Sony | ILCE-7SM2 | Sony ILCE-7SM2 Fotoaparat α7S II serije E s senzorjem polnega formata Navodila za uporabo

4-581-534-12(1) (SL)
Digitalni fotoaparat
z zamenljivim objektivom
E-mount
Priročnik z navodili
»Vodnik za pomoč« (spletni priročnik)
V priročniku »Vodnik za pomoč« so podrobna
navodila o številnih funkcijah fotoaparata.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1530/h_zz/
ILCE-7SM2
Slovenščina
Več informacij o fotoaparatu
(»Vodnik za pomoč«)
Evidenčni list za uporabnike
Številka modela in serijska številka sta
na spodnji strani. Serijsko številko vnesite
v spodnji prostor. Številki imejte pri sebi,
kadar koli boste v zvezi s tem izdelkom
stopili v stik s prodajalcem izdelkov Sony.
Št. modela WW898259 (ILCE-7SM2)
Serijska št.
Št. modela AC-UD10/AC-UUD11
Serijska št.
OPOZORILO
»Vodnik za pomoč« je spletni
priročnik. »Vodnik za pomoč«
lahko preberete v računalniku
ali pametnem telefonu. Navaja
podrobna navodila o številnih
funkcijah fotoaparata.
URL:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1530/
h_zz/
Za zmanjšanje nevarnosti požara ali
električnega udara enote ne
izpostavljate dežju ali vlagi.
POMEMBNA VARNOSTNA
OPOZORILA
– TA NAVODILA SHRANITE
NEVARNOST
ZA ZMANJŠANJE
NEVARNOSTI POŽARA ALI
ELEKTRIČNEGA UDARA
NATANČNO SLEDITE TEM
NAVODILOM
Če oblika vtiča ne ustreza vtičnici,
uporabite adapter za vtič, ki ustreza
konfiguraciji vtičnice.
SL
2
POZOR
Paket baterij
Če s paketom baterij ne ravnate pravilno,
ga lahko raznese, kar lahko povzroči požar
ali kemične opekline. Upoštevajte naslednja
opozorila.
• Paketa baterij ne razstavljajte.
• Paketa baterij ne zdrobite in ga ne
izpostavljajte udarcem ali sili; ne tolcite
na primer po njem, ga ne izpustite na tla
ali pohodite.
• Na priključkih baterije ne povzročajte
kratkega stika in ne dopustite, da pridejo
v stik s kovinskimi predmeti.
• Paketa baterij ne izpostavljajte visokim
temperaturam nad 60 °C, na primer na
neposredni sončni svetlobi ali
v avtomobilu, ki je parkiran na soncu.
• Paketa baterij ne sežigajte ali mečite
v ogenj.
• Ne uporabljajte poškodovanih litijionskih baterij ali takih, ki puščajo.
• Paket baterij polnite z originalnim
polnilnikom baterij Sony ali z napravo,
ki ga lahko napolni.
• Paket baterij hranite zunaj dosega otrok.
• Paket baterij hranite na suhem.
• Paket baterij zamenjajte samo z enakim
ali enakovrednim, ki ga priporoča Sony.
• Izrabljen paket baterij odstranite takoj,
kot je opisano v navodilih.
Omrežni napajalnik
Ko uporabljate omrežni napajalnik,
ga vključite v bližnjo stensko električno
vtičnico. Če pri uporabi naprave pride do
okvare, omrežni napajalnik takoj izvlecite
iz stenske električne vtičnice.
Polnilnik baterij
Ko uporabljate polnilnik, ga vklopite
v bližnjo stensko električno vtičnico. Če pri
uporabi naprave pride do okvare, polnilnik
takoj izvlecite iz stenske električne vtičnice.
Če je napajalni kabel priložen fotoaparatu,
je zasnovan posebej za uporabo s tem
fotoaparatom, zato ga ni dovoljeno
uporabljati z drugo električno opremo.
Za stranke v Evropi
Opomba za stranke, ki ta izdelek
uporabljajo v državah, v katerih
veljajo direktive EU
Proizvajalec: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonska
Za skladnost izdelkov v EU:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija
Družba Sony Corporation s tem
dokumentom potrjuje, da je ta oprema
skladna z osnovnimi zahtevami in
drugimi ustreznimi določbami
v Direktivi 1999/5/ES. Podrobnosti
najdete na tem naslovu URL:
http://www.compliance.sony.de/
Opomba
Če statična elektrika ali elektromagnetizem
povzroči prekinitev (napako) prenosa
podatkov, znova zaženite aplikacijo ali
odklopite in znova priklopite povezovalni
kabel (USB itn.).
Izdelek je bil preizkušen in ustreza
zahtevam Direktive o elektromagnetni
združljivosti (EMC) glede uporabe
povezovalnih kablov, krajših od 3 metrov.
SL
3
Elektromagnetna polja lahko na določenih
frekvencah vplivajo na sliko in zvok te
enote.
Odstranjevanje izrabljenih baterij ter
izrabljene električne in elektronske
opreme (velja za države EU in druge
evropske države s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku,
bateriji ali embalaži
pomeni, da izdelka in
baterij ni dovoljeno
odvreči med
gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih
baterijah vključuje tudi kemijski simbol.
Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali
svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje
več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 %
svinca. S tem, ko izdelke in baterije pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih posledic za okolje
in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju
naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi
varnostnih razlogov ali zagotavljanja
celovitosti podatkov potrebuje trajno
napajanje prek notranje baterije, lahko
baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno
baterijo ter električno in elektronsko
opremo, tako da izdelke ob koncu
življenjske dobe odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje električne in
elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje
z drugimi baterijami preberite razdelek
o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka.
Baterije odložite na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka
ali baterije se obrnite na lokalno upravo,
komunalno službo ali prodajalca, pri
katerem ste kupili izdelek ali baterijo.
SL
4
Za stranke, ki so fotoaparat
kupile v trgovini na Japonskem,
ki se ukvarja s prodajo turistom
Opomba
Nekatere oznake potrdil za standarde,
ki jih podpira fotoaparat, je mogoče
preveriti na zaslonu fotoaparata.
Izberite MENU t
(Setup) t
[Certification Logo].
Če prikaz ni mogoč zaradi težav, kot je
okvara fotoaparata, se obrnite na prodajalca
izdelkov Sony ali lokalni pooblaščeni
servisni center Sony.
Kazalo vsebine
Opis funkcij .............................................................................. 8
Pred uporabo
Opombe glede uporabe fotoaparata .................................... 11
Pregled priloženih elementov .............................................. 15
Sestavni deli ............................................................................ 16
Sprednja stran ................................................................... 16
Zadnja stran ...................................................................... 17
Zgornja stran/pogled s strani ......................................... 19
Pogled od spodaj .............................................................. 22
Seznam ikon na monitorju ................................................... 23
Seznam funkcij
Funkcije, ki jih je mogoče upravljati z gumbi/izbirniki .... 28
Uporaba zaslona Quick Navi ............................................... 29
Upravljanje fotoaparata ........................................................ 31
Uporaba izbirnega kolesca .............................................. 31
Uporaba sprednjega/zadnjega izbirnika ....................... 32
Izbira funkcije z gumbom Fn (funkcija) ............................. 33
Funkcije, ki jih lahko registrirate
z gumbom Fn (funkcija) ....................................... 34
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati z gumbom MENU ........ 35
Uporaba vgrajenega vodnika In­Camera Guide ............... 49
SL
5
Priprava fotoaparata
Polnjenje paketa baterij .........................................................50
Čas polnjenja (popolna napolnitev) ...............................53
Polnjenje prek povezave z računalnikom ......................54
Preverjanje preostale ravni napolnjenosti baterije .......54
Napajanje iz stenske vtičnice ...........................................55
Odstranitev paketa baterij ...............................................56
Vstavljanje pomnilniške kartice (naprodaj posebej) .........57
Formatiranje pomnilniške kartice ..................................58
Podprte pomnilniške kartice ...........................................58
Nameščanje objektiva ............................................................60
Nastavitev jezika in ure ..........................................................63
Preverjanje ali vnovična nastavitev datuma/
časa in območja .......................................................64
Jasno fotografiranje brez tresenja fotoaparata ....................65
Opozorilni indikator za tresenje fotoaparata ................65
Uporaba funkcije SteadyShot ..........................................65
Pravilno držanje fotoaparata ...........................................67
Odstranitev pokrovčka okularja ...........................................68
Zajemanje in pregledovanje slik
Fotografiranje ..........................................................................69
Snemanje filmov .....................................................................71
Predvajanje fotografij .............................................................72
Preklapljanje med fotografijami in filmi .......................73
Funkcije predvajanja ........................................................74
Brisanje posnetkov .................................................................75
Izbira načina za fotografiranje
Izbira načina za fotografiranje ..............................................76
Funkcije, ki so na voljo v posameznem načinu
za fotografiranje ................................................................77
Različne funkcije
SL
6
Uporaba različnih funkcij .....................................................78
Image Size (fotografija) ............................................78
File Format ..................................................................79
Record Setting ............................................................80
Funkcije samodejnega ostrenja .......................................83
Silent Shooting ..........................................................84
Uporaba funkcij Wi-Fi
Uporaba funkcij Wi-Fi in funkcij NFC za povezavo
z enim dotikom ................................................................ 86
Povezovanje fotoaparata z brezžično
dostopovno točko ................................................... 87
Uporaba aplikacij
Dodajanje aplikacij v fotoaparat
(PlayMemories Camera Apps) ....................................... 88
Prenos aplikacij ................................................................ 88
Zagon aplikacije ............................................................... 89
Uporaba računalnika
Razvijanje slik RAW (Image Data Converter) ................... 90
Namestitev programske opreme Image
Data Converter ....................................................... 90
Uvoz slik v računalnik in njihova uporaba
(PlayMemories Home) .................................................... 91
Namestitev programske opreme
»PlayMemories Home« ......................................... 92
Upravljanje fotoaparata s pomočjo računalnika
(Remote Camera Control) .............................................. 93
Namestitev programske opreme
Remote Camera Control ....................................... 93
Drugo
Preverjanje števila fotografij in časa posnetih filmov ....... 94
Tehnični podatki .................................................................. 100
Kazalo ...................................................................................... 105
Za več podatkov o funkcijah Wi-Fi in funkcijah NFC za povezavo z enim
dotikom glejte priloženi dokument »Vodnik za povezavo Wi-Fi/povezavo
z enim dotikom (NFC)« ali »Vodnik za pomoč«.
SL
7
Opis funkcij
V tem razdelku so opisane nekatere pogosto uporabljene funkcije snemanja
in druge edinstvene funkcije.
Podrobnosti najdete na straneh v oklepajih.
Pogosto uporabljene funkcije snemanja
Exposure Comp. (37)
Prilagodite lahko osvetlitev, da spremenite svetlost celotne slike.
Tudi kadar je način za snemanje nastavljen na M, lahko prilagodite
osvetlitev, če je občutljivost ISO nastavljena na [ISO AUTO].
ISO/Multi Frame NR (37)
Prilagodite lahko občutljivost senzorja.
Občutljivost ISO lahko nastavite med vrednostma ISO 50 in ISO 409600.
White Balance (38)
Prilagodite lahko barvne odtenke.
Izberete lahko možnost za ujemanje z virom svetlobe ali pa izvedete
podrobne prilagoditve s temperaturo barv in barvnimi filtri.
Drive Mode (37)
Izberete lahko primeren način fotografiranja za svoje namene, na primer
enkratno fotografiranje, neprekinjeno fotografiranje ali zaporedno
fotografiranje.
Focus Mode (83)/Focus Area (83)/Focus Settings (37)
Prilagodite lahko različne nastavitve za ostrenje.
Po želji lahko izberete način ostrenja ali območje ostrenja, da bosta
ustrezala objektu.
Focus Magnifier (38)/MF Assist (40)
Povečajte sliko, da boste lažje preverjali ostrenje pri ročnem ostrenju.
SL
8
Opis funkcij
Funkcije tega fotoaparata
Snemanje filma z ločljivostjo 4K (79)
Z objektivom, združljivim s polnim formatom 35 mm, lahko snemate
zelo podrobne filme v ločljivosti 4K (3840 × 2160). (Pri snemanju
filmov z ločljivostjo 4K je možnost [APS-C/Super 35mm] zaklenjena
v položaju [Off].)
Snemanje počasnih posnetkov (39)
Snemate lahko počasne posnetke (4-krat ali 5-krat počasnejši posnetki)
v Full HD ločljivosti (1920 × 1080).
Profil slike (38)
S to možnostjo lahko spremenite odtenke slik in prelivanje na posnetkih.
5-osni stabilizator slike v ohišju (65)
Zmanjšajte zamegljenost zaradi navpičnega in vodoravnega premika,
kotaljenja, naklona ter odklona.
Silent Shooting (84)
Omogoča fotografiranje brez zvoka zaklopa.
SL
9
Opis funkcij
Upravljanje ali prilagajanje fotoaparata
Prikaz informacij (40)
Kadar pogledate v iskalo, se vklopi način iskala, ko pa obraz odmaknete
stran od iskala, se način ogleda vrne v način zaslona (privzete nastavitve).
Način zaslonskega prikaza lahko spremenite z gumbom DISP na izbirnem
kolescu.
Quick Navi (29)
Na zaslonu [For viewfinder] lahko hitro preklapljate med monitorjem in
zaslonom Quick Navi, in sicer s pritiskanjem gumba Fn. Elemente lahko
nastavljate z intuitivnim postopkom prek sprednjega/zadnjega izbirnika
in izbirnega kolesca.
Prilagajanje (43)
Fotoaparat ima gumbe po meri, katerim lahko dodelite želene funkcije.
Funkcije lahko dodelite tudi drugim gumbom, na primer gumbu AEL.
SL
10
Pred uporabo
Opombe glede uporabe fotoaparata
Zaslonski jezik
Jezik, v katerem bodo prikazane
zaslonske možnosti, lahko izberete
v meniju (stran 47).
Postopek snemanja
Funkcije, vgrajene v ta fotoaparat
• Ta fotoaparat je združljiv s filmi
v formatu 1080 60p ali 50p. Za razliko
od dosedanjih standardnih snemalnih
načinov, pri katerih se uporablja metoda
prepletanja, ta fotoaparat snema
v progresivnem načinu. S tem se poveča
ločljivost ter zagotovi bolj izravnana in
realistična slika.
• Ta fotoaparat je združljiv s snemalnimi
formati 4K 30p/4K 25p/4K 24p. Filme
je mogoče snemati pri višji ločljivosti.
Ustvarjanje datoteke zbirke podatkov slik
Če v fotoaparat vstavite pomnilniško
kartico, ki ne vsebuje datoteke zbirke
podatkov slik, in ga vključite, fotoaparat
samodejno ustvari datoteko zbirke
podatkov slik, pri čemer uporabi del
zmogljivosti pomnilniške kartice.
Postopek lahko traja dalj časa in v tem
času ni mogoče uporabljati fotoaparata.
Če pride do napake datoteke zbirke
podatkov, s programsko opremo
PlayMemories Home™ izvozite
vse fotografije v računalnik in nato
s fotoaparatom formatirajte pomnilniško
kartico.
• Za stabilizacijo delovanja pomnilniške
kartice vam priporočamo, da ob prvi
uporabi kartice s tem fotoaparatom
kartico formatirate v fotoaparatu.
Ko formatirate pomnilniško kartico,
izbrišete vse podatke, ki so na njej
zapisani, njihova obnovitev pa ni
mogoča. Pred formatiranjem podatke
kopirajte v računalnik ali drugo napravo.
• Če ste dolgo časa snemali in brisali slike,
lahko pride do fragmentacije podatkov na
pomnilniški kartici, snemanje filmov pa
se lahko na sredini prekine. Če pride do
tega, kopirajte podatke v računalnik ali
drugo napravo in nato izvedite [Format].
• Pred začetkom snemanja ustvarite
preizkusni posnetek, da preverite,
ali fotoaparat pravilno deluje.
• Ta fotoaparat je zasnovan tako, da bi
bil odporen na prah in vlago, vendar
ni vodotesen ali odporen na pršenje
z vodo.
Priporočilo za varnostno kopiranje
pomnilniške kartice
Če izklopite fotoaparat, odstranite paket
baterij ali pomnilniško kartico ali izključite
kabel USB, ko lučka za dostop utripa, lahko
poškodujete podatke na pomnilniški
kartici. Če želite preprečiti izgubo
podatkov, podatke vedno (varnostno)
kopirajte v drugo napravo.
Brez nadomestil za poškodovano vsebino
ali napake pri snemanju
Družba Sony ne daje nikakršne garancije
v primeru napake pri snemanju ali izgube/
poškodbe posnetih slik ali zvočnih
podatkov, ki so posledica okvare
fotoaparata ali zapisovalnih medijev itd.
Priporočamo vam, da pomembne podatke
varnostno kopirate.
SL
11
Pred uporabo
Ta fotoaparat omogoča 2 načina za
spremljanje motivov: način monitorja
z uporabo monitorja in način iskala
z uporabo iskala.
Opombe glede snemanja/predvajanja
Opombe glede uporabe fotoaparata
Fotoaparat je opremljen s 35-milimetrskim
slikovnim senzorjem CMOS polnega
formata. Velikost slike je samodejno
nastavljena na velikost pri nastavitvi APS-C
in je manjša pri uporabi velikosti APS-C,
združljivi z objektivom E-mount (privzete
nastavitve). Pri snemanju filmov
z ločljivostjo 4K je velikost posnetka
zaklenjena v položaju polnega formata.
Zato se lahko pri uporabi objektiva
E­mount, združljivega z velikostjo APS-C,
zdijo robovi zaslona temni. Bodite previdni
pri snemanju filmov z ločljivostjo 4K.
• Fotoaparata ne uporabljajte v bližini
naprav, ki ustvarjajo močne radijske
valove ali povzročajo sevanje. Snemanje
in predvajanje v tem primeru morda ne
bosta delovala pravilno.
• Pri uporabi fotoaparata v hladnem okolju
lahko pride do prelivanja fotografij prek
zaslona. To ne pomeni, da gre za okvaro.
Če fotoaparat vklopite v hladnem okolju,
se lahko zaslon za nekaj časa zatemni.
Ko se fotoaparat segreje, bo zaslon
deloval normalno.
• Posneta fotografija se lahko razlikuje
od slike, prikazane na zaslonu pred
fotografiranjem.
Opombe glede monitorja, elektronskega
iskala, objektiva in slikovnega senzorja
Opombe glede uporabe objektivov
in dodatne opreme
• Monitor in elektronsko iskalo sta
izdelana na podlagi visoko natančne
tehnologije, zato je mogoče učinkovito
uporabiti več kot 99,99 % slikovnih pik.
Vendar se lahko na monitorju in
elektronskem iskalu stalno pojavljajo
majhne črne in/ali svetle pike (bele,
rdeče, modre ali zelene barve). Te pike
so povsem običajen del postopka izdelave
in nikakor ne vplivajo na slike.
• Fotoaparata ne držite za monitor.
• Pri uporabi objektiva s samodejnim
zoomom bodite previdni, da objektiv ne
stisne vaših prstov ali se vanj ne zataknejo
drugi predmeti.
• Fotoaparata ne izpostavljajte močnemu
viru svetlobe, kot je sončna svetloba.
