Sony | ICF-C11iP | Sony ICF-C11iP Zvočniška postaja za iPhone/iPod Navodila za uporabo

4-450-036-31(1)
SL
IHN8
Osebni avdio sistem
Tipki PRESET/
TUNE +/-,
/
TI
ARM ME SET
AL
Tipka ALARM TIME
SET +
Navodila za uporabo
Priključek
ET/TUNE
PRES
Uvod
Nastavitve
Priključitev omrežnega
napajalnika
Nastavitev ure
Priključite omrežni napajalnik (priložen) v priključek DC IN 6V na
hrbtni strani enote in v stensko vtičnico.
Tipka ALARM A
O
OR
C
MO
DE
DI S P
L
AY
1 Odprite pokrov napajalne postaje.
2 Medtem ko držite postajo, nastavite iPhone
tako, da bo poravnan s priključkom.
Na prikazovalniku se prikaže nastavitev za srednji evropski
časovni pas (CET).
EM
CL
K
Tipka CLOCK/
MODE
Nastavitev datuma in časa te enote je opravljena že v tovarni in
je shranjena s pomočjo pomožne baterije. Ob prvi uporabi enote
jo tako samo priklopite v vir napajanja in izberete časovni pas.
Nastavitev naprave iPhone
1 Priklopite enoto.
Y
Tipka ALARM
TIME SET -
Prva nastavitev ure
Uporaba naprave iPhone s
to enoto
M
2 Pritisnite in vsaj dve sekundi držite tipko OFF in
CLOCK/MODE.
Tipka DISPLAY/
MEMORY
Na prikazovalniku se pojavi številka časovnega pasu »1«.
3 S tipkama ALARM TIME SET + ali – izberite
številko časovnega pasu:
Številka področja
Časovni pas
0
Tipka ALARM
RESET/OFF
● Ne zvijajte omrežnega kabla in ne postavljajte nanj težkih
predmetov.
● Ko želite izvleči omrežni kabel, ga držite za sam vtič in ne za
kabel.
Zahodnoevropski čas/
zahodnoevropski
poletni čas
1 (tovarniška
nastavitev)
Srednjeevropski čas/
srednjeevropski poletni
čas
Senzor za daljinsko
upravljanje
Baterija kot rezervni vir napajanja
2
Vzhodnoevropski čas/
vzhodnoevropski
poletni čas
Tipka SNOOZE/
BRIGHTNESS
SNOOZE/BRIGHTNESS
©2013 Sony Corporation
Tipka iPhone 
ICF-C11iP
iPhone
OFF
RADIO
Tipka RADIO FM/AM
Pred uporabo sistema podrobno preberite navodila za uporabo
in jih shranite za morebitno uporabo v prihodnosti.
POZOR
Naprave ne izpostavljajte dežju ali mokroti, da
zmanjšate nevarnost električnega udara.
Zračnikov naprave ne pokrivajte s časopisi, prti, zavesami itd., da
zmanjšate nevarnost požara. Na napravo ne postavljajte
prižganih sveč.
Po napravi naj ne kaplja ali se polije tekočina in nanjo ne
postavljajte posod s tekočino, npr. vaz, da ne pride do požara ali
električnega udara.
Naprave ne nameščajte v zaprte prostore, kot so knjižne omare
ali vgradne omarice.
Baterij (vstavljeni so baterijski zavitek ali baterije) ne
izpostavljajte preveliki toploti, npr. sončni toploti, ognju ali
drugemu viru toplote za dalj časa.
Ker se za izključitev enote iz omrežja uporablja vtič napajalnega
kabla, priključite enoto na lahko dostopno omrežno vtičnico. Če
pri enoti opazite kaj nenavadnega, nemudoma izključite vtič
napajalnega kabla iz omrežne vtičnice.
Ploščica z nazivom in pomembnimi informacijami o varnosti je
na dnu zunanjega dela.
POZOR
Če baterija ni pravilno vstavljena, obstaja nevarnost eksplozije.
Baterijo zamenjajte samo z baterijo iste vrste.
Opomba za kupce: naslednje informacije so namenjene
samo za opremo, ki se prodaja v deželah, kjer so v veljavi
direktive EU
Proizvajalec tega izdelka je Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščeni zastopnik za
EMC in varnost izdelkov je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse, kar se tiče servisa ali
garancije, prosimo, da se obrnete na naslove, navedene v ločenih
servisnih ali garancijskih dokumentih.
Opomba o avtorskih pravicah
iPhone, iPod, iPod nano in iPod touch so blagovne znamke
Apple Inc., registrirane v USA in drugih državah. Lightning je
blagovna znamka podjetja Apple Inc.
“Made for iPod” (narejeno za iPod) in “Made for iPhone” (narejeno
za iPhone) pomeni, da so elektronski dodatki načrtovani posebej
za priključitev na iPod ali iPhone in imajo Applov certifikat, da
ustrezajo njegovim standardom delovanja.
Apple ne odgovarja za delovanje te naprave ali njeno ustreznost
varnostnim in regulacijskim standardom. Ne pozabite, da
uporaba teh dodatkov z iPodom ali iPhonom lahko vpliva na
brezžično delovanje.
No Power No Problem je blagovna znamka korporacije Sony.
Auto Time Set je blagovna znamka korporacije Sony.
Opombi
● Enota ni namenjena uporabi z enoto iPad. S tem bi utegnili
povzročiti okvaro.
● V navodilih se izraz "iPhone" uporablja splošno v zvezi s
funkcijami na enotah iPod in iPhone, razen če ni navedeno
drugače.
Varnostni ukrepi
● Ko želite izvleči omrežni kabel, ga držite za vtič in ne za sam
kabel.
● Ker je za zvočnik uporabljen močan magnet, ne polagajte v
neposredno bližino te enote kreditnih kartic z magnetnim
kodiranjem in mehanskih ur na pero, da zaradi magneta ne
pride do poškodb.
● Enote ne puščajte na mestu, kjer bi bila izpostavljena viru
toplote, npr. radiatorju ali grelcu na vroč zrak, ali neposredni
sončni svetlobi, pretiranemu prahu, mehanskim tresljajem in
udarcem.
● Poskrbite za zadostno kroženje zraka okoli enote, da se ne
pregreje. Enote ne postavljajte na mehko površino (npr.,
preprogo, odejo itd.) ali v bližino materialov, ki lahko zamašijo
zračnike (npr. zavese itd.).
● Če v enoto pade kak predmet ali se polije tekočina, jo izključite
iz napajanja in pred nadaljnjo uporabo jo naj pregleda
usposobljeno servisno osebje.
● Med nevihto se ne dotikajte antene in vtiča.
● Ne dotikajte se enote z mokrimi rokami.
● Ne postavljajte enote v bližino vode.
Opomba o omrežnem napajalniku
● Uporabljajte le priloženi omrežni napajalnik. Ne uporabljajte
drugih, da ne bi poškodovali sistema.
Polarnost vtiča
FM/AM
● Priključite omrežni napajalnik v bližnjo stensko vtičnico. Če se
pojavijo težave, nemudoma izvlecite kabel iz vtičnice.
● Ne nameščajte omrežnega napajalnika v zaprt prostor, na
primer v knjižno ali vgrajeno omaro.
● Ne izpostavljajte omrežnega napajalnika dežju ali mokroti in
nanj ne postavljajte predmetov z vodo (na primer vaz), da
zmanjšate nevarnost električnega udara.
OPOMBE O LITIJEVI BATERIJI
● Baterijo zbrišite s suho krpo, da zagotovite dober kontakt.
● Ko vstavljajte baterijo, pazite na polarnost.
● Baterije ne prijemajte s kovinsko pinceto, sicer lahko pride do
kratkega stika.
Odstranjevanje stare električne & elektronske
opreme (za Evropsko unijo in druge evropske
države s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Opombi
ALARM
RESET
Odstranjevanje izrabljenih baterij (za
Evropsko unijo in druge evropske države s
sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ura je predhodno nastavljena že v tovarni, pomnilnik pa napaja
predhodno vstavljea Sony baterija CR2032. Če se na
prikazovalniku pojavi »0:00«, ko enoto prvič priklopite v stensko
vtičnico, je baterija lahko že iztrošena. V tem primeru se
posvetujte z vašim Sony prodajalcem. Predhodno vstavljena
baterija se namreč smatra kot del naprave in jo tako pokriva
garancija.
Da potrdite garancijo za ta izdelek, pokažite to opombo vašemu
prodajalcu opreme Sony.
Tipki VOL +/-
Tipka ALARM
TIME SET +
Kdaj zamenjati baterijo
Tipka ALARM B
Tipka ALARM
TIME SET -
Prostor za
baterijo
Tipka AUDIO IN
Priključek
DC IN 6V
FM žična antena
Ko postaja baterija izrabljena, se na prikazovalniku prikaže »«.
Če pride do izpada elektrike, ko je baterija že izrabljena, se
nastavita začetni vrednosti za trenutno uro in alarm.
Baterijo zamenjajte s Sonyjevo CR2032 litijevo baterijo. Uporaba
kake druge baterije lahko povzroči eksplozijo.
Podrobnosti o zamenjavi baterije si oglejte v poglavju »Menjava
baterije v enoti«.
Priključitev AM zančne
antene
Antena ima tako obliko in dolžino, da sprejema AM signale.
Antene ne razstavljajte ali zvijajte.
1 S plastičnega stojala odstranite samo zančni
Priključek
AUDIO IN
Priključek AM
ANTENNA
del.
2 Nastavite AM zančno anteno.
Oglejte si priloženi uvodni priročnik.
Na tipkah VOL +, PRESET/TUNE +,  in iPhone  se nahaja otipljiva pika.
3 Vstavite AM antenski priključek v priključek AM
ANTENNA na hrbtni strani enote.
Odstranitev AM zančne antene
Ta simbol na bateriji ali njeni embalaži kaže, da baterije,
priložene temu izdelku, ne smete obravnavati kot gospodinjski
odpadek. Na nekaterih baterijah je lahko ta simbol uporabljen v
kombinaciji s kemičnimi simboli. Kemična simbola za živo srebro
(Hg) ali svinec (Pb) sta dodana, če baterija vsebuje več kot
0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.
S tem, ko poskrbite za pravilno odstranitev teh baterij, pomagate
preprečiti morebitne škodljive posledice za okolje in zdravje, ki
bi jih nepravilno ravnanje pri odstranjevanju baterij lahko
povzročilo. Recikliranje materialov pomaga ohranjati naravne
vire.
Pritisnite in držite jeziček za priključni ščipalki in odstranite AM
zančno anteno.
Moskovski standardni
čas
Medtem ko vstavljate iPhone, pokrov postaje rahlo potisnite
nazaj.
4 Pritisnite na DISPLAY/MEMORY za potrditev
nastavitve.
Opombi
● Za preklic nastavitve časovnega pasu v 4. koraku zgoraj
opisanega postopka namesto tipke DISPLAY/MEMORY
pritisnite tipko OFF.
● Čeprav je ura pravilno nastavljena že v tovarni, se lahko med
prevozom ali hrambo pojavijo odstopanja. Če je potrebno
prilagoditi nastavitev časa, glejte poglavje »Ročna nastavitev
ure«.
Ko se prične poletni varčevalni čas
Ta enota ob pričetku poletnega varčevalnega časa samodejno
prilagodi nastavitev ure. Na prikazovalniku se ob pričetku
poletnega časa samodejno pojavi » « in izgine ob koncu
poletnega časa.
Samodejna nastavitev poletnega časa temelji na greenwiškem
času.
Številka časovnega pasu 0:
● Poletni varčevalni čas se prične ob 1:00 na zadnjo nedeljo v
marcu.
● Standardni čas se prične ob 2:00 na zadnjo nedeljo v oktobru.
Številka časovnega pasu 1:
● Poletni varčevalni čas se prične ob 2:00 na zadnjo nedeljo v
marcu.
● Standardni čas se prične ob 3:00 na zadnjo nedeljo v oktobru.
Številka časovnega pasu 2:
● Poletni varčevalni čas se prične ob 3:00 na zadnjo nedeljo v
marcu.
● Standardni čas se prične ob 4:00 na zadnjo nedeljo v oktobru.
Opombe o upravljanju naprave
iPhone
Ko upravljate enoto iPhone, jo držite v roki.
Preklic samodejne prilagoditve za poletni
varčevalni čas
Samodejno prilagoditev ure za poletni varčevalni čas lahko tudi
izklopite. Ko je prikazana ura, pritisnite tipki OFF in DISPLAY/
MEMORY in ju držite pritisnjeni vsaj 2 sekundi.
Na prikazovalniku se pojavi » « in »OFF«, kar označuje, da je
samodejna prilagoditev za poletni čas onemogočena. Na
prikazovalniku se ponovno pojavi prikaz ure.
Odstranjevanje naprave iPhone
Med odstranjevanjem naprave iPhone držite enoto.
Opombe:
Če mora biti izdelek zaradi varnosti, delovanja ali integritete
podatkov trajno priključen na integrirano baterijo, naj to baterijo
zamenja samo usposobljeno servisno osebje.
Da zagotovite pravilno ravnanje z baterijo, izdelek na koncu
njegove življenjske dobe oddajte na zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske opreme.
Daljinski upravljalnik
Preden prvič uporabite daljinski upravljalnik, odstranite zaščitno
folijo.
Za vse druge baterije si preberite del o varnem odstranjevanju
baterije iz izdelka. Baterijo oddajte na zbirnem mestu za
recikliranje odpadnih baterij.
Več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije dobite pri
vaših lokalnih uradih, komunalni službi ali v trgovini, kjer ste ta
izdelek kupili.
3
Opomba za kupce v Evropi
Tipka SLEEP
Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži kaže, da tega izdelka ne
smete obravnavati kot gospodinjski odpadek. Izročiti ga je treba
na zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.
S tem, ko poskrbite za pravilno odstranitev tega izdelka,
pomagate preprečiti morebitne škodljive posledice za okolje in
zdravje, ki bi jih nepravilno ravnanje pri odstranjevanju tega
izdelka lahko povzročilo. Recikliranje materialov pomaga
ohranjati naravne vire. Več informacij o recikliranju tega izdelka
dobite pri vaših lokalnih uradih, komunalni službi ali v trgovini,
kjer ste ta izdelek kupili.
Dodatek: daljinski upravljalnik
Enota vsebuje baterijo CR2032 kot rezervni vir napajanja, da
lahko ura in alarm delujeta tudi, če pride do prekinitve
električnega toka. (No Power No problem sistem).
Če je napravo iPhone težko
nastaviti
Na tipkah VOL + in  se nahaja otipljiva
pika.
● Spremembe prilagoditvi poletnega varčevalnega časa enote
so odvisne od pogojev in zakonov v različnih državah/regijah.
Če bo samodejna prilagoditev napačna, jo onemogočite in
sami nastavite prikaz poletnega časa. Uporabniki, ki ne živijo
na območju, ki uporablja poletni varčevalni čas, morajo pred
uporabo samodejno prilagoditev onemogočiti.
● Da ponovno omogočite samodejno prilagoditev poletnega
časa, istočasno držite pritisnjeni tipki OFF in DISPLAY/
MEMORY na enoti vsaj dve sekundi. Na prikazovalniku se
pojavi » « in »On«, kar označuje, da je samodejna prilagoditev
za poletni čas omogočena. Na prikazovalniku se ponovno
pojavi prikaz ure.
● Če je enota nastavljena na moskovski standardni čas, je
funkcija prilagoditve poletnega varčevalnega časa po
tovarniški nastavitvi izklopljena. Začetek in konec poletnega
časa bosta taka kot za področje s številko 2.
Ročna nastavitev ure
Če želite sami prilagoditi nastavitev ure, sledite naslednjim
navodilom.
Če imate kako vprašanje ali težavo, ki se tiče vaše enote, se
posvetujte z najbližjim Sonyjevim trgovcem.
Kako veste, kdaj je treba zamenjati
baterijo
Pri normalni uporabi bi morala baterija (CR2025) zdržati približno
šest mesecev. Ko daljinski upravljalnik enote ne upravlja več,
zamenjajte baterijo z novo.
Oznaka  mora biti obrnjena navzgor
1 Priklopite enoto.
2 Držite tipko CLOCK/MODE pritisnjeno, dokler
ne začne na prikazovalniku utripati letnica.
3 S tipkama ALARM TIME SET + ali – prilagodite
nastavitev letnice, nato pa pritisnite tipko
4
CLOCK/MODE.
Ponavljajte 3. korak tega postopka, da
prilagodite še mesec, dan, uro in minute.
Sekunde se začenjo prištevati iz ničle.
Opombe
Opomba
● Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne boste uporabljali,
odstranite baterijo, da ne bi prišlo do okvare zaradi iztekanja ali
rjavenja baterije.
● Če med ročno nastavitvijo ure eno minuto ne pritisnete
nobene tipke, se postopek nastavitve ure prekliče.
● V enoti je vprogramiran sto-letni koledar (2013 – 2112). Ko
nastavite datum, se prikaz dneva v tednu samodejno
prilagodi. MON = ponedeljek, TUE = torek, WED = sreda, THU =
četrtek, FRI = petek, SAT = sobota, SUN = nedelja
Opombe
● Napravo iPhone lahko vstavite v enoto z etuijem ali pokrovom.
Če je priključitev s tem ovirana, etui ali pokrov snemite.
● Napravo iPhone trdno vstavite v priključek napajalne postaje.
● Ko vstavljate ali odstranjujete iPhone, ga držite v istem kotu
kot je priključek na postaji. Ne vlecite naprave predaleč naprej.
● Ko vstavljate ali odstranjujete iPhone, trdno držite enoto.
● Ne zvijajte in ne upogibajte naprave iPhone, ker bi jo utegnili
poškodovati.
● Med prenašanjem naprave iPhone, naj bo odstranjena iz
enote, drugače jo utegnete poškodovati.
Polnjenje naprave iPhone
Enoto lahko uporabite kot polnilnik.
Polnjenje se začne, ko priključite iPhone v enoto. Stanje
polnjenja se prikaže na prikazovalniku naprave iPhone.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo naprave iPhone.
Spreminjanje časovnega formata
Časovni format lahko izbirate med 24-urnim (tovarniška
nastavitev) in 12-urnim sistemom.
Hkrati pritisnite in najmanj 2 sekundi držite tipko OFF in
SNOOZE/BRIGHTNESS na enoti.
Časovni format preklaplja med 24-urnim sistemom (»0:00« =
polnoč) in 12-urnim sistemom (»AM 12:00« = polnoč).
Se nadaljuje na naslednji strani
Ko želite prikazati letnico in datum
Ko je prikazana ura, pritisnite tipko DISPLAY/MEMORY na enoti
– enkrat za prikaz datuma in meseca, dvakrat za prikaz letnice.
Po nekaj sekundah se ponovno prikaže ura.
ICF-C11iP [CED] (SL) 4-450-036-31(1)
 Budilka z radijskim sprejemnikom
1 Izvedite korake 1 do 8 v poglavja »Nastavitev
Upravljanje enote iPhone
1
Vstavite enoto iPhone v napajalno postajo.
2
Priključke na postaji lahko malce nagnete.
Podrobnosti si oglejte v poglavju »Uporaba naprave iPhone s
to enoto«.
2 Pritisnite na .
Na prikazovalniku se prikaže napis »iPhone«:
Enota iPhone začne s predvajanjem.
Če se naprava iPhone ne začne predvajati, uporabite funkcije
na sami napravi.
Priključeno napravo iPhone lahko upravljate prek te enote ali
prek same naprave iPhone.
3
S tipkama VOL +/ – prilagodite glasnost.
Uporaba daljinskega upravljalnika
Usmerite daljinski upravljalnik proti senzorju
na enoti.
 (predvajanje/začasna ustavitev)
● Začnite predvajati iPhone. Za začasno ustavitev/nadaljevanje
predvajanja ponovno pritisnite na tipko.
 (naprej)
● Pomaknite se na naslednji posnetek.
● Če želite med poslušanjem zvoka poiskati določeno mesto,
pritisnite in držite to tipko.
Čez približno 10 sekund se na prikazovalniku ponovno
prikaže trenutna ura.
Nasveta
● Za nastavitev naslednje postaje ponovite te korak.
● Za preklic nastavitve v koraku 3 namesto na tipko OFF
pritisnite na DISPLAY/MEMORY.
Opomba
● Če na nastavljeno številko shranite drugo postajo, bo le-ta
zamenjala prej shranjeno.
Iskanje nastavljene postaje
1 Izvedite koraka 1 in 2 iz »Ročne nastavitve« ter
2
Če upravljate enoto z daljinskim upravljalnikom, lahko ta
korak preskočite.
3 Pritisnite na PRESET + ali – in izberite želeno
 (nazaj)
● Pomaknite se na prejšnji posnetek. Med predvajanjem se
lahko s pritiskom na to tipko vrnete na začetek trenutno
poslušanega posnetka. Če se želite vrniti na prejšnji
posnetek, na tipko pritisnite dvakrat.
● Če želite med poslušanjem zvoka poiskati določeno mesto,
pritisnite in držite to tipko.
4
MENU
● Vrnite se na prejšnji meni.
2
 (gor)/ (dol)
● Izberite postavko v meniju ali posnetek, ki ga želite
predvajati.
3
ENTER
● Potrditev izbora postavke menija ali začetek predvajanja.
Opombe
● Če se na prikazovalniku enote iPod touch ali iPhone prikaže
sporočilo, si oglejte poglavje »Nekaj o aplikacijah«.
● Nekatere funkcije so na določenih modelih enote iPhone
drugačne ali pa sploh niso na voljo.
● Če se naprava iPhone že predvaja, ko jo želite postaviti na
enoto, bo zvok iz naprave iPhone potoval iz zvočnikov enote,
tudi če je enota prej predvajala drug zvok.
● Če je baterija naprave iPhone zelo šibka, jo pred uporabo
nekaj časa polnite.
● Če se podatki, posneti na napravi iPhone, medtem ko je le-ta
priključena v enoto, izgube ali poškodujejo, Sony ne sprejema
odgovornosti.
● Podrobnosti o pogojih za uporabo naprave iPhone si oglejte
na spletni strani podjetja Apple Inc.
Upravljanje radia
–Ročna nastavitev
1 Pritisnite FM/AM, da radio vklopite.
2 Večkrat pritisnite FM/AM, da izberete zaželeni
frekvenčni pas.
Z vsakim pritiskom se frekvenčni pas spremeni kot sledi:
3 S pritiskanjem na tipko CLOCK/MODE izberite
»TUNING«.
Samodejna nastavitev postaj
1 Izvedite koraka 1 in 2 iz »Ročne nastavitve« ter
Enota samodejno po vrstnem redu nastavi kanale, ki so na
voljo.
Nasvet
● Za ustavitev samodejnega nastavljanja postaj pritisnite na
tipko FM/AM.
Preklop prikaza med poslušanjem radia
Med poslušanjem radia pritiskajte na DISPLAY/MEMORY, da se
prikažejo nastavitvena številka, frekvenca trenutno izbrane
postaje, datum in mesec in nato leto. Nato se prikaz vrne na
prikaz trenutne ure.
Opomba
● Če poslušate postajo, ki ni bila nastavljena, se ne bo prikazala
nobena številka.
Izboljšanje sprejema
FM: povsem raztegnite FM žično anteno, da povečate sprejemno
občutljivost.
AM: priključite AM zančno anteno na enoto. Vrtite anteno v
vodoravni smeri, da najdete najboljši sprejem.
● Med uporabo ne postavljajte AM zančne antene v bližino enote,
vira napajanja ali drugih AV opreme, ker se utegne pojaviti šum.
● Digitalni predvajalniki glasbe ali mobilni telefoni naj ne bodo v
neposredni bližini AM zančne ali FM žične antene, sicer lahko
pride do interferenčnih motenj sprejema.
● Ko poslušate radio, na enoto pa je priključen iPhone, lahko
pride do interferenc pri radijskem sprejemu.
● Ko poslušate radio, iPod pa se polni, lahko pride do interferenc
pri radijskem sprejemu.
Nastavitev budilke
Nastavitev budilke
Za izklop radia pritisnite OFF.
–Nastavitev postaje
Enota samostojno pregleduje in išče AM ali FM postaje.
1 Izvedite korake 1 do 3 iz »Ročne nastavitve«.
2 Pritisnite in zadržite TUNE + ali –.
1
Držite pritisnjeno tipko ALARM A ali B.
2
S tipkama ALARM TIME SET + ali – izberite želeno
uro.
–Samodejna nastavitev
Nastavite lahko vse do 20 postaj za FM in 10 postaj za AM .
Primer: Nastavitev FM 89.8 MHz na nastavitveno tipko 2.
Za hitro preklapljanje med urami, držite tipko ALARM TIME
SET + ali – pritisnjeno.
Pritisnite na ALARM A ali B.
4
Ponovite drugi korak tega postopka, da izberete
minute.
Pritisnite tipko ALARM A ali B.
5
6
Na prikazovalniku se pojavi utripajoč prikaz minut.
Utripa prikaz dnevov v tednu.
Ponovite drugi korak tega postopka, da nastavite
dneve v tednu.
S pritiskanjem na tipki ALARM TIME SET + ali – lahko
izbirate med naslednjimi tremi možnostmi:
Delovni teden – »Week day: MON TUE WED THU FRI«
Konec tedna – »Weekend: SAT SUN«
Vsak dan – »Every day: MON TUE WED THU FRI SAT SUN«
7
Pritisnite tipko ALARM A ali B.
8
S pritiskanjem tipk ALARM TIME SET + ali
– izberite dokler ne prične utripati želeni način
budilke.
Nastavitev postaje
1 Izvedite korake 1 do 5 iz »Ročne nastavitve« in
ročno uglasite postajo, ki jo hočete nastaviti.
Pritisnite in najmanj 2 sekundi držite tipko
DISPLAY/MEMORY.
S tipko PRESET + ali – izberite številko za
nastavitev in nato pritisnite na DISPLAY/
MEMORY.
Na prikazovalniku se pojavi »WAKE UP« in utripajoč prikaz ur.
3
+ : pregleduje in išče navzgor po frekvenčnih pasovih.
– : pregleduje in išče navzdol po frekvenčnih pasovih.
Iskanje se začne od trenutno nastavljene frekvence naprej.
Ko enota najde postajo, se iskanje ustavi.
3 Nastavite glasnost s pomočjo tipke VOL + ali –.
4
5
6
Na prikazovalniku utripa prednastavljena številka.
S tipkama ALARM TIME SET + ali – izberite
zaporedno številko shranjene radijske postaje ali
»– –« (zadnja radijska postaja, ki ste jo poslušali).
Pritisnite tipko ALARM A ali B.
Jakost glasnosti utripa na prikazovalniku.
Vnešen je način budilke.
Izbirate lahk med štirimi nastavitvami:
– iPhone: glejte poglavje » Budilka z napravo iPhone«.
– FM ali AM: glejte poglavje » Budilka z radijskim
sprejemnikom«.
– BUZZER: glejte poglavje » Budilka z brenčalom«.
 Budilka z napravo iPhone
1
2
3
4
Izvedite korake 1 do 8 v poglavju »Nastavitev
budilke«.
Pritisnite tipko ALARM A ali B da izberete način
budilke »iPhone«.
Z uporabo časovnika izklopa lahko zaspite ob glasbi itd. Po
preteku nastavljenega časa, enota samodejno ustavi predvajanje
ali izklopi radijski sprejemnik.
1
Ko je enota vklopljena, pritisnite tipko SLEEP.
2
S pritiskanjem na tipko SLEEP nastavite čas do
izklopa.
S tipkama ALARM TIME SET + ali – prilagodite
glasnost.
Pritisnite tipki ALARM A ali B.
Vsakič, ko pritisnete tipko SLEEP, preklopite med časom
izklopa (v minutah):
(časovnik je izklopljen)
 Budilka z brenčalom
1 Izvedite korake 1 do 8 v poglavju »Nastavitev
2
Na prikazovalniku se pojavi »SLEEP« in nastavitev časa do
izklopa.
Če se na prikazovalniku ne pojavi »A« ali »B«, pomeni, da je
budilka vklopljena. Hkrati se bo vklopil radijski sprejemnik.
budilke«.
Pritisnite tipko ALARM A ali B, da izberete način
budilke »BUZZER«.
Če se na prikazovalniku ne pojavi »A« ali »B«, pomeni, da je
budilka vklopljena. Hkrati bo slišati brenčalo.
Opomba
● Glasnosti brenčala ni mogoče prilagoditi.
Preverjanje nastavitve časa budilke
Pritisnite tipko ALARM TIME SET + ali –. Nastavitev se prikaže za
približno za 4 sekunde.
Spreminjanje nastavitve budilke
Držite tipko ALARM TIME SET + pritisnjeno vsaj 2 sekundi, da
prestavite nastavitev časa budilke naprej. Držite tipko ALARM
TIME SET – pritisnjeno vsaj 2 sekundi, da prestavite nastavitev
časa budilke nazaj.
Ko spustite tipko, bo spremenjena nastavitev časa utripala
približno dve sekundi. Če želite ponovno prilagoditi nastavitev
časa budilke, znotraj teh dveh sekund ponovno pritisnite
ALARM TIME SET + ali – . V nasprotnem primeru bo obveljala
prikazana nastavitev.
Nasveta
● Prikaz »A« ali »B« na prikazovalniku pomeni, da je bil čas budilke
sprejemnen ali vklopljen.
● Tudi če ste budilko nastavili na »off«, se bo vklopila, ko
spremenite njeno nastavitev.
Če želite še nekaj minut dremati
Pritisnite tipko SNOOZE/BRIGHTNESS na enoti.
Zvok se izklopi, vendar se bo ponovno predvajal po približno
desetih minutah.
Čas dremeža lahko prilagodite s pritiskanjem tipke SNOOZE/
BRIGHTNESS v času štirih sekund.
Najdaljši čas dremeža je 60 minut.
Opombe o radijskem sprejemu
želeno postajo.
Nastavite glasnost s pomočjo VOL + ali –.
● Če je korak za nastavitev FM frekvence 0,05 MHz, bo prikaz
frekvence na 0,1MHz natančen. Npr. frekvenci 88,00 in 88,05
MHz sta prikazani kot »88,0 MHz«. V tem primeru enkrat
pritisnite na TUNE + ali -, da spremenite korak za nastavitev
frekvence in dvakrat za spremembo prikaza frekvence.
3
izberite AM ali FM frekvenčni pas.
Pritisnite in zadržite FM/AM, dokler »AP« utripa
na prikazovalniku.
Pritisnite DISPLAY/MEMORY.
Ta enota je opremljena s tremi načini za budilko —iPhone,
radijski sprejemnik in brenčalo. Pred nastavitvijo budilke je
potrebno nastaviti uro (glejte poglavje »Prva nastavitev ure«).
Opomba
2
številko.
Nastavite glasnost s pomočjo tipke VOL + ali –.
Če za upravljanje enote uporabljate daljinski upravljalnik,
lahko ta korak preskočite in nadaljujete od koraka 4.
4 S pritiskanjem na tipko TUNE + ali – nastavite
5
izberite AM ali FM frekvenčni pas.
Pritisnite na tipko CLOCK/MODE in izberite
»PRESET«.
3
budilke«.
Pritisnite tipko ALARM A ali B da izberete
frekvenčni pas (»FM« ali »AM«).
Nastavitev časovnika
izklopa
Ko nastavite časovnik izklopa in spustite tipko SLEEP, se za
približno 4 sekunde prikaže trenutni čas in prične odštevanje
časovnika izklopa.
Enota predvaja do preteka nastavljenega časa, nato pa se
predvajanje ustavi.
Opomba
● Če se trenutno predvaja dodatna komponenta, priključena v
priključek AUDIO IN, se bo predvajanje nadaljevalo, čeprav bo
zvok utišan.
Pritiskajte tipko SLEEP da v koraku 2 izberete »OFF«.
Priklop dodatnih
komponent
Poslušanje zvoka
Zvok iz dodatnih komponent, na primer iz prenosnega
digitalnega glasbenega predvajalnika, lahko poslušate prek
zvočnika te enote. Pred izvedbo priključitev ne pozabite izklopiti
vseh komponent.
1
Preklic budilke
3
4
5
S primernim avdio kablom (ni priložen), priklopite
prenosni digitalni predvajalnik glasbe (ali drugo
komponento) v AUDIO IN priključek na zadnji
strani te enote.
Pritisnite tipko AUDIO IN, da se prikaže »AUDIO
IN«.
Na prikazovalniku se prikaže »AUDIO IN«.
Vklopite priklopljeno komponento.
Pričnite s predvajanje priklopljene komponente.
Zvok iz priklopljene komponente se predvaja preko
zvočnikov te enote.
S tipkama VOL + ali – prilagodite glasnost.
Vrnitev na radijski sprejemnik
Pritisnite tipko FM/AM.
1
Omrežni napajalnik naj ostane priključen v
stensko vtičnico in enoto. Odstranite vijak, ki se
nahaja na prostoru za baterijo na spodnji strani
enote in odprite pokrovček.
Opomba o aplikaciji
V trgovini z aplikacijami Apple App Store vam je na voljo posebej
ustvarjena aplikacija za napravi iPod touch in iPhone. Poiščite
brezplačno aplikacijo »D-Sappli« in jo naložite, da boste izvedeli
več o funkcijah.
2
Odstranite staro baterijo in pravilno vstavite novo
(stran  obrnite navzgor).
Lastnosti
● Če aplikacije za povezavo s to enoto ne naložite na vašo
napravo iPod touch/iPhone, se bo morda neprestano pojavljalo
sporočilo, da naložite aplikacijo D-Sappli. Da ustavite
pojavljanje tega sporočila, izklopite funkcijo povezave
aplikacije.
● Da izklopite funkcijo povezave aplikacije: Odklopite vašo
napravo iPod touch/iPhone iz te enote. Pritisnite tipko  (da
določite iPod funkcijo. Pritisnite in držite tipko  in potem
hkrati pritisnite in vsaj dve sekundi držite tipko OFF. Na
prikazovalniku se pojavi »OFF«, kar označuje, da je funkcija
povezave aplikacije onemogočena.
● Da ponovno omogočite funkcijo povezave aplikacije, ponovite
zgoraj opisan postopek. (Na prikazovalniku se pojavi »ON«, kar
označuje, da je funkcija povezave aplikacije omogočena.)
CR2032
3
4
Opombi
● Ko menjate baterijo, ne izključujte vtiča iz stenske vtičnice. Če to
storite, se bodo podatki o datumu, uri, budilki in postajah
izbrisali.
● Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne boste uporabljali,
odstranite baterijo, da ne bi prišlo do iztekanja ali korozije.
Odpravljanje težav
Če po upoštevanju naslednjih navodil težava ostane, se
posvetujte z najbližjim Sony prodajalcem.
Splošno
Enota se ne vklopi, ko priključite omrežni
napajalnik.
● Prepričajte se, ali je omrežni napajalnik trdno priključen v
stensko vtičnico.
Ni zvoka.
● Prepričajte se, ali je enota priključena v omrežni napajalnik in
da je dodatna komponenta vklopljena.
● Nastavite glasnost s tipko VOL + ali –.
● Prepričajte se, ali je dodatna komponenta pravilno priključena
v enoto.
Zvok je tih.
● Nastavite glasnost s tipko VOL + ali –.
Zvok je popačen.
Pritisnite tipko ALARM A ali B, da se pojavi prikaz budilka »A« ali
»B« na prikazovalniku.
Pritisnite tipko .
Zvok preskakuje ali se sliši šum.
Prekinitev predvajanja
● Prepričajte se, ali je dodatna komponenta pravilno priključena v
enoto.
● Prepričajte se, ali dodatna komponenta ni v bližini televizorja.
● Če dodatne komponente ne uporabljate z enoto, izključite
avdio priključni kabel iz priključka AUDIO IN.
Opomba o budilki v primeru prekinitve
napajanja
V primeru prekinjenega napajanja, se bo približno pet minut
predvajala budilka z brenčalom (v primeru, da baterija ni
izpraznjena). Vseeno so v tem primeru onemogočene določene
funkcije.
● Lučka prikazovalnika ne sveti.
● Če je način budilke nastavljen na napravo iPod ali radijski
sprejemnik, se bo način samodejno spremenil na budilko z
brenčalom.
● Če ne pritisnete tipke OFF, se bo budilka predvajala približno
pet minut.
● Če se na prikazovalniku pojavi simbol »« se v primeru
prekinjenega napajanja budilka ne bo predvajala. Če se pojavi
simbol »«, zamenjajte baterijo.
● Časovnik dremeža je v primeru prekinjenega napajanja
onemogočen.
● Če je napajanje prekinjeno, bo vsaka budilka predvajana samo
enkrat.
● Vrsta potrebnega avdio priključnega kabla je odvisna od
dodatne komponente. Prepričajte se, ali uporabljate ustrezno
vrsto kabla.
● Če je glasnost prenizka, jo najprej nastavite na enoti. Če je še
vedno prenizka, jo nastavite še na priključeni komponenti.
● Če gledate TV ali poslušate radio z dodatno komponento,
priključeno v enoto, utegne biti sprejem slabši.
● Če ga ne uporabljate, izključite avdio priključni kabel iz enote.
● Če poslušate radio z dodatno komponento priključeno v
enoto, komponento izključite, da ne bi povzročala šuma. Če se
pojavi šum, kljub temu, da je komponenta izključena,
izključite in umaknite dodatno komponento dlje od enote.
● Izklopite funkcijo izenačevalnika na priključeni dodatni
komponenti.
● Znižajte jakost zvoka na enoti.
Funkcija radia na priključeni dodatni
komponenti ne deluje.
● Če je dodatna komponenta opremljena z radijskim
sprejemnikom, utegne biti občutljivost sprejemanja šibka in
radio ne bo deloval.
Slišati je šum.
● Prepričajte se, ali enota ni blizu uporabljanih prenosnih
slušalk, ipd.
● Če ga ne uporabljate, izključite avdio priključni kabel iz
priključka AUDIO IN.
Prišlo je do prekinitve električnega toka in
ura utripa »0:00« ali »AM 12:00«.
● Baterija je šibka. Zamenjajte jo z novo.
Bujenje z radijskim sprejemnikom, napravo
iPhone ali brenčalom se vklopi, vendar ni
slišati zvoka.
● Preverite, ali je pravilno prikazana budilka A ali budilka B.
Na radijskem sprejemniku ali enoti iPhone je
nastavljena budilka, vendar se ob
nastavljenem času ne sliši zvok.
● Preverite nivo glasnosti.
● Preverite, če je nastavitev časa pravilna.
● Hkrati za vsaj dve sekundi pritisnite tipki OFF in DISPLAY/
MEMORY na enoti, da vklopite samodejno prilagoditev za
poletni varčevalni čas.
Nastavitev je vnešena. Na prikazovalniku se pojavi »A« ali
»B«, kar pomeni, da je budilka vklopljena. Hkrati se bo zaslišal
zvok naprave iPhone.
Če uporabljate iPhone
Opombe
● Če se želite zbuditi ob predvajanju glasbe shranjene na
napravi iPhone, najprej priklopite napravo iPhone na to enoto,
nato pa sledite navodilom za nastavitev budilke in izberite
glasbeno funkcijo.
● Tudi, če je nastavitev budilke z napravo iPhone zaključena, bo
ob bujenju slišati brenčalo, če po priklopu na to enoto,
napravo iPhone izklopite.
● Če je baterija šibka, jo zamenjajte z novo.
● Usmerite daljinski upravljalnik proti senzorju na enoti.
● Ne prekrivajte senzorja in ne postavljajte predmetov tik pred
njega.
● Odstranite kakršnekoli ovire med daljinskim upravljalnikom in
enoto.
● Prepričajte se, ali senzor za daljinsko upravljanje ni izpostavljeno
močni svetlobi (neposrednemu soncu ali fluorescentni luči).
Če se težave nadaljujejo, se obrnite na najbližjega prodajalca
opreme Sony.
Tehnični podatki
Prikaz časa
Možnost preklopa med 24-urnim in 12-urnim sistemom
iPhone
Izhodna napetost: 5 V (enosmerni tok)
Najvišja jakost toka: 1 A
Radijski sprejemnik
Frekvenčni razpon
Frekvenčni Frekvenca
pas
Stopnja
FM
87,5 MHz - 108 MHz
0,05 MHz
AM
531 kHz - 1.602 kHz
9 kHz
Splošno
Zvočnik
Premer pribl. 40 mm
Vhod
Priključek AUDIO IN (3,5 mm stereo mini priključek)
Izhodna moč
0,8 W (pri 10 % harmoničnega popačenja)
Napajanje
DC IN 6V (s priloženim omrežnim napajalnikom (AC 230V, 50Hz))
Pomožno napajanje za uro: 3 V (enosmerni tok), baterija CR2032
(1)
Velikost
Pribl. 126 mm × 92 mm × 100 mm (Š/V/G)
vključno z izstopajočimi deli
Masa
Pribl. 482 g
Priloženi pripomočki
Daljinski upravljalnik (z litijevo baterijo) (1)
Omrežni napajalnik (1)
AM zančna antena (1)
Uvodni priročnik (1)
Navodila za uporabo (1)
Združljivi modeli naprav iPod/
iPhone
Pred uporabo s to enoto, posodobite program naprave iPod/
iPhone na najnovejšo različico.
iPod touch (5. generacija)
iPod nano (7. generacija)*
iPhone 5
* Naprave iPod nano (7. generacija) ni mogoče upravljati z
daljinskim upravljalnikom če pritisnete na ukaz »MENU«, »«
»« in »ENTER«.
Sestava in tehnični podatki te enote se lahko spremenijo brez
vnaprejšnjega opozorila.
Ko se prične poletni varčevalni čas, se ura ne
prilagodi samodejno.
Jakost glasnosti utripa na prikazovalniku.
S tipkama ALARM TIME SET + ali – prilagodite
glasnost.
Pritisnite tipki ALARM A ali B.
Zvok je popačen.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Vrnite pokrovček na prostor za baterijo in privijte
vijak.
Pritisnite na tipko , FM/AM, AUDIO IN ali
SNOOZE/BRIGHTNESS na enoti, da se simbol
»« na prikazovalniku ugasne.
Vrnitev na napravo iPhone
Opombe
Zvok je pretih.
Daljinski upravljalnik
Vklop budilke
Pritisnite tipko OFF, nato pa ustavite predvajanje na priklopljeni
komponenti.
● Prepričajte se, ali je avdio priključni kabel trdno priključen.
● Prepričajte se, ali je priključena dodatna komponenta v načinu
predvajanja.
● Zvišajte jakost zvoka dodatne komponente, ne da bi povzročili
popačenje zvoka. Za nastavitev glasnosti dodatne komponente
si oglejte navodila za uporabo.
● Prepričajte se, ali je funkcija Audio-in vklopljena.
● Znižajte glasnost dodatne komponente. Za nastavitev glasnosti
dodatne komponente si oglejte navodila za uporabo.
Zaporedna številka, nato pa frekvenca nazadnje izbrane radijske
postaje se pojavi na prikazovalniku.
● Ko je za budilko nastavljeno predvajanje iz naprave iPhone, bo
za bujenje slišati samo brenčalo, če naprava iPhone ni
priklopljena, če na napravi iPhone ni shranjenih glasbenih
datotek ali če je naprava iPhone izklopljena.
● Budilka na prvi in zadnji dan poletnega varčevalnega časa
deluje običajno. Če je samodejna prilagoditev poletnega
varčevalnega časa vklopljena in je čas budilke nastavljen na uro,
ki jo ta prilagoditev preskoči, se bo budilka vseeno predvajala.
Če je čas budilke nastavljen na uro, ki jo prilagoditev podvoji, se
bo budilka predvajala dvakrat.
● Če je nastavljen isti čas za budilko A in B, ima budilka A
prednost.
● Če med predvajanjem budilke ne pritisnete nobene tipke, se bo
budilka izklopila po preteku približno 60 sekund.
Naprava iPhone se ne polni.
● Prepričajte se, ali je naprava iPhone trdno priključena.
● Prepričajte se, ali je omrežni napajalnik trdno priključen.
● Prepričajte se, ali je iPhone združljiv s to enoto. (glejte
poglavje »Združljivi modeli naprav iPod/iPhone«).
● Preverite glasnost priključene dodatne naprave.
● Zvišajte jakost zvoka dodatne komponente, ne da bi povzročili
popačenje zvoka. Za nastavitev glasnosti dodatne komponente
si oglejte navodila za uporabo.
Pritisnite tipko ALARM A ali B, da izgine prikaz budilke »A« ali
»B« iz prikazovalnika.
Opombe
● Prepričajte se, ali je iPhone združljiv s to enoto (glejte poglavje
»Združljivi modeli naprav iPod/iPhone«).
Ni zvoka.
Tudi, če izberete nastavitev »OFF«, se bo svetlost prikazovalnika
nastavila na nizko stopnjo, ko se predvaja budilka.
Zaslon lahko izklopite neposredno s pritiskom in držanjem tipke
SNOOZE/BRIGHTNESS.
Opombe
Sprememba nastavitve časovnika
izklopa
Zamenjava baterije v enoti
Funkcija ne deluje.
● Prepričajte se, ali je naprava iPhone trdno priključena.
Zvok
Izklop funkcije časovnika izklopa
Pritisnite na OFF.
Splošne informacije
S pritiskanjem na tipko SNOOZE/BRIGHTNESS so vam na voljo
štiri stopnje svetlosti:
Tudi po tem, ko je časovnik izklopa že nastavljen, lahko ponovno
s pritiskanjem na tipko SLEEP prilagodite nastavitev.
Ustavitev poslušanja pred
nastavljenim časom
2
Za izklop budilke pritisnite OFF.
Za zaustavitev budilke pritisnite , FM/AM ali AUDIO IN kin
hkrati vklopite ustrezno funkcijo.
Budilka bo ponovno delovala naslednji dan ob nastavljenem
času.
Nastavitev svetlosti
prikazovalnika
● D-Sappli vključuje različne funkcije časovnikov: Music Play
Timer in Sleep Timer.
● Funkcija »Music Play Timer« vam omogoča, da predvajate/
začasno ustavite želeno glasbo ob določenem času. Funkcija
»Sleep Timer« pa vam omogoča določitev časovne dobe do
ustavitve predvajanja glasbe.
Obe funkciji sta na voljo samo, če je D-Sappli vklopljen.
● D-Sappli lahko prikaže seznam nastavljenih radijskih postaj,
shranjenih na tej enoti. Z uporabo aplikacije D-Sappli lahko
preimenujete radijske postaje in zamenjate nastavitvene
številke.
● D-Sappli vključuje tudi funkcijo povečave prikaza ure.
● Čas in datum lahko uskladite prek naprave iPhone, enostavno
tako, da ga vstavite v napajalno postajo, medtem ko je D-Sappli
vklopljen.
Za prekinitev dremeža pritisnite OFF.
Izklop budilke
Druge uporabne funkcije
Ni zvoka.
● Prepričajte se, ali je naprava iPhone trdno priključena.
● Prepričajte se, ali priključena naprava iPhone predvaja glasbo.
● Prepričajte se, ali je funkcija za iPhone vklopljena.
● Prepričajte se, ali je iPhone združljiv s to enoto. (glej poglavje
»Združljivi modeli naprav iPod/iPhone«).
ICF-C11iP [CED] (SL) 4-450-036-31(1)
Download PDF

advertising