Digitalni fotoaparat z
izmenljivim objektivom
Priprava fotoaparata
Snemanje in predvajanje slik
Navodila za uporabo
Snemanje slik v skladu z
objektom
Uporaba snemalnih funkcij
A-mount
Uporaba predvajalnih
funkcij
Seznam funkcij
Ogled slik na računalniku
Ostalo
Abecedno kazalo
SL
Zapis o lastništvu
Zapis o lastništvu
Na dnu strani se nahajata ime modela in
serijska številka. Zapišite serijsko številko
na črto. Navedite te številke, kadar
potrebujete pomoč pri pooblaščenem Sony
prodajalcu.
Št. Modela: SLT- A65/A65V
Serijska Št.: ______________________
OPOZORILO
Da preprečite nevarnost vžiga ali
električnega udara, naprave ne
izpostavljajte dežju ali vlagi.
POMEMBNI
VARNOSTNI
UKREPI
SHRANITE TA
PRIROČNIK.
POZOR!
DA NE BI PRIŠLO
DO POŽARA ALI
ELEKTRIČNEGA
UDARA, POZORNO
PREBERITE
NASLEDNJA
NAVODILA.
Če oblika vtiča ne ustreza omrežni vtičnici,
uporabite adapter z ustrezno konfiguracijo.
Pozor
Akumulatorska baterija
Če z baterijo ne ravnate pravilno, lahko
eksplodira in povzroči požar ali celo
kemične opekline. Upoštevajte naslednja
opozorila:
• Ne razstavljajte baterije.
• Ne izpostavljajte baterije udarcem (npr. s
kladivom, ipd.), pazite, da vam ne pade
na tla in da na baterijo ne stopite.
• Pazite, da ne povzročite kratkega stika in
da kovinski predmeti ne pridejo v stik s
priključki baterije.
• Ne izpostavljajte baterije visokim
temperaturam nad 60°C, na primer v
avtomobilu, parkiranem na soncu.
• Ne mecite baterije v ogenj.
• Ne uporabljajte poškodovane litij-ionske
baterije.
• Baterijo polnite s polnilnikom za Sony
baterije ali z napravo, ki omogoča
polnjenje akumulatorskih baterij.
• Hranite baterijo izven dosega majhnih
otrok.
2
• Pazite, da bo baterija suha.
• Baterijo zamenjajte z baterijo iste ali
podobne vrste, ki jo priporoča Sony.
• Če želite odvreči iztrošeno baterijo,
upoštevajte navodila.
Polnilnik baterije
Tudi če lučka CHARGE ne sveti, polnilnik
ni izključen iz omrežja vse dokler ga ne
izključite iz omrežne vtičnice. Če se med
uporabo polnilnika pojavi težava, takoj
izklopite fotoaparat tako, da izvlečete vtič
iz omrežne vtičnice.
Če je omrežni kabel priložen, ga lahko
uporabljate samo s to enoto. Ne
uporabljajte ga z drugimi enotami.
3
Za kupce v Evropi
Podjetje Sony izjavlja, da digitalni
fotoaparat SLT-A65V z izmenljivim
objektivom ustreza osnovnim zahtevam in
drugim pomembnim določilom direktive
1999/5/EC. Podrobnosti si oglejte na
spletni strani
http://www.compliance.sony.de/
Opomba za kupce v državah, kjer
veljajo EU direktive
Proizvajalec tega izdelka je družba Sony 17-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075,
Japonska. Pooblaščeni predstavnik za EMC
in varnost izdelka je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemčija. Za popravila in
garancijske zahtevke se obrnite na naslove
navedene v ločenih servisnih ali
garancijskih dokumentih.
Ta izdelek je bil testiran in je v skladu z
omejitvami, kot jih določa EMC direktiva
za uporabo povezovalnih kablov krajših od
3 metrov.
Opozorilo
Elektromagnetna polja pri določeni
frekvenci vplivajo na sliko in zvok na tej
napravi.
Opomba
Če statična elektrika ali elektromagnetizem
povzroči prekinitev prenosa podatkov,
ponovno zaženite aplikacijo ali odklopite in
ponovno priklopite povezovalni kabel
(USB, itd.).
4
Odpadna električna in elektronska
oprema (velja za Evropsko Unijo in
druge evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne
ravnamo enako kot z gospodinjskimi
odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem
zbirnem mestu za električno in elektronsko
opremo. S tem ko izdelek pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za okolje
in naše zdravje, ki bi ga povzročilo
nepravilna odstranitev tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili
naravne vire. O podrobnostih glede
recikliranja tega izdelka lahko povprašate
na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
5
Odpadne izrabljene akumulatorske
baterije (velja za države EU in
druge evropske države s sistemom
zbiranja ločenih odpadkov)
Z baterijami označenimi s tem simbolom ne
ravnamo kot z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. S tem ko izdelek pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za okolje
in naše zdravje, ki bi ga povzročilo
nepravilna odstranitev tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili
naravne vire. Pri izdelkih, kjer je zaradi
varnosti, delovanja ali ohranjanja podatkov
potreben stalen stik z vgrajeno baterijo, se
pri zamenjavi posvetujte s pooblaščenim in
primerno usposobljenim osebjem.
Pri vse drugih baterijah si preberite
poglavje o zamenjavi baterije, da boste to
opravili na ustrezen način. Baterijo oddajte
na posebnem zbirnem mestu, kjer se potem
preda v ustrezno reciklažo. O podrobnostih
glede recikliranja tega izdelka lahko
povprašate na upravni enoti ali v trgovini,
kjer ste izdelek kupili.
6
Kazalo
Opombe o uporabi fotoaparata ........................................... 9
Priprava fotoaparata
Preverjanje priložene opreme ........................................... 12
Opis delov......................................................................... 13
Polnjenje akumulatorske baterije ..................................... 19
Vstavljanje akumulatorske baterije/spominske kartice
(ni priložena) ............................................................... 21
Nameščanje objektiva....................................................... 24
Vklop fotoaparata in nastavitev ure.................................. 27
Pred snemanjem ............................................................... 29
Nastavitev iskala v skladu z vašo dioptrijo ................. 29
Pravilno držanje fotoaparata ....................................... 29
Snemanje in predvajanje slik
Snemanje slik ................................................................... 30
Snemanje filmov............................................................... 32
Predvajanje slik ................................................................ 33
Brisanje slik (Delete)........................................................ 34
Snemanje slik v skladu z objektom
Nastavitev kota LCD zaslona ........................................... 35
Snemanje z različnimi snemalnimi načini........................ 36
......................................................................... 37
Scene Selection .................................................. 38
Sweep Panorama/
3D Sweep Panorama ....... 39
Continuous Advance Priority AE ......................... 40
Uporaba snemalnih funkcij
Uporaba bliskavice ........................................................... 41
Izboljšava svetlosti slike................................................... 43
Izbira načina snemanja ........................................ 45
Sprememba prikaza informacij o snemanju (DISP)......... 46
Nastavitev velikosti slike.................................................. 47
Velikost slike............................................................... 47
Panorama: Velikost ..................................................... 47
7
Uporaba predvajalnih funkcij
Povečevanje slik ............................................................... 49
Preklop na prikaz seznama slik ........................................ 50
Prikaz posnetkov na TV zaslonu ...................................... 51
Seznam funkcij
Funkcije, ki jih lahko upravljate s tipkami/stikalom ....... 52
Izbira funkcij s tipko Fn (Function).................................. 53
Funkcije, ki jih lahko izberete s tipko Fn (Function) ....... 54
Funkcije, izbrane s tipko MENU...................................... 56
Uporaba funkcije vodiča na fotoaparatu .......................... 63
Notranji vodič (In-Camera Guide) .............................. 63
Nasveti za snemanje .................................................... 63
Prikaz posnetkov na osebnem računalniku
Uporaba računalnika......................................................... 65
Uporaba programske opreme ........................................... 67
Izbira načina za ustvarjanje diska s filmi ......................... 71
Drugo
Seznam simbolov na zaslonu............................................ 73
Funkcije, ki so na voljo za posamezne načine
snemanja...................................................................... 76
Razpoložljivi načini bliskavice......................................... 77
Podrobnejše spoznavanje fotoaparata (α Handbook) ....... 78
Preverjanje števila slik, ki jih lahko posnamete/časa za
snemanje ..................................................................... 79
Tehnične lastnosti............................................................. 83
Abecedno kazalo ...................................................................................... 91
8
Preparing the camera
Opombe o uporabi fotoaparata
Postopek snemanja
Povračilo za posneto vsebino
• Fotoaparat ima dva načina snemanja:
način 'LCD monitor', v katerem se
uporablja LCD zaslon in način
'Viewfinder', v katerem se uporablja
iskalo.
• Posneta slika utegne biti drugačna od
slike, ki ste jo videli pred snemanjem.
Za vsebino ni možno denarno ali drugačno
povračilo, če snemanje ali predvajanje ni
možno zaradi napake v delovanju kamere
ali nosilca podatkov.
Opombe o funkcijah, ki jih nudi
fotoaparat
• Če želite preveriti ali je naprava
združljiva s formatom 1080 60i ali 1080
50i, poglejte oznako na spodnji strani
fotoaparata:
Naprava, združljiva s formatom 1080
60i: 60i
Naprava, združljiva s formatom 1080
50i: 50i
• Fotoaparat je združljiv s filmi formata
1080 60p in 50p. Za razliko od
standardnih načinov snemanja, ki
snemajo v prepletenem načinu, ta
fotoaparat snema v progresivnem načinu.
To poveča ločljivost in nudi
enakomernejše, bolj realne slike.
• Med gledanjem 3D slik na zaslonu,
združljivem s formatom 3D, utegnete
občutiti nelagodje, na primer, pritisk v
očeh, slabost ali utrujenost. Priporočamo
vam, da med gledanjem 3D slik redno
delate premore. Pogostost potrebnih
premorov je odvisna od posameznika. Če
občutite slabost, prenehajte z gledanjem
3D slik in se po potrebi posvetujte z
zdravnikom. Upoštevajte tudi navodila za
uporabo priključene naprave ali
programa, ki ga uporabljate s
fotoaparatom. Vid otroka je še posebej
občutljiv (še posebej otroka, mlajšega od
6 let). Preden jim dovolite gledati 3D
slike, se posvetujte s strokovnjakom, na
primer s pediatrom ali okulistom.
Poskrbite za to, da bodo otroci upoštevali
zgornja opozorila.
Priporočilo rezervne kopije
Da se izognete morebitni izgubi podatkov,
zmeraj posnemite podatke na drug nosilec
podatkov.
Opombe o LCD zaslonu in
objektivu
• Pri izdelavi LCD zaslona je uporabljena
izjemno visoko natančna tehnologija in
tako je več kot 99,99% točk uporabnih za
učinkovito uporabo. Kljub temu pa je
možen pojav majhnih črnih in/ali svetlih
točk (bele, rdeče, modre ali zelene), ki se
vedno pojavijo na zaslonu. Te točke so
normalen pojav v proizvodnem postopku
in na nikakršen način ne vplivajo na
podobe.
• Ne držite fotoaparata za LCD zaslon.
• Fotoaparata ne izpostavljajte neposredni
sončni svetlobi. Če usmerite svetlobo na
bližnji predmet, lahko povzročite vžig.
Če morate postaviti fotoaparat
neposredno na sončno svetlobo,
namestite zaščitni pokrov na objektiv.
• Na hrbtni strani in okoli vrtljive osi tečaja
za LCD zaslon se nahaja magnet. Ne
približujte magnetnih predmetov LCD
zaslonu, na primer disket, kreditnih
kartic, itd.
• V mrzlem okolju je možno, da slike
puščajo sledi na LCD zaslonu. To ni
napaka v delovanju. Pri vklopu kamere v
mrzlem okolju se LCD zaslon lahko
trenutno zatemni. Ko se fotoaparat
ogreje, bo zaslon deloval normalno.
9
Opombe o uporabi fotoaparata
Opombe o dolgotrajnejšem
snemanju
• Če snemate dlje časa, se temperatura
fotoaparata poviša. Če preseže določeno
stopnjo, se na zaslonu prikaže oznaka
in fotoaparat se samodejno izklopi. V tem
primeru pustite fotoaparat najmanj 10
minut pri miru, da se temperatura v
notranjosti fotoaparata spusti na varno
stopnjo.
• Pri visokih temperaturah okolice se tudi
temperatura fotoaparata hitro dvigne.
• Če se temperatura fotoaparata dvigne, bo
kakovost slike slabša. Priporočamo vam,
da pred nadaljnjim snemanjem počakate,
da se temperatura spusti.
• Površina fotoaparata utegne postati
vroča. To ne pomeni okvare.
Opombe o uvažanju filmov
AVCHD View* v računalnik
Za uvažanje filmov AVCHD View v
računalnik (velja za računalnike Windows)
uporabite program "PMB" na priloženem
disku CD-ROM.
* "Filmi AVCHD View" so filmi, posneti v
načinu [AVCHD 60i/60p] / [AVCHD
50i/50p] pod [File Format].
Opombe o predvajanju filmov na
drugih napravah
• Fotoaparat uporablja MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile za AVCHD format
snemanja. Filmov, posnetih s tem
fotoaparatom v formatu AVCHD, ni
mogoče predvajati na naslednjih
napravah:
–na drugih napravah, združljivih s
formatom AVCHD, ki ne podpirajo
'High Profile',
–na napravah, ki niso združljive s
formatom AVCHD.
Fotoaparat uporablja tudi MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile za MP4 format
snemanja.
Zato je filme, posnete s tem foroaparatom
v formatu MP4 mogoče predvajati samo
na napravah, združljivih s formatom
MPEG-4 AVC/H.264.
• Diske, posnete v HD kakovosti (visoka
razločljivost), lahko predvajate samo na
10
napravah, združljivih s formatom
AVCHD. DVD predvajalniki in
snemalniki ne predvajajo diskov s HD
kakovostjo slike, ker niso združljivi s
formatom AVCHD. Poleg tega diska s
HD kakovostjo slike morda ne bo
mogoče izvleči iz DVD predvajalnika in
snemalnika.
• Filme 1080 60p/50p lahko predvajate
samo na združljivih napravah.
Naprave, združljive s funkcijo GPS
(samo SLT-A55V)
• Ime fotoaparata vam pove ali fotoaparat
podpira funkcijo GPS:
Združljiv s funkcijo GPS: SLT-A65V
Ni združljiv s funkcijo GPS: SLT-A65
• Uporabljajte GPS v skladu s predpisi
držav in področij, kjer fotoaparat
uporabljate.
• Če ne želite snemati informacij o lokaciji,
nastavite [GPS On/Off] na [Off] (stran
61).
• V avionu vedno izključite fotoaparat.
Opozorilo o avtorskih pravicah
Televizijski programi, filmi, videokasete in
druge vsebine so lahko zaščitene z
avtorskimi pravicami. Nepooblaščeno
snemanje takšnih vsebin je lahko v
nasprotju z določbami zakona o avtorskih
pravicah.
Slike uporabljene v teh navodilih
Fotografije uporabljene kot primeri slik v
tem priročniku so ponatisnjene podobe in
niso dejanske slike posnete s to kamero.
Tehnični podatki, navedeni v tem
priročniku
Podatki o delovanju in tehnični podatki so
določeni v naslednjih pogojih (razen, če ni
drugače navedeno): pri običajni ambientni
temperaturi 25ºC in pri uporabi baterije, ki
ste jo polnili še približno eno uro po
izklopu luči CHARGE.
Opombe o uporabi fotoaparata
Ime modela
V tem priročniku je navedenih več
modelov, katerim so priložene različni
objektivi.
Ime modela je odvisen od priloženega
objektiva. Pazpoložljivost objektivov je
odvisna od države/regije.
Ime modela
Objektiv
SLT-A65/A65V –
SLT-A65K/
A65VK
DT18-55mm
SLT-A65Y/
A65VY
DT18-55mm in
DT55-200mm
11
Priprava fotoaparata
Preverjanje priložene opreme
Najprej preverite ime modela vašega fotoaparata (stran 11). Dodatna
oprema je odvisna od modela.
Številka v oklepajih pomeni število kosov.
Običajna dodatna oprema
• Fotoaparat (1)
• Polnilnik baterije BC-VM10 (1)
• Napajalni kabel (1)
• Akumulatorska baterija NPFM500H (1)
• Zaščitni pokrov na ohišju (1)
(pritrjen na fotoaparat)
• Okular (1) (Pritrjen na
fotoaparat)
• CD-ROM
– Programska oprema za α
fotoaparat
– Priročnik "α Handbook"
• Navodila za uporabo (ta
navodila) (1)
SLT-A65K/A65VK
• USB kabel (1)
• DT18-55mm zoom objektiv/
sprednji pokrovček objektiva (1)/
Pokrovček (1)
SLT-A65Y/A65VY
• Naramni trak (1)
12
• DT18-55mm zoom objektiv/
pokrovček za sprednji del
objektiva (1)/Pokrovček (1)
• DT55-200mm zoom objektiv/
sprednji pokrovček objektiva (1)/
zadnji pokrovček objektiva (1)/
obroč za objektiv (1)
Opis delov
Za podrobnosti o upravljanju si preberite navodila na straneh navedenih v
oklepajih.
Sprednja stran
Priprava fotoaparata
A Sprožilec (30)
K Mikrofon**
B Stikalo za vklop/izklop (27)
L Kolesce za izbiro načina (36)
C Nadzorno kolesce
M Tipka
D Senzor za daljinsko upravljanje
(45)
E Lučka samosprožilca (45)
F Kontakti objektiva*
G Zrcalo*
H Tipka 'Preview' (52)
I Bajonet
J Vgrajena bliskavica* (41)
(odprtje bliskavice)
(41, 52)
N Namestitveni indeks (24)
O Tipka za odstranitev objektiva
(25)
P Stikalo za izbiro načina ostrenja
* Teh delov se ne dotikajte
neposredno.
** Med snemanjem filma ne
prekrivajte tega dela. S tem bi
utegnili povzročiti šum ali nižjo
jakost zvoka.
13
Opis delov
Hrbtna stran
A Senzorja okularja
B Iskalo*
• Ko pogledate v iskalo, se iskalo
vklopi in ko se umaknete od
iskala, se zaslon vrne ne prikaz
na LCD zaslonu.
C Kolesce za nastavitev dioptrije
(29)
D LCD zaslon (73)
(Drive) (45, 52)/
(Picture Effect) (52)
I Nadzorni gumb (potrditev) (52)
/tipka AF/tipka za sledenje
objektu (52)
J Tipka
(In-Camera Guide)
(63)
Za predvajanje: Tipka
(brisanje) (34)
E Svetlobni senzor
K Tipka
F Okular
* Teh delov se ne dotikajte
neposredno.
G Za snemanje: Tipka Fn
(funkcija) (53, 54)
Za prikazovanje: Tipka
(vrtenje slike) (52)
H Nadzorni gumb
v/V/b/B/DISP (Display) (52)/
WB (White balance) (52)/
14
(predvajanje) (33)
Opis delov
Zgornja stran
Priprava fotoaparata
A Nastavek za dodatno opremo s
samodejnim zaklepom
B Tipka MENU (56)
Za prikazovanje:
out) (49)/Tipka
index) (50)
(Zoom
(Image
C Tipka MOVIE (32, 52)
D Tipka FINDER/LCD (52)
E Tipka
(osvetlitev) (43)
F Tipka ISO (52)
G
Oznaka položaja
slikovnega tipala
H Za snemanje: tipka
(Smart
teleconverter) (52)/Tipka Focus
Magnifier (52)
Za prikazovanje: Tipka
(Zoom in) (49)
I Za snemanje: Tipka AEL (AE
lock) (52)/ Tipka AV (Aperture
value) (52)
15
Opis delov
Stranski pogled / Spodnja stran
A Nosilni reži za naramni trak
• Pritrdite oba konca traku na
fotoaparat.
• Če priključite omrežni
napajalnik AC-PW10AM (ni
priložen) v fotoaparat, izklopite
fotoaparat, nato priključite
napajalnik v priključek DC IN
na fotoaparatu.
E Priključek za mikrofon
• Če priključite zunanji mikrofon,
se notranji samodejno izklopi.
Če je zunanji mikrofon vrste
'plug-in-power', se bo napajal
prek fotoaparata.
F HDMI priključek
G Priključek
B Priključek REMOTE
• Za priključitev daljinskega
upravljalnika RM-L1AM (ni
priložen), vstavite vtič
daljinskega upravljalnika v
priključek REMOTE. Kabel
daljinskega upravljalnika naj bo
obrnjen naprej.
C Zvočnik
D Priključek DC IN
16
(USB)
H Lučka "Access"
I Reža za spominsko kartico
J Pokrov spominsko kartico
K Reža za baterijo
Opis delov
L Pokrov ta baterijo
M Navoj za stativ
Priprava fotoaparata
• Uporabite stativ z dolžino
vijaka, ki je krajša od 5,5mm.
Pri stativih z navojem daljšim
od 5,5mm zanesljiva montaža
ni možna in obstaja tudi
možnost, da poškodujete
kamero.
17
Opis delov
Objektiv
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
(priložen modelu SLT-A65K/
A65VK/A65Y/A65VY)
A Obroč za ostrenje
B Zoom obroč
C Lestvica goriščne razdalje
D Indeks goriščne razdalje
E Priključki objektiva
F Stikalo za način ostrenja
G Oznaka namestitve
• DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM/DT
55-200mm F4-5.6 SAM sta
namenjena Sony fotoaparatom z
bajonetom A (modeli, opremljeni
s slikovnim tipalom velikosti
APS-C). Teh objektivov ne
morete uporabljati s fotoaparati
polnega formata 35 mm.
• Več o drugih objektivih si oglejte
v navodilih za uporabo,
priloženih objektivu.
18
DT 55-200mm F4-5.6 SAM
(priložen modelu SLT- A65Y/
A65VY)
Polnjenje akumulatorske baterije
Ko prvič uporabite fotoaparat, morate napolniti NP-FM500H
"InfoLITHIUM" akumulatorsko baterijo (priložena).
"InfoLITHIUM" akumulatorsko baterijo lahko polnite, čeprav je še niste
povsem izpraznili.
Lahko jo tudi uporabljate, ko še ni povsem napolnjena.
Vstavite baterijo v polnilec
za baterije.
Priprava fotoaparata
1
Vstavite jo tako, da se zaskoči.
2
Priključite polnilnik
baterije v stensko vtičnico.
Prižgana lučka: polnjenje je v teku
Lučka je ugasnjena: postopek polnjenja
je zaključen
Čas polnjenja
175 min
• Čas, ki je potreben za polnjenje
povsem prazne baterije pri
temperaturi 25°C.
• Ko je polnjenje končano, se lučka
CHARGE izklopi.
Lučka CHARGE
V stensko
vtičnico
19
Polnjenje akumulatorske baterije
Opombe
• Čas polnjenja je odvisen od preostale zmogljivosti baterije in od pogojev polnjenja.
• Priporočamo polnjenje baterije pri temperaturi okolice med 10 di 30°C. Izven tega
temperaturnega območja polnjenje morda ne bo učinkovito.
• Polnilnik baterije priključite na lahko dostopno vtičnico.
20
Vstavljanje napolnjene akumulatorske
baterije/spominske kartice (ni
priložena)
Premaknite vzvod za
odpiranje pokrova in
odprite pokrov.
2
Akumulatorsko baterijo
vstavite do konca in pri tem
pritiskajte na zapiralo z
vrhom baterije.
Priprava fotoaparata
1
Zapiralni vzvod
3
Zaprite pokrov.
4
Med premikanjem pokrova
za spominsko kartico
odprite pokrov.
21
Vstavljanje napolnjene akumulatorske baterije/spominske kartice (ni priložena)
5
Vstavite spominsko kartico.
• Vstavite spominsko kartico tako, da
je odrezani vogal kartice obrnjen kot
kaže slika.
Prepričajte se, da je odrezani vogal
kartice pravilno obrnjen.
6
Zaprite pokrov.
Odstranjevanje akumulatorske baterije
Zapiralni vzvod potisnite v smeri puščice.
Pazite, da vam akumulatorska baterija ne
pade na tla. Preden odstranite
akumulatorsko baterijo preverite, če je
naprava izklopljena.
Zapiralni vzvod
Odstranjevanje spominske kartice
Prepričajte se, da lučka 'Access' ne sveti, nato odprite pokrov in na kartico
enkrat pritisnite.
Preverjanje stanja baterije
Priložena akumulatorska baterija je litij-ionska baterija s funkcij za
izmenjevanje informacij, ki se nanašajo na pogoje upravljanja fotoaparata.
Preostali čas delovanja baterije se prikaže v skladu s pogoji, v katerih
uporabljate fotoaparata.
22
Vstavljanje napolnjene akumulatorske baterije/spominske kartice (ni priložena)
Stanje
baterije
"Battery
exhausted"
Visoko
Nizko
Snemanje slik ni
več možno.
Razpoložljive spominske kartice
Vrste spominskih kartic
V tem
priročniku
Fotografije Filmi
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG
Duo
SD memory card
SDHC memory card
SDXC memory card
(Mark2)
Memory Stick
PRO Duo
(Class 4 or faster)
(Class 4 or faster)
SD card
(Class 4 or faster)
• Kartice MultiMediaCard ni mogoče uporabljati.
Opomba
• Slik, posnetih na spominsko kartico SDXC, ni mogoče uvoziti v ali predvajati na
računalnikih in AV napravah, ki niso združljive s standardom exFAT. Pred
priključitvijo v fotoaparat se prepričajte, da je naprava združljiva s tem standardom.
Če priključite fotoaparat v nezdružljivo napravo, bo naprava morda zahtevala
formatiranje kartice. Tega ne storite, ker bi s tem izbrisali vse podatke na kartici.
(exFAT je sistem datotek, ki se uporablja za spominske kartice SDXC).
23
Priprava fotoaparata
S tem fotoaparatom so združljive naslednje spominske kartice. Za vse pa
delovanje ni zagotovljeno.
Nameščanje objektiva
1
Odstranite zaščitni pokrov
na ohišju in na zadnji strani
objektiva.
• Pri zamenjavi objektiva bodite
pozorni na to, da postopek izvedete v
čim krajšem času in na mestih, ki niso
izpostavljena prahu. S tem preprečite,
da bi v notranjost zašli prašni delci.
• Ko snemate, odstranite sprednji
pokrovček objektiva
2
Sprednji pokrovček objektiva
Pokrovček
ohišja
Pokrovček
Namestite objektiv in pri
tem pazite na poravnavo
oranžnih oznak na
objektivu in na ohišju.
Oranžni oznaki
3
Zavrtite objektiv v smeri
urinega kazalca, da se
zaskoči v končni položaj.
Opombe
• Ko nameščate objektiv, ne pritiskajte na tipko za odklop objektiva.
• Pri nameščanju objektiva ne ravnajte na silo z opremo.
• E-mount objektivi s tem fotoaparatom niso združljivi.
• Če uporabljate objektiv s priključkom za stojalo, ga pritrdite na stojalo, da bo
objektiv v ravnotežju.
• Ko nosite fotoaparat z nameščenim objektivom, pazite, da držite za fotoaparat in za
objektiv.
24
Nameščanje objektiva
• Med zoomiranjem ali ostrenjem ne držite za izstopajoči del objektiva.
Odstranitev objektiva
1
Tipka za odstranitev objektiva
Na sprednji in zadnji del
objektiva ter na fotoaparat
namestite zaščitni
pokrovček.
• Preden namestite zaščitni pokrovček,
odstranite morebitne prašne delce na
pokrovčku.
• Priboru DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
Lens Kit zadnji pokrovček objektiva
ni priložen. Če objektiv shranite
ločeno od fotoaparata, kupite zadnji
pokrovček objektiva ALC-R55.
Pritrditev obroča na objektiv
Priporočamo uporabo obroča za objektiv,
da zmanjšate bleščanje in zagotovite
maksimalno kakovost slike.
Namestite obroč na konec objektiva in ga
zavrtite v smeri urinega kazalca.
Opombe
• Obroč ni priložen priboru DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM. Uporabite lahko ALCSH108 (ni priložen).
25
Priprava fotoaparata
2
Do konca pritisnite tipko za
odklop objektiva in zavrtite
objektiv v nasprotni smeri
urinega kazalca, dokler se
ne ustavi.
Nameščanje objektiva
• Ko želite uporabiti vgrajeno bliskavico, ne pozabite odstraniti obroča, da ne bi oviral
luči.
• Med hranjenjem objektiva, obroč obrnite in ga namestite na objektiv v obratni smeri.
Opomba glede menjave objektiva
Če v notranjost zaidejo prašni ali drugi majhni delci in pristanejo na
površini slikovnega tipala (del fotoaparata, ki ima isto funkcijo kot film), je
to lahko vidno na sliki glede na okolje snemanja.
Fotoaparat je opremljen s protiprašno funkcijo, s katero preprečite
nabiranje prahu na slikovnem senzorju. Kljub temu se izogibajte menjavi
objektivov v prašnem okolju ko nameščate/odklapljate objektiv.
26
Vklop fotoaparata in nastavitev ure
Ko prvič vklopite fotoaparat, se prikaže zaslon za nastavitev datuma/ure.
1
Vklopite fotoaparat, tako
da stikalo nastavite na ON.
Priprava fotoaparata
Prikaže se zaslon za nastavitev datuma
in ure.
• Za izklop fotoaparata izberite
nastavitev OFF.
2
Prepričajte se, da je na
LCD zaslonu izbrana
možnost [Enter], nato
pritisnite na sredino
nadzorne tipke.
3
S puščicama b/B na nadzorni tipki izberite svoje
področje, nato pritisnite na sredino nadzorne tipke.
4
S puščicama b/B izberite
posamezno postavko in
nato s puščicama v/V
nastavite številčno
vrednost.
[Daylight Svg.:]: vklop ali izklop
nastavitve poletnega časa.
[Date Format:]: izbira formata za
prikaz datuma.
• Polnoč je označena z 12:00 AM,
poldne pa z 12:00 PM.
27
Vklop fotoaparata in nastavitev ure
5
Ponavljajte korak 4 za nastavitev ostalih postavk,
nato pritisnite na sredino nadzorne tipke.
6
Prepričajte se, da je izbrana možnost [Enter], nato
pritisnite na sredino nadzorne tipke.
Za preklic postopka nastavitve datuma/časa
Pritisnite tipko MENU.
Ponovna nastavitev datuma/ure
Ko prvič vklopite fotoaparat, se samodejno prikaže zaslon za nastavitev
datuma/ure. Naslednjič nastavite datum in uro v meniju.
Tipka MENU t
1 t [Date/Time Setup]
Ponovna nastavitev področja
Nastavite lahko področje uporabe fotoaparata. To vam omogoča nastavitev
področja, kadar ste v tujini.
Tipka MENU t
1 t [Area Setting]
Ohranjanje nastavitve datuma in ure
Fotoaparat ima notranjo baterijo za ohranjanje nastavitve datuma in ure, ne
glede na to ali je fotoaparat vklopljen ali izklopljen ali če je baterija
vstavljena ali ne.
28
Pred snemanjem
Nastavitev ostrine iskala (nastavitev dioptrije)
Priprava fotoaparata
Gumb za nastavitev dioptrije
nastavite tako, da boste
indikatorje v iskalu videli
povsem jasno.
Opomba
• Nastavka za nastavitev dioptrije s tem fotoaparatom ni mogoče uporabiti.
Pravilno držanje fotoaparata
Stabilizirajte zgornji del telesa in zavzemite držo, pri
kateri se fotoaparat ne premika.
Pri uporabi LCD zaslona
Pri uporabi iskala
Pri uporabi iskala (navpični
položaj)
Točka 1
Z eno roko držite držalo na fotoaparatu, z drugo podpirate objektiv.
Točka 2
Z nogami se trdno postavite na tla, noge naj ne presegajo širine ramen.
Točka 3
Komolce premaknite malenkost proti telesu. Pri snemanju v klečečem
položaju umirite zgornji del telesa tako, da se s komolcem naslonite na
koleno.
29
Snemanje in predvajanje slik
Snemanje slik
"AUTO" način vam omogoča preprosto snemanje kateregakoli motiva pri
kakršnihkoli pogojih, ker fotoaparat sam izvede ustrezne ocene položaja, da
prilagodi nastavitve.
Izberite način
, ko snemate na mestu, kjer je uporaba bliskavice
omejena.
1
Kolesce za izbiro načina
prestavite na
ali
(Izklop bliskavice).
or
2
Držite fotoaparat in poglejte v LCD zaslon ali iskalo.
3
Usmerite fotoaparat tako,
da se želen motiv nahaja v
območju ostrenja.
• Če začne utripati indikator
(opozorilo o tresenju kamere), mirno
držite fotoaparat in previdno
posnemite sliko ali pa za to uporabite
stativ.
4
30
Če uporabljate zoom
objektiv, zavrtite obroč za
povečavo in se odločite za
posnetek.
Indikator
(Opozorilo o tresenju
kamere)
AF področje
Obroč za zoomiranje
Snemanje slik
5
Sprožilec pritisnite do
polovice, da se motiv izostri.
Ko je izostritev potrjena, se indikator
ostrenja z ali
(Focus indicator)
osvetli.
Snemanje in predvajanje slik
Indikator ostrenja
6
Sprožilec pritisnite do
konca, da posnamete sliko.
31
Snemanje filmov
1
Za pričetek snemanja
pritisnite tipko MOVIE.
Tipka MOVIE
• Snemanje filma lahko začnete iz
kateregakoli načina osvetlitve.
• Ostrina in osvetlitev se prilagodita
samodejno. Če želite nastaviti
določene vrednosti, nastavite izbirnik
načina na
(Movie) (stran 36).
• Če je fotoaparat v načinu samodejne
ostritve, bo fotoaparat še naprej
nastavljal ostrino.
2
Za prekinitev snemanja ponovno pritisnite tipko
MOVIE.
Opombe
• Me snemanjem filma se utegne posneti zvok delovanja fotoaparata in objektiva. To
lahko preprečite tako, da nastavite [Audio Recording] na [Off] (stran 57).
• Čas neprekinjenega snemanja filma je lahko krajši, kar je odvisno od temperature
okolja in od stanja fotoaparata. Glej poglavje "Opombe o neprekinjenem snemanju
filmov".
• Če se prikaže oznaka
, pomeni, da je temperatura fotoaparata previsoka. Izklopite
fotoaparat in pustite, da se ohladi.
32
Predvajanje slik
1
Pritisnite tipko
.
Tipka
2
Tipka MENU t
želeni način.
1 t [View Mode] t Izberite
3
S puščicama b/B na nadzorni tipki izberite sliko.
• Za predvajanje filmov pritisnite na sredino nadzorne tipke.
Med predvajanjem filma
Delovanje nadzorne tipke / nadzornega
gumba
Začasna ustavitev / nadaljevanje
z
Hitro pomikanje naprej
B
Hitro pomikanje nazaj
b
Počasno pomikanje naprej
Zavrtite nadzorni gumb v desno med
začasno ustavitvijo.
Počasno pomikanje nazaj
Zavrtite nadzorni gumb v levo med
začasno ustavitvijo.
• Film se predvaja po posameznih slikah.
Nastavitev glasnosti zvoka
V t v/V
Prikaz informacij
v
Opomba
• Filmov, posnetih z drugimi napravami, na tem fotoaparatu ni mogoče predvajati.
33
Snemanje in predvajanje slik
• Za predvajanje slik izberite [Folder View(Still)] in za predvajanje filmov
izberite [Folder View(MP4)] ali [AVCHD View] glede na format
datoteke.
Izbris slik (Delete)
Ko sliko enkrat izbrišete, je ni več možno povrniti. Predhodno preverite, če
res želite izbrisati sliko.
Opomba
• Izbris zaščitenih slik ni možen.
Izbris trenutno prikazane slike
1
Prikažite sliko, ki jo želite
izbrisati, in pritisnite tipko
.
Tipka
2
34
S pritiskom na v na nadzorni tipki izberite možnost
[Delete] in pritisnite sredino izbirnika.
Snemanje slik v skladu z objektom
Nastavitev kota LCD zaslona
Nastavitev LCD zaslona v položaj,
ki omogoča boljši pogled
• LCD zaslon lahko nagnete za 180
stopinj.
• LCD zaslon lahko zavrtite v levo za
270 stopinj iz položaja, v katerem je
obrnjen naprej.
• Če LCD zaslona ne uporabljate, vam
priporočamo, da ga zaprete tako, da je
zaslon obrnjen proti fotoaparatu.
Snemanje slik v skladu z objektom
Opomba
• Če je LCD zaslon odprt, senzor za oko morda
ne bo deloval v pogojih, kjer snemate iz
nizkega položaja. Če pogledate v iskalo in se
zaslon sam ne izklopi, pritisnite na tipko
FINDER/LCD.
35
Snemanje z različnimi snemalnimi
načini
Nastavite izbirnik načina na želeni
način.
Fotoaparat nudi naslednje snemalne načine:
(AUTO)/
(Flash Off)
Način "AUTO" vam omogoča enostavno snemanje objekta
pod vsakršnimi pogoji, ker fotoaparat ustrezno oceni pogoje
in izbere nastavitve. Če želite snemati brez bliskavice,
izberite "Flash Off".
(Auto+)
Fotoaparat prepozna in oceni snemalne pogoje in samodejno
izbere ustrezne nastavitve. Fotoaparat shrani eno ustrezno
sliko, tako da po potrebi združi ali loči slike.
(Scene
Selection)
Če izberete ustrezen način za objekt ali za snemalne pogoje,
boste lahko sliko posneli z nastavitvijo, ki najbolj ustreza
temu objektu.
(Sweep
Panorama)
Omogoča snemanje panoramskih slik.
(3D Sweep
Panorama)
Omogoča snemanje 3D panoramskih slik, katere lahko
predvajate na televizorju, združljivem s formatom 3D.
(Cont. Priority
Fotoaparat snema slike vse dokler pritiskate na sprožilec.
Fotoaparat posname največ 10 slik na sekundo.
(Movie)
Omogoča snemanje filmov z ročno nastavitvijo osvetlitve
(hitrosti zaklopa in vrednosti zaslonke).
AE)
(Program Auto)
Omogoča snemanje s samodejno nastavitvijo osvetlitve (tako
hitrosti zaklopa kot vrednosti zaslonke). Ostale nastavitve
lahko izberete ročno.
(Aperture
Priority)
Omogoča snemanje po ročni nastavitvi vrednosti zaslonke s
pomočjo nadzornega gumba.
(Shutter
Priority)
Omogoča snemanje po ročni nastavitvi hitrosti zaklopa s
pomočjo nadzornega gumba.
36
Snemanje z različnimi snemalnimi načini
(Manual
Exposure)
Omogoča snemanje po ročni nastavitvi osvetlitve (tako
hitrosti zaklopa kot vrednosti zaslonke) s pomočjo
nadzornega gumba.
1 Nastavite izbirnik načina na
(Auto+).
2 Usmerite fotoaparat proti
Prepoznana oznaka načina
kadra
objektu.
Funkcija snemanja
Število slik, ki jih lahko posnamete
3 Nastavite ostrino in posnemite objekt.
Kader, ki ga fotoaparat prepozna
(Night Scene)
(Hand-held Twilight)
(Landscape)
(Backlight Portrait)
(Portrait)
(Tripod Night Scene)
(Backlight)
(Macro)
(Night Portrait)
(Spotlight)
(Low Brightness)
(Baby)
Funkcije snemanja
Cont. Shooting (45)
Slow Sync. (41)
Auto HDR (54)
Daylight Sync.
Slow Shutter
Hand-held Twilight (38)
37
Snemanje slik v skladu z objektom
Ko fotoaparat prepozna in se prilagodi
pogojem snemanja, se prikažejo
naslednje informacije: prepoznana
oznaka načina kadra, ustrezna funkcija
snemanja, število slik, ki jih lahko
posnamete.
Snemanje z različnimi snemalnimi načini
Scene Selection
1 Nastavite izbirnik načina na
(Scene Selection).
2 Pritisnite na sredino nadzorne tipke.
3 S puščicama v/V izberite želeni način, nato pritisnite na
sredino nadzorne tipke.
• Za spremembo kadra pritisnite na tipko Fn in izberite drug kader.
4 Nastavite ostrino in posnemite objekt.
(Portrait)
Posnamete lahko sliko z izostrenim objektom in zamegljenim
ozadjem. Koža izgleda mehka.
(Sports Action)
Posnamete lahko premikajoč se objekt z visoko hitrostjo
zaklopa, tako da objekt izgleda kot bi miroval. Medtem ko
pritiskate na sprožilec, fotoaparat zaporedoma posname nekaj
slik.
(Macro)
Snemate lahko objekte od blizu, na primer rože, hrano, itd.
(Landscape)
Posnamete lahko celotno pokrajino, ostro in z živimi
barvami.
(Sunset)
(Night Scene)
(Hand-held
Twilight)
(Night Portrait)
38
Posnamete lahko čudovite barve sončnega vzhoda ali zahoda.
Snemate lahko nočne kadre z razdalje, ne da bi izgubili
vzdušje teme.
Snemate lahko kadre z manj šuma in motnosti in to brez
stojala. Fotoaparat posname zaporedje slik in fotoaparat
uporabi procesiranje slike za zmanjševanje motnosti objekta,
tresenja fotoaparata in šuma.
Posnamete lahko portrete v nočnih kadrih.
Snemanje z različnimi snemalnimi načini
Sweep Panorama/
3D Sweep Panorama
1 Nastavite izbirnik načina na
(Sweep Panorama)/
(3D
Sweep Panorama).
2 Pritisnite na sredino nadzorne tipke.
3 Usmerite fotoaparat na rob
objekta, nato s pritiskom na
sprožilec do polovice nastavite
ostrino.
Snemanje slik v skladu z objektom
Ta del se ne posname.
4 Pritisnite na sprožilec do konca.
5 Zavrtite fotoaparat do konca in
sledite navodilom na zaslonu.
Merilni trak
39
Snemanje z različnimi snemalnimi načini
Continuous Advance Priority AE
1 Nastavite izbirnik načina na
(Cont. Priority AE).
2 Nastavite ostrino in posnemite objekt.
• Fotoaparat snema zaporedne slike, medtem ko do konca pritiskate na
sprožilec.
• Fotoaparat zaporedoma posname največ 10 slik na sekundo.
40
Uporaba snemalnih funkcij
Uporaba bliskavice
V temnih prostorih vam uporaba bliskavice omogoča, da se motiv posname
primerno osvetljen in tudi pomaga pri preprečevanju tresenja fotoaparata.
Pri snemanju proti soncu, lahko z bliskavico posnamete svetlo sliko motiva
osvetljenega iz ozadja.
1 Tipka Fn t
(Flash Mode) t Izberite želeno nastavitev
• Več o načinih bliskavice, ki so na voljo za posamezne načine snemanja, si
oglejte na strani 77.
2 Pritisnite na tipko
.
Tipka
3
Uporaba snemalnih funkcij
Bliskavica se odpre.
• V načinih AUTO, AUTO+ in Scene
Selection se bliskavica samodejno
odpre, če količina svetlobe ni zadostna
ali če je objekt osvetljen od zadaj.
Vgrajena bliskavica se ne odpre, tudi če
pritisnete na tipko .
Ko se zaključi postopek
polnjenja bliskavice, posnemite
sliko.
Utripa: Bliskavica se polni. Ko
indikator utripa, ni možno sprostiti
zaklop.
Osvetljen: Bliskavica se je napolnila
in je pripravljena, da se sproži.
• Če v načinu samodejnega ostrenja
pritisnete sprožilec do polovice in so
slabi svetlobni pogoji, se lahko sproži
bliskavica, da se motiv lažje izostri (AF
osvetljevalec).
Indikator
(polnjenje bliskavice)
41
Uporaba bliskavice
(Flash Off)
Bliskavica se ne sproži, kljub temu, da se odpre.
• Te postavke ni mogoče izbrati, če je izbirnik načina
nastavljen na P, A, S, ali M. Bliskavica pa se ne bo
sprožila, če je ne izvlečete.
(Autoflash)
Bliskavica se sproži pri slabših svetlobnih pogojih ali proti
svetlobi.
(Fill-flash)
Bliskavica se sproži, če je vgrajena bliskavica odprta.
Snemanje s počasno sinhronizacijo vam omogoča posnetke z
jasnimi slikami tako motiva kot ozadja z upočasnitvijo
hitrosti zaklopa.
(Rear Sync.)
Bliskavica se sproži tik pred zaključkom osvetlitve, vsakič ko
pritisnete na sprožilec.
(Wireless)
42
Bliskavica se sproži pri vsakem posnetku.
(Slow Sync.)
Sproži zunanjo bliskavico (ni priložena), ki ni pritrjena na
fotoaparat (snemanje z brezžično bliskavico).
Nastavitev svetlosti slike
Osvetlitev se samodejno nastavi pri vseh načinih snemanja razen pri načinu
M (Samodejna osvetlitev AE).
Glede na vrednost osvetlitve, ki se pridobi s samodejno osvetlitvijo, lahko
izvedete kompenzacijo osvetlitve. Celotno sliko lahko posvetlite s
premikom na + stran ali pa potemnite s premikom na - stran (kompenzacija
osvetlitve).
1 Pritisnite
.
LCD zaslon
spremenite osvetlitev.
Proti + (nad): Osvetli sliko
Proti - (pod): Potemni sliko
• Če uporabljate iskalo, preverite
osvetlitev s pomočjo lestvice EV.
Kompenzacija osvetlitve
Iskalo
Standardna osvetlitev
3 Izostrite sliko in naredite posnetek.
Tehnike snemanja
• Preverite posneto sliko in nastavite stopnjo kompenzacije.
• S stopnjevanim snemanjem lahko posnamete serijo slik, kjer je osvetlitev
premaknjena na negativno in pozitivno stran (stran 45).
43
Uporaba snemalnih funkcij
2 Z nadzornim kolescem
Tipka
Nastavitev svetlosti slike
Opomba
• Te postavke ni mogoče nastaviti, če je način osvetlitve nastavljen na AUTO,
AUTO+ ali Scene Selection.
44
Izbira načina snemanja
Uporabite lahko način snemanja, ki vam najbolj ustreza, na primer,
snemanje posameznih slik, zaporedno snemanje ali snemanje večih slik
naenkrat.
na nadzorni tipki t
Izberite želeni način
(Single
Shooting)
Ta način je primeren za običajno snemanje.
(Cont. Shooting) Fotoaparat neprekinjeno snema slike.
(Bracket:
10-sekundni samosprožilec je primeren, kadar se želi fotograf
vključiti v fotografijo. 2-sekundni samosprožilec pa je
primeren za zmanjševanje tresenja fotoaparata.
Posnamete lahko 3 slike z različno stopnjo osvetlitve.
Cont.)
(Single
Bracket)
(WB
bracket)
(Remote Cdr.)
Posnamete lahko določeno število slik, vsako z drugo stopnjo
osvetlitve.
Na osnovi izbranega razmerja beline in temperature barve/
barvnega filtra, se posnamejo 3 slike s premaknjenim
razmerjem beline.
Snemate lahko s pomočjo tipk SHUTTER in 2SEC (sprožilec
se sproži po 2 sekundah) na brezžičnem daljinskem
upravljalniku RMT-DSLR1 (ni priložen).
45
Uporaba snemalnih funkcij
(Self-timer)
Sprememba prikaza informacij o
snemanju (DISP)
Z vsakim pritiskom na tipko DISP, se
zaslon z informacijami o snemanju
spremeni na naslednji način. Prikaz v
iskalu lahko preklopite ločeno od prikaza
na LCD zaslonu.
Grafični prikaz
Prikaz vseh
informacij
Informacije se ne
prikažejo
Stopnja
Obseg digitalne izravnave
Grafični prikaz
Grafični prikaz prikaže hitrost zaklopa in
vrednost zaslonke v obliki grafov in jasno
prikaže delovanje osvetlitve. Kazalci na
indikatorju hitrosti zaklopa in indikatorju
zaslonke prikazujejo trenutno vrednost.
Ko nastavite osvetlitev, smer kazalcev
sledi nastavljeni vrednosti.
Vrednost zaslonke
Hitrost zaklopa
46
Nastavitev velikosti slike
Velikost slike
Tipka MENU t
velikost
1 t [Image Size] t Izberite želeno
[Aspect Ratio]: [3:2]
Velikost slike
Navodila za uporabo
L:24M
6000 × 4000 slikovnih točk
Za snemanje z najvišjo
kakovostjo slike
M:12M
4240 × 2832 slikovnih točk
Za tiskanje v velikosti vse do A3+
S:6.0M
3008 × 2000 slikovnih točk
Za tiskanje v velikosti A5
[Aspect Ratio]: [16:9]
Navodila za uporabo
L:20M
6000 × 3376 slikovnih točk
M:10M
4240 × 2400 slikovnih točk
S:5.1M
3008 × 1688 slikovnih točk
Za gledanje HD TV-ja.
Opomba
• Če za [Quality] izberete možnost RAW, potem velikost slike RAW ustreza L. Ta
velikost se ne prikaže na zaslonu.
Panorama: Velikost
Velikost za panoramsko sliko lahko nastavite. Velikost je odvisna od
nastavitev smeri snemanja (stran 56).
Tipka MENU t
1 t [Panorama: Size] ali [3D Pan.:
Image Size] t Izberite želeno velikost
[Panorama: Size]
Standard
[Panorama: Direction] je nastavljen na [Up] [Down]: 3872 × 2160
[Panorama: Direction] je nastavljen na [Right] [Left]: 8192 × 1856
Wide
[Panorama: Direction] je nastavljen na [Up] [Down]: 5536 × 2160
[Panorama: Direction] je nastavljen na [Right] [Left]: 12416 × 1856
47
Uporaba snemalnih funkcij
Velikost slike
Nastavitev velikosti slike
[3D Pan.: Image Size]
16:9
1920 × 1080
Standard
4912 × 1080
Wide
7152 × 1080
48
Uporaba predvajalnih funkcij
Povečevanje slik
Sliko lahko povečate in si jo podrobneje ogledate. Ta možnost je še posebej
priročna, kadar želite preveriti izostrenost posnete slike.
1 Na zaslonu prikažite sliko, ki jo
želite povečati in pritisnite tipko
.
Tipka
2 Sliko približajte ali oddaljite s tipko
ali
.
• Z obračanjem nadzornega gumba lahko slike menjate pri enaki povečavi.
Če snemate več slik z enako kompozicijo, lahko primerjate pogoje ostrenja.
3 S puščicami v/V/b/B na nadzorni tipki lahko izberete del
Uporaba predvajalnih funkcij
slike, ki ga želite povečati.
Preklic prikaza povečane slike
Pritisnite na sredino nadzorne tipke, da se prikaz slike vrne na običajen
pogled.
49
Preklop na prikaz seznama slik
Na zaslonu lahko prikažete lahko več slik hkrati.
Pritisnite na tipko
.
Prikaže se indeksni zaslon.
Tipka
Vrnitev na prikaz ene slike
Ko ste izbrali želeno sliko, pritisnite na sredino nadzorne tipke.
Prikaz želene mape
Na indeksnem zaslonu z nadzorno tipko
izberite levi merilni pas, nato s puščicama
v/V izberite želeno mapo. S tem boste
preklopili način predvajanja.
50
Prikaz slik na TV zaslonu
Za ogled slik na TV zaslonu, je potreben kabel HDMI (ni priložen) in HD
TV, opremljen s HDMI priključkom.
1 Izklopite tako fotoaparat kot
tudi TV sprejemnik in
priključite fotoaparat na TV
sprejemnik.
1 Na HDMI
priključek
HDMI kabel
(ni priložen)
2 Na
HDMI terminal
2 Vklopite TV sprejemnik in izberite vhodni način.
• Preberite si tudi navodila za uporabo TV sprejemnika.
Uporaba predvajalnih funkcij
3 Vklopite fotoaparat in pritisnite
tipko
.
Na TV zaslonu se prikažejo slike posnete
s fotoaparatom. S pritiskom izbirnika v
b/Bizberite želen posnetek.
• LCD zaslon na zadnji strani fotoaparata
se ne vklopi.
Nadzorna tipka
Tipka
51
Seznam funkcij
Funkcije, ki jih lahko upravljate s
tipkami/stikalom
S temi tipkami/stikalom lahko nastavite ali upravljate različne funkcije.
Več o tem, kje se te tipke/stikalo nahajajo, si oglejte v poglavju "Opis
delov" (stran 13).
Tipka
Če želite odpreti bliskavico.
Tipka
Kompenzacija osvetlitve.
Tipka ISO
Nastavitev ISO občutljivosti.
Tipka FINDER/LCD
Preklop prikaza med LCD zaslonom in iskalom.
Tipka MENU
Prikaz menija za nastavitev postavk.
Tipka MOVIE
Snemanje filmov.
Tipka AEL/Tipka AV /
Tipka
/Tipka
Nastavitev osvetlitve celotnega zaslona./ Nastavitev
vrednosti zaslonke./ Prikaz večih slik hkrati. /
Zmanjševanje slike, ki je bila med predvajanjem
povečana.
Tipka
/Tipka Focus
Magnifier/Tipka
Zoomiranje sredine slike./ Omogočanje preverjanja
ostrine s povečavo slike pred snemanjem./ Povečava
slike med predvajanjem slike.
Tipka Fn/Tipka
Priakaze nastavitvenega zaslona funkcije, ki ste jo
nastavili s tipko Fn./ Sliko obrne.
Nadzorna tipka
Nastavitev naslednjih funkcij: prikaz, razmerje beline,
način snemanja, slikovni učinek, samodejna ostritev.
Tipka
Tipka
Predvajanje slik.
/Tipka
Prikaz nasveta za snemanje ali notranjega vodiča. /
Izbris slike.
Stikalo za način ostritve
Preklop med samodejno in ročno ostritvijo.
Tipka za predogled
Preverjanje neizostrenosti ozadja.
52
Izbira funkcije s tipko Fn
Ta tipka se uporablja za nastavljanje in izvajanje funkcij, ki se pogosto
uporabljajo za snemanje.
1 Pritisnite tipko Fn.
2 S puščicami v/V/b/B na nadzorni tipki izberite želeno
postavko, nato pritisnite na sredino tipke z za potrditev.
Prikaže se nastavitveni zaslon.
3 S pomočjo vodiča izberite in
izvedite želeno funkcijo.
Nastavitev fotoaparata neposredno na zaslonu z informacijami o
snemanju
V koraku 2 obrnite nadzorni gumb in pri tem ne pritisnite na sredino z.
Fotoaparat lahko nastavite neposredno na zaslonu z informacijami o
snemanju.
53
Seznam funkcij
Vodič
Funkcije ki jih lahko izberete s tipko Fn
(Funkcija)
S tipko Fn lahko izberete naslednje funkcije:
Scene Selection
Izberete lahko ustrezni način med tovarniškimi nastavitvami
'Scene Selection', ki najbolj ustreza pogojem snemanja:
(Portrait/Sports Action/Macro/Landscape/Sunset/Night
Scene/Hand-held Twilight/Night Portrait)
Movie
Izberete lahko način osvetlitve, ki bo ustrezal objektu ali
učinku. (P/A/S/M).
Način 'Drive'
Nastavitev načina snemanja, na primer neprekinjeno
snemanje.
(Single Shooting/Cont. Shooting/Self-timer/Bracket: Cont./
Single Bracket/WB bracket/Remote Cdr.)
Način bliskavice
Nastavitev načina bliskavice.
(Flash Off/Autoflash/Fill-flash/Slow Sync./Rear Sync./
Wireless)
Način samodejnega Izbira načina ostritve v skladu z gibanjem objekta.
ostrenja (Autofocus (Single-shot AF/Automatic AF/Continuous AF)
mode)
AF območje (AF
area)
Izbira področja ostritve.
(Wide/Zone/Spot/Local)
Sledenje objektu
(Object Tracking)
Objekt ostane izostren, medtem ko mu sledite.
(On/Off)
Zaznavanje obrazov Samodejni zajem obrazov ljudi z najboljšo ostritvijo in
(Face Detection)
osvetlitvijo.
(On/On (Regist. Faces)/Off)
Smile Shutter
Fotoaparat posname sliko, ko zazna nasmeh.
(On/Off)
Občutljivost ISO
Nastavitev občutljivosti na svetlobo. Čim večja je številka,
tem hitrejši je zaklop.
(Multi Frame Noise Reduct./ISO AUTO to 16000)
Način merjenja
(Metering mode)
Izberite načina za merjenje svetlobe.
(Multi segment/Center weighted/Spot)
Kompenzacija
bliskavice
Nastavitev intenzivnosti svetlobe iz bliskavice.
(+2.0EV to –2.0EV)
54
Funkcije ki jih lahko izberete s tipko Fn (Funkcija)
Izravnava beline
(White balance)
Nastavitev barvnega tona slike.
(Auto WB/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/Fluor.:
Warm White/Fluor.: Cool White/Fluor.: Day White/Fluor.:
Daylight/Flash/Color Temp./Color Filter/Custom)
DRO/Auto HDR
Samodejna kompenzacija svetlobe in kontrasta.
(Off/D-Range Opt./Auto HDR)
Kreativni način
(Creative Style)
Izbira želenega procesiranja slike.
(Standard/Vivid/Portrait/Landscape/Sunset/Black & White)
Picture Effect
Snemate lahko z želenim učinkom in dosežete še bolj
impresivne slike.
(Off/Toy Camera/Pop Color/Posterization/Retro Photo/Soft
High-key/Partial Color/High Contrast Mono./Soft Focus/
HDR Painting/Rich-tone Mono./Miniature)
Seznam funkcij
55
Funkcije, ki jih lahko izberete s tipko
MENU
Izberete lahko osnovne nastavitve za fotoaparat ali izvedete snemanje,
predvajanje in druge funkcije.
Pritisnite na tipko MENU, s puščicama v/V/b/B na nadzorni tipki izberite
želeno stran in nato pritisnite na sredino nadzorne tipke.
Izberite stran v meniju
Izberite postavko v meniju
Meni snemanja
Image Size
Izbira velikosti slike.
(L:24M/M:12M/S:6.0M (če je [Aspect Ratio] nastavljen na
3:2)
L:20M/M:10M/S:5.1M (če je [Aspect Ratio] nastavljen na
16:9)
Aspect Ratio
Izbira razmerja slike.
(3:2/16:9)
Quality
Izbira kakovosti slike.
(RAW/RAW & JPEG/Fine/Standard)
Panorama: Size
Izbira velikosti za panoramske slike. (Standard/Wide)
Panorama:
Direction
Izbira smeri snemanja panoramske slike.
(desno/levo/gor/dol)
3D Pan.: Image Size Izbira velikosti za 3D slike.
(16:9/Standard/Wide)
3D Pan.: Direction
Izbira smeri snemanja 3D slike.
(Right/Left)
Long Exposure NR
Nastavi procesiranje zmanjševanja šumov za posnetke, pri
katerih je hitrost zaklopa 1 s ali več.
(On/Off)
56
Funkcije, ki jih lahko izberete s tipko MENU
High ISO NR
Nastavi procesiranje zmanjševanja šumov za snemanje z
visoko občutljivost.
(visoko/običajno/nizko)
Flash control
Nastavitev načina za določanje intenzivnosti bliskavice.
(ADI flash/Pre-flash TTL)
AF Illuminator
Nastavitev AF luči, ki osvetli temne kadre in poenostavi
ostritev.
(Auto/Off)
Color Space
Sprememba obsega barv, ki se lahko reproducirajo.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot
Nastavitev načina 'SteadyShot'.
(On/Off)
Shooting Tip List
Nudi dostop do snemalnih nasvetov.
Meni za snemanje filmov
Izbira formata za filmsko datoteko.(AVCHD 60i/60p/
AVCHD 50i/50p/MP4)
Record Setting
Izberete lahko velikost slike posnetega filma.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/60p
28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/24p
17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
Audio Recording
Nastavitev možnosti snemanja zvoka med snemanjem filma.
(On/Off)
Wind Noise Reduct. Zmanjšanje šuma vetra med snemanje filma.
(On/Off)
SteadyShot
Zaporedni prikaz slik (diaprojekcija).
(On/Off)
Uporabnikov meni
Eye-Start AF
Nastavitev možnosti uporabe samodejne ostritve med
uporabo iskala.
(On/Off)
FINDER/LCD
Setting
Nastavitev načina preklapljanja med iskalom in LCD
zaslonom.
(Auto/Manual)
57
Seznam funkcij
File Format
Funkcije, ki jih lahko izberete s tipko MENU
Red Eye Reduction
Zmanjševanje pojava rdečih oči brez uporabe bliskavice.
(On/Off)
Release w/o Lens
Nastavitev možnosti, da se zaklop odpre, če objektiv ni
pritrjen na fotoaparat.
(Omogoči/Onemogoči)
Auto+ Cont.
Shooting
Nastavi možnost, da se v načinu AUTO+ posname več
zaporednih slik.
(Auto/Off)
Auto+ Image
Extract.
Nastavi možnost, da se vse slike, ki so bile zaporedoma
posnete v načinu AUTO+, shranijo.
(Auto/Off)
Grid Line
Nastavitev prikaza mreže, ki vam omogoča, da sliko
naravnate s pomočjo prikazanih črt.
(Rule of 3rds Grid/Square Grid/Diag. + Square Grid/Off)
Auto Review
Po snemanju prikaže posneto sliko. Nastavi samodejni
prikaz.
(10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off)
DISP
Button(Monitor)
Omogoča izbiro razpoložljivih načinov za prikaz na LCD
zaslonu, katere lahko izberete s tipko DISP na nadzorni tipki.
(Graphic Display/Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram/For viewfinder)
DISP
Button(Finder)
Omogoča izbiro razpoložljivih načinov za prikaz v iskalu,
katere lahko izberete s tipko DISP na nadzorni tipki.
(Graphic Display/Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram)
Peaking Level
Obrise izostrenega področja poudari z določeno barvo.
(High/Mid/Low/Off)
Peaking Color
Nastavi barvo, ki naj se uporablja za funkcijo 'peaking'.
(Red/Yellow/White)
Live View Display
Omogoča vam, da izberete možnost prikaza vrednosti
kompenzacije osvetlitve, itd. na zaslonu.
(Setting Effect ON/Setting Effect OFF)
58
Funkcije, ki jih lahko izberete s tipko MENU
Tipki AEL lahko dodelite želeno funkcijo.
(Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/Autofocus Mode/
AF area/Face Detection/Smile Shutter/ISO/Metering Mode/
Flash Comp./White Balance/DRO/Auto HDR/Creative Style/
Picture Effect/Image Size/Quality/AEL hold/AEL toggle/
AEL hold/ AEL toggle/Object Tracking/AF lock/Aperture
Preview/Shot. Result Preview/Smart Telecon./Focus
Magnifier)
ISO Button
Tipki ISO lahko dodelite želeno funkcijo.
(Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/Autofocus Mode/
AF area/Face Detection/Smile Shutter/ISO/Metering Mode/
Flash Comp./White Balance/DRO/Auto HDR/Creative Style/
Picture Effect/Image Size/Quality/AEL hold/AEL toggle/
AEL hold/ AEL toggle/Object Tracking/AF lock/Aperture
Preview/Shot. Result Preview/Smart Telecon./Focus
Magnifier)
Preview Button
Izberete lahko način upravljanja tipke za predogled.
(Shot. Result Preview/Aperture Preview)
Focus Hold Button
Nastavite lahko funkcijo tipke za držanje ostrine.
(Focus Hold/D.O.F.Preview)
Smart Telecon.
Button
Izberete lahko način za tipko
.
(Smart Telecon./Focus Magnifier)
Lens Comp.:
Shading
Kompenzacija zasenčenih kotov zaslona, ki jih povzroča
objektiv.
(Auto/Off)
Lens Comp.: Chro.
Aber.
Zmanjšanje barvnega odklona v kotih zaslona, ki ga povzroča
objektiv.
(Auto/Off)
Lens Comp.:
Distortion
Kompenzacija popačenja na zaslonu, ki ga povzroča objektiv.
(Auto/Off)
Front Curtain
Shutter
Nastavite lahko možnost uporabe funkcije elektronskega
zavesnega zaklopa.
(On/Off)
Face Registration
Določi ali zamenja osebo, ki naj ima prednost pri ostritvi.
(New Registration/Order Exchanging/Delete/Delete All)
Seznam funkcij
Func. of AEL
button
59
Funkcije, ki jih lahko izberete s tipko MENU
Meni za predvajanje
Delete
Izbris slik.
(Multiple Img./All in Folder/All AVCHD view files)
View Mode
Omogoča vam, da določite način združevanja predvajanih
slik.
(Folder View(Still)/Folder View(MP4)/AVCHD View)
Slide Show
Samodejno predvajanje slik.
(Repeat/Interval/Image Type)
Image Index
Izbor števila slik za prikaz na indeksnem zaslonu.
(4 Images/9 Images)
3D Viewing
Priključitev v TV, združljiv s 3D formatom omogoča
gledanje 3D slik.
Protect
Zaščita slik ali preklic zaščite.
(Multiple Img./Cancel All Images/Cancel All Movies(MP4)/
Cancel All AVCHD view files)
Specify Printing
Izbor slike za tiskanje ali izvajanje nastavitev tiskanja.
(DPOF Setup/Date Imprint)
Volume Settings
Nastavitev glasnosti filma.
Playback Display
Izbor metode za predvajanje portretov.
(Auto Rotate/Manual Rotate)
Memory Card Tool menu
Format
Formatiranje spominske kartice.
File Number
Nastavitev načina, s katerim fotografijam in filmom dodelite
številko datoteke.
(Series/Reset)
Folder Name
Nastavi format mape za fotografije.
(Standard Form/Date Form)
Select REC Folder
Zamenja izbrano mapo za shranjevanje fotografij.
New Folder
Ustvari novo mapo za shranjevanje slik in filmov.
60
Funkcije, ki jih lahko izberete s tipko MENU
Recover Image DB
Prikliče datoteke s podatkovno bazo za filme in omogoči
snemanje in predvajanje.
Display Card Space Prikaže preostali čas snemanja za filme in število slik na
spominski kartici, ki jih lahko posnamete.
Meni za nastavitev ure
Date/Time Setup
Nastavitev datuma in ure ter poletnega časa.
Area Setting
Nastavitev lokacije.
Nastavitveni meni
Menu start
Izbere meni, ki je bil prvi prikazan, v glavnem meniju ali na
zaslonu zadnjega menija.
(Top/Previous)
LCD Brightness
Nastavitev osvetlitve LCD zaslona.
(Auto/Manual)
Viewfinder Bright.
Nastavitev osvetlitve iskala.
(Auto/Manual)
Power Save
Nastavitev intervala po katerem se vklopi način varčevanja z
energijo.(30 Min/5 Min/1 Min/20 Sec/10 Sec)
HDMI Resolution
Nastavitev ločljivosti med povezavo s HDMI TV-jem.
(Auto/1080p/1080i)
CTRL FOR HDMI
Upravljanje fotoaparata prek televizorja, ki podpira funkcijo
"BRAVIA" Sync.
(On/Off)
Upload Settings*
Nastavitev funkcije nalaganja, kadar uporabljate kartico 'EyeFi'.
(On/Off)
USB Connection
Nastavitev načina USB povezave.
(Auto/Mass Storage/MTP)
61
Seznam funkcij
GPS Settings (SLT- Nastavitev GPS funkcij.
A65V only)
Funkcije, ki jih lahko izberete s tipko MENU
Audio signals
Nastavitev možnosti uporabe zvočnega signala, kadar je
ostrina dosežena ali če deluje samosprožilec.
(On/Off)
Cleaning Mode
Vklopi način čiščenja za čiščenje slikovnega tipala.
* Prikaže se, če je v fotoaparat vstavljena kartica Eye-Fi (ni priložena).
Version
Language
Prikaže različico programske opreme fotoaparata.
Izbira jezika.
Mode Dial Guide
Vklop in izklop vodiča (opis posameznih načinov snemanja).
(On/Off)
Demo Mode
Vklop/izklop demonstracijskega predvajanja filma.
(On/Off)
Initialize
Vrnitev nastavitev na tovarniške nastavitve.
(Reset Default/Rec mode reset/Custom reset)
62
Uporaba vodiča v fotoaparatu
Notranji vodič
Če pritisnete na tipko (In-Camera
Guide) na zaslonu Fn ali na zaslonu z
menijem, se bo samodejno prikazal vodič
v skladu s trenutno izbrano funkcijo ali
nastavitvijo.
Na zaslonu Fn izberite nerazpoložljivo
funkcijo ali nastavitev, nato pritisnite na
sredino nadzorne tipke. Prikaže se
ustrezna nastavitev, ki bo omogočila
uporabo te funkcije.
Tipka
(In-Camera Guide)
Nasvet za snemanje
Fotoaparat prikaže nasvete za snemanje v skladu z izbranim načinom
snemanja.
snemanju pritisnite na tipko
(In-Camera Guide).
Prikaže se seznam nasvetov za snemanje,
ki se nanašajo na trenutno izbrani objekt.
Tipka
(In-Camera Guide)
2 S puščicama v/V na nadzorni tipki izberite želeni nasvet za
snemanje, nato pritisnite na sredino nadzorne tipke.
Prikaže se nasvet za snemanje.
• Zaslon lahko premikate s puščicama v/V.
• Postavko lahko izberete s puščicama b/B.
Dostop do vseh nasvetov za snemanje
Pregledate lahko vse nasvete za snemanje v meniju.
63
Seznam funkcij
1 Ko se prikažejo informacije o
Uporaba vodiča v fotoaparatu
Uporabite to postavko, kadar želite prebrati nasvete za snemanje, ki ste jih
že videli.
Tipka MENU t
1 t [Shooting Tip List]t Izberite želeni
nasvet za snemanje
• Nasvet lahko izberete tudi v [Table of contents].
64
Prikaz posnetkov na računalniku
Uporaba računalnika
Na disku CD-ROM (priložen) so naslednje aplikacije, ki vam omogočajo
raznolikejšo uporabo slik, posnetih s tem fotoaparatom.
• "Image Data Converter"
• "PMB" (Picture Motion Browser)
Če je "PMB" že nameščen na računalnik in je številka različice nižja od
številke različice programa "PMB" na priloženem CD-ROM-u, namestite
program tudi z diska CD-ROM (priložen).
Več o namestitvi programa "PMB" si oglejte na strani 67.
Opomba
• "PMB" ni združljiv z računalniki Macintosh.
Priporočljivo računalniško okolje (Windows)
Naslednja računalniška okolja so priporočljiva, kadar uporabljate priložen
program in uvažate slike prek USB povezave.
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
"PMB"
CPU: Intel Pentium III 800 MHz ali hitrejši (Za predvajanje/
urejanje HD filmov: Intel Core Duo 1.66 GHz ali hitrejši/
Intel Core 2 Duo 1.66 GHz ali hitrejši), Intel Core 2 Duo 2.26
GHz ali hitrejši (HD FX/HD FH), Intel Core 2 Duo 2.40 GHz
ali hitrejši (HD PS))
Spomin: 512 MB ali več (za predvajanje/urejanje HD
filmov: 1 GB ali več)
Trdi disk: prostor na disku, potreben za namestitev - pribl.
500 MB
Prikaz: Ločljivost slike: najmanj 1024 × 768 slikovnih točk
ali več
"Image Data
Converter Ver.4"
CPU/Spomin: Pentium 4 ali hitrejši/1 GB ali več
Prikaz: 1024 × 768 slikovnih točk
* ne podpira 64-bitne izdaje in izdaje za začetnike. Za uporabo funkcije
za ustvarjanje diskov je potreben Windows Image Mastering API
(IMAPI) Ver.2.0 ali kasnejši.
** ne podpira izdaje za začetnike.
65
Prikaz posnetkov na računalniku
OS (pre-installed)
Uporaba računalnika
Priporočljivo računalniško okolje (Macintosh)
Naslednja računalniška okolja so priporočljiva, kadar uporabljate priložen
program in uvažate slike prek USB povezave.
OS (tovarniško
nameščen)
USB povezava: Mac OS X (v10.3, 10.4, 10.5, 10.6)
"Image Data Converter Ver.4": Mac OS X (v10.5, 10.6
(Snow Leopard))
"Image Data
Converter Ver.4"
CPU: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo ali hitrejši
Spomin: priporočamo 1 GB ali več
Prikaz: 1024 × 768 pik ali več
Opombe
• Delovanje ni zagotovljeno za vsa zgoraj navedena priporočena računalniška okolja.
• Če v računalnik hkrati priključite dve ali več USB napravi, nekatere naprave,
vključno s fotoaparatom, morda ne bodo delovale, kar je odvisno od vrste USB
naprave, ki jo uporabljate.
• Priključitev z USB vmesnikom, ki je združljiv s Hi-Speed USB (združljiv z USB
2.0), vam omogoča hitrejši prenos podatkov, saj je vaš fotoaparat združljiv s HiSpeed USB (združljiv z USB 2.0).
• Komunikacija med fotoaparatom in osebnim računalnikom se morda ne bo
vzpostavila iz načinov Suspend in Sleep hkrati.
66
Uporaba programa
Namestitev programa (Windows)
Logirajte se kot administrator.
1 Vklopite računalnik in vstavite CD-ROM (priložen) v pogon
za CD-ROM.
Prikaže se namestitveni meni.
• Če se ne prikaže, dvojno kliknite na [Computer] (za Windows XP: [My
Computer]) t
(SONYPMB) t [Install.exe].
• Če se prikaže zaslon AutoPlay, izberite "Run Install.exe." in sledite
navodilom, ki se prikažejo na zaslonu za nadaljevanje namestitve.
2 Kliknite na [Install].
Prepričajte se, da sta označena oba programa, "Image Data Converter" in
"PMB" in sledite navodilom.
• Medtem ko s pomočjo navodil na zaslonu opravljate postopek, priključite
fotoaparat v računalnik.
• Ko se prikaže sporočilo za ponovni zagon, ponovno zaženite računalnik s
pomočjo navodil na zaslonu.
• Nekatera sistemska okolja računalnika omogočajo namestitev 'DirectX'.
Namestijo se naslednji programi in na namizju se prikažejo bližnjice.
"Image Data Converter"
"PMB"
"PMB Launcher"
"PMB Help"
Opombi
• Če je program "PMB" že nameščen na računalnik in je njegova številka večja od
številke programa "PMB" na disku CD-ROM (priložen), namestitev ni potrebna.
Uporabne funkcije se aktivirajo, ko z USB kablom priključite fotoaparat v
računalnik.
• Če ste na računalnik namestili program "PMB" verzije s številko nižjo od 5.0.00,
nekaterih funkcij tega programa morda ne boste mogli uporabljati, če namestite
67
Prikaz posnetkov na računalniku
3 Ko je namestitev opravljena, odstranite CD-ROM.
Uporaba programa
program "PMB" z diska CD-ROM. Iz priloženega diska CD-ROM se naloži tudi
"PMB Launcher" in program "PMB" ali drug program lahko zaženete z uporabo
"PMB Launcher". Na zaslonu računalnika dvojno kliknite na simbol za bližnjico
programa "PMB Launcher" in ga zaženite.
Namestitev programa (Macintosh)
Logirajte se kot administrator.
1 Vklopite računalnik Macintosh in vstavite CD-ROM
(priložen) v pogon za CD-ROM.
2 Dvojno kliknite na simbol za CD-ROM.
3 Kopirajte datoteko [IDS_INST.pkg] v mapi [MAC] na
simbol za trdi disk.
4 Dvojno kliknite na datoteko [IDS_INST.pkg] v mapi 'copyto'.
Sledite navodilom na zaslonu in zaključite z namestitvijo.
Uporaba programa "Image Data Converter"
Z uporabo programa "Image Data Converter" lahko:
• Urejate slike, ki so shranjene v RAW načinu, in jih popravite na različne
načine (npr. barvna krivulja in ostrina).
• Slikam prilagodite ravnovesje beline, osvetlitev, učinek kreativne
avtomatike, itd.
• Shranite slike prikazane in spremenjene na računalniku.
• Sliko lahko shranite kot RAW podatke ali pa v običajnem datotečnem
formatu.
• Prikažete in primerjate RAW/JPEG slike posnete s tem fotoaparatom.
• Ocenite slike z lestvico od ena pet.
• Nastavite barvne ozake, itd.
68
Uporaba programa
Za uporabo programa "Image Data Converter" si oglejte "Help":
Kliknite [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t [Help]
t [Image Data Converter Ver.4].
Uporaba programa "PMB"
S programom "Picture Motion Browser" lahko:
• Izberete slike, posnete s fotoaparatom in jih prikažete na računalniku.
• Datumsko urejate slike na računalniku glede na datum snemanja.
• Retuširate (odprava rdečih oči, itd.), tiskate in pošiljate slike kot priloge
elektronski pošti, spreminjate datum snemanja in še več.
• Slike lahko natisnete ali shranite z datumom.
• Ustvarite Blu-ray diske, diske formata AVCHD ali diske DVD iz filmov,
formata AVCHD, uvoženih v računalnik. (Ko prvič ustvarjate Blu-ray
disk/DVD disk, je potrebna povezava z Internetom).
69
Prikaz posnetkov na računalniku
Opombe
• Program "PMB" ni združljiv z računalniki Macintosh.
• Filme, posnete z nastavitvijo [60p 28M (PS)/50p 28M(PS)] v [Record Setting],
program "PMB" pretvori in omogoči ustvarjanje diska. Ta pretvorba utegne trajati
dlje časa. Diska pa ni mogoče ustvariti z originalno kakovostjo slike.
• Filme, posnete z nastavitvijo [60i 24M (FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p
24M(FX)] v [Record Setting], program "PMB" pretvori in omogoči ustvarjanje
AVCHD diska. Ta pretvorba utegne trajati dlje časa. Diska pa ni mogoče ustvariti z
originalno kakovostjo slike. Če želite obdržati originalno kakovost slike, filme
shranite na Blu-ray Disc.
• Filmi "AVCHD View movies" so filmi, posneti v načinu [AVCHD 60i/60p] ali
[AVCHD 50i/50p] pod [File Format].
Uporaba programa
Če želite uporabiti program "PMB", si oglejte "PMB Help".
Dvojno kliknite bližnjico za
(PMB Help) na namizju. Ali: kliknite
[Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Help].
70
Izbira načina za ustvarjanje diskov s
filmi
Iz filmov formata AVCHD View, posnetih s fotoaparatom, lahko ustvarite
disk.
Možnost predvajanja je odvisna od vrste diska. Izberite način, ki ustreza
vašemu predvajalniku.
Tu sta opisana dva načina za ustvarjanje diskov s filmi; ustvarjanje diska z
računalnikom in z uporabo programa "PMB" in ustvarjanje diska z drugo
napravo, na primer DVD zapisovalnikom.
Predvajalnik
Vrsta diska
Funkcija
Uporaba Blu-ray diska vam omogoča daljše
snemanje visoko-razločljivih filmov (HD)
kot diski DVD.
Naprave za
predvajanje formata
AVCHD
(Sony Blu-ray disc
predvajalnik,
PlayStation®3, itd.),
Visoko-razločljive filme (HD) lahko
posnamete na DVD, na primer DVD-R in
ustvarite disk s sliko visoke-razločljivosti
(HD).
• Disk HD kakovosti lahko predvajate na
običajnih DVD predvajalnikih.
Naprave za
predvajanje običajnih
DVD-jev
(DVD predvajalnik,
računalnik, ki predvaja
DVD-je, itd.)
Filme s sliko standardne razločljivosti
(STD), pretvorjene iz visoko-razločljivih
filmov lahko posnamete na DVD, na primer
DVD-R in ustvarite disk s sliko standardnerazločljivosti (STD).
Ustvarjanje diska z uporabo računalnika
S pomočjo programa "PMB" lahko AVCHD View filme uvozite v
računalnik in ustvarite disk formata AVCHD ali disk s sliko standardne
razločljivosti (STD). Podrobnosti o načinu ustvarjanja diskov s programom
"PMB" si oglejte v "PMB Help".
Opombe
• Za ustvarjanje Blu-ray Diska je potrebno namestiti program [BD Add-on Software]
na zaslonu za nasmestitev programa "PMB".
71
Prikaz posnetkov na računalniku
Naprave za
predvajanje Blu-ray
diskov
(Blu-ray disc
predvajalnik,
PlayStation®3, itd.)
Izbira načina za ustvarjanje diskov s filmi
• "PlayStation®3" ni na voljo v vseh državah.
• Filme, posnete z nastavitvijo [60p 28M (PS)/50p 28M(PS)] v [Record Setting],
program "PMB" pretvori in omogoči ustvarjanje diska. Ta pretvorba utegne trajati
dlje časa. Diska pa ni mogoče ustvariti z originalno kakovostjo slike.
• Filme, posnete z nastavitvijo [60i 24M (FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p
24M(FX)] v [Record Setting], program "PMB" pretvori in omogoči ustvarjanje
AVCHD diska. Ta pretvorba utegne trajati dlje časa. Diska pa ni mogoče ustvariti z
originalno kakovostjo slike. Če želite obdržati originalno kakovost slike, filme
shranite na Blu-ray Disc.
• Filmi "AVCHD View movies" so filmi, posneti v načinu [AVCHD 60i/60p] ali
[AVCHD 50i/50p] pod [File Format].
Ustvarjanje diska z drugo napravo (ne z
računalnikom)
Disk lahko ustvarite tudi z Blu-ray Disc snemalnikom in DVD
zapisovalnikom.
Vrsta diska, ki ga lahko ustvarite, je odvisna od uporabljene naprave.
Naprava
Vrsta diska
Blu-ray Disc snemalnik: za ustvarjanje
Blu-ray diska ali DVD-ja s standardno
kakovostjo slike (STD)
DVD zapisovalnik, ki ni DVDirect
Express: za ustvarjanje AVCHD diska
ali DVD-ja s standardno kakovostjo
slike (STD)
HDD snemalnik, itd: za ustvarjanje
DVD-ja s standardno kakovostjo slike
(STD)
Opombe
• Podrobnosti o ustvarjanju diska si oglejte v navodilih za uporabo naprave, ki jo
uporabljate.
• Če ustvarite disk z uporabo Sony DVDirect (DVD zapisovalnik), uporabite režo za
spominsko kartico na DVD zapisovalniku ali priključite DVD zapisovalnik prek
USB povezave, da boste omogočili prenos podatkov.
• Če uporabite Sony DVDirect (DVD zapisovalnik), se prepričajte, da je strojna
oprema posodobljena na najnovejšo različico.
Podrobnosti si oglejte na spletni strani: http://sony.storagesupport.com/
72
Ostalo
Seznam simbolov na zaslonu
Grafični prikaz (LCD zaslon)
A
Prikaz
Pomen
Način osvetlitve (36)
PAS
M
Prikaz vseh informacij (LCD
zaslon)
Simboli za prepoznavanje
kadrov (37)
Spominska kartica (21) /
Nalaganje (61)
100
Za predvajanje (prikaz osnovnih
informacij)
Preostalo število slik, ki
jih lahko posnamete
Razmerje slike (56)
3D Sweep Panorama (39)
Ostalo
24M 12M Velikost slike (47)
6.0M 20M
10M 5.1M
Kakovost slike (56)
Frekvenca menjavanja
slik pri filmih (57)
73
Seznam simbolov na zaslonu
Prikaz
Pomen
Prikaz
Pomen
Velikost slike pri filmih
(57)
Pametni telepretvornik
(52)
Preostala baterija (22)
Indikator hitrosti zaklopa
(46)
100%
Indikator zaslonke (46)
Bliskavica se polni (41)
Setting Effect OFF (57)
C
Film nima posnetega
zvoka. (57)
Prikaz
Pomen
REC 0:12
Čas snemanja filma (m:s)
SteadyShot/opozorilo o
tresenju fotoaparata (57)
z
Ostrina (31)
1/250
Hitrost zaklopa (36)
Stanje GPS triangulacije
(samo SLT-A65V)
F3.5
Zaslonka (36)
EV lestvica (43) (samo za
iskalo)
+3.0
Napaka pri uporabi
funkcije Steadyshot
Opozorilo o pregrevanju
(10)
Podatkovna baza polna /
Napaka v podatkovni
bazi
Kompenzacija osvetlitve
(43)
AE lock (52)
GPS informacije (samo
SLT-A65V)
35° 37’
32"N
139° 44’
31"W
Prikaz zemljepisne širine
in dolžine (samo SLTA65V)
Način prikaza (60)
Opozorilo za Auto HDR
sliko
100-0003
Številka mape - datoteke
-
Zaščita (60)
Napaka pri slikovnem
učinku
DPOF
DPOF set (60)
ISO400
ISO občutljivost (52)
Nastavitev DPOF (22)
3/7
Številka datoteke/število
slik v načinu prikaza
2011-1-1
10:37AM
Datum snemanja
Pomen
B
Prikaz
Področje točkovnega
merjenja svetlobe (54)
AF področje (54)
74
Seznam simbolov na zaslonu
D
Prikaz
Prikaz
Način 'Drive' (45)
Pomen
Creative Style / kontrast,
nasičenost, ostrina
Pomen
+3 +3 +3
Slikovni učinek (52)
Način bliskavice (41)/
Odpravljanje pojava
rdečih oči (58)
Način ostritve (54)
AF področje (54)
Sledenje objektu (54)
Zaznavanje obrazov (54)
Smile Shutter (54)
Indikator občutljivosti
zaznavanja nasmehov
E
Pomen
Ostalo
Prikaz
Način merjenja (54)
Kompenzacija bliskavice
(54)
AWB
Razmerje beline (Auto,
Preset, Custom, Color
temperature, Color filter)
7500K A5
G5
D-Range Optimizer (54)/
Auto HDR (54)
75
Funkcije, ki so na razpolago za
posamezne načine snemanja
Funkcije, ki jih lahko uporabite, so odvisne od izbranega načina snemanja.
V spodnji tabeli so razpoložljive funkcije označene z . – pomeni, da
funkcija ni na voljo.
Funkcije, ki jih ni mogoče uporabiti, so na zaslonu označene s sivo.
Način
snemanja
(30)
(30)
Neprekinjeno Zaznavanje Smile
Kompenzacija Samosprosnemanje
obrazov
Shutter
osvetlitve (43) žilec (45)
(45)
(54)
(54)
–
–
(37)
(38)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(39)
–
–
–
(39)
–
–
–
–
–
(40)
–
–
–
(36)
(36)
(36)
(36)
(32)
–
*
* Če je izbrana možnost [Manual Exposure], ta funkcija ni na voljo.
76
–
Razpoložljivost načinov bliskavice
Načini bliskavice, ki jih lahko uporabite, so odvisne od izbranega načina
snemanja in funkcij.
V spodnji tabeli so razpoložljive funkcije označene z . – pomeni, da
funkcija ni na voljo.
Načini bliskavice, ki jih ni mogoče uporabiti, so na zaslonu označeni s sivo.
Način
snemanja
(Flash
Off)
(Fill(Autoflash) flash)
(30)
(30)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(37)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(39)
(39)
–
–
(36)
–
–
(36)
–
–
(36)
–
–
(36)
–
–
(32)
–
–
Ostalo
(40)
(Wireless)
–
–
(38)
(Slow
(Rear
Sync.)
Sync.)
77
Podrobnejše spoznavanje fotoapata
(α Handbook)
Priročnik ɑ, ki podrobneje opisuje načine uporabe fotoaparata, boste našli
na priložene disku CD-ROM. Oglejte si ga, da boste podrobneje spoznali
mnoge funkcije, ki jih nudi fotoaparat.
Za uporabnike računalnika Windows
1 Vklopite računalnik in vstavite disk CD-ROM (priložen) v
pogon CD-ROM.
2 Kliknite na [Handbook].
3 Kliknite na [Install].
4 Zaženite α Handbook z bližnjice na namizju.
Za uporabnike računalnika Macintosh
1 Vklopite računalnik in vstavite disk CD-ROM (priložen) v
pogon CD-ROM.
2 Izberite mapo [Handbook] in kopirajte "Handbook.pdf",
shranjen v mapi [GB] na računalnik.
3 Ko je kopiranje končano, dvojno kliknite na
"Handbook.pdf".
78
Preverjanje števila slik, ki jih lahko
posnamete/čas snemanja
Ko vstavite spominsko kartico in
premaknete stikalo POWER na ON
položaj, se število slik, ki jih lahko
posnamete pri trenutnih nastavitvah,
prikaže na zaslonu.
Opombi
• Če utripa "0" v rumeni barvi, je spominska kartica polna. Zamenjajte spominsko
kartico ali pa izbrišite posnetke na trenutno vstavljeni spominski kartici (strani 34,
60).
• Če napis "NO CARD" (število posnetih slik) utripa v rumeni barvi, pomeni, da v
fotoaparat ni vstavljena nobena spominska ploščica. Vstavite jo.
Število slik, ki jih lahko posnamete na spominsko
kartico
V tabeli je prikazano približno število podob, ki jih lahko posnamete na
nosilce podatkov formatirane s tem fotoaparatom. Vrednosti se lahko
razlikujejo glede na okoliščine pri snemanju in vrsto spominske kartice.
Zmogljivost
(enota: slika)
2GB
4GB
8GB
16GB
Standard
335
680
1350
2750
5500
Fine
205
410
830
1650
3300
RAW & JPEG
54
105
220
440
880
RAW
74
145
300
600
1200
Velikost
32GB
* Če je [Aspect ratio] nastavljeno na [16:9], lahko posnamete več slik, kot pa je
prikazano v zgornji tabeli (razen, če je izbrana možnost [RAW]).
79
Ostalo
Velikost slike: L 24M
Razmerje stranic: 3:2*
Media "Memory Stick PRO Duo"
Preverjanje števila slik, ki jih lahko posnamete/čas snemanja
Število slik, ki jih lahko posnamete z enim polnjenjem
baterije
Približno število slik, ki jih lahko posnamete, če uporabljate kamero s
priloženo akumulatorsko baterijo pri polni kapaciteti je naslednje.
Dejansko število posnetih slik je lahko manjše od navedenega zaradi
okoliščin pri uporabi.
SLT-A65
SLT-A65V
Način 'LCD
monitor'
Prbl. 560 slik
Prbl. 560 slik
Način 'Viewfinder'
Prbl. 510 slik
Prbl. 510 slik
• Število je izračunano s povsem napolnjeno akumulatorsko baterijo in pri
sledečih pogojih:
– Temperatura okolice je 25 °C.
– Uporaba baterije, katero ste po izklopu lučke CHARGE polnili pol ure.
– Uporaba medija Sony "Memory Stick PRO Duo" (ni priložena).
– [Image: Quality] (kakovost) je nastavljena na [FINE].
– Način [Autofocus Mode] je nastavljen na [Automatic AF] (samodejno
ostrenje).
– Snemanje enkrat vsakih 30 sekund.
– Bliskavica se sproži vsak drugi posnetek.
– Naprava se vklopi in izklopi po vsakem desetem poskusu.
– [GPS On/Off] je nastavljen na [On] (samo SLT-A65V).
• Meritve so zasnovane na CIPA standardu
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Razpoložljiv čas za snemanje filma
V spodnji tabeli je naveden približen skupni čas za snemanje filma z
uporabo spominske kartice, formatirane na tem fotoaparatu.
80
Preverjanje števila slik, ki jih lahko posnamete/čas snemanja
"Memory Stick PRO Duo"
Zmogljivost
Nastavitev
snemanja
60i 24M(FX)/50i
24M(FX)
h (ure), m (minute)
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
60i 17M(FH)/50i
17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
60p 28M(PS)/50p
28M(PS)
9m
15 m
35 m
1 h 15 m
2 h 30 m
24p 24M(FX)/25p
24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
24p 17M(FH)/25p
17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
1440×1080 12M
VGA 3M
20 m
40 m
1 h 20 m
2 h 45 m
5 h 30 m
1 h 10 m
2 h 25 m
4 h 55 m
10 h
20 h 5 m
Opombe o zaporednem snemanju filma
• Snemanje visoko-kakovostnih filmov ali zaporednih posnetkov z uporabo
slikovnega tipala velikosti APS-C zahteva veliko energije. Zato ob nadaljevanju
snemanja temperatura v notranjosti fotoaparata naraste, še posebej temperatura
slikovnega tipala. V tem primeru se bo fotoaparat samodejno izklopil, ker visoka
temperatura vpliva na kakovost slike in obremenjuje notranji mehanizem
fotoaparata.
• Če začnete snemati s fotoaparatom za tem, ko je bil nekaj časa izklopljen, bo čas, ki
je na voljo za snemanje filmov, naslednji. (Naslednje vrednosti pomenijo čas od
81
Ostalo
Opombe
• Čas snemanja filmov se spreminja, ker je fotoaparat opremljen s funkcjio VBR
(Varible Bit Rate), ki samodejno nastavi kakovost slike v skladu s snemanim
kadrom. Če snemate hitro premikajoč se objekt, bo slika jasnejša, vendar bo čas
snemanja krajši, ker se za snemanje porabi več pomnilnika. Čas snemanja je odvisen
tudi od pogojev snemanja, od objekta in od nastavitve velikosti/kakovosti slike.
• Prikazane vrednosti se ne nanašajo na čas zaporednega snemanja.
• Čas snemanja je odvisen od pogojev snemanja in od spominske kartice, ki jo
uporabljate.
• Če se prikaže oznaka
, ustavite snemanje filma. Temperatura znotraj fotoaparata
se je dvignila na neustrezno stopnjo.
• Podrobnosti o predvajanju filmov si oglejte na strani 33.
Preverjanje števila slik, ki jih lahko posnamete/čas snemanja
začetka snemanja, do ustavitve snemanja.) Če med snemanjem filma funkcijo
SteadyShot izklopite, bo čas snemanja daljši.
Temperatura okolice
Čas zaporednega snemanja
filmov
20°C
Prbl. 29 minut
30°C
Prbl. 29 minut
40°C
Prbl. 13 minut
• Čas, ki je na razpolago za snemanje filmov je odvisen od temperature in od stanja
fotoaparata pred začetkom snemanja. Če pogosto spreminjate kompozicijo slike ali
snemate slike po vklopu fotoaparata, utegne temperatura v notranjosti fotoaparata
narasti in čas snemanja, ki je na razpolago, bo krajši kot je navedeno v zgornji tabeli.
• Če fotoaparat ustavi snemanja zaradi temperature, pustite fotoaparat nekaj časa
izklopljen. Začnite snemati, ko temperatura povsem pade.
• Če upoštevate naslednje, bo čas snemanja daljši:
– Ne izpostavljajte fotoaparata neposredni sončni svetlobi.
– Ko fotoaparat ne uporabljate, ga izklopite.
– Če je mogoče, uporabite stojalo in izklopite funkcijoj 'SteadyShot'.
• Maksimalna velikost filmske datoteke je približno 2 GB. Če je velikost datoteke
približno 2 GB, se snemanje samodejno ustavi, če je format datoteke MP4, če pa je
format datoteke [AVCHD 60i/60p]/[AVCHD 50i/50p], se samodejno ustvari nova
filmska datoteka.
• Najdaljši čas zaporednega snemanja je 29 minut.
82
Tehnične lastnosti
Fotoaparat
[Sistem]
Tip kamere
Digitalni fotoaparat z izmenljivimi objektivi
Objektiv
Objektivi A-mount
[Slikovni senzor]
Format slike
23,5 × 15,6 mm (APS-C format) CMOS slikovno tipalo
Skupno število slikovnih točk
Približno 24.700.000 točk
Efektivnih slikovnih točk
Približno 24.300.000 točk
[SteadyShot]
Za fotografije:
Sistem: mehanizem za premik slikovnega senzorja
Učinek: pribl. 2,5 do 4 EV v hitrosti zaklopa (odvisno
od pogojev snemanja in pritrjenega objektiva)
Za filme
Sistem: elektronski
[Protiprašni sistem]
Sistem
Antistatični premaz na Low-Pass filtru in mehanizem
za tresenje slikovnega tipala
[Sistem samodejnega ostrenja]
Sistem
Območje občutljivosti
-1 do 18 EV (pri ISO 100)
AF osvetljevalnik
Pribl. 1 do 5 m
[Elektronsko iskalo]
Tip
Elektronsko iskalo (Organic Electro-Luminescence)
Velikost zaslona
1,3 cm (vrsta 0.5)
Skupno število pik
2 359 296 pik
Vidno polje
100 %
Povečava
1,09 × 50mm objektiv proti neskončno, -1m-1 (dioptrija)
Prilagajanje dioptrije
–4.0 m–1 do +3.0 m–1 (dioptrija)
83
Ostalo
TTL sistem zaznavanja faz, 15 točk (3 točkovno križne
vsrte )
Tehnične lastnosti
[LCD zaslon]
LCD zaslon
7,5 cm (vrsta 3.0) TFT pogon
Skupno število pik
921.600 (640 × 3 (RGB) × 480) točk
[Osvetlitev]
Meritvena celica
"Exmor" CMOS senzor
Način merjenja
1200-področno ocenjevalno merjenje
Meritveni doseg
-2 do +17 EV v načinih večsegmentnega, sredinsko
merjenega, točkovnega merjenja (pri ISO 100 z F1.4
objektivom)
ISO občutljivost (priporočljiv osvetlitveni indeks)AUTO, ISO 100 do 16 000 (1 EV
korak)
Kompenzacija osvetlitve
±3.0 EV (1/3 EV korak)
[Zaklop]
Tip
Elektronsko nadzorovan, navpično-prečen, središčnomerilen zaklop
Hitrostni doseg
1/4000 sekunde do 30 sekund, bulb, (1/3 EV korak)
Hitrost sinhronizacije bliskavice1/160 sekunde
[Vgrajena bliskavica]
Vodilno število bliskavice
GN 10 (v metrih pri ISO 100)
Čas napolnitve
pribl. 3 sekunde
Področje pokritosti bliska
Pokriva 18 mm objektiv (goriščno razdaljo, ki jo
objektiv označuje)
Kompenzacija bliskavice
±2.0 EV (1/3 EV korak)
Domet bliskavice
ISO nastavitev
Zaslonka F2.8
84
F4.0
F5.6
100 1 m – 3,6 m
1 m – 2,5 m
1 m – 1,8 m
200 1,4 m – 5 m
1,4 m – 3,6m 1.4 m – 2,5m
400 2 m – 7,1 m
2m–5m
2 m – 3,6 m
800 2.8 m – 10 m 2,8 m – 7,1m 2,8 m – 5 m
Tehnične lastnosti
[Zaporedno snemanje]
Hitrost zaporednega snemanja
Continuous Advance Priority AE: navječ 10 slik na
sekundo/
: največ 8 slik na sekundo /
:
največ 3 slike na sekundo
• Naši meritveni pogoji. Hitrost zaporednega snemanje
je v nekaterih pogojih snemanja počasnejša.
Največje število zaporednih posnetkov
V načinu "Continuous Advance Priority AE"
Fine: 17 slik/Standard: 18 slik/RAW & JPEG: 11 slik/
RAW: 13 slik
V načinu zaporednjega snemanja
Fine: 18 slik/Standard: 18 slik/RAW & JPEG: 11 slik/
RAW: 13 slik
[Predvajanje približane slike]
Stopnja povečave
Velikost slike: L: prbl. × 1,0 – ×13,6/M: prbl. ×1,0 – ×
9,9/RAW: prbl. × 1,0 – × 6,8
[Snemalni format]
Format datoteke
Združljiv z JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2, 3, MPF
Baseline), DPOF
3D slike
Združljiv z MPO (MPF Extended (Disparity Image))
Film (format AVCHD)
Združljiv z AVCHD Ver. 1.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Avdio: Dolby Digital 2ch, opremljen z Dolby Digital
Stereo Creator
• Izdelan z licenco Dolby Laboratories.
Ostalo
Film (format MP4)
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Avdio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
85
Tehnične lastnosti
[Snemalni medij]
"Memory Stick PRO Duo", SD spominska kratica
[Vhodni/izhodni priključki]
USB
miniB, Hi-Speed USB (2.0)
HDMI
HDMI mini vtič
Priključek za mikrofon
3,5 mm stereo mini-vtič
Priključek za daljinski upravljalnik (REMOTE)
[Napajanje, splošno]
Uporabljena baterija
Akumulatorska baterija NP-FM500H
[Drugo]
Mikrofon
Stereo
Zvočnik
Mono
Exif Print
Združljiv
PRINT Image Matching III
Združljiv
Mere
Pribl. 132,1 × 97,5 × 80,7 mm (Š/V/G, brez
izstopajočih delov)
Masa
Pribl. 622 g (z baterijo in "Memory Stick PRO Duo")
Pribl. 543 (samo telo)
Delovna temperatura
0 do +40 °C
O združljivosti slikovnih podatkov
• Ta fotoaparat je v skladu z DCF (Design rule for Camera File System)
univerzalnim standardom, ki ga je določila JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
• Predvajanje podob posnetih z vašo kamero na drugi opremi in predvajanje
podob posnetih ali urejenih z drugo opremo na vaši kameri ni zagotovljeno.
Oblika in lastnosti se lahko spremenijo brez predhodne objave.
86
Tehnične lastnosti
Polnilnik za baterijo/Baterija
BC-VM10A polnilnik
Vhodna napetost
100V do 240V AC, 50/60 Hz, 9 W
Izhod
8,4V DC, 0,75 A
Delovna temperatura
0 do +40°C
Skladiščna temperatura
-20 do +60°C
Največje mere
prbl. 70 × 25 × 95 mm (Š/V/G)
Masa
Pribl. 90 g
Akumulatorska baterija NP-FM500H
Baterija
Litij-ionska
Največja napetost
DC 8,4 V
Nominalna napetost
DC 7,2 V
Najvišja napetost polnjenja DC
8,4 V
Najvišji tok polnjenja
2,0 A
Kapaciteta
Običajna
11,8 Wh (1 650 mAh)
Minimalna
11,5 Wh (1 600 mAh)
Največje mere
Pribl 38,2 × 20,5 × 55,6 mm (Š/V/G)
Masa
Pribl. 78 g
Ime (ime modela)
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM DT 55-200mm F4-5.6 SAM
(SAL1855)
(SAL55200-2)
Goriščna razdalja,
ekvivalentno 35mm
formatu *
27–82,5
82,5–300
Skupine - elementi
objektiva
7–8
9–13
76°-29°
29°-8°
0,25 (0,82)
0,95 (3,2)
Zorni kot **
Minimalni fokus **
(m)
87
Ostalo
Objektiv
Tehnične lastnosti
Ime (ime modela)
Maksimalna povečava
(X)
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM DT 55-200mm F4-5.6 SAM
(SAL1855)
(SAL55200-2)
0,34
0,29
Minimalna odprtost
zaslonke
f/22-36
f/32-45
Premer filtra (mm)
55
55
Mere (maksimalni
premer × višina)
(prbl., mm)
69,5×69
71,5×85
210
305
Masa (prbl., g)
* Vrednosti za goriščno razdaljo, ekvivalentno 35mm formatu in zorni kot temeljita
na fotoaparatu z možnostjo menjavanja objektivov, ki je opremljen s slikovnim
tipalom, velikosti APS-C.
** Minimalni fokus je najkrajša razdalja med slikovnim tipalom in objektom.
• Objektiv je opremljen s kodirnikom razdalje. Kodirnik razdalje omogoča
natančnejše meritve (ADI) z uporabo bliskavice ADI.
• Pri nekaterih mehanizmih objektiva se utegne goriščna razdalja spreminjati s
spremembami razdalje snemanja. Goriščna razdalja deluje kot da je ostrina
nastavljena na neskončno (Infinity).
• Položaj 'Infinity' (neskončno) zahteva nekaj nastavitev za kompenzacijo spremembe
ostrine, do katere pride zaradi spremembe temperature. Če želite objekt snemati v
razdalji 'Infinity' in v načinu MF, uporabite iskalo in nastavite ostrino.
O goriščni razdalji
Slikovni kot tega fotoaparata je ožji kot pri kameri s filmom formata 35mm.
Najdete lahko približno vrednost goriščne razdalje formata 35mm in snemate z
enakim slikovnim kotom tako, da za polovico povečate goriščno razdaljo
objektiva.
Tako npr. pri uporabi 50mm objektiva dobite približen ekvivalent 75mm
objektiva kamere s filmom formata 35mm.
88
Tehnične lastnosti
• Macintosh in Mac OS sta zaščiteni
blagovni znamki ali blagovni
znamki družbe Apple Inc.
• PowerPC je registrirana blagovna
znamka korporacije IBM v ZDA.
• Intel, Intel Core, MMX in Petnium
so blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke korporacije Intel.
• Logotipa SDXC je blagovna
znamka družbe SD-3C, LLC.
• Eye-Fi je blagovna znamka družbe
Eye-Fi Inc.
• MultiMediaCard je blagovna
znamka združenja
MultiMediaCard.
• " " in "PlayStation" sta
registrirani blagovni znamki družbe
Sony Computer Entertainment Inc.
• Adobe je zaščitena blagovna
znamka družbe Adobe Systems
Incorporated v ZDA in/ali drugih
državah.
• D-Range Optimizer Advanced
uporablja tehnologijo, ki jo
omogoča družba Apical Limited.
• Vse druge družbe in imena
izdelkov, ki so omenjena v tej
publikaciji, se uporabljajo samo za
prepoznavo in so lahko blagovne
znamke ustreznih lastnikov. V teh
navodilih oznaka ™ ali ® ni
uporabljena v vseh primerih.
• Za še večji užitek dodajte
PlayStation 3, tako da naložite
aplikacijo za PlayStation 3 iz
89
Ostalo
Blagovne znamke
•
je blagovna znamka Sony
korporacije
• "Memory Stick,"
, "Memory
Stick PRO",
,
"Memory Stick Duo",
, "Memory Stick
PRO Duo",
,
"Memory Stick PRO-HG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" in
so zaščitene
blagovne znamke korporacije Sony.
• InfoLITHIUM je litijeva
akumulatorska baterija, ki si lahko
izmenjuje podatke z združljivo
elektronsko opremo o porabi
energije. Sony vam priporoča
uporabo akumulatorske baterije z
elektronsko opremo, ki nosi
InfoLITHIUM oznako.
• "PhotoTV HD" je blagovna znamka
korporacije Sony.
• "AVCHD" in logotip "AVCHD" sta
blagovni znamki korporacij
Panasonic in Sony.
• "Blu-ray Disc" in logotip sta
blagovni znamki.
• Dolby in simbol z dvojnim D sta
blagovni znamki Dolby
Laboratories.
• Microsoft, Windows in Windows
Vista so zaščitene blagovne znamke
ali blagovne znamke korporacije
Microsoft v Združenih Državah
Amerike in/ali drugih državah.
• HDMI, logotip za HDMI in HighDefinition Multimedia Interface so
blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke HDMI Licensing
LLC.
Tehnične lastnosti
trgovine PlayStation Store (kjer je
na voljo).
• Za aplikacijo za PlayStation3 je
potreben račun PlayStation
Network in potrebno je naložiti
aplikacijo.
90
Abecedno kazalo
Abecedno kazalo
Številčno
3D ............................................... 39
A, B, C, Č
AF osvetlitev ......................................57
AF področje ........................................54
Auto HDR...........................................55
Auto review ........................................58
AUTO+...............................................37
Autofocus ..........................................54
AVCHD........................................57. 71
Baterija .........................................19, 21
Bracket ...............................................45
Brisanje ........................................34, 60
Continuous Advance Priority AE.......40
Creative Style .....................................55
D, E, F
G, H, I
Goriščna razdalja ................................88
GPS.....................................................61
Hand-held Twilight ............................38
Histogram ..........................................58
Image Index ........................................50
J, K, L
JPEG ...................................................56
Kakovost slike ....................................56
Kompenzacija bliskavice....................54
Kompenzacija osvetlitve ....................43
Landscape ..........................................38
LCD zaslon.........................................73
M, N
Macro..................................................38
MENU ................................................56
Movie Audio Recording .....................57
Način "Program Auto" .......................36
Način bliskavice ........................... 41, 77
Način čiščenja.....................................62
Način merjenja ..................................54
Način pogona......................................45
Način samodejne ostritve ...................54
Nastavitev datuma/ure ........................27
Nastavitev dioptrije ............................29
Nastavitev jezika ................................62
Nastavitev področja ............................28
Nastavitev ure.....................................27
Nasveti za snemanje ...........................63
Neprekinjeno snemanje ......................45
Night Portrait ......................................38
Nočni kader ........................................38
O, P, R
Objektiv .............................................24
Obračanje slike ...................................52
Ogled slik na TV zaslonu ...................51
91
Abecedno kazalo
Daljinski upravljalnik .........................16
Diaprojekcija .....................................60
Dodajanje datuma ..............................60
DPOF nastavitev.................................60
D-Range Optimizer ............................55
Eye-Fi .................................................62
Eye-Start AF.......................................57
Face Detection ....................................54
Flash Off.......................................30, 41
Focus Magnifier .................................59
Format ...............................................60
Format filmske datoteke .....................57
Ime mape ............................................61
Iskalo .................................................57
ISO občutljivost..................................54
Izbira snemalne mape .........................61
Abecedno kazalo
Ogled slike ......................................... 33
Osvetlitev LCD zaslona ..................... 61
Playback Display ............................... 60
PMB .................................................. 69
Ponastavitev ....................................... 62
Portrait ............................................... 38
Povečana slika.................................... 49
Prednost hitrosti zaklopa.................... 36
Prednost zaslonke............................... 36
Pretvorba slikovnih podatkov ............ 68
Priključek DC IN ............................... 16
Program ............................................. 67
RAW .................................................. 56
Razmerje beline ................................. 54
Razmerje slike.................................... 56
Recover Image DB............................. 61
Ročna osvetlitev ................................ 37
S, Š, T
Samosprožilec ................................... 45
Scene Selection .................................. 38
Slide Show ......................................... 60
Slow sync ........................................... 41
Smile Shutter...................................... 54
Snemanje ........................................... 30
Snemanje filmov ............................... 32
Spominska kartica.............................. 21
Sports Action ..................................... 38
SteadyShot ......................................... 57
Sunset ................................................ 38
Sweep Panorama.......................... 39, 47
Številka datoteke................................ 61
Število slik, ki jih lahko
posnamete................................ 79, 80
Tehnični podatki ............................... 83
Tipka "Focus Hold" ........................... 59
Tipka AEL ......................................... 52
Tipka Fn ....................................... 52, 54
92
U, V, Z, Ž
USB priključitev ................................ 62
Ustvarjanje diska................................ 71
Varčevanje z energijo ........................ 61
Velikost slike ..................................... 47
Verzija ............................................... 62
Zaščita ................................................ 60
Zaznava obrazov ................................ 54
Zmanjševanje pojava rdečih oči......... 57
Zvočni signali..................................... 62
Abecedno kazalo
93
94
SL
Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih
evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z izdelkom ne
smete ravnati enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno
zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega
izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih
bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje
materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in
elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi
električne oz. elektronske opreme.
Download PDF

advertising