Sony | ILCE-6000L | Sony ILCE-6000L Fotoaparat α6000 serije E s senzorjem APS-C Navodila za uporabo

4-532-055-41(1) (SI)
Digitalni fotoaparat
z zamenljivim objektivom
Priročnik z navodili
E-nastavitev
ILCE-6000
Slovenščina
E-nastavitev
Več informacij o fotoaparatu (»Priročnik za pomoč«)
»Priročnik za pomoč« je spletni priročnik. Navaja podrobna
navodila o številnih funkcijah fotoaparata.
1 Pojdite na stran s podporo Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Izberite državo ali regijo.
3 Na strani za podporo poiščite svoj model fotoaparata.
• Ime modela najdete na spodnji strani fotoaparata.
Ogled vodnika
Fotoaparat ima vgrajen vodnik z navodili.
MENU
C2
Vgrajeni vodnik
Fotoaparat prikazuje razlage za elemente, ki so na voljo, ko pritisnete MENU,
in vrednosti nastavitev.
1 Pritisnite gumb MENU ali gumb Fn (Funkcija).
2 Izberite želeni element in nato pritisnite gumb C2.
SI
2
Nasvet za fotografiranje
Fotoaparat prikaže nasvete za fotografiranje za izbrani način fotografiranja.
1 V načinu fotografiranja pritisnite gumb C2.
2 Izberite želeni nasvet za fotografiranje in na izbirnem kolescu pritisnite z.
Prikaže se nasvet za fotografiranje.
• Po zaslonu se pomikate z gumboma v/V, med nasveti za fotografiranje
pa z gumboma b/B.
Evidenčni list za uporabnike
Številka modela in serijska številka sta na spodnji strani. Serijsko številko vnesite v spodnji
prostor. Številki imejte pri sebi, kadar koli boste v zvezi s tem izdelkom stopili v stik
s prodajalcem izdelkov Sony.
Št. modela ILCE-6000
Serijska št. _____________________________
Št. modela AC-UB10C/AC-UB10D
Serijska št. _____________________________
OPOZORILO
Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara enote ne
izpostavljate dežju ali vlagi.
POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA
– TA NAVODILA SHRANITE
NEVARNOST
ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI POŽARA ALI
ELEKTRIČNEGA UDARA NATANČNO SLEDITE
TEM NAVODILOM
Če oblika vtikača ne ustreza vaši vtičnici, uporabite priključek napajalnika za ustrezno
konfiguracijo vtičnice.
POZOR
[ Paket baterij
Če s paketom baterij ne ravnate pravilno, ga lahko raznese, kar lahko povzroči požar ali
kemične opekline. Upoštevajte naslednja opozorila.
• Paketa baterij ne razstavljajte.
• Paketa baterij ne zdrobite in ga ne izpostavljajte udarcem ali sili; ne tolcite na primer
po njem, ga ne izpustite na tla ali pohodite.
• Na priključkih baterije ne povzročajte kratkega stika in ne dopustite, da pridejo v stik
s kovinskimi predmeti.
• Paketa baterij ne izpostavljajte visoki temperaturi nad 60 °C; ne puščajte ga na primer
na neposredni sončni svetlobi ali v avtomobilu, ki je parkiran na soncu.
• Paketa baterij ne sežigajte ali mečite v ogenj.
• Ne uporabljajte poškodovanih litij-ionskih baterij ali takih, ki puščajo.
• Paket baterij polnite z originalnim polnilnikom baterij Sony ali z napravo,
ki ga lahko napolni.
SI
3
•
•
•
•
Paket baterij hranite zunaj dosega otrok.
Paket baterij hranite na suhem.
Paket baterij zamenjajte samo z enakim ali enakovrednim, ki ga priporoča Sony.
Izrabljen paket baterij odstranite takoj, kot je opisano v navodilih.
[ Omrežni napajalnik
Ko uporabljate omrežni napajalnik, ga vključite v bližnjo stensko električno vtičnico.
Če pri uporabi naprave pride do okvare, omrežni napajalnik takoj izvlecite iz stenske
električne vtičnice.
Če je napajalni kabel priložen fotoaparatu, je zasnovan posebej za uporabo s tem
fotoaparatom, zato ga ni dovoljeno uporabljati z drugo električno opremo.
Za stranke v Evropi
[ Opomba za stranke, ki ta izdelek uporabljajo v državah, v katerih
veljajo direktive EU
Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska
Za skladnost izdelkov v EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija
Družba Sony Corporation s tem dokumentom potrjuje, da je ta oprema skladna
z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami v Direktivi 1999/5/ES.
Podrobnosti najdete na tem naslovu URL:
http://www.compliance.sony.de/
[ Opomba
Če statična elektrika ali elektromagnetizem povzroči prekinitev (napako) prenosa
podatkov, znova zaženite aplikacijo ali odklopite in znova priklopite povezovalni kabel
(USB itn.).
Ta izdelek je bil preizkušen in ustreza zahtevam Direktive o elektromagnetni združljivosti
(EMC) glede uporabe povezovalnih kablov, krajših od 3 metrov.
Elektromagnetna polja lahko na določenih frekvencah vplivajo na sliko in zvok te enote.
SI
4
[ Odstranjevanje izrabljenih baterij ter izrabljene električne in
elektronske opreme (velja za države EU in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži pomeni, da izdelka
in baterij ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Ta oznaka
na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski simbol
za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot
0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca. Z ustrezno odstranitvijo teh
izdelkov in baterij pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročilo nepravilno ravnanje
s tovrstnimi odpadki. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti
podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo
usposobljen serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter električno in
elektronsko opremo, tako da te izdelke ob koncu njihove življenjske dobe odložite na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Za ustrezno
ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz
izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno upravo,
komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek ali baterijo.
Za stranke, ki so fotoaparat kupile v trgovini na Japonskem,
ki se ukvarja s prodajo turistom
[ Opomba
Nekatere oznake potrdil za standarde, ki jih podpira fotoaparat, je mogoče preveriti
na zaslonu fotoaparata.
Izberite MENU t
(Setup) 6 t [Certification Logo].
Če prikaz ni mogoč zaradi težav, kot je okvara fotoaparata, se obrnite se na prodajalca
izdelkov Sony ali lokalni pooblaščeni servisni center Sony.
SI
5
Kazalo vsebine
Priprava fotoaparata
–
–
–
–
–
–
–
1. korak
Str. 7
2. korak
Str. 21
3. korak
Str. 22
4. korak
Str. 23
Pregled priloženih elementov
Sestavni deli
Vstavljanje paketa baterij
Polnjenje paketa baterij
Vstavljanje pomnilniške kartice (naprodaj posebej)
Nameščanje/odstranjevanje objektiva
Nastavitev ure
Osnovne funkcije
– Zajemanje fotografij/filmov
Funkcija predvajanja
– Prikaz slik
Funkcija za snemanje
– Opis drugih funkcij
Uvoz slik v računalnik
Str. 24
– Funkcije programske opreme PlayMemories Home™
Dodajanje funkcij v fotoaparat
Str. 26
– Dodajanje funkcij v fotoaparat
Drugo
Str. 27
– Število fotografij in čas posnetih filmov
– Opombe glede uporabe fotoaparata
– Tehnični podatki
Ta priročnik se uporablja za več modelov z različnimi objektivi.
Ime modela se razlikuje glede na priložen objektiv. Razpoložljivost posameznega
modela je odvisna od države/regije.
SI
6
Ime modela
Objektiv
ILCE-6000
Ni priložen
ILCE-6000L
E16 – 50 mm
ILCE-6000Y
E55 – 210 mm in E16 – 50 mm
Pregled priloženih elementov
Najprej preverite ime modela fotoaparata (stran 6). Priložena dodatna oprema
se razlikuje glede na model.
Številka v oklepajih označuje število priloženih elementov.
x Priloženo vsem modelom
• Fotoaparat (1)
• Napajalni kabel (1)* (ni priložen
v ZDA in Kanadi)
* Fotoaparatu je lahko priloženih
več napajalnih kablov. Uporabite
napajalnik, ki ustreza uporabi
v vaši državi/regiji.
• Pokrovček okularja (1)
• Priročnik z navodili
(ta priročnik) (1)
• Vodnik za povezavo Wi-Fi/
povezavo z enim dotikom
(NFC) (1)
V tem vodniku so pojasnjene
funkcije, za katere je potrebna
povezava Wi-Fi.
• Paket akumulatorskih baterij
NPFW50 (1)
x ILCE-6000
• Kabel Micro USB (1)
x ILCE-6000L
• Omrežni napajalnik AC-UB10C/
UB10D (1)
• Naramni pašček (1)
• Zaščitni pokrov ohišja
fotoaparata (1) (pritrjen
je na fotoaparat)
• Objektiv z zoomom E16 –
50 mm (1) (nameščen na
fotoaparat)/sprednji pokrov
objektiva (1) (nameščen na
objektiv)
x ILCE-6000Y
• Objektiv z zoomom E16 – 50 mm
(1) (nameščen na fotoaparat)/
sprednji pokrov objektiva (1)
(nameščen na objektiv)
• Objektiv z zoomom E55 –
210 mm (1)/sprednji pokrov
objektiva (1)/zadnji pokrov
objektiva (1)/senčilo objektiva (1)
SI
7
Sestavni deli
H Objektiv
I Nosilec
J Slikovni senzor2)
K Kontakti objektiva2)
1)
2)
Z odstranjenim objektivom
A Sprožilo
B Gumb C1 (Po meri 1)
C Senzor za signal daljinskega
upravljalnika
D Stikalo ON/OFF (Vklop/Izklop)
E Lučka samosprožilca/
osvetljevalec AF
F Gumb za sprostitev objektiva
G Mikrofon1)
SI
8
Med snemanjem filma tega dela
ne zakrivajte.
Tega dela se ne dotikajte s prsti.
G Upravljalni izbirnik
H Lučka za polnjenje
I Priključek Multi/Micro USB1)
• Podpira naprave, združljive
s priključkom mikro USB.
J Priključek micro HDMI
1)
A Priključek za dodatno opremo1)
B
Oznaka za položaj
slikovnega senzorja
C Sponka za naramni pašček
D Senzor Wi-Fi (vgrajen)
E Bliskavica
Za podrobnosti o dodatni opremi,
združljivi s priključkom za dodatno
opremo in priključkom Multi/Micro
USB, obiščite spletno mesto Sony ali
se obrnite na prodajalca izdelkov
Sony ali lokalnega pooblaščenega
serviserja izdelkov Sony. Uporabite
lahko tudi dodatno opremo, ki je
združljiva s priključkom za dodatno
opremo. Delovanje z dodatno
opremo drugih proizvajalcev
ni zagotovljeno.
• Pritisnite gumb (izmet
bliskavice), če želite uporabiti
bliskavico. Bliskavica ne izskoči
samodejno.
• Če bliskavice ne uporabljate,
jo potisnite nazaj v ohišje
fotoaparata.
F Gumb za izbiro načina
(Intelligent Auto)/
(Superior Auto)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority)/
(Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
(Memory recall)/
(Movie)/
(Sweep Panorama)/
(Scene Selection)
SI
9
O Izbirnik za nastavitev diopterja
K Očesni senzor
L Iskalo
M Pokrovček okularja
• Ni tovarniško nameščen
na fotoaparat. Priporočamo,
da med uporabo iskala pritrdite
pokrovček okularja.
• Izbirnik za nastavitev diopterja
prilagodite svojemu vidu, da
boste skozi iskalo videli jasno
sliko. Če je izbirnik za nastavitev
diopterja težko obrniti, odstranite
pokrovček okularja in nato
prilagodite izbirnik.
Pritrditev/odstranitev
pokrovčka okularja
• Če v priključek za dodatno
opremo nameščate dodatno
opremo (naprodaj posebej),
odstranite pokrovček okularja.
N LCD-zaslon
• Položaj zaslona lahko prilagodite,
da si lažje ogledujete posnetke in
snemate iz katerega koli položaja.
SI
10
P Gumb (Izmet bliskavice)
Q Gumb MENU
R Fotografiranje: Gumb AEL
Ogled: Zoom pri predvajanju
S Gumb MOVIE (film)
T Fotografiranje:
Gumb Fn (funkcija)
Ogled:
Gumb
(Send to Smartphone)
• Zaslon za [Send to Smartphone]
lahko prikažete s pritiskom
gumba
(Send to Smartphone).
U Izbirno kolesce
V Gumb C2 (Po meri 2) /
(Izbris)
W Gumb
(Predvajanje)
C Odprtina za vijak stojala
• Stojalo uporabljajte z vijakom,
krajšim od 5,5 mm.
V nasprotnem primeru
fotoaparata ni mogoče
varno namestiti in ga
lahko poškodujete.
D Zvočnik
E Lučka za dostop
F Pokrov baterij/pomnilniške
kartice
G Reža za pomnilniško kartico
H Reža za baterijo
I Vzvod za izmet baterije
A
(Oznaka N)
• Oznake se dotaknite,
ko fotoaparat povežete
s pametnim telefonom,
ki podpira funkcijo NFC.
• NFC (Near Field
Communication) je mednarodni
standard za tehnologijo brezžične
komunikacije kratkega dosega.
B Pokrov plošče s priključki
• Uporabite ga, če uporabljate
omrežni napajalnik AC-PW20
(naprodaj posebej). Ploščo za
priključke vstavite v prostor za
baterije in nato namestite kabel
skozi pokrov plošče za priključke,
kot je prikazano na spodnji sliki.
• Pri zaprtem pokrovu kabel
ne sme biti stisnjen.
SI
11
x Objektiv
Za tehnične podatke objektivov
glejte stran 34.
E55 – 210 mm F4.5–6.3 OSS
(priložen modelu
ILCE-6000Y)
E PZ 16 – 50 mm F3.5–5.6 OSS
(priložen modelu
ILCE-6000L/ILCE-6000Y)
A Obroč za zoom/ostrenje
B Vzvod za zoom
C Oznaka za namestitev
D Kontakti objektiva1)
1)
Tega dela se ne dotikajte s prsti.
A Obroč za ostrenje
B Obroč za zoom
C Merilo goriščne razdalje
D Oznaka goriščne razdalje
E Kontakti objektiva1)
F Oznaka za namestitev
1)
SI
12
Tega dela se ne dotikajte s prsti.
Vstavljanje paketa baterij
Vzvod za izmet baterije
1
2
Odprite pokrov.
Vstavite paket baterij.
• Potisnite vzvod za izmet baterije in vstavite paket baterij (kot na sliki).
Preverite, ali se je vzvod za izmet baterije po vstavljanju zaklenil.
• Če zaprete pokrov z nepravilno vstavljeno baterijo, lahko poškodujete
fotoaparat.
SI
13
Polnjenje paketa baterij
Za uporabnike v ZDA
in Kanadi
Napajalni kabel
Za uporabnike v drugih
državah/regijah
Lučka za polnjenje
Sveti: polnjenje
Ne sveti: postopek polnjenja je zaključen
Utripa:
prišlo je do napake pri polnjenju ali je bil
postopek polnjenja začasno zaustavljen,
ker fotoaparat ni v ustreznem
temperaturnem obsegu
1
Povežite fotoaparat z omrežnim napajalnikom (priloženo)
s kablom mikro USB (priloženo).
2
Vklopite omrežni napajalnik v najbližjo (stensko) električno
vtičnico.
Lučka za polnjenje zasveti oranžno in fotoaparat se začne polniti.
• Med polnjenjem baterije mora biti fotoaparat izklopljen.
• Paket baterij lahko polnite, tudi kadar ni povsem izpraznjen.
• Če lučka za polnjenje utripa in postopek polnjenja še ni dokončan,
odstranite ter znova vstavite paket baterij.
Opombe
SI
14
• Če je omrežni napajalnik priklopljen v (stensko) električno vtičnico in lučka
za polnjenje na fotoaparatu utripa, je postopek polnjenja začasno zaustavljen,
ker je temperatura zunaj priporočenega obsega. Ko je temperatura znova znotraj
ustreznega temperaturnega obsega, se postopek polnjenja nadaljuje. Priporočamo,
da paket baterij polnite pri temperaturi okolja od 10 do 30 °C.
• Če so kontakti paketa baterij umazani, se paket baterij ne bo učinkovito napolnil.
V tem primeru previdno očistite kontakte baterij z mehko krpo ali vatirano palčko.
• Priklopite omrežni napajalnik (priloženo) v najbližjo (stensko) električno vtičnico.
Če pri uporabi omrežnega napajalnika pride do okvare, takoj izvlecite vtič iz
(stenske) električne vtičnice, da prekinete povezavo z virom napajanja.
• Po dokončanem postopku polnjenja odklopite omrežni napajalnik iz (stenske)
električne vtičnice.
• Uporabljajte samo originalne pakete baterij, kabel micro USB (priloženo)
in omrežni napajalnik (priloženo) podjetja Sony.
• Med snemanjem/predvajanjem se fotoaparat ne polni, če je priklopljen
v električno vtičnico s priloženim omrežnim napajalnikom. Za polnjenje
fotoaparata med fotografiranjem/predvajanjem uporabite omrežni napajalnik
AC-PW20 (naprodaj posebej).
x Čas polnjenja (popolna napolnjenost)
Čas polnjenja z omrežnim napajalnikom (priloženo) je približno 310 minut.
Opombe
• Zgoraj omenjeni čas polnjenja velja za napolnitev povsem izpraznjenega paketa
baterij pri temperaturi 25 °C. V nekaterih okoliščinah ali pod posebnimi pogoji
uporabe lahko polnjenje traja dlje.
x Polnjenje prek povezave z računalnikom
Paket baterij lahko polnite tudi, če povežete
fotoaparat in računalnik s kablom mikro USB.
Opombe
V priključek
USB
• Pri polnjenju paketa baterij prek računalnika
upoštevajte naslednje:
– Če je fotoaparat povezan s prenosnim
računalnikom, ki ni priključen na vir
napajanja, se akumulator računalnika prazni. Dolgotrajnejše polnjenje na ta
način ni priporočeno.
– Če je med računalnikom in fotoaparatom vzpostavljena povezava USB, ne
vklapljajte/izklapljajte računalnika, ne zaganjajte ga znova in ga ne preklapljajte
iz stanja spanja. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare. Pred vklopom/
izklopom računalnika, vnovičnim zagonom ali preklopom računalnika iz stanja
spanja prekinite povezavo s fotoaparatom.
– Za polnjenje prek prilagojenega ali spremenjenega računalnika ne dajemo
nobenih zagotovil.
SI
15
x Čas delovanja baterije in število slik, ki jih lahko ustvarite
in predvajate
Čas delovanja
baterije
Fotografiranje
(fotografije)
Število fotografij
Zaslon
pribl. 180 min.
pribl. 360 fotografij
Iskalo
pribl. 155 min.
pribl. 310 fotografij
Običajno
snemanje filma
Zaslon
pribl. 60 min.
—
Iskalo
pribl. 60 min.
—
Neprekinjeno
snemanje filma
Zaslon
pribl. 90 min.
—
Iskalo
pribl. 90 min.
—
pribl. 275 min.
pribl. 5500 fotografij
Ogled (fotografije)
Opombe
SI
16
• Zgornje število fotografij velja, če je paket baterij popolnoma napolnjen. Število
fotografij se lahko zaradi različnih pogoje uporabe zmanjša.
• Število fotografij, ki jih lahko zajamete, velja za fotografiranje v naslednjih pogojih:
– V uporabi je pomnilniška kartica Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2)
(naprodaj posebej).
– Nameščen je objektiv E PZ 16 – 50 mm F3.5–5.6 OSS.
– Paket baterij se uporablja v prostoru s temperaturo 25 °C.
– [Viewfinder Bright.]: [Manual] [±0]
– [Monitor Brightness]: [Manual] [±0]
• Število fotografij, ki jih lahko zajamete, je ugotovljeno na podlagi standarda CIPA
in velja za fotografiranje v naslednjih pogojih:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Možnost DISP je nastavljena na [Display All Info.].
– [Focus Mode]: [Automatic AF]
– Fotografira se enkrat na 30 sekund.
– Bliskavica se uporabi enkrat na dva posnetka.
– Fotoaparat se vsakih deset minut izklopi in znova vklopi.
• Število minut snemanja filma je ugotovljeno na podlagi standarda CIPA in velja
za snemanje v naslednjih pogojih:
–[
Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
– Velja za običajno snemanje filma: čas delovanja baterije je določen glede na
neprekinjeno zaganjanje/zaustavljanje snemanja, uporabo zooma, vklapljanje/
izklapljanje itd.
– Velja za neprekinjeno snemanje filma: čas delovanja baterije pri neprekinjenem
snemanju, dokler ni dosežena meja (29 minut), nato se nadaljuje z vnovičnim
pritiskom gumba MOVIE. Druge funkcije, kot je uporaba zooma, niso vključene.
Vstavljanje pomnilniške kartice (naprodaj posebej)
Prirezani vogal mora biti
pravilno usmerjen.
1
2
3
Odprite pokrov (stran 13).
Vstavite pomnilniško kartico (naprodaj posebej).
• Pomnilniško kartico vstavite tako, da je prirezani vogal pravilno
usmerjen (kot na sliki) in se kartica zaskoči.
Zaprite pokrov.
x Podprte pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica
Za slike
Za filme
Memory Stick XC-HG Duo™
A
Memory Stick PRO Duo™
(Samo Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
B
Pomnilniška kartica SD
(Razred 4 ali višji)
Pomnilniška kartica SDHC
(Razred 4 ali višji)
Pomnilniška kartica SDXC
(Razred 4 ali višji)
• V tem priročniku se za izdelke v tabeli uporabljajo ti skupni izrazi:
A: Memory Stick PRO Duo
B: kartica SD
x Odstranjevanje pomnilniške kartice/paketa baterij
Pomnilniška kartica: potisnite pomnilniško kartico enkrat navznoter,
da jo izvržete.
Paket baterij: potisnite vzvod za izmet baterije. Pazite, da vam paket baterij
ne pade iz rok.
Opomba
• Pomnilniške kartice/paketa baterij nikoli ne odstranite, če sveti lučka za dostop
(stran 11), saj to lahko poškoduje podatke v pomnilniški kartici.
SI
17
Nameščanje/odstranjevanje objektiva
Pred nameščanjem ali odstranjevanjem objektiva premaknite stikalo za vklop
v položaj OFF.
1
Če je na fotoaparatu ali objektivu nameščen pokrov,
ga odstranite.
• Objektiv zamenjajte hitro in v okolju, kjer ni prahu, da v notranjost
fotoaparata ne prodre prah ali umazanija.
2
Namestite objektiv, tako da poravnate beli oznaki
na objektivu in fotoaparatu.
• Fotoaparat obrnite z objektivom navzdol, da preprečite nabiranje prahu
v notranjosti fotoaparata.
3
Objektiv rahlo potisnite proti fotoaparatu in ga zavrtite
v smeri urnega kazalca, dokler se ne zaskoči.
• Pazite, da je objektiv pri nameščanju obrnjen naravnost.
Opombe
• Med nameščanjem objektiva ne držite gumba za sprostitev objektiva.
• Pri nameščanju objektiva ne uporabljajte prekomerne sile.
• Prilagojevalnik za namestitev (naprodaj posebej) zahteva uporabo objektiva
A-mount (naprodaj posebej). Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo,
ki so priložena prilagojevalniku za namestitev.
• Pri uporabi objektiva, opremljenega z odprtino za vijak stojala, za ohranitev
ravnotežja pritrdite vijak stojala v odprtino na objektivu.
SI
18
x Odstranjevanje objektiva
Gumb za sprostitev objektiva
1
Pritisnite gumb za sprostitev objektiva do konca in zavrtite
objektiv v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler se
ne ustavi.
Opombe
• Če pri zamenjavi objektiva v notranjost fotoaparata prodre prah ali umazanija
in prekrije površino slikovnega senzorja (del, ki pretvarja svetlobni vir v digitalni
signal), se lahko na sliki pojavijo temne pike, odvisno od okolja, v katerem
fotografirate. Fotoaparat je opremljen s funkcijo, ki preprečuje nabiranje prahu
na slikovnem senzorju, zato se ob izklopu rahlo zatrese. Kljub temu pazite, da
objektiv pri nameščanju/odstranjevanju zamenjate hitro in v okolju, kjer ni prahu.
• Če na slikovnem senzorju opazite prah ali druge delce, jih odstranite s pihalom.
• Fotoaparata ne odlagajte brez nameščenega objektiva.
• Če želite uporabiti pokrove za ohišje ali zadnje pokrove za objektive, kupite
ALC-B1EM (pokrov za ohišje) ali ALC-R1EM (zadnji pokrov za objektiv)
(naprodaj posebej).
• Če uporabljate objektiv s samodejnim zoomom, premaknite stikalo za vklop/
izklop v položaj OFF in preverite, ali je objektiv popolnoma zložen, preden ga
zamenjate. Če objektiv ni zložen, ga ne poskušajte zložiti na silo.
• Pri pritrjevanju fotoaparata na stojalo pazite, da se ne boste po pomoti dotaknili
obroča za zoom/ostrenje.
SI
19
Nastavitev ure
Izbirno kolesce
ON/OFF (Vklop/
Izklop)
Izbira elementov: v/V/b/B/ /
Gumb za nastavitev: z
1
Premaknite stikalo ON/OFF (Vklop/Izklop) v položaj ON.
Ko prvič vklopite fotoaparat, se prikaže zaslon za nastavitev datuma
in časa (Date & Time).
• Morda bo trajalo nekaj časa, preden se fotoaparat vklopi in začne
delovati.
2
Preverite, ali je na zaslonu izbrana možnost [Enter], in nato
pritisnite z na izbirnem kolescu.
3
Sledite navodilom na zaslonu, da izberete želeno lokacijo,
in nato pritisnite z.
4
Nastavite [Daylight Savings], [Date/Time] in [Date Format]
ter nato pritisnite z.
• Ko nastavljate [Date/Time], je polnoč 12:00 AM in poldne 12:00 PM.
5
SI
20
Preverite, ali je izbrana možnost [Enter], in nato pritisnite z.
Zajemanje fotografij/filmov
Sprožilo
MOVIE
Fotografiranje
1
Pritisnite sprožilo do polovice, da izostrite motiv.
2
Pritisnite sprožilo do konca, da zajamete sliko.
Ko je slika izostrena, se predvaja kratek zvočni signal in zasveti
indikator z ali
.
Snemanje filmov
1
Za začetek snemanja pritisnite gumb MOVIE (Film).
2
Če želite zaustaviti snemanje, znova pritisnite gumb MOVIE.
• Če uporabljate objektiv z vzvodom za zoom: premaknite vzvod za zoom.
Če uporabljate objektiv z obročem za zoom: zavrtite obroč za zoom.
Opombe
• Bliskavice ne povlecite ročno. Če to storite, lahko pride do okvare.
• Med snemanjem filma se pri uporabi zooma posname tudi zvok delovanja
fotoaparata. Ko se snemanje filma zaključi, se lahko posname tudi zvok gumba
MOVIE.
• Za informacije o času neprekinjenega snemanja filmov glejte »Število fotografij in
čas posnetih filmov« (stran 27). Ko je snemanje filma zaključeno, lahko ponovno
začnete snemanje, tako da ponovno pritisnete gumb MOVIE. Odvisno
od temperature v prostoru se lahko snemanje zaustavi, da se zaščiti fotoaparat.
SI
21
Prikaz slik
: Povečava
Prilagoditev: obrnite izbirno
kolesce
Izbirno kolesce
(Predvajanje)
(Brisanje)
1
Pritisnite gumb
Izbira fotografij:
B (Naslednja)/b (Prejšnja)
ali vrtite izbirno kolesce
Gumb za nastavitev: z
(Predvajanje).
x Izbira naslednje/prejšnje slike
Izberite sliko, tako da pritisnete B (Naslednja)/b (Prejšnja) na izbirnem
kolescu ali obrnete izbirno kolesce. Če si želite ogledati filme, pritisnite z
v sredini izbirnega kolesca.
x Brisanje slike
1 Pritisnite gumb (Brisanje).
2 Z gumbom v na izbirnem kolescu izberite [Delete] in nato pritisnite z.
x Nazaj na fotografiranje
Pritisnite sprožilo do polovice.
SI
22
Opis drugih funkcij
MENU
Izbirno kolesce
x Izbirno kolesce
DISP (Display Contents): omogoča spremembo prikaza na zaslonu.
ISO (ISO): omogoča nastavitev občutljivosti glede na svetlost.
(Image Index): omogoča hkraten ogled več fotografij na zaslonu za prikaz
ene fotografije.
(Photo Creativity): omogoča intuitivno uporabo fotoaparata in preprosto
zajemanje kreativnih fotografij.
(Exposure Comp.): omogoča izravnavo osvetlitve in svetlosti za celotno
sliko.
(Drive Mode): omogoča preklapljanje med načini fotografiranja, kot so
enkratno fotografiranje, neprekinjeno fotografiranje ali zaporedno
fotografiranje.
z (Standard): Privzeto je možnost [Lock-on AF] dodeljena temu gumbu.
x Gumb Fn (funkcija)
Omogoča, da registrirate 12 funkcij in jih med fotografiranjem prikličete.
1 Pritisnite gumb Fn (Funkcija).
2 Želeno funkcijo izberete z gumbi v/V/b/B na izbirnem kolescu.
3 Izberite vrednost nastavitve z obračanjem izbirnega kolesca.
x Upravljalni izbirnik
Z upravljalnim izbirnikom lahko hitro spreminjate ustrezne nastavitve, ki so
potrebne za posamezen način fotografiranja.
SI
23
Funkcije programske opreme
PlayMemories Home™
Programska oprema PlayMemories Home omogoča uvoz slik in filmov
v računalnik, kjer jih lahko uporabljate. Če želite v računalnik uvoziti filme
AVCHD, potrebujete programsko opremo PlayMemories Home.
Predvajanje uvoženih
fotografij
Uvažanje slik iz fotoaparata
Za operacijski sistem Windows so na voljo tudi
te funkcije:
Izmenjava slik v storitvi
PlayMemories Online™
Prikaz slik
na koledarju
Ustvarjanje
filmskih
diskov
Prenašanje slik
v omrežne
storitve
• Z naslednjim postopkom lahko prenesete Image Data Converter
(programsko opremo za urejanje fotografij v formatu RAW) ali Remote
Camera Control itd.: Fotoaparat povežite z računalnikom t zaženite
programsko opremo PlayMemories Home t kliknite [Notifications].
Opombe
SI
24
• Za namestitev programske opreme PlayMemories Home potrebujete internetno
povezavo.
• Za uporabo storitve PlayMemories Online ali drugih omrežnih storitev
potrebujete internetno povezavo. Storitev PlayMemories Online ali druge
omrežne storitve morda niso na voljo v nekaterih državah ali regijah.
• Za aplikacije Mac uporabite ta URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Če je programska oprema PMB (Picture Motion Browser), ki je priložena
modelom, izdelanim pred letom 2011, že nameščena v vašem računalniku,
bo med namestitvijo programske opreme PlayMemories Home prepisana.
Uporabite PlayMemories Home, ki je naslednik programske opreme PMB.
x Sistemske zahteve
Sistemske zahteve za programsko opremo lahko najdete na tem naslovu URL:
www.sony.net/pcenv/
x Namestitev programske opreme PlayMemories Home
v računalnik
1
Z internetnim brskalnikom v računalniku obiščite
naslednje spletno mesto in nato namestite program
PlayMemories Home.
www.sony.net/pm/
• Za podrobnosti o programski opremi PlayMemories Home obiščite
naslednjo stran za podporo PlayMemories Home (samo v angleščini):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
• Po končani namestitvi se zažene programska oprema
PlayMemories Home.
2
Povežite fotoaparat z računalnikom prek kabla mikro USB
(priloženo).
• V programski opremi PlayMemories Home so lahko nameščene nove
funkcije. Povežite fotoaparat z računalnikom, tudi če je programska
oprema PlayMemories Home že nameščena v vašem računalniku.
Opombi
• Kabla mikro USB (priloženo) ne odstranite iz fotoaparata, medtem ko je prikazan
zaslon delovanja ali zaslon dostopa. Če to storite, se podatki za poškodujejo.
• Fotoaparat odklopite od računalnika tako, da kliknete
na pladnju z opravili
in nato
(ikono za odklop). V sistemu Windows Vista kliknite
na pladnju
z opravili.
SI
25
Dodajanje funkcij v fotoaparat
Želene funkcije lahko dodate v fotoaparat tako, da ga prek interneta povežete
s spletnim mestom za prenos aplikacij
(PlayMemories Camera Apps™).
http://www.sony.net/pmca
• Ko aplikacijo namestite, jo odprete tako, da prek funkcije NFC povežete
(Oznaka N) na fotoaparatu s pametnim telefonom Android, ki podpira
funkcijo [One-touch (NFC)].
Opombe
• Funkcija prenosa aplikacij v nekaterih državah in regijah morda ni na voljo.
Podrobnosti najdete na zgoraj omenjenem spletnem mestu za prenos aplikacij.
SI
26
Število fotografij in čas posnetih filmov
Število fotografij in posneti čas sta lahko različna glede na pogoje snemanja in
pomnilniško kartico.
x Slike
[
Image Size]: [L: 24M]
Ko je možnost [
Aspect Ratio] nastavljena na [3:2]*
Zmogljivost
Quality
2 GB
Standard
330 slik
Fine
200 slik
RAW & JPEG
54 slik
RAW
74 slik
* Ko je možnost [
Aspect Ratio] nastavljena drugače kot [3:2], lahko posnamete
več slik, kot je prikazano v zgornji tabeli. (Razen če je možnost [
Quality]
nastavljena na [RAW].)
x Filmi
V spodnji tabeli so prikazani približni najdaljši časi snemanja. To so skupni
časi za vse datoteke s filmi. Neprekinjeno snemanje lahko traja pribl. 29 minut
(omejitev specifikacij izdelka). Najdaljši neprekinjeni čas snemanja filma
v formatu MP4 (12M) je pribl. 20 minut (zaradi omejitve velikosti datoteke
na 2 GB).
(h (ura), min (minuta))
Zmogljivost
Nastavitev
snemanja
2 GB
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
10 min
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 min
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
9 min
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
10 min
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 min
1440 × 1080 12M
VGA 3M
20 min
1 ura 10 min
SI
27
• Čas snemanja filmov je različen, ker je fotoaparat opremljen s funkcijo VBR
(spremenljiva bitna hitrost), ki kakovost slike samodejno prilagodi glede na prizor
snemanja. Ko snemate hitro premikajoči se motiv, je slika bolj jasna, vendar pa je
čas snemanja krajši, ker se za snemanje porabi več pomnilnika.
Čas snemanja je odvisen tudi od pogojev snemanja, motiva ali nastavitev
kakovosti/velikosti slike.
Opombe glede uporabe fotoaparata
Funkcije, vgrajene v ta fotoaparat
• V tem priročniku so opisane naprave, združljive s formatoma 1080 60i in 1080 50i.
Če želite preveriti, ali vaš fotoaparat podpira format 1080 60i ali 1080 50i,
preverite, ali so na spodnji strani fotoaparata naslednje oznake.
Naprave, združljive s formatom 1080 60i: 60i
Naprave, združljive s formatom 1080 50i: 50i
• Ta fotoaparat je združljiv s filmi v formatu 1080 60p ali 50p. Za razliko od
dosedanjih standardnih načinov snemanja, pri katerih se uporablja metoda
prepletanja, ta fotoaparat snema v progresivnem načinu. S tem se poveča ločljivost
in zagotovi bolj izravnana in realistična slika.
O uporabi in shranjevanju
Z izdelkom ne ravnajte grobo, ne spreminjajte ga in ga zaščitite pred fizičnimi
udarci. Pazite, da vam ne pade na tla ali da ga ne pohodite. Bodite še posebej
previdni z objektivom.
Opombe glede snemanja/predvajanja
• Pred začetkom snemanja ustvarite preizkusni posnetek, da preverite, ali fotoaparat
pravilno deluje.
• Fotoaparat ni odporen na prah, pršenje ali vodo.
• Ne glejte v sonce ali močen svetlobni vir skozi odstranjen objektiv. Na ta način
si lahko trajno poškodujete vid. Lahko pride tudi do okvare objektiva.
• Če se v fotoaparatu nabere vlaga, jo pred uporabo fotoaparata odstranite.
• Ne izpostavljajte fotoaparata tresljajem in udarcem. Tako lahko pride do okvare
in s fotoaparatom morda ne bo več mogoče snemati. Poleg tega lahko zapisovalni
medij postane neuporaben ali se poškodujejo slikovni podatki.
Fotoaparata ne uporabljajte/shranjujte na spodaj navedenih mestih
SI
28
• V zelo vročem, hladnem ali vlažnem okolju
V okolju, kot je na primer na soncu parkiran avto, lahko ohišje kamere spremeni
obliko, zaradi česar lahko pride do okvare.
• Na mestu, izpostavljenem neposredni sončni svetlobi ali viru toplote
Ohišje fotoaparata se lahko razbarva ali spremeni obliko, zaradi česar lahko pride
do okvare.
• Na mestu, izpostavljenem tresenju ali vibracijam
• Fotoaparata ne uporabljajte v bližini naprav, ki ustvarjajo močne radijske valove
ali povzročajo sevanje.
Fotoaparat na takšnih lokacijah morda ne bo pravilno zajel oz. prikazal fotografij.
• Na peščenih ali prašnih mestih
Pazite, da pesek ali prah ne zaide v notranjost fotoaparata. To lahko povzroči
okvaro, ki je v nekaterih primerih ni mogoče odpraviti.
O shranjevanju
Kadar fotoaparata ne uporabljajte, namestite sprednji pokrov objektiva.
Opombi glede zaslona, elektronskega iskala in objektiva
• Zaslon in elektronsko iskalo sta izdelana na podlagi visoko natančne tehnologije,
zato je mogoče učinkovito uporabiti več kot 99,99 % slikovnih pik. Vendar se
lahko na zaslonu in elektronskem iskalu pojavijo majhne črne in/ali svetle pike
(bele, rdeče, modre ali zelene barve). Te pike so povsem običajna posledica
postopka izdelave in ne vplivajo na snemanje.
• Med delovanjem objektiva pazite, da se vanj ne zapletete s prsti.
O magnetu
Okoli bliskavice je nameščen magnet. V bližini zaslona ali ohišja fotoaparata ne
uporabljajte predmetov, na katera vplivajo magnetna polja, kot je disketa ali kreditna
kartica.
O uporabi objektivov in dodatne opreme
Priporočamo, da uporabite objektive/dele dodatne opreme proizvajalca Sony, ki so
zasnovani posebej za uporabo s tem fotoaparatom.
Če boste uporabili izdelke drugih proizvajalcev, morda ne boste mogli izkoristiti
vseh zmogljivosti fotoaparata, lahko pa pride tudi do nesreč ali okvar fotoaparata.
Opombe glede uporabe iskala
Pri fotografiranju z iskalom lahko občutite naprezanje oči, utrujenost, potovalno
slabost ali slabost. Priporočamo, da med fotografiranjem z iskalom redno počivate.
Dolžina ali pogostost odmorov se lahko pri posameznikih razlikuje, zato se glede
tega odločite sami. Če občutite nelagodje, prenehajte uporabljati iskalo, dokler se
počutje ne izboljša, in se po potrebi posvetujte z zdravnikom.
Opombe glede bliskavice
• Fotoaparata ne prenašajte tako, da ga držite za bliskavico, prav tako pa
na bliskavico ne pritiskajte premočno.
• Če v odprto bliskavico zaide voda, prah ali pesek, lahko pride do okvare.
• Pri zapiranju bliskavice pazite, da si ne priščipnete prstov.
Temperatura fotoaparata
Fotoaparat in baterija se lahko pri dolgotrajnejši uporabi močno segrejeta, vendar to
ne pomeni okvare.
SI
29
Zaščita pred pregrevanjem
Odvisno od temperature fotoaparata in baterije se lahko zgodi, da snemanje filmov
ne bo mogoče in fotoaparat se lahko samodejno izklopi, da ne pride do okvare.
Preden se izklopi ali ko snemanje filmov ni več mogoče, se na zaslonu fotoaparata
prikaže sporočilo. V tem primeru ne vklapljajte fotoaparata in počakajte, da se
temperatura fotoaparata in baterije zniža. Če vklopite fotoaparat, ne da bi pred tem
počakali, da se fotoaparat in baterija dovolj ohladita, se bo fotoaparat morda znova
izklopil ali pa bo onemogočeno snemanje filmov.
Polnjenje baterije
Če polnite baterijo, ki je dolgo časa niste uporabljali, je morda ne boste mogli
napolniti do ustrezne zmogljivosti.
To je posledica lastnosti baterije. Baterijo ponovno napolnite.
Opozorilo o avtorskih pravicah
Televizijski programi, filmi, videokasete in druge vsebine so lahko avtorsko
zaščitene. Nepooblaščeno snemanje takšnih vsebin je lahko v nasprotju z določili
zakonodaje o avtorskih pravicah.
Brez jamstev v primeru poškodovane vsebine ali napak pri snemanju
Sony ne daje nobenih jamstev v primeru napake pri snemanju ali izgube/poškodbe
posnetih vsebin, ki so posledica okvare fotoaparata ali zapisovalnih medijev itd.
Čiščenje površine fotoaparata
Površino fotoaparata očistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo, nato pa jo
s suho krpo obrišite do suhega. Da preprečite poškodbe površine ali ohišja,
upoštevajte naslednje:
– Fotoaparata ne izpostavljajte kemičnim izdelkom, kot so razredčilo, bencin,
alkohol, čistilne krpe, insekticidi, kreme za zaščito pred soncem in insekti itd.
Vzdrževanje zaslona
• Če na zaslonu ostanejo sledi kreme za roke ali vlažilne kreme, to lahko raztopi
njegov premaz. Če takšne kreme pridejo na zaslon, jih takoj obrišite.
• Silovito brisanje s papirnatimi robci ali drugimi materiali lahko poškoduje premaz.
• Če na zaslonu ostanejo prstni odtisi ali umazanija, priporočamo, da umazanijo
nežno odstranite, potem pa zaslon pobrišete z mehko krpo.
Opombe glede brezžičnega omrežja LAN
V primeru izgube ali kraje fotoaparata Sony ne prevzema nobene odgovornosti
za škodo, ki nastane zaradi nepooblaščenega dostopa ali nepooblaščene uporabe
fotoaparata ali lokacij, naloženih nanj.
SI
30
Tehnični podatki
Fotoaparat
[Sistem]
Vrsta fotoaparata: digitalni fotoaparat
z zamenljivim objektivom
Objektiv: objektiv s sistemom E-mount
[Slikovni senzor]
Slikovni senzor: format APS-C
(23,5 mm × 15,6 mm), slikovni
senzor CMOS
Skupno število slikovnih pik
slikovnega senzorja: pribl.
24 700 000 slikovnih pik
Efektivno število slikovnih pik
fotoaparata: pribl.
24 300 000 slikovnih pik
[Odpornost na prah]
Sistem: Premaz zaščite polnjenja
na optičnem filtru in ultrazvočni
vibracijski mehanizem
[Sistem samodejnega ostrenja]
Sistem: sistem zaznavanja faze/
kontrasta
Obseg občutljivosti: od 0 do 20 EV
(ob enakovredni občutljivosti
ISO 100 z objektivom F2.8)
[Nastavitev osvetlitve]
Metoda merjenja: 1200-segmentno
merjenje s slikovnim senzorjem
Obseg merjenja: od 0 do 20 EV
(ob enakovredni občutljivosti
ISO 100 z objektivom F2.8)
Občutljivost ISO (indeks priporočene
osvetlitve):
Fotografije: AUTO,
ISO 100-ISO 25 600
Filmi: AUTO, enakovredno
ISO 100–ISO 12 800
Izravnava osvetlitve: ± 5,0 EV
(omogoča preklapljanje med
korakoma 1/3 EV in 1/2 EV)
[Zaklop]
Tip: elektronsko upravljan, navpični
pomik, tip goriščne ravnine
Obseg hitrosti:
Fotografije: od 1/4000 sekunde
do 30 sekund, BULB
Filmi: od 1/4000 sekunde do
1/4 sekunde (1/3 koraka EV),
Naprava, združljiva s formatom
1080 60i: do 1/60 sekunde v načinu
AUTO (do 1/30 sekunde v načinu
[Auto Slow Shut.])
Naprava, združljiva s formatom
1080 50i: do 1/50 sekunde v načinu
AUTO (do 1/25 sekunde v načinu
[Auto Slow Shut.])
Hitrost sinhronizacije bliskavice:
1/160 sekunde
[Zapisovalni medij]
Memory Stick PRO Duo,
kartica SD
[LCD-zaslon]
LCD-plošča: široka, 7,5 cm (tip 3.0)
pogon TFT
Skupno število pik: 921 600 točk
SI
31
[Iskalo]
[Drugo]
Tip: elektronsko iskalo
Skupno število pik: 1 440 000 točk
Pokritost okvirja: 100%
Povečava:
Pribl. 1,07 ×
Pribl. 0,7 × (enakovredno
formatu 35 mm) z objektivom
50 mm pri izostritvi neskončnosti,
–1 m–1 (diopter)
Očesna točka: pribl. 23 mm
od okularja, 21,4 mm od okvirja
okularja na –1 m–1
Nastavitev diopterja:
od –4 m–1 do 3 m–1
Exif Print: združljivo
PRINT Image Matching III: združljivo
DPOF: združljivo
Dimenzije (skladne s CIPA) (pribl.):
120,0 mm × 66,9 mm × 45,1 mm
(š/v/d)
Teža (skladno s CIPA) (pribl.):
344 g
(vključno z baterijo in kartico
Memory Stick PRO Duo)
285 g (samo fotoaparat)
Delovna temperatura: od 0 do 40 °C
Format datoteke:
Fotografije: skladno s standardom
JPEG (DCF razl. 2.0, Exif razl. 2.3,
MPF Baseline), RAW (format Sony
ARW 2.3)
Film (format AVCHD): združljivo
s formatom AVCHD razl. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvok: Dolby Digital (dvokanalni)
Dolby Digital Stereo Creator
• Izdelano na podlagi licence
podjetja Dolby Laboratories.
Film (format MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvok: MPEG-4 AAC-LC
(dvokanalni)
Komunikacija USB: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
[Vhodni/izhodni priključki]
Priključek Multi/Micro USB*:
komunikacija USB
HDMI: mikro priključek HDMI tipa D
* Podpira naprave, združljive
s priključkom mikro USB.
[Napajanje]
Tip baterije: paket akumulatorskih
baterij NPFW50
[Poraba energije]
Pri uporabi objektiva E PZ 16 – 50 mm
F3.5–5.6 OSS*
pri uporabi iskala:
pribl. 2,8 W
pri uporabi LCD-zaslona:
pribl. 2,4 W
* priložen modelu ILCE-6000L/
ILCE-6000Y
SI
32
[Bliskavica]
Vodilno število bliskavice: 6 (v metrih
pri občutljivosti ISO 100)
Čas polnjenja: pribl. 4 sekunde
Pokritost bliskavice: pokriva 16-mm
objektiv (goriščno razdaljo, ki je
navedena na objektivu)
Izravnava bliskavice: ±3,0 EV
(omogoča preklapljanje med
korakoma 1/3 EV in 1/2 EV)
[Brezžični LAN]
Podprta oblika: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenčni pas: 2,4 GHz
Podprti varnostni protokoli:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Način konfiguracije: WPS
(Wi-Fi Protected Setup)/ročno
Način dostopa: infrastrukturni način
NFC: skladno z oznako NFC Forum
Type 3
Paket akumulatorskih baterij
NPFW50
Tip baterije: litij-ionska baterija
Največja napetost: 8,4 V enosmerne
napetosti
Nazivna napetost: 7,2 V enosmerne
napetosti
Največja napetost polnjenja: 8,4 V
enosmerne napetosti
Največji tok polnjenja: 1,02 A
Zmogljivost: običajno 7,7 Wh
(1080 mAh)
najmanj 7,3 Wh (1020 mAh)
Omrežni napajalnik AC-UB10C/
UB10D
Napajanje: od 100 do 240 V izmenične
napetosti, 50/60 Hz, 70 mA
Izhodna napetost: DC 5 V, 0,5 A
Delovna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura shranjevanja:
-20 °C do +60 °C
Dimenzije (pribl.):
50 × 22 × 54 mm (š/v/d)
SI
33
Objektiv
Objektiv
Objektiv z zoomom
E16 – 50 mm1)
Objektiv z zoomom
E55 – 210 mm
Fotoaparat
ILCE-6000L/
ILCE-6000Y
ILCE-6000Y
Goriščna razdalja formata,
ekvivalentnega 35 mm-2) (mm)
Skupine/elementi objektiva
24 – 75
82,5 – 315
8–9
9 – 13
Vidni kot2)
83° – 32°
28,2° – 7,8°
Najmanjša razdalja izostritve3) (m)
0,25 – 0,3
1,0
Največja povečava (×)
Najmanjša odprtina zaslonke
Premer filtra (mm)
Dimenzije (največji premer ×
višina) (pribl. mm)
Teža (pribl. g)
SteadyShot
0,215
0,225
f/22–f/36
f/22–f/32
40,5
49
64,7 × 29,9
63,8 × 108
116
345
na voljo
na voljo
1)
Samodejni zoom.
Vrednosti za goriščno razdaljo formata, ekvivalentnega 35 mm, in vidni kot
so za digitalne fotoaparate, opremljene s slikovnim senzorjem velikosti APS-C.
3) Najmanjša razdalja izostritve je najkrajša razdalja od slikovnega senzorja
do motiva.
2)
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.
O goriščni razdalji
Kot zajema tega fotoaparata je ožji kot pri fotoaparatu formata 35 mm.
Poiščete lahko približni ekvivalent goriščne razdalje fotoaparata formata
35 mm in fotografirate z enakim kotom zajema, tako da za polovico povečate
goriščno razdaljo svojega objektiva.
Če na primer uporabljate 50-mm objektiv, lahko dobite približni ekvivalent
75-mm objektiva fotoaparata formata 35 mm.
SI
34
Blagovne znamke
• Memory Stick in
sta blagovni
znamki ali zaščiteni blagovni znamki
podjetja Sony Corporation.
• »AVCHD Progressive« in logotip
»AVCHD Progressive« sta blagovni
znamki podjetij Panasonic
Corporation in Sony Corporation.
• Dolby in simbol DD sta blagovni
znamki družbe Dolby Laboratories.
• Izraza HDMI in HDMI, HighDefinition Multimedia Interface ter
logotip HDMI so blagovne znamke
ali zaščitene blagovne znamke
podjetja HDMI Licensing LLC v ZDA
in drugih državah.
• Windows je zaščitena
blagovna znamka družbe
Microsoft Corporation v ZDA
in/ali drugih državah.
• Mac je zaščitena blagovna znamka
družbe Apple Inc. v ZDA in drugih
državah.
• iOS je zaščitena blagovna znamka
podjetja Cisco Systems, Inc.
• iPhone in iPad sta blagovni znamki
podjetja Apple Inc., zaščiteni v ZDA
in drugih državah.
• Logotip SDXC je blagovna znamka
družbe SD-3C, LLC.
• Android in Google Play sta blagovni
znamki družbe Google Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi in Wi-Fi
PROTECTED SET-UP so zaščitene
blagovne znamke družbe Wi-Fi
Alliance.
• Oznaka N je blagovna znamka ali
zaščitena blagovna znamka družbe
NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih
državah.
• DLNA in DLNA CERTIFIED sta
zaščiteni blagovni znamki družbe
Digital Living Network Alliance.
• Facebook in logotip »f« sta blagovni
znamki ali zaščiteni blagovni znamki
družbe Facebook, Inc.
• YouTube in logotip YouTube sta
blagovni znamki ali zaščiteni
blagovni znamki družbe Google Inc.
• Eye-Fi je blagovna znamka družbe
Eye-Fi, Inc.
• Poleg teh so imena sistemov in
izdelkov, uporabljena v tem
priročniku, na splošno blagovne
znamke ali zaščitene blagovne
znamke svojih razvijalcev ali
proizvajalcev. Vendar oznaki ™ in ®
v tem priročniku nista uporabljeni
v vseh primerih.
Dodatne informacije o tem izdelku
in odgovori na pogosto zastavljena
vprašanja so na voljo na spletni
strani za podporo strankam.
SI
35
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising