S
FM/MW/LW
CD predvajalnik
Navodila za uporabo
Če želite preklicati prikaz z demonstracijo (DEMO), si oglejte strani 17.
CDX-GT828U
© 2008 Sony korporacija
1
Navodila za namestitev in priključitev poiščite
v priloženem priročniku za namestitev in
priključitev.
Ta oznaka se nahaja na spodnji strani ohišja.
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in
varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se
obrnite na naslove, navedene v dokumentih za
servis in v garantnem listu.
Oddaja stare električne in
elektronske opreme (veljavno v
Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne
ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem
mestu za električno in elektronsko opremo. S
tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju potencialnih negativnih
posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga
povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne
vire. O podrobnostih glede recikliranja tega
izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili.
»ATRAC«, »ATRAC AD«, SonicStage in njihovi
logotipi so blagovne znamke korporacije Sony.
»WALKMAN« in logotip »WALKMAN« sta
blagovni znamki korporacije Sony.
Logotipi za Microsoft,
Windows Media in Windows
so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke korporacije
Microsoft v ZDA in/ali drugih državah.
Opozorilo za primer, da vaš avto pri
ključu za vžig motorja nima možnosti
vmesnega položaja (ACC)
Izberite funkcijo »Auto Off« (stran 17).
Po tem, ko izklopite enoto, se bo v nastavljenem času samodejno in povsem izklopila in
tako varčevala z baterijo.
Če funkcije »Auto Off« ne nastavite, pritisnite
, dokler prikaz ne izgine
in držite tipko
s prikazovalnika, vsakič ko ugasnete motor.
2
Vsebina
Dobrodošli!.................................................. 4
Ostale funkcije
Uvodna navodila
Ponastavitev enote ...................................... 5
Priprava daljinskega upravljalnika.............. 5
Nastavitev ure ............................................. 5
Odstranitev sprednje plošče ....................... 6
Pritrjevanje sprednje plošče .................. 6
Vstavljanje diska .......................................... 7
Odstranjevanje diska ............................. 7
Spreminjanje nastavitve zvoka .................. 16
Nastavitev lastnosti zvoka ................... 16
Nastavitev krivulje izenačevalnika
– EQ3 Tune .......................................... 17
Nastavitev postavk v – MENU ................. 17
Uporaba dodatne opreme ......................... 18
Dodatna avdio oprema ........................ 18
CD/MD menjalnik .............................. 18
Vrtljivi upravljalnik RM-X4S .............. 19
Položaji posameznih tipk
Dodatne informacije
Glavna enota .......................................... 8
Daljinski upravljalnik RM-X154 ........... 8
Iskanje posnetka – Quick-BrowZer .... 10
Iskanje s preskakovanjem postavk
– Jump mode ........................................ 11
CD
Prikazane postavke .............................. 12
Predvajanje s ponavljanjem in
predvajanje v naključnem vrstnem
redu .................................................. 12
Radijski sprejemnik
Opozorila ................................................... 20
Opombe o diskih ................................. 20
Nekaj o USB napravah ....................... 21
Nekaj o datotekah MP3/WMA/AAC
(CD-R/RW ali Mass Storage Class) .. 21
MP3 ...................................................... 21
WMA ................................................... 22
Nekaj o datotekah AAC ...................... 22
Nekaj o datotekah ATRAC ................ 22
Vzdrževanje ................................................ 22
Odstranitev enote ...................................... 23
Tehnični podatki ....................................... 23
Odpravljanje težav .................................... 24
Prikazi napak / Sporočila ................... 26
Shranjevanje in sprejemanje postaj ........... 12
Samodejno shranjevanje – BTM ......... 12
Ročno shranjevanje .............................. 12
Sprejem shranjenih postaj ................... 12
Samodejno uglaševanje ........................ 12
Sprejemanje postaj s pomočjo seznama
–LIST .................................................... 12
RDS .............................................................. 13
Opis funkcije RDS .................................... 13
Nastavitev funkcij AF in TA ................ 13
Izbira funkcije PTY ................................ 14
Nastavitev funkcije CT ........................... 14
USB naprave
Predvajanje z USB naprav ....................... 15
Prikazane postavke ................................... 15
Poslušanje glasbe z avdio naprave
Vrste »Mass Storage Class« ................ 15
Poslušanje glasbe z »Walkman«
(ATRAC Audio Device) ...................... 15
3
Dobrodošli!
Zahvaljujemo se vam za nakup CD predvajalnika
Sony. Z naslednjimi funkcijami vam bo vožnja v
pravi užitek:
• Predvajanje CD-jev:
Predvajate lahko diske CD-DA (tudi s funkcijo
vCD TEXT) in CD-R/CD-RW (MP3/WMA/
AAC datoteke (str. 21)).
Vrsta diska
Oznaka na disku
CD-DA
MP3
WMA
AAC
• Radijski sprejem:
– Shranite lahko vse do 6 postaj na
frekvenčni pas (FM1, FM2, FM3, MW in LW).
– Funkcija BTM (Best Tuning Memory):
enota izbere in shrani postaje z močnim
signalom.
• Storitve RDS:
Uporabite lahko FM postaje s storitvami RDS
(Radio Data System).
• Funkcija iskanja:
Quick-BrowZer: hitro in enostavno lahko
poiščete posnetek na CD-ju ali USB napravi,
priključeni v enoto (str. 10).
• Nastavitve zvoka:
– EQ parametric: Izberete lahko eno od 7-ih
nastavljenih krivulj izenačevalnika in ga po
želji nastavite.
– DSO: (Dynamic Soundstage Organizer):
ustvari bolj prostorski zvok, s pomočjo
navidezne združitve zvočnikov in poudari
zvok iz zvočnikov, tudi če so vgrajeni v
spodenji del vrat.
– Digital Music Plus (DM+): izboljša digitalno
kompresiran zvok, kot je MP3.
• Nastavitev slike:
Na enoti lahko nastavite različne slike za prikaz.
4
• Priključitev dodatne opreme:
– USB naprava: Mass Storage Class USB
naprava ali Walkman (ATRAC Audio
Device) se lahko priključi na sprednji
priključek USB. Podrobnosti o napravah
USB so na str. 21 ali na Sonyjevi spletni stran
(str. 27).
– CD/MD menjalnik: CD/MD menjalnik
lahko priključite v Sony BUS na zadnji strani
enoti.
• Priključitev pomožne naprave:
AUX priključek na sprednji strani omogoča
povezavo s prenosno avdio napravo.
Uvodna navodila
Ponastavitev naprave
Pred prvo uporabo, po menjavi akumulatorja
ali spremembi priključitve morate napravo
ponastaviti.
S koničastim predmetom, na primer kemičnim
svinčnikom, pritisnite tipko za RESET.
Tipka
RESET
Opomba
S pritiskom na tipko RESET boste izbrisali
nastavitev ure in nekaj shranjenih funkcij.
Nastavitev ure
Ura uporablja 24-urni digitalni prikaz.
1
Pritisnite in držite tipko za izbiranje.
Prikaže se nastavitveni prikaz.
2
3
4
Pritiskajte tipko za izbiranje, dokler
se ne prikaže napis »Clock Adjust«.
Pritisnite izbirno tipko.
Z obračanjem nadzornega gumba
nastavite uro in minute.
Če želite premakniti digitalno oznako,
+/–.
pritisnite tipko
5
Po nastavitvi minut pritisnite na
izbirno tipko.
Nastavitev je končana in ura začne teči.
Priprava daljinskega
upravljalnika
Nasvet
Ura se lahko nastavi samodejno s pomočjo
funkcije RDS (stran 14).
Pred prvo uporabo odstranite izolacijski listič.
Nasvet
Več o tem, kako zamenjati baterijo, si oglejte
v poglavju »Zamenjava litijeve baterije v
daljinskem upravljalniku« na strani 22.
5
Odstranjevanje sprednje plošče
Z odstranitvijo sprednje plošče napravo lahko
zavarujete pred krajo.
Opozorilni signal
Če boste stikalo za kontaktni ključ obrnili v
položaj OFF, ne da bi odstranili sprednjo ploščo,
se bo za nekaj sekund oglasil opozorilni signal.
Alarm se bo sprožil samo, če uporabljate vgrajeni
ojačevalnik.
1
Pritisnite tipko
.
Namestitev sprednje plošče
Namestite del A na sprednji plošči na del B
na enoti, kot kaže slika, nato pritisnite levo stran
notri.
(ali vstavite disk) za vklop
Pritisnite
enote.
A
B
Enota je izklopljena.
2
Pritisnite na
.
Prednja plošča se odpre.
3
Pomaknite ga v desno in na levi
strani povlecite.
Opomba
Na notranji del sprednje plošče ne smete ničesar
položiti.
1
2
Opombe
• Ne izpostavljajte sprednje plošče soncu,
vročini ali vlagi. Ne puščajte je v parkiranem
avtu ali v predalu.
• Če se sprednja plošča sname brez izklopa
med predvajanjem USB naprave, se lahko
podatki poškodujejo.
6
c
Vstavljanje diska v enoto
1
2
Pritisnite na tipko (OPEN).
Vstavite disk, s potiskano stranjo
obrnjeno navzgor.
3
Zaprite sprednjo ploščo.
Predvajanje se samodejno začne.
Odstranitev diska
1 Pritisnite tipko
.
2 Pritisnite na tipko Z.
Enota izvrže disk.
3
Zaprite sprednjo ploščo.
7
Položaj posameznih tipk in osnovne funkcije
Glavna enota
1
23
OFF
4
5
6 7
OPEN
LIST/
BROWSE
SOURCE
SEEK
SEEK
BACK
MODE
PTY
REP
SHUF
AF/TA
1
2
ALBUM
3
DM
4
PAUSE
SCRL
6
DSPL
5
AUX
PUSH ENTER/SOUND/MENU
8 9 q;
qa qs
qd
qf qg
Odstranjena sprednja plošča
qh
qj
qk
RESET
Ploščati daljinski upravljalnik
RM-X154
1
4
ql
OFF
SOURCE
ATT
SOUND
MENU
MODE
LIST
+
w;
ENTER
wa
ws
wd
wf
wg
qa
wh
wj
–
SCRL
DSPL/PTY
REP
1
SHUF
2
3
4
5
PAUSE
6
+
VOL
–
wk
qd
V tem delu so opisane tipke in osnovne funkcije.
Podrobnosti si oglejte na ustreznih straneh.
Več o upravljanju USB naprave si oglejte v
poglavju »USB naprave« na strani 15, več o
dodatnih napravah (CD/MD menjalnik, ipd.)
pa v poglavju »Uporaba dodatne opreme« na
strani 18.
Ustrezne tipke na daljinskem upravljalniku imajo
enako funkcijo kot tiste na glavni enoti.
1 Tipka OFF
Za izklop/ustavitev izvora.
2 Tipka
13
(LIST/BROWSE) stran 10,
Za seznam (Radio); vklop načina »QuickBrowZer« (CD/USB).
3 Nadzorni gumb/tipka za izbiro
Zavrtite: Za nastavitev glasnosti
Pritisnite: za vnos nastavitve zvoka/dodelitev
nastavitve v meniju
Pritisnite in držite: za vklop menija.
4 Tipka SOURCE
8
Za vklop; izbiro izvora (Radio/CD/USB/
AUX)*.
5 Prikazovalnik
6 USB priključek 15
Za priključitev USB naprave
7 Tipka OPEN 6, 7
8 Tipka (BACK) 10
Za vrnitev na predhodni prikaz.
9 Sprejemnik za ploščati daljinski
upravljalnik
0 Tipka SEEK +/–
CD/USB:
Preskakovanje posnetkov (pritisnite) /
preskakovanje posnetkov (pritisnite, nato v
roku 1 sekunde ponovno pritisnite in držite);
hitro pomikanje naprej, nazaj (pritisnite in
držite).
Radio:
Samodejno uglaševanje postaj (pritisnite) /
ročno iskanje postaje (pritisnite in držite).
qa Tipka MODE 12, 15
Za izbiro radijske frekvence (FM/MW/LW);
za izbiro načina predvajanja avdio naprave
ATRAC.
qs Tipka AF (alternativne frekvence)/
TA (prometna opozorila)/
PTY (Programme Type) 13, 14
Za nastavitev funkcij AF in TA (pritisnite; za
izbiro PTY (pritisnite in držite) v storitvah
RDS.
qd Oštevilčene tipke
CD/USB:
: REP 12, 15
: SHUF 12, 15
/
: ALBUM –/+
Za preskakovanje albumov (pritisnite);
neprekinjeno preskakovanje albumov
(pritisnite in držite).
: DM+ 4
Za vklop funkcije DM+ nastavite »DM+ON«. Za preklic izberite »DM+- OFF«.
: PAUSE
Za začasno ustavitev predvajanja. Za
preklic ponovno pritisnite na tipko.
Radio:
Za sprejem shranjenih postaj (pritisnite); za
shranjevanje postaj (pritisnite in držite).
qh Tipka RESET (ponastavitev) 5
qj Tipka Z (izmet)) 7
Za odstranitev diska.
qk Reža za disk 7
Za vstavitev diska.
Naslednje tipke na ploščatem daljinskem upravljalniku imajo še drugačne funkcije kot enota.
Pred uporabo odstranite izolacijski listič (str. 5)
ql Tipka MENU
Za vklop menija.
w; Tipka ENTER
Za vklop nastavitve.
wa Tipke ? (.)// (M")
Za upravljanje CD/radio/USB, enako kot
+/– na enoti.
tipka
ws Tipka DISPL (display)/PTY
(Program Type)
Za spremembo prikazanih postavk/izbiro
PTY v RDS.
wd Tipki VOL (glasnost) +/–
Za uravnavanje glasnosti.
wf Tipka ATT
Za znižanje glasnosti. Za preklic ponovno
pritisnite na tipko.
wg Tipka SOUND
Za vnos nastavitve zvoka.
wh Tipka LIST
Za seznam (Radio); vklop načina QuickBrowZer (CD/USB).
wj Tipki M(+) m(–)
Za upravljanje CD-ja/USB naprave, enako kot
/
(ALBUM -/+) na enoti.
S puščicama M m lahko opravite nastavitve,
nastavitev zvoka, itd.
wk Tipka SCRL
Za pregled prikazanih postavk.
* Če je priključen CD/MD menjalnik; če
, se bo na
pritisnete na tipko
prikazovalniku prikazala priključena naprava
, lahko
(»MD«). Če pritisnete na tipko
preklopite menjalnik.
qf Tipka DSPL (display)/SCRL (scroll)
12
Za spremembo prikazanih postavk
(pritisnite); za pregled prikazanih postavk
(pritisnite in držite).
qg Vhodni priključek AUX 18
Za priključitev prenosne avdio naprave.
(se nadaljuje)
9
Opombi
• Ko vstavljate ali odstranjujete disk, odstranite USB napravo, da se izognete poškodbi diska.
• Če je enota izklopljena in prikaz izgine, je ni mogoče upravljati s ploščatim daljinskim
upravljalnikom, razen če na enoti ne pritisnete na tipko ali če najprej ne vstavite diska in s tem
enoto vklopite.
Iskanje posnetka – Quick-BrowZer
S pomočjo te funkcije lahko posnetek na CD-ju ali USB napravi (Walkman/Mass Storage Class) iščete
na enostaven način, po kategorijah.
(LIST/BROWSE): za vklop/izklop načina QuickBrowZer.
LIST/
BROWSE
OFF
SOURCE
SEEK
SEEK
Nadzorni gumb: za izbiro postavke (vrtite); potrditev
postavke (pritisnite).
SEEK: za vklop/preklic načina 'Jump'.
BACK
MODE
PUSH ENTER / SOUND /
(BACK): za vrnitev na predhodni prikaz.
1
Pritisnite na (LIST/BROWSE).
Enota vklopi način 'Quick-BrowZer' in prikaže se seznam kategorij za iskanje. Prikaz postavk je
odvisen od vrste naprave ali diska.
2
Z obračanjem nadzornega gumba izberite želeno kategorijo in jo s pritiskom
potrdite.
3
Ponavljajte korak 2, dokler ne izberete želenega posnetka.
Predvajanje se začne.
Vrnitev na predhodni prikaz
Pritisnite na
(BACK).
Izklop načina 'Quick-BrowZer'
Pritisntie na
(LIST/BROWSE).
Opombe
• Ko vklopite način 'Quick-BrowZer', se nastavitev funkcije 'Repeat'/'Shuffle' prekliče.
• Pri nekaterih USB napravah se prikazane postavke ne priakažejo pravilno.
• Pri nekaterih USB napravah, enota v načinu 'Quick-BrowZer' ne bo oddajala zvoka.
10
Iskanje s preskakovanjem postavk – način Jump
Če je v kategoriji mnogo postavk, lahko hitro poiščete želeno.
1
Pritisnite na + v načinu Quick-BrowZer.
Prikaže se naslednji prikaz.
A
B
C
A Številka trenutne postavke
B Skupno število postavk v trenutni plasti
C Ime postavke
2
Z obračanjem nadzornega gumba izberite želeno postavko ali postavko blizu
želene.
Funkcija preskakuje v korakih po 10% skupnega števila postavk.
3
Pritisnite na nadzorni gumb.
Prikaz se vrne na način Quick-BrowZer in prikaže se izbrana postavka.
4
Z obračanjem nadzornega gumba izberite želeno postavko in nanjo pritisnite.
Predvajanje se začne, če je izbrana postavka posnetek.
5
Ponavljajte korak 2, dokler ne izberete želene postavke.
Predvajanje se začne.
Preklic načina Jump
Pritisnite na
(BACK) ali
–.
11
CD
Prikazane postavke
B
A
Radijski sprejemnik
Shranjevanje in
sprejemanje postaj
Pozor
Če nastavljate postaje med vožnjo, uporabite
funkcijo »Best Tuning Memory«, da ne bi prišlo
do nesreče.
C
A Vir (CD/WMA/MP3/AAC)
B Ura
C Številka albuma/številka posnetka/pretekli
čas predvajanja, ime posnetka, ime diska, ime
izvajalca, ime albuma
Za spremembo prikazanih postavk C, pritisnite
.
na tipko
Nasvet
Prikazane postavke so odvisne od vrste diska,
formata snemanja in nastavitev. Podrobnosti o
formatih MP3/WMA/AAC si oglejte na strani 21.
Predvajanje s ponavljanjem in predvajanje v naključnem vrstnem redu
1 Med predvajanjem pritiskajte tipko
(REP) ali
(SHUF), dokler se ne
prikaže želena nastavitev.
Izberite
Repeat Track
Za
ponavljajoče predvajanje
posnetka.
Repeat Album* ponavljajoče predvajanje
albuma.
Shuffle Album* predvajanje albuma v
naključnem vrstnem redu.
Shuffle Disc
predvajanje diska v naključnem
vrstnem redu.
* Če predvajate MP3/WMA/AAC.
Za vrnitev na običajni način predvajanja, izberite
»Repeat off« ali »Shuffle off«.
Samodejno shranjevanje – BTM
1
Pritiskajte tipko
, dokler se ne
prikaže napis »TUNER«.
Če želite spremeniti frekvenčno območje,
pritiskajte na tipko
. Izbirate lahko
med FM1, FM2, FM3, MW in LW.
2
Pritisnite in držite tipko za izbiro.
Prikaže se zaslon za nastavitev.
3
Obračajte nadzorni gumb, dokler se
ne prikaže »BTM«, nato pritisnite na
izbirno tipko.
Enota shrani postaje na številske tipke, v
vrstnem redu glede na frekvence. Ko je
nastavitev shranjena se zasliši zvočni signal.
Ročno shranjevanje
1 Med sprejemanjem postaje, ki jo želite
shraniti, pritisnite in držite oštevilčeno
tipko (
do
), dokler se ne prikaže
oznaka »MEM«.
Na prikazovalniku se prikaže oznaka za
oštevilčeno tipko.
Opomba
Če poskušate na isto tipko shraniti drugo
postajo, se prej shranjena postaja izbriše.
Nasvet
Če se shrani postaja RDS, se shrani tudi
nastavitev AF/TA (str. 13).
Sprejem shranjenih postaj
1 Izberite frekvenčni pas in pritisnite na
oštevilčeno tipko (
do
.
Samodejno uglaševanje
1 Izberite frekvenčni pas in s tipko
+/– poiščite postajo.
Iskanje se bo končalo, ko bo naprava našla
postajo. Ponavljajte ta postopek, dokler ne
najdete želene postaje.
12
Nasvet
Če poznate frekvenco postaje, ki jo želite
poslušati, s pritiskanjem poljubne strani tipke
poiščite približno frekvenco, nato
–/+ in natančno nastavite
pritiskajte tipko
želeno frekvenco (ročna nastavitev).
Sprejemanje postaj s pomočjo
seznama – LIST
Frekvence se lahko prikažejo v seznamu.
1
Izberite frekvenčni pas, nato
pritisnite na (LIST).
2
Obračajte nadzorni gumb, dokler se
ne prikaže želena postaja.
Prikaže se nastavljeni seznam.
Storitve RDS
Enota vam nudi naslednje storitve RDS:
AF (Alternative Frequencies – alternativne
frekvence)
Samodejno poišče in naravna najmočnejši signal
iz oddajne mreže. Če uporabite to funkcijo,
lahko med dolgo vožnjo poslušate isti program,
ne da bi bilo potrebno postajo ročno nastavljati.
TA (Traffic Announcement – prometne
informacije) / TP (Traffic Programme – program
s prometnimi
Nudi najnovejše prometne informacije/programe
z informacijami. Prometno obvestilo bo prekinilo
predvajanje trenutno izbranega izvora.
PTY (Programme Types – vrste programov)
Prikaže trenutno predvajano vrsto programa.
Poišče želeno vrsto programa.
3
CT (Clock Time - ura)
S pomočjo funkcije RDS se ura samodejno
nastavi.
Pritiskajte na izbirno tipko za
sprejem postaje.
Prikaz se vrne na način običajnega sprejemanja.
RDS
Opis funkcije RDS
Opombi
• Dosegljivost posameznih funkcij je odvisna
od pokrajine in od države.
• Sistem RDS ne deluje, če je signal prešibek
ali če neka postaja ne posreduje podatkov
RDS.
Nastavitev funkcij AF in TA/TP
Radio Data System (RDS) je radijska storitev, ki
omogoča valovnemu območju FM, da skupaj z
običajnim radijskim programom v eter pošlje še
dodatne digitalne informacije.
Pritiskajte tipko
želena nastavitev.
Izberi
Za
Prikaz postavk
AF on
vklop funkcije AF in izklop
funkcije TA.
TA on
vklop funkcije TA in izklop
funkcije AF.
AF/ TA on
vklop obeh funkcij, AF in TA.
AF/ TA off
izklop obeh funkcij, AF in TA.
Primer: če nastavite način Info (informacije) na
»All« (stran 18).
A
D
A
B
C
D
E
B
C
E
Frekvenčni pas
TP/TA/AF*1
Ura
Prednastavitvena številka
Frekvenca*2 (ime programskih storitev), RDS
podatki
*1 Če je način Info nastavljen na »All«;
– »TP« zasveti, če sprejemate »TP«,
– »TA«/«AF« sveti, če je vklopljen način »TA/AF«.
*2 Med sprejemanjem postaje RDS se na levi
strani oznake za frekvenco prikaže kratica
»RDS«.
, dokler se ne prikaže
Shranjevanje RDS postaj z
nastavitvami AF in TA
RDS postaje lahko vnaprej nastavite, skupaj z
nastavitvami AF/TA. Če uporabite funkcijo BTM
se shranijo samo RDS postaje z isto nastavitvijo
AF/TA.
Pri ročni nastavitvi lahko vnaprej nastavite tako
postaje z RDS storitvami kot tudi postaje brez
njih,skupaj z nastavitvami AF/TA.
1 Nastavite AF/TA in shranite postajo s
pomočjo funkcije BTM ali ročno.
(se nadaljuje)
13
Sprejem nujnih obvestil
Vrste programa
Če je vklopljena funkcija AF ali TA, bodo
obvestila samodejno prekinila trenutno
predvajani izvor.
Opomba
Če med prometnimi informacijami nastavite
glasnost, se bo ta stopnja glasnosti shranila
v pomnilnik za nadaljnje prometne informacije,
ne glede na običajno stopnjo glasnosti.
Poslušanje regionalnega radijskega
programa - Regional
Kadar je funkcija AF vključena: tovarniška
nastavitev enote sprejem omeji na določeno
področje, da se postaja ne bi preklopila na drugo
regionalno postajo z močnejšim signalom.
Če zapustite to področje sprejemanja programa
nastavite možnost »Regional off« (str. 18).
Opomba
Ta funkcija ne deluje v Veliki Britaniji in na
nekaterih drugih območjih.
Opomba
Te funkcije ne morete uporabljati v državah, kjer
ni na voljo informacij PTY (izbira vrste programa).
Izbira funkcije PTY
1 Med sprejemanjem postaje FM,
pritisnite in držite tipko
News (poročila), Curent affairs (aktualni
dogodki), Information (informacije), Sport
(šport), Education (izobraževanje), Drama
(dramska umetnost), Cultures (kultura),
Science (znanost), Varied speech (različno),
Pop Music (pop glasba), Rock Music (rock
glasba), Easy listening (nezahtevna glasba),
Light classics (nezahtevna glasba), Serious
classics (klasika), Other Music (druga glasba),
Weather & Mert (vreme), Finance (denar),
Childern's Progs (otroški program), Social
Affairs (družbene zadeve), Religion (vera),
Phone In (telefonski klici v oddaje), Travel &
Touring (potovanja), Leisure & Hobby (prosti
čas), Jazz Music (jazz glasba), Country Music
(country glasba), National Music (narodna
glasba), Oldies Music (starejša glasba),
Folk Music (ljudska glasba), Documentary
(dokumentarne oddaje)
(PTY).
Nastavitev funkcije CT
1 V nastavitvah izberite »CT on«
(str. 17).
Če postaja oddaja PTY podatke, se prikaže
ime trenutno predvajane vrste programa.
2
3
Vrtite vrtljivo tipko, dokler se ne
prikaže želena vrsta programa.
Pritisnite tipko za izbiro.
Naprava začne iskati postajo, ki oddaja
izbrano vrsto programa
14
Opombiv
• Funkcija CT morda ne bo delovala, čeprav
sprejemate postajo RDS.
• Nastavljena ura morda ne bo točna.
A
USB naprave
Predvajanje z USB naprav
1 Odprite pokrovček USB priključka
ATRAC/WMA/MP3/AAC*1
WMA/MP3/AAC*3
B Ura
C Številka mape /številka posnetka / pretekli čas
predvajanja, ime posnetka, ime izvajalca, ime
albuma
Če želite spremeniti postavke C, pritisnite na
.
Opomba
Prikaz je odvisen od vrste USB naprave vrste
'Mass Storage Class' in ATRAC avdio naprave.
2
Priključite USB napravo v priključek
USB.
Poslušanje avdio naprave vrste
Mass Storage Class
Predvajanje s ponavljanjem in predvajanje v naključnem vrstnem redu
1 Med predvajanjem pritiskajte tipko
(REP)
(SHUF), dokler se ne prikaže želena
ali
nastavitev.
Izberite
Repeat Track
Začne se predvajanje.
Če je USB naprava že priključena, pritisnite
tako, da se pojavi »USB«.
Repeat Album
Pritisnite
Shuffle Album
za prekinitev predvajanja.
Opombe
• Preden odstranite USB napravo ustavite
predvajanje. Če odstranite USB napravo med
predvajanjem, se lahko poškodujejo podatki v
USB napravi.
• Ne uporabljajte USB naprave, ki je tako
velika ali težka, da lahko zaradi tresljajev
pade ali izgubi stiik.
• Ne odstranjujte sprednje plošče med
predvajanjem USB naprave, ker bi s tem
utegnili poškodovati podatke.
Za vrnitev na običajni način predvajanja, izberite
»Repeat off« ali »Shuffle off«.
Poslušanje avdio naprave vrste
»Walkman« (ATRAC avdio naprava)
1 Med predvajanjem pritiskajte tipko
, dokler se ne prikaže želena
nastavitev.
Prikazane postavke
Primer: če je način Info (informacije) nastavljen
na »All« (stran 18).
B
A
Shuffle Device
Za
ponavljajoče predvajanje
posnetka.
ponavljajoče predvajanje
albuma.
predvajanje albuma v
naključnem vrstnem redu.
predvajanje z naprave v
naključnem vrstnem redu.
Postavke se spreminjajo tako:
Album Mode (Album) n Track Mode n
Genre Mode n Playlist Mode* n Artist
Mode
C
(se nadaljuje)
15
Predvajanje s ponavljanjem in v
naključnem zaporedju
1 Med predvajanjem pritiskajte tipko
(REP)
ali
(SHUF), dokler se ne prikaže želena
nastavitev.
Izberite
Repeat Track
Za
ponavljajoče predvajanje
posnetka.
Repeat Album ponavljajoče predvajanje
albuma.
Repeat Artist
ponavljajoče predvajanje
izvajalca
Repeat Playlist ponavljajoče predvajanje
predvajalnega seznama
Repeat Genre ponavljajoče predvajanje
zvrsti.
Shuffle Album predvajanje albuma v
naključnem vrstnem redu.
Shuffle Artist
predvajanje izvajalca v
naključnem vrstnem redu.
Shuffle Playlist predvajanje seznama v
naključnem vrstnem redu.
Shuffle Genre predvajanje zvrsti v
naključnem zaporedju.
Shuffle Device Predvajanje z naprave v
naključnem vrstnem redu.
Za vrnitev na običajni način predvajanja, izberite
»Repeat off« ali »Shuffle off«.
Ostale funkcije
Spreminjanje nastavitve zvoka
Nastavitev lastnosti zvoka
Razmerje zvoka levo-desno in spredaj-zadaj ter
glasnost nizkotonca lahko nastavite.
1
2
3
Pritisnite na izbirno tipko.
Obračajte nadzorni gumb, dokler
se ne prikaže želena postavka v
meniju, nato pritisnite na izbirno
tipko.
Obračajte nadzorni gumb in izberite
nastavitev, nato pritisnite na izbirno
tipko.
Nastavitev je opravljena.
Po treh sekundah je nastavitev končana
in prikaz se vrne na način običajnega
predvajanja/sprejema.
Nastavite lahko naslednje postavke (podrobnosti
si oglejte na navedenih straneh):
“z “ se nanaša na tovarniško nastavitev.
EQ3 parametric: Za izbiro vrste izenačevalnika:
»Xplod«, »Vocal«, »Edge«, »Cruise«, »Space«,
»Gravity«, »Custom« ali »Off« (z).
DSO: Za izbiro načina DSO: »1«, »2«, »3« ali
»OFF« (z). Čim večja je številka, tem večji je
učinek.
Balance (razmerje): Za nastavitev razmerja med
desnim in levim zvočnikom: »R10« - »CENTER«
(z) - »L10«.
Fader (Fader): Za nastavitev razmerja med
sprednjimi in zadnjimi zvočniki: »F10« »CENTER« (z) - »R10«.
Subwoofer (glasnost nizkotonca): Za nastavitev glasnosti nizkotonca: »+10 dB« - »0 dB«
(z) - »-10 dB«. (»-ATT« se prikaže za najnižjo
nastavitev.)
LPF (nizkoprepustni filter)
Za izbiro frekvence rezanja: »LPF OFF« (z),
»LPF125Hz« ali »LPF78Hz«.
AUX* (AUX level)
Za nastavitev nivoja glasnosti posameznih dodatnih naprav. Pri tej nastavitvi ni potrebno nastaviti
nivoja glasnosti med izvori (stran 18).
Nastavljivi nivoji: »+18 dB« - »0 dB« (z) - »-8 dB«.
* Če je vklopljen izvor AUX.
16
Nastavitev krivulje
izenačevalnika – EQ3 Tune
Možnost »Custom« funkcije EQ3 vam omogoča
nastavitvv izenačevalnika po vašem okusu.
1
2
3
4
5
6
Izberite izvor in pritisnite na izbirno
tipko.
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite »EQ3 parametric« in
pritisnite na izbirno tipko
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite »Custom«, nato pritisnite na
+.
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite »EQ3 Mode Tune«, nato
pritisnite na izbirno tipko
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite frekvenčni obseg »LOW«,
»MID« ali »HI« in pritisnite na izbirno
tipko.
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite želeno frekvenco in
pritisnite na izbirno tipko.
Na voljo so frekvence:
LOW: 60 Hz ali 100 Hz
MID: 500 Hz ali 1.0 kHz
HI: 10.0 kHz ali 12.5 kHz
7
Z obračanjem nadzornega gumba
nastavite krivuljo izenačevalnika.
Nivo glasnosti lahko nastavite v korakih po 1
dB, od -10 dB do +10 dB.
8
Pritisnite na izbirno tipko.
S ponavljanjem korakov 5 do 8 nastavite še
druga frekvenčna območja.
9
Dvakrat pritisnite na
.
(BACK) ali
Prikaz se vrne na običajno predvajanje/
sprejem.
Za vrnitev na tovarniško nastavitev
izenačevalnika, v koraku 4 izberite »EQ3
Mode Inititalize« in »Yes«.
Nasvet
Tudi druge vrste izenačevalnika so nastavljive.
Nastavitev postavk
– MENU
1
Pritisnite in držite izbirno tipko za
izbiranje.
Prikaže se nastavitveni prikaz.
2
3
Vrtite nadzorno tipko, dokler se
ne prikaže želena postavka, nato
pritisnite na izbirno tipko.
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite nastavitev in pritisnite na
izbirno tipko.
Nastavitev je končana.
4
Pritisnite na
(BACK).
Prikaz se vrne na način običajnega
predvajanja / sprejema.
Nastavite lahko naslednje postavke (podrobnosti
poiščite na navedenih straneh):
"z" pomeni tovarniško nastavitev.
Setup
Clock Adjust (clock adjust – nastavitev ure) (str.5)
CT (Clock Time - ura):
Za nastavitev možnosti »on« in »off« (z) (stran
13, 14)
Beep:
Za nastavitev možnosti »on« (z) ali »off«.
RM (vrtljivi upravljalnik)
Za spremembo smeri upravljanja vrtljivega
upravljalnika.
– »NORM« (z): za uporabo vrtljivega
upravljalnika s tovarniško nastavljenim
položajem.
– »REV«: če vrtljivi upravljalnik namestite na
desno stran volana.
Aux Audio (AUX Audio):
Za nastavitev prikaza izvora AUX na »on« (z)
ali »off« (stran 18).
Auto Off (Auto Off):
Za samodejni izklop ob želeni uri, ko je enote
izklopljena.
– »NO« (z), »30 sec (sekunde)«,
»30 min (minute)« ali »60 min (minute)«.
Display
Demo (demonstracija)
Za nastavitev možnosti »on« (z) ali »off«.
(se nadaljuje)
17
Image
Za nastavitev raznih slik za prikaz.
– »Movie« 1 (z) - 3: za prikaz filma.
– »SA 1 – 3«: za prikaz spektralnega analizatorja.
– »Wall.P 1 – 3«: za prikaz ozadja.
– »off«: slika se ne prikaže.
Auto Image
Za nastavitev raznih slik za prikaz na zaslonu:
»All«: za ponavljajoč pregled slik v vseh načinih
prikaza.
– »Movie« (z): za prikaz filma.
– »SA«: za prikaz spektralnega analizatorja.
– »Off«: slika se ne prikaže.
Info (informacije)
Za prikaz postavk (odvisno od izvora, itd.)
– »Simple« (z): če ne želite prikazati postavk.
– »All«: za prikaz vseh postavk.
– »Clear«: da postavke samodejno izginejo.
Uporaba dodatne opreme
Če priključite dodatno prenosno
avdio napravo
Sony v vhodni priključek AUX (stereo mini
vtič) na enoti, lahko poslušate zvok prek
avtomobilskih zvočnikov. Nivo glasnosti lahko
v primeru, da pride do razlike med enoto in
prenosno avdio napravo, nastavite. Sledite
spodnjemu postopku:
Priključitev prenosne avdio
naprave
1
2
3
Izklopite prenosno avdio napravo.
Znižajte glasnost na enoti.
Priključite enoto.
Dimmer (zatemnitev)
Za spremembo osvetlitve prikaza:
– »Auto« (z): za samodejno zatemnitev prikaza,
ko vključite luči.
– »on«: za zatemnitev prikaza.
– »off«: za izklop funkcije.
AUX
Illumination (osvetlitev)
Za spremembo barve za osvetlitev: »Blue« (z)
(modra) , »Red« (rdeča) ali »Green« (zelena).
AUX
Auto Scroll
Za samodejno potovanje daljših postavk prek
prikazovalnika, ko zamenjate disk/ album /
skupino/posnetek.
– »off«: da napis ne potuje prek prikazovalnika.
– »on« (z): za potovanje napisa.
Mono*
Za izboljšanje slabega FM sprejema izberite
način mono sprejema.
– »off« (z): za poslušanje stereo postaj v načinu
stereo.
– »on«: za poslušanje stereo oddaje v načinu
mono.
Regional
Za nastavitev možnosti »on« (z) in »off« (stran
14).
BTM (stran 12)
* Če sprejemate postajo FM.
18
Priključni kabel
(ni priložen)
* Uporabite raven vtič.
Nastavitev glasnosti
Pred predvajanjem ne pozabite nastaviti glasnosti za posamezne priključene naprave.
1
2
Znižajte glasnost na enoti.
Pritiskajte na
, dokler se ne prikaže
napis »AUX«.
Prikaže se napis »AUX Audio«.
3
Začnite predvajati prenosno zvočno napravo
pri srednji jakosti zvoka.
4
5
Nastavite običajno glasnost na enoti.
Nastavite vhodni nivo (stran 16).
Iskanje diskov po naslovih – LIST
CD/MD menjalnik
Izbira menjalnika
1
Pritiskajte na tipko
, dokler se ne
prikaže oznaka »CD« ali »MD«.
2
Pritiskajte na tipko
prikaža želeni menjalnik.
Če je priključen CD menjalnik s funkcijo CD
TEXT ali MD menjalnik, lahko disk poiščete v
seznamu. Če disku dodelite ime, se le-to pojavi
v seznamu.
1
Med predvajanjem pritisnite tipko (LIST).
Prikaže se številka diska ali ime diska.
2
Obračajte gumb za glasnost, dokler se ne
prikaže želeni disk.
3
Pritisnite na izbirno tipko za predvajanje diska.
Prikaz se vrne na način običajnega predvajanja.
, dokler se ne
Številka enote, Indikator za MP3*1
Indikator za LP2/LP4
Vrtljivi upravljalnik RM-X4S
Pritrditev nalepke
Številka diska/albuma
Predvajanje se začne.
*1 Če predvajate MP3.
*2 Če predvajate disk MDLP.
Najprej namestite nalepke na vrtljivi upravljalnik
glede na njegov položaj.
Preskakovanje albumov in diskov
Če želite
preskočiti
Pritisnite na
–/+)
album
in sprostite (zadržite za
trenutek).
/
SEL
MODE
DSPL
/
(ALBUM
več albumov
v roku 2 sekund od prve
sprostitve tipke.
disk
večkrat.
več diskov
nato v roku 2 sekund ponovno
pritisnite in držite.
Tipke
Z ustreznimi tipkami na vrtljivem upravljalniku
lahko upravljate iste funkcije kot s tipkami na
enoti.
ATT
SOUND
PRESET/
DISC
MODE
SOURCE
DSPL
VOL
Ponavljajoče predvajanje in
predvajanje v naključnem zaporedju
DSPL
MODE
SEL
OFF
Med predvajanjem pritisnite na tipko
(ALBUM –/+).
SEEK/AMS
OFF
Izberite
Za
Naslednje tipke na vrtljivem upravljalniku od
enote zahtevajo upravljanje drugih funkcij.
• ATT (attenuate – utišanje)
Za utišanje zvoka. Za preklic, ponovno
pritisnite.
Repeat Disc
ponavljajoče predvajanje diska.
• PRESET/DISK
Med predvajanjem pritiskajte na tipko (REP) ali
(SHUF), dokler se ne prikaže želena nastavitev.
Shuffle Changer predvajanje diska v menjalniku
v naključnem zaporedju.
Shuffle All*
predvajanje posnetkov v
vseh enotah v naključnem
zaporedju.
* Če sta priključena dva ali več MD
menjalnikov.
Za vrnitev na običajno predvajanje izberite
»Repeat off« ali »Shuffle off«.
CD/MD: Enako kot tipka
/
(ALBUM
-/+) na enoti (pritisnite in zavrtite).
Radio: za sprejem shranjenih postaj (pritisnite
in zavrtite).
• VOL
Enako kot tipka za uravnavanje glasnosti +/– na
enoti (obračajte).
• SEEK/AMS
+/– na enoti (obračajte
Enako kot tipka
ali obrnite in držite).
• Tipka DSPL (display)
Za spremembo prikazanih postavk.
19
Sprememba smeri izvajanja
operacij
Tovarniško nastavljena smer izvajanja operacij je
prikazana na spodnji sliki.
za zviševanje
za zniževanje
Če morate vrtljivi upravljalnik namestiti na
desno stran volana, lahko smer izvajanja obrnete.
1
Med potiskanjem regulatorja VOL, pritisnite
in držite tipko
.
Dodatne informacije
Opozorila
• Če je bil avto parkiran na soncu in se zato
temperatura v njegovi notranjosti bistveno zviša,
počakajte, da se naprava pred uporabo nekoliko
ohladi.
• Če je vaše vozilo opremljeno z električno anteno,
se bo ta med delovanjem samodejno raztegnila.
Opombe glede kondenzacije vlage
V deževnih dneh ali na zelo vlažnem področju lahko
pride do kondenzacije vlage v CD predvajalniku. To
povzroči motnje v delovanju predvajalnika. V tem
primeru odstranite CD in počakajte približno eno
uro, da vlaga izhlapi.
Ohranitev visoke kakovosti zvoka
Če imate v bližini avdio opreme držala za pijačo,
pazite, da ne boste po njej polili soka ali katere druge
brezalkoholne pijače.
Opombe v zvezi s CD-jem
• Da bi lahko uživali ob kar najboljšem možnem
zvoku, prijemajte CD ob robovih. Ne dotikajte se
površine, da ga ne bi umazali.
• Ko diska ne uporabljate, ga hranite v ovitku.
• CD-jev ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi
ali toplotnim virom, na primer cevem za vroč
zrak. Ne puščajte jih v avtomobilu, parkiranem
na soncu, saj temperatura v njem lahko močno
naraste.
• Na CD ne lepite papirja ali nalepk.
• Ne uporabljajte rabljenih ali izposojenih CD-jev z
ostanki lepila na površini.
• Če uporabljate take CD-je, lahko ostanek lepila
prepreči njihovo vrtenje ter povzroči okvaro pri
delovanju naprave oziroma uniči CD.
• Ne uporabljajte diskov, na katerih se nahajajo
nalepke. S tem bi se utegnile pojaviti naslednje
težave:
– Diska ni mogoče odstraniti (ker se je nalepka
odlepila in ovira mehanizem za izmet diska)
– Zvočnih podatkov ni mogoče pravilno brati
(predvajanje preskakuje ali ne deluje), ker se
je nalepka zaradi toplote skrčila ali je
povzročila ukrivitev diska.
• Diskov nenavadnih oblik (v obliki srca,
osmerokotnika, ipd.) ni mogoče predvajati na tej
enoti. Če bi to poskušali, bi utegnili
enoto poškodovati. Takih diskov ne uporabljajte.
20
• 8 cm CD-jev ne morete predvajati.
• CD pred predvajanjem
obrišite s čistilno krpo.
Brišite od sredine proti robu.
Ne uporabljajte topil, kot sta
bencin ali razredčilo, čistil in
antistatičnih razpršil, primernih
za analogne plošče.
Opombe v zvezi z diski vrste CDR/CD-RW
• Nekaterih diskov CD-R/CD-RW (odvisno od
opreme, ki je bila uporabljena za snemanje in od
stanja diska), na tej enoti ne bo mogoča predvajati.
• Ni mogoče predvajati diskov CD-R/CD-RW, ki
niso zaključeni.
Glasbeni diski, kodirani z avtorsko
zaščito pred presnemavanjem
Ta enota je izdelana za predvajanje diskov,
ki ustrezajo standardu CD (Compact Disc).
Nekatere založbe plošč so nedavno začele izdajati
glasbene diske, kodirane z avtorsko zaščito pred
presnemavanjem. Bodite pozorni na to, da nekateri
od teh diskov ne ustrezajo standardu CD in jih na
tej enoti ne bo mogoče predvajati.
Opombe
• Pri uporabi kabla, uporabite tistega, ki je bil
priložen USB napravi.
• Ne uporabljajte USB naprav, ki so tako velike
ali težke, da lahko zmotijo upravljanje vozila.
• Ne puščajte USB naprav v parkiranem avtu, da
ne bi prišlo do okvar.
• Glede na količino podatko, lahko traja kar
nekaj časa, da se začne predvajanje
• Priporočljiva je varnostna kopija podatkov v
USB napravi.
Vrstni red predvajanja datotek
MP3/WMA/AAC (CD-R/RW ali
Mass Storage Class)
MP3/WMA/AAC
Mapa (skupina)
MP3/WMA/AAC
datoteka
(posnetek)
DualDiscs (dvojni diski)
Disk DualDisc je dvostranski izdelek, ki združuje
gradivo, posneto v standardu DVD, na eni strani, z
digitalnim zvočnim gradivom na drugi strani.
Bodite pozorni na to, da nekateri od teh diskov ne
ustrezajo standardu CD in zato na tej enoti ne bo
mogoče predvajati zvočne strani diska DualDisc.
Nekaj o USB napravah
Uporabljajo se lahko USB naprave vrste Mass
Storage Class in ATRAC Audio Device, ki
ustrezajo standardu USB. Kakorkoli, ta enota
ne spozna USB naprav preko USB HUB in ni
združljiva z napravami, ki imajo funkcijo HUB.
Podrobnosti o združljivosti USB naprav so navedene na Sonyjevi spletni strani za podporo(str.
27).
• Ustrezen kodek je različen glede na vrsto naprave.
- Mass Storage Class: MP3/WMA/AAC
- ATRAC Audio Device: ATRAC/MP3/WMA/
AAC
• DRM(digitalno upravljanje pravic) datoteke razen
ATRAC ni možno predvajati.
• Podatki, ki so lahko prikazani.
- Mass Storage Class:
Mape(Albumi): 512, Datoteke(posnetki):65535
- ATRAC Audio Device: ATRAC/MP3/WMA/
AAC Albumi/Izvajalci/Seznami:65535,
posnetki:65535
Nekaj o datotekah MP3
• MP3, kratica za MPEG-1 Avdio Layer-3, je
standard za kompresiranje glasbenih datottek.
Avdio CD podatke kompresira na približno
1/10 originalne velikosti.
• Oznaka ID3, vrste 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 in 2.4 se
nanaša samo na MP3. Oznaka ID3 je 15/30
znakov (1.0 in 1.1) ali 63/126 znakov (2.2, 2.3
in 2.4).
• Pri poimenovanju datoteke MP3 ne pozabite
dodati končnice ».mp3« imenu datoteke.
• Med predvajanjem datoteke MP3 z VBR
(spremenljivo hitrostjo prenosa podatkov)
ali med hitrim pomikanjem naprej/nazaj, se
pretekli čas predvajanja morda ne bo točno
prikazal.
Opomba
Če predvajate MP3 s hitrim prenosom
podatkov, npr. 320 kb/s, utegne zvok prekinjati.
21
Nekaj o datotekah WMA
• WMA je kratica za Windows Media Audio in
je drugačen standard za format kompresiranja
zvočnih datotek. Avdio CD podatke kompresira
na približno 1/22 originalne velikosti.
• WMA tag vsebuje 63 znakov.
• Ko poimenujete datoteko WMA ne pozabite
imenu dodati končnice ».wma«.
• Med predvajanjem ali hitrim premikanjem
datoteke WMA (VBR) naprej/nazaj, se pretekli
čas predvajanja morda ne bo pravilno prikazal.
* Samo za 64 kb/s
Opomba
Predvajanje naslednjih datotek ni mogoče:
s kompresijo brez izgube.
Nekaj o datotekah AAC
• AAC (Advanced Audio Coding) je standardna
tehnologija in format za stiskanje zvočnega
zapisa. Zvočne CD podatke lahko stisne na
približno 1/11 izvirne velikosti.
• AAC tag vsebuje 126 znakov.
• Ko poimenujete datoteko AAC ne pozabite
imenu dodati končnice ».m4a«.
• Med predvajanjem ali hitrim premikanjem
datoteke AAC (VBR) naprej/nazaj, se pretekli
čas predvajanja morda ne bo pravilno prikazal.
* Samo za 128 kb/s
Opomba
Predvajanje naslednjih datotek ni mogoče:
– s kompresijo brez izgube,
– zaščitenih zaradi avtorskih pravic.
Nekaj o ATRAC
Format ATRAC3plus
ATRAC3 ali »Adaptive Transform Acoustic Coding3 je tehnologija stiskanja avdio podatkov. Stopnja stiskanja podatkov standarda ATRAC3 je
približno 10-krat višja kot pri običajni CD-plošči.
ATRAC3plus, ki je razširjena oblika formata
ATRAC3, kompresira CD podatke na približno
1/20 običajne velikosti. Enota podpira oba
formata, ATRAC3 in ATRAC3plus.
Če imate vprašanja ali težave, ki jih s pomočjo
tega priročnika ne morete rešiti, se posvetujte z
najbližjim prodajalcem Sonyjevih proizvodov.
22
Vzdrževanje
Zamenjava litijeve baterije
Pri normalnih pogojih je trajanje baterije približno
1 leto. (Čas je lahko tudi krajši, odvisno od pogojev
uporabe)
Ko baterija oslabi, se zmanjša doseg daljinskega
upravljalnika. Zamenjajte baterijo z novo CR2025
litijevo baterijo. Uporaba druge baterije bi utegnila
povzročiti požar ali eksplozijo.
+ stran navzgor
2
m
1
Opombe o litijevi bateriji
• Baterijo hranite izven dosega otrok. Če se
baterijo pogoltne, nemudoma pokličite
zdravnika.
• Za dober stik obrišite baterijo s suho krpo.
• Prepričajte se o polariteti preden vstavite
baterijo.
• Ne prijemajte baterije s kovinsko pinceto ali
kleščami, ker lahko pride do kratkega stika.
Opozorilo
Zaradi nepravilne uporabe lahko baterija eksplodira.
Ne polnite, ne razstavljajte baterije in ne
izpostavljajte baterije ognju.
Zamenjava varovalke
Pri zamenjavi varovalke se
prepričajte, ali ste uporabili
varovalko z istim amperskim
številom, kot je označeno na stari
varovalki. Če varovalka pregori,
preverite povezave in jo nato
zamenjajte. Če po zamenjavi
vnovič pregori, je prišlo do
motnje v delovanju naprave.
V tem primeru se posvetujte s
pooblaščenim servisom Sony.
varovalka
(10 A)
Čiščenje kontaktov
Vzrok motenj v delovanju naprave so lahko umazani
kontakti med napravo in prednjo ploščo. Da bi
to preprečili, odprite sprednjo ploščo (stran 6) in
z vatirano palčko, namočeno v alkohol, očistite
kontakte. Pri tem ne pritiskajte premočno, saj se
kontakti lahko poškodujejo.
zadnja stran sprednje
plošče
glavna enota
Opombi
• Zaradi varnostnih razlogov pred čiščenjem
kontaktov ugasnite motor in odstranite ključ iz
ključavnice za zagon motorja.
• Kontaktov se nikoli ne dotikajte s prsti ali
kovinskimi predmeti.
2
Odstranite napravo
1 Oba ključa vstavite, dokler ne
klikneta.
Kavelj naj
bo obrnjen
navznoter.
2 Potegnite za ključa, da sprostite enoto.
3 Izvlecite enoto iz ohišja.
Odstranitev naprave
1
Odstranite zaščitni okvir.
1 Odstranite sprednjo ploščo (stran 5).
2 Stisnite za oba ključa za odstranitev na
zaščitnem okviru in povlecite ven.
Tehnični podatki
CD predvajalnik
razmerje signal-šum: 120 dB
frekvenčni odziv: 10–20,000Hz
Odstopanja zaradi vrtenja: pod mejo merjenja
Radijski sprejemnik
x
FM
razpon:
87,5 –108,0 MHz
antenski terminal: priključek za zunanjo anteno
medfrekvenca: 10,7 MHz/450kHz
občutljivost: 9 dBf
selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
razmerje med signalom in šumom
67 dB (stereo)
69 dB (mono)
harmonično popačenje pri 1 kHz:
0,5 % (stereo)
0,3 % (mono)
ločljivost: 35 dB pri 1 kHz
frekvenčni odziv: 30-15,000 Hz
MW/LW
razpon:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
antenski priključek: priključek za zunanjo anteno
medfrekvenca: 10,7 MHz/450 KHz
občutljivost: MW: 30 μV, LW: 40 μV
23
USB predvajanje
Vmesnik: USB (Full-speed)
Največje napajanje: 500mA
Ojačevalnik
izhodi: izhodi za zvočnike
(priključki sure seal)
upornost zvočnikov: 4 – 8 omov
največja izhodna moč: 52 W x 4 (pri 4 omih)
Splošno
izhodi:
Avdio izhodni priključki (nizkotonec/zadaj
– možnost preklapljanja)
Kontrolni priključek za električno anteno
Kontrolni priključek za dodatni ojačevalnik
vhodi:
Kontrolni priključek za nadzor telefona ATT
Priključek za nadzor osvetlitve
BUS nadzorni vhodni priključek
BUS avdio vhod
Vhodni priključek za daljinski upravljalnik
Antenski priključek
AUX vhodni priključek (stereo mini vtič)
Vhodni priključek za USB signal
tonski nadzor:
nizki toni: +- 10 dB pri 60 Hz (XPLOD)
srednji toni: +- 10 dB pri 1 kHz (XPLOD)
visoki toni: +- 10 dB pri 10 kHz (XPLOD)
napajanje:
12 V DC akumulator (negativna masa)
mere: pribl. 178 x 50 x 180 mm (š/v/g)
mere za vgradnjo: pribl. 182 x 53 x 162 mm
(š/v/g)
masa: pribl. 1,2 kg
priloženi dodatki
ploščati daljinski upravljalnik RM-X154
deli za namestitev in priključitev (1 komplet)
dodatna oprema
Vrtljivi upravljalnik: RM-X4S
Kabel BUS (priložen s pinskim kablom RCA):
RC-61 (1m), RC-62 (2m)
CD menjalnik (10 diskov): CDX-757MX
CD menjalnik (6 diskov): CDX-T70MX,
CDX-T69
Izbirnik izvora: XA-C40
Izbirnik AUX-IN:, XA-300
Vmesnik za iPod: XA-120IP
O razpoložljivosti dodatne opreme v trgovinah
na vašem področju se pozanimajte pri trgovcu.
Tehnologija zvočnega kodiranja MPEG Layer
3 in patenti imajo licenco Fraunhofer IIS and
Thomson.
24
Ta izdelek je zaščiten z določenimi pravicami
intelektualne lastnine družbe Microsoft. Uporaba
ali distribucija te tehnologije zunaj tega izdelka
brez licence družbe Microsoft ali pooblaščenih
hčerinskih družb ni dovoljena.
Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez
obvestila.
Odpravljanje težav
Spodnji seznam vam bo pomagal odpravljati
težave, na katere boste morda naleteli pri uporabi
naprave. Preden pa boste segli po spodnjih
navodilih, preverite povezave in postopke
delovanja.
Splošno
Enota se ne napaja.
• Preverite priključitve. Če je vse v redu, preverite
varovalko.
Električne antene ni mogoče raztegniti.
• Električna antena nima releja.
Ni zvoka.
• Glasnost je povsem znižana.
• Regulator za sprednje in zadnje zvočnike (FAD)
ni nastavljen za sistem z dvema zvočnikoma.
CD menjalnik ni združljiv z diskom (MP3/
WMA/AAC).
• Za predvajanje uporabite CD menjalnik,
združljiv s Sony MP3.
Ni piska.
• Pisk je utišan (stran 17).
• Priključen je dodaten ojačevalnik in pri tem ne
uporabljate vgrajenega ojačevalnika
Vsebina pomnilnika se je izbrisala.
• Prišlo je do prekinitve dovoda električne
energije.
• Električni priključni kabel ni ustrezno
priključen.
Shranjene postaje in ura se izbrišejo.
Varovalka je pregorela.
Ob spremembi položaja ključa za vžig je
slišati šum.
Kabli niso pravilno priključeni z avtomobilskim
električnim priključkom za dodatno opremo.
Med predvajanjem ali sprejemanjem se
začne demonstracija.
• Če enote več kot 5 minut ne uporabljate,
funkcija »Demo on« pa je vklopljena, se začne
demonstracija. Izberite »Demo off« (stran 17).
Prikaz izgine / se ne prikaže na
prikazovalniku.
• Funkcija »Dimmer« je nastavljena na »Dimmer
on« (str. 18).
Prikaz izgine, če pritisnete in držite tipko .
, da se
• Ponovno pritisnite in držite tipko
prikaz ponovno prikaže.
• Priključki so umazani (str. 23).
Funkcija »Auto Off« ne deluje pravilno.
• Enota je vklopljena. Funkcija »Auto Off« se
vklopi, ko je enota izklopljena.
n Izklopite enoto.
Funkcija DSO ne deluje.
V nekaterih avtomobilih in pri nekaterih zvrsteh
glasbe DSO ne bo imelo učinka.
Slika se samodejno spremeni.
V načinu »Auto Image« se izbrana slika ne prikaže.
n Če želite prikazati samo izbrano sliko, izberite
nastavitev »Auto Image off« (str. 18).
Ne prikaže se nobena postavka.
Izberite »Info All« (str. 18).
Nivoja glasnosti ni mogoče nastaviti (AUX).
Prenosna avdio naprava ni bila priključena, ko sta
za izvor izbrali AUX.
n Priključite prenosno avdio napravo v vhodni
priključek AUX.
Predvajanje CD-ja/MD-ja
Diska ni mogoče vstaviti.
• Vstavljen je drug disk.
• Disk je bil na silo napačno vstavljen –
nepravilno obrnjen.
Disk se ne predvaja.
• Poškodovan ali umazan disk.
• Poskušali ste predvajati CD-R/CD-RW, ki ni
namenjen avdio predvajanju (str. 21).
Datoteke MP3/WMA/AAC se začnejo
predvajati kasneje kot druge.
Naslednji diski potrebujejo več časa za začetek
predvajanja:
– disk, posnet z zapleteno strukturo,
– disk, posnet v Multi Session,
– disk, na katerega je mogoče dodati podatke.
Postavke ne potujejo prek prikazovalnika.
• Če ima disk veliko število znakov, ti morda ne
bodo potovali prek zaslona.
• »Auto Scroll« je nastavljena na OFF.
n Izberite nastavitev »Auto Scroll on« (str. 18)
ali pritisnite tipko (SCRL).
Zvok preskakuje.
• Namestitev ni pravilna.
nNamestite enoto v kotu, ki je manjši od 450 v
močnejšem delu avtomobila.
• Poškodovan ali umazan disk.
Radijski sprejemnik
Ni mogoče sprejemati postaj.
Zvok se meša z različnimi šumi.
• Priključite kontrolni kabel za električno
anteno ali dodatni kabel za električno anteno
na napajanje. (samo v primeru, da ima avto
vgrajeno anteno FM/MW/LW na zadnjem ali
stranskem steklu.)
• Preverite priključke avtomobilske antene.
• Avtomobilska antena se ne dvigne.
nPreverite priključitev električnega antenskega
kabla.
• Preverite frekvenco.
• Če je način DSO vklopljen, se včasih pojavi
šum.
nNastavite način DSO na »OFF« (stran 16).
Uglasitev shranjenih postaj ni mogoče.
• V pomnilnik shranite ustrezno frekvenco.
• Signal je prešibak.
Samodejno nastavljanje postaje ni mogoče.
• Način »Local Seek« je nastavljen na »on«.
n Izberite nastavitev »Local off« (stran 18).
• Oddajni signal je prešibak.
n Uporabite ročno nastavljanje.
Med sprejemanjem FM postaje, napis “ST”
utripa.
• Natančno naravnajte frekvenco.
• Oddajni signal je prešibek.
n Izberite možnost »Mono on« (stran 18).
Program FM, ki se oddaja v stereo načinu, je
slišati v mono načinu.
Enota je v načinu mono sprejema.
n Izberite nastavitev »Mono off« (stran 18).
RDS
Po nekaj sekundah poslušanja se začne
iskanje (SEEK).
Postaja ne oddaja prometnega programa ali ima
prešibek oddajni signal.
n Izklopite funkcijo TA (str. 13).
Ni prometnih poročil.
• Vključite “TA” (str. 13).
• Postaja ne oddaja prometnih informacij, čeprav
je postaja TP. Izberite drugo postajo.
Funkcija PTY na zaslonu izpiše “-----------”.
• Trenutna postaja ni RDS postaja.
• RDS podatki niso sprejeti.
• Postaja ne navaja vrste programa.
Disk ne izskoči.
Pritisnite tipko RESET (str. 5).
25
USB predvajanje
Predvajanje prek USB HUB ni mogoče.
Enota ne prepozna USB naprav prek USB HUB.
Predvajanje ni mogoče
USB naprava ne deluje.
n Ponovno jo priključite.
Prikaz napak/Sporočila
Blank Disc
Na MD-ju ni posnetkov*1.
n Predvajajte MD s posnetki.
Checking
Za predvajanje USB naprave je potrebno več
časa.
USB naprava vsebuje datoteke z zahtevnejšo
drevesno strukturo.
Enota preverja povezavo z USB napravo.
n Počakajte, da se postopek konča.
Sliši se zvočni signal.
Med predvajanjem ste izključili USB napravo.
nPreden izključite USB napravo ne pozabite
ustaviti predvajanja.
xDisk je umazan ali napačno vstavljen.*1
n Očistite ali pravilno vstavite disk.
xVstavili ste prazen disk.
xDiska ni mogoče predvajati zaradi določenih
težav.
n Vstavite drug disk.
xEnota ni samodejno prepoznala USB naprave.
n Ponovno jo priključite.
Zvok prekinja.
Zvok utegne prekinjati, če je hitrost prenosa
podatkov več kot 320 kb/s.
Error*2
Failure
Priključitev zvočnikov/ojačevalnika ni pravilna.
n Oglejte si navodilo za priključitev tega
modela in preverite priključke.
Hubs Not Supported
USB HUB naprave ali naprave s funkcijo HUB
ni možno uporabiti s to enoto.
Local Seek +/–
Lokalni način iskanja je vklopljen med
samodejnim uglaševanjem.
NO AF
Za trenutno postajo ni alternativne frekvence.
n Pritiskajte tipko
+/–, medtem ko
ime postaje utripa. Enota začne iskati
drugo frekvenco z enakim podatki
PI (identifikacija programa) (prikaže se
»PI SEEK«).
NO Album Name
Ime albuma ni vpisano.
NO Artist Name
Ime izvajalca ni vpisano.
NO Device
Pri izbranem USB vhodu
ni
priključene USB naprave. USB naparava ali USB
kabel sta izkjlučena.
NO Disc
V CD/MD menjalniku ni diska.
n Vstavite disk.
26
NO Disc Name
Read
Ime diska ni vpisano.
Enota bere podatke o posnetkih in skupinah na
disku.
n Počakajte, da enota prebere vse podatke in
samodejno začne s predvajanjem. Pri
nekaterih strukturah je za to potrebno več
časa.
NO ID3 Tag*3
Informacije ID3 Tag niso vpisane v datoteko
MP3.
NO Magazine
V CD menjalniku ni vstavljenega magazina za
disk.
n Vstavite magazin v menjalnik.
Push Reset
NO Music
"
Disk/USB naprava ne vsebuje glasbenih datotek.
n Vstavite glasbeni CD ali menjalnik, ki
predvaja MP3 format.
n Priključite USB napravo z glasbeno datoteko.
Dosegli ste začetek ali konec diska in ne morete
naprej.
NO TP
Enota bo nadaljevala z iskanjem razpoložljivih
postaj TP.
NO Track
Izbrana postavka v USB napravi ne vsebuje
albuma/posnetka.
NO Track Name
Ime posnetka ni vpisano.
Not Read
Enota ni prebrala informacij o disku.
Vstavite disk, nato ga izberite v seznamu.
CD enota ne more delovati.
n Pritisnite na tipko »RESET« na enoti (str. 5).
" ali "
"
" "
Znaka na tej enoti ni mogoče prikazati.
*1 Številka diska, ki povzroča težavo, se prikaže
na prikazovalniku.
*2 Če se med predvajanjem CD-ja ali MD-ja
pojavi napaka, se številka diska ne prikaže.
*3 Če je CD menjalnik priključen.
Če vam omenjene rešitve ne pomagajo pri
odpravi težav, se posvetujte s pooblaščenim
servisom Sony.
Če odnesete enoto na popravilo, vzemite s seboj
tudi disk, ki ste ga uporabljali, ko se je pojavila
težava.
Not Ready
Pokrov MD menjalnika je odprt ali MD-ji niso
pravilno vstavljeni.
Zaprite pokrov in pravilno vstavite MD-je.
Not Supported
Podpora na spletu
Za informacije in podporo o tem izdelku se
obrnite na:
http://support.sony-europe.com
Enota ne podpira priključene USB naprave.
n Priključite USB napravo vrste Mass Storage
Class (stran 21).
Offset
Morda se je pojavila okvara v notranjosti enote.
n Preverite priključitev. Če opozorilo ne
izgine z zaslona, se posvetujte z najbližjim
pooblaščenim servisom Sony.
Overload
USB naprava je preobremenjena.
n Odklopite USB napravo in s tipko
zamenjajte vir.
n Opozarja, da je USB naprava v okvari ali da
ni podprta.
27
28
Download PDF

advertising