Sony | CFD-S70 | Sony CFD-S70 CD-predvajalnik/kasetnik z radiem Navodila za uporabo

4-584-347-12(1)
Opomba za uporabnike: spodaj
navedene informacije se nanašajo samo
na opremo, prodano v državah, v katerih
veljajo direktive EU
Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska, ali
je bil proizveden v imenu tega podjetja. Vprašanja
glede skladnosti izdelka z zakonodajo Evropske
unije naslovite na pooblaščenega predstavnika
– družbo Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. V
primeru vprašanj glede servisa ali garancije glejte
naslove, navedene v ločenih servisnih ali
garancijskih dokumentih.
Osebni zvočni sistem
Navodila za uporabo
Za uporabnike v Evropi in Oceaniji
Odstranjevanje izrabljenih baterij ter
električne in elektronske opreme (velja za
države EU in druge evropske države s
sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
©2016 Sony Corporation
CFD-S70
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v
knjižno ali vgradno omaro.
OPOZORILO
Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti, ker si
lahko poškodujete sluh.
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega
udara, tako da naprave ne izpostavljate slabim
vremenskim pogojem ali vlagi.
Baterij (paketa baterij ali naprave, v kateri so
baterije) ne izpostavljajte dalj časa prekomerni
toploti, na primer sončni svetlobi, ognju ipd.
Da bi zmanjšali tveganje požara, ne prekrivajte
odprtine za prezračevanje na napravi s časopisi,
prtički, zavesami itd. Naprave ne izpostavljajte
odprtemu plamenu (npr. prižganim svečam).
Oznaka izdelka je na zunanji spodnji strani naprave.
lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter
električno in elektronsko opremo, tako da izdelke ob
koncu življenjske dobe odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje električne in
elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje z drugimi
baterijami preberite razdelek o varnem
odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih
baterij. Za več informacij o recikliranju tega izdelka
ali baterije se obrnite na lokalno upravo, komunalno
službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek
ali baterijo.
Ta izdelek se uporablja za naslednje namene:
 Predvajanje glasbenih virov na ploščah ali
kasetah
 Poslušanje radijskih postaj
 Snemanje na kaseto
 Poslušanje zvoka iz povezane dodatne
komponente
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali
embalaži pomeni, da izdelka in baterij ni
dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke. Ta oznaka na nekaterih
baterijah vključuje tudi kemijski simbol.
Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali
svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot
0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca. S tem, ko
izdelke in baterije pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju morebitnih negativnih posledic za
okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev. Recikliranje materialov
prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih
razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov
potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije,
Ker se glavni napajalni priključek uporablja za
prekinitev povezave z napajalnim omrežjem, enoto
priključite v lahko dostopno električno vtičnico. Če
opazite neobičajno delovanje enote, takoj izvlecite
glavni napajalni priključek iz električne vtičnice.
Pritisnite gumb CD PLAY/PAUSE () , da
zaženete predvajanje.
Čas predvajanja*2, 3
Radijske postaje lahko shranite v pomnilnik enote.
Prednastavite lahko do 30 radijskih postaj, in sicer
20 postaj FM in 10 postaj AM.
FM
1
2
Izvlecite teleskopsko
anteno  ter
prilagodite njeno
dolžino in naklon, da
zagotovite optimalni
sprejem.
Preklapljanje z drugih funkcij na
funkcijo CD
AM
Pritisnite gumb CD PLAY/PAUSE () .
Če je nastavljena predhodno predvajana plošča, se
predvajanje začne samodejno. Pritisnite gumb STOP
() , da po potrebi ustavite predvajanje.
3
Postopek
Začasna
zaustavitev
predvajanja
Pritisnite gumb
CD PLAY/PAUSE () . Če se
želite vrniti na predvajanje,
znova pritisnite gumb.
Zaustavitev
predvajanja
Pritisnite gumb STOP () .
Če po zaustavitvi predvajanja
pritisnete gumb
CD PLAY/PAUSE () , se
predvajanje začne od začetka
skladbe/datoteke, ki ste jo
nazadnje predvajali
(nadaljevanje predvajanja).
Če želite začeti predvajanje od
prve skladbe/datoteke na plošči,
dvakrat pritisnite gumb STOP
()  in nato pritisnite gumb
CD PLAY/PAUSE () .
Osnovne funkcije
TVEGANJE ELEKTRIČNEGA
UDARA.
NE ODPIRAJTE.
Pritisnite gumb  , da vklopite enoto.
Prilagodite anteno za optimalni sprejem
radijskega signala.
*1 Če so datoteke MP3 le v korenskem imeniku, se na
zaslonu prikaže oznaka »001«.
*2Če je čas predvajanja daljši od 100 minut, se na
zaslonu prikaže oznaka »--:--«.
*3Če pritisnete gumb DISPLAY/ENTER , se prikaz
informacij na zaslonu za predvajanje spremeni, tako da
prikazuje čas predvajanja ali številko trenutne skladbe
(oziroma številko trenutne mape in datoteke (MP3)).
Namen
Izbiranje mape
na plošči MP3
Pritisnite gumb TUNE/
– .
Izbiranje
skladbe/
datoteke
Pritisnite gumb  ali  .
Preskakujete lahko posamezne
skladbe/datoteke.
Iskanje točke v
skladbi/datoteki
Med predvajanjem pridržite
gumb  ali   in ga
spustite na želeni točki. Kadar
iščete točko med začasno
zaustavitvijo, pritisnite gumb
CD PLAY/PAUSE () , da
znova zaženete predvajanje,
ko najdete želeno točko.
Če je enota priključena v električno vtičnico, je
povezana z virom napajanja (napajalnim omrežjem)
z izmeničnim tokom, tudi če je izklopljena.
+ ali
Prednastavitev radijskih postaj
Poslušanje radia
1
2
Druge funkcije
POZOR
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara,
tako da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali
curkom in nanjo ne postavljate predmetov,
napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).
4
4
Obrnite enoto za
optimalni
sprejem (enota
ima vgrajeno
feritno palično
anteno).
Pritiskajte gumb FM/AM , da izberete
frekvenčni pas »FM« ali »AM«.
Pridržite gumb TUNE/ + ali – , dokler se
na zaslonu ne začnejo spreminjati frekvenčne
številke.
Enota samodejno išče radijske frekvence in se
ustavi, ko najde postajo brez šuma.
Če iskanje postaje ne uspe v načinu samodejnega
iskanja, pritiskajte gumb TUNE/ + ali – , da
frekvenco spremenite postopoma.
Ko je sprejeto stereo oddajanje FM, na zaslonu
zasveti oznaka »ST«.
Nasveti
 Enota frekvence nastavljenih postaj je MHz za frekvenčni
pas FM in kHz za frekvenčni pas AM.
 Če se pri sprejemu stereo FM pojavi šum, pritiskajte gumb
PLAY MODE , dokler se na zaslonu ne prikaže oznaka
»Mono«. V tem primeru stereo učinek ne bo na voljo,
vendar bo sprejem boljši.
3
Pritisnite gumb  , da vklopite enoto.
Pritiskajte gumb FM/AM , da izberete
frekvenčni pas »FM« ali »AM«.
Pridržite gumb FM/AM , dokler na zaslonu
ne začne utripati oznaka »AUTO«.
4
Viri napajanja
*1 Na gumbih CD PLAY/PAUSE () , VOLUME +  in   je otipljiva pika.
*2 Anteno FM  izvlecite le ob poslušanju radia FM (poslušanje radia AM omogoča feritna palična antena,
vgrajena v enoto).
Priključite napajalni kabel  ali vstavite šest baterij R14 (velikost C) (niso priložene) v prostor za baterije .
Pred uporabo enote

V električno vtičnico
Vklop in izklop
3
Vstavite ploščo v ležišče za CD in zaprite
pokrov ležišča.
Primer strukture map in vrstnega reda
predvajanja
Mape in datoteke so predvajane v naslednjem
vrstnem redu. Vendar se lahko vrstni red predvajanja
razlikuje od vrstnega reda na plošči, odvisno od
uporabljene metode snemanja.
Postajo s šibkim signalom morate prednastaviti
ročno.
1
2
3
Pritiskajte gumb FM/AM , da izberete pas.
Poiščite želeno postajo.
Pridržite gumb DISPLAY/ENTER , dokler na
zaslonu ne začne utripati oznaka »FM-xx« ali
»AM-xx«.
(Primer: FM)
4
5
Pritiskajte gumb PRESET + ali – , dokler na
zaslonu ne začne utripati prednastavljena
številka želene postaje.
Pritisnite gumb DISPLAY/ENTER , da
shranite postajo.
Če je izbrani prednastavljeni številki že dodeljena
postaja, bo to postajo nadomestila nova.
Če želite preklicati prednastavitev postaje,
pritisnite gumb STOP () .
Nasvet
Mapa
Datoteka MP3
Potisnite sredino plošče navzdol, da se
zaskoči.
Pritisnite  (vklop/izklop) .
V vtičnico AC IN
Med
stavbami
Prilagoditev glasnosti
Napajalni kabel
(priložen)
Baterije vedno vstavite s stranjo  naprej.
Dno

Baterije so
vstavljene
različno.
Vstavite jih v
pravilni smeri,
kot je
prikazano na
sliki.
Pritisnite pokrov predela za baterije na
mestu  in ga potisnite v smeri puščice .
Pritisnite gumb VOLUME + ali – .
Raven glasnosti enote lahko prilagajate v korakih od
0 do 31.
Če želite raven glasnosti prilagajati v zaporednih
korakih, pridržite gumb in ga spustite na želeni
ravni.
Poslušanje s slušalkami
Priključite slušalke v vtičnico  (slušalke) .
Da zaščitite svoj sluh, pri poslušanju prek slušalk ne
nastavite zvoka na previsoko raven.
Vklop/izklop funkcije za izboljšanje
nizkih tonov
Pritisnite gumb MEGA BASS .
Ob pritisku gumba se funkcija vklopi (lučka »MEGA
BASS« sveti) oziroma izklopi (lučka »MEGA BASS« ne
sveti). Ta funkcija je privzeto vklopljena.
Opombe
 Ko so baterije skoraj povsem izrabljene, na zaslonu utripa sporočilo »LO-BATT«. Ko se prikaže to sporočilo, zamenjajte vse
baterije z novimi. Glejte tudi razdelek » Preverjanje preostale ravni napolnjenosti baterije«.
 Ko napajalni kabel ni priklopljen ali so baterije odstranjene, se nastavitve, shranjene v pomnilniku enote, izbrišejo ali pa ostanejo
shranjene.
Izbrisane nastavitve: raven glasnosti, frekvenčni pas (FM/AM) in frekvenca, nastavitev načina FM (stereo/mono), način
predvajanja CD-ja, nastavitev MEGA BASS (vklop/izklop) in nazadnje uporabljena funkcija.
Shranjene nastavitve: vklop/izklop nastavitve upravljanja porabe energije (samo evropski modeli) in prednastavljene radijske
postaje, registrirane prek funkcije samodejne/ročne prednastavitve ali gumbov FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) .
 Preden zamenjate baterije, preverite, ali ste iz enote odstranili morebiten CD ali kaseto, izključili dodatne komponente in zložili
teleskopsko anteno FM  v začetni položaj, če je bila izvlečena.
 Če želite enoto uporabljati z baterijami, izključite napajalni kabel iz enote in električne vtičnice.
 Ko je enota v stanju pripravljenosti in je napajalni kabel priključen, se na zaslonu prikaže sporočilo »STANDBY«.
 Ne uporabljajte hkrati starih in novih baterij ali različnih vrst baterij.
Uporaba funkcije upravljanja porabe energije (samo evropski modeli)
Ta enota ima funkcijo samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti. Ta funkcija samodejno preklopi enoto v
stanje pripravljenosti, če sistema ne uporabljate približno 15 minut ali če izhod zvočnega signala ni nastavljen.
Če želite preklopiti v stanje pripravljenosti ali iz njega, pritisnite gumb VOLUME + , ko držite pritisnjen gumb
PLAY MODE . Vsakič ko pritisnete gumba, sporočilo »STANDBY« utripa 2 sekundi, na zaslonu pa se prikaže
sporočilo »ON« ali »OFF«.
Opombi
 Približno 2 minuti pred preklopom v stanje pripravljenosti začne na zaslonu prikazana vsebina utripati.
 Funkcija samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti ni na voljo za funkcijo FM/AM.
 Funkcija samodejnega načina pripravljenosti je neveljavna, ko je nastavljena funkcija izklopnega časovnika.
V bližini
mobilnih
telefonov,
električnih
naprav
Stran z nalepko
obrnjena navzgor
Na jeklenih
pultih ali
mizah
Zvočni CD
Opombe o ploščah MP3
(Skupno število skladb in skupni čas predvajanja
se prikažeta eden za drugim.)
 Ko je naložena plošča, enota prebere vse datoteke na tej
plošči. Med tem utripa oznaka »READ«. Če je na plošči
večje število map ali datotek, ki niso MP3, lahko traja dalj
časa, da se zažene predvajanje ali da se začne predvajati
naslednja datoteka MP3.
 Priporočamo, da pri ustvarjanju plošč MP3 ne vključujete
datotek, ki niso kodirane v obliki zapisa MP3, ali
nepotrebnih map.
 Med predvajanjem zvočnih datotek enota preskoči tiste, ki
niso datoteke MP3, tudi če so vključene v mapo.
 Sistem lahko predvaja le datoteke MP3 s pripono ».mp3«.
Tudi če ima ime datoteke ustrezno pripono, vendar je bila
datoteka ustvarjena v drugi obliki zvočnega zapisa, lahko
ta enota predvaja šum ali ne deluje.
 Oblika zapisa MP3 PRO ni podprta.
 Enota ne more predvajati zvočnih datotek na plošči v
naslednjih primerih:
Če je skupno število zvočnih datotek večje od 413.
Če je skupno število map na eni plošči večje od 99
(vključno z mapo »ROOT«).
Če raven imenika (globine map) presega 9 (vključno z
mapo »ROOT«).
1
2
Pritisnite gumb  , da vklopite enoto.
Vstavite konico prsta v odpiralni jeziček, da
odprete pokrov ležišča za CD.
Odprite
pokrov ležišča
za CD z
odpiralnim
jezičkom.
Skupno število skladb
Skupni čas predvajanja
Plošča MP3
Skupno
Skupno število
število map*1 datotek
Pritisnite gumb  , da vklopite enoto.
Pritiskajte gumb FM/AM , da izberete
frekvenčni pas »FM« ali »AM«.
Pritisnite gumb PRESET + ali − , da izberete
shranjeno prednastavljeno številko za želeno
radijsko postajo.
Stran za predvajanje naj bo obrnjena naprej
2
Namen
Postopek
Zaustavitev
predvajanja
Pritisnite gumb  .
Začasna
zaustavitev
predvajanja
Pritisnite gumb  .
Predvajanje nadaljujete tako, da
znova pritisnete gumb.
Previjanje
naprej/nazaj
Pritisnite gumb  ali  .
Odstranitev
kasete
Pritisnite gumb  .
Opombe
 Med predvajanjem kasete ne izklopite enote. To lahko
povzroči okvaro. Predvajanje ustavite, preden izklopite
enoto.
 Če je kaseta previta na začetek ali konec in je pritisnjen
gumb  ali  , na zaslonu utripa oznaka »STOP
TAPE«. Pritisnite gumb  , da sprostite gumb za
previjanje. Oznaka »STOP TAPE« začne utripati 8 minut po
previjanju naprej ( ) ali nazaj ( ). Po izteku
približno 10 minut se enota samodejno izklopi.
 Kadar utripa oznaka »STOP TAPE«, vedno preverite gumb
 ali   in ga sprostite.
 Če med predvajanjem preteče čas, nastavljen za izklopni
časovnik, začne utripati oznaka »SLEEP«, vendar se enota
ne izklopi. Enota se izklopi po koncu predvajanja.
Snemanje na kaseto
Pred uporabo funkcij preverite naslednje.
 Uporabljajte le kasete vrste I (običajne). Kasete
vrste II (kromdioksid), III (ferokrom) in IV
(kovina) niso podprte.
 Prepričajte se, da zaščitni jeziček proti
presnemavanju ni odstranjen. Če jeziček ni
vstavljen, prelepite mesto zaščitnega jezička z
lepilnim trakom.
 Da preprečite nepričakovano napako pri
snemanju, se prepričajte, da je napajalni kabel
priklopljen.
Če med poslušanjem radia večkrat pritisnete gumb
DISPLAY/ENTER , se prikaz informacij o radiu spremeni,
tako da prikazuje številko za prednastavljeno postajo ali
frekvenco.
Po preteku 2 sekund prikaz številke prednastavljene postaje
samodejno preklopi na prikaz frekvence.
Prednastavitev radijskih postaj
na gumbe FAVORITE RADIO
STATIONS
1
Na tri gumbe FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) 
lahko prednastavite do tri priljubljene postaje.
Vsakemu gumbu dodelite en program FM ali AM.
1
2
Vstavite ploščo v ležišče za CD. Pazite, da ne
zaženete predvajanja. Glejte razdelek
»Predvajanje glasbene plošče«.
 Snemanje radijskega programa
Poiščite želeno postajo. Glejte razdelek
»Poslušanje radia«.
 Snemanje zvoka iz povezane dodatne
komponente
Najdena postaja se prednastavi na izbrani gumb
FAVORITE RADIO STATIONS (–SET)  in na
zaslonu zasveti številka gumba, ki mu je
dodeljena postaja.
Spreminjanje prednastavljene postaje
Ponovite korake od 1 do 3.
Prednastavljena postaja na gumbu bo zamenjana z
drugo postajo.
Poslušanje prednastavljenih
postaj z gumbi FAVORITE RADIO
STATIONS
Pritisnite želeni gumb FAVORITE RADIO STATIONS
(–SET) .
Opomba
Gumba ne pridržite, da pomotoma ne spremenite
prednastavljenih postaj. Če boste gumb pridržali, bo
prednastavljena postaja na gumbu zamenjana s postajo, ki
jo trenutno poslušate.
Pritisnite gumb  , da vklopite enoto, in
pripravite vir, ki ga želite posneti.
 Snemanje skladb CD-DA ali datotek
MP3 na ploščo
Pritiskajte gumb FM/AM , da izberete
frekvenčni pas »FM« ali »AM«.
Izberite radijsko postajo, ki jo želite
prednastaviti.
Pritisnite in zadržite želeni gumb FAVORITE
RADIO STATIONS (–SET) , dokler ne slišite
kratkega zvočnega signala.
(Primer: prednastavitev FM 87,50 MHz na
številko )
Pritisnite  , da zaženete predvajanje.
Druge funkcije
Nasvet
3
Plošča je vstavljena in na zaslonu se prikažejo
podatki o plošči.
Predvajanje glasbene plošče
1
2
3
Če težave s sprejemom ne odpravite, poskusite
enoto premestiti na drugo mesto.
Enote ne postavite na spodnja mesta:
Kaseto
vstavite
tako, da
je vidni
del traku
obrnjen
navzgor
Če postaje ni mogoče samodejno
prednastaviti
Poslušanje prednastavljenih
radijskih postaj
Območja z dobrim
sprejemom:
v bližini oken itd.
Pritisnite gumb   (), vstavite kaseto v
ležišče za kaseto () in zaprite pokrov ležišča.
Postaje so v pomnilnik shranjene v zaporedju od
nižjih do višjih frekvenc.
Prednastavljene radijske postaje ostanejo v pomnilniku
enote tudi v naslednjih primerih.
Napajalni kabel je izključen.
Baterije so odstranjene.
Območja s slabim
sprejemom:
stran od oken itd.
 Če kasetni trak ni pravilno
previt, ga previjte s
svinčnikom, da ne poškodujete
traku ali enote.
Pritisnite gumb DISPLAY/ENTER , da
shranite postajo.
Opomba
Nadaljevanje predvajanja je preklicano v naslednjih primerih:
Ko odprete pokrov ležišča za CD.
Ko izklopite enoto.
Pred uporabo funkcij preverite naslednje.
 Uporabljajte le kasete vrste I (običajne). Kasete
vrste II (kromdioksid), III (ferokrom) in IV
(kovina) niso podprte.
1
Izboljšanje sprejema radijskega signala
Radio uporabljajte na mestu, ki omogoča lahek
sprejem radijskih signalov, na primer ob oknu. Poleg
tega za dober sprejem prilagodite anteno (FM) ali
obrnite enoto (AM).
Predvajanje kasete
Pritisnite gumb AUDIO IN  in priključite
dodatno komponento, kot je npr. televizor,
prenosni digitalni glasbeni predvajalnik itd.,
v vtičnico AUDIO IN , ter nato zaženite
predvajanje.
2
Pritisnite gumb   (), vstavite kaseto v
ležišče za kaseto () in zaprite pokrov ležišča.
Kaseto
vstavite
tako, da
je vidni
del traku
obrnjen
navzgor
Stran za snemanje naj bo obrnjena naprej
3
Pritisnite gumb   za začetek snemanja
(gumb za predvajanje   se bo hkrati
samodejno aktiviral).
 Snemanje iz plošče
Predvajanje se začne samodejno in snemanje
skladb/datotek na plošči se začne pri prvi
skladbi/datoteki. Ko se kaseta prevrti do
konca, se snemanje samodejno zaustavi.
 Snemanje radijskega programa
ali zvoka iz povezane dodatne
komponente
Snemanje se nadaljuje, dokler se kaseta ne
prevrti do konca.
Opomba
Če med snemanjem preteče čas, nastavljen za izklopni
časovnik, začne utripati oznaka »SLEEP«, vendar se enota ne
izklopi. Enota se izklopi po koncu snemanja.
Nasveta
 Prilagajanje glasnosti ali zvočnega poudarka ne vpliva na
raven snemanja.
 Če program AM proizvaja žvižgajoč zvok po tem, ko ste
pritisnili gumb   v 3. koraku, pritiskajte gumb PLAY
MODE , da izberete položaj ISS (stikalo za zmanjšanje
motenj), ki bi lahko zmanjšal šum.
Opomba
Izbrani način predvajanja CD-ja ne deluje v naslednjih primerih:
– Napajalni kabel je izključen.
– Baterije so odstranjene.
– Ko odprete pokrov ležišča za CD.
– Ko izklopite enoto.
Večkratno predvajanje skladb/datotek
(ponavljajoče se predvajanje)
Enoto lahko nastavite tako, da se skladbe CD-DA na
zvočnem CD-ju in datoteke MP3 na plošči CD-R/
CD-RW ponavljajoče predvajajo v načinu običajnega
predvajanja in programiranega predvajanja.
1
2
Pritisnite gumb  , da vklopite enoto, in
vstavite ploščo v ležišče za CD.
Nadaljujte na naslednji način.
Postopek
Zaustavitev
snemanja
Pritisnite gumb  .
Začasna
zaustavitev
snemanja
Pritisnite gumb  . Snemanje
nadaljujete tako, da znova
pritisnete gumb.
Začetek snemanja pri poljubni skladbi/
datoteki
Pritisnite gumb  ali  , da izberete
skladbo/datoteko na plošči, in nato pritisnite
gumb  .
Predvajanje se začne samodejno in snemanje
izbrane skladbe/datoteke na plošči ter naslednjih
skladb/datotek se nadaljuje, dokler se kaseta ne
prevrti do konca.
Snemanje na sredini trenutne skladbe
CD-DA ali datoteke MP3
Pritisnite gumb CD PLAY/PAUSE () , da
začasno zaustavite predvajanje na mestu, kjer želite
začeti snemanje, in nato pritisnite gumb  .
Če želite izbrisati kasetni posnetek, morate čez
posnetek posneti tišino.
1
2
3
Pritisnite gumb  , da vklopite enoto.
Vstavite posneto kaseto v ležišče za kaseto.
Pritisnite gumb  .
Začne postopek brisanja in prejšnji posnetek se
prepiše s tišino.
1 Pritiskajte gumb PLAY MODE
, dokler se ne prikaže
oznaka » 1«.
2 Pritisnite gumb  ali 
, da izberete skladbo/
datoteko, za katero želite, da
se ponavlja. Če želite določiti
datoteke MP3, najprej pritisnite
gumb TUNE/ + ali – , da
izberete mapo, in nato
pritisnite gumb  ali 
, da izberete datoteko.
3 Pritisnite gumb
CD PLAY/PAUSE () .
Vse skladbe/
datoteke
Programirane
skladbe/
datoteke
Predvajanje skladb/datotek v naključnem
vrstnem redu (naključno predvajanje)
Enoto lahko nastavite tako, da se skladbe CD-DA na
zvočnem CD-ju in datoteke MP3 na plošči CD-R/
CD-RW predvajajo v naključnem vrstnem redu.
Vsakič, ko pritisnete gumb, se oznake spremenijo v
tem zaporedju:
Običajno predvajanje (brez)

Ponovitev vseh skladb (
vstavite ploščo v ležišče za CD.
Pritiskajte gumb PLAY MODE , dokler se na
zaslonu ne prikaže oznaka » «.
Pritisnite gumb CD PLAY/PAUSE () , da
zaženete naključno predvajanje.
Pritisnite gumb STOP () , da zaustavite
predvajanje, in nato pritiskajte gumb PLAY MODE
, dokler oznaka » « ne izgine z zaslona.
Nasvet
Med naključnim predvajanjem ne morete izbrati prejšnje
skladbe/datoteke z gumbom  .
Ustvarjanje lastnega programa
(programirano predvajanje)
Določite lahko vrstni red predvajanja do 25 skladb/
datotek na plošči.
1
4
1)
Pritisnite gumb  , da vklopite enoto, in
vstavite ploščo v ležišče za CD.
Pritiskajte gumb PLAY MODE , dokler se na
zaslonu ne prikaže oznaka »PGM«.
Pritisnite gumb  ali  , da izberete
skladbo/datoteko.
Če želite določiti datoteke MP3, najprej pritisnite
gumb TUNE/ + ali − , da izberete mapo, in
nato pritisnite gumb  ali  , da izberete
datoteko.
Pritisnite gumb DISPLAY/ENTER .
Skladba/datoteka je programirana in prikaže se
številka koraka programa.
(Primer: zvočni CD)
)

Predvajanje izbrane mape (
)*

Ponovitev predvajanja izbrane mape (
,
)*

Naključno predvajanje (
Pritisnite gumb  , da vklopite enoto, in
Preklic naključnega predvajanja
3

Ponovitev ene skladbe (
1 Programirajte skladbe/
datoteke (glejte razdelek »
Ustvarjanje lastnega programa
(programirano predvajanje) «).
2 Pritiskajte gumb PLAY MODE
, dokler se na zaslonu ne
prikažeta oznaki »PGM« in » «.
3 Pritisnite gumb
CD PLAY/PAUSE () .
Preklic ponavljajočega se predvajanja
2
Pritiskajte gumb PLAY MODE .

1 Pritiskajte gumb PLAY MODE
, dokler se ne prikaže
oznaka » «.
2 Pritisnite gumb
CD PLAY/PAUSE () .
)

Ponovitev programiranega predvajanja (
Številka koraka
5
6

Programirano predvajanje (PGM)
, PGM)
* Te funkcije so na voljo le pri predvajanju datotek MP3 na
plošči MP3.
Enoto lahko nastavite tako, da se po določenem
času samodejno izklopi.
Če želite programirati dodatne skladbe/
datoteke, ponovite 3. in 4. korak.
Pritisnite gumb CD PLAY/PAUSE () , da
zaženete programirano predvajanje.
Če želite programirano vsebino predvajati znova,
pritisnite gumb CD PLAY/PAUSE () .
Ustvarjeni program ne deluje v naslednjih
primerih:
Ko odprete pokrov ležišča za CD.
Če izklopite enoto, ko je vključena funkcija CD-ja.
Opomba
Če poskusite programirati 26 skladb/datotek ali več, na
zaslonu utripa oznaka »FULL«.
Previdnostni ukrepi
Preverjanje preostale ravni
napolnjenosti baterije
Če enoto uporabljate z napajanjem prek baterij,
lahko preverite preostalo raven napolnjenosti
baterije.
Ravni napolnjenosti baterije in preostala
raven napolnjenosti baterije
Preostala raven napolnjenosti baterije je prikazana v
5 ravneh, kot je prikazano spodaj (ikone baterije so
izključno simbolične). Višja kot je številka, več je
preostale ravni napolnjenosti baterije.
Polna
Prazna
Uporaba izklopnega časovnika
Potem ko sporočilo »LO-BATT« utripa 8 sekund,
se enota samodejno izklopi.
1
Pritisnite gumb SLEEP .
2
Na zaslonu se prikaže privzeta nastavitev (»90«)
in indikator »SLEEP« zasveti.
Pritiskajte gumb SLEEP , da izberete želeno
Če želite preveriti raven napolnjenosti baterije,
naredite naslednje.
nastavitev.
 Ko uporabljate funkcijo CD ali FM/AM
Pritiskajte gumb DISPLAY/ENTER .
Izbrana mapa na 1 Pritiskajte gumb PLAY MODE
, dokler se ne prikažeta
plošči MP3
oznaki » « in » «.
2 Izberite mapo, tako da
pritisnete gumb TUNE/ + ali
− .
3 Pritisnite gumb
CD PLAY/PAUSE () .
3
Ko je plošča zaustavljena, lahko izberete način
predvajanja CD-ja.
Preden izberete način predvajanja CD-ja,
preverite naslednje. Če način predvajanja
poskusite nastaviti ali spremeniti med
predvajanjem, se prikaže sporočilo »PUSH STOP«.
 Med predvajanjem plošče predvajanje
zaustavite s pritiskom gumba STOP () .
 Če ste preklopili na funkcijo CD-ja iz druge
funkcije, tako da ste pritisnili gumb
CD PLAY/PAUSE () , enkrat pritisnite
gumb STOP () , da zaustavite predvajanje.
Pritisnite gumb STOP () , da zaustavite
predvajanje, nato pa pritiskajte gumb PLAY MODE
, dokler oznaka »PGM« ne izgine z zaslona.
Posamezna
skladba/
datoteka
2
Izbiranje načina predvajanja CD-ja
Preklic programiranega predvajanja
Zaustavite predvajanje in nato pritisnite gumb STOP
() . Na zaslonu se prikaže oznaka »noSTEP« in
ustvarite lahko nov program po postopku
»Ustvarjanje lastnega programa (programirano
predvajanje)«.
1
Druge funkcije
Skupno število korakov  Številka zadnje
programirane skladbe/datoteke
Brisanje vseh skladb/datotek v trenutnem
programu
Pritisnite gumb STOP () , da zaustavite
predvajanje, in nato pritiskajte gumb PLAY MODE
, dokler ikona » « (ali » 1«) ne izgine z zaslona.
Brisanje posnetih kaset
Pritisnite gumb STOP () , da zaustavite
predvajanje, nato pa pritiskajte gumb
DISPLAY/ENTER . Zaslon se spremeni na
naslednji način:
Postopek
Snemanje priljubljenih skladb CD-DA ali
datotek MP3 na ploščo
Ustvarite program (glejte razdelek »Ustvarjanje
lastnega programa (programirano predvajanje)«) in
nato pritisnite gumb  , da začnete snemanje.
Potem ko ustvarite svoj lastni program, lahko
preverite informacije o programiranih skladbah/
datotekah.
Možnost
ponavljanja
Druge funkcije
Namen
Prikaz informacij o programirani skladbi/
datoteki
 Ko uporabljate funkcijo kasete ali avdio
vhoda
Vsakič ko pritisnete gumb, se na zaslonu
spremeni časovno obdobje (v minutah), po
približno 4 sekundah pa je izbrana nastavitev
samodejno potrjena.
Preklic izklopnega časovnika
Pritiskajte gumb SLEEP , da izberete možnost
»OFF« ali izklopite enoto.
Enkrat pritisnite gumb DISPLAY/ENTER .
Opozorilo o nizki ravni napolnjenosti
baterije
Ko se baterija izprazni do določene ravni, utripa
sporočilo »LO-BATT« 8 sekund, nato pa se enota
samodejno izklopi. Ko se prikaže to sporočilo,
zamenjajte vse baterije z novimi.
Nasveti
 Ko je izklopni časovnik vključen, indikator »SLEEP« utripne
vsakih 8 sekund.
 Indikator »SLEEP« začne utripati na zaslonu približno
1 minuto, preden se enota izklopi.
 Če nastavite izklopni časovnik, lahko preverite, čez koliko
časa se bo enota izklopila, tako da znova pritisnete gumb
SLEEP . Vendar tega postopka ne izvedite, kadar utripa
indikator »SLEEP« (utripati začne 1 minuto pred izklopom
enote). V tem primeru je izklopni časovnik preklican in na
zaslonu ni prikazan preostali čas.
 Če med delovanjem funkcije za kaseto (predvajanje/
snemanje/brisanje) preteče čas, nastavljen za izklopni
časovnik, začne utripati oznaka »SLEEP«, vendar se enota
ne izklopi. Enota se izklopi po koncu delovanja funkcije.
 Kadar se med funkcijo kasete izvaja previjanje naprej/
nazaj, se prepričajte, da gumb  ali   ni vklopljen,
tako da pritisnete gumb  , potem ko je enota
izklopljena.
 Med uporabo izklopnega časovnika pri funkciji avdio
vhoda se prepričajte, da je dodatna komponenta,
priključena v vtičnico AUDIO IN , izklopljena. Izklopni
časovnik ne izklopi dodatne komponente.
Priključitev dodatnih komponent
Prek zvočnikov te enote lahko poslušate predvajanje
zvoka iz dodatne komponente, kot sta televizor in
prenosni digitalni predvajalnik glasbe.
Pred kakršno koli priključitvijo izklopite napajanje
vseh komponent.
Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo
komponente, ki jo boste priključili.
1
2
3
Kabel za avdio povezavo (ni priložen)
priklopite v vtičnico AUDIO IN  in izhodno
vtičnico prenosnega digitalnega predvajalnika
glasbe, televizorja ali druge komponente.
Vklopite priključeno komponento.
Pritisnite gumb AUDIO IN  in začnite
predvajati zvok priključene komponente.
Plošče, ki jih enota LAHKO predvaja
 Zvočni CD (skladbe CD-DA*1)
 Plošče CD-R/CD-RW, na katerih so skladbe CD-DA
posnete v formatu CD-DA.
 Plošče CD-R/CD-RW, ki vsebujejo datoteke MP3 in
so ustrezno posnete*2.
*1
Če enoto znova vklopite, ne da bi zamenjali baterij po
prikazu sporočila »LO-BATT«, boste morda lahko uporabljali
nekatere funkcije, kot je sprejemnik, za kratek čas, vendar
lahko pride do naslednjih težav. Če se prikaže sporočilo
»LO-BATT«, zamenjajte baterije z novimi.
Enota se vklopi, vendar se nato izklopi, potem ko
sporočilo »LO-BATT« utripa 8 sekund.
Enota se ne vklopi.
Čiščenje kasetnih glav in
mehanizma
Če ne izvajate rednega čiščenja kasetnih glav, se
lahko kakovost zvoka poslabša ali pride do težav pri
predvajanju ali snemanju kaset. Očistite vodilo,
kolesce, predvajalno/snemalno glavo in brisalno
glavo po vsakih 10 urah uporabe s kompletom za
čiščenje, ki je na voljo v trgovinah. Površine teh
delov očistite z bombažno palčko, navlaženo s
čistilno tekočino, ki je priložena kompletu, tako kot
je prikazano spodaj.
 Če enoto prenesete s hladnega na toplo mesto ali
če jo postavite v zelo vlažen prostor, se lahko na
leči v notranjosti CD-predvajalnika nabere
kondenzirana vlaga. Enota zato morda ne bo
delovala pravilno. V tem primeru odstranite CD in
počakajte približno eno uro, da vlaga izhlapi.
Plošče, ki jih ta enota NE MORE predvajati:
 Da preprečite nabiranje prahu in umazanije,
ležišča za CD ne puščajte odprtega.
 Med prenašanjem enoto držite za ročaj , da vam
ne pade iz rok.
 Plošče CD-R/CD-RW, ki niso posnete v obliki
zapisa zvočnega CD-ja in niso v skladu z zapisom
ISO 9660 Level 1/Level 2 ali Joliet
 Plošče CD-R/CD-RW, posnete z nižjo kakovostjo
zapisovanja, opraskane ali umazane plošče CD-R/
CD‑RW ali plošče CD‑R/CD-RW, posnete z
nezdružljivo napravo za snemanje
 Nedokončane ali nepravilno posnete plošče CD-R/
CD-RW
 BD-ROM, BD-R/BD-RE
 DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW,
DVD-RAM
Opombe o ploščah
 Umazan CD očistite s čistilno krpo.
Obrišite ga od sredine navzven. Če
so na CD-ju praske, umazanija ali
prstni odtisi, lahko pri sledenju
zapisa pride do napake.
 Ne uporabljajte topil, kot so bencin,
razredčila ali komercialna čistila, ali
antistatičnih razpršilnikov, ki so
namenjeni za čiščenje vinilnih gramofonskih
plošč.
 CD-ja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi
ali toplotnim virom, kot so toplozračne cevi, in ga
ne puščajte v avtu, parkiranem na neposredni
sončni svetlobi, saj se lahko notranjost avtomobila
močno segreje.
 Na CD ne lepite papirja ali nalepk in pazite, da ne
opraskate njegove površine.
 CD po koncu predvajanja shranite v ovitek.
 DualDisc je dvostranska plošča, na kateri so
združene posnete DVD-vsebine na eni strani in
digitalne zvočne vsebine na drugi. Ker stran z
zvočnimi vsebinami ni izdelana v skladu s
standardom Compact Disc (CD), ta izdelek teh
vsebin morda ne bo mogel predvajati.
Glasbene plošče, kodirane s tehnologijami
za zaščito avtorskih pravic
 Ta izdelek je namenjen predvajanju plošč, ki so
izdelane v skladu s standardom Compact Disc
(CD). V zadnjem času nekatere založniške hiše
izdane glasbene plošče kodirajo s tehnologijami
za zaščito avtorskih pravic. Nekatere od teh plošč
niso izdelane v skladu s standardom Compact Disc
(CD) in jih ta izdelek ne more predvajati.
Opombe o kasetah
 Če želite kaseto zaščititi pred nenamernim
presnemavanjem, odstranite zaščitni jeziček za
stran A ali B. Če želite kaseto znova uporabiti za
snemanje, prelepite mesto zaščitnega jezička z
lepilnim trakom.
Stran A
 Čiščenje kolesca, vodila in predvajalne/
snemalne glave
Pritisnite gumb   () in nato izvedite
postopek čiščenja ().
Jeziček za stran A
Jeziček za stran B
 Čiščenje brisalne glave
Pritisnite gumb   () in hkrati pritiskajte s
prstom vzvod (), nato pa izvedite postopek
čiščenja ().
 Uporabe kaset, daljših od 90 minut, ne
priporočamo, razen pri dolgem, neprekinjenem
snemanju ali predvajanju.
Varnost
 Ne razstavljajte ohišja, saj lahko laserski žarek v
CD-predvajalniku poškoduje oči. Popravila naj
izvaja pooblaščeno osebje.
 Če v enoto pade predmet ali če vanj uide tekočina,
izključite enoto, pred nadaljnjo uporabo pa jo
mora pregledati usposobljeni serviser.
 Enota ne more predvajati plošč z nestandardno
obliko (na primer z obliko srca, kvadrata ali
zvezde). Predvajanje bi lahko povzročilo okvaro
enote. Ne uporabljajte takih plošč.
Zvok iz priključene komponente se predvaja prek
zvočnikov.
Enoto priključite na televizor ali videorekorder/
predvajalnik s podaljškom (ni priložen), ki ima na
enem koncu stereo mini vtičnico, na drugem pa
dva fono vtiča.
Vzvod

Uporabite
bombažno
palčko,
navlaženo s
čistilno tekočino.
Kolesce
Brisalna glava
Viri napajanja
 Za uporabo pri izmeničnem toku uporabite
napajalni kabel za izmenični tok; ne uporabljajte
drugega kabla.
 Če enote ne nameravate uporabljati dalj časa, jo
izključite iz električne vtičnice.
 Kadar ne uporabljate baterij, jih odstranite, da
preprečite škodo, ki bi jo lahko povzročilo razlitje
baterij ali korozija.
Postavitev
Vodilo
Predvajalna/
snemalna glava
Delovanje
CD-DA je kratica za Compact Disc Digital Audio. To je
standard snemanja, ki se uporablja za zvočne CD-je.
*2 Ustrezno posneta plošča je bila izdelana v postopku, ki
zagotavlja, da je plošče CD-R/CD-RW mogoče predvajati z
izdelki za predvajanje plošč za široko uporabo, ta
postopek pa je mogoče omogočiti ali onemogočiti kot
dodatno nastavitev med ustvarjanjem plošče pri večini
programske opreme.
Opombe o ploščah DualDisc
Opomba
 V razdalji 10 mm od zadnjega dela ohišja ne
postavljajte ničesar. Da bo enota delovala pravilno
in bo življenjska doba njenih komponent čim
daljša, pred prezračevalnimi režami ne sme biti
nobenih ovir.
 Ker se za zvočnike uporablja močan magnet, v
bližini enote ne puščajte kreditnih kartic z
magnetnim kodiranjem ali ur z vzmetjo, da
preprečite škodo, ki jo lahko povzroči magnet.
 Enote ne postavljajte v bližino toplotnih virov in je
ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi,
prahu ali udarcem. Ne puščajte je v avtomobilu,
parkiranem na soncu.
 Enote ne postavljajte v bližino naprav, ki oddajajo
toploto, kot so npr. svetilke ali ogrevalne naprave.
Toplota, ki jo oddajajo te naprave, lahko
poškoduje ohišje in povzroči okvaro sistema.
 Enote ne postavljajte na nagnjeno ali nestabilno
površino.
Ravnanje z enoto
 Očistite lečo s krtačo, ki je na voljo v trgovinah.
 Pri uporabi plošče CD-R/CD-RW slabe kakovosti ali
v primeru težav s snemalno napravo ali
uporabniško programsko opremo lahko zvok
preskakuje ali pa se sliši šum.
Predvajanje se začne pozneje kot običajno.
 Spodnje plošče se začnejo predvajati z
zakasnitvijo.
Plošča, posneta z zapleteno drevesno strukturo.
Plošča z velikim številom map, datotek ali
datotek, ki niso formata MP3.
Radio
Zvočni signal je šibek ali pa je sprejem slab.
 Zamenjajte vse baterije z novimi.
 Enoto premaknite stran od bližnjih televizorjev.
 Za čim boljši sprejem FM povsem raztegnite
anteno in jo obrnite. Za čim boljši sprejem AM
obrnite enoto.
 Če ste v stavbi, poslušajte v bližini okna.
 Če je v bližini enote mobilni telefon, lahko iz enote
prihaja glasen zvok. Telefon premaknite stran od
enote.
Slika televizorja je nestabilna.
 Če program FM poslušate v bližini televizorja z
notranjo anteno, enoto premaknite stran od
televizorja.
Kaseta
Čiščenje ohišja
 Ohišje, ploščo in upravljalne tipke očistite z mehko
krpo, rahlo navlaženo z blago raztopino čistila. Ne
uporabljajte grobih blazinic, čistilnih praškov ali
topil, kot sta alkohol in bencin.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi z
enoto, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov
Sony.
Kaseta ne deluje, ko pritisnete upravljalni
gumb.
 Povsem zaprite pokrov ležišča za kaseto.
Med predvajanjem je mogoče slišati šum.
 To ne pomeni, da gre za okvaro. Med predvajanjem
lahko slišite šum ozadja (»sikajoč zvok«), zunanji
šum ali šum elektromagnetnih motenj.
Gumb   ne deluje ali kaseta ne zažene
predvajanja ali snemanja.
Odpravljanje težav
Splošno
Na zaslonu utripa sporočilo »LO-BATT«.
 Zamenjajte vse baterije z novimi. To sporočilo se
prikaže, ko enoto napajate prek baterij in se te
izpraznijo do določene ravni napolnjenosti.
Sistem se ne vklopi.
 Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen
v električno vtičnico.
 Preverite, ali je konektor napajalnega kabla
ustrezno vstavljen v priključek AC IN.
 Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene, tako
da se polarnost ujema.
Zvok se ne predvaja.
 Preverite, ali je izbrana ustrezna funkcija za vir
zvoka ali glasbe, ki ga želite poslušati.
 Ko zvok poslušate prek zvočnikov, izključite slušalke.
Pri zvoku se pojavi šum.
 Ali nekdo v bližini enote uporablja mobilni telefon
ali drugo opremo, ki oddaja radijske valove? Enoto
umaknite stran od teh naprav.
Radio predvaja tiho brenčanje.
 To ne pomeni, da gre za okvaro. Radio lahko oddaja
tiho brenčanje, odvisno od stanja napajanja.
CD-predvajalnik
CD-predvajalnik ne predvaja zvoka, čeprav
je CD vstavljen.
 CD vstavite tako, da je nalepka na zgornji strani.
 Očistite CD.
 Odstranite CD in pustite ležišče za CD odprto
približno eno uro, da se posuši vlaga.
 Plošča CD-R/CD-RW je prazna ali nepravilno
posneta.
 Na plošči ni datotek MP3, ki bi jih enota lahko
predvajala.
 Kakovost plošče CD-R/CD-RW, snemalne naprave
ali uporabniške programske opreme ni ustrezna.
Ko je plošča je vstavljena, se prikaže
sporočilo »noCD«.
 V ležišču za CD ni plošče. Vstavite ploščo.
 Morda je prišlo do težav pri branju CD-ja.
Zamenjajte ploščo.
 Morda je CD narobe obrnjen. Ploščo vstavite tako,
da je nalepka na zgornji strani.
 Naložena je plošča, ki je ni mogoče predvajati
(DVD, BD itd.). Zamenjajte ploščo.
Ko je plošča vstavljena, se prikaže sporočilo
»00«.
 Na plošči ni nobene zvočne datoteke, posnete v
podprti obliki zapisa, ali pa ima datoteka, ki jo
želite predvajati, nepodprto pripono.
Ko je plošča vstavljena, se prikaže sporočilo
»Err«.
 Morda je CD umazan. Očistite ploščo.
 Morda so na CD-ju praske. Zamenjajte ploščo.
 Morda je prišlo do težav pri branju CD-ja.
Zamenjajte ploščo.
 Morda je v ležišču za CD prazna plošča.
Zvok preskakuje.
 Zmanjšajte glasnost.
 Očistite CD ali ga zamenjajte, če je močno
poškodovan.
 Postavite enoto na mesto, kjer ni vibracij.
 Prepričajte se, da zaščitni jeziček proti
presnemavanju ni odstranjen.
Slaba ali popačena kakovost predvajanja,
snemanja ali brisanja.
 Očistite vodilo, kolesce, predvajalno/snemalno
glavo in brisalno glavo. Podrobnosti najdete v
razdelku »Čiščenje kasetnih glav in mehanizma«.
 Razmagnetite glave z napravami za
razmagnetenje kasetnih glav, ki so na voljo v
trgovinah.
 Uporabljajte le kasete vrste I (običajne). Kasete
vrste II (kromdioksid), III (ferokrom) in IV (kovina)
niso podprte.
Če ste izvedli vse predlagane ukrepe in težava še
vedno ni odpravljena, izklopite napajalni kabel ali
odstranite vse baterije. Potem ko z zaslona izginejo
vsa sporočila, ponovno vklopite napajalni kabel ali
ponovno vstavite baterije. Če težave ne morete
odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Tehnični podatki
Predvajalnik CD-jev
Sistem
Zvočni sistem za predvajanje CD-jev in digitalnih zvočnih
vsebin
Lastnosti laserske diode
Žarčenje: neprekinjeno
Izhodna moč laserja: manj kot 44,6 μW
(Ta izhodna moč je izmerjena pri razdalji 200 mm od
površine leče objektiva na optičnem bralniku z odprtino
7 mm.)
Število kanalov
2
Frekvenčni odziv
20 Hz  20.000 Hz +1/–2 dB
Zavijanje tona
Pod izmerljivo mejo
Podprta oblika zvočnega zapisa
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
Radio
Frekvenčni razpon
FM: 87,5 MHz  108 MHz (v intervalih po 50 kHz)
AM: 531 kHz  1.602 kHz (v intervalih po 9 kHz)
Srednja frekvenca
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antene
FM: teleskopska antena
AM: vgrajena feritna palična antena
Predvajalnik kaset
Snemalni sistem
4-stezni 2-kanalni, stereo
Čas previjanja
Pribl. 150 sekund s kaseto Sony C-60
Frekvenčni odziv
Vrsta I (običajna): 80–10.000 Hz
Vhod
AUDIO IN
Stereo mini vtičnica
Izhod
 stereo mini vtičnica (slušalke)
Za slušalke z impedanco 16 32 
Splošno
Zvočnik
S polnim obsegom, z diagonalo 8 cm, 4 , stožčasti (2)
Izhodna moč
1,7 W + 1,7 W (pri 4 , 10 % harmoničnega popačenja)
Napajanje
Pri modelih za Evropo in Oceanijo
230 V pri izmeničnem toku, 50 Hz (napajanje pri
izmeničnem toku)
9 V pri enosmernem toku (6 baterij R14 (velikost C))
Drugi modeli
220240 V pri izmeničnem toku, 50/60 Hz (napajanje
pri izmeničnem toku)
9 V pri enosmernem toku (6 baterij R14 (velikost C))
Poraba energije
11 W
Manj kot 1 W (v stanju pripravljenosti)
Čas delovanja baterije*1, *2
Predvajanje CD-jev
Pribl. 10 ur (pri glasnosti, nastavljeni na pribl. 23)
Snemanje programov FM
Pribl. 23 ur
Predvajanje kaset
Pribl. 15 ur (pri glasnosti, nastavljeni na pribl. 23)
*1 Izmerjeno v skladu s standardi podjetja Sony. Dejanski
čas delovanja baterije se lahko razlikuje glede na
okoliščine delovanja enote in pogoje delovanja.
*2Če uporabljate alkalne baterije podjetja Sony.
Dimenzije
Približno 310 mm × 140 mm × 212 mm (Š/V/G) (vključno z
izbočenimi deli)
Teža
Pribl. 1,9 kg (brez baterij)
Pribl. 2,3 kg (vključno z baterijami)
Količina
Enota: 1
Priložena dodatna oprema
Napajalni kabel (1)
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez
obvestila.
Opomba glede licenc in
blagovnih znamk
 Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG
Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS in
Thomson.
 Druge blagovne znamke in tovarniška imena so
blagovne znamke svojih lastnikov. Oznaki ™ in
v tem priročniku nista posebej navedeni.
®
Download PDF

advertising