Sony | SLT-A37 | Sony SLT-A37 SLT-A37 Samo ohišje (brez objektiva) Navodila za uporabo

Digitalni fotoaparat z
izmenljivim objektivom
Priprava fotoaparata
Pred uporabo
Snemanje slik
Navodila za uporabo
A-mount
Sony Corporation
SL
Uporaba snemalnih funkcij
Uporaba predvajalnih
funkcij
Spreminjanje nastavitev
Ogled slik na računalniku
Tiskanje slik
Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in
ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z
izdelkom ne smete ravnati enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate
ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske
opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne
posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega
ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo
k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega
izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje gospodinjskih
odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko
opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi
električne oz. elektronske opreme.
Ostalo
Abecedno kazalo
SL
Zapis o lastništvu
Na dnu strani se nahajata ime modela in
serijska številka. Zapišite serijsko številko
na črto. Navedite te številke, kadar
potrebujete pomoč pri pooblaščenem Sony
prodajalcu.
Št. Modela: SLT- A35
Serijska št. ________________________
OPOZORILO
Da preprečite nevarnost vžiga ali
električnega udara, naprave ne
izpostavljajte dežju ali vlagi.
POMEMBNI
VARNOSTNI
UKREPI
SHRANITE TA
PRIROČNIK.
POZOR!
DA NE BI PRIŠLO
DO POŽARA ALI
ELEKTRIČNEGA
UDARA,
POZORNO
PREBERITE
NASLEDNJA
NAVODILA.
Če oblika vtiča ne ustreza omrežni vtičnici,
uporabite adapter z ustrezno konfiguracijo.
POZOR
Akumulatorska baterija
Če z baterijo ne ravnate pravilno, lahko
eksplodira in povzroči požar ali celo
kemične opekline. Upoštevajte naslednja
opozorila:
• Ne razstavljajte baterije.
• Ne izpostavljajte baterije udarcem (npr. s
kladivom, ipd.), pazite, da vam ne pade
na tla in da na baterijo ne stopite.
• Pazite, da ne povzročite kratkega stika in
da kovinski predmeti ne pridejo v stik s
priključki baterije.
• Ne izpostavljajte baterije visokim
temperaturam nad 60°C, na primer v
avtomobilu, parkiranem na soncu.
• Ne mecite baterije v ogenj.
2
• Ne uporabljajte poškodovane litij-ionske
baterije.
• Baterijo polnite s polnilnikom za Sony
baterije ali z napravo, ki omogoča
polnjenje akumulatorskih baterij.
• Hranite baterijo izven dosega majhnih
otrok.
• Pazite, da bo baterija suha.
• Baterijo zamenjajte z baterijo iste ali
podobne vrste, ki jo priporoča Sony.
• Če želite odvreči iztrošeno baterijo,
upoštevajte navodila.
Polnilnik baterije
Tudi če lučka CHARGE ne sveti, polnilnik
ni izključen iz omrežja vse dokler ga ne
izključite iz omrežne vtičnice. Če se med
uporabo polnilnika pojavi težava, takoj
izklopite fotoaparat tako, da izvlečete vtič
iz omrežne vtičnice.
Če je omrežni kabel priložen, ga lahko
uporabljate samo s to enoto. Ne
uporabljajte ga z drugimi enotami.
3
ZA KUPCE V EVROPI
Opomba za kupce v državah, kjer
veljajo EU direktive
Proizvajalec tega izdelka je družba Sony 17-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075,
Japonska. Pooblaščeni predstavnik za EMC
in varnost izdelka je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemčija. Za popravila in
garancijske zahtevke se obrnite na naslove
navedene v ločenih servisnih ali
garancijskih dokumentih.
Ta izdelek je bil testiran in je v skladu z
omejitvami, kot jih določa EMC direktiva
za uporabo povezovalnih kablov krajših od
3 metrov.
Opozorilo
Elektromagnetna polja pri določeni
frekvenci vplivajo na sliko in zvok na tej
napravi.
Opomba
Če statična elektrika ali elektromagnetizem
povzroči prekinitev prenosa podatkov,
ponovno zaženite aplikacijo ali odklopite in
ponovno priklopite povezovalni kabel
(USB, itd.).
4
Odpadna električna in elektronska
oprema (velja za Evropsko Unijo in
druge evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne
ravnamo enako kot z gospodinjskimi
odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem
zbirnem mestu za električno in elektronsko
opremo. S tem ko izdelek pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za okolje
in naše zdravje, ki bi ga povzročilo
nepravilna odstranitev tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili
naravne vire. O podrobnostih glede
recikliranja tega izdelka lahko povprašate
na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
5
Odpadne izrabljene akumulatorske
baterije (velja za države EU in
druge evropske države s sistemom
zbiranja ločenih odpadkov)
Z baterijami označenimi s tem simbolom ne
ravnamo kot z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. S tem ko izdelek pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za okolje
in naše zdravje, ki bi ga povzročilo
nepravilna odstranitev tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili
naravne vire. Pri izdelkih, kjer je zaradi
varnosti, delovanja ali ohranjanja podatkov
potreben stalen stik z vgrajeno baterijo, se
pri zamenjavi posvetujte s pooblaščenim in
primerno usposobljenim osebjem.
Pri vse drugih baterijah si preberite
poglavje o zamenjavi baterije, da boste to
opravili na ustrezen način. Baterijo oddajte
na posebnem zbirnem mestu, kjer se potem
preda v ustrezno reciklažo. O podrobnostih
glede recikliranja tega izdelka lahko
povprašate na upravni enoti ali v trgovini,
kjer ste izdelek kupili.
6
Opombe o uporabi fotoaparata
Postopek snemanja
• Fotoaparat ima dva načina snemanja:
način 'LCD monitor', v katerem se
uporablja LCD zaslon in način
'Viewfinder', v katerem se uporablja
iskalo.
• Posneta slika utegne biti drugačna od
slike, ki ste jo videli pred snemanjem.
Opombe o funkcijah, ki jih nudi
fotoaparat
• "Če želite preveriti ali je naprava
združljiva s formatom 1080 60i ali 1080
50i, poglejte oznako na spodnji strani
fotoaparata:
Naprava, združljiva s formatom 1080
60i: 60i
Naprava, združljiva s formatom 1080
50i: 50i
• Med gledanjem 3D slik na zaslonu,
združljivem s formatom 3D, utegnete
občutiti nelagodje, na primer, pritisk v
očeh, slabost ali utrujenost. Priporočamo
vam, da med gledanjem 3D slik redno
delate premore. Pogostost potrebnih
premorov je odvisna od posameznika. Če
občutite slabost, prenehajte z gledanjem
3D slik in se po potrebi posvetujte z
zdravnikom. Upoštevajte tudi navodila za
uporabo priključene naprave ali
programa, ki ga uporabljate s
fotoaparatom. Vid otroka je še posebej
občutljiv (še posebej otroka, mlajšega od
6 let). Preden jim dovolite gledati 3D
slike, se posvetujte s strokovnjakom, na
primer s pediatrom ali okulistom.
Poskrbite za to, da bodo otroci upoštevali
zgornja opozorila.
Opombe o LCD zaslonu in
objektivu
• Pri izdelavi LCD zaslona je uporabljena
izjemno visoko natančna tehnologija in
tako je več kot 99,99% točk uporabnih za
učinkovito uporabo. Kljub temu pa je
možen pojav majhnih črnih in/ali svetlih
točk (bele, rdeče, modre ali zelene), ki se
vedno pojavijo na zaslonu. Te točke so
normalen pojav v proizvodnem postopku
in na nikakršen način ne vplivajo na
podobe.
• Če v iskalu spremenite ostrino, se
utegnejo na zaslonu prikazati rdeče,
zelene ali modre pike. To ne pomeni
okvare. Te pike se ne posnamejo.
• Fotoaparata ne izpostavljajte neposredni
sončni svetlobi. Če usmerite svetlobo na
bližnji predmet, lahko povzročite vžig.
Če morate postaviti fotoaparat
neposredno na sončno svetlobo,
namestite zaščitni pokrov na objektiv.
• V mrzlem okolju je možno, da slike
puščajo sledi na LCD zaslonu. To ni
napaka v delovanju. Pri vklopu kamere v
mrzlem okolju se LCD zaslon lahko
trenutno zatemni. Ko se fotoaparat
ogreje, bo zaslon deloval normalno.
Opomba o uporabi objektivov in
dodatne opreme
Priporočamo vam, da uporabljate Sony
objektive/dodatno opremo*, ki ustrezajo
temu fotoaparatu. Če bi uporabili izdelke
drugih proizvajalcev, fotoaparat morda ne
bi deloval ali ne bi deloval pravilno.
* Vključno z izdelki Konica Minolta.
Povračilo za posneto vsebino
Za vsebino ni možno denarno ali drugačno
povračilo, če snemanje ali predvajanje ni
možno zaradi napake v delovanju kamere
ali nosilca podatkov.
Priporočilo rezervne kopije
Da se izognete morebitni izgubi podatkov,
zmeraj posnemite podatke na drug nosilec
podatkov.
7
Opombe o dolgotrajnejšem
snemanju
• Če snemate dlje časa, se temperatura
fotoaparata poviša. Če preseže določeno
stopnjo, se na zaslonu prikaže oznaka
in fotoaparat se samodejno izklopi. V tem
primeru pustite fotoaparat najmanj 10
minut pri miru, da se temperatura v
notranjosti fotoaparata spusti na varno
stopnjo.
• Pri visokih temperaturah okolice se tudi
temperatura fotoaparata hitro dvigne.
• Če se temperatura fotoaparata dvigne, bo
kakovost slike slabša. Priporočamo vam,
da pred nadaljnjim snemanjem počakate,
da se temperatura spusti.
• Površina fotoaparata utegne postati
vroča. To ne pomeni okvare.
Opombe o predvajanju filmov na
drugih napravah
• Fotoaparat uporablja MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile za AVCHD format
snemanja. Filmov, posnetih s tem
fotoaparatom v formatu AVCHD, ni
mogoče predvajati na naslednjih
napravah:
– na drugih napravah, združljivih s
formatom AVCHD, ki ne podpirajo
'High Profile',
– na napravah, ki niso združljive s
formatom AVCHD.
Fotoaparat uporablja tudi MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile za MP4 format
snemanja.
Zato je filme, posnete s tem foroaparatom
v formatu MP4 mogoče predvajati samo
na napravah, združljivih s formatom
MPEG-4 AVC/H.264.
• Diske, posnete v HD kakovosti (visoka
razločljivost), lahko predvajate samo na
napravah, združljivih s formatom
AVCHD. DVD predvajalniki in
snemalniki ne predvajajo diskov s HD
kakovostjo slike, ker niso združljivi s
formatom AVCHD. Poleg tega diska s
HD kakovostjo slike morda ne bo
mogoče izvleči iz DVD predvajalnika in
snemalnika.
8
Opozorilo o avtorskih pravicah
Televizijski programi, filmi, videokasete in
druge vsebine so lahko zaščitene z
avtorskimi pravicami. Nepooblaščeno
snemanje takšnih vsebin je lahko v
nasprotju z določbami zakona o avtorskih
pravicah.
Slike uporabljene v teh navodilih
Fotografije uporabljene kot primeri slik v
tem priročniku so ponatisnjene podobe in
niso dejanske slike posnete s to kamero.
Tehnični podatki, navedeni v tem
priročniku
Podatki o delovanju in tehnični podatki so
določeni v naslednjih pogojih (razen, če ni
drugače navedeno): pri običajni ambientni
temperaturi 25ºC in pri uporabi baterije, ki
ste jo polnili še približno eno uro po
izklopu luči CHARGE.
Kazalo
Opombe o uporabi fotoaparata ........................................... 7
Priprava
fotoaparata
Preverjanje priložene opreme ........................................... 13
Opis delov......................................................................... 14
Polnjenje akumulatorske baterije ..................................... 19
Vstavljanje akumulatorske baterije/spominske kartice
(ni priložena) ............................................................... 21
Nameščanje objektiva....................................................... 27
Priprava fotoaparata.......................................................... 30
Uporaba priloženih pripomočkov..................................... 32
Preverjanje števila slik, ki jih lahko posnamete ............... 34
Čiščenje ............................................................................ 36
Pred
upravljanjem
fotoaparata
Indikatorji na zaslonu ....................................................... 40
Preklop načina med LCD zaslonom in elektronskim
iskalom ............................................................... 40
Sprememba prikaza informacij o snemanju (DISP).... 41
Snemanje prikaza informacij (Graphic Display)
Snemanje informacij (For Live View) ............... 43
Snemanje prikaza informacij (za iskalo)..................... 45
Izbira funkcije/nastavitve ................................................. 47
Izbira funkcije s tipko Fn (Funkcija)........................... 48
Funkcije, ki jih izberete s Fn (Funkcija) tipko ............ 49
Funkcije, ki jih izberete s tipko MENU ...................... 50
Snemanje slik
Snemanje podob brez tresenja fotoaparata ....................... 57
Pravilna drža................................................................ 57
Uporaba funkcije SteadyShot...................................... 58
Uporaba stativa............................................................ 59
Snemanje s samodejnimi nastavitvami............................. 60
Snemanje z ustreznimi samodejnimi
nastavitvami ....................................................... 60
Snemanje z nastavitvami, ki jih fotoaparat
samodejno nastavi .............................................. 62
Snemanje z nastavitvijo, ki ustreza objektu ..................... 64
Snemanje z ustreznimi nastavitvami za
motiv (Scene Selection) ..................................... 64
9
Snemanje s filtrom za doseganje učinkov
(Picture Effect) ................................................... 67
Snemanje panoramskih slik (Sweep Shooting)... 69
Neprekinjeno snemanje pri visoki hitrosti
(tele-zoom Continuous Advance Priority AE)... 72
Snemanje po vaših željah (Način osvetlitve).................... 74
Snemanje s programsko avtomatiko ....................... 75
Snemanje z nadzorom zameglitve ozadja
(Prednost zaslonke) ............................................ 76
Snemanje motiva v gibanju z različnimi izrazi
(Prednost zaklopa).............................................. 79
Snemanje z ročnimi nastavitvami osvetlitve
(Ročna osvetlitev) .............................................. 81
Snemanje sledi z dolgimi osvetlitvenimi časi
(BULB način)..................................................... 83
Snemanje filmov
Razpoložljivi čas za snemanje filmov......................... 87
Opombe o zaporednem snemanju filmov .................. 88
Uporaba funkcij Izbira načina ostrenja........................................................ 89
Uporaba samodejnega ostrenja ................................... 89
snemanja
Snemanje z želeno postavitvijo (blokada ostrenja) ..... 91
Izbira načina ostrenja, ki ustreza gibanju motiva
(Način samodejnega ostrenja) ............................ 92
Izbira območja ostrenja (AF območje) ....................... 93
Ročna nastavitev ostrine (Ročno ostrenje).................. 94
Preverjanje ostrine s pomočjo povečane slike ........... 95
Zaznavanje obrazov.......................................................... 96
Uporaba funkcije 'Face Detection ............................... 96
Zajemanje nasmejanih obrazov (Smile Shutter) ........ 97
Uporaba bliskavice ........................................................... 99
Snemanje z brezžično bliskavico .............................. 102
Spreminjanje svetlosti posnetka (Osvetlitev,
Kompenzacija bliskavice, Merjenje)......................... 103
Snemanje z nastavljeno osvetlitvijo (AE Lock) ...... 103
10
Uporaba kompenzacije svetlosti za celotno sliko
(Kompenzacija osvetlitve) ............................... 104
Nastavitev moči bliskavice
(Kompenzacija bliskavice)............................... 106
Izbira načina nadzora bliskavice za nastavitev njene
moči (Flash control) ........................................ 107
Izbira načina za merjenje svetlosti motiva (Način
merjenja) .......................................................... 108
Nastavitev ISO vrednosti ............................................... 109
Samodejna kompenzacija osvetlitve in kontrasta
(D-Range).................................................................. 110
Izboljšava svetlosti slike
(D-Range Optimizer) ....................................... 111
Samodejna kompenzacija z bogatim stopnjevanjem
(Auto High Dynamic Range) ........................... 111
Procesiranje slike ........................................................... 113
Izbira želene obdelave slike (Creative Style)............ 113
Spreminjanje obsega barvne reprodukcije
(Color Space) .................................................. 114
Nastavitev barvnih tonov (Izravnava beline) ................. 115
Nastavitev izravnave beline, da ustreza določenemu
svetlobnemu viru
(Samodejno/Prednastavljena izravnava beline) ........ 115
Nastavitev temperature barve in učinka filtra
(Color Temperature/Color filter).............................. 116
Registracija barvnih odtenkov
(Custom white balance) .................................. 117
Izbira načina snemanja ...................................... 119
Napredovanje po posameznih posnetkih................... 119
Zaporedno snemanje ................................................ 119
Uporaba samosprožilca ............................................. 120
Snemanje podob s stopnjevanjem osvetlitve
(Stopnjevanje osvetlitve).................................. 121
Snemanje s stopnjevanjem razmerja beline
(WB bracket) ................................................... 122
11
Uporaba funkcij Prikaz posnetkov ............................................................ 123
Preverjanje podatkov o posnetih slikah.......................... 129
prikaza
Zaščita posnetkov (Protect) ............................................ 133
Izbris posnetkov (Delete) ............................................... 134
Prikaz posnetkov na TV zaslonu .................................... 136
Spreminjanje
nastavitev
Nastavitev velikosti in kakovosti posnetka .................... 140
Nastavitev načina snemanja na spominsko kartico ........ 143
Spreminjanje nastavitve za odpravljanje šuma............... 147
Spreminjanje funkcij tipk ............................................... 148
Spreminjanje drugih nastavitev ...................................... 150
Nastavitve LCD zaslona/elektronskega iskala ............... 152
Potrjevanje verzije fotoaparata ..................................... 154
Priklic tovarniških nastavitev ......................................... 155
Prikaz
posnetkov na
osebnem
računalniku
Uporaba računalnika....................................................... 158
Uporaba programske opreme ......................................... 160
Priključitev fotoaparata v računalnik.............................. 164
Ustvarjanje filmskega diska .......................................... 167
Tiskanje
fotografij
Določitev DPOF ............................................................. 171
Drugo
Tehnične lastnosti........................................................... 173
Odpravljanje težav.......................................................... 179
Opozorilna sporočila ...................................................... 188
Opozorila ........................................................................ 191
AVCHD format .............................................................. 194
3D posnetki..................................................................... 195
Abecedno kazalo .................................................................................... 196
12
Priprava fotoaparata
Preverjanje priložene opreme
Številka v oklepajih pomeni število kosov.
Običajna dodatna oprema
• Polnilnik baterije BC-VW1 (1)
• Napajalni kabel (1)
SLT-A35K
• DT18-55mm zoom objektiv/
sprednji pokrovček objektiva (1)/
Pokrovček (1)
• Akumulatorska baterija
NP-FW50H (1)
• USB kabel (1)
SLT-A35Y
• DT18-55mm zoom objektiv/
pokrovček za sprednji del
objektiva (1)/Pokrovček (1)
• DT55-200mm zoom objektiv/
sprednji pokrovček objektiva (1)/
zadnji pokrovček objektiva (1)/
obroč za objektiv (1)
• Naramni trak (1)
• Zaščitni pokrov na ohišju (1)
(pritrjen na fotoaparat)
13
Priprava fotoaparata
• Okular (1) (Pritrjen na
fotoaparat)
• CD-ROM (Programska oprema
za fotoaparat) (1)
• Navodila za uporabo (ta
navodila) (1)
Opis delov
Za podrobnosti o upravljanju si preberite navodila na straneh navedenih v
oklepajih.
Sprednja stran
A Sprožilec
M Tipka za odstranitev objektiva
B Stikalo za vklop/izklop
N Stikalo za izbiro načina ostrenja
C Nadzorno kolesce
* Teh delov se ne dotikajte
neposredno.
** Med snemanjem filma ne
prekrivajte tega dela.
D Lučka samosprožilca
E Kontakti objektiva*
F Zrcalo*
G Tipka 'Preview'
H Bajonet
I Vgrajena bliskavica*
J Mikrofon*
K Kolesce za izbiro načina
L Tipka
14
(odprtje bliskavice)
Hrbtna stran
Priprava fotoaparata
A Mikrofon**
M Tipka FINDER/LCD
B Nastavek za dodatno opremo s
N Zvočnik
samodejnim zaklepom
C Tipka MENU
O Oznaka
položaja
slikovnega tipala
D Iskalo*
P Tipka D-RANGE
E Senzorja okularja
Q Za snemanje: tipka AEL (AE
F Kolesce za nastavitev dioptrije
G LCD zaslon
H Svetlobni senzor
I Tipka
(predvajanje)
J Lučka Access (dostop)
K Za snemanje : tipka 'Focus
Magnifier'
Za prikazovanje: tipka
(brisanje) :
(Delete)
L Tipka MOVIE
lock)
Za prikazovanje: tipka
(zoomiranje)
R Za snemanje: tipka
(osvetlitev)
Za prikazovanje: tipka
(zoomiranje)/tipka
(slikovni indeks)
S Za snemanje: Tipka Fn
(funkcija)
Za prikazovanje: tipka
(vrtenje slike)
15
T Nadzorno kolesce
Če je meni vklopljen: tipka
v/V/b/B (47)
Če je meni izklopljen: DISP
(prikazovalnik)/WB (razmerje
beline/
/ISO
U Nadzorno kolesce (potrditev)/
tipka AF
* Teh delov se ne dotikajte
neposredno.
** Med snemanjem filma ne
prekrivajte tega dela.
16
Stranski pogled/Spodnja stran
• Za priključitev daljinskega
upravljalnika RM-S1AM/RML1AM (ni priložen), vstavite
vtič daljinskega upravljalnika v
priključek REMOTE. Kabel
daljinskega upravljalnika naj bo
obrnjen naprej.
B Nosilni reži za naramni trak
(30)
C HDMI priključek (134)
D Priključek
• Uporabite stativ z dolžino
vijaka, ki je krajša od 5,5mm.
Pri stativih z navojem daljšim
od 5,5mm zanesljiva montaža
ni možna in obstaja tudi
možnost, da poškodujete
kamero.
G Reža za spominsko kartico (20)
H Pokrov za baterijo/spominsko
kartico (20)
I Pokrov plošče s priključki
(USB)
E Priključek za mikrofon
• Če priključite zunanji mikrofon,
se notranji samodejno izklopi.
Če je zunanji mikrofon vrste
'plug-in-power', se bo napajal
prek fotoaparata.
F Navoj za stativ
• Če želite uporabljati AC-PW20
AC adapter (ni priložen):
Ko zaprete pokrov, pazite, da ne
priščipnete kabla za omrežni
napajalnik.
17
Priprava fotoaparata
A Priključek REMOTE
Objektiv
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM (priložen
modelu SLT-A35K/A35Y)
A Obroč za ostrenje
B Zoom obroč
C Lestvica goriščne razdalje
D Indeks goriščne razdalje
E Priključki objektiva
F Stikalo za način ostrenja
G Oznaka namestitve
• DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM/DT
55-200mm F4-5.6 SAM sta
namenjena Sony fotoaparatom z
bajonetom A (modeli, opremljeni
s slikovnim tipalom velikosti
APS-C). Teh objektivov ne
morete uporabljati s fotoaparati
polnega formata 35 mm.
• Več o drugih objektivih si oglejte
v navodilih za uporabo,
priloženih objektivu.
18
DT 55-200mm F4-5.6 SAM
(priložen modelu SLT-A35Y)
Polnjenje akumulatorske baterije
Ko prvič uporabite fotoaparat, morate napolniti NP-FW50H
"InfoLITHIUM" akumulatorsko baterijo (priložena).
"InfoLITHIUM" akumulatorsko baterijo lahko polnite, čeprav je še niste
povsem izpraznili.
Lahko jo tudi uporabljate, ko še ni povsem napolnjena.
Priprava fotoaparata
1 Vstavite baterijo v polnilec za
baterije. Vstavite jo tako, da se
zaskoči.
Vstavite jo tako, da se zaskoči.
2 Priključite polnilnik baterije v
stensko vtičnico.
Prižgana lučka: polnjenje je v teku
Lučka je ugasnjena: postopek polnjenja
je zaključen
• Lučka je ugasnjena: postopek polnjenja
Lučka CHARGE
je zaključen
• Čas, ki je potreben za polnjenje povsem
prazne baterije pri temperaturi of 25°C,
V stensko vtičnico
je približno 250 minut.
19
Opombe
• Čas polnjenja je odvisen od preostale zmogljivosti baterije in od pogojev polnjenja.
• Priporočamo polnjenje baterije pri temperaturi okolice med 10 in 30°C. Izven tega
temperaturnega območja polnjenje morda ne bo učinkovito.
• Polnilnik baterije priključite na lahko dostopno vtičnico.
• Ne poskušajte polniti baterije takoj po tem, ko je ste jo napolnili ali če je po
polnjenju niste uporabljali. S tem bi vplivali na delovanje baterije.
• S priloženim polnilnikom za baterije polnite samo "InfoLITHIUM" baterijo serije H.
Pri drugih baterijah obstaja nevarnost izlitja, pregretja ali celo eksplozije, če jih
poskušate napolniti, in s tem lahko ogrozite sebe ali druge zaradi posledic udara
električnega toka ali opeklin.
• Če lučka CHARGE utripa, lahko pomeni, da je v bateriji napaka ali da je vstavljena
baterija neustrezne vrste. Preverite vrsto baterije. Če je prava, odstranite baterijo in
jo zamenjajte z novo ali drugo ter preverite, če polnilnik pravilno deluje. Če
polnilnik pravilno deluje, je bila napaka v bateriji.
• Če je polnilnik za baterije umazan, se postopek polnjenja morda ne bo uspešno
zaključil. Baterijski polnilec očistite s suho krpo.
Uporaba fotoaparata v tujini
Fotoaparat in polnilnik za baterije ter AC-PW20 omrežni napajalnik (ni
priložen) lahko uporabljate v vsaki državi ali regiji, kjer je napetost
električnega toka med 100 V in 240 V, 50/60 Hz.
Opomba
• Ne uporabljajte elektronskega pretvornika, ker lahko povzročite napake v delovanju.
20
Vstavljanje napolnjene akumulatorske
baterije/spominske kartice (ni priložena)
1 Premaknite vzvod za odpiranje
pokrova in odprite pokrov.
Priprava fotoaparata
2 Akumulatorsko baterijo vstavite
do konca in pri tem pritiskajte
na zapiralo z vrhom baterije.
Zapiralni vzvod
3 Vstavite spominsko kartico.
• Vstavite spominsko kartico, obrnjeno
kot kaže slika, do konca.
Preverite, če je kartica
obrnjena pravilno.
4 Zaprite pokrov.
21
Spominske ploščice, ki jih lahko uporabljate
• Z vašim fotoaparatom lahko uporabljate naslednje spominske ploščice:
"Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "SD
spominska ploščica, SDHC spominska ploščica in SDXC spominska
kartica. Kartica 'MultiMediaCard' s tem fotoaparatom ni združljiva.
Pravilno delovanje ni zagotovljeno z vsemi spominskimi karticami.
• V priročniku se za spominske ploščice "Memory Stick PRO Duo" in
"Memory Stick PRO-HG Duo" uporablja izraz "Memory Stick PRO
Duo", za spominske kartice SD, SDHC in SDXC pa "SD kartica".
• Za snemanje filmov priporočamo uporabo naslednjih spominskih kartic:
–
(Mark2) (medij "Memory Stick PRO Duo"
(Mark2))
–
(medij "Memory Stick PRO-HG Duo")
– spominske kartice SD, SDHC in SDXC (razred 4 ali višji)
• Slik, posnetih na spominsko kartico SDXC, ni mogoče uvoziti v ali
predvajati na računalnikih in AV napravah, ki niso združljive s
standardom exFAT. Pred priključitvijo v fotoaparat se prepričajte, da je
naprava združljiva s tem standardom. Če priključite fotoaparat v
nezdružljivo napravo, bo naprava morda zahtevala formatiranje kartice.
Tega ne storite, ker bi s tem izbrisali vse podatke na kartici. (exFAT je
sistem datotek, ki se uporablja za spominske kartice SDXC).
Odstranjevanje akumulatorske baterije
Zapiralni vzvod potisnite v smeri puščice.
Pazite, da vam akumulatorska baterija ne
pade na tla. Preden odstranite
akumulatorsko baterijo preverite, če je
naprava izklopljena.
Zapiralni vzvod
22
Odstranjevanje spominske kartice
Prepričajte se, da lučka 'Access' ne sveti,
nato odprite pokrov in na kartico enkrat
pritisnite.
Preverjanje stanja baterije
Primerjajte nivo z naslednjimi indikatorji in odstotki, prikazanimi na LCD
zaslonu.
Stanje
baterije
"Battery
exhausted"
Visoko
Nizko
Snemanje slik ni
več možno.
Kaj je "InfoLITHIUM" akumulatorska baterija?
"InfoLITHIUM" akumulatorska baterija je litij-ionska akumulatorska
baterija s funkcijami za izmenjavo informacij glede delovanja z vašim
fotoaparatom. Če uporabljate "InfoLITHIUM" akumulatorske baterije, se
bo preostali čas delovanja baterije prikazal v odstotkih, v skladu s pogoji
upravljanja fotoaparata
Opombe o uporabi baterije
• Prikazano stanje pri določenih pogojih morda ne bo povsem natančno.
• Pazite, da akumulatorska baterija ne pride v stik z vodo. Baterija
vodotesna.
• Baterije ne puščajte na zelo vročih mestih, kot je notranjost avtomobila
ali na neposredni sončni svetlobi.
23
Priprava fotoaparata
Lučka dostopa
Učinkovita uporaba baterije
• V hladnih prostorih se baterija hitreje izprazni. Za učinkovitejšo uporabo
baterij priporočamo naslednje: baterijo shranjujte v žepu blizu vašega
telesa. Tako se baterija zaradi telesni temperature bolje ogreje. Baterijo
vstavite v fotoaparat tik preden jo začnete uporabljati.
• Pri pogosti uporabi bliskavice se baterija izprazni hitreje.
Življenjska doba baterije
• Življenjska doba baterije je omejena. Kapaciteta baterije se postopoma
manjša. Če se čas baterije občutno skrajša, je potekla njena življenjska.
Kupite nove baterijo.
• Življenjska doba baterije se razlikuje glede na to, kako jo shranjujete in
pod kakšnimi pogoji jo uporabljate.
Shranjevanje baterije
Če baterije ne boste uporabljali dlje časa, jo napolnite in jo enkrat letno
popolnoma izpraznite, potem jo hranite v suhem hladnem prostoru.
Postopek ponovite enkrat na leto. S tem boste ohranili delovanje baterije.
Opombe o uporabi spominskih kartic
• Ne udarjajte po spominski ploščici, ne upogibajte je in pazite, da vam ne
pade na tla.
• Ne uporabljajte in ne hranite spominske ploščice v naslednjih pogojih:
– v zelo vročem prostoru, na primer v avtomobilu, parkiranem na soncu,
– na mestu, ki je izpostavljeno neposrednemu soncu,
– v vlažnem prostoru.
• Ko je lučka zasedenosti osvetljena, ne odstranjujte spominske kartice ali
akumulatorske baterije. Možne so okvare podatkov.
• Možne so poškodbe podatkov, če se snemalni medij nahaja zraven
magnetnih predmetov ali če se uporablja v okolju s statično elektriko ali
električnimi motnjami.
• Priporočamo vam izdelavo rezervnih kopij pomembnih podatkov (npr. na
trdem disku osebnega računalnika).
• Snemalni medij morate shranjevati v embalaži, ki je bila priložena.
• Snemalni medij ne sme priti v stik z vodo.
• Dela snemalnega medija s kontakti se ne smete dotikati z rokami ali
kovinskimi predmeti.
24
25
Priprava fotoaparata
• Če je stikalo za zaščito pred presnemavanjem v položaju LOCK,
snemanje in brisanje ne bo mogoče.
• Delovanje spominskih kartic formatiranih na osebnem računalniku ni
zagotovljeno.
• Hitrost branja/zapisovanja podatkov se razlikuje glede na kombinacijo
spominske kartice in uporabljene opreme.
• Ne pritiskajte premočno, ko pišete na etiketo.
• Na same spominske kartice ne lepite nalepk.
• Ne poskušajte razstaviti ali spremeniti spominske kartice.
• Spominske kartice ne puščajte v dosegu otrok, saj lahko ponesreči
pogoltnejo.
Opombe o "Memory Stick" medijih, ki jih lahko uporabljate s tem
fotoaparatom
V spodnji tabeli so navedene vrste pomnilniškega medija "Memory Stick",
ki jih lahko uporabite s tem fotoaparatom. Kljub temu ne moremo
zagotoviti pravilnega delovanja vseh funkcij "Memory Stick PRO Duo"
medija.
"Memory Stick PRO Duo"
medij*1*2*3
"Memory Stick PRO-HG
Duo" medij*1*2
"Memory Stick Duo" medij
"Memory Stick" medij in
"Memory Stick PRO" medij
Na voljo z vašo napravo
Ni na voljo z vašim
fotoaparatom
Ni na voljo z vašim
fotoaparatom
*1 Opremljen s funkcijo MagicGate. MagicGate je zaščitena tehnologija. Snemanje/
predvajanje podatkov, za katerega je potrebna funkcija MagicGate, s tem
fotoaparatom ne bo mogoče.
*2 Podpira visoko hitrost prenosa podatkov s pomočjo vzporednega vmesnika.
*3 Če za snemanje uporabljate medij "Memory Stick PRO Duo", naj bo označen z
oznako Mark2
Opombe o uporabi medija "Memory Stick Micro" (ni priložen)
• Izdelek je združljiv z medijem "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" je
kratica za "Memory Stick Micro".
• Če želite uporabiti "Memory Stick Micro", vstavite kartico v "M2"
adapter velikosti 'Duo'. Če vstavite "Micro Stick Micro" v fotoaparat brez
adapterja velikosti 'Duo', je morda ne boste več mogli odstraniti.
• Ne puščajte medija "Micro Stick Micro" v bližini otrok, ker bi jo utegnili
pogoltniti.
26
Nameščanje objektiva
1 Odstranite zaščitni pokrov na
Sprednji pokrovček objektiva
ohišju in na zadnji strani
objektiva.
Pokrovček ohišja
Pokrovček
2 Namestite objektiv in pri tem
pazite na poravnavo oranžnih
oznak na objektivu in na ohišju.
Oranžni oznaki
3 Zavrtite objektiv v smeri
urinega kazalca, da se zaskoči v
končni položaj.
Opombe
• Ko nameščate objektiv, ne pritiskajte na tipko za odklop objektiva.
• Pri nameščanju objektiva ne ravnajte na silo z opremo.
• E-mount objektivi s tem fotoaparatom niso združljivi.
• Če uporabljate objektiv s priključkom za stojalo, ga pritrdite na stojalo, da bo
objektiv v ravnotežju.
• Ko nosite fotoaparat z nameščenim objektivom, pazite, da držite za fotoaparat in za
objektiv.
27
Priprava fotoaparata
• Pri zamenjavi objektiva bodite pozorni
na to, da postopek izvedete v čim
krajšem času in na mestih, ki niso
izpostavljena prahu. S tem preprečite,
da bi v notranjost zašli prašni delci.
• Ko snemate, odstranite sprednji
pokrovček objektiva
• Med zoomiranjem ali ostrenjem ne držite za izstopajoči del objektiva.
Odstranitev objektiva
1 Do konca pritisnite tipko za
odklop objektiva in zavrtite
objektiv v nasprotni smeri
urinega kazalca, dokler se ne
ustavi.
Tipka za sprostitev objektiva
2 Ko odstranite objektiv, ponovno
namestite zaščitna pokrovčka na
zadnji strani objektiva in na
ohišju (ali pa namestite drug
objektiv).
• Preden namestite zaščitni pokrovček,
odstranite morebitne prašne delce na
pokrovčku.
• Priboru DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM Lens
Kit zadnji pokrovček objektiva ni
priložen. Če objektiv shranite ločeno od
fotoaparata, kupite zadnji pokrovček
objektiva ALC-R55.
Pritrditev obroča na objektiv
Priporočamo uporabo obroča za objektiv,
da zmanjšate bleščanje in zagotovite
maksimalno kakovost slike.
Namestite obroč na konec objektiva in ga
zavrtite v smeri urinega kazalca
• Obroč ni priložen priboru DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM. Uporabite lahko
ALC-SH108 (ni priložen).
• Ko želite uporabiti vgrajeno bliskavico, ne pozabite odstraniti obroča, da
ne bi oviral luči.
28
• Med hranjenjem objektiva, obroč obrnite in ga namestite na objektiv v
obratni smeri.
Če v notranjost zaidejo prašni ali drugi delci
Če v notranjost zaide prah ali drugi delci, v nastavitvenem meniju
izberite [Cleaning mode] (stran 37) in očistite slikovno tipalo.
Setup
29
Priprava fotoaparata
Opomba glede menjave objektiva
Če v notranjost zaidejo prašni ali drugi majhni delci in pristanejo na
površini slikovnega tipala (del fotoaparata, ki ima isto funkcijo kot film), je
to lahko vidno na sliki glede na okolje snemanja.
Fotoaparat je opremljen s protiprašno funkcijo, s katero preprečite
nabiranje prahu na slikovnem senzorju. Kljub temu se izogibajte menjavi
objektivov v prašnem okolju ko nameščate/odklapljate objektiv.
Priprava fotoaparata
Nastavitev datuma
Ko kamero prvič vklopite, se pojavi zaslon za nastavitev datuma/časa.
1 Nastavite stikalo za vklop/izklop
na ON in tako vklopite
fotoaparat.
1 Nastavite stikalo za vklop/izklop
na ON in tako vklopite
fotoaparat.
Prikaže se zaslon za nastavitev datuma in
ure.
• Za izklop kamere ga premaknite na
položaj OFF
2 Preverite, če je na LCD zaslonu
izbrana možnost [Enter] in
pritisnite sredino izbirnika.
3 S puščicama b/B na nadzorni tipki izberite področje, nato
pritisnite na sredino tipke.
30
4 S pritiskom b/B smer izberite
posamezne postavke in nastavite
številske vrednosti s pritiskom v
v/V smer.
Priprava fotoaparata
[Daylight Svg.:]: vklop ali izklop
nastavitve poletnega časa.
[Date Format:]: izbira formata za
prikaz datuma.
• Polnoč je označena z 12:00 AM, poldne
pa z 12:00 PM.
5 Za nastavitev drugih postavk ponovite korak 4 in nato
pritisnite sredino izbirnika.
6 Preverite, če je izbrana možnost [Enter] in nato pritisnite
sredino izbirnika.
Za preklic postopka nastavitve datuma/časa
Pritisnite tipko MENU.
Ponovna nastavitev datuma/ure
Ko prvič vklopite fotoaparat, se samodejno prikaže zaslon za nastavitev
datuma/ure. Naslednjič nastavite datum in uro v meniju.
Tipka MENU t
1 t [Date/Time Setup]
Ponovna nastavitev področja
Nastavite lahko področje uporabe fotoaparata. To vam omogoča nastavitev
področja, kadar ste v tujini.
Tipka MENU t
1 t [Area Setting]
31
Ohranjanje nastavitve datuma in ure
Fotoaparat ima notranjo baterijo za ohranjanje nastavitve datuma in ure, ne
glede na to ali je fotoaparat vklopljen ali izklopljen ali če je baterija
vstavljena ali ne. Podrobnosti si oglejte na strani 192.
Nastavitev ostrine iskala (nastavitev dioptrije)
Gumb za nastavitev dioptrije
nastavite tako, da boste
indikatorje v iskalu videli povsem
jasno.
• Če fotoaparat najprej uporabljate pri luči, bo
nastavitev dioptrije enostavnejša.
Opomba
• Nastavka za nastavitev dioptrije s tem fotoaparatom ni mogoče uporabiti.
32
Uporaba priložene dodatne opreme
Nameščanje naramnega traku
Pritrdite oba konca naramnega
traku na fotoaparat.
33
Priprava fotoaparata
V tem poglavju je opisana uporaba naramnega traka in pokrova okularja.
Ostala dodatna oprema je opisana na sledečih straneh:
• Akumulatorska baterija (stran 19)
• Polnilnik baterije (stran 19)
• Omrežni kabel (stran 19)
• USB kabel (strani 164)
• CD-ROM (stran 160)
Odstranitev okvirja z okularja
Če želite na fotoaparat pritrditi iskalo kota FDA-A1AM (ni priložen),
odstranite okvir okularja.
Previdno snemite okvir okularja
tako, da nanj pritisnete z obeh
strani.
• Položite prste pod okvir in ga pomaknite
navzgor.
Opomba
• Povečevala in povečevalnega okularja s tem fotoaparatom ni mogoče uporabljati.
34
Preverjanje števila slik, ki jih lahko
posnamete
Opombi
• Če utripa "0" v rumeni barvi, je spominska kartica polna. Zamenjajte spominsko
kartico ali pa izbrišite posnetke na trenutno vstavljeni spominski kartici (strani 134).
• Če napis "NO CARD" (število posnetih slik) utripa v rumeni barvi, pomeni, da v
fotoaparat ni vstavljena nobena spominska ploščica. Vstavite jo.
Število slik, ki jih lahko posnamete na spominsko kartico
V tabeli je prikazano približno število podob, ki jih lahko posnamete na
nosilce podatkov formatirane s tem fotoaparatom. Vrednosti se lahko
razlikujejo glede na okoliščine pri snemanju in vrsto spominske kartice.
Velikost slike: L 16M
Razmerje stranic: 3:2*
Media "Memory Stick PRO Duo"
(enota: slika)
Zmogljivost
2GB
4GB
8GB
16GB
Standard
386
781
1587
3239
6406
Fine
270
548
1116
2279
4510
RAW & JPEG
74
154
319
657
1304
RAW
106
220
452
928
1840
Velikost
32GB
* Če je [Aspect ratio] nastavljeno na [16:9], lahko posnamete več slik, kot pa je
prikazano v zgornji tabeli (razen, če je izbrana možnost [RAW]).
35
Priprava fotoaparata
Ko vstavite spominsko kartico in
premaknete stikalo POWER na ON
položaj, se število slik, ki jih lahko
posnamete pri trenutnih nastavitvah,
prikaže na zaslonu.
Število slik, ki jih lahko posnamete z enim polnjenjem
baterije
Približno število slik, ki jih lahko posnamete, če uporabljate kamero s
priloženo akumulatorsko baterijo pri polni kapaciteti je naslednje.
Dejansko število posnetih slik je lahko manjše od navedenega zaradi
okoliščin pri uporabi.
Z bliskavico
Brez bliskavice
Način 'LCD monitor'
Prbl. 440 slik
Prbl. 480 slik
Način 'Viewfinder'
Prbl. 420 slik
Prbl. 460 slik
• Število je izračunano s povsem napolnjeno akumulatorsko baterijo in pri
sledečih pogojih:
– Temperatura okolice je 25°C.
– Uporaba baterije, katero ste po izklopu lučke CHARGE polnili pol ure.
– Uporaba medija Sony "Memory Stick PRO Duo" (ni priložena).
– [Image: Quality] (kakovost) je nastavljena na [FINE].
– Način [Autofocus Mode] je nastavljen na [Automatic AF] (samodejno
ostrenje).
– Snemanje enkrat vsakih 30 sekund.
– Naprava se vklopi in izklopi po vsakem desetem poskusu.
• Število slik, ki jih lahko posnamete z uporabo bliskavice:
– Bliskavica se sproži vsakih dvakrat,
– Meritve so zasnovane na CIPA standardu (CIPA: Camera & Imaging
Products Association).
36
Čiščenje
Čiščenje fotoaparata
Čiščenje objektiva
• Čistilno sredstvo ne sme vsebovati organskih sestavin kot npr. razredčilo
ali benzen.
• Prah z objektiva lahko očistite s pihalno krtačko. Prah, ki se je prijel na
površino objektiva, obrišite z mehko krpo ali s papirnatim robčkom, ki ga
rahlo navlažite s čistilnim sredstvom za objektive. Objektiv obrišite
krožno, iz notranjosti navzven. Sredstvo za čiščenje leč ne smete
neposredno nanesti na objektiv
37
Priprava fotoaparata
• Ne dotikajte se notranjosti fotoaparata, kot so kontakti objektiva ali
zrcalo. Ker utegne prah na zrcalu ali okoli zrcala vplivati na sistem
samodejne ostritve, odstranite prah s pihalnikom*, ki ga dobite v trgovini.
Podrobnosti o čiščenju slikovnega tipala si oglejte na naslednji strani.
* Ne uporabljajte razpršilnega pihalnika, ker bi utegnili povzročiti
okvaro.
• Očistite površino z mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo, nato površino
obrišite s suho krpo. Ne storite naslednjega, ker bi utegnili poškodovali
ohišje:
– Ne uporabljajte kemikalij kot so razredčilo, bencin, alkohol, krpe za
enkratno uporabo, sredstvo proti mrčesu, krema za sončenje ali
insekticidi, ipd.
– Ne dotikajte se fotoaparata z roko, če se na njej nahajajo zgoraj
navedena sredstva.
– Ne puščajte fotoaparata v stiku z gumo ali vinilom dlje časa.
Čiščenje slikovnega tipala
Če v notranjost fotoaparata zaidejo prašni ali drugi delci in pristanejo na
slikovnem senzorju (del fotoaparata, ki nadomešča film), se to lahko pojavi
na posnetku. Če je na senzorju prah, uporabite pihalno krtačo, ki je na voljo
v prosti prodaji, in očistite tipalo na spodaj opisani način.
Opombe
• Čiščenja ne morete izvesti, če je baterija več kot 50% prazna.
• Če se med čiščenjem baterija izprazni, fotoaparat začne piskati. Takoj ustavite
čiščenje in izklopite fotoaparat. Priporočamo uporabo omrežnega napajalnika ACPW20 (ni priložen).
• Postopek čiščenja se mora izvesti hitro.
• Ne uporabljajte razpršilno pihalo, ker lahko v notranjost razprši hlape.
Samodejno čiščenje slikovnega tipala z uporabo načina čiščenja na
fotoaparatu
1 Preverite stanje in če je baterija polna (stran 23), nadaljujte
s postopkom.
2 Pritisnite tipko MENU in nato s
pritiskom v b/B smer na
izbirniku izberite .
Tipka MENU
3 S pritiskom na v/V izberite
[Cleaning Mode] in nato
pritisnite sredino izbirnika.
38
4 S pritiskom v v smer izberite [Enter] in pritisnite sredino
izbirnika.
Tipalo kratek časa vibrira in s tem odstrani prah.
5 Izklopite fotoaparat.
1 Opravite postopek čiščenja, ki je opisan v korakih 1 do 4 v
poglavju "Samodejno čiščenje slikovnega tipala z uporabo
načina čiščenja na fotoaparatu".
2 Odstranite objektiv (stran 28).
3 S prstom pritisnite na oznako V
na stikalu za zaklep zrcala in
zrcalo dvignite.
• Ne dotikajte se površine zrcala.
Stikalo za zaklep zrcala
39
Priprava fotoaparata
Čiščenje slikovnega tipala s pihalnikom
Če je po uporabi načina čiščenja, čiščenje še potrebno, uporabite pihalnik
na naslednji način.
4 Uporabite pihalno krtačo, da
očistite površino tipala in
okolico.
• Pazite, da se z vrhom krtače ne
dotaknete slikovnega tipala. Postopek
čiščenja opravite hitro.
• Sprednjo stran fotoaparata držite
obrnjeno navzdol, da preprečite
ponovno nabiranje prahu na tipalu.
• Pri čiščenju pazite, da pihalo ne zaide v
notranjost ohišja naprej od bajonetnega
obroča.
5 Po končanem čiščenju s prstom
spustite zrcalo, dokler ne
zaskoči.
• S prstom potisnite okvir zrcala navzdol.
Ne dotikajte se površine zrcala.
• Spustite zrcalo, dokler ne zaskoči.
6 Ponovno namestite objektiv in izklopite fotoaparat.
• Preden pritrdite objektiv se prepričajte se, da je zrcalce trdno zaklenjeno.
Opombi
• Po končanem čiščenju se pred pritrditvijo objektiva prepričajte, da je zrcalo trdno
zaklenjeno. Če ne, se utegne objektiv opraskati ali se utegnejo pojaviti druge težave.
Poleg tega, če zrcalo ni trdno zaklenjeno, funkcija samodejne ostritve med
snemanjem morda ne bo delovala.
• Medtem ko je zrcalo dvignjeno, snemanje ni mogoče.
40
Pred upravljanjem fotoaparata
Indikatorji na zaslonu
Preklapljanje načina med LCD zaslonom in elektronskim
iskalom
Če pogledate v iskalo, se vklopi način
'Viewfinder', če pa obraz umaknete od
iskala, se vklopi način 'LCD monitor'.
Način zaslona lahko preklopite tudi s
tipko FINDER/LCD.
Tipka FINDER/LCD
Iskalo
LCD zaslon
Hitra izostritev objekta z uporabo iskala
Če gledate v iskalo, se bo samodejno izostril objekt, ki se nahaja v AF
območju (Eye-Start AF).
Tipka MENU t
1 t [Eye-Start AF] t [On]
Če na fotoaparat pritrdite iskalo kota FDA-A1AM (ni priložen), vam
priporočamo, da [Eye-Start AF] nastavite na [Off], ker se senzor na
nastavku za oko, ki se nahaja pod iskalom, utegne vklopiti.
40
Sprememba prikaza informacij o snemanju (DISP)
Grafični prikaz
Vklop informacij o
snemanju (za 'Live
View')
Pred upravljanjem fotoaparata
Z vsakim pritiskom na tipko DISP, se
zaslon z informacijami o snemanju
spremeni na naslednji način.
Zaslon v iskalu se spremeni na naslednji
način ("Vklop informacij o snemanju"
(For Live View) se preskoči). Prikaz v
iskalu lahko preklopite ločeno od prikaza
na LCD zaslonu.
Izklop informacij o
snemanju
Grafični prikaz
Grafični prikaz prikaže hitrost zaklopa in
vrednost zaslonke v obliki grafov in jasno
prikaže delovanje osvetlitve. Kazalci na
indikatorju hitrosti zaklopa in indikatorju
zaslonke prikazujejo trenutno vrednost.
Ko nastavite osvetlitev, smer kazalcev
sledi nastavljeni vrednosti.
Vrednost zaslonke
Hitrost zaklopa
Prikaz informacij o snemanju (za iskalo)
Prikaz "Vklop informacij o snemanju" na LCD zaslonu lahko preklopite na
zaslon, ki je primeren za snemanje z uporabo iskala. Prikaz v iskalu je za
način 'Live View'.
41
Tipka MENU t
viewfinder]
2 t [Display Rec. Data] t [For
Z vsakim pritiskom na DISP na nadzorni tipki se zaslon spremeni na
naslednji način.
Grafični prikaz
Vklop informacij o
snemanju (za
iskalo)
Izklop informacij o
snemanju
Izklop indikatorja hitrosti zaklopa, vrednosti zaslonke, EV lestvice in
SteadyShot lestvice v iskalu
Ko izklopite informacije o snemanju, lahko izklopite tudi indikator hitrosti
zaklopa, vrednost zaslonke, EV lestvice in SteadyShot lestvice.
Tipka MENU t
operating]
2 t [Sets display in finder] t [When
• Hitrost zaklopa, vrednost zaslonke, EV lestvica in SteadyShot lestvica so
prikazani samo med nastavljanjem osvetlitve.
42
Prikaz informacij o snemanju (grafični prikaz/informacije
o snemanju (za 'Live View')
Grafični prikaz
Prikaz
Prikaz
Pred upravljanjem fotoaparata
A
Prikaz informacij o snemanju
(za 'Live View')
Pomen
Kakovost slike (141)
Pomen
Način osvetlitve (60 - 84)
P
ASM
Velikost slike pri filmih
(141)
Preostala baterija (23)
100%
Opozorilo o pregrevanju
(189)
Spominska kartica (21)
100
Preostalo število slik, ki
jih lahko posnamete (34)
Velikost slike /Razmerje
slike/Velikost
panoramske slike (140)
Podatkovna baza
polna(189)/ Napaka v
podatkovni bazi (189)
Opozorilo o tresenju
fotoaparata (58)
Film nima posnetega
zvoka (87)
43
B
Prikaz
Prikaz
Pomen
Indikator občutljivosti
zaznavanja nasmehov
(97)
Pomen
Področje točkovnega
merjenja svetlobe (108)
AF področje (93)
Indikator hitrosti zaklopa
(79)
Indikator zaslonke (76)
Prikaz
Pomen
REC 0:12
Čas snemanja filma (m:s)
z
Ostrina (90)
1/250
Hitrost zaklopa (79)
F3.5
Zaslonka (76)
EV lestvica (82, 122)
AE lock (103)
SteadyShot lestvica (58)
Pomen
Način 'Drive' (119)
Način bliskavice (99)/
Odpravljanje pojava
rdečih oči (101)
Način ostritve (92)
AF področje (93)
Zaznavanje obrazov (96)
Smile Shutter (97)
44
Pomen
ISO občutljivost (109)
Merjenje (108)
Kompenzacija bliskavice
(106)
AWB
Razmerje beline (Auto,
Preset, Custom, Color
temperature, Color filter)
7500K G9 (115)
D-Range Optimizer
(110)/Auto HDR (111)
Creative Style (113)
D
Prikaz
E
Prikaz
C
Prikaz informacij o snemanju (za iskalo)
Podrobnosti o delovanju si oglejte na straneh, ki so navedene med oklepaji.
V načinu AUTO, AUTO+ ali Scene V načinu Tele-zoom Continuous
Selection
Advance Priority AE/P/A/S/M
Prikaz
Prikaz
Pomen
Film nima posnetega
zvoka.
Pomen
Način osvetlitve
PASM
Pred upravljanjem fotoaparata
A
B
Prikaz
Pomen
Način bliskavice /
Odpravljanje pojava
rdečih oči
Način 'Drive'
Spominska kartica
100
Preostalo število slik, ki
jih lahko posnamete
Način ostritve
Velikost slike /Razmerje
slike
Zaznavanje obrazov
Kakovost slike
Smile Shutter
AF področje
Velikost slike pri filmih
ISO občutljivost
100% Preostala baterija
45
Prikaz
Pomen
AWB
Razmerje beline (Auto,
Preset, Custom, Color
temperature, Color filter)
7500K G9
D-Range Optimizer/Auto
HDR
Creative Style
Merjenje
Kompenzacija osvetlitve/
ročno merjenje
Kompenzacija bliskavice
EV lestvica
C
Prikaz
Pomen
1/125
Hitrost zaklopa
F2.8
Zaslonka
+1.0
Osvetlitev
AE lock
SteadyShot
46
Izbira funkcije / nastavitve
Z eno od tipko kot sta funkcijska tipka (Fn) ali tipka MENU lahko izberete
funkcijo za snemanje ali predvajanje.
V teh navodilih je postopek izbire funkcije iz seznama s pomočjo
nadzornega gumba in tipke Fn opisan na naslednji način (postopek je
opisan s tovarniško nastavljenimi simboli):
Primer: Tipka FN t AWB (White balance) t Izbira želene
nastavitve:
Seznam napotkov za upravljanje
Med temu napotki so prikazani tudi postopki, ki se ne navezujejo samo na
izbirnik. Oznake ikon so naslednje.
Tipka MENU
Korak nazaj s tipko MENU
Tipka
(brisanje)
Tipka
(približevanje)
Tipka
(oddaljevanje)
Tipka
(predvajanje)
Nadzorni gumb
Pomoč (Help guide)
Pomoč 'Help Guide' prikaže informacije o funkciji, ki ste jo izbrali s tipko
Fn, MENU, itd. Lahko jo tudi izklopite (stran 150).
47
Pred upravljanjem fotoaparata
Ko začnete uporabljati določeno
funkcijo, se bo na spodnjem delu zaslona
prikazal vodič funkcij nadzorne tipke.
: Za premik smernika pritisnite na
v/V/b/B na nadzorni tipki.
z: Pritisnite sredino za potrditev izbire.
Izbira funkcije s tipko Fn
Ta tipka se uporablja za nastavljanje in izvajanje funkcij, ki se pogosto
uporabljajo za snemanje.
1 Pritisnite tipko Fn.
2 S puščicami v/V/b/B na
nadzorni tipki izberite želeno
postavko, nato pritisnite na
sredino tipke z za potrditev.
Prikaže se nastavitveni zaslon.
3 S pomočjo vodiča izberite in
izvedite želeno funkcijo.
• Podrobnosti o nastavitvi posameznih
postavk si oglejte na ustreznih straneh.
Vodič
Nastavitev fotoaparata neposredno na zaslonu z informacijami o
snemanju
V koraku 2 obrnite nadzorni gumb in pri
tem ne pritisnite na sredino z. Fotoaparat
lahko nastavite neposredno na zaslonu z
informacijami o snemanju.
48
Funkcije ki jih izberete s Fn (Funkcija) tipko
Izberete lahko ustrezni način med tovarniškimi nastavitvami
'Scene Selection', ki najbolj ustreza pogojem snemanja ali
učinek med filtri za ustvarjanje slikovnega učinka.
Sweep Shooting
Preklop med načinoma 'Sweep Panorama' in '3D Sweep
Panorama'.
Način 'Drive'
Nastavitev načina snemanja na 'Single-shot adv.',
'Continuous adv.', samosprožilec, 'Bracket', itd.
Način bliskavice
Nastavitev načina bliskavice na 'Autoflash', 'Fill-flash', Flash
Off, itd.
Način samodejnega Izbira načina ostritve v skladu z gibanjem objekta.
ostrenja (Autofocus
mode)
AF območje (AF
area)
Izbira področja ostritve.
Zaznavanje obrazov Samodejni zajem obrazov ljudi z najboljšo ostritvijo in
(Face Detection)
osvetlitvijo.
Smile Shutter
Fotoaparat posname sliko, ko zazna nasmeh.
Občutljivost ISO
Nastavitev občutljivosti na svetlobo. Čim večja je številka,
tem hitrejši je zaklop.
Način merjenja
(Metering mode)
Izberite načina za merjenje svetlobe.
Kompenzacija
bliskavice
Nastavitev intenzivnosti svetlobe iz bliskavice. + poveča moč
svetlobe, - pa zmanjša.
Izravnava beline
(White balance)
Nastavitev barvnega tona slike.
DRO/Auto HDR
Samodejna kompenzacija svetlobe in kontrasta.
Kreativni način
(Creative Style)
Izbira želenega procesiranja slike.
49
Pred upravljanjem fotoaparata
SCN/Picture Effect
Funkcije ki jih izberete s tipko MENU
Izberete lahko osnovne nastavitve za fotoaparat ali izvedete snemanje,
predvajanje in druge funkcije.
Pritisnite na tipko MENU, s puščicama b/B na nadzornem gumbu izberite
želeno stran in nato s puščicama v/V izberite želeno postavko.
Meni snemanja
Image: Size (140)
Izbira velikosti slike.
Image: Aspect Ratio Izbira razmerja slike.
(141)
50
Image: Quality
(141)
Izbira kakovosti slike.
Movie: File Format
(86)
Izbira formata za filmsko datoteko.
Movie: Size (141)
Izbira velikosti slike za snemanje filma.
Movie: Audio Rec.
(87)
Nastavitev možnosti snemanja zvoka med snemanjem
filma.
SteadyShot (58)
Nastavitev načina 'SteadyShot'.
Panorama: Size
(140)
Izbira velikosti za panoramske slike.
Panorama:
Direction (71)
Izbira smeri snemanja panoramske slike.
3D Pan.: Image Size Izbira velikosti za 3D slike.
(140)
Izbira smeri snemanja 3D slike.
Flash control (107)
Nastavitev načina za določanje intenzivnosti
bliskavice.
AF Illuminator
(101)
Nastavitev AF luči, ki osvetli temne kadre in
poenostavi ostritev.
Color Space (114)
Sprememba obsega barv, ki se lahko reproducirajo.
Long Exposure NR
(147)
Nastavi procesiranje zmanjševanja šumov za
posnetke, pri katerih je hitrost zaklopa 1 s ali več.
High ISO NR (147)
Nastavi procesiranje zmanjševanja šumov za
snemanje z visoko občutljivost.
D-RANGE button
(149)
Omogoča, da tipki D-RANGE dodelite želeno
funkcijo.
51
Pred upravljanjem fotoaparata
3D Pan.: Direction
(71)
Uporabnikov meni
52
Eye-Start AF (40)
Nastavitev možnosti uporabe samodejne ostritve med
uporabo iskala.
FINDER/LCD
Setting (153)
Nastavitev načina preklapljanja med iskalom in LCD
zaslonom.
AEL button (148)
Nastavitev načina delovanja tipke 'AE lock' za
izboljšavo osvetlitve med snemanjem.
Focus Hold Button
(148)
Nastavitev funkcije tipke 'Focus Hold' na objektivu.
Focus Magnifier
(148)
Nastavitev možnosti, da funkcijam, ki se uporabljajo s
funkcijo 'Focus Magnifier', dodelite tipko
(brisanje).
Red Eye Reduction
(101)
Zmanjševanje pojava rdečih oči brez uporabe
bliskavice.
Release w/oLens
(150)
Nastavitev možnosti, da se zaklop odpre, če objektiv
ni pritrjen na fotoaparat.
Nastavitev prikaza mreže, ki vam omogoča, da sliko
naravnate s pomočjo prikazanih črt.
Histogram (105)
Nastavitev možnosti, da pri preklopu prikaza na
zaslonu vključite histogram.
Sets display in
finder (42)
Nastavi indikator hitrosti zaklopa, vrednosti zaslonke,
EV lestvice in SteadyShot lestvice v iskalu, ko je
snemanje informacij izklopljeno.
Display Rec. Data
(41)
Izbira statusa prikaza informacij o snemanju na LCD
zaslonu, naj bo to [For Live View] ali [For
viewfinder].
Auto Review (152)
Po snemanju prikaže posneto sliko. Nastavi samodejni
prikaz.
Auto+ Cont.
Advance (63)
Nastavi možnost, da se v načinu AUTO+ posname več
zaporednih slik.
Auto+ Image
Extract. (63)
Nastavi možnost, da se vse slike, ki so bile
zaporedoma posnete v načinu AUTO+, shranijo.
Meni za predvajanje
Delete (134)
Brisanje slik.
Still/Movie Select
(124)
Preklop med zaslonom za predvajanje fotografij in
zaslonom za predvajanje filmov.
Slide Show (127)
Zaporedni prikaz slik (diaprojekcija).
Image Index (127)
Prikaz seznama slik.
3D Viewing (137)
Predvajanje 3D slik s televizorjem, združljivim s 3D
formatom, priključenim v fotoaparat.
Protect (133)
Zaščita in preklic zaščite slike.
Specify Printing
(171)
Določitev slik za DPOF in preklic določitve.
53
Pred upravljanjem fotoaparata
Grid Line (153)
Volume Settings
(124)
Nastavitev glasnosti za predvajanje filma.
Select Folder (123)
Zamenjava mape s slikami, ki jih želite predvajati.
Select Date (125)
Prikaz slik z drugega datuma.
Playback Display
(123)
Nastavitev načina predvajanja slik, posnetih v načinu
portreta (Portrait).
Meni 'Memory Card Tool'
Format (144)
Formatiranje spominske kartice.
File Number (143)
Nastavitev načina, s katerim fotografijam in filmom
dodelite številko datoteke .
Folder Name (143)
Nastavi format mape za fotografije.
Select REC Folder
(144)
Zamenja izbrano mapo za shranjevanje fotografij.
New Folder (144)
Ustvari novo mapo za shranjevanje slik in filmov.
Recover Image DB
(145)
Prikliče datoteke s podatkovno bazo za filme in
omogoči snemanje in predvajanje.
Display Card Space Prikaže preostali čas snemanja za filme in število slik
(145)
na spominski kartici, ki jih lahko posnamete.
54
Meni za nastavitev ure
Date/Time Setup
(30)
Nastavitev datuma in ure ter poletnega časa.
Area Setting (31)
Nastavitev lokacije.
1
2
3
LCD Brightness
(152)
Nastavitev osvetlitve LCD zaslona.
Viewfinder Bright.
(152)
Nastavitev osvetlitve iskala.
Power Save (150)
Nastavitev intervala po katerem se vklopi način
varčevanja z energijo.
CTRL FOR HDMI
(138)
Upravljanje fotoaparata prek televizorja, ki podpira
funkcijo "BRAVIA" Sync.
Language (151)
Izbira jezika.
Help Guide Display Nastavitev prikaza za pomoč (Help Guide), ki opiše
(150)
funkcije, prikazane med delovanjem.
55
Pred upravljanjem fotoaparata
Nastavitveni meni
1
2
3
Upload Settings
(145)*
Nastavitev funkcije nalaganja, kadar uporabljate
kartico 'Eye-Fi'.
USB Connection
(164)
Nastavitev načina USB povezave.
Audio signals (150)
Nastavitev možnosti uporabe zvočnega signala, kadar
je ostrina dosežena ali če deluje samosprožilec.
Cleaning Mode (38) Vklopi način čiščenja za čiščenje slikovnega tipala.
Version (154)
Prikaže različico programske opreme fotoaparata.
Demo Mode (151)
Vklop/izklop demonstracijskega predvajanja filma.
Menu start (151)
Izbere meni, ki je bil prvi prikazan, v glavnem meniju
ali na zaslonu zadnjega menija.
* Prikaže se, če je v fotoaparat vstavljena kartica 'Eye-Fi' (ni priložena).
1
Reset Default (155)
56
2
3
Vrnitev nastavitev na tovarniških nastavitev.
Snemanje slik
Snemanje slik brez tresenja fotoaparata
"Tresenje fotoaparata" se nanaša na neželene premike fotoaparata, ki se
pripetijo po pritisku sprožilca in povzročijo zamegljenost slike. Za
zmanjšanje tresenja fotoaparata upoštevajte spodnja navodila.
Pravilna drža
Stabilizirajte zgornji del telesa in zavzemite držo, pri kateri se
fotoaparat ne premika.
Snemanje slik
Pri uporabi LCD zaslona
Pri uporabi iskala
Točka 1
Z eno roko držite držalo na fotoaparatu, z drugo podpirate objektiv.
Točka 2
Z nogami se trdno postavite na tla, noge naj ne presegajo širine ramen.
57
Točka 3
Komolce premaknite malenkost proti telesu. Pri snemanju v klečečem
položaju umirite zgornji del telesa tako, da se s komolcem naslonite na
koleno.
Indikator opozorila o tresenju fotoaparata
Zaradi morebitnega tresenja fotoaparata
se v iskalu prikaže in utripa
(Opozorilo o tresenju fotoaparata)
indikator. V tem primeru uporabite
funkcijo SteadyShot, stativ ali bliskavico.
Indikator
(Opozorilo o tresenju
fotoaparata)
Opomba
•
(Opozorilo o tresenju fotoaparata) indikator se prikaže samo v načinih, kjer se
hitrost zaklopa nastavi samodejno. Indikator se ne pojavi v M/S/PS načinih.
Uporaba funkcije SteadyShot
Funkcija 'SteadyShot' zmanjša učinek tresenja fotoaparata s hitrostjo
zaklopa, ki je približno 2,5 do 4 Ev.
Funkcija SteadyShot je tovarniško nastavljena na [On].
Indikator lestvice SteadyShot
Pojavi se
(SteadyShot lestvica)
indikator. Počakajte, da je vrednost
prikazana na tej lestvici nizka in nato
začnite s slikanjem.
Indikator
(SteadyShot lestvica)
Izklop funkcije SteadyShot
Tipka MENU t
58
1 t [SteadyShot] t [Off]
Opomba
• Funkcija SteadyShot morda ne bo delovala najbolje, če ste ravnokar vklopili
napravo, če je glavni motiv ravnokar vstopil v kompozicijo ali če ste sprožilec
pritisnili do konca in niste počakali na pol poti.
Uporaba stativa
Opomba
• Če uporabljate stativ, izklopite funkcijo SteadyShot.
59
Snemanje slik
V sledečih primerih vam priporočamo uporabo namestitev kamere na
stativ.
• Snemanje brez bliskavice pri slabših svetlobnih razmerah
• Snemanje motiva, ki se nahaja na zelo majhni razdalji, kot je to pri makro
snemanju.
• Snemanje motiva v gibanju
• Snemanje s teleskopskim objektivom.
Snemanje s samodejnimi nastavitvami
Snemanje z ustreznimi samodejnimi
nastavitvami
"AUTO" način vam omogoča preprosto snemanje kateregakoli motiva pri
kakršnihkoli pogojih, ker fotoaparat sam izvede ustrezne ocene položaja, da
prilagodi nastavitve.
Izberite način , ko snemate na mestu, kjer je uporaba bliskavice
omejena.
1 Kolesce za izbiro načina
prestavite na
ali
(Izklop bliskavice).
ali
2 Usmerite fotoaparat tako, da se želen motiv nahaja v
območju ostrenja.
3 Usmerite fotoaparat tako, da se
želen motiv nahaja v območju
ostrenja.
• Če začne utripati indikator
(opozorilo o tresenju kamere), mirno
držite fotoaparat in previdno posnemite
sliko ali pa za to uporabite stativ.
Indikator
AF področje
4 Če uporabljate zoom objektiv,
zavrtite obroč za povečavo in se
odločite za posnetek.
Zoom obroč
60
(Opozorilo o
tresenju kamere)
5 Sprožilec pritisnite do polovice,
da se motiv izostri.
Ko je izostritev potrjena, se indikator
ostrenja z ali
osvetli (stran 90).
• Če pritisnete na sprožilec po tem ko se
indikator
(SteadyShot lestvica)
zniža, bo funkcija SteadyShot imela
več učinka.
(SteadyShot lestvica)
6 Sprožilec pritisnite do konca, da
posnamete sliko.
Opomba
• Ker fotoaparat vklopi funkcijo samodejnih nastavitev, več funkcij (na primer
kompenzacija osvetlitve, ISO nastavitev) ne bo na voljo. Če želite nastaviti različne
nastavitve, nastavite izbirnik načina na P, nato pa objekt posnemite.
61
Snemanje slik
Indikator ostrenja
Indikator
Snemanje z nastavitvami, ki jih fotoaparat
samodejno nastavi
Fotoaparat prepozna in oceni pogoje snemanja ter samodejno nastavi
ustrezne nastavitve. Fotoaparat shrani ustrezno sliko tako, da slike po
potrebi združi ali loči.
1 Nastavite izbirnik načina na
.
2 Usmerite fotoaparat proti
Prepoznana oznaka načina kadra
objektu.
Ko fotoaparat prepozna in se prilagodi
pogojem snemanja, se prikažejo
naslednje informacije: prepoznana
oznaka načina kadra, ustrezna funkcija
snemanja, število slik, ki jih lahko
posnamete.
Funkcija snemanja
Število slik, ki jih lahko posnamete
3 Nastavite ostrino in posnemite objekt.
Fotoaparat posname sliko s samodejno izbranimi nastavitvami.
Kader, ki ga fotoaparat prepozna
(Night View)
(Hand-held Twilight)
(Landscape)
(Backlight Portrait)
(Portrait)
(Tripod Night View)
(Backlight)
(Macro)
(Night Portrait)
Funkcije snemanja
Continuous adv. (119)
Slow Sync. (99)
Daylight Sync.
Slow Shutter
62
Auto HDR (111)
Nastavitev zaporednega snemanja
Tipka MENU t
želeno nastavitev
2 t [Auto+ Cont. Advance] t Izberite
Izbira načina shranjevanja, ki ga želite uporabiti za posnete slike
Med zaporednim snemanjem lahko izberete način shranjevanja, ki
fotoaparatu omogoča da shrani najustreznejšo od zaporedno posnetih slik
ali da shrani vse slike.
Tipka MENU t
želeno nastavitev
2 t [Auto+ Image Extract.] t Izberite
63
Snemanje slik
Opombi
• Tudi če nastavite [Auto+ Image Extract.] na [Off], pri tem, da ste med prepoznanimi
načini kadra izbrali način [Hand-held Twilight], se shrani ena združena slika.
• Številke slik, ki niso bile shranjene, se ob odstranejvanju slik preskočijo.
Snemanje z ustrezno nastavitvijo za motiv
(Scene Selection)
Izbira ustreznega načina glede na motiv ali pogoje snemanja vam omogoča,
da posnamete sliko z ustreznimi nastavitvami za motiv.
Ko zavrtite kolesce za izbiro načina, se na zaslonu prikažejo razlaga
izbranega načina in metode snemanja (Help Guide Display).
SCN Snemanje z vnaprej izbranimi nastavitvami
glede na kader (Scene Selection)
Ta način je primeren za
z snemanje z vnarej izbranimi
nastavitvami glede na kader
1 Nastavite izbirnik načina na
(SCN/Picture Effect).
2 Pritisnite na sredino nadzorne tipke.
3 S puščicama v/V izberite želeni način, nato pritisnite na
sredino nadzorne tipke.
• Za spremembo kadra pritisnite na tipko Fn in izberite drug kader.
• Postavke, ki se uporabljajo za slikovne učinke (Picture Effect), so označene
za postavkami, ki se uporabljajo za izbiro kadra (Scene Selection).
64
Posnamete lahko sliko z izostrenim
objektom in zamegljenim ozadjem.
Koža izgleda mehka.
• Če želite še bolj zamegliti ozadje,
nastavite objektiv na položaj
'telefoto'.
• Jasno sliko lahko posnamete tako, da se osredotočite na
oko, ki je bližje objektivu.
• Za snemanje objektov z osvetljenim ozadjem uporabite
obroč za objektiv.
• Če so oči objekta zaradi bliskavice rdeče, uporabite
funkcijo 'Red-eye reduction' (stran 101).
(Sports Action)
Posnamete lahko premikajoč se objekt
z visoko hitrostjo zaklopa, tako da
objekt izgleda kot bi miroval. Medtem
ko pritiskate na sprožilec, fotoaparat
zaporedoma posname nekaj slik
• Pritisnite in držite sprožilec do polovice, dokler ne ujamete
pravega trenutka.
(Macro)
Snemate lahko objekte od blizu, na
primer rože, hrano, itd.
• Objekt lahko posnamete še bližje, če
uporabite makro objektiv (ni
priložen).
• Kadar snemate objekt v razdalji do 1 m, nastavite način
bliskavice na [Flash Off].
• Če snemate v načinu 'Macro', funkcija SteadyShot ne bo
imela popolnega učinka. Z uporabo stojala bodo rezultati
boljši.
• Najkrajša goriščna razdalja se ne spremeni.
(Landscape)
Posnamete lahko celotno pokrajino,
ostro in z živimi barvami.
• Če želite poudariti odprtost
pokrajine, nastavite objektiv na široki
kot.
(Sunset)
Posnamete lahko čudovite barve
sončnega vzhoda ali zahoda.
65
Snemanje slik
(Portrait)
(Night View)
(Hand-held
Twilight)
(Night Portrait)
Snemate lahko nočne kadre z razdalje,
ne da bi izgubili vzdušje teme.
• Hitrost zaklopa je počasna, zato
priporočamo uporabo stojala.
• Če snemate povsem temne nočne
kadre se slika morda ne bo pravilno posnela.
Snemate lahko kadre z manj šuma in
motnosti in to brez stojala. Fotoaparat
posname zaporedje slik in fotoaparat
uporabi procesiranje slike za
zmanjševanje motnosti objekta,
tresenja fotoaparata in šuma.
• Zmanjševanje motnosti tudi v načinu [Hand-held Twilight]
ni tako učinkovito, če snemate:
– objekte z neenakomernim gibanjem,
– objekte, ki so preblizu fotoaparata,
– objekte s ponavljajočimi se vzorci (na primer ploščice),
objekte z majhnim kontrastom (na primer nebo, peščena
plaža ali travnik),
– objekte, ki se nenehno spreminjajo, na primer valovi ali
slapovi.
• V načinu [Hand-held Twilight] se utegne pojaviti blokovni
šum, če uporabljate vir svetlobe, ki utripa, na primer
fluorescentno luč.
Posnamete lahko portrete v nočnih
kadrih.
• Hitrost zaklopa je počasna, zato
priporočamo uporabo stojala.
Tehnika snemanja
• Če želite natančnejše slike, nastavite izbirnik načina na P, A, S ali M in
uporabite funkcijo kreativnega sloga (stran 113). V tem primeru boste
lahko nastavili osvetlitev, ISO, itd.
Opombi
• Ker fotoaparat samodejno izbere nastavitve, nekaterih funkcij ne bo na voljo, na
primer kompenzacije osvetlitve in nastavitve ISO.
• Bliskavica se za vsak način Scene Selection nastavi na [Autoflash] ali [Flash Off].
Te nastavitve lahko spremenite (stran 99).
66
Effect)
Snemanje s filtrom za doseganje učinkov (Picture
Ta način je primeren za
z snemanje s filtrom za doseganje
učinkov ustvarili različne
teksture slike.
(SCN/Picture Effect).
2 Pritisnite na sredino nadzorne tipke.
3 S puščicama v/V izberite želeni način, nato pritisnite na
sredino nadzorne tipke.
• Za spremembo kadra pritisnite na tipko Fn in izberite drug kader.
• Postavke, ki se uporabljajo za slikovne učinke (Picture Effect), so označene
za postavkami, ki se uporabljajo za izbiro kadra (Scene Selection).
(Posterization
(Color))
Z močnim poudarjanjem osnovnih barv ustvari visok
kontrast.
(Posterization (B/ Ustvari visok kontrast, abstrakten izgled v črno-beli.
W))
(Pop Color)
S poudarjanjem barvnih tonov ustvari jasno sliko.
(Retro Photo)
Ustvari izgled stare fotografije z barvnimi toni 'sepia' in
zbledelim kontrastom.
(Partial Color
(Red))
Ustvari sliko, ki ohrani rdečo, ostale barve pa pretvori v črno
in belo.
• Slika morda ne bo ohranila izbrane barve, kar je odvisno od
pogojev snemanja in od objekta.
67
Snemanje slik
1 Nastavite izbirnik načina na
(Partial Color
(Green))
Ustvari sliko, ki ohrani zeleno, ostale barve pa pretvori v črno
in belo.
• Slika morda ne bo ohranila izbrane barve, kar je odvisno od
pogojev snemanja in od objekta.
(Partial Color
(Blue))
Ustvari sliko, ki ohrani modro, ostale barve pa pretvori v črno
in belo.
• Slika morda ne bo ohranila izbrane barve, kar je odvisno od
pogojev snemanja in od objekta.
(Partial Color
(Yellow))
Ustvari sliko, ki ohrani rumeno, ostale barve pa pretvori v
črno in belo.
• Slika morda ne bo ohranila izbrane barve, kar je odvisno od
pogojev snemanja in od objekta.
(High-key)
(High Contrast
Monochrome)
(Toy Camera)
Ustvari sliko z določeno atmosfero: svetla, transparentna,
eterična, nežna, mehka.
Ustvari sliko z visokim kontrastom, v črno-beli barvi.
Ustvari izgled fotografije, ustvarjene z otroškim
fotoaparatom (Toy Camera) , z zasenčenimi koti in
poudarjenimi barvami.
Opombi
• Ker fotoaparat samodejno oceni nastavitve, mnoge funkcije ne bodo na voljo (npr.
ISO, funkcija ustvarjalnega sloga).
• Če izberete način 'Picture Effect' in prej izberete način [RAW] ali [RAW & JPEG],
se [Image: Quality] začasno nastavi na [Fine].
68
Snemanje panoramskih slik (Sweep Shooting)
Ta način je primeren za
z snemanje široke pokrajine ali visokih zgradb z dinamično
kompozicijo.
Snemanje slik
1 Nastavite izbirnik načina na
(Sweep Shooting).
2 Pritisnite na sredino nadzorne tipke
3 S puščicama v/V izberite [Sweep Panorama], nato pritisnite
na sredino nadzorne tipke.
• Za izbiro načina [3D Sweep Panorama] pritisnite na tipko Fn in ga izberite.
4 Usmerite fotoaparat na rob
objekta, nato s pritiskom na
sprožilec do polovice nastavite
ostrino.
Ta del se ne posname.
5 Pritisnite na sprožilec do konca.
69
6 Zavrtite fotoaparat do konca in
sledite navodilom na zaslonu.
Merilni trak
Opombe
• Če fotoaparata ne morete premakniti čez ves objekt v danem času, se bo na
sestavljeni sliki pojavilo sivo področje. V tem primeru hitro premaknite fotoaparat,
da se posname cela panoramska slika.
• Ker se več slik sestavi v eno, se deli, kjer se slike stikajo, ne bodo gladko posneli.
• Pri slabi osvetlitvi utegne biti panoramska slika neizostrena.
• Pod lučjo, ki utripa (npr. fluorescentna luč), osvetlitev in barva sestavljene slike nista
vedno enaki.
• Če se osvetlitev, barve in ostrina celotnega kota panoramskega posnetka in
zaklepnega kota zelo razlikujejo, snemanje ne bo uspešno. V tem primeru
spremenite zaklepni kot in ponovno posnemite sliko.
• Funkcija 'Sweep Panorama' ne ustreza naslednjim pogojem:
– objekti se premikajo,
– objekti so preblizu fotoaparata,
– slika s ponavljajočimi vzorci, npr. nebo, peščena plaža ali trata,
– slika s stalnimi spremembami, na primer valovi ali slap,
– objekti s sončno ali umetno svetlobo, ki so mnogo svetlejši od okolice.
• V naslednjih primerih panoramskih slik ne bo mogoče posneti:
– fotoaparat prehitro ali prepočasi obračate,
– fotoaparat se preveč trese,
• Fotoaparat v načinu [Sweep Panorama] nadaljuje s snemanjem in sprožilec se
sproža, dokler se snemanje ne konča.
70
Nasveti za snemanje panoramske slike
Obračajte fotoaparat v loku z
enakomerno hitrostjo in v smeri, ki je
označena na LCD zaslonu. Funkcija
[Sweep Panorama] je bolj primerna za
mirujoče objekte kot za premikajoče.
Navpična
smer
Vodoravna smer
Čim krajši radij loka
Ustvarjanje 3D slik
Nastavite izbirnik načina na
(Sweep Shooting), izberite [3D Sweep
Panorama] in posnemite sliko. Z uporabo istega postopka kot za funkcijo
'Sweep Panorama' fotoaparat posname več slik in jih združi v 3D sliko. Te
3D slike si lahko ogledate na televizorju, ki je združljiv s formatom 3D.
Podrobnosti o snemanju 3D slik si oglejte na strani 195.
Nastavitev smeri obračanja
Smer obračanja fotoaparata lahko nastavite.
Tipka MENU t
2 t [Panorama: Direction] ali [3D Pan.:
Direction] t Izberite želeno nastavitev
71
Snemanje slik
• V načinu 'Sweep Panorama' vam priporočamo uporabo širokokotnega
objektiva.
• Če uporabljate objektiv z dolgo goriščno razdaljo, fotoaparat obračajte
počasneje kot pri uporabi širokokotnega objektiva.
• Določite kader in do polovice pritisnite na sprožilec, da se ostrina,
osvetlitev in razmerje beline zaklenejo.
• Če ima del slike na robu zaslona raznolike oblike in prizore, kompozicija
slike morda ne bo uspela. V tem primeru nastavite kompozicijo slike
tako, da bo ta del v sredini slike, nato ponovno posnemite slike.
• Velikost slike lahko izberete: Tipka MENU t
2 t [Panorama:
Size].
Zaporedno snemanje pri visoki hitrosti (Tele-zoom
Continuous Advance Priority AE)
Ta način je primeren za
z zaporedno snemanje slik hitropremikajočega se objekta, kar
vam omogoča, da ujamete želen
trenutek.
z snemanje otroškega izraza, ki
se iz trenutka v trenutek
spreminja.
1 Nastavite izbirnik načina na
(Tele-zoom Continuous
Advance Priority AE).
2 Nastavite ostrino in posnemite objekt.
• Fotoaparat snema zaporedne slike, medtem ko do konca pritiskate na
sprožilec.
• Fotoaparat zaporedoma posname največ 7 slik na sekundo.
• Fotoaparat približa objekt 1,4 x, velikost slike se nastavi na M, razmerje
slike pa na 3:2.
Tehnike snemanja
• Če je način samodejne ostritve nastavljen na [Continuous AF], se ostrina
in osvetlitev med snemanjem še naprej nastavljata.
• V načinu ročne ostritve ali če je način samodejne ostritve nastavljen na
[Single-shot AF], lahko ISO občutljivost in zaslonko nastavite.
• Če izberete [Single-shot AF], se bo ostrina nastavila na osnovi prve slike.
Poleg tega, če je način [Metering Mode] nastavljen na [Multi segment], se
tudi osvetlitev nastavi na osnovi prve slike.
72
Opombe
• Funkcija 'Face Detection' je izklopljena.
• Če izberete [Auto HDR], se postopek DRO izvede začasno, v skladu z nastavitvami
DRO.
• Možnosti [Image: Quality] ni mogoče nastaviti na [RAW] ali [RAW & JPEG].
• Naši pogoji merjenja. Hitrost zaporednega snemanja je počasnejša in odvisna od
pogojev snemanja.
Snemanje slik
73
Snemanje po vaših željah (način
osvetlitve)
Pri digitalnem fotoaparatu z možnostjo menjavanja objektovov lahko
nastavite hitrost zaklopa (čas odprtosti zaklopa) in zaslonko (obseg
ostrenja: globinsko ostrenje), da lahko uživate v različnih načinih
fotografskega izražanja.
Nastavitev hitrosti zaklopa in zaslonke vam nudi več kot samo fotografske
učinke pri gibanju in ostrenju. Določa tudi svetlost slike z nadzorom
osvetlitve (količina svetlobe, ki jo fotoaparat sprejme), kar pa je tudi
najpomembnejši faktor pri fotografskem snemanju.
Spreminjanje svetlosti slike z nastavitvijo osvetlitve
Količina
osvetlitve
Nizka
Visoka
Če uporabljate visoko hitrost zaklopa, fotoaparat za krajši čas odpre zaklop.
To pomeni, da fotoaparat manj časa sprejema svetlobo, kar pa posledično
pomeni temnejšo sliko. Ta posnetek svetlejše slike lahko odprete zaslonko
(odprtina skozi katero prehaja svetloba) do določene mere, da nastavite
količino svetlobe, ki jo fotoaparat naenkrat sprejme.
Svetlost slike nastavljena s hitrostjo zaklopa in zaslonko se imenuje
"osvetlitev".
V tem poglavju je opisano, kako nastaviti osvetlitev, da lahko uživate
različne načine fotografskega izražanja z uporabo gibanja, ostrine in
svetlobe.
74
Snemanje s programsko avtomatiko
Ta način je primeren za
z uporabo samodejne nastavitve
osvetlitve, pri čemer pa se
uporabijo nastavitve ISO
občutljivosti, Creative Style, DRange optimizer itd. po željah
uporabnika.
2 Funkcije snemanja prestavite na želene nastavitve (strani od
89 do 122).
• Če želite snemati z bliskavico, pritisnite na tipko .
3 Izostrite sliko in posnemite motiv.
75
Snemanje slik
1 Kolesce za izbiro načina prestavite na P.
Snemanje z nadzorom zameglitve ozadja (prednost
zaslonke)
Ta način je primeren za
z izostritev glavnega motiva in da
se zabriše vse pred in za
glavnim motivom. Z odprtjem
zaslonke se zoži doseg, ki je
izostren (prostorska globina
postane manjša).
z snemanje globine pokrajine. Z
zmanjšanjem odprtosti
zaslonke se razširi doseg, ki je
izostren (prostorska globina
postane večja).
1 Kolesce za izbiro načina prestavite na A.
76
2 Z nadzornim kolescem izberite
odprtost zaslonke (F število).
• Manjše F število: Ospredje in ozadje
motiva se zabrišeta.
Večje F število: Motiv in ospredje ter
ozadje se izostri.
• Zameglitev slike ni možno preveriti na
LCD zaslonu ali v iskalu. Oglejte si
posneto sliko in po potrebi spremenite
vrednost zaslonke.
3 Nastavite ostrino in posnemite
motiv.
Hitrost zaklopa se samodejno nastavi, da
se doseže pravilna osvetlitev.
• Če fotoaparat presodi, da se z izbrano
nastavitvijo zaslonke ne bo dosegla
ustrezna osvetlitev, začne utripati
hitrost zaklopa. V tem primeru
ponovno nastavite odprtost zaslonke.
Hitrost zaklopa
Tehnike snemanja
• Hitrost zaklopa se lahko zmanjša glede na odprtost zaslonke. Če je hitrost
zaklopa manjša, uporabite stativ.
• Če želite ozadje še bolj zamegliti, uporabite telefoto objektiv ali objektiv
z manjšo diafragmo (svetel objektiv).
• Z uporabo tipke 'Preview' (predogled) lahko pred snemanjem preverite
približno motnost slike.
Opomba
• Če snemate z bliskavico, pritisnite na tipko . Obseg bliskavice pa je odvisen od
vrednosti zaslonke. Če snemate z bliskavico, preverite njen obseg (stran 101).
77
Snemanje slik
Zaslonka (F število)
Preverjanje motnosti ozadja slike (tipka 'Preview')
LCD zaslon in iskalo prikažeta sliko, ki
ste jo zajeli z najširšo zaslonko.
Sprememba v zaslonki vpliva na ostrino
slike in povzroči razliko med ostrino
slike pred snemanjem in ostrino dejanske
slike.
Medtem ko pritiskate na tipko 'Preview',
si lahko ogledate sliko, kjer ste zaslonko
uporabili v dejanskem posnetku, tako da
lahko preverite približno ostrino objekta
že pred snemanjem.
Tipka 'Preview'
• Pritisnite na tipko za predogled po tem, ko ste nastavili ostrino.
• Zaslonko lahko nastavite v načinu predogleda.
78
Snemanje motiva v gibanju z različnimi izrazi
(Prednost zaklopa)
Ta način je primeren za
z snemanje motiva v gibanju v
določenem trenutku. Z visoko
hitrostjo zaklopa natančno
zajamete trenutek gibanja-
Snemanje slik
z gibanje se zajame v sledeh, s
čimer se izrazi dinamika in
pretok. Uporabite nižjo hitrost
zaklopa za posnetek
raztegnjenega gibanja motiva.
1 Kolesce za izbiro načina prestavite na S.
79
2 Z nadzornim kolescem izberite
hitrost zaklopa.
Hitrost zaklopa
3 Nastavite ostrino in posnemite
sliko.
Odprtost zaslonke se nastavi samodejno,
da se doseže pravilna osvetlitev.
• Če fotoaparat presodi, da se pravilna
osvetlitev ne bo dosegla z izbrano
hitrostjo zaklopa, začne odprtost
zaslonke utripati. V tem primeru
ponovno nastavite hitrost zaklopa.
Zaslonka (F število)
Tehnike snemanja
• Če je hitrost zaklopa nižja, uporabite stativ.
• Pri snemanju športa v notranjih prostorih uporabite višjo ISO
občutljivost.
Opombe
•
(Opozorilo o tresenju fotoaparata) indikator se ne prikaže v načinu prednosti
zaklopa.
• Pri višjih ISO nastavitvah je prisotnega tudi več šuma na sliki.
• Če je hitrost zaklopa eno sekundo ali več, se odpravljanje šuma (Long exp.NR)
izvede po opravljenem snemanju. Med odpravljanjem šuma snemanje ni več možno.
80
• Če snemate z bliskavico, pritisnite na tipko . Če med uporabo bliskavice zaprete
zaslonko (večje F število), s tem da izberete nižjo hitrost zaklopa, bliskavica ne bo
dosegla oddaljenih objektov.
Snemanje z ročnimi nastavitvami osvetlitve (Ročna
osvetlitev)
Snemanje slik
Ta način je primeren za
z snemanje z želeno nastavitvijo
osvetlitve s spremembo tako
hitrosti zaklopa kot odprtosti
zaslonke.
1 Kolesce za izbiro načina prestavite na M.
2 Zavrtite nadzorno kolesce za
nastavitev hitrosti zaklopa in
med pritiskanjem
tipke
zavrtite nadzorno kolesce za
nastavitev odprtosti zaslonke.
Tipka
Zaslonka (F število)
Hitrost zaklopa
81
3 Posnemite sliko, ko se določi
osvetlitev.
• Na EV lestvici preverite osvetlitev.
Proti +: slike postanejo svetlejše
Proti -: slike postanejo temnejše
Na lestvici se pojavi b B označba, če
nastavljena osvetlitev presega razpon
EV lestvice. Če razlika postane večja,
začne ta označba utripati.
* Če je fotoaparat v načinu M, bo
vrednost nezadostne ali prekomerne
kompenzacije na osnovi pravilne
osvetlitve prikazal s pomočjo indeksa
na indikatorju za kompenzacijo
osvetlitve.
Standardna vrednost
Opombe
• V načinu ročnih nastavitev se
(Opozorilo o tresenju fotoaparata) indikator ne
prikaže.
• Če je kolesce za izbiro načina na M, se ISO nastavitev [AUTO] nastavi na [100]. V
M načinu ISO nastavitev [AUTO] ni na voljo. Nastavite ISO vrednost po potrebi
(stran 109).
• Če želite snemati z bliskavico, pritisnite na tipko . Ne pozabite, da je obseg
bliskavice odvisen od vrednosti zaslonke. Če snemate z bliskavico, preverite njen
obseg (stran 101).
Ročna nastavitev
Kombinacijo hitrosti zaklopa in vrednosti zaslonke lahko spremenite, ne da
bi spremenili nastavljeno osvetlitev.
Med pritiskanjem na tipko AEL z
obračanjem nadzornega gumba izberite
kombinacijo hitrosti zaklopa in vrednosti
zaslonke.
Tipka AEL
82
Snemanje sledi z dolgimi osvetlitvenimi časi (BULB
način)
Ta način je primeren za
z snemanje sledi luči, kot je to pri
ognjemetih.
z Snemanje sledi zvezd.
Snemanje slik
1 Kolesce za izbiro načina prestavite na M.
2 Nadzorno kolesce zavrtite na
levo, da se prikaže [BULB].
BULB
3 Med pritiskanjem
tipke
zavrtite nadzorno kolesce za
nastavitev zaslonke (F
vrednost).
Tipka
83
4 Sprožilec pritisnite do polovice, da se slika izostri.
5 Pritisnite in držite sprožilec dokler traja snemanje.
Dokler držite sprožilec, ostane zaklop odprt.
Tehnike snemanja
• Uporabite stativ.
• Ostrenje nastavite na neskončno v načinu ročnega ostrenja, ko snemate
ognjemete, itd.
• Če uporabljate daljinski upravljalnik, opremljen s funkcijo zaklepa
sprožilca (ni priložen), lahko z daljinskim upravljalnikom zaklop pustite
odprt.
Opombe
• SteadyShot funkcija se samodejno izklopi (stran 58).
• Pri daljši osvetlitvenih časih je na sliki več motenj in šuma.
• Po snemanju se izvede postopek odpravljanja šuma (Long exp.NR), ki traja enako
dolgo, kot pa je bil odprt zaklop. Med odpravljanjem šuma snemanje ni možno.
• Če je vklopljena funkcija 'Smile Shutter' ali 'Auto HDR', hitrosti zaklopa ne morete
nastaviti na [BULB].
• Priporočamo vam, da s snemanjem v načinu BULB začnete, ko se temperatura
fotoaparata spusti, da se kakovost slike ne bi poslabšala.
84
Snemanje filmov
1 Za pričetek snemanja pritisnite
Tipka MOVIE
tipko MOVIE.
• Snemanje filma lahko začnete iz
kateregakoli načina osvetlitve.
• Ostrina in osvetlitev se prilagodita
samodejno.
• Če je fotoaparat v načinu samodejne
ostritve, bo fotoaparat še naprej
nastavljal ostrino.
Tehnike snemanja
• Naslednje nastavitve, ki so bile nastavljene med snemanjem slik, se
uporabijo brez sprememb:
– White Balance
– Creative Style
– Kompenzacija osvetlitve
– AF področje
– Način merjenja
– Slikovni učinki
• Kompenzacijo osvetlitve lahko uporabite med snemanjem filmov.
• Začnite snemati po tem, ko je ostrina nastavljena.
• Če je [AF area] nastavljen na [Local], lahko AF področje spremenite med
snemanjem.
• Če želite nastaviti motnost ozadja, nastavite izbirnik načina na "A" in
nastavite fotoaparat na način ročne ostritve. Zaslonko lahko nastavite s
pomočjo nadzorne tipke pred snemanjem.
Opombe
• Funkcije 'Face Detection' ne morete uporabiti.
• Če je [Display Rec. Data] nastavljen na [For viewfinder], se LCD zaslon, takoj, ko
se snemanje filma začne, preklopi na prikaz informacij o snemanju.
85
Snemanje slik
2 Za prekinitev snemanja ponovno pritisnite tipko MOVIE.
• Ne snemajte izvora močne svetlobe, na primer sonca. S tem bi poškodovali notranji
mehanizem fotoaparata.
• Za uvažanje AVCHD filma v računalnik uporabite program "PMB" (stran 164).
• Po daljšem snemanju se temperatura fotoaparata poviša in kakovost slike se utegne
poslabšati.
• Če se prikaže oznaka
, pomeni, da je temperatura fotoaparata previsoka. Izklopite
fotoaparat in počakajte, da se ohladi. Če nadaljujete s snemanjem, se bo fotoaparat
samodejno izklopil.
• Pri močni svetlobi in pri uporabi samodejne ostritve, gibanje v sliki morda ne bo
enakomerno (visoka hitrost zaklopa). V tem primeru vam priporočamo uporabo
načina ročne ostritve.
• Med snemanjem filma nastavitev zaslonke ni mogoča.
• V načinu 'Tele-zoom Continuous Advance Priority AE', se področje snemanja, ki je
prikazano na zaslonu, poveča. Če začnete snemati film v tem načinu, bo zaslon
prikazal področje, ki se snema.
Sprememba formata filmske datoteke
Tipka MENU t
želeni format
1 t [Movie: File Format] t Izberite
AVCHD
Ta format datoteke je primeren za gledanje video slik na HD
TV-ju.
Filmi se s tem fotoaparatom posnamejo v formatu AVCHD,
približno 60 slik/s (naprava, združljiva s formatom 1080 60i)
ali 50 slik/s (naprava, združljiva s formatom 1080 50i) v
prepletenem načinu, z zvokom Dolby Digital, format
AVCDH.
• Če želite preveriti ali je fotoaparat združljiv s formatom
1080 60i ali formatom 1080 50i, preverite oznako na
spodnji strani fotoaparata.
Naprava, združljiva s formatom 1080 60i
Naprava, združljiva s formatom 1080 50i
MP4
Ta format datoteke je primeren za nalaganje na omrežje,
dodajanje priponke e-pošti in predvajanje na računalniku.
Filmi se s tem fotoaparatom posnamejo v formatu MPEG-4,
30 slik/s (naprava, združljiva s formatom 1080 60i) ali 25
slik/s (naprava, združljiva s formatom 1080 50i), v
progresivnem načinu, z zvokom AAC, format mp4.
86
Snemanje zvoka
Če snemate filme, se utegne posneti zvok delovanja fotoaparata ali
objektiva. Šum fotoaparata lahko zmanjšate tako, da uporabite stojalo in
nastavite funkcijo SteadyShot na Off.
Filme lahko snemate tudi brez zvoka.
Tipka MENU t
1 t [Movie: Audio Rec.] t [Off]
Sprememba velikosti
Tipka MENU t
velikost
1 t [Movie: Size] t Izberite želeno
Snemanje slik
Podrobnosti si oglejte na strani 141.
Čas, ki je na voljo za snemanje filmov
V spodnji tabeli je naveden približen skupni čas snemanja pri uporabi
spominske kartice, formatirane na tem fotoaparatu.
“Memory Stick PRO Duo”
(h (ure), m (minute))
Zmogljivost
Format
datoteke /
Velikost
AVCHD 1920 ×
1080
MP4 1440 × 1080
MP4 VGA
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
13 m
28 m
57 m
1 h 54 m
3 h 50 m
20 m
41 m
1 h 23 m
2 h 46 m
5 h 34 m
1 h 14 m
2 h 29 m
5h
10 h 2 m
20 h 07 m
Opombe
• Čas za snemanje filmov je različen, ker je fotoaparat opremljen s funkcijo VBR
(Variable Bit Rate), ki samodejno nastavi kakovost slike v skladu s kadrom. Če
snemate hitro premikajoč se objekt, bo slika sicer jasnejša, vendar bo čas snemanja
krajši, ker se za snemanje porabi več pomnilnika. Čas za snemanje je odvisen tudi od
pogojev snemanja, od objekta in od nastavitve kakovosti/velikosti slike.
• Prikazane vrednosti ne predstavljajo čas neprekinjenega snemanja.
• Čas snemanja je odvisen od pogojev snemanja in od spominske kartice.
• Če se prikaže simbol
, ustavite snemanje filma. Temperatura znotraj fotoaparata
je prekomerno narasla.
87
Opombe o zaporednem snemanju filma
• Snemanje visoko-kakovostnih filmov ali zaporednih posnetkov z uporabo
slikovnega tipala velikosti APS-C zahteva veliko energije. Zato ob nadaljevanju
snemanja temperatura v notranjosti fotoaparata naraste, še posebej temperatura
slikovnega tipala. V tem primeru se bo fotoaparat samodejno izklopil, ker visoka
temperatura vpliva na kakovost slike in obremenjuje notranji mehanizem
fotoaparata.
• Če začnete snemati s fotoaparatom za tem, ko je bil nekaj časa izklopljen, bo čas, ki
je na voljo za snemanje filmov, naslednji. (Naslednje vrednosti pomenijo čas od
začetka snemanja, do ustavitve snemanja.) Če med snemanjem filma funkcijo
SteadyShot izklopite, bo čas snemanja daljši.
Temperatura okolice
SteadyShot
[On]
[Off]
20°C
Prbl. 29 minut
Prbl. 29 minut
30°C
Prbl. 14 minut
Prbl. 29 minut
40°C
Prbl. 10 minut
Prbl. 29 minut
• Čas za snemanje filmov, naveden v zgornji tabeli, je merjen pri funkciji [LCD
Brightness] nastavljeni na [±0.0].
• Čas, ki je na razpolago za snemanje filmov je odvisen od temperature in od stanja
fotoaparata pred začetkom snemanja. Če pogosto spreminjate kompozicijo slike ali
snemate slike po vklopu fotoaparata, utegne temperatura v notranjosti fotoaparata
narasti in čas snemanja, ki je na razpolago, bo krajši kot je navedeno v zgornji tabeli.
• Če fotoaparat ustavi snemanja zaradi temperature, pustite fotoaparat nekaj časa
izklopljen. Začnite snemati, ko temperatura povsem pade. (Če pustite fotoaparat pri
sobni temperaturi približno 5 do 10 minut, bo snemanje mogoče po 3 - 4 minutah).
• Če upoštevate naslednje, bo čas snemanja daljši:
– Ne izpostavljajte fotoaparata neposredni sončni svetlobi.
– Ko fotoaparat ne uporabljate, ga izklopite.
– Če je mogoče, uporabite stojalo in izklopite funkcijoj 'SteadyShot'.
• Maksimalna velikost filmske datoteke je približno 2 GB. Če je velikost datoteke
približno 2 GB, se snemanje samodejno ustavi, če je format datoteke MP4, če pa je
format datoteke AVCHD, se samodejno ustvari nova filmska datoteka.
• Maksimalni čas zaporednega snemanja je 29 minut.
88
Uporaba funkcij snemanja
Izbira načina ostrenja
Na voljo sta dva načina nastavitve ostrine: samodejno ostrenje in ročno
ostrenje.
Pri nekaterih objektivih je način preklopa med načinoma ostrenja drugačen.
Način preklopa
Preklop na ročno
ostrenje
Stikalo za izbiro
načina ostritve na
objektivu nastavite
na MF.
Stikalo za izbiro
načina ostritve na
fotoaparatu nastavite
na MF.
Uporaba samodejnega ostrenja
1 Stikalo za izbiro ostrenja
prestavite na AF.
2 Če je objektiv opremljen s
stikalom za izbiro načina
ostrenja, ga nastavite na AF.
89
Uporaba funkcij snemanja
Preklop na
samodejno ostrenje
Objektiv je
Objektiv (stikalo Stikalo za izbiro
opremljen s
za način ostritve
načina ostritve na
stikalom za izbiro na fotoaparatu
objektivu nastavite
načina ostritve
vedno nastavite na na AF.
AF).
Objektiv ni
Fotoaparat
Stikalo za izbiro
opremljen s
načina ostritve na
stikalom za izbiro
fotoaparatu nastavite
načina ostritve
na AF.
Vrsta objektiva
3 Sprožilec pritisnite do polovice,
da preverite ostrino in
posnemite sliko.
• Ko je ostrina potrjena, se indikator
ostrenja spremeni v z ali
(spodaj).
• Zeleni okvir se prikaže na področju,
kjer je ostrina potrjena.
Območje
Indikator ostrenja
Opomba
• Medtem ko fotoaparat samodejno ostri sliko, se ne dotikajte vrtljivega obroča za
ostritev na objektivu.
Tehnike snemanja
• Za izbiro območja ostrenja, nastavite [AF area] (stran 93).
Indikator ostrenja
Indikator ostrenja
Stanje
z osvetljen
Ostrina je blokirana. Pripravljeno za snemanje.
osvetljen
Ostrina je blokirana. Goriščnica se premika in sledi motivu v
gibanju. Pripravljeno za snemanje.
osvetljen
Ostrenje je še v teku. Zaklop se še ne more odpreti.
z utripa
Ostrenje ni možno. Zaklop se blokira.
Motivi kjer je potrebno posebno ostrenje
Z uporabo samodejnega ostrenja je težko izostriti sledeče motive. V teh
primerih uporabite možnost blokade ostrenja (stran 91) ali ročno ostrenje
(stran 94).
• Motiv z nizkim kontrastom, kot sta modro nebo ali bela stena.
• Dva motiva na različnih razdaljah se prekrivata v AF področju.
• Motiv je sestavljen iz ponavljajočih se vzorcev npr. pročelje stavbe.
• Motiv ki je zelo svetel ali bleščeč, kot je npr. sonce, avtomobilska
karoserija ali površina vode.
• Ambientna svetloba ni zadostna.
90
Izmera točne razdalje do motiva
Oznaka
na vrhu fotoaparata
prikazuje mesto slikovnega senzorja*. Ko
merite točno razdaljo med kamero in
motivom, si pomagajte s položajem
vodoravne črte.
* Slikovni senzor je del fotoaparata, ki
deluje kot fotografski film.
Opomba
• Če je motiv bližje, kot pa je najmanjša razdalja snemanja za nameščen objektiv, se
ostrenje ne potrdi. Preverite, če je med motivom in fotoaparatom dovolj velika
razdalja.
Uporaba funkcij snemanja
Snemanje z želeno postavitvijo (Blokada ostrenja)
1 Motiv postavite v AF področje
in pritisnite sprožilec do
polovice.
Ostrina in osvetlitev nista spremenljivi.
2 Sprožilec držite na polovici in
postavite motiv na izhodiščno
pozicijo za ponovno postavitev
celotne kompozicije.
3 Sprožilec pritisnite do konca, da posnamete sliko.
91
Izbira načina ostrenja ki ustreza gibanju motiva (Način
samodejnega ostrenja)
Fn tipka t
nastavitev
(Autofocus Mode) t Izberite želeno
(AF za
posamezen
posnetek)
Fotoaparat izostri sliko in ostrina se blokira, ko sprožilec
pritisnete do polovice.
(Samodejno
AF)
AF)
Način [Autofocus mode] se preklopi med načinoma 'Singleshot AF' in 'Continuous AF' glede na premikanje objektiva.
Če do polovice pritisnete in držite sprožilec in je motiv
mirujoč, potem se ostrenje blokira in če se motiv premika,
potem naprava nadaljuje z ostrenjem.
(Neprekinjeno V tem načinu naprava nadaljuje z ostrenjem, ko pritisnete in
držite sprožilec na polovici.
• Zvočni signal se ne vklopi, ko je motiv izostren.
Tehnike snemanja
• Uporabite [Single-shot AF] (Samodejno ostrenje za posamezen
posnetek), ko je motiv pri miru.
• Uporabite [Continuous AF] (Neprekinjeno samodejno ostrenje), ko se
motiv premika.
Opombi
• Način [Automatic AF] je izbran, če je način osvetlitve nastavljen na AUTO,
AUTO+, 'Picture Effect' ali enega od naslednjih načinov 'Scene Selection':
[Portrait], [Landscape], [Sunset], [Night View], [Night Portrait], ali [Hand-held
Twilight].
Način [Single-shot AF ] je izbran, če je način osvetlitve v 'Scene Selection'
nastavljen na [Macro].
Način [Continuous AF ] je izbran, če je način osvetlitve v 'Scene Selection'
nastavljen na [Sports Action].
• Način [Continuous AF ] je izbran, če uporabljate funkcijo 'Smile Shutter'.
92
Izbira območja ostrenja (AF območje)
Izberite želeno samodejno ostrenje, ki
ustreza pogojem snemanja ali vašim
željam.
Zeleni okvir se prikaže na področju, kjer
je ostrina potrjena.
Območje samodejnega
ostrenja
Fn tipka t
(AF area) t Izberite želeno nastavitev
Fotoaparat določi, katero od 15-ih AF področij se uporabi pri
ostrenju.
(Točkovno)
Fotoaparat uporablja samo točkovno območje AF.
(Lokalno)
Izmed 15-ih območij z nadzornim gumbom izberite področje,
kjer želite aktivirati ostrenje. Za prikaz nastavitvenega
zaslona in izbiro želenega področja, pritisnite na tipko AF.
Opombi
• Če je način osvetlitve nastavljen na AUTO, AUTO+, Sweep Panorama ali Scene
Selection ali če je vklopljen način 'Smile Shutter', se bo [AF area] nastavil na [Wide]
in drugih nastavitev ne bo mogoče izbrati.
• AF območje se morda ne bo osvetlilo, če se izvaja neprekinjeno snemanje ali če je
sprožilec pritisnjen do konca brez prekinitve.
93
Uporaba funkcij snemanja
(Široko)
Ročna nastavitev ostrine (Ročno ostrenje)
Če v načinu samodejnega ostrenja težko dosežete pravo ostrino, lahko to
opravite ročno.
1 Stikalo za izbiro načina ostrenja
na objektivu prestavite na MF.
2 Če objektiv ni opremljen s
stikalom za izbiro načina
ostritve, nastavite stikalo na
fotoaparatu na MF.
3 Zavrtite izostritveni obroč na
objektivu, da dosežete pravo
ostrino.
Izostritveni
obroč
Opombe
• Če lahko motiv izostrite v načinu samodejnega ostrenja, se v iskalu osvetli z
indikator, ko je izostritev potrjena. Če uporabljate široko AF območje, se uporabi
sredinsko območje, in če je uporabljeno lokalno področje AF, se uporabi področje
izbrano z izbirnikom.
• Pri uporabi teleskopskega pretvornika, itd. vrtenje izostritvenega obroča morda ne
bo gladko.
• Pravilne ostrine ni moč doseči, če dioptrija v načinu 'Viewfinder' ni pravilno
nastavljena (stran 31).
• Ne pozabite nastaviti stikala za ostritev na MF (ročna ostritev). Ne obračajte obroča
za ostritev, če način ni nastavljen na MF. S tem bi utegnili obroč za ostritev
poškodovati.
94
Preverjanje ostrine s pomočjo povečane slike (Manual
focus check)
Ostrino lahko preverite tako, da pred snemanjem povečate sliko.
1 Tipka MENU
t
1 t [Focus Magnifier] t [On]
2 Pritisnite na tipko Focus
Magnifier.
3 Ponovno pritisnite na tipko
Focus Magnifier, da povečate
sliko in nato s puščicami v/V/b/
B na nadzorni tipki izberite del,
ki ga želite povečati.
• Z vsakim pritiskom na tipko Focus
Magnifier se lestvica zoomiranja
spremeni na naslednji način: Poln
prikaz t Prbl. ×7,5 t Prbl. ×15.
4 Potrdite in nastavite ostrino.
• Zavrtite obroč za ostritev in ročno nastavite ostrino.
• Če pritisnete na tipko AF v načinu samodejne ostritve, se funkcija Focus
Magnifier prekliče in aktivira se samodejna ostritev.
• Če pritisnete na sprožilec do polovice, se funkcija Focus Magnifier izklopi.
5 Pritisnite na sprožilec do konca in posnemite sliko.
• Ko je slika povečana, jo lahko posnamete, vendar bo posneta slika
namenjena polnemu zaslonu.
• Funkcija Focus Magnifier se po snemanju izklopi.
95
Uporaba funkcij snemanja
Tipka Focus Magnifier
Zaznavanje obrazov
Uporaba funkcije 'Face Detection'
Ta funkcija zazna obraze objektov in nastavi ostrino, izvede procesiranje
slike in nastavi bliskavico.
Okvir za 'Face Detection'
Ko fotoaparat zazna obraze, se prikažejo
beli okvirji 'Face Detection'. Če
fotoaparat oceni, da je mogoča
samodejna nastavitev ostrine, se barva
okvirjev spremeni v oranžno. Če do
polovice pritisnete na sprožilec, bodo
Okvirji za 'Face
okvirji spremenili barvo v zeleno.
Detection' (beli)
• Če se obraz ne nahaja znotraj AF
Okvirji za 'Face Detection' (oranžni)
področja, ki se pojavi, ko do polovice
pritisnete na sprožilec, bo AF področje,
ki se uporablja za ostritev, spremenilo
barvo v zeleno.
• Če fotoaparat zazna več obrazov, bo
fotoaparat samodejno zaznal prednostni
obraz in za zaznavanje obraza bo okvir
spremenil barvo v oranžno.
Izklop funkcije 'Face Detection'
Tipka Fn t
(Face Detection) t [Off]
Tehnike snemanja
• Izberite tako kompozicijo, da bo okvir 'Face Detection' prekrival AF
področje.
96
Opombe
• Če je način osvetlitve nastavljen na 'Sweep Panorama', 'Tele-zoom Continuous
Advance Priority AE' in med snemanjem filma, funkcije 'Face Detection' ne bo
mogoče uporabljati.
• Fotoaparat lahko zazna vse do 8 obrazov.
Zajemanje nasmejanih obrazov (Smile Shutter)
Ko fotoaparat zazna nasmeh, se sprožilec samodejno sproži.
1 Tipka Fn t
(Smile Shutter) t [On] t Izberite želeni
način za občutljivost zaznavanja nasmehov
• Ko vklopite funkcijo 'Smile Shutter', se na zaslonu prikaže indikator za
občutljivost zaznavanja nasmehov.
nasmeh.
Fotoaparat zazna nasmeh in potrdi
ostrino. Če stopnja nasmeha preseže
točko b na indikatorju, se bo slika
samodejno posnela.
• Ko fotoaparat zazna obraze, se bodo
okoli obrazov prikazali oranžni okvirji.
Ko se ti objekti izostrijo, se okvirji
spremenijo v zelene.
• Stopnja nasmeha na obrazu obdanem z
okvirjem se prikaže na indikatorju za
občutljivost zaznavanja nasmehov.
3 Če želite ustaviti snemanje, tipka Fn
t [Off]
Okvir za zaznavanje obraza
Indikator za zaznavanje nasmeha
t
(Smile Shutter)
Občutljivost zaznavanja nasmehov
Občutljivost funkcije 'Smile Shutter' za zaznavanje nasmehov lahko
nastavite na eno od naslednjih možnosti:
(Slight Smile - rahel
nasmeh),
(Normal Smile - običajen nasmeh) in
(Big Smile).
97
Uporaba funkcij snemanja
2 Počakajte, da fotoaparat zazna
Tehnike snemanja
•
•
•
•
•
Za izostritev nasmeha, prekrijte okvir 'Face Detection' in AF področje.
Ne prekrivajte oči z lasmi, ipd. Oči naj bodo malce priprte.
Ne zakrivajte obraza s kapo, masko, sončnimi očali, itd.
Poskušajte obrniti obraz proti fotoaparatu in naj bo v isti višini.
Nasmeh naj bo jasen, z odprtimi usti. Fotoaparat lažje zazna nasmeh, če
so zobje vidni.
• Če pritisnete na sprožilec, medtem ko je vklopljena funkcija 'Smile
Shutter', bo fotoaparat posnel sliko in se vrnil na funkcijo 'Smile Shutter'.
Opombe
• Če je način osvetlitve nastavljen na 'Sweep Panorama', 'Tele-zoom Continuous
Advance Priority AE' in med snemanjem filma, funkcije 'Face Detection' ne bo
mogoče uporabljati.
• Način 'Drive' se samodejno nastavi na [Single-shot adv.[ ali [Remote Cdr.].
• Če uporabljate funkcijo 'Smile Shutter', AF osvetlitev ne deluje.
• Če fotoaparat ne zazna nasmeha, spremenite nastavitev občutljivosti zaznavanja
nasmehov.
• Pri nekaterih pogojih snemanja fotoaparat morda ne bo zaznal nasmeha.
98
Uporaba bliskavice
V temnih prostorih vam uporaba bliskavice omogoča, da se motiv posname
primerno osvetljen in tudi pomaga pri preprečevanju tresenja fotoaparata.
Pri snemanju proti soncu, lahko z bliskavico posnamete svetlo sliko motiva
osvetljenega iz ozadja.
1 Tipka Fn t
(Flash Mode) t Izberite želeno nastavitev
2 Pritisnite na tipko
.
Tipka
3
Uporaba funkcij snemanja
Bliskavica se odpre.
• V načinih AUTO, AUTO+ in Scene
Selection se bliskavica samodejno
odpre, če količina svetlobe ni zadostna
ali če je objekt osvetljen od zadaj.
Vgrajena bliskavica se ne odpre, tudi če
pritisnete na tipko .
Ko se zaključi postopek
polnjenja bliskavice, posnemite
sliko.
z Utripa: Bliskavica se polni. Ko
indikator utripa, ni možno sprostiti
zaklop.
z Osvetljen: Bliskavica se je napolnila in
je pripravljena, da se sproži.
• Če v načinu samodejnega ostrenja
pritisnete sprožilec do polovice in so
slabi svetlobni pogoji, se lahko sproži
bliskavica, da se motiv lažje izostri
(AF osvetljevalec).
• Oznaka z se prikaže samo v načinu
prikaza informacij o snemanju (For
Live View).
Indikator z (polnjenje
bliskavice)
99
(Flash Off)
Bliskavica se ne sproži, kljub temu, da se odpre.
(Autoflash)
Bliskavica se sproži pri slabših svetlobnih pogojih ali proti
svetlobi.
(Fill-flash)
Bliskavica se sproži pri vsakem posnetku.
(Slow Sync.)
Bliskavica se sproži, če je vgrajena bliskavica odprta.
Snemanje s počasno sinhronizacijo vam omogoča posnetke z
jasnimi slikami tako motiva kot ozadja z upočasnitvijo
hitrosti zaklopa.
(Rear Sync.)
Bliskavica se sproži tik pred zaključkom osvetlitve, vsakič ko
pritisnete na sprožilec.
(Wireless)
Sproži zunanjo bliskavico (ni priložena), ki ni pritrjena na
fotoaparat (snemanje z brezžično bliskavico).
Tehnike snemanja
• Senčilo objektiva (ni priloženo) lahko zasenči svetlobo bliskavice. Pri
uporabi bliskavice odstranite senčilo.
• Pri uporabi bliskavice naj bo motiv oddaljen vsaj 1 m ali več.
• Pri snemanju v notranjih prostorih ali nočne postavitve lahko uporabite
sinhronizacijo z zamikom, da posnamete svetlejšo sliko ljudi in ozadja.
• Uporabite lahko sinhronizacijo na zadnjo zaveso za snemanje naravnega
videza sledi motiva v gibanju, kot je npr. mimovozeče kolo ali hodeča
oseba.
• Pri uporabi HVL-F58AM / HVL-F43AM bliskavice (ni priložena) lahko
pri katerikoli nastavitvi hitrosti zaklopa uporabite možnost visoko
hitrostne sinhronizacije. Za več podrobnosti si preberite navodila za
uporabo priložena bliskavici.
Opombe
• Kamere ne držite s prijemanjem oddajnika bliska.
• Pogoji snemanja, ki so potrebni za preprečevanje pojava senc na sliki, se razlikujejo
glede na objektiv.
• Če je način osvetlitve nastavljen na AUTO, AUTO+, Scene Selection ali Picture
Effect, izbira postavk (Slow sync), (Rear sync.) in (Wireless) ni možna.
• Če je način osvetlitve nastavljen na P, A, S, M, postavk [Flash Off] in [Autoflash] ne
morete izbrati. Če ne želite uporabiti bliskavice, jo pritisnite navzdol.
100
Doseg bliskavice
Doseg vgrajene bliskavice je odvisen od ISO občutljivosti in vrednosti
zaslonke. Oglejte si spodnjo tabelo.
Zaslonka
F2.8
F4.0
F5.6
ISO
100
setting 200
1 – 3,6 m
1 – 2,5 m
1 – 1,8 m
1 – 5,1 m
1 – 3,5 m
1 – 2,5 m
400
1,4 – 7,1 m
1–5m
1 – 3,6 m
800
2 – 10 m
1,4 – 7,1 m
1 – 5,1 m
Izklop AF osvetljevalca
Tipka MENU t
2 t [AF Illuminator] t [Off]
Uporaba funkcije za odpravljanje pojava rdečih oči
Odpravljanje pojava rdečih oči je funkcija, ki z nekajkratnim predbliskom
(šibka svetloba) pred snemanjem prepreči pojav rdečih oči, ko snemate z
bliskavico.
Tipka MENU t
1 t [Red Eye Reduction] t [On]
101
Uporaba funkcij snemanja
AF osvetljevalec
• AF osvetljevalec ne deluje, če je [Autofocus mode] nastavljeno na
(Neprekinjeno samodejno ostrenje) ali če se motiv premika v
(samodejno AF). (V iskalu se osvetli
ali
indikator).
• AF osvetljevalec morda ne bo deloval pri goriščnih razdaljah 300mm ali
več.
• Če je pritrjena zunanja bliskavica (ni priložena), se uporabi AF
osvetljevalec zunanje bliskavice.
• AF osvetlitev ne deluje, če je funkcija [Smile Shutter] nastavljena na
[On].
Izvajanje snemanja z brezžično bliskavico
Z zunanjo brezžično bliskavico (ni priložena) lahko naredite posnetke z
bliskavico brez kabla, tudi če zunanja bliskavica ni nameščena na
fotoaparat. S spreminjanjem položaja bliskavice lahko posnamete sliko, ki
daje občutek trirazsežnega prostora s poudarjanjem kontrasta svetlobe in
senc na motivu.
Za dejanski postopek snemanja si preberite navodila za uporabo priložena
bliskavici.
1 Pritrdite brezžično bliskavico v nastavek za dodatno opremo
in vklopite fotoaparat in bliskavico.
2 Tipka Fn t
(Flash Mode) t
(Wireless)
3 Odstranite brezžično bliskavico iz priključka za dodatno
opremo in odprite vgrajeno bliskavico.
• Če želite izvesti testno sprožitev bliskavice, pritisnite na tipko AEL.
Opombe
• Fotoaparat ne more nadzirati razmerje brezžične osvetlitve.
• Izklopite način brezžične bliskavice po zaključku snemanja. Če se uporabi vgrajena
bliskavica, ko je način brezžične bliskavice še vklopljen, lahko to vodi do netočnih
osvetlitev z bliskavico.
• Spremenite kanal zunanje bliskavice, če v bližini drugi fotografi uporabljajo
brezžično bliskavico in s svojo bliskavico sprožijo vašo bliskavico. Za spreminjanje
kanala zunanje bliskavice si preberita navodila za uporabo priložena tej bliskavici.
Nastavitev tipke AEL
Če uporabljate brezžično bliskavico, vam priporočamo, da v meniju
(Custom) nastavite [AEL button] na [AEL hold] (stran 148).
102
Spreminjanje svetlosti posnetka
(Osvetlitev, Kompenzacija bliskavice,
Merjenje)
Snemanje z nespremenljivo osvetlitvijo (AE Lock)
Mesto, kjer je
osvetlitev zaklenjena.
1 Tipka Fn t
(Metering Mode) t
(Spot)
2 Nastavite ostrino na mestu, kjer želite zakleniti osvetlitev.
Osvetlitev se nastavi, ko je ostrina dosežena.
103
Uporaba funkcij snemanja
Če snemate proti soncu ali ob oknu, objekt morda ne bo zadovoljivo
osvetljen, kar se zgodi zaradi velike razlike med objektom in ozadjem. V
takih primerih uporabite merilnik svetlobe tam, kjer je objekt dovolj
osvetljen in pred snemanjem osvetlitev zaklenite. Če želite zmanjšati
osvetljenost objekta, usmerite fotoaparat proti mestu, ki je svetlejši od
objekta in uporabite merilnik svetlobe, da se osvetlitev celotne slike
zaklene. Če želite, da bi bil objekt svetlejši, usmerite fotoaparat proti
mestu, ki je temnejši od objekta in uporabite merilnik svetlobe za zaklep
osvetlitve celotne slike.
V tem poglavju je opisan način snemanja svetlejših slik objektov s pomočjo
tipke (Spot).
3 Pritisnite na tipko AEL, da se
Tipka AEL
osvetlitev zaklene.
Prikaže se oznaka
(AE lock mark).
4 Med pritiskanjem na tipko AEL se osredotočite na objekt in
ga posnemite.
• Če še naprej snemate z enako vrednostjo osvetlitve, po snemanju pritisnite
in držite tipko AEL. Ko sprostite tipko, se nastavitev prekliče.
Spreminjanje svetlosti posnetka (osvetlitev, kompenzacija
bliskavice, merjenje)
Osvetlitev se samodejno nastavi pri vseh načinih snemanja razen pri načinu
M. (Samodejna osvetlitev AE)
Glede na vrednost osvetlitve, ki se pridobi s samodejno osvetlitvijo, lahko
izvedete kompenzacijo osvetlitve s spremembo osvetlitve na + ali - stran,
odvisno od vaših osebnih želja. Celotno sliko lahko posvetlite s premikom
na + stran ali pa potemnite s premikom na - stran.
Spremenite v - smer
104
Osnovna osvetlitev
Spremenite v + smer
1 Pritisnite
tipko.
Tipka
2 Z nadzornim kolescem
spremenite osvetlitev.
Proti + (nad): Osvetli sliko
Proti - (pod): Potemni sliko
Standardna osvetlitev
Tehnike snemanja
• Preverite posneto sliko in nastavite stopnjo kompenzacije.
• S stopnjevanim snemanjem lahko posnamete serijo slik, kjer je osvetlitev
premaknjena na negativno in pozitivno stran (stran 121).
Opomba
• Te postavke ni mogoče nastaviti, če je način osvetlitve nastavljen na AUTO,
AUTO+ ali Scene Selection.
Snemanje z uporabo histograma, prikazanega na zaslonu
Število
slikovnih točk
Histogram je razporeditev svetilnosti, ki
prikazuje koliko svetlobnih točk obstaja
na sliki.
Temno
Svetlo
105
Uporaba funkcij snemanja
3 Izostrite sliko in naredite posnetek.
Tipka MENU t
2 t [Histogram] t [On]
• Namesto grafičnega prikaza se po večkratnem pritisku na DISP na
nadzorni tipki prikaže histogram.
Kompenzacija svetlobe bo histogram
ustrezno spremenila. Na desni sliki je
prikazan primer.
Snemanje s kompenzacijo svetlobe na
pozitivni strani posvetli celotno sliko in s
tem se celoten histogram premakne na
svetlejšo stran (desno stran). Če se
uporabi kompenzacija na negativni
strani, se histogram premakne na drugo
stran. Oba konca histograma kažeta
visoko in nizko stopnjo osvetlitve. Ta
področja je kasneje mogoče popraviti s
pomočjo računalnika. Po potrebi
nastavite osvetlitev in ponovno snemajte.
Opombi
• Histogram, ki se prikaže v načinu 'Live view', ne kaže končne posnete slike. Prikaže
stanje slike, ki jo gledate. Histogram se prikaže na osnovi nastavitve zaslonke, itd.
• Histogram bo med snemanjem in predvajanjem drugačen v naslednjih pogojih:
– Če sprožite bliskavico,
– Če je objekt neizrazit, na primer v nočnih kadrih.
Nastavitev moči bliskavice (Kompenzacija bliskavice)
Pri snemanju z bliskavico lahko nastavite moč bliska in pri tem ostane
kompenzacija osvetlitve ista. Spremenite lahko samo osvetlitev glavnega
motiva, ki je v dosegu bliskavice.
106
Tipka Fn t
vrednost
(Flash Compensation) t Izberite želeno
Proti +: Moč bliska je večja.
Proti -: Moč bliska je manjša.
Opombe
• Postavke ni mogoče nastaviti, če je način osvetlitve nastavljen na AUTO, AUTO+,
Sweep Panorama, Scene Selection ali Picture Effect.
• Pri izvajanju kompenzacije bliskavice pri vgrajeni bliskavici pozitivni učinki morda
ne bodo vidni zaradi omejene količine svetlobe bliskavice, če je motiv na ali pri
največjem dosegu bliskavice. Če je motiv zelo blizu, morda ne bo viden negativen
učinek.
Izbira načina nadzora bliskavice za nastavitev njene moči
(Flash control)
Tipka MENU t
nastavitev
2 t [Flash control] t Izberite želeno
ADI flash
V tem načinu se moč bliskavice upravlja z upoštevanjem
informacij o razdalji ostritve in podatkov merjenja svetlobe,
ki jih pridobi vnaprej sprožena bliskavica. Ta način omogoča
natančno kompenzacijo bliskavice, pri čemer odboji od
objekta nimajo takorekoč nobenega učinka.
Pre-flash TTL
V tem načinu se moč blisavice upravlja z upoštevanjem zgolj
podatkov merjenja svetlobe vnaprej sprožene bliskavice. Ta
način je dovzeten za učinke odboja od objekta.
ADI: Advanced Distance Integration (napredna integracija razdalje)
TTL: Through the lens (skozi objektiv)
• Če izberete način [ADI Flash], lahko fotoaparat z uporabo objektiva, ki jo
omogoča funkcija dekodiranja razdalje in natančnejših informacij o
razdalji izvede natančnejšo kompenzacijo bliskavice.
107
Uporaba funkcij snemanja
Kompenzacija osvetlitve in Kompenzacija bliskavice
Pri kompenzaciji bliskavice se spremeni hitrost zaklopa, odprtost zaslonke in ISO
občutljivost ( če je izbran način [AUTO]) za izvedbo kompenzacije.
Po drugi strani pa kompenzacija bliskavice vpliva samo na količino svetlobe
bliskavice.
Opombe
• Če razdalje med objektom in zunanjo bliskavico (ni priložena) ni mogoče določiti
(snemanje z brezžično zunanjo bliskavico (ni priložena), snemanje z ločeno
bliskavico z uporabo kabla, snemanje z makro dvojno bliskavico, itd.), bo fotoaparat
samodejno izbral način 'Pre-flash TTL'.
• V naslednjih primerih izberite [Pre-flash TTL], ker fotoaparat v načinu 'ADI flash'
ne more izvesti kompenzacije bliskavice:
– Na bliskavico HVL-F36AM je pritrjen širok zaslon,
– Za snemanje z bliskavico uporabljate razpršilnik,
– Uporabljate filter s faktorjem osvetlitve (npr. ND filter),
– Uporabljate bliskavico za bližinsko snemanje.
• 'ADI flash' je na voljo samo v kombinaciji z objektivom, ki vsebuje dekodirnik
razdalje. Če želite vedeti ali je objektiv opremljen z dekodirnikom razdalje, si oglejte
navodila za uporabo, priložena objektivu.
Izbira načina za merjenje svetlosti motiva (Način
merjenja)
Tipka FN t
(Multi segment)
(Center
weighted)
(Spot)
(Metering Mode) t Izberite želen način
Pri tem načinu se zaslon razdeli na več delov s katerimi se
izmeri svetloba.
Pri tem načinu se izmeri povprečna svetlost celotnega
zaslona, poudarek pa je vsekakor na osrednjem območju.
Pri tem načinu se svetloba izmeri samo v krogu točkovnega
merjenja v sredini okvirja.
Tehnike snemanja
• Za običajno snemanje uporabite nastavitev [Multi segment].
• Če se v AF področju nahaja objekt z visokim kontrastom, s pomočjo
funkcije točkovnega merjenja svetlobe izmerite svetlobo objekta, ki ga
želite posneti z optimalno osvetlitvijo in izkoristite možnost snemanja v
načinu 'AF lock' (stran 103).
Opomba
• Če je način osvetlitve nastavljen na AUTO, AUTO+, Scene Selection ali Picture
Effect, se način [Metering mode] nastavi na [Multi Segment] in drugega načina ni
mogoče izbrati.
108
Nastavitev ISO vrednosti
Občutljivost na svetlobo je izražena z ISO številom (priporočljiv indeks
osvetlitve). Čim večja je številka, tembolj višja je občutljivost.
1 Pritisnite tipko ISO za prikaz
ISO zaslona.
2 S pritiskom izbirnika v v/V smer izberite želeno vrednost.
Opombe
• Če je način osvetlitve nastavljen na AUTO, AUTO+, Sweep Panorama, Scene
Selection ali Picture Effect, se ISO nastavi na AUTO in drugih ISO številk ni
mogoče izbrati.
• Če je način osvetlitve nastavljen na P/A/S in je ISO nastavljen na [AUTO], se ISO
samodejno nastavi med ISO 100 in ISO 1600.
• Nastavitev [AUTO] ni na voljo v načinu snemanja M. Če spremenite snemalni način
na M z [AUTO] nastavitvijo, se ta preklopi na [100]. ISO nastavite glede na
okoliščine snemanja.
Zmanjševanje šuma v večih slikah (Multi Frame NR)
Fotoaparat samodejno posname več zaporednih slik, jih združi, zmanjša
šum in jih posname kot eno sliko. V načinu 'Multi Frame NR' lahko
izberete ISO številko, ki je večja od številke najvišje ISO občutljivosti.
Posneta slika je združena slika.
Opombe
• Pritisnite in držite sprožilec, dokler se zaporedno snemanje ne ustavi.
• Če je [Image: Quality] nastavljen na [RAW] ali [RAW & JPEG], te funkcije ni
mogoče uporabiti.
• Bliskavice, funkcije 'D-Range optimizer' in [Auto HDR] ne morete uporabiti
109
Uporaba funkcij snemanja
• Z višjimi nastavitvami je na sliki tudi več šuma.
• Če izberete [Multi Frame NR], s puščicama b/B izberite želeno vrednost.
Samodejna kompenzacija osvetlitve in
kontrasta (D-Range)
Tipka D-RANGE t Izberite
želeno nastavitev
(Off)
Tipka D-RANGE
Fotoaparat ne uporablja funkcije DRO/Auto HDR.
(DRangeOptimizer)
Z razdelitvijo slike na manjše dele fotoaparat analizira
kontrast svetlobe in sence med motivom in ozadjem ter
ustvari sliko z najboljšim prikazom svetlobe in stopnjevanja.
(Auto HDR)
Fotoaparat posname tri slike z različnimi osvetlitvami in nato
prekrije pravilno osvetljeno sliko, svetla področja premalo
osvetljene slike in temna področja preosvetljene slike in
ustvari sliko z bogatim stopnjevanjem.
Posnameta se dve sliki: slika s pravilno osvetlitvijo in
prekrita slika.
Opomba
• Tipki D-RANGE lahko dodelite drugo funkcijo (stran 149). Če ste tipki že dodelili
drugo funkcijo, s tipko Fn izberite [DRO/Auto HDR].
110
Izboljšava svetlosti slike (D-Range Optimizer)
1 Tipka D-RANGE
t
(D-RangeOptimizer)
2 S puščicama b/B na nadzorni tipki izberite optimalno
stopnjo.
(Auto)
(Level)*
Fotoaparat samodejno popravi osvetlitev.
Fotoaparat izboljša stopnjevanje na posameznih področjih
posnete slike. Izberite najboljšo stopnjo med Lv1 (šibka) in
Lv5 (močna).
, pomeni trenutno izbrani korak.
Opombi
• Če v 'Scene Selection' izberete možnost [Sunset], [Night View] ali [Hand-held
Twilight], se nastavitev nespremenljivo nastavi na [Off]. Če izberete druge
možnosti, se nastavitev nespremenljivo nastavi na [Auto].
• Če snemate s funkcijo 'D-Range Optimizer', bo slika vsebovala šum. Izberite
ustrezno stopnjo s preverjanjem posnete slike, še posebej, če želite učinek poudariti.
Samodejna kompenzacija z bogatim stopnjevanjem (Auto
High Dynamic Range)
1 Tipka D-RANGE t
(Auto HDR)
2 S puščicama b/B na nadzorni tipki izberite optimalno
stopnjo.
111
Uporaba funkcij snemanja
* Lv_, ki se prikaže z oznako
(Auto Exposure
Diff.)
Fotoaparat samodejno popravi razliko v osvetlitvi.
(Exposure
Difference Level)*
Fotoaparat nastavi razliko v osvetlitvi, na osnovi kontrasta
objekta. Izberite najboljšo stopnjo med 1.0Ev (šibka) in
6.0Ev (močna).
Na primer: če izberete 2.0Ev, se tri slike prekrijejo: slika z 1.0Ev, slika s pravilno osvetlitvijo in slika s +1.0Ev.
* _Ev, ki se prikaže z oznako
, pomeni trenutno izbrani korak.
Tehnika snemanja
• Ker se sprožilec sproži dvakrat za en posnetek, upoštevajte naslednje:
– Uporabite to funkcijo, če je objekt nepremičen ali če ne mežika,
– Ne spreminjajte kompozicije.
Opombe
• Tega načina ne morete uporabiti s slikami RAW.
• Če je način osvetlitve nastavljen na AUTO, AUTO+, Sweep Panorama ali Scene
Selection, možnosti [Auto HDR] ni mogoče izbrati.
• Med uporabo funkcije 'Smile Shutter' načina [Auto HDR] ni mogoče izbrati. Če
vklopite funkcijo 'Smile Shutter', ko je izbran način [Auto HDR], bo fotoaparat
začasno uporabil nastavitev DRO.
• Naslednjo sliko lahko posnamete, ko je postopek zajemanja slike zaključen.
• Pri določenih razlikah v osvetlitvi objektov in v določenih pogojih snemanja
želenega učinka ne bo mogoče doseči.
• Če uporabljate bliskavico, bo imela ta funkcija malo učinka.
• Če je kontrast kadra nizek, če se fotoaparat zatrese ali če je objekt nejasen, morda ne
bo mogoče ustvariti dobrih slik HDR. V takih primerih se na posneti sliki prikaže
oznaka
, ki vas na to opozarja. Po potrebi ponovite snemanje in bodite pozorni
na kontrast in motnost slike.
112
Obdealava slike
Izbira želene obdelave slike (Creative Style)
Poleg procesiranja želene slike lahko s funkcijo [Creative Style] po želji
nastavite osvetlitev (hitrost zaklopa in zaslonko). To je drugače kot pri
funkciji 'Scene Selection', kjer fotoaparat sam nastavi osvetlitev. Kontrast,
nasičenost in ostrino za posamezne postavke funkcije 'Creative Style' lahko
natnačno nastavite.
1 Tipka Fn t
(Creative Style) t Izberite želeno
nastavitev
(Kontrast), (Nasičenost) ali
(Ostrino), izberite želeno postavko s premikom izbirnika v
b/B smer in nato nastavite vrednost z v/V na nadzorni tipki.
(Standard)
Za snemanje različnih postavitev z bogatim stopnjevanjem in
čudovitimi barvami.
(Vivid)
Nasičenost in kontrast sta povečana za zajemanje osupljivih
slik s pisano postavitvijo in motivi, kot so rože,
spomladansko rastje, modro nebo ali prizori ob morju.
(Portrait)
Za slikanje kožne barve v mehkih tonih, primerno za slikanje
portretov.
(Landscape)
Nasičenost, kontrast in ostrina so povečani za zajemanje žive
in čiste pokrajine. Tudi oddaljena pokrajina bolj izstopa.
(Sunset)
(Black &
White)
Za zajemanje čudovite rdeče zahajajočega sonca.
Za snemanje slik v črno-belih odtenkih.
113
Uporaba funkcij snemanja
2 Če želite nastaviti
(Kontrast), (Nasičenost), in
(Ostrina) se lahko nastavijo za vsako
obliko tematskega snemanja Creative Style.
(Kontrast)
Zvišajte vrednost, da dosežete sliko z močnim kontrastom.
Zmanjšajte vrednost za mehkejše prehode.
(Nasičenost)
Zvišajte vrednost za sliko z globokimi in živahnimi barvami.
Zmanjšajte vrednost za umirjen videz.
(Ostrina)
Stopnja poudarjanja obrisov. Povečajte vrednost za jasnejši
videz. Zmanjšajte vrednost za mehkejše prehode.
Opombi
• Če je način osvetlitve nastavljen na AUTO, AUTO+, 'Scene Selection' ali 'Picture
Effect', se način [Creative Style] nastvi na [Standard[ in drugega načina ni mogoče
izbrati.
• Če izberete [Black & White[, nasičenosti ne morete nastaviti.
Sprememba obsega barvne reprodukcije (Color Space)
Način, kako so barve predstavljene s kombinacijami številk ali z obsegom
barvne reprodukcije se imenuje "barvni prostor". Barvni prostor lahko
spremenite.
Tipka MENU t
nastavitev
2 t [Color Space] t Izberite želeno
sRGB
To je običajni barvni prostor za digitalni fotoaparat.
Uporabite način sRGB za običajno snemanje, na primer,
kadar nameravate natisniti slike brez sprememb.
AdobeRGB
Ta način ima širok razpon barvne reprodukcije. Če je velik
del objekta živo zelen ali rdeč, bo funkcija Adobe RGB
učinkovita.
• Ime datoteke za sliko se začne z "_DSC".
Opombi
• Adobe RGB je za aplikacije in tiskalnike, ki podpirajo upravljanje barv in DCF2.0
barvni prostor. Uporaba nekaterih aplikacij ali tiskalnikov, ki to ne podpirajo, ima
lahko za posledico tisk ali prikaz slik, kjer barve niso prikazane na pravi način.
• Pri prikazu slik posnetih v Adobe RG) na fotoaparatu ali drugih napravah, ki niso
združljive z Adobe RGB, se slike prikažejo z nizko nasičenostjo.
114
Nastavitev barvnih tonov (While balance)
Barvni ton motiva se spreminja glede na lastnosti svetlobnega vira. V
spodnji tabeli je prikazano, kako se barva tona spreminja glede na različne
svetlobne vire v primerjavi z motivom, ki je videti bele barve pri sončni
svetlobi.
Vreme / vir
svetlobe
Lastnosti
svetlobe
Sončna
svetloba
Oblačno
Fluorescentno
Svetloba
žarnice
Belo (standard)
Modrikasto
Z zelenim
tonom
Rdečkasto
Opombi
• Če je način osvetlitve nastavljen na AUTO, AUTO+ ali Scene Selection, se način
[White balance] nastavi na AWB (Auto WB) in drugega načina ni mogoče izbrati.
• Če je edini svetlobni vir, ki je na voljo, živosrebrova luč ali natrijeva luč potem
fotoaparat ne more doseči točne izravnave beline zaradi lastnosti svetlobnega vira. V
teh primerih uporabite bliskavico.
Nastavitev izravnave beline, da ustreza določenemu
svetlobnemu viru (Samodejno/Prednastavljena izravnava
beline)
WB na nadzorni tipki t Izberite
želeno nastavitev
• Če ni izbrana možnost [AWB], lahko
barvni ton natančno nastavite s
puščicama b/B. S premikom proti +
postane slika rdečkasta, s pritiskom v smer pa postane modrikasta.
115
Uporaba funkcij snemanja
Izravnava belina je možnost, ki nastavi barvni ton na približno tisto, kar je
videno. Uporabite to možnost, ko barvni toni na končnem izdelku niso
takšni, kot se jih pričakovali ali če bi radi namerno spremenili barvni ton
zaradi fotografskega izražanja.
AWB (Samodejna
izravna beline)
Fotoaparat samodejno zazna svetlobni vir in nastavi barvne
tone.
(Dnevna
svetloba)
Če izberete možnost, ki ustreza določenemu svetlobnemu
viru, se barvni toni določijo posebej za tisti svetlobni vir
(prednastavljene vrednosti izravnave beline).
(Senca)
(Oblačno)
(Žarnica)
(Fluorescentna
osvetljava)
(Bliskavica)
Tehnike snemanja
• Če želene barve ne dosežete z izbrano možnostjo, uporabite funkcijo
snemanja s stopnjevanjem beline (stran 122).
• Če izberete [5500K] (ColorTemperature) ali [0] (Color filter), lahko
nastavite želeno vrednost (spodaj).
• Če izberete [Custom], lahko nastavitev registrirate (stran 117).
Nastavitev temperature barve in učinka filtra (Color
Temperature/Color filter)
WB na nadzorni tipki t [5500K]
(Color Temp.) ali [0] (Color Filter)
• Za nastavitev barvne temperature s
puščicama b/B izberite vrednost.
• Za nastavitev barvnega filtra s
puščicama b/B izberite smer
kompenzacije.
Opomba
• Ker so barvni merilniki izdelani za analogne (film) fotoaparate, bodo vrednosti pod
fluorescentno/natrijevo/živosrebrno lučjo drugačne. Priporočamo vam uporabo
običajne izravnave beline ali da opravite testno snemanje.
116
5500K*1 (Color
Temp.)
Fotoaparat nastavi razmerje beline glede na temperaturo
barve. Čim višja je številka, tem bolj rdečkasta je slika in čim
nižja je številka, tem bolj modra je slika.
0*2 (Color Filter)
Fotoaparat za fotografijo doseže učinek filtrov CC (Color
Compensation).
Glede na uporabo nastavljene barvne temperature kot
standarda, se lahko barva kompenzira na G (Green - zelena)
ali M (Magenta - škrlatna).
*1 Vrednost je trenutno izbrana vrednost temperature barve.
*2 Vrednost je trenutno izbrana vrednost barvnega filtra.
Zaznava barvnih tonov (Izravnava beline po meri)
1 WB na nadzorni tipki t
(Custom)
2 Izberite [
SET] z b/B na nadzorni tipki, nato pa
pritisnite na njeno sredino.
3 Držite fotoaparat, da bela površina povsem prekrije krog
točkovnega merjenja in pritisnite sprožilec.
Zaklop se sproži in izmerjene vrednosti (Temperatura barve in barvni filter)
se prikažejo.
4 Pritisnite sredino izbirnika.
Prikaz na zaslonu se vrne na prikaz informacij o snemanju z ohranjeno
uporabnikovo nastavitvijo izravnave beline.
• Uporabnikova nastavitev izravnave beline, ki se zazna v tem postopku, je
aktivna do izbire nove nastavitve.
117
Uporaba funkcij snemanja
Pri postavitvi kjer je svetloba okolja sestavljena iz različnih vrst svetlobnih
virov, je priporočljiva uporaba uporabniško nastavljene izravnave beline,
da se bela barva natančno zajame.
Opomba
• Sporočilo "Custom WB error" pomeni, da vrednost presega pričakovan obseg. (Če
se bliskavica uporabi na motivu, ki je zelo blizu fotoaparata ali pri motivu s svetlo
barvo). Če določite to vrednost, se
indikator na prikazu informacij o snemanju
na LCD zaslonu obarva rumeno. Snemanje je sicer možno, kljub temu pa je
priporočljivo, da ponovno nastavite ravnovesje beline, da dobite primernejše
vrednosti.
Priklic uporabnikove nastavitve izravnave beline
WB na nadzorni tipki t
(Custom)
Opomba
• Če uporabite bliskavico, ko pritisnete na sprožilec, se upošteva uporabnikova
nastavitev izravnave beline z upoštevanjem bliskavice. Bliskavico uporabite tudi pri
naslednjem snemanju.
118
Izbira načina snemanja
Ta fotoaparat ima na voljo pet različnih načinov snemanja, kot so
napredovanje po posameznih posnetkih ali zaporedno snemanje. Uporabite
jih, kot se vam zdi primerno.
Napredovanje po posameznih posnetkih
Ta način je za običajno snemanje.
na nadzorni tipki t
(Single-shot Adv.)
Zaporedno snemanje
Ta fotoaparat lahko zaporedoma snema slike pri naslednjih hitrostih*.
Največ 5,5 slik na sekundo
Največ 2,5 slik na sekundo
* Naši pogoji snemanja: Hitrost zaporednega snemanja je nižja, odvisno od
pogojev snemanja.
1
na nadzorni tipki t
(Continuous adv.) t
Izberite želeno hitrost
2 Nastavite ostrino in posnemite motiv.
• Če pritisnete in držite sprožilec, se snemanje nadaljuje.
119
Uporaba funkcij snemanja
Opomba
• Če je v načinih Scene Selection način osvetlitve nastavljen na Sports Action, ne
morete snemati posameznih posnetkov.
Najvišje število zaporednih posnetkov
Število slik, ki jih lahko posnamete v zaporednem snemanju, ima zgornjo
mejo.
Continuous adv.
Tele-zoom Continuous
Advance Priority AE
Fine
14 slik
21 slik
Standard
18 slik
29 slik
RAW & JPEG
6 slik
–
RAW
6 slik
–
Tehnike snemanja
• Za hitrejše zaporedno snemanje nastavite način osvetlitve na 'Tele-zoom
Continuous Advance Priority AE' (stran 72).
Opombi
• Če izberete
, se prikaže slika, posneta med polslikami.
• Če uporabljate način 'Scene Selection', ki ni [Sports Action], zaporedno snemanje ne
bo mogoče.
Uporaba samosprožilca
Deset sekundni samosprožilec je priročen, ko se fotograf želi pojaviti v
sliki, dvosekundni samosprožilec pa takrat, ko želite zmanjšati tresenje
fotoaparata.
1
na nadzorni tipki t
(Self-timer) t Izberite
želeno nastavitev
• Število za
sekund.
nakazuje število izbranih
2 Nastavite ostrino in posnemite sliko.
• Če je vklopljena funkcija samosprožilca, vam zvočni signali in lučka
samosprožilca sporočajo stanje. Lučka samosprožilca začne utripati hitro in
zvočni signali si hitro sledijo tik pred snemanjem.
120
Preklic samosprožilca
Za preklic samosprožilca pritisnite tipko
.
Snemanje podob s stopnjevanjem osvetlitve (Stopnjevanje
osvetlitve)
Osnovna osvetlitev
– smer
+ smer
1
na nadzorni tipki t
(Bracket: Cont.) t Želen
korak stopnjevanja
2 Nastavite ostrino in posnamite sliko.
Osnovna osvetlitev se nastavi pri prvem posnetku v seriji.
• Pritisnite in držite sprožilec, dokler se snemanje ne konča. V načinu
snemanja 'Flash Bracket', trikrat pritisnite na sprižilec.
Opombe
• Če je izbran način snemanja M, se osvetlitev zamakne s spremembo hitrosti zaklopa.
• Ko spreminjate osvetlitev, se ta zamakne glede na kompenzirano vrednost.
• Stopnjevanega snemanja ni možno uporabiti, če je izbran način AUTO, AUTO+,
Sweep Panorama, Scene Selection ali Picture Effect.
121
Uporaba funkcij snemanja
Stopnjevanje osvetlitve vam omogoča, da posnamete več slik, ki se
razlikujejo v stopnji osvetlitve. Določite vrednost odstopanja (korak) od
osnovne osvetlitve in fotoaparat posname slike in pri tem samodejno
zamakne osvetlitev. Pritisnite in držite sprožilec, dokler se snemanje ne
ustavi. Ko se bliskavica sproži, se funkcija stopnjevanja bliskavice (Flash
bracket shooting) uporabi za zamik količine svetlobe bliskavice. Za
snemanje pritisnite sprožilec za vsak posnetek posebej.
EV lestvica pri stopnjevanem snemanju
Stopnjevanje okolja
0.3 koraki, trije posnetki
Kompenzacija osvetlitve 0
Stopnjevanje bliskavice
0.7 koraki, trije posnetki
Kompenzacija bliskavice 1.0
Prikazano v zgornji vrstici
Prikazano v spodnji vrstici
LCD zaslon / Iskalo
LCD zaslon (če je
[Display Rec. Data]
nastavljen na [For
viewfinder]
* Svetloba okolja: katerakoli svetloba, ki poleg bliskavice dlje časa sije na
prizor. To je lahko naravna svetloba, žarnica ali fluorescentna svetloba.
• Pri snemanju s stopnjevanjem se na EV lestvici prikaže enako število
kazalcev, kot je število možnih slik. Kljub temu pa se pri snemanju s
stopnjevanjem bliskavice število kazalcev ne prikaže v iskalu.
• Ko se začne snemanje s stopnjevanjem, kazalci, ki označujejo že posnete
slike, izginjajo eden za drugim.
Snemanje s stopnjevanjem razmerja beline (WB bracket)
Na osnovi izbranega razmerja beline in temperature barve/barvnega filtra,
fotoaparat posname tri slike z različnimi razmerji beline.
1
na nadzorni tipki t
(WB bracket) t
Izberite želeno nastavitev
• Če izberete možnost 'Lo', se zamik
opravi za 10 miredov*, če pa izberete
'Hi', se zamik opravi za 20 miredov.
2 Nastavite ostrino in posnemite objekt.
* Mired: enota, ki izraža kakovost barvne pretvorbe v filtrih barvne temperature.
122
Uporaba funkcij prikaza
Predvajanje slik
Nazadnje posneta slika se prikaže na LCD zaslonu.
1 Pritisnite tipko
.
Tipka
2 S pritiskom b/B izberite sliko.
Za vrnitev na snemalni način
Ponovno pritisnite tipko .
S podatki o snemanju
Prikaz histograma
Brez prikaza
podatkov
Izbira mape za predvajanje
Tipka MENU t
nastavitev
2 t [Select Folder] t Izberite želeno
Izbira postavitve pri predvajanju slike posnete v položaju portreta
Tipka MENU t
želeno nastavitev
2 t [Playback Display] t Izberite
123
Uporaba funkcij prikaza
Za preklop prikaza podatkov o snemanju
Pritisnite tipko DISP. Z vsakim pritiskom tipke DISP se zaslon spremeni na
sledeč način.
Opomba
• Če sliko prevajate na TV ali računalniškem zaslonu, se slika prikaže v položaju
potreta, čeprav ste izbrali [Manual rotate].
Ogled panoramske slike
Izberite panoramsko sliko, nato pritisnite na sredino nadzorne tipke. Če
ponovno pritisnete na tipko, se bo predvajanje začasno ustavilo.
Po sliki '3D Sweep Panorama' ni mogoče "potovati". Tako predvajanje ni
na voljo za slike, posnete s funkcijo [3D Pan.: Image Size] nastavljenO na
[16:9].
Predvajanje filmov
1 Tipka MENU t
1 t [Still/Movie Select] t [Movie]
2 S puščicama b/B na nadzorni tipki izberite film, nato
pritisnite na sredino nadzorne tipke
Med predvajanjem filma
Delovanje nadzorne tipke / nadzornega
gumba
Začasna ustavitev / nadaljevanje
z
Hitro pomikanje naprej
B
Hitro pomikanje nazaj
b
Počasno pomikanje naprej
Zavrtite nadzorni gumb v desno med
začasno ustavitvijo.
Počasno pomikanje nazaj
Zavrtite nadzorni gumb v levo med
začasno ustavitvijo.
Nastavitev glasnosti zvoka
V t v/V
Prikaz informacij
v
Nastavitev glasnosti
Tipka MENU t
želeno možnost
124
2 t [Volume Settings] t Izberite
Če želite izbrati datum s filmi, ki jih želite predvajati
Filmi so shranjeni po datumih.
Tipka MENU t
datum
2 t [Select Date] t Izberite želeni
Opomba
• Filmov, posnetih z drugimi napravami, na tem fotoaparatu morda ne bo mogoče
predvajati.
Vrtenje slike
1 Prikažite sliko, ki jo želite
obrniti, nato pritisnite na tipko
.
2 Pritisnite sredino izbirnika.
Slika se zavrti v nasprotni smeri urinega kazalca. Za ponoven zasuk ponovite
korak 2.
• Ko enkrat obrnete sliko, se ta pokaže v obrnjenem položaju, čeprav
izklopite napravo.
Za vrnitev na običajen prikaz na zaslonu
Pritisnite tipko .
Opomba
• Filmov ne morete obračati.
• Ko obrnjene slike prekopirate na osebni računalnik, lahko program "PMB", ki je na
priloženem CD-ROM disku, pravilno prikaže obrnjene slike. Kljub temu pa morda
prikaz obrnjenih slik ne bo možen zaradi programa samega.
125
Uporaba funkcij prikaza
Tipka
Povečava slik
Sliko lahko povečate in si jo podrobneje ogledate. Ta možnost je še posebej
priročna, kadar želite preveriti izostrenost posnete slike.
1 Na zaslonu prikažite sliko, ki jo
želite povečati in pritisnite tipko
.
Tipka
2 Sliko približajte ali oddaljite s
tipko
ali
.
• Z obračanjem nadzornega gumba lahko
slike menjate pri enaki povečavi. Če
snemate več slik z enako kompozicijo,
lahko primerjate pogoje ostrenja.
Tipka
3 S puščicami v/V/b/B na nadzorni tipki lahko izberete del
slike, ki ga želite povečati.
Preklic prikaza povečane slike
Pritisnite tipko , da se prikaz slike vrne na običajen pogled.
Stopnja povečave
Stopnja povečave je sledeča.
Velikost slike
Stopnja povečave
L
Prbl. ×1.1 – ×11.8
M
Prbl. ×1.1 – ×8.8
S
Prbl. ×1.1 – ×6.0
126
Preklop na prikaz seznama slik
Tipka MENU t
1 t [Image Index] t Izberite želeno
število slik, ki jih želite prikazati na eni strani.
• Seznam slik lahko prikažete tudi z uporabo tipke
.
Vrnitev na prikaz ene slike
Pritisnite na sredino nadzorne tipke, ko ste izbrali želeno sliko.
Vrnitev na indeksni zaslon fimlov
Če želite prikazati filme na indeksnem
zaslonu, s puščicama
na nadzorni
tipki izberite b/B (film), nato pritisnite
na sredino nadzorne tipke.
Samodejno predvajanje slik (Slide show)
Tipka MENU t
1 t [Slide Show]t [Enter]
Slike se samodejno predvajajo v zaporedju (Video projekcija). Predvajanje
se samodejno ustavi, ko se predvajajo vse slike.
• Prejšnjo/naslednjo sliko si lahko ogledate s pritiskom b/B na nadzorni
tipki.
• Zaporednega prikaza slik ni mogoče začasno ustaviti.
Prekinitev video projekcije
Pritisnite sredino nadzorne tipke.
Izbira časovnega zamika med slikami v video projekciji
Tipka MENU t
1 t [Slide Show] t [Interval] t
Izberite želeno število sekund
127
Uporaba funkcij prikaza
Preklapljanje med fotografijami/filmi
Ponavljanje predvajanja
Tipka MENU t
1 t [Slide Show] t [Repeat] t [On]
Predvajanje filmov
Predvajanje slik in filmov v isti diaprojekciji ni mogoče. Preklopite
predvajanje filma s [Still/Movie Select], nato izberite vrsto filma.
Tipka MENU t
1 t [Slide Show] t [Movie Type] t
Izberite želeno vrsto filma
Predvajanje 3D slik
Če s HDMI kablom (ni priložen) priključite fotoaparat v TV, ki je združljiv
s formatom 3D, lahko predvajate 3D slike, posnete v načinu '3D Sweep
Panorama'. Podrobnosti o snemanju 3D slik si oglejte na strani 195. Oglejte
si tudi navodila za uporabo, priložena televizorju.
Tipka MENU t
[Display 3D Only]
128
1 t [Slide Show] t [Image Type] t
Preverjanje podatkov o posnetih slikah
Z vsakim pritiskom tipke DISP se prikaz informacij spremeni (stran 123).
Osnoven prikaz informacij
Fotografija
Prikaz
Prikaz
Spominska ploščica
Mirujoča slika / film
100-0003
Mapa - številka datoteke
2011 1 1
Datum snemanja
Velikost slike /Razmerje
slike / Velikost
panoramske slike
Pomen
Datoteka s podatkovno
bazo je polna / Napaka v
datoteki s podatkovno
bazo
Pomen
Opozorilo o
prekomernem segrevanju
AVCHD
MP4
Format filmske datoteke
Velikost slike za film
Kakovost slike
-
Zaščita
DPOF3
Nastavitev DPOF
Opozorilo o stanju
baterije
100% Preostala moč baterije
129
Uporaba funkcij prikaza
A
Film
B
Prikaz
Pomen
2011 1 1
10:37AM
Datum snemanja
Opozorilo 'Auto HDR'
1/125
Hitrost zaklopa
F3.5
Zaslonka
ISO200
ISO občutljivost
3/7
Številka datoteke /
skupno število slik
N
Predvajanje
Predvajalni pas
5:40
Števec
C
Prikaz
Pomen
Glasnost
130
Prikaz histograma
A
B
Prikaz
Prikaz
Pomen
Spominska ploščica
Histogram
Mirujoča slika
Način osvetlitve
Mapa - številka datoteke
Velikost slike /Razmerje
slike / Velikost
panoramske slike
Kakovost slike
P
ASM
1/125
Hitrost zaklopa
F3.5
Zaslonka
ISO200
ISO občutljivost
Uporaba funkcij prikaza
100-0003
Pomen
-
Zaščita
–0.3
Kompenzacije osvetlitve
DPOF3
Nastavitev DPOF
–0.3
Kompenzacija bliskavice
(106)
Opozorilo o stanju
baterije
100% Preostala moč baterije
Datoteka s podatkovno
bazo je polna / Napaka v
datoteki s podatkovno
bazo
Opozorilo o
prekomernem segrevanju
Način merjenja
35mm
Goriščna razdalja
Creative Style (113)
AWB +1 Razmerje beline (Auto,
5500K M1 Preset, Color
temperature, Color filter,
Custom)
131
Prikaz
Pomen
D-Range Optimizer /
Auto HDR/Opozorilo
'Auto HDR'
2011 1 1
10:37AM
Datum snemanja
3/7
Številka datoteke /
Skupno število slik
* Če ima slika zelo svetel ali zelo temen
del, bo ta del na prikazu histograma
utripal (opozorilo o omejitvi svetlosti).
132
Zaščita posnetkov (Protect)
Posnetke lahko zaščitite pred nenamernim izbrisom.
Zaščita zbranih slik/ preklic zaščite izbranih slik
1 Tipka MENU t
1 t [Protect] t [Multiple Img.]
2 S pomočjo b/B izberite sliko, ki
jo želite zaščititi in nato
pritisnite sredino izbirnika.
-
Na izbrani sliki se pojavi oznaka -.
• Za preklic izbire ponovno pritisnite
sredino izbirnika.
Uporaba funkcij prikaza
3 Za zaščito drugih slik ponovite korak 2.
4 Pritisnite tipko MENU.
5 S pritiskom v izberite možnost [Enter] in nato pritisnite
sredino nadzorne tipke.
Preklic zaščite vseh slik ali filmov
Prekličete lahko zaščito vseh slik v mapi, ki je trenutno izbrana, ali vseh
filmov z istim datumom.
Tipka MENU t
1 t [Protect] t [Cancel All Images] ali
[Cancel All Movies]
133
Izbris slik (Delete)
Ko sliko enkrat izbrišete, je ni več možno povrniti. Predhodno preverite, če
res želite izbrisati sliko.
Opomba
• Izbris zaščitenih slik ni možen.
Izbris trenutno prikazane slike
1 Prikažite sliko, ki jo želite
izbrisati, in pritisnite tipko
.
Tipka
2 S pritiskom na v na nadzorni tipki izberite možnost [Delete]
in pritisnite sredino izbirnika.
Izbris izbranih podob
1 Tipka MENU t
1 t [Delete] t [Multiple Img.]
2 Z izbirnikom izberite slike, ki
jih želite izbrisati in nato
pritisnite sredino izbirnika.
Na izbranem posnetku se prikaže
označba
.
Skupno število
3 Za izbris drugih podob ponovite korak 2.
134
4 Pritisnite tipko MENU.
5 S pritiskom na sredino nadzorne tipke izberite [Delete].
Izbris vseh slik v mapi
Izbrišete lahko vse slike v mapi. Ta možnost se prikaže samo med
predvajanjem slik.
1 Tipka MENU
t
1 t [Delete] t [All in Folder]
2 S puščico v na nadzorni tipki izberite [Delete], nato
pritisnite na sredino nadzorne tipke.
1 Tipka MENU
t
1 t [Delete] t [All in Date Rng.]
2 S puščico v na nadzorni tipki izberite [Delete], nato
pritisnite na sredino nadzorne tipke.
135
Uporaba funkcij prikaza
Izbris vseh posnetkov naenkrat
Prikaz slik na TV zaslonu
Za ogled slik na TV zaslonu, je potreben kabel HDMI (ni priložen) in HD
TV, opremljen s HDMI priključkom.
1 Izklopite tako fotoaparat kot
tudi TV sprejemnik in
priključite fotoaparat na TV
sprejemnik.
1 V HDMI
priključek
HDMI kabel
(ni priložen)
2 V HDMI
priključek
2 Vklopite TV sprejemnik in izberite vhodni način.
• Preberite si tudi navodila za uporabo TV sprejemnika.
3 Vklopite fotoaparat.
Na TV zaslonu se prikažejo slike posnete
s fotoaparatom. S pritiskom izbirnika v
b/B izberite želen posnetek.
• LCD zaslon na zadnji strani fotoaparata
se ne vklopi.
Nadzorna tipka
Opombe
• Uporabite HDMI kabel z logotipom HDMI.
• Uporabite HDMI mini konektor na eni strani (za fotoaparat) in konektor, ki ustreza
povezavi s TV-jem, na drugi.
• Nekatere naprave morda ne bodo delovale.
136
• Izhodni priključek naprave ne povezujte s HDMI priključkom na fotoaparatu. To
lahko povzroči napake v delovanju.
• Med snemanjem filma enota ne oddaja zvoka.
"PhotoTV HD"
Ta fotoaparat je združljiv s "PhotoTV HD" standardom. Če s HDMI
kablom priključite Sonyjeve PhotoTV HD združljive naprave, se vam
ponudi cel nov svet v osupljivi Full HD kakovosti.
"PhotoTV HD" vam omogoča izjemno podrobne, fotografske izraze
subtilnih tekstur in barv.
Ogled 3D slik na televizorju, združljivem s formatom 3D
Če priključite fotoaparat v TV, združljiv s standardom 3D, s HDMI kablom
(ni priložen), boste lahko predvajali 3D slike, posnete v načinu '3D Sweep
Panorama". Podrobnosti o snemanju 3D slik si oglejte na strani 198.
Oglejte si tudi navodila za uporabo televizorja.
Uporaba funkcij prikaza
Tipka MENU t
1 t [3D Viewing]
137
Uporaba "BRAVIA" Sync
Če s HDMI kablom priklopite fotoaparat na TV sprejemnik, ki podpira
"BRAVIA" Sync, lahko upravljate s fotoaparatom s TV daljinskim
upravljalnikom.
1 Na fotoaparat priključite TV sprejemnik, ki podpira
"BRAVIA" Sync (stran 136).
Vhod se samodejno preklopi in slika posneta s fotoaparatom se pojavi na
zaslonu.
2 Pritisnite tipko SYNC MENU na TV daljinskem
upravljalniku.
3 Upravljajte s tipkami na TV daljinskem upravljalniku.
Postavke za Sync Menu
Slide Show
Samodejno prikazovanje slik (stran 127)
Single-image
playback
Vrnitev na prikaz posamezne slike.
Still/Movie Select
Izbira slik ali filmov za predvajanje.
Image Index
Preklop na prikaz kazala slik.
3D Viewing
Predvajanje 3D slik, ko je fotoaparat priključen v TV, ki je
združljiv s 3D.
Select Folder
Izbira mape s slikami za predvajanje.
Select Date
Izbira datuma filmov za predvajanje.
Delete
Izberite način izbrisa slik, od ene do vseh hkrati.
Opombe
• Če je fotoaparat priključen na TV sprejemnik preko HDMI kabla, vse možnosti niso
na voljo.
• Ti postopki so na voljo samo pri TV sprejemnikih, ki podpirajo "BRAVIA" Sync. Za
več podrobnosti si preberite navodila za uporabo priložena TV sprejemniku.
• Če se na fotoaparatu izvajajo nepotrebni postopki kot odziv na TV daljinski
upravljalnik, ko je fotoaparat priključen na TV sprejemnik drugega proizvajalca
preko HDMI povezave, izberite nastavitev [Off] pri postavki [CTRL FOR HDMI] v
nastavitvenem Setup meniju.
138
Uporaba fotoaparata v tujini
Za predvajanje slik na TV zaslonu morata fotoaparat in televizor
uporabljati enak TV barvni sistem.
NTSC sistem (1080 60i)
Bahamski otoki, Bolivija, Kanada, Srednja Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador,
Jamajka, Japonska, Koreja, Mehika, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, ZDA, Venezuela,
itd.
PAL sistem (1080 50i)
Avstralija, Avstrija, Belgija, Kitajska, Češka Republika, Danska, Finska, Nemčija,
Nizozemska, Hong Kong, Madžarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Nova Zelandija,
Norveška, Poljska, Portugalska, Singapur, Slovaška Republika, Slovenija, Španija,
Švedska, Švica, Tajska, Velika Britanija, itd.
Uporaba funkcij prikaza
PAL-M sistem (1080 50i)
Brazilija
PAL-N sistem (1080 50i)
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sistem (1080 50i)
Bolgarija, Francija, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
139
Spreminjanje nastavitev
Nastavitev velikosti in kakovosti posnetka
Slika: Velikost
Tipka MENU t
velikost
1 t [Image: Size] t Izberite želeno
[Image: Aspect Ratio]: [3:2]
Velikost slike
Navodila za uporabo
L:16M
4912 × 3264 slikovnih točk
Za tiskanje v velikosti vse do A3+
M:8.4M
3568 × 2368 slikovnih točk
Za tiskanje v velikosti vse do A4
S:4.0M
2448 × 1624 slikovnih točk
Za tiskanje v velikosti L/2L
[Image: Aspect Ratio]: [16:9]
Velikost slike
Navodila za uporabo
L:14M
4912 × 2760 slikovnih točk
M:7.1M
3568 × 2000 slikovnih točk
S:3.4M
2448 × 1376 slikovnih točk
Za gledanje HD TV-ja.
Opomba
• Če pri [Image:Quality] izberete sliko RAW, potem velikost slike RAW ustreza L. Ta
velikost se ne prikaže na zaslonu.
Nastavitev velikosti za panoramske slike
Velikost za panoramsko sliko lahko nastavite. Velikost je odvisna od
nastavitev smeri snemanja (stran 71).
Tipka MENU t
2 t [Panorama: Size] or [3D Pan.:
Image Size] t Izberite želeno velikost
[Panorama: Size]
(Standard)
(Wide)
140
Navpišno: 3872 x 2160
Vodoravno: 8192 x 1856
Navpišno: 5536 x 2160
Vodoravno: 12416 x 1856
[3D Pan.: Image Size]
(16:9)
Vodoravno: 1920 × 1080
Vodoravno: 4912 × 1080
(Standard)
(Wide)
Vodoravno: 7152 × 1080
Film: Velikost
Čim večja je velikost, tem višja je kakovost slike.
Tipka MENU t
velikost
1 t [Movie: Size] t Izberite želeno
Način [AVCHD]
(1920 × 1080) 17 Mb/s: snemanje z najvišjo kakovostjo slike za gledanje na
HD TV.
Način [MP4]
480)
(VGA) (640 × 3 Mb/s: snemanje v velikosti, ki je primerna za spletno
nalaganje.
Slika: Razmerje
Tipka MENU t
želeno velikost
1 t [Image: Aspect Ratio] t Izberite
3:2
Običajno razmerje.
16:9
HDTV razmerje.
Opomba
• Te postavke ni mogoče nastaviti, če je način osvetlitve nastavljen na Sweep
Panorama.
Kakovost (Quality)
Tipka MENU t
velikost
1 t [Image: Quality] t Izberite želeno
141
Spreminjanje nastavitev
(1440 × 1080) 12 Mb/s: snemanje z visoko kakovostjo slike za gledanje na
HD TV.
(RAW)
(RAW &
JPEG)
(Fine)
(Standard)
Format datoteke: RAW (snemanje z uporabo formata za
kompresiranje RAW)
Ta format se ne doseže z digitalno obdelavo. Izberite ta
format za procesiranje slik na računalniku za profesionalne
namene
• Velikost slike je nastavljena na največjo velikost. Velikost
slike se ne izpiše na zaslonu.
Format datoteke: RAW (snemanje z uporabo formata za
kompresiranje RAW) + JPEG
Ko pritisnete na sprožilec, se istočasno ustvarita RAW in
JPEG slika. Ta možnost je primerna takrat, ko potrebujete
dve slikovni datoteki, JPEG za ogled in RAW za obdelavo.
• Kakovost slike je nastavljena na [Fine], velikost slike pa na
[L].
Format datoteke: JPEG
Slika je pri snemanju stisnjena v JPEG formatu. Ker je
razmerje stiskanja
(standard) višje od
, bo
velikost datoteke
manjša od
. To vam sicer
omogoča zapis večjega števila datotek na eno spominsko
kartico, a je zato kakovost slike slabša.
Opombi
• Če je način osvetlitve nastavljen na Sweep Panorama, te postavke ni mogoče
nastaviti.
• Za podrobnosti o številu slik, ki jih lahko posnamete, če spremenite kakovost slike,
si preberite navodila na strani 34.
Nekaj o RAW datotekah
Za odpiranje RAW datoteke posnete na tem fotoaparatu potrebujete "Image Data
Converter SR" program, ki je na priloženem CD disku. S tem programom lahko
odprete RAW datoteko in jo pretvorite v navaden format, kot sta JPEG ali TIFF, in
prilagodite temperaturo beline, barvno nasičenost, kontrast, itd.
• RAW datoteke ni mogoče natisniti z DPOF določenim tiskalnikom.
• Za slike formata RAW ni mogoče izbrati možnosti [Auto HDR].
142
Nastavitev načina snemanja na spominsko
kartico
Izbira načina dodeljevanja števila datoteke posnetkom
Tipka MENU t
nastavitev
1 t [File Number] t Izberite želeno
Series
Fotoaparat ne ponastavi številk in datotekam dodeljuje
številke v zaporedju, dokler številka ne doseže "9999".
Reset
Fotoaparat ponastavi številke v sledečih primerih in
datotekam dodeli številke od "0001" naprej.
– Spremeni se format mape
– Vse datoteke v mapi se izbrišejo
– Zamenja se spominska kartica
– Spominska kartica se formatira
Izbira oblike imena mape
Tipka MENU t
nastavitev
1 t [Folder Name] t Izberite želeno
Standard Form
Oblika imena mape je sledeča: številka mape + MSDCF
Primer: 100MSDCF
Date Form
Oblika imena mape je sledeča: številka mape + leto (zadnja
številka)/mesec/dan.
Primer: 10000405 (Ime mape: 100, datum: 2010/04/05)
Opomba
• Oblika filmske mape je "številka mape + ANV01".
143
Spreminjanje nastavitev
Posnete slike se hranijo v samodejno ustvarjeno mapo v DCIM mapi na
spominski kartici.
Ustvarjanje nove mape
Na spominski kartici lahko ustvarite mapo za shranjevanje slik. Ustvari se
nova mapa, ki ima naslednjo večjo zaporedno številko od trenutno
uporabljene mape in ta mapa postane trenutno izbrana ciljna mapa za
shranjevanje. Mapa za slike in mapa za filme se ustvarita hkrati.
Tipka MENU t
1 t [New Folder]
Opombi
• Če v fotoaparat vstavite spominsko kartico, ki ste jo uporabljali na drugi napravi in
snemate slike, se bo samodejno ustvarila nova mapa.
• V mapo lahko shranite vse do 4 000 slik. Če prekoračite zmogljivost mape, se bo
samodejno ustvarila nova.
Izbira mape za snemanje
Če je izbrana standardna oblika mape in sta na voljo dve mapi ali več, lahko
izberete mapo za snemanje, ki se uporabi za shranjevanje slik.
Tipka MENU t
želeno nastavitev
1 t [Select REC Folder] t Izberite
Opombi
• Mape ni možno izbrati, če nastavljate [Date form].
• Mape za filme ne morete izbrati.
Formatiranje spominske kartice
Pri formatiranju se nepreklicno izbrišejo vsi podatki na spominski kartici
vključno z zaščitenimi posnetki.
Tipka MENU t
1 t [Format] t [Enter]
Opombe
• Med formatiranjem se osvetli lučka zasedenosti. Ko je lučka osvetljena, ne
poslušajte odstraniti spominske kartice.
• Postopek formatiranja opravite na fotoaparatu. Če formatirate na osebnem
računalniku, spominska kartica morda ne bo uporabna na fotoaparatu zaradi
uporabljene vrste formatiranja.
• Glede na spominsko kartico lahko formatiranje traja nekaj minut.
144
Priklic slikovne podatkovne baze
Če se v datoteki s slikovno podatkovno bazo za filme pojavijo
nepravilnosti, ki jih povzroči procesiranje filmov na računalniku, ipd., se
filmi na spominski kartici ne bodo predvajali v tej obliki. V tem primeru bo
fotoaparat datoteko popravil.
Tipka MENU t
1 t [Recover Image DB] t [Enter]
Opomba
• Uporabite polno baterijo. Če bi se med postopkom baterija izpraznila, bi se lahko
podatki poškodovali.
Preverjanje preostalega prostora na kartici
Prikažejo se preostali čas snemanja za filme in število slik, ki jih lahko
posnamete na spominsko kartico.
1 t [Display Card Space]
Nastavitev funkcije nalaganja na kartico Eye-Fi
Če uporabljate kartico Eye-Fi (ni priložena), lahko nastavite možnost
uporabe funkcije nalaganja. Ta postavka se prikaže, če vstavite kartico EyeFi.
Tipka MENU t
nastavitev
2 t [Upload Settings] t Izberite želeno
Status indikatorjev v komunikaciji
Stanje pripravljenosti. Nobena slika se ne pošlje.
Stanje pripravljenosti nalaganja.
Povezava.
Nalaganje.
Napaka
145
Spreminjanje nastavitev
Tipka MENU t
Opombe
• Pred uporabo kartice Eye-Fi nastavite mesto dostopa do brezžičnega LAN in
destinacijo pošiljanja. Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo, priloženih
kartici Eye-Fi.
• Kartice Eye-Fi so na prodaj v ZDA, Kanadi, na Japonskem in v nekaterih državah v
Evropi (od marca 2010).
• Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu ali prodajalcu.
• Kartico Eye-Fi lahko uporabljate samo v državah, kjer ste jo kupili. Uporabljajate
kartice Eye-Fi v skladu z zakoni, ki veljajo v državi, kjer ste jo kupili.
• Kartice Eye-Fi vključujejo funkcijo brezžičnega LAN. Ne vstavljajte kartice Eye-Fi
v fotoaparat, kjer je to prepovedano, na avionu. Če je v fotoaparat vstavljena kartica
Eye-Fi, nastavite [Upload Settings] na [Off]. V tem primeru se na zaslonu prikaže
simbol
.
• Če prvič uporabljate povsem novo kartico Eye-Fi, pred formatiranjem kartice
kopirajte namestitveno datoteko Eye-Fi upravljalca , posneto na kartici, na
računalnik.
• Pred uporabo kartice Eye-Fi posodobite strojno opremo na zadnjo verzijo.
Podrobnosti si oglejte v navodilih, priloženih kartici.
• Funkcija varčevanja z energijo na fotoaparatu med nalaganjem slik ne deluje.
• Če se prikaže simbol
, odstranite in ponovno vstavite spominsko kartico ali
izklopite in vklopite fotoaparat. Če se ponovno prikaže simbol
, lahko da je
kartica Eye-Fi poškodovana.
• Omrežna komunikacija Wi-Fi lahko vpliva na komunikacijo med napravami. Če je
komunikacija slaba, se pomaknite bližje k dostopni točki Wi-Fi omrežja.
• Podrobnosti o vrstah datotek, ki jih lahko naložite, si oglejte v navodilih za uporabo
kartice Eye-Fi.
• Ta izdelek ne podpira načina "Endless Memory Mode" na kartici Eye-Fi. Prepričajte
se, da je način "Endless Memory Mode" kartice Eye-Fi, ki jo vstavite v ta izdelek,
izklopljen.
146
Spreminjanje nastavitev za odpravljanje
šuma
Izklop funkcije odpravljanja šuma pri snemanju z dolgimi
osvetlitvenimi časi
Če je hitrost zaklopa nastavljena na sekundo ali dlje (snemanje z dolgimi
osvetlitvenimi časi), se vklopi odpravljanje šuma, ki traja enako dolgo, kot
pa je bil odprt zaklop.
S tem se odpravlja zrnatost slike, ki je prisotno pri dolgih osvetlitvah. Ko je
postopek odpravljanja šuma v teku, se pojavi sporočilo in nadaljnje
snemanje ni možno. Izberite [On] (vklop), da določite prednost kakovosti
slike. Pri nastavitvi [Off] (izklop) pa je v prednosti priložnost za snemanje.
Tipka MENU t
3 t [Long Exposure NR] t [Off]
Nastavitev funkcije odpravljanja šuma pri nastavitvah z
visoko ISO občutljivostjo
Fotoaparat odpravi šum, ki je opaznejši pri visokih nastavitvah
občutljivosti.
Izberite [Auto], da določite prednost kakovosti slike. Pri nastavitvi [Weak]
pa je v prednosti priložnost za snemanje.
Tipka MENU t
nastavitev
3 t [High ISO NR] t Izberite želeno
Opombe
• Pri zaporednem snemanju in zaporednem stopnjevanem snemanju se samodejno
izbere možnost [Weak], tudi če ste sami izbrali nastavitev [Auto].
• Če je način osvetlitve nastavljen na AUTO, AUTO+, Sweep Panorama ali Scene
Selection, izbira možnosti [Weak] ni mogoča.
• Zmanjševanje šumov se na slikah RAW ne izvede.
147
Spreminjanje nastavitev
Opomba
• Če je način osvetlitve nastavljen na 'Sweep Panorama, 'Continuous Advance Priority
AE', 'Continuous Shooting', 'Continuous Bracketing', če je [Hand-held Twilight] v
Scene Selection ali ISO nastavljen na [Multi Frame NR], se odpravljanje šuma ne bo
izvedlo.
Sprememba funkcij tipk
Sprememba delovanja tipke AEL
Funkcijo za tipko AEL lahko izberete med naslednjimi možnostmi:
– Ohranitev vrednosti zaklenjene osvetlitve s pritiskom na tipko AEL
med držanjem tipke ([AEL hold]),
– Ohranitev vrednosti zaklenjene osvetlitve s pritiskom na tipko AEL,
dokler ponovno ne pritisnete na tipko ([AEL toggle]).
Tipka MENU t
nastavitev
1 t [AEL button] t Izberite želeno
Opombe
• Medtem ko je vrednost osvetlitve zaklenjena, se na LCD zaslonu in v iskalu prikaže
oznaka . Pazite, da nastavitve ne ponastavite.
• Nastavitve [AEL hold] in [AEL toggle] vplivajo na ročni zamik (stran 82) v načinu
ročne nastavitve osvetlitve.
• Če izberete način [AEL toggle], ponovno pritisnite na tipko AEL in tipko sprostite.
Sprememba funkcije tipke za držanje ostrine, da
omogočite predogled
Če uporabite objektiv, ki je opremljen s tipko za držanje ostrine, boste
lahko spremenili funkcijo tipke za predogled posnetka.
Tipka MENU t
[D.O.F.Preview]
1 t [Focus Hold Button] t
Vklop funkcije 'Focus Magnifier'
S tipko
ostrino.
med snemanjem lahko sliko zoomirate in tako preverite njeno
Tipka MENU t
1 t [Focus Magnifier] t [On]
Dodelitev želene funkcije tipki D-RANGE
Tipki D-RANGE lahko dodelite eno od naslednjih funkcij.
148
Tipka MENU t
želeno nastavitev
3 t [D-RANGE button] t Izberite
Drive Mode
Tipki D-RANGE dodeli način "Drive Mode".
Flash Mode
Tipki D-RANGE dodeli način "Flash Mode".
Autofocus Mode
Tipki D-RANGE dodeli način "Autofocus Mode".
AF area
Tipki D-RANGE dodeli način "AF area".
Face Detection
Tipki D-RANGE dodeli funkcijo "Face Detection".
Smile Shutter
Tipki D-RANGE dodeli funkcijo "Smile Shutter".
ISO
Tipki D-RANGE dodeli funkcijo "ISO".
Metering Mode
Tipki D-RANGE dodeli funkcijo "Metering Mode".
Flash Comp.
Tipki D-RANGE dodeli funkcijo "Flash Comp.".
White Balance
Tipki D-RANGE dodeli funkcijo "White Balance".
DRO/Auto HDR
Tipki D-RANGE dodeli funkcijo "DRO/Auto HDR".
Tipki D-RANGE dodeli funkcijo "Creative Style".
SCN/Picture Effect
Tipki D-RANGE dodeli funkcijo "SCN/Picture Effect".
Sweep Shooting
Tipki D-RANGE dodeli funkcijo "Sweep Shooting".
Spreminjanje nastavitev
Creative Style
149
Spreminjanje drugih nastavitev
Vklop/Izklop zvočnih signalov
Izberete zvok, ki se sliši, ko se sproži zaklop, med odštevanjem
samosprožilca, itd.
Tipka MENU t
2 t [Audio signals] t Izberite želeno
časovno nastavitev
Odstranjevanje vodiča (Help Guide) z zaslona
Vodič (Help Guide), ki se prikaže med upravljanjem fotoaparata, lahko
izklopite.
Tipka MENU t
1 t [Help Guide Display] t [Off]
Nastavitev časa po katerem fotoaparat preide v način
varčevanja z energijo
Nastavite lahko čas, po katerem fotoaparat preide v varčevalni način
(Power save). S pritiskom sprožilca do polovice se fotoaparat spet preklopi
v običajni način delovanja.
Tipka MENU t
1 t [Power Save] t Izberite želeno
časovno nastavitev
Opomba
• Ne glede na to nastavitev fotoaparat po 30-ih minutah preide na način varčevanja z
energijo, če je priključen v TV sprejemnik ali če je način pogona nastavljen na
[Remote Ctr.].
Sprostitev zaklepa, ko ni priključen objektiv
Ko ni priključek objektiv, lahko sprostite zaklep. To možnost izberite pri
namestitvi fotoaparata na objektiv teleskopa itd.
Tipka MENU t
150
1 t [Release w/oLens] t [Enable]
Opomba
• Če uporabljate objektive, ki ne nudijo kontakta, na primer objektiv teleskopa,
pravilne meritve ne bo mogoče doseči. V takem primeru osvetlitev nastavite ročno in
sicer tako, da jo preverite na posneti sliki.
Izbira jezika
Tipka MENU t
1t[
Language] t Izberite jezik
Nastavitev demonstracijskega predvajanja filma
Fotoaparat lahko nastavite tako, da se demonstracijski film začne
predvajati, če fotoaparata več kot eno minuto ne uporabljate.
Tipka MENU t
2 t [Demo Mode] t [On]
Nastavitev osnovnega zaslona menija
Tipka MENU t
nastavitev
2 t [Menu start] t Izberite želeno
151
Spreminjanje nastavitev
Nastavite lahko osnovni zaslon menija, ki se lahko prikaže na enega od
naslednjih načinov:
– Osnovni zaslon menija se vedno prikaže,
– Prikaže se zadnja nastavljena postavka. Tako boste lahko hitro
spremenili nastavitev postavke, ki ste jo nazadnje nastavili.
Nastavitev LCD zaslona / elektronskega
iskala
Nastavitev osvetlitve LCD zaslona
Tipka MENU t
nastavitev
1 t [LCD Brightness] t Izberite želeno
Opombi
• Za fotografiranje v prostoru izberite nastavitev [Manual], ker je nastavitev [Sunny
Weather] presvetla.
• Če fotoaparat dlje časa uporabljate z nastavitvijo [Sunny Weather], se bo baterija
hitreje iztrošila.
Ročna nastavitev svetlosti iskala
Svetlost iskala se samodejno nastavi glede na svetlobne pogoje okolja.
Svetlost iskala lahko nastavite ročno.
Tipka MENU t
1 t [Viewfinder Bright.] t [Manual] t
Izberite želeno nastavitev
Opomba
• Če skupaj s fotoaparatom uporabljate omrežni napajalnik AC-PW20 AC (ni
priložen), se svetlost iskala vedno nastavi na najbolj svetlo nastavitev, čeprav ste
izbrali [Auto].
Nastavitev časa prikaza posnete slike takoj po snemanju
(Auto review)
Posneto sliko lahko preverite na zaslonu takoj po snemanju. Spremenite
lahko čas prikaza.
Tipka MENU t
nastavitev
2 t [Auto Review] t Izberite želeno
Opomba
• Pri samodejnem prikazu se slika ne prikaže v navpičnem položaju, čeprav je pri
[PlaybackDisplay] izbrana nastavitev [Auto rotate] (stran 123).
152
Nastavitev načina za preklop med LCD zaslonom in
iskalom
Če želite, lahko onemogočite samodejni preklop med LCD zaslonom in
iskalom in preklop opravite s tipko FINDER/LCD.
Tipka MENU t
1 t [FINDER/LCD Setting] t [Manual]
Nastavitev mreže
Mreža vam pomaga pri ustvarjanju kompozicije posnetka. Lahko jo
vklopite ali izklopite ali pa izberete vrsto mreže. Prikaže se tudi
razpoložljiv niz filmskih posnetkov.
Tipka MENU t
nastavitev
2 t [Grid Line] t Izberite želeno
Spreminjanje nastavitev
153
Potrjevanje verzije fotoaparata
Prikaže verzijo fotoaparata. Potrdite verzijo, če je na voljo nadgradnja
firmware programske opreme.
MENU tipka t
2 t [Version]
Opomba
• Posodobitev lahko izvedete samo takrat, ko je stanje baterije prikazano na treh
črticah ali več. Priporočamo vam uporabo zadosti napolnjene baterije ali omrežnega
napajalnika AC-PW20 (ni priložen).
154
Priklic tovarniških nastavitev
Glavne funkcije načina snemanja lahko ponastavite.
Tipka MENU t
3 t [Reset Default] t [Enter]
Postavke se ponastavijo na naslednji način:
Postavke
Ponastavi na
Exposure compensation (104)
±0.0
Recording information display (41)
Graphic Display
Playback display (123)
Single-image screen (with recording
information)
Drive mode (119)
Single-shot Adv.
Flash Mode (99)
Fill-flash (differs based on whether the
built-in flash is open or not)
AF-A
AF area (93)
Wide
Face Detection (96)
On
Smile Shutter (97)
Off
ISO (109)
AUTO
Metering Mode (108)
Multi segment
Flash Compensation (106)
±0.0
White Balance (115)
AWB (Auto white balance)
Color Temp./Color Filter (116)
5500K, Color Filter 0
Custom white balance (117)
5500K
DRO/Auto HDR (110)
D-Range Optimizer: Auto
Creative Style (113)
Standard
SCN/Picture Effect (64)
Portrait
Spreminjanje nastavitev
Autofocus Mode (92)
Meni za snemanje
Postavke
Ponastavi na
Image: Size (140)
L:16M
Image: Aspect Ratio (141)
3:2
Image: Quality (141)
Fine
Movie: Size (141)
1920 × 1080
Movie: File Format (86)
AVCHD
155
Postavke
Ponastavi na
Movie: Audio Rec. (87)
On
SteadyShot (58)
On
Panorama: Size (140)
Standard
Panorama: Direction (71)
Right
3D Pan.: Image Size (140)
16:9
3D Pan.: Direction (71)
Right
Flash control (107)
ADI flash
AF Illuminator (101)
Auto
Color Space (114)
sRGB
Long Exposure NR (147)
On
High ISO NR (147)
Auto
D-RANGE button (148)
DRO/Auto HDR
Uporabniški meni
Postavke
Ponastavi na
Eye-Start AF (40)
Off
FINDER/LCD Setting (153)
Auto
AEL button (148)
AEL hold
Focus Magnifier (148)
Off
Focus Hold Button (148)
Focus Hold
Red Eye Reduction (101)
Off
Release w/oLens (150)
Disable
Grid Line (153)
Off
Histogram (105)
Off
Sets display in finder (42)
Always
Display Rec. Data (41)
For Live View
Auto Review (152)
Off
Auto+ Cont. Advance (63)
Auto
Auto+ Image Extract. (63)
Auto
Meni predvajanja
Postavke
Ponastavi na
Slide Show – Interval (127)
3 sec
156
Postavke
Ponastavi na
Slide Show – Repeat (127)
Off
Specify Printing – Date Imprint (172)
Off
Volume Settings (124)
2
Playback Display (123)
Auto Rotate
Meni 'Memory Card Tool'
Postavke
Ponastavi na
File Number (143)
Series
Folder Name (143)
Standard Form
Nastavitveni meni
Postavke
Ponastavi na
LCD Brightness (152)
Manual ±0.0
Auto
Power Save (150)
1 Min
CTRL FOR HDMI (138)
On
Help Guide Display (150)
On
Upload Settings (145)
On
USB Connection (164)
Mass Storage
Audio signals (150)
On
Demo Mode (151)
Off
Menu start (151)
Top
Spreminjanje nastavitev
Viewfinder Bright. (152)
157
Prikaz posnetkov na osebnem računalniku
Uporaba računalnika
Na disku CD-ROM (priložen) so naslednje aplikacije, ki vam omogočajo
raznolikejšo uporabo slik, posnetih s tem fotoaparatom.
• Sony Image Data Suite
“Image Data Converter SR”
“Image Data Lightbox SR”
• “PMB” (Picture Motion Browser)
Več o namestitvi programa "PMB" si oglejte na strani 160.
Opomba
• "PMB" ni združljiv z računalniki Macintosh.
Priporočljivo računalniško okolje (Windows)
Naslednja računalniška okolja so priporočljiva, kadar uporabljate priložen
program in uvažate slike prek USB povezave.
OS (že nameščen)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
“PMB”
CPU: Intel Pentium III 800 MHz ali hitrejši (Za predvajanje/
urejanje HD filmov: Intel Core Duo 1.66 GHz ali hitrejši/
Intel Core 2 Duo 1.66 GHz ali hitrejši)
Spomin: 512 MB ali več (za predvajanje/urejanje HD
filmov: 1 GB ali več)
Trdi disk: prostor na disku, potreben za namestitev - pribl.
500 MB
Prikaz: Ločljivost slike: najmanj 1024 × 768 slikovnih točk
ali več
“Image Data
CPU/Spomin: Pentium 4 ali hitrejši/1 GB ali več
Converter SR
Prikaz: 1024 × 768 pik ali več
Ver.3” “Image Data
Lightbox SR”
*1 Ne podpira 64-bitne izdaje in izdaje za začetnike. Za uporabo funkcije
za ustvarjanje diskov je potreben Windows Image Mastering API
(IMAPI) Ver.2.0 ali kasnejši.
*2 Ne podpira izdaje za začetnike.
158
Priporočljivo računalniško okolje (Macintosh)
Naslednja računalniška okolja so priporočljiva, kadar uporabljate priložen
program in uvažate slike prek USB povezave.
OS (tovarniško
nameščen)
USB povezava: Mac OS X (v10.3, 10.4, 10.5, 10.6)
“Image Data Converter SR Ver.3”/“Image Data
Lightbox SR”: Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6 (Snow
Leopard))
“Image Data
Converter SR
Ver.3” “Image Data
Lightbox SR”
CPU: serija Power PC G4/G5 (priporočamo 1.0 GHz ali
hitrejši)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo ali hitrejši
Spomin: priporočamo 1 GB ali več
Display: 1024 × 768 pik ali več
159
Prikaz posnetkov na osebnem računalniku
Opombe
• Delovanje ni zagotovljeno za vsa zgoraj navedena priporočena računalniška okolja.
• Če v računalnik hkrati priključite dve ali več USB napravi, nekatere naprave,
vključno s fotoaparatom, morda ne bodo delovale, kar je odvisno od vrste USB
naprave, ki jo uporabljate.
• Priključitev z USB vmesnikom, ki je združljiv s Hi-Speed USB (združljiv z USB
2.0), vam omogoča hitrejši prenos podatkov, saj je vaš fotoaparat združljiv s HiSpeed USB (združljiv z USB 2.0).
• Komunikacija med fotoaparatom in osebnim računalnikom se morda ne bo
vzpostavila iz načinov Suspend in Sleep hkrati.
Uporaba programa
Namestitev programa (Windows)
Logirajte se kot administrator.
1 Vklopite računalnik in vstavite CD-ROM (priložen) v pogon
za CD-ROM.
Prikaže se namestitveni meni.
• Če se ne prikaže, dvojno kliknite na [Computer] (For Windows XP: [My
Computer]) t
(SONYPMB) t [Install.exe].
• Če se prikaže zaslon AutoPlay, izberite "Run Install.exe." in sledite
navodilom, ki se prikažejo na zaslonu za nadaljevanje namestitve.
2 Kliknite na [Install].
Prepričajte se, da sta označena oba programa, "Sony Image Data Suite" in
"PMB" in sledite navodilom.
• Medtem ko s pomočjo navodil na zaslonu opravljate postopek, priključite
fotoaparat v računalnik (stran 164).
• Ko se prikaže sporočilo za ponovni zagon, ponovno zaženite računalnik s
pomočjo navodil na zaslonu.
• Nekatera sistemska okolja računalnika omogočajo namestitev 'DirectX'.
3 Ko je namestitev opravljena, odstranite CD-ROM.
Namestijo se naslednji programi in na namizju se prikažejo bližnjice.
“Image Data Converter SR”
“Image Data Lightbox SR”
“PMB”
“PMB Launcher”
“PMB Help”
Opombi
• Če je program "PMB" že nameščen na računalnik in je njegova številka manjša od
številke programa "PMB" na disku CD-ROM (priložen), namestite tudi program
"PMB" z diska CD-ROM (priložen).
• Če je program "PMB" že nameščen na računalnik in je njegova številka večja od
številke programa "PMB" na disku CD-ROM (priložen), namestitev ni potrebna.
160
Uporabne funkcije se aktivirajo, ko z USB kablom priključite fotoaparat v
računalnik.
• Če ste na računalnik namestili program "PMB" verzije s številko nižjo od 5.0.00,
nekaterih funkcij tega programa morda ne boste mogli uporabljati, če namestite
program "PMB" z diska CD-ROM. Iz priloženega diska CD-ROM se naloži tudi
"PMB Launcher" in program "PMB" ali drug program lahko zaženete z uporabo
"PMB Launcher". Na zaslonu računalnika dvojno kliknite na simbol za bližnjico
programa "PMB Launcher" in ga zaženite.
Namestitev programa (Macintosh)
Prijavite se kot administrator.
1 Vklopite računalnik Macintosh in vstavite CD-ROM
(priložen) v pogon za CD-ROM.
2 Dvojno kliknite na simbol za CD-ROM.
3 Kopirajte datoteko [IDS_INST.pkg] v mapi [MAC] na
4 Dvojno kliknite na datoteko [IDS_INST.pkg] v mapi 'copyto'.
Sledite navodilom na zaslonu in zaključite z namestitvijo.
Uporaba programa "Image Data Converter SR"
Z uporabo programa "Image Data Converter SR" lahko:
• Urejate slike, ki so shranjene v RAW načinu, in jih popravite na različne
načine (npr. barvna krivulja in ostrina).
• Slikam prilagodite ravnovesje beline, osvetlitev, učinek kreativne
avtomatike, itd.
• Shranite slike prikazane in spremenjene na računalniku.
• Sliko lahko shranite kot RAW podatke ali pa v običajnem datotečnem
formatu.
161
Prikaz posnetkov na osebnem računalniku
simbol za trdi disk.
Za zagon Pomoči iz Start menija kliknite [Start] t [All programs] t
[Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3].
Uporaba programa "Image Data Lightbox SR"
S programom "Image Data Lightbox SR" lahko delate sledeče:
• Prikažete in primerjate RAW/JPEG slike posnete s tem fotoaparatom.
• Ocenite slike z lestvico od ena pet.
• Nastavite barvne ozake, itd.
• Prikažete slike v "Image Data Converter SR" in jih uredite.
Za uporabo programa "Image Data Lightbox SR" si oglejte "Help":
Kliknite [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help]
t [Image Data Lightbox SR].
Uporaba programa "PMB"
S programom "Picture Motion Browser" lahko:
• Izberete slike, posnete s fotoaparatom in jih prikažete na računalniku.
• Datumsko urejate slike na računalniku glede na datum snemanja.
• Retuširate (odprava rdečih oči, itd.), tiskate in pošiljate slike kot priloge
elektronski pošti, spreminjate datum snemanja in še več.
• Slike lahko natisnete ali shranite z datumom.
• Ustvarite Blu-ray diske, diske formata AVCHD ali diske DVD iz filmov,
formata AVCHD, uvoženih v računalnik. (Ko prvič ustvarjate Blu-ray
disk/DVD disk, je potrebna povezava z Internetom).
162
Opomba
• Program "PMB" ni združljiv z računalniki Macintosh.
Če želite uporabiti program "PMB", si oglejte "PMB Help".
Dvojno kliknite bližnjico za
(PMB Help) na namizju. Ali: kliknite
[Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Help].
Prikaz posnetkov na osebnem računalniku
163
Priključitev fotoaparata v osebni
računalnik
1 Vstavite polno baterijo v fotoaparat ali priključite
fotoaparat v stensko vtičnico prek omrežnega napajalnika
AC-PW20 (ni priložen).
2 Vklopite računalnik in pritisnite na tipko predvajanje.
3 Prepričajte se, da je [USB Connection] v
nastavljen na
[Mass Storage].
4 Priključite fotoaparat v
računalnik.
• Ko prvič vzpostavite USB povezavo,
računalnik samodejno zažene program,
da prepozna fotoaparat. Malce
počakajte.
1 V USB priključek na
računalniku
USB kabel (priložen)
2 V USB priključek
Uvažanje slik v računalnik (Windows)
Program "PMB" omogoča enostavno uvažanje slik.
Podrobnosti o funkcijah "PMB" si oglejte pod "PMB Help".
Uvažanje slik v računalnik brez uporabe programa "PMB"
Če se po vzpostavitvi USB povezave med fotoaparatom in računalnikom
prikaže "Auto Play Wizard", kliknite na [Open folder to view files] t
[OK] t [DCIM] or [MP_ROOT] t kopirajte želene slike na računalnik.
164
Ime datoteke
Mapa
Vrsta datoteke
Ime datoteke
Mapa DCIM
Datoteka JPEG
DSC0ssss.JPG
Datoteka JPEG (Adobe RGB) _DSCssss.JPG
Datoteka RAW
DSC0ssss.ARW
Datoteka RAW (Adobe RGB) _DSCssss.ARW
Mapa MP_ROOT Datoteka MP4 (1440 x 1080)
Datoteka MP4 (VGA)
MAH0ssss.MP4
MAQ0ssss.MP4
• ssss (številka datoteke) označuje katerokoli številko med 0001 in
9999.
• Če je [Image:Quality] nastavljen na [RAW & JPEG], bodo številčni deli
imen za podatkovno datoteko RAW in ustrezno datoteko JPEG enaki.
Uvažanje slik na računalnik (Macintosh)
1 Najprej priključite fotoaparat v računalnik Macintosh.
Dvokliknite na novo prepoznani simbol na namizju t
mapo, v kateri so shranjene slike, ki jih želite uvoziti.
2 Povlecite in spustite slikovne datoteke na simbol za trdi disk.
Slikovne datoteke se kopirajo na trdi disk.
3 Dvokliknite na simbol za trdi disk t želeno slikovno
datoteko v mapi, ki vsebuje kopirane datoteke.
Prikaže se slika.
165
Prikaz posnetkov na osebnem računalniku
Opombi
• Za funkcije, kot je uvažanje AVCHD filmov v računalnik, uporabite program
"PMB".
• Če je fotoaparat med upravljanjem filmov formata AVCHD ali map iz priključenega
računalnika, priključen v računalnik, se utegnejo slike poškodovati ali jih ne bo
mogoče predvajati. Ne brišite filmov formata AVCHD in ne kopirajte jih na
spominsko kartico prek računalnika. Sony ne bo odgovoren za posledice takih dejanj
prek računalnika.
Opomba
• Za uvažanje in upravljanje filmov formata AVCHD uporabite "iMovie", priložen
računalniku Macintosh.
Izbris USB povezave
Izvedite postopek od koraka 1 do 3 spodaj:
• odklopite USB kabel
• odstranite spominsko kartico
• izklopite fotoaparat
1 Dvokliknite na simbol za
Windows Vista
izključitev v delovni vrstici.
Windows XP
Simbol za izključitev
2 Kliknite na
(USB Mass Storage Device) t [Stop].
3 Potrdite narpavo na okencu za potrditev, nato kliknite na
[OK].
Opomba
• Če uporabljate računalnik Macintosh, najprej povlecite in spustite simbol za
spominsko kartico ali simbol za pogon na simbol "Trash". Fotoaparat je izključen iz
računalnika.
166
Ustvarjanje diska s filmi
Iz filmov formata AVCHD, posnetih s fotoaparatom, lahko ustvarite disk.
Izberite način ustvarjanja diska
Izberite način, ki najbolj ustreza vašemu predvajalniku diskov.
Podrobnosti o ustvarjanju diskov s programom "PMB" si oglejte v pomoči
"PMB Help".
Za uvažanje filmov (stran 164).
Predvajalnik
Izbira načina
Naprave za predvajanje
Blu-ray diskov
(Blu-ray disc predvajalnik,
PlayStation®3, etc.)
Ustvarite Blu-ray disk s filmi in
fotografijami, uvoženimi v
računalnik s programom "PMB".
AVCHD format playback
devices
(Sony Blu-ray disc predvajalnik,
PlayStation®3, etc.)
Ustvarite disk formata AVCHD s
filmi in fotografijami, uvoženimi
v računalnik s programom
"PMB".
Vrsta diska
Naprave za predvajanje
običajnih DVD-jev
(DVD predvajalnik, računalnik,
ki predvaja DVD-je, itd.)
Ustvarite disk s sliko standardne
ločljivosti (STD) s filmi in
fotografijami, uvoženimi v
računalnik s programom "PMB".
Opombi
• Če uporabite Sony DVDirect (DVD zapisovalnik), lahko podatke prenesete tako, da
vstavite spominsko kartico v režo na DVD zapisovalniku ali priključite fotoaparat v
DVD zapisovalnik z USB kablom.
• Če uporabite Sony DVDirect (DVD zapisovalnik), se prepričajte, da je različica
strojne opreme DVD zapisovalnika najnovejša.
Podrobnosti si oglejte na naslednjem URL-ju:
http://sony.storagesupport.com/
167
Prikaz posnetkov na osebnem računalniku
Ustvarite disk formata AVCHD z
DVD zapisovalnikom/
snemalnikom, ki ni DVDirect
Express.
Značilnosti posameznih vrst diskov
Uporaba Blu-ray diska vam omogoča snemanje filmov z visoko
razločljivo (HD) sliko, ki so daljši od DVD diska.
Film z visoko razločljivo (HD) sliko lahko posnamete na DVD, na
primer DVD-R in tako ustvarite disk s sliko HD kakovosti.
• Disk s sliko HD kakovosti lahko predvajate na napravah, ki
predvajajo format AVCHD, na primer Sony Blu-ray disc
predvajalnik in PlayStation®3.
Film s sliko standardne razločljivosti (STD), pretvorjen iz filma s
sliko HD kakovosti, lahko posnamete na DVD, na primer DVD-R in
tako ustvarite disk s sliko standardne razločljivosti (STD).
Diski, ki jih lahko uporabljate s programom "PMB"
Uporabite lahko 12 cm diske naslednjih vrst. Več o uporabi diskov Blu-ray
si oglejte na strani 169.
Vrsta diska
Funkcije
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Ni ponovno zapisljiv.
DVD-RW/DVD+RW
Ponovno zapisljiv.
• Z enoto PlayStation®3 vedno uporabljajte najnovejšo različico programa.
• PlayStation®3 ni na voljo v vseh državah/področjih.
Ustvarjanje diska formata AVCHD
S programom "PMB" lahko iz filmov formata AVCHD, uvoženih v
računalnik, ustvarite disk formata AVCHD s sliko visoke razločljivosti
(HD).
1 Izberite filme formata AVCHD, ki jih želite zapisati.
2 Kliknite
(Create Discs) in izberite [Create AVCHD
Format Discs (HD)].
Prikaže se zaslon za ustvarjanje diska.
• Podrobnosti si oglejte "PMB Help".
168
Opombe
• Najprej namestite program "PMB".
• Fotografij in MP4 filmskih datotek ne morete posneti na disk formata AVCHD.
• Ustvarjanje diska lahko traja nekaj časa.
Predvajanje diska formata AVCHD na računalniku
Diske formata AVCHD lahko predvajate z uporabo funkcije "Player for
AVCHD", ki je nameščena skupaj s programom "PMB".
Za zagon programa kliknite na [Start] t [All Programs] t [PMB] t
[PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD].
Oglejte si tudi pomoč pod "Player for AVCHD".
Opomba
• V nekaterih računalniških okoljih se filmi morda ne bodo gladko predvajali.
169
Prikaz posnetkov na osebnem računalniku
Ustvarjanje Blu-ray diska
S filmi AVCHD, ki ste jih uvozili v računalnik, lahko ustvarite Blu-ray
disk. Računalnik mora podpirati funkcijo ustvarjanja Blu-ray diskov.
Za ustvarjanje Blu-ray diskov lahko uporabite BD-R (ni ponovno zapisljiv)
in BD-RE (ponovno zapisljiv). Ko je disk ustvajen, vsebine ni več mogoče
dodajati (na nobeno od teh vrst diskov).
Kliknite na [BD Add-on Software] na namestitvenem zaslonu programa
"PMB" in opravite namestitev v skladu z navodili na zaslonu.
Ko nameščate [BD Add-on Software], priključite računalnik na Internet.
Podrobnosti si oglejte pod "PMB Help".
Ustvarjanje diskov s sliko standardne razločljivosti (STD)
S programom "PMB" lahko iz filmov formata AVCHD, uvoženih v
računalnik, ustvarite disk s sliko standardne razločljivosti (STD).
1 Izberite filme, formata AVCHD, ki jih želite zapisati.
2 Kliknite
(Create Discs) in izberite [Create DVD-Video
Format Discs (STD)].
Prikaže se zaslon za ustvarjanje diska.
• Podrobnosti si oglejte v "PMB Help".
Opombe
• Najprej namestite program "PMB" (stran 123
• MP4 filmskih datotek ne morete posneti na disk.
• Ustvarjanje diska lahko traja dlje časa, ker se filmi formata AVCHD pretvorijo v
filme standardne razločljivosti (STD).
• Ko prvič ustvarjate DVD-Video (STD), je potrebna povezava z Internetom.
170
Tiskanje fotografij
Določitev DPOF
S pomočjo fotoaparata lahko določite posnetke in število posnetkov, ki jih
želite natisniti, pred dejanskim tiskanjem v trgovini ali na domačem
tiskalniku. Upoštevajte spodaj opisan postopek.
DPOF določitve ostanejo s posnetki tudi po tiskanju. Priporočamo vam, da
po tiskanju prekličete te oznake.
Določanje / Preklic DPOF pri izbranih posnetkih
1 Tipka MENU
t
1 t [Specify Printing] t [DPOF
Setup] t [Multiple Img.]
2 S pritiskom b/B na izbirniku izberite posnetek.
3 S sredino izbirnika izberite število izvodov.
• Za preklic DPOF nastavitve nastavite vrednost na "0".
4 Pritisnite tipko MENU.
pritiskom sredine.
Opombi
• RAW podatkovnih datotek ni možno označiti.
• Določite lahko poljubno število do največ 9.
171
Tiskanje fotografij
5 S pritiskom izbirnika v v smer izberite [Enter] in potrdite s
Prikaz datuma na sliki
Pri tisku slik lahko na sliko vstavite datum. Položaj datuma (znotraj ali
zunaj slike, velikost znakov, itd) je odvisen od tiskalnika.
Tipka MENU t
t [On]
1 t [Specify Printing] t [Date Imprint]
Opomba
• Ta funkcija morda ne bo na voljo, kar je odvisno od tiskalnika.
172
Drugo
Tehnične lastnosti
Fotoaparat
[Live View]
Tip
Format slike
“Exmor” CMOS senzor
[Sistem]
Vidno polje
Tip kamere
Digitalni fotoaparat z
izmenljivimi objektivi
Objektiv
Objektivi A-mount
100%
[Elektronsko iskalo]
Tip
[Slikovni senzor]
Format slike
23,5×15,6 mm (APS-C
format) CMOS slikovno
tipalo
Skupno število slikovnih točk
Približno 16.500.000 točk
Efektivnih slikovnih točk
Približno 16.200.000 točk
[SteadyShot]
Mehanizem za premik
slikovnega senzorja
Učinek
Pribl. 2,5 do 4 EV v
hitrosti zaklopa (odvisno
od pogojev snemanja in
pritrjenega objektiva)
[Protiprašni sistem]
Antistatični premaz na
Low-Pass filtru in
mehanizem za tresenje
slikovnega tipala
[Sistem samodejnega ostrenja]
Sistem
TTL sistem zaznavanja
faz, 15 točk (3 točkovno
križne vsrte )
Območje občutljivosti
-1 do 18 EV (pri ISO 100)
AF osvetljevalnik
Pribl. 1 do 5 m
Elektronsko iskalo
(barvno)
Velikost zaslona
1,2 cm (vrsta 0,46)
Skupno število pik
pretvorba 1.440.000 pik
Velikost razpoložljive velikosti zaslona
za prikaz
1,1 cm (vrsta 0,43)
Število razpoložljivih pik za prikaz
pretvorba 1.152.000 pik
Vidno polje 100 %
Povečava
1,10 × 50 mm objektiv
proti neskončno, –1 m–1
Očesna točka
Približno 19 mm od
okularja, 18 mm od kapice
okularja pri –1 m–1
Prilagajanje dioptrije
–4,0 do +4,0 m–1
[LCD zaslon]
LCD zaslon 7,5 cm (vrsta 3.0) TFT
pogon
Skupno število pik
921.600 (640 x 3 (RGB)×
480) pik
[Osvetlitev]
Meritvena celica
"Exmor" CMOS senzor
173
Drugo
Sistem
Sistem
Glavni senzor Live View
(prozoren zrcalni
mehanizem)
Način merjenja 1
200-področno ocenjevalno
merjenje
Meritveni doseg2 do +17 EV v načinih
večsegmentnega, sredinsko
merjenega, točkovnega
merjenja (pri ISO 100 z
F1.4 objektivom)
ISO občutljivost (priporočljiv
osvetlitveni indeks)AUTO,
ISO 100 do 12800
Kompenzacija osvetlitve
±2.0 EV (1/3 EV step)
[Snemalni format]
Format datotekefotografije: združljiv z
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2,3, MPF Baseline),
DPOF
3D slike: združljiv z MPO
(MPF Extended (Disparity
Image))
Film (format AVCHD)združljiv z
AVCHD Ver. 1.0
Video: MPEG-4 AVC/
H.264
Avdio: Dolby Digital 2ch,
opremljen z Dolby Digital
Stereo Creator
[Zaklop]
Tip
Elektronsko nadzorovan,
navpično-prečen,
središčno-merilen zaklop
Hitrostni doseg
1/4000 sekunde do 30
sekund, bulb, (1/3 EV
korak)
Hitrost sinhronizacije bliskavice
1/160 sekunde
[Vgrajena bliskavica]
Vodilno število bliskavice
GN 10 (v metrih pri ISO
100)
• Izdelan z licenco Dolby
Laboratories.
Film (format MP4)
Video: MPEG-4 AVC/
H.264
Avdio: MPEG-4 AAC-LC
2ch
[Snemalni medij]
"Memory Stick PRO Duo",
SD spominska kratica
[Vhodni/izhodni priključki]
USB
mini USB
HDMI
HDMI mini vtič vrste C
Čas napolnitve
Pribl. 4 sekunde
Priključek za mikrofon
3.5 mm stereo mini-vtič
Področje pokritosti bliska
Pokriva 18 mm objektiv
(goriščno razdaljo, ki jo
objektiv označuje)
Priključek za daljinski upravljalnik
(REMOTE)
Kompenzacija bliskavice
±2.0 EV (1/3 EV step)
Uporabljena baterija
174
[Napajanje, splošno]
Akumulatorska baterija
NP-FW50
[Drugo]
Exif Print
Združljiv
PRINT Image Matching III
Združljiv
Mere
Pribl. 124,4 × 92 × 84,7
mm (Š/V/G, brez
izstopajočih delov)
Masa
Pribl. 473 g (z baterijo in
"Memory Stick PRO
Duo")
Pribl. 415 (samo telo)
Delovna temperatura
0 do 40°C
USB povezava
Hi-Speed USB (USB 2.0
združljivo)
BC-VW1 polnilnik
Vhodna napetost
100V do 240V AC, 50/60
Hz, 4,2 W
Izhod
Akumulatorska baterija NPFW50
Baterija
Litij-ionska
Največja napetost
DC 8,4 V
Nominalna napetost
DC 7,2 V
Najvišja napetost polnjenja
DC 8,4 V
Najvišji tok polnjenja
1,02 A
Kapaciteta
Običajna
7,7 Wh (1 080 mAh)
Minimalna 7,3 Wh (1 020 mAh)
Največje mere
Pribl 31,8 × 18,5 × 45 mm
(Š/V/G)
Masa
Pribl. 57 g
8,4V DC, 0,28 A
Delovna temperatura
0 do +40°C
Drugo
Skladiščna temperatura
-20 do +60°C
Največje mere
63 × 95 × 32 mm (Š/V/G)
Masa
Pribl. 85 g
175
Objektiv
Ime (ime modela)
Goriščna razdalja,
ekvivalentno 35mm
formatu *1
Skupine - elementi
objektiva
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM DT 55-200mm F4-5.6 SAM
(SAL1855)
(SAL55200-2)
27–82,5
82,5–300
7–8
9–13
76°-29°
29°-8°
Minimalni fokus *2
(m)
0,25
0.95
Maksimalna povečava
(X)
0,34
0,29
Minimalna odprtost
zaslonke
f/22-36
f/32-45
Premer filtra (mm)
55
55
Mere (maksimalni
premer × višina)
(prbl., mm)
69,5×69
71,5×85
210
305
Zorni kot *1
Masa (prbl., g)
*1 Vrednosti za goriščno razdaljo, ekvivalentno 35mm formatu in zorni kot temeljita
na fotoaparatu z možnostjo menjavanja objektivov, ki je opremljen s slikovnim
tipalom, velikosti APS-C.
*2 Minimalni fokus je najkrajša razdalja med slikovnim tipalom in objektom.
• Objektiv je opremljen s kodirnikom razdalje. Kodirnik razdalje omogoča
natančnejše meritve (ADI) z uporabo bliskavice ADI.
• Pri nekaterih mehanizmih objektiva se utegne goriščna razdalja spreminjati s
spremembami razdalje snemanja. Goriščna razdalja deluje kot da je ostrina
nastavljena na neskončno (Infinity).
• Položaj 'Infinity' (neskončno) zahteva nekaj nastavitev za kompenzacijo spremembe
ostrine, do katere pride zaradi spremembe temperature. Če želite objekt snemati v
razdalji 'Infinity' in v načinu MF, uporabite iskalo in nastavite ostrino.
Oblika in lastnosti se lahko spremenijo brez predhodne objave.
176
O goriščni razdalji
Slikovni kot tega fotoaparata je ožji
kot pri kameri s filmom formata
35mm. Najdete lahko približno
vrednost goriščne razdalje formata
35mm in snemate z enakim slikovnim
kotom tako, da za polovico povečate
goriščno razdaljo objektiva.
Tako npr. pri uporabi 50mm
objektiva dobite približen ekvivalent
75mm objektiva kamere s filmom
formata 35mm.
Trademarks
•
je blagovna znamka Sony
korporacije
• "Memory Stick",
, "Memory
Stick PRO",
,
"Memory Stick Duo",
, "Memory Stick
PRO Duo",
,
"Memory Stick PRO-HG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" in
so zaščitene
blagovne znamke korporacije Sony
• InfoLITHIUM je litijeva
akumulatorska baterija, ki si lahko
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
177
Drugo
O združljivosti slikovnih podatkov
• Ta fotoaparat je v skladu z DCF
(Design rule for Camera File
System) univerzalnim standardom,
ki ga je določila JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association).
• Predvajanje podob posnetih z vašo
kamero na drugi opremi in
predvajanje podob posnetih ali
urejenih z drugo opremo na vaši
kameri ni zagotovljeno.
•
izmenjuje podatke z združljivo
elektronsko opremo o porabi
energije. Sony vam priporoča
uporabo akumulatorske baterije z
elektronsko opremo, ki nosi
InfoLITHIUM oznako.
"PhotoTV HD" je blagovna znamka
korporacije Sony.
"AVCHD" in logotip "AVCHD" sta
blagovni znamki korporacij
Panasonic in Sony.
"Blu-ray Disc" in logotip sta
blagovni znamki.
Dolby in simbol z dvojnim D sta
blagovni znamki Dolby
Laboratories.
Microsoft, Windows in Windows
Vista so zaščitene blagovne znamke
ali blagovne znamke korporacije
Microsoft v Združenih Državah
Amerike in/ali drugih državah.
HDMI, logotip za HDMI in HighDefinition Multimedia Interface so
blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke HDMI Licensing
LLC.
Macintosh in Mac OS sta zaščiteni
blagovni znamki ali blagovni
znamki družbe Apple Inc.
PowerPC je registrirana blagovna
znamka korporacije IBM v ZDA.
Intel, Intel Core, MMX in Petnium
so blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke korporacije Intel.
Logotipa SDXC je blagovna
znamka družbe SD-3C, LLC.
Eye-Fi je blagovna znamka družbe
Eye-Fi Inc.
MultiMediaCard je blagovna
znamka združenja
MultiMediaCard.
•
in "PlayStation" sta registrirani
blagovni znamki družbe Sony
Computer Entertainment Inc.
• Adobe je zaščitena blagovna
znamka družbe Adobe Systems
Incorporated v ZDA in/ali drugih
državah.
• D-Range Optimizer Advanced
uporablja tehnologijo, ki jo
omogoča družba Apical Limited.
• Vse druge družbe in imena
izdelkov, ki so omenjena v tej
publikaciji, se uporabljajo samo za
prepoznavo in so lahko blagovne
znamke ustreznih lastnikov. V teh
navodilih oznaka ™ ali ® ni
uporabljena v vseh primerih.
• Za še večji užitek dodajte
PlayStation 3, tako da naložite
aplikacijo za PlayStation 3 iz
trgovine PlayStation Store (kjer je
na voljo).
• Za aplikacijo za PlayStation3 je
potreben račun PlayStation
Network in potrebno je naložiti
aplikacijo. Dostopno v državah,
kjer je PlayStation trgovina na
voljo.
178
Odpravljanje težav
Če imate težave s fotoaparatom, poskusite težave rešiti s pomočjo spodaj
naštetih nasvetov. Preverite vse možnosti na straneh od 179 do 187. O
napaki obvestite svojega prodajalca Sony opreme.
1
Preverite spodnje napotke
2
Odstranite baterijo in jo ponovno vstavite po eni minuti. Ponovno
vklopite fotoaparat.
3
Ponastavite nastavitve (stran 155).
4
Posvetujte se z najbližjim prodajalcem Sony opreme ali
pooblaščenim Sony servisnim centrom.
Akumulatorska baterija in napajanje
Baterije ni mogoče vstaviti.
• Ko vstavite baterijo, z vrhom baterije potisnite zapiralni vzvod (stran 21)
• Uporabljate lahko samo akumulatorsko baterijo NP-FW50.
• Do tega pojava lahko pride, ko fotoaparat uporabljate v izjemno vročem ali
mrzlem okolju (stran 191).
• Baterija se je izpraznila. Vstavite napolnjeno baterijo (stran 19).
• Baterija je uničena (stran 24). Vstavite novo baterijo.
Fotoaparata ni mogoče vklopiti.
• Pravilno vstavite baterijo(stran 21).
• Baterija je prazna. Vstavite polno baterijo(stran 19).
• Baterija je uničena (stran 24). Vstavite novo baterijo.
179
Drugo
Prikaz o preostanku baterije je nepravilen ali pa je prikaz pravilen,
baterija pa se prehitro izprazni.
Fotoaparat se nenadoma izklopi.
• Če fotoaparata nekaj časa ne upravljate, začne fotoaparat varčevati z
energijo in se skoraj izklopi. Za preklic varčevanja z energijo, pritisnite
poljubno tipko na fotoaparatu (npr. sprožilec) (stran 150).
Lučka CHARGE med polnjenjem baterije utripa.
• Uporabljate lahko samo akumulatorsko baterijo NP-FW50.
• Če polnite baterijo, katere dlje časa niste uporabljali, utegne lučka
CHARGE utripati.
• Lučka CHARGE utripa na dva načina, hitro (v približno 0,15-sekundnih
intervalih) in počasi (v približno 1,5-sekundnih intervalih). Če utripa hitro,
odstranite baterijo in jo ponovno vstavite. Če še naprej utripa, pomeni, da je
z baterijo nekaj narobe. Počasno utripanje pomeni, da je polnjenje
prekinjeno, ker je temperatura okolice izven okvirjev priporočljive
temperature za delovanje. Polnjenje se bo nadaljevalo in lučka CHARGE
bo zasvetila, ko se bo temperatura okolice vrnila na ustrezno temperaturo.
• Polnite baterijo pri ambientni temperaturi med10°C in 30°C.
Snemanje slik
Pri vklopu naprave LCD zaslon ostane prazen.
• Če fotoaparata nekaj časa ne uporabljate, vklopi način varčevanja z energijo
in se skoraj izklopi. Za preklic varčevanja z enerijo, uporabite fotoaparat, na
primer, do polovice pritisnite na sprožilec (stran 150).
V iskalu ni čiste slike.
• Nastavite pravilno dioptrijo (stran 31).
V iskalu ni slik.
• Možnost "FINDER/LCD Setting" je nastavljen na [Manual]. Pritisnite na
tipko FINDER/LCD (stran 40).
Zaklop se ne odpre.
• Uporabljate spominsko ploščico s stikalom za zaščito pred presnemavanjem
in stikalo je v položaju LOCK. Nastavite ga v položaj, ki omogoča
snemanje.
• Preverite prazen prostor na spominski kartici (stran 34).
• Medtem ko se bliskavica polni, snemanje slik ni mogoče (stran 99).
180
• Če je predmet izven dosega kamere, ni mogoče odpreti zaklopa.
• Objektiv ni pravilno pritrjen. Pravilno pritrdite objektiv (stran 27).
• Če je fotoaparat priključen na katero drugo napravo kot npr. teleskop, itd.
nastavite [Release w/oLens] na [Enable] (stran 150).
• Poskusili ste posneti motiv, kjer je potrebno posebno ostrenje (stran 90).
Uporabite blokado ostrenja ali funkcijo ročnega ostrenja (strani 91, 94).
Snemanje traja dlje časa.
• Vklopljena je funkcija za zmanjšanje šuma (stran 147). To ni napaka v
delovanju.
• Slikate v RAW načinu (stran 141). Ker so RAW datoteke večje, se lahko
zgodi, da snemanje v RAW načinu traja dlje časa.
• Funkcija 'Auto HDR' procesira sliko (stran 110).
Ista slika je posneta večkrat.
• Način pogona je nastavljen na [Continuous adv.] ali [Bracket: Cont.].
Nastavite ga na [Single-shot Adv.] (stran 119).
• Način osvetlitve je nastavljen na 'Tele-zoom Continuous Advance Priority
AE (stran 72).
• Način osvetlitve je nastavljen na AUTO+ in [Auto+ Image Extract.] je
nastavljen na [Off] (stran 63).
Slika ni izostrena
Vklop samodejnega ostrenja s pogledom ne deluje (Eye-Start AF).
• Nastavite [Eye-Start AF] na [On] (stran 40).
• Sprožilec pritisnite do polovice.
Bliskavica ne deluje.
• Bliskavica je nastavljena na [Autoflash]. Če želite, da se bliskavica vsakič
sproži, bliskavico nastavite na [Fill-flash] (stran 99).
181
Drugo
• Predmet je preblizu. Preverite najkrajšo goriščno razdaljo objektiva.
• Slikate v ročnem načinu ostrenja. Način nastavite na "AF" (stran 89).
• Če je objektiv opremljen s stikalom za izbiro načina ostritve, ga nastavite na
AF.
• Ambientna svetloba ni zadostna
Bliskavica se predolgo polni
• Bliskavica je nastavljena na [Autoflash]. Če želite, da se bliskavica vsakič
sproži, bliskavico nastavite na [Fill-flash] (stran 99).
Pri uporabi bliskavice je slika pretemna.
• To se zgodi, ko večkrat zaporedoma uporabite bliskavico. Če bliskavico
uporabite večkrat zaporedoma, proces polnjenja traja dlje kot ponavadi in
tako prepreči morebitno pregrevanje fotoaparata.
Datum in čas nista pravilna.
• Nastavite pravi datum in uro (stran 30).
• Področje, ki ste ga določili v nastavitvah [Area Setting] je drugačno od
dejanskega. Ponovno ga nastavite (stran 30).
Odprtost zaslonke in/ali hitrost zaklopa utripata, ko pritisnete
sprožilec do polovice
• Ker je motiv presvetel ali pretemen, je izven dosega. Ponovno opravite
nastavitve.
Slika je belkasta (Flare).
Na sliki so zabrisane sledi svetlobe (Ghosting).
• Slikali ste motiv pri premočnem svetlobnem viru in skozi objektiv je prišlo
preveč svetlobe. Namestite sončno zaslonko (ni priložena).
Vogali slike so pretemni.
• Če uporabljate filter ali zaslonko, ga odstranite in poskusite ponovno.
Odvisno do debeline filtra in primerne pritrditve pokrova se lahko zgodi, da
sta filter in pokrov vidna na sliki. Optične nastavitve nekaterih objektivov
lahko povzročijo, da so nekateri slike pretemne (premajhna količina
svetlobe).
Oči motiva so rdeče.
• Vklopite funkcijo za odpravljanje pojava rdečih oči (stran 101).
• Približajte se motivu in ga slikajte z uporabo bliskavice. Pri tem mora motiv
biti znotraj dosega bliskavice (stran 101).
182
Na LCD zaslonu se pojavijo in ostanejo pike.
• To ni napaka v delovanju. Pike niso posnete (stran 7).
Slika je zamegljena.
• Slika je bila posneta na temni lokaciji in brez uporabe bliskavice. Rezultat
tega je tresenje fotoaparata. Priporočamo uporabo funkcije "SteadyShot" ali
stativa. V tem primeru lahko uporabite tudi stojalo ali bliskavico (stran 59,
99).
Na LCD zaslonu ali v iskalu utripa EV lestvica b B .
• Predmet je presvetel ali pretemen za meritveni doseg fotoaparata.
Gledanje slik
Ni mogoče predvajati slik prek fotoaparata.
• Ime mape/datoteke na računalniku je bilo spremenjeno (stran 164).
• Če ste sliko urejevali s pomočjo računalnika ali če je bila slika posneta z
drugim modelom fotoaparata, se lahko zgodi, da predvajanje na kameri ni
mogoče.
• Za predvajanje slik, shranjenih na računalniku na tem fotoaparatu,
uporabite program "PMB".
• Fotoaparat je nastavljen na USB način. Prekinite USB povezavo (stran
166).
Drugo
Izbris/Urejanje slik
Fotoaparat ne more izbrisati slike.
• Prekličite zaščito (stran 133).
Pomotoma ste izbrisali sliko.
• Ko izbrišete sliko, je ni mogoče ponovno obnoviti. Priporočamo, da
zaščitite slike, ki jih ne želite izbrisati (stran 133).
Ni mogoče določiti DPOF oznake
• DPOF oznake ni mogoče določiti pri RAW datotekah.
183
Računalniki
Ne veste ali je operacijski sistem združljiv s fotoaparatom.
• Preverite poglavje "Uporaba računalnika" (strani 158).
Računalnik ne zazna fotoaparata.
• Vklopite fotoaparat.
• Če je baterija prazna, vstavite polno baterijo (stran 19) ali pa za napajanje
uporabite omrežni napajalnik (ni priložen).
• Uporabite USB kabel (priložen) (stran 164).
• Odstranite USB kabel in ga ponovno priključite.
• Nastavite nastavitev [USB connection] na [Mass Storage] (stran 164).
• Iz USB priključkov računalnika odstranite vse naprave razen kamere,
tipkovnice in miške.
• Fotoaparat priključite neposredno na računalnik brez USB vozlišča ali
drugih naprav (stran 164).
Slik ni mogoče kopirati.
• Preverite USB povezavo med fotoaparatom in računalnikom (stran 164).
• Držite se navodil za kopiranje slik za vaš operacijski sistem (stran 164).
• Če slike snemate s snemalnim medijem, ki je bil formatiran na računalniku,
se lahko zgodi, da slik ne bo mogoče prekopirati na računalnik. Uporabite
snemalni medij, ki je bil formatiran prek fotoaparata (stran 144).
Slike ni možno prikazati na računalniku:
• Če uporabljate program "Picture Motion Browser", si preberite "Picture
Motion Browser Guide".
• Posvetujte se s proizvajalcem računalniške ali programske opreme.
Ko vzpostavite USB povezavo, se program "PMB" ne zažene
samodejno.
• USB povezavo vzpostavite, ko je računalnik že vklopljen (stran 164).
Spominska kartica
Spominske kartice ni mogoče vstaviti.
• Kartico vstavite v pravilni smeri in pravilno obrnjeno (stran 21).
184
Snemanje na spominsko kartico ni mogoče.
• Spominska kartica je polna. Izbrišite nepotrebne slike (stran 134).
• Vstavili ste neuporabno spominsko kartico (stran 21).
Pomotoma ste formatirali spominsko kartico.
• Pri formatiranju se izbrišejo vsi podatki na spominski kartici. Podatkov ni
mogoče obnoviti.
Tiskanje
Tiskanje ni mogoče.
• Slik RAW ni mogoče tiskati. Če želite natisniti slike RAW, jih najprej
pretvorite v format JPEG s pomočjo programa "Image Data Converter SR"
na priloženem disku CD-ROM.
Barva slike je nenavadna.
• Če slike, ki so posnete v Adobe RGB načinu, tiskate z sRGB tiskalniki, ki
niso združljivi z Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21) načinom, se slike
natisnejo pri slabši kakovosti (stran 114).
Slike se natisnejo z odrezanima robovoma.
Tisk slik z datumom ni možen.
• Če uporabljate program "PMB", lahko natisnete slike z datumom (stran
162).
• Pri tem fotoaparatu ni na voljo funkcija, s katero bi lahko na sliko vnesli
datum. Kljub temu pa slike vsebujejo podatke o datumu snemanja in jih
zato lahko natisnete z vnesenim datumom, če tiskalnik ali program podpira
to funkcijo in lahko prepozna Exif podatke. Posvetujte se s proizvajalcem
tiskalnika ali programske opreme, če je izdelek združljiv z Exif podatki.
185
Drugo
• Glede na uporabljen tiskalnik se lahko odrežejo levi, desni, zgornji in
spodnji rob slike. To je še posebej opazno pri tiskanju slike v formatu
[16:9], kjer se bo morda odrezal rob slike po dolžini.
• Pri tiskanju na lastnem tiskalniku prekličite obrezovanje ali brezrobo
tiskanje. Posvetujte se s proizvajalcem tiskalnika, če vaš tiskalnik omogoča
te funkcije.
• Če slike tiskate v specializirani trgovini, vprašajte, če vam lahko slike
natisnejo brez rezanja robov.
• Če tiskate v specializirani trgovini, vprašajte, če vam lahko na slike
natisnejo datum.
Drugo
Objektiv je zamegljen.
• Pojavila se je vlaga. Izklopite fotoaparat in ga pustite eno uro, da se posuši
(stran 191).
Prikaže se napis "Set Area/Date/Time." (Nastavi področje, datum in
uro), ko vklopite fotoaparat.
• Fotoaparata nekaj časa niste uporabljali in baterija se je skoraj izpraznila ali
pa je bil fotoaparat brez baterije. Zamenjajte baterijo in ponovno nastavite
datum (stran 30, 192). Če morate datum ponovno nastaviti pri vsaki
menjavi baterije, se o tem posvetujte z vašim prodajalcem Sony opreme.
Število slik, ki jih še lahko posnamete, se ne zmanjšuje ali pa se
zmanjšuje za dve številki naenkrat.
• To je zaradi kompresijskega razmerja in velikosti slike po kompresijski
spremembi glede na sliko, ko snemate v JPEG formatu (stran 141).
Nastavitve so se samodejno ponastavile.
• Ko je bilo stikalo POWER nastavljeno na ON, je bila iz fotoaparata
odstranjena baterija. Pri odstranjevanju akumulatorske baterije se
prepričajte, da je stikalo "POWER" nastavljeno na "OFF" in da lučka
zasedenosti ni osvetljena (stran 15, 21).
Naprava ne deluje pravilno.
• Izklopite fotoaparat. Odstranite baterijo in jo ponovno vstavite. Če je
fotoaparat vroč, odstranite baterijo in ga pustite, da se ohladi.
• Če uporabljate omrežni napajalnik (ni priložen), ga izklopite. Priključite
omrežni kabel in ponovno vklopite fotoaparat. Če po teh opravljenih
postopkih fotoaparat še vedno ne deluje, se posvetujte s prodajalcem Sony
opreme ali pooblaščenim Sonyjevim servisnim centrom.
186
Vseh pet črtic lestvice za funkcijo "SteadyShot" utripa.
• Funkcija "SteadyShot" ne deluje. Lahko nadaljujete s slikanjem, vendar
funkcija "SteadyShot" ne deluje. Fotoaparat izklopite in ga ponovno
vklopite. Če lestvica še naprej utripa, se o tem posvetujte z vašim
prodajalcem Sony opreme ali pooblaščenim Sonyjevim servisnim centrom.
Na spodnjem desnem kotu LCD zaslona se je pojavil "--E-".
• Odstranite spominsko kartico in jo ponovno vstavite. Če po tem postopku
oznaka ne izgine, formatirajte spominsko kartico.
Drugo
187
Opozorilna
sporočila
Če se prikaže opozorilno sporočilo,
se držite spodaj navedenih navodil.
Incompatible battery. Use
correct model.
• Uporabljate neustrezno baterijo.
Set Area/Date/Time.
• Nastavite datum in čas. Če se
sporočilo ponavlja, je
izpraznjena notranja varnostna
baterija. Zamenjajte baterijo
(strani 30, 192).
Power insufficient.
• Poskušali ste izvesti postopek
[Cleaning Mode], medtem ko je
baterija skoraj prazna. Napolnite
akumulatorsko baterijo ali
uporabite omrežni napajalnik (ni
priložen).
Unable to use memory card.
Format?
• Snemalni medij je bil formatiran
na računalniku in format
datoteke je bil spremenjen.
Izberite [Enter] in formatirajte
snemalni medij. Snemalni medij
lahko ponovno uporabljate. Vsi
prejšnji podatki na snemalnem
mediju se izbrišejo. Formatiranje
traja nekaj trenutkov. Če se
sporočilo pojavi ponovno,
zamenjajte snemalni medij.
188
Memory Card Error
• Vstavili ste neustrezno
spominsko kartico ali pa je
postopek formatiranja bil
neuspešen.
Reinsert memory card.
• Vstavljene spominske kartice ni
možno uporabljati na tej napravi.
• Spominska kartica je
poškodovana.
• Del s kontakti na kartici je
umazan.
Memory card locked.
• Uporablajte spominsko kartico s
stikalom za zaščito pred
presnemavanjem in stikalo je v
položaju LOCK (zaklep).
Nastavite ga na položaj, ki
omogoča snemanje.
This memory card may not be
capable of recording and playing
normally.
• Vstavljene spominske kartice ni
mogoče uporabljati s tem
fotoaparatom.
Processing...
• Ko je hitrost zaklopa ena
sekunda ali višja, traja
odpravljanje šuma toliko časa,
kolikor je odprt zaklop. Med
odpravljanjem zrnatosti slikanje
ni mogoče.
Unable to display.
• Slik, posnetih z drugim
fotoaparatom in slik,
spremenjenih z računalnikom,
morda ne bo mogoče prikazati.
Check the lens attachment. If the
lens is not supported, you can
permit use of the lens in the
custom menu.
• Objektiv ni pravilno ali sploh ni
pritrjen.
• Ko pritrdite fotoaparat na
teleskop ali kaj podobnega,
nastavite [Release w/oLens] na
[Enable].
Contains no still images.
Contains no movies.
• Na spominski kartici ni slik.
Image protected.
Unable to print.
• Poskušali ste RAW slike označiti
z DPOF oznako.
Camera overheating. Allow it to
cool.
• Zaradi npr. daljše uporabe
vročem prostoru, se je fotoaparat
pregrel. Izklopite fotoaparat.
Ohladite fotoaparat in počakajte,
da je ponovno pripravljen za
uporabo.
Recording is unavailable in this
movie format.
• Nastavite [Movie: File Format]
na [MP4].
• Število slik je preseglo število,
za katero je upravljanje podatkov
s fotoaparatom mogoče.
• Registracija podatkovne baze ni
mogoča. S programom "PMB"
uvozite vse slike na računalnik.
Camera Error
System Error
• Izklopite fotoaparat, odstranite
baterijo in jo potem ponovno
vstavite. Če se sporočilo
ponovno pojavi, se o tem
posvetujte z vašim prodajalcem
Sony opreme ali pooblaščenim
Sonyjevim servisnim centrom.
Image Database File error.
Reboot.
• Nekaj je narobe z datoteko s
podatkovno bazo. Opravite
postopek [Recover Image DB]
(stran 145).
189
Drugo
• Poskušali ste izbrisati zaščiteno
sliko. Izklopite zaščito.
• Ker ste dlje časa snemali, se je
temperatura fotoaparata
prekomerno povišala. Ustavite
snemanje.
Image Database File error.
Recover?
• Filmov formata AVCHD ni
mogoče snemati ali predvajati,
ker je datoteka s slikovno
podatkovno bazo poškodovana.
Sledite navodilom na zaslonu in
popravite podatke.
Unable to magnify.
Unable to rotate image.
• Slike posnete z drugimi fotoaparati
ni možno povečati ali zasukati.
No images changed
• Poskusili ste zaščititi slike ali
določiti DPOF oznako brez
spremembe specifikacije teh
slik.
Cannot create more folders.
• Na spominski kartici obstaja
mapa z imenom, ki se začne z
"999". V tem primeru ni več
možno ustvarjati map.
190
Opozorila
Fotoaparata ne smete
shranjevati/uporabljati v
naslednjih prostorih
O kondenzaciji vlage
Če kamero neposredno prenesemo iz
mrzlega v topel prostor, se zaradi
kondenzacije začne v notranjosti ali
na zunanjosti kamere nabirati vlaga.
Vlaga lahko povzroči okvare ali
napake v delovanju naprave.
Kako lahko preprečite pojav
kondenzirane vlage
Ko prestavite fotoaparat iz mrzlega v
topel prostor, ga zaprite v plastično
vrečko in pustite, da se fotoaparat dlje
kot eno uro privaja na nove pogoje.
Ko se pojavi vlaga
Izklopite kamero in počakajte dlje kot
eno uro, da se vlaga posuši. Če boste
nadaljevali slikanje z vlago v
objektivu, se lahko zgodi, da bodo
posnete slike motne.
Drugo
• V zelo vročih, suhih ali vlažnih
prostorih. Če se fotoaparat nahaja v
avtomobilu, ki je parkiran na soncu,
lahko pride do deformacije oblike
fotoaparata in to lahko privede do
okvar.
• Pod neposredno sončno svetlobo ali
v bližini grelca lahko pride do
deformacije oblike fotoaparata in to
lahko privede do poškodb.
• V bližini močnih vibracij.
• V bližini močnega magnetnega
valovanja.
• V peščenih ali prašnih prostorih.
• Bodite pazljivi, da notranjost
fotoaparata ne pride v stik s peskom
ali prahom. To lahko privede do
okvare fotoaparata in v nekaterih
primerih takšnih okvar ni mogoče
popraviti.
• Vlažnih prostorih.
• Pojavi se lahko plesen na objektivu.
uporabi Microdrive pogona 5 do
40°C). Slikanje v zelo mrzlih ali
vročih prostorih ni priporočljivo.
O prenosu fotoaparata
Ko ne uporabljate fotoaparata, na
objektiv in kamero namestite
pokrovček. Pred namestitvijo
pokrovčka na kamero počistite
prah.
O delovni temperaturi
Fotoaparat je narejen za delovanje v
temperaturah med 0 do 40°C (pri
191
Notranja baterija
Fotoaparat ima notranjo baterijo za
ohranjanje datuma in časa in drugih
nastavitev ne glede na to ali je
fotoaparat vklopljen ali izklopljen in
ne glede na to ali je baterija polna ali
prazna.
Baterijo je možno ponovno napolniti.
Baterija se polni med uporabo
kamere. Če kamero uporabljate samo
kratek čas, se baterija postopoma
izprazni. Če kamere ne uporabljate
dlje kot 8 mesecev, se baterija
popolnoma izprazni. V tem primeru
morate pred uporabo kamere
napolniti baterijo.
Kamero lahko uporabljate tudi s
prazno notranjo baterijo, vendar
samo, če ne uporabljate snemanja
datuma in časa.
Polnjenje notranje baterije
V kamero vstavite polno baterijo ali
kamero prek AC adapterja/polnilca
priključite na električno napajanje.
Izklopljen fotoaparat naj se polni 24
ali več ur.
Spominska kartica
Ne lepite nalepk, itd. na spominsko
kartico ali na adapter za kartico, ker
bi jo/ga s tem utegnili poškodovati.
Opombe o snemanju/
predvajanju
• Pred prvo uporabo spominske
kartice v tem fotoaparatu, vam
priporočamo, da jo formatirate s
fotoaparatom, da bo delovanje
stabilno.
192
• Če pogosto snemate/brišete slike, se
utegne na spominski kartici pojaviti
fragmentacija podatkov. Filmov
morda ne bo mogoče shraniti ali
posneti. V tem primeru shranite
slike na računalnik ali drug
shranjevalnik, nato spominsko
kartico formatirajte (stran 144).
• Preden posnamete enkraten
dogodek, izvedite poskusno
snemanje, da preverite, če
fotoaparat deluje pravilno.
• Ta fotoaparat ni odporen proti
prahu in pljuskom tekočine in ni
vodotesen.
• Skozi odstranjen objektiv ali iskalo
ne glejte v sonce ali močno
svetlobo. S tem lahko trajno
poškodujete oči. Prav tako so
možne napake v delovanju kamere.
• Kamere ne uporabljajte v bližini
močnih radijskih valov ali
oddajnikov sevanja. Možne so
napake v snemanju ali predvajanju.
• Uporaba kamere v prašnem ali
peščenem okolju lahko povzroči
napake v delovanju.
• Če pride do pojava kondenzacijske
vlage, jo odstranite pred uporabo
kamere (stran 191).
• Ne tresite ali udarite kamere. Poleg
napak v delovanju in nezmožnosti
snemanja podob lahko s tem
povzročite neuporabnost nosilca
podatkov ali poškodovane podatke
ali celo izgubo le-teh.
• Pred uporabo očistite površino
bliskavice. Vročina pri delovanju
bliskavice lahko povzroči
razbarvanje umazanije ali celo, da
se umazanija prilepi na površino,
kar pa vpliva na oddajanje svetlobe.
• Kamero, priložene pripomočke, itd.
shranite izven dosega otrok.
Baterijo, zaščitni pokrov, itd. lahko
otrok pogoltne. V tem primeru takoj
poiščite zdravniško pomoč.
Drugo
193
Format AVCHD
Format AVCHD je visoko-razločljiv
format digitalne videokamere, ki se
uporablja za snemanje visokorazločljivega (HD) signala
specifikacij 1080i*1 ali 720p*2 z
uporabo učinkovite tehnologije
kodiranja kompresije podatkov.
Format MPEG-4 AVD/H.264 se
uporablja za kompresiranje video
podatkov, Dolby Digital ali Linera
PCM sistem pa se uporablja za
kompresiranje avdio podatkov.
Format MPEG-4 AVD/H.264 lahko
kompresira slike z višjo
učinkovitostjo kot običajni format za
kompresiranje slik. Format MPEG-4
AVD/H.264 omogoča snemanje
visoko-razločljivega video signala,
posnetega na digitalni video kameri,
na 8 cm DVD, trdi disk, bliskovni
pomnilnik, spominsko kartico, itd.
Snemanje in predvajanje na
fotoaparatu
Na osnovi formata AVCHD
fotoaparat posname sliko v HD
kakovosti (visoka razločljivost).
Video signal*3:
Naprava, združljiva s 1080 60i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080
60i
Naprava, združljiva s 1080 50i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080
50i
Avdio signal: Dolby Digital 2ch
Snemalni medij: spominska kartica
194
*1 Specifikacija 1080i
Specifikacija visoke-razločljivosti, ki
uporablja 1.080 učinkovitih črt in
prepleten sistem.
*2 Specifikacija 720p
Specifikacija visoke-razločljivosti, ki
uporablja 720 učinkovitih črt in
progresivni(neprepleten) sistem.
*3 Podatkov, posnetih v formatu
AVCHD, ki ni zgoraj omenjen, na
tem fotoaparatu ni mogoče
predvajati.
3D snemanje
Opombe o snemanju
Opombe o predvajanju 3D slik
Če predvajate 3D slike na LCD
zaslonu fotoaparata ali na televizorju,
ki ni združljiv s formatom 3D, se
slike ne bodo predvajale s 3D
učinkom.
Opombe o datotekah s 3D
slikami
• Datoteki JPEG in MPO se združita
v 3D sliko. Če na računalinku
izbrišete eno od teh datotek, se 3D
slika morda ne bo pravilno
predvajala.
• Podrobnosti o postopku, ki se
uporablja za predvajanje 3D slik si
oglejte na straneh 128 in 137.
Drugo
• [3D Panorama] ni primerna, kadar
snemate:
– objekte, ki se premikajo,
– objekte, ki so preblizu
fotoaparata,
– objekte s ponavljajočimi vzorci,
na primer ploščice in objekte z
malo kontrasta, na primer nebo,
peščena plaža ali trata.
• Snemanje [3D Panorama] se utegne
prekiniti v naslednjih primerih:
– Fotoaparat obračate prehitro ali
prepočasi.
– Fotoaparat se preveč trese.
• Če fotoaparata ne morete zavrteti
prek celotnega objekta v danem
roku, se bo na združeni sliki
pojavilo črno področje. V tem
primeru fotoaparat hitreje obračajte,
da boste lahko posneli celotno
panoramsko sliko.
• Ker se več slik združi v eno, del,
kjer sta sliki združeni, morda ne bo
enakomeren.
• Pri slabi svetlobi utegnejo biti slike
motne.
• Pod lučjo, ki utripa, na primer
fluorescentno lučjo, se slike morda
ne bodo pravilno posnele.
• Če se celotni kot 3D panoramskega
posnetka in kot, v katerem ste
nastavili ostrino in osvetlitev s
funkcijo 'AE/AF lock' močno
razlikujeta v osvetlitvi, barvi in
ostrini, snemanje ne bo uspešno. V
tem primeru spremenite kot zaklepa
in ponovno posnemite sliko.
• Smer snemanja je samo vodoravna.
• Podrobnosti o postopku, ki se
uporablja za snemanje 3D slik si
oglejte na strani 71.
195
Abecedno kazalo
Številčno
D, E, F
3D .......................................71, 195
Daljinski upravljalnik ................ 17
Diaprojekcija ........................... 127
DPOF nastavitev ...................... 171
D-Range Optimizer.................. 111
EV skala..................... 82, 104, 122
Eye-Fi ...................................... 145
Eye-Start AF .............................. 40
Face Detection ........................... 96
Fill-flash..................................... 99
Flash bracket ............................ 121
Flash Off .............................. 60, 99
Focus ......................................... 89
Focus Magnifier......................... 95
Focus-lock.................................. 91
Format ..................................... 144
Format filmske datoteke ............ 86
Funkcija "BRAVIA" Sync....... 138
A, B, C, Č
Adobe RGB ..............................114
AE Lock....................................103
AF osvetlitev ............................101
AF področje ................................93
Ambientna svetloba ..................122
Auto HDR.................................111
Auto review ..............................152
AUTO+.......................................62
Autoflash ....................................99
Autofocus ..................................89
AVCHD ....................................194
Barvni filter ..............................116
Barvni prostor ..........................114
Baterija .................................19, 21
Bracket .....................................121
Brezžična bliskavica ................102
Količina osvetlitve......................74
Brisanje ....................................134
Tele-zoom Continuous Advance
Priority AE .............................72
Continuous AF............................92
Continuous bracket ...................121
CTRL FOR HDMI ...................138
196
G, H, I
Globina polja ............................ 74
Goriščna razdalja ..................... 177
Razmerje slike ......................... 141
Zvočni signali .......................... 150
Pokrov plošče s priključki ........ 17
Hand-held Twilight.................... 64
Help Guide disp. ...................... 150
High ISO NR ........................... 147
High-speed sync....................... 100
Histogram ............................... 105
Hitrost zaklopa ..................... 74, 79
Image Index ............................. 127
Indikator ostrine ......................... 90
Creative Style........................... 113
Iskalo ................................. 40, 153
ISO občutljivost ....................... 109
Izbira mape .............................. 123
Izbira snemalne mape .............. 144
J, K, L
JPEG ........................................ 141
Kakovost ................................. 141
Kakovost slike.......................... 141
Custom White Balance ............ 117
Kompenzacija bliskavice ......... 106
Kompenzacija osvetlitve.......... 104
Kontrast ................................... 113
Landscape ................................. 64
LCD zaslon ........................ 43, 129
Live View .................................... 7
Long exp. NR........................... 147
M, N
Macro ......................................... 64
Manual shift ............................... 82
Medij "Memory Stick
PRO Duo........................."21, 24
MENU........................................ 50
Merjenje svetlobe v sredini...... 108
Movie Audio Rec....................... 87
Nabiranje vlage ........................ 191
Način "Program Auto................"75
Način bliskavice......................... 99
Način čiščenja ............................ 37
Način merjenja ........................ 108
Način ostritve ............................. 92
Način osvetlitve.......................... 74
Način pogona ........................... 119
Način samodejne ostritve ........... 92
Nadzor bliskavice..................... 107
Nadzorna tipka ........................... 47
Nasičenost ................................ 113
Nastavitev datuma/ure................ 30
Nastavitev jezika ...................... 151
Nastavitev področja.................... 31
Nastavitev dioptrije .................... 31
Neprekinjeno snemanje............ 119
Night Portrait.............................. 64
Night View ................................. 64
Nova mapa ............................... 144
O, P, R
Objektiv ............................... 18, 27
Obračanje slike......................... 125
Ogled slik na TV zaslonu......... 136
Ogled slike ............................... 123
Okular ........................................ 33
Osvetlitev .................................. 74
Osvetlitev LCD zaslona ........... 152
Playback Display...................... 123
PMB ........................................ 162
PMB Launcher ......................... 161
Tipka D-RANGE ..................... 111
Polnjenje baterije........................ 19
Polovičen pritisk na sprožilec .... 61
197
Ponastavitev..............................155
Popravki rdečih oči...................101
Portrait .......................................64
Povečana slika ..........................126
Prednost hitrosti zaklopa ............79
Prednost zaslonke .......................76
Preset white balance .................115
Preview ......................................78
Protiprašna funkcija....................37
RAW.........................................141
Razmerje beline ........................115
Razmerje kompresije ................141
Ime mape ..................................143
Rear sync. ...................................99
Recover Image DB ...................145
Ročna osvetlitev ........................81
High Contrast Monochrome .......67
S, Š, T
Samosprožilec ..........................120
Scene Selection...........................64
Single-shot AF............................92
Slide Show................................127
Slow sync....................................99
Smile Shutter ..............................97
Snemanje ..................................60
Snemanje filmov........................85
Snemanje BULB.........................83
Spominska kartica ................21, 24
Sports Action ..............................64
Spot ..........................................108
SteadyShot ..................................58
198
Sunset ........................................ 64
Sweep Panorama................ 69, 140
Sweep Shooting ......................... 69
Obroč za objektiv....................... 28
Številka datoteke...................... 143
Število slik, ki jih lahko
posnamete ........................ 34, 35
Tehnični podatki ..................... 173
Temperatura barve ................... 116
Tipka AEL ............................... 148
Tipka Fn..................................... 47
Tiskanje.................................... 171
Dodajanje datuma ................... 172
U, V, Z, Ž
USB priključitev ...................... 164
Ustvarjanje diska ..................... 167
Ročno ostrenje ........................... 94
Več-segmentno ....................... 108
Velikost slike ........................... 140
Verzija ..................................... 154
Vrednost zaslonke...................... 76
White balance bracket.............. 122
Zaslonka .............................. 74, 76
Zaščita...................................... 133
Zaznava obrazov ........................ 96
Zmanjševanje šuma ................. 147
Partial Color (Blue).................... 67
Partial Color (Green) ................. 67
Partial Color (Red)..................... 67
Partial Color (Yellow) ............... 67
Picture Effect ............................. 67
Pop Color ................................... 67
Pasterization (B/W).................... 67
Pasterization (Color) .................. 67
Varčevanje z energijo ............. 150
Zmanjševanje tresenja
fotoaparata ............................. 57
Retro Photo ................................ 67
Nastavitev ure ............................ 30
Nastavitev prikaza v iskalu ........ 42
Ostrina ..................................... 113
Toy Camera
(otroški fotoaparat) ................ 67
199
Opombe o licenci
Fotoaparat nudi naslednje programe:
"C Library", "Expat" in "zlib". Mi
nudimo te programe na osnovi
licenčnih dogovorov z lastniki
avtorskih pravic. Na osnovi zahtev
lastnikov avtorskih pravic te
programske opreme, smo vam dolžni
informirati o naslednjem. Preberite
naslednje odstavke:
Preberite si poglavje "license1.pdf" v
mapi "License" na CD-ROM-u. Našli
boste licence (v angleščini) za
programe "C Library", "Licence",
"zlip".
Nekaj o programu, na katerega
se nanašajo licence GNU GPL/
LGPL
Fotoaparat vključuje program, ki
ustreza naslednjim licencam GNU
General Public License (v nadaljnjem
besedilu "GPL") ali GNU Lesser
General Public License (v nadaljnjem
besedilu "GPL").
S tem ste obveščeni, da imate pravico
do dostopa, modificiranja in
preporazdelitve izvorne kode za te
programe, pod pogoji, ki jih določa
priloženi GPL/LGPL.
Izvorno kodo lahko poiščete na
spletni strani. Za nalaganje kode
uporabite naslednji URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Raje bi videli, če se o vsebini izvorne
kode ne obračate na nas.
200
Preberite poglavje "license2.pdf" v
mapi "License" na CD-ROM-u. Našli
boste licence (v angleščini) za
programa "GPL" in "LGPL".
Za ogled datoteke PDF potrebujete
Adobe Reader. Če še ni nameščen v
računalnik, ga lahko naložite s
spletne strani sistemov Adobe:
http://www.adobe.com/
201
202
Download PDF