S
FM/MW/LW
CD predvajalnik
Navodila za uporabo
Če želite preklicati prikaz z demonstracijo (DEMO), si oglejte strani 10.
CDX-GT23
© 2008 Sony korporacija
1
Navodila za namestitev in priključitev poiščite
v priloženem priročniku za namestitev in
priključitev.
Ta oznaka se nahaja na spodnji strani ohišja.
Oddaja stare električne in
elektronske opreme (veljavno v
Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja
ta simbol, pomeni, da z izdelkom ne smete
ravnati enako kot z drugimi gospodinjskimi
odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno
mesto za recikliranje električne in elektronske
opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste
pomagali preprečiti negativne posledice za okolje
in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru
neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega
izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo
k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše
informacije o recikliranju tega izdelka lahko
dobite pri lokalni mestni upravi, službi oddajanja
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
Logotipi za Microsoft,
Windows Media in Windows
so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke korporacije
Microsoft v ZDA in/ali drugih državah.
2
Opozorilo za primer, da vaš avto pri
ključu za vžig motorja nima možnosti
vmesnega položaja (ACC)
Ko ugasnete motor, pritisnite in držite tipko
na enoti, dokler prikaz ne izgine s
prikazovalnika.
V nasprotnem primeru se prikaz ne bo
izklopil, baterije pa se bodo trošile.
Vsebina
Dobrodošli!.................................................. 4
Ostale funkcije
Uvodna navodila
Spreminjanje nastavitve zvoka ................... 9
Nastavitev lastnosti zvoka
– BAL/FAD ............................................ 9
Nastavitev krivulje izenačevalnika
– EQ lite .................................................. 9
Nastavitev postavk v – SET ...................... 10
Uporaba dodatne opreme ......................... 10
Dodatna avdio oprema ............................. 10
Nastavitev ure ............................................. 4
Odstranitev sprednje plošče ....................... 4
Pritrjevanje sprednje plošče .................. 5
Položaji posameznih tipk
Glavna enota .......................................... 6
CD
Prikazane postavke ................................ 7
Predvajanje s ponavljanjem in
predvajanje v naključnem vrstnem
redu .................................................... 7
Radijski sprejemnik
Shranjevanje in sprejemanje postaj ........... 7
Samodejno shranjevanje – BTM .......... 7
Ročno shranjevanje ............................... 7
Sprejem shranjenih postaj .................... 7
Samodejno uglaševanje ......................... 7
RDS .............................................................. 8
Opis funkcije RDS .................................. 8
Nastavitev funkcij AF in TA .................. 8
Izbira funkcije PTY ................................ 9
Nastavitev funkcije CT ........................... 9
Dodatne informacije
Opozorila ................................................... 11
Opombe o diskih ................................. 11
Red predvajanja MP3/WMA ............. 12
Nekaj o datotekah MP3 ...................... 12
Nekaj o datotekah WMA ................... 12
Vzdrževanje ................................................ 13
Odstranitev enote ...................................... 13
Tehnični podatki ....................................... 14
Odpravljanje težav .................................... 14
Prikazi napak / Sporočila ................... 16
3
Dobrodošli!
Zahvaljujemo se vam za nakup CD predvajalnika
Sony. Z naslednjimi funkcijami vam bo vožnja v
pravi užitek:
• Predvajanje CD-jev:
Predvajate lahko diske CD-DA (ki
vsebujejo tudi CD TEXT*)in CD-R/CDRW (datoteke MP3/WMA (stran 12)).
Vrsta diska
Oznaka na disku
Uvodna navodila
Nastavitev ure
Ura uporablja 24-urni digitalni prikaz.
1
Pritisnite in držite tipko za izbiranje.
Prikaže se nastavitveni prikaz.
2
3
Pritiskajte tipko za izbiranje, dokler
se ne prikaže napis »CLOCK-ADJ«.
Pritisnite tipko
+.
Utripati začne oznaka za uro.
CD-DA
4
Z obračanjem gumba za nastavitev
glasnosti nastavite uro in minute.
Če želite premakniti digitalno oznako,
+/–.
pritisnite tipko
5
MP3
WMA
• Radijski sprejem:
– Shranite lahko vse do 6 postaj na
frekvenčni pas (FM1, FM2, FM3, MW in LW).
– Funkcija BTM (Best Tuning Memory):
enota izbere in shrani postaje z močnim
signalom.
• Storitve RDS:
Uporabite lahko FM postaje s storitvami RDS
(Radio Data System).
• Nastavitve zvoka:
– EQ3 lite: Izberete lahko eno od 6-ih
nastavljenih krivulj izenačevalnika.
• Priklučitev pomožne naprave:
AUX priključek na sprednji strani
omogoča povezavo s prenosno avdio
napravo.
4
Pritisnite tipko za izbiranje.
Nastavitev je končana in ura začne teči.
Če želite prikazati uro, pritisnite tipko
.
Za vrnitev na prejšnji prikaz ponovno pritisnite
.
tipko
Nasvet
Ura se lahko nastavi samodejno s pomočjo
funkcije RDS (stran 9).
Odstranjevanje sprednje plošče
Z odstranitvijo sprednje plošče napravo lahko
zavarujete pred krajo.
Opozorilni signal
Če boste stikalo za kontaktni ključ obrnili v
položaj OFF, ne da bi odstranili sprednjo ploščo,
se bo za nekaj sekund oglasil opozorilni signal.
Alarm se bo sprožil samo, če uporabljate vgrajeni
ojačevalnik.
1
Pritisnite tipko
.
Enota je izklopljena.
2
Pritisnite na
sebi.
in jo povlecite proti
Opombi
• Na notranji del sprednje plošče ne smete
ničesar položiti in ne pritiskajte premočno na
prikazovalnik na sprednji plošči.
• Ne izpostavljajte sprednje plošče soncu,
vročini ali vlagi. Ne puščajte je v parkiranem
avtu ali v predalu.
Namestitev sprednje plošče
Namestite del A na sprednji plošči na del B
na enoti, kot kaže slika, nato pritisnite levo stran
notri.
A
B
Opomba
Na notranji del sprednje plošče ne smete ničesar
položiti.
5
Položaj posameznih tipk
Glavna enota
12 3
4
5
6
7 8
OFF
PUSH SELECT
EQ
SEEK
PTY
SOURCE
AUX
SEEK
MODE
ALBM
DSPL
1
9 q; qa qs qd
Podrobnejša navodila preberite na označenih
straneh.
1 Tipka OFF
Za izklop/ustavitev izvora.
2 Tipka EQ (izenačevalnik) 9
Za izbiro vrste izneačevalnika (XPLOD,
NATURAL, VOCAL, ROCK,
CUSTOM in OFF).
3 Gumb za nastavitev glasnosti/Tipka
za izbiro 9
Za nastavitev glasnosti (obračajte); izbiro
postavk (pritisnite).
4 Tipka SOURCE
Za vklop/izbiro izvora(Radio/CD/AUX).
5 Reža za disk
Vstavite disk (potiskana stran obrnjena
navzgor), predvajanje se začne.
6 Okno zaslona
7 Vhodni priključek AUX 10
Za priključitev prenosne avdio naprave.
8 Tipka Z (izmet)
Za izmet diska.
9 Tipka (sprostitev sprednje
plošče) 4
0 Tipka PTY (Programme Type) 9
Za izbiro funkcije PTY v storitvah RDS.
2
REP
SHUF
3
4
PAUSE
5
6
qf
AF/TA
qg
qa Tipka SEEK +/–
CD:
Preskakovanje posnetkov (pritisnite) /
preskakovanje posnetkov (pritisnite, nato v
roku 1 sekunde ponovno pritisnite in držite);
hitro pomikanje naprej, nazaj (pritisnite in
držite).
Radio:
Samodejno uglaševanje postaj (pritisnite) /
ročno iskanje postaje (pritisnite in držite).
qs Tipka MODE 7
Za izbiro radijske frekvence (FM/MW/LW).
qd Tipka DSPL 7, 8
Za spremembo prikazanih postavk.
qf Oštevilčene tipke
CD:
/
: ALBM –/+* med predvajanjem
MP3/WMA).
Za preskakovanje albumov (pritisnite);
zaporedno preskakovanje albumov
(pritisnite in držite).
: REP 7
: SHUF 7
: PAUSE
Za začasno ustavitev predvajanja. Za
preklic, ponovno pritisnite na tipko.
Radio:
Za sprejem shranjenih postaj (pritisnite); za
shranjevanje postaj (pritisnite in držite).
qg Tipka AF (alternativne frekvence)/
TA (prometna opozorila) 8
Za nastavitev funkcij AF in TA/TP v storitvah
RDS.
6
CD
Prikazane postavke
Radijski sprejemnik
Shranjevanje in
sprejemanje postaj
Pozor
Številka posnetka/Pretekli čas predvajanja, Ime
diska/izvajalca, Številka albuma *1, Ime albuma,
Ime posnetka, Tekstovni podatki*2/Ura
*1 Številka albuma se prikaže samo, če album
zamenjate.
*2 Kadar predvajate MP3, se prikaže oznaka
ID3. Če predvajate WMA,se prikaže oznaka
WMA.
Za spremembo prikazanih postavk, pritisnite na
tipko
.
Nasvet
Prikazana postavka je odvisna od vrste diska,
posnetega formata in nastavitev. Podrobnosti o
formatih MP3/WMA si oglejte na strani 12.
Predvajanje s ponavljanjem in predvajanje v naključnem vrstnem redu
1 Med predvajanjem pritiskajte tipko
(REP) ali
(SHUF), dokler se ne
prikaže želena nastavitev.
Izberite
TRACK
ALBM*
SHUF
ALBUM*
SHUF DISC
Za
ponavljajoče predvajanje
posnetka.
ponavljajoče predvajanje albuma.
predvajanje albuma v naključnem
vrstnem redu.
predvajanje diska v naključnem
vrstnem redu.
Če nastavljate postaje med vožnjo, uporabite
funkcijo »Best Tuning Memory«, da ne bi prišlo
do nesreče.
Samodejno shranjevanje – BTM
1
2
Pritiskajte tipko
, dokler se ne
prikaže napis »TUNER«.
Če želite spremeniti frekvenčno območje,
pritiskajte na tipko
. Izbirate lahko
med FM1, FM2, FM3*, MW in LW.
Pritisnite in držite tipko za izbiro.
Prikaže se zaslon za nastavitev.
3
4
Pritiskajte na tipko za izbiro, dokler
se ne prikaže »BTM«.
Pritisnite tipko
+.
Enota shrani postaje na številske tipke, v
vrstnem redu glede na frekvence. Ko je
nastavitev shranjena se zasliši zvočni signal.
Ročno shranjevanje
1 Med sprejemanjem postaje, ki jo želite
shraniti, pritisnite in držite oštevilčeno
tipko (
do
), dokler se ne prikaže
oznaka »MEMORY«.
Opomba
Če poskušate na isto tipko shraniti drugo
postajo, se prej shranjena postaja izbriše.
Nasvet
Če se shrani postaja RDS, se shrani tudi
nastavitev AF/TA (str. 8).
* Če predvajate MP3/WMA.
Za vrnitev na običajni način predvajanja, izberite
» OFF« ali »SHUF OFF«.
Sprejem shranjenih postaj
1 Izberite frekvenčni pas in pritisnite na
oštevilčeno tipko (
do
.
Samodejno uglaševanje
1 Izberite frekvenčni pas in s tipko
+/– poiščite postajo.
Iskanje se bo končalo, ko bo naprava našla
postajo. Ponavljajte ta postopek, dokler ne
najdete želene postaje.
(se nadaljuje)
7
Nasvet
Če poznate frekvenco postaje, ki jo želite
poslušati, s pritiskanjem poljubne strani tipke
poiščite približno frekvenco, nato pritiskajte tipko
–/+ in natančno nastavite
želeno frekvenco (ročna nastavitev).
Nastavitev funkcij AF in TA/TP
Pritiskajte tipko
želena nastavitev.
, dokler se ne prikaže
Izberi
Za
AF-ON
vklop funkcije AF in izklop
funkcije TA.
TA-ON
vklop funkcije TA in izklop
funkcije AF.
Opis funkcije RDS
AF, TA-ON
vklop obeh funkcij, AF in TA.
Radio Data System (RDS) je radijska storitev, ki
omogoča valovnemu območju FM, da skupaj z
običajnim radijskim programom v eter pošlje še
dodatne digitalne informacije.
AF, TA-OFF
izklop obeh funkcij, AF in TA.
RDS
Prikaz postavk
A
B
A Frekvenca*2 (ime postaje), prednastavitvena
številka, ura, podatki RDS
B TA/TP
*1 Med sprejemanjem postaje RDS se na levi
strani oznake za frekvenco prikaže oznaka »*«.
* Med sprejemanjem prometnih informacij »TA«.
Ko je sprejeta taka postaja, sveti oznaka »TP«.
Za spremembo prikaza postavk A pritisnite
.
tipko
2
Storitve RDS
Enota vam nudi naslednje storitve RDS:
AF (Alternative Frequencies – alternativne
frekvence)
Samodejno poišče in naravna najmočnejši signal
iz oddajne mreže. Če uporabite to funkcijo,
lahko med dolgo vožnjo poslušate isti program,
ne da bi bilo potrebno postajo ročno nastavljati.
TA (Traffic Announcement – prometne
informacije) / TP (Traffic Programme – program
s prometnimi
Nudi najnovejše prometne informacije/programe
z informacijami. Prometno obvestilo bo prekinilo
predvajanje trenutno izbranega izvora.
PTY (Programme Types – vrste programov)
Prikaže trenutno predvajano vrsto programa.
Poišče želeno vrsto programa.
CT (Clock Time - ura)
S pomočjo funkcije RDS se ura samodejno
nastavi.
• Sistem RDS ne deluje, če je signal prešibek ali
če neka postaja ne posreduje podatkov RDS.
8
Shranjevanje RDS postaj z
nastavitvami AF in TA
RDS postaje lahko vnaprej nastavite, skupaj z
nastavitvami AF/TA. Če uporabite funkcijo BTM
se shranijo samo RDS postaje z isto nastavitvijo
AF/TA.
Pri ročni nastavitvi lahko vnaprej nastavite tako
postaje z RDS storitvami kot tudi postaje brez
njih,skupaj z nastavitvami AF/TA.
1 Nastavite AF/TA in shranite postajo s
pomočjo funkcije BTM ali ročno.
Nastavitev glasnosti prometnih
informacij
Glasnost prometnih informacij lahko nastavite.
1
2
S pritiskanjem tipke za uravnavanje glasnosti
+/- nastavite stopnjo glasnosti.
Pritisnite in držite tipko
, dokler se ne
prikaže oznaka »TA Volume«.
Sprejem nujnih obvestil
Če je vklopljena funkcija AF ali TA, bodo
obvestila samodejno prekinila trenutno
predvajani izvor.
Poslušanje regionalnega radijskega
programa - REG
Kadar je funkcija AF vključena: tovarniška
nastavitev enote sprejem omeji na določeno
področje, da se postaja ne bi preklopila na drugo
regionalno postajo z močnejšim signalom.
Če zapustite to področje sprejemanja programa
nastavite možnost »REG-OFF« (str. 10).
Opomba
Ta funkcija ne deluje v Veliki Britaniji in na
nekaterih drugih območjih.
Izbira funkcije PTY
1 Med sprejemanjem postaje FM,
pritisnite tipko
.
Če postaja oddaja PTY podatke, se prikaže
ime trenutno predvajane vrste programa.
2
3
Pritiskajte tipko
, dokler se ne
prikaže želena vrsta programa.
Pritisnite tipko
+/–.
Ostale funkcije
Spreminjanje
nastavitve zvoka
Nastavitev lastnosti zvoka
– BAL/FAD
1 Pritiskajte na tipko za izbiranje,
dokler se ne pojavi napis »BAL« ali
»FAD«.
Postavka se spremeni na naslednji način:
LOW*1 n HI*1 n BAL (levo-desno) n
FAD (spredaj-zadaj) n AUX*2
*1 Če je vklopljena funkcija EQ3 lite (str. 9).
*2 Če je vklopljen AUX (str. 10).
Naprava začne iskati postajo, ki oddaja
izbrano vrsto programa
Vrste programa
NEWS (poročila), AFFAIRS (aktualni
dogodki), INFO (informacije), SPORT (šport),
EDUCATE (izobraževanje), DRAMA (dramska
umetnost), CULTURE (kultura), SCIENCE
(znanost), VARIED (različno), POP M (pop
glasba), ROCK M (rock glasba), EASY M
(nezahtevna glasba), LIGHT M (nezahtevna
glasba), CLASSICS (klasika), OTHER M
(druga glasba), WEATHER (vreme), FINANCE
(denar), CHILDREN (otroški program),
SOCIAL A (družbene zadeve), RELIGION
(vera), PHONE IN (telefonski klici v oddaje),
TRAVEL (potovanja), LEISURE (prosti čas),
JAZZ (jazz glasba), COUNTRY (country glasba),
NATION M (narodna glasba), OLDIES (starejša
glasba), FOLK M (ljudska glasba), DOCUMENT
(dokumentarne oddaje)
Opomba
Te funkcije ne morete uporabljati v državah, kjer
ni na voljo informacij PTY (izbira vrste programa).
Nastavitev funkcije CT
1 V nastavitvah izberite »CT-ON«
2
Z obračanjem gumba za nastavitev
glasnosti nastavite izbrano
postavko.
Po treh sekundah je nastavitev končana
in prikaz se vrne na način običajnega
predvajanja/sprejema.
Nastavitev krivulje
izenačevalnika – EQ3 lite
Možnost »Custom« funkcije EQ lite vam
omogoča nastavitvv izenačevalnika po vašem
okusu.
1
2
3
Izberite izvor in s tipko (EQ) izberite
»CUSTOM«.
Pritiskajte tipko za izbiranje, dokler
se ne prikažejo oznake »LOW« ali
»HI«.
Z obračanjem gumba za
uravnavanje glasnosti izberite
želeno frekvenco.
Nivo glasnosti je mogoče nastaviti v korakih
po 1 dB, od –10 dB do +10 dB.
(str. 10).
Opombi
• Funkcija CT morda ne bo delovala, čeprav
sprejemate postajo RDS.
• Nastavljena ura morda ne bo točna.
Za vrnitev na tovarniško nastavitev
izenačevalnika, pritisnite in držite tipko za
izbiranje.
Po treh sekundah je nastavitev opravljena
in prikaz se vrne na način običajnega
predvajanja ali sprejema.
Nasvet
Tudi druge vrste izenačevalnika so nastavljive.
9
Nastavitev postavk
– SET
1
Pritisnite in držite tipko za izbiranje.
2
Pritiskajte na tipko za izbiranje,
dokler se ne prikaže želena
postavka.
Z obračanjem gumba za
uravnavanje glasnosti izberite
nastavitev (primer »ON« ali »OFF«).
Pritisnite in držite tipko za izbiranje.
Prikaže se nastavitveni prikaz.
3
4
Nastavitev je končana in prikaz se vrne na
način običajnega predvajanja / sprejema.
Opomba
Prikaz postavk je odvisen od izvora in nastavitve.
Nastavite lahko naslednje postavke (podrobnosti
poiščite na navedenih straneh):
"z" pomeni tovarniško nastavitev.
MONO*2
Za izboljšanje slabega FM sprejema izberite način
mono sprejema.
– »MONO-ON«: za poslušanje stereo oddaje v
načinu mono.
– »MONO-OFF« (z): za poslušanje stereo
postaj v načinu stereo.
REG*2
Za nastavitev možnosti »REG-ON« (z) in »REGOFF« (stran 8).
LOUD
Omogoča vam poslušanje jasnega zvoka tudi pri nizki
jakosti.
– »LOUD-ON«: za poudarjanje nizkih in visokih tonov.
– »LOUD-OFF« (z): če ne želite poudariti nizke
in visoke tone.
BTM (stran 7)
*1 Če je enota izklopljena.
*2 Če sprejemate postajo FM.
Uporaba dodatne
opreme
CLOCK-ADJ (clock adjust – nastavitev ure) (stran 4)
BEEP
Za nastavitev možnosti »BEEP-ON« (z) ali »BEEPOFF«.
Če priključite dodatno prenosno avdio napravo
Sony v vhodni priključek AUX (stereo mini vtič)
na enoti, lahko poslušate zvok prek avtomobilskih zvočnikov. Nivo glasnosti lahko v primeru,
da pride do razlike med enoto in prenosno avdio
napravo, nastavite. Sledite spodnjemu postopku:
AUX-A*1 (AUX Audio)
Za nastavitev prikaza izvora AUX na »AUX-A-ON« ali
»AUX-A-OFF« (stran 10).
Priključitev prenosne avdio
naprave
CT (Clock Time - ura)
Za nastavitev možnosti »CT-ON« in »CT-OFF« (z)
(stran 8, 9)
A.OFF (Auto Off)
Za samodejni izklop ob želeni uri, ko je enote
izklopljena. ???: »A.OFF-NO« (z), »A.OFF-30S
(sekunde)«, »A.OFF-30M (minute)« ali »A.OFF-60M
(minute)«.
• Izklopite prenosno avdio napravo.
• Znižajte glasnost na enoti.
• Priključite enoto.
DEMO*1 (demonstracija)
Za nastavitev možnosti »DEMO-ON« (z) ali
»DEMO-OFF«.
AUX
M.DSPL (Motion display)
– »M.DSPL-ON« (z): za prikaz premikajočih
se vzorcev.
– »M.DSPL-OFF«: za izklop premikajočih se vzorcev.
AUX
A.SCRL (Auto Scroll)
Za samodejno potovanje daljših postavk prek
prikazovalnika, ko zamenjate disk/skupino/posnetek/
album.
– »A.SCROL-ON«: za potovanje napisa.
– »A.SCRL-OFF« (z) : da napis ne potuje prek
prikazovalnika.
LOCAL (Local Seek Mode)
– »LOCAL-ON«: za uglasitev postaj z močnejšim
signalom.
– »LOCAL-OFF« (z): za uglasitev običajnega
sprejema.
10
priključni kabel
(ni priložen)
* Uporabite raven vtič.
Nastavitev glasnosti
Pred predvajanjem ne pozabite nastaviti glasnosti za posamezne priključene naprave.
1 Znižajte glasnost na enoti.
2 Pritiskajte na
, dokler se ne prikaže
napis »AUX«.
Prikaže se napis »FRONT IN«.
3 Začnite predvajati prenosno zvočno napravo pri
srednji jakosti zvoka.
4 Nastavite običajno glasnost na enoti.
5 Večkrat pritisnite na tipko za izbiro, da se
prikaže »AUX«, nato z obračanjem gumba za
nastavitev glasnosti nastavitev vhodni nivo
(-8dB do +18dB).
Dodatne informacije
Opozorila
• Če je bil avto parkiran na soncu in se zato
temperatura v njegovi notranjosti bistveno zviša,
počakajte, da se naprava pred uporabo nekoliko
ohladi.
• Če je vaše vozilo opremljeno z električno
anteno, se bo ta med delovanjem samodejno
raztegnila.
Opombe glede kondenzacije vlage
V deževnih dneh ali na zelo vlažnem področju
lahko pride do kondenzacije vlage v CD
predvajalniku. To povzroči motnje v delovanju
predvajalnika. V tem primeru odstranite CD in
počakajte približno eno uro, da vlaga izhlapi.
Ohranitev visoke kakovosti zvoka
Če imate v bližini avdio opreme držala za pijačo,
pazite, da ne boste po njej polili soka ali katere
druge brezalkoholne pijače.
Opombe v zvezi s CD-jem
• Da bi lahko uživali ob kar najboljšem možnem
zvoku, prijemajte CD ob robovih. Ne dotikajte
se površine, da ga ne bi umazali.
• Ko diska ne uporabljate, ga hranite v ovitku.
• CD-jev ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali toplotnim virom, na primer cevem
za vroč zrak. Ne puščajte jih v avtomobilu,
parkiranem na soncu, saj temperatura v njem
lahko močno naraste.
• Na CD ne lepite papirja ali nalepk.
• Ne uporabljajte rabljenih ali izposojenih CD-jev
z ostanki lepila na površini.
• Če uporabljate take CD-je, lahko ostanek lepila
prepreči njihovo vrtenje ter povzroči okvaro pri
delovanju naprave oziroma uniči CD.
• Ne uporabljajte diskov, na katerih se nahajajo
nalepke. S tem bi se utegnile pojaviti naslednje
težave:
– Diska ni mogoče odstraniti (ker se je nalepka
odlepila in ovira mehanizem za izmet diska)
– Zvočnih podatkov ni mogoče pravilno brati
(predvajanje preskakuje ali ne deluje), ker se
je nalepka zaradi toplote skrčila ali je
povzročila ukrivitev diska.
• Diskov nenavadnih oblik (v obliki srca,
osmerokotnika, ipd.) ni mogoče predvajati na
tej enoti. Če bi to poskušali, bi utegnili
enoto poškodovati. Takih diskov ne uporabljajte.
11
• 8 cm CD-jev ne morete predvajati.
• CD pred predvajanjem
obrišite s čistilno krpo.
Brišite od sredine proti robu.
Ne uporabljajte topil, kot sta
bencin ali razredčilo, čistil in
antistatičnih razpršil, primernih
za analogne plošče.
Vrstni red predvajanja datotek
MP3/WMA
MP3/WMA
Mapa (skupina)
MP3/WMA
datoteka
(posnetek)
Opombe v zvezi z diski vrste CDR/CD-RW
• Nekaterih diskov CD-R/CD-RW (odvisno od
opreme, ki je bila uporabljena za snemanje in
od stanja diska), na tej enoti ne bo mogoča
predvajati.
• Ni mogoče predvajati diskov CD-R/CD-RW, ki
niso zaključeni.
• Enota je združljiva s formatom ISO 9660 level
1 ali level 2, razšrjenim formatom Joliet/Romeo
ter Multi Session.
• Največje število:
– map (albumov): 150 (vključno z glavno in s
praznimi mapami),
– datotek in map, ki jih disk vsebuje: 300 (če
ime mape/datoteke vsebuje mnogo znakov, se
to število zmanjša).
– prikazanih znakov za ime mape/datoteke je
32 (Joliet) ali 64 (Romeo)
• Če je disk posnet v načinu Multi Session, enota
prepozna in predvaja samo prvi posnetek
formata prve seje (session) (druge formate
preskoči). Formati s prednostjo so CD-DA in
MP3/WMA.
– Če je prvi posnetek CD-DA, se predvaja samo
prvi DC-DA v prvi seji (session),
– Če prvi posnetek ni CD-DA, se predvaja
seja ATRAC CD ali MP3/WMA. Če disk
nima podatkov v nobenem od teh formatov,
se prikaže napis »NO MUSIC«.
Glasbeni diski, kodirani z avtorsko
zaščito pred presnemavanjem
Ta enota je izdelana za predvajanje diskov, ki
ustrezajo standardu CD (Compact Disc). Nekatere založbe plošč so nedavno začele izdajati
glasbene diske, kodirane z avtorsko zaščito pred
presnemavanjem. Bodite pozorni na to, da nekateri od teh diskov ne ustrezajo standardu CD in
jih na tej enoti ne bo mogoče predvajati.
DualDiscs (dvojni diski)
Disk DualDisc je dvostranski izdelek, ki združuje
gradivo, posneto v standardu DVD, na eni strani,
z digitalnim zvočnim gradivom na drugi strani.
Bodite pozorni na to, da nekateri od teh diskov
ne ustrezajo standardu CD in zato na tej enoti
ne bo mogoče predvajati zvočne strani diska
DualDisc.
12
Nekaj o datotekah MP3
• MP3, kratica za MPEG-1 Avdio Layer-3, je
standard za kompresiranje glasbenih datottek.
Avdio CD podatke kompresira na približno
1/10 originalne velikosti.
• Oznaka ID3, vrste 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 in 2.4 se
nanaša samo na MP3. Oznaka ID3 je 15/30
znakov (1.0 in 1.1) ali 63/126 znakov (2.2, 2.3
in 2.4).
• Pri poimenovanju datoteke MP3 ne pozabite
dodati končnice ».mp3« imenu datoteke.
• Med predvajanjem datoteke MP3 z VBR
(spremenljivo hitrostjo prenosa podatkov)
ali med hitrim pomikanjem naprej/nazaj, se
pretekli čas predvajanja morda ne bo točno
prikazal.
Opomba
Če predvajate MP3 s hitrim prenosom podatkov,
npr. 320 kb/s, utegne zvok prekinjati.
Nekaj o datotekah WMA
• WMA je kratica za Windows Media Audio in
je drugačen standard za format kompresiranja
zvočnih datotek. Avdio CD podatke kompresira
na približno 1/22 originalne velikosti.
• WMA tag vsebuje 63 znakov.
• Ko poimenujete datoteko WMA ne pozabite
imenu dodati končnice ».wma«.
• Med predvajanjem ali hitrim premikanjem
datoteke WMA (VBR) naprej/nazaj, se pretekli
čas predvajanja morda ne bo pravilno prikazal.
* Samo za 64 kb/s
Opombe
• Datotek s kompresijo brez izgube ni mogoče
predvajati.
• Datotek z zaščitenimi avtorskimi pravicami ni
mogoče predvajati.
Vzdrževanje
Odstranitev naprave
1
Zamenjava varovalke
Pri zamenjavi varovalke se
prepričajte, ali ste uporabili varovalko
z istim amperskim številom, kot
je označeno na stari varovalki.
Če varovalka pregori, preverite
povezave in jo nato zamenjajte. Če po
zamenjavi vnovič pregori, je prišlo do
motnje v delovanju naprave. V tem
primeru se posvetujte s pooblaščenim
servisom Sony.
varovalka
(10 A)
Pravilno obrnite ključ
za odstranitev.
Čiščenje kontaktov
Vzrok motenj v delovanju naprave so lahko
umazani kontakti med napravo in prednjo
ploščo. Da bi to preprečili, odprite sprednjo
ploščo (stran 4) in z vatirano palčko, namočeno
v alkohol, očistite kontakte. Pri tem ne
pritiskajte premočno, saj se kontakti lahko
poškodujejo.
3 Povlecite za ključa in odstranite
zaščitni okvir.
2
glavna enota
Odstranite zaščitni okvir.
1 Odstranite sprednjo ploščo (stran 4).
2 Oba ključa za odstranitev hkrati
pritrdite v zaščitni okvir.
zadnja stran sprednje
plošče
Odstranite napravo
1 Oba ključa vstavite, dokler ne
klikneta.
Kavelj naj
bo obrnjen
navznoter.
Opombi
• Zaradi varnostnih razlogov pred čiščenjem
kontaktov ugasnite motor in odstranite ključ iz
ključavnice za zagon motorja.
• Kontaktov se nikoli ne dotikajte s prsti ali
kovinskimi predmeti.
2 Potegnite za ključa, da sprostite enoto.
3 Izvlecite enoto iz ohišja.
13
Tehnični podatki
CD predvajalnik
razmerje signal-šum: 95 dB
frekvenčni odziv: 10–20,000Hz
Odstopanja zaradi vrtenja: pod mejo merjenja
Radijski sprejemnik
FM
razpon:
87,5 –108,0 MHz
antenski terminal: priključek za zunanjo anteno
medfrekvenca: 10,7 MHz/450kHz
občutljivost: 9 dBf
selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
razmerje med signalom in šumom
67 dB (stereo), 69 dB (mono)
harmonično popačenje pri 1 kHz:
0,5 % (stereo), 0,3 % (mono)
ločljivost: 35 dB pri 1 kHz
frekvenčni odziv: 30-15,000 Hz
MW/LW
razpon:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
antenski priključek: priključek za zunanjo anteno
medfrekvenca: 10,7 MHz/450 KHz
občutljivost: MW: 30 μV, LW: 40 μV
Ojačevalnik
izhodi: izhodi za zvočnike
(priključki sure seal)
upornost zvočnikov: 4 – 8 omov
največja izhodna moč: 45 W x 4 (pri 4 omih)
Ta izdelek je zaščiten z določenimi pravicami
intelektualne lastnine družbe Microsoft. Uporaba
ali distribucija te tehnologije zunaj tega izdelka
brez licence družbe Microsoft ali pooblaščenih
hčerinskih družb ni dovoljena.
Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez
obvestila.
Odpravljanje težav
Spodnji seznam vam bo pomagal odpravljati
težave, na katere boste morda naleteli pri
uporabi naprave. Preden pa boste segli po
spodnjih navodilih, preverite povezave in
postopke delovanja.
Splošno
Enota se ne napaja.
Preverite priključitve. Če je vse v redu,
preverite varovalko.
Električne antene ni mogoče
raztegniti.
xElektrična antena nima releja.
Ni zvoka
x Glasnost je povsem znižana.
x Regulator za sprednje in zadnje zvočnike (FAD)
ni nastavljen za sistem z dvema zvočnikoma.
Ni piska
Beep zvok je izklopljen (str. 10)
Vsebina pomnilnika se je zbrisala
Splošno
izhodi:
Kontrolni priključek za električno anteno
vhodi:
Antenski vhodni priključek
AUX vhodni vtič (stereo mini vtič)
tonski nadzor:
nizki toni: +- 10 dB pri 100 Hz
visoki toni: +- 10 dB pri 10 kHz
napajanje: 12 V DC akumulator (negativna
masa)
mere: pribl. 178 x 50 x 179 mm (š/v/g)
mere za vgradnjo: pribl. 182 x 53 x 162 mm
(š/v/g)
masa: pribl. 1,2 kg
priloženi dodatki
deli za namestitev in priključitev (1 komplet)
Tehnologija zvočnega kodiranja MPEG Layer
3 in patenti imajo licenco Fraunhofer IIS and
Thomson.
14
x Prišlo je do prekinitve dovoda električne
energije.
x Električni priključni kabel ni ustrezno
priključen.
Shranjene postaje in ura se
izbrišejo.
Varovalka je pregorela.
Ob spremembi položaja ključa za
vžig je slišati šum.
Kabli niso pravilno priključeni z avtomobilskim
električnim priključkom za dodatno opremo.
Prikaz izgine / se ne prikaže na
prikazovalniku.
x Funkcija »Dimmer« je nastavljena na
»DIM-ON« (str. 10).
x Prikaz izgine, ko pritisnete in držite
, dokler
n Pritisnite in držite
se prikaz ponovno ne prikaže.
x Priključki so umazani (str. 13).
.
Funkcija »Auto Off« ne deluje
pravilno.
Enota je vklopljena. Funkcija »Auto Off« se
vklopi, ko je enota izklopljena.
n Izklopite enoto.
Predvajanje CD
Diska ni mogoče vstaviti.
xVstavljen je drug disk.
x CD je narobe obrnjen ali vstavljen.
Disk se ne predvaja.
xPoškodovan ali umazan disk.
xPoskušali ste predvajati CD-R/CD-RW, ki ni
namenjen avdio predvajanju (str. 12).
Datotek MP3/WMA ni mogoče
predvajati.
Disk se ne ujema s formatom MP3/WMA (str. 12).
Datoteke MP3/WMA se začnejo
predvajati kasneje kot druge.
Naslednji diski potrebujejo več časa za začetek
predvajanja:
– Diski z zapleteno zgradbo.
– Diski posneti v Multi Session načinu.
– Diski na katere je mogoče dodati podatke.
Postavke ne potujejo prek
prikazovalnika.
xČe ima disk veliko število znakov, ti morda ne
bodo potovali prek zaslona.
x»A.SCRL« je nastavljena na OFF.
n Izberite nastavitev »A.SCRL-ON« (str. 10).
Zvok preskakuje.
xNamestitev ni pravilna.
n Namestite enoto v kotu, ki je manjši od 450
v močnejšem delu avtomobila.
xPoškodovan ali umazan disk.
Disk ne izskoči.
Pritisnite tipko Z (str. 6).
Uglasitev shranjenih postaj ni
mogoče.
x V pomnilnik shranite ustrezno frekvenco.
x Signal je prešibak.
Samodejno nastavljanje postaje ni
mogoče.
xNačin »Local Seek« ni pravilno nastavljen.
n Nastavite možnost »LOCAL-ON« (stran 10).
xUglaševanje se ne ustavi na postaji:
n Izberite možnost »MONO-ON« (stran 10).
xOddajni signal je prešibak.
n Uporabite ročno nastavljanje.
Med sprejemanjem FM postaje,
napis “ST” utripa.
xNatančno naravnajte frekvenco.
xOddajni signal je prešibek.
n Izberite možnost »MONO-ON« (stran 10).
Program FM, ki se oddaja v stereo
načinu, je slišati v mono načinu.
Enota je v načinu mono sprejema.
n Izberite nastavitev »MONO-OFF«
(stran10).
RDS
Po nekaj sekundah poslušanja se
začne iskanje (SEEK).
Postaja ne oddaja prometnega programa ali ima
prešibek oddajni signal.
n Izklopite funkcijo TA (str. 8).
Ni prometnih poročil.
xVključite “TA” (str. 8).
xPostaja ne oddaja prometnih informacij,
čeprav je postaja TP.
n Izberite drugo postajo.
Funkcija PTY na zaslonu izpiše “- - -"
xTrenutna postaja ni RDS postaja.
xRDS podatki niso sprejeti.
xPostaja ne navaja vrste programa.
Radijski sprejemnik
Ni mogoče sprejemati postaj. Zvok
se meša z različnimi šumi.
xPriključite kontrolni kabel za električno
anteno (moder) ali dodatni kabel za električno
anteno (rdeč) na napajanje.
(samo v primeru, da ima avto vgrajeno anteno
FM/AM na zadnjem ali stranskem steklu.)
xPreverite priključke avtomobilske antene.
xAvtomobilska antena se ne dvigne.
n Preverite priključitev električnega
antenskega kabla.
xPreverite frekvenco.
15
Prikaz napak/Sporočila
ERROR
xDisk je umazan ali napačno vstavljen.
n Očistite ali pravilno vstavite CD.
xCD se ne more predvajati zaradi težave.
n Vstavite drug disk.
FAILURE
READ
Enota bere podatke o posnetkih in skupinah na
disku.
n Počakajte, da enota prebere vse podatke in
samodejno začne s predvajanjem. Pri
nekaterih strukturah je za to potrebno več
časa.
"
" ali "
"
Priključitev zvočnikov/ojačevalnika ni pravilna.
n Oglejte si navodilo za priključitev tega
modela in preverite priključke.
Dosegli ste začetek ali konec diska in ne morete
naprej.
L. SEEK +/–
Znaka na tej enoti ni mogoče prikazati.
Lokalni način iskanja je vklopljen med
samodejnim uglaševanjem.
NO AF
Za trenutno postajo ni alternativne frekvence.
n Pritiskajte tipko
+/–, medtem ko
ime postaje utripa. Enota začne iskati
drugo frekvenco z enakim podatki
PI (identifikacija programa) (prikaže se
»PI SEEK«).
NO INFO
Teksnovne informacije niso vpisane v datoteko
ATRAC3/ATRAC3plus ali WMA.
NO MUSIC
Disk ne vsebuje glasbenih datotek.
n Vstavite glasbeni CD.
NO NAME
Ime posnetka/albuma/skupine/diska ni vpisano
v posnetek.
NO TP
Enota nadaljuje z iskanjem razpoložljivih postaj
TP.
OFFSET
Morda se je pojavila okvara v notranjosti enote.
n Preverite priključitev. Če opozorilo ne
izgine z zaslona, se posvetujte z najbližjim
pooblaščenim servisom Sony.
PUSH EJT
Disk ne izklopi.
n Pritisnite na tipko Z (str. 6).
16
" "
Če vam omenjene rešitve ne pomagajo pri
odpravi težav, se posvetujte s pooblaščenim
servisom Sony.
Če odnesete enoto na popravilo, vzemite s seboj
tudi disk, ki ste ga uporabljali, ko se je pojavila
težava.
17
18
19
20
Download PDF

advertising