S
FM/MW/LW
CD predvajalnik
Navodila za uporabo
Če želite preklicati prikaz z demonstracijo (DEMO), si oglejte strani 14.
CDX-GT620U
© 2007 Sony korporacija
1
Navodila za namestitev in priključitev poiščite
v priloženem priročniku za namestitev in
priključitev.
Ta oznaka se nahaja na spodnji strani ohišja.
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost
izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi
s servisom in garancijo se obrnite na naslove,
navedene v dokumentih za servis in v garantnem
listu.
Oddaja stare električne in
elektronske opreme (veljavno v
Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja
ta simbol, pomeni, da z izdelkom ne smete
ravnati enako kot z drugimi gospodinjskimi
odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno
mesto za recikliranje električne in elektronske
opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste
pomagali preprečiti negativne posledice za okolje
in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru
neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega
izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo
k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše
informacije o recikliranju tega izdelka lahko
dobite pri lokalni mestni upravi, službi oddajanja
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer
ste izdelek kupili. Odpadno električno in
elektronsko opremo lahko oddate brezplačno
tudi distributerju neposredno ob dobavi
električne oz. elektronske opreme.
Dodatna oprema: daljinski upravljalnik
»ATRAC«, »ATRAC AD«, SonicStage in njihovi
logotipi so blagovne znamke korporacije Sony.
»WALKMAN« in logotip »WALKMAN« sta
blagovni znamki korporacije Sony.
Logotipi za Microsoft,
Windows Media in Windows
so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke korporacije
Microsoft v ZDA in/ali drugih državah.
Opozorilo za primer, da vaš avto pri
ključu za vžig motorja nima možnosti
vmesnega položaja (ACC)
Izberite funkcijo »Auto Off« (stran 10).
Po tem, ko izklopite enoto, se bo v nastavljenem času samodejno in povsem izklopila in
tako varčevala z baterijo.
Če funkcije »Auto Off« ne nastavite, pritisnite
, dokler prikaz ne izgine
in držite tipko
s prikazovalnika, vsakič ko ugasnete motor.
2
Vsebina
Dobrodošli!.................................................. 4
Ostale funkcije
Uvodna navodila
Spreminjanje nastavitve zvoka .................. 13
Nastavitev krivulje izenačevalnika
– EQ3 .................................................... 13
Nastavitev postavk v – SET ...................... 13
Uporaba dodatne opreme ......................... 14
Dodatna avdio oprema ........................ 14
Vrtljivi upravljalnik RM-X4S .............. 15
Ponastavitev enote ...................................... 4
Priprava daljinskega upravljalnika.............. 4
Nastavitev ure ............................................. 4
Odstranitev sprednje plošče ....................... 5
Pritrjevanje sprednje plošče .................. 5
Vstavljanje diska .......................................... 5
Odstranjevanje diska ............................. 5
Položaji posameznih tipk
Glavna enota .......................................... 6
Daljinski upravljalnik RM-X151 ........... 6
Iskanje posnetka – Quick-BrowZer ...... 8
CD
Prikazane postavke ................................ 9
Predvajanje s ponavljanjem in
predvajanje v naključnem vrstnem
redu .................................................... 9
Dodatne informacije
Opozorila ................................................... 16
Opombe o diskih ................................. 16
Nekaj o USB napravah ....................... 17
Nekaj o datotekah MP3/WMA/AAC
(CD-R/RW ali Mass Storage Class)... 17
MP3 ...................................................... 17
WMA ................................................... 17
Nekaj o datotekah AAC ...................... 17
Nekaj o datotekah ATRAC ................ 17
Vzdrževanje ................................................ 18
Odstranitev enote ...................................... 18
Tehnični podatki ....................................... 19
Odpravljanje težav .................................... 20
Prikazi napak / Sporočila ................... 22
Radijski sprejemnik
Shranjevanje in sprejemanje postaj ........... 9
Samodejno shranjevanje – BTM .......... 9
Ročno shranjevanje ............................... 9
Sprejem shranjenih postaj .................... 9
Samodejno uglaševanje ......................... 9
RDS .............................................................. 10
Opis funkcije RDS .................................... 10
Nastavitev funkcij AF in TA ................ 10
Izbira funkcije PTY ................................ 11
Nastavitev funkcije CT ........................... 11
USB naprave
Predvajanje z USB naprav ....................... 11
Prikazane postavke ................................... 12
Poslušanje glasbe z avdio naprave
Vrste »Mass Storage Class« ................ 12
Poslušanje glasbe z »Walkman«
(ATRAC Audio Device) ...................... 12
3
Dobrodošli!
Zahvaljujemo se vam za nakup CD predvajalnika
Sony. Z naslednjimi funkcijami vam bo vožnja v
pravi užitek:
• Predvajanje CD-jev:
Predvajate lahko diske CD-DA (tudi s funkcijo
CD TEXT) in CD-R/CD-RW (MP3/WMA/
AAC datoteke (str. 17)).
Vrsta diska
Uvodna navodila
Ponastavitev naprave
Pred prvo uporabo, po menjavi akumulatorja
ali spremembi priključitve morate napravo
ponastaviti.
S koničastim predmetom, na primer kemičnim
svinčnikom, pritisnite tipko za RESET.
Oznaka na disku
CD-DA
MP3
WMA
AAC
Tipka
RESET
Opomba
S pritiskom na tipko RESET boste izbrisali
nastavitev ure in nekaj shranjenih funkcij.
Priprava daljinskega
upravljalnika
Pred prvo uporabo odstranite izolacijski listič.
• Radijski sprejem:
– Shranite lahko vse do 6 postaj na
frekvenčni pas (FM1, FM2, FM3, MW in LW).
– Funkcija BTM (Best Tuning Memory):
enota izbere in shrani postaje z močnim
signalom.
• Storitve RDS:
Uporabite lahko FM postaje s storitvami RDS
(Radio Data System).
• Funkcija iskanja:
Quick-BrowZer: hitro in enostavno lahko
poiščete posnetek na CD-ju ali USB napravi,
priključeni v enoto (str. 8).
• Nastavitve zvoka:
– EQ stage2: Izberete lahko eno od 7-ih
nastavljenih krivulj izenačevalnika.
– DSO: (Dynamic Soundstage Organizer):
ustvari bolj prostorski zvok, s pomočjo
navidezne združitve zvočnikov in poudari
zvok iz zvočnikov, tudi če so vgrajeni v
spodenji del vrat.
– Digital Music Plus (DM+): izboljša digitalno
kompresiran zvok, kot je MP3.
• Priključitev dodatne opreme:
– USB naprava: Mass Storage Class USB
naprava ali Walkman(ATRAC Audio Device)
se lahko priključi na sprednji priključek USB.
Podrobnosti o napravah USB so na str. 17 ali
na Sonyjevi spletni stran (str. 22).
– Priključitev pomožne naprave: AUX
priključek na sprednji strani omogoča
povezavo s prenosno avdio napravo.
4
Opomba
S pritiskom na tipko RESET boste izbrisali
nastavitev ure in nekaj shranjenih funkcij.
Uvodna navodila
Nastavitev ure
Ura uporablja 24-urni digitalni prikaz.
1
Pritisnite in držite tipko za izbiranje.
Prikaže se nastavitveni prikaz.
2
3
Pritiskajte tipko za izbiranje, dokler
se ne prikaže napis »CLOCK-ADJ«.
Pritisnite tipko
+.
Utripati začne oznaka za uro.
4
Z obračanjem gumba za nastavitev
glasnosti nastavite uro in minute.
