Sony | DSC-W620 | Sony DSC-W620 W620 Digitalni kompaktni fotoaparat Navodila za uporabo

4-414-590-51(1)
Digitalni fotoaparat / Navodila za uporabo
DSC-W620
SL
Naučite se več o svojem fotoaparatu (priročnik
"Cyber-shot User Guide")
"Cyber-shot User Guide" je spletni priročnik. V njem boste
našli natančnejša navodila za uporabo mnogih funkcij, ki jih
nudi fotoaparat.
1 Odprite Sonyjevo podporno spletno stran:
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Izberite državo ali področje.
3 Na podporni strani poiščite ime modela vašega
fotoaparata.
• Ime modela je navedeno na spodnjem delu vašega
fotoaparata.
Pregled priložene opreme
•
•
•
•
Fotoaparat (1)
Polnilnik baterije, BC-CSN (1)
Omrežni kabel (1)
Akumulatorska baterija NP-BN (1)
(Te akumulatorske baterije ni mogoče uporabljati s fotoaparati Cyber-shot,
katerim je priložena baterija NP-BN1)
• Posebni USB kabel (1) (Korporacija Sony 1-834-311-)
• Zapestni trak (1)
• Navodila za uporabo (1)
SL
2
Zabeležite si
Model in serijska številka naprave sta navedena na njenem spodnjem delu. Serijsko
številko vpišite v spodnji prazni prostor. Te podatke imejte pripravljeno vsakokrat, ko se
boste v zvezi s to napravo želeli posvetovati s Sonyjevim pooblaščenim predstavnikom.
Oznaka modela: DSC-W620
Serijska številka: ________________________
SL
OPOZORILO
Preprečite nevarnost požara ali električnega udara in naprave ne
izpostavljajte dežju ali vlagi.
POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI
SHRANITE TA PRIROČNIK
POZOR!
DA NE BI PRIŠLO DO POŽARA ALI
ELEKTRIČNEGA UDARA, POZORNO
PREBERITE NASLEDNJA NAVODILA.
Če oblika vtiča ne ustreza omrežni vtičnici, uporabite adapter z ustrezno konfiguracijo.
POZOR
[ Akumulatorska baterija
Če z baterijo ne ravnate pravilno, lahko eksplodira in povzroči požar ali celo kemične
opekline. Upoštevajte naslednja opozorila:
• Ne razstavljajte baterije.
• Ne izpostavljajte baterije udarcem (npr. s kladivom, ipd.), pazite, da vam ne pade na tla
in da na baterijo ne stopite.
• Pazite, da ne povzročite kratkega stika in da kovinski predmeti ne pridejo v stik s
priključki baterije.
• Ne izpostavljajte baterije visokim temperaturam nad 60 °C , na primer v avtomobilu,
parkiranem na soncu.
• Ne mecite baterije v ogenj.
• Ne uporabljajte poškodovane litij-ionske baterije.
• Baterijo polnite s polnilnikom za Sony baterije ali z napravo, ki omogoča polnjenje
akumulatorskih baterij.
• Hranite baterijo izven dosega majhnih otrok.
• Pazite, da bo baterija suha.
SL
3
• Baterijo zamenjajte z baterijo iste ali podobne vrste, ki jo priporoča Sony.
• Če želite odvreči iztrošeno baterijo, upoštevajte navodila.
[ Polnilnik baterije
Tudi če lučka CHARGE ne sveti, polnilnik ni izključen iz omrežja vse dokler ga ne
izključite iz omrežne vtičnice. Če se med uporabo polnilnika pojavi težava, takoj izklopite
fotoaparat tako, da izvlečete vtič iz omrežne vtičnice.
SL
4
[ Opomba za kupce v državah, za katere veljajo EU direktive
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se
obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in v garantnem listu.
Ta naprava je bila testirana in ustreza omejitvam, ki jih določa EMC direktiva za uporabo
priključnih kablov, krajših od 3 metrov.
