Sony | ILCE-7M2 | Sony ILCE-7M2 Samo ohišje fotoaparata ɑ7 II polnega formata (objektiv ni priložen) Navodila za uporabo

4-564-359-42(1) (SI)
Digitalni fotoaparat
z zamenljivim objektivom
Priročnik z navodili
E-mount
»Vodnik za pomoč« (spletni priročnik)
V priročniku »Vodnik za pomoč« so
podrobna navodila o številnih funkcijah
fotoaparata.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1450/h_zz/
ILCE-7M2
Slovenščina
E-mount
Več informacij o fotoaparatu
(»Vodnik za pomoč«)
Evidenčni list za uporabnike
Številka modela in serijska številka sta na
spodnji strani. Serijsko številko vnesite
v spodnji prostor. Številki imejte pri sebi,
kadar koli boste v zvezi s tem izdelkom
stopili v stik s prodajalcem izdelkov Sony.
Št. modela WW328278 (ILCE-7M2)
Serijska št.
Št. modela AC-UD10/AC-UUD11
Serijska št.
OPOZORILO
»Vodnik za pomoč« je spletni
priročnik. »Vodnik za pomoč«
lahko preberete v računalniku
ali pametnem telefonu. Navaja
podrobna navodila o številnih
funkcijah fotoaparata.
URL:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1450/
h_zz/
Za zmanjšanje nevarnosti požara
ali električnega udara enote ne
izpostavljate dežju ali vlagi.
POMEMBNA VARNOSTNA
OPOZORILA
– TA NAVODILA SHRANITE
NEVARNOST
ZA ZMANJŠANJE
NEVARNOSTI POŽARA ALI
ELEKTRIČNEGA UDARA
NATANČNO SLEDITE TEM
NAVODILOM
Če oblika vtiča ne ustreza vtičnici,
uporabite adapter za vtič, ki ustreza
konfiguraciji vtičnice.
SI
2
POZOR
Paket baterij
Če s paketom baterij ne ravnate pravilno,
ga lahko raznese, kar lahko povzroči požar
ali kemične opekline. Upoštevajte naslednja
opozorila.
• Paketa baterij ne razstavljajte.
• Paketa baterij ne zdrobite in ga ne
izpostavljajte udarcem ali sili; ne tolcite
na primer po njem, ga ne izpustite na tla
ali pohodite.
• Na priključkih baterije ne povzročajte
kratkega stika in ne dopustite, da pridejo
v stik s kovinskimi predmeti.
• Paketa baterij ne izpostavljajte visokim
temperaturam nad 60 °C, na primer
na neposredni sončni svetlobi ali
v avtomobilu, ki je parkiran na soncu.
• Paketa baterij ne sežigajte ali mečite
v ogenj.
• Ne uporabljajte poškodovanih
litij-ionskih baterij ali takih, ki puščajo.
• Paket baterij polnite z originalnim
polnilnikom baterij Sony ali z napravo,
ki ga lahko napolni.
• Paket baterij hranite zunaj dosega otrok.
• Paket baterij hranite na suhem.
• Paket baterij zamenjajte samo z enakim
ali enakovrednim, ki ga priporoča Sony.
• Izrabljen paket baterij odstranite takoj,
kot je opisano v navodilih.
Omrežni napajalnik
Ko uporabljate omrežni napajalnik,
ga vključite v bližnjo stensko električno
vtičnico. Če pri uporabi naprave pride
do okvare, omrežni napajalnik takoj
izvlecite iz stenske električne vtičnice.
Za stranke v Evropi
Opomba za stranke, ki ta izdelek
uporabljajo v državah, v katerih
veljajo direktive EU
Proizvajalec: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonska
Za skladnost izdelkov v EU:
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemčija
Družba Sony Corporation s tem
dokumentom potrjuje, da je ta oprema
skladna z osnovnimi zahtevami
in drugimi ustreznimi določbami
v Direktivi 1999/5/ES. Podrobnosti
najdete na tem naslovu URL:
http://www.compliance.sony.de/
Opomba
Če statična elektrika ali elektromagnetizem
povzroči prekinitev (napako) prenosa
podatkov, znova zaženite aplikacijo ali
odklopite in znova priklopite povezovalni
kabel (USB itn.).
Izdelek je bil preizkušen in ustreza
zahtevam Direktive o elektromagnetni
združljivosti (EMC) glede uporabe
povezovalnih kablov, krajših od 3 metrov.
Elektromagnetna polja lahko na določenih
frekvencah vplivajo na sliko in zvok
te enote.
Če je napajalni kabel priložen fotoaparatu,
je zasnovan posebej za uporabo s tem
fotoaparatom, zato ga ni dovoljeno
uporabljati z drugo električno opremo.
SI
3
Odstranjevanje izrabljenih baterij ter
izrabljene električne in elektronske
opreme (velja za države EU in druge
evropske države s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku,
bateriji ali embalaži
pomeni, da izdelka in
baterij ni dovoljeno
odvreči med
gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih
baterijah vključuje tudi kemijski simbol.
Kemijski simbol za živo srebro (Hg)
ali svinec (Pb) je dodan, če baterija
vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra
ali 0,004 % svinca. S tem, ko izdelke in
baterije pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi
jih lahko povzročila nepravilna odstranitev.
Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi
varnostnih razlogov ali zagotavljanja
celovitosti podatkov potrebuje trajno
napajanje prek notranje baterije, lahko
baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno
baterijo ter električno in elektronsko
opremo, tako da izdelke ob koncu
življenjske dobe odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje električne in
elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje
z drugimi baterijami preberite razdelek
o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka.
Baterije odložite na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka
ali baterije se obrnite na lokalno upravo,
komunalno službo ali prodajalca, pri
katerem ste kupili izdelek ali baterijo.
Za stranke, ki so fotoaparat
kupile v trgovini na Japonskem,
ki se ukvarja s prodajo turistom
Opomba
Nekatere oznake potrdil za standarde,
ki jih podpira fotoaparat, je mogoče
preveriti na zaslonu fotoaparata.
Izberite MENU t
(Setup) t
[Certification Logo].
Če prikaz ni mogoč zaradi težav,
kot je okvara fotoaparata, se obrnite
na prodajalca izdelkov Sony ali lokalni
pooblaščeni servisni center Sony.
Za več podatkov o funkcijah Wi-Fi in funkcijah NFC za povezavo z enim
dotikom glejte priloženi dokument »Vodnik za povezavo Wi-Fi/povezavo z enim
dotikom (NFC)« ali »Vodnik za pomoč.«
Ta priročnik se uporablja za več modelov z različnimi objektivi.
Ime modela se razlikuje glede na priložen objektiv. Razpoložljivost posameznega
modela je odvisna od države/regije.
Ime modela
Objektiv
ILCE-7M2
Ni priložen
ILCE-7M2K
FE 28–70 mm F3.5–5.6 OSS
SI
4
Opis funkcij
V tem razdelku so opisane nekatere pogosto uporabljene funkcije snemanja
in druge edinstvene funkcije.
Podrobnosti najdete na straneh v oklepajih.
Pogosto uporabljene funkcije snemanja
Exposure Comp. (32)
Prilagodite lahko osvetlitev, da spremenite svetlost celotne slike.
Tudi kadar je način za snemanje nastavljen na M, lahko prilagodite
osvetlitev, če je občutljivost ISO nastavljena na [ISO AUTO].
ISO/Multi Frame NR (32)
Prilagodite lahko občutljivost senzorja.
Občutljivost ISO lahko nastavite med vrednostma ISO 50 in ISO 25600.
Kadar izberete
(Multi Frame NR), lahko izberete vrednosti ISO,
večje od največje občutljivosti ISO.
White Balance (32)
Prilagodite lahko barvne odtenke.
Izberete lahko možnost za ujemanje z virom svetlobe ali pa izvedete
podrobne prilagoditve s temperaturo barv in barvnimi filtri.
Drive Mode (31)
Izberete lahko primeren način fotografiranja za svoje namene, na primer
enkratno fotografiranje, neprekinjeno fotografiranje ali zaporedno
fotografiranje.
Funkcije tega fotoaparata
DRO/Auto HDR (67)
[D-Range Opt.]: Fotoaparat sliko razdeli na majhna območja in analizira
kontrast svetlobe ter senc med objektom in ozadjem ter ustvari sliko
z optimalno svetlostjo in prelivanjem.
[Auto HDR]: Zajame 3 slike z različno osvetlitvijo in jih nato prekrije ter
tako ustvari sliko z bogatim prelivanjem.
SI
5
Opis funkcij
Creative Style (66)
Želeni slog lahko izberete med 13 slogi.
Prilagajate lahko tudi določene dejavnike slike, na primer osvetlitev,
pri čemer za podlago uporabljajte izbrani slog.
Snemanje filmov z ročnim prilagajanjem (64)
Osvetlitev lahko v načinih P, A, S ali M prilagajate celo pri snemanju
filmov.
Picture Profile (69)
Pri snemanju filmov lahko spreminjate nastavitve, na primer barvo
in odtenke.
Upravljanje ali prilagajanje fotoaparata
Prikaz informacij (35)
Kadar pogledate v iskalo, se vklopi način iskala, ko pa obraz odmaknete
stran od iskala, se način ogleda vrne v način zaslona (privzete nastavitve).
Način zaslonskega prikaza lahko spremenite z gumbom DISP na izbirnem
kolescu.
Quick Navi (24)
Na zaslonu [For viewfinder] lahko hitro preklapljate med monitorjem in
zaslonom Quick Navi, in sicer s pritiskanjem gumba Fn. Elemente lahko
nastavljate z intuitivnim postopkom prek sprednjega/zadnjega izbirnika
in izbirnega kolesca.
Prilagajanje (37)
Fotoaparat ima gumbe po meri, katerim lahko dodelite želene funkcije.
Funkcije lahko dodelite tudi drugim gumbom, na primer gumbu AEL.
SI
6
Pred uporabo
Opombe glede uporabe fotoaparata
Zaslonski jezik
Jezik, v katerem bodo prikazane
zaslonske možnosti, lahko izberete
v meniju (stran 41).
Postopek snemanja
Ta fotoaparat omogoča 2 načina za
spremljanje motivov: način monitorja
z uporabo monitorja in način iskala
z uporabo iskala.
Funkcije, vgrajene v ta fotoaparat
• V tem priročniku so opisane naprave,
združljive s formatoma 1080 60i in
1080 50i.
Če želite preveriti, ali vaš fotoaparat
podpira format 1080 60i ali 1080 50i,
preverite, ali so na spodnji strani
fotoaparata naslednje oznake.
Naprave, združljive s formatom
1080 60i: 60i
Naprave, združljive s formatom
1080 50i: 50i
• Ta fotoaparat je združljiv s filmi
v formatu 1080 60p ali 50p. Za razliko
od dosedanjih standardnih snemalnih
načinov, pri katerih se uporablja metoda
prepletanja, ta fotoaparat snema
v progresivnem načinu. S tem se poveča
ločljivost in zagotovi bolj izravnana in
realistična slika.
Ustvarjanje datoteke zbirke podatkov slik
Če v fotoaparat vstavite pomnilniško
kartico, ki ne vsebuje datoteke zbirke
podatkov slik, in ga vključite, fotoaparat
samodejno ustvari datoteko zbirke
podatkov slik, pri čemer uporabi del
zmogljivosti pomnilniške kartice.
Postopek lahko traja dalj časa in v tem
času ni mogoče uporabljati fotoaparata.
Če pride do napake datoteke zbirke
podatkov, s programsko opremo
PlayMemories Home™ izvozite
vse fotografije v računalnik in
nato s fotoaparatom formatirajte
pomnilniško kartico.
Opombe glede snemanja/predvajanja
• Za stabilizacijo delovanja pomnilniške
kartice vam priporočamo, da ob prvi
uporabi kartice s tem fotoaparatom
kartico formatirate v fotoaparatu.
Ko formatirate pomnilniško kartico,
izbrišete vse podatke, ki so v njej zapisani,
njihova obnovitev pa ni mogoča.
Pred formatiranjem podatke kopirajte
v računalnik ali drugo napravo.
• Če ste dolgo časa snemali in brisali slike,
lahko pride do fragmentacije podatkov
na pomnilniški kartici, snemanje filmov
pa se lahko na sredini prekine. Če pride
do tega, kopirajte podatke v računalnik
ali drugo napravo in nato izvedite
[Format].
• Pred začetkom snemanja ustvarite
preizkusni posnetek, da preverite,
ali fotoaparat pravilno deluje.
Priporočilo za varnostno kopiranje
pomnilniške kartice
Če izklopite fotoaparat oziroma odstranite
paket baterij ali pomnilniško kartico,
ko lučka za dostop utripa, lahko
poškodujete podatke na pomnilniški
kartici. Če želite preprečiti izgubo
podatkov, podatke vedno (varnostno)
kopirajte v drugo napravo.
Brez nadomestil za poškodovano vsebino
ali napake pri snemanju
Sony ne daje nadomestil za napake pri
snemanju ali izgubo/poškodbe posnetih
vsebin, ki so posledica okvare fotoaparata
ali zapisovalnih medijev itd.
SI
7
Opombe glede uporabe fotoaparata
Snemanje z objektivom E-mount,
združljivim z velikostjo APS-C
Fotoaparat je opremljen s 35-milimetrskim
senzorjem CMOS polnega formata.
Velikost slike je samodejno nastavljena
na velikost pri nastavitvi APS-C in je
manjša pri uporabi velikosti APS-C,
združljivi z objektivom E-mount
(privzete nastavitve).
Opombe glede monitorja, elektronskega
iskala, objektiva in slikovnega senzorja
• Monitor in elektronsko iskalo sta
izdelana na podlagi visoko natančne
tehnologije, zato je mogoče učinkovito
uporabiti več kot 99,99 % slikovnih pik.
Vendar se lahko na monitorju in
elektronskem iskalu stalno pojavljajo
majhne črne in/ali svetle pike
(bele, rdeče, modre ali zelene barve).
Te pike so povsem običajen del postopka
izdelave in nikakor ne vplivajo na slike.
• Fotoaparata ne držite za monitor.
• Pri uporabi objektiva s samodejnim
zoomom bodite previdni, da objektiv
ne stisne vaših prstov ali se vanj ne
zataknejo drugi predmeti.
• Fotoaparata ne izpostavljajte močnemu
viru svetlobe, kot je sončna svetloba.
V nasprotnem primeru lahko pride
do poškodb notranjih komponent.
• Ne glejte v sonce ali močan vir svetlobe
skozi odstranjen objektiv. Na ta način
si lahko trajno poškodujete vid ali
povzročite okvaro.
• Fotoaparata ne uporabljajte v bližini
naprav, ki ustvarjajo močne radijske
valove ali povzročajo sevanje. Snemanje
in predvajanje v tem primeru morda ne
bosta delovala pravilno.
SI
8
• Pri uporabi fotoaparata v hladnem okolju
lahko pride do prelivanja fotografij prek
zaslona. To ne pomeni, da gre za okvaro.
Če fotoaparat vklopite v hladnem okolju,
se lahko zaslon za nekaj časa zatemni.
Ko se fotoaparat segreje, bo zaslon
deloval normalno.
• Posneta fotografija se lahko razlikuje
od slike, prikazane na zaslonu pred
fotografiranjem.
Opombe glede uporabe objektivov in
dodatne opreme
Priporočamo, da uporabite objektive/dele
dodatne opreme proizvajalca Sony, ki so
zasnovani posebej za uporabo s tem
fotoaparatom. Če boste s tem fotoaparatom
uporabljali izdelke drugih proizvajalcev,
bo morda delovanje fotoaparata slabše,
kar lahko pripelje do nesreč ali okvar
fotoaparata. Družba Sony ni odgovorna
za takšne nesreče ali okvare.
Opombe glede priključka za dodatno
opremo
• Kadar na priključek za dodatno opremo
nameščate ali odstranjujete dodatno
opremo, na primer zunanjo bliskavico,
najprej IZKLOPITE napravo. Pri
nameščanju dodatne opreme do konca
privijte vijake in se prepričajte, da je
oprema trdno pritrjena na fotoaparat.
• Ne uporabljajte zunanje bliskavice
z visokonapetostnim priključkom za
sinhronizacijo ali obrnjeno polarnostjo.
To lahko povzroči okvaro.
Opombe glede uporabe iskala
Fotoaparat je opremljen z iskalom Organic
Electro-Luminescence z visoko ločljivostjo
in visokim kontrastom. Iskalo omogoča
širokokotni kot gledanja in pri dolgotrajni
uporabi ne utrudi oči. Fotoaparat je
zasnovan z iskalom za preprosto uporabo,
ki ustrezno uravnoteži različne elemente.
Opombe glede uporabe fotoaparata
• Slika bo morda ob kotih iskala rahlo
popačena. To ne pomeni, da gre
za okvaro. Če želite preveriti vse
podrobnosti celotne kompozicije,
lahko uporabite tudi monitor.
• Če med gledanjem v iskalo obračate
fotoaparat ali spreminjate smer gledanja,
je lahko slika v iskalu popačena ali pa se
lahko barva spremeni. To je značilnost
objektiva ali prikazne naprave in ne
pomeni okvare. Priporočamo, da med
fotografiranjem gledate v središče
območja iskala.
• Pri fotografiranju z iskalom lahko
občutite naprezanje oči, utrujenost,
potovalno slabost ali slabost.
Priporočamo, da med fotografiranjem
z iskalom redno počivate.
Dolžina ali pogostost odmorov se lahko
pri posameznikih razlikuje, zato se glede
tega odločite sami. Če občutite nelagodje,
prenehajte uporabljati iskalo, dokler se
počutje ne izboljša, in se po potrebi
posvetujte z zdravnikom.
Opombe glede dolgotrajnejšega snemanja
• Odvisno od temperature fotoaparata in
baterije se lahko zgodi, da snemanje
filmov ne bo mogoče in fotoaparat se
lahko samodejno izklopi, da ne pride
do okvare.
Preden se izklopi ali ko snemanje filmov
ni več mogoče, se na zaslonu fotoaparata
prikaže sporočilo. V tem primeru ne
vklapljajte fotoaparata in počakajte, da se
temperatura fotoaparata in baterije zniža.
Če vklopite fotoaparat, ne da bi pred tem
počakali, da se fotoaparat in baterija
dovolj shladita, se bo morda fotoaparat
znova izklopil ali snemanje filmov morda
ne bo mogoče.
• Pri visokih temperaturah okolja se
temperatura fotoaparata hitro dvigne.
• Če temperatura fotoaparata naraste,
se lahko kakovost slike zmanjša.
Priporočamo, da pred nadaljnjim
snemanjem počakate, da se temperatura
fotoaparata zniža.
• Površina fotoaparata se lahko segreje.
To ne pomeni, da gre za okvaro.
Opombe glede uvažanja filmov XAVC S in
AVCHD v računalnik
Kadar v računalnik uvažate filme XAVC S
ali AVCHD, z naslednjega spletnega mesta
prenesite in uporabljajte programsko
opremo PlayMemories Home:
http://www.sony.net/pm/
Opombe glede predvajanja filmov
v drugih napravah
• Ta fotoaparat za snemanje formata
AVCHD uporablja MPEG-4 AVC/H.264
High Profile. Filmov, ki jih s tem
fotoaparatom posnamete v formatu
AVCHD, ni mogoče predvajati
z naslednjimi napravami:
– druge naprave, združljive s formatom
AVCHD, ki ne podpirajo High Profile;
– naprave, ki niso združljive s formatom
AVCHD.
Fotoaparat za snemanje v formatu MP4
uporablja tudi MPEG-4 AVC/H.264
Main Profile. Zato je filme, ki ste jih s tem
fotoaparatom posneli v formatu MP4,
mogoče predvajati le z napravami,
ki podpirajo MPEG-4 AVC/H.264.
• Plošče, posnete s kakovostjo slike HD
(visoka ločljivost), je mogoče predvajati
le z napravami, ki so združljive
s formatom AVCHD. DVDpredvajalniki ali snemalniki ne morejo
predvajati plošč s kakovostjo slike HD
(visoka ločljivost), saj niso združljivi
s formatom AVCHD. Poleg tega DVDpredvajalniki ali snemalniki morda ne
bodo izvrgli plošč s kakovostjo slike HD.
SI
9
Opombe glede uporabe fotoaparata
• Filme, posnete v formatu 1080 60p/1080
50p, je mogoče predvajati le z napravami,
ki podpirajo format 1080 60p/1080 50p.
• Filme, posnete v formatu XAVC S,
je mogoče predvajati le z napravami,
ki podpirajo format XAVC S.
Opozorilo o avtorskih pravicah
Televizijski programi, filmi, videokasete in
druge vsebine so lahko avtorsko zaščitene.
Nepooblaščeno snemanje takšnih vsebin
je lahko v nasprotju z določili zakonov
o avtorskih pravicah.
Slike, uporabljene v tem priročniku
Fotografije, ki so uporabljene v tem
priročniku kot primeri, so reproducirane
slike in niso dejanski posnetki, ustvarjeni
s tem fotoaparatom.
Glede specifikacij podatkov, opisanih
v tem priročniku
Za podatke o zmogljivosti in specifikacije
veljajo naslednji pogoji, razen če je v tem
priročniku navedeno drugače: pri običajni
temperaturi okolja 25 °C in s paketom
baterij, ki je bil povsem napolnjen,
dokler ne ugasne lučka polnjenja.
Začasen izklop funkcij brezžičnega omrežja
(npr. Wi-Fi in NFC)
Na potovanju z letalom ipd. lahko začasno
izključite vse funkcije brezžičnega omrežja.
Pritisnite gumb MENU t
(Wireless) t [Airplane Mode] t
[On].
Če možnost [Airplane Mode] nastavite
na [On], se bo na zaslonu prikazala
oznaka
(letalo).
SI
10
Opombe glede brezžičnega omrežja LAN
Če fotoaparat izgubite ali je ukraden,
družba Sony ne prevzema nobene
odgovornosti za izgubo ali škodo,
ki nastane zaradi nezakonitega dostopa
ali uporabe registrirane dostopovne
točke v fotoaparatu.
Opombe glede varnosti pri uporabi izdelkov
brezžičnega omrežja LAN
• Vedno se prepričajte, da uporabljate
varno brezžično omrežje LAN in se
tako izognite vdoru v računalniški
sistem, nepooblaščenemu dostopu
tretjih oseb in drugim ranljivostim.
• Pri uporabi brezžičnega omrežja LAN
je pomembno, da nastavite zaščito.
• Če pride do varnostnih težav, ker niste
izpolnili previdnostnih ukrepov ali
zaradi kakršnih koli okoliščin pri
uporabi brezžičnega omrežja LAN,
ki se jim ni mogoče izogniti,
družba Sony ne sprejema nikakršne
odgovornosti za izgubo ali poškodbe.
Pred uporabo
Pregled priloženih elementov
Številka v oklepajih označuje število priloženih elementov.
Priloženo vsem modelom:
• Fotoaparat (1)
• Omrežni napajalnik AC-UD10/
AC-UUD11 (1)
• Zaščitni pokrov ohišja
fotoaparata (1) (pritrjen je
na fotoaparat)
Oblika omrežnega napajalnika se
lahko razlikuje glede na državo/regijo.
• Napajalni kabel (1)* (ni priložen
v ZDA in Kanadi)
* Fotoaparatu je lahko priloženih
več napajalnih kablov. Uporabite
napajalnik, ki ustreza uporabi
v vaši državi/regiji.
• Paket akumulatorskih baterij
NP-FW50 (1)
• Pokrovček priključka za dodatno
opremo (1) (pritrjen je na
fotoaparat)
• Pokrovček okularja (1)
(pritrjen je na fotoaparat)
• Priročnik z navodili (1)
(ta priročnik)
• Vodnik za povezavo Wi-Fi/
povezavo z enim dotikom
(NFC) (1)
V tem vodniku so pojasnjene funkcije,
za katere je potrebna povezava Wi-Fi.
ILCE-7M2K:
• Kabel Micro USB (1)
• Objektiv z zoomom
FE 28–70 mm F3.5–5.6 OSS (1)/
sprednji pokrov objektiva (1)/
zadnji pokrov objektiva (1)/
senčilo objektiva (1)
• Naramni pašček (1)
Navodila za namestitev naramnega
paščka na fotoaparat so na voljo
na strani 16.
SI
11
Sestavni deli
Podrobnosti glede uporabe teh delov najdete na straneh, ki so prikazane
v oklepajih.
Sprednja stran
Z odstranjenim objektivom
F Vgrajen mikrofon*1
G Osvetljevalec AF (32)/
lučka samosprožilca
H Oznaka namestitve
I Slikovni senzor*2
J Nosilec
K Kontakti*2
A Stikalo za vklop/sprožilo
B Sprednji izbirnik
C Senzor za signal daljinskega
upravljalnika
D Antena Wi-Fi (vgrajena)
E Gumb za sprostitev objektiva
SI
12
*1 Med snemanjem filma tega dela
ne zakrivajte.
V nasprotnem primeru lahko pride
do šumov ali zmanjšane glasnosti.
*2 Teh delov se ne dotikajte
neposredno.
Sestavni deli
Zadnja stran
A Pokrovček okularja (57)
B Iskalo
C Gumb MENU (30)
D Očesni senzor
F Izbirnik za nastavitev diopterja
• Izbirnik za nastavitev diopterja
prilagodite svojemu vidu,
da boste skozi iskalo videli
jasno sliko.
E Monitor (19)
• Položaj monitorja lahko
prilagodite, da si lažje
ogledujete posnetke in snemate
iz katerega koli položaja.
G Fotografiranje: gumb C3
(po meri 3) (23)
Ogled: gumb (povečanje)
(71)
H Stikalo za preklop med
funkcijami AF/MF/AEL
I Zadnji izbirnik
SI
13
Sestavni deli
J Fotografiranje: gumb AF/MF
(Samodejno/ročno ostrenje)/
gumb AEL (23)
Ogled: gumb
(kazalo slik)
(71)
K Gumb MOVIE (60)
L Fotografiranje: gumb Fn (28)
Ogled: gumb
Smartphone)
(Send to
• Zaslon za [Send to Smartphone]
lahko prikažete s pritiskom
tega gumba.
M Izbirno kolesce (26)
N Fotografiranje: gumb C4
(Custom 4) (23)
Ogled: gumb (Izbriši) (63)
O Lučka za dostop
P Gumb
SI
14
(predvajanje) (61)
Sestavni deli
Zgornja stran/pogled s strani
A
Oznaka za položaj
slikovnega senzorja
B Zvočnik
C Priključek m (mikrofon)
• Če je priključen zunanji
mikrofon, se mikrofon
samodejno vklopi. Če mora biti
zunanji mikrofon priključen na
vir napajanja, da deluje, ta vir
napajanja zagotovi fotoaparat.
D Priključek i (slušalke)
E Priključek Multi/Micro USB*
• Podpira naprave, združljive
s priključkom Micro USB.
F Lučka za polnjenje (44)
G Priključek micro HDMI
H Priključek za dodatno opremo*
• Nekatera dodatna oprema
morda ni pravilno vstavljena
in štrli iz priključka za dodatno
opremo. Povezava med dodatno
opremo in priključkom je
ustrezna, kadar dodatna
oprema sega do sprednjega
dela priključka.
I Gumb za izbiro načina (64)
J Gumb C2 (po meri 2) (23)
K Gumb C1 (po meri 1) (23)
L Gumb za izravnavo
osvetlitve (23)
SI
15
Sestavni deli
M Sponke za naramni pašček
• Konca naramnega paščka
pritrdite na fotoaparat.
N
(Oznaka N)
• Ta oznaka označuje točko
na dotik za vzpostavitev
povezave med fotoaparatom
in pametnim telefonom,
ki podpira funkcijo NFC.
Podrobnosti o lokaciji
(oznake N) na vašem
pametnem telefonu so na
voljo v navodilih za uporabo
pametnega telefona.
• NFC (Near Field
Communication) je
mednarodni standard
za tehnologijo brezžične
komunikacije.
SI
16
O Pokrov za pomnilniško kartico
P Reža za pomnilniško kartico
* Za podrobnosti o dodatni opremi,
združljivi s priključkom za dodatno
opremo in priključkom Multi/Micro
USB, obiščite spletno mesto Sony ali
se obrnite na prodajalca izdelkov Sony
ali lokalnega pooblaščenega serviserja
izdelkov Sony.
Uporabite lahko tudi dodatno opremo,
ki je združljiva s priključkom za
dodatno opremo.
Delovanje z dodatno opremo drugih
proizvajalcev ni zagotovljeno.
Sestavni deli
Pogled od spodaj
A Reža za baterijo (43)
Pokrov plošče s priključki
B Pokrov baterije (43)
Uporabite ga, če uporabljate
omrežni napajalnik AC-PW20
(naprodaj posebej).
Ploščo za priključke vstavite
v prostor za baterije in nato
namestite kabel skozi pokrov
plošče za priključke, kot je
prikazano na spodnji sliki.
C Odprtina za vijak stojala
• Stojalo uporabljajte z vijakom,
krajšim od 5,5 mm.
V nasprotnem primeru
fotoaparata ni mogoče
varno namestiti in ga lahko
poškodujete.
D Gumb za zaklep pokrova
baterije
E Vzvod za sprostitev pokrova
baterije
• Ko pritrjujete navpični ročaj
(naprodaj posebej), odstranite
pokrov baterije.
• Pri zaprtem pokrovu kabel ne
sme biti stisnjen.
SI
17
Sestavni deli
Objektiv FE 28–70 mm F3.5–5.6 OSS (priložen modelu ILCE-7M2K)
A Obroč za ostrenje
B Obroč za zoom
C Lestvica goriščne razdalje
D Oznaka goriščne razdalje
E Kontakti objektiva*
F Oznaka namestitve
* Tega dela se ne dotikajte s prsti.
SI
18
Seznam ikon na monitorju
Stanje monitorja je v privzetih nastavitvah nastavljeno na [Display All Info.].
Ko spremenite nastavitev [DISP Button] in pritisnete DISP na izbirnem
kolescu, se bo stanje zaslona spremenilo v način iskala. Če pritisnete DISP,
lahko prikažete tudi histogram. Prikazana vsebina in njen položaj, prikazan
spodaj, so le smernice in se lahko razlikujejo od dejanskega prikaza
na zaslonu.
Način monitorja
Za predvajanje
Prikaz osnovnih informacij
Način iskala
Prikaz histograma
Način Auto Mode ali Scene Selection
Način P/A/S/M/Sweep Panorama
SI
19
Seznam ikon na monitorju
A
Zaslon
Zaslon
Pomen
Način za fotografiranje
P P* A S M (64)
Pomen
Velikost slik pri
filmih (68)
Preostala napolnjenost
baterije (46)
Opozorilo za preostali
čas delovanja baterije
Poteka napajanje
bliskavice
Številka registra (64)
Zajem velikosti
APS-C (36)
Ikone prepoznavanja
prizorov
Preklic nastavitve
učinkov (35)
Osvetljevalec AF (32)
NO CARD Pomnilniška
kartica (48)/prenos (39)
Funkcija NFC je
aktivirana
Način letenja
Brez snemanja zvoka
filma (34)
100
24M 20M
10M 8.7M
6.0M 5.1M
2.6M 2.2M
Število slik, ki jih je
še mogoče posneti
Odpravljanje šuma
vetra (34)
Razmerje stranic
fotografij (31)
SteadyShot/opozorilo
za tresenje fotoaparata
(54)
Velikost fotografij (31)
Kakovost slike
fotografij (31)
Hitrost sličic filmov
SI
20
Goriščna razdalja
SteadyShot/opozorilo
za tresenje fotoaparata
(54)
Opozorilo
o prekomernem
segrevanju
Datoteka zbirke
podatkov je polna/
V datoteki zbirke
podatkov je prišlo
do napake
Seznam ikon na monitorju
Zaslon
Pomen
Zaslon
Pametni zoom/zoom
jasne slike/digitalni
zoom
Pomen
Območje AF
Širina digitalne ravni
Raven zvoka (70)
Zaznavanje obrazov/
Smile Shutter (33)
Način pogleda (62)
Način merjenja (32)
100-0003
Številka mape –
datoteke
35mm
Goriščna razdalja
objektiva
-
Zaščita (39)
AWB
XAVC S AVCHD
MP4
Snemalni način filmov
DPOF
Nastavitev DPOF
Nastavitev beline
(samodejno,
prednastavljeno,
samodejno pod vodo,
po meri, temperatura
barv, barvni filter) (32)
7500K A5 G5
Samodejno zaznavanje
predmetov
Optimizator
dinamičnega razpona/
samodejni HDR (67)
Dual Video REC (31)
Creative Style (66)/
kontrast, nasičenost,
ostrina
PC Remote
B
Zaslon
Pomen
Način fotografiranja
(31)
+3 +3 +3
Picture Effect (32)
Način bliskavice (31)/
odpravljanje učinka
rdečih oči (31)
±0.0
Izravnava bliskavice
(31)
Indikator občutljivosti
zaznavanja nasmeha
Način ostrenja (32)
SI
21
Seznam ikon na monitorju
Zaslon
Pomen
–
Zaslon
Pomen
z Lock-on AF
Vodnik Lock-on AF
Lestvica EV
Izravnava
osvetlitve (32)/
ročno merjenje
REC 0:12
Čas snemanja filma
(m:s)
z
Ostrenje
1/250
Hitrost zaklopa
F3.5
Vrednost zaslonke
ISO400
ISO AUTO
Občutljivost ISO (32)
Zaklep AE/zaklep FEL
Indikator hitrosti
zaklopa
Indikator zaslonke
Histogram
Optimizator
dinamičnega razpona/
samodejni HDR/
opozorilo o sliki
s samodejnim HDR
Napaka Picture Effect
2014-1-1
10:37PM
Datum snemanja
3/7
Številka datoteke/
Število slik v načinu
pregledovanja
REC Control
22
Pomen
Področje točkovnega
merjenja
00:00:00:00
C
SI
Zaslon
Picture Profile (69)
Časovna koda
(ura:minuta:sekunda:
okvir) (69)
Seznam funkcij
Funkcije, ki jih je mogoče upravljati
z gumbi/izbirniki
S temi gumbi/izbirniki lahko nastavite ali upravljate različne funkcije.
Za lokacijo gumbov/izbirnikov glejte razdelek »Sestavni deli« (stran 12).
Gumb za izbiro načina (64)
Preklaplja med načini fotografiranja.
Gumb MENU (30)
Prikazuje zaslon menija za nastavljanje elementov
menija.
Gumb MOVIE (60)
Omogoča snemanje filmov.
Gumb AF/MF/gumb AEL/
gumb
Začasno preklaplja med samodejnim in ročnim
ostrenjem./Popravlja osvetlitev celotnega zaslona./
Prikazuje več slik na zaslonu hkrati.
Gumb
Poveča sliko med ogledovanjem slik.
(71)
Gumb Fn (28)/gumb
Prikazuje nastavitveni zaslon funkcij, ki se nastavljajo
z gumbom Fn. Na zaslonu [For viewfinder] preklopi na
zaslon Quick Navi./Če v načinu predvajanja pritisnete
gumb
, preklopite na zaslon »Send to Smartphone«.
Gumb za izravnavo osvetlitve
Nastavlja razpon za prilagajanje osvetlitve.
Gumb
Predvaja slike.
Gumb
(61)
(63)
Gumb po meri
Briše slike.
S to funkcijo se gumbu dodeli pogosto uporabljena
funkcija.
Posameznemu gumbu je v privzetih nastavitvah
dodeljena naslednja funkcija.
Gumb C1 (po meri 1): White Balance
Gumb C2 (po meri 2): Focus Settings
Gumb C3 (po meri 3): Focus Mode
Gumb C4 (po meri 4): Not set
SI
23
Uporaba zaslona Quick Navi
Z zaslonom Quick Navi lahko nastavitve spreminjate neposredno na
zaslonu informacij o snemanju, kadar je način zaslona nastavljen na
[For viewfinder] (Quick Navi). Prikazana vsebina in njen položaj,
prikazan spodaj, so le smernice in se lahko razlikujejo od dejanskega
prikaza na zaslonu.
1 Gumb MENU t
(Custom Settings) t [DISP Button] t [Monitor] t
[For viewfinder] t [Enter]
2 Če želite način zaslona nastaviti na [For viewfinder], pritisnite gumb DISP
na izbirnem kolescu.
3 Pritisnite gumb Fn, da preklopite na zaslon Quick Navi.
V načinu Auto Mode ali Scene Selection
V načinu P/A/S/M/Sweep Panorama
4 Želeni element menija izberete z gumbi v/V/b/B na izbirnem kolescu.
SI
24
Uporaba zaslona Quick Navi
5 Element nastavite s sprednjim izbirnikom.
• Nekatere vrednosti nastavitev lahko natančneje prilagodite z vrtenjem
zadnjega izbirnika.
• Če pritisnete srednji del izbirnega kolesca, se odpre zaslon, ki se uporablja
za nastavitev izbranega elementa (stran 26).
• Če znova pritisnete gumb Fn, se zaslon Quick Navi zapre in zaslon se vrne
na izvirnega.
Funkcije, ki so na voljo na zaslonu Quick Navi
Drive Mode
Flash Mode
Flash Comp.
Focus Mode
Focus Area
Exposure Comp.
ISO
Metering Mode
White Balance
DRO/Auto HDR
Creative Style
Picture Effect
Picture Profile
Smile/Face Detect.
Aspect Ratio
Auto Mode
Quality
Scene Selection
Image Size
SteadyShot
Peaking Level
Opombe
• Sivi elementi na zaslonu Quick Navi niso na voljo.
• Kadar uporabljate [Creative Style] (stran 66) ali [Picture Profile] (stran 69), lahko
nekaj opravil nastavitve dokončate le na posebej za to namenjenem zaslonu.
SI
25
Upravljanje fotoaparata
Uporaba izbirnega kolesca
• Izbirno kolesce lahko vrtite ali na njem pritisnete gor/dol/levo/desno in
tako nadzirate premikanje izbirnega okvirja. Če želite nastaviti izbrani
element, pritisnite z v sredini izbirnega kolesca. V tem priročniku je
dejanje pritiskanja gor/dol/levo/desno na izbirnem kolescu označeno
s puščicami v/V/b/B.
• Gumbom v/b/B na izbirnem kolescu so dodeljene naslednje funkcije.
v DISP
Spremeni prikaz na zaslonu.
B ISO
Občutljivost ISO
b
/
Drive Mode
• Cont. Shooting/zaporedno snemanje
• Self-timer
• Gumbom V/b/B/z in izbirnemu kolescu lahko za način snemanja
dodelite poljubno funkcijo.
• Če vrtite izbirno kolesce ali pritisnete gumba b/B na izbirnem kolescu
v načinu predvajanja, lahko prikažete prejšnjo ali naslednjo sliko.
SI
26
Upravljanje fotoaparata
Uporaba sprednjega/zadnjega izbirnika
S sprednjim/zadnjim izbirnikom lahko hitro spreminjate nastavitve,
ki so potrebne za posamezen način snemanja.
SI
27
Izbira funkcije z gumbom Fn (funkcija)
S tem gumbom je mogoče nastaviti ali izvesti pogosto uporabljane funkcije,
razen funkcij z zaslona Quick Navi.
1 Če želite način zaslona nastaviti na nekaj, kar ni [For viewfinder],
pritisnite gumb DISP na izbirnem kolescu.
2 Pritisnite gumb Fn.
3 Želeni element izberite z gumbi v/V/b/B na izbirnem kolescu.
Prikaže se zaslon z nastavitvami.
4 Želeno nastavitev izberite z vrtenjem
sprednjega izbirnika, nato pritisnite
gumb z na izbirnem kolescu.
• Nekatere vrednosti nastavitev lahko
natančneje prilagodite z vrtenjem
zadnjega izbirnika.
Nastavitev posameznih nastavitev na
namenskem zaslonu
V 3. koraku izberite element nastavitve
in pritisnite gumb z na izbirnem kolescu,
da preklopite na namenski zaslon za želeni
element nastavitve. Elemente nastavite
v skladu z navodili za uporabo.
SI
28
Navodila za uporabo
Izbira funkcije z gumbom Fn (funkcija)
Funkcije, ki jih lahko registrirate z gumbom Fn (funkcija)
Izberete lahko funkcije, ki bodo prikazane ob pritisku gumba Fn (funkcija).
Gumb MENU t (Custom Settings) t [Function Menu Set.] t
Dodelite funkcijo želeni lokaciji.
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati z gumbom Fn:
Drive Mode
Flash Mode
Flash Comp.
Focus Mode
Focus Area
Exposure Comp.
ISO
Metering Mode
White Balance
DRO/Auto HDR
Creative Style
Shoot Mode
Picture Effect
Picture Profile
Center Lock-on AF
Smile/Face Detect.
Image Size
Soft Skin Effect
Aspect Ratio
Auto Obj. Framing
Quality
SteadyShot
SteadyShot Adjust.
SteadyS. Focal Len.
Audio Rec Level
Zebra
Grid Line
Audio Level Display
Peaking Level
Marker Display
Peaking Color
Not set
SI
29
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati
z gumbom MENU
Za fotoaparat lahko določite celostne osnovne nastavitve oz. izvajate
funkcije, kot so snemanje, predvajanje ali druge.
1 Pritisnite gumb MENU, da prikažete zaslon menija.
2 Želeni element nastavitve izberite
z gumbi v/V/b/B na izbirnem kolescu
ali z vrtenjem izbirnega kolesca, nato
pritisnite gumb z v sredini izbirnega
kolesca.
• Izberite ikono na vrhu zaslona in pritisnite
gumb b/B na izbirnem kolescu,
da se pomaknete na drug element
na zaslonu MENU.
3 Izberite vrednost nastavitve in za potrditev pritisnite gumb z.
Prikaz menija »Tile Menu«
Določite lahko, ali želite, da se po pritisku gumba MENU vsakokrat prikaže
prvi zaslon menija.
Gumb MENU t
SI
30
(Setup) t [Tile Menu] t [On]
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati z gumbom MENU
(Camera Settings)
Image Size
S to funkcijo se izbere velikost fotografij.
(L: 24M/M: 10M/S: 6.0M (3:2)
L: 20M/M: 8.7M/S: 5.1M (16:9)
L: 10M/M: 6.0M/S: 2.6M (velikost APS-C, 3:2)
L: 8.7M/M: 5.1M/S: 2.2M (velikost APS-C, 16:9))
Aspect Ratio
S to funkcijo se izbere razmerje stranic fotografij.
(3:2/16:9)
Quality
S to funkcijo se nastavi kakovost fotografij.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fine/Fine/Standard)
Panorama: Size
S to funkcijo se izbere velikost panoramskih slik.
(Standard/Wide)
Panorama: Direction
S to funkcijo se nastavi smer zajemanja panoramskih slik.
(Right/Left/Up/Down)
File Format
S to funkcijo se izbere format filmske datoteke.
(XAVC S/AVCHD/MP4)
Record Setting
S to funkcijo se izbere kakovost in velikost sličic posnetih
filmov.
(XAVC S: 60p 50M/50p 50M/30p 50M/25p 50M/24p 50M*1
AVCHD: 60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i
17M(FH)/60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p
24M(FX)/24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
MP4: 1440×1080 12M/VGA 3M)
Dual Video REC
S to funkcijo se določi, ali naj se istočasno snemata
filma formatov XAVC S in MP4 ali filma formatov
AVCHD in MP4.
(On/Off)
Drive Mode
S to funkcijo se nastavi način fotografiranja, na primer
za neprekinjeno fotografiranje.
(Single Shooting/Cont. Shooting/Self-timer/
Self-timer(Cont)/Cont. Bracket/Single Bracket/WB bracket/
DRO Bracket)
Flash Mode
S to funkcijo se nastavijo nastavitve bliskavice.
(Flash Off/Autoflash/Fill-flash/Slow Sync./Rear Sync./
Wireless)
Flash Comp.
S to funkcijo se prilagodi intenzivnost bliskavice.
(od -3.0EV do +3.0EV)
Red Eye Reduction
S to funkcijo se odpravi učinek rdečih oči pri uporabi
bliskavice.
(On/Off)
SI
31
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati z gumbom MENU
Focus Mode
S to funkcijo se izbere način ostrenja.
(Single-shot AF/Continuous AF/DMF/Manual Focus)
Focus Area
S to funkcijo se izbere območje izostritve.
(Wide/Zone/Center/Flexible Spot/Lock-on AF)
Focus Settings
Omogoča ostrenje s sprednjim ali zadnjim izbirnikom
oziroma izbirnim kolescem.
AF Illuminator
S to funkcijo se nastavi osvetljevalnik AF, ki pri izostritvi
osvetli temne prizore.
(Auto/Off)
Exposure Comp.
S to funkcijo se izravna svetlost celotne slike.
(od -5.0EV do +5.0EV)
Exposure step
S to funkcijo izberete velikost koraka povečanja hitrosti
zaklopa, zaslonke in osvetlitve.
(0.5EV/0.3EV)
ISO
S to funkcijo se nastavi občutljivost ISO.
(Multi Frame NR/ISO AUTO/ISO 50 do ISO 25600)
Metering Mode
S to funkcijo se nastavi metodo za merjenje svetlosti.
(Multi/Center/Spot)
White Balance
S to funkcijo se prilagodi odtenke slik.
(Auto/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/
Fluor.: Warm White/Fluor.: Cool White/Fluor.: Day White/
Fluor.: Daylight/Flash/Underwater Auto/C.Temp./Filter/
Custom 1-3/Custom Setup)
DRO/Auto HDR
S to funkcijo se samodejno izravnata svetlost in kontrast.
(Off/D-Range Opt./Auto HDR)
Creative Style
S to funkcijo se izbere želena slikovna obdelava. Prilagodite
lahko tudi kontrast, nasičenost in ostrino.
(Standard/Vivid/Neutral/Clear/Deep/Light/Portrait/
Landscape/Sunset/Night Scene/Autumn leaves/
Black & White/Sepia/Style Box1-6)
Picture Effect
S to funkcijo se zajemajo slike s teksturo, edinstveno
za izbrani učinek.
(Off/Toy Camera/Pop Color/Posterization/Retro Photo/
Soft High-key/Partial Color/High Contrast Mono./
Soft Focus/HDR Painting/Rich-tone Mono./Miniature/
Watercolor/Illustration)
Picture Profile
S to funkcijo spreminjate nastavitve pri snemanju filmov,
na primer barvo in odtenke.
(Off/PP1 - PP7)
SI
32
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati z gumbom MENU
Zoom
S to funkcijo nastavite merilno lestvico zooma za Clear Image
Zoom in Digital Zoom.
Focus Magnifier
S to funkcijo se poveča slika pred snemanjem, tako da lahko
pregledate izostritev.
Long Exposure NR
S to funkcijo se nastavi odpravljanje šuma za posnetke
s hitrostjo zaklopa 1 sekundo ali več.
(On/Off)
High ISO NR
S to funkcijo se nastavi odpravljanje šuma za fotografiranje
z visoko občutljivostjo.
(Normal/Low/Off)
Center Lock-on AF
S to funkcijo se nastavi sledenje in izostritev objekta,
ki se sproži s pritiskom središčnega gumba na zaslonu
za fotografiranje.
(Off/On)
Smile/Face Detect.
S to funkcijo se nastavi zaznavanje obrazov in samodejno
prilagodijo različne nastavitve. Nastavi se samodejna
sprožitev sprožila, ko je zaznan nasmeh.
(Off/On (Regist. Faces)/On/Smile Shutter)
Soft Skin Effect
S to funkcijo se nastavi učinek Soft Skin Effect in raven
učinka.
(On: High/On: Mid/On: Low/Off)
Auto Obj. Framing
S to funkcijo se analizira prizor pri fotografiranju obrazov,
motivov od blizu ali motivov, ki jim sledi funkcija Lock-on
AF, ter samodejno prireže in shrani še ena kopija posnetka
z ustreznejšo kompozicijo.
(Off/Auto)
Auto Mode
Fotografirate lahko s funkcijo Intelligent Auto ali
Superior Auto.
(Intelligent Auto/Superior Auto)
Scene Selection
S to funkcijo se izberejo prednastavljene nastavitve,
ki ustrezajo različnim prizorom.
(Portrait/Sports Action/Macro/Landscape/Sunset/
Night Scene/Hand-held Twilight/Night Portrait/
Anti Motion Blur)
Movie
S to funkcijo se izbere način osvetlitve, ki ustreza vašemu
motivu ali učinku.
(Program Auto/Aperture Priority/Shutter Priority/
Manual Exposure)
SI
33
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati z gumbom MENU
SteadyShot
Nastavi učinek SteadyShot za snemanje fotografij ali filmov.
S to funkcijo se zmanjša zamegljenost zaradi tresenja
fotoaparata, kadar med fotografiranjem držite fotoaparat
v roki.
(On/Off)
SteadyShot Settings
S to funkcijo se določijo nastavitve SteadyShot.
(SteadyShot Adjust./SteadyS. Focal Len.)
Color Space
S to funkcijo se spremeni paleta barv, ki se lahko
reproducirajo.
(sRGB/AdobeRGB)
Auto Slow Shut.
S to funkcijo se nastavi možnost, ki samodejno prilagodi
hitrost zaklopa glede na svetlost okolja v načinu filma.
(On/Off)
Audio Recording
S to funkcijo se določi, ali se pri snemanju filma
posname zvok.
(On/Off)
Audio Rec Level
S to funkcijo se prilagodi raven snemanja zvoka med
snemanjem filmov.
(od 0 do 31)
Audio Out Timing
S to funkcijo se določi časovna nastavitev avdio izhoda med
snemanjem filmov.
(Live/Lip Sync)
Wind Noise Reduct.
S to funkcijo se zmanjša šum vetra med snemanjem filma.
(On/Off)
Memory recall
S to funkcijo se prikličejo nastavitve, predhodno registrirane
v [Memory].
(1/2/M1-M4)
Memory
S to funkcijo se registrirajo želeni načini ali nastavitve
fotoaparata.
(1/2/M1-M4)
(Custom Settings)
Zebra
MF Assist
Focus Magnif. Time
SI
34
S to funkcijo se prikažejo črte za prilagoditev svetlosti.
(Off/70 do 100/100+)
S to funkcijo se prikaže povečana slika pri ročnem ostrenju.
(On/Off)
S to funkcijo se nastavi, kako dolgo bo slika prikazana
v povečani obliki.
(2 Sec/5 Sec/No Limit)
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati z gumbom MENU
Grid Line
S to funkcijo se prikaže mrežo, ki omogoča poravnavo
s strukturami v motivu.
(Rule of 3rds Grid/Square Grid/Diag. + Square Grid/Off)
Marker Display
S to funkcijo nastavite, ali želite na monitorju med
snemanjem filmov prikazati označevalnik.
(On/Off)
Marker Settings
S to funkcijo nastavite označevalnik, prikazan na monitorju
med snemanjem filmov.
(Center/Aspect/Safety Zone/Guideframe)
Audio Level Display
S to funkcijo se nastavi prikaz ravni zvoka.
(On/Off)
Auto Review
S to funkcijo se nastavi samodejni pregled zajete slike
po fotografiranju.
(10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off)
DISP Button
S to funkcijo se izbere vrsto informacij, ki se prikažejo
na zaslonu ali v iskalu s pritiskom gumba DISP na
izbirnem kolescu.
(Monitor/Finder)
Peaking Level
S to funkcijo se pri ročnem ostrenju poudari robove
izostrenih delov s posebno barvo.
(High/Mid/Low/Off)
Peaking Color
S to funkcijo se nastavi barva poudarjanja robov.
(Red/Yellow/White)
Exposure Set. Guide
S to funkcijo se nastavi vodnik pri spremembi nastavitev
osvetlitve na zaslonu za fotografiranje.
(Off/On)
Live View Display
S to funkcijo se določi, ali se nastavitve, kot je izravnava
osvetlitve, prikažejo na zaslonu.
(Setting Effect ON/Setting Effect OFF)
Disp. cont. AF area
Določa, ali je v načinu [Continuous AF] prikazano
območje ostrenja.
(On/Off)
Phase Detect. Area
S to funkcijo se nastavi območje AF z zaznavanjem faz.
(On/Off)
Pre-AF
Zoom Setting
S to funkcijo se določi, ali se izvede samodejno ostrenje,
preden sprožilo pritisnete do polovice.
(On/Off)
S to funkcijo se določi, ali se pri uporabi zooma uporabita
Clear Image Zoom in Digital Zoom.
(Optical zoom only/On:ClearImage Zoom/On:Digital Zoom)
SI
35
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati z gumbom MENU
Eye-Start AF
S to funkcijo se določi, ali se uporablja samodejno ostrenje
pri gledanju skozi iskalo, kadar je pritrjen prilagojevalnik
za namestitev LA-EA2/LA-EA4 (naprodaj posebej).
(On/Off)
FINDER/MONITOR
S to funkcijo se nastavi način za preklapljanje med iskalom
in monitorjem.
(Auto/Viewfinder/Monitor)
Release w/o Lens
Nastavi, ali se lahko zaklop odpre, kadar objektiv ni pritrjen.
(Enable/Disable)
AF w/ shutter
S to funkcijo se določi, ali se izvede AF, ko sprožilo pritisnete
do polovice. Ta način je uporaben, ko želite ostrenje in
osvetlitev prilagoditi ločeno.
(On/Off)
AEL w/ shutter
S to funkcijo določite, ali se ob pritisku sprožila do polovice
prilagodi osvetlitev. Ta način je priročen, ko želite ostrenje
in osvetlitev prilagoditi ločeno.
(Auto/On/Off)
e-Front Curtain Shut.
S to funkcijo se določi, ali se uporabi funkcija elektronskega
sprednjega zavesnega zaklopa.
(On/Off)
S. Auto Img. Extract.
Nastavi, ali naj se vse slike, ki so bile neprekinjeno posnete
v funkciji [Superior Auto], shranijo ali ne.
(Auto/Off)
Exp.comp.set
S to funkcijo se določi, ali se izravnava osvetlitve izrazi pri
izravnavi bliskavice.
(Ambient&flash/Ambient only)
Reset EV Comp.
S to funkcijo se določi, ali naj se ohrani vrednost osvetlitve,
nastavljena brez gumba za osvetlitev, ali pa se vrednost
osvetlitve po izklopu fotoaparata ponastavi na 0.
(Maintain/Reset)
Bracket order
S to funkcijo se nastavi vrstni red zaporednega fotografiranja
s spreminjanjem osvetlitve in nastavitve beline.
(0 t – t +/– t 0 t +)
Face Registration
S to funkcijo se registrira ali spremeni oseba, ki ima prednost
pri ostrenju.
(New Registration/Order Exchanging/Delete/Delete All)
APS-C Size Capture
S to funkcijo se nastavi, ali snemanje poteka z območjem,
enakovrednim velikosti APS-C.
(On/Auto/Off)
SI
36
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati z gumbom MENU
AF Micro Adj.
Ta funkcija omogoča podrobno prilagajanje položaja
ostrenja, kadar je pritrjen prilagojevalnik za namestitev
LA-EA2/LA-EA4 (naprodaj posebej).
(AF Adjustment Set./amount/Clear)
Lens Comp.
Izravna popačenje na zaslonu, ki ga povzroča pritrjeni
objektiv.
(Shading Comp./Chro. Aber. Comp./Distortion Comp.)
Function Menu Set.
S to funkcijo se prilagodijo prikazane funkcije, kadar je
pritisnjen gumb Fn (funkcija).
(Drive Mode/Flash Mode/Flash Comp./Focus Mode/
Focus Area/Exposure Comp./ISO/Metering Mode/
White Balance/DRO/Auto HDR/Creative Style/Shoot Mode/
Picture Effect/Picture Profile/Center Lock-on AF/Smile/
Face Detect./
Soft Skin Effect/
Auto Obj. Framing/
Image Size/
Aspect Ratio/
Quality/SteadyShot/
SteadyShot Adjust./SteadyS. Focal Len./Audio Rec Level/
Zebra/Grid Line/
Marker Display/Audio Level Display/
Peaking Level/Peaking Color/Not set)
Custom Key Settings
Z dodeljevanjem funkcij določenim tipkam lahko pospešite
delovanje tako, da te tipke pritisnete.
(Control Wheel/Custom Button 1/Custom Button 2/
Custom Button 3/Custom Button 4/Center Button/
Left Button/Right Button/Down Button/AEL Button/
AF/MF Button/Focus Hold Button*)
* Gumbu za zaklep ostrenja na objektivu lahko dodelite
funkcijo.
Dial Setup
S to možnostjo nastavite funkcije sprednjega in zadnjega
izbirnika, kadar je način osvetlitve nastavljen na M. Izbirnike
lahko uporabljate za prilagajanje hitrosti zaklopa in zaslonke.
(
SS
F/no. /
F/no.
SS)
Dial Ev Comp
Ta funkcija izravnava osvetlitev prek sprednjega ali zadnjega
izbirnika.
(Off/
Front dial/
Rear dial)
Zoom Ring Rotate
Ta funkcija dodeli povečanje/pomanjšanje smeri vrtenja
objektiva z zoomom. Ta funkcija je na voljo samo pri
objektivih s samodejnim zoomom, združljivih s to funkcijo.
(Left(W)/Right(T) ali Right(W)/Left(T))
SI
37
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati z gumbom MENU
MOVIE Button
Ta funkcija omogoča ali onemogoča gumb MOVIE.
(Always/Movie Mode Only)
Dial / Wheel Lock
S to funkcijo se nastavi, ali se s pritiskom in pridržanjem
gumba Fn onemogoči sprednji ali zadnji izbirnik oziroma
izbirno kolesce.
(Lock/Unlock)
(Wireless)
Send to Smartphone
S to funkcijo se slike prenesejo v pametni telefon za prikaz.
(Select on This Device/Select on Smartphone)
Send to Computer
S to funkcijo se slike varnostno kopirajo v računalnik,
povezan z omrežjem.
View on TV
Slike si lahko ogledate na televizorju, ki se lahko poveže
z omrežjem.
One-touch(NFC)
S to funkcijo se možnosti One-touch (NFC) dodeli ena
aplikacija. Aplikacijo lahko med fotografiranjem prikličete
tako, da se s pametnim telefonom z omogočeno funkcijo
NFC dotaknete fotoaparata.
Airplane Mode
V tej napravi lahko nastavite, da brezžična komunikacija
ne deluje.
(On/Off)
WPS Push
Dostopovno točko za fotoaparat lahko preprosto registrirate
tako, da pritisnete gumb WPS.
Access Point Set.
Dostopovno točko lahko registrirate ročno.
Edit Device Name
Ime naprave lahko spremenite s funkcijo Wi-Fi Direct itd.
Disp MAC Address
S to funkcijo se prikaže naslov MAC fotoaparata.
SSID/PW Reset
S to funkcijo se ponastavita SSID in geslo za povezavo
s pametnim telefonom.
Reset Network Set.
S to funkcijo se ponastavijo vse omrežne nastavitve.
(Application)
Želene funkcije lahko dodate v fotoaparat tako, da se prek interneta povežete s spletnim mestom za prenos aplikacij PlayMemories Camera Apps™.
• V tem fotoaparatu je predhodno nameščena vgrajena aplikacija,
imenovana [Smart Remote Embedded], ki omogoča upravljanje
fotoaparata prek pametnega telefona. Predhodno nameščena aplikacija
[Smart Remote Embedded] se ne bo izbrisala niti če pritisnete gumb
MENU t
(Setup) t [Setting Reset] t [Initialize].
SI
38
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati z gumbom MENU
(Playback)
Delete
S to funkcijo se izbriše slika.
(Multiple Img./All in this Folder/All with this date)
View Mode
Ta funkcija predvaja slike, posnete na določen datum,
ali iz določene mape fotografij in filmov.
(Date View/Folder View(Still)/Folder View(MP4)/
AVCHD View/XAVC S View)
Image Index
S to funkcijo se prikaže več slik hkrati.
(9 Images/25 Images)
Display Rotation
S to funkcijo se nastavi smer predvajanja posnete slike.
(Auto/Manual/Off)
Slide Show
S to funkcijo se predvaja diaprojekcija.
(Repeat/Interval)
Rotate
S to funkcijo se sliko obrne.
Enlarge Image
Ta funkcija poveča predvajane slike.
4K Still Image PB
Omogoča prikaz fotografij z ločljivostjo 4K televizorju
s povezavo HDMI, ki podpira 4K.
Protect
S to funkcijo se zaščiti slike.
(Multiple Img./All in this Folder/All with this date/
Cancel All in this Folder/Cancel All with this date)
Specify Printing
S to funkcijo se fotografiji doda oznaka za naročilo tiskanja.
(Multiple Img./Cancel All/Print Setting)
(Setup)
Monitor Brightness
S to funkcijo se nastavi svetlost zaslona.
(Manual/Sunny Weather)
Viewfinder Bright.
S to funkcijo se nastavi svetlost elektronskega iskala.
(Auto/Manual)
Finder Color Temp.
S to funkcijo se nastavi temperatura barve iskala.
Volume Settings
S to funkcijo se nastavi glasnost za predvajanje filma.
Audio signals
Ta funkcija nastavi, ali se med delovanjem samodejnega
ostrenja ali samosprožilca oddajajo zvočni signali.
(On/Off)
Upload Settings
S to funkcijo se nastavi možnost prenosa iz fotoaparata,
če uporabljate kartico Eye-Fi.
(On/Off)
SI
39
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati z gumbom MENU
Tile Menu
S to funkcijo se določi, ali se prikaže ploščični meni vsakič,
ko pritisnete gumb MENU.
(On/Off)
Mode Dial Guide
S to funkcijo se vklopi ali izklopi vodnik gumba za izbiro
načina (obrazložitev posameznih načinov fotografiranja).
(On/Off)
Delete confirm.
S to funkcijo se določi, ali je na zaslonu za potrditev brisanja
predhodno izbrana funkcija za brisanje ali preklic.
(»Delete« first /»Cancel« first)
Display Quality
S to funkcijo se nastavi kakovost prikaza.
(High/Standard)
Pwr Save Start Time
S to funkcijo nastavite časovni interval, po katerem izdelek
samodejno preklopi v način varčevanja z energijo.
(30 Min/5 Min/2 Min/1 Min/10 Sec)
PAL/NTSC Selector*2
Če v napravi spremenite format TV, je mogoče snemanje
v drugačnem filmskem formatu.
Cleaning Mode
Ta funkcija zažene način čiščenja za čiščenje slikovnega
senzorja.
Demo Mode
S to funkcijo se vklopi/izklopi predstavitveno predvajanje
filma.
(On/Off)
TC/UB Settings
Ta funkcija nastavi časovno kodo (TC) in uporabniški
bit (UB).
(TC/UB Disp. Setting/TC Preset/UB Preset/TC Format/
TC Run/TC Make/UB Time Rec)
Remote Ctrl
Ta funkcija nastavi, ali se uporablja infrardeči daljinski
upravljalnik.
(On/Off)
HDMI Settings
S to funkcijo se nastavijo nastavitve HDMI.
(HDMI Resolution/
24p/60p Output*1/
HDMI Info. Display/
TC Output/
REC Control/
CTRL FOR HDMI)
USB Connection
S to funkcijo se nastavi način povezave USB.
(Auto/Mass Storage/MTP/PC Remote)
USB LUN Setting
S to funkcijo se poveča združljivost z omejitvijo funkcij
povezave USB. Nastavite na [Multi] pod običajnimi pogoji
in na [Single] le takrat, ko povezave med kamero in
računalnikom ali komponento AV ni mogoče vzpostaviti.
(Multi/Single)
SI
40
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati z gumbom MENU
Language
S to funkcijo se izbere jezik.
Date/Time Setup
S to funkcijo se nastavi datum in čas ter čas prestavi na
zimski/poletni čas.
Area Setting
S to funkcijo se nastavi lokacija uporabe.
Format
S to funkcijo se formatira pomnilniška kartica.
File Number
S to funkcijo se določi način, ki se uporabi za dodelitev številk
datotek fotografijam in filmom.
(Series/Reset)
Select REC Folder
S to funkcijo se spremeni izbrana mapa za shranjevanje
fotografij in filmov (MP4).
New Folder
S to funkcijo se ustvari nova mapa za shranjevanje fotografij
in filmov (MP4).
Folder Name
S to funkcijo se nastavi format mape za fotografije.
(Standard Form/Date Form)
Recover Image DB
S to funkcijo se obnovi datoteka zbirke podatkov slik ter
omogoči snemanje in predvajanje.
Display Media Info.
S to funkcijo se prikaže preostali čas snemanja filmov in
število fotografij, ki jih je mogoče posneti, na pomnilniški
kartici.
Version
S to funkcijo se prikaže različica programske opreme
fotoaparata.
Certification Logo*3
Certifikat je lahko prikazan v fotoaparatu.
Setting Reset
S to funkcijo se obnovijo nastavitve na privzete vrednosti.
Izberite [Initialize], če želite vse nastavitve vrniti na privzete
vrednosti.
(Initialize/Camera Settings Reset)
*1 Samo za modele, združljive s 1080 60i.
*2 Samo za modele, združljive s 1080 50i.
Če preklopite ta element, boste pomnilniško kartico morali formatirati v nastavitvi,
združljivi s sistemom PAL ali NTSC. Filmov, posnetih s sistemom NTSC morda ne
bo mogoče predvajati na televizorju s sistemom PAL.
*3 Samo za modele zunaj Japonske.
SI
41
Uporaba vgrajenega vodnika
In-Camera Guide
Vodnik »In-Camera Guide« lahko želenemu gumbu dodelite v možnosti
[Custom Key Settings].
Vodnik »In-Camera Guide« prikazuje razlage trenutno izbranih funkcij
menija ali nastavitev.
Gumb MENU t
(Custom Settings) t [Custom Key Settings] t
Izberite želeni gumb, dodeljen funkciji. t [In-Camera Guide]
Pritisnite gumb MENU in z izbirnim kolescem izberite element na zaslonu
MENU, za katerega želite prikazati razlago, nato pritisnite gumb, ki mu je
dodeljen vodnik [In-Camera Guide].
SI
42
Priprava fotoaparata
Polnjenje paketa baterij
Pred prvo uporabo fotoaparata napolnite paket baterij NP-FW50
(priložen).
Paket baterij InfoLITHIUM™ lahko polnite, tudi če ni bil povsem
izpraznjen.
Uporabljate ga lahko, tudi če ni bil povsem napolnjen.
Paket baterij se postopoma prazni, tudi kadar ga ne uporabljate. Če ne želite
zamuditi priložnosti za dober posnetek, pred fotografiranjem znova
napolnite paket baterij.
1 Nastavite stikalo ON/OFF (Vklop) na OFF.
2 Potisnite vzvod, da se odpre pokrov.
3 V celoti vstavite paket baterij in z robom
zaklepni vzvod
baterij potisnite zaklepni vzvod
navznoter.
SI
43
Polnjenje paketa baterij
4 Zaprite pokrov.
5 Povežite fotoaparat z omrežnim napajalnikom (priložen) prek
kabla micro-USB (priložen) in priklopite napajalnik v (stensko)
električno vtičnico.
Lučka za polnjenje zasveti oranžno
in fotoaparat se začne polniti.
• Med polnjenjem baterije mora
biti fotoaparat izklopljen.
• Če lučka za polnjenje utripa in
postopek polnjenja še ni dokončan,
odstranite ter znova vstavite
paket baterij.
• Za države/regije, ki niso ZDA in
Kanada: priključite napajalni kabel
v omrežni napajalnik in nato omrežni
napajalnik povežite v (stensko)
električno vtičnico.
SI
44
Lučka za polnjenje
Sveti: polnjenje
Ne sveti: postopek polnjenja je dokončan
Utripa:
prišlo je do napake pri polnjenju ali je bil
postopek polnjenja začasno zaustavljen,
ker fotoaparat ni v ustreznem
temperaturnem obsegu
Polnjenje paketa baterij
Opombe
• Če je omrežni napajalnik priklopljen v (stensko) električno vtičnico in lučka
za polnjenje na fotoaparatu utripa, je postopek polnjenja začasno zaustavljen,
ker je temperatura zunaj priporočenega obsega. Ko je temperatura znova znotraj
ustreznega temperaturnega obsega, se postopek polnjenja nadaljuje. Priporočamo,
da paket baterij polnite pri temperaturi od 10 do 30 °C.
• Priklopite omrežni napajalnik (priložen) v najbližjo (stensko) električno vtičnico.
Če pri uporabi omrežnega napajalnika pride do okvare, takoj izvlecite vtič iz
(stenske) električne vtičnice, da prekinete povezavo z virom napajanja.
• Kadar paket baterij polnite prvič ali če fotoaparata niste uporabljali dlje časa, lahko
lučka za polnjenje utripa hitro. V tem primeru odstranite paket baterij iz fotoaparata
in ga znova vstavite za ponovno polnjenje.
• Baterije, ki je ne uporabljate, ne polnite neprekinjeno ali večkrat, če je že povsem
ali skoraj napolnjena. Tako se lahko poslabša njena zmogljivost.
• Po dokončanem postopku polnjenja odklopite omrežni napajalnik iz (stenske)
električne vtičnice.
• Uporabljajte samo originalne pakete baterij, kabel micro USB (priložen) in omrežni
napajalnik (priložen) podjetja Sony.
Čas polnjenja (popolna napolnitev)
Čas polnjenja z omrežnim napajalnikom (priložen) je približno 150 minut.
Opombe
• Zgoraj omenjeni čas polnjenja velja za napolnitev povsem izpraznjenega paketa
baterij pri temperaturi 25 °C. V nekaterih okoliščinah ali pod posebnimi pogoji
uporabe lahko polnjenje traja dlje.
SI
45
Polnjenje paketa baterij
Polnjenje prek povezave z računalnikom
Paket baterij lahko polnite tudi, če povežete fotoaparat in računalnik
s kablom mikro USB. Fotoaparat in računalnik povežite, ko je fotoaparat
izklopljen.
Opombe
• Če je fotoaparat povezan s prenosnim računalnikom, ki ni priključen na vir
napajanja, se baterija računalnika prazni. Dolgotrajnejše polnjenje na ta način
ni priporočeno.
• Če je med računalnikom in fotoaparatom vzpostavljena povezava USB,
ne vklapljajte/izklapljajte računalnika, ne zaganjajte ga znova in ga ne preklapljajte
iz stanja spanja. Če to storite, lahko pride do okvare. Pred vklopom/izklopom
računalnika, vnovičnim zagonom ali preklopom računalnika iz stanja spanja
prekinite povezavo s fotoaparatom.
• Za polnjenje prek prilagojenega ali spremenjenega računalnika ne dajemo nobenih
zagotovil.
Preverjanje preostale ravni napolnjenosti baterije
Na zaslonu je prikazan indikator preostale ravni napolnjenosti.
Visoka
Nizka
Opombe
• Raven napolnjenosti v določenih okoliščinah morda ni pravilna.
SI
46
Polnjenje paketa baterij
Odstranitev paketa baterij
Izklopite fotoaparat. Prepričajte se, da je
lučka za dostop (stran 14) izklopljena,
pomaknite zaklepni vzvod v smeri
puščice in izvlecite paket baterij.
Pazite, da vam paket baterij ne pade iz rok.
Zaklepni vzvod
SI
47
Vstavljanje pomnilniške kartice
(naprodaj posebej)
1 Potisnite vzvod, da se odpre pokrov.
2 Vstavite pomnilniško kartico.
• Pomnilniško kartico vstavite tako,
da je prirezani vogal pravilno usmerjen
(kot na sliki) in se kartica zaskoči.
Prirezani vogal mora biti pravilno usmerjen.
3 Zaprite pokrov.
Odstranitev pomnilniške kartice
Prepričajte se, da je lučka za dostop (stran 14) izklopljena, in nato enkrat
potisnite pomnilniško kartico navznoter.
SI
48
Vstavljanje pomnilniške kartice (naprodaj posebej)
Podprte pomnilniške kartice
S tem fotoaparatom lahko uporabljate naslednje vrste pomnilniških kartic.
Vendar pravilnega delovanja ni mogoče zajamčiti za vse vrste
pomnilniških kartic.
Pomnilniška kartica
Memory Stick PRO Duo™
A
Za slike
Za filme
(samo Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick XC-HG Duo™
B
Pomnilniška kartica SD
(razred 4 ali hitrejši)
Pomnilniška kartica SDHC
(razred 4 ali hitrejši)
Pomnilniška kartica SDXC
(razred 4 ali hitrejši)
• V tem priročniku se za izdelke v tabeli uporabljajo ti skupni izrazi:
A: Memory Stick PRO Duo media
B: kartica SD
Pri snemanju filmov v formatu XAVC S
Uporabljajte naslednje pomnilniške kartice:
– pomnilniška kartica SDXC (64 GB ali več in razred 10 ali hitrejša)
– pomnilniška kartica SDXC (64 GB ali več in UHS-I (U1))
– Memory Stick XC-HG Duo media
Opombe
• Posnetkov, shranjenih v mediju Memory Stick XC-HG Duo media ali pomnilniški
kartici SDXC, ni mogoče uvoziti ali predvajati v računalnikih ali napravah AV, ki ne
podpirajo sistema exFAT*. Preden povežete napravo s fotoaparatom, preverite, ali
podpira sistem exFAT. Če s fotoaparatom povežete nezdružljivo napravo, se morda
prikaže poziv za formatiranje kartice.
Ob morebitnem prejetju tega poziva ne formatirajte kartice, saj boste izbrisali vse
podatke na njej.
* exFAT je datotečni sistem, ki ga uporabljajo Memory Stick XC-HG Duo media in
pomnilniške kartice SDXC.
SI
49
Nameščanje objektiva
Pred nameščanjem ali odstranjevanjem objektiva premaknite stikalo za
vklop v položaj OFF.
1 Odstranite zaščitni pokrov z ohišja
sprednji pokrov objektiva
fotoaparata in pokrov z zadnje
strani objektiva.
• Objektiv zamenjajte hitro in v okolju,
kjer ni prahu, ter pri tem pazite,
da v notranjost fotoaparata ne prodre
prah ali umazanija.
• Pred fotografiranjem odstranite
pokrov s sprednje strani objektiva.
zaščitni
pokrov ohišja
fotoaparata
zadnji pokrov objektiva
2 Namestite objektiv, tako da poravnate
beli oznaki (za namestitev) na objektivu
in fotoaparatu.
• Fotoaparat z objektivom obrnite proti
tlom, da preprečite nabiranje prahu
v notranjosti fotoaparata.
beli oznaki
3 Objektiv rahlo potisnite proti
fotoaparatu in ga zavrtite v smeri
urnega kazalca, dokler se ne zaskoči.
• Pazite, da je objektiv pri nameščanju
obrnjen naravnost.
SI
50
Nameščanje objektiva
Opombe
• Med nameščanjem objektiva ne držite gumba za sprostitev objektiva.
• Pri nameščanju objektiva ne uporabljajte sile.
• Prilagojevalnik za namestitev (naprodaj posebej) zahteva uporabo objektiva
A-mount (naprodaj posebej). Informacije o uporabi prilagojevalnika za namestitev
so na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena prilagojevalniku za namestitev.
• Če želite fotografirati v polnem formatu, uporabite objektiv za fotoaparat
polnega formata.
• Ko prenašate fotoaparat z nameščenim objektivom, čvrsto držite tako fotoaparat
kot objektiv.
• Ne držite objektiva za del, ki je podaljšan za namene prilagoditve zooma ali ostrenja.
Odstranjevanje objektiva
1 Pritisnite gumb za odstranitev
objektiva do konca in zavrtite objektiv
v nasprotni smeri urnega kazalca,
dokler se ne ustavi.
gumb za sprostitev objektiva
2 Pritrdite sprednji in zadnji pokrov
objektiva ter zaščitni pokrov
ohišja fotoaparata.
• Preden namestite pokrove, z njih
odstranite ves prah in druge delce.
Opombe glede zamenjave objektiva
Če pri zamenjavi objektiva prah ali umazanija prodre v notranjost
fotoaparata in prekrije površino slikovnega senzorja (del, ki pretvori
svetlobni signal v električnega), se lahko na sliki pojavijo temne lise,
odvisno od okolja, v katerem fotografirate.
Pazite, da pri nameščanju/odstranjevanju objektiva objektiv zamenjate
hitro in v okolju, kjer ni prahu.
SI
51
Nastavitev datuma in časa
Ob prvem vklopu fotoaparata ali po vključitvi funkcij se prikaže zaslon za
nastavitev datuma in časa.
1 Vklopite fotoaparat, tako da
premaknete stikalo za vklop
v položaj ON.
Prikaže se zaslon za nastavitev datuma
in časa.
• Fotoaparat izklopite tako, da stikalo
za vklop premaknete v položaj OFF.
2 Preverite, ali je na zaslonu izbrana
možnost [Enter], in nato pritisnite z
na izbirnem kolescu.
3 Izberite želeno geografsko lokacijo in nato pritisnite z.
4 Pritisnite v/V na izbirnem kolescu ali izberite element nastavitve
z obračanjem izbirnega kolesca in pritisnite z.
5 Pritisnite v/V/b/B ali izberite želeno nastavitev z obračanjem izbirnega
kolesca in pritisnite z.
6 Ponovite 4. in 5. korak, da nastavite druge možnosti, in nato izberite
[Enter] ter pritisnite z na izbirnem kolescu.
Preklic postopka nastavitve datuma in časa
Pritisnite gumb MENU.
SI
52
Nastavitev datuma in časa
Preverjanje ali vnovična nastavitev datuma/časa in območja
Ob prvem vklopu fotoaparata ali izpraznitvi notranje rezervne
akumulatorske baterije se samodejno prikaže zaslon za nastavitev
datuma in časa. Če želite ponastaviti datum in čas, uporabite meni.
Gumb MENU t
(Setup) t
[Date/Time Setup] ali [Area Setting]
gumb MENU
Opombe
• Ta fotoaparat nima funkcije za vstavljanje datuma na sliko. Z možnostjo
PlayMemories Home (stran 78) lahko vstavite datum in shranite oziroma
natisnete sliko.
Nastavitev hranjenja podatkov o datumu in času
Ta fotoaparat ima notranjo akumulatorsko baterijo, ki hrani podatke
o datumu in času ter drugih nastavitvah neodvisno od tega, ali je
fotoaparat vklopljen in paket baterij nameščen.
SI
53
Jasno fotografiranje brez tresenja
fotoaparata
Tresenje fotoaparata pomeni neželeno premikanje fotoaparata po pritisku
sprožila, zaradi česar je slika zamegljena.
Če želite zmanjšati tresenje fotoaparata, upoštevajte navodila spodaj.
Opozorilni indikator za tresenje fotoaparata
Kadar je lahko fotoaparat izpostavljen
tresenju, utripa indikator
(opozorilo za tresenje
fotoaparata). V takem primeru
uporabite stojalo ali bliskavico.
Indikator
fotoaparata)
(opozorilo za tresenje
Opombe
• Opozorilni indikator za tresenje fotoaparata se ne prikaže v naslednjih primerih:
– Če je način osvetlitve nastavljen na M/S ali med snemanjem videa.
– Če je način za pregledovanje nastavljen na [No Disp. Info.], [Level] ali
[Histogram].
Uporaba funkcije SteadyShot
S to funkcijo lahko fotografirate z optimalno izravnavo tresenja fotoaparata
za uporabljeni objektiv.
1 Gumb MENU t
(Camera Settings) t [SteadyShot] t [On].
2 [SteadyShot Settings] t [SteadyShot Adjust.] t Izberite želeno
nastavitev.
SI
54
Jasno fotografiranje brez tresenja fotoaparata
Auto
Analizira informacije o objektivu in samodejno izravna
tresenje fotoaparata.
Manual
Izravna tresenje fotoaparata glede na goriščno razdaljo,
nastavljeno z možnostjo [SteadyS. Focal Len.] (8mm –
1000mm).
• Nastavite goriščno razdaljo objektiva za fotografiranje.
Opombe
• Funkcija SteadyShot morda ne bo delovala optimalno, če ste fotoaparat pravkar
vklopili, če ste ga pravkar usmerili proti objektu ali če ste sprožilo pritisnili do konca,
ne da bi na polovici pritiska počakali.
• Če uporabljate stojalo, izklopite funkcijo SteadyShot, ker lahko pride do okvare
funkcije SteadyShot.
• Če fotoaparat od objektiva ne more pridobiti informacije o goriščni razdalji, funkcija
SteadyShot ne deluje pravilno. Možnost [SteadyShot Adjust.] nastavite na [Manual],
možnost [SteadyS. Focal Len.] pa tako, da ustreza uporabljenemu objektivu.
• Če fotoaparat od objektiva ne more pridobiti informacije o goriščni razdalji ali če
je možnost [SteadyShot Adjust.] nastavljena na [Manual], se trenutno nastavljena
vrednost goriščne razdalje SteadyShot prikaže ob simbolu
.
• Če na primer uporabljate objektiv Sony s telekonverterjem, nastavite možnost
[SteadyShot Adjust.] na [Manual] in nastavite goriščno razdaljo.
SI
55
Jasno fotografiranje brez tresenja fotoaparata
Pravilno držanje fotoaparata
Stabilizirajte zgornji del telesa in se postavite tako, da se fotoaparat ne
bo premikal.
Način iskala
Način iskala
(navpični položaj)
Način monitorja
Točka 1
Z eno roko držite držalo fotoaparata, z drugo roko pa podprite objektiv.
Točka 2
Trdno stojite na tleh z nogami v širini ramen.
Točka 3
Komolce rahlo prislonite k telesu.
Če fotografirate kleče, zgornji del telesa stabilizirajte tako, da komolec
naslonite na koleno.
SI
56
Odstranitev pokrovčka okularja
Če na fotoaparat nameščate kotno iskalo FDA-A1AM (naprodaj posebej),
odstranite pokrovček okularja.
Prste postavite pod pokrovček okularja
in ga potisnite navzgor.
Opombe
• Če je na fotoaparatu nameščeno kotno iskalo FDA-A1AM (naprodaj posebej),
preklopite prikaz med iskalom in zaslonom tako, da nastavite [FINDER/
MONITOR] v možnosti
(Custom Settings).
SI
57
Zajemanje in pregledovanje slik
Fotografiranje
Fotoaparat v načinu [Auto Mode] analizira objekt in omogoča
fotografiranje z ustreznimi nastavitvami.
1 Vklopite fotoaparat, tako da premaknete stikalo za vklop v položaj ON.
2 Nastavite gumb za izbiro načina
na
(Auto Mode).
3 Poglejte skozi iskalo in pridržite fotoaparat.
4 Določite velikost objekta.
Če uporabljate objektiv z vzvodom
za zoom:
premaknite vzvod za zoom.
Če uporabljate objektiv z obročem
za zoom:
zavrtite obroč za zoom.
• Ko je nameščen objektiv s stalno
goriščno razdaljo, optični zoom ni
na voljo.
• Če je razpon optičnega zooma
presežen, ko je nameščen objektiv
s samodejnim zoomom, fotoaparat
samodejno preklopi na zoom, ki ni
optični zoom.
SI
58
obroč za zoom
Fotografiranje
5 Pritisnite sprožilo do polovice,
da izostrite motiv.
• Ko je slika izostrena, se predvaja
kratek zvočni signal in zasveti
indikator z ali
.
6 Pritisnite sprožilo do konca, da zajamete sliko.
• Če je pri fotografiranju obrazov, motivov od blizu (makro) ali motivov,
ki jim sledi funkcija Zaklep AF, možnost [Auto Obj. Framing] nastavljena
na [Auto], fotoaparat analizira prizor in samodejno prireže zajeto
fotografijo ter ustvari ustrezno kompozicijo. Shranita se tako izvirna
kot prirezana fotografija.
SI
59
Snemanje filmov
1 Za začetek snemanja pritisnite
gumb MOVIE.
• Če je možnost [MOVIE Button]
v privzetih nastavitvah nastavljena
na [Always], lahko na snemanje
filmov preklopite v katerem koli
snemalnem načinu.
gumb MOVIE
2 Če želite zaustaviti snemanje, znova pritisnite gumb MOVIE.
Opombe
• Med snemanjem filma lahko s fotoaparatom posnamete tudi zvok delovanja
fotoaparata. Če želite onemogočiti snemanje zvoka, možnost [Audio Recording]
nastavite na [Off] (stran 34).
• Če pri uporabi objektiva z zoomom Power ne želite, da se med snemanjem filma
posname zvok delovanja obroča za zoom, je priporočljivo, da pri snemanju filmov
uporabljate vzvod za zoom. Premaknite vzvod za zoom tako, da prst nalahno
položite na vzvod in vzvod upravljate brez hitrih gibov.
• Neprekinjeni čas snemanja filma je odvisen od temperature okolja ali stanja
fotoaparata. Preberite razdelek »Opombe glede neprekinjenega snemanja«
(stran 84).
• Če se prikaže ikona
, je temperatura fotoaparata previsoka. Izklopite fotoaparat
in počakajte, da se temperatura zniža.
• Pri dolgotrajnejšem neprekinjenem snemanju se fotoaparat segreje. To je običajno.
Prikaže se lahko tudi sporočilo [Internal temp. high. Allow it to cool.]. V tem
primeru izklopite fotoaparat in počakajte, da bo spet pripravljen za zajemanje
posnetkov.
• Pri snemanju se lahko posname zvok zaponk naramnega paščka, kar je odvisno
od primera.
SI
60
Predvajanje fotografij
1 Pritisnite gumb
.
gumb
2 Izberite sliko z gumboma b/B na izbirnem kolescu.
• Če želite predvajati filme, pritisnite z na izbirnem kolescu.
Če pri predvajanju filma pritisnete gumb V na izbirnem kolescu, se prikaže
nadzorna plošča.
Nadzorna plošča
Dejanje med predvajanjem filma
N
predvajanje
X
začasna zaustavitev
M
hitro pomikanje naprej
m
hitro pomikanje nazaj
T
počasno pomikanje naprej
t
počasno pomikanje nazaj
>
naslednji film
.
prejšnji film
C
po sličicah naprej
c
po sličicah nazaj
nastavitve glasnosti
zapre nadzorno ploščo
Opombe
• Ta fotoaparat morda ne bo predvajal filmov, posnetih z drugimi napravami.
SI
61
Predvajanje fotografij
Preklapljanje med fotografijami in filmi
Za predvajanje fotografij možnost [View Mode] nastavite na [Folder
View(Still)], za predvajanje filmov pa možnost [View Mode] nastavite
na [Folder View(MP4)], [AVCHD View] ali [XAVC S View]. Če izberete
[Date View], bodo na zaslonu prikazani fotografije in filmi, ki bodo
razvrščeni po datumu.
Gumb MENU t
SI
62
(Playback) t [View Mode] t Izberite želeni način.
Brisanje slik
Ko sliko izbrišete, je ni mogoče več obnoviti. Pred nadaljevanjem se
prepričajte, da želite izbrisati posnetek.
1 Ko je prikazana slika, ki jo želite
izbrisati, pritisnite gumb
(Izbriši).
gumb
(Izbriši)
2 Z gumbom v/V na izbirnem kolescu izberite [Delete] in nato pritisnite z.
• Če želite izbrisati več slik hkrati, pritisnite gumb MENU t
(Playback) t [Delete].
Opombe
• Zaščitenih slik ni mogoče izbrisati.
SI
63
Izbira načina za fotografiranje
Izbira načina za fotografiranje
Obrnite gumb za izbiro načina
in nastavite želeni način za
fotografiranje.
Na voljo so naslednji načini za fotografiranje.
(Auto Mode)
(Program Auto)
Fotografiranje s samodejno prilagojenimi nastavitvami.
Fotografiranje s samodejno prilagojeno osvetlitvijo
(hitrost zaklopa in vrednost zaslonke). Druge nastavitve
lahko prilagodite ročno.
(Aperture Priority)
Fotografiranje s prilagoditvijo zaslonke in spremembo
obsega ostrenja ali z zameglitvijo ozadja.
(Shutter Priority)
Prilagoditev hitrosti zaklopa za prikaz premikanja motiva.
(Manual Exposure)
Fotografiranje po ročni prilagoditvi osvetlitve (hitrost
zaklopa in vrednost zaslonke) z zadnjim ali sprednjim
izbirnikom.
1/2 (Memory recall)
Priklic nastavitev, ki so predhodno registrirane v možnosti
[Memory] v meniju
(Camera Settings).
(Scene Selection) Omogoča fotografiranje s prednastavitvami, ki ustrezajo
prizoru.
(Sweep
Panorama)
(Movie)
SI
64
Zajemanje panoramskih fotografij z združevanjem več
fotografij v eno.
Spreminjanje nastavitev snemanja in snemanje filmov.
Funkcije, ki so na voljo v posameznem
načinu za fotografiranje
Funkcije, ki so na voljo, so odvisne od izbranega načina za fotografiranje.
V spodnji tabeli so z znakom prikazane funkcije, ki so na voljo,
z znakom – pa funkcije, ki niso na voljo.
Shoot Mode
Exposure
Comp.
Self-timer
Cont.
Shooting
Face
Detection
Smile
Shutter
Auto Obj.
Framing
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–*
*
* Kadar je način za fotografiranje nastavljen na M, lahko osvetlitev
prilagodite le, če je možnost [ISO] nastavljena na [ISO AUTO].
SI
65
Različne funkcije
Uporaba različnih funkcij
V teh navodilih je predstavljena le uporaba fotoaparata in naveden seznam
funkcij. Za več informacij o fotoaparatu preberite »Vodnik za pomoč«
(stran 2), v katerem so podrobna navodila o številnih funkcijah.
Creative Style
Med 13 slogi lahko izberete želeno vrsto obdelave slike, poleg tega lahko
prilagodite kontrast, nasičenost in ostrino za vsak element [Creative Style].
1 Gumb MENU t
(Camera
Settings) t [Creative Style]
2 Želeni slog izberite z gumbi v/V
na izbirnem kolescu.
element [Creative Style]
SI
66
[Style Box]
Nastavitev lahko podrobno
prilagodite in prilagojeno
nastavitev shranite.
Uporaba različnih funkcij
DRO/Auto HDR
S funkcijo [DRO/Auto HDR] lahko zajamete različna prelivanja kontrasta
posnetkov.
[D-Range Opt.]: Fotoaparat sliko razdeli na majhna območja in analizira
kontrast svetlobe ter senc med objektom in ozadjem ter ustvari sliko
z optimalno svetlostjo in prelivanjem.
[Auto HDR]: Zajame 3 slike z različno osvetlitvijo in nato prekrije pravilno
osvetljeno sliko, svetla področja premalo osvetljene slike in temna področja
preveč osvetljene slike ter tako ustvari sliko z bogatim prelivanjem.
1 Gumb MENU t
(Camera
Settings) t [DRO/Auto HDR]
2 Želeno nastavitev izberite z gumbi v/V
na izbirnem kolescu.
File Format
Gumb MENU t
(Camera Settings) t [
Izberite želeni način.
File Format] t
XAVC S
Omogoča snemanje filmov XAVC S (24p*/30p/25p/60p/
50p). Ta format podpira bitne hitrosti, višje od AVCHD
ali MP4.
Avdio: LPCM
* Samo za modele, združljive s 1080 60i.
AVCHD
Omogoča snemanje filmov AVCHD (60i/50i/24p/25p/
60p/50p).
Ta format je primeren za predvajanje filmov prek
televizorja z visoko ločljivostjo. S programsko opremo
»PlayMemories Home« lahko ustvarite ploščo Blu-ray,
snemalno ploščo AVCHD ali ploščo DVD-Video.
Avdio: Dolby Digital
MP4
Omogoča snemanje filmov MP4 (AVC). Ta format
datotek je primeren za prenose WEB, e-poštne priloge itd.
Avdio: AAC
SI
67
Uporaba različnih funkcij
Opombe
• Če je pri fotografiranju možnost [
File Format] nastavljena na [XAVC S], potrebujete pomnilniško kartico SDXC (64 GB ali več in razred 10 ali hitrejša) (stran 49).
• S programsko opremo PlayMemories Home ne morete posneti plošče s filmom, ki je
bil posnet, ko je bila možnost [
File Format] nastavljena na [XAVC S] ali [MP4].
Record Setting
Večja je bitna hitrost, višja je kakovost slike.
Gumb MENU t
(Camera Settings) t [
Izberite želeni način.
Ko je možnost [
Record Setting] t
File Format] nastavljena na [XAVC S]
Record Setting
Bitna hitrost
60p 50M
50p 50M
Pribl. 50 Mb/s Omogoča snemanje filmov z visoko kakovostjo slike
(povpr.)
1920 × 1080 (60p/50p).
Opis
30p 50M
25p 50M
Pribl. 50 Mb/s Omogoča snemanje filmov z visoko kakovostjo slike
(povpr.)
1920 × 1080 (30p/25p).
24p 50M*
Pribl. 50 Mb/s Omogoča snemanje filmov z visoko kakovostjo slike
(povpr.)
1920 × 1080 (24p). Pri predvajanju takega filma se
boste počutili kot v kinodvorani.
* Samo za modele, združljive s 1080 60i.
Ko je možnost [
File Format] nastavljena na [AVCHD]
Record Setting
Bitna hitrost
60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
Pribl. 24 Mb/s Omogoča snemanje filmov z visoko kakovostjo slike
(največ)
1920 × 1080 (60i/50i).
Opis
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
Pribl. 17 Mb/s Omogoča snemanje filmov z običajno kakovostjo
(povpr.)
slike 1920 × 1080 (60i/50i).
60p 28M(PS)
50p 28M(PS)
Pribl. 28 Mb/s Omogoča snemanje filmov z najvišjo kakovostjo
(največ)
slike 1920 × 1080 (60p/50p).
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
Pribl. 24 Mb/s Omogoča snemanje filmov z visoko kakovostjo slike
(največ)
1920 × 1080 (24p/25p). Pri predvajanju takega filma
se boste počutili kot v kinodvorani.
24p 17M(FH) Pribl. 17 Mb/s Omogoča snemanje filmov z običajno kakovostjo
25p 17M(FH) (povpr.)
slike 1920 × 1080 (24p/25p). Pri predvajanju takega
filma se boste počutili kot v kinodvorani.
SI
68
Uporaba različnih funkcij
Ko je možnost [
File Format] nastavljena na [MP4]
Record Setting
Bitna hitrost
Opis
1440×1080 12M Pribl. 12 Mb/s (povpr.) Omogoča snemanje filmov 1440 × 1080.
VGA 3M
Pribl. 3 Mb/s (povpr.)
Omogoča snemanje filmov velikosti VGA.
Opombe
• Filmi, ki so bili posneti z nastavitvijo [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/
[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] v meniju [
Record Setting]
se pretvorijo s programom PlayMemories Home in ustvari se snemalna plošča
AVCHD. Pretvorba lahko traja dalj časa. Plošče z izvirno kakovostjo slike ni mogoče
ustvariti. Če želite ohraniti izvirno kakovost slike, shranite filme na ploščo Blu-ray.
• Če želite filme 24p/25p predvajati prek televizorja, mora biti ta združljiv s formatom
24p/25p. Če televizor ni združljiv s formatom 24p/25p, se filmi 24p/25p predvajajo
kot filmi 60i/50i.
• Fotografirate lahko v formatu Super 35 mm, če je možnost [APS-C Size Capture]
nastavljena na [On] (stran 36).
Prilagajanje kakovosti slike (Picture Profile)
Pri snemanju filmov lahko spreminjate nastavitve, na primer barvo
in odtenke.
Nastavitve kakovosti slike za različne pogoje snemanja so kot privzete
nastavitve filma shranjene v nastavitvah od [PP1] do [PP7].
Gumb MENU t
(Camera Settings) t [Picture Profile] t
Izberite želeno nastavitev.
Podrobnosti o možnosti [Picture Profile] najdete v »Vodnik za pomoč«
(stran 2).
Nastavitev časovne kode (TC/UB Settings)
S fotoaparatom lahko posnamete filme s podatki o času, kot sta časovna
koda in uporabniški bit.
Gumb MENU t
(Setup) t [TC/UB Settings] t
Izberite želeno nastavitev.
Podrobnosti o možnosti [TC/UB Settings] najdete v »Vodnik za pomoč«
(stran 2).
SI
69
Uporaba različnih funkcij
Zvočne nastavitve za snemanje filmov
Poleg nastavitve za filme z visoko ločljivostjo lahko nastavite tudi naslednje
elemente: [Audio Rec Level], [Audio Level Display] in [Audio Out Timing].
1
34
5
Nastavite gumb za izbiro
načina na
(Movie).
2 Priključek i (slušalke)
1
4
2
Gumb MENU t
(Custom
Settings) t [Audio Level
Display]
• Če uporabljate slušalke, lahko
z možnostjo [Audio Out
Timing] nastavite izravnavo
odmeva.
Gumb MENU t
(Camera
Settings) t [Audio Rec Level]
3
[Audio Level Display]
• Raven zvoka lahko prikažete na
TV-zaslonu tako, da v meniju
izberete možnost [On].
5
• Raven snemanja zvoka lahko
prilagodite med spremljanjem
ravni merilnika.
SI
70
Za začetek ali konec snemanja
pritisnite gumb MOVIE.
Uporaba različnih funkcij
Funkcije predvajanja
Na voljo so naslednje priročne funkcije predvajanja:
A
Poveča ali pomanjša slike.
• Sliko povečate ali pomanjšate
tako, da zavrtite izbirno kolesce.
Na naslednjo/prejšnjo sliko
preklopite tako, da obrnete
sprednji ali zadnji izbirnik.
B
C
D
Izbriše nepotrebne slike.
Preklopi na zaslon za
predvajanje.
Zaslon kazala fotografij
• Omogoča izbiro števila
prikazanih fotografij. Gumb
MENU t
(Playback) t
[Image Index]
SI
71
Uporaba funkcij Wi-Fi
Uporaba funkcij Wi-Fi in funkcij NFC
za povezavo z enim dotikom
S funkcijami Wi-Fi in funkcijami NFC za povezavo z enim dotikom lahko
izvajate naslednja dejanja.
Fotografije in posnetke shranite
v računalnik.
Fotografije in posnetke prenesete
iz fotoaparata v pametni telefon.
S pametnim telefonom daljinsko
upravljate fotoaparat.
Fotografije prikazujete na
televizorju.
Za več podatkov o funkcijah Wi-Fi in funkcijah NFC za povezavo z enim
dotikom glejte priloženi dokument »Vodnik za povezavo Wi-Fi/povezavo
z enim dotikom (NFC)« ali »Vodnik za pomoč« (stran 2).
SI
72
Uporaba funkcij Wi-Fi in funkcij NFC za povezavo z enim dotikom
Povezovanje fotoaparata z brezžično dostopovno točko
Fotoaparat povežite z brezžično dostopovno točko. Pred začetkom
postopka poskrbite, da imate pri sebi ime (SSID) in geslo brezžične
dostopovne točke.
1 Gumb MENU t
(Wireless) t [Access Point Set.]
2 Z gumboma v/V na izbirnem kolescu izberite dostopovno točko, s katero
se želite povezati. Če je z brezžično dostopovno točko prikazana tudi ikona
ključa, pritisnite gumb z na sredini izbirnega kolesca in vnesite geslo ter
nato izberite možnost [OK].
Opombe
• Če se povezava ne vzpostavi, glejte navodila za uporabo brezžične dostopovne točke
ali se obrnite na njenega skrbnika.
• Če želite fotografije ali posnetke shraniti v računalnik, vanj namestite naslednjo
namensko programsko opremo.
Pri uporabi sistema Windows: PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
Pri uporabi sistema Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
SI
73
Uporaba aplikacij
Dodajanje aplikacij v fotoaparat
(prenos aplikacij)
Želene funkcije lahko dodate v fotoaparat tako, da ga prek interneta
povežete s spletnim mestom za prenos aplikacij
(PlayMemories
Camera Apps). Na voljo so na primer te funkcije:
• Uporaba različnih učinkov fotografiranja in snemanja.
• Možnost prenosa slik v spletne storitve neposredno iz fotoaparata.
Prenos aplikacij
1 Obiščite spletno mesto za prenos aplikacij.
http://www.sony.net/pmca/
2 Upoštevajte navodila na zaslonu in si ustvarite račun storitve.
• Če imate račun, se vpišite na spletno mesto za prenos aplikacij.
3 Izberite želeno aplikacijo in jo prenesite
v fotoaparat, tako da sledite navodilom
na zaslonu.
1 V priključek USB na računalniku
2 Kabel Micro USB
(priložen)
3 Multi/Micro
USB Terminal
Opombe
• Funkcija prenosa aplikacij v nekaterih državah in regijah morda ni na voljo.
Podrobnosti najdete na zgoraj omenjenem spletnem mestu za prenos aplikacij.
SI
74
Dodajanje aplikacij v fotoaparat (prenos aplikacij)
Neposreden prenos aplikacij s funkcijo Wi-Fi v fotoaparatu
S funkcijo Wi-Fi lahko aplikacije prenesete brez neposredne povezave
z računalnikom.
Pritisnite gumb MENU t
(Application) t [Application List] t
(PlayMemories Camera Apps) in sledite navodilom na zaslonu za
prenos aplikacij.
Pred prenosom morate že imeti račun storitve.
Pritisnite gumbMENU t
(Wireless) t [Access Point Set.] t izbrano
dostopovno točko t spremenite možnost [IP Address Setting] na [Auto],
če je nastavljena na [Manual].
Zagon aplikacije
1 Gumb MENU t
(Application) t [Application List] t
Izberite aplikacijo, ki jo želite zagnati.
• Prek menija [One-touch(NFC)] lahko namestite funkcije NFC z enim
dotikom in prikličete aplikacije, in sicer tako, da se s pametnim
telefonom preprosto dotaknete oznake
na fotoaparatu.
Pred uporabo funkcij NFC z enim dotikom z naslednjim postopkom
nastavite aplikacije, ki jih želite priklicati:
• Gumb MENU t
(Wireless) t [One-touch(NFC)] t
želena aplikacija
• Ko se na fotoaparatu prikaže zaslon za fotografiranje, se s pametnim
telefonom dotaknite fotoaparata.
• Privzeto je možnost »Smart Remote Embedded« dodeljena možnosti
[One-touch(NFC)].
SI
75
Prikaz slik z računalnikom
Uporaba programske opreme
Z naslednjimi aplikacijami lahko optimizirate uporabo posnetkov,
ustvarjenih s fotoaparatom.
• Image Data Converter
• PlayMemories Home
• Remote Camera Control
Za podrobnosti o namestitvi glejte strani 77–80.
Sistemske zahteve
Sistemske zahteve za programsko opremo lahko najdete na tem
naslovu URL:
http://www.sony.net/pcenv/
SI
76
Uporaba programske opreme
Uporaba programske opreme »Image Data Converter«
S programsko opremo »Image Data Converter« lahko:
• predvajate in urejate fotografije, ki so bile posnete v formatu RAW,
tako da jim dodajate različne popravke, kot sta tonska krivulja in ostrina;
• fotografijam prilagajate nastavitev beline, osvetlitev, možnost
[Creative Style] itd.;
• shranite slike, ki jih uredite in prikažete z računalnikom;
fotografije shranite v formatu RAW ali v splošni obliki zapisa datoteke;
• prikažete in primerjate fotografije RAW in JPEG, ki ste jih posneli s tem
fotoaparatom;
• fotografije ocenjujete po petstopenjski lestvici;
• dodajate barvne oznake.
Več podatkov o uporabi programske opreme »Image Data Converter«
najdete v pomoči.
Kliknite [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t
[Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Stran za podporo za »Image Data Converter« (samo v angleščini)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Namestitev programske opreme »Image Data Converter«
1 Programsko opremo prenesite z naslednjega naslova URL in jo namestite
v računalnik.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Opomba
• Vpišite se s skrbniškim uporabniškim imenom.
SI
77
Uporaba programske opreme
Uporaba programske opreme »PlayMemories Home«
Programska oprema PlayMemories Home omogoča uvoz slik in
filmov v računalnik, kjer jih lahko uporabljate. Če želite v računalnik
uvoziti filme XAVC S ali AVCHD, potrebujete programsko opremo
PlayMemories Home.
Predvajanje uvoženih fotografij
Uvažanje slik iz fotoaparata
Za operacijski sistem Windows so na voljo tudi te funkcije:
Izmenjava slik v storitvi
PlayMemories Online™
Prikaz slik na
koledarju
Ustvarjanje
filmskih
diskov
Prenašanje slik
v omrežne storitve
• Z naslednjim postopkom lahko prenesete Image Data Converter ali
Remote Camera Control itd.:
Fotoaparat povežite z računalnikom t zaženite programsko opremo
PlayMemories Home t kliknite [Notifications].
SI
78
Uporaba programske opreme
Opombe
• Za namestitev programske opreme PlayMemories Home potrebujete internetno
povezavo.
• Za uporabo storitve PlayMemories Home ali drugih omrežnih storitev potrebujete
internetno povezavo. Storitev PlayMemories Home ali druge omrežne storitve
morda niso na voljo v nekaterih državah ali regijah.
• Več informacij o programski opremi za operacijski sistem Mac je na voljo na
spodnjem naslovu URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Če je programska oprema PMB (Picture Motion Browser), ki je priložena modelom,
izdelanim pred letom 2011, že nameščena v vašem računalniku, bo med namestitvijo
programske opreme PlayMemories Home prepisana. Uporabite PlayMemories
Home, ki je naslednik programske opreme PMB.
• Filmi, ki so bili posneti z nastavitvijo [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/
[50i 24M(FX)] ali [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] v meniju [
Record Setting],
se pretvorijo s programom PlayMemories Home in ustvari se snemalna plošča
AVCHD. Pretvorba lahko traja dalj časa. Prav tako ni mogoče ustvariti zgoščenke
z izvirno kakovostjo slike. Če želite ohraniti izvirno kakovost slike, shranite filme
na ploščo Blu-ray.
Namestitev programske opreme »PlayMemories Home«
1 Z internetnim brskalnikom v računalniku obiščite naslednje spletno mesto
in kliknite možnost [Install] t [Run].
http://www.sony.net/pm/
2 Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate namestitev.
SI
79
Uporaba programske opreme
Uporaba programske opreme »Remote Camera Control«
Vzpostavite povezavo med fotoaparatom in računalnikom. S programsko
opremo »Remote Camera Control« lahko:
• v računalniku urejate nastavitve fotoaparata ali ustvarite posnetek;
• posnamete fotografijo ali film neposredno v računalnik;
• izvajate zaporedno fotografiranje v intervalih.
Pred uporabo nastavite naslednje možnosti: Gumb MENU t
(Setup) t [USB Connection] t [PC Remote]
Namestitev programske opreme Remote Camera Control
1 Z internetnim brskalnikom v računalniku pojdite na naslednji naslov URL.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 Upoštevajte navodila na zaslonu ter prenesite in namestite programsko
opremo »Remote Camera Control«.
Opomba
• Za namestitev programske opreme Remote Camera Control potrebujete internetno
povezavo.
SI
80
Drugo
Preverjanje števila fotografij in časa
posnetih filmov
Ko vstavite pomnilniško kartico in stikalo
za vklop premaknete v položaj ON, se na
zaslonu prikaže število fotografij, ki jih
je mogoče posneti (če nadaljujete
s fotografiranjem s trenutnimi
nastavitvami).
Opombi
• Ko število »0« (število fotografij, ki jih je mogoče posneti) utripa rumeno,
je pomnilniška kartica polna. Pomnilniško kartico zamenjajte z drugo ali iz
trenutne izbrišite nekaj posnetkov (strani 39, 63).
• Če oznaka »NO CARD« (število fotografij, ki jih je mogoče posneti) utripa rumeno,
ni bila vstavljena nobena pomnilniška kartica. Vstavite pomnilniško kartico.
Največje število fotografij oz. filmov, ki jih lahko shranite
na pomnilniško kartico.
Spodnja tabela prikazuje okvirno število posnetkov, ki jih je s tem
fotoaparatom mogoče shraniti na formatirano pomnilniško kartico.
Vrednosti so bile določene v skladu z rezultati preizkušanja zmogljivosti
običajnih pomnilniških kartic Sony. Vrednosti so odvisne od pogojev
fotografiranja oz. snemanja in vrste pomnilniške kartice.
Image Size: L: 24M
Aspect Ratio: 3:2*
Pomnilniška kartica, ki je bila
formatirana s tem fotoaparatom
(enote: fotografije)
Zmogljivost
Velikost
Standard
Fine
Extra fine
RAW & JPEG
RAW
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
280
195
105
54
74
560
395
215
105
145
1100
800
435
215
295
2250
1600
870
435
600
4600
3200
1700
870
1200
9200
6400
3450
1750
2400
* Če je možnost [
Aspect Ratio] nastavljena na [16:9], lahko ustvarite več posnetkov,
kot prikazujejo številke v zgornji tabeli (razen kadar je izbrana možnost [RAW]).
SI
81
Preverjanje števila fotografij in časa posnetih filmov
Število posnetkov, ki jih lahko ustvarite s paketom baterij
Upoštevajte, da so lahko dejanske vrednosti drugačne, odvisno od pogojev
uporabe.
Fotografiranje
(fotografije)
Dejansko
snemanje (filmi)
Neprekinjeno
snemanje (filmi)
Ogled (fotografije)
Zaslon
Iskalo
Zaslon
Iskalo
Zaslon
Iskalo
Čas delovanja baterije
—
—
pribl. 65 min
pribl. 60 min
pribl. 100 min
pribl. 100 min
pribl. 280 min
Število fotografij
pribl. 350 fotografij
pribl. 270 fotografij
—
—
—
—
pribl. 5600 fotografij
Opombe
• Zgornje število fotografij velja, če je paket baterij povsem napolnjen.
Število fotografij se lahko zaradi različnih pogojev uporabe zmanjša.
• Število fotografij, ki jih lahko zajamete, velja za fotografiranje v naslednjih pogojih:
– paket baterij uporabljate v prostoru s temperaturo 25 °C;
– uporabljate objektiv FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS;
– uporabljate medij Memory Stick PRO Duo (Mark2) Sony (naprodaj posebej);
– možnost [Viewfinder Bright.] je nastavljena na [Manual] [±0];
– možnost [Monitor Brightness] je nastavljena na [Manual] [±0].
– možnost [Display Quality] je nastavljena na [Standard].
• Število fotografij, ki jih lahko zajamete, je ugotovljeno na podlagi standarda CIPA
in velja za fotografiranje v naslednjih pogojih:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– možnost DISP je nastavljena na [Display All Info.];
– možnost [Focus Mode] je nastavljena na [AF-S];
– fotografira se enkrat na 30 sekund;
– vsakih deset minut se fotoaparat izklopi ter znova vklopi.
• Število minut snemanja filmov je ugotovljeno na podlagi standarda CIPA in velja
za snemanje v naslednjih pogojih:
– možnost [
Record Setting] je nastavljena na [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)];
– velja za običajno snemanje filma: čas delovanja baterije je določen glede na
neprekinjeno snemanje, uporabo zooma, pripravljenost na snemanje, izklapljanje
oz. vklop itd.;
– velja za neprekinjeno snemanje filma: čas delovanja baterije pri neprekinjenem
snemanju, dokler ni dosežena meja (29 minut), nato se nadaljuje z vnovičnim
pritiskom gumba MOVIE. Druge funkcije, kot je uporaba zooma, niso vključene.
SI
82
Preverjanje števila fotografij in časa posnetih filmov
Razpoložljivi čas snemanja filmov
V spodnji tabeli so prikazani okvirni skupni časi snemanja filmov, ki jih je
s tem fotoaparatom mogoče shraniti na formatirano pomnilniško kartico.
Čas snemanja filmov XAVC S in AVCHD predstavlja čas snemanja,
ko je možnost fotografiranja [Dual Video REC] nastavljena na [Off].
Pomnilniška kartica, ki je bila formatirana s tem fotoaparatom (h (ura), min (minuta))
Zmogljivost
Record Setting
60p 50M/50p 50M
30p 50M/25p 50M
24p 50M*
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
1440×1080 12M
VGA 3M
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
10 min
20 min
40 m
1h
30 min
3h
6h
4h
5 min
2h
30 min
8h
15 min
5h
5 min
3h
6h
10 min
30 m
1h
9 min
15 min
35 min
10 min
20 min
40 m
10 min
30 min
20 min
40 min
1h
10 min
2h
25 min
2h
1h
15 min
1h
30 min
64 GB
2h
35 min
2h
35 min
2h
35 min
1h
2h
4h
8h
1h
20 min
4h
55 min
2h
45 min
5h
30 min
11 h
10 h
20 h
40 h
* Samo za modele, združljive s 1080 60i.
• Neprekinjeno snemanje lahko traja pribl. 29 minut (omejitev specifikacij
izdelka).
SI
83
Preverjanje števila fotografij in časa posnetih filmov
Opombe
• Čas snemanja filmov je različen, ker fotoaparat omogoča možnost VBR
(spremenljiva bitna hitrost), ki kakovost slike samodejno prilagodi glede na prizor
snemanja. Ko snemate hitro premikajoči se motiv, je slika bolj jasna, vendar pa je
čas snemanja krajši, ker se za snemanje porabi več pomnilnika.
Čas snemanja je odvisen tudi od pogojev snemanja, objekta ali nastavitev kakovosti/
velikosti slike.
• Prikazane vrednosti ne veljajo za neprekinjeni čas snemanja.
• Čas snemanja je odvisen od pogojev snemanja in vrste pomnilniške kartice.
• Za podrobnosti o predvajanju filmov glejte stran 61.
Opombe glede neprekinjenega snemanja
• Snemanje z visoko kakovostjo ali neprekinjeno snemanje z uporabo slikovnega
senzorja porabi veliko energije. Zato se bo temperatura v fotoaparatu zvišala,
kar še posebej velja za temperaturo slikovnega senzorja. V takih primerih se
fotoaparat samodejno izklopi, saj visoke temperature vplivajo na kakovost
posnetka ali notranji mehanizem fotoaparata.
• Razpoložljiv čas snemanja filmov, ko s fotoaparatom snemate po tem, ko je bil dalj
časa izklopljen, je naveden spodaj. (Naslednje vrednosti navajajo neprekinjen čas
od začetka snemanja do prekinitve snemanja s fotoaparatom.)
Temperatura okolja
Neprekinjen čas snemanja za filme
20 °C
pribl. 29 min
30 °C
pribl. 29 min
40 °C
pribl. 29 min
• Razpoložljiv čas snemanja filmov je odvisen od temperature ali stanja fotoaparata
pred začetkom snemanja. Če po vklopu pogosto spreminjate kompozicijo ali
snemate, se temperatura v fotoaparatu zviša, razpoložljivi čas snemanja pa skrajša.
• Ko se prikaže oznaka
, zaustavite snemanje filma. Temperatura v fotoaparatu
je presegla sprejemljivo vrednost.
• Če fotoaparat preneha snemati zaradi temperature, ga izklopite in nekaj
minut pustite mirovati. Snemanje zaženite šele, ko se temperatura v kameri
popolnoma zniža.
SI
84
Preverjanje števila fotografij in časa posnetih filmov
• Če upoštevate naslednje točke, bo čas snemanja daljši.
– Fotoaparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
– Ko fotoaparata ne uporabljate, ga izklopite.
• Najdaljši neprekinjeni čas snemanja je približno 29 minut.
• Največja velikost datoteke s filmom je pribl. 2 GB, ko je možnost [
File Format]
nastavljena na[AVCHD]. Ko je velikost datoteke približno 2 GB, se samodejno
ustvari nova datoteka s filmom.
SI
85
Tehnični podatki
Fotoaparat
[Sistem]
Vrsta fotoaparata: digitalni fotoaparat
z zamenljivim objektivom
Objektiv: objektiv Sony E-mount
[Slikovni senzor]
Format slike:
polna velikost 35 mm (35,8 mm ×
23,9 mm), slikovni senzor CMOS
Efektivno število slikovnih pik
fotoaparata:
pribl. 24 300 000 slikovnih pik
Skupno število slikovnih pik
fotoaparata:
pribl. 24 700 000 slikovnih pik
[SteadyShot]
Sistem: Vgrajen sistem stabilizacije
slike s premikom senzorja
[Odpornost na prah]
Sistem: premaz zaščite polnjenja
na slikovnem senzorju in
mehanizem za premik
slikovnega senzorja
[Sistem samodejnega ostrenja]
Sistem: sistem zaznavanja faze/
kontrasta
Obseg občutljivosti: od –1 EV
do +20 EV
(ob enakovredni občutljivosti
ISO 100 z objektivom F2.0)
Osvetljevalec AF: pribl. od 0,3 m
do 3 m (pri uporabi objektiva
FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS)
SI
86
[Elektronsko iskalo]
Tip: elektronsko iskalo
Skupno število pik: 2 359 296 točk
Pokritost okvirja: 100%
Povečava: Pribl. 0,71 × z objektivom
50 mm v neskončnosti, –1 m–1
Očesna točka: Pribl. 27 mm od
okularja, 22 mm od okvirja
okularja na –1 m–1 (v skladu
s standardom CIPA)
Nastavitev diopterja: od –4,0 m–1
do +3,0 m–1
[Monitor]
LCD-monitor: 7,5 cm (tip 3.0),
pogon TFT
Skupno število pik: 1 228 800
(640 × 4 (RGBW) × 480) pik
[Nastavitev osvetlitve]
Metoda merjenja: 1 200-consko
ocenjevalno merjenje
Obseg merjenja: od –1 EV do +20 EV
(ob enakovredni občutljivosti
ISO 100 z objektivom F2.0)
Občutljivost ISO (indeks priporočene
osvetlitve):
Fotografije: ISO 100 do 25 600
(razširjeni ISO 50), [ISO AUTO]
(ISO 100 do 6 400, možnost
nastavitve najvišje/najnižje
stopnje.)
Filmi: ISO 200 do enakovredno
25 600, [ISO AUTO] (ISO 200
do enakovredno 6 400, možnost
nastavitve najvišje/najnižje
stopnje.)
Tehnični podatki
Odpravljanje šuma z več okvirji
[ISO AUTO]/ISO 100 do 51 200
(1 korak EV)
Izravnava osvetlitve: ±5.0 EV
(omogoča preklapljanje
med 1/3 in 1/2 koraka EV)
Uporaba gumba za izravnavo
osvetlitve: ± 3 EV
(1/3 koraka EV)
[Zaklop]
Tip: elektronsko upravljan, navpični
pomik, tip goriščne ravnine
Obseg hitrosti:
Fotografije: od 1/8 000 sekunde
do 30 sekund, BULB
Filmi: od 1/8 000 sekunde do
1/4 sekunde (1/3 koraka EV)
– Naprave, združljive s formatom
1080 60i do 1/60 sekunde
v načinu AUTO
(do 1/30 sekunde v načinu
samodejni počasni zaklop)
– Naprave, združljive s formatom
1080 50i do 1/50 sekunde
v načinu AUTO
(do 1/25 sekunde v načinu
samodejni počasni zaklop)
Hitrost sinhronizacije bliskavice:
1/250 sekunde
[Neprekinjeno fotografiranje]
Hitrost neprekinjenega
fotografiranja:
: največ 5 slik na sekundo/
: največ 2,5 slike na sekundo
• Glede na naše pogoje merjenja.
Hitrost neprekinjenega
fotografiranja je lahko glede na
pogoje fotografiranja manjša.
Število neprekinjenih posnetkov:
: Extra fine 50 slik/
: Extra fine 69 slik
[Format zapisovanja]
Format datoteke: podpira JPEG (DCF
razl. 2.0, Exif razl. 2.3, MPF
Baseline), RAW (oblika zapisa
Sony ARW 2.3)
Film (format XAVC S): podpira
formate MPEG-4 AVC/H.264
XAVC S razl. 1.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvok: LPCM 2ch (48 kHz
16 bitov)
Film (format AVCHD): združljivo
s formatom AVCHD razl. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvok: Dolby Digital 2ch,
opremljen z Dolby Digital Stereo
Creator
• Izdelano na podlagi licence
podjetja Dolby Laboratories.
Film (format MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvok: MPEG-4 AAC-LC 2ch
[Zapisovalni medij]
mediji Memory Stick PRO Duo,
kartica SD
SI
87
Tehnični podatki
[Vhodni/izhodni priključki]
priključek Multi/Micro USB*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI: mikro priključek HDMI
tipa D
priključek m (mikrofon): mini stereo
priključek
3,5 mm
priključek i (slušalke): mini stereo
priključek
3,5 mm
* Podpira naprave, združljive
s priključkom Micro USB.
[Napajanje, splošno]
Paket baterij: paket akumulatorskih
baterij NP-FW50
[Brezžični LAN]
Podprta oblika: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenčni pas: pasovna širina
2,4 GHz
Varnost: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Način povezave: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/ročno
Način dostopa: infrastrukturni način
NFC: združljivo z NFC Forum Type 3
Tag
Št. modela WW328278
Omrežni napajalnik AC-UD10/
AC-UUD11
[Poraba energije (med fotografiranjem)]
Pri uporabi objektiva FE 28-70 mm
F3.5-5.6 OSS*
Pri uporabi iskala:
pribl. 3,5 W
Pri uporabi monitorja:
pribl. 2,6 W
Napajanje: AC 100V do 240V,
50Hz/60Hz, 70mA
Izhodna napetost: DC 5 V, 1,5 A
* Priložen modelu ILCE-7M2K.
Tip baterije: litij-ionska baterija
Največja napetost: 8,4 V enosmerne
napetosti
Nazivna napetost: 7,2 V enosmerne
napetosti
Največja napetost polnjenja: 8,4 V
enosmerne napetosti
Največji tok polnjenja: 1,02 A
Zmogljivost: običajno 7,7 Wh
(1 080 mAh)
Najmanj: 7,3 Wh (1 020 mAh)
[Drugo]
Exif Print: združljivo
DPOF: združljivo
PRINT Image Matching III:
združljivo
Dimenzije: 126,9 mm × 95,7 mm ×
59,7 mm (Š/V/D, brez
izbočenih delov)
Teža:
pribl. 599 g (z baterijo in medijem
mediji Memory Stick PRO Duo)
pribl. 556 g (samo ohišje)
Delovna temperatura: od 0 do 40 °C
SI
88
Paket akumulatorskih baterij
NP-FW50
Tehnični podatki
Objektiv FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
(priložen modelu ILCE-7M2K)
Goriščna razdalja: 28–70 mm
Skupine – elementi objektiva: 8–9
Vidni kot: 75° – 34°
Najmanjša razdalja izostritve*:
0,3 m – 0,45 m
Največja povečava: 0.19×
Najmanjša f-stopnja: f/22–f/36
Premer filtra: 55 mm
Dimenzije (največji premer × višina):
Pribl. 72,5 mm × 83 mm
Teža: pribl. 295 g
SteadyShot: na voljo
* Najmanjša razdalja izostritve je
najkrajša razdalja od slikovnega
senzorja do objekta.
Združljivost slikovnih podatkov
• Ta fotoaparat je skladen
z globalnim standardom DCF
(Design rule for Camera File
system), ki ga je vzpostavilo
združenje JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association).
• Predvajanje fotografij, ki so bile
posnete s fotoaparatom ali drugo
opremo, in predvajanje fotografij,
ki so bile posnete ali urejene
z drugo opremo, s tem
fotoaparatom ni zagotovljeno.
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
SI
89
Tehnični podatki
Blagovne znamke
• Memory Stick in
sta blagovni
znamki ali zaščiteni blagovni znamki
podjetja Sony Corporation.
• XAVC S in
sta zaščiteni
blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
• »AVCHD Progressive« in logotip
»AVCHD Progressive« sta
blagovni znamki podjetij
Panasonic Corporation in
Sony Corporation.
• Dolby in simbol DD sta blagovni
znamki družbe Dolby Laboratories.
• Izraza HDMI in HDMI HighDefinition Multimedia Interface ter
logotip HDMI so blagovne znamke ali
zaščitene blagovne znamke podjetja
HDMI Licensing LLC v ZDA in
drugih državah.
• Windows je zaščitena blagovna
znamka družbe Microsoft Corporation
v ZDA in/ali drugih državah.
• Mac je zaščitena blagovna znamka
družbe Apple Inc. v ZDA in drugih
državah.
• iOS je zaščitena blagovna znamka
podjetja Cisco Systems, Inc.
• iPhone in iPad sta blagovni znamki
podjetja Apple Inc., zaščiteni v ZDA
in drugih državah.
• Logotip SDXC je blagovna znamka
družbe SD-3C, LLC.
• Android in Google Play sta zaščiteni
blagovni znamki družbe Google Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi in Wi-Fi
PROTECTED SET-UP so zaščitene
blagovne znamke družbe
Wi-Fi Alliance.
SI
90
• Oznaka N je blagovna znamka ali
zaščitena blagovna znamka družbe
NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih
državah.
• DLNA in DLNA CERTIFIED sta
zaščiteni blagovni znamki družbe
Digital Living Network Alliance.
• Facebook in logotip »f« sta blagovni
znamki ali zaščiteni blagovni znamki
družbe Facebook, Inc.
• YouTube in logotip YouTube sta
blagovni znamki ali zaščiteni blagovni
znamki družbe Google Inc.
• Eye-Fi je blagovna znamka družbe
Eye-Fi, Inc.
• Poleg teh so imena sistemov
in izdelkov, uporabljena v tem
priročniku, na splošno blagovne
znamke ali zaščitene blagovne znamke
svojih razvijalcev ali proizvajalcev.
Vendar oznaki ™ in ® v tem
priročniku nista uporabljeni
v vseh primerih.
Dodatne informacije o tem izdelku
in odgovori na pogosto zastavljena
vprašanja so na voljo na spletni
strani za podporo strankam.
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising