Sony | DCR-SX21E | Sony DCR-SX21E SX21E Standard Definition Memory Stick™ camcorder Navodila za uporabo

4-290-841-11(1)
Digitalna videokamera
Vsebina
Priprave
Navodila za uporabo
Snemanje/Predvajanje
Pravilna uporaba videokamere
Uporaba računalnika
Nastavitev videokamere
Dodatne informacije
DCR-PJ5E/SR21E/SX21E
SL
SL
2
Najprej preberite
naslednje
Pred uporabo videokamere temeljito
preberite navodila in jih shranite za
nadaljnjo uporabo.
OPOZORILO
Ne izpostavljajte videokamere dežju
ali vlagi zaradi nevarnosti požara in
električnega udara.
Ne izpostavljajte baterij prekomerni
vročini (npr. soncu ali ognju).
POZOR
Zamenjajte baterijo samo z določeno vrsto.
V nasprotnem primeru utegne priti do
požara ali poškodbe.
Nekaj o omrežnem napajalniku
Ne postavljajte omrežnega napajalnika
v ozek prostor, na primer med stene ali
pohištvo.
Priključite omrežni napajalnik v bližnjo
stensko vtičnico. V primeru, da se pojavi
kakršnakoli težava s kamero, napajalnik
takoj izključite.
Tudi če videokamero izklopite, jo bo
omrežni napajalnik še naprej napajal, če je
priključen v omrežno vtičnico.
Akumulatorska baterija
Če z baterijo ne ravnate pravilno, lahko
eksplodira in povzroči požar ali celo
kemične opekline. Upoštevajte naslednja
opozorila:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne razstavljajte baterije.
Ne izpostavljajte baterije udarcem (npr. s
kladivom, ipd.), pazite, da vam ne pade na tla in
da na baterijo ne stopite.
Pazite, da ne povzročite kratkega stika in da
kovinski predmeti ne pridejo v stik s priključki
baterije.
Ne izpostavljajte baterije visokim temperaturam
nad 600C, na primer v avtomobilu, parkiranem
na soncu.
Ne mecite baterije v ogenj.
Ne uporabljajte poškodovane litij-ionske
baterije.
Baterijo polnite s polnilnikom za Sony
baterije ali z napravo, ki omogoča polnjenje
akumulatorskih baterij.
Hranite baterijo izven dosega majhnih otrok.
Pazite, da bo baterija suha.
Baterijo zamenjajte z baterijo iste ali podobne
vrste, ki jo priporoča Sony.
Če želite odvreči iztrošeno baterijo, upoštevajte
navodila.
SL
3
Opomba kupcem v državah z EU
direktivami
Proizvajalec tega izdelka je korporacija
Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japonska. Pooblaščen predstavnik
za EMC in varnost izdelka je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s
servisom in garancijo se obrnite na naslove,
navedene v dokumentih za servis in v
garantnem listu.
Ta naprava je bila testirana in ustreza
omejitvam, ki jih določa EMC direktiva za
uporabo priključnih kablov, krajših od 3
metrov.
SL
4
POZOR
Elektromagnetna polja na določenih
frekvencah utegnejo vplivati na sliko in
zvok digitalne videokamere.
Odpadna električna in
elektronska oprema (velja za
evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom
ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi
odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem
zbirnem mestu za električno in elektronsko
opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju potencialnih
negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna
odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem
materialov bomo ohranili naravne vire. O
podrobnostih glede recikliranja tega izdelka
lahko povprašate na upravni enoti ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Dodatna oprema: daljinski upravljalnik
Odpadne baterije (velja za
evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Če se na bateriji ali na embalaži nahaja ta
simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo
enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Pri določenih baterijah se lahko poleg tega
simbola uporablja tudi kemični simbol.
Kemična simbola za živo srebro (Hg( in
svinec (Pb) se dodata, če baterija vsebuje
več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,0004 %
svinca.
S tem, ko tako baterijo pravilno odvržete,
boste pripomogli k preprečevanju možnih
negativnih posledic za okolje in človeško
zdravje, katere bi v nasprotnem primeru
utegnilo povzročiti nepravilno ravnanje
z odpadno baterijo. Z recikliranjem
materialov bomo ohranili naravne vire.
Tam, kjer izdelki za varnost, delovanje in
ohranjevanje podatkov potrebujejo trajno
povezavo z vgrajeno baterijo, naj baterijo
zamenja le usposobljen serviser.
Da bi zagotovili ustrezno ravnanje z
baterijo, oddajte izdelek, ki ne deluje več,
na ustrezno zbiralno mesto za recikliranje
električne in elektronske opreme.
Več o vseh ostalih baterijah si oglejte
poglavje o tem, kako varno odstraniti
baterijo iz izdelka. Oddajte baterijo na
ustrezno zbiralno mesto za recikliranje
baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega
izdelka lahko povprašate na upravni enoti
ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
SL
5
Izbira postavke v meniju (MENU)
Sprememba nastavitve jezika
Z multi-izbirnikom lahko izberete postavko
v meniju (MENU).
•
S puščicami /// na multiizbirniku izberite tipko, tako da jo
označite z oranžnim okvirjem.
Za potrditev izbire pritisnite na sredino
multi-izbirnika.
SL
6
Za ilustracijo postopkov delovanja se za
prikaz n a zaslonu uporablja lokalni jezik.
Pred uporabo kamere lahko jezik po potrebi
spremenite.
 [Show others]  [CLOCK/
LANG] (pod kategorijo
[GENERAL
SET])  [ LANGUAGE SET]  želeni jezik


.

Priložena oprema
Številka med oklepaji pomeni število
priloženih enot.
 Omrežni napajalnik (1)
 Omrežni kabel (1)
 A/V priključni kabel (1) 
 USB kabel (1) 
 Akumulatorska baterija NP-FV30 (1)
 CD-ROM »Programska oprema za
Handycam« (1)
PMB (program), vključno z vodičem »PMB
Help«,
–– Priročnik za videokamero Handycam (PDF)
––

Navodila za uporabo (ta priročnik) (1)
SL
7
Vsakodnevni nepozabni trenutki z videokamero »Handycam«
Zajemanje
 Stran 14 (snemanje)
SL
8
Delitev z drugimi
 Stran 23 (ustvarjanje diska)
Takojšnja delitev
z drugimi
 Stran 20 (projektor)
Samo DCR-PJ5E
SL
9
Vsebina
Najprej preberite naslednje.................................................................................................................3
Vsakodnevni nepozabni trenutki z videokamero »Handycam«.............................................9
Priprave
Polnjenje baterije................................................................................................................................. 11
Nastavitev............................................................................................................................................... 12
Snemanje / Predvajanje
Snemanje................................................................................................................................................ 14
Predvajanje na videokameri............................................................................................................. 16
Brisanje filmov in fotografij............................................................................................................... 18
Predvajanje slik prek vgrajenega projektorja (DCR-PJ5E)...................................................... 20
Predvajanje slik na televizorju......................................................................................................... 22
Shranjevanje filmov in fotografij
Shranjevanje slik na disk.................................................................................................................... 23
Shranjevanje slik na zunanjem mediju (DIRECT COPY).......................................................... 28
Uporaba računalnika
Uporabne funkcije, ki so na voljo, če priključite videokamero v računalnik................... 30
Priprava računalnika............................................................................................................................ 31
Zagon programa PMB (Picture Motion Browser)...................................................................... 33
Uporaba programa »PMB Portable«.............................................................................................. 34
Nastavitev videokamere
Uporaba menijev.................................................................................................................................. 35
Brisanje filmov....................................................................................................................................... 40
Pridobivanje podrobnih informacij iz priročnika »Handycam Handbook«..................... 40
Dodatne informacije
Indikatorji na zaslonu.......................................................................................................................... 41
Deli videokamere in tipke................................................................................................................. 42
Odpravljanje težav............................................................................................................................... 44
Tehnični podatki................................................................................................................................... 46
Varnost .................................................................................................................................................... 49
Abecedno kazalo.................................................................................................................................. 54
SL
10
Priprave
Polnjenje akumulatorske
baterije
1
Vstavite akumulatorsko
baterijo.
Baterija
Odstranitev akumulatorske baterije
Zaprite LCD zaslon. Premaknite stikalo
BATT (baterija) in odstranite baterijo.
Priključite omrežni napajalnik
 v priključek DC IN  in v
stensko vtičnico.
Priprave
2
Stikalo za izmet baterije
(BATT)
DCR-SR21E
Omrežni kabel
Vtič DC
V stensko vtičnico
DCR-PJ5E/SX21E
Vtič DC
Omrežni kabel
V stensko vtičnico
SL
11
Nastavitev
1
Odprite LCD zaslon, da se
kamera vklopi.
Izklop videokamere
Zaprite LCD zaslon.
2
3
Z uporabo multi-izbirnika
nastavite geografsko področje
in uro.
Vstavite spominsko kartico v
temu namenjeno režo.
Lučka »Access«
Izmet spominske kartice
Na rahlo enkrat pritisnite na spominsko
kartico.
Vstavite kartico v pravi smeri.
•
•
SL
12
Opombi
Datum in ura se samodejno posnameta na snemalni medij in med predvajanjem ju lahko prikažete.
 [Show others]  [PLAYBACK SET] (pod kategorijo
[PLAYBACK])  [DATA CODE]


.
 [DATE/TIME] 
Zvočni signal upravljanja lahko izklopite.
 [Show others]  [SOUND/DISP SET] (pod kategorijo
[GENERAL SET])  [BEEP] 


