Sony | DSX-A50BT | Sony DSX-A50BT Avtomobilski večpredstavnostni sistem Bluetooth® A50BT Navodila za uporabo

4-408-056-21(1)
FM/MW/LW digitalni predvajalnik medijev
FM/MW/LW
digitalni predvajalnik
medijev
Če želite preklicati prikaz z demonstracijo (DEMO), si oglejte
stran 7.
DSX-A50BT
Navodila za uporabo
SL
Da bo namestitev varna, namestite enoto v
armaturno ploščo. Navodila za namestitev
in priključitev poiščite v priloženem
priročniku za namestitev in priključitev.
Tablica z delovno napetostjo, itd., se nahaja
na spodnji strani ohišja.
S tem korporacija Sony izjavlja, da je enota
DSX-A50BT uresničuje osnovne zahteve in
druge pomembne odločbe dierktive 1999/5/
EC.
Podrobnosti si oglejte na spletni strani:
http://www.compliance.sony.de/
Opomba kupcem v državah z EU
direktivami
Proizvajalec tega izdelka je korporacija
Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonska. Pooblaščen
predstavnik za EMC in varnost izdelka je
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V
zvezi s servisom in garancijo se obrnite na
naslove, navedene v dokumentih za servis
in v garantnem listu.
Odpadna električna in
elektronska oprema (velja za
evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom
ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi
odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem
zbirnem mestu za električno in elektronsko
opremo. S tem ko izdelek pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za okolje
in naše zdravje, ki bi ga povzročilo
nepravilna odstranitev tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili
naravne vire. O podrobnostih glede
recikliranja tega izdelka lahko povprašate
na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
Dodatna oprema: daljinski upravljalnik
2
Odpadne baterije (velja za
evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali na embalaži
pomeni, naj se z baterijo ne ravna enako kot
z gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih
baterijah se ta simbol uporablja v
kombinaciji z oznako za kemijski element.
Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb)
je dodana v primeru, da baterija vsebuje več
kot 0,0005% živega srebra ali več kot
0,004% svinca.
S tem, ko te baterije pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju potencialnih
negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno
odvrženje tega izdelka. Z recikliranjem
materialov bomo ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti,
zmogljivosti ali shranjevanja podatkov
potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno
baterijo, naj to baterijo zamenja le
usposobljeno servisno osebje. Da se
zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo,
oddajte izrabljeni izdelek na zbirni točki za
recikliranje električne in elektronske
opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da
preberete poglavje o varni odstranitvi
odpadnih baterij. Baterijo predajte na zbirni
točki za recikliranje odpadnih baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega
izdelka ali baterije lahko povprašate na
upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili.
Oznaka Bluetooth in njen logotip sta last
podjetja Bluetooth SIG, Inc. Sony ima za
uporabo teh oznak licenco. Ostale blagovne
znamke in imena so last zadevnih lastnikov.
Windows Media in logotip za Windows sta
blagovni znamki ali registrirani blagovni
znamki korporacije Microsoft v ZDA in/ali
drugih državah.
Ta izdelek je zaščiten z določenimi
pravicami intelektualne lastnine družbe
Microsoft. Uporaba ali distribucija te
tehnologije zunaj tega izdelka brez licence
družbe Microsoft.
Tehnologija zvočnega kodiranja MPEG
Layer 3 in patenti imajo licenco Fraunhofer
IIS and Thomson.
Opozorilo za primer, da vaš avto pri
ključu za vžig motorja nima možnosti
vmesnega položaja (ACC)
Izberite funkcijo "Auto Off" (stran 28).
Po tem, ko izklopite enoto, se bo v
nastavljenem času samodejno in povsem
izklopila in tako varčevala z baterijo.
Če funkcije "Auto Off" ne nastavite,
pritisnite in držite tipko  ,
dokler prikaz ne izgine s prikazovalnika,
vsakič ko ugasnete motor.
3
Vsebina
Uvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Opombe o funkciji Bluetooth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Preklic načina DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastavitev ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Odstranjevanje sprednje plošče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Položaj posameznih tipk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Glavni meni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Daljinski upravljalnik RM-X231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Radijski sprejemnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Shranjevanje in sprejemanje postaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
USB naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Predvajanje z USB naprav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Iskanje in predvajanje posnetkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Predvajanje posnetkov v različnih načinih. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Iskanje posnetka po imenih — Quick-BrowZer™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Priključitev naprave Bluetooth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Uporaba funkcije Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Združitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Povezava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Prostoročno govorjenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Predvajanje glasbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Inicializacija nastavitev Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Nastavitev zvoka in nastavitveni meni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Spreminjanje nastavitev zvoka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Uživajte v odličnih zvočnih funkcijah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Nastavitev postavk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4
Uporaba dodatne opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Dodatna avdio oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Dodatne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Opozorila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Vzdrževanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5
Priključitev drugih naprav
Uvod
Če priključite drugo napravo, preberite
varnostna navodila v priročniku, priloženem
tej napravi.
Opombe o formatu
Bluetooth
Izpostavljanje radijskim frekvencam
POZOR
DRUŽBA SONY V NOBENEM PRIMERU NI
ODGOVORNA ZA KAKRŠNEKOLI
NAKLJUČNE, POSREDNE ALI
POSLEDIČNE POŠKODBE IN DRUGE
POŠKODBE, VKLJUČNO, BREZ OMEJITEV,
Z IZGUBO DOBIČKA, PODATKOV,
NEZMOŽNOSTJO UPORABE TEGA
IZDELKA ALI PODOBNIH NAPRAV.
POMEMBNO OBVESTILO!
Varna in učinkovita uporaba
Spremembe in prilagoditve te enote, ki jih
Sony izrecno ne dovoljuje, utegnejo
razveljaviti pooblastilo za uporabo naprave.
Pred uporabo izdelka preverite izjeme, ki jih
določajo državne zahteve in omejitve v zvezi z
uporabo naprave Bluetooth.
Vožnja
Poučite se o zakonih in pravilih uporabe
prenosnega telefona in prostoročnih naprav na
področjih, kjer vozite.
Vedno posvečajte vso pozornost vožnji in
preden opravite klic ali odgovorite na klic se
umaknite s ceste, če to zahtevajo prometne
razmere.
6
RF signali utegnejo vplivati na nepravilno
nameščen ali neustrezno zaščiten elektronski
sistem v avtu, kot so elektronski vžig,
elektronski zavorni sistem, sistemi
elektronskega nadzora hitrosti ali sistemi
varnostnih blazin. O namestitvi ali popravilu
naprave se posvetujte z izdelovalcem ali
predstavnikom vašega avtomobila. Nepravilna
namestitev ali popravilo bi utegnila biti
nevarna in bi razveljavila kakršnokoli
garancijo, ki se nanaša na to napravo.
Posvetujte se z izdelovalcem vašega
avtomobila, ki naj vam zagotovi, da uporaba
prenosnega telefona v avtu ne vpliva na
elektronski sistem.
Redno preverjajte, da so vse brezžične naprave
v avtomobilu pravilno nameščene in da
pravilno delujejo.
Klic v sili
Bluetooth avtomobilska prostoročna naprava
in elektronska naprava, priključena v
prostoročno napravo delujeta s pomočjo
radijskih signalov, celičnih in daljnovodnih
omrežij, kot tudi funkcij, ki jih programira
uporabnik, ki ne zagotavljajo priključitve v
vseh pogojih. Zato se ne zanašajte samo na
elektronsko napravo za pomembne
komunikacije (npr. za zdravstveni klic v sili).
Ne pozabite, da če želite opraviti ali sprejeti
klic, morate prostoročno in elektronsko
napravo, priključeno v prostoročno napravo
vklopiti v področju z ustrezno močjo signala.
Klici v sili morda ne bodo mogoči v vseh
omrežjih prenosnega telefona ali če so v
uporabi določene omrežne storitve in/ali
lastnosti telefona.
Preverite pri svojem lokalnem ponudniku
storitev.
Nastavitev ure
Ura uporablja 24-urni digitalni prikaz.
1
Pritisnite in držite tipko za izbiranje.
Prikaže se nastavitveni prikaz.
2
Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne
prikaže napis "CLOCK-ADJ", nato na
gumb pritisnite.
Utripati začne indikator ure.
3
Z obračanjem nadzornega gumba
nastavite uro in minute.
Če želite premakniti digitalno oznako,
pritisnite tipko  –/+.
Po nastavitvi minut pritisnite na
izbirno tipko.
Nastavitev je končana in ura začne teči.
Preklic načina DEMO
Prikaz demonstracije, ki se prikaže med
izključevanjem enote, lahko prekličete.
1
Pritisnite in držite tipko za izbiranje.
Prikaže se nastavitveni prikaz.
2
Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne
prikaže napis "DEMO", nato na gumb
pritisnite.
4
3
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite "DEMO-OFF", nato na gumb
pritisnite.
Nastavitev je dokončana.
Za prikaz ure pritisnite na tipko .
4
Pritisnite na
(BACK).
Prikaz se vrne na običajni sprejem/
predvajanje.
Odstranjevanje sprednje
plošče
Z odstranitvijo sprednje plošče napravo
lahko zavarujete pred krajo.
1
Pritisnite in držite tipko
 .
Enota je izklopljena.
7
2
Pritisnite na tipko
ploščo proti sebi.
in povlecite
Opozorilni signal
Če boste stikalo za kontaktni ključ obrnili v
položaj OFF, ne da bi odstranili sprednjo
ploščo, se bo za nekaj sekund oglasil
opozorilni signal.
Alarm se bo sprožil samo, če uporabljate
vgrajeni ojačevalnik.
Nasvet
Ne izpostavljajte sprednje plošče soncu, vročini
ali vlagi. Ne puščajte je v parkiranem avtu ali v
predalu.
Namestitev sprednje plošče
Vstavite del  na sprednji plošči na del 
na enoti, kot kaže slika, nato nežno
pritisnite levo stran notri.
8
Položaj posameznih tipk
Glavna enota
V tem delu so navedene informacije o
posameznih delih in osnovnih funkcijah
enote.
 Tipka
(BROWSE) strani 16
Brskanje po (Radio) oz. preklop na
način Quick-BrowZer™.
 Tipka SOURCE/OFF
Tipko pritisnite za vklop enote/
spreminjanje vira (Radio/USB/AUX/
Bluetooth zvok/Bluetooth telefon).
Za izklop enote tipko pritisnite in držite
eno sekundo.
Za izklop enote in prikazovalnika tipko
pritisnite in držite tipko dve sekundi ali
več.
 Nadzorni gumb/tipka za izbiro
(prostoročno) stran 21, 23, 26, 28
Za nastavitev glasnosti (zavrtite); za
vklop načina zvoka (pritisnite); za
prikaz menija (pritisnite in držite); za
izbiro nastavitvene postavke (pritisnite
in zavrtite); za sprejem/prekinitev klica
(pritisnite).
 Tipka CALL stran 18
Za prikaz menija (pritisnite); za preklop
signala Bluetooth (pritisnite in držite
najmanj 2 sekundi).
 Prikazovalnik
 Tipka
(BACK)/MODE
Za vrnitev na predhodni prikaz.
Radijski sprejemnik: za izbiro radijske
frekvence (FM/WM/LW).
9
Bluetooth telefon:
Med klicem lahko s pritiskom
preklopite med prostoročnim
govorjenjem (prek te enote) in uporabo
prenosnega telefona.
 Tipka
za sprostitev sprednje
plošče stran 7
 Tipka SEEK –/+
Radio:
Za samodejno uglasitev postaj
(pritisnite); za ročno iskanje
postaj(pritisnite in držite).
USB:
Preskakovanje posnetkov (pritisnite) /
preskakovanje posnetkov (pritisnite,
nato v roku 1 sekunde ponovno
pritisnite in držite); hitro pomikanje
naprej, nazaj (pritisnite in držite).
Bluetooth Audio*1:
Za preskakovanje posnetkov
(pritisnite); hitro pomikanje naprej,
nazaj (pritisnite in držite).
 Sprejemnik za daljinski upravljalnik
 Tipka AF (alternativne frekvence)/
TA (prometna opozorila)/PTY (vrsta
programa) stran 13, 14
Za nastavitev funkcij AF in TA
(pritisnite); za izbiro PTY (pritisnite in
držite) v storitvah RDS.
10
 Oštevilčene tipke
Radio:
Za sprejem shranjenih postaj
(pritisnite); za shranjevanje postaj
(pritisnite in držite).
USB:
/*: ALBUM /(med
predvajanjem MP3/WMA/AAC)
Za preskakovanje posameznih
albumov (pritisnite); za
preskakovanje večih albumov
(pritisnite in držite).
: PAUSE
: SHUF stran 16
Bluetooth Audio*1:
/*2: ALBUM /
: PAUSE
Za začasno ustavitev predvajanja.
Za preklic ponovno pritisnite.
Bluetooth telefon: stran 23, 24
Za klicanje shranjene telefonske številke
(pritisnite); za shranitev telefonske
številke (pritisnite in držite) (v meniju).
: MIC (med klicem) stran 23
Za nastavitev ojačitve mikrofona
(pritisnite); za izbiro funkcije
odpravljanja odmeva/način
odpravljanja šuma (pritisnite in
držite).
 Tipka DSPL (display)/SCRL (scroll)
stran 13, 15, 20, 25
Za spremembo prikazanih postavk
(pritisnite); za pregled prikazanih
postavk (pritisnite in držite).
 USB priključek stran 15
 Vhodni priključek AUX stran 29
*1 Če je priključena Bluetooth avdio naprava
(podpira AVRCP tehnologije Bluetooth).
Razpoložljivost funkcij je odvisna od naprave.
*2 Na tipki se nahaja otipljiva pika.
Opomba
Če je enota izklopljena in prikaz izgine, je z
daljinskim upravljalnikom ne bo mogoče
upravljati, če ne pritisnete na tipko
  na enoti.
Daljinski upravljalnik
RM-X231
 Tipke ()/ (  ) 2
Za upravjanje radia/USB-ja/Bluetooth
avdia, enako kot tipka  –/+ na
enoti. Nastavitve (zvoka, itd.) lahko
upravljate s puščicama 
.
 Tipka
(BACK)
Za vrnitev na prejšnji prikaz.
 Tipka ENTER
Za dodelitev nastavitve; sprejem klica;
prekinitev klica.
 Tipka PTY (vrsta programa)
 Tipka VOL (glasnost) +*/ Tipka CALL
Za prikaz menija.
Pred uporabo odstranite izolacijski listič.
 Tipka OFF
Za izklop naprave; ustavitev vira;
zavrnitev klica.
 Tipka SOURCE
Za vklop enote; spremembo vira (radio/
USB/AUX/Bluetooth avdio/Bluetooth
telefon).
 Tipka MODE
Radijski sprejemnik:
Za izbiro frekvenčnega pasu (FM/MW/
LW).
Bluetooth telefon:
Med klicem lahko s pritiskom
preklopite med prostoročnim
govorjenjem (prek te enote) in uporabo
prenosnega telefona
 Tipka SOUND/MENU
Za potrditev nastavitve zvoka
(pritisnite); prikaz menija (pritisnite in
držite).
 Tipka
(BROWSE)
 Tipki (+)/(–)
Za upravljanje USB-ja/Bluetooth avdio
naprave, enako kot tipke /
(ALBUM / ) na enoti.
Nastavitve (zvoka, itd.) lahko upravljate
s puščicama  .
 Tipka DSPL (prikaz)/SCRL
(pregledovanje)
11
 Oštevilčene tipke
Za začasno ustavitev (pritisnite na 
(PAUSE)).
Radio:
Za sprejem shranjenih postaj
(pritisnite); za shranjevanje postaj
(pritisnite in držite) (FM/MW/LW).
Bluetooth telefon:
Za klicanje shranjene telefonske številke
(pritisnite); za shranitev telefonske
številke (pritisnite in držite) (v meniju).
* Na tipki se nahaja otipljiva pika.
Radijski sprejemnik
Shranjevanje in
sprejemanje postaj
Pozor
Če nastavljate postaje med vožnjo,
uporabite funkcijo "Best Tuning Memory",
da ne bi prišlo do nesreče.
Samodejno shranjevanje —
BTM
1
Pritiskajte tipko  , dokler
se ne prikaže napis "TUNER".
Če želite spremeniti frekvenčno
območje, pritiskajte na tipko.
Izbirate lahko med FM1, FM2, FM3,
MW in LW.
2
Pritisnite in držite tipko za izbiro.
Prikaže se nastavitveni prikaz.
3
Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne
prikaže "BTM", nato na gumb
pritisnite.
Enota shrani postaje po zaporedju
frekvenc.
Ročno shranjevanje
1
12
Med sprejemanjem postaje, ki jo želite
shraniti, pritisnite in držite oštevilčeno
tipko ( do ), dokler se ne prikaže
oznaka "MEMORY".
* Če uporabljate daljinski upravljalnik, so na
voljo oštevilčene tipke od  do  .
Sprejemanje shranjenih
postaj
1
Izberite frekvenčni pas in pritisnite na
oštevilčeno tipko ( do )*.
* Če uporabljate daljinski upravljalnik, so na
voljo oštevilčene tipke od  do  .
Samodejno uglaševanje
1
Izberite frekvenčni pas in s tipko
 +/– poiščite postajo.
Iskanje se bo končalo, ko bo naprava
našla postajo. Ponavljajte ta postopek,
dokler ne najdete želene postaje.
Nasvet
Če poznate frekvenco postaje, ki jo želite
poslušati, s pritiskanjem poljubne strani tipke
 +/– poiščite približno frekvenco, nato
pritiskajte tipko  +/– in natančno
nastavite želeno frekvenco (ročna nastavitev).
RDS
Radio Data System (RDS) je radijska
storitev, ki omogoča valovnemu območju
FM, da skupaj z običajnim radijskim
programom v eter pošlje še dodatne
digitalne informacije.
Opombi
• Dosegljivost posameznih funkcij je odvisna od
pokrajine in od države.
• Sistem RDS ne deluje, če je signal prešibek ali če
neka postaja ne posreduje podatkov RDS.
Sprememba postavk
Pritisnite na tipko .
Nastavitev funkcij AF in TA/TP
AF stalno išče postaje z najmočnejšim
signalom v omrežju, TA pa nudi najnovejše
prometne informacije ali prometne
programe (TP), če jih sprejema.
1
Pritiskajte tipko  , dokler se ne
prikaže želena nastavitev.
Izberi
Za
AF-ON
vklop funkcije AF in izklop
funkcije TA.
TA-ON
vklop funkcije TA in izklop
funkcije AF.
AF/TA-ON
vklop obeh funkcij, AF in TA.
AF/TA-OFF izklop obeh funkcij, AF in TA.
Shranjevanje RDS postaj z nastavitvami
AF in TA
RDS postaje lahko vnaprej nastavite, skupaj
z nastavitvami AF/TA. Če uporabite
funkcijo BTM se shranijo samo RDS postaje
z isto nastavitvijo AF/TA.
Pri ročni nastavitvi lahko vnaprej nastavite
tako postaje z RDS storitvami kot tudi
postaje brez njih,skupaj z nastavitvami AF/
TA.
13
1 Nastavite AF/TA in shranite postajo s
2
pomočjo funkcije BTM ali ročno.
Sprejemanje nujnih obvestil
Če je vklopljena funkcija AF ali TA, bodo
obvestila samodejno prekinila trenutno
predvajani izvor.
Opomba
Če med prometnimi informacijami nastavite
glasnost, se bo ta stopnja glasnosti shranila v
pomnilnik za nadaljnje prometne informacije, ne
glede na običajno stopnjo glasnosti.
Poslušanje regionalnega radijskega
programa - REGIONAL
Kadar je funkcija AF vključena: tovarniška
nastavitev enote sprejem omeji na določeno
področje, da se postaja ne bi preklopila na
drugo regionalno postajo z močnejšim
signalom.
Če zapustite to področje sprejemanja
programa nastavite možnost "REG-OFF"
(stran 28).
Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne
prikaže želena vrsta programa.
Enota začne iskati postajo, ki oddaja
izbrano vrsto programa.
Vrste programa
NEWS (poročila), AFFAIRS (aktualni
dogodki), INFO (informacije), SPORT
(šport), EDUCATE (izobraževanje),
DRAMA (dramska umetnost), CULTURE
(kultura), SCIENCE (znanost), VARIED
(različno), POP M (pop glasba), ROCK M
(rock glasba), EASY M (nezahtevna glasba),
LIGHT M (nezahtevna glasba), CLASSICS
(klasika), OTHER M (druga glasba),
WEATHER (vreme), FINANCE (denar),
CHILDREN (otroški program), SOCIAL A
(družbene zadeve), RELIGION (vera),
PHONE IN (telefonski klici v oddaje),
TRAVEL (potovanja), LEISURE (prosti čas),
JAZZ (jazz glasba), COUNTRY (country
glasba), NATION M (narodna glasba),
OLDIES (starejša glasba), FOLK M (ljudska
glasba), DOCUMENT (dokumentarne
oddaje)
Izbira funkcije PTY
14
Prikaže se vrsta programa, ki ga naprava
trenutno sprejema. Poleg tega lahko
poiščete tudi vrsto izbranega program.
Nastavitev funkcije CT (ura)
1
1
Med sprejemanjem postaje FM,
pritisnite in držite tipko  
(PTY).
Če postaja oddaja PTY podatke, se
prikaže ime trenutno predvajane vrste
programa.
S CT podatki, ki jih pošilja RDS postaja,
lahko nastavite uro.
V nastavitvah izberite "CT-ON" (stran
28).
Opomba
Funkcija CT morda ne bo delovala, čeprav
sprejemate postajo RDS.
USB naprave
• Uporabljate lahko USB naprave vrste MSC
(Mass Storage Class), združljive s
standardom USB.
• Ustrezni kodeki so MP3 (.mp3), WMA
(.wma) in AAC (.m4a).
• Priporočamo vam, da ustvarite zaščitno
kopijo podatkov na USB napravi.
Podrobnosti o združljivosti USB naprave si
oglejte na podporni spletni strani.
Pritisnite   za prekinitev
predvajanja.
Za odstranitev USB naprave ustavite
predvajanje in nato odstranite napravo.
Opomba
Ne uporabljajte USB naprave, ki je tako velika ali
težka, da lahko zaradi tresljajev pade ali izgubi
stiik.
Spreminjanje prikazanih postavk
Prikaz postavk je odvisen od USB naprave,
snemalnega formata in nastavitev. Pritisnite
na .
Opomba
Priključite USB napravo po tem, ko zaženete
motor. Pri nekaterih USB napravah utegne priti
do okvare, če jo priključite pred vžigom motorja.
Predvajanje z USB naprav
1
Odprite USB pokrov, nato z USB
kablom priključite USB napravo v
priključek USB.
Opombe
• Največje število prikazanih podatkov je
naslednje:
– mape (albumi): 128,
– datoteke (posnetki) na mapo: 500.
• Ne puščajte USB naprav v parkiranem avtu, da
ne bi prišlo do okvar.
• Glede na količino podatko, lahko traja kar nekaj
časa, da se začne predvajanje.
• Datotek DRM (Digital Rights Management) ni
mogoče predvajati.
• Med predvajanjem ali hitrim vrtenjem naprej/
nazaj VBR datotek MP3/WMA/AAC, se
pretekli čas ne bo pravilno prikazal.
• Predvajanje naslednjih datotek MP3/WMA/
AAC ni mogoča:
– s kompresijo brez izgub
– in z zaščito pred presnemavanjem.
Začne se predvajanje.
Če je USB naprava že priključena, pritisnite
  tako, da se pojavi "USB".
15
Iskanje in predvajanje
posnetkov
Predvajanje posnetkov v
različnih načinih
Posnetke lahko poslušate v načinu
ponavljanja (Repeat Play) ali v načinu
naključnega predvajanja (Shuffle Play).
Razpoložljivost načinov predvajanja je
odvisna od izbranega vira zvoka.
1
Med predvajanjem pritisnite in držite
tipko za izbiranje.
2
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite "REPEAT", nato na gumb
pritisnite.
3
4
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite nastavitev, nato na gumb
pritisnite.
Pritisnite na
Včasih traja nekaj časa, da se predvajanje
v izbranem načinu začne.
Shuffle Play (predvajanje v naključnem
zaporedju)
Izberite
Za
ALBUM
albuma v naključnem zaporedju.
DEVICE
naprave v naključnem
zaporedju.
OFF
predvajanje v običajnem
zaporedju (Normal Play).
Iskanje posnetka —
Quick-BrowZer™
S pomočjo te funkcije lahko posnetek na
USB napravi iščete na enostaven način, po
kategorijah.
1
(BACK).
Repeat play (ponavljanje predvajanja)
Izberite
Za
REP-OFF
Predvajanje v običajnem zaporedju
(Normal play).
REP-TRK
Ponavljajoče predvajanje posnetka.
REP-ALB
Ponavljajoče predvajanje albuma.
1
16
Med predvajanjem pritiskajte na 
(SHUF), dokler se ne prikaže želeni
način predvajanja.
Pritisnite na
(BROWSE)*.
Enota vklopi način 'Quick-BrowZer' in
prikaže se seznam kategorij za iskanje.
Ko se prikaže seznam posnetkov,
pritiskajte na
(BACK), dokler se ne
prikaže želena kategorija za iskanje.
* Med predvajanjem pritisnite in najmanj 2
sekundi držite tipko
(BROWSE) za
neposredno vrnitev na začetek seznama
kategorij (samo USB).
2
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite želeno kategorijo in jo s
pritiskom potrdite.
3
Ponavljajte korak 2, dokler ne izberete
želenega posnetka.
Predvajanje se začne.
Za izhod iz načina Quick-BrowZer,
pritisnite na
(BROWSE).
Opomba
Ko vklopite način 'Quick-BrowZer', se nastavitev
funkcije 'Repeat'/'Shuffle' prekliče.
Priključitev naprave
Bluetooth
Upravljanje funkcij
Bluetooth
Za uporabo funkcije Bluetooth je potreben
naslednji postopek.
Iskanje s preskakovanjem
postavk — Jump mode
Če je v kategoriji mnogo postavk, lahko
hitro poiščete želeno.
1
Pritisnite na  + v načinu QuickBrowZer.
Prikaže se naslednji prikaz.
2
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite postavko v bližini želene.
Funkcija preskakuje v korakih po 10%
skupnega števila postavk.
3
Pritisnite na tipko za izbiranje.
Prikaz se vrne na način Quick-BrowZer
in prikaže se izbrana postavka.
4
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite želeno postavko in nanjo
pritisnite.
Predvajanje se začne, če je izbrana
postavka posnetek.
 Združitev:
Pri prvi priključitvi naprave Bluetooth je
potrebna skupna registracija. Temu se
reče "združitev". Ta registracija
(združitev) je potrebna le prvič,
naslednjič pa se enota in druge naprave
samodejno prepoznajo.
 Priključitev
Če želite uporabiti napravo po opravljeni
združitvi, začnite s povezavo. Včasih
združitev omogoča samodejno
povezavo.
 Prostoročno govorjenje/prenos
glasbe
Priključitev omogoča klicanje
prenosnega telefona in poslušanje glasbe.
Če združitev ni mogoča, vaša naprava
morda ni združljiva s to enoto. Podrobnosti
o združljivosti naprav si oglejte na podporni
spletni strani, navedeni na zadnji strani.
Za preklic načina Jump pritisnite na
(BACK) ali  –.
17
Upravljanje funkcij Bluetooth
1
Pritisnite na tipko .
Prikaže se meni za klice.
2
Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne
prikaže želena postavka, nato na gumb
pritisnite.
3
Pritisnite na
(BACK)*.
Vir se vrne na Bluetooth telefon.
* Za nastavitve PAIRING, REDIAL, VO DIAL in
BT SIGNL korak 3 ni potreben.
* Pri nekaterih prenosnih telefonih se zvok
zvonjenja ne bo oglasil, tudi če je izbrana
možnost "2 (prenosni telefon)".
Združitev
Preden uporabite napravo Bluetooth
(prenosni telefon, avdio naprava, itd.) in to
enoto prek povezave Bluetooth, ju je
potrebno združiti.
Nastavite lahko naslednje postavke:
PAIRING (stran 18)
PH BOOK (stran 22)
Opombi
VO DIAL (stran 24)
• Podrobnosti o združevanju naprav Bluetooth si
oglejte v navodilih za uporabo, priloženih
napravi.
• S to enoto lahko združite vse do 9 Bluetooth
naprav.
DIAL NUM (stran 23)
1
Postavite napravo Bluetooth v razdalji
1 m od enote.
2
Pritisnite na tipko  in obračajte
nadzorni gumb, dokler se ne prikaže
napis "PAIRING".
Enota vzpostavi način stanja
pripravljenosti na združitev.
REDIAL (stran 23)
RECENT (stran 22)
RINGTONE*
Izberete lahko možnost, da enota ali
priključeni prenosni telefon oddajata
zvok zvonjenja: "1 (ta enota)" - "2
(prenosni telefon)".
AUTO ANS
Enoto lahko nastavite tako, da
samodejno sprejme klic: "OFF"-"1
(približno 3 sekunde)"-"2 (približno 10
sekund)".
BT SIGNL (Set Bluetooth Signal) (stran 20,
21)
18
Utripa
3
Nastavite napravo Bluetooth na iskanje
enote.
Na prikazovalniku priključene naprave
se prikaže seznam naprav, ki jih je enota
zaznala.
Ta enota se na priključeni napavi prikaže
kot "Sony Automotive".
Podrobnosti o združljivih napravah si oglejte
na podporni spletni strani, ki je navedena na
hrbtni strani priročnika.
5
Na napravi Bluetooth, ki jo boste
priključili, izberite to enoto.
Ko je povezava opravljena, se prikaže
oznaka “ ” ali “ ”.
Opombe
4
Če je na prikazovalniku priključene
naprave potreben vpis gesla*, vpišite
"0000".
Če naprava podpira Bluetooth verzijo
2.1, vpis gesla ne bo potreben.
* Za geslo se utegnejo prikazati naslednji
izrazi: "passkey", "PIN code", "PIN number",
"Password", itd., odvisno od naprave.
Vpis gesla.
“0000”
Enota in naprava Bluetooth shranita
podatke druga o drugi v pomnilnik in ko
se opravi združitev, oznaka sveti.
Enota je pripravljena na povezavo z
napravo.
Opomba
Če oznaka
še naprej utripa, Bluetooth
naprava morda ni združljiva s to enoto.
• Medtem ko je enota povezana z Bluetooth
napravo, druga naprava enote ne more
prepoznati. Da bi omogočili zaznavanje enote,
vklopite način združevanja in poiščite enoto
prek druge naprave.
• Iskanje in povezava utegneta trajati nekaj časa.
• Pri nekaterih napravah se pred vpisom gesla
prikaže prikaz za potrditev.
• Časovna omejitev za vpisovanje gesla je odvisna
od naprave. Če čas poteče, ponovite postopek
povezovanja od začetka.
• Te enote ni mogoče priključiti v napravo, ki
podpira samo HSP (Head Set Profile).
Nasvet
Pri nekaterih napravah se povezava med enoto in
Bluetooth napravo opravi samodejno.
Preklic združitve
Če združite Bluetooth napravo in to enoto
in želite način združitve preklicati, opravite
korak 2.
19
Povezava
Če želite po združitvi napravo uporabiti, jo
je potrebno povezati. Včasih združitev že
samodejno omogoči povezavo.
Ko je združitev opravljena, nadaljujte z
naslednjim postopkom.
3
Povežite se s to enoto z uporabo
prenosnega telefona.
Ko je povezava opravljena, se prikaže
oznaka . Če izberete Bluetooth telefon
po tem ko je povezava opravljena, se
bosta na prikazovalniku prikazala ime
omrežja in ime priključenega
prenosnega telefona.
Izbira druge postavke
Pritisnite na .
Priključitev prenosnega
telefona
1
Pritisnite na in obračajte
nadzorni gumb, dokler se ne prikaže
napis "BT SIGNL", nato na gumb
pritisnite.
Ko je Bluetooth signal vklopljen, oznaka
“ ” zasveti.
Priključitev nazadnje priključenega
prenosnega telefona s to enoto
1 Prepričajte se, da je signal Bluetooth na
prenosnem telefonu vklopljen.
2 Pritiskajte na  , dokler se ne
prikaže napis "BT PHONE".
3 Pritisnite na
(prostoročno).
Med povezovanjem utripa oznaka . Ko
je povezava opravljena, oznaka sveti.
Opombi
Opomba
Če je Bluetooth signal za to enoto že vklopljen
(ON), boste z izbiro "BT SIGNL" signal
izklopili.
Nasvet
Bluetooth signal lahko potuje tudi iz enote, če
pritisnete in n ajmanj 2 sekundi držite tipko
.
2
20
Vklopite prenosni telefon in aktivirajte
Bluetooth signal.
• Nekateri prenosni telefoni zahtevajo dovoljenje
za dostop do podatkov v telefonskem imeniku
med prostoročno povezavo te enote. Dovoljenje
lahko dobite prek prenosnega telefona.
• Med prenosom Bluetooth zvoka ne morete
opraviti priključitve iz te enote v prenosni
telefon. Priključitev opravite iz prenosnega
telefona v to enoto. Čez predvajani zvok bo
morda slišati šum priključevanja.
Nasvet
Če je signal Bluetooth vklopljen: ko zaženete
motor, enota samodejno ponovno poveže v
nazadnje priključeni prenosni telefon. Samodejna
povezava pa je odvisna tudi od tehničnih lasnosti
prenosnega telefona. Če se enota ne priključi
samodejno, jo priključite ročno.
Priključitev avdio naprave
1
Pritisnite na  in obračajte
nadzorni gumb, dokler se ne prikaže
napis "BT SIGNL", nato na gumb
pritisnite.
Ko je Bluetooth signal vklopljen, oznaka
zasveti.
2
Vklopite avdio napravo in aktivirajte
Bluetooth signal.
3
Povežite se s to enoto z uporabo avdio
naprave.
Ko je povezava opravljena, se prikaže
oznaka .
Med povezovanjem utripa oznaka . Ko
je povezava opravljena, oznaka sveti.
Prostoročno govorjenje
Ko je enota priključena v prenosni telefon,
lahko opravite/sprejmete prostoročni klic
prek enote.
Pred prostoročnim govorjenjem preverite
naslednje:
 prepričajte se, da sta na prikazovalniku
prikazana simbola in .
 Če nista, opravite postopek povezave
(stran 20).
 Če enote in prenosnega telefona ne
morete povezati prek Bluetooth
povezave, opravite postopek združitve
(stran 18).
Sprejemanje klicev
Priključitev nazadnje priključene avdio
naprave s to enoto
1 Prepričajte se, da je signal Bluetooth na
enoti in avdio napravi vklopljen.
Ko sprejemate klic, bo v zvočnikih slišati
zvonenje. Na prikazovalniku se prikaže ime
ali številka telefona.
1
Ko želite sprejeti klic, pritisnite na
tipko (prostoročno).
Telefonski klic se začne.
2 Pritiskajte na  , dokler se ne
prikaže napis "BT AUDIO".
3 Pritisnite na  (PAUSE).
21
Opombi
Opomba
• Pri nekaterih prenosnih telefonih se prikaže ime
klicatelja.
• Vgrajeni mikrofon te enote se nahaja na
notranji plošči. Ne prekrivajte mikrofona z
lepilnim trakom, ipd.
Pri nekaterih prenosnih telefonih utegnejo biti
prikazani kontakti na enoti drugačni od
telefonskega imenika prenosnega telefona.
Zavrnitev klica
Pritisnite in približno 1 sekundo držite
tipko  .
Preden oddate ali prodate avto skupaj s to enoto,
ne pozabite inicializirati vseh nastavitev,
povezanih s funkcijo Bluetooth, na tej enoti, da
preprečite nepooblaščen dostop do podatkov
(stran 26).
Podatke lahko izbrišete tudi tako, da izključite
napajalni kabel.
Zaključitev klica
Ponovno pritisnite na
(prostoročno).
Opravljanje klicev
Klicanje s pomočjo telefonskega imenika*
* Za dostop do telefonskega imenika na
prenosnem telefonu iz te enote, mora prenosni
telefon podpirati standard PBAP (Phone Book
Access Profile).
1
2
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite prvo črko v seznamu inicialk in
pritisnite na gumb.
3
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite ime v seznamu imen in
pritisnite na gumb.
4
22
Pritisnite na  in obračajte
nadzorni gumb, dokler se ne prikaže
napis "PH BOOK", nato na gumb
pritisnite.
Prikaže se teelfonski imenik.
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite številko v seznamu številk in
pritisnite na gumb.
Telefonski klic se začne.
Opombe o podatkih telefonskega
imenika
Klicanje iz seznama zadnjih
klicev (Call history)
Za klic lahko uporabite tudi seznam zadnjih
klicev. Enota shrani vse do 20 klicev.
1
Pritisnite na  in obračajte
nadzorni gumb, dokler se ne prikaže
napis "RECENT", nato na gumb
pritisnite.
Prikaže se seznam zadnjih klicev.
2
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite ime in številko iz seznama
zadnjih klicev, nato pa na gumb
pritisnite.
Telefonski klic se začne.
Opomba
Seznam zadnjih klicev se morda ne bo spremenil,
tudi če ga izbrišete.
Klicanje z vpisom telefonske
številke
1
Pritisnite na  in obračajte
nadzorni gumb, dokler se ne prikaže
napis "DIAL NUM", nato na gumb
pritisnite.
2
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite telefonsko številko in nato
izberite " " (presledek), nato pritisnite
na tipko (prostoročno)*.
Klic se začne.
* Za premik digitalne indikacije pritisnite na
 –/+.
Opomba
Na prikazovalniku se namesto znaka "#" prikaže
"_".
Klicanje vnaprej nastavljene
številke
Če shranite kontakt (vse do 4 na glavni
enoti, 6 na daljinskem upralvjalniku) na
tipko 'Preset', boste lahko za klic uporabili
prednastavljeno številko. Podrobnosti o
shranjevanju številk si oglejte v poglavju
"Tipka 'Preset'" (stran 24).
1
2
3
Pritiskajte tipko .
Pritisnite na oštevilčeno tipko ( do
 na glavni enoti ali  do  na
daljinskem upravljalniku) in izberite
kontakt, ki ga želite poklicati.
Izberite (prostoročno).
Klic se začne.
Klicanje s ponovno izbiro iste
številke
1
Pritiskajte tipko  in obračajte
nadzorni gumb, dokler se ne prikaže
napis "REDIAL", nato na gumb
pritisnite.
Klic se začne.
Funkcije, ki jih lahko
uporabljate med klicem
Prednastavitev glasnosti zvonjenja in
glasu govorca
Nivo glasnosti zvonjenja in glasu govorca
lahko vnaprej nastavite.
Za nastavitev zvonjenja:
Med zvonjenjem telefona obračajte
nadzorni gumb. Glasnost zvonjenja lahko
nastavite.
Nastavitev glasu govorca:
Med klicem obračajte nadzorni gumb.
Glasnost glasu govorca lahko nastavite.
Nastavitev funkcije "Mic Gain"
Nastavite lahko glasnost druge osebe.
Pritisnite na  in nastavite glasnost
(MICLOW", "MIC-MID", "MIC-HI").
Način EC/NC (način zmanjševanja
odmeva/šuma)
Odmev in šum lahko zmanjšate.
Pritisnite in držite tipko  (MIC) in
izberite "EC/NC-1" ali "EC-NC-2".
23
Prenos klica
S tipko  ali z uporabo prenosnega
telefona lahko preklapljate med
prostoročnim govorjenjem in uporabo
telefona.
Opombi
• Podrobnosti o uporabi prenosnega telefona si
oglejte v navodilih za uporabo le-tega.
• Pri nekaterih prenosnih telefonih se utegne
prostoročna povezava prekiniti, v primeru da
poskušate klic preusmeriti.
Funkcija 'Preset Dial'
Na tipko 'Preset' lahko shranite kontakte v
telefonskem imeniku ( vse do 4 na glavni
enoti in vse do 6 na daljinskem
upravljalniku).
1
Izberite telefonsko številko, ki jo želite
shraniti na tipki 'Preset'. To lahko
storite iz telefonskega imenika,
seznama zadnjih klicev* ali z vpisom
številke.
Telefonska številka se prikaže na
prikazovalniku enote.
* V seznamu zadnjih klicev lahko izbirate tudi
med imeni klicateljev. V tem primeru se na
prikazovalniku enote prikaže ime klicatelja.
2
24
Pritisnite in držite oštevilčeno tipko
( do  na glavni enoti ali  do
 na daljinskem upravljalniku), da
izberete številko, ki jo želite shraniti,
dokler se ne prikaže napis "MEM".
Kontakt se shrani na izbrano
prednastavitveno številko.
Vklop funkcije glasovnega
izbiranja številke (Voice Dial)
Ta funkcija vam omogoča, da vklopite
funkcijo glasovnega izbiranja številke na
mobilnem telefonu, priključenem v enoto,
in sicer tako, da izgovorite glasovno oznako,
shranjeno v prenosnem telefonu, nato pa
izvedete klic.
1
Pritisnite na  in obračajte
nadzorni gumb, dokler se ne prikaže
napis "VO DIAL", nato na gumb
pritisnite.
2
Izgovorite glasovno oznako, shranjeno
na prenosnem telefonu.
Enota prepozna glas in klic se izvede.
Opombe
• Prepričajte se, da sta enota in prenosni telefon
povezana.
• Najprej shranite glasnovno oznako na
prenosnem telefonu.
• Če vklopite funkcijo glasovnega klicanja s
prenosnim telefonom, priključenim v enoto, ta
funkcija ne bo vedno delovala.
• Hrup (na primer motorja) utegne zmotiti
prepoznavanje zvoka. Če želite izboljšati
prepoznavanje zvoka, naj bo hrup čim manjši.
• V določenih pogojih funkcija glasovnega
izbiranja morda ne bo delovala, kar je odvisno
od tega, kako učinkovita je funkcija
prepoznavanja prenosnega telefona.
Podrobnosti si oglejte na spletni strani, ki je
navedena na hrbtni strani priročnika.
Nasvet
Shranite glasovno oznako medtem ko sedite v
avtu, prek te enote, z izbranim virom "BT
PHONE".
Prenos glasbe
3 Pritisnite na izbirno tipko.
4 Vrtite nadzorni gumb, dokler se ne prikaže
napis "BTA VOL" in z vrtenjem gumba za
nastavitev glasnosti nastavite vhodni nivo
("+18dB" - "-0dB" - "-8dB").
Poslušanje glasbe iz avdio
naprave
Na tej enoti lahko poslušate glasbo iz avdio
naprave, če le-ta podpira profil A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile)
tehnologije Bluetooth.
Upravljanje avdio naprave z
enoto
Na tej enoti lahko izvajate naslednje
funkcije, če avdio naprava podpira profil
AVRCP (Avdio Video Remote Control
Profile) tehnologije Bluetooth. (Funkcije so
odvisne od avdio naprave).
Za
1
2
Znižajte glasnost na tej enoti.
3
Z uporabo avdio naprave začnite
predvajati.
4
Nastavite glasnost na enoti.
Pritiskajte na tipko  ,
dokler se ne prikaže napis "BT
AUDIO".
Izbira druge postavke
Pritisnite na .
Nastavitev glasnosti
Pritisnite
preskakovanje / (ALBUM  / )
[pritisnite enkrat za vsak
albumov
album]
predvajanje v  (SHUF)*1
naključnem
zaporedju
predvajanje
 (PAUSE)*2 na tej enoti.
začasno
ustavitev
 (PAUSE)*2 na tej enoti.
preskakovanje  –/+ (/  )
posnetkov
[enkrat za vsak posnetek]
hitro vrtenje
nazaj/naprej
in držite  –/+ (/
 ) [držite do želene
točke]
Razliko v jakosti zvoka med enoto in avdio
napravo Bluetooth lahko nastavite.
*1 Pritiskajte, dokler se ne prikaže želena
nastavitev.
1 Začnite predvajati avdio napravo Bluetooth
*2 Pri nekaterih napravah je potrebno pritisniti
dvakrat.
pri nižji jakosti.
2 Nastavite običajno jakost zvoka za
poslušanje na enoti.
Funkcije, ki niso navedene zgoraj, morate
uporabiti s pomočjo avdio naprave.
25
Opombi
• Pri nekaterih avdio napravah se podatki, kot so
naslov, številka/čas posnetka, stanje
predvajanja, itd. morda ne bodo prikazali na
enoti. Informacije se prikažejo samo med
predvajanjem Bluetooth zvoka.
• Tudi če spremenite izvor na tej enoti, se
predvajanje avdio naprave ne ustavi.
Inicializacija Bluetooth
nastavitev
Vse Bluetooth nastavitve lahko inicializirate
prek te enote.
1
Pritisnite in 1 sekundo držite tipko
 , da se enota izklopi.
2
Pritisnite in držite izbirno tipko.
Prikaže se seznam menijev.
3
Z vrtenjem nadzornega gumba izberite
"BT INIT", nato na gumb pritisnite.
Prikaže se potrditev.
4
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite "INIT-YES", nato na gumb
pritisnite.
Med inicializacijo Bluetooth nastavitev
utripa napis "INITIAL".
Ko je inicializacija končana, se prikaže
napis "COMPLETE".
Opomba
Ko želite enoto odvreči, uporabite funkcijo "BT
INIT." in izbrišite vse nastavljene številke.
26
Nastavitev zvoka in
nastavitveni meni
Spreminjanje nastavitve
zvoka
Nastavitev lastnosti zvoka
1
Med sprejemanjem/predvajanjem
pritisnite na izbirno tipko.
2
Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne
prikaže želena postavka, nato na gumb
pritisnite.
3
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite nastavitev, nato na gumb
pritisnite.
4
Pritisnite na
(BACK).
Nastavite lahko naslednje postavke:
EQ3 PRST (EQ3 PRESET) (stran 27)
EQ3 LOW (stran 27)*1
EQ3 MID (stran 27)*1
EQ3 HIGH (stran 27)*1
BALANCE
Nastavitev razmerja zvoka: "RIGHT-15
(R15)" - "CENTER(0)" - "LEFT-15
(L15)".
FADER
Za nastavitev razmerja med sprednjimi
in zadnjimi zvočniki: "FRONT-15
(F15)"-"CENTER (0)"-"REAR-15 (R15)".
AUX VOL (AUX Volume level)*2
Za nastavitev nivoja glasnosti
posameznih priključenih dodatnih
naprav: "+18dB" - "0dB" - "-8 dB".
Pri tej nastavitvi ni potrebno nastaviti
nivoja glasnosti med izvori.
BTA VOL (Bluetooth Audio Volume Level)
(stran 25)*3
3
Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne
prikaže želena krivulja izenačevalnika,
nato na gumb pritisnite.
4
Pritisnite na
(BACK).
Prikaz se vrne na običajno predvajanje/
sprejem.
Nastavitev krivulje
izenačevalnika — EQ3
Setting
*2 Če je izvor AUX vklopljen (stran 29).
Možnost "CUSTOM" funkcije EQ3 vam
omogoča nastavitev izenačevalnika po
vašem okusu.
*3 Če je Bluetooth avdio izvor vklopljen.
1
Izberite izvor in pritisnite na izbirno
tipko.
2
Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne
prikaže napis "EQ3 LOW", "EQ3 MID"
ali "EQ3 HIGH", nato na gumb
pritisnite.
3
Z obračanjem nadzornega gumba
nastavite izbrano postavko, nato na
gumb pritisnite.
Nivo glasnosti lahko nastavite v korakih
po 1 dB, od -6 dB do +6 dB.
*1 Če je EQ3 vklopljen (stran 27).
Uporaba zahtevnejših
funkcij zvoka
Izbira kakovosti zvoka
— EQ3 Preset
Krivuljo izenačevalnika lahko izbirate med
sedmimi krivuljami ("XPLOD", "VOCAL",
"EDGE", "CURISE", "SPACE", "GRAVITY",
"CUSTOM" in "OFF").
1
Med sprejemanjem/predvajanjem
pritisnite izbirno tipko.
2
Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne
prikaže "EQ3 PRST", nato na gumb
pritisnite.
S ponavljanjem korakov 2 in 3 nastavite
še druga frekvenčna območja.
Za vrnitev na tovarniško nastavljeno
krivuljo izenačevalnika, pred koncem
nastavitve pritisnite in držite tipko za
izbiranje.
27
4
Pritisnite na
(BACK).
Nastavitev postavk
1
Pritisnite in držite izbirno tipko.
Prikaže se nastavitveni prikaz.
2
Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne
prikaže želena postavka, nato na gumb
pritisnite.
3
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite nastavitev, nato na gumb
pritisnite*.
Nastavitev je opravljena.
4
Pritisnite na tipko
(BACK).
DEMO (demonstracija)
Vklopi demnostracijo: "ON", "OFF".
DIMMER (zatemnitev)
Za spremembo osvetlitve prikaza: "ON",
"OFF".
AUTO SCR (Auto Scroll)
Za samodejno potovanje daljših postavk
prek prikazovalnika: "ON", "OFF".
REGIONAL*2
Omeji sprejem na določeno področje:
"ON", "OFF" (stran 14).
* Za nastavitve CLOCK-ADJ, BTM, BT INIT, BT
SIGNL in PAIRING korak 4 ni potreben.
REPEAT (stran 16)
Nastavite lahko naslednje postavke
(podrobnosti poiščite na navedenih
straneh):
LOUDNESS
Omogoča vam poslušanje jasnega zvoka
tudi pri nizki jakosti:
"ON", "OFF"
CLOCK-ADJ (nastavitev ure) (stran 7)
BTM (stran 12)
CT (Clock Time - ura)
Aktivira CT funkcijo: "ON", "OFF" (stran
14).
BT INIT (Bluetooth Initialize)*1 (stran 26)
BEEP
Izbirate lahko med "ON" in "OFF".
CAUT ALM*1 (opozorilni alarm)
Vklopi se opozorilni alarm: "ON", "OFF"
(stran 8).
28
AUTO OFF
Samodejno se izklopi ob želeni uri, ko je
enote izklopljena: "NO", "30S (sekunde)",
"30M (minute)" ali "60M (minute)".
AUX-A*1 (AUX Audio)
Vklopi prikaz izvora AUX: "ON" ali
"OFF" (stran 29).
BT SIGNL (Bluetooth Signal)
Vklop/izklop signala Bluetooth.
PAIRING
Vklopi/izklopi način združevanja.
Informacije med enoto in napravo
Bluetooth shrani v spomin.
*1 Če je enota izklopljena.
*2 Če sprejemate postajo FM.
Nastavitev glasnosti
Uporaba dodatne
opreme
Dodatna zvočna naprava
Če priključite dodatno prenosno avdio
napravo Sony v vhodni priključek AUX
(stereo mini vtič) na enoti, lahko poslušate
zvok prek avtomobilskih zvočnikov.
Pred predvajanjem ne pozabite nastaviti
glasnosti za posamezne priključene naprave.
1 Znižajte glasnost na enoti.
2 Pritiskajte na  , dokler se ne
prikaže napis "AUX Audio".
3 Začnite predvajati prenosno zvočno
napravo pri srednji jakosti zvoka.
4 Nastavite običajno glasnost na enoti.
5 Nastavite vhodni nivo (stran 27).
Priključitev prenosne zvočne naprave
1 Izklopite prenosno zvočno napravo.
2 Znižajte glasnost na enoti.
3 S priključnim kablom (ni priložen)*
priključite prenosno zvočno napravo v
enoto.
* Uporabite raven vtič.
29
Če imate vprašanja ali težave v zvezi z enoto, ki
v tem priročniku niso navedene, se posvetujte
z najbližjim prodajalcem opreme Sony.
Dodatne
informacije
Nekaj o funkciji Bluetooth
Opozorila
Kaj je tehnologija Bluetooth?
• Če je bil avto parkiran na soncu in se zato
temperatura v njegovi notranjosti bistveno
zviša, počakajte, da se naprava pred uporabo
nekoliko ohladi.
• Ne puščajte sprednje plošče ali avdio naprave
v avtu, ker bi visoka temperatura utegnila
povzročiti okvaro.
• Električna antena se bo med delovanjem
samodejno raztegnila.
Ohranitev visoke kakovosti zvoka
Pazite, da ne boste enote poškropili s tekočino.
Vrstni red predvajanja
datotek MP3/WMA/AAC
MP3/WMA/AAC
Mapa
(album)
Datoteka MP3/
WMA/AAC
(posnetek)
• Brezžična tehnologija Bluetooth je
tehnologija kratkega dometa, ki omogoča
brezžičen prenos podatkov med digitalnimi
napravami, kot sta prenosni telefon in
slušalke. Brezžična tehnologija Bluetooth
deluje znotraj dometa približno 10 metrov.
Običajno se povezuje dve napravi, lahko pa
povežete tudi več naprav hkrati.
• Za priključitev ne potrebujete kabla, ker je
Bluetooth brezžična tehnologija. Napravam
tudi ni potrebno, da so obrnjene ena proti
drugi, kot pri infrardeči tehnologiji. Tako
napravo lahko uporabljate, na primer, v vreči
ali žepu.
• Tehnologija Bluetooth je mednarodni
standard, katerega podpira že na milijone
podjetij po vsem svetu, mnoga podjetja pa jo
vključujejo v svoje izdelke.
O komunikaciji Bluetooth
• Brezžična tehnologija Bluetooth deluje
znotraj približno 10 m obsega. Maksimalni
komunikacijski obseg je odvisen od ovir
(ljudi, kovine, sten, itd.) in
elektromagnetnega.
• Naslednji pogoji utegnejo vplivati na
občutljivost komunikacije Bluetooth:
– med enoto in napravo Bluetooth se nahaja
ovira (človek, kovina, stena, ipd.),
– v bližini enote je v uporabi naprava, ki
uporablja 2.4 GHz frekvenco, npr. brezžična
naprava LAN, brezžični telefon ali
mikrovalovna pečica.
30
• Ker naprav Bluetooth in brezžična naprava
LAN (IEEE802.11b/g) uporabljata enako
frekvenco, se utegnejo pojaviti mikrovalovne
motnje, ki vplivajo na hitrost komunikacije,
povzročajo šum in nepravilno povezavo, če
enoto uporabljate v bližini brezžične naprave
LAN. V tem primeru opravite naslednje:
– uporabljajte enoto najmanj 10 m oddaljeno
od brezžične naprave LAN,
– če enoto uporabljate v oddaljenost 10 m od
brezžične naprave LAN, le-to izklopite,
– postavite enoto in napravo Bluetooth čim
bližje druga drugi.
• Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava
Bluetooth, utegnejo vplivati na delovanje
elektronskih zdravstvenih naprav. Na
naslednjih mestih izključite enoto in napravo
Bluetooth, ker bi utegnila povzročiti nesrečo:
– kjer je prisoten vnetljiv plin, v bolnicah, na
vlaku, v avionu ali na bencinski črpalki,
– v bližini avtomatskih vrat ali požarnega
alarma.
• Ta enota podpira varnostne, ki ustrezajo
standardu Bluetooth, za varno povezavo pri
uporabi brezžične tehnologije Bluetooth,
vendar pa varnost morda ne bo zadostovala
glede na nastavitev. Bodite pazljivi pri
komunikaciji z brezžično tehnologijo
Bluetooth.
• Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za
informacije med komunikacijo Bluetooth.
• Povezave z vsemi napravami Bluetooth ne
moremo zagotoviti.
– Naprava, ki predstavlja funkcijo Bluetooth
mora ustrezati standardu Bluetooth, ki jo
določa Bluetooth SIG in mora biti
overovljena.
– Tudi če priključena naprava ustreza zgoraj
omenjenemu standardu Bluetooth, nekaterih
naprav morda ne bo mogoče pravilno
priključiti ali morda ne bodo pravilno
delovale, kar je odvisno od funkcij in
tehničnih lastnosti naprave.
– Med prostoročnim govorjenjem po telefonu
se utegne pojaviti šum, kar je odvisno od
naprave in od komunikacijskega okolja.
• Pri nekaterih priključenih napravah utenge
začetek komunikacije trajati nekaj časa.
Ostalo
• Naprava Bluetooth morda ne bo delovala z
nekaterimi prenosnimi telefoni, kar je
odvisno od radijskih valov in od lokacije,
kjer opremo uporabljate.
• Če se po uporabi naprave Bluetooth čutite
nelagodje, takoj prenehajte z njeno uporabo.
Če se težava ponavlja, se posvetujte z
najbližjim prodajalcem opreme Sony.
Vzdrževanje
Zamenjava litijeve baterije
Pri normalnih pogojih je trajanje baterije
približno 1 leto. (Čas je lahko tudi krajši,
odvisno od pogojev uporabe)
Ko baterija oslabi, se zmanjša doseg
daljinskega upravljalnika.
Zamenjajte baterijo z novo CR2025 litijevo
baterijo. Uporaba druge baterije bi utegnila
povzročiti požar ali eksplozijo.
Stran + obrnjena
31
Opombe o litijevi bateriji
• Baterijo hranite izven dosega otrok. Če se
baterijo pogoltne, nemudoma pokličite
zdravnika.
• Za dober stik obrišite baterijo s suho krpo.
• Prepričajte se o polariteti preden vstavite
baterijo.
• Ne prijemajte baterije s kovinsko pinceto ali
kleščami, ker lahko pride do kratkega stika.
• Ne izpostavljajte baterije visoki temperaturi
(neposredno sonce, ogenj, ipd.)
Opozorilo
Zaradi nepravilne uporabe lahko baterija
eksplodira.
Ne polnite, ne razstavljajte baterije in ne
izpostavljajte baterije ognju.
Čiščenje kontaktov
Vzrok motenj v delovanju naprave so lahko
umazani kontakti med napravo in prednjo
ploščo. Da bi to preprečili, odprite sprednjo
ploščo (stran 7) in z vatirano palčko,
namočeno v alkohol, očistite kontakte. Pri tem
ne pritiskajte premočno, saj se kontakti lahko
poškodujejo.
Tehnični podatki
Radijski sprejemnik
FM
Razpon: 87,5 -108,0 MHz
Antenski terminal:
priključek za zunanjo anteno
Medfrekvenca: 25 kHz
Občutljivost: 8 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Razmerje med signalom in šumom: 67 dB (stereo)
80 dB (stereo)
Ločljivost: 50 dB pri 1 kHz
Frekvenčni odziv: 20-15.000 Hz
MW/LW
Razpon:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenski priključek
priključek za zunanjo anteno
Medfrekvenca
9.124,5 kHz ali 9.155,5 kHz/4,5 kHz
Občutljivost: MW: 26 μV, LW: 45 μV
USB
Vmesnik: USB (Full-speed)
Maksimalni tok: 500 mA
Brezžična komunikacija
Opombi
32
• Zaradi varnostnih razlogov pred čiščenjem
kontaktov ugasnite motor in odstranite ključ iz
ključavnice za zagon motorja.
• Kontaktov se nikoli ne dotikajte s prsti ali
kovinskimi predmeti.
Komunikacijski sistem: različica standarda
Bluetooth, 2.1 + EDR
Izhod: Bluetooth Standard Power Class 2 (Max. +4
dBm)
Največji razpon komunikacije: vidna linija pribl.
10 m
Frekvenčni pas: 2,4 GHz (2,4000 - 2,4835 GHz)
Način modulacije: FHSS
Združljivi profili Bluetooth*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.5
PBAP (Phone Book Access Profile)
*1 Dejanski obseg je odvisen od faktorjev, kot so
ovire med napravami, magnetno polje okoli
mikrovalovne pečice, statična elektrika,
občutljivost sprejema, delovanje antene,
operativni sistem, računalniški program, itd.
*2 Profili standarda Bluetooth pomenijo namen
komunikacije Bluetooth med napravami.
Odpravljanje težav
Spodnji seznam vam bo pomagal odpravljati
težave, na katere boste morda naleteli pri
uporabi naprave. Preden pa boste segli po
spodnjih navodilih, preverite povezave in
postopke delovanja.
Ojačevalnik
Izhodi: izhodi za zvočnike
Impedanca zvočnikov: 4 - 8 omov
Največja izhodna moč: 50 W × 4 (pri 4 omih)
Splošno
Izhodi:
Avdio izhodni priključki (nizkotonec/zadaj možnost preklapljanja)
Kontrolni priključek za električno anteno
Kontrolni priključek za dodatni ojačevalnik
Vhodi:
Vhodni priključek za daljinski upravljalnik
Vhodni priključek za anteno
AUX vhodni priključek (stereo mini vtič)
Vhodni priključek za USB signal
Napajanje: 12 V DC akumulator (negativna masa)
Mere: pribl. 178 × 50 × 120 mm (š/v/g)
Mere za vgradnjo: pribl. 182 × 53 × 103 mm (š/v/g)
Masa: pribl. 0,7 kg
Priloženi dodatki:
Daljinski upravljalnik RM-X231
Deli za namestitev in povezavo (1 set)
O razpoložljivosti dodatne opreme v trgovinah
na vašem področju se pozanimajte pri trgovcu.
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez vnaprejšnjega opozorila.
Če ne najdete težave, si oglejte naslednjo
spletno stran.
Splošno
Enota se ne napaja.
 Preverite priključitve. Če je vse v redu,
preverite varovalko.
 Če enoto izklopite in prikaz izgine, ga ne bo
mogoče upravljati z daljinskim
upravljalnikom.
– Vklopite enoto.
Električne antene ni mogoče raztegniti.
 Električna antena nima releja.
Ni zvoka.
 Vklopljena je funkcija ATT.
 Regulator za sprednje in zadnje zvočnike
(FADER) ni nastavljen za sistem z dvema
zvočnikoma.
Ni piska.
 Pisk je utišan (stran 28).
 Priključen je dodaten ojačevalnik in pri tem ne
uporabljate vgrajenega ojačevalnika
Vsebina pomnilnika se je izbrisala.
 Prišlo je do prekinitve dovoda električne
energije.
 Električni priključni kabel ni ustrezno
priključen.
33
Shranjene postaje in ura se izbrišejo.
Varovalka je pregorela. Ob spremembi
položaja ključa za vžig je slišati šum.
 Kabli niso pravilno priključeni z
avtomobilskim električnim priključkom za
dodatno opremo.
Med predvajanjem ali sprejemanjem se
začne demonstracija.
 Če enote več kot 5 minut ne uporabljate,
funkcija "DEMO-ON" pa je vklopljena, se
začne demonstracija.
– Izberite "DEMO-OFF" (stran 28).
Prikaz izgine / se ne prikaže na
prikazovalniku.
 Funkcija "Dimmer" je nastavljena na "DIMON" (stran 28).
 Prikaz izgine, če pritisnete in držite tipko
 .
– Ponovno pritisnite in držite tipko
 , da se prikaz ponovno
prikaže.
 Priključki so umazani (stran 32).
Funkcija "Auto Off" ne deluje pravilno.
 Enota je vklopljena. Funkcija "Auto Off" se
vklopi, ko je enota izklopljena.
– Izklopite enoto.
Radijski sprejemnik
Ni mogoče sprejemati postaj.
Zvok se meša z različnimi šumi.
 Priključitev ni pravilna.
– Priključite kontrolni kabel za električno
anteno (moder) ali dodatni kabel za
električno anteno (rdeč) na napajanje. (samo
v primeru, da ima avto vgrajeno anteno FM/
MW/LW na zadnjem ali stranskem steklu.)
– Preverite priključke avtomobilske antene.
34
– Če se avtomobilska antena ne dvigne,
preverite priključitev električnega
antenskega kabla.
Uglasitev shranjenih postaj ni mogoče.
 V pomnilnik shranite ustrezno frekvenco.
 Signal je prešibak.
Samodejno nastavljanje postaje ni mogoče.
 Oddajni signal je prešibak.
– Uporabite ročno nastavljanje.
RDS
Po nekaj sekundah poslušanja se začne
iskanje (SEEK).
 Postaja ne oddaja prometnega programa ali
ima prešibek oddajni signal.
– Izklopite funkcijo TA (stran 13).
Ni prometnih poročil.
 Vključite "TA" (stran 13).
 Postaja ne oddaja prometnih informacij,
čeprav je postaja TP.
– Izberite drugo postajo.
Funkcija PTY na zaslonu izpiše “- - - - - - - -.”
 Trenutna postaja ni RDS postaja.
 RDS podatki niso sprejeti.
 Postaja ne navaja vrste programa.
Ime programske storitve utripa.
 Za trenutno postajo ni alternativne frekvence.
– Pritisnite na  +/–, medtem ko ime
utripa. Prikaže se "PI SEEK" in enota začne
iskati drugo frekvenco z enakimi PI podatki
(identifikacija programa).
USB predvajanje
Predvajanje prek USB HUB ni mogoče.
 Enota ne prepozna USB naprav prek USB
HUB.
Predvajanje ni mogoče
 USB naprava ne deluje.
– Ponovno jo priključite.
Za predvajanje USB naprave je potrebno več
časa.
 USB naprava vsebuje datoteke z zahtevnejšo
drevesno strukturo.
Zvok prekinja.
 Zvok utegne prekinjati, če je hitrost prenosa
podatkov več kot 320 kb/s.
Funkcija Bluetooth
Priključena naprava ne zazna enote.
 Pred združitvijo nastavite enoto v način stanja
pripravljenosti na združitev.
 Med priključevanjem naprave Bluetooth enote
ni mogoče zaznati iz druge naprave.
– Prekinite trenutno priključitev in poiščite
enoto iz druge naprave.
 Če ste opravili združitev naprav, nastavite
izhod signala Bluetooth na "On" (stran 20, 21,
28).
Priključitev ni mogoča.
 Priključite v enoto iz naprave Bluetooth ali
obratno.
– Povezava bo nadzorovana iz ene strani (te
enote in naprave Bluetooth) in ne iz obeh.
 Preverite postopek združitve in povezave v
priročniku druge naprave, itd. ter ponovno
opravite postopek.
Ime zaznane naprave se ne prikaže.
 Pri nekaterih stanjih drugih naprav imena ni
mogoče pridobiti.
Zvonjenja ni slišati.
 Nastavite glasnost v "Ring Volume".
 Pri nekaterih napravah zvonjenje ne bo
pravilno poslano.
– Nastavite "RINGTONE" na "1" (stran 18).
Jakost glasu govorca je visoka/nizka.
 Nastavite glasnost (stran 23).
Med pogovorom se pojavita odmev in šum.
 Zmanjšajte jakost.
 Nastavite način EC/NC na "EC/NC-1" ali "EC/
NC-2" (stran 23).
 Če je ambientni šum, ki ni zvok telefonskega
klica, preglasen, poskušajte zmanjšati šum.
Npr., če je okno odprto in je hrup s ceste
preglasen, zaprite okno.
Telefon ni priključen.
 Ko predvajate Bluetooth avdio, se telefon ne
poveže, tudi čer pritisnete na
(prostoročno).
Kakovost zvoka telefona je slaba.
 Kakovost zvoka je odvisna od pogojev
sprejemanja prenosnega telefona.
– Po potrebi premaknite avtomobil na mesto,
kjer bo signal prenosnega telefona boljši.
Glasnost priključene avdio naprave je nizka
(visoka).
 Nivo glasnosti je odvisen od avdio naprave.
– Nastavite glasnost priključene avdio naprave
ali te enote.
Zvoka iz Bluetooth avdio naprave ni slišati.
 Avdio naprava je začasno ustavljena.
– Prekličite začasno ustavitev.
35
Zvok med predvajanjem avdio naprave
Bluetooth preskakuje.
 Zmanjšajte razdaljo med enoto in avdio
napravo Bluetooth.
 Če hranite avdio napravo Bluetooth v torbici,
ki moti signal, jo med uporabo odstranite iz
torbice.
 V bližini se uporabljajo naprave Bluetooth ali
druge naprave, ki oddajajo radijske valove
– Izklopite druge naprave.
– Zmanjšajte razdaljo od drugih naprav.
 Predvajani zvok se za trenutek ustavi, ko
priključujete enoto in prenosni telefon. To ne
pomeni okvare.
Priključene avdio naprave Bluetooth ni
mogoče upravljati.
 Prepričajte se, da priključena avdio naprava
Bluetooth podpira standard AVRCP.
Nekatere funkcije ne delujejo.
 Prepričajte se, da priključena naprava podpira
te funkcije.
Ko sprejmete klic, se ime druge osebe se ne
prikaže.
 Telefon ni nastavljen na pošiljanje telefonske
številke.
Klic se nenamerno začne.
 Priključitveni telefon je nastavljen na
samodejni sprejem klica.
 "AUTO ANS" te enote je nastavljen na
"A.ANS-1" ali "A.ANS-2" (stran 18).
Združitev ni bila uspešna zaradi časovne
omejitve.
 Pri nekaterih napravah je časovna omejitev za
združevanje kratka.
– Poskusite opraviti združitev znotraj tega
časa.
36
Funkcija Bluetooth ne deluje.
 S tipko   izklopite enoto za
najmanj 2 sekundi, nato jo ponovno vklopite.
Avtomobilski zvočniki med prostoročnim
klicem ne oddajajo zvoka.
 Če zvok potuje iz prenosnega telefona,
nastavite telefon tako, da bo zvok potoval iz
avtomobilskih zvočnikov.
Prikaz napak/Sporočila
BT BUSY (Bluetooth Busy)
 Telefonski imenik in seznam zadnjih klicev na
prenosnem telefonu nista dostopna iz enote.
– Počakajte nekaj časa, nato poskusite znova.
CHECKING
 Enota preverja povezavo z USB napravo.
– Počakajte, da se postopek konča.
EMPTY
 Seznam zadnjih klicev je prazen.
 Telefonski imenik je prazen.
ERROR
 Morda je prišlo do notranje okvare.
– Pritisnite in najmanj 2 sekundi držite tipko
  (prikaz izgine), nato
ponovno pritisnite na  .
ERROR-01
 Morda je prišlo do notranje okvare.
– Preverite povezavo. Če indikator za napako
ne izgine, se posvetujte z najbližjim
prodajalcem opreme Sony.
 Priključitev zvočnikov/ojačevalnikov ni
pravilna.
– Oglejte si priročnik za namestitev/
priključitev tega modela in preverite
povezave.
ERROR-99
 Morda je prišlo do notranje okvare.
– Pritisnite in najmanj 2 sekundi držite tipko
  (prikaz izgine), nato
ponovno pritisnite na   . Če
indikator za napako ne izgine, se posvetujte z
najbližjim prodajalcem opreme Sony.
MEM FAIL (Memory Failure)
 Shranjevanje kontakta na tipko "Preset" ni
uspelo.
– Prepričajte se, da je številka, ki jo
nameravate shraniti, pravilna (stran 24).
NO AF
 Za trenutno postajo ni alternativne frekvence.
– Pritisnite tipko  +/–, medte ko ime
postaje utripa. Enota začne iskati drugo
frekvenco z enakim podatki PI
(identifikacija programa) (prikaže se "PI
SEEK").
NO BTA (No Bluetooth Audio)
 Za vir ste izbrali Bluetooth avdio, Bluetooth
avdio naprava pa ni priključena. Bluetooth
avdio naprava je bila med klicem izključena.
– Priključite Bluetooth avdio napravo.
NO BTP (No Bluetooth Phone)
 Za vir ste izbrali Bluetooth telefon, prenosni
telefon pa ni priključen. Prenosni telefon je bil
med klicem izključen.
– Priključite prenosni telefon.
NO INFO (No Information)
 Penosni telefon je priključen, a ne sprejema
imena omrežja in prenosnega telefona.
NO MUSIC
 USB naprava ne vsebuje glasbenih datotek.
– Priključite USB napravo, ki vsebuje glasbene
datoteke.
NO NAME
 Ime albuma/izvajalca/posnetka v USB napravi
ni vpisano.
NO SUPRT (Not Supported)
 Ta enota ne podpira USB vrat.
 Enota ne podpira priključene USB naprave.
37
– Podrobnosti o združljivosti USB naprav si
oglejte na podporni spletni strani.
 Priključeni Bluetooth prenosni telefon ne
podpira standarda PBAP (Phone Book Access
Profile). V tem primeru enota nima dostopa do
telefonskega imenika in seznama zadnjih
klicev na prenosnem telefonu
 Enota ne podpira prenosnega telefona, čeprav
sam telefonski telefon podpira standard PBAP
(Phone Book Access Profile).
– Preverite, če je prenosni telefon pravilno
priključen. Podrobnosti o združljivosti
prenosnega telefona si oglejte na podporni
spletni strani.
NO TP
 Enota bo nadaljevala z iskanjem razpoložljivih
TP postaj.
NO USB
 Za vir je izbran USB, vendar USB naprava ni
priključena. USB naprava ali USB kabel sta bila
med predvajanjem izključena.
– Prepričajte se, da sta USB naprava in USB
kabel priključena.
OVERLOAD
 USB naprava je preobremenjena.
– Odklopite USB napravo in s tipko
  zamenjajte vir.
– Opozarja, da je USB naprava v okvari ali da
ni podprta.
P (preset number) EMPTY
 Tipka 'Preset' je prazna.
38
READ
 Enota bere podatke o posnetkih in skupinah na
disku.
– Počakajte, da enota prebere vse podatke in
samodejno začne s predvajanjem. Pri
nekaterih strukturah je za to potrebno več
časa.
UNKNOWN
 Med brskanjem po telefonskem imeniku ali
seznamu zadnjih klicev imena in telefonske
številke ni mogoče prikazati.
WITHHELD
 Telefonska številka je skrita.
Če vam omenjene rešitve ne pomagajo pri
odpravi težav, se posvetujte s pooblaščenim
servisom Sony.
SL
Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati
enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje
električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne
posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi
tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše
informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko
opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske
opreme.
40
Download PDF

advertising