Sony | MEX-N4100BT | Sony MEX-N4100BT Sprejemnik predstavnosti z brezžično povezavo BLUETOOTH® Navodila za uporabo

4-548-379-21(1) (SI)
Zvočni sistem
Bluetooth®
Za informacije o povezavi/namestitvi glejte stran 28.
Če želite prekiniti predstavitveni prikaz (DEMO), glejte stran 17.
MEX-N5100BT/MEX-N4100BT
Navodila za uporabo
SI
Zaradi varnostnih razlogov namestite to enoto
na armaturno ploščo avtomobila, saj se njena
zadnja stran med uporabo segreje.
Za podrobnosti glejte »Povezava/namestitev«
(stran 28).
Izdelano na Tajskem
Lastnosti laserske diode
 Žarčenje: neprekinjeno
 Izhodna moč laserja: manj kot 53,3 μW
(Ta izhodna moč je izmerjena na razdalji 200 mm
od površine leče objektiva na optičnem bralniku
z odprtino 7 mm.)
Napisna ploščica s podatki o delovni napetosti itd.
je nameščena na dnu ohišja.
Podjetje Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema
skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi
ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES.
Podrobnosti najdete na spletnem naslovu:
http://www.compliance.sony.de/
Opomba za uporabnike: spodaj navedene
informacije veljajo samo za opremo, ki se
prodaja v državah, v katerih veljajo
direktive EU.
Proizvajalec: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska
Za skladnost izdelka z zakonodajo EU:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija
Opozorilo, če stikala za vžig v avtomobilu
ni mogoče premakniti v položaj ACC
Nastavite funkcijo AUTO OFF (stran 17).
Ko izklopite enoto, se bo v nastavljenem času
popolnoma in samodejno zaustavila, tako da
ne bo praznila akumulatorja. Če ne nastavite
funkcije AUTO OFF, ob vsakokratnem premiku
stikala za vžig v položaj za izklop pridržite
gumb OFF, dokler zaslonski prikaz ne izgine.
2SI
Pomembno obvestilo
Pozor
SONY V NOBENEM PRIMERU NI ODGOVOREN
ZA MOREBITNO NAKLJUČNO, NEPOSREDNO ALI
POSLEDIČNO ŠKODO ALI DRUGO ŠKODO, KI MED
DRUGIM VKLJUČUJE IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKOV,
PODATKOV, MOŽNOSTI UPORABE IZDELKA ALI
KATERE KOLI POVEZANE OPREME, IZGUBO
ČASA ZARADI NEDELOVANJA TER IZGUBO
UPORABNIKOVEGA ČASA ZARADI UPORABE
TEGA IZDELKA, NJEGOVE STROJNE OPREME IN/ALI
NJEGOVE PROGRAMSKE OPREME ALI V POVEZAVI
S TAKO UPORABO.
Spoštovani kupec, ta izdelek vključuje radijski
oddajnik.
V skladu z uredbo UNECE št. 10 lahko proizvajalci
vozil določijo posebne pogoje za namestitev
radijskih oddajnikov v vozila.
Pred nameščanjem tega izdelka v vozilo preberite
priročnik za uporabo vozila ali se obrnite na
proizvajalca/prodajalca vozila.
Klici v sili
Ta enota BLUETOOTH za prostoročno uporabo
v vozilu in z njo povezana elektronska naprava
delujeta na podlagi radijskih signalov, mobilnih in
stacionarnih telefonskih omrežij ter uporabniško
programirane funkcije, ki ne morejo zagotoviti
nemotene povezave v vseh pogojih.
Zaradi tega se pri pomembnih komunikacijah
(npr. nujni zdravstveni primeri) ne zanašajte samo
na uporabo morebitnih elektronskih naprav.
Komunikacija BLUETOOTH
 Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava BLUETOOTH,
lahko vplivajo na delovanje elektronskih
medicinskih naprav. Na naslednjih lokacijah
izklopite to enoto in druge naprave BLUETOOTH,
saj lahko povzročijo nezgodo.
 v območju vnetljivih plinov, v bolnišnicah,
na vlakih, na letalih ali na bencinskih črpalkah;
 v bližini avtomatskih vrat ali požarnega alarma.
 Ta enota podpira varnostne funkcije, skladne
s standardom BLUETOOTH, da zagotovi varno
povezavo pri uporabi brezžične tehnologije
BLUETOOTH, vendar tovrstna zaščita glede
na nastavitev morda ne bo zadostna. Pri
komuniciranju prek brezžične tehnologije
BLUETOOTH bodite previdni.
 Ne prevzemamo odgovornosti za morebitno
uhajanje informacij pri komunikaciji BLUETOOTH.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi
z enoto, ki niso zajeta v tem priročniku, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
3SI
Povezava/namestitev
Kazalo vsebine
Vodnik po sestavnih delih
in upravljalnih gumbih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Uvod
Odstranjevanje sprednje plošče . . . . . . . . . . . . . . .
Ponastavljanje enote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavljanje ure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priprava naprave BLUETOOTH . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priključitev naprave iPod/USB . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priključitev drugih prenosnih zvočnih naprav . . . .
6
7
7
7
9
9
Poslušanje radia
Poslušanje radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Uporaba radijskega podatkovnega
sistema (RDS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Predvajanje
Predvajanje plošče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Predvajanje naprave iPod/USB . . . . . . . . . . . . . . .
Predvajanje naprave BLUETOOTH . . . . . . . . . . . . .
Iskanje in predvajanje skladb. . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
12
Prostoročno telefoniranje
(samo prek povezave BLUETOOTH)
Sprejem klica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vzpostavitev klica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Razpoložljive funkcije med klicem. . . . . . . . . . . . . 14
Uporabne funkcije
SongPal v telefonu iPhone/Android . . . . . . . . . . . 15
Uporaba funkcije Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nastavitve
Prekinitev predstavitvenega načina (DEMO) . . . .
Osnovne nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Splošne nastavitve (GENERAL). . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitve zvoka (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitve zaslona (DISPLAY). . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitve BLUETOOTH (BT) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitve SongPal (SONGPAL) . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
17
18
19
20
20
Dodatne informacije
Posodabljanje vdelane programske opreme . . . .
Previdnostni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vzdrževanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4SI
21
21
22
22
24
Opozorila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam delov za namestitev. . . . . . . . . . . . . . . . .
Vezava (za model MEX-N5100BT) . . . . . . . . . . . . .
Vezava (za model MEX-N4100BT) . . . . . . . . . . . . .
Namestitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
29
30
31
33
Vodnik po sestavnih delih in upravljalnih gumbih
Glavna enota
Notranja plošča (sprednja plošča
je odstranjena)
Oznaka N
S telefonom Android se dotaknite gumba
za upravljanje, da vzpostavite povezavo
BLUETOOTH.
 Reža za diske
 Zaslon
 SEEK +/–
Samodejno poišče radijske postaje. Pridržite,
če želite iskati ročno.
 Gumb za odstranjevanje sprednje plošče
 SRC (vir)
Vklopi enoto.
Zamenja vir.
OFF
Pridržite eno sekundo, da izklopite vir in
prikažete uro.
Pridržite več kot dve sekundi, da izklopite
napajanje in zaslon.
 Gumb za upravljanje
Zavrtite ga, da prilagodite raven glasnosti.
PUSH ENTER
Potrdite izbrani element.
Pritisnite gumb SRC, nato zavrtite gumb in
ga pritisnite, da spremenite vir.
Pridržite več kot dve sekundi, da aktivirate
funkcijo »SongPal« (vzpostavite povezavo).
VOICE (stran 14, 16)
Ko je vklopljena funkcija »SongPal« (samo pri
telefonu Android™) ali funkcija Siri (samo pri
telefonu iPhone), se aktivira glasovno klicanje,
prepoznavanje glasu.
/ (nazaj/naprej)
/ (hitro pomikanje nazaj/naprej)
  (odstranjevanje diska)

(brskanje) (stran 12, 13)
Preklopi v način brskanja med predvajanjem.

CALL
Odpre meni za klicanje. Sprejme/konča klic.
Pridržite več kot dve sekundi, da preklopite
na signal BLUETOOTH.

(nazaj)
Preklopi na prejšnji zaslon.
MODE (stran 10, 12, 14)
 Sprejemnik daljinskega upravljalnika
 MENU*
Odpre meni z nastavitvami.
* Ni na voljo, kadar je izbrana možnost
»BT PHONE«.
 Številski gumbi (1–6)
Sprejemanje shranjenih radijskih postaj.
Pridržite, da shranite postaje.
Pokliče shranjeno telefonsko številko.
Pridržite, da shranite telefonsko številko.
5SI
ALBUM /
Preskoči album za zvočno napravo. Pridržite
za zaporedno preskakovanje albumov.
Uvod
(ponavljanje)
(naključno predvajanje)
MIC (stran 14)
PAUSE
 MEGA BASS
Pritisnite za vklop/izklop funkcije MEGA BASS.
 AF (alternativne frekvence)/
TA (prometna obvestila)
Nastavite AF in TA.
Odstranjevanje sprednje plošče
Sprednjo ploščo te enote lahko odstranite ter tako
preprečite krajo.
1
Pridržite OFF , da izklopite enoto,
pritisnite gumb za odstranjevanje
sprednje plošče  in nato povlecite
ploščo proti sebi, da jo odstranite.
PTY (vrsta programa)
Pridržite gumb v načinu RDS, da izberete PTY.
 Vtičnica AUX
 DSPL (zaslon)
Pritisnite, da spremenite elemente na zaslonu.
SCRL (pomikanje)
Pridržite za pomikanje po elementih na zaslonu.
 Vrata USB
Opozorilni alarm
 RESET (notranja plošča) (stran 7)
Če stikalo za vžig premaknete v položaj za izklop,
ne da bi odstranili sprednjo ploščo, bo nekaj sekund
aktiviran opozorilni signal. Alarm bo aktiven samo,
če uporabljate vgrajeni ojačevalnik.
 Mikrofon (notranja plošča) (samo pri modelu
MEX-N4100BT)
Da bi prostoročna funkcija delovala pravilno,
mikrofona ne prekrivajte z lepilnim trakom ipd.
Serijske številke
Preverite, ali se serijski številki na spodnji strani
enote in na hrbtni strani sprednje plošče ujemata.
V nasprotnem primeru postopka seznanjanja
BLUETOOTH ter vzpostavitve in prekinitve povezave
s funkcijo NFC ne bo mogoče izvesti.
Nameščanje sprednje plošče
6SI
Ponastavljanje enote
Pred prvo uporabo enote po zamenjavi
akumulatorja ali vnovični priključitvi je treba enoto
ponastaviti. Odstranite sprednjo ploščo in nato
s pisalom ali z drugim koničastim predmetom
pritisnite gumb RESET na notranji plošči.
Opomba
S pritiskom gumba RESET izbrišete vse nastavitve ure in
nekatere shranjene vsebine.
Nastavljanje ure
1
Pritisnite gumb MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [SET GENERAL]
in ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje na možnost
[SET CLOCK-ADJ] in ga pritisnite.
Prikaz ure utripa.
3
Ure in minute nastavite tako, da zavrtite
gumb za upravljanje.
Vzpostavljanje povezave s pametnim
telefonom z enim dotikom (NFC)
Če se s pametnim telefonom, ki je združljiv
s funkcijo NFC*, dotaknete gumba za upravljanje
na enoti, se enota seznani s pametnim telefonom,
povezava pa se samodejno vzpostavi.
* NFC (komunikacija s tehnologijo bližnjega polja)
je tehnologija, ki omogoča brezžično komunikacijo
kratkega dosega med različnimi napravami, kot so
mobilni telefoni in oznake IC. S funkcijo NFC lahko
podatke enostavno prenašate tako, da se dotaknete
ustrezne oznake ali lokacije na napravah, ki so
združljive s funkcijo NFC.
Pri pametnih telefonih z nameščenim
OS Android 4.0 ali starejšim je treba prenesti
aplikacijo »NFC Easy Connect«, ki je na voljo
v Google Play™. Aplikacija v nekaterih državah/
regijah morda ni na voljo.
1
Aktivirajte funkcijo NFC v pametnem
telefonu.
Za podrobnosti glejte navodila za uporabo,
ki so priložena pametnemu telefonu.
2
Z delom pametnega telefona, na
katerem je oznaka N, se dotaknite
oznake N na enoti.
Če želite spremeniti digitalni prikaz, pritisnite
gumb SEEK +/–.
4
Ko nastavite minute, pritisnite
gumb MENU.
Nastavitev je končana, ura pa aktivna.
Prikaz ure
Pritisnite DSPL.
Preverite, ali na zaslonu enote sveti ikona
.
Prekinitev povezave z enim dotikom
Z delom pametnega telefona, na katerem je
oznaka N, se znova dotaknite oznake N na enoti.
Priprava naprave BLUETOOTH
Uživajte v glasbi in prostoročno telefonirajte
z združljivo napravo BLUETOOTH, kot je pametni
telefon, mobilni telefon ali zvočna naprava
(v nadaljevanju »naprava BLUETOOTH«, če ni
navedeno drugače). Podrobnosti o povezovanju
so na voljo v navodilih za uporabo, ki so
priložena napravi.
Pred povezovanjem naprave zmanjšajte glasnost
te enote, da preprečite glasno predvajanje zvoka.
Opombi
 Pri vzpostavljanju povezave previdno ravnajte
s pametnim telefonom, da ga ne opraskate.
 Povezava z enim dotikom ni mogoča, če je enota
že povezana z drugo napravo, ki je združljiva
s funkcijo NFC. V takem primeru prekinite povezavo
z drugo napravo in znova vzpostavite povezavo
s pametnim telefonom.
7SI
Seznanjanje in povezovanje
naprave BLUETOOTH
Pri prvem vzpostavljanju povezave z napravo
BLUETOOTH (mobilni telefon, zvočna naprava itd.)
je potrebna skupna registracija (imenovana
»seznanjanje«). Seznanjanje omogoči, da se
ta enota in druge naprave prepoznajo.
Opomba
Ko se vzpostavlja povezava z napravo BLUETOOTH,
druge naprave te enote ne morejo prepoznati.
Če želite omogočiti zaznavanje, omogočite način
seznanjanja in enoto poiščite z drugo napravo.
Zagon predvajanja
Za podrobnosti glejte »Predvajanje naprave
BLUETOOTH« (stran 12).
Preklic postopka seznanjanja
Če želite preklicati način seznanjanja, potem
ko sta enota in naprava BLUETOOTH seznanjeni,
izvedite 2. korak.
1
Napravo BLUETOOTH približajte enoti
na en meter.
2
Pritisnite gumb CALL, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [SET PAIRING]
in ga pritisnite.
Ko je enota v stanju pripravljenosti za
seznanjanje, utripa ikona .
3
Izvedite postopek seznanjanja v napravi
BLUETOOTH, da zazna to enoto.
4
Izberite možnost [MEX-XXXX] (ime
modela), ki se prikaže na zaslonu
naprave BLUETOOTH.
Vzpostavljanje povezave s seznanjeno
napravo BLUETOOTH
Za uporabo seznanjene naprave je potrebna
povezava s to enoto. Povezava z nekaterimi
seznanjenimi napravami bo vzpostavljena
samodejno.
1
Če se ime modela ne prikaže, ponovite
postopek od 2. koraka naprej.
Pritisnite gumb CALL, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [SET BT SIGNL]
in ga pritisnite.
Preverite, ali ikona
2
Aktivirajte funkcijo BLUETOOTH v napravi
BLUETOOTH.
3
Prek naprave BLUETOOTH vzpostavite
povezavo z enoto.
Zasveti ikona
5
Če naprava BLUETOOTH zahteva vnos
gesla*, vnesite [0000].
* Geslo se lahko imenuje »Passcode«, »PIN code«,
»PIN number« ali »Password« itd., odvisno
od naprave.
Geslo za vnos
6
sveti
V napravi BLUETOOTH izberite to enoto
in vzpostavite povezavo BLUETOOTH.
Ko je povezava vzpostavljena, zasveti ikona
ali
.
8SI
ali
.
Ikone na zaslonu:
Sveti, kadar je omogočeno prostoročno
telefoniranje prek profila za prostoročno
uporabo (HFP).
Sveti, kadar je omogočeno predvajanje
vsebin iz zvočne naprave prek profila
naprednega distribuiranja zvoka (A2DP).
Označuje moč signala povezanega
mobilnega telefona.
[0000]
Ko je seznanjanje končano,
neprekinjeno.
sveti.
Vzpostavljanje povezave z napravo,
ki je bila nazadnje povezana z enoto
Aktivirajte funkcijo BLUETOOTH v napravi
BLUETOOTH.
Pritisnite gumb SRC in izberite [BT PHONE]
ali [BT AUDIO].
Pritisnite gumb ENTER, da vzpostavite povezavo
z mobilnim telefonom, ali gumb PAUSE,
da vzpostavite povezavo z zvočno napravo.
Opomba
Med pretočnim prenosom zvoka iz naprave BLUETOOTH
povezava te enote z mobilnim telefonom ne bo
mogoča. Povezavo s to enoto namesto tega
vzpostavite prek mobilnega telefona.
Nasvet
Ko je signal BLUETOOTH vklopljen: ko stikalo za vžig
premaknete v položaj za vklop, se ta enota samodejno
poveže z zadnjim povezanim mobilnim telefonom.
Priključitev naprave iPod/USB
1
2
Zmanjšajte glasnost enote.
Povežite napravo iPod/USB z enoto.
Za povezavo naprave iPod/iPhone uporabite
kabel USB za priključitev naprave iPod
(ni priložen).
Namestitev mikrofona
Za podrobnosti glejte »Namestitev mikrofona
(samo pri modelih MEX-N5100BT)« (stran 33).
Vzpostavljanje povezave z napravo
iPhone/iPod (samodejno seznanjanje
naprave BLUETOOTH)
Če v vrata USB priključite napravo iPhone/iPod
z nameščenim sistemom iOS5 ali novejšo različico,
se enota z njo seznani in poveže samodejno.
Če želite omogočiti samodejno seznanjanje
naprave BLUETOOTH, nastavite [AUTOPAIR]
v meniju [BT] na [ON] (stran 20).
1
Aktivirajte funkcijo BLUETOOTH v napravi
iPhone/iPod.
2
Priključite napravo iPhone/iPod
v vrata USB.
Priključitev drugih prenosnih
zvočnih naprav
1
2
3
Izklopite prenosno zvočno napravo.
Zmanjšajte glasnost enote.
Povežite prenosno zvočno napravo prek
kabla (ni priložen)* z vtičnico AUX
(stereo mini vtičnica) na enoti.
* Uporabite raven podolgovati vtič.
Preverite, ali na zaslonu enote sveti ikona
.
Opombi
 Samodejno seznanjanje naprave BLUETOOTH ni
mogoče, ker je enota že povezana z drugo napravo
BLUETOOTH. V tem primeru prekinite povezavo s to
napravo in znova vzpostavite povezavo z napravo
iPhone/iPod.
 Če samodejno seznanjanje naprave BLUETOOTH
ni omogočeno, poiščite podrobnosti v razdelku
»Priprava naprave BLUETOOTH« (stran 7).
4
Pritisnite gumb SRC, da izberete [AUX].
Usklajevanje ravni glasnosti povezane
naprave z drugimi viri
Predvajajte vsebino iz prenosne zvočne naprave
pri zmerni glasnosti in nastavite običajno raven
za poslušanje na enoti.
Pritisnite gumb MENU in izberite [SET SOUND] 
[SET AUX VOL] (stran 19).
9SI
Poslušanje radia
Uporaba radijskega
podatkovnega sistema (RDS)
Poslušanje radia
Če želite poslušati radio, z gumbom SRC
izberite [TUNER].
Samodejno shranjevanje (BTM)
1
Frekvenčni pas (FM1, FM2, FM3, MW ali
LW) lahko spremenite z gumbom MODE.
2
Pritisnite gumb MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [SET GENERAL]
in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na možnost
[SET BTM] in ga pritisnite.
Enota shranjuje postaje pod številske gumbe
v vrstnem redu frekvenc.
Iskanje postaj
1
Frekvenčni pas (FM1, FM2, FM3, MW ali
LW) lahko spremenite z gumbom MODE.
2
Poiščite postaje.
Ročno iskanje postaj
Pridržite SEEK +/–, da poiščete ustrezno
frekvenco, in nato pritiskajte SEEK +/–,
da jo izboljšate.
Samodejno iskanje postaj
Pritisnite gumb SEEK +/–.
Iskanje se zaustavi, ko enota prejme
signal postaje.
Ročno shranjevanje
1
Če želite shraniti najdeno postajo,
pridržite ustrezen številski gumb (1–6),
da se prikaže ikona [MEM].
Sprejemanje signala shranjenih
radijskih postaj
1
Izberite frekvenčni pas in pritisnite
številski gumb (1–6).
10SI
Nastavljanje alternativnih frekvenc (AF)
in prometnih obvestil (TA)
AF neprekinjeno izboljšuje postajo glede na
najmočnejši sprejeti signal v omrežju, TA pa
predvaja prejete trenutne prometne informacije
ali prometne programe (TP).
1
Pritisnite AF/TA in izberite [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON] ali [AF/TA-OFF].
Shranjevanje postaj RDS z nastavitvijo
funkcij AF in TA
Postaje RDS lahko prednastavite skupaj z
nastavitvijo funkcije AF/TA. Nastavite AF/TA in nato
shranite postajo s funkcijo BTM ali ročno. Pri ročni
prednastavitvi lahko prednastavite tudi postaje,
ki niso RDS.
Prejemanje nujnih obvestil
Če je funkcija AF/TA aktivirana, bodo nujna
obvestila samodejno prekinila predvajano
vsebino trenutno izbranega vira.
Prilagoditev ravni glasnosti med
prometnimi obvestili
Raven bo shranjena v pomnilnik za nadaljnja
prometna obvestila, neodvisno od običajne
ravni glasnosti.
Ohranjanje območnega programa
(REGIONAL)
Če sta funkciji AF in REGIONAL omogočeni, enota
ne bo preklopila na drugo območno postajo
z močnejšim signalom. Če se zapeljete iz območja
sprejema tega območnega programa, med
sprejemom FM nastavite [REG-OFF] v meniju
[GENERAL] (stran 18).
Ta funkcija ne deluje v Združenem kraljestvu in
nekaterih drugih območjih.
Funkcija lokalne povezave
(samo v Združenem kraljestvu)
Ta funkcija omogoča izbiro drugih lokalnih
postaj v območju, tudi če niso shranjene
pod številskimi gumbi.
Med sprejemom FM pritisnite številski gumb (1–6),
pod katerim je shranjena lokalna postaja. V roku
5 sekund znova pritisnite številski gumb lokalne
postaje. Ta postopek ponavljajte, dokler ne
prejmete signala lokalne postaje.
Izbira vrste programa (PTY)
1
2
Med sprejemom FM pridržite gumb PTY.
Gumb za upravljanje vrtite, dokler
se ne prikaže želena vrsta programa,
nato pa ga pritisnite.
Enota začne iskati postaje za izbrano vrsto
programa.
Predvajanje
Predvajanje plošče
1
Ploščo vstavite tako, da je stran z oznako
obrnjena navzgor.
Vrste programov
NEWS (Novice), AFFAIRS (Aktualni dogodki), INFO
(Informativni program), SPORT (Šport), EDUCATE
(Izobraževanje), DRAMA (Gledališče), CULTURE
(Kultura), SCIENCE (Znanost), VARIED (Razno),
POP M (Pop glasba), ROCK M (Rock glasba),
EASY M (Zabavna glasba), LIGHT M (Lahka
orkestralna glasba), CLASSICS (Klasična glasba),
OTHER M (Druge glasbene zvrsti), WEATHER
(Vreme), FINANCE (Finance), CHILDREN (Program
za otroke), SOCIAL A (Družbeni dogodki), RELIGION
(Religija), PHONE IN (Kontaktne oddaje), TRAVEL
(Potovanje), LEISURE (Zabava in prosti čas),
JAZZ (Jazz glasba), COUNTRY (Country glasba),
NATION M (Narodna glasba), OLDIES (Zimzelene
melodije), FOLK M (Folk glasba), DOCUMENT
(Dokumentarne oddaje)
Nastavitev ure (CT)
Ura se nastavi na podlagi podatkov CT iz
prenosa RDS.
1
Nastavite [SET CT-ON] v meniju
[SET GENERAL] (stran 18).
Predvajanje se samodejno začne.
Predvajanje naprave iPod/USB
Beseda »iPod« se v teh navodilih za uporabo
na splošno uporablja za funkcije iPod v napravah
iPod in iPhone, razen če je v besedilu ali na slikah
navedeno drugače.
Za podrobnosti o združljivosti naprave iPod glejte
»O napravi iPod« (stran 21) ali obiščite spletno
mesto za podporo, ki je navedeno na zadnji
strani priročnika.
Uporabite lahko naprave USB vrste MSC
(za količinsko shranjevanje) in MTP (protokol za
prenos predstavnostnih vsebin) – kot so ključ USB,
predvajalnik digitalnih predstavnostnih vsebin in
telefon Android – ki so združljive s standardom USB.
Morda boste morali način povezave USB nastaviti
na MTP, kar je odvisno od predvajalnika digitalnih
predstavnostnih vsebin ali telefona Android.
Opombe
 Podrobnosti o združljivosti naprave USB najdete na
mestu za podporo, navedenem na zadnji strani.
 Predvajanje naslednjih datotek ni podprto.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 datoteke z zaščito avtorskih pravic
 datoteke DRM (upravljanje digitalnih pravic)
 večkanalne zvočne datoteke
MP3/WMA/AAC:
 stisnjene datoteke Lossless
WAV:
 večkanalne zvočne datoteke
11SI
1
Priključite napravo iPod/USB v vrata USB
(stran 9).
Predvajanje se začne.
Če je naprava že priključena, pritisnite gumb
SRC in na zaslonu izberite možnost [USB],
da začnete predvajanje (ko je naprava
iPod prepoznana, se na zaslonu prikaže
oznaka [IPD]).
2
Prilagodite raven glasnosti enote.
Zaustavitev predvajanja
Pridržite gumb OFF eno sekundo.
Odstranjevanje naprave
Opombe
 Informacije, kot so naslov, številka/trajanje skladbe
in stanje predvajanja, na enoti morda ne bodo
prikazane, kar je odvisno od zvočne naprave.
 Predvajanje zvočne naprave se ne zaustavi,
tudi če spremenite vir v enoti.
 Med izvajanjem aplikacije »SongPal« prek funkcije
BLUETOOTH se na zaslonu ne prikaže [BT AUDIO].
Usklajevanje ravni glasnosti naprave
BLUETOOTH z drugimi viri
Predvajajte zvočno napravo BLUETOOTH pri zmerni
glasnosti in v enoti nastavite običajno raven za
poslušanje.
Pritisnite gumb MENU in izberite [SET SOUND] 
[SET BTA VOL] (stran 19).
Zaustavite predvajanje in odstranite napravo.
Opozorilo za iPhone
Ko napravo iPhone povežete prek USB, glasnost
telefonskega klica upravljate z napravo iPhone
in ne z enoto. Pazite, da med klicem nehote ne
povečate glasnosti enote, saj se lahko ob koncu
klica predvaja nepričakovan glasen zvok.
Neposredno upravljanje naprave iPod
(sopotnikov nadzor)
1
Iskanje in predvajanje skladb
Ponavljajoče se predvajanje
in naključno predvajanje
1
Med predvajanjem pridržite gumb
MODE, dokler se ne prikaže
[MODE IPOD].
Funkcije naprave iPod so zdaj na voljo.
Glasnost lahko prilagodite samo z enoto.
Med predvajanjem pritiskajte gumb
(ponavljanje) ali
(naključno
predvajanje), da izberete želeni
način predvajanja.
Morda bo trajalo nekaj časa, da se začne
predvajanje v izbranem načinu.
Razpoložljivi načini predvajanja so odvisni
od izbranega zvočnega vira.
Izklop sopotnikovega nadzora
Pridržite gumb MODE, dokler se ne prikaže
[MODE AUDIO].
Predvajanje naprave
BLUETOOTH
Iskanje skladbe po imenu
(Quick-BrowZer™)
1
Predvajate lahko vsebine iz priključene naprave,
ki podpira profil BLUETOOTH A2DP (profil za
napredno distribucijo zvoka).
1
Vzpostavite povezavo BLUETOOTH
z zvočno napravo (stran 8).
2
Pritisnite gumb SRC, da izberete
[BT AUDIO].
3
4
Zaženite predvajanje z zvočno napravo.
Prilagodite raven glasnosti enote.
12SI
Med predvajanjem v načinu CD,
USB ali BT AUDIO*1 pritisnite gumb
(prebrskaj)*2, da se prikaže seznam
kategorij iskanja.
Ko se prikaže seznam skladb, pritiskajte gumb
(nazaj), dokler se ne prikaže želena
kategorija iskanja.
*1 Na voljo samo za zvočne naprave, ki podpirajo
profil za daljinsko upravljanje zvoka/videa
(AVRCP) 1.4 ali novejši.
*2 Med predvajanjem iz naprave USB pridržite
gumb
(prebrskaj) več kot dve sekundi,
da se vrnete nazaj na začetek seznama kategorij.
2
Zavrtite gumb za upravljanje na želeno
kategorijo iskanja, nato pa izbiro
potrdite, tako da ga pritisnete.
3
Ponovite 2. korak, da poiščete želeno
skladbo.
Predvajanje se začne.
Izhod iz načina Quick-BrowZer™
Pritisnite gumb
(prebrskaj).
Iskanje s preskakovanjem elementov
(preskočni način)
1
2
3
Pritisnite gumb
(prebrskaj).
Pritisnite gumb SEEK +.
Prostoročno telefoniranje
(samo prek povezave BLUETOOTH)
Če želite uporabljati mobilni telefon, ga povežite
z enoto. Za podrobnosti glejte »Priprava naprave
BLUETOOTH« (stran 7).
Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete
element.
Enota predvaja elemente na seznamu tako,
da jih preskakuje po korakih, ki predstavljajo
10 % skupnega števila elementov.
4
Za vrnitev v način Quick-BrowZer
pritisnite gumb ENTER.
Prikaže se izbrani element.
5
Zavrtite gumb za upravljanje na želeni
element in ga pritisnite.
Predvajanje se začne.
Sprejem klica
1
Ko prejmete klic z zvonjenjem, pritisnite
gumb CALL.
Telefonski klic se začne.
Opomba
Zvonjenje in glas klicatelja se oddajata samo prek
sprednjih zvočnikov.
Zavrnitev klica
Pridržite gumb OFF eno sekundo.
Končanje klica
Znova pritisnite gumb CALL.
Vzpostavitev klica
Klic lahko vzpostavite iz imenika ali zgodovine
klicev, kadar je vzpostavljena povezava z mobilnim
telefonom, ki podpira profil za dostop do imenika
(PBAP).
Iz imenika
1
Pritisnite gumb CALL, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [PHONE BOOK]
in ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje na želeno
črko na seznamu in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na želeno
ime na seznamu in ga pritisnite.
4
Zavrtite gumb za upravljanje na želeno
številko na seznamu in ga pritisnite.
Telefonski klic se začne.
13SI
Iz zgodovine klicev
1
2
Z glasovnimi oznakami
Pritisnite gumb CALL, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [RECENT CALL]
in ga pritisnite.
Klic lahko vzpostavite tako, da izgovorite glasovno
oznako, ki je shranjena v povezanem mobilnem
telefonu s funkcijo glasovnega klicanja.
Prikaže se zgodovina klicev.
1
Zavrtite gumb za upravljanje na želeno
ime ali telefonsko številko v zgodovini
klicev in ga pritisnite.
Lahko tudi pritisnete gumb VOICE, ko je funkcija
»SongPal« izklopljena.
Telefonski klic se začne.
2
Z vnosom telefonske številke
1
2
Pritisnite gumb CALL, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [DIAL NUMBER]
in ga pritisnite.
Zavrtite gumb za upravljanje na
vnos telefonske številke, izberite
[ ] (presledek) in nato pritisnite
gumb ENTER*.
Telefonski klic se začne.
* Če želite spremeniti digitalni prikaz, pritisnite
gumb SEEK +/–.
Opomba
Na zaslonu se namesto [#] prikaže [_].
S ponovnim klicanjem
1
Pritisnite gumb CALL, zavrtite gumb
za upravljanje na možnost [REDIAL]
in ga pritisnite.
Telefonski klic se začne.
S prednastavljeno številko
1
2
3
Pritisnite gumb SRC, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [BT PHONE]
in ga pritisnite.
S številskimi gumbi (od 1 do 6) izberite
stik, ki ga želite poklicati.
Pritisnite gumb ENTER.
Pritisnite gumb CALL, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [VOICE DIAL] in
ga pritisnite.
Izgovorite glasovno oznako, ki je
shranjena v mobilnem telefonu.
Vaš glas je prepoznan in vzpostavi se klic.
Preklic glasovnega klicanja
Pritisnite gumb VOICE.
Razpoložljive funkcije
med klicem
Nastavitev glasnosti zvonjenja
Pri sprejemu klica zavrtite gumb za upravljanje.
Nastavitev glasnosti klicatelja
Med klicem zavrtite gumb za upravljanje.
Nastavitev glasnosti druge osebe
(nastavitev mikrofona)
Pritisnite gumb MIC.
Nastavljive ravni glasnosti: [MIC-LOW], [MIC-MID],
[MIC-HI].
Zmanjšanje odmeva in šuma (način za
odpravljanje odmeva/zmanjševanje šuma)
Pridržite gumb MIC.
Nastavljivi način: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Preklapljanje med prostoročnim in ročnim
načinom
Med klicem pritisnite gumb MODE, da preklopite
zvok telefonskega klica med enoto in mobilnim
telefonom.
Opomba
Ta funkcija morda ne bo na voljo, kar je odvisno od
mobilnega telefona.
Telefonski klic se začne.
Preverjanje stanja sporočila SMS*
Prednastavitev telefonskih številk
Shranite lahko največ 6 stikov za prednastavljeno
klicanje.
1
2
Telefonsko številko, ki jo želite shraniti za
prednastavljeno klicanje, izberite iz imenika
ali zgodovine klicev oziroma jo vnesite ročno.
Telefonska številka se prikaže na zaslonu enote.
Pridržite številski gumb (od 1 do 6), dokler se ne
prikaže [MEM].
Stik se shrani kot izbrana prednastavljena številka.
14SI
Ko prejmete novo sporočilo SMS,
zasveti
in neprekinjeno sveti, dokler imate neprebrana
sporočila.
* Na voljo samo za mobilni telefon, ki podpira profil
za dostop do sporočil (MAP).
Izbiranje vira ali aplikacije
Uporabne funkcije
SongPal v telefonu iPhone/
Android
Obvezen je prenos aplikacije
»SongPal« (različica 2.1 ali
novejša) iz spletne trgovine
App Store za telefon iPhone
oziroma Google Play za
telefon Android.
Opombe
 Zaradi varnosti upoštevajte
lokalno prometno zakonodajo
in predpise ter ne uporabljajte
aplikacije med vožnjo.
 »SongPal« je aplikacija za upravljanje zvočnih naprav
Sony, ki so združljive z aplikacijo »SongPal«, prek
telefona iPhone/Android.
 Kaj lahko upravljate z aplikacijo »SongPal«, je odvisno
od priključene naprave.
 Podrobnosti o funkcijah »SongPal« najdete v telefonu
iPhone/Android.
 Več podrobnosti o aplikaciji »SongPal« najdete
na spletnem naslovu:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
V telefonu iPhone/Android lahko izberete želeni
vir ali aplikacijo.
Izbira vira
Pritiskajte gumb SRC. Lahko tudi pritisnete gumb
SRC, zavrtite gumb za upravljanje na želeni vir in
pritisnete gumb ENTER.
Prikaz seznama virov
Pritisnite gumb SRC.
Glasovno obveščanje o različnih
informacijah (samo pri telefonu Android)
Ko prejmete sporočilo SMS ali obvestilo storitve
Twitter/Facebook/Koledar, ste o tem samodejno
obveščeni prek zvočnikov enote.
Vzpostavljanje povezave SongPal
1
S telefonom iPhone/Android vzpostavite
povezavo BLUETOOTH (stran 7).
2
3
Zaženite aplikacijo »SongPal«.
Pridržite gumb ENTER na enoti več
kot 2 sekundi.
Povezava s telefonom iPhone/Android
je vzpostavljena.
Podrobnosti o funkcijah v telefonu iPhone/
Android najdete v pomoči aplikacije.
Podrobnosti o nastavitvah najdete v pomoči
aplikacije.
Če se prikaže številka naprave
Preverite, ali je številka prikazana (npr. 123456),
in nato v telefonu iPhone/Android izberite [Yes].
Prekinitev povezave
Pridržite gumb ENTER.
15SI
Aktiviranje prepoznavanja glasu
(samo pri telefonu Android)
Ko registrirate aplikacijo, jo lahko upravljate
z glasovnim ukazom. Podrobnosti najdete
v pomoči aplikacije.
Aktiviranje prepoznavanja glasu
1
2
Pritisnite gumb VOICE, da aktivirate
prepoznavanje glasu.
Ko se v telefonu Android prikaže [Say Source or
App], izgovorite želeni glasovni ukaz v mikrofon.
Uporaba funkcije Siri Eyes Free
Siri Eyes Free omogoča, da lahko prostoročno
uporabljate telefon iPhone, tako da preprosto
govorite v mikrofon. Če želite uporabljati to
funkcijo, morate povezati telefon iPhone z enoto
s samodejnim seznanjanjem prek povezave
BLUETOOTH. Funkcija je na voljo samo v telefonih
iPhone 4s ali novejših. Preverite, ali je v telefonu
iPhone nameščena najnovejša različica sistema iOS.
Najprej morate dokončati registracijo in nastavitve
povezave BLUETOOTH za telefon iPhone z enoto.
Za podrobnosti glejte »Priprava naprave
BLUETOOTH« (stran 7).
1
Aktivirajte funkcijo Siri v telefonu iPhone.
Za podrobnosti glejte navodila za uporabo,
ki so priložena telefonu iPhone.
2
Pritisnite gumb VOICE.
Prikaže se zaslon za glasovni ukaz.
Opombe
 Prepoznavanje glasu v nekaterih primerih morda
ne bo na voljo.
 Prepoznavanje glasu morda ne bo pravilno delovalo,
kar je odvisno od zmogljivosti povezanega
telefona Android.
 Funkcijo prepoznavanja glasu uporabljajte, kadar
hrup iz okolja (npr. zvok motorja) ni moteč.
Odgovarjanje na sporočilo SMS
(samo pri telefonu Android)
Na sporočilo lahko odgovorite prek funkcije
prepoznavanja glasu.
1
2
3
Aktivirajte prepoznavanje glasu in nato vnesite
»Reply« (Odgovori).
V aplikaciji »SongPal« se prikaže zaslon za vnos
sporočila.
Vnesite sporočilo s prepoznavanjem glasu.
V aplikaciji »SongPal« se prikaže seznam sporočil,
ki so na voljo.
Zavrtite gumb za upravljanje na želeno sporočilo
in ga pritisnite.
Sporočilo je poslano.
Zvočne in zaslonske nastavitve
Prek telefona iPhone/Android lahko prilagodite
nastavitve v zvezi z zvokom in zaslonom.
Podrobnosti o nastavitvah najdete v pomoči
aplikacije.
16SI
3
Po zvočnem signalu iz telefona iPhone
izgovorite želeni ukaz v mikrofon.
Ko znova zaslišite zvočni signal, se začne
funkcija Siri odzivati.
Deaktiviranje funkcije Siri Eyes Free
Pritisnite gumb VOICE.
Opombe
 iPhone morda ne bo prepoznal vašega glasu, kar
je odvisno od pogojev uporabe. (Če ste na primer
v avtomobilu, ki se premika.)
 Na mestih, kjer je otežen sprejem signalov telefona
iPhone, funkcija Siri morda ne bo pravilno delovala
ali bo odzivni čas daljši.
 Glede na način delovanja telefona iPhone funkcija Siri
morda ne bo pravilno delovala ali se bo izklopila.
 Če predvajate skladbo s telefonom iPhone prek
povezave z zvočno napravo BLUETOOTH in se začne
skladba predvajati prek povezave BLUETOOTH, se
funkcija Siri samodejno izklopi in enota preklopi na
zvočni vir BLUETOOTH.
 Če aktivirate funkcijo Siri med predvajanjem zvoka,
lahko enota preklopi na zvočni vir BLUETOOTH, tudi
če ne podate skladbe za predvajanje.
 Ko priključite telefon iPhone v vrata USB, funkcija Siri
morda ne bo pravilno delovala ali se bo izklopila.
 Ko priključite telefon iPhone na enoto, ne aktivirajte
funkcije Siri s telefonom iPhone. Funkcija Siri morda
ne bo pravilno delovala ali se bo izklopila.
 Medtem ko je funkcija Siri Eyes Free aktivirana,
se zvok ne predvaja.
AUTO OFF
Ko izklopite enoto, se po izteku nastavljenega
časa samodejno zaustavi: [NO], [30S]
(30 sekund), [30M] (30 minut), [60M] (60 minut).
Nastavitve
Prekinitev predstavitvenega
načina (DEMO)
Predstavitveni prikaz, ki se pojavi, ko je vir izklopljen
in je prikazana ura, lahko prekinete.
1
Pritisnite gumb MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [SET DISPLAY] in
ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje na možnost
[SET DEMO] in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na možnost
[SET DEMO-OFF] in ga pritisnite.
Nastavitev je dokončana.
4
Dvakrat pritisnite gumb
(nazaj).
Na zaslonu se znova prikaže običajni način
sprejemanja radijskih signalov/predvajanja
zvoka.
Osnovne nastavitve
Elemente lahko nastavite v teh kategorijah:
splošne nastavitve (GENERAL), nastavitve zvoka
(SOUND), nastavitve zaslona (DISPLAY), nastavitve
BLUETOOTH (BT), nastavitve SongPal (SONGPAL)
(ni na voljo, kadar je izbrana možnost »BT PHONE«).
1
2
Pritisnite gumb MENU.
Zavrtite gumb za upravljanje na želeno
kategorijo nastavitve in ga pritisnite.
Elementi, ki jih lahko nastavite, se razlikujejo
glede na vir in nastavitve.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na želene
možnosti in ga pritisnite.
Vrnitev na prejšnji zaslon
Pritisnite gumb
(nazaj).
Splošne nastavitve (GENERAL)
CLOCK-ADJ (nastavitev ure) (stran 7)
CAUT ALM (opozorilni alarm)
Aktivira opozorilni alarm: [ON], [OFF] (stran 6).
(Na voljo samo, kadar je vir izklopljen in je
prikazana ura.)
STEERING
Registrira/ponastavi nastavitev daljinskega
upravljanja z volanom.
(Na voljo, če je priklopljen povezovalni kabel
(ni priložen).) (Na voljo samo, kadar je vir
izklopljen in je prikazana ura.)
STR CONTROL (upravljanje z volanom)
Izbere način za vhod povezanega daljinskega
upravljalnika. Pred uporabo uskladite način za
vhod s povezanim daljinskim upravljalnikom,
da preprečite okvaro.
USER
Način za vhod za daljinski upravljalnik na
volanu (samodejno izbrano, ko dokončate
[STR EDIT] ali izvedete [STR RESET])
EXTERNAL
Način za vhod za daljinski upravljalnik
s kablom brez daljinskega upravljalnika
na volanu
STR EDIT (urejanje z volanom)
Registrira funkcije (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, CALL) za daljinski upravljalnik
na volanu:
 Zavrtite gumb za upravljanje na funkcijo,
ki jo želite dodeliti daljinskemu upravljalniku
na volanu, in ga pritisnite.
 Medtem ko možnost [REGISTER] utripa,
pridržite gumb na daljinskem upravljalniku
na volanu, ki mu želite dodeliti določeno
funkcijo. Ko je registracija dokončana,
se prikaže oznaka [REGISTERED].
 Če želite registrirati še druge funkcije,
ponovite koraka  in .
STR RESET (ponastavitev volana)
Ponastavi nastavitev daljinskega upravljanja
z volanom: [YES], [NO].
Opombe
 Med nastavitvijo lahko uporabljate le gumbe
na enoti. Preden začnete z nastavitvijo,
zaradi varnosti parkirajte avtomobil.
 Če med registracijo pride do napake, se ohranijo
vse predhodno registrirane informacije. Ponovite
registracijo za funkcijo, pri kateri je prišlo
do napake.
 Ta funkcija v nekaterih vozilih morda ni na voljo.
Za podrobnosti o združljivosti vozila obiščite
spletno mesto za podporo, ki je navedeno
na zadnji strani priročnika.
AUX-A (zvok AUX)
Aktivira zaslon vira AUX: [ON], [OFF]. (Na voljo
samo, kadar je vir izklopljen in je prikazana ura.)
(Ni na voljo, kadar je vzpostavljena povezava
»SongPal«.)
BEEP
Aktivira kratek zvočni signal: [ON], [OFF].
17SI
REAR/SUB (samo pri modelu MEX-N4100BT)
Nastavi avdio izhod: [SUB-OUT] (globokotonec),
[REAR-OUT] (ojačevalnik moči). (Na voljo samo,
kadar je vir izklopljen in je prikazana ura.)
CT (ura)
Aktivira funkcijo CT: [ON], [OFF].
REGIONAL
Omeji sprejem na določeno regijo: [ON], [OFF].
(Na voljo samo, ko naprava sprejema
frekvenco FM.)
BTM (stran 10)
(Na voljo samo, ko je izbran sprejemnik.)
FIRMWARE
Preveri/posodobi različico vdelane programske
opreme. Za podrobnosti obiščite spletno mesto
za podporo:
http://support.sony-europe.com/
FW VERSION (različica vdelane programske
opreme)
Prikaže trenutno različico vdelane programske
opreme.
FW UPDATE (posodobitev vdelane programske
opreme)
Izvede postopek posodobitve vdelane
programske opreme: [YES], [NO].
(Na voljo samo, kadar je vir izklopljen in je
prikazana ura.)
Nastavitve zvoka (SOUND)
Ta nastavitveni meni je na voljo, ko je izbran kateri
koli vir, razen »BT PHONE«.
MEGABASS (poudarjeni nizki toni)
Poudari nizkotonski zvok v skladu z ravnjo
glasnosti: [ON], [OFF].
(Ko je možnost [C.AUDIO+]) nastavljena na [ON],
jo samodejno nastavi na [OFF].)
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Predvaja zvok, tako da optimizira digitalni signal
z zvočnimi nastavitvami, ki jih priporoča Sony:
[ON], [OFF].
(Ko je možnost [EQ10 PRESET]) spremenjena in/
ali je možnost [MEGABASS] nastavljena na [ON],
jo samodejno nastavi na [OFF].)
EQ10 PRESET
Izbere krivuljo izenačevalnika med
10 možnostmi ali izklop: [OFF], [R AND B],
[ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[CUSTOM].
Nastavitev krivulje izenačevalnika se lahko
shrani za posamezen vir.
18SI
EQ10 SETTING
Nastavitev EQ10 nastavi na možnost [CUSTOM].
BASE
Kot osnovo za nadaljnje prilagajanje izbere
prednastavljeno krivuljo izenačevalnika:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
Raven glasnosti lahko prilagajate od –6 do +6 dB
v korakih po 1 dB.
POSITION (položaj poslušanja)
F/R POS (sprednji/zadnji položaj)
Simulira naravno zvočno polje, tako da zakasni
predvajanje zvoka iz zvočnikov glede na vaš
položaj:
 [FRONT L] (sprednji levi)
 [FRONT R] (sprednji desni)
 [FRONT] (osrednji sprednji)
 [ALL] (na sredini avtomobila)
[OFF] (nastavljen ni noben položaj)
ADJ POSITION* (prilagoditev položaja)
Natančno določi nastavitev položaja poslušanja:
[+3] – [CENTER] – [-3].
SW POS* (položaj globokotonca)
 [NEAR] (blizu)
 [NORMAL] (običajno)
 [FAR] (oddaljeno)
BALANCE
Prilagodi ravnovesje zvoka:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Prilagodi relativno raven:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
DSEE (izboljšava digitalnega zvoka)
Izboljša digitalno stisnjen zvok, tako da obnovi
visoke frekvence, ki se izgubijo pri postopku
stiskanja.
Ta nastavitev se lahko shrani za vsak vir, razen
za sprejemnik.
Omogoči izbiro načina DSEE: [ON], [OFF].
AAV (napredna samodejna nastavitev glasnosti)
Prilagodi raven glasnosti vseh predvajanih virov
na optimalno raven: [ON], [OFF].
RB ENH (izboljševalnik nizkih tonov iz zadnjih
zvočnikov)
Izboljševalnik nizkih tonov iz zadnjih zvočnikov
izboljša nizkotonski zvok z nastavitvijo
nizkopasovnega filtra v zadnjih zvočnikih.
Ta funkcija omogoča, da zadnji zvočniki delujejo
kot globokotonec, če ta ni priključen. (Na voljo
samo, kadar je možnost [SW DIREC] nastavljena
na [OFF].)
(MEX-N4100BT: na voljo samo, kadar je za
[REAR/SUB] izbrana možnost [REAR-OUT].)
RBE MODE (način izboljševalnika nizkih tonov
iz zadnjih zvočnikov)
Omogoča izbiro načina izboljševalnika nizkih
tonov iz zadnjih zvočnikov: [1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (frekvenca nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro omejitvene frekvence
globokotonca: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
LPF SLOP (nagib nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro nagiba nizkopasovnega filtra:
[1], [2], [3].
SW DIREC (neposredna priključitev globokotonca)
Ko je globokotonec priključen s kablom
zadnjega zvočnika, ga lahko uporabljate brez
ojačevalnika moči. (Na voljo samo, kadar je
možnost [RBE MODE] nastavljena na [OFF].)
(MEX-N4100BT: na voljo samo, kadar je za
[REAR/SUB] izbrana možnost [REAR-OUT].)
Priključite globokotonec z impedanco
4–8 ohmov z enim od kablov zadnjih zvočnikov.
Zvočnika ne priključite s kablom drugega
zadnjega zvočnika.
SW MODE (način globokotonca)
Omogoča izbiro načina globokotonca:
[1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (faza globokotonca)
Omogoča izbiro faze globokotonca:
[NORM], [REV].
SW POS* (položaj globokotonca)
Omogoča izbiro položaja globokotonca:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frekvenca nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro omejitvene frekvence
globokotonca: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
LPF SLOP (nagib nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro nagiba nizkopasovnega filtra:
[1], [2], [3].
S.WOOFER (globokotonec)
SW LEVEL (raven globokotonca)
Prilagodi raven glasnosti globokotonca:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(Pri najnižji nastavitvi je prikazana oznaka [ATT].)
SW PHASE (faza globokotonca)
Omogoča izbiro faze globokotonca:
[NORM], [REV].
SW POS* (položaj globokotonca)
Omogoča izbiro položaja globokotonca:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frekvenca nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro omejitvene frekvence
globokotonca: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
LPF SLOP (nagib nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro nagiba nizkopasovnega filtra:
[1], [2], [3].
HPF (visokopasovni filter)
HPF FREQ (frekvenca visokopasovnega filtra)
Omogoča izbiro omejitvene frekvence
sprednjega/zadnjega zvočnika: [OFF], [50Hz],
[60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (nagib visokopasovnega filtra)
Omogoča izbiro nagiba visokopasovnega filtra
(učinkovito samo, ko možnost [HPF FREQ] ni
nastavljena na [OFF]): [1], [2], [3].
AUX VOL (raven glasnosti AUX)
Prilagodi raven glasnosti za vsako povezano
napravo: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ko je omogočena ta nastavitev, vam ni treba
prilagajati ravni glasnosti med različnimi viri.
BTA VOL (raven glasnosti zvočne naprave
BLUETOOTH)
Prilagodi raven glasnosti za vsako povezano
napravo BLUETOOTH: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Ko je omogočena ta nastavitev, vam ni treba
prilagajati ravni glasnosti med različnimi viri.
* Se ne prikaže, ko je možnost [F/R POS] nastavljena
na [OFF].
Nastavitve zaslona (DISPLAY)
DEMO (predstavitev)
Aktivira predstavitev: [ON], [OFF].
DIMMER
Za model MEX-N5100BT:
Zatemni zaslon: [ON], [OFF], [AT] (samodejno)
(možnost [AT] je na voljo samo, če je priklopljen
kabel za upravljanje osvetlitve in vklopite
žaromet).
Za model MEX-N4100BT:
Spremeni svetlost zaslona: [ON], [OFF].
19SI
ILLUM (osvetlitev) (samo pri modelu MEX-N4100BT)
Spremeni barvo osvetlitve: [1], [2].
Nastavitve BLUETOOTH (BT)
BUTTON-C (barva gumbov) (samo pri modelu
MEX-N5100BT)
Nastavi prednastavljeno ali prilagojeno barvo
za gumbe.
COLOR
Omogoča izbiro med 15 prednastavljenimi
barvami in 1 prilagojeno barvo.
CUSTOM-C (barva po meri)
Registrira prilagojeno barvo za gumbe.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Nastavljivi razpon barv: [0] – [32] ([0] ni
mogoče nastaviti za vse razpone barv).
PAIRING (stran 8)
DSPL-C (barva zaslona) (samo pri modelu
MEX-N5100BT)
Nastavi prednastavljeno ali prilagojeno barvo
za zaslon.
COLOR
Omogoča izbiro med 15 prednastavljenimi
barvami in 1 prilagojeno barvo.
CUSTOM-C (barva po meri)
Registrira prilagojeno barvo za zaslon.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Nastavljivi razpon barv: [0] – [32] ([0] ni
mogoče nastaviti za vse razpone barv).
ALL-C (barve za vse) (samo pri modelu
MEX-N5100BT)
Nastavi prednastavljeno ali prilagojeno barvo
za zaslon in gumbe.
COLOR
Omogoča izbiro med 15 prednastavljenimi
barvami in 1 prilagojeno barvo.
CUSTOM-C (barva po meri)
Registrira prilagojeno barvo za zaslon in gumbe.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Nastavljivi razpon barv: [0] – [32] ([0] ni
mogoče nastaviti za vse razpone barv).
SND SYNC (sinhronizacija zvoka)
Omogoča izbiro barve s sinhronizacijo zvoka:
[ON], [OFF].
WHT MENU (bel meni) (samo pri modelu
MEX-N5100BT)
Omogoča jasnejši (bel) prikaz menija, ne da
bi to vplivalo na nastavitev barve: [ON], [OFF].
START-WHT (začetna bela) (samo pri modelu
MEX-N5100BT)
Ko pritisnete gumb SRC, zaslon in gumbi na
glavni enoti enkrat zasvetijo belo in se nato
spremenijo v prilagojeno barvo: [ON], [OFF].
AUTO SCR (samodejno pomikanje)
Omogoča samodejno pomikanje po daljših
elementih: [ON], [OFF].
(Ni na voljo, ko je izbrana možnost AUX ali
sprejemnik.)
20SI
PHONE BOOK (stran 13)
REDIAL (stran 14)
RECENT CALL (stran 14)
VOICE DIAL (stran 14)
DIAL NUMBER (stran 14)
RINGTONE
Omogoča izbiro naprave, ki predvaja zvonjenje
(ta enota ali povezani mobilni telefon):
[1] (ta enota), [2] (mobilni telefon).
AUTO ANS (samodejno sprejemanje klicev)
Nastavi, da ta enota samodejno sprejme
dohodni klic: [OFF], [1] (približno 3 sekunde),
[2] (približno 10 sekund).
AUTOPAIR (samodejno seznanjanje)
Samodejno začne postopek seznanjanja
BLUETOOTH, ko je naprava iOS različice 5.0 ali
novejše povezana prek kabla USB: [ON], [OFF].
BT SIGNL (signal BLUETOOTH) (stran 8)
Aktivira/deaktivira funkcijo BLUETOOTH.
BT INIT (inicializacija povezave BLUETOOTH)
Inicializira vse nastavitve, povezane
z BLUETOOTH (podatke za seznanjanje,
prednastavljene številke, podatke o napravi itd.):
[YES], [NO].
Ko zavržete enoto, inicializirajte vse nastavitve.
(Na voljo samo, kadar je vir izklopljen in je
prikazana ura.)
Nastavitve SongPal (SONGPAL)
Vzpostavite in prekinite funkcijo (povezavo)
»SongPal«.
Dodatne informacije
Posodabljanje vdelane
programske opreme
Vdelano programsko opremo enote lahko
posodobite na spletnem mestu za podporo:
http://support.sony-europe.com/
Če želite posodobiti vdelano programsko opremo,
obiščite spletno mesto za podporo in sledite
navodilom.
Previdnostni ukrepi
 Če je bil avtomobil izpostavljen neposredni sončni
svetlobi, enoto pred uporabo ohladite.
 Sprednje plošče ali zvočnih naprav ne puščajte
v avtomobilu, saj lahko zaradi visoke temperature
pride do okvare.
 Antena se samodejno podaljša.
Nabiranje vlage
Če se začne v notranjosti enote nabirati vlaga,
odstranite ploščo in počakajte kakšno uro, da
se posuši; sicer enota ne bo pravilno delovala.
 Plošče, ki jih ta enota NE MORE predvajati:
 plošče s pritrjenimi oznakami, nalepkami,
lepilnim trakom ali papirjem – predvajanje
bi lahko povzročilo okvaro ali uničilo ploščo
 plošče neobičajne oblike (na primer v obliki
srca, kvadrata, zvezde) – predvajanje bi lahko
povzročilo okvaro enote
 plošče širine 8 cm (3 1/4 palca)
Opombe o ploščah CD-R/CD-RW
 Če se plošča za več sej začne s sejo CD-DA,
jo enota prepozna kot ploščo CD-DA in ne
predvaja drugih sej.
 Plošče, ki jih ta enota NE MORE predvajati:
 plošče CD-R/CD-RW s slabo kakovostjo
zapisovanja
 plošče CD-R/CD-RW, posnete z nezdružljivo
napravo za snemanje
 nepravilno posnete plošče CD-R/CD-RW
 plošče CD-R/CD-RW, ki niso posnete v formatu
glasbenega CD-ja ali CD-ja z datotekami MP3
v skladu z zapisom ISO9660 Level 1/Level 2,
Joliet/Romeo ali v formatu za več sej
Vrstni red predvajanja datotek
MP3/WMA/AAC
MP3/WMA/AAC
Mapa (album)
Datoteka MP3/WMA/AAC
(skladba)
Ohranjanje visoke kakovosti zvoka
Enote ali plošč ne polivajte s tekočino.
Opombe o ploščah
 Plošč ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi
ali toplotnim virom, kot so toplozračne cevi,
in jih ne puščajte v notranjosti avtomobilov,
izpostavljenih neposredni sončni svetlobi.
 Pred predvajanjem očistite
plošče s čistilno krpo v smeri
od sredine navzven.
Ne uporabljajte topil, kot
so bencin, razredčila ali
komercialna čistila.
 Ta enota je zasnovana
za predvajanje plošč,
ki so izdelane v skladu
s standardom Compact Disc (CD). Plošče DualDisc
in nekatere glasbene plošče, kodirane
s tehnologijami za zaščito avtorskih pravic, niso
izdelane v skladu s standardom Compact Disc
(CD), zato jih ta enota morda ne bo mogla
predvajati.
O napravi iPod
 Vzpostavite lahko povezavo z naslednjimi modeli
naprave iPod. Pred uporabo naprave iPod
posodobite njeno programsko opremo.
Združljivi modeli naprav iPhone/iPod
Združljivi model
Bluetooth®
USB
iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPhone 4


iPhone 3GS


21SI
Združljivi model
Bluetooth®
USB

iPhone 3G*
iPod touch
(pete generacije)


iPod touch
(četrte generacije)


iPod touch
(tretje generacije)*

iPod touch
(druge generacije)*

iPod classic*

iPod nano
(sedme generacije)*

iPod nano
(šeste generacije)*

iPod nano
(pete generacije)*

iPod nano
(četrte generacije)*

iPod nano
(tretje generacije)*

* Aplikacija »SongPal« ne podpira naprav iPhone 3G,
iPod touch (tretje generacije), iPod touch
(druge generacije), iPod classic in iPod nano.
 Oznaki »Made for iPod« in »Made for iPhone«
pomenita, da je elektronska naprava zasnovana
za povezavo z napravo iPod ali iPhone in ima
potrdilo proizvajalca o skladnosti s standardi za
delovanje izdelkov podjetja Apple. Podjetje Apple
ni odgovorno za delovanje te naprave ali njeno
skladnost z varnostnimi in predpisanimi
standardi. Uporaba tega pripomočka z napravo
iPod ali iPhone lahko vpliva na delovanje
brezžične povezave.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi
z enoto, ki niso zajeta v tem priročniku, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Vzdrževanje
Čiščenje konektorjev
Če so konektorji med enoto in sprednjo ploščo
umazani, enota morda ne bo pravilno delovala.
To preprečite tako, da odstranite sprednjo ploščo
(stran 6) in očistite konektorje z bombažno palčko.
Konektorje očistite nežno, sicer jih lahko
poškodujete.
Opombe
 Preden začnete čistiti konektorje, zaradi varnosti
zaustavite motor in odstranite ključ iz vžiga.
 Ne dotikajte se konektorjev s prsti ali kakršnim
koli kovinskim predmetom.
Tehnični podatki
Radio
FM
Frekvenčni pas: od 87,5 do 108,0 MHz
Antenski priključek:
konektor za zunanjo anteno
Srednja frekvenca:
FM CCIR: od –1956,5 do –487,3 kHz in
od +500,0 do +2095,4 kHz
Uporabna občutljivost: 8 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Razmerje signal – šum: 73 dB
Ločevanje: 50 dB pri 1 kHz
Frekvenčni odziv: od 20 do 15.000 Hz
MW/LW
Frekvenčni pas:
MW: od 531 do 1602 kHz
LW: od 153 do 279 kHz
Antenski priključek:
konektor za zunanjo anteno
Občutljivost: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Predvajalnik CD-jev
Razmerje signal – šum: 120 dB
Frekvenčni odziv: od 10 do 20.000 Hz
Zavijanje tona: pod izmerljivo mejo
Največje število: (samo CD-R/CD-RW)
 map (albumov): 150 (vključno s korensko mapo)
 datotek (skladb) in map: 300 (lahko tudi manj,
če ime mape/datoteke vsebuje veliko znakov)
 znakov v imenu mape/datoteke, ki jih je mogoče
prikazati: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
Ustrezni kodek: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
in AAC (.m4a)
22SI
Predvajalnik USB
Vmesnik: USB (hiter prenos podatkov)
Največji tok: 1 A
Največje število prepoznanih skladb: 10.000
Ustrezni kodek:
MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav),
AAC (.m4a), AAC (.mp4) in FLAC (.flac)
Brezžična komunikacija
Komunikacijski sistem:
standardna različica BLUETOOTH 3.0
Izhod:
BLUETOOTH, standardni razred moči 2
(najv. +4 dBm)
Največji obseg komunikacije:
brez fizičnih ovir doseg približno 10 m*1
Frekvenčni pas:
pas 2,4 GHz (od 2,4000 do 2,4835 GHz)
Modulacijski način: FHSS
Združljivi profili BLUETOOTH*2:
Profil za napredno distribucijo zvoka (A2DP 1.3)
Profil za daljinsko upravljanje zvoka/videa
(AVRCP 1.5)
Profil za prostoročni način (HFP 1.6)
Profil za dostop do imenika (PBAP)
Profil za serijska vrata (SPP)
Profil za dostop do sporočil (MAP)
Profil za vnosno napravo (HID)
Ustrezni kodek:
SBC (.sbc) in AAC (.m4a)
*1 Na dejanski obseg vplivajo dejavniki, kot so fizične
ovire med napravama, magnetna polja okrog
mikrovalovne pečice, statična elektrika, občutljivost
sprejema, delovanje antene, operacijski sistem,
aplikacija programske opreme itd.
*2 Običajni profili BLUETOOTH označujejo namen
komuniciranja BLUETOOTH med napravami.
Ojačevalnik moči
Izhod: izhodi zvočnikov
Impedanca zvočnika: od 4 do 8 ohmov
Največja izhodna moč: 55 W × 4 (pri 4 ohmih)
Splošno
Izhodni priključki:
Izhodni priključki za zvok:
MEX-N5100BT: sprednji, zadnji, globokotonec
MEX-N4100BT: sprednji, zadnji/globokotonec
(preklop)
Priključek za anteno/priključek za upravljanje
ojačevalnika moči (REM OUT)
Vhodni priključki:
Vhodni priključek za daljinski upravljalnik
Vhodni antenski priključek
Vhodni priključek za mikrofon
Vhodni priključek AUX (stereo mini priključek)
Vrata USB
Napajanje: 12 V dvosmerno, polnjenje v avtomobilu
(negativna ozemljitev)
Poraba nazivnega toka: 10 A
Mere:
pribl. 178 × 50 × 177 mm (š/v/g)
Mere za namestitev:
pribl. 182 × 53 × 160 mm (š/v/g)
Teža: pribl. 1,2 kg
Vsebina paketa:
Glavna enota (1)
Mikrofon (1) (samo pri modelu MEX-N5100BT)
Deli za namestitev in konektorji (1 komplet)
Dodatni pripomočki/oprema:
Mikrofon: XA-MC10 (samo pri modelu
MEX-N4100BT)
Nekateri pripomočki pri vašem prodajalcu morda ne
bodo na voljo. Za podrobne informacije se obrnite
na prodajalca.
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez obvestila.
Avtorske pravice
Besedna znamka Bluetooth® in logotipi
so registrirane blagovne znamke družbe
Bluetooth SIG, Inc. Sony Corporation te
blagovne znamke uporablja na podlagi licence.
Druge blagovne znamke in tovarniška imena
so blagovne znamke svojih lastnikov.
Oznaka N je blagovna znamka ali registrirana
blagovna znamka podjetja NFC Forum, Inc.
v ZDA in v drugih državah.
Windows Media je blagovna znamka ali zaščitena
blagovna znamka družbe Microsoft Corporation
v ZDA in/ali drugih državah.
Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi
pravicami intelektualne lastnine družbe
Microsoft Corporation. Uporaba ali distribucija
tovrstne tehnologije zunaj tega izdelka ni
dovoljena brez licence podjetja Microsoft
ali njegove pooblaščene podružnice.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch
in Siri so blagovne znamke družbe Apple Inc.,
zaščitene v ZDA in drugih državah. App Store
je oznaka storitve družbe Apple Inc.
Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti
MPEG Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS
in Thomson.
Google, Google Play in Android so blagovne
znamke družbe Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
23SI
Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni ali binarni
obliki in s spremembami ali brez njih je dovoljena
samo, če so izpolnjeni ti pogoji:
 Nadaljnja distribucija izvorne kode mora
vsebovati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah,
ta seznam pogojev in spodnjo zavrnitev
odgovornosti.
 Nadaljnja distribucija v binarni obliki mora
v dokumentaciji in/ali drugem materialu za
distribucijo reproducirati zgornje obvestilo
o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in
spodnjo izjavo.
 Ime Xiph.org Foundation in imena povezanih
vlagateljev se brez predhodnega pisnega
dovoljenja ne smejo uporabljati za podporo
ali promocijo izdelkov, ki izhajajo iz te
programske opreme.
PROGRAMSKO OPREMO SONY LASTNIKI AVTORSKIH
PRAVIC IN VLAGATELJI PONUJAJO »TAKŠNO, KOT JE«
IN SE ODPOVEDUJEJO VSEM JAMSTVOM, IZRECNIM
ALI NAZNAČENIM, VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI
JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN DOLOČEN
NAMEN (VENDAR NE OMEJENO NANJE). V NOBENEM
PRIMERU SKLAD ALI NJEGOVI VLAGATELJI NISO
ODGOVORNI ZA NOBENO NEPOSREDNO,
POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO,
EKSEMPLARIČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO
(VKLJUČNO Z NAROČILOM NADOMESTNIH
IZDELKOV ALI STORITEV, IZGUBO MOŽNOSTI
UPORABE IZDELKA, PODATKOV ALI PRIHODKOV
OZIROMA PREKINITVIJO POSLOVANJA, VENDAR
NE OMEJENO NANJE) NE GLEDE NA TO, KAKO IN
NA PODLAGI KATERE TEORIJE ODGOVORNOSTI
JE NASTALA, ALI GRE ZA DOLOČILA POGODBE,
OBJEKTIVNO ODGOVORNOST ALI KAZNIVO DEJANJE
(VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ITD.), KI NASTANE
ZARADI UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI
ČE SO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.
Odpravljanje težav
Spodnji seznam vam bo v pomoč pri odpravljanju
morebitnih težav z enoto.
Preden si ogledate spodnji seznam, preverite
priključke in delovanje enote.
Za podrobnosti o uporabi varovalke in
odstranjevanju enote z armaturne plošče glejte
»Povezava/namestitev« (stran 28).
Če težava ni odpravljena, obiščite spletno mesto za
podporo, ki je navedeno na zadnji strani priročnika.
24SI
Splošno
Zvok se ne predvaja ali se predvaja zelo tiho.
 Položaj kontrolnika za uravnavanje jakosti signala
[FADER] ni nastavljen za sistem dveh zvočnikov.
 Raven glasnosti enote in/ali priključene naprave
je zelo nizka.
 Povečajte glasnost enote in/ali priključene
naprave.
Ni zvočnega signala.
 Priključen je dodatni ojačevalnik moči in ne
uporabljate vgrajenega ojačevalnika.
Vsebina pomnilnika je bila izbrisana.
 Pritisnjen je bil gumb za ponastavitev.
 Znova shranite podatke v pomnilnik.
 Napajalni kabel je odklopljen oziroma ni pravilno
priklopljen ali pa je baterija odstranjena oziroma
ni pravilno vstavljena.
Podatki o shranjenih postajah in točnem
času so izbrisani.
Varovalka je pregorela.
Ko se spremeni položaj stikala za vžig,
zaslišite zvok.
 Kabli niso pravilno poravnani z dodatnim
napajalnim konektorjem v avtomobilu.
Med predvajanjem ali sprejemanjem se vklopi
predstavitveni način.
 Če je nastavljena možnost [DEMO-ON]
in 5 minut ne naredite ničesar, se vklopi
predstavitveni način.
 Nastavite možnost [DEMO-OFF] (stran 19).
Zaslon je prazen oziroma se ne prikaže.
 Zatemnitev je nastavljena na [DIM-ON] (stran 19).
 Če pridržite gumb OFF, postane zaslon prazen.
 Pritiskajte gumb OFF na enoti, dokler se
na zaslonu ne prikaže vsebina.
 Konektorji so umazani (stran 22).
Gumbi za upravljanje ne delujejo.
Plošča se ne izvrže.
 Enota ni pravilno priključena.
 Preverite, ali je enota pravilno priključena.
Če s tem ne odpravite težave, pritisnite
gumb RESET (stran 7).
Vsebina, shranjena v pomnilniku, je izbrisana.
Zaradi varnosti ne ponastavljajte enote
med vožnjo.
Sprejem radijskega signala
Enota ne sprejema signala radijskih postaj.
Med predvajanjem zvoka slišite šum.
 Antena ni pravilno priključena.
 Preverite, ali je avtomobilska antena
pravilno priključena.
 Če se antena ne podaljša samodejno,
preverite, ali je kabel za upravljanje antene
pravilno priklopljen.
Prednastavljeno iskanje postaj ni mogoče.
 Jakost oddajanega signala je prešibka.
RDS
Po nekaj sekundah poslušanja se zažene
funkcija SEEK.
 Postaja ne predvaja informacij o prometu ali
oddaja šibek signal.
 Onemogočite TA (stran 10).
Prometna obvestila se ne predvajajo.
 Omogočite TA (stran 10).
 Postaja ne oddaja nobenih prometnih obvestil,
čeprav je prometni program.
 Poiščite drugo postajo.
PTY prikaže [- - - - - - - -].
 Trenutna postaja ni postaja RDS.
 Podatki RDS niso bili prejeti.
 Postaja ne oddaja informacij o vrsti programa.
Ime programske storitve utripa.
 Za trenutno postajo ni nobene alternativne
frekvence.
 Ko ime programske storitve utripa, pritisnite
SEEK +/–. Prikaže se oznaka [PI SEEK] in enota
začne iskati drugo frekvenco z enakimi podatki
PI (prepoznavanje programa).
Predvajanje CD-jev
Plošča se ne predvaja.
 Plošča je poškodovana ali umazana.
 CD-R/CD-RW ne podpira zvočne uporabe
(stran 21).
Datotek MP3/WMA/AAC ni mogoče predvajati.
 Plošča ni združljiva s formatom in različico MP3/
WMA/AAC. Podrobnosti o ploščah in formatih,
ki omogočajo predvajanje, najdete na mestu
za podporo, navedenem na zadnji strani.
Datoteke MP3/WMA/AAC se predvajajo dalj
časa, kot druge.
 Naslednje plošče se začnejo predvajati
z zakasnitvijo:
 plošča, posneta z zapleteno drevesno
strukturo;
 plošča, posneta v formatu za več sej;
 plošča, na katero je mogoče dodajati podatke.
Predvajanje zvoka se prekinja.
 Plošča je poškodovana ali umazana.
Predvajanje vsebin iz naprav USB
Predvajanje vsebin prek zvezdišča USB
ni mogoče.
 Ta enota ne more prepoznati naprav USB
prek zvezdišča USB.
Vsebine iz naprave USB se začnejo predvajati
z zakasnitvijo.
 V napravi USB so datoteke z zapleteno drevesno
strukturo.
Zvok se prekinja.
 Zvok se lahko prekinja pri visoki bitni hitrosti,
na primer več kot 320 kb/s.
Zvočne datoteke ni mogoče predvajati.
 Podprte so samo naprave USB z datotečnimi
sistemi FAT16 ali FAT32.*
* Ta enota podpira datotečna sistema FAT16 in FAT32, ki
ju nekatere naprave USB ne podpirajo. Več informacij
poiščite v navodilih za uporabo posamezne naprave
USB ali se obrnite na proizvajalca.
Funkcija NFC
Povezava z enim dotikom (NFC) ni mogoča.
 Če se pametni telefon ne odziva na dotik:
 Preverite, ali je v pametnem telefonu vključena
funkcija NFC.
 Z delom pametnega telefona, na katerem
je oznaka N, se premaknite bližje k oznaki N
na enoti.
 Če je pametni telefon v etuiju, ga vzemite
iz etuija.
 Občutljivost sprejema NFC je odvisna od naprave.
Če vzpostavitev povezave z enim dotikom prek
pametnega telefona po več poskusih še vedno
ne uspe, ročno vzpostavite povezavo
BLUETOOTH.
25SI
Funkcija BLUETOOTH
Naprava, ki je vzpostavila povezavo, ne more
zaznati te enote.
 Pred seznanjanjem preklopite to enoto v način
pripravljenosti na seznanjanje.
 Ko je povezava z napravo BLUETOOTH
vzpostavljena, druge naprave ne morejo zaznati
te enote.
 Prekinite trenutno povezavo in poiščite enoto
z drugo napravo.
 Ko je seznanjanje naprav končano, vklopite signal
BLUETOOTH (stran 8).
Povezava ni mogoča.
 Povezavo je mogoče upravljati samo z eno od
obeh naprav (to enoto ali napravo BLUETOOTH)
in ne z obema hkrati.
 Vzpostavite povezavo s to enoto prek naprave
BLUETOOTH ali obratno.
Ime zaznane naprave se ne prikaže.
 Imena naprave morda ne bo mogoče pridobiti,
odvisno od stanje druge povezane naprave.
Zvonjenje se ne predvaja.
 Prilagodite raven glasnosti tako, da ob
dohodnem klicu zavrtite gumb za upravljanje.
 Zvonjenje morda ni pravilno nastavljeno, odvisno
od naprave, ki je vzpostavila povezavo.
 Nastavite možnost [RINGTONE] na [1] (stran 20).
 Sprednji zvočniki niso povezani z enoto.
 Povežite sprednje zvočnike z enoto. Zvonjenje
se predvaja samo prek sprednjih zvočnikov.
Glasu klicatelja ni mogoče slišati.
 Sprednji zvočniki niso povezani z enoto.
 Povežite sprednje zvočnike z enoto. Glas
klicatelja se predvaja samo prek sprednjih
zvočnikov.
Sogovornik pravi, da je glasnost prenizka/
previsoka.
 Ustrezno prilagodite glasnost tako, da nastavite
mikrofon (stran 14).
Med telefonskim klicem se sliši odmev ali šum.
 Znižajte glasnost.
 Nastavite način EC/NC na [EC/NC-1] ali [EC/NC-2]
(stran 14).
 Če je okoliški šum, ki ga ne povzroča zvok
telefonskega klica, preglasen, ga poskusite
odpraviti.
Primer: če se skozi odprto okno sliši hrup s ceste
ipd., zaprite okno. Če je klimatska naprava
prehrupna, zmanjšajte stopnjo njenega
delovanja.
Telefon ni povezan.
 Telefon med predvajanjem zvoka BLUETOOTH
ni povezan, tudi če pritisnete gumb CALL.
 Vzpostavite povezavo iz telefona.
26SI
Kakovost zvoka telefona je nizka.
 Kakovost zvoka telefona je odvisna od pogojev
sprejema signala z mobilnim telefonom.
 V primeru slabega sprejema premaknite vozilo
na lokacijo, kjer je signal mobilnega telefona
močnejši.
Glasnost povezane zvočne naprave je nizka
(visoka).
 Raven glasnosti se razlikuje glede na zvočno
napravo.
 Prilagodite glasnost povezane zvočne naprave
ali te enote.
Zvok se med predvajanjem iz zvočne naprave
BLUETOOTH prekinja.
 Skrajšajte razdaljo med enoto in zvočno napravo
BLUETOOTH.
 Če je zvočna naprava BLUETOOTH shranjena
v torbici, ki moti signal, jo pred uporabo
odstranite iz torbice.
 V bližini se uporablja več naprav BLUETOOTH
ali drugih naprav, ki oddajajo radijske valove.
 Izklopite druge naprave.
 Povečajte oddaljenost od drugih naprav.
 Pri vzpostavljanju povezave med to enoto in
mobilnim telefonom se predvajanje zvoka
začasno zaustavi. To ne pomeni, da gre
za okvaro.
Upravljanje povezane zvočne naprave
BLUETOOTH ni mogoče.
 Preverite, ali povezana zvočna naprava
BLUETOOTH podpira AVRCP.
Nekatere funkcije ne delujejo.
 Preverite, ali naprava, ki je vzpostavila povezavo,
podpira zadevne funkcije.
Klic se nenamerno sprejme.
 V telefonu, ki je vzpostavila povezavo, je
nastavljeno samodejno sprejemanje klicev.
Seznanjanje ni uspelo zaradi časovne omejitve.
 Časovna omejitev za seznanjanje je morda
kratka, odvisno od naprave, ki je vzpostavila
povezavo.
 Poskusite pravočasno dokončati seznanjanje.
Delovanje funkcije BLUETOOTH ni mogoče.
 Izklopite enoto tako, da vsaj dve sekundi pridržite
gumb OFF, in jo nato znova vklopite.
Pri prostoročnem telefoniranju se iz zvočnikov
vozila ne predvaja zvok.
 Če se zvok predvaja iz mobilnega telefona,
nastavite mobilni telefon tako, da se bo zvok
predvajal iz zvočnikov vozila.
Funkcija Siri Eyes Free ni vključena.
 Opravite prostoročno registracijo za iPhone,
ki podpira Siri Eyes Free.
 Vključite funkcijo Siri v telefonu iPhone.
 Prekinite povezavo BLUETOOTH med napravo
iPhone in enoto ter vzpostavite novo povezavo.
Upravljanje aplikacije SongPal
Ime aplikacije se ne ujema z dejansko aplikacijo
v aplikaciji »SongPal«.
 Znova zaženite aplikacijo v aplikaciji »SongPal«.
Pri zagonu aplikacije »SongPal« prek povezave
BLUETOOTH zaslon samodejno preklopi na
[BT AUDIO].
 Aplikacija »SongPal« ali funkcija BLUETOOTH
ni uspela.
 Znova zaženite aplikacijo.
Ko zaslon preklopi na [IPD], se povezava
z aplikacijo »SongPal« samodejno prekine.
 Aplikacija »SongPal« v napravi iPhone/iPod
ne podpira predvajanja naprave iPod.
 Preklopite vir enote na vir, ki ni [IPD], in
vzpostavite povezavo z aplikacijo »SongPal«
(stran 15).
Prikazi napak/sporočila o napakah
CD ERROR: Predvajanje plošče ni mogoče.
Plošča se bo samodejno odstranila.
 Očistite ploščo in jo pravilno vstavite ali se
prepričajte, da ni prazna ali poškodovana.
CD NO MUSIC: Na voljo ni nobene datoteke,
ki jo je mogoče predvajati. Plošča se bo
samodejno odstranila.
 Vstavite ploščo z datotekami, ki jih je mogoče
predvajati (stran 22).
CD PUSH EJT: Plošče ni bilo mogoče pravilno
odstraniti.
 Pritisnite  (izmet).
HUB NO SUPRT: Zvezdišča USB niso podprta.
IPD STOP: Predvajanje vsebin iz naprave iPod
je dokončano.
 Zaženite predvajanje v napravi iPod/iPhone.
NO AF: Ni nobenih alternativnih frekvenc.
 Ko ime programske storitve utripa, pritisnite
SEEK +/–. Enota začne iskati drugo frekvenco
z enakimi podatki PI (prepoznavanje programa)
in prikaže se oznaka [PI SEEK].
OVERLOAD: Naprava USB je preobremenjena.
 Izključite napravo USB in pritisnite SRC,
da izberete nov vir.
 Prišlo je do napake v napravi USB ali priključena
naprava ni združljiva z enoto.
READ: Enota bere informacije.
 Počakajte, da se branje zaključi in predvajanje
samodejno zažene. To lahko traja nekaj časa,
odvisno od strukture map na plošči.
USB ERROR: Predvajanje vsebin iz naprave USB
ni mogoče.
 Znova priključite napravo USB.
USB NO DEV: Naprava USB ni priključena ali je
enota ne prepozna.
 Preverite, ali je naprava USB priključena oziroma
je kabel USB ustrezno priklopljen.
USB NO MUSIC: Na voljo ni nobene datoteke,
ki jo je mogoče predvajati.
 Priključite napravo USB z datotekami, ki jih je
mogoče predvajati (stran 23).
USB NO SUPRT: Naprava USB ni podprta.
 Podrobnosti o združljivosti naprave USB
najdete na mestu za podporo, navedenem
na zadnji strani.
ali
: Predvajanje je
prišlo do začetka ali konca plošče.
: Prikaz znaka ni mogoč.
Za funkcijo BLUETOOTH:
BT BUSY: Naprava BLUETOOTH je zasedena.
 Počakajte nekaj časa in nato poskusite znova.
ERROR: Izbranega dejanja ni bilo mogoče izvesti.
 Počakajte nekaj časa in nato poskusite znova.
NO DEV: Naprava BLUETOOTH ni povezana ali je
enota ne prepozna.
 Preverite, ali je naprava BLUETOOTH ustrezno
povezana oziroma je z njo vzpostavljena
povezava BLUETOOTH.
P EMPTY: Ni shranjenih telefonskih številk.
UNKNOWN: Prikaz imena ali telefonske številke
ni mogoč.
WITHHELD: Klicatelj je prikril telefonsko številko.
NO TP: Ni nobenih prometnih programov.
 Enota bo nadaljevala iskanje razpoložljivih
postaj TP.
27SI
Za upravljanje aplikacije SongPal:
APP --------: Povezava z aplikacijo ni vzpostavljena.
 Znova vzpostavite povezavo z aplikacijo
»SongPal« (stran 15).
APP DISCNCT: Povezava z aplikacijo je prekinjena.
 Vzpostavite povezavo z aplikacijo »SongPal«
(stran 15).
APP DISPLAY: Prikazan je zaslon z nastavitvami
zaslona aplikacije.
 Če želite omogočiti upravljanje z gumbi, zaprite
zaslon z nastavitvami zaslona aplikacije.
APP LIST: Odprt je seznam vsebin medija
CD/USB/iPod.
 Če želite omogočiti upravljanje z gumbi,
zaprite seznam aplikacije.
APP MENU: Prikazan je zaslon z nastavitvami
aplikacije.
 Če želite omogočiti upravljanje z gumbi,
zaprite zaslon z nastavitvami aplikacije.
APP NO DEV: Naprava z nameščeno aplikacijo
ni povezana ali prepoznana.
 Vzpostavite povezavo BLUETOOTH in znova
vzpostavite povezavo z aplikacijo »SongPal«
(stran 15).
APP SOUND: Prikazan je zaslon z nastavitvami
zvoka aplikacije.
 Če želite omogočiti upravljanje z gumbi, zaprite
zaslon z nastavitvami zvoka aplikacije.
OPEN APP: Aplikacija »SongPal« se ne izvaja.
 Zaženite aplikacijo.
Povezava/namestitev
Opozorila
 Priključite vse ozemljitvene vodnike na skupno
ozemljitveno točko.
 Pazite, da se vodniki ne ujamejo pod vijake ali
med premikajoče se dele (npr. vodilo sedeža).
 Pred povezovanjem premaknite stikalo za vžig
v položaj za izklop, da preprečite kratek stik.
 Napajalni vodnik  najprej povežite z enoto in
zvočniki ter šele nato s priključkom za dodatne
napajalne povezave.
 Morebitne proste nepovezane vodnike ustrezno
zaščitite z izolacijskim trakom.
Previdnostni ukrepi
 Enoto namestite na mesto, kjer ne bo motila
voznika med vožnjo.
 Enote ne nameščajte na mesta, izpostavljena
prahu, umazaniji, prekomernim vibracijam ali
visokim temperaturam, ki nastanejo zaradi
neposredne sončne svetlobe ali toplozračnih
cevi vozila.
 Uporabljajte samo priloženo strojno opremo
za montažo, da zagotovite varno in trdno
namestitev.
Opomba glede napajalnega vodnika (rumen)
Pri povezavi te enote v kombinaciji z drugimi stereo
komponentami mora biti vrednost jakosti toka
v električnem tokokrogu vozila, s katerim je povezana
enota, višja od skupne vrednosti jakosti toka varovalke
posamezne komponente.
Prilagoditev naklona namestitve
Naklon namestitve mora biti manjši od 45°.
Upravljanje prek daljinskega upravljalnika
na volanu:
ERROR: Pri registraciji funkcije je prišlo do napake.
 Ponovite registracijo iz funkcije, pri kateri je prišlo
do napake (stran 17).
TIMEOUT: Registracija funkcije ni uspela zaradi
časovne omejitve.
 Poskusite dokončati registracijo v času, ko utripa
oznaka [REGISTER] (približno 6 sekund) (stran 17).
Če s temi rešitvami ne odpravite težav, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Enoti, ki jo želite popraviti zaradi težav
s predvajanjem CD-jev, priložite ploščo,
ki ste jo uporabili v času, ko je prišlo do napake.
28SI
Seznam delov za namestitev


×2




Za model MEX-N5100BT


 Ta seznam delov ne vključuje vseh sestavnih
delov kompleta.
 Nosilec  in zaščitni okvir  sta ob dobavi
pritrjena na enoto. Pred nameščanjem enote
odstranite nosilec  z enote tako, da uporabite
sprostitvena ključa . Za podrobnosti glejte
»Odstranjevanje zaščitnega okvirja in nosilca«
(stran 33).
 Shranite sprostitvena ključa  za bodočo
uporabo oziroma morebitno odstranjevanje
enote iz vozila.
29SI
Vezava (za model MEX-N5100BT)
Globokotonec*1
*3
*3
*3
Ojačevalnik moči*1
z daljinskega upravljalnika
s kablom (ni priložen)*4

*2
Za podrobnosti glejte
»Priključitve« (stran 32).
Za podrobnosti glejte shemo napajalne
vezave (stran 32).
*5*6
z antene vozila*7
*1
*2
*3
*4
Ni priložen
Impedanca zvočnika: 4–8 Ω × 4
Kabel RCA z nožicami (ni priložen)
Uporabite vmesnik za daljinski upravljalnik s kablom
(ni priložen), odvisno od tipa vozila.
*5 Kabel mikrofona napeljite tako, da ne bo oviral
voznika pri vožnji, ne glede na to, ali voznik
uporablja mikrofon. Če kabel napeljete po tleh,
ga pritrdite s sponkami ali podobnimi pripomočki.
30SI
*6 Za podrobnosti o namestitvi mikrofona glejte
»Namestitev mikrofona (samo pri modelih
MEX-N5100BT)« (stran 33).
*7 Če se antenski priključek ne prilega, uporabite
vmesnik (ni priložen), odvisno od tipa vozila.
Vezava (za model MEX-N4100BT)
Globokotonec*1
*7
*3
*3
Ojačevalnik moči*1
z daljinskega upravljalnika
s kablom (ni priložen)*4

*2
Za podrobnosti glejte
»Priključitve« (stran 32).
Za podrobnosti glejte shemo napajalne
vezave (stran 32).
Mikrofon
XA-MC10*1*5
z antene vozila*6
*1
*2
*3
*4
Ni priložen
Impedanca zvočnika: 4–8 Ω × 4
Kabel RCA z nožicami (ni priložen)
Uporabite vmesnik za daljinski upravljalnik s kablom
(ni priložen), odvisno od tipa vozila.
*5 Kabel mikrofona napeljite tako, da ne bo oviral
voznika pri vožnji, ne glede na to, ali voznik
uporablja mikrofon. Če kabel napeljete po tleh,
ga pritrdite s sponkami ali podobnimi pripomočki.
*6 Če se antenski priključek ne prilega, uporabite
vmesnik (ni priložen), odvisno od tipa vozila.
*7 AUDIO OUT lahko preklopite na SUB ali REAR.
31SI
Neprekinjena povezava pomnilnika
Priključitve
Če uporabljate anteno brez relejnega ohišja, lahko
s povezavo te enote s priloženim napajalnim
vodnikom  poškodujete anteno.
 Povezave s priključkom zvočnikov v vozilu
Če je priključen rumeni napajalni vodnik,
bo napajanje pomnilnika neprekinjeno,
tudi če je stikalo za vžig v položaju za izklop.
Priključitev zvočnikov
 Pred priključitvijo zvočnikov izklopite enoto.
 Da preprečite okvare, uporabljajte zvočnike
z impedanco 4–8 ohmov in ustrezno močjo.
Shema napajalnih povezav
1
2
3
4
5
6
7
8
Zadnji zvočnik
(desni)

vijoličen

vijoličen/črne črte
Sprednji zvočnik
(desni)

siv

siv/črne črte
Sprednji zvočnik
(levi)

bel

bel/črne črte
Zadnji zvočnik
(levi)

zelen

zelen/črne črte
Preverite, ali je v vozilu priključek za dodatne
napajalne povezave, in priključite vodnike v
ustrezne priključke, odvisno od tipa vozila.
Priključek za dodatne napajalne povezave
 Povezave z napajalnim priključkom v vozilu
Običajna povezava
12
neprekinjeno napajanje rumen
13
antena/nadzor
ojačevalnika moči
(REM OUT)
moder/bele črte
14*
preklopljeno napajanje
osvetlitve
oranžen/bele črte
15
preklopljeno napajanje
rdeč
16
ozemljitev
črn
rdeč
rdeč
rumen
rumen
12
neprekinjeno napajanje rumen
15
preklopljeno napajanje
rdeč
Obrnjen položaj rdečih in rumenih vodnikov
rdeč
rdeč
rumen
rumen
* Samo pri modelih MEX-N5100BT
Preprosta priključitev globokotonca
Če je globokotonec povezan s kablom zadnjega
zvočnika, deluje brez ojačevalnika moči.
Sprednji zvočnik
Globokotonec
Opombi
 Potrebna je priprava kablov zadnjega zvočnika.
 Da preprečite okvare, uporabite globokotonec
z impedanco 4–8 ohmov in ustrezno močjo.
32SI
12
preklopljeno napajanje
15
neprekinjeno napajanje rdeč
rumen
Pri vozilu brez položaja ACC
Uporaba daljinskega upravljalnika
s kablom
rdeč
rdeč
1
rumen
rumen
Po ustrezni povezavi priključkov in pravilnem
preklopu napajalnih vodnikov priključite enoto na
vir napajanja vozila. Če imate kakršna koli vprašanja
ali težave v zvezi s priključitvijo enote, ki niso zajeta
v tem priročniku, se obrnite na prodajalca vozila.
Če želite uporabljati daljinski upravljalnik
s kablom, nastavite [STR CONTROL]
v meniju [SET STEERING] na [EXTERNAL]
(stran 17).
Namestitev
Namestitev mikrofona
(samo pri modelih MEX-N5100BT)
Odstranjevanje zaščitnega okvirja
in nosilca
Če želite prostoročno telefonirati, namestite
mikrofon .
Pred nameščanjem enote odstranite zaščitni
okvir  in nosilec  z enote.
1

Stisnite robova zaščitnega okvirja 
skupaj in izvlecite okvir.

Sponka (ni priložena)
2

Vstavite oba sprostitvena ključa  tako,
da se zaskočita, nato pa povlecite
nosilec  navzdol in enoto navzgor,
da ta dela ločite.


 Če se kabel ovije okoli prestavne ročice ali
se zaplete med pedala vozila, lahko okoliščine
postanejo izredno nevarne. Preprečite, da bi kabli
ali kateri koli drugi deli motili voznika med vožnjo.
 Če so v vozilu nameščene zračne blazine ali druga
oprema za blaženje sunkov, se pred namestitvijo
posvetujte s prodajalcem te enote ali vozila.


Opozorila
Obrnite zaponko navznoter.
Opomba
Pred pritrditvijo dvostranskega lepilnega traku 
očistite površino armaturne plošče s suho krpo.
33SI
Nameščanje enote na armaturno ploščo
Pred nameščanjem se prepričajte, da sta zatiča
na obeh straneh nosilca  upognjena navznoter
2 mm.
1
Namestite nosilec  v armaturno
ploščno in nato upognite varovala
navzven, da zagotovite tesno prileganje.
182 mm
53 mm

2
Zatič
Namestite enoto v nosilec  in nato
pritrdite zaščitni okvir .




Opombi
 Če sta zatiča ravna ali upognjena navzven, enota
ne bo pravilno nameščena in lahko izskoči.
 Preverite, ali so štirje zatiči zaščitnega okvirja 
ustrezno zaskočeni v režah enote.
Odstranjevanje in pritrditev
sprednje plošče
Za podrobnosti glejte »Odstranjevanje sprednje
plošče« (stran 6).
Ponastavitev enote
Za podrobnosti glejte »Ponastavljanje enote«
(stran 7).
34SI
Zamenjava varovalk
Pri zamenjavi varovalk pazite,
Varovalka (10 A)
da se vrednost jakosti toka
nadomestne varovalke ujema
z vrednostjo jakosti toka,
navedeno na zamenjani varovalki.
Če varovalka pregori, preverite
napajanje in zamenjajte varovalko.
Če varovalka po zamenjavi znova pregori, je morda
prišlo do notranje okvare. V tem primeru se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Български
С настоящето Сони Корпорация декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga
selle seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Společnost Sony Corporation tímto prohlašuje,
že toto vybavení je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními
směrnice 1999/5/ES. Podrobnosti lze získat
na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει
ότι ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται
προς της ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές
σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για
λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv
egyéb előírásainak. További információkat
a következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara
che questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
tip de echipament respectă cerinţele esenţiale
şi este în conformitate cu prevederile Directivei
1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesaţi
următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej
webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja,
kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir
kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti
su visu atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite
interneto tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Português
A Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Podjetje Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema
skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi
ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES.
Podrobnosti najdete na spletnem naslovu:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står i överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Sony Corporation ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na
sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Mesto za podporo
Če imate kakršna koli vprašanja ali želite prejeti
najnovejše informacije o podpori za ta izdelek,
obiščite spodnje spletno mesto:
http://support.sony-europe.com/
Registrirajte izdelek prek spleta na naslovu:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising