Sony | HVL-F60M | Sony HVL-F60M Zunanja bliskavica za večvmesniški nastavek F60M Navodila za uporabo

4-444-194-11(1) (SI)
Bliskavica
Priprave
Osnove
Navodila za uporabo
Napredno delovanje
Dodatne informacije
Navodila za uporabo
Pred uporabo izdelka preberite ta
priročnik in ga shranite za prihodnjo
uporabo.
HVL-F60M
Slovenščina
Pred uporabo izdelka preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.
OPOZORILO
Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara enote ne izpostavljate dežju
ali vlagi.
Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi, ognju ipd.
Zaščitite kontakte litijeve baterije z lepilnim trakom, da pri odlaganju baterij
preprečite kratek stik, in upoštevajte lokalne predpise glede odlaganja baterij.
Preprečite otrokom dostop do baterij ali delov, ki jih lahko pogoltnejo. Če otrok
po nesreči pogoltne predmet, se takoj posvetujte z zdravnikom.
Takoj odstranite baterije in preprečite njihovo nadaljnjo uporabo v teh primerih:
• izdelek je padel na tla ali bil izpostavljen udarcu, zaradi česar je vidna njegova
notranjost;
• izdelek oddaja nenavaden vonj, toploto ali dim.
Paketa baterij ne razstavljajte. V primeru stika z visokonapetostnim električnim
tokokrogom v notranjosti izdelka lahko pride do električnega udara.
POMEMBNA
VARNOSTNA
OPOZORILA
Pri uporabi fotografske opreme je treba vselej upoštevati
osnovne varnostne ukrepe, vključno s temi:
Pred uporabo izdelka je treba prebrati in razumeti
vsa navodila.
SI
2
Če je izdelek v bližini otroka ali ga ta uporablja, zagotovite
strog nadzor. Vsak primer uporabe izdelka mora biti
nadzorovan.
Z napravo ravnajte previdno, saj lahko v stiku z njenimi
vročimi deli pride do opeklin.
Ne uporabljajte naprave, ki ima poškodovan napajalni
kabel ali je padla na tla oziroma bila kako drugače
poškodovana. Takšno napravo mora pregledati
usposobljeni serviser.
Pred shranjevanjem naprave počakajte, da se naprava
povsem ohladi, in nato ovijte kabel tesno okoli nje.
Ne potapljajte naprave v vodo ali druge tekočine,
ker lahko pride do električnega udara.
Da zmanjšate nevarnost električnega udara, v primeru
potrebnega servisa ali popravila ne razstavljajte naprave,
temveč se obrnite na usposobljenega serviserja.
Pri nadaljnji uporabi nepravilno sestavljene naprave
lahko pride do električnega udara.
Pri uporabi nastavkov za dodatno opremo, ki jih ne
priporoča proizvajalec, lahko pride do požara, električnega
udara ali telesnih poškodb.
Zaradi nepravilne uporabe naprave se lahko baterije
segrejejo ali eksplodirajo.
Uporabljajte izključno baterije, navedene v tem priročniku
z navodili.
Ne vstavljajte baterij z obrnjeno polarnostjo (+/-).
Baterij ne izpostavljajte ognju ali visokim temperaturam.
Ne poskušajte znova napolniti baterij (razen, če uporabljate
baterije za vnovično polnjenje), povzročiti kratek stik na
njihovih priključkih ali jih razstaviti.
Ne uporabljajte kombinacije baterij različnih vrst, znamk
ali starosti.
3 SI
SHRANITE TA
NAVODILA
POZOR
Pri uporabi bliskavice se ne dotikajte njene cevi, saj se lahko ta občutno segreje.
Za uporabnike v Evropi
Odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme
(velja za države EU in druge evropske države s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ni
dovoljeno odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga
morate na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in
elektronske opreme. Z ustrezno odstranitvijo izdelka pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in
zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev tega
izdelka. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih
virov. Za več informacij o recikliranju tega izdelka se obrnite na
lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem
ste kupili izdelek.
Opomba za stranke, ki ta izdelek uporabljajo v državah,
v katerih veljajo direktive EU
Proizvajalec tega izdelka je podjetje Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščeni predstavnik za elektromagnetno
združljivost in varnost izdelka je družba Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V primeru vprašanj glede servisa ali garancije
glejte naslove, navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.
SI
4
OPOMBA:
Ta oprema je bila preizkušena in je v skladu z mejnimi vrednostmi za digitalno
napravo razreda B, kot to določa 15. del pravil komisije FCC. Te mejne vrednosti
določajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami pri namestitvah
v stanovanjskih objektih. Ta oprema proizvaja, uporablja in oddaja
radiofrekvenčno energijo. Če ni pravilno nameščena in se ne uporablja v skladu
z navodili, lahko pride do škodljivih motenj radijskih valov. Kljub temu ni mogoče
zagotoviti, da na posamezni lokaciji ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča
škodljive motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu – to lahko ugotovite tako,
da opremo vklopite in izklopite – priporočamo, da poskusite motnje odpraviti
z naslednjimi ukrepi:
– Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
– Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
– Priključite opremo v vtičnico, ki je v drugem tokokrogu kot tista, v katero
je priključen sprejemnik.
– Posvetujte se s prodajalcem ali strokovnjakom za radiotelevizijsko tehnologijo.
5 SI
Vsebina
Funkcije ..............................................................................................................9
Imena delov .....................................................................................................10
Priprave
Vstavljanje baterij ...........................................................................................19
Pritrditev in odstranjevanje bliskavice ........................................................20
Shranjevanje te bliskavice ..............................................................................23
Vklop bliskavice ..............................................................................................24
Spreminjanje načina bliskavice .....................................................................28
Osnove
Bliskavica AUTO (osnove) ............................................................................31
Uporaba bliskavice v posameznem snemalnem načinu fotoaparata .......35
Fotografiranje z osvetlitvijo (lučka LED) ....................................................37
Prilagoditev vira osvetlitve (lučka LED) (vgrajeni razprševalnik
svetlobe, filter za pretvorbo barv) .................................................................39
Napredno delovanje
Preizkus bliskavice ..........................................................................................40
Pokritost bliskavice pri zoomu .....................................................................41
Izravnava bliskavice ........................................................................................45
Bliskavica z odbojem ......................................................................................47
Uporaba prilagojevalnika za odboj ..............................................................52
Fotografiranje od blizu (spodnji odboj) ......................................................54
Ročna bliskavica (M) ......................................................................................55
Hitra sinhronizacija (HSS) ............................................................................58
Večkratna bliskavica (MULTI) .....................................................................59
Način brezžične bliskavice (WL) ..................................................................63
Povezava fotoaparata in bliskavice prek kabla ...........................................81
Uporaba vmesnika za zunanjo baterijo .......................................................83
SI
6
Osvetljevalec AF ............................................................................................. 84
Nastavitve MENU .......................................................................................... 85
Dodatne informacije
Opombe o uporabi ......................................................................................... 95
Vzdrževanje .................................................................................................... 97
Tehnični podatki ............................................................................................ 98
7 SI
Pred uporabo
Bliskavica se lahko uporablja v kombinaciji s Sonyjevimi digitalnimi fotoaparati
z zamenljivim objektivom, Sonyjevimi digitalnimi videokamerami HD
z zamenljivim objektivom in Sonyjevimi digitalnimi fotoaparati z običajnim
priključkom za dodatno opremo.
Priloženi adapter za nastavek omogoča uporabo tudi s Sonyjevimi digitalnimi
fotoaparati z zamenljivim objektivom in Sonjevimi digitalnimi videokamerami HD
z zamenljivim objektivom, ki imajo samozaklepni priključek za dodatno opremo.
Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo, odvisno od modela fotoaparata ali
videokamere. Za podrobnosti o modelih fotoaparatov, združljivih s to bliskavico,
obiščite spletno mesto Sony za svoje območje ali se obrnite na prodajalca izdelkov
Sony ali krajevnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.
Bliskavica ni odporna na prah ali pršenje, čeprav je bila zasnovana
z upoštevanjem teh dejavnikov.
Bliskavice ne odlagajte na spodaj navedena mesta
Bliskavice ne odlagajte na nobenega od naslednjih mest ne glede na to, ali jo
nameravate uporabljati ali shraniti, ker lahko pride do okvare.
• Če bliskavico odložite na mesto, izpostavljeno neposredni sončni svetlobi
(npr. armaturna plošča) ali viru toplote, lahko bliskavica spremeni obliko
ali se okvari.
• Na mesto, kjer prihaja do prekomernih vibracij
• Na mesto, izpostavljeno močnemu elektromagnetnemu polju
• Na mesto s prekomerno količino peska
Na lokacijah, kot je obala, in v drugih prašnih območjih ali kjer nastajajo
oblaki prahu, zaščitite bliskavico pred peskom in prahom.
V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.
SI
8
Funkcije
HVL-F60M je funkcionalna, pritrdilna bliskavica z visoko
stopnjo intenzivnosti in vodilnim številom 60 (položaj
105 mm, ISO 100 · m).
,
stran 98
Funkcija odboja s hitrim preklopom
pri fotografiranju z odbojno
bliskavico omogoča preprosto
nastavitev zgornjega ali stranskega
položaja.
,
stran 50
Vključuje izredno zmogljivo lučko LED (1200 luksov, 0,5 m).
Svetlost lahko prilagodite v 15 stopnjah.
,
stran 37
Tej bliskavici je priložen prilagojevalnik za odboj, ki omehča
osvetlitev in odpravlja sence.
,
stran 52
V bliskavico je vgrajen razprševalnik svetlobe za lučko LED.
Vključen je tudi filter za pretvorbo temperature za lučko LED.
,
stran 39
Bliskavica je opremljena z izbirnim kolescem. Kolesce
v kombinaciji z zaslonom Quick Navi omogoča hitrejše
upravljanje.
,
stran 15
stran 17
Brezžični nadzor razmerja večkratne osvetlitve omogoča
celovito snemanje z več svetlobnimi viri.
,
stran 75
Omogoča hitro sinhronizacijo.
,
stran 58
Uporablja se lahko z združljivimi objektivi in tako omogoča
merjenje bliskavice ADI (Advanced Distance Integration),
na katerega stopnja odseva ozadja ali objekta ne vpliva.
,
stran 36
Vključuje preprosto gledljivo LCD-ploščo s točkovno matriko.
,
stran 13
9 SI
Imena delov
A Vgrajena široka plošča
(za bliskavico) (44)
B Cev bliskavice
C Sprejemnik za brezžično
upravljanje (66)
D Osvetljevalec AF (84)
Pred uporabo osvetljevalca AF
odstranite zaščitno folijo z njegove
prednje strani.
E Pokrovček priključka (81, 83)
F Podnožje priključka za dodatno
opremo (20)
G Vgrajena odbojna folija
(za bliskavico) (50)
H Vgrajeni razprševalnik svetlobe
(za lučko LED) (39)
I Gumb LIGHT (37)
J Lučka LED (37)
V oklepajih so številke strani z opisi
posameznih segmentov LCD-plošče.
SI
10
*
K Indikator navpičnega kota
odboja (48)
L LCD-plošča (13)
M Nadzorna plošča (12)
N Zaklepni vzvod (20)
O Vratca predela za baterije (19)
P Indikator odboja (stranski kot) (48)
Q Prilagojevalnik za odboj
(za bliskavico) (52)
R Filter za pretvorbo barv
(za lučko LED) (39)
S Mini stojalo (65)
* Nastavek za stojalo
T Pokrov za zaščito konektorja (20)
U Adapter za nastavek (22)
• Kadar bliskavice ne uporabljate, namestite priloženi zaščitni pokrovček
na priključek podnožja priključka za dodatno opremo.
V oklepajih so številke strani z opisi
posameznih segmentov LCD-plošče.
11 SI
Nadzorna plošča
MENU
OFF
ON
LEVEL
A Gumb Fn (Funkcija) (15, 17)
B Gumb MODE (28)
C Gumb TEST (40)
Stanje ob vklopljeni lučki
Oranžno: bliskavica je pripravljena
Zeleno: pravilna osvetlitev
D Izbirno kolesce (17)
E Gumb MENU (85)
F Gumb osvetljevalca LCD-plošče
G Stikalo za vklop (24)
Osvetljevalec LCD-plošče
Če je LCD-plošča pretemna, lahko s pritiskom gumba osvetljevalca LCD-plošče
osvetlite ploščo in območja okoli gumbov.
• Če uporabljate bliskavico ločeno ali tako, da je nameščena na fotoaparat, ki je
v načinu varčevanja z energijo, ostane LCD-plošča osvetljena približno 8 sekund.
Ta čas je daljši, če bliskavica ali fotoaparat deluje.
• Če želite osvetljevalec LCD-plošče izklopiti, znova pritisnite gumb osvetljevalca
LCD-plošče, ko je ta osvetljena.
V oklepajih so številke strani z opisi
posameznih segmentov LCD-plošče.
SI
12
Zaslon z običajnimi indikatorji
Prikazane podrobnosti se spreminjajo glede na način bliskavice, izbran
z gumbom MODE.
• Informacije o spreminjanju načina bliskavice so na strani 28.
• Zaslon, prikazan v tem razdelku, je samo primer. Prikazani indikatorji
se razlikujejo glede na primer uporabe.
Merjenje TTL
(način TTL)
Ročna bliskavica
(način MANUAL)
A Indikator načina bliskavice (30)
B Indikator pregrevanja (27)
C Indikator nizke ravni
napolnjenosti baterije (26)
D Indikator široke plošče (44)
E Indikator hitre sinhronizacije (58)
F Indikator odboja (48)
G Indikator razdalje (33)
H Vrstica indikatorja razdalje (33)
I Indikator opozorila o (kratkem)
dosegu bliskavice (33)
Indikator opozorila o (dolgem)
dosegu bliskavice (33)
J Indikator zooma (41)
K Indikator izravnave bliskavice
(TTL) (45)
L Indikator ravni napajanja
(MANUAL) (55)
V oklepajih so številke strani z opisi
posameznih segmentov LCD-plošče.
13 SI
Večkratna bliskavica (način MULTI)
Brezžična oddaljena
nastavitev (način WL RMT)
Brezžično upravljanje
(način WL CTRL)
M Indikator frekvence večkratne
bliskavice (59)
N Indikator ponovitev večkratne
bliskavice (59)
O Indikator brezžičnega kanala (88)
P Indikator zvočnega signala (89)
Q Indikator brezžične oddaljene
nastavitve (68)
R Indikator nastavitve brezžičnega
nadzora (72, 76)
S Indikator razmerja bliskavice (72)
V oklepajih so številke strani z opisi
posameznih segmentov LCD-plošče.
SI
14
Zaslon Quick Navi in zaslon dodeljene
nastavitve
Če želite spremeniti nastavitve, pritisnite gumb Fn na zaslonu z običajnimi
indikatorji, da preklopite na zaslon z nastavitvami.
Zaslon MODE (28)
Zaslon z običajnimi
indikatorji
Zaslon MENU (86)
Zaslon Quick Navi
Zaslon dodeljenih nastavitev
Zavrtite, da spremenite
vrednost nastavitve
: Pritisnite v sredini
: Zavrtite kolesce
15 SI
Zaslon Quick Navi
Če želite preklopiti na zaslon Quick Navi, pritisnite gumb Fn na zaslonu
z običajnimi indikatorji. S kazalcem na zaslonu Quick Navi izberite možnost,
ki jo želite nastaviti. Izbrana možnost se označi. Nastavitve glavnih indikatorjev
na zaslonu z običajnimi indikatorji, kot sta indikator zooma in indikator izravnave
bliskavice, lahko spremenite na enak način kot na zaslonu z običajnimi indikatorji.
Uporaba izbirnega kolesca na zaslonu Quick Navi
– Gor, dol, levo, desno: premakne kazalec
– Vrtenje: spremeni vrednost nastavitve za izbran element
OFF
LEVEL
Spreminjanje nastavitev na zaslonu dodeljenih nastavitev
Če na zaslonu Quick Navi pritisnete izbirno kolesce v sredini, preklopite na zaslon
dodeljenih nastavitev za nastavitev, izbrano s kazalcem.
Podrobnosti glede načina nastavitve najdete na strani za to funkcijo.
SI
16
Uporaba izbirnega kolesca
Z izbirnim kolescem te bliskavice lahko upravljate delovanje glede na
prikazani zaslon.
• Zaslon z običajnimi indikatorji
Običajno uporabljene nastavitve so dodeljene smerem pritiskanja izbirnega
kolesca.
S pritiskom katerega koli dela izbirnega kolesca preklopite na zaslon dodeljenih
nastavitev za različne nastavitvene možnosti.
– Gor: sprememba pokritosti bliskavice pri zoomu (ZOOM) (stran 42)
– Desno: sprememba ravni napajanja (LEVEL) (stran 55)
– Levo: popravek ravni napajanja (
) (stran 45)
OFF
LEVEL
• Zaslon Quick Navi
S pritiskom gumba Fn preklopite z zaslona z običajnimi indikatorji na zaslon
Quick Navi. V tem stanju lahko spremenite glavne možnosti zaslona z običajnimi
indikatorji.
Pritisnite zgornji, spodnji, levi ali desni del izbirnega kolesca, da premaknete
kazalec in izberete (označite) možnost, ki jo želite nastaviti. Nato prilagodite
vrednost nastavitve z obračanjem izbirnega kolesca.
– Gor, dol, levo, desno: premakne kazalec
– Vrtenje: spremeni vrednost nastavitve za izbran element
OFF
LEVEL
17 SI
• Drugi zasloni
Delovanje se razlikuje glede na prikazani zaslon.
– Zaslon MENU (stran 86)
– Zaslon MODE (stran 28)
– Zaslon dodeljenih nastavitev (stran 16)
SI
18
Priprave
Vstavljanje baterij
1
Odprite vratca predela za baterije, kot prikazuje slika.
2
Vstavite baterije v predel za baterije, kot je prikazano
spodaj.
3
Zaprite vratca predela za baterije.
• Pri odpiranju vratc predela za baterije upoštevajte obratni vrstni red dejanj.
19 SI
Priprave
HVL-F60M lahko napajajo:
• Štiri alkalne baterije velikosti AA*
• Štiri nikelj-kovinske hidridne (Ni-MH) baterije za vnovično polnjenje
velikosti AA*
* Baterije niso priložene.
Nikelj-kovinske hidridne baterije za vnovično polnjenje je treba vedno polniti
z ustreznim polnilnikom.
Pritrditev in odstranjevanje bliskavice
Nameščanje bliskavice na fotoaparat
• Pred nameščanjem bliskavice na fotoaparat odstranite zaščitni pokrovček
s priključka podnožja priključka za dodatno opremo bliskavice in odstranite
pokrovček priključka za dodatno opremo s fotoaparata.
• Kadar bliskavice ne uporabljate, namestite zaščitni pokrovček na priključek
podnožja priključka za dodatno opremo.
• Če je vgrajena bliskavica fotoaparata v izskočenem položaju, jo pred nameščanjem
bliskavice potisnite navznoter.
• Pri nameščanju te bliskavice na fotoaparat s priključkom za dodatno opremo
s samodejnim zaklepanjem namestite priloženi adapter za nastavek na fotoaparat.
(stran 22)
SI
1
Izklopite bliskavico in premaknite zaklepni vzvod v smeri
oznake [RELEASE].
2
Podnožje priključka za dodatno opremo enote trdno
vstavite v priključek za dodatno opremo fotoaparata
v smeri, ki jo označuje puščica.
3
Čvrsto premaknite zaklepni vzvod v smeri oznake [LOCK],
da pritrdite bliskavico na mesto.
20
Odstranjevanje bliskavice s fotoaparata
1 Pritisnite in zadržite gumb na koncu zaklepnega vzvoda 1
ter premaknite vzvod v smeri oznake [RELEASE] 2.
2
Ko je vzvod v položaju [RELEASE], potisnite bliskavico
naprej.
Priprave
21 SI
Adapter za nastavek (ADP-AMA)
Pri nameščanju te bliskavice na fotoaparat s priključkom za dodatno opremo
s samodejnim zaklepanjem uporabite priloženi adapter za nastavek (ADP-AMA).
1
Priključek za dodatno
opremo
2
Gumb za sprostitev
Pritrdite adapter za nastavek, kot
prikazuje slika.
• Potisnite ga do konca, da se zaskoči
na mesto.
Pritisnite in zadržite gumb za
sprostitev 1 ter potisnite adapter za
nastavek proti sebi, da ga odstranite.
SI
22
Shranjevanje te bliskavice
To bliskavico in priložene dele opreme lahko shranite v priložene etuije in torbico,
kot je prikazano spodaj.
Priprave
23 SI
Vklop bliskavice
Premaknite stikalo za vklop v položaj ON.
Bliskavica se vklopi.
• Ko vklopite bliskavico, se na LCD-plošči prikaže zaslon z običajnimi indikatorji.
• Če je stikalo v položaju ON in se na LCD-plošči ne prikaže nič, preverite, ali so
baterije ustrezno vstavljene in usmerjene.
Izklop bliskavice
Premaknite stikalo za vklop v položaj OFF.
SI
24
Način varčevanja z energijo
* Razen pri modelu DSLR-A100
• Če je fotoaparat v načinu varčevanja z energijo (pri čemer se njegov
LCD-monitor samodejno izklopi itd.), ne more komunicirati z bliskavico.
V tem času funkcije stikala za izbiro načina bliskavice, samodejnega zooma,
širokozaslonskega prikaza in indikatorja dosega bliskavice niso povezane
s fotoaparatom.
25 SI
Priprave
Če bliskavice, ki ni nameščena na fotoaparat ali je nameščena nanj, vendar je
v načinu varčevanja z energijo, ne upravljate tri minute, se bliskavica in LCD-plošča
samodejno izklopita, da prihranita energijo.
• Pri fotografiranju z brezžično bliskavico (stran 63) bliskavica preklopi v način
varčevanja z energijo po 60 minutah.
• Spremenite lahko čas do preklopa v način varčevanja z energijo ali ta način
onemogočite. (stran 90)
• Če je stikalo za vklop fotoaparata v položaju OFF, bliskavica samodejno preklopi
v način varčevanja z energijo.*
Preverjanje napolnjenosti baterij
Ko je raven napolnjenosti baterij nizka, se na LCD-plošči prikaže indikator nizke
ravni napolnjenosti baterije.
Indikator
utripa.
Priporočeno je, da zamenjate baterije.
Ko se baterije izpraznijo, se prikaže
zaslon izpraznjenosti baterij.
Prikaže se zaslon izpraznjenosti baterij.
Bliskavice ni mogoče uporabljati.
Vstavite nove baterije.
Ta zaslon je prikazan, dokler ne
zamenjate baterij.
Zaslon izpraznjenosti baterij
• Odvisno od pogojev uporabe ali starosti baterij se lahko zaslon izpraznjenosti
baterij prikaže brez indikatorja nizke napolnjenosti baterij.
• Tudi če se indikator nizke napolnjenosti baterij prikaže, lahko izgine,
ko preklopite z bliskavice na lučko LED ali obratno.
SI
26
Indikator pregrevanja
Zaslon pregrevanja
27 SI
Priprave
Pri neprekinjeni uporabi bliskavice ali uporabi v okolju z visokimi temperaturami
se ta enota segreje in njen notranji varnostni krogotok začasno prepreči njeno
nadaljnjo uporabo. (Pregrevanje)
• V primeru zaznanega pregrevanja se prikaže zaslon pregrevanja.
• Uporaba bliskavice je začasno onemogočena, dokler se temperatura bliskavice
ne zniža.
• Če želite preklopiti na drug zaslon, pritisnite kateri koli gumb na bliskavici.
Če preklopite na zaslon z običajnimi indikatorji, indikator
utripa
(gumba MODE in LIGHT sta onemogočena).
• Premaknite stikalo za vklop v položaj OFF in nato ne uporabljajte bliskavice
pribl. 10 minut, da se ohladi.
Spreminjanje načina bliskavice
1
Pritisnite gumb MODE, da prikažete zaslon MODE.
2
Premaknite kazalec (označena možnost) tako, da zavrtite
izbirno kolesce ali pritisnete zgornji, spodnji, levi ali desni
del, in izberite način bliskavice.
3
Nastavite izbrani način tako, da pritisnete izbirno kolesce
v sredini ali gumb MODE.
• Enota preklopi na zaslon z običajnimi indikatorji za izbrani način.
• Možnosti [MANUAL], [MULTI], [WL RMT] ali [WL CTRL] ni mogoče
izbrati v naslednjih primerih (možnosti, ki jih ni mogoče izbrati,
so označene s pikčasto črto).
[MANUAL] ali [MULTI]
– ob vklopu fotoaparata (med komunikacijo)
– kadar fotoaparat ni v snemalnem načinu M*
* Izbira je mogoča, če je za način MANUAL nastavljena možnost PASM
v nastavitvah MENU.
[WL RMT] ali [WL CTRL]
– ob vklopu fotoaparata (med komunikacijo)
– kadar način bliskavice v fotoaparatu ni nastavljen na brezžično (WL)
SI
28
– [TTL]
Bliskavica se vedno sproži.
– [TTL AUTO]
Ali se bliskavica sproži, določi fotoaparat.
29 SI
Priprave
• Odvisno od načina bliskavice v fotoaparatu izbira načina bliskavice morda ne
bo mogoča, tudi če ta ni označen s pikčasto črto, in zaslon se pred preklopom
načina bliskavice morda ne bo spremenil v zaslon z običajnimi indikatorji.
• Zaslon MODE se lahko spremeni v zaslon z običajnimi indikatorji, odvisno
od načina delovanja fotoaparata.
• Enako kot zgoraj ni mogoče izbrati načina [MR 1] ali [MR 2], odvisno od načina
bliskavice, shranjenega v načinu [MR 1] ali [MR 2].
• Če je izbran način TTL, se na zaslonu z običajnimi indikatorji prikaže
[TTL AUTO], kadar je v fotoaparatu nastavljena samodejna bliskavica,
in [TTL], kadar je nastavljena dodatna bliskavica.
Načini, ki so na voljo za izbiro
Način
[TTL]
[
]
(Bliskavica izklopljena)
Opis
Pri merjenju se uporabijo informacije fotoaparata.
Bliskavica se ne sproži.
[MANUAL]
Pri merjenju se uporabijo nastavitve bliskavice.
[MULTI]
Bliskavica se v času, ko je zaslonka odprta,
sproži večkrat (večkratna bliskavica).
[WL RMT]
Bliskavica se sproži brezžično kot zunanja (oddaljena)
bliskavica.
[WL CTRL]
Bliskavica se sproži brezžično kot upravljalnik.
[MR 1]
[MR 2]
Uporabite lahko podrobne nastavitve, shranjene
s funkcijo [MEMORY] v nastavitvah MENU.
• Odvisno od načina bliskavice v fotoaparatu boste morda lahko izbrali le izklop
bliskavice. Preberite tudi navodila za uporabo fotoaparata.
SI
30
Osnove
Bliskavica AUTO (osnove)
• Če fotoaparat vključuje samodejni način bliskavice, kot je izbira prizora ali
AUTO Advance, se ta način v tem razdelku obravnava kot način AUTO.
1
2
V fotoaparatu izberite način AUTO.
Pritisnite gumb MODE, da prikažete zaslon MODE,
in izberite [TTL].
Osnove
• Če je v fotoaparatu nastavljena možnost Autoflash, se na zaslonu
z običajnimi indikatorji prikaže [TTL AUTO]. Če je nastavljena dodatna
bliskavica, se prikaže [TTL].
31 SI
3
Pritisnite sprožilo do polovice in se prepričajte, da je objekt
v dosegu bliskavice.
• Podrobnosti o dosegu bliskavice najdete na strani 33.
4
Ko je bliskavica napolnjena, pritisnite sprožilo,
da zajamete fotografijo.
• Ko je bliskavica povsem napolnjena, gumb TEST na nadzorni plošči
sveti oranžno.
Če je bila pri zajeti fotografiji uporabljena ustrezna osvetlitev, gumb TEST
na nadzorni plošči utripa zeleno.
• Če zajamete fotografijo, preden se postopek polnjenja zaključi, fotografija
zaradi šibke osvetlitve ne bo dovolj osvetljena.
• Če uporabljate bliskavico s samosprožilcem, se prepričajte, da se postopek
polnjenja zaključi še pred pritiskom sprožila.
• Izbrani način bliskavice (samodejna bliskavica ([TTL AUTO]), dodatna
bliskavica ([TTL]) ali izklop bliskavice (način
)) je odvisen od fotoaparata.
Če želite več informacij, preberite navodila za uporabo fotoaparata.
SI
32
Doseg bliskavice
Pritisnite sprožilo do polovice.
Doseg bliskavice za ustrezno osvetlitev je prikazan na LCD-plošči. Prepričajte se,
da je objekt v tem dosegu, in nato zajemite fotografijo.
Osnove
Doseg bliskavice, ki je lahko prikazan na LCD-plošči, je 1–28 m (0,7–28 m
za spodnji odboj, glejte stran 54). Če je razdalja zunaj tega dosega, na strani
prikazanega dosega zasveti oznaka ali .
Pravilno osvetlitev dosežete pri razdalji manj
kot 1 m.
Če je doseg bliskavice manjši od 1 m, lahko spodnji
del slike na LCD-monitorju fotoaparata potemni.
Spremenite doseg bliskavice, da prilagodite
zaslonko in občutljivost ISO.
Pravilno osvetlitev dosežete pri razdalji 1–28 m
ali več.
• Doseg bliskavice ni prikazan pri uporabi zgornjega odboja bliskavice, pri
brezžični bliskavici, kadar je komuniciranje s fotoaparatom izklopljeno ali
kadar uporabljate dodatni kabel.
• Pri fotografiranju zunaj spodnje omejitve dosega bliskavice je lahko fotografija
prekomerno osvetljena, tudi če gumb TEST utripa zeleno, ali spodnji rob slike
zatemnjen. Vedno fotografirajte znotraj označenega dosega bliskavice.
33 SI
Samodejna nastavitev beline z informacijami
o temperaturi barv
Ob sprožitvi bliskavice fotoaparat samodejno prilagodi nastavitev beline
(razen pri modelu DSLR-A100) na podlagi informacij o temperaturi barv.
• Ta funkcija deluje z načinom bliskavice TTL, če je vzpostavljena povezava
s fotoaparatom prek pritrditve.
• Ta funkcija ne deluje pri fotografiranju z ročno bliskavico.
SI
34
Uporaba bliskavice v posameznem
snemalnem načinu fotoaparata
Če je v fotoaparatu nastavljena prednost zaslonke (način A), prednostna hitrost
zaklopa (način S) ali ročna osvetlitev (način M), lahko fotografirate z bliskavico
TTL, odvisno od posameznega načina.
Preklopite fotoaparat v snemalni način.
2
Pritisnite gumb MODE, da prikažete zaslon MODE,
in izberite [TTL].
3
Nastavite zaslonko in/ali hitrost zaklopa glede na izbrani
način ter izostrite objekt. Glejte spodnjo tabelo.
Osnove
1
Snemalni način fotoaparata
Nastavitve
A (fotografiranje z bliskavico in
prednostjo zaslonke)
Nastavite zaslonko.
• Zmanjšate vrednost zaslonke
(tj. povečajte f-stopnjo), da zmanjšate
doseg bliskavice, ali odprite zaslonko
(tj. zmanjšajte f-stopnjo), da doseg
bliskavice povečate.
• Hitrost zaklopa se nastavi samodejno.
S (fotografiranje z bliskavico in
prednostjo hitrosti zaklopa)
Nastavite hitrost zaklopa.
35 SI
4
Snemalni način fotoaparata
Nastavitve
M (fotografiranje z bliskavico in
ročno osvetlitvijo)
Nastavite vrednost zaslonke in hitrost
zaklopa.
• Zmanjšate vrednost zaslonke
(tj. povečajte f-stopnjo), da zmanjšate
doseg bliskavice, ali odprite zaslonko
(tj. zmanjšajte f-stopnjo), da doseg
bliskavice povečate.
Ko se postopek polnjenja zaključi, pritisnite sprožilo.
Bliskavica TTL
Ročna bliskavica omogoča fiksno intenziteto bliskavice ne glede na svetlost
objekta in nastavitev fotoaparata. Bliskavica TTL* izmeri vrednost svetlobe,
ki se odbija od objekta in prehaja skozi objektiv.
Merjenje TTL vključuje tudi funkcijo merjenja P-TTL, ki merjenju TTL doda
predhodno bliskavico, in funkcijo merjenja ADI, ki merjenju P-TTL doda
podatke o razdalji.
Bliskavica določi vse načine merjenja P-TTL in ADI kot bliskavico TTL.
*TTL = skozi objektiv
• Merjenje ADI je omogočeno v kombinaciji z objektivom z vgrajenim
kodirnikom razdalje. Pred uporabo funkcije merjenja ADI v specifikacijah
v navodilih za uporabo, priloženih objektivu, preverite, ali ima objektiv
vgrajeni kodirnik razdalje.
SI
36
Fotografiranje z osvetlitvijo
(lučka LED)
Pri osvetlitvi z lučko LED lahko ustvarite naravno svetlobo in sence ter realistične
posnetke tudi pri šibki svetlobi (npr. v zaprtih prostorih).
Osnove
Uporaba lučke
1
Postavite bliskavico navpično (90-stopinjski zgornji odboj)
2
Pritisnite gumb LIGHT ob lučki LED in ga zadržite,
da vklopite lučko.
• Lučka LED zasveti.
• Na LCD-plošči se prikaže zaslon LIGHT.
37 SI
3
Z izbirnim kolescem spremenite svetlost bliskavice.
• Če želite prilagoditi jakost svetlobe (15 stopenj), zavrtite izbirno kolesce
ali pritisnite njegov zgornji ali spodnji del.
• Stopnja svetlosti je prikazana na zaslonu LIGHT.
• Ko lučka LED sveti, se indikator [ ] (vklop bliskavice) na fotoaparatu izklopi
(bliskavica se ne sproži, kadar je vklopljena lučka LED).
• Če cev bliskavice obrnete navzdol (10-stopinjski spodnji odboj), se lučka LED
izklopi.
Izklop lučke
Znova pritisnite gumb LIGHT.
• Lučka LED se izklopi in LCD-plošča se vrne na zaslon z običajnimi indikatorji.
• Nastavitev beline se lahko razlikuje glede na fotoaparat, objektiv in nastavitve
med fotografiranjem. V tem primeru prilagodite nastavitev beline v fotoaparatu.
• Če uporabljate bliskavico, ko je objekt preblizu fotoaparata, se lahko ustvari več
senc objekta.
• Temperatura barv se rahlo spreminja z nastavitvami svetlosti in temperature
lučke LED, zato pred snemanjem preverite nastavitev beline.
SI
38
Prilagoditev vira osvetlitve (lučka LED)
(vgrajeni razprševalnik svetlobe,
filter za pretvorbo barv)
Vgrajeni razprševalnik svetlobe zmanjša lesketanje in omehča svetlobo. Poleg tega
lahko z njim zmanjšate število nenaravnih senc.
S filtrom za pretvorbo barv lahko spremenite temperaturo barv na vrednost okoli
3200K (pri največji svetlosti).
Čvrsto povlecite ročico vgrajenega razprševalnika svetlobe do spodnjega roba okna
in jo pritrdite. Pri shranjevanju povlecite ročico navzgor, da se spoji z ohišjem.
Uporaba filtra za pretvorbo barv
Poravnajte sponko na vsaki strani filtra za pretvorbo barv z okvirjem lučke LED
in potisnite filter v okvir.
Filter za pretvorbo barv odstranite tako, da zagrabite izbočen del na vsaki strani
in povlečete filter iz okvirja.
• Filter za pretvorbo barv lahko uporabljate ne glede na to, ali je vgrajeni
razprševalnik svetlobe nameščen.
• Ko uporabljate filter, je osvetlitev nekoliko manj intenzivna in njen kot
nekoliko ožji.
• Filter za pretvorbo barv lahko namestite ne glede na njegovo vodoravno
usmerjenost.
39 SI
Osnove
Uporaba vgrajenega razprševalnika svetlobe
Napredno delovanje
Preizkus bliskavice
Pred fotografiranjem lahko izvedete preizkus bliskavice. S preizkusom bliskavice
preverite raven svetlobe, kadar uporabljate merilnik bliskavice itd. v načinu ročne
bliskavice (M).
Pritisnite gumb TEST, ko gumb TEST zasveti oranžno.
• Gumb TEST se vklopi, kot sledi, glede na trenutno stanje bliskavice.
– Oranžno: bliskavica je pripravljena
– Zeleno: pravilna osvetlitev
• Raven svetlobe pri preizkusu bliskavice je odvisna od nastavitve ravni svetlobe
(stran 55). Bliskavica se v načinu TTL sproži z ravnjo svetlobe 1/1.
• Pred fotografiranjem s funkcijo preizkusa bliskavice (preverjanje bliskavice)
lahko na objektu preverite sence. Bliskavica ima dva načina za preverjanje,
način treh utripov in način preverjanja bliskavice, pri katerem se bliskavica
neprekinjeno sproža štiri sekunde. Podrobnosti o nastavitvi načina preizkusa
bliskavice najdete v razdelku »Nastavitve MENU« (stran 85) in »Nastavitev
načina preizkusa bliskavice [TEST]« (stran 90).
SI
40
Pokritost bliskavice pri zoomu
Samodejni zoom
Ta bliskavica samodejno preklaplja optimalno pokritost bliskavice (pokritost
bliskavice pri zoomu) in tako pri fotografiranju (samodejni zoom) pokriva razpon
goriščnih razdalj od 24 do 105 mm. Običajno vam pokritosti bliskavice ni treba
preklapljati ročno.
Samodejni zoom deluje, kadar je na indikatorju zooma prikazan napis [AUTO].
Goriščna razdalja 105 mm
• Kadar pri objektivu z goriščno razdaljo (enakovredno formatu 35 mm), manjšo
od 24 mm, uporabljate samodejni zoom, napis [WIDE] na LCD-plošči utripa.
V tem primeru priporočamo uporabo vgrajene široke plošče (stran 44), s čimer
preprečite zatemnitev ob robovih slike.
Nadzor samodejnega zooma, optimiziran
za velikost slikovnega senzorja
Ta bliskavica zagotavlja optimalno pokritost bliskavice glede na velikost slikovnega
senzorja (format APS-C/format 35 mm) fotoaparata (razen pri DSLR-A100).
41 SI
Napredno delovanje
Goriščna razdalja 24 mm
Ročni zoom
Pokritost bliskavice lahko nastavite ročno ne glede na goriščno razdaljo
uporabljenega objektiva (ročni zoom).
1
Pritisnite zgornji del izbirnega kolesca (ZOOM).
2
Obrnite izbirno kolesce ali pritisnite njegov zgornji ali
spodnji del, da izberete vrednost nastavitve, nato pa
srednji del izbirnega kolesca, da to vrednost nastavite.
• Vrednosti nastavitve: 24 mm, 28 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm,
105 mm, AUTO
• Če nastavitev opravljate ročno, je na indikatorju zooma prikazana vrednost
nastavitve. Če je nastavitev samodejna, se prikaže [AUTO].
• Če je pokritost bliskavice nastavljena na manjšo vrednost, kot znaša goriščna
razdalja uporabljenega objektiva, se robni deli zaslona zatemnijo.
• Pokritost bliskavice ročnega zooma na LCD-plošči je vidni kot goriščne razdalje
formata 35 mm.
SI
42
Pokritost bliskavice in goriščna razdalja
Večja kot je vrednost goriščne razdalje objektiva na fotoaparatu, pri tem večji
razdalji lahko fotografirate objekt tako, da bo zavzel celoten zaslon; vendar se
območje, ki ga lahko pokrijete, zmanjša. Obratno velja, da lahko pri manjši
vrednosti goriščne razdalje objekte fotografirate z večjo pokritostjo. Pokritost
bliskavice je območje, ki ga lahko svetloba bliskavice enakomerno pokrije
pri nastavljeni ali večji intenzivnosti, in je izražena v obliki kota. Pokritost
bliskavice, pri kateri lahko fotografirate, je določena z goriščno razdaljo.
Če je pokritost bliskavice določena skladno z goriščno razdaljo, je lahko
pokritost bliskavice izražena kot vrednost za goriščno razdaljo.
Napredno delovanje
43 SI
Vgrajena široka plošča (za bliskavico)
(kot zooma 15 mm)
Z izvlečenjem vgrajene široke plošče povečate pokritost bliskavice na goriščno
razdaljo 15 mm.
Izvlecite široko ploščo in jo nastavite pred cev bliskavice ter
nato potisnite odbojno folijo nazaj.
• Na LCD-plošči se prikaže [WIDE].
• Pri vračanju široko ploščo popolnoma potisnite nazaj in potrdite, da napis
[WIDE] na LCD-plošči izgine.
• Široke plošče ne vlecite s silo. Če to storite, jo lahko poškodujete.
• Če uporabljate širokokotni objektiv z goriščno razdaljo, manjšo od 15 mm,
se lahko robni deli zaslona zatemnijo.
• Goriščna razdalja ustreza goriščni razdalji, enakovredni formatu 35 mm.
• Ta bliskavica ne podpira vidnega kota objektiva 16 mm F2.8 Fisheye.
• Kadar to bliskavico shranjujete v priloženi torbici, potisnite široko ploščo
in odbojno folijo v notranjost glave bliskavice.
• Položaj zooma je zaklenjen.
SI
44
Izravnava bliskavice
Kadar je bliskavica v načinu, ki podpira merjenje TTL, se intenzivnost bliskavice
prilagodi samodejno. Vseeno pa lahko to samodejno prilagojeno intenzivnost
bliskavice popravite.
• Načini bliskavice, ki podpirajo merjenje TTL
– Način TTL
– Način WL CTRL, kadar je nastavljena možnost [TTL RATIO: ON] ali
[RATIO: OFF]
• Pri načinih bliskavice, ki podpirajo merjenje TTL, se v desnem spodnjem kotu
zaslona z običajnimi indikatorji prikaže indikator izravnave bliskavice.
45 SI
Napredno delovanje
• Ne deluje pri fotoaparatih, ki imajo priključek za dodatno opremo s samodejnim
zaklepanjem.
Združljive modele fotoaparatov najdete v spletu. (Tudi pri nezdružljivem
fotoaparatu je izravnava bliskavice prikazana, kadar ne poteka komunikacija
s fotoaparatom. Tudi v tem primeru ob ponovni vzpostavitvi komunikacije
s fotoaparatom indikator izravnave bliskavice izgine in izravnava bliskavice
se ne izvede.)
• Kadar bliskavico uporabljate z dodatnim kablom (stran 81), je raven napajanja
popravljena, vendar se vrednost popravka bliskavice ne izraža v podatkih
Exif za fotoaparat.
• Če merjenje popravite v bliskavici in fotoaparatu, se bliskavica sproža glede
na vsoto obeh vrednosti. Vendar pa je na LCD-plošči bliskavice prikazana
le vrednost popravljanja, nastavljena v bliskavici.
1
Pritisnite levi del izbirnega kolesca (
2
Obrnite izbirno kolesce ali pritisnite njegov levi ali desni
del, da izberete vrednost nastavitve, nato pa srednji del
izbirnega kolesca, da to vrednost nastavite.
).
• Vrednosti nastavitve:
-3,0, -2,5, -2,0~ ±0,0~ +2,0, +2,5, +3,0 (koraki po 0,5)
-3,0, -2,7, -2,3, -2,0~±0,0~+2,0, +2,3, +2,7, +3,0 (koraki po 0,3)
• V nastavitvah MENU lahko spremenite velikost korakov nastavitve ravni
napajanja (0,5 ali 0,3).
Za način nastavljanja glejte razdelek »Nastavitve MENU« (stran 85) in
»Spreminjanje velikosti korakov nastavitve ravni napajanja (0,5 ali 0,3)
[LEVEL STEP]« (stran 91).
SI
46
Bliskavica z odbojem
Če bliskavico uporabljate tako, da je neposredno za objektom stena, bodo na steni
nastale močne sence. Če bliskavico usmerite v strop, lahko objekt osvetlite
z odsevno svetlobo, s čimer zmanjšate moč senc in na zaslonu zagotovite
mehkejšo svetlobo.
Napredno delovanje
Bliskavica z odbojem
Normalna bliskavica
47 SI
Trdno primite fotoaparat in obrnite bliskavico navzgor
oziroma v levo ali desno.
Indikator odboja v zgornjem desnem delu zaslona se spreminja glede na stanje
odboja bliskavice.
: Brez odboja
: Samo stranski odboj
: Zgornji ali stranski + zgornji odboj
: Spodnji ali stranski + spodnji odboj
• Kadar je bliskavica obrnjena navzgor, doseg bliskavice ni prikazan na
LCD-plošči. Počiščena je tudi hitra sinhronizacija (stran 58).
• Za odboj bliskavice uporabite bel strop ali steno. Barvna površina lahko
obarva svetlobo. Ne priporočamo uporabe visokih stropov ali stekla.
SI
48
Prilagajanje kota odboja
Če hkrati uporabljate neposredno in odbojno svetlobo iz bliskavice, je osvetlitev
neenakomerna. Določite kot odboja, pri čemer upoštevajte razdaljo do odbojne
površine, razdaljo med fotoaparatom in objektom, goriščno razdaljo objektiva itd.
Primeri pogojev fotografiranja:
• razdalja med fotoaparatom in odbojno površino
• doseg bliskavice
• goriščna razdalja objektiva
Napredno delovanje
Pravilno
Nepravilno
49 SI
Kadar se bliskavica odbija navzgor
Določite kot glede na naslednjo tabelo.
Goriščna razdalja objektiva
Kot odboja
Najmanj 70 mm
30°, 45°
28–70 mm
60°
Največ 28 mm
75°, 90°
Uporaba odbojne folije (za bliskavico)
Odbojna folija osvetli oči objekta in povzroči, da je objekt videti živahneje.
• Odbojna folija se izvleče, ko izvlečete široko ploščo. Potisnite široko
ploščo nazaj.
• Kadar uporabljate odbojno folijo, nastavite kot odboja na 90° navzgor.
Odboj s hitrim preklopom
Pri fotografiranju v pokončnem položaju lahko nastavite enako odbojno bliskavico
kot pri ležečem položaju, poleg tega pa lahko nadzorno ploščo uporabljate
v pravi smeri.
SI
50
Stranski odboj 90°
Kadar je kot odboja pri fotografiranju v pokončnem položaju nastavljen na
90° stransko in 0° navzgor, se lahko zgornji in spodnji del fotografije zatemnita.
V tem primeru uporabite vgrajeno široko ploščo ali nastavite kot odboja
na 0° stransko.
Napredno delovanje
• V tem stanju se na LCD-plošči prikaže indikator odboja
.
• Kadar je pri stranskem odboju 90° pokritost bliskavice pri zoomu nastavljena
na [AUTO], se pokritost samodejno prilagodi širokemu kotu. V tem primeru
je doseg bliskavice krajši kot pri stranskem odboju 0°.
51 SI
Uporaba prilagojevalnika za odboj
Če pritrdite priložen prilagojevalnik za odboj, lahko svetlobo iz bliskavice razpršite
po večji površini ter tako dosežete mehkejšo svetlobo in zmanjšate količino senc.
Pritrditev prilagojevalnika za odboj
Prilagojevalnik za odboj namestite v smeri puščice na sliki, pri čemer zaponke
na prilagojevalniku poravnajte z utori na bliskavici.
• Prilagojevalnik za odboj pridržite tako, da bo odrezani del zgoraj, kot je
prikazano na spodnji sliki, in preverite njegovo usmerjenost glede na cev
bliskavice, preden ga nastavite na cev. Če prilagojevalnika ne namestite trdno,
merjenje morda ne bo natančno.
OK
SI
52
• Med nameščanjem prilagojevalnika za odboj je na indikatorju zooma prikazan
napis [BOUNCE ADAPTOR]. (Če uporabljate vgrajeno široko ploščo,
je prikazan tudi napis [WIDE].)
• Položaj zooma je zaklenjen.
Odstranjevanje prilagojevalnika za odboj
53 SI
Napredno delovanje
Ročico prilagojevalnika za odboj povlecite v smeri puščice 1 in hkrati odstranite
prilagojevalnik za odboj v smeri puščice 2.
Fotografiranje od blizu (spodnji odboj)
Bliskavico nagnite rahlo navzdol za fotografiranje z bliskavico, kadar je objekt
od fotoaparata oddaljen med 0,7 in 1,0 m, da zagotovite natančno osvetlitev.
Trdno primite fotoaparat in obrnite bliskavico navzdol.
• Kot obračanja je 10°.
• Na LCD-plošči se prikaže
.
• Kadar fotografirate pri razdalji, manjši od 0,7 m, bliskavica ne bo mogla
v popolnosti pokriti objekta in spodnji del slike bo temnejši. Uporabite
zunanjo bliskavico, bliskavico Macro Twin ali luč na obroču.
• Spodnji odboj lahko uporabljate le, če je kot odboja nastavljen na 0° ali
90° stransko.
• Dolgi objektivi lahko blokirajo svetlobo bliskavice.
SI
54
Ročna bliskavica (M)
Običajno merjenje bliskavice TTL samodejno prilagaja intenzivnost bliskavice,
da bi bila zagotovljena primerna osvetlitev objekta. Ročna bliskavica omogoča
fiksno intenziteto bliskavice ne glede na svetlost objekta in nastavitev fotoaparata.
• Ker na ročno bliskavico odbojnost objekta ne vpliva, je primerna za uporabo
pri objektih z izjemno visoko ali nizko odbojnostjo.
• Ročno bliskavico lahko uporabljate le, kadar je fotoaparat v načinu M.
V drugih načinih je samodejno izbrano merjenje TTL.
• Z nastavitvami MENU lahko ročno bliskavico izberete brez preklapljanja
fotoaparata v način M (stran 90).
Napredno delovanje
Merjenje bliskavice TTL
Ročno merjenje bliskavice
1
Pritisnite gumb MODE, da prikažete zaslon MODE,
in izberite [MANUAL].
2
Pritisnite desni del izbirnega kolesca (LEVEL).
55 SI
3
Obrnite izbirno kolesce ali pritisnite njegov levi ali desni
del, da izberete vrednost nastavitve, nato pa srednji del
izbirnega kolesca, da to vrednost nastavite.
• Vrednosti nastavitve:
1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256
(Velikost korakov nastavitve = 0,5 ali 0,3)
• Raven napajanja lahko nastavite na vrednost med 1/1 (najsvetlejše)
in 1/128 (temno). Nastavite jo lahko tudi na 1/256 (najtemnejše),
če je možnost [HSS] v nastavitvah MENU nastavljena na [OFF].
• Tudi pri isti nastavitvi ravni napajanja se indikator koraka ravni
razlikuje glede na to, ali je raven dvignjena ali spuščena.
npr.
Pritiskanje levega dela izbirnega kolesca
1/1 → 1/1 (-0,3) → 1/1 (-0,7) → 1/2 ⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ 1/128 (-0,3) → 1/128 (-0,7) → 1/256
Pritiskanje desnega dela izbirnega kolesca
1/1 ← 1/2 (+0,7) ← 1/2 (+0,3) ← 1/2 ⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ 1/256 (+0,7) ← 1/256 (+0,3) ← 1/256
• S to bliskavico lahko spremenite velikost korakov nastavitve ravni
napajanja, tako da lahko nastavite do 25 ravni svetlobe. Več podrobnosti
glede velikosti korakov nastavitve ravni napajanja najdete na strani 91.
SI
56
• Kadar je sprožilo pritisnjeno do polovice, se na LCD-plošči prikaže razdalja,
pri kateri dosežete primerno osvetlitev. Nastavite zaslonko tako, da se prikazana
razdalja ujema z razdaljo fotografiranja.
Pravilno osvetlitev dosežete pri več kot 28 m.
• Če je pri fotografiranju z ročno bliskavico raven napajanja nastavljena na 1/1,
se bo bliskavica sprožila s polno močjo. Razpon ravni napajanja
(npr. 1/1 t 1/2) ustreza razponu zaslonke (npr. F4 t 5.6).
• Indikacija preverjanja dosega bliskavice gumba TEST (utripa zeleno) ne deluje
po fotografiranju z ročno bliskavico.
• Doseg bliskavice ni prikazan pri uporabi zgornjega odboja bliskavice,
pri brezžični bliskavici, kadar je komuniciranje s fotoaparatom izklopljeno
ali kadar uporabljate dodatni kabel.
57 SI
Napredno delovanje
Pravilno osvetlitev dosežete pri razdalji manj kot 1 m.
Če je doseg bliskavice manjši od 1 m, lahko spodnji
del slike na LCD-monitorju fotoaparata potemni.
Spremenite doseg bliskavice, da prilagodite zaslonko
in občutljivost ISO.
Hitra sinhronizacija (HSS)
Hitra sinhronizacija
Normalna bliskavica
Hitra sinhronizacija izključuje omejitve hitrosti sinhroniziranja bliskavice in
omogoča uporabo bliskavice v celotnem razponu hitrosti zaklopa fotoaparata.
Povečana izbira razpona zaslonke omogoča fotografiranje z bliskavico pri široki
zaslonki, pri čemer ozadje ni izostreno, sprednji objekt pa je poudarjen. Tudi pri
fotografiranju s širokim korakom f v načinu A ali M fotoaparata, kadar je ozadje
zelo svetlo in je posnetek običajno preveč osvetljen, lahko s hitro zaslonko
prilagodite osvetlitev.
Podrobnosti o nastavitvi funkcij HSS najdete v razdelku »Nastavitve MENU«
(stran 85).
• Odvisno od uporabljenega modela fotoaparata funkcija HSS morda ne bo
delovala. Za podrobnosti o modelih fotoaparatov, združljivih s to bliskavico,
obiščite spletno mesto Sony za svoje območje ali se obrnite na prodajalca
izdelkov Sony ali krajevnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.
Hitrost sinhronizacije bliskavice
Fotografiranje z bliskavico je običajno povezano z največjo hitrostjo zaklopa,
ki ji pravimo hitrost sinhronizacije bliskavice. Ta omejitev ne velja za
fotoaparate, zasnovane za fotografiranje s hitro sinhronizacijo (HSS), ker
omogočajo fotografiranje z bliskavico pri največji hitrosti zaklopa fotoaparata.
SI
58
Večkratna bliskavica (MULTI)
Bliskavica se v času, ko je zaslonka odprta, sproži večkrat (večkratna bliskavica).
Večkratna bliskavica omogoča zajem gibanja objekta na fotografiji za
poznejšo analizo.
• Fotoaparat mora biti za uporabo fotografiranja z večkratno bliskavico
nastavljen na način M. V drugih načinih fotoaparata morda ne bo mogoče
doseči ustrezne osvetlitve.
• Z nastavitvami MENU lahko fotoaparat nastavite za fotografiranje z večkratno
bliskavico, ne da bi morali izbrati načina M (stran 90).
Pritisnite gumb MODE, da prikažete zaslon MODE,
in izberite [MULTI].
2
Pritisnite gumb Fn, da prikažete zaslon Quick Navi.
3
Premaknite kazalec (označen) do indikatorja frekvence
večkratne bliskavice, in sicer tako, da pritisnete zgornji,
spodnji, levi ali desni del izbirnega kolesca.
Napredno delovanje
1
59 SI
4
Pritisnite srednji del izbirnega kolesca, da prikažete zaslon
dodeljenih nastavitev.
• Nastavitve lahko spremenite tudi na zaslonu Quick Navi. (stran 16)
5
Z izbirnim kolescem spremenite frekvenco bliskavice.
• Vrtenje: spremeni vrednost nastavitve
Levo ali desno: spremeni vrednost nastavitve
Vrednosti nastavitve:
100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
6
Pritisnite zgornji ali spodnji del izbirnega kolesca,
da premaknete kazalec ter hkrati spremenite število
utripov in nastavitve ravni napajanja.
Število utripov
• Vrtenje: spremeni vrednost nastavitve
Levo ali desno: spremeni vrednost nastavitve
Vrednosti nastavitve:
- -, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
• Kadar je izbrana možnost »--«, se utripi nadaljujejo pri nastavljeni
frekvenci, ko je zaklop odprt.
Raven napajanja
• Vrtenje: spremeni vrednost nastavitve
Levo ali desno: spremeni vrednost nastavitve
Vrednosti nastavitve:
1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256 (Velikost korakov nastavitve = 0,5 ali 0,3)
• Raven napajanja lahko nastavite na vrednost med 1/8 in 1/128 (temno).
Nastavite jo lahko tudi na 1/256 (najtemnejše), če je možnost [HSS]
v nastavitvah MENU nastavljena na [OFF].
• Spremenite lahko velikost korakov nastavitve ravni napajanja, tako da lahko
pri večkratni bliskavici nastavite do 16 ravni svetlobe. Več podrobnosti
glede velikosti korakov nastavitve ravni napajanja najdete na strani 91.
SI
60
7
Ko je nastavljanje končano, pritisnite srednji del izbirnega
kolesca, da se vrnete na zaslon z običajnimi indikatorji.
8
Nastavite hitrost zaklopa in zaslonko.
• Hitrost zaklopa se izračuna na naslednji način, da bi ustrezala izbrani
frekvenci bliskavice in številu utripov.
Število utripov (TIME) ÷ frekvenca bliskavice (Hz) = hitrost zaklopa
Primer: kadar je izbranih deset utripov in frekvenca 5 Hz, 10 ÷ 5 = 2,
je potrebna hitrost zaklopa, večja od dveh sekund.
9
Ko je bliskavica povsem napolnjena, pritisnite sprožilo,
da zajamete fotografijo.
61 SI
Napredno delovanje
• Na LCD-plošči se prikaže razdalja, pri kateri dosežete primerno osvetlitev
z eno bliskavico.
(Razdalja ni prikazana pri uporabi zgornjega odboja bliskavice, kadar
je komuniciranje s fotoaparatom izklopljeno ali kadar uporabljate
dodatni kabel)
• Za preprečevanje tresenja med fotografiranjem z večkratno bliskavico
priporočamo uporabo stojala.
• Pri preizkusu bliskavice se bo bliskavica sprožala pri izbrani frekvenci/
številu/ravni, ko držite pritisnjen gumb TEST, če je v nastavitvah MENU
izbrana možnost [1 TIME]. Če je izbrana možnost [3 TIMES] ali [4 SEC],
se bliskavica sproži trikrat ali pa ima prednost štirisekundno preverjanje
bliskavice.
Največje število neprekinjenih utripov
Največje število neprekinjenih utripov med fotografiranjem z večkratno bliskavico
je omejeno z napolnjenostjo baterije. Kot vodilo upoštevajte naslednje vrednosti.
Z alkalnimi baterijami
Raven
napajanja
1/8
Frekvenca utripov (Hz)
100 90
4
4
80
70
60
50
40
30
20
10
9
8
7
6
5
4
3
2
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
7
8
10
15 100*
1
10
15
20
25 100* 100* 100*
1/16
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
1/32
16
16
16
17
17
17
18
19
20
35
40
45 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64
30
30
30
30
30
30
35
40
50 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128
50
60
60
60
65 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/256
100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
100* pomeni več kot 100.
Z nikelj-kovinskimi hidridnimi baterijami (pri uporabi 2500 mAh)
Raven
napajanja
1/8
Frekvenca utripov (Hz)
100 90
4
4
80
70
60
50
40
30
20
10
9
8
7
6
5
4
4
4
4
4
5
5
5
7
7
7
7
10
10
15 100* 100* 100*
3
2
1
20
20
35
40 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/16
8
8
8
9
9
9
10
10
10
1/32
17
17
17
17
18
18
20
20
25 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64
30
30
32
32
32
40
45
60 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128
60
60 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/256
100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
100* pomeni več kot 100.
• Največje število utripov se razlikuje glede na vrsto baterije in njeno stanje.
Če uporabljate vmesnik za zunanjo baterijo FA-EB1AM (dodatno), je največje
število utripov večje od zgoraj navedenih vrednosti.
SI
62
Način brezžične bliskavice (WL)
Bliskavica omogoča naslednje vrste fotografiranja z brezžično bliskavico.
[A] Fotografiranje z brezžično bliskavico (HVL-F60M: zunanja bliskavica)
Bliskavica, vgrajena v fotoaparatu, je upravljalnik (bliskavica, ki oddaja
svetlobo za upravljanje), HVL-F60M pa je zunanja bliskavica (bliskavica,
ki ni na fotoaparatu).
[B] Fotografiranje z brezžično bliskavico (HVL-F60M: upravljalnik)
HVL-F60M je upravljalnik in druga bliskavica je zunanja bliskavica.
Normalna bliskavica
Brezžična bliskavica [A], [B]
Brezžična bliskavica [C]
(Način upravljanja razmerja osvetlitve)
63 SI
Napredno delovanje
[C] Fotografiranje z večkratno brezžično bliskavico in upravljanjem
razmerja osvetlitve
Fotoaparat, ki kot upravljalnik uporablja HVL-F60M in podpira upravljanje
razmerja osvetlitve, lahko združi več utripov zunanje bliskavice in nadzira
razmerje osvetlitve.
Doseg brezžične bliskavice
Brezžična bliskavica uporablja svetlobni signal iz bliskavice kot sprožilec za
upravljanje zunanje bliskavice. Pri postavljanju fotoaparata, bliskavice in objekta
upoštevajte spodnja navodila.
• Fotografirajte v temnih notranjih prostorih.
• Zunanjo bliskavico postavite v območje, ki je na naslednji sliki označeno
s sivo barvo.
Razdalja med bliskavico
in objektom
(glejte tabelo 2)
Razdalja med fotoaparatom in objektom
(glejte tabelo 1)
Bliskavice ne postavite
neposredno za objekt
Fotoaparat in bliskavico postavite
v polmeru od 1 do 5 m od objekta
Razdalja fotoaparat-HVL-F60M-objekt
Razdalja
fotoaparat-objekt
(Tabela 1)
Hitrost zaklopa
Zaslonka
Vse hitrosti zaklopa
Razdalja HVL-F60M - objekt
(Tabela 2)
Ni HSS
Hitrost
sinhronizacije ali
počasneje
HSS
1/250 sek
1/500 sek
1/1000 sek
1/2000 sek
2.8
1,4 - 5
1-5
1-4
1 - 2,8
1-2
1 - 1,4
4
1-5
1-5
1 - 2,8
1-2
1 - 1,4
–
5.6
1-5
1-5
1-2
1 - 1,4
–
–
Enote: m
• Pri razdaljah v zgornji tabeli je predpostavljena uporaba ISO 100. Če uporabljate
vrednost ISO 400, morate razdalje pomnožiti z 2 (predpostavite omejitev 5 m).
• Pri uporabi brezžične bliskavice doseg bliskavice ni prikazan na LCD-plošči.
SI
64
Odpiranje in zapiranje mini stojala
• Mini stojalo je zložljivo in mora biti med uporabo odprto.
Pritrjevanje in odstranjevanje mini stojala
• Priloženo mini stojalo uporabljajte, kadar je bliskavica ločena od fotoaparata.
Odstranjevanje
Napredno delovanje
Pritrjevanje
• Glejte tudi razdelek »Pritrditev in odstranjevanje bliskavice« (stran 20).
• Bliskavico lahko namestite na stojalo prek lukenj za stojalo na mini stojalu.
Uporabite stojalo, opremljeno z vijakom, krajšim od 5,5 mm. Ker stojalo
z vijakom, daljšim od 5,5 mm ne more trdno držati mini stojala, se lahko
mini stojalo poškoduje.
• Ko je mini stojalo razdeljeno na dva dela, del z gredjo namestite v drugi del.
65 SI
[A] Fotografiranje z brezžično bliskavico,
pri čemer je HVL-F60M zunanja bliskavica
Uporabljajte le zunanjo bliskavico, pri čemer svetlobo iz vgrajene bliskavice
uporabljajte kot signal.
Vgrajena bliskavica
HVL-F60M
1
Bliskavico pritrdite na fotoaparat ter vklopite bliskavico
in fotoaparat.
2
Način bliskavice fotoaparata nastavite na brezžično (WL).
• Nastavitveni način se razlikuje glede na uporabljeni fotoaparat. Če želite
več informacij, preberite navodila za uporabo fotoaparata.
• Kadar je fotoaparat nastavljen na brezžično bliskavico, tudi bliskavica
samodejno preklopi na brezžični način in prikaže se zaslon z običajnimi
indikatorji načina WL RMT.
Informacije o kanalu bliskavice se prenesejo v fotoaparat. (Če je prikazan
indikator načina bliskavice [WL CTRL], ga na zaslonu MODE spremenite
na [WL RMT].)
3
Odstranite bliskavico s fotoaparata in dvignite vgrajeno
bliskavico.
• Indikator načina bliskavice na LCD-plošči bliskavice mora prikazovati
[WL RMT].
4
Izberite brezžično oddaljeno nastavitev bliskavice.
• Več podrobnosti najdete na strani 68.
• Če je v tem trenutku nastavitev brezžične oddaljene funkcije nastavljena
na MANUAL REMOTE ali MANUAL REMOTE 2, lahko raven napajanja
prilagajate ročno. (Glejte tabelo brezžične oddaljene nastavitve na strani 69)
SI
66
5
Nastavite fotoaparat in bliskavico.
• Fotoaparat in bliskavico nastavite na temnem mestu, na primer znotraj.
• Podrobnosti so na voljo na strani 64.
6
Prepričajte se, da sta vgrajena in zunanja bliskavica
povsem napolnjeni.
• Indikacija polne napolnjenosti vgrajene bliskavice se razlikuje glede na
fotoaparat. Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo fotoaparata.
• Ko je bliskavica povsem napolnjena v načinu brezžične bliskavice,
osvetljevalnik AF na sprednji strani utripa in gumb TEST sveti oranžno.
7
S preizkusom bliskavice preizkusite bliskavico.
• Med fotografiranjem z brezžično bliskavico se način preizkusa bliskavice
razlikuje glede na uporabljeni fotoaparat. Če želite več informacij, preberite
navodila za uporabo fotoaparata.
• Če preizkus bliskavice ne deluje, spremenite položaj fotoaparata, bliskavice
in objekta ali pa usmerite sprejemnik brezžičnega signala za upravljanje
proti fotoaparatu.
8
Znova preverite, ali sta vgrajena in zunanja bliskavica
povsem napolnjeni, in pritisnite sprožilo, da zajamete
fotografijo.
67 SI
Napredno delovanje
• Kadar bliskavico uporabljate kot brezžično bliskavico, lahko nastavite, da
zapiska, ko je dokončano polnjenje in merjenje. (Čas dokončanja polnjenja:
približno 0,6 sekunde; čas dokončanja merjenja: približno 0,1 sekunde)
Za več podrobnosti glejte »Nastavljanje funkcije piska v brezžičnem
oddaljenem načinu [BEEP]« v razdelku »Nastavitve MENU« (stran 89).
Nastavljanje brezžične bliskavice le glede
na bliskavico
Ko ste v koraku [A] nastavili brezžično bliskavico in če še naprej uporabljate isto
kombinacijo fotoaparata in bliskavice brez polnjenja brezžičnega kanala, lahko
bliskavico in fotoaparat tudi ločeno nastavite na brezžično funkcijo.
Nastavitev fotoaparata:
Način bliskavice nastavite na brezžično (WL).
Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena fotoaparatu.
Nastavitev bliskavice:
Način bliskavice nastavite na brezžični oddaljeni (WL RMT) ter nato izberite
nastavitve merjenja in skupine za oddaljeno uporabo.
1 Pritisnite gumb MODE, da odprete zaslon MODE, in izberite
[WL RMT].
2 Pritisnite gumb Fn za prikaz zaslona Quick Navi in nato
pritisnite zgornji, spodnji, levi ali desni del izbirnega
kolesca, da izberete indikator brezžične oddaljene
nastavitve.
3 Pritisnite srednji del izbirnega kolesca, da prikažete zaslon
dodeljenih nastavitev.
• Nastavitve lahko spremenite tudi na zaslonu Quick Navi. (stran 16)
SI
68
4 Obrnite izbirno kolesce ali pritisnite njegov zgornji ali
spodnji del, da premaknete kazalec ter nastavite merjenje
in skupine za oddaljeni način.
• Vrtenje: spremeni vrednost nastavitve
Gor ali dol: spremeni vrednost nastavitve
Sredina: nastavi vrednost in se vrne na zaslon z običajnimi indikatorji
Tabela brezžične oddaljene nastavitve
Vrednost nastavitve
Način bliskavice
Skupina v oddaljeni rabi
TTL
TTL REMOTE 2
TTL
Skupina [REMOTE]
Skupina [REMOTE 2]
MANUAL REMOTE
MANUAL
Skupina [REMOTE]
MANUAL REMOTE 2
MANUAL
Skupina [REMOTE 2]
• Če je možnost [WL CTRL] (nastavitev načina brezžičnega nadzora
bliskavice) v nastavitvah MENU nastavljena na [CTRL], bo oddaljena
skupina brezžičnih oddaljenih nastavitev delovala enako, ne glede na to,
ali gre za REMOTE ali REMOTE 2.
• Če je način bliskavice v brezžičnih oddaljenih nastavitvah [TTL], izravnava
bliskavice ni prikazana.
5
Po potrebi na enak način spremenite zoom in raven
napajanja.
Indikator zooma
Indikator ravni napajanja
• Več podrobnosti o vsakem posameznem zaslonu dodeljenih nastavitev
najdete v razdelku »Ročni zoom« (stran 42) in »Ročna bliskavica (M)«
(stran 55).
• Kadar je nastavljena brezžična oddaljena funkcija, je minimalna nastavitev
ravni napajanja 1/128 ne glede na to, ali je možnost HSS v nastavitvah
MENU nastavljena na ON ali OFF.
• Kadar je brezžična oddaljena nastavitev nastavljena na TTL, lahko
spremenite le zoom.
69 SI
Napredno delovanje
TTL REMOTE
6
Ko opravite spremembe, pritisnite srednji del izbirnega
kolesca, da nastavite vrednosti in se vrnete na zaslon
z običajnimi indikatorji.
• Brezžični kanal zunanje bliskavice mora biti nastavljen na isti kanal kot
upravljalnik. Podrobnosti o nastavljanju brezžičnega kanala najdete
v razdelku »Nastavitve MENU« (stran 85).
• Kadar bliskavico uporabljate kot brezžično bliskavico, lahko nastavite,
da zapiska, ko je dokončano polnjenje in merjenje. (Čas do dokončanja
polnjenja: približno 0,6 sekunde, čas do dokončanja merjenja: približno
0,1 sekunde) Za več podrobnosti glejte »Nastavljanje funkcije piska
v brezžičnem oddaljenem načinu [BEEP]« v razdelku »Nastavitve MENU«
(stran 89).
SI
70
[B] Fotografiranje z brezžično bliskavico,
pri čemer je HVL-F60M upravljalnik
Kadar uporabljate DSLR-A900, DSLR-A850, DSLR-A700, SLT-A99V/SLT-A99,
SLT-A77V/SLT-A77, SLT-A65V/SLT-A65, SLT-A57, SLT-A37, NEX-7 ali NEX-6,
lahko brezžično fotografirate z več kot 2 bliskavicama, eno uporabljate kot
upravljalnik, drugo pa kot zunanjo bliskavico. HVL-F60M uporabljajte kot
upravljalnik.
(Za podrobnosti o modelih fotoaparatov, združljivih s to bliskavico, obiščite
spletno mesto Sony za svoje območje ali se obrnite na prodajalca izdelkov Sony
ali krajevnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.)
Ta bliskavica
Napredno delovanje
Zunanja bliskavica
• Če kot zunanjo bliskavico uporabljate HVL-F56AM ali HVL-F36AM in
uporabljate fotoaparat DSLR-A900, DSLR-A850, SLT-A99V/SLT-A99,
SLT-A77V/SLT-A77, SLT-A65V/SLT-A65, SLT-A57, SLT-A37, NEX-7 ali
NEX-6, nastavite način nadzora te bliskavice na [CTRL].
Več podrobnosti o nastavljanju načina nadzora bliskavice najdete v razdelku
»Nastavitve MENU« na strani 85.
1
Nastavite fotoaparat, bliskavico (upravljalnik), bliskavico
(zunanjo bliskavico) na brezžično bliskavico.
Nastavitev fotoaparata:
Način bliskavice nastavite na brezžično (WL).
Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena fotoaparatu.
71 SI
Nastavitev upravljalnika:
1 Pritisnite gumb MODE, da odprete zaslon MODE,
in izberite [WL CTRL].
2 Pritisnite gumb Fn za prikaz zaslona Quick Navi
in nato pritisnite zgornji, spodnji, levi ali desni del
izbirnega kolesca, da izberete indikator nastavitve
brezžičnega nadzora.
3 Pritisnite srednji del izbirnega kolesca, da prikažete
zaslon dodeljenih nastavitev.
• Nastavitve lahko spremenite tudi na zaslonu Quick Navi. (stran 16)
4 Obrnite izbirno kolesce ali pritisnite njegov zgornji
ali spodnji del, da premaknete kazalec, in izberite
[RATIO: OFF].
• Vrtenje: spremeni vrednost nastavitve
Gor ali dol: spremeni vrednost nastavitve
Sredina: nastavi vrednost in se vrne na zaslon z običajnimi indikatorji
Vrednosti nastavitve:
RATIO: OFF
Omogoča fotografiranje z brezžično bliskavico, pri čemer
potrebujete le zunanjo bliskavico.
Upravljalna bliskavica oddaja le upravljalno svetlobo za brezžično
upravljanje.
TTL RATIO: ON
Omogoča fotografiranje z brezžično bliskavico in upravljanjem
razmerja osvetlitve.
SI
72
MANUAL RATIO: ON
Omogoča fotografiranje z brezžično bliskavico in upravljanjem
razmerja osvetlitve. Sprožanje upravljalnika lahko nastavite ročno.
Nastavitev zunanje bliskavice:
Nastavite bliskavico na način WL RMT. Če to bliskavico uporabljate kot
zunanjo bliskavico, glejte stran 68. (Po nastavljanju na način WL RMT
indikator brezžične oddaljene nastavitve nastavite na [TTL REMOTE] ali
[MANUAL REMOTE].) Če uporabljate drugo bliskavico, glejte navodila
za uporabo, ki so priložena tej bliskavici.
2
Pritrdite upravljalnik na fotoaparat ter vklopite fotoaparat,
upravljalnik in zunanjo bliskavico.
3
Nastavite fotoaparat z upravljalnikom in zunanjo
bliskavico.
• Podrobnosti so na voljo na strani 64.
73 SI
Napredno delovanje
• Možnost [MANUAL RATIO: ON] lahko nastavite, ko je fotoaparat
v načinu M (ročno).
Morda bo na voljo tudi kadar fotoaparat ni v načinu M, če je možnost
[MANUAL MODE] v nastavitvah MENU v bliskavici (stran 90)
nastavljena na [PASM].
• Kadar je možnost [MANUAL MODE] nastavljena na [MANUAL] in je
fotoaparat v načinu M, nastavitev možnosti [MANUAL RATIO: ON]
začasno prikazuje [MANUAL RATIO: ON] – tako dolgo, dokler
je komunikacija s fotoaparatom izklopljena. Ko se komunikacija
s fotoaparatom začne, se zaslon spremeni na [TTL RATIO: ON].
• Ko je nastavljena možnost [RATIO: OFF], indikator zooma
ni prikazan.
4
Prepričajte se, da sta upravljalnik in bliskavica povsem
napolnjena.
• Ko je bliskavica povsem napolnjena v načinu brezžične bliskavice,
osvetljevalnik AF na sprednji strani utripa in gumb TEST sveti oranžno.
5
S preizkusom bliskavice preizkusite bliskavico.
• Način preizkusa bliskavice se razlikuje glede na uporabljeni fotoaparat.
Če želite več informacij, preberite navodila za uporabo fotoaparata.
• Če preizkus bliskavice ne deluje, spremenite položaj fotoaparata, bliskavice
in objekta ali pa usmerite sprejemnik brezžičnega signala za upravljanje
proti fotoaparatu. Poleg tega se prepričajte, da je brezžični kanal zunanje
bliskavice nastavljen na isti kanal kot upravljalnik.
6
Znova preverite, ali sta upravljalnik in zunanja bliskavica
povsem napolnjena, in pritisnite sprožilo, da zajamete
fotografijo.
• Tudi če je nastavitev brezžičnega upravljanja nastavljena na [RATIO: OFF]
(nadzor razmerja osvetlitve izklopljen), upravljalnik utripa in tako
oddaja signal.
SI
74
[C] Fotografiranje z večkratno brezžično
bliskavico in upravljanjem razmerja
osvetlitve
Ta bliskavica
(Upravljalnik)
Zunanja bliskavica
(REMOTE)
Zunanja bliskavica
(REMOTE 2)
• V skupini REMOTE lahko uporabljate kakršno koli kombinacijo te bliskavice
ali HVL-F58AM, HVL-F43AM ali HVL-F42AM. V skupini REMOTE 2 lahko
uporabljate kakršno koli kombinacijo te bliskavice, nastavljene na [REMOTE 2],
ali HVL-F58AM ali HVL-F43AM.
* Pri bliskavici HVL-F58AM ali HVL-F43AM je skupina REMOTE prikazana
kot [RMT], skupina REMOTE 2 pa kot [RMT2].
• Bliskavica HVL-F42AM, nastavljena na brezžično funkcijo (zunanja bliskavica)
je prepoznana kot skupina REMOTE. Pri fotografiranju s 3 skupinami
brezžičnih bliskavic torej potrebujete to bliskavico, bliskavico HVL-F58AM
ali HVL-F43AM, ki jo lahko nastavite v skupino REMOTE 2.
75 SI
Napredno delovanje
Kadar uporabljate DSLR-A900, DSLR-A850, DSLR-A700, SLT-A99V/SLT-A99,
SLT-A77V/SLT-A77, SLT-A65V/SLT-A65, SLT-A57, SLT-A37, NEX-7 ali NEX-6,
lahko fotografirate z brezžično bliskavico, pri čemer upravljate z razmerjem
osvetlitve med največ 3 skupinami, vključno z upravljalnikom in dvema skupinama
zunanjih bliskavic.
(Za podrobnosti o modelih fotoaparatov, združljivih s to bliskavico, obiščite
spletno mesto Sony za svoje območje ali se obrnite na prodajalca izdelkov Sony
ali krajevnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.)
Upravljalnik: HVL-F60M (ta bliskavica)
Zunanje bliskavice:
HVL-F60M (ta bliskavica), HVL-F58AM, HVL-F43AM, HVL-F42AM
Te bliskavice lahko nastavite v 2 skupini (REMOTE in REMOTE 2).
• Če uporabljate fotoaparat DSLR-A900, DSLR-A850, SLT-A99V/SLT-A99,
SLT-A77V/SLT-A77, SLT-A65V/SLT-A65, SLT-A57, SLT-A37, NEX-7 ali
NEX-6, lahko uporabljate bliskavico HVL-F56AM ali HVL-F36AM kot zunanjo
bliskavico. Način upravljalne bliskavice nastavite na [CTRL]. Zunanji bliskavici
HVL-F56AM in HVL-F36AM sta prepoznani v skupini REMOTE, tako da lahko
s to bliskavico (HVL-F43AM ali HVL-F58AM kot upravljalnik), upravljate
razmerje osvetlitve za največ 2 skupini. Več podrobnosti o nastavljanju načina
upravljalne bliskavice najdete pod »Nastavljanje načina brezžičnega nadzora
bliskavice [WL CTRL]« v razdelku »Nastavitve MENU« (stran 89).
• Pri fotografiranju z brezžično bliskavico in upravljanjem razmerja osvetlitve
je skupno razmerje osvetlitve prikazano na indikatorju upravljanja brezžične
osvetlitve na LCD-plošči.
npr.)
Kadar je na zaslonu prikazano [4:2:1], se bliskavica vsake skupine sproži z ravnjo
napajanja 4/7, 2/7 in 1/7 celote.
1
Nastavite fotoaparat, bliskavico (upravljalnik) in bliskavico
(zunanjo bliskavico) na brezžično bliskavico.
Nastavitev fotoaparata:
Način bliskavice nastavite na brezžično (WL).
Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena fotoaparatu.
Nastavitev upravljalnika:
1 Pritisnite gumb MODE, da odprete zaslon MODE,
in izberite [WL CTRL].
2 Pritisnite gumb Fn za prikaz zaslona Quick Navi
in nato pritisnite zgornji, spodnji, levi ali desni del
izbirnega kolesca, da izberete indikator nastavitve
brezžičnega nadzora.
SI
76
3 Pritisnite srednji del izbirnega kolesca, da prikažete
zaslon dodeljenih nastavitev.
• Nastavitve lahko spremenite tudi na zaslonu Quick Navi. (stran 16)
4 Obrnite izbirno kolesce ali pritisnite njegov zgornji
Napredno delovanje
ali spodnji del, da premaknete kazalec, in izberite
[TTL RATIO: ON] ali [MANUAL RATIO: ON].
• Podrobnosti so opisane v 4. koraku na strani 72.
• Vrtenje: spremeni vrednost nastavitve
Gor ali dol: spremeni vrednost nastavitve
Vrednosti nastavitve: RATIO: OFF, TTL RATIO: ON,
MANUAL RATIO: ON
5 Ko dokončate nastavljanje, pritisnite srednji del
izbirnega kolesca, da se vrnete na zaslon z običajnimi
indikatorji.
6 Pritisnite gumb Fn za prikaz zaslona Quick Navi
in nato pritisnite zgornji, spodnji, levi ali desni del
izbirnega kolesca, da izberete indikator upravljanja
brezžične osvetlitve.
77 SI
7 Pritisnite srednji del izbirnega kolesca, da prikažete
zaslon dodeljenih nastavitev.
• Nastavitve lahko spremenite tudi na zaslonu Quick Navi. (stran 16)
8 Z izbirnim kolescem spremenite razmerje osvetlitve
vsake skupine.
• Vrtenje: spremeni vrednost nastavitve
Gor ali dol: spremeni vrednost nastavitve
Levo ali desno: premakne kazalec
Vrednosti nastavitve: 16, 8, 4, 2, 1, -
9 Ko dokončate nastavljanje, pritisnite srednji del
izbirnega kolesca, da se vrnete na zaslon z običajnimi
indikatorji.
• Če je izbrana možnost [MANUAL RATIO: ON], se oddaljene
bliskavice sprožajo glede na nastavitev razmerja osvetlitve, vendar
se le upravljalna bliskavica sproža na ročno nastavljeni ravni prek
možnosti LEVEL.
Nastavitev zunanje bliskavice:
Nastavite bliskavico na način WL RMT. Če to bliskavico uporabljate
kot zunanjo bliskavico, glejte stran 68. Če uporabljate drugo bliskavico,
glejte navodila za uporabo, ki so priložena tej bliskavici.
SI
78
2
Pritrdite upravljalnik na fotoaparat ter vklopite fotoaparat,
upravljalnik in zunanjo bliskavico.
3
Nastavite fotoaparat z upravljalnikom in zunanjo
bliskavico.
• Podrobnosti so na voljo na strani 64.
4
Prepričajte se, da sta upravljalnik in bliskavica povsem
napolnjena.
• Ko je bliskavica povsem napolnjena v načinu brezžične bliskavice,
osvetljevalnik AF na sprednji strani utripa in gumb TEST sveti oranžno.
S preizkusom bliskavice preizkusite bliskavico.
• Način preizkusa bliskavice se razlikuje glede na uporabljeni fotoaparat.
Če želite več informacij, preberite navodila za uporabo fotoaparata.
• Če preizkus bliskavice ne deluje, spremenite položaj fotoparata, bliskavice
in objekta ali pa usmerite sprejemnik brezžičnega signala za upravljanje
proti fotoaparatu. Poleg tega se prepričajte, da je brezžični kanal zunanje
bliskavice nastavljen na isti kanal kot upravljalnik.
6
Znova preverite, ali sta upravljalnik in zunanja bliskavica
povsem napolnjena, in pritisnite sprožilo, da zajamete
fotografijo.
79 SI
Napredno delovanje
5
Opombe glede brezžične bliskavice
• V načinu brezžične bliskavice ne morete uporabljati merilnika bliskavice
ali merilnika barv, ker se sproži predhodna bliskavica.
• Preizkus brezžične bliskavice je v trenutno izbranem načinu preizkusa
bliskavice. Pri možnosti [1 TIME] pride do enega utripa, pri možnosti
[3 TIMES] pa do treh utripov. Pri možnosti [4 SEC] se utripi nadaljujejo
štiri sekunde. Podrobnosti o preizkusu bliskavice najdete v razdelku
»Nastavitve MENU« (stran 85).
• Položaj zooma za HVL-F60M je samodejno nastavljen na 24 mm. Drugačnega
položaja zooma ne priporočamo.
• V načinu brezžične bliskavice je merjenje ADI preklicano; samodejno se
uporablja merjenje bliskavice P-TTL (stran 36).
• Večkratne bliskavice ni mogoče uporabljati.
• Če je v bližini v uporabi druga brezžična bliskavica, lahko v nastavitvah MENU
spremenite kanal in tako preprečite motnje (stran 85).
• Pri fotografiranju z brezžično bliskavico se lahko v redkih primerih zgodi,
da se bliskavica sproži pomotoma, do česar pride zaradi statične elektrike
v prostoru ali elektromagnetnega šuma.
Kadar ni v uporabi, pritisnite gumb MODE in izberite [
], da nastavite
način
(izklop bliskavice).
• Bliskavica lahko v redkih primerih ponuja nepravilno svetlobo, ker svetloba
signala ne doseže objekta itd. zaradi mesta, na katerem je brezžična bliskavica
nameščena. V tem primeru lahko nepravilno osvetlitev preprečite tako,
da spremenite položaj namestitve brezžične bliskavice ali spremenite
nastavitev brezžičnega kanala v nastavitvah MENU (stran 85).
• Istočasno lahko uporabljate več zunanjih bliskavic.
• Kadar je zunanja bliskavica v ročnem načinu, se sproži z ravnjo napajanja,
nastavljeno v vsaki posamezni bliskavici.
SI
80
Povezava fotoaparata in bliskavice
prek kabla
Z dodatnimi kabli FA-CC1AM (izbirno) lahko fotografirate z bliskavicami,
ločenimi od fotoaparata. Povežete lahko do štiri bliskavice. S tem, ko lahko
fotografirate, ne da bi morali skrbeti glede položaja bliskavice, imate dovolj
proste roke za ustvarjanje različnih učinkov senčenja objekta.
1
Odstranite pokrovček priključka.
2
Vstavite kabel v priključek dodatne opreme.
81 SI
Napredno delovanje
• Bliskavice s priključki za dodatno opremo lahko povežete neposredno.
• Če uporabljate fotoaparat, združljiv s priključkom za dodatno opremo,
za povezovanje fotoaparata in kabla FA-CC1AM uporabite adapter za nastavek.
• V tem načinu bo merjenje ADI preklicano; samodejno se bo uporabljalo
merjenje predhodne bliskavice TTL (stran 36).
• Kadar je bliskavica povezana z dodatnim kablom FA-CC1AM (izbirno)
in je fotoaparat v načinu P, hitra sinhronizacija ni na voljo.
• V načinu bliskavice TTL imajo vse bliskavice enako raven napajanja.
• Med fotografiranjem z dodatnim kablom je način brezžičnega upravljanja
samodejno preklican in pri fotografiranju z bliskavico ne morete uporabljati
upravljanja razmerja osvetlitve.
SI
82
Uporaba vmesnika za zunanjo baterijo
Kot zunanji vir napajanja lahko uporabljate vmesnik za zunanjo baterijo
FA-EB1AM (izbirno).
1
Odstranite pokrovček priključka.
2
Vstavite vtič povezovalnega kabla v priključek za zunanje
napajanje.
Napredno delovanje
• Za priključek za zunanje napajanje ali priključke za dodatno opremo
uporabljajte vmesnik za zunanjo baterijo ali kabel za to bliskavico.
83 SI
Osvetljevalec AF
Kadar pri šibki svetlobi ali kadar je kontrast objekta nizek do polovice pritisnete
sprožilo za Auto Focus (Samodejno ostrenje), zasveti rdeča lučka na sprednjem
delu bliskavice. To je funkcija AF illuminator (Osvetljevalec AF), ki se uporablja
kot pomoč pri funkciji Auto Focus (Samodejno ostrenje).
• Osvetljevalec AF se sproži tudi v primeru, ko je bliskavica nastavljena na
način [
] (bliskavica izklopljena).
• Osvetljevalec AF v fotoaparatu ne deluje, kadar deluje osvetljevalec AF
za bliskavico.
• Osvetljevalec AF ne deluje, kadar v načinu ostrenja uporabljate možnost
neprekinjenega AF (kadar neprekinjeno ostrite premikajoči se objekt).
• Osvetljevalec AF morda ne bo deloval, če je goriščna razdalja objektiva večja
od 300 mm. Bliskavica ne bo delovala, ko jo odstranite s fotoaparata.
• Odvisno od fotoaparata se osvetljevalec AF morda ne bo sprožil.
• Osvetljevalec AF se ne sproža, kadar je vklopljena lučka LED.
SI
84
Nastavitve MENU
Na zaslonu MENU so prikazane različne nastavitve za to bliskavico. Te nastavitve
lahko spreminjate po želji na zaslonu MENU.
4Element menija med nastavljanjem
5Okno vrednosti nastavitve
Napredno delovanje
1Št. strani
2Element menija
3Trenutna vrednost nastavitve
Prilagodite lahko naslednjih 12 elementov.
Št. strani
Element
1
1
1
2
ON, OFF
WL CH
Kanal pri fotografiranju
z brezžično bliskavico
CH1, CH2,
CH3, CH4
WL CTRL
Način bliskavice v načinu
brezžičnega upravljanja
CTRL+, CTRL
BEEP
Funkcija piska po sprožanju
HIGH, LOW,
v brezžičnem oddaljenem načinu OFF
MANUAL
MODE
Način fotoaparata, ki omogoča
ročno ali večkratno bliskavico
MANUAL,
PASM
TEST
Število sprožanj preizkusa
bliskavice
1 TIME,
3 TIMES,
4 SEC
POWER SAVE Čas do varčevanja z energijo
2
Vrednosti
Vklopi/izklopi hitro
sinhronizacijo in spremeni
nastavitev ravni osvetlitve
1
1
Opis nastavitve
HSS
30 SEC,
3 MIN,
30 MIN, OFF
85 SI
Št. strani
Element
Opis nastavitve
Vrednosti
2
WL POWER
SAVE
Čas do varčevanja z energijo
pri brezžičnem delovanju
60 MIN, OFF
2
m/ft
Enota indikatorja razdalje
m, ft
LEVEL STEP
Velikost korakov nastavitve ravni 0,3 EV, 0,5 EV
napajanja (0,5 ali 0,3)
MEMORY
Shrani vrednosti načina
in nastavitev
1, 2, CANCEL
RESET
Inicializira vrednosti nastavitev
OK, CANCEL
2
3
3
* Podčrtane vrednosti so privzete nastavitve. Možnosti [MEMORY] in [RESET]
nimata privzetih nastavitev.
Izvajanje nastavitev MENU
Nastavitve MENU spremenite na spodaj opisan način.
1
Pritisnite gumb MENU, da prikažete zaslon MENU.
2
Z izbirnim kolescem izberite element menija, ki ga želite
nastaviti.
• Vrtenje: premakne kazalec gor ali dol
Gor ali dol: spremeni vrednost nastavitve
Levo ali desno: premika po straneh na zaslonu MENU
3
SI
86
Pritisnite srednji del izbirnega kolesca, da prikažete okno
z nastavitvami.
4
Obrnite izbirno kolesce ali pritisnite njegov zgornji ali
spodnji del, da izberete vrednost nastavitve, nato pa
srednji del izbirnega kolesca, da to vrednost nastavite.
5
Napredno delovanje
• Branje okna z nastavitvami
: Trenutno nastavljena vrednost
: Element menija, ki ga trenutno nastavljate (prikaže se na meji
med elementom menija in oknom z nastavitvami)
Če želite nastaviti vrednost in se vrniti na zaslon
z običajnimi indikatorji, pritisnite gumb MENU.
• Nastavitve MENU se shranijo tudi če izklopite bliskavico ali odstranite
njene baterije.
87 SI
Podrobnosti nastavitev MENU
Nastavljanje hitre sinhronizacije [HSS]
Vrednosti nastavitve: ON, OFF
• Ta bliskavica je nastavljena na samodejno hitro sinhronizacijo, kadar je
nastavljena hitrost zaklopa večja od hitrosti sinhronizacije bliskavice.
Hitrost sinhronizacije bliskavice se lahko razlikuje glede na fotoaparat.
Več informacij o hitrosti sinhronizacije bliskavice je na voljo v navodilih
za uporabo, ki so priložena fotoaparatu.
• Priporočamo fotografiranje v svetlih prostorih.
• Hitre sinhronizacije ni mogoče uporabljati z odbojno bliskavico.
• Uporaba merilnika bliskavice ali merilnika barv s hitro sinhronizacijo
ni priporočljiva, ker moti doseganje pravilne osvetlitve in barv.
• Doseg bliskavice se pri uporabi hitre sinhronizacije skrajša v primerjavi
z dosegom pri običajnem fotografiranju z bliskavico. Objekt mora biti
v dosegu bliskavice.
• Hitro sinhronizacijo lahko uporabljate tudi pri fotografiranju z brezžično
bliskavico.
• Če izberete [OFF], se hitra sinhronizacija prekliče. Kadar je hitra sinhronizacija
preklicana, hitrosti zaklopa ne morete nastaviti tako, da bi bila večja od hitrosti
sinhronizacije.
• Nastavitev minimalne ravni napajanja se spreminja glede na to, ali je možnost
HSS nastavljena na ON ali OFF.
– Nastavitev HSS ON: lahko nastavite na najmanj 1/128
– Nastavitev HSS OFF: lahko nastavite na najmanj 1/256
• Za podrobnosti o modelih fotoaparatov, združljivih s to bliskavico, obiščite
spletno mesto Sony za svoje območje ali se obrnite na prodajalca izdelkov Sony
ali krajevnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.
Spreminjanje brezžičnega kanala [WL CH]
Vrednosti nastavitve: CH1, CH2, CH3, CH4
• Bliskavico pritrdite na fotoaparat in po spreminjanju kanala delno
pritisnite sprožilo.
• Za podrobnosti o modelih fotoaparatov, združljivih s to bliskavico, obiščite
spletno mesto Sony za svoje območje ali se obrnite na prodajalca izdelkov
Sony ali krajevnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.
SI
88
Nastavljanje načina brezžičnega nadzora bliskavice [WL CTRL]
Vrednosti nastavitve: CTRL+, CTRL
Kadar to bliskavico uporabljate kot brezžični upravljalnik, izberite enega
od načinov upravljalne bliskavice [CTRL+] ali [CTRL], odvisno od vrste
zunanje bliskavice.
• [CTRL+]:
Kadar kot zunanjo bliskavico uporabljate HVL-F60M/HVL-F58AM/
HVL-F43AM/HVL-F42AM, izberite ta način.
• [CTRL]:
Kadar kot zunanjo bliskavico uporabljate HVL-F56AM/HVL-F36AM,
izberite ta način.
Napredno delovanje
Nastavljanje funkcije piska v brezžičnem oddaljenem
načinu [BEEP]
Vrednosti nastavitve: HIGH, LOW, OFF
Kadar to bliskavico uporabljate kot brezžično oddaljeno bliskavico, nastavite,
ali naj po sprožanju zapiska.
• Kadar je nastavljena možnost [HIGH], je pisk glasen. Kadar je nastavljena
možnost [LOW], je pisk tih.
• Če je nastavljena možnost [HIGH] ali [LOW], je na zaslonu z običajnimi
indikatorji v načinu WL RMT prikazan napis [BEEP].
89 SI
Nastavitev snemalnega načina za omogočanje fotografiranja
z ročno (M) ali večkratno bliskavico [MANUAL MODE]
Vrednosti nastavitve: MANUAL, PASM
• Kadar je izbrana možnost [MANUAL], lahko bliskavica v ročnem in večkratnem
načinu deluje le, če je fotoaparat v načinu M (ročno).
• Kadar je izbrana možnost [PASM], lahko fotografiranje z ročno bliskavico
in fotografiranje z večkratno bliskavico uporabljate v vseh snemalnih načinih
fotoaparata. Pri fotografiranju v načinih fotoaparata, ki niso način M, se lahko
zgodi, da ne boste mogli doseči pravilne osvetlitve, zato priporočamo uporabo
načina M v fotoaparatu.
• Kadar je izbran način [PASM], ta bliskavica ostane v načinu ročne bliskavice
tudi v primeru, ko se snemalni način fotoaparata spremeni na AUTO
(samodejni način).
• Odvisno od načina bliskavice v fotoaparatu boste morda lahko izbrali le izklop
bliskavice. Preberite tudi navodila za uporabo fotoaparata.
Nastavitev načina preizkusa bliskavice [TEST]
Vrednosti nastavitve: 1 TIME, 3 TIMES, 4 SEC
[1 TIME]: utripne enkrat pri nastavljeni ravni svetlobe.
[3 TIMES]: utripne trikrat pri določeni hitrosti.
[4 SEC]: utripa štiri sekunde pri določeni hitrosti.
Nastavitev časa do varčevanja z energijo [POWER SAVE]
Vrednosti nastavitve: 30 SEC, 3 MIN, 30 MIN, OFF
[30 SEC]: preklopi v način varčevanja z energijo po 30 sekundah.
[3 MIN]: preklopi v način varčevanja z energijo po 3 minutah.
[30 MIN]: preklopi v način varčevanja z energijo po 30 minutah.
[OFF]: onemogoči način varčevanja z energijo.
SI
90
Nastavitev časa do varčevanja z energijo pri brezžičnem
delovanju [WL POWER SAVE]
Vrednosti nastavitve: 60 MIN, OFF
[60 MIN]: preklopi v način varčevanja z energijo po 60 minutah.
[OFF]: onemogoči način varčevanja z energijo.
Nastavitev enote indikatorja razdalje [m/ft]
Vrednosti nastavitve: m, ft
m: enota so metri
ft: enota so čevlji
Napredno delovanje
Spreminjanje velikosti korakov nastavitve ravni napajanja
(0,5 ali 0,3) [LEVEL STEP]
Vrednosti nastavitve: 0,3 EV, 0,5 EV
[0,3 EV]: raven napajanja se spreminja v korakih po 0,3
[0,5 EV]: raven napajanja se spreminja v korakih po 0,5
Koraki 0,3 EV
Pritisnite desni del izbirnega kolesca ali kolesce obrnite v smeri urnega
kazalca
(za povečanje napajanja)
1/256 → 1/256 (+0,3) → 1/256 (+0,7) → 1/128 ⋅ ⋅ ⋅
1/4 (+0,7) → 1/2 → 1/2 (+0,3) → 1/2 (+0,7) → 1/1
Pritisnite levi del izbirnega kolesca ali kolesce obrnite v nasprotni smeri
urnega kazalca
(za zmanjšanje napajanja)
1/256 ← 1/128 (-0,7) ← 1/128 (-0,3) ← 1/128 ⋅ ⋅ ⋅
1/2 (-0,3) ← 1/2 ← 1/1 (-0,7) ← 1/1 (-0,3) ← 1/1
91 SI
Koraki 0,5 EV
Pritisnite desni del izbirnega kolesca ali kolesce obrnite v smeri
urnega kazalca
(za povečanje napajanja)
1/256 → 1/256 (+0,5) → 1/128 → 1/128 (+0,5) ⋅ ⋅ ⋅
1/4 (+0,5) → 1/2 → 1/2 (+0,5) → 1/1
Pritisnite levi del izbirnega kolesca ali kolesce obrnite v nasprotni smeri
urnega kazalca
(za zmanjšanje napajanja)
1/256 ← 1/128 (-0,5) ← 1/128 ← 1/64 (-0,5) ⋅ ⋅ ⋅
1/2 (-0,5) ← 1/2 ← 1/1 (-0,5) ← 1/1
V naslednjih primerih se indikator razlikuje glede na to, ali je raven dvignjena
ali spuščena, vendar je raven napajanja bliskavice enaka.
npr. 1/1 (-0,7) in 1/2 (+0,3); 1/1 (-0,5) in 1/2 (+0,5)
SI
92
Shranjevanje načina/nastavitev [MEMORY]
Vrednosti nastavitve: 1, 2, CANCEL
[1]: shrani trenutne podrobnosti nastavitve v [MR 1] na zaslonu MODE
[2]: shrani trenutne podrobnosti nastavitve v [MR 2] na zaslonu MODE
[CANCEL]: vrne na prejšnje okno brez shranjevanja.
Priklic shranjenih podrobnosti
Na zaslonu MODE izberite [MR 1] ali [MR 2].
• Ob priklicu shranjenih podrobnosti se na vrhu zaslona z običajnimi indikatorji
prikaže [1] ali [2].
Spreminjanje shranjenih podrobnosti
Prikličite shranjene podrobnosti, po potrebi spremenite nastavitve in znova
shranite prek možnosti [MEMORY] na zaslonu MENU.
93 SI
Napredno delovanje
Podrobnosti, ki jih lahko shranite:
Način bliskavice
Raven napajanja
Izravnava bliskavice
Zoom
Frekvenca bliskavice, število utripov
Brezžična oddaljena nastavitev
Brezžično upravljanje
Nastavitev razmerja brezžične osvetlitve
Napajanje lučke LED
Nastavljanje vrednosti elementov v nastavitvah MENU (razen MEMORY
in RESET)
Inicializacija nastavitev [RESET]
Vrednosti nastavitve: OK, CANCEL
[OK]: obnovi glavne privzete nastavitve bliskavice.
[CANCEL]: vrne na prejšnji zaslon brez inicializacije.
Element
Tovarniška nastavitev
Način TTL (Fill-flash)
30
Raven napajanja
1/1 v načinu [MANUAL],
1/32 v načinu [MULTI]
55
59
Izravnava bliskavice
±0
45
Zoom
AUTO
41
Brezžična oddaljena nastavitev
TTL REMOTE
68
Nastavitev brezžičnega nadzora
TTL RATIO
76
Upravljanje razmerja osvetlitve
(RATIO)
1:1:1
Raven napajanja pri večkratni
bliskavici (LEVEL)
1/32
Frekvenca večkratne
bliskavice (Hz)
5
Število utripov večkratne
bliskavice (TIME)
10
Raven napajanja lučke LED
1 (najmanj)
• Obnovi nastavitvene vrednosti elementov v nastavitvah MENU
(razen »WL CTRL« in »m/ft«) z inicializacijo.
SI
Stran
Način bliskavice
94
76
59
59
59
37
Dodatne informacije
Opombe o uporabi
Med fotografiranjem
Baterije
• Raven napolnjenosti baterij, prikazana na LCD-plošči, je lahko zaradi
temperature in pogojev shranjevanja nižja od dejanske ravni napolnjenosti
baterij. Ko nekaj časa uporabljate bliskavico, se prikazana raven napolnjenosti
baterij obnovi na pravilno vrednost.
• Nikelj-kovinske hidridne baterije lahko nenadoma izgubijo energijo.
Če začne indikator nizke napolnjenosti baterij utripati ali uporaba bliskavice
pri zajemanju fotografij ni več mogoča, zamenjajte ali znova napolnite baterije.
• Frekvenca bliskavice in število sprožitev, ki ju omogočajo nove baterije, se lahko
razlikuje od vrednosti, prikazanih v tabeli, glede na to, koliko časa je preteklo
od izdelave teh baterij.
95 SI
Dodatne informacije
• Bliskavica ustvari zelo intenzivno svetlobo, zato se ne sme uporabljati za
fotografiranje obrazov od preblizu.
• Če želite preprečiti segrevanje in poslabšanje stanja fotoaparata in bliskavice,
ne sprožajte bliskavice več kot 20-krat zapored ali neprekinjeno
(40-krat zapored, če je raven napajanja 1/32).
Če se pri fotografiranju približate omejitvi števila neprekinjenih sprožitev
bliskavice, prenehajte uporabljati bliskavico in počakajte vsaj 10 minut,
da se ohladi.
• Priključite fotoaparat, ko je bliskavica izklopljena.
V nasprotnem primeru lahko pride do okvare bliskavice ali nepravilne osvetlitve
in poškodb oči zaradi premočne svetlobe.
• Med obračanjem cevi bliskavice pri fotografiranju z odbojno bliskavico ne
uporabljajte bliskavice v bližini ljudi. Svetloba, ki jo ustvari bliskavica, lahko
poškoduje oči, vroča cev bliskavice pa lahko povzroči opekline.
• Pri zapiranju vratc predela za baterije vratca čvrsto potisnite navznoter in jih
hkrati pomaknite prečno do konca.
• Pri fotografiranju z bliskavico ne prekrivajte cevi bliskavice ali lučke LED z roko,
rokavico ali drugim predmetom. Poleg tega se nekaj časa po uporabi bliskavice
ne dotikajte cevi bliskavice ali lučke LED.
V nasprotnem primeru lahko pride do opeklin, dima ali okvare.
• Pri zamenjavi baterij najprej izklopite bliskavico in počakajte nekaj minut,
preden jih odstranite. Baterije so morda vroče, odvisno od tipa baterij.
Pri odstranjevanju bodite previdni.
• Če fotoaparata ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite baterije
in jih shranite.
Temperatura
• Bliskavica se lahko uporablja v temperaturnem razponu 0–40 °C.
• Bliskavice ne izpostavljajte izredno visokim temperaturam (npr. neposredni
sončni svetlobi v notranjosti vozila) ali visoki vlažnosti.
• Da preprečite nabiranje kondenzirane vlage v notranjosti bliskavice, jo pred
prenašanjem iz hladnega v toplo okolje položite v plastično vrečko, ki jo nato
nepredušno zaprete. Preden vzamete bliskavico iz vrečke, počakajte, da se
segreje na temperaturo prostora.
• Pri nižjih temperaturah je zmogljivost baterij manjša. Pri fotografiranju
v hladnem okolju hranite fotoaparat in nadomestne baterije v notranjem žepu,
kjer je temperatura višja. Indikator nizke napolnjenosti baterij lahko v hladnem
okolju utripa, tudi če dejanska raven napolnjenosti baterij ni povsem nizka.
Ko se baterije segrejejo na običajno delovno temperaturo, se njihova zmogljivost
obnovi.
Druge opombe
• Pred shranjevanjem odstranite baterije, saj obstaja nevarnost požara ali razlitja.
• Takoj po uporabi shranite bliskavico v ustrezno torbico. Preden jo položite
v torbico, preverite, ali je izklopljena in dovolj ohlajena.
SI
96
Vzdrževanje
Odstranite bliskavico s fotoaparata. Očistite bliskavico s suho mehko krpo. Če je
bila bliskavica v stiku s peskom, boste z brisanjem poškodovali površino, zato
namesto tega uporabite razpihovalnik. V primeru trdovratnih madežev očistite
bliskavico s krpo, rahlo navlaženo z blago raztopino čistila, in jo nato obrišite s suho
mehko krpo. Ne uporabljajte močnih topil, kot je razredčilo ali bencin, saj lahko
poškodujete površino enote.
Dodatne informacije
97 SI
Tehnični podatki
Vodilno število
Običajna bliskavica (ISO100 v metrih)
Ročna bliskavica/format 35
Raven
napajanja
BA*
BA
1/1
15
1/2
Nastavitev pokritosti bliskavice (mm)
15*
24
28
35
50
70
20
17
29
31
36
42
48
105
60
10,6
14,1
12,0
20,5
21,9
25,5
29,7
33,9
42,4
1/4
7,5
10,0
8,5
14,5
15,5
18,0
21,0
24,0
30,0
1/8
5,3
7,1
6,0
10,3
11,0
12,7
14,8
17,0
21,2
1/16
3,8
5,0
4,3
7,3
7,8
9,0
10,5
12,0
15,0
1/32
2,7
3,5
3,0
5,1
5,5
6,4
7,4
8,5
10,6
1/64
1,9
2,5
2,1
3,6
3,9
4,5
5,3
6,0
7,5
1/128
1,3
1,8
1,5
2,6
2,7
3,2
3,7
4,2
5,3
1/256
0,9
1,3
1,1
1,8
1,9
2,3
2,6
3,0
3,8
BA: Ko je nameščen prilagojevalnik za odboj
* Ko je nameščena široka plošča.
Format APS-C
Raven
napajanja
BA*
BA
1/1
15
1/2
Nastavitev pokritosti bliskavice (mm)
15*
24
28
35
50
70
20
17
31
36
42
48
51
60
10,6
14,1
12,0
21,9
25,5
29,7
33,9
36,1
42,4
1/4
7,5
10,0
8,5
15,5
18,0
21,0
24,0
25,5
30,0
1/8
5,3
7,1
6,0
11,0
12,7
14,8
17,0
18,0
21,2
1/16
3,8
5,0
4,3
7,8
9,0
10,5
12,0
12,8
15,0
1/32
2,7
3,5
3,0
5,5
6,4
7,4
8,5
9,0
10,6
1/64
1,9
2,5
2,1
3,9
4,5
5,3
6,0
6,4
7,5
1/128
1,3
1,8
1,5
2,7
3,2
3,7
4,2
4,5
5,3
1/256
0,9
1,3
1,1
1,9
2,3
2,6
3,0
3,2
3,8
BA: Ko je nameščen prilagojevalnik za odboj
* Ko je nameščena široka plošča.
SI
98
105
Ploska bliskavica HSS (ISO100 v metrih)
Ročna bliskavica/format 35
Hitrost
zaklopa
BA*
BA
1/250
5,4
Nastavitev pokritosti bliskavice (mm)
15*
24
28
35
50
70
105
7,7
6,4
11,8
12,9
14,8
17,3
19,5
22,4
1/500
3,8
5,4
4,6
8,4
9,1
10,5
12,2
13,8
15,9
1/1000
2,7
3,8
3,2
5,9
6,4
7,4
8,6
9,8
11,2
1/2000
1,9
2,7
2,3
4,2
4,6
5,2
6,1
6,9
7,9
1/4000
1,4
1,9
1,6
3,0
3,2
3,7
4,3
4,9
5,6
1/8000
1,0
1,4
1,1
2,1
2,3
2,6
3,1
3,5
4,0
1/12000
0,7
1,0
0,8
1,5
1,6
1,8
2,2
2,4
2,8
BA: Ko je nameščen prilagojevalnik za odboj
* Ko je nameščena široka plošča.
Hitrost
zaklopa
BA*
BA
1/250
5,4
Nastavitev pokritosti bliskavice (mm)
15*
24
28
35
50
70
105
7,7
6,4
12,9
14,8
17,3
19,5
19,9
22,4
1/500
3,8
5,4
4,6
9,1
10,5
12,2
13,8
14,0
15,9
1/1000
2,7
3,8
3,2
6,4
7,4
8,6
9,8
9,9
11,2
1/2000
1,9
2,7
2,3
4,6
5,2
6,1
6,9
7,0
7,9
1/4000
1,4
1,9
1,6
3,2
3,7
4,3
4,9
5,0
5,6
1/8000
1,0
1,4
1,1
2,3
2,6
3,1
3,5
3,5
4,0
1/12000
0,7
1,0
0,8
1,6
1,8
2,2
2,4
2,5
2,8
BA: Ko je nameščen prilagojevalnik za odboj
* Ko je nameščena široka plošča.
Čas polnjenja/število sprožitev
Alkalne
Čas polnjenja (s)
Število sprožitev (utripov)
Nikelj-kovinske hidridne
(2100 mAh)
pribl. 0,1–3,5
pribl. 0,1–2,6
pribl. 120 ali več
pribl. 200 ali več
• Število sprožitev je približno število možnih sprožitev bliskavice,
preden se nove baterije povsem izpraznijo.
99 SI
Dodatne informacije
Format APS-C
Neprekinjeno
delovanje bliskavice
40 sprožitev pri 10 sprožitvah/s
(običajna bliskavica, raven napajanja 1/32, nikelj-kovinske
hidridne baterije)
Osvetljevalec AF
Samodejna bliskavica pri nizki vrednosti kontrasta
in svetlosti
Delovni razpon (s 50-mm objektivom, nameščenim
na SLT-A99V)
Osrednje območje (pribl.): 0,5–10 m
Obrobna območja (pribl.): 0,5–3 m
Upravljanje bliskavice Upravljanje bliskavice s predhodno bliskavico
Lučka LED
Intenzivnost središčne
osvetlitve:
pribl. 1200 luksov pri 0,5 m
ali 300 luksov pri 1 m
(brez vgrajenega razprševalnika
svetlobe za lučko LED ali filtra
za pretvorbo temperature barv)
Razdalja osvetlitve:
pribl. 2 m (pri snemanju filmov,
nastavljena vrednost ISO 3200
in stopnja F 5,6, brez vgrajenega
razprševalnika svetlobe za lučko
LED ali filtra za pretvorbo
temperature barv)
Podprta goriščna razdalja: 35 mm (vidni kot 35-mm
formata, brez vgrajenega
razprševalnika svetlobe
za lučko LED ali filtra za
pretvorbo temperature barv)
Čas neprekinjene
pribl. 1 ura (z alkalnimi
osvetlitve:
baterijami velikosti AA,
pri intenzivnosti središčne
osvetlitve)
Temperatura barv:
pribl. 5500K (brez vgrajenega
razprševalnika svetlobe za lučko
LED ali filtra za pretvorbo
temperature barv)
pribl. 3200K (brez vgrajenega
razprševalnika svetlobe za lučko
LED, s filtrom za pretvorbo
temperature barv)
SI
100
Mere (pribl.)
Teža (pribl.)
Napajanje
Priporočene baterije
Priloženi deli
80 × 150 × 102 mm (š/v/g)
pribl. 450 g (samo glavno ohišje)
6 V pri enosmernem toku
Štiri alkalne baterije velikosti AA
Štiri nikelj-kovinske hidridne baterije za vnovično
polnjenje velikosti AA
Bliskavica (1), prilagojevalnik za odboj (za bliskavico) (1),
filter za pretvorbo barv (za lučko LED) (1), pokrov za
zaščito konektorja (1), mini stojalo (1), adapter za nastavek
(ADP-AMA) (1), torbica za prenašanje (1), mini torbica
za prenašanje (1), etui za prenašanje (1), natisnjena
dokumentacija
Dodatne informacije
Funkcije v teh navodilih za uporabo so odvisne od pogojev preizkušanja
v našem podjetju.
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.
Blagovna znamka
»Multi Interface Shoe« je blagovna znamka podjetja Sony Corporation.
101 SI
Download PDF