Sony | XAV-AX100 | Sony XAV-AX100 Navodila za uporabo

4-686-137-41(1) (SL)
Sprejemnik AV
Če želite prekiniti predstavitveni prikaz (Demo),
glejte stran 15.
Za informacije o povezavi/namestitvi glejte stran 23.
XAV-AX100
Navodila za uporabo
SL
Zaradi varnostnih razlogov namestite to enoto
na armaturno ploščo avtomobila, saj se njena
zadnja stran med uporabo segreje.
Podrobnosti najdete v razdelku »Povezava/
namestitev« (stran 23).
Napisna ploščica s podatki o delovni napetosti itd.
je nameščena na dnu ohišja.
Opozorilo
Če želite preprečiti nevarnost požara ali
električnega udara, enote ne izpostavljate
slabim vremenskim pogojem ali vlagi.
Če želite preprečiti možnost električnega
udara, ne odpirajte ohišja. Popravila lahko
izvaja samo usposobljeni serviser.
Izdelano na Kitajskem
Družba Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema
skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi
ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES.
Podrobnosti najdete na spletnem naslovu:
http://www.compliance.sony.de/
Veljavnost oznake CE je omejena samo na države,
kjer to zahteva zakonodaja (večinoma v državah
Evropskega gospodarskega prostora (EGP)).
Opomba za uporabnike: spodaj navedene
informacije se nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih veljajo
direktive EU.
Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska
Za skladnost izdelka z zakonodajo EU:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija
Odstranjevanje izrabljenih baterij
ter električne in elektronske
opreme (velja za države EU in
druge evropske države s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali
embalaži pomeni, da izdelka in baterij ni dovoljeno
odvreči med gospodinjske odpadke. Ta oznaka na
nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol.
Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je
dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega
srebra ali 0,004 % svinca. S tem, ko izdelke in
baterije pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic
za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev. Recikliranje materialov
prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih
razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov
potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije,
lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter
električno in elektronsko opremo, tako da izdelke
ob koncu življenjske dobe odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje električne in
elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje
z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem
odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite
na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
izrabljenih baterij. Za več informacij o recikliranju
tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno
upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri
katerem ste kupili izdelek ali baterijo.
Opozorilo, če vžig v vašem avtomobilu
ne podpira položaja ACC
Ko stikalo za vžig premaknete v položaj za izklop,
pridržite gumb HOME na enoti, dokler prikaz
na zaslonu ne izgine.
V nasprotnem primeru se zaslon ne izklopi
in prazni akumulator.
Zavrnitev odgovornosti za storitve, ki jih
ponujajo drugi ponudniki
Storitve, ki jih ponujajo tretje stranke, se lahko
spremenijo, začasno prekinejo ali ukinejo brez
predhodnega obvestila. Družba Sony v takih
primerih ne prevzema nobene odgovornosti.
2SL
Pomembno obvestilo
Pozor
SONY V NOBENEM PRIMERU NI ODGOVOREN ZA
MOREBITNO NAKLJUČNO, NEPOSREDNO ALI
POSLEDIČNO ŠKODO ALI DRUGO ŠKODO, KI MED
DRUGIM VKLJUČUJE IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKOV,
PODATKOV, MOŽNOSTI UPORABE IZDELKA ALI
KATERE KOLI POVEZANE OPREME, IZGUBO ČASA
ZARADI NEDELOVANJA TER IZGUBO
UPORABNIKOVEGA ČASA ZARADI UPORABE TEGA
IZDELKA, NJEGOVE STROJNE OPREME IN/ALI
NJEGOVE PROGRAMSKE OPREME ALI V POVEZAVI
S TAKO UPORABO.
Spoštovani kupec, ta izdelek vključuje radijski
oddajnik.
V skladu z uredbo UNECE št. 10 lahko proizvajalci
vozil določijo posebne pogoje za namestitev
radijskih oddajnikov v vozila.
Pred nameščanjem tega izdelka v vozilo preberite
priročnik za uporabo vozila ali se obrnite na
proizvajalca/prodajalca vozila.
Klici v sili
Ta enota BLUETOOTH za prostoročno uporabo
v vozilu in z njo povezana elektronska naprava
delujeta na podlagi radijskih signalov, mobilnih in
stacionarnih telefonskih omrežij ter uporabniško
programirane funkcije, ki ne morejo zagotoviti
nemotene povezave v vseh pogojih.
Zaradi tega se pri pomembnih komunikacijah
(npr. nujni zdravstveni primeri) ne zanašajte samo
na uporabo morebitnih elektronskih naprav.
Komunikacija BLUETOOTH
• Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava BLUETOOTH,
lahko vplivajo na delovanje elektronskih
medicinskih naprav. Na naslednjih lokacijah
izklopite to enoto in druge naprave BLUETOOTH,
saj lahko povzročijo nezgodo.
– povsod, kjer so prisotni vnetljivi plini,
v bolnišnicah, na vlakih, na letalih ali na
bencinskih črpalkah,
– v bližini avtomatskih vrat ali požarnega alarma.
• Ta enota podpira varnostne funkcije, skladne
s standardom BLUETOOTH, z namenom
zagotavljanja varne povezave pri uporabi
brezžične tehnologije BLUETOOTH, vendar
tovrstna zaščita glede na nastavitev morda ne
bo zadostna. Pri komuniciranju prek brezžične
tehnologije BLUETOOTH bodite previdni.
• Ne prevzemamo odgovornosti za morebitno
uhajanje informacij pri komunikaciji BLUETOOTH.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi
z enoto, ki niso zajeta v tem priročniku, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
3SL
Kazalo vsebine
Opozorilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Vodnik po delih sistema in upravljalnih
gumbih. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Uvod
Začetne nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Priprava naprave BLUETOOTH . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Povezava kamere za vzvratno vožnjo . . . . . . . . . . . 8
Poslušanje radia
Poslušanje radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Uporaba funkcij sprejemnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Predvajanje
Predvajanje naprave USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Predvajanje naprave BLUETOOTH . . . . . . . . . . . . . . 9
Iskanje in predvajanje skladb. . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Druge nastavitve med predvajanjem . . . . . . . . . . 10
Prostoročno telefoniranje
Sprejem klica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vzpostavitev klica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Razpoložljive funkcije med klicem. . . . . . . . . . . . . 12
Uporabne funkcije
Apple CarPlay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Android Auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Uporaba ukazov s potezami. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nastavitve
Osnovne nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Splošne nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitve zvoka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitve prikaza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
15
Dodatne informacije
Posodabljanje vdelane programske opreme . . . .
Previdnostni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sporočila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
17
19
22
Povezava/namestitev
Opozorila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam delov za namestitev . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priključitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Namestitev. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4SL
23
23
24
27
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih
Glavna enota
 HOME
– Odprite meni HOME.
– Vklopite napravo.
– Pridržite gumb vsaj 2 sekundi, da izklopite
enoto.
ATT (znižanje)
Pritisnite in pridržite vsaj 1 sekundo (manj kot
2 sekundi), da utišate zvok.
Za preklic še enkrat pritisnite in pridržite ali
pa zasukajte gumb za nastavitev glasnosti.
 / (nazaj/naprej)
– Premik na naslednjo/prejšnjo možnost.
– Pritisnite in pridržite za hitro pomikanje
nazaj/naprej.
 Gumb za ponastavitev
Uporabite oster predmet, kot je kemični svinčnik.
 Gumb za nastavitev glasnosti
Zasukajte, da nastavite glasnost, ko se
predvaja zvok.
OPTION
Pritisnite, da odprete zaslon OPTION (stran 6).
VOICE
Pritisnite in pridržite, da vklopite funkcijo
glasovnih ukazov za Apple CarPlay in Android
Auto™.
 Zaslon/plošča na dotik
5SL
Zaslonski prikazi
 Indikatorji stanja
Zasveti ob zmanjšanju ravni zvoka.
Zaslon za predvajanje:
Zasveti, ko je na voljo funkcija AF
(alternativne frekvence).
Zasveti, ko so na voljo informacije
o trenutnih razmerah v prometu
(TA: prometna obvestila).
Sveti, kadar je omogočeno predvajanje
vsebin iz zvočne naprave prek profila
naprednega distribuiranja zvoka (A2DP).
Sveti, kadar je omogočeno prostoročno
telefoniranje prek profila za prostoročno
uporabo (HFP).
Označuje moč signala povezanega
mobilnega telefona.
Zaslon HOME:
Označuje preostalo raven napolnjenosti
baterije povezanega mobilnega
telefona.
Zasveti, ko je vklopljen signal
BLUETOOTH. Utripa, ko je povezava
dejavna.

Zaslon OPTION:
(možnost vira)
Odprite meni z možnostmi za vir. Razpoložljive
možnosti so odvisne od vira.
 Območje aplikacij
Omogočite prikaz kontrolnikov/indikatorjev
predvajanja ali stanja enote. Prikazane možnosti
so odvisne od vira.
 Ura (stran 13)

(vrnitev na zaslon za predvajanje)
Preklopite z zaslona HOME na zaslon za
predvajanje.
 Tipke za izbiro vira in nastavitev
Spremenite vir ali prilagodite različne nastavitve.
 Tipke za izbiro virov
Spremenite vir.
6SL

(EXTRA BASS)
Spremenite nastavitev EXTRA BASS (stran 14).

(EQ10/Subwoofer)
Spremenite nastavitev EQ10/Subwoofer
(stran 14).

(izklop monitorja)
S tem izklopite zaslon. Ko je monitor izklopljen,
se dotaknite poljubnega dela zaslona, da ga
spet vklopite.
Uvod
Začetne nastavitve
Pred prvo uporabo enote, po zamenjavi
akumulatorja ali spreminjanju priključkov je treba
izvesti začetno nastavitev.
Če se zaslon z začetnimi nastavitvami ne prikaže,
ko vklopite enoto, izvedite korak Factory Reset
(stran 14), da enoto nastavite na tovarniške
nastavitve.
1
Dotaknite se [Language] in izberite jezik
za prikaz.
2
Dotaknite se [Demo], nato pa se dotaknite
in izberite [OFF], da onemogočite
predstavitveni način.
3
Dotaknite se [Set Date/Time] ter nastavite
datum in uro.
4
Ko nastavite datum in uro, se dotaknite
[OK].
1
Napravo BLUETOOTH približajte enoti
na en meter.
2
Pritisnite HOME in nato se dotaknite
možnosti [Settings].
3
4
Dotaknite se možnosti
.
Dotaknite se možnosti [Bluetooth
Connection] in nato nastavite signal
na [ON].
Signal BLUETOOTH je vklopljen in v vrstici stanja
enote sveti oznaka .
5
Dotaknite se možnosti [Pairing].
utripa, ko je enota v stanju pripravljenosti
za seznanjanje.
6
Izvedite postopek seznanjanja z napravo
BLUETOOTH, da zazna to enoto.
7
Izberite možnost [XAV-AX100], prikazano
na zaslonu naprave BLUETOOTH.
Če se ime vašega modela ne prikaže, ponovite
postopek od 5. koraka.
Prikaže se previdnostno obvestilo ob zagonu.
5
Preberite previdnostno obvestilo ob
zagonu. Če sprejemate vse pogoje,
se dotaknite [OK].
Nastavitev je dokončana.
To nastavitev lahko dodatno konfigurirate v meniju
nastavitev (stran 13).
8
* Geslo je lahko označeno z besedami »Passcode«,
»PIN code«, »PIN number« ali »Password«, odvisno
od naprave BLUETOOTH.
Priprava naprave BLUETOOTH
Uživajte v glasbi in prostoročno telefonirajte
z združljivo napravo BLUETOOTH, kot je pametni
telefon, mobilni telefon ali zvočna naprava
(v nadaljevanju »naprava BLUETOOTH«, če ni
navedeno drugače). Podrobnosti o povezovanju
so na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena
napravi.
Pred povezovanjem naprave zmanjšajte glasnost
te enote, da preprečite glasno predvajanje zvoka.
Seznanjanje in vzpostavljanje
povezave z napravo BLUETOOTH
Pri prvem vzpostavljanju povezave z napravo
BLUETOOTH je potrebna skupna registracija
(imenovana »seznanjanje«). Seznanjanje omogoči,
da se ta enota in druge naprave prepoznajo.
Če naprava BLUETOOTH zahteva vnos
gesla*, vnesite [0000].
Geslo za vnos
[0000]
Ko je seznanjanje končano,
neprekinjeno.
9
sveti
V napravi BLUETOOTH izberite to enoto,
da vzpostavite povezavo BLUETOOTH.
ali
zasveti, ko je povezava vzpostavljena.
Opombe
• Enoto lahko hkrati povežete s samo eno napravo
BLUETOOTH.
• Če želite prekiniti povezavo BLUETOOTH, jo izklopite
v enoti ali v napravi BLUETOOTH.
7SL
Vzpostavljanje povezave s seznanjeno
napravo BLUETOOTH
Za uporabo seznanjene naprave je potrebna
povezava s to enoto. Povezava z nekaterimi
seznanjenimi napravami bo vzpostavljena
samodejno.
Poslušanje radia
Poslušanje radia
Če želite poslušati radio, pritisnite gumb HOME in
se dotaknite možnosti [Tuner].
Kontrolniki/indikatorji sprejema
1
Pritisnite HOME in nato se dotaknite
možnosti [Settings].
2
3
Dotaknite se možnosti
.
Dotaknite se možnosti [Bluetooth
Connection] in nato možnosti [ON].
Preverite, ali v vrstici stanja enote sveti
oznaka .
4
Vklopite funkcijo BLUETOOTH v napravi
BLUETOOTH.
5
Prek naprave BLUETOOTH vzpostavite
povezavo z enoto.
 Trenutni frekvenčni pas
Spremenite pas (FM ali AM).
V vrstici stanja zasveti oznaka
 Trenutna frekvenca, ime programske storitve*,
oznaka RDS (Radio Data System)*
ali
.
Vzpostavljanje povezave z napravo, ki je bila
nazadnje povezana z enoto
Če je signal BLUETOOTH vklopljen in premaknete
stikalo za vžig v položaj za vklop, ta enota poišče
nazadnje povezano napravo BLUETOOTH in z njo
samodejno vzpostavi povezavo.
Opomba
Med pretočnim prenosom zvoka iz naprave BLUETOOTH
povezava te enote z mobilnim telefonom ne bo mogoča.
Namesto tega se povežite z enoto iz mobilnega telefona.
* Med sprejemom signala RDS.

 SEEK-/SEEK+
Samodejno iskanje postaj

Namestitev mikrofona
Podrobnosti najdete v razdelku »Namestitev
mikrofona« (stran 26).
Povezava kamere za vzvratno
vožnjo
Če s priključkom CAMERA IN povežete dodatno
kamero za vzvratno vožnjo, lahko na zaslonu enote
omogočite prikaz slike kamere za vzvratno vožnjo.
Podrobnosti najdete v razdelku »Povezava/
namestitev« (stran 23).
(možnost sprejemnika)
Odprite meni z možnostmi sprejemnika.
/
Ročno iskanje postaj
Pridržite, če želite uporabiti zaporedno
preskakovanje frekvenc.
 Prednastavljene številke
Izberite prednastavljeno postajo. Podrsajte
v levo/desno za prikaz drugih prednastavljenih
postaj.
Pridržite, če želite shraniti trenutno frekvenco
kot prednastavitev.
Iskanje postaj
1
2
Izberite želeni frekvenčni pas (FM ali AM).
Poiščite postaje.
Samodejno iskanje postaj
Dotaknite se možnosti SEEK-/SEEK+.
Iskanje se zaustavi, ko enota prejme signal
postaje.
Ročno iskanje postaj
Pritisnite in pridržite / , da poiščete približno
frekvenco, ki jo lahko nato natančno nastavite
z dotikanjem možnosti / .
8SL
Ročno shranjevanje
1
Predvajanje
Če želite shraniti najdeno postajo, pridržite
želeno številko prednastavljene postaje.
Predvajanje naprave USB
Sprejemanje signala shranjenih
radijskih postaj
1
Izberite frekvenčni pas in se dotaknite
želene številke prednastavljene postaje.
Uporaba funkcij sprejemnika
Naslednje funkcije so na voljo, če se dotaknete
znaka
.
BTM
Shrani postaje v vrstnem redu frekvenc kot
prednastavljene postaje. Za pas FM lahko
shranite 18 prednastavljenih postaj, za pas
AM pa 12.
Uporabite lahko vrste naprav MSC (Mass Storage
Class) USB (npr. bliskovni pogon USB, predvajalnik
digitalnih predstavnosti), skladne s standardom
USB.
Opombe
• Podprte so naprave USB, formatirane z datotečnimi sistemi
FAT12/16/32.
• Podrobnosti o združljivosti naprave USB so na mestu za
podporo, navedenem na zadnji strani.
• Za podrobnosti o podprtih oblikah zapisa datotek glejte
»Podprte oblike zapisa« (stran 16).
1
2
3
Zmanjšajte glasnost enote.
Napravo USB priključite na vrata USB.
Pritisnite HOME in nato se dotaknite
možnosti [USB].
Predvajanje se začne.
Local
Izberite [ON], če želite poiskati samo postaje
z močnim signalom. Če želite iskati običajno,
izberite [OFF].
Odstranjevanje naprave
AF*
Izberite [ON] za stalno iskanje najmočnejšega
signala postaje v omrežju.
Predvajanje naprave BLUETOOTH
TA*
Izberite [ON], če želite prejemati najnovejše
prometne informacije ali prometne programe
(TP), če so na voljo.
Regional*
Izberite [ON], če želite obdržati postajo,
ki jo sprejemate, ko je vklopljena funkcija AF.
Če zapustite območje sprejema tega
regionalnega program, izberite [OFF].
Ta funkcija ne deluje v Združenem kraljestvu
in nekaterih drugih območjih.
PTY*
Na seznamu Seznam PTY izberite vrsto
programa, če želite poiskati postajo s tovrstno
vsebino.
* Na voljo samo pri sprejemu FM.
Prejemanje nujnih obvestil
Če je vklopljena funkcija AF ali TA, bodo nujna
obvestila samodejno prekinila predvajano vsebino
trenutno izbranega vira.
Izklopite enoto ali pa ključ premaknite v položaj
ACC, nato pa odstranite napravo USB.
Vsebine lahko predvajate prek priključene naprave,
ki podpira profil BLUETOOTH A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
1
Vzpostavite povezavo BLUETOOTH z zvočno
napravo (stran 8).
2
Pritisnite HOME in nato se dotaknite
možnosti [BT Audio].
3
Zaženite predvajanje v zvočni napravi.
Opombe
• Informacije, kot so naslov, številka/trajanje skladbe in
stanje predvajanja, na zaslonu enote morda ne bodo
prikazane, kar je odvisno od zvočne naprave.
• Predvajanje zvočne naprave se ne zaustavi, tudi če
spremenite vir z enoto.
Usklajevanje ravni glasnosti naprave
BLUETOOTH z drugimi viri
Razlike v ravni glasnosti med to enoto in napravo
BLUETOOTH lahko zmanjšate tako:
Med predvajanjem se dotaknite možnosti
in
nato nastavite možnost [Input Level] na vrednost
med –8 in +18.
9SL
Iskanje in predvajanje skladb
Ponavljajoče se predvajanje in
naključno predvajanje
1
Med predvajanjem se večkrat dotaknite
možnosti
(ponavljanje) ali
(naključno
predvajanje), dokler se ne prikaže želeni
način predvajanja.
Morda bo trajalo nekaj časa, da se začne
predvajanje v izbranem načinu.
Načini predvajanja se razlikujejo glede na izbrani
vir zvoka in priključeno napravo.
Iskanje datoteke na zaslonu seznama
1
Med predvajanjem iz naprave USB se
dotaknite možnosti
.
Prikaže se zaslon seznama trenutno predvajane
vsebine.
Če želite razvrstiti seznam glede na vrsto
datoteke, se dotaknite možnosti
(zvok)
ali
(video).
2
Dotaknite se želenega elementa.
Predvajanje se začne.
10SL
Druge nastavitve med
predvajanjem
Z dotikom možnosti
lahko dostopate do
dodatnih nastavitev posameznega vira.
Razpoložljive možnosti so odvisne od vira.
Picture EQ
Prilagodi kakovost slike glede na vaš okus:
[Dynamic], [Standard], [Theater], [Custom].
(Na voljo samo, kadar je uporabljena parkirna
zavora in je izbran vir videa USB.)
Aspect
Omogoča izbiro razmerja stranic za zaslon enote.
(Na voljo samo, kadar je uporabljena parkirna
zavora in je izbran vir videa USB.)
Normal
Prikaže sliko z razmerjem stranic 4 : 3 v izvirni
velikosti s stranskimi vrsticami, da zapolni zaslon
z razmerjem stranic 16 : 9.
Zoom
Prikaže sliko z razmerjem stranic 16 : 9, ki je bila
pretvorjena v obliko z razmerjem stranic 4 : 3.
Full
Prikaže sliko z razmerjem stranic 16 : 9 v izvirni
velikosti.
Captions
Slika poveča vodoravno, tako da so podnapisi
še vedno na zaslonu.
Prostoročno telefoniranje
Če želite uporabljati mobilni telefon, ga povežite
z enoto. Podrobnosti najdete v razdelku »Priprava
naprave BLUETOOTH« (stran 7).

(zgodovina klicev)*
Izberite stik s seznama zgodovine klicev.
Enota shrani zadnjih 20 klicev.

(ponovni klic)
Omogočite samodejno vzpostavljanje klica
zadnjega zabeleženega stika.

(imenik)*
Izberite stik s seznama imen/številk
v imeniku. Če želite poiskati izbrani stik na
seznamu imen v abecednem vrstnem redu,
se dotaknite možnosti
.

(vnos telefonske številke)
Vnesite telefonsko številko.
 Seznam prednastavljenih telefonskih
številk
Izberite shranjeni stik.
Če želite shraniti stik, glejte »Prednastavitev
telefonskih številk« (stran 11).
Opomba
Funkcije za prostoročno telefoniranje, opisane spodaj,
so na voljo samo, ko je izklopljena funkcija Apple CarPlay
ali Android Auto. Ko je vklopljena funkcija Apple CarPlay
ali Android Auto, uporabite prostoročne funkcije v ustrezni
aplikaciji.
* Mobilni telefon mora podpirati PBAP (Phone Book
Access Profile).
3
Sprejem klica
1
Dotaknite se možnosti
.
Telefonski klic se sprejme.
Ko prejmete klic, se dotaknite možnosti
.
Telefonski klic se sprejme.
Prednastavitev telefonskih številk
Opomba
Zvonjenje in glas klicatelja se predvajata samo prek
sprednjih zvočnikov.
Na seznam prednastavljenih stikov lahko shranite
največ 6 stikov.
Zavrnitev/prekinitev klica
1
Dotaknite se možnosti
.
Na zaslonu telefona izberite telefonsko
številko, ki jo želite shraniti, v izbirniku
prednastavljenih številk v imeniku.
Prikaže se potrditveni zaslon.
Vzpostavitev klica
1
Pritisnite HOME in nato se dotaknite
možnosti [Telefon].
2
Dotaknite se ene od ikon za klic na zaslonu
telefona BLUETOOTH.
2
3
Dotaknite se možnosti [Add to Preset].
Izberite seznam prednastavljenih
telefonskih številk, na katerem je shranjena
številka.
Stik se shrani na seznamu prednastavljenih
telefonskih številk.
11SL
Razpoložljive funkcije med
klicem
Nastavitev glasnosti zvonjenja
Pri sprejemu klica zavrtite gumb za nastavitev
glasnosti.
Nastavitev glasnosti klicatelja
Med klicem zavrtite gumb za nastavitev glasnosti.
Nastavitev glasnosti druge osebe (nastavitev
mikrofona)
Med prostoročnim telefoniranjem se dotaknite
možnosti
in nastavite [MIC Gain] na [High],
[Middle] ali [Low].
Preklapljanje med prostoročnim in ročnim
načinom
Med klicem se dotaknite možnosti
,
da preklopite zvok telefonskega klica med enoto
in mobilnim telefonom.
Opomba
Ta funkcija morda ne bo na voljo, kar je odvisno od
mobilnega telefona.
Samodejni sprejem dohodnega klica
Dotaknite se možnosti
[Auto Answer] na [ON].
in nato nastavite
Uporabne funkcije
Apple CarPlay
S funkcijo Apple CarPlaylahko iPhone v avtomobilu
uporabljate tako, da boste lahko ostali osredotočeni
na cesto.
Opombe o uporabi funkcije Apple CarPlay
• Potrebujete iPhone s sistemom iOS 7.1 ali
novejšim. Pred uporabo posodobite na najnovejšo
različico sistema iOS.
• Apple CarPlay lahko uporabljate s telefoni
iPhone 5 in novejšimi.
• Za podrobnosti o združljivih modelih si oglejte
seznam združljivih naprav na spletnem mestu za
podporo, navedenem na zadnji strani priročnika.
• Za podrobnosti o funkciji Apple CarPlay si oglejte
priročnik, ki ste ga dobili s telefonom iPhone,
ali obiščite spletno mesto za Apple CarPlay.
• Ker bo uporabljen sprejemnik za GPS v telefonu
iPhone, ga postavite nekam, kjer bo lahko
sprejemal signal GPS.
1
2
iPhone priključite na vrata USB.
Pritisnite HOME in se nato dotaknite ikone
Apple CarPlay.
Zaslon telefona iPhone bo zdaj prikazan na
zaslonu enote. Dotaknite se aplikacij in jih
upravljajte.
Android Auto
Android Auto razširja okolje Android™ v avtomobile
na način, ki je posebej prilagojen za vožnjo.
Opombe o uporabi funkcije Android Auto
• Potrebujete telefon s sistemom Android 5.0
ali novejšim. Pred uporabo posodobite na
najnovejšo različico operacijskega sistema.
• Telefon s sistemom Android mora podpirati
Android Auto. Za podrobnosti o združljivih
modelih si oglejte seznam združljivih naprav
na spletnem mestu za podporo, navedenem
na zadnji strani priročnika.
• Prenesite aplikacijo Android Auto iz storitve
Google Play.
• Za podrobnosti o funkciji Android Auto si oglejte
priročnik, ki ste ga dobili s telefonom Android,
ali obiščite spletno mesto za Android Auto.
• Ker bo uporabljen sprejemnik za GPS v telefonu
Android, ga postavite nekam, kjer bo lahko
sprejemal signal GPS.
• Android Auto morda ni na voljo v vaši državi
ali regiji.
12SL
1
2
Telefon Android priključite na vrata USB.
Pritisnite HOME in se nato dotaknite ikone
Android Auto.
Na zaslonu enote bo v celozaslonskem načinu
prikazan zaslon vmesnika Android Auto.
Dotaknite se aplikacij in jih upravljajte.
Uporaba ukazov s potezami
Pogosto uporabljane dejavnosti lahko izvedete
s premikom prstov po zaslonu za sprejem/
predvajanje.
Nastavitve
Osnovne nastavitve
Elemente lahko nastavite v teh kategorijah:
Splošne nastavitve,
Nastavitve zvoka,
Nastavitve prikaza
1
Pritisnite HOME in nato se dotaknite
možnosti [Settings].
2
Dotaknite se ene od ikon kategorije
nastavitve.
Opomba
Ukazi s potezami, razloženi spodaj, niso na voljo na zaslonih
Apple CarPlay in Android Auto.
Storite to
Povlecite od leve
proti desni
Za
3
Sprejem radijskega signala:
iskanje postaj naprej.
(Enako kot, če pritisnete in
pridržite .)
Vrnitev na prejšnji zaslon
Predvajanje videa/zvoka:
preskoči datoteko/skladbo
naprej.
(Enako kot .)
Sprejem radijskega signala:
iskanje postaj nazaj.
(Enako kot, če pritisnete in
pridržite .)
Povlecite od desne
Predvajanje videa/zvoka:
proti levi
preskoči datoteko/skladbo nazaj.
(Enako kot .)
Sprejem radijskega signala:
sprejemanje shranjenih postaj
(premik naprej).
Povlecite navzgor
Predvajanje videa/zvoka:
preskoči album (mapo) naprej.
Sprejem radijskega signala:
sprejemanje shranjenih postaj
(premik nazaj).
Povlecite navzdol
Elementi, ki jih lahko nastavite, se razlikujejo
glede na vir in nastavitve.
Predvajanje videa/zvoka:
preskoči album (mapo) nazaj.
Premaknite drsnik navzgor in navzdol,
da izberete želeno možnost.
Dotaknite se možnosti
.
Preklop na zaslon za predvajanje
Dotaknite se možnosti
.
Splošne nastavitve
Language
Omogoča izbiro jezika zaslona: [English],
[Español], [Français], [Deutsch], [Italiano],
[Nederlands], [Português], [Русский], [
],
[
], [
], [
].
Clock Time
Nastavitev ure s podatki RDS: [OFF], [ON].
Date/Time
Date Format
Izbira oblike zapisa: [DD/MM/YY], [MM/DD/YY],
[YY/MM/DD].
Time Format
Izbira oblike zapisa: [12-hour], [24-hour].
Set Date/Time
Omogoča ročno nastavite ure.
Beep
Vklopi zvok delovanja: [OFF], [ON].
Dimmer
Zatemni zaslon: [OFF], [Auto], [ON].
(Možnost [Auto] je na voljo samo, ko je priključen
vodnik za osvetlitev in so vklopljeni žarometi.)
Dimmer Level
Omogoča prilagoditev ravni svetlosti, ko je
vklopljena zatemnitev: –5 do +5.
13SL
Touch Panel Adjust
Prilagodi umerjanje plošče na dotik, če položaj
dotika ne ustreza izbiri elementa.
Camera Input
Omogoča izbiro slike kamere za vzvratno vožnjo:
[OFF], [Normal], [Reverse] (zrcalna slika).
Steering Control
Izbere način za vhod za povezani daljinski
upravljalnik. Pred uporabo uskladite način za
vhod s povezanim daljinskim upravljalnikom,
da preprečite okvaro.
Custom
Način za vhod za daljinski upravljalnik na volanu
(upoštevajte postopek v razdelku [Steering
Control Custom] za registracijo funkcij na
priključenem daljinskem upravljalniku).
Preset
Način za vhod za daljinski upravljalnik s kablom
brez daljinskega upravljanja z volanom.
Steering Control Custom
Prikaže se plošča z gumbi za volan.
 Pridržite gumb, ki ga želite dodeliti volanu.
Gumb na plošči zasveti (stanje
pripravljenosti).
 Pridržite gumb na volanu, ki mu želite dodeliti
funkcijo.
Gumb na plošči spremeni barvo (označen
ali obkrožen z oranžno črto).
 Če želite registrirati še druge funkcije,
ponovite koraka  in .
(Na voljo samo, kadar je možnost [Steering
Control] nastavljena na [Custom].)
Opombe
• Pri spreminjanju nastavitev ni mogoče uporabiti
priključenega daljinskega upravljalnika, čeprav so
nekatere funkcije že bile registrirane. Uporabite gumbe
na enoti.
• Če med registracijo pride do napake, se izbrišejo vse
registrirane informacije. Znova izvedite postopek
registracije od začetka.
• Ta funkcija v nekaterih vozilih morda ni na voljo.
Za podrobnosti o združljivosti vozila obiščite spletno
mesto za podporo, ki je navedeno na zadnji strani
priročnika.
Bluetooth Connection
Vklopi signal BLUETOOTH: [OFF], [ON], [Pairing]
(preklopi v način pripravljenosti za seznanjanje).
Bluetooth Device Info
Prikaže informacije naprave, priključene na
enoto.
(Na voljo samo, ko je možnost [Bluetooth
Connection] nastavljena na [ON] in je na enoto
priključena naprava BLUETOOTH.)
14SL
Bluetooth Reset
Inicializira vse nastavitve, povezane s povezavo
BLUETOOTH (podatki za seznanjanje, zgodovina
klicev, zgodovina povezanih naprav BLUETOOTH
ipd.).
Rear View Camera Setting
Ob dotiku oznaka s puščico prilagodi dolžino
in/ali položaj črtnih oznak na sliki kamere za
vzvratno vožnjo.
Factory Reset
Vse nastavitve ponastavi na tovarniške vrednosti.
Firmware Version
Posodobi in potrdi različico vdelane programske
opreme.
Open Source Licenses
Prikaže licence za programsko opremo.
Nastavitve zvoka
EXTRA BASS
Poudari nizkotonski zvok v skladu z ravnjo
glasnosti: [OFF], [1], [2].
EQ10/Subwoofer
Omogoča izbiro krivulje izenačevalnika in
prilagodi raven globokotonca.
EQ10
Omogoča izbiro krivulje izenačevalnika: [OFF],
[R&B], [Rock], [Pop], [Dance], [Hip-Hop],
[Electronica], [Jazz], [Soul], [Country], [Custom].
[Custom] prilagodi krivuljo izenačevalnika:
–6 do +6.
Subwoofer
Prilagodi raven glasnosti globokotonca:
[OFF], od –10 do +10.
Balance/Fader
Prilagodi raven ravnovesja/uravnavanja jakosti
zvoka.
Balance
Prilagodi ravnovesje zvoka med levim in desnim
zvočnikom: L15 do R15.
Fader
Prilagodi ravnovesje zvoka med sprednjimi in
zadnjimi zvočniki: sprednji 15 do zadnji 15.
Crossover
Prilagodi omejitveno frekvenco in fazo
globokotonca.
High Pass Filter
Omogoča izbiro omejitvene frekvence sprednjih/
zadnjih zvočnikov: [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz], [OFF].
Low Pass Filter
Omogoča izbiro omejitvene frekvence
globokotonca: [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
Subwoofer Phase
Omogoča izbiro faze globokotonca:
[Normal], [Reverse].
DSO (Dynamic Stage Organizer)
Izboljša zvočni izhod: [OFF], [Low],
[Middle], [High].
Nastavitve prikaza
Demo
Aktivira predstavitev: [OFF], [ON].
Dodatne informacije
Posodabljanje vdelane
programske opreme
Če želite posodobiti vdelano programsko opremo,
obiščite spletno mesto za podporo, ki je navedeno
na zadnji strani priročnika, in sledite navodilom.
Posodobitev vdelane programske opreme traja
nekaj minut. Med posodobitvijo ključa ne obračajte
v položaj OFF (izklopljeno).
Previdnostni ukrepi
• Če je bil avtomobil izpostavljen neposredni sončni
svetlobi, enoto pred uporabo ohladite.
• Antena se samodejno podaljša.
• Ko prenesete lastništvo avta ali ga zavržete,
v njem pa je nameščena enota, vse nastavitve
ponastavite na tovarniške vrednosti, tako da
izvedete postopek Factory Reset (stran 14).
USB video framerate
Izbere hitrost sličic videoposnetka na zaslonu
enote: [60fps], [50fps].
Ohranjanje visoke kakovosti zvoka
Album artwork display
Med predvajanjem glasbe iz naprave USB
v ozadju prikaže sliko albuma: [OFF], [ON].
• Upoštevajte lokalne prometne predpise, zakone
in pravila.
• Med vožnjo:
– Ne usmerjajte pogleda v enoto in ne upravljajte
enote, saj lahko to zmoti osredotočenost na
cesto in privede do nezgode. Ko želite upravljati
enoto, parkirajte vozilo na varnem mestu.
– Ne uporabljajte funkcije nastavitve ali katere
koli druge funkcije, ki lahko zmoti vašo
osredotočenost na cesto.
– Pri vzvratni vožnji usmerite pogled nazaj in
bodite pozorni na okoliščine, tudi če uporabljate
kamero za vzvratno vožnjo. Ne zanašajte se
izključno na sliko kamere za vzvratno vožnjo.
• Med upravljanjem:
– Ne vstavljajte rok, prstov ali tujkov v enoto, saj
lahko to privede do telesnih poškodb ali okvare
enote.
– Majhne predmete hranite zunaj dosega otrok.
– Uporabljajte varnostne pasove, da preprečite
telesne poškodbe v primeru nenadnih premikov
vozila.
Wallpaper
Spremeni ozadje, če se dotaknete želene barve,
ali nastavi priljubljeno datoteko s fotografijo
v napravi vrste MSC (Mass Storage Class)
USB kot ozadje.
Pazite, da enote ne polijete s tekočino.
Opombe o varnosti
15SL
Preprečevanje nezgod
Slike se prikažejo šele po tem, ko parkirate
vozilo in uporabite parkirno zavoro.
Če se začne vozilo med predvajanjem
videoposnetka premikati, se prikaže spodnje
opozorilo in predvajanje videoposnetka se
prekine.
[Video blocked for your safety.]
Med vožnjo ne upravljajte enote in ne glejte
v monitor.
Obvestilo o licenci
Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo
Sony uporablja na podlagi licenčne pogodbe
z imetnikom avtorskih pravic zanjo. Na podlagi
zahtev imetnika avtorskih pravic za programsko
opremo smo dolžni uporabnike obvestiti o vsebini
te pogodbe.
Za podrobnosti o licencah za programsko opremo
glejte stran 14.
Obvestilo o programski opremi,
uporabljeni na podlagi licence
GNU GPL/LGPL
Ta izdelek vsebuje programsko opremo, za katero
velja naslednja licenca GNU General Public License
(v nadaljevanju »GPL«) ali GNU Lesser General
Public License (v nadaljevanju »LGPL«). Ti določata,
da imajo kupci pravico do pridobivanja,
spreminjanja in nadaljnje distribucije izvorne kode
zgoraj omenjene programske opreme, in sicer
v skladu s pogoji licence GPL ali LGPL, prikazane
v tej enoti.
Izvorna koda za zgoraj omenjeno programsko
opremo je na voljo v spletu.
Prenesete jo lahko z naslednjega spletnega
naslova, kjer izberete ime modela »XAV-AX100«.
URL: http://www.sony.net/Products/Linux/
Družba Sony ne more odgovarjati na vprašanja oz.
se odzvati na poizvedbe v zvezi z vsebino izvorne
kode.
Opombe o LCD-plošči
• Pazite, da se LCD-plošča ne zmoči, in je ne
izpostavljajte tekočinam. V nasprotnem primeru
lahko pride do okvare.
16SL
• Ne pritiskajte na LCD-ploščo, saj lahko popačite
sliko ali povzročite okvaro (tj. slika lahko postane
zamegljena ali LCD-plošča se lahko poškoduje).
• Ne dotikajte se plošče s predmeti, temveč samo
s prsti. V nasprotnem primeru se lahko LCD-plošča
poškoduje ali zlomi.
• LCD-ploščo očistite z mehko suho krpo.
Ne uporabljajte topil, kot so bencin, razredčila,
komercialna čistila ali antistatično razpršilo.
• Enote ne uporabljajte zunaj temperaturnega
obsega 0–40 °C.
• Če je bilo vozilo parkirano na hladnem ali vročem
mestu, bo slika morda zamegljena. Vendar to ne
pomeni, da gre za poškodbo monitorja. Ko se
v vozilu vzpostavi običajna temperatura, se bo
slika popravila.
• Na monitorju se lahko pojavijo modre, rdeče ali
zelene pike, imenovane »svetle točke«, kar se
lahko zgodi pri katerem koli zaslonu LCD.
LCD-plošča je natančno izdelana naprava z več
kot 99,99-odstotno delovno površino. Majhen
odstotek površine (običajno 0,01 %) morda ne
bo deloval pravilno, vendar to ne bo vplivalo
na zaslonski prikaz.
Podprte oblike zapisa
 WMA (.wma)*1*2
Bitna hitrost: 48–192 kb/s (podpira VBR)*3
Frekvenca vzorčenja*4: 44,1 kHz
 MP3 (.mp3)*1*2
Bitna hitrost: 48–320 kb/s (podpira VBR)*3
Frekvenca vzorčenja*4: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 AAC (.m4a)*1*2
Bitna hitrost: 40–320 kb/s (podpira VBR)*3
Frekvenca vzorčenja*4: 8–48 kHz
Št. bitov na vzorec (kvantizacija bitov): 16 bitov
 FLAC (.flac)*1
Frekvenca vzorčenja*4: 8–96 kHz
Št. bitov na vzorec (kvantizacija bitov): 8 bitov,
12 bitov, 16 bitov, 20 bitov, 24 bitov
 WAV (.wav)*1
Frekvenca vzorčenja*4: 8–48 kHz
Št. bitov na vzorec (kvantizacija bitov): 16 bitov,
24 bitov
 Xvid (.avi)
Video kodek: MPEG-4 (napredni enostaven
profil)
Zvočni kodek: MP3 (MPEG-1 Layer3)
Bitna hitrost: največ 4 Mb/s
Hitrost sličic: največ 30 sličic/sekundo (30p/60i)
Ločljivost: največ 720 × 576*5
 MPEG-4 (.mp4)
Video kodek: MPEG-4 Advanced Simple Profile,
AVC Baseline Profile
Zvočni kodek: AAC
Bitna hitrost: največ 4 Mb/s
Hitrost sličic: največ 30 sličic/sekundo (30p/60i)
Ločljivost: največ 720 × 576*5
 WMV (.wmv, .avi)*1
Video kodek: WMV3, WVC1
Zvočni kodek: MP3, WMA
Bitna hitrost: največ 6 Mb/s
Hitrost sličic: Največ 30 sličic/sekundo
Ločljivost: največ 720 × 576*5
 FLV (.flv)
Video kodek: Sorenson H.263, AVC Baseline
Profile
Zvočni kodek: MP3, AAC
Bitna hitrost: Največ 660 kb/s
Hitrost sličic: Največ 30 sličic/sekundo
Ločljivost: največ 720 × 480*5
 MKV (.mkv)
Video kodek: MPEG-4 Advanced Simple Profile,
AVC Baseline Profile
Zvočni kodek: WMA, MP3, AAC
Bitna hitrost: največ 5 Mb/s
Hitrost sličic: Največ 30 sličic/sekundo
Ločljivost: največ 720 × 576*5
*1 Avtorsko zaščitenih datotek in večkanalnih zvočnih
datotek ni mogoče predvajati.
*2 Datotek, zaščitenih z digitalnim upravljanjem
pravic (Digital Rights Management oz. DRM),
ni mogoče predvajati.
*3 Bitne hitrosti, ki niso standardne ali zajamčene,
so vključene odvisno od frekvence vzorčenja.
*4 Frekvenca vzorčenja morda ne ustreza vsem
pripomočkom za šifriranje.
*5 Te številke označujejo najvišjo ločljivost videoposnetkov,
ki jih je mogoče predvajati, in ne ločljivost zaslona
predvajalnika. Ločljivost zaslona je 800 × 480.
Opomba
Nekaterih datotek morda ne bo mogoče predvajati,
čeprav enota podpira njihove oblike zapisa.
Več o napravi iPhone
• Podrobnosti o združljivih modelih telefona iPhone
so na spletnem mestu za podporo, ki je navedeno
na zadnji strani.
• Oznaka »Made for iPhone« pomeni, da je
elektronska naprava zasnovana za povezavo
z napravo iPhone in ima potrdilo proizvajalca
o skladnosti s standardi za delovanje izdelkov
podjetja Apple. Apple ni odgovoren za delovanje
te naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in
predpisanimi standardi. Uporaba tega pripomočka
s telefonom iPhone lahko vpliva na delovanje
brezžične povezave.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi
z enoto, ki niso zajeta v teh navodilih za uporabo,
se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Tehnični podatki
Monitor
Vrsta zaslona: širokozaslonski barvni LCD-monitor
Dimenzije: 6,4 palca
Sistem: aktivna matrika TFT
Število slikovnih pik:
1.152.000 (800 × 3 (RGB) × 480)
Barvni sistem:
PAL/NTSC/SECAM/PAL-M samodejna izbira
za priključek CAMERA IN
Radio
FM
Frekvenčni pas: od 87,5 do 108,0 MHz
Antenski priključek:
konektor za zunanjo anteno
Srednja frekvenca: 150 kHz
Uporabna občutljivost: 10 dBf
Selektivnost: 70 dB pri 400 kHz
Razmerje signal – šum: 70 dB (mono)
Ločevanje pri 1 kHz: 30 dB
Frekvenčni odziv: od 20 do 15.000 Hz
AM
Frekvenčni pas: od 531 do 1602 kHz
Antenski priključek:
konektor za zunanjo anteno
Srednja frekvenca:
9267 kHz ali 9258 kHz/4,5 kHz
Občutljivost: 44 μV
Razdelek za predvajalnik USB
Vmesnik: USB (hiter prenos)
Največji tok: 1,5 A
Brezžična komunikacija
Komunikacijski sistem:
Standardna različica BLUETOOTH 2.1
Izhod:
BLUETOOTH, standardni razred moči 2
(najv. +4 dBm)
Največji obseg za komunikacijo*1:
Brez fizičnih ovir doseg približno 10 m
Frekvenčni pas:
Pas 2,4 GHz (2,4–2,4835 GHz)
Modulacijski način: FHSS
Združljivi profili BLUETOOTH*2:
Profil za napredno distribucijo zvoka (A2DP 1.2)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
Profil za prostoročni način (HFP 1.6)
PBAP (Phone Book Access Profile) 1.1
Ustrezni kodek: SBC (.sbc)
*1 Na dejanski obseg vplivajo dejavniki, kot so fizične ovire
med napravama, magnetna polja okrog mikrovalovne
pečice, statična elektrika, občutljivost sprejema,
delovanje antene, operacijski sistem, aplikacija
programske opreme itd.
17SL
*2 Standardni profili BLUETOOTH označujejo namen
komuniciranja med napravami prek povezave
BLUETOOTH.
Ojačevalnik moči
Izhodni priključki: izhodi zvočnikov
Impedanca zvočnika: 4–8 ohmov
Največja izhodna moč: 55 W × 4 (pri 4 ohmih)
Splošno
Izhodni priključki:
Izhodni priključki za zvok (FRONT, REAR, SUB)
Priključek za anteno/priključek za upravljanje
ojačevalnika moči (REM OUT)
Vhodni priključki:
Priključek za nadzor osvetlitve
Vhodni priključek za upravljanje z volanom
Vhodni antenski priključek
Vhodni priključek za mikrofon
Priključek za upravljanje parkirne zavore
Vhodni priključek za vzvratno vožnjo
Vhodni priključek za kamero
Vrata USB
Napajanje: avtomobilski akumulator 12 V pri
enosmernem toku (negativna ozemljitev
(zemlja))
Poraba nazivnega toka: 10 A
Dimenzije:
pribl. 178 × 100 × 161,5 mm (š/v/g)
Dimenzije za namestitev:
pribl. 182 × 110,6 × 149,5 mm (š/v/g)
Teža: pribl. 1,1 kg
Vsebina paketa:
Glavna enota (1)
Deli za namestitev in konektorji (1 komplet)
Mikrofon (1)
Dodatni pripomočki/oprema:
Kabel za vhod daljinskega upravljanja
z volanom: RC-SR1
Nekateri pripomočki pri vašem prodajalcu morda
ne bodo na voljo. Za podrobne informacije se
obrnite na prodajalca.
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez obvestila.
Avtorske pravice
Besedna znamka Bluetooth® in logotipi
so zaščitene blagovne znamke podjetja
Bluetooth SIG, Inc. Družba Sony Corporation te
blagovne znamke uporablja na podlagi licence.
Druge blagovne znamke in tovarniška imena so
blagovne znamke svojih lastnikov.
Windows Media je blagovna znamka ali zaščitena
blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation
v ZDA in/ali drugih državah.
18SL
Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi
pravicami intelektualne lastnine podjetja
Microsoft Corporation. Uporaba ali distribucija
tovrstne tehnologije zunaj tega izdelka ni
dovoljena brez licence podjetja Microsoft
ali njegove pooblaščene podružnice.
Apple in iPhone sta blagovni znamki družbe
Apple Inc., zaščiteni v ZDA in drugih državah.
Apple CarPlay je blagovna znamka podjetja
Apple Inc.
Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG
Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS in
Thomson.
Android, Android Auto, Google in Google Play
sta blagovni znamki podjetja Google Inc.
Ta izdelek uporablja podatke o pisavi na podlagi
licence družbe Sony in v lasti družbe Monotype
Imaging Inc.
Ti podatki o pisavi se lahko uporabljajo samo
v povezavi s tem izdelkom.
TA IZDELEK JE LICENCIRAN V OKVIRU LICENCE
PORTFELJA ZA PATENT MPEG-4 VISUAL ZA OSEBNO
IN NEKOMERCIALNO UPORABO POTROŠNIKA
ZA ODKODIRANJE VIDEO VSEBIN V SKLADU
S STANDARDOM MPEG-4 VISUAL
(»MPEG-4 VIDEO«), KI JIH JE POTROŠNIK KODIRAL
V OKVIRU OSEBNE IN NEKOMERCIALNE DEJAVNOSTI
IN/ALI PRIDOBIL OD PONUDNIKA VIDEO VSEBIN,
KATEREMU JE LICENCO ZA DISTRIBUCIJO VIDEO
VSEBIN MPEG-4 PODELIL MPEG LA.
LICENCA SE NE DODELJUJE IN NI NAMENJENA
ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO UPORABO.
DODATNE INFORMACIJE, VKLJUČNO
Z INFORMACIJAMI GLEDE UPORABE V REKLAMNE,
INTERNE IN KOMERCIALNE NAMENE IN GLEDE
PRIDOBITVE LICENC, SO NA VOLJO PRI DRUŽBI
MPEG LA, LLC. GLEJTE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
TA IZDELEK JE LICENCIRAN V OKVIRU LICENCE
PORTFELJA ZA PATENT AVC ZA OSEBNO IN
NEKOMERCIALNO UPORABO POTROŠNIKA ZA
(i) KODIRANJE VIDEA V SKLADU S STANDARDOM
AVC (»VIDEO AVC«)
IN/ALI
(ii) DEKODIRANJE VIDEA AVC, KI GA JE KODIRAL
POTROŠNIK V OKVIRU OSEBNE IN
NEKOMERCIALNE DEJAVNOSTI IN/ALI JE BIL
PRIDOBLJEN OD PONUDNIKA VIDEA, KI IMA
LICENCO ZA ZAGOTAVLJANJE VIDEA AVC. LICENCA
SE NE DODELJUJE IN NI NAMENJENA ZA KAKRŠNO
KOLI DRUGO UPORABO. VEČ INFORMACIJ JE NA
VOLJO PRI PODJETJU MPEG LA, L.L.C. GLEJTE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
TA IZDELEK SE LICENCIRA NA PODLAGI LICENCE ZA
SKUPINO PATENTOV AVC IN LICENCE ZA SKUPINO
PATENTOV VC-1 ZA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO
UPORABO S STRANI POTROŠNIKOV ZA
DEKODIRANJE VIDEA SKLADNO S STANDARDOM
AVC (»VIDEO AVC«) IN/ALI S STANDARDOM VC-1
(»VIDEO VC-1«), KI GA JE POTROŠNIK KODIRAL
V OKVIRU OSEBNE IN NEKOMERCIALNE DEJAVNOSTI
IN/ALI PRIDOBIL OD PONUDNIKA VIDEO VSEBINE,
KI IMA LICENCO ZA ZAGOTAVLJANJE VIDEA AVC
IN/AALI VIDEA VC-1. LICENCA SE NE DODELJUJE IN NI
NAMENJENA ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO UPORABO.
VEČ INFORMACIJ JE NA VOLJO PRI PODJETJU MPEG
LA, L.L.C. OBIŠČITE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Vse druge blagovne znamke so blagovne znamke
svojih lastnikov.
Odpravljanje težav
Spodnji seznam vam bo v pomoč pri odpravljanju
morebitnih težav z enoto.
Preden si ogledate spodnji seznam, preverite
priključke in delovanje enote.
Za podrobnosti o uporabi varovalke in
odstranjevanju enote z armaturne plošče glejte
»Povezava/namestitev« (stran 23).
Če težava ni odpravljena, obiščite spletno mesto za
podporo, ki je navedeno na zadnji strani priročnika.
Splošno
Enota je brez napajanja.
 Preverite varovalko.
 Enota ni pravilno priključena.
– Priključite rumeni in rdeči napajalni vodnik.
Zvočni signal se ne predvaja.
 Priključen je dodatni ojačevalnik moči in ne
uporabljate vgrajenega ojačevalnika.
Varovalka je pregorela.
Ko se spremeni položaj vžiga, enota predvaja
zvočni signal.
 Kabli niso pravilno poravnani z dodatnim
napajalnim konektorjem v avtomobilu.
Zaslon je prazen oziroma se ne prikaže.
 Zatemnitev je nastavljena na [ON] (stran 13).
 Če pridržite gumb HOME, vsebina na zaslonu
izgine.
– Na enoti pritisnite HOME.
 Vklopljena je funkcija za izklop monitorja
(stran 5).
– Dotaknite se katerega koli dela zaslona,
da znova omogočite prikaz.
Zaslon se ne odziva pravilno na dotike.
 Dotaknite se samo enega dela zaslona. Če se
dotaknete dveh ali več delov naenkrat, zaslon
ne bo deloval pravilno.
 Umerite zaslonsko ploščo na dotik (stran 14).
 Dotiki plošče, občutljive na pritisk, morajo biti
dovolj močni.
Izbira menijskih možnosti ni mogoča.
 Menijske možnosti, ki niso na voljo, so prikazane
s sivo barvo.
Sprejem radijskega signala
Enota ne sprejema signala radijskih postaj.
Med predvajanjem zvoka slišite šum.
 Enota ni pravilno priključena.
– Povežite vodnik REM OUT (modro/bele črte) ali
napajalni vodnik za dodatno opremo (rdeč)
z napajalnim vodnikom ojačevalnika antene
vozila (samo če ima vozilo vgrajeno anteno
na zadnjem/stranskem steklu).
– Preverite, ali je avtomobilska antena pravilno
priključena.
– Če se antena ne podaljša samodejno, preverite,
ali je kabel za upravljanje antene pravilno
priklopljen.
Prednastavljeno iskanje postaj ni mogoče.
 Jakost signala za oddajanje je prešibka.
RDS
PTY prikaže [PTY not found.].
 Trenutna postaja ni postaja RDS.
 Podatki RDS niso bili prejeti.
 Postaja ne oddaja informacij o vrsti programa.
Po nekaj sekundah poslušanja se zažene funkcija
iskanja.
 Postaja ne predvaja informacij o prometu ali ima
šibek signal.
– Izklopite funkcijo TA (stran 9).
Ni prometnih obvestil.
 Vklopite funkcijo TA (stran 9).
 Postaja ne oddaja nobenih prometnih obvestil,
čeprav je prometni program.
– Poiščite drugo postajo.
Slika
Slika ni prikazana/pojavi se šum slike.
 Povezava ni bila ustrezno vzpostavljena.
 Namestitev ni pravilna.
– Namestite enoto pod kotom manj kot 45°
na stabilno mesto vozila.
Slika ni prilagojena zaslonskemu prikazu.
 Razmerje stranic je nastavljeno pri viru
predvajanja.
19SL
Zvok
Zvok se ne predvaja/preskakuje/prekinja.
 Povezava ni bila ustrezno vzpostavljena.
 Preverite povezavo med enoto in povezano
opremo ter nastavite izbirnik vhoda opreme
na vir, ki ustreza tej enoti.
 Namestitev ni pravilna.
– Namestite enoto pod kotom manj kot 45°
na stabilno mesto vozila.
 Enota je v načinu začasne zaustavitve/pomikanja
po posnetku naprej ali nazaj.
 Nastavitve za izhode niso pravilne.
 Raven glasnosti je prenizka.
 Funkcija ATT je aktivirana.
 Oblika zapisa ni podprta.
– Preverite, ali enota podpira obliko zapisa
(stran 16).
Pri zvoku se pojavi šum.
 Razmaknite kable opreme.
Predvajanje USB
Predvajanje vsebin prek zvezdišča USB ni
mogoče.
 Naprav USB na to enoto ne priključujte prek
zvezdišča USB.
Vsebin ni mogoče predvajati.
 Znova priključite napravo USB.
Vsebine iz naprave USB se začnejo predvajati
z zakasnitvijo.
 V napravi USB so prevelike datoteke ali datoteke
z zapleteno drevesno strukturo.
Zvok se prekinja.
 Zvok se lahko prekinja pri visoki bitni hitrosti,
na primer več kot 320 kb/s.
Zvočnih datotek ni mogoče predvajati.
 Naprave USB, formatirane z drugimi datotečnimi
sistemi kot FAT12, FAT16 ali FAT32, niso podprte.*
* Ta enota podpira datotečne sisteme FAT12, FAT16 in FAT32,
nekatere naprave USB pa morda ne podpirajo vseh.
Več informacij poiščite v navodilih za uporabo posamezne
naprave USB ali se obrnite na proizvajalca.
Funkcija BLUETOOTH
Druga naprava BLUETOOTH ne more zaznati
te enote.
 Nastavite možnost [Bluetooth Connection]
na [ON] (stran 14).
 Ko se vzpostavlja povezava z napravo
BLUETOOTH, druge naprave te enote ne morejo
prepoznati. Prekinite trenutno povezavo
in poiščite enoto z drugo napravo.
 Glede na telefon, ki ga uporabljate, boste
to enoto morda morali izbrisati iz zgodovine
povezanega telefona, nato pa ju znova seznaniti
(stran 7).
Vzpostavitev povezave ni mogoča.
 Preverite postopke seznanjanja in povezave
v navodilih za uporabo druge naprave itd. ter
jih znova izvedite.
Ime zaznane naprave se ne prikaže.
 Glede na stanje druge naprave morda ne bo
mogoče dobiti imena.
Ni zvonjenja.
 Pri sprejemu klica zvišajte raven glasnosti.
Raven glasnosti klicateljevega glasu je nizka.
 Med pogovorom zvišajte raven glasnosti.
Sogovornik pravi, da je glasnost prenizka/
previsoka.
 Prilagodite raven [MIC Gain] (stran 12).
Med telefonskim klicem se sliši odmev ali šum.
 Zmanjšajte glasnost.
 Če je okoliški šum, ki ga ne povzroča zvok
telefonskega klica, preglasen, ga poskusite
odpraviti.
– Če se skozi odprto okno sliši hrup ipd., zaprite
okno.
– Če je klimatska naprava prehrupna, zmanjšajte
njeno stopnjo delovanja.
Kakovost zvoka telefona je nizka.
 Kakovost zvoka telefona je odvisna od pogojev
sprejema signala z mobilnim telefonom.
– V primeru slabega sprejema premaknite vozilo
na lokacijo, kjer je signal mobilnega telefona
močnejši.
Raven glasnosti povezane naprave BLUETOOTH
je nizka ali visoka.
 Raven glasnosti je odvisna od naprave
BLUETOOTH.
– Zmanjšajte razlike v ravneh glasnosti med to
enoto in napravo BLUETOOTH (stran 9).
20SL
Zvok med pretakanjem preskakuje ali pa se
povezava BLUETOOTH prekine.
 Skrajšajte razdaljo med enoto in napravo
BLUETOOTH.
 Če je naprava BLUETOOTH shranjena v torbici,
ki moti signal, jo pred uporabo odstranite
iz torbice.
 V bližini se uporablja več naprav BLUETOOTH
ali drugih naprav, ki oddajajo radijske valove
(npr. amaterske radijske naprave).
– Izklopite druge naprave.
– Povečajte razdaljo med enoto in drugimi
napravami.
 Pri vzpostavljanju povezave med to enoto in
mobilnim telefonom se predvajanje zvoka
začasno zaustavi. To ne pomeni, da gre za
okvaro.
Povezane naprave BLUETOOTH ni mogoče
upravljati med pretočnim predvajanjem zvoka.
 Preverite, ali povezana naprava BLUETOOTH
podpira AVRCP.
Nekatere funkcije ne delujejo.
 Preverite, ali naprava, ki je vzpostavila povezavo,
podpira zadevne funkcije.
Klic se nenamerno sprejme.
 V telefonu, ki vzpostavlja povezavo, je
nastavljeno samodejno vzpostavljanje klicev.
 Možnost [Auto Answer] v enoti je nastavljena
na [ON] (stran 12).
Seznanjanje ni uspelo zaradi časovne omejitve.
 Časovna omejitev za seznanjanje je morda
kratka, odvisno od naprave, ki vzpostavlja
povezavo. Poskusite pravočasno dokončati
seznanjanje.
Apple CarPlay
Ikona Apple CarPlay ni prikazana na zaslonu
HOME.
 Vaš iPhone ni združljiv s funkcijo Apple CarPlay.
– Glejte seznam združljivih naprav na spletnem
mestu za podporo, navedenem na zadnji strani
priročnika.
 iPhone izključite iz vrat USB in ga znova
priključite.
 Apple CarPlay morda ni na voljo v vaši državi ali
regiji.
 Preverite, ali za priključitev telefona iPhone na
enoto uporabljate potrjen kabel Lightning.
Android Auto
Ikona Android Auto ni prikazana na zaslonu
HOME.
 Preverite telefon Android in sprejmite zavrnitve
odgovornosti in zahteve za dovoljenje, potrebne
za uporabo funkcije Android Auto s telefonom
Android.
 V vašem telefonu Android ni nameščena
aplikacija Android Auto.
– Prenesite aplikacijo Android Auto in jo
namestite v telefon Android.
 Vaš telefon Android ni združljiv s funkcijo Android
Auto.
– Potrebujete telefon s sistemom Android 5.0 ali
novejšim. Glejte seznam združljivih naprav na
spletnem mestu za podporo, navedenem na
zadnji strani priročnika.
 Telefon Android izključite iz vrat USB in ga znova
priključite.
 Android Auto morda ni na voljo v vaši državi
ali regiji.
Pri prostoročnem telefoniranju se iz zvočnikov
vozila ne predvaja zvok.
 Če se zvok predvaja iz mobilnega telefona,
nastavite mobilni telefon tako, da se bo zvok
predvajal iz zvočnikov vozila.
21SL
Sporočila
Splošno
USB hub not supported
 Ta enota ne podpira zvezdišč USB.
No Playable Data
 V napravi USB ni podatkov, ki jih je mogoče
predvajati.
– Prenesite glasbene podatke/datoteke
v napravo USB.
Cannot play this content.
 Trenutno izbrane vsebine ni mogoče predvajati.
– Vsebina za predvajanje bo preskočena.
BLUETOOTH
Bluetooth device is not found.
 Enota ne more zaznati naprave BLUETOOTH,
ki jo je mogoče povezati.
– Preverite nastavitev BLUETOOTH v povezani
napravi.
 Na seznamu registriranih naprav BLUETOOTH
ni nobene naprave.
– Izvedite seznanjanje z napravo BLUETOOTH
(stran 7).
Handsfree device is not available.
 Mobilni telefon ni povezan.
– Vzpostavite povezavo z mobilnim telefonom
(stran 8).
Daljinsko upravljanje na volanu
Overcurrent caution on USB.
 Naprava USB je preobremenjena.
– Izključite napravo USB.
– Označuje, da je priključena naprava USB
okvarjena ali nepodprta.
USB device not supported
 Podrobnosti o združljivosti naprave USB so na
mestu za podporo, navedenem na zadnji strani.
Device no response
 Enota ne prepozna priključene naprave USB.
– Znova priključite napravo USB.
– Preverite, ali enota podpira napravo USB.
Cannot play this content.
 Trenutno izbrana vsebina je v obliki zapisa,
ki ni podprta.
– Preverite, katere oblike zapisa datotek so
podprte (stran 16).
22SL
Please retry
 Pri registraciji pride do napake in vsi registrirani
podatki se izbrišejo.
– Znova izvedite postopek registracije od
začetka.
Če s temi rešitvami ne odpravite težav, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Povezava/namestitev
Seznam delov za namestitev


Opozorila
• Priključite vse ozemljitvene vodnike na skupno
ozemljitveno točko.
• Pazite, da se vodniki ne ujamejo pod vijake ali
med premikajoče se dele (npr. vodilo sedeža).
• Pred povezovanjem premaknite stikalo za vžig
v položaj za izklop, da preprečite kratek stik.
• Priključite rumeni in rdeči napajalni vodnik šele
potem, ko ste predhodno priključili vse druge
vodnike.
• Morebitne proste nepovezane vodnike ustrezno
zaščitite z izolacijskim trakom.
5 × najv. 8 mm
×4






Previdnostni ukrepi
• Previdno izberite kraj namestitve, da enota ne
bo vplivala na običajno vožnjo z vozilom.
• Izogibajte se nameščanju enote na območjih,
izpostavljenih prahu, pretiranim vibracijam ali
visoki temperaturi, kot so neposredna sončna
svetloba ali grelni jaški.
• Uporabite le priloženo namestitveno opremo
za varno namestitev.
Opomba glede napajalnega vodnika (rumen)
Ob priključitvi te enote skupaj z drugimi stereokomponentami mora biti amperska napetost tokokroga
v vozilu, na katerega je priključena enota, višja od vsote
varovalk posameznih komponent.

Prilagoditev kota nastavitve
Prilagodite kot namestitve na manj kot 45°.
×2
Ta seznam delov ne vključuje vseh sestavnih delov
kompleta.
23SL
Priključitev
Globokotonec*1
*3
*3
*3
Ojačevalnik moči*1
*9

Pametni telefon*7,
iPhone*8, naprava USB
Z daljinskega upravljalnika
s kablom (ni priložen)*4

*2
Podrobnosti najdete
v razdelku »Vzpostavljanje
povezav« (stran 25).
Podrobnosti najdete v razdelku
»Vezalni načrt napajanja« (stran 25).
*5*6
*3
Kamera za vzvratno vožnjo*1
Z antene vozila
*1
*2
*3
*4
Ni priložen
Impedanca zvočnika: 4–8 Ω × 4
Kabel RCA z nožicami (ni priložen)
Uporabite vmesnik za daljinski upravljalnik s kablom
(ni priložen), odvisno od tipa vozila.
Za več informacij o uporabi daljinskega upravljalnika
glejte »Uporaba daljinskega upravljalnika s kablom«
(stran 26).
*5 Kabel mikrofona napeljite tako, da ne bo oviral voznika
pri vožnji, ne glede na to, ali voznik uporablja mikrofon.
Če kabel napeljete po tleh, ga pritrdite s sponkami ali
podobnimi pripomočki.
*6 Za podrobnosti o namestitvi mikrofona glejte
»Namestitev mikrofona« (stran 26).
24SL
*7 Za priključitev pametnega telefona na glavno enoto
je potreben ustrezen kabel (ni priložen).
*8 Za povezavo naprave iPhone uporabite kabel USB
za iPhone (ni priložen).
*9

Povezava za neprekinjeno napajanje
pomnilnika
Vzpostavljanje povezav
Če uporabljate anteno brez relejnega ohišja, lahko
s povezavo te enote s priloženim napajalnim
povezovalnim kablom  poškodujete anteno.
 Povezave s priključkom zvočnikov v vozilu
Ko je priključen rumen napajalni vodnik,
bo napetost v tokokrogu pomnilnika ohranjena,
tudi če je stikalo za vžig izklopljeno.
Priključitev zvočnikov
• Pred priključitvijo zvočnikov izklopite enoto.
• Da preprečite okvare, uporabljajte zvočnike
z impedanco 4–8 ohmov in ustrezno močjo.
Povezava monitorja
1
2
3
4
5
6
7
8
Zadnji zvočnik
(desni)

Vijoličen

Vijolično/črne črte
Sprednji zvočnik
(desni)

Siv

Sivo/črne črte
Sprednji zvočnik
(levi)

Bel

Belo/črne črte
Zadnji zvočnik
(levi)

Zelen

Zeleno/črne črte
 Povezave s priključkom napajanja v vozilu
12
neprekinjeno napajanje Rumen
13
napajanje za anteno/
priključek za upravljanje
Modro/bele črte
ojačevalnika moči
(REM OUT)
14
preklop napajanja
osvetlitve
Oranžno/bele črte
15
preklop napajanja
Rdeč
16
ozemljitev (zemlja)
Črn
 Povezave s kablom stikala parkirne zavore
Položaj namestitve kabla stikala parkirne zavore
je odvisen od vozila.
Povežite (svetlo zelen) vodnik parkirne zavore
napajalnega povezovalnega kabla  s kablom
stikala parkirne zavore.
Pri nameščanju monitorja za zadnje sedeže
povežite njegov kabel stikala parkirne zavore
z ozemljitvenim vodnikom (zemlja).
Vezalni načrt napajanja
Preverite pomožni napajalni priključek v avtomobilu
in se prepričajte, da se povezave kablov pravilno
ujemajo glede na avto.
Pomožni priključek napajanja
Običajna povezava
Rdeč
Rdeč
Rumen
Rumen
12
neprekinjeno napajanje Rumen
15
preklop napajanja
Rdeč
Ko sta položaja rdečega in rumenega kabla
zamenjana
Rdeč
Rdeč
Rumen
Rumen
Kabel stikala parkirne zavore
Za ročno zavoro
12
preklop napajanja
15
neprekinjeno napajanje Rdeč
Rumen
Za zavorno stopalko
 Povezave z 12-voltnim napajalnim priključkom
vodnika zadnjih luči vozila (samo pri
priključitvi kamere za vzvratno vožnjo)
25SL
Za vozila brez položaja ACC
Uporaba daljinskega upravljalnika
s kablom
Rdeč
Rdeč
Uporaba daljinskega upravljanja z volanom
Pred uporabo priključite povezovalni kabel RC-SR1
(ni priložen).
Rumen
Rumen
1 Da omogočite daljinsko upravljanje z volanom,
Ko pravilno uredite povezave in priklopite napajalne
kable, priključite enoto na napajanje avtomobila.
Če imate kakršna koli vprašanja in težave v zvezi
s povezovanjem enote, ki niso zajeta v tem
priročniku, se obrnite na prodajalca avtomobilov.
Namestitev mikrofona
Da bo vaš glas slišen med prostoročnim
telefoniranjem, morate namestiti mikrofon .
izberite [General Settings]  [Steering Control
Custom], da opravite registracijo (stran 14).
Ko je registracija dokončana, lahko uporabljate
daljinsko upravljanje z volanom.
Opombe glede nameščanja povezovalnega kabla
RC-SR1 (ni priložen)
• Za več informacij obiščite spletno mesto za podporo,
navedeno na zadnji strani, in nato pravilno priključite
vse vodnike. Če priključitev ni pravilna, lahko pride do
okvare enote.
• Priporočamo, da se posvetujete s prodajalcem ali
z ustrezno usposobljenim tehnikom.
Uporaba daljinskega upravljalnika s kablom
1 Če želite uporabljati daljinski upravljalnik s kablom,

nastavite [Steering Control] v meniju [General
Settings] na [Preset] (stran 14).
Uporaba kamere za vzvratno vožnjo
Sponka (ni priložena)


Opozorila
• Če se kabel ovije okoli prestavne ročice ali se
zaplete med pedala vozila, lahko okoliščine
postanejo izredno nevarne. Preprečite, da bi kabli
ali kateri koli drugi deli motili voznika med vožnjo.
• Če so v vozilu nameščene zračne blazine ali druga
oprema za blaženje sunkov, se pred namestitvijo
posvetujte s prodajalcem te enote ali vozila.
Opomba
Pred pritrditvijo dvostranskega lepilnega traku  očistite
površino armaturne plošče s suho krpo.
26SL
Pred uporabo namestite kamero za vzvratno vožnjo
(ni priložena).
Slika kamere za vzvratno vožnjo, povezane
s priključkom CAMERA IN, se prikaže v naslednjih
primerih:
 ko zasveti luč za vzvratno vožnjo (ali ob preklopu
prestavne ročice v položaj R (vzvratno)),
 ko pritisnete HOME in se nato dotaknete
možnosti [Rear Camera],
Nameščanje enote v japonsko vozilo
Namestitev
Nameščanje enote na armaturno ploščo
Te enote morda ne boste mogli namestiti
v nekatere modele japonskih avtomobilov. V tem
primeru se obrnite na prodajalca izdelkov Sony.

Za japonske avtomobile glejte razdelek
»Nameščanje enote v japonsko vozilo« (stran 27).
Namestitev na armaturno
ploščo/osrednjo konzolo
Nameščanje enote z namestitvenim
kompletom.
Nosilec
Pred nameščanjem se prepričajte, da sta zatiča na
obeh straneh nosilca  upognjena navznoter za
3,5 mm.
1
Nosilec
Namestite nosilec  v armaturno ploščo
in nato upognite varovala navzven,
da zagotovite tesno prileganje.
Vozilu priloženi deli

Ko nameščate enoto na vnaprej nameščene nosilce
v avtomobilu, vstavite priložene vijake  v ustrezne
odprtine, odvisno od avtomobila:
T za vozila TOYOTA in N za vozila NISSAN.
Večji kot
182 mm
Zatič

2
Opomba
Večji kot
111 mm
Da preprečite okvaro, za namestitev uporabite samo
priložene vijake .
Namestite enoto na nosilec .
Zamenjava varovalk


Pri zamenjavi varovalke uporabite
Varovalka (10 A)
le tako, ki ustreza jakosti
električnega toka, navedeni na
prvotni varovalki. Če varovalka
pregori, preverite napajanje in
zamenjajte varovalko. Če varovalka
po zamenjavi znova pregori, je
morda prišlo do notranje okvare. V tem primeru se
obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Opomba
Če sta zatiča ravna ali upognjena navzven, enota ne bo
pravilno nameščena in lahko izskoči.
27SL
Български
С настоящето Сони Корпорация декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite
on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten
ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για
λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb
előírásainak. További információkat a következő
weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
tip de echipament respectă cerinţele esenţiale
şi este în conformitate cu prevederile Directivei
1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesaţi
următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že
toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej webovej
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja,
kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można pod
następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Sony Corporation ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na sledećoj
URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Mesto za podporo
Če imate kakršna koli vprašanja ali želite
najnovejše informacije o podpori za ta izdelek,
obiščite spodnje spletno mesto:
http://www.sony.eu/support
Registrirajte izdelek prek spleta na naslovu:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising