Sony | XDR-V20D | Sony XDR-V20D Prenosna radioura DAB/DAB+ z zvočniki Navodila za uporabo

4-691-621-11(1)
Uvod
1
DIGITALNI RADIO DAB/FM
Navodila za uporabo
Pri prvi uporabi morate enoto povezati z električno vtičnico prek omrežnega
napajalnika (priložen). V nasprotnem primeru se enota ne bo vklopila.
2
Enoto priključite v električno vtičnico in jo
napolnite.
Vgrajena baterija se napolni ("
Izklop enote
3
Izvlecite anteno.
Nastavitev enote v stanje pripravljenosti
Vklopite enoto.
Pri prvem vklopu enote
Pri prvem vklopu enote se samodejno iskanje postaj DAB izvede samodejno.
Ko je samodejno iskanje postaj DAB končano, enota sprejme prvo postajo na
seznam postaj DAB, ki se shrani s funkcijo samodejnega iskanja DAB. Če
želite preklicati postopek samodejnega iskanja postaj DAB, pritisnite BACK.
") v največ 6 urah.
Enota preklopi v stanje pripravljenosti in na zaslonu se
prikaže ura.
Popoln izklop napajanja (izklopljeni način)
Električna vtičnica
©2017 Sony Corporation
Pritisnite BACK za
preklic postopka
samodejnega
iskanja, ki poteka.
Nasvet
Omrežni
napajalnik
(priložen)
Printed in China
Pritisnite  in ga za
približno 2 sekundi
pridržite.
Če želite samodejno iskanje znova izvesti pozneje, si
oglejte razdelek "Sestavljanje novega seznama
postaj DAB/FM" v nadaljevanju.
V DC IN
Napajanje enote in zaslon se izklopita. Če enote ne
uporabljate, jo zaradi varčevanja z energijo nastavite
na izklopljeni način.
XDR-V20D
Poslušanje radia
1
Vklopite enoto.
Za ročno nastavitev glejte razdelek "Možnosti nastavitvenega menija".
2
3
Izberite funkcijo "DAB" ali "FM".
Izberite želeno postajo ali storitev.
Večkrat pritisnite.
Pri prvi izbiri funkcije FM
Pri prvi izbiri funkcije FM se samodejno iskanje postaje FM
izvede samodejno.
Postaja, ki
jo trenutno
sprejemate
Enota v približno
2 sekundah
samodejno preklopi
na izbrano funkcijo.
Sekundarna storitev (po oznaki "L")
Drseče besedilo (DLS: Dynamic Label
Segment – največ 128 znakov)
Izbrana postaja
Nasveta
• Tudi če na zaslonu "Get FM station name" izberete "Later", se bodo med
poslušanjem programa postaj v enoto sprejemala in shranjevala imena
postaj FM.
• Nekatere postaje ne oddajajo imen postaj FM.
Ko enkrat pritisnete FUNCTION,
lahko funkcijo izberete tudi
tako, da obrnete gumb TUNE in
pritisnete ENTER.
Pri sprejemu sekundarne storitve
zasveti "SC".
Izbrana postaja
Postaja, ki
jo trenutno
sprejemate
Ime postaje*
Drseče besedilo
(RT: radijsko besedilo – največ 64 znakov)*
Ime postaje*
* Prikazano, samo če so bili sprejeti podatki RDS.
Prednastavitev radijskih postaj (5 postaj DAB in 5 postaj FM)
Poslušanje prednastavljene postaje
1
1
Izberite radijsko postajo,
ki jo želite prednastaviti.
2
Pritisnite in zadržite želeni gumb za prednastavitev (1–5), dokler se na
zaslonu ne prikaže "Stored to [PRESET x].".
Upoštevajte korake v zgornjem
razdelku "Poslušanje radia".
Postopek samodejnega iskanja postaj FM, ki se začne po
tem, ko prvič izberete funkcijo FM, lahko prekinete.
