Sony | ICF-CS20BT | Sony ICF-CS20BT Radioura s povezavo Bluetooth Navodila za uporabo

4 S pametnim telefonom se dotaknite enote.
4-468-398-12(1)
S pametnim telefonom se večkrat dotaknite znaka N na tej
enoti, dokler se ne izvede povezovanje.
Opomba
••Če je zaslon pametnega telefona zaklenjen, pametni telefon ne
bo deloval. V tem primeru odklenite pametni telefon in se potem
s pametnim telefonom ponovno dotaknite znaka N.
IJW1
Pametni telefon se odzove (enota je prepoznana)
Osebni avdio sistem
2 Pritisnite na tipko FUNCTION  in izberite
»AUDIO IN«.
Pritiskajte na tipko FUNCTION , dokler na
prikazovalniku ne zasveti napis »AUDIO IN«.
3 Začnite predvajati priključeno napravo, nato
nastavite glasnost.
Začnite predvajati priključeno napravo, nato nastavite
glasnost. Nastavite glasnost priključene naprave na
zmerno jakost in nato pritisnite na pritisnite na
tipkoVOLUME –/+  na sistemu.
Po uporabi
Pritisnite na tipko FUNCTION  ali OFF , da izklopite
funkcijo AUDIO IN. Za ustavitev predvajanja na priključeni
napravi uporabite priključeno napravo.
Navodila za uporabo
SL
Osvetli se indikator
(BLUETOOTH)
Opombe o priključitvi naprave z žično
povezavo
••Vrsta kabla, ki je potrebna za priključitev, je odvisna od naprave.
Uporabite ustrezno vrsto kabla.
••Če gledate televizijo ali poslušate radio z napravo, priključeno v sistem,
utegne biti sprejem slab.
••Če poslušate radio z napravo priključeno, priključeno napravo
izklopite, da ne bi prišlo do šuma. Če se pojavi šum, kljub temu, da je
naprava izklopljena, izključite in postavite napravo stran od sistema.
Nasvet
••Ko za priključitev sistema uporabljate kabel, lahko uporabite funkcijo
prostoročnega klicanja.
Priključni kabel (ni
priložen)
Sledite navodilom na zaslonu, da vzpostavite povezavo.
Ko je povezava vzpostavljena, na prikazovalniku sveti
oznaka » (BLUETOOTH)«.
Nasveti
USB kabel* (ni priložen)
* USB kabel: uporabite kabel »Lightning to
USB Cabel« ali »Dock Connector to USB
Cable«, priložen enoti iPhone/iPod.
••V sistem je nameščen 100-letni koledar (2013 - 2112). Ko nastavite
datum se samodejno prikaže dan v tednu.
MON = Monday (ponedeljek), TUE = Tuesday (torek), WED =
Wednesday (sreda), THU = Thursday (četrtek), FRI = Friday (petek),
SAT = Saturday (sobota), SUN = Sunday (nedelja)
Sprememba časovnega formata
©2013 Sony Corporation
ICF-CS20BT
Osebni avdio sistem
Pred uporabo sistema natančno preberite navodila in jih
shranite.
Avtorske pravice in licence
Beseda BLUETOOTH® in njen logotip sta last podjetja
Bluetooth SIG, Inc. in korporacija Sony take oznake uporablja z
licenco.
Oznaka N je blagovna znamka ali registrirana blagovna
znamka podjetja NFC Forum v ZDA in drugih državah.
Android in Google Play sta blagovni znamki podjetja Google
Inc.
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch in Mac
so blagovne znamke podjetja Apple Inc., registriranega v ZDA
in drugih državah.
Lightning je blagovna znamka podjetja Apple Inc.
Če na napravi piše »Made for iPod« in »Made for iPhone«
pomeni, da je izdelana tako, da omogoča priključitev v iPod ali
iPhone in ima potrdilo proizvajalca o ustreznosti standardom
Apple. Podjetje Apple ni odgovorno za delovanje naprave ali
za ustreznost varnostnim in regulativnim standardom.
Pomnite, da lahko uporaba te naprave z enoto iPod ali iPhone
vpliva na brezžično delovanje.
No Power No Problem je blagovna znamka korporacije Sony.
Auto Time Set je blagovna znamka korporacije Sony.
Ostale blagovne znamke in blagovna imena so last zadevnih
lastnikov.
Opombi
••Ta sistem ni namenjen uporabi z enoto iPad prek USB
povezave in bi v tem primeru utegnila povzročiti okvaro.
••V navodilih za uporabo se za iPhone, iPad in iPod uporablja
splošni izraz »iPod«, razen če je navedeno drugače.
Opozorila
Uporaba z mobilnim telefonom
••Več o upravljanju mobilnega telefona, ko sprejemate
telefonski klic med oddajanjem zvoka prek BLUTOOTH
povezave, si oglejte navodila za uporabo, priložena
mobilnegmu telefonu.
Opombe o AC vtiču
••Priključite AC vtič v bližnjo stensko vtičnico. V primeru težav
ga nemudoma izvlecite iz vtičnice.
••Ne obračajte in ne polagajte težkih predmetov na omrežni
kabel.
••Če želite izvleči kabel, ga držite za vtič in ne za sam kabel.
Postavitev
••Ne postavljajte zvočnikov v nagnjen položaj.
••Ne puščajte sistema v bližini virov toplote ali na mestu,
izpostavljenem neposrednemu soncu, prekomernemu
prahu, vlagi, dežju ali mehanskim udarcem.
Delovanje
••V priključke ne potiskajte majhnih predmetov itd., ker lahko
pride do kratkega stika.
Opomba o čiščenju
••Ne uporabljajte alkohola, bencina ali redčil za čiščenje
ohišja.
Ostalo
••Če imate v zvezi s sistemom vprašanja ali težave, ki niso
vključene v navodilih za uporabo, se obrnite na najbližjega
trgovca z opremo Sony.
ÔÔUvod
Priključitev v vir napajanja
1 AC vtič  trdno priključite v stensko
vtičnico.
Prikaz leta in datuma
Številka področja
Časovni pas
0
(tovarniška nastavitev
za kupce v Združenem
Kraljestvu)
Zahodnoevropski čas/
Zahodnoevropski poletni čas
1
(tovarniška nastavitev
za kupce v Evropi))
Srednjeevropski čas/
Srednjeevropski poletni čas
2
Vzhodnoevropski čas/
Vzhodnoevropski poletni čas
3
Moskovski standardni čas
4
Zalivski standardni čas
5
Hongkongški čas
Medtem ko je prikazana ura, enkrat pritisnite na tipko CLOCK
, da se prikažeta datum in mesec, nato na tipko ponovno
pritisnite, da se prikaže leto. Za vrnitev na prikaz trenutnega
časa ponovno enkrat pritisnite na tipko CLOCK  (v nekaterih
primerih se bo enota čez nekaj sekund sama vrnila na ta
prikaz).
Priključitev AM zančne
antene
Oblika in dolžina antene sta določeni za sprejemanje AM
signalov. Antene ne razstavljajte in ne zvijajte.
1 Dvignite plastični podstavek in vstavite
anteno v režo.
••Za preklic časovnega pasa v koraku 4 namesto tipke DISPLAY/ENTER
 pritisnite tipko OFF .
••Čeprav je ura pravilno nastavljena v tovarni, lahko zaradi transporta ali
shranjevanja pride do odstopanja. Po potrebi pravilno nastavite čas. To
naredite preko »Ročna nastavitev ure«.
Ko se začne poletni čas
Sistem samodejno prilagodi uro na poletni čas.
Za začetku poletnega časa se prikaže simbol » «, ki se ob
koncu poletnega časa samodejno izklopi.
Samodejna nastavitev poletnega časa je osnovana na času
GMT (Greenwich Mean Time - Greenwiški srednji čas).
Številka področja 0:
••Poletni čas se začne ob 1:00, na zadnjo nedeljo v marcu.
••Standardni čas se začne ob 2:00 na zadnjo nedeljo v
oktobru.
Številka področja 1:
••Poletni čas se začne ob 2:00, na zadnjo nedeljo v marcu.
••Standardni čas se začne ob 3:00 na zadnjo nedeljo v
oktobru.
Številka področja 2:
••Poletni čas se začne ob 3:00, na zadnjo nedeljo v marcu.
••Standardni čas se začne ob 4:00 na zadnjo nedeljo v
oktobru.
Preklic samodejne nastavitve poletnega
časa v času poletnega časa
Samodejno nastavitev poletnega časa lahko prekličete.
Medtem ko je prikazana ura, pritisnite in držite tipki OFF  in
DISPLAY/ENTER , dokler na prikazovalniku ne zasvetita
simbol » « and »OFF«. Samodejna nastavitev poletnega časa
se prekliče in prikaz se vrne na uro.
Za ponovni vklop samodejne nastavitve poletnega časa
pritisnite in držite tipki OFF  in DISPLAY/ENTER , dokler
na prikazovalniku ne zasvetita simbol » « in napis »On«.
Plastični podstavek
Pritisnite anteno v
stojalo, da zaskoči.
Odstranitev AM zančne antene
Pritisnite na jeziček na priključku in odstranite anteno.
Kako vzpostaviti brezžično
povezavo z BLUETOOTH
napravami
Z uporabo funkcij naprave BLUETOOTH lahko prek sistema
brezžično uživate v glasbi in prostoročnem klicanju.
Izberite enega od naslednjih treh načinov, ki najbolj odgovarja
napravi BLUETOOTH. Podrobnosti o upravljanju naprave si
oglejte v navodilih za uporabo, priloženih napravi.
Naprave BLUETOOTH je potrebno vnaprej med seboj združiti.
1 Priključite sistem.
Priključitev združene naprave:
glejte vzorec B
Za hitro spreminjanje štev za leto pritisnite in držite tipko
ALARM TIME SET +/– .
Ko s pritiskom na tipko CLOCK , potrdite nastavitev,
začnejo utripati števke za mesec.
4 Ponovite korak 3 za nastavitev meseca,
dneva, ure in minut.
Sekunde naraščajo od ničle.
••Če med nastavljanjem ure približno 1 minuto ne pritisnete na nobeno
tipko, se bo nastavitev ure preklicala.
Za poslušanje glasbe z združeno napravo BLUETOOTH si
oglejte ta vzorec.
Povezava s pametnim telefonom z enim
dotikom (NFC):
glejte vzorec C
Če uporabite pametni telefon, združljiv s funkcijo NFC, lahko
vzpostavite BLUETOOTH povezavo enostavno tako, da se s
telefonom dotaknete sistema.
Podrobnosti o funkciji NFC si oglejte v poglavju »Nekaj o
funkciji NFC« pod vzorcem C .
Pred uporabo sistema preverite naslednje:
••Sistem in naprava sta postavljena v medsebojni razdalji 1m.
••Sistem je priključen v vir napajanja.
••Navodila za uporabo, priložena napravi, imate pri roki.
Vzorec A
Sistem vsebuje baterijo CR2032, ki služi kot rezervni vir
napajanja, da lahko ura in alarm delujeta tudi med prekinitvijo
napajanja (Sistem No Power No Problem).
Združitev in povezava naprave
BLUTOOTH
Opomba za kupce v Evropi
1 Vklopite funkcijo BLUTOOTH naprave
Ura je že tovarniško nastavljena. Pomnilnik se napaja z
vstavljeno baterijo Sony CR2032. Če se na prikazovalniku
prikaže »0:00«, ko sistem prvič priključite v stensko vtičnico,
utegne biti baterija šibka. V tem primeru se posvetujte s
prodajalcem opreme Sony. Vnaprej vstavljena baterija CR2032
se smatra za del izdelka in je krit z garancijo. Za uveljavljanje
garancije tega izdelka morate prodajalcu opreme Sony
pokazati »Opombe za kupce v Evropi« (v teh navodilih).
POZOR
Kdaj zamenjati baterijo
Ko se baterija izprazni, se na prikazovalniku prikaže simbol
»«.
Če, medtem ko je baterija šibka, pride do prekinitve napajanja,
se trenutni čas in alarm izbrišeta.
Zamenjajte baterijo z litijevo baterijo Sony CR2023. Uporaba
druge baterije utegne povzročiti požar ali eksplozijo.
Več o zamenjavi baterije si oglejte v poglavju »Menjavanje
baterije«.
BLUETOOTH.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo, priloženih
napravi.
2 Pritisnite in držite tipko BLUETOOTH
PAIRING  na sistemu, dokler se ne zaslišijo
zvočni signali in oznaka » (BLUETOOTH)« ne
začne utripati na prikazovalniku.
Nasvet
••Ko dobite napravo iz tovarne, informacije o združitvi niso
shranjene v sistemu. V tem primeru začne oznaka »
(BLUETOOTH)« na prikazovalniku hitro utripati že, če samo
pritisnete na tipko BLUETOOTH PAIRING .
Na prikazovalniku se prikažeta datum in ura.
2 Pritisnite in držite tipki OFF  in CLOCK 
dokler v prikazovalniku ne začne utripati
številka področja »0« ali »1«.
3 Pritisnite na ALARM TIME SET +/–  in
izberite številko:
(BLUETOOTH)« hitro utripa
Iskanje naprave
»
(BLUETOOTH)« utripa
Povezan z napravo
»
(BLUETOOTH)« zasveti
Opomba
••Nekatere naprave ne morejo prikazati seznama zaznanih naprav.
4 Izberite »SONY: ICF-CS20BT«, prikazan na
5 Če naprava BLUEOOTH zahteva vpis gesla*,
vpišite »0000«.
BLUETOOTH povezava je vzpostavljena in oznaka »
(BLUETOOTH)« sveti.
* Geslo (»passcode«) je lahko poimenovano z besedami
»Passkey«, »PIN code«, »PIN number« ali »Password«.
Nasvet
••Za združitev z drugimi BLUETOOTH napravami ponavljajte korake od 1
do 5 za vsako napravo.
Opombe
••Način združevanja sistema se po 5ih minutah prekliče in oznaka »
(BLUETOOTH)« počasi utripa. Če se način združevanja prekliče med
samim postopkom, začnite znova od koraka 2.
••Geslo sistema je nastavljeno na »0000«. Sistema ni mogoče združiti z
napravo BLUETOOTH, katere geslo ni »0000«.
••Ko so naprave BLUETOOTH enkrat združene, ponovno združevanje teh
naprav ne bo potrebno. Vseeno pa bo v naslednjih primerih ponovitev
postopka združevanja potrebna:
−−informacije o združitvi so se pri popravljanju naprave, ipd. izbrisali,
−−sistem je združen z več ko 5imi napravami.
Sistem lahko združite z vse do 4imi BLUETOOTH napravami. Če
združite dodatno napravo, se bo naprava, ki je bila med štirimi
napravami združena prva, zamenjala z novo.
••S sistemom lahko združite več kot eno napravo, vendar bo slišati le
zvok ene od teh naprav.
1 Vklopite funkcijo BLUTOOTH naprave
BLUETOOTH.
••Če pritisnete na BLUETOOTH  bo sistem poskušal vzpostaviti
BLUETOOTH povezavo z BLUETOOTH napravo, nazadnje
priključeno v sistem. BLUETOOTH povezava se vzpostavi in oznaka
» (BLUETOOTH)« na prikazovalniku sveti.
••Ko oznaka » (BLUETOOTH)« na prikazovalniku zasveti, je sistem
priključen v BLUETOOTH napravo. Če želite priključiti drugo
BLUETOOTH napravo, s pomočjo BLUETOOTH naprave najprej
prekličite trenutno povezavo.
Po potrebi med naslednjimi možnostmi izberite
BLUETOOTH profil, ki ga sistem podpira: A2DP, HSP ali HFP.
Podrobnosti o posameznih profilih si oglejte v poglavju
»Poslušanje glasbe prek BLUETOOTH povezave s
pametnim telefonom, itd.« ali »Uporaba funkcije
prostoročnega klicanja med poslušanjem glasbe«.
Opomba
••Ta korak ni potreben pri vseh napravah.
BLUETOOTH povezava je vzpostavljena in oznaka »
(BLUETOOTH)« na prikazovalniku sveti.
Vzorec C
Povezava pametnega telefona s
funkcijo NFC (z enim dotikom)
Sprejete radijske postaje lahko samodejno shranite s funkcijo
»Auto Preset Tuning«. Shranite lahko vse do 20 FM in 10 AM
postaj.
1 S tipko FUNCTION  izberite »FM« ali
»AM«.
Pritiskajte na tipko FUNCTION , dokler na
prikazovalniku ne zasveti »FM« ali »AM«.
2 Pritisnite in držite tipko FUNCTION AUTO
PRESET , dokler na prikazovalniku ne
začne utripati kratica »AP«.
3 Pritisnite na tipko DISPLAY/ENTER .
Sprejete radijske postaje se samodejno shranijo v
zaporedju frekvenc.
••Za preklica samodejnega uglaševanja pritisnite na OFF .
ÔÔPoslušanje glasbe
Poslušanje glasbe prek
BLUETOOTH povezave s
pametnim telefonom, itd.
BLUETOOTH povezava vam omogoča poslušanje glasbe in
uporabo osnovnih funkcij daljinskega upravljanja.
BLUETOOTH naprava mora podpirati naslednje BLUETOOTH
profile.
••A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): omogoča
brezžično poslušanje visokokakovostnega zvoka.
••AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): omogoča
uporabo osnovnih funkcij daljinskega upravljanja
(predvajanje, stop, itd.) BLUETOOTH naprave.
Funkcije so odvisne od BLUETOOTH naprave. Oglejte si
navodila za uporabo, priložena BLUETOOTH napravi.
1 Vzpostavite BLUETOOTH povezavo med
sistemom in napravo.
Podrobnosti o postopku BLUETOOTH povezave si oglejte v
poglavju »Vzpostavljanje brezžične povezave z
BLUETOOTH napravami«. Ko je Bluetooth povezava
vzpostavljena, sveti indikator » (BLUETOOTH)«.
2 Začnite predvajati BLUETOOTH napravo, nato
nastavite glasnost.
Nastavite glasnost BLUETOOTH naprave na zmerno jakost,
nato uporabite tipko VOLUME –/+  na sistemu.
Poslušanje nastavljenih postaj
Radio lahko poslušate enostavno tako, da izberete
nastavitveno številko. Čeprav so radijske frekvence že
tovarniško shranjene, vam priporočamo, da nastavite sprejete
radijske postaje na svojem področju s funkcijo »Auto Preset
Tuning«.
1 S tipko FUNCTION  izberite »FM« ali
»AM«.
Pritiskajte na tipko FUNCTION , dokler na
prikazovalniku ne zasveti »FM« ali »AM«.
2 Pritisnite na tipko MODE  in izberite
»PRESET«.
3 S tipko PRESET +/–  izberite številko
želene radijske postaje.
4 S tipko VOLUME –/+  nastavite glasnost.
Prikaz nastavitvene številke in frekvence za
poslušanje radia
Enkrat pritisnite na tipko DISPLAY/ENTER , da se prikaže
nastavitvena številka in nato ponovno pritisnite na tipko, da se
prikaže frekvenca trenutne postaje. Za vrnitev na prikaz ure
ponovno pritisnite na tipko DISPLAY/ENTER  ali pa se bo
prikaz po nekaj sekundah sam vrnil.
Po uporabi
Pritisnite na tipko FUNCTION  ali OFF , da izklopite
funkcijo radia.
Izboljšava radijskega sprejema
Po uporabi
Storite enega od spodnjih postopkov:
••Izklopite funkcijo BLUETOOTH na BLUETOOTH napravi.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo, priloženih
napravi.
••Izklopite BLUETOOTH napravo.
••Ponovno se s pametnim telefonom dotaknite enote, da
prekinete povezavo (samo pametni telefoni, združljivi z
NFC).
Funkcije tipk sistema med predvajanjem
glasbe
Upravljate lahko BLUETOOTH napravo, ki podpira funkcijo
AVRCP. Razpoložljivost funkcij je odvisna od BLUETOOTH
naprave. Oglejte si navodila, priložena BLUETOOTH napravi.
Tipke
Funkcije
 (predvajanje/
začasna ustavitev) 
Enkrat pritisnite za začasno
ustavitev/nadaljevanje
predvajanja.
/ (naprej/
nazaj) 
Enkrat pritisnite za preskok na
naslednji/predhodni posnetek.
VOLUME –/+ 
Nastavite glasnost.
••Za sprejem FM radia, raztegnite FM žično anteno  do
konca, da se občutljivost sprejemanja poveča.
••Za sprejem AM radia, priključite priloženo AM zančno
anteno v sistem. Obrnite anteno v vodoravni smeri tako, da
se sprejem izboljša.
••Če je v stereo FM sprejemu šum, pritisnite in držite tipko
MODE , dokler na prikazovalniku ne zasveti napis
»MONO«. Stereo učinek se bo sicer izgubil, vendar se bo
šum zmanjšal.
Poslušanje radia z ročnim
uglaševanjem
1 S tipko FUNCTION  izberite »FM« ali
»AM«.
Pritiskajte na tipko FUNCTION , dokler na
prikazovalniku ne zasveti »FM« ali »AM«.
2 Pritisnite na tipko MODE  in izberite
»TUNING«.
3 Pritisnite in držite tipko TUNE +/– , dokler
se ne začnejo števke za frekvenco na prikazovalniku hitro spreminjati.
Sistem samodejno preišče radijske frekvence in se ustavi,
ko najde jasno postajo (način samodejnega uglaševanja).
Če postaje ni mogoče uglasiti s pomočjo samodejnega
uglaševanja, s pritiskom na tipko TUNE +/–  spremenite
frekvenco korak za korakom.
Če sprejemate FM stereo oddajo, na prikazovalniku zasveti
kratica »ST«.
Če se sistema s pametnim telefonom, ki omogoča funkcijo
NFC, samo dotaknemo, se sistem z njem združi in poveže. (Po
vzpostavljeni BLUETOOTH povezavi sistem samodejno
preklopi na funkcijo BLUETOOTH.)
Poslušanje glasbe prek
žične povezave
Združljivi pametni telefoni
••Pametni telefoni s funkcijo NFC (OS: Android 2.3.3. ali
kasnejši, z izjemo Adroid 3.x)
Kupci v Evropi
Dostop do spletne strani, kjer si lahko ogledate
podrobnosti: http://support.sony-europe.com
Poslušanje glasbe prek USB
povezave z enoto iPhone/iPod
4 S tipko VOLUME –/+  nastavite glasnost.
V poslušanju glasbe in predvajanju enote iPhone/iPod lahko
uživate tako, da jo prek USB-ja povežete s sistemom. Pred
uporabo posodobite napravo na najnovejšo različico
programa.
Radijske postaje, katerih ni mogoče shraniti samodejno, lahko
shranite ročno.
Opomba o funkciji NFC
NFC (Near Field Communication) je tehnologija, ki zagotavlja
brezžično komunikacijo na kratki razdalji med različnimi
napravami, kot so prenosni telefoni in druge prenosne
naprave. Funkcija NFC zagotavlja preprostejši prenos
podatkov z dotikom simbola ali posebej zasnovanega dela na
napravi, ki podpira funkcijo NFC.
1 Na pametnem telefonu vklopite funkcijo
NFC.
Podrobnejše informacije o tem najdete v navodilih za
uporabo pametnega telefona.
••Če imate pametni telefon z OS Android 2.3.3. ali
kasnejšim in manj kot Android 4.1.: nadaljujte s
korakom 2.
••Če imate pametni telefon z OS Android 4.1. ali
kasnejšim: nadaljujte s korakom 4.
2 Na pametni telefon si prenesite in namestite
aplikacijo NFC Easy Connect.
NFC Easy Connect je originalna Sonyjeva aplikacija za
telefone Android in je na voljo v Google Play trgovini.
Aplikacijo si prenesite tako, da poiščete »NFC Easy
Connect« ali do nje dostopite s pomočjo naslednje
dvodimenzionalne kode. Prenos aplikacije je plačljiv.
Lahko se zgodi, da aplikacija ni na voljo v nekaterih
državah/regij.
Nasvet
••Pri nekaterih pametnih telefonih povezava z enim dotikom ni na
voljo brez namestitve aplikacije NFC Easy Connect. V tem primeru
se delovanje in podatki razlikujejo od podatkov, ki so bili navedeni
predhodno. Podrobnosti o tem najdete v navodilih za uporabo
pametnega telefona.
Dvodimenzionalna koda:
uporabite aplikacijo za branje dvodimenzionalnih kod.
Preverite, ali se je prikazal zaslon aplikacije.
Hitro utripa indikator
(BLUETOOTH)
Samodejno shranjevanja
radijskih postaj
Nasvet
prikazovalniku naprave BLUETOOTH.
1 Priključite enoto iPhone/iPod v priključek
(USB)
 na hrbtni strani sistema, z USB kablom* (ni priložen).
2 Pritisnite na tipko FUNCTION  in izberite
»USB«.
Pritiskajte na tipko FUNCTION , dokler na
prikazovalniku ne zasveti »USB«.
3 Začnite predvajati priključeno enoto iPhone/
iPod in nato nastavite glasnost.
Nastavite glasnost priključene enote iPhone/iPod na
zmerno jakost in nato pritisnite na tipko VOLUME –/+ 
na sistemu.
Ročno shranjevanje radijskih postaj
1 Uglasite postajo, ki jo želite shraniti.
2 Pritisnite in držite tipko DISPLAY/ENTER ,
dokler na prikazovalniku ne začne utripati
napis »PRESET«.
3 Pritisnite na tipko PRESET +/–  in izberite
številko, nato jo s tipko DISPLAY/ENTER 
potrdite.
Postaja je shranjena in dodeljena izbrani zaporedni
številki.
Primer: Naslednji prikaz se pojavi, če shranite postajo FM
89,8 MHz na številko 2 za FM.
* USB kabel: Uporabite kabel »Lightning to USB Cabel« ali
»Dock Connector to USB Cable«, priložen enoti iPhone/
iPod.
Opombi
••Če je v sistem priključena druga USB naprav in ne iPhone/iPod, se
samodejno začne samo polnjenje.
••Ne priključujte večih naprav v priključek
(USB)  na sistemu.
Po uporabi
Pritisnite na tipko FUNCTION  ali OFF , da izklopite
funkcijo USB.
Funkcije tipk sistema med predvajanjem
glasbe
Tipke
Funkcije
 (predvajanje/
začasna ustavitev) 
Enkrat pritisnite za začasno
ustavitev/nadaljevanje
predvajanja.
/ (naprej/
nazaj) 
••Enkrat pritisnite za preskok na
naslednji/predhodni
posnetek.
••Pritisnite in držite za hitro
pomikanje naprej/nazaj.
VOLUME –/+ 
Nastavite glasnost.
NFC Easy Connect.
Prvo nastavljanje ure
1 Priključite sistem.
»
3 Na pametnem telefonu zaženite aplikacijo
Nastavitev ure
Sistem je tovarniško nastavljen na trenutni datum in uro in se
napaja z rezervno baterijo. Prvič morate le priključiti napravo
in izbrati časovni pas.
Združevanje z napravo
prikazovalniku BLUETOOTH naprave.
Za ročno spreminjanje ure opravite spodnji postopek.
3 S tipko ALARM TIME SET +/–  izberite
leto, nato s tipko CLOCK  izbiro potrdite.
Če se napis »SONY: ICF-CS20BT« na prikazovalniku naprave
ne prikaže, ponovite postopek od koraka 1.
2 Izberite »SONY: ICF-CS20BT«, prikazan na
Združevanje z napravo BLUETOOTH:
glejte vzorec A
prikazovalniku ne začnejo utripati števke za leto.
BLUETOOTH, da naprava zazna sistem.
»BLUETOOTH« sveti
Nasveta
2 Vstavite vtič AM antene v priključek AM
ANTENNA  na hrbtni strani sistema.
Ročna nastavitev ure
2 Pritisnite in držite tipko CLOCK , dokler na
Prikaz
Funkcija BLUETOOTH
Priključitev združene BLUETOOTH
naprave
Opombi
Indikatorji funkcije BLUETOOTH
Stanje
3 Opravite postopek združevanja na napravi
Vzorec B
4 Za potrditev pritisnite DISPLAY/ENTER .
Opomba
Nekaj o bateriji kot rezervnem
viru napajanja
Format prikazane ure lahko izberete med 24-urnim sistemom
(tovarniška nastavitev za kupce v Evropi) in 12-urnim
sistemom (tovarniška nastavitev za kupce v Združenem
Kraljestvu).
Pritisnite in približno 2 sekundi držite tipki OFF  in
SNOOZE/BRIGHTNESS .
Časovni format preklaplja med 24-urnim sistemom (»0:00« =
polnoč) in 12-urnim sistemom (»AM 12:00« = polnoč).
••Če je težko vzpostaviti povezavo, poskusite naslednje:
−−vklopite aplikacijo NFC Easy Connect in premaknite telefon
malce prek oznake N na enoti.
−−če je pametni telefon v etuiju, ga vzemite ven.
••Za prekinitev povezave se s pametnim telefonom ponovno
dotaknite enote.
••Če imate več naprav, združljivih z NFC, se s pametnim telefonom
dotaknite druge naprave, da se povezava vzpostavi s to napravo.
Na primer, če je pametni telefon povezan s slušalkami, združljivimi
z NFC, se s pametnim telefonom dotaknite sistema, da se
povežete s sistemom.
Poslušanje radijskega
sprejemnika
Poslušanje glasbe prek žične
povezave s prenosno avdio
napravo, itd.
Zvok iz zunanje naprave, na primer iz prenosnega digitalnega
glasbenega predvajalnika, lahko poslušate prek zvočnikov
sistema. Pred priključitvijo ne pozabite izklopiti naprave.
1 Priključite napravo v priključek AUDIO IN 
na hrbtni strani sistema s priključnim kablom
(ni priložen).
Nasvet
••Za preklic zaporedne številke, v koraku 3 pritisnite na OFF  namesto
DISPLAY/ENTER .
Opombe o radijskem sprejemu
••Med uporabo ne postavljajte AM zančne antene v bližino sistema, vira
napajanja ali druge A/V opreme, ker bi to utegnilo povzročiti šum.
••Ne postavljajte digitalnih glasbenih predvajalnikov in mobilnih
telefonov v bližino AM zančne antene ali FM žične antene , ker bi
lahko prišlo do motnje v sprejemu.
••Če poslušate radio z BLUETOOTH napravo ali USB napravo, priključeno
v sistem, utegne priti do motenj v radijskem sprejemu. V tem primeru
prekličite BLUETOOTH povezavo ali izključite USB napravo iz sistema.
Nasvet
••Med poslušanjem radia na sistemu lahko uporabite funkcijo
prostoročnega klicanja.
ÔÔUporabne funkcije
Prostoročno klicanje med
poslušanjem glasbe
Funkcijo prostoročnega klicanja lahko uporabite prek
BLUETOOTH povezave z BLUETOOTH mobilnim telefonom, ki
ima glasbeno funkcijo in podpira BLUETOOTH profil A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) in HFP (Hands-free
Profile) ali HSP (Headset Profile).
Če vaš BLUETOOTH mobilni telefon podpira tako HFP kot HSP,
izberite nastavitev HFP.
Delovanje je odvisno od BLUETOOTH mobilnega telefona.
Upoštevajte tudi navodila za uporabo, priložena mobilnemu
telefonu.
1 Vzpostavite BLUETOOTH povezavo med
sistemom in mobilnim telefonom.
Podrobnosti o BLUETOOTH povezavi si oglejte v poglavju
»Brezžična povezava z BLUETOOTH napravami«.
BLUETOOTH povezava je vzpostavljena in na
prikazovalniku sveti indikator (BLUETOOTH)«.
2 Začnite s predvajanjem na BLUETOOTH
mobilnem telefonu, nato nastavite glasnost.
Nastavite glasnosti BLUETOOTH mobilnega telefona na
zmerno jakost, nato pritisnite tipko VOLUME –/+  na
sistemu.
Ko je BLUETOOTH naprava priključena v sistem (oznaka »
(BLUETOOTH)« sveti), lahko uporabite funkcijo
prostoročnega klicanja, tudi če funkcija BLUETOOTH ni
vklopljena.
V primeru vhodnega ali izhodnega klica sistem samodejno
izbere funkcijo na BLUETOOTH.
Klicanje
Uporabite BLUETOOTH mobilni telefon. Prepričajte se, ali se
zvok vtipkavanja številk na sistemu sliši in govorite v sistem.
Če se zvok vtipkavanja številk ne sliši, pritisnite in približno 2
sekundi držite tipko
(klicanje)  na sistemu, da izberete
sistem kot klicno napravo.
Sprejemanje klica
Ko enota zazna vhodni klic, se predvajanje ali radio začasno
ustavita in zvonenje je slišati iz sistema. Pritisnite tipko
(klicanje)  in govorite v sistem.
Nasveti
••Če zvok zvonenja ni slišati iz sistema, ko enota zazna vhodni klic,
ustavite predvajanje ali radio in pritisnite na tipko
(klicanje)  za
govorjenje.
••Funkcijo prostoročnega klicanja lahko uporabite, ko se predvajanje
konča.
••Med klicanjem s tipko VOLUME –/+  na sistemu nastavite glasnost.
Glasnost klica in glasnost predvajanja se nastavita ločeno.
Opomba
••Če uporabljate mobilni telefon, naj bo najmanj 50 cm oddaljen od
sistema, drugače se utegne slišati šum.
••»BLUETOOTH«: nastavite bujenje z zvokom iz
BLUETOOTH naprave, na primer pametnega telefona,
enote iPod, itd., prek BLUETOOTH povezave. Preskočite
korak 4 in nadaljujte s korakom 5.
••»BUZZER«: nastavite bujenje z zvočnim signalom.
Nastavitev bujenja je končana. Ponovno se prikaže ura
in na prikazovalniku se osvetli »«. Ni potrebno izvesti
koraka 4 ali nadaljnih korakov.
4 S tipko ALARM TIME SET +/–  izberite
6 Če za način bujenja izberete »USB« ali
»BLUETOOTH«, priključite enoto iPhone/iPod
prek USB ali BLUETOOTH naprave, preden se
budilka oglasi.
Izklop budilke
3 Vrnite pokrovček na svoj položaj in privijte
1 Medtem ko se budilka oglaša, enkrat
pritisnite na SNOOZE .
4 Pritisnite na tipko FUNCTION ,
Zvok budilke se izklopi, vendar se po 10 minutah ponovno
vklopi.
Čas dremanja lahko nastavite s pritiskom na tipko
SNOOZE .
Za izklop funkcije »Snooze« pritisnite na tipko ALARM RESET
.
Funkcije tipk na sistemu za uporabo
budilke
1 Pritisnite in držite tipko ALARM
TIME SET +/– , dokler se števke
ure bujenja na prikazovalniku ne
začnejo spreminjati.
Uro bujenja lahko spremenite
korak za korakom s pritiskanjem
na tipko ALARM TIME SET +/– .
2 Spustite tipko ALARM TIME SET
+/– , ko se prikaže želena ura
bujenja.
Funkcije tipk na sistemu med klicem
Izhodni klic
••Enkrat pritisnite za preklic izhodnega
klica.
••Pritisnite in nekaj sekund držite, da
zamenjate klicno napravo med
sistemom in mobilnim telefonom.
Dohodni klic
••Enkrat pritisnite, če želite odgovoriti
na klic.
••Pritisnite in nekaj sekund držite, da
klic zavrnete.
Med klicanjem
••Enkrat pritisnite za zaključek klica.
••Pritisnite in nekaj sekund držite, da
zamenjate klicno naprevo med
sistemom in mobilnim telefonom.
Uporaba funkcije prostoročnega klicanja z
drugim BLUETOOTH mobilnim telefonom
med poslušanjem glasbe
Med poslušanjem glasbe z BLUETOOTH glasbenim
predvajalnikom lahko uporabite funkcijo prostoročnega
klicanja z drugim BLUETOOTH mobilnim telefonom.
••Funkcije NFC (povezava z enim pritiskom) v tem postopku
ni mogoče uporabiti.
••Delovanje je odvisno od BLUETOOTH naprave. Ta vrsta
BLUETOOTH povezave se ne vzpostavi vedno in je odvisna
od kombinacije BLUETOOTH naprav. Oglejte si navodila za
uporabo, priložena BLUETOOTH napravam.
1 Vzpostavite BLUETOOTH povezavo med
sistemom in BLUETOOTH glasbenim predvajalnikom prek A2DP in med sistemom
ter BLUETOOTH mobilnim telefonom prek
HFP ali HSP.
Podrobnosti o BLUETOOTH povezavi si oglejte v poglavju
»Brezžična povezava z BLUETOOTH napravami«.
BLUETOOTH povezava je vzpostavljena in na
prikazovalniku sveti indikator » (BLUETOOTH)«.
Nasveta
••Če želite uporabiti samo funkcijo klicanja na BLUETOOTH
mobilnem telefonu, ki ima tudi glasbeno funkcijo, za vzpostavitev
BLUETOOTH povezave med sistemom in mobilnim telefonom
uproabite HFP ali HSP in ne A2DP.
••Pri nekaterih BLUETOOTH mobilnih telefonih utegne biti, medtem
ko je BLUETOOTH povezava vzpostavljena prek HFP ali HSP, tudi
druga BLUETOOTH povezava prek A2DP zasedena z istim
BLUETOOTH mobilnim telefonom. V tem primeru BLUETOOTH
galsbenega predvajalnika ne morete povezati s sistemom.
Opomba
••Če želite po izklopu sistema vzpostaviti isto povezavo z istimi
napravami, ponovite postopek.
Nastavitev budilke
••Način budilke lahko izberete med naslednjimi:
−−»FM«, »AM«: nastavite bujenje z radiom.
−−»USB«: nastavite bujenje z zvokom iz enote iPhone/iPod
prek USB povezave.
−−»BLUETOOTH«: nastavite bujenje z zvokom iz
BLUETOOTH naprave, na primer pametnega telefona,
enote iPod, itd., prek BLUETOOTH povezave.
−−»BUZZER«: nastavite bujenje z zvočnim signalom.
••Pred nastavitvijo budilke pravilno nastavite uro, da se bo
budilka vklopila ob pravem času. (glej: »Ko prvič nastavljate
uro«).
Nastavite lahko budilko A ali B. Za nastavitev budilke A,
uporabiti A  in ALARM TIME SET +/– . Za nastavitev
budilke B, uporabite B  in ALARM TIME SET +/– .
Postopek nastavitve budilke A:
1 Pritisnite in držite tipko A , dokler na
prikazovalniku ne začne utripati ura.
»« in »WAKE UP« zasvetita in na prikazovalniku utripa
ura.
2 Pritisnite na ALARM TIME SET +/–  in
izberite naslednje nastavitvene postavke,
nato s pritiskom na A  izbiro potrdite.
Z vsakim pritiskom na tipko ALARM TIME SET +/– ,
začne trenutno izbrana postavka utripati.
Ko s pritiskom na A  potrdite izbiro, začne utripati
naslednja nastavitvena postavka.
••Ura, minute: pritisnite in držite tipko ALARM TIME SET
+/–  za hitro nastavitev števk za uro in minute.
••Dnevi v tednu: izberite enega od naslednjih treh vrst:
Vsak dan: »MON TUE WED THU FRI SAT SUN«
Delovni dnevi: »MON TUE WED THU FRI«
Vikend: »SAT SUN«
3 S tipko ALARM TIME SET +/–  izberite
način budilke, nato pritisnite na A  da
izbiro potrdite.
Izberite eno od naslednjih možnosti:
••»FM«, »AM«: nastavite bujenje z radiom. Nadaljujte s
korakom 4.
••»USB«: nastavite bujenje z zvokom iz enote iPhone/iPod
prek USB povezave. Preskočite korak 4 in nadaljujte s
korakom 5.
CR2032
Če želite še nekaj časa dremati – funkcija
Snooze
Spremembo
nastavitve ure
bujenja
••Enkrat pritisnite za izbiro številk z
glasom (samo mobilni telefoni s
funkcijo »Voice dial«)
••Pritisnite in nekaj sekund držite, da
ponovno izberete številko, ki ste jo
izbrali nazadnje.
tako da je stran s  obrnjena navzgor.
S tipko ALARM RESET  izklopite alarm. Budilka se bo
ponovno oglasila ob isti uri naslednji dan.
Izklop zvoka bujenja
Medtem ko se budilka oglaša,
enkrat pritisnite na tipko SNOOZE
.
Ustavitev budilke
Pritisnite na tipko ALARM RESET
.
Izklop budilke
Ponovno pritisnite na tipko A .
Indikator »« na prikazovalniku
ugasne in funkcija bujenja se
izklopi.
Za ponoven vklop budilke ponovno
pritisnite na A .
Nasvet
••Tudi, če je budilka izklopljena, se bo vklopila, ko spremenite njeno
nastavitev.
Opomba
••Če za način bujenja izberete »USB« ali »BLUETOOTH«, se bo v primeru,
da iPhone/iPod ni priključen prek USB-ja ali v primeru, da BLUETOOTH
naprava ni priključena ali da na napravi ni shranjene glasbe ali da je
naprava izklopljena, oglasilo le bujenje z zvočnim signalom.
••Če je nastavljena funkcija Auto DST/summer time, se bo budilka
oglasila na naslednji način:
−−če je budilka nastavljena na uro, ki se pri nastavitvi poletnega časa
doda, se bo oglasila dvakrat.
••Jakosti budilke ni mogoče nastaviti.
••Če nastavite isto uro bujenja za budilko A in za budilko B, ima budilka
A prednost.
••Budilka se po 60 minutah sama izklopi.
Opombe o budilki v primeru prekinitve
električnega napajanja
V primeru, da pride do izpada elektrike, se bo budilka z zvočnim
signalom oglašala približno 5 minut, če baterija ni prazna. Nekatere
druge funkcije pa ne bodo delovale:
••Osvetlitev se ne bo vklopila.
••Če je način bujenja nastavljen na »USB«, »BLUETOOTH«, »FM« ali »AM«,
se bo samodejno nastavilo bujenje z zvočnim signalom.
••Če ne pritisnete tipko ALARM RESET , se bo budilka oglasila za
približno 5 minut.
••Če na prikazovalniku zasveti simbol  se budilka pri izpadu elekrtike
ne bo oglasila. Če se prikaže simbol , zamenjajte baterijo.
••Funkcije dremanja pri izpadu elektrike ni mogoče nastaviti.
••Med izpadom elektrike se bosta obe budilki ob nastavljenem času
oglasili le enkrat.
vijak.
BLUETOOTH  ali SNOOZE/BRIGHTNESS
 na sistemu, da se simbol »« na
prikazovalniku izklopi.
Opombi
••Ko menjajte baterijo, ne izključujte omrežnega vtiča. Če bi to storili, bi
se trenutni datum, ura, budilka in nastavljene postaje izbrisali.
••Če sistema dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo, da ne bi
prišlo do okvare zaradi iztekanja ali korozije.
Nastavitev osvetlitve
prikazovalnika
1 Pritisnite na tipko BRIGHTNESS .
S pritiskanjem na tipko BRIGHTNESS  lahko nastavite
štiri stopnje osvetlitve.
Visoka
(tovarniška
nastavitev)
Izklop
Srednja
Nizka
Medtem ko se oglaša budilka, se bo osvetlitev nastavila na
»Low«, tudi če ste jo nastavili na »Off«.
Za neposreden izklop prikazovalnika pritisnite in držite tipko
BRIGHTNESS .
Tehnični podatki
Prikaz ure
Preklapljanje med 24-urnim sistemom (tovarniška nastavitev
za Evropo) in 12-urnim sistemom (tovarniška nastavitev za
Združeno Kraljestvo).
Zvočnik
Zvočniški sistem 50 mm
Vrsta ohišja
Bass reflex
Ojačevalnik
Referenčna izhodna moč
2 W + 2 W (10 % T. H. D., 1 kHz, 5 Ω)
Vhod
Stereo mini vtič × 1
USB
Vhod
USB vrata (tip A)
Frekvence vzorčenja, ki jih naprava podpira
USB vhod: največ 44,1 kHz/16 bitov
Sistem komunikacije
BLUETOOTH Specification version 3.0
Izhod
BLUETOOTH Specification Power Class 2
Največji domet komunikacije Vidno polje približno 10 m*1
Frekvenčni pas 2,4 GHz pas (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Način modulacije FHSS
Združljivi BLUETOOTH profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Kodek, ki ga naprava podpira*3
SBC*4
Frekvenčni obseg prenosa (A2DP) 20 Hz - 20.000 Hz (frekvenca vzorčenja
44,1 kHz)
*1 Dejanski domet je odvisen od faktorjev, kot so ovire med
napravami, magnetna polja okrog mikrovalovne pečice,
statična elektrika, občutljivost sprejema, delovanje antene,
sistem delovanja, programske aplikacije, itd.
Časovnik izklopa vam omogoča, da zaspite ob poslušanju
radia ali glasbe iz priključene naprave. Sistem po nastavljeni
časovni dobi samodejno ustavi radio ali predvajanje.n.
*2 Profili BLUETOOTH standarda označujejo namen
BLUETOOTH komunikacije med napravami.
1 Med poslušanjem radia ali glasbe pritisnite
na tipko SLEEP .
*4 Kodek podpasu
2 S pritiskanjem na tipko SLEEP izberite
časovno dobo časovnika izklopa.
Časovno dobo (v minutah) lahko spremenite s
pritiskanjem na tipko SLEEP  na naslednji način. Samo
napis »OFF« ne utripa.
* Kodek: kompresija zvočnega signala in format pretvorbe
3
Ustavitev poslušanja pred nastavljenim
časom
Pritisnite na tipko OFF .
Sprememba nastavitve časovnika izklopa
Pritisnite na tipko SLEEP . Časovno dobo lahko spremenite
tudi po tem, ko se časovnik izklopa vklopi.
Izklop časovnika izklopa
Pritisnite na tipko SLEEP  in izberite »OFF«.
Opombi
••Predvajanje glasbe na napravi, priključeni v priključek AUDIO IN , se
ne ustavi samodejno. Za ustavitev predvajanja uporabite priključeno
napravo.
••Če je v časovni dobi časovnika izklopa nastavljena budilka, se bo
časovnik izklopa ob vklopu budilke samodejno izklopil.
Uporaba nastavitev
zvočnih učinkov
1 Pritisnite na SOUND  in izberite zvočni
učinek.
Nastavitev zvočnega učinka na prikazovalniku zasveti.
Zvočni učinek lahko spremenite s pritiskom na tipko
SOUND  na naslednji način:
Prikaz
Zvočni učinek
MEGA BASS
Slišati bo zvok z visoko-kakovostnimi
nizkimi toni.
MEGA BASS
MEGA Xpand
Slišati bo visoko-kakovostne nizke tone
in prostorskim zvok.
MEGA Xpand
Slišati bo prostorski zvok.
Off
Zvočni učinek je izklopljen.
Profil je standardizacija funkcij za posamezne tehnične
lastnosti Bluetooth naprave. Sistem podpira naslednje različice
in profile:
Sistem komunikacije:
BLUETOOTH Specification version 3.0
Združljivo BLUETOOTH profili:
−−A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): oddajanje in
sprejemanje avdio vsebin visoke kakovosti
−−AVRCP (Audio Video Remote Control Profile):
nadzorovanje glasnosti, začasna zaustavitev predvajanja,
prekinitev predvajanja ali začetek predvajanja itd.
−−HSP (Headset Profile): govorjenje po telefonu/upravljanje
telefona
−−HFP (Hands-free Profile): prostoročno govorjenje po
telefonu/upravljanje telefona
−−SPP (Serial Port Profile): vzpostavitev serijske
komunikacije z BLUETOOTH napravo.
Ni zvoka / Zvok potuje le iz
enega zvočnika / Nizka
jakost zvoka
Prepričajte se, ali sta sistem in
priključena naprava vklopljena.
Povišajte jakost zvoka na sistemu in na
priključeni napravi.
Prepričajte se, ali predvajate
priključeno napravo.
Prepričajte se, ali sta oba vtiča
priključnega kabla (ni priložen) ali oba
priključka USB kabla (ni priložen) trdno
vstavljena v sistem in v priključeno
napravo.
Če ste v sistem priključili osebni
računalnik, se prepričajte, ali je
nastavitev izhodnega zvoka na
računalniku nastavljena na napravo
Bluetooth.
Ponovno združite sistem in Bluetooth
napravo.
Če je priključena naprava mono, bo
zvok potoval samo iz levega zvoka.
Prepričajte se, ali je funkcija za
priključeno napravo (BLUETOOHT, USB
ali AUDIO IN) vklopljena.
Največji obseg komunikacije
Brezžična tehnologija Bluetooth deluje znotraj približno 10 m
obsega. Največji komunikacijski obseg je v naslednjih pogojih
lahko manjši:
−−med enoto in napravo Bluetooth se nahaja ovira (človek,
kovina, stena, ipd.),
−−v bližini enote je v uporabi brezžična naprava LAN,
−−v bližini je v uporaabi mikrovalovna pečica,
−−v bližini je v uporabi naprava, ki oddaja elektromagnetno
valovanje.
Motnje, ki jih povzročajo druge naprave
Ker naprava Bluetooth in brezžična naprava LAN
(IEEE802.11b/g) uporabljata enako frekvenco, se utegnejo
pojaviti mikrovalovne motnje, ki vplivajo na hitrost
komunikacije, povzročajo šum in nepravilno povezavo, če
enoto uporabljate v bližini brezžične naprave LAN. V tem
primeru opravite naslednje:
−−uporabljajte enoto najmanj 10 m oddaljeno od brezžične
naprave LAN,
−−če enoto uporabljate v oddaljenost 10 m od brezžične
naprave LAN, le-to izklopite.
Motnje, ki jih lahko povzroča drugim
napravam
Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava Bluetooth, utegnejo vplivati
na delovanje elektronskih zdravstven naprav. Na naslednjih
mestih izključite enoto in napravo Bluetooth, ker bi utegnila
povzročiti nesrečo:
−−kjer je prisoten vnetljiv plin, v bolnicah, na vlaku, v avionu
ali na bencinski črpalki,
−−v bližini avtomatskih vrat ali požarnega alarma.
Popačen zvok / Iz
zvočnikov je slišati šum ali
hrup
Znižajte jakost zvoka na priključeni
napravi.
Če ima izvorna naprava izenačevalnik,
ga izklopite.
Umaknite napravo od mikrovalovne
pečice, brezžičnega LAN itd.
Približajte sistem in Bluetooth napravo.
Odstranite kakršnekoli ovire med
sistemom in Bluetooth napravo.
Umaknite sistem od TV-ja.
Če je nastavljena možnost HFP ali HSP,
preklopite Bluetooth povezavo na
A2DP z upravljanjem Bluetooth
naprave.
Opombe
••Da bi omogočili uporabo funkcij Bluetooth, mora naprava
Bluetooth imeti enak profil kot sistem.
Upoštevajte, da tudi če sta profila enaka, utegnejo biti
funkcije različne, kar je odvisno od tehničnih lastnosti.
••Zaradi značilnosti brezžične Bluetooth tehnologije, utegne
imeti zvok, ki se predvaja na sistemu, malce zakasnitve v
primerjavi s predvajanim zvokom naprave Bluetooth med
govorjenjem po telefonu ali poslušanjem glasbe.
••Ta sistem podpira varnostne zmogljivosti, ki so skladne s
standardom Bluetooth za varno povezavo pri uporabi
brezžične tehnologije Bluetooth, ki pa utegnejo biti pri
nekaterih nastavitvah nezadostne. Bodite pozorni na to pri
uporabi komunikacije z brezžično tehnologijo Bluetooth.
••Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za informacije
med komunikacijo Bluetooth.
••Naprava s funkcijo Bluetooth mora ustrezati standardom
Bluetooth, ki jih določa Bluetooth SIG in mora biti
overovljena. Tudi če priključena naprava ustreza zgoraj
omenjenim Bluetooth standardom, nekaterih naprav morda
ne bo mogoče priključiti ali ne bodo pravilno delovale, kar
je odvisno od funkcij in lastnosti naprave.
••Pri nekaterih Bluetooth napravah, povezanih s sistemom ali
komunikacijskim okoljem, se utegne pojaviti šum ali utegne
zvok prekinjati.
Če priključite napravo z vgrajenim
radijskim sprejemnikom v ta sistem,
oddaj morda ne bo mogoče sprejemati
ali se utegne občutljivost zmanjšati.
Postavite sistem dlje stran od naprave
in se prepričajte, ali lahko poslušate
oddajo.
Za BLUETOOTH naprave:
Združevanje ni mogoče
Približajte sistem in Bluetooth napravo
na 1 meter.
Če indikator (BLUETOOTH) ne utripa
hitro, pritisnite in držite tipko
BLUETOOTH PAIRING na sistemu,
da se zaslišita dva piska.
Za BLUETOOTH naprave: Ni
slišati glasu / Jakost glasu
prejemnika je nizka
Prepričajte se, ali sta sistem in
priključena naprava vklopljena.
Prepričajte se, ali je izhod mobilnega
telefona Bluetooth nastavljen za ta
sistem.
Z upravljanjem Bluetooth naprave
izberite Bluetooth povezavo HFP ali
HSP.
Povišajte jakost zvoka sistema in
priključene naprave.
Za BLUETOOTH naprave:
povezava z enim pritiskom
(NFC) ni mogoča
Mikrofon
Tip:Kondenzatorski
Lastnosti smeri: V vse smeri
Efektivni frekvenčni obseg:
200 Hz – 3.600 Hz
Držite pametni telefon blizu sistema,
dokler telefon ne zavibrira. Če ne
zavibrira, malce premaknite telefon na
delu sistema, označenem z N.
Prepričajte se, ali je funkcija NFC
pametnega telefona vklopljena.
Prepričajte se, ali je aplikacija »NFC
Easy Connect« prikazana na
pametnem telefonu.
Če je pametni telefon v ovitku, ga
odstranite.
Radio
Frekvenčni obseg
Pas
Časovna doba časovnika izklopa nekaj sekund utripa, nato
se prikaz vrne na prikaz ure. Nastavitev časovnika je
zaključena in časovna doba začne teči. Na prikazovalniku
sveti napis »SLEEP« in sistem bo po pretekli časovni dobi
samodejno ustavil radio ali predvajanje.
Brezžična tehnologija Bluetooth je tehnologija kratkega
dometa, ki omogoča brezžičen prenos podatkov med
digitalnimi napravami, kot sta računalnik in digitalni
fotoaparat. Brezžična tehnologija Bluetooth deluje znotraj
dometa približno 10 metrov.
Običajno se povezuje dve napravi, lahko pa povežete tudi več
naprav hkrati.
Za priključitev ne potrebujete kabla, ker je Bluetooth
brezžična tehnologija. Napravam tudi ni potrebno, da so
obrnjene ena proti drugi, kot pri infrardeči tehnologiji. Tako
napravo lahko uporabljate, na primer, v vreči ali žepu.
Tehnologija Bluetooth je mednarodni standard, katerega
podpira že na milijone podjetij po vsem svetu, mnoga
podjetja pa jo vključujejo v svoje izdelke.
Odpravljanje težav
BLUETOOTH
Nastavitev časovnika
izklopa
Napis »SLEEP« zasveti in časovna doba za časovnik izklopa
začne utripati.
Kaj je brezžična
tehnologija BLUETOOTH?
Opoma komunikacijskem sistemu in
združljivih Bluetooth profilih
2 Odstranite staro baterijo in vstavite novo,
Če se sistem ne poveže z BLUETOOTH napravo ob uri
bujenja, sistem poskusi vzpostaviti BLUETOOTH povezavo
BLUETOOTH napravo, ki je bila nazadnje priključena v
sistem.
Če sistem ne more vzpostaviti povezavo z BLUETOOTH
napravo ali če z enoto iPhone/iPod prek USB-ja, bo za
bujenje uporabljen zvočni signal.
Če za način bujenja izberete »USB« in je pametni telefon
povezan prek USB-ja, bo za bujenje uporabljen zvočni
signal.
Pritisnite na tipko ALARM TIME SET
+/– .
Nastavitev se bo prikazala za 4
sekunde.
Stanje
pripravljenosti
2 Potisnite na jeziček
in potegnite
pokrovček
navzgor.
Budilka je nastavljena. Prikaz se vrne na prikaz ure in
indikator »« zasveti.
Storite naslednje
(klicanje) 
1 Do konca odvijte vijak.
glasnost in nato pritisnite na A , da izbiro potrdite.
Potrditev nastavitve
ure bujenje
Stanje
stensko vtičnico. Odprite prostor za baterijo
na spodenji strani sistema.
5 S tipko ALARM TIME SET +/–  nastavite
Za
Razpoložljivost funkcij je odvisna od BLUETOOTH mobilnega
telefona in od prifilov, ki jih BLUETOOTH mobilni telefon
podpira. Oglejte si navodila za uporabo, priložena BLUETOOTH
mobilnemu telefonu.
1 Omrežni vtič  naj ostane priključen v
Izberite želeno zaporedno številko ali »- -«. »- -« je zadnja
postaja, ki ste jo poslušali.
Pritisnite na tipko
(klicanje) . Če poslušate glasbo s
katerokoli funkcijo, ko enota sprejme klic, se bo glasba
nadaljevala, ko se s klicem zaključite.
Za preklic BLUETOOTH povezave izberite enega od naslednjih
postopkov:
••Izklopite funkcijo BLUETOOTH na BLUETOOTH napravi.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo, priloženih
napravi.
••Izklopite BLUETOOTH napravo.
••Ponovno se s telefonom dotaknite sistema, da prekličete
povezavo (samo pametni telefoni, združljivi z NFC).
Zamenjava baterije
radijsko postajo in nato pritisnite na A , da
izbiro potrdite.
Prekinitev klica
Po uporabi
ÔÔOstalo
Frekvenca
Korak
FM
87,5 MHz - 108 MHz
0,05 MHz
AM
531 kHz - 1.602 kHz
9 kHz
Splošno
Napajanje AC 230 V, 50 Hz, 16 W
Pomožno napajanje ure
3 V DC, baterija CR2032 (1)
Mere
Približno 281 mm × 126 mm × 80 mm
Masa
Približno 1,3 kg, vključno z baterijami
Priložena oprema
AM zančna antena (1)
Začetna kratka navodila BLUETOOTH (1)
Navodila za uporabo (ta priročnik) (1)
Združljivi modeli iPhone/iPad/
iPod
Združljivi modeli iPhone/iPad/iPod so naslednji:
Pred uporabo s tem sistemom, posodobite iPhone/iPad/iPod
na najnovejšo verzijo.
USB deluje z:
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPod touch (5. generacija)
iPod touch (4. generacija)
iPod touch (3. generacija)
iPod classic
iPod nano (7. generacija)
iPod nano (6. generacija)
iPod nano (5. generacija)
iPod nano (4. generacija)
BLUETOOTH tehnologija deluje z:
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPad (4. generacija)
iPad mini
iPad (3. generacija)
iPad 2
iPad
iPod touch (5. generacija)
iPod touch (4. generacija)
iPod touch (3. generacija)
iPod nano (7. generacija)
Oblika in tehnične lastnosti se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila
.
Občutljivost NFC sprejema je odvisna
od naprave. Če vam večkrat ne uspe
priključiti pametnega telefona s
funkcijo enega dotika, priključite
sistem z upravljanjem funkcij na
zaslonu.
Budilka se ne oglasi
Prepričajte se, ali je na prikazovalniku
pravilno prikazan indikator »« ali
»«.
Prepričajte se, ali je naprava, ki je
nastavljena za bujenje, priključena v
sistem.
Ura ni pravilno prikazana
Če je prišlo do izpada elektrike in na
uri utripa »AM 12:00« ali »0:00«,
zamenjajte baterijo z novo.
Če ura ne preklopi na poletni čas
samodejno, pritisnite in držite tipki
OFF in DISPLAY/ENTER dokler na
prikazovalniku ne zasvetita » « in
»On«.
Download PDF

advertising