Sony | SRF-18 | Sony SRF-18 Prenosni radio Navodila za uporabo

4-297-963-12(1)

Odstranjevanje stare električne in elektronske opreme (za Evropsko
Unijo in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov):

FM Stereo/AM radijski
sprejemnik
Navodila za uporabo
Ne vrtite antene.
SL
Opomba za kupce: naslednje informacije so namenjene samo za opremo, ki se prodaja
v deželah, kjer so v veljavi direktive EU.

Proizvajalec tega izdelka je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonska. Pooblaščeni zastopnik za EMC in varnost izdelkov je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčja. Za vse, kar se
tiče servisa ali garancije, prosimo, da se obrnete na naslove, navedene v ločenih
servisnih ali garancijskih dokumentih.
©2012 Sony Corporation
SRF-18
Funkcije

V priključek AUDIO IN
V priključek za slušalke
(stereo mini vtič)
Prenosni avdio predvajalnik,
kot so »WALKMAN«, CD
predvajalnik, itd.

•Indikator TONE za enostavno uglaševanje
•Priključek AUDIO IN za priključitev v dodatne komponente (npr. »WALKMAN«,
itd.)
•Priključek AUDIO OUT, ki je priročen za snemanje radia
Hrbtna
stran

 Potisnite desni kavelj v desno luknjo na enoti.
Upravljanje radijskega sprejemnika
1 Nastavite stikalo POWER na RADIO.
2 Nastavite stikalo FM/AM na FM ali AM.
3 Uglasite postajo s tipko TUNING.
 Gumb VOL*
Nastavite stikalo POWER na OFF.
 Priključek AUDIO OUT
Poslušanje zvoka prek slušalk (niso priložene)
 Priključek  (slušalke)
Priključite slušalke v priključek  (slušalke).
Če so slušalke priključene, so zvočniki utišani.
Enote ni mogoče uporabljati s slušalkami, priloženimi enoti
»WALKMAN«, ki imajo funkcijo odpravljanja šumov (Noise Canceling)
 Teleskopska antena
Opomba
Kadar poslušate radio, izključite avdio priključni kabel iz priključka AUDIO IN na enoti. V
nasprotnem primeru bo slišati šum.
 Stikalo POWER (RADIO/AUDIO IN/OFF)
Za izboljšanje sprejema (glej sliko )
FM:
Vstavljanje baterij (glej sliko -)
1 Odprtite pokrov prostora za baterije.
2 Vstavite dve bateriji R6 (velikost AA) (nista priloženi) in pri tem upoštevajte
polarnost.

 Obesite desni kavelj na desni del prostora, namenjenega pokrovu.
Izklop radijskega sprejemnika
*Ob gumbu VOL se nahaja otipljiva pika, ki kaže smer višanja glasnosti.
Snemalna naprava kot so IC
snemalnik, itd.
 Vstavite levi kavelj pokrova v levo luknjo na enoti.
 Stikalo FM/AM
 Luknji za pašček
V priključek za
mikrofon
Pokrov prostora za baterijo je narejen tako, da se v primeru, da ga odprete s
premočno silo, sname. Če ga želite ponovno pritrditi, storite naslednje in glejte sliko
-.
Deli enote
 Priključek AUDIO IN
Najprej vstavite  stran baterije
Kako pritrditi pokrov prostora za baterijo, v primeru, da se
po nesreči sname (glej sliko -)
Indikator TUNE zasveti, ko enota uglasi postajo.
 Gumb TUNING
V priključek AUDIO
OUT
•Ne polnite suhih baterij.
•Suhih baterij ne nosite skupaj s kovanci ali drugimi kovinskimi predmeti. Če se
pozitivni in negativni terminal baterije s pomočjo koinskega predmeta po nesreči
stakneta, se lahko baterija izjemno segreje.
•Skupaj ne uporabljajte različnih tipov baterij.
•Ko zamenjate baterije, naj bodo vse vstavljene baterije nove.
•Če enote ne boste uporabljali dalj časa, odstranite baterije, da ne pride do poškodb
zaradi puščanja baterij ali korozije.
4 Nastavite glasnost z gumbom VOL.
 Indikator TUNE


Ta oznaka na izdelku in embalaži označuje, da s tem izdelkom ne
smete ravnati enako kot z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Enoto je
potrebno odnesti do primerne zbirne točke za recikliranje električne
in elektronske opreme. Če enoto zavržete na pravilen način, boste
pomagali preprečiti morebitne škodljive posledice za okolje in človekovo zdravje, ki
bi jih lahko povzročilo neprimerno odlaganje tega izdelka. Recikliranje materialov
pomaga vzdrževati naravne vire. Za več podrobnosti o recikliranju te naprave, se
posvetujte na upravni enoti, z lokalnim komunalnim podjetjem ali v trgovini kjer ste
izdelek kupili.
Opombe o baterijah:
Popolnoma izvlecite teleskopsko anteno in nastavite kot, ki omogoča optimalen
sprejem (glej sliko -).
•Smer antene nastavite tako, da držite za spodnji del. Če
uporabljate silo, jo lahko poškodujete.
AM:
3 Zaprite pokrov.
Čas delovanja baterij (pri uporabi zvočnikov) (JEITA*):
Ko uporabljate
FM
AM
Avdio vhod
Sony alkalna baterija LR6
(velikost AA)
45
49
74
Sony R6 (velikost AA)
14
16
26
* Meritev je opravilo združenje JEITA (japonsko industrijsko združenje za elektronsko in
informacijsko tehnologijo) pod njihovimi standardi. Dejanska življenjska doba baterij se
lahko razlikuje glede na pogoje, ki zadevajo enoto.
Kdaj je potrebno zamenjati baterije:
Ko bateriji oslabita zvok postane šibak ali popačen ali pa indikator TUNE potemni.
V tem primeru zamenjajte obe bateriji z novima.
Radio ima vgrajeno feritno anteno. Zavrtite anteno vodoravno, da izboljšate sprejem
(glej sliko -).
•V vozilih in zgradbah je radijski sprejem težje doseči. Poskusite poslušati radio v
bližini okna.
Priklop dodatnih komponent (glej sliko )
Pritrditev paščka (glej sliko )
S priloženim avdio priključnim kablom lahko v enoto priključite dodatno
komponento kot je, na primer, prenosni glasbeni predvajalnik, »WALKMAN«, itd.
Zvok iz dodatne komponente lahko poslušate prek zvočnikov enote.
Za lažje nošenje na enoto pritrdite pašček.
Povlecite pašček skozi luknji na strani enote.
1 S priloženim avdio priključnim kablom povežite priključek AUDIO IN s
priključkom za slušalke na komponenti.
2 Nastavite stikalo POWER na AUDIO IN.
3 Vklopite priključeno komponento. Začnite predvajati zvok in nastavite glasnost
priključene komponente.
4 Nastavite glasnost z gumbom VOL na enoti.
Če je glasnost prenizka, jo zvišajte na priključeni enoti.
Izklop enote
Po končanem poslušanju ne pozabite nastaviti stikala POWER na OFF. Če se
priključena komponenta ne predvaja (zvočniki ne oddajajo zvoka), se enota ob
nastavitvi stikala POWER na AUDIO IN ne bo izklopila.
Nasvet
Za poslušanje boljšega zvoka najprej nastavite glasnost priključene komponente in nato glasnost
enote.
Opombe
• Če ima priključeni prenosni glasbeni predvajalnik, na primer, »WALKMAN«, funkcijo
poudarjanja nizkih tonov (Bass Boost), ga izklopite. To utegne povzročiti motnje.
• Če ste za priključitev uporabili mono izhodni priključek na priključeni komponenti, zvok
morda ne bo potoval prek desnega zvočnika na enoti.
• Če ste za priključitev uporabili fiksni izhod kot je priključek LINE OUT na priključeni
komponenti, se utegnejo pojaviti motnje. Če je zvok popačen, uporabite slušalke.
• Če je glasnost priključene komponente previsoka, utegne biti zvok popačen.
Opozorila
•Enoto lahko upravljate samo na 3V DC z dvema baterijama R6 (velikost AA).
•Tablica s podatki o napetosti za delovanje, itd. se nahaja na spodnjem delu enote.
• Ne izpostavljajte enote ekstremnim temperaturam, neposrednemu soncu, vlagi,
pesku, prahu ali mehanskim udarcem.
Nikoli ne puščajte enote v avtu, parkiranem na soncu.
•Če kaj pade v enoto, odstranite bateriji in naj enoto pred nadaljnjo uporabo
pregleda pooblaščena oseba.
•V vozilih in zgradbah je težko doseči dober radijski sprejem. Poskusite poslušati
radio v bližini okna.
•Ker se za zvočnike uporablja močan magnet, umaknite osebne kreditne kartice z
magnetno kodo ali ure na navijanje, da ne bi prišlo do okvare zaradi magneta.
•Če se ohišje umaže, ga očistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z blagim
detergentom.
Nikoli ne uporabljajte grobih čistil ali kemičnih topil, ker bi utegnili deformirati
ohišje.
•Ne uporabljajte topil kot so bencin, komercialnih čistil in anti-statičnih sprejev,
namenjenih čiščenju vinilnih LP plošč.
Postavitev
•Ne puščajte enote v bližini izvorov toplote, na mestu, izpostavljenem
neposrednemu soncu, prekomernemu prahu ali mehanskim udarcem ali v avtu,
parkiranem na soncu.
•Ne postavljajte enote v nagnjem položaj ali na nestabilno površino.
Snemanje radia (glej sliko )
Če imate vprašanja ali težave, ki se nanašajo na enoto, se posvetujte z
najbližjim prodajalcem opreme Sony.
Zvok radijskega sprejemnika lahko posnamete na snemalno napravo kot je, na
primer, IC snemalnik, itd.
Veljavnost oznake CE je omejena na tiste države, kjer je to označevanje pravno
veljavno, v glavnem v državah evropskega gospodarskega prostora.
1 Priključite snemalno napravo z uporabo avdio priključnega kabla (glej liko D).
Opombi
• Če uporabljate Sony IC snemalnik, za zunanji izhod izberite »Audio IN«. Če izberete
»MIC IN«, bo posneti zvok popačen.
• Če uporabljate vhodni priključek za mikrofon na kasetofonu, bo posneti zvok popačen.
Uporabite zunanji vhodni priključek.
2 Nastavite stikalo POWER na RADIO in uglasite želeno postajo.
3 Začnite snemati na snemalno napravo.
Podrobnosti o snemanju in o priključnem kablu si oglejte v navodilih za uporabo snemalne
naprave.
Opombe
• Med snemanjem naj bo snemalna naprava umaknjena od enote, ker bi se utegnil posneti
šum.
• Med snemanjem se ne dotikajte enote, avdio priključnega kabla ali snemalne naprave, ker
bi se utegnil posneti šum.
• Priključek AUDIO OUT oddaja samo radijski signal, ki ga sprejema enota. Enota ne bo
oddajala zvoka iz komponente, priključene v priključek AUDIO IN.
• Pri nekaterih snemalnih napravah je tako, da če 2 sekundi ne oddajajo zvoka, se snemanje
samodejno ustavi in snemalna naprava vzpostavi stanje zaznavanja zvoka. Ko ponovno
zazna zvok, se bo snemanje nadaljevalo z novim posnetkom.
• Nivo izhodnega zvoka iz priključka AUDIO OUT je fiksen in ne vpliva na gumb VOL.
Poslušanje radia iz zunanjih naprav
Priključek AUDIO OUT lahko povežete s priključkom AUDIO IN ali LINE IN na
zunanji napravi z uporabo avdio priključnega kabla. Radijski signal, ki ga sprejema
enota, lahko poslušate prek priključene naprave.
Zvok potuje tudi iz zvočnikov enote. Glasnost lahko nastavite z gumbom VOL.
Opomba
Zaradi motenj, ki jih utegne povzročiti priključena naprava, enota morda ne more sprejemati
radijskega signala ali pa je občutljivost enote nižja.
Odpravljanje težav
Radio ne oddaja zvoka.
•Prepričajte se, da so baterije pravilno vstavljene.
•Baterije so šibke. Če uporabljate akumulatorske baterije, jih napolnite. Če
uporabljate suhe celične baterije, jih zamenjajte z novimi.
•Nivo glasnosti je nastavljen na minimum. Zvišajte glasnost na enoti.
Zvok je šibak ali slabe kakovosti.
•Baterije so šibke. Če uporabljate akumulatorske baterije, jih napolnite. Če
uporabljate suhe celične baterije, jih zamenjajte z novimi.
•Radijski signal je šibak. Poslušajte radio v bližini okna. V vozilu ali zgradbi je
lahko signal šibak.
•V bližini enoti nekdo uporablja mobilni telefon ali drugo napravo, ki oddaja
radijske valove. Umaknite mobilni telefon, itd.
•Oddaljite enoto od možnih virov motenj, na primer od bližnjega televizorja.
Ko enota sprejema avdio signal iz priključene komponente, se pojavi šum /
zvok je popačen.
•Znižajte glasnost priključene komponente.
•Če ima priključena komponenta funkcijo poudarjanja nizkih tonov (Bass Boost),
jo izklopite.
•Baterije so šibke. Če uporabljate akumulatorske baterije, jih napolnite. Če
uporabljate suhe celične baterije, jih zamenjajte z novimi.
•Prepričajte se, da je priključni kabel pravilno priključen.
•Če ste za povezavo uporabili priključek LINE OUT na priključeni komponenti,
uporabite raje priključek za slušalke.
Ko enota sprejema avdio signal iz priključene komponente, je zvok tih ali
sploh ni zvoka.
•Če je stikalo POWER nastavljeno na OFF, ga nastavite na AUDIO IN.
•Nivo glasnosti je minimalen. Povišajte glasnost na enoti.
• Nivo glasnosti priključene naprave je minimalen. Povišajte glasnost na priključeni
napravi.
•Prepričajte se, da je priključni kabel pravilno priključen.
•Baterije so šibke. Če uporabljate akumulatorske baterije, jih napolnite. Če
uporabljate suhe celične baterije, jih zamenjajte z novimi.
Posneti zvok iz radia je popačen / pojavi se šum.
•Nastavitev snemalne naprave ni pravilna. Glej opombe v poglavju »Snemanje
radia« ali si oglejte navodila za uporabo snemalne naprave.
Tehnični podatki
Frekvenčni čas:
FM: 87,5 MHz – 108 MHz
AM: 530 kHz – 1.710 kHz
Zvočnik:
Premer pribl. 3,6 cm, 7,2 W (2)
Vhod:
Priključek AUDIO IN (Ф 3,5 mm stereo mini priključek) (1)
Izhod:
Priključek  (slušalke) (Ф 3,5 mm stereo mini priključek) (1)
Priključek AUDIO OUT (Ф 3,5 mm stereo mini priključek) (1)
Izhodna moč:
80 mW + 80 mW (JEITA*)
Napajanje:
3 V DC, dve bateriji R6 (velikost AA)
Mere:
Pribl. 155 mm × 78,5 mm × 32,5 mm ((Š/V/G), brez izbočenih delov)
Pribl. 155,4 mm × 80,3 mm × 34,2 mm ((Š/V/G), vključno z izbočenimi deli) (JEITA*)
Masa:
Pribl. 198 kg vključno z baterijami
*Standardi JEITA (Japan Electronics and Information Technology).
Priložena oprema
Navodila za uporabo (1)
Avdio priključni kabel (stereo mini priključek  stereo mini priključek) (1)
Oblika in tehnični podatki te enote se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega
opozorila.
Opomba o avtorskih pravilcah
»WALKMAN« in logotip za »WALKMAN« sta registrirani blagovni znamki
korporacije Sony.
Download PDF

advertising