Sony | DSC-H50 | Sony DSC-H50 Navodila za uporabo

Digitalni fotoaparat
Navodila za uporabo
DSC-H50
Podrobnosti o naprednejših funkcijah si oglejte s
pomočjo računalnika, v priročniku “Cyber-shot”
na priloženem CD-ROM-u.
Navodila za uporabo
Pred začetkom uporabe fotoaparata natančno preberite navodila in jih shranite, da jih
boste lahko uporabili tudi v prihodnosti.
© 2008 Sony korporacija
Zabeležite si
Model in serijska številka naprave sta
navedena na njenem spodnjem delu.
Serijsko številko vpišite v spodnji prazni
prostor. Te podatke imejte pripravljeno
vsakokrat, ko se boste v zvezi s to
napravo želeli posvetovati s Sonyjevim
pooblaščenim predstavnikom.
Oznaka modela: DSC- H50
Serijska številka: ____________________
OPOZORILO
Preprečite nevarnost požara ali
električnega udara in naprave ne
izpostavljajte dežju ali vlagi.
2
POMEMBNI
VARNOSTNI UKREPI
Zavoljo vaše varnosti vas prosimo, da
pred uporabo naprave temeljito preberete
spodnja navodila in jih shranite za
morebitno uporabo v prihodnosti.
Upoštevajte vsa opozorila, varnostne
ukrepe in navodila, ki se nanašajo na
napravo.
Uporaba
Namestitev
x Omrežno napajanje
x Voda in vlaga
Za napajanje naprave uporabljajte le tisto
vrsto izvora, ki je navedena na nalepki. Če
niste prepričani, katero vrsto električnega
napajanja uporabljate doma, se posvetujte s
svojim prodajalcem ali z lokalnim podjetjem za
energijo. Pri napravah, ki delujejo na baterijo ali
drug izvor, si oglejte navodila za uporabo.
Ne uporabljajte naprav, ki so priključene na
električno omrežje, v bližini vode – na primer,
v bližini kopalne kadi, umivalnika, bazena ali v
mokri kleti, ipd.
x Polarizacija
Ta naprava utegne biti opremljena s
polariziranim vtičem na omrežnem AC kablu
(vtič, ki ima en priključek širši od drugega).
Ta vtič lahko v omrežno vtičnico vstavite le v eni
smeri. To je zaradi varnosti. Če vtiča ne morete
do konca vstaviti v vtičnico, ga poskusite obrniti.
Če ga še vedno ne morete vstaviti, se posvetujte
z električarjem, ki naj vam priskrbi ustrezno
vtičnico. Ne vstavljajte polariziranega vtiča v
vtičnico na silo.
x Preobremenitev
Ne preobremenjujte stenskih vtičnic, podaljškov
ali doz s preveliko kapaciteto, ker bi utegnilo
priti do požara ali električnega udara.
x Če v enoto zaide predmet ali
tekočina
Nikoli ne potiskajte kakršnihkoli stvari v
odprtine na enoti, ker bi utegnile priti v stik
z deli z nevarno napetostjo, kar bi utegnilo
povzročiti požar ali električni udar. Pazite, da na
enoto nikoli ne polijete kakršnekoli tekočine.
x Priključki
Ne uporabljajte priključkov, ki niso priporočena s
strani izdelovalca, ker bi to utegnilo biti nevarno.
x Čiščenje
Pred čiščenjem ali loščenjem, enoto izključite iz
stenske vtičnice. Ne uporabljajte tekočih čistil ali
čistil v spreju. Uporabite krpo, rahlo navlaženo z
vodo in z njo očistite ohišje.
x Zaščita omrežnega kabla
Obrnite kabel tako, da ne boste po njem stopali
ali ga priščipnili s predmeti, ki ste jih postavili
nanj ali poleg njega. Še posebej bodite pozorni
na vtiče, vtikalne doze in na mesto, kjer kabel
izstopa iz enote.
x Dodatna oprema
Ne postavljajte naprave na nestabilen voziček,
mizo, stojalo, konzolo, ipd. Naprava bi utegnila
pasti in poškodovati otroka ali odraslega in lahko
bi prišlo do resne okvare. Uporabljajte le stojala,
konzole in mize, ki jih priporoča proizvajalec.
x Zračenje
Reže in odprtine v ohišju enote omogočajo
potrebno zračenje. Da bi zagotovili zanesljivo
delovanje enote in da bi jo zaščitili pred
pregrevanjem, jih nikoli ne ovirajte ali zapirajte.
– Nikoli ne prekrivajte rež in odprtin s krpami
ali drugimi materiali,
– Nikoli ne polagajte enote na posteljo, kavč,
preprogo in podobne površine, ker bi s tem
ovirali zračenje,
– Nikoli ne postavljajte enote v zaprt prostor, kot
je knjižna omara ali vgrajena omarica, razen če
je zagotovljeno zračenje,
– Ne postavljajte enote v bližino ali nad radiator
ali izvor toplote ali na mesto, kjer bi bila
izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
x Strele
Za dodatno varnost enote jo med nevihto ali če
je dlje časa ne nameravate uporabiti, izključite iz
stenske vtičnice in izključite anteno ter kabel.
S tem boste preprečili okvaro naprave, ki bi
jo utegnila povzročiti strela ali prenapetosti
električnega napajanja.
3
Popravilo
x Okvara, ki zahteva popravilo
V naslednjih primerih izključite napravo
iz stenske vtičnice in prepustite popravilo
usposobljenemu osebju:
– če je omrežni kabel poškodovan ali obrabljen,
– če je v enoto zašla tekočina ali kak predmet,
– če je bila enota izpostavljena dežju ali vodi,
– če je bila enota izpostavljena močnemu udarcu
(npr. ob padcu) ali če se je poškodovalo ohišje,
– če enota ne deluje pravilno, čeprav upoštevate
navodila. Nastavite le tiste tipke, ki so
določene v navodilih. Neustrezna nastavitev
drugih tipk bi utegnila povzročiti okvaro in
zahtevati resen poseg usposobljenega tehnika,
da bi enota zopet pravilno delovala.
– če enota občutno spremeni način delovanja
– v tem primeru je potrebno popravilo.
x Popravilo
Ne poskušajte popraviti enote sami, ker bi se
pri odpiranju in odstranitvi pokrovov izpostavili
visoki napetosti in drugim nevarnostim.
Prepustite vsa popravila usposobljenemu
serviserju.
x Nadomestni deli
Če so potrebni nadomestni deli, se prepričajte,
da je serviser uporabil take, ki jih določa
izdelovalec in imajo enake lastnosti kot
originalni deli.
Pri nepooblaščenem nadomeščanju utegne
priti do požara, električnega udara ali drugih
nevarnosti.
x Preverjanje varnosti
Po popravilu enote prosite serviserja, da opravi
rutinsko preverjanje (kot določa izdelovalec) in
se prepriča, da je enota varna za uporabo.
4
Najprej preberite naslednje
POZOR
Baterije menjajte le z ustrezno vrsto. V
nasprotnem primeru bi utegnilo priti do
požara ali poškodbe.
Za evropske kupce
Ta naprava je bila testirana in ustreza
omejitvam, ki jih določa EMC direktiva
za uporabo priključnih kablov, krajših od
3 metrov.
x Opozorilo
Elektromagnetna polja na določenih
frekvencah utegnejo vplivati na sliko
fotoaparata.
x Opomba
Če se zaradi statične elektrike ali
elektromagnetnega polja prenos podatkov
prekine, ponovno zaženite program ali
izklopite in ponovno vklopite kabel USB.
Odpadna električna in
elektronska oprema (velja
za evropsko unijo in druge
evropske države s
sistemom ločevanja
odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi
embalaži nahaja ta simbol, pomeni,
naj z izdelkom ne ravnamo enako kot
z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga
morate na ustreznem zbirnem mestu za
električno in elektronsko opremo. S tem
ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju potencialnih negativnih
posledic za okolje in naše zdravje, ki bi
ga povzročilo nepravilna odstranitev tega
izdelka. Z recikliranjem materialov bomo
ohranili naravne vire. O podrobnostih
glede recikliranja tega izdelka lahko
povprašate na upravni enoti ali v trgovini,
kjer ste izdelek kupili.
x Odpadne baterije (velja za
evropsko unijo in
druge evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Če se na bateriji ali na njeni embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z njo ne
ravnamo enako kot z gospodinjskimi
odpadki. S tem ko baterijo pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za
okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo
nepravilna odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili
naravne vire. O podrobnostih glede
recikliranja tega izdelka lahko povprašate
na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
5
x Opomba kupcem v državah z EU
direktivami
Proizvajalec tega izdelka je korporacija
Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japonska. Pooblaščen predstavnik
za EMC in varnost izdelka je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi
s servisom in garancijo se obrnite na
naslove, navedene v dokumentih za servis
in v garantnem listu
6
Vsebina
POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI................................................2
Najprej preberite naslednje..........................................................4
Opombe o uporabi fotoaparata ....................................................8
Uvod ................................................................................................................ 9
Pregled priložene dodatne opreme ...............................................9
Obroč za objektiv / Daljinski upravljalnik ...................................... 10
1 Priprava baterije ................................................................... 12
2 Vstavljanje baterij/spominske ploščice »Memory Stick Duo«
(ni priložena) ........................................................................ 13
3 Vklop fotoaparata / nastavitev ure ............................................ 15
Snemanje slik na enostaven način ............................................................16
Izbirnik načina/Zoom/Bliskavica/Makro/Samosprožilec/Prikaz ...... 17
Snemanje v načinu »Smile Shutter«............................................. 20
Snemanje z ročnimi nastavitvami« ............................................... 21
Predvajaje/brisanje slik.............................................................................. 23
Učenje raznih funkcij – HOME/menu ...................................................... 26
Uporaba zaslona HOME .......................................................... 26
Postavke na zaslonu HOME ...................................................... 27
Uporaba postavk v meniju ......................................................... 28
Postavke v meniju .................................................................... 29
Uporaba računalnika ...................................................................................31
Operacijski sistemi za USB priključitev, ki jih računalnik podpira
in računalniški program (priložen) ............................................... 31
Ogled priročnikov “Cyber-shot Handbook” in “Cyber-shot
Step-up Guide” ....................................................................... 32
Indikatorji na zaslonu ................................................................................. 33
Čas delovanja baterij in zmogljivost pomnilnika .................................... 36
Čas delovanja baterij in število slik, ki jih lahko posnamete/
predvajate .............................................................................. 36
Število fotografij in čas snemanja filmov ....................................... 37
Odpravljanje težav ...................................................................................... 38
Baterije in napajanje ................................................................. 38
Snemanje fotografij / filmov ....................................................... 39
Predvajanje slik ....................................................................... 40
Varnostni ukrepi ...........................................................................................41
Tehnični podatki .......................................................................................... 42
7
Opombe o uporabi fotoaparata
x Zaščitna kopija podatkov v
notranjem pomnilniku in na
spominski ploščici »Memory Stick
Duo«
Ne izključujte fotoaparata in ne odstranjujte
baterij ali spominske ploščice, medtem ko sveti
lučka Access, ker bi se podatki v notranjem
pomnilniku ali na spominski ploščici »Memory
Stick Duo« utegnili uničiti. Vedno si ustvarite
varnostno kopijo podatkov.
x Opombe o snemanju/predvajanju
• Ta fotoaparat ni odporen ne na prah, ne na
vodo. Pred uporabo si preberite poglavje
»Varnostni ukrepi« (str. 41).
• Pred snemanjem enkratnih dogodkov, opravite
preizkusno snemanje in se prepričajte, da
fotoaparat brezhibno deluje.
• Pazite, da v fotoaparat ne zaide voda, ker bi s
tem povzročili nepopravljivo škodo.
• Ne usmerjajte fotoaparata proti soncu ali drugi
močni luči, ker bi s tem povzročili nepravilno
delovanje fotoaparata.
• Ne uporabljajte fotoaparata na mestu, ki je
izpostavljeno močnim radijskim valovom ali
sevanju. V tem primeru s fotoaparatom namreč
ne bi mogli pravilno snemati ali predvajati.
• Izpostavljanje fotoaparata pesku ali prahu ga
utegne poškodovati.
• Če se pojavi vlaga, jo odstranite pred uporabo
fotoaparata (str. 41).
• Ne tresite in ne tolcite po fotoaparatu. S tem bi
povzročili okvaro fotoaparata in nesposobnost
snemanja slik ter okvaro snemalnega medija ali
poškodbo ali izgubo slikovnih podatkov.
• Pred uporabo očistite površino bliskavice. Pri
oddajanju svetlobe bliskavica ustvarja toploto,
zaradi katere se utegne umazanija na površini
razbarvati ali se prilepiti. V tem primeru
bliskavica ne bo oddajala dovolj svetlobe.
x Opombe o LCD zaslonu, iskalu in
objektivu
• LCD zaslon je izdelan z uporabo izredno
natančne tehnologije, tako da je prek 99,99
odstotka slikovnih pik aktivnih. Kljub temu se
lahko pojavijo majhne črne pike in/ali svetle
pike (rdeče, zelene, modre), ki ne izginejo. Te
pike se pojavijo v normalnem procesu izdelave
in nimajo vpliva na posnetek.
• Če je baterija prazna, fotoaparat z odprtim
objektivom ne bo deloval. Vstavite polno
baterijo, nato fotoaparat ponovno vklopite.
• Ne držite fotoaparata za LCD zaslon.
x Opombe v zvezi s kompatibilnostjo
slikovnih zapisov
• Ta fotoaparat ustreza standardom, ki jih je
sprejelo združenje JEITA (Japan Electronic
and Information Technology Industrie
Association).
• Za predvajanje slikovnih zapisov, ki ste jih
posneli s svojim fotoaparatom, na drugih
napravah oziroma predvajanje slikovnih
zapisov, ki ste jih posneli ali uredili z drugi
napravami, na vaši napravi, ne moremo
jamčiti.
x Opomba v zvezi z avtorskimi
pravicami
Televizijski programi, filmi, video posnetki in
drugi posnetki so pogosto zaščiteni z avtorskimi
pravicami. Nepooblaščeno snemanje teh
posnetkov je lahko v nasprotju s pogoji zakona o
zaščiti avtorskih pravic.
x Za vsebino posnetkov ni
kompezacije
Vsebina posnetkov ne more biti povrnjena zaradi
snemanja ali predvajanja z nepravilno delujočim
digitalnim fotoaparatom itd.
8
Priprave
Pregled priložene dodatne opreme
• Polnilnik baterije BC-CSGB/BC-CSGC (1)
• Pas za čez ramo (1)
• Daljinski upravljalnik (1)
• Omrežni kabel (1)
• Obroč za objektiv (1) /
Prilagodilni nastavek (1)
• Akumulatorska baterija NP-BG1 (1)/Škatlica
za baterijo
• Pokrovček za objektiv (1)/
Trak za pokrovček (1)
• USB, A/V, DC IN kabel za večnamenski
priključek (1)
• CD-ROM (1)
– program za Cyber-shot
– priročnik “Cyber-shot Handbook”
– priročnik “Cyber-shot Step-up Guide”) (1)
• Navodila za uporabo (ta priročnik)
Pritrdite pas za čez ramo in pokrovček za
objektiv, da vam fotoaparat ne pade z rok.
9
Obroč za objektiv / Daljinski upravljalnik
x Pritrditev obroča za objektiv
1
2
3
4
1
2
3
4
Pri izklopljenem fotoaparatu pritrdite prilagodilni obroču (A).
Obrnite del [a] na prilagodilnem obroču v smeri puščice in nastavite indikator za 1
na indikator za 2.
Naravnajte indikator 3 na obroču za objektiv (B) z indikatorjem 2 in obroč
pritrdite. Obrnite obroč v smeri puščice, dokler ne zaskoči.
Prepričajte se, da je indikator »TOP« nastavljen tako, kot kaže slika.
Obroč za objektiv je pravilno nastavljen v položaju, ki ga kaže slika.
• Ko je obroč za objektiv (B) pritrjen, se del (a) na prilagodilnem obroču ne bo obračal. Če obroč
ni pravilno nastavljen, se bodo na robovih zaslona pojavile temne sence. Odstranite obroč in ga
ponovno nastavite.
Shranjevanje obroča za objektiv
Namestite obroč za objektiv kot je prikazano na spodnji sliki
in ga zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler ne zaskoči.
10
x Daljinski upravljalnik
S pomočjo daljinskega upravljalnika je upravljanje fotoaparata povsem enostavno.
1 Oddajnik
2 Tipka HOME
3 Tipka SLIDE SHOW
4 Tipka MENU
5 Tipka SHUTTER
6 Za snemanje : Tipka Zoom (W/T)
Za predvajanje : Tipka /
(playback zoom)/Tipka
(Index)
7 Nadzorna tipka
8 Senzor za daljinsko upravljanje
Opomba
Pred uporabo daljinskega upravljalnika odstranite izolacijski listek.
Izolacijski listek
Zamenjava baterij v daljinskem upravljalniku
1
2
3
Med pritiskanjem na stikalo, z nohtom izvlecite prostor za
baterijo.
Vstavite novo baterijo, tako da je stran + obrnjena navzgor.
Vstavite prostor za baterijo nazaj v daljinski upravljalnik, Stikalo
dokler ne zaskoči.
OPOZORILO
Če z baterijo ne ravnate pravilno, lahko eksplodira. Ne polnite, razstavljajte je in ne
mecite je v ogenj.
• Ko je litijeva baterija šibka, utegne biti razdalja za delovanje daljinskega upravljalnika krajša ali
daljinski upravljalnik ne bo pravilno deloval. V tem primeru zamenjajte baterijo z novo litijevo
baterijo Sony CR2025. Z uporabo drugih baterij utegnete povzročiti požar ali eksplozijo.
11
1 Priprava baterije
1
2
Lučka CHARGE
Napajalni kabel
1 Vstavite baterijo v polnilnik.
2 Priključite baterijo v stensko vtičnico.
Lučka CHARGE zasveti in polnjenje se začne.
Ko se lučka CHARGE izklopi, je polnjenje končano (praktično polnjenje).
Če nadaljujete s polnjenjem baterije še več kot eno uro (dokler ni povsem polna), bo
polnjenje trajalo malo dlje.
x Čas polnjenja
Čas popolnega polnjenja
Čas praktičnega polnjenja
Pribl. 330 min.
Pribl. 270 min.
• Čas, ki je potreben za polnjenje povsem prazne baterije pri temperaturi 250C. V določenih pogojih
polnjenje traja dlje.
• Več o številu slik, ki jih lahko posnamete si oglejte na strani 30.
• Priključite baterijo v lahko dostopno stensko vtičnico.
• Tudi če lučka CHARGE ne sveti, polnilnik ni izključen iz omrežja, vse dokler je priključen v stensko
vtičnico. V primeru težav s polnilnikom ga nemudoma izklopite, tako da izvlečete vtič iz stenske
vtičnice.
• Ko je polnjenje končano, izključite omrežni kabel iz stenske vtičnice in odstranite baterijo iz
polnilnika.
• Izdelano za uporabo z združljivimi Sonyjevimi baterijami.
12
2 Vstavljanje baterije / spominske ploščice
»Memory Stick Duo« (ni priložena)
1
2
3
Pokrov za
baterije/»Memory
Stick Duo«
Vstavite »Memory
Stick Duo«, s priključki
obrnjenimi proti objektivu.
Medtem ko s konico
baterije pritiskate na stikalo
za izmet, vstavite baterijo.
1 Odprite pokrov za baterijo/»Memory Stick Duo«.
2 Vstavite »Memory Stick Duo« (ni priložena).
3 Vstavite baterijo.
4 Zaprite pokrov za baterijo/»Memory Stick Duo«.
x Če spominska ploščica »Memory Stick Duo« ni vstavljena.
Fotoaparat bo snemal/predvajal slike v notranji pomnilnik (prbl. 15 MB).
x Preverjanje preostalega časa delovanja baterije
Pritisnite na tipko POWER, da vklopite fotoaparat in preverite čas na LCD zaslonu.
Indikator
preostalega
časa
Preostali
čas
Baterija je
še polna.
Baterija se
je delno
izpraznila
Baterija je na
pol prazna
Baterija je šibka, snemanje/
predvajanje
se bo kmalu
ustavilo.
Zamenjajte baterijo
s polno ali napolnite
baterijo. (Opozorilni
indikator utripa).
• Če uporabljate baterijo NP-FG1 (ni priložena), se po indikatorju preostale baterije prikažejo tudi
60 min.).
minute (
• Približno eno minuto traja, da se preostali čas delovanja baterije pravilno prikaže.
• Prikazan preostali čas v določenih pogojih morda ne bo pravilen.
• Ko prvič vklopite fotoaparat, se prikaže zaslon za nastavitev ure (Clock Set, stran 15).
13
x Odstranitev baterij/»Memory Stick Duo«
Odprite pokrov za baterije/»Memory Stick Duo«.
»Memory Stick Duo«
Baterija
Prepričajte se, da lučka Access
ne sveti, nato enkrat pritisnite
»Memory Stick Duo« notri.
Premaknite stikalo za izmet
baterije.
• Pazite, da vam baterija ne pade.
• Nikoli ne odstranjujte baterijo/»Memory Stick Duo«, ko sveti lučka Access, ker bi utegnili
poškodovati podatke na spominski ploščici/v notranjem pomnilniku.
14
3 Vklapljanje fotoaparata / nastavitev ure
1 Tipka POWER
1
2
3
Tipka z
2 Nadzorna tipka
Tipka HOME
1 Pritisnite na tipko POWER.
2 Z nadzorno tipko nastavite uro.
1 S puščicama v/V izberite format za prikaz datuma, nato pritisnite na z.
2 S puščicama b/B izberite postavko, s puščicama v/V nastavite številčno
vrednost, nato pritisnite na z.
3 Izberite [OK], nato pritisnite na z.
• Fotoaparat ne omogoča dodajanja datuma na slike. S pomočjo programa ‘Picture Motion Browser’
na CD-ROM-u (priložen), pa lahko slike natisnete in shranite z datumom.
• Polnoč je prikazana kot 12:00 AM, poldne pa kot 12:00 PM.
x Sprememba datuma in ure
Pritisnite na tipko HOME in v nastavitvah
(stran 26, 27).
(Settings) izberite [
Clock Settings]
x Ko vklopite fotoaparat
• Ko baterijo vstavite v fotoaparat, utegne trajati nekaj časa, preden ga lahko začnete uporabljati.
• Če fotoaparat napajate z baterijami in ga približno tri minute ne upravljate, se bo samodejno izklopil
in s tem preprečil trošenje baterije (funkcija samodejnega izklopa “Auto power-off).
• Snemanje slik na enostaven način (način Auto Adjustment)
15
Snemanje slik na enostaven način
Snemalna luč
Bliskavica
Iskalo
Lučka za samosprožilec/
Lučka za Smile Shutter
3 Sprožilec
Mikrofon
1 Izbirnik načina
Tipka Macro
Tipka DISP
Tipka W/T (Zoom)
Tipka MENU
Tipka za bliskavico
Tipka za
samosprožilec
Nadzorna tipka
Nastavek za stojalo (spodnja stran)
1 Z izbirnikom načina izberite način.
Fotografija (način samodejne nastavitve): Izberite .
Film: Izberite .
2 Držite fotoaparat mirno, tako da roke držite ob telesu.
Namerite objekt v sredino okvira
za izostritev. Ne pokrivajte
mikrofona s prstom.
3 Pritisnite na sprožilec.
Fotografija:
1 Pritisnite na sprožilec do polovice in držite,
da fotoaparat nastavi ostrino.
Indikator z (AE/AF lock) začne utripati in
zasliši se zvočni signal, nato indikator
preneha utripati in sveti.
2 Do konca pritisnite na sprožilec.
Indikator AE/AF lock
Zasliši se zvok sprožilca.
Film:
Pritisnite na sprožilec do konca.
Za ustavitev snemanja ponovno pritisnite na sprožilec.
• Najkrajša razdalja za snemanje je približno 1 cm (W)/120 cm (T) (od objektiva).
16
Izbirnik načina/Zoom/Bliskavica/Macro/Samosprožilec/Prikaz
x Uporaba izbirnika načina
Nastavite izbirnik načina na želeno funkcijo.
Auto Adjustment (samodejna nastavitev)
Omogoča vam enostavno snemanje s samodejno izbranimi nastavitvami.
EASY Easy Shooting (enostavno snemanje)
Omogoča vam enostavno snemanje s preglednimi indikatorji.
• Baterija se hitreje prazni, ker se osvetlitev LCD zaslona samodejno poveča.
• Z iskalom ni mogoče snemati slik.
P Program Auto
Omogoča vam snemanje s samodejno izbrano osvetlitvijo (hitrost zaklopa in vrednost
zaslonke). S pomočjo menija lahko izberete tudi različne nastavitve.
S Shutter Speed Priority Shooting
Omogoča vam snemanje z ročno nastavljeno hitrostjo zaklopa.
A Aperture Priority Shooting
Omogoča vam snemanje z ročno nastavljeno vrednostjo zaslonke.
M Manual Exposure Shooting
Omogoča vam snemanje z ročno nastavljeno osvetlitvijo.
Movie
Posnemite film z zvokom.
High Sensitivity
Snemajte slike brez bliskavice, tudi pri nizki osvetlitvi.
Smile Shutter
Ko fotoaparat zazna nasmeh, se sprožilec samodejno sproži (str. 17).
Portrait
Na posnetkih bo ozadje zamegljeno, objekt pa izostren.
Advanced Sports Shooting
Med snemanjem slik se predpostavi gibanje objekta in nastavi ostrina.
SCN* Scene Selection
Izbere nastavitev v meniju Scene Selection.*
* Možnosti ‘Scene Selection’ v načinu SCN
Pritisnite na MENU in izberite nastavitev.
Landscape
Snemajte z ostrino nastavljeno na oddaljenem objektu.
Twilight Portrait
Snemajte ostre slike ljudi v temnih prostorih, ne da bi pri tem izgubili nočno vzdušje.
Twilight
Za snemanje nočnih kadrov, s tem da se ohrani nočno vzdušje.
Beach
Snemajte obalo ob morju ali jezeru z jasno modrino vode.
Snow
Posnemite kadre na snegu z jasno belino.
Fireworks
V tem načinu lahko snemate ognjemet.
17
x W/T Uporaba zooma
Pritisnite na T za zoomiranje in W za preklic zoomiranja.
x
Bliskavica (izbira načina bliskavice za fotografije)
Pritiskajte na B ( ) na nadzorni tipki, dokler ne izberete želenega načina.
: Avtomatska bliskavica
Bliskavica se sproži, če je temno ali če snemate proti luči (tovarniška nastavitev)
: Vsiljena bliskavica je vklopljena
SL: Slow synchro (vsiljena bliskavica je vklopljena)
Sprožilec se v temnem prostoru upočasni, zato da se ozadje, ki ni v dosegu luči
bliskavice, jasno posname.
: Vsiljena bliskavica je izklopljena.
• Če uporabljate bliskavico, se le-ta samodejno odpre in sproži. Po uporabi jo z roko zaprite.
x
Macro
Pritiskajte na tipko b ( ) na nadzorni tipki, dokler ne izberete želenega načina.
: Auto
Fotoaparat samodejno nastavi ostrino, od oddaljenih objektov do približanih.
: Macro
Fotoaparat nastavi ostrino s tem, da imajo približani objekti prednost. Ko snemate
bližnje objekte, izberite nastavitev ‚Macro On‘.
x
Uporaba samosprožilca
Pritiskajte na V ( ) na nadzorni tipki, dokler ne izberete želenega načina.
OFF: brez uporabe samosprožilca
10: nastavitev 10-sekundne zakasnitve samosprožilca
2: nastavitev 2-sekundne zakasnitve samosprožilca
Pritisnite na sprožilec. Lučka za samosprožilec začne utripati in dokler sprožilec deluje je
slišati zvok.
x DISP Sprememba prikaza na zaslonu
Pritisnite na tipko v (DISP) na nadzornem gumbu. Z vsakim pritiskom na tipko v
(DISP) se prikaz spremeni.
Indikatorji vklopljeni
r
Indikatorji vklopljeni*
r
Histogram vklopljen*
r
Indikatorji izklopljeni*
* Osvetlitev LCD Backlight je povišana.
18
x Snemanje v temi
Funkcija NightShot vam omogoča snemanje objektov v temnem prostoru, brez uporabe
bliskavice.
Nastavite stikalo NIGHTSHOT na ON.
Stikalo NIGHTSHOT
x Snemanje z iskalom
S tipko FINDER/LCD lahko izbirate med možnostjo snemanja z iskalom ali z LCD
zaslonom. Če uporabite iskalo, se slika ne prikaže na LCD zaslonu. Nastavite gumb za
nastavitev iskala v skladu z vašo dioptrijo, da boste sliko videli jasno, nato jo posnemite.
Tipka FINDER/LCD
Gumb za nastavitev iskala
x Nastavitev kota LCD zaslona
Kot LCD zaslona lahko nastavite.
• Ne obračajte LCD zaslona na silo, ker bi ga utegnili poškodovati.
19
Snemanje v načinu 'Smile Shutter'
Ko fotoaparat zazna nasmeh, se sprožilec samodejno sproži.
1 Z izbirnikom načina izberite način
(Smile Shutter).
2 Usmerite fotoaparat proti objektu in do polovice pritisnite na sprožilec, da
se objekt izostri.
3 Do konca pritisnite na sprožilec in nastavite način 'Smile Detection'.
Način ‚Smile Shutter‘ vzpostavi stanje pripravljenosti.
Oznaka za način 'Smile Shutter' / Število fotografij
Okvir za način 'Smile Shutter' (oranžen)
Indikator občutljivosti načina 'Smile Shutter'
Ta označuje stopnjo trenutnega nasmeha.
Ko stopnja nasmeha doseže nastavljeno občutljivost (označeno z b), fotoaparat
samodejno sproži sprožilec in posname vse do šest slik. Po snemanju slike lučka za način
‚Smile Shutter‘ zasveti.
3 Ponovno do konca pritisnite na sprožilec in izklopite način 'Smile Shutter'.
• Ko je način ‚Smile Shutter‘ v stanju pripravljenosti, lučka za snemanje (oranžna) utripa.
• Snemanje v načinu ‚Smile Shutter‘ se samodejno konča, ko se spominska ploščica »Memory Stick
Duo« ali notranji pomnilnik napolni ali ko se posname šest slik.
• S funkcijo [Smile Detection] lahko izberete objekt, ki ima prednost pri zaznavanju nasmeha (str. 29).
• Če fotoaparat ne zazna nasmeha, nastavite način [Smile Detection Sensitivity] (str. 29).
• Če se med pritiskanjem na sprožilec razdalja med fotoaparatom in objektom spremeni, slika morda
ne bo izostrena. Če se spremeni osvetlitev okolja, slika morda ne bo ustrezno osvetljena.
• Fotoaparat morda ne bo pravilno zaznal obrazov, če:
– je pretemno ali presvetlo,
– so obrazi delno zakriti s sončnimi obrazi, maskami, kapami, itd.
– objekti niso obrnjeni proti fotoaparatu.
• V določenih pogojih fotoaparat morda ne bo pravilno zaznal nasmeha.
• Funkcije »Digital Zoom« ni mogoče uporabiti.
• Ko je funkcija ‚Smile Shutter‘ v stanju pripravljenosti, razmerja za zoom ni mogoče spremeniti.
20
Snemanje z ročnimi nastavitvami
x Uporaba kolesca
S pomočjo kolesca lahko spremenite naslednje nastavitve.
• ISO vrednost
• Hitrost zaklopa
• Vrednost zaslonke
• Vrednost osvetlitve (EV)
• Indikator iskala AF območja
Indikator iskala AF območja
Vrednost osvetlitve
Vrednost zaslonke
Hitrost zaklopa
ISO vrednost
Izberite
Nastavite
Kolesce
Nadzorna tipka
Izbira postavke
1
Zavrtite kolesce in izberite postavko, ki jo želite nastaviti.
Premaknite rumeni indikator V in izberite postavko.
2
Pritisnite na z na nadzornem gumbu.
Vrednost je označena z rumeno.
Obrnite vrtljivi gumb in nastavite vrednost, medtem ko je le-ta prikazana v rumeni
barvi.
Prikazana vrednost je nastavljena.
3
Za nastavitev drugih postavk pritisnite na z in opravite spodnji postopek.
Postavke, ki jih ni mogoče izbrati, se prikažejo v sivi barvi.
21
x Snemanje v načinu ‘Burst’ / načinu ‘Bracket’
S pritiskom na sprožilec lahko izberete možnost, da fotoaparat snema slike v načinu
'Burst' ali 'Bracket' ali v običajnem načinu.
/BRK (REC Mode) in izberite želeni način.
Večkrat pritisnite na tipko
Tipka
/BRK (REC Mode)
: Normal
Fotoaparat ne posname večih slik zaporedoma.
: Burst
Fotoaparat lahko posname vse do 100 slik zaporedoma, medtem ko pritiskate na
sprožilec.
BRK: Bracket
Fotoaparat posname serijo treh slik v načinu snemanja ‚Bracket‘, izbranem v
‚Exposure‘, ‚White Balance‘ ali ‚Color Mode‘.
• Nastavite vrsto snemanja ‚Bracket‘ z možnostjo [Bracket Set] v meniju (stran 29).
• Bliskavica se nastavi na
(Flash forced off).
x Izbira načina merjenja
Izberete lahko način merjenja, ki določi del objekta za merjenje svetlobe in določi
osvetlitev.
Pritiskajte na tipko
(Metering Mode) in izberite želeni način.
Tipka
(Metering Mode)
: Multi
Določi osvetlitev na osnovi osvetlitve celotne slike.
: Center
Določi osvetlitev na osnovi osvetlitve sredine slike.
: Spot (samo za fotografije)
Izmeri samo osvetlitev dela objekta.
Nastavite položaj križca + (križec za merjenje svetlobe) na del slike, na katerem želite
izmeriti osvetlitev.
• Način merjenja lahko izberete samo, če je možnost [Face Detection] nastavljena na [Off] (str. 29).
22
Predvajanje / brisanje slik
1 Tipka
predvajanje)
Tipka
(Slideshow)
Tipka
(Index)/
(playback zoom)
Tipka
Multi konektor
(spodnja stran)
(playback zoom)
Tipka MENU
2 Nadzorna tipka
Zvočnik
Tipka HOME
1 Pritisnite na tipko
(predvajanje).
Če pritisnete na tipko
, medtem ko je fotoaparat izklopljen, se le-ta samodejno vklopi in
nastavi na način predvajanja. Za preklop na način snemanja ponovno pritisnite na tipko
.
2 S puščicama b/Bna nadzorni tipki izberite sliko.
Film:
Pritisnite na z, če želite predvajati film. (S ponovnim pritiskom na z lahko predvajanje ustavite.)
Pritisnite na tipko B za hitro pomikanje naprej in na tipko b za hitro pomikanje nazaj.
Pritisnite na V in nato tipki b/B za nastavitev glasnosti.
• Včasih ni mogoče predvajati slik, posnetih s starejšimi modeli Sonyjevih fotoaparatov.
Folder view) v
(View Images) in predvajajte slike.
Pritisnite na HOME, izberite (
• Z obračanjem vrtljivega gumba si lahko na enostaven način ogledate predhodnje/naslednje slike.
x
Brisanje slik
1 Prikažite sliko, ki jo želite izbrisati in pritisnite na tipko MENU.
2 S puščico v izberite (Delete), nato s puščicama b/B izberite [This Image] in
pritisnite na z.
3 S puščico v izberite [OK] in pritisnite na z.
x
Ogled povečane slike (playback zoom)
Med prikazom slike pritisnite na . Za preklic zooma pritisnite na
Nastavite del: v/V/b/B.
Preklic povečevanja slike: z.
.
23
x
Predvajanje indeksnega zaslona
Medtem ko je slika prikazana, pritisnite na , da se prikaže indeksni zaslon.
S puščicami v/V/b/B izberite sliko.
Za vrnitev na prikaz ene slike pritisnite na z.
• Po tovarniški nastavitvi se slike prikažejo v »Date View« (če uporabljate »Memory Stick Duo«) ali
»Folder View« (če uporabljate notranji pomnilnik).
Če uporabljate »Memory Stick Duo«, lahko način »View Mode« spremenite tako, da na zaslonu
HOME izberete
(View Images) (str. 27)
• Z vsakim pritiskom na
se številka slike na indeksnem zaslonu spremeni.
x Brisanje slik v indeksnem načinu
1 Medtem ko je prikazan indeksni zaslon, pritisnite na tipko MENU.
2 S puščico v izberite [Delete] in nato s puščicama b/B izberite [Multiple Images]
ter pritisnite na z.
3 S puščicami v/V/b/B izberite sliko, ki jo želite izbrisati, nato pritisnite na z.
V okencu za označitev slike se prikaže
.
Če želite preklicati izbiro, izberite sliko, ki ste jo izbrali za brisanje in ponovno pritisnite na z.
4 Pritisnite na tipko MENU in s puščico v izberite [OK], nato pritisnite na z.
x Predvajanje serije slik z učinki in glasbo (Slide Show)
1 Pritisnite na tipko
(SlideShow).
Prikaže se nastavitveni zaslon.
2 Ponovno pritisnite na tipko
(SlideShow).
Glasba se spreminja skupaj s funkcijo [Effects]. Glasbo lahko tudi prenesete in
zamenjate z želeno glasbo.
Za prenos in spremembo glasbe sledite spodnjim korakom.
1 Pritisnite na tipko HOME. V
[Slideshow] izberite (Music Tool) t (Download music)
(str. 26, 27).
2 Naložite program s CD-ROM-a (priložen) v računalnik.
3 Z USB kablom povežite fotoaparat in računalnik.
4 Zaženite program ‚Music Transfer‘, ki je naložen v računalnik in zamenjajte glasbo.
Podrobnosti o spreminjanju glasbe si oglejte pod ‚Help‘ v programu ‚Music Transfer‘.
24
x Ogled slik na TV zaslonu
Priključite fotoaparat v televizor s kablom za večnamenski priključek (priložen).
V multi konektor
V avdio/video
vhodne priključke
Kabel za večnamenski priključek (priložen)
Za ogled slik na HD (High Definition) televizorju potrebujete HD izhodni adapterski
kabel (ni priložen).
• Če nastavite velikost slike na [16:9], lahko snemate slike v veliksoti, ki zapolni ves zaslon HD
televizorja.
• Filmov s formatom signala [HD(1080i)] ni mogoče predvajati. Ko snemate filme, nastavite možnost
[COMPONENT] na [SD].
25
Učenje raznih funkcij – HOME/Menu
Uporaba zaslona HOME
Zaslon HOME je osnovni zaslon, ki se uporablja za dostop do raznih funkcij. Lahko ga
prikličete ne glede na nastavitev načina (snemanje/predvajanje).
Tipka z
2 3 Izbirnik načina
1 Tipka HOME
1 Pritisnite na tipko HOME, da se prikaže zaslon HOME.
Shooting
Shooting
Shoot photos or movies
Kategorija
Postavka
Vodič
2 S puščicama b/B na nadzorni tipki izberite kategorijo.
3 S puščicama v/V izberite postavko in pritisnite na z.
x Če izberete kategorijo
(Manage Memory) ali
(Settings)
1 S puščicama v/V izberite želeno postavko in pritisnite na z.
• Zaslon HOME se prikaže, če pritisnete na b.
2 S puščicama v/V izberite želeno nastavitev in pritisnite na z.
• Če ponovno pritisnete na tipko HOME, se bo fotoaparat nastavil na način snemanja ali
predvajanja..
26
Podrobnosti o upravljanju 1 stran 26
Postavke HOME
Če pritisnete na tipko HOME, se bodo prikazale naslednje kategorije in postavke.
S pomočjo vodiča lahko na zaslonu prikažete podrobnosti o postavkah.
Kategorija
Postavke
Shooting
Shooting
View Images
Date View
Folder View
Favorites
Slideshow
Slideshow
Music Tool
Download Music
Print
Print
Manage Memory
Memory Tool
Memory Stick Tool
Format
Change REC.Folder
Format Music
Create REC.Folder
Copy
Internal Memory Tool
Format
Settings
Main Settings
Main Settings 1
Beep
Initialize
Function Guide
Smile demo mode
Main Settings 2
USB Connect
Video Out
COMPONENT
Wide Zoom Display
Shooting Settings
Shooting Settings 1
AF Illuminator
AF Mode
Conversion Lens
Shooting Settings 2
Flash Sync.
Auto Review
Grid Line
Digital Zoom
Auto Orientation
Expanded Focus
Clock Settings
Language Setting
27
Uporaba postavk v meniju
1 4 Tipka MENU
Tipka z
2 3 Nadzorna tipka
1 Pritisnite na tipko MENU, da se prikaže meni.
Vodič po funkcijah
• Meni lahko prikažete le, če je fotoaparat v načinu snemanja ali predvajanja.
• Na voljo so različne postavke, odvisno od izbranega načina.
2 S puščicama v/V na nadzorni tipki izberite postavko.
• Za prikaz postavke, ki ni prikazana, pritiskajte na v/V, dokler se le-ta ne prikaže.
3 S puščicama b/B izberite nastavitev.
• Za prikaz postavke, ki ni prikazana, pritiskajte na b/B, dokler se le-ta ne prikaže.
• Po izbiri postavke v načinu predvajanja pritisnite na z.
4 S tipko MENU izklopite meni.
28
Podrobnosti o upravljanju 1 stran 28
Postavke v meniju
Razpoložljivost postavk v meniju je odvisna od izbranega načina (snemanje/predvajanje)
in položaja izbirnika načina v načinu snemanja.
Na zaslonu se prikažejo le razpoložljive postavke.
Meni za snemanje
Scene Selection
Izbere tovarniško nastavitev glede na kader.
Image Size
Izbere velikost fotografije.
Flash
Izbere nastavitev bliskavice v načinu Easy Shooting.
Face Detection
Zazna obraze in nastavi ostrino in druge nastavitve.
Smile Detection
Izbere prednostni object za funkcijo Smile Shutter.
Smile Detection Sensitivity
Nastavi nivo občutljivosti za zaznavanje nasmeha.
Bracket Set
Nastavi vrsto snemanja ‘Bracket’.
Scene Recognition
Samodejno prepozna pogoje snemanja in nato posname sliko.
White Balance
Nastavi barvne tone.
Flash Level
Nastavi količino svetlobe bliskavice.
Red Eye Reduction
Zmanjša pojav rdečih oči pri uporabi bliskavice.
DRO
Izboljša osvetlitev in contrast.
Noise Reduction
Nastavi stopnjo zmanjševanja šuma.
Color Mode
Spremeni jasnost slike ali doda posebne učinke.
Color Filter
Doda tak barvni učinek, kot bi uporabljali barvni filter.
Color Saturation
Nastavi barvno nasičenost.
Contrast
Nastavi kontrast.
Sharpness
Nastavi ostrino.
SteadyShot
Izbere način “anti-blur” (proti motnosti slike)
Shooting Settings
Izbere nastavitve za snemanje.
29
Podrobnosti o upravljanju 1 stran 28
Meni za predvajanje
(Delete)
Brisanje slike
(View Mode)
Preklopi način ogleda.
(Date List)
Izbere datum predvajanja.
(Filter by Faces)
Predvaja slike, filtrirane v skladu z določenimi pogoji.
(Add / Remove Favourites) Slike vpiše v ali odstrani iz ‘Favorites’ (najljubše).
(Slide Show)
Predvajanje serije slik.
(Retouch)
Obdelava slike.
(Multi-Purpose Resize)
Spremeni velikost slike glede na uporabo.
(Protect)
Preprečitev neželenega izbrisa.
DPOF
Dodajanje oznake za zaporedje tiskanja.
(Print)
Tiskanje slik s tiskalnikom, združljivim s PictBridge.
(Rotate)
Obračanje fotografije.
(Select Folder)
Izbira mape za ogled slik.
30
Uporaba računalnika
Slike, posnete s fotoaparatom, lahko prikažete na računalniku. Uporabite lahko tudi
program s CD-ROM-a (priložen). Podrobnosti si oglejte v priročniku za Cyber-shot na
priloženem CD-ROM-u.
Operacijski sistemi za USB povezavo, ki jih računalnik podpira in
računalniški program (priložen)
USB povezava
Računalniški program
“Picture Motion Browser”
Za uporabnike okolja Windows
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP * SP2, Windows
Vista*
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP * SP2, Windows
Vista*
Za uporabnike okolja Macintosh
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS
X(v10.1 to v10.4)
Ni združljiv
* Ne podpira 64-bitne izdaje in izdaje za začetnike.
• Mora biti nameščen z zgoraj naštetimi OS.
• Če OS ne podpira USB povezav, kopirajte slike, tako da vstavite spominsko ploščico »Memory Stick
Duo« v režo za spominsko ploščico na računalniku ali uporabite Memory Stick čitalnik/zapisovalnik
(ni priložen).
• Podrobnosti o operacijskih okoljih programa »Picture Motion Browser« si oglejte v priročniku za
Cyber-shot.
31
Ogled priročnika za Cyber-shot
V priročniku „Cyber-shot Handbook“ na
priloženem CD-ROM-u je podrobneje
opisan način uporabe fotoaparata. Za
ogled priročnika je potreben „Adobe
Reader“.
l Za uporabnike okolja Windows
1 Vklopite računalnik in vstavite CDROM v CD-ROM (priložen) pogon.
Prikaže se spodnji zaslon.
Ko kliknete na tipko [Cyber-shot Handbook],
se prikaže zaslon za kopiranje priročnika
„Cyber-shot Handbook“.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
* Ko namestite „Cyber-shot
Handbook“, se samodejno namesti tudi
„Cyber-shot Step-up Guide“.
3 Po končani namestitvi dvakrat kliknite
bližnjico, ki se je ustvarila na namizju.
32
l Za uporabnike okolja Macintosh
1 Vklopite računalnik in vstavite
CD-ROM v CD-ROM (priložen)
pogon.
Izberite mapo „Handbook“ in kopirajte
„Handbook.pdf“, shranjen v mapi
„GB“ v računalnik.
2 Po končani namestitvi dvakrat kliknite
na „Handbook.pdf.“.
3 Čas delovanja baterije in zmogljivost
pomnilnika
Indikatorji na zaslonu
Z vsakim pritiskom na tipko v (DISP) na
nadzorni tipki, se prikaz spremeni (stran 18).
A
Preostala moč baterije
Opozorilo, da je bat. prazna.
x Kadar snemate fotografije
Velikost slike
Izbirnik načina/Meni (Scene
Selection)
P S AM
Nadzornik načina snemanja
Night Shot
Razmerje beline
• V načinu Easy Shooting je število indikatorjev
omejeno.
x Kadar snemate filme
BRK
Način snem. / način Bracket
Način merjenja
Face Detection /
Smile Detection
SteadyShot
DRO
Bracket Set
Zmanjševanje šumov
Opozorilo o tresenju
x Med predvajanjem
Indikator za občutljivost
načina Smile Detection /
Število slik
Lestvica zoomiranja
Barvni način
Barvni filter
33
Kontrast
Ostrina
Barvna nasičenost
2008 1 1
9:30 AM
Posneta datum in ura
predvajane slike
z STOP
z PLAY
Vodič za predvajanje slik
Priključitev PictBridge
Način ogleda
BACK/NEXT Izbira slik
V VOLUME
Nastavitev glasnosti
C
Filter by Faces
Priljubljene
Zaščita
Oznaka za tiskanje (DPOF)
Snemalna mapa
Predvajalna mapa
96
Preostalo število slik, ki jih
lahko posnamete
8/8 12/12
Številka slike/Število slik,
posnetih v izbrani mapi
00:25:05
Čas snemanja (ure : minute
: sekunde)
Lestvica zoomiranja
VOL.
Glasnost
Priključitev PictBridge
B
z
AE/AF lock
ISO400
Številka ISO
Snemanje / predvajalni
medij (»Memory Stick
Duo«, notranji pomnilnik)
Zamenjava mape
NR počasni zaklop
Prepoznavanje kadrov
125
Hitrost zaklopa
F3.5
Vrednost zaslonke
+2.0EV
Vrednost osvetlitve
AF osvetlitev
Iskalec AF območja
Zmanjš. pojava rdečih oči
Način merjenja
Semi manual
9
Način bliskavice
Ročna nastavitev ostrine
Bliskavica se polni
Macro
z SET
z OK
Razmerje beline
Vodič za snemanje slik
MOVE
MOVE
C:32:00
Prikaz samodiagnoze
Lest. za ročno nast. ostrine
ISO400
ISO številka
REC
Standby
Snemanje filma / Stanje
pripravljenosti filma
+2.0EV
Vrednost osvetlitve
500
Hitrost zaklopa
0:12
Čas snemanja (minute :
sekunde)
F3.5
Vrednost zaslonke
101-0012
Številka mape-datoteke
REAR
34
Pretvorniška leča
Flash synchro
D
Samosprožilec
C:32:00
Prikaz samodiagnoze
Podatkovna baza je polna
Iskalec AF območja
+
Križec za merjenje svetlobe
N
Predvajanje
Merilnik predvajanja
Histogram
se prikaže, če je
*
histogram izklopljen.
35
Čas delovanja baterije in zmogljivost pomnilnika
Čas delovanja baterije in število slik, ki jih lahko posnamete/predvajate
Številke v naslednjih tabelah veljajo, če
uporabljate povsem polno (priloženo)
baterijo, pri temperaturi 250C. Podatki
o številu slik, ki jih lahko posnamete
ali predvajate, upoštevajo potrebno
zamenjavo spominske ploščice »Memory
Stick Duo«. Dejanski rezultati se utegnejo
razlikovati od navedenih, kar je odvisno od
pogojev uporabe.
x Snemanje mirujočih slik
LCD zaslon / Čas delovanja
iskalo
baterije (min.)
Št. slik
LCD zaslon
Prbl. 150
Prbl. 300
Iskalo
Prbl. 165
Prbl. 330
• Snemanje v naslednjih pogojih:
– [REC Mode] je nastavljen na [Normal],
– [AF Mode] je nastavljen na [Single],
– [SteadyShot] je nastavljen na [Shooting],
– posnamete sliko vsakih 30 sekund,
– zoom izmenično preklapljate med W in T,
– bliskavica se sproži enkrat na dva posnetka,
– fotoaparat vklopite in izklopite enkrat na 10
posnetkov.
• Način merjenja je osnovan na tandard
CIPA (CIPA: Camera & Imaging Product
Association).
• Število posnetih slik/čas delovanja baterije se
ne spreminja glede na velikost slike.
x Predvajanje mirujočih slik
Čas delovanja baterije (min.)
Št. slik
Prbl. 360
Prbl. 7200
• Predvajanje slik zaporedoma v približno
3-sekundnih intervalih.
36
x Opombe o bateriji
• S pogostejšo uporabo in sčasoma se
zmogljivost baterije zmanjša.
• Število slik, ki jih je mogoče posneti/predvajati
in čas delovanja baterij, se pod naslednjimi
pogoji zmanjša:
– pri nizkih temperaturah,
– pri uporabi bliskavice,
– pri pogostem vklapljanju in izklapljanju,
– pri pogosti uporabi „zoom-a“,
– če je osvetlitev zaslona nastavljena visoko,
– če je [AF Mode] nastavljen na [Monitor],
– če je [SteadyShot] nastavljen na
[Continuous],
– pri slabi bateriji,
– če je funkcija ‘Face Detection’ vklopljena.
Število slik in čas snemanja filmov
Število slik in čas snemanja filmov sta odvisna od pogojev snemanja.
• Tudi če je zmogljivost snemalnega medija enaka navedenemu v tabeli, utegneta biti število fotografij
in čas za filme drugačna.
• Podrobnosti o velikosti slike si oglejte na straneh 28, 29.
x Približno število slik (kakovost slike je [Fine] v zgornji vrstici in [Standard] v
spodnji).
(Enote: slike)
Zmogljivost
Velikost
Notranji
pomnilnik
Prbl.
15 MB
»Memory Stick Duo«, formatiran na tem fotoaparatu
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
9M
4
64
133
273
550
1089
2188
5M
6
92
190
390
786
1556
3127
4437
6339
3M
10
148
305
625
1261
2497
5016
10169
VGA
96
1420
2932
6000
12102
23956
48138
97618
3:2 (8M)
4
65
135
278
560
1110
2229
4520
16:9 (6M)
4
69
142
291
588
1163
2337
4739
16:9 (2M)
16
236
489
1001
2018
3995
8025
16270
• Navedeno število slik velja, če je [REC Mode] nastavljen na [Normal].
• Če je število preostalih slik, ki jih lahko posnamete, večje od 9 999, se prikaže indikator “>9999”.
• Če na fotoaparatu predvajate slike, posnete s starejšim modelom Sony, se utegne prikaz razlikovati
od dejanske velikosti slike.
x Približen čas snemanja filmov
Številke v tabeli pomenijo približen maksimalen čas snemanja, dosežen, ko so končane
vse filmske datoteke. Maksimalni čas za neprekinjeno snemanje je približno 10 minut.
(Enote: ura: minute: sekunde)
Zmogljivost
Velikost
640(Fine)
Notranji
pomnilnik
Prbl.
15 MB
»Memory Stick Duo«, formatiran na tem fotoaparatu
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
–
0:02:50 0:06:00 0:12:30 0:25:10
0:49:50
1:40:10
640(Standard)
0:00:40
0:10:30 0:22:00 0:45:00 1:30:50
2:59:40
6:01:0
320
0:02:50
0:42:30 1:28:00 3:00:00 6:03:10 11:59:00
16 GB
3:23:20v
12:12:10
24:04:10 48:48:30
• Filme z velikostjo, nastavljeno na [640(Fine)], lahko posnemete samo na »Memory Stick PRO Duo«.
• Fotoaparat ne podpira posnetkov HD in ne more predvajati takih filmov.
37
Odpravljanje težav
Če se pojavijo težave s fotoaparatom, preizkusite naslednje rešitve.
1 Preverite spodnje postavke in si oglejte priročnik “Cyber-shot Handybook” (PDF).
Če se na zaslonu prikaže koda, kot je “C/E:ss:ss”, si oglejte priročnik za
Cyber-shot.
2 Odstranite bateriji in ju čez približno eno minuto ponovno vstavite ter vključite fotoaparat.
3 Inicializirajte nastavitve (str. 27).
4 Posvetujte se s prodajalcem opreme Sony ali z lokalnim pooblaščenim Sonyjevim
predstavnikom.
Če pošljete fotoaparat v popravilo, se smatra, da ste nam dovolili preveriti vsebino
notranjega pomnilnika in glasbene datoteke.
Baterije in napajanje
Baterije ni mogoče vstaviti.
•Vstavite baterijo tako, da pritisnete na stikalo za izmet (stran 13).
Fotoaparata ni mogoče vklopiti.
•Ko ste vstavili baterijo v fotoaparat utegne trajati nekaj časa, da se fotoaparat začne napajati.
•Pravilno vstavite baterijo (stran 13).
•Baterija se je izpraznila. Vstavite polno baterijo (stran 12).
•Baterija ne deluje več. Nadomestite jo z novo.
•Uporabite ustrezno vrsto baterij.
Fotoaparat se nenadoma izklopi.
•Če fotoaparata približno 3 minute ne uporabljate, pri tem, da je vklopljen, se samodejno izklopi
in s tem prepreči izpraznitev baterij. Ponovno vklopite fotoaparat (stran 15).
•Baterija ne deluje več. Nadomestite jo z novo.
38
Indikator preostanka baterije je nepravilen.
•To se pojavi, če fotoaparat dlje časa uporabljate v izredno vročem ali izredno hladnem ozračju.
•Pri prikazu preostalega časa je prišlo do nepravilnosti. Povsem izpraznite baterijo, nato pa jo
napolnite, da bo prikaz pravi.
•Baterija je prazna. Vstavite polno baterijo (stran 12).
•Baterija ne deluje več. Nadomestite jo z novo.
Baterije ni mogoče napolniti.
•Baterije ne morete napolniti z omrežnim napajalnikom (ni priložen).
Snemanje fotografij / filmov
Fotoaparat ne snema slik.
• Preverite zmogljivost notranjega pomnilnika ali spominske ploščice »Memory Stick Duo«
(stran 37). Če je polna, napravite naslednje:
– izbrišite nepotrebne slike (stran 23).
– zamenjajte »Memory Stick Duo«.
• Med polnjenjem bliskavice slik ni mogoče snemati.
• Med snemanjem fotografij naj bo izbirnik načina v položaju, ki ni
.
• Kadar snemate filme, nastavite izbirnik načina na
.
• Med snemanjem filmov je velikost slike nastavljena na [640(Fine)]. Napravite naslednje:
– Velikost slike nastavite na drugo velikost in ne [640(Fine)].
– Vstavite »Memory Stick PRO Duo«.
• Pokrov je pritrjen na objektiv. Odstranite ga.
Če snemate v zelo svetlem prostoru se pojavijo poševne črte.
• Ta pojav ne pomeni okvare.
39
Ogled fotografij
Fotoaparat ne more predvajati slik.
• Pritisnite na tipko
(predvajanje) (str. 23).
• Ime mape/datoteke je bilo spremenjeno na računalniku.
• Če ste z računalnikom procesirali slikovno datoteko ali če ste slikovno datoteko posneli z
modelom, drugim kot je vaš fotoaparat, predvajanje ni zagotovljeno.
• Fotoaparat je v načinu USB. Izključite USB komunikacijo.
• Če je funkcija ‘Smile Shutter’ v stanju pripravljenosti, predvajanje ni mogoče. Izklopite način
stanja pripravljenosti, tako da do konca pritisnete na sprožilec.
• To se zgodi, če kopirate slike z računalnika na »Memory Stick Duo« brez uporabe programa
“Picture Motion Browser”. Predvajajte take slike v “Folder View” (str. 27).
• Predvajanja spominske ploščice »Memory Stick Duo« s posnetki, posnetimi s starejšimi modeli
Sonyjevih fotoaparatov včasih ni mogoče. Predvajajte jih v “Folder View” (str. 27).
40
Varnostni ukrepi
x Ne uporabljajte/puščajte
x Opomba v zvezi s temperaturo
• V izjemno vročih prostorih, npr. v avtomobilu,
parkiranem na soncu. Ohišje fotoaparata bi
se utegnilo deformirati in to bi onemogočilo
pravilno delovanje.
• V neposrednem soncu ali blizu grelca . Ohišje
fotoaparata bi se utegnilo deformirati in to bi
onemogočilo pravilno delovanje.
• Na mestu, ki vibrira.
• V bližini mesta z močnim magnetnim poljem.
• V peščenem ali prašnem okolju.
Pazite, da v notranjost fotoaparata ne zaide
pesek. Pesek in prah utegneta fotoaparatu
povzročiti nepopravljivo škodo.
Vaš fotoaparat je namenjen za delovanje na
temperaturi med 0°C in 40°C. Snemanje v zelo
hladnih ali zelo vročih pogojih izven omenjenega
temperaturnega obsega ni priporočljivo.
fotoaparata na naslednjih mestih
x O nošenju fotoaparata
Pazite, da se ne vsedete na stol ali kam drugam,
s fotoaparatom v zadnjem žepu, ker bi ga s tem
utegnili poškodovati.
x O čiščenju
Čiščenje LCD zaslona
Površino zaslona obrišite s kompletom za
čiščenje LCD zaslonov (ni priložen) in tako
odstranite odtise prstov, prah, itd.
Čiščenje leče
Obrišite lečo z mehko krpo in in tako odstranite
odtise prstov, prah, itd.
Čiščenje površine naprave
Površino fotoaparata očistite z mehko krpo,
rahlo navlaženo z vodo. Nato jo obrišite s suho
krpo. Ne uporabljajte sledečih snovi, ki bi
utegnile poškodovati površino fotoaparata:
• kemičnih izdelkov kot so razredčilo, bencin,
alkohol, krp za enkratno uporabo, krem za
sončenje, insekticidov, itd.
• ne puščajte fotoaparata v stiku z gumo ali
vinilom dlje časa.
okolice
x O kondenzaciji vlage
Če fotoaparat prinesete neposredno iz
hladnega v topel prostor ali ga položite v zelo
vlažno okolje, lahko znotraj naprave pride do
kondenzacije vlage. V tem primeru fotoaparat ne
bo brezhibno deloval.
Če pride do kondenzacije vlage
Izključite fotoaparat in počakajte približno
eno uro, da vlaga izhlapi. Če boste skušali
snemati z vlago znotraj objektiva, ne boste
mogli posneti jasnih slik.
x Interna baterija za ponovno
polnjenje
Ta fotoaparat je opremljen z interno baterijo
za ponovno polnjenje, ki ohranja datum,
uro in druge nastavitve ne glede na to, ali je
naprava vključena ali izključena. Ta baterija se
neprestano polni, dokler uporabljate fotoaparat.
Vendar pa se v primeru kratkotrajnih uporab
fotoaparata postopoma izprazni. Če fotoaparata
ne uporabljate več kot pol leta, se baterija
popolnoma izprazni. V tem primeru jo morate
pred ponovno uporabo fotoaparata napolniti.
Fotoaparat lahko uporabljate tudi v primeru, da
se je baterija izpraznila, vendar pa datum in ura
ne bosta razvidna.
Način polnjenja notranje
akumulatorske baterije
Vstavite napolnjeno baterijo ali priključite
fotoaparat na omrežno vtičnico prek omrežnega
adapterja (ni priložen) ali in fotoaparat pustite
vsaj 24 ur izklopljen.
41
Tehnični podatki
[Sistem]
Slikovna naprava:
7,70 mm (vrste 1/2.3) barvni CCD;
Osnovni barvni filter
• Za fotoaparat se uporablja samo 7,30 mm
Skupno število slikovnih točk:
približno 10,3 milijona točk
Število efektivnih slikovnih točk:
približno 9 ,1 milijona točk
Objektiv:
Carl Zeiss Vario-Tessar objektiv s 15x
zoomom , f=5,2 do 78 mm
(pretvorba na 35 mm: 31 do 465 mm)
F2,7 (W)-4,5 (T)
Nadzor časa osvetlitve: Samodejna nastavitev
osvetlitve, Scene Selection (10 načinov)
Nastavitev razmerja beline: Samodejna, na
prostem, pri oblačnem vremenu,
fluorescentna 1, 2, 3, v načinu
»Incandescent«, bliskavica, One push
Format datoteke (skladen z DCF):
Mirujoče slike: Exif Ver.2.21, ustreznost z
JPEG, združljiv z DPOF
Filmi: združljiv z MPEG1 (mono)
Snemalni medij: Notranji pomnilnik
(prbl. 15 MB), »Memory Stick Duo«
Bliskavica: doseg bliskavice (občutljivost ISO
priporočljiv indeks osvetlitve) nastavljena na
AUTO): 0,2 do 9,1 m (W) /1,2 do 5,5 m (T)
Iskalo: elektronsko iskalo (barvno)
[Napajanje, splošno]
Napajanje: Akumulatorska baterija NP-BG1, 3,6
V omrežni napajalnik AC-LS5K
(ni priložen), 4,2 V
Poraba (med snemanjem z vklopljenim LCD
zaslonom)
1,1 W
Delovna temperatura: 0°C do 40 °C
Temperatura skladiščenja: -20 °C do 60 °C
Mere
116,1 x 81,4 x 86,0 mm (Š/V/G, brez
izstopajočih delov)
Masa
pribl. 547 g (vključno z baterijo NP-BG1 in
paščkom)
Mikrofon: mono
Zvočnik: mono
Exif Print: združljiv
PRINT Image Matching II: združljiv
PictBridge: združljiv
[Vhodni in izhodni priključki]
Multi konektorji: Video izhod
Avdio izhod (mono)
USB komunikacija
USB komunikacija: Hi-Speed USB
(združljiv z USB 2.0)
Akomulatorska baterija NP-BG1
Baterija: Litij-ionska
Maksimalna napetost: DC 4,2 V
Nominalna napetost: DC 3,6 V
Zmogljivost: 3,4 Wh (960 mAh)
[LCD zaslon]
LCD plošča: 7,5 cm (tip 3,0) TFT pogon
Skupno število točk: 230 400 (960 x 240)
[Iskalo]
Zaslon: 0,5 cm (vrsta 0,2) barvni
Skupno število točk: 200 000 točk
42
Polnilnik za baterijo BC-CSG/BC-CSGB/
BC-CSGC
Zahteve napajanja: AC 100 do 240 V, 50/60 Hz,
2 W (BC-CSG/BC-CSGC), 2,6 W
(BC-CSGB)
Izhodna napetost: DC 4,2 V, 0,25 A
Delovna temperatura: 0°C do 40 °C
Mere: prbl. 62 x 24 x 91 mm (Š/V/G)
Masa: prbl. 75 g
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila.
Blagovne znamke
•
je blagovna znamka korporacije
Sony.
in »Memory
• »Memory Stick«,
, “Memory
Stick PRO«,
, “Memory
Stick Duo”,
Stick PRO Duo”,
, »MagicGate« in
so
blagovne znamke korporacije Sony.
• »InfoLITHIUM« je blagovna znamka
korporacije Sony.
• »PhotoTV HD« je blagovna znamka
korporacije Sony.
• Microsoft, Windows, Windows Vista in
DirectX so bodisi registrirane blagovne
znamke ali blagovne znamke Microsoft
Corporation v ZDA in drugih državah.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac in eMac so blagovne znamke
Apple Computer, Inc.
• Intel, MMX in Petnium so blagovne znamke
ali registrirane blagovne znamke korporacije
Intel.
• Adobe in Reader sta registrirani blagovni
znamki ali blagovni znamki korpiracije Adobe
Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih
državah.
• Vsi drugi omenjeni proizvodi so lahko
blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke povezanih podjetij.
• Poleg tega »TM« in ® v teh navodilih nista
povsod navedena.
43
44
Download PDF

advertising