Sony | DSC-H300 | Sony DSC-H300 Fotoaparat H300 s 35-kratnim optičnim zoomom Navodila za uporabo

4-476-545-11(1)
Digital Still Camera
IIP8
Digitalni fotoaparat
SI
BS
SR
Instruction Manual
DSC-H300
DSC-H300
4-476-545-11(1) (EE-LV-LT-SI-BS-SR-MK-AL-BG)
SI_DSC-H300_IM.book Page 2 Monday, November 11, 2013 4:28 PM
SI
Priročnik z navodili
Več informacij o fotoaparatu (»Uporabniški
priročnik za Cyber-shot«)
»Uporabniški priročnik za Cyber-shot« je spletni priročnik.
Navaja podrobna navodila o številnih funkcijah fotoaparata.
1 Odprite stran za podporo Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Izberite državo ali regijo.
3 Na strani za podporo poiščite svoj model fotoaparata.
• Ime modela najdete na spodnji strani fotoaparata.
SI 2
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SI)
SI_DSC-H300_IM.book Page 3 Monday, November 11, 2013 4:28 PM
Pregled priloženih elementov
Številka v oklepajih označuje število priloženih elementov.
• Kamera (1)
• Alkalne baterije LR6 (velikost AA) (4)
• Namenski kabel USB (1) (Sony Corporation 1-837-783-)
• Naramni pašček (1)
• Pokrov objektiva (1)/pas pokrova objektiva (1)
• Priročnik z navodili (ta priročnik) (1)
OPOZORILO
Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara enote ne
izpostavljate dežju ali vlagi.
[ POZOR
Baterijo zamenjajte samo z določeno vrsto. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe.
3 SI
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SI)
SI_DSC-H300_IM.book Page 4 Monday, November 11, 2013 4:28 PM
Za stranke v Evropi
[ Opomba za stranke, ki ta izdelek uporabljajo državah, v katerih veljajo
direktive EU
Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska
Za skladnost izdelkov v EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija
[ Opomba
Če statična elektrika ali elektromagnetizem povzroči prekinitev (napako) prenosa podatkov,
znova zaženite aplikacijo ali odklopite in znova priklopite povezovalni kabel (USB idr.).
Ta izdelek je bil preizkušen in ustreza zahtevam Direktive o elektromagnetni združljivosti
(EMC) glede uporabe povezovalnih kablov, krajših od 3 metrov (9,8 čevlja).
Elektromagnetna polja lahko na določenih frekvencah vplivajo na sliko in zvok te enote.
SI 4
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SI)
SI_DSC-H300_IM.book Page 5 Monday, November 11, 2013 4:28 PM
[ Odstranjevanje izrabljene električne in elektronske opreme
(velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ni dovoljeno
odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Z ustrezno
odstranitvijo izdelka pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna
odstranitev tega izdelka. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju
naravnih virov. Za več informacij o recikliranju tega izdelka se obrnite
na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste
kupili izdelek.
5 SI
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SI)
SI_DSC-H300_IM.book Page 6 Monday, November 11, 2013 4:28 PM
[ Odstranjevanje izrabljenih baterij (velja za države EU in druge
evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave pomeni, da baterij, priloženih
temu izdelku, ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski
simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več
kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.
Z ustrezno odstranitvijo baterij pripomorete k preprečevanju morebitnih
negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev
baterij. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti
podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo
usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo, tako da izdelek ob koncu njegove življenjske
dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij
iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno upravo,
komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
SI 6
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SI)
SI_DSC-H300_IM.book Page 7 Monday, November 11, 2013 4:28 PM
Vstavljanje baterij/pomnilniške kartice
(naprodaj posebej)
Prirezani vogal mora biti pravilno usmerjen.
1
2
Odprite pokrov.
Vstavite pomnilniško kartico (naprodaj posebej).
7 SI
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SI)
SI_DSC-H300_IM.book Page 8 Monday, November 11, 2013 4:28 PM
3
Pravilno združite +/– in vstavite baterije.
x Baterije, ki jih lahko in ki jih ne smete uporabljati
v fotoaparatu
V spodnji tabeli oznaka
pomeni, da baterijo lahko uporabljate,
oznaka — pa pomeni, da določene baterije ne smete uporabljati.
Tip baterije
Priložen
Podprt
Alkalne baterije LR6
(velikost AA)
HR15/51: Baterije NiMh
HR6 (velikost AA)
—
Litijeve baterije*
—
—
Manganove baterije*
—
—
Baterije Ni-Cd*
—
—
* Delovanja ni mogoče zagotoviti, če pride do padca napetosti ali če narava baterije
povzroči druge težave.
SI 8
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SI)
SI_DSC-H300_IM.book Page 9 Monday, November 11, 2013 4:28 PM
• Baterije NiMh lahko polnite s polnilnikom baterij (naprodaj posebej).
• Delovanje fotoaparata se razlikuje glede na proizvajalca in tip baterij, ki jih
uporabljate. Zmogljivost baterij se lahko v okolju z nizkimi temperaturami bistveno
zmanjša. Zlasti pri temperaturah pod 5 °C (41 °F) se lahko fotoaparat nepričakovano
izklopi, ko ga vklopite ali preklopite iz načina predvajanja v način za fotografiranje.
Več informacij o baterijah najdete v razdelku »Baterije« v priročniku »Uporabniški
priročnik za Cyber-shot«.
• Če uporabljate baterije, ki v zgornji tabeli niso označene kot »podprte«, ne moremo
zagotavljati popolnega delovanja fotoaparata.
9 SI
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SI)
SI_DSC-H300_IM.book Page 10 Monday, November 11, 2013 4:28 PM
x Čas delovanja baterije in število posnetkov, ki jih lahko
posnamete/si jih ogledate
Čas delovanja baterije
Število posnetkov
pribl. 175 min
Pribl. 350 fotografij
Dejansko snemanje (filmi)
pribl. 85 min
—
Neprekinjeno snemanje
(filmi)
pribl. 150 min
—
Pregledovanje (fotografije)
pribl. 400 min
Pribl. 8000 fotografij
Fotografiranje (slike)
• Število temelji na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
x Odstranitev pomnilniške kartice
Potisnite pomnilniško kartico enkrat navznoter, da jo izvržete.
SI 10
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SI)
SI_DSC-H300_IM.book Page 11 Monday, November 11, 2013 4:28 PM
Nastavitev ure
ON/OFF (vklop/izklop)
Gumb za upravljanje
1
2
Pritisnite gumb ON/OFF (vklop/izklop).
Izberite želeni jezik.
11 SI
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SI)
SI_DSC-H300_IM.book Page 12 Monday, November 11, 2013 4:28 PM
3
Sledite navodilom na zaslonu, da izberete želeno lokacijo,
in nato na gumbu za upravljanje pritisnite z.
4
Nastavite [Date & Time Format], [Summer Time]
in [Date & Time] ter nato izberite [OK].
5
Upoštevajte navodila na zaslonu.
SI 12
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SI)
SI_DSC-H300_IM.book Page 13 Monday, November 11, 2013 4:28 PM
Zajemanje slik/filmov
Gumb MOVIE
Sprožilo
Gumb za izbiro načina
: Intelligent Auto
: Sweep Panorama
: Movie Mode
W/T (Zoom)
W: pomanjšava
T: povečava
Fotografiranje
1
2
Pritisnite sprožilo do polovice, da izostrite motiv.
Pritisnite sprožilo do konca, da zajamete posnetek.
13 SI
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SI)
SI_DSC-H300_IM.book Page 14 Monday, November 11, 2013 4:28 PM
Snemanje filmov
1
2
Za začetek snemanja pritisnite gumb MOVIE (film).
Če želite zaustaviti snemanje, znova pritisnite gumb MOVIE.
SI 14
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SI)
SI_DSC-H300_IM.book Page 15 Monday, November 11, 2013 4:28 PM
Prikaz posnetkov
W: pomanjšava
T: povečava
Gumb za upravljanje
(predvajanje)
(brisanje)
1
Pritisnite gumb
(predvajanje).
15 SI
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SI)
SI_DSC-H300_IM.book Page 16 Monday, November 11, 2013 4:28 PM
x Izbira naslednje/prejšnje slike
Sliko izberite tako, da na gumbu za upravljanje pritisnete B (naslednja)/
b (prejšnja). Če si želite ogledati filme, pritisnite z na sredini gumba
za upravljanje.
x Brisanje slike
1 Pritisnite gumb (izbris).
2 Z gumbom v na gumbu za upravljanje izberite [This Image] in nato
pritisnite z.
Funkcije »PlayMemories Home«
S programsko opremo »PlayMemories Home« lahko v računalnik uvozite
fotografije in filme ter jih uporabljate.
SI 16
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SI)
SI_DSC-H300_IM.book Page 17 Monday, November 11, 2013 4:28 PM
Organiziranje
Prikaz slik na koledarju*
Uvažanje slik iz fotoaparata
Izmenjava slik
Prenašanje slik v omrežne
storitve*
Izmenjava slik v storitvi
»PlayMemories Online«
* Med operacijskima sistemoma Windows in Mac je razlika.
17 SI
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SI)
SI_DSC-H300_IM.book Page 18 Monday, November 11, 2013 4:28 PM
z Prenos programa »PlayMemories Home«
Programsko opremo »PlayMemories Home« lahko prenesete
z naslednjega naslova URL:
www.sony.net/pm/
• Za programe, ki podpirajo Mac, prenesite z naslednjega naslova URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
SI 18
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SI)
SI_DSC-H300_IM.book Page 19 Monday, November 11, 2013 4:28 PM
Priporočeno računalniško okolje
Pri uporabi programske opreme »PlayMemories Home« priporočamo naslednje
računalniško okolje.
Windows
Operacijski sistem
(predhodno nameščen)
Windows Vista* SP2/Windows 7 SP1/Windows 8
CPE
Intel Pentium III 800 MHz ali hitrejši
Pomnilnik
Windows Vista/Windows 7/Windows 8: 1 GB ali več
Trdi disk (prostor na disku, približno 600 MB
potreben za namestitev)
Zaslon
1024 x 768 točk ali več
* Operacijski sistem Starter (Edition) ni podprt.
Mac
Operacijski sistem
(predhodno nameščen)
Mac OS X različice 10.6–10.8
19 SI
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SI)
SI_DSC-H300_IM.book Page 20 Monday, November 11, 2013 4:28 PM
Opombe glede uporabe fotoaparata
O uporabi in shranjevanju
Z izdelkom ne ravnajte grobo, ne spreminjajte ga in ga zaščitite pred fizičnimi udarci.
Pazite, da vam ne pade na tla ali da ga ne pohodite. Bodite še posebej previdni
z objektivom.
Opombe glede snemanja/predvajanja
• Pred začetkom snemanja ustvarite preizkusni posnetek, da preverite, ali fotoaparat
pravilno deluje.
• Fotoaparat ni odporen na prah, pršenje ali vodo.
• Preprečite stik fotoaparata z vodo. Če pride do vdora vode v fotoaparat, se lahko
ta poškoduje. Kamere v nekaterih primerih ni mogoče popraviti.
• Ne izpostavljajte fotoaparata neposredni sončni svetlobi ali drugemu viru močne
svetlobe, saj lahko pride do okvare.
• Če se v fotoaparatu nabere vlaga, jo pred uporabo fotoaparata odstranite.
• Ne izpostavljajte fotoaparata tresljajem in udarcem. Tako lahko pride do okvare
in s fotoaparatom morda ne bo več mogoče snemati. Poleg tega lahko zapisovalni
medij postane neuporaben ali se poškodujejo slikovni podatki.
SI 20
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SI)
SI_DSC-H300_IM.book Page 21 Monday, November 11, 2013 4:28 PM
Opozorilo o avtorskih pravicah
Televizijski programi, filmi, videokasete in druge vsebine so lahko avtorsko zaščitene.
Nepooblaščeno snemanje takšnih vsebin je lahko v nasprotju z določili zakonodaje
o avtorskih pravicah.
Brez nadomestil za poškodovano vsebino ali napake pri snemanju
Družba Sony ne daje nadomestil za napake pri snemanju ali izgubo/poškodbe
posnetih vsebin, ki so posledica okvare fotoaparata ali zapisovalnih medijev itd.
Tehnični podatki
Fotoaparat
[Sistem]
Slikovna naprava: 7,76 mm (1/2.3 tip) CCD, primarni barvni filter
Skupno število slikovnih pik: pribl. 20,4 milijona
Efektivno število slikovnih pik: pribl. 20,1 milijona
Objektiv: objektiv s 35× zoomom
f = 4,5 mm–157,5 mm (25 mm–875 mm (ekvivalent filmu velikosti 35 mm))
F3,0 (W)–F5,9 (T)
21 SI
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SI)
SI_DSC-H300_IM.book Page 22 Monday, November 11, 2013 4:28 PM
Med snemanjem filmov (16:9): 30,3 mm–1060 mm
Med snemanjem filmov (4:3): 27,8 mm–973 mm
SteadyShot: optično
Zaporedno fotografiranje (pri največjem številu slikovnih pik):
pribl. 0,80 slike/sekundo (do 100 slik)
Format datotek:
Slike: skladno s standardom JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline), združljivo z DPOF
Filmi: MPEG-4 AVC/H.264
Zapisovalni medij: notranji pomnilnik (pribl. 55 MB), medij »Memory Stick Duo«,
medij »Memory Stick Micro«, pomnilniške kartice SD, pomnilniške kartice
microSD
Bliskavica: doseg bliskavice (občutljivost ISO (indeks priporočene osvetlitve),
nastavljena na možnost Auto):
pribl. 4,0 do 6,8 m (1,3 do 22,3 čevlja) (W)
pribl. 1,5 do 3,6 m (4,9 do 11,8 čevlja) (T)
[Vhodni/izhodni priključki]
USB / A/V OUT:
video izhod
avdio izhod
komunikacija USB
Komunikacija USB: Hi-Speed USB (USB 2.0)
SI 22
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SI)
SI_DSC-H300_IM.book Page 23 Monday, November 11, 2013 4:28 PM
[Zaslon]
LCD-zaslon: 7,5 cm (tip 3.0) pogon TFT
Skupno število pik: 460 800 točk
[Napajanje, splošno]
Napajanje: alkalne baterije LR6 (velikost AA) (4), 6 V
HR15/51: baterije NiMh HR6 (velikost AA) (4) (naprodaj posebej), 4,8 V
Poraba energije (med fotografiranjem): pribl. 1,6 W
Delovna temperatura: od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
Temperatura shranjevanja: od –20 do 60 °C (od –4 do 140 °F)
Dimenzije (skladne s CIPA):
127,5 mm × 89,0 mm × 91,7 mm (5 1/8 palca × 3 5/8 palca × 3 5/8 palca) (Š/V/G)
Teža (skladno s CIPA) (vključno s štirimi baterijami in medij »Memory Stick Duo«):
pribl. 590 g (1 lb 4,8 oz)
Mikrofon: Mono
Zvočnik: Mono
Exif Print: združljivo
PRINT Image Matching III: združljivo
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.
23 SI
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SI)
SI_DSC-H300_IM.book Page 24 Monday, November 11, 2013 4:28 PM
Blagovne znamke
• Naslednje oznake so zaščitene blagovne znamke družbe Sony Corporation.
, »Cyber-shot«, »Memory Stick Duo«, »Memory Stick Micro«,
»PlayMemories Home«, »PlayMemories Online« in logotip »PlayMemories Online«.
• Windows je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali
drugih državah.
• Mac in Mac OS sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Apple Inc.
• Logotip SDXC je blagovna znamka družbe SD-3C, LLC.
• Facebook in logotip »f« sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja
Facebook, Inc.
• YouTube in logotip YouTube sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki
družbe Google Inc.
• Poleg teh so imena sistemov in izdelkov, uporabljena v tem priročniku, na splošno
blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke svojih razvijalcev ali proizvajalcev.
Vendar oznaki ™ in ® v tem priročniku nista uporabljeni v vseh primerih.
SI 24
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SI)
SI_DSC-H300_IM.book Page 25 Monday, November 11, 2013 4:28 PM
Dodatne informacije o tem izdelku in odgovori na pogosta vprašanja
so na voljo na spletnem mestu za podporo strankam.
25 SI
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SI)
BS_DSC-H300_IM.book Page 2 Monday, November 11, 2013 4:27 PM
BS
Priručnik s uputstvima
Saznajte više o fotoaparatu (“Cyber-shot
korisnički vodič”)
“Cyber-shot korisnički vodič” je mrežni priručnik. U njemu
potražite detaljna uputstva o mnogim funkcijama fotoaparata.
1 Posjetite stranicu podrške kompanije Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Odaberite državu ili regiju.
3 Pretražite naziv modela vašeg fotoaparata na stranici
podrške.
• Provjerite naziv modela na dnu fotoaparata.
BS 2
DSC-H300
4-476-545-11(1) (BS)
BS_DSC-H300_IM.book Page 3 Monday, November 11, 2013 4:27 PM
Provjera isporučenih stavki
Broj u zagradi označava broj dijelova.
• Fotoaparat (1)
• LR6 (veličina AA) alkalne baterije (4)
• Namjenski USB kabl (1) (Sony Corporation 1-837-783-)
• Traka za nošenje na ramenu (1)
• Poklopac objektiva (1)/traka poklopca objektiva (1)
• Priručnik s uputstvima (ovaj priručnik) (1)
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
[ OPREZ
Bateriju zamijenite isključivo navedenom vrstom baterije. U protivnom može doći do požara
ili ozljeđivanja.
3 BS
DSC-H300
4-476-545-11(1) (BS)
BS_DSC-H300_IM.book Page 4 Monday, November 11, 2013 4:27 PM
Za korisnike u Evropi
[ Napomena za korisnike u državama koje primjenjuju direktive EU-a
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Za informacije o usklađenosti proizvoda sa zakonodavstvom EU-a: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka
[ Napomena
Ako se uslijed elektrostatičkih ili elektromagnetskih smetnji prijenos podataka ne dovrši do
kraja (neuspješan prijenos), ponovno pokrenite aplikaciju ili isključite i ponovno uključite
komunikacijski kabl (USB itd.).
Ovaj proizvod je ispitan i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima propisanim odredbom
EMC za upotrebu kablova za povezivanje kraćih od 3 metra (9,8 stopa).
Elektromagnetska polja na određenim frekvencijama mogu utjecati na sliku i zvuk
ove jedinice.
BS 4
DSC-H300
4-476-545-11(1) (BS)
BS_DSC-H300_IM.book Page 5 Monday, November 11, 2013 4:27 PM
[ Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (vrijedi u Evropskoj
uniji i drugim evropskim zemljama koje imaju sisteme odvojenog
prikupljanja otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se uređaj
ne smije tretirati kao kućni otpad. Zapravo, uređaj treba odložiti na
odgovarajuće mjesto za reciklažu električne i elektroničke opreme.
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju
potencijalnih negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje, koje
mogu nastati zbog neadekvatnog odlaganja ovog proizvoda. Recikliranjem
materijala pomaže se očuvanje prirodnih resursa. Za više informacija
o recikliranju ovog proizvoda obratite se vašoj gradskoj upravi,
komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
5 BS
DSC-H300
4-476-545-11(1) (BS)
BS_DSC-H300_IM.book Page 6 Monday, November 11, 2013 4:27 PM
[ Odlaganje potrošenih baterija (vrijedi u Evropskoj uniji i drugim
evropskim zemljama koje imaju sisteme odvojenog odlaganja otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili pakovanju označava da se baterija koja se
isporučuje sa ovim proizvodom ne smije tretirati kao kućni otpad.
Na određenim baterijama ovaj simbol se može pojaviti u kombinaciji s
nekim hemijskim simbolom. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb)
se dodaju ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem ovih baterija pomažete sprečavanje potencijalno
negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje, koje mogu nastati zbog neadekvatnog
odlaganja baterija. Recikliranjem materijala pomaže se očuvanje prirodnih resursa.
U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosti, učinkovitosti ili integriteta podataka zahtijevaju
stalnu povezanost s ugrađenom baterijom, takvu bateriju treba zamijeniti isključivo
kvalificirano servisno osoblje.
Da biste bili sigurni da će baterija biti odložena na odgovarajući način, predajte proizvod
na kraju njegovog životnog vijeka na odgovarajuće mjesto za recikliranje električne
i elektroničke opreme.
Za sve druge baterije pogledajte poglavlje o bezbjednom uklanjanju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajuće mjesto za prikupljanje i recikliranje potrošenih baterija.
Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda ili baterije obratite se vašoj gradskoj upravi,
komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
BS 6
DSC-H300
4-476-545-11(1) (BS)
BS_DSC-H300_IM.book Page 7 Monday, November 11, 2013 4:27 PM
Umetanje baterija/memorijske kartice
(prodaje se zasebno)
Pazite da kosi ugao bude okrenut na pravu stranu.
1
2
Otvorite poklopac.
Umetnite memorijsku karticu (prodaje se zasebno).
7 BS
DSC-H300
4-476-545-11(1) (BS)
BS_DSC-H300_IM.book Page 8 Monday, November 11, 2013 4:27 PM
3
Poravnajte +/- i umetnite baterije.
x Baterije koje možete i koje ne možete upotrebljavati u
svom fotoaparatu.
U tabeli danoj ispod,
označava da se baterija može koristiti, dok — označava
da se baterija ne može koristiti.
Vrsta baterije
Priloženo
Podržano
LR6 (veličina AA) alkalne
baterije
HR15/51: HR6 (veličina AA)
nikl-metal hidrid baterije
—
litijumske baterije*
—
—
manganske baterije*
—
—
Ni-Cd baterije*
—
—
* Radni učinak nije moguće garantirati ukoliko dođe do pada napona ili drugih
problema povezanih sa vrstom korištenih baterija.
BS 8
DSC-H300
4-476-545-11(1) (BS)
BS_DSC-H300_IM.book Page 9 Monday, November 11, 2013 4:27 PM
• Nikl-metal hidrid baterije je moguće puniti pomoću punjača baterija
(prodaje se zasebno).
• Učinak fotoaparata se razlikuje ovisno o proizvođaču i vrsti baterija koje koristite.
Takođe, učinak baterija može značajno opasti na niskim temperaturama. Posebno,
na temperaturama ispod 5 °C (41 °F), vaš fotoaparat se može neočekivano isključiti
nakon uključivanja ili preći iz načina rada za reprodukciju u način rada za snimanje.
Više detalja o baterijama potražite u poglavlju “Baterije” u “Cyber-shot
korisnički vodič”.
• Imajte na umu da ne možemo garantirati puni učinak fotoaparata kada koristite
baterije koje nisu označene sa “podržano” u gornjoj tabeli.
9 BS
DSC-H300
4-476-545-11(1) (BS)
BS_DSC-H300_IM.book Page 10 Monday, November 11, 2013 4:27 PM
x Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti/
pregledati
Trajanje baterije
Broj slika
Pribl. 175 min
Pribl. 350 slika
Stvarno snimanje (filmovi)
Pribl. 85 min
—
Kontinuirano snimanje (filmovi)
Pribl. 150 min
—
Pregledavanje (fotografije)
Pribl. 400 min
Pribl. 8000 slika
Snimanje (fotografije)
• Broj se temelji na CIPA standardu.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
x Uklanjanje memorijske kartice
Gurnite memorijsku karticu unutra da biste je izbacili.
BS 10
DSC-H300
4-476-545-11(1) (BS)
BS_DSC-H300_IM.book Page 11 Monday, November 11, 2013 4:27 PM
Postavljanje sata
ON/OFF (napajanje)
Tipka za upravljanje
1
2
Pritisnite tipku ON/OFF (napajanje).
Odaberite željeni jezik.
11 BS
DSC-H300
4-476-545-11(1) (BS)
BS_DSC-H300_IM.book Page 12 Monday, November 11, 2013 4:27 PM
3
Odaberite željenu geografsku lokaciju prema uputstvima
na ekranu, zatim pritisnite z na tipki za upravljanje.
4
Postavite [Date & Time Format], [Summer Time]
i [Date & Time], zatim odaberite [OK].
5
Slijedite uputstva dana na ekranu.
BS 12
DSC-H300
4-476-545-11(1) (BS)
BS_DSC-H300_IM.book Page 13 Monday, November 11, 2013 4:27 PM
Snimanje fotografija/filmova
Tipka MOVIE
Tipka okidača
Točkić za odabir
načina
: Intelligent Auto
: Sweep Panorama
: Movie Mode
W/T (Zum)
W: smanjivanje
T: povećavanje
13 BS
DSC-H300
4-476-545-11(1) (BS)
BS_DSC-H300_IM.book Page 14 Monday, November 11, 2013 4:27 PM
Snimanje fotografija
1
2
Pritisnite tipku okidača do pola da biste fokusirali.
Pritisnite tipku okidača do kraja da biste snimili sliku.
Snimanje filmova
1
2
Pritisnite tipku MOVIE (film) za početak snimanja.
Ponovno pritisnite tipku MOVIE za zaustavljanje snimanja.
BS 14
DSC-H300
4-476-545-11(1) (BS)
BS_DSC-H300_IM.book Page 15 Monday, November 11, 2013 4:27 PM
Prikaz slika
W: smanjivanje
T: povećavanje
Tipka za upravljanje
(reprodukcija)
(brisanje)
1
Pritisnite tipku
(reprodukcija).
15 BS
DSC-H300
4-476-545-11(1) (BS)
BS_DSC-H300_IM.book Page 16 Monday, November 11, 2013 4:27 PM
x Odabir sljedeće/prethodne slike
Odaberite sliku pritiskom na B (sljedeće)/b (prethodno) na tipki za upravljanje.
Pritisnite z na sredini tipke za upravljanje da biste prikazali filmove.
x Brisanje slike
1 Pritisnite tipku (brisanje).
2 Odaberite [This Image] dok je odabrano v na tipki za upravljanje, a zatim
pritisnite z.
Funkcije softvera “PlayMemories Home”
Softver “PlayMemories Home” vam omogućava uvoz fotografija i filmova na
računar gdje ih možete upotrijebiti.
BS 16
DSC-H300
4-476-545-11(1) (BS)
BS_DSC-H300_IM.book Page 17 Monday, November 11, 2013 4:27 PM
Organizacija
Prikaz slika u kalendaru*
Uvoz slika s fotoaparata
Dijeljenje slika
Prijenos slika na mrežne
usluge*
Dijeljenje slika na servisu
“PlayMemories Online”
* Postoji razlika između Windows i Mac.
17 BS
DSC-H300
4-476-545-11(1) (BS)
BS_DSC-H300_IM.book Page 18 Monday, November 11, 2013 4:27 PM
z Preuzimanje “PlayMemories Home”
“PlayMemories Home” možete preuzeti na sljedećoj URL adresi:
www.sony.net/pm/
• Softverske aplikacije koje podržavaju Mac preuzmite sa sljedeće URL adrese:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
BS 18
DSC-H300
4-476-545-11(1) (BS)
BS_DSC-H300_IM.book Page 19 Monday, November 11, 2013 4:27 PM
Preporučeno računarsko okruženje
Prilikom upotrebe softvera i uvoza slika putem USB veze preporučuje se sljedeći
softver “PlayMemories Home”.
Windows
Operacioni sistem
(unaprijed instaliran)
Windows Vista* SP2/Windows 7 SP1/Windows 8
CPU
Intel Pentium III 800 MHz ili brži
Memorija
Windows Vista/Windows 7/Windows 8: 1 GB ili više
Tvrdi disk (prostor na disku Približno 600 MB
potreban za instalaciju)
Displej
1024 × 768 tačaka ili više
* Starter (Edition) nije podržan.
Mac
Operacioni sistem
(unaprijed instaliran)
Mac OS X v10.6 – v10.8
19 BS
DSC-H300
4-476-545-11(1) (BS)
BS_DSC-H300_IM.book Page 20 Monday, November 11, 2013 4:27 PM
Napomene o upotrebi fotoaparata
O upotrebi i njezi
Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, vršenje preinaka, fizičke udarce ili udarce,
na primjer, čekičem te pazite da vam proizvod ne ispadne i da ga ne nagazite. Budite
posebno oprezni s objektivom.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Prije početka snimanja obavite probno snimanje kako biste bili sigurni da fotoaparat
radi ispravno.
• Fotoaparat nije otporan na prašinu, prskanje ni vodu.
• Izbjegavajte izlaganje fotaparata vodi. Ako voda uđe u fotoaparat, može doći do
kvara. U nekim slučajevima kamera se ne može popraviti.
• Ne usmjeravajte fotoaparat prema suncu ili drugom jarkom svjetlu. To može
uzrokovati kvar fotoaparata.
• Ako dođe do kondenzacije vlage, uklonite je prije upotrebe fotoaparata.
• Nemojte tresti ni udarati fotoaparat. To može uzrokovati kvar te nećete moći snimati
slike. Osim toga, medij za snimanje može postati neupotrebljiv ili se slikovni podaci
mogu oštetiti.
BS 20
DSC-H300
4-476-545-11(1) (BS)
BS_DSC-H300_IM.book Page 21 Monday, November 11, 2013 4:27 PM
Upozorenje za autorska prava
Televizijski programi, filmovi, video trake i drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može značiti kršenje
zakonskih propisa zakona o autorskim pravima.
Bez kompenzacije za oštećen sadržaj ili kvar u snimanju
Sony ne može kompenzirati kvar u snimanju ili gubitak ili oštećenje snimljenog
sadržaja zbog kvara fotoaparata ili medija za snimanje itd.
Specifikacije
Fotoaparat
[Sistem]
Uređaj za slike: 7,76 mm (tipa 1/2.3) CCD, primarni filter boje
Ukupno piksela: Pribl. 20,4 megapiksela
Efektivni broj piksela: Pribl. 20,1 megapiksela
Objektiv: 35× objektiv za zumiranje
f = 4,5 mm – 157,5 mm (25 mm – 875 mm (ekvivalent filma od 35 mm))
F3,0 (W) – F5,9 (T)
21 BS
DSC-H300
4-476-545-11(1) (BS)
BS_DSC-H300_IM.book Page 22 Monday, November 11, 2013 4:27 PM
Kod snimanja filmova (16:9): 30,3 mm – 1060 mm
Kod snimanja filmova (4:3): 27,8 mm – 973 mm
SteadyShot: Optički
Uzastopno snimanje (snimanje pri najvećem broju piksela):
Pribl. 0,80 slika/sekundi (do 100 slika)
Format datoteke:
Fotografije: JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline) usklađeno, DPOF kompatibilno
Filmovi: MPEG-4 AVC/H.264
Mediji za snimanje: Unutrašnja memorija (pribl. 55 MB), “Memory Stick Duo”
mediji, “Memory Stick Micro” mediji, SD kartice, microSD memorijske kartice
Blic: Raspon blic (ISO osjetljivost (preporučeni nivo ekspozicije) postavljena na Auto):
Pribl. 4,0 m do 6,8 m (1,3 ft. do 22,3 ft.) (W)
Pribl. 1,5 m do 3,6 m (4,9 ft. do 11,8 ft.) (T)
[Ulazne i izlazne priključnice]
USB / A/V OUT priključak:
Video izlaz
Audio izlaz
USB komunikacija
USB komunikacija: Hi-Speed USB (USB 2.0)
BS 22
DSC-H300
4-476-545-11(1) (BS)
BS_DSC-H300_IM.book Page 23 Monday, November 11, 2013 4:27 PM
[Ekran]
LCD ekran: 7,5 cm (vrsta 3.0) TFT pogon
Ukupni broj tačaka: 460 800 tačaka
[Napajanje, općenito]
Napajanje: LR6 (veličina AA) alkalne baterije (4), 6 V
HR15/51: HR6 (veličina AA) nikl-metal hidrid baterije (4) (prodaje se zasebno),
4,8 V
Potrošnja električne energije (tokom snimanja): Pribl. 1,6 W
Radna temperatura: od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)
Temperatura pohrane: od –20 °C do +60 °C (od –4 °F do +140 °F)
Dimenzije (kompatibilne s CIPA tehnologijom):
127,5 mm × 89,0 mm × 91,7 mm (5 1/8 inča × 3 5/8 inča × 3 5/8 inča) (Š/V/D)
Masa (kompatibilno s CIPA tehnologijom) (uključujući četiri baterije
i “Memory Stick Duo” mediji):
Pribl. 590 g (1 lb 4,8 oz)
Mikrofon: Monaural
Zvučnik: Monaural
Exif Print: Kompatibilno
PRINT Image Matching III: Kompatibilno
23 BS
DSC-H300
4-476-545-11(1) (BS)
BS_DSC-H300_IM.book Page 24 Monday, November 11, 2013 4:27 PM
Dizajn i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne najave.
Zaštitni znakovi
• Sljedeće oznake zaštitni su znakovi kompanije Sony Corporation.
, “Cyber-shot”, “Memory Stick Duo”, “Memory Stick Micro”,
“PlayMemories Home”, “PlayMemories Online” i logotip “PlayMemories Online”.
• Windows je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak kompanije Microsoft
Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
• Mac i Mac OS su registrirani zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc.
• Logotip SDXC je zaštitni znak kompanije SD-3C, LLC.
• Facebook i logotip “f” zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi kompanije
Facebook, Inc.
• YouTube i logotip YouTube zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
kompanije Google Inc.
• Osim toga, nazivi sistema i proizvoda upotrijebljeni u ovom priručniku općenito su
zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi odgovarajućih razvojnih programera
ili proizvođača. Međutim oznake ™ ili ® ne upotrebljavaju se u svim slučajevima
u ovom priručniku.
BS 24
DSC-H300
4-476-545-11(1) (BS)
BS_DSC-H300_IM.book Page 25 Monday, November 11, 2013 4:27 PM
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljena
pitanja potražite na našoj web lokaciji za korisničku podršku.
25 BS
DSC-H300
4-476-545-11(1) (BS)
SR_DSC-H300_IM.book Page 2 Monday, November 11, 2013 4:29 PM
SR
Priručnik za upotrebu
Saznajte više o fotoaparatu („Cyber-shot Vodič
za korisnike“)
„Cyber-shot Vodič za korisnike“ je onlajn priručnik. Pogledajte
ga da biste videli detaljna uputstva o mnogim funkcijama
fotoaparata.
1 Pristupite Sony stranici za podršku.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Izaberite zemlju ili region.
3 Potražite model svog fotoaparata na stranici za podršku.
• Naziv modela se nalazi na donjoj strani fotoaparata.
SR 2
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SR)
SR_DSC-H300_IM.book Page 3 Monday, November 11, 2013 4:29 PM
Provera pakovanja
Broj u zagradama označava količinu te stavke u pakovanju.
• Fotoaparat (1)
• Alkalne baterije LR6 (veličine AA) (4)
• Namenski USB kabl (1) (Sony Corporation 1-837-783-)
• Kaiš za nošenje na ramenu (1)
• Poklopac za objektiv (1)/Traka poklopca za objektiv (1)
• Priručnik za korisnike (ovaj priručnik) (1)
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite jedinicu
kiši ili vlazi.
[ PAŽNJA
Zamenite bateriju samo sa baterijom navedenog tipa. U suprotnom, može doći do požara
ili povreda.
3 SR
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SR)
SR_DSC-H300_IM.book Page 4 Monday, November 11, 2013 4:29 PM
Za korisnike u Evropi
[ Napomena za korisnike u zemljama u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
[ Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prekine prenos podataka, ponovo pokrenite
aplikaciju ili iskopčajte i ponovo priključite kabl za komunikaciju (USB itd.).
Ovaj proizvod je testiran i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim
u EMC direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra (9,8 stopa).
Elektromagnetna polja na određenim frekvencijama mogu da utiču na zvuk i sliku
ove jedinice.
SR 4
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SR)
SR_DSC-H300_IM.book Page 5 Monday, November 11, 2013 4:29 PM
[ Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primenljivo
u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme
za odvojeno sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se proizvod
ne sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo da odložite na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske
opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.
5 SR
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SR)
SR_DSC-H300_IM.book Page 6 Monday, November 11, 2013 4:29 PM
[ Odlaganje potrošenih baterija (primenljivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju označava da se baterija koja
se dobija uz ovaj proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol.
Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja
baterija. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili
celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno zbrinuta, predajte potrošenu bateriju
na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu upravu,
komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
SR 6
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SR)
SR_DSC-H300_IM.book Page 7 Monday, November 11, 2013 4:29 PM
Umetanje baterija/memorijske kartice
(prodaje se zasebno)
Budite sigurni da je zarezani ugao okrenut pravilno.
1
2
Otvorite poklopac.
Umetnite memorijsku karticu (prodaje se zasebno).
7 SR
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SR)
SR_DSC-H300_IM.book Page 8 Monday, November 11, 2013 4:29 PM
3
Podudarite +/– i ubacite baterije.
x Baterije koje možete i koje ne možete da koristite sa
fotoaparatom.
U tabeli u nastavku,
označava baterije koje mogu da se koriste,
dok — označava one koje ne mogu da se koriste.
Tip baterija
Isporučene
Podržane
Alkalne baterije LR6 (veličine AA)
HR15/51: HR6 Nikl-metal-hidridne
baterije (veličine AA)
—
Litijumske baterije*
—
—
Manganske baterije*
—
—
Ni-Cd baterije*
—
—
* Radne performanse ne mogu biti garantovane ako napon opadne ili dođe do drugih
problema uzrokovanih osobinama baterije.
SR 8
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SR)
SR_DSC-H300_IM.book Page 9 Monday, November 11, 2013 4:29 PM
• Nikl-metal-hidridne baterije mogu da se pune korišćenjem punjača za baterije
(prodaje se zasebno).
• Performanse fotoaparata se razlikuju u zavisnosti od proizvođača i tipa baterija koje
koristite. Takođe, performanse baterija mogu dramatično da opadnu na niskim
temperaturama. Naročito, na temperaturama ispod 5 °C (41 °F), fotoaparat može
neočekivano da se isključi kada ga uključite ili ga prebacite iz režima pregleda
u režim snimanja.
Za detaljnije informacije o baterijama, pogledajte „Cyber-shot Vodič za korisnike“,
odeljak „Baterije“.
• Imajte u vidu da ne možemo garantovati pune performanse fotoaparata ako koristite
baterije koje nisu naznačene kao „podržane“ u prethodnoj tabeli.
9 SR
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SR)
SR_DSC-H300_IM.book Page 10 Monday, November 11, 2013 4:29 PM
x Trajanje baterije i broj slika koje je moguće snimiti/
pregledati
Trajanje baterije
Broj slika
Približno 175 min.
Približno 350 slika
Stvarno snimanje (filmovi)
Približno 85 min.
—
Neprekidno snimanje (filmovi)
Približno 150 min.
—
Prikazivanje (fotografije)
Približno 400 min.
Približno 8000 slika
Snimanje (fotografije)
• Brojevi su zasnovani na CIPA standardu.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
x Način uklanjanja memorijske kartice
Pritisnite jednom memorijsku karticu da biste je izbacili.
SR 10
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SR)
SR_DSC-H300_IM.book Page 11 Monday, November 11, 2013 4:29 PM
Podešavanje sata
ON/OFF (Napajanje)
Kontrolno dugme
1
2
Pritisnite dugme ON/OFF (Napajanje).
Izaberite željeni jezik.
11 SR
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SR)
SR_DSC-H300_IM.book Page 12 Monday, November 11, 2013 4:29 PM
3
Izaberite željenu geografsku lokaciju prateći uputstva na
ekranu, a zatim pritisnite z na kontrolnom dugmetu.
4
Podesite [Date & Time Format], [Summer Time]
i [Date & Time], a zatim pritisnite [OK].
5
Pratite uputstva na ekranu.
SR 12
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SR)
SR_DSC-H300_IM.book Page 13 Monday, November 11, 2013 4:29 PM
Snimanje fotografija/filmova
Dugme MOVIE
Okidač
W/T (Zum)
Točkić za izbor režima
W: udaljavanje
T: približavanje
: Intelligent Auto
: Sweep Panorama
: Movie Mode
Snimanje fotografija
1
2
Da biste fokusirali sliku, pritisnite okidač do pola.
Da biste snimili sliku, pritisnite okidač do kraja.
13 SR
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SR)
SR_DSC-H300_IM.book Page 14 Monday, November 11, 2013 4:29 PM
Snimanje filmova
1
2
Pritisnite dugme MOVIE (Film) da biste započeli snimanje.
Da biste zaustavili snimanje, ponovo pritisnite
dugme MOVIE.
SR 14
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SR)
SR_DSC-H300_IM.book Page 15 Monday, November 11, 2013 4:29 PM
Pregledanje slika
W: udaljavanje
T: približavanje
Kontrolno dugme
(Reprodukcija)
(Brisanje)
1
Pritisnite dugme
(Reprodukcija).
15 SR
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SR)
SR_DSC-H300_IM.book Page 16 Monday, November 11, 2013 4:29 PM
x Biranje sledeće/prethodne slike
Izaberite sliku pritiskom na B (sledeća)/b (prethodna) na kontrolnom točkiću.
Pritisnite z u sredini kontrolnog točkića da biste videli filmove.
x Brisanje slike
1 Pritisnite dugme (Brisanje).
2 Izaberite [This Image] pomoću oznake v na kontrolnom dugmetu, a zatim
pritisnite z.
Funkcije softvera „PlayMemories Home“
Softver „PlayMemories Home“ vam omogućava da uvezete fotografije i filmove
na računar i da ih koristite.
SR 16
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SR)
SR_DSC-H300_IM.book Page 17 Monday, November 11, 2013 4:29 PM
Organizovanje
Pregled slika na kalendaru*
Uvoz slika iz fotoaparata
Deljenje slika
Otpremanje slika na
usluge na internetu*
Deljenje slika na
„PlayMemories Online“
* Postoji razlika između Windows i Mac platformi.
17 SR
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SR)
SR_DSC-H300_IM.book Page 18 Monday, November 11, 2013 4:29 PM
z Preuzimanje softvera „PlayMemories Home“
„PlayMemories Home“ možete da preuzmete tako što ćete otići
na sledeću URL adresu:
www.sony.net/pm/
• Za softverske aplikacije koje podržavaju Mac, preuzmite sadržaj sa
sledeće URL adrese:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
SR 18
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SR)
SR_DSC-H300_IM.book Page 19 Monday, November 11, 2013 4:29 PM
Preporučeno računarsko okruženje
Za korišćenje softvera „PlayMemories Home“, preporučujemo sledeća sistemska
okruženja.
Windows
OS (ranije instaliran)
Windows Vista* SP2/Windows 7 SP1/Windows 8
Procesor
Intel Pentium III 800 MHz ili brži
Memorija
Windows Vista/Windows 7/Windows 8: 1 GB ili više
Čvrsti disk (prostor na disku Približno 600 MB
potreban za instalaciju)
Displej
1024×768 tačaka ili više
* Starter (Edition) nije podržan.
Mac
OS (ranije instaliran)
Mac OS X v10.6 – v10.8
19 SR
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SR)
SR_DSC-H300_IM.book Page 20 Monday, November 11, 2013 4:29 PM
Napomene o korišćenju fotoaparata
O upotrebi i održavanju
Ne koristite proizvod nemarno, ne rasklapajte ga niti menjajte i ne izlažite fizičkoj sili
kao što su udarci, ispuštanje ili gaženje. Posebno vodite računa o objektivu.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Pre nego što započnete snimanje, napravite probni snimak da biste se uverili da
fotoaparat radi ispravno.
• Kamera nije zaštićena od prašine, prskanja i potapanja u vodu.
• Izbegavajte izlaganje kamere vodi. Ukoliko voda uđe u kameru, može doći do kvara.
U nekim slučajevima, kameru nije moguće popraviti.
• Ne usmeravajte kameru u pravcu sunca ili drugog sjajnog svetla. To može da izazove
kvar fotoaparata.
• Ako dođe do kondenzacije vlage, uklonite je pre nego što počnete da koristite
fotoaparat.
• Ne tresite i ne udarajte fotoaparat. To može da izazove kvar i možda nećete moći
da snimate slike. Osim toga, medijum za snimanje može da postane neupotrebljiv
ili podaci mogu da budu oštećeni.
SR 20
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SR)
SR_DSC-H300_IM.book Page 21 Monday, November 11, 2013 4:29 PM
Upozorenje o autorskim pravima
Televizijski programi, filmovi, video-trake i ostali materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašćeno snimanje takvih materijala moglo bi da bude
protiv odredbi zakona o autorskim pravima.
Nema nadoknade za oštećen sadržaj ili grešku u snimku
Sony ne može da nadoknadi posledice grešaka pri snimanju, gubitka ili oštećenja
snimljenog sadržaja zbog kvara fotoaparata ili medija za snimanje itd.
Specifikacije
Fotoaparat
[Sistem]
Uređaj za generisanje slike: 7,76 mm (1/2.3 tip) CCD, filter za primarne boje
Ukupni broj piksela: Približno 20,4 megapiksela
Efektivni broj piksela: Približno 20,1 megapiksela
Objektiv: Objektiv sa zumom od 35×
f = 4,5 mm – 157,5 mm (25 mm – 875 mm (ekvivalentno filmu od 35 mm))
F3,0 (W) – F5,9 (T)
21 SR
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SR)
SR_DSC-H300_IM.book Page 22 Monday, November 11, 2013 4:29 PM
Prilikom snimanja filmova (16:9): 30,3 mm – 1060 mm
Prilikom snimanja filmova (4:3): 27,8 mm – 973 mm
SteadyShot: Optički
Uzastopno snimanje (pri snimanju sa najvećim brojem piksela):
Približno 0,80 slika/sekund (do 100 slika)
Format datoteke:
Fotografije: JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline) kompatibilne, DPOF kompatibilne
Filmovi: MPEG-4 AVC/H.264
Medijum za snimanje: Interna memorija (približno 55 MB), „Memory Stick Duo“
mediji, „Memory Stick Micro“ mediji, SD kartice, microSD memorijske kartice
Blic: Domet blica (ISO osetljivost (preporučeni indeks ekspozicije) podešena na Auto):
Približno 4,0 m do 6,8 m (1,3 stope do 22,3 stope) (W)
Približno 1,5 m do 3,6 m (4,9 stope do 11,8 stope) (T)
[Priključci za ulaz i izlaz]
USB / A/V OUT priključak:
Video izlaz
Audio izlaz
USB komunikacija
USB komunikacija: Hi-Speed USB (USB 2.0)
SR 22
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SR)
SR_DSC-H300_IM.book Page 23 Monday, November 11, 2013 4:29 PM
[Ekran]
LCD ekran: 7,5 cm (tip 3.0) TFT pogon
Ukupan broj tačaka: 460.800 tačaka
[Napajanje, opšti podaci]
Napajanje: Alkalne baterije LR6 (veličine AA) (4), 6 V
HR15/51: HR6 Nikl-metal-hidridne baterije (veličine AA) (4)
(prodaje se zasebno), 4,8 V
Potrošnja energije (tokom snimanja): Približno 1,6 W
Radna temperatura: 0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Temperatura skladištenja: –20°C do +60°C (–4°F do +140°F)
Dimenzije (u skladu sa CIPA standardom):
127,5 mm × 89,0 mm × 91,7 mm (5 1/8 inča × 3 5/8 inča × 3 5/8 inča) (Š/V/D)
Masa (u skladu sa CIPA standardom) (sa četiri baterije i „Memory Stick Duo“ mediji):
Približno 590 g (1 funta 4,8 unce)
Mikrofon: Monoauralni
Zvučnik: Monoauralni
Exif Print: Kompatibilno
PRINT Image Matching III: Kompatibilno
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.
23 SR
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SR)
SR_DSC-H300_IM.book Page 24 Monday, November 11, 2013 4:29 PM
Zaštitni znakovi
• Sledeće oznake su zaštitni znakovi kompanije Sony Corporation.
, „Cyber-shot“, „Memory Stick Duo“, „Memory Stick Micro“,
„PlayMemories Home“, „PlayMemories Online“ i logotip „PlayMemories Online“.
• Windows je registrovani zaštitni znak kompanije Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
• Mac i Mac OS su registrovani zaštitni znakovi kompanije Apple Inc.
• Logotip SDXC je zaštitni znak kompanije SD-3C, LLC.
• Facebook i logotip „f“ su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije
Facebook, Inc.
• YouTube i logotip YouTube su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi
kompanije Google Inc.
• Pored toga, nazivi sistema i proizvoda koji su korišćeni u ovom priručniku su,
uopšte, zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi odgovarajućih razvojnih
timova ili proizvođača. Međutim, oznake ™ ili ® nisu u svim slučajevima korišćene
u ovom priručniku.
SR 24
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SR)
SR_DSC-H300_IM.book Page 25 Monday, November 11, 2013 4:29 PM
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na česta pitanja možete
da vidite na veb-sajtu naše korisničke podrške.
25 SR
DSC-H300
4-476-545-11(1) (SR)
DSC-H300
4-476-545-11(1) (LT)
DSC-H300
4-476-545-11(1) (LT)
4-476-545-11(1) (EE-LV-LT-SI-BS-SR-MK-AL-BG)
Digital Still Camera
Digitaalfotoaparaat / Digitālā fotokamera /
Skaitmeninis fotoaparatas / Digitalni fotoaparat /
Digitalni fotoaparat / Digitalni fotoaparat / Дигитален фотоапарат /
Fotoaparat dixhital / Цифров фотоапарат
Instruction Manual
© 2013 Sony Corporation
BG
DSC-H300
DSC-H300
4-476-545-11(1) (EE-LV-LT-SI-BS-SR-MK-AL-BG)
DSC-H300
4-476-545-11(1) (EE-LV-LT-SI-BS-SR-MK-AL-BG)
Download PDF

advertising