Če želite izbrati postaje s seznama postaj, morate izvesti
samodejno iskanje postaj FM.
Podrobnosti o tem, kako izvesti samodejno iskanje postaj
FM pozneje, najdete v razdelku "Sestavljanje novega
seznama postaj DAB/FM".
2
Izberite funkcijo "DAB" ali
"FM".
Primer: prednastavitev izbrane postaje na gumb za prednastavitev 3
O postopku samodejnega iskanja postaj FM
Izberite želeno prednastavljeno postajo.
Primer: Ko je pritisnjen gumb za prednastavitev 3
Večkrat pritisnite.
Pritisnite BACK za
preklic postopka
samodejnega
iskanja, ki poteka.
Nasveta
Opomba
• Če poskusite shraniti drugo postajo z isto prednastavljeno
številko, se bo postaja, ki je bila shranjena prej, zamenjala.
• Prednastavljene postaje ostanejo v pomnilniku enote, tudi če
izvedete samodejno iskanje.
• Gumb za prednastavitev 3 na enoti ima otipljivo piko. Ta pika
vam bo v pomoč pri uporabi enote.
Nastavitev glasnosti
Gumba za prednastavitev ne pridržujte,
da ne boste nenamerno spremenili
prednastavitev.
Izboljšanje sprejema radijskega signala DAB/FM
Sestavljanje novega seznama postaj DAB/FM
Pri premiku v drugo regijo znova izvedite samodejno iskanje DAB in FM.
Izberite funkcijo "DAB" ali "FM" in pritisnite AUTO TUNE.
Enota sprejme prvo postajo na
nov seznam postaj.
Opomba
Anteno med prilagajanjem
držite za spodnji del. Če anteno
premočno premikate in jo držite
za zgornji del, jo lahko
poškodujete.
Nasveta
Opombi
• Seznam trenutno shranjenih postaj bo izbrisan, ko se začne
postopek samodejnega iskanja.
• Ko je prikazan nastavitveni meni, se samodejno iskanje ne
izvede, tudi če pritisnete AUTO TUNE.
Enota sprejme prvo postajo na
nov seznam postaj.
Opomba o samodejnem iskanju postaj FM
• Nazadnje nastavljena glasnost je shranjena v
pomnilniku enote.
• VOL + na enoti ima otipljivo tipko. Ta pika vam bo v
pomoč pri uporabi enote.
Pred začetkom samodejnega iskanja postaj FM izberite "By station list" v
načinu "FM tune mode" . Če izberete način "Manual tune", se namesto
tega začne iskanje postaj. Podrobnosti najdete v razdelku "Možnosti
nastavitvenega menija".
Poslušanje glasbe iz zunanje naprave
1
Zunanjo napravo priključite na enoto.
2
Vklopite enoto.
4
3
Zaženite predvajanje v povezani napravi.
Izberite funkcijo "AUDIO IN".
Večkrat pritisnite.
Stereo mini vtič
2 obročka
Enota v približno
2 sekundah samodejno
preklopi na izbrano
funkcijo.
Prenosni digitalni
predvajalnik
glasbe itd.
Kabel za zvočno
povezavo brez
upornika (ni priložen)
V AUDIO IN
Ko enkrat pritisnete
FUNCTION, lahko funkcijo
izberete tudi tako, da
obrnete gumb TUNE in
pritisnete ENTER.
Nastavitev glasnosti
Izberite ustrezno glasnost na povezani napravi in
jo na enoti prilagodite z gumbom VOL + ali −.
Nastavitev vklopnega časovnika (budilka)
1
2
Nastavitev časa na vklopnem časovniku.
Pritisnite in pridržite za
približno 2 sekundi.
Minute
Ura
3
Nastavite postajo, ki se bo vklopila ob nastavljeni uri.
4
Prilagodite glasnost.
Nastavljanje na zadnjo izbrano postajo
Ne pridržujte gumba, sicer se zaslon preklopi
na meni "Timer setting".
Za izhod iz
nastavitvenega
menija pritisnite
SETTINGS.
Pritiskajte BACK, dokler
se na zaslonu ne
prikaže meni
"Wake-up timer".
Aktivirajte časovnik.
SETTINGS
BACK
Na zaslonu se prikaže
" ". Radio se vklopi
ob nastavljeni uri.
Izbiranje s seznama prednastavljenih postaj
Izklop časovnika
Opomba
Nasvet
Znova pritisnite
WAKE-UP TIMER.
Kadar izbirate s seznama
prednastavljenih postaj, najprej
nastavite postaje. Podrobnosti
najdete v razdelku
"Prednastavitev radijskih postaj
(5 postaj DAB in 5 postaj FM)".
Vklopni časovnik lahko nastavite tudi iz nastavitvenega menija.
Podrobnosti najdete v razdelku "Možnosti nastavitvenega menija".
Nastavitev izklopnega časovnika
Opomba
Funkcija vklopnega časovnika je v izklopljenem
načinu onemogočena.
Nastavljanje svetlosti zaslona
Pritiskajte SLEEP TIMER, da izberete želeni čas
(v minutah).
Pritiskajte
Poslušanje s slušalkami
, da izberete želeno svetlost.
Visoka
(privzeto)
Srednja
Povežite slušalke s stereo ali mono* mini vtičem (niso priložene).
Nizka
Opombi
• Da zaščitite sluh, zvoka s slušalkami ne poslušajte pri preveliki glasnosti.
• Uporabljajte slušalke s stereo (3-polni) ali mono (2-polni) mini vtičem. Če uporabite slušalke
z drugo vrsto vtiča, lahko pride do zvočnih motenj ali pa zvoka morda ne boste slišali.
Izklopljeno
Če je nastavljen izklopni časovnik, se na zaslonu
prikaže sporočilo "SLEEP".
Enota po določenem času samodejno preklopi v
stanje pripravljenosti.
Mono* mini vtič
Opomba
Združljive vrste vtičev
Kadar se enota napaja prek vgrajene baterije, se osvetlitev ozadja
zaslona izklopi približno pol minute po zadnjem delovanju.
1 obroček
Stereo mini vtič
2 obročka
Nasveta
• Nazadnje nastavljena ura je shranjena v pomnilniku enote.
• Čas, ki je ostal, dokler enota ne preklopi v stanje pripravljenosti, lahko preverite tako, da po
nastavitvi izklopnega časovnika znova pritisnete SLEEP TIMER.
V  (slušalke)
Ne uporabljajte
drugih vrst vtičev.
3 ali več obročkov
* Pri poslušanju stereo zvoka z mono slušalkami se predvaja samo zvok
levega kanala.
Možnosti nastavitvenega menija
Možnosti radia
Information
Osnovne funkcije:
FM tune mode
Seznam postaj FM lahko uredite.
Channel: kanal in frekvenca (glejte tabelo
By station list: želeno postajo lahko
frekvenc DAB v razdelku "Tehnični podatki").
izberete na seznamu postaj FM, shranjenih s
samodejnim iskanjem.
Get FM station name: to funkcijo
Multiplex name: oznaka glasbene
Manual tune: želeno frekvenco FM lahko
PTY: oznaka PTY (glejte "PTY (vrsta
programa)" v razdelku "Tehnični podatki").
Bit rate: bitna hitrost
Signal level: prikaže raven signala za
poiščete ročno v korakih po 0,05 MHz.
Frekvenco izberete tako, da zavrtite gumb
TUNE.
Iskanje postaj v ročnem načinu
"Manual tune"
Za začetek iskanja postaj FM pritisnite AUTO TUNE
(SCAN).
Opomba
Če je sprejem signala DAB pri samodejnem
iskanju postaj DAB slab, uporabite ročno
iskanje postaj.