V nasprotnem primeru lahko pride
do poškodb notranjih komponent.
• Ne glejte v sonce ali močan vir svetlobe
skozi odstranjen objektiv. Na ta način
si lahko trajno poškodujete vid ali
povzročite okvaro.
Priporočamo, da uporabite objektive/dele
dodatne opreme proizvajalca Sony, ki so
zasnovani posebej za uporabo s tem
fotoaparatom. Če boste s tem fotoaparatom
uporabljali izdelke drugih proizvajalcev,
bo morda delovanje fotoaparata slabše,
kar lahko pripelje do nesreč ali okvar
fotoaparata. Družba Sony ni odgovorna
za takšne nesreče ali okvare.
Snemanje z objektivom E-mount,
združljivim z velikostjo APS-C
SL
12
Opombe glede priključka za dodatno
opremo
• Kadar na priključek za dodatno opremo
nameščate ali odstranjujete dodatno
opremo, na primer zunanjo bliskavico,
najprej IZKLOPITE napravo.
Pri nameščanju dodatne opreme do
konca privijte vijake in se prepričajte,
da je oprema trdno pritrjena na
fotoaparat.
• Ne uporabljajte zunanje bliskavice
z visokonapetostnim priključkom za
sinhronizacijo ali obrnjeno polarnostjo.
To lahko povzroči okvaro.
Opombe glede uporabe fotoaparata
Opombe glede uporabe iskala
Opombe glede dolgotrajnejšega snemanja
ali snemanja filmov 4K
• Odvisno od temperature fotoaparata
in baterije se lahko zgodi, da snemanje
filmov ne bo mogoče in fotoaparat se
lahko samodejno izklopi, da ne pride
do okvare.
Preden se izklopi ali ko snemanje filmov
ni več mogoče, se na zaslonu fotoaparata
prikaže sporočilo. V tem primeru ne
vklapljajte fotoaparata in počakajte, da se
temperatura fotoaparata in baterije zniža.
•
•
•
•
Če vklopite fotoaparat, ne da bi pred
tem počakali, da se fotoaparat in baterija
dovolj shladita, se bo morda fotoaparat
znova izklopil ali snemanje filmov morda
ne bo mogoče.
Pri visokih temperaturah okolja se
temperatura fotoaparata hitro dvigne.
Če temperatura fotoaparata naraste,
se lahko kakovost slike zmanjša.
Priporočamo, da pred nadaljnjim
snemanjem počakate, da se temperatura
fotoaparata zniža.
Površina fotoaparata se lahko segreje.
To ne pomeni, da gre za okvaro.
Zlasti med snemanjem filma 4K je lahko
čas snemanja krajši pri nizkih
temperaturah. Segrejte baterijo ali jo
zamenjajte z novo.
Opombe glede uvažanja filmov XAVC S in
AVCHD v računalnik
Kadar v računalnik uvažate filme XAVC S
ali AVCHD, z naslednjega spletnega mesta
prenesite in uporabljajte programsko
opremo PlayMemories Home:
http://www.sony.net/pm/
Opombe glede predvajanja filmov v drugih
napravah
• Druge naprave morda ne bodo pravilno
predvajale filmov, posnetih s tem
fotoaparatom. Poleg tega ta fotoaparat
morda ne bo pravilno predvajal filmov,
posnetih z drugimi napravami.
• Plošče, ustvarjene iz filmov AVCHD,
posnetih s tem fotoaparatom, je
mogoče predvajati le z napravami,
ki so združljive s formatom AVCHD.
DVD-predvajalniki ali snemalniki ne
morejo predvajati plošč, ustvarjenih
iz filmov AVCHD, saj niso združljivi
s formatom AVCHD. Poleg tega
DVD­predvajalniki ali snemalniki
morda ne bodo izvrgli plošč HD,
posnetih v formatu AVCHD.
SL
13
Pred uporabo
Fotoaparat je opremljen z iskalom Organic
Electro-Luminescence z visoko ločljivostjo
in visokim kontrastom. Iskalo omogoča
širokokotni kot gledanja in pri dolgotrajni
uporabi ne utrudi oči. Fotoaparat je
zasnovan z iskalom za preprosto uporabo,
ki ustrezno uravnoteži različne elemente.
• Slika bo morda ob kotih iskala rahlo
popačena. To ne pomeni, da gre
za okvaro. Če želite preveriti vse
podrobnosti celotne kompozicije,
lahko uporabite tudi monitor.
• Če med gledanjem v iskalo obračate
fotoaparat ali spreminjate smer gledanja,
je lahko slika v iskalu popačena ali pa se
lahko barva spremeni. To je značilnost
objektiva ali prikazne naprave in ne
pomeni okvare. Priporočamo, da med
fotografiranjem gledate v središče
območja iskala.
• Pri fotografiranju z iskalom lahko
občutite naprezanje oči, utrujenost,
potovalno slabost ali slabost.
Priporočamo, da med fotografiranjem
z iskalom redno počivate.
Dolžina ali pogostost odmorov se lahko
pri posameznikih razlikuje, zato se glede
tega odločite sami. Če občutite nelagodje,
prenehajte uporabljati iskalo, dokler se
počutje ne izboljša, in se po potrebi
posvetujte z zdravnikom.
Opombe glede uporabe fotoaparata
• Filme, posnete v formatu 1080 60p/
1080 50p, je mogoče predvajati le
z napravami, ki podpirajo format
1080 60p/1080 50p.
• Filme, posnete v formatu XAVC S,
je mogoče predvajati le z napravami,
ki podpirajo format XAVC S.
Opombe glede brezžičnega omrežja LAN
Opozorilo o avtorskih pravicah
Opombe glede varnosti pri uporabi izdelkov
brezžičnega omrežja LAN
• Televizijski programi, filmi, videokasete
in druge vsebine so lahko avtorsko
zaščitene. Nepooblaščeno snemanje
takšnih vsebin je lahko v nasprotju
z določili zakonov o avtorskih pravicah.
• Da bi preprečili nezakonito uporabo
[Copyright Info], pri posojanju ali
prenosu fotoaparata ne izpolnjujte polj
[Set Photographer] in [Set Copyright].
• Družba Sony ni odgovorna za morebitne
težave ali poškodbe, nastale zaradi
nepooblaščene uporabe [Copyright Info].
Slike, uporabljene v tem priročniku
Fotografije, ki so uporabljene v tem
priročniku kot primeri, so reproducirane
slike in niso dejanski posnetki, ustvarjeni
s tem fotoaparatom.
Glede specifikacij podatkov, opisanih v tem
priročniku
Za podatke o zmogljivosti in specifikacije
veljajo naslednji pogoji, razen če je v tem
priročniku navedeno drugače: pri običajni
temperaturi okolja 25 °C in s paketom
baterij, ki je bil povsem napolnjen,
dokler ne ugasne lučka polnjenja.
Začasen izklop funkcij brezžičnega omrežja
(npr. Wi-Fi in NFC)
Na potovanju z letalom ipd. lahko začasno
izključite vse funkcije brezžičnega omrežja.
Pritisnite gumb MENU t
(Wireless)t[Airplane Mode]t[On].
Če možnost [Airplane Mode] nastavite
na [On], se bo na zaslonu prikazala
oznaka
(letalo).
SL
14
Če fotoaparat izgubite ali je ukraden,
družba Sony ne prevzema nobene
odgovornosti za izgubo ali škodo,
ki nastane zaradi nezakonitega dostopa
ali uporabe registrirane dostopovne
točke v fotoaparatu.
• Vedno se prepričajte, da uporabljate
varno brezžično omrežje LAN in se
tako izognite vdoru v računalniški
sistem, nepooblaščenemu dostopu
tretjih oseb in drugim ranljivostim.
• Pri uporabi brezžičnega omrežja LAN
je pomembno, da nastavite zaščito.
• Če pride do varnostnih težav, ker niste
izpolnili previdnostnih ukrepov ali
zaradi kakršnih koli okoliščin pri
uporabi brezžičnega omrežja LAN,
ki se jim ni mogoče izogniti,
družba Sony ne sprejema nikakršne
odgovornosti za izgubo ali poškodbe.
Pred uporabo
Pregled priloženih elementov
Številka v oklepajih označuje število priloženih elementov.
• Fotoaparat (1)
• Omrežni napajalnik (1)
Oblika omrežnega napajalnika se
lahko razlikuje glede na državo/regijo.
* Fotoaparatu je lahko priloženih
več napajalnih kablov. Uporabite
napajalnik, ki ustreza uporabi v vaši
državi/regiji.
• Paket akumulatorskih baterij
NP-FW50 (2)
• Kabel Micro USB (1)
Pred uporabo
• Polnilnik baterij BC-VW1 (1)
• Napajalni kabel (1)* (ni priložen
v ZDA in Kanadi)
• Zaščitni pokrov ohišja
fotoaparata (1) (pritrjen je
na fotoaparat)
• Zaščita za kable (1)
Navodila za namestitev zaščite za
kable na fotoaparat so na strani 21.
• Pokrovček priključka za dodatno
opremo (1) (pritrjen je na
fotoaparat)
• Pokrovček okularja (1)
(pritrjen je na fotoaparat)
• Priročnik z navodili (1)
(ta priročnik)
• Vodnik za povezavo Wi-Fi/
povezavo z enim dotikom
(NFC) (1)
V tem vodniku so pojasnjene funkcije,
za katere je potrebna povezava Wi-Fi.
• Naramni pašček (1)
Navodila za namestitev naramnega
paščka na fotoaparat so na strani 20.
SL
15
Sestavni deli
Podrobnosti glede uporabe teh delov najdete na straneh, ki so prikazane
v oklepajih.
Sprednja stran
Z odstranjenim objektivom
F Vgrajen mikrofon*1
G Osvetljevalec AF (37)/lučka
samosprožilca
H Oznaka namestitve
I Slikovni senzor*2
J Nosilec
K Kontakti*2
A Stikalo za vklop/sprožilo
B Sprednji izbirnik
C Senzor za signal daljinskega
upravljalnika
D Antena Wi-Fi (vgrajena)
E Gumb za sprostitev objektiva
SL
16
*1 Med snemanjem filma tega dela
ne zakrivajte.
V nasprotnem primeru lahko pride
do šumov ali zmanjšane glasnosti.
*2 Teh delov se ne dotikajte
neposredno.
Sestavni deli
Zadnja stran
Pred uporabo
A Pokrovček okularja (68)
B Iskalo
C Gumb MENU (35)
D Očesni senzor
F Izbirnik za nastavitev diopterja
• Izbirnik za nastavitev diopterja
prilagodite svojemu vidu,
da boste skozi iskalo videli
jasno sliko.
E Monitor (23)
• Položaj monitorja lahko
prilagodite, da si lažje
ogledujete posnetke in snemate
iz katerega koli položaja.
G Fotografiranje: gumb C3
(po meri 3) (28)
Ogled: gumb
(povečanje) (74)
H Stikalo za preklop med
funkcijami AF/MF/AEL
I Zadnji izbirnik
SL
17
Sestavni deli
J Fotografiranje: gumb AF/MF
(Samodejno/ročno ostrenje)/
gumb AEL (28)
Ogled: gumb
(kazalo slik) (74)
K Gumb MOVIE (71)
L Fotografiranje: Gumb Fn (33)
Ogled: gumb
Smartphone)
(Send to
• Zaslon za [Send to Smartphone]
lahko prikažete s pritiskom tega
gumba.
M Izbirno kolesce (31)
N Fotografiranje: gumb C4
(po meri 4) (28)
Ogled: gumb (Izbriši) (75)
O Lučka za dostop
P Gumb
SL
18
(predvajanje) (72)
Sestavni deli
Zgornja stran/pogled s strani
Pred uporabo
A
Oznaka za položaj
slikovnega senzorja
B Zvočnik
C Priključek m (mikrofon)
• Če je priključen zunanji
mikrofon, se mikrofon
samodejno vklopi. Če mora biti
zunanji mikrofon priključen na
vir napajanja, da deluje, ta vir
napajanja zagotovi fotoaparat.
D Priključek i (slušalke)
E Multi/Micro USB Terminal*
• Podpira naprave, združljive
s priključkom Micro USB.
F Lučka za polnjenje (52)
G Priključek micro HDMI
H Priključek za dodatno opremo*
• Nekatera dodatna oprema
morda ni pravilno vstavljena
in štrli iz priključka za dodatno
opremo. Povezava med dodatno
opremo in priključkom je
ustrezna, kadar dodatna
oprema sega do sprednjega
dela priključka.
I Gumb za izbiro načina (76)
J Gumb C2 (po meri 2) (28)
K Gumb C1 (po meri 1) (28)
L Gumb za izravnavo
osvetlitve (28)
SL
19
Sestavni deli
M Sponke za naramni pašček
• Konca naramnega paščka
pritrdite na fotoaparat.
N
(Oznaka N)
• Ta oznaka označuje točko na
dotik za vzpostavitev povezave
med fotoaparatom in pametnim
telefonom, ki podpira
funkcijo NFC.
Podrobnosti o lokaciji
(oznake N) na vašem
pametnem telefonu so na
voljo v navodilih za uporabo
pametnega telefona.
• NFC (Near Field
Communication) je
mednarodni standard
za tehnologijo brezžične
komunikacije.
SL
20
O Pokrov za pomnilniško kartico
P Reža za pomnilniško kartico
* Za podrobnosti o dodatni opremi,
združljivi s priključkom za dodatno
opremo in priključkom Multi/Micro
USB, obiščite spletno mesto Sony ali
se obrnite na prodajalca izdelkov Sony
ali lokalnega pooblaščenega serviserja
izdelkov Sony.
Uporabite lahko tudi dodatno opremo,
ki je združljiva s priključkom za
dodatno opremo.
Delovanje z dodatno opremo drugih
proizvajalcev ni zagotovljeno.
Sestavni deli
Pritrditev zaščite za kable
Pred uporabo
Z zaščito za kable preprečite
izključitve kabla HDMI med
fotografiranjem, ko je priključen
kabel HDMI. Odprite oba pokrova
priključka in v fotoaparat vključite
kabel HDMI. Zaščito za kable
pritrdite, kot je prikazano, da se rob
zaščite za kable prilega v režo na levi
strani priključka m (mikrofon).
Zaščito za kable pritrdite
s pritrditvenim vijakom. Nato kabel
HDMI pritrdite s kolescem
za namestitev.
Rob namestite v režo
Pritrditveni vijak
Kolesce za namestitev
SL
21
Sestavni deli
Pogled od spodaj
A Reža za baterijo (50)
Pokrov plošče s priključki
B Pokrov baterije (50)
Uporabite ga, če uporabljate
omrežni napajalnik AC-PW20
(naprodaj posebej).
Ploščo za priključke vstavite
v prostor za baterije in nato
namestite kabel skozi pokrov
plošče za priključke, kot je
prikazano na spodnji sliki.
C Odprtina za vijak stojala
• Stojalo uporabljajte z vijakom,
krajšim od 5,5 mm.
V nasprotnem primeru
fotoaparata ni mogoče
varno namestiti in ga lahko
poškodujete.
D Gumb za zaklep pokrova
baterije
E Vzvod za sprostitev pokrova
baterije
• Ko pritrjujete navpični ročaj
(naprodaj posebej), odstranite
pokrov baterije.
SL
22
• Pri zaprtem pokrovu kabel ne
sme biti stisnjen.
Seznam ikon na monitorju
Stanje monitorja je v privzetih nastavitvah nastavljeno na [Display All Info.].
Ko spremenite nastavitev [DISP Button] in pritisnete DISP na izbirnem
kolescu, se bo stanje zaslona spremenilo v način iskala. Če pritisnete DISP,
lahko prikažete tudi histogram. Prikazana vsebina in njen položaj, prikazan
spodaj, so le smernice in se lahko razlikujejo od dejanskega prikaza
na zaslonu.
Pred uporabo
Način monitorja
Za predvajanje
Prikaz osnovnih informacij
Način iskala
Prikaz histograma
Način Auto Mode ali Scene Selection
Način P/A/S/M/Sweep Panorama
SL
23
Seznam ikon na monitorju
A
Zaslon
Pomen
Način za fotografiranje
P P* A S M (76)
Zaslon
Pomen
120p 60p 60i
30p 24p
100p 50p 50i
25p
Hitrost sličic filmov
Velikost slik pri filmih
(80)
Preostala napolnjenost
baterije (54)
Številka registra (76)
Ikone prepoznavanja
prizorov
NO CARD Pomnilniška kartica
(57)/prenos (45)
Opozorilo za preostali
čas delovanja baterije
USB power supply (55)
Poteka napajanje
bliskavice
APS-C/Super 35mm
(42)
Setting Effect OFF (41)
AF Illuminator (37)
100
Število slik, ki jih je še
mogoče posneti
Funkcija NFC je
aktivirana
Način letenja
Razmerje stranic
fotografij (36)
Brez snemanja zvoka
filma (39)
12M 10M
5.1M 4.3M
3.0M 2.6M
1.3M 1.1M
Velikost fotografij (36)
Odpravljanje šuma
vetra (40)
RAW RAW+J
Kakovost slike
fotografij (36)
X.FINE
FINE STD
SL
24
Izklop/vklop
SteadyShot, opozorilo
za tresenje fotoaparata
(65)
Goriščna razdalja
SteadyShot/opozorilo
za tresenje fotoaparata
(65)
Seznam ikon na monitorju
Zaslon
Pomen
Zaslon
Pomen
Opozorilo
o prekomernem
segrevanju
120fps 100fps
Hitrost sličic pri
fotografiranju z veliko
hitrostjo sličic (39)
Gamma Disp. Assist
(45)
B
Zaslon
Pametni zoom/zoom
jasne slike/digitalni
zoom
Pred uporabo
Datoteka zbirke
podatkov je polna/
V datoteki zbirke
podatkov je prišlo
do napake
Pomen
Drive mode (37)
View Mode (73)
Flash mode (37)/
odpravljanje učinka
rdečih oči (37)
100-0003
Številka mape –
datoteke
-
Protect (45)
XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD MP4
Snemalni način filmov
DPOF
Nastavitev DPOF
±0.0
Izravnava bliskavice
(37)
Način ostrenja (37)
Območje AF
Samodejno zaznavanje
predmetov
Dual Video REC (36)
Zaznavanje obrazov/
Smile Shutter (38)
PC Remote
Silent Shooting (84)
Bright Monitoring
Vnos podatkov
o avtorskih pravicah
(47)
Metering mode (37)
35mm
Goriščna razdalja
objektiva
SL
25
Seznam ikon na monitorju
C
Zaslon
Pomen
AWB
White balance
(samodejno,
prednastavljeno,
samodejno pod vodo,
po meri, temperatura
barv, barvni filter) (38)
Zaslon
Pomen
z Lock-on AF
Vodnik Lock-on AF
Optimizator
dinamičnega razpona/
samodejni HDR (38)
STBY
Pripravljenost na
snemanje filma
REC 0:12
Čas snemanja filma
(m:s)
z
Ostrenje
1/250
Hitrost zaklopa
F3.5
Vrednost zaslonke
ISO400
ISO AUTO
Občutljivost ISO (37)
7500K A5 G5
Creative Style (38)/
kontrast, nasičenost,
ostrina
+3 +3 +3
Picture Effect (38)
Indikator izenačenja
Izravnava osvetlitve
(37)/ročno merjenje
Zaklep AE/zaklep FEL
Indikator hitrosti
zaklopa
Indikator zaslonke
Indikator občutljivosti
zaznavanja nasmeha
Histogram
Širina digitalne ravni
Raven zvoka (40)
–
Optimizator
dinamičnega razpona/
samodejni HDR/
opozorilo o sliki
s samodejnim HDR
Picture Profile (83)
Podatki o avtorskih
pravicah
Poudarjanje ostrenja
(41)
Napaka Picture Effect
2015-1-1
10:37PM
Datum snemanja
3/7
Številka datoteke/
Število slik v načinu
pregledovanja
REC Control
SL
26
Seznam ikon na monitorju
Zaslon
Pomen
Področje točkovnega
merjenja
00:00:00:00
Časovna koda
(ura:minuta:sekunda:
okvir) (46)
00 00 00 00
Uporabniški bit (46)
Pred uporabo
SL
27
Seznam funkcij
Funkcije, ki jih je mogoče upravljati
z gumbi/izbirniki
S temi gumbi/izbirniki lahko nastavite ali upravljate različne funkcije.
Za lokacijo gumbov/izbirnikov glejte razdelek »Sestavni deli« (stran 16).
Gumb za izbiro načina (76)
Preklaplja med načini fotografiranja.
Gumb MENU (35)
Prikazuje zaslon menija za nastavljanje elementov
menija.
Gumb MOVIE (71)
Omogoča snemanje filmov.
Gumb AF/MF/gumb AEL/
gumb
Začasno preklaplja med samodejnim in ročnim
ostrenjem./Popravlja osvetlitev celotnega zaslona./
Prikazuje več slik na zaslonu hkrati.
Gumb
Poveča sliko med ogledovanjem slik.
(74)
Gumb Fn (33)/gumb
Prikazuje nastavitveni zaslon funkcij, ki se nastavljajo
z gumbom Fn. Na zaslonu [For viewfinder] preklopi na
zaslon Quick Navi./Če v načinu predvajanja pritisnete
gumb
, preklopite na zaslon »Send to Smartphone«.
Gumb za izravnavo osvetlitve
Nastavlja razpon za prilagajanje osvetlitve.
Gumb
Predvaja slike.
Gumb
(72)
(75)
Gumb po meri
SL
28
Briše slike.
S to funkcijo se gumbu dodeli pogosto uporabljena
funkcija.
Posameznemu gumbu je v privzetih nastavitvah
dodeljena naslednja funkcija.
Gumb C1 (po meri 1): White Balance
Gumb C2 (po meri 2): Focus Settings
Gumb C3 (po meri 3): Focus Mode
Gumb C4 (po meri 4): Not set
Uporaba zaslona Quick Navi
Z zaslonom Quick Navi lahko nastavitve spreminjate neposredno
na zaslonu informacij o snemanju, kadar je način zaslona nastavljen
na [For viewfinder] (Quick Navi).
1 Gumb MENU t
(Custom Settings) t [DISP Button] t [Monitor] t
[For viewfinder] t [Enter]
na izbirnem kolescu.
3 Pritisnite gumb Fn, da preklopite na zaslon Quick Navi.
V načinu Auto Mode ali Scene Selection
V načinu P/A/S/M/Sweep Panorama
• Prikazana vsebina in njen prikazan položaj so le smernice in se lahko
razlikujejo od dejanskega prikaza na zaslonu.
4 Želeni element menija izberete z gumbi v/V/b/B na izbirnem kolescu.
SL
29
Seznam funkcij
2 Če želite način zaslona nastaviti na [For viewfinder], pritisnite gumb DISP
Uporaba zaslona Quick Navi
5 Element nastavite s sprednjim izbirnikom.
• Nekatere vrednosti nastavitev lahko natančneje prilagodite z vrtenjem
zadnjega izbirnika.
• Če pritisnete srednji del izbirnega kolesca, se odpre zaslon, ki se uporablja
za nastavitev izbranega elementa (stran 31).
• Če znova pritisnete gumb Fn, se zaslon Quick Navi zapre in zaslon se vrne
na izvirnega.
Funkcije, ki so na voljo na zaslonu Quick Navi
Drive Mode
Flash Mode
Flash Comp.
Focus Mode
Focus Area
Exposure Comp.
ISO
Metering Mode
White Balance
DRO/Auto HDR
Creative Style
Picture Effect
Picture Profile
Smile/Face Detect.
Aspect Ratio
Auto Mode
Quality
Scene Selection
Image Size
SteadyShot
Peaking Level
Opombe
• Sivi elementi na zaslonu Quick Navi niso na voljo.
• Kadar uporabljate [Creative Style] (stran 38) ali [Picture Profile] (stran 38), lahko
nekaj opravil nastavitve dokončate le na posebej za to namenjenem zaslonu.
SL
30
Upravljanje fotoaparata
Uporaba izbirnega kolesca
Seznam funkcij
• Izbirno kolesce lahko vrtite ali na njem pritisnete gor/dol/levo/desno in
tako nadzirate premikanje izbirnega okvirja. Če želite nastaviti izbrani
element, pritisnite z v sredini izbirnega kolesca. V tem priročniku je
dejanje pritiskanja gor/dol/levo/desno na izbirnem kolescu označeno
s puščicami v/V/b/B.
• Gumbom v/b/B na izbirnem kolescu so dodeljene naslednje funkcije.
v DISP
Spremeni prikaz na zaslonu.
B ISO
Občutljivost ISO
b
/
Drive Mode
• Cont. Shooting/zaporedno snemanje
• Self-timer
• Gumbom V/b/B/z in izbirnemu kolescu lahko za način snemanja
dodelite poljubno funkcijo.
• Če vrtite izbirno kolesce ali pritisnete gumba b/B na izbirnem kolescu
v načinu predvajanja, lahko prikažete prejšnjo ali naslednjo sliko.
SL
31
Upravljanje fotoaparata
Uporaba sprednjega/zadnjega izbirnika
S sprednjim/zadnjim izbirnikom lahko hitro spreminjate nastavitve,
ki so potrebne za posamezen način snemanja.
SL
32
Izbira funkcije z gumbom Fn (funkcija)
S tem gumbom je mogoče nastaviti ali izvesti pogosto uporabljane funkcije,
razen funkcij z zaslona Quick Navi.
1 Če želite način zaslona nastaviti na nekaj, kar ni [For viewfinder],
pritisnite gumb DISP na izbirnem kolescu.
2 Pritisnite gumb Fn.
Seznam funkcij
3 Želeni element izberite z gumbi v/V/b/B na izbirnem kolescu.
Seznam funkcij, ki jih je mogoče registrirati, in način njihove registracije
najdete na strani 34.
4 Želeno nastavitev izberite z vrtenjem
sprednjega izbirnika, nato pritisnite
gumb z na izbirnem kolescu.
• Nekatere vrednosti nastavitev lahko
natančneje prilagodite z vrtenjem
zadnjega izbirnika.
Nastavitev posameznih nastavitev
na namenskem zaslonu
V 3. koraku izberite element nastavitve in
pritisnite gumb z na izbirnem kolescu,
da preklopite na namenski zaslon za želeni
element nastavitve. Elemente nastavite
v skladu z navodili za uporabo.
Navodila za uporabo
SL
33
Izbira funkcije z gumbom Fn (funkcija)
Funkcije, ki jih lahko registrirate z gumbom Fn (funkcija)
Izberete lahko funkcije, ki bodo prikazane ob pritisku gumba Fn (funkcija).
Gumb MENU t (Custom Settings) t [Function Menu Set.] t
Dodelite funkcijo želeni lokaciji.
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati z gumbom Fn:
Drive Mode
Selftimer during Brkt
Flash Comp.
Focus Mode
Focus Area
Exposure Comp.
ISO
ISO AUTO Min. SS
Metering Mode
White Balance
DRO/Auto HDR
Creative Style
Shoot Mode
Picture Effect
Picture Profile
Center Lock-on AF
Smile/Face Detect.
Soft Skin Effect
Auto Obj. Framing
Aspect Ratio
Quality
Flash Mode
Image Size
SteadyShot
SteadyShot Adjust.
SteadyS. Focal Len.
Zebra
Grid Line
Audio Level Display
Peaking Level
Peaking Color
Gamma Disp. Assist
Not set
Silent Shooting
SL
34
Audio Rec Level
Marker Display
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati
z gumbom MENU
Za fotoaparat lahko določite celostne osnovne nastavitve oz. izvajate
funkcije, kot so snemanje, predvajanje ali druge.
1 Pritisnite gumb MENU, da prikažete zaslon menija.
2 Želeni element nastavitve izberite
Seznam funkcij
z gumbi v/V/b/B na izbirnem kolescu
ali z vrtenjem izbirnega kolesca, nato
pritisnite gumb z v sredini izbirnega
kolesca.
• Izberite ikono na vrhu zaslona in
pritisnite gumb b/B na izbirnem
kolescu, da se pomaknete na drug
element na zaslonu MENU.
3 Izberite vrednost nastavitve in za potrditev pritisnite gumb z.
Prikaz menija »Tile Menu«
Določite lahko, ali želite, da se po pritisku gumba MENU vsakokrat prikaže
prvi zaslon menija.
Gumb MENU t
(Setup) t [Tile Menu] t [On]
SL
35
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati z gumbom MENU
(Camera Settings)
Image Size
S to funkcijo se izbere velikost fotografij.
(L: 12M/M: 5.1M/S: 3.0M (3:2)
L: 10M/M: 4.3M/S: 2.6M (16:9)
L: 5.1M/M: 3.0M/S: 1.3M (velikost APS-C, 3:2)
L: 4.3M/M: 2.6M/S: 1.1M (velikost APS-C, 16:9))
Aspect Ratio
S to funkcijo se izbere razmerje stranic fotografij.
(3:2/16:9)
Quality
S to funkcijo se nastavi kakovost slik.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fine/Fine/Standard)
RAW File Type
S to funkcijo se izbere vrsta datoteke za slike RAW.
(Compressed/Uncompressed)
Panorama: Size
S to funkcijo se izbere velikost panoramskih slik.
(Standard/Wide)
Panorama: Direction
S to funkcijo se nastavi smer zajemanja panoramskih slik.
(Right/Left/Up/Down)
File Format
S to funkcijo se izbere format filmske datoteke.
(XAVC S 4K/XAVC S HD/AVCHD/MP4)
Record Setting
S to funkcijo se izbereta kakovost in velikost sličic posnetih
filmov.
(XAVC S 4K: 30p 100M/25p 100M/30p 60M/25p 60M/
24p 100M/24p 60M
XAVC S HD: 60p 50M/50p 50M/30p 50M/25p 50M/
24p 50M/120p 100M/100p 100M/120p 60M/100p 60M
AVCHD: 60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)/60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)/24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
MP4: 1920×1080 60p 28M/1920×1080 50p 28M/
1920×1080 30p 16M/1920×1080 25p 16M/1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M)
Dual Video REC
HFR Settings
SL
36
S to funkcijo se določi, ali naj se istočasno snemata filma
formatov XAVC S in MP4 ali filma formatov AVCHD in MP4.
(On/Off)
S to funkcijo določite nastavitve snemanja z veliko hitrostjo
sličic.
(
Record Setting)
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati z gumbom MENU
S to funkcijo se nastavi način fotografiranja, na primer
za neprekinjeno fotografiranje.
(Single Shooting/Cont. Shooting/Spd Priority Cont./
Self-timer/Self-timer(Cont)/Cont. Bracket/Single Bracket/
WB bracket/DRO Bracket)
Bracket Settings
S to funkcijo se nastavi fotografiranje s samosprožilcem
v načinu kadriranja, vrstni red fotografiranja za spreminjanje
osvetlitve in nastavitve beline.
(Selftimer during Brkt/Bracket order)
Flash Mode
S to funkcijo se določijo nastavitve bliskavice.
(Flash Off/Autoflash/Fill-flash/Slow Sync./Rear Sync./
Wireless)
Flash Comp.
S to funkcijo se prilagodi intenzivnost bliskavice.
(od -3.0 EV do +3.0 EV)
Red Eye Reduction
S to funkcijo se odpravi učinek rdečih oči pri uporabi
bliskavice.
(On/Off)
Focus Mode
S to funkcijo se izbere način ostrenja.
(Single-shot AF/Continuous AF/DMF/Manual Focus)
Focus Area
S to funkcijo se izbere območje izostritve.
(Wide/Zone/Center/Flexible Spot/Expand Flexible Spot/
Lock-on AF)
Focus Settings
Omogoča ostrenje s sprednjim ali zadnjim izbirnikom
oziroma izbirnim kolescem.
AF Illuminator
Seznam funkcij
Drive Mode
S to funkcijo se nastavi osvetljevalnik AF, ki pri izostritvi
osvetli temne prizore.
(Auto/Off)
Exposure Comp.
S to funkcijo se izravna svetlost celotne slike.
(od -5.0EV do +5.0EV)
Exposure step
S to funkcijo izberete velikost koraka povečanja hitrosti
zaklopa, zaslonke in osvetlitve.
(0.5EV/0.3EV)
ISO
S to funkcijo se nastavi občutljivost ISO.
(Multi Frame NR/ISO AUTO/ISO 50 do ISO 409600)
ISO AUTO Min. SS
S to funkcijo nastavite najmanjšo hitrost zaklopa, pri kateri se
začne občutljivost ISO v načinu [ISO AUTO] spreminjati.
(Faster/Fast/Standard/Slow/Slower/1/8000 - 30”)
Metering Mode
S to funkcijo se nastavi metodo za merjenje svetlosti.
(Multi/Center/Spot)
SL
37
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati z gumbom MENU
White Balance
S to funkcijo se prilagodi odtenke slik.
(Auto/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/
Fluor.: Warm White/Fluor.: Cool White/Fluor.: Day White/
Fluor.: Daylight/Flash/Underwater Auto/C.Temp./Filter/
Custom 1-3/Custom Setup)
DRO/Auto HDR
S to funkcijo se samodejno izravnata svetlost in kontrast.
(Off/D-Range Opt./Auto HDR)
Creative Style
S to funkcijo se izbere želena slikovna obdelava. Prilagodite
lahko tudi kontrast, nasičenost in ostrino.
(Standard/Vivid/Neutral/Clear/Deep/Light/Portrait/
Landscape/Sunset/Night Scene/Autumn leaves/
Black & White/Sepia/Style Box1-6)
Picture Effect
S to funkcijo se zajemajo slike s teksturo, edinstveno
za izbrani učinek.
(Off/Toy Camera/Pop Color/Posterization/Retro Photo/
Soft High-key/Partial Color/High Contrast Mono./
Soft Focus/HDR Painting/Rich-tone Mono./Miniature/
Watercolor/Illustration)
Picture Profile
S to funkcijo spreminjate nastavitve pri snemanju filmov,
na primer barvo in odtenke.
(Off/PP1 - PP9)
Zoom
S to funkcijo nastavite merilno lestvico zooma za zoom jasne
slike in digitalni zoom.
Focus Magnifier
S to funkcijo se poveča slika pred snemanjem, tako da lahko
pregledate izostritev.
Long Exposure NR
S to funkcijo se nastavi odpravljanje šuma za posnetke
s hitrostjo zaklopa 1 sekundo ali več.
(On/Off)
High ISO NR
S to funkcijo se nastavi odpravljanje šuma za fotografiranje
z visoko občutljivostjo.
(Normal/Low/Off)
Center Lock-on AF
S to funkcijo se nastavi sledenje in izostritev objekta,
ki se sproži s pritiskom središčnega gumba na zaslonu
za fotografiranje.
(Off/On)
Smile/Face Detect.
S to funkcijo se nastavi zaznavanje obrazov in samodejno
prilagodijo različne nastavitve. Nastavi se samodejna
sprožitev sprožila, ko je zaznan nasmeh.
(Off/On (Regist. Faces)/On/Smile Shutter)
SL
38
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati z gumbom MENU
Soft Skin Effect
S to funkcijo se nastavi učinek Soft Skin Effect in raven
učinka.
(On: High/On: Mid/On: Low/Off)
Auto Obj. Framing
S to funkcijo se analizira prizor pri fotografiranju obrazov,
motivov od blizu ali motivov, ki jim sledi funkcija Lock-on
AF, ter samodejno prireže in shrani še ena kopija posnetka
z ustreznejšo kompozicijo.
(Off/Auto)
Fotografirate lahko s funkcijo Intelligent Auto ali Superior
Auto.
(Intelligent Auto/Superior Auto)
Scene Selection
S to funkcijo se izberejo prednastavljene nastavitve,
ki ustrezajo različnim prizorom.
(Portrait/Sports Action/Macro/Landscape/Sunset/Night
Scene/Hand-held Twilight/Night Portrait/Anti Motion Blur)
Movie/HFR
S to funkcijo se izbere način osvetlitve, ki ustreza vašemu
motivu ali učinku.
(Program Auto/Aperture Priority/Shutter Priority/
Manual Exposure)
SteadyShot
Nastavi učinek SteadyShot za snemanje fotografij ali filmov.
S to funkcijo se zmanjša zamegljenost zaradi tresenja
fotoaparata, kadar med fotografiranjem držite fotoaparat
v roki.
(On/Off)
SteadyShot Settings
S to funkcijo se določijo nastavitve SteadyShot.
(SteadyShot Adjust./SteadyS. Focal Len.)
Color Space
S to funkcijo se spremeni paleta barv, ki se lahko
reproducirajo.
(sRGB/AdobeRGB)
Auto Slow Shut.
S to funkcijo se nastavi možnost, ki samodejno prilagodi
hitrost zaklopa glede na svetlost okolja v načinu filma.
(On/Off)
Audio Recording
S to funkcijo se določi, ali se pri snemanju filma posname
zvok.
(On/Off)
Audio Rec Level
S to funkcijo se prilagodi raven snemanja zvoka med
snemanjem filmov.
(od 0 do 31)
SL
39
Seznam funkcij
Auto Mode
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati z gumbom MENU
Audio Out Timing
S to funkcijo se določi časovna nastavitev avdio izhoda med
snemanjem filmov.
(Live/Lip Sync)
Wind Noise Reduct.
S to funkcijo se zmanjša šum vetra med snemanjem filma.
(On/Off)
Memory recall
S to funkcijo se prikličejo nastavitve, predhodno registrirane
v [Memory].
(1/2/M1-M4)
Memory
S to funkcijo se registrirajo želeni načini ali nastavitve
fotoaparata.
(1/2/M1-M4)
(Custom Settings)
Zebra
MF Assist
S to funkcijo se prikažejo črte za prilagoditev svetlosti.
(Off/70 do 100/100+/Custom1/Custom2)
S to funkcijo se prikaže povečana slika pri ročnem ostrenju.
(On/Off)
Focus Magnif. Time
S to funkcijo se nastavi, kako dolgo bo slika prikazana
v povečani obliki.
(2 Sec/5 Sec/No Limit)
Grid Line
S to funkcijo se prikaže mrežo, ki omogoča poravnavo
s strukturami v motivu.
(Rule of 3rds Grid/Square Grid/Diag. + Square Grid/Off)
Marker Display
S to funkcijo nastavite, ali želite na monitorju med
snemanjem filmov prikazati označevalnik.
(On/Off)
Marker Settings
S to funkcijo nastavite označevalnik, prikazan na monitorju
med snemanjem filmov.
(Center/Aspect/Safety Zone/Guideframe)
Audio Level Display
S to funkcijo se nastavi prikaz ravni zvoka.
(On/Off)
Auto Review
S to funkcijo se nastavi samodejni pregled zajete slike
po fotografiranju.
(10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off)
DISP Button
S to funkcijo se izbere vrsto informacij, ki se prikažejo na
zaslonu ali v iskalu s pritiskom gumba DISP na izbirnem
kolescu.
(Monitor/Finder)
SL
40
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati z gumbom MENU
S to funkcijo se pri ročnem ostrenju poudari robove
izostrenih delov s posebno barvo.
(High/Mid/Low/Off)
Peaking Color
S to funkcijo se nastavi barva poudarjanja robov.
(Red/Yellow/White)
Exposure Set. Guide
S to funkcijo se nastavi vodnik pri spremembi nastavitev
osvetlitve na zaslonu za fotografiranje.
(Off/On)
Live View Display
S to funkcijo se določi, ali se nastavitve, kot je izravnava
osvetlitve, prikažejo na zaslonu.
(Setting Effect ON/Setting Effect OFF)
AF Area Auto Clear
Določi, ali bi moralo biti območje ostrenja prikazano ves čas
oziroma ali bi moralo izginiti kmalu, ko je ostrenje doseženo.
(On/Off)
Pre-AF
Zoom Setting
S to funkcijo se določi, ali se izvede samodejno ostrenje,
preden sprožilo pritisnete do polovice.
(On/Off)
S to funkcijo se določi, ali se pri uporabi zooma uporabita
Clear Image Zoom in Digital Zoom.
(Optical zoom only/On:ClearImage Zoom/On:Digital Zoom)
Eye-Start AF
S to funkcijo se določi, ali se uporablja samodejno ostrenje
pri gledanju skozi iskalo, kadar je pritrjen prilagojevalnik
za namestitev LA-EA2/LA-EA4 (naprodaj posebej).
(On/Off)
FINDER/MONITOR
S to funkcijo se nastavi način za preklapljanje med iskalom
in monitorjem.
(Auto/Viewfinder(Manual)/Monitor(Manual))
Release w/o Lens
Nastavi, ali se lahko zaklop odpre, kadar objektiv ni pritrjen.
(Enable/Disable)
Release w/o Card
S to funkcijo se določi, ali se zaklop sprosti, kadar
pomnilniška kartica ni vstavljena.
(Enable/Disable)
Priority Set in AF-S
Nastavi čas sprostitve zaklopa, kadar je možnost
[Focus Mode] nastavljena na [Single-shot AF] ali [DMF].
(AF/Release/Balanced Emphasis)
Priority Set in AF-C
Nastavi čas sprostitve zaklopa, kadar je možnost
[Focus Mode] nastavljena na [Continuous AF].
(AF/Release/Balanced Emphasis)
SL
41
Seznam funkcij
Peaking Level
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati z gumbom MENU
AF w/ shutter
S to funkcijo se določi, ali se izvede AF, ko sprožilo pritisnete
do polovice. Ta način je uporaben, ko želite ostrenje in
osvetlitev prilagoditi ločeno.
(On/Off)
AEL w/ shutter
S to funkcijo določite, ali se ob pritisku sprožila do polovice
prilagodi osvetlitev. Ta način je priročen, ko želite ostrenje
in osvetlitev prilagoditi ločeno.
(Auto/On/Off)
Silent Shooting
Omogoča fotografiranje brez zvoka zaklopa.
(On/Off)
e-Front Curtain Shut.
S to funkcijo se določi, ali se uporabi funkcija elektronskega
sprednjega zavesnega zaklopa.
(On/Off)
S. Auto Img. Extract.
Nastavi, ali naj se vse slike, ki so bile neprekinjeno posnete
v funkciji [Superior Auto], shranijo ali ne.
(Auto/Off)
Exp.comp.set
S to funkcijo se določi, ali se izravnava osvetlitve izrazi pri
izravnavi bliskavice.
(Ambient&flash/Ambient only)
Reset EV Comp.
S to funkcijo se določi, ali naj se ohrani vrednost osvetlitve,
nastavljena brez gumba za osvetlitev, ali pa se vrednost
osvetlitve po izklopu fotoaparata ponastavi na 0.
(Maintain/Reset)
Face Registration
S to funkcijo se registrira ali spremeni oseba, ki ima prednost
pri ostrenju.
(New Registration/Order Exchanging/Delete/Delete All)
APS-C/Super 35mm
Nastavi fotografiranje v velikosti, enakovredni APS-C,
in snemanje v velikosti, enakovredni Super 35 mm.
(On/Auto/Off)
AF Micro Adj.
Ta funkcija omogoča podrobno prilagajanje položaja
ostrenja, kadar je pritrjen prilagojevalnik za namestitev
LA-EA2/LA-EA4 (naprodaj posebej).
(AF Adjustment Set./amount/Clear)
Lens Comp.
Izravna popačenje na zaslonu, ki ga povzroča pritrjeni
objektiv.
(Shading Comp./Chro. Aber. Comp./Distortion Comp.)
Video Light Mode
Nastavi nastavitev osvetlitve za lučko LED HVL-LBPC
(naprodaj posebej).
(Power Link/REC Link/REC Link&STBY/Auto)
SL
42
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati z gumbom MENU
S to funkcijo se prilagodijo prikazane funkcije, kadar je
pritisnjen gumb Fn (funkcija).
(Drive Mode/Selftimer during Brkt/Flash Mode/
Flash Comp./Focus Mode/Focus Area/Exposure Comp./ISO/
ISO AUTO Min. SS/Metering Mode/White Balance/
DRO/Auto HDR/Creative Style/Shoot Mode/Picture Effect/
Picture Profile/Center Lock-on AF/Smile/Face Detect./
Soft Skin Effect/
Auto Obj. Framing/
Image Size/
Aspect Ratio/
Quality/SteadyShot/
SteadyShot Adjust./SteadyS. Focal Len./Audio Rec Level/
Zebra/Grid Line/
Marker Display/Audio Level Display/
Peaking Level/Peaking Color/
Silent Shooting/
Gamma Disp. Assist/Not set)
Custom Key Settings
Z dodeljevanjem funkcij določenim tipkam lahko pospešite
delovanje tako, da te tipke pritisnete.
(Control Wheel/Custom Button 1/Custom Button 2/
Custom Button 3/Custom Button 4/Center Button/
Left Button/Right Button/Down Button/AEL Button/
AF/MF Button/Focus Hold Button*)
* Gumbu za zaklep ostrenja na objektivu lahko dodelite
funkcijo.
Dial Setup
S to možnostjo nastavite funkcije sprednjega in zadnjega
izbirnika, kadar je način osvetlitve nastavljen na M. Izbirnike
lahko uporabljate za prilagajanje hitrosti zaklopa in zaslonke.
(
SS
F/no. /
F/no.
SS)
Dial Ev Comp
Ta funkcija izravnava osvetlitev prek sprednjega ali zadnjega
izbirnika.
(Off/
Front dial/
Rear dial)
Zoom Ring Rotate
Ta funkcija dodeli povečanje/pomanjšanje smeri vrtenja
objektiva z zoomom. Ta funkcija je na voljo samo pri
objektivih s samodejnim zoomom, združljivih s to funkcijo.
(Left(W)/Right(T) ali Right(W)/Left(T))
MOVIE Button
Ta funkcija omogoča ali onemogoča gumb MOVIE.
(Always/Movie Mode Only)
Dial / Wheel Lock
S to funkcijo se nastavi, ali se s pritiskom in pridržanjem
gumba Fn onemogoči sprednji ali zadnji izbirnik oziroma
izbirno kolesce.
(Lock/Unlock)
SL
43
Seznam funkcij
Function Menu Set.
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati z gumbom MENU
(Wireless)
Send to Smartphone
S to funkcijo se slike prenesejo v pametni telefon za prikaz.
(Select on This Device/Select on Smartphone)
Send to Computer
S to funkcijo se slike varnostno kopirajo v računalnik,
povezan z omrežjem.
View on TV
Slike si lahko ogledate na televizorju, ki se lahko poveže
z omrežjem.
One-touch(NFC)
S to funkcijo se možnosti One-touch (NFC) dodeli ena
aplikacija. Aplikacijo lahko med fotografiranjem prikličete
tako, da se s pametnim telefonom z omogočeno funkcijo
NFC dotaknete fotoaparata.
Airplane Mode
V tej napravi lahko nastavite, da brezžična komunikacija
ne deluje.
(On/Off)
WPS Push
Dostopovno točko za fotoaparat lahko preprosto registrirate
tako, da pritisnete gumb Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
Access Point Set.
Dostopovno točko lahko registrirate ročno.
Edit Device Name
Ime naprave lahko spremenite s funkcijo Wi-Fi Direct itd.
Disp MAC Address
S to funkcijo se prikaže naslov MAC fotoaparata.
SSID/PW Reset
S to funkcijo se ponastavita SSID in geslo za povezavo
s pametnim telefonom.
Reset Network Set.
S to funkcijo se ponastavijo vse omrežne nastavitve.
(Application)
Želene funkcije lahko dodate v fotoaparat tako, da se prek interneta
povežete s spletnim mestom za prenos aplikacij PlayMemories
Camera Apps™.
• V tem fotoaparatu je predhodno nameščena vgrajena aplikacija,
imenovana [Smart Remote Embedded], ki omogoča upravljanje
fotoaparata prek pametnega telefona. Predhodno nameščena aplikacija
[Smart Remote Embedded] se ne bo izbrisala niti če pritisnete gumb
MENU t
(Setup) t [Setting Reset] t [Initialize].
SL
44
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati z gumbom MENU
(Playback)
S to funkcijo se izbriše slika.
(Multiple Img./All in this Folder/All with this date)
View Mode
Ta funkcija predvaja slike, posnete na določen datum,
ali iz določene mape fotografij in filmov.
(Date View/Folder View(Still)/Folder View(MP4)/
AVCHD View/XAVC S HD View/XAVC S 4K View)
Image Index
S to funkcijo se prikaže več slik hkrati.
(9 Images/25 Images)
Display Rotation
S to funkcijo se nastavi smer predvajanja posnete slike.
(Auto/Manual/Off)
Slide Show
S to funkcijo se predvaja diaprojekcija.
(Repeat/Interval)
Rotate
S to funkcijo se sliko obrne.
Enlarge Image
Seznam funkcij
Delete
Ta funkcija poveča predvajane slike.
Protect
S to funkcijo se zaščiti slike.
(Multiple Img./All in this Folder/All with this date/
Cancel All in this Folder/Cancel All with this date)
Specify Printing
S to funkcijo se fotografiji doda oznaka za naročilo tiskanja.
(Multiple Img./Cancel All/Print Setting)
(Setup)
Monitor Brightness
S to funkcijo se nastavi svetlost monitorja.
(Manual/Sunny Weather)
Viewfinder Bright.
S to funkcijo se nastavi svetlost elektronskega iskala.
(Auto/Manual)
Finder Color Temp.
S to funkcijo se nastavi temperatura barve iskala.
Gamma Disp. Assist
Sliko S-Log pretvori v sliko, enakovredno ITU709, in jo
prikaže v iskalu ali na zaslonu.
(Off/Auto/S-Log2t709(800%)/S-Log3t709(800%))
Volume Settings
S to funkcijo se nastavi glasnost za predvajanje filma.
Audio signals
Ta funkcija nastavi, ali se med delovanjem samodejnega
ostrenja ali samosprožilca oddajajo zvočni signali.
(On/Off)
Upload Settings
S to funkcijo se nastavi možnost prenosa iz fotoaparata,
če uporabljate kartico Eye-Fi.
(On/Off)
SL
45
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati z gumbom MENU
Tile Menu
S to funkcijo se določi, ali se prikaže ploščični meni vsakič,
ko pritisnete gumb MENU.
(On/Off)
Mode Dial Guide
S to funkcijo se vklopi ali izklopi vodnik gumba za izbiro
načina (obrazložitev posameznih načinov fotografiranja).
(On/Off)
Delete confirm.
S to funkcijo se določi, ali je na zaslonu za potrditev brisanja
predhodno izbrana funkcija za brisanje ali preklic.
(“Delete” first /“Cancel” first)
Display Quality
S to funkcijo se nastavi kakovost prikaza.
(High/Standard)
Pwr Save Start Time
S to funkcijo nastavite časovni interval, po katerem izdelek
samodejno preklopi v način varčevanja z energijo.
(30 Min/5 Min/2 Min/1 Min/10 Sec)
NTSC/PAL Selector*1
Če v napravi spremenite format TV, je mogoče snemanje
v drugačnem filmskem formatu.
Cleaning Mode
Ta funkcija zažene način čiščenja za čiščenje slikovnega
senzorja.
Demo Mode
S to funkcijo se vklopi/izklopi predstavitveno predvajanje
filma.
(On/Off)
TC/UB Settings
Ta funkcija nastavi časovno kodo (TC) in uporabniški bit
(UB).
(TC/UB Disp. Setting/TC Preset/UB Preset/TC Format/
TC Run/TC Make/UB Time Rec)
Remote Ctrl
Ta funkcija nastavi, ali se uporablja infrardeči daljinski
upravljalnik.
(On/Off)
HDMI Settings
S to funkcijo se nastavijo nastavitve HDMI.
(HDMI Resolution/
24p/60p Output/HDMI Info.
Display/
TC Output/
REC Control/CTRL FOR
HDMI)
4K Output Sel.
USB Connection
SL
46
S to funkcijo nastavite način snemanja in izhoda filmov 4K
prek priključka HDMI, ko je fotoaparat povezan z zunanjim
snemalnikom/predvajalnikom, ki podpira vsebine 4K.
(Memory Card+HDMI/HDMI Only(30p)/HDMI Only(25p)/
HDMI Only(24p))
S to funkcijo se nastavi način povezave USB.
(Auto/Mass Storage/MTP/PC Remote)
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati z gumbom MENU
S to funkcijo se poveča združljivost z omejitvijo funkcij
povezave USB. Nastavite na [Multi] pod običajnimi pogoji
in na [Single] le takrat, ko povezave med fotoaparatom in
računalnikom ali komponento AV ni mogoče vzpostaviti.
(Multi/Single)
USB Power Supply
Omogoča napajanje prek kabla USB, ko je fotoaparat povezan
z računalnikom ali napravo USB s kablom mikro USB.
(On/Off)
Language
S to funkcijo se izbere jezik.
Date/Time Setup
S to funkcijo se nastavi datum in čas ter čas prestavi na
zimski/poletni čas.
Area Setting
S to funkcijo se nastavi lokacija uporabe.
Copyright Info
S to funkcijo se nastavijo podatki o avtorskih pravicah
za fotografije.
(Write Copyright Info/Set Photographer/Set Copyright/
Disp. Copyright Info)
Format
S to funkcijo se formatira pomnilniška kartica.
File Number
S to funkcijo se določi način, ki se uporabi za dodelitev številk
datotek fotografijam in filmom.
(Series/Reset)
Select REC Folder
S to funkcijo se spremeni izbrana mapa za shranjevanje
fotografij in filmov (MP4).
New Folder
S to funkcijo se ustvari nova mapa za shranjevanje fotografij
in filmov (MP4).
Folder Name
S to funkcijo se nastavi format mape za fotografije.
(Standard Form/Date Form)
Recover Image DB
S to funkcijo se obnovi datoteka zbirke podatkov slik ter
omogoči snemanje in predvajanje.
Display Media Info.
S to funkcijo se prikaže preostali čas snemanja filmov in
število slik, ki jih je mogoče posneti, na pomnilniški kartici.
Version
S to funkcijo se prikaže različica programske opreme
fotoaparata.
Certification Logo*2
Certifikat je lahko prikazan v fotoaparatu.
Setting Reset
S to funkcijo se obnovijo nastavitve na privzete vrednosti.
Izberite [Initialize], če želite vse nastavitve vrniti na privzete
vrednosti.
(Initialize/ Camera Settings Reset)
Seznam funkcij
USB LUN Setting
SL
47
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati z gumbom MENU
*1 Če preklopite ta element, boste pomnilniško kartico morali formatirati
v nastavitvi, združljivi s sistemom PAL ali NTSC. Filmov, posnetih s sistemom
NTSC, morda ne bo mogoče predvajati na televizorju s sistemom PAL.
*2 Samo za modele zunaj Japonske.
SL
48
Uporaba vgrajenega vodnika
In-Camera Guide
Vodnik »In-Camera Guide« lahko želenemu gumbu dodelite v možnosti
[Custom Key Settings].
Vodnik »In-Camera Guide« prikazuje razlage trenutno izbranih funkcij
menija ali nastavitev.
Seznam funkcij
Gumb MENU t
(Custom Settings) t [Custom Key Settings] t
Izberite želeni gumb, dodeljen funkciji. t [In-Camera Guide]
Pritisnite gumb MENU in z izbirnim kolescem izberite element na zaslonu
MENU, za katerega želite prikazati razlago, nato pritisnite gumb, ki mu je
dodeljen vodnik [In-Camera Guide].
SL
49
Priprava fotoaparata
Polnjenje paketa baterij
Pred prvo uporabo fotoaparata napolnite paket baterij NP-FW50
(priložen).
Paket baterij InfoLITHIUM™ lahko polnite, tudi če ni bil povsem
izpraznjen.
Uporabljate ga lahko, tudi če ni bil povsem napolnjen.
Paket baterij se postopoma prazni, tudi kadar ga ne uporabljate. Če ne želite
zamuditi priložnosti za dober posnetek, pred fotografiranjem znova
napolnite paket baterij.
Polnjenje paketa baterij s polnilnikom baterij
1 Paket baterij vstavite v polnilnik
baterij.
• Potisnite ga, dokler se ne zaskoči.
2 Vklopite polnilnik baterij v najbližjo
(stensko) električno vtičnico.
• Ko se polnjenje začne, lučka CHARGE
zasveti oranžno.
• Lučka CHARGE se izklopi, ko je
postopek polnjenja končan.
• Če lučka CHARGE zasveti in se nato
takoj izklopi, je paket baterij povsem
napolnjen.
• Za države/regije, ki niso ZDA in
Kanada: priključite napajalni kabel
v polnilnik baterij in nato polnilnik
baterij povežite v (stensko) električno
vtičnico.
SL
50
lučka CHARGE
Polnjenje paketa baterij
Polnjenje paketa baterij z omrežnim napajalnikom
1 Nastavite stikalo ON/OFF (Vklop) na OFF.
2 Potisnite vzvod, da se odpre pokrov.
Priprava fotoaparata
3 V celoti vstavite paket baterij in
zaklepni vzvod
z robom baterij potisnite zaklepni
vzvod navznoter.
4 Zaprite pokrov.
SL
51
Polnjenje paketa baterij
5 Povežite fotoaparat z omrežnim napajalnikom (priložen) prek kabla
micro­USB (priložen) in priklopite napajalnik v (stensko) električno vtičnico.
Lučka za polnjenje zasveti oranžno
in fotoaparat se začne polniti.
• Med polnjenjem baterije mora biti
fotoaparat izklopljen.
• Če lučka za polnjenje zasveti in se
nato takoj izklopi, je paket baterij
povsem napolnjen.
• Če lučka za polnjenje utripa in
postopek polnjenja še ni dokončan,
odstranite ter znova vstavite paket
baterij.
• Za države/regije, ki niso ZDA in
Kanada: priključite napajalni kabel
v omrežni napajalnik in nato omrežni
napajalnik povežite v (stensko)
električno vtičnico.
SL
52
Lučka za polnjenje
Sveti: polnjenje
Ne sveti: postopek polnjenja je dokončan
Utripa:
prišlo je do napake pri polnjenju ali je bil
postopek polnjenja začasno zaustavljen,
ker fotoaparat ni v ustreznem temperaturnem
obsegu
Polnjenje paketa baterij
Čas polnjenja (popolna napolnitev)
Čas polnjenja z omrežnim napajalnikom (priložen) je približno 150 minut,
s polnilnikom baterij (priložen) pa približno 250 minut.
Opombe
• Zgoraj omenjeni čas polnjenja velja za napolnitev povsem izpraznjenega paketa
baterij pri temperaturi 25 °C. V nekaterih okoliščinah ali pod posebnimi pogoji
uporabe lahko polnjenje traja dlje.
SL
53
Priprava fotoaparata
Opombe
• Če je omrežni napajalnik priklopljen v (stensko) električno vtičnico in lučka
za polnjenje na fotoaparatu utripa, je postopek polnjenja začasno zaustavljen,
ker je temperatura zunaj priporočenega obsega. Ko je temperatura znova znotraj
ustreznega temperaturnega obsega, se postopek polnjenja nadaljuje. Priporočamo,
da paket baterij polnite pri temperaturi od 10 do 30 °C.
• Vklopite omrežni napajalnik (priložen) ali polnilnik baterij (priložen) v najbližjo
(stensko) električno vtičnico. Če pri uporabi omrežnega napajalnika ali polnilnika
baterij pride do okvare, takoj izvlecite vtič iz (stenske) električne vtičnice,
da prekinete povezavo z virom napajanja.
• Ob prvi uporabi fotoaparata ali uporabi paketa baterij, ki se ni uporabljal dalj časa,
lahko lučka za polnjenje/lučka CHARGE hitro utripa, ko prvič polnite baterijo.
V tem primeru odstranite paket baterij iz fotoaparata in ga znova vstavite za
ponovno polnjenje.
• Baterije, ki je ne uporabljate, ne polnite neprekinjeno ali večkrat, če je že povsem
ali skoraj napolnjena. Tako se lahko poslabša njena zmogljivost.
• Po dokončanem postopku polnjenja odklopite omrežni napajalnik iz (stenske)
električne vtičnice.
• Uporabljajte samo originalne pakete baterij, kabel micro USB (priložen) in omrežni
napajalnik (priložen) podjetja Sony.
Polnjenje paketa baterij
Polnjenje prek povezave z računalnikom
Paket baterij lahko polnite tudi, če povežete fotoaparat in računalnik
s kablom mikro USB. Fotoaparat in računalnik povežite, ko je fotoaparat
izklopljen.
Opombe
• Če je fotoaparat povezan s prenosnim računalnikom, ki ni priključen na vir
napajanja, se baterija računalnika prazni. Dolgotrajnejše polnjenje na ta način
ni priporočeno.
• Če je med računalnikom in fotoaparatom vzpostavljena povezava USB, ne
vklapljajte/izklapljajte računalnika, ne zaganjajte ga znova in ga ne preklapljajte
iz stanja spanja. Če to storite, lahko pride do okvare. Pred vklopom/izklopom
računalnika, vnovičnim zagonom ali preklopom računalnika iz stanja spanja
prekinite povezavo s fotoaparatom.
• Za polnjenje prek prilagojenega ali spremenjenega računalnika ne dajemo nobenih
zagotovil.
Preverjanje preostale ravni napolnjenosti baterije
Na zaslonu je prikazan indikator preostale ravni napolnjenosti.
Visoka
Nizka
Opombe
• Raven napolnjenosti v določenih okoliščinah morda ni pravilna.
SL
54
Polnjenje paketa baterij
Napajanje iz stenske vtičnice
Ko se fotoaparat napaja iz električne (stenske) vtičnice, ga lahko uporabljate
z omrežnim napajalnikom (priložen).
1 Vstavite paket baterij v fotoaparat (stran 51).
2 Povežite fotoaparat s stensko vtičnico s kablom mikro USB (priložen)
in omrežnim napajalnikom (priložen).
SL
55
Priprava fotoaparata
Opombe
• Če je baterija izpraznjena, se fotoaparat ne bo vklopil. V fotoaparat vstavite
napolnjen paket baterij.
• Če uporabljate fotoaparat, ki se napaja iz električne (stenske) vtičnice, preverite,
ali je na zaslonu prikazana ikona (
).
• Med napajanjem iz električne (stenske) vtičnice ne odstranjujte paketa baterij.
Če odstranite paket baterij, se bo fotoaparat izklopil.
• Ne odstranite paketa baterij, če sveti lučka za dostop (stran 18), saj lahko
poškodujete podatke na pomnilniški kartici.
• Dokler je izdelek vklopljen, se paket baterij ne bo polnil, tudi če je fotoaparat
povezan z napajalnikom.
• V nekaterih pogojih se lahko izdelek dodatno napaja iz baterije, tudi če uporabljate
napajalnik.
• Med napajanjem prek povezave USB ne odstranjujte kabla mikro USB. Preden
odstranite kabel mikro USB, izklopite fotoaparat.
• Ko se izdelek napaja prek povezave USB, se temperatura v notranjosti fotoaparata
lahko zviša, neprekinjeni čas snemanja pa skrajša.
• Pri uporabi prenosnega polnilnika kot vira napajanja se prepričajte, da je pred
uporabo v celoti napolnjen. Med uporabo bodite pozorni tudi na stanje
napolnjenosti prenosnega polnilnika.
Polnjenje paketa baterij
Odstranitev paketa baterij
Izklopite fotoaparat. Prepričajte se, da je
lučka za dostop (stran 18) izklopljena,
pomaknite zaklepni vzvod v smeri puščice
in izvlecite paket baterij.
Pazite, da vam paket baterij ne pade iz rok.
SL
56
Zaklepni vzvod
Vstavljanje pomnilniške kartice
(naprodaj posebej)
1 Pomaknite pokrov za pomnilniško
kartico, da ga odprete.
Priprava fotoaparata
2 Vstavite pomnilniško kartico.
• Pomnilniško kartico vstavite tako,
da je prirezani vogal pravilno usmerjen
(kot na sliki) in se kartica zaskoči.
Prirezani vogal mora biti pravilno usmerjen.
3 Zaprite pokrov.
Odstranitev pomnilniške kartice
Prepričajte se, da je lučka za dostop (stran 18) izklopljena, in nato enkrat
potisnite pomnilniško kartico navznoter.
SL
57
Vstavljanje pomnilniške kartice (naprodaj posebej)
Formatiranje pomnilniške kartice
Ko pomnilniško kartico prvič uporabljate s fotoaparatom, priporočamo,
da jo pred uporabo v njem formatirate (inicializirate) in tako zagotovite
njeno stabilnejše delovanje.
• S formatiranjem se trajno izbrišejo vsi podatki na pomnilniški kartici,
njihova obnovitev pa ni mogoča. Pomembne podatke shranite
v računalnik ipd.
• Če želite izvesti formatiranje, pritisnite gumb MENU t
(Setup) t
[Format].
Podprte pomnilniške kartice
S tem fotoaparatom lahko uporabljate naslednje vrste pomnilniških kartic.
Vendar pravilnega delovanja ni mogoče zajamčiti za vse vrste pomnilniških
kartic.
Pomnilniška kartica
Memory Stick PRO Duo
Za fotografije
Za filme
MP4
AVCHD
XAVC S
(samo
Mark2)
(samo
Mark2)
—
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
Pomnilniška kartica SD
—
(samo
Mark2)
(samo
Mark2)
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
Pomnilniška kartica SDHC
Pomnilniška kartica SDXC
—
—
*2
Pomnilniška kartica microSD
Pomnilniška kartica
microSDHC
Pomnilniška kartica
microSDXC
*1 Hitrostni razred SD 4:
ali hitrejša
SL
58
ali hitrejša, ali hitrostni razred UHS 1:
—
*2
Vstavljanje pomnilniške kartice (naprodaj posebej)
*2 Pomnilniške kartice, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– Zmogljivost 64 GB ali več
– Hitrostni razred SD 10:
ali hitrostni razred UHS 1:
ali hitrejša
Pri snemanju s hitrostjo 100 Mb/s ali več je potreben hitrostni razred UHS 3:
.
• Podrobnosti o številu fotografij, ki jih je mogoče posneti, in razpoložljivem času
snemanja filmov najdete na straneh od 95 do 98. Preverite tabele in izberite
pomnilniško kartico z želeno zmogljivostjo.
SL
59
Priprava fotoaparata
Opombe
• Pravilno delovanje ni zagotovljeno za vse pomnilniške kartice. Če imate pomnilniško
kartico, ki je ni izdelala družba Sony, se obrnite na proizvajalca izdelka.
• Če s tem fotoaparatom uporabljate Memory Stick Micro media ali pomnilniške
kartice microSD, poskrbite, da boste uporabljali ustrezen prilagojevalnik.
• Posnetkov, shranjenih na pomnilniški kartici SDXC, ni mogoče uvoziti ali predvajati
v računalnikih ali napravah AV, ki ne podpirajo sistema exFAT*. Preden povežete
napravo s fotoaparatom, preverite, ali podpira sistem exFAT. Če s fotoaparatom
povežete nezdružljivo napravo, se morda prikaže poziv za formatiranje kartice.
Ob morebitnem prejetju tega poziva ne formatirajte kartice, saj boste izbrisali vse
podatke na njej.
* exFAT je datotečni sistem, ki ga uporabljajo pomnilniške kartice SDXC.
Nameščanje objektiva
Pred nameščanjem ali odstranjevanjem objektiva premaknite stikalo
za vklop v položaj OFF.
1 Odstranite zaščitni pokrov z ohišja
sprednji pokrov objektiva
fotoaparata in pokrov z zadnje strani
objektiva.
• Objektiv zamenjajte hitro in v okolju,
kjer ni prahu, ter pri tem pazite,
da v notranjost fotoaparata ne prodre
prah ali umazanija.
• Pred fotografiranjem odstranite pokrov
s sprednje strani objektiva.
zadnji pokrov objektiva
zaščitni
pokrov ohišja
fotoaparata
2 Namestite objektiv, tako da poravnate
beli oznaki (za namestitev) na objektivu
in fotoaparatu.
• Fotoaparat z objektivom obrnite proti
tlom, da preprečite nabiranje prahu
v notranjosti fotoaparata.
beli oznaki
3 Objektiv rahlo potisnite proti
fotoaparatu in ga zavrtite v smeri
urnega kazalca, dokler se ne zaskoči.
• Pazite, da je objektiv pri nameščanju
obrnjen naravnost.
SL
60
Nameščanje objektiva
Opombe
• Med nameščanjem objektiva ne držite gumba za sprostitev objektiva.
• Pri nameščanju objektiva ne uporabljajte sile.
• Prilagojevalnik za namestitev (naprodaj posebej) zahteva uporabo objektiva
A­mount (naprodaj posebej). Informacije o uporabi prilagojevalnika za namestitev
so na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena prilagojevalniku za namestitev.
• Če želite fotografirati v polnem formatu, uporabite objektiv za fotoaparat polnega
formata.
• Ko prenašate fotoaparat z nameščenim objektivom, čvrsto držite tako fotoaparat
kot objektiv.
• Ne držite objektiva za del, ki je podaljšan za namene prilagoditve zooma ali ostrenja.
Priprava fotoaparata
Odstranjevanje objektiva
1 Pritisnite gumb za odstranitev
objektiva do konca in zavrtite objektiv
v nasprotni smeri urnega kazalca,
dokler se ne ustavi.
gumb za sprostitev objektiva
2 Pritrdite sprednji in zadnji pokrov
objektiva ter zaščitni pokrov ohišja
fotoaparata.
• Preden namestite pokrove, z njih
odstranite ves prah in druge delce.
Opombe glede zamenjave objektiva
Če pri zamenjavi objektiva prah ali umazanija prodre v notranjost
fotoaparata in prekrije površino slikovnega senzorja (del, ki pretvori
svetlobni signal v električnega), se lahko na sliki pojavijo temne lise,
odvisno od okolja, v katerem fotografirate.
Objektiv nameščajte/odstranjujte oz. zamenjujte hitro in v okolju,
kjer ni prahu.
SL
61
Nameščanje objektiva
Združljivi objektivi
S tem fotoaparatom so združljivi naslednji objektivi:
Objektiv
Objektiv
s sistemom
A­mount
Združljivost s fotoaparatom
Objektiv je združljiv
s polnim formatom
35 mm
Objektiv, namenjen
velikosti APS-C
Objektiv
s sistemom
E­mount
(Potreben je prilagojevalnik za
namestitev (naprodaj posebej),
združljiv s polnim formatom)
*
(Potreben je prilagojevalnik za
namestitev (naprodaj posebej))
Objektiv je združljiv
s polnim formatom
35 mm
Objektiv, namenjen
velikosti APS-C
*
* Slike so zajete v velikosti APS-C. Vidni kot bo ustrezal približno 1,5-kratni goriščni
razdalji, navedeni na objektivu. (Na primer, vidni kot ustreza 75 mm, ko je pritrjen
50-mm objektiv.)
SL
62
Nastavitev jezika in ure
Ob prvem vklopu fotoaparata ali po vključitvi funkcij se prikaže zaslon
za nastavitev jezika, datuma in časa.
1 Vklopite fotoaparat, tako da
premaknete stikalo za vklop
v položaj ON.
Priprava fotoaparata
Pojavi se zaslon, ki vam omogoči izbiro
jezika na monitorju.
• Fotoaparat izklopite tako, da stikalo
za vklop premaknete v položaj OFF.
2 Izberite želeni jezik in na izbirnem
kolescu pritisnite z.
Prikaže se zaslon za nastavitev datuma
in časa.
3 Preverite, ali je na zaslonu izbrana možnost [Enter], in nato pritisnite z.
4 Izberite želeno geografsko lokacijo in nato pritisnite z.
5 Pritisnite v/V na izbirnem kolescu ali izberite element nastavitve
z obračanjem izbirnega kolesca in pritisnite z.
6 Pritisnite v/V/b/B ali izberite želeno nastavitev z obračanjem izbirnega
kolesca in pritisnite z.
7 Ponovite 5. in 6. korak, da nastavite druge možnosti, in nato izberite
[Enter] ter pritisnite z na izbirnem kolescu.
SL
63
Nastavitev jezika in ure
Preklic postopka nastavitve datuma in časa
Pritisnite gumb MENU.
Preverjanje ali vnovična nastavitev datuma/časa in območja
Ob prvem vklopu fotoaparata ali izpraznitvi notranje rezervne
akumulatorske baterije se samodejno prikaže zaslon za nastavitev
datuma in časa. Če želite ponastaviti datum in čas, uporabite meni.
Gumb MENU t
(Setup) t
[Date/Time Setup] ali [Area Setting]
gumb MENU
Opombe
• Ta fotoaparat nima funkcije za vstavljanje datuma na sliko. Z možnostjo
PlayMemories Home lahko vstavite datum in shranite oziroma natisnete sliko
(le za Windows) (stran 91).
Nastavitev hranjenja podatkov o datumu in času
Ta fotoaparat ima notranjo akumulatorsko baterijo, ki hrani podatke
o datumu in času ter drugih nastavitvah neodvisno od tega, ali je fotoaparat
vklopljen in paket baterij nameščen.
SL
64
Jasno fotografiranje brez tresenja
fotoaparata
Tresenje fotoaparata pomeni neželeno premikanje fotoaparata po pritisku
sprožila, zaradi česar je slika zamegljena.
Če želite zmanjšati tresenje fotoaparata, upoštevajte navodila spodaj.
Opozorilni indikator za tresenje fotoaparata
Indikator
fotoaparata)
(opozorilo za tresenje
Opombe
• Opozorilni indikator za tresenje fotoaparata se ne prikaže v naslednjih primerih:
– Če je način osvetlitve nastavljen na M/S ali med snemanjem videa.
Uporaba funkcije SteadyShot
S to funkcijo lahko fotografirate z optimalno izravnavo tresenja fotoaparata
za uporabljeni objektiv.
1 Gumb MENU t
(Camera Settings) t [SteadyShot] t [On]
2 [SteadyShot Settings] t [SteadyShot Adjust.] t
Izberite želeno nastavitev.
SL
65
Priprava fotoaparata
Kadar je lahko fotoaparat izpostavljen
tresenju, utripa indikator
(opozorilo za tresenje
fotoaparata). V takem primeru
uporabite stojalo ali bliskavico.
Jasno fotografiranje brez tresenja fotoaparata
Auto
Analizira informacije o objektivu in samodejno izravna
tresenje fotoaparata.
Manual
Izravna tresenje fotoaparata glede na goriščno razdaljo,
nastavljeno z možnostjo [SteadyS. Focal Len.]
(8 mm – 1.000 mm).
• Nastavite goriščno razdaljo objektiva za fotografiranje.
Opombe
• Funkcija SteadyShot morda ne bo delovala optimalno, če ste fotoaparat pravkar
vklopili, če ste ga pravkar usmerili proti objektu ali če ste sprožilo pritisnili do konca,
ne da bi na polovici pritiska počakali.
• Če uporabljate stojalo, izklopite funkcijo SteadyShot, ker lahko pride do okvare
funkcije SteadyShot.
• Če fotoaparat od objektiva ne more pridobiti informacije o goriščni razdalji, funkcija
SteadyShot ne deluje pravilno. Možnost [SteadyShot Adjust.] nastavite na [Manual],
možnost [SteadyS. Focal Len.] pa tako, da ustreza uporabljenemu objektivu. V tem
primeru bo trenutno nastavljena vrednost goriščne razdalje SteadyShot prikazana
na robu
.
• Če na primer uporabljate objektiv SEL16F28 (naprodaj posebej) s telekonverterjem,
nastavite možnost [SteadyShot Adjust.] na [Manual] in nastavite goriščno razdaljo.
• Ob preklopu [SteadyShot] [On]/[Off] se bo hkrati spremenila nastavitev v ohišju
fotoaparata in objektivu.
• Ko je nameščen objektiv s stikalom SteadyShot, se lahko nastavitve spremenijo le
z upravljanjem stikala na objektivu. Nastavitev ne morete spremeniti v fotoaparatu.
SL
66
Jasno fotografiranje brez tresenja fotoaparata
Pravilno držanje fotoaparata
Stabilizirajte zgornji del telesa in se postavite tako, da se fotoaparat ne
bo premikal.
Način iskala
Način iskala
(navpični položaj)
Način monitorja
Priprava fotoaparata
Točka 1
Z eno roko držite držalo fotoaparata, z drugo roko pa podprite objektiv.
Točka 2
Trdno stojite na tleh z nogami v širini ramen.
Točka 3
Komolce rahlo prislonite k telesu.
Če fotografirate kleče, zgornji del telesa stabilizirajte tako, da komolec
naslonite na koleno.
SL
67
Odstranitev pokrovčka okularja
Če na fotoaparat nameščate kotno iskalo FDA-A1AM (naprodaj posebej),
odstranite pokrovček okularja.
Prste postavite pod pokrovček okularja
in ga potisnite navzgor.
Opombe
• Če je na fotoaparatu nameščeno kotno iskalo FDA-A1AM (naprodaj posebej),
preklopite prikaz med iskalom in monitorjem tako, da izberete
[Viewfinder(Manual)] ali [Monitor(Manual)] v meniju [FINDER/MONITOR]
v možnosti
(Custom Settings).
SL
68
Zajemanje in pregledovanje slik
Fotografiranje
Fotoaparat v načinu [Auto Mode] analizira objekt in omogoča
fotografiranje z ustreznimi nastavitvami.
1 Vklopite fotoaparat, tako da premaknete stikalo za vklop v položaj ON.
2 Nastavite gumb za izbiro načina na
(Auto Mode).
Zajemanje in pregledovanje slik
• Obrnite gumb za izbiro načina,
medtem ko držite gumb za
sprostitev zaklepa gumba za izbiro
načina v sredini gumba za izbiro
načina.
3 Poglejte skozi iskalo in pridržite fotoaparat.
4 Določite velikost objekta.
Če uporabljate objektiv z vzvodom
za zoom:
premaknite vzvod za zoom.
Če uporabljate objektiv z obročem
za zoom:
zavrtite obroč za zoom.
• Ko je nameščen objektiv s stalno
goriščno razdaljo, optični zoom
ni na voljo.
• Če je razpon optičnega zooma
presežen, ko je nameščen objektiv
s samodejnim zoomom, fotoaparat
samodejno preklopi na zoom, ki ni
optični zoom.
obroč za zoom
SL
69
Fotografiranje
5 Pritisnite sprožilo do polovice,
da izostrite motiv.
• Ko je slika izostrena, zasveti
indikator z.
6 Pritisnite sprožilo do konca, da zajamete posnetek.
• Če je pri fotografiranju obrazov, motivov od blizu (makro) ali motivov,
ki jim sledi funkcija Zaklep AF, možnost [Auto Obj. Framing] nastavljena
na [Auto], fotoaparat analizira prizor in samodejno prireže zajeto fotografijo
ter ustvari ustrezno kompozicijo. Shranita se tako izvirna kot prirezana
fotografija.
SL
70
Snemanje filmov
1 Za začetek snemanja pritisnite
gumb MOVIE.
• Če je možnost [MOVIE Button]
v privzetih nastavitvah nastavljena
na [Always], lahko na snemanje filmov
preklopite v katerem koli snemalnem
načinu.
gumb MOVIE
2 Če želite zaustaviti snemanje, znova pritisnite gumb MOVIE.
SL
71
Zajemanje in pregledovanje slik
Opombe
• Če je nameščen objektiv, namenjen velikosti APS-C, se lahko robovi zaslona zdijo
temni. Kadar s tem fotoaparatom snemate filme z ločljivostjo 4K, se priporoča
uporaba objektiva, združljivega s polnim formatom 35 mm.
• Med snemanjem filma lahko s fotoaparatom posnamete tudi zvok delovanja
fotoaparata. Če želite onemogočiti snemanje zvoka, možnost [Audio Recording]
nastavite na [Off] (stran 39).
• Če pri uporabi objektiva z zoomom Power ne želite, da se med snemanjem filma
posname zvok delovanja obroča za zoom, je priporočljivo, da pri snemanju filmov
uporabljate vzvod za zoom. Premaknite vzvod za zoom tako, da prst nalahno
položite na vzvod in vzvod upravljate brez hitrih gibov.
• Neprekinjeni čas snemanja filma je odvisen od temperature okolja ali stanja
fotoaparata. Preberite razdelek »Opombe glede neprekinjenega snemanja«
(stran 99).
• Če se prikaže ikona
, je temperatura fotoaparata previsoka. Izklopite fotoaparat
in počakajte, da se temperatura zniža.
• Pri dolgotrajnejšem neprekinjenem snemanju se fotoaparat segreje. To je običajno.
Prikaže se lahko tudi sporočilo [Internal temp. high. Allow it to cool.]. V tem
primeru izklopite fotoaparat in počakajte, da bo spet pripravljen za zajemanje
posnetkov.
• Pri snemanju se lahko posname zvok zaponk naramnega paščka, kar je odvisno
od primera.
Predvajanje fotografij
1 Pritisnite gumb
.
gumb
2 Izberite sliko z gumboma b/B na izbirnem kolescu.
• Če želite predvajati filme, pritisnite z na izbirnem kolescu.
Če pri predvajanju filma pritisnete gumb V na izbirnem kolescu, se prikaže
nadzorna plošča.
Nadzorna plošča
Dejanje med predvajanjem filma
N
predvajanje
X
začasna zaustavitev
M
hitro pomikanje naprej
m
hitro pomikanje nazaj
T
počasno pomikanje naprej
t
počasno pomikanje nazaj
>
naslednji film
.
prejšnji film
C
po sličicah naprej
c
po sličicah nazaj
nastavitve glasnosti
zapre nadzorno ploščo
Opombe
• Ta fotoaparat morda ne bo predvajal filmov, posnetih z drugimi napravami.
SL
72
Predvajanje fotografij
Preklapljanje med fotografijami in filmi
Za predvajanje fotografij možnost [View Mode] nastavite
na [Folder View(Still)], za predvajanje filmov pa možnost [View Mode]
nastavite na [Folder View(MP4)], [AVCHD View], [XAVC S HD View]
ali [XAVC S 4K View]. Če izberete [Date View], bodo na zaslonu prikazani
fotografije in filmi, ki bodo razvrščeni po datumu.
Gumb MENU t
(Playback) t [View Mode] t Izberite želeni način.
Zajemanje in pregledovanje slik
SL
73
Predvajanje fotografij
Funkcije predvajanja
Na voljo so naslednje priročne funkcije predvajanja:
A
Poveča ali pomanjša slike.
• Sliko povečate ali pomanjšate
tako, da zavrtite izbirno kolesce.
Na naslednjo/prejšnjo sliko
preklopite tako, da obrnete
sprednji ali zadnji izbirnik.
B
Zaslon kazala fotografij
• Omogoča izbiro števila
prikazanih fotografij. Gumb
MENU t
(Playback) t
[Image Index]
SL
74
C
D
Izbriše nepotrebne slike.
Preklopi na zaslon
za predvajanje.
Brisanje posnetkov
Ko sliko izbrišete, je ni mogoče več obnoviti. Pred nadaljevanjem
se prepričajte, da želite izbrisati posnetek.
1 Ko je prikazana slika, ki jo želite
izbrisati, pritisnite gumb
(Izbriši).
gumb
(Izbriši)
• Če želite izbrisati več slik hkrati, pritisnite gumb MENU t
(Playback) t [Delete].
Opombe
• Zaščitenih slik ni mogoče izbrisati.
SL
75
Zajemanje in pregledovanje slik
2 Z gumbom v/V na izbirnem kolescu izberite [Delete] in nato pritisnite z.
Izbira načina za fotografiranje
Izbira načina za fotografiranje
Obrnite gumb za izbiro načina,
medtem ko držite gumb za sprostitev
zaklepa gumba za izbiro načina
v sredini gumba za izbiro načina.
Na voljo so naslednji načini za fotografiranje.
(Auto Mode)
(Program Auto)
Fotografiranje s samodejno prilagojenimi nastavitvami.
Fotografiranje s samodejno prilagojeno osvetlitvijo
(hitrost zaklopa in vrednost zaslonke). Druge nastavitve
lahko prilagodite ročno.
(Aperture Priority)
Fotografiranje s prilagoditvijo zaslonke in spremembo
obsega ostrenja ali z zameglitvijo ozadja.
(Shutter Priority)
Prilagoditev hitrosti zaklopa za prikaz premikanja motiva.
(Manual Exposure)
Fotografiranje po ročni prilagoditvi osvetlitve (hitrost
zaklopa in vrednost zaslonke) z zadnjim ali sprednjim
izbirnikom.
1/2 (Memory recall)
(Scene Selection)
Priklic nastavitev, ki so predhodno registrirane v možnosti
[Memory] v meniju
(Camera Settings).
Omogoča fotografiranje s prednastavitvami, ki ustrezajo
prizoru.
(Sweep Panorama) Zajemanje panoramskih fotografij z združevanjem več
fotografij v eno.
(Movie/HFR)
SL
76
Omogoča spreminjanje načina za snemanje filmov ali
snemanje filmov z veliko hitrostjo sličic.
Funkcije, ki so na voljo v posameznem
načinu za fotografiranje
Funkcije, ki so na voljo, so odvisne od izbranega načina za fotografiranje.
V spodnji tabeli so z znakom prikazane funkcije, ki so na voljo,
z znakom – pa funkcije, ki niso na voljo.
Shoot Mode
Exposure
Comp.
Self-timer
Cont.
Shooting
Face
Detection
Smile
Shutter
Auto Obj.
Framing
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
*
–
–
*
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Izbira načina za fotografiranje
–
–*
–
* Kadar je način za fotografiranje nastavljen na M, lahko osvetlitev
prilagodite le, če je možnost [ISO] nastavljena na [ISO AUTO].
SL
77
Različne funkcije
Uporaba različnih funkcij
V teh navodilih je predstavljena le uporaba fotoaparata in naveden seznam
funkcij. Za več informacij o fotoaparatu preberite »Vodnik za pomoč«
(stran 2), v katerem so podrobna navodila o številnih funkcijah.
Image Size (fotografija)
Večja je velikost slike, več podrobnosti bo slika vsebovala, ko bo natisnjena
na papir velikega formata. Manjša je velikost slike, več slik bo posnetih.
Gumb MENU t
(Camera Settings) t [
Izberite želeno nastavitev.
Če je [Aspect Ratio] 3:2
Image Size] t
Če je [Aspect Ratio] 16:9
L: 12M
4240 × 2832 slikovnih pik L: 10M
4240 × 2384 slikovnih pik
M: 5.1M
2768 × 1848 slikovnih pik M: 4.3M
2768 × 1560 slikovnih pik
S: 3.0M
2128 × 1416 slikovnih pik S: 2.6M
2128 × 1200 slikovnih pik
Ko je možnost [APS-C/Super 35mm] nastavljena na [On]
Če je [Aspect Ratio] 3:2
Če je [Aspect Ratio] 16:9
L: 5.1M
2768 × 1848 slikovnih pik L: 4.3M
2768 × 1560 slikovnih pik
M: 3.0M
2128 × 1416 slikovnih pik M: 2.6M
2128 × 1200 slikovnih pik
S: 1.3M
1376 × 920 slikovnih pik
1376 × 776 slikovnih pik
S: 1.1M
Opombe
• Če je možnost [
Quality] nastavljena na [RAW] ali [RAW & JPEG], ustreza
velikost slike za format RAW vrednosti [L].
SL
78
Uporaba različnih funkcij
File Format
Gumb MENU t
(Camera Settings) t [
Izberite želeni način.
File Format] t
XAVC S 4K
Omogoča snemanje filmov XAVC S v ločljivosti 4K (24p/30p/25p).
Ta format podpira bitne hitrosti, višje od AVCHD ali MP4.
Zvok: LPCM
XAVC S HD
Omogoča snemanje filmov XAVC S (24p/30p/25p/60p/50p/120p/
100p). Ta format podpira bitne hitrosti, višje od AVCHD ali MP4.
Zvok: LPCM
AVCHD
Omogoča snemanje filmov AVCHD (60i/50i/24p/25p/60p/50p).
Ta format je primeren za predvajanje filmov prek televizorja
z visoko ločljivostjo.
Zvok: Dolby Digital
MP4
Omogoča snemanje filmov MP4 (AVC). Ta format datotek je
primeren za prenose WEB, e-poštne priloge itd.
Zvok: AAC
Različne funkcije
Opombe
• Pri naslednjih pogojih je potrebna pomnilniška kartica SDXC hitrostnega razreda
UHS 3:
z zmogljivostjo 64 GB ali več (stran 58).
– Pri snemanju z možnostjo [
File Format], nastavljeno na [XAVC S 4K],
in možnostjo [
Record Setting], nastavljeno na [30p 100M], [25p 100M]
ali [24p 100M]
– Pri snemanju z možnostjo [
File Format], nastavljeno na [XAVC S HD],
in možnostjo [
Record Setting], nastavljeno na [120p 100M] ali [100p 100M]
• Pri naslednjih pogojih je potrebna pomnilniška kartica SDXC hitrostnega razreda
SD 10:
z zmogljivostjo 64 GB ali več ali pomnilniška kartica SDXC
hitrostnega razreda UHS 1:
ali hitrejša z zmogljivostjo 64 GB ali več (stran 58).
– Pri snemanju z možnostjo [
File Format], nastavljeno na [XAVC S 4K],
in možnostjo [
Record Setting], nastavljeno na [30p 60M], [25p 60M]
ali [24p 60M]
– Pri snemanju z možnostjo [
File Format], nastavljeno na [XAVC S HD],
in možnostjo [
Record Setting], nastavljeno na možnost, ki ni [120p 100M]
ali [100p 100M]
– Pri snemanju z možnostjo [Movie/HFR], nastavljeno na
(High Frame Rate)
• Ko je možnost [
File Format] nastavljena na [XAVC S 4K], je možnost
[HDMI Info. Display] začasno nastavljena na [Off].
• Ko je možnost [
File Format] nastavljena na [XAVC S 4K], fotoaparat pa je
priključen v napravo HDMI za snemanje, slika ne bo prikazana na monitorju.
SL
79
Uporaba različnih funkcij
• Ko je možnost [
File Format] nastavljena na [XAVC S 4K] in je fotoaparat
priključen v napravo HDMI, sta [Smile/Face Detect.] in [Center Lock-on AF]
začasno nastavljena na [Off].
• Ko je možnost [
File Format] nastavljena na [XAVC S 4K] in je možnost
[Dual Video REC] nastavljena na [On], so [Smile/Face Detect.],
[Center Lock-on AF] in [
REC Control] začasno nastavljeni na [Off].
Čeprav je fotoaparat priključen v napravo HDMI, se med snemanjem filma
slika ne pošilja v napravo HDMI.
• Ko preklopite v način filma ali začnete snemati film z možnostjo [
File Format],
nastavljeno na [XAVC S 4K], je možnost [APS-C/Super 35mm] zaklenjena
v položaju [Off].
• Če je nameščen objektiv, namenjen velikosti APS-C, se lahko robovi zaslona zdijo
temni. Kadar s fotoaparatom snemate filme z ločljivostjo 4K, se priporoča uporaba
objektiva, združljivega s polnim formatom 35 mm.
Record Setting
Večja je bitna hitrost, višja je kakovost slike.
Gumb MENU t
(Camera Settings) t [
Izberite želeni način.
Ko je možnost [
Record Setting
30p 100M/
25p 100M
30p 60M/
25p 60M
24p 100M*/ –
24p 60M*/ –
SL
80
Record Setting] t
File Format] nastavljena na [XAVC S 4K]
Bitna hitrost
Opis
Pribl. 100 Mb/s
Omogoča snemanje filmov z najvišjo
kakovostjo slike 3840 × 2160 (30p/25p).
Pribl. 60 Mb/s
Omogoča snemanje filmov z visoko
kakovostjo slike 3840 × 2160 (30p/25p).
Pribl. 100 Mb/s
Omogoča snemanje filmov z najvišjo
kakovostjo slike 3840 × 2160 (24p).
Pri predvajanju takega filma se boste
počutili kot v kinodvorani.
Pribl. 60 Mb/s
Omogoča snemanje filmov z visoko
kakovostjo slike 3840 × 2160 (24p).
Pri predvajanju takega filma se boste
počutili kot v kinodvorani.
Uporaba različnih funkcij
Ko je možnost [
File Format] nastavljena na [XAVC S HD]
Record Setting
60p 50M/
50p 50M
30p 50M/
25p 50M
24p 50M*/ –
Bitna hitrost
Pribl. 50 Mb/s
Pribl. 50 Mb/s
Pribl. 50 Mb/s
Opis
Omogoča snemanje filmov z visoko
kakovostjo slike 1920 × 1080 (60p/50p).
Omogoča snemanje filmov z visoko
kakovostjo slike 1920 × 1080 (30p/25p).
Omogoča snemanje filmov z visoko
kakovostjo slike 1920 × 1080 (24p).
Pri predvajanju takega filma se boste
počutili kot v kinodvorani.
Izvaja hitro snemanje filmov velikosti
1920 × 1080 (120p/100p). Snemati je mogoče
filme s 120 sličic/sekundo/100 sličic/sekundo.
• Ustvarite lahko bolj tekoče slike v počasnem
posnetku z združljivo opremo za urejanje.
120p 100M/
100p 100M
120p 60M/
100p 60M
Pribl. 100 Mb/s
Ko je možnost [
File Format] nastavljena na [AVCHD]
Pribl. 60 Mb/s
Bitna hitrost
Opis
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
24 Mb/s (največ)
Omogoča snemanje filmov z visoko
kakovostjo slike 1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
Pribl. 17 Mb/s
(povpr.)
Omogoča snemanje filmov z običajno
kakovostjo slike 1920 × 1080 (60i/50i).
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
28 Mb/s (največ)
Omogoča snemanje filmov z visoko
kakovostjo slike 1920 × 1080 (60p/50p).
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
24 Mb/s (največ)
Omogoča snemanje filmov z visoko
kakovostjo slike 1920 × 1080 (24p/25p).
Pri predvajanju takega filma se boste počutili
kot v kinodvorani.
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
Pribl. 17 Mb/s
(povpr.)
Omogoča snemanje filmov z običajno
kakovostjo slike 1920 × 1080 (24p/25p).
Pri predvajanju takega filma se boste počutili
kot v kinodvorani.
Različne funkcije
Record Setting
SL
81
Uporaba različnih funkcij
Ko je možnost [
File Format] nastavljena na [MP4]
Record Setting
Bitna hitrost
Opis
1920×1080
60p 28M/
50p 28M
Pribl. 28 Mb/s
(povpr.)
Omogoča snemanje filmov z visoko
kakovostjo slike 1920 × 1080 (60p/50p).
1920×1080
30p 16M/
25p 16M
Pribl. 16 Mb/s
(povpr.)
Omogoča snemanje filmov z običajno
kakovostjo slike 1920 × 1080 (30p/25p).
1280×720
30p 6M/
25p 6M
Pribl. 6 Mb/s
(povpr.)
Omogoča snemanje filmov majhne velikosti
1280 × 720 (30p/25p).
* Samo, ko je možnost [NTSC/PAL Selector] nastavljena na NTSC
Opombe
• Filmi, ki so bili posneti z nastavitvijo [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/
[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] v meniju [
Record Setting],
se pretvorijo s programom PlayMemories Home in ustvari se snemalna plošča
AVCHD. Pretvorba lahko traja dalj časa. Plošče z izvirno kakovostjo slike ni mogoče
ustvariti. Če želite ohraniti izvirno kakovost slike, shranite filme na ploščo Blu-ray.
• Če želite filme 60p/50p/24p/25p predvajati prek televizorja, mora biti ta združljiv
s formatom 60p/50p/24p/25p. Če televizor ni združljiv s formatom 60p/50p/24p/25p,
se filmi 60p/50p/24p/25p predvajajo kot filmi 60i/50i.
• Pri uporabi naslednjih funkcij možnosti [
Record Setting] ne morete nastaviti
na [120p 100M]/[100p 100M]/[120p 60M]/[100p 60M].
– [Intelligent Auto]
– [Superior Auto]
– [Scene Selection]
• Ko je možnost [
File Format] nastavljena na [XAVC S HD] in je možnost
[
Record Setting] nastavljena na [120p 100M], [100p 100M], [120p 60M] ali
[100p 60M] ali ko je možnost [Movie/HFR] nastavljena na
(High Frame Rate),
se bo vidni kot zmanjšal.
SL
82
Uporaba različnih funkcij
Funkcije samodejnega ostrenja
[Focus Mode]: Način ostrenja lahko izberete tako, da bo ustrezal gibanju
objekta.
Gumb MENU t
(Camera Settings) t [Focus Mode] t
Izberite želeno nastavitev.
(Single-shot AF)
Izdelek zaklene ostrenje, ko je prilagoditev ostrenja dosežena.
To uporabljajte za mirujoče objekte.
Izdelek nastavlja ostrino, medtem ko držite do polovice
(Continuous AF) pritisnjeno sprožilo. To uporabljajte za premikajoče se objekte.
[Focus Area]: Izberete lahko območje ostrenja. Uporabite to funkcijo,
kadar v načinu samodejnega ostrenja ni mogoče doseči pravilne izostritve.
Gumb MENU t
(Camera Settings) t [Focus Area] t
Izberite želeno nastavitev.
Različne funkcije
Samodejno izostri objekt v celotnem razponu slike.
(Wide)
(Zone)
Izbere območje na monitorju, ki ga naj izostri. Območje je
sestavljeno iz devetih področij ostrenja, pri čemer izdelek
samodejno izbere tisto območje, ki ga mora izostriti.
Samodejno izostri objekt v središču slike.
(Center)
(Flexible Spot)
Omogoča premik okvirja razpona AF do želene točke na zaslonu
in izostritev izredno majhnega objekta v ozkem območju.
Z vrtenjem izbirnega kolesca lahko na zaslonu za fotografiranje
v načinu Flexible Spot spremenite velikost okvirja iskala
razpona AF.
Če se izdelku ne uspe osredotočiti na eno samo izbrano točko,
(Expand Flexible ostrenje doseže s točkami za ostrenje okrog prilagodljivega mesta
Spot)
kot drugo prednostno območje.
SL
83
Uporaba različnih funkcij
(Lock-on AF)
Ko držite do polovice pritisnjeno sprožilo, izdelek sledi objektu
znotraj izbranega območja samodejnega ostrenja.
Pomaknite se na [Lock-on AF] na zaslonu z nastavitvami
[Focus Area], nato pa izberite želeno sledilno začetno območje
s pritiskom leve/desne strani izbirnega kolesca.
Sledilno začetno območje lahko premaknete na katero koli želeno
točko, tako da določite območje kot prilagodljivo točko ali
razširljivo prilagodljivo točko.
Silent Shooting
Omogoča fotografiranje brez zvoka zaklopa.
Gumb MENU t
(Custom Settings) t [
Izberite želeno nastavitev.
Silent Shooting] t
Opombe
• Funkcijo [
Silent Shooting] uporabljate na lastno odgovornost, pri čemer bodite
ustrezno pozorni na zasebnost in pravice osebka v zvezi s portretnim
fotografiranjem.
• Čeprav je možnost [
Silent Shooting] nastavljena na [On], ne bo popolne tišine.
• Čeprav je možnost [
Silent Shooting] nastavljena na [On], se sliši zvok delovanja
zaslonke in ostrenja.
• Pri fotografiranju s funkcijo [
Silent Shooting] z nizko občutljivostjo ISO se
lahko območja visoke intenzivnosti na monitorju zabeležijo kot temnejši odtenki,
če fotoaparat usmerite v vir zelo močne svetlobe.
• Ko je fotoaparat izklopljen, lahko v redkih primerih zaslišite pisk zaklopa.
To ne pomeni, da gre za okvaro.
• Gibanje objekta ali fotoaparata lahko povzroči popačenje slike.
• Če fotografirate med hipno osvetlitvijo ali utripanjem luči, npr. med bliskanjem
drugih fotoaparatov ali pri fluorescenčni osvetlitvi, lahko na fotografiji nastane
videz črt.
• Če želite izklopiti piskanje, ko je osebek izostren ali deluje samosprožilec, možnost
[Audio signals] nastavite na [Off].
• Čeprav je možnost [
Silent Shooting] nastavljena na [On], lahko zaklop zapiska
v naslednjih okoliščinah:
– možnost [White Balance] je nastavljena na [Custom Setup]
– [Face Registration]
• Nastavitve [
Silent Shooting] ne morete izbrati, ko gumb za izbiro načina ni
nastavljen na P/A/S/M.
SL
84
Uporaba različnih funkcij
• Ko je možnost [
Silent Shooting] nastavljena na [On], niso na voljo naslednje
funkcije:
Flash shooting/Auto HDR/Picture Effect/Picture Profile/Long Exposure NR/
e-Front Curtain Shut./S. Auto Img. Extract./BULB shooting/Multi Frame NR
• Pri fotografiranju s funkcijo, preneseno v okviru aplikacij za fotoaparat
PlayMemories Camera Apps, je možnost [
Silent Shooting] preklicana.
• Najnižja vrednost za občutljivost ISO je ISO 100.
• Ko vklopite fotoaparat, se čas, v katerem lahko začnete snemati, podaljša
za 0,5 sekunde.
Različne funkcije
SL
85
Uporaba funkcij Wi-Fi
Uporaba funkcij Wi-Fi in funkcij NFC
za povezavo z enim dotikom
S funkcijami Wi-Fi in funkcijami NFC za povezavo z enim dotikom lahko
izvajate naslednja dejanja.
Fotografije in posnetke shranite
v računalnik.
Fotografije in posnetke prenesete
iz fotoaparata v pametni telefon.
S pametnim telefonom daljinsko
upravljate fotoaparat.
Fotografije prikazujete
na televizorju.
Za več podatkov o funkcijah Wi-Fi in funkcijah NFC za povezavo z enim
dotikom glejte priloženi dokument »Vodnik za povezavo Wi-Fi/povezavo
z enim dotikom (NFC)« ali »Vodnik za pomoč« (stran 2).
SL
86
Uporaba funkcij Wi-Fi in funkcij NFC za povezavo z enim dotikom
Povezovanje fotoaparata z brezžično dostopovno točko
Fotoaparat povežite z brezžično dostopovno točko. Pred začetkom
postopka poskrbite, da imate pri sebi ime (SSID) in geslo brezžične
dostopovne točke.
1 Gumb MENU t
(Wireless) t [Access Point Set.]
2 Z gumboma v/V na izbirnem kolescu izberite dostopovno točko, s katero
se želite povezati. Če je z brezžično dostopovno točko prikazana tudi ikona
ključa, pritisnite gumb z na sredini izbirnega kolesca in vnesite geslo ter
nato izberite možnost [OK].
SL
87
Uporaba funkcij Wi-Fi
Opombe
• Če se povezava ne vzpostavi, glejte navodila za uporabo brezžične dostopovne točke
ali se obrnite na njenega skrbnika.
• Če želite fotografije ali posnetke shraniti v računalnik, vanj namestite naslednjo
namensko programsko opremo.
Pri uporabi sistema Windows: PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
Pri uporabi sistema Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Uporaba aplikacij
Dodajanje aplikacij v fotoaparat
(PlayMemories Camera Apps)
Želene funkcije lahko dodate v fotoaparat tako, da ga prek interneta
povežete s spletnim mestom za prenos aplikacij
(PlayMemories
Camera Apps).
Prenos aplikacij
1 Obiščite spletno mesto za prenos aplikacij.
http://www.sony.net/pmca/
• Več informacij o potrebnem računalniškem okolju za prenos najdete
na spletnem mestu za prenos aplikacij.
2 Upoštevajte navodila na zaslonu in si ustvarite račun storitve (samo prvič).
• Če imate račun, se vpišite na spletno mesto za prenos aplikacij.
3 Izberite želeno aplikacijo in jo prenesite
v fotoaparat, tako da sledite navodilom
na zaslonu.
• Fotoaparat in računalnik povežite
s kablom mikro USB (priložen),
pri čemer upoštevajte navodila
na zaslonu.
1 V priključek USB na računalniku
Kabel mikro USB
(priložen)
2 Multi/Micro
USB Terminal
Opombe
• Funkcija prenosa aplikacij v nekaterih državah in regijah morda ni na voljo.
Podrobnosti najdete na zgoraj omenjenem spletnem mestu za prenos aplikacij.
SL
88
Dodajanje aplikacij v fotoaparat (PlayMemories Camera Apps)
Neposreden prenos aplikacij s funkcijo Wi-Fi v fotoaparatu
S funkcijo Wi-Fi lahko aplikacije prenesete brez neposredne povezave
z računalnikom.
Pritisnite gumb MENU t
(Application) t [Application List] t
(PlayMemories Camera Apps) in sledite navodilom na zaslonu
za prenos aplikacij.
• Pred prenosom morate že imeti račun storitve.
• Izberite gumb MENU t
(Wireless) t [Access Point Set.] t
izbrano dostopovno točko t spremenite možnost [IP Address Setting]
na [Auto], če je nastavljena na [Manual].
Zagon aplikacije
1 Gumb MENU t
(Application) t [Application List] t
Izberite aplikacijo, ki jo želite zagnati.
Uporaba aplikacij
• Prek menija [One-touch(NFC)] lahko namestite funkcije NFC z enim
dotikom in prikličete aplikacije, in sicer tako, da se s pametnim telefonom
preprosto dotaknete oznake
na fotoaparatu.
• Pred uporabo funkcij NFC z enim dotikom z naslednjim postopkom
nastavite aplikacije, ki jih želite priklicati: Gumb MENU t
(Wireless) t [One-touch(NFC)] t želena aplikacija
Ko se na fotoaparatu prikaže zaslon za fotografiranje, se s pametnim
telefonom dotaknite fotoaparata.
• Privzeto je možnost »Smart Remote Embedded« dodeljena možnosti
[One-touch(NFC)].
SL
89
Uporaba računalnika
Razvijanje slik RAW (Image Data Converter)
S programsko opremo Image Data Converter lahko:
• predvajate in urejate fotografije, ki so bile posnete v formatu RAW,
tako da jim dodajate različne popravke, kot sta tonska krivulja in ostrina;
• fotografijam prilagajate nastavitev beline, osvetlitev, možnost
[Creative Style] itd.;
• shranite slike, ki jih uredite in prikažete z računalnikom;
fotografije shranite v formatu RAW ali v splošni obliki zapisa datoteke;
• prikažete in primerjate fotografije RAW in JPEG, ki ste jih posneli s tem
fotoaparatom;
• fotografije ocenjujete po petstopenjski lestvici;
• dodajate barvne oznake.
Namestitev programske opreme Image Data Converter
Odprite internetni brskalnik v računalniku, vnesite enega od naslednjih
naslovov URL in nato upoštevajte navodila na zaslonu za prenos Image
Data Converter.
http://www.sony.co.jp/ids-se/
• Potrebujete internetno povezavo.
• Za podrobnosti o delovanju obiščite naslednjo stran za podporo Image
Data Converter (samo v angleščini):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
• Preverite lahko tudi podrobnosti v razdelku »Help« v menijski vrstici
programa Image Data Converter.
SL
90
Uvoz slik v računalnik in njihova uporaba
(PlayMemories Home)
Programska oprema PlayMemories Home omogoča uvoz slik in filmov
v računalnik, kjer jih lahko uporabljate. Če želite v računalnik uvoziti
filme XAVC S ali AVCHD, potrebujete programsko opremo
PlayMemories Home.
Predvajanje uvoženih fotografij
Uvažanje slik iz fotoaparata
Za operacijski sistem Windows so na voljo tudi te funkcije:
Izmenjava slik v storitvi
PlayMemories Online™
Prikaz slik
na koledarju
Ustvarjanje
filmskih plošč
Prenašanje slik
v omrežne storitve
Uporaba računalnika
• Z naslednjim postopkom lahko prenesete Image Data Converter ali
Remote Camera Control itd.:
Fotoaparat povežite z računalnikom t zaženite programsko opremo
PlayMemories Home t kliknite [Notifications].
Opombe
• Za uporabo storitve PlayMemories Online ali drugih omrežnih storitev potrebujete
internetno povezavo. Storitev PlayMemories Online ali druge omrežne storitve
morda niso na voljo v nekaterih državah ali regijah.
• Več informacij o programski opremi za operacijski sistem Mac je na voljo na
spodnjem naslovu URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
SL
91
Uvoz slik v računalnik in njihova uporaba (PlayMemories Home)
• Če je programska oprema PMB (Picture Motion Browser), ki je priložena modelom,
izdelanim pred letom 2011, že nameščena v vašem računalniku, bo med namestitvijo
programske opreme PlayMemories Home prepisana. Uporabite PlayMemories
Home, ki je naslednik programske opreme PMB.
• Filmi, ki so bili posneti z nastavitvijo [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/
[50i 24M(FX)] ali [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] v meniju [
Record Setting],
se pretvorijo s programom PlayMemories Home in ustvari se snemalna plošča
AVCHD. Pretvorba lahko traja dalj časa. Prav tako ni mogoče ustvariti zgoščenke
z izvirno kakovostjo slike. Če želite ohraniti izvirno kakovost slike, shranite filme
na ploščo Blu-ray.
Namestitev programske opreme »PlayMemories Home«
Odprite internetni brskalnik v računalniku, vnesite enega od naslednjih
naslovov URL in nato upoštevajte navodila na zaslonu za prenos
PlayMemories Home.
http://www.sony.net/pm/
• Potrebujete internetno povezavo.
• Za podrobnosti o delovanju obiščite naslednjo stran za podporo
PlayMemories Home (samo v angleščini):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Če želite dodati funkcije v programsko opremo PlayMemories Home
Ko fotoaparat povežete z računalnikom,
se lahko v programsko opremo
PlayMemories Home dodajo nove
funkcije. Priporočamo vam, da
povežete fotoaparat z računalnikom,
tudi če je programska oprema
PlayMemories Home že nameščena
v vašem računalniku.
SL
92
V priključek USB
na računalniku
Multi/Micro USB Terminal
Upravljanje fotoaparata s pomočjo
računalnika (Remote Camera Control)
Vzpostavite povezavo med fotoaparatom in računalnikom. S programsko
opremo Remote Camera Control lahko:
• v računalniku urejate nastavitve fotoaparata ali ustvarite posnetek;
• posnamete fotografijo ali film neposredno v računalnik;
• izvajate zaporedno fotografiranje v intervalih.
Pred uporabo nastavite naslednje možnosti: Gumb MENU t
(Setup) t [USB Connection] t [PC Remote]
Namestitev programske opreme Remote Camera Control
Odprite internetni brskalnik v računalniku, vnesite enega od naslednjih
naslovov URL in nato upoštevajte navodila na zaslonu za prenos Remote
Camera Control.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Uporaba računalnika
• Potrebujete internetno povezavo.
• Podrobnosti o delovanju najdete v razdelku Help.
SL
93
Drugo
Preverjanje števila fotografij in časa
posnetih filmov
Ko vstavite pomnilniško kartico in stikalo za
vklop premaknete v položaj ON, se na zaslonu
prikaže število fotografij, ki jih je mogoče
posneti (če nadaljujete s fotografiranjem
s trenutnimi nastavitvami).
Opombe
• Ko število »0« (število fotografij, ki jih je mogoče posneti) utripa rumeno,
je pomnilniška kartica polna. Pomnilniško kartico zamenjajte z drugo ali iz
trenutne izbrišite nekaj posnetkov (strani 45, 75).
• Če oznaka »NO CARD« (število fotografij, ki jih je mogoče posneti) utripa rumeno,
ni bila vstavljena nobena pomnilniška kartica. Vstavite pomnilniško kartico.
SL
94
Preverjanje števila fotografij in časa posnetih filmov
Največje število fotografij oz. filmov, ki jih lahko shranite na
pomnilniško kartico.
V spodnji tabeli je prikazano okvirno število posnetkov, ki jih je s tem
fotoaparatom mogoče shraniti na formatirano pomnilniško kartico.
Vrednosti so bile določene v skladu z rezultati preizkušanja zmogljivosti
običajnih pomnilniških kartic Sony. Vrednosti so odvisne od pogojev
fotografiranja oz. snemanja in vrste pomnilniške kartice.
Image Size: L: 12M
Aspect Ratio: 3:2*
Pomnilniška kartica, ki je bila formatirana
s tem fotoaparatom
(enote: fotografije)
Zmogljivost
Quality
Standard
Fine
Extra fine
RAW & JPEG (stisnjene slike RAW)
RAW (stisnjene slike RAW)
RAW & JPEG (nestisnjene slike RAW)
RAW (nestisnjene slike RAW)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
1800
1300
740
395
560
240
295
3600
2650
1500
800
1100
485
590
7200
5300
3000
1600
2250
980
1150
14000
10500
6000
3200
4600
1950
2400
* Če je možnost [
Aspect Ratio] nastavljena na [16:9], lahko ustvarite več posnetkov,
kot prikazujejo številke v zgornji tabeli (razen kadar je izbrana možnost [RAW]).
Drugo
SL
95
Preverjanje števila fotografij in časa posnetih filmov
Število posnetkov, ki jih lahko ustvarite s paketom baterij
Upoštevajte, da so lahko dejanske vrednosti drugačne, odvisno od pogojev
uporabe.
Fotografiranje
(fotografije)
Dejansko
snemanje (filmi)
Neprekinjeno
snemanje (filmi)
Ogled (fotografije)
monitor
iskalo
monitor
iskalo
monitor
iskalo
Čas delovanja baterije
—
—
pribl. 60 min
pribl. 55 min
pribl. 100 min
pribl. 95 min
pribl. 280 min
Število fotografij
pribl. 370 fotografij
pribl. 310 fotografij
—
—
—
—
pribl. 5600 fotografij
Opombe
• Zgornje število fotografij velja, če je paket baterij povsem napolnjen. Število
fotografij se lahko zaradi različnih pogojev uporabe zmanjša.
• Število fotografij, ki jih lahko zajamete, velja za fotografiranje v naslednjih pogojih:
– paket baterij uporabljate v prostoru s temperaturo 25 °C,
– uporabljate objektiv FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS (naprodaj posebej),
– uporabljate Memory Stick PRO Duo (Mark2) Sony (naprodaj posebej),
– možnost [Viewfinder Bright.] je nastavljena na [Manual] [±0],
– možnost [Monitor Brightness] je nastavljena na [Manual] [±0],
– možnost [Display Quality] je nastavljena na [High].
• Število fotografij, ki jih lahko zajamete, je ugotovljeno na podlagi standarda CIPA
in velja za fotografiranje v naslednjih pogojih:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– možnost DISP je nastavljena na [Display All Info.];
– možnost [Focus Mode] je nastavljena na [AF-S];
– fotografira se enkrat na 30 sekund;
– vsakih deset minut se fotoaparat izklopi ter znova vklopi.
• Število minut snemanja filmov je ugotovljeno na podlagi standarda CIPA in velja
za snemanje v naslednjih pogojih:
– možnost [
Record Setting] je nastavljena na [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)];
– velja za običajno snemanje filma: čas delovanja baterije je določen glede na
neprekinjeno snemanje, uporabo zooma, pripravljenost na snemanje, izklapljanje
oz. vklop itd.;
– velja za neprekinjeno snemanje filma: čas delovanja baterije pri neprekinjenem
snemanju, dokler ni dosežena meja (29 minut), nato se nadaljuje z vnovičnim
pritiskom gumba MOVIE. Druge funkcije, kot je uporaba zooma, niso vključene.
SL
96
Preverjanje števila fotografij in časa posnetih filmov
Razpoložljivi čas snemanja filmov
V spodnji tabeli so prikazani okvirni skupni časi snemanja filmov, ki jih je
s tem fotoaparatom mogoče shraniti na formatirano pomnilniško kartico.
Čas snemanja filmov XAVC S in AVCHD predstavlja čas snemanja, ko je
možnost fotografiranja [Dual Video REC] nastavljena na [Off].
Pomnilniška kartica, ki je bila formatirana s tem fotoaparatom (h (ura), min (minuta))
Zmogljivost
16 GB
32 GB
—
—
—
30p 60M/25p 60M
24p 100M*1/ –
—
—
—
—
—
—
24p 60M*1/ –
60p 50M/50p 50M
30p 50M/25p 50M
24p 50M*1/ –
120p 100M/100p 100M
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
120p 60M/100p 60M
30p 16M*2/25p 16M*2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
40 minut
1 ura
25 minut
3 ure
55 minut
2 uri
24p 12M* * / –
1
2
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
1920×1080 60p 28M/
1920×1080 50p 28M
35 minut
40 minut
1 ura
15 minut
1 ura
25 minut
64 GB
1 ura
15 minut
2 uri 5 minut
1 ura
15 minut
2 uri 5 minut
2 uri 35 minut
2 uri 35 minut
2 uri 35 minut
1 ura
15 minut
2 uri 5 minut
1 ura
55 minut
1 ura
55 minut
Drugo
8 GB
Record Setting
30p 100M/25p 100M
6 ur
4 ure 5 minut 8 ur 15 minut
2 uri 30 minut 5 ur 5 minut
3 ure
6 ur
55 minut
2 uri
4 ure 5 minut 8 ur 15 minut
35 minut
1 ura
15 minut
2 uri 35 minut 5 ur 20 minut
SL
97
Preverjanje števila fotografij in časa posnetih filmov
1920×1080 30p 16M/
1920×1080 25p 16M
1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M
1 ura
2 uri
2 uri 35 minut 5 ur 20 minut
4 ure
10 minut
10 ur
55 minut
8 ur 25 minut
22 ur
*1 Samo, ko je možnost [NTSC/PAL Selector] nastavljena na NTSC
*2 Format datoteke za snemanje z visoko hitrostjo sličic (Prikazane vrednosti
so razpoložljivi časi snemanja pri snemanju, ne pri predvajanju.)
• Neprekinjeno snemanje lahko traja pribl. 29 minut (omejitev specifikacij
izdelka). Vendar se razpoložljiv čas neprekinjenega snemanja filmov
razlikuje glede na naslednje pogoje.
– Snemanje z veliko hitrostjo sličic: približno 7 minut pri [30p 16M]/
[25p 16M]; približno 5 minut 30 sekund pri [24p 12M]
– Kadar je možnost formata datoteke nastavljena na MP4 (28M):
približno 20 minut (omejeno z velikostjo datoteke 4 GB)
Opombe
• Čas snemanja filmov je različen, ker fotoaparat omogoča možnost VBR
(spremenljiva bitna hitrost), ki kakovost slike samodejno prilagodi glede na prizor
snemanja. Ko snemate hitro premikajoči se motiv, je slika bolj jasna, vendar pa je
čas snemanja krajši, ker se za snemanje porabi več pomnilnika.
Čas snemanja je odvisen tudi od pogojev snemanja, objekta ali nastavitev kakovosti/
velikosti slike.
• Prikazane vrednosti ne veljajo za neprekinjeni čas snemanja.
• Čas snemanja je odvisen od pogojev snemanja in vrste pomnilniške kartice.
• Za podrobnosti o predvajanju filmov glejte stran 72.
• Predvajanje počasnih posnetkov zahteva štirikrat več časa kot snemanje filmov,
če je film posnet v formatu XAVC S HD 30p 16M/25p 16M, in petkrat več časa
kot snemanje filmov, če je film posnet v formatu AVC S HD 24p 12M.
SL
98
Preverjanje števila fotografij in časa posnetih filmov
Opombe glede neprekinjenega snemanja
• Snemanje z visoko kakovostjo ali neprekinjeno snemanje z uporabo slikovnega
senzorja porabi veliko energije. Zato se bo temperatura v fotoaparatu zvišala, kar še
posebej velja za temperaturo slikovnega senzorja. V takih primerih se fotoaparat
samodejno izklopi, saj visoke temperature vplivajo na kakovost posnetka ali notranji
mehanizem fotoaparata.
• Razpoložljiv čas snemanja filmov, ko s fotoaparatom snemate po tem, ko je bil dalj
časa izklopljen, je naveden spodaj. (Naslednje vrednosti navajajo neprekinjen čas
od začetka snemanja do prekinitve snemanja s fotoaparatom.)
Temperatura okolja
Neprekinjen čas snemanja
za filme (HD)
Neprekinjen čas snemanja
za filme (4K)
20 °C
pribl. 29 min
pribl. 29 min
30 °C
pribl. 29 min
pribl. 29 min
40 °C
pribl. 29 min
pribl. 21 min
SL
99
Drugo
HD: AVCHD FH (17 Mb/s)
4K: XAVC S 4K (60 Mbps)
• Razpoložljiv čas snemanja filmov je odvisen od temperature ali stanja fotoaparata
pred začetkom snemanja. Če po vklopu pogosto spreminjate kompozicijo ali
snemate, se temperatura v fotoaparatu zviša, razpoložljivi čas snemanja pa skrajša.
• Ko se prikaže oznaka
, zaustavite snemanje filma. Temperatura v fotoaparatu
je presegla sprejemljivo vrednost.
• Če fotoaparat preneha snemati zaradi temperature, ga izklopite in nekaj minut pustite
mirovati. Snemanje zaženite šele, ko se temperatura v kameri popolnoma zniža.
• Če upoštevate naslednje točke, bo čas snemanja daljši.
– Fotoaparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
– Ko fotoaparata ne uporabljate, ga izklopite.
• Najdaljši neprekinjeni čas snemanja je približno 29 minut.
• Največja velikost datoteke s filmom je pribl. 2 GB, ko je možnost [
File Format]
nastavljena na [AVCHD]. Ko je velikost datoteke približno 2 GB, se samodejno
ustvari nova datoteka s filmom.
• Ko je možnost [
File Format] nastavljena na [MP4], je lahko posamezna datoteka
s filmom velika največ pribl. 4 GB. Snemanje filma se bo samodejno zaustavilo,
če velikost datoteke snemanega filma doseže pribl. 4 GB.
Tehnični podatki
Fotoaparat
[Sistem]
Vrsta fotoaparata: digitalni fotoaparat
z zamenljivim objektivom
Objektiv: objektiv Sony E-mount
[Slikovni senzor]
Format slike:
polna velikost 35 mm (35,6 mm ×
23,8 mm), slikovni senzor CMOS
Efektivno število slikovnih pik
fotoaparata:
pribl. 12 200 000 slikovnih pik
Skupno število slikovnih pik
fotoaparata:
pribl. 12 400 000 slikovnih pik
[SteadyShot]
Sistem: vgrajen sistem stabilizacije
slike s premikom senzorja
[Odpornost na prah]
Sistem: premaz zaščite polnjenja na
slikovnem senzorju in mehanizem
za premik slikovnega senzorja
[Sistem samodejnega ostrenja]
Sistem: sistem zaznavanja kontrasta
Obseg občutljivosti:
od –4 EV do +20 EV
(ob enakovredni občutljivosti
ISO 100 z objektivom F2.0)
Osvetljevalec AF:
pribl. od 0,3 m do 3 m
(pri uporabi objektiva
FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS)
SL
100
[Elektronsko iskalo]
Tip: elektronsko iskalo
Skupno število pik: 2 359 296 točk
Pokritost okvirja: 100%
Povečava: Pribl. 0,78 × z objektivom
50 mm v neskončnosti, –1 m–1
Očesna točka: Pribl. 23 mm od
okularja, 18,5 mm od okvirja
okularja na –1 m–1 (v skladu
s standardom CIPA)
Nastavitev diopterja:
od –4.0 m–1 do +3.0 m–1
[Monitor]
LCD-monitor: 7,5 cm (tip 3.0),
pogon TFT
Skupno število pik: 1 228 800
(640 × 4 (RGBW) × 480) pik
[Nastavitev osvetlitve]
Metoda merjenja: 1 200-consko
ocenjevalno merjenje
Obseg merjenja: od –3 EV do +20 EV
(ob enakovredni občutljivosti
ISO 100 z objektivom F2.0)
Občutljivost ISO (indeks priporočene
osvetlitve):
Fotografije: ISO 100 do 102 400
(razširjeni ISO: najmanj ISO 50,
največ ISO 409 600),
[ISO AUTO] (ISO 100 do 12 800,
možnost nastavitve najvišje/
najnižje stopnje.)
Tehnični podatki
Filmi: ISO 100 do 102 400
(razširjeni ISO: največ
ISO 409 600), [ISO AUTO]
(ISO 100 do enakovredno 12 800,
možnost nastavitve najvišje/
najnižje stopnje.)
Izravnava osvetlitve: ±5.0 EV
(omogoča preklapljanje med
1/3 in 1/2 koraka EV)
Uporaba gumba za izravnavo
osvetlitve: ± 3 EV (1/3 koraka EV)
[Format zapisovanja]
Format datoteke: podpira JPEG
(DCF razl. 2.0, Exif razl. 2.3,
MPF Baseline), RAW (oblika
zapisa Sony ARW 2.3)
Film (format XAVC S): podpira
formate MPEG-4 AVC/H.264
XAVC S razl. 1.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvok: LPCM 2ch
(48 kHz 16 bitov)
Film (format AVCHD): združljivo
s formatom AVCHD razl. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvok: Dolby Digital 2ch,
opremljen z Dolby Digital Stereo
Creator
• Izdelano na podlagi licence
podjetja Dolby Laboratories.
Film (format MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvok: MPEG-4 AAC-LC 2ch
SL
101
Drugo
[Zaklop]
Tip: elektronsko upravljan, navpični
pomik, tip goriščne ravnine
Obseg hitrosti:
Fotografije: od 1/8 000 sekunde
do 30 sekund, BULB
Filmi: od 1/8 000 sekunde do
1/4 sekunde (1/3 koraka EV)
– Naprave, združljive s formatom
1080 60i do 1/60 sekunde
v načinu AUTO
(do 1/30 sekunde v načinu
samodejni počasni zaklop)
– Naprave, združljive s formatom
1080 50i do 1/50 sekunde
v načinu AUTO
(do 1/25 sekunde v načinu
samodejni počasni zaklop)
Hitrost sinhronizacije bliskavice:
1/250 sekunde
[Neprekinjeno fotografiranje]
Hitrost neprekinjenega
fotografiranja:
največ 2,5 slik na sekundo
Fotografiranje v načinu
[Spd Priority Cont.]:
največ 5 slik na sekundo
• Glede na naše pogoje merjenja.
Hitrost neprekinjenega
fotografiranja je lahko glede na
pogoje fotografiranja manjša.
Število neprekinjenih posnetkov:
Neprekinjeno fotografiranje
v načinu prioritete hitrosti:
Extra fine 64 slik/neprekinjeno
fotografiranje: Extra fine 100 slik
Tehnični podatki
[Zapisovalni medij]
Memory Stick PRO Duo, kartica SD
[Vhodni/izhodni priključki]
Multi/Micro USB Terminal*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI: mikro priključek HDMI
tipa D
priključek m (mikrofon): mini stereo
priključek
3,5 mm
priključek i (slušalke): mini stereo
priključek
3,5 mm
* Podpira naprave, združljive
s priključkom Micro USB.
[Napajanje, splošno]
Paket baterij: paket akumulatorskih
baterij NP-FW50
[Poraba energije (med fotografiranjem)]
Pri uporabi objektiva FE 28-70 mm
F3.5-5.6 OSS
Pri uporabi iskala:
pribl. 3,0 W
Pri uporabi monitorja:
pribl. 2,5 W
[Drugo]
Exif Print: združljivo
DPOF: združljivo
PRINT Image Matching III:
združljivo
Dimenzije (pribl.):
126,9 mm × 95,7 mm × 60,3 mm
(Š/V/D, brez izbočenih delov)
Teža:
pribl. 627 g (z baterijo in medijem
Memory Stick PRO Duo)
pribl. 584 g (samo ohišje)
Delovna temperatura: od 0 do 40 °C
SL
102
[Brezžični LAN]
Podprta oblika: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenčni pas:
pasovna širina 2,4 GHz
Varnost: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Način povezave: Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)/Manual
Način dostopa: infrastrukturni način
NFC: združljivo z NFC Forum
Type 3 Tag
Št. modela WW898259
Polnilnik baterij BC-VW1
Vhodna napetost: AC 100 V do 240 V,
50 Hz/60 Hz, 4,2 W
Izhodna napetost: 8,4 V DC, 0,28 A
Obseg delovne temperature:
od 0 do 40 °C
Obseg temperature shranjevanja:
od –20 do +60 °C
Omrežni napajalnik
AC-UD10/AC-UUD11
Napajanje: AC 100 V do 240 V,
50 Hz/60 Hz, 0,2 A
Izhodna napetost: DC 5 V, 1,5 A
Tehnični podatki
Paket akumulatorskih baterij
NP-FW50
Tip baterije: litij-ionska baterija
Največja napetost:
8,4 V enosmerne napetosti
Nazivna napetost:
7,2 V enosmerne napetosti
Največja napetost polnjenja:
8,4 V enosmerne napetosti
Največji tok polnjenja: 1,02 A
Zmogljivost: 7,3 Wh (1 020 mAh)
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
Združljivost slikovnih podatkov
SL
103
Drugo
• Ta fotoaparat je skladen
z globalnim standardom DCF
(Design rule for Camera File
system), ki ga je vzpostavilo
združenje JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association).
• Predvajanje fotografij, ki so bile
posnete s fotoaparatom ali drugo
opremo, in predvajanje fotografij,
ki so bile posnete ali urejene
z drugo opremo, s tem
fotoaparatom ni zagotovljeno.
Blagovne znamke
• Memory Stick in
sta blagovni
znamki ali zaščiteni blagovni znamki
podjetja Sony Corporation.
• XAVC S in
sta zaščiteni
blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
• »AVCHD Progressive« in logotip
»AVCHD Progressive« sta blagovni
znamki podjetij Panasonic
Corporation in Sony Corporation.
• Dolby in simbol DD sta blagovni
znamki družbe Dolby Laboratories.
• Izraza HDMI in HDMI HighDefinition Multimedia Interface ter
logotip HDMI so blagovne znamke
ali zaščitene blagovne znamke podjetja
HDMI Licensing LLC v ZDA in
drugih državah.
• Windows je zaščitena blagovna
znamka družbe
Microsoft Corporation v ZDA in/ali
drugih državah.
• Mac je zaščitena blagovna znamka
družbe Apple Inc. v ZDA in drugih
državah.
• iOS je zaščitena blagovna znamka
podjetja Cisco Systems, Inc.
• iPhone in iPad sta blagovni znamki
podjetja Apple Inc., zaščiteni v ZDA
in drugih državah.
• Logotip SDXC je blagovna znamka
družbe SD-3C, LLC.
• Android in Google Play sta blagovni
znamki družbe Google Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi in Wi-Fi
Protected Setup so zaščitene blagovne
znamke ali blagovne znamke družbe
Wi-Fi Alliance.
Tehnični podatki
• Oznaka N je blagovna znamka ali
zaščitena blagovna znamka družbe
NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih
državah.
• DLNA in DLNA CERTIFIED sta
zaščiteni blagovni znamki družbe
Digital Living Network Alliance.
• Facebook in logotip »f« sta blagovni
znamki ali zaščiteni blagovni znamki
družbe Facebook, Inc.
• YouTube in logotip YouTube sta
blagovni znamki ali zaščiteni blagovni
znamki družbe Google Inc.
• Eye-Fi je blagovna znamka družbe
Eye-Fi, Inc.
• Poleg teh so imena sistemov in
izdelkov, uporabljena v tem
priročniku, na splošno blagovne
znamke ali zaščitene blagovne znamke
svojih razvijalcev ali proizvajalcev.
Vendar oznaki ™ in ® v tem
priročniku nista uporabljeni
v vseh primerih.
SL
104
Kazalo
Kazalo
A
I
Area Setting ................................... 64
AUTO............................................. 69
Auto Mode..................................... 69
brisanje........................................... 75
Image Data Converter.................. 90
Image Size ...................................... 78
In-Camera Guide.......................... 49
iskalo............................................... 17
ISO .................................................. 37
izbirno kolesce .............................. 31
C
L
Custom Key Settings .................... 43
Language ..................................47, 63
lučka za polnjenje ......................... 52
B
Č
čas snemanja filmov ..................... 97
M
F
N
File Format .................................... 79
Fn .............................................. 33, 34
Focus Area ..................................... 83
Focus Magnif. Time ..................... 40
Focus Mode ................................... 83
fotografiranje................................. 69
način za fotografiranje ................. 76
naramni pašček ............................. 20
nastavitev diopterja ...................... 17
nastavitev ure ................................ 63
NFC ................................................ 86
O
G
gumb za izbiro funkcije .........33, 34
gumb za izravnavo osvetlitve ...... 28
objektiv........................................... 60
očesni senzor ................................. 17
SL
105
Kazalo
Date/Time Setup........................... 63
DISP.......................................... 23, 40
Način fotografiranja ..................... 37
Memory recall ............................... 40
MENU ............................................ 35
monitor .......................................... 23
MOVIE........................................... 71
MOVIE Button ............................. 71
D
Kazalo
P
T
paket baterij ...................................50
PlayMemories Camera Apps....... 88
PlayMemories Home..............91, 92
pokrovček okularja ....................... 68
polnjenje paketa baterij................ 50
pomnilniška kartica ................57, 58
prikaz posnetka ............................. 72
priključek za dodatno opremo .... 19
priključek za mikrofon................. 19
prilagojevalnik za namestitev ......62
programska oprema .........90, 91, 93
tehnični podatki ..........................100
tresenje fotoaparata ......................65
Q
združljivi objektivi ........................62
Zebra...............................................40
Quick Navi.....................................29
R
računalnik ..........................90, 91, 93
Record Setting ............................... 80
Remote Camera Control..............93
S
Scene Selection .............................. 39
Silent Shooting .............................. 84
SteadyShot...................................... 65
SteadyShot Settings....................... 65
Super 35 mm ................................. 42
Š
število posnetkov,
ki jih je mogoče shraniti .......... 95
SL
106
V
View Mode.....................................73
vodnik za pomoč............................. 2
W
White Balance ...............................38
Wi-Fi...........................................7, 86
Z
Dodatne informacije o tem izdelku in odgovori
na pogosto zastavljena vprašanja so na voljo na
spletni strani za podporo strankam.
©2015 Sony Corporation
Download PDF