Sony | WX-800UI | Sony WX-800UI CD-sprejemnik z vrati USB Navodila za uporabo

4-575-512-11(1) (SL)
FM/MW/LW
Compact Disc
Player
Če želite prekiniti predstavitveni prikaz (DEMO), glejte
stran 9.
Za informacije o povezavi/namestitvi glejte stran 18.
WX-800UI
Navodila za uporabo
SL
Zaradi varnostnih razlogov namestite to enoto
na armaturno ploščo avtomobila, saj se njena
zadnja stran med uporabo segreje.
Podrobnosti najdete v razdelku »Povezava/
namestitev« (stran 18).
Izdelano na Tajskem
Lastnosti laserske diode
 Žarčenje: neprekinjeno
 Izhodna moč laserja: manj kot 53,3 μW
(Ta izhodna moč je izmerjena pri razdalji 200 mm
od površine leče objektiva na optičnem bralniku
z odprtino 7 mm.)
Napisna ploščica s podatki o delovni napetosti itd.
je nameščena na dnu ohišja.
Opomba za uporabnike: spodaj navedene
informacije se nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih veljajo
direktive EU.
Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska
Za skladnost izdelka z zakonodajo EU:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija
Odstranjevanje izrabljenih baterij
ter električne in elektronske
opreme (velja za države EU in
druge evropske države s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži pomeni,
da izdelka in baterij ni dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke. Ta oznaka na nekaterih
baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski
simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan,
če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra
ali 0,004 % svinca. S tem, ko izdelke in baterije
pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih posledic za okolje in
zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna
odstranitev. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih
razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov
potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije,
lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter
električno in elektronsko opremo, tako da izdelke
ob koncu življenjske dobe odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje električne in
elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje
z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem
odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite
na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
izrabljenih baterij. Za več informacij o recikliranju
tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno
upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri
katerem ste kupili izdelek ali baterijo.
2SL
Opozorilo, če vžig v vašem avtomobilu ne
podpira položaja ACC
Nastavite funkcijo AUTO OFF (stran 10).
Ko izklopite enoto, se bo v nastavljenem času
popolnoma in samodejno zaustavila, tako da
ne bo praznila akumulatorja. Če ne nastavite
funkcije AUTO OFF, ob vsakokratnem premiku
vžiga v položaj za izklop pritisnite in zadržite
gumb OFF, dokler prikaz na zaslonu ne izgine.
Zavrnitev odgovornosti za storitve, ki jih
ponujajo drugi ponudniki
Storitve, ki jih ponujajo tretje stranke, se lahko
brez predhodnega obvestila spremenijo, začasno
prekinejo ali ukinejo. Družba Sony v takih primerih
ne nosi nobene odgovornosti.
Kazalo vsebine
Vodnik po delih sistema in upravljalnih
gumbih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Uvod
Ponastavitev enote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitev ure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priključitev naprave USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priključitev drugih prenosnih zvočnih naprav . . . .
5
5
5
6
Poslušanje radia
Poslušanje radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Uporaba radijskega podatkovnega sistema
(RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Predvajanje
Predvajanje plošče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Predvajanje iz naprave USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Iskanje in predvajanje skladb . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nastavitve
Prekinitev predstavitvenega načina (DEMO) . . . . . 9
Osnovne nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Splošne nastavitve (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nastavitve zvoka (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavitve zaslona (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Dodatne informacije
Posodabljanje vdelane programske opreme. . . . . 13
Previdnostni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Povezava/namestitev
Opozorila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Seznam delov za namestitev . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Priključitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Namestitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3SL
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih
Glavna enota

(prebrskaj) (stran 9)
Preklopi v način brskanja med predvajanjem.
PTY (vrsta programa)
Izberite PTY v RDS.
 SOURCE
Vklopite napravo.
Spremenite vir.
OFF
Pridržite 1 sekundo, da izklopite vir in
prikažete uro.
Pritisnite in več kot 2 sekundi držite gumb,
da izklopite napajanje in da izbrišete prikaz
na zaslonu.
 Gumb za upravljanje
Zavrtite ga, da prilagodite raven glasnosti.
PUSH ENTER
Potrdite izbrani element.
Pritisnite SOURCE, nato zavrtite gumb in ga
pritisnite, da spremenite vir.
MENU
Odprite nastavitveni meni.
 Gumb za ponastavitev (stran 5)
 DSPL (zaslon)
Za spreminjanje elementov na zaslonu
pritisnite gumb.
SCRL (pomikanje)
Pritisnite in pridržite gumb za pomikanje
po elementih na zaslonu.
 Reža za plošče
 Zaslon
  (odstranjevanje plošče)
 MEGA BASS
Poudari nizkotonski zvok v skladu z ravnjo
glasnosti. Pritisnite, da spremenite nastavitev
MEGA BASS: [1], [2], [OFF].
Ko je možnost [C.AUDIO+]) nastavljena na [ON],
jo samodejno nastavi na [OFF].
 MODE (stran 6, 8)
(nazaj)
Vrnitev na prejšnji zaslon.
 SEEK +/–
Samodejno poišče radijske postaje. Pritisnite
in držite gumb za ročno iskanje.
/ (nazaj/naprej)
/ (hitro pomikanje nazaj/naprej)
4SL
 SOUND
Neposredno odpre meni SOUND.
 Številski gumbi (od 1 do 6)
Sprejemanje signala shranjenih radijskih postaj.
Pritisnite in držite gumb, da shranite postajo.
ALBUM /
Preskakovanje albumov za zvočno napravo.
Za zaporedno preskakovanje albumov pritisnite
gumb in ga držite.
(ponavljanje)
Uvod
Ponastavitev enote
Pred prvo uporabo enote po zamenjavi
akumulatorja ali vnovični priključitvi je treba enoto
ponastaviti. S konico kemičnega svinčnika ali
podobnim pritisnite gumb za ponastavitev.
(naključno predvajanje)
PAUSE
 Vtičnica AUX
 Vrata USB
 Sprejemnik daljinskega upravljalnika
Opomba
S pritiskom gumba za ponastavitev izbrišete vse
nastavitve ure in nekatere shranjene vsebine.
Nastavitev ure
1
Pritisnite gumb MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [SET GENERAL]
in ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje na možnost
[SET CLOCK-ADJ] in ga pritisnite.
Prikaz ure utripa.
3
Ure in minute nastavite tako, da zavrtite
gumb za upravljanje.
Če želite spremeniti digitalni prikaz, pritisnite
gumb SEEK +/–.
4
Ko nastavite minute, pritisnite MENU.
Nastavitev je končana, ura pa aktivna.
Prikaz ure
Pritisnite DSPL.
Priključitev naprave USB
1
2
Zmanjšajte glasnost enote.
Napravo USB priključite neposredno
na enoto.
Priključite napravo iPod/iPhone s kablom USB
za priključitev naprave iPod (ni priložen).
5SL
Priključitev drugih prenosnih
zvočnih naprav
1
2
3
Izklopite prenosno zvočno napravo.
Poslušanje radia
Zmanjšajte glasnost enote.
Če želite poslušati radio, z gumbom SOURCE
izberite [TUNER].
Povežite prenosno zvočno napravo
prek kabla (ni priložen)* z vtičnico AUX
(stereo mini vtičnica) na enoti.
* Uporabite kabel z ravnim vtičem.
4
Poslušanje radia
Samodejno shranjevanje (BTM)
1
Frekvenčni pas (FM1, FM2, FM3, MW ali
LW) lahko spremenite z gumbom MODE.
2
Pritisnite gumb MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [SET GENERAL]
in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na možnost
[SET BTM] in ga pritisnite.
Enota shranjuje postaje na številske gumbe
v vrstnem redu frekvenc.
Pritisnite SOURCE, da izberete [AUX].
Usklajevanje ravni glasnosti priključene
naprave z drugimi viri
Predvajajte prenosno zvočno napravo pri zmerni
glasnosti in nastavite običajno raven za poslušanje
v enoti.
Pritisnite gumb MENU in izberite [SET SOUND] 
[SET AUX VOL] (stran 12).
Iskanje postaj
1
Frekvenčni pas (FM1, FM2, FM3, MW ali
LW) lahko spremenite z gumbom MODE.
2
Poiščite postaje.
Ročno iskanje postaj
Pridržite SEEK +/–, da poiščete ustrezno
frekvenco, in nato pritiskajte SEEK +/–, da jo
izboljšate.
Samodejno iskanje postaj
Pritisnite gumb SEEK +/–.
Iskanje se zaustavi, ko enota prejme signal
postaje.
Ročno shranjevanje
1
Če želite shraniti najdeno postajo,
pridržite ustrezen številski gumb (1–6),
da se prikaže ikona [MEM].
Sprejemanje signala shranjenih
radijskih postaj
1
6SL
Izberite frekvenčni pas in pritisnite
številski gumb (1–6).
Uporaba radijskega
podatkovnega sistema (RDS)
Nastavljanje alternativnih frekvenc (AF)
in prometnih obvestil (TA)
AF neprekinjeno izboljšuje postajo glede na
najmočnejši sprejeti signal v omrežju, TA pa
predvaja prejete trenutne prometne informacije
ali prometne programe (TP).
1
Pritisnite gumb MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [SET GENERAL]
in ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete
možnost [SET AF/TA] in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje,
da izberete [SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] ali [SET AF/TA-OFF]
in ga pritisnite.
Shranjevanje postaj RDS z nastavitvijo
funkcij AF in TA
Postaje RDS lahko prednastavite skupaj
z nastavitvijo funkcije AF/TA. Nastavite AF/TA
in nato shranite postajo s funkcijo BTM ali ročno.
Pri ročni prednastavitvi lahko prednastavite tudi
postaje, ki niso RDS.
Prejemanje nujnih obvestil
Če je funkcija AF/TA aktivirana, bodo nujna
obvestila samodejno prekinila predvajano vsebino
trenutno izbranega vira.
Prilagoditev ravni glasnosti med prometnimi
obvestili
Raven bo shranjena v pomnilnik za nadaljnja
prometna obvestila, neodvisno od običajne ravni
glasnosti.
Ohranjanje območnega programa
(REGIONAL)
Če sta funkciji AF in REGIONAL omogočeni, enota
ne bo preklopila na drugo območno postajo
z močnejšim signalom. Če se zapeljete iz območja
sprejema tega območnega programa, med
sprejemom FM nastavite [SET REG-OFF] v meniju
[SET GENERAL] (stran 10).
Ta funkcija ne deluje v Združenem kraljestvu in
nekaterih drugih območjih.
Funkcija lokalne povezave
(samo v Združenem kraljestvu)
Ta funkcija omogoča izbiro drugih lokalnih postaj
v območju, tudi če niso shranjene pod številskimi
gumbi.
Med sprejemom FM pritisnite številski gumb (1–6),
pod katerim je shranjena lokalna postaja. V roku
5 sekund znova pritisnite številski gumb lokalne
postaje. Ta postopek ponavljajte, dokler ne
prejmete signala lokalne postaje.
Izbira vrste programa (PTY)
1
Med sprejemom signala FM pritisnite
PTY.
2
Gumb za upravljanje vrtite, dokler se ne
prikaže želena vrsta programa, nato pa
ga pritisnite.
Enota začne iskati postaje za izbrano vrsto
programa.
Vrste programov
NEWS (Novice), AFFAIRS (Aktualni dogodki), INFO
(Informativni program), SPORT (Šport), EDUCATE
(Izobraževanje), DRAMA (Gledališče), CULTURE
(Kultura), SCIENCE (Znanost), VARIED (Razno),
POP M (Pop glasba), ROCK M (Rock glasba),
EASY M (Zabavna glasba), LIGHT M (Lahka
orkestralna glasba), CLASSICS (Klasična glasba),
OTHER M (Druge glasbene zvrsti), WEATHER
(Vreme), FINANCE (Finance), CHILDREN (Program
za otroke), SOCIAL A (Družbeni dogodki),
RELIGION (Religija), PHONE IN (Kontaktne oddaje),
TRAVEL (Potovanje), LEISURE (Zabava in prosti čas),
JAZZ (Jazz glasba), COUNTRY (Country glasba),
NATION M (Narodna glasba), OLDIES (Zimzelene
melodije), FOLK M (Folk glasba), DOCUMENT
(Dokumentarne oddaje)
Nastavitev ure (CT)
Uro nastavite s podatki CT iz prenosa RDS.
1
Nastavite [SET CT-ON] v možnosti
[SET GENERAL] (stran 10).
7SL
1
Predvajanje
Predvajanje se začne.
Če je naprava že priključena, pritisnite gumb
SOURCE in na zaslonu izberite možnost [USB],
da začnete predvajanje (ko je naprava iPod
prepoznana, se na zaslonu prikaže
možnost [IPD]).
Predvajanje plošče
1
Ploščo vstavite tako, da je stran z oznako
obrnjena navzgor.
Priključite napravo USB v vrata USB
(stran 5).
2
Prilagodite raven glasnosti enote.
Zaustavitev predvajanja
Za eno sekundo pridržite gumb OFF.
Odstranjevanje naprave
Zaustavite predvajanje in odstranite napravo.
Opozorilo za iPhone
Predvajanje se samodejno začne.
Predvajanje iz naprave USB
Beseda »iPod« se v teh navodilih za uporabo na
splošno uporablja za funkcije iPod v napravah iPod
in iPhone, razen če je v besedilu ali na slikah
navedeno drugače.
Ko napravo iPhone povežete prek USB, glasnost
telefonskega klica upravljate z napravo iPhone in ne
z enoto. Pazite, da med klicem nehote ne povečate
glasnosti enote, saj se lahko po koncu klica pojavi
nepričakovan glasen zvok.
Neposredno upravljanje naprave iPod
(sopotnikov nadzor)
1
Za podrobnosti o združljivosti naprave iPod glejte
»O napravi iPod« (stran 13) ali obiščite spletno
mesto za podporo, ki je navedeno na zadnji strani
priročnika.
Uporabite lahko naprave USB vrste MSC
(za količinsko shranjevanje) in MTP (protokol za
prenos večpredstavnih vsebin) – kot so ključ USB,
predvajalnik digitalnih medijev in telefon Android™
– ki so združljive s standardom USB.
Morda boste morali način povezave USB nastaviti
na MTP, kar je odvisno od predvajalnika digitalnih
medijev ali telefona Android.
Opombe
 Za podrobnosti o združljivosti naprave USB obiščite
spletno mesto za podporo, ki je navedeno na zadnji
strani priročnika.
 Predvajanje naslednjih datotek ni podprto.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 datoteke z zaščito avtorskih pravic
 datoteke DRM (upravljanje digitalnih pravic)
 večkanalne zvočne datoteke
MP3/WMA/AAC:
 stisnjene datoteke Lossless
WAV:
 večkanalne zvočne datoteke
8SL
Med predvajanjem pridržite gumb
MODE, dokler se ne prikaže
[MODE IPOD].
Funkcije naprave iPod so zdaj na voljo.
Glasnost lahko prilagodite samo z enoto.
Izklop sopotnikovega nadzora
Pritisnite in držite gumb MODE, dokler se ne prikaže
[MODE AUDIO].
Iskanje in predvajanje skladb
Ponavljajoče se predvajanje in
naključno predvajanje
1
Med predvajanjem pritiskajte gumb
(ponavljanje) ali
(naključno
predvajanje), da izberete želeni način
predvajanja.
Morda bo trajalo nekaj časa, da se začne
predvajanje v izbranem načinu.
Razpoložljivi načini predvajanja so odvisni od
izbranega zvočnega vira.
Iskanje skladbe po imenu
(Quick-BrowZer™)
1
Med predvajanjem v načinu CD ali USB
pritisnite
(prebrskaj)*, da se prikaže
seznam kategorij iskanja.
Ko se prikaže seznam skladb, pritiskajte gumb
(nazaj), dokler se ne prikaže želena
kategorija iskanja.
* Med predvajanjem iz naprave USB pritisnite in več
kot 2 sekundi držite gumb
(prebrskaj), da se
vrnete nazaj na začetek seznama kategorij.
2
3
Zavrtite gumb za upravljanje na želeno
kategorijo iskanja, nato pa izbiro
potrdite, tako da ga pritisnete.
Ponovite 2. korak, da poiščete želeno
skladbo.
Nastavitve
Prekinitev predstavitvenega
načina (DEMO)
Predstavitveni prikaz, ki se pojavi, ko je vir izklopljen
in se prikaže ura, lahko prekinete.
1
Pritisnite gumb MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [SET GENERAL]
in ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje na možnost
[SET DEMO] in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na možnost
[SET DEMO-OFF] in ga pritisnite.
Nastavitev je dokončana.
Predvajanje se začne.
Izhod iz načina Quick-BrowZer™
Pritisnite gumb
Iskanje s preskakovanjem elementov
(preskočni način)
1
2
3
Pritisnite gumb
(prebrskaj).
Pritisnite gumb SEEK +.
Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete
element.
Enota predvaja elemente na seznamu tako,
da jih preskakuje po korakih, ki predstavljajo
10 % skupnega števila elementov.
4
5
4
Za vrnitev v način Quick-BrowZer
pritisnite gumb ENTER.
Dvakrat pritisnite gumb
(nazaj).
Na zaslonu se znova prikaže običajni način
sprejemanja radijskih signalov/predvajanja
zvoka.
(prebrskaj).
Osnovne nastavitve
Elemente lahko nastavite v teh kategorijah:
splošne nastavitve (GENERAL), nastavitve zvoka
(SOUND), nastavitve zaslona (DISPLAY)
1
2
Pritisnite MENU.
Zavrtite gumb za upravljanje na želeno
kategorijo nastavitve in ga pritisnite.
Elementi, ki jih lahko nastavite, se razlikujejo
glede na vir in nastavitve.
Prikaže se izbrani element.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na želeni
element in ga pritisnite.
Vrnitev na prejšnji zaslon
Predvajanje se začne.
Pritisnite gumb
Zavrtite gumb za upravljanje na želene
možnosti in ga pritisnite.
(nazaj).
9SL
Splošne nastavitve (GENERAL)
DEMO (predstavitev)
Aktivira predstavitev: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (nastavitev ure) (stran 5)
BEEP
Aktivira kratek zvočni signal: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Ko izklopite enoto, se po izteku nastavljenega
časa samodejno popolnoma zaustavi:
[ON] (30 minut), [OFF].
STEERING
Registrira/ponastavi nastavitev daljinskega
upravljanja z volanom.
(Na voljo, če je priklopljen povezovalni kabel
(ni priložen).) (Na voljo samo, kadar je vir
izklopljen in je prikazana ura.)
STR CONTROL (upravljanje z volanom)
Izbere način za vhod povezanega daljinskega
upravljalnika. Pred uporabo uskladite način za
vhod s povezanim daljinskim upravljalnikom,
da preprečite okvaro.
CUSTOM
Način za vhod za daljinski upravljalnik na
volanu (samodejno izbrano, ko dokončate
[EDIT CUSTOM] ali izvedete [RESET CUSTOM])
PRESET
Način za vhod za daljinski upravljalnik
s kablom brez daljinskega upravljalnika
na volanu
EDIT CUSTOM
Registrira funkcije (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–) za daljinski upravljalnik na volanu:
 Zavrtite gumb za upravljanje na funkcijo,
ki jo želite dodeliti daljinskemu upravljalniku
na volanu, in ga pritisnite.
 Medtem ko možnost [REGISTER] utripa,
pridržite gumb na daljinskem upravljalniku
na volanu, ki mu želite dodeliti določeno
funkcijo. Ko je registracija dokončana, se
prikaže oznaka [REGISTERED].
 Če želite registrirati še druge funkcije,
ponovite koraka  in .
(Na voljo samo, kadar je možnost
[STR CONTROL] nastavljena na [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Ponastavi nastavitev daljinskega upravljanja
z volanom: [YES], [NO]. (Na voljo samo, kadar
je možnost [STR CONTROL] nastavljena na
[CUSTOM].)
10SL
Opombe
 Med nastavitvijo lahko uporabljate le gumbe
na enoti. Preden začnete z nastavitvijo, zaradi
varnosti parkirajte avtomobil.
 Če med registracijo pride do napake, se ohranijo
vse predhodno registrirane informacije. Ponovite
registracijo za funkcijo, pri kateri je prišlo do
napake.
 Ta funkcija v nekaterih vozilih morda ni na voljo.
Za podrobnosti o združljivosti vozila obiščite
spletno mesto za podporo, ki je navedeno na
zadnji strani priročnika.
REAR/SUB
Nastavi avdio izhod: [SUB-OUT] (globokotonec),
[REAR-OUT] (ojačevalnik moči). (Na voljo samo,
kadar je vir izklopljen in je prikazana ura.)
CT (ura)
Aktivira funkcijo CT: [ON], [OFF].
AF/TA (alternativne frekvence/prometna obvestila)
Nastavi alternativne frekvence (AF) in nastavitev
prometnih obvestil (TA): [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL
Omeji sprejem na določeno regijo: [ON], [OFF].
(Na voljo samo, ko naprava sprejema
frekvenco FM.)
BTM (hranitev radijskih postaj z najboljšim
signalom) (stran 6)
(Na voljo samo, ko je izbran sprejemnik.)
FIRMWARE
Preveri/posodobi različico vdelane programske
opreme. Za podrobnosti obiščite spletno mesto
za podporo:
http://www.sony.eu/support
FW VERSION (različica vdelane programske
opreme)
Prikaže trenutno različico vdelane programske
opreme.
FW UPDATE (posodobitev vdelane programske
opreme)
Izvede postopek posodobitve vdelane
programske opreme: [YES], [NO].
(Na voljo samo, kadar je vir izklopljen in je
prikazana ura.)
Nastavitve zvoka (SOUND)
Ta nastavitveni meni lahko odprete tudi s pritiskom
na gumb SOUND in je na voljo, ko je izbran kateri
koli vir.
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Predvaja zvok, tako da optimizira digitalni signal
z zvočnimi nastavitvami, ki jih priporoča Sony:
[ON], [OFF].
(Ko je možnost [EQ10 PRESET]) spremenjena
in/ali je možnost [MEGABASS] nastavljena na [1]
ali [2] in/ali [DSO] na [LOW], [MID] ali [HIGH],
jo samodejno nastavi na [OFF].)
EQ10 PRESET
Izbere krivuljo izenačevalnika med
10 možnostmi ali izklop: [OFF], [R&B], [ROCK],
[POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM].
Nastavitev krivulje izenačevalnika se lahko
shrani za posamezen vir.
EQ10 CUSTOM
Nastavitev EQ10 nastavi na možnost [CUSTOM].
Nastavitev krivulje izenačevalnika:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
Raven glasnosti lahko prilagajate od –6 do +6 dB
v korakih po 1 dB.
POSITION (položaj poslušanja)
F/R POS (sprednji/zadnji položaj)
Simulira naravno zvočno polje, tako da zamakne
predvajanje zvoka iz zvočnikov, da ustreza
vašemu položaju:
 [FRONT L] (sprednji levi)
 [FRONT R] (sprednji desni)
 [FRONT] (osrednji sprednji)
 [ALL] (na sredini avtomobila)
[OFF] (nastavljen ni noben položaj)
ADJ POSITION* (prilagoditev položaja)
Natančno določi nastavitev položaja poslušanja:
[+3] – [CENTER] – [-3].
SW POS* (položaj globokotonca)
 [NEAR] (blizu),
 [NORMAL] (običajno),
 [FAR] (oddaljeno)
DSO (organizator dinamičnega zvoka)
Ustvarja ambientalni zvok, kot da bi bili zvočniki
nameščeni na armaturni plošči: [OFF], [LOW],
[MID], [HIGH].
BALANCE
Prilagodi ravnovesje zvoka:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Prilagodi relativno raven:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
DSEE (izboljšava digitalnega zvoka)
Izboljša digitalno stisnjen zvok, tako da obnovi
visoke frekvence, ki se izgubijo pri postopku
stiskanja.
Ta nastavitev se lahko shrani za vsak vir, razen
za sprejemnik.
Omogoči izbiro načina DSEE: [ON], [OFF].
AAV (napredna samodejna nastavitev glasnosti)
Prilagodi raven glasnosti vseh predvajanih virov
na optimalno raven: [ON], [OFF].
RB ENH (izboljševalnik nizkih tonov v zadnjih
zvočnikih)
Izboljševalnik nizkih tonov v zadnjih zvočnikih
izboljša nizkotonski zvok z uporabo nastavitve
nizkopasovnega filtra v zadnjih zvočnikih.
Ta funkcija omogoča, da zadnji zvočniki delujejo
kot globokotonec, če ta ni priključen.
(Na voljo samo, ko je možnost [SW DIREC]
nastavljena na [OFF] in/ali ko je pod [REAR/SUB]
izbrana možnost [REAR-OUT].)
RBE MODE (način izboljševalnika nizkih tonov
v zadnjih zvočnikih)
Omogoča izbiro načina izboljševalnika nizkih
tonov v zadnjih zvočnikih: [1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (frekvenca nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro omejitvene frekvence
globokotonca: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
LPF SLOP (nagib nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro nagiba nizkopasovnega filtra:
[1], [2], [3].
SW DIREC (neposredna priključitev globokotonca)
Ko je globokotonec priključen s kablom
zadnjega zvočnika, ga lahko uporabljate brez
ojačevalnika moči.
(Na voljo samo, ko je možnost [RBE MODE]
nastavljena na [OFF] in/ali ko je pod [REAR/SUB]
izbrana možnost [REAR-OUT].)
Priključite globokotonec pri 4–8 ohmih z enim
od kablov zadnjih zvočnikov. Zvočnika ne
priključite s kablom drugega zadnjega zvočnika.
SW MODE (način globokotonca)
Omogoča izbiro načina globokotonca: [1], [2],
[3], [OFF].
11SL
SW PHASE (faza globokotonca)
Omogoča izbiro faze globokotonca:
[NORM], [REV].
SW POS* (položaj globokotonca)
Omogoča izbiro položaja globokotonca:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frekvenca nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro omejitvene frekvence
globokotonca: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
LPF SLOP (nagib nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro nagiba nizkopasovnega filtra:
[1], [2], [3].
S.WOOFER (globokotonec)
SW LEVEL (raven globokotonca)
Prilagodi raven glasnosti globokotonca:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(Pri najnižji nastavitvi je prikazana možnost
[ATT].)
SW PHASE (faza globokotonca)
Omogoča izbiro faze globokotonca:
[NORM], [REV].
SW POS* (položaj globokotonca)
Omogoča izbiro položaja globokotonca:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frekvenca nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro omejitvene frekvence
globokotonca: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
LPF SLOP (nagib nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro nagiba nizkopasovnega filtra:
[1], [2], [3].
HPF (visokopasovni filter)
HPF FREQ (frekvenca visokopasovnega filtra)
Omogoča izbiro omejitvene frekvence
sprednjega/zadnjega zvočnika: [OFF], [50Hz],
[60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (nagib visokopasovnega filtra)
Omogoča izbiro nagiba visokopasovnega filtra
(učinkovito samo, ko možnost [HPF FREQ] ni
nastavljena na [OFF]): [1], [2], [3].
AUX VOL (raven glasnosti AUX)
Prilagodi raven glasnosti za vsako povezano
napravo: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ko je omogočena ta nastavitev, vam ni treba
prilagajati ravni glasnosti med različnimi viri.
* Se ne prikaže, ko je možnost [F/R POS] nastavljena
na [OFF].
12SL
Nastavitve zaslona (DISPLAY)
DIMMER
Spremeni svetlost zaslona: [ON], [OFF].
BUTTON-C (barva gumbov)
Nastavi prednastavljeno ali prilagojeno barvo
za gumbe.
COLOR
Omogoča izbiro med 15 prednastavljenimi
barvami in 1 prilagojeno barvo.
CUSTOM-C (barva po meri)
Registrira prilagojeno barvo za gumbe.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Nastavljivi razpon barv: [0] – [32] ([0] ni
mogoče nastaviti za vse razpone barv).
DSPL-C (barva zaslona)
Nastavi prednastavljeno ali prilagojeno barvo
za zaslon.
COLOR
Omogoča izbiro med 15 prednastavljenimi
barvami in 1 prilagojeno barvo.
CUSTOM-C (barva po meri)
Registrira prilagojeno barvo za zaslon.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Nastavljivi razpon barv: [0] – [32] ([0] ni
mogoče nastaviti za vse razpone barv).
ALL-C (barve za vse)
Nastavi prednastavljeno ali prilagojeno barvo
za zaslon in gumbe.
COLOR
Omogoča izbiro med 15 prednastavljenimi
barvami in 1 prilagojeno barvo.
CUSTOM-C (barva po meri)
Registrira prilagojeno barvo za zaslon in gumbe.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Nastavljivi razpon barv: [0] – [32] ([0] ni
mogoče nastaviti za vse razpone barv).
SND SYNC (sinhronizacija zvoka)
Aktivira sinhronizacijo osvetlitve z zvokom:
[ON], [OFF].
M. DISPLAY (prikaz gibanja)
Prikaže premikajoče vzorce: [LM], [ON], [OFF].
AUTO SCR (samodejno pomikanje)
Omogoča samodejno pomikanje po daljših
elementih: [ON], [OFF].
(Ni na voljo, ko je izbrana možnost AUX ali
sprejemnik.)
Dodatne informacije
Posodabljanje vdelane
programske opreme
Vdelano programsko opremo enote lahko
posodobite na spletnem mestu za podporo:
http://www.sony.eu/support
Če želite posodobiti vdelano programsko opremo,
obiščite spletno mesto za podporo in sledite
navodilom.
Previdnostni ukrepi
 Če je bil avtomobil izpostavljen neposredni sončni
svetlobi, enoto pred uporabo ohladite.
 Sprednje plošče ali zvočnih naprav ne puščajte
v avtomobilu, saj lahko zaradi visoke temperature
pride do okvare.
 Antena se samodejno podaljša.
Nabiranje vlage
 Plošče, ki jih ta enota NE MORE predvajati:
 plošče s pritrjenimi oznakami, nalepkami,
lepilnim trakom ali papirjem – predvajanje
bi lahko povzročilo okvaro ali uničilo ploščo
 plošče neobičajne oblike (na primer v obliki
srca, kvadrata, zvezde) – predvajanje bi lahko
povzročilo okvaro enote
 plošče širine 8 cm (3 1/4 palca)
Opombe o ploščah CD-R/CD-RW
 Če se plošča za več sej začne s sejo CD-DA,
jo enota prepozna kot ploščo CD-DA in ne
predvaja drugih sej.
 Plošče, ki jih ta enota NE MORE predvajati:
 plošče CD-R/CD-RW s slabo kakovostjo
zapisovanja
 plošče CD-R/CD-RW, posnete z nezdružljivo
napravo za snemanje
 nepravilno posnete plošče CD-R/CD-RW
 plošče CD-R/CD-RW, ki niso posnete v formatu
glasbenega CD-ja ali CD-ja z datotekami MP3
v skladu z zapisom ISO9660 Level 1/Level 2,
Joliet/Romeo ali v formatu za več sej
Vrstni red predvajanja zvočnih datotek
Če se začne v notranjosti enote nabirati vlaga,
odstranite ploščo in počakajte kakšno uro, da se
posuši; sicer enota ne bo pravilno delovala.
Mapa (album)
Zvočna datoteka (skladba)
Ohranjanje visoke kakovosti zvoka
Enote ali plošč ne polivajte s tekočino.
Opombe o ploščah
 Plošč ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi
ali toplotnim virom, kot so toplozračne cevi,
in jih ne puščajte v notranjosti avtomobilov,
izpostavljenih neposredni sončni svetlobi.
 Pred predvajanjem očistite
plošče s čistilno krpo v smeri
od sredine navzven.
Ne uporabljajte topil,
kot so bencin, razredčila
ali komercialna čistila.
 Ta enota je zasnovana za
predvajanje plošč, ki so
izdelane v skladu
s standardom Compact Disc (CD). Plošče DualDisc
in nekatere glasbene plošče, kodirane
s tehnologijami za zaščito avtorskih pravic, niso
izdelane v skladu s standardom Compact Disc
(CD), zato jih ta enota morda ne bo mogla
predvajati.
O napravi iPod
 Vzpostavite lahko povezavo z naslednjimi modeli
naprave iPod. Pred uporabo naprave iPod
posodobite njeno programsko opremo.
Združljivi modeli naprav iPhone/iPod
Združljivi model
USB
iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPhone 4

iPhone 3GS

13SL
Združljivi model
USB
iPhone 3G

iPod touch (5. generacija)

iPod touch (4. generacija)

iPod touch (3. generacija)

iPod touch (2. generacija)

iPod classic

iPod nano (7. generacija)

iPod nano (6. generacija)

iPod nano (5. generacija)

iPod nano (4. generacija)

iPod nano (3. generacija)

 Oznaki »Made for iPod« in »Made for iPhone«
pomenita, da je elektronska naprava zasnovana
za povezavo z napravo iPod ali iPhone in ima
potrdilo proizvajalca o skladnosti s standardi za
delovanje izdelkov podjetja Apple. Podjetje Apple
ni odgovorno za delovanje te naprave ali njeno
skladnost z varnostnimi in predpisanimi
standardi. Uporaba tega pripomočka z napravo
iPod ali iPhone lahko vpliva na delovanje
brezžične povezave.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi
z enoto, ki niso zajeta v tem priročniku, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Tehnični podatki
Predvajalnik CD-jev
Razmerje signal – šum: 120 dB
Frekvenčni odziv: od 10 do 20.000 Hz
Zavijanje tona: pod izmerljivo mejo
Največje število: (samo CD-R/CD-RW)
 map (albumov): 150 (vključno s korensko mapo)
 datotek (skladb) in map: 300 (lahko tudi manj,
če ime mape/datoteke vsebuje veliko znakov)
 znakov v imenu mape/datoteke, ki jih je mogoče
prikazati: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
Ustrezni kodek: MP3 (.mp3), WMA (.wma) in
AAC (.m4a)
Predvajalnik USB
Vmesnik: USB (hiter prenos podatkov)
Največji tok: 1 A
Največje število prepoznanih skladb: 10,000
Ustrezni kodek:
MP3 (.mp3)
Bitna hitrost: 8–320 kb/s (podpira
spremenljivo bitno hitrost (VBR))
Frekvenca vzorčenja: od 16 do 48 kHz
WMA (.wma)
Bitna hitrost: 32–192 kb/s (podpira
spremenljivo bitno hitrost (VBR))
Frekvenca vzorčenja: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Bitna hitrost: 8–320 kb/s
Frekvenca vzorčenja: od 11,025 do 48 kHz
WAV (.wav)
Bitna globina: 16 bitov
Frekvenca vzorčenja: 44,1–48 kHz
FLAC (.flac)
Bitna globina: 16-bitni, 24-bitni
Frekvenca vzorčenja: 44,1 kHz, 48 kHz
Sprejemnik
Ojačevalnik moči
FM
Frekvenčni pas: od 87,5 do 108,0 MHz
Antenski priključek:
konektor za zunanjo anteno
Srednja frekvenca:
FM CCIR: od –1956,5 do –487,3 kHz in
od +500,0 do +2095,4 kHz
Uporabna občutljivost: 8 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Razmerje signal – šum: 73 dB
Ločevanje: 50 dB pri 1 kHz
Frekvenčni odziv: od 20 do 15.000 Hz
Izhod: izhodi zvočnikov
Impedanca zvočnika: od 4 do 8 ohmov
Največja izhodna moč: 55 W × 4 (pri 4 ohmih)
MW/LW
Frekvenčni pas:
MW: od 531 do 1602 kHz
LW: od 153 do 279 kHz
Antenski priključek:
konektor za zunanjo anteno
Občutljivost: MW: 26 μV, LW: 50 μV
14SL
Splošno
Izhodni priključki:
Priključek avdio izhoda (sprednji, zadnji/
globokotonec, preklop)
Priključek za anteno/priključek za upravljanje
ojačevalnika moči (REM OUT)
Vhodni priključki:
Vhodni priključek za daljinski upravljalnik
Vhodni antenski priključek
Vhodni priključek AUX (stereo mini vtičnica)
Vrata USB
Napajanje: 12 V dvosmerno, polnjenje v avtomobilu
(negativna ozemljitev)
Poraba nazivnega toka: 10 A
Mere:
pribl. 178 × 100 × 178 mm (š/v/g)
Mere za namestitev:
pribl. 182 mm × 111 mm × 159 mm (š/v/g)
Teža: pribl. 1,4 kg
Vsebina kompleta:
Glavna enota (1)
Deli za namestitev in konektorji (1 komplet)
Nekateri pripomočki pri vašem prodajalcu morda ne
bodo na voljo. Za podrobne informacije se obrnite
na prodajalca.
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez
obvestila.
Avtorske pravice
Windows Media je blagovna znamka ali zaščitena
blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation
v ZDA in/ali drugih državah.
Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi
pravicami intelektualne lastnine podjetja
Microsoft Corporation. Uporaba ali distribucija
tovrstne tehnologije zunaj tega izdelka ni
dovoljena brez licence podjetja Microsoft ali
njegove pooblaščene podružnice.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano in iPod touch
so blagovne znamke podjetja Apple Inc., zaščitene
v ZDA in drugih državah.
Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti
MPEG Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS
in Thomson.
Android je blagovna znamka podjetja Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni ali binarni
obliki in s spremembami ali brez njih je dovoljena
samo, če so izpolnjeni ti pogoji:
 Nadaljnja distribucija izvorne kode mora
vsebovati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah,
ta seznam pogojev in spodnjo odgovornosti.
 Nadaljnja distribucija v binarni obliki mora
v dokumentaciji in/ali drugem materialu za
distribucijo reproducirati zgornje obvestilo
o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in
spodnjo izjavo.
 Ime Xiph.org Foundation in imena povezanih
vlagateljev se brez predhodnega pisnega
dovoljenja ne smejo uporabljati za podporo ali
promocijo izdelkov, ki izhajajo iz te programske
opreme.
PROGRAMSKO OPREMO SONY LASTNIKI AVTORSKIH
PRAVIC IN VLAGATELJI PONUJAJO »TAKŠNO, KOT JE«
IN SE ODPOVEDUJEJO VSEM JAMSTVOM, IZRECNIM
ALI NAZNAČENIM, VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI
JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN DOLOČEN
NAMEN (VENDAR NE OMEJENO NANJE). V NOBENEM
PRIMERU SKLAD ALI NJEGOVI VLAGATELJI NISO
ODGOVORNI ZA NOBENO NEPOSREDNO,
POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO,
EKSEMPLARIČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO
(VKLJUČNO Z NAROČILOM NADOMESTNIH
IZDELKOV ALI STORITEV, IZGUBO MOŽNOSTI
UPORABE IZDELKA, PODATKOV ALI PRIHODKOV
OZIROMA PREKINITVIJO POSLOVANJA, VENDAR
NE OMEJENO NANJE) NE GLEDE NA TO, KAKO IN
NA PODLAGI KATERE TEORIJE ODGOVORNOSTI
JE NASTALA, ALI GRE ZA DOLOČILA POGODBE,
OBJEKTIVNO ODGOVORNOST ALI KAZNIVO DEJANJE
(VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ITD.), KI NASTANE
ZARADI UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI
ČE SO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.
Odpravljanje težav
Spodnji seznam vam bo v pomoč pri odpravljanju
morebitnih težav z enoto.
Preden si ogledate spodnji seznam, preverite
priključke in delovanje enote.
Za podrobnosti o uporabi varovalke in
odstranjevanju enote z armaturne plošče glejte
»Povezava/namestitev« (stran 18).
Če težava ni odpravljena, obiščite spletno mesto za
podporo, ki je navedeno na zadnji strani priročnika.
Splošno
Zvok se ne predvaja ali se predvaja zelo tiho.
 Položaj kontrolnika za uravnavanje jakosti signala
[FADER] ni nastavljen za sistem dveh zvočnikov.
 Glasnost enote in/ali priključene naprave je zelo
nizka.
 Povečajte glasnost enote in/ali priključene
naprave.
Ni zvočnega signala.
 Priključen je dodatni ojačevalnik moči in ne
uporabljate vgrajenega ojačevalnika.
Vsebina pomnilnika je bila izbrisana.
 Nekdo je pritisnil gumb za ponastavitev.
 Znova shranite podatke v pomnilnik.
 Napajalni kabel je odklopljen oziroma ni pravilno
priklopljen ali pa je baterija odstranjena oziroma
ni pravilno vstavljena.
Podatki o shranjenih postajah in točnem času so
izbrisani.
Varovalka je pregorela.
Ko se spremeni položaj vžiga, zaslišite zvok.
 Kabli niso pravilno poravnani z dodatnim
napajalnim konektorjem v avtomobilu.
15SL
Med predvajanjem ali sprejemanjem se vklopi
predstavitveni način.
 Če je nastavljena možnost [DEMO-ON] in 5 minut
ne naredite ničesar, se vklopi predstavitveni
način.
 Nastavite možnost [DEMO-OFF] (stran 10).
Zaslon je prazen oziroma se ne prikaže.
 Zatemnitev je nastavljena na [DIM-ON] (stran 12).
 Če pridržite gumb OFF, postane zaslon prazen.
 Pritiskajte gumb OFF na enoti, dokler se na
zaslonu ne prikaže vsebina.
Zaslon/osvetlitev začne utripati.
 Ni dovolj napajanja.
 Preverite, ali avtomobilski akumulator enoti
dobavlja dovolj moči. (Zahteva napajanje 12 V
pri enosmernem toku.)
Gumbi za upravljanje ne delujejo.
Plošča se ne izvrže.
 Enota ni pravilno priključena.
 Preverite, ali je enota pravilno priključena.
Če s tem ne odpravite težave, pritisnite gumb
za ponastavitev (stran 5).
Vsebina, shranjena v pomnilniku, je izbrisana.
Zaradi varnosti ne ponastavljajte enote med
vožnjo.
Sprejem radijskega signala
Enota ne sprejema signala radijskih postaj.
Med predvajanjem zvoka slišite šum.
 Antena ni pravilno priključena.
 Preverite, ali je avtomobilska antena pravilno
priključena.
 Če se antena ne podaljša samodejno,
preverite, ali je kabel za upravljanje antene
pravilno priklopljen.
Prednastavljeno iskanje postaj ni mogoče.
 Jakost signala za oddajanje je prešibka.
RDS
Ime programske storitve utripa.
 Za trenutno postajo ni nobene alternativne
frekvence.
 Ko ime programske storitve utripa, pritisnite
SEEK +/–. Prikaže se oznaka [PI SEEK] in enota
začne iskati drugo frekvenco z enakimi podatki
PI (prepoznavanje programa).
Predvajanje CD-jev
Plošča se ne predvaja.
 Disk je poškodovan ali umazan.
 Disk CD-R/CD-RW ne podpira zvočne uporabe
(stran 13).
Datotek MP3/WMA/AAC ni mogoče predvajati.
 Disk ni združljiv s formatom in različico MP3/
WMA/AAC. Podrobnosti o diskih in formatih,
ki omogočajo predvajanje, najdete na mestu
za podporo, navedenem na zadnji strani.
Datoteke MP3/WMA/AAC se predvajajo dalj
časa, kot druge.
 Naslednji diski se začnejo predvajati
z zakasnitvijo.
 Plošča, posneta z zapleteno drevesno
strukturo.
 Plošča, posneta v formatu za več sej.
 Plošča, na katero se lahko zapišejo podatki.
Zvok je prekinjen.
 Disk je poškodovan ali umazan.
Predvajanje iz naprave USB
Predvajanje vsebin prek zvezdišča USB ni
mogoče.
 Ta enota ne prepozna naprav USB prek zvezdišča
USB.
Vsebine iz naprave USB se začnejo predvajati
z zakasnitvijo.
 V napravi USB so datoteke z zapleteno drevesno
strukturo.
Po nekaj sekundah poslušanja se zažene funkcija
SEEK.
 Postaja ne predvaja informacij o prometu ali ima
šibek signal.
 Onemogočite TA (stran 7).
Zvok se prekinja.
 Zvok se lahko prekinja pri visoki bitni hitrosti,
na primer več kot 320 kb/s.
 Datotek DRM (Digital Rights Management)
v nekaterih primerih ni mogoče predvajati.
Prometna obvestila se ne predvajajo.
 Omogočite TA (stran 7).
 Postaja ne oddaja nobenih prometnih obvestil,
čeprav je prometni program.
 Poiščite drugo postajo.
Zvočne datoteke ni mogoče predvajati.
 Podprte so samo naprave USB z datotečnimi
sistemi FAT16 ali FAT32.*
PTY prikaže [- - - - - - - -].
 Trenutna postaja ni postaja RDS.
 Podatki RDS niso bili prejeti.
 Postaja ne oddaja informacij o vrsti programa.
16SL
* Ta enota podpira datotečna sistema FAT16 in FAT32,
vendar ju nekatere naprave USB ne podpirajo. Več
informacij poiščite v navodilih za uporabo posamezne
naprave USB ali se obrnite na proizvajalca.
Prikazi napak/sporočila o napakah
CD ERROR: Predvajanje plošče ni mogoče. Disk se
bo samodejno odstranil.
 Očistite disk in ga pravilno vstavite ali se
prepričajte, da ni prazen ali poškodovan.
CD NO MUSIC: Na voljo ni nobene datoteke, ki jo je
mogoče predvajati. Disk se bo samodejno odstranil.
 Vstavite ploščo z datotekami, ki jih je mogoče
predvajati (stran 14).
CD PUSH EJT: Diska ni bilo mogoče pravilno
odstraniti.
 Pritisnite  (izvrženje).
HUB NO SUPRT: Zvezdišča USB niso podprta.
IPD STOP: Predvajanje vsebin iz naprave iPod je
dokončano.
 Zaženite predvajanje v napravi iPod/iPhone.
NO AF: Ni nobenih alternativnih frekvenc.
 Ko ime programske storitve utripa, pritisnite
SEEK +/–. Prikaže se oznaka [PI SEEK] in enota
začne iskati drugo frekvenco z enakimi podatki PI
(prepoznavanje programa).
ali
ali konec plošče.
: Dosežen je začetek
: Prikaz znaka ni mogoč.
Upravljanje prek daljinskega upravljalnika
na volanu:
ERROR: Pri registraciji funkcije je prišlo do napake.
 Znova se registrirajte v funkciji, pri kateri je prišlo
do napake (stran 10).
TIMEOUT: Registracija funkcije ni uspela zaradi
časovne omejitve.
 Poskusite dokončati registracijo v času, ko utripa
oznaka [REGISTER] (približno 6 sekund) (stran 10).
Če s temi rešitvami ne odpravite težav, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Enoti, ki jo želite popraviti zaradi težav
s predvajanjem CD-jev, priložite disk, ki ste ga
uporabili v času, ko je prišlo do napake.
NO TP: Ni nobenih prometnih programov.
 Enota bo nadaljevala iskanje razpoložljivih
postaj TP.
OVERLOAD: Naprava USB je preobremenjena.
 Izključite napravo USB in pritisnite SOURCE,
da izberete nov vir.
 Prišlo je do napake v napravi USB ali priključena
naprava ni združljiva z enoto.
READ: Enota bere informacije.
 Počakajte, da se branje zaključi in predvajanje
samodejno zažene. To lahko traja nekaj časa,
odvisno od strukture datotek na disku.
USB ERROR: Predvajanje vsebin iz naprave USB
ni mogoče.
 Znova priključite napravo USB.
USB NO DEV: Naprava USB ni priključena ali je
enota ne prepozna.
 Preverite, ali je naprava USB priključena oziroma
je kabel USB ustrezno priklopljen.
USB NO MUSIC: Na voljo ni nobene datoteke, ki jo
je mogoče predvajati.
 Priključite napravo USB z datotekami, ki jih je
mogoče predvajati (stran 14).
USB NO SUPRT: Naprava USB ni podprta.
 Podrobnosti o združljivosti naprave USB najdete
na mestu za podporo, navedenem na zadnji
strani.
17SL
Povezava/namestitev
Seznam delov za namestitev


Opozorila
 Priključite vse ozemljitvene vodnike na skupno
ozemljitveno točko.
 Pazite, da se vodniki ne ujamejo pod vijake ali
med premikajoče se dele (npr. vodilo sedeža).
 Pred povezovanjem premaknite stikalo za vžig
v položaj za izklop, da preprečite kratek stik.
 Napajalni vodnik  najprej povežite z enoto in
zvočniki ter šele nato s pomožnim napajalnim
priključkom.
 Morebitne proste nepovezane vodnike ustrezno
zaščitite z izolacijskim trakom.
×2


5 × najv. 8 mm
×6

Previdnostni ukrepi
 Previdno izberite kraj namestitve, da enota ne
bo vplivala na običajno vožnjo z vozilom.
 Izogibajte se nameščanju enote na območjih,
izpostavljenih prahu, pretiranim vibracijam ali
visoki temperaturi, kot so neposredna sončna
svetloba ali grelni jaški.
 Uporabite le priloženo namestitveno opremo za
varno namestitev.
Opomba glede napajalnega vodnika (rumen)
Ob priključitvi te enote skupaj z drugimi stereokomponentami mora biti amperska napetost tokokroga
v vozilu, na katerega je priključena enota, višja od vsote
varovalk posameznih komponent.
Prilagoditev kota nastavitve
Prilagodite kot namestitve na manj kot 45°.
18SL
 Ta seznam delov ne vključuje vseh sestavnih
delov kompleta.
 Nosilec  je ob dobavi pritrjen na enoto. Pred
nameščanjem enote odstranite nosilec  z enote
tako, da uporabite sprostitvena ključa .
Podrobnosti najdete v razdelku »Odstranjevanje
nosilca« (stran 21).
 Shranite sprostitvena ključa  za bodočo
uporabo oziroma morebitno odstranjevanje enote
iz vozila.
Priključitev
Globokotonec*1
*6
*3
*3
Ojačevalnik moči*1
z daljinskega upravljalnika s kablom
(ni priložen)*4

*2
Podrobnosti najdete v razdelku
»Vzpostavljanje povezav«
(stran 20).
Za podrobnosti glejte »Vezalni načrt
napajanja« (stran 20).
z antene vozila*5
*1
*2
*3
*4
Ni priložen
Impedanca zvočnika: 4–8 Ω × 4
Kabel RCA z nožicami (ni priložen)
Uporabite vmesnik za daljinski upravljalnik s kablom
(ni priložen), odvisno od tipa vozila.
*5 Če se antenski priključek (antena) ne prilega,
uporabite vmesnik (ni priložen), odvisno od tipa
vozila.
*6 AUDIO OUT lahko preklopite na SUB ali REAR.
19SL
Povezava, ki ohranja pomnilnik
Vzpostavljanje povezav
Če uporabljate anteno brez relejnega ohišja, lahko
s povezavo te enote s priloženim napajalnim
vodnikom  poškodujete anteno.
 Povezave s priključkom zvočnikov v vozilu
Ko je priključen rumen napajalni vodnik,
bo napetost v tokokrogu pomnilnika ohranjena,
tudi če je stikalo za vžig izklopljeno.
Priključitev zvočnikov
 Pred priključitvijo zvočnikov izklopite enoto.
 Da preprečite okvare, uporabljajte zvočnike
z impedanco 4–8 Ohmov in ustrezno močjo.
Vezalni načrt napajanja
1
2
3
4
5
6
7
8
Zadnji zvočnik
(desni)

Vijoličen

Vijolično/črne črte
Sprednji zvočnik
(desni)

Siv

Sivo/črne črte
Sprednji zvočnik
(levi)

Bel

Belo/črne črte
Zadnji zvočnik
(levo)

Zelen

Zeleno/črne črte
Prepričajte se, da imate pomožni priključek
napajanja v avtomobilu in da se povezave kablov,
odvisno od avtomobila, pravilno ujemajo.
Pomožni priključek napajanja
 Povezave s priključkom napajanja v vozilu
Običajna povezava
12
neprekinjeno napajanje Rumen
13
napajanje za anteno/
priključek za upravljanje
Modro/bele črte
ojačevalnika moči
(REM OUT)
15
preklop napajanja
Rdeč
16
ozemljitev (zemlja)
Črn
Rdeč
Rdeč
Rumen
Rumen
12
neprekinjeno napajanje Rumen
15
preklop napajanja
Rdeč
Ko sta položaja rdečega in rumenega kabla
zamenjana
Rdeč
Rdeč
Rumen
Rumen
Preprosta priključitev globokotonca
Ko je globokotonec povezan s kablom zadnjega
zvočnika, ga lahko uporabljate brez ojačevalnika
moči.
Sprednji zvočnik
Globokotonec
Opombe
 Potrebna je priprava kablov zadnjega zvočnika.
 Da preprečite okvare, uporabite globokotonec
z impedanco 4–8 Ohmov in ustrezno močjo.
20SL
12
preklop napajanja
15
neprekinjeno napajanje Rdeč
Rumen
Pri vozilu brez položaja ACC
Rdeč
Rdeč
Namestitev
Odstranjevanje nosilca
Rumen
Rumen
Ko pravilno uredite povezave in priklopite napajalne
kable, priključite enoto na napajanje avtomobila.
Če imate kakršna koli vprašanja in težave v zvezi
s povezovanjem enote, ki niso zajeta v tem
priročniku, se obrnite na prodajalca avtomobilov.
Pred nameščanjem enote odstranite nosilec 
z enote.
1
Vstavite oba sprostitvena ključa  tako,
da se zaskočita, nato pa povlecite
nosilec  navzdol in enoto navzgor,
da ta dela ločite.

Uporaba daljinskega upravljalnika
s kablom
1
Če želite uporabljati daljinski upravljalnik
s kablom, nastavite [STR CONTROL]
v meniju [SET STEERING] na [PRESET]
(stran 10).

Obrnite zaponko
navznoter.
Nameščanje enote na armaturno ploščo
Če nameščate enoto v japonskem avtomobilu,
glejte »Nameščanje enote v japonskem vozilu«
(stran 22).
Nameščanje enote s priloženim nosilcem
Pred nameščanjem se prepričajte, da sta zatiča na
obeh straneh nosilca  upognjena navznoter
3,5 mm.
1
Namestite nosilec  v armaturno
ploščno in nato upognite varovala
navzven, da zagotovite tesno prileganje.
Večji kot
182 mm

Zatič
Večji kot
111 mm
21SL
2
Namestite enoto na nosilec .
Ponastavitev enote
Podrobnosti najdete v razdelku »Ponastavitev
enote« (stran 5).
Zamenjava varovalk

Opomba
Če sta zatiča ravna ali upognjena navzven, enota ne bo
pravilno nameščena in lahko izskoči.
Nameščanje enote v japonskem vozilu
Pri nekaterih modelih japonskih avtomobilov morda
ne boste mogli namestiti te enote. V tem primeru
se obrnite na prodajalca izdelkov Sony.
proti armaturni plošči/osrednji konzoli

Nosilec
Obstoječi deli,
dobavljeni z vozilom

Nosilec
Ko nameščate enoto na vnaprej nameščene nosilce
v avtomobilu, uporabite priložene vijake 
v ustreznih odprtinah, odvisno od avtomobila:
T za TOYOTA, M za MITSUBISHI in N za NISSAN.
Opomba
Da preprečite okvare, namestite le s priloženimi
vijaki .
22SL
Pri zamenjavi varovalke uporabite
Varovalka (10 A)
le tako, ki ustreza jakosti
električnega toka, navedeni na
prvotni varovalki. Če varovalka
pregori, preverite napajanje
in zamenjajte varovalko.
Če varovalka po zamenjavi znova
pregori, je morda prišlo do notranje okvare.
V tem primeru se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Mesto za podporo
Če imate kakršna koli vprašanja ali želite prejeti
najnovejše informacije o podpori za ta izdelek,
obiščite spodnje spletno mesto:
http://www.sony.eu/support
Registrirajte izdelek prek spleta na naslovu:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising