Sony | DSC-HX400V | Sony DSC-HX400V Kompakten fotoaparat s 50-kratnim optičnim zoomom HX400V Navodila za uporabo

4-530-690-51(1) (SI)
Digitalni fotoaparat
Priročnik z navodili
DSC-HX400/HX400V
Slovenščina
Več informacij o fotoaparatu (»Vodnik za pomoč«)
»Vodnik za pomoč« je spletni priročnik. Navaja podrobna
navodila o številnih funkcijah fotoaparata.
1 Pojdite na stran s podporo Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Izberite državo ali regijo.
3 Na strani za podporo poiščite svoj model fotoaparata.
• Ime modela najdete na spodnji strani fotoaparata.
Ogled vodnika
Fotoaparat ima vgrajen vodnik z navodili.
Fn (funkcija)
MENU
(Vgrajeni vodnik)
Vgrajeni vodnik
Fotoaparat prikazuje razlage za elemente MENU/Fn (funkcija) in vrednosti
nastavitev.
1 Pritisnite gumb MENU ali gumb Fn (funkcija).
2 Izberite želeni element in nato pritisnite gumb (Vgrajeni vodnik).
SI
2
Nasvet za fotografiranje
Fotoaparat prikaže nasvete za fotografiranje za izbrani način fotografiranja.
1 V načinu fotografiranja pritisnite gumb (Vgrajeni vodnik).
2 Izberite želeni nasvet za fotografiranje in na gumbu za upravljanje
pritisnite z. Prikaže se nasvet za fotografiranje.
• Po zaslonu se pomikate z gumboma v/V, med nasveti za fotografiranje
pa z gumboma b/B.
Evidenčni list za uporabnike
Številka modela in serijska številka sta na spodnji strani. Serijsko številko vnesite v spodnji
prostor. Številki imejte pri sebi, kadar koli boste v zvezi s tem izdelkom stopili v stik
s prodajalcem izdelkov Sony.
Št. modela DSC-HX400/DSC-HX400V
Serijska št. _______________________________
Št. modela AC-UB10C/AC-UB10D
Serijska št. _______________________________
OPOZORILO
Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara enote
ne izpostavljate dežju ali vlagi.
POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA
– TA NAVODILA SHRANITE
NEVARNOST
ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI POŽARA ALI
ELEKTRIČNEGA UDARA NATANČNO SLEDITE TEM
NAVODILOM
Če oblika vtiča ne ustreza vtičnici, uporabite adapter za vtič, ki ustreza konfiguraciji vtičnice.
POZOR
[ Paket baterij
Če s paketom baterij ne ravnate pravilno, ga lahko raznese, kar lahko povzroči požar ali
kemične opekline. Upoštevajte naslednja opozorila.
• Paketa baterij ne razstavljajte.
• Paketa baterij ne zdrobite in ga ne izpostavljajte udarcem ali sili; ne tolcite na primer
po njem, ga ne izpustite na tla ali pohodite.
• Na priključkih baterije ne povzročajte kratkega stika in ne dopustite, da pridejo v stik
s kovinskimi predmeti.
• Paketa baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam nad 60 °C, na primer na neposredni
sončni svetlobi ali v avtomobilu, ki je parkiran na soncu.
• Paketa baterij ne sežigajte ali mečite v ogenj.
• Ne uporabljajte poškodovanih litij-ionskih baterij ali takih, ki puščajo.
• Paket baterij polnite z originalnim polnilnikom baterij Sony ali z napravo,
ki ga lahko napolni.
SI
3
•
•
•
•
Paket baterij hranite zunaj dosega otrok.
Paket baterij hranite na suhem.
Paket baterij zamenjajte samo z enakim ali enakovrednim, ki ga priporoča Sony.
Izrabljen paket baterij odstranite takoj, kot je opisano v navodilih.
[ Omrežni napajalnik
Ko uporabljate omrežni napajalnik, ga vključite v bližnjo stensko električno vtičnico.
Če pri uporabi naprave pride do okvare, omrežni napajalnik takoj izvlecite iz stenske
električne vtičnice.
Za stranke v Evropi
[ Opomba za stranke, ki ta izdelek uporabljajo državah, v katerih veljajo
direktive EU
Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska
Za skladnost izdelkov v EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija
Družba Sony Corporation s tem dokumentom potrjuje, da je ta oprema skladna z osnovnimi
zahtevami in drugimi ustreznimi določbami v Direktivi 1999/5/ES. Podrobnosti najdete
na tem naslovu URL:
http://www.compliance.sony.de/
[ Opomba
Če statična elektrika ali elektromagnetizem povzroči prekinitev (napako) prenosa podatkov,
znova zaženite aplikacijo ali odklopite in znova priklopite povezovalni kabel (USB itn.).
Izdelek je bil preizkušen in ustreza zahtevam Direktive o elektromagnetni združljivosti (EMC)
glede uporabe povezovalnih kablov, krajših od 3 metrov.
Elektromagnetna polja lahko na določenih frekvencah vplivajo na sliko in zvok te enote.
SI
4
[ Odstranjevanje izrabljenih baterij ter izrabljene električne in
elektronske opreme (velja za države EU in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži pomeni, da izdelka in baterij
ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Ta oznaka na nekaterih
baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg)
ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali
0,004 % svinca. Z ustrezno odstranitvijo teh izdelkov in baterij pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi,
ki bi jih lahko povzročilo nepravilno ravnanje s tovrstnimi odpadki. Recikliranje materialov
prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti
podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo
usposobljen serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter električno in
elektronsko opremo, tako da te izdelke ob koncu njihove življenjske dobe odložite na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Za ustrezno
ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka.
Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij. Za več
informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno upravo, komunalno
službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek ali baterijo.
Pregled priloženih elementov
Številka v oklepajih označuje število priloženih elementov.
• Fotoaparat (1)
• Paket akumulatorskih baterij NP-BX1 (1)
• Kabel mikro USB (1)
• Omrežni napajalnik AC-UB10C/UB10D (1)
• Napajalni kabel (ni priložen v ZDA in Kanadi) (1)
• Naramni pašček (1)
• Pokrov objektiva (1)
• Pokrovček priključka za dodatno opremo (1) (pritrjen je na fotoaparat)
• Priročnik z navodili (ta priročnik) (1)
• Vodič za povezavo Wi-Fi/funkcije za povezavo z enim dotikom (NFC) (1)
V tem vodniku so pojasnjene funkcije, za katere je potrebna povezava Wi-Fi.
SI
5
Sestavni deli
K Ročni obroč
• Kadar je stikalo za zoom/ostrenje
nastavljeno na AF/ZOOM, obrnite
ročni obroč, da izvedete funkcijo
zooma.
• Kadar je stikalo za zoom/ostrenje
nastavljeno na MF ali DMF,
obrnite ročni obroč, da prilagodite
ostrenje.
A Fotografiranje: Gumb Fn
(funkcija)
Ogled: Gumb
(Send to
Smartphone)
B Gumb CUSTOM (po meri)
• Gumbu CUSTOM lahko dodelite
želeno funkcijo.
C Sprožilo
D Fotografiranje: vzvod W/T
(zoom)
Ogled: vzvod
(oznaka)/
vzvod (zoom pri predvajanju)
E Lučka samosprožilca/
osvetljevalec AF
F Objektiv
G Bliskavica
• Pritisnite gumb (izmet
bliskavice), če želite uporabiti
bliskavico. Bliskavica ne izskoči
samodejno.
• Če bliskavice ne uporabljate,
jo potisnite nazaj v ohišje
fotoaparata.
H Gumb (izmet bliskavice)
I Kavelj za naramni pašček
J Stikalo za zoom/ostrenje
SI
6
A Sprejemnik GPS (vgrajen,
samo DSC-HX400V)
B Stereo mikrofon
C Očesni senzor
D Iskalo
• Kadar pogledate v iskalo,
se vklopi način iskala, ko pa obraz
odmaknete stran od iskala,
se način ogleda vrne v način
zaslona.
E
F
G
H
Gumb MOVIE (film)
Gumb
(predvajanje)
Gumb za upravljanje
Gumb FINDER/MONITOR
• S tem gumbom preklopite med
prikazom slike na zaslonu
ali v iskalu.
I Gumb ON/OFF (vklop) in lučka
vklop/polnjenje
J Gumb za izbiro načina
(Intelligent Auto)/
(Superior Auto)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority)/
(Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
1/2 (Memory recall)/
(Movie)/
(iSweep
Panorama)/
(Scene Selection)
K Upravljalni izbirnik
L Senzor Wi-Fi (vgrajen)
M
(oznaka N)
• Oznake se dotaknite, ko fotoaparat
povežete s pametnim telefonom,
ki podpira funkcijo NFC.
• NFC (Near Field Communication)
je mednarodni standard
za tehnologijo brezžične
komunikacije kratkega dosega.
N Gumb (Vgrajeni vodnik)/
(brisanje)
O Gumb MENU
C Priključek Multi/Micro USB*
• Podpira naprave, združljive
s priključkom mikro USB.
D
E
F
G
Pokrovček konektorja
Mikro priključek HDMI
Zvočnik
LCD-zaslon
A Pokrov baterij/pomnilniške
kartice
B Reža za baterijo
C Vzvod za izmet baterije
D Lučka za dostop
E Reža za pomnilniško kartico
F Odprtina za vijak stojala
• Stojalo uporabljajte z vijakom,
krajšim od 5,5 mm. V nasprotnem
primeru fotoaparata ni mogoče
varno namestiti in se lahko
poškoduje.
A Priključek za dodatno opremo*
B Izbirnik za nastavitev diopterja
• Izbirnik za nastavitev diopterja
prilagodite svojemu vidu, da boste
skozi iskalo videli jasno sliko.
• Med nastavljanjem ravni diopterja
fotoaparat usmerite priti svetlemu
območju, da boste lažje nastavili
raven diopterja.
SI
7
* Za podrobnosti o dodatni opremi,
združljivi s priključkom za dodatno
opremo in priključkom Multi/
Micro USB, obiščite spletno mesto
Sony ali se obrnite na prodajalca
izdelkov Sony ali lokalnega
pooblaščenega serviserja izdelkov
Sony. Uporabite lahko tudi dodatno
opremo, ki je združljiva s priključkom
za dodatno opremo. Delovanje
z dodatno opremo drugih
proizvajalcev ni zagotovljeno.
SI
8
Vstavljanje paketa baterij
Vzvod za izmet baterije
1
2
Odprite pokrov.
Vstavite paket baterij.
• Potisnite vzvod za izmet baterije in vstavite paket baterij (kot na sliki).
Preverite, ali se je vzvod za izmet baterije po vstavljanju zaklenil.
• Če zaprete pokrov z nepravilno vstavljeno baterijo, lahko poškodujete
fotoaparat.
SI
9
Polnjenje paketa baterij
Za uporabnike v ZDA in Kanadi
Napajalni kabel
Za uporabnike v drugih
državah/regijah
Lučka vklop/polnjenje
Sveti: polnjenje
Ne sveti: postopek polnjenja je zaključen
Utripa:
prišlo je do napake pri polnjenju ali je bil
postopek polnjenja začasno zaustavljen,
ker fotoaparat ni v ustreznem
temperaturnem obsegu
1
Povežite fotoaparat z omrežnim napajalnikom (priložen)
s kablom mikro USB (priložen).
2
Vklopite omrežni napajalnik v najbližjo (stensko)
električno vtičnico.
Lučka vklop/polnjenje zasveti oranžno in fotoaparat se začne polniti.
• Med polnjenjem baterije mora biti fotoaparat izklopljen.
• Paket baterij lahko polnite, tudi kadar ni povsem izpraznjen.
• Če lučka vklop/polnjenje utripa in postopek polnjenja še ni dokončan,
odstranite ter znova vstavite paket baterij.
SI
10
Opombe
• Če je omrežni napajalnik priklopljen v (stensko) električno vtičnico in lučka vklop/
polnjenje na fotoaparatu utripa, je postopek polnjenja začasno zaustavljen, ker je
temperatura zunaj priporočenega obsega. Ko je temperatura znova znotraj
ustreznega temperaturnega obsega, se postopek polnjenja nadaljuje. Priporočamo,
da paket baterij polnite pri temperaturi od 10 do 30 °C.
• Če so kontakti paketa baterij umazani, se paket baterij ne bo učinkovito napolnil.
V tem primeru previdno očistite kontakte baterij z mehko krpo ali vatirano palčko.
• Priklopite omrežni napajalnik (priložen) v najbližjo (stensko) električno vtičnico.
Če pri uporabi omrežnega napajalnika pride do okvare, takoj izvlecite vtič
iz (stenske) električne vtičnice, da prekinete povezavo z virom napajanja.
• Po dokončanem postopku polnjenja odklopite omrežni napajalnik iz (stenske)
električne vtičnice.
• Uporabljajte samo originalne Sonyjeve pakete baterij, kabel mikro USB (priložen)
in omrežni napajalnik (priložen).
x Čas polnjenja (popolna napolnjenost)
Čas polnjenja z omrežnim napajalnikom (priložen) je približno 230 minut.
Opombe
• Zgoraj omenjeni čas polnjenja velja za napolnitev povsem izpraznjenega paketa
baterij pri temperaturi 25 °C. V nekaterih okoliščinah ali pod posebnimi pogoji
uporabe lahko polnjenje traja dlje.
x Polnjenje prek povezave z računalnikom
Paket baterij lahko polnite tudi, če povežete fotoaparat in računalnik s kablom
mikro USB.
V priključek USB
• Če fotoaparat povežete z računalnikom, ko je napajanje vklopljeno, se baterija
ne polni, pač pa se fotoaparat polni prek računalnika, kar omogoča uvoz slik
v računalnik, pri čemer vam ni treba skrbeti, da bi se baterija izpraznila.
SI
11
Opombe
• Pri polnjenju paketa baterij prek računalnika upoštevajte naslednje:
– Če je fotoaparat povezan s prenosnim računalnikom, ki ni priključen na vir
napajanja, se akumulator računalnika prazni. Dolgotrajnejše polnjenje na ta
način ni priporočeno.
– Če je med računalnikom in fotoaparatom vzpostavljena povezava USB, ne
vklapljajte/izklapljajte računalnika, ne zaganjajte ga znova in ga ne preklapljajte
iz stanja spanja. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare. Pred vklopom/
izklopom računalnika, vnovičnim zagonom ali preklopom računalnika iz stanja
spanja prekinite povezavo s fotoaparatom.
– Za polnjenje prek prilagojenega ali spremenjenega računalnika ne dajemo
nobenih zagotovil.
x Čas delovanja baterije in število slik, ki jih lahko ustvarite
in predvajate
Čas delovanja baterije
Število fotografij
Fotografiranje
(fotografije)
Zaslon
pribl. 150 min
pribl. 300 fotografij
Iskalo
pribl. 190 min
pribl. 380 fotografij
Običajno
snemanje filma
Zaslon
pribl. 50 min
—
Iskalo
pribl. 55 min
—
Neprekinjeno
snemanje filma
Zaslon
pribl. 85 min
—
Iskalo
pribl. 95 min
—
pribl. 250 min
pribl. 5000 fotografij
Ogled (fotografije)
Opombe
• Zgornje število fotografij velja, če je paket baterij povsem napolnjen. Število fotografij
se lahko zaradi različnih pogoje uporabe zmanjša.
• Število fotografij, ki jih lahko zajamete, velja za fotografiranje v naslednjih pogojih:
– uporablja se medij Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) (na voljo posebej);
– paket baterij se uporablja v prostoru s temperaturo 25 °C;
– možnost [GPS On/Off] je nastavljena na [Off] (samo DSC-HX400V);
– možnost [Display Quality] je nastavljena na [Standard].
SI
12
• Število fotografij, ki jih lahko zajamete, je ugotovljeno na podlagi standarda CIPA
in velja za fotografiranje v naslednjih pogojih:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– možnost DISP je nastavljena na [Display All Info.];
– fotografira se enkrat na 30 sekund;
– zoom se alternativno preklaplja med W in T;
– bliskavica se uporabi enkrat na dva posnetka;
– fotoaparat se vsakih deset minut izklopi in znova vklopi.
• Število minut snemanja filma je ugotovljeno na podlagi standarda CIPA in velja
za snemanje v naslednjih pogojih:
–[
Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
– velja za običajno snemanje filma: čas delovanja baterije je določen glede na
neprekinjeno zaganjanje/zaustavljanje snemanja, uporabo zooma, vklapljanje/
izklapljanje itd.;
– velja za neprekinjeno snemanje filma: čas delovanja baterije je določen glede na
neprekinjeno snemanje, dokler ni dosežena meja (29 minut), in se nato nadaljuje
z vnovičnim pritiskom gumba MOVIE. Druge funkcije, kot je uporaba zooma,
niso vključene.
x Napajalna napetost
Omrežni napajalnik AC-UD10 (na voljo posebej) ali AC-UD11 (na voljo
posebej) lahko uporabljate za fotografiranje in predvajanje, da bo zagotavljal
napetost pri fotografiranju ali predvajanju slik.
Opombe
• Če snemate ali predvajate slike, ko je fotoaparat povezan s priloženim
omrežnim napajalnikom, se fotoaparat ne polni prek omrežnega napajalnika.
SI
13
Vstavljanje pomnilniške kartice (na voljo posebej)
Prirezani vogal mora biti pravilno
usmerjen.
1
2
3
SI
14
Odprite pokrov.
Vstavite pomnilniško kartico (na voljo posebej).
• Pomnilniško kartico vstavite tako, da je prirezani vogal pravilno
usmerjen (kot na sliki) in se kartica zaskoči.
Zaprite pokrov.
x Podprte pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica
Za slike
Za filme
Memory Stick XC-HG Duo™
A
Memory Stick PRO Duo™
(samo Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
B
C
D
Memory Stick Micro™ (M2)
(samo Mark2)
Pomnilniška kartica SD
(razred 4 ali višji)
Pomnilniška kartica SDHC
(razred 4 ali višji)
Pomnilniška kartica SDXC
(razred 4 ali višji)
Pomnilniška kartica microSD
(razred 4 ali višji)
Pomnilniška kartica
microSDHC
(razred 4 ali višji)
Pomnilniška kartica microSDXC
(razred 4 ali višji)
• V tem priročniku se za izdelke v tabeli uporabljajo ti skupni izrazi:
A: medij Memory Stick PRO Duo
B: mediji Memory Stick Micro
C: kartica SD
D: pomnilniška kartica microSD
Opombe
• Poskrbite, da uporabljate ustrezen adapter, če uporabljate medije Memory Stick
Micro ali pomnilniške kartice microSD s tem fotoaparatom.
x Odstranitev pomnilniške kartice/paketa baterij
Pomnilniška kartica: potisnite pomnilniško kartico enkrat navznoter,
da jo izvržete.
Paket baterij: potisnite vzvod za izmet baterije. Pazite, da vam paket baterij
ne pade iz rok.
Opombe
• Pomnilniške kartice/paketa baterij nikoli ne odstranite, če sveti lučka za dostop
(stran 7), saj to lahko poškoduje podatke v pomnilniški kartici.
SI
15
Nastavitev ure
ON/OFF (vklop/izklop)
Gumb za upravljanje
Izbira elementov: v/V/b/B
Gumb za nastavitev: z
1
Pritisnite gumb ON/OFF (vklop/izklop).
Ko prvič vklopite fotoaparat, se prikaže zaslon za nastavitev datuma
in časa (Date & Time).
• Morda bo trajalo nekaj časa, preden se fotoaparat vklopi in
začne delovati.
2
Preverite, ali je na zaslonu izbrana možnost [Enter],
in nato pritisnite z na gumbu za upravljanje.
3
Sledite navodilom na zaslonu, da izberete želeno lokacijo,
in nato pritisnite z.
4
Nastavite [Daylight Savings], [Date/Time] in [Date Format]
ter nato pritisnite z.
• Ko nastavljate [Date/Time], je polnoč 12:00 AM in poldne 12:00 PM.
5
SI
16
Preverite, ali je izbrana možnost [Enter], in nato pritisnite z.
Zajemanje slik/filmov
Sprožilo
Gumb za izbiro načina
MOVIE
: Intelligent Auto
: Movie
Vzvod W/T
(zoom)
W: pomanjšava
T: povečava
Fotografiranje
1
Pritisnite sprožilo do polovice, da izostrite motiv.
2
Pritisnite sprožilo do konca, da zajamete sliko.
Ko je slika izostrena, se predvaja kratek zvočni signal in zasveti
indikator z.
Snemanje filmov
1
Za začetek snemanja pritisnite gumb MOVIE (film).
2
Če želite zaustaviti snemanje, znova pritisnite gumb MOVIE.
• Zoom spreminjate z vzvodom W/T (zoom).
Opombe
• Bliskavice ne povlecite ročno. Če to storite, lahko pride do okvare.
• Med snemanjem filma se pri uporabi zooma posname tudi zvok delovanja
fotoaparata. Ko se snemanje filma zaključi, se lahko posname tudi zvok
gumba MOVIE.
• Obseg panoramskega fotografiranja se lahko zmanjša, kar je odvisno od objekta
ali načina zajemanja. Zaradi tega je lahko posneta slika manjša od 360 stopinj tudi
če je možnost [360°] nastavljena na panoramsko fotografiranje.
SI
17
• Za informacije o času neprekinjenega snemanja filmov glejte »Število fotografij in čas
posnetih filmov« (stran 27). Ko je snemanje filma zaključeno, lahko ponovno začnete
snemanje, tako da ponovno pritisnete gumb MOVIE. Odvisno od temperature
v prostoru se lahko snemanje zaustavi, da se zaščiti fotoaparat.
Pregledovanje slik
Upravljalni izbirnik
W: pomanjšava
T: povečava
Gumb za upravljanje
(predvajanje)
1
Pritisnite gumb
B (naslednja)/
b (prejšnja) ali obrnite
upravljalni izbirnik
Gumb za nastavitev: z
Izbira slike:
(brisanje)
(predvajanje).
• Kadar se v tem fotoaparatu predvajajo slike s pomnilniške kartice,
ki so bile posnete z drugimi fotoaparati, se prikaže zaslon za registracijo
podatkovne datoteke.
x Izbira naslednje/prejšnje slike
Sliko izberite tako, da na gumbu za upravljanje pritisnete B (naslednja)/
b (prejšnja). Če si želite ogledati filme, pritisnite z na sredini gumba
za upravljanje.
x Brisanje slike
1 Pritisnite gumb (brisanje).
2 Z gumbom v na gumbu za upravljanje izberite [Delete] in nato pritisnite z.
x Nazaj na fotografiranje
SI
18
Pritisnite sprožilo do polovice.
Opis drugih funkcij
Upravljalni izbirnik
Fn (funkcija)
MENU
Gumb za
upravljanje
x Gumb za upravljanje
DISP (Display Contents): omogoča spremembo prikaza na zaslonu.
(Drive Mode): omogoča preklapljanje med načini fotografiranja,
kot so enkratno fotografiranje, neprekinjeno fotografiranje ali zaporedno
fotografiranje.
(Exposure Comp.): omogoča izravnavo osvetlitve in svetlosti za celotno sliko.
(Photo Creativity): omogoča intuitivno uporabo fotoaparata in preprosto
zajemanje kreativnih fotografij.
(Flash Mode): omogoča izbiranje načina bliskavice za fotografije.
z (Lock-on AF): Fotoaparat sledi objektu in samodejno prilagodi ostrenje,
tudi ko se objekt premika.
x Gumb Fn (funkcija)
Omogoča, da registrirate 12 funkcij in jih med fotografiranjem prikličete.
1 Pritisnite gumb Fn (funkcija).
2 Želeno funkcijo izberete z gumbi v/V/b/B na gumbu za upravljanje.
3 Z vrtenjem upravljalnega izbirnika izberite nastavitveno vrednost.
x Upravljalni izbirnik
Z upravljalnim izbirnikom lahko hitro spreminjate ustrezne nastavitve,
ki so potrebne za posamezen način fotografiranja.
SI
19
x Elementi menija
(Nastavitve fotoaparata)
Image Size
S to funkcijo se izbere velikost slik.
Aspect Ratio
S to funkcijo se izbere razmerje stranic slik.
Quality
S to funkcijo se nastavi kakovost slik.
Panorama: Size
S to funkcijo se izbere velikost panoramskih slik.
Panorama: Direction
S to funkcijo se nastavi smer zajemanja panoramskih slik.
File Format
S to funkcijo se izbere format filmske datoteke.
Record Setting
S to funkcijo se izbere hitrost sličic posnetih filmov.
Drive Mode
S to funkcijo se nastavi način fotografiranja, na primer
za neprekinjeno fotografiranje.
Flash Mode
S to funkcijo se nastavi nastavitve bliskavice.
Flash Comp.
S to funkcijo se prilagodi intenzivnost bliskavice.
Red Eye Reduction
S to funkcijo se odpravi učinek rdečih oči pri uporabi
bliskavice.
Focus Area
S to funkcijo se izbere območje izostritve.
AF Illuminator
Exposure Comp.
S to funkcijo se izravna svetlost celotne slike.
ISO
S to funkcijo se prilagodi občutljivost senzorja.
Metering Mode
S to funkcijo se izbere metoda merjenja, s katero določite,
kateri del motiva se uporabi za določanje osvetlitve.
White Balance
S to funkcijo se prilagodi barvne odtenke slike.
DRO/Auto HDR
S to funkcijo se samodejno izravna svetlost in kontrast.
Creative Style
S to funkcijo se izbere želena slikovna obdelava.
Picture Effect
S to funkcijo se izbere želeni filter učinka za bolj izrazit
in umetniški videz.
Focus Magnifier
S to funkcijo se poveča slika pred snemanjem,
tako da lahko podrobneje pregledate izostritev.
High ISO NR
SI
20
S to funkcijo se nastavi osvetljevalec AF, ki pri izostritvi
osvetli temne prizore.
S to funkcijo se nastavi odpravljanje šuma za fotografiranje
z visoko občutljivostjo.
Lock-on AF
S to funkcijo se nastavi funkcija za sledenje objekta
in neprekinjeno ostrenje.
Smile/Face Detect.
S to funkcijo se nastavi zaznavanje obrazov in samodejno
prilagodi različne nastavitve. Nastavi se samodejna
sprožitev sprožila, ko je zaznan nasmeh.
Soft Skin Effect
S to funkcijo se nastavi učinek Soft Skin Effect
in raven učinka.
Auto Obj.
Framing
S to funkcijo se analizira prizor pri fotografiranju obrazov,
motivov od blizu ali motivov, ki jim sledi funkcija Lock-on
AF, in samodejno prireže in shrani še eno kopijo posnetka
z ustreznejšo kompozicijo.
Scene Selection
S to funkcijo se izberejo prednastavljene nastavitve,
ki ustrezajo različnim prizorom.
Movie
S to funkcijo se izbere način fotografiranja, ki ustreza
vašemu objektu ali učinku.
SteadyShot
S to funkcijo se nastavi SteadyShot za snemanje filmov.
Auto Slow Shut.
S to funkcijo se nastavi možnost, ki samodejno prilagodi
hitrost zaklopa glede na svetlost okolja v načinu filma.
Micref Level
S to funkcijo se nastavi referenčna raven mikrofona
pri snemanju filmov.
Wind Noise Reduct.
S to funkcijo se zmanjša šum vetra med snemanjem filma.
Shooting Tip List
Sto funkcijo se prikaže seznam nasvetov za fotografiranje.
Memory
S to funkcijo se registrirajo želeni načini ali nastavitve
fotoaparata.
(Nastavitve po meri)
MF Assist
S to funkcijo se prikaže povečana slika pri ročnem ostrenju.
Focus Magnif. Time
S to funkcijo se nastavi, kako dolgo bo slika prikazana
v povečani obliki.
Grid Line
S to funkcijo se prikaže mrežo, ki omogoča poravnavo
s strukturami v motivu.
Auto Review
S to funkcijo se nastavi samodejni pregled zajete slike
po fotografiranju.
Peaking Level
S to funkcijo se pri ročnem ostrenju poudari robove
izostrenih delov s posebno barvo.
SI
21
Peaking Color
S to funkcijo se nastavi barva poudarjanja robov.
Exposure Set. Guide
S to funkcijo se nastavi vodnik pri spremembi nastavitev
osvetlitve na zaslonu za fotografiranje.
Zoom Setting
S to funkcijo se določi, ali se pri uporabi zooma uporabita
Clear Image Zoom in Digital Zoom.
FINDER/MONITOR
S to funkcijo se nastavi način za preklapljanje med iskalom
in zaslonom.
Write Date
S to funkcijo se določi, ali se na slikah zabeleži datum
fotografiranja.
Function Menu Set.
S to funkcijo se prilagodi prikazane funkcije, kadar
je pritisnjen gumb Fn (funkcija).
Custom Key Settings
S to funkcijo se želena funkcija dodeli gumbu.
MOVIE Button
S to funkcijo se določi, ali je gumb MOVIE vedno vklopljen.
(Brezžično)
Send to Smartphone
S to funkcijo se slike prenesejo v pametni telefon za prikaz.
Send to Computer
S to funkcijo se slike varnostno kopirajo v računalnik,
povezan z omrežjem.
View on TV
Slike si lahko ogledate na televizorju, ki se lahko poveže
z omrežjem.
One-touch (NFC)
S to funkcijo se aplikacija dodeli možnosti One-touch
(NFC). Aplikacijo lahko med fotografiranjem prikličete
tako, da se s pametnim telefonom z omogočeno funkcijo
NFC dotaknete fotoaparata.
Airplane Mode
V tej napravi lahko nastavite, da brezžična komunikacija
in funkcije GPS ne delujejo.
WPS Push
Dostopovno točko za fotoaparat lahko preprosto
registrirate tako, da pritisnete gumb WPS.
Access Point Set.
Dostopovno točko lahko registrirate ročno.
Edit Device Name
Ime naprave lahko spremenite s funkcijo Wi-Fi Direct itd.
Disp MAC Address
S to funkcijo se prikaže naslov MAC fotoaparata.
SSID/PW Reset
S to funkcijo se ponastavi SSID in geslo za povezavo
s pametnim telefonom.
Reset Network Set.
S to funkcijo se ponastavi vse omrežne nastavitve.
SI
22
(Aplikacija)
Application List
S to funkcijo se prikaže seznam aplikacij. Izberete lahko
aplikacijo, ki jo želite uporabljati.
Introduction
S to funkcijo se prikažejo navodila za uporabo aplikacije.
(Predvajanje)
Delete
S to funkcijo se izbriše slika.
View Mode
S to funkcijo se določi način, kako se slike razvrstijo
v skupine za predvajanje.
Image Index
S to funkcijo se prikaže več fotografij hkrati.
Slide Show
S to funkcijo se predvaja diaprojekcija.
Rotate
S to funkcijo se sliko obrne.
Enlarge Image
Ta funkcija poveča predvajane slike.
4K Still Image PB
S to funkcijo se odda slike z ločljivostjo 4K televizorju
s povezavo HDMI, ki podpira 4K.
Protect
S to funkcijo se zaščiti slike.
Motion Interval ADJ
S to funkcijo se prilagodi interva za prikaz sledenja
objektov v možnosti [Motion Shot Video], kjer bo med
predvajanjem filmov prikazano sledenje gibanja objekta.
Specify Printing
S to funkcijo se sliki doda oznaka za naročilo tiskanja.
(Nastavitev)
Monitor Brightness
S to funkcijo se nastavi svetlost zaslona.
Volume Settings
S to funkcijo se nastavi glasnost za predvajanje filma.
Audio signals
S to funkcijo se nastavijo zvoki delovanja fotoaparata.
GPS Settings
(samo DSC-HX400V)
S to funkcijo se nastavi funkcija GPS.
Upload Settings
S to funkcijo se nastavi možnost prenosa iz fotoaparata,
če uporabljate kartico Eye-Fi.
Tile Menu
S to funkcijo se določi, ali se prikaže ploščični meni vsakič,
ko pritisnete gumb MENU.
Mode Dial Guide
S to funkcijo se vklopi ali izklopi vodnik gumba za izbiro
načina (obrazložitev posameznih načinov fotografiranja).
SI
23
Display Quality
S to funkcijo se nastavi kakovost prikaza.
Pwr Save Start Time
S to funkcijo se nastavi čas, po izteku katerega
se fotoaparat samodejno izklopi.
PAL/NTSC Selector
(samo za modele,
združljive s 1080 50i)
Demo Mode
S to funkcijo se vklopi ali izklopi predstavitveno
predvajanje filma.
HDMI Resolution
S to funkcijo se nastavi ločljivost, ko je fotoaparat povezan
s televizorjem HDMI.
CTRL FOR HDMI
S to funkcijo se upravlja fotoaparat prek televizorja,
ki podpira sistem BRAVIA™ Sync.
USB Connection
S to funkcijo se nastavi način povezave USB.
USB LUN Setting
S to funkcijo se poveča združljivost z omejitvijo funkcij
povezave USB.
USB Power Supply
S to funkcijo nastavite, ali želite napravo napajati
prek povezave USB ali ne.
Language
SI
24
Če v napravi spremenite format TV, je mogoče snemanje
v drugačnem filmskem formatu.
S to funkcijo se izbere jezik.
Date/Time Setup
S to funkcijo se nastavi datum in čas ter čas prestavi
na zimski/poletni čas.
Area Setting
S to funkcijo se nastavi lokacija uporabe.
Format
S to funkcijo se formatira pomnilniško kartico.
File Number
S to funkcijo se določi način, ki se uporabi za dodelitev
številk datotek slikam in filmom.
Select REC Folder
S to funkcijo se spremeni izbrana mapa
za shranjevanje slik.
New Folder
S to funkcijo se ustvari nova mapa za shranjevanje slik
in filmov (MP4).
Folder Name
S to funkcijo se nastavi ime mape za slike.
Recover Image DB
S to funkcijo se obnovi datoteka zbirke podatkov
slik ter omogoči snemanje in predvajanje.
Display Media Info.
S to funkcijo se prikaže preostali čas snemanja filmov in
število slik, ki jih je mogoče posneti, na pomnilniški kartici.
Version
S to funkcijo se prikaže različica programske opreme
fotoaparata.
Setting Reset
S to funkcijo se obnovi nastavitve na privzete vrednosti.
Funkcije PlayMemories Home™
Programska oprema PlayMemories Home omogoča uvoz slik in filmov
v računalnik, kjer jih lahko uporabljate. Če želite v računalnik uvoziti filme
AVCHD, potrebujete programsko opremo PlayMemories Home.
Predvajanje uvoženih
fotografij
Uvažanje slik
iz fotoaparata
Za operacijski sistem Windows so na voljo tudi
te funkcije:
Prikaz slik
na koledarju
Ustvarjanje
filmskih
diskov
Izmenjava slik v storitvi
PlayMemories Online™
Prenašanje slik
v omrežne storitve
Opombe
• Za namestitev programske opreme PlayMemories Home potrebujete internetno
povezavo.
• Za uporabo storitve PlayMemories Online ali drugih omrežnih storitev potrebujete
internetno povezavo. Storitev PlayMemories Online ali druge omrežne storitve
morda niso na voljo v nekaterih državah ali regijah.
• Za aplikacije Mac uporabite ta URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
SI
25
• Če je programska oprema PMB (Picture Motion Browser), ki je priložena modelom,
izdelanim pred letom 2011, že nameščena v vašem računalniku, bo med namestitvijo
programske opreme PlayMemories Home prepisana. Uporabite PlayMemories
Home, ki je naslednik programske opreme PMB.
x Sistemske zahteve
Sistemske zahteve za programsko opremo lahko najdete na tem naslovu URL:
www.sony.net/pcenv/
x Namestitev programske opreme PlayMemories Home
v računalnik
1
Z internetnim brskalnikom v računalniku obiščite
naslednje spletno mesto in nato namestite program
PlayMemories Home.
www.sony.net/pm/
• Za podrobnosti o programski opremi PlayMemories Home obiščite
naslednjo stran za podporo PlayMemories Home (samo v angleščini):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
• Po končani namestitvi se zažene programska oprema
PlayMemories Home.
2
Povežite fotoaparat z računalnikom prek kabla mikro USB
(priložen).
• Vklopite fotoaparat.
• V programski opremi PlayMemories Home so lahko nameščene nove
funkcije. Povežite fotoaparat z računalnikom, tudi če je programska
oprema PlayMemories Home že nameščena v vašem računalniku.
Opombe
SI
26
• Kabla mikro USB (priložen) ne odstranite iz fotoaparata, medtem ko je prikazan zaslon
delovanja ali zaslon dostopa. Če to storite, se podatki za poškodujejo.
• Fotoaparat odklopite od računalnika tako, da kliknete
na pladnju z opravili in nato
(ikono za odklop). V sistemu Windows Vista kliknite
na pladnju z opravili.
Dodajanje funkcij v fotoaparat
Želene funkcije lahko dodate v fotoaparat tako, da ga prek interneta povežete
s spletnim mestom za prenos aplikacij
(PlayMemories Camera Apps™).
http://www.sony.net/pmca
• Ko aplikacijo namestite, jo odprete tako, da prek funkcije [One-touch (NFC)]
povežete oznako N na fotoaparatu s pametnim telefonom Android, ki podpira
funkcijo NFC.
Število fotografij in čas posnetih filmov
Število fotografij in posneti čas sta lahko različna glede na pogoje snemanja
in pomnilniško kartico.
x Slike
[
Image Size]: L: 20M
Ko je možnost [
Aspect Ratio] nastavljena na [4:3]*
Zmogljivost
Kakovost
2 GB
Standard
295 slik
Fine
200 slik
* Ko je možnost [
Aspect Ratio] nastavljena drugače kot [4:3], lahko posnamete več
slik, kot je prikazano v zgornji tabeli.
SI
27
x Filmi
V spodnji tabeli so prikazani približni najdaljši časi snemanja. To so skupni časi
za vse datoteke s filmi. Neprekinjeno snemanje lahko traja pribl. 29 minut
(omejitev specifikacij izdelka). Najdaljši neprekinjeni čas snemanja filma
v formatu MP4 (12M) je pribl. 15 minut (zaradi omejitve velikosti datoteke
na 2 GB).
(ure, minute)
Zmogljivost
Nastavitev
snemanja
2 GB
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
10 minut
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 minut
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
9 minut
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
10 minut
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 minut
1440×1080 12M
15 minut
VGA 3M
1 ura 10 minut
• Čas snemanja filmov je različen, ker je fotoaparat opremljen s funkcijo VBR
(spremenljiva bitna hitrost), ki kakovost slike samodejno prilagodi glede na prizor
snemanja. Ko snemate hitro premikajoči se motiv, je slika bolj jasna, vendar pa je čas
snemanja krajši, ker se za snemanje porabi več pomnilnika.
Čas snemanja je odvisen tudi od pogojev snemanja, motiva ali nastavitev
kakovosti/velikosti slike.
SI
28
Opombe glede uporabe fotoaparata
Funkcije, vgrajene v ta fotoaparat
• V tem priročniku so opisane naprave, združljive s formatoma 1080 60i in 1080 50i.
– Če želite izvedeti, ali vaš fotoaparat podpira funkcijo GPS, preverite ime modela
fotoaparata.
Združljiv z GPS: DSC-HX400V
Nezdružljiv z GPS: DSC-HX400
– Če želite preveriti, ali vaš fotoaparat podpira format 1080 60i ali 1080 50i, preverite,
ali so na spodnji strani fotoaparata naslednje oznake.
Naprave, združljive s formatom 1080 60i: 60i
Naprave, združljive s formatom 1080 50i: 50i
• Ta fotoaparat je združljiv s filmi v formatu 1080 60p ali 50p. Za razliko od dosedanjih
standardnih načinov snemanja, pri katerih se uporablja metoda prepletanja,
ta fotoaparat snema v progresivnem načinu. S tem se poveča ločljivost in zagotovi
bolj izravnana in realistična slika.
• Ko ste na letalu, nastavite [Airplane Mode] na [On].
Na napravah, združljivih z GPS (samo DSC-HX400V)
• GPS uporabljajte v skladu s predpisi držav in regij, v katerih ga uporabljate.
• Če informacij o lokaciji ne snemate, nastavite [GPS On/Off] na [Off].
O uporabi in negi
Z izdelkom ne ravnajte grobo, ne poskušajte ga razstaviti ali spremeniti in ga zaščitite
pred fizičnimi udarci. Pazite, da vam ne pade na tla in da ne stopite nanj. Bodite še
posebej previdni z objektivom.
Objektiv ZEISS
Fotoaparat je opremljen z objektivom ZEISS, ki omogoča izdelavo ostrih slik
z odličnim kontrastom. Objektiv za fotoaparat je bil izdelan v okviru sistema
za zagotavljanje kakovosti, ki ga je potrdilo podjetje ZEISS v skladu s standardi
kakovosti podjetja ZEISS v Nemčiji.
Opombe glede snemanja/predvajanja
• Pred začetkom snemanja ustvarite preizkusni posnetek, da preverite, ali fotoaparat
pravilno deluje.
• Fotoaparat ni odporen na prah, pršenje ali vodo.
• Fotoaparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugemu viru močne
svetlobe, saj lahko pride do okvare.
• Če se v fotoaparatu nabere vlaga, jo pred uporabo fotoaparata odstranite.
• Ne izpostavljajte fotoaparata tresljajem in udarcem. Tako lahko pride do okvare in
s fotoaparatom morda ne bo več mogoče snemati. Poleg tega lahko zapisovalni medij
postane neuporaben ali se poškodujejo slikovni podatki.
SI
29
Fotoaparata ne uporabljajte/shranjujte na spodaj navedenih mestih
• V zelo vročem, hladnem ali vlažnem okolju
V okolju, kot je na primer na soncu parkiran avto, lahko ohišje fotoaparata spremeni
obliko, zaradi česar lahko pride do okvare.
• Na mestu, izpostavljenem neposredni sončni svetlobi ali viru toplote
Ohišje fotoaparata se lahko razbarva ali spremeni obliko, zaradi česar lahko pride
do okvare.
• Na mestu, izpostavljenem tresenju ali vibracijam
• Fotoaparata ne uporabljajte v bližini naprav, ki ustvarjajo močne radijske valove
ali povzročajo sevanje.
Fotoaparat na takšnih lokacijah morda ne bo pravilno zajel oz. prikazal fotografij.
• Na peščenih ali prašnih mestih
Pazite, da pesek ali prah ne zaide v notranjost fotoaparata. To lahko povzroči okvaro,
ki je v nekaterih primerih ni mogoče odpraviti.
Opombi glede zaslona, elektronskega iskala in objektiva
• Zaslon in elektronsko iskalo sta izdelana na podlagi visoko natančne tehnologije,
zato je mogoče učinkovito uporabiti več kot 99,99 % slikovnih pik. Vendar se lahko
na zaslonu in elektronskem iskalu pojavijo majhne črne in/ali svetle pike (bele, rdeče,
modre ali zelene barve). Te pike so povsem običajna posledica postopka izdelave
in ne vplivajo na snemanje.
• Med delovanjem objektiva pazite, da se vanj ne zataknejo vaši prsti ali
drugi predmeti.
Opombe glede bliskavice
• Fotoaparata ne prenašajte tako, da ga držite za bliskavico, prav tako pa na bliskavico
ne pritiskajte premočno.
• Če v odprto bliskavico zaide voda, prah ali pesek, lahko pride do okvare.
• Pri pritiskanju na bliskavico pazite, da je vaš prst ne zakriva.
Temperatura fotoaparata
Fotoaparat in baterija se lahko pri dolgotrajnejši uporabi močno segrejeta, vendar
to ne pomeni okvare.
Zaščita pred pregrevanjem
Odvisno od temperature fotoaparata in baterije se lahko zgodi, da snemanje filmov
ne bo mogoče in fotoaparat se lahko samodejno izklopi, da ne pride do okvare.
Preden se izklopi ali ko snemanje filmov ni več mogoče, se na zaslonu fotoaparata
prikaže sporočilo. V tem primeru ne vklapljajte fotoaparata in počakajte, da se
temperatura fotoaparata in baterije zniža. Če vklopite fotoaparat, ne da bi pred tem
počakali, da se fotoaparat in baterija dovolj ohladita, se bo fotoaparat morda znova
izklopil ali pa bo onemogočeno snemanje filmov.
SI
30
Polnjenje baterije
• Če polnite baterijo, ki je dolgo časa niste uporabljali, je morda ne boste mogli
napolniti do ustrezne zmogljivosti.
To je posledica lastnosti baterije. Baterijo ponovno napolnite.
• Če baterij niste uporabljali več kot eno leto, so morda postale neuporabne.
Opozorilo o avtorskih pravicah
Televizijski programi, filmi, videokasete in druge vsebine so lahko avtorsko zaščitene.
Nepooblaščeno snemanje takšnih vsebin je lahko v nasprotju z določili zakonodaje
o avtorskih pravicah.
Brez garancije v primeru poškodovane vsebine ali napak pri snemanju
Sony ne daje garancije v primeru napake pri snemanju ali izgube/poškodbe posnetih
vsebin, ki so posledica okvare fotoaparata ali zapisovalnih medijev itd.
Čiščenje površine fotoaparata
Površino fotoaparata očistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo, nato pa jo
s suho krpo obrišite do suhega. Da preprečite poškodbe površine ali ohišja,
upoštevajte naslednje:
– fotoaparata ne izpostavljajte kemičnim izdelkom, kot so razredčilo, bencin, alkohol,
čistilne krpe, insekticidi, kreme za zaščito pred soncem in insekti itd.
Vzdrževanje zaslona
• Če na zaslonu ostanejo sledi kreme za roke ali vlažilne kreme, to lahko raztopi njegov
premaz. Če takšne kreme pridejo na zaslon, jih takoj obrišite.
• Silovito brisanje s papirnatimi robci ali drugimi materiali lahko poškoduje premaz.
• Če na zaslonu ostanejo prstni odtisi ali umazanija, priporočamo, da umazanijo nežno
odstranite, potem pa zaslon pobrišete z mehko krpo.
Opombe glede brezžičnega omrežja LAN
V primeru izgube ali kraje fotoaparata Sony ne prevzema nobene odgovornosti
za škodo, ki nastane zaradi nepooblaščenega dostopa ali nepooblaščene uporabe
fotoaparata ali lokacij, naloženih nanj.
SI
31
Tehnični podatki
Fotoaparat
[System]
Slikovna naprava: 7,82 mm (tip 1/2.3)
CMOS-senzor Exmor R™
Skupno število slikovnih pik fotoaparata:
pribl. 21,1 milijona slikovnih pik
Efektivno število slikovnih pik
fotoaparata:
pribl. 20,4 milijona slikovnih pik
Objektiv: objektiv ZEISS Vario-Sonnar
T* s 50× zoomom
f = 4,3 mm–215 mm
(24 mm–1 200 mm (ekvivalent
filmu velikosti 35 mm))
F2.8 (W)–F6.3 (T)
Med snemanjem filmov (16 : 9):
26,5 mm–1 325 mm*1
Med snemanjem filmov (4 : 3):
32,5 mm–1 625 mm*1
*1
Ko je možnost [
SteadyShot]
nastavljena na [Standard]
Premer filtra: 55 mm
SteadyShot: optično
Format datoteke:
Fotografije: skladno s standardom
JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline),
združljivo z DPOF
Filmi (format AVCHD): združljivo
s formatom AVCHD, razl. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvok: Dolby Digital 2ch, opremljen
z Dolby Digital Stereo Creator
• Izdelano na podlagi licence
podjetja Dolby Laboratories.
Filmi (format MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvok: MPEG-4 AAC-LC 2ch
SI
32
Zapisovalni medij: medij Memory Stick
PRO Duo, mediji Memory Stick
Micro, kartice SD, pomnilniške
kartice microSD
Bliskavica: doseg bliskavice (občutljivost
ISO (indeks priporočene osvetlitve),
nastavljena na samodejno):
pribl. 0,5 m do 8,5 m (W)/
pribl. 2,4 m do 3,5 m (T)
[Input and Output connectors]
Konektor HDMI: Mikro priključek
HDMI
Priključek Multi/Micro USB*:
komunikacija USB
Komunikacija USB: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
* Podpira naprave, združljive
s priključkom mikro USB.
[Viewfinder]
Tip: elektronsko iskalo
Skupno število pik:
enakovredno 201 600 pikam
Pokritost okvirja: 100 %
[Screen]
LCD-zaslon:
7,5 cm (tip 3.0) pogon TFT
Skupno število pik:
921 600 pik
[Power, general]
Napajanje: Paket akumulatorskih baterij
NP-BX1, 3,6 V
omrežni napajalnik AC-UB10C/
UB10D, 5 V
Poraba energije:
pribl. 1,4 W (med fotografiranjem
z LCD-zaslonom)
pribl. 1,1 W (med fotografiranjem
z iskalom)
Delovna temperatura: od 0 °C do 40 °C
Temperatura shranjevanja:
od –20 °C do +60 °C
Dimenzije (skladne s CIPA):
129,6 mm × 93,2 mm × 103,2 mm
(Š/V/G)
Teža (skladno s CIPA) (pribl.):
660 g (vključno s paketom baterij
NP-BX1, medij Memory Stick
PRO Duo)
Mikrofon: stereo
Zvočnik: Monaural
Exif Print: združljivo
PRINT Image Matching III: združljivo
[Wireless LAN]
Omrežni napajalnik AC-UB10C/
UB10D
Napajanje: AC 100 V do 240 V,
50 Hz/60 Hz, 70 mA
Izhodna napetost: DC 5 V, 0,5 A
Delovna temperatura: od 0 °C do 40 °C
Temperatura shranjevanja:
od –20 °C do +60 °C
Dimenzije (pribl.):
50 mm × 22 mm × 54 mm
(Š/V/G)
Paket akumulatorskih baterij
NP-BX1
Tip baterije: litij-ionska baterija
Največja napetost: 4,2 V enosmerne
napetosti
Nazivna napetost: 3,6 V enosmerne
napetosti
Največja napetost polnjenja: 4,2 V
enosmerne napetosti
Največji tok polnjenja: 1,89 A
Zmogljivost: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
Podprti standard: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenca: 2,4 GHz
Podprti varnostni protokoli:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Način konfiguracije: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/ročno
Način dostopa: infrastrukturni način
NFC: združljivo z NFC Forum
Type 3 Tag
SI
33
Blagovne znamke
SI
34
• Memory Stick in
sta blagovni
znamki ali zaščiteni blagovni znamki
podjetja Sony Corporation.
• »AVCHD Progressive« in logotip
»AVCHD Progressive« sta blagovni
znamki podjetij Panasonic
Corporation in Sony Corporation.
• Dolby in simbol DD sta blagovni
znamki družbe Dolby Laboratories.
• Izraza HDMI in HDMI HighDefinition Multimedia Interface ter
logotip HDMI so blagovne znamke
ali zaščitene blagovne znamke podjetja
HDMI Licensing LLC v ZDA in
drugih državah.
• Windows in Windows Vista sta
blagovni znamki podjetja Microsoft
Corporation, zaščiteni v ZDA in/ali
drugih državah.
• Mac je zaščitena blagovna znamka
družbe Apple Inc. v ZDA in drugih
državah.
• iOS je zaščitena blagovna znamka
podjetja Cisco Systems, Inc.
• iPhone in iPad sta blagovni znamki
podjetja Apple Inc., zaščiteni v ZDA
in drugih državah.
• Logotip SDXC je blagovna znamka
družbe SD-3C, LLC.
• Android in Google Play sta zaščiteni
blagovni znamki družbe Google Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi in Wi-Fi
PROTECTED SET-UP so
zaščitene blagovne znamke družbe
Wi-Fi Alliance.
• Oznaka N je blagovna znamka ali
zaščitena blagovna znamka družbe
NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih
državah.
• DLNA in DLNA CERTIFIED sta
zaščiteni blagovni znamki družbe
Digital Living Network Alliance.
• Facebook in logotip »f« sta blagovni
znamki ali zaščiteni blagovni znamki
družbe Facebook, Inc.
• YouTube in logotip YouTube sta
blagovni znamki ali zaščiteni blagovni
znamki družbe Google Inc.
• Eye-Fi je blagovna znamka družbe
Eye-Fi, Inc.
• Poleg teh so imena sistemov
in izdelkov, uporabljena v tem
priročniku, na splošno blagovne
znamke ali zaščitene blagovne znamke
svojih razvijalcev ali proizvajalcev.
Vendar oznaki ™ in ® v tem
priročniku nista uporabljeni v vseh
primerih.
Dodatne informacije o tem izdelku
in odgovori na pogosto zastavljena
vprašanja so na voljo na spletni
strani za podporo strankam.
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising