Sony | DCR-HC51E | Sony DCR-HC51E HC51 Standard Definition DV Tape camcorder Navodila za uporabo

Digitalna videokamera
Uvod
9
Snemanje/
Predvajanje
17
Uporaba menija
28
Presnemavanje/Urejanje
43
Uporaba računalnika
47
Odpravljanje težav
51
Dodatne informacije
58
Hiter pregled
68
Navodila za uporabo
DCR-HC51E/HC52E/
HC53E/HC54E
© 2008 Sony korporacija
Najprej preberite naslednje
Pred uporabo videokamere temeljito
preberite navodila in jih shranite za
nadaljnjo uporabo.
OPOZORILO
Ne izpostavljajte videokamere dežju
ali vlagi zaradi nevarnosti požara in
električnega udara.
Ne izpostavljajte baterij prekomerni
vročini (npr. soncu, ognju, ipd.).
POZOR
Uporabljajte le ustrezno vrsto baterij,
ker lahko v nasprotnem primeru pride
do požara ali poškodbe.
POZOR
Elektromagnetna polja na določenih
frekvencah utegnejo vplivati na sliko in
zvok digitalne videokamere.
Ta naprava je bila testirana in ustreza
omejitvam, ki jih določa EMC direktiva
za uporabo priključnih kablov, krajših od
3 metrov.
2
Opomba
Če se zaradi statične elektrike ali
elektromagnetnega polja prenos podatkov
prekine, ponovno zaženite program
ali izklopite in ponovno vklopite
komunikacijski kabel (i.LINK, ipd.).
Opomba kupcem v državah z EU
direktivami
Proizvajalec tega izdelka je korporacija
Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japonska. Pooblaščen predstavnik
za EMC in varnost izdelka je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi
s servisom in garancijo se obrnite na
naslove, navedene v dokumentih za servis
in v garantnem listu.
Odpadna električna in
elektronska oprema (velja
za evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi
embalaži nahaja ta simbol, pomeni,
naj z izdelkom ne ravnamo enako kot
z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga
morate na ustreznem zbirnem mestu za
električno in elektronsko opremo. S tem
ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju potencialnih negativnih
posledic za okolje in naše zdravje, ki bi
ga povzročilo nepravilna odstranitev tega
izdelka. Z recikliranjem materialov bomo
ohranili naravne vire. O podrobnostih
glede recikliranja tega izdelka lahko
povprašate na upravni enoti ali v trgovini,
kjer ste izdelek kupili.
Odpadne baterije (velja
za evropsko unijo in
druge evropske države
s sistemom ločevanja
odpadkov)
Če se na bateriji ali na njeni embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z njo ne
ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. S tem ko baterijo pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju potencialnih
negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna
odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili
naravne vire. O podrobnostih glede
recikliranja tega izdelka lahko povprašate
na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
Opombe o uporabi
Videokameri sta priložena dva
priročnika:
– Navodila za uporabo
– Za DCR-HC53E/HC54E: »Osnovni
koraki« za priključitev videokamere
v računalnik in uporabo priloženega
programa (shranjenega na priloženem
CD-ROM-u)
Vrsta kasete, ki jo lahko uporabljate v
vaši videokameri
• Mini DV kasete, označene z oznako
. Vaša videokamera ni združljiva
s funkcijo 'Cassette Memory' (kasetni
pomnilnik) (str. 59).
Uporaba videokamere
• Ne držite kamere kot kažejo slike.
Iskalo
Baterija
LCD zaslon
• Videokamera ni odporna na prah ali
vodo. Glej poglavje »Vzdrževanje in
varnost« (stran 62).
• Preden priključite videokamero v drugo
napravo s komunikacijskim kablom,
pazite, da boste pravilno vstavili vtič
in da ne poškodujete priključka ali
videokamere.
Se nadaljuje ,
3
Najprej preberite naslednje (nadaljevanje)
Postavke v meniju, LCD zaslon, iskalo in
objektiv
• Postavka v meniju, ki je označena s sivo
barvo, v trenutnih pogojih snemanja ali
predvajanja ni na voljo.
• LCD zaslon in iskalo sta izdelana
z uporabo visoke tehnologije, tako
da je več kot 99,99 % slikovnih pik
učinkovitih. Kljub temu se lahko
pojavijo črne pike in/ali svetle pike
(rdeče, modre ali zelene), ki se
neprestano pojavljajo na LCD zaslonu.
Pike so normalen pojav v proizvodnem
procesu in v nobenem primeru ne
vplivajo na posneto sliko.
Nekaj o jeziku
• Jezik za prikaz na zaslonu lahko po
potrebi spremenite (str. 14).
Nekaj o snemanju
• Pred začetkom snemanja preizkusite
funkcijo snemanja in preverite, če se
slika in zvok posnameta brez težav.
• Kompenzacija vsebine posnetkov
ni mogoča, tudi če snemanje ali
predvajanje ni mogoče zaradi okvare
videokamere, shranjevalnega medija, itd.
• Barvni sistem televizorja je odvisen
od države/področja. Za predvajanje
posnetkov na televizorju potrebujete
televizor sistema PAL.
• TV programi, filmi, video kasete in
drugo gradivo utegnejo biti zaščiteni
pred presnemavanjem. Nedovoljeno
presnemavanje takega gradiva ni
v skladu z zakoni o zaščiti pred
presnemavanjem.
Nekaj o tem priročniku
Črne pike
Bele, rdeče, modre
in zelene pike
• Če LCD zaslon, iskalo ali objektiv dlje
časa izpostavljate neposredni sončni
svetlobi, utegnete povzročiti okvaro.
• Ne merite v sonce. S tem bi utegnili
poškodovati videokamero. Sonce
snemajte pri manjši osvetljenosti, na
primer v mraku.
4
• Slike LCD zaslona in iskala, ki se
pojavljajo v priročniku, so bile posnete
z digitalnim fotoaparatom in zato
utegnejo izgledati malo drugače.
• Slike, uporabljene v tem priročniku, se
nanašajo na model DCR-HC54E. Ime
modela je navedeno na spodnji strani
kamere.
• Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez predhodnega obvestila.
Nekaj o leči Carl Zeiss
Videokamera je opremljena z lečo Carl
Zeiss, ki je bila razvita skupno s Carl
Zeiss, v Nemčiji, in korporacijo Sony.
Prevzema MTF* sistem meritev za video
kamere in ponuja kakovost kot Carl Zeiss
leča.
• MTF je okrajšava za Modulation
Transfer Function / Factor – Funkcija
/ Faktor prenosa modulacije. Vrednost,
ki jo predstavlja številka je količina
svetlobe objekta, ki prodre v lečo.
5
6
Vsebina
Najprej preberite naslednje .................2
Opombe o uporabi ......................................4
Uporaba menija
Uporaba postavk v meniju .....28
Uvod
Korak 1: Pregled priložene opreme......9
Korak 2: Polnjenje baterije ............... 10
Korak 3: Vklop videokamere
in nastavitev datuma in ure ............ 13
Sprememba nastavitve jezika .................14
Korak 4: Opravljanje nastavitev
pred snemanjem ......................... 15
Korak 5: Vstavljanje kasete ............... 16
Snemanje/Predvajanje
Enostavno snemanje/predvajanje
(Easy Handycam) ........................ 17
Snemanje ...................................... 19
Zoomiranje .................................................. 20
Snemanje v temi
(NightShot plus) ...................................... 20
Nastavitev osvetlitve za predmete
z osvetljenim ozadjem ............................21
Snemanje v zrcalnem načinu..................21
Predvajanje .................................... 22
Uporaba funkcij vodenja (USAGE
GUIDE)...................................... 23
Iskanje začetne točke ...................... 24
Iskanje zadnjega kadra
najnovejšega posnetka
(END SEARCH) ........................................24
Ročno iskanje (EDIT SEARCH) ..............24
Pregled najnovejših kadrov
– Rec review ..............................................24
Predvajanje slike na televizorju .......... 26
Postavke za upravljalne tipke............. 29
Postavke v meniju ........................... 36
Meni
MANUAL SET .................. 37
– P EFFECT
CAMERA SET ................. 38
– D ZOOM/WIDE SEL/
STEADYSHOT, itd.
Meni
PLAYER SET/
VCR SET ................................... 39
– AUDIO MIX
Meni
LCD/VF SET ................... 40
– LCD B.L./LCD COLOR/
VF B.L., itd.
Meni
TAPE SET ....................... 41
– REC MODE/AUDIO MODE/
REMAIN
Meni
SETUP MENU ................. 41
– USB STREAM/LANGUAGE, itd.
OTHERS ........................ 42
Meni
– WORLD TIME, itd.
Meni
Presnemavanje/Urejanje
Presnemavanje na videorekorder ali
DVD/HDD snemalnik ................... 43
Snemanje slik iz videorekorderja, itd.
(DCR-HC52E/HC54E) ................. 45
Uporaba računalnika
Uporaba računalnika Windows
(DCR-HC53E/HC54E) ................. 47
Namestitev navodil »Osnovni koraki« in
programa (DCR-HC53E/HC54E) ... 48
Ogled navodil »Osnovni koraki«
(DCR-HC53E/HC54E) ................. 50
Se nadaljuje ,
7
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav ........................... 51
Opozorilne oznake in sporočila ......... 56
Dodatne informacije
Uporaba videokamere v tujini ............ 58
Vzdrževanje in varnost ..................... 59
Uporabne kasete ....................................... 59
Nekaj o bateriji »InfoLITHIUM« .............. 60
Nekaj o priključku i.LINK ..........................61
Nekaj o uporabi videokamere ............... 62
Tehnični podatki ............................. 65
Hiter pregled
Opis delov videokamere................... 68
Indikatorji, ki se prikažejo med
snemanjem/predvajanjem ............ 71
Abecedno kazalo ............................ 74
8
Uvod
Korak 1: Pregled priložene opreme
Preverite, če ste skupaj z videokamero
dobili naslednje.
Število v oklepaju označuje število
posameznih priloženih enot.
USB kabel (1)
(DCR-HC53E/HC54E) (str. 69)
Omrežni napajalnik (str. 10)
Akumulatorska baterija NP-FH30 (1)
(str. 10, 60)
Omrežni kabel (str. 10)
CD-ROM s programom »Handycam
Application Software« (1) (str. 47)
Navodila za uporabo videokamere (1)
A/V priključni kabel (str. 26, 43)
9
Korak 2: Polnjenje baterije
2
1
2
3
1
Oznaka 4 naj bo
obrnjena navzdol.
Baterija
Priključek DC IN
V stensko vtičnico
Stikalo POWER
4
Omrežni napajalnik
Omrežni kabel
Akumulatorsko baterijo
»InfoLITHIUM« (serija H) (str. 60)
lahko napolnite takoj za tem,
ko jo vstavite v videokamero.
b Opomba
• V videokamero lahko vstavite le baterijo
»InfoLITHIUM« serije H.
1
2
3
10
4
Priključite omrežni kabel v
omrežni napajalnik in v stensko
vtičnico.
Lučka CHG (polnjenje)
Nastavite priključke na bateriji na
priključke na videokameri (1),
nato jo priključite, da zaskoči (2).
Premaknite stikalo POWER v
smeri puščice na OFF(CHG)
(tovarniška nastavitev)..
Z oznako 4 na vtiču DC obrnjeno
navzdol, priključite omrežni
napajalnik v priključek DC IN na
videokameri.
Lučka CHG (polnjenje) zasveti in baterija
se začne polniti. Ko je baterija polna, se
lučka CHG (polnjenje) izklopi. Izključite
omrežni napajalnik iz priključka DC IN.
b Opomba
• Izključite omrežni napajalnik iz priključka DC
IN tako, da držite za videokamero in DC vtič.
Uporaba zunanjega vira napajanja
Kamero lahko upravljate tudi z uporabo
stenske vtičnice, če jo priključite tako, kot
za polnjenje baterije. Baterija se pri tem ne
bo praznila.
do 20 sekund, če pritisnete na tipko DISP/
BATT INFO, medtem ko so informacije
prikazane.
Preostala moč baterije (prbl.)
BATTERY INFO
BATTERY CHARGE LEVEL
0%
50%
100%
Odstranitev baterije
1 Izklopite napajanje in pritisnite na
PUSH.
2 Odstranite baterijo v smeri puščice.
Stikalo POWER
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN : 85 min
VIEWFINDER : 99 min
Snemalna zmogljivost (prbl.)
Preostali čas delovanja baterije lahko
preverite na LCD zaslonu.
Indikator
1
2
PUSH
Shranjevanje baterije
Če baterije dlje časa ne boste uporabljali
in jo želite shraniti, jo povsem izpraznite
(stran 60).
Kako preveriti preostalo moč baterije
(Battery Info)
Nastavite stikalo POWER na OFF
(CHG), nato pritisnite na DISP/BATT
INFO.
Stanje
Baterija je še dovolj polna.
Baterija se prazni,
snemanje/predvajanje se bo
kmalu ustavilo.
Zamenjajte baterijo s polno
ali napolnite baterijo.
Čas polnjenja
Približen čas (v minutah), potreben da
napolnimo povsem prazno baterijo.
Baterija
NP-FH30 (priložena)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
Čas polnjenja
115
135
170
390
Čez nekaj časa se za približno 7 sekund
prikaže približen čas snemanja in podatki
o bateriji. Podatke o bateriji lahko gledate
Se nadaljuje ,
11
Korak 2: Polnjenje baterije (nadaljevanje)
Čas snemanja
Približen čas (v minutah), ki je na razpolago
pri uporabi povsem polne baterije.
Baterija
NP-FH30
(priložena)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
Čas neprekinjenega
snemanja
95
110
155
180
330
395
760
890
Običajni čas
snemanja*
45
55
75
90
165
195
380
445
* Običajni čas snemanja kaže čas pri večkratnem
začenjanju/ustavljanju snemanje, vklapljanju/
izklapljanju kamere in uporabi zooma.
b Opomba
• Čas je merjen v naslednjih pogojih:
Zgoraj: Snemanje z LCD zaslonom.
Spodaj: Snemanje z iskalom, pri zaprtem LCD
zaslonu.
Čas predvajanja
Predviden čas (v minutah), ki je na
razpolago pri uporabi povsem polne baterije.
Baterija
NP-FH30
(priložena)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
12
LCD zaslon LCD zaslon
odprt*
zaprt
105
135
170
370
845
220
465
1065
Nekaj o bateriji
• Pred zamenjavo baterije premaknite stikalo
POWER na OFF (CHG).
• V naslednjih primerih med polnjenjem lučka
CHG (charge-polnjenje) utripa ali pa se podatki
o bateriji (str. 10) ne prikažejo pravilno:
– baterija ni pravilno vstavljena,
– baterija je poškodovana,
– baterija je povsem polna (samo za podatke o
bateriji).
• Baterija ne bo napajala kamere, dokler ne
izključite omrežnega napajalnika iz priključka
DC IN na kameri ali podstavku Handycam
Station (priložen modelu DCR-HC45E), tudi če
je omrežni kabel izključen iz omrežne vtičnice.
Nekaj o času polnjenja/snemanja/
predvajanja
• Čas je merjen se nanaša na uporabo
kamere pri temperaturi 25°C (priporočljiva
temperatura je 10°-30°C).
• Čas snemanja in predvajanja bo krajši,
če videokamero uporabljate pri nizkih
temperaturah.
• Čas snemanja in predvajanja bo v nekaterih
pogojih uporabe kamere krajši.
Nekaj o omrežnem napajalniku
• Čeuporabljate omrežni napajalnik, ga
priključite v bližnjo stensko vtičnico. V
primeru, da se pojavi kakršnakoli težava s
kamero, napajalnik takoj izključite.
• Ne postavljajte omrežnega napajalnika v ozek
prostor, na primer med stene ali pohištvo.
• Pazite, da ne pride do kratkega stika med
priključkom DC na omrežnem napajalniku
ali priključkom za baterijo in kovinskim
predmetom. S tem bi povzročili okvaro.
• Tudi če videokamero izklopite, jo bo omrežni
adapter še naprej napajal, če je priključen v
omrežno vtičnico.
Korak 3: Vklop videokamere in nastavitev
datuma in ure
Ko prvič uporabite videokamero, nastavite
datum in uro. Če tega ne storite, se bo ob
vsakem vklopu kamere ali obratu stikala
POWER prikazal zaslon [CLOCK SET].
4
5
S puščico
se premaknite
na [D] (dan), nato nastavitev pa
/
.
uporabite puščici
Ponovite ponovite za uro in
minute in pritisnite na
.
Ura začne teči.
Izklop videokamere
Premaknite stikalo POWER navzgor na
OFF(CHG).
Pritisnite na tipko
na LCD zaslonu.
Ponastavitev datuma in ure
Stikalo POWER
1
Med pritiskanjem na zeleno tipko
na sredini, obračajte stikalo
POWER v smeri puščice, dokler
se ne vklopi ustrezna lučka.
CAMERA-TAPE: Za snemanje na
kaseto.
PLAY/EDIT: Za predvajanje in
urejanje slik.
Prikaže se zaslon [CLOCK SET].
Želeni datum in uro lahko nastavite tako,
t [PAGE2] t
da pritisnete na
[CLOCK SET] (str. 28).
b Opombe
• Če videokamere približno 3 mesece
ne uporabljate, se bo vgrajena litijeva
akumulatorska baterija izpraznila in nastavitev
datuma in ure se bo izbrisala. V tem primeru
napolnite baterijo in ponovno nastavite datum
in uro (str. 65).
• Ob nakupu videokamere je le-ta nastavljena
tako, da se samodejno izklopi, če je približno 5
minut ne uporabljate ([A.SHUT OFF]; str. 42).
CLOCK SET
Y
M
2007 1
D
H
1
M
0 : 00
OK
2
3
S puščicama
/
nastavite
leto [Y].
Nastavite lahko katerokoli letnico, vse
do 2079.
z Nasveti
• Med snemanjem se datum in ura ne prikažeta,
a se samodejno posnameta na disk. Lahko ju
prikažete med predvajanjem (glej stran 33,
[DATA CODE]). (Med delovanjem funkcije
Easy Handycam lahko nastavite samo [DATE/
TIME])
• Če tipke na zaslonu na dotik ne
delujejo pravilno, nastavite LCD zaslon
([CALIBRATION], str. 63).
S puščico
se premaknite
na [M] (mesec), za nastavitev pa
uporabite puščici
/
.
Se nadaljuje ,
13
Korak 3: Vklop videokamere in nastavitev datuma in ure (nadaljevanje)
Sprememba nastavitve jezika
Jezik za prikaz na zaslonu lahko spremenite.
Pritisnite na
t [MENU] t
(SETUP MENU) t [ LANGUAGE] in
izberite želeni jezik.
14
Korak 4: Priprave na snemanje
Odpiranje pokrova objektiva
Potisnite stikalo LENS COVER na OPEN.
Iskalo
Če zaprete LCD zaslon, si lahko slike
ogledate tudi v iskalu. Z uporabo iskala
boste varčevali z baterijo.
Iskalo
Po snemanju nastavite stikalo LENS
COVER na CLOSE in zaprite pokrov
objektiva.
LCD zaslon
Odprite LCD zaslon za 90 stopinj od
kamere (1), nato pa nastavite kot, ki vam
med snemanjem in predvajanjem (2)
najbolj ustreza.
DISP/BATT INFO
180 stopinj
(max.)
2
Stikalo za nastavitev leče
iskala
Premaknite ga tako, da bo
slika jasna.
z Nasvet
• Osvetlitev ozadja iskala lahko nastavite tako,
(LCD/VF SET) – [VF B.L.]
da izberete
(str. 40).
Pašček
1
90 stopinj (max.)
90 stopinj proti
kameri
b Opomba
• Pazite, da ne boste nahote pritiskali na
tipke na LCD zaslonu, med odpiranjem ali
nastavljanjem LCD zaslona.
Zategnite pašček in pravilno držite
kamero.
4
1
2
z Nasveti
• Če LCD zaslon odprete za 180 stopinj proti
objektivu, ga lahko zaprete tako, da je obrnjen
navzven. To je priročno med upravljanjem
predvajanja.
• Glej [LCD BRT] (str. 33) o nastavitvi
osvetlitve LCD zaslona.
• Z vsakim pritiskom na tipko DISP BATT/
INFO se informacije prikažejo ali skrijejo.
3
15
Korak 5: Vstavljanje kasete
Uporabljate lahko samo kasete mini DV
(str. 59).
3
1
Izmet kasete
Premaknite stikalo OPEN/
EJECT in odprite pokrov.
Stikalo OPEN/
EJECT
Zaprite pokrov.
Odprite pokrov s postopkom v koraku 1
in odstranite kaseto.
z Nasvet
• Čas snemanja je odvisen od postavke
[REC MODE] (str. 41)
Pokrov
Prostor za kaseto se samodejno odpre.
2
Vstavite kaseto, z okencem
obrnjenim navzven in pritisnite na
tipko
.
Nežno pritisnite
na sredino zadnje
strani kasete.
Okence na
kaseti
Prostor za kaseto
Prostor za kaseto se samodejno
zapre.
b Opomba
• Ne zapirajte ga na silo, ker bi s tem
poškodovali kamero.
16
Snemanje/Predvajanje
Enostavno snemanje/predvajanje (Easy
Handycam)
V načinu “Easy Handycam” se večina funkcij kamere nastavi samodejno. Ker so v tem
načinu na razpolago le osnovne funkcije in se velikost znakov na zaslonu poveča, da jih je
lažje videti, je uporaba enostavna tudi za začetnike.
Odprite pokrov za objektiv (str. 15)
A
B
E
D
C
Snemanje
1
Premaknite stikalo POWER A v smeri puščice in vklopite lučko CAMERA.
Če je stikalo POWER A nastavljeno na OFF (CHG), ga
med pritiskanjem na zeleno tipko premaknite navzdol.
2
Pritisnite na EASY C.
EASY
3
Na zaslonu D se prikaže napis
.
Pritisnite na REC START/STOP B (ali E), da se snemanje začne.
Indikator A se spremeni iz [STBY] v
[REC]. Za ustavitev snemanja ponovno
pritisnite na REC START/STOP.
* Med delovanjem funkcije Easy Handycam lahko snemate samo v načinu SP.
Se nadaljuje ,
17
Predvajanje
Premaknite stikalo POWER A v smeri puščice in vklopite lučko PLAY/EDIT.
Pritisnite na tipke na zaslonu D na naslednji način.
Če je stikalo POWER
nastavljeno na OFF(CHG),
ga med pritiskanjem na
zeleno tipko premaknite.
Pritisnite na
s pritiskom na
predvajati.
, nato pa
začnite
A
D
B
C
A GUIDE (str. 23)
B Stop
C S pritiskom lahko preklapljate
med predvajanjem/začasno
ustavitvijo
D Hitro vrtenje nazaj/naprej
p Preklic funkcije “Easy Handycam”
Ponovno pritisnite na EASY C. Napis
izgine z zaslona D.
p Nastavitve v meniju, ki jih lahko spreminjate med uporabo funkcije “Easy
Handycam”
Pritisnite na
, da se prikažejo nastavitve v meniju, ki jih lahko spreminjate. Podrobnosti si oglejte na strani 28.
• Skoraj vse nastavitve se samodejno vrnejo na tovarniško nastavitev (str. 36).
• Če želite sliki dodati učinke ali nastavitve, prekličite funkcijo “Easy Handycam”.
p Tipke, ki med uporabo funkcije “Easy Handycam” niso na voljo
Med uporabu funkcije “Easy Handycam” tipka BACK LIGHT (str. 21) ni na voljo.
Če poskušate uporabiti tipko, ki ni na voljo, se prikaže opozorilo [Invalid during Easy
Handycam operation.].
18
Snemanje
Odprite pokrov za objektiv (str. 15)
Stikalo POWER
REC START/STOP A
REC START/STOP B
Premaknite stikalo POWER v smeri puščice, da se prižge lučka
CAMERA.
Če je stikalo POWER nastavljeno na OFF (CHG),
ga med pritiskanjem na zeleno tipko premaknite.
Pritisnite na tipko REC START/STOP A (ali B).
[STBY]
[REC]
Za ustavitev snemanja ponovno pritisnite na tipko REC START/STOP A (ali B).
Se nadaljuje ,
19
Snemanje (nadaljevanje)
Zoomiranje
S pomočjo stikala »Zoom lever« ali tipk na
okviru LCD zaslona lahko slike povečate
za vse do 40x.
z Nasvet
• Če želite slike povečati za več kot 40x, lahko
nastavite način [D ZOOM] (str. 38).
Snemanje v temi (NightShot plus)
Širši zorni kot:
(široki kot)
Infrardeča vrata
Nastavite stikalo NIGHTSHOT PLUS
na ON. (Prikažeta se oznaka
in napis
[»NIGHTSHOT PLUS«]).
Bližnji pogled: (telefoto)
Za počasno približevanje/oddaljevanje na
rahlo premaknite stikalo »power zoom« .
Za hitrejše zoomiranje pa ga premaknite
dlje.
b OpombE
• Funkcija [STEADYSHOT] morda ne bo
zmanjšala motnosti slike do želene mere, če
je stikalo »Power Zoom« nastavljen na stran T
(telefoto).
• Držite prst na stikalu »Power zoom«. Če ga
odstranite, se utegne posneti zvok delovanja.
• Hitrosti zoomiranja ne morete spremeniti s
tipkami za zoomiranje pod LCD zaslonom.
• Najmanjša možna razdalja med videokamero
in objektom med ohranitvijo ostrine je
približno 1 cm za široki kot in približno 80 cm
za telefoto.
20
b Opombe
• Funkcija »NightShot plus« uporablja
infrardečo svetlobo. Zato ne prekrivajte
infrardečega porta s prsti ali drugimi predmeti
in odstranite pretvorniško lečo (ni priložena).
• Če ima videokamera težave s samodejnim
nastavljanjem ostrine, jo nastavite ročno
([FOCUS], str. 29).
• Ne uporabljajte funkcij NightShot plus in
Super NightShot plus v svetlem prostoru, ker
bi s tem utegnili povzročiti okvaro.
Nastavitev osvetlitve za predmete z
osvetljenim ozadjem
Če želite nastaviti osvetlitev predmeta
z osvetljenim ozadjem, pritisnite tipko
BACK LIGHT, da se prikaže oznaka ..
Za preklic te funkcije, ponovno pritisnite
tipko BACK LIGHT.
Snemanje v zrcalnem načinu
Odprite LCD zaslon pravokotno s kamero
(1), nato ga zavrtite za 180 stopinj proti
objektu (2).
z Nasvet
• Na LCD zaslonu se prikaže zrcalna slika
objekta, posneta slika pa bo obrnjena pravilno.
21
Predvajanje
Premaknite stikalo POWER v smeri puščice, da se prižge lučka
PLAY/EDIT.
Če je stikalo POWER nastavljeno na OFF(CHG),
ga med pritiskanjem na zeleno tipko premaknite.
Pritisnite na
, nato pa na
za začetek predvajanja.
S pritiskom lahko preklapljate med
predvajanjem/začasno ustavitvijo*
Stop
Hitro pomikanje nazaj/naprej
* Predvajanje se samodejno ustavi, če je kamera dlje kot 3 minute začasno ustavljena (pause).
Nastavitev glasnosti
Pritisnite na
t [PAGE1] t [VOL], nato s tipkama
/
nastavite glasnost.
Iskanje kadra med predvajanjem
Med predvajanjem pritisnite in držite tipko
/
(Picture Search) ali tipko
med hitrim vrtenjem traku naprej/nazaj (Skip Scan).
z Nasvet
• Predvajate lahko v različnih načinih ([V SPD PLAY]) (str. 33).
22
/
Uporaba funkcij
vodenja (USAGE GUIDE)
Želene zaslone za nastavljanje lahko
izberete na enostaven način, s pomočjo
funkcij vodenja (USAGE GUIDE).
Nastavitve, ki med uporabo funkcije Easy
Handycam niso mogoče
Videokamera ima 2 funkcije vodenja:
SHOOT GUIDE: Popelje vas do zaslonov
za nastavitve, ki se
nanašajo na snemanje.
DISP GUIDE:
Omogoča vam, da
preverite pomen
posameznih indikatorjev,
prikazanih na LCD
zaslonu. Podrobnosti si
oglejte stran 72.
z Nasvet
• Če se postavka [SET] v koraku 3 ne prikaže,
sledite navodilom na zaslonu.
1
2
3
Med delovanjem funkcije Easy Handycam
nekatere postavke niso na voljo. Če
nastavitev, ki jo poskušate opraviti, ni
na voljo, a jo še vedno želite opraviti,
pritisnite na [SET], da se prikažejo
navodila na zaslonu. Sledite navodilom in
prekličite funkcijo Easy Handycam in nato
izberite nastavitev.
Pritisnite na [GUIDE].
Izberite želeno postavko.
Npr. za izbiro nočnih kadrov
Pritisnite na [SHOOT GUIDE] t
[SELCT SCENE] t [PAGE R]
/[PAGE r], da se prikaže napis [To
keep the mood of a night view]
(ohranitev vzdušja nočnega kadra).
Pritisnite na [SET].
Prikaže se želeni nastavitveni zaslon.
Opravite nastavitve v skladu z
namenom.
23
Iskanje začetne točke
Prepričajte se, da lučka CAMERA sveti
(str. 19).
Iskanje zadnjega kadra zadnjega
posnetka (END SEARCH)
Funkcija (END SCH) (END SEARCH)
ne bo delovala, če ste po snemanju kaseto
izvlekli iz kamere.
Prepričajte se, da lučka CAMERATAPE sveti (str. 18).
Pritisnite na [.FN.] t (PAGE1) in nato
na (END SCH).
60min
1
2
3
4
0:00:00
PAGE1
PAGE2
SPOT
FOCUS
FOCUS
SPOT
METER
DISP
GUIDE
MENU
SCENE
SEL.
END
SCH
EXPO–
SURE
b Opomba
• Funkcija [END SEARCH] ne bo pravilno
delovala, če se med posnetimi deli na traku
nahaja presledek.
z Nasvet
• Ko lučka PLAY/EDIT zasveti, lahko
uporabite to funkcijo.
Ročno iskanje (EDIT SEARCH)
Med gledanjem slik na zaslonu lahko
poiščete začetno točko in od te točke
začnete snemati. Zvoka med iskanjem ni
slišati.
24
S puščicama
/
izberite
(CAMERA SET) in nato
pritisnite na (EXEC).
S puščicama
/
(EDITSEARCH) in nato pritisnite
na (EXEC).
S puščicama
/
izberite
(ON) in nato pritisnite na (EXEC)
t
.
60min
Za preklic funkcije, ponovno pritisnite na
to mesto.
Predvaja se približno 5 sekund
zadnjega kadra zadnjega posnetka
in videokamera vzpostavi stanje
pripravljenosti na mestu, kjer ste na
zadnje ustavili snemanje.
Pritisnite na [.FN.] t (PAGE1) t
(MENU).
EDIT
5
STBY
0:00:00
GUIDE
FN
Pritisnite in držite tipko
(za pomikanje nazaj)/
(za
pomikanje naprej) in jo sprostite
na mestu, kjer želite začeti
snemati.
Ogled zadnjih posnetih kadrov
(Rec review)
Ogledate si lahko nekaj sekund posnetega
kadra tik preden ste ustavili kaseto.
1
2
Pritisnite na [.FN.] t (PAGE1) t
(MENU).
S puščicama
/
izberite
(CAMERA SET) in nato
pritisnite na (EXEC).
3
4
S puščicama
/
(EDITSEARCH) in nato pritisnite
na (EXEC).
S puščicama
/
izberite
(ON) in nato pritisnite na (EXEC)
t
.
60min
EDIT
5
STBY
0:00:00
GUIDE
FN
Pritisnite na
.
Predvaja se nekaj sekund zadnjega
posnetega kadra. Nato videokamera
vzpostavi stanje pripravljenosti.
25
Predvajanje slik na televizorju
Videokamero lahko priključite v vhod na televizorju ali videorekorderju s pomočjo
A/V priključnega kabla (1) ali A/V priključnega kabla z S VIDEO (2). Priključite
videokamero v stensko vtičnico s pomočjo priloženega omrežnega napajalnika (str. 8).
Oglejte si tudi navodila za uporabo naprave, ki jo želite priključiti.
Naprava brez
priključka S VIDEO
Naprava s
priključkom S VIDEO
(Črn)
(Rumen)
1
(Bel)
(Bel)
(Rdeč)
Priključek A/V OUT
(Rdeč)
: Smer signala
2
1 A/V priključni kabel (priložen)
Priključite v vhodni priključek na drugi
napravi.
2 A/V priključni kabel s priključkom
S VIDEO (ni priložen)
Če priključite drugo napravo prek priključka
S VIDEO z A/V priključnim kablom, ki
ima priključek S VIDEO (ni priložen),
bodo slike reproducirane bolje kot če za
priključitev uporabite priloženi A/V kabel.
Priključite beli in rdeči vtič (levi/desni
avdio) ter priključek S VIDEO (S VIDEO
kanal) na A/V priključnem kablu (ni
priložen). V tem primeru priključitev
rumenega priključka (standardni video)
ni potrebna. Priključitev S VIDEO ne bo
oddajala zvoka.
b Opomba
• Časovno kodo lahko prikažete na TV zaslonu,
če nastavite [DISP OUT] na [V-OUT/LCD]
(str. 42).
26
(Rumen)
Videorekorderji ali televizorji
Če priključite videokamero v TV prek
videorekorderja
Priključite videokamero v vhod LINE IN
na videorekorderju. Če ima videorekorder
izbirnik vhoda, ga nastavite na LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2, itd.).
Če je vaš televizor mono (Če ima vaš
televizor samo en avdio vhod)
Priključite rumeni vtič A/V priključnega
kabla v video vhod in beli ali rdeči
vtič v avdio vhod na televizorju ali
videorekorderju.
Če ima vaš televizor ali videorekorder
21 pinski priključek (EUROCONNECTOR)
Uporabite 21 pinski adapter za priključitev
videokamere v televizor in za ogled
posnetih slik. Ta adapter je izdelan samo
za izhod.
TV/
Videorekorder
27
Uporaba menija
Uporaba postavk v meniju
1
2
Večkrat premaknite stikalo POWER v smeri puščice,
da zasveti ustrezna lučka.
Lučka (CAMERA-TAPE): nastavitve za snemanje
na kaseto.
Lučka (PLAY/EDIT): nastavitve za predvajanje/urejanje.
Pritisnite na LCD zaslon in izberite postavko.
Postavke, ki niso na razpolago, so označene s sivo barvo.
p Uporaba upravljalnih tipk na
PAGE1/PAGE2/PAGE3
Podrobnosti o postavkah za tipke si
oglejte na strani 29.
1 Pritisnite na
.
2 Pritisnite na želeno stran.
3 Pritisnite na želeno tipko.
4 Izberite želeno nastavitev, nato
pritisnite na
t
(close - zapri).
b Opomba
* Pri nekaterih nastavitvah vam ni
potrebno pritisniti na
.
p Uporaba postavk v meniju
Podrobnosti o postavkah si oglejte na
strani 36.
1 Pritisnite na
t [MENU].
Prikaže se indeksni zaslon menija.
2 Izberite želeni meni.
S puščicama
/
izberite
postavko, nato pritisnite na
(EXEC). (Postopek v koraku 3 in
4 je enak postopku v koraku 2).
28
3 Izberite želeno postavko.
4 Nastavite postavko.
Po končani nastavitvi pritisnite na
(close – zapri), da meni
izgine z zaslona.
Če se odločite, da boste nastavitev
spremenili, pritisnite na
in se
vrnite na predhodni zaslon.
p Uporaba postavk v meniju med
delovanjem funkcije »Easy
Handycam«
1 Pritisnite na
.
2 Pritisnite na želeno tipko.
3 Spremenite nastavitev postavke.
Ko končate z nastavitvijo, pritisnite na
(zapri).
b Opomba
• Če želite uporabiti postavke v
meniju na običajen način, prekličite
funkcijo »Easy Handycam«.
Postavke za upravljalne tipke
Razpoložljivost upravljalnih tipk je
odvisna od položaja lučke in od prikaza
(PAGE).
Tovarniška nastavitev je označena z
oznako z.
Po izbiri postavk se prikažejo indikatorji
v oklepajih.
Funkcije, ki so na razpolago med uporabo
funkcije »Easy Handycam«, so označene z
zvezdico *.
Podrobnosti o izbiri postavk za tipke
si oglejte na strani 28.
Ko zasveti lučka CAMERA
[PAGE1]
SPOT FOCUS
Ta funkcija vam omogoča, da izberete in
nastavite goriščno točko in jo usmerite v
objekt, ki se ne nahaja v sredini zaslona.
60min
SPOT FOCUS
STBY
END
1 Pritisnite na (MANUAL).
Prikaže se 9.
2 Pritiskajte na
(če želite izostriti
bližnji objekt)/
(če želite izostriti
oddaljen objekt), dokler ne dosežete
želene ostrine. Če ostrine ni mogoče
nastaviti bližje, se prikaže oznaka .
Oznaka se prikaže, če ostrine ni
3 Pritisnite na
.
Za samodejno nastavitev ostrine pritisnite
na [AUTO].
b Opomba
• Najmanjša razdalja med kamero in objektom
za ustrezno izostritev je približno 1 cm
zaširoki kot in približno 80 cm za telefoto.
0:00:00
1
AUTO
FOCUS (ostrina)
Ostrino lahko nastavite tudi ročno.
Izberite to možnost, kadar želite
namenoma izostriti določen del objekta.
2
1 Pritisnite na mesto, na katerem želite
izostriti sliko.
Prikaže se oznaka 9.
2 Pritisnite na [END].
Za samodejno nastavitev ostrine pritisnite
na [AUTO] ali nastavite [FOCUS] na
[AUTO].
z Nasvet
• Objekt je lažje izostriti, če premaknete
stikalo „power zoom“ proti T (telephoto) za
nastavitev ostrine in nato proti W (wide angle
– široki kot) za nastavitev zooma za snemanje.
Če želite ustvariti posnetek objekta od blizu,
premaknite stikalo „power zoom“ proti W
(wide angle – široki kot), da sliko povsem
povečate, nato nastavite ostrino.
b Opomba
• Če nastavite (SPOT FOCUS), se (FOCUS)
samodejno nastavi na (MANUAL).
Se nadaljuje ,
29
SPOT METER (Flexible spot meter)
Osvetlitev objekta lahko nastavite, tako
da se posname z ustrezno svetlobo, tudi
če je kontrast med objektom in ozadjem
zelo velik (na primer, če je objekt na odru
osvetljen z reflektorji).
60min
SPOT METER
STBY
z
TWILIGHT* (
)
S tem načinom lahko posnamete oddaljene
nočne kadre in ohranite temno vzdušje
okolja.
0:00:00
SUNRSSUNST* (Sunrise & Sunset)
( )
1
AUTO
END
2
Pritisnite na mesto, kjer želite na zaslonu
nastaviti osvetlitev.
Prikaže se
.
Za vrnitev nastavitve na samodejno nastavitev osvetlitve, pritisnite na [AUTO] ali
nastavite [EXPOSURE] na [AUTO].
b Opomba
• Če nastavite (SPOT METER), se
(EXPOSURE) samodejno nastavi na
(MANUAL).
Izberite to možnost, če želite ustvariti
vzdužje takih kadrov kot sta sončni vzhod
in zahod.
LANDSCAPE* (
)
Izberite ta način, da boste jasno posneli
oddaljene objekte. Poleg tega ta nastavitev
preprečuje nastavitev ostrine kamere na
steklo ali kovinsko mrežo v oknu , ki se
utegne pojaviti med kamero in objektom.
DISP GUIDE (Display Guide –
vodič po prikazovalniku)*
Glej stran 72.
MENU
Glej stran 36.
PORTRAIT (Soft portrait - Način
mehkega portreta) ( )
Približa predmet in ustvarja mehko ozadje za
predmete, kot so ljudje ali rože.
SCENE SEL.
S pomočjo možnosti SCENE SEL. bo snemanje slik učinkovito v različnih pogojih.
z
AUTO
SPOTLIGHT** ( )
Izberite ta način, če ne želite uporabiti
funkcije [SCENE SELECT].
Ta način preprečuje, da bi bili predmeti (na
primer obrazi ljudi) na posnetku
videti presvetli, ko jih snemamo pod močno
lučjo.
30
60min
STBY
0:00:00
OK
MANU–
AL
AUTO
1
EXPOSURE
SPORTS** (Športni način) ( )
Za snemanje hitro premikajočih se
predmetov.
2
1 Pritisnite na [MANUAL].
Prikaže se
.
2 Nastavite osvetlitev s pritiskanjem na
/
.
Za vrnitev nastavitve na samodejno nastavitev osvetlitve, pritisnite na [AUTO].
SNOW** ( )
Izberite to možnost za ustvarjanje svetlih slik
bele pokrajine.
[PAGE2]
FADER (počasno pojavljanje in
izginevanje kadra)
Trenutno snemanim slikam lahko dodate
naslednje učinke.
BEACH** (
)
Za ljudi ali obraze na močni ali odsevajoči
svetlobi, kot je na obali sredi poletja ali na
smučišču.
* Videokamera je nastavljena na ostritev
samo oddaljenih objektov.
** Videokamera je nastvljena tako, da ne
izostri bližnje objekte.
b Opomba
• Če nastavite [SCENE SEL], se nastavitev
[WHT BAL] prekliče.
1Izberite želeni učinek v načinu stanja
pripravljenosti (za počasno pojavljanje)
ali snemanja (za počasno izginevanje).
2 Pritisnite na REC START/STOP.
Indikator za funkcijo »fader« preneha
utripati in izgine, ko je izginevanje/pojavljanje končano.
Za preklic funkcije v koraku 1 pritisnite
na (OFF).
Če enkrat pritisnete na tipko REC
START/STOP, se nastavitev prekliče.
Fade out (izginevanje)
Fade in (približevanje)
WHITE
END SCH (END SEARCH)
Glej stran 24.
EXPOSURE (osvetlitev)
Osvetlitev slike lahko nastavite ročno.
Nastavite jo, če je objekt presvetel ali
pretemen.
Se nadaljuje ,
31
Postavke za upravljalne tipke (nadaljevanje)
BLACK
2 Pod istimi pogoji, v kakršnih boste
MOSAIC
kasneje snemali objekt, uokvirite
beli objekt, npr. list papirja, tako da
prekriva ves zaslon.
3 Pritisnite na [
].
hitro utripa. Ko se
Oznaka
razmerje beline nastavi in shrani
v pomnilniku, oznaka preneha
utripati.
MONOTONE
Pri funkciji »Fade-in« se slika postopoma
spremeni iz črno-bele v barvno.
Pri funkciji »Fade-out« se slika postopoma
spremeni iz barvne v črno-belo.
WHITE BAL. (white balance razmerje beline)
Razmerje barv lahko nastavite v skladu z
osvetlitvijo prostora.
AUTO
z
Razmerje beline se nastavi samodejno.
OUTDOOR (
)
Razmerje beline se nastavi ustrezno za
snemanje:
– na prostem,
– nočnih kadrov, neonskih napisov in
ognjemeta,
– sončni zahod/vzhod,
– ali pod fluorescentno lučjo.
INDOOR (n)
Razmerje beline se nastavi ustrezno za
snemanje v naslednjih pogojih:
– v prostoru,
– na zabavah ali v studiu, kjer se pogoji
osvetlitve hitro spreminjajo,
– pod video lučmi v studiu.
ONE PUSH (
)
Razmerje beline se nastavi v skladu z
ambientno svetlobo.
1 Pritisnite na [ONE PUSH].
32
b Opombe
• Pod belimi fluorescentnimi lučmi nastavite
[WHT BAL] na [AUTO] ali [ONE PUSH].
• Če izberete [ONE PUSH], zajemajte bel
objekt, medtem ko oznaka
hitro utripa.
• Če oznaka
počasi utripa, funkcije [ONE
PUSH] ni mogoče nastaviti.
• Če ste izbrali [ONE PUSH] in oznaka
po pritisku na tipko
še naprej utripa,
nastavite [WHT BAL] na [AUTO].
z Nasveta
• Če ste pri izbrani postavki [AUTO] zamenjali
baterijo ali če ste prinesli kamero iz hiše na
prosto, medtem ko uporabljate določeno
osvetlitev, izberite [AUTO] in usmerite
videokamero proti bližnjemu belemu objektu
za približno 10 sekund, da bo nastavitev
barvnega razmerja boljša.
• Če ste nastavili razmerje beline s funkcijo
[ONE PUSH] in spremenite nastavitev
za [SCENE SEL.] ali prinesete kamero s
prostega v hišo ali obratno, ponovite postopek
[ONE PUSH] in ponovno nastavite razmerje
beline.
BEEP*
z ON
Ob začetku/koncu snemanja ali kadar
upravljate zaslon na dotik, bo slišati
zvočni signal.
OFF
Zvočni signal se ne bo oglasil.
CLOCK SET*
Glej stran 13.
CAM DATA
LCD BRT (LCD bright
– osvetlitev LCD zaslona)
Prikaže podatke o nastavitvah
videokamere.
Osvetlitev LCD zaslona lahko nastavite.
Nastavitev ne bo imela vpliva na posneto
sliko.
DATE/TIME
Prikaže datum in uro.
60min
Nastavite osvetlitev s tipkama
/
0:00:00:00
.
1
2
Video upravljalne tipke (
/
/
/
) lahko uporabite na vsaki strani
PAGE.
(PAGE1)
MENU*
Glej stran 36.
VOL* (glasnost)
Glej stran 22.
END SCH (END SEARCH)
Glej stran 24.
DISP GUIDE (Display Guide)*
Glej stran 72.
(PAGE2)
AUTO
GUIDE
Če zasveti lučka PLAY/EDIT
3
100 AWB
F1. 8
9dB
FN
6
5
4
1 SteadyShott izklopljen
2 Osvetlitev
3 Razmerje belin
4 Ojačitev
5 Hitrost zaklopa
6 Vrednost zaslonke
b Opombi
• V prikazu podatkov o datumu in uri
[DATA/TIME] se datum in ura prikažeta
na istem mestu. Če snemate sliko, ura pa ni
nastavljena, se prikažeta oznaki (-- -- ----) in
(--:--:--).
• Med uporabo funkcije Easy Handycam lahko
nastavite samo [DATA/TIME].
BEEP*
Glej stran 32.
DATA CODE*
Med predvajanjem se prikažejo podatki, ki
se med snemanjem samodejno posnamejo
(podatkovna koda).
CLOCK SET
Glej stran 13.
(PAGE3)
DATA CODE
Prikaže podatke, ki se med snemanjem
samodejno posnamejo (podatkovna koda).
z
OFF
Podatki se ne prikažejo.
V SPD PLAY (Various speed playback
– predvajanje v različnih hitrostih)
Film lahko predvajate v različnih načinih.
1 Med predvajanjem pritisnite na
naslednje tipke.
Se nadaljuje ,
33
Za
Pritisnite na
spremembo smeri
(okvir).
predvajanja*
počasno
Za obratno smer
predvajanje**
t
predvajanje v
dvojni hitrosti.
predvajati sliko
za sliko.
(dvojna hitrost).
Za obratno smer
(okvir) t
(dvojna hitrost).
(okvir) med
začasno ustavitvijo.
Za obratno smer:
pritisnite na
(okvir) med
predvajanjem okvira.
* Na spodnjem, zgornjem ali srednjem delu
zaslona se utegnejo pojaviti vodoravne črte.
To ne pomeni okvare.
** Slike, ki potujejo iz vmesnika DV (i.LINK),
ni mogoče tekoče predvajati v počasnem
načinu.
2 Pritisnite na (
RET) t
.
Za vrnitev na običajni način predvajanja,
dvakrat pritisnite na
(predvajanje/
začasna ustavitev) (enkrat iz predvajanja
okvira).
b Opomba
• Posnetega zvoka ne boste slišali. Poleg tega
lahko na zaslonu opazite mozaične slike
predhodno predvajanih slik.
b Opombe
• Dodatnega zvoka ni mogoče snemati:
– če je kaseta že posneta v 16-bitnem načinu
(str. 41),
– če je bila kaseta posneta v načinu LP,
– če je videokamera priključena s kablom
i.LINK,
– če je bila kaseta posneta na drugi
videokameri, v načinu 4CH MIC,
– na praznih delih traku,
– če je bila kaseta posneta v TV barvnem
sistemu, ki ni enak sistemu videokamere
(str. 58),
– če je kaseta zaščitena pred presnemavanjem
(str. 59),
– na delih, posnetih v formatu HDV.
• Med dodajanjem zvoka slika ne potuje iz
priključka A/V OUT. Preverite sliko na LCD
zaslonu ali v iskalu.
• Dodatni zvok lahko posnamete le na kaseto,
posneto z videokamero. Če snemate zvok
na kaseto, posneto z drugo videokamero
(vključno z drugimi videokamerami DCRHC51E/HC52E/HC53E/HC54E), utegne biti
zvok popačen.
Snemanje zvoka
Najprej vstavite posneto kaseto v videokamero.
1 Večkrat premaknite stikalo POWER, da
zasveti lučka PLAY/EDIT.
2 Pritisnite na tipko
(predvajanje/začasna
ustavitev) za predvajanje kasete, nato
ponovno pritisnite na tipko na mestu, kjer
želite začeti snemati zvok.
3 Pritisnite na
t [PAGE3] t
[A DUB CTRL] t [AUDIO DUB].
Prikaže se oznaka
A DUB CTRL (Audio dubbing
– presnemavanje zvoka)
S pomočjo notranjega stereo mikrofona
(str. 68) lahko na kaseto, ki je že posneta
v 12-bitnem načinu, dodate zvok, brez
brisanja originalnega zvoka.
34
4 Pritisnite na
(predvajanje).
Videokamera začne snemati zvok prek
notranjega stereo mikrofona.
Ko snemate novi zvok v stereo 2 (ST2), se
med predvajanjem kasete prikaže oznaka .
5 Ko želite snemanje ustaviti, pritisnite na
(stop). Za nasnemavanje drugih kadrov
ponovite korak 2, da izberete kader, nato
pritisnite na [AUDIO DUB].
.
6 Pritisnite na ( RET) t
Kako preveriti posneti zvok
1 Predvajajte kaseto, na katero ste posneli zvok
(str. 22).
2 Pritisnite na
t [PAGE1] t
[MENU].
3 Izberite
(PLAYER SET) za DCRHC37E/HC45E ali
(VCR SET) za
DCR-HC52E/HC54E, nato s puščicama
/
izberite [AUDIO MIX] in
pritisnite na [EXEC].
VCR SET
AUDIO MIX
ST1
ST2
EXEC
RET.
4 S puščicama
/
nastavite
razmerje med originalnim zvokom (ST1)
in na novo posnetim zvokom (ST2), nato
pritisnite na [EXEC].
b Opomba
Po tovarniški nastavitvi kamera oddaja
originalni zvok (ST1).
REC CTRL (recording control
– nadzor snemanja) (DCR-HC52E/54E)
Glej stran 45.
LCD BRT (LCD bright)
Glej stran 33.
35
Postavke v meniju
* Razpoložljivost postavk v meniju (z) je odvisna od tega, katera lučka sveti.
* Med uporabo funkcije Easy Handycam se samodejno dodelijo naslednje nastavitve
(str. 17).
CAMERA
PLAY/EDIT
Easy Handycam
z
z
OFF
z
z
z
z
z
–
–
–
–
–
OFF
4:3
ON
OFF
ON
–
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
BRT NORMAL
–
BRT NORMAL
–
z
z
z
z
–
z
–
z
SP
SP
12BIT
AUTO
z
z
z
z
z
–
OFF
z
ON
z
z
z
z
z
z
z
–
–*
5min
LCD
OFF
Meni MANUAL SET (str. 37)
P EFFECT
Meni CAMERA SET (str. 38)
D ZOOM
WIDE SEL
STEADYSHOT
EDITSEARCH
N.S.LIGHT
Meni PLAYER SET (DCR-HC51/HC53E)/
VCR SET (DCR-HC52/HC54E) (str. 39)
AUDIO MIX
Meni LCD/VF SET (str. 40)
LCD B.L.
LCD COLOR
VF B.L.
WIDE DISP
Meni TAPE SET (str. 41)
REC MODE (DCR-HC51E/HC53E)
REC MODE (DCR-HC52E/HC54E)
AUDIO MODE
REMAIN
Meni SETUP MENU (str. 41)
USB STREAM (DCR-HC53E/HC54E)
LANGUAGE
DEMO MODE
Meni OTHERS (str. 42)
WORLD TIME
A.SHUT OFF
DISP OUT
GUIDEFRAME
* Vrednost, ki je nastavljena pred uporabo funkcije Easy Handycam, se bo ohranila tudi med uporabo
te funkcije.
36
Meni
MANUAL SET
– P EFFECT, itd.
Tovarniška nastavitev je označena z
oznako B. Po izbiri postavk se prikažejo
indikatorji v oklepajih.
Podrobnosti o izbranih postavkah si
izberite na strani 28.
PICT EFFECT (Picture effect
– slikovni učinek)
Sliki lahko med snemanjem ali
predvajanjem dodate posebne učinke.
Prikaže se oznaka
:
z
OFF
Brez nastavitve (PICT. EFFECT).
NEG.ART
Barva in svetloba slike sta obrnjena.
MOSAIC*
Slika je videti kot mozaik.*
* Na voljo samo med predvajanjem.
b Opombe
• Učinki, dodani predvajanim slikam, ne
potujejo prek vmesnika DV Interface
(i.LINK). Prek vmesnika potujejo le
originalne slike.
• Za DCR-HC52E/HC54E:
Učinkov ne morete dodajati slikam,
vnešenim iz zunanje naprave.
z Nasvet
Slike, urejene s posebnimi učinki lahko
posnamete na drug videorekorder/DVD
napravo, ipd. (str. 43).
SEPIA
Slika je rjavkasto črna.
B&W
Slika je enobarvna (črna in bela)
SOLARIZE
Slika je podobna ilustraciji z močnim
kontrastom.
PASTEL*
Slika je podobna bledi pastelni sliki.*
37
Meni
CAMERA SET
– D ZOOM/WIDE SEL/STEADYSHOT, itd.
Tovarniška nastavitev je označena z
oznako B. Po izbiri postavk se prikažejo
indikatorji v oklepajih.
Podrobnosti o izbranih postavkah si
izberite na strani 28.
DIGITAL ZOOM (digitalni zoom)
Izberete lahko najvišjo stopnjo zooma,
v primeru, da želite med snemanjem na
kaseto objekt približati za več kot 40 krat
(tovarniška nastavitev). Kakovost slike se
pri uporabi digitalnega zooma zmanjša.
WIDE SEL (Wide select
– izbira širokega zaslona)
Sliko lahko posnamete v razmerju, ki bo
ustrezalo zaslonu, na katerem jo boste
predvajali.
Upoštevajte tudi navodila za uporabo
televizorja.
z
4:3
Običajna nastavitev (za snemanje slik,
ki jih boste predvajali na 4:3 TV).
16:9 WIDE
Za snemanje slik, ki jih boste
predvajali na širokozaslonskem
televizorju 16:9, v načinu celega
zaslona.
Desna stran merila zooma kaže digitalno
cono zoomiranja.
Cona zoomiranja se prikaže,
ko izberete stopnjo zooma.
z
OFF
Ogled slik na LCD zaslonu/iskalu, pri
izbrani možnosti (16:9 WIDE)
Ogled slik na 16:9
širokozaslonskem televizorju*
Zoomiranje, vse do 40 kratno, se
opravi optično.
80 x
Zoomiranje, vse do 40 kratno,
se opravi optično, po tem pa se
zoomiranje, vse do 80 kratno,
izvede digitalno.
2000 x
Zoomiranje, vse do 40 kratno,
se opravi optično, po tem pa se
zoomiranje, vse do 2000 kratno,
izvede digitalno.
Ogled slik na običajnem
televizorju**
* Slika se prikaže na celem zaslonu, če
širokozaslonski televizor preklopi na polni
način.
**Slike se predvajajo v načinu 4:3. Če predvajate
sliko v širokem načinu, se prikaže taka, kot ste
jo videli na LCD zaslonu ali iskalu.
STEADYSHOT
To funkcijo lahko izberete za
kompenziranje tresenja kamere (tovarniška
nastavitev je (ON). Če uporabljate stojalo
(ni priloženo) ali pretvorniško lečo (ni
priložena), nastavite (STEADYSHOT) na
(OFF)
.
38
Meni
PLAYER SET/
VCR SET
EDITSEARCH
z OFF
Oznaki
in
se na LCD
zaslonu ne prikažeta.
ON
Ta možnost na LCD zaslonu prikaže
in
in omogoči
oznaki
delovanje funkcij EDIT SEARCH in
Rec review (str. 24).
– AUDIO MIX
Meni PLAYER SET se nanaša na model
DCR-HC51E/HC53E, meni VCR SET pa
na DCR-HC52E/HC54E.
AUDIO MIX
Glej stran 35.
N.S.LIGHT (NightShot Light)
Če za snemanje uporabljate funkcijo
NightShot plus (str. 18), lahko snemate
jasnejše slike, če funkcijo (N.S.LIGHT),
ki oddaja infrardečo svetlobo (ni vidna),
nastavite na (ON) (tovarniška nastavitev).
b Opombe
• Ne prekrivajte infrardečega porta s prsti ali
drugimi predmeti (str. 68).
• Odstranite pretvorniško lečo (ni priložena), če
je pritrjena na kamero.
• Največja razdalja za snemanje z uporabo
funkcije (N.S.LIGHT) je približno 3 m. Če
snemate objekt v temnem prostoru, na primer
nočni kader ali luno, nastavite (N.S.LIGHT),
na (OFF). Na ta način boste ustvarili globjo
barvo slike.
z Nasvet
Če snemate v temi, npr. nočne kadre ali
luno, nastavite [N.S. LIGHT] na [OFF].
39
Meni
LCD/VF SET
– LCD B.L./LCD COLOR/VF B.L., itd.
Tovarniška nastavitev je označena z
oznako B.
Podrobnosti o izbiri postavk v meniju
si oglejte na strani 28.
LCD B.L. (LCD back light
– osvetlitev LCD zaslona)
Osvetlitev LCD zaslona lahko nastavite.
Nastavitev nima vpliva na posneto sliko.
z
BRT NORMAL
Običajna osvetlitev.
BRIGHT
Močnejša osvetlitev.
b Opombi
• Če priključite videokamero v zunanji vir
napajanja, se za nastavitev samodejno
izbere možnost (BRIGHT).
• Če ste izbrali (BRIGHT), se bo čas
delovanja baterije med snemanjem
skrajšal za 10 odstotkov.
LCD COLOR
Barvo na LCD zaslonu lahko nastavite s
tipkama
/
. To nima vpliva na
posneto sliko.
zatemnitev
osvetlitev
VF B.L. (osvetlitev iskala)
Nastavite lahko osvetlitev iskala.
z
BRT NORMAL
Običajna osvetlitev.
BRIGHT
Močnejša osvetlitev.
40
b Opombi
• Če priključite videokamero v zunanji vir
napajanja, se samodejno izbere postavka
(BRIGHT).
• Če izberete možnost (BRIGHT), bo
čas trajanja baterije med snemanjem
približno 10 odstotkov krajši.
WIDE DISP (Wide display)
Izberete lahko način prikaza slike, ki je v
razmerju 16:9, v iskalu in na LCD zaslonu,
tako da (WIDE SEL) nastavite na (16:9
WIDE).
z
LETTER BOX
Običajna nastavitev (običajna vrsta
prikaza).
SQUEEZE
Sliko navpično razširi, če se v zgornjem in spodnjem delu zaslona, ki je v
razmerju 16:9, pojavijo črni pasovi.
Meni
TAPE SET
– REC MODE/AUDIO MODE/REMAIN
Tovarniška nastavitev je označena z
oznako B. Po izbiri postavk se indikatorji
prikažejo v oklepajih.
Podrobnosti o izbiri postavk v meniju
si oglejte na strani 28.
REC MODE (recording mode
– način snemanja)
z SP
Videokamera na kaseto snema v
načinu SP (standard play – običajno
predvajanje).
LP
Čas snemanja v načinu LP (Long
Play) je 1,5 krat daljši kot v načinu SP.
b Opombi
• Če snemate v načinu LP in kaseto predvajate
na drugi videokameri ali videorekorderju, se
utegne pojaviti mozaični šum ali pa utegne
zvok prekinjati.
• Če na kaseto snemate v obeh načinih, SP in
LP, utegne biti slika pri predvajanju popačena
ali pa se časovna koda med kadri ne izpiše
pravilno.
AUDIO MODE
z 12BIT
Izberite to možnost za snemanje v 12
bitnem načinu (2 stereo zvoka).
16BIT
Izberite to možnost za snemanje v 16
bitnem načinu (1 stereo zvok visoke
kakovosti).
REMAIN
z AUTO
Meni
MENU
SETUP
– USB STREAM/LANGUAGE, itd.
Podrobnosti o izbiri postavk v meniju
si oglejte na strani 28.
USB STREAM (DCR-HC53E/HC54E)
Slike, prikazane na zaslonu videokamere,
si lahko prek USB kabla ogledate na
računalniku (USB Streaming). Podrobnosti si oglejte v priročniku »Osnovni koraki«
na priloženem CD-ROM-u (str. 50).
LANGUAGE
Izberete ali spremenite lahko jezik, ki se
uporablja za prikaz na LCD zaslonu.
• Vaša videokamera vam nudi možnost
(ENG(SIMP)) (poenostavljena
angleščina) za primer, da ne morete
najti svojega jezika.
DEMO MODE
Tovarniška nastavitev je (ON). V tem
načinu si lahko v približno 10 minutah
ogledate demonstracijo, po tem, ko ste
odstranili kaseto iz videokamere in premaknili stikalo POWER ter s tem vklopili
lučko CAMERA.
z Nasvet
Demonstracija se bo ustavila v naslednjih
primerih:
– če se med demonstracijo dotaknete zaslona
(demonstracija se ponovno začne čez
približno 10 minut),
– če vstavite kaseto,
– če nastavite stikalo POWER na drug način in
ne na CAMERA,
V naslednjih primerih se za približno
8 sekund prikaže indikator preostalega traku.
ON
Izberite to možnost, če želite, da se
indikator preostalega traku vedno
prikaže.
41
Meni
OTHERS
– WORLD TIME, itd.
Tovarniška nastavitev je označena z
oznako B.
Podrobnosti o izbiri postavk v meniju
si oglejte na strani 28.
WORLD TIME
Če uporabljate videokamero v tujini, lahko
/
nastavite
s pritiskom na tipki
časovno razliko. Ura se bo nastavila v
skladu s časovno razliko. Če nastavite
časovno razliko na 0, se bo ura vrnila na
osnovno nastavljeni čas.
A.SHUT OFF (Auto shut off
– samodejni izklop)
z 5min
Če kamere približno 5 minut ne uporabljate, se le-ta samodejno izklopi.
NEVER
Videokamera se ne izklopi
samodejno.
b Opomba
Če priključite videokamero v omrežno
vtičnico, se postavka (A.SHUT OFF)
samodejno nastavi na (NEVER).
DISP OUT (Display output
– izhod prikazovalnika)
z LCD
Na LCD zaslonu in v iskalu se
prikažejo podatki, kot je časovna
koda.
V-OUT/LCD
Podatki, kot je časovna koda, se
prikažejo na TV zaslonu, LCD
zaslonu in v iskalu.
42
GUIDEFRAME
Prikažete lahko okvir in preverite, če je
motiv poravnan vodoravno ali navpično z
nastavitvijo [GUIDEFRAME] na [ON].
Okvir se ne posname. Pritisnite DISP/
BATT INFO, da izklopite prikaz okvirja.
Tovarniška nastavitev je [OFF].
z Nasvet
• Če motiv postavite na stičišče vodila, ustvarite
uravnoteženo kompozicijo.
Presnemavanje/Urejanje
Presnemavanje na videorekorder ali DVD/HDD
snemalnik
Sliko, ki jo predvajate na videokameri, lahko kopirate na drugo snemalno napravo
(videorekorder ali DVD/HDD snemalnik).
Videokamero lahko priključite v videorekorder ali DVD/HDD snemalnik s pomočjo A/V
priključnega kabla (1), A/V priključnega kabla z S VIDEO (2) ali kablom i.LINK
(3). Priključite videokamero v stensko vtičnico s priloženim omrežnim napajalnikom
(str. 10). Upoštevajte tudi navodila za uporabo naprav, ki jih boste priključili.
Naprava brez
priključka S VIDEO
Naprava s
priključkom S VIDEO
(Črn)
(Rumen)
(Bel)
1
Priključek A/V
OUT
(Bel)
(Rdeč)
(Rdeč)
(Rumen)
2
DV
V vmesnik DV ali DV 3
OUT (i.LINK)
V priključek i.LINK
Videorekorderji
ali DVD/HDD
snemalniki
: Smer signala
1 A/V priključni kabel (priložen)
Priključite v vhodni priključek na drugi
napravi.
2 A/V priključni kabel z S VIDEO
(ni priloženo)
Če priključite drugo napravo prek priključka
S VIDEO z A/V priključnim kablom, ki ima
priključek S VIDEO (ni priložen), bodo slike
reproducirane bolje kot če za priključitev
uporabite priloženi A/V kabel. Priključite beli
in rdeči vtič (levi/desni avdio) ter priključek S
VIDEO (S VIDEO kanal) na A/V priključnem
kablu (ni priložen). V tem primeru priključitev
rumenega priključka (standardni video)
ni potrebna. Priključitev S VIDEO ne bo
oddajala zvoka.
3 Kabel i.LINK (ni priložen)
Uporabite kabel i.LINK za priključitev
videokamere v drugo napravo, opremljeno s
priključkom i.LINK. Video in avdio signali se
pri tem oddajajo digitalno in ustvarjajo sliko in
zvok visoke kakovosti.
Se nadaljuje ,
43
Presnemavanje na videorekorder ali DVD/HDD snemalnik (nadaljevanje)
b Opombe
• Če želite priključiti videokamero v mono
napravo, priključite rumeni vtič A/V
priključnega kabla v video vtič in rdečega
(desni kanal) ali belega (levi kanal) v avdio
vhodni priključek na napravi.
• Če priključite napravo prek A/V priključnega
kabla, nastavite [DISP OUT] na [LCD]
(tovarniška nastavitev) (str. 42).
1
2
3
4
5
44
Pripravite videokamero za
predvajanje.
Vstavite posneto kaseto.
Večkrat premaknite stikalo POWER,
da se vklopi lučka PLAY/EDIT.
V snemalno napravo vstavite
medij za snemanje.
Če ima snemalna naprava izbirnik
vhoda, ga nastavite na ustrezni vhod
(npr. video vhod 1, video vhod 2).
Priključite videorekorder v
snemalno napravo (videorekorder
ali DVD/HDD snemalnik) z A/V
priključnim kablom (priložen) 1,
A/V priključnim kablom z S VIDEO
(ni priložen) 2 ali i.LINK kablom
(ni priložen) 3.
Priključite videorekorder v vhodne
priključke snemalne naprave.
Začnite s predvajanjem kasete v
videokameri in jo presnemite na
videorekorder/DVD napravo.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za
uporabo snemalne naprave.
Ko se presnemavanje konča,
ustavite videokamero in
vsnemalno napravo.
b Opombe
• Če želite posneti datum/uro in podatke o
nastavitvah videokamere, medtem ko je
priključena z A/V priključnim kablom, jih
najprej prikažite na zaslonu (str. 33).
• Naslednjega ni mogoče oddajati prek DV
vmesnika (i.LINK):
– indikatorjev,
– slik, urejenih s funkcijo [P EFFECT]
(str. 37).
• Če ste za priključitev uporabili kabel i.LINK in
sliko na videokameri začasno ustavite, medtem
ko snemate na videorekorder, postane posneta
slika nejasna.
Snemanje slik iz videorekorderja, itd.
(DCR-HC52E/HC54E)
Če uporabite kabel i.LINK (ni priložen), lahko snemate slike iz videorekorderja, itd., na
kaseto.
Vstavite kaseto za snemanje v kamero.
Videokamero lahko s kablom i.LINK priključite v videorekorder ali v napravo, združljivo
z i.LINK (ni priložen).
Priključite videokamero v stensko vtičnico z omrežnim napajalnikom (str. 10).
Upoštevajte tudi navodila za uporabo naprav, ki jih boste priključili.
b Opomba
• Slik ne morete posneti na videokamero iz videorekorderja, ki nima priključka i.LINK.
DV
V priključek i.LINK
V vmesnik DV (i.LINK)
: smer signala
Če priključujete videokamero v drugo
napravo s kablom i.LINK, se bodo video
in avdio signali prenašali digitalno in
ustvarjali visoko kakovostno sliko in zvok.
Slike in zvoka ne morete oddajati ločeno.
1
2
Priključite televizor ali
videorekorder v videokamero s
kablom i.LINK.
i.LINK
AV naprava s
priključkom
i.LINK
Kabel i.LINK (ni priložen)
3
4
Premaknite stikalo POWER
navzdol, da se prikaže lučka
PLAY/EDIT.
Nastavite videokamero na način
začasne ustavitve snemanja.
Pritisnite na
t [PAGE3] t
[REC CTRL] t [REC PAUSE].
Če snemate iz videorekorderja,
vstavite kaseto.
Se nadaljuje ,
45
Snemanje slik iz videorekorderja, itd. (DCR-HC52E/HC54E)
5
6
7
8
Začnite predvajati kaseto ali disk
v videorekorderju.
Slika, ki se predvaja na priključeni
napravi, se prikaže na LCD zaslonu
videokamere.
Pritisnite na [REC START]
na mestu, kjer želite začeti s
snemanjem.
Pritisnite na
PAUSE].
Pritisnite na (
(stop) ali [REC
RET.) t
.
b Opomba
Indikator
se prikaže, če priključite
videokamero in druge naprave s kablom
i.LINK. (Ta indikator se utegne prikazati
tudi na priključeni napravi).
46
Uporaba računalnika
Uporaba računalnika Windows
Ko ste s priloženega CD-ROM diska
namestili »Picture Motion Browser« na
Windows računalnik, lahko izvedete
sledeče postopke.
b Opomba
• Priloženega programa, »Picture Motion
Browser«, ne morete namestiti na računalnik
Macintosh.
Nekaj o navodilih »Osnovni koraki«
»Osnovni koraki« so navodila za uporabo,
ki jih lahko odprete na računalniku. V teh
navodilih so opisani osnovni postopki,
od začetnega priklopa videokamere z
računalnikom in nastavitev do splošnih
postopkov, ko prvič uporabite programsko
opremo »Picture Motion Browser«, ki je
shranjen na priloženem CD-ROM disku.
S pomočjo navodil na strani 48 namestite
in zaženite »First Step Guide« in sledite
navodilom.
O funkciji pomoči v programski opremi
S to funkcijo so razložene možnosti
programske opreme. Ko ste temeljito
prebrali navodila v »Osnovnih korakih«,
si za nadaljnje podrobnosti o postopkih
preberite napotke v pomoči. Za prikaz
pomoči pritisnite znak [?] na zaslonu.
Glavne funkcije
Uvažanje/predvajanje filmov posnetih
z videokamero
p
Filme lahko uredite po datumu in
času snemanja ter izberete želene
filme obliki vzorčnih sličic. Te sličice
lahko povečate in jih predvajate v
zaporednem prikazu slik (Slide Show).
p
Urejanje slik, uvoženih v računalnik
Uvožene filme lahko uredite na
računalniku.
p
Izvažanje filmov iz računalnika v
videokamero
Filme, ki ste jih uvozili iz videokamere
v računalnik, lahko izvozite nazaj v
videokamero.
Sistemske zahteve
Če uporabljate Picture Motion Browser
OS: Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP SP2*, Windows Vista*
*64-bitnih izdaj in izdaje 'Starter' ne
podpira.
Potrebana je standardna namestitev.
Delovanje ni zagotovljeno, če ste
nadgradili zgoraj naštete verzije
operacijskih sistemov ali če je v okolju z
več operacijskimi sistemi.
CPU: Intel Pentium III 800 MHz ali hitrejši
Pomožna programska oprema:
DirectX 9.0c ali novejše (Ta izdelek
je zasnovan na DirectX tehnologiji.
Zahtevana je predhodna namestitev
DirectX.).
Zvočni sistem: Zvočna kartica združljiva
z Direct Sound
Delovni spomin: 256MB ali več
Se nadaljuje ,
47
Trdi disk: Prostor na disku potreben za
namestitev: približno 350 MB.
Prikazovalnik: Najmanj 1024 × 768 pik
Drugo: USB vhod (to naj se omogoči
kot standard), vmesnik DV (IEEE1394,
i.LINK) (za priključitev prek kabla
i.LINK), optični pogon za disk
(CD-ROM pogon je potreben za
namestitev).
b Opomba
• Delovanje ni zagotovljeno z računalniškim
okoljem, ki ne ustreza zahtevam sistema.
• Delovanje ni zagotovljeno za vse priporočena
okolja.
• Če uporabljate prenosni računalnik, ga
napajajte prek omrežnega napajalnika,
drugače program ne bo deloval, zaradi funkcije
varčevanja energije računalnika.
Namestitev navodil
»Osnovni koraki« in
programske opreme
(DCR-HC53E/HC54E)
Navodila »Osnovani koraki« in programsko
opremo je potrebno namestiti preden
povežete videokamero na računalnik.
Namestitev se izvede samo prvič. Vsebina
in postopki, ki so za to potrebni, se
razlikujejo glede na operacijski sistem.
Namestitev navodil »Osnovni koraki«
1
2
3
Prepričajte se, da videokamera ni
priključena na računalnik.
Vklopite računalnik.
• Za namestitev se prijavite kot
administrator.
• Pred namestitvijo zaprite vse odprte
aplikacije.
Vstavite priložen CD-ROM disk v
pogon na računalniku.
Pojavi se nastavitveni meni.
Če se meni ne pojavi
1 Kliknite [Start], nato [My Computer].
(Pri Windows 2000 dvokliknite [My
Computer].)
2 Dvokliknite [SONYPICTUTIL (E:)]
(CD-ROM) (diskovni pogon)*
* Imena pogonov (kot je (E:)) se lahko
razlikujejo glede na računalnik
4
48
Kliknite [FirstStepGuide].
5
6
Iz drsnega menija izberite
želeni jezik in ime modela vaše
videokamere iz drsnega menija.
Kliknite [First Step Guide (HTML)].
Namestitev se prične. Ko se prikaže
[Save is complete], kliknite [OK], da
končate z namestitvijo.
Ogled navodil »Osnovni koraki« v PDF
V koraku 6 kliknite možnost
[FirstStepGuide (PDF)].
Namestitev programa »Adobe Reader«
za prikaz PDF datoteke
5
6
Preberite [License Agreement]
(licenčna pogodba), izberite
možnost [I accept the terms
of the license agreement]
(sprejemam pogoje licenčne
pogodbe), če se strinjate s pogoji,
in kliknite [Next].
Sledite navodilom na zaslonu za
namestitev programa.
Pri nekaterih računalnik morate
namestiti še program, prikazan
spodaj. Če se prikaže zaslon za
namestitev, sledite navodilom.
p Microsoft DirectX 9.0c
Program, ki je potreben za upravljanje
filmov.
Če je potrebno za zaključek namestitve,
ponovno zaženite računalnik.
Na namizju se prikažejo ‘bližnjice’, npr.
(Picture Motion Browser).
V koraku 6 kliknite [Adobe(R)
Reader(R)].
Namestitev programske opreme
1
2
3
4
Izvedite korake 1 do 3 pri
»Namestitev navodil »Osnovni
koraki«« (stran 48).
7
Iz pogona na računalniku
odstranite CD-ROM disk.
Kliknite [Install].
Izberite jezik za aplikacijo, ki jo
boste namestili in kliknite [Next].
Preverite nastavitev področja in
države, nato kliknite [Next].
49
Ogled navodil »Osnovni koraki«
(DCR-HC53E/HC54E)
Za ogled navodil »Osnovni koraki« na
računalniku vam priporočamo program
Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 ali
novejši. Dvokliknite na ikono bližnjice za
navodila »Osnovni koraki« na namizju.
z Nasveti
• Lahko jo zaženete tudi tako, da izberete
[Start], t [Programs] ([All Programs]) za
Windows XP), t [Sony Picture Utility], t
[First Step Guide] t mapa vaše videokamere
t HTML verzija navodil »Osnovni koraki«.
• Za ogled »Osnovnih korakov« v HTML
formatu brez namestitve, najprej prekopirajte
želeno jezikovno mapo iz [FirstStepGuide]
mape na CD-ROM disku in nato dvokliknite
[index.html].
• Navodila »Osnovni koraki« si preberite v
sledečih primerih:
– Pri tiskanju želenih tem iz »Osnovnih
korakov«
– Čeprav delate v priporočenem okolju, se
navodila »Osnovni koraki« ne prikažejo
pravilno zaradi nastavitev brskalnika.
– Če namestitev HTML verzije »Osnovnih
korakov« ni možna.
50
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Če pri uporabi videokamere naletite na
kakšne težave, s sledečo tabelo poskušajte
odpraviti težavo. Če napake še vedno
niste odpravili, odklopite vir napajanja
in se obrnite na najbližjega Sonyjevega
zastopnika.
• Splošne funkcije/Funkcija Easy
Handycam/daljinski upravljalnik ........ 51
• Baterije/Viri napajanja......................... 51
• LCD zaslon/Iskalo...............................52
• Kasete/»Memory Stick Duo« ..............52
• Snemanje ..............................................53
• Predvajanje ...........................................54
• Presnemavanje/Urejanje/Priključitev
v druge naprave ....................................54
• Priključitev v računalnik ......................55
• Funkcije, katerih ne moremo
uporabljati istočasno............................55
Splošne funkcije/funkcija Easy
Handycam
Videokamera se ne vklopi.
• Vstavite polno akumulatorsko baterijo
(str. 10).
• Priključite vtič omrežnega napajalnika v
stensko vtičnico (str. 10).
Videokamera ne deluje, čeprav je
vklopljena.
• Izključite omrežni adapter iz stenske
vtičnice ali odstranite baterijo, nato ga/jo
po eni minuti ponovno priključite.
• Če funkcije še vedno ne bodo delovali,
s koničastim predmetom pritisnite na
tipko RESET (str. 69). (Če pritisnite na
tipko RESET, se vse nastavitve ponovno
nastavijo, razen osebnega menija).
Nastavitve se med uporabo funkcije
Easy Handycam spremenijo.
• Med uporabo funkcije Easy Handycam
se nastavitve funkcij, ki niso prikazane na
zaslonu, vrnejo na tovarniško nastavitev
(str. 17, 36).
Nastavitve postavk v meniju so se
nepričakovano spremenile.
• Naslednje nastavitve se samodejno vrnejo
na tovarniško nastavitev, če je stikalo
POWER v položaju OFF(CHG) več kot
12 ur:
– backlight
– [SPOT FOCUS]
– [FOCUS]
– [SPOT METER]
– [SCENE SEL.]
– [EXPOSURE]
– [WHT BAL]
– [AUDIO MIX]
Videokamera se segreje.
• Če je videokamera vklopljena dlje časa, se
segreje. To ni okvara.
Baterije / Viri napajanja
Videokamera se nenadoma izklopi.
• Če kamere približno 5 minut ne
uporabljate, se samodejno izklopi (funkcija
A.SHUT OFF). Spremenite nastavitev
načina (A.SHUT OFF) (str. 42), ponovno
vklopite kamero (str. 13) ali uporabite
omrežni napajalnik.
• Napolnite baterijo (str. 10).
• Baterija je povsem prazna ali skoraj
prazna.
Tipke ne delujejo
• Med delovanjem funkcije Easy Handycam
ne delujejo vse tipke (str. 18).
51
Odpravljanje težav (nadaljevanje)
Med polnjenjem baterije lučka CHG
(charge - polnjenje) ne zasveti.
• Premaknite stikalo POWER navzgor na
OFF (str. 10).
• Pravilno vstavite baterijo (str. 10).
• Pravilno priključite omrežni kabel v
stensko vtičnico (str. 10).
• Polnjenje baterije je končano (str. 10).
Med polnjenjem baterije lučka CHG
(charge - polnjenje) utripa.
• Pravilno vstavite baterijo v kamero (str.
10). Če se težava nadaljuje, izvlecite
omrežni adapter iz omrežne vtičnice in
se posvetujte s prodajalcem opreme Sony.
Baterija utegne biti poškodovana.
Na zaslonu na dotik se tipke ne
prikažejo.
•Na rahlo pritisnite na LCD zaslon.
•Pritisnite na tipko DISP/BATT INFO na
videokameri (str. 69).
Tipke na zaslonu na dotik ne delujejo
pravilno ali sploh ne delujejo.
•Nastavite zaslon na dotik
([CALIBRATION]) (str. 63).
Postavke v meniju posivijo.
•Postavk, ki so označene s sivo, v
trenutnem stanju snemanja/predvajanja ni
mogoče izbrati.
Slika v iskalu ni jasna.
Indikator preostalega časa trajanja
baterije ne kaže pravilnega časa.
• Temperatura okolja je previsoka ali
prenizka ali pa baterija ni bila povsem
napolnjena. To ne pomeni okvare.
• Povsem napolnite baterijo. Če se težava
nadaljuje, zamenjajte baterijo z novo.
Morda je poškodovana. (str. 10, 60).
Baterija se prehitro izprazni.
• Temperatura okolja je previsoka ali
prenizka ali pa baterija ni bila povsem
napolnjena. To ne pomeni okvare.
• Ponovno povsem napolnite baterijo. Če
se težava nadaljuje, utegne biti baterija
iztrošena. Zamenjajte jo z novo (str. 8, 58).
LCD zaslon / Iskalo
Na LCD zaslonu se ob pritisku pojavi
zamegljen vzorec.
• To ni okvara. Ne pritiskajte močno na
zaslon.
•Prestavljajte stikalo za nastavitev leče
iskala dokler slika ni jasna (stran 15).
Slika v iskalu je izginila.
•Zaprite LCD zaslon. V iskalu ni prikazana
slika, če je LCD zaslon odprt (stran 15).
Na LCD zaslonu se prikaže črta iz pik.
•To ne pomeni okvare in nima vpliva na
posnete slike.
Kasete
Kasete ni mogoče odstraniti iz videokamere.
• Prepričajte se, da je vir napajanja (baterija
ali omrežni adapter) pravilno priključen
(str. 10).
• V videokameri nabira vlaga (str. 62).
Indikator za kasetni pomnilnik ali
naslovni prikaz se med uporabo kasete s pomnilnikom ne prikažeta.
• Videokamera ne podpira kasetnega
pomnilnika, zato se indikator ne prikaže.
52
Indikator preostalega traku se ne
prikaže.
• Nastavite postavko (
REMAIN) na
(ON), da se bo indikator vedno prikazal
(str. 41).
Kaseta je med vrtenjem traku naprej
ali nazaj glasnejša.
• Če uporabljate omrežni napajalnik se
hitrost vrtenja traku pospeši (v primerjavi
z uporabo baterije) in je zato vrtenje
glasnejše. To ne pomeni okvare.
Snemanje
Ob pritisku na tipko REC START/
STOP se kaseta ne začne vrteti.
• Premaknite stikalo POWER, da se vklopi
luč CAMERA. (str. 19)
•Kaseta se je prevrtela do konca. Prevrtite
jo nazaj ali vstavite drugo kaseto.
•Nastavite stikalo za zaščito pred
presnemavanjem na REC ali vstavite
drugo kaseto (str. 59).
•Trak se je zaradi vlage prilepil na boben.
Odstranite kaseto in videokamere najmanj
eno uro ne uporabljajte, nato kaseto
ponovno vstavite (str. 62).
Na kaseto ne morete posneti lepega
prehoda med zadnjim in naslednjim
kadrom.
• Uporabite funkcijo END SEARCH
(str. 24).
• Ne odstranjujte kasete. (Slika se bo
posnela brez prekinitve, tudi če izklopite
kamero).
• Ne snemajte slik v obeh načinih, SP in LP,
na isto kaseto.
• Pazite, da v načinu LP, ne boste snemanja
filma ustavili in nato spet začeli snemati.
Funkcija (END SCH) ne deluje.
• Po snemanju ste izvlekli kaseto (str. 24).
• Kaseta je nova in ne vsebuje posnetkov.
• Med posnetimi deli na traku se pojavi
prazen del. To ne pomeni okvare.
Funkcija »Auto focus« ne deluje
•Nastavite (FOCUS) na [AUTO] (str. 29).
•Pogoji snemanja ne ustrezajo funkciji
samodejne nastavitve ostrine. Ostrino
nastavite ročno (str. 29).
Funkcija (STEADYSHOT) ne deluje.
• Nastavite (STEADYSHOT) na (ON)
(str. 38).
Funkcija BACK LIGHT ne deluje.
• Pri naslednjih nastavitvah se funkcija
BACK LIGHT prekliče
– [MANUAL] pod [EXPOSURE],
– [SPOT METER]
• Funkcija BACK LIGHT ne deluje med
delovanjem funkcije Easy Handycam (str.
18).
Če snemate svečo ali luč v temi, se
prikaže navpičen pas.
• To se zgodi, če je kontrast med objektom
in ozadjem prevelik. To ne pomeni okvare.
Če snemate svetel objekt, se prikaže
navpičen pas.
• Ta pojav se imenuje učinek razmazanosti.
To ne pomeni okvare.
Barva slike ni pravilna.
• Izklopite funkcijo NightShot plus (str. 20).
Slika na zaslonu je presvetla in objekt
se ne prikaže.
• V svetlih prostorih izklopite funkcijo
NightShot plus (str. 20).
•Prekličite funkcijo osvetlitve ozadja (Back
Light) (str. 21).
Se nadaljuje ,
53
Odpravljanje težav (nadaljevanje)
Pojavi se migetanje.
• To se pojavi, kadar snemate slike pod
fluorescentno, natrijevo ali živosrebrno
lučjo, pri izbrani nastavitvi (PORTRAIT)
ali (SPORTS). To ne pomeni okvare.
Kadar snemate TV ali računalniški
zaslon se pojavijo črni pasovi.
• Nastavite (STEADYSHOT) na (OFF)
(str. 38).
Ko je pokrov objektiva odprt, se pojavi
opozorilo [The lens cover might be
closed. Check the cover.] (pokrov objektiva je morda zaprt. Preverite ga.)
• Svetlobe ni dovolj / objektiv ste prekrili s
prstom ali drugim predmetom.
Predvajanje
Predvajanje ni mogoče.
• Premaknite stikalo POWER navzdol, da se
prižge lučka PLAY/EDIT (str. 22).
• Prevrtite kaseto nazaj (str. 22).
Na sliki se pojavijo vodoravne črte.
Prikazane slike niso jasne ali se ne
prikažejo.
• Očistite glavo s čistilno kaseto
(ni priložena) (str. 63).
Zvoka ni slišati ali pa je slišati samo
nizek zvok.
• Povišajte glasnost (str. 22).
• Nastavite (AUDIO MIX), dokler se ne
sliši ustrezen zvok (str. 35).
• Če uporabljate S VIDEO vtič, se
prepričajte, da sta priključena tudi rdeči in
beli vtič A/V priključnega kabla (str. 26).
Zvok prekine.
• Očistite glavo s čistilno kaseto
(ni priložena) (str. 63).
54
Na zaslonu se prikaže oznaka "–––".
• Kaseta, ki jo predvajate, je bila posneta
brez nastavljenega datuma in ure.
• Predvaja se prazen del traku.
• Podatkovne kode na kaseti s praskami ali
šumom, enota ne more brati.
Pojavi se šum in na zaslonu se
.
prikaže oznaka
• Kaseta je posneta v TV barvnem sistemu,
ki ne ustreza videokameri. To ni okvara
(str. 58).
Na zaslonu se prikaže oznaka
.
• Kaseta, ki jo predvajate, je bila posneta na
drugi napravi, s 4 kanalnim mikrofonom
(4CH MIC REC). Videokamera ni
združljiva s tem načinom snemanja.
Presnemavanje/Urejanje/Priključitev
v druge naprave
Na zaslonu priključene naprave se
prikažejo časovna koda in druge
informacije.
• Medtem je priključen A/V priključni
kabel, nastavite [DISP OUT] na [LCD]
(str. 42).
Z A/V priključnim kablom ni mogoče
pravilno presnemavati.
• A/V priključni kabel ni pravilno
priključen. Prepričajte se, da je priključen
v vhod na drugi napravi za presnemavanje
slik iz videokamere (str. 43).
Novega zvoka, ki ste ga dodali na
posneto kaseto, se ne sliši.
• Nastavite (AUDIO MIX), da bo zvok
pravilno slišati (str. 35).
Slike iz priključenih naprav se ne
prikažejo pravilno.
• Vhodni signal ni PAL (str. 58).
Priključitev videokamere v računalnik
Računalnik ne prepozna
videokamere.
•Namestite program ‘Picture Motion
Browser’ (str. 48).
•Računalnik morda ne bo prepoznal
vaše videokamere nekaj trenutkov po
priključitvi. Počakajte.
•Izklopite vse USB naprave, razen
tipkovnice, miške in videokamere iz
računalnika.
•Izvlecite kabel iz računalnika in
videokamere, ponovno zaženite
računalnik, nato pa ju ponovno pravilno
priključite.
Funkcije, katerih ni mogoče uporabiti
hkrati
V naslednjem seznamu so prikazani
primeri nesprejemljivih kombinacij funkcij
in postavk v menijih.
Ni možna
uporaba
BACK LIGHT
Zaradi naslednjih
nastavitev
[FIREWORKS],
[SPOT METER],
[EXPOSURE]
[SPOT FOCUS] [SCENE SELECT]
[SPOT METER] NightShot plus
[SCENE SEL.]
NightShot plus
[EXPOSURE]
NightShot plus
[WHT BAL]
NightShot plus
Priloženega programa, Picture Motion
Browser, ni mogoče uporabiti na
računalniku Macintosh.
• Tega programa ni mogoče uporabiti na
računalniku Macintosh.
55
Opozorilne oznake in sporočila
Prikaz samodiagnoze / Opozorilne
oznake
Če se na zaslonu ali v iskalu prikažejo
oznake, preverite naslednje. Nekatere
napake lahko odpravite sami. Če se težava
nadaljuje še po tem, ko ste jo s pomočjo
navodil v tabeli poskušali odpraviti, se
obrnite na prodajalca ali pooblaščenega
serviserja opreme Sony.
C:(ali E:) ππ:ππ
(prikaz samodiagnoze)
C:04:ππ
• Uporabljate baterijo, ki ni
“InfoLITHIUM” (serija H). Uporabite
baterijo “InfoLITHIUM” (serija H)
(str. 60).
• Priključite vtič DC omrežnega
napajalnika v priključek DC IN na
videokameri (str. 10).
C:21:ππ
• Pojavila se je vlaga. Odstranite kaseto
in najmanj eno uro ne uporabljajte
videokamere, nato kaseto ponovno
vstavite (str. 62).
C:22:ππ
• Očistite glavo s čistilno kaseto
(ni priložena) (str. 63).
C:31:ππ / C:32:ππ
• Pojavili so se simptomi, ki zgoraj niso
navedeni. Odstranite in vstavite kaseto,
nato ponovno uporabite videokamero.
Ne opravljajte tega postopka, če se je v
kameri nabrala vlaga (str. 62).
• Odstranite vir napajanja in ga nato
ponovno priključite ter uporabite
kamero.
• Zamenjajte kaseto. Pritisnite na
tipko RESET in ponovno uporabite
videokamero (str. 69).
E:61:ππ / E:62:ππ
• Posvetujte se s prodajalcem ali
pooblaščenim serviserjem opreme
Sony. Navedite mu 5 mestno kodo, ki
se začne z “E”.
i (opozorilo o izteku delovanja
baterije)
• Baterija je skoraj prazna.
• V nekaterih pogojih uporabe, okolja ali
stanja baterije, oznaka i utripa, tudi
če je ostalo še 5 do 10 minut delovanja
baterije.
% (Opozorilo o vlagi)
• Izvlecite kaseto, odstranite vir
napajanja in nato približno 1 uro
pustite kamero z odprtim pokrovom za
kaseto (str. 62).
L (Opozorilne oznake, ki se
nanašajo na kaseto)
Počasno utripanje:
• Ostalo je manj kot 5 minut traku.
• Kaseta ni vstavljena.*
• Stikalo za zaščito pred
presnemavanjem je nastavljena na
zaščito (str. 59).
Hitro utripanje:
• Trak se je iztekel.
6 (opozorilo o izmetu kasete)
Počasno utripanje:
• Stikalo za zaščito pred
presnemavanjem je nastavljena na
zaščito (str. 59).
Hitro utripanje:
• Pojavila se je vlaga (str. 62).
• Prikazana je koda za samodiagnozo
(str. 56).
*Ko se opozorilna oznaka prikaže na zaslonu, se
oglasi melodija ali zvočni signal (str. 32).
56
Primeri opozoril
Če se na zaslonu prikaže opozorilo, sledite
navodilom.
%6 Moisture condensation. Eject
the cassette (Nabrala se je vlaga.
Izvlecite kaseto) (str. 62).
% Moisture condensation. Turn off for
1H (Nabrala se je vlaga. Izklopite za 1
uro) (str. 62).
6 Reinsert the cassette. (Ponovno
vstavite kaseto.) (str. 16)
• Preverite, če je kaseta poškodovana.
L6 The tape is locked – check the
tab. (Kaseta je zaščitena – preverite
jeziček za zaščito.) (str. 59)
57
Dodatne informacije
Uporaba videokamere v tujini
Napajanje
Vašo videokamero lahko uporabljate v
vsaki državi ali področju s priloženim
omrežnim napajalnikom znotraj 100V do
240V AC, 50/60Hz.
TV barvni sistemi
Ta videokamera ima vgrajen sistem PAL.
Če želite posnetke predvajati na televizorju,
mora tudi ta imeti vgrajen sistem PAL z
vhodno vtičnico AUDIO/VIDEO.
Sistem
PAL
PAL-M
V naslednjih državah
Avstralija, Avstrija, Belgija,
Češka, Danska, Finska, Hong
Kong, Italija, Kitajska, Kuvajt,
Malezija, Nemčija, Nizozemska,
Norveška, Nova Zelandija,
Portugalska, Singapur, Slovaška,
Slovenija, Španija, Švedska,
Švica, Tajska, Velika Britanija,
itd.
Brazilija
PAL-N
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM
Bolgarija, Francija, Gvajana,
Iran, Irak, Madžarska, Monako,
Poljska, Rusija, Ukrajina, itd.
NTSC
Bahamski otoki, Bolivija,
Centralna Amerika, Čile,
Ekvador, Filipini, Jamajka,
Japonska, Kanada, Kolumbija,
Koreja, Mehika, Peru, Surinam,
Tajvan, Venezuela, ZDA, itd.
Enostavna nastavitev ure s časovnim
zamikom
Uro lahko na enostaven način nastavite
na lokalni čas tako, da naravnate časovni
zakom. Izberite WORLD TIME v meniju
(OTHERS) in nastavite časovni zamik
(str. 42).
58
Vzdrževanje in varnostni ukrepi
Uporabne kasete
Uporabljate lahko samo kasete, formata
mini DV. Uporabite kaseto z oznako
Videokamera ni združljiva s kasetami s
pomnilnikom.
Uporaba
p
.
Da na traku ne bo neposnetih delov
Če dlje časa ne uporabljate videokamere
Odstranite kaseto in jo shranite.
p
Preprečitev neželenega brisanja
Premaknite stikalo za zaščito pred
presnemavanjem na SAVE.
Pred začetkom naslednjega snemanja se
s pritiskom na END SEARCH (str. 24)
postavite na konec posnetega dela, če ste
storili naslednje:
• predvajali kaseto,
• uporabili funkcijo EDIT SEARCH.
Signal, ki opozarja na zaščito avtorskih
pravic
p
Pri predvajanju
Uporaba katerekoli druge videokamere
onemogoča snemanje na kaseto s
posnetim signalom, ki opozarja na zaščito
avtorskih pravic programske opreme,
predvajano na tej videokameri.
p
REC: Na kaseto lahko snemate.
SAVE: Na kaseto ni mogoče
snemati (zaščitena je pred
presnemavanjem).
p
Pritrditev nalepke na kaseto
Nalepko lahko namestite le na mesta, ki so
prikazana spodaj. V nasprotnem primeru
bi lahko poškodovali videokamero.
Ne lepite nalepk
okoli te črte
Pri snemanju (DCR-HC52E/HC54E)
Programov, ki vsebujejo signale za zaščito
avtorskih pravic, z vašo videokamero ni
mogoče snemati.
Če poskušate tako program posneti, se na
LCD zaslonu ali na TV zaslonu prikaže
napis (Cannot record due to copyright
protection). Videokamera signalov za zaščito
avtorskih pravic ne posname na trak.
Mesto za nalepko
p
Po uporabi kasete
Prevrtite kaseto na začetek, spravite jo v
ovitek in jo hranite v pokončnem položaju.
p
Opomba v zvezi s pozlačenim priključkom
Očistite priključek na kaseti z vato, po
približno vsaki 10 odstranitvi kasete.
Če je pozlačeni priključek kasete umazan
ali prašen, indikator preostalega traku
morda ne bo kazal dejanskega stanja.
Pozlačeni priključek
Se nadaljuje ,
59
Vzdrževanje in varnostni ukrepi (nadaljevanje)
Nekaj o bateriji “InfoLITHIUM”
Ta enota je združljiva z baterijami
„InfoLITHIUM“ (serije H). Videokamera
deluje samo s temi baterijami. Baterije
„InfoLITHIUM“ (serije H) imajo oznako
.
Kaj je baterija “InfoLITHIUM”?
“InfoLITHIUM” je litijeva ionska baterija,
ki lahko izmenjuje podatke o pogojih
delovanja med vašo videokamero in
omrežnim adapterjem/polnilnikom.
Baterija “InfoLITHIUM” meri porabo
energije, glede na pogoje delovanja vaše
videokamere, in v minutah prikaže čas
preostanka moči baterije.
Polnjenje baterije
• Pred uporabo videokamere ne pozabite
napolniti baterijo.
• Priporočamo vam, da baterijo polnite v
prostoru s temperaturo med 10° in 30°, dokler
lučka CHG (charge – polnjenje) ne ugasne.
Če jo polnite izven tega območja temperature,
baterije ne bo mogoče učinkovito napolniti.
• Ko je baterija povsem polna, izvlecite kabel
iz priključka DC IN na videokameri ali pa
odstranite baterijo.
Učinkovita uporaba baterije
• Delovanje baterije je pri nizkih temperaturah
slabša. Čas delovanja baterije je v mrzlih
prostorih krajši. Za brezskrbno, daljšo uporabo
baterije vam priporočamo naslednje:
– Hranite baterijo v žepu ob vašem telesu, da
se ogreje in jo vstavite v videokamero tik
preden začnete snemati.
– Uporabljajte baterijo z visoko močjo (NPFH70/FH100; ni priložena).
• Če pogosto uporabljate LCD zaslon ali
pogosto predvajate posnetke in trak hitro
vrtite naprej ali nazaj, se baterija hitreje
iztroši. Priporočamo vam, da uporabljate
baterijo z visoko močjo (NP- FH70/FH100; ni
priložena).
60
• Kadar ne snemate in ne predvajate posnetkov
na vaši videokameri, se prepričajte, da ste
stikalo POWER nastavili na OFF (CHG).
• Imejte pri roki nadomestne baterije za dva- ali
trikratni čas pričakovanega časa snemanja, in
naredite preizkusne posnetke, pred dejanskim
snemanjem.
• Ne izpostavljajte baterije vodi. Baterija ni
vodoodporna.
Indikator časa preostale moči baterije
• Če se videokamera izklopi, čeprav indikator
časa preostale moči baterije kaže, da ima
baterija še dovolj moči za delovanje, ponovno
povsem napolnite baterijom, da bo indikator
zopet kazal pravilen čas. Pomnite pa, da
pravilen prikaz časa morda ne bo mogoče
doseči, če baterijo dlje časa uporabljate
pri visokih temperaturah, če jo pustite
stati povsem napolnjeno, ali če jo pogosto
uporabljate. Indikator časa preostale moči
baterije naj vam pomeni le približen čas
snemanja.
• Oznaka i, ki opozarja na to, da je bateriji
ostalo le še malo moči, v določenih pogojih
upravljanja ali temperature okolja utripa, tudi
če je preostali čas delovanja baterije 5 do 10
minut.
Shranjevanje baterije
• Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo
enkrat na leto povsem napolnite in jo nato z
videokamero povsem izpraznite.
•Če želite baterijo shraniti, jo odstranite in
shranite v hladnem prostoru z malo vlage.
•Če želite baterijo v videokameri povsem
(OTHERS) nastavite
izprazniti, v meniju
(A.SHUT OFF) na (NEVER) in pustite
videokamero v načinu stanje pripravljenosti na
snemanje, dokler se baterija ne iztroši (str. 42).
Čas delovanja baterije
• Čas delovanja baterije je omejen. Zmogljivost
baterije s časom in s pogosto uporabo
postopoma pada. Ko se razpoložljivi čas
baterije znatno skrajša, je razlog verjetno v tem,
da je baterija odslužila. Kupite novo baterijo.
• Čas delovanja baterije je odvisen od tega, kako
jo hranite, od pogojev delovanja ter od okolja.
Nekaj o standardu i.LINK
DV priključek na tej enoti je DV vhodni/
izhodni priključek, združljiv s priključkom
i.LINK . To poglavje opisuje standard
i.LINK in njegove funkcije.
Kaj je “i.LINK”?
i.LINK je digitalen serijski vmesnik za prenašanje
digitalnega videa, digitalnega avdia in drugih
podatkov v enote, ki so združljive z i.LINK. Z
njim lahko upravljate tudi druge naprave.
Opremo, ki je združljiva z i.LINK, lahko
priključite z enim samim kablom i.LINK.
Lahko se uporablja tudi za upravljanje in prenos
podatkov z različnimi digitalnimi AV enotami.
Če sta na to enoto priključeni dve ali več
enoti, ki sta združljivi z i.LINK, v verigo, sta
upravljanje in prenos podatkov mogoča ne
le z opremo, priključeno na to enoto, temveč
tudi z drugimi napravami, preko neposredno
priključene opreme.
Pomnite pa, da je način upravljanja včasih
drugačen, glede na značilnosti in tehnične
lastnosti opreme, ki jo želite priključiti in da
upravljanje in prenos podatkov na nekaterih
enotah nista mogoča.
b Opomba
• Običajno se lahko s kablom i.LINK (DV
priključkom) na to enoto priključi le ena
enota. Če priključite to enoto na opremo,
združljivo z i.LINK, ki ima dva ali več
DV vmesnika, glejte navodila za uporabo
priključenih enot.
z Nasveta
• i.LINK je bolj poznan izraz za IEEE 1394
prenos podatkov. Predlagal ga je SONY in
je zaščitena znamka, ki jo prizna mnogo
korporacij.
• IEEE 1394 je mednarodni standard, katerega
je standardiziral Institute of Electrical and
Electronic Engineers.
i.LINK hitrost prenosa
Najvišja hitrost prenosa preko priključka
i.LINK je odvisna od opreme. Obstajajo
tri različne najvišje hitrosti:
S100 (prbl. 100Mb/s*)
S200 (prbl. 200Mb/s)
S400 (prbl. 400Mb/s)
Hitrost prenosa je navedena v poglavju
“Tehnični podatki” v navodilih za uporabo
enot. Na nekaterih enotah je podana tudi v
bližini priključka i.LINK.
Ko so enote priključene na opremo, ki
ima drugačno hitrost, se ta hitrost včasih
razlikuje od podane hitrosti.
* Kaj pomeni “Mb/s”?
Mb/s pomeni “megabiti na sekundo” ali količino
podatkov, ki jih je možno poslati ali sprejeti v sekundi.
Na primer, hitrost 100Mb/s pomeni, da je lahko v eni
sekundi poslanih 100 megabitov podatkov.
Funkcije priključka i.LINK na tej enoti
Podrobnosti o tem, kako presnemavati,
ko je ta enota priključena na drugo video
opremo z DV priključki, poiščite na strani
43, 45.
To enoto se lahko priključi tudi na drugo
opremo, ki je združljiva s standardom
i.LINK (DV vmesnik), ki jo izdeluje
SONY (npr. serijski osebni računalnik
VAIO) .
Nekatere video enote, npr. digitalni
televizorji, DVD snemalniki/predvajalniki
in MICROMV snemalniki/predvajalniki
morda niso združljive z DV vmesnikom,
tudi če imajo priključek i.LINK. Pred
priključitvijo se prepričajte, da je oprema
združljiva z DV vmesnikom.
Oglejte si tudi opozorila pri priključitvi te
enote v navodilih za uporabo enote, ki jo
želite priključiti.
Se nadaljuje ,
61
Vzdrževanje in varnostni ukrepi (nadaljevanje)
Priporočljivi kabel i.LINK
Uporabljajte 4-polni kabel Sony i.LINK
(med DV presnemavanjem).
Nekaj o uporabi in vzdrževanju
videokamere
• Ne uporabljajte in ne shranjujte kamere in
dodatne opreme v naslednjih pogojih:
– V zelo hladnem ali zelo vročem prostoru.
Nikoli je ne izpostavljajte temperaturi nad
60°C, na primer, neposredno na soncu, v
bližini grelcev ali v avtomobilu, parkiranem
na soncu. S tem bi povzročili napačno
delovanje ali deformacijo kamere.
– V bližini močnih magnetnih polj in
mehanskih vibracij. S tem bi povzročili
napačno delovanje kamere.
– V bližini močnih radijskih valov ali sevanja.
V tem primeru s kamero ne bo mogoče
pravilno snemati.
– V bližini AM sprejemnikov in video opreme.
Pojavi se šum.
– Na peščeni plaži ali kjerkoli je zelo prašno.
Če pesek ali prah zaideta v kamero, utegne
priti do okvare. Take okvare včasih ni
mogoče popraviti.
– V bližini oken ali na prostem, kjer bi bili
LCD zaslon, iskalo in objektiv izpostavljeni
neposrednemu soncu. S tem bi se utegnila
poškodovati zunanjost iskala ali LCD zaslona.
– V vlažnem prostoru.
• Za delovanje videokamere uporabite baterijo
(6,8 V/7,2V) ali omrežni napajalnik (8,4V).
• Za delovanje pri enosmernem ali izmeničnem
toku uporabite dodatno opremo, ki jo
priporočamo v navodilih.
• Videokamere ne smete zmočiti, na primer, v
dežju ali morju. Če se zmoči, utegne priti do
okvare. Take okvare včasih ni mogoče popraviti.
• Če pride v ohišje videokamere tekočina
ali trden objekt, izključite videokamero.
Pred nadaljnjo uporabo naj jo pregledajo v
pooblaščenem servisu Sony.
• Izogibajte se grobemu ravnanju z videokamero
in mehanskim udarcem. Bodite še posebno
previdni z objektivom.
• Kadar kamere ne uporabljate, naj bo stikalo
POWER nastavljeno na OFF (CHG).
62
• Med snemanjem naj videokamera ne bo v
kakršnemkoli zavoju, saj se lahko pregreje.
• Ko nameravate izvleči omrežni kabel, ga
povlecite za vtikač in ne za kabel.
• Ne postavljajte ničesar težkega na kabel, ker bi
ga s tem poškodovali.
• Kovinski priključki morajo ostati čisti.
• Hranite daljinski upravljalnik in litijevo baterijo
izven dosega otrok. V primeru, da otrok pogoltne
baterijo, nemudoma pokličite zdravnika.
• Če se je iz baterije izlila elektrolitska tekočina:
– posvetujte se s pooblaščenim serviserjem
izdelkov Sony,
– če je tekočina prišla v stik z vašo kožo, jo
takoj odstranite z vodo,
– če tekočina pride v stik z očmi, oči oplaknite
z obilo vode in se posvetujte z zdravnikom.
p
Če videokamere dlje časa ne boste
uporabljali
• Občasno vklopite kamero in pustite, da nekaj
časa deluje, na primer, da približno 3 minute
predvaja kaseto.
Vlaga
Če videokamero prinesete iz hladnega v
topel prostor, se lahko nabere vlaga znotraj
videokamere, na površini traku ali na leči.
Trak se lahko zlepi za glavni boben in se
poškoduje ali pa enota ne deluje pravilno. Če
pride vlaga v vašo videokamero, se prikaže
sporočilo (%6 Moisture condensation. Eject
the cassette) ali (% Moisture condensation.
Turn off for 1H). Če se vlaga nabere na leči,
se opozorilo ne prikaže.
p
Če se pojavi vlaga
V tem primeru ne deluje nobena funkcija
razen izmeta kasete. Odstranite kaseto,
izklopite videokamero in jo pustite
približno 1 uro. Videokamero lahko spet
uporabljate, če se ob vklopu oznaka % ali
6 ne prikažeta.
Če se v kameri začne nabirati vlaga, je
kamera včasih ne zazna. V tem primeru
se lahko zgodi, da kaseta 10 sekund po
odprtju pokrova ne bo izskočila.
To ne pomeni okvare. Ne zapirajte
pokrova, dokler kaseta ne izskoči.
– med snemanjem se na zaslonu prikaže
opozorilo (x Dirty video head. Use a
cleaning cassette).
• Video glava se po daljši uporabi obrabi. Če slika
ni jasna, tudi po tem, ko ste očistili glavo, je
vzrok morda obraba video glave. Posvetujte se s
prodajalcem opreme Sony o njeni zamenjavi.
p
LCD zaslon
Opomba o vlagi
Vlaga se lahko nabere znotraj
videokamere, če jo prinesete iz hladnega
v topel prostor (ali obratno) ali če
uporabljate kamero v vročem prostoru, na
primer:
• Prinesete jo iz smučišča v topel, ogrevan
prostor
• Prinesete jo iz klimatiziranega avtomobila ali
sobe ven, na toplo
• Uporabljate jo po nevihti ali močnem dežju
• Uporabljate jo v prostoru v katerem je zelo
vroče in vlažno
p
Kako preprečiti nabiranje vlage
Kadar prinesete videokamero iz hladnega
v topel prostor, jo dajte v plastično vrečo
in jo dobro zaprtite. Vrečo odstranite,
ko bo temperatura znotraj vreče enaka
temperaturi v prostoru (po približno 1
uri).
Video glave
• Če se video glave umažejo, snemanje slik ne
bo potekalo pravilno in predvajane slike in
zvok bodo popačeni.
• Če se pojavi naslednja težava, čistite video
glave s čistilno kaseto Sony DVM-12CLD (ni
priložena) približno 10 sekund.
– pojavi se šum mozaičnega vzorca ali se
prikaže moder zaslon,
• Ne pritiskajte premočno na LCD zaslon, ker
bi ga s tem utegnili poškodovati.
• Če uporabljate videokamero v mrzlem
prostoru, se utegne na LCD zaslonu prikazati
nepopolna slika. To ne pomeni okvare.
• Med uporabo videokamere se utegne zadnja
stran LCD zaslona segreti. To ne pomeni
okvare.
p
Čiščenje LCD zaslona
Če se na LCD zaslonu pojavijo prstni
odtisi ali prašni delci, vam priporočamo, da
ga očistite s priloženo čistilno krpico. Če
uporabite pribor za čiščenje LCD zaslona
(ni priložen), ne nanašajte čistilne tekočine
neposredno na LCD zaslon. Očistite ga s
čistilnim papirjem, navlaženim s tekočino.
p
Nastavitev LCD zaslona (CALIBRATION)
V primeru, da tipke na dotik ne delujejo pravilno, sledite spodaj opisanemu
postopku. Priporočljivo je, da za to
funkcijo s priloženim omrežnim adapterjem priključite videokamero v omrežno
vtičnico.
1 Izklopite kamero in premaknite stikalo
POWER tako, da zasveti lučka PLAY/
EDIT, medtem ko pritiskate na tipko
DISP/BATT INFO na videokameri in
tipko držite približno 5 sekund.
– med predvajanjem se slika ne premakne,
– med predvajanjem se slika ne pojavi ali zvok
prekine,
Se nadaljuje ,
63
Vzdrževanje in varnostni ukrepi (nadaljevanje)
2 Z vogalom spominske ploščice
“Memory Stick” ali česa podobnega
pritisnite na "x", ki je prikazan na
zaslonu.
Čiščenje notranjosti iskala
1 Izvlecite iskalo.
2 Medtem ko s koničastim predmetom
(npr. kemičnik svinčnik) pritisnite na
stikalo na strani iskala in povlecite
nastavek v smeri puščice.
Tab
Položaj oznake "x" se spremeni.
Če niste pritisnili na pravo mesto,
ponovite korak 2.
• LCD zaslona ni mogoče nastaviti, če je
obrnjen navzven.
Čiščenje ohišja
• Očistite ohišje z mehko krpo, rahlo navlaženo
z vodo.
• Izogibajte se naslednjim snovem, ki bi utegnila
poškodovati lak:
– topila, kot so razredčevalci, bencin, alkohol,
hitro hlapljive snovi, kot so insekticidi, itd.
– dolgotrajen stik z gumo ali vinilnimi
predmeti.
Vzdrževanje objektiva
• Površino objektiva obrišite s suho krpo v
sledečih primerih:
– kadar se na objektivu nahajajo prstni odtisi,
– v vročem in vlažnem prostoru,
– če jo uporabljate tam, kjer se nahaja sol, na
primer na morju.
• Hranite objektiv v dobro prezračenem
prostoru, kjer ni izpostavljen prahu in
umazaniji.
• Da se na objektivu ne bi nabrala plesen,
občasno storite zgoraj navedeno.
• Priporočamo vam, da vsaj enkrat na mesec
vklopite in izklopite videokamero.
64
3 Odstranite prah z nastavka s
pihalnikom (ipd.).
4 Pritisnite iskalo na trup videokamere.
5 S pihalnikom odstranite prah iz
notranjosti nastavka.
Tehnični podatki
6 Pritrdite nastavek tako, da ga potisnete
naravnost na iskalo, dokler ne zaskoči.
b Opombe
• Ne razstavljajte nastavka za iskalo.
• Ne dotikajte se leče na nastavku.
Polnjenje tovarniško vstavljene
akumulatorske baterije
V videokameri se nahaja vstavljena litijeva
baterija, ki ohranja datum, uro in druge
nastavitve, tudi kadar nastavite stikalo
POWER na OFF (CHG). Ta baterija se
vedno polni med uporabo kamere, če pa
kamere ne uporabljate, se počasi iztroši.
Baterija se bo po 3 mesecih neuporabe
kamere povsem izpraznila. Če je baterija
prazna, ne bo imelo vpliva na snemanje,
če le ne snemate datuma.
p
Postopek
S priloženim omrežnim adapterjem
priključite videokamero v omrežno
vtičnico in jo najmanj 24 ur pustite, s
stikalom POWER nastavljenim na OFF
(CHG).
Sistem
Sistem video snemanja
2 vrtljivi glavi, sistem poševnega snemanja
sledi
Sistem avdio snemanja
Vrtljve glave, PCM sistem
Kvantizacija: 12 bitov (Fs 32kHz, stereo 1,
stereo 2), 16 bitov (Fs 48 kHz, stereo)
Video signal
PAL barva, CCIR standardi
Uporabne kasete
Mini DV kaseta z oznako
Hitrost traku:
SP: prb. 18,81 mm/s
LP: prb. 12,56 mm/s
Čas snemanja/predvajanja (pri uporabi kasete
DVM60)
SP: 60 min
LP: 90 min
Čas hitrega previjanja naprej/nazaj
Približno 2 min 40 s (pri uporabi kasete
DVM60 in akumulatorske baterije)
Približno 1 min 45 s (pri uporabi kasete
DVM60 in omrežnega napajalnika)
Iskalo
Elektronsko iskalo (barvno)
Slikovna naprava
3,0 mm (vrste 1/6) CCD (Charge
Coupled Device)
Skupno: pribižno 800 000 točk
Efektivnih (slika v gibanju): približno
400 000 točk
Leča
Carl Zeiss Vario-Tessar
40× (optično), 2000× (digitalno)
Fokusna razdalja
f=1,9 ~ 76 mm
Pretvorjeno v 35 mm fotoaparat
V načinu CAMERA –TAPE: 41 – 1189
mm** (16:9)
43 ~ 1075 mm (4:3)
V načinu CAMERA: 36 – 1440 mm
F1.8 ~ 4,1
Premer filtra: 30 mm
Se nadaljuje ,
65
Temperatura barve
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Minimalna osvetlitev
11 lux (F 1,8)
0 lux (v načinu NightShot plus)
Izhodni priključki
Avdio/Video vhod / izhod
10-polni priključek
Video signal: 1 Vp-p, 75 omov
Svetlostni signal : 1 Vp-p, 75 omov
Barvni signal : 0,3 Vp-p, 75 omov
Avdio signal: 327 mV, (pri izhodni
impedanci večji kot 47 kiloomov)
Izhodna impedanca manj kot 2,2 kilooma
USB priključek (DCR-HC53E/HC54E)
mini-B
DV vhod/izhod (DCR-HC52E/HC54E)
vmesnik i.LINK (IEEE1394,
4-pinski priključek S100)
DV izhod (DCR-HC51E/HC53E)
vmesnik i.LINK (IEEE1394, 4-pinski
priključek S100)
LCD zaslon
Slika
6,2 cm (vrste 2,5)
Skupno število pik
123 200 (560 × 220)
Splošno
Zahteve napajanja
6,8 V (akumulatorska baterija)
8,4 V (omrežni napajalnik )
Povprečna poraba
Pri snemanju z iskalom 1,8 W
Pri snemanju z LCD zaslonom 2,1 W
Temperatura delovanja
0 do 40°C
Temperatura hranjenja
-20° do +60° C
Mere (približne)
63 × 85 × 114 mm (š/v/g) (vključno z
izstopajočimi deli)
63 × 85 × 115 mm (vključno z
izstopajočimi deli, s pritrjeno priloženo
akumulatorsko baterijo NP-FH30)
Masa (približna)
380 g (samo glavna enota)
440 g (vključno z akumulatorsko baterijo
NP-FH30 in kaseto DVM60)
Priložena oprema
Glejte stran 9.
Omrežni napajalnik AC-L200/L200B
Zahteve napajanja
100-240 V , 50/60 Hz
Poraba toka
0,35 – 0,18 A
Poraba
18W
Napetost izhoda
DC: 8,4 V
Temperatura delovanja
0° do 40° C
Temperatura hranjenja
-20°C do +60°C
Mere (približne)
48 × 29 × 81 mm (š/v/g), brez izstopajočih
delov
Masa (približna)
170 g brez omrežnega kabla
* Ostale tehnične podatke si oglejte na samem
omrežnem napajalniku.
66
Akumulatorska baterija NP-FH30
Nekaj o blagovnih znamkah
Največja napetost izhoda
DC 8,4 V
Napetost izhoda
7,2 Wh
Energija
3,6 Wh (500 mAh)
Mere
31,8 × 18,5 × 45,0 mm (š/v/g)
Masa
40 g
Temperatura delovanja
0 do 40°C
Vrsta
Litij-ionska
• »Handycam« in
sta
registrirani blagovni znamki korporacije Sony.
• i.LINK in sta blagovni znamki korporacije
Sony.
je blagovna znamka.
•
• Microsoft, Windows in Windows Media so
registrirane blagovne znamke ali blagovne
znamke korporacije Microsoft v ZDA in/ali v
drugih državah.
• Macintosh in Mac OS sta registrirani blagovni
znamki Apple Computer, Inc. v ZDA ali
drugih državah.
• Pentium je blagovna znamka ali registrirana
blagovna znamka korporacije Intel.
• Adobe in Adobe Reader sta blagovni znamki
ali Adobe Systems Incorporated.
Pridržujemo si pravico do tehničnih in
oblikovnih sprememb brez predhodnega
obvestila.
Vse ostale blagovne znamke so znamke zadevnih
družb.
Poleg tega »TM« in »®« v teh navodilih nista
povsod navedena.
67
Hiter pregled
Opis delov videokamere
Številke v oklepajih so referenčne strani.
1 Stikalo NIGHTSHOT PLUS (20)
2 Stikalo »power zoom« (20)
3 Stikalo OPEN/EJECT (16)
4 Zanka za pas
Pritrdite pas za čez ramo (ni priložen).
5 Pas (15)
6 Objektiv (Carl Zeiss) (5)
7 Stikalo LENS COVER (15)
8 Notranji stereo mikrofon (34)
9 Infrardeča vrata (20)
68
1 Tipka DISP/BATT INFO (11, 15)
2 Tipka EASY (17)
3 Tipka RESET
Inicializira vse nastavitve, vključno z
nastavitvijo datuma in ure.
4 LCD zaslon/zaslon na dotik (15, 71)
5 Tipke Zoom (20)
6 Tipka REC START/STOP (17, 19)
7 Zvočnik
Zvočnik oddaja predvajani zvok. Več
o nastavitvi glasnosti si oglejte na
strani 22.
8 Tipka BATT (izmet baterije) PUSH
(11)
9 Lučka CHG (polnjenje) (10)
0 Za DCR-HC37E/HC38E: (USB)
priključek
qa Tipka BACK LIGHT (21)
Se nadaljuje ,
69
1 Stikalo POWER (13)
2 Iskalo (15)
3 Okular (64)
4 Stikalo za nastavitev leče iskala (15)
5 Za DCR-HC51E/HC53E:
Vmesnik DV OUT (41)
Za DCR-HC52E/HC54E:
Vmesnik DV (43, 45)
6 Priključek DC IN (10)
7 Priključek A/V OUT (26, 43)
8 Lučka CAMERA, PLAY/EDIT (13)
9 Tipka REC START/STOP (17, 19)
0 Stojalo
Pritrdite stojalo (ni priloženo: vijak za
stojalo mora biti krajši od 5,5 mm).
70
Indikatorji, ki se prikažejo med snemanjem/
predvajanjem
Snemanje
1
2
3
4
7
5
6
Predvajanje
1
2
8
4
5
1 Preostala baterija (približna vrednost)
2 Način snemanja (SP ali LP) (41)
3 Stanje snemanja ([STBY] (stanje
pripravljenosti) ali [REC] (snemanje))
4 Snemanje: Števec traku
(ura : minute : sekunde)
Predvajanje: Časovna koda
(ura : minute : sekunde : slika)
5 Snemalna zmogljivost kasete (prbl.)
(41)
6 Funkcijska tipka (28)
7 Tipka GUIDE (23)
8 Indikator vrtenja traku
9 Video upravljalne tipke (22)
7
9
6
Se nadaljuje ,
71
Indikatorji prikazani ob spremembah
Indikator
Pomen
SCENE SELECT (30)
S pomočjo postavke [DISP GUIDE] (str.
72) lahko preverite funkcijo posameznih
indikatorjev, prikazanih na LCD zaslonu.
n
b Opomba
• Med uporabo funkcije [DISP GUIDE] se
nekateri indikatorji morda ne bodo prikazali.
Zgoraj levo
Slikovni učinek (37)
Razmerje beline (32)
WIDE SELECT (38)
Zgoraj desno
60min
STBY
0:00:00
60min
/
EDIT
+
Funkcija SteadyShot
izklopljena (38)
EDITSEARCH (38)
Podatkovna koda med snemanjem
/
EDIT
+
GUIDE
FN
Spodaj
Sredina
Datum in ura med snemanjem in nastavitve
videokamere se samodejno posnamejo.
Med snemanjem niso prikazana. Lahko pa
ju preverite med snemanjem kot [DATA
CODE] (stran 33).
Zgoraj levo
Indikator
Pomen
AUDIO MODE (41)
Zgoraj desno
Indikator
Pomen
DV vhod (45)
Ogled indikatorjev na zaslonu
(Display Guide)
Pomen posameznih indikatorjev, ki se
prikažejo na LCD zaslonu, lahko na
enostaven način preverite.
1 Pritisnite na [GUIDE] t [DISP
GUIDE].
Sredina
Indikator
6
Pomen
NightShot plus (20)
Opozorilo (56)
Spodaj
Indikator
9
Pomen
Flexible spot meter (30)/
EXPOSURE (31)
Ročno ostrenje (29)
.
Osvetlitev ozadja (21)
72
2 Pritisnite na področje, ki vključuje
indikator, katerega želite preveriti.
Na zaslonu se prikažejo pomeni
indikatorjev v tem področju. Če
ne najdete indikatorja, ki ga želite
preveriti, ga poiščite s tipkama
(PAGER)/(PAGEr).
Za zaključek pritisnite na [END].
z Nasvet
• Funkcijo lahko upravljate tudi s pritiskom na
t [DISP GUIDE].
73
Abecedno kazalo
Številčno/Simbol
G, H, I, J
12BIT ........................................................ 41
16BIT ........................................................ 41
16:9 WIDE ...............................................38
21-pinski adapter.......................................27
4:3 ..............................................................38
Glasnost (VOLUME) ..............................22
GUIDEFRAME .......................................42
i.LINK ....................................................... 61
Indikatorji na zaslonu ..............................71
INDOOR...................................................32
Iskanje začetne točke ...............................24
Jezik (LANGUAGE) ............................... 41
A, B, C, Č
A. SHUT OFF ..........................................42
A/V priključni kabel ......................... 26, 43
AUDIO MIX .............................................35
AUDIO MODE ........................................ 41
B&W ..........................................................37
BACK LIGHT (kamera) ...................21, 53
Baterija .............................................10, 60
Baterija „InfoLITHIUM“ .........................60
BEACH ..................................................... 31
BEEP .........................................................32
BLACK......................................................32
CALIBRATION .......................................63
CAM DATA..............................................33
CD-ROM ...................................................47
Čas polnjenja ............................................ 11
Čas predvajanja ........................................12
Časovna koda ............................................71
Čiščenje kasete..........................................63
D ZOOM (digitalni zoom) ......................38
D, E, F
Datum / Ura................................. 13, 33, 72
DEMO MODE ......................................... 41
DISP GUIDE (Display Guide) ...............72
DISP OUT (Display output) ...................42
Easy Handycam ..................................17, 28
EDITSEARCH .................................. 24, 38
END SEARCH .................................. 24, 53
EXPOSURE.............................................. 31
FADER...................................................... 31
Flexible Spot Meter .................................30
FOCUS............................................... 29, 53
74
K, L, M
Kabel i.LINK ..................................... 43, 45
Kabel S VIDEO ................................. 26, 43
Kaseta .................................................16, 59
LANDSCAPE ..........................................30
LCD ...........................................................42
LCD B.L. (LCD Backlight) ....................40
LCD BRT (LCD Bright) .........................33
LCD COLOR ...........................................40
LCD zaslon ...............................................15
LCD/VF SET............................................40
LETTER BOX ..........................................40
LP (Long Play) ......................................... 41
Luč NightShot (N.S. LIGHT) ................39
Meni.................................................... 28, 36
Meni CAMERA SET ...............................38
Meni MANUAL SET...............................37
Meni OTHERS .........................................42
Meni PLAYER SET .................................39
Meni SETUP MENU ............................... 41
Meni TAPE SET....................................... 41
Meni VCR SET.........................................39
MONOTONE ..........................................32
MOSAIC ...................................................37
MOSAIC FADER ....................................32
N, O
Nabiranje vlage .........................................62
Namestitev ...............................................48
Nasnemavanje zvoka (A. DUB CTRL)..34
Nastavitev ure (CLOCK SET) ...............13
NEG. ART ................................................37
Nightshot plus ..........................................20
NTSC.........................................................58
Omrežni napajalnik ..................................10
ONE PUSH...............................................32
Opozorilna sporočila ................................57
Opozorilne oznake ...................................56
Osvetlitev (VF B.L.) .................................40
OUTDOOR...............................................32
P, R
PASTEL ....................................................37
Picture Motion Browser ...........................47
Podatkovna koda (DATA CODE) ... 33, 72
PORTRAIT (Soft Portrait) .....................30
Predvajanje .................................. 18, 22, 54
Predvajanje slika za sliko .........................34
Predvajanje v nasprotni smeri .................34
Pregled posnetkov.....................................24
Presnemavanje .........................................43
Presnemavanje (REC CTRL) .................45
Priročnik “Osnovni koraki” ...............47, 50
Računalnik ...............................................47
Razmerje beline (WHITE BAL.) ............32
REC MODE (način snemanja)............... 41
REMAIN................................................... 41
Števec traku...............................................71
Tehnični podatki .......................................65
TV ..............................................................26
TV barvni sistem ......................................58
TWILIGHT...............................................30
U, V, Z, Ž
Uporaba videokamere v tujini .................58
Upravljalna tipka ......................................28
USAGE GUIDE .......................................23
USB STREAM.......................................... 41
Uvod ...........................................................9
V SPD PLAY (Various speed playback) ..33
V-OUT/LCD .............................................42
WHITE ..................................................... 31
WIDE DISP (Wide display)....................40
WIDE SEL (Wide select) ........................38
WORLD TIME.........................................42
Zaščita pred presnemavanjem .................59
Zoom .........................................................20
Zrcalni način ............................................. 21
S, Š, T
SCENE SEL. ............................................30
SEPIA ........................................................37
Sistem PAL ........................................ 54, 58
Slikovni učinki (P EFFECT) ...................37
Snemalni čas .............................................12
Snemanje ..................................... 17, 19, 53
SNOW ....................................................... 31
SOLARIZE ...............................................37
SP (Standard Play) .................................. 41
SPORT....................................................... 31
SPOT FOCUS ..........................................29
SPOTLIGHT ............................................30
SQUEEZE ................................................40
STEADYSHOT ................................. 38, 53
Stojalo .......................................................70
SUNRSUNST ...........................................30
75
DCR-HC51E/HC52E/HC53E/HC54E
Download PDF