Sony | CDX-G1200U | Sony CDX-G1200U CD-sprejemnik CDX-GU1200U Navodila za uporabo

4-595-966-11(1) (SL)
FM/MW/LW
Predvajalnik CD-ja
Če želite prekiniti predstavitveni prikaz (DEMO),
glejte stran 10.
Za informacije o povezavi/namestitvi glejte stran 21.
CDX-G1202U/CDX-G1201U/CDX-G1200U
Navodila za uporabo
SL
Zaradi varnostnih razlogov namestite to
enoto na armaturno ploščo avtomobila,
saj se njena zadnja stran med uporabo
segreje.
Podrobnosti najdete v razdelku
»Povezava/namestitev« (stran 21).
Izdelano na Tajskem
Lastnosti laserske diode
 Žarčenje: neprekinjeno
 Izhodna moč laserja: manj kot 53,3 μW
(Ta izhodna moč je izmerjena na razdalji
200 mm od površine leče objektiva na
optičnem bralniku z odprtino 7 mm.)
Napisna ploščica s podatki o delovni
napetosti itd. je nameščena na dnu ohišja.
Opomba za uporabnike: spodaj
navedene informacije se nanašajo
samo na opremo, prodano v državah,
v katerih veljajo direktive EU.
Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska
Za skladnost izdelka z zakonodajo EU:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgija
Odstranjevanje izrabljenih
baterij ter električne in
elektronske opreme (velja za
države EU in druge evropske
države s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži
pomeni, da izdelka in baterij ni dovoljeno
odvreči med gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje
tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za
živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan,
če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega
srebra ali 0,004 % svinca.
S tem, ko izdelke in baterije pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih posledic za okolje
in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju
naravnih virov.
2SL
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi
varnostnih razlogov ali zagotavljanja
celovitosti podatkov potrebuje trajno
napajanje prek notranje baterije, lahko
baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno
baterijo ter električno in elektronsko opremo,
tako da izdelke ob koncu življenjske dobe
odložite na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami
preberite razdelek o varnem odstranjevanju
baterij iz izdelka. Baterije odložite na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka
ali baterije se obrnite na lokalno upravo,
komunalno službo ali prodajalca, pri
katerem ste kupili izdelek ali baterijo.
Opozorilo, če vžig v vašem
avtomobilu ne podpira položaja ACC
Nastavite funkcijo AUTO OFF (stran 11).
Ko izklopite enoto, se bo v nastavljenem
času popolnoma in samodejno zaustavila,
tako da ne bo praznila akumulatorja.
Če ne nastavite funkcije AUTO OFF,
ob vsakokratnem premiku vžiga v položaj
za izklop pritisnite in zadržite gumb OFF,
dokler prikaz na zaslonu ne izgine.
Zavrnitev odgovornosti za storitve,
ki jih ponujajo drugi ponudniki
Storitve, ki jih ponujajo tretje osebe, se lahko
brez predhodnega obvestila spremenijo,
začasno prekinejo ali ukinejo. Družba Sony
v takih primerih ne prevzema nobene
odgovornosti.
Kazalo vsebine
Vodnik po delih sistema in
upravljalnih gumbih . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Uvod
Odstranjevanje sprednje plošče . . . . . . . . .
Ponastavitev enote. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitev ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priključitev naprave USB . . . . . . . . . . . . . . .
Priključitev drugih prenosnih
zvočnih naprav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
6
6
Poslušanje radia
Poslušanje radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Uporaba radijskega podatkovnega
sistema (RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Predvajanje
Predvajanje plošče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Predvajanje iz naprave USB . . . . . . . . . . . . . 9
Iskanje in predvajanje skladb . . . . . . . . . . . 9
Nastavitve
Prekinitev predstavitvenega
načina (DEMO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Osnovne nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Splošne nastavitve (GENERAL) . . . . . . . . . . 11
Nastavitve zvoka (SOUND) . . . . . . . . . . . . . 12
Nastavitve zaslona (DISPLAY) . . . . . . . . . . 13
Dodatne informacije
Posodabljanje vdelane
programske opreme. . . . . . . . . . . . . . .
Previdnostni ukrepi. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vzdrževanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sporočila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
15
15
17
19
Povezava/namestitev
Opozorila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam delov za namestitev. . . . . . . . . . .
Priključitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Namestitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
22
24
3SL
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih
Glavna enota
 Gumb za odstranjevanje sprednje
plošče
 PTY (vrsta programa)
Izberite PTY v RDS.
 SRC (vir)
Vklopite napravo.
Spremenite vir.
OFF
Pridržite eno sekundo, da izklopite vir
in prikažete uro.
Pritisnite in več kot 2 sekundi držite gumb,
da izklopite napajanje in da izbrišete
prikaz na zaslonu.
 Gumb za upravljanje
Zavrtite ga, da prilagodite raven glasnosti.
PUSH ENTER
Potrdite izbrani element.
MENU
Odprite nastavitveni meni.
 Reža za plošče
 Zaslon

/
(SEEK –/+)
Samodejno poišče radijske postaje.
Pritisnite in držite gumb za ročno iskanje.
/ (nazaj/naprej)
/ (hitro pomikanje nazaj/naprej)
  (odstranjevanje plošče)
4SL
(brskanje) (stran 10)
Preklopi v način brskanja med
predvajanjem.
(Ni na voljo, kadar je priključena naprava
USB v načinu Android™.)
 EQ (izenačevalnik)
Izberite krivuljo izenačevalnika.

(nazaj)
Vrnitev na prejšnji zaslon.
MODE (stran 7)
 Sprejemnik daljinskega upravljalnika
 Številski gumbi (od 1 do 6)
Sprejemanje signala shranjenih radijskih
postaj. Pritisnite in držite gumb, da
shranite postajo.
Uvod
ALBUM /
Preskakovanje albumov za zvočno
napravo. Za zaporedno preskakovanje
albumov pritisnite gumb in ga držite.
(Ni na voljo, kadar je priključena naprava
USB v načinu Android.)
Odstranjevanje sprednje
plošče
(ponavljanje)
(Ni na voljo, kadar je priključena naprava
USB v načinu Android.)
1
Sprednjo ploščo te enote lahko odstranite
ter tako preprečite krajo.
(naključno predvajanje)
(Ni na voljo, kadar je priključena naprava
USB v načinu Android.)
Pridržite OFF , da izklopite enoto,
pritisnite gumb za odstranjevanje
sprednje plošče  in nato povlecite
ploščo proti sebi, da jo odstranite.
 (predvajanje/začasna zaustavitev)
 EXTRA BASS
Poudari nizkotonski zvok v skladu z ravnjo
glasnosti. Pritisnite, da spremenite
nastavitev EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
 Vtičnica AUX
 DSPL (zaslon)
Sprememba prikaza elementov na
zaslonu.
SCRL (pomikanje)
Pritisnite in držite gumb za pomikanje
po elementih na zaslonu.
 Vrata USB
Opozorilni alarm
Če stikalo za vžig premaknete v položaj za
izklop, ne da bi odstranili sprednjo ploščo,
bo nekaj sekund aktiviran opozorilni signal.
Alarm bo aktiven samo, če uporabljate
vgrajeni ojačevalnik.
Pritrjevanje sprednje plošče
Ponastavitev enote
Pred prvo uporabo enote, po zamenjavi
akumulatorja ali po vnovični priključitvi je
treba enoto ponastaviti.
1
Pridržite DSPL in
več kot 2 sekundi.
(nazaj)/MODE
Opomba
S ponastavitvijo enote izbrišete vse nastavitve ure in
nekatere shranjene vsebine.
5SL
Nastavitev območja/regije
Po ponastavitvi enote se na zaslonu prikaže
nastavitev območja/regije.
1
Pritisnite ENTER, ko je prikazana
možnost [SET AREA].
Priključitev naprave USB
1
2
Prikaže se trenutno nastavljeno
območje/regija.
2
Zavrtite gumb za upravljanje na
[EUROPE] ali [RUSSIA] in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje,
da izberete možnost [YES] ali [NO],
in ga pritisnite.
Zmanjšajte glasnost enote.
Napravo USB priključite neposredno
na enoto.
Če spremenite nastavitev območja/regije,
se enota ponastavi, nato pa se prikaže ura.
To nastavitev lahko konfigurirate v meniju
splošnih nastavitev (stran 11).
Priključitev drugih
prenosnih zvočnih naprav
Nastavitev ure
1
2
3
1
Pritisnite gumb MENU, zavrtite gumb
za upravljanje na možnost [GENERAL]
in ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje na
možnost [SET CLOCK-ADJ] in ga
pritisnite.
Izklopite prenosno zvočno napravo.
Zmanjšajte glasnost enote.
Povežite prenosno zvočno napravo
prek kabla (ni priložen)* z vtičnico
AUX (stereo mini vtičnica) na enoti.
* Uporabite kabel z ravnim vtičem.
Prikaz ure utripa.
3
Ure in minute nastavite tako,
da zavrtite gumb za upravljanje.
Če želite spremeniti digitalni prikaz,
pritisnite gumb SEEK +/–.
4
Ko nastavite minute, pritisnite MENU.
Nastavitev je končana, ura pa aktivna.
Prikaz ure
Pritisnite DSPL.
6SL
4
Pritisnite gumb SRC, da izberete [AUX].
Usklajevanje ravni glasnosti priključene
naprave z drugimi viri
Predvajajte prenosno zvočno napravo pri
zmerni glasnosti in nastavite običajno raven
za poslušanje v enoti.
Pritisnite gumb MENU in izberite [SOUND] 
[SET AUX VOL] (stran 12).
Poslušanje radia
Poslušanje radia
Če želite poslušati radio, z gumbom SRC
izberite [TUNER].
Samodejno shranjevanje (BTM)
1
2
3
Frekvenčni pas (FM1, FM2, FM3, MW
ali LW) lahko spremenite z gumbom
MODE.
Pritisnite gumb MENU, zavrtite gumb
za upravljanje na možnost [GENERAL]
in ga pritisnite.
Zavrtite gumb za upravljanje na
možnost [SET BTM] in ga pritisnite.
Enota shranjuje postaje na številske
gumbe v vrstnem redu frekvenc.
Iskanje postaj
1
Frekvenčni pas (FM1, FM2, FM3, MW
ali LW) lahko spremenite z gumbom
MODE.
2
Poiščite postaje.
Ročno iskanje postaj
Pridržite SEEK +/–, da poiščete ustrezno
frekvenco, in nato pritiskajte SEEK +/–,
da jo izboljšate.
Samodejno iskanje postaj
Pritisnite gumb SEEK +/–.
Iskanje se zaustavi, ko enota prejme
signal postaje.
Ročno shranjevanje
1
Uporaba radijskega
podatkovnega sistema (RDS)
Nastavljanje alternativnih frekvenc
(AF) in prometnih obvestil (TA)
AF neprekinjeno izboljšuje postajo glede
na najmočnejši sprejeti signal v omrežju,
TA pa predvaja prejete trenutne prometne
informacije ali prometne programe (TP).
1
Pritisnite gumb MENU, zavrtite gumb
za upravljanje na možnost [GENERAL]
in ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje,
da izberete možnost [SET AF/TA],
in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje,
da izberete [SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] ali [SET AF/TA-OFF]
in ga pritisnite.
Shranjevanje postaj RDS z nastavitvijo
funkcij AF in TA
Postaje RDS lahko prednastavite skupaj
z nastavitvijo funkcije AF/TA. Nastavite
AF/TA in nato shranite postajo s funkcijo
BTM ali ročno. Pri ročni prednastavitvi lahko
prednastavite tudi postaje, ki niso RDS.
Prejemanje nujnih obvestil
Če je funkcija AF/TA aktivirana, bodo nujna
obvestila samodejno prekinila predvajano
vsebino trenutno izbranega vira.
Prilagoditev ravni glasnosti med
prometnimi obvestili
Raven bo shranjena v pomnilnik za nadaljnja
prometna obvestila, neodvisno od običajne
ravni glasnosti.
Če želite shraniti najdeno postajo,
pridržite ustrezen številski gumb
(1–6), da se prikaže ikona [MEM].
Sprejemanje signala shranjenih
radijskih postaj
1
Izberite frekvenčni pas in pritisnite
številski gumb (1–6).
7SL
Ohranjanje območnega programa
(REGIONAL)
Če sta funkciji AF in REGIONAL omogočeni,
enota ne bo preklopila na drugo območno
postajo z močnejšim signalom. Če se
zapeljete iz območja sprejema tega
območnega programa, med sprejemom FM
nastavite [SET REG-OFF] v meniju [GENERAL]
(stran 11).
Ta funkcija ne deluje v Združenem kraljestvu
in nekaterih drugih območjih.
Funkcija lokalne povezave
(samo v Združenem kraljestvu)
Ta funkcija omogoča izbiro drugih lokalnih
postaj v območju, tudi če niso shranjene
pod številskimi gumbi.
Med sprejemom FM pritisnite številski
gumb (1–6), pod katerim je shranjena
lokalna postaja. V roku 5 sekund znova
pritisnite številski gumb lokalne postaje.
Ta postopek ponavljajte, dokler ne prejmete
signala lokalne postaje.
Izbira vrste programa (PTY)
1
Med sprejemom signala FM
pritisnite PTY.
2
Gumb za upravljanje vrtite, dokler
se ne prikaže želena vrsta programa,
nato pa ga pritisnite.
Enota začne iskati postaje za izbrano
vrsto programa.
Vrste programov
NEWS (Novice), AFFAIRS (Aktualni dogodki),
INFO (Informativni program), SPORT (Šport),
EDUCATE (Izobraževanje), DRAMA (Gledališče),
CULTURE (Kultura), SCIENCE (Znanost), VARIED
(Razno), POP M (Pop glasba), ROCK M (Rock
glasba), EASY M (Zabavna glasba), LIGHT M
(lahka orkestralna glasba), CLASSICS (klasična
glasba), OTHER M (druge glasbene zvrsti),
WEATHER (vreme), FINANCE (finance),
CHILDREN (program za otroke), SOCIAL A
(družbeni dogodki), RELIGION (religija),
PHONE IN (kontaktne oddaje), TRAVEL
(potovanje), LEISURE (zabava in prosti čas),
JAZZ (jazz glasba), COUNTRY (country glasba),
NATION M (narodna glasba), OLDIES
(zimzelene melodije), FOLK M (folk glasba),
DOCUMENT (dokumentarne oddaje)
8SL
Nastavitev ure (CT)
Uro nastavite s podatki CT iz prenosa RDS.
1
Nastavite [SET CT-ON] v možnosti
[GENERAL] (stran 11).
Predvajanje
Pred vzpostavitvijo povezave izberite način
USB (način Android ali MSC/MTP) glede na
vrsto naprave USB (stran 11).
1
Predvajanje plošče
1
Priključite napravo USB v vrata USB
(stran 6).
Predvajanje se začne.
Če je naprava že povezana, pritisnite
gumb SRC in izberite možnost [USB],
da začnete predvajanje.
Ploščo vstavite tako, da je stran
z oznako obrnjena navzgor.
2
Prilagodite raven glasnosti enote.
Zaustavitev predvajanja
Pridržite gumb OFF eno sekundo.
Odstranjevanje naprave
Zaustavite predvajanje in odstranite napravo.
Predvajanje se samodejno začne.
Iskanje in predvajanje skladb
Predvajanje iz naprave USB
Uporabite lahko naprave USB* vrste AOA
(Android Open Accessory) 2.0, MSC (Mass
Storage Class) in MTP (Media Transfer
Protocol), ki so združljive s standardom USB.
Glede na vrsto naprave USB lahko v enoti
izberete način Android ali MSC/MTP.
Nekateri predvajalniki digitalnih medijev ali
pametni telefoni z operacijskim sistemom
Android bodo morda zahtevali nastavitev
načina MTP.
* npr., pomnilnik USB, digitalni predvajalnik medijev,
pametni telefon z operacijskim sistemom Android
Opombe
• Podrobnosti o združljivosti naprave USB najdete na
mestu za podporo, navedenem na zadnji strani.
• Protokol Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0)
podpirajo pametni telefoni z nameščenim
operacijskim sistemom Android 4.1 ali novejšo
različico. Vendar pa morda nekateri pametni
telefoni ne podpirajo protokola AOA 2.0 v celoti,
čeprav imajo nameščen operacijski sistem Android
OS 4.1 ali novejšo različico.
Za podrobnosti o združljivosti pametnega telefona
z operacijskim sistemom Android obiščite spletno
mesto za podporo, ki je navedeno na zadnji strani
priročnika.
• Predvajanje naslednjih datotek ni podprto.
MP3/WMA/FLAC:
– datoteke z zaščito avtorskih pravic
– datoteke DRM (upravljanje digitalnih pravic)
– večkanalne zvočne datoteke
MP3/WMA:
– stisnjene datoteke Lossless
Ponavljajoče se predvajanje
in naključno predvajanje
Ni na voljo, kadar je priključena naprava USB
v načinu Android.
1
Med predvajanjem pritiskajte gumb
(ponavljanje) ali
(naključno
predvajanje), da izberete želeni način
predvajanja.
Morda bo trajalo nekaj časa, da se začne
predvajanje v izbranem načinu.
Razpoložljivi načini predvajanja so odvisni
od izbranega zvočnega vira.
9SL
Iskanje skladbe po imenu
(Quick-BrowZer™)
Ni na voljo, kadar je priključena naprava USB
v načinu Android.
1
Med predvajanjem v načinu CD ali
USB pritisnite
(brskanje)*, da se
prikaže seznam kategorij iskanja.
Ko se prikaže seznam skladb, pritiskajte
gumb
(nazaj), dokler se ne prikaže
želena kategorija iskanja.
* Med predvajanjem iz naprave USB pritisnite in
več kot 2 sekundi držite gumb
(brskanje),
da se vrnete nazaj na začetek seznama
kategorij.
2
Zavrtite gumb za upravljanje na
želeno kategorijo iskanja, nato pa
izbiro potrdite, tako da ga pritisnete.
3
Ponovite 2. korak, da poiščete želeno
skladbo.
Nastavitve
Prekinitev predstavitvenega
načina (DEMO)
Predstavitveni prikaz, ki se pojavi, ko je vir
izklopljen in se prikaže ura, lahko prekinete.
1
Pritisnite gumb MENU, zavrtite gumb
za upravljanje na možnost [GENERAL]
in ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje na
možnost [SET DEMO] in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na
možnost [SET DEMO-OFF] in ga
pritisnite.
Nastavitev je dokončana.
4
Predvajanje se začne.
(brskanje).
Iskanje s preskakovanjem
elementov (preskočni način)
Ni na voljo, kadar je priključena naprava USB
v načinu Android.
1
2
3
Pritisnite gumb
(brskanje).
Pritisnite gumb SEEK +.
4
Za vrnitev v način Quick-BrowZer
pritisnite gumb ENTER.
Prikaže se izbrani element.
5
Osnovne nastavitve
Elemente lahko nastavite v teh kategorijah:
splošne nastavitve (GENERAL), nastavitve
zvoka (SOUND), nastavitve zaslona (DISPLAY)
1
2
Zavrtite gumb za upravljanje,
da izberete element.
Enota predvaja elemente na seznamu
tako, da jih preskakuje po korakih,
ki predstavljajo 10 % skupnega števila
elementov.
Zavrtite gumb za upravljanje na
želeni element in ga pritisnite.
Predvajanje se začne.
10SL
(nazaj).
Na zaslonu se znova prikaže običajni
način sprejemanja radijskih signalov/
predvajanja zvoka.
Izhod iz načina Quick-BrowZer™
Pritisnite gumb
Dvakrat pritisnite gumb
Pritisnite MENU.
Zavrtite gumb za upravljanje na
želeno kategorijo nastavitve in
ga pritisnite.
Elementi, ki jih lahko nastavite,
se razlikujejo glede na vir in nastavitve.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na
želene možnosti in ga pritisnite.
Vrnitev na prejšnji zaslon
Pritisnite gumb
(nazaj).
Splošne nastavitve
(GENERAL)
AREA
Določi območje/regijo za uporabo te
enote: [EUROPE], [RUSSIA].
Če spremenite trenutno nastavitev
območja/regije, se enota ponastavi,
nato pa se prikaže ura.
(Na voljo samo, kadar je vir izklopljen in
se prikaže ura.)
DEMO (predstavitev)
Aktivira predstavitev: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (nastavitev ure) (stran 6)
CAUT ALM (opozorilni alarm)
Aktivira opozorilni alarm: [ON], [OFF]
(stran 5).
(Na voljo samo, kadar je vir izklopljen in
se prikaže ura).
BEEP
Aktivira kratek zvočni signal: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Ko izklopite enoto, se po izteku
nastavljenega časa samodejno
popolnoma zaustavi: [ON] (30 minut),
[OFF].
STEERING
Registrira/ponastavi nastavitev
daljinskega upravljanja z volanom.
(Na voljo, če je priklopljen povezovalni
kabel (ni priložen).) (Na voljo samo, kadar
je vir izklopljen in se prikaže ura.)
STR CONTROL (upravljanje z volanom)
Izbere način za vhod povezanega
daljinskega upravljalnika. Pred uporabo
uskladite način za vhod s povezanim
daljinskim upravljalnikom, da preprečite
okvaro.
CUSTOM
Način za vhod za daljinski upravljalnik
na volanu
PRESET
Način za vhod za daljinski upravljalnik
s kablom brez daljinskega upravljalnika
na volanu (samodejno izbrano,
ko izvedete [RESET CUSTOM])
EDIT CUSTOM
Registrira funkcije (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–) za daljinski upravljalnik na
volanu:
 Zavrtite gumb za upravljanje na
funkcijo, ki jo želite dodeliti
daljinskemu upravljalniku na volanu,
in ga pritisnite.
 Medtem ko možnost [REGISTER]
utripa, pridržite gumb na daljinskem
upravljalniku na volanu, ki mu želite
dodeliti določeno funkcijo. Ko je
registracija dokončana, se prikaže
oznaka [REGISTERED].
 Če želite registrirati še druge funkcije,
ponovite koraka  in .
(Na voljo samo, kadar je možnost
[STR CONTROL] nastavljena na [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Ponastavi nastavitev daljinskega
upravljanja z volanom: [YES], [NO].
(Na voljo samo, kadar je možnost
[STR CONTROL] nastavljena na [CUSTOM].)
Opombe
• Med nastavitvijo lahko uporabljate le gumbe
na enoti. Preden začnete z nastavitvijo, zaradi
varnosti parkirajte avtomobil.
• Če med registracijo pride do napake, se ohranijo
vse predhodno registrirane informacije.
Ponovite registracijo za funkcijo, pri kateri je
prišlo do napake.
• Ta funkcija v nekaterih vozilih morda ni na
voljo. Za podrobnosti o združljivosti vozila
obiščite spletno mesto za podporo, ki je
navedeno na zadnji strani priročnika.
USB MODE
Spremeni način USB: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Na voljo samo, kadar je izbran vir USB.)
CT (ura)
Aktivira funkcijo CT: [ON], [OFF].
AF/TA (alternativne frekvence/prometna
obvestila)
Nastavi alternativne frekvence (AF) in
nastavitev prometnih obvestil (TA):
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON],
[AF/TA-OFF].
REGIONAL
Omeji sprejem na določeno regijo: [ON],
[OFF].
(Na voljo samo, ko naprava sprejema
frekvenco FM.)
11SL
BTM (shranitev radijskih postaj z najboljšim
signalom) (stran 7)
(Na voljo samo, ko je izbran sprejemnik.)
BALANCE
Prilagodi ravnovesje zvoka:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FIRMWARE
(Na voljo samo, kadar je vir izklopljen in
se prikaže ura.)
Preveri/posodobi različico vdelane
programske opreme. Za več informacij
obiščite spletno mesto za podporo,
ki je navedeno na zadnji strani.
FW VERSION (različica vdelane
programske opreme)
Prikaže trenutno različico vdelane
programske opreme.
FW UPDATE (posodobitev vdelane
programske opreme)
Izvede postopek posodobitve vdelane
programske opreme: [YES], [NO].
Posodobitev vdelane programske opreme
traja nekaj minut. Med posodobitvijo ne
premaknite vžiga v položaj za izklop in ne
odstranite naprave USB.
FADER
Prilagodi relativno raven:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
Nastavitve zvoka (SOUND)
AUX VOL (raven glasnosti AUX)
Prilagodi raven glasnosti za vsako
povezano napravo:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ko je omogočena ta nastavitev, vam ni
treba prilagajati ravni glasnosti med
različnimi viri.
(Na voljo samo, ko izberete AUX.)
Ta nastavitveni meni lahko odprete tudi
s pritiskom gumba SOUND.
EQ10 PRESET
Izbere krivuljo izenačevalnika med
10 možnostmi ali izklop:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].
Nastavitev krivulje izenačevalnika se
lahko shrani za posamezen vir.
* [KARAOKE] zmanjša zvok vokala, vendar
vokala med predvajanjem ni mogoče v celoti
odstraniti. Poleg tega uporaba mikrofona ni
podprta.
EQ10 CUSTOM
Nastavitev EQ10 nastavi na možnost
[CUSTOM].
Nastavitev krivulje izenačevalnika:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3]
125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz,
[BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8]
4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Raven glasnosti lahko prilagajate
od –6 do +6 dB v korakih po 1 dB.
12SL
S.WOOFER (globokotonec)
SW LEVEL (raven globokotonca)
Prilagodi raven glasnosti globokotonca:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
(Pri najnižji nastavitvi je prikazana
možnost [ATT].)
SW PHASE (faza globokotonca)
Omogoča izbiro faze globokotonca:
[NORM], [REV].
LPF FREQ (frekvenca nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro omejitvene frekvence
globokotonca: [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (frekvenca visokopasovnega filtra)
Omogoča izbiro omejitvene frekvence
sprednjega/zadnjega zvočnika: [OFF],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
Nastavitve zaslona
(DISPLAY)
DIMMER
Spremeni svetlost zaslona: [ON], [OFF],
[CLK].
Če želite nastaviti, da je ta funkcija
vključena samo med določenim
obdobjem, izberite [CLK] ter nastavite
čas začetka in konca.
– Nastavitev svetlosti, ko je vključena
funkcija zatemnilnika:
nastavite [DIMMER] na [ON] in
prilagodite [BRIGHTNESS].
– Nastavitev svetlosti, ko je funkcija
zatemnilnika izključena:
nastavite [DIMMER] na [OFF] in
prilagodite [BRIGHTNESS].
Nastavitev svetlosti se shrani in uporabi,
ko je funkcija zatemnilnika vključena
oz. izključena.
BRIGHTNESS
Prilagodi svetlost zaslona. Raven svetlosti
lahko prilagajate: [1] – [10].
SND SYNC (sinhronizacija zvoka)
Aktivira sinhronizacijo osvetlitve
z zvokom: [ON], [OFF].
AUTO SCR (samodejno pomikanje)
Omogoča samodejno pomikanje po
daljših elementih: [ON], [OFF].
(Ni na voljo, ko je izbrana možnost AUX
ali sprejemnik.)
Dodatne informacije
Posodabljanje vdelane
programske opreme
Če želite posodobiti vdelano programsko
opremo, obiščite spletno mesto za podporo,
ki je navedeno na zadnji strani priročnika,
in sledite navodilom.
Opombi
• Za posodobitev vdelane programske opreme
potrebujete napravo USB (ni priložena). Orodje za
posodabljanje shranite v napravo USB in priključite
napravo v vrata USB, nato izvedite posodobitev.
• Posodobitev vdelane programske opreme traja
nekaj minut. Med posodobitvijo ne premaknite
vžiga v položaj za izklop in ne odstranite
naprave USB.
Previdnostni ukrepi
• Če je bil avtomobil izpostavljen neposredni
sončni svetlobi, enoto pred uporabo
ohladite.
• Sprednje plošče ali zvočnih naprav ne
puščajte v avtomobilu, saj lahko zaradi
visoke temperature pride do okvare.
• Antena se samodejno podaljša.
Nabiranje vlage
Če se začne v notranjosti enote nabirati
vlaga, odstranite ploščo in počakajte kakšno
uro, da se posuši; sicer enota ne bo pravilno
delovala.
Ohranjanje visoke kakovosti zvoka
Enote ali plošč ne polivajte s tekočino.
13SL
Opombe o ploščah
• Plošč ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali toplotnim virom, kot so
toplozračne cevi, in jih ne puščajte
v notranjosti avtomobilov, izpostavljenih
neposredni sončni svetlobi.
• Pred predvajanjem
očistite plošče
s čistilno krpo v smeri
od sredine navzven.
Ne uporabljajte topil,
kot so bencin,
razredčila ali
komercialna čistila.
• Ta enota je zasnovana
za predvajanje plošč, ki so izdelane
v skladu s standardom Compact Disc (CD).
Plošče DualDisc in nekatere glasbene
plošče, kodirane s tehnologijami za zaščito
avtorskih pravic, niso izdelane v skladu
s standardom Compact Disc (CD), zato jih
ta enota morda ne bo mogla predvajati.
• Plošče, ki jih ta enota NE MORE predvajati:
– plošče s pritrjenimi oznakami, nalepkami,
lepilnim trakom ali papirjem – predvajanje
bi lahko povzročilo okvaro ali uničilo
ploščo
– plošče neobičajne oblike (na primer
v obliki srca, kvadrata, zvezde) –
predvajanje bi lahko povzročilo
okvaro enote
– plošče širine 8 cm (3 1/4 palca)
Opombe o ploščah CD-R/CD-RW
• Če se plošča za več sej začne s sejo CD-DA,
jo enota prepozna kot ploščo CD-DA in ne
predvaja drugih sej.
• Plošče, ki jih ta enota NE MORE predvajati:
– plošče CD-R/CD-RW s slabo kakovostjo
zapisovanja
– plošče CD-R/CD-RW, posnete
z nezdružljivo napravo za snemanje
– nepravilno posnete plošče CD-R/CD-RW
– plošče CD-R/CD-RW, ki niso posnete
v formatu glasbenega CD-ja ali CD-ja
z datotekami MP3 v skladu z zapisom
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo
ali v formatu za več sej
14SL
Vrstni red predvajanja zvočnih
datotek
Mapa (album)
Zvočna datoteka
(skladba)
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave
v zvezi z enoto, ki niso zajeta v tem
priročniku, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
Vzdrževanje
Tehnični podatki
Čiščenje konektorjev
Radio
Če so konektorji med enoto in sprednjo
ploščo umazani, enota morda ne bo pravilno
delovala. To preprečite tako, da odstranite
sprednjo ploščo (stran 5) in očistite
konektorje z bombažno palčko. Konektorje
očistite nežno, sicer jih lahko poškodujete.
Opombe
• Preden začnete s čiščenjem konektorjev, zaradi
varnosti ugasnite motor in odstranite ključ iz vžiga.
• Nikoli se ne dotikajte konektorjev s prsti ali
kovinsko napravo.
FM
Frekvenčni pas:
ko je možnost [AREA] nastavljena
na [EUROPE]:
87,5–108,0 MHz
ko je možnost [AREA] nastavljena
na [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5–108,0 MHz
(po intervalih 50 kHz)
FM3: 65–74 MHz (po intervalih 30 kHz)
Antenski priključek:
konektor za zunanjo anteno
Srednja frekvenca:
ko je možnost [AREA] nastavljena
na [EUROPE]:
FM CCIR: od –1956,5 do –487,3 kHz
in od +500,0 do +2095,4 kHz
ko je možnost [AREA] nastavljena
na [RUSSIA]:
FM CCIR: od –1956,5 do –487,3 kHz
in od +500,0 do +2095,4 kHz
FM OIRT: od –1815,6 do –943,7 kHz
in od +996,6 do +1776,6 kHz
Uporabna občutljivost: 7 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Razmerje signal – šum: 73 dB
Ločevanje: 50 dB pri 1 kHz
Frekvenčni odziv: 20–15.000 Hz
MW/LW
Frekvenčni pas:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antenski priključek:
konektor za zunanjo anteno
Občutljivost: MW: 26 μV, LW: 50 μV
15SL
Predvajalnik CD-jev
Razmerje signal – šum: 95 dB
Frekvenčni odziv: 10–20.000 Hz
Zavijanje tona: pod izmerljivo mejo
Največje število: (samo CD-R/CD-RW)
– map (albumov):
150 (vključno s korensko mapo)
– datotek (skladb) in map:
300 (lahko tudi manj, če ime mape/
datoteke vsebuje veliko znakov)
– znakov v imenu mape/datoteke, ki jih je
mogoče prikazati: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
Ustrezni kodek: MP3 (.mp3) in WMA (.wma)
Predvajalnik USB
Vmesnik: USB (polna hitrost)
Največji tok: 500 mA
Največje število prepoznanih skladb:
– map (albumov): 256
– skupno št. datotek (skladb) v mapi: 256
Združljiv protokol Android Open Accessory
(AOA): 2.0
Ustrezni kodek:
MP3 (.mp3)
Bitna hitrost: 8–320 kb/s (podpira VBR
(spremenljivo bitno hitrost))
Frekvenca vzorčenja: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Bitna hitrost: 32–192 kb/s (podpira
VBR (spremenljivo bitno hitrost))
Frekvenca vzorčenja:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitna globina: 16 bitov, 24 bitov
Frekvenca vzorčenja: 44,1 kHz, 48 kHz
Ojačevalnik moči
Izhod: izhodi zvočnikov
Impedanca zvočnika: 4–8 Ω
Največja izhodna moč: 55 W × 4 (pri 4 Ω)
Splošno
Izhodni priključki:
Izhodni priključki za zvok (REAR, SUB)
Priključek za anteno/priključek za
upravljanje ojačevalnika moči
(REM OUT)
16SL
Vhodni priključki:
Vhodni priključek za daljinski upravljalnik
Vhodni antenski priključek
Vhodni priključek AUX
(stereo mini vtičnica)
Vrata USB
Napajanje: 12 V dvosmerno, polnjenje
v avtomobilu (negativna ozemljitev)
Poraba nazivnega toka: 10 A
Mere:
Pribl. 178 × 50 × 177 mm (š/v/g)
Mere za namestitev:
Pribl. 182 × 53 × 160 mm (š/v/g)
Teža: pribl. 1,2 kg
Vsebina paketa:
Glavna enota (1)
Deli za namestitev in priključitev
(1 komplet)
Nekateri pripomočki pri vašem prodajalcu
morda ne bodo na voljo. Za podrobne
informacije se obrnite na prodajalca.
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
Avtorske pravice
Windows Media je blagovna znamka
ali zaščitena blagovna znamka podjetja
Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih
državah.
Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi pravicami
intelektualne lastnine podjetja Microsoft
Corporation. Uporaba ali distribucija
tovrstne tehnologije zunaj tega izdelka
ni dovoljena brez licence podjetja Microsoft
ali njegove pooblaščene podružnice.
Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti
MPEG Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer
IIS in Thomson.
Android je blagovna znamka podjetja
Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000—2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011—2013 Xiph.Org
Foundation
Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni ali
binarni obliki in s spremembami ali brez njih
je dovoljena samo, če so izpolnjeni ti pogoji:
– Nadaljnja distribucija izvorne kode mora
vsebovati zgornje obvestilo o avtorskih
pravicah, ta seznam pogojev in spodnjo
odgovornosti.
– Nadaljnja distribucija v binarni obliki mora
v dokumentaciji in/ali drugem materialu
za distribucijo reproducirati zgornje
obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam
pogojev in spodnjo izjavo.
– Ime Xiph.org Foundation in imena
povezanih vlagateljev se brez predhodnega
pisnega dovoljenja ne smejo uporabljati za
podporo ali promocijo izdelkov, ki izhajajo
iz te programske opreme.
PROGRAMSKO OPREMO SONY LASTNIKI
AVTORSKIH PRAVIC IN VLAGATELJI
PONUJAJO »TAKŠNO, KOT JE« IN SE
ODPOVEDUJEJO VSEM JAMSTVOM,
IZRECNIM ALI NAZNAČENIM, VKLJUČNO
Z NAZNAČENIMI JAMSTVI O PRIMERNOSTI
ZA PRODAJO IN DOLOČEN NAMEN (VENDAR
NE OMEJENO NANJE). V NOBENEM PRIMERU
SKLAD ALI NJEGOVI VLAGATELJI NISO
ODGOVORNI ZA NOBENO NEPOSREDNO,
POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO,
EKSEMPLARIČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO
(VKLJUČNO Z NAROČILOM NADOMESTNIH
IZDELKOV ALI STORITEV, IZGUBO MOŽNOSTI
UPORABE IZDELKA, PODATKOV ALI
PRIHODKOV OZIROMA PREKINITVIJO
POSLOVANJA, VENDAR NE OMEJENO NANJE)
NE GLEDE NA TO, KAKO IN NA PODLAGI
KATERE TEORIJE ODGOVORNOSTI JE
NASTALA, ALI GRE ZA DOLOČILA POGODBE,
OBJEKTIVNO ODGOVORNOST ALI KAZNIVO
DEJANJE (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO
ITD.), KI NASTANE ZARADI UPORABE TE
PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE SO BILI
OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.
Odpravljanje težav
Spodnji seznam vam bo v pomoč pri
odpravljanju morebitnih težav z enoto.
Preden si ogledate spodnji seznam,
preverite priključke in delovanje enote.
Za podrobnosti o uporabi varovalke in
odstranjevanju enote z armaturne plošče
glejte »Povezava/namestitev« (stran 21).
Če težava ni odpravljena, obiščite spletno
mesto za podporo, ki je navedeno na zadnji
strani priročnika.
Splošno
Zvok se ne predvaja ali se predvaja zelo
tiho.
 Položaj kontrolnika za uravnavanje jakosti
signala [FADER] ni nastavljen za sistem
dveh zvočnikov.
 Glasnost enote in/ali priključene naprave
je zelo nizka.
– Povečajte glasnost enote in/ali
priključene naprave.
Ni zvočnega signala.
 Priključen je dodatni ojačevalnik moči in
ne uporabljate vgrajenega ojačevalnika.
Vsebina pomnilnika je bila izbrisana.
 Napajalni kabel je odklopljen oziroma ni
pravilno priklopljen ali pa je baterija
odstranjena oziroma ni pravilno vstavljena.
Podatki o shranjenih postajah in točnem
času so izbrisani.
Varovalka je pregorela.
Ko se spremeni položaj vžiga, zaslišite
zvok.
 Kabli niso pravilno poravnani z dodatnim
napajalnim konektorjem v avtomobilu.
Med predvajanjem ali sprejemanjem se
vklopi predstavitveni način.
 Če je nastavljena možnost [DEMO-ON] in
5 minut ne naredite ničesar, se vklopi
predstavitveni način.
– Nastavite možnost [DEMO-OFF]
(stran 11).
17SL
Zaslon je prazen oziroma se ne prikaže.
 Zatemnitev je nastavljena na [DIM-ON]
(stran 13).
 Če pridržite gumb OFF, postane zaslon
prazen.
– Pritiskajte gumb OFF na enoti, dokler
se na zaslonu ne prikaže vsebina.
 Konektorji so umazani (stran 15).
Zaslon/osvetlitev začne utripati.
 Ni dovolj napajanja.
– Preverite, ali avtomobilski akumulator
enoti dobavlja dovolj moči. (Zahteva
napajanje 12 V pri enosmernem toku.)
Gumbi za upravljanje ne delujejo.
Plošča se ne izvrže.
 Pritisnite in za več kot 2 sekundi pridržite
DSPL in
(nazaj)/MODE, da ponastavite
enoto.
Vsebina, shranjena v pomnilniku,
je izbrisana.
Zaradi varnosti ne ponastavljajte
enote med vožnjo.
Sprejem radijskega signala
Enota ne sprejema signala radijskih
postaj.
Med predvajanjem zvoka slišite šum.
 Antena ni pravilno priključena.
– Preverite, ali je avtomobilska antena
pravilno priključena.
– Če se antena ne podaljša samodejno,
preverite, ali je kabel za upravljanje
antene pravilno priklopljen.
Prednastavljeno iskanje postaj ni mogoče.
 Jakost signala za oddajanje je prešibka.
Sistem ne sprejema signala od 65 do
74 MHz v frekvenčnem pasu FM3.
 Možnost [AREA] je nastavljena na
[EUROPE].
– Nastavite [AREA] na [RUSSIA] (stran 11).
RDS
Storitev RDS ni mogoče sprejemati (kadar je
možnost [AREA] nastavljena na [RUSSIA]).
 Izbran je frekvenčni pas FM3.
– Izberite FM1 ali FM2.
 Storitve RDS niso na voljo v trenutni regiji.
18SL
Po nekaj sekundah poslušanja se zažene
funkcija SEEK.
 Postaja ne predvaja informacij o prometu
ali ima šibek signal.
– Onemogočite TA (stran 7).
Prometna obvestila se ne predvajajo.
 Omogočite TA (stran 7).
 Postaja ne oddaja nobenih prometnih
obvestil, čeprav je prometni program.
– Poiščite drugo postajo.
PTY prikaže [- - - - - - - -].
 Trenutna postaja ni postaja RDS.
 Podatki RDS niso bili prejeti.
 Postaja ne oddaja informacij o vrsti
programa.
Ime programske storitve utripa.
 Za trenutno postajo ni nobene
alternativne frekvence.
– Ko ime programske storitve utripa,
pritisnite SEEK +/–. Prikaže se oznaka
[PI SEEK] in enota začne iskati drugo
frekvenco z enakimi podatki PI
(prepoznavanje programa).
Predvajanje CD-jev
Plošča se ne predvaja.
 Plošča je poškodovana ali umazana.
 Plošča CD-R/CD-RW ne podpira zvočne
uporabe (stran 14).
Datotek MP3/WMA ni mogoče predvajati.
 Plošča ni združljiva s formatom in različico
MP3/WMA. Podrobnosti o ploščah in
formatih, ki omogočajo predvajanje,
najdete na mestu za podporo,
navedenem na zadnji strani.
Datoteke MP3/WMA se predvajajo dalj
časa, kot druge.
 Naslednje plošče se začnejo predvajati
z zakasnitvijo:
– Plošča, posneta z zapleteno drevesno
strukturo.
– Plošča, posneta v formatu za več sej.
– Plošča, na katero se lahko zapišejo
podatki.
Zvok je prekinjen.
 Plošča je poškodovana ali umazana.
Predvajanje iz naprave USB
Predvajanje vsebin prek zvezdišča USB ni
mogoče.
 Ta enota ne prepozna naprav USB prek
zvezdišča USB.
Vsebine iz naprave USB se začnejo
predvajati z zakasnitvijo.
 V napravi USB so datoteke z zapleteno
drevesno strukturo.
Zvok se prekinja.
 Zvok se lahko prekinja pri visoki bitni
hitrosti, na primer več kot 320 kb/s.
 Datotek DRM (Digital Rights Management)
v nekaterih primerih ni mogoče predvajati.
Zvočne datoteke ni mogoče predvajati.
 Podprte so samo naprave USB
z datotečnimi sistemi FAT16 ali FAT32.*
* Ta enota podpira datotečna sistema FAT16 in FAT32,
vendar ju nekatere naprave USB ne podpirajo.
Več informacij poiščite v navodilih za uporabo
posamezne naprave USB ali se obrnite na
proizvajalca.
Operacij za preskakovanje albuma ali
preskakovanje elementov (preskočni
način) in iskanje skladbe po imenu
(Quick­BrowZer) ni mogoče izvesti.
 Teh operacij ni mogoče izvesti, kadar je
priključena naprava USB v načinu Android.
– Nastavite [USB MODE] na [MSC/MTP]
(stran 11).
 V napravi je nastavljen neustrezen
način USB.
– Prepričajte se, da je način USB v napravi
nastavljen na MSC/MTP.
Zvoka ni mogoče predvajati med
predvajanjem v načinu Android.
 Ko je enota v načinu Android, se zvok
predvaja samo prek pametnega telefona
z operacijskim sistemom Android.
– Preverite stanje aplikacije za predvajanje
zvoka v pametnem telefonu
z operacijskim sistemom Android.
– Predvajanje morda ne bo pravilno,
kar je odvisno od pametnega telefona
z operacijskim sistemom Android.
Sporočila
Med delovanjem se lahko pojavijo ali začnejo
utripati naslednja sporočila.
CD ERROR: Predvajanje plošče ni mogoče.
Plošča se bo samodejno izvrgla.
 Očistite disk in ga pravilno vstavite ali se
prepričajte, da ni prazen ali poškodovan.
CD NO MUSIC: Na voljo ni nobene datoteke,
ki jo je mogoče predvajati. Plošča se bo
samodejno izvrgla.
 Vstavite ploščo z datotekami, ki jih je
mogoče predvajati (stran 16).
CD PUSH EJT: Plošče ni bilo mogoče pravilno
odstraniti.
 Pritisnite  (izmet).
HUB NO SUPRT: Zvezdišča USB niso podprta.
INVALID
 Izbrano dejanje je morda neveljavno.
NO AF: Ni nobenih alternativnih frekvenc.
 Ko ime programske storitve utripa,
pritisnite SEEK +/–. Prikaže se oznaka
[PI SEEK] in enota začne iskati drugo
frekvenco z enakimi podatki PI
(prepoznavanje programa).
NO TP: Ni nobenih prometnih programov.
 Enota bo nadaljevala iskanje razpoložljivih
postaj TP.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 Na enoto je priključena naprava USB,
ki ne podpira protokola AOA (Android
Open Accessory) 2.0, medtem ko je
možnost [USB MODE] nastavljena na
[ANDROID].
– Nastavite [USB MODE] na [MSC/MTP]
(stran 11).
OVERLOAD: Naprava USB je preobremenjena.
 Izključite napravo USB in pritisnite SRC,
da izberete nov vir.
 Prišlo je do napake v napravi USB ali
priključena naprava ni združljiva z enoto.
19SL
READ: Enota bere informacije.
 Počakajte, da se branje zaključi in
predvajanje samodejno zažene. To lahko
traja nekaj časa, odvisno od strukture
datotek na disku.
USB ERROR: Predvajanje vsebin iz naprave
USB ni mogoče.
 Znova priključite napravo USB.
USB NO DEV: Naprava USB ni priključena ali
je enota ne prepozna.
 Preverite, ali je naprava USB priključena
oziroma je kabel USB ustrezno priklopljen.
USB NO MUSIC: Na voljo ni nobene
datoteke, ki jo je mogoče predvajati.
 Priključite napravo USB z datotekami,
ki jih je mogoče predvajati (stran 16).
USB NO SUPRT: Naprava USB ni podprta.
 Podrobnosti o združljivosti naprave USB
najdete na mestu za podporo,
navedenem na zadnji strani.
ali
konec plošče.
: Dosežen je začetek ali
(podčrtaj): Prikaz znaka ni mogoč.
20SL
Upravljanje prek daljinskega
upravljalnika na volanu:
ERROR: Pri registraciji funkcije je prišlo do
napake.
 Znova se registrirajte v funkciji, pri kateri
je prišlo do napake (stran 11).
TIMEOUT: Registracija funkcije ni uspela
zaradi časovne omejitve.
 Poskusite dokončati registracijo v času,
ko utripa oznaka [REGISTER] (približno
6 sekund) (stran 11).
Če s temi rešitvami ne odpravite težav, se
obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov
Sony.
Enoti, ki jo želite popraviti zaradi težav
s predvajanjem CD-jev, priložite disk, ki ste
ga uporabili v času, ko je prišlo do napake.
Povezava/namestitev
Seznam delov za namestitev


Opozorila
• Priključite vse ozemljitvene vodnike na
skupno ozemljitveno točko.
• Pazite, da se vodniki ne ujamejo pod vijake
ali med premikajoče se dele (npr. vodilo
sedeža).
• Pred povezovanjem premaknite stikalo
za vžig v položaj za izklop, da preprečite
kratek stik.
• Napajalni vodnik  najprej povežite
z enoto in zvočniki ter šele nato
s pomožnim napajalnim priključkom.
• Morebitne proste nepovezane vodnike
ustrezno zaščitite z izolacijskim trakom.
×2




Previdnostni ukrepi
• Previdno izberite kraj namestitve, da enota
ne bo vplivala na običajno vožnjo z vozilom.
• Izogibajte se nameščanju enote v območjih,
izpostavljenih prahu, pretiranim vibracijam
ali visoki temperaturi, kot so neposredna
sončna svetloba ali grelni jaški.
• Uporabite le priloženo namestitveno
opremo za varno namestitev.
Opomba glede napajalnega vodnika (rumen)
Ob priključitvi te enote skupaj z drugimi stereokomponentami mora biti amperska napetost
tokokroga v vozilu, na katerega je priključena enota,
višja od vsote varovalk posameznih komponent.
• Ta seznam delov ne vključuje vseh
sestavnih delov kompleta.
• Nosilec  in zaščitni okvir  sta ob dobavi
pritrjena na enoto. Pred nameščanjem
enote odstranite nosilec  z enote tako,
da uporabite sprostitvena ključa .
Podrobnosti najdete v razdelku
»Odstranjevanje zaščitnega okvirja in
nosilca« (stran 24).
• Shranite sprostitvena ključa  za bodočo
uporabo oziroma morebitno
odstranjevanje enote iz vozila.
Prilagoditev kota nastavitve
Prilagodite kot namestitve na manj kot 45°.
21SL
Priključitev
Globokotonec*1
*3
*3
Ojačevalnik moči*1

*2
Podrobnosti najdete v razdelku
»Vzpostavljanje povezav«
(stran 23).
Za podrobnosti glejte »Vezalni načrt napajanja«
(stran 23).
z daljinskega upravljalnika s kablom
(ni priložen)*4
z antene vozila*5
*1
*2
*3
*4
Ni priložen
Impedanca zvočnika: 4–8 Ω × 4
Kabel RCA z nožicami (ni priložen)
Uporabite vmesnik za daljinski upravljalnik
s kablom (ni priložen), odvisno od tipa vozila.
Za več informacij o uporabi daljinskega
upravljalnika s kablom glejte »Uporaba
daljinskega upravljalnika s kablom« (stran 24).
*5 Če se antenski priključek ne prilega, uporabite
vmesnik (ni priložen), odvisno od tipa vozila.
22SL
Preprosta priključitev globokotonca
Vzpostavljanje povezav
Če uporabljate anteno brez relejnega ohišja,
lahko s povezavo te enote s priloženim
napajalnim vodnikom  poškodujete anteno.
Ko je globokotonec povezan s kablom
zadnjega zvočnika, ga lahko uporabljate
brez ojačevalnika moči.
Sprednji zvočnik
 Povezave s priključkom zvočnikov
v vozilu
Globokotonec
Opombe
• Potrebna je priprava kablov zadnjega zvočnika.
• Da preprečite okvare, uporabite globokotonec
z impedanco 4–8 Ω in ustrezno močjo.
1
Zadnji zvočnik
2 (desni)
 Vijoličen
3 Sprednji zvočnik
4 (desni)
 Siv
5 Sprednji zvočnik
6 (levi)
 Bel
 Belo/črne črte
Priključitev zvočnikov
7 Zadnji zvočnik
8 (levi)
 Zelen
• Pred priključitvijo zvočnikov izklopite enoto.
• Da preprečite okvare, uporabljajte zvočnike
z impedanco 4–8 Ω in ustrezno močjo.

Vijolično/
črne črte
 Sivo/črne črte
 Zeleno/črne črte
 Povezave s priključkom napajanja
v vozilu
Povezava, ki ohranja pomnilnik
Ko je priključen rumen napajalni vodnik, bo
napetost v tokokrogu pomnilnika ohranjena,
tudi če je stikalo za vžig izklopljeno.
Vezalni načrt napajanja
Prepričajte se, da imate pomožni priključek
napajanja v avtomobilu in da se povezave
kablov, odvisno od avtomobila, pravilno
ujemajo.
12 neprekinjeno napajanje
13
Rumen
Pomožni priključek napajanja
napajanje za anteno/
priključek za upravljanje Modro/
ojačevalnika moči
bele črte
(REM OUT)
15 preklop napajanja
Rdeč
16 ozemljitev (zemlja)
Črn
23SL
Običajna povezava
Rdeč
Rdeč
Namestitev
Odstranjevanje zaščitnega okvirja
in nosilca
Rumen
Rumen
12 neprekinjeno napajanje
Rumen
Pred nameščanjem enote odstranite zaščitni
okvir  in nosilec  z enote.
15 preklop napajanja
Rdeč
1
Ko sta položaja rdečega in rumenega
kabla zamenjana
Rdeč
Rdeč
Rumen
Rumen
12 preklop napajanja
Rumen
15 neprekinjeno napajanje
Rdeč
Pri vozilu brez položaja ACC

2
Vstavite oba sprostitvena ključa 
tako, da se zaskočita, nato pa
povlecite nosilec  navzdol in
enoto navzgor, da ta dela ločite.

Rdeč

Rdeč
Stisnite robova zaščitnega okvirja 
skupaj in izvlecite okvir.

Rumen
Rumen
Ko pravilno uredite povezave in priklopite
napajalne kable, priključite enoto na
napajanje avtomobila. Če imate kakršna koli
vprašanja in težave v zvezi s povezovanjem
enote, ki niso zajeta v tem priročniku,
se obrnite na prodajalca avtomobilov.
Uporaba daljinskega
upravljalnika s kablom
1
Če želite uporabljati daljinski
upravljalnik s kablom, nastavite
[STR CONTROL] v meniju
[SET STEERING] na [PRESET] (stran 11).
24SL
Obrnite zaponko navznoter.
Nameščanje enote na armaturno
ploščo
Pred nameščanjem se prepričajte, da sta
zatiča na obeh straneh nosilca  upognjena
navznoter 2 mm.
1
Namestite nosilec  v armaturno
ploščo in nato upognite varovala
navzven, da zagotovite tesno
prileganje.
182 mm
53 mm

2
Zamenjava varovalk
Pri zamenjavi varovalke
Varovalka (10 A)
uporabite le tako varovalko,
ki ustreza jakosti
električnega toka, navedeni
na prvotni varovalki.
Če varovalka pregori,
preverite napajanje in
zamenjajte varovalko. Če varovalka po
zamenjavi znova pregori, je morda prišlo
do notranje okvare. V tem primeru se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Zatič
Namestite enoto v nosilec  in nato
pritrdite zaščitni okvir .




Opombi
• Če sta zatiča ravna ali upognjena navzven,
enota ne bo pravilno nameščena in lahko izskoči.
• Preverite, ali so štirje zatiči zaščitnega okvirja 
ustrezno zaskočeni v režah enote.
Odstranjevanje in pritrditev
sprednje plošče
Podrobnosti najdete v razdelku
»Odstranjevanje sprednje plošče« (stran 5).
Ponastavitev enote
Podrobnosti najdete v razdelku
»Ponastavitev enote« (stran 5).
25SL
Mesto za podporo
Če imate kakršna koli vprašanja ali želite prejeti
najnovejše informacije o podpori za ta izdelek,
obiščite spodnje spletno mesto:
http://www.sony.eu/support
Registrirajte izdelek prek spleta na naslovu:
http://www.sony.eu/mysony
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising