Sony | MEX-N4000BT | Sony MEX-N4000BT Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

Vzpostavljanje povezave z napravo BLUETOOTH/Vzpostavljanje povezave s pametnim
telefonom prek funkcije za predvajanje z enim dotikom (NFC)/Upravljanje funkcij
BLUETOOTH/Prilagajanje zvočnih lastnosti/Prilagajanje elementov nastavitve
MEX-N4000BT
NASTAVITEV
Lokacija upravljalnih gumbov in osnovnih funkcij
Oznaka N
S telefonom Android se dotaknite gumba
za upravljanje, da vzpostavite povezavo
BLUETOOTH.
Glavna enota
 Sprejemnik daljinskega upravljalnika
 Reža za plošče
 Zaslon
  (odstranjevanje plošče)
 SRC (vir)*5
Pritisnite, da vklopite napravo; izberite vir
(Radio/CD/USB/AUX/BLUETOOTH audio/
BLUETOOTH phone).

(prebrskaj)
Omogočite način Quick-BrowZer™.
(Skladbo na plošči CD, v napravi USB ali
zvočni napravi BT*1 lahko preprosto poiščete
po kategorijah.)
1 Pritisnite
(prebrskaj)*2 za prikaz
seznama kategorij iskanja.
Ko se prikaže seznam skladb, pritiskajte
(nazaj), dokler se ne prikaže
gumb
želena kategorija iskanja.
2 Zavrtite gumb za upravljanje na želeno
kategorijo iskanja, nato pa izbiro
potrdite, tako da ga pritisnete.
3 Ponovite 2. korak, da poiščete želeno
skladbo.
Predvajanje se začne.
Če želite zapustiti način Quick-BrowZer,
(prebrskaj).
pritisnite gumb
 Gumb za odstranjevanje sprednje plošče
 SEEK +/–
/ (nazaj/naprej)
/ (hitro pomikanje nazaj/naprej)
Radio:
Za samodejno iskanje postaj pritisnite
gumb; za ročno iskanje postaje ga pridržite.
©2014 Sony Corporation
CD/USB:
Za preskok skladbe pritisnite gumb;
za zaporedno preskakovanje skladb
pritisnite gumb, nato ga v približno dveh
sekundah znova pritisnite in pridržite;
za hitro previjanje skladbe nazaj/naprej
pridržite gumb.
BLUETOOTH Audio*3:
Za preskok skladbe pritisnite gumb; za hitro
previjanje skladbe nazaj/naprej pa ga
pridržite.
App Remote*4:
Za preskok skladbe pritisnite gumb.
 Gumb za upravljanje
Zavrtite ga, da prilagodite raven glasnosti.
ENTER
Potrdite izbrani element.
Pritisnite gumb SRC, nato zavrtite gumb in
ga pritisnite, da spremenite vir.
VOICE
Aktivirajte glasovno klicanje.
Ko je vklopljena funkcija App Remote,
se aktivira prepoznavanje glasu (samo pri
telefonu Android™).
APP
Za več kot dve sekundi pridržite gumb,
da aktivirate funkcijo App Remote
(povezava).
OFF
Pridržite eno sekundo, da prekinete
napajanje.
Pridržite več kot dve sekundi, da izklopite
napajanje in da izbrišete prikaz na zaslonu.

(nazaj)
Vrnitev na prejšnji zaslon.
MODE
Pritisnite, da izberete frekvenčni pas
(FM1, FM2, FM3, MW ali LW).
Pridržite ga za omogočanje/onemogočanje
sopotnikovega nadzora (iPod).
Pritisnite ga, da aktivirate/deaktivirate
ustrezno napravo (to enoto/mobilni telefon)
(telefon s povezavo BLUETOOTH).
 CALL
Odprite meni za klicanje.
Sprejmite/končajte klic.
Za več kot dve sekundi pridržite gumb,
da vklopite signal BLUETOOTH.
 MENU
Odprite nastavitveni meni.
DSPL (zaslon)
Pritisnite in pridržite, nato pa pritisnite
gumb za spreminjanje elementov na
zaslonu.
 Številski gumbi (1 do 6)
Radio:
Za poslušanje shranjenih postaj pritisnite
gumb; za shranjevanje postaj ga pridržite.
CD/USB:
1/2: ALBUM / (med predvajanjem
datotek MP3/WMA/WAV*6)
Za preskok albuma pritisnite gumb;
za zaporedno preskakovanje albumov
ga pridržite.
3:
(ponavljanje)*7
4:
(naključno predvajanje)
6: PAUSE
Pritisnite gumb za začasno zaustavitev
predvajanja. Pritisnite ga znova, če želite
nadaljevati predvajanje.
BLUETOOTH Audio*3:
1/2: ALBUM /
3:
(ponavljanje)*7
4:
(naključno predvajanje)
6: PAUSE
Pritisnite gumb za začasno zaustavitev
predvajanja. Pritisnite ga znova, če želite
nadaljevati predvajanje.
Telefon s povezavo BLUETOOTH:
Za klicanje shranjene telefonske številke
pritisnite gumb; za shranjevanje telefonske
številke kot prednastavitve pa ga pridržite
(v meniju za klicanje).
5: MIC (med klicem)
Za nastavitev mikrofona pritisnite gumb;
za izbiro načina za odpravljanje odmeva/
načina za zmanjševanje šuma pa ga
pridržite.
App Remote*4:
PAUSE
Pritisnite gumb za začasno zaustavitev
predvajanja. Pritisnite ga znova, če želite
nadaljevati predvajanje.
 AF (alternativne frekvence)/
TA (prometna obvestila)
Nastavite AF in TA.
PTY (vrsta programa)
Pritisnite in pridržite gumb v načinu RDS,
da izberete PTY.
 Vtičnica AUX
Nastavitev ure
Predvajanje naprave iPod/USB
Sprednjo ploščo te enote lahko odstranite ter
tako preprečite krajo.
Enota uporablja 24-urni digitalni prikaz časa.
1
1
Pridržite gumb OFF .
Enota se izklopi.
2
Pridržite gumb za odstranjevanje
sprednje plošče , nato pa ploščo
povlecite proti sebi.
 Mikrofon (na notranji plošči)
Da bi prostoročna funkcija delovala
pravilno, mikrofona ne prekrivajte z lepilnim
trakom itd.
Za podrobnosti o funkcijah povezave
BLUETOOTH glejte priložena »Navodila
za uporabo«.
Opozorilo, če vžig v vašem avtomobilu
ne podpira položaja ACC
Nastavite funkcijo AUTO OFF. Ko izklopite
enoto, se bo v nastavljenem času
popolnoma in samodejno zaustavila, tako da
ne bo praznila akumulatorja. Če ne nastavite
funkcije AUTO OFF, vsakič, ko ugasnete
motor, pridržite gumb OFF, dokler prikaz
na zaslonu ne izgine.
iPod
Odstranjevanje sprednje plošče
 Vrata USB
*1 Na voljo samo za zvočne naprave, ki podpirajo profil
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 ali
novejši.
*2 Med predvajanjem iz naprave USB za več kot dve
(prebrskaj), da se vrnete
sekundi pridržite gumb
na začetek seznama kategorij.
*3 Ko je povezana zvočna naprava BLUETOOTH (podpira
profil AVRCP tehnologije BLUETOOTH). Odvisno od
naprave nekatere funkcije morda ne bodo na voljo.
*4 Ko je aplikacija App Remote aktivirana s telefonom
iPhone/Android. Odvisno od aplikacije nekatere
funkcije morda ne bodo na voljo.
*5 Če je aplikacija App Remote aktivirana s telefonom
iPhone/Android, se med izbiro vira na zaslonu
prikaže ime aplikacije.
*6 Na voljo samo za predvajanje iz naprave USB.
*7 Na tem gumbu je otipljiva pika.
USB
1
2
Zavrtite gumb za upravljanje na možnost
[CLOCK-ADJ] in ga pritisnite.
Prikaz ure utripa.
3
Ure in minute nastavite tako, da zavrtite
gumb za upravljanje.
Če želite spremeniti digitalni prikaz, pritisnite
gumb SEEK +/–.
4
Opozorilni alarm
Če stikalo za vžig premaknete v položaj za
IZKLOP, ne da bi odstranili sprednjo ploščo,
bo nekaj sekund aktiviran opozorilni signal.
Alarm bo aktiven samo, če uporabljate vgrajeni
ojačevalnik.
Serijske številke
Preverite, ali se serijski številki na spodnji strani
enote in na hrbtni strani sprednje plošče
ujemata. V nasprotnem primeru postopka
seznanjanja BLUETOOTH ter vzpostavitve
in prekinitve povezave s funkcijo NFC ne bo
mogoče izvesti.
Pritrjevanje sprednje plošče
Del  na sprednji plošči povežite z delom  na
enoti, kot je prikazano, nato pa potisnite levi del,
da se zaskoči.
Pritisnite gumb MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [GENERAL] in ga
pritisnite.
* Priključite napravo iPod/iPhone s kablom USB za
priključitev naprave iPod (ni priložen).
Predvajanje se začne.
Če je naprava že priključena, pritisnite gumb
SRC in na zaslonu izberite možnost [USB],
da začnete predvajanje (ko je naprava iPod
prepoznana, se na zaslonu prikaže možnost
[IPD]).
Za prikaz ure
Pritisnite DSPL.
RADIO
Samodejno shranjevanje postaj
Pozor
Pri iskanju postaj med vožnjo uporabite funkcijo
BTM (Best Tuning Memory), da preprečite
nesrečo.
1
Pritiskajte gumb SRC, da izberete možnost
[TUNER].
Če želite spremeniti pasovno širino,
pritiskajte gumb MODE.
2
Pritisnite gumb MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [GENERAL] in ga
pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na možnost
[BTM] in ga pritisnite.
Enota shranjuje postaje na številske gumbe
v vrstnem redu frekvenc.
USB
iPod
4
Izberite možnost [Sony Car Audio], ki se
prikaže na zaslonu naprave BLUETOOTH.
Če se možnost [Sony Car Audio] ne prikaže,
ponovite postopek od 2. koraka.
5
Če naprava BLUETOOTH zahteva vnos
gesla*, vnesite [0000].
Predvajanje skladb v različnih
načinih
Razpoložljivi načini predvajanja so odvisni od
izbranega zvočnega vira.
1
Med predvajanjem pritiskajte gumb
(ponavljanje) ali
(naključno
predvajanje), da izberete želeni način
predvajanja.
Morda bo trajalo nekaj časa, da se začne
predvajanje v izbranem načinu.
* Geslo se lahko imenuje »Passcode«, »PIN code«,
»PIN number« ali »Password« itd., odvisno od
naprave.
BLUETOOTH
Ko nastavite minute, pritisnite gumb
MENU.
Nastavitev je končana, ura pa aktivna.
Nasvet
Uro lahko samodejno nastavite s funkcijo RDS.
Podrobnosti si oglejte v razdelku »Prilagajanje
elementov nastavitve« na hrbtni strani lista in nastavite
možnost [CT-ON] (ura).
Odprite pokrov USB in napravo iPod/USB
povežite v vrata USB.*
CD
2
Prilagodite raven glasnosti naprave.
Seznanjanje in vzpostavljanje
povezave z napravo BLUETOOTH
Zaustavitev predvajanja
Za eno sekundo pridržite gumb OFF.
Odstranjevanje naprave
Zaustavite predvajanje in odstranite napravo.
Opozorilo za iPhone
Ko napravo iPhone povežete prek USB, glasnost
telefonskega klica upravljate z napravo iPhone
in ne z enoto. Pazite, da med klicem nehote ne
povečate glasnosti enote, saj se lahko po koncu
klica pojavi nepričakovan glasen zvok.
Geslo za vnos
Pri prvem vzpostavljanju povezave z napravo
BLUETOOTH (mobilni telefon, zvočna naprava
itd.) je potrebna skupna registracija (imenovana
»seznanjanje«). Seznanjanje omogoči, da se ta
enota in druge naprave prepoznajo.
[0000]
Ko je seznanjanje končano,
neprekinjeno.
6
1
Napravo BLUETOOTH približajte enoti
na en meter.
2
Pritisnite gumb CALL, zavrtite gumb
za upravljanje na možnost [PAIRING]
in ga pritisnite.
utripa.
Enota preide v način pripravljenosti za
seznanjanje.
3
Izvedite postopek seznanjanja na napravi
BLUETOOTH, da zazna to enoto.
sveti
Na napravi BLUETOOTH izberite to enoto,
da vzpostavite povezavo BLUETOOTH.
Ko je povezava vzpostavljena, zasveti ikona
ali .
Opomba
Ko se vzpostavlja povezava z napravo BLUETOOTH,
druge naprave te enote ne morejo prepoznati. Če želite
omogočiti zaznavanje, omogočite način seznanjanja
in enoto poiščite z druge naprave.
Preklic postopka seznanjanja
Če želite izključiti način seznanjanja, potem
ko sta enota in naprava BLUETOOTH seznanjeni,
izvedite 2. korak.
Lokacija upravljalnih gumbov in osnovnih funkcij/Odstranjevanje
sprednje plošče/Nastavitev ure/Samodejno shranjevanje postaj/
Predvajanje naprave iPod/USB/Predvajanje skladb v različnih načinih/
Seznanjanje in vzpostavljanje povezave z napravo BLUETOOTH
BLUETOOTH
Vzpostavljanje povezave
z napravo BLUETOOTH
Za uporabo seznanjene naprave je potrebna
povezava s to enoto. Povezava z nekaterimi
seznanjenimi napravami bo vzpostavljena
samodejno.
1
Pritisnite gumb CALL, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [BT SIGNL] in ga
pritisnite.
Preverite, ali sveti.
2
Aktivirajte funkcijo BLUETOOTH na napravi
BLUETOOTH.
3
Prek naprave BLUETOOTH vzpostavite
povezavo z enoto.
ali sveti.
Vzpostavljanje povezave z napravo, ki je bila
nazadnje povezana z enoto
Aktivirajte funkcijo BLUETOOTH na napravi
BLUETOOTH.
Pritisnite gumb SRC.
Izberite možnost [BT PHONE] ali [BT AUDIO].
Pritisnite gumb ENTER, da vzpostavite povezavo
z mobilnim telefonom, ali gumb PAUSE,
da vzpostavite povezavo z zvočno napravo.
Opomba
Med pretočnim prenosom zvoka z naprave BLUETOOTH
se s te enote ne boste mogli povezati z mobilnim
telefonom. Namesto tega se z mobilnega telefona
povežite z enoto.
BLUETOOTH
BLUETOOTH
Vzpostavljanje povezave
s pametnim telefonom z enim
dotikom (NFC)
Če se s pametnim telefonom, ki je združljiv
s funkcijo NFC*, dotaknete gumba za upravljanje
na enoti, se enota seznani s pametnim
telefonom, povezava pa se samodejno vzpostavi.
* NFC (Near Field Communication) je tehnologija,
ki omogoča brezžično komunikacijo kratkega dosega
med različnimi napravami, kot so mobilni telefoni in
oznake IC. S funkcijo NFC lahko podatke enostavno
prenašate tako, da se dotaknete ustrezne oznake ali
lokacije na napravah, ki so združljive s funkcijo NFC.
Pri pametnih telefonih z nameščenim
OS Android 4.0 ali starejšim je treba prenesti
aplikacijo »NFC Easy Connect«, ki je na voljo
v Google Play™. Aplikacija v nekaterih državah/
regijah morda ni na voljo.
1
2
Aktivirajte funkcijo NFC na pametnem
telefonu.
Za podrobnosti glejte navodila za uporabo,
ki so priložena pametnemu telefonu.
Z delom pametnega telefona, na katerem
je oznaka N, se dotaknite oznake N
na enoti.
Upravljanje funkcij BLUETOOTH
1
Pritisnite gumb CALL.
Prikaže se meni za klicanje.
2
Zavrtite gumb za upravljanje na želeni
element in ga pritisnite.
3
Pritisnite gumb
(nazaj)*.
Vir spet postane telefon s povezavo
BLUETOOTH.
* Če želite nastaviti možnosti PAIRING, REDIAL,
VOICE DIAL in BT SIGNL, 3. korak ni potreben.
Nasvet
Ko je signal BLUETOOTH vklopljen: ko stikalo za vžig
premaknete v položaj za vklop, se ta enota samodejno
poveže z zadnjim povezanim mobilnim telefonom.
Prekinitev povezave z enim dotikom
Z delom pametnega telefona, na katerem je
oznaka N, se znova dotaknite oznake N na enoti.
Namestitev mikrofona
Z namestitvijo mikrofona (ni priložen) boste
izboljšali kakovost zvoka pri telefonskih klicih
prek te naprave. Za podrobnosti o namestitvi
mikrofona glejte navodila za uporabo, ki so
priložena mikrofonu.
Opombe
 Pri vzpostavljanju povezave previdno ravnajte
s pametnim telefonom, da ga ne opraskate.
 Povezava z enim dotikom ni mogoča, če je enota že
povezana z drugo napravo, ki je združljiva s funkcijo
NFC. V takem primeru prekinite povezavo z drugo
napravo in znova vzpostavite povezavo s pametnim
telefonom.
CD
USB
iPod
BLUETOOTH
Prilagajanje zvočnih lastnosti
1
2
Zavrtite gumb za upravljanje na želeni
element in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na želeno
nastavitev in ga pritisnite.
Nastavitev je dokončana.
PAIRING*1
Enoto preklopi v stanje pripravljenosti za
seznanjanje z napravami BLUETOOTH.
Odvisno od vira in nastavitve lahko nastavite
naslednje elemente:
PHONEBOOK
Pokliče številko, ki jo je uporabnik izbral
v imeniku*2.
REDIAL
Znova pokliče zadnjo klicano številko.
RECENT CALL
Uporabniku omogoča izbiro telefonske številke iz
zgodovine klicev in ponovno klicanje te številke*2.
VOICE DIAL
Aktivira glasovno klicanje in uporabniku omogoča,
da pokliče telefonsko številko, tako da izgovori
glasovno oznako.
Omogoča izbiro, ali ta enota ali povezan mobilni
telefon predvaja zvonjenje: [1] (ta enota),
[2] (mobilni telefon).
AUTO ANS*1 (samodejno sprejemanje klica)
Nastavi, da ta enota samodejno sprejme dohodni
klic. [OFF], [1] (približno 3 sekunde), [2] (približno
10 sekund).
AUTO PAIRING*1
Samodejno začne postopek seznanjanja
BLUETOOTH, ko je naprava iOS različice 5.0 ali
novejše povezana prek naprave USB: [ON], [OFF].
BT SIGNL*1 (signal BLUETOOTH)
Aktivira funkcijo BLUETOOTH: [ON], [OFF].
NASTAVITEV
POSITION (položaj poslušanja)
Med sprejemanjem radijskih signalov/
predvajanjem zvoka pritisnite gumb
MENU, nato gumb za upravljanje zavrtite
na možnost [SOUND] in ga pritisnite.
4
RINGTONE*1*3
na zaslonu enote sveti.
*1 Te elemente lahko izberete tudi tako, da pritisnete
gumb MENU in zavrtite gumb za upravljanje na
možnost [BT].
*2 Pri vzpostavljanju povezave z mobilnim telefonom,
ki podpira profil PBAP (profil dostopa do imenika).
*3 Odvisno od mobilnega telefona se lahko zvonjenje
enote predvaja tudi, če je nastavljena možnost
[2] (mobilni telefon).
*4 Prikaže se v nastavitvenem meniju, ko je enota
izklopljena.
RADIO
Nastavite lahko naslednje elemente:
DIAL NUMBER
Pokliče telefonsko številko, ki jo je vnesel
uporabnik.
Preverite, ali ikona
NASTAVITEV
BT INIT*4 (inicializacija povezave BLUETOOTH)
Inicializira vse nastavitve, povezane z BLUETOOTH
(podatke za seznanjanje, prednastavljene številke,
podatke o napravi itd.).
Pritisnite gumb
(nazaj), da se vrnete na
prejšnji prikaz na zaslonu.
Nastavitve zvoka (SOUND):
C.AUDIO+ (clear audio+)
Predvaja zvok, tako da optimizira digitalni signal
z zvočnimi nastavitvami, ki jih priporoča Sony:
[ON], [OFF]. (Ko je možnost [EQ10 PRESET])
spremenjena, samodejno nastavi na [OFF].
EQ10 PRESET
Izbere krivuljo izenačevalnika med 10 možnostmi
ali izklop: [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE],
[HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [CUSTOM], [OFF].
Nastavitev krivulje izenačevalnika se lahko shrani
za posamezen vir.
EQ10 SETTING
Nastavitev EQ10 nastavi na možnost [CUSTOM].
BASE
Kot osnovo za nadaljnje prilagajanje izbere
prednastavljeno krivuljo izenačevalnika: [BAND1]
32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4]
250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7]
2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10]
16 kHz.
Raven glasnosti lahko prilagajate od –6 do +6 dB
v korakih po 1 dB.
SET F/R POS (nastavitev sprednjega/zadnjega
položaja)
Simulira naravno zvočno polje, tako da zamakne
predvajanje zvoka iz sprednjega/zadnjega
zvočnika, da ustreza vašemu položaju.
FRONT L (): sprednji levi
FRONT R (): sprednji desni
FRONT (): osrednji sprednji
ALL (): na sredini avtomobila
CUSTOM: položaj, ki ga določi aplikacija App
Remote
OFF: nastavljen ni noben položaj
ADJ POSITION*1 (prilagoditev položaja)
Natančno določi nastavitev položaja poslušanja.
Razpon prilagoditev: [+3] – [CENTER] – [-3].
SET SW POS*1 (nastavitev položaja globokotonca)
NEAR (): blizu
NORMAL (): običajno
FAR (): oddaljeno
BALANCE
Prilagodi ravnovesje zvoka:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Prilagodi relativno raven:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
DSEE (izboljšava digitalnega zvoka)
Izboljša digitalno stisnjen zvok, tako da obnovi
visoke frekvence, ki se izgubijo pri postopku
stiskanja.
Ta nastavitev se lahko shrani za vsak vir, razen za
sprejemnik.
Omogoči izbiro načina DSEE: [ON], [OFF].
LOUDNESS
Poudari nizke in visoke tone, rezultat pa je jasen
zvok pri nizki glasnosti: [ON], [OFF].
AAV (napredna samodejna nastavitev glasnosti)
Prilagodi raven glasnosti vseh predvajanih virov
na optimalno raven: [ON], [OFF].
RB ENH*2 (izboljševalnik nizkih tonov v zadnjih
zvočnikih)
Izboljševalnik nizkih tonov v zadnjih zvočnikih
izboljša nizkotonski zvok z uporabo nastavitve
nizkopasovnega filtra v zadnjih zvočnikih.
Ta funkcija omogoča, da zadnji zvočniki delujejo
kot globokotonec, če ta ni priključen. (Na voljo
samo, kadar je možnost [SW DIREC] nastavljena
na [OFF].)
RBE MODE (način izboljševalnika nizkih tonov
v zadnjih zvočnikih)
Omogoča izbiro načina izboljševalnika nizkih
tonov v zadnjih zvočnikih: [1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (frekvenca nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro omejitvene frekvence
globokotonca: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
LPF SLOP (nagib nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro nagiba nizkopasovnega filtra:
[1], [2], [3].
SW DIREC*3 (neposredna povezava globokotonca)
Ko je globokotonec povezan s kablom zadnjega
zvočnika, ga lahko uporabljate brez ojačevalnika
moči. (Na voljo samo, kadar je možnost
[RBE MODE] nastavljena na [OFF].)
Priključite globokotonec pri 4–8 ohm z enim od
kablov zadnjih zvočnikov. Zvočnika ne povezujte
s kablom drugega zadnjega zvočnika.
SW MODE (način globokotonca)
Omogoča izbiro načina globokotonca:
[1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (faza globokotonca)
Omogoča izbiro faze globokotonca: [NORM], [REV].
SW POS*1 (položaj globokotonca)
Omogoča izbiro položaja globokotonca: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frekvenca nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro omejitvene frekvence
globokotonca: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
LPF SLOP (nagib nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro nagiba nizkopasovnega filtra:
[1], [2], [3].
S.WOOFER (globokotonec)
SW LEVEL (raven globokotonca)
Prilagodi raven glasnosti globokotonca:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(Pri najnižji nastavitvi je prikazana možnost [ATT].)
SW PHASE (faza globokotonca)
Omogoča izbiro faze globokotonca: [NORM], [REV].
SW POS*1 (položaj globokotonca)
Omogoča izbiro položaja globokotonca: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frekvenca nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro omejitvene frekvence
globokotonca: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
LPF SLOP (nagib nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro nagiba nizkopasovnega filtra:
[1], [2], [3].
HPF (visokopasovni filter)
HPF FREQ (frekvenca visokopasovnega filtra)
Omogoča izbiro omejitvene frekvence
sprednjega/zadnjega zvočnika: [OFF], [50Hz],
[60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (nagib visokopasovnega filtra)
Omogoča izbiro nagiba visokopasovnega filtra
(učinkovito samo, ko možnost [HPF FREQ] ni
nastavljena na [OFF]): [1], [2], [3].
AUX VOL*4 (raven glasnosti AUX)
Prilagodi raven glasnosti za vsako povezano
napravo: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ko je omogočena ta nastavitev, vam ni treba
prilagajati ravni glasnosti med različnimi viri.
BTA VOL*5 (raven glasnosti zvočne naprave
BLUETOOTH)
Prilagodi raven glasnosti za vsako povezano
napravo BLUETOOTH: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Ko je omogočena ta nastavitev, vam ni treba
prilagajati ravni glasnosti med različnimi viri.
*1 Se ne prikaže, ko je možnost [SET F/R POS]
nastavljena na [OFF].
*2 Ko je možnost [SW DIREC] nastavljena na [OFF].
*3 Ko je možnost [RBE MODE] nastavljena na [OFF].
*4 Ko je izbrana možnost AUX.
*5 Ko je aktiviran zvočni vir BLUETOOTH.
Opomba
Te nastavitve niso na voljo, kadar je kot vir nastavljen
telefon s povezavo BLUETOOTH.
RADIO
CD
USB
iPod
BLUETOOTH
Prilagajanje elementov
nastavitve
BTM*4
Samodejno shrani radijske postaje.
*1
*2
*3
*4
Ko je enota izklopljena.
Ne prikaže se v aplikaciji App Remote.
Ko naprava sprejema frekvenco FM.
Ko je izbran sprejemnik.
1
Pritisnite gumb MENU, nato gumb za
upravljanje zavrtite na želeno kategorijo
in ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje na želeni
element in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na želeno
nastavitev in ga pritisnite.*
Nastavitev je dokončana.
Nastavitev zaslona (DISPLAY):
Pritisnite gumb
(nazaj), da se vrnete
na prejšnji prikaz na zaslonu.
DIMMER
Spremeni svetlost zaslona: [ON], [OFF].
4
* Če želite nastaviti možnosti CLOCK-ADJ in BTM,
4. korak ni potreben.
Odvisno od vira in nastavitve lahko nastavite
naslednje elemente:
Splošne nastavitve (GENERAL):
CLOCK-ADJ (nastavitev ure)
Nastavite uro.
CAUT ALM*1 (opozorilni alarm)
Aktivira opozorilni alarm: [ON], [OFF].
(Na voljo le, ko je glavna enota izklopljena.)
BEEP
Aktivira kratek zvočni signal: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Ko izklopite napravo, se po izteku nastavljenega
časa samodejno popolnoma zaustavi:
[NO], [30S] (30 sekund), [30M] (30 minut),
[60M] (60 minut).
AUX-A*1*2 (zvok AUX)
Aktivira zaslon vira AUX: [ON], [OFF]. (Na voljo le,
ko je glavna enota izklopljena.)
REAR/SUB
Nastavi avdio izhod: [SUB-OUT] (globokotonec),
[REAR-OUT] (ojačevalnik moči).
(Na voljo le, ko je glavna enota izklopljena.)
CT (ura)
Aktivira funkcijo CT: [ON], [OFF].
REGIONAL*3
Omeji sprejem na določeno regijo: [ON], [OFF].
(Na voljo le, ko naprava sprejema frekvenco FM.)
Nastavitve zvoka (SOUND):
Za podrobnosti glejte razdelek »Prilagajanje
zvočnih lastnosti«.
DEMO (predstavitev)
Aktivira predstavitev: [ON], [OFF].
ILLUM (osvetlitev)
Spremeni barvo osvetlitve: [1], [2].
AUTO SCR* (samodejno pomikanje)
Omogoča samodejno pomikanje po daljših
elementih: [ON], [OFF].
* Ko je izbrana plošča CD, naprava USB ali zvočna
naprava BLUETOOTH.
BT (BLUETOOTH):
Za podrobnosti glejte razdelek »Upravljanje
funkcij BLUETOOTH«.
APP REM (App Remote):
Aktivira aplikacijo App Remote.
Download PDF

advertising