Sony | DSC-S750 | Sony DSC-S750 Navodila za uporabo

Digitalni fotoaparat
Navodila za uporabo
DSC-S750/S780
Podrobnosti o naprednejših funkcijah si oglejte s
pomočjo računalnika, v priročniku “Cyber-shot”
na priloženem CD-ROM-u.
Navodila za uporabo
Pred začetkom uporabe fotoaparata natančno preberite navodila in jih shranite, da jih
boste lahko uporabili tudi v prihodnosti.
© Sony korporacija 2008
Zabeležite si
Model in serijska številka naprave sta
navedena na njenem spodnjem delu.
Serijsko številko vpišite v spodnji prazni
prostor. Te podatke imejte pripravljeno
vsakokrat, ko se boste v zvezi s to
napravo želeli posvetovati s Sonyjevim
pooblaščenim predstavnikom.
Oznaka modela: S750/S780
Serijska številka: ____________________
OPOZORILO
Preprečite nevarnost požara ali
električnega udara in naprave ne
izpostavljajte dežju ali vlagi.
POMEMBNI
VARNOSTNI UKREPI
– NAVODILA SI SHRANITE
Zavoljo vaše varnosti vas prosimo, da
pred uporabo naprave temeljito preberete
spodnja navodila in jih shranite za
morebitno uporabo v prihodnosti.
Upoštevajte vsa opozorila, varnostne
ukrepe in navodila, ki se nanašajo na
napravo.
Uporaba
l Omrežno napajanje
Za napajanje naprave uporabljajte le tisto
vrsto izvora, ki je navedena na nalepki. Če
niste prepričani, katero vrsto električnega
napajanja uporabljate doma, se posvetujte s
svojim prodajalcem ali z lokalnim podjetjem za
energijo. Pri napravah, ki delujejo na baterijo ali
drug izvor, si oglejte navodila za uporabo.
l Preobremenitev
Ne preobremenjujte stenskih vtičnic, podaljškov
ali doz s preveliko kapaciteto, ker bi utegnilo
priti do požara ali električnega udara.
l Če v enoto zaide predmet ali
tekočina
Nikoli ne potiskajte kakršnihkoli stvari v
odprtine na enoti, ker bi utegnile priti v stik
z deli z nevarno napetostjo, kar bi utegnilo
povzročiti požar ali električni udar. Pazite, da na
enoto nikoli ne polijete kakršnekoli tekočine.
l Priključki
Ne uporabljajte priključkov, ki niso priporočena s
strani izdelovalca, ker bi to utegnilo biti nevarno.
l Čiščenje
Pred čiščenjem ali loščenjem, enoto izključite iz
stenske vtičnice. Ne uporabljajte tekočih čistil ali
čistil v spreju. Uporabite krpo, rahlo navlaženo z
vodo in z njo očistite ohišje.
2
Namestitev
Popravilo
l Voda in vlaga
l Okvara, ki zahteva popravilo
Ne uporabljajte naprav, ki so priključene na
električno omrežje, v bližini vode – na primer,
v bližini kopalne kadi, umivalnika, bazena ali v
mokri kleti, ipd.
V naslednjih primerih izključite napravo
iz stenske vtičnice in prepustite popravilo
usposobljenemu osebju:
– če je omrežni kabel poškodovan ali obrabljen,
– če je v enoto zašla tekočina ali kak predmet,
– če je bila enota izpostavljena dežju ali vodi,
– če je bila enota izpostavljena močnemu udarcu
(npr. ob padcu) ali če se je poškodovalo ohišje,
– če enota ne deluje pravilno, čeprav upoštevate
navodila. Nastavite le tiste tipke, ki so
določene v navodilih. Neustrezna nastavitev
drugih tipk bi utegnila povzročiti okvaro in
zahtevati resen poseg usposobljenega tehnika,
da bi enota zopet pravilno delovala.
– če enota občutno spremeni način delovanja – v
tem primeru je potrebno popravilo.
l Zaščita omrežnega kabla
Obrnite kabel tako, da ne boste po njem stopali
ali ga priščipnili s predmeti, ki ste jih postavili
nanj ali poleg njega. Še posebej bodite pozorni
na vtiče, vtikalne doze in na mesto, kjer kabel
izstopa iz enote.
l Dodatna oprema
Ne postavljajte naprave na nestabilen voziček,
mizo, stojalo, konzolo, ipd. Naprava bi utegnila
pasti in poškodovati otroka ali odraslega in lahko
bi prišlo do resne okvare. Uporabljajte le stojala,
konzole in mize, ki jih priporoča proizvajalec.
l Zračenje
Reže in odprtine v ohišju enote omogočajo
potrebno zračenje. Da bi zagotovili zanesljivo
delovanje enote in da bi jo zaščitili pred
pregrevanjem, jih nikoli ne ovirajte ali zapirajte.
– Nikoli ne prekrivajte rež in odprtin s krpami
ali drugimi materiali,
– Nikoli ne polagajte enote na posteljo, kavč,
preprogo in podobne površine, ker bi s tem
ovirali zračenje,
– Nikoli ne postavljajte enote v zaprt prostor, kot
je knjižna omara ali vgrajena omarica, razen če
je zagotovljeno zračenje,
– Ne postavljajte enote v bližino ali nad radiator
ali izvor toplote ali na mesto, kjer bi bila
izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
l Strele
Za dodatno varnost enote jo med nevihto ali če
je dlje časa ne nameravate uporabiti, izključite iz
stenske vtičnice in izključite anteno ter kabel.
S tem boste preprečili okvaro naprave, ki bi
jo utegnila povzročiti strela ali prenapetosti
električnega napajanja.
l Popravilo
Ne poskušajte popraviti enote sami, ker bi se
pri odpiranju in odstranitvi pokrovov izpostavili
visoki napetosti in drugim nevarnostim.
Prepustite vsa popravila usposobljenemu
serviserju.
l Nadomestni deli
Če so potrebni nadomestni deli, se prepričajte,
da je serviser uporabil take, ki jih določa
izdelovalec in imajo enake lastnosti kot
originalni deli.
Pri nepooblaščenem nadomeščanju utegne
priti do požara, električnega udara ali drugih
nevarnosti.
l Preverjanje varnosti
Po popravilu enote prosite serviserja, da opravi
rutinsko preverjanje (kot določa izdelovalec) in
se prepriča, da je enota varna za uporabo.
3
4
POZOR
Baterije menjajte le z ustrezno vrsto. V
nasprotnem primeru bi utegnilo priti do
požara ali poškodbe.
l Odpadna električna in elektronska
oprema (velja za evropsko unijo in
druge evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Najprej preberite naslednje
Naprava je bila testirana in ustreza
omejitvam, ki jih določa EMC direktiva
za uporabo priključnih kablov, krajših od
3 metrov.
l Opozorilo
Elektromagnetna polja na določenih
frekvencah utegnejo vplivati na sliko
fotoaparata.
l Opomba
Če se zaradi statične elektrike ali
elektromagnetnega polja prenos podatkov
prekine, ponovno zaženite program ali
izklopite in ponovno vklopite kabel USB.
Če se na izdelku ali na njegovi
embalaži nahaja ta simbol, pomeni,
naj z izdelkom ne ravnamo enako kot
z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga
morate na ustreznem zbirnem mestu za
električno in elektronsko opremo. S tem
ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju potencialnih negativnih
posledic za okolje in naše zdravje, ki bi
ga povzročilo nepravilna odstranitev tega
izdelka. Z recikliranjem materialov bomo
ohranili naravne vire. O podrobnostih
glede recikliranja tega izdelka lahko
povprašate na upravni enoti ali v trgovini,
kjer ste izdelek kupili.
l Opomba za kupce v državah, za
katere veljajo EU direktive
Proizvajalec tega izdelka je korporacija
Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japonska. Pooblaščen predstavnik
za EMC in varnost izdelka je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi
s servisom in garancijo se obrnite na
naslove, navedene v dokumentih za servis
in v garantnem listu.
5
l Odpadne baterije (velja za evropsko
unijo in
druge evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Če se na bateriji ali na njeni embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z njo ne
ravnamo enako kot z gospodinjskimi
odpadki. S tem ko baterijo pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za
okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo
nepravilna odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili
naravne vire. O podrobnostih glede
recikliranja tega izdelka lahko povprašate
na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
6
Vsebina
POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI................................................2
Najprej preberite naslednje..........................................................4
Opombe o uporabi fotoaparata ....................................................6
Priprave ........................................................................................................... 9
Pregled priložene dodatne opreme ...............................................9
1 Priprava baterije .................................................................... 10
2 Vstavljanje baterij/spominske ploščice »Memory Stick Duo«
(ni priložena) ........................................................................ 11
3 Vklop fotoaparata / nastavitev ure ............................................ 13
Enostavno snemanje slik ............................................................................14
Ibirnik načina/Zoom/Bliskavica/Makro/Samosprožilec/Prikaz/
Velikost slike ........................................................................... 15
Predvajaje/brisanje slik...............................................................................17
Indikatorji na zaslonu ..................................................................................19
Spreminjanje nastavitev – Menu/Setup ....................................................21
Postavke v meniju .................................................................... 22
Nastavitvene postavke .............................................................. 23
Uporaba računalnika ...................................................................................24
Operacijski sistemi za USB povezavo, ki jih računalnik podpira
in računalniški program (priložen) ............................................... 24
Ogled navodil “Cyber-shot” ....................................................... 25
Čas delovanja baterij in zmogljivost pomnilnika .................................... 26
Čas delovanja baterij in število slik,
ki jih lahko posnamete/predvajate .............................................. 26
Število fotografij in čas snemanja filmov ....................................... 27
Odpravljanje težav ...................................................................................... 29
Baterije in napajanje ................................................................. 29
Snemanje fotografij / filmov ....................................................... 30
Ogled slik ............................................................................... 30
Opozorila .......................................................................................................31
Tehnični podatki .......................................................................................... 32
7
Opombe o uporabi fotoaparata
l Zaščitna kopija podatkov v
notranjem pomnilniku in na
spominski ploščici »Memory Stick
Duo«
Ne izključujte fotoaparata in ne
odstranjujte baterij ali spominske ploščice,
medtem ko sveti lučka Access, ker bi
se podatki v notranjem pomnilniku ali
na spominski ploščici »Memory Stick
Duo« utegnili uničiti. Vedno si ustvarite
varnostno kopijo podatkov.
l Opombe o snemanju/predvajanju
• Pred snemanjem enkratnih dogodkov, opravite
preizkusno snemanje in se prepričajte, da
fotoaparat brezhibno deluje.
• Ta fotoaparat ni odporen ne na prah, ne na
vodo. Pred uporabo si preberite poglavje
»Varnostni ukrepi« (str. 31).
• Pazite, da v fotoaparat ne zaide voda, ker bi s
tem povzročili nepopravljivo škodo.
• Ne usmerjajte fotoaparata proti soncu ali drugi
močni luči, ker bi s tem povzročili nepravilno
delovanje fotoaparata.
• Ne uporabljajte fotoaparata na mestu, ki je
izpostavljeno močnim radijskim valovom ali
sevanju. V tem primeru s fotoaparatom namreč
ne bi mogli pravilno snemati ali predvajati.
• Izpostavljanje fotoaparata pesku ali prahu ga
utegne poškodovati.
• Če se pojavi vlaga, jo odstranite pred uporabo
fotoaparata (str. 31).
• Ne tresite in ne tolcite po fotoaparatu. S tem bi
povzročili okvaro fotoaparata in nesposobnost
snemanja slik ter okvaro snemalnega medija ali
poškodbo ali izgubo slikovnih podatkov.
• Pred uporabo očistite površino bliskavice. Pri
oddajanju svetlobe bliskavica ustvarja toploto,
zaradi katere se utegne umazanija na površini
razbarvati ali se prilepiti. V tem primeru
bliskavica ne bo oddajala dovolj svetlobe.
l Opombe o LCD zaslonu
• LCD zaslon in iskalo sta izdelana z uporabo
izredno natančne tehnologije, tako da je prek
99,99 odstotka slikovnih pik aktivnih. Kljub
temu se lahko pojavijo majhne črne pike in/
ali svetle pike (rdeče, zelene, modre), ki ne
izginejo. Te pike se pojavijo v normalnem
procesu izdelave in nimajo vpliva na posnetek.
• Ko se baterija izprazni, se objektiv preneha
premikati. Vstavite nove baterije ali napolnite
Ni-MH baterije in fotoaparat ponovno
vklopite.
l Opombe v zvezi s kompatibilnostjo
slikovnih zapisov
• Ta fotoaparat ustreza standardom, ki jih je
sprejelo združenje JEITA (Japan Electronic
and Information Technology Industrie
Association).
• Za predvajanje slikovnih zapisov, ki ste jih
posneli s svojim fotoaparatom, na drugih
napravah oziroma predvajanje slikovnih
zapisov, ki ste jih posneli ali uredili z drugi
napravami, na vaši napravi, ne moremo
jamčiti.
l Opomba v zvezi z avtorskimi
pravicami
Televizijski programi, filmi, video posnetki in
drugi posnetki so pogosto zaščiteni z avtorskimi
pravicami. Nepooblaščeno snemanje teh
posnetkov je lahko v nasprotju s pogoji zakona o
zaščiti avtorskih pravic.
l Za vsebino posnetkov ni
kompenzacije
Vsebine posnetkov ni mogoče kompenzirati,
če snemanje ali predvajanje ni mogoče zaradi
okvare fotoaparata ali snemalnega medija, itd.
l Slike
Slike v tem priročniku se nanašajo na model
DSC-S750, razen če je navedeno drugače.
Priprave
8
Priprave
Pregled priložene dodatne opreme
• Polnilnik baterije BC-CSK (1)
• Posebni USB kabel (1)
• Poseben A/V kabel (1)
• Omrežni kabel (1)
• Pašček za čez zapestje (1)
• Akumulatorska baterija NP-BK1 (1)
• CD-ROM (1)
– programska oprema Cyber-shot,
– priročnik “Cyber-shot Handbook”,
– priročnik “Cyber-shot Steup-up Guide”.
• Navodila za uporabo (1)
Pritrdite pašček na fotoaparat, da vam
ne bi padel in se poškodoval.
zanka
9
1 Vstavite baterijo v polnilnik.
1
2
Lučka CHARGE
Napajalni kabel
1 Vstavite baterijo do konca, nato pritisnite na zadnji del baterije, da zaskoči.
Priključite baterijo v stensko vtičnico.
3 Lučka CHARGE zasveti in polnjenje se začne.
Ko se lučka CHARGE izklopi, je polnjenje končano (običajno polnjenje).
Lučka CHARGE se utegne izklopiti tudi, če je v času, ko je polnilnik v stanju
pripravljenosti, temperatura delovanja izven priporočljivega obsega (10 do 300C).
l Čas polnjenja
Čas popolnega polnjenja
Čas praktičnega polnjenja
Pribl. 300 min.
Pribl. 240 min.
• Čas, ki je potreben za polnjenje povsem prazne baterije pri temperaturi 250C. V določenih pogojih
polnjenje traja dlje.
• Več o številu slik, ki jih lahko posnamete si oglejte na strani 26.
• Priključite baterijo v lahko dostopno stensko vtičnico.
• Tudi če lučka CHARGE ne sveti, polnilnik ni izključen iz omrežja, vse dokler je priključen v stensko
vtičnico. V primeru težav s polnilnikom ga nemudoma izklopite, tako da izvlečete vtič iz stenske
vtičnice.
• Ko je polnjenje končano, izključite omrežni kabel iz stenske vtičnice in odstranite baterijo iz
polnilnika.
• Izdelano za uporabo z združljivimi Sonyjevimi baterijami.
10
2 Vstavljanje baterije/»Memory Stick Duo« (ni priložen)
1
2
Pokrov za
baterije/»Memory
Stick Duo«
3
Vstavite »Memory
Stick Duo« tako,
da bo stran s
priključki obrnjena
proti objektivu.
Stikalo za
izmet baterije
Stikalo za izmet baterije
Naravnajte oznako v na reži
za baterijo z oznako v na
bateriji. Pritisnite in držite
stikalo za izmet baterije
ter vstavite baterijo.
1 Odprite pokrov za baterijo/»Memory Stick Duo«.
2 Vstavite »Memory Stick Duo« (ni priložena).
3 Vstavite baterijo.
4 Zaprite pokrov za baterijo/»Memory Stick Duo«.
l Če spominska ploščica »Memory Stick Duo« ni vstavljena.
Fotoaparat bo snemal/predvajal slike v notranji pomnilnik (prbl. 22 MB).
l Preverjanje preostalega časa delovanja baterije
Pritisnite na tipko POWER, da vklopite fotoaparat in preverite čas na LCD zaslonu.
Indikator
preostanka
baterije
Opis
indikatorja
Baterija je
še polna.
Baterija se
je delno
izpraznila
Baterija
je na pol
prazna.
Baterija je šibka,
snemanje/
predvajanje se bo
kmalu ustavilo.
Zamenjajte baterijo
s polno ali napolnite
baterijo. (Opozorilni
indikator utripa).
• Približno eno minuto traja, da se preostali čas delovanja baterije pravilno prikaže.
• Prikazan preostali čas v določenih pogojih morda ne bo pravilen.
• Ko prvič vklopite fotoaparat, se prikaže zaslon za nastavitev ure (Clock Set, stran 13).
11
l Odstranitev baterije/»Memory Stick Duo«
Odprite pokrov za baterijo/»Memory Stick Duo«.
»Memory Stick Duo«
Prepričajte se, da lučka Access ne sveti,
nato enkrat pritisnite na »Memory Stick
Duo«.
Baterija
Premaknite stikalo za izmet baterije.
Pazite, da vam baterija ne pade.
• Nikoli ne odstranjujte baterijo/»Memory Stick Duo«, ko sveti lučka Access, ker bi utegnili
poškodovati podatke na spominski ploščici/notranjem pomnilniku.
12
3 Vklapljanje fotoaparata / nastavitev ure
1 Tipka
POWER
1
2 Izbirnik načina
Tipka z
2
1 Pritisnite na tipko
3
POWER.
2 Z nadzorno tipko nastavite uro.
1 S puščicama v/V izberite format za prikaz datuma, nato pritisnite na z.
2 S puščicama b/B izberite postavko, s puščicama v/V nastavite številčno
vrednost, nato pritisnite na z.
3 S puščico B izberite [OK], nato pritisnite na z.
• Fotoaparat ne omogoča dodajanja datuma na slike. S pomočjo programa ‘Picture Motion Browser’
na CD-ROM-u (priložen), pa lahko slike natisnete in shranite z datumom.
• Polnoč je prikazana kot 12:00 AM, poldne pa kot 12:00 PM.
l Sprememba datuma in ure
Na zaslonu
(Setup) (str. 21) izberite [Clock Set].
l Ko vklopite fotoaparat
• Če ure ne nastavite, se bo ob vsakem vklopu prikazal zaslon ‘Clock Set’.
• Če fotoaparat napajate z baterijami in ga približno tri minute ne upravljate, se bo
samodejno izklopil in s tem preprečil trošenje baterije (funkcija samodejnega izklopa
“Auto power-off).
13
Enostavno snemanje slik
(način samodejne nastavitve)
3 Sprožilec
Tipka Zoom (W/T)
Nastavek za stojalo
(spodnja stran)
Tipka „Macro“
1 Izbirnik načina
Tipka DISP
Nadzorna tipka
Tipka za
bliskavico
Tipka
Tipka za
samosprožilec
(velikost slike)
1 Z izbirnikom načina izberite način.
Fotografija (način samodejne nastavitve): Izberite .
Film: Izberite .
2 Fotoaparat mirno držite v roki, tako da roko prislonite ob bok.
Namerite objekt v
sredino okvira za
ostritev.
3 Pritisnite na sprožilec.
Fotografija:
1 Pritisnite na sprožilec do polovice in
držite, da fotoaparat nastavi ostrino.
Indikator AE/AF lock
Indikator z (AE/AF lock) začne utripati in
zasliši se zvočni signal, nato indikator
preneha utripati in sveti.
2 Do konca pritisnite na sprožilec.
Zasliši se zvok sprožilca.
Film:
Pritisnite na sprožilec do konca.
Za ustavitev snemanja ponovno pritisnite na sprožilec.
14
Izbirnik načina/Zoom/Bliskavica/Macro/Samosprožilec/Prikaz/Velikost slike
l Uporaba izbirnika načina
Nastavite izbirnik načina na želeno
funkcijo.
Auto Adjustment (samodejna nastavitev)
Omogoča vam enostavno snemanje s
samodejno izbranimi nastavitvami.
Program Auto
Omogoča vam snemanje s samodejno
izbrano osvetlitvijo (hitrost zaklopa in
vrednost zaslonke). S pomočjo menija lahko
izberete tudi različne nastavitve.
Movie
Posnemite film z zvokom.
High Sensitivity
Snemajte slike brez bliskavice, tudi pri nizki
osvetlitvi.
Soft Snap
Na posnetku bo koža osebe imela toplejši izgled.
Landscape: Snemajte z ostrino nastavljeno
na oddaljenem objektu.
Twilight Portrait
Ustvarite lahko ostre slike ljudi ljudi v
temnem prostoru, ne da bi izgubili nočno
vzdužje.
Twilight
Snemajte nočne kadre, ne da bi pri tem
izgubili nočno vzdušje.
l Uporaba zooma W/T
Pritisnite na T za zoomiranje in W za
preklic zoomiranja.
l
Bliskavica (izbira načina
bliskavice za snemanje fotografij)
Pritiskajte na tipko B ( ) (bliskavica),
dokler ne izberete želenega načina.
(brez oznake): Flash Auto
Sproži se pri nezadostni svetlobi
(tovarniška nastavitev).
: Flash forced on (vklopljena je vsiljena bliskavica)
SL: Slow synchro (Flash forced on
- vklopljena je vsiljena bliskavica)
Hitrost zaklopa je v temnih prostorih
počasna in ozadje, ki je izven dosega
svetlobe bliskavice, se jasno posname.
: Flash forced off (vsiljena bliskavica je izklopljena)
l
Macro (snemanje od blizu)
Pritiskajte na b ( ) na nadzorni tipki.
(Brez oznake): Macro Off
: Macro on (stran W: prbl. 5 cm ali
dlje, stran T: prbl. 35 cm ali dlje)
Beach
Snemajte obalo ob morju ali jezeru z jasno
modrino vode.
Snow
Posnemite kadre na snegu z jasno belino.
15
l
Uporaba samosprožilca
Pritiskajte na V ( ) na nadzorni tipki,
dokler ne izberete želenega načina.
(Brez oznake): brez uporabe samosprožilca
: nastavitev 10-sekundne zakasnitve samosprožilca
: nastavitev 2-sekundne zakasnitve samosprožilca
Pritisnite na sprožilec. Lučka za
samosprožilec začne utripati inv dokler
sprožilec deluje je slišati zvok.
Lučka za
samosprožilec
l DISP Sprememba prikaza na
zaslonu
Pritisnite na tipko v (DISP) na
nadzornem gumbu. Z vsakim pritiskom
na tipko v (DISP) se prikaz in osvetlitev
spremenita.
l
Sprememba velikosti slike
(velikost slike), nato
Pritisnite na tipko
s puščicama v/V izberite velikost.
Za izklop menija “Image Size” ponovno
pritisnite na tipko .
Velikost slike
(samo
DSC-S780)
7M : 7M
(samo
DSC-S750)
3:2 :
3:2
5M :
5M
3M :
3M
VGA :
16:9 :
Indikatorji vklopljeni
Indicators
on
r
Indikatorji vklopljeni*
Indicators
on*
r
Histogram vklopljen*
Histogram
on*
r
Indicatorsizklopljeni*
off*
Indikatorji
* Osvetlitev LCD zaslona se poveča .
16
VGA
16:9
Uporaba
Za tiskanje slik vse do
velikosti A3/11x17''
Za tiskanje slik vse do
velikosti A3/11x17''
Ustrezno razmerju 3:2
Za tiskanje slik vse do
velikosti A4/8x10''
Za tiskanje slik vse
do velikosti 13x18 cm
(5x7'')
Za e-pošto
Prikaz na 16:9 HDTV
Predvajanje / brisanje slik
Tipka
(Index)/
(playback zoom)
Tipka
zoom)
(playback
Zvočnik (spodnja stran)
Priključek
A/V OUT
(USB) •
2 Nazorna tipk
1 Tipka
Tipka
(predvajanje)
1 Pritisnite na tipko
(brisanje)
(predvajanje).
Če pritisnete na tipko POWER medtem ko je fotoaparat izklopljen, se bo le-ta vklopil v načinu
predvajanja. Če ponovno pritisnete na tipko, se bo vklopil način snemanja.
2 S puščicama b/Bna nadzorni tipki izberite sliko.
Film:
Pritisnite na z za predvajanje filma. (Za ustavitev predvajanja ponovno pritisnite na z.)
Pritisnite na B za vrtenje hitro vrtenje naprej/nazaj b. (Za vrnitev na običajno predvajanj
pritisnite na z.)
Pritisnite na V za nastavitev glasnosti.
l
Brisanje slik
1 Prikažite sliko, ki jo želite izbrisati in pritisnite na
(brisanje).
2 S puščico v izberite [Delete], nato pa pritisnite na z.
l
Ogled povečane slike (playback zoom)
Med predvajanjem fotografije pritisnite na .
Za preklica zooma pritisnite na .
Nastavite del: v/V/b/B.
Preklic povečevanja slike: z.
l
Predvajanje indeksnega zaslona
Pritisnite na tipko
(Index) in izberite sliko s puščicami v/V/b/B. Če želite prikazati
naslednji (predhodni) indeksni zaslon, pritisnite na b/B.
Za vrnitev na zaslon z eno sliko pritisnite na z.
17
l Brisanje slik v indeksnem načinu
1 Medtem ko je indeksni zaslon prikazan, pritisnite na (brisanje) in s puščicama
v/V na nadzorni tipko izberite [Select] ter pritisnite na z.
2 S puščicami v/V/b/B izberite sliko, ki jo želite izbrisati, nato pritisnite na z, da
se na izbrani sliki prikaže indikator (brisanje).
(brisanje).
3 Pritisnite na
4 S puščico B izberite [OK] in pritisnite na z.
l Ogled slik na TV zaslonu
Priključite fotoaparat v TV s posebnim A/V kablom (priložen).
• Poravnajte puščico na priključku posebnega A/V kabla s puščico v ob priključku A/V OUT in
priključite kabel v fotoaparat.
V priključek
(USB) A/V OUT
V avdio/video
vhode
Posebni A/V kabel
Puščica (zadaj)Indikatorji na zaslonu
18
Indikatorji na zaslonu
Vsakič, ko pritisnete na tipko v (DISP)
na nadzorni tipki, se prikaz spremeni
(stran 16).
l Med snemanjem fotografij
Preostali čas delovanja bater.
AE/AF lock
Način snemanje
Razmerje beline
Stanje pripravljenosti /
snemanje filma
Izbirnik načina
(Scene Selection)
Izbirnik nač. (Prog. Auto)
Način fotoaparata
Način predvajanja
l Med snemanjem filmov
Način bliskavice
Polnjenje bliskavice
Lestvica zoomiranja
Zmanjš. pojava rdečih oči
Ostrina
Zaznavanje obraza
Način merjenja
Barvni način
l Med predvajanjem
Zaščita
Oznaka za zap. tisk. (DPOF)
Lestvica zoomiranja
Predvajanje
Glasnost
19
Macro
Opozorilo o tresenju
Iskalec AF območja
Opoz., da bo bat. kmalu prazna
PictBridge povezava
Nastavl. razdalja za ostritev
Vrednost osvetlitve
Številka mape / datoteke
Številka ISO
Merilnik predvajanja
Način merjenja
Bliskavica
PictBridge povezava
Velikost slike
se prikaže samo pri
•
DSC-S780.
se prikaže samo pri
•
DSC-S750.
Razmerje beline
Križec za merjenje svetlobe
Iskalec AF območja
Snemalna mapa
Hitrost zaklopa
Sprememba mape
Vrednost zaslonke
Predvajalna mapa
Preostala zmogljivost
notranjega pomnilnika
Histogram
Preostala zmogljivost
spomin. ploščice »MS Duo«
Čas snemanja [najdaljši čas
snemanja]
Hitrost zaklopa
Preostalo število slik, ki jih
lahko posnamete
Vrednost osvetlitve
Samosprožilec
Datum/ura snemanja
predvajane slike
Številka ISO
Izbira slike
Številka slike / število slik,
posnetih v izbrani mapi
Števec
20
Vrednost zaslonke
Nastavitev glasnosti
Meni
Spreminjanje nastavitev – Menu / Setup
2 Tipka MENU
1 Izbirnik načina
3 Nadzorna tipka
1 Tipka
(predvajanje)
Tipka z
1 Snemanje: vklopite fotoaparat in nastavite izbirnik načina.
Predvajanje: Pritisnite na tipko
(predvajanje).
Na voljo so različne postavke, odvisno od položaja izbirnika načina in od načina snemanja/
predvajanja.
2 Pritisnite na tipko MENU, da se prikaže meni.
3 S puščicama b/B na nadzorni tipki izberite želeni meni.
• Če želene postavke ni videti, pritiskajte na b/B, dokler se ne prikaže na zaslonu.
• Ko ste izbrali postavko v meniju “Playback”, pritisnite na z.
4 S puščicama v/V izberite nastavitev.
Nastavitev, ki ste jo izbrali se poveča in nastavi.
5 Pritisnite na tipko MENU, da se meni izklopi.
l Izberite postavko “Setup”
Pritisnite in držite tipko MENU ali v koraku 3
izberite
(Setup) in pritisnite na B.
S puščicami v/V/b/B izberite postavko,
ki jo želite nastaviti, nato pritisnite na z.
21
Podrobnosti o upravljanju 1 stran 21
Postavke v meniju
Razpoložljivost postavk v meniju je odvisna od izbranega načina. Na zaslonu se prikažejo
le razpoložljive postavke.
Meni za snemanje
Face Detection
COLOR (barvni način)
EV
9 (Focus)
(Metering Mode)
Zazna obraze in nastavi ostrino in druge nastavitve.
Spremeni jasnost slike ali doda posebne učinke.
Nastavitev osvetlitve.
Spremeni način ostritve.
Izbere način merjenja.
WB (White Bal)
Nastavi barvne tone.
ISO
Izbere svetlobno občutljivost.
Mode (REC Mode)
Izbere način neprekinjenega snemanja.
(Flash Level)
Nastavi količino svetlobe bliskavice.
(Sharpness)
Nastavi ostrino slike.
(Setup)
Zamenja nastavitveno postavko.
Meni za predvajanje
(Folder)
Izbere mapo za ogled slik.
- (Protect)
Prepreči neželeno brisanje.
DPOF
Doda oznako za zaporedje tiskanja.
(Print)
Natisne slike s tiskalnikom, združljivim s PictBridge.
(Slide)
Predvaja serijo slik.
(Resize)
Spremeni velikost posnete slike.
(Rotate)
Zavrti sliko.
(Setup)
Zamenja nastavitveno postavko.
(Trimming)
22
Posname povečano sliko (na voljo samo za način
‘playback zoom’.
Podrobnosti o upravljanju 1 stran 21
Nastavitvene postavke (Setup)
Camera (fotoaparat)
Digital Zoom
Function Guide
Red Eye Reduction
Auto Review
Izbere način digitalnega zooma.
Prikaže opis funkcij, ko upravljate fotoaparat.
Zmanjša pojav rdečih oči, kadar uporabljate bliskavico.
Posneto sliko prikaže na zaslonu za približno dve
sekundi, takoj ko je slika posneta.
Internal Memory Tool
Format
Formatira notranji pomnilnik.
Memory Stick Tool
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Copy
Formatira »Memory Stick Duo«.
Ustvari mapo na »Memory Stick Duo« za posnete slike.
Zamenja mapo, ki jo trenutno uporabljate za snemanje
slik.
Kopira vse slike v notranji pomnilnik spominske ploščice
»Memory Stick Duo«.
Setup 1
Beep
Language
Initialize
Izbere zvok, ki se oglasi ob upravljanju fotoaparata.
Izbere jezik za prikaz postavk v meniju, opozoril in
sporočil.
Vrne nastavitve na tovarniške nastavitve.
Setup 2
USB Connect
Video Out
Clock Set
Izbere USB način, ki se uporablja, ko priključite
fotoaparat v računalnik ali tiskalnik, združljiv s
PictBridge, s pomočjo posebnega USB kabla.
Nastavi izhod video signala v skladu s TV barvnim
sistemom priključene video naprave.
Nastavi datum in uro.
23
Uporaba računalnika
Slike, posnete s fotoaparatom, lahko prikažete na računalniku. Z računalniškim
programom na priloženem CD-ROM-u lahko fotografije in filme uporabite na različne
načine. Podrobnosti si oglejte v priročnikih “Cyber-shot Handbook” na priloženem CDROM-u.
Operacijski sistemi za USB povezavo, ki jih računalnik podpira in
računalniški program (priložen)
Za uporabnike okolja Windows
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP * SP2, Windows
Vista*
Računalniški program Windows 2000 Professional SP4,
“Picture Motion
Windows XP * SP2, Windows
Browser”
Vista*
USB povezava
Za uporabnike okolja Macintosh
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS
X(v10.1 to v10.4)
Ni združljiv
* ne podpira 64-bitnih izdaj in izdaje ‘Starter’.
• Mora biti že nameščen z zgornjimi OS.
• Če OS ne podpira USB povezav, uporabite bralnik/pisalnik za Memory Stick, ki je na voljo na
tržišču.
• Podrobnosti o operacijskem okolju programa Cyber-shot, “Picture Motion Browser” si oglejte v
priročniku “Cyber-shot Handbook”.
24
Ogled priročnika za Cyber-shot
V priročniku „Cyber-shot Handbook“ na
priloženem CD-ROM-u je podrobneje
opisan način uporabe fotoaparata. Za
ogled priročnika je potreben „Adobe
Reader“.
l Za uporabnike okolja Windows
1 Vklopite računalnik in vstavite CDROM v CD-ROM (priložen) pogon.
Prikaže se spodnji zaslon.
l Za uporabnike okolja Macintosh
1 Vklopite računalnik in vstavite
CD-ROM v CD-ROM (priložen)
pogon.
Izberite mapo „Handbook“ in kopirajte
„Handbook.pdf“, shranjen v mapi
„GB“ v računalnik.
2 Po končani namestitvi dvakrat kliknite
na „Handbook.pdf.“.
3 Čas delovanja baterije in zmogljivost
pomnilnika
Ko kliknete na tipko [Cyber-shot Handbook],
se prikaže zaslon za kopiranje priročnika
„Cyber-shot Handbook“.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
* Ko namestite „Cyber-shot
Handbook“, se samodejno namesti tudi
„Cyber-shot Step-up Guide“.
3 Po končani namestitvi dvakrat kliknite
bližnjico, ki se je ustvarila na namizju.
25
Čas delovanja baterije in zmogljivost
pomnilnika
Številke v naslednjih tabelah veljajo, če
uporabljate povsem polno (priloženo)
baterijo, pri temperaturi 250C. Podatki
o številu slik, ki jih lahko posnamete
ali predvajate, upoštevajo potrebno
zamenjavo spominske ploščice »Memory
Stick Duo«. Dejanski rezultati se utegnejo
razlikovati od navedenih, kar je odvisno od
pogojev uporabe.
l Snemanje fotografij
Čas delovanja baterije (min.)
Št. slik
DSC-S780
Prbl. 135
Prbl. 270
DSC-S750
Prbl. 140
Prbl. 280
• Snemanje v naslednjih pogojih:
– funkcija [Face Detection] je nast. na [Off],
– če posnamete sliko vsakih 30 sekund,
– zoom izmenično preklapljate med W in T,
– bliskavica se sproži enkrat na dva posnetka,
– fotoaparat vklopite in izklopite enkrat na 10
posnetkov.
• Način merjenja je osnovan na standardu
CIPA (CIPA: Camera & Imaging Product
Association).
• Število posnetih slik/čas delovanja baterije se
ne spreminja glede na velikost slike.
l Predvajanje fotografij
Čas delovanja baterije (min.)
Št. slik
DSC-S780
Prbl. 360
Prbl. 7200
DSC-S750
Prbl. 400
Prbl. 8000
• Predvajanje slik zaporedoma v približno
3-sekundnih intervalih.
26
l Opombe o bateriji
• S pogostejšo uporabo in sčasoma se
zmogljivost baterije zmanjša.
• Število slik, ki jih je mogoče posneti/predvajati
in čas delovanja baterij, se pod naslednjimi
pogoji zmanjša:
– pri nizkih temperaturah,
– pri uporabi bliskavice,
– pri pogostem vklapljanju in izklapljanju,
– pri pogosti uporabi „zoom-a“,
– če je osvetlitev zaslona nastavljena visoko,
– pri slabi bateriji,
– funkcija [Face Detection] je nast. na [On],
Število fotografij in čas snemanja filmov
Število fotografij in čas snemanja filmov sta odvisna tudi od pogojev snemanja in
snemalnega medija.
