Sony | HDR-HC9E | Sony HDR-HC9E HC9 Full HD Tape camcorder Navodila za uporabo

Slike v kakovosti visoke
definicije (High Definition) 10
Digitalna HD videokamera
Uvod
Navodila za uporabo
HDR-HC9E
12
Snemanje/
Predvajanje
21
Uporaba
menija
40
Presnemavanje/
Urejanje
65
Uporaba
računalnika
74
Odpravljanje
težav
79
Dodatne
informacije
91
Hiter pregled
104
© 2008 Sony korporacija
1
Najprej preberite
naslednje
Pred uporabo videokamere temeljito
preberite navodila in jih shranite za
nadaljnjo uporabo.
OPOZORILO
Ne izpostavljajte videokamere dežju
ali vlagi zaradi nevarnosti požara in
električnega udara.
Ne izpostavljajte baterij prekomerni
vročini (npr. soncu, ognju, ipd.).
Prekomeren zvočni pritisk iz slušalk
utegne povzročiti okvaro sluha.
Opozorilo
Baterijo zamenjejte samo z določeno
vrsto. V nasprotnem primeru bi utegnili
povzročiti požar ali poškodbo.
POZOR
Elektromagnetna polja na določenih
frekvencah utegnejo vplivati na sliko in
zvok digitalne videokamere.
Ta naprava je bila testirana in ustreza
omejitvam, ki jih določa EMC direktiva
za uporabo priključnih kablov, krajših od
3 metrov.
Opomba
Če se zaradi statične elektrike ali
elektromagnetnega polja prenos podatkov
prekine, ponovno zaženite program ali
izklopite in ponovno vklopite kabel USB.
2
Opomba kupcem v državah z EU
direktivami
Proizvajalec tega izdelka je korporacija
Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japonska. Pooblaščen predstavnik
za EMC in varnost izdelka je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi
s servisom in garancijo se obrnite na
naslove, navedene v dokumentih za servis
in v garantnem listu.
Odpadna električna in
elektronska oprema
(velja za evropsko unijo
in druge evropske države
s sistemom ločevanja
odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi
embalaži nahaja ta simbol, pomeni,
naj z izdelkom ne ravnamo enako kot
z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga
morate na ustreznem zbirnem mestu za
električno in elektronsko opremo. S tem
ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju potencialnih negativnih
posledic za okolje in naše zdravje, ki bi
ga povzročilo nepravilna odstranitev tega
izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili
naravne vire. O podrobnostih glede
recikliranja tega izdelka lahko povprašate
na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
Dodatna oprema: Daljinski upravljalnik
Odpadne baterije (velja za
evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Če se na bateriji ali na njeni embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z njo ne
ravnamo enako kot z gospodinjskimi
odpadki. S tem ko baterijo pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za
okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo
nepravilna odstranitev tega izdelka.
3
Opombe o uporabi
Vrste kaset, ki jih lahko uporabljate
Uporabljate lahko mini DV kasete,
. Mini DV kasete
označene z oznako
s kasetnim pomnilnikom niso združljive s
to videokamero (str. 92).
Uporaba spominske ploščice »Memory
Stick Duo« z napravo, ki je združljiva z
»Memory Stick«
Vstavite »Memory Stick Duo« v priloženi
adapter.
Adapter za »Memory Stick Duo«
Vrste spominskih ploščic »Memory
Stick«, ki jih lahko uporabljate
Uporabljate lahko spominsko ploščico
»Memory Stick« s spodnjimi logotipi
(str. 93):
•
»Memory Stick Duo«
•
»Memory Stick
PRO Duo«
•
»Memory Stick
PRO-HG Duo«
»Memory Stick Duo« (velikost, ki se
uporablja s to enoto)
»Memory Stick« (te ni mogoče uporabljati
s to videokamero)
• Uporabljate lahko samo »Memory Stick
Duo« in nobene druge vrste.
• »Memory Stick PRO« in »Memory Stick
PRO Duo« lahko uporabljate samo z
napravami, ki so združljive z »Memory
Stick PRO«.
4
Uporaba videokamere
• Ne držite kamere kot kažejo slike.
Viewfinder
LCD zaslon
• Videokamera ni odporna na prah in
vodo. Glej poglavje »Vzdrževanje in
varnost« na strani 97.
•Preden priključite videokamero v drugo
napravo s komunikacijskim kablom,
pazite, da boste pravilno vstavili vtič
in da ne poškodujete priključka ali
videokamere.
Postavke v meniju, LCD zaslon, iskalo
in objektiv
• Postavka v meniju, ki je označena s sivo
barvo, v trenutnih pogojih snemanja ali
predvajanja ni na voljo.
• LCD zaslon in iskalo sta izdelana
z uporabo visoke tehnologije, tako
da je več kot 99,99 % slikovnih pik
učinkovitih. Kljub temu se lahko pojavijo
črne pike in/ali svetle pike (rdeče, modre
ali zelene), ki se neprestano pojavljajo na
LCD zaslonu. Pike so normalen pojav
v proizvodnem procesu in v nobenem
primeru ne vplivajo na posneto sliko.
Nekaj o snemanju
• Pred začetkom snemanja preizkusite
funkcijo snemanja in preverite, če se
slika in zvok posnameta brez težav.
• Kompenzacija vsebine posnetkov
ni mogoča, tudi če snemanje ali
predvajanje ni mogoče zaradi okvare
videokamere, shranjevalnega medija, itd.
• Barvni sistem televizorja je odvisen
od države/področja. Za predvajanje
posnetkov na televizorju potrebujete
televizor sistema PAL.
• TV programi, filmi, video kasete in
drugo gradivo utegnejo biti zaščiteni
pred presnemavanjem. Nedovoljeno
presnemavanje takega gradiva ni
v skladu z zakoni o zaščiti pred
presnemavanjem.
Predvajanje HDV kaset na drugih
napravah
Črna pika
Bela, rdeča, modra
ali zelena pika
• Če LCD zaslon, iskalo ali objektiv dlje
časa izpostavljate neposredni sončni
svetlobi, utegnete povzročiti okvaro.
• Ne merite v sonce. S tem bi utegnili
poškodovati videokamero. Sonce
snemajte pri manjši osvetljenosti, na
primer v mraku.
Nekaj o jeziku
Jezik za prikaz na zaslonu lahko po
potrebi spremenite (str. 17).
Kasete, posnete v formatu HDV, ni
mogoče predvajati z videokamerami
formata DV ali z mini DV predvajalniki
(zaslon je moder).
Preverite vsebino kasete tako, da jo
predvajate na videokameri.
Nekaj o tem priročniku
• Slike LCD zaslona in iskala, ki se
pojavljajo v priročniku, so bile posnete
z digitalnim fotoaparatom in zato
utegnejo izgledati malo drugače.
• Oblika in tehnični podatki snemalnega
medija in druge dodatne opreme se
lahko spremenijo brez predhodnega
opozorila.
5
Najprej preberite naslednje (nadaljevanje)
Nekaj o objektivu Carl Zeiss
Videokamera je opremljena z objektivom
Carl Zeiss, ki je bila razvit skupno s
Carl Zeiss, v Nemčiji, in korporacijo
Sony. Prevzema MTF* sistem meritev
za video kamere in ponuja kakovost Carl
Zeiss objektivov. Poleg tega ima objektiv
vaše kamere prevleko T*, ki zmanjšuje
neželjene odseve in zvesto reproducira
barve.
*MTF je okrajšava za Modulation
Transfer Function / Factor – Funkcija /
Faktor prenosa modulacije. Vrednost, ki
jo predstavlja številka je količina svetlobe
objekta, ki prodre v objektiv.
6
7
Vsebina
Opomba o simbolih, ki se uporabljajo v tem priročniku
: Funkcije, ki so na voljo samo za format HDV
: Funkcije, ki so na voljo samo za format DV.
Najprej preberite naslednje .................2
Opombe o uporabi .........................4
Slike v kakovosti visoke
definicije (High Definition)
Preizkusite novi format HDV«!............ 10
Ogled video posnetkov v formatu
HDV! .......................................... 11
Iskanje zadnjega kadra najnovejšega
posnetka (END SEARCH) ..............32
Pregled najnovejših kadrov
(Rec review) ................................32
Hitro iskanje želenega kadra
(Zero Set Memory)........................32
Iskanje kadra po datumu snemanja
(Date Search) ..............................33
Predvajanje slike na televizorju .......... 34
Uvod
Korak 1: Pregled priložene opreme.... 12
Korak 2: Polnjenje baterije ............... 13
Korak 3: Vklop in nastavitev datuma
in ure videokamere ...................... 16
Korak 4: Izvedba nastavitev pred
snemanjem ................................ 18
Korak 5: Vstavljanje kasete ali spominske
ploščice »Memory Stick Duo« ....... 19
Snemanje/Predvajanje
Enostavno snemanje/predvajanje
(Easy Handycam) ........................ 21
Snemanje ...................................... 23
Uporaba zooma............................25
Snemanje visoko kakovostnih slik med
snemanjem na kaseto (Dual Rec) ....25
Ročno upravljanje nastavitev slike
z vrtljivim gumbom CAM CTRL .......26
Uporaba bliskavice .......................26
Snemanje v temi (NightShot)...........27
Nastavitev osvetlitve za predmete
z osvetljenim ozadjem ...................27
Snemanje v zrcalnem načinu ..........27
Predvajanje .................................... 28
Uporaba funkcije PB zoom .............30
8
Uporaba funkcij vodenja (USAGE
GUIDE)...................................... 31
Iskanje začetne točke ...................... 32
Izbira ustreznega načina povezave
(CNNECT GUIDE).........................34
Televizor visoke definicije ...............35
16:9 (široko) ali 4:3 TV ..................36
Uporaba menija
Uporaba postavk v meniju .....40
Postavke v meniju ........................... 41
Meni CAMERA SET .................... 43
Nastavitev videokamere v skladu s
snemalnimi pogoji
Meni MEMORY SET .................. 50
Možnosti za nastavitev spominske
ploščice »Memory Stick Duo«
Meni PICT.APPLI. ..................... 53
Posebni učinki za slike in dodatne
funkcije za snemanje/predvajanje
Meni EDIT/PLAY ..................... 56
Možnosti za urejanje in predvajanje v
različnih načinih
Meni
STANDARD SET ............... 57
Nastavitve med snemanjem na kaseto
in druge osnovne nastavitve
Meni TIME/LANGU. .................. 63
Ureditev osebnega menija ................ 63
Presnemavanje/Urejanje
Presnemavanje na videorekorder
ali DVD/HDD snemalnik ............... 65
Snemanje slik iz videorekorderja........ 68
Presnemavanje slik s kasete na
“Memory Stick Duo” .................... 70
Brisanje posnetih slik s spominske
ploščice “Memory Stick Duo” ........ 70
Označevanje posnetih slik na spominski
ploščici »Memory Stick Duo« z
določenimi informacijami (Print mark/
Image Protection) ........................ 71
Tiskanje posnetih slik (tiskalnik,
združljiv s standardom PictBridge) .. 72
Hiter pregled
Opis delov videokamere................. 104
Oznake prikazane med snemanjem/
predvajanjem ............................ 108
Abecedno kazalo ...........................112
Uporaba računalnika
Kaj lahko delate z Windows
računalnikom .............................. 74
Namestitev programa....................... 76
Ogled ‘’First Step Guide’’ .................. 78
Uporaba Macintosh računalnika ........ 78
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav ........................... 79
Opozorilne oznake in sporočila ......... 88
Dodatne informacije
Uporaba videokamere v tujini ............ 91
Vzdrževanje in opozorila ................... 92
Uporabne kasete ..........................92
Nekaj o spominski ploščici “Memory
Stick” .........................................93
Nekaj o bateriji “InfoLITHIUM” .........94
Nekaj o i.LINK .............................96
Nekaj o x.v.Color ..........................97
Nekaj o uporabi kamere ................97
Tehnični podatki ........................... 100
9
Slike v kakovosti visoke definicije
Preizkušanje formata HDV!
Snemanje v formatu HDV
Visoka kakovost slik
Vaša videokamera je združljiva s formatom HDV in snema kristalno čiste slike visoke
definicije (HD).
Kaj je format HDV?
Format HDV je nov video format, izdelan za snemanje in predvajanje slik visoke
definicije (HD – high definition) na priljubljene standardne DV kasete.
• Videokamera vključuje standard
HDV1080i, ki uporablja 1080
efektivnih črt, znotraj standardov
1080 efektivnih črt
HDV, in snema s hitrostjo prenosa video
podatkov približno 25 Mb/s.
• V teh navodilih za uporabo se za format HDV uporablja HDV1080i , razen če ni
napisano drugače.
Zakaj bi snemali v formatu HDV ?
Odločitev za digitalni video, za kar se odloča tudi preostali svet, vam omogoča
zajemanje pomembnih trenutkov v vašem življenju z uporabo formata HDV, visoko
kakovostne slike pa vam bodo omogočile, da te trenutke podoživite.
Videokamera vključuje funkcijo pretvorbe, ki pretvori slike formata HDV v slike
kakovosti SD (standardna definicija), kar omogoča gledanje slik na prejšnjih formatih
širokozaslonskih televizorjev in na televizorjih razmerja 4:3, kadar televizor visoke
definicije (HD TV) ni na voljo in ne morete gledati slik v formatu HDV.
• Funkcija pretvorbe pretvori sliko formata HDV v format DV za predvajanje in
urejanje, kadar je videokamera priključena v televizor ali videorekorder, ki ni
združljiv s standardom HDV1080i. Kakovost slike bo v tem primeru SD (standardna
definicija).
10
Ogled video posnetkov v formatu HDV!
Predvajanje na televizorju visoke definicije (HD TV) (str. 34)
Slike, posnete v formatu HDV, lahko predvajate kot jasne slike visoke definicije (High
Definition) na HD televizorjih.
• Podrobnosti o televizorjih, združljivih s standardom HDV1080i, si oglejte na strani 34.
Predvajanje na televizorjih 16:9/4:3 (str. 36)
Vaša videokamera lahko video posnetke formata HDV pretvori v kakovost SD
(standardna definicija) in slike predvaja na običajnem televizorju.
Presnemavanje na drugo video napravo (str. 65)
Priključitev v napravo HDV1080i
Dodatni kabel i.LINK vam omogoča kopiranje slik v kakovosti HD (High definition).
Priključitev v napravo, ki ni združljiva s standardom HDV1080i
Uporabite videokamero za pretvorbo video posnetka, formata HDV, v kakovost SD
(standardna definicija), kar vam bo omogočilo kopiranje.
Priključitev v računalnik (str. 74)
Z uporabo priloženega programa lahko uvozite posnetke iz kasete ali fotografije s
spominske ploščice »Memory Stick Duo« v računalnik. Posnetke lahko tudi urejate in
naredite DVD-video v SD (standardna definicija) kakovosti.
11
Uvod
Korak 1: Pregled priložene opreme
Preverite, če ste skupaj z videokamero
dobili naslednje.
Število v oklepaju označuje število
posameznih priloženih enot.
* Kaseta in »Memory Stick Duo« nistav
priložena.
USB kabel (str. 72)
Akumulatorska baterija NP-FH60 (str. 13, 94)
Omrežni napajalnik (str. 13)
Obroč za objektiv (1) (str. 106)
Omrežni kabel (str. 13)
Brezžični daljinski upravljalnik (str. 107)
Kadar uporabljate bliskavico ali funkciji
Nightshot in SuperNightshot, odstranite obroč
z objektiva, da se na sliki ne bi pojavila senca.
CD-ROM ‘’Handycam Application Software)
(str. 76)
Navodila za uporabo videokamere
Litijeva baterija je že vstavljena.
A/V priključni kabel (str. 34, 65)
Komponentni video kabel (str. 34)
i.Link kabel (str. 34, 65, 68, 76)
12
Korak 2: Polnjenje baterije
2
Stikalo
POWER
1
Vtič DC IN
3
4
Baterija
/CHG
(lučka
polnjenja)
Priključek DC
4
V stensko vtičnico
Omrežni napajalnik
Omrežni kabel
Akumulatorsko baterijo
»InfoLITHIUM« (serija H) lahko
napolnite takoj za tem, ko jo vstavite v
videokamero (str. 94).
b Opomba
• Z vašo kamero lahko uporabljate le baterije
»InfoLITHIUM« serije H.
1 Vstavite baterijo v videokamero.
Vstavite baterijo tako, da jo potisnete
v kamero v smeri puščice, dokler ne
klikne.
2 Premaknite stikalo POWER v
položaj OFF (CHG) (tovarniška
nastavitev).
3 Priključite omrežni napajalnik v
4 Priključite omrežni kabel v omrežni
napajalnik in stensko vtičnico.
Lučka /CHG (polnjenje) zasveti in
polnjenje se začne. Lučka /CHG
(polnjenje) ugasne, ko je baterija
povsem polna.
b Opomba
• Izključite omrežni napajalnik iz priključka
DC IN na videokameri.Izključite omrežni
napajalnik iz priključka DC IN tako, da
držite za videokamero in za vtič DC.
z Nasvet
• Videokamero lahko upravljate tudi
priključeno v stensko vtičnico, kot je
prikazano na sliki. Baterija se v tem
primeru ne bo praznila.
priključek DC IN na videokameri.
Oznako v na vtiču DC naravnajte
z oznako v na videokameri.
Se nadaljuje ,
13
Odstranitev baterije
Preostala moč baterije (prbl.)
Premaknite stikalo POWER na OFF
(CHG). Premaknite stikalo za izmet
baterije (BATT) in odstranite baterijo.
85
94
Snemalna zmogljivost (prbl.)
Preostali čas delovanja baterije lahko
preverite na LCD zaslonu.
Indikator
Stikalo za izmet
baterije (BATT)
Shranjevanje baterije
Če baterije dlje časa ne nameravate
uporabljati, jo najprej povsem izpraznite
(str. 95).
Kako preveriti preostalo moč baterije
(Battery Info)
Nastavite stikalo POWER na OFF (CHG),
nato pritisnite na DISP/BATT INFO.
DISPLAY/
BATT INFO
Čez nekaj časa se za približno 7 sekund
prikaže približen čas snemanja in podatki
o bateriji. Podatke o bateriji lahko gledate
do 20 sekund, če pritisnete na tipko DISP/
BATT INFO, medtem ko so informacije
prikazane.
14
Stanje
Baterija je še dovolj polna.
Baterija se prazni,
snemanje/predvajanje se bo
kmalu ustavilo.
Zamenjajte baterijo s polno
ali napolnite baterijo.
Čas polnjenja
Približen čas (v minutah), potreben da
napolnimo povsem prazno baterijo.
Baterija
NP-FH50
NP-FH60 (priložena)
NP-FH70
NP-FH100
Čas polnjenja
135
135
170
390
Čas snemanja
Približen čas (v minutah), ki je na
razpolago pri uporabi povsem polne
baterije.
Baterija
Snemanje
v formatu
NP-FH50
Čas
neprekinjenega
snemanja
Običajni čas
snemanja*
HDV
DV
HDV
DV
70
75
80
75
80
80
40
40
45
40
45
45
Baterija
Snemanje
v formatu
NP-FH60
(priložena)
NP-FH70
NP-FH100
Čas
neprekinjenega
snemanja
Običajni
čas
snemanja*
HDV
DV
HDV
DV
95
100
105
155
165
170
100
105
110
165
175
180
50
55
55
85
90
90
55
55
60
90
95
95
365
385
395
385
405
415
195
210
215
210
220
225
* Običajni čas snemanja kaže čas pri večkratnem
začenjanju/ustavljanju snemanje, vklapljanju/
izklapljanju kamere in uporabi zooma.
• Vsi časi so izmerjeni v naslednjih pogojih:
Zgoraj: Če se osvetlitev LCD zaslona vklopi.
Na sredini: Če se osvetlitev LCD zaslona izklopi.
Spodaj: Čas snemanja, če snemate z iskalom
in zaprtim LCD zaslonom.
Čas predvajanja
Predviden čas (v minutah), ki je na
razpolago pri uporabi povsem polne
baterije.
Posnetek v
formatu
NP-FH50
NP-FH60
(priložena)
NP-FH70
NP-FH100
• Pred zamenjavo baterije premaknite stikalo
POWER na OFF (CHG).
• V naslednjih primerih med polnjenjem lučka
/CHG (charge-polnjenje) utripa ali pa
se podatki o bateriji (str. 14) ne prikažejo
pravilno:
– baterija ni pravilno vstavljena,
– baterija je poškodovana,
– baterija je povsem polna (samo za podatke
o bateriji).
• Baterija ne bo napajala kamere, dokler ne
izključite omrežnega napajalnika iz priključka
DC IN na kameri, tudi če je omrežni kabel
izključen iz omrežne vtičnice.
• Če pritrdite dodatno video luč, vam
priporočamo, da uporabite akumulatorsko
baterijo NP-FH70 ali NP-FH100.
Nekaj o času polnjenja/snemanja/
predvajanja
b Opomba
Baterija
Nekaj o bateriji
Nekaj o omrežnem napajalniku
LCD zaslon
odprt*
LCD zaslon
zaprt
HDV
HDV
DV
• Čas je merjen se nanaša na uporabo
kamere pri temperaturi 25°C (priporočljiva
temperatura je 10-30°C).
• Čas snemanja in predvajanja bo krajši,
če videokamero uporabljate pri nizkih
temperaturah.
• Čas snemanja in predvajanja bo v nekaterih
pogojih uporabe kamere krajši.
DV
105
120
120 135
140
160
160 180
230
525
255
590
255 290
590 660
• Če uporabljate omrežni napajalnik, ga
priključite v bližnjo stensko vtičnico. V
primeru, da se pojavi kakršnakoli težava s
kamero, napajalnik takoj izključite.
• Ne postavljajte omrežnega napajalnika v ozek
prostor, na primer med stene ali pohištvo.
• Pazite, da ne pride do kratkega stika med
priključkom DC na omrežnem napajalniku
ali priključkom za baterijo in kovinskim
predmetom. S tem bi povzročili okvaro.
• Tudi če videokamero izklopite, jo bo omrežni
napajalnik še naprej napajal, če je priključen v
omrežno vtičnico.
* Pri vklopljeni osvetljenosti LCD zaslona.
15
Korak 3: Vklop videokamere in nastavitev
datuma in ure
Ko prvič uporabite videokamero, nastavite
datum in uro. Če tega ne storite, se bo ob
vsakem vklopu kamere ali obratu stikala
POWER prikazal zaslon [CLOCK SET].
3
4
Stikalo POWER
Pritisnite na tipko
na LCD zaslonu.
5
S puščico
se premaknite na
[M] (mesec), za nastavitev pa
uporabite puščici
/
.
S puščico
se premaknite
na [D] (dan), nato nastavitev pa
uporabite puščici
/ .
Ponovite ponovite za uro in minute.
Prepričajte se, da je nastavitev
datuma in ure pravilna, nato
pritisnite na
.
Ura začne teči.
Izklop videokamere
1
Med pritiskanjem na zeleno tipko
na sredini, obračajte stikalo
POWER v smeri puščice, dokler
se ne vklopi ustrezna lučka.
CAMERA-TAPE: Za snemanje na
kaseto.
CAMERA-MEMORY: Za snemanje na
»Memory Stick Duo«.
PLAY/EDIT: Za predvajanje in
urejanje slik.
Prikaže se zaslon [CLOCK SET].
–:––:––
CLOCK SET
Y
M
D
2008 - 1 - 1
0: 00
OK
2
16
S puščicama
/
nastavite
leto [Y].
Nastavite lahko katerokoli letnico, vse
do 2079.
Premaknite stikalo POWER navzgor na
OFF(CHG).
Ponastavitev datuma in ure
Želeni datum in uro lahko nastavite tako,
da pritisnete na
t
t
[CLOCK SET] (str. 40).
b Opombe
• Če videokamere približno 3 mesece
ne uporabljate, se bo vgrajena litijeva
akumulatorska baterija izpraznila in nastavitev
datuma in ure se bo izbrisala. V tem primeru
napolnite baterijo in ponovno nastavite datum
in uro (str. 100).
• Ob nakupu videokamere je le-ta nastavljena
tako, da se samodejno izklopi, če je približno 5
minut ne uporabljate ([A.SHUT OFF]; str. 62).
z Nasveti
• Med snemanjem se datum in ura ne prikažeta,
a se samodejno posnameta na disk. Lahko ju
prikažete med predvajanjem (glej stran 49,
[DATA CODE]). (Med delovanjem funkcije
Easy Handycam lahko nastavite samo [DATE/
TIME]).
• Ko nastavite stikalo POWER na CAMERATAPE ali CAMERA-MEMORY, se pokrov
objektiva samodejno odpre.
• Če tipke na zaslonu na dotik ne
delujejo pravilno, nastavite LCD zaslon
([CALIBRATION], str. 99).
Sprememba nastavitve jezika
Jezik za prikaz na zaslonu lahko
spremenite.
Pritisnite na
t [MENU] t
(TIME/LANGU.) t [LANGUAGE], in
izberite želeni jezik.
17
Korak 4: Izvedba nastavitev pred snemanjem
Nastavitev LCD zaslona
Odprite LCD zaslon za 90 stopinj od
kamere (1), nato pa nastavite kot, ki vam
med snemanjem in predvajanjem najbolj
ustreza (2).
DISPLAY/BATT INFO
180 stopinj
Iskalo
Če zaprete LCD zaslon, si lahko slike
ogledate tudi v iskalu. Z uporabo iskala
boste varčevali z baterijo.
Iskalo
(max.)
2
1
90 stopinj (max.)
90 stopinj
od kamere
Vzvod za nastavitev
leče iskala
Premaknite ga tako,
da bo slika jasna.
Izklop osvetlitve LCD zaslona in
varčevanje z baterijo
Pritisnite in nekaj sekund držite tipko
DISPLAY/BATT INFO, da se prikaže
oznaka
.
Ta nastavitev je pripravna, kadar želite
uporabiti videokamero v močnejši svetlobi
ali če želite varčevati z baterijo. Nastavitev
ne vpliva na posneto sliko. Če želite
osvetlitev LCD zaslona vklopiti, pritisnite
in nekaj sekund držite tipko DISPLAY/
BATT INFO, dokler oznaka
ne izgine.
b Opomba
• Pazite, da med odpiranjem ali nastavitvijo
LCD zaslona nehote ne pritisnete na tipke na
okviru LCD zaslona.
z NasvetI
• Če LCD zaslon zavrtite za 180 stopinj v smeri
objektiva, ga lahko zaprete tako, da je LCD
zaslon obrnjen navzven. Tako ga boste med
predvajanjem lažje uporabljali.
• Glej [LCD/VF SET] – [LCD BRIGHT] (str.
59) o nastavitvi osvetlitve LCD zaslona.
• Z vsakim pritiskom na tipko DISP BATT/
INFO se informacije prikažejo ali skrijejo.
18
z Nasvet
• Osvetlitev ozadja iskala lahko nastavite tako,
da izberete [LCD/VF SET] – [VF B.LIGHT]
(str. 59).
Pašček
Zategnite pašček in pravilno držite
kamero.
Korak 5: Vstavljanje kasete ali spominske
ploščice »Memory Stick Duo«
Kaseta
Uporabljate lahko samo kasete mini DV
(str. 92).
b Opomba
• Čas snemanja je odvisen od postavke [
REC MODE] (str. 58).
1 Premaknite stikalo
OPEN/
EJECT in odprite pokrov.
3 Zaprite pokrov.
Izmet kasete
Odprite pokrov s postopkom v koraku 1 in
odstranite kaseto.
b Opomba
• Ne zapirajte ga na silo s tem, da pritiskate
na del kjer piše {DO NOT PUSH} medtem
ko se zapira. S tem lahko poškodujete
kamero.
Stikalo OPEN/EJECT
Spominska ploščica »Memory Stick Duo«
Pokrov
Prostor za kaseto se samodejno odpre.
2 Vstavite kaseto, z okencem
obrnjenim navzven in pritisnite na
tipko
.
Nežno pritisnite na sredino
Okence na
zadnje strani kasete.
Uporabljate lahko spominsko ploščico
»Memory Stick« s spodnjimi logotipi
(str. 93):
•
»Memory Stick Duo«
•
»Memory Stick
PRO Duo«
•
»Memory Stick
PRO-HG Duo«
z Nasvet
• Število slik, ki jih lahko posnamete, je odvisno
od kakovosti ali velikosti slike. Podrobnosti si
oglejte na strani 50.
kaseti
Prostor za kaseto
1 Odprite LCD zaslon.
2 Vstavite »Memory Stick Duo« v
režo za »Memory Stick Duo« v
pravi smeri, dokler ne klikne.
Prostor za kaseto se samodejno
zapre.
Se nadaljuje ,
19
Korak 5: Vstavljanje kasete ali spominske ploščice »Memory Stick Duo« (nadaljevanje)
Lučka Access
Izmet spominske ploščice »Memory
Stick Duo«
Enkrat na rahlo pritisnite na »Memory
Stick Duo« in jo izvlecite.
b Opombe
• Če lučka Access sveti ali utripa, pomeni, da
kamera bere/vpisuje podatke. V tem času ne
tresite in ne udarjajte po kameri, ne izklapljajte
je in ne odstranjujte spominske ploščice ali
baterije. S tem bi poškodovali podatke o
slikah.
• Če vstavite spominsko ploščico »Memory
Stick Duo« na silo in v nepravi smeri, utegnete
poškodovati spominsko ploščico, režo ali
slikovne podatke.
• Med vstavljanjem in odstranjevanjem
spominske ploščice »Memory Stick Duo«
pazite, da le-ta ne izskoči in pade na tla.
20
Snemanje/predvajanje
Enostavno snemanje/predvajanje
(Easy Handycam)
Pri funkciji Easy Handycam videokamera samodejno izbere najboljšo možnost za večino
nastavitev, kar vam prihrani natančnejše nastavitve. Velikost znakov na zaslonu se
poveča, da so bolje vidni.
E Če je stikalo POWER
nastavljeno na OFF (CHG),
ga med pritiskanjem na zeleno
tipko premaknite.
A
D
B
F
C
Filmi
Fotografije
1 Premaknite stikalo
1 Premaknite stikalo
POWER E tako,
da se vklopi lučka
CAMERA-TAPE.
POWER E tako,
da se vklopi lučka
CAMERA-MEMORY.
2 Pritisnite na EASY C.
EASY
Na zaslonu A se prikaže
.
2 Pritisnite na EASY C.
EASY
Na zaslonu A se prikaže
.
3 Pritisnite na tipko START/STOP F 3 Pritisnite na tipko PHOTO D in
ali B in začnite snemati.
60min EASY
snemajte*.
REC
60min EASY
6.1M
11
101
GUIDE
MENU
[STBY] t [REC]
Za ustavitev snemanja ponovno
pritisnite na tipko F ali B.
GUIDE MENU
Utripa t Sveti
Pritisnite in na rahlo
držite, da se nastavi
ostrina.
Pritisnite do konca
in začnite snemati.
* Fotografije se na »Memory Stick Duo« posnamejo v kakovosti [FINE].
Se nadaljuje ,
21
Predvajanje filmov/fotografij
Premaknite stikalo POWER E tako, da se vklopi lučka PLAY-EDIT. Pritisnite na
tipke na zaslonu A na naslednji način.
Filmi
Fotografije
Pritisnite na
, nato pa
, da se predvajanje
na
začne.
Pritisnite na
t
in izberite sliko.
A
C
A
GUIDE
C
B
A Stop
B Preklapljanje med predvajanjem/
začasno ustavitvijo
C Hitro vrtenje nazaj/naprej
p
D
MENU
B
A GUIDE (str. 31)
B Predvajanje kasete
C Predhodni/naslednji
D Izbris (str. 70)
Preklic funkcije Easy Handycam
Ponovno pritisnite na tipko EASY C. Oznaka
p
/
izgine z zaslona.
Nastavitve v meniju, ki jih lahko med uporabo funkcije Easy Handycam,
spreminjate
Pritisnite na [MENU], da se prikažejo nastavitve, ki jih lahko spremenite. Podrobnosti
o nastavitvah si oglejte na strani 40.
• Skoraj vse nastavitve se samodejno vrnejo na tovarniško nastavitev (str. 41).
• Med delovanjem funkcije Easy Handycam se oznaka
ne prikaže.
• Če želite slikam dodati učinke ali nastavitve, prekličite funkcijo Easy Handycam.
p
Tipke, ki med uporabo funkcije Easy Handycam niso na voljo
Med delovanjem funkcije Easy Handycam naslednje tipke/gumbi niso na voljo, ker
se postavke nastavijo samodejno. Če poskusite uporabiti funkcije, ki niso na voljo, se
prikaže napis [Invalid during Easy Handycam operation]
• Tipka (osvetlitev ozadja) (str. 27)
• Pritisk in držanje tipke DISP/BATT INFO (str. 18)
• Gumb CAM CTRL (str. 26)
• Tipka MANUAL (str. 26)
22
Snemanje
Pokrov objektiva
Odpre se v skladu z nastavitvijo
stikala POWER.
PHOTO
Stikalo POWER
START/STOP B
START/STOP A
Snemanje filmov
Filmi se posnamejo na kaseto.
Premaknite stikalo POWER v smeri puščice, da se prižge lučka
CAMERA-TAPE.
Če je stikalo POWER nastavljeno na OFF
(CHG), ga med pritiskanjem na zeleno
tipko premaknite.
Pritisnite na tipko REC START/STOP A (ali B).
60min
STBY
60min
GUIDE
60min
REC
P-MENU
[STBY]
60min
GUIDE
P-MENU
[REC]
Za ustavitev snemanja ponovno pritisnite na tipko REC START/STOP.
z Nasvet
• Slike se po tovarniški nastavitvi posnamejo v formatu HDV (str. 58).
Snemanje visoko-kakovostnih fotografij med snemanjem na kaseto (Dual Rec)
Glej stran 25.
Se nadaljuje ,
23
Snemanje (nadaljevanje)
Snemanje fotografij
Fotografije se posnamejo na »Memory Stick Duo«.
Premaknite stikalo POWER v smeri puščice, da zasveti lučka
CAMERA-MEMORY.
Če je stikalo POWER nastavljeno na
OFF(CHG), ga med pritiskanjem na zeleno
tipko premaknite.
Pritisnite in rahlo držite tipko PHOTO, da nastavite ostrino, nato na tipko
pritisnite do konca.
Zvočni
Beep
signal
min
Zvok
Shutter
click
sprožilca
6.1M
GUIDE
min
P-MENU
GUIDE
Utripa b Sveti
Zasliši se zvok sprožilca. Ko oznaka
izgine, pomeni, da je slika posneta.
Kako preveriti zadnji posnetek na »Memory Stick Duo«
Pritisnite na
. Za izbris slike pritisnite na tipko
t [YES].
z Nasvet
• Podrobnosti o kakovosti, velikosti slike in o številu slik, ki jih lahko posnamete,
si oglejte na strani 50.
24
6.1M
P-MENU
Zoomiranje
S pomočjo stikala »Zoom lever« ali tipk na
okviru LCD zaslona lahko slike povečate
za vse do 10x.
Power zoom lever
Širši zorni kot:
(široki kot)
Bližnji pogled:
(telefoto)
Za počasno približevanje/oddaljevanje na
rahlo premaknite stikalo »power zoom«. Za
hitrejše zoomiranje pa ga premaknite dlje.
b Opomba
• Držite prst na stikalu »Power zoom«. Če ga
odstranite, se utegne posneti zvok delovanja.
• Hitrosti zoomiranja ne morete spremeniti s
tipkami za zoomiranje pod LCD zaslonom.
• Najmanjša možna razdalja med videokamero
in objektom med ohranitvijo ostrine je
približno 1 cm za široki kot in približno 80 cm
za telefoto.
z Nasvet
• Če želite slike povečati za več kot 10×, lahko
nastavite način [DIGITAL ZOOM] (str. 49).
Snemanje visoko kakovostnih fotografij
med snemanjem na kaseto (Dual Rec)
Med snemanjem filma na disk lahko
posnamete visoko ločljive slike na
»Memory Stick Duo«.
1 Pritisnite na tipko START/STOP in
začnite snemati.
2 Do konca pritisnite na tipko PHOTO.
Od začetka do konca snemanja lahko
posnamete vse do 3 slike.
Oranžno obarvani
kvadratki
označujejo število
posnetih fotografij.
Ko posnamete
fotografijo, se
oznaka spremeni v
oranžno.
3 Pritisnite na tipko START/STOP in
zaključite s snemanjem.
Ena za drugo se prikažejo shranjene
fotografije in shranijo na »Memory
Stick Duo«. Ko oznaka
izgine, je
snemanje končano.
b Opomba
• Ne odstranjujte spominske ploščice »Memory
Stick Duo« pred koncem snemanja na kaseto
in dokler fotografije niso shranjene.
• Med funkcijo Dual Rec uporaba bliskavice ni
mogoča.
z Nasvet
• V stanju pripravljenosti na snemanje lahko
snemate fotografije enako, kot ko je stikalo
POWER nastavljeno na CAMERA-MEMORY.
Snemate lahko tudi z bliskavico.
Se nadaljuje ,
25
Snemanje (nadaljevanje)
• Če je stikalo POWER nastavljeno na
CAMERA-TAPE, se bodo fotografije posnele
v velikosti 4,6M v formatu HDV, 3,4M (4:3)
ali 4,6M (16:9) v formatu DV.
60 min
STBY
0:00:00
DIAL SET
FOCUS
EXPOSURE
SHUTTR SPEED
AE SHIFT
WB SHIFT
RESET
[MANUAL]:EXEC
Ročno upravljanje nastavitev slike z
gumbom CAM CTRL
Priročno je dodeliti vrtljivemu gumbu
CAM CTRL pogosto uporabljene
postavke menija.
Naslednji primer je postopek v primeru, da
je dodeljena nastavitev FOCUS(osnovna
nastavitev)
2 Zavrtite gumb CAM CTRL in izberite želeno
postavko.
3 Pritisnite tipko MANUAL
b Opombe
• Prejšna nastavitev postavke menija se bo
obdržala tudi, če za tem nastavite drugo
postavko. Če je EXPOSURE nastavljena po
nastavitvi AE SHIFT, bo EXPOSURE prepisal
AE SHIFT.
• Če v koraku 2 izberete RESET, se vse ročne
nastavitve vrnejo na osnovno nastavitev.
z Nasveti
Vrtljivi gumb CAM CTRL
Tipka
MANUAL
1 Pritisnite tipko MANUAL za aktiviranje
• Med predvajanjem lahko nastavljate glasnost z
uporabo gumba CAM CTRL.
• Postavke menija lahko dodelite tudi z uporabo
DIAL SET (str. 50)
Uporaba bliskavice
načina ročne nastavitve
Nastavitveni način se z vsakim pritiskom
tipke MANUAL preklaplja med samodejnim
in ročnim.
2 Zavrtite gumb CAM CTRL za ročno
nastavitev ostrine.
Flash
Postavke menija, ki so lahko dodeljene
-
FOCUS (str.46)
EXPOSURE (str. 44)
SHUTTR SPEED (stra. 45)
AE SHIFT (str. 46)
WB SHIFT (str. 46)
Dodelitev postavk menija gumbu
CAM CTRL
1 Pritisnite in zadržite tipko MANUAL za
nekaj sekund.
Prikaže se DIAL SET.
26
Tipka
Flash
Pritiskajte na
nastavitev.
(bliskavica) in izberite
Prikazan ni noben indikator: samodejno
se vključi, če ni dovolj svetlobe.
r
(vsiljena bliskavica): kamera vedno
uporabi bliskavico, ne glede na svetlobo
okolja.
(brez bliskavice): kamera snema brez
bliskavice.
b Opombe
• Priporočljiva razdalja objekta pri uporabi
vgrajene bliskavice je 0,3 do 2,5 m.
• Pred uporabo bliskavice, odstranite prah z njene
površine. Učinek bliskavice utegne biti manjši, če
razbarvanje zaradi toplote ali prah ovirata luč.
• Lučka za polnjenje bliskavice utripa, kadar se
bliskavica polni in sveti, ko je polnjenje zaključeno.
(V [STBY] v načinu CAMERA-TAPE, traja dlje
časa, da se bliskavica povsem napolni).
• Med snemanjem na kaseto bliskavice ni
mogoče uporabljati.
• Če uporabljate bliskavico v svetlem prostoru,
npr. med snemanjem objekta, osvetljenega od
zadaj, bliskavica morda ne bo imela učinka.
• Če na videokamero pritrdite pretvorniško
lečo (ni priložena) ali filter (ni priložen), se
bliskavica ne sproži.
• Ne uporabljajte funkcij NightShot plus in
Super NightShot plus v svetlem prostoru, ker
bi s tem utegnili povzročiti okvaro.
z Nasvet
• Če želite posneti svetlejšo sliko, uporabite
funkcijo Super NightShot plus (str. 48). Če
želite posneti sliko, ki je bližja originalnim
barvam, uporabite funkcijo Color Slow Shutter
(str. 48).
Nastavitev osvetlitve za predmete
z osvetljenim ozadjem
z Nasvet
• Moč bliskavice lahko spremenite z nastavitvijo
postavke [FLASH LEVEL] in lahko preprečite
pojav rdečih oči, če v [FLASH SET] nastavite
[REDEYE REDUC] (str. 47)
Snemanje v temi (NightShot)
Če želite nastaviti osvetlitev predmeta z
osvetljenim ozadjem, pritisnite tipko
(osvetlitev ozadja), da se prikaže oznaka
. Za preklic te funkcije, ponovno
pritisnite tipko (osvetlitev ozadja).
Snemanje v zrcalnem načinu
Infrardeča luč
Nastavite stikalo NIGHTSHOT PLUS na
ON. (Prikažeta se oznaka
in napis
[»NIGHTSHOT PLUS«]).
b Opombe
• Funkciji »NightShot plus« in »Super NightShot
plus« uporabljata infrardečo svetlobo. Zato ne
prekrivajte infrardeče luči s prsti ali drugimi
predmeti in odstranite pretvorniško lečo (ni
priložena).
• Če ima videokamera težave s samodejnim
nastavljanjem ostrine, jo nastavite ročno
([FOCUS], str. 46).
Odprite LCD zaslon pravokotno s kamero
(1), nato ga zavrtite za 180 stopinj proti
objektu (2).
z Nasvet
• Na LCD zaslonu se prikaže zrcalna slika
objekta, posneta slika pa bo obrnjena pravilno.
27
Predvajanje
Premaknite stikalo POWER v smeri puščice, da se prižge lučka PLAY/EDIT.
Če je stikalo POWER nastavljeno na OFF(CHG),
ga med pritiskanjem na zeleno tipko premaknite.
Predvajanje filmov
Pritisnite na
, nato pa na
za začetek predvajanja.
S pritiskom lahko preklapljate med
predvajanjem/začasno ustavitvijo*
60min
60min
GUIDE
P-MENU
Hitro pomikanje nazaj/naprej
Stop**
* Predvajanje se samodejno ustavi, če je kamera dlje kot 3 minute začasno ustavljena (pause).
** Če vstavite »Memory Stick Duo« s posnetimi slikami in ne predvajate kasete, se namesto oznake
prikaže
.
Nastavitev glasnosti
Z obračanjem gumba CAM CTRL ročno nastavite glasnost (str. 26).
z Nasvet
• Glasnost lahko nastavljate tudi s pomočjo menija (str. 59).
Iskanje kadra med predvajanjem
Med predvajanjem pritisnite in držite tipko
/
(Picture Search) ali tipko
med hitrim vrtenjem traku naprej/nazaj (Skip Scan).
z Nasvet
• Predvajate lahko v različnih načinih ([
28
VAR.SPD PLAY]) (str. 56).
/
Predvajanje fotografij
Pritisnite na
.
Prikaže se zadnja posneta slike.
60 min
60min
10/10
6.1M
MEMORY PLAY
GUIDE
P-MENU
Izberite medij za
predvajanje*
Predhodnja/
naslednja
Prikaz na indeksnega zaslona
* Na zaslonu za predvajanje kasete se prikaže oznaka
.
Prikaz slik na »Memory Stick Duo« z indeksnim zaslonom
Pritisnite na
. Če želite vklopiti način prikaza ene slike, pritisnite na eno od slik.
A
B
A Predhodnjih/naslednjih 6 slik
B Slika, ki se prikaže pred vklopom indeksnega zaslona.
Za ogled slik v drugih mapah pritisnite na
s puščicama
/
in nato pritisnite na
t
t [PB FOLDER], izberite mapo
(str. 52).
Se nadaljuje ,
29
Predvajanje (nadaljevanje)
Uporaba funkcije PB zoom
Slike lahko povečate od 1,1 do 5 krat
(približno 1,5 do 5 krat pri fotografijah).
Povečavo lahko nastavite s stikalom ‘power
zoom’ (2) ali tipkami ‘zoom’ (10) na
okviru LCD zaslona.
1 Predvajajte sliko, ki jo želite povečati.
2 Povečajte sliko s pomočjo tipke T (telefoto).
3 Pritisnite na zaslon na mestu, ki ga želite
prikazati na sredini prikazanega okvira.
4 Nastavite povečavo s tipkama W (široki
kot)/T (telefoto).
Za preklic pritisnite na [End].
30
Uporaba funkcij vodenja (USAGE GUIDE)
Želene zaslone za nastavljanje lahko
izberete na enostaven način, s pomočjo
funkcij vodenja (USAGE GUIDE).
60min
STBY
GUIDE
P-MENU
Videokamera ima 3 funkcije vodenja:
SHOOT
GUIDE:
Popelje vas do zaslonov za
nastavitve, ki se nanašajo na
snemanje.
CNNECT Priporoča primerno povezavo
GUIDE:
za vašo napravo. Podrobnosti
si oglejte na strani 34.
USEFUL Popelje vas do zaslonov za
GUIDE:
nastavitve, ki se nanašajo na
osnovne funkcije.
DISP
Omogoča vam, da preverite
GUIDE:
pomen posameznih
indikatorjev, prikazanih na
LCD zaslonu. Podrobnosti si
oglejte stran 111.
Nastavitve, ki med uporabo funkcije
Easy Handycam niso mogoče
Med delovanjem funkcije Easy Handycam
nekatere postavke niso na voljo. Če
nastavitev, ki jo poskušate opraviti, ni
na voljo, a jo še vedno želite opraviti,
pritisnite na [SET], da se prikažejo
navodila na zaslonu. Sledite navodilom in
prekličite funkcijo Easy Handycam in nato
izberite nastavitev.
z Nasvet
• Če se postavka [SET] v koraku 3 ne prikaže,
sledite navodilom na zaslonu.
1 Pritisnite na [GUIDE].
2 Izberite želeno postavko.
Npr. za izbiro nočnih kadrov
Pritisnite na [SHOOT GUIDE] t
[SELCT SCENE]
/ , da se
prikaže napis [To keep the mood of a
night view] (ohranitev vzdušja nočnega
kadra).
3 Pritisnite na [SET].
Prikaže se želeni nastavitveni zaslon.
Opravite nastavitve v skladu z
namenom.
31
Iskanje začetne točke
Iskanje zadnjega kadra zadnjega
posnetka (END SEARCH)
Funkcija [END SEARCH] ne bo delovala,
če ste po snemanju kaseto izvlekli iz
kamere.
Prepričajte se, da lučka CAMERA-TAPE
sveti (str. 23).
Ogled zadnjih posnetih kadrov
(Rec review)
Ogledate si lahko nekaj sekund posnetega
kadra tik preden ste ustavili kaseto.
Prepričajte se, da lučka CAMERA-TAPE
sveti (str. 23).
Pritisnite na
Pritisnite na
t
60min
END SEARCH
.
1
60min
t
.
STBY
0:00:00
0:00:00
EXECUTING
CANCEL
Za preklic funkcije, ponovno pritisnite
na to mesto.
Predvaja se približno 5 sekund
zadnjega kadra zadnjega posnetka
in videokamera vzpostavi stanje
pripravljenosti na mestu, kjer ste na
zadnje ustavili snemanje.
b Opomba
Predvaja se nekaj sekund zadnjega
posnetega kadra. Nato videokamera
vzpostavi stanje pripravljenosti.
Hitro iskanje želenega kadra
(Zero set memory)
Premaknite stikalo POWER zaporedoma
tako, da zasveti lučka PLAY/EDIT in
potem uporabite daljinski upravljalnik.
• Funkcija [END SEARCH] ne bo pravilno
delovala, če se med posnetimi deli na traku
nahaja presledek.
z Nasvet
• Funkcijo [END SEARCH] lahko izberete
tudi v meniju. Ko lučka PLAY/EDIT zasveti,
izberite bližnjico za [END SEARCH] v
osebnem meniju (str. 40).
32
0 REW
PLAY
STOP
DISPLAY
ZERO SET
MEMORY
1 Med predvajanjem pritisnite na tipko
ZERO SET MEMORY na daljinskem
upravljalniku na tistem mestu,
katerega želite kasneje najti.
Števec traku se nastavi na »0:00:00« in
na zaslonu se prikaže oznaka
.
60min
Iskanje kadra po datumih snemanja
(Date search)
Premaknite stikalo POWER zaporedoma
tako, da zasveti lučka PLAY/EDIT.
Poiščete lahko mesto, kjer se datum
snemanja spremeni.
0:00:00
SEARCH M.
GUIDE
=/+
P-MENU
Če se števec traku ne prikaže, pritisnite
na DISPLAY.
STOP
2 Ko želite ustaviti predvajanje,
pritisnite na STOP.
3 Pritisnite na 0REW.
Kaseta se samodejno ustavi, ko števec
doseže mesto »00:00:00«.
Števec traku se vrne na prikaz časovne
kode in prikaz »zero set memory«
izgine.
4 Pritisnite na PLAY.
1 Pritisnite na tipko na daljinskem
upravljalniku.
2 S tipkama = (predhodni)/+
(naslednji) izberite datum
snemanja.
60 min
0:00:00:00
60 min
DATE -01
SEARCH
GUIDE
Predvajanje se začne od mesta, kjer se
na števcu prikaže »00:00:00«.
P-MENU
Preklic funkcije
Ponovno pritisnite na tipko ZERO SET
MEMORY.
Preklic funkcije
b Opomba
b Opomba
• Med časovno kodo in števcem traku utegne
biti nekajsekundna razlika.
• Funkcija »Zero set memory« ne bo pravilno
delovala, če je med posnetimi deli na traku
praznina.
Pritisnite na STOP.
• Funkcija »Date search« na bo pravilno
delovala, če se med posnetimi deli na kaseti
nahaja presledek.
33
Predvajanje slik na televizorju
Načini priključitve in kakovost slike
so odvisni od tega, kateri televizor ste
priključili in katere priključke ste uporabili.
Za napajanje uporabite priloženi omrežni
napajalnik (str. 13).
Oglejte si navodila za uporabo naprave, ki
jo želite priključiti.
Izbira ustreznega načina priključitve
(CNNECT GUIDE)
Kamera vam pomaga izbrati ustrezen
način priključitve vaše naprave. Nastavitev
izhodnega signala kamere se potem izvede
samodejno.
b Opombe
• Pred priključitvijo izvedite vse nastavitve
menijev na kameri. Možno je, da TV ne bo
pravilno spoznal video signala, če so nastavitve
[VCR HDV/DV] ali [i.LINK CONV] bile
spremenjene po tem, ko ste povezali TV in
kamero s kablom i.Link.
• Posnetki narejeni formatu DV se predvajajo
vedno v SD ločljivosti, ne glede na povezavo.
• Pri snemanju nastavite [X.V. COLOR] na
[ON] za predvajanje posnetkov na TV-ju,
ki je zdrižljiv z x.v.Color (str. 50). Med
predvajanjem bo morda potrebno izvesti
nekatere nastavitve na TV-ju.
Priključki na videokameri
Odprite pokrov za priključke in priključite
kabel.
HDV/DV
COMPONENT OUT A/V OUT
1 Pritisnite [GUIDE]
2 Pritisnite [CNNECT GUIDE]
3 Priključite kamero na TV v skladu z
navodili na LCD zaslonu.
Primer povezave na HD TV
1 Pritisnite [TV] t [HD TV]
2 Izberite TV vhodne priključke z
/
, in potrdite z
3 Preverite podrobnosti izhodne
nastavitve in potrdite z
4 Priključite kamero na TV tako kot kaže
slika na zaslonu. Pritisnite [HINT] in
upoštevajte tudi opozorila o povezavi.
5 pritisnite
– END
z Nasvet
• Za vrnitev na prejšnje vprašanje pritisnite
4
1
2
Dvignite spodnji del pokrova in
premaknite v smeri puščice.
3
34
.
Predvajanje slike na televizorju
HD-High Definition (visoka definicija) slike
• Slika v formatu HDV se predvaja taka kot je (HD kakovost).
• Slika v formatu DV se predvaja taka kot je (SD kakovost).
COMPONENT IN
HDMI
i.LINK
B
C
AUDIO
A
:smer signala, ():referenčne strani
Vrsta
Videokamera
Kabel
TV
A
1
Komponentni video kabel
(priložen)
(zelen) Y
(moder) PB/CB
(rdeč) PR/CR
2
A/V priključni kabel
(priložen)
Nastavitev menija
(STANDARD
SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (57)
[COMPONENT] t
[1080i/576i] (60)
(rdeč)
(bel)
(rumen)
• A/V priključni kabel je potreben tudi za oddajanje avdio signalov. Priključite bele in rdeče priključke
A/V priključnega kabla v avdio vhod na televizorju.
Se nadaljuje ,
35
Predvajanje slik na televizorju (nadaljevanje)
:smer signala, ():referenčne strani
Vrsta
B
Videokamera
3
Kabel
TV
HDMI kabel (ni priložen)
HDMI
IN
Nastavitev menija
(STANDARD
SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (57)
• Uporabite HDMI kabel z logotipom HDMI.
• Slike v formatu HDV ne potujejo iz priključka HDMI OUT, če so signali zaščiteni pred
presnemavanjem.
• Kamera ne more oddajati slik formata DV, ki potujejo v videokamero prek kabla i.LINK (str. 68).
• Vaš TV morda ne bo pravilno deloval (npr. ne bo oddajal zvoka ali slike). Ne povezujte priključka
HDMI OUT na videokameri s priključkom HDMI OUT na zunanji napravi s kablom HDMI. S tem
bi utegnili povzročiti okvaro.
C
4
(STANDARD SET)
[VCR HDV/
DV] t
[AUTO] (str. 57)
[i.LINK CONV] t
(str. 60)
Kabel i.LINK (priložen)
• Vaš TV mora imeti priključek i.LINK, združljiv s HDV1080i. Podrobnosti si oglejte
v tehničnih podatkih vašega televizorja.
• Če vaš TV ni združljiv s HDV1080i, priključite videokamero in TV s priloženim komponentnim
video kablom in z A/V priključnim kablom, kot kaže slika A.
• TV mora biti nastavljen tako, da zazna priključeno videokamero. Glejte navodila za uporabo vašega
televizorja.
Priključitev v 16:9 (široki) ali 4:3 TV
SD-Standard definition(standardna definicija) slike
• Slika v formatu HDV se pretvori v DV format(SD kakovost slike)
in se predvaja.
• Slika v formatu DV se predvaja taka kot je (SD kakovost).
COMPONENT IN
i.LINK
36
VIDEO/AUDIO
VIDEO/AUDIO
AUDIO
D
S VIDEO
E
F
G
Nastavitev formata zaslona v skladu s priključenim televizorjem (16:9/4:3)
Spremenite nastavitev [TV TYPE] v skladu s televizorjem (str. 60).
b Opomba
• Če predvajate kaseto, posneto v formatu DV na 4:3 TV, ki ni združljiv s signalom 16:9, za snemanje
WIDE SELECT na videokameri na [4:3] (str. 58).
slik nastavite
:smer signala, ():referenčne strani
Vrsta
Videokamera
Kabel
TV
D
1
Komponentni video kabel
(priložen)
(zelen) Y
(moder) PB/CB
(rdeč) PR/CR
2
A/V priključni kabel
(priložen)
Nastavitev menija
(STANDARD
SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (57)
[COMPONENT] t
[576i] (60)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3] (30)
(rdeč)
(bel)
(rumen)
• A/V priključni kabel je potreben tudi za oddajanje avdio signalov. Priključite bele in rdeče priključke
A/V priključnega kabla v avdio vhod na televizorju.
E
4
i.LINK cable (supplied)
(STANDARD
SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (57)
[i.LINK CONV] t
[ON HDV t DV] (60)
• TV mora biti nastavljen tako, da zazna priključeno videokamero. Glejte navodila za uporabo vašega
televizorja.
Se nadaljuje ,
37
Predvajanje slik na televizorju (nadaljevanje)
:smer signala, ():referenčne strani
Vrsta
Videokamera
Kabel
TV
Nastavitev menija
(STANDARD
SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (57)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3] (60)
A/V priključni kabel s
S VIDEO (ni priložen)
2
(rdeč)
(bel)
(rumen)
• Če priključite samo vtič S VIDEO (S VIDEO kanal), kamera ne bo oddajala avdio signalov. Za
oddajanje avdio signalov, s kablom S VIDEO povežite beli in rdeči vtič na A/V priključnem kablu z
avdio vhodom na televizorju.
• Ta povezava ustvari višjo ločljivost slik v primerjavi z A/V priključnim kablom (vrsta G).
2
A/V priključni kabel
(priložen)
(rumen)
(bel)
(rdeč)
(STANDARD
SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (57)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3] (60)
Če je televizor priključen v
videorekorder
Če ima vaš televizor/videorekorder 21polni adapter (EUROCONNECTOR)
Izberite način priključitve na strani 61
v skladu z vhodnim priključkom na
videorekorderju. Z A/V priključnim kablom
priključite videokamero v vhod LINE IN na
videorekorderju. Nastavite izbirnik vhoda na
videorekorderju na LINE (VIDEO 1, VIDEO
2, itd.)
Uporabite 21-polni adapter (ni priložen) za
predvajanje slik.
Če je vaš televizor mono (Če ima vaš
televizor samo en avdio vhod)
Priključite rumeni vtič A/V priključnega
kabla v video vhod in beli ali rdeči vtič v
avdio vhod na televizorju ali videorekorderju.
Če želite predvajati zvok v načinu mono,
uporabite priključni kabel.
38
Nekaj o standardu »PhotoTV HD«
Videokamera je združljiva s standardom
»PhotoTV HD«, ki omogoča zelo
natančen prikaz nežnih struktur in barv,
kot pri fotografiji. Če s HDMI kablom* ali
komponentnim video kablom** priključite
Sonyjevo napravo, združljivo s standardom
»PhotoTV HD«, boste lahko uživali v
mnogih novih fotografijah v osupljivi
kakovosti ‘full HD’.
* Med prikazovanjem fotografij bo TV
samodejno preklopil na ustrezen način.
** Potrebna bo nastavitev televizorja.
z Nasveti
• Priključek HDMI OUT je vmesnik za
pošiljanje video in avdio signalov. Povezava
HDMI OUT z zunanjo napravo ustvari visoke
kakovosti slike in digitalen zvok.
• Če želite videokamero priključiti v televizor z
več kot eno vrsto kablov, da bo priključek, ki
ni i.LINK, oddajal slike, je zaporedje prednosti
izhodnih signalov naslednje:
HDMI t komponentni video t S VIDEO
t avdio/video
• Podrobnosti o povezavi i.LINK si oglejte na
strani 96.
39
Uporaba postavk v meniju
Uporaba postavk v meniju
1 Večkrat premaknite stikalo POWER navzdol tako,
da zasveti ustrezna lučka.
Lučka (CAMERA-TAPE):
nastavitve za snemanje
na kaseto.
Lučka (CAMERA-MEMORY):
nastavitve za snemanje
na »Memory Stick Duo«.
Lučka (PLAY/EDIT): nastavitve
za predvajanje/urejanje.
2 Pritisnite na LCD zaslon in izberite postavko.
Postavke, ki niso na razpolago, so označene s sivo barvo.
p
Uporaba bližnjic v osebnem
meniju
V osebni meni lahko dodate bližnjice
za pogosto uporabljene postavke.
z Nasvet
• Osebni meni lahko po želji prilagajate
(str. 59).
1 Pritisnite na
60min
MENU
1/3
.
STBY
0:00:00
DISP
GUIDE
SCENE
SELECT
SMOOTH
SLWREC
TELE
MACRO
FADER
2 Pritisnite na želeno postavko.
Če se želena postavka ne prikaže
na zaslonu, pritiskajte na
/
dokler se ne prikaže.
3 Izberite želeno nastavitev, nato pa
pritisnite na
.
40
p Uporaba postavk v meniju
Postavke, ki niso dodane osebnemu
meniju, lahko prilagodite.
1 Pritisnite na
t [MENU].
2 Izberite želeni meni.
S puščicama
/
izberite
postavko, nato pritisnite na
.
(Postopek v koraku 3 je enak
postopku v koraku 2).
3 Izberite želeno postavko.
4 Nastavite postavko.
Po končani nastavitvi pritisnite na
t
(close – zapri), da meni
izgine z zaslona.
p
Uporaba postavk v meniju
med delovanjem funkcije Easy
Handycam
Med delovanjem funkcije Easy
Handycam se oznaka
ne
prikaže. Pritisnite MENU za prikaz
zaslona menijev.
Postavke menija
Razpoložljivost postavk (r) v meniju je odvisna od
položaja lučke na stikalu POWER.
Med delovanjem funkcije Easy Handycam se nastavitev
nastavi samodejno, kot kaže spodnji seznam.
Položaj lučke:
TAPE
MEMORY
PLAY/EDIT
Easy Handycam
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
–
z
z
z
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AUTO
–
–
AUTO
AUTO
–
AUTO
ON
OFF
–
OFF
AUTO
AUTO
OFF
OFF
*1/OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
z*2
OFF
ON
–*1
–
–*1
–
–
–
–
–
–
–
z
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
FINE/z*1
z
–
–*1
–
–*1
–*1
z
–
–
z
z
–
z
–
–
–
–
–
z
z
z
OFF
OFF
–
OFF
OFF
Meni CAMERA SET (str. 43)
SCENE SELECT
SPOT MTR·FCS
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
SHARPNESS
SHUTTR SPEED
AUTOSLW SHTR
AE SHIFT
CAMERA COLOR
WB SHIFT
SPOT FOCUS
FOCUS
TELE MACRO
PEAKING
FLASH SET
SUPER NS
NS LIGHT
COLOR SLOW S
ZEBRA
HISTOGRAM
SELF-TIMER
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
CONV.LENS
DIAL SET
X.V.COLOR
Meni MEMORY SET (str. 50)
STILL SET
ALL ERASE
FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
Meni PICT.APPLI. (str. 53)
FADER
INT.REC-STL
SLIDE SHOW
D.EFFECT
PICT.EFFECT
Se nadaljuje ,
41
Postavke menija (nadaljevanje)
Položaj lučke:
SMTH SLW REC
PictBridge PRINT
TAPE
z
–
MEMORY
–
–
PLAY/EDIT
–
z
Easy Handycam
–
–
USB SELECT
–
–
z
DEMO MODE
z
–
–
–
ON
–
–
z
–
–
–
z
z
z
–
–
–
VCR HDV/DV
REC FORMAT
–
z
–
–
z
–
DV SET
z
–
z
VOLUME
MIC LEVEL
z
z
z
–
z
–
LCD/VF SET
z
z
z
COMPONENT
i.LINK CONV
TV TYPE
DISP GUIDE
STATUS CHECK
GUIDEFRAME
CENTER MARKR
COLOR BAR
DATA CODE
REMAINING
REMOTE CTRL
REC LAMP
BEEP
DISP OUTPUT
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CALIBRATION
QUICK REC
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
–
z
z
–
z
z
–
–
–
z
z
z
z
z
z
–
–
z
z
z
z
z
–
–
–
z
z
z
–
z
z
z
z
z
–
AUTO
z*1
SP*1/16:9 WIDE*1/
*1/
–*1
z*1*3
AUTO
– /NORMAL/ – /
NORMAL
1080i/576i*1
OFF*1
16:9*1
z
–
OFF
OFF
OFF
z
AUTO
ON
ON
z*1
LCD PANEL
–
5min
–
OFF
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*1
–*1
–*1
Meni EDIT/PLAY (str. 56)
VAR.SPD PB
REC CTRL
END SEARCH
Meni STANDARD SET (str. 57)
Meni TIME/LANGU. (str. 63)
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
*1 Vrednost nastavitve pred vklopom funkcije Easy Handycam se ohrani.
*2 V načinu CAMERA-TAPE ni na voljo.
*3 Na voljo le v položaju POWER stikala na PLAY/EDIT
42
Meni CAMERA SET
Nastavitve videokamere v skladu s pogoji
snemanja
FIREWORKS* (
)
Za snemanje ognjemeta.
Tovarniška nastavitev je označena z
oznako z. Po izbiri postavk se prikažejo
indikatorji v oklepajih.
Podrobnosti o izbranih postavkah si
izberite na strani 40.
SCENE SELECT
S pomočjo možnosti SCENE SELECT
bo snemanje slik učinkovito v različnih
pogojih.
z
AUTO
Izberite ta način, če ne želite uporabiti
funkcije [SCENE SELECT].
TWILIGHT* ( )
LANDSCAPE* ( )
Izberite ta način, da boste jasno posneli
oddaljene objekte. Poleg tega ta nastavitev
preprečuje nastavitev ostrine kamere na
steklo ali kovinsko mrežo v oknu, ki se
utegne pojaviti med kamero in objektom.
PORTRAIT (Soft portrait - Način
mehkega portreta) ( )
Približa predmet in ustvarja mehko ozadje
za predmete, kot so ljudje ali rože.
S tem načinom lahko posnamete oddaljene
nočne kadre in ohranite temno vzdušje okolja.
SPOTLIGHT ( )
TWILIT PORTRT (Twilight portrait) (
)
Ta način preprečuje, da bi bili predmeti
(na primer obrazi ljudi) na posnetku videti
presvetli, ko jih snemamo pod močno lučjo.
Izberite za snemanje ljudi in ozadja z uporabo
bliskavice, ko snemate fotografije.
BEACH** (
CANDLE ( )
)
Za ljudi ali obraze na močni ali odsevajoči
svetlobi, kot je na obali sredi poletja ali na
smučišču.
Izberite to možnost, če želite obdržati
zatemnjeno vzdušje kadra, osvetljenega s
svečami.
SNOW** ( )
SUNRSE SUNSET* (Sunrise &
Sunset) ( )
Izberite to možnost za ustvarjanje svetlih
slik bele pokrajine.
Izberite to možnost, če želite ustvariti
vzdužje takih kadrov kot sta sončni vzhod
in zahod.
Se nadaljuje ,
43
Meni CAMERA SET (nadaljevanje)
* Videokamera je nastavljena na ostritev samo
oddaljenih objektov.
** Videokamera je nastvljena tako, da ne
izostri bližnje objekte.
1
2
b Opomba
• Če nastavite SCENE SELECT, se nastavitev
SHUTTR SPEED in WHITE BAL. prekliče.
SPOT MTR.FCS (Spot Meter & Spot
Focus)
Osvetlitev in ostrino slike lahko nastavite
istočasno.
Uporabite lahko funkciji [SPOT METER]
(str. 44) in [SPOT FOCUS] (str. 46)
hkrati.
1 Pritisnite na mesto na zaslonu, katerega
želite nastaviti in nastavite osvetlitev in
ostrino.
Prikažeta se simbola
in 9.
1
1 Pritisnite na mesto, kjer želite na
zaslonu nastaviti osvetlitev.
Prikaže se
.
2 Pritisnite na (END).
Za vrnitev nastavitve na samodejno
nastavitev osvetlitve, pritisnite na
[AUTO] t [END].
b Opomba
• Če nastavite [SPOT METER], se [EXPOSURE]
samodejno nastavi na [MANUAL].
EXPOSURE (osvetlitev)
Ta funkcija vam omogoča, da ročno
nastavite najboljšo osvetlitev slike.
Nastavite osvetlitev, ko je objekt presvetel
ali pretemen.
2
2
2 Pritisnite na (END).
Za vrnitev nastavitve na samodejno
nastavitev osvetlitve, pritisnite na
[AUTO] t [END].
b Opomba
• Če nastavite funkcijo [SPOT MTR.FCS],
se funkciji [EXPOSURE] in [FOCUS]
samodejno nastavita na [MANUAL].
SPOT METER (Flexible spot meter)
Osvetlitev objekta lahko nastavite, tako
da se posname z ustrezno svetlobo, tudi
če je kontrast med objektom in ozadjem
zelo velik (na primer, če je objekt na odru
osvetljen z reflektorji).
44
3
1
1 Pritisnite na [MANUAL].
Prikaže se
.
2 Nastavite osvetlitev s pritiskanjem na
/
.
3 Pritisnite na
.
Za vrnitev nastavitve na samodejno
nastavitev osvetlitve, pritisnite na [AUTO]
t
.
z Nasvet
• Nastavitev lahko nastavljate tudi ročno s
pomočjo gumba CAM CTRL (str. 26)
WHITE BAL. (white balance - razmerje
beline)
Razmerje barv lahko nastavite v skladu z
osvetlitvijo prostora.
z
AUTO
Razmerje beline se nastavi samodejno.
OUTDOOR (
)
Razmerje beline se nastavi ustrezno za
snemanje:
– na prostem,
– nočnih kadrov, neonskih napisov in
ognjemeta,
– sončni zahod/vzhod,
– ali pod fluorescentno lučjo.
INDOOR (n)
Razmerje beline se nastavi ustrezno za
snemanje v naslednjih pogojih:
z Nasveta
• Če ste pri izbrani postavki [AUTO] zamenjali
baterijo ali če ste prinesli kamero iz hiše na
prosto, medtem ko uporabljate določeno
osvetlitev, izberite [AUTO] in usmerite
videokamero proti bližnjemu belemu objektu
za približno 10 sekund, da bo nastavitev
barvnega razmerja boljša.
• Če ste nastavili razmerje beline s funkcijo
[ONE PUSH] in spremenite nastavitev za
[SCENE SEL.] ali prinesete kamero s prostega
v hišo ali obratno, ponovite postopek [ONE
PUSH] in ponovno nastavite razmerje beline.
SHARPNESS (ostrina)
Ostrino obrisov slike lahko nastavite
s tipkama
/
. Če spremenite
ostrino s tovarniške nastavitve na drugo, se
prikaže oznaka
.
– v prostoru,
– na zabavah ali v studiu, kjer se pogoji
osvetlitve hitro spreminjajo,
– pod video lučmi v studiu.
ONE PUSH (
)
Razmerje beline se nastavi v skladu z
ambientno svetlobo.
1 Pritisnite na [ONE PUSH].
2 Pod istimi pogoji, v kakršnih boste
kasneje snemali objekt, uokvirite
beli objekt, npr. list papirja, tako da
prekriva ves zaslon.
3 Pritisnite na [
].
Oznaka
hitro utripa. Ko se razmerje
beline nastavi in shrani v pomnilniku,
oznaka preneha utripati.
b Opombe
• Pod belimi fluorescentnimi lučmi nastavite
[WHITE BAL.] na [AUTO] ali [ONE PUSH].
• Če izberete [ONE PUSH], zajemajte bel
hitro utripa.
objekt, medtem ko oznaka
• Če oznaka
počasi utripa, funkcije [ONE
PUSH] ni mogoče nastaviti.
• Če ste izbrali [ONE PUSH] in oznaka
po pritisku na tipko
še naprej utripa,
nastavite [WHITE BAL.] na [AUTO].
• Če nastavite WHITE BALANCE, se SCENE
SELECT vrne na AUTO.
Mehkejše
Ostrejše
SHUTTR SPEED
Ročno lahko nastavite hitrost zaklopa glede
na vaše zahteve. Glede na hitrost zaklopa
lahko naredite tako, da objekt izgleda
nepremičen ali pa ima poudarjeno gibanje.
z
AUTO
Izberite za samodejno nastavitev
hitrosti zaklopa.
MANUAL (S)
Nastavite hitrost zaklopa z uporabo
/
.
Izbirate lahko med hitrostmi zaklopa
med 1/3 in 1/10000 sekunde, ko je
kamera v načinu CAMERA-TAPE in
med 1/3 in 1/425 sekunde, ko je kamera
v načinu CAMERA-MEMORY.
120, 150, 215
Počasneje
Hitreje
45
Meni CAMERA SET (nadaljevanje)
b Opombe
• Ko je hitrost zaklopa med 1/600 in 1/10000 s,
ni možno posneti fotografij.
• Na primer, če izberete 1/100 s, se na zaslonu
prikaže [100].
• Pri dolgem času zaklopa se lahko izgubi ostrina.
Ostrino nastavite ročno in uporabite stojalo.
• Ko snemate pri fluorescentnih in podobnih
lučeh, se lahko na sliki pojavijo vodoravne črte
v odvisnosti od časa zaklopa.
z Nasvet
• Nastavitev lahko nastavljate tudi ročno s
pomočjo gumba CAM CTRL (str. 26)
AUTOSLW SHTR (Auto Slow Shutter)
Če nastavite [AUTOSLW SHTR] na
[ON], se bo hitrost zaklopa v temnih
prostorih upočasnila na 1/25.
AE SHIFT
Osvetlitev lahko nastavite s tipkama
(temno)/
(svetlo). Če je za
[AF SHIFT] izbrana katerakoli druga
nastavitev in ne tovarniška, se prikažeta
oznaka
in vrednost nastavitve.
Intenzivnost barv
se zmanjša
Intenzivnost
barv se poveča
WB SHIFT (White Balance Shift)
Razmerje beline lahko po želji nastavite s
/
. Če je za [WB SHIFT]
tipkama
izbrana katerakoli druga nastavitev in ne
tovarniška, se prikažeta oznaka
in
vrednost nastavitve.
z Nasvet
• Če je razmerje beline nastavljeno na nižjo
vrednost, bo slika modrikasta in če jo nastavite
na previsoko vrednost, bo rdečkasta.
• Nastavitev lahko izvedete tudi ročno, z
gumbom CAM CTRL (str. 26).
SPOT FOCUS
• Ta funkcija vam omogoča, da izberete in
nastavite goriščno točko in jo usmerite v
objekt, ki se ne nahaja v sredini zaslona.
1
z Nasvet
• Pritisnite na
, če je objekt bel ali če je
osvetlitev močna in na
, če je objekt črn
ali če je svetloba slaba.
• Če je [EXPOSURE] nastavljen na [AUTO],
lahko samodejni nivo osvetlitve nastavite na
svetlejšega ali temnejšega.
• Nastavitev lahko izvedete tudi ročno, z
gumbom CAM CTRL (str. 26).
CAMERA COLOR
Intenzivnost barv lahko nastavite s
tipkama
/
. Če je za [CAMERA
COLOR] izbrana katerakoli druga
nastavitev in ne tovarniška, se prikaže
oznaka .
46
2
1 Pritisnite na objekt na zaslonu.
2 Pritisnite na [END].
Za samodejno nastavitev ostrine v koraku 1
pritisnite na [AUTO] t [END].
b Opomba
• Če nastavite [SPOT FOCUS], se [FOCUS]
samodejno nastavi na [MANUAL].
FOCUS (ostrina)
Ostrino lahko nastavite tudi ročno.
Izberite to možnost, kadar želite
namenoma izostriti določen del objekta.
1 Pritisnite na (MANUAL).
Prikaže se 9.
2 Pritiskajte na
(če želite izostriti
bližnji objekt)/
(če želite izostriti
oddaljen objekt), dokler ne dosežete
želene ostrine. Če ostrine ni mogoče
nastaviti bližje, se prikaže oznaka
. Oznaka
se prikaže, če ostrine ni
mogoče nastaviti dlje.
3 Pritisnite na
.
Za samodejno nastavitev ostrine, pritisnite
na [AUTO] t
.
Za preklic pritisnite na OFF ali zoomirajte
na široki kot (stran W).
b Opomba
• Če snemate oddaljeni objekt, ga bo morda
težko izostriti in nastavitev ostrine utegne
trajati dlje časa.
• Če se ostrina težko nastavi samodejno,
jo nastavite ročno (FOCUS) (str. 46).
PEAKING
• Najmanjša razdalja med videokamero in
objektom, ki je potrebna za izostritev slike, je
približno 1 cm za široki kot in približno 80 cm
za telefoto.
Obris objekta na zaslonu se poudari in
poenostavi nastavitev ostrine. Barvo obrisa
lahko med uporabo funkcije »Peaking«
nastavite. Če spremenite tovarniško
nastavitev,
p se bo na zaslonu prikazal
.
simbol
z Nasvet
p
b Opomba
OFF
Funkcija ni nastavljena.
• Objekt je lažje izostriti, če premaknete
stikalo „power zoom“ proti T (telephoto) za
nastavitev ostrine in nato proti W (wide angle
– široki kot) za nastavitev zooma za snemanje.
Če želite ustvariti posnetek objekta od blizu,
premaknite stikalo „power zoom“ proti W
(wide angle – široki kot), da sliko povsem
povečate, nato nastavite ostrino.
• Nastavitev lahko izvedete tudi ročno, z
gumbom CAM CTRL (str. 26).
WHITE
Obris je bele barve.
RED
Obris je rdeče barve.
YELLOW
Obris je rumene barve.
z Nasvet
TELE MACRO
Ta možnost je namenjena snemanju
majhnih objektov, kot so rože in insekti.
Ker lahko snemate slike približanih
predmetov iz razdalje, slike ne bo motila
senca in objekt bo jasno izstopal.
Če nastavite [TELE MACRO] na [ON]
, se zoom (str. 25) samodejno premakne
na zgornjo stran T (telefoto) in omogoči
snemanje objektov vse do 45 cm.
• Obris se ne posanem na kaseto.
FLASH SET
p
FLASH LEVEL (nivo bliskavice)
HIGH ( +)
Stopnja bliskavice je visoka.
zNORMAL
( )
LOW ( -)
Stopnja bliskavice je nižja.
Se nadaljuje ,
47
Meni CAMERA SET (nadaljevanje)
p
REDEYE REDUC (zmanjšanje pojava
rdečih oči)
Pojav rdečih oči lahko zmanjšate tako, da
vklopite bliskavico pred snemanjem.
Nastavite [REDEYE REDUC] na [ON],
večkrat pritisnite na (bliskavica) (str. 26)
in izberite nastavitev.
(Auto redeye reduction): če osvetlitev ni
zadostna, se bliskavica samodejno sproži še
pred snemanjem.
r
(Forced redeye reduction): bliskavica
se vedno vklopi in sproži še pred
snemanjem.
r
(No flash): videokamera snema brez
uporabe bliskavice.
• Hitrost zaklopa videokamere se spremeni v
skladu z osvetlitvijo. Gibanje slike utegne biti v
tem času počasnejše.
NS LIGHT (NightShot Light)
Če za snemanje uporabljate funkcijo
NightShot (str. 27) ali [SUPER NS]
(str. 48), lahko snemate jasnejše slike,
če funkcijo (N.S.LIGHT), ki oddaja
infrardečo svetlobo (ni vidna), nastavite
na (ON) (tovarniška nastavitev).
b Opombe
• Ne prekrivajte infrardeče luči s prsti ali
drugimi predmeti (str. 106).
• Odstranite pretvorniško lečo (ni priložena).
• Največja razdalja za snemanje z uporabo
funkcije [N.S.LIGHT] je približno 3 m.
b Opomba
• V določenih pogojih bliskavica za zmanjševanje pojava rdečih oči ne bo imela učinka.
SUPER NS (Super NightShot)
Če nastavite [SUPER NS] na [ON],
medtem ko je tudi stikalo NIGHTSHOT
(str. 27) nastavljeno na ON, se bo slika
posnela z občutljivostjo, ki je največ
16 krat večja od občutljivosti posnetka
v načinu NightShot. Na zaslonu se
prikažeta oznaka
in napis »SUPER
NIGHTSHOT«.
Če se želite vrniti na običajno nastavitev,
nastavite [SUPER NS] na [OFF] ali
nastavite stikalo NIGHTSHOT na OFF.
b Opombe
• Ne uporabljajte funkcije NightShot/[SUPER
NS] v svetlih prostorih. S tem bi utegnili
povzročiti okvaro.
• Ne prekrivajte infrardeče luči s prsti ali
drugimi predmeti (str. 106).
• Če je priključena, odstranite pretvorniško lečo
(ni priložena).
• Če videokamera težko samodejno nastavi
ostrino, jo nastavite ročno (str. 46).
48
COLOR SLOW S (Color Slow Shutter)
Če nastavite [COLOR SLOW S] na [ON],
lahko posnamete sliko, ki je bolj zvesta
originalnim barvam.
in
Na zaslonu se prikažeta oznaka
napis (COLOR SLOW SHUTTER).
Za preklic funkcije (COLOR SLOW S),
pritisnite na (OFF).
b Opombe
• Če videokamera težko samodejno nastavi
ostrino, jo nastavite ročno (str. 46).
• Hitrost zaklopa videokamere se spremeni v
skladu z osvetlitvijo. Gibanje slike utegne biti v
tem času počasnejše.
ZEBRA
Ta način lahko uporabite za vodilo pri
nastavljanju osvetlitve. Če spremenite
tovarniško nastavitev, se prikaže oznaka
Zebrast vzorec se ne posname.
z
OFF
Zebrast vzorec se ne prikaže.
70
Zebrast vzorec se prikaže, ko je nivo
osvetlitve zaslona približno 70 IRE.
.
z Nasvet
100
Zebrast vzorec se prikaže, ko je nivo
osvetlitve zaslona približno 100 IRE ali več.
• Uporabite lahko tudi tipko PHOTO na
daljinskem upravljalniku (str. 107).
DIGITAL ZOOM (digitalni zoom)
b Opomba
• Deli zaslona, kjer je osvetlitev približno 100
IRE ali več, utegnejo biti preosvetljeni.
z Nasvet
• IRE predstavlja osvetlitev zaslona.
Izberete lahko najvišjo stopnjo zooma,
v primeru, da želite med snemanjem na
kaseto objekt približati za več kot 10 krat
(tovarniška nastavitev). Kakovost slike se
pri uporabi digitalnega zooma zmanjša.
HISTOGRAM
Slikovne točke
Če nastavite [HISTOGRAM] na [ON],
se na zaslonu prikaže [HISTOGRAM]
(graf, ki prikazuje razporeditev barvnih
odtenkov v sliki). Ta postavka je uporabna,
kadar želite nastaviti osvetlitev. Nastavite
lahko osvetlitev ali [AF SHIFT] tako, da
preverite histogram. Le-ta se ne posname
na kaseto ali na »Memory Stick Duo«.
80
Temnejše
Svetlejše
Osvetlitev
z Nasvet
• Levo področje grafa prikazuje temnejša
področja na sliki, medtem ko desno področje
kaže svetlejša področja.
SELF-TIMER (samosprožilec)
Desna stran merila zooma kaže digitalno
cono zoomiranja.
Cona zoomiranja se prikaže, ko izberete
stopnjo zooma.
z
OFF
Zoomiranje, vse do 10 kratno, se opravi
optično.
20 x
Zoomiranje, vse do 10 kratno, se opravi
optično, po tem pa se zoomiranje, vse do
20 kratno, izvede digitalno.
STEADYSHOT
To funkcijo lahko izberete za
kompenziranje tresenja kamere (tovarniška
nastavitev je [ON]). Če uporabljate stojalo
(ni priloženo) ali pretvorniško lečo (ni
priložena), nastavite [STEADYSHOT] na
[OFF]
.
Samosprožilec začne snemati po približno
10 sekundah.
Ko je [SELF-TIMER] nastavljen na [ON]
in se prikaže oznaka , pritisnite na
START/STOP za snemanje filmov ali na
PHOTO za snemanje fotografij.
Za preklic izštevanja pritisnite na
[RESET].
Za preklic funkcije samosprožilca, v
koraku 1 izberite (OFF).
Se nadaljuje ,
49
Meni CAMERA SET (nadaljevanje)
CONV. LENS
Če uporabljate dodatno pretvorniško
lečo, uporabite to funkcijo za snemanje
s pomočjo najboljše kompenzacije za
tresenje za vsako od leč.
z
OFF
Izberite to možnost, če pretvorniške
leče ne uporabljate.
WIDE CONV. ( )
Izberite to možnost, če uporabljate
širokokotno pretvorniško lečo (ni
priložena).
Meni
MEMORY SET
Nastavitve za »Memory Stick Duo«
Tovarniška nastavitev je označena z
oznako z. Po izbiri postavk se prikažejo
indikatorji v oklepajih.
Podrobnosti o izbranih postavkah si
izberite na strani 40.
STILL SET
p
z
QUALITY
FINE (
)
Izberite to možnost za snemanje fotografij z
boljšo kakovostjo.
STANDARD (
TELE CONV. ( )
)
Izberite to možnost za snemanje fotografij z
običajno kakovostjo.
Izberite to možnost, če uporabljate
tele pretvorniško lečo (ni priložena).
b Opomba
DIAL SET (HDR-HC7E)
Postavko, ki jo želite nastaviti, lahko
dodelite gumbu CAM CTRL in jo
z njegovo pomočjo nastavite ročno.
Podrobnosti so na strani 26.
X.V.COLOR HDV1080i
Med snemanjem nastavite na ON za zejem
širšega spektra barv.
Različne barve kot so barve rož ali morja
se lahko reproducirajo bolj zvesto.
b Opombe
• Nastavite X.V.COLOR na ON le, če boste
posnetek predvajali na televizorju, ki je
združljiv s standardom x.v.Color. Drugače
nastavite na OFF(osnovna nastavitev).
• Če se posnetek posnet s to funkcijo vključeno
predvaja na televizorju, ki ni združljiv
s standardom x.v.Color, lahko pride do
nenatančne reprodukcije barv.
X.V.COLOR ni mogoče nastaviti na ON ko:
– snemate v formatu DV
– je posnetek že posnet
50
• Kakovost slike se med delovanjem funkcije Easy
Handycam samodejno nastavi na [FINE].
p
z
IMAGE SIZE
6.1M ( 6.1M )
Slike se jasno posnamejo.
4.6M (
4.6M
)
Slike se jasno posnamejo, v širokem
razmerju 16:9.
3.1M ( 3.1M)
Omogoča vam snemanje večih slik v
relativno jasni kakovosti.
VGA (0.3M) (
)
Omogoča snemanje maksimalnega števila slik.
b Opomba
• Postavko
lahko nastavite samo, če je stikalo
POWER nastavljeno na CAMERA-MEMORY.
Zmogljivost spominske ploščice »Memory Stick
Duo« (MB) in število slik, ki jih lahko posnamete
Če je stikalo POWER nastavljeno na CAMERAMEMORY
Če je stikalo POWER nastavljeno
na CAMERA-TAPE*
IMAGE SIZE] se nastavi na
* Postavka [
(
4,6M) v formatu HDV ali formatu DV
(16:9) in (3,4M) v formatu DV (4:3).
Če je stikalo POWER nastavljeno
na PLAY/EDIT*
* Postavka
se nastavi na [
1.2M] v
formatu HDV, na [
0.2M] v formatu DV
(16:9) in [VGA (0.3M)] v formatu DV (4:3).
b Opombe
• Vse številke so merjene pri naslednjih
nastavitvah:
Zgoraj: za kakovost slike se izbere [FINE].
Spodaj: za kakovost slike se izbere
[STANDARD].
• Pri uporabi »Memory Stick Duo« podjetja
Sony. Število slik, ki jih lahko posnamete je
odvisno od pogojev snemanja.
• Edinstvena vrsta slikovnih točk Sonyjevega
senzorja ClearVid CMOS in sistem slikovnega
procesiranja (novi izpopolnjeni slikovni
procesor) omogočata ločljivost slike enako
opisanim velikostim.
Se nadaljuje ,
51
Meni
MEMORY SET (nadaljevanje)
ALL ERASE
Izbrišete lahko vse slike na spominski
ploščici “Memory Stick Duo”, ki niso
zaščitene ali v izbrani mapi.
1 Izberite [ALL FILES] ali [CURRNT
FOLDER].
[ALL FILES]: izbrišejo se vse slike na
“Memory Stick Duo”.
[CURRNT FOLDER]: izbrišejo se vse
slike v izbrani mapi.
2 Dvakrat pritisnite na (YES) t
.
b Opombe
• Mapa se ne bo izbrisala, tudi če izbrišete vse
slike v njej.
• Ne storite naslednjega, medtem ko je na
zaslonu prikazan napis (
Erasing all data…):
– ne uporabljajte stikala POWER ali
upravljalnih tipk,
– odstranjujte spominske ploščice “Memory
Stick Duo”.
FORMAT
Nova spominska ploščica “Memory Stick
Duo” je formatirana že v tovarni in ne
zahteva ponovnega formatiranja.
.
Dvakrat pritisnite na (YES) t
Formatiranje se zaključi in vse slike se izbrišejo.
b Opombe
• Medtem, ko je prikazan napis (
Formatting…), ne storite sledečega:
– ne uporabljajte stikala POWER ali
upravljalnih tipk,
– odstranjujte spominske ploščice “Memory
Stick Duo”.
• S formatiranjem se izbrišejo vsi podatki na
spominski ploščici “Memory Stick Duo”,
vključno z zaščitenimi slikami in na novo
ustvarjenimi mapami.
FILE NO.
z
SERIES
Izberite to možnost za dodelitev
številk datotekam v zaporedju, tudi če
52
spominsko ploščico “Memory Stick
Duo” zamenjate z drugo. Številka
datoteke se ponovno nastavi, če
ustvarite novo mapo ali če snemalno
mapo zamenjate z drugo.
RESET
Izberite to možnost, če želite, da se
številka datoteke ponovno nastavi na
0001, vsakič, ko zamenjate spominsko
ploščico.
NEW FOLDER
Ustvarite lahko novo mapo (102MSDCF
do 999MSDCF) na spominski ploščici
“Memory Stick Duo”. Ko je mapa polna
(shrani se največ 9999 slik), se samodejno
ustvari nova mapa.
Pritisnite na [YES] t
.
b Opomba
• Ustvarjenih map ni mogoče izbrisati na
tej videokameri. Morali boste formatirati
“Memory Stick Duo” (str. 52) ali jih izbrisati s
pomočjo računalnika.
• Število slik, ki jih je mogoče posneti na
“Memory Stick Duo”, se zmanjša, ko se število
map na “Memory Stick Duo” poveča.
REC FOLDER (snemalna mapa)
S tipkama
/
izberite mapo, ki
jo želite uporabiti za snemanje, nato
pritisnite na
.
b Opomba
• Po tovarniški nastavitvi se slike shranijo v
mapi 101MSDCF.
• Ko posnamete sliko v mapo, bo ista mapa
določena za tovarniško nastavljeno mapa za
predvajanje.
PB FOLDER
S puščicama
/
izberite predvajalno
mapo, nato pa pritisnite na
.
Meni
PICT.APPLI.
Posebni učinki na slikah in dodatne funkcije
za snemanje/predvajanje
Tovarniška nastavitev je označena z oznako
z. Po izbiri postavk se prikažejo indikatorji
v oklepajih.
Podrobnosti o izbranih postavkah si
izberite na strani 40.
INT.REC-STL (interval photo recording
– fotosnemanje v intervalih)
Mirujoče slike lahko posnamete na
»Memory Stick Duo« ob izbranem
intervalu. Ta funkcija je uporabna za
opazovanje premikanja oblakov ali
sprememb dnevne svetlobe.
FADER (počasno pojavljanje in
izginevanje kadra)
Trenutno snemanim slikam lahko dodate
naslednje učinke.
1 Izberite želeni učinek v [STBY] (med
počasnim približevanjem) ali [REC] (med
počasnim izginevanjem), nato pritisnite
na
.
2 Pritisnite na START/STOP.
Indikator za funkcijo »fader« preneha
utripati in izgine, ko je izginevanje/
pojavljanje končano.
Za preklic funkcije pred začetkom
delovanja, v koraku 1 pritisnite na (OFF).
Ko pritisnete na tipko START/STOP, se
nastavitev prekliče.
STBY
Fade out (izginevanje)
REC
Fade in (približevanje)
WHITE FADER
BLACK FADER
MOSAIC FADER
MONOTONE
Pri funkciji »Fade-in« se slika postopoma
spremeni iz črno-bele v barvno.
Pri funkciji »Fade-out« se slika postopoma
spremeni iz barvne v črno-belo.
[a]: Čas snemanja
[b]: Interval
1 Pritisnite na
t želeni čas za interval
(1,5 ali 10 minut) t
t [ON] t
t
.
2 Močneje pritisnite na tipko PHOTO.
Oznaka
preneha utripati in
fotosnemanje v intervalih se začne.
Za preklic funkcije fotosnemanja v
intervalih [INT.REC-STL], v koraku 1
izberite [OFF].
SLIDE SHOW
Zaporedoma predvaja slike, shranjene na
»Memory Stick Duo« ali v mapi.
1 Pritisnite na
t [PB FOLDER].
2 Izberite
ali , nato pritisnite na
.
Če izberete , se bodo zaporedoma
predvajale vse slike v trenutni predvajalni
mapi, izbrani v [PB FOLDER] (str. 48).
3 Pritisnite na [REPEAT].
4 Izberite [ON] ali [OFF] in pritisnite na
.
Če želite ponoviti zaporedni prikaz slik,
izberite [ON] ( ).
Če želite, da se slike zaporedoma
prikažejo le enkrat, izberite [OFF].
4 Pritisnite [END] t [START].
Za preklic funkcije [SLIDE SHOW]
pritisnite na [END].
Za začasno ustavitev pritisnite na [PAUSE].
Se nadaljuje ,
53
Meni
PICT.APPLI. (nadaljevanje)
b Opomba
STILL
• Prvo sliko za zaporedni prikaz lahko izberete
s tipkama
/
preden pritisnete na
[START].
S pritiskom na tipko [STILL] lahko
posnamete/predvajate film in ga dodate
čez predhodno posneto fotografijo.
D. EFFECT (digitalni učinki)
Posnetkom lahko dodate digitalne učinke.
1 Pritisnite na želeni učinek.
2 S tipkama
/
nastavite učinek,
nato pritisnite na
.
Učinek
Postavke, ki jih lahko
nastavite
CINEMA
Nastavitev ni
EFECT*
potrebna.
STILL
Stopnja prosojnosti
fotografije, katero
želite dodati na film.
FLASH
Interval za
predvajanje slik, eno
za drugo (frame-byframe)
TRAIL
Čas izginjanja
slučajne slike.
OLD MOVIE Nastavitev ni
potrebna.
* Na voljo samo med snemanjem.
3 Pritisnite na
.
Prikaže se oznaka
.
Za preklic funkcije (D.EFFECT), v koraku
z OFF
Videokamera ne uporabi nastavitve
[D.EFFECT].
CINEMA EFECT
Slikam lahko dodate kinodvoransko
vzdušje, tako da nastavite kakovost
slike.
54
FLASH (flash motion)
Posnamete lahko film z učinkom serije
fotografij (strobe effect).
TRAIL
Posnamete lahko sliko tako, da ostane
slučajna slika, kot sled.
OLD MOVIE
Posnetkom lahko dodate vzdušje starega
filma.
b Opombe
• Med snemanjem slik na kaseto z načinom
[CINEMA EFECT] ni mogoče izbrati drugega
digitalnega učinka.
• Učinki, ki ste jih dodali predvajanim slikam ne
potujejo prek vmesnika HDV/DV (i.LINK).
Vmesik oddaja le originalne slike.
• Med uporabo funkcije [D.EFFECT] ne
morete uporabiti tipke za ogled slik (Review)
za fotografije na »Memory Stick Duo«
.
• Če nastavite [CINEMA EFECT], se možnosti
[SPOT METER] in [EXPOSURE] vrneta na
[AUTO].
• S pomočjo naprav, priključenih v
videokamero, ne morete slikam dodajati
posebnih učinkov.
b Opomba
• Slike, katere ste uredili s posebnimi učinki,
lahko shranite na »Memory Stick Duo« (str.
66) ali jih posnamete na drug videorekorder
ali DVD/HDD snemalnik (str. 65).
PICT EFFECT (Picture effect – slikovni
učinek)
Sliki lahko med snemanjem ali
predvajanjem dodate posebne učinke.
Prikaže se oznaka
:
z OFF
Brez nastavitve (PICT. EFFECT).
SKINTONE*
Koža izgleda bolj gladka in privlačna.
NEG.ART
Barva in svetloba slike sta obrnjena.
SEPIA
Slika je rjavkasto črna.
B&W
Slika je enobarvna (črna in bela)
SOLARIZE
z Nasvet
• Slike, urejene s pomočjo posebnih učinkov,
lahko shranite na »Memory Stick Duo« ali jih
posnamete na drug videorekorder ali DVD/
HDD snemalnik (str. 65).
SMTH SLW REC (Smooth slow Rec)
Hitro premikajoče se objekte in dejanja,
katera v splošnih snemalnih pogojih ne
morete ujeti, lahko posnamete v gladkem
počasnem posnetku. Ta funkcija je
uporabna, kadar snemate aktivnosti, kot so
igranje golfa ali tenisa.
Na zaslonu [SMTH SLW REC] pritisnite
na tipko START/STOP.
Posname se film, dolg približno 3
sekunde, v obliki 12 sekundnega
počasnega posnetka.
Ko napis [Recording…] izgine, se
snemanje konča.
Za naslednje nastavitve pritisnite na
Slika je podobna ilustraciji z močnim
kontrastom.
PASTEL*
Slika je podobna bledi pastelni sliki.*
MOSAIC*
.
– [TIMING]
Izberite začetno točko snemanja od
trenutka, ko ste pritisnili na START/STOP
(Tovarniška nastavitev je [3 sec AFTER]).
[3sec AFTER]*
(3 sekunde kasneje)
[3sec BEFORE]
(3 sekunde prej)
Slika je videti kot mozaik.*
* Na voljo samo med snemanjem na kaseto.
b Opomba
• Učinki, ki ste jih dodali predvajanim slikam ne
potujejo prek vmesnika HDV/DV (i.LINK).
Vmesik oddaja le originalne slike.
• S pomočjo naprav, priključenih v
videokamero, ne morete slikam dodajati
posebnih učinkov.
– [RECORD SOUND]
Če izberete nastavitev [ON] (
), lahko na
počasno predvajani film posnamete dodatne
dialoge, ipd.. (Tovarniška nastavitev je [OFF]).
Zvoki se snemajo, medtem ko je prikazan
napis [Recording...].
b Opomba
• Med snemanjem 3-sekundnih filmov (prbl.),
snemanje zvoka ni mogoče.
Se nadaljuje ,
55
Meni
PICT.APPLI. (nadaljevanje)
Meni
EDIT/PLAY
• Kakovost slike za [SMTH SLW REC] je
nekoliko slabša kot pri običajnem snemanju.
Nastavitve za urejanje ali predvajanje v
različnih načinih
Za preklic funkcije [SMTH SLW REC]
izberite [END].
Podrobnosti o izbranih postavkah si
izberite na strani 40.
PictBridge PRINT
Glej stran 72.
VAR.SPD PB (Various speed playback
– predvajanje v različnih hitrostih)
Filme lahko predvajate v različnih načinih.
USB SELECT
Videokamero lahko s kablom USB
priključite v osebni računalnik in si slike
ogledate na računalniku. Videokamero
lahko s pomočjo te funkcije priključite tudi
v tiskalnik, združljiv s PictBridge. Oglejte
si navodila »Najprej preberite naslednje«
na priloženem CD-ROM-u.
z
Memory Stick
Izberite to možnosti, če si želite slike
na »Memory Stick Duo« ogledati na
računalniku ali če jih želite uvoziti v
računalnik.
1 Med predvajanjem pritisnite na naslednje
tipke.
Za
Pritisnite na
(okvir).
spremembo smeri
predvajanja*
počasno
predvajanje**
Za obratno smer
t
predvajanje
posameznih slik,
okvir za okvirom
PictBridge PRINT
izberite to možnost, če priključite
videokamero v tiskalnik, združljiv s
PictBridge, za neposredno tiskanje
(str. 72).
DEMO MODE
Tovarniška nastavitev je [ON], tako da si
približno 10 minut za tem, ko ste odstranili
»Memory Stick Duo« iz videokamere ali ko
ste nastavili stikalo POWER na CAMERATAPE, lahko ogledate demonstracijo.
z Nasvet
Demonstracija se bo ustavila v naslednjih
primerih:
– če se med demonstracijo dotaknete zaslona
(demonstracija se ponovno začne čez
približno 10 minut),
– če je vstavljen »Memory Stick Duo«,
– če je stikalo POWER nastavljeno na položaj,
ki ni CAMERA-TAPE.
56
(okvir)
med začasno
ustavitvijo.
Za obratno smer:
pritisnite na
(okvir) med
predvajanjem
okvira.
* Na spodnjem, zgornjem ali srednjem delu
zaslona se utegnejo pojaviti vodoravne črte.
To ne pomeni okvare.
** Slike, ki potujejo iz vmesniškega priključka
XX HDV/DV (i.LINK), ni mogoče tekoče
predvajati v počasnem načinu.
2 Pritisnite na
t
.
Za vrnitev na običajni način predvajanja,
dvakrat pritisnite na
(predvajanje/
začasna ustavitev) (enkrat iz predvajanja
okvira).
b Opombe
• Posnetega zvoka ne boste slišali. Poleg tega
lahko na zaslonu opazite mozaične slike
predhodno predvajanih slik.
• Slike v formatu HDV ne potujejo iz
vmesnika HDV/DV (i.LINK), če jih
začasno ustavite ali predvajate v drugem
načinu in ne običajnem.
• Slike formata HDV utegnejo biti popačene
med:
– iskanjem slik (Picture search),
– predvajanje v nasprotni smeri (Reverse
playback).
•Počasno predvajanje v obratni smeri in
predvajanje slika za sliko v obratni smeri
nista na voljo v formatu HDV.
REC CTRL (Movie recording control –
nadzor snemanja filmov)
Glej stran 68.
END SEARCH
EXEC
Zadnja posneta slika se bo predvajala
približno 5 sekund in se nato
samodejno ustavila.
CANCEL
Ustavi funkcijo [END SEARCH].
b Opomba
• Funkcija [END SEARCH] ne bo delovala,
ko odstranite kaseto za tem, ko ste nanjo
snemali.
Meni
SET
STANDARD
Nastavitve med snemanjem na kaseto
in druge osnovne nastavitve
Tovarniška nastavitev je označena z
oznako z. Po izbiri postavk se prikažejo
indikatorji v oklepajih.
Podrobnosti o izbranih postavkah si
izberite na strani 40.
VCR HDV/DVD
Izberite signal za predvajanje. Običajna
izbira je [AUTO].
Če je videokamera priključena v drugo
napravo s kablom i.LINK, izberite signal,
ki bo potoval v/iz priključka HDV/DV.
Izbrani signal se bo posnel ali predvajal.
z AUTO
Med predvajanjem kasete se signali
samodejno preklapljajo med
formatoma HDV in DV.
Pri i.LINK priključitvi samodejno
preklaplja med formatoma HDV in
DV ter sprejema/oddaja iz vmesnika
HDV/DV (i.LINK).
HDV
Predvaja le dele, posnete v formatu
HDV.
Pri i.LINK priključitvi iz vmesnika
HDV/DV (i.LINK) sprejema/
oddaja samo signale, formata HDV,
ter snema/predvaja. To možnost
lahko izberete tudi, če priključite
videokamero v računalnik.
DV
Predvaja le dele, posnete v formatu DV.
Pri i.LINK priključitvi iz vmesnika
HDV/DV (i.LINK) sprejema/oddaja
samo signale, formata DV, ter snema/
predvaja. To možnost lahko izberete
tudi, če priključite videokamero v
računalnik.
Se nadaljuje ,
57
Meni
STANDARD SET (nadaljevanje)
b Opombe
• Preden nastavite (VCR HDV/DV), izključite
kabel i.LINK. V nasprotnem primeru
priključeni televizor ne bo prepoznal video
signala iz kamere.
• Če ste izbrali postavko (AUTO) in signal
preklaplja med HDV in DV, utegneta slika in
zvok za trenutek izginiti.
• Če je (i.LINK CONV) nastavljen na [ON
HDV t DV], se slike prikažejo na naslednji
način:
– pri postavki (AUTO) se signal HDV pretvori
v format DV in kot takega ga kamera oddaja;
DV signal se oddaja tak kot je,
– pri postavki (HDV) se signal HDV pretvori
v format DV in kot takega ga kamera oddaja,
DV signal se ne oddaja,
– pri postavki (DV) signal DV potuje tak kot
je; signal HDV se ne oddaja.
b Opombe
• Če snemate v načinu LP, se utegne pri
predvajanju kasete na drugi videokameri ali
videorekorderju pojaviti šum mozaičnega
vzorca.
• Če na eno kaseto posnamete posnetke
v obeh načinih, SP in LP, utegne biti
predvajana slika popačena ali časovna koda
med kadri nepravilna.
p
z
4:3 (4:3)
Izberite snemalni format, ko je stikalo
POWER nastavljeno na CAMERA. Lučka
za izbrani format bo med snemanjem
svetila.
HDV1080i (
)
Izberite to možnost za snemanje v
formatu HDV1080i.
DV (
)
Izberite to možnost za snemanje v
formatu DV.
z Nasvet
• Če med snemanjem oddajate sliko v priključeno
napravo s pomočjo kabla i.LINK, ustrezno
nastavite tudi postavko [i.LINK CONV].
DV SET
Med snemanjem v formatu DV so na voljo
naslednje funkcije.
p REC MODE (recording mode – način
snemanja)
z SP (SP)
Snemanje na kaseto, v načinu SP
(standard play – običajno predvajanje).
LP (LP)
Čas snemanja bo 1,5 krat daljši od
snemanja v načinu SP (LP – Long Play).
58
16:9 WIDE
Posnamete lahko sliko za cel zaslon
(16:9 (širok)).
REC FORMAT
z
WIDE SELECT
Izberete lahko velikost slike za TV,
ki ga želite priključiti. Oglejte si tudi
navodila za uporabo televizorja.
Posnamete lahko sliko za običajen
zaslon (4:3).
b Opomba
• Nastavite [TV TYPE] v skladu s priključenim
televizorjem (str. 60).
p
z
AUDIO MODE
12 BIT
Snema v 12 bitnem načinu (2 stereo
zvoka).
16BIT (
)
Snema v 16 bitnem načinu (1 stereo
zvok visoke kakovosti).
b Opomba
• Če snemate v formatu HDV, se zvok
samodejno posname v načinu (16BIT).
p AUDIO MIX
Med predvajanjem kasete lahko spremljate
zvok, posnet z drugo videokamero s
presnemavanjem zvoka ali s snemanjem s
4-kanalnim mikrofonom.
60min
LCD/VF SET
0:00:00:00
AUDIO MIX
Ta nastavitev nima vpliva na posneto sliko.
Pritisnite na ST1 / ST2 in nastavite razmerje
originalnega zvoka (ST1) in naknadno
posnetega zvoka (ST2), nato pa pritisnite
na
.
b Opomba
• Po tovarniški nastavitvi potuje iz enote
originalni zvok (ST1).
p LCD BL LEVEL
Osvetlitev LCD zaslona lahko nastavite.
z NORMAL
Običajna osvetlitev.
BRIGHT
Močnejša osvetlitev.
VOLUME
Nastavite glasnost s tipkama
(str. 28).
p LCD BRIGHT
Osvetlitev LCD zaslona lahko nastavite.
1 Nastavite osvetlitev s tipkama
/
.
2 Pritisnite na
.
/
z Nasveta
• Za HDR-HC7E: Nastavitev lahko izberete tudi
z gumbom CAM CTRL (str. 26).
MIC LEVEL (HDR-HC7E)
Nivo zvoka, ki ga snemate, lahko ročno
nastavite.
b Opomba
• Če priključite videokamero v zunanji vir
napajanja, se za nastavitev samodejno izbere
možnost (BRIGHT).
• Če ste izbrali (BRIGHT), se bo čas delovanja
baterije med snemanjem skrajšal za 10
odstotkov.
p LCD COLOR
Barvo na LCD zaslonu lahko nastavite s
tipkama
/
.
z AUTO
Izberite to možnost, če želite, da se nivo
zvoka nastavi samodejno.
MANUAL
S tipkama
/
nastavite nivo
zvoka med snemanjem ali stanjem
pripravljenosti.
Na zaslonu se prikažejo merilni pasovi
za nastavitev nivoja zvoka. ko se merilnik
premika proti desni, se nivo zvoka
povečuje. Merilnik nivoja snemanja se
prikaže, če nivo posnetega zvoka ni tak
kot po tovarniški nastavitvi.
b Opomba
• Uporabite slušalke za spremljanje zvoka med
nastavitvijo.
zatemnitev
osvetlitev
p VF B.LIGHT
Nastavite lahko osvetlitev iskala.
z NORMAL
Običajna osvetlitev.
BRIGHT
Močnejša osvetlitev.
b Opombe
• Če priključite videokamero v zunanji vir
napajanja, se samodejno izbere postavka
(BRIGHT).
• Če izberete možnost (BRIGHT), bo čas
trajanja baterije med snemanjem približno 10
odstotkov krajši.
Se nadaljuje ,
59
Meni
STANDARD SET (nadaljevanje)
COMPONENT
Izberite možnost [COMPONENT],
če priključite videokamero v TV s
komponentnim vhodom.
576i
Izberite to možnost, če priključite
videokamero v televizor prek
komponentnega vhodnega priključka.
z
1080i/576i
Izberite to možnost, če priključite
videokamero v televizor, ki ima
komponentni vhodni priključek in
lahko prikaže signal 1080i.
i.LINK CONV
Signali v formatu HDV se pretvorijo v
format DV in slika potuje iz vmesnika
HDV/DV (i.LINK) v formatu DV.
z
z
16:9
Izberite to možnost, če želite
predvajati slike na širokozaslonskem
televizorju 16:9.
Široke slike
(16:9)
Slike formata 4:3
4:3
Izberite to možnost, če želite
predvajati slike na običajnem
televizorju 4:3.
Široke slike
(16:9)
Slike formata 4:3
OFF
Izberite to možnost, da bodo slike
potovale iz priključka HDV/DV
(i.LINK) v skladu z nastavitvami
(REC FORMAT) in (VCR HDV/DV).
ON HDV t DV
Izberite to možnost, da bodo slike iz
priključka HDV/DV vedno potovale v
formatu DV.
b Opombi
• Podatke o vhodnem signalu prek priključitve
i.LINK si oglejte pod (VCR HDV/DV) (str. 57).
• Pred nastavljanjem postavke [i.LINK CONV]
izključite kabel i.LINK. Če ne, priključena
video naprava morda ne bo prepoznala video
signala iz videokamere.
60
TV TYPE
Signal morate pretvoriti tako, da bo
ustrezal priključenemu televizorju.
b Opomba
• Če za predvajanje kasete priključite
videokamero v TV s kablom i.LINK, možnosti
[TY TYPE] ne morete nastaviti.
DISP GUIDE
Glej str. 111.
STATUS CHECK
Preverite lahko vrednosti naslednjih
postavk:
- [VCR HDV/DV] (če je stikalo POWER
nastavljeno na PLAY/EDIT) (str. 57),
- [COMPONENT] (str. 60),
- [i.LINK CONV] (str. 60),
- [TV TYPE] (str. 60),
- HDMI OUTPUT (str. 104).
GUIDEFRAME
Prikažete lahko okvir in se prepričate, da
je objekt vodoraven ali navpičen, tako da
nastavite [GUIDEFRAME] na [ON].
Okvir se ne posname. Pritisnite na tipko
DISPLAY/BATT INFO, da okvir izgine.
1 SteadyShot izklopljen*
2 Osvetlitev*
3 Razmerje beline*
4 Ojačitev*
5 Hitrost zaklopa
6 Vrednost zaslonke
b Opombe
CENTER MARKR
Če nastavite funkcijo [CENTER
MARKR] na [ON], se bo na sredini
zaslona prikazala oznaka, ki omogoča
enostavno določitev sredine zaslona.
Oznaka se ne posname. Če jo želite
izklopiti, pritisnite na DISPLAY/BATT
INFO.
COLOR BAR
Če nastavite [COLOR BAR] na [ON],
lahko barvno lestvico prikažete ali
jo posnamete na kaseto. Priročna je
za nastavitev barve na priključenem
monitorju.
DATA CODE
Prikaže podatke, ki se med snemanjem
samodejno posnamejo (podatkovna koda).
z OFF
Podatki se ne prikažejo.
DATE/TIME
Prikaže datum in uro.
CAMERA DATA
Prikaže podatke o nastavitvah
videokamere.
60min
0:00:00:00
60min
1
2
• Vrednost osvetlitve (0EV), hitrost zaklopa in
vrednost zaslonke se prikažejo, če predvajate
mirujoče slike, shranjene na »Memory Stick
Duo«.
• Oznaka se prikaže za slike, posnete z
bliskavico.
• V prikazu podatkov DATE/TIME, se datum in
ura prikažeta na istem mestu. Če posnamete
sliko, ne da bi prej nastavili uro, se prikažeta
oznaki [-- -- ----] in [--:--:--].
• Med uporabo funkcije Easy Handycam lahko
nastavite samo [DATE/TIME].
REMAINING
z AUTO
V naslednjih primerih se za približno
8 sekund prikaže indikator preostalega
traku:
• Če pri vstavljeni kaseti nastavite
stikalo POWER na PLAY/EDIT ali
CAMERA-TAPE.
• Če pritisnete na
(predvajanje/
začasna ustavitev).
ON
Izberite to možnost, če želite, da se
indikator preostalega traku vedno prikaže.
REMOTE CTRL (daljinski upravljalnik)
Tovarniška nastavitev je (ON). Ta
način omogoča uporabo daljinskega
upravljalnika (str. 107).
GUIDE
AUTO
100 AWB
F1. 8
9dB
3
P-MENU
6
5
4
z Nasvet
• Izberite nastavitev (OFF), če ne želite, da bi
se videokamera odzvala na ukaz, ki ga pošilja
drug daljinski upravljalnik.
Se nadaljuje ,
61
Meni
STANDARD SET (nadaljevanje)
REC LAMP (recording lamp – snemalna luč)
Če izberete nastavitev (OFF) se snemalna
luč videokamere med snemanjem ne bo
prižgala. (Tovarniška nastavitev je (ON)).
BEEP
z ON
Ob začetku/koncu snemanja ali kadar
upravljate zaslon na dotik, bo slišati
zvočni signal.
OFF
Zvočni signal se ne bo oglasil.
DISP OUTPUT
z LCD PANEL
Na LCD zaslonu in v iskalu se
prikažejo podatki, kot je časovna koda.
V-OUT/PANEL
Podatki, kot je časovna koda, se
prikažejo na TV zaslonu, LCD
zaslonu in v iskalu.
MENU ROTATE
z NORMAL
Postavke menija se s pritiskanjem na
pomikajo navdzol.
QUICK REC (hitro snemanje)
Čas začetka snemanja lahko malce
skrajšate, če nadaljujete s snemanjem tako,
da pritisnete na tipko START/STOP. Ta
funkcija je priročna za kompenziranje
časovnega zamika ob pritisku na sprožilec.
z OFF
Da videokamera doseže začetno mesto
snemanja traja dlje časa, lahko pa
posnamete gladke prehode.
ON (QREC )
Čas začetka snemanja se malce skrajša,
ko poskušate snemati takoj za vklopom
videokamere (obrnete stikalo POWER
z nastavitve OFF (CHG) na CAMERATAPE) ali ko poskušate snemati, ko
prekličete način stanja pripravljenosti na
snemanje.
b Opomba
• Če je postavka [QUICK REC] nastavljena na
[ON], interval med kadri za trenutek zamrzne
(priporočamo urejanje na računalniku).
OPPOSITE
z Nasvet
Postavke menija se s pritiskanjem na
pomikajo navzgor.
• Če način stanja pripravljenosti na snemanje
traja več kot 3 minute, se bo stanje
pripravljenosti izklopilo za zaščito traku in da
se baterija ne bi po nepotrebnem trošila.
A.SHUT OFF (Auto shut off –
samodejni izklop)
z 5 min
Če kamere približno 5 minut ne
uporabljate, se le-ta samodejno izklopi.
NEVER
Videokamera se ne izklopi samodejno.
b Opomba
• Če priključite videokamero v omrežno
vtičnico, se postavka (A.SHUT OFF)
samodejno nastavi na (NEVER).
62
CALIBRATION
Glej stran 99.
Meni
TIME/LANGU. Ustvarjanje osebnega
menija
Podrobnosti o izbranih postavkah si
izberite na strani 40.
CLOCK SET
Glej stran 16.
WORLD TIME
Če uporabljate videokamero v tujini, lahko
/
nastavite
s pritiskom na tipki
časovno razliko. Ura se bo nastavila v
skladu s časovno razliko. Če nastavite
časovno razliko na 0, se bo ura vrnila na
osnovno nastavljeni čas.
LANGUAGE
Izberete ali spremenite lahko jezik, ki se
uporablja za prikaz na zaslonu.
• Vaša videokamera vam nudi možnost
[ENG[SIMP]] (poenostavljena angleščina) za
primer, da ne morete najti svojega jezika.
Želene postavke v meniju lahko dodate
v svoj osebni meni (Personal Menu) in
prilagodite nastavitve osebnega menija na
posamezne položaje stikala POWER. To je
priročno, če v osebni meni dodate pogosto
uporabljene postavke menija.
Dodajanje postavk menija
Vsakemu položaju stikala POWER
lahko dodate vse do 28 postavk. Manj
pomembne postavke izbrišite, da boste
lahko dodali druge.
1 Pritisnite na
t [P-MENU
SET UP] t [ADD].
Če se želena postavka menija ne
prikaže, pritisnite na
/ .
60min
STBY
Select the category.
0:00:00
END
CAMERA SET
PICT.APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
OK
2 S puščicama
/
izberite
kategorijo menija, nato pritisnite
na
.
60min
STBY
Select the item.
0:00:00
END
SCENE SELECT
SPOT MTR·FCS
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
OK
3 S puščicama
/
izberite
postavko v meniju, nato pritisnite
na
t [YES] t
.
Meni se doda na konec seznama.
Se nadaljuje ,
63
Ustvarjanje osebnega menija (nadaljevanje)
Izbris postavke menija
Razvrstitev menijev, ki se prikažejo
v osebnem meniju (Personal Menu)
1 Pritisnite na
t [P-MENU
SET UP] t [DELETE].
Če se želena postavka ne prikaže,
pritiskajte na
/ .
60min
STBY
Select button to delete.
t [P-MENU
SET UP] t [SORT].
Če se želeni meni ne prikaže,
pritiskajte na
/ .
END
DISP
GUIDE
MENU
1/3
0:00:00
1 Pritisnite na
SCENE
SELECT
SMOOTH
SLWREC
TELE
MACRO
FADER
2 Pritisnite na postavko, ki jo želite
premakniti.
3 S puščicama
2 Pritisnite na postavko, ki jo želite
izbrisati.
60min
DELETE
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
YES
5 Pritisnite na [YES] t
NO
3 Pritisnite na [YES] t
4 Pritisnite na
.
Za razvrstitev drugih postavk,
ponavljajte korake 2 do 4.
0:00:00
STBY
/
premaknite
postavko menija na želeno mesto.
.
b Opomba
.
b Opomba
• Postavk (MENU) in (P-MENU SET UP) ni
mogoče izbrisati.
• Postavke (P-MENU SET UP) ni mogoče
premakniti.
Inicializacija nastavitev osebnema
menija (Reset)
Pritisnite na
t [P-MENU SET UP]
t [RESET] t [YES] t [YES] t
.
Če se želeni meni ne prikaže, pritiskajte
/ .
na
64
Presnemavanje/urejanje
Presnemavanje na videorekorder ali DVD/HDD
snemalnik
S priloženim omrežnim napajalnikom priključite videokamero v stensko vtičnico (str. 13).
Oglejte si navodila za uporabo naprav, ki jih želite priključiti.
Priključitev zunanjih naprav
Način priključitve in kakovost slik sta odvisna od videorekorderja ali DVD/HDD naprave
in uporabljenih priključkov.
z Nasvet
• [CONNECTGUIDE] vam priporoča najbolj ustrezen način priključitve za vašo napravo (str. 31).
: smer signala
Videokamera
Kabel
Zunanja naprava
Naprava, združljiva s HDV1080i*
t kakovost HD
Kabel i.LINK (priložen)
AV naprava s priključkom i.LINK
t kakovost SD
Kabel i.LINK (priložen)
A/V priključni kabel
z S VIDEO-m (ni priložen)
AV naprava s priključkom S VIDEO
t kakovost SD
(bel)
(rdeč)
(rumen)
A/V priključni kabel
(priložen)
(rumen)
(bel)
(rdeč)
AV naprava z avdio/video priključki**
t kakovost SD
* Slike, posnete v formatu DV, se predvajajo v kakovosti SD (standard definition), ne glede na priključitev.
** Če priključite videokamero v mono napravo, priključite rumeni vtič A/V priključnega kabla v video
priključek na napravi in belega (levega kanala) ter rdečega (desnega kanala) v avdio priključek na
napravi.
Se nadaljuje ,
65
Presnemavanje na videorekorder ali DVD/HDD snemalnik (nadaljevanje)
b OpombI
*1
• Slik ni mogoče presnemavati s kablom
HDMI.
• Slike, posnete v formatu DV se presnamejo v
kakovosti SD (standardna definicija), ne glede
na povezavo.
Priključki na videokameri
Odprite pokrovček za priključke in
priključite kable.
HDV/DV
1
A/V OUT
2
Uporaba kabla i.LINK (priložen)
Format presnemavanja (HDV/DV)
je odvisen od snemalnega formata ali
formata, ki ga podpira videorekorder/DVD
naprava. V spodnji tabeli izberite potrebne
nastavitve in opravite nastavitve menija.
b Opombe
• Pred spreminjanjem nastavitev menija,
izključite kabel i.LINK, drugače videorekorder
ali DVD/HDD snemalnik ne bo pravilno
prepoznal video signala.
Nastavitev menija
Snemalni Format za
[VCR HDV/ [i.LINK
format
presnemavanje
DV]
CONV]
Samo
HDV*1
ali HDV [OFF]
HDV
[AUTO]
DV
[AUTO]
[ON
HDV
t DV]
Mešano,
HDV*1
[AUTO] [OFF]
HDV in
ali HDV*2
DV
[AUTO]*3 [ON
DV
HDV
t DV]
Samo
DV
[AUTO]
–
DV
ali DV
66
Videorekorder ali DVD/HDD snemalnik mora
biti združljiv s standardom HDV1080i.
*2
Delov, posnetih v formatu DV, ni mogoče
presneti.
*3
Delov, posnetih v formatih DV in HDV lahko
presnemavate.
b Opombe
• Če je [VCD HDV/DV] nastavljen na [AUTO]
in signali preklopijo med HDV in DV, slika in
zvok za trenutek izgineta.
• Če sta predvajalnik in snemalnik združljiva s
HDV1080i in priključena s kablom i.LINK,
bodo po začasni ustavitvi ali ustavitvi in
nadaljevanju snemanja, slike na tem mestu
malce bolj nejasne in grobe.
• Če za priključitev uporabite A/V priključni
kabel (str. 62), nastavite [DISP OUTPUT] na
[LCD PANEL] (tovarniška nastavitev).
Če za prikljujčitev uporabite A/V
priključni kabel s priključkom S VIDEO
(ni priložen)
Za priključitev uporabite priključek S
VIDEO namesto video vtiča (rumen). Ta
povezava ustvari lepše slike. Če priključite
samo priključek S VIDEO, zvoka ne bo.
Presnemavanje na drugo napravo
1 Pripravite videokamero na
predvajanje.
Vstavite posneto kaseto.
Premaknite stikalo POWER tako, da se
bo prižgala luč PLAY/EDIT.
2 Če uporabljate videorekorder,
vstavite kaseto za snemanje.
Če uporabljate DVD snemalnik,
vstavite DVD za snemanje.
Če ima snemalna naprava izbirnik
vhoda, ga nastavite na ustrezni vhod
(video vhod 1, video vhod 2, itd.).
3 Priključite snemalno napravo
(videorekorder ali DVD/HDD
snemalnik) v videokamero.
Podrobnosti o priključitvi si oglejte na
strani 65.
4 Začnite s predvajanjem kasete v
videokameri in s snemanjem na
snemalno napravo.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za
uporabo snemalne naprave.
morda ne boste mogli upravljati na DVD
snemalniku, tudi če v navodilih piše, da lahko.
Če lahko na DVD snemalniku nastavite
vhod na HDV ali DV in lahko sprejemate/
oddajate slike, sledite postopku v poglavju
»Presnemavanje na drugo napravo«.
• Če za priključitev uporabite kabel i.LINK (ni
priložen), slikovni in zvočni signali potujejo
digitalno in ustvarjajo slike visoke kakovosti.
• Če ste za priključitev uporabili kabel i.LINK
(ni priložen), se bo format izhodnega signala
(
ali
) prikazal
na LCD zaslonu videokamere.
5 Ko se presnemavanje konča,
ustavite videokamero in snemalno
napravo.
b Opomba
• Če za priključitev uporabite A/V priključni
kabel, nastavite [TV TYPE] v skladu s
predvajalno napravo (TV, itd.) (str. 60).
• Za snemanje datuma/ure in podatkov o
nastavitvah kamere, medtem ko je priključen
A/V priključni kabel, ju najprej prikažite na
zaslonu (str. 61).
• Naslednjega ni mogoče oddajati prek HDV/
DV vmesnika:
– indikatorjev,
– [PICT. EFFECT] (str. 55) ali [D. EFFECT]
(str. 54),
– naslovov, posnetih na drugi videokameri,
• Slike, posnete v formatu HDV, ne potujejo
prek vmesnika HDV/DV med začasno
ustavitvijo predvajanja ali v načinih
predvajanja, z izjemo običajnega.
• Če ste za priključitev uporabili kabel i.LINK
(ni priložen), upoštevajte naslednej:
– posneta slika postane nejasna, če jo začasno
ustavite med snemanjem na videorekorder
ali DVD/HDD napravo,
– podatkovna koda (datum/ura/podatki o
nastavitvah kamere) se morda ne bo
prikazala ali posnela, kar je odvisno od
naprave in od programske opreme,
– slike in zvoka ne morete snemati ločeno.
• Če iz videokamere presnemavate na DVD
snemalnik prek kabla i.LINK, videokamere
67
Snemanje slik iz videorekorderja
Slike lahko presnamete iz videorekorderja
na kaseto. Lahko tudi presnamete kader v
obliki fotografije na “Memory Stick Duo”.
Vstavite kaseto ali spominsko ploščico
“Memory Stick Duo”, namenjeno
snemanju, v videokamero.
Videokamero lahko priključite v
videorekorder s kablom i.LINK.
Priključite videokamero v stensko vtičnico
s priloženim omrežnim napajalnikom (str.
13). Oglejte si tudi navodila za uporabo
naprave, ki jo želite priključiti.
Naprava, združljiva AV naprava z
s HDV1080i
izhodnim priključkom
i.LINK
Snemanje filmov
1 Premaknite stikalo POWER
navzdol, da se vklopi lučka PLAY/
EDIT.
2 Nastavite vhodni signal
videokamere.
Če snemate iz naprave, združljive s
formatom HDV, nastavite [VCR HDV/
DV] na [AUTO].
Če snemate iz naprave, združljive s
formatom DV, nastavite [VCR HDV/
DV] na [DV] ali [AUTO] (str. 57).
3 Priključite videorekorder, ki
ima vlogo predvajalnika, v
videokamero.
t Kakovost HD
t Kakovost SD
V priključek i.LINK
: smer
signala
Kabel i.LINK (ni
priložen)
HDV/DV
V vmesniški
priključek
HDV/DV
(i.LINK)
* Potreben je priključek i.LINK, ki je združljiv s
standardom HDV1080i.
68
b Opomba
• Če ste priključili kabel i.LINK (ni
priložen), se bo format vhodnega signala
(
ali
)) prikazal na LCD zaslonu kamere.
(Ta indikator se utegne pojaviti tudi na
zaslonu predvajalne naprave, vendar se ne
bo posnel).
4 Vstavite kaseto v videorekorder.
5 Uporabite videokamero za
snemanje filmov.
Pritisnite na
t[
REC
CTRL] t [REC PAUSE].
Če se želena postavka ne prikaže na
/ ,
zaslonu, pritiskajte na tipko
dokler se ne prikaže.
6 Začnite predvajati kaseto v
videorekorderju.
Na LCD zaslonu videokamere se
prikaže slika, ki jo predvajate na
priključeni napravi.
7 Pritisnite na (REC START)
na mestu, kjer želite začeti s
snemanjem.
8 Ustavite snemanje.
Pritisnite na
PAUSE].
9 Pritisnite na
(Stop) ali [REC
t
Snemanje fotografij
1 Sledite korakom 1 do 4 v poglavju
»Snemanje filmov«.
2 Začnite predvajati kaseto.
Slika na videorekorderju se pojavi na
zaslonu videokamere.
3 Na rahlo pritisnite tipko PHOTO
v kadru, ki ga želite posneti.
Preverite sliko in nato močneje
pritisnite na tipko.
.
b Opomba
• Za to uporabo potrebujete kabel i.LINK.
• TV programov ne morete snemati prek
vmesniškega priključka HDV/DV (i.LINK).
• Slike iz DV naprave lahko snemate samo v
formatu DV.
• Če za priključitev uporabite kabel i.LINK,
upoštevajte naslednje:
– posneta slika postane nejasna, če je slika
na videorekorderju začasno ustavljena med
snemanjem na videokamero,
– slike in zvoka ne morete snemati ločeno,
– če posnetek začasno ali povsem ustavite in
ga nato ponovno začnete, se slika morda ne
bo tekoče posnela.
• Če vstopa video signal 4:3, se slika prikaže
s črnima pasovoma na levi in desni strani
zaslona videokamere.
69
Presnemavanje slik s
kasete na “Memory
Stick Duo”
Izbris posnetih slik
s spominske ploščice
»Memory Stick Duo«
Želeni kader lahko posnamete na
spominsko ploščico “Memory Stick
Duo” kot fotografije iz filma, posnetega
na kaseto. Prepričajte se, da ste v
videokamero vstavili posneto kaseto in
“Memory Stick Duo”.
1 Premikajte stikalo POWER, da se
prižge lučka PLAY/EDIT.
2 Pritisnite na
60min
60
min
101–0001
101 0001
6.1M
1 Premikajte stikalo POWER, da se
Pritisnite na
(predvajanje) za
predvajanje kasete, nato na rahlo
pritisnite na tipko PHOTO v kadru,
katerega želite posneti. Preverite sliko
in močneje pritisnite na tipko.
b Opombe
• Posnameta se datum in ura, ko je bila slika
posneta na kaseto ali shranjena na »Memory
Stick Duo«. Datum in ura, ko ste sliko posneli
na kaseto, se prikažeta na kameri. Podatkov
o nastavitvah kamere, posnetih na kaseto, ni
mogoče shraniti na »Memory Stick Duo«.
• Če predvajate slike v formatu HDV, se velikost
slik nespremenljivo nastavi na
. Če
predvajate slike v formatu DV, se nastavi na
size [
0.2M] (16:9) ali [VGA (0.3M)] (4:3)
(str. 51).
• Fotografij ni mogoče posneti med uporabo
funkcije ‘PB zoom’.
70
1 / 10 101
MEMORY PLAY
GUIDE
prižge lučka PLAY/EDIT.
2 Poiščite in posnemite želeni kader.
.
P-MENU
3 S puščicama
/
izberite
sliko, katero želite izbrisati.
4 Pritisnite na
t [YES].
b OpombI
• Ko slike izbrišete, jih ne morete več priklicati.
• Če je spominska ploščica »Memory Stick
Duo« (str. 92) ali izbrana slika (str. 71)
zaščitena pred presnemavanjem, slik ne boste
mogli izbrisati.
z Nasvet
• Če želite izbrisati vse slike naenkrat, izberite [
ALL ERASE] (str. 52).
• Slike na indeksnem zaslonu lahko izbrišete
(str. 29). Če prikažete 6 slik hkrati, boste
lahko na enostaven način poiskali sliko.
t [ DELETE] t slika,
Pritisnite na
ki jo želite izbrisati t
t [YES].
Označevanje slik na spominski ploščici
»Memory Stick Duo« z določenimi podatki
(Zaščita slik/Oznaka za tiskanje)
Če uporabljate »Memory Stick Duo« s
stikalom za zaščito pred presnemavanjem,
se prepričajte, da le-to ni nastavljeno na
zaščitni položaj (str. 93).
Izberite fotografijo za tiskanje (Print
mark – oznaka za tiskanje)
Preprečitev neželenega izbrisa (Image
protection – zaščita slik)
Izbrane slike lahko označite in s tem
preprečite neželeni izbris.
1 Premaknite stikalo POWER
Za izbiro slik za tiskanje na videokameri
se uporablja standard DPOF (Digital Print
Order Format).
Če slike, katere želite natisniti, označite,
vam jih ne bo treba ponovno izbirati,
ko jih boste želeli natisniti. (Števila
natisnjenih slik ni mogoče izbrati).
navzdol, da se prižge lučka PLAY/
EDIT.
2 Pritisnite na
t
zaščititi.
PRINT MARK
Prikaže se
oznaka -.
POWER navzdol, da se prižge
lučka PLAY/EDIT.
t
t
t
[PRINT MARK].
3 Pritisnite na sliko, katero želite
kasneje natisniti.
PROTECT
101–0002
2/ 10
4 Pritisnite na
Prikaže
se oznaka
.
101
t
3 Pritisnite na sliko, katero želite
1 Večkrat premaknite stikalo
2 Pritisnite na
t
[PROTECT].
101–0002
2/ 10
4 Pritisnite na
101
OK
t [END].
b Opomba
• Če želite preklicati zaščito slike, v koraku 3
ponovno pritisnite na sliko.
OK
t [YES].
b Opombe
• Če želite preklicati funkcijo Print mark, v
koraku 3 ponovno pritisnite na sliko.
• Ne označujte slik na videokameri, če se na
spominski ploščici “Memory Stick Duo” že
nahaja nekaj slik z oznakami za tiskanje,
označenimi na drugi napravi. S tem bi
spremenili podatke o slikah.
71
Tiskanje posnetih slik (tiskalnik združljiv s standardom
PictBridge)
S pomočjo tiskalnika, ki je združljiv s
standardom PictBridge, lahko natisnete
fotografije, pri čemer vam ni treba
priključiti videokamere v računalnik.
6 S tipkama
Priključite priloženi omrežni napajalnik v
stensko vtičnico (str. 13).
V videokamero vstavite »Memory Stick
Duo«, na katerem so shranjene slike in
vklopite tiskalnik.
7 Pritisnite na
/
izberite
število kopij.
Nastavite lahko tiskanje največ 20
kopij ene slike.
t [END].
Če želite, da bo na sliko natisnjen
datum, pritisnite na
t [DATE/
TIME] t [DATE] ali [DAY&TIME]
t
.
na [EXEC] t [YES].
1 Premaknite stikalo POWER navzdol, 8 Pritisnite
Tiskanje je končano, napis (Printing…)
da se prižge lučka PLAY/EDIT.
2 S kablom USB povežite priključek
(USB) na videokameri s tiskalnikom.
Na zaslonu se samodejno prikaže
[USB SELECT].
3 Pritisnite na [PictBridge PRINT].
Ko ste povezali videokamero s
tiskalnikom, se na zaslonu prikaže
oznaka
(priključitev PictBridge).
1 / 10
6.1M
PictBridge PRINT
101-0001
-
+
101
END
SET
EXEC
Prikaže se ena od slik, shranjenih na
“Memory Stick Duo”.
4 S tipkama
izberite sliko,
/
ki jo želite natisniti.
5 Pritisnite na
72
t [COPIES].
izgine in ponovno se prikaže zaslon za
izbiro slike.
Ko je tiskanje končano, pritisnite na
[END].
Ko je tiskanje končano
Ko je tiskanje končano, pritisnite na
[END].
b Opomba
• Oglejte si tudi navodila za uporabo tiskalnika.
• Medtem ko je prikazana oznaka , ne storite
naslednjega:
– ne premikajte stikala POWER za izbiro
drugih načinov,
– ne izvlecite kabla USB iz tiskalnika,
– ne odstranjujte spominske ploščice “Memory
Stick Duo” iz videokamere.
• Če tiskalnik preneha delovati, izvlecite kabel
USB, izklopite tiskalnik in ga ponovno
vklopite nato pa ponovite postopek.
• Če natisnete fotografije v razmerju 16:9,
utegneta biti levi in desni rob slike odrezana.
• Nekateri modeli tiskalnikov ne podpirajo
funkcije tiskanja datuma. Podrobnosti si
oglejte v navodilih za uporabo tiskalnika.
• Tiskanja slik, posnetih z drugimi napravami,
ne zagotavljamo.
z Nasvet
• PictBridge je industrijski standard, ki ga
je določilo združenje Camera & Imaging
Products Association (CIPA). Fotografije
lahko natisnete brez uporabe računalnika, tako
da tiskalnik priključite neposredno v digitalno
videokamero ali v digitalni fotoaparat, ne glede
na proizvajalca modela.
• Postavke lahko izberete tudi v naslednjem
zaporedju:
t [MENU] t
(PICT.
APPLI.) t [USB SELECT] t [PictBridge
PRINT].
–
t [MENU] t
(PICT.
APPLI.) t [PictBridge PRINT].
–
73
Uporaba računalnika
Uporaba računalnika Windows
Ko ste s priloženega CD-ROM diska
namestili »Picture Motion Browser« na
Windows računalnik, lahko izvedete
sledeče postopke.
b Opomba
• Priloženega programa, »Picture Motion
Browser«, ne morete namestiti na računalnik
Macintosh.
p
Izvažanje filmov iz računalnika v
videokamero
Filme, ki ste jih uvozili iz videokamere
v računalnik, lahko izvozite nazaj v
videokamero v kakovosti HD (visoka
definicija).
Nekaj o navodilih »Osnovni koraki«
»Osnovni koraki« so navodila za uporabo,
ki jih lahko odprete na računalniku. V teh
navodilih so opisani osnovni postopki,
od začetnega priklopa videokamere z
računalnikom in nastavitev do splošnih
postopkov, ko prvič uporabite programsko
opremo »Picture Motion Browser«, ki je
shranjen na priloženem CD-ROM disku.
S pomočjo navodil na strani 76 namestite
in zaženite »First Step Guide« in sledite
navodilom.
Glavne funkcije
Uvažanje/predvajanje filmov posnetih
z videokamero
p
Filme, posnete v kakovosti HD, lahko
uvozite take kot so.
p
Ogled slik, uvoženih v računalnik
Filme in slike lahko uredite po datumih
in uri snemanja ter izberete tiste, ki jih
želite gledati kot vzorčne sličice. Te
sličice laho povečate in jih predvajate
kot zaporedni prikaz slik.
p
Urejanje slik, uvoženih v računalnik
Uvožene filme lahko uredite na
računalniku.
p
Ustvarjanje diska
Z uvoženimi filmi lahko ustvarite
DVD-video. Kakovost slike na disku bo
SD (standardna definicija).
74
O funkciji pomoči v programski opremi
S to funkcijo so razložene možnosti
programske opreme. Ko ste temeljito
prebrali navodila v »Osnovnih korakih«, si
za nadaljnje podrobnosti o postopkih preberite napotke v pomoči. Za prikaz pomoči
pritisnite znak [?] na zaslonu.
b Opombi
• Ko uvažate filme v računalnik z urejevalnim
programom, ki je na voljo v trgovini, morate
opraviti še nekaj nastavitev. Podrobnosti si
oglejte v navodilih »Začetni koraki«.
• Oglejte si tudi naslednjo spletno stran: http://
www.sony.net/support-disoft/
Sistemske zahteve
Če uporabljate Picture Motion Browser
OS: Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Windows XP SP2* ali
Windows Vista*
* 64-bitnih izdaj in izdaje ‘Starter’ ne
podpira.
Potrebna je standardna namestitev.
Za procesiranje HD posnetkov je
potreben Windows XP SP2 ali Windows Vista.
Delovanje ni zagotovljeno, če ste
nadgradili zgoraj naštete verzije
operacijskih sistemov ali če je v okolju
z več operacijskimi sistemi.
CPU: Intel Pentium 4 2.8 GHz CPU ali
hitrejši (Priporočamo Intel Pentium
4 3.2 GHz ali hitrejši, Intel Pentium
D ali Intel Core Duo.) Za procesiranje
slik, kakovosti SD (standardna
definicija), je potreben Intel Pentium
III 1 GHz ali hitrejši.
Pomožna programska oprema:
DirectX 9.0c ali novejše (Ta izdelek
je zasnovan na DirectX tehnologiji.
Zahtevana je predhodna namestitev
DirectX.).
Zvočni sistem: Zvočna kartica združljiva
z Direct Sound
Delovni spom in: 512MB ali več
(priporočljiv je najmanj 1 GB)
Za procesiranje slik, kakovosti SD
(standardna definicija), je potrebnih
najmanj 256 MB.
Trdi disk: Prostor na disku potreben za
namestitev: približno 500 MB.
Prikazovalnik: Najmanj 1024 × 768 pik
Drugo: USB vhod (to naj se omogoči
kot standard), vmesnik DV (IEEE1394,
i.LINK) (za priključitev prek kabla
i.LINK), DVD burner (CD-ROM
pogon je potreben za namestitev).
Če predvajate fotografije, posnete na
»Memory Stick Duo«, na računalniku
OS: Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Windows XP SP2* ali
Windows Vista*
* Razen 64-bitnih izdaj
Potrebna je standardna namestitev.
Delovanje ni zagotovljeno, če ste
nadgradili zgoraj naštete verzije operacijskih sistemov.
Drugo: Vrata USB
(morajo biti že nameščena)
b Opombi
• Delovanje ni zagotovljeno za vse priporočena
okolja.
• Tudi v računalniškem okolju, kjer je delovanje
zagotovljeno, utegnejo v filmih, kakovosti
HD (visoka definicija), zato je predvajanje
neenakomerno. To pa nima vpliva na uvožene
slike in slike na diskih, ustvarjene kasneje.
• Če uporabljate prenosni računalnik, ga
napajajte prek omrežnega napajalnika,
drugače program ne bo deloval, zaradi
funkcije varčevanja energije računalnika.
z Nasveta
• Če ima računalnik režo za Memory Stick,
vstavite »Memory Stick Duo«, na katerem so
posnete slike, v adapter (ni priložen), nato
pa v režo na računalniku in kopirajte slike v
računalnik.
• Če uporabljate »Memory Stick PRO Duo«,
računalnik pa ni združljiv s tem formatom,
priključite videokamero s kablom USB
namesto da uporabite režo na računalniku.
75
Namestitev navodil »Osnovni koraki« in
programske opreme
Navodila »Osnovani koraki« in
programsko opremo je potrebno namestiti
preden povežete videokamero
na računalnik. Namestitev se izvede
samo prvič. Vsebina in postopki, ki so
za to potrebni, se razlikujejo glede na
operacijski sistem.
4
5
Kliknite [FirstStepGuide].
Iz drsnega menija izberite
želeni jezik in ime modela vaše
videokamere iz drsnega menija.
z Nasvet
• Če uporabljate računalnik Macintosh, glejte
stran 78.
Namestitev navodil »Osnovni koraki«
1
6
Prepričajte se, da videokamera ni
priključena na računalnik.
2
Vklopite računalnik.
• Za namestitev se prijavite kot
administrator.
• Pred namestitvijo zaprite vse odprte
aplikacije.
3
Vstavite priložen CD-ROM disk v
pogon na računalniku.
Pojavi se nastavitveni meni.
Kliknite [First Step Guide (HTML)].
Namestitev se prične. Ko se prikaže
[Save is complete], kliknite [OK], da
končate z namestitvijo.
Ogled navodil »Osnovni koraki« v PDF
V koraku 6 kliknite možnost
[FirstStepGuide (PDF)].
Namestitev programa »Adobe Reader«
za prikaz PDF datoteke
V koraku 6 kliknite [Adobe(R)
Reader(R)].
Namestitev programske opreme
1
Če se meni ne pojavi
1 Kliknite [Start], nato [My Computer].
(Pri Windows 2000 dvokliknite [My
Computer].)
2 Dvokliknite [SONYPICTUTIL (E:)]
(CD-ROM) (diskovni pogon)*
* Imena pogonov (kot je (E:)) se lahko
razlikujejo glede na računalnik
76
2
3
Izvedite korake 1 do 3 pri
»Namestitev navodil »Osnovni
koraki«« (stran 76).
Kliknite [Install].
Izberite jezik za aplikacijo, ki jo
boste namestili in kliknite [Next].
4
5
6
7
Preverite nastavitev področja in
države, nato kliknite [Next].
Program, ki ga boste naložili, se konfigurira v skladu z državo/področjem.
8
Preberite [License Agreement]
(licenčna pogodba), izberite
možnost [I accept the terms
of the license agreement]
(sprejemam pogoje licenčne
pogodbe), če se strinjate s pogoji,
in kliknite [Next].
Ko se prikaže zaslon za potrditev
povezave, premaknite stikalo
POWER tako, da zasveti lučka
PLAY/EDIT.
Priključite videokamero in
računalnik s kablom i.LINK ali
USB kablom.
Če za priključitev uporabite kabel
USB, se na zaslonu videokamere
prikaže napis [USB SELECT].
Izberite [
Memory Stick]. Ko
je povezava narejena, kliknite na
[next].
Sledite navodilom na zaslonu za
namestitev programa.
Pri nekaterih računalnik morate
namestiti še program, prikazan
spodaj. Če se prikaže zaslon za
namestitev, sledite navodilom.
p Za upravljanje filmov je potreben
program Microsoft DirextX 9.0c.
p Za ustvarjanje DVD-jev je
potreben program Windows Media
Format 9 Series Runtime (samo
Windows 2000).
Če je potrebno za zaključek namestitve, ponovno zaženite računalnik.
9
Iz pogona na računalniku
odstranite CD-ROM disk.
Ko ste namestili program, se na
namizju prikažejo ikone bližnjice, kot
(»Picture Motion Browser«.
je
z Nasvet
• Več o izključitvi kabla si oglejte v navodilih
»Osnovni koraki«.
Prikaže se sporočilo, ki zahteva
ponovni zagon, a to v tem času
ni potrebno. Ponovno zaženite
računalnik, ko bo namestitev gotova.
77
Ogled navodil
»Osnovni koraki«
Uporaba računalnika
Macintosh
Za ogled navodil »Osnovni koraki« na
računalniku vam priporočamo program
Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 ali
novejši. Dvokliknite na ikono bližnjice za
navodila »Osnovni koraki« na namizju.
Fotografije lahko kopirate s spominske
ploščice »Memory Stick Duo« v
računalnik Macintosh. Namestite navodila
»Začetni koraki« s priloženemga CDROM-a.
z Nasveti
• Lahko jo zaženete tudi tako, da izberete
[Start], t [Programs] ([All Programs]) za
Windows XP), t [Sony Picture Utility], t
[First Step Guide] t mapa vaše videokamere
t HTML verzija navodil »Osnovni koraki«.
• Za ogled »Osnovnih korakov« v HTML
formatu brez namestitve, najprej prekopirajte
želeno jezikovno mapo iz [FirstStepGuide]
mape na CD-ROM disku in nato dvokliknite
[index.html].
• Navodila »Osnovni koraki« si preberite v PDF
(str. 76) sledečih primerih:
– Pri tiskanju želenih tem iz »Osnovnih
korakov«
– Čeprav delate v priporočenem okolju, se
navodila »Osnovni koraki« ne prikažejo
pravilno zaradi nastavitev brskalnika.
– Če namestitev HTML verzije »Osnovnih
korakov« ni možna.
b Opombi
• Priloženi program »Picture Motion Browser«
ne deluje z Mac OS.
• Podrobnosti o priključitvi videokamere v
računalnik in o kopiranju slik si oglejte v
navodilih »Začetni koraki«.
Sistemske zahteve
OS: Mac OS 9.1/9.2 ali Mac OS X (v10.1/v10.2/
v10.3/v10.4)
Ostalo: (USB) vrata (morajo biti že
nameščena).
Nekaj o navodilih »Osnovni koraki«
»Osnovni koraki« so navodila za uporabo,
ki jih lahko odprete na računalniku. V teh
navodilih so opisani osnovni postopki,
od začetnega priklopa videokamere z
računalnikom in nastavitev.
S pomočjo navodil o namestitvi navodil
»Osnovni koraki« zaženite »First Step
Guide« in sledite navodilom.
Namestitev navodil »Osnovni koraki«
Kopirajte datoteko
»FirstStepGuide(PDF)«, shranjeno v
želenem jeziku v mapi [FirstStepGuide],
v računalnik.
Ogled navodil »Osnovni koraki«
Dvojno kliknite »FirstStepGuide(PDF)«.
Če v računalniku ni nameščenega
nobenega programa za ogled datotek PDF,
lahko iz naslednje spletne strani naložite
Adobe Reader: http://www.adobe.com/
78
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Če pri uporabi videokamere naletite na
kakšne težave, s sledečo tabelo poskušajte
odpraviti težavo. Če napake še vedno
niste odpravili, odklopite vir napajanja
in se obrnite na najbližjega Sonyjevega
zastopnika.
• Splošne funkcije/Funkcija Easy
Handycam/daljinski upravljalnik ........79
• Baterije/Viri napajanja.........................80
• LCD zaslon/Iskalo...............................80
• Kasete/»Memory Stick Duo« .............. 81
• Snemanje ..............................................82
• Predvajanje ...........................................84
• Predvajanje na televizor ......................85
• Presnemavanje/Urejanje/Priključitev
v druge naprave ....................................85
• Priključitev v računalnik ......................86
• Funkcije, katerih ne moremo
uporabljati istočasno............................86
Splošne funkcije/funkcija Easy
Handycam
Videokamera se ne vklopi.
• Vstavite polno akumulatorsko baterijo
(str. 13).
• Priključite vtič omrežnega napajalnika v
stensko vtičnico (str. 13).
Videokamera ne deluje, čeprav je
vklopljena.
• Izključite omrežni adapter iz stenske
vtičnice ali odstranite baterijo, nato ga/jo
po eni minuti ponovno priključite.
• Če funkcije še vedno ne bodo delovali,
s koničastim predmetom pritisnite na
tipko RESET (str. 105). (Če pritisnite na
tipko RESET, se vse nastavitve ponovno
nastavijo, razen osebnega menija).
Nastavitve se med uporabo funkcije
Easy Handycam spremenijo.
• Med uporabo funkcije Easy Handycam
se nastavitve funkcij, ki niso prikazane na
zaslonu, vrnejo na tovarniško nastavitev
(str. 22, 41).
Nastavitve postavk v meniju so se
nepričakovano spremenile.
• Naslednje nastavitve se samodejno vrnejo
na tovarniško nastavitev, če je stikalo
POWER v položaju OFF(CHG) več kot
12 ur:
– backlight,
– [SCENE SELECT],
– [SPOT MTR.FCS],
– [SPOT METER],
– [EXPOSURE],
– [WHITE BAL],
– [SHUTTR SPEED],
– [SPOT FOCUS],
– [FOCUS],
– [AUDIO MIX] pod [DV SET],
– [MIC LEVEL]
Videokamera se segreje.
Če je videokamera vklopljena dlje časa, se
segreje. To ni okvara.
Priloženi daljinski upravljalnik ne
deluje.
• Nastavite [REMOTE CTRL] na [ON]
(str. 61).
• Odstranite ovire med daljinskim
upravljalnikom in senzorjem.
• Ne izpostavljajte daljinskega upravljalnika
močni svetlobi, na primer sončni svetlobi
ali stropni luči.
• Vstavite novo baterijo, upoštevajoč
priključke +/- (str. 107).
Tipke ne delujejo
• Med delovanjem funkcije Easy Handycam
ne delujejo vse tipke (str. 22).
Se nadaljuje ,
79
Odpravljanje težav (nadaljevanje)
Pri uporabi priloženega daljinskega
upravljalnika drug videorekorder ne
deluje pravilno.
Baterija se prehitro izprazni.
• Za videorekorder izberite drug način
upravljanja, in ne VTR 2.
• Prekrijte senzor videorekorderja s črnim
papirjem.
• Temperatura okolja je previsoka ali
prenizka ali pa baterija ni bila povsem
napolnjena. To ne pomeni okvare.
• Ponovno povsem napolnite baterijo. Če
se težava nadaljuje, utegne biti baterija
iztrošena. Zamenjajte jo z novo (str. 13, 94).
Baterije / Viri napajanja
LCD zaslon / Iskalo
Videokamera se nenadoma izklopi.
• Če kamere približno 5 minut ne
uporabljate, se samodejno izklopi (funkcija
A.SHUT OFF). Spremenite nastavitev
načina (A.SHUT OFF) (str. 62), ponovno
vklopite kamero (str. 16) ali uporabite
omrežni napajalnik.
• Baterija je povsem prazna ali skoraj
prazna. Napolnite jo (str. 13).
Med polnjenjem baterije lučka CHG
(charge - polnjenje) ne zasveti.
• Premaknite stikalo POWER navzgor na
OFF (str. 13).
• Pravilno vstavite baterijo (str. 10).
• Pravilno priključite omrežni kabel v
stensko vtičnico (str. 13).
• Polnjenje baterije je končano (str. 13).
Med polnjenjem baterije lučka CHG
(charge - polnjenje) utripa.
• Pravilno vstavite baterijo v kamero (str.
13). Če se težava nadaljuje, izvlecite
omrežni adapter iz omrežne vtičnice in
se posvetujte s prodajalcem opreme Sony.
Baterija utegne biti poškodovana.
Indikator preostalega časa trajanja
baterije ne kaže pravilnega časa.
• Temperatura okolja je previsoka ali
prenizka ali pa baterija ni bila povsem
napolnjena. To ne pomeni okvare.
• Povsem napolnite baterijo. Če se težava
nadaljuje, zamenjajte baterijo z novo.
Morda je poškodovana. (str. 10, 91).
80
Osvetlitve LCD zaslona ni mogoče
izklopiti.
•Med delovanjem funkcije Easy Handycam
osvetlitve LCD zaslona ni mogoča
vklopiti/izklopiti s tipko DISP/BATT
INFO (str. 22).
Indikatorjev ni mogoče izklopiti.
•Oznake
ni mogoče izklopiti.
Pritisnite na
in si oglejte opozorilo
(str. 89).
Na zaslonu na dotik se tipke ne
prikažejo.
•Na rahlo pritisnite na LCD zaslon.
•Pritisnite na tipko DISP/BATT INFO
na videokameri (ali tipko DISPLAY na
daljinskem upravljalniku) (str. 18, 107).
Tipke na zaslonu na dotik ne delujejo
pravilno ali sploh ne delujejo.
•Nastavite zaslon na dotik
([CALIBRATION]) (str. 99).
Postavke v meniju posivijo.
•Postavk, ki so označene s sivo, v
trenutnem stanju snemanja/predvajanja ni
mogoče izbrati.
•Nekaterih funkcij ni mogoče uporabljati
skupaj (str. 86).
Oznaka
se ne prikaže.
•Med delovanjem funkcije Easy Handycam
ne delujejo vse funkcije. Prekličite funkcijo
Easy Handycam (str. 22).
Slika v iskalu ni jasna.
•Prestavljajte stikalo za nastavitev leče
iskala dokler slika ni jasna (stran 18).
Slika v iskalu je izginila.
•Zaprite LCD zaslon. V iskalu ni prikazana
slika, če je LCD zaslon odprt (stran 18).
Kasete
Kasete ni mogoče odstraniti iz videokamere.
•Prepričajte se, da je vir napajanja (baterija
ali omrežni adapter) pravilno priključen
(str. 13).
•V videokameri nabira vlaga (str. 97).
Indikator za kasetni pomnilnik ali
naslovni prikaz se med uporabo kasete s pomnilnikom ne prikažeta.
• Videokamera ne podpira kasetnega
pomnilnika, zato se indikator ne prikaže.
Indikator preostalega traku se ne
prikaže.
• Nastavite postavko (
REMAIN) na
(ON), da se bo indikator vedno prikazal
(str. 61).
Kaseta je med vrtenjem traku naprej
ali nazaj glasnejša.
• Če uporabljate omrežni napajalnik se
hitrost vrtenja traku pospeši (v primerjavi
z uporabo baterije) in je zato vrtenje
glasnejše. To ne pomeni okvare.
Funkcij s spominsko ploščico
“Memory Stick Duo” ni mogoče
uporabljati.
•Premaknite stikalo POWER navzdol, da
se prižge lučka CAMERA-MEMORY ali
PLAY/EDIT (str. 16).
•Če uporabljate spominsko ploščico
“Memory Stick Duo”, ki je bila
formatirana na osebnem računalniku, jo
formatirajte na videokameri (str. 52).
Posnetih slik na traku ne morete
izbrisati.
•Slik, posnetih na trak, ni mogoče izbrisati;
lahko le prevrtite trak nazaj in slike
presnamete.
Brisanje slik in formatiranje spominske ploščice »Memory Stick Duo« ni
mogoče.
•Prekličite zaščito slike (str. 71).
•Največje število slik, ki jih lahko na
indeksnem zasonu izbrišete naenkrat je
100.
Slike ni mogoče zaščititi / slik ni
mogoče označiti za tiskanje.
•Premaknite stikalo za zaščito pred
presnemavanjem na spominski ploščici
(str. 93).
•Ponovite postopek na indeksnem zaslonu
(str. 29, 71).
•Največje število slik, ki jih lahko označite
za tiskanje je 999.
Ime podatkovne datoteke ni pravilno
navedena ali utripa.
•Datoteka je poškodovana.
•Uporabite format datoteke, ki je združljiv z
videokamero (str. 93).
Se nadaljuje ,
81
Odpravljanje težav (nadaljevanje)
Snemanje
Oglejte si tudi poglavje »Kasete / »Memory
Stick Duo«« na strani 81.
Ob pritisku na tipko START/STOP se
kaseta ne začne vrteti.
• Premaknite stikalo POWER, da se vklopi
luč CAMERA-TAPE. (str. 23)
• Kaseta se je prevrtela do konca. Prevrtite
jo nazaj ali vstavite drugo kaseto.
• Nastavite stikalo za zaščito pred
presnemavanjem na REC ali vstavite
drugo kaseto (str. 92).
• Trak se je zaradi vlage prilepil na boben.
Odstranite kaseto in videokamere najmanj
eno uro ne uporabljajte, nato kaseto
ponovno vstavite (str. 97).
Na spominsko ploščico “Memory
Stick Duo” ni mogoče snemati.
• Spominska ploščica je polna. Vstavite
drugo spominsko ploščico, formatirajte
spominsko ploščico (str. 52) ali izbrišite
nepotrebne slike (str. 70).
• Če je stikalo POWER nastavljeno na
CAMERA-TAPE, snemanje fotografij
na »Memory Stick Duo« ni mogoče v
naslednjih pogojih:
– če je [SHUTTR SPEED] nastavljen med
1/600 in 1/10000 s,
– med izvajanjem funkcije [FADER],
– [D.EFFECT],
– [PICT. EFFECT],
– [SMTH SLW REC],
– [COLOR BAR].
Slika, ki se snema, izgleda drugačna.
•Slika utegne v nekaterih pogojih izgledati
drugačna. To ne pomeni okvare.
Na kaseto ne morete posneti lepega
prehoda med zadnjim in naslednjim
kadrom.
• Uporabite funkcijo END SEARCH
(str. 32).
• Ne odstranjujte kasete. (Slika se bo
posnela brez prekinitve, tudi če izklopite
kamero).
• Ne snemajte slik v formatih HDV in DV
na isto kaseto.
• Ne snemajte slik v obeh načinih, SP in LP,
na isto kaseto.
• Pazite, da v načinu LP, ne boste snemanja
filma ustavili in nato spet začeli snemati.
• Če je [QUICK REC] nastavljen na [ON],
prehodi med slikami ne bodo gladki (str.
62).
Bliskavica ne deluje
• Bliskavice ni mogoče uporabljati med
snemanjem na kaseto.
• Tudi če izberete samodejno bliskavico
ali oznako
(Auto redeye reduction),
notranje bliskavice ne morete uporabiti s
funkcijami:
– [TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRSE SUNSET], [FIREWORKS],
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT],
[BEACH] ali [SNOW] v možnosti
[SCENE SELECT],
– [SPOT MTR.FCS],
– [SPOT METER],
– [MANUAL] pod [EXPOSURE].
Funkcija (END SEARCH) ne deluje.
• Po snemanju ste izvlekli kaseto (str. 32).
• Med posnetki na traku so prazna mesta.
To ne pomeni okvare.
Funkcija [COLOR SLOW S] ne deluje
pravilno.
• Funkcija [COLOR SLOW S] v popolni
temi morda ne bo delovala pravilno
Uporabite funkcijo ‘NightShot’ ali
[SUPER NS].
82
Funkcije [SUPER NS] ni mogoče
uporabiti.
•Stikalo NIGHTSHOT ni nastavljeno na
ON (str. 27).
Funkcija »Auto focus« ne deluje.
•Nastavite [FOCUS] na [AUTO] (str. 46).
•Pogoji snemanja ne ustrezajo funkciji
samodejne nastavitve ostrine. Ostrino
nastavite ročno (str. 46).
Funkcija [STEADYSHOT] ne deluje.
•Nastavite [STEADYSHOT] na (ON) (str.
49).
Funkcija backlight ne deluje.
•Funkcija backlight ne deluje med
delovanjem funkcije Easy Handycam (str.
22).
Nivoja bliskavice, [FLASH LEVEL], ni
mogoče spremeniti.
•Nivoja bliskavice, [FLASH LEVEL]
(str. 47), ni mogoče spremeniti med
delovanjem funkcije Easy Handycam.
Na zaslonu se pojavijo majhne, bele,
rdeče, modre ali zelene pike.
•Pike se pojavijo, če snemate pri počasnem
zaklopu ali če snemate v načinu [SUPER
NSPLUS] ali [COLOR SLOW S.]. To ne
pomeni okvare.
Barva slike ni pravilna.
•Izklopite funkcijo NightShot (str. 27).
Slika na zaslonu je presvetla in objekt
se ne prikaže.
•Nastavite stikalo NIGHTSHOT (str. 27)
na OFF ali prekličite funkcijo BACK
LIGHT (str. 27)..
Slika, prikazana na zaslonu, je
pretemna in objekt se ne prikaže.
•Osvetlitev LCD zaslona je izklopljena.
Pritisnite in nekaj sekund držite tipko
DISPLAY/BATT INFO, da se osvetlitev
vklopi (str. 18).
Pojavijo se vodoravni pasovi.
•To se utegne pojaviti, kadar snemate slike
pod določenimi lučmi (npr. fluorescenčno
ali živosrebrno). To ne pomeni okvare.
•Ta učinek se utegne zmanjšati z
nastavitvijo hitrosti zaklopa (str. 45).
Kadar snemate TV zaslon ali zaslon
računalnika se pojavijo črni pasovi.
•Nastavite [SHUTTR SPEED] (stra. 45).
Predvajanje
Oglejte si tudi poglavje »Kasete / »Memory
Stick Duo«« na strani 81.
Predvajanje ni mogoče.
•Premaknite stikalo POWER tako, da se
prižge lučka PLAY/EDIT.
•Prevrtite kaseto nazaj (str. 28).
Predvajanje v nasprotni smeri ni
mogoče.
•Predvajanje v nasprotni smeri ni mogoče
pri kasetah, posnetih v formatu HDV.
Slikovnih podatkov, shranjenih na
»Memory Stick Duo«, ni mogoče
predvajati.
•Slikovnih podatkov ni mogoče predvajati,
če datoteke ali mape spremenite ali če
uredite podatke na računalniku (v tem
primeru ime datoteke utripa). To ne
pomeni okvare (str. 94).
•Slike, posnete na drugih napravah, se
morda ne bodo predvajale v pravi velikosti.
To ne pomeni okvare (str. 94).
Se nadaljuje ,
83
Odpravljanje težav (nadaljevanje)
Na sliki se pojavijo vodoravne črte.
Prikazane slike niso jasne ali se ne
prikažejo.
•Očistite glavo s čistilno kaseto (ni
priložena) (str. 98).
Zvoka, posnetega s funkcijo 4CH MIC
REC na drugi videokameri, ni slišati.
•Nastavite [
AUDIO MIX] (str. 58).
Majhni vzorci utripajo, diagonalne
črte niso ravne.
•Nastavite [SHARPNESS] na stran
(mehkejše) (str. 45).
Zvoka ni slišati ali pa je slišati samo
nizek zvok.
•Povišajte glasnost (str. 28).
•Nastavite ( AUDIO MIX) na strani
(ST2) (dodatni zvok), dokler se ne sliši
ustrezen zvok (str. 58).
•Če uporabljate S VIDEO vtič ali
komponentni video kabel, se prepričajte,
da sta priključena tudi rdeči in beli vtič
A/V priključnega kabla (str. 34).
•Slike, posnete s funkcijo [SMTH SLW
REC] nimajo zvoka.
Slika in zvok prekineta.
•Kaseta je bila posneta v formatih HDV in
DV. To ne pomeni okvare.
Filmi za nekaj časa zamrznejo / zvok
prekine.
•To se pojavi, če je video glava umazana
(str. 98).
•Uporabite sonyjeve mini DV kasete.
84
Na zaslonu se prikaže oznaka “---“.
•Kaseta, ki jo predvajate, je bila posneta
brez nastavljenega datuma in ure.
•Predvaja se prazen del traku.
•Podatkovne kode na kaseti s praskami ali
šumom, enota ne more brati.
Pojavi se šum in na zaslonu se
prikaže oznaka
ali
.
•Kaseta je posneta v TV barvnem sistemu,
ki ne ustreza videokameri (PAL). To ni
okvara (str. 91).
Funkcija »Date Search« ne deluje
pravilno.
•Ko se datum spremeni, posnemite najmanj
2 minuti. Če je enodnevni posnetek
prekratek, videokamera morda ne bo
pravilno našla mesta, kjer se datum
snemanja spremeni.
Slika se med uporabo funkcije END
SEARCH ali Rec Review ne prikaže.
•Kaseta je bila posneta v formatih HDV in
DV. To ne pomeni okvare.
Na zaslonu se prikaže oznaka
•Kaseta, ki jo predvajate, je bila posneta na
drugi napravi, s 4 kanalnim mikrofonom
(4CH MIC REC). Videokamera ni
združljiva s tem načinom snemanja.
.
Predvajanje na televizorju
Slike ne morete predvajati na televizorju, priključenem s kablom i.LINK.
•Slike, v kakovosti HD (high definiton),
ne morete predvajati na televizorju, ki
ni združljiv s standardom HDV1080i
(str. 34). Oglejte si navodila za uporabo
televizorja.
•Pretvorite slike, posnete v formatu HDV
in jih predvajajte v formatu DV (kakovost
slike SD) (str. 60).
•Predvajajte slike z drugim priključnim
kablom (str. 34).
Slik ni mogoče predvajanje in zvoka
ni mogoče slišati na televizorju,
priključenem s komponentnim video
kablom.
•V meniju
(STANDARD SET)
nastavite [COMPONENT] v skladu z
zahtevami priključene naprave (str. 60).
•Če uporabljate komponentni video kabel,
se prepričajte, da sta rdeči in beli vtič A/V
priključnega kabla priključena (str. 34).
Slik ali zvoka ne morete predvajati na
televizorju, ki je priključen s kablom
HDMI.
•Priključek HDMI ne oddaja slik v formatu
HDV, če se v slikah nahajajo signali za
zaščito pred presnemavanjem.
•Slik v formatu DV, ki vstopajo v
videokamero prek kabla i.LINK (str. 68)
ni mogoče oddajati.
•To se pojavi, če snemate na kaseto v
obeh formatih, HDV in DV. Izključite in
priključite kabel HDMI ali premaknite
stikalo POWER za ponovni vklop kamere.
Slika se na televizorju 4:3 prikaže
popačena.
•To se zgodi, če sliko, posneto v širokem
načinu 16:9, gledate na televizorju 4:3. V
meniju
(STANDARD SET) nastavite
[TV TYPE] (str. 60) in predvajajte sliko.
Na televizorju z razmerjem slike 4:3
se pojavita črna pasova na zgornjem
in spodnjem delu.
•To se pojavi, ko gledate slike, posnete v
razmerju 16:9 (širok način) na 4:3 TV. To
ne pomeni okvare.
Presnemavanje/Urejanje/Priključitev
drugih naprav
Slik iz priključenih naprav ni mogoče
zoomirati.
•Slik iz priključenih naprav ni mogoče
zoomirati na videokameri (str. 30).
Časovna koda in drugi podatki se
prikažejo na zaslonu priključene
naprave.
•Nastavite [DISP OUTPUT] na [LCD
PANEL], če ste za priključitev uporabili
A/V priključni kabel (str. 62).
Z A/V priključnim kablom ni mogoče
pravilno presnemavati.
•Iz naprave, priključene z A/V priključnim
kablom, ni mogoče vnašati od zunaj.
•A/V priključni kabel ni pravilno priključen.
•Prepričajte se, da je A/V priključni
kabel priključen v vhodni priključek na
drugi napravi za presnemavanje slik iz
videokamere.
Se nadaljuje ,
85
Odpravljanje težav (nadaljevanje)
Če ste za priključitev uporabili kabel
i.LINK, se na zaslonu med presnemavanjem slika ne bo prikazala.
•V meniju
(STANDARD SET)
nastavite [VCR HDV/DV] v skladu z
zahtevami priključene naprave (str. 57).
•Če naprava, ki jo želite priključiti, ni
združljiva s standardom HDV1080i,
presnemavanje slik, kakovosti HD
(high definition) (str. 65) ni mogoče.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za
uporabo naprave, ki jo želite priključiti.
•Slike, posnete v formatu HDV pretvorite v
format DV in slike presnemite v kakovosti
SD (standardna definicija) (str. 65).
Posneti kaseti ni mogoče dodati
zvoka.
•To z vašo videokamero ni mogoče.
Pri uporabi kabla HDMI ne morete
pravilno presnemavati.
•Slik ni mogoče presnemavati s kablom
HDMI.
Novega zvoka, ki ste ga dodali na
posneto kaseto z drugo kamero, se
ne sliši.
•Nastavite ( AUDIO MIX) na stran
(ST1) (izvirni zvok), da bo zvok pravilno
slišati (str. 58).
Mirujočih slik ni mogoče presneti s
kasete na »Memory Stick Duo«.
•Če je bila kaseta pogosto uporabljena za
snemanje, snemanje morda ne bo mogoče
ali pa se bo pojavila popačena slika.
86
Priključitev videokamere v računalnik
Računalnik ne prepozna videokamere.
•Namestite program ‘Picture Motion
Browser’ (str. 74).
•Izklopite vse USB naprave, razen
tipkovnice, miške in videokamere iz
računalnika.
•Izvlecite kabel iz računalnika in
videokamere, ponovno zaženite
računalnik, nato pa ju ponovno pravilno
priključite.
Priloženega programa, Picture Motion
Browser, ni mogoče uporabiti na
računalniku Macintosh.
•Tega programa ni mogoče uporabiti na
računalniku Macintosh.
Funkcije, katerih ni mogoče uporabiti
hkrati
V naslednjem seznamu so prikazani
primeri nesprejemljivih kombinacij funkcij
in postavk v menijih.
Ni možna uporaba
Zaradi naslednjih
nastavitev
pod
Ni možna uporaba
Zaradi naslednjih
nastavitev
Ni možna uporaba
Zaradi naslednjih
nastavitev
če je
nastavljen na
drugo
kot
v
če je
nastavljen na
pod
med snemanjem na kaseto.
pod
medtem
ko sta prikazana datum
in ura.
87
Opozorilne oznake in sporočila
Prikaz samodiagnoze / Opozorilne
oznake
Če se na zaslonu ali v iskalu prikažejo
oznake, preverite naslednje. Nekatere
napake lahko odpravite sami. Če se težava
nadaljuje še po tem, ko ste jo s pomočjo
navodil v tabeli poskušali odpraviti, se
obrnite na prodajalca ali pooblaščenega
serviserja opreme Sony.
C:(ali E:) ππ:ππ
(prikaz samodiagnoze)
C:04:ππ
• Uporabljate baterijo, ki ni
“InfoLITHIUM” (serija H). Uporabite
baterijo “InfoLITHIUM” (serija H)
(str. 94).
• Priključite vtič DC omrežnega
napajalnika v priključek DC IN na
videokameri (str. 13).
C:21:ππ
• Pojavila se je vlaga. Odstranite kaseto
in najmanj eno uro ne uporabljajte
videokamere, nato kaseto ponovno
vstavite (str. 97).
C:22:ππ
• Očistite glavo s čistilno kaseto
(ni priložena) (str. 98).
C:31:ππ / C:32:ππ
• Pojavili so se simptomi, ki zgoraj niso
navedeni. Odstranite in vstavite kaseto,
nato ponovno uporabite videokamero.
Ne opravljajte tega postopka, če se je v
kameri nabrala vlaga (str. 97).
• Odstranite vir napajanja in ga nato
ponovno priključite ter uporabite
kamero.
• Zamenjajte kaseto. Pritisnite na
tipko RESET in ponovno uporabite
videokamero (str. 105).
88
E:61:ππ / E:62:ππ/ E:91:ππ
• Posvetujte se s prodajalcem ali
pooblaščenim serviserjem opreme
Sony. Navedite mu 5 mestno kodo, ki
se začne z “E”.
101-1001 (opozorilo o datoteki)
•Datoteka je poškodovana.
•Datoteke ni mogoče brati (str. 93).
i (opozorilo o izteku delovanja
baterije)
• Baterija je skoraj prazna.
• V nekaterih pogojih uporabe, okolja ali
stanja baterije, oznaka i utripa, tudi
če je ostalo še 5 do 10 minut delovanja
baterije.
% (Opozorilo o vlagi)
• Izvlecite kaseto, odstranite vir
napajanja in nato približno 1 uro
pustite kamero z odprtim pokrovom za
kaseto (str. 97).
(opozorilo o spominski ploščici
»Memory Stick Duo«)
•Spominska ploščica »Memory Stick
Duo« ni vstavljena (str. 19).
(Opozorilne oznake, ki se
nanašajo na formatiranje spominske
ploščice »Memory Stick Duo«)
•»Memory Stick Duo“ je poškodovan.
•»Memory Stick Duo“ ni pravilno
formatiran (str. 52, 93).
(opozorilo o nekompatibilnosti
spominske ploščice »Memory Stick
Duo«)
•Vstavljena je nekompatibilna
spominska ploščica »Memory Stick
Duo« (str. 93).
Opozorilne oznake in sporočila (nadaljevanje)
L (Opozorilne oznake, ki se
nanašajo na kaseto)
Počasno utripanje:
• Ostalo je manj kot 5 minut traku.
• Kaseta ni vstavljena.*
• Stikalo za zaščito pred
presnemavanjem je nastavljena na
zaščito (str. 92).
Hitro utripanje:
• Trak se je iztekel.
6 (opozorilo o izmetu kasete)
Počasno utripanje:
• Stikalo za zaščito pred
presnemavanjem je nastavljena na
zaščito (str. 92).
Hitro utripanje:
• Pojavila se je vlaga (str. 97).
• Prikazana je koda za samodiagnozo
(str. 88).
- (opozorilna oznaka, ki se nanaša
na brisanje slik)*
•Slika je zaščitena (str. 71).
- (opozorilna oznaka, ki se
nanaša na zaščito spominske
ploščice »Memory Stick Duo«)*
Primeri opozoril
Če se na zaslonu prikaže opozorilo, sledite
navodilom.
z Nasvet
• Če je prikazan
, lahko s tipko
spremenite sporočilo v oznako
. Za
ponovno prikaz sporočila, pritisnite na
p
.
Nabiranje vlage
%6 Moisture condensation. Eject
the cassette (Nabrala se je vlaga.
Izvlecite kaseto) (str. 97).
% Moisture condensation. Turn off for
1H (Nabrala se je vlaga. Izklopite za 1
uro) (str. 97).
p
Kaseta
6 Reinsert the cassette. (Ponovno
vstavite kaseto.) (str. 19)
• Preverite, če je kaseta poškodovana.
L6 The tape is locked – check the
tab. (Kaseta je zaščitena – preverite
jeziček za zaščito.) (str. 92)
•Spominska ploščica je zaščitena pred
presnemavanjem (str. 93).
(opozorilna oznaka, ki se nanaša na
bliskavico)
Počasno utripanje:
•Še vedno se polni.
Hitro utripanje:
•Prikaže se koda za prikaz
samodiagnoze (stra. 88)*.
•Nekaj je narobe z bliskavico.
* Ko se opozorilna oznaka prikaže na zaslonu,
se oglasi melodija ali zvočni signal (str. 62).
Se nadaljuje ,
89
p
»Memory Stick Duo«
Reinsert the Memory Stick. (Ponovno vstavite spominsko ploščico.)
(str. 19)
•Nekajkrat ponovite vstavljanje
spominske ploščice “Memory
Stick Duo”. Če oznaka ne preneha
utripati, je spominska ploščica morda
poškodovana. Preizkusite drug
“Memory Stick Duo”.
This Memory Stick is not formatted correctly. (Spominska ploščica ni
pravilno formatirana.)
•Preverite format, nato spominsko
ploščico “Memory Stick Duo” po
potrebi formatirajte (str. 52, 93).
Memory Stick folders are full. (Mape
na spominski ploščici so polne.)
•Ustvariti ni mogoče mape, ki presega
999MSDCF.
•Z videokamero ni mogoče izbrisati
ustvarjenih map. Morali boste
formatirati “Memory Stick Duo” (str.
52) ali jih izbrisati na računalniku.
p
Dual Rec
Cannot save still pictures. (Fotografije
ni mogoče shraniti.)
•Ne izvlecite spominske ploščice
»Memory Stick Duo«, medtem ko se
slike shranjujejo nanjo (str. 25).
90
p
Tiskalnik, združljiv s PictBridge
Check the connected device.
(Preglejte priključeno napravo.)
•Izklopite in ponovno vklopite tiskalnik,
nato izvlecite USB kabel in ga
ponovno vstavite.
Cannot print. Check the printer.
(Tiskanje ni mogoče. Preglejte tiskalnik.)
•Izklopite in ponovno vklopite tiskalnik,
nato izvlecite USB kabel in ga
ponovno vstavite.
Dodatne informacije
Uporaba videokamere v tujini
Napajanje
Predvajanje slik, posnetih v formatu DV
Vašo videokamero lahko uporabljate v
vsaki državi ali področju s priloženim
omrežnim napajalnikom znotraj 100V do
240V AC, 50/60Hz.
Potrebujete televizor z vhodom AUDIO/
VIDEO. Potrebujete tudi priključni kabel.
TV barvni sistemi
Ta videokamera ima vgrajen sistem PAL.
Če želite posnetke predvajati na televizorju,
mora tudi ta imeti vgrajen sistem PAL z
vhodno vtičnico AUDIO/VIDEO.
Sistem
PAL
PAL-M
Enostavna nastavitev ure s časovnim
zamikom
Uro lahko na enostaven način nastavite
na lokalni čas tako, da naravnate časovni
zamik. Izberite WORLD TIME v meniju
(TIME/LANGU) in nastavite časovni
zamik (str. 63).
V naslednjih državah
Avstralija, Avstrija, Belgija,
Češka, Danska, Finska, Hong
Kong, Italija, Kitajska, Kuvajt,
Malezija, Nemčija, Nizozemska,
Norveška, Nova Zelandija,
Portugalska, Singapur, Slovaška,
Slovenija, Španija, Švedska,
Švica, Tajska, Velika Britanija,
itd.
Brazilija
PAL-N
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM
Bolgarija, Francija, Gvajana,
Iran, Irak, Madžarska, Monako,
Poljska, Rusija, Ukrajina, itd.
NTSC
Bahamski otoki, Bolivija,
Centralna Amerika, Čile,
Ekvador, Filipini, Jamajka,
Japonska, Kanada, Kolumbija,
Koreja, Mehika, Peru, Surinam,
Tajvan, Venezuela, ZDA, itd.
Predvajanje slik, posnetih v formatu HDV
Potrebujete televizor, ki je združljiv s
standardom HDV1080i in s komponentnim priključkom in AUDIO/VIDEO
vhodom. Potrebujete tudi komponentni
video kabel in A/V priključni kabel.
91
Vzdrževanje in varnostni ukrepi
Uporabne kasete
Z vašo videokamero lahko snemate v obeh
formatih, HDV in DV.
Uporabljate lahko samo kasete, formata
.
mini DV. Uporabite kaseto z oznako
Videokamera ni združljiva s kasetami s
pomnilnikom.
Kaj je format HDV?
Format HDV je video format, izdelan za
snemanje in predvajanje digitalnih video
signalov visoke definicije (HD – high
definition) na DV kasete.
Vaša videokamera sprejme prepleteni
način s 1080 efektivnimi črtami (1080i,
število slikovnih točk je 1440 x 1080).
Hitrost prenosa video podatkov za snemanje je približno 25 Mb/s.
i.LINK se uporablja kot digitalni vmesnik,
ki omogoča digitalno priključitev v TV ali
računalnik, združljiv s formatom HDV.
b Opomba
• Signali HDV so kompresirani v formatu
MPEG2, katerega se uporablja v BS
(broadcast satellite – oddajni satelit) digitalnih
in zemeljskih digitalnih HDTV oddajah ter v
snemalnikih Blu-ray disc.
Signal, ki opozarja na zaščito avtorskih
pravic
p
Pri predvajanju
Uporaba katerekoli druge videokamere
onemogoča snemanje na kaseto s
posnetim signalom, ki opozarja na zaščito
avtorskih pravic programske opreme,
predvajano na tej videokameri.
p
Pri snemanju
Programov, ki vsebujejo signale za zaščito
avtorskih pravic, z vašo videokamero ni
mogoče snemati.
Če poskušate tako program posneti, se na
LCD zaslonu ali na TV zaslonu prikaže
napis (Cannot record due to copyright
protection). Videokamera signalov za zaščito
avtorskih pravic ne posname na trak.
Uporaba
p
Če dlje časa ne uporabljate videokamere
Odstranite kaseto in jo shranite.
p
Preprečitev neželenega brisanja
Premaknite stikalo za zaščito pred
presnemavanjem na SAVE.
Predvajanje
Videokamera lahko predvaja slike v formatu DV in z določitvami HDV1080i.
Videokamera lahko predvaja slike, posnete
v formatu HDV 720/30P, vendar jih ne
more oddajati iz vmesniškega priključka
HDV/DV (i.LINK).
Da na traku ne bo neposnetih delov
Pred začetkom naslednjega snemanja se
s pritiskom na END SEARCH (str. 32)
postavite na konec posnetega dela.
92
REC: Na kaseto lahko snemate.
SAVE: Na kaseto ni mogoče
snemati (zaščitena je pred
presnemavanjem).
p
Pritrditev nalepke na kaseto
Nalepko lahko namestite le na mesta, ki so
prikazana spodaj. V nasprotnem primeru
bi lahko poškodovali videokamero.
Vrste “Memory Stick”
Snemanje/
Predvajanje
Ne lepite nalepk
okoli te črte
Mesto za nalepko
p
Po uporabi kasete
Prevrtite kaseto na začetek, spravite jo v
ovitek in jo hranite v pokončnem položaju.
p
Opomba v zvezi s pozlačenim priključkom
Očistite priključek na kaseti z vato, po
približno vsaki 10 odstranitvi kasete.
Če je pozlačeni priključek kasete umazan
ali prašen, indikator preostalega traku
morda ne bo kazal dejanskega stanja.
Pozlačeni priključek
Nekaj o spominski ploščici »Memory
Stick«
Spominska ploščica “Memory Stick” je
kompakten, prenosen IC snemalni medij
z zmogljivostjo shranjevanja podatkov, ki
prekaša zmogljivost diskete. Uporabljate
lahko samo “Memory Stick Duo”, ki je
približno polovico manjša od običajne
spominske ploščice »Memory Stick«.
Vključenost v seznam ne zagotavlja
delovanja vseh vrst spominskih ploščic
“Memory Stick Duo” v vaši videokameri.
* Ta izdelek ne more snemati in predvajati
podatkov, ki uporabljajo tehnologijo 8 bitnega
zapisa.
• Ta izdelek ne more snemati in predvajati
podatkov, ki uporabljajo tehnologijo
»MagicGate«. »MagicGate« je tehnologija za
zaščito pred presnemavanjem (copyright), ki
uporablja tehnologijo enkripcije.
• Ta izdelek je združljiv s formatom »Memory
Stick Micro« (»M2«). »M2« je okrajšava za
»Memory Stick Micro«.
• Format za fotografije: Videokamera
kompresira in snema slikovne podatke v
formatu JPEG (Joint Photographic Experts
Group). Končnica datoteke je .JPG.
• Imena datotek za fotografije:
– 101-0001: To ime se prikaže na zaslonu vaše
videokamere.
– DSC00001.JPG: To ime se prikaže na
zaslonu vašega osebnega računalnika.
• Spominska ploščica "Memory Stick Duo",
formatirana na računalniku (Windows OS/
Mac OS), nima zagotovljene združljivosti z
videokamero.
• Hitrost branja/vpisovanja podatkov je odvisna
od tega, katero spominsko ploščico "Memory
Stick" in kateri združljivi izdelek "Memory
Stick" uporabite.
• Nehoteno brisanje slik lahko preprečite
tako, da z majhnim, koničastim predmetom
premaknete drsnik na spominski ploščici v
položaj, ki zagotavlja zaščito.
• Podatki o fotografiji se lahko uničijo v
naslednjih primerih:
• Če med branjem ali snemanjem podatkov
odstranite spominsko ploščico ali izključite
napajanje (lučka ACCESS utripa ali sveti),
• Če uporabljate spominsko ploščico v bližini
magnetov ali magnetnega polja.
• Priporočamo vam, da shranite pomembne
podatke v trdi disk računalnika.
Se nadaljuje ,
93
• Ko uporabljate spominsko ploščico "Memory
Stick Duo", upoštevajte naslednje:
– Ne pritiskajte premočno na spominsko
ploščico, ko nanjo vpisujete naslov.
– Ne lepite nalepk ali podobnega na "Memory
Stick Duo" ali na adapter za "Memory Stick
Duo".
• Kadar nosite ali hranite spominsko ploščico,
naj bo vedno v ohišju.
• Preprečite stik kovinskih predmetov ali vaših
prstov s kovinskimi deli priključkov.
• Ne upogibajte, mečite na tla in ne tresite
spominske ploščice.
• Ne razstavljajte in ne spreminjajte spominske
ploščice.
• Spominska ploščica se ne sme zmočiti.
• Ne vstavljajte drugih predmetov v režo za
"Memory Stick Duo". S tem bi jo utegnili
poškodovati.
• Ne izpostavljajte spominske ploščice:
– visoki vročini, na primer v avtu, parkiranem
na soncu,
– neposredni sončni svetlobi
– vlagi ali agresivnim plinom.
p
Opombe o adapterju za “Memory
Stick Duo”
• Ko ste vstavili spominsko ploščico »Memory
Stick Duo« v adapter, jo lahko uporabite
z napravami, ki so združljive z običajnimi
spominskimi ploščicami »Memory Stick«.
• Če želite uporabiti “Memory Stick Duo” v
napravi, ki je združljiva z "Memory Stick", jo
najprej vstavite v adapter za “Memory Stick
Duo”.
• Ko vstavljate "Memory Stick Duo" v adapter,
se prepričajte, da je obrnjena v pravo smer.
Nepravilna uporaba bi utegnila poškodovati
napravo.
• Ne vstavljajte spominske ploščice v režo s
silo in v nepravilni smeri, ker bi režo s tem
poškodovali.
• Ne vstavljajte adapterja za "Memory Stick
Duo" brez vstavljene spominske ploščice, ker
bi s tem utegnili poškodovati napravo.
94
p Opomba o uporabi “Memory Stick
PRO Duo”
• Največja zmogljivost spominske ploščice
"Memory Stick PRO Duo", ki jo lahko
uporabite z vašo videokamero, je do 8 GB.
p Uporaba spominske ploščice
»Memory Stick Micro«
• Če želite uporabiti spominsko ploščico
»Memory Stick Micro« z vašo videokamero,
potrebujete adapter M2 velikosti Duo. Vstavite
»Memory Stick Micro« v adapter, nato pa
vstavite adapter v režo za Memory Stick
Duo. Če vstavite »Memory Stick Micro« v
videokamero brez adapterja, je morda ne boste
mogli odstraniti.
• Hranite spominsko ploščico »Memory Stick
Micro« izven dosega majhnih otrok, ker bi jo
utegnili pogoltniti.
Opombe v zvezi z združljivostjo podatkov
• Datoteke slikovnih podatkov, posnetih na
spominski ploščici z vašo videokamero,
ustrezajo določitvam JEITA (Japan Electronics
and Information Industry) standarda Design
Rules for Camera File Systems.
• Fotografij, posnetih na drugo opremo (DCRTRV900 ali DSC-D700/D770), ki ne ustreza
tem standardom, na vaši kameri ni mogoče
predvajati. Ti modeli ponekod niso naprodaj.
• Če ne morete uporabiti spominsko ploščico
“Memory Stick Duo”, ki je bila uporabljena
na drugi opremi, jo formatirajte na vaši
videokameri, tako da sledite postopku,
opisanem na strani 52. Pomnite, da se bodo pri
tem vse slike na spominski ploščici izbrisale.
• Sledečih slik morda ne boste mogli predvajati
na vaši videokameri:
– slikovnih podatkov, ki so bili spremenjeni na
računalniku,
– slikovnih podatkov, posnetih na drugi
opremi.
Nekaj o bateriji “InfoLITHIUM”
Ta enota je združljiva z baterijami
„InfoLITHIUM“ (serije H). Videokamera
deluje samo s temi baterijami. Baterije
„InfoLITHIUM“ (serije H) imajo oznako
.
Kaj je baterija “InfoLITHIUM”?
“InfoLITHIUM” je litijeva ionska baterija,
ki lahko izmenjuje podatke o pogojih
delovanja med vašo videokamero in
omrežnim napajalnikom/polnilnikom.
Baterija “InfoLITHIUM” meri porabo
energije, glede na pogoje delovanja vaše
videokamere, in v minutah prikaže čas
preostanka moči baterije.
Pri uporabi omrežnega napajalnika/polnilnika, se prikažeta preostali čas baterije in
čas polnjenja.
Polnjenje baterije
• Pred uporabo videokamere ne pozabite
napolniti baterijo.
• Priporočamo vam, da baterijo polnite v
prostoru s temperaturo med 10° in 30°, dokler
lučka CHG (charge – polnjenje) ne ugasne.
Če jo polnite izven tega območja temperature,
baterije ne bo mogoče učinkovito napolniti.
• Ko je baterija povsem polna, izvlecite kabel
iz priključka DC IN na videokameri ali pa
odstranite baterijo.
Učinkovita uporaba baterije
• Delovanje baterije je pri nizkih temperaturah
slabša. Čas delovanja baterije je v mrzlih
prostorih krajši. Za brezskrbno, daljšo uporabo
baterije vam priporočamo naslednje:
– Hranite baterijo v žepu ob vašem telesu, da
se ogreje in jo vstavite v videokamero tik
preden začnete snemati.
– Uporabljajte baterijo z visoko močjo (NPFH70/FH100; ni priložena).
• Če pogosto uporabljate LCD zaslon ali
pogosto predvajate posnetke in trak hitro
vrtite naprej ali nazaj, se baterija hitreje
iztroši. Priporočamo vam, da uporabljate
baterijo z visoko močjo (NP- FH70/FH100; ni
priložena).
• Kadar ne snemate in ne predvajate posnetkov
na vaši videokameri, se prepričajte, da ste
stikalo POWER nastavili na OFF (CHG).
• Imejte pri roki nadomestne baterije za dva- ali
trikratni čas pričakovanega časa snemanja, in
naredite preizkusne posnetke, pred dejanskim
snemanjem.
• Ne izpostavljajte baterije vodi. Baterija ni
vodoodporna.
Indikator časa preostale moči baterije
• Če se videokamera izklopi, čeprav indikator
časa preostale moči baterije kaže, da ima
baterija še dovolj moči za delovanje, ponovno
povsem napolnite baterijom, da bo indikator
zopet kazal pravilen čas. Pomnite pa, da
pravilen prikaz časa morda ne bo mogoče
doseči, če baterijo dlje časa uporabljate
pri visokih temperaturah, če jo pustite
stati povsem napolnjeno, ali če jo pogosto
uporabljate. Indikator časa preostale moči
baterije naj vam pomeni le približen čas
snemanja.
• Oznaka i, ki opozarja na to, da je bateriji
ostalo le še malo moči, v določenih pogojih
upravljanja ali temperature okolja utripa, tudi
če je preostali čas delovanja baterije 5 do 10
minut.
Shranjevanje baterije
• Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo
enkrat na leto povsem napolnite in jo nato z
videokamero povsem izpraznite.
•Če želite baterijo shraniti, jo odstranite in
shranite v hladnem prostoru z malo vlage.
•Če želite baterijo v videokameri povsem
izprazniti, v meniju
(STANDARD SET)
nastavite (A.SHUT OFF) na (NEVER)
in pustite videokamero v načinu stanje
pripravljenosti na snemanje, dokler se baterija
ne iztroši (str. 58).
Čas delovanja baterije
• Čas delovanja baterije je omejen. Zmogljivost
baterije s časom in s pogosto uporabo
postopoma pada. Ko se razpoložljivi čas
baterije znatno skrajša, je razlog verjetno v tem,
da je baterija odslužila. Kupite novo baterijo.
• Čas delovanja baterije je odvisen od tega, kako
jo hranite, od pogojev delovanja ter od okolja.
Se nadaljuje ,
95
Vzdrževanje in varnostni ukrepi (nadaljevanje)
Nekaj o standardu i.LINK
DV priključek na tej enoti je DV vhodni/
izhodni priključek, združljiv s priključkom
i.LINK . To poglavje opisuje standard
i.LINK in njegove funkcije.
Kaj je “i.LINK”?
i.LINK je digitalen serijski vmesnik za
prenašanje digitalnega videa, digitalnega avdia
in drugih podatkov v enote, ki so združljive
z i.LINK. Z njim lahko upravljate tudi druge
naprave.
Opremo, ki je združljiva z i.LINK, lahko
priključite z enim samim kablom i.LINK. Lahko
se uporablja tudi za upravljanje in prenos podatkov z različnimi digitalnimi AV enotami.
Če sta na to enoto priključeni dve ali več
enoti, ki sta združljivi z i.LINK, v verigo, sta
upravljanje in prenos podatkov mogoča ne
le z opremo, priključeno na to enoto, temveč
tudi z drugimi napravami, preko neposredno
priključene opreme.
Pomnite pa, da je način upravljanja včasih
drugačen, glede na značilnosti in tehnične
lastnosti opreme, ki jo želite priključiti in da
upravljanje in prenos podatkov na nekaterih
enotah nista mogoča.
b Opomba
• Običajno se lahko s kablom i.LINK (ni
priložen) na to enoto priključi le ena enota.
Če priključite to enoto na opremo, združljivo
s HDV/DV, ki ima dva ali več DV vmesnika,
glejte navodila za uporabo priključenih enot.
z Nasveta
• i.LINK je bolj poznan izraz za IEEE 1394
prenos podatkov. Predlagal ga je SONY in
je zaščitena znamka, ki jo prizna mnogo
korporacij.
• IEEE 1394 je mednarodni standard, katerega
je standardiziral Institute of Electrical and
Electronic Engineers.
i.LINK hitrost prenosa
Najvišja hitrost prenosa preko priključka
i.LINK je odvisna od opreme. Obstajajo
tri različne najvišje hitrosti:
S100 (prbl. 100Mb/s*)
S200 (prbl. 200Mb/s)
S400 (prbl. 400Mb/s)
Hitrost prenosa je navedena v poglavju
“Tehnični podatki” v navodilih za uporabo
enot. Na nekaterih enotah je podana tudi v
bližini priključka i.LINK.
Ko so enote priključene na opremo, ki
ima drugačno hitrost, se ta hitrost včasih
razlikuje od podane hitrosti.
Kaj pomeni “Mb/s”?
Mb/s pomeni “megabiti na sekundo” ali količino
podatkov, ki jih je možno poslati ali sprejeti v sekundi.
Na primer, hitrost 100Mb/s pomeni, da je lahko v eni
sekundi poslanih 100 megabitov podatkov.
Funkcije priključka i.LINK na tej enoti
Podrobnosti o tem, kako presnemavati, ko je
ta enota priključena na drugo video opremo
z DV priključki, poiščite na strani 61.
To enoto se lahko priključi tudi na drugo
opremo, ki je združljiva s standardom
i.LINK (DV vmesnik), ki jo izdeluje SONY
(npr. serijski osebni računalnik VAIO).
Nekatere video enote, npr. digitalni
televizorji, DVD snemalniki/predvajalniki
in MICROMV snemalniki/predvajalniki
morda niso združljive z DV vmesnikom,
tudi če imajo priključek i.LINK. Pred
priključitvijo se prepričajte, da je oprema
združljiva z DV vmesnikom.
Oglejte si tudi opozorila pri priključitvi te
enote v navodilih za uporabo enote, ki jo
želite priključiti.
Priporočljivi kabel i.LINK
Uporabljajte 4-polni kabel Sony i.LINK
(med DV presnemavanjem).
96
Nekaj o standardu x.v. Color
• Ime x.v.Color je bolj poznan izraz za standard
xvYCC, ki ga je predstavil Sony in je Sonyjeva
blagovna znamka.
• xvYCC je mednarodni standard za barvni
prostor v video posnetkih. Ta standard
lahko izraža širši barvni razpon kot trenutno
uporabljeni standard.
Nekaj o uporabi in vzdrževanju
videokamere
• Ne uporabljajte in ne shranjujte kamere in
dodatne opreme v naslednjih pogojih:
– V zelo hladnem ali zelo vročem prostoru.
Nikoli je ne izpostavljajte temperaturi nad
60°C, na primer, neposredno na soncu, v
bližini grelcev ali v avtomobilu, parkiranem
na soncu. S tem bi povzročili napačno
delovanje ali deformacijo kamere.
– V bližini močnih magnetnih polj in
mehanskih vibracij. S tem bi povzročili
napačno delovanje kamere.
– V bližini močnih radijskih valov ali sevanja.
V tem primeru s kamero ne bo mogoče
pravilno snemati.
– V bližini AM sprejemnikov in video opreme.
Pojavi se šum.
– Na peščeni plaži ali kjerkoli je zelo prašno.
Če pesek ali prah zaideta v kamero, utegne
priti do okvare. Take okvare včasih ni
mogoče popraviti.
– V bližini oken ali na prostem, kjer bi bili
LCD zaslon, iskalo in objektiv izpostavljeni
neposrednemu soncu. S tem bi se utegnila
poškodovati zunanjost iskala ali LCD zaslona.
– V vlažnem prostoru.
• Za delovanje videokamere uporabite baterijo
(6,8 V/7,2V) ali omrežni napajalnik (8,4V).
• Za delovanje pri enosmernem ali izmeničnem
toku uporabite dodatno opremo, ki jo
priporočamo v navodilih.
• Videokamere ne smete zmočiti, na primer, v
dežju ali morju. Če se zmoči, utegne priti do
okvare. Take okvare včasih ni mogoče popraviti.
• Če pride v ohišje videokamere tekočina
ali trden objekt, izključite videokamero.
Pred nadaljnjo uporabo naj jo pregledajo v
pooblaščenem servisu Sony.
• Izogibajte se grobemu ravnanju z videokamero
in mehanskim udarcem. Bodite še posebno
previdni z objektivom.
• Kadar kamere ne uporabljate, naj bo stikalo
POWER nastavljeno na OFF (CHG).
• Med snemanjem naj videokamera ne bo v
kakršnemkoli zavoju, saj se lahko pregreje.
• Ko nameravate izvleči omrežni kabel, ga
povlecite za vtikač in ne za kabel.
• Ne postavljajte ničesar težkega na kabel, ker bi
ga s tem poškodovali.
• Kovinski priključki morajo ostati čisti.
• Hranite daljinski upravljalnik in litijevo baterijo
izven dosega otrok. V primeru, da otrok pogoltne
baterijo, nemudoma pokličite zdravnika.
• Če se je iz baterije izlila elektrolitska tekočina:
– posvetujte se s pooblaščenim serviserjem
izdelkov Sony,
– če je tekočina prišla v stik z vašo kožo, jo
takoj odstranite z vodo,
– če tekočina pride v stik z očmi, oči oplaknite
z obilo vode in se posvetujte z zdravnikom.
p
Če videokamere dlje časa ne boste
uporabljali
• Občasno vklopite kamero in pustite, da nekaj
časa deluje, na primer, da približno 3 minute
predvaja kaseto.
Vlaga
Če videokamero prinesete iz hladnega v
topel prostor, se lahko nabere vlaga znotraj
videokamere, na površini traku ali na leči.
Trak se lahko zlepi za glavni boben in se
poškoduje ali pa enota ne deluje pravilno. Če
pride vlaga v vašo videokamero, se prikaže
sporočilo (%6 Moisture condensation. Eject
the cassette) ali (% Moisture condensation.
Turn off for 1H). Če se vlaga nabere na leči,
se opozorilo ne prikaže.
p
Če se pojavi vlaga
V tem primeru ne deluje nobena funkcija
razen izmeta kasete. Odstranite kaseto,
izklopite videokamero in jo pustite
približno 1 uro. Videokamero lahko spet
uporabljate, če se ob vklopu oznaka % ali
6 ne prikažeta.
Se nadaljuje ,
97
Če se v kameri začne nabirati vlaga, je
kamera včasih ne zazna. V tem primeru
se lahko zgodi, da kaseta 10 sekund po
odprtju pokrova ne bo izskočila.
To ne pomeni okvare. Ne zapirajte
pokrova, dokler kaseta ne izskoči.
p
Opomba o vlagi
Vlaga se lahko nabere znotraj
videokamere, če jo prinesete iz hladnega
v topel prostor (ali obratno) ali če
uporabljate kamero v vročem prostoru, na
primer:
• Prinesete jo iz smučišča v topel, ogrevan
prostor
• Prinesete jo iz klimatiziranega avtomobila ali
sobe ven, na toplo
• Uporabljate jo po nevihti ali močnem dežju
• Uporabljate jo v prostoru v katerem je zelo
vroče in vlažno
p
Da se to ne bi zgodilo, uporabljajte
Sonyjeve mini DV kasete.
• Če se pojavi naslednja težava, čistite video
glave s čistilno kaseto Sony DVM-12CLD (ni
priložena) približno 10 sekund.
– med predvajanjem se slika ne premakne,
– med predvajanjem se slika ne pojavi,
– zvok prekine,
– med snemanjem se na zaslonu prikaže
opozorilo (x Dirty video head. Use a
cleaning cassette).
– do naslednjega pojava pride pri formatu
HDV:
Predvajalni
zaslon se
začasno ustavi.
Slika na predvajalnem
zaslonu izgine. (povsem
moder zaslon)
– do naslednjega pojava pride pri formatu DV:
Kako preprečiti nabiranje vlage
Kadar prinesete videokamero iz hladnega
v topel prostor, jo dajte v plastično vrečo
in jo dobro zaprtite. Vrečo odstranite,
ko bo temperatura znotraj vreče enaka
temperaturi v prostoru (po približno 1
uri).
Video glave
Če predvajate kaseto, posneto v formatu
HDV, utegneta slika in zvok za nekaj trenutkov zamrzniki (približno 0,5 sekund).
To se zgodi, če signalov HDV ni mogoče
pravilno posneti ali predvajati zaradi
umazanije na traku ali na video glavi. Pri
nekaterih kasetah se to občasno zgodi,
tudi če je kaseta povsem nova ali če je
niste pogosto uporabljali.
Če do zamrznitve pride med predvajanjem, lahko težavo rešite tako, da trak
prevrtite malce naprej nato pa nazaj. Če se
je mesto zamrznitve pojavilo med snemanjem, se težave ne da rešiti.
98
pojavi se blokovni slikovni šum,
slika na predvajalnem zaslonu izgine.
(povsem moder zaslon)
• Video glava se po daljši uporabi obrabi. Če
slika ni jasna, tudi po tem, ko ste očistili glavo,
je vzrok morda obraba video glave. Posvetujte
se s prodajalcem opreme Sony o njeni
zamenjavi.
Vzdrževanje in varnostni ukrepi (nadaljevanje)
LCD zaslon
• Ne pritiskajte premočno na LCD zaslon, ker
bi ga s tem utegnili poškodovati.
• Če uporabljate videokamero v mrzlem
prostoru, se utegne na LCD zaslonu prikazati
nepopolna slika. To ne pomeni okvare.
• Med uporabo videokamere se utegne zadnja
stran LCD zaslona segreti. To ne pomeni
okvare.
p
Čiščenje LCD zaslona
Če se na LCD zaslonu pojavijo prstni
odtisi ali prašni delci, vam priporočamo, da
ga očistite s priloženo čistilno krpico. Če
uporabite pribor za čiščenje LCD zaslona
(ni priložen), ne nanašajte čistilne tekočine
neposredno na LCD zaslon. Očistite ga s
čistilnim papirjem, navlaženim s tekočino.
p
Nastavitev LCD zaslona (CALIBRATION)
V primeru, da tipke na dotik ne delujejo pravilno, sledite spodaj opisanemu
postopku. Priporočljivo je, da za to
funkcijo s priloženim omrežnim adapterjem priključite videokamero v omrežno
vtičnico.
1 Premaknite stikalo POWER navzdol,
dokler ne zasveti lučka PLAY/EDIT.
2 Pritisnite na
t (MENU) t
(STANDARD SET) t
(CALIBRATION) t
3 Z vogalom spominske ploščice
“Memory Stick” ali česa podobnega
pritisnite na "x", ki je prikazan na
zaslonu.
Položaj oznake "x" se spremeni.
Za preklic, pritisnite na [CANCEL].
Če niste pritisnili na pravo mesto, ponovite korak 3.
Čiščenje ohišja
• Očistite ohišje z mehko krpo, rahlo navlaženo
z vodo.
• Izogibajte se naslednjim snovem, ki bi utegnila
poškodovati lak:
– topila, kot so razredčevalci, bencin, alkohol,
hitro hlapljive snovi, kot so insekticidi, itd.
– dolgotrajen stik z gumo ali vinilnimi
predmeti.
Vzdrževanje objektiva
• Površino objektiva obrišite s suho krpo v
sledečih primerih:
– kadar se na objektivu nahajajo prstni odtisi,
– v vročem in vlažnem prostoru,
– če jo uporabljate tam, kjer se nahaja sol, na
primer na morju.
• Hranite objektiv v dobro prezračenem
prostoru, kjer ni izpostavljen prahu in
umazaniji.
• Da se na objektivu ne bi nabrala plesen,
občasno storite zgoraj navedeno.
• Priporočamo vam, da vsaj enkrat na mesec
vklopite in izklopite videokamero.
Se nadaljuje ,
99
Vzdrževanje in varnostni ukrepi
(nadaljevanje)
Tehnični podatki
Polnjenje tovarniško vstavljene
akumulatorske baterije
Sistem
V videokameri se nahaja vstavljena litijeva
baterija, ki ohranja datum, uro in druge
nastavitve, tudi kadar nastavite stikalo
POWER na OFF (CHG). Ta baterija se
vedno polni med uporabo kamere, če pa
kamere ne uporabljate, se počasi iztroši.
Baterija se bo po 3 mesecih neuporabe
kamere povsem izpraznila. Če je baterija
prazna, ne bo imelo vpliva na snemanje,
če le ne snemate datuma.
p
Postopek
S priloženim omrežnim adapterjem
priključite videokamero v omrežno
vtičnico in jo najmanj 24 ur pustite, s
stikalom POWER nastavljenim na OFF
(CHG).
100
Sistem video snemanja (HDV)
2 vrtljivi glavi, sistem poševnega
snemanja sledi
Sistem video snemanja (DV)
2 vrtljivi glavi, sistem poševnega
snemanja sledi
Sistem snemanja fotografij:
Exif Ver. 2.2*
Sistem avdio snemanja (HDV)
Vrtljive glave, MPEG-1 Audio Layer2
Kvantizacija: 16 bitov (Fs 48 kHz,
stereo)
Hitrost prenosa: 384 kb/s
Sistem avdio snemanja (DV)
Vrtljive glave, Sistem PCM
Kvantizacija: 12 bitov (Fs 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16 bitov (Fs 48 kHz,
stereo)
Video signal
PAL barva, CCIR standardi, 1080/50i
specifikacija
Uporabne kasete
Mini DV kaseta z oznako
Hitrost traku (HDV):
Prbl. 18,81 mm/s
Hitrost traku (DV):
SP: prb. 18,81 mm/s
LP: prb. 12,56 mm/s
Čas snemanja/predvajanja (HDV)
60 min (pri uporabi kasete DVM60)
Čas snemanja/predvajanja (DV)
SP: 60 min (pri uporabi kasete DVM60)
LP: 90 min (pri uporabi kasete DVM60)
Čas hitrega previjanja naprej/nazaj
Približno 2 min 40 s (pri uporabi kasete
DVM60 in akumulatorske baterije)
Približno 1 min 45 s (pri uporabi kasete
DVM60 in omrežnega napajalnika)
Iskalo
Elektronsko iskalo (barvno)
Slikovna naprava
senzor CMOS, 6,3 mm (vrste 1/2.9)
slikovne točke med snemanjem
(fotografija, 4:3): max. 6,1 milijona
slikovnih točk (2 848 x 2 136)
Skupno: pribižno 3 200 000 točk
Efektivnih (slika v gibanju, 16:9):
približno 2 280 000 točk
Efektivnih (slika v gibanju, 4:3):
približno 1 710 000 točk
Efektivnih (mirujoča slika, 16:9):
približno 2 280 000 točk
Efektivnih (mirujoča slika, 4:3):
približno 3 040 000 točk
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
10x (optični), 20x (digitalni)
Goriščna razdalja:
f=5.4 – 54 mm
Pretvorjeno v 35 mm fotoaparat
V načinu CAMERA –TAPE: 40 ~ 400
mm (16:9) 49 ~ 490 mm (4:3)
V načinu CAMERA-MEMORY:
40 ~ 400 mm (16:9), 37 ~ 370 mm (4:3)
F1.8 ~ 2.9
Premer filtra: 37 mm
Temperatura barve
(AUTO), (ONE PUSH), (INDOOR),
(3200 K), (OUTDOOR (5800 K))
Minimalna osvetlitev
2 lux ([AUTOSLW SHTR] [ON],
hitrost zaklopa 1/25 s)
0 lux (v načinu NightShot)*
Vhodni/izhodni priključki
Avdio/Video izhod
10-polni priključek
Video signal: 1 Vp-p, 75 omov
Svetlostni signal : 1 Vp-p, 75 omov
Barvni signal : 0,3 Vp-p, 75 omov
Avdio signal: 327 mV, (pri izhodni
impedanci večji kot 47 kiloomov),
izhodna impedanca manj kot 2,2
kilooma
Priključek COMPONENT OUT
Y: 1 Yp-p, 75 omov
PB/PR, CB/CR:+/– 350mV, 75 omov
Priključek HDMI OUT
vrsta A (19-polni)
Priključek za slušalke
Stereo mini vtič (Fi: 3.5 mm)
Priključek LANC
Stereo mini mini-vtič (Fi: 2.5 mm)
Priključek USB
mini-B
Priključek MIC (PLUG IN POWER)
stereo mini vtič (Fi: 3.5 mm)
Priključek HDV/DV
vmesnik i.LINK (IEEE 1394, 4 polni
priključek, S 100)
LCD zaslon
Slika
6,7 cm (vrste 2,7, razmerje slike 16:9)
Skupno število pik
211 200 (960 x 220)
*1
Exif: Exif je format datoteke za fotografije,
katerega je ustvarila družba JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association). Datoteke v
tem formatu lahko vsebujejo dodatne
informacije, npr. podatke o nastavitvah vaše
videokamere v času snemanja.
*2
Edinstveni razpon slikovnih točk
Sonyjevega senzorja ClearVid CMOS
in sistem slikovnega procesiranja (novi
izboljšani slikovni procesor) omogočata
ločljivost slik, enako opisanim velikostim.
Se nadaljuje ,
101
Tehnični podatki (nadaljevanje)
Splošno
Zahteve napajanja
6,8 V / 7,2 V (akumulator)
8,4 V (omrežni napajalnik )
Povprečna poraba
Pri snemanju z iskalom, pri običajni
osvetlitvi:
Snemanje v formatu HDV 4,0 W
Snemanje v formatu DV 3,8 W
Pri snemanju z LCD zaslonom, pri
običajni osvetlitvi:
Snemanje v formatu HDV 4,3 W
Snemanje v formatu DV 4,1 W
Temperatura delovanja
0 do 400C
Temperatura hranjenja
-20 do +600 C
Mere (približne)
82 x 82 x 138 mm (š/v/g) (brez
izstopajočih delov)
Masa (približna)
550 g (samo glavna enota)
650 g (vključno z akumulatorsko
baterijo NP-FH60 in kaseto DVM60)
Priložena oprema
Glejte stran 12.
Omrežni napajalnik AC-L200/L200B
Zahteve napajanja
100-240 V , 50/60 Hz
Poraba toka
0,35 – 0,18 A
Poraba
18W
Napetost izhoda
DC: 8,4 V
Temperatura delovanja
0° do 40° C
Temperatura hranjenja
-20°C do +60°C
Mere (približne)
48 × 29 × 81 mm (š/v/g), brez izstopajočih
delov
102
Masa (približna)
170 g brez omrežnega kabla
* Ostale tehnične podatke si oglejte na samem
omrežnem napajalniku.
Akumulatorska baterija NP-FH60
Največja napetost izhoda
DC 8,4 V
Napetost izhoda
7,2 Wh
Energija
7,2 Wh (1000 mAh)
Mere
31,8 × 33,3 × 45,0 mm (š/v/g)
Masa
80 g
Temperatura delovanja
0 do 40°C
Vrsta
Litij-ionska
Pridržujemo si pravico do tehničnih in
oblikovnih sprememb brez predhodnega
obvestila.
Nekaj o blagovnih znamkah
• Handycam in
sta
registrirani blagovni znamki korporacije Sony.
, “Memory Stick
• »Memory Stick«,
, “Memory
Duo”,
Stick PRO Duo”,
, “Memory Stick PRO_HG Duo”,
, “MagicGate”,
, “MagicGate Memory
Stick Duo” so blagovne znamke korporacije
Sony.
• “InfoLITHIUM” je blagovna znamka
korporacije Sony.
• i.LINK in sta blagovni znamki korporacije
Sony.
je blagovna znamka.
•
• »x.v.Color« je blagovna znamka korporacije
Sony.
• Microsoft, Windows in Windows Media so
registrirane blagovne znamke ali blagovne
znamke korporacije Microsoft v ZDA in/ali v
drugih državah.
• Macintosh in Mac OS sta blagovni znamki
korporacije Apple Computer, Inc. v ZDA in
drugih državah.
• HDMI in High-Definition Multimedia
Interface so blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke družbe HDMI Licensing
Interface LLC.
• Intel, Intel Core in Pentium so registrirane
blagovne znamke ali blagovne znamke
korporacije Intel in njenih podružnic v
Združenih Državah Amerike in/ali drugih
državah.
Vse ostale blagovne znamke so znamke zadevnih
družb.
Poleg tega »TM« in »®« v teh navodilih nista
povsod navedena.
103
Hiter pregled
Opis delov videokamere
Med oklepaji je navedena številka strani.
1
2
3
8
4
5
9
q;
qa
6
qs
7
qd
1 Stikalo »power zoom« (25)
2 Tipka PHOTO (24)
3 Stikalo za nastavitev iskala (18)
4 Iskalo (18)
5 Nastavek za oko
6 Priključek HDMI OUT (samo izhod)
• Kamera prebere razpoložljive video
signale in izbere ter
oddaja ustrezni format.
• Nastavitveno vrednost izhoda HDMI
OUTPUT lahko preverite s funkcijo
[STATUS CHECK] (str. 60).
7 Priključek DC (13)
8 Active Interface Shoe
Active Interface Shoe zagotavlja
napajanje dodatni opremi, kot je video
luč, bliskavica ali mikrofon. Oprema se
vklopi in izklopi s stikalom POWER
na videokameri. Za več podrobnosti si
preberite navodila priložena dodatni
opremi.
• Če želite priklopiti dodatno opremo,
odprite pokrov nastavka za dodatno
opremo.
104
• Vmesniški nastavek ima varnostni sistem
za varno pritrditev nameščene naprave.
Za priključitev dodatne naprave pritisnite
navzdol in do konca in nato privijte vijak.
Za odstranitev opreme odvijte vijak in
nato pritisnite navzdol in izvlecite dodatno
opremo.
• Če snemate filme s priključeno zunanjo
bliskavico (ni priložena), jo izklopite, da
preprečite snemanje zvoka polnjenja.
• Hkratna uporaba zunanje bliskavice (ni
priložena) in notranje bliskavice ni možna.
9 Stikalo POWER (16)
0 Lučke za načine CAMERA-TAPE,
CAMERA-MEMORY, PLAY/EDIT (16)
qa Lučka /CHG (polnjenje) (13)
qs Tipka (bliskavica) (26)
qd Tipka START/STOP (23)
7
8
9
1
2
3
4
0
qa
qs
5
6
LANC HDV/DV
qd qf qg
1 Tipka MANUAL (26)
2 Gumb CAM CTRL (26)
3 Stikalo NIGHTSHOT (27)
4 Tipka backlight (27)
5 Tipki Zoom (25)
6 Tipka START/STOP (23)
7 Tipka DISPLAY/BATT INFO (14)
8 Priključek (USB) (72)
9 Zvočnik
Zvočnik oddaja predvajani zvok. Več
o nastavitvi glasnosti si oglejte na
strani 28.
0 Lučka Access (19, 93)
qa Reža za »Memory Stick Duo« (19)
qs Tipka EASY (21)
qh
COMPONENT OUT A/V OUT
qj
qk ql
qd LCD zaslon/zaslon na dotik (5, 18)
qf Tipka RESET
Vse nastavitve, vključno z datumom
in uro, se vrnejo na tovarniško
nastavitev. (Postavke v meniju, ki
ste jih nastavili v osebnem meniju se
ne inicializirajo).
qg Priključek LANC (moder)
qh Vmesnik HDV/DV (i.LINK) (34, 66,
68, 76)
qj Priključek COMPONENT OUT (34)
qk Priključek A/V OUT (34, 66)
ql Priključek i (slušalke)
Se nadaljuje ,
105
Opis delov videokamere (nadaljevanje)
1
3
4
2
5
6
7
qs
8
9
q;
qa
qd
1 Stikalo OPEN/EJECT (19)
2 Bliskavica
3 Objektiv (Carl Zeiss) (6)
4 Senzor za daljinsko upravljanje/
infrardeča vrata
Usmerite daljinski upravljalnik
(str. 107) proti senzorju.
5 Mikrofon
Če je priključen, ima prednost
mikrofon, združljiv z aktivnim
vmesniškim nastavkom za dodatno
opremo.
6 Snemalna luč
• Ta lučka med snemanjem sveti rdeče
(str. 62),
• Lučka utripa, če je ostalo le malo
traku ali če je baterija skoraj prazna.
7 Priključek MIC (PLUG IN POWER)
Če priključite zunanji mikrofon (ni
priložen), ima le-ta prednost pred
vgrajenim (str. 106).
106
8 Zanka za pas
9 Pokrov prostora za kaseto (19)
0 Stikalo BATT (odstranitev baterije)
(14)
qa Baterija (13)
qs Pas (18)
qd Nastavek za stojalo
Pritrditev priloženega obroča za objektiv
Nastavite obroč na objektiv in ga zavrtite v
smeri puščice.Hiter pregled
Odstranitev obroča za objektiv
Zavrtite obroč v nasprotni smeri puščice
kot kaže slike zgoraj.
• Kadar uporabljate bliskavico ali funkciji
Nightshot in SuperNightshot, obroč
odstranite, da ne bo na sliki videti sence.
6 ZERO SET MEMORY* (32)
7 Oddajnik
8 Tipka START/STOP (21, 23)
9 Tipke za »power zoom« (25, 30)
0 Tipka DISPLAY (18)
* Ni na voljo med uporabo funkcije Easy
Handycam.
Daljinski upravljalnik
7
8
1
2
9
3
4
5
q;
6
Izolacijski listič
b Opombi
• Pred uporabo daljinskega upravljalnika
odstranite izolacijo.
• Za upravljanje videokamere usmerite daljinski
upravljalnik proti senzorju (str. 106).
Menjava baterije v daljinskem
upravljalniku
1 Ko pritiskate na zatič, potisnite noht v
režo in izvlecite predalček za baterijo.
2 Vstavite novo baterijo s + stranjo
obrnjeno navzgor.
3 Predalček ponovno potisnite v daljinski
upravljalnik, da zaslišite klik.
Zatič
OPOZORILO
1 Tipka PHOTO (24)
Slika, ki je ob pritisku na tipko
prikazana na zaslonu, se bo posnela
na »Memory Stick Duo« kot fotografija.
2 Tipke za nadzor pomnilnika (indeks*,
–/+, spominsko predvajanje) (29)
3 SEARCH M.* (33)
4 .> (predhodni/naslednji)* (33)
5 Video nadzorne tipke (hitro vrtenje
nazaj, predvajanje, hitro vrtenje naprej,
začasna ustavitev, stop, počasno
predvajanje) (28)
Če z baterijo ne ravnate pravilno, jo lahko
raznese. Ne poskušajte ponovno napolniti,
razstaviti ali zažgati.
b Opomba
• Če se litijeva baterija izprazni, se delovni
doseg daljinskega upravljalnika skrajša ali pa
ne deluje pravilno. V tem primeru zamenjajte
baterijo z Sony CR2025 litijevo baterijo. Če
uporabite drugo baterijo, obstaja nevarnost
požara ali eksplozije.
107
Indikatorji, ki se prikažejo med snemanjem/
predvajanjem
Snemanje
2
3
4
5
1
qd
GUIDE
6
7
8
9
Snemanje fotografij
0
2
qaqs
60min
6.1M
qf
1111
FINE
101
6
8
9
Predvajanje filmov
2
qg
4
5
1
8
qh
9
b Opomba
Predvajanje filmov
2
qj qa
qk
ql
w;
6.1M
MEMORY PLAY
wg wh
GUIDE
ws
108
wd
1 Snemalni format (58)
V formatu DV se prikaže tudi način
snemanja (SP ali LP).
2 Preostala baterija (približna vrednost)
3 Stanje snemanja ([STBY] (stanje
pripravljenosti) ali [REC] (snemanje))
4 Snemanje: Števec traku (ura : minute :
sekunde)
Predvajanje: Časovna koda (ura :
minute : sekunde : slika)
5 Snemalna zmogljivost kasete (prbl.)
(61)
6 Tipka za pregled slik na »Memory
Stick Duo« (24)
Prikaže se, če je »Memory Stick Duo«
vstavljen.
7 Tipka za preklop prikazov END
SEARCH/ Rec review (32)
8 Tipka GUIDE (111)
9 Tipka za osebni meni (40)
0 Snemalna mapa (52)
qa Velikost slike (50)
qs Kakovost (FINE ali STD) (50)
qd Število posnetih slik (25)
qf Indikator za »Memory Stick Duo« in
število slik, ki jih lahko posnamete
(prbl.)
wf
9
wa
8
• Datum in ura med snemanjem in nastavitve
videokamere se samodejno posnamejo. Med
snemanjem niso prikazana. Lahko pa ju
preverite med snemanjem kot [DATA CODE]
(stran 61).
qg Indikator vrtenja traku
qh Video upravljalne tipke (28)
qj Ime podatkovne datoteke
qk Številka slike/Skupno število posnetih
slik v trenutni predvajalni mapi
ql Predvajalna mapa (52)
w; Simbol za predhodno/naslednjo mapo
Naslednji indikatorji se prikažejo, ko
se prikaže prva ali zadnja slika v
trenutni mapi in če je na isti spominski
ploščici »Memory Stick Duo« več map.
: Pritisnite na
za premik na
predhodno mapo.
: Pritisnite na
za premik na
naslednjo mapo.
: Pritisnite na
/
za
premik na predhodno ali naslednjo
mapo.
wa Tipka za brisanje slik (70)
ws Tipka za izbiro predvajanja kasete (29)
wd Tipka za predhodno/naslednjo sliko
(29)
wf Tipka za prika indeksnega zaslona
(29)
wg Oznaka za zaščito slike (71)
wh Oznaka za tiskanje (71)
Se nadaljuje ,
109
Indikatorji, ki se prikažejo med snemanjem/predvajanjem (nadaljevanje)
Indikatorji prikazani ob spremembah
Zgoraj levo
Zgoraj desno
Sredina
Indikator
120
Q.REC
+3
+2
Spodaj
Sredina
Zgoraj levo
Indikator
Pomen
Snemalni format
(57)
AUDIO MODE*
(58)
Način snemanja
(58)
Snemanje s samosprožilcem (49)
WIDE SELECT*
(58)
QUICK REC (62)
Snemanje fotografij
v intervalih (53)
Bliskavica (47)
Spodaj
Indikator
110
Pomen
HDV / DV vhod
(68)
HDV / DV izhod
(34, 66)
i.LINK povezava
(34, 66, 68, 75)
Zero set memory
(107)
Slide show (53)
Izklop osvetlitve
ozadja LCD zaslona
Pomen
AE SHIFT (46)
WB SHIFT (46)
Slikovni učinek (55)
Digitalni učinek (54)
Ročno ostrenje (46)
SCENE SELECT
(43)
Ostrina (45)
Osvetlitev ozadja (27)
Razmerje beline (44)
Zgoraj desno
Indikator
Pomen
Color Slow Shutter
(48)
Priključitev
PictBridge (72)
Opozorilo (88)
NightShot (27)
Super NightShot
(58)
p
SteadyShot izkloplj.
Zebra (48)
Tele macro (47)
CAMERA COLOR
(46)
CONV.LENS (50)
X.V.COLOR** (50)
SPOT METER (44)/
EXPOSURE (44)
SPOT MTR.FCS (41)
PEAKING (47)
* Nastavitev je mogoča le za slike v formatu DV.
** Nastavitev je mogoča le za slike v formatu
HDV.
Ostali indikatorji
Indikator
Pomen
Informacije (89)
b Opomba
• Indikatorji in njihov položaj na kameri so
približni in utegnejo biti malce drugačni od
tega, kar zares vidite.
Ogled indikatorjev na zaslonu
(Display Guide)
Pomen posameznih indikatorjev, ki se
prikažejo na LCD zaslonu, lahko na
enostaven način preverite.
1 Pritisnite na [GUIDE] t [DISP
GUIDE].
60min
STBY
GUIDE
P-MENU
2 Pritisnite na področje, ki vključuje
indikator, katerega želite preveriti.
Na zaslonu se prikažejo pomeni
indikatorjev v tem področju. Če
ne najdete indikatorja, ki ga želite
preveriti, ga poiščite s tipkama
/
.
Za zaključek pritisnite na [END].
b Opomba
• Za upravljanje lahko uporabite tudi [DISP
GUIDE].
z Nasvet
• Funkcijo lahko upravljate tudi s pritiskom na
t [DISP GUIDE].
111
Abecedno kazalo
Številčno
1080i/576i .................................................60
12BIT ........................................................58
16BIT .........................................................58
21-pinski adapter.......................................38
576i ............................................................60
A, B, C, Č
A. SHUT OFF ..........................................62
A/V OUT.......................................... 34, 105
A/V priključni kabel ......................... 35, 65
AE SHIFT .......................................... 46, 87
ALL ERASE .............................................52
AUDIO MIX .............................................58
AUDIO MODE ........................................58
AUTOSLW SHTR
BACK LIGHT ......................................46
Baterija ......................................................13
Baterija „InfoLITHIUM“ .........................94
BEACH .....................................................43
BEEP .........................................................62
Bliskavica .................................................82
Brisanje slik ...............................................70
CALIBRATION .......................................99
CAMERA COLOR ..................................46
CAMERA DATA ..................................... 61
CD-ROM ................................................... 74
CENTER MARKR .................................. 61
CNNECT GUIDE .............................31, 34
COLOR BAR............................................ 61
COLOR SLOW S (Color Slow Shutter)
.................................................. 48, 83, 87
COMPONENT.........................................60
CONV. LENS ...........................................50
Čas polnjenja ............................................ 14
Čas predvajanja ........................................15
Časovna koda ..........................................108
D, E, F
D. EFFECT (digitalni učinek) ..........54, 87
Daljinski upravljalnik .............................107
Datum / Ura................................16, 61, 108
112
DEMO MODE .........................................56
DIAL SET .................................................50
DIGITAL ZOOM ............................. 49, 87
DISP GUIDE ......................................... 111
DISP OUTPUT ........................................62
Dual Rec ...................................................25
DV SET .....................................................58
Easy Handycam ..................................21, 40
END SEARCH ...................................32, 57
EXPOSURE....................................... 44, 87
FADER............................................... 53, 87
FLASH (Flash motion) ...........................54
FLASH LEVEL..................................47, 83
FLASH SET..............................................47
FORMAT ..................................................52
G, H, I, J
Glasnost (VOLUME) ..............................59
GUIDEFRAME ....................................... 61
Gumb CAM CTRL ..................................26
HDV format .............................................57
HDV1080i ...........................................10, 58
i.LINK .......................................................96
i.LINK CONV ..........................................60
Indikatorji na zaslonu ............................108
INDOOR...................................................45
INT.REC-STL ...........................................53
Iskanje po datumih ..................................33
Iskanje začetne točke ...............................32
Jezik (LANGUAGE) ...............................63
K, L, M
Kabel HDMI .............................................36
Kabel i.LINK ............................... 36, 66, 77
Kabel S VIDEO ........................... 34, 36, 65
Kakovost slike (QUALITY) ....................50
Kakovost slike HD (high-definition) ......35
Kakovost slike SD (standard definition) ..36
Kaseta ................................................ 19, 92
Komponentni video kabel........................35
LANDSCAPE ..........................................43
LCD BL LEVEL
(osvetlitev LCD zaslona) .........................59
LCD BRIGHT ..........................................59
LCD COLOR ...........................................59
LCD/VF SET............................................59
LP (Long Play) .........................................58
Luč NightShot (N.S. LIGHT) ................48
Macintosh .................................................78
Memory Stick ...........................................93
Memory Stick Duo................................19
FORMAT ...............................................52
Meni...........................................................40
Meni CAMERA SET ...............................43
Meni EDIT/PLAY....................................56
Meni MEMORY SET ..............................50
Meni PICT.APPLI. .................................53
Meni STANDARD SET ..........................57
Meni TIME/LANGU...............................63
MIC LEVEL .............................................59
Mirujoča slika .......................24, 29, 50, 93
MONOTONE ..........................................53
MOSAIC FADER ....................................53
N, O
Nabiranje vlage .........................................97
Način ‘Fireworks’ .....................................43
Način snemanja (REC MODE)..............58
Namestitev ...............................................76
Nastavitev ure (CLOCK SET) ...............16
NEG. ART ................................................55
NEW FOLDER ........................................52
NTSC......................................................... 91
OLD MOVIE ............................................54
Omrežni kabel...........................................13
Omrežni napajalnik ..................................13
ONE PUSH...............................................45
Opozorilna sporočila ................................89
Opozorilne oznake ...................................88
Osebni meni ...................................... 40, 63
Osnovni koraki....................................74, 78
Ostrina (FOCUS) .............................. 46, 83
Osvetlitev ........................................... 27, 83
Osvetlitev (VF B.LIGHT)........................59
OUTDOOR...............................................45
Oznaka za tiskanje....................................72
P, R
P.MENU .......................... Glej Osebni meni
PASTEL ....................................................55
PB FOLDER (playback folder –
predvajalna mapa) ....................................52
PB zoom ....................................................30
PEAKING.................................................47
Picture Motion Browser ........................... 74
Podatkovna koda (DATA CODE) ....16, 61
Pokrov za objektiv ..............................16, 23
PORTRAIT (Soft Portrait) .....................43
Predvajanje ...............................................28
Predvajanje slika za sliko .........................56
Predvajanje v nasprotni smeri .................56
Pregled posnetkov.....................................32
Preostala moč baterije ......................14, 108
Presnemavanje .........................................65
Priključek COMPONENT OUT.... 34, 105
Priključek HDMI OUT ................... 34, 104
Priključek USB .......................................105
QUICK REC ............................................62
Računalnik ................................................ 74
Razmerje beline (WHITE BAL.) ..... 44, 87
REC CTRL (nadzor snemanja) ..............68
REC FOLDER (snemalna mapa) ..........52
REDEYE REDUC ...................................48
REMAINING ........................................... 61
REMOTE CTRL (daljinsko
upravljanje) ............................................... 61
S, Š, T
SCENE SELECT .............................. 43, 86
SEPIA ........................................................55
SHARPNESS .................................... 45, 87
SHARPNESS .................................... 45, 87
SHUTTR SPEED .....................................45
Sistem PAL .........................................84, 91
SKINTONE ..............................................55
SLIDE SHOW ..........................................53
Slikovni učinki (PICT. EFFECT) ...........55
SMTH SLW REC .............................. 55, 87
Snemalni čas ............................................. 14
Snemanje ..................................................23
Se nadaljuje ,
113
Snemanje s samosprožilcem
(SELF-TIMER) ........................................49
SNOW .......................................................43
SOLARIZE ...............................................55
SP (Standard Play) ..................................58
SPOT FOCUS ................................... 46, 87
SPOT METER ................................... 44, 87
SPOTLIGHT ............................................43
STANDARD .............................................50
STATUS CHECK ....................................60
STEADYSHOT ................................. 49, 83
STILL ........................................................54
STILL SET................................................50
Stojalo .....................................................106
SUNRE SUNSET ....................................43
SUPER NS ................................................48
Števec traku.............................................108
Številka datoteke (FILE NO.) .................52
Število slik, ki jih je mogoče posneti ...... 51
Tehnični podatki .....................................100
TELE MACRO ...................................47, 87
Tiskanje ....................................................71
TRAIL .......................................................54
TV ..............................................................34
TV barvni sistem ...................................... 91
TV TYPE ..................................................60
U, V, Z, Ž
Uporaba videokamere v tujini ................. 91
USAGE GUIDE ....................................... 31
USB SELECT ...........................................56
Uvod .........................................................12
VAR SPD PLAY (Various speed
playback) ...................................................56
Velikost slike (IMAGE SIZE) ................50
Vmesnik HDV/DV .......................... 34, 105
VOLUME ..................................................59
Vzdrževanje ..............................................92
WB SHIFT (White Balance Shift)..........46
WHITE FADER .......................................53
Windows..............................................74, 75
WORLD TIME.........................................63
X.V.COLOR ..............................................50
114
Zaščita slike ..............................................71
ZEBRA ......................................................48
Zero set memory ......................................32
Zoom .........................................................25
Zrcalni način .............................................27
Download PDF

advertising