SL
[ Opozorilo
Elektromagnetna polja na določenih frekvencah utegnejo vplivati na sliko fotoaparata.
[ Opomba
Če se zaradi statične elektrike ali elektromagnetnega polja prenos podatkov prekine,
ponovno zaženite program ali izklopite in ponovno vklopite kabel USB.
SL
5
[ Odpadna električna in elektronska oprema (velja za evropsko
unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z
izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga
morate na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo.
S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga
povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov
bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka
lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
SL
6
[ Odpadne baterije (velja za evropsko unijo in druge evropske
države s sistemom ločevanja odpadkov)
Če se na bateriji ali na njeni embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z
baterijo ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Na nekaterih
izdelkih se simbol uporablja skupaj s kemijskim simbolom. Kemijski
simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več
kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svinca. Če baterijo pravilno
odvržete, boste pomagali preprečiti potencialno negativne posledice za
zdravje okolja in ljudi, ki bi bilo v primeru nepravilnega ravnanja ogroženo. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. Če izdelki, ki zaradi varnosti,
delovanja in podatkovne integritete zahtevajo trajno povezavo z vstavljeno baterijo, naj to
baterijo zamenja za to usposobljena oseba. Da bi zagotovili pravilno ravnanje z baterijo,
oddajte izdelek, ki ga želite odvreči na ustreznem zbirnem mestu za električno in
elektronsko opremo. Glede ostalih baterij si oglejte del o varni odstranitvi baterije iz
izdelka. Oddajte baterijo na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje odvrženih baterij. O
podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili.
SL
SL
7
Opis delov
C Tipka ON/OFF (vklop/izklop)
D Bliskavica
E Objektiv
F Zvočnik
G Lučka samosprožilca/lučka
"Smile Shutter"
H LCD zaslon
I Tipka
(predvajanje)
J Nadzorna tipka
Meni vklopljen: v/V/b/B/z
Meni izklopljen: DISP/ / /
/Ostrenje med premikanjem
K Tipka MENU
L Tipka / (vodnik v
fotoaparatu/brisanje)
M Priključek USB / A/V OUT
N Zanka za zapestni pašček
O Izbirnik načina:
(Still
image)/
(Sweep Panorama)/
(Movie)
P 16Za snemanje: tipka W/T
(Zoom)
Za predvajanje: tipka
(Playback zoom)/tipka
(Index)
Q Pokrov za baterijo/spominsko
ploščico
R Mikrofon
S Prostor za baterijo
T Stikalo za izmet baterije
U Reža za spominsko ploščico
V Lučka Access
W Nastavek za stojalo
SL
A Lučka ON/OFF (vklop/izklop)
8 B Sprožilec
• Uporabite stojalo z vijakom, ki je
krajši od 5,5 mm. V nasprotnem
primeru fotoaparata ne bo
mogoče varno pritrditi in lahko bi
se poškodoval.
Polnjenje baterije
SL
Omrežni kabel
Lučka CHARGE
Sveti: polnjenje
Izklopljena: polnjenje je zaključeno (običajno polnjenje)
Utripa: napaka pri polnjenju
baterijo v polnilnik.
1 Vstavite
• Baterijo lahko polnite tudi, če je na pol polna.
polnilnik v stensko vtičnico.
2 Priključite
• Če polnite baterijo še približno eno uro za tem, ko lučka CHARGE
ugasne, bo polnjenje trajalo malce dlje (polna polnitev).
• Če lučka CHARGE utripa, polnjenje pa še ni končano, odstranite in
ponovno vstavite baterijo.
x Čas polnjenja
Čas polnega polnjenja: prbl. 245 min.
Čas običajnega polnjenja: prbl. 185 min
Opombe
• V zgornji tabeli je naveden čas, ki je potreben za polnjenje povsem prazne baterije
pri temperaturi 25 °C. V določenih pogojih polnjenje traja dlje.
• Priključite baterijo v lahko dostopno stensko vtičnico.
• Ko je polnjenje končano, izključite omrežni kabel iz stenske vtičnice in odstranite
baterijo iz polnilnika.
• Uporabljajte le baterije in polnilnike za baterijo znamke Sony.
• Polnilnik baterij BC-TRN2 (ni priložen) lahko hitro napolni akumulatorsko
baterijo NP-BN, priloženo temu modelu. S polnilnikom baterij BC-TRN (ni
priložen) baterije NP-BN ni mogoče hitro napolniti.
SL
9
x Čas delovanja baterije in število slik, ki jih lahko
posnamete/predvajate
Čas delovanja
baterije (min.)
Število slik
Snemanje fotografij
Prbl. 110
Prbl. 220
Predvajanje fotografij
Prbl. 175
Prbl. 3500
Snemanje filmov
Prbl. 105
—
Opombe
• Število slik, ki jih lahko posnamete, je približno število pri snemanju s povsem
polnimi baterijami. V določenih pogojih utegne biti število manjše.
• Podano število slik, ki jih lahko posnamete, velja za snemanje v naslednjih
pogojih:
– Uporabljate povsem polno baterijo (priložena), pri temperaturi okolja 25°C.
• Podano število slik, ki jih lahko posnamete, temelji na standardu CIPA (CIPA:
Camera & Imaging Product Association) in velja za snemanje v naslednjih
pogojih:
– uporabljate medij "Memory Stick PRO Duo" (Mark2) (ni priložen),
– [SteadyShot] je nastavljen na [Off],
– [Panel Brightness] je nastavljen na [3],
– Snemate na vsakih 30 sekund,
– Zoom preklapljate med W in T,
– bliskavica se sproži na vsaka dva posnetka,
– fotoaparat vklopite in izklopite enkrat na deset posnetkov.
• Čas delovanja baterije za filme velja, če snemate v naslednjih pogojih:
– Način snemanja: 1280×720
– Če se zaporedno snemanje konča zaradi nastavljenih omejitev (stran 21),
ponovno pritisnite na sprožilec in nadaljujte s snemanjem. Funkcije snemanja
(npr. zoom) ne delujejo.
SL
10
Vstavljanje baterije/spominske ploščice (ni
priložen)
SL
Stikalo za
izmet
Pazite, da bo kartica/baterija
pravilno obrnjena.
1 Odprite pokrov.
spominsko kartico (ni priložena).
2 Vstavite
• Vstavite spominsko kartico v smeri, ki je prikazana na sliki in dokler ne
zaskoči.
baterijo.
3 Vstavite
• Obrnite baterijo v skladu s puščico v prostoru za baterijo. Nato jo
vstavite, dokler se stikalo za izmet ne zaklene.
pokrov.
4 Zaprite
• Če zaprete pokrov, pri tem da je baterija nepravilno vstavljena, utegnete
poškodovati fotoaparat.
SL
11
x Spominske ploščice, ki jih lahko uporabljate
Spominska kartica
A
B
C
D
Za fotografije
Za filme
Memory Stick PRO Duo
a
Memory Stick PRO-HG Duo
a
—
a
Memory Stick Duo
a
—
Memory Stick Micro (M2)
a
—
SD spominska kartica
a
a (razred 4 ali
hitrejša)
SDHC spominska kartica
a
a (razred 4 ali
hitrejša)
microSD spominska kartica
a
a (razred 4 ali
hitrejša)
microSDHC spominska kartica
a
a (razred 4 ali
hitrejša)
V tem priročniku se za izdelke v tabeli uporabljajo naslednji izrazi:
A: medij "Memory Stick Duo"
B: medij "Memory Stick Micro"
C: SD spominska kartica
D: microSD spominska kartica
Opomba
• Če uporabljate medij "Memory Stick Micro" ali spominsko kartico microSD, ne
pozabite uporabiti ustrezni adapter.
x Odstranitev spominske kartice/baterije
Spominska kartica: enkrat pritisnite na spominsko kartico.
Baterija: Premaknite stikalo za izmet baterije. Pazite, da vam baterija ne pade
na tla.
Opomba
• Nikoli ne odstranjujte spominske ploščice/baterije, če lučka 'Access' sveti (stran
8). S tem bi namreč lahko poškodovali podatke naspominski ploščici/v notranjem
polnilniku.
SL
12
Nastavitev ure
ON/OFF (vklop/izklop)
SL
Nadzorna tipka
Izbira postavk: v/V/b/B
Nastavitev: z
na tipko ON/OFF.
1 Pritisnite
Ko prvič pritisnete na tipko ON/OFF (vklop/izklop), se prikaže nastavitev
datuma in ure.
• Da se fotoaparat vklopi in omogoči upravljanje, včasih traja nekaj časa.
2 Izberite želeni jezik.
pomočjo navodil na zaslonu izberite želeno
3 Sgeografsko
področje, nato pritisnite na z.
[Date&Time Format], [Summer Time] in
4 Nastavite
[Date&Time], nato pritisnite na [OK].
• Polnoč je označena z 12:00 AM, poldne pa z 12:00 PM.
upravljati fotoaparat s pomočjo navodil na
5 Začnite
zaslonu.
SL
13
Snemanje slik/filmov
Sprožilec
Izbirnik načina
: Fotografija
: Sweep Panorama
: Film
W/T (Zoom)
W: oddaljevanje
slike
T: približevanje
slike
Snemanje fotografij
na sprožilec do polovice, da fotoaparat izostri
1 Pritisnite
sliko.
Ko je slika izostrena, se oglasi zvočni signal in zasveti indikator z.
2 Do konca pritisnite na sprožilec.
Snemanje filmov
do konca na sprožilec in začnite snemati.
1 Pritisnite
• Uporabite tipko za zoomiranje in nastavite zoom pred snemanjem
2 Do konca pritisnite na sprožilec, da se snemanje ustavi.
Opombe
• Če med snemanjem filma uprabljate funkcijo zoomiranja, se bo posnel zvok
delovanja objektiva.
• Neprekinjeno lahko snemate približno 29 minut naenkrat, če je temperatura okolja
25 °C in je fotoaparat nastavljen na tovarniške nastavitve. Ko se snemanje ustavi,
lahko zopet pritisnete na sprožilec in ponovno začnete snemati. Pri nekaterih
temperaturah se utegne snemanje samodejno ustaviti in s tem zaščititi fotoaparat
(stran 23).
• Pri nekaterih objektih in načinih snemanja se utegne obseg panoramskega
SL snemanja zmanjšati. Zato utegne imeti posneta slika manjši obseg, tudi če je
14 panoramsko snemanje nastavljeno na [360°].
Predvajanje slik
SL
W: oddaljevanje slike
T: približevanje slike
Tipka
(predvajanje)
Nadzorna tipka
Tipka
/
(brisanje)
Izbira slik: B (naslednja)/b (predhodna)
Nastavitev: z
1 Pritisnite na tipko
(predvajanje).
x Izbira naslednjo/predhodno sliko
S puščico B (naslednja)/b (predhodna) na nadzorni tipki izberite sliko.
Pritisnite na z na sredi nadzorne tipke, če si želite ogledati filme.
x Brisanje slik
1 Pritisnite na / (brisanje).
2 S puščico v izberite [This Image], nato pritisnite z.
x Vrnitev na snemanje slik
Pritisnite na sprožilec do polovice.
SL
15
Vodnik v fotoaparatu
Fotoaparat vsebuje notranji vodnik po funkcijah, ki vam omogoča iskanje
funkcij, ki jih potrebujete.
MENU
/
(In-Camera Guide)
1 Pritisnite na tipko MENU.
postavko, katere opis si želite ogledati, nato
2 Izberite
pritisnite na tipko / (In-Camera Guide).
Prikaže se vodnik za izbrano funkcijo.
• Funkcijo lahko poiščete po ključnih črkah ali simbolih, tako da
pritisnete na tipko / (In-Camera Guide), medtem ko MENU ni
prikazan.
SL
16
Predstavitev ostalih funkcij
Z nadzorno tipko ali tipko MENU na fotoaparatu lahko uporabljate tudi ostale
funkcije med snemanjem ali predvajanjem. Fotoaparat je opremljen s funkcijo
vodnika (Guide), ki vam omogoča enostavno izbiranje funkcij. Med prikazom SL
vodnika preizkusite ostale funkcije.
Nadzorna tipka
MENU
Vodnik po funkcijah
x Nadzorna tipka
DISP (Display Setting): omogoča vam izbiro drugega prikaza na zaslonu.
(Self-Timer): omogoča vam uporabo samosprožilca.
(Smile Shutter): omogoča vam uporabo načina "Smile Shutter".
(Flash): omogoča vam, da izberete način bliskavice za fotografije.
z (Tracking focus): omogoča ostrenje objekta, tudi ko se le-ta premika.
x Postavke v meniju
Snemanje
REC Mode
Izberete lahko način snemanja.
Picture Effect
Snemate lahko slike v skladu z želenim učinkom.
Scene Selection
Izberete lahko vnaprej izbrane nastavitve, v skladu s
kadrom.
Easy Mode
Snemate lahko z uporabo minimalnega števila funkcij.
Still Image Size/
Panorama Image
Size/Movie Size
Izberite velikost mirujočih slik, panoramskih slik in
filmov.
Color hue
Če je v slikovnih učinkih izbran način [Toy camera],
lahko nastavite barvni odtenek.
SL
17
SL
18
Extracted Color
Izberite barvo, ki jo želite izvzeti, ko je v slikovnih
učinkih izbran način [Partial Color].
SteadyShot
Izberete lahko način preprečevanja motnosti.
Cont. Shooting
Settings
Izberete lahko način enojne slike ali način "Burst".
EV
Ročno lahko nastavite osvetlitev.
ISO
Ročno lahko nastavite občutljivost.
White Balance
Nastavi barvne tone slike.
Focus
Izberite način ostritve.
Metering Mode
Izberite način merjenja, ki določi, kateri del objekta naj
se izmeri za določitev osvetlitve.
Soft Skin Effect
Nastavite lahko učinek mehke kože in stopnjo učinka.
Smile Detection
Sensitivity
Nastavite lahko občutljivost funkcije 'Smile Shutter' za
zaznavanje nasmehov.
Face Detection
Izberete lahko možnost zaznavanja obrazov.
DRO
Nastavite funkcijo DRO za popravke osvetlitve in
kontrasta ter izboljšavo kakovosti slike.
In-Camera Guide
Poiščete lahko funkcije glede na vaše potrebe.
Predvajanje
x
Easy Mode
Velikost črk se poveča in vse oznake so bolje vidne.
Slideshow
Izberite način zaporednega predvajanja.
Retouch
Dodelajte sliko s pomočjo različnih učinkov.
Delete
Izbrišite sliko.
Protect
Zaščitite sliko.
Print (DPOF)
Dodajte oznako za zaporedje tiskanja na fotografijo.
Rotate
Obrnite fotografijo v levo ali desno.
In-Camera Guide
Poiščete lahko funkcije glede na vaše potrebe.
SL
Nastavitev postavk
Če med snemanjem ali predvajanjem pritisnete na tipko MENU, bo v zaključni
izbiri na voljo možnost
(Settings). Na zaslonu
(Settings) lahko
spremenite tovarniške nastavitve.
Shooting Settings
Main Settings
Grid Line/Disp. Resolution/Digital Zoom/Red Eye
Reduction/Write Date
Beep/Panel Brightness/Language Setting/Display color/
Eco Mode/Initialize/Function Guide/Video Out/USB
Connect Setting/LUN Setting
Format/Create REC.Folder/Change REC.Folder/Delete
Memory Card Tool* REC.Folder/Copy/File Number
Area Setting/Date & Time Setting
Clock Settings
* Če spominska kartica ni vstavljena, se bo prikazal
will in izbrali boste lahko samo [Format].
(Internal Memory Tool)
SL
19
Namestitev računalniške aplikacije (Windows)
Z uporabo priloženega programa "PlayMemories Home" lahko uvažate
posnete slike na računalnik in jih uredite ali procesirate.
Slike lahko snemate in jih predvajate na fotoaparatu brez namestitve programa
"PlayMemories Home".
1 Priključite fotoaparat na računalnik.
(v Windows XP, [My Computer]) t
2 [Computer]
[PMHOME] t dvojni klik [PMHOME.EXE].
3 Sledite navodilom na zaslonu in zaključite nameščanje.
Opomba
• Program "PlayMemories Home" ni združljiv z OS Mac. Za predvajanje slik na
računalniku Mac, uporabite aplikacije, ki so nameščene na vaš računalnik Mac.
Podrobnosti si oglejte na spletni strani http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
x Uporabne funkcije programa "PlayMemories Home"
Program "PlayMemories Home" nudi uporabne funkcije, navedene spodaj, s
priključitvijo na Internet in namestitvijo programa "Expanded Feature" pa
omogoča uporabo še večih drugih funkcij.
• Uvozite in prikažete lahko slike, posnete s tem fotoaparatom.
• Slike na računalniku si lahko ogledate tako, da jih na koledarju razvrstite po
datumu snemanja.
• Fotografije lahko popravite (popravki rdečih oči, itd.), jih natisnete, pošljete prek
e-pošte in jim spremenite datum/uro snemanja.
• Slike lahko shranite in jih natisnete z vstavljenim datumom snemanja.
SL
20
Število fotografij in čas snemanja filmov
Število fotografij in čas snemanja sta odvisna od pogojev snemanja in od
spominske ploščice.
SL
x Fotografije
(enota: slike)
Zmogljivost
Velikost
Notranji pomnilnik
Spominska ploščica
Pribl. 28 MB
2 GB
14M
4
300
VGA
170
11000
6
380
16:9(11M)
x Filmi
V spodnji tabeli je naveden približen najdaljši čas snemanja. To je skupni čas
za vse filmske datoteke. Neprekinjeno snemati je mogoča vse do 29 minut.
Maksimalna velikost filmske datoteke je vse do približno 2 GB na datoteko.
(enote: ura : minute : sekunde)
Zmogljivost
Notranji pomnilnik
Spominska ploščica
2 GB
Velikost
Pribl. 28 MB
1280×720
—
8 min
VGA
25 s
25 min
1 min
1 ura 15 min
QVGA
SL
21
Opombe o uporabi fotoaparata
Uporaba in vzdrževanje
S fotoaparatom ne ravnajte grobo, ne razstavljajte in ne spreminjajte ga, ne udarjajte
po njem, pazite, da vam ne pade na tla in da nanj ne stopite. Še posebej previdni
bodite z objektivom.
Opombe o snemanju/predvajanju
• Pred snemanjem enkratnih dogodkov, opravite preizkusno snemanje in se
prepričajte, da fotoaparat brezhibno deluje.
• Ta fotoaparat ni odporen ne na prah, ne na vodo.
• Pazite, da v fotoaparat ne zaide voda, ker bi s tem povzročili nepopravljivo škodo.
• Ne usmerjajte fotoaparata proti soncu ali drugi močni luči, ker bi si neozdravljivo
poškodovali oči. Poleg tega bi s tem povzročili tudi nepravilno delovanje
fotoaparata.
• Če se pojavi vlaga, jo odstranite pred uporabo fotoaparata.
• Ne tresite in ne tolcite po fotoaparatu. S tem bi povzročili okvaro fotoaparata in
nesposobnost snemanja slik ter okvaro snemalnega medija ali poškodbo ali izgubo
slikovnih podatkov.
Ne uporabljajte/puščajte fotoaparata na naslednjih mestih
• V izjemno vročih prostorih, npr. v avtomobilu, parkiranem na soncu. Ohišje
fotoaparata bi se utegnilo deformirati in to bi onemogočilo pravilno delovanje.
• V neposrednem soncu ali blizu grelca. Ohišje fotoaparata bi se utegnilo
deformirati in to bi onemogočilo pravilno delovanje.
• Na mestu, ki vibrira.
• V bližini mesta z močnim magnetnim poljem.
• V peščenem ali prašnem okolju.
• Pazite, da v notranjost fotoaparata ne zaide pesek. Pesek in prah utegneta
fotoaparatu povzročiti nepopravljivo škodo.
Nošenje
Pazite, da se ne vsedete na stol ali kam drugam s fotoaparatom v zadnjem žepu hlač
ali krila, ker bi ga utegnili poškodovati ali povzročiti nepravilno delovanje.
Opombe o LCD zaslonu in objektivu
LCD zaslon je izdelan z uporabo izredno natančne tehnologije, tako da je prek 99,99
odstotka slikovnih pik aktivnih. Kljub temu se lahko pojavijo majhne črne pike in/
ali svetle pike (rdeče, zelene, modre), ki ne izginejo. Te pike se pojavijo v
normalnem procesu izdelave in nimajo vpliva na posnetek.
SL
22
Nekaj o temperaturi fotoaparata
Fotoaparat in baterija se utegneta med daljšo uporabo segreti, kar pa ne pomeni
okvare.
Nekaj o zaščiti pred pregrevanjem
Pri nekaterih fotoaparatih snemanje filmov ne bo mogoče ali pa se bo fotoaparat
samodejno izklopil in tako zaščitil fotoaparat.
Preden se fotoaparat ugasne se bo na zaslonu prikazalo sporočilo ali pa snemanje
filmov ne bo več mogoče. V tem primeru pustite enoto izklopljeno in počakajte, da
se fotoaparat in baterija ohladita. Če vklopite enoto, ne da bi se ohladila, se morda
ne bo vklopila ali pa snemanje filmov ne bo mogoče.
SL
Polnjenje baterije
Če polnite baterijo, katere dlje časa niste uporabljali, je morda ne bo mogoče
napolniti do njene polne zmogljivosti. To se zgodi zaradi lastnosti baterije in ne
pomeni okvare. Ponovno napolnite baterijo.
Opomba v zvezi z avtorskimi pravicami
Televizijski programi, filmi, video posnetki in drugi posnetki so pogosto zaščiteni z
avtorskimi pravicami. Nepooblaščeno snemanje teh posnetkov je lahko v nasprotju s
pogoji zakona o zaščiti avtorskih pravic.
Za vsebino posnetkov ni kompenzacije
Vsebine posnetkov ni mogoče kompenzirati, če snemanje ali predvajanje ni mogoče
zaradi okvare fotoaparata ali snemalnega medija, itd.
Čiščenje površine naprave
Površino fotoaparata očistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo. Nato jo obrišite
s suho krpo. Ne uporabljajte sledečih snovi, ker bi utegnile poškodovati površino
fotoaparata:
– Kemičnih izdelkov kot so razredčilo, bencin, alkohol, krp za enkratno uporabo,
krem za sončenje, insekticidov, itd.
SL
23
Tehnični podatki
Fotoaparat
[Sistem]
Slikovna naprava: 7,76 mm (vrste 1/
2.3) barvni CCD, osnovni barvni
filter
Skupno število slikovnih točk: prbl.
14,5 milijona slikovnih točk
Število efektivnih slikovnih točk: prbl.
14,1 milijona slikovnih točk
Objektiv: objektiv s 5× zoomom
f = 5,0 mm – 25 mm (pretvorba na
35 mm: 28 do 140 mm)
F3,2 (W) – F6,5 (T)
Med snemanjem filmov (16:9):
31,7 mm – 158,6 mm
Med snemanjem filmov (4:3):
28 mm – 140 mm
SteadyShot: elektronski
Nadzor časa osvetlitve: Samodejna
nastavitev osvetlitve, Scene
Selection (10 načinov)
Nastavitev razmerja beline:
Samodejna, na prostem, pri
oblačnem vremenu, fluorescentna
1/2/3, v načinu "Incandescent",
bliskavica
Interval snemanja v načinu 'Burst':
Prbl. 0,9 s
Format datoteke
Mirujoče slike: ustreznost z JPEG
(DCF, Exif, MPF Baseline),
združljiv z DPOF
Filmi: AVI (Motion JPEG)
Snemalni medij: Notranji pomnilnik
(prbl. 28 MB), "Memory Stick
Duo", "Memory Stick Micro", SD
spominske kartice, microSD
spominske kartice
SL
24
Bliskavica: doseg bliskavice
(občutljivost ISO (priporočljiv
indeks osvetlitve) nastavljena na
AUTO):
Prbl. 0,5 m do 3,0 m (W) / prbl. 0,5
do 1,5 m (T)
[Vhodni in izhodni priključki]
USB / A/V OUT priključek:
Video izhod
Avdio izhod
USB komunikacija
USB komunikacija: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
[LCD zaslon]
LCD plošča6,7 cm (tip 2,7) TFT pogon
Skupno število točk: 230.400 točk
[Napajanje, splošno]
Napajanje: Akumulatorska baterija NPBN, 3,6 V
Poraba (med snemanjem): 1,0 W
Delovna temperatura:
0 °C do 40 °C
Temperatura skladiščenja:
–20 °C do +60 °C
Mere (skladno s standardi CIPA):
97,7 mm × 56,2 mm × 19,8 mm
(Š/V/G)
Masa (skladno s standardi CIPA)
(vključno z baterijo NP-BN in
spominsko ploščico): prbl. 116 g
Mikrofon: mono
Zvočnik: mono
Exif Print: združljiv
PRINT Image Matching III: združljiv
Polnilnik za baterijo BC-CSN
Zahteve napajanja: AC 100 do 240 V,
50/60 Hz, 2 W
Izhodna napetost: DC 4,2 V, 0,25 A
Delovna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura skladiščenja:
–20 °C do +60 °C
Mere: 55 mm × 24 mm × 83 mm
(Š/V/G)
Masa: prbl. 55 g
• Windows je registrirana blagovna
znamka korporacije Microsoft v ZDA
in drugih državah.
• Macintosh je registrirana blagovna
znamka podjetja Apple, Inc.
SL
• SDXC in logotip za SDHC sta
blagovni znamki 3D-3C. LLC.
• Vsi drugi omenjeni proizvodi so
lahko blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke
povezanih podjetij.
• Poleg tega v teh navodilih nista
povsod navedeni oznaki ™ in ®.
Akumulatorska baterija NP-BN
Baterija: litij-ionska
Maksimalna napetost: DC 4,2 V
Nominalna napetost: DC 3,6 V
Maksimalna napetost polnjenja:
DC 4,2 V
Maksimalni tok polnjenja: 0,9 A
Zmogljivost:
Običajna: 2,3 Wh (630 mAh)
Minimalna: 2,2 Wh (600 mAh)
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez predhodnega
obvestila.
Blagovne znamke
• Naslednje oznake so blagovne
znamke korporacije Sony:
, "Cyber-shot",
"Memory Stick PRO Duo",
"Memory Stick PRO-HG Duo",
"Memory Stick Duo".
SL
25
SL
Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih
evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z izdelkom ne
smete ravnati enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno
zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega
izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih
bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje
materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in
elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi
električne oz. elektronske opreme.
Download PDF

advertising