• Tudi če je zmogljivost snemalnega medija enaka navedenemu v tabeli, utegneta biti število fotografij
in čas za filme drugačna.
• Podrobnosti o velikosti slik si oglejte na strani 16.
l Približno število fotografij
Zmogljivost
Velikost
Notranji
pomnilnik
(Enote: slike)
»Memory Stick Duo«, formatiran na tem fotoaparatu
Prbl.
22MB
• Navedeno število slik velja za primer, da je [Mode] nastavljen na [Normal].
• Če je število preostalih slik, ki jih je mogoče posneti, večje od 9999, se prikaže indikator »>9999«.
• Velikost slike lahko kasneje spremenite ([Resize], stran 22).
• Če na fotoaparatu predvajate slike, posnete s starejšim modelom Sony, se utegne prikaz razlikovati
od dejanske velikosti slike.
27
l Približen čas snemanja filmov
Številke v tabeli pomenijo približen maksimalen čas snemanja, dosežen, ko so končane
vse filmske datoteke. Maksimalni čas za neprekinjeno snemanje je približno 10 minut.
(Enote: ura : minute : sekunde)
Zmogljivost
Velikost
320×240
Notranji
pomnilnik
Prbl.
22MB
0:01:00
»Memory Stick Duo«, formatiran na tem fotoaparatu
128MB
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
0:05:50 0:10:40 0:22:00 0:45:00 1:30:50 2:59:50 6:01:10
• Razmerje slike za film je 320x240.
28
256MB
Odpravljanje težav
Če se pojavijo težave s fotoaparatom, preizkusite naslednje rešitve.
1 Preverite spodnje postavke in si oglejte priročnik “Cyber-shot Handybook” (PDF).
2 Odstranite baterijo in jo čez približno eno minuto ponovno vstavite ter vključite fotoaparat.
3 Inicializirajte nastavitve (str. 23).
4 Posvetujte se s prodajalcem opreme Sony ali z lokalnim pooblaščenim Sonyjevim predstavnikom.
Če pošljete fotoaparat v popravilo, se smatra, da ste nam dovolili preveriti vsebino
notranjega pomnilnika.
Baterija in napajanje
Baterije ni mogoče vstaviti.
•Vstavite baterijo tako, da pritisnete na stikalo za izmet (stran 11).
Fotoaparata ni mogoče vklopiti.
•Ko ste vstavili baterijo v fotoaparat utegne trajati nekaj časa, da se fotoaparat začne napajati.
•Pravilno vstavite baterijo (stran 11).
•Baterija se je izpraznila. Vstavite polno baterijo (stran 10).
•Baterija ne deluje več. Nadomestite jo z novo.
•Uporabite ustrezno vrsto baterij.
Fotoaparat se nenadoma izklopi
•Če fotoaparata približno 3 minute ne uporabljate, pri tem, da je vklopljen, se samodejno izklopi
in s tem prepreči izpraznitev baterij. Ponovno vklopite fotoaparat (stran 13).
•Baterija ne deluje več. Nadomestite jo z novo.
Indikator preostanka baterije je nepravilen.
•To se pojavi, če fotoaparat dlje časa uporabljate v izredno vročem ali izredno hladnem ozračju.
•Pri prikazu preostalega časa je prišlo do nepravilnosti. Povsem izpraznite baterijo, nato pa jo
napolnite, da bo prikaz pravi.
•Baterija je prazna. Vstavite polno baterijo (stran 10).
•Baterija ne deluje več. Nadomestite jo z novo.
29
Baterije ni mogoče napolniti.
• Baterije ni mogoče polniti z omrežnim napajalnikom (ni priložen).
Snemanje fotografij / filmov
Fotoaparat ne snema slik.
• Preverite preostalo zmogljivost notranjega pomnilnika ali spominske ploščice »Memory Stick
Duo« (stran 27, 28). Če je, napravite naslednje:
• Izbrišite nepotrebne slike (str. 17).
• Zamenjajte »Memory Stick Duo«.
• Medtem ko se bliskavica polni ni mogoče snemati fotografij.
.
• Ko snemate fotografije, nastavite izbirnik načina na drug način in ne na
, če snemate filme.
• Nastavite izbirnik načina na
Če snemate v zelo svetlem prostoru se pojavijo poševne črte.
• Ta pojav ne pomeni okvare.
Ogled fotografij
Fotoaparat ne more predvajati slik.
• Pritisnite na tipko
(predvajanje) (str. 17).
• Ime mape/datoteke je bilo spremenjeno na računalniku.
• Če je bila slikovna datoteka procesirana na računalniku ali posneta z modelom, ki je drugačen od
vašega fotoaparata, predvajanje morda ne bo mogoče.
• Fotoaparat je v načinu USB. Izključite USB komunikacijo.
30
Varnostni ukrepi
l Ne uporabljajte/puščajte
l Opomba v zvezi s temperaturo
• V izjemno vročih prostorih, npr. v avtomobilu,
parkiranem na soncu. Ohišje fotoaparata bi
se utegnilo deformirati in to bi onemogočilo
pravilno delovanje.
• V neposrednem soncu ali blizu grelca . Ohišje
fotoaparata bi se utegnilo deformirati in to bi
onemogočilo pravilno delovanje.
• Na mestu, ki vibrira.
• V bližini mesta z močnim magnetnim poljem.
• V peščenem ali prašnem okolju.
Pazite, da v notranjost fotoaparata ne zaide
pesek. Pesek in prah utegneta fotoaparatu
povzročiti nepopravljivo škodo.
Vaš fotoaparat je namenjen za delovanje na
temperaturi med 0°C in 40°C. Snemanje v zelo
hladnih ali zelo vročih pogojih izven omenjenega
temperaturnega obsega ni priporočljivo.
fotoaparata na naslednjih mestih
l O nošenju fotoaparata
Pazite, da se ne vsedete na stol ali kam drugam,
s fotoaparatom v zadnjem žepu, ker bi ga s tem
utegnili poškodovati.
l O čiščenju
Čiščenje LCD zaslona
Površino zaslona obrišite s kompletom za
čiščenje LCD zaslonov (ni priložen) in tako
odstranite odtise prstov, prah, itd.
Čiščenje leče
Obrišite lečo z mehko krpo in in tako odstranite
odtise prstov, prah, itd.
Čiščenje površine naprave
Površino fotoaparata očistite z mehko krpo,
rahlo navlaženo z vodo. Nato jo obrišite s suho
krpo. Ne uporabljajte sledečih snovi, ki bi
utegnile poškodovati površino fotoaparata:
• razredčilo,
• bencin,
• alkohol,
• krpica za enkratno uporabo,
• hitro hlapljiv insekticid,
• izogibajte se dolgotrajnejšemu stiku z gumo.
okolice
l O kondenzaciji vlage
Če fotoaparat prinesete neposredno iz
hladnega v topel prostor ali ga položite v zelo
vlažno okolje, lahko znotraj naprave pride do
kondenzacije vlage. V tem primeru fotoaparat ne
bo brezhibno deloval.
Če pride do kondenzacije vlage
Izključite fotoaparat in počakajte približno
eno uro, da vlaga izhlapi. Če boste skušali
snemati z vlago znotraj objektiva, ne boste
mogli posneti jasnih slik.
l Interna baterija za ponovno
polnjenje
Ta fotoaparat je opremljen z interno baterijo
za ponovno polnjenje, ki ohranja datum,
uro in druge nastavitve ne glede na to, ali je
naprava vključena ali izključena. Ta baterija se
neprestano polni, dokler uporabljate fotoaparat.
Vendar pa se v primeru kratkotrajnih uporab
fotoaparata postopoma izprazni. Če fotoaparata
ne uporabljate več kot pol leta, se baterija
popolnoma izprazni. V tem primeru jo morate
pred ponovno uporabo fotoaparata napolniti.
Fotoaparat lahko uporabljate tudi v primeru, da
se je baterija izpraznila, vendar pa datum in ura
ne bosta razvidna.
Način polnjenja notranje
akumulatorske baterije
Vstavite polno baterijo v fotoaparat ali priključite
fotoaparat v stensko vtičnico s pomočjo
omrežnega napajalnika in pustite fotoaparat
najmanj 24 ur izklopljenega.
31
Tehnični podatki
[Sistem]
Slikovna naprava:
DSC-S780:
7,18 mm (vrste 1/2.5) barvni CCD;
Osnovni barvni filter
DSC-S750:
7,20 mm (vrste 1/2.5) barvni CCD;
Osnovni barvni filter
Skupno število slikovnih točk:
DSC-S780:
približno 8 286 624 točk
DSC-S750:
približno 7 410 000 točk
Število efektivnih slikovnih točk:
DSC-S780:
približno 8 083 560 točk
DSC-S750:
približno 7 201 000 točk
Objektiv: objektiv s 3x zoomom, f=5,8 do
17,4 mm (pretvorba na 35 mm: 35 do
105 mm), F2,8 (W) – 4,8 (T)
Nadzor časa osvetlitve: Samodejna nastavitev
osvetlitve, Scene Selection (7 načinov)
Nastavitev razmerja beline: Samodejna, na
prostem, pri oblačnem vremenu,
fluorescentna, v načinu »Incandescent«, z
bliskavico
Format datoteke (skladen z DCF):
Mirujoče slike: Exif Ver.2.21, ustreznost z
JPEG, združljiv z DPOF
Filmi: AVI (Motion JPEG)
Snemalni medij: Notranji pomnilnik
(prbl. 22 MB) »Memory Stick Duo«
Bliskavica: doseg bliskavice (občutljivost ISO
priporočljiv indeks osvetlitve) nastavljena na
AUTO): 0,5 do 3,5 m (W) /0,5 do 2,0 m (T)
[Vhodni in izhodni priključki]
(USB) . A/V OUT:
Priključek
Video, Avdio (mono), USB komunikacija
USB komunikacija
Full-Speed USB (združljiv z USB 2.0)
[LCD zaslon]
LCD plošča: 6,2 cm (tip 2,5) TFT pogon
Skupno število točk: 153 600 (640 x 240) točk
32
[Napajanje, splošno]
Napajanje: Akumulatorska baterija NP-BK1, 3,6 V
omrežni napajalnik AC-LS5K (ni priložen),
4,2 V
Poraba (med snemanjem):
DSC-S780:
1,3 W
DSC-S750:
1,2 W
Delovna temperatura: 0°C do 40 °C
Temperatura skladiščenja: -20 °C do 60 °C
Mere: 90,8 x 56,0 x 26,5 mm
(Š/V/G, brez izstopajočih delov)
Masa: pribl. 150 g (vključno z baterijo NP-BK1
in paščkom)
Mikrofon: mono
Zvočnik: mono
Exif Print: združljiv
PRINT Image Matching III: združljiv
PictBridge: združljiv
Polnilnik za baterijo BC-CSK
Zahteve napajanja: AC 100 do 240 V, 50/60
Hz, 2,2 W
Izhodna napetost: DC 4,2 V, 0,33 A
Delovna temperatura: 0 °C do 40 °C
Mere: prbl. 62 x 24 x 91 mm (Š/V/G)
Masa: prbl. 75 g
Akumulatorska baterija NP-BK1
Baterija: Litij-ionska
Maksimalna napetost: DC 4,2 V
Nominalna napetost: DC 3,6 V
Zmogljivost: 3,4 Wh (970 mAh)
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila.
Blagovne znamke
•
•
•
•
•
•
•
•
je blagovna znamka korporacije
Sony.
»Memory Stick«,
in »Memory
, “Memory
Stick PRO«,
, “Memory
Stick Duo”,
Stick PRO Duo”,
, »MagicGate« in
so
blagovne znamke korporacije Sony.
Microsoft, Windows, WindowsMedia in
DirectX so bodisi registrirane blagovne
znamke ali blagovne znamke Microsoft
Corporation v ZDA in drugih državah.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac in eMac so blagovne
znamke Apple Computer, Inc.
Intel, MMX in Petnium so blagovne znamke
ali registrirane blagovne znamke korporacije
Intel.
Google je registrirana blagovna znamka
korporacije Google Inc.
Vsi drugi omenjeni proizvodi so lahko
blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke povezanih podjetij.
Poleg tega »TM« in ® v teh navodilih nista
povsod navedena.
34
35
Download PDF

advertising