.
[OFF] 
Menjavanje snemalnega medija (DCR-SR21E)
Po tovarniški nastavitvi se filmi in fotografije posnamejo na notranji trdi disk. Snemalni medij
lahko zamenjate s spominsko kartico.
 [Show others]  [MEDIA SETTINGS] (pod kategorijo
[MANAGE MEDIA]) 
.
[MOVIE MEDIA SET] or [PHOTO MEDIA SET]  želeni snemalni medij  [YES] 
Priprave
SL
13
Snemanje/predvajanje
Snemanje
1
Odprite pokrov objektiva.
2
Izberite način (Movie/Photo).
Film:
Fotografija:
3
Film:
Pritisnite na tipko START/STOP.
Fotografija:
Pritisnite na PHOTO.
•
•
•
•
SL
14
Opombe
Če LCD zaslon med snemanjem filmov zaprete, se snemanje samodejno ustavi.
Maksimalni čas neprekinjenega snemanja filmov je 13 ur.
Če filmska datoteka preseže 2 GB, se samodejno ustvari nova filmska datoteka.
Čas snemanja, preostalo zmogljivost, itd. lahko preverite.
 [Show others]  [MEDIA INFO] (pod kategorijo
[MANAGE MEDIA]).
MODE
Snemanje v zatemnjenem prostoru
S pritiskom na tipko LIGHT lahko vklopite luč LED VIDEO LIGHT.
S stikalom »power zoom« lahko slike povečate vse do 67 krat.
Snemanje/predvajanje
Zoomiranje
Ponovni prikaz simbolov in indikatorjev
Če simboli in indikatorji niso prikazani, jih lahko prikažete tako, da pritisnete na multi-izbirnik.
SL
15
Predvajanje na videokameri
1
2
Pritisnite na (VIEW
IMAGES), da se prikaže zaslon
VISUAL INDEX.
Film:
Izberite
(film).
Fotografija:
Izberite
3
SL
16
(fotografija).
Izberite želeno sliko.
(VIEW IMAGES)
Zaslon za predvajanje filmov
Nastavitev glasnosti
Prejšnji
Naslednji
OPTION
Ustavitev
Hitro vrtenje naprej
Glasnost lahko nastavite.
 nastavite s tipkama
Začasna ustavitev/
predvajanje
/

.
Zaslon za predvajanje fotografij
Prejšnja
Na zaslon VISUAL
INDEX
Začetek/ustavitev
diaprojekcije
Naslednja
OPTION
Snemanje/predvajanje
Hitro vrtenje nazaj
SL
17
Brisanje filmov in fotografij
1
Izberite
 [Show others]
 [DELETE] (pod kategorijo
[EDIT]).
EDIT
2
Film:
Izberite [ DELETE] 
[ DELETE].
Fotografija:
Izberite [ DELETE] 
[ DELETE].
SL
18
3
Izberite slike, ki jih želite
izbrisati.
Prikaže se oznaka
•
•
Izberite
.

Snemanje/predvajanje
4
.
 [YES] 
Opombi
Ko slike izbrišete, jih ni več mogoče priklicati. Pred brisanjem pomembne filme in fotografije shranite.
Ne odstranjujte akumulatorske baterije ali omrežnega napajalnika iz videokamere, medtem ko brišete
slike. S tem bi utegnili poškodovati snemalni medij.
SL
19
Predvajanje slik prek
vgrajenega projektorja (DCRPJ5E)
1
Pritisnite na PROJECTOR.
2
Nastavite projicirano sliko.
3
•
SL
20
Izberite sliko, ki jo želite
projicirati.
Opombe
Med uporabo projektorja bodite pozorni na naslednje:
–– Ne projicirajte slik proti očem,
–– Ne dotikajte se objektiva projektorja,
–– LCD zaslon in objektiv projektorja se med uporabo segrejeta,
–– Uporaba projektorja skrajša čas delovanja baterije,
–– Če priključite videokamero v TV in uporabite funkcijo projektorja, bo zvok potoval iz televizorja; slike
pa TV ne bo oddajal.
 Ogled slik, posnetih na drugih napravah, z uporabo
projektorja

 [Show others]  [PROJECTOR] (pod kategorijo [OTHERS])  [SOURCE]
.
 [PROJECTOR INPUT] 
 Priključite videokamero v drugo napravo z A/V priključnim kablom.
Izhod
Snemanje/predvajanje
smer signala
VIDEO
IN
(rumen)
 Pritisnite na PROJECTOR.
•
•
Zvok drugih naprav ne more potovati v videokamero.
Tipke za upravljanje se ne prikažejo na projicirani sliki, če je izbran način [PROJECTOR INPUT]. Če
videokamera ni priključena v drugo napravo, se bo projeciral prazen moder zaslon,
Če želite projecirati slike na videokameri, opravite naslednje postopke:
– Najprej pritisnite na tipko PROJECTOR, da ustavite projiciranje. Izberite
 [Show others] 
in
[PROJECTOR] (pod kategorijo [OTHERS])  [SOURCE]  [MEMORY CARD] 
nato ponovno pritisnite na PROJECTOR.
– Izklopite in nato ponovno vklopite videokamero, nato pritisnite na PROJECTOR.
 Sprememba razmerja slike
Razmerje slike, projecirane s projektorjem, lahko spremenite v skladu z velikostjo posnete slike.
 Izberite
 [Show others]  [PROJECTOR] (pod kategorijo [OTHERS]).
 Izberite [SCREEN FORMAT]  [16:9 WIDE] ali [4:3].
SL
21
Predvajanje slik na TV-ju
Nastavite izbirnik vhoda TV-ja na vhod, v katerega bo priključena videokamera.
1
Priključite videokamero v
TV z A/V priključnim kablom
(priložen).
TVs
Videorekorder
(rdeč)
IN
AUDIO
(bel)
VIDEO
(rumen)
smer signal
2
•
SL
22
Predvajajte filme in fotografije
na videokameri.
Opomba
Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo TV-ja.
(VIEW IMAGES)
Shranjevanje filmov in fotografij
Shranjevanje slik na disk
Priključite omrežni napajalnik in omrežni kabel v priključek DC IN na videokameri in v
stensko vtičnico.
Uporaba funkcije ‘DVDirect Express’
1
•
•
•
•
•
•
•
Shranjevanje filmov in fotografij
2
3
4
Z USB kablom DVD
zapisovalnika priključite DVD
zapisovalnik v priključek
(USB) na videokameri.
Vstavite nov disk v DVD
zapisovalnik.
Pritisnite na
(DISC BURN)
na DVD zapisovalniku.
Izberite
 [END] 
.
[EJECT DISC] 
Opombe
Oglejte si navodila za uporabo DVD zapisovalnika.
Uporabljate lahko samo neuporabljene diske naslednjih vrst:
12cm DVD-R/12cm DVD+R
Naprava ne podpira dvoslojnih diskov.
Za ‘DVDirect Express’ se v tem delu uporablja izraz ‘DVD zapisovalnik’.
Ko ustvarjate disk, ne storite naslednjega:
–– Ne izklapljajte videokamere,
–– Ne izključujte USB kabla ali omrežnega napajalnika,
–– Ne izpostavljajte videokamere mehanskim udarcem ali vibraciji,
–– Ne izvlecite spominske kartice iz videokamere.
Preden izbrišete filme na videokameri, predvajajte ustvarjeni disk in preverite, če je bilo presnemavanje
uspešno.
SL
23
•
•
•
Če se na zaslonu prikaže napis [Failed.] ali [DISC BURN failed.], v DVD zapisovalnik vstavite drug disk
in ponovite postopek zapisovanja diska (DISC BURN).
Če skupna velikost pomnilnika za filme, ki jih želite zapisati s postopkom DISC BURN, presega velikost
pomnilnika diska, se bo ustvarjanje diska ustavilo, ko je ta meja dosežena.
Čas ustvarjanja diska, ko presnemavate filme do omejitve diska, je približno 20 do 60 minut. V nekaterih
načinih snemanja ali pri določenem številu kadrov utegne biti čas daljši.
Ustvarjanje diska s funkcijo DISC BURN OPTION
Uporabite to funkcijo v naslednjih primerih:
če želite presneti želeno sliko,
če želite ustvariti več enakih diskov,
–– če želite presneti slike na spominski ploščici (DCR-SR21E).
––
––
Na zaslonu v koraku 3 izberite [DISC BURN OPTION].
Izberite snemalni medij, ki vsebuje film(-e), ki jih želite shraniti (DCR-SR21E).
Pritisnite na film, ki ga želite zapisati na disk.
Preostala zmogljivost diska
Pritisnite na
 [YES] na zaslonu videokamere. Ko je postopek končan, pritisnite na [EXIT]  [END] na zaslonu videokamere.
Predvajanje diska na DVD zapisovalniku
Ko želite predvajati filme na TV zaslonu, priključite videokamero v TV.
Vstavite ustvarjeni disk v DVD zapisovalnik.
Pritisnite na tipko za predvajanje na DVD zapisovalniku.
Izberite [END]  [EJECT DISC] na zaslonu in ko je postopek končan, odstranite disk.
•
SL
24
Če ustvarjenega diska ne morete predvajati na nobenem DVD predvajalniku, priključite videokamero v
DVD zapisovalnik in nato predvajajte disk.
Uporaba DVD zapisovalnika, ipd., ki ni DVDirect Express
1
Shranjevanje filmov in fotografij
2
Z USB kablom (priložen)
priključite DVD zapisovalnik,
(USB) na
itd. v priključek
videokameri.
Na zaslonu videokamere
izberite snemalni medij, ki
vsebuje slike.
[ USB CONNECT]: notranji trdi disk
(DCR-SR21E)
[ USB CONNECT]: spominska kartica
3
4
•
•
Posnemite slike na priključeno
napravo.
Ko je postopek končan,
pritisnite na [END]  [YES].
Opombi
Oglejte si tudi navodila za uporabo priključene naprave.
Sony DVD zapisovalnik ni na voljo v vseh državah.
SL
25
Uporaba snemalnika, itd.
1
2
Vstavite snemalni medij v
snemalno napravo (snemalnik
diska, itd.).
Z A/V priključnim kablom
(priložen) priključite
videokamero v snemalno
napravo.
Vhod
VIDEO
(rumen)
(bel)
AUDIO
(rdeč)
smer signala
3
4
SL
26
Začnite s predvajanjem na
videokameri in za snemanje
uporabite snemalno napravo.
Ko je presnemavanje končano,
ustavite snemalno napravo in
nato še videokamero.
(VIEW IMAGES)
•
•
•
•
Shranjevanje filmov in fotografij
•
Opombe
Ker se presnemavanje izvaja z analognim prenosom podatkov, se utegne kakovost slike poslabšati.
Če želite indikatorje na zaslonu priključene naprave (na primer števec, ipd.) skriti, pritisnite na
 [Show others]  [OUTPUT SETTINGS] (pod kategorijo [GENERAL SET])  [DISP


.
OUTPUT]  [LCD PANEL] (tovarniška nastavitev) 
Za snemanje datuma/ure ali podatkov o nastavitvah kamere pritisnite na
 [Show others]  [PLAYBACK SET] (pod kategorijo
[PLAYBACK])  [DATA CODE] 


.
želena nastavitev 
 [Show others]  [OUTPUT SETTINGS] (pod kategorijo [GENERAL SET])  [DISP


.
OUTPUT]  [V-OUT/PANEL] 
Razmerje slike lahko spremenite v skladu z velikostjo zaslona naprave (TV-ja, itd.).
 [Show others]  [OUTPUT SETTINGS] (pod kategorijo [GENERAL SET])  [TV


.
TYPE]  [4:3] 
Če priključite mono napravo, priključite rumeni vtič A/V priključnega kabla v video vhod in belega (levi
kanal) ali rdečega (desni kanal) v avdio vhod na napravi.
SL
27
Shranjevanje slik na zunanji
medij (DIRECT COPY)
Priključite omrežni napajalnik in omrežni kabel v priključek DC IN na videokameri in v
stensko vtičnico.
1
2
3
4
•
•
•
•
•
•
SL
28
Če ima zunanji medij omrežni
kabel, ga priključite v stensko
vtičnico.
V stensko vtičnico
Z USB adapterskim kablom
priključite zunanji medij
(USB) na
v priključek
videokameri.
Izberite [Copy.].
Ko je postopek končan,
.
izberite
Opombe
Za to funkcijo potrebujete USB adapterski kabel VMC-UAM1 (ni priložen).
USB adapterski kabel VMC-UAM1 (ni priložen) ni na voljo v vseh državah.
Število kadrov, ki jih lahko shranite na zunanji medij, je naslednje:
Filmi: 9.999 filmov
Fotografije: 9.999 slik × 899 map
Število kadrov je pri nekaterih vrstah posnetih slik manjše.
Ogled slik, posnetih na zunanji medij, z videokamero
V zgornjem koraku 4 izberite [Play without copying.].
Prikaže se zaslon VISUAL INDEX zunanjega medija.
Predvajajte sliko.
Slike si lahko ogledate tudi na TV-ju, priključenem v videokamero.
Shranjevanje filmov in fotografij
SL
29
Uporaba računalnika
Uporabne funkcije, ki so na voljo, če priključimo
videokamero v računalnik
Program PMB, ki je shranjen na CD-ROM-u (priložen), vključuje funkcije, ki jih lahko
uporabite s slikami, posnetimi na videokameri. (Windows).
Ogled
Koledar
Shranite na disk
DVD
Naložite
Omrežne storitve
Uredite
Združevanje slikovnih datotek
Enostavno nalaganje, ko ste zdoma
S programom »PMB Portable«, ki je tovarniško nameščen na videokamero, lahko predvajate
in naložite slike na splet in sicer tako, da priključite videokamero v računalnik, ko ste zdoma.
SL
30
Priprava računalnika
Korak 1 Preverjanje računalniškega
sistema
Uporaba računalnika Macintosh
Računalniki Macintosh ne podpirajo
programa »PMB« (priložen). Če želite
uvoziti filme in fotografije iz računalnika
Macintosh na računalnik se obrnite na
družbo Apple Inc.
Windows
OS*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7 SP1
Aplikacija
PMB/PMB Portable
Delovni spomin
256 MB ali več
Ustrezati mora drugim sistemskim zahtevam
za OS.
Trdi disk
Prostor na disku potreben za namestitev:
približno 500 MB (za ustvarjanje DVD videa
bo morda potrebnih 5GB ali več).
Prikazovalnik
Najmanj 1024 × 768 pik
Drugo
USB vhod (to naj se omogoči kot standard),
priporočljiv je Hi-Speed USB (združljivo
z USB 2.0), DVD zapisovalnik (CD-ROM
pogon je potreben za namestitev).
Macintosh
OS
PMB Portable: Mac OS X*5 (v10.5-v10.6)
*1Potrebna je standardna namestitev. Delovanje
ni zagotovljeno, če je bil OS nadgrajen ali če je v
okolju z več operacijskimi sistemi.
*264-bitnih izdaj in izdaje ‘Starter’ ne podpira. Za
uporabo funkcije ustvarjanja diska je potreben
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.
2.0 ali novejši.
*3Izdaje ‘Starter’ ne podpira.
*4Priporočljiv je hitrejši procesor.
*5Macintosh opremljen s procesorjem Intel.
•
Opomba
Delovanje ni zagotovljeno za vsa računalniška
okolja.
Uporaba računalnika
CPU*4
Intel Pentium III 1 GHz ali hitrejši
Korak 2 Namestitev priloženega
programa »PMB«
Namestite program »PMB« pred
priključitvijo videokamere v računalnik.
•
Opomba
Če je na računalniku že nameščena različica
programa »PMB« nižja od 5.0.00, uporaba
nekaterih funkcij programa »PMB« s
priloženega CD-ROM-a morda ne bo mogoča.
Poleg tega se s priloženega CD-ROM-a naloži
program »PMB Launcher« in lahko zaženete
program »PMB« ali drug program z uporabo
funkcije »PMB Launcher«. Dvojno kliknite
na simbol za »PMB Launcher« na zaslonu
računalnika in zaženite program »PMB
Launcher«.
 Prepričajte se, da videokamera ni
priključena v računalnik.
 Vklopite računalnik.
•
•
Za namestitev se prijavite kot
administrator.
Pred namestitvijo zaprite vse odprte
aplikacije.
 Vstavite priloženi CD-ROM disk v
pogon na računalniku.
Pojavi se nastavitveni zaslon.
•
Če se zaslon ne prikaže, kliknite [Start]
 [Computer] (za Windows XP, [My
SL
31
Computer]), nato dvokliknite [SONYPMB
(E:)] (CD-ROM)*.
* Ime pogona (na primer, (E:)) je odvisno od
računalnika.
 Kliknite [Install].
videokamero.
[ USB CONNECT]: notranji trdi
disk (DCR-SR21E)
[ USB CONNECT]: spominska
kartica
•
Če se zaslon [USB SELECT] ne prikaže,
pritisnite na
 [Show others] 
[USB CONNECT] (pod kategorijo
[OTHERS]).
 Kliknite na [Continue] na
računalniškem zaslonu.
 Izberite državo ali področje.
 Izberite želeni jezik in nadaljujte z
naslednjim prikazom.
 Preberite pogoje licenčne
pogodbe. Če se strinjate s pogoji,
in kliknite [Next]  [Install].
 Sledite navodilom na zaslonu za
namestitev programa.
•
•
Pri nekaterih računalnikih je potrebno
namestite še tretji program. Če se prikaže
namestitveni zaslon, sledite navodilom za
namestitev potrebnega programa.
Po potrebi ponovno zaželite računalnik.
Ko je namestitev končana, se bodo
prikazali naslednji simboli. Odstranite
CD-ROM iz računalnika.
 Vklopite videokamero, nato jo
priključite v računalnik s pomočjo
USB kabla.
: Zagon programa »PMB«.
: Prikaže se »PMB Help«.
: Prikaže se »PMB Launcher«. Ta
omogoča zagon programa »PMB« ali
drugih programov in odprtje spletnih
strani.
Na zaslonu videokamere se samodejno
prikaže zaslon [USB SELECT].
SL
32
 Pritisnite na enega od medijev,
prikazanih na zaslonu, da bo
računalnik prepoznal vašo
•
•
Prikažejo se lahko drugi simboli.
Pri nekaterih postopkih namestitve se ne
prikaže noben simbol.
Zagon programa PMB
(Picture Motion Browser)
Izključitev videokamere iz računalnika
Kliknite na simbol
na spodnji desni strani
namizja na računalniku  [Safely remove
USB Mass Storage Device].
videokamere.
Izvlecite USB kabel.
•
•
•
Opombe
Ne formatirajte medija vaše videokamere iz
računalnika, ker videokamera ne bi pravilno
delovala.
Za dostop iz računalnika uporabite priloženi
program »PMB«. Ne spreminjajte datotek ali
map na videokameri prek računalnika. S tem bi
lahko uničili slikovne datoteke ali onemogočili
predvajanje.
Če opravite zgornji postopek, delovanje ni
zagotovljeno.
•
Opomba
Če se simbol za zaslonu računalnika ne prikaže,
za zagon programa »PMB« kliknite [Start] 
[All Programs]  [ PMB].
Uporaba računalnika
Pritisnite na [END]  [YES] na zaslonu
Dvokliknite na simbol za bližnjico do
programa »PMB« na zaslonu računalnika.
Branje vodiča »PMB Help«
Podrobnosti o uporabi programa »PMB«
si lahko preberete v pomoči »PMB
Help«. Dvokliknite na simbol za bližnjico
do vodiča »PMB Help« na zaslonu
računalnika.
•
Opomba
Če se simbol za zaslonu računalnika ne prikaže,
kliknite [Start]  [All Programs]  [PMB]
 [PMB Help]. Pomoč »PMB Help« lahko
odprete tudi iz [Help] v programu »PMB«.
SL
33
Uporaba programa
»PMB Portable«
Program »PMB Portable«, ki omogoča
enostavno nalaganje slik v omrežne storitve,
se zažene, ko priključite videokamero v
računalnik.
Če po zagonu programa »PMB Portable«
kliknete na tipko ‘Help’ na zgornji desni
strani, boste videli podrobnejše informacije
o uporabi.
1
Vklopite videokamero in jo
priključite v računalnik z USB
kablom.
2
Na LCD zaslonu videokamere se
prikaže zaslon [USB SELECT].
Izberite snemalni medij, za
katerega želite uporabiti »PMB
Portable«
[ USB CONNECT]: notranji trdi
disk (DCR-SR21E)
[ USB CONNECT]: spominska
kartica
•
3
Če se zaslon [USB SELECT] ne
prikaže,
 [Show others] 
[USB CONNECT] (pod kategorijo
[OTHERS]).
Kliknite na »PMB Portable«.
4
Prikaže se zaslon »User Agreement«
(soglasje uporabnika).
S pomočjo navodil na zaslonu
konfigurirajte nastavitve.
Program »PMB Portable« se zažene.
SL
34
Podrobnosti o programu »PMB Portable« si
oglejte v pomoči (Help).
Uporaba videokamere
Uporaba menijev
S pomočjo menijev lahko uporabite razne pripravne funkcije in spreminjate nastavitve. Če
znate uporabljati funkcije menijev, lahko še bolj uživate v uporabi videokamere.
Videokamera ima pod vsako od osmih kategorij, več različnih postavk.
MANUAL SETTINGS (postavke za prilagoditev snemalnim pogojem)  str. 37
SHOOTING SET (postavke za prilagojeno snemanje)  str. 37
PHOTO SETTINGS (postavke za snemanje fotografij)  str. 37
PLAYBACK (postavke za predvajanje)  str. 37
EDIT (postavke za urejanje)  str. 37
OTHERS (postavke za druge nastavitve)  str. 38
Uporaba videokamere
MANAGE MEDIA (postavke za snemalni medij) str. 38
GENERAL SET (druge nastavitvene postavke)  str. 39
Upravljalni meniji
Multi-izbirnik
•
•
Uporabite puščice /// za izbiranje, nato pritisnite na sredino multi-izbirnika in izbiro potrdite.
Na izbrani postavki se prikaže oranžen okvir.
: zaključek nastavitve menija.
/
: seznam menijev se pomika od kategorije do kategorije.
/
: seznam menijev se pomika po 4 postavke hkrati.
: vrnitev na [MY MENU].
SL
35
Izberite
.
Izberite [Show others] na zaslonu [MY MENU].
Izberite postavko v meniju, ki jo želite spremeniti.
.
Ko ste spremenili nastavitev, izberite
.
Za zaključek nastavitve menija izberite
.
Za vrnitev na predhodni meni izberite
•
•
Pri nekaterih postavkah menija se
morda ne bo prikazal.
Opomba
V določenih snemalnih in predvajalnih pogojih nastavitev nekaterih postavk morda ne bo mogoče.
Uporaba menija
OPTION MENU
Meni OPTION MENU se prikaže prav tako kot pojavno okno (pop-up), ki se prikaže, če
prikaže na spodnjem desnem delu
desno kliknite na miško za računalnik. Če se simbol
in prikažejo se postavke
zaslona, lahko uporabite meni OPTION MENU. Pritisnite na
menija, ki jih lahko spremenite.
Postavka menija
Oznaka
Pritisnite
(OPTION).
Pritisnite na želeno oznako  postavko za spremembo nastavitve.
.
Po končani nastavitvi, pritisnite na
•
•
•
SL
36
Opombe
Postavke in nastavitve, označene s sivo, niso na voljo.
Če postavke ni na zaslonu, pritisnite na oznako. (Oznake morda ne bo.)
Oznake in postavke, ki se prikažejo na zaslonu, so odvisne od stanja snemanja/predvajanja videokamere.
Seznam menijev
Kategorija
(MANUAL SETTINGS)
Kategorija
Uporaba videokamere
SCENE SELECTION................... Izberete lahko ustrezno nastavitev za snemanje, v skladu z vrsto kadra, na
primer ‘Night View’ ali ‘Beach’.
FADER..................................... Počasno pojavljanje / izginevanje kadra.
WHITE BAL.................................. Prilagoditev razmerja barv osvetlitvi okolja, v katerem snemate.
EXPOSURE.................................. Nastavitev osvetlitve filmov in fotografij.
FOCUS.......................................... Ročna izostritev.
TELE MACRO.............................. Na posnetku je objekt izostren, ozadje pa motno.
(SHOOTING SET)
REC MODE............................ Nastavitev načina za snemanje filmov. Za snemanje hitro premikajočega se
objekta je priporočljiva visoka kakovost slike.
GUIDEFRAME............................. Prikaz okvira, s pomočjo katerega se prepričate ali je objekt vodoraven ali
navpičen.
STEADYSHOT....................... Nastavitev funkcije ‘SteadyShot’ med snemanjem filmov.
AUTO SLW SHUTTR................. Samodejna nastavitev hitrosti zaklopa.
FACE DETECTION..................... Samodejna nastavitev kakovosti slike obraza (-ov).
AUDIO REC SET
BLT-IN ZOOM MIC........... Filme snema z jasnim zvokom, ki ustreza položaju zooma.
MICREF LEVEL.................. Nastavite lahko nivo mikrofona.
OTHER REC SET
DIGITAL ZOOM.......... Nastavitev maksimalnega nivoja digitalnega zooma, ki presega nivo
optičnega zooma.
BACK LIGHT...................... Nastavite lahko osvetlitev za objekte, z osvetljenim ozadjem.
WIDE SELECT.............. Nastavitev razmerja stranic slike med snemanjem filmov.
Kategorija
(PHOTO SETTINGS)
SELF-TIMER........................... Nastavitev samosprožilca, ko je videokamera v načinu snemanja fotografij.
IMAGE SIZE........................... Nastavitev velikosti fotografije.
FILE NO........................................ Nastavitev načina dodelitve številk datotekam.
Kategorija
(PLAYBACK)
VISUAL INDEX............................ Prikaz posnetih slik v obliki vzorčnih sličic (str. 16).
VIEW IMAGES
DATE INDEX...................... Omogoči iskanje želenih slik po datumih.
FILM ROLL................... Prikaže in predvaja kadre v določenih intervalih.
FACE............................... Prikaže in predvaja kadre z obrazi.
PLAYLIST..................................... Prikaže in predvaja seznam filmov ‘Playlist’.
PLAYBACK SET
DATA CODE....................... Med predvajanjem prikaže podrobne podatke o snemanju.
Kategorija
(EDIT)
SL
37
DELETE
DELETE......................... Brisanje filmov.
DELETE......................... Brisanje fotografij.
PROTECT
PROTECT...................... Zaščita filmov pred brisanjem.
PROTECT...................... Zaščita fotografij pred brisanjem.
DIVIDE.................................... Delitev filmov.
PHOTO CAPTURE*1. ................ Zajemanje fotografij iz želenih kadrov filma.
MOVIE DUB*1
DUB by select.................. Izbira filmov in presnemavanje.
DUB by date..................... Presnemavanje vseh filmov z določenim datumom.
DUB ALL........................ Presnemavanje vseh shranjenih filmov v seznamu ‘Playlist’.
PHOTO COPY*1
COPY by select................ Izbira in kopiranje fotografij.
COPY by date................... Kopiranje vseh fotografij z določenim datumom.
PLAYLIST EDIT
ADD............................... Dodajanje filmov v seznam ‘Playlist’.
ADD by date............... Dodajanje filmov, posnetih na isti dan hkrati v seznam ‘Playlist’.
ERASE............................ Brisanje filmov iz seznama ‘Playlist’.
ERASE ALL.................... Brisanje vseh filmov iz seznama ‘Playlist’.
MOVE............................. Sprememba zaporedja filmov v seznamu ‘Playlist’.
Kategorija
(OTHERS)
PROJECTOR*2
SOURCE............................. Projicira slike, posnete na drugih napravah (str. 21).
SCREEN FORMAT............ Spremeni razmerje projicirane slike (str. 21).
USB CONNECT
USB CONNECT*1. ...... Priključitev notranjega trdega diska prek USB.
USB CONNECT........... Priključitev spominske ploščice prek USB.
DISC BURN........................ Omogoča shranjevanje slik na disk (str. 23).
BATTERY INFO........................... Prikaz informacij o bateriji.
Kategorija
(MANAGE MEDIA)
MEDIA SETTINGS*1
MOVIE MEDIA SET.......... Nastavitev medija za snemanje filmov (str. 13).
PHOTO MEDIA SET......... Nastavitev medija za snemanje fotografij (str. 13).
MEDIA INFO............................... Prikaz informacij o snemalnem mediju, na primer prostor.
MEDIA FORMAT
HDD*1................................. Brisanje vseh podatkov na notranjem trdem disku.
MEMORY CARD............... Brisanje vseh podatkov na spominski ploščici.
REPAIR IMG.DB F.
HDD*1................................. Popravki datoteke s podatki o sliki na notranjem trdem disku (stran 46).
MEMORY CARD............... Popravki datoteke s podatki o sliki na spominski kartici (stran 46).
SL
38
Kategorija
(GENERAL SET)
Uporaba videokamere
SOUND/DISP SET
VOLUME............................. Nastavitev glasnosti predvajanega zvoka (str. 17).
BEEP.................................... Vklop ali izklop zvočnega signala med delovanjem.
LCD BRIGHT...................... Nastavitev osvetlitve LCD zaslona.
LCD BL LEVEL................... Nastavitev osvetlitve ozadja LCD zaslona.
LCD COLOR....................... Nastavitev intenzivnosti barv na LCD zaslonu.
DISPLAY SET..................... Nastavitev časa prikaza simbolov ali indikatorjev na LCD zaslonu.
OUTPUT SETTINGS
TV TYPE.............................. Pretvorba signala v skladu s priključenim televizorjem (str. 22).
DISP OUTPUT................... Vklop ali izklop prikaza na TV zaslonu.
CLOCK/ LANG
CLOCK SET........................ Nastavitev datuma in ure.
AREA SET........................... Nastavitev časovne razlike brez ustavitve ure.
SUMMERTIME.................. Sets the summertime.
LANGUAGE SET.......... Nastavitev poletnega časa.
POWER SETTINGS
A.SHUT OFF...................... Sprememba nastavitve [A.SHUT OFF] setting.
OTHER SETTINGS
DEMO MODE................... Nastavitev možnosti, da se demonstracija prikaže ali ne.
USB LUN SETTING.......... Nastavitev združljivosti pri uporabi USB povezave.
DROP SENSOR*1............. Aktiviranje in deaktiviranje senzorja padca.
*1 DCR-SR21E
*2 DCR-PJ5E
SL
39
Delitev filma
Pridobivanje
podrobnih informacij iz
priročnika »Handycam
Handbook«
1
Izberite
 [Show others]
 [ DIVIDE] (pod kategorijo
[EDIT]).
2
3
Izberite film, ki ga želite razdeliti.
Izberite
na točki, kjer želite
film razdeliti v kadre.
Film se začasno ustavi. S tipko
lahko preklapljate med predvajanjem
in začasno ustavitvijo.
Podrobnosti o naprednejših funkcijah
si oglejte v priročniku »Handycam
Handbook« na CD-ROM-u (priložen),
s pomočjo računalnika. Priročnik
»Handycam Handbook« preberite, ko želite
izvedeti več o delovanju videokamere.
1
Za namestitev priročnika
»Handycam Handbook« na
računalnik Windows, vstavite
priloženi CD-ROM v pogon za
disk na računalniku.
2
3
Kliknite [Handbook].
Ko ste s tipko
izbrali točko delitve,
lahko točko delitve natančneje nastavite.
Izberite želeni jezik in ime modela
vaše videokamere, nato kliknite
na [Install].
•
Vrnitev na začetek izbranega filma
4
Izberite
•
•
SL
40
.
Za ogled priročnika »Handycam
Handbook« dvokliknite na simbol za
bližnjico na računalniškem zaslonu.
Opomba
Ko film razdelite, ga ni več mogoče vrniti v
izvorno obliko.
Nasveti
Film lahko razdelite na predvajalnem zaslonu v
OPTION MENU.
Razdeljen film lahko združite s pomočjo
priloženega programa »PMB«. Podrobnosti si
oglejte v pomoči »PMB Help« (str. 33).
µµ
•
 [YES] 
Ime modela videokamere je natisnjeno na
spodnji strani.
•
•
Pri uporabi računalnika Macintosh odprite
mapo [Handbook] - [GB], nato kopirajte
[Handbook.pdf].
Za branje priročnika »Handycam Handbook«
potrebujete Adobe Reader. Če ni nameščen v
računalnik, ga lahko naložite s spletne strani:
http://www.adobe.com/
Dodatne informacije
Indikatorji na zaslonu
Levo zgoraj
Sredina
Desno zgoraj
Indikator
Pomen
0:00:00
Števec
(ura:minute:sekunde)
[00min]
Ocena preostalega časa za
snemanje
FADER
Senzor padca izklopljen
Spodaj
9999
9999
Levo zgoraj
Pomen
Tipka HOME
Snemanje s
samosprožilcem
Nivo MICREF LEVEL
nizek
WIDE SELECT
BLT-IN ZOOM MIC
60 min
Preostala moč baterije
Snemalna mapa
spominske kartice
VIDEO LIGHT
100/112
Spodaj
Indikator
Pomen
[FACE DETECTION] je
nastavljen na [OFF].
Ročna ostritev

Tipka za vrnitev
SCENE SELECTION
Sredina
Indikator
Pomen
[STBY]/[REC]
Status snemanja
Velikost fotografije
Nastavitev diaprojekcije
(SlideShow)

Opozorilo

Način predvajanja
Razmerje beline

SteadyShot izklopljen
EXPOSURE
TELE MACRO
BACK LIGHT


INTELLIGENT AUTO
Tipka OPTION
Tipka VIEW IMAGES
Tipka Slide show
Desno zgoraj
Indikator
Dodatne informacije
Indikator
Senzor padca vklopljen
Približno število fotografij,
ki jih lahko posnamete in
snemalni medij
Predvajalna mapa
spominske kartice
Trenutno predvajani film
ali fotografija/število
vseh posnetih filmov ali
fotografij
Pomen
Način snemanja (HQ/
SP/LP)
Medij za snemanje/
predvajanje/urejanje
101-0005

Ime podatkovne datoteke
Zaščitena slika
Tipka Index
Način filma/fotografije
•
Indikatorji in njihovi položaji so približni in so
dejansko lahko drugačni.
SL
41
Deli videokamere in
tipke
Med oklepaji so navedene referenčne strani.
LCD zaslon
Tipka LIGHT (15)
Multi-selector (6)
Tipka
(VIEW IMAGES) (16, 22, 26)
Tipka PROJECTOR (20)
Zvočnik (DCR-PJ5E)
Objektiv projektorja
Objektiv
Stikalo PROJECTOR FOCUS
Stikalo LENS COVER
Vgrajen mikrofon
LED VIDEO LIGHT (15)
DCR-SR21E/SX21E
Zvočnik (DCR-SR21E/SX21E)
Priključek
(USB) (23, 25, 28, 32)
Priključek A/V OUT (22, 26)
LCD zaslon
Tipka MODE (14)
Multi-selector (6)
Tipka
Tipka
Tipka RESET (44)
DCR-PJ5E
SL
42
Priključek PROJECTOR IN (DCR-PJ5E) (21)
Tipka LIGHT (15)
(VIEW IMAGES) (16, 22, 26)
(INTELLIGENT AUTO)
DCR-SR21E
DCR-PJ5E/SX21E
Dodatne informacije
Stikalo ‘Power zoom’
Stikalo ‘Power zoom’
Tipka PHOTO (14)
Lučka POWER
Tipka START/STOP (14)
Baterija (11)
Lučka CHG (polnjenje) (11)
Pas
Priključek DC IN (11)
Lučka ACCESS (spominska ploščica) (12)
Stikalo za izmet baterije, BATT (11)
Odprtina za stativ
Reža za spominsko ploščico (12)
Tipka PHOTO (14)
Lučka POWER
Lučka CHG (polnjenje) (11)
Baterija (11)
Tipka START/STOP (14)
Priključek DC IN (11)
Pas
Zanka za pas
Lučka ACCESS (spominska ploščica) (12)
Stikalo za izmet baterije, BATT (11)
Odprtina za stativ
Reža za spominsko ploščico (12)
Zategnite pas
SL
43
Odpravljanje težav
Če pri uporabi videokamere naletite na
težave, sledite naslednjim korakom.
 Oglejte si seznam (str. 44 do 46) in
preglejte videokamero.
 Odstranite vir napajanja, nato ga po
prbl. 1 minuti ponovno priključite in
vklopite kamero.
 S koničastim predmetom pritisnite
na tipko RESET (str. 42) in vklopite
kamero.
Če pritisnete na tipko RESET, se vse
nastavitve, vključno z nastavitvijo ure,
ponastavijo.
vtičnico.
Videokamera ne deluje, čeprav je
vklopljena.
•
•
•
•
Tipka RESET
Po vklopu kamere traja nekaj sekund, da
je kamera pripravljena na snemanje. To ne
pomeni okvare.
Izključite omrežni napajalnik iz stenske
vtičnice ali odstranite baterijo, nato ga/jo po
eni minuti ponovno priključite. Če funkcije
še vedno ne bodo delovali, s koničastim
predmetom pritisnite na tipko RESET
(str. 42). (Če pritisnite na tipko RESET, se
vse nastavitve, vključno z nastavitvijo ure,
ponastavijo).
Temperatura videokamere je zelo visoka.
Izključite videokamero in jo pustite, da se
ohladi.
Temperatura videokamere je zelo nizka.
Pustite jo nekaj časa vklopljeno. Če še vedno
ne deluje, jo izklopite, nekaj časa pustite
v toplem prostoru in jo nato ponovno vklopite.
Videokamera se segreje.
 Posvetujte se s prodajalcem ali z
lokalnim pooblaščenim serviserjem
opreme Sony.
•
•
Včasih je videokamero potrebno inicializirati
ali zamenjati trenutni notranji snemalni medij
videokamere, odvisno od težave. V tem primeru
se bodo podatki, shranjeni na notranjem
snemalnem mediju izbrisali. Preden pošljete
kamero v popravilo, shraniti podatke na drug
medij. Za izgubo kakršnihkoli podatkov na
trdem disku nismo odgovorni.
Pri popravilu videokamere je včasih potrebno
preveriti minimalno količino podatkov,
shranjenih na notranjem snemalnem mediju,
zato, da bi odpravili napako. Prodajalec opreme
Sony podatkov ne bo kopiral in ne shranil.
Videokamera se ne vklopi.
•
SL
44
•
Baterija ni vstavljena v videokamero. Vstavite
jo (str. 11).
Priključite omrežni napajalnik v stensko
•
To se zgodi, če je dlje časa vklopljena in ne
pomeni okvare.
Videokamera se nenadoma izklopi.
•
•
•
•
Uporabite omrežni napajalnik.
Ponovno vklopite kamero.
Napolnite baterijo (str. 11).
Če kamere približno 5 minut ne uporabljate,
se bo po tovarniški nastavitvi samodejno
izklopila in tako varčevala z energijo ([A.
SHUT OFF]).
Ob pritisku na tipko START/STOP ali
PHOTO se slike ne posnamejo na disk.
•
•
•
Pritisnite na MODE, da vklopite lučko
(Movie) ali (Photo).
Videokamera snema sliko, ki ste jo ravno
posneli na snemalni medij. V tem času ne
morete ustvariti novega posnetka.
Na mediju ni več prostora. Izbrišite
•
nepotrebne slike (str. 18).
Skupno število filmov in fotografij presega
zmogljivost videokamere. Izbrišite nepotrebne
slike (str. 18).
Snemanje se ustavi.
•
Temperatura videokamere je izjemno visoka/
nizka. Izključite kamero in pustite, da se
ohladi/ogreje.
•
•
Preverite računalniško okolje, ki je potrebno
za namestitev programa.
Namestite program na pravilen način (str. 31).
•
C:13: / C:32:
•
Končajte program »PMB« in ponovno zaženite
računalnik.
•
Sledite korakom  do  na strani 44.
•
Notranji trdi disk videokamere je poln.
Izbrišite nepotrebne slike (str. 18) ali
formatirajte notranji trdi disk (stran 52) po
tem, ko ste shranili slike na drug medij.
Na notranjem trdem disku se je pojavila
napaka.
•
Računalnik ne prepozna videokamere.
•
•
Izklopite vse USB naprave, razen tipkovnice,
miške in videokamere iz računalnika.
Izvlecite USB kabel iz računalnika in
videokamere in ponovno zaženite računalnik,
nato pa ju ponovno pravilno priključite.

•
Baterija je prazna.
•
Temperatura baterije je visoka. Zamenjajte
baterijo ali postavite baterijo na hladno.
•
Temperatura videokamere postaja visoka.
Izključite jo in pustite, da se ohladi.
•
Temperatura videokamere je izjemno nizka.
Ogrejte kamero.
•
Spominska ploščica ni vstavljena v kamero
(str. 12).
Če indikator utripa, pomeni, da je spominska
kartica polna. Izbrišite nepotrebne slike (str.
18) ali formatirajte spominsko kartico (str. 52),
po tem ko ste slike shranili na drugem mediju.
Prikaz samodiagnoze / Opozorilne
oznake
Če se na zaslonu prikažejo oznake,
preverite naslednje. Nekatere napake lahko
odpravite sami. Če se težava nadaljuje
še po tem, ko ste jo s pomočjo navodil v
tabeli poskušali odpraviti, se obrnite na
prodajalca ali pooblaščenega serviserja
opreme Sony. V tem primeru jim navedite
kode, ki se začnejo s črko C ali E.
C:04:
•
•
Uporabljate baterijo, ki ni »InfoLITHIUM«.
Uporabite baterijo »InfoLITHIUM« (serija V).
Priključite vtič DC na omrežnem napajalniku
v videokameri (str. 11).
Odstranite izvor napajanja. Ponovno ga
priključite in začnite uporabljati kamero.
E::
Program »PMB« ne deluje pravilno.
•
Temperatura baterije je visoka. Zamenjajte
baterijo ali postavite baterijo na hladno.
Dodatne informacije
Programa »PMB« ni mogoče namestiti.
C:06:
•
SL
45
Tehnični podatki
•
Datoteka ‘Image Database File’ je
poškodovana. Preverite jo s pritiskom na
 [Show others]  [REPAIR IMG.DB
F.] (pod kategorijo
[MANAGE MEDIA])
 nemalni medij (DCR-SR21E).
•
Spominska ploščica je poškodovana.
Formatirajte jo na videokameri (str. 52).
•
Vstavili ste nezdružljivo spominsko ploščico
(str. 52).
•
Dostop do spominske ploščice je omejila
druga naprava.
•
Videokamera ni stabilna, zato se pojavi
tresenje kamere. Držite jo z obema rokama
in posnemite sliko. Pomnite, da oznaka za
tresenje kamere ne izgine.
•
Funkcija »Drop Sensor« je vklopljena.
Snemanje / predvajanje ni mogoče.

Sistem
Format signala: PAL barva, CCIR standardi
Format za snemanje filmov
Video: MPEG-2 PS
Avdio: Dolby Digital 2 ch
Dolby Digital Stereo Creator
Format slikovne datoteke
: DCF Ver.2.0 združljivo
: Exif Ver.2.21 združljivo
: MPF Baseline združljivo
Snemalni medij (film/fotografija)
Notranji trdi disk:
DCR- SR21E: 80 GB
»Memory Stick PRO Duo«
SD spominska kartica (razred 2 ali hitrejši)
Pri merjenju zmogljivosti medija je 1GB enak
1 milijardi bajtov, del katerega se uporabi za
upravljanje podatkov.
Zmogljivost, ki je na voljo uporabniku, je
prbl. 79,3 GB
Slikovna naprava: 2,25 mm (vrste 1/8) CCD (Charge Coupled
Device)
Skupno: Prbl. 800 000 slikovnih točk
Efektivnih (slika v gibanju, 16:9): približno
490 000 točk
Efektivnih (fotografija, 4:3): približno
560 000 točk
Objektiv
57  (optični), 67  (podaljšan), 1800 
(digitalni)
F=1.8 – F5.7
Goriščna razdalja: f=1,8 – 102,6 mm
pretvorjeno v 35 mm fotoaparat
Za filme: 39 – 2223 mm (16:9)
Za fotografije: 44 – 2508 mm (4:3)
Temperatura barve: [AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K), [OUTDOOR]
(5 800 K)
Minimalna osvetlitev
3 lux (če je [AUTO SLW SHUTTR] nastavljen
na [ON], hitrost zaklopa pa 1/25 s)
Vhodni/Izhodni priključki
A/V priključek: video/avdio izhodni priključek
USB priključek: mini-AB (samo izhod)
SL
46
LCD zaslon
Slika: 6,7 cm (vrste 2,7, razmerje slike 16:9)
Skupno število pik: 230 400 (960  240)
Projektor (HDR-PJ5E)
Splošno
Zahteve napajanja: 6,8 V/7,2 V (akumulatorska
baterija) 8,4 V (omrežni napajalnik )
Povprečna poraba: med snemanjem s kamero, pri
uporabi LCD zaslona in običajni osvetlitvi:
DCR- SR21E:
notranji trdi disk: 2,1 W
spominska kartica: 1,9 W
DCR- PJ5E/SX21E: 1,9 W
Temperatura delovanja: 0 do 40 0C
Temperatura hranjenja: -20 do +60 0C
Mere (približne)
DCR- PJ5E:
58,5 × 55,5 × 113,5 mm (š/v/g), vključno z
izstopajočimi deli
58,5 × 55,5 × 124,5 mm (š/v/g), vključno
z izstopajočimi deli in vstavljeno
akumulatorsko baterijo
DCR- SR21E:
59 × 64,5 x 113,5 mm (š/v/g), vključno z
izstopajočimi deli
59  64,5 × 124,5 mm (š/v/g), vključno
z izstopajočimi deli in vstavljeno
akumulatorsko baterijo
DCR-SX21E:
54 × 55,5 × 113,5 mm (š/v/g), vključno z
izstopajočimi deli
Dodatne informacije
Vrsta projektorja: DLP
Izvor svetlobe: LED (R/G/B)
Fokus: ročni
Pokritost zaslona: tip 10 – tip 60
Domet : prbl. 0,5 m – 3,0 m
Prikaz barv: prbl. 16 700 000
Osvetlitev*: max. 10 lumnov
Razmerje kontrasta: 1500:1
Ločljivost (izhod): nHD (640  360)
Čas neprekinjenega projiciranja slike (pri uporabi
priložene akumulatorske baterije): prbl. 1,5 ur
* Podani podatek o svetlosti predstavlja
povprečno vrednost videokamere v času
dostave in je naveden v formatu, ki ga določa
JIS X 6911:2003 za podatkovne projektorje.
Način merjenja in pogoji temeljijo na ‘prilogi 2’
tega standarda.
54 × 55,5 × 124,5 mm (š/v/g), vključno
z izstopajočimi deli in vstavljeno
akumulatorsko baterijo
Masa (približna)
DCR- PJ5E: 230 g (samo glavna enota)
270 g (vključno s priloženo akumulatorsko
baterijo in spominsko kartico)
DCR- SR21E:
270 g (samo glavna enota)
310 g (vključno s priloženo akumulatorsko
baterijo)
DCR- SX21E:
195 g (samo glavna enota)
240 g (vključno s priloženo akumulatorsko
baterijo in spominsko kartico)
Omrežni napajalnik AC-L200C/L200D
Zahteve napajanja: 100 – 240 V , 50/60 Hz
Trenutna poraba: 0,35 – 0,18 A
Poraba: 18 W
Napetost izhoda: DC: 8,4 V*
Temperatura delovanja: 0 do 40 0C
Temperatura hranjenja: -20 do +60 0C
Mere (približne): 48 × 29 × 81 mm (š/v/g), brez
izstopajočih delov
Masa (približna): 170 g brez omrežnega kabla
* Ostale tehnične podatke si oglejte na samem
omrežnem napajalniku.
Akumulatorska baterija NP-FV30
Največja napetost izhoda: DC 8,4 V
Napetost izhoda: 7,2 V
Največja napetost polnjenja: DC 8,4 V
Največji tok polnjenja: 2,12 A Zmogljivost
3,6 Wh (500 mAh)
Vrsta: Litij-ionska
Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih
sprememb brez predhodnega obvestila.
• Izdelano z licenco Dolby Laboratories.
SL
47
Pričakovan čas polnjenja in čas
delovanja priloženih baterij (v minutah)
V tabeli je prikazan približen čas delovanja,
ko uporabljate povsem polne baterije.
DCRSX21E
DCR-SR21E
Snemalni medij
Notranji
trdi disk
Čas popolnega
polnjenja
Čas
neprekinjenega
snemanja
95
105
45
50
125
145
•
•
•
•
•
•
SL
115
Čas predvajanja
•
48
Spominska kartica
Običajen čas
snemanja
•
DCRPJ5E
Čas snemanja je merjen pri možnosti [ REC
MODE] nastavljeni na SP.
Običajni čas snemanja se nanaša na čas, ko
večkrat začnete/ustavite snemanje, preklapljate
med načinoma ‘movie’ in ‘photo’ in ko
zoomirate.
Pri uporabi Sony spominske kartice.
Čas je merjen se nanaša na uporabo kamere pri
temperaturi 25 0C (priporočljiva temperatura
je 10-30 0C).
Čas snemanja in predvajanja bo krajši,
če videokamero uporabljate pri nizkih
temperaturah.
Čas snemanja in predvajanja bo v nekaterih
pogojih uporabe kamere krajši.
Na zaslonu se prikažeta maksimalni čas
snemanja filmov in število fotografij, ki jih
lahko posnamete (stran 41).
Čas snemanja je odvisen od pogojev snemanja
in stanja objekta, [ REC MODE].
Blagovne znamke
»Handycam« in
sta
registrirani blagovni znamki Sony Corporation.
• »Memory Stick«, »
«, »Memory Stick Duo,«
»
«, »Memory Stick PRO
Duo«, »
«,
»Memory Stick PRO-HG Duo«,
»
« »Memory Stick
Micro«, »MagicGate«, »
«,
»MagicGate Memory Stick« in »MagicGate
Memory Stick Duo« so blagovne znamke Sony
Corporation.
• »InfoLITHIUM« je blagovna znamka Sony
Corporation.
• »DVDirect« je blagovna znamka Sony
Corporation.
• Dolby in dvojni D simbol sta blagovni znamki
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista in DirectX so blagovne znamke
ali registrirane blagovne znamke Microsoft
Corporation v ZDA ali drugih državah.
• Macintosh in Mac OS sta registrirani blagovni
znamki Apple Computer, Inc. v ZDA ali drugih
državah.
• Intel, Intel Core in Pentium so blagovne znamke
ali registrirane blagovne znamke korporacije
Intel.
• Adobe in Adobe Reader sta blagovni znamki ali
Adobe Systems Incorporated.
• Logotipa SDXC in SDHC sta blagovnI znamkI.
• MultiMediaCard je blagovna znamka združenja
MultiMediaCard Association.
Vsa druga imena izdelkov, ki so omenjeni v
navodilih za uporabo so lahko blagovne znamke
ali registrirane blagovne znamke določenih
podjetji. Znaka ® in TM nista prikazana vsakič.
•
Varnost
Snemanje
•
•
•
•
•
Nekaj o predvajanju
•
•
•
Slik, posnetih z videokamero, morda ne bo
mogoče pravilno predvajati na drugih napravah.
Prav tako slik, posnetih na drugih napravah,
morda ne bo mogoče pravilno predvajati na tej
videokameri.
Filmov, posnetih na spominskih karticah SD,
ni mogoče predvajati na A/V napravah drugih
izdelovalcev.
Nekaj o slikah, ilustracijah in zaslonih v
tem priročniku
•
Slike, ki se v priročniku pojavljajo kot
primeri, so posnete z digitalnim fotoaparatom
in utegnejo izgledati drugače kot slike in
indikatorji na zaslonu, ki se dejansko prikažejo
na videokameri.
•
•
V tem priročniku se za notranji trdi disk (DCRSR21E) videokamere in spominsko kartico
uporablja izraz »snemalni medij«.
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez predhodnega opozorila.
Preverite ime modela vaše
videokamere
•
•
Ime modela je v priročniku navedeno, kjer je
navedena razlika v tehničnih lastnostih med
modeli. Ime modela je navedeno na spodnji
strani videokamere.
Spodaj so navedene glavne razlike v tehničnih
lastnostih te serije videokamer.
Snemalni
medij
DCRSR21E
Dodatne informacije
•
Da bi zagotovili stabilno delovanje spominske
ploščice, vam priporočamo, da jo pred
snemanjem na videokameri formatirate (str.
52). Ne pozabite, da se s formatiranjem izbrišejo
vsi podatki na spominski ploščici in jih ni
več mogoče priklicati. Shranite pomembnejše
podatke na računalnik, ipd.
Pred začetkom snemanja preizkusite funkcijo
snemanja in preverite, če se slika in zvok
posnameta brez težav.
Kompenzacija vsebine posnetkov ni mogoča,
tudi če snemanje ali predvajanje ni mogoče
zaradi okvare videokamere.
Barvni sistem televizorja je odvisen od države/
področja. Za predvajanje posnetkov na
televizorju potrebujete televizor sistema PAL.
TV programi, filmi, video kasete in
drugo gradivo utegnejo biti zaščiteni pred
presnemavanjem. Nedovoljeno presnemavanje
takega gradiva ni v skladu z zakoni o zaščiti
pred presnemavanjem.
Če se podatki po snemanju še zapisujejo na
snemalni medij, se bodo pojavila naslednja
opozorila. V tem času ne izpostavljajte kamere
udarcem ali vibraciji in ne odstranjujte baterije
ali omrežnega napajalnika.
–– Lučka »Acces« (str. 12) sveti ali utripa
–– Simbol za medij na zgornjem desnem delu
LCD zaslona utripa.
Zmogljivost Projektor
notranjega
snemalnega
medija
80 GB

Notranji
trdi disk +
spominska
kartica
DCR- Spominska 
SX21E kartica
DCRPJ5E

Nekaj o uporabi in vzdrževanju
videokamere
•
Ne uporabljajte in ne shranjujte kamere in
dodatne opreme v naslednjih pogojih:
–– V zelo hladnem, zelo vročem ali vlažnem
prostoru. Nikoli je ne izpostavljajte
temperaturi nad 600C, na primer, neposredno
na soncu, v bližini grelcev ali v avtomobilu,
parkiranem na soncu. S tem bi povzročili
napačno delovanje ali deformacijo kamere.
–– V bližini močnih magnetnih polj in
mehanskih vibracij. S tem bi povzročili
napačno delovanje kamere.
–– V bližini močnih radijskih valov ali sevanja. V
tem primeru s kamero ne bo mogoče pravilno
snemati.
–– V bližini AM sprejemnikov in video opreme.
Pojavi se šum.
–– Na peščeni plaži ali kjerkoli je zelo prašno.
SL
49
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Če pesek ali prah zaideta v kamero, utegne
priti do okvare. Take okvare včasih ni mogoče
popraviti.
–– V bližini oken ali na prostem, kjer bi bila
LCD zaslon in objektiv izpostavljena
neposrednemu soncu. S tem bi se utegnil
LCD zaslona poškodovati.
Za delovanje videokamere uporabite baterijo
(6,8V/7,2V) ali omrežni napajalnik (8,4V).
Za delovanje pri enosmernem ali izmeničnem
toku uporabite dodatno opremo, ki jo
priporočamo v teh navodilih.
Videokamere ne smete zmočiti, na primer, v
dežju ali morju. Če se zmoči, utegne priti do
okvare. Take okvare včasih ni mogoče popraviti.
Če pride v ohišje videokamere tekočina
ali trden objekt, izključite videokamero.
Pred nadaljnjo uporabo naj jo pregledajo v
pooblaščenem servisu Sony.
Izogibajte se grobemu ravnanju z videokamero
in mehanskim udarcem. Bodite še posebno
previdni z objektivom.
Kadar kamere ne uporabljate, naj bo stikalo
POWER nastavljeno na OFF (CHG).
Med snemanjem naj videokamera ne bo v
kakršnemkoli zavoju, saj se lahko pregreje.
Ko nameravate izvleči omrežni kabel, ga
povlecite za vtikač in ne za kabel.
Ne postavljajte ničesar težkega na kabel, ker bi
ga s tem poškodovali.
Kovinski priključki morajo ostati čisti.
Hranite daljinski upravljalnik in litij-ionsko
baterijo izven dosega otrok. Če otrok baterijo
pogoltne, nemudoma poiščite zdravniško
pomoč.
Če se je iz baterije izlila elektrolitska tekočina:
–– posvetujte se s pooblaščenim serviserjem
izdelkov Sony,
–– če je tekočina prišla v stik z vašo kožo, jo takoj
odstranite z vodo,
–– če tekočina pride v stik z očmi, oči oplaknite z
obilo vode in se posvetujte z zdravnikom.
Če videokamere dlje časa ne boste
uporabljali
•
SL
50
Občasno vklopite kamero in pustite, da nekaj
časa deluje, na primer, da približno 3 minute
•
•
predvaja kaseto.
Odstranite disk iz videokamere.
Povsem izpraznite baterijo, preden jo shranite.
LCD zaslon
•
•
•
Ne pritiskajte premočno na LCD zaslon, ker bi
ga s tem utegnili poškodovati.
Če uporabljate videokamero v mrzlem prostoru,
se utegne na LCD zaslonu prikazati nepopolna
slika. To ne pomeni okvare.
Med uporabo videokamere se utegne zadnja
stran LCD zaslona segreti. To ne pomeni
okvare.
Čiščenje LCD zaslona
•
Če se na LCD zaslonu pojavijo prstni odtisi ali
prašni delci, vam priporočamo, da ga očistite
s priloženo čistilno krpico (ni priložena). Če
uporabite pribor za čiščenje LCD zaslona
(ni priložen), ne nanašajte čistilne tekočine
neposredno na LCD zaslon. Očistite ga s
čistilnim papirjem, navlaženim s tekočino.
Čiščenje leče projektorja
•
•
•
Nežno obrišite lečo z mehko krpo, na primer, s
krpo za čiščenje stekla.
Trdovratne madeže lahko odstranite z mehko
krpo, rahlo navlaženo z vodo.
Nikoli ne uporabljajte topil, na primer, alkohola,
bencina, ipd.; kislih, alkalnih ali grobih
detergentov ali kemijskih čistilnih krš, ker bi z
njimi utegnili poškodovati površino leče.
Čiščenje ohišja
•
•
Očistite ohišje z mehko krpo, rahlo navlaženo
z vodo.
Izogibajte se naslednjim snovem, ki bi utegnila
poškodovati lak:
–– topila, kot so razredčevalci, bencin, alkohol,
hitro hlapljive snovi, kot so insekticidi, itd.
–– dolgotrajen stik z gumo ali vinilnimi
predmeti.
v naslednjih pogojih:
Baterija ni pravilno vstavljena,
–– Baterija je poškodovana,
–– Temperatura baterije je nizka. Odstranite jo iz
videokamere in jo postavite na toplo.
–– Temperatura baterije je visoka. Odstranite jo
iz videokamere in jo postavite na hladno.
Ravnanje z lečo in shranjevanje
•
•
Polnjenje tovarniško vstavljene
akumulatorske baterije
V videokameri se nahaja vstavljena litijeva
baterija, ki ohranja datum, uro in druge
nastavitve, tudi kadar nastavite stikalo POWER
na OFF (CHG). Ta baterija se vedno polni med
uporabo kamere, če pa kamere ne uporabljate,
se počasi iztroši. Baterija se bo po 3 mesecih
neuporabe kamere povsem izpraznila. Če je
baterija prazna, ne bo imelo vpliva na snemanje,
če le ne snemate datuma.
Postopek
S priloženim omrežnim napajalnikom priključite
videokamero v stensko vtičnico in jo najmanj 24
ur pustite, s stikalom POWER nastavljenim na
OFF (CHG).
Opombe o odmetu/prenosu
videokamere (DCR-SR21E)
Pri izvedbi postopka [MEDIA FORMAT] ali
če formatirate videokamero, se podatki na
notranjem snemalnem mediju morda ne bodo
v celoti izbrisali. Kadar prenašate videokamero,
vam priporočamo izvedbo postopka [EMPTY],
da bo podatke težje priklicati (str. 40). Poleg
tega, če imate namen videokamero odvreči, vam
priporočamo, da jo uničite. S tem boste preprečili
priklic podatkov na trdem disku.
Akumulatorska baterija
•
•
Ko želite odstraniti baterijo ali izključiti
omrežni napajalnik, zaprite LCD zaslon in se
prepričajte, da je lučka POWER (str. 12)/lučka
»Access« (str. 12) izklopljena.
Lučka CHG (polnjenje) med polnjenjem utripa
––
Nekaj o omrežnem napajalniku
•
•
•
Priključite omrežni napajalnik v bližnjo stensko
vtičnico. V primeru, da se pojavi kakršnakoli
težava s kamero, napajalnik takoj izključite.
Ne postavljajte omrežnega napajalnika v ozek
prostor, na primer med stene ali pohištvo.
Pazite, da s kovinskimi predmeti ne povzročite
kratek stik na DC vtiču omrežnega napajalnika
ali na priključkih na bateriji. S tem bi utegnili
povzročiti okvaro.
Dodatne informacije
•
Očistite površino leče z mehko krpo v
naslednjih primerih:
–– če se na površini leče pojavijo prstni odtisi,
–– v toplem in vlažnem prostoru,
–– če je objektiv izpostavljen slanemu zraku, na
primer na morju.
Hranite lečo v zračnem prostoru, kjer ni
izpostavljena prahu in umazaniji.
Da se ne bi pojavila plesen, občasno očistite lečo
kot je zgoraj opisano.
Spominska ploščica
•
•
Če želite snemati filme in/ali fotografije na
spominsko kartico (DCR-SR21E), izberite
nastavitev [MEMORY CARD].
Z vašo videokamero lahko uporabljate naslednje
spominske kartice:
–– »Memory Stick PRO Duo«, »Memory Stick
PRO-HG Duo«, SD (vrste 2 in hitrejše),
SDHC (vrste 2 in hitrejše) in SDXC (vrste 2 in
hitrejše). Delovanje vseh spominskih kartic ni
zagotovljeno.
–– S to videokamero preizkušeno deluje medij
»Memory Stick PRO Duo« zmogljivosti
vse do 32 GB in SD spominska kartica
zmogljivosti vse do 64 GB.
–– Za snemanje filmov na medij »Memory Stick
PRO Duo« priporočamo zmogljivost 512 MB
ali več.
–– V tem priročniku se izraz »Memory Stick
PRO Duo« nanaša na oba medija, »Memory
Stick PRO Duo« in »Memory Stick PROHG Duo«, »SD spominska kartica« pa na
spominske kartice SD, SDHC in SDXC.
–– Kartice ‘MultiMediaCard’ ni mogoče
uporabljati.
–– Slik, posnetih na spominsko kartico SDXC, ni
mogoče prenesti in predvajati na računalniku
ali AV napravi, ki ni združljiva s standardom
SL
51
exFAT, tudi če je videokamera priključena
v računalnik ali AV napravo z USB kablom.
Pred priključitvijo se prepričajte, da je
naprava združljiva s standardom exFAT.
Če priključena naprava ni združljiva s tem
standardom, se utegne pojaviti zahteva po
formatiranju pogona. Tega ne storite, ker bi s
tem izgubili vse podatke. (exFAT je datotečni
sistem, ki se uporablja s spominskimi
karticami SDXC)
–– Velikost spominskih kartic, ki jih lahko
uporabljate z vašo videokamero.
Če je videokamera priključena v
računalnik ali dodatno napravo
•
•
Ne poskušajte formatirati snemalnega medija
videokamere s pomočjo računalnika. Če bi
to storili, videokamera morda ne bi pravilno
delovala.
Če s kablom priključite videokamero v drugo
napravo, vstavite vtič v priključek na pravilen
način. Z uporabo sile bi utegnili poškodovati
priključek, s tem pa bi povzročili nepravilno
delovanje kamere.
Če snemanje/predvajanje slik ni
mogoče, uporabite postopek [MEDIA
FORMAT]
•
Uporabljate lahko samo medij »Memory
Stick Duo«, ki je približno polovico manjši
od standardnega medija »Memory Stick« in
spominske kartice SD običajne velikosti.
–– Ne lepite nalepk ipd. na spominsko kartico ali
na adapter za spominsko kartico, ker bi s tem
utegnili povzročiti okvaro
––
Postavke v meniju
•
Postavka v meniju, ki je označena s sivo, v
trenutnih pogojih snemanja ali predvajanja ni
na voljo.
Opombe o uporabi
•
Shranite vse podatke o posnetih slikah
•
Da ne bi izgubili slikovnih podatkov, jih redno
shranjujte na zunanji medij. Priporočamo, da
jih shranite na disk, npr. DVD-R, s pomočjo
računalnika. Shranite jih lahko tudi s pomočjo
videorekorderja ali DVD/HDD snemalnika
(str. 23).
Opombe o temperaturi videokamere/
baterije
•
SL
52
Če se temperatura videokamere ali baterije
prekomerno poviša ali zniža, snemanje in
predvajanje z videokamero ne bo mogoče.
V tem primeru se na LCD zaslonu prikaže
opozorilna oznaka.
Po dolgem času snemanja/brisanja slik se
utegnejo na mediju pojaviti fragmentacije
podatkov in slik ni mogoče snemati in shraniti.
V tem primeru najprej shranite slike na zunanji
medij, nato pa uporabite funkcijo [MEDIA
 [Show
FORMAT] s pritiskom na
others]  [MEDIA FORMAT] (pod kategorijo
[MANAGE MEDIA])  želeni medij
.
(DCR-SR21E)  [YES]  [YES] 
•
Da ne bi poškodovali snemalnega medija,
onemogočili predvajanja posnetih slik, izgubili
slikovnih podatkov ali povzročili nepravilno
delovanje videokamere, ne storite naslednjega:
–– Ne odstranjujte spominske ploščice, ko sveti
ali utripa lučka ‘Access’ (str. 12),
–– Ne odstranjujte baterije ali omrežnega
napajalnika iz videokamere, ne izpostavljajte
videokamere udarcem ali tresenju, medtem
ko sveti ali utripa lučka POWER (stran 12) ali
lučka ‘Access’ (str. 12).
Ne uporabljajte videokamere na zelo glasnih
mestih (DCR-SR21E).
Nekaj o senzorju padca (DCR-SR21E)
•
Za zaščito notranjega trdega diska pred
udarcem ob padcu, ima videokamera senzor
padca. Če videokamera pade, se utegne posneti
tudi blokovna motnja, ki ščiti videokamero. Če
senzor padca večkrat zazna padec, se utegne
snemanje/predvajanje ustaviti.
Opombe o uporabi videokamere na
višjih legah (DCR-SR21E)
Ne vklapljajte videokamere na področjih z nizkim
pritiskom, na višinah nad 5 000 m. S tem bi
utegnili poškodovati notranji trdi disk kamere.
Dodatne informacije
SL
53
Abecedno kazalo
A, B, C, D
A/V priključni kabel...... 21, 22, 26
Baterija .........................................11
Brisanje.........................................18
CLOCK SET.................................12
Čas polnjenja in delovanja.........48
DATA CODE...............................12
DATE/TIME................................12
Delitev filma.................................40
DVD zapisovalnik.......................25
DVDirect Express........................23
E, F, G, H
Filmi .......................................14, 16
Fotografije .............................14, 16
Glasnost .......................................17
I, J, K, L
Indikatorji na zaslonu.................41
LANGUAGE SET..........................6
M, N, O, P
Macintosh . ..................................31
MEDIA SETTINGS.....................13
Medij »Memory Stick«................51
Memory Stick PRO Duo.............51
Memory Stick PRO-HG Duo.....51
Meniji .....................................35, 37
MOVIE MEDIA SET..................13
MY MENU...................................35
MY MENU SETTING................35
Namestitev . .................................31
Nastavitev datuma in ure............12
Notranji trdi disk.........................13
Odpravljanje težav.......................44
Omrežna vtičnica........................11
Opozorila . ...................................49
Opozorilne oznake......................45
OPTION MENU.........................36
PHOTO MEDIA SET.................13
PMB (Picture Motion Browser).33
PMB Help.....................................33
Polnjenje baterije.........................11
SL
54
Popravilo . ....................................44
Predvajanje ..................................16
Prikaz samodiagnoze..................45
Priložena oprema...........................6
Priročnik »Handycam
Handbook«...................................40
Program .......................................31
R, S, Š, T
Računalnik ..................................31
Računalniški sistem....................31
RESET...........................................42
Shranjevanje slik na disk............23
Shranjevanje slik na zunanji
medij.............................................28
Snemalni medij............................13
Snemalnik diskov........................26
Snemanje .....................................14
Spominska kartica.......................51
Tehnični podatki..........................46
TV..................................................22
U, V, Z, Ž
USB CONNECT....................23, 25
USB kabel...............................23, 25
VIDEO LIGHT............................15
VIEW IMAGES...........................16
VISUAL INDEX..........................16
Vklop kamere...............................12
Vklop videokamere.....................12
Vzdrževanje . ...............................49
Windows.......................................31
Zoom . ..........................................43
Zunanji medij...............................28
Zvočni signal................................12
Sezname menijev si lahko
ogledate na straneh 37
– 39.
SL
55
Sony Corporation
SL
Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih
evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati
enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje
električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne
posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi
tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše
informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko
opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske
opreme.
DCR-PJ5E/SR21E/SX21E
Download PDF

advertising