Če želite premakniti digitalno oznako,
pritisnite tipko
+/–.
5
Pritisnite tipko za izbiranje.
Nastavitev je končana in ura začne teči.
Če želite prikazati uro, pritisnite tipko
.
Za vrnitev na prejšnji prikaz ponovno pritisnite
.
tipko
Nasvet
Ura se lahko nastavi samodejno s pomočjo
funkcije RDS (stran 11).
A
B
Odstranjevanje sprednje plošče
Z odstranitvijo sprednje plošče napravo lahko
zavarujete pred krajo.
c
Opozorilni signal
Če boste stikalo za kontaktni ključ obrnili v
položaj OFF, ne da bi odstranili sprednjo ploščo,
se bo za nekaj sekund oglasil opozorilni signal.
Alarm se bo sprožil samo, če uporabljate vgrajeni
ojačevalnik.
1
Pritisnite tipko
.
Opomba
Na notranji del sprednje plošče ne smete ničesar
položiti.
Enota je izklopljena.
2
Pritisnite na
.
Vstavljanje diska v enoto
Prednja plošča se odpre.
3
Pomaknite ga v desno in na levi
strani povlecite.
1
2
Pritisnite na tipko (OPEN).
Vstavite disk, s potiskano stranjo
obrnjeno navzgor.
1
2
Opombe
• Ne izpostavljajte sprednje plošče soncu,
vročini ali vlagi. Ne puščajte je v parkiranem
avtu ali v predalu.
• Če se sprednja plošča sname brez izklopa
med predvajanjem USB naprave, se lahko
podatki poškodujejo.
Namestitev sprednje plošče
Namestite del A na sprednji plošči na del B
na enoti, kot kaže slika, nato pritisnite levo stran
notri.
(ali vstavite disk) za vklop
Pritisnite
enote.
3
Zaprite sprednjo ploščo.
Predvajanje se samodejno začne.
Odstranitev diska
1 Pritisnite tipko
.
2 Pritisnite na tipko Z.
Enota izvrže disk.
3
Zaprite sprednjo ploščo.
5
Položaj posameznih tipk in osnovne funkcije
Glavna enota
1
23
4
5
6 7
OPEN
OFF
BROWSE
SOURCE
SEEK
SEEK
BACK
MODE
PTY
AF/TA
ALBUM
1
2
REP
SHUF
3
4
DM
PAUSE
SCRL
6
DSPL
5
AUX
PUSH ENTER / SELECT
8 9 q;
qa qs
qd
qf qg
Odstranjena prednja plošča
qh
qj
qk
RESET
Ploščati daljinski upravljalnik
RM-X151
1
4
ql
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
wa
ws
qs
2 Tipka
wd
6
SCRL
DSPL
1
2
3
4
5
6
+
VOL
–
(BROWSE) stran 8
Za vklop načina »Quick-BrowZer«.
3 Nadzorni gumb/tipka za izbiro 8, 13
–
w;
1 Tipka OFF
Za izklop/ustavitev izvora.
+
qd
V tem delu so opisane tipke in osnovne funkcije.
Podrobnosti si oglejte na ustreznih straneh.
Več o upravljanju USB naprave si oglejte v
poglavju »USB naprave« na strani 11.
Ustrezne tipke na daljinskem upravljalniku imajo
enako funkcijo kot tiste na glavni enoti.
wf
wg
Za nastavitev glasnosti (obračajte); za izbiro
postavk (pritisnite in zavrtite).
4 Tipka SOURCE
Za vklop; izbiro izvora (Radio/CD/USB/AUX).
5 Prikazovalnik
6 USB priključek 11
Za priključitev USB naprave
7 Tipka OPEN 5
8 Tipka (BACK) 8
Za izbiro vrste izneačevalnika (XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM in OFF).
9 Sprejemnik za ploščati daljinski
upravljalnik
0 Tipka SEEK +/–
CD/USB:
Preskakovanje posnetkov (pritisnite) /
preskakovanje posnetkov (pritisnite, nato v
roku 1 sekunde ponovno pritisnite in držite);
hitro pomikanje naprej, nazaj (pritisnite in
držite).
Radio:
Samodejno uglaševanje postaj (pritisnite) /
ročno iskanje postaje (pritisnite in držite).
qa Tipka MODE 9, 12
Za izbiro radijske frekvence (FM/MW/KW);
za izbiro načina predvajanja avdio naprave
ATRAC.
qs Tipka AF (alternativne frekvence)/
TA (prometna opozorila)/
PTY (Programme Type) 10, 11
Za nastavitev funkcij AF in TA (pritisnite; za
izbiro PTY (pritisnite in držite) v storitvah
RDS.
qd Oštevilčene tipke
CD/USB:
/
: ALBUM –/+
Za preskakovanje albumov (pritisnite);
neprekinjeno preskakovanje albumov
(pritisnite in držite).
: REP 9
: SHUF 9
: DM+ 4
Za vklop funkcije DM+ nastavite »DM+ON«. Za preklic izberite »DM+- OFF«.
: PAUSE
Za začasno ustavitev predvajanja. Za
preklic ponovno pritisnite na tipko.
Radio:
Za sprejem shranjenih postaj (pritisnite); za
shranjevanje postaj (pritisnite in držite).
qj Tipka Z (izmet)) 5
Za odstranitev diska.
qk Reža za disk 5
Za vstavitev diska.
Naslednje tipke na ploščatem daljinskem upravljalniku imajo še drugačne funkcije kot enota.
Pred uporabo odstranite izolacijski listič (str. 4)
ql Tipke ? (.)// (M")
Za upravljanje CD/radio/USB, enako kot
+/– na enoti.
tipka
w; Tipka DSPL (display)
Za spremembo prikazanih postavk.
wa Tipki VOL (glasnost) +/–
Za uravnavanje glasnosti.
ws Tipka ATT
Za znižanje glasnosti. Za preklic ponovno
pritisnite na tipko.
wd Tipka SEL (izbiranje)
Enako kot tipka za izbiro na enoti. V načinu
»Quick-BronZer« je tipka
(izbiranje)
izklopljena.
wf Tipki M(+) m(–)
Za upravljanje CD-ja, enako kot tipka
/
(ALBUM +/–) na enoti.
S puščicama M m lahko opravite nastavitve,
nastavitev zvoka, itd.
wg Tipka SCRL
Za pregled prikazanih postavk.
wh Oštevilčene tipke
Za izbiro shranjenih postaj(pritisnite); za
shranitev postaje(pritisnite in zadržite)
Opombi
• Ko vstavljate ali odstranjujete disk,
odstranite USB napravo, da se izognete
poškodbi diska.
• Če je enota izklopljena in prikaz izgine, je
ni mogoče upravljati s ploščatim daljinskim
upravljalnikom, razen če na enoti ne
ali če najprej ne
pritisnete na tipko
vstavite diska in s tem enoto vklopite.
qf Tipka DSPL (display)/SCRL (scroll)
9, 10
Za spremembo prikazanih postavk.
qg Vhodni priključek AUX 14
Za priključitev prenosne avdio naprave.
qh Tipka RESET (ponastavitev) 4
7
Iskanje posnetka – Quick-BrowZer
S pomočjo te funkcije lahko posnetek na CD-ju ali USB napravi (Walkman/Mass Storage Class) iščete
na enostaven način, po kategorijah.
(BROWSE)
OFF
BROWSE
SOURCE
SEEK
SEEK
nadzorni gumb
BACK
MODE
PUSH ENTER / SELECT
(BACK)
1
Pritisnite na (BROWSE).
Enota vklopi način 'Quick-BrowZer' in prikaže se seznam kategorij za iskanje. Prikaz postavk je
odvisen od vrste naprave ali diska.
2
Z obračanjem nadzornega gumba izberite želeno kategorijo in jo s pritiskom
potrdite.
3
Ponavljajte korak 2, dokler ne izberete želenega posnetka.
Predvajanje se začne.
Vrnitev na predhodni prikaz
Pritisnite na
(BACK).
Izklop načina 'Quick-BrowZer'
Pritisntie na
(BROWSE).
Opombe
• Ko vklopite način 'Quick-BrowZer', se nastavitev funkcije 'Repeat'/'Shuffle' prekliče.
• Pri nekaterih USB napravah se prikazane postavke ne priakažejo pravilno.
• Pri nekaterih USB napravah, enota v načinu 'Quick-BrowZer' ne bo oddajala zvoka.
8
CD
Prikazane postavke
Radijski sprejemnik
Shranjevanje in
sprejemanje postaj
Pozor
Če nastavljate postaje med vožnjo, uporabite
funkcijo »Best Tuning Memory«, da ne bi prišlo
do nesreče.
A Vir
B Številka posnetka/Pretekli čas predvajanja,
Ime diska/izvajalca, Številka albuma*, Ime
albuma, Ime posnetka, Tekstovni podatki, Ura
Samodejno shranjevanje – BTM
1
* Številka albuma se prikaže samo, če album
zamenjate.
Za spremembo prikazanih postavk B, pritisnite
na tipko
.
Nasvet
Prikazana postavka je odvisna od vrste diska,
posnetega formata in nastavitev. Podrobnosti o
formatih MP3/WMA/AAC si oglejte na strani 17.
Predvajanje s ponavljanjem in predvajanje v naključnem vrstnem redu
1 Med predvajanjem pritiskajte tipko
(REP) ali
(SHUF), dokler se ne
prikaže želena nastavitev.
Izberite
TRACK
ALBUM*
SHUF ALBUM*1
SHUF DISC
Za
ponavljajoče predvajanje
posnetka.
ponavljajoče predvajanje
albuma.
predvajanje albuma v
naključnem vrstnem redu.
predvajanje diska v naključnem
vrstnem redu.
* Če predvajate MP3/WMA/AAC.
Za vrnitev na običajni način predvajanja, izberite
» OFF« ali »SHUF OFF«.
2
Pritiskajte tipko
, dokler se ne
prikaže napis »TUNER«.
Če želite spremeniti frekvenčno območje,
pritiskajte na tipko
. Izbirate lahko
med FM1, FM2, FM3, MW in LW.
Pritisnite in držite tipko za izbiro.
Prikaže se zaslon za nastavitev.
3
4
Pritiskajte na tipko za izbiro, dokler
se ne prikaže »BTM«.
Pritisnite tipko
+.
Enota shrani postaje na številske tipke, v
vrstnem redu glede na frekvence. Ko je
nastavitev shranjena se zasliši zvočni signal.
Ročno shranjevanje
1 Med sprejemanjem postaje, ki jo želite
shraniti, pritisnite in držite oštevilčeno
tipko (
do
), dokler se ne prikaže
oznaka »MEM«.
Na prikazovalniku se prikaže oznaka za
oštevilčeno tipko.
Opomba
Če poskušate na isto tipko shraniti drugo
postajo, se prej shranjena postaja izbriše.
Nasvet
Če se shrani postaja RDS, se shrani tudi
nastavitev AF/TA (str. 10).
Sprejem shranjenih postaj
1 Izberite frekvenčni pas in pritisnite na
oštevilčeno tipko (
do
.
Samodejno uglaševanje
1 Izberite frekvenčni pas in s tipko
+/– poiščite postajo.
Iskanje se bo končalo, ko bo naprava našla
postajo. Ponavljajte ta postopek, dokler ne
najdete želene postaje.
9
Nasvet
Če poznate frekvenco postaje, ki jo želite
poslušati, s pritiskanjem poljubne strani tipke
poiščite približno frekvenco, nato
–/+ in natančno nastavite
pritiskajte tipko
želeno frekvenco (ročna nastavitev).
RDS
• Dosegljivost posameznih funkcij je odvisna od
pokrajine in od države.
• Sistem RDS ne deluje, če je signal prešibek ali
če neka postaja ne posreduje podatkov RDS.
Nastavitev funkcij AF in TA/TP
Pritiskajte tipko
želena nastavitev.
, dokler se ne prikaže
Izberi
Za
Opis funkcije RDS
AF-ON
Radio Data System (RDS) je radijska storitev, ki
omogoča valovnemu območju FM, da skupaj z
običajnim radijskim programom v eter pošlje še
dodatne digitalne informacije.
vklop funkcije AF in izklop
funkcije TA.
TA-ON
vklop funkcije TA in izklop
funkcije AF.
AF, TA-ON
vklop obeh funkcij, AF in TA.
Prikaz postavk
AF, TA-OFF
izklop obeh funkcij, AF in TA.
Shranjevanje RDS postaj z
nastavitvami AF in TA
A TA/TP*1
B Frekvenčni pas, funkcija
C Frekvenca*2 (ime postaje), prednastavitvena
številka, ura, podatki RDS
RDS postaje lahko vnaprej nastavite, skupaj z
nastavitvami AF/TA. Če uporabite funkcijo BTM
se shranijo samo RDS postaje z isto nastavitvijo
AF/TA.
Pri ročni nastavitvi lahko vnaprej nastavite tako
postaje z RDS storitvami kot tudi postaje brez
njih,skupaj z nastavitvami AF/TA.
1 Nastavite AF/TA in shranite postajo s
pomočjo funkcije BTM ali ročno.
*2 Med sprejemanjem prometnih informacij »TA«.
Ko je sprejeta taka postaja, sveti oznaka »TP«.
*1 Med sprejemanjem postaje RDS se na levi
strani oznake za frekvenco prikaže oznaka »*«
Za spremembo prikaza postavk C pritisnite
.
tipko
Storitve RDS
Enota vam nudi naslednje storitve RDS:
AF (Alternative Frequencies – alternativne
frekvence)
Samodejno poišče in naravna najmočnejši signal
iz oddajne mreže. Če uporabite to funkcijo,
lahko med dolgo vožnjo poslušate isti program,
ne da bi bilo potrebno postajo ročno nastavljati.
Sprejem nujnih obvestil
Če je vklopljena funkcija AF ali TA, bodo
obvestila samodejno prekinila trenutno
predvajani izvor.
Opomba
Če med prometnimi informacijami nastavite
glasnost, se bo ta stopnja glasnosti shranila
v pomnilnik za nadaljnje prometne informacije,
ne glede na običajno stopnjo glasnosti.
Poslušanje regionalnega radijskega
programa - REG
TA (Traffic Announcement – prometne
informacije) / TP (Traffic Programme – program
s prometnimi
Nudi najnovejše prometne informacije/programe
z informacijami. Prometno obvestilo bo prekinilo
predvajanje trenutno izbranega izvora.
Kadar je funkcija AF vključena: tovarniška
nastavitev enote sprejem omeji na določeno
področje, da se postaja ne bi preklopila na drugo
regionalno postajo z močnejšim signalom.
Če zapustite to področje sprejemanja programa
nastavite možnost »REG-OFF« (str. 14).
PTY (Programme Types – vrste programov)
Prikaže trenutno predvajano vrsto programa.
Poišče želeno vrsto programa.
Opomba
Ta funkcija ne deluje v Veliki Britaniji in na
nekaterih drugih območjih.
CT (Clock Time - ura)
S pomočjo funkcije RDS se ura samodejno
nastavi.
10
Izbira funkcije PTY
1 Med sprejemanjem postaje FM,
pritisnite in držite tipko
(PTY).
USB naprave
Predvajanje z USB naprav
1 Odprite pokrovček USB priključka
Če postaja oddaja PTY podatke, se prikaže
ime trenutno predvajane vrste programa.
2
3
Pritiskajte tipko
(PTY),
dokler se ne prikaže želena vrsta
programa.
Pritisnite tipko
+/–.
Naprava začne iskati postajo, ki oddaja
izbrano vrsto programa
2
Priključite USB napravo v priključek
USB.
Vrste programa
NEWS (poročila), AFFAIRS (aktualni
dogodki), INFO (informacije), SPORT (šport),
EDUCATE (izobraževanje), DRAMA (dramska
umetnost), CULTURE (kultura), SCIENCE
(znanost), VARIED (različno), POP M (pop
glasba), ROCK M (rock glasba), EASY M
(nezahtevna glasba), LIGHT M (nezahtevna
glasba), CLASSICS (klasika), OTHER M
(druga glasba), WEATHER (vreme), FINANCE
(denar), CHILDREN (otroški program),
SOCIAL A (družbene zadeve), RELIGION
(vera), PHONE IN (telefonski klici v oddaje),
TRAVEL (potovanja), LEISURE (prosti čas),
JAZZ (jazz glasba), COUNTRY (country glasba),
NATION M (narodna glasba), OLDIES (starejša
glasba), FOLK M (ljudska glasba), DOCUMENT
(dokumentarne oddaje)
Opomba
Te funkcije ne morete uporabljati v državah, kjer
ni na voljo informacij PTY (izbira vrste programa).
Začne se predvajanje.
Če je USB naprava že priključena, pritisnite
tako, da se pojavi »USB«.
Pritisnite
za prekinitev predvajanja.
Opombe
• Preden odstranite USB napravo ustavite
predvajanje. Če odstranite USB napravo med
predvajanjem, se lahko poškodujejo podatki v
USB napravi.
• Ne uporabljajte USB naprave, ki je tako
velika ali težka, da lahko zaradi tresljajev
pade ali izgubi stiik.
• Ne odstranjujte sprednje plošče med
predvajanjem USB naprave, ker bi s tem
utegnili poškodovati podatke.
Nastavitev funkcije CT
1 V nastavitvah izberite »CT-ON«
(str. 13).
Opombi
• Funkcija CT morda ne bo delovala, čeprav
sprejemate postajo RDS.
• Nastavljena ura morda ne bo točna.
11
Prikazane postavke
Poslušanje avdio naprave vrste
»Walkman« (ATRAC avdio naprava)
1 Med predvajanjem pritiskajte tipko
, dokler se ne prikaže želena
nastavitev.
Postavke se spreminjajo tako:
ALBUM (Album) n TRACK n GENRE
n PLAYLIST n ARTIST
A ATRAC avdio naprava: AAD
Mass Storage Device: USB
B Številka posnetka / albuma / izvajalca /
seznama za predvajanje / zvrsti; ime posnetka
/ albuma / izvajalca / seznama za predvajanje/
zvrsti, pretekli čas predvajanja, ura
Če želite spremeniti postavke B, pritisnite na
.
Opomba
Prikaz je odvisen od vrste USB naprave in
»Walkman« naprave (ATRAC avdio naprava)
Poslušanje avdio naprave vrste
Mass Storage Class
Predvajanje s ponavljanjem in predvajanje v naključnem vrstnem redu
1 Med predvajanjem pritiskajte tipko (REP)
ali (SHUF), dokler se ne prikaže želena
nastavitev.
Izberite
TRACK
ALBUM
SHUF ALBUM
SHUF DEVICE
Za
ponavljajoče predvajanje
posnetka.
ponavljajoče predvajanje
albuma.
predvajanje albuma v
naključnem vrstnem redu.
predvajanje z naprave v
naključnem vrstnem redu.
Za vrnitev na običajni način predvajanja, izberite
» OFF« ali »SHUF OFF«.
12
Predvajanje s ponavljanjem in v
naključnem zaporedju
1 Med predvajanjem pritiskajte na (3) (REP)
ali (4) (SHUF), dokler se ne prikaže želena
nastavitev.
Izberite
TRACK
Za
ponavljajoče predvajanje
posnetka.
ALBUM
ponavljajoče predvajanje
albuma.
ARTIST
ponavljajoče predvajanje
izvajalca
PLAYLIST
ponavljajoče predvajanje
predvajalnega seznama
SHUF ALBUM predvajanje albuma v
naključnem vrstnem redu.
SHUF ARTIST predvajanje izvajalca v
naključnem vrstnem redu.
SHUF PLAYLIST predvajanje seznama v
naključnem vrstnem redu.
SHUF DEVICE Predvajanje z naprave v
naključnem vrstnem redu.
Za vrnitev na običajni način predvajanja, izberite
» OFF« ali »SHUF OFF«.
Ostale funkcije
Spreminjanje nastavitve zvoka
Nastavitev lastnosti zvoka
2
3
4
Razmerje zvoka levo-desno in spredaj-zadaj ter
glasnost nizkotonca lahko nastavite.
1
2
Nivo glasnosti je mogoče nastaviti v
korakih po 1 dB, od –10 dB do +10 dB.
Pritiskajte na tipko za izbiranje,
dokler se ne pojavi želena postavka.
Z obračanjem nadzornega gumba
nastavite izbrano postavko.
Po treh sekundah je nastavitev končana
in prikaz se vrne na način običajnega
predvajanja/sprejema.
Nastavite lahko naslednje postavke (podrobnosti
si oglejte na navedenih straneh):
“z “ se nanaša na tovarniško nastavitev.
Za nastavitev krivulje izenačevalnika ponovite
koraka 3 in 4.
Za vrnitev na tovarniško nastavitev
izenačevalnika, pritisnite in držite tipko za
izbiranje.
Po treh sekundah je nastavitev opravljena
in prikaz se vrne na način običajnega
predvajanja ali sprejema.
EQ3: Za izbiro vrste izenačevalnika: »Xplod«,
»Vocal«, »Edge«, »Cruise«, »Space«, »Gravity«,
»Custom« ali »Off« (z).
DSO: Za izbiro načina DSO: »1«, »2«, »3« ali
»OFF« (z). Čim večja je številka, tem večji je
učinek.
LOW*1, MID*1, HI (stran 13)
Za nastavitev krivulje izenačevalnika.
BAL (razmerje): Za nastavitev razmerja med
desnim in levim zvočnikom: »RIGHT-10« »CENTER« (z) - »LEFT-10«.
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite »CUSTOM«.
Pritiskajte tipko za izbiranje, dokler
se ne prikaže »LOW« »MID« ali »HI«.
Z obračanjem nadzornega gumba
nastavite izbrano postavko.
Nasvet
Tudi druge vrste izenačevalnika so nastavljive.
Nastavitev postavk
– SET
1
FAD (Fader): Za nastavitev razmerja med
sprednjimi in zadnjimi zvočniki: »FRONT-10« »CENTER« (z) - »REAR-10«.
2
SUB (glasnost nizkotonca): Za nastavitev glasnosti nizkotonca: »+10 dB« - »0 dB« (z) - »-10
dB«. (»-ATT« se prikaže za najnižjo nastavitev.)
3
Pritisnite in držite tipko za
izbiranje(okrogla tipka).
Prikaže se nastavitveni prikaz.
Pritiskajte na tipko za izbiranje,
dokler se ne prikaže želena
postavka.
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite nastavitev (primer »ON« ali
»OFF«).
Pritisnite in držite tipko za izbiranje.
AUX *2 (AUX level)
Za nastavitev nivoja glasnosti posameznih dodatnih naprav. Pri tej nastavitvi ni potrebno nastaviti
nivoja glasnosti med izvori (stran 14).
Nastavljivi nivoji: »+18 dB« - »0 dB« (z) - »-8 dB«.
4
*1 Če je EQ3 vklopljen.
*2 Če je vklopljen izvor AUX.
Opomba
Prikaz postavk je odvisen od izvora in nastavitve.
Nastavitev krivulje
izenačevalnika – EQ3
Možnost »Custom« funkcije EQ3 vam omogoča
nastavitvv izenačevalnika po vašem okusu.
1
Izberite izvor in s tipko za izbiro
izberite »EQ3«.
Nastavitev je končana in prikaz se vrne na
način običajnega predvajanja / sprejema.
Nastavite lahko naslednje postavke (podrobnosti
poiščite na navedenih straneh):
"z" pomeni tovarniško nastavitev.
CLOCK-ADJ (clock adjust – nastavitev ure) (str.4)
CT (Clock Time - ura): Za nastavitev možnosti
»CT-ON« in »CT-OFF« (z) (stran 10, 11)
(se nadaljuje)
13
BEEP: Za nastavitev možnosti »BEEP-ON« (z)
ali »BEEP-OFF«.
AUX-A*1 (AUX Audio): Za nastavitev prikaza
izvora AUX na »AUX-A-ON« (z) ali »AUX-AOFF« (stran 14).
A.OFF (Auto Off): Za samodejni izklop ob
želeni uri, ko je enote izklopljena.
– »A.OFF-NO« (z), »A.OFF-30S (sekunde)«,
»A.OFF-30M (minute)« ali »A.OFF-60M
(minute)«.
DEMO (demonstracija): Za nastavitev
možnosti »DEMO-ON« (z) ali »DEMO-OFF«.
DIM (zatemnitev): Za spremembo osvetlitve prikaza:
– »DIM-AT«: za zatemnitev prikaza pri luči.
– »DIM-ON«: za zatemnitev prikaza.
– »DIM-OFF« (z): za izklop funkcije.
ILLUMI (osvetlitev): Za spremembo barve
osvetlitve: ILLUMI-1 (z) ali ILLUMI-2.
M.DSPL (Motion Display)
Za izbiro prikaza Motion Display.
– MDSPL.SA (z)
– MDSPL-ON
– MD.SPL -OFF
A.SCRL (Auto Scroll): Za samodejno potovanje
daljših postavk prek prikazovalnika, ko
zamenjate disk/skupino/posnetek/album.
– »A.SCROL-ON« (z): za potovanje napisa.
– »A.SCRL-OFF« : da napis ne potuje prek
prikazovalnika.
LOCAL (Local Seek Mode)
– »LOCAL-ON«: za uglasitev postaj z močnejšim
signalom.
– »LOCAL-OFF« (z): za uglasitev običajnega
sprejema.
MONO*2: Za izboljšanje slabega FM sprejema
izberite način mono sprejema.
– »MONO-ON«: za poslušanje stereo oddaje v
načinu mono.
– »MONO-OFF« (z): za poslušanje stereo
postaj v načinu stereo.
REG*2
Za nastavitev možnosti »REG-ON« (z) in
»REG-OFF« (stran 10).
LPF (nizkoprepustni filter)
Za izbiro frekvence rezanja: »LPF OFF« (z),
»LPF125Hz« ali »LPF78Hz«.
LOUD: Omogoča vam poslušanje jasnega zvoka
tudi pri nizki jakosti.
– »LOUD-ON«: za poudarjanje nizkih in visokih
tonov.
– »LOUD-OFF« (z): če ne želite poudariti nizke
in visoke tone.
BTM (stran 9)
*1 Če je enota izklopljena.
*2 Če sprejemate postajo FM.
14
Uporaba dodatne opreme
Če priključite dodatno prenosno
avdio napravo
Sony v vhodni priključek AUX (stereo mini vtič)
na enoti, lahko poslušate zvok prek avtomobilskih zvočnikov. Nivo glasnosti lahko v primeru,
da pride do razlike med enoto in prenosno avdio
napravo, nastavite. Sledite spodnjemu postopku:
Priključitev prenosne avdio
naprave
1
2
3
Izklopite prenosno avdio napravo.
Znižajte glasnost na enoti.
Priključite enoto.
AUX
AUX
Priključni kabel
(ni priložen)
* Uporabite raven vtič.
Nastavitev glasnosti
Pred predvajanjem ne pozabite nastaviti glasnosti za posamezne priključene naprave.
1
2
Znižajte glasnost na enoti.
3
Začnite predvajati prenosno zvočno napravo
pri srednji jakosti zvoka.
4
5
Nastavite običajno glasnost na enoti.
Pritiskajte na
, dokler se ne prikaže
napis »AUX«.
Prikaže se napis »AUX FRONT IN«.
Nastavite vhodni nivo (stran 13).
Vrtljivi upravljalnik RM-X4S
Če morate vrtljivi upravljalnik namestiti na
desno stran volana, lahko smer izvajanja obrnete.
Pritrditev nalepke
1
Najprej namestite nalepke na vrtljivi upravljalnik
glede na njegov položaj.
SEL
MODE
DSPL
Med potiskanjem regulatorja VOL, pritisnite
in držite tipko
.
DSPL
MODE
SEL
Tipke
Z ustreznimi tipkami na vrtljivem upravljalniku
lahko upravljate iste funkcije kot s tipkami na
enoti.
ATT
SEL
PRESET/
DISC
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
Naslednje tipke na vrtljivem upravljalniku od
enote zahtevajo upravljanje drugih funkcij.
• Tipka SET (select)
Enako kot tipka za izbiranje na enoti. V načinu
ne deluje.
'Quick-BrowZer' tipka
• PRESET/DISK
CD/USB: Enako kot tipka
/
(ALBUM
-/+) na enoti (pritisnite in zavrtite).
Radio: za sprejem shranjenih postaj (pritisnite
in zavrtite).
• VOL
Enako kot tipka za uravnavanje glasnosti +/– na
enoti (obračajte).
• SEEK/AMS
Enako kot tipka
+/– na enoti (obračajte
ali obrnite in držite).
• Tipka DSPL (display)
Za spremembo prikazanih postavk.
Sprememba smeri izvajanja
operacij
Tovarniško nastavljena smer izvajanja operacij je
prikazana na spodnji sliki.
za zviševanje
za zniževanje
15
Dodatne informacije
Opozorila
• Če je bil avto parkiran na soncu in se zato
temperatura v njegovi notranjosti bistveno zviša,
počakajte, da se naprava pred uporabo nekoliko
ohladi.
• Če je vaše vozilo opremljeno z električno anteno,
se bo ta med delovanjem samodejno raztegnila.
Opombe glede kondenzacije vlage
V deževnih dneh ali na zelo vlažnem področju lahko
pride do kondenzacije vlage v CD predvajalniku. To
povzroči motnje v delovanju predvajalnika. V tem
primeru odstranite CD in počakajte približno eno
uro, da vlaga izhlapi.
Ohranitev visoke kakovosti zvoka
Če imate v bližini avdio opreme držala za pijačo,
pazite, da ne boste po njej polili soka ali katere druge
brezalkoholne pijače.
Opombe v zvezi s CD-jem
• Da bi lahko uživali ob kar najboljšem možnem
zvoku, prijemajte CD ob robovih. Ne dotikajte se
površine, da ga ne bi umazali.
• Ko diska ne uporabljate, ga hranite v ovitku.
• CD-jev ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi
ali toplotnim virom, na primer cevem za vroč
zrak. Ne puščajte jih v avtomobilu, parkiranem
na soncu, saj temperatura v njem lahko močno
naraste.
• Na CD ne lepite papirja ali nalepk.
• Ne uporabljajte rabljenih ali izposojenih CD-jev z
ostanki lepila na površini.
• Če uporabljate take CD-je, lahko ostanek lepila
prepreči njihovo vrtenje ter povzroči okvaro pri
delovanju naprave oziroma uniči CD.
• Ne uporabljajte diskov, na katerih se nahajajo
nalepke. S tem bi se utegnile pojaviti naslednje
težave:
– Diska ni mogoče odstraniti (ker se je nalepka
odlepila in ovira mehanizem za izmet diska)
– Zvočnih podatkov ni mogoče pravilno brati
(predvajanje preskakuje ali ne deluje), ker se
je nalepka zaradi toplote skrčila ali je
povzročila ukrivitev diska.
• Diskov nenavadnih oblik (v obliki srca,
osmerokotnika, ipd.) ni mogoče predvajati na tej
enoti. Če bi to poskušali, bi utegnili
enoto poškodovati. Takih diskov ne uporabljajte.
16
• 8 cm CD-jev ne morete predvajati.
• CD pred predvajanjem
obrišite s čistilno krpo.
Brišite od sredine proti robu.
Ne uporabljajte topil, kot sta
bencin ali razredčilo, čistil in
antistatičnih razpršil, primernih
za analogne plošče.
Opombe v zvezi z diski vrste CDR/CD-RW
• Nekaterih diskov CD-R/CD-RW (odvisno od
opreme, ki je bila uporabljena za snemanje in od
stanja diska), na tej enoti ne bo mogoča predvajati.
• Ni mogoče predvajati diskov CD-R/CD-RW, ki
niso zaključeni.
Glasbeni diski, kodirani z avtorsko
zaščito pred presnemavanjem
Ta enota je izdelana za predvajanje diskov,
ki ustrezajo standardu CD (Compact Disc).
Nekatere založbe plošč so nedavno začele izdajati
glasbene diske, kodirane z avtorsko zaščito pred
presnemavanjem. Bodite pozorni na to, da nekateri
od teh diskov ne ustrezajo standardu CD in jih na
tej enoti ne bo mogoče predvajati.
DualDiscs (dvojni diski)
Disk DualDisc je dvostranski izdelek, ki združuje
gradivo, posneto v standardu DVD, na eni strani, z
digitalnim zvočnim gradivom na drugi strani.
Bodite pozorni na to, da nekateri od teh diskov ne
ustrezajo standardu CD in zato na tej enoti ne bo
mogoče predvajati zvočne strani diska DualDisc.
Nekaj o USB napravah
Uporabljajo se lahko USB naprave vrste Mass
Storage Class in ATRAC Audio Device, ki
ustrezajo standardu USB. Kakorkoli, ta enota
ne spozna USB naprav preko USB HUB in ni
združljiva z napravami, ki imajo funkcijo HUB.
Podrobnosti o združljivosti USB naprav so navedene na Sonyjevi spletni strani za podporo(str.
22).
• Ustrezen kodek je različen glede na vrsto naprave.
- Mass Storage Class: MP3/WMA/AAC
- ATRAC Audio Device: ATRAC/MP3/WMA/
AAC
• DRM(digitalno upravljanje pravic) datoteke razen
ATRAC ni možno predvajati.
• Podatki, ki so lahko prikazani.
- Mass Storage Class:
Mape(Albumi): 512, Datoteke(posnetki):65535
- ATRAC Audio Device: ATRAC/MP3/WMA/
AAC Albumi/Izvajalci/Seznami:65535,
posnetki:65535
Opombe
• Pri uporabi kabla, uporabite tistega, ki je bil
priložen USB napravi.
• Ne uporabljajte USB naprav, ki so tako velike
ali težke, da lahko zmotijo upravljanje vozila.
• Ne puščajte USB naprav v parkiranem avtu, da
ne bi prišlo do okvar.
• Glede na količino podatko, lahko traja kar
nekaj časa, da se začne predvajanje
• Priporočljiva je varnostna kopija podatkov v
USB napravi.
Vrstni red predvajanja datotek
MP3/WMA/AAC (CD-R/RW ali
Mass Storage Class)
MP3/WMA/AAC
Nekaj o datotekah WMA
• WMA je kratica za Windows Media Audio in
je drugačen standard za format kompresiranja
zvočnih datotek. Avdio CD podatke kompresira
na približno 1/22 originalne velikosti.
• WMA tag vsebuje 63 znakov.
• Ko poimenujete datoteko WMA ne pozabite
imenu dodati končnice ».wma«.
• Med predvajanjem ali hitrim premikanjem
datoteke WMA (VBR) naprej/nazaj, se pretekli
čas predvajanja morda ne bo pravilno prikazal.
* Samo za 64 kb/s
Opomba
Predvajanje naslednjih datotek ni mogoče:
s kompresijo brez izgube.
Mapa (skupina)
MP3/WMA/AAC
datoteka
(posnetek)
Nekaj o datotekah MP3/WMA
Nekaj o datotekah MP3
• MP3, kratica za MPEG-1 Avdio Layer-3, je
standard za kompresiranje glasbenih datottek.
Avdio CD podatke kompresira na približno
1/10 originalne velikosti.
• Oznaka ID3, vrste 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 in 2.4 se
nanaša samo na MP3. Oznaka ID3 je 15/30
znakov (1.0 in 1.1) ali 63/126 znakov (2.2, 2.3
in 2.4).
• Pri poimenovanju datoteke MP3 ne pozabite
dodati končnice ».mp3« imenu datoteke.
• Med predvajanjem datoteke MP3 z VBR
(spremenljivo hitrostjo prenosa podatkov)
ali med hitrim pomikanjem naprej/nazaj, se
pretekli čas predvajanja morda ne bo točno
prikazal.
Opomba
Če predvajate MP3 s hitrim prenosom
podatkov, npr. 320 kb/s, utegne zvok prekinjati.
Nekaj o datotekah AAC
• AAC (Advanced Audio Coding) je standardna
tehnologija in format za stiskanje zvočnega
zapisa. Zvočne CD podatke lahko stisne na
približno 1/11 izvirne velikosti.
• AAC tag vsebuje 126 znakov.
• Ko poimenujete datoteko AAC ne pozabite
imenu dodati končnice ».m4a«.
• Med predvajanjem ali hitrim premikanjem
datoteke AAC (VBR) naprej/nazaj, se pretekli
čas predvajanja morda ne bo pravilno prikazal.
* Samo za 128 kb/s
Opomba
Predvajanje naslednjih datotek ni mogoče:
– s kompresijo brez izgube,
– zaščitenih zaradi avtorskih pravic.
Nekaj o ATRAC
Format ATRAC3plus
ATRAC3 ali »Adaptive Transform Acoustic Coding3 je tehnologija stiskanja avdio podatkov. Stopnja stiskanja podatkov standarda ATRAC3 je
približno 10-krat višja kot pri običajni CD-plošči.
ATRAC3plus, ki je razširjena oblika formata
ATRAC3, kompresira CD podatke na približno
1/20 običajne velikosti. Enota podpira oba
formata, ATRAC3 in ATRAC3plus.
Če imate vprašanja ali težave, ki jih s pomočjo
tega priročnika ne morete rešiti, se posvetujte z
najbližjim prodajalcem Sonyjevih proizvodov.
17
Čiščenje kontaktov
Vzdrževanje
Zamenjava litijeve baterije
Pri normalnih pogojih je trajanje baterije približno
1 leto. (Čas je lahko tudi krajši, odvisno od pogojev
uporabe)
Ko baterija oslabi, se zmanjša doseg daljinskega
upravljalnika. Zamenjajte baterijo z novo CR2025
litijevo baterijo. Uporaba druge baterije bi utegnila
povzročiti požar ali eksplozijo.
Vzrok motenj v delovanju naprave so lahko umazani
kontakti med napravo in prednjo ploščo. Da bi
to preprečili, odprite sprednjo ploščo (stran 7) in
z vatirano palčko, namočeno v alkohol, očistite
kontakte. Pri tem ne pritiskajte premočno, saj se
kontakti lahko poškodujejo.
+ stran navzgor
2
m
glavna enota
1
Opombi
Opombe o litijevi bateriji
• Baterijo hranite izven dosega otrok. Če se baterijo
pogoltne, nemudoma pokličite zdravnika.
• Za dober stik obrišite baterijo s suho krpo.
• Prepričajte se o polariteti preden vstavite baterijo.
• Ne prijemajte baterije s kovinsko pinceto ali
kleščami, ker lahko pride do kratkega stika.
Opozorilo
Zaradi nepravilne uporabe lahko baterija eksplodira.
Ne polnite, ne razstavljajte baterije in ne
izpostavljajte baterije ognju.
Zamenjava varovalke
Pri zamenjavi varovalke se
prepričajte, ali ste uporabili
varovalko z istim amperskim
številom, kot je označeno na stari
varovalki. Če varovalka pregori,
preverite povezave in jo nato
zamenjajte. Če po zamenjavi
vnovič pregori, je prišlo do
motnje v delovanju naprave.
V tem primeru se posvetujte s
pooblaščenim servisom Sony.
18
zadnja stran sprednje
plošče
varovalka
(10 A)
• Zaradi varnostnih razlogov pred čiščenjem
kontaktov ugasnite motor in odstranite ključ iz
ključavnice za zagon motorja.
• Kontaktov se nikoli ne dotikajte s prsti ali
kovinskimi predmeti.
Odstranitev naprave
1
Odstranite zaščitni okvir.
1 Odstranite sprednjo ploščo (stran 5).
2 Stisnite za oba ključa za odstranitev na
zaščitnem okviru in povlecite ven.
Tehnični podatki
CD predvajalnik
razmerje signal-šum: 120 dB
frekvenčni odziv: 10–20,000Hz
Odstopanja zaradi vrtenja: pod mejo merjenja
Radijski sprejemnik
x
2
Odstranite napravo
1 Oba ključa vstavite, dokler ne
klikneta.
Kavelj naj
bo obrnjen
navznoter.
FM
razpon:
87,5 –108,0 MHz
antenski terminal: priključek za zunanjo anteno
medfrekvenca: 10,7 MHz/450kHz
občutljivost: 9 dBf
selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
razmerje med signalom in šumom
67 dB (stereo)
69 dB (mono)
harmonično popačenje pri 1 kHz:
0,5 % (stereo)
0,3 % (mono)
ločljivost: 35 dB pri 1 kHz
frekvenčni odziv: 30-15,000 Hz
MW/LW
razpon:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
antenski priključek: priključek za zunanjo anteno
medfrekvenca: 10,7 MHz/450 KHz
občutljivost: MW: 30 μV, LW: 40 μV
USB predvajanje
Vmesnik: USB (Full-speed)
Največje napajanje: 500mA
2 Potegnite za ključa, da sprostite enoto.
Ojačevalnik
izhodi: izhodi za zvočnike
(priključki sure seal)
upornost zvočnikov: 4 – 8 omov
največja izhodna moč: 52 W x 4 (pri 4 omih)
3 Izvlecite enoto iz ohišja.
19
Splošno
izhodi:
Avdio izhodni priključki (nizkotonec/zadaj
– možnost preklapljanja)
Kontrolni priključek za električno anteno
Kontrolni priključek za dodatni ojačevalnik
vhodi:
Kontrolni priključek za telefonski ATT signal
Vhodni priključek za daljinsko upravljanje
Vhodni priključek AUX (stereo mini vtič)
tonski nadzor:
nizki toni: +- 10 dB pri 60 Hz (XPLOD)
srednji toni: +- 10 dB pri 1 kHz (XPLOD)
visoki toni: +- 10 dB pri 10 kHz (XPLOD)
napajanje:
12 V DC akumulator (negativna masa)
mere: pribl. 178 x 50 x 180 mm (š/v/g)
mere za vgradnjo: pribl. 182 x 53 x 162 mm
(š/v/g)
masa: pribl. 1,2 kg
priloženi dodatki
ploščati daljinski upravljalnik RM-X151
deli za namestitev in priključitev (1 komplet)
dodatna oprema
vrtljivi upravljalnik RM-X4S
O razpoložljivosti dodatne opreme v trgovinah
na vašem področju se pozanimajte pri trgovcu.
Tehnologija zvočnega kodiranja MPEG Layer
3 in patenti imajo licenco Fraunhofer IIS and
Thomson.
Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez
obvestila.
Odpravljanje težav
Spodnji seznam vam bo pomagal odpravljati
težave, na katere boste morda naleteli pri uporabi
naprave. Preden pa boste segli po spodnjih
navodilih, preverite povezave in postopke
delovanja.
Splošno
Enota se ne napaja.
• Preverite priključitve. Če je vse v redu, preverite
varovalko.
Električne antene ni mogoče raztegniti.
• Električna antena nima releja.
Ni zvoka.
• Glasnost je povsem znižana.
• Regulator za sprednje in zadnje zvočnike (FAD)
ni nastavljen za sistem z dvema zvočnikoma.
Ni piska.
• Pisk je utišan (stran 13).
• Priključen je dodaten ojačevalnik in pri tem ne
uporabljate vgrajenega ojačevalnika
Vsebina pomnilnika se je izbrisala.
• Prišlo je do prekinitve dovoda električne
energije.
• Električni priključni kabel ni ustrezno
priključen.
Shranjene postaje in ura se izbrišejo.
Varovalka je pregorela.
Ob spremembi položaja ključa za vžig je
slišati šum.
Kabli niso pravilno priključeni z avtomobilskim
električnim priključkom za dodatno opremo.
Med predvajanjem ali sprejemanjem se
začne demonstracija.
• Če enote več kot 5 minut ne uporabljate,
funkcija »DEMO-ON« pa je vklopljena, se
začne demonstracija. Izberite »DEMO-OFF«
(stran 14).
Prikaz izgine / se ne prikaže na
prikazovalniku.
• Funkcija »Dimmer« je nastavljena na
»DIMMER-ON« (str. 14).
Prikaz izgine, če pritisnete in držite tipko .
, da se
• Ponovno pritisnite in držite tipko
prikaz ponovno prikaže.
• Priključki so umazani (str. 18).
Funkcija »Auto Off« ne deluje pravilno.
• Enota je vklopljena. Funkcija »Auto Off« se
vklopi, ko je enota izklopljena.
n Izklopite enoto.
20
Funkcija DSO ne deluje.
V nekaterih avtomobilih in pri nekaterih zvrsteh
glasbe DSO ne bo imelo učinka.
Predvajanje CD-ja
Diska ni mogoče vstaviti.
• Vstavljen je drug disk.
• Disk je bil na silo napačno vstavljen –
nepravilno obrnjen.
Disk se ne predvaja.
• Poškodovan ali umazan disk.
• Poskušali ste predvajati CD-R/CD-RW, ki ni
namenjen avdio predvajanju (str. 16).
Datotek MP3/WMA/AAC ni mogoče
predvajati.
Disk se ne ujema s formatom MP3/WMA/
AAC (str. 17).
Datoteke MP3/WMA/AAC se začnejo predvajati
kasneje kot druge.
Naslednji diski potrebujejo več časa za
začetek predvajanja:
– disk, posnet z zapleteno strukturo,
– disk, posnet v Multi Session,
– disk, na katerega je mogoče dodati podatke.
Postavke ne potujejo prek prikazovalnika.
• Če ima disk veliko število znakov, ti morda ne
bodo potovali prek zaslona.
• »A.SCRL« je nastavljena na OFF.
nIzberite nastavitev »A.SCRL-ON« (str. 14).
n Pritisnite in držite tipko (DSPL) (SCRL).
Zvok preskakuje.
• Namestitev ni pravilna.
n Namestite enoto v kotu, ki je manjši od 450
v močnejšem delu avtomobila.
• Poškodovan ali umazan disk.
Disk ne izskoči.
Pritisnite tipko (str. 4).
Radijski sprejemnik
Ni mogoče sprejemati postaj.
Zvok se meša z različnimi šumi.
• Priključite kontrolni kabel za električno
anteno ali dodatni kabel za električno anteno
na napajanje. (samo v primeru, da ima avto
vgrajeno anteno FM/MW/LW na zadnjem ali
stranskem steklu.)
• Preverite priključke avtomobilske antene.
• Avtomobilska antena se ne dvigne.
nPreverite priključitev električnega antenskega
kabla.
• Preverite frekvenco.
• Če je način DSO vklopljen, se včasih pojavi
šum.
nNastavite način DSO na »OFF« (stran 13).
Uglasitev shranjenih postaj ni mogoče.
• V pomnilnik shranite ustrezno frekvenco.
• Signal je prešibak.
Samodejno nastavljanje postaje ni mogoče.
• Način »Local Seek« ni pravilno nastavljen.
n Uglaševanje se prepogosto ustavlje:
Nastavite možnost »LOCAL-ON« (stran 14).
n Uglaševanje se ne ustavi na postaji:
Izberite možnost »MONO-ON« (stran 14).
• Oddajni signal je prešibak.
n Uporabite ročno nastavljanje.
Med sprejemanjem FM postaje, napis “ST”
utripa.
• Natančno naravnajte frekvenco.
• Oddajni signal je prešibek.
n Izberite možnost »MONO-ON« (stran 14).
Program FM, ki se oddaja v stereo načinu, je
slišati v mono načinu.
Enota je v načinu mono sprejema.
n Izberite nastavitev »MONO-OFF«.
RDS
Po nekaj sekundah poslušanja se začne
iskanje (SEEK).
Postaja ne oddaja prometnega programa ali ima
prešibek oddajni signal.
n Izklopite funkcijo TA (str. 10).
Ni prometnih poročil.
• Vključite “TA” (str. 10).
• Postaja ne oddaja prometnih informacij, čeprav
je postaja TP. Izberite drugo postajo.
Funkcija PTY na zaslonu izpiše “-----------”.
• Trenutna postaja ni RDS postaja.
• RDS podatki niso sprejeti.
• Postaja ne navaja vrste programa.
USB predvajanje
Predvajanje prek USB HUB ni mogoče.
Enota ne prepozna USB naprav prek USB HUB.
Predvajanje ni mogoče
USB naprava ne deluje.
n Ponovno jo priključite.
Za predvajanje USB naprave je potrebno več
časa.
USB naprava vsebuje datoteke z zahtevnejšo
drevesno strukturo.
Sliši se zvočni signal.
Med predvajanjem ste izključili USB napravo.
nPreden izključite USB napravo ne pozabite
ustaviti predvajanja.
Zvok prekinja.
Zvok utegne prekinjati, če je hitrost prenosa
podatkov več kot 320 kb/s.
21
Prikaz napak/Sporočila
NO TRACK
Izbrana postavka v USB napravi ne vsebuje
albuma/posnetka.
CHECKING
Enota preverja povezavo z USB napravo.
n Počakajte, da se postopek konča.
ERROR*1
xDisk je umazan ali napačno vstavljen.
n Očistite ali pravilno vstavite CD.
xCD se ne more predvajati zaradi težave.
n Vstavite drug disk.
FAILURE
Priključitev zvočnikov/ojačevalnika ni pravilna.
n Oglejte si navodilo za priključitev tega
modela in preverite priključke.
HUB NO SUPRT
USB HUB naprave ali naprave s funkcijo HUB
ni možno uporabiti s to enoto.
L. SEEK +/–
Lokalni način iskanja je vklopljen med
samodejnim uglaševanjem.
NO AF
Za trenutno postajo ni alternativne frekvence.
n Pritiskajte tipko
+/–, medtem ko
ime postaje utripa. Enota začne iskati
drugo frekvenco z enakim podatki
PI (identifikacija programa) (prikaže se
»PI SEEK«).
OFFSET
Morda se je pojavila okvara v notranjosti enote.
n Preverite priključitev. Če opozorilo ne
izgine z zaslona, se posvetujte z najbližjim
pooblaščenim servisom Sony.
OVERLOAD
USB naprava je preobremenjena.
n Odklopite USB napravo in s tipko
zamenjajte vir.
n Opozarja, da je USB naprava v okvari ali da
ni podprta.
READ
Enota bere podatke o posnetkih in skupinah na
disku.
n Počakajte, da enota prebere vse podatke in
samodejno začne s predvajanjem. Pri
nekaterih strukturah je za to potrebno več
časa.
RESET
CD enota ne more delovati.
n Pritisnite na tipko »RESET« na enoti (str. 4).
USB NO SUPRT
Priključena USB naprava ni podprta.
n Priključite USB napravo vrste Mass Storage
Device (str. 17)
NO DEV
"
Pri izbranem USB vhodu ni priključene USB
naprave. USB naparava ali USB kabel sta
izkjlučena.
Dosegli ste začetek ali konec diska in ne morete
naprej.
NO INFO
" ali "
"
" "
Znaka na tej enoti ni mogoče prikazati.
Teksnovne informacije niso vpisane v datoteko
ATRAC3/ATRAC3plus ali WMA.
NO MUSIC
Disk ne vsebuje glasbenih datotek.
n Vstavite glasbeni CD.
NO NAME
Ime posnetka/albuma/skupine/diska ni vpisano
v posnetek.
NO TP
Enota nadaljuje z iskanjem razpoložljivih postaj
TP.
22
Če vam omenjene rešitve ne pomagajo pri
odpravi težav, se posvetujte s pooblaščenim
servisom Sony.
Če odnesete enoto na popravilo, vzemite s seboj
tudi disk, ki ste ga uporabljali, ko se je pojavila
težava.
Podpora na spletu
Za informacije in podporo o tem izdelku se
obrnite na:
http://support.sony-europe.com
23
24
Download PDF

advertising