Sony | DSC-QX30 | Sony DSC-QX30 Fotoaparat Lens-Style DSC-QX30 s 30-kratnim optičnim zoomom Navodila za uporabo

4-546-358-12(1) (SI)
SI
DSC-QX30
Digitalni fotoaparat
Priročnik z navodili
©2014 Sony Corporation
DSC-QX30
Uporaba zapestnega paščka (priložen)
2
Priročnik z navodili
SI
Programsko opremo za upravljanje slik PlayMemories Home™
lahko prenesete s spodaj navedenega naslova URL.
http://www.sony.net/pm/
Evidenčni list za uporabnike
Številka modela in serijska številka sta na zadnji strani. Serijsko
številko vnesite v spodnji prostor. Številki imejte vedno pri sebi, ko se
glede tega izdelka obrnete na prodajalca izdelkov Sony.
Št. modela DSC-QX30
Serijska št.
3
OPOZORILO
Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara enote
ne izpostavljate dežju ali vlagi.
POZOR
Paket baterij
Če s paketom baterij ne ravnate pravilno, ga lahko raznese, kar
lahko povzroči požar ali kemične opekline. Upoštevajte naslednja
opozorila.



4
Paketa baterij ne razstavljajte.
Paketa baterij ne zdrobite in ga ne izpostavljajte udarcem ali sili; ne tolcite
na primer po njem, ga ne izpustite na tla ali pohodite.
Na priključkih baterije ne povzročajte kratkega stika in ne dopustite,
da pridejo v stik s kovinskimi predmeti.








Paketa baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam nad 60 °C, na primer
na neposredni sončni svetlobi ali v avtomobilu, ki je parkiran na soncu.
Paketa baterij ne sežigajte ali mečite v ogenj.
Ne uporabljajte poškodovanih litij-ionskih baterij ali takih, ki puščajo.
Paket baterij polnite z originalnim polnilnikom baterij Sony ali z napravo,
ki ga lahko napolni.
Paket baterij hranite zunaj dosega otrok.
Paket baterij hranite na suhem.
Paket baterij zamenjajte samo z enakim ali enakovrednim,
ki ga priporoča Sony.
Izrabljen paket baterij odstranite takoj, kot je opisano v navodilih.
SI
Omrežni napajalnik
Ko uporabljate omrežni napajalnik, ga vključite v bližnjo stensko električno
vtičnico. Če pri uporabi naprave pride do okvare, omrežni napajalnik takoj
izvlecite iz električne vtičnice.
5
Za stranke v Evropi
Opomba za stranke, ki ta izdelek uporabljajo v državah, v katerih
veljajo direktive EU
Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonska
Za skladnost izdelkov v EU: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija
Družba Sony Corporation s tem dokumentom potrjuje, da je ta
oprema skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi
določbami v Direktivi 1999/5/ES. Podrobnosti so na voljo na tem
naslovu URL: http://www.compliance.sony.de/
6
Opomba
SI
Če statična elektrika ali elektromagnetizem povzroči prekinitev
(napako) prenosa podatkov, znova zaženite aplikacijo ali odklopite
in znova priklopite povezovalni kabel (USB itn.).
Izdelek je bil preizkušen in ustreza zahtevam Direktive
o elektromagnetni združljivosti (EMC) glede uporabe
povezovalnih kablov, krajših od 3 metrov.
Elektromagnetna polja lahko na določenih frekvencah vplivajo
na sliko in zvok te enote.
7
Odstranjevanje izrabljenih baterij ter izrabljene električne in
elektronske opreme (velja za države EU in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži pomeni, da
izdelka in baterij ni dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke. Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi
kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg)
ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot
0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca. S tem, ko izdelke
in baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih
lahko povzročila nepravilna odstranitev. Recikliranje materialov
prispeva k ohranjanju naravnih virov.
8
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali
zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek
notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter električno in
elektronsko opremo, tako da izdelke ob koncu življenjske dobe
odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne
in elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami
preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka.
Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
izrabljenih baterij. Za več informacij o recikliranju tega izdelka
ali baterije se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali
prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek ali baterijo.
SI
9
10
Informacije o fotoaparatu
SI
Ta fotoaparat je oblikovan tako,
da ga lahko povežete s pametnim
telefonom prek povezave WiFi.
S to funkcijo lahko v pametni
telefon prenesete fotografije takoj
po fotografiranju.
Preglejte priložene elemente





Paket akumulatorskih
baterij NP-BN (1)
Kabel Micro USB (1)
Zapestni pašček (1)
Odprtina za pametni telefon (1)
Priročnik z navodili (ta priročnik) (1)
Imena glavnih delov
 Gumb za vklop/izklop
 Mikrofon
 Večnamenski priključek
 Gumb RESET
 Lučka za vklop/polnjenje/film
Zelena: vklopljen fotoaparat
Oranžna: polnjenje
Rdeča: snemanje filma
 Vzvod za zoom
 Sprožilec
Se nadaljuje 
11
Informacije o fotoaparatu (nadaljevanje)
 Zaslon
: kaže, da pomnilniška kartica
ni vstavljena
: kaže preostalo raven
napolnjenosti baterije
: kaže nastavitve
povezave Wi-FI
: Single Connection
(privzeta nastavitev)
: Multi Connection
: Wi-Fi OFF
 Gumb Wi-Fi
 Odprtina za pritrditev stativa
 Sponka za zapestni pašček
12
Polnjenje baterije
SI
Pred uporabo fotoaparata
napolnite baterijo. Za polnjenje
uporabite kabel micro USB
(priložen), s katerim povežete
fotoaparat z računalnikom.


Pokrov za baterijo
Med polnjenjem baterije mora biti
fotoaparat izklopljen.
Če nimate računalnika, uporabite
omrežni napajalnik AC-UD10
(naprodaj posebej).
13
Vstavljanje pomnilniške kartice
Pred fotografiranjem vstavite pomnilniško kartico SD (naprodaj posebej)
ali kartico Memory Stick Micro™ (M2) (naprodaj posebej).
Opomba: Preverite, ali je pomnilniška kartica pravilno vstavljena
v izdelek.

Pomnilniške kartice se uporabljajo za shranjevanje slik velikosti [20M]
(privzeta nastavitev) ali videa.
Pomnilniška
kartica
microSD
Kartica
Memory
Stick Micro
Stran
s priključki
14
Potiskana
stran
Nameščanje aplikacije PlayMemories Mobile™
SI
Pred uporabo fotoaparata
v pametni telefon namestite
aplikacijo PlayMemories Mobile.
Če je aplikacija PlayMemories
Mobile že nameščena,
jo posodobite na najnovejšo
različico.
Za podrobnosti o aplikaciji
PlayMemories Mobile obiščite
spletno stran za podporo
http://www.sony.net/pmm/
Android
V trgovini Google Play poiščite
aplikacijo PlayMemories Mobile
in jo namestite.
iPhone
V trgovini App Store poiščite
aplikacijo PlayMemories Mobile
in jo namestite.
15
Povezovanje fotoaparata s pametnim telefonom prek
povezave Wi-Fi
Način povezave se razlikuje glede
na vrsto pametnega telefona.
Potrdite vrsto vašega pametnega
telefona in ga povežite prek
povezave Wi-Fi.
Android (nezdružljiv z NFC)
 Vklopite fotoaparat.
 Zaženite aplikacijo PlayMemories
Mobile v pametnem telefonu.
 Izberite SSID, ki je natisnjen na
nalepki na hrbtni strani pokrova
za baterijo v fotoaparatu.
16
 Vnesite geslo, ki je natisnjeno
na isti nalepki (samo ob prvi
uporabi).
SI


Android (združljiv z NFC)
Gumb za vklop/
izklop


 Z oznako N pametnega telefona
se dotaknite (oznaka N)
fotoaparata.
Vklopljeno: ohranite stik (1 do
2 sekundi), dokler se aplikacija
PlayMemories Mobile ne zažene.
Izklopljeno: fotoaparat in
pametni telefon naj ohranjata
stik, dokler se objektiv
fotoaparata ne razširi.
Se nadaljuje 
17
Povezovanje fotoaparata s pametnim telefonom
prek povezave Wi-Fi (nadaljevanje)
iPhone
 Vklopite fotoaparat.
 V pametnem telefonu izberite
[Settings], nato izberite [Wi-Fi].
 Izberite SSID, ki je natisnjen na
nalepki na hrbtni strani pokrova
za baterijo v fotoaparatu.

Gumb za
vklop/izklop
18


 Vnesite geslo, ki je natisnjeno
na isti nalepki (samo ob prvi
uporabi).
 Potrdite povezavo z imenom SSID
fotoaparata.
 Vrnite se na začetni zaslon
in zaženite aplikacijo
PlayMemories Mobile.


Pritrjevanje fotoaparata na pametni telefon
SI
Ko namestite fotoaparat na
nastavek za pametni telefon
(priložen), pritrdite pametni
telefon.
 Namestite fotoaparat v odprtino.
Fotoaparat vstavite v režo
odprtine, poravnajte beli oznaki,
nato odprtino zavrtite, dokler se
ne zaskoči.

Oznaka Sony (zgoraj)
Odprtina
za pametni
telefon
Bela oznaka
Se nadaljuje 
19
Pritrjevanje fotoaparata na pametni telefon (se nadaljuje)
 Odprite spojke odprtine.
 Razširite spojke in fotoaparat
pritrdite na pametni telefon.
 Ne zamahujte s fotoaparatom
z vstavljenim pametnim telefonom,
saj lahko pametni telefon zdrsne
iz odprtine.
 Med pritrjevanjem pametnega
telefona pazite, da ne stisnete
nobenega gumba.
20


Fotografiranje
SI
 Zaženite aplikacijo PlayMemories
Mobile v pametnem telefonu.
 Fotografirajte s sprožilcem
fotoaparata ali z aplikacijo
PlayMemories Mobile.
V privzeti nastavitvi se slike [2M]
samodejno prenašajo v pametni
telefon, na pametnem telefonu pa
se prikaže pregledni zaslon. Slike
[20M] se shranijo na pomnilniško
kartico fotoaparata (privzeta
nastavitev).
Zaslon aplikacije
PlayMemories Mobile 
 Preklapljanje med načini
fotografiranja
 Sprožilec/gumb za film
 Nastavitve
 Preklapljanje med fotografijo/
filmom
 Zoom
21
Prekinitev
 Za vrnitev na domači zaslon
zaprite aplikacijo
PlayMemories Mobile.
 Izklopite fotoaparat.
 Če izklopite fotoaparat, preden
zaprete aplikacijo PlayMemories
Mobile, se prikaže sporočilo
o napaki. To ni okvara.

Prikazni zaslon aplikacije se lahko
v prihodnjih nadgradnjah aplikacije
spremeni brez predhodnega
obvestila.
22
Glejte Vodnik za pomoč
SI
»Vodnik za pomoč« je spletni
priročnik. V vodniku za pomoč je
več informacij o podrobnostih,
nastavitvah in delovanju aplikacije
PlayMemories Mobile ter
varnostnih opozorilih.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1440/
h_zz/
23
Vprašanja in odgovori
Zakaj se fotoaparat ne polni?
Izklopite ga.
Zakaj lučka za vklop utripa rdeče?
 Pomnilniška kartica ni pravilno
vstavljena. Vstavite jo v pravilni
smeri (glejte »Vstavljanje
pomnilniške kartice«).
Kako lahko popravim datum/čas?
 Ko je vzpostavljena povezava Wi-Fi
med fotoaparatom in pametnim
telefonom, se datum/čas
fotoaparata samodejno nastavi na
datum/čas pametnega telefona.

24
Kako lahko nastavitve povrnem
na privzete?
 Vklopite fotoaparat in pritisnite
gumb RESET.
Kako spremenim nastavitve,
kot je npr. velikost posnetka?
 Nastavitve lahko spremenite na
zaslonu PlayMemories Mobile.
Kje lahko vidim število posnetkov
ali nastavitve povezave Wi-Fi?
 Glejte »Tehnične podatke« tega
priročnika ali »Vodnik za pomoč
(HTML)«.
SI
Zakaj se je fotoaparat
nepričakovano vklopil?
 Če je pametni telefon, združljiv
z NFC, blizu fotoaparata, se lahko
po nesreči vklopi. To ni okvara.
Zakaj se filmi po snemanju ne
prenesejo v pametni telefon?
 Filmi se posnamejo na pomnilniško
kartico, vendar se ne prenesejo
samodejno.
Zakaj je ponovno zahtevano geslo?
 Odvisno od modela pametnega
telefona se lahko zgodi, da bo
ponovno zahtevano geslo, čeprav
ste ga že nastavili. V tem primeru
ponovno izvedite povezavo (glejte
»Povezovanje fotoaparata
s pametnim telefonom prek
povezave Wi-Fi«).
25
Tehnični podatki
Napajanje: paket akumulatorskih baterij NP-BN, 3,6 V
Poraba energije (med fotografiranjem): 1,4 W
Največja napetost polnjenja: 4,2 V enosmerno
Največji tok polnjenja: 0,9 A
Čas delovanja baterije in število posnetkov, ki jih lahko zajamete
Čas delovanja
baterije
Število fotografij
Fotografiranje (fotografije)
-
pribl. 200 fotografij
Dejansko snemanje (filmi)
pribl. 25 min
-
Neprekinjeno snemanje (filmi)
pribl. 45 min
-


26
Število temelji na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Zgornja številka se razlikuje glede na vrsto pametnega telefona in
njegovo uporabo.
Blagovne znamke






SI
, Cyber-shot™, Memory Stick™,
, Memory Stick Micro,
in PlayMemories Home so blagovne znamke
ali zaščitene blagovne znamke družbe Sony Corporation.
Logotip microSDXC je blagovna znamka družbe SD-3C, LLC.
Android in Google Play sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki
podjetja Google Inc.
Wi-Fi, logotip Wi-Fi in Wi-Fi PROTECTED SET-UP so blagovne znamke
ali zaščitene blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
Oznaka N je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe
NFC Forum, Inc. v ZDA in v drugih državah.
Poleg teh so imena sistemov in izdelkov, uporabljena v tem priročniku, na
splošno blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke svojih razvijalcev
ali proizvajalcev. Vendar oznaki ™ in ® v tem priročniku nista uporabljeni
v vseh primerih.
27
Opombe glede uporabe fotoaparata
Opombe glede uporabe fotoaparata
•
•
Med pritrjevanjem odprtine pametnega telefona na fotoaparat
pazite, da se ne uščipnete v prst.
Ko fotoaparat pritrdite na pametni telefon, ne držite samo
pametnega telefona. Fotoaparat lahko pade s pametnega telefona.
Držite ohišje fotoaparata.
Temperatura fotoaparata
Fotoaparat in baterija se lahko pri dolgotrajnejši uporabi močno
segrejeta, vendar to ne pomeni okvare.
28
Zaščita pred pregrevanjem
SI
Odvisno od temperature fotoaparata in baterije se lahko zgodi, da
snemanje filmov ne bo mogoče in fotoaparat se lahko samodejno
izklopi, da ne pride do okvare.
V tem primeru ne vklapljajte fotoaparata in počakajte, da se
temperatura fotoaparata in baterije zniža. Če vklopite fotoaparat,
ne da bi pred tem počakali, da se fotoaparat in baterija dovolj
shladita, se bo morda fotoaparat znova izklopil ali snemanje filmov
morda ne bo mogoče.
29
O varnosti pri uporabi izdelkov za brezžično omrežje
Zagotovite uporabo varnega brezžičnega omrežja skupaj z vašimi
napravami in se tako izognite nepooblaščenemu dostopu tretjih
oseb in drugim ranljivostim. Pri uporabi funkcije brezžičnega
omrežja je pomembno, da nastavite zaščito. Sony ne daje nobenih
zagotovil in ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe,
ki so posledica neustrezne zaščite ali uporabe funkcije brezžičnega
omrežja.
O uporabi in negi
Z izdelkom ne ravnajte grobo, ne poskušajte ga razstaviti ali
spremeniti in ga zaščitite pred fizičnimi udarci. Pazite, da vam
ne pade na tla in da ne stopite nanj. Bodite še posebej previdni
z objektivom.
30
Dodatne informacije o tem izdelku in odgovori na pogosto
zastavljena vprašanja so na voljo na spletni strani za podporo
strankam.
SI
http://www.sony.net/
31
4-546-358-12(1) (SI)
SI
DSC-QX30
Digitalni fotoaparat
Priročnik z navodili
©2014 Sony Corporation
DSC-QX30
Download PDF

advertising