Sony | ICF-C1T | Sony ICF-C1T Radioura Navodila za uporabo

Licenca in blagovna znamka
4-480-528-41(3)
IKM3
FM/AM radio z budilko
Navodila za uporabo
SL
©2014 Sony Corporation
ICF-C1T
Prikazana frekvenca trenutne radijske postaje
je približna.
3 S ponavljanjem koraka 2 nastavite mesec,
dan in uro.
No Power No Problem™ je blagovna znamka
korporacije Sony.
Opozorila
Po nastavitvi ure, se oglasita dva kratka zvočna
signala in ura začne teči od 0 sekund.
Opomba
• Napajajte enoto v skladu z zahtevami v tehničnih
podatkih.
• Ko želite izvleči omrežni kabel, ga držite za vtič in
ne za sam kabel.
• Enote ne puščajte na mestu, kjer bi bila
izpostavljena viru toplote, npr. radiatorju ali grelcu
na vroč zrak, ali neposredni sončni svetlobi,
pretiranemu prahu, mehanskim tresljajem in
udarcem.
• Poskrbite za zadostno kroženje zraka okoli enote,
da se ne pregreje. Enote ne postavljajte na mehko
površino (npr. preprogo, odejo itd.) ali v bližino
materialov, ki lahko zamašijo zračnike (npr. zavese
itd.).
• Če v enoto zaide kak predmet ali se polije
tekočina, jo izključite iz napajanja in pred
nadaljnjo uporabo jo naj pregleda usposobljeno
servisno osebje.
• Za čiščenje ohišja uporabite suho, mehko krpo. Ne
uporabljajte topil kot sta alkohol in bencin, ki bi
ga utegnila poškodovati.
• Ne priključujte antenskega kabla v zunanjo
anteno.
OPOMBE O LITIJEVI BATERIJI
• Iztrošeno baterijo takoj odvrzite. Ne hratnite je v
dosegu otrok. V primeru, da otrok pogoltne
baterijo, nemudoma kontaktirajte zdravnika.
• Baterijo zbrišite s suho krpo, da zagotovite dober
kontakt.
• Ko vstavljajte baterijo, pazite na polarnost.
• Baterije ne prijemajte s kovinsko pinceto, sicer
lahko pride do kratkega stika.
• Ne izpostavljajte baterije visokim temperaturam,
na primer neposrednemu soncu, ognju in
podobnem.
• Če med nastavljanjem ure v roku 1 minute ne
pritisnite na nobeno tipko, se bo način nastavitve
ure preklical.
Ko se začne/konča poletni čas
Če ne uporabljate funkcije za samodejno
prilagoditev poletnega časa (Automatic DST), uro
nastavite ročno.
Predvajanje radia
1 S pritiskom na RADIO vklopite radio.
2Nastavite BAND na želeni frekvenčni pas
(AM ali FM).
3 S tipko TUNING uglasite želeno postajo.
4 Nastavite glasnost s tipko VOLUME +/–.
Za izklop radia pritisnite na ALARM RESET/OFF.
Nastavitev alarma
Funkcija dvojnega alarma vam omogoča nastavitev
dveh programov (ALARM A in ALARM B).
Uro bujenja lahko nastavite za vsak program
posebej, zvok budilke pa lahko izberete med
radijskim sprejemnikom RADIO in brnenjem BUZZ.
Pred nastavitvijo alarma
• Ne pozabite nastaviti ure. (Glejte poglavje »Ročna
nastavitev ure«).
• Za nastavitev bujenja z radiom najprej uglasite
postajo in nastavite glasnost (Glejte poglavje
»Predvajanje radia«).
Nastavitev alarma
1Nastavite ALARM A (ali B) na želeni zvok
alarma (RADIO ali BUZZ).
Če imate kakršnakoli vprašanja ali težave v zvezi
z enoto, se posvetujte z najbližjim prodajalcem
opreme Sony.
Če izberete nastavitev ALARM A
Priključitev omrežnega
napajalnika
2 Pritisnite na SET ALARM TIME + ali – in
nastavite želeno uro.
Med nastavljanjem ure za bujenje, na
prikazovalniku utripa črka »A« ali »B«.
Ko je nastavitev končana, se po nekaj sekundah
ponovno prikaže ura in črka »A« ali »B«. preneha utripati in ostane prižgan.
Ob nastavljeni uri se bo radio vklopil ali se bo
brnenje oglasilo, z naraščajočo glasnostjo (črka »A« ali »B« na prikazovalniku utripa).
Prva nastavitev ure
Vse kar je potrebno narediti prvič, ko želite nastaviti
uro, je, da izberete časovni pas.
Če živite v srednjeevropskem časovnem pasu,
nastavitev področja ne bo potrebna.
Ustavitev alarma
1 Pritisnite na TIME ZONE.
Alarm se bo ponovno oglasil naslednji dan ob isti
uri.
2 S pritiskanjem na TIME ZONE izberite
Če bi radi zadremali še za nekaj
minut
Na prikazovalniku se prikaže številka "1".
FM žična antena
številko:
Ob tipki VOLUME + je otipljiva točka, ki nakazuje smer obračanja za zvišanje jakosti zvoka.
Številka
področja
Časovni pas
0
Zahodnoevropski čas
1 (tovarniška
nastavitev)
Srednjeevropski čas
2
Vzhodnoevropski čas
Prikaz ure v roku približno 4 sekund preklopi na
trenutni čas izbranega časovnega pasu.
Če živite v državi/področju, ki ne pripada
navedenim časovnim pasovom


Glejte si poglavje »Ročna nastavitev ure« in nastavite
uro.


Za kupce v Evropi
Registrirajte se na tem naslovu za brezplačne
posodobitve:
www.sony-europe.com/myproducts
OPOZORILO
Da ne bi prišlo do požara, ne prekrivajte zračnikov
naprave s časopisi, prti, zavesami itd., da zmanjšate
nevarnost požara. Na napravo ne postavljajte
prižganih sveč.
Po napravi naj ne kaplja ali se polije tekočina in
nanjo ne postavljajte posod s tekočino, npr. vaz, da
ne pride do požara ali električnega udara.
Naprave ne nameščajte v zaprte prostore, kot so
knjižne omare ali vgradne omarice.
Baterije in naprave z vstavljeno baterijo ne
izpostavljajte preveliki toploti, npr. sončni toploti,
ognju ali drugemu viru toplote za dalj časa.
Ker se za izključitev enote iz omrežja uporablja vtič
napajalnega kabla, priključite enoto na lahko
dostopno omrežno vtičnico. Če pri enoti opazite kaj
nenavadnega, nemudoma izključite vtič
napajalnega kabla iz omrežne vtičnice.
Enota ni izključena iz omrežja, vse dokler je
priključena v stensko vtičnico, tudi če je enota sama
izklopljena.
Ploščica z nazivom in pomembnimi informacijami o
varnosti je na dnu zunanjega dela.
POZOR
Pri nepravilni menjavi baterije obstaja nevarnost
eksplozije. Baterijo zamenjajte samo z isto vrsto
baterije.
Ta simbol opozarja uporabnika na to, da so
v priloženem gradivu pomembna navodila
za uporabo in vzdrževanje (servisiranje).
Proizvajalec tega izdelka je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Pooblaščeni zastopnik za EMC in varnost izdelkov je
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse, kar se tiče servisa
ali garancije, prosimo, da se obrnete na naslove,
navedene v ločenih servisnih ali garancijskih
dokumentih.
Odstranjevanje izrabljenih baterij in
električne in elektronske opreme (za
Evropsko unijo in druge evropske države s
sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali njeni embalaži
kaže, da baterije, priložene temu izdelku,
ne smete obravnavati kot gospodinjski
odpadek. Na nekaterih baterijah je lahko
ta simbol uporabljen v kombinaciji s
kemičnimi simboli. Kemična simbola za
živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) sta dodana, če baterija
vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 %
svinca.
S tem, ko poskrbite za pravilno odstranitev teh baterij,
pomagate preprečiti morebitne škodljive posledice za
okolje in zdravje, ki bi jih nepravilno ravnanje pri
odstranjevanju baterij lahko povzročilo. Recikliranje
materialov pomaga ohranjati naravne vire.
Če mora biti izdelek zaradi varnosti, delovanja ali
integritete podatkov trajno priključen na integrirano
baterijo, naj to baterijo zamenja samo usposobljeno
servisno osebje.
Da zagotovite pravilno ravnanje z baterijo, izdelek na
koncu njegove življenjske dobe oddajte na zbirnem
mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.
Za vse druge baterije si preberite del o varnem
odstranjevanju baterije iz izdelka. Baterijo oddajte na
zbirnem mestu za recikliranje odpadnih baterij.
Več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije
dobite pri vaših lokalnih uradih, komunalni službi ali v
trgovini, kjer ste ta izdelek kupili.
Če imate kako vprašanje ali težavo, ki se nanaša na
delovanje enote, se posvetujte z najbližjim prodajalcem
opreme Sony.
OPOZORILO
• Pri nepravilnem ravnanju z baterijo lahko le-ta
eksplodira. Baterije ne polnite, ne razstavljajte in
ne izpostavljajte je ognju.
• Iztrošeno baterijo takoj odvržite v skladu z
lokalnimi okoljskim pravom in predpisi. Hranite jo
izven dosega otrok.
Pritisnite na tipko ALARM RESET/OFF, da se
alarm izklopi.
Pritisnite na SNOOZE/BRIGHTNESS.
Alarm se prekine in se samodejno vklopi čez
približno 10 minut.
Z vsakim pritiskom na SNOOZE/BRIGHTNESS se čas
spreminja na naslednji način:
Prikazovalnik prikaže čas za dremanje za približno 4
sekunde, nato se ponovno prikaže trenutna ura (črka
»A« ali »B« na prikazovalniku utripa).
Izklop alarma
Nastavite ALARM A (ali B) na OFF.
Opomba
Črka »A« ali »B« izgine s prikazovalnika.
• Med prevozom in prvo uporabo se utegne pojaviti
časovna napaka. V tem primeru si oglejte poglavje
»Ročna nastavitev ure« in pravilno nastavite uro.
Opombe
Nekaj o samodejni
nastavitvi poletnega časa
(Automatic DST)
Pred uporabo naprave temeljito preberite navodila
in jih shranite za primer, da jih boste v prihodnosti še
potrebovali.
Uporaba časovnika izklopa in
alarma
•Prepričajte se, da je ura pravilno nastavljena.
•Če se po pritisku in držanju tipke DST več kot 3
sekunde na prikazovalniku prikaže napis »Aut 
On«, se aktivira funkcija »Automatic DST/Summer
Time«.
Lahko zaspite ob radiu in se ob nastavljenem času
prebudite ob radiu ali brnenju.
Tehnični podatki
Nastavite alarm in nato še časovnik izklopa.
Prikaz ure
Opomba
24-urni sistem
• Če je alarm nastavljen, da se oglasi med
delovanjem funkcije časovnika izklopa, se bo
časovnik izklopa samodejno izklopil, ko se alarm
oglasi.
Nastavitev osvetlitve
prikazovalnika
Frekvenčno območje
Pas
Frekvenca
FM
87,5 MHz – 108 MHz
AM
531 kHz – 1.602 kHz
Vmesna frekvenca
Na voljo so tri stopnje osvetlitve.
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Pritisnite na SNOOZE/BRIGHTNESS.
Zvočnik
Z vsakim pritiskom na tipko SNOOZE/BRIGHTNESS,
se spremeni osvetlitev:
Približno 6,6 cm premera, 8 Ω
Izhodna moč
115 mW (pri 10 % harmoničnega popačenja)
Napajanje
Opomba
• Med oglašanjem alarma ali delovanjem funkcije
dremanja osvetlitve prikazovalnika ni mogoče
spremeniti.
Splošne informacije
Nekaj o bateriji za
varnostno napajanje
230 V AC, 50 Hz
Za funkcijo varnostnega napajanja : 3 V DC, ena
baterija CR2032
Mere
Približno 101 x 102 x 101 mm (š/v/g) vključno z
izstopajočimi deli
Masa
Približno 490 g vključno z baterijo CR2032
Tehnični podatki se lahko spremenijo brez
vnaprejšnjega opozorila.
Ura za alarm se prikaže za nekaj sekund, nato se
prikaže črka »A« ali »B«. Če je stikalo nastavljeno na
OFF, se ne bo prikazala.
Priključite omrežni napajalnik v stensko vtičnico.
Na prikazovalniku se prikaže srednjeevropski čas
(CET).
(Enota je že v tovarni nastavljena na trenutni datum
in uro in se napaja z rezervno baterijo.)
Omrežni kabel
Pritisnite na ALARM RESET/OFF.
Ko se začne poletni čas, ura ne preklopi
nanj samodejno.
Enota za funkcijo varnostnega napajanja uporablja
baterijo CR2032. Tako lahko ura in alarm delujeta,
tudi če pride do prekinitve napajanja (sistem No
Power No Problem).
Uvod
Prikaz
Če želite radio izklopiti pred
nastavljenim časom
Enota samodejno nastavi poletni varčevalni čas. Na
prikazovalniku se prikaže indikator DST na začetku
poletnega časa in na koncu izgine.
Nastavitev funkcije »Automatic DST/Summer Time«
temelji na GMT (Greenwich Mean Time).
• Poletni čas se začne ob 1:00 zjutraj, zadnjo nedeljo
v marcu.
• Običajni čas se začne ob 2:00 zjutraj, zadnjo
nedeljo v oktobru.
Opomba
• Čas zamenjave, ki jo izvede funkcija »Automatic
DST/Summer Time« (glej zgoraj), je odvisen od
raznih okoliščin in od zakona v posameznih
državah. Funkcijo in nastavite DST lahko nastavite
ročno. Če ste v državi, ki ure ne premakne na
poletni čas, pred uporabo enote funkcijo
»Automatic DST/Summer Time« prekličite.
Preklic funkcije »Automatic DST/
Summer Time«
Nastavitev funkcije »Automatic DST/Summer Time«
lahko prekličete.
Pritisnite in več kot 3 sekunde držite tipko
DST, medtem ko je prikazana ura.
Zasliši se zvočni signal in na prikazovalniku se
prikaže napis »Aut  OFF«, ki kaže, da je funkcija
preklicana. Prikaz se vrne na prikaz ure.
Ponovni vklop funkcije »Automatic DST/
Summer Time«
Pritisnite in več kot 3 sekunde držite tipko DST.
Zasliši se zvočni signal in na prikazovalniku se
prikaže napis »Aut  On«, ki kaže, da je funkcija
preklicana. Prikaz se vrne na prikaz ure.
Funkcije
Ročna nastavitev ure
Za ročno nastavitev ure storite naslednje:
1 Pritisnite in najmanj 2 sekundi držite tipko
ENTER/TIME SET.
Oglasil se bo zvočni signal in na prikazovalniku
bosta začeli utripati zadnji dve števki leta.
2 Pritiskajte na + ali –, da izberete želeno
leto, nato pritisnite na ENTER/TIME SET.
•
•
•
•
•
•
Medtem ko je možnost ALARM A (ali B)
nastavljena na OFF. Če pritisnete na SET ALARM
TIME + ali –, se za približno 0,5 sekunde prikaže
napis »OFF«.
Če se drugi alarm oglasi med prvim (ali če je
vklopljena funkcija dremanja), bo imel drugi alarm
prednost.
Med oglašanjem alarma ali pri vklopljeni funkciji
»Snooze« možnosti ENTER/TIME SET, DST in
TIME ZONE niso na voljo.
Če je isti čas bujenja nastavljen tako za ALARM A
kot za ALARM B, bo imel prednost ALARM A.
Če med oglašanjem alarma ne uporabite nobene
funkcije, se bo alarm sam ustavil po približno 60
minutah.
Funkcija alarma deluje kot običajno na začetku in
na koncu poletnega časa. Medtem ko je
nastavljena funkcija »Automatic DST/Summer
Time«, se v primeru, da je alarm nastavljen na uro,
ki se ob preklopu na poletni čas preskoči , se
alarm preskoči in če je alarm nastavljen na uro, ki
se prekriva z drugo, ob koncu poletnega časa, se
alarm oglasi dvakrat.
Opombe o alarmu v primeru izpada
elektrike
V primeru prekinitve napajanja, bodo funkcije alarma
delovale, vse dokler se baterija ne izprazni. Nekatere
funkcije pa bodo delovale na naslednji način:
• Prikazovalnik se izklopi.
• Če je zvok bujenja nastavljen na RADIO, se bo
oglasilo brnenje.
• Če se elektrika vrne, medtem ko se alarm oglaša,
se bo alarm oglašal še 60 minut po vrnitvi
elektrike.
• Če med brnenjem alarma ne pritisnete nobene od
tipk SNOOZE/BRIGHTNESS in ALARM RESET/
OFF, bo alarm brnel približno eno minuto, se
začasno ustavil in se nato po približno petih
minutah ponovno oglasil.
Če alarm približno petkrat zabrni in se ustavi
(samodejno po 1 minuti ali s pritiskom na tipko
SNOOZE/BRIGHTNESS), se bo alarm v primeru
prekinitve napajanja samodejno ponastavil. Alarm
bo brnel 30 minut po tem, ko se elektrika vrne, če
se vrne v roku 60 minut nastavljenega časa za
alarm.
• Če pritisnete na tipko SNOOZE/BRIGHTNESS,
medtem ko se oglaša alarm, se čas bujenja nastavi
na 10 minut. Med izpadom elektrike časa za
bujenje ni mogoče nastaviti na več kot 10 minut.
• Če se na prikazovalniku priakaže simbol »«, se
alarm v primeru prekinitve napajanja, ne bo oglasil.
Če se prikaže simbol »«, zamenjajte baterijo.
Kdaj zamenjati baterijo?
Ko baterija izgubi svojo moč, se na prikazovalniku
prikaže simbol »«.
Če pride do izpada elektrike, ko je baterija slaba, se
trenutni čas in alarm izbrišeta.
Opomba za kupce v Evropi
• Ura je nastavljena že v tovarni in njen pomnilnik
se polni z vstavljeno Sony baterijo CR2032. Če ob
prvi priključitvi enote v stensko vtičnico utripa
»0:00«, je baterija morda iztrošena. V tem primeru
se posvetujte s trgovcem opreme Sony. Vnaprej
vstavljena baterija CR2032 se smatra za del izdelka
in je krita z garancijo. Trgovcu z opremo Sony
pokažite poglavje »Opomba za kupce v Evropi« (v
teh navodilih), da boste upravičili garancijo tega
izdelka.
Zamenjava baterije za
funkcijo varnostnega
napajanja
1 Omrežni kabel naj ostane priključen v
stensko vtičnico. Odstranite predal za
baterijo na spodenji strani enote tako, da
ga med premikom jezička izvlečete (glejte
sliko -.)
2 Vstavite novo baterijo, tako da bo stran 
obrnjena navzgor.
Če želite odstraniti baterijo, jo na strani, označeni
s PUSH, potisnite ven (glejte sliko -).
3 Vstavite prostor za baterijo nazaj v enoto.
Pritisnite jo od zgoraj, dokler ne zaskoči
(glejte sliko -).
Jeziček zaklene predal za baterijo.
4 Pritisnite na RADIO za izklop simbola »«
na prikazovalniku.
Opombi
• Ko menjate baterijo, ne izključujte omrežnega
kabla iz stenske vtičnice. Če bi ga, bi se trenutni
datu, ura in alarm izbrišejo.
• Če enoto pustite dlje časa nepriključeno,
odstranite baterijo, da ne bi prišlo do okvare
zaradi iztekanja ali korozije.
Odpravljanje težav
V primeru, da pride pri uporabi naprave do težav in
jih ne morete odpraviti s pomočjo spodnjih
nasvetov, se posvetujte z najbližjim Sonyjevim
trgovcem.
Ura po izpadu elektrike utripa »00:00«.
• Rezervna baterija je slaba. Odstranite staro
baterijo in vstavite novo.
Nezadovoljiv sprejem.
• Izvlecite FM žično anteno do konca, da povečate
občutljivost sprejema.
• Z obračanjem enote izboljšate sprejem. Feritna
AM antena je vgrajena v enoto.
• Ne upravljajte enote nad kovinsko površino, ker
povzroča motnje.
Brnenje ali radio se ne vklopi ob
nastavljenem času.
• Prepričajte se, da je na prikazovalniku prikazana
črka »A« ali »B«.
Radio alarm je vklopljen, vendar naprava ne
oddaja zvoka ob nastavljenem času.
• Nastavite glasnost s tipkma VOLUME +/–.
Nastavitev časovnika
izklopa
Vgrajeni časovnik izklopa vam omogoča, da zaspite
ob poslušanju radia, saj se radio samodejno ugasne.
Pritisnite na SLEEP.
Radio se vklopi. Z vsakim pritiskom na SLEEP se
prikaz spremeni na naslednji način:
V nastavljenem časovnem obdobju bo igral radio.
Če želite časovnik izklopa izklopiti, pritiskajte na
SLEEP in ga nastavite na "OFF".
ICF-C1T_CED [SL] 4-480-528-41(3)
Download PDF

advertising