Znova pritisnite SETTINGS.
Če želite izbrati želeni kanal DAB, zavrtite
gumb TUNE in pritisnite ENTER.
uporabite, če želite sprejemati podatke RDS,
kot so imena postaj. Če želite poiskati
podatke RDS, izberite "OK".
Opombi
• Pred začetkom tega postopka nastavite
"FM tune mode" na "By station list".
• Ko se začne iskanje, bodo trenutno shranjeni
podatki RDS izbrisani.
• Sprejemanje vseh razpoložljivih podatkov RDS
lahko traja dalj časa.
postaje na seznamu postaj FM lahko
izbrišete.
Če ni oznake glasbene skupine ali imena postaje,
bo prostor za oznako ali ime prazen. Če ni oznake
PTY, se bo na zaslonu prikazalo "No PTY".
DAB manual tune
Timer setting: za nastavljanje časa na
Delete FM station: morebitne neželene
postajo DAB, ki jo poslušate, in se giblje od
0 (ni signala) do 100 (največji signal).
Izhod iz nastavitvenega menija
Wake-up timer
Izberite način iskanja za FM.
Service name: Ime postaje
Pritisnite BACK.
Edit FM station list
Prikaže različne podatke za postajo, ki jo
poslušate.
skupine (največ 16 znakov)
Vrnitev na zgornjo raven menija
Druge možnosti
Možnosti radia lahko nastavite, kadar je izbrana funkcija "DAB" ali "FM".
Če se najde postaja, ki jo je mogoče sprejemati, se
bo na zaslonu prikazalo "[ENTER]:Select". Pritisnite
gumb ENTER za sprejemanje postaje. (Če gumba
ENTER ne pritisnete v 3 sekundah, se iskanje znova
zažene.)
1
Zavrtite gumb TUNE in izberite postajo,
ki jo želite izbrisati, nato pa pritisnite
ENTER.
2
Zavrtite gumb TUNE in izberite "OK",
nato pa pritisnite ENTER.
Add FM station: če poslušate ročno
najdeno postajo, jo lahko dodate na seznam
postaj FM. Če želite postajo dodati na
seznam, izberite "OK". Pred uporabo te
možnosti nastavite "FM tune mode" na
"Manual tune".
vklopnem časovniku.
Wake station: za izbiranje postaje, ki jo
želite sprejemati ob določenem času.
Volume setting: za prilagajanje
glasnosti na časovniku.
Glejte tudi razdelek "Nastavitev vklopnega
časovnika (budilka)".
Sound
Raven glasnosti zvoka lahko prilagodite.
Treble: za prilagajanje ravni visokih tonov.
Bass: za prilagajanje ravni nizkih tonov.
Beep
Izberite "On", da aktivirate pisk ob
upravljanju enote.
Auto power off
Kadar je možnost "Auto power off"
nastavljena na "Enable (15min)", enota
samodejno preklopi v stanje pripravljenosti
po približno 15 minutah brez delovanja ali
brez oddajanja zvočnega signala.
Initialize
Če želite obnoviti privzete tovarniške
nastavitve, izberite "OK". Izbrisane bodo vse
nastavitve, seznama postaj DAB in FM ter
prednastavitve.
Time
Set time: privzeta nastavitev je
"Auto (DAB)". Tako se lahko ura sinhronizira
s sprejetimi podatki DAB. Če želite uro
nastaviti ročno, izberite možnost
"Time setting".
12H/24H: izberite način prikaza časa
(12- ali 24-urni).
Opomba
Če izklopite omrežni napajalnik in je vgrajena
baterija povsem izpraznjena, se bo ura ponastavila.
Nasveta
Radio začne iskati postaje, ki jih je mogoče
sprejemati na izbranem kanalu.
Nasvet
Nova postaja, najdena z ročnim iskanjem postaj,
se shrani na seznam postaj DAB.
Previdnostni ukrepi
• Enoto uporabljajte samo z viri napajanja,
navedenimi v razdelku "Tehnični podatki". Za
uporabo pri izmeničnem toku uporabljajte samo
priloženi omrežni napajalnik. Ne uporabljajte
nobene druge vrste omrežnega napajalnika.
• Drugačna polarnost vtičev omrežnih
napajalnikov drugih proizvajalcev lahko povzroči
okvaro enote.
• Slušalk ne uporabljajte na mestih, kjer bi lahko
bilo nevarno, če ne bi slišali zvoka iz okolice, kot
so železniški prehodi, peroni železniških postaj
in gradbišča.
• Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti, ker
si lahko poškodujete sluh.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v
zvezi z enoto, se obrnite na najbližjega
prodajalca Sonyjevih izdelkov.
Odpravljanje težav
• Enote ne izpostavljajte skrajnim temperaturam,
neposredni sončni svetlobi, vlagi, pesku, prahu
ali mehanskim udarcem. Enote ne puščajte v
vozilu, parkiranem na soncu.
• Enote ne izpostavljajte močnim udarcem ali
prekomerni sili. Zaslon je pri nekaterih modelih
izdelan iz stekla. Če se steklo odkruši ali poči,
lahko povzroči poškodbe. V tem primeru takoj
prenehajte uporabljati enoto in se ne dotikajte
poškodovanih delov.
• Če v enoto zaide trden predmet ali tekočina,
izključite omrežni napajalnik. Pred nadaljnjo
uporabo mora enoto pregledati usposobljeni
serviser.
• Ker se za zvočnike uporablja močan magnet, v
bližini enote ne puščajte kreditnih kartic z
magnetnim kodiranjem ali ur z vzmetjo, da
preprečite škodo, ki jo lahko povzroči
magnetizem.
• Ohišje očistite z mehko suho krpo. Ne
uporabljajte topil, kot sta alkohol in bencin, ki
lahko poškodujejo premaz.
• Ne upravljajte enote z mokrimi rokami, ker lahko
povzročite kratek stik.
• Pazite, da enote ne poškropite z vodo. Enota ni
vodotesna.
• Če enote dalj časa ne uporabljate, napolnite
baterijo vsakih 6 mesecev.
• V določenih okoliščinah, še posebej, če je zrak
zelo suh, se lahko zgodi, da doživite sprostitev
statične elektrike ali rahel šok, če pride vaše telo
v stik z drugim predmetom, v tem primeru
ušesnimi vstavki, ki se dotaknejo vaših ušes.
Energija iz take naravne sprostitve je izredno
majhna in je ne oddaja izdelek, pač pa je
naraven okoljski pojav.
• Dolgotrajno poslušanje pri visoki glasnosti lahko
povzroči okvaro sluha. Bodite posebej pazljivi pri
poslušanju s slušalkami.
• Nenadni glasni zvočni učinki vam lahko
poškodujejo sluh. Glasnost zvišujte postopno.
Bodite posebej pazljivi pri poslušanju s
slušalkami.
• Zaradi nevarnosti prometne nesreče slušalk ne
uporabljate med hojo, vožnjo avtomobila ali
motorja ali kolesarjenjem.
Če kljub naslednjim ukrepom težav še vedno
ne morete odpraviti, se obrnite na najbližjega
prodajalca Sonyjevih izdelkov.
Splošno
Enota piska in sistem se ne vklopi.
• Če pritisnete , ko je preostala raven
napolnjenosti baterije nizka, se enota ne bo
vklopila. Enoto napolnite tako, da priključite
omrežni napajalnik (priložen).
Zaslon je zamegljen ali prazen.
• Enoto uporabljate v okolju z izredno visokimi ali
nizkimi temperaturami ali v prekomerno
vlažnem okolju.
Če se enota napaja prek vgrajene
baterije, ne morete povečati glasnosti.
• Ko se baterija skoraj izprazni (ikona baterije je
prazna), je največja glasnost omejena na "22".
Enoto napolnite tako, da priključite omrežni
napajalnik (priložen).
Radio
Zelo oslabljen ali prekinjajoči se zvočni
signal ali nezadovoljiv sprejem.
• Če ste v stavbi, poslušajte v bližini okna.
• Izvlecite anteno ter prilagodite njeno dolžino in
naklon, da zagotovite najboljši sprejem.
• Če je v bližini enote mobilni telefon, lahko iz nje
prihaja glasen zvok. Odmaknite telefon od
enote.
Radio po pritisku gumba za
prednastavitev ne sprejema signala
želene postaje.
• Preden pritisnete gumb za prednastavitev
preverite, ali ste izbrali želeni frekvenčni pas
(DAB ali FM). Vsakemu gumbu lahko dodelite po
eno postajo za vsak pas.
• Morda ste gumb za prednastavitev, kateremu je
bila dodeljena postaja, pridržali in tako postajo
zamenjali z novo. Znova dodelite želeno postajo.
• Gumbov za prednastavitev ni mogoče
uporabljati, kadar je prikazan nastavitveni meni.
• Pri premiku v drugo regijo znova izvedite
samodejno iskanje. (Podrobnosti najdete v
razdelku "Sestavljanje novega seznama
postaj DAB/FM".) Nato gumbu za prednastavitev
dodelite novo postajo.
Če enota še vedno ne deluje pravilno
S tanko paličico pritisnite RESET na dnu. Enota se
znova zažene, pri čemer se uporabniško
konfigurirane nastavitve obdržijo.
Raven glasnosti je nizka pri funkciji
"AUDIO IN" v primerjavi z ravnjo
glasnosti pri poslušanju radia.
• Prilagodite glasnost na povezani napravi.
Enota samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti.
• Enota je privzeto nastavljena, da samodejno
preklopi v stanje pripravljenosti, če sistema ne
uporabljate približno 15 minut ali če izhod
zvočnega signala ni nastavljen. Podrobnosti o
"Auto power off" najdete v razdelku "Možnosti
nastavitvenega menija".
• Če želite spremeniti smer iskanja postaj, zavrtite
gumb TUNE v desno ali levo.
• Če želite prekiniti iskanje postaj FM, pritisnite
BACK.
Sporočila
Tehnični podatki
No preset
Razpon delovne temperature
• Nobena postaja v izbranem pasu (DAB ali FM) ni
bila prednastavljena na pritisnjeni gumb.
5–35 °C
Service not available
• Izbrana postaja ali storitev trenutno ne oddaja
signala.
PTY (vrsta programa)
Storitev RDS (Radio Data System), ki jo je
leta 1987 uvedla Evropska zveza za radiodifuzijo
(EBU), omogoča sprejem podatkov, kot so
imena postaj, prek podnosilca na 57 kHz pri
oddajah FM. Razpoložljivost storitve RDS se
razlikuje glede na območje. Zato podatkov RDS
morda ne bo mogoče vedno sprejemati.
Ta funkcija prikaže vrsto programa storitve, na
primer novice ali šport, ki je vključena v
podatke DAB.
Če storitev ne pošilja podatkov o vrsti
programa, se prikaže napis "No PTY".
Vtičnica  (slušalke)
(ø 3,5 mm, stereo mini vtičnica)
Prikaz ure
Vrsta programa
Prikaz na zaslonu
Brez vrste programa
None
Uporaba funkcij RDS
Novice
News
Radio podpira naslednje funkcije RDS.
Aktualne teme
Current Affairs
Information
Information
Šport
Sport
Izobraževanje
Education
Drama
Drama
Kultura
Arts
Znanost
Science
Razno
Talk
Pop glasba
Pop Music
Rock glasba
Rock Music
Lahko zabavna glasba
Easy Listening
Lahka orkestralna glasba
Light Classical
Resna orkestralna glasba
Classical Music
Druga glasba
Other Music
Vreme
Weather
Finance
Finance
Otroški programi
Children’s
Socialne teme
Factual
Verske teme
Religion
Kontaktne oddaje
Phone In
Potovanja
Travel
Prosti čas
Leisure
Jazz glasba
Jazz and Blues
Priložena dodatna oprema
Country glasba
Country Music
Omrežni napajalnik (AC-E5820) (1)
Garancija (1)
Narodna glasba
National Music
Zimzelene melodije
Oldies Music
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez obvestila.
Folk glasba
Folk Music
Dokumentarne oddaje
Documentary
Izhodna moč zvoka
Preskus alarma
Alarm Test
2,5 W + 2,5 W (če se enota napaja prek
priloženega omrežnega napajalnika)
1,5 W + 1,5 W (če se enota napaja prek vgrajene
baterije)
Alarm
Alarm – Alarm !
24- ali 12-urni način
Napajanje
5,8 V pri enosmernem toku 2,0 A (pri uporabi
priloženega omrežnega napajalnika,
povezanega z napajanjem 100–240 V pri
izmeničnem toku, 50 Hz/60 Hz) ali prek
vgrajene litij-ionske baterije
Frekvenčni razpon
Frekvenčni pas DAB (Band-III):
174,928–239,200 MHz
FM: 87,5–108 MHz
(v korakih po 0,05 MHz)
Čas uporabe pri litij-ionski bateriji
Srednja frekvenca
Frekvenčni pas DAB (Band-III): 1750 kHz
FM: 350 kHz
Frekvenčna tabela DAB (Band-III) (MHz)
Kanal
Frekvenca
Kanal
Frekvenca
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D
174,928
176,640
178,352
180,064
181,936
183,648
185,360
187,072
188,928
190,640
192,352
194,064
195,936
197,648
199,360
201,072
202,928
204,640
206,352
208,064
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
209,936
211,648
213,360
215,072
216,928
218,640
220,352
222,064
223,936
225,648
227,360
229,072
230,784
232,496
234,208
235,776
237,488
239,200
Premer pribl. 45 mm, 4 Ω, stereo
Vse uporabniške nastavitve, kot so prednastavljene
radijske postaje, nastavitve časovnika in ura, se
lahko med servisiranjem ponastavijo na začetne
nastavitve.
Zabeležite si svoje nastavitve, če jih boste morda
morali konfigurirati znova.
Kaj je RDS?
AUDIO IN Vtičnica
(ø 3,5 mm, stereo mini vtičnica)
Izhod
Zvočnik
Vzdrževalni servis
Vhod
DAB: približno 17 ur*1
FM: približno 17,5 ure*1
*1 Kadar uporabljate določen vir glasbe in je
glasnost enote nastavljena na naslednjo raven
—— DAB: 20
—— FM: 25
DAB: približno 11,5 ure*2
FM: približno 15,5 ure*2
* Kadar uporabljate določen vir glasbe in je
glasnost enote nastavljena na najvišjo raven.
2
Poraba energije
V stanju pripravljenosti
0,6 W ali manj
V izklopljenem načinu
0,2 W ali manj
Dimenzije
Približno 106 x 157 x 117 mm (š/v/g) vključno z
izbočenimi deli in upravljalnimi tipkami
Teža
Približno 720 g
Funkcija RDS
Opis
Prikaz imena
postaje
Prikaže ime postaje, ki jo
poslušate.
RT (radijsko
besedilo)
Prikaže poljubne besedilne
informacije.
Opombi
• Funkcije RDS ne bodo vklopljene, če postaja FM,
ki jo poslušate, ne oddaja podatkov RDS. Prav
tako morda ne bodo delovale pravilno na
območjih, kjer so oddaje RDS še v preskusni fazi.
• Če je sprejeti radijski signal slab, lahko
sprejemanje podatkov RDS traja dlje.
Download PDF

advertising