Sony | CDX-GT560UI | Sony CDX-GT560UI Avtomobilski CD/mp3-predvajalnik Navodila za uporabo

4-284-027-11(1)
FM/MW/LW CD predvajalnik
FM/MW/LW
CD predvajalnik
Če želite preklicati prikaz z demonstracijo (DEMO), si oglejte
stran 4.
CDX-GT564UI/CDX-GT560UI
Navodila za uporabo
SL
Da bo namestitev varna, namestite enoto v
armaturno ploščo. Navodila za namestitev
in priključitev poiščite v priloženem
priročniku za namestitev in priključitev.
Ta oznaka se nahaja na spodnji strani
ohišja.
Opozorilo za stranke: naslednje
informacije se nanašajo samo na
naprave, ki se prodajajo v državah,
za katere veljajo EU direktive
Proizvajalec tega izdelka je korporacija
Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za
EMC in varnost izdelka je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom
in garancijo se obrnite na naslove, navedene
v dokumentih za servis in v garantnem listu.
ZAPPIN in Quick-BrowZer sta blagovni
znamki korporacije Sony.
Windows Media in logotip za Windows
sta blagovni znamki ali registrirani
blagovni znamki korporacije Microsoft v
ZDA in/ali drugih državah.
Windows Media in logotip za Windows sta
blagovni znamki ali registrirani blagovni
znamki korporacije Microsoft v ZDA in/ali
drugih državah.
Ta izdelek je zaščiten z določenimi
pravicami intelektualne lastnine družbe
Microsoft. Uporaba ali distribucija te
tehnologije zunaj tega izdelka brez licence
družbe Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano in
iPod touch so blagovne znamke družbe
Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih
državah.
Tehnologija zvočnega kodiranja MPEG
Layer 3 in patenti imajo licenco Fraunhofer
IIS and Thomson.
Odpadna električna in elektronska
oprema (velja za evropsko unijo in
druge evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne
ravnamo enako kot z gospodinjskimi
odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem
zbirnem mestu za električno in elektronsko
opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju potencialnih
negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna
odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem
materialov bomo ohranili naravne vire. O
podrobnostih glede recikliranja tega izdelka
lahko povprašate na upravni enoti ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili.
2
Opozorilo za primer, da vaš avto pri
ključu za vžig motorja nima možnosti
vmesnega položaja (ACC)
Izberite funkcijo "Auto Off" (stran 17).
Po tem, ko izklopite enoto, se bo v
nastavljenem času samodejno in povsem
izklopila in tako varčevala z baterijo.
Če funkcije "Auto Off" ne nastavite,
pritisnite in držite tipko (SOURCE/OFF),
dokler prikaz ne izgine s prikazovalnika,
vsakič ko ugasnete motor.
Vsebina
Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Preklic načina DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nastavitev ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Odstranjevanje sprednje plošče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Položaj posameznih tipk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Radijski sprejemnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Shranjevanje in sprejemanje postaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Predvajanje diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
USB naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Predvajanje z USB naprav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
iPod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Predvajanje enote iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Neposredno upravljanje enote iPod - Passenger control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Iskanje in predvajanje posnetkov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Predvajanje posnetkov v različnih načinih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Iskanje posnetka po imenih — Quick-BrowZer™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pregled posnetka s poslušanjem posameznih delov — ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nastavitev zvoka in nastavitveni meni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Spreminjanje nastavitev zvoka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Uživajte v odličnih zvočnih funkcijah - Advanced Sound Engine . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nastavitev postavk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Uporaba dodatne opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Dodatna avdio oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ploščat daljinski upravljalnik RM-X114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Dodatne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Opozorila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vzdrževanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3
Uvod
Preklic načina DEMO
Prikaz demonstracije, ki se prikaže med
izključevanjem enote, lahko prekličete.
1
Pritisnite in držite tipko za izbiranje.
Prikaže se nastavitveni prikaz.
2
Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne
prikaže napis "DEMO", nato na gumb
pritisnite.
3
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite "DEMO-OFF", nato na gumb
pritisnite.
4
Pritisnite na
(BACK).
Prikaz se vrne na običajni sprejem/
predvajanje.
Nastavitev ure
Ura uporablja 24-urni digitalni prikaz.
1
Pritisnite in držite tipko za izbiranje.
Prikaže se nastavitveni prikaz.
2
Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne
prikaže napis "CLOCK-ADJ", nato na
gumb pritisnite.
3
Z obračanjem nadzornega gumba
nastavite uro in minute.
Če želite premakniti digitalno oznako,
pritisnite tipko  –/+.
4
Po nastavitvi minut pritisnite na
izbirno tipko.
Nastavitev je končana in ura začne teči.
Za prikaz ure pritisnite na tipko .
4
Odstranjevanje sprednje
plošče
Z odstranitvijo sprednje plošče napravo
lahko zavarujete pred krajo.
1
Pritisnite tipko   .
Enota je izklopljena.
2
Pritisnite na tipko za odstranitev
sprednje plošče in povlecite ploščo
proti sebi.
Opozorilni signal
Če boste stikalo za kontaktni ključ obrnili v
položaj OFF, ne da bi odstranili sprednjo
ploščo, se bo za nekaj sekund oglasil
opozorilni signal.
Alarm se bo sprožil samo, če uporabljate
vgrajeni ojačevalnik.
Nasvet
Ne izpostavljajte sprednje plošče soncu, vročini
ali vlagi. Ne puščajte je v parkiranem avtu ali v
predalu.
Namestitev sprednje plošče
Vstavite del A na sprednji plošči na del B
na enoti, kot kaže slika, nato nežno
pritisnite levo stran notri.
Položaj posameznih tipk
Glavna enota
V tem delu so opisane tipke in osnovne
funkcije. Podrobnosti si oglejte na ustreznih
straneh.
 Tipka SOURCE/OFF
Pritisnite za vklop/izbiro izvora (Radio/
CD/USB/AUX).
Pritisnite in 1 sekundo držite tipko za
izklop.
Pritisnite in najmanj 2 sekundi držite za
izklop in prikaz izgine.
 Tipka SEEK +/–
Radio:
Za samodejno uglasitev postaj
(pritisnite); za ročno iskanje
postaj(pritisnite in držite).
CD/USB:
Preskakovanje posnetkov (pritisnite) /
preskakovanje posnetkov (pritisnite,
nato v roku 1 sekunde ponovno
pritisnite in držite); hitro pomikanje
naprej, nazaj (pritisnite in držite).
 Tipka ZAP stran 13
Za vklop načina ZAPPIN™.
 Nadzorni gumb/tipka za izbiro
stran 14, 17
Za nastavitev glasnosti (zavrtite); za
izbiro nastavitvene postavke (pritisnite
in zavrtite).
 Reža za disk.
Vstavite disk (s potiskano stranjo
obrnjeno navzgor) in predvajanje se
začne.
 Prikazovalnik
 Tipka (izmet)
Za odstranitev diska.
 USB priključek stran 9, 10
 Tipka
(BACK)/MODE stran 6, 11
Za vrnitev na predhodni prikaz/izbiro
radijske frekvence (FM/WM/LW). Za
vklop/izklop funkcije "Passenger
control" pritisnite na tipko in jo držite.
 Tipka za sprostitev sprednje plošče
stran 4
 Sprejemnik za daljinski upravljalnik
 Tipka
(BROWSE) stran 12
Za vklop načina Quick-BrowZer™.
5
 Tipka AF (alternativne frekvence)/
TA (prometna opozorila)/
PTY (vrsta programa)AF stran 7
Za nastavitev funkcij AF in TA
(pritisnite); za izbiro PTY (pritisnite in
držite) v storitvah RDS.
 Oštevilčene tipke
Radio:
Za sprejem shranjenih postaj
(pritisnite); za shranjevanje postaj
(pritisnite in držite).
CD/USB:
/: ALBUM /(med
predvajanjem MP3/WMA/AAC)
Za preskakovanje posameznih
albumov (pritisnite): za
preskakovanje večih albumov
(pritisnite in držite).
: REP* stran 12
: SHUF stran 12
: PAUSE
Za začasno ustavitev predvajanja.
Za preklic ponovno pritisnite.
 Tipka DSPL (display)/SCRL (scroll)
stran 7, 9, 10, 11
Za spremembo prikazanih postavk
(pritisnite); za pregled prikazanih
postavk (pritisnite in držite).
Radijski sprejemnik
Shranjevanje in
sprejemanje postaj
Pozor
Če nastavljate postaje med vožnjo,
uporabite funkcijo "Best Tuning Memory",
da ne bi prišlo do nesreče.
Samodejno shranjevanje —
BTM
1
Pritiskajte tipko  , dokler
se ne prikaže napis "TUNER".
Če želite spremeniti frekvenčno
območje, pritiskajte na tipko .
Izbirate lahko med FM1, FM2, FM3,
MW in LW.
2
Pritisnite in držite tipko za izbiro.
Prikaže se nastavitveni prikaz.
3
Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne
prikaže "BTM", nato na gumb
pritisnite.
Enota shrani postaje po zaporedju
frekvenc.
 Vhodni priključek AUX stran 18
* Na tipki se nahaja otipljiva pika.
Ročno shranjevanje
1
Med sprejemanjem postaje, ki jo želite
shraniti, pritisnite in držite oštevilčeno
tipko ( do ), dokler se ne prikaže
oznaka "MEM".
Sprejemanje shranjenih
postaj
1
6
Izberite frekvenčni pas in pritisnite na
oštevilčeno tipko ( do ).
Samodejno uglaševanje
1
Izberite frekvenčni pas in s tipko
 +/– poiščite postajo.
Iskanje se bo končalo, ko bo naprava
našla postajo. Ponavljajte ta postopek,
dokler ne najdete želene postaje.
Nasvet
Če poznate frekvenco postaje, ki jo želite
poslušati, s pritiskanjem poljubne strani tipke
 +/– poiščite približno frekvenco, nato
pritiskajte tipko  +/– in natančno
nastavite želeno frekvenco (ročna nastavitev).
RDS
Radio Data System (RDS) je radijska
storitev, ki omogoča valovnemu območju
FM, da skupaj z običajnim radijskim
programom v eter pošlje še dodatne
digitalne informacije.
Opomba
• Dosegljivost posameznih funkcij je odvisna od
pokrajine in od države.
• Sistem RDS ne deluje, če je signal prešibek ali če
neka postaja ne posreduje podatkov RDS.
Sprememba postavk
Pritisnite na tipko .
Nastavitev funkcij AF in TA/
TP
AF stalno išče postaje z najmočnejšim
signalom v omrežju, TA pa nudi najnovejše
prometne informacije ali prometne
programe (TP), če jih sprejema.
1
Pritiskajte tipko  , dokler se ne
prikaže želena nastavitev.
Izberi
Za
AF-ON
vklop funkcije AF in izklop
funkcije TA.
TA-ON
vklop funkcije TA in izklop
funkcije AF.
AF/TA-ON
vklop obeh funkcij, AF in
TA.
AF/TA-OFF
izklop obeh funkcij, AF in
TA.
Shranjevanje RDS postaj z nastavitvami
AF in TA
RDS postaje lahko vnaprej nastavite, skupaj
z nastavitvami AF/TA. Če uporabite
funkcijo BTM se shranijo samo RDS postaje
z isto nastavitvijo AF/TA.
Pri ročni nastavitvi lahko vnaprej nastavite
tako postaje z RDS storitvami kot tudi
postaje brez njih,skupaj z nastavitvami AF/
TA.
1 Nastavite AF/TA in shranite postajo s
pomočjo funkcije BTM ali ročno.
Sprejemanje nujnih obvestil
Če je vklopljena funkcija AF ali TA, bodo
obvestila samodejno prekinila trenutno
predvajani izvor.
Opomba
Če med prometnimi informacijami nastavite
glasnost, se bo ta stopnja glasnosti shranila v
pomnilnik za nadaljnje prometne informacije, ne
glede na običajno stopnjo glasnosti.
7
Poslušanje regionalnega radijskega
programa - REGIONAL
Kadar je funkcija AF vključena: tovarniška
nastavitev enote sprejem omeji na določeno
področje, da se postaja ne bi preklopila na
drugo regionalno postajo z močnejšim
signalom.
Če zapustite to področje sprejemanja
programa nastavite možnost "REG-OFF"
(str. 17).
Opomba
Ta funkcija ne deluje v Veliki Britaniji in na
nekaterih drugih območjih.
Izbira funkcije PTY
Prikaže se vrsta programa, ki ga naprava
trenutno sprejema. Poleg tega lahko
poiščete tudi vrsto izbranega program.
1
2
8
Med sprejemanjem postaje FM,
pritisnite in držite tipko  
(PTY).
Če postaja oddaja PTY podatke, se
prikaže ime trenutno predvajane vrste
programa.
Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne
prikaže želena vrsta programa.
Enota začne iskati postajo, ki oddaja
izbrano vrsto programa.
Vrste programa
NEWS (poročila), AFFAIRS (aktualni
dogodki), INFO (informacije), SPORT
(šport), EDUCATE (izobraževanje),
DRAMA (dramska umetnost), CULTURE
(kultura), SCIENCE (znanost), VARIED
(različno), POP M (pop glasba), ROCK M
(rock glasba), EASY M (nezahtevna glasba),
LIGHT M (nezahtevna glasba), CLASSICS
(klasika), OTHER M (druga glasba),
WEATHER (vreme), FINANCE (denar),
CHILDREN (otroški program), SOCIAL A
(družbene zadeve), RELIGION (vera),
PHONE IN (telefonski klici v oddaje),
TRAVEL (potovanja), LEISURE (prosti čas),
JAZZ (jazz glasba), COUNTRY (country
glasba), NATION M (narodna glasba),
OLDIES (starejša glasba), FOLK M (ljudska
glasba), DOCUMENT (dokumentarne
oddaje)
Nastavitev funkcije CT (ura)
S CT podatki, ki jih pošilja RDS postaja,
lahko nastavite uro.
1
V nastavitvah izberite "CT-ON" (str.
12).
Opomba
Funkcija CT morda ne bo delovala, čeprav
sprejemate postajo RDS.
CD
Predvajanje diska
Enota lahko predvaja diske CD-DA (tudi
tiske, ki vsebujejo CD TEXT) in CD-R/CDRW (datoteke MP3/WMA (stran 15)).
1
Vstavite disk (natisnjena stran naj bo
obrnjena navzgor).
Predvajanje se samodejno začne.
Za odstranitev diska pritisnite na  .
Spreminjanje prikazanih postavk
Prikaz postavk je odvisen od vrste diska,
snemalnega formata in nastavitev.
Pritisnite na .
USB naprave
• Uporabljate lahko USB naprave vrste MSC
(Mass Storage Class), združljive s
standardom USB.
• Ustrezni kodeki so MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a) in AAC (.mp4).
• Priporočamo vam, da ustvarite zaščitno
kopijo podatkov na USB napravi.
Podrobnosti o združljivosti USB naprave si
oglejte na podporni spletni strani.
Opomba
Priključite USB napravo po tem, ko zaženete
motor. Pri nekaterih USB napravah utegne priti
do okvare, če jo priključite pred vžigom motorja.
Predvajanje z USB naprav
1
Odprite USB pokrov, nato z USB
kablom priključite USB napravo v
priključek USB.
Začne se predvajanje.
Če je USB naprava že priključena, pritisnite
  tako, da se pojavi "USB".
Pritisnite   za prekinitev
predvajanja.
Za odstranitev USB naprave ustavite
predvajanje in nato odstranite napravo.
9
Opombi
• Ne uporabljajte USB naprave, ki je tako velika
ali težka, da lahko zaradi tresljajev pade ali
izgubi stiik.
• Ne odstranjujte sprednje plošče med
predvajanjem USB naprave, ker bi s tem
utegnili poškodovati podatke.
Spreminjanje prikazanih postavk
Prikaz postavk je odvisen od USB naprave,
snemalnega formata in nastavitev. Pritisnite
na .
iPod
V teh navodilih se beseda 'iPod' uporablja
kot splošen izraz za funkcije 'iPod' na
enotah iPod in iPhone, razen če je navedeno
drugače.
Več o združljivosti enote iPod si oglejte v
poglavju "Nekaj o enoti iPod" na strani 21
ali na podporni spletni strani, ki je navedena
na hrbtni strani.
Opombe
• Največje število prikazanih podatkov je
naslednje:
– mape (albumi): 128
– datoteke (posnetki) na mapo: 500
• Ne puščajte USB naprav v parkiranem avtu, da
ne bi prišlo do okvar.
• Glede na količino podatko, lahko traja kar nekaj
časa, da se začne predvajanje.
• Datotek DRM (Digital Rights Management) ni
mogoče predvajati.
• Med predvajanjem ali hitrim vrtenjem naprej/
nazaj VBR datotek MP3/WMA/AAC, se
pretekli čas ne bo pravilno prikazal.
• Predvajanje naslednjih datotek MP3/WMA/
AAC ni mogoča:
– s kompresijo brez izgub,
– z zaščito pred presnemavanjem.
Predvajanje enote iPod
Pred priključitvijo enote iPod zmanjšajte
glasnost na enoti.
1
Odprite USB pokrov, nato z USB
priključnim kablom za iPod (ni
priložen)* priključite iPod v priključek
USB.
* Priporočamo uporabo USB priključnega
kabla za iPod RC-100IP.
Posnetki na iPod-u se samodejno
začnejo predvajati od mesta, kjer ste
predvajanje na zadnje ustavili.
Če je iPod že priključen, začnite
predvajati s pritiskanjem na tipko
 , dokler se ne prikaže
"USB". ("IPD" se prikaže, če enota
prepozna iPod).
Pritisnite in 1 sekundo držite tipko
  za ustavitev predvajanja.
10
Če želite enoto iPos odstraniti, ustavite
predvajanje in nato enoto odstranite.
Opozorilo v zvezi z enoto iPhone
Če priključite iPhone prek USB priključka, bo
glasnost telefona upravljal sam iPhone. Če se
želite izogniti glasnemu zvoku po telefonskem
pogovoru, med telefonskim klicem ne zvišujte
glasnosti na enoti.
Opomba
Med predvajanjem enote iPod ne odstranjujte
sprednje plošče, ker bi s tem poškodovali
podatke.
Nasvet
iPod se polni, ko je enota vklopljena.
Način 'Resume' (nadaljevanje)
Če je iPod priključen v 'dock' priključek, se
bo način te enote spremenil v način
'Resume' in predvajanje se bo začelo v
načinu, nastavljenem na iPod-u. V načinu
'Resume' naslednje funkcije ne delujejo:
–  (REP)
–  (SHUF)
Neposredno upravljanje
enote iPod - Passenger
control
Enoto iPod, priključeno v 'dock' priključek,
lahko upravljate neposredno.
1
Med predvajanjem pritisnite in držite
tipko .
Prikaže se napis "MODE IPOD" in lahko
boste neposredno upravljali enoto iPod.
Za izklop funkcije 'Passenger control'
pritisnite in držite tipko .
Prikaže se napis "MODE AUDIO" in način
predvajanja se spremeni v način "iPod".
Opomba
Glasnost lahko nastavite samo na enoti.
Sprememba prikazanih postavk
Pritisnite na (DSPL).
Opomba
Nekatere črke, shranjene v enoti iPod, se morda
ne bodo pravilno prikazale.
Preskakovanje albumov,
posnetkov "podcast", zvrsti,
seznamov in izvajalcev
Za
Pritisnite
preskok
/ (ALBUM /)
[pritisnite enkrat za
vsakega]
preskakovanje / (ALBUM /)
[držite na želenem mestu]
11
Iskanje in predvajanje
posnetkov
Predvajanje posnetkov v
različnih načinih
Posnetke lahko poslušate v načinu
ponavljanja (Repeat Play) ali v načinu
naključnega predvajanja (Shuffle Play).
Razpoložljivost načinov predvajanja je
odvisna od izbranega vira zvoka.
1
Med predvajanjem pritiskajte tipko
 (REP) ali  (SHUF), dokler se ne
prikaže želena nastavitev.
Včasih traja nekaj časa, da se predvajanje
v izbranem načinu začne.
Repeat play (ponavljanje predvajanja)
Izberite
SHUF
PLAYLIST*1
seznama Playlist v naključnem
zaporedju.
SHUF GENRE*1
zvrsti v naključnem zaporedju.
SHUF DEVICE*3 naprave v naključnem zaporedju.
SHUF OFF
*1 Samo iPod
*2 Samo CD
*3 Samo USB in iPod
Iskanje posnetka —
Quick-BrowZer™
S pomočjo te funkcije lahko posnetek na
CD-ju ali USB napravi iščete na enostaven
način, po kategorijah.
1
Za
TRACK
Ponavljajoče predvajanje posnetka.
ALBUM
Ponavljajoče predvajanje albuma.
PODCAST*1 Ponavljajoče predvajanje
Ponavljajoče predvajanje izvajalca.
PLAYLIST*1
Ponavljajoče predvajanje seznama
Playlist.
GENRE*1
Ponavljajoče predvajanje zvrsti.
OFF
predvajanje v običajnem zaporedju
(Normal Play).
Shuffle play (predvajanje v naključnem
zaporedju)
Izberite
Za
SHUF ALBUM
albuma v naključnem zaporedju.
SHUF DISC*2
diska v naključnem zaporedju.
SHUF
PODCAST*1
posnetkov 'podcast' v naključnem
zaporedju.
SHUF ARTIST*1 izvajalca v naključnem zaporedju.
12
Pritisnite na
(BROWSE)*.
Enota vklopi način 'Quick-BrowZer' in
prikaže se seznam kategorij za iskanje.
Ko se prikaže seznam posnetkov,
pritiskajte na
(BACK), dokler se ne
prikaže želena kategorija za iskanje.
* Med predvajanjem pritisnite in najmanj 2
sekundi držite tipko
(BROWSE) za
neposredno vrnitev na začetek seznama
kategorij (samo USB).
posnetkov 'podcast'.
ARTIST*1
predvajanje v običajnem zaporedju
(Normal Play).
2
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite želeno kategorijo in jo s
pritiskom potrdite.
3
Ponavljajte korak 2, dokler ne izberete
želenega posnetka.
Predvajanje se začne.
Za izhod iz načina Quick-BrowZer,
pritisnite na
(BROWSE).
Opomba
Ko vklopite način 'Quick-BrowZer', se nastavitev
funkcije 'Repeat'/'Shuffle' prekliče.
Iskanje s preskakovanjem
postavk — Jump mode
3
Če je v kategoriji mnogo postavk, lahko
hitro poiščete želeno.
1
Pritisnite na  + v načinu QuickBrowZer.
Prikaže se naslednji prikaz.
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite želeno postavko, nato na gumb
pritisnite.
Če je izbrana postavka posnetek, se bo
predvajanje začelo.
Za preklic iskanja po abecedi pritisnite na
(BACK) ali  –.
Opomba
2
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite postavko v bližini želene.
Funkcija preskakuje v korakih po 10%
skupnega števila postavk.
• V načinu iskanja po abecedi se simbol ali člen
(a/an/the) pred izbrano črko postavke ne
prikaže.
• Pri nekaterih postavkah, ki jih želite poiskati, je
včasih na voljo samo način 'Jump'.
3
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite želeno postavko in nanjo
pritisnite.
Predvajanje se začne, če je izbrana
postavka posnetek.
Pregled posnetka s
poslušanjem delov
posnetkov — ZAPPIN™
4
Z obraèanjem nadzornega gumba
izberite želeno postavko in nanjo
pritisnite.
Predvajanje se zaène, èe je izbrana
postavka posnetek.
Za preklic načina Jump pritisnite na
(BACK) ali  –.
Iskanje po abecedi - Alphabet
search
Med predvajanjem kratkih delov posnetkov
na CD-ju ali USB napravi, lahko poiščete
posnetek, ki ga želite poslušati.
Način ZAPPIN je primeren, kadar iščete
posnetek v načinu 'Shuffle' ali 'Shuffle
Repeat'.
1
Med predvajanjem pritisnite na tipko
.
Predvajanje se začne od dela naslednjega
posnetka. Čas predvajanja lahko izberete
(stran 17).
Posnetek
Če enoto iPod priključite v enoto, lahko
želeno postavko poiščete po abecedi.
1
Pritisnite na  + v načinu QuickBrowZer.
Pritisk na .
2
2
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite prvo črko želene postavke, nato
na gumb pritisnite.
Seznam postavk, ki se začne z izbrano
črko, se prikaže v abecednem zaporedju.
Deli posameznih posnetkov,
ki se predvajajo v načinu
Pritisnite tipko za izbiranje ali tipko
, ko se predvaja posnetek, ki ga
želite predvajati.
Posnetek, ki ga izberete, se vrne na način
običajnega predvajanja od začetka.
Posnetek, ki ga želite predvajati, lahko
potrdite tudi s tipk
(BACK).
• Za preskakovanje posnetkov v načinu ZAPPIN
pritisnite na tipko  +/–.
• Za preskakovanje albumov v načinu ZAPPIN
uporabite tipko / (ALBUM /).
13
Nastavitev zvoka in
nastavitveni meni
Spreminjanje nastavitve
zvoka
Nastavitev lastnosti zvoka
1
Med sprejemanjem/predvajanjem
pritisnite na izbirno tipko.
2
Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne
prikaže želena postavka, nato na gumb
pritisnite.
3
4
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite nastavitev, nato na gumb
pritisnite.
Pritisnite na
SW LEVEL*2 (nivo nizkotonca)
Nastavitev glasnosti nizkotonca: "+
10dB" - "0 dB" - "-10 dB".
("ATT" se prikaže pri najnižji nastavitvi).
AUX VOL*3 (AUX Volume level)
Za nastavitev nivoja glasnosti
posameznih priključenih dodatnih
naprav: "+18dB" - "0dB" - "-8 dB".
Pri tej nastavitvi ni potrebno nastaviti
nivoja glasnosti med izvori.
*1 Če je "SET POSITION" nastavljen na "OFF",
se ne prikaže.
*2 Če je avdio izhod nastavljen na "SUB-OUT"
(stran 17).
*3 Če je vklopljen izvor AUX (stran 18).
Uporaba zahtevnejših funkcij zvoka Advanced Sound Engine
(BACK).
Nastavite lahko naslednje postavke:
EQ7 PRESET (stran 14)
Funkcija 'Advanced Sound Engine" z
digitalnim procesiranjem signala ustvari
idealno zvočno polje v avtomobilu.
EQ7 SETTING (stran 15)
POSITION
SET POSITION (nastavitev mesta
poslušanja) (stran 15)
ADJ POSITION*1 (prilagoditev mesta
poslušanje) (stran 16)
SET SW POS*1 *2 (nastavitev položaja
nizkotonca) (stran 15)
Izbira kakovosti zvoka
— EQ7 Preset
BALANCE
Nastavitev razmerja zvoka: "RIGHT-15"
- "CENTER" - "LEFT-15".
1
Med sprejemanjem/predvajanjem
pritisnite izbirno tipko.
2
Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne
prikaže "EQ7 PRESET", nato na gumb
pritisnite.
3
Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne
prikaže želena krivulja izenačevalnika,
nato na gumb pritisnite.
4
Pritisnite na
FADER
Za nastavitev razmerja med sprednjimi
in zadnjimi zvočniki: "FRONT-15""CENTER"-"REAR-15".
Krivuljo izenačevalnika lahko izbirate med
sedmimi krivuljami ("XPLOD", "VOCAL",
"EDGE", "CURISE", "SPACE", "GRAVITY",
"CUSTOM" in "OFF").
DM+ (stran 16)
RB ENH (poudarek nizkoh tonov) (stran 16)
14
(BACK).
Prikaz se vrne na običajno predvajanje/
sprejem.
Nastavitev krivulje
izenačevalnika - EQ7 Setting
Možnost "CUSTOM" funkcije EQ7 vam
omogoča nastavitev izenačevalnika po
vašem okusu.
1
Izberite izvor in pritisnite na izbirno
tipko.
2
Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne
prikaže napis "EQ7 SETTING", nato na
gumb pritisnite.
3
Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne
prikaže "BASE", nato na gumb
pritisnite.
Izberete lahko krivuljo izenačevalnika
kot osnovo za nadaljnje nastavitve.
4
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite krivuljo izenačevalnika, nato
na gumb pritisnite.
5
Nastavitev krivulje izenačevalnika.
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite frekvenčni razpon, nato na
gumb pritisnite.
BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2,5 kHz
BAND6: 6,3 kHz
BAND7: 16,0 kHz
Z obračanjem nadzornega gumba
nastavite glasnost, nato na gumb
pritisnite.
Nivo glasnosti lahko nastavite v korakih
po 1 dB, od -6 dB do +6 dB.
S ponavljanjem korakov  in 
nastavite še druga frekvenčna območja.
6
Dvakrat pritisnite na
(BACK).
Krivulja izenačevalnika se shrani v
"CUSTOM".
Izboljšava zvoka s funkcijo
'Time Alignment' - mesto
poslušanja
Enota lahko spremeni lokacijo zvoka z
zakasnitvijo izhoda zvoka iz posameznih
zvončikov in se prilagodi vašemu mestu
poslušanja. Lahko tudi posnema naravno
zvočno polje in ustvari občutek, da ste v
sredini, ne glede na to, kjer v avtu sedite.
Spodaj so navedene možnosti za
"POSITION".
FRONT L (): spredaj levo
FRONT R (): spredaj
desno
FRONT(): sredina spredaj
ALL (): na sredi
avtomobila
OFF: mesto ni nastavljeno
Nastavite lahko tudi približen položaj
nizkotonca iz mesta poslušanja, če:
– je avdio izhod nastavljen na "SUB-OUT"
(stran 17),
– mesto poslušanja nastavljeno poleg
nastavitve "OFF".
Spodaj so navedene možnosti za "SET SW
POS".
NEAR (): blizu
NORMAL (): običajno
FAR (): daleč
1
Med sprejemanjem/predvajanjem
pritisnite izbirno tipko.
2
Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne
prikaže "SET POSITION", nato na
gumb pritisnite.
3
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite "FRONT L", FRONT R",
"FRONT" ali "ALL", nato na gumb
pritisnite.
4
Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne
prikaže napis "SET SW POS", nato na
gumb pritisnite.
15
5
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite "NEAR", "NORMAL" ali
"FAR", nato na gumb pritisnite.
6
Pritisnite na
(BACK).
Mesto poslušanja lahko natančno nastavite.
Funkcija 'Rear Bass Enhancer' poudari nizke
tone, tako da zadnjim zvočnikom dodeli
nastavitev nizkoprepustnega filtra (stran
17). Ta funkcija zadnjim zvočnikom
omogoča, da prevzamejo funkcijo
nizkotonca, v primeru, da priključite le
enega.
1
Med sprejemanjem/predvajanjem
pritisnite izbirno tipko.
1
Med sprejemanjem/predvajanjem
pritisnite izbirno tipko.
2
Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne
prikaže "ADJ POSITION", nato na
gumb pritisnite.
2
Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne
prikaže "RB ENH", nato na gumb
pritisnite.
3
Z obračanjem nadzornega gumba
nastavite mesto poslušanja, nato na
gumb pritisnite.
Nastavitev lahko izbirate med: "+3" "CENTER" - "-3".
3
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite "1", "2" ali "3", nato na gumb
pritisnite.
4
Pritisnite na
Za preklic krivulje izenačevalnika izberite
"OFF" v koraku 3.
Nastavite mesto poslušanja
4
Pritisnite na
(BACK).
DM+ Advanced
Funkcija 'DM+ Advanced" izboljša digitalno
kompresirani zvok in sicer tako, da
nadomesti visoke frekvence, ki so se med
postopkom kompresiranja izgubile.
1
Med predvajanjem pritisnite izbirno
tipko.
2
Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne
prikaže "DM+", nato na gumb
pritisnite.
3
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite "ON", nato na gumb pritisnite.
4
Pritisnite na
(BACK).
Opomba
Nastavitev DM+ lahko shranite v pomnilnik za
vsak izvor.
16
Uporaba zadnjih zvočnikov
kot nizkotonec - Rear Bass
Enhancer
(BACK).
Nastavitev postavk
1
Pritisnite in držite izbirno tipko.
Prikaže se nastavitveni prikaz.
2
Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne
prikaže želena postavka, nato na gumb
pritisnite.
3
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite nastavitev, nato na gumb
pritisnite.*
Nastavitev je opravljena.
4
Pritisnite na tipko
(BACK).
* Za nastavitve CLOCK-ADJ in BTM korak 4 ni
potreben.
Nastavite lahko naslednje postavke
(podrobnosti poiščite na navedenih
straneh):
CLOCK-ADJ (nastavitev ure) (stran 4)
CT (Clock Time - ura)
Aktivira CT funkcijo: "ON", "OFF"
(stran 8).
BEEP
Izbirate lahko med "ON" in "OFF".
CAUT ALM*1 (opozorilni alarm)
Vklopi se opozorilni alarm: "ON", "OFF"
(stran 4).
AUX-A*1 (AUX Audio)
Vklopi prikaz izvora AUX: "ON" ali
"OFF" (stran 18).
AUTO OFF
Samodejno se izklopi ob želeni uri, ko je
enote izklopljena: "NO", "30S (sekunde)",
"30M (minute)" ali "60M (minute)".
REAR/SUB*1
Za preklop avdio vhoda med "SUBOUT" (nizkotonec) in "REAR-OUT" (za
izhod v ojačevalnik).
DEMO (demonstracija)
Vklopi demnostracijo: "ON", "OFF".
DIMMER (zatemnitev)
Za spremembo osvetlitve prikaza: "ON",
"OFF".
M.DISPLAY (Motion Display)
– "SA": za prikaz premikajočih se vhorcev
in spektralnega analizatorja.
– "OFF": za izklop funkcije "Motion
Display".
AUTO SCR (Auto Scroll)
Za samodejno potovanje daljših postavk
prek prikazovalnika: "ON", "OFF".
REGIONAL*2
Omeji sprejem na določeno področje:
"ON", "OFF" (stran 8).
ZAP TIME (Zappin Time)
Izbere čas predvajanja za funkcijo
ZAPPIN.
– "Z.TIME-1 (6 sekund)",
– "Z.TIME-2 (15 sekund)",
– "Z.TIME-3 (30 sekund)".
ZAP BEEP (Zappin Beep)
Med posnetki se oglasi zvočni signal:
"ON", "OFF"
LPF FREQ*3 (frekvenca nizkoprepustnega
filtra)
Izbirate lahko med naslednjimi
frekvencami rezanja nizkotoncev:
"50Hz," "60Hz," "80Hz," "100Hz,"
"120Hz".
LPF SLOP*3 (krivulja nizkoprepustnega
filtra)
Za izbiro LPF krivulje: "1", "2" ali "3".
SW PHASE*4 (faza nizkotonca)
Za izbiro faze nizkotonca: "NORM",
"REV".
HPF FREQ (frekvenca visokoprepustnega
filtra)
Frekvenco rezanja sprednjih/zadnjih
zvočnikov lahko izbirate med:
"OFF", "50Hz","60Hz", "80Hz", "100Hz",
"120Hz"
17
HPF SLOP (krivulja visokoprepustnega
filtra)
Za izbiro HPF krivulje (samo, če HPF
FREQ ni nastavljen na "OFF"): "1", "2" ali
"3".
LOUDNESS
Omogoča vam poslušanje jasnega zvoka
tudi pri nizki jakosti:
"ON", "OFF"
ALO (samodejna izboljšava nivoja)
Nivo glasnosti vseh izvorov predvajanja
lahko nastavite na najustreznejši nivo:
"ON", "OFF"
BTM (stran 6)
*1 Če je enota izklopljena.
*2 Če sprejemate postajo FM.
*3 Če je avdio izhod nastavljen na "SUB-OUT"
ali če 'Rear Bass Enhancer" ni nastavljen na
"OFF".
Uporaba dodatne
opreme
Dodatna zvočna
naprava
Če priključite dodatno prenosno avdio
napravo Sony v vhodni priključek AUX
(stereo mini vtič) na enoti, lahko poslušate
zvok prek avtomobilskih zvočnikov.
Priključitev prenosne zvočne naprave
1 Izklopite prenosno zvočno napravo.
2 Znižajte glasnost na enoti.
3 S priključnim kablom (ni priložen)*
priključite prenosno zvočno napravo v
enoto.
* Uporabite raven vtič.
*4 Če je avdio izhod nastavljen na "SUB-OUT".
Nastavitev glasnosti
Pred predvajanjem ne pozabite nastaviti
glasnosti za posamezne priključene naprave.
1 Znižajte glasnost na enoti.
2 Pritiskajte na  , dokler se ne
prikaže napis "AUX Audio".
3 Začnite predvajati prenosno zvočno
napravo pri srednji jakosti zvoka.
18
4 Nastavite običajno glasnost na enoti.
5 Nastavite vhodni nivo (stran 14).
Opomba
Ploščati upravljalnik
RM-X114
Z ustreznimi tipkami na ploščatem
upravljalniku lahko upravljate iste funkcije
kot s tipkami na enoti.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
VOL
m/M
(DISC/
PRESET
+/–)
ENTER
PRESET –
OFF
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
Če enoto izklopite in prikaz izgine, je ne boste
mogli upravljati s ploščetim daljinskim
upravljalnikom, razen če pritisnete na
tipko(SOURCE/OFF) na enoti ali če vstavite disk
in tako aktivirate enoto.
ATT
ATT
–
Naslednje tipke na ploščatem daljinskem
upravljalniku imajo tudi drugačne funkcije kot
tipke na enoti.
• Tipka DSPL (display)
Za spremembo prikazanih postavk.
• Tipka SOURCE
Vklop; spreminjanje vira (Radio/CD/USB/
AUX).
• Tipki /(SEEK –/+)
Za upravljanje radia/CD/USB-ja, enako
kot tipka  –/+ na enoti.
• Tipka SOUND
Enako kot izbirna tipka na enoti.
• Tipka OFF
Izklop; zaustavitev vira.
• Tipka LIST
Preklop na način Quick-BrowZer™.
• Tipki  / (DISC/PRESET +/–)
Za upravljanje CD/USB-ja, enako kot tipki
/ (ALBUM /) na enoti.
• Tipka ATT (attenuate)
Za utišanje zvoka. Za preklic, ponovno
pritisnite na tipko.
* Ni na voljo pri tej enoti.
19
• Diski, ki jih enota NE MORE predvajati:
Dodatne informacije
Opozorila
• Če je bil avto parkiran na soncu in se zato
temperatura v njegovi notranjosti bistveno
zviša, počakajte, da se naprava pred uporabo
nekoliko ohladi.
• Ne puščajte sprednje plošče ali avdio naprave
v avtu, ker bi visoka temperatura utegnila
povzročiti okvaro.
• Električna antena se bo med delovanjem
samodejno raztegnila.
Opombe glede kondenzacije vlage
Če se v napravi pojavi vlaga, odstranite disk in
počakajte približno eno uro, da vlaga izhlapi.
Ohranitev visoke kakovosti zvoka
Pazite, da ne boste enote poškropili s tekočino.
Opombe o diskih
• Diskov ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali toplotnim virom, na primer
cevem za vroč zrak.
• Pred predvajanjem obrišite
disk s čistilno krpo od
sredine navzven. Ne
uporabljajte topil (npr.
bencin, komercialna
čistila).
• Enota je izdelana za
predvajanje diskov, ki ustrezajo standardu
CD (Compact Disc). Dvojni diski (DualDisc)
in nekateri drugi glasbeni diski, kodirani s
tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ne
ustrezajo temu standardu, zato jih enota ne
bo mogla predvajati.
20
– Diski z nalepkami, lepljivim lepilom ali
papirjem, ipd., ki bi utegnili povzročiti
okvaro diska,
– Diski nenavadnih oblik (v obliki srca,
osmerokotnika, ipd.), ki bi utegnili povzročiti
okvaro enote,
– 8cm diski.
Opombe v zvezi z diski vrste CD-R/CDRW
• Največje število: (samo CD-R/CD-RW)
– map (albumov): 150 (vključno z glavno
mapo),
– datotek (posnetkov) in map: 300 (če ime
mape/datoteke vsebuje mnogo znakov, se to
število zmanjša).
– prikazanih znakov za ime mape/datoteke je
32 (Joliet) ali 64 (Romeo)
• Če je disk posnet v načinu Multi Session in se
začne z delom CD-DA, ga enota prepozna
kot disk CD-DA in drugih delov ne predvaja.
• Diski, ki jih enota NE MORE predvajati:
– CD-R/CD-RW s posnetki slabe kakovosti,
– CD-R/CD-RW posneti z nezdružljivo
snemalno napravo,
– CD-R/CD-RW, ki ni bil pravilno zaključen,
– CD-R/CD-RW, ki ni posnet v formatu CD ali
MP3, ki ustreza standardu ISO9660 Level 1/
Level 2/Romeo ali 'Multi-session'.
Vrstni red predvajanja
datotek MP3/WMA/AAC
MP3/WMA/AAC
Mapa
(album)
Datoteka MP3/
WMA/AAC
(posnetek)
Nekaj o napravi iPod
Priključite lahko naslednje modele iPod.
Pred uporabo posodobite napravo IPod na
najnovejši program.
Narejen za:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
iPod touch (4. generacija)
iPod touch (3. generacija)
iPod touch (2. generacija)
iPod touch (1. generacija)
iPod classic
iPod z možnostjo predvajanja videa*
iPod nano (6. generacija)
iPod nano (5. generacija)
iPod nano (4. generacija)
iPod nano (3. generacija)
iPod nano (2. generacija)
iPod nano (1. generacija)*
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
"Made for iPod" pomeni, da je bila elektronska
naprava izdelana posebej za priključitev v
enoto iPod in da je ima potrdilo izdelovalca, da
ustreza standardom delovanja družbe Apple.
Apple ni odgovoren za delovanje te naprave ali
za združljivost s standardi za varnost in
urejanje. Pomnite, da utegne uporaba te
naprave z enoto iPod ali iPhone vplivati na
brezžično delovanje.
Če imate vprašanja ali težave v zvezi z enoto, ki
v tem priročniku niso navedene, se posvetujte
z najbližjim prodajalcem opreme Sony.
Vzdrževanje
Zamenjava litijeve baterije
Pri normalnih pogojih je trajanje baterije
približno 1 leto. (Čas je lahko tudi krajši,
odvisno od pogojev uporabe)
Ko baterija oslabi, se zmanjša doseg
daljinskega upravljalnika.
Zamenjajte baterijo z novo CR2025 litijevo
baterijo. Uporaba druge baterije bi utegnila
povzročiti požar ali eksplozijo.
Stran + obrnjena
navzgor
Opombe o litijevi bateriji
• Baterijo hranite izven dosega otrok. Če se
baterijo pogoltne, nemudoma pokličite
zdravnika.
• Za dober stik obrišite baterijo s suho krpo.
• Prepričajte se o polariteti preden vstavite
baterijo.
• Ne prijemajte baterije s kovinsko pinceto ali
kleščami, ker lahko pride do kratkega stika.
• Ne izpostavljajte baterije visoki temperaturi
(neposredno sonce, ogenj, ipd.)
Opozorilo
Zaradi nepravilne uporabe lahko baterija
eksplodira. Ne polnite, ne razstavljajte baterije
in ne izpostavljajte baterije ognju.
Čiščenje kontaktov
Vzrok motenj v delovanju naprave so lahko
umazani kontakti med napravo in prednjo
ploščo. Da bi to preprečili, odprite sprednjo
ploščo (stran 4) in z vatirano palčko,
namočeno v alkohol, očistite kontakte. Pri tem
ne pritiskajte premočno, saj se kontakti lahko
poškodujejo.
21
Opombi
Splošno
• Zaradi varnostnih razlogov pred čiščenjem
kontaktov ugasnite motor in odstranite ključ iz
ključavnice za zagon motorja.
• Kontaktov se nikoli ne dotikajte s prsti ali
kovinskimi predmeti.
Izhodi:
Avdio izhodni priključki (nizkotonec/zadaj možnost preklapljanja)
Kontrolni priključek za električno anteno
Kontrolni priključek za dodatni ojačevalnik
Vhodi:
Vhodni priključek za daljinski upravljalnik
Vhodni priključek za anteno
AUX vhodni priključek (stereo mini vtič)
Vhodni priključek za USB signal
Napajanje: 12 V DC akumulator (negativna masa)
Mere: pribl. 178 × 50 × 179 mm (š/v/g)
Mere za vgradnjo: pribl. 182 × 53 × 162 mm (š/v/g)
Masa: pribl. 1,2 kg
Priloženi dodatki:
Deli za namestitev in priključitev (1 komplet)
Dodatna oprema:
Ploščati daljinski upravljalnik RM-X114
USB priključni kabel za iPod: RC-100IP
Tehnični podatki
Radijski sprejemnik
FM
Razpon: 87,5 – 108,0 MHz
Antenski terminal:
priključek za zunanjo anteno
Medfrekvenca: 25 kHz
Občutljivost: 8 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Razmerje med signalom in šumom: 80 dB (stereo)
Ločljivost: 50 dB pri 1 kHz
Frekvenčni odziv: 20 – 15.000 Hz
MW/LW
Razpon:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenski terminal:
Priključek za zunanjo anteno
Medfrekvenca:
9.124,5 kHz ali 9.115,5 kHz/4,5 kHz
Občutljivost: MW: 26 μV, LW: 45 μV
CD predvajalnik
Razmerje med signalom in šumom: 120 dB
Frekvenčni odziv: 10 – 20.000 Hz
Odstopanja zaradi vrtenja: pod mejo merjenja
USB
Vmesnik: USB (Full-speed)
Maksimalni tok: 1 A
Ojačevalnik
Izhodi: izhodi za zvočnike
Impedanca zvočnikov: 4 – 8 omov
Največja izhodna moč: 52 W × 4 (pri 4 omih)
22
O razpoložljivosti dodatne opreme v trgovinah na
vašem področju se pozanimajte pri trgovcu.
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez vnaprejšnjega opozorila.
Odpravljanje težav
Spodnji seznam vam bo pomagal odpravljati
težave, na katere boste morda naleteli pri
uporabi naprave. Preden pa boste segli po
spodnjih navodilih, preverite povezave in
postopke delovanja.
Če ne najdete težave, si oglejte naslednjo
spletno stran.
Splošno
Enota se ne napaja.
 Preverite priključitve. Če je vse v redu,
preverite varovalko.
 Če enoto izklopite in prikaz izgine, ga ne bo
mogoče upravljati z daljinskim
upravljalnikom.
– Vklopite enoto.
Električne antene ni mogoče raztegniti.
 Električna antena nima releja.
Ni zvoka.
 Vklopljena je funkcija ATT.
 Regulator za sprednje in zadnje zvočnike
(FADER) ni nastavljen za sistem z dvema
zvočnikoma.
Ni piska.
 Pisk je utišan (stran 17).
 Priključen je dodaten ojačevalnik in pri tem ne
uporabljate vgrajenega ojačevalnika
Vsebina pomnilnika se je izbrisala.
 Prišlo je do prekinitve dovoda električne
energije.
 Električni priključni kabel ni ustrezno
priključen.
Shranjene postaje in ura se izbrišejo.
Varovalka je pregorela.
Ob spremembi položaja ključa za vžig je
slišati šum.
 Kabli niso pravilno priključeni z
avtomobilskim električnim priključkom za
dodatno opremo.
Med predvajanjem ali sprejemanjem se
začne demonstracija.
 Če enote več kot 5 minut ne uporabljate,
funkcija "DEMO-ON" pa je vklopljena, se
začne demonstracija.
– Izberite "DEMO-OFF" (stran 17).
Prikaz izgine / se ne prikaže na
prikazovalniku.
 Funkcija "Dimmer" je nastavljena na "DIMON" (str. 17).
 Prikaz izgine, če pritisnete in držite tipko
 .
– Ponovno pritisnite in držite tipko
  da se prikaz ponovno
prikaže.
 Priključki so umazani (str. 21).
Funkcija "Auto Off" ne deluje pravilno.
 Enota je vklopljena. Funkcija "Auto Off" se
vklopi, ko je enota izklopljena.
– Izklopite enoto.
Radijski sprejemnik
Ni mogoče sprejemati postaj.
Zvok se meša z različnimi šumi.
 Priključitev ni pravilna.
– Priključite kontrolni kabel za električno
anteno (moder) ali dodatni kabel za
električno anteno (rdeč) na napajanje. (samo
v primeru, da ima avto vgrajeno anteno FM/
MW/LW na zadnjem ali stranskem steklu.)
– Preverite priključke avtomobilske antene.
– Če se avtomobilska antena ne dvigne,
preverite priključitev električnega
antenskega kabla.
Uglasitev shranjenih postaj ni mogoče.
 V pomnilnik shranite ustrezno frekvenco.
 Signal je prešibak.
Samodejno nastavljanje postaje ni mogoče.
 Oddajni signal je prešibak.
– Uporabite ročno nastavljanje.
23
RDS
Po nekaj sekundah poslušanja se začne
iskanje (SEEK).
 Postaja ne oddaja prometnega programa ali
ima prešibek oddajni signal.
– Izklopite funkcijo TA (str. 7).
Ni prometnih poročil.
 Vključite "TA" (str. 7).
 Postaja ne oddaja prometnih informacij,
čeprav je postaja TP.
– Izberite drugo postajo.
Funkcija PTY na zaslonu izpiše "-----------".
 Trenutna postaja ni RDS postaja.
 RDS podatki niso sprejeti.
 Postaja ne navaja vrste programa.
Ime programske storitve utripa.
 Za trenutno postajo ni alternativne frekvence.
– Pritisnite na  +/–, medtem ko ime
utripa. Prikaže se "PI SEEK" in enota začne
iskati drugo frekvenco z enakimi PI podatki
(identifikacija programa).
Datoteke MP3/WMA/AAC se začnejo
predvajati kasneje kot druge.
 Naslednji diski potrebujejo več časa za začetek
predvajanja:
– disk, posnet z zapleteno strukturo,
– disk, posnet v Multi Session,
– disk, na katerega je mogoče dodati podatke.
Postavke ne potujejo prek prikazovalnika.
 Če ima disk veliko število znakov, ti morda ne
bodo potovali prek zaslona.
 "A.SCRL" je nastavljena na OFF.
– Izberite nastavitev "A.SCRL-ON" (str. 17).
– Pritisnite in držite tipko  (SCRL).
Zvok preskakuje.
 Namestitev ni pravilna.
– Namestite enoto v kotu, ki je manjši od 45° v
močnejšem delu avtomobila.
 Poškodovan ali umazan disk.
USB predvajanje
Predvajanje prek USB HUB ni mogoče.
 Enota ne prepozna USB naprav prek USB
HUB.
Predvajanje CD-ja
Diska ni mogoče vstaviti.
 Vstavljen je drug disk.
 Disk je bil na silo napačno vstavljen nepravilno obrnjen.
Disk se ne predvaja.
 Poškodovan ali umazan disk.
 Poskušali ste predvajati CD-R/CD-RW, ki ni
namenjen avdio predvajanju (str. 20).
Datotek MP3/WMA/AAC ni mogoče
predvajati .
 Disk ni združljiv s formatom MP3/WMA/
AAC. Več informacij o predvajanju diskov i
združljivih formatih obiščite spletno stran za
pomoč uporabnikom.
24
Predvajanje ni mogoče
 USB naprava ne deluje.
– Ponovno jo priključite.
Za predvajanje USB naprave je potrebno več
časa.
 USB naprava vsebuje datoteke z zahtevnejšo
drevesno strukturo.
Zvok prekinja.
 Zvok utegne prekinjati, če je hitrost prenosa
podatkov več kot 320 kb/s.
Prikaz napak/Sporočila
CHECKING
 Enota preverja povezavo z USB napravo.
– Počakajte, da se postopek konča.
ERROR
 Disk je umazan ali nepravilno vstavljen
– Očistite ali pravilno vstavite disk.
 Vstavili ste prazen disk.
 Diska ni mogoče predvajati zaradi določenih
težav.
– Vstavite drug disk.
 Enota ni samodejno prepoznala USB naprave.
– Ponovno jo priključite.
 Pritisnite na  in odstranite disk.
FAILURE
 Priključitev zvočnikov/ojačevalnika ni
pravilna.
– Preverite priključitev s pomočjo navodil.
NO NAME
 Ime diska/albuma/izvajalca/posnetka ni
vpisano.
NOT FOUND
 Nobena postavka se pri iskanju po abecednem
vrstnem redu ne začne na izbrano črko.
NO TP
 Enota bo nadaljevala z iskanjem razpoložljivih
TP postaj.
OFFSET
 Morda se je pojavila okvara v notranjosti
enote.
– Preverite priključitev. Če opozorilo ne izgine
z zaslona, se posvetujte z najbližjim
pooblaščenim servisom Sony.
HUB NO SUPRT
 Enota ne prepozna USB vrat.
OVERLOAD
 USB naprava je preobremenjena.
– Odklopite USB napravo in s tipko
  zamenjajte vir.
– Opozarja, da je USB naprava v okvari ali da
ni podprta.
NO AF
 Za trenutno postajo ni alternativne frekvence.
– Pritisnite tipko  +/–, medte ko ime
postaje utripa. Enota začne iskati drugo
frekvenco z enakim podatki PI
(identifikacija programa) (prikaže se "PI
SEEK").
READ
 Enota bere podatke o posnetkih in skupinah na
disku.
– Počakajte, da enota prebere vse podatke in
samodejno začne s predvajanjem. Pri
nekaterih strukturah je za to potrebno več
časa.
NO DEV (No Device)
 Za vir je izbran USB, USB naprava pa ni
priključena. Med predvajanjem ste izključili
USB napravo ali USB kabel.
– Prepričajte se, da je USB naprava ali USB
kabel priključen.
USB NO SUPRT
 Enota ni združljiva z USB napravo.
NO MUSIC
 USB naprava ne vsebuje glasbenih datotek.
– Vstavite glasbeni CD.
– Priključite USB napravo z glasbeno
datoteko.
" "
"
" ali "
"
 Dosegli ste začetek ali konec diska in ne
morete naprej.
 Znaka na tej enoti ni mogoče prikazati.
Če vam omenjene rešitve ne pomagajo pri
odpravi težav, se posvetujte s pooblaščenim
servisom Sony.
Če odnesete enoto na popravilo, vzemite s
seboj tudi disk, ki ste ga uporabljali, ko se je
pojavila težava.
25
SL
Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s
sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati enako kot z drugimi
gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S
pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v
primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih
virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate
brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.
Download PDF