Sony | DSC-HX90V | Sony DSC-HX90V Kompakten fotoaparat s 30-kratnim optičnim zoomom HX90V Navodila za uporabo

4-572-610-11(1) (SL)
Digitalni fotoaparat
Priročnik z navodili
»Vodnik za pomoč«
(spletni priročnik)
Glejte »Vodnik za pomoč«, kjer boste
našli podrobna navodila o številnih
funkcijah fotoaparata.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1515/h_zz/
DSC-HX90V/DSC-HX90/DSC-WX500
Slovenščina
Več informacij o fotoaparatu (»Vodnik za pomoč«)
»Vodnik za pomoč« je spletni priročnik. »Vodnik za pomoč«
lahko preberete v računalniku ali pametnem telefonu.
Navaja podrobna navodila o številnih funkcijah fotoaparata.
URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1515/h_zz/
Ogled vodnika
Fotoaparat ima vgrajen vodnik z navodili.
Fn (funkcija)
MENU
/
(In-Camera Guide/brisanje)
In-Camera Guide
Fotoaparat prikazuje razlage za elemente MENU/Fn (funkcija) in vrednosti
nastavitev.
1 Pritisnite gumb MENU ali gumb Fn (funkcija).
2 Izberite želeni element in nato pritisnite gumb / (In-Camera Guide/
brisanje).
SL
2
Nasvet za fotografiranje
Fotoaparat prikaže nasvete za fotografiranje za izbrani način fotografiranja.
1 V načinu fotografiranja pritisnite gumb / (In-Camera Guide/brisanje).
2 Izberite želeni nasvet za fotografiranje in na izbirnem kolescu pritisnite z.
Prikaže se nasvet za fotografiranje.
• Po zaslonu se pomikate z gumboma v/V, med nasveti za fotografiranje
pa z gumboma b/B.
Evidenčni list za uporabnike
Številka modela in serijska številka sta na spodnji strani. Serijsko številko vnesite v spodnji
prostor. Številki imejte vedno pri sebi, ko se glede tega izdelka obrnete na prodajalca
izdelkov Sony.
Št. modela WW247506 (DSC-HX90V)
WW408340 (DSC-HX90)
WW220188 (DSC-WX500)
Serijska št. _____________________________
Št. modela AC-UB10C/AC-UB10D
Serijska št. _____________________________
OPOZORILO
Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara enote ne
izpostavljate dežju ali vlagi.
POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA
– TA NAVODILA SHRANITE
NEVARNOST
ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI POŽARA ALI
ELEKTRIČNEGA UDARA NATANČNO SLEDITE
TEM NAVODILOM
Če oblika vtiča ne ustreza vtičnici, uporabite adapter za vtič, ki ustreza konfiguraciji
vtičnice.
POZOR
[ Paket baterij
Če s paketom baterij ne ravnate pravilno, ga lahko raznese, kar lahko povzroči požar ali
kemične opekline. Upoštevajte naslednja opozorila.
• Paketa baterij ne razstavljajte.
• Paketa baterij ne zdrobite in ga ne izpostavljajte udarcem ali sili; ne tolcite na primer
po njem, ga ne izpustite na tla ali pohodite.
• Na priključkih baterije ne povzročajte kratkega stika in ne dopustite, da pridejo v stik
s kovinskimi predmeti.
• Paketa baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam nad 60 °C, na primer na
neposredni sončni svetlobi ali v avtomobilu, ki je parkiran na soncu.
• Paketa baterij ne sežigajte ali mečite v ogenj.
SL
3
• Ne uporabljajte poškodovanih litij-ionskih baterij ali takih, ki puščajo.
• Paket baterij polnite z originalnim polnilnikom baterij Sony ali z napravo,
ki ga lahko napolni.
• Paket baterij hranite zunaj dosega otrok.
• Paket baterij hranite na suhem.
• Paket baterij zamenjajte samo z enakim ali enakovrednim, ki ga priporoča Sony.
• Izrabljen paket baterij odstranite takoj, kot je opisano v navodilih.
[ Omrežni napajalnik
Ko uporabljate omrežni napajalnik, ga vključite v bližnjo stensko električno vtičnico.
Če pri uporabi naprave pride do okvare, omrežni napajalnik takoj izvlecite iz stenske
električne vtičnice.
[ Opomba za stranke, ki ta izdelek uporabljajo državah, v katerih
veljajo direktive EU
Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska
Za skladnost izdelkov v EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija
Družba Sony Corporation s tem dokumentom potrjuje, da je ta oprema skladna
z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami v Direktivi 1999/5/ES.
Podrobnosti najdete na tem naslovu URL:
http://www.compliance.sony.de/
[ Opomba
Če statična elektrika ali elektromagnetizem povzroči prekinitev (napako) prenosa
podatkov, znova zaženite aplikacijo ali odklopite in znova priklopite povezovalni kabel
(USB itn.).
Izdelek je bil preizkušen in ustreza zahtevam Direktive o elektromagnetni združljivosti
(EMC) glede uporabe povezovalnih kablov, krajših od 3 metrov.
Elektromagnetna polja lahko pri določenih frekvencah vplivajo na sliko in zvok te enote.
SL
4
[ Odstranjevanje izrabljenih baterij ter izrabljene električne in
elektronske opreme (velja za države EU in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži pomeni, da izdelka in
baterij ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Ta oznaka
na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski simbol
za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot
0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca. S tem, ko izdelke in baterije
pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna
odstranitev. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti
podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo
usposobljen serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter električno in
elektronsko opremo, tako da izdelke ob koncu življenjske dobe odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje
z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka.
Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno upravo,
komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek ali baterijo.
SL
5
Pregled priloženih elementov
Številka v oklepajih označuje število priloženih elementov.
• Fotoaparat (1)
• Paket akumulatorskih baterij NP-BX1 (1)
• Kabel mikro USB (1)
• Omrežni napajalnik AC-UB10C/UB10D (1)
• Napajalni kabel (ni priložen v ZDA in Kanadi) (1)
• Zapestni pašček (1)
• Priročnik z navodili (ta priročnik) (1)
• Vodnik za povezavo Wi-Fi/povezavo z enim dotikom (NFC) (1)
V tem vodniku so pojasnjene funkcije, za katere je potrebna povezava Wi-Fi.
Za več podatkov o funkcijah Wi-Fi in funkcijah NFC za povezavo z enim
dotikom glejte »Vodnik za povezavo Wi-Fi/povezavo z enim dotikom
(NFC)« (priložen) ali »Vodnik za pomoč« (stran 2).
O nastavitvi jezika
Pred uporabo fotoaparata po potrebi spremenite jezik na zaslonu (stran 19).
O slikah
Na slikah v tem priročniku je prikazan model DSC-HX90V, razen če je navedeno
drugače.
SL
6
Sestavni deli
DSC-HX90V/HX90
G Bliskavica
• Bliskavice ne zakrivajte s prstom.
• Če želite uporabiti bliskavico,
premaknite stikalo (izmet
bliskavice). Če bliskavice ne želite
več uporabljati, jo ročno zaprite.
H Vzvod za nastavitev diopterja
I Iskalo
A Gumb ON/OFF (vklop/izklop)
B Sprožilo
C Gumb za izbiro načina
(Intelligent Auto)/
(Superior Auto)/
(Program Auto)/
(Prednost zaslonke)/
(Prednost zaklepa)/
(Ročna osvetlitev)/
(Priklic iz pomnilnika)/
(Film)/
(iSweep Panorama)/
(Izbira prizora)
D Fotografiranje:
vzvod W/T (zoom)
Ogled: vzvod
(kazalo)/
vzvod za zoom pri predvajanju
E Lučka samosprožila/
osvetljevalnik AF
F Sprejemnik GPS
(vgrajen, samo DSC-HX90V)
• Če želite uporabiti iskalo,
premaknite stikalo za izmet iskala
(1) navzdol in povlecite okular
iz iskala, dokler se ne zaskoči
(2).
• Kadar pogledate v iskalo,
se vklopi način iskala, ko pa
obraz odmaknete stran od iskala,
se način ogleda vrne v način
monitorja.
J Stikalo za izmet iskala
K
(oznaka N)
• Oznake se dotaknite,
ko fotoaparat povežete
s pametnim telefonom,
ki podpira funkcijo NFC.
• NFC (Komunikacija bližnjega
polja) je mednarodni standard
za tehnologijo brezžične
komunikacije kratkega dosega.
L Nadzorni obroč
M Objektiv
SL
7
J Antena Wi-Fi (vgrajena)
K Zaponka za pašček
L Izbirno kolesce
M Gumb
(predvajanje)
N Gumb / (Vodnik
v fotoaparatu/brisanje)
A Mikrofon
B Stikalo (izmet bliskavice)
C Monitor
• Položaj monitorja lahko nastavite
na kot, pri katerem bo ogled
enostaven, in zajemate slike pod
ostrim kotom ali avtoportret,
medtem ko gledate monitor.
A Zaklepni vzvod baterije
B Reža za baterijo
C Odprtina za vijak stojala
• Stojalo uporabljajte z vijakom,
krajšim od 5,5 mm.
V nasprotnem primeru
fotoaparata ni mogoče varno
namestiti in ga lahko
poškodujete.
D Očesni senzor
E Fotografiranje: gumb Fn
(funkcija)
Ogled: gumb
(Pošlji
v pametni telefon)
F Gumb MOVIE (film)
G Gumb MENU
H Lučka za polnjenje
I Priključek Multi/Micro USB
SL
8
• Podpira naprave, združljive
s priključkom Micro USB.
D Lučka za dostop
E Reža za pomnilniško kartico
F Vtičnica micro HDMI
G Pokrov baterij/pomnilniške
kartice
H Zvočnik
DSC-WX500
G
(oznaka N)
• Oznake se dotaknite,
ko fotoaparat povežete
s pametnim telefonom,
ki podpira funkcijo NFC.
• NFC (Komunikacija bližnjega
polja) je mednarodni standard
za tehnologijo brezžične
komunikacije kratkega dosega.
H Objektiv
A Gumb ON/OFF (vklop/izklop)
B Sprožilo
C Gumb za izbiro načina
(Intelligent Auto)/
(Superior Auto)/
(Program Auto)/
(Prednost zaslonke)/
(Prednost zaklepa)/
(Ročna osvetlitev)/
(Priklic iz pomnilnika)/
(Film)/
(iSweep Panorama)/
(Izbira prizora)
D Fotografiranje:
vzvod W/T (zoom)
Ogled: vzvod
(kazalo)/
vzvod za zoom pri predvajanju
E Lučka samosprožila/
osvetljevalnik AF
F Bliskavica
A Mikrofon
B Stikalo (izmet bliskavice)
C Monitor
• Položaj monitorja lahko nastavite
na kot, pri katerem bo ogled
enostaven, in zajemate slike pod
ostrim kotom ali avtoportret,
medtem ko gledate monitor.
• Bliskavice ne zakrivajte s prstom.
• Če želite uporabiti bliskavico,
premaknite stikalo (izmet
bliskavice). Če bliskavice ne želite
več uporabljati, jo ročno zaprite.
SL
9
D Fotografiranje: gumb Fn
(funkcija)
Ogled: gumb
(Pošlji
v pametni telefon)
E Gumb MOVIE (film)
F Gumb MENU
G Lučka za polnjenje
H Priključek Multi/Micro USB
• Podpira naprave, združljive
s priključkom Micro USB.
I Antena Wi-Fi (vgrajena)
J Zaponka za pašček
K Izbirno kolesce
L Gumb
(predvajanje)
M Gumb / (Vodnik
v fotoaparatu/brisanje)
A Zaklepni vzvod baterije
B Reža za baterijo
C Odprtina za vijak stojala
• Stojalo uporabljajte z vijakom,
krajšim od 5,5 mm.
V nasprotnem primeru
fotoaparata ni mogoče varno
namestiti in ga lahko
poškodujete.
D Lučka za dostop
E Reža za pomnilniško kartico
F Vtičnica micro HDMI
G Pokrov baterij/pomnilniške
kartice
H Zvočnik
SL
10
Vstavljanje paketa baterij
Zaklepni vzvod baterije
1
2
Odprite pokrov.
Vstavite paket baterij.
• Potisnite zaklepni vzvod baterije in vstavite paket baterij (kot na sliki).
Preverite, ali se je zaklepni vzvod baterije po vstavljanju zaklenil.
• Če zaprete pokrov z nepravilno vstavljeno baterijo, lahko poškodujete
fotoaparat.
SL
11
Polnjenje paketa baterij
Za uporabnike
v ZDA in Kanadi
Napajalni kabel
Za uporabnike v drugih
državah/regijah
Lučka za polnjenje
Sveti: polnjenje
Ne sveti: postopek polnjenja
je zaključen
Utripa:
prišlo je do napake
pri polnjenju ali je bil
postopek polnjenja
začasno zaustavljen, ker
fotoaparat ni v ustreznem
temperaturnem obsegu
1
Povežite fotoaparat z omrežnim napajalnikom (priložen)
s kablom mikro USB (priložen).
2
Vklopite omrežni napajalnik v najbližjo (stensko)
električno vtičnico.
Lučka za polnjenje zasveti oranžno in fotoaparat se začne polniti.
• Med polnjenjem baterije mora biti fotoaparat izklopljen.
• Paket baterij lahko polnite, tudi kadar ni povsem izpraznjen.
• Če lučka za polnjenje utripa in postopek polnjenja še ni dokončan,
odstranite ter znova vstavite paket baterij.
SL
12
Opombe
• Če je omrežni napajalnik priklopljen v (stensko) električno vtičnico in lučka za
polnjenje na fotoaparatu utripa, je postopek polnjenja začasno zaustavljen, ker
je temperatura zunaj priporočenega obsega. Ko je temperatura znova znotraj
ustreznega temperaturnega obsega, se postopek polnjenja nadaljuje. Priporočamo,
da paket baterij polnite pri temperaturi od 10 do 30 °C.
• Če so kontakti paketa baterij umazani, se paket baterij morda ne bo učinkovito
napolnil. V tem primeru previdno očistite kontakte baterij z mehko krpo ali
vatirano palčko.
• Priklopite omrežni napajalnik (priložen) v najbližjo (stensko) električno vtičnico.
Če pri uporabi omrežnega napajalnika pride do okvare, takoj izvlecite vtič iz
(stenske) električne vtičnice, da prekinete povezavo z virom napajanja.
• Po dokončanem postopku polnjenja odklopite omrežni napajalnik iz (stenske)
električne vtičnice.
• Uporabljajte samo originalne Sonyjeve pakete baterij, kabel mikro USB (priložen)
in omrežni napajalnik (priložen).
• Omrežni napajalnik AC-UD11 (naprodaj posebej) morda ni na voljo v nekaterih
državah/regijah.
x Čas polnjenja (popolna napolnjenost)
Čas polnjenja z omrežnim napajalnikom (priložen) je približno 230 minut.
Opomba
• Zgoraj omenjeni čas polnjenja velja za napolnitev povsem izpraznjenega paketa
baterij pri temperaturi 25 °C. V nekaterih okoliščinah ali pod posebnimi pogoji
uporabe lahko polnjenje traja dlje.
SL
13
x Polnjenje prek povezave z računalnikom
Paket baterij lahko polnite tudi, če povežete fotoaparat in računalnik s kablom
mikro USB. Fotoaparat in računalnik povežite, ko je fotoaparat izklopljen.
V priključek USB
• Če fotoaparat povežete z računalnikom, ko je napajanje vklopljeno,
se baterija sicer ne bo polnila, vendar se bo fotoaparat napajal prek
računalnika, kar omogoča uvoz slik v računalnik, pri čemer vam ni treba
skrbeti, da bi se baterija izpraznila.
Opombe
• Če je fotoaparat povezan s prenosnim računalnikom, ki ni priključen na vir
napajanja, se baterija računalnika prazni. Dolgotrajnejše polnjenje na ta način
ni priporočeno.
• Če je med računalnikom in fotoaparatom vzpostavljena povezava USB,
ne vklapljajte/izklapljajte računalnika, ne zaganjajte ga znova in ga ne preklapljajte
iz stanja spanja. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare. Pred vklopom/
izklopom računalnika, vnovičnim zagonom ali preklopom računalnika iz stanja
spanja prekinite povezavo s fotoaparatom.
• Za polnjenje prek prilagojenega ali spremenjenega računalnika ne dajemo nobenih
zagotovil.
SL
14
x Čas delovanja baterije in število fotografij, ki jih lahko
ustvarite in predvajate
DSC-HX90V/HX90:
Čas delovanja baterije
Število fotografij
—
pribl. 390 fotografij
Fotografiranje
(fotografije)
Monitor
Iskalo
—
pribl. 360 fotografij
Običajno
snemanje filma
Monitor
pribl. 70 min
—
Iskalo
pribl. 75 min
—
Neprekinjeno
snemanje filma
Monitor
pribl. 105 min
—
Iskalo
pribl. 115 min
—
pribl. 290 min
pribl. 5800 fotografij
Ogled (fotografije)
DSC-WX500:
Fotografiranje (fotografije)
Čas delovanja baterije
Število fotografij
—
pribl. 400 fotografij
—
Običajno snemanje filma
pribl. 75 min
Neprekinjeno snemanje filma
pribl. 110 min
—
Ogled (fotografije)
pribl. 330 min
pribl. 6600 fotografij
Opombe
• Zgornje število fotografij velja, če je paket baterij povsem napolnjen.
Število fotografij se lahko zaradi različnih pogojev uporabe zmanjša.
• Število fotografij, ki jih lahko zajamete, velja za fotografiranje v naslednjih pogojih:
– uporabljajo se mediji Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) (naprodaj
posebej);
– paket baterij uporabljate v prostoru s temperaturo 25 °C;
– možnost [GPS On/Off] je nastavljena na [Off] (samo DSC-HX90V);
– možnost [Display Quality] je nastavljena na [Standard].
• Število fotografij, ki jih lahko zajamete, je ugotovljeno na podlagi standarda CIPA
in velja za fotografiranje v naslednjih pogojih:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– možnost DISP je nastavljena na [Display All Info.];
– fotografira se enkrat na 30 sekund;
– zoom se alternativno preklaplja med W in T;
– bliskavica se prižge enkrat na dva posnetka;
– vsakih deset minut se fotoaparat izklopi in znova vklopi.
SL
15
• Število minut snemanja filmov je ugotovljeno na podlagi standarda CIPA in velja
za snemanje v naslednjih pogojih:
–[
Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
– velja za običajno snemanje filma: čas delovanja baterije je določen glede
na neprekinjeno zaganjanje/zaustavljanje snemanja, uporabo zooma,
vklapljanje/izklapljanje itd.;
– velja za neprekinjeno snemanje filma: čas delovanja baterije je določen glede
na neprekinjeno snemanje, dokler ni dosežena meja (29 minut), in se nato
nadaljuje z vnovičnim pritiskom gumba MOVIE. Druge funkcije, kot je uporaba
zooma, niso vključene.
x Napajalna napetost
Omrežni napajalnik AC-UD10 (naprodaj posebej) ali AC-UD11 (naprodaj
posebej) lahko uporabljate za fotografiranje/predvajanje, da bo zagotavljal
napetost pri fotografiranju ali predvajanju slik in pri tem ne bo skrajšal časa
delovanja baterije.
Opombe
• Ko je priloženi omrežni napajalnik povezan s fotoaparatom, lahko snemate in predvajate slike z napajanjem iz baterije. Ko se baterija izprazni, se fotoaparat izklopi.
Vstavljanje pomnilniške kartice (naprodaj posebej)
Prirezani vogal mora biti pravilno
usmerjen.
1
2
SL
16
3
Odprite pokrov.
Vstavite pomnilniško kartico.
• Pomnilniško kartico vstavite tako, da je prirezani vogal pravilno
usmerjen (kot na sliki) in se kartica zaskoči.
Zaprite pokrov.
x Podprte pomnilniške kartice
Pomnilniška
kartica
Za slike
MP4
Za filme
AVCHD
(samo pri
modelih
Mark2)
Memory Stick
PRO Duo
Memory Stick
PRO-HG Duo™
—
—
(samo pri
modelih
Mark2)
Memory Stick
Micro™ (M2)
Pomnilniška
kartica SD
Pomnilniška
kartica SDHC
Pomnilniška
kartica SDXC
Pomnilniška
kartica microSD
Pomnilniška
kartica
microSDHC
Pomnilniška
kartica
microSDXC
XAVC S
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
—
—
*2
—
*2
*1
Hitrostni razred SD 4:
ali hitrejša, ali hitrostni razred UHS 1:
ali
hitrejša
*2
Pomnilniške kartice, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– Zmogljivost 64 GB ali več
– Hitrostni razred SD 10:
, ali hitrostni razred UHS 1:
ali hitrejša
• Podrobnosti o številu fotografij, ki jih je mogoče posneti, in razpoložljivem času
snemanja filmov najdete na straneh od 33 do 34. Preverite tabele in izberite
pomnilniško kartico z želeno zmogljivostjo.
SL
17
Opombi
• Pravilno delovanje ni zagotovljeno za vse pomnilniške kartice. Če imate
pomnilniško kartico, ki jo ni izdelala družba Sony, se obrnite na proizvajalca
izdelka.
• Poskrbite, da uporabljate ustrezen adapter, če s tem fotoaparatom uporabljate
medije Memory Stick Micro ali pomnilniške kartice microSD.
x Odstranitev pomnilniške kartice/paketa baterij
Pomnilniška kartica: potisnite pomnilniško kartico enkrat navznoter,
da jo izvržete.
Paket baterij: potisnite zaklepni vzvod baterije. Pazite, da vam paket baterij
ne pade iz rok.
Opomba
• Pomnilniške kartice/paketa baterij nikoli ne odstranite, če sveti lučka za dostop
(stran 8, 10), saj to lahko poškoduje podatke na pomnilniški kartici.
SL
18
Nastavitev jezika in ure
ON/OFF (vklop/izklop)
Izbirno kolesce
Izbira elementov: v/V/b/B
Nastavitev številskih vrednosti
datuma in ure: v/V/ /
Gumb za nastavitev: z
1
Pritisnite gumb ON/OFF (vklop/izklop).
2
Izberite želeni jezik in na izbirnem kolescu pritisnite z.
Ko prvič vklopite fotoaparat, se prikaže zaslon za nastavitev jezika.
• Morda bo trajalo nekaj časa, preden se fotoaparat vklopi in začne
delovati.
Prikaže se zaslon za nastavitev datuma in ure.
3
Preverite, ali je na zaslonu izbrana možnost [Enter], in nato
pritisnite z.
4
Sledite navodilom na zaslonu, da izberete želeno lokacijo,
in nato pritisnite z.
5
Nastavite [Daylight Savings], [Date/Time] in [Date Format]
ter nato pritisnite z.
• Ko nastavljate [Date/Time], je polnoč 12:00 AM in poldne 12:00 PM.
6
Preverite, ali je izbrana možnost [Enter], in nato pritisnite z.
SL
19
Zajemanje slik/filmov
Sprožilo
Vzvod W/T
(zoom)
Gumb za izbiro načina
: Intelligent Auto
: Movie
MOVIE
W:
pomanjšava
T: povečava
Fotografiranje
1
Pritisnite sprožilo do polovice, da izostrite motiv.
2
Pritisnite sprožilo do konca, da zajamete sliko.
Ko je slika izostrena, se predvaja kratek zvočni signal in zasveti
indikator z.
Snemanje filmov
1
Za začetek snemanja pritisnite gumb MOVIE (film).
2
Če želite zaustaviti snemanje, znova pritisnite gumb MOVIE.
• Zoom spreminjate z vzvodom W/T (zoom).
Opombe
SL
20
• Med snemanjem filma se pri uporabi zooma posname tudi zvok delovanja
fotoaparata. Zvok fotoaparata se posname zlasti, če je možnost [Zoom Speed]
nastavljena na [Fast] in možnost [Zoom Func. on Ring] nastavljena na [Quick].
Ko se snemanje filma zaključi, se lahko posname tudi zvok gumba MOVIE.
• Obseg panoramskega fotografiranja se lahko zmanjša, kar je odvisno od objekta
ali načina zajemanja. Zaradi tega je lahko posneta slika manjša od 360 stopinj,
tudi če je možnost [360°] nastavljena na panoramsko fotografiranje.
• Neprekinjeno snemanje filmov je možno približno 29 minut s privzetimi
nastavitvami fotoaparata in temperaturo v prostoru približno 25 °C. Ko je
snemanje filma zaključeno, lahko znova začnete snemanje, tako da še enkrat
pritisnete gumb MOVIE. Odvisno od temperature v prostoru se lahko snemanje
zaustavi, da se zaščiti fotoaparat.
Ogled slik
W: pomanjšava
T: povečava
Izbirno kolesce
(predvajanje)
/
(In-Camera Guide/brisanje) Izbira slike:
B (naslednja)/
b (prejšnja) ali obrnite
izbirno kolesce
Nastavitev: z
1
Pritisnite gumb
(predvajanje).
x Izbira naslednje/prejšnje slike
Izberite sliko, tako da pritisnete B (naslednja)/b (prejšnja) na izbirnem
kolescu ali obrnete izbirno kolesce. Če si želite ogledati filme, pritisnite z
v sredini izbirnega kolesca.
x Brisanje slike
1 Pritisnite gumb / (In-Camera Guide/brisanje).
2 Z gumbom v na izbirnem kolescu izberite [Delete] in nato pritisnite z.
x Nazaj na fotografiranje
Pritisnite sprožilo do polovice.
SL
21
Opis drugih funkcij
Nadzorni obroč
(samo pri modelih
DSC-HX90V/HX90)
MENU
Fn (funkcija)
Izbirno kolesce
x Izbirno kolesce
DISP (prikaz vsebine): omogoča spremembo prikaza na zaslonu.
(Način fotografiranja): omogoča preklapljanje med načini
fotografiranja, kot so enkratno fotografiranje, neprekinjeno fotografiranje
ali zaporedno fotografiranje.
/
(Izravnava osvetlitve/Ustvarjalne fotografije): omogoča prilagajanje
svetlosti slike/omogoča intuitivno uporabo fotoaparata in preprosto zajemanje
kreativnih fotografij.
(Način bliskavice): omogoča izbiranje načina bliskavice za fotografije.
x Gumb Fn (funkcija)
Omogoča, da registrirate 12 funkcij in jih med fotografiranjem prikličete.
1 Pritisnite gumb Fn (funkcija).
2 Želeno funkcijo izberete z gumbi v/V/b/B na izbirnem kolescu.
3 Izberite vrednost nastavitve z obračanjem izbirnega kolesca ali
nadzornega obroča.
x Obroč za upravljanje (samo pri modelih DSC-HX90V/HX90)
SL
22
Nadzornemu obroču lahko dodelite priljubljene funkcije. Med snemanjem
lahko dodeljene nastavitve preprosto spreminjate z obračanjem
nadzornega obroča.
x Elementi menija
(Camera Settings)
Image Size
S to funkcijo se izbere velikost slik.
Aspect Ratio
S to funkcijo se izbere razmerje stranic slik.
Quality
S to funkcijo se nastavi kakovost slik.
Panorama: Size
S to funkcijo se izbere velikost panoramskih slik.
Panorama: Direction
S to funkcijo se nastavi smer zajemanja
panoramskih slik.
File Format
S to funkcijo se izbere format filmske datoteke.
Record Setting
S to funkcijo se izbere hitrost sličic posnetih filmov.
Drive Mode
S to funkcijo se nastavi način fotografiranja,
na primer za neprekinjeno fotografiranje.
Bracket Settings
(samo pri modelih
DSC-HX90V/HX90)
S to funkcijo se nastavi fotografiranje
s samosprožilcem v načinu kadriranja, vrstni red
fotografiranja za spreminjanjem osvetlitve in
nastavitve beline.
Flash Mode
S to funkcijo se nastavijo nastavitve bliskavice.
Flash Comp.
(samo pri modelih
DSC-HX90V/HX90)
S to funkcijo se prilagodi intenzivnost bliskavice.
Red Eye Reduction
S to funkcijo se odpravi učinek rdečih oči pri uporabi
bliskavice.
Focus Mode
(samo pri modelih
DSC-HX90V/HX90)
S to funkcijo se izbere način ostrenja.
Focus Area
S to funkcijo se izbere območje izostritve.
AF Illuminator
S to funkcijo se nastavi osvetljevalnik AF, ki pri
izostritvi osvetli temne prizore.
Exposure Comp.
S to funkcijo se izravna svetlost celotne slike.
ISO
S to funkcijo se prilagodi občutljivost senzorja.
Metering Mode
S to funkcijo se nastavi metodo za merjenje svetlosti.
White Balance
S to funkcijo se prilagodi barvne odtenke slike.
SL
23
DRO/Auto HDR
(samo pri modelih
DSC-HX90V/HX90)
S to funkcijo se samodejno izravnata svetlost
in kontrast.
Creative Style
(samo pri modelih
DSC-HX90V/HX90)
S to funkcijo se izbere želena slikovna obdelava.
Prilagodite lahko tudi kontrast, nasičenost in ostrino.
Picture Effect
SL
24
S to funkcijo se izbere želeni filter učinka za bolj
izrazit in umetniški videz.
Focus Magnifier
(samo pri modelih
DSC-HX90V/HX90)
S to funkcijo se poveča slika pred snemanjem,
tako da lahko pregledate izostritev.
High ISO NR
(samo pri modelih
DSC-HX90V/HX90)
S to funkcijo se nastavi odpravljanje šuma za
fotografiranje z visoko občutljivostjo.
Center Lock-on AF
S to funkcijo se nastavi sledenje in izostritev objekta,
ki se sproži s pritiskom središčnega gumba na zaslonu
za fotografiranje.
Smile/Face Detect.
S to funkcijo se nastavi zaznavanje obrazov in
samodejno prilagodijo različne nastavitve. Nastavi se
samodejna sprožitev sprožila, ko je zaznan nasmeh.
Soft Skin Effect
S to funkcijo se nastavi učinek Soft Skin Effect in
raven učinka.
Auto Obj. Framing
S to funkcijo se analizira prizor pri fotografiranju
obrazov, motivov od blizu ali motivov, ki jim sledi
funkcija Lock-on AF, ter samodejno prireže in shrani
še ena kopija posnetka z ustreznejšo kompozicijo.
Scene Selection
S to funkcijo se izberejo prednastavljene nastavitve,
ki ustrezajo različnim prizorom.
Movie
S to funkcijo se izbere način fotografiranja, ki ustreza
vašemu objektu ali učinku.
SteadyShot
S to funkcijo se nastavi SteadyShot za snemanje
filmov.
Auto Slow Shut.
S to funkcijo se nastavi možnost, ki samodejno
prilagodi hitrost zaklopa glede na svetlost okolja
v načinu filma.
Micref Level
S to funkcijo se izbere raven mikrofona med
snemanjem filmov.
Wind Noise Reduct.
S to funkcijo se zmanjša šum vetra med snemanjem
filma.
Shooting Tip List
S to funkcijo se prikaže seznam nasvetov za
fotografiranje.
Memory recall
S to funkcijo se izbere vnaprej registrirana nastavitev,
ko je gumb za izbiro načina nastavljen na MR (priklic
iz pomnilnika).
Memory
S to funkcijo se registrirajo želeni načini ali nastavitve
fotoaparata.
(Custom Settings)
Zebra
S to funkcijo se prikažejo črte za prilagoditev svetlosti.
MF Assist
(samo pri modelih
DSC-HX90V/HX90)
S to funkcijo se prikaže povečana slika pri ročnem
ostrenju.
Focus Magnif. Time
(samo pri modelih
DSC-HX90V/HX90)
S to funkcijo se nastavi, kako dolgo bo slika prikazana
v povečani obliki.
Grid Line
S to funkcijo se prikaže mreža, ki omogoča poravnavo
s strukturami v motivu.
Marker Display
S to funkcijo se določi, ali se na monitorju med
snemanjem filmov prikaže označevalnik.
Marker Settings
S to funkcijo se nastavi označevalnik, prikazan na
monitorju med snemanjem filmov.
Auto Review
S to funkcijo se nastavi samodejni pregled zajete slike
po fotografiranju.
DISP Button
S to funkcijo se izbere vrsto informacij, ki se prikažejo
na zaslonu ali v iskalu* s pritiskom gumba DISP na
izbirnem kolescu.
* Samo pri modelih DSC-HX90V/HX90
Peaking Level
(samo pri modelih
DSC-HX90V/HX90)
S to funkcijo se pri ročnem ostrenju poudari robove
izostrenih delov s posebno barvo.
SL
25
Peaking Color
(samo pri modelih
DSC-HX90V/HX90)
Exposure Set. Guide
S to funkcijo se nastavi vodnik pri spremembi
nastavitev osvetlitve na zaslonu za fotografiranje.
Zoom Speed
S to funkcijo se nastavi hitrost zooma pri uporabi
vzvoda za zoom.
Zoom Setting
S to funkcijo se določi, ali se pri uporabi zooma
uporabita Clear Image Zoom in Digital Zoom.
FINDER/MONITOR
(samo pri modelih
DSC-HX90V/HX90)
SL
26
S to funkcijo se nastavi barva poudarjanja robov.
S to funkcijo se nastavi način za preklapljanje med
iskalom in monitorjem.
Release w/o Card
S to funkcijo se določi, ali se zaklop sprosti, kadar
pomnilniška kartica ni vstavljena.
Self-portrait/ -timer
S to funkcijo se določi, ali se vklopi samosprožilo
s 3-sekundnim zamikom, ko je zaslon obrnjen
navzgor pod kotom 180 stopinj.
Face Registration
S to funkcijo se registrira ali spremeni oseba, ki ima
prednost pri ostrenju.
Write Date
S to funkcijo se določi, ali se na slikah zabeleži datum
fotografiranja.
Function Menu Set.
S to funkcijo se prilagodijo prikazane funkcije, kadar
je pritisnjen gumb Fn (funkcija).
Custom Key Settings
S to funkcijo se želena funkcija dodeli gumbu in
nadzornemu obroču*.
* Samo pri modelih DSC-HX90V/HX90
Zoom Func. on Ring
(samo pri modelih
DSC-HX90V/HX90)
S to funkcijo se nastavi funkcija zooma za nadzorni
obroč. Ko izberete možnost [Quick], se položaj
zooma premakne skladno s stopnjo vrtenja
nadzornega obroča. Kadar izberete [Step], lahko
nastavite položaj zooma na fiksni korak goriščne
razdalje.
MOVIE Button
S to funkcijo se določi, ali je gumb MOVIE vedno
vklopljen.
(Wireless)
Send to Smartphone
S to funkcijo se slike prenesejo v pametni telefon
za prikaz.
Send to Computer
S to funkcijo se slike varnostno kopirajo v računalnik,
povezan z omrežjem.
View on TV
Slike si lahko ogledate na televizorju, ki se lahko
poveže z omrežjem.
One-touch(NFC)
S to funkcijo se aplikacija dodeli možnosti One-touch
(NFC). Aplikacijo lahko med fotografiranjem
prikličete tako, da se s pametnim telefonom
z omogočeno funkcijo NFC dotaknete fotoaparata.
Airplane Mode
V tej napravi lahko nastavite, da brezžična
komunikacija in funkcije GPS ne delujejo*.
* Samo pri modelu DSC-HX90V
WPS Push
Dostopovno točko za fotoaparat lahko preprosto
registrirate tako, da pritisnete gumb WPS.
Access Point Set.
Dostopovno točko lahko registrirate ročno.
Edit Device Name
Ime naprave lahko spremenite s funkcijo Wi-Fi Direct
itd.
Disp MAC Address
S to funkcijo se prikaže naslov MAC fotoaparata.
SSID/PW Reset
S to funkcijo se ponastavita SSID in geslo za povezavo
s pametnim telefonom.
Reset Network Set.
S to funkcijo se ponastavijo vse omrežne nastavitve.
(Application)
Application List
S to funkcijo se prikaže seznam aplikacij. Izberete
lahko aplikacijo, ki jo želite uporabljati.
Introduction
S to funkcijo se prikažejo navodila za uporabo
aplikacije.
SL
27
(Playback)
Delete
S to funkcijo se izbriše slika.
View Mode
S to funkcijo se določi način, kako se slike razvrstijo
v skupine za predvajanje.
Image Index
S to funkcijo se prikaže več slik hkrati.
Display Rotation
(samo pri modelih
DSC-HX90V/HX90)
S to funkcijo se nastavi smer predvajanja posnete
slike.
Slide Show
S to funkcijo se predvaja diaprojekcija.
Rotate
Enlarge Image
S to funkcijo se sliko obrne.
Ta funkcija poveča predvajane slike.
4K Still Image PB
S to funkcijo se odda slike z ločljivostjo 4K televizorju
s povezavo HDMI, ki podpira 4K.
Protect
S to funkcijo se zaščiti slike.
Motion Interval ADJ
S to funkcijo se prilagodi interval za prikaz sledenja
objektov v možnosti [Motion Shot Video], kjer bo
med predvajanjem filmov prikazano sledenje gibanja
objekta.
Specify Printing
S to funkcijo se sliki doda oznaka za naročilo tiskanja.
Beauty Effect
Ta funkcija retušira obraz osebe na fotografiji in
shrani retuširano fotografijo kot novo fotografijo.
(Setup)
SL
28
Monitor Brightness
S to funkcijo se nastavi svetlost monitorja.
Viewfinder Bright.
(samo pri modelih
DSC-HX90V/HX90)
S to funkcijo se nastavi svetlost elektronskega iskala.
Finder Color Temp.
(samo pri modelih
DSC-HX90V/HX90)
S to funkcijo se nastavi temperatura barve iskala.
Volume Settings
S to funkcijo se nastavi glasnost za predvajanje filma.
Audio signals
S to funkcijo se nastavi zvok delovanja fotoaparata.
GPS Settings
(samo pri modelih
DSC-HX90V)
S to funkcijo se nastavi funkcija GPS.
Upload Settings
S to funkcijo se nastavi možnost prenosa iz
fotoaparata, če uporabljate kartico Eye-Fi.
Tile Menu
S to funkcijo se določi, ali se prikaže ploščični meni
vsakič, ko pritisnete gumb MENU.
Mode Dial Guide
S to funkcijo se vklopi ali izklopi vodnik gumba za
izbiro načina (obrazložitev posameznih načinov
fotografiranja).
Delete confirm.
S to funkcijo se določi, ali je na zaslonu za potrditev
brisanja predhodno izbrana funkcija za brisanje
ali preklic.
Display Quality
S to funkcijo se nastavi kakovost prikaza.
Pwr Save Start Time
S to funkcijo se nastavi čas, po izteku katerega se
fotoaparat samodejno izklopi.
Function for VF close
(samo pri modelih
DSC-HX90V/HX90)
S to funkcijo se nastavi, ali se ob zaprtju iskala
naprava izklopi ali ne.
PAL/NTSC Selector
(samo za modele,
združljive s 1080 50i)
Če v napravi spremenite format TV, je mogoče
snemanje v drugačnem filmskem formatu.
Demo Mode
S to funkcijo se vklopi/izklopi predstavitveno
predvajanje filma.
HDMI Settings
S to funkcijo se nastavijo nastavitve HDMI.
USB Connection
S to funkcijo se nastavi način povezave USB.
USB LUN Setting
S to funkcijo se poveča združljivost z omejitvijo
funkcij povezave USB. Nastavite na [Multi] pod
običajnimi pogoji in na [Single] le takrat, ko povezave
med fotoaparatom in računalnikom ali komponento
AV ni mogoče vzpostaviti.
USB Power Supply
S to funkcijo nastavite, ali želite napravo napajati prek
povezave USB.
Language
S to funkcijo se izbere jezik.
SL
29
SL
30
Date/Time Setup
S to funkcijo se nastavi datum in čas ter čas prestavi
na zimski/poletni čas.
Area Setting
S to funkcijo se nastavi lokacija uporabe.
Format
S to funkcijo se formatira pomnilniška kartica.
File Number
S to funkcijo se določi način, ki se uporabi za
dodelitev številk datotek slikam in filmom.
Select REC Folder
S to funkcijo se spremeni izbrana mapa za
shranjevanje fotografij in filmov (MP4).
New Folder
S to funkcijo se ustvari nova mapa za shranjevanje
fotografij in filmov (MP4).
Folder Name
S to funkcijo se nastavi format mape za slike.
Recover Image DB
S to funkcijo se obnovi datoteka zbirke podatkov slik
ter omogoči snemanje in predvajanje.
Display Media Info.
S to funkcijo se prikaže preostali čas snemanja
filmov in število slik, ki jih je mogoče posneti,
na pomnilniški kartici.
Version
S to funkcijo se prikaže različica programske opreme
fotoaparata.
Setting Reset
S to funkcijo se obnovi nastavitve na privzete
vrednosti.
Funkcije PlayMemories Home™
Programska oprema PlayMemories Home omogoča uvoz slik in filmov
v računalnik, kjer jih lahko uporabljate. Če želite v računalnik uvoziti filme
XAVC S in AVCHD, potrebujete programsko opremo PlayMemories Home.
Predvajanje uvoženih
fotografij
Uvažanje slik iz
fotoaparata
Za operacijski sistem Windows so na voljo tudi te
funkcije:
Prikaz slik na
koledarju
Ustvarjanje
filmskih
plošč
Izmenjava slik v storitvi
PlayMemories Online™
Prenašanje slik
v omrežne
storitve
Opombe
• Za namestitev programske opreme PlayMemories Home potrebujete internetno
povezavo.
• Za uporabo storitve PlayMemories Online ali drugih omrežnih storitev
potrebujete internetno povezavo. Storitev PlayMemories Online ali druge
omrežne storitve morda niso na voljo v nekaterih državah ali regijah.
• Za aplikacije Mac uporabite ta URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Če je programska oprema PMB (Picture Motion Browser), ki je priložena
modelom, izdelanim pred letom 2011, že nameščena v vašem računalniku,
bo med namestitvijo programske opreme PlayMemories Home prepisana.
Uporabite PlayMemories Home, ki je naslednik programske opreme PMB.
SL
31
x Sistemske zahteve
Sistemske zahteve za programsko opremo lahko najdete na tem naslovu URL:
http://www.sony.net/pcenv/
x Namestitev programske opreme PlayMemories Home
v računalnik
1
Z internetnim brskalnikom v računalniku obiščite
naslednje spletno mesto in nato namestite program
PlayMemories Home.
http://www.sony.net/pm/
• Za podrobnosti o programski opremi PlayMemories Home obiščite
naslednjo stran za podporo PlayMemories Home (samo v angleščini):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
• Po končani namestitvi se zažene programska oprema PlayMemories
Home.
2
Povežite fotoaparat z računalnikom prek kabla mikro USB
(priložen).
• V programski opremi PlayMemories Home so lahko nameščene nove
funkcije. Povežite fotoaparat z računalnikom, tudi če je programska
oprema PlayMemories Home že nameščena v vašem računalniku.
Opombi
• Kabla mikro USB (priložen) ne odstranite iz fotoaparata, medtem ko je prikazan
zaslon delovanja ali zaslon dostopa. Če to storite, se podatki lahko poškodujejo.
• Fotoaparat odklopite iz računalnika tako, da kliknete
na pladnju z opravili in
nato [Eject DSC-HX90V], [Eject DSC-HX90] ali [Eject DSC-WX500].
SL
32
Dodajanje funkcij v fotoaparat
Želene funkcije lahko dodate v fotoaparat tako, da ga prek interneta povežete
s spletnim mestom za prenos aplikacij
(PlayMemories Camera Apps™).
http://www.sony.net/pmca/
• Ko aplikacijo namestite, jo odprete tako, da prek funkcije [One-touch(NFC)]
povežete oznako N na fotoaparatu s pametnim telefonom Android,
ki podpira funkcijo NFC.
Število fotografij in čas posnetih filmov
Število slik in posneti čas sta lahko različna glede na pogoje snemanja
in pomnilniško kartico.
x Slike
[
Image Size]: L: 18M
Ko je možnost [
Aspect Ratio] nastavljena na [4:3]*
Zmogljivost
Quality
2 GB
Standard
400 slik
Fine
280 slik
* Ko je možnost [
Aspect Ratio] nastavljena drugače kot [4:3], lahko posnamete
več slik, kot je prikazano v zgornji tabeli.
SL
33
x Filmi
V spodnji tabeli so prikazani okvirni skupni časi snemanja filmov, ki jih je
s tem fotoaparatom mogoče shraniti na formatirano pomnilniško kartico.
(h (ura), m (minuta))
Zmogljivost
2 GB
64 GB
60p 50M/50p 50M
—
2 h 35 m
30p 50M/25p 50M
—
2 h 35 m
24p 50M*
—
2 h 35 m
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
9m
6h
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 m
8 h 15 m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
8m
5h5m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
9m
6h
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 m
8 h 15 m
1920×1080 60p 28M/
1920×1080 50p 28M
8m
5 h 20 m
1920×1080 30p 16M/
1920×1080 25p 16M
10 m
8 h 25 m
1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M
30 m
22 h
Record Setting
* samo za modele, združljive s 1080 60i
• Neprekinjeno snemanje lahko traja pribl. 29 minut (omejitev specifikacij izdelka).
Najdaljši neprekinjeni čas snemanja filma v formatu MP4 (28M) je pribl. 20 minut
(zaradi omejitve velikosti datoteke na 4 GB).
• Čas snemanja filmov je različen, ker fotoaparat omogoča možnost VBR
(spremenljiva bitna hitrost), ki kakovost slike samodejno prilagodi glede na prizor
snemanja. Ko snemate hitro premikajoči se motiv, je slika bolj jasna, vendar pa
je čas snemanja krajši, ker se za snemanje porabi več pomnilnika.
Čas snemanja je odvisen tudi od pogojev snemanja, motiva ali nastavitev
kakovosti/velikosti slike.
SL
34
Opombe glede uporabe fotoaparata
Funkcije, vgrajene v ta fotoaparat
• V tem priročniku so opisane vse funkcije naprav, združljivih/nezdružljivih
s funkcijo GPS, naprav, združljivih s formatom 1080 60i in naprav, združljivih
s formatom 1080 50i.
– Če želite izvedeti, ali vaš fotoaparat podpira funkcijo GPS, preverite ime
modela fotoaparata.
Združljiv z GPS: DSC-HX90V
Nezdružljiv z GPS: DSC-HX90, DSC-WX500
– Če želite preveriti, ali vaš fotoaparat podpira format 1080 60i ali 1080 50i,
preverite, ali so na spodnji strani fotoaparata naslednje oznake.
Naprave, združljive s formatom 1080 60i: 60i
Naprave, združljive s formatom 1080 50i: 50i
• Ta fotoaparat je združljiv s filmi v formatu 1080 60p ali 50p. Za razliko od
dosedanjih standardnih snemalnih načinov, pri katerih se uporablja metoda
prepletanja, ta fotoaparat snema v progresivnem načinu. S tem se poveča
ločljivost ter zagotovi bolj izravnana in realistična slika. Filme, posnete v formatu
1080 60p/1080 50p, je mogoče predvajati le z napravami, ki podpirajo format
1080 60p/1080 50p.
• Ko ste na letalu, nastavite [Airplane Mode] na [On].
Naprave, združljive z GPS (samo DSC-HX90V)
• GPS uporabljajte v skladu s predpisi držav in regij, v katerih ga uporabljate.
• Če informacij o lokaciji ne snemate, nastavite [GPS On/Off] na [Off].
O uporabi in negi
Z izdelkom ne ravnajte grobo, ne poskušajte ga razstaviti ali spremeniti in ga
zaščitite pred fizičnimi udarci. Pazite, da vam ne pade na tla in da ne stopite nanj.
Bodite še posebej previdni z objektivom.
Opombe glede snemanja/predvajanja
• Pred začetkom snemanja ustvarite preizkusni posnetek, da preverite, ali fotoaparat
pravilno deluje.
• Fotoaparat ni odporen na prah, pršenje ali vodo.
• Fotoaparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugemu viru močne
svetlobe, saj lahko pride do okvare.
• Če se v fotoaparatu nabere vlaga, jo pred uporabo fotoaparata odstranite.
• Ne izpostavljajte kamere tresljajem in udarcem, saj lahko tako pride do okvare in
s fotoaparatom morda ne bo več mogoče snemati. Poleg tega lahko zapisovalni
mediji postanejo neuporabni ali se poškodujejo slikovni podatki.
SL
35
Fotoaparata ne uporabljajte/shranjujte na spodaj navedenih mestih
• V zelo vročem, hladnem ali vlažnem okolju
V okolju, kot je na primer na soncu parkiran avto, lahko ohišje fotoaparata
spremeni obliko, zaradi česar lahko pride do okvare.
• Shranjevanje na mestu, izpostavljenem neposredni sončni svetlobi ali viru toplote
Ohišje fotoaparata se lahko razbarva ali spremeni obliko, zaradi česar lahko pride
do okvare.
• Na mestu, izpostavljenem močnim vibracijam
• V bližini naprav, ki ustvarjajo močne radijske valove ali povzročajo sevanje.
V nasprotnem primeru fotoaparat morda ne bo pravilno snemal ali predvajal slik.
• Na peščenih ali prašnih mestih
Pazite, da pesek ali prah ne zaide v notranjost fotoaparata. To lahko povzroči
okvaro, ki je v nekaterih primerih ni mogoče odpraviti.
Prenašanje
• Če hranite fotoaparat v žepu na zadnji strani hlač ali krila, pazite, da se ne usedete
nanj, ker lahko pride do okvare ali poškodb.
Objektiv ZEISS
Fotoaparat je opremljen z objektivom ZEISS, ki omogoča izdelavo ostrih slik
z odličnim kontrastom. Objektiv za fotoaparat je bil izdelan v okviru sistema
za zagotavljanje kakovosti, ki ga je potrdilo podjetje ZEISS v skladu s standardi
kakovosti podjetja ZEISS v Nemčiji.
Opombe glede monitorja, elektronskega iskala (samo pri modelih
DSC-HX90V/HX90) in objektiva
• Monitor in elektronsko iskalo sta izdelana na podlagi visoko natančne tehnologije,
zato je mogoče učinkovito uporabiti več kot 99,99 % slikovnih pik. Vendar se
lahko na monitorju in elektronskem iskalu pojavijo majhne črne in/ali svetle
pike (bele, rdeče, modre ali zelene barve). Te pike so povsem običajna posledica
postopka izdelave in ne vplivajo na snemanje.
• Ne držite fotoaparata za zaslon ali iskalo.
• Med delovanjem objektiva pazite, da se vanj ne zataknejo vaši prsti ali drugi
predmeti.
• Pri pritiskanju na iskalo pazite, da vaš prst ni v napoto.
• Ne pritiskajte iskala na silo, ko je okular izvlečen.
• Če v iskalo zaide voda, prah ali pesek, lahko pride do okvare.
SL
36
Opombe glede uporabe iskala (samo pri modelih DSC-HX90V/HX90)
Fotoaparat je opremljen z iskalom Organic Electro-Luminescence z visoko
ločljivostjo in visokim kontrastom. Fotoaparat je zasnovan z iskalom za preprosto
uporabo, ki ustrezno uravnoteži različne elemente.
• Slika bo morda ob kotih iskala rahlo popačena. To ni okvara. Če želite preveriti
vse podrobnosti celotne kompozicije, lahko uporabite tudi zaslon.
• Če med gledanjem v iskalo obračate fotoaparat ali spreminjate smer gledanja,
je lahko slika v iskalu popačena ali pa se lahko barva spremeni. To je značilnost
objektiva ali prikazne naprave in ne pomeni okvare. Priporočamo, da med
fotografiranjem gledate v središče območja iskala.
Opombe glede bliskavice
• Fotoaparata ne prenašajte tako, da ga držite za bliskavico, prav tako pa na
bliskavico ne pritiskajte premočno.
• Če v odprto bliskavico zaide voda, prah ali pesek, lahko pride do okvare.
• Pri pritiskanju na bliskavico pazite, da je vaš prst ne zakriva.
Dodatna oprema Sony
Uporaba dodatne opreme, ki ni originalna dodatna oprema družbe Sony, lahko
povzroči okvaro. Originalna dodatna oprema družbe Sony v nekaterih državah/
regijah morda ne bo na voljo na domačem trgu.
Temperatura fotoaparata
Fotoaparat in baterija se lahko pri dolgotrajnejši uporabi močno segrejeta, vendar
to ne pomeni okvare.
Zaščita pred pregrevanjem
Odvisno od temperature fotoaparata in baterije se lahko zgodi, da snemanje filmov
ne bo mogoče, in fotoaparat se lahko samodejno izklopi, da ne pride do okvare.
Preden se fotoaparat izklopi ali ko snemanje filmov ni več mogoče, se na zaslonu
prikaže sporočilo. V tem primeru ne vklapljajte fotoaparata in počakajte, da se
temperatura fotoaparata in baterije zniža. Če vklopite fotoaparat, ne da bi pred tem
počakali, da se fotoaparat in baterija dovolj ohladita, se bo fotoaparat morda znova
izklopil ali pa bo onemogočeno snemanje filmov.
Polnjenje baterije
• Če polnite baterijo, ki je dolgo časa niste uporabljali, je morda ne boste mogli
napolniti do ustrezne zmogljivosti.
To je posledica lastnosti baterije. Baterijo ponovno napolnite.
• Če baterij niste uporabljali več kot eno leto, so morda postale neuporabne.
Opozorilo o avtorskih pravicah
Televizijski programi, filmi, videokasete in druge vsebine so lahko avtorsko
zaščitene. Nepooblaščeno snemanje takšnih vsebin je lahko v nasprotju z določili
zakonodaje o avtorskih pravicah.
SL
37
Brez garancije v primeru poškodovane vsebine ali napak pri snemanju
Družba Sony ne daje nikakršne garancije v primeru napake pri snemanju ali izgube/
poškodbe posnetih slik ali zvočnih podatkov, ki so posledica okvare fotoaparata ali
zapisovalnih medijev itd. Priporočamo vam, da pomembne podatke varnostno
kopirate.
Čiščenje površine fotoaparata
Površino fotoaparata očistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo, nato pa jo
s suho krpo obrišite do suhega. Da preprečite poškodbe površine ali ohišja,
upoštevajte naslednje:
– fotoaparata ne izpostavljajte kemičnim izdelkom, kot so razredčilo, bencin,
alkohol, čistilne krpe, insekticidi, kreme za zaščito pred soncem in insekti itd.
Vzdrževanje monitorja
• Če na monitorju ostanejo sledi kreme za roke ali vlažilne kreme, to lahko raztopi
njegov premaz. Če takšne kreme pridejo na monitor, jih takoj obrišite.
• Silovito brisanje s papirnatimi robci ali drugimi materiali lahko poškoduje premaz.
• Če na monitorju ostanejo prstni odtisi ali umazanija, priporočamo, da umazanijo
nežno odstranite, potem pa monitor pobrišete z mehko krpo.
Opombe glede brezžičnega omrežja LAN
V primeru izgube ali kraje fotoaparata Sony ne prevzema nobene odgovornosti
za škodo, ki nastane zaradi nepooblaščenega dostopa ali nepooblaščene uporabe
fotoaparata ali lokacij, naloženih vanj.
Opombe glede varnosti pri uporabi izdelkov brezžičnega omrežja LAN
• Vedno se prepričajte, da uporabljate varno brezžično omrežje LAN, in se tako
izognite vdoru v računalniški sistem, nepooblaščenemu dostopu tretjih oseb
in drugim tveganjem.
• Pri uporabi brezžičnega omrežja LAN je pomembno, da nastavite zaščito.
• Če pride do varnostnih težav, ker niste izpolnili previdnostnih ukrepov ali zaradi
kakršnih koli okoliščin pri uporabi brezžičnega omrežja LAN, ki se jim ni mogoče
izogniti, družba Sony ne sprejema nikakršne odgovornosti za izgubo ali poškodbe.
SL
38
Specifikacije
Fotoaparat
[Sistem]
Slikovna naprava: senzor CMOS
7,82 mm (tip 1/2.3) Exmor R™
Efektivno število slikovnih
pik fotoaparata:
pribl. 18,2 milijona slikovnih pik
Skupno število slikovnih
pik fotoaparata:
pribl. 21,1 milijona slikovnih pik
Objektiv: ZEISS Vario-Sonnar T
objektiv z 30× zoomom
f = 4,1–123 mm (24–720 mm
(ekvivalent filmu velikosti 35 mm))
F3,5 (W)–F6,4 (T)
Med snemanjem filmov (16 : 9):
26,5–795 mm*1
Med snemanjem filmov (4 : 3):
32,5–975 mm*1
*1 Ko je možnost [
SteadyShot]
nastavljena na [Standard]
SteadyShot: optično
Format datotek (fotografije): skladno
s standardom JPEG (DCF, Exif,
MPF Baseline), združljivo z DPOF
Format datotek (filmi):
format XAVC S (združljivo
s formatom XAVC S):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvok: LPCM 2ch (48 kHz 16 bitov)
format AVCHD (združljivo
s formatom AVCHD razl. 2.0):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvok: Dolby Digital dvokanalni,
opremljen z Dolby Digital
Stereo Creator
• Izdelano na podlagi licence
podjetja Dolby Laboratories.
Filmi (format MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvok: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Zapisovalni mediji: mediji Memory
Stick PRO Duo, mediji Memory
Stick Micro, kartice SD,
pomnilniške kartice microSD
Bliskavica: doseg bliskavice
(občutljivost ISO
(indeks priporočene osvetlitve),
nastavljena na samodejno):
pribl. 0,3 m do 5,4 m (W)/
pribl. 2,5 m do 3,0 m (T)
[Vhodni/izhodni priključki]
Konektor HDMI:
Vtičnica micro HDMI
Priključek multi/mikro USB*:
komunikacija USB
Komunikacija USB:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Podpira naprave, združljive
s priključkom Micro USB.
[Iskalo] (samo pri modelih
DSC-HX90V/HX90)
Tip: elektronsko iskalo (organska
elektro luminiscenca)
Skupno število pik: 638 400
Pokritost okvirja: 100%
Povečava: pribl. 0,50 ×
(enakovredno formatu 35 mm)
z objektivom 50 mm pri izostritvi
neskončnosti, –1 m–1
Očesna točka: pribl. 20 mm od
okularja, 19,2 mm od okvirja
okularja pri –1 m–1
* Nastavitev diopterja:
od –4 m–1 do 3 m–1
[Monitor]
LCD-monitor:
7,5 cm (tip 3.0) pogon TFT
Skupno število pik: 921 600
SL
39
SL
40
[Napajanje, splošno]
[Wireless LAN]
Napajanje: paket akumulatorskih
baterij NP-BX1, 3,6 V
omrežni napajalnik AC-UB10C/
UB10D, 5 V
Poraba energije:
DSC-HX90V/HX90:
pribl. 1,4 W (med fotografiranjem
z zaslonom)
pribl. 1,5 W (med fotografiranjem
z iskalom)
DSC-WX500:
pribl. 1,4 W (med fotografiranjem)
Delovna temperatura: od 0 do 40 °C
Temperatura shranjevanja: od –20 do
+60 °C
Dimenzije (skladne s CIPA) (pribl.):
DSC-HX90V/HX90:
102,0 mm × 58,1 mm × 35,5 mm
(Š/V/G)
DSC-WX500:
101,6 mm × 58,1 mm × 35,5 mm
(Š/V/G)
Teža (skladno s CIPA) (pribl.):
DSC-HX90V/HX90:
245 g (vključno s paketom
baterij NP-BX1, mediji Memory
Stick PRO Duo)
DSC-WX500:
236 g (vključno s paketom baterij
NP-BX1, mediji Memory Stick
PRO Duo)
Mikrofon: stereo
Zvočnik: mono
Exif Print: združljivo
PRINT Image Matching III: združljivo
Podprti standard: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenca: 2,4 GHz
Podprti varnostni protokoli:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Način konfiguracije: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/ročno
Način dostopa: infrastrukturni način
NFC: združljivo z NFC Forum
Type 3 Tag
DSC-HX90V Št. modela WW247506
DSC-HX90 Št. modela WW408340
DSC-WX500 Št. modela WW220188
Omrežni napajalnik
AC-UB10C/UB10D
Napajanje: AC 100 V do 240 V, 50 Hz/
60 Hz, 70 mA
Izhodna napetost: DC 5 V, 0,5 A
Paket akumulatorskih baterij
NP-BX1
Tip baterije: litij-ionska baterija
Največja napetost: 4,2 V enosmerne
napetosti
Nazivna napetost: 3,6 V enosmerne
napetosti
Največja napetost polnjenja: 4,2 V
enosmerne napetosti
Največji tok polnjenja: 1,89 A
Zmogljivost: običajno 4,5 Wh
(1 240 mAh)
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
Blagovne znamke
• Memory Stick in
sta blagovni
znamki ali zaščiteni blagovni znamki
podjetja Sony Corporation.
• XAVC S in
sta zaščiteni
blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
• »AVCHD Progressive« in logotip
»AVCHD Progressive« sta blagovni
znamki družb Panasonic Corporation
in Sony Corporation.
• Dolby in simbol DD sta blagovni
znamki družbe Dolby Laboratories.
• Pojma HDMI in HDMI HighDefinition Multimedia Interface ter
logotip HDMI so blagovne znamke
ali zaščitene blagovne znamke družbe
HDMI Licensing LLC v ZDA in
drugih državah.
• Windows je zaščitena
blagovna znamka družbe
Microsoft Corporation v ZDA
in/ali drugih državah.
• Mac je zaščitena blagovna znamka
družbe Apple Inc. v ZDA in drugih
državah.
• iOS je zaščitena blagovna znamka
podjetja Cisco Systems, Inc.
• iPhone in iPad sta blagovni znamki
podjetja Apple Inc., zaščiteni v ZDA
in drugih državah.
• Logotip SDXC je blagovna znamka
družbe SD-3C, LLC.
• Android in Google Play sta zaščiteni
blagovni znamki družbe Google Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi in Wi-Fi
PROTECTED SET-UP so zaščitene
blagovne znamke družbe Wi-Fi
Alliance.
• Oznaka N je blagovna znamka ali
zaščitena blagovna znamka družbe
NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih
državah.
• DLNA in DLNA CERTIFIED sta
zaščiteni blagovni znamki družbe
Digital Living Network Alliance.
• Facebook in logotip »f« sta blagovni
znamki ali zaščiteni blagovni znamki
družbe Facebook, Inc.
• YouTube in logotip YouTube
sta blagovni znamki ali zaščiteni
blagovni znamki družbe Google Inc.
• Eye-Fi je blagovna znamka družbe
Eye-Fi, Inc.
• Poleg teh so imena sistemov in
izdelkov, uporabljena v tem
priročniku, na splošno blagovne
znamke ali zaščitene blagovne
znamke svojih razvijalcev ali
proizvajalcev. Vendar oznaki ™ in ®
v tem priročniku nista uporabljeni
v vseh primerih.
Dodatne informacije o tem izdelku
in odgovori na pogosto zastavljena
vprašanja so na voljo na spletni
strani za podporo strankam.
SL
41
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising