Digitalna videokamera
Navodila za uporabo
oky¾|©l½|¡ªl½
|¡©l½|¢ªl
Uporaba
videokamere
¡¡
Uvod
¡©
Snemanje/
Predvajanje
£¢
Urejanje
¥¤
Snemalni medij
§ª
Uporaba videokamere
¨¢
Uporaba računalnika
¡ª£
Odpravljanje težav
¡ª§
Dodatne informacije
¡¢¢
Hiter pregled
¡£§
© 2008 Sony Korporacija
1
Najprej preberite naslednje
Pred uporabo videokamere temeljito preberite navodila in jih shranite za nadaljnjo
uporabo.
OPOZORILO
Ne izpostavljajte videokamere dežju
ali vlagi zaradi nevarnosti požara in
električnega udara.
Ne izpostavljajte baterij prekomerni
vročini (npr. soncu, ognju, ipd.).
Opozorilo
Uporaba optičnih instrumentov pri tej
napravi predstavlja povečano nevarnost
za oči. Uporaba tipk in nastavitev ali
izvajanje postopkov, ki niso določeni v
tem priročniku, bi pomenilo nevarno
izpostavljanje sevanju.
Baterijo zamenjejte samo z
določeno vrsto. V nasprotnem
primeru bi utegnili povzročiti
požar ali poškodbo.
2
POZOR
Elektromagnetna polja na določenih
frekvencah utegnejo vplivati na sliko in
zvok digitalne videokamere.
Ta naprava je bila testirana in ustreza
omejitvam, ki jih določa EMC direktiva
za uporabo priključnih kablov, krajših od
3 metrov.
Opomba
Če se zaradi statične elektrike ali
elektromagnetnega polja prenos podatkov
prekine, ponovno zaženite program ali
izklopite in ponovno vklopite kabel USB.
Odpadna električna in
elektronska oprema
(velja za evropsko
unijo in druge evropske
države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom
ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi
odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem
zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za okolje
in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili
naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na
upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili.
Dodatna oprema: Daljinski upravljalnik
Odpadne baterije (velja
za evropsko unijo in
druge evropske države
s sistemom ločevanja
odpadkov)
Če se na bateriji ali na njeni embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z njo ne
ravnamo enako kot z gospodinjskimi
odpadki. S tem ko baterijo pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za
okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo
nepravilna odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili
naravne vire. O podrobnostih glede
recikliranja tega izdelka lahko povprašate
na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
Opomba kupcem v državah z EU
direktivami
Proizvajalec tega izdelka je korporacija
Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japonska. Pooblaščen predstavnik
za EMC in varnost izdelka je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi
s servisom in garancijo se obrnite na
naslove, navedene v dokumentih za servis
in v garantnem listu
Se nadaljuje ,
3
Najprej preberite naslednje (nadaljevanje)
Opombe o uporabi
Videokameri sta priloženi dve vrsti
navodil za uporabo.
- »Navodila za uporabo« - priročnik
- Navodila »PMB Guide« za uporabo
videokamere z računalnikom (shranjeno
na priloženem CD-ROM-u) (str. 103).
Nekaj o diskih, ki jih lahko uporabljate
z videokamero
Uporabljate lahko samo naslednje diske:
- 8 cm DVD-RW,
- 8 cm DVD+R,
- 8 cm DVD-R,
- 8cm DVD+R DL
Uporabljajte diske s spodaj navedenimi
oznakami. Glej stran 14.
Za zanesljivejše in trajnejše posnetke/
predvajanje vam priporočamo, da v
videokameri uporabljate Sonyjeve diske
(za VIDEO
in diske z oznako
CAMERA).
* Nekateri diski so označeni z oznako
, kar je odvisno od kraja nakupa.
Opomba
• Pri uporabi diskov, ki niso navedeni zgoraj, je
lahko snemanje/predvajanje nezadovoljivo ali
pa se zgodi, da diska ne bo mogoče izvleči iz
videokamere.
Vrste spominskih ploščic »Memory
Stick«, ki jih lahko uporabljate
• Za snemanje filmov priporočamo uporabo spominske ploščice »Memory Stick
PRO Duo« s 1 GB ali več, označene z:
(»Memory Stick
PRO Duo«),
(»Memory
Stick PRO-HG Duo«).
* Uporabljate lahko spominsko ploščico
»Memory Stick PRO Duo« z oznako
»Mark2« ali brez.
• Več o času snemanja na spominsko
ploščico »Memory Stick PRO Duo« si
oglejte na strani 31.
4
»Memory Stick PRO Duo«/ »Memory
Stick PRO-HG Duo« (to velikost lahko
uporabljate z vašo videokamero)
Baterija
»Memory Stick« (te spominske ploščice
s to videokamero ne morete uporabljati)
• V tem priročniku se za obe spominski
ploščici, »Memory Stick PRO Duo« in
»Memory Stick PRO-HG Duo«, uporablja izraz »Memory Stick PRO Duo«.
• Uporabljate lahko samo spominske
ploščice, ki so navedene zgoraj.
• »Memory Stick PRO Duo« lahko
uporabljate samo z napravami, ki so
združljive s tem formatom.
• Ne lepite nalepk ali podobnega na
spominsko pološčico ali na adapter za
spominsko ploščico.
• Če uporabljate spominsko ploščico »Memory Stick PRO Duo« z napravo, ki je
združljiva s formatom »Memory Stick«,
ne pozabite vstaviti spominske ploščice
»Memory Stick PRO Duo« v adapter za
Memory Stick Duo.
Uporaba videokamere
• Ne držite kamere kot kažejo slike.
Iskalo
LCD zaslon
• Videokamera ni odporna proti prahu
in vodi. Glejte poglavje »Vzdrževanje in
varnostni ukrepi« (str. 129).
• Da se diski ne bi zlomili in da se posnete slike ne bodo izgubile, ne storite
naslednjih stvari, če je prižgana ali če
utripa luč
(film)/ (fotografija)
(str. 23) ali luč ACCESS (str. 28)/lučka
za dostop (str. 30):
- odstranitev baterije ali omrežnega napajalnika iz videokamere,
- izpostavljanje videokamere mehaničnim udarcem ali tresenju,
- odstranitev spominske ploščice »Memory Stick PRO Duo« iz videokamere.
• Če priključite videokamero v drugo
napravo s kablom, pazite, da boste
priključek vstavili v pravi smeri. Če ga
v vtičnico potisnete na silo, utegnete
poškodovati priključek ali povzročiti
nepravilno delovanje kamere.
Postavke v meniju, LCD zaslon, iskalo in
objektiv
• Postavka v meniju, ki je označena s sivo
barvo, v trenutnih pogojih snemanja ali
predvajanja ni na voljo.
• LCD zaslon in iskalo sta izdelana z uporabo visoke tehnologije, tako da je več
kot 99,99 % slikovnih pik učinkovitih.
Kljub temu se lahko pojavijo črne pike
in/ali svetle pike (rdeče, modre ali
zelene), ki se neprestano pojavljajo na
LCD zaslonu. Pike so normalen pojav
v proizvodnem procesu in v nobenem
primeru ne vplivajo na posneto sliko.
Se nadaljuje ,
5
Najprej preberite naslednje (nadaljevanje)
Če ne morete snemati/predvajati slik,
formatirajte medij
Črna pika
Bela, rdeča, modra ali zelena pika
Če LCD zaslon, iskalo ali objektiv dlje
časa izpostavljate neposredni sončni
svetlobi, utegnete povzročiti okvaro.
Ne merite v sonce. S tem bi utegnili poškodovati videokamero. Sonce snemajte
pri manjši osvetljenosti, na primer v
mraku.
Nekaj o snemanju
• Pred začetkom snemanja preizkusite
funkcijo snemanja in preverite, če se
slika in zvok posnameta brez težav.
HDR-UX9E/UX10E:
Za poskusno snemanje uporabite DVDRW/DVD+RW (str. 36).
HDR-UX19E/UX20E:
• Za poskusno snemanje uporabite notranji pomnilnik (str. 36).
• Kompenzacija vsebine posnetkov ni mogoča, tudi če snemanje ali predvajanje
ni mogoče zaradi okvare videokamere,
shranjevalnega medija, itd.
• Barvni sistem televizorja je odvisen od
države/področja. Za predvajanje posnetkov na televizorju potrebujete televizor
sistema PAL.
• TV programi, filmi, video kasete in
drugo gradivo utegnejo biti zaščiteni
pred presnemavanjem. Nedovoljeno presnemavanje takega gradiva ni v skladu z
zakoni o zaščiti pred presnemavanjem.
6
Če dlje časa snemate/brišete slike, se
utegne pojaviti fragmentacija podatkov
na notranjem pomnilniku (HDR-UX19E/
UX20E) ali spominski ploščici »Memory
Stick PRO Duo«. Slik ne bo mogoče
shraniti ali posneti. V tem primeru
shranite slike na drug medij (str. 59, 66,
103), nato medij formatirajte (str. 76).
Nekaj o jeziku
Jezik za prikaz na zaslonu lahko po
potrebi spremenite (str. 24).
Nekaj o predvajanju slik na drugih napravah
• Videokamera je združljiva s standardom
MPEG-4 AVC/H.264 High Profile
za snemanje v HD (visoka ločljivost)
kakovosti slike. Zato slik ni mogoče
predvajati v HD kakovosti z videokamero na naslednjih napravah:
- na drugih napravah, združljivih s formatom
AVCHD, ki niso združljive z visokim profilom 'High Profile',
- na napravah, ki niso združljive s formatom
AVCHD.
Ko želite kamero odvreči (HDR-UX19E/
UX20E)
Tudi če notranji pomnilnik na
videokameri formatirate (str. 76),
podatkov ne bo mogoče povsem izbrisati.
Če videokamero nekomu oddate ali
prodate, vam priporočamo, da opravite
postopek [ EMPTY] (str. 81) in
preprečite dostop do podatkov. Če želite
videokamero odvreči, vam priporočamo,
da uničite ohišje videokamere.
Nekaj o leči Carl Zeiss
Videokamera je opremljena z lečo Carl
Zeiss, ki je bila razvita skupno s Carl
Zeiss, v Nemčiji, in korporacijo Sony.
Prevzema MTF* sistem meritev za video
kamere in ponuja kakovost kot Carl Zeiss
leča. Poleg tega ima objektiv vaše kamere
prevleko T , ki zmanjšuje neželjene
odseve in zvesto reproducira barve.
* MTF je okrajšava za Modulation Transfer
Function / Factor – Funkcija / Faktor prenosa
modulacije. Vrednost, ki jo predstavlja številka
je količina svetlobe objekta, ki prodre v lečo.
Nekaj o oznakah, uporabljenih v
priročniku
Razpoložljivost funkcij je odvisna od
uporabljenega diska. Naslednje oznake
označujejo vrsto diska, ki ga lahko
uporabite za posamezno funkcijo.
Notranji pomnilnik
Disk
Nekaj o tem priročniku
• Slike LCD zaslona in iskala, ki se pojavljajo v priročniku, so bile posnete z
digitalnim fotoaparatom in zato utegnejo izgledati malo drugače.
• Diski v tem priročniku se nanašajo na
8cm DVD-je.
• V tem priročniku se beseda »medij«
nanaša na notranji pomnilnik, disk in
spominsko ploščico »Memory Stick
PRO Duo«.
• Oblika in tehnični podatki snemalnega
medija in druge dodatne opreme se
lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.
• Slike v tem priročniku se nanašajo na
model HDR-UX20E.
»Memory Stick PRO Duo«
Se nadaljuje ,
7
Vsebina
Preberite naslednje pred uporabo
videokamere................................. 2
Primeri in rešitve ............................ 10
Uporaba videokamere
Uporaba različnih medijev v skladu s
potrebami ...................................11
Delovanje ..................................... 12
Funkcije medijev ............................ 14
» HOME« in » OPTION« - Uporaba
dveh vrst menijev ......................... 16
Uvod
Korak 1:
Pregled priložene opreme ............. 19
Korak 2:
Polnjenje baterije ......................... 20
Korak 3:
Vklop videokamere in nastavitev
datuma in ure.............................. 23
Sprememba nastavitve jezika .............. 24
Korak 4:
Priprava na snemanje ................... 25
Korak 5:
Izbira medija ............................... 26
Korak 6:
Vstavljanje diska ali
spominske ploščice
»Memory Stick PRO Duo«............. 28
Snemanje/Predvajanje
Enostavno snemanje in predvajanje
(Easy Handycam) ........................ 32
Snemanje .................................... 36
Zoomiranje ...................................... 38
Snemanje prostorskega zvoka
(5.1 kanalno prostorsko snemanje) .. 38
Hiter začetek snemanja (QUICK ON) ... 39
Snemanje visoko kakovostnih slik med
snemanjem na kaseto (Dual Rec) ..... 39
8
Snemanje v temi (NightShot) .............. 39
Nastavitev osvetlitve za predmete
z osvetljenim ozadjem ..................... 40
Snemanje v zrcalnem načinu .............. 40
Snemanje hitrih dejanj v počasni hitrosti)
(SMTH SLW REC).......................... 40
Predvajanje ................................... 42
Zelo natančno iskanje kadrov
(Film Roll Index) ............................. 45
Iskanje želenih kadrov s pomočjo
obrazov (Face Index) ...................... 45
Iskanje želenih slik po datumih
(Date Index) .................................. 46
Uporaba funkcije PB zoom ................. 46
Zaporedni prikaz slik (Slide Show) ....... 47
Predvajanje slik na televizorju ........... 47
Urejanje
Kategorija
(OTHERS) ................. 54
Brisanje slik .................................. 55
Zajemanje fotografij iz filma
(HDR-UX10E/UX19E/UX20E)....... 57
Presnemavanje/kopiranje slik iz enega
medija na drugeba v videokameri ... 59
Delitev filmov ................................. 62
Ustvarjanje seznama »Playlist« .......... 63
Presnemavanje filmov na druge
snemalne naprave ....................... 66
Tiskanje slik (tiskalnik, združljiv
s PictBridge) ............................... 68
Snemalni medij
Kategorija
(MANAGE MEDIA) ..... 70
Omogočenje združljivosti diska z
drugimi napravami (zaključitev) ....... 71
Predvajanje diska na drugih
napravah .................................... 74
Preverjanje informacij o mediju ......... 76
Formatiranje medija ........................ 76
Snemanje dodatnih filmov po
zaključitvi .................................. 78
Iskanje pravega diska (DISC SELECT
GUIDE) ...................................... 79
Popravljanje datoteke s slikovno
podatkovno bazo ......................... 80
Preprečevanje ponovnega priklica
podatkov v notranjem pomnilniku
(HDR-UX10E/UX19E/UX20E)
................................................ 81
Nastavitev videokamere
Kako lahko uporabite kategorijo
(SETTINGS) menija
HOME MENU ............................. 82
Uporaba menija HOME MENU ......... 82
Seznam postavk v kategoriji
(SETTINGS) .................................. 82
MOVIE SETTINGS ........................ 84
(Postavke za snemanje filmov)
PHOTO SETTINGS ....................... 88
(Postavke za snemanje fotografij)
VIEW IMAGES SET ........................ 90
(Postavke za nastavitev glasnosti
zvoka in prikaza)
SOUND/DISP SET ........................ 91
(Postavke za nastavitev zvočnega
signala in zaslona)
OUTPUT SETTINGS ....................... 93
(Postavke za primer priključitve
drugih naprav)
CLOCK/
LANG .......................... 94
(Postavke za nastavitev ure in jezika)
GENERAL SET ............................. 94
Uporaba menija OPTION MENU....... 96
Snemanje postavk v meniju
OPTION MENU .......................... 96
Ogled postavk v meniju
OPTION MENU ............................ 97
Funkcije, nastavljene v meniju
OPTION MENU ........................... 98
Uporaba računalnika
Uporaba računalnika Windows ....... 103
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav .........................107
Opozorilne oznake in sporočila .......118
Dodatne informacije
Uporaba videokamere v tujini ......... 122
Struktura datoteke/mape v notranjem
pomnilniku (HDR-UX10E/UX19E/
UX20E) in na spominski ploščici
»Memory Stick PRO Duo«............124
Vzdrževanje in varnost .................. 125
Nekaj o disku .............................. 125
Nekaj o formatu AVCHD ................ 126
Nekaj o spominski ploščici
»Memory Stick« ......................... 127
Nekaj o bateriji »InfoLITHIUM« ....... 128
Nekaj o standardu x.v.Color .......... 129
Kako ravnati z videokamero .......... 129
Tehnični podatki .......................... 133
Hiter pregled
Opis delov videokamere.................137
Indikatorji, ki se prikažejo med
snemanjem/predvajanjem............141
Slovarček .................................. 143
Abecedno kazalo ......................... 144
(Ostale nastavitvene postavke)
Vklop funkcij s pomočjo menija
OPTION MENU ........................... 96
9
Primeri in rešitve
Preverjanje udarca
pri golfu
z SMTH SLW REC ....................... 40
Kako ustvariti dober
posnetek smučišča
ali plaže
z Dual Rec ................................... 39
Zajemanje fotografij
med snemanjem
filmov
z PORTRAIT............................... 100
z FOCUS ...................................... 98
z TELE MACRO ............................ 98
Otrok na odru pod
žarometi
z FOCUS ...................................... 98
z SPOT FOCUS ............................ 98
10
Rože od blizu
z Back light.................................. 40
z BEACH .................................... 100
z SNOW..................................... 100
Ognjemet v vsej
svoji lepoti
z SPOTLIGHT ............................ 100
Izostritev psa na
levi strani zaslona
z FIREWORKS ............................. 99
z FOCUS ...................................... 98
Speči otrok v temi
z NightShot ................................. 39
z COLOR SLOW SHTR............... 101
Uporaba različnih medijev
v skladu s potrebami
Izbira medija
Medij za snemanje/predvajanje/urejanje lahko izbirate med notranjim pomnilnikom
(HDR-UX19E/UX20E), diskom in spominsko ploščico »Memory Stick PRO Duo« (str.
26). Če želite nastaviti medij za filme in fotografije, lahko izbirate med [MOVIE MEDIA
SET] in [PHOTO MEDIA SET], v skladu z vašimi potrebami.
Presnemavanje iz ene vrste medija na drugo
Če uporabite funkcijo [MOVIE DUB] na videokameri, lahko filme, posnete na notranjem
pomnilniku (HDR-UX19E/UX20E) ali spominski ploščici »Memory Stick PRO Duo«
presnamete na disk brez priključitve druge naprave (str. 59).
b Opomba
• Nekatere vrste videokamer ne omogočajo presnemavanja vsebine filmov. Podrobnosti o združljivosti
si oglejte na strani 59.
11
Delovanje
B Priprave
x Izbira medija (str. 26)
Izberite medij za filme/fotografije v skladu z vašimi potrebami. Za filme obenem
nastavite tudi želeno kakovost slike (HD (visoka ločljivost) ali SD (standardna
ločljivost).
v
B Snemanje z videokamero (str. 36)
Videokamera je združljiva s formatom AVCHD »1920 x 1080/50i«
(str. 126), ki omogoča ustvarjanje natančnih, čudovitih slik.
b Opombe
• Tovarniška nastavitev je [HD SP], ki je format AVCHD »1440 x 1080/50i«.
Podrobnosti o spreminjanju nastavitev si oglejte na strani 84.
• Filme lahko snemate tudi v kakovosti SD (standardna ločljivost).
• »AVCHD 1080i format« je okrajšan v »AVCHD«, razen če je potreben podrobnejši opis.
v
12
B Ogled filmov, posnetih v kakovosti HD (visoka ločljivost)
x Ogled filmov na HD TV
Uživate lahko v filmih, posnetih v kakovosti HD (visoka
ločljivost) (str. 47).
z Nasveta
• Oglejte si podatke o funkciji [TV CONNECT Guide] (str. 48).
• Filme si lahko ogledate tudi na televizorju, ki ni visoko-ločljiv (SD (standardna ločljivost)).
x Predvajanje na napravah, združljivih s formatom AVCHD
Če je naprava združljiva s formatom AVCHD, lahko disk ali »Memory Stick PRO
Duo« predvajate v HD kakovosti (visoka ločljivost).
Pomembne opombe
• Nekatere naprave, združljive s formatom AVCHD, morda ne bodo mogle predvajati diskov ali
spominske ploščice »Memory Stick PRO Duo«.
• Predvajalniki/snemalniki, osnovani na DVD-ju, niso združljivi s formatom AVCHD in diskov ne
bo mogoče predvajati v HD kakovosti.
• Ne vstavljajte diska s slikami HD (visoka ločljivost) kakovosti v predvajalnik/snemalnik, osnovan
na DVD-ju. V tem primeru diska morda ne bi mogli izvleči.
B Shranjevanje posnetih slik
v
x Presnemavanje/kopiranje slik iz enega medija na drugega v videokameri (str. 59)
x Presnemavanje filmov na druge snemalne naprave (str. 66)
x Urejanje slik na računalniku (str. 103)
S priloženim programom »Picture Motion Browser« lahko slike uvozite v računalnik in
jih shranite na disk.
13
Medij za vašo videokamero
Slike lahko shranite na notranji pomnilnik (HDR-UX19E/UX20E) ali na 8cm disk DVDRW, DVD+RW, DVD-R ali DVD+R DL. Lahko jih shranite tudi na spominsko ploščico
»Memory Stick PRO Duo«. Več o vrstah spominskih ploščic »Memory Stick«, ki jih lahko
uporabljate z vašo videokamero, si oglejte na strani 4.
Vrste diskov in njihove funkcije
Kaj lahko storite s posnetimi slikami je odvisno od kakovosti slike, HD (visoka ločljivost)
ali SD (standardna ločljivost).
Med oklepaji ( ) je navedena stran.
Kakovost slike HD (visoka ločljivost)
Vrsta diska
DVDRW
DVD+ DVD-R DVD+
RW
R DL
Simbol za disk
Brisanje in urejanje slik na videokameri (55, 62)
Zaključitev, potrebna za predv. na drugih napravah (71)
Ustvarjanje dodatnih posnetkov na zaključen disk (78)
Format. uporabljenega diska in ponovna uporaba (77)
Ustvarjanje daljšega posnetka na eno stran diska
a
a
a
a
—
Kakovost slike SD (standardna ločljivost)
Vrsta diska
DVD-RW
VIDEO
VR
Simbol za disk
Brisanje zadnejga filma (56)
Brisanje in urejanje slik na videokameri (55, 62)
Zaključitev, potrebna za predvajanje na drugih
napravah (71)
Ustvarjanje dodatnih posnetkov na zaključen
disk (78)
Formatiranje uporabljenega diska in ponovna
uporaba (77)
Ustvarjanje daljšega posnetka na eno stran diska
a
—
a
a
a
a
—
—
—
a
—
—
—
a
—
DVD+ DVD-R DVD+
RW
R DL
a
—
—**
—
—
—
—
a
a
a
a
a
a
a
a
a
—
—
a
a
a
—
—
—
—
—
—
a
* Za DVD-RW obstajata dva snemalna formata, način VIDEO in način VR.
** Formatiranje, potrebno za predvajanje diska na DVD pogonu računalnika. DVD+RW, ki ni
zaključen, bi utegnil povzročiti nepravilno delovanje računalnika.
14
a
Čas snemanja filmov
Pričakovani čas snemanja (v minutah) na notranji disk (HDR-UX19E/UX20E) in na eno
stran diska. Čas snemanja je odvisen od nastavitve načina [REC MODE] (str. 84).
Števke med oklepaji () se nanašajo na minimalni čas snemanja.
Vrsta medija
Notranji pomnilnik
(HDR-UX19E/UX20E)
Kakovost slike HD (visoka ločljivost)
AVC HD 16M FH)*
55 (55)
(najvišja kakovost)
AVC HD 14M (FS)*
–
(najvišja kakovost)
AVC HD 9M (HQ)**
115 (80)
(visoka kakovost)
AVC HD 7M (SP)**
140 (100)
(standardna kakovost)
AVC HD 5M (LP)**
180 (145)
(long play)
Kakovost slike SD (standardna ločljivosti)
SD 9M (HQ)
115 (100)
(visoka kakovost)
SD 6M (SP)
170 (100)
(standardna kakovost)
SD 3M (LP) (long
325 (215)
play – daljše snemanje)
DVD+RW/DVDRDVD-RW/
DVD+R DL
–
–
11 (11)
21 (21)
20 (14)
35 (26)
25 (18)
45 (34)
32 (26)
60 (49)
20 (18)
35 (32)
30 (18)
55 (32)
60 (44)
110 (80)
* Snemanje »1920 x 1080/50i« formata AVCHD.
** Snemanje »1440 x 1080/50i« formata AVCHD.
b Opombe
Razmerje slik, posnetih v kakovosti HD (visoka ločljivost), je 16:9 (široko).
z Nasveti
• Številke v tabeli (16M, 14M) kažejo povprečno hitrost prenosa podatkov. M pomeni Mb/s.
• Čas snemanja lahko preverite s pomočjo možnosti [MEDIA INFO] (str. 76).
• Če uporabljate dvostranski disk, lahko slike snemate na obe strani (str. 125).
• Več o času snemanja na »Memory Stick PRO Duo« si oglejte na strani 31.
Videokamera uporablja format VBR (Variable Bit Rate) za samodejno nastavitev kakovosti slike,
ki najbolj ustreza kadru. Ta tehnologija pa povzroča razlike v času snemanja. Filmi, ki vsebujejo
hitra gibanja in kompleksne slike, se snemajo z višjo hitrostjo prenosa podatkov, kar zmanjša
celotni čas snemanja.
15
»
HOME« in »
OPTION«
- Uporaba dveh vrst menijev
»
HOME« - začetna točka za vse operacije z videokamero
(HELP)
Prikaže se opis postavke (str. 17).
Kategorija
B Kategorije in postavke menija HOME MENU
(CAMERA) Kategorija
(MANAGE MEDIA) Kategorija
Postavke
Stran
Postavke
Stran
MOVIE *1
37
MOVIE MEDIA SET *1
26
PHOTO *1
37
PHOTO MEDIA SET *1*3
27
SMTH SLW REC
40
FINALIZE *1
71
MEDIA INFO
76
MEDIA FORMAT *1
76
Stran
UNFINALIZE
78
42
DISC SELECT GUIDE
79
INDEX *1
45
REPAIR IMG.DB F.
INDEX *1
45
(VIEW IMAGES) Kategorija
Postavke
VISUAL INDEX
*1
PLAYLIST
64
(SETTINGS) Kategorija
80
*1
Nastavitev videokamere (str. 82)
(OTHERS) Kategorija
Postavke
Stran
DELETE *2
55
PHOTO CAPTURE *3
MOVIE DUB
57
*3
PHOTO COPY
59
*3
61
EDIT
62
PLAYLIST EDIT
63
PRINT
68
103
USB CONNECT
TV CONNECT Guide
16
*1
48
*1 Te postavke lahko nastavite tudi med
uporabo funkcije Easy Handycam (str. 32).
Več o postavkah, razpoložljivih v kategoriji
(SETTINGS), si oglejte na strani 82.
*2 Med delovanjem funkcije 'Easy Handycam'
lahko nastavite to postavko, če je nastavitev
načina [MOVIE MEDIA SET] dodeljena notranjemu pomnilniku (HDR-UX19E/UX20E)
ali spominski ploščici »Memory Stick«.
*2 Te postavke morda ne bo mogoče uporabiti,
kar je odvisno od modela videokamere.
Uporaba menija HOME MENU
4 Pritisnite na želeno postavko.
Primer : [EDIT].
1 Med pritiskanjem na zeleno tipko
obrnite stikalo POWER v smeri
puščice in vklopite videokamero.
5 Sledite navodilom na zaslonu.
Izklop zaslona HOME MENU
2 Pritisnite na
(HOME) (A) (ali
(B).
Pritisnite na
.
B Če želite izvedeti kaj več o funkciji
posameznih postavk v meniju HOME
MENU - HELP
(HOME) B
1 Pritisnite na
(HOME).
Prikaže se meni HOME MENU.
(HOME) A
3 Pritisnite na želeno kategorijo.
Primer : kategorija
(OTHERS)
2 Pritisnite na
Spodnji del tipke
oranžen.
(HELP).
(HELP) postane
Se nadaljuje ,
17
»
HOME« in »
OPTION« (nadaljevanje) – Uporaba dveh vrst menijev
3 Pritisnite na postavko, o kateri
želite izvedeti več.
Če pritisnete na postavko, se na zaslonu prikaže njena obrazložitev.
Če želite izbrati to možnost, pritisnite
na [YES], če ne, pritisnite na [NO].
Izklop pomoči (HELP)
V koraku 2 pritisnite na tipko
(HELP).
Uporaba menija OPTION MENU
Če se med snemanjem ali predvajanjem
le dotaknete zaslona, se bodo prikazale
funkcije, ki so tisti trenutek na voljo.
Izvajanje raznih nastavitev je povsem
enostavna. Podrobnosti si oglejte na strani
96.
(OPTION)
18
Korak 1: Pregled priložene opreme
Preverite, če ste skupaj z videokamero
dobili naslednje.
Število v oklepaju označuje število
posameznih priloženih enot.
Akumulatorska baterija NP-FH60 (1)
(str. 20)
Omrežni napajalnik (1) (str. 20)
CD-ROM s programom »Handycam
Application Software« (1) (str. 103)
- Picture Motion Browser (računalniški
program)
- PMB Guide
Omrežni kabel (1) (str. 20)
Navodila za uporabo videokamere (1)
Komponentni A/V kabel (1) (str. 49, 51)
A/V priključni kabel (1) (str. 51, 66)
USB kabel (str. 67, 68)
Brezžični daljinski upravljalnik (1)
(str. 140)
Litijeva baterija je že vstavljena.
19
Korak 2: Polnjenje baterije
z—ŒŽ„’êwv~ly
}—Œ:êkjêpu
i„—ˆ•Œ„
CHG (charge) lamp
w’Ž•’™ê„ê“•ŒŽ˜:Žˆ
w•ŒŽ˜:ˆŽêkj
v•ˆW‘Œê
‘„“„„‘ŒŽ
Akumulatorsko baterijo »InfoLITHIUM«
(serija H) lahko napolnite takoj za tem, ko
jo vstavite v videokamero (str. 128).
b Opomba
• Uporabljate lahko le baterijo »InfoLITHIUM«,
serije H.
1 Obrnite stikalo POWER v smeri
puščice v položaj OFF (CHG)
(tovarniška nastavitev).
2 Poravnajte priključke na bateriji
in videokameri (1), nato vstavite
baterijo v smeri puščice, dokler ne
zaskoči (2).
3 Priključite omrežni napajalnik v
priključek DC IN na videokameri.
20
}ꖗˆ‘–Ž’ê™—Œ:‘Œ†’
v•ˆW‘ŒêŽ„…ˆ
Odprite pokrov za priključke in
priključite vtič DC na omrežnem
napajalniku.
Prepričajte se, da je oznaka v na
vtiču DC obrnjena proti oznaki v na
videokameri.
4 Priključite omrežni kabel v omrežni napajalnik in stensko vtičnico.
Lučka CHG (polnjenje) zasveti in
polnjenje se začne. Lučka CHG (polnjenje) ugasne, ko je baterija povsem
polna.
5 Ko je baterija polna, izključite
omrežni napajalnik iz priključka
DC IN.
b Opomba
• Izključite omrežni napajalnik iz priključka DC
IN tako, da držite za videokamero in za vtič
DC.
Odstranitev baterije
1 Premaknite stikalo POWER na OFF
(CHG).
2 Pritisnite in držite tipko BATT ter odstranite baterijo v smeri puščice.
Stikalo za izmet baterije (BATT)
Čez nekaj časa se za približno 7 sekund
prikaže približen čas snemanja v izbranem
formatu in podatki o bateriji. Podatke o
bateriji lahko gledate do 20 sekund, če
pritisnete na tipko DISP/BATT INFO,
medtem ko so informacije prikazane.
Preostala moč baterije (prbl.)
b Opomba
• Ko odstranite baterijo ali omrežni napajalnik,
se prepričajte, da je lučka
(Movie)/
(Still) (str. 23)/lučka ACCESS (str. 28)/lučka
za dostop (str. 30) izklopljena.
• Če želite baterijo za dlje časa pospraviti, jo
najprej povsem izpraznite (str. 129).
Snemalna zmogljivost (prbl.)
Čas polnjenja
Približen čas (v minutah), potreben da
napolnimo povsem prazno baterijo.
Baterija
NP- FH50
Čas polnjenja
13 5
Uporaba zunanjega vira napajanja
NP-FH60 (priložena)
135
Opravite enake povezave kot pri polnjenju
baterije. Baterija se v tem primeru ne bo
praznila.
NP- FH70
17 0
NP- FH100
39 0
Čas snemanja
Kako preveriti preostalo moč baterije
(Battery Info)
Nastavite stikalo POWER na OFF
(CHG), nato pritisnite na DISP/BATT
INFO.
Približen čas (v minutah), ki je na
razpolago pri uporabi povsem polne
baterije.
»HD« pomeni visoko ločljivost slike, »SD« pa
standardno ločljivost.
Se nadaljuje ,
21
Korak 2: Polnjenje baterije (nadaljevanje)
Če snemate v notranji pomnilnik (HDRUX19E/UX20E) ali na spominsko ploščico
»Memory Stick PRO Duo«
Čas predvajanja
Predviden čas (v minutah), ki je na razpolago pri uporabi povsem polne baterije.
»HD« pomeni visoko ločljivost slike, »SD«
pa standardno ločljivost.
Baterija
Čas
neprekinjenega
snemanja
Običajni
čas
snemanja*
Kakovost slike
HD
SD
HD
SD
NP-FH50
75
90
40
45
80
95
40
50
NP-FH60
(priložena)
100
120
50
60
105
130
55
65
Kakovost slike
HD
SD
HD
SD
NP-FH70
160
195
85
100
NP-FH50
110
125
125
135
170
205
90
105
165
165
180
370
440
190
230
NP-FH60
(priložena)
145
NP-FH100
385
470
200
245
NP-FH70
235
270
270
290
NP-FH100
535
600
600
650
Če je medij nastavljen na disk
Čas
neprekinjenega
snemanja
Običajni
čas
snemanja*
Kakovost slike
HD
SD
HD
SD
NP-FH50
65
80
35
40
65
85
35
45
85
105
45
55
90
115
45
60
140
170
70
90
145
185
75
95
320
385
165
200
335
415
175
215
NP-FH70
NP-FH100
* Običajni čas snemanja kaže čas pri večkratnem začenjanju/ustavljanju snemanje, vklapljanju/izklapljanju kamere in uporabi zooma.
b Opomba
• Več o izbiri medija si oglejte na strani 26.
• Vsi časi so izmerjeni, ko je način [REC
MODE] nastavljen na [HD SP]/[SD SP] v
naslednjih pogojih:
Zgoraj: Če se osvetlitev LCD zaslona vklopi.
Spodaj: Čas snemanja, če snemate z iskalom
in zaprtim LCD zaslonom.
22
Baterija
LCD zaslon
odprt*
LCD zaslon
zaprt
Če je medij nastavljen na disk:
Baterija
NP-FH60
(priložena)
Če predvajate notranji pomnilnik (HDR-UX19E/UX20E) ali »Memory Stick PRO Duo«
Baterija
LCD zaslon
odprt*
LCD zaslon
zaprt
Kakovost slike
HD
SD
HD
SD
NP-FH50
90
105
100
115
NP-FH60
(priložena)
120
140
130
150
NP-FH70
195
230
215
245
NP-FH100
440
515
485
555
* Pri vklopljeni osvetljenosti LCD zaslona.
b Opomba
• Več o izbiri medija si oglejte na strani 26.
Nekaj o bateriji
• Pred zamenjavo baterije obrnite stikalo
POWER na OFF (CHG) in izklopite lučko
(Still) (str. 23)/lučko ACCESS
(Movie)/
(str. 28)/lučko za dostop (str. 30).
• V naslednjih primerih med polnjenjem lučka
/CHG (charge-polnjenje) utripa ali pa se podatki o bateriji (str. 21) ne prikažejo pravilno:
- baterija ni pravilno vstavljena,
- baterija je poškodovana,
- baterija je povsem polna (samo za podatke
o bateriji).
• Baterija ne bo napajala kamere, dokler ne
izključite omrežnega napajalnika iz priključka
DC IN na kameri, tudi če je omrežni kabel
izključen iz omrežne vtičnice.
• Če pritrdite dodatno video luč, vam priporočamo, da uporabite akumulatorsko baterijo
NP-FH70/NP-FH100.
• Ne priporočamo vam uporabe baterije
NP-FH30, ki omogoča le kratke posnetke in
predvajanje.
Nekaj o času polnjenja/snemanja/
predvajanja
• Čas je merjen se nanaša na uporabo kamere
pri temperaturi 250C (priporočljiva temperatura je 10-300C).
• Čas snemanja in predvajanja bo krajši, če videokamero uporabljate pri nizkih temperaturah.
• Čas snemanja in predvajanja bo v nekaterih
pogojih uporabe kamere krajši.
Nekaj o omrežnem napajalniku
• Če uporabljate omrežni napajalnik, ga priključite v bližnjo stensko vtičnico. V primeru,
da se pojavi kakršnakoli težava s kamero,
napajalnik takoj izključite.
• Ne postavljajte omrežnega napajalnika v ozek
prostor, na primer med stene ali pohištvo.
• Pazite, da ne pride do kratkega stika med
priključkom DC na omrežnem napajalniku
ali priključkom za baterijo in kovinskim predmetom. S tem bi povzročili okvaro.
• Tudi če videokamero izklopite, jo bo omrežni
napajalnik še naprej napajal, če je priključen v
omrežno vtičnico.
Korak 3: Vklop videokamere in nastavitev
datuma in ure
Ko prvič uporabite videokamero, nastavite
datum in uro. Če tega ne storite, se bo ob
vsakem vklopu kamere ali obratu stikala
POWER prikazal zaslon [CLOCK SET].
Pritisnite na tipko na LCD zaslonu.
Stikalo POWER
1 Med pritiskanjem na zeleno tipko
na sredini, obračajte stikalo POWER v smeri puščice, dokler se ne
vklopi ustrezna lučka.
(Movie): snemanje filmov
(Still): snemanje fotografij
Ko prvič vklopite videokamero, nadaljujte od koraka 3.
2 Pritisnite na
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/
LANG]
t (CLOCK SET).
Prikaže se zaslon [CLOCK SET].
23
Korak 3: Vklop videokamere in nastavitev datuma in ure (nadaljevanje)
3 S puščicama
izberite želeno
geografsko področje, nato pritisnite na [NEXT].
4 Nastavite [SUMMERTIME] in pritisnite na [NEXT].
5 S puščicama
nastavite
[Y].
b Opombe
• Če videokamere približno 3 mesece ne uporabljate, se bo vgrajena litijeva akumulatorska
baterija izpraznila in nastavitev datuma in
ure se bo izbrisala. V tem primeru napolnite
baterijo in ponovno nastavite datum in uro
(str. 132).
• Ko vklopite videokamero traja nekaj sekund,
da se kamera pripravi na snemanje. V tem
času snemanje ni mogoče.
• Pokrov objektiva se samodejno odpre, ko
vklopite kamero. Zapre se, če izberete zaslon
za predvajanje ali če videokamero izklopite.
• Ob nakupu videokamere je le-ta nastavljena
tako, da se samodejno izklopi, če je približno
5 minut ne uporabljate ([A.SHUT OFF]; str.
95).
z Nasveti
6 S puščicama
izberite
[M], nato nastavite mesec
.
7 Na enak način nastavite [D] (dan),
uro in minute, nato pritisnite na
[NEXT].
• Med snemanjem se datum in ura ne prikažeta,
a se samodejno posnameta na disk. Lahko ju
prikažete med predvajanjem (glej stran 90,
[DATA CODE]).
• Podrobnosti o časovnih razlikah si oglejte na
strani 123.
• Če tipke na zaslonu na dotik ne delujejo pravilno, nastavite zaslon na dotik ([CALIBRATION], str. 130).
Sprememba nastavitve jezika
8 Prepričajte se, da je ura pravilno
nastavljena, nato pritisnite na
.
Ura začne teči.
Nastavite lahko katerokoli letnico, vse
do 2037.
Izklop videokamere
Premaknite stikalo POWER navzgor na
OFF(CHG).
24
Jezik za prikaz na zaslonu lahko
spremenite.
Pritisnite na
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/
LANG]
t[ LANGUAGE SET] in izberite
želeni jezik (str. 94).
Korak 4: Priprave na snemanje
Nastavitev LCD zaslona
Odprite LCD zaslon za 90 stopinj od
kamere 1, nato pa nastavite kot, ki vam
med snemanjem in predvajanjem najbolj
ustreza 2.
1 90 stopinj
proti kameri
2 90 stopinj
(max.)
2 180 stopinj
(max.)
(str. 91) in nastavite osvetlitev LCD zaslona.
• Z vsakim pritiskom na tipko DISP BATT/
INFO se informacije prikažejo ali skrijejo.
Nastavitev iskala
Slike si lahko ogledate tudi s pomočjo
iskala, da varčujete z baterijo ali če je slika
na LCD zaslonu slabo vidna. Izvlecite
iskalo in poglejte skozenj. Nastavite ga na
svoj vid.
Iskalo
DISP/BATT INFO
Stikalo za nastavitev leče iskala
Izklop osvetlitve LCD zaslona in
varčevanje z baterijo
Pritisnite in nekaj sekund držite tipko
DISP/BATT INFO, da se prikaže oznaka
.
Ta nastavitev je pripravna, kadar želite
uporabiti videokamero v močnejši svetlobi
ali če želite varčevati z baterijo. Nastavitev
ne vpliva na posneto sliko. Če želite
osvetlitev LCD zaslona vklopiti, pritisnite
in nekaj sekund držite tipko DISP/BATT
INFO, dokler oznaka
ne izgine.
b Opomba
Premaknite ga tako,
da bo slika jasna.
z Nasvet
•Osvetlitev ozadja iskala lahko nastavite tako,
(HOME)t
(SETda pritisnete na
TINGS)t[SOUND/DISP SET]t[LCD
BRIGHT] t [VF B.LIGHT} (str. 92).
Pritrditev pasu
Nastavite pas kot kaže slika in pravilno držite
kamero.
•Pazite, da ne boste nahote pritiskali na tipke
na LCD zaslonu, med odpiranjem ali nastavljanjem LCD zaslona.
z Nasveta
• Če LCD zaslon odprete za 90 stopinj
proti videokameri, nato pa ga obrnete za 180
stopinj proti objektivu, ga lahko zaprete tako,
da je obrnjen navzven. To je priročno med
upravljanjem predvajanja.
(HOME)t
(SETTINGS)
• V meniju
t[SOUND/DISP SET]t[LCD BRIGHT]
25
Korak 5: Izbiranje medija
Za snemanje/predvajanje/urejanje filmov in slik lahko izberete ločene medije.
Za filme lahko izberete notranji pomnilnik*, disk ali spominsko ploščico »Memory
Stick PRO Duo« in nastavite kakovost na (
(visoka ločljivost) ali
(standardna
ločljivost)). Za slike lahko izberete notranji pomnilnik* ali spominsko ploščico »Memory
Stick PRO Duo«. Spodaj so navedene tovarniške nastavitve.
HDR-UX19E/UX20E:
Film: notranji pomnilnik
Fotografija: notranji pomnilnik
HDR-UX9E/UX10E:
Film: disk
Fotografija: »Memory Stick PRO Duo« **
Notranji pomnilnik*
Disk
Film
Fotografija
»Memory Stick PRO Duo«
*
**
HDR-UX19E/UX20E
Za HDR-UX9E/UX10E je medij samo »Memory Stick PRO Duo« .
Izbiranje medija za filme
1 Pritisnite na
(HOME) t (
MANAGE MEDIA) t [MOVIE
MEDIA SET].
Prikaže se zaslon za nastavitev medija
za filme.
2 Pritisnite na želeno kakovost slike
in medij.
1 [
INT. MEMORY]
(HDR-UX19E/UX20E)
Medij: notranji pomnilnik
Fotografija: HD (visoka ločljivost)
MEMORY STICK]
2 [
Medij: »Memory Stick PRO Duo«
Fotografija: HD (visoka ločljivost)
3 [DISC]
Medij: disk
Kakovost slike: HD (visoka ločljivost) ali
SD (standardna ločljivost)
Kakovost slike izberete v poglavju »Koraku
6« na strani 28.
INT. MEMORY]
4 [
Medij: notranji pomnilnik
Kakovost slike: SD (standardna ločljivost)
MEMORY STICK]
5 [
Medij: »Memory Stick PRO Duo«
Kakovost slike: SD (standardna ločljivost)
3 Pritisnite na [YES].
26
4 Ko se prikaže napis [Completed.],
.
pritisnite na
Medij za filme se spremeni.
Izbiranje medija za slike
(HDR-UX19E/UX20E)
1 Pritisnite na
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [PHOTO
MEDIA SET].
Prikaže se zaslon za nastavitev medija
za slike.
2 Potrdite simbol za medij, prikazan v
zgornjem desnem kotu zaslona.
Notranji pomnilnik* (HDRUX19E/UX20E)
Disk
(simbol je odvisen od vrste diska)
(str. 7)
»Memory Stick PRO Duo«
z Nasvet
•Če želite snemati/predvajati/urejati drug
medij, zamenjajte nastavitev medija.
2 Pritisnite na želeni medij.
b Opomba
•Za slike ne morete izbrati diska.
3 Pritisnite na [YES].
4 Ko se prikaže napis [Completed.],
.
pritisnite na
Medij za slike se spremeni.
Potrditev izbranega medija
1 Premaknite stikalo POWER, da se
prižge ustrezna lučka (
(fotografija).
(film)/
27
Korak 6: Vstavljanje diska ali spominske ploščice
»Memory Stick PRO Duo«
Če snemate slike z medijem, katerega ste
v postopku »Korak 5« nastavili na notranji
pomnilnik (HDR-UX19E/UX20E),
postopek »Korak 6« ni potreben.
3 Vstavite disk tako, da bo snemalna stran obrnjena proti videokameri, nato pritisnite na sredino
diska, da klikne.
Disk
Če v poglavju »Korak 5« nastavite medij
na [DISC], bo potreben nov 8cm disk
DVD-RW, DVD+RW, DVD-R ali DVD+R
DL (str. 14).
b Opomba
• Pred uporabo, s priloženo čistilno krpo odstranite prah ali prstne odtise z diska (str. 126).
1 Preverite, če je videokamera
vklopljena.
2 Obrnite stikalo OPEN na pokrovu
za disk v smeri puščice (OPEN
.).
Na LCD zaslonu se prikaže napis
[PREPARING TO OPEN]. Pokrov za
disk se samodejno rahlo odpre.
Lučka ACCESS (disk)
Stikalo OPEN na pokrovu za disk
Odjemna leča
Če uporabljate enostranski disk, ga vstavite tako, da bo potiskana stran obrnjena
navzven.
4 Zaprite pokrov za disk.
Prikaže se zaslon [DISC ACCESS].
Pri nekaterih vrstah in stanjih diskov
utegne trajati dlje časa, da enota prepozna disk, odvisno od vrste diska in
od pogojev. Če uporabljate DVD-R/
DVD+R DL, preskočite na korak 7.
5 Če uporabljate DVD-RW/DVD+RW,
pritisnite na [Use DISC SELECT
GUIDE].
Ko se pokrov za disk malce odpre, ga odprite
do konca.
28
b Opomba
• Med uporabo funkcije Easy Handycam načina
[Use DISC SELECT GUIDE] ni mogoče
uporabiti (str. 32). Sledite navodilom na zaslonu in formatirajte disk.
6 Pritisnite na [Record HD (high
definition) images.].
Če želite snemati v kakovosti SD
(standardna definicija), pritisnite na
[Record SD (standard definition)
images.].
Prikaz postavk je odvisen od stanja
videokamere in od vrste vstavljenega
diska.
7 Pritisnite na možnost na zaslonu,
ki vam najbolj ustreza.
Disk bo formatiran z izbrano kakovostjo slike. Ko se formatiranje konča,
lahko začnete snemati na disk.
Če izberete kakovost slike SD (standardna
ločljivost)
• Če uporabljate disk DVD-RW, izberite
način snemanja, [VIDEO] ali [VR] (str.
14). Če med uporabo funkcije Easy Handycam formatirate disk (str. 32), se bo
format snemanja nastavil na [VIDEO].
• Če uporabljate disk DVD+RW, izberite
razmerje slike, [16:9 WIDE] ali [4:3].
Odstranitev diska
1 S korakoma 1 in 2 odprite pokrov za
disk.
2 Med držanje sredine diska , ga dvignite
za robove.
b Opombe
• Kakovosti slike (HD ali SD) (str. 14) ni mogoče spremeniti sredi diska.
• Pazite, da med odpiranjem ali zapiranjem
pokrova ne ovirate delovanja z roko ali drugim
predmetom. Umaknite pas na spodnjo stran
kamere, nato odprite ali zaprite pokrov.
• Če se med zapiranjem pas ujame v pokrov za
disk, utegne povzročiti okvaro kamere.
• Ne dotikajte se snemalne strani diska ali
odjemne leče (str. 131). Če uporabljate dvostranski disk, pazite, da ne zamažete diska s
prstnimi odtisi.
• Če zaprete pokrov za disk pri nepravilno
vstavljenem disku, utegnete s tem povzročiti
okvaro kamere.
• Ne izkapljajte napajanja med formatiranjem.
• Ne izpostavljajte kamere udarcem ali tresenju:
- medtem ko lučka ACCESS sveti,
- medtem ko lučka ACCESS utripa,
- medtem ko je na LCD zaslonu prikazan
napis [DISC ACCESS] ali [PREPARING
TO OPEN].
• Pri nekaterih diskih ali posnetem gradivu traja
dlje časa, da disk izskoči.
• Če je disk poškodovan ali umazan (s prstnimi
odtisi, ipd.), utegne trajati vse do 10 minut, da
disk izskoči. V tem primeru utegne biti disk
poškodovan.
z Opombe
• Če je izvor napajanja priključen v videokamero, lahko disk odstranite tudi, če je
videokamera izklopljena.
Se nadaljuje ,
29
Korak 6: Vstavljanje diska ali spominske ploščice
»Memory Stick PRO Duo« (nadaljevanje)
• Če želite izbrisati vse predhodno posnete slike
z diska DVD-RW/DVD+RW, nato pa disk
ponovno uporabiti za snemanje novih slik,
si oglejte poglavje »Formatiranje medija« na
strani 76.
• Če je disk pravi, lahko preverite s postavko
[DISC SELECT GUIDE] v meniju HOME
MENU (str. 79).
»Memory Stick PRO Duo«
Če v postopku »Korak 5« nastavite medij
na »Memory Stick«, bo za snemanje
potreben »Memory Stick PRO Duo«.
Podrobnosti o spominskih ploščicah, ki
so združljive z videokamero, si oglejte na
strani 4.
3 Če v poglavju »Korak 5« za snemanje filmov izberete možnost
[
MEMORY STICK] ali
[
MEMORY STICK], premikajte
stikalo POWER, dokler ne zasveti
lučka
(Movie).
Če je stikalo POWER nastavljeno na
OFF (CHG), ga med pritiskanjem na
zeleno tipko vklopite.
z Nasvet
• Če na spominsko ploščico »Memory Stick
PRO Duo« snemate samo fotografije, postopek po koraku 3 ni potreben.
1 Odprite LCD zaslon.
2 Vstavite »Memory Stick PRO Duo«.
Ko vstavite novo spominsko ploščico
»Memory Stick PRO Duo«, se na zaslonu
prikaže napis [Create a new Image
Database File.] (ustvarite novo datoteko s
slikovno podatkovno bazo).
1 Odprite pokrov za spominsko ploščico
»Memory Stick PRO Duo« v smeri puščice.
2 Vstavite »Memory Stick PRO Duo«
v režo za spominsko ploščico v pravi
smeri, dokler ne zaskoči.
3 Zaprite pokrov za spominsko ploščico.
4 Pritisnite na [YES].
Lučka Access
Oznaka b naj bo obrnjena
proti LCD zaslonu.
30
Odstranitev spominske ploščice »Memory
Stick Duo«
Odprite LCD zaslon in pokrov za
»Memory Stick Duo«. Enkrat na rahlo
pritisnite na »Memory Stick PRO Duo«,
nato pa ga izvlecite.
b Opombe
• Če ne želite, da se medij zlomi ali da se posnete slike izgubijo, ne storite naslednjega, ko
lučka Access sveti ali utripa (str. 30):
- ne odstranjujte baterije ali omrežnega napajalnika iz videokamere,
- ne izpostavljajte kamere mehanskim udarcem ali tresenju,
- ne odstranjujte spominske ploščice iz videokamere.
• Med snemanjem ne odpirajte pokrova za spominsko ploščico.
• Če vstavite »Memory Stick Duo« v režo v
nepravilni smeri in na silo, utegnete s tem
poškodovati spominsko ploščico, režo ali podatke.
• Če se v koraku 4 prikaže napis [Failed to
create a new Image Database File. It may
be possible that there is not enoough free
space.« (ustvarjanje nove datoteke s slikovno
podatkovno bazo ni uspelo. Morda ni dovolj
prostora.), formatirajte spominsko ploščico
»Memory Stick PRO Duo« (str. 76). Vsi podatki posneti na spominski ploščici »Memory
Stick PRO Duo« se bodo s formatiranjem
izbrisali.
• Ne stiskajte in ne odstranjujte spominske
ploščice »Memory Stick PRO Duo« na silo,
ker bi jo utegnili poškodovati.
Zmogljivost spominske ploščice »Memory
Stick PRO Duo« in razpoložljivi čas za
snemanje filmov
Približen čas snemanja v minutah.
Števke med oklepaji ( ) pomenijo
minimalni čas snemanja.
Kakovost slike HD (visoka ločljivost):
AVC HD AVC HD AVC HD AVC HD
16M
9M
7M
5M
(FH)
(HQ)
(SP)
(LP)
1GB
6
(6)
10
(9)
15
(10)
20
(15)
2GB
10
(10)
25
(20)
30
(20)
40
(35)
4GB
25
(25)
55
(40)
65
(45)
85
(70)
8GB
55
(55)
115
(80)
140
(100)
180
(145)
Kakovost slike SD (visoka ločljivost):
SD 9M
(HQ)
SD 6M
(SP)
SD 3M
(LP)
1GB
10
(10)
20
(10)
35
(25)
2GB
25
(25)
40
(25)
80
(50)
4GB
55
(50)
80
(50)
160
(105)
8GB
115
(100)
170
(100)
325
(215)
b Opombe
• Številke v tabeli veljajo, če uporabljate spominsko ploščico »Memory Stick PRO Duo«
družbe Sony. Čas snemanja je odvisen tudi od
pogojev snemanja, vrste spominske ploščice
»Memory Stick« in od nastavitev v [REC
MODE] (str. 84).
z Nasvet
• Več o številu slik, ki jih lahko posnamete, si
oglejte na strani 89.
31
Snemanje/Predvajanje
Enostavno snemanje in predvajanje
(Easy Handycam)
Funkcija Easy Handycam skoraj vse nastavitve opravi samodejno, tako da lahko snemate
in predvajate brez podrobnejših nastavitev. Velikost znakov na zaslonu je večja za boljšo
vidljivost. Slike se posnamejo na izbrani medij (str. 26).
Če je stikalo POWER nastavljeno na OFF (CHG),
ga med pritiskanjem na zeleni gumb premaknite.
Filmi
Fotografije
1 Premaknite stikalo POWER G v
1 Premaknite stikalo
smeri puščice, dokler ne zasveti
lučka
(Movie).
POWER G v smeri
puščice, dokler ne zasveti lučka
(Still).
2 Pritisnite na EASY A.
Na LCD zaslonu se
prikaže.
3 Pritisnite na tipko START/STOP
H ali D in začnite snemati*.
Za ustavitev snemanja ponovno pritisnite na tipko START/STOP.
2 Pritisnite na EASY A.
Na LCD zaslonu se
prikaže.
3 Na rahlo pritisnite na tipko PHOTO
F, da nastavite ostrino A (zasliši
se zvočni signal), nato do konca
pritisnite B (zasliši se zvok sprožilca)
[STBY] t [REC]
Utripa t Zasveti
* Možnost [REC MODE] (str. 84) je nespremenljivo nastavljena na [HD SP] ali [SD SP].
z Nasvet
• Med uporabo funkcije Easy Handycam se na obrazu osebe prikaže okvir ([FACE DETECTION],
str. 87))
32
Predvajanje posnetih filmov/fotografij
1 Z obračanjem stikala POWER G vklopite videokamero.
2 Pritisnite na tipko
(VIEW IMAGES) I (ali E).
Na LCD zaslonu se prikaže zaslon VISUAL INDEX. (prikaz sličic utegne trajati
nekaj časa.)
Prikaže se na sliki, ki je bila nazadnje predvajana/snemana
(B za fotografije, posnete na »Memory Stick PRO Duo«).
HOME
Poišče sliko po datumu
snemanja (str. 46)*.
Predhodnih 6 slik
Naslednjih 6 slik
Vrnitev na zaslon
za snemanje
1
2
3
: se pomakne na zaslon »Film Roll Index« (str. 45).
: se premakne na zaslon »Face Index« (str. 45).
: Prikaže filme v kakovosti HD (visoka ločljivost).
Če v možnosti [MOVIE MEDIA SET] (str. 26) izberete SD (standardna ločljivost), se prikaže
oznaka
. Če izberete [DISC], se prikaže oznaka
.
4
: Prikaže slike.
* Če v [MOVIE MEDIA SET] izberete [DISC] (str. 26), filmov ni mogoče iskati po datumu snemanja.
Se nadaljuje ,
33
Enostavno snemanje in predvajanje (Easy Handycam)
(nadaljevanje)
3 Predvajanje se začne.
Filmi:
Pritisnite na
,
ali
in film se bo predvajal.
S pritiskom preklaplja med predvajanjem in začasno ustavitvijo.
Vrnitev na zaslon
VISUAL INDEX
Začetek filma/
predhodnega filma
Naslednji film
Datum/ura
snemanja*
Stop (vklop zaslona
VISUAL INDEX)
Nazaj/Naprej
* Možnosti [DATA CODE] se nastavi na [DATE/TIME] (str. 90).
z Nasveti
• Po predvajanju zadnjega filma se zaslon vrne nazaslon VISUAL INDEX.
med začasno ustavitvijo.
• Hitrost predvajanja lahko zmanjšate s pritiskanjem na
(HOME) t
(SETTINGS) t [SOUND SET• Glasnost lahko nastavite s pritiskanjem na
TINGS] t [VOLUME] in nato na
.
• Medij za film lahko spremenite z možnostjo [MOVIE MEDIA SET] (str. 26).
Fotografije:
Pritisnite na
, nato pritisnite na fotografijo, ki jo želite predvajati.
Tipka za zaporedni prikaz slik (Slide Show) (str. 47)
Vrnitev (na zaslon
VISUAL INDEX)
Datum/ura
snemanja*
Vklop zaslona
VISUAL INDEX
Predhodna/
Naslednja
* [DATA CODE] je nastavljen na [DATE/TIME] (str. 90).
z Nasveti
• Medij za fotografije lahko preklopite s pomočjo [PHOTO MEDIA SET] (HDR-UX19E/UX20E)
(str. 27).
34
Preklic funkcije Easy Handycam
Ponovno pritisnite na tipko EASY A. Oznaka
izgine z zaslona.
Nastavitve menija med uporabo funkcije Easy Handycam
Pritisnite na tipko
(HOME) B (ali C), da se prikažejo postavke menija, ki so na
voljo za spremembe nastavitev (str. 16, 82).
b Opombe
• Večina postavk v meniju se samodejno vrne na tovarniško nastavitev. Podrobnosti si oglejte na strani
107.
• Če formatirate disk DVD-RW s kakovostjo slike SD (standardna ločljivost), se formatira v načinu
VIDEO (str. 14).
(OPTION) ni mogoče uporabiti.
• Funkcije
• Če želite sliki dodati učinke ali spremeniti nastavitve, najprej prekličite funkcijo Easy Handycam.
Tipke, ki med uporabo funkcije Easy Handycam ne delujejo
Nekaterih tipk/funkcij med delovanjem funkcije Easy Handycam ne morete uporabiti,
ker se nastavijo samodejno (str. 107). Če nastavite neveljavno funkcijo, se prikaže napis
[Invalid during Easy Handycam operation] (neveljavno med delovanjem funkcije Easy
Handycam).
Ogled filmov na disku na drugi napravi (zaključitev)
Če želite filme, shranjene na disku, predvajati na drugih napravah ali na računalniku,
morate disk najprej zaključiti. Podrobnosti o zaključevanju si oglejte na strani 71.
b Opombe
• Po zaključitvi diskov DVD-R in DVD+R DL jih ne morete ponovno uporabiti ali nanje snemati dodatnih filmov (tudi če je še dovolj prostora).
• Med delovanjem funkcije Easy Handycam na zaključen disk ne morete snemati dodatnih kadrov (str. 78).
35
Snemanje
Slike se posnamejo na izbrani medij (str. 26).
HDR-UX9E/UX10E:
HDR-UX19E/UX20E:
Film: disk
Film: notranji pomnilnik
Fotografija: »Memory Stick PRO Duo«
Fotografija: notranji pomnilnik
(HOME) E
Pokrov objektiva
Odprite pokrov objektiva (str. 26).
(HOME) D
PHOTO F
START/STOP C
Stikalo POWER A
A
Če je stikalo
POWER nastavljeno
na OFF (CHG), ga
med pritiskanjem
Lučka
na zeleno tipko
Lučka
premaknite.
START/STOP B
(Movie)
(fotografije)
b Opombe
• Če lučki ACCESS (str. 28)/dostop (str. 30) svetita ali utripata, ko je snemanje že končano, pomeni,
da se podatki še vpisujejo na medij. V tem času ne izpostavljajte kamere udarcem ali tresenju in ne
odstranjujte baterije ali omrežnega napajalnika. Ne izvlecite spominske ploščice »Memory Stick
PRO Duo« iz videokamere.
• Če filmska datoteka presega 2 GB, medij pa je nastavljen na notranji pomnilnik (HDR-UX19E/
UX20E) ali »Memory Stick« (str. 26), bo kamera samodejno ustvarila naslednjo filmsko datoteko.
z Nasvet
• Več o spominskih ploščicah, ki jih lahko uporabljate z videokamero, si oglejte na strani 4.
• Razpoložljivi čas snemanja in porabo spomina na mediju lahko preverite tako, da pritisnete na
(HOME) D (ali E) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA INFO] (str. 76).
36
Filmi
Fotografije
1 Premaknite stikalo POWER A v
1 Premaknite stikalo POWER A v
smeri puščice, dokler ne zasveti
lučka
(Movie).
smeri puščice, dokler ne zasveti
lučka
(Still).
2 Pritisnite na tipko START/STOP
B (ali C).
2 Na rahlo pritisnite na tipko PHOTO
F, da nastavite ostrino A (zasliši
se zvočni signal), nato do konca
pritisnite B (zasliši se zvok sprožilca).
[STBY] t [REC]
Za ustavitev snemanja ponovno
pritisnite na tipko START/STOP.
Utripa t Zasveti
Poleg oznake
se prikaže rdeča oznaka
ali . Ko oznaka
izgine, je slika
posneta.
b Opomba
• Fotografij ni mogoče snemati na disk.
z Nasveti
• Več o času snemanja filmov si oglejte na strani 31, o številu fotografij, ki jih lahko posnamete, pa na
strani 89.
• Med snemanjem filma lahko fotografije posnamete s pritiskom na tipko PHOTO Fs (Dual Rec, str.
39).
• Na obrazu, ki ga kamera zazna, se prikaže okvir in slika se samodejno izboljša ([FACE DETECTION], str. 87).
• Če kamera med snemanjem filma zazna obraz, bo oznaka utripala in obraz se bo posnel v »Face
Index«. Med predvajanjem filma lahko poiščete želeni kader po obrazih (Face Index, str. 45).
• Fotografijo lahko zajamete iz posnetega filma (HDR-UX10E/UX19E/UX20E) (str. 57).
(HOME) D (ali E) t
• Način snemanja lahko preklopite, tako da pritisnete na
(CAMERA) t [MOVIE] ali [PHOTO].
Se nadaljuje ,
37
Snemanje (nadaljevanje)
Zoomiranje
S stikalom ‘Power zoom’ ali tipkami
‘Zoom’ pod LCD zaslonom lahko slike
povečate vse do 15 krat.
Snemanje 5.1 kanalnega
prostorskega zvoka
Z vgrajenim mikrofonom lahko
posnamete Dolby Digital 5.1ch zvok.
Filme lahko predvajate na napravah, ki
podpirajo 5.1 kanalni prostorski zvok.
Vgrajen mikrofon
Širši zorni kot:
(široki kot)
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1 kanalni prostorski
zvok 1 Slovarček (str. 143)
b Opombe
S
Za počasno približevanje/oddaljevanje na
rahlo premaknite stikalo »power zoom« .
Za hitrejše zoomiranje pa ga premaknite
dlje.
b Opomba
• Držite prst na stikalu »Power zoom«. Če ga
odstranite, se utegne posneti zvok delovanja.
• Hitrosti zoomiranja ne morete spremeniti s
tipkami za zoomiranje pod LCD zaslonom.
• Najmanjša možna razdalja med videokamero
in objektom med ohranitvijo ostrine je približno 1 cm za široki kot in približno 80 cm
za telefoto.
z Nasvet
• Če želite med snemanjem filmov zoomirati za
več kot 15x, lahko nastavite način [DIGITAL
ZOOM] (str. 85).
38
• Za poslušanje 5.1 ch prostorskega zvoka, potrebujete napravo formata AVCHD, združljivo
s 5.1 ch prostorskim zvokom (str. 126).
• Če s HDMI kablom (ni priložen) priključite
drugo napravo, združljivo s 5.1 kanalnim
prostorskim zvokom, bo kamera samodejno
oddajala film v HD kakovosti in s 5.1 kanalnim zvok zvokom.
z Nasvet
•Če snemate zvok, lahko izberete želeni zvok
med [5.1ch SURROUND] in [2ch STEREO]
([AUDIO MODE], str. 84).
Hiter začetek snemanja
(QUICK ON)
z Nasvet
• Če sveti lučka
(film), se velikosja lahko
slike snemate na isti način kot če sveti lučka
(fotografija). Lahko uporabite tudi bliskavico.
Snemanje v temi (NightShot)
Infrardeča vrata
Če namesto, da izklopite kamero,
pritisnete na tipko QUICK ON, se
bo poraba energije zmanjšala (način
»Sleep«). V tem načinu lučka QUICK ON
utripa. Če ponovno pritisnete na tipko
QUICK ON, ko želite začeti z naslednjim
snemanjem, bo videokamera pripravljena
na snemanje v približno 1 sekundi.
z Opombe
• Medtem ko je videokamera v načinu »Sleep«,
bo poraba energije približno za polovico manjša kot med snemanjem. Tako lahko varčujete z
energijo baterije.
• Če videokamere nekaj časa ne uporabljate in
jo pustite v načinu »Sleep«, se bo samodejno
izklopila. S funkcijo [QUICK ON STB] lahko
nastavite dobo, po kateri želite, da se kamera
izklopi v načinu »Sleep« (str. 95).
Snemanje visoko ločljivih slik med
snemanjem filma (Dual Rec)
Visoko ločljive slike lahko posnamete
tako, da med snemanjem filma pritisnete
na tipko PHOTO. Fotografije se
posnamejo na medij, ki ste ga izbrali v
[PHOTO MEDIA SET] (HDR-UX19E/
UX20E) (str. 27).
b Opombi
Če želite snemati v temnem prostoru,
nastavite stikalo NIGHTSHOT na ON, da
se prikaže oznaka .
b Opombe
• Funkciji »NightShot« in »Super NightShot«
uporabljata infrardečo svetlobo. Zato ne prekrivajte infrardečega porta s prsti ali drugimi
predmeti.
• Odstranite pretvorniško lečo (ni priložena).
• Če ima videokamera težave s samodejnim
nastavljanjem ostrine, jo nastavite ročno
([FOCUS], str. 98).
• Ne uporabljajte funkcij NightShot in Super
NightShot v svetlem prostoru, ker bi s tem
utegnili povzročiti okvaro.
z Nasvet
• Za snemanje svetlih slik uporabite funkcijo
Super NightShot (str. 101). Za snemanje slik
z barvami, ki so bolj podobne originalnim,
uporabite funkcijo Color Slow Shutter (str.
101).
• Med uporabsvost medija ni zadostna ali če
snemate serijo slik, se utegne prikazati oznaka
. Medtem ko je prikazana oznaka
,
snemanje slik ni mogoče.
39
Snemanje (nadaljevanje)
Nastavitev osvetlitve za predmete
z osvetljenim ozadjem
Snemanje hitro premikajočih
se dejanj v počasnem posnetku
(SMTH SLW REC)
Hitro premikajoče se objekte in dejanja,
katera v splošnih snemalnih pogojih ne
morete ujeti, lahko posnamete v gladkem
počasnem posnetku. Ta funkcija je
uporabna, kadar snemate aktivnosti, kot
so igranje golfa ali tenisa.
Če želite nastaviti osvetlitev predmeta z
osvetljenim ozadjem, pritisnite tipko .
(BACK LIGHT), da se prikaže oznaka ..
Za preklic te funkcije, ponovno pritisnite
tipko . (BACK LIGHT).
1 Pritisnite na tipko
(HOME) t
(CAMERA)t[SMTH SLW REC].
Snemanje v zrcalnem načinu
2 Pritisnite na START/STOP.
Posname se film, dolg približno 3
sekunde, v obliki 12 sekundnega počasnega posnetka.
Ko napis [Recording…] izgine, se
snemanje konča.
Slike lahko snemate tako, da jih kažete
osebi, ki jo želite posneti.
Odprite LCD zaslon pravokotno s kamero
(1), nato ga zavrtite za 180 stopinj proti
objektu (2).
z Nasveta
• Na LCD zaslonu se prikaže zrcalna slika objekta, posneta slika pa bo obrnjena pravilno.
• Če snemate v zrcalnem načinu se okvir ne prikaže na obrazu osebe ([FACE DETECTION],
str. 87).
40
Za preklic funkcije [SMTH SLW REC]
pritisnite na
.
Sprememba nastavitve
Pritisnite na
(OPTION)
in izberite
nastavitev, ki jo želite spremeniti.
•[TIMING]
Ko ste pritisnili na tipko START/STOP,
izberite začetno mesto za snemanje.
Tovarniška nastavitev je [3sec AFTER].
[3sec AFTER]*
(3 sekunde kasneje)
[3sec BEFORE]
(3 sekunde prej)
• [RECORD SOUND]
Izberite [ON] ( ), če želite počasi
predvajani sliki dodati zvok (npr. pogovor). (Tovarniška nastavitev je [OFF]).
Medtem ko je v koraku 2 prikazan
napis [Recording…], videokamera
posname približno 12 sekund zvoka.
b Opomba
• Med 3-sekundnim snemanjem filma se zvok
ne posname.
• Kakovost slike za [SMTH SLW REC] ni tako
dobra kot pri običajnem snemanju.
• Če predvajate film, ki je posnet pri možnosti
[RECORD SOUND] v [SMTH SLW REC]
nastavljeni na [OFF], se prikaže oznaka
, ne glede na nastavitev načina [AUDIO
MODE] (str. 84).
41
Predvajanje
Predvajajte slike, posnete na izbranem mediju (str. 26). Spodaj so prikazane tovarniške
nastavitve:
HDR-UX9E/UX10E:
HDR-UX19E/UX20E:
Film: disk
Film: notranji pomnilnik
Fotografija: »Memory Stick PRO Duo«
Fotografija: notranji pomnilnik
Pokrov objektiva
Stikalo Power
zoomF
F
Zapre se glede na način
(VIEW IMAGES).
Stikalo
POWER A
(HOME) E
(HO ME) D
(VIEW
IMAGES) C
(VIEW IMAGES) B
1 Premaknite stikalo POWER A in vklopite videokamero.
2 Pritisnite na
(VIEW IMAGES) B (ali C).
Na LCD zaslonu se prikaže zaslon VISUAL INDEX. (Prikaz sličic utegne trajati
nekaj časa.)
Prikaže se na sliki, ki je bila nazadnje predvajana/snemana
(B za fotografije, posnete na »Memory Stick PRO Duo«).
HOME
Predhodnih
6 slik
Poišče sliko po
datumu snemanja
(str. 46)*.
Naslednjih
6 slik
Vrnitev na
zaslon za
snemanje
42
(OPTOIN)
1
2
3
: se pomakne na zaslon »Film Roll Index« (str. 45).
: se premakne na zaslon »Face Index« (str. 45).
: Prikaže filme v kakovosti HD (visoka ločljivost).
Če v možnosti [MOVIE MEDIA SET] (str. 26) izberete SD (standardna ločljivost), se prikaže
. Če izberete [DISC], se prikaže oznaka
.
oznaka
4
: Prikaže slike.
* Če v [MOVIE MEDIA SET] izberete [DISC] (str. 26), filmov ni mogoče iskati po datumu snemanja.
z Nasvet
• S premikanjem stikala Zoom (F) lahko izberete prikaz 6-ih ali 12-ih slik na zaslonu
(HOME) D (ali E) t
VISUAL INDEX. Če želite izbrati številko, pritisnite na
(SETTINGS)t[VIEV IMAGES SET]t[
DISPLAY]. (str. 91).
3 Predvajanje se začne.
Filmi
Pritisnite na
,
ali
in na film, ki ga želite predvajati.
Ko se predvajanje filmov od izbranega do zadnjega konča, se ponovno prikaže zaslon
VISUAL INDEX.
S pritiskom preklaplja med predvajanjem
in začasno ustavitvijo.
Vrnitev na zaslon
VISUAL INDEX
Naslednji film
Začetek kadra/
predhodnega filma
Stop (vklop zaslona
VISUAL INDEX)
(OPTOIN)
Nazaj/Naprej
z Opombe
• Za počasno predvajanje filma pritisnite na
/
med začasno ustavitvijo.
• Če predvajate film iz notranjega pomnilnika (HDR-UX19E/UX20E) ali s spominske ploščice »Me/
film zavrtite naprej/nazaj približno 5
mory Stick PRO Duo«, lahko z enim pritiskom na
krat hitreje kot običajno, z dvemi pritiski približno 10-krat hitreje, s tremi približno 30-krat hitreje, s
štirimi pa približno 60-krat hitreje.
/
film zavrtite naprej/nazaj
• Če predvajate filme na disku, lahko z enim pritiskom na
približno 5 krat hitreje kot običajno, z dvemi pritiski približno 10-krat hitreje (približno 8-krat hitreje
za DVD+RW) v SD kakovosti (standardna ločljivost).
43
Predvajanje (nadaljevanje)
Ogled fotografije
Pritisnite na
in na sliko, ki jo želite predvajati.
Vklop zaslona
VISUAL INDEX
Tipka za zaporedni prikaz
slik (Slide Show) (str. 47)
Vrnitev (na zaslon
VISUAL INDEX)
(OPTOIN)
Predhodna/Naslednja
Nastavitev glasnosti zvoka filma
Med predvajanjem filma pritisnite na
/
nastavite glasnost.
tipkama
(OPTOIN)t
tipkot [VOLUME], nato s
z Opomba
• Zaslon lahko preklopite na zaslon VISUAL INDEX s pritiskom na tipko
t
(VIEV IMAGES)t[VISUAL INDEX].
44
(HOME) D (ali E)
Zelo natančno iskanje kadrov
(Film Roll Index)
Iskanje želenih kadrov po obrazih
(Face Index)
Filme lahko razdelite na določene časovne
enote in na zaslonu INDEX se bo prikazal
prvi kader vsakega dela. Film lahko
začnete predvajati od izbranega kadra.
Najprej izberite medij, ki vsebuje film, ki
ga želite predvajati (str. 26).
Na zaslonu INDEX se prikažejo slike
obrazov, ki jih kamera zazna med
snemanjem. Film lahko predvajate od
slike z izbranim obrazom.
Najprej izberite medij, ki vsebuje film, ki
ga želite predvajati (str. 26).
1 Pritisnite na tipko
1 Pritisnite na tipko
2 Pritisnite na
2 Pritisnite na
(VIEW
IMAGES) na videokameri.
Prikaže se zaslon VISUAL INDEX.
(Film Roll Index).
Vrnitev na zaslon VISUAL INDEX
Nastavitev intervala*
* S tipko
/
izberite želeni interval za
kader, prikazan na zaslonu.
3 S tipkama
/
izberite želeni
film.
4 S tipkama
/ izberite želeni
kader, nato pritisnite na sličico
želenega kadra.
Predvajanje se začne od izbranega
kadra.
z Nasvet
• Zaslon [ INDEX] (Film Roll Index) lahko
prikažete s pritiskom na
(HOME) t
(VIEV IMAGES)t[ INDEX].
(VIEW
IMAGES) na videokameri.
Prikaže se zaslon VISUAL INDEX.
(Face Index).
Vrnitev na zaslon VISUAL INDEX
3 S tipkama
/
izberite želeni
film.
4 S tipkama
/ izberite sliko z
želenim obrazom, nato izberite
sliko z obrazom, ki jo želite predvajati.
Predvajanje se začne od izbranega
kadra.
b Opombi
• Nekateri pogoji snemanja ne omogočajo zaznavanja obrazov. Primer: če človek nosi očala
ali kapo ali če ni obrnjen proti kameri.
Se nadaljuje ,
45
Predvajanje (nadaljevanje)
• Če želite iskati film na zaslonu [ INDEX]
(Face Index) (tovarniška nastavitev) (str. 87),
pred snemanjem nastavite [ INDEX SET]
na [ON].
z Nasvet
4 S tipkama
• Zaslon [ INDEX] (Face Index) lahko prikažete tako, da pritisnete na (HOME) t
(VIEV IMAGES)t[ INDEX].
Iskanje želenih slik po datumih
(Date Index)
Zelo učinkovit način iskanja je iskanje po
datumih. Najprej izberite medij, ki vsebuje
film, ki ga želite predvajati (str. 26).
b Opomba
• Funkcije 'Date Index' ni mogoče uporabiti
na disku in s fotografijami na »Memory Stick
PRO Duo«.
/ izberite datum
snemanja želenih slik, nato pritisnite na
.
Na zaslonu se prikažejo slike, posnete
na izbrani datum.
z Opomba
• Na zaslonih 'Film Roll Index' in 'Face Index'
lahko prikažete funkcijo 'Date Index' s pomočjo korakov 3 in 4.
Uporaba funkcije PB zoom
Slike lahko povečate od 1,1 do 5 krat.
Povečavo lahko nastavite s stikalom
'power zoom' ali tipkami 'zoom' na okviru
LCD zaslona.
Datum
1 Pritisnite na tipko
(VIEW IMAGES) na videokameri.
Prikaže se zaslon VISUAL INDEX.
2 Če želite poiskati film, pritisnite na
tipko
ali
. Za iskanje fotografij pritisnite na .
3 Pritisnite na datum na zaslonu.
Na zaslonu se prikažejo datumi snemanja slik.
46
1 Predvajajte sliko, ki jo želite povečati.
2 Povečajte sliko s pomočjo tipke T
(telefoto).
Zaslon je uokvirjen.
3 Pritisnite na zaslon na mestu, ki ga
želite prikazati na sredini prikazanega
okvira.
4 Nastavite povečavo s tipkama W
(široki kot)/T (telefoto).
.
Za preklic pritisnite na
Zaporedno predvajanje fotografij
(SlideShow)
Predvajanje slik na
televizorju
Načini priključitve in kakovost slike
(HD (visoka ločljivost)/SD (standardna
ločljivost)), ki je prikazana na TV
zaslonu, so odvisni od vrste priključenega
televizorja in od uporabljenih priključkov.
Za napajanje uporabite omrežni
napajalnik (str. 20).
Oglejte si navodila za uporabo naprave, ki
jo želite priključiti.
Pritisnite na
na zaslonu za
predvajanje fotografij.
Zaporedni prikaz se začne od izbrane
slike.
Pritisnite na
, da se zaporedni prikaz
ustavi. Za ponovni začetek zopet pritisnite
na
.
b Opombe
• Med zaporednim prikazom slik ne morete
uporabiti funkcije »playback zoom«.
z Nasveti
• Neprekinjeno zaporedno predvajanje fotografij lahko nastavite tudi s pritiskom na
(OPTOIN) t
tipko [SLIDE SHOW] na
zaslonu VISUAL INDEX.
• Med predvajanjem lahko neprekinjeno zaporedno predvajanje slik nastavite s pritiskom
(OPTOIN) t tipko
[SLIDE
na
SHOW SET]. Ker je tovarniška nastavitev
[ON], se na LCD zaslonu prikaže oznaka
in kamera ponovi zaporedni prikaz slik. Če
nastavite [SLIDE SHOW SET] na [OFF], bo
videokamera enkrat zaporedno prikazala slike,
začenši z izbrano sliko.
b Opombe
• Če snemate in želite slike predvajati na
združljivem televizorju (str. 85), nastavite
[X.V.COLOR] na [ON]. Za predvajanje bo na
televizorju morda potrebno opraviti nekatere
nastavitve. Oglejte si navodila za uporabo
televizorja.
Postopek upravljanja
Videokamero lahko priključite v televizor
s pomočjo navodil, prikazanih na LCD
zaslonu, [TV CONNECT Guide].
Preklopite vhod na televizorju na
povezan priključek.
Oglejte si navodila za uporabo
televizorja.
r
Priključite videokamero in
TV upoštevajoč navodila [TV
CONNECT Guide].
r
Opravite potrebne nastavitve izhoda
na videokameri (str. 49, 50).
Se nadaljuje ,
47
Predvajanje slike na televizorju (nadaljevanje)
Priključki na videokameri
Odprite pokrov za priključke in priključite
kabel.
2 Pritisnite na odgovor na vprašanje,
prikazano na zaslonu.
V tem času lahko opravite potrebne
povezave med videokamero in televizorjem.
Priključek HDMI OUT
Izbira ustreznega načina priključitve (TV CONNECT Guide)
Kamera vam pomaga izbrati ustrezen
način priključitve televizorja.
1 Pritisnite na
(HOME) t
(OTHERS) t [TV CONNECT
Guide]
Če postavke ni na zaslonu, s tipko
/
zamenjajte stran.
48
Priključitev v HD TV
Slike posnete v kakovosti HD (visoka ločljivost) se tudi predvajajo v kakovosti HD. Slike,
posnete v kakovosti SD (standardna ločljivost) pa se predvajajo v kakovosti SD.
l: smer signala
Vrsta
A
Videokamera
Kabel
TV
Nastavitev HOME MENU
(SETTINGS)t
[OUTPUT SETTINGS]
t[COMPONENT]t
[1080i/576i](str. 93)
Komponentni A/V kabel
(priložen)
COMPONENT
(zelen)
(moder)
(rdeč)
(bel)
(rdeč)
AUDIO
• Če so priključeni komponentni priključki, enota ne oddaja zvočnih signalov. Za oddajanje zvočnih
signalov priključite bel in rdeč vtič komponentnega A/V kabla v avdio vhod na televizorju.
Se nadaljuje ,
49
Predvajanje slik na televizorju (nadaljevanje)
l: smer signala
Vrsta
Videokamera
Kabel
TV
Nastavitev HOME MENU
Kabel HDMI (ni priložen)
Opombe
• Uporabite kabel HDMI z logotipom HDMI.
• Uporabite HDMI mini konektor na enem koncu (za videokamero) in ustrezen konektor za priključitev v TV na drugem koncu.
• Slike ne potujejo iz priključka HDMI OUT, če slike vsebujejo zaščito pred presnemavanjem.
• Nekateri televizorji s to povezavo morda ne bodo pravilno delovali (npr. brez zvoka ali slike).
• Ne priključujte priključka HDMI OUT na videokameri in priključka HDMI OUT na zunanji napravi
s kablom HDMI. S tem bi utegnili povzročiti okvaro.
• Če s HDMI kablom (ni priložen) priključite drugo napravo, združljivo s 5.1ch prostorskim zvokom,
bo enota film, posnet v HD kakovosti (visoka ločljivost) in s 5.1 kanalnim zvokom samodejno
oddajala s 5.1 kanalnim zvokom. Film, posnet v kakovosti SD (standardna ločljivost) se samodejno
pretvori v 2-kanalni zvok.
Priključitev v 16:9 (širok) ali 4:3 TV, ki ni visoko-ločljiv
Slike, posnete v kakovosti HD (visoka ločljivost) se pretvorijo v kakovost SD (standardna
ločljivost) in predvajajo. Slike, posnete v kakovosti SD (standardna ločljivost) se
predvajajo v tej kakovosti.
C
D
E
Nastavitev razmerja slike v skladu s priključenim televizorjem (16:9/4:3)
Nastavite [TV TYPE] na [16:9] ali [4:3] v skladu s televizorjem (str. 93).
b Opomba
Če predvajate film, posnet v kakovosti SD (standardna ločljivost), na 4:3 TV, ki ni združljiv
s signali 16:9, pritisnite na
(HOME) t
(SETTINGS) t [MOVIE SETTINGS] t
[WIDE SELECT] t [4:3] na videokameri (str. 65) med snemanjem slike (str. 85).
50
Snemanje / Predvajanje
l: smer signala
Vrsta
Videokamera
C
(C)
Kabel
TV
Nastavitev HOME MENU
(SETTINGS)t
[OUTPUT SETTINGS]
t[COMPONENT]t
[576i/576i](str. 93)
Komponentni A/V kabel
(priložen)
(zelen)
(moder)
(rdeč)
(bel)
(rdeč)
(SETTINGS)t
[OUTPUT SETTINGS]
t[TV TYPE]t[16:9]
[4:3]*(str. 93)
Če priključite komponentne vtiče, enota ne bo oddajala zvočnih signalov. Za oddajanje zvočnih signalov priključite bele in rdeče vtiče na komponentnem A/V kablu v avdio vhod na televizorju.
A/V priključni kabel z
S VIDEO (ni priložen)
(bel)
(SETTINGS)t
[OUTPUT SETTINGS]
t[TV TYPE]t[16:9]
[4:3]*(str. 93)
(rdeč)
(rumen)
b Opomba
• Če priključite vtič S VIDEO (S VIDEO kanal), enota ne bo oddajala avdio signalov. Za oddajanje
avdio signalov beli in rdeči vtič na A/V priključnem kablu s kablom S VIDEO povežite v avdio vhod
na televizorju.
• Ta povezava ustvari slike višje ločljivosti kot pri uporabi A/V priključnega kabla (vrsta (E)).
A/V priključni kabel (priložen)
(rumen)
(bel)
(SETTINGS)t
[OUTPUT SETTINGS]
t[TV TYPE]t[16:9]
[4:3]*(str. 93)
(rdeč)
* Dodelite nastavitev primerno televizorju.
51
Predvajanje slike na televizorju
(nadaljevanje)
b Opomba
Če oddajate slike s pomočjo A/V priključnega
kabla, bodo enota oddajala slike v SD kakovosti
(standardna ločljivost).
Če je televizor priključen v videorekorder
Z A/V priključnim kablom priključite
videokamero v vhod LINE IN na
videorekorderju. Nastavite izbirnik vhoda
na videorekorderju na LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2, itd.)
Če je vaš televizor mono (Če ima vaš televizor samo en avdio vhod)
Priključite rumeni vtič A/V priključnega
kabla v video vhod in beli ali rdeči
vtič v avdio vhod na televizorju ali
videorekorderju. Če želite predvajati zvok
v načinu mono, uporabite priključni kabel.
Če ima vaš televizor/videorekorder 21polni adapter (EUROCONNECTOR)
Uporabite 21-polni adapter (ni priložen)
za predvajanje slik.
z Nasveti
- Če želite videokamero priključiti v televizor
z več kot eno vrsto kablov, je zaporedje prednosti izhodnih signalov naslednje:
HDMI - komponentni video - S VIDEO
- avdio/video
- Priključek HDMI OUT je vmesnik za
pošiljanje video in avdio signalov. Povezava
HDMI OUT z zunanjo napravo ustvari visoke
kakovosti slike in digitalen zvok.
Uporaba funkcije »BRAVIA« Sync
Če s HDMI kablom priključite
videokamero v televizor, združljiv s
funkcijo »BRAVIA« Sync, boste lahko
predvajanje upravljali z daljinskim
upravljalnikom televizorja.
* »BRAVIA« televizorji, prodajani leta 2008 ali
kasneje, so združljivi.
Nekaj o standardu »PhotoTV HD«
Videokamera je združljiva s standardom
»PhotoTV HD«, ki omogoča zelo
natančen prikaz nežnih struktur in barv,
kot pri fotografiji. Če s HDMI kablom*
ali komponentnim video kablom**
priključite Sonyjevo napravo, združljivo s
standardom »PhotoTV HD«, boste lahko
uživali v mnogih novih fotografijah v
osupljivi kakovosti 'full HD'.
* Med prikazovanjem fotografij bo TV samodejno preklopil na ustrezen način.
** Potrebna bo nastavitev televizorja.
52
1 S HDMI kablom (ni priložen) priključite videokamero in televizor*,
združljiv s funkcijo »BRAVIA« Sync.
2 Vklopite videokamero.
TV vhod se samodejno pretvori in
slike iz videokamere se prikažejo na
televizorju.Snemanje / predvajanje
3 Uporabite daljinski upravljalnik
televizorja.
Uporabite lahko naslednje funkcije:
(VIEW IMAGES) za
- Prikaz
(HOME) s pritiskom na tipko SYNC
MENU,
- Prikaz zaslona INDEX, na primer
VISUAL INDEX, s pritiskom gor/
dol/levo/desno ali tipko »ENTER«
na daljinskem upravljalniku in predvajanje želenega filma ali slik.
b Opombi
• Za nastavitev videokamere pri(HOME)t
tisnite na
(SETTINGS)t[GENERAL SET]t[CTRL
FORHDMI]t[ON] (tovarniška nastavitev).
• Televizor je potrebno nastaviti. Oglejte si navodila za uporabo.
z Nasvet
Če televizor izklopite, se tudi videokamera
samodejno izklopi.
53
Kategorija
(OTHERS)
Ta kategorija omogoča urejanje slik na
mediju. Omogoča vam tudi uporabo
kamere, priključene v drugo napravo.
PRINT
Fotografije lahko natisnete s pomočjo
priključenega tiskalnika PictBridge (str.
68).
USB CONNECT
Videokamero lahko priključite v
računalnik ali drugo napravo s pomočjo
USB kabla (str. 103).
Kategorija
(OTHERS)
Seznam postavk
DELETE
Slike na mediju lahko izbrišete (str. 55).
PHOTO CAPTURE (HDR-UX10E/UX19E/
UX20E)
Izbrani kader lahko zajamete iz posnetega
filma v obliki fotografije (str. 57).
MOVIE DUB (HDR-UX10E/UX19E/UX20E)
Filme, posnete na notranjem pomnilniku
(HDR-UX19E/UX20E) ali na spominski
ploščici »Memory Stick PRO Duo« (HDRUX19E/UX20E) lahko presnamete na
disk (str. 59).
PHOTO COPY (HDR-UX19E/UX20E)
Slike, posnete na notranjem pomnilniku
lahko kopirate na spominsko ploščico
»Memory Stick PRO Duo« (str. 61).
EDIT
Slike na mediju lahko uredite (str. 62)
PLAYLIST EDIT
Ustvarite in uredite lahko seznam
»Playlist« (str. 63).
54
TV CONNECT Guide
Videokamera vam predlaga najustreznejši
način priključitve televizorja (str. 48).
Brisanje slik
Slike, posnete na mediju, lahko izbrišete z
uporabo videokamere.
b Opombi
• Izbrisanih slik ni več mogoče priklicati.
• Slik na spominski ploščici »Memory Stick
PRO Duo« ni mogoče izbrisati, če je le-ta
zaščitena pred presnemavanjem.
z Nasveta
• Izberete lahko vse do 100 slik hkrati.
• Sliko na predvajalnem zaslonu lahko izbrišete
(OPTION).
s pomočjo menija
Izbrani film je označen z oznako
. Pritisnite in držite film na LCD
zaslonu, da ga potrdite.
Pritisnite na
za vrnitev na predhodni zaslon.
5 Pritisnite
t (YES).
6 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
Brisanje vseh filmov naenkrat
Brisanje filmov
1 V koraku 3 pritisnite na [
ALL]/[
ALL].
Najprej izberite medij, ki vsebuje film, ki
ga želite predvajati (str. 26).
b Opomba
Filmov ne morete izbrisati med
delovanjem funkcije 'Easy Handycam'.
Najprej prekličite funkcijo 'Easy
Handycam'.
1 Pritisnite na
(HOME) t
(OTHERS) t [DELITE].
2 Pritisnite na [
3 Pritisnite na [
[
DELETE]/[
DELITE ALL]/[
DELITE
DELITE
2 Pritisnite na [YES]t[YES].
3 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
Brisanje vseh filmov, posnetih na isti dan,
naenkrat
1 V koraku 3 pritisnite na [
by date]/[
DELITE
DELITE by date].
DELETE].
DELETE]
DELETE].
4 Pritisnite na film, ki ga želite izbrisati.
2 Pritisnite na
/ in izberite datum
snemanja želenega filma, nato pritisnite na
.
Na LCD zaslonu se prikažejo filmi,
posneti na izbrani datum.
Na LCD zaslonu pritisnite na film in
ga s tem potrdite. Za vrnitev na predhodni zaslon pritisnite na
.
3 Pritisnite na
t [YES].
Se nadaljuje ,
55
Brisanje slik (nadaljevanje)
4 Ko se prikaže napis [Completed.],
.
pritisnite na
Brisanje nazadnje posnetih filmov
z Nasveta
• Če želite izbrisati vse slike, posnete na mediju
in s tem pridobiti prostor, medij formatirajte
(str. 76).
Brisanje slik
1 V koraku 3 pritisnite na [
LAST
SCENE DEL].
2 Pritisnite na
t [YES].
3 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
b Opomba
Nazadnje posnetih filmov ne morete izbrisati, če:
- ste po snemanju odstranili disk iz videokamere,
- ste po snemanju izklopili videokamero.
Najprej izberite medij, ki vsebuje slike, ki
jih želite predvajati (str. 27).
1 Pritisnite na
(HOME) t
(OTHERS) t [DELETE].
2 Pritisnite na [
DELETE].
Brisanje filmov s SD kakovostjo slike
(standardna ločljivost)
3 Pritisnite na [
DELETE].
• Filme na disku DVD-RW (način VR)
lahko izbrišete brez omejitev.
• Na diskih DVD-RW (način VIDEO) in
DVD+RW lahko izvedete samo funkcijo
[ LAST SCENE DEL].
4 Pritisnite na sliko, ki jo želite izbrisati.
b Opombe
• Med brisanjem filmov ne odstranjujte baterije
in ne izklapljajte omrežnega napajalnika.
• Ne odstranjujte spominske ploščice »Memory
Stick PRO Duo«, medtem ko z nje brišete
filme.
• Če je izbrisani film vključen na seznamu
predvajanja (stran 63), se film izbriše tudi s
seznama predvajanja.
• Če so bili filmi na spominski ploščici »Memory
Stick PRO Duo« zaščiteni na drugi napravi,
filmov ni mogoče izbrisati.
• Tudi če izbrišete neželene slike z diska, se preostala zmogljivost diska morda ne bo dovolj povečala,
da bi lahko dodali posnetke.
56
Izbrana slika je označena z oznako
. Pritisnite in držite sliko na LCD
zaslonu, da sliko potrdite.
Pritisnite na
za vrnitev na predhodni zaslon.
5 Pritisnite
t [YES].
6 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
Brisanje vseh filmov naenkrat
1 V koraku 3 pritisnite na [
DELETE
ALL].
2 Pritisnite na [YES] t [YES].
3 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
Brisanje vseh slik, posnetih na isti dan,
naenkrat
1 V koraku 3 pritisnite na [
by date].
2 Pritisnite na
/
Zajemanje slik iz filma
(HDR-UX10E/UX19E/
UX20E
Sliko lahko zajamete kadarkoli med
predvajanjem filma.
Najprej izberite medij, ki vsebuje filme in
medij, kamor želite shraniti slike (str. 26). Če
nastavite medij za filme ali slike na »Memory
Stick PRO Duo«, vstavite spominsko
ploščico »Memory Stick PRO Duo«.
Medij, ki ga lahko izberete, je odvisen od
modela videokamere. Glej spodnjo tabelo.
DELETE
Model
Filmi v
Slike v
t
in izberite datum
HDR-UX10E
t
t
HDR-UX19E
snemanja želene slike, nato pritisnite
na
.
Na zaslonu se prikažejo slike, posnete
na izbrani datum. Pritisnite na sliko in
jo s tem potrdite. Za vrnitev na prejšnji
zaslon pritisnite na
.
3 Pritisnite na
t [YES].
4 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
z Nasveta
• Če želite izbrisati vse slike na mediju, medij
formatirajte (str. 76).
t
t
t
t
HDR-UX20E
t
t
t
b Opomba
Priporočamo vam, da za vir napajanja uporabite
omrežni napajalnik, da se videokamera med
postopkom ne bi izklopila.
1 Pritisnite na
(HOME) t
(OTHERS) t [PHOTO CAPTURE].
Prikaže se zaslon [PHOTO CAPTURE].
Se nadaljuje ,
57
Zajemanje slik iz filma (HDR-UX10E/UX19E/UX20E) (nadaljevanje)
2 Pritisnite na film, ki ga želite predvajati in v katerem želite zajeti
sliko.
Izbrani film se predvaja.
3 Pritisnite na tipko
, da predvajanje začasno ustavite na mestu,
kjer želite zajeti sliko.
Film se začasno ustavi.
S pritiskanjem tipke
kamera preklaplja med predvajanjem in začasno
ustavitvijo.
Vrne se na začetek izbranega filma.
Mesto zajemanja lahko še natančnejše
nastavite s tipkama
/
.
4 Pritisnite na
.
Med zajemanjem slike se prikaže
oznaka
in ko se postopek konča,
se predvajanje filma začasno ustavi.
Če želite zajeti drugo sliko, pritisnite na
in ponovite postopek od
koraka 2.
b Opombe
• Velikost slike se nastavi v skladu s kakovostjo
slike in razmerjem slike filma in sicer na naslednji način:
2.1M]
- HD (visoka ločljivost): [
0.2M]
- SD (standardna ločljivost)/16:9: [
- SD (standardna ločljivost)/4:3: [VGA (0.3M)]
• Medij, na katerega želite shraniti slike, mora
imeti dovolj prostora.
58
• Datum in ura snemanja ustvarjene slike sta
enaka datumu in uri snemanja filma.
• Če film nima podatkovne kode, se za datum
in uro snemanja slik shrani ura, ko ste jih
ustvarili iz filma.
Presnemavanje/kopiranje slik iz enega na drug
medij v videokameri
za snemanje celega filma, se bo prikazal napis
[Not enough memory space.] (v pomnilniku
ni dovolj prostora).
Presnemavanje filmov
(HDR-UX10E/UX19E/UX20E
Filme lahko presnamete iz notranjega
pomnilnika (HDR-UX19E/UX20E) ali
spominske ploščice »Memory Stick PRO
Duo« (HDR-UX10E/UX20E) na disk, ne
da bi spremenili kakovost.
Združljivost medija je odvisna od modela
videokamere. Glej spodnjo tabelo.
Model
Iz
Če želite preveriti presnete filme na disku,
nastavite [MOVIE MEDIA SET] na [DISC]
(str. 26).
1 Pritisnite na
(HOME) t
(OTHERS) t [MOVI DUB] ali na
tipko DUBBING(HDR-UX19E/UX20E).
Na
HDR-UX10E
t
HDR-UX19E
t
HDR-UX20E
z Nasvet
t
t
Prikaže se zaslon [MOVIE DUB].
Filmov, posnetih na disk v obeh
kakovostih, HD (visoka ločljivost) in
SD (standardna ločljivost), ni mogoče
presneti. Poleg tega ni mogoče spremeniti
kakovosti slike sredi diska.
Najprej vstavite disk v videokamero.
Če uporabljate nov disk, nadaljujte
od poglavja »Korak 6« (str. 28), če pa
uporabljate disk DVD-RW/DVD+RW, ki
vsebuje posnetke, disk najprej formatirajte
(str. 77), nato nastavite kakovost slike
filma za presnemavanje na tisto kakovost
kot disk.
2 Izberite želeno kakovost slike in medij,
ki vsebuje film, ki ga želite prenseti,
nato pritisnite na ustrezno tipko.
b Opomba
• Z omrežnim napajalnikom priključite videokamero v stensko vtičnico.
• Če uporabljate funkcijo [DUB by select],
DUB ALL] ali [
[DUB by date], [
DUB by select]na disku pa ni dovolj prostora
3 Pritisnite na [DUB by select].
59
Presnemavanje/kopiranje slik iz enega na drug medij v videokameri (nadaljevanje)
4 Pritisnite na film, ki ga želite presneti.
g
Preostali prostor na disku*
* Prikaže preostali prostor na disku. Vsaka
barva prikaže naslednje stanje.
Črna: uporabljeno
Zelena: prostor v pomnilniku, ki ga nameravate uporabiti
Bela: prosto
Izbrani film se označi s .
Pritisnite in držite film na zaslonu, da ga potrdite. Za vrnitev na prejšnji zaslon pritisnite
.
na
5 Pritisnite na
t [YES].
6 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
Če želite vse filme, posnete na isti dan,
presneti naenkrat
1 V koraku 3 pritisnite na [DUB by date].
za vrnitev na
Pritisnite na tipko
predhodni zaslon.
3 Pritisnite na
t [YES].
Če na disku ni dovolj prostora za
snemanje celotnega filma, se prikaže
napis [Not enough memory space.].
4 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
Če želite presneti vse filme v seznamu
Playlist
1 V koraku 3 pritisnite na [
DUB ALL]
[
DUB ALL].
2 Pritisnite na [YES].
3 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
Če želite ustvariti zaščitno kopijo filmov,
za katere tega še niste storili
1 V koraku 3 pritisnite na [BACKUP].
2 Pritisnite na [Backs up unbacked up
movies.] t [YES].
3 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
. Če na disku ni dovolj
prostora za snemanje celotnega filma,
se prikaže napis [Disc is full.] in
prikaže se število potrebnih diskov za
nadaljnje snemanje.
Pripravite diske in ponovite postopek
od koraka 1.
b Opomba
Če zaščitno kopijo filmov ustvarite na dveh ali več
diskih, se bo film, posnet na koncu vsakega diska,
samodejno razdelil tako, da bo zapolnil disk.
2 S tipkama / izberite datum snemanja želenega filma, nato pritisnite
na
.
Na zaslonu se prikažejo filmi, posneti
na izbrani datum.
Pritisnite na film na zaslonu, da ga
potrdite.
60
z Nasvet
Če v koraku 3 pritisnete na [BACK UP] t [Backup starts from the first movie. Previous backup
history will be deleted.], lahko ustvarite zaščitno
kopijo za vse filme, vključno s filmi, za katere so
bile že prej ustvarjene zaščitne kopije. Videokamera bo ohranila podatke o zaščitnih kopijah filmov
samo, če jih shranite s funkcijo [BACKUP].
Kopiranje slik (HDR-UX19E/UX20E)
Slike lahko vnaprej kopirate iz notranjega
pomnilnika na spominsko ploščico
»Memory Stick PRO Duo«. Najprej
vstavite spominsko ploščico »Memory
Stick PRO Duo«.
Iz
Na
t
3 Pritisnite na sliko, ki jo želite kopirati.
Izbrani film se označi s .
Pritisnite in držite sliko na zaslonu, da
jo potrdite.
Pritisnite na
za vrnitev na predhodni zaslon.
4 Pritisnite na
b Opomba
Priporočamo vam, da za vir napajanja uporabite
omrežni napajalnik, da se videokamera med
postopkom ne bi izklopila.
z Nasvet
Če želite preveriti kopirane slike, nastavite
[PHOTO MEDIA SET] na [MEMORY
STICK] in jih predvajajte (str. 27).
t [YES].
5 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
Kopiranje vseh slik, posnetih na isti dan,
naenkrat
1 V koraku 2 pritisnite na [COPY by
date].
1 Pritisnite na
(HOME) t
(OTHERS) t [PHOTO COPY].
Na zaslonu se prikaže [PHOTO COPY].
2 Pritisnite na [COPY by select].
2 S tipkama
/
izberite datum
snemanja želene slike, nato pritisnite
na
.
Na zaslonu se prikažejo slike, posnete
na izbrani datum.
Pritisnite na sliko na zaslonu, da jo
potrdite.
Pritisnite na tipko
za vrnitev na
predhodni zaslon.
3 Pritisnite na
t [YES].
4 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
61
Delitev filmov
b Opombe
Najprej nastavite medij, ki vsebuje film,
katerega želite razdeliti (str. 26).
1 Pritisnite na
(HOME) t
(OTHERS) t [EDIT].
2 Pritisnite na [DIVIDE].
3 Pritisnite na film, ki ga želite razdeliti.
Izbrani film se začne predvajati.
4 Pritisnite na
na mestu, kjer
želite razdeliti film.
Film se začasno ustavi.
S pritiskanjem na tipko
lahko preklapljate med predvajanjem in začasno
ustavitvijo.
Vrnitev na začetek izbranega filma.
S tipko
/
. lahko natančneje
nastavite mesto delitve.
5 Pritisnite na
t [YES].
6 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
62
.
• Ko film razdelite, ga ni več mogoče združiti.
• Med delitvijo filmov ne odstranjujte baterije in
ne izklapljajte omrežnega napajalnika.
• Med delitvijo filmov na »Memory Stick PRO
Duo«, spominske ploščice ne odstranjujte.
• Pri SD kakovosti slike (standardna ločljivost)
lahko filme delite le na disku DVD-RW (način
VR).
• Če je [MOVIE MEDIA SET] nastavljen na
notranji pomnilnik (HDR-UX19E/UX20E) ali
»Memory Stick PRO Duo«, se bo po delitvi
izvornega filma razdelil tudi film v seznamu
Playlist.
z Nasvet
• Film lahko razdelite medtem ko ga gledate, če
(OPTION).
pritisnete na
• Slike, posnete z videokamero, se imenujejo
»originali«.
Ustvarjanje seznama »Playlist«
Playlist seznam je seznam, ki prikazuje
vzorčne sličice filmov, ki ste jih izbrali.
Izvirni filmi se ne spremenijo, čeprav
urejate ali izbrišete filme v seznamu.
Najprej izberite medij, ki ga želite
uporabiti za ustvarjanje, predvajanje in
urejanje seznama Playlist (str. 26).
Izbran prizor se označi s .
Pritisnite in držite sliko na zaslonu, da
potrdite izbor.
Pritisnite
, da se vrnete na prejšnji
zaslon.
4 Pritisnite na
5 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
b Opomba
• Filmi v kakovosti HD (visoka ločljivost) in
v kakovosti SD (standardna ločljivost) se
vključijo v ločena seznama Playlist.
t [YES].
.
Če želite v seznam Playlist vključiti vse
filme
z Nasvet
• V seznam Playlist na notranjem pomnilniku
(HDR-UX19E/UX20E) ali na »Memory Stick
PRO Duo« lahko vključite največ 999 filmov
v kakovosti HD (visoka ločljivost in 99 filmov
v kakovosti SD (standardna ločljivost). V
seznam Playlist na disku lahko dodate največ
999 filmov.
• Slike, posnete z videokamero, se imenujejo
»originali«.
1 Pritisnite na
(HOME) t
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
2 Pritisnite [
[
ADD]/[
ADD]/
1 V koraku 2 pritisnite na [
ADD ALL].
2 Pritisnite na [ YES] t [ YES].
3 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
b Opomba
V seznam Playlist ni mogoče vključiti vseh
filmov, posnetih na disk, naenkrat, če so filmi
posneti v obeh standardih, »1920 x 1080/50i« in
»1440 x 1080/50i«.
Če želite v seznam vključiti vse filme,
posnete na isti dan, naenkrat
ADD].
3 Pritisnite na film, ki ga želite vključiti v seznam Playlist.
1 V koraku 2 pritisnite na [
ADD by
date] ali [
ADD by date].
Datumi snemanja se prikažejo na zaslonu.
63
Ustvarjanje seznama »Playlist« (nadaljevanje)
2 S tipkama
/
izberite datum
snemanja želenega filma, nato pritisnite na
.
Na zaslonu se prikažejo filmi, posneti
na izbrani datum.
Pritisnite na film na zaslonu, da ga
potrdite.
Pritisnite na tipko
za vrnitev na
predhodni zaslon.
3 Pritisnite na
t [YES].
4 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
b Opomba
• Ne odstranjujte baterije ali omrežnega napajalnika iz videokamere med urejanjem seznama
»Playlist«.
• Med dodajanjem filmov na »Memory Stick
PRO Duo«, spominske ploščice ne odstranjujte.
• V seznam Playlist ne morete dodajati fotografij.
• Pri standardu SD (standardna ločljivost) je
mogoče ustvariti seznam Playlist samo na
disku DVD-RW (način VR).
• Če želite ustvariti seznam Playlist na disku s
HD kakovostjo slike (visoka ločljivost), disk ne
sme vsebovati filmov posnetih v obeh standardih, »1920 x 1080/50i« in »1440 x 1080/50i«.
z Nasveta
• Film, ki ga gledate, lahko dodate v seznam s
tipko
.
• Seznam Playlist lahko kopirate na disk s pomočjo priloženega programa.
Predvajanje seznama Playist
Najprej nastavite medij, ki ga želite
uporabiti za ustvarjanje, predvajanje in
urejanje seznama Playlist (str. 26).
b Opomba
• Pri standardu SD (standardna ločljivost) je
mogoče urediti film samo na disku DVD-RW
(način VR).
64
1 Pritisnite na
(HOME) t
(VIEW IMAGES) t [PLAYLIST].
Prikaže se zaslon Playlist.
2 Pritisnite na film, s katerim želite
začeti predvajanje.
Seznam »Playlist« se predvaja od
izbranega kadra do konca, nato pa se
zaslon vrne na zaslon »Playlist«.
Brisanje dodanih slik iz seznama »Playlist«
1 Pritisnite na
(HOME)t
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
2 Pritisnite na [
ERASE] /[
ERASE]/[ ERASE].
Če želite izbrisati vse filme iz seznama, pritisnite na [
ERASE ALL]
/ [
ERASE ALL]/[ ERASE ALL]
t [YES] t [YES]. Ko se prikaže
napis [Completed.], pritisnite na
.
3 Pritisnite na film, ki ga želite izbrisati s
seznama »Playlist«.
Izbrani film je označena s .
Pritisnite in držite film na zaslonu ter
ga tako potrdite.
Za vrnitev na predhodni zaslon pritisnite na
.
4 Pritisnite na
t [YES].
5 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
z Nasvet
• Originalni filmi ostanejo nespremenjeni, tudi
če jih izbrišete iz seznama »Playlist«.
Sprememba zaporedja v seznamu Playlist
1 Pritisnite na
(HOME) t
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
MOVE]/
2 Pritisnite na [
MOVIE]/ [ MOVE].
[
3 Pritisnite na film, ki ga želite premakniti.
Izbrani film se označi s .
Pritisnite in držite film na zaslonu, da
ga potrdite.
Za vrnitev na predhodni zaslon,
pritisnite na
.
4 Pritisnite na
.
5 S puščicama
/
mesto premika.
izberite želeno
z Nasveta
• Če ste izbrali več filmov, se le-ti premaknejo v
zaporedju, v katerem se prikažejo v seznamu
Playlist.
Delitev filma v seznamu Playlist
1 Pritisnite na
(HOME)t
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
2 Pritisnite na [DIVIDE].
3 Izberite film, ki ga želite razdeliti.
Izbrani film se začne predvajati.
4 Pritisnite na
na mestu, kjer želite
film razdeliti v kadre.
Film se začasno ustavi.
S pritiskanjem na tipko
lahko preklapljate med predvajanjem in začasno ustavitvijo.
S pomočjo tipke
/
lahko
mesto delitve natančneje nastavite.
5 Pritisnite na
t [YES].
6 Ko se prikaže napis [Completed.], pritisnite na
.
b Opomba
• Med mestom, kjer ste pritisnili na tipko
in dejanskim mestom delitve utegne biti
majhna razlika, ker kamera izbere delitveno
mesto na osnovi polsekundnih presledkov.
Merilnik za premikanje na želeno mesto
6 Pritisnite na
t [YES].
7 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
z Nasvet
• Originalni filmi se ne spremenijo, tudi če jih v
seznamu Playlist razdelite.
65
Presnemavanje na druge snemalne naprave
Priključitev naprave z A/V priključnim kablom
Filme predvajane na videokameri lahko presnamete na druge snemalne naprave, kot so
videorekorderji ali DVD/HDD snemalniki. Napravo priključite na enega izmed sledečih
načinov. Pri tem postopku videokamero priključite na električno omrežje s priloženim
omrežnim napajalnikom (stran 20). Prav tako si preberite navodila za uporabo priložena
napravam, ki jih boste povezali z videokamero.
b Opomba
• Filmi posneti v HD kakovosti slike (visoka ločljivost), se bodo presneli v SD kakovosti
(standardna ločljivost).
• Ker se presnemavanje izvaja preko analognega prenosa podatkov, je možno poslabšanje kakovosti
slike.
• Če želite presneti filme, posnete v HD kakovosti slike (visoka ločljivost), v računalnik naložite program (priložen) (str. 102) in kopirajte slike na disk v računalniku.
A/V priključek
IN
IN
(bela)
S VIDEO
VIDEO
Naprava s priključkom
S VIDEO
: Smer videa/signala
1 A/V priključni kabel (priložen)
Povežite z vhodnim priključkom na drugi
napravi.
2 A/V priključni kabel z S VIDEO
(dodatno)
Če priklapljate drugo napravo preko S
VIDEO priključka in z uporabo A/V priključnega kabla (dodatno), lahko dosežete
višjo kakovost slike, kot pa pri uporabi A/V
priključnega kabla. Povežite bel in rdeč
vtič (levi/desni avdio) in S VIDEO vtič (S
VIDEO kanal) A/V priključnega kabla z
S VIDEO kablom (dodatno). Povezava z
rumenim vtičem ni potrebna. Pri sami S VIDEO povezavi ni izhodnega avdio signala.
66
(rdeča)
(rumena)
AUDIO
(bela)
VIDEO
Videorekorder ali DVD/
HDD snemalnik
(rdeča)
AUDIO
Naprava brez priključka S VIDEO
b Opombe
• Presnemavanje ni mogoče na druge snemalne
naprave, ki so priključene s HDMI kablom.
• Če želite skriti indikatorje na zaslonu
(npr. števec, itd.) priključene nadzorne
(HOME)t
naprave, pritisnite na
(SETTINGS)t[DISP OUTPUT]t[LCD
PANEL] (tovarniška nastavitev) (stran 93).
• Za zapis podatkov o datumu/času in nastavitvah kamere jih prikažite na zaslonu (stran 90).
• Če ste videokamero priključili na mono napravo, priključite rumeni vtič A/V priključnega
kabla na video vhodni priključek in rdeči
(desni kanal) ali beli (levi kanal) vtič na avdio
vhodni priključek na napravi.
1 Vklopite videokamero, nato pa na-
Priključitev naprave z USB kablom
stavite medij, ki vsebuje želeni film
za presnemavanje (str. 26).
Če priključite DVD zapisovalnik, ki
omogoča presnemavanje filmov prek
USB povezave z videokamero, lahko
filme presnamete v HD kakovosti (visoka
ločljivost) na notranji pomnilnik (HDRUX19E/UX20E) ali »Memory Stick PRO
Duo« brez izgub v kakovosti slike.
S priloženim omrežnim napajalnikom
priključite videokamero v stensko vtičnico
(str. 20). Oglejte si tudi navodila za
uporabo naprave, ki jo želite priključiti.
2 Pritisnite na
(VIEW IMAGES).
[TV TYPE] nastavite glede na prikazovalno napravo (stran 93).
3 Pripravite snemalno napravo.
Vklopite snemalno napravo. Če presnemavate filme na videorekorder,
vstavite kaseto za snemanje. Če presnemavate filme na DVD snemalnik,
vstavite disk za snemanje. Če ima
snemalna naprava izbirnik vhoda, ga
nastavite na vhodni način.
b Opomba
• Filmov, posnetih na disk, ni mogoče snemati
prek USB povezave.
4 Videokamero priključite na snemalno napravo (videorekorder ali
DVD/HDD snemalnik) s priloženim
A/V priključnim kablom 1 ali z
A/V priključnim kablom z S VIDEO
(dodatno) 2.
Priključite videokamero na vhodne
priključke snemalne naprave.
USB kabel
(priložen)
5 Začnite s predvajanjem na
videokameri in posnemite vsebino s snemalno napravo. Za več
podrobnosti si preberite navodila
priložena snemalni napravi.
6 Ko se presnemavanje zaključi,
zaustavite snemalno napravo in
potem videokamero.
1 Vklopite videokamero.
2 S priloženim USB kablom (str.
138) ppovežite priključek (USB)
na videokameri z DVD zapisovalnikom, ipd.
Prikaže se zaslon [USB SELECT].
Se nadaljuje ,
67
Presnemavanje na druge snemalne
naprave (nadaljevanje)
Tiskanje posnetih slik
3 Pritisnite na medij s filmom, ki ga
Z uporabo tiskalnika združljivega
s PictBridge je možno tiskanje
fotografij brez povezave videokamere z
računalnikom.
želite presneti.
(tiskalnik, združljiv s
PictBridge)
4 Začnite snemati na priključeno
napravo.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za
uporabo priključene naprave.
5 Ko se presnemavanje konča,
pritisnite na [END]t[YES] in izključite USB kabel.
z Nasvet
• Če se zaslon [USB SELECT] ne prikaže,
(HOME) t
(OTHERS)
pritisnite na
t [USB CONNECT].
Z omrežnim napajalnikom povežite
videokamero z električnim omrežjem
(stran 20).
Najprej izberite medij, ki vsebuje slike,
ki jih želite natisniti (str. 27). Vklopite
tiskalnik.
Za tiskanje slik na spominski ploščici, v
videokamero vstavite spominsko ploščico
»Memory Stick PRO Duo« s slikami.
1 Vklopite videokamero.
2 Z uporabo USB kabla povežite
(USB) priključek na videokameri s
tiskalnikom (str. 138).
Na zaslonu se samodejno prikaže
[USB SELECT].
3 Pritisnite na [PRINT].
Ko je povezava opravljena, se na zaslonu
pojavi
(PictBridge se povezuje).
68
4 Pritisnite na sliko, ki jo želite natisniti.
Izbrana slika se označi z . Pritisnite
in držite sliko na LCD zaslonu, da
potrdite izbiro. Pritisnite na
, da se
vrnete na prejšnji zaslon.
5 Pritisnite na
(OPTION), nastavite naslednje možnosti in pritisnite
.
[COPIES]: Nastavite število kopij fotografije, ki jo želite natisniti. Določite
lahko do 20 kopij.
[DATE/TIME]: Izberite datum
[DATE], datum in čas [DATE&TIME] ali [OFF] (ni tiska datuma/časa).
[SIZE]: Izberite velikost papirja.
Če ne spremenite katero od nastavitev,
pojdite na korak 6.
6 Pritisnite [EXEC]t[YES]
.
Zaslon za izbiro slik se spet pojavi.
Zaključek tiskanja
Pritisnite
izbiro slik.
na zaslonu INDEX za
b Opombe
• Zagotavljamo lahko le delovanje modelov, ki
so združljivi s PictBridge.
• Preberite navodila za uporabo priložena
tiskalniku, ki ga nameravate uporabiti.
• Ko je na zaslonu prikazan znak , ne poskušajte izvesti sledečih postopkov. Postopek
se morda ne bo izvedel pravilno.
- upravljanje s POWER stikalom
(VIEW IMAGES)
- pritisk na
- izključitev USB kabla iz videokamere ali
tiskalnika
- odstranitev »Memory Stick Duo« iz videokamere.
• Če tiskalnik preneha z delovanjem, odklopite
USB kabel, izklopite in ponovno vklopite
tiskalnik ter ponovno izvedite postopek.
• Izberete lahko samo velikosti papirja, na
katere lahko tiskalnik tiska.
• Pri nekaterih modelih tiskalnikov se lahko
vrhnji, spodnji, desni in levi rob obrežejo. Če
tiskate fotografijo posneto v 16:9 (širokem)
razmerju, se levi in desni rob lahko bistveno
obrežeta.
• Pri nekaterih tiskalnikih morda ni podprta
funkcija tiska datuma. Za več podrobnosti si
preberite navodila priložena tiskalniku.
• Naslednjega morda ne boste mogli natisniti:
- slike, urejene z računalnikom,
- slike, posnete z drugo napravo,
- slike, večje od 4MB,
- slike z več slikovnih točko kot 3680 x 2760.
z Namiga
• PictBridge je industrijski standard, ki ga je
ustanovila zveza CIPA (Camera & Imaging
Products Association). Tisk fotografij je možen brez uporabe računalnika z neposredno
povezavo digitalne videokamere ali digitalne
kamere s tiskalnikom, ne glede na model ali
proizvajalca.
• Sliko lahko natisnete med gledanjem z uporaOPTION).
bo tipke (
69
Snemalni medij
Kategorija
(MANAGE MEMORY)
Ta kategorija vam omogoča uporabo
medija za več namenov.
DISC SELECT GUIDE
Videokamera vam predlaga ustrezni disk
za namen snemanja (str. 79).
REPAIR IMG. DB F.
(MANAGE MEDIA)
Seznam postavk
MOVIE MEDIA SET
Izberete lahko medij za filme (str. 26).
PHOTO MEDIA SET (HDR-UX19E/UX20E)
Izberete lahko medij za slike (str. 27).
FINALIZE
Z zaključitvijo diskom omogočite
predvajanje na drugih napravah (str. 71).
MEDIA INFO
Prikažete lahko informacije o mediju (npr.
čas snemanja) (str. 76).
DISC SELECT GUIDE
Videokamera vam predlaga ustrezni disk
za namen snemanja (str. 76).
MEDIA FORMAT
Medij lahko formatirate in tako pridobite
prostor za snemanje (stran 76).
UNFINALIZE
Disku lahko prekličete zaključitev in nanj
snemate (str. 78).
70
Datoteko s slikovno bazo na notranjem
pomnilniku (HDR-UX19E/UX20E) ali na
spominski ploščici »Memory Stick PRO
Duo« (str. 80) lahko popravite.
Kako omogočiti združljivost diska s predvajanjem
na drugih napravah (zaključitev)
Zaključitev diska omogoča predvajanje posnetega diska na drugih napravah ali DVD
pogonu v računalniku. Pred zaključitvijo lahko izberete vrsto DVD menija, ki omogoča
izbiro določenega kadra (str. 73).
Diski, posneti v HD kakovosti slike (visoka ločljivost)
Zaključiti je potrebno diske vseh vrst.
Diski, posneti v SD kakovosti slike (standardna ločljivost)
• Zaključite DVD-R/DVD+R DL/DVD-RW.
• Zaključite disk DVD+RW v naslednjih primerih:
- Za ustvarjanje DVD menija,
- Za predvajanje DVD pogona računalnika,
- Posnetek je kratek (5 minut ali manj v načinu HQ, 8 minut ali manj v načinu SP in 15 minut ali
manj v načinu LP)
b Opomba
• Predvajanje na vseh napravah ni zagotovljeno.
• Samo naprave združljive s formatom AVCHD lahko predvajajo diske, posnete v HD kakovosti
(visoka ločljivost) (str. 74). Trenutno razpoložljive DVD naprave diskov ne morejo predvajati.
• V primeru SD kakovosti slike (standardna ločljivost), se namesto menija za disk ustvari DVD meni.
Postopek
Naslednje funkcije so na voljo za diske, posnete v HD kakovosti slike (visoka ločljivost).
Če disk prvič predvajate na drugi napravi (str. 73).
Fin alize
Predvajanje na
drugi napravi
Naprava, združljiva z AVCHD
Računalnik
Ustvarite želen
meni za disk.
Se nadaljuje ,
71
Kako omogočiti združljivost diska s predvajanjem na drugih napravah
(zaključitev)
Če želite na zaključen disk dodati posnetke (str. 78)
Posnetkov ni mogoče dodati.
Ustvarite nov
posnetek
Posnetkov ni mogoče dodati.
Če ste ustvarili meni za disk,
vas zaslon prosi, da potrdite zahtevo po dodatku posnetka.
b Opomba
• Tudi če uporabljate disk DVD-RW ali DVD+RW, snemanje dodatnih filmov na zaključen disk med
uporabo funkcije Easy Handycam ni mogoče. Če želite to storiti, najprej izklopite funkcijo Easy
Handycam (str. 35).
Predvajanje diska na drugi napravi po dodatku posnetka (str. 73)
Predvajanje na
drugi napravi
Naprava, združljiva
z AVCHD
Finalize
Računalnik
Ustvarite meni za disk
72
b Opombe
Zaključitev diska
b Opombe
• Zaključitev traja od ene minute, do nekaj ur.
Čim manjša je količina posnetega gradiva na
disku, tem daljši je čas zaključevanja.
1 Postavite videokamero na stabilno
mesto. Priključite omrežni napajalnik v priključek DC IN na videokameri in v stensko vtičnico.
2 Vklopite kamero.
3 Vstavite disk, ki ga želite zaključiti.
4 Pritisnite na
(HOME)t
(MANAGE MEDIA)t[FINALIZE].
• Ko zaključujete dvostranski disk, morate zaključiti vsako stran posebej.
• Ne izpostavljajte videokamere udarcem ali tresenju in ne izključujte omrežnega napajalnika
med zaključevanjem.
Če morate izključiti omrežni napajalnik, se
prepričajte, da je kamera izklopljena in izklju(Movie)
čite napajalnik po tem, ko lučka
(Still) ugasne. Zaključevanje se ponovali
no začne, ko priključite omrežni napajalnik in
vklopite videokamero.
• Če zaključite naslednje diske, po končani
zaključitvi utripa oznaka . Odstranite disk
iz videokamere.
- Diski, posneti v HD kakovosti slike (visoka
ločljivost),
- Diski, posneti v SD kakovosti slike (standardna ločljivost), razen DVD-RW (način
VR).
z Nasveta
• Če ste nastavili možnost, ki omogoča ustvarjanje menija za disk in disk zaključite, se bo
med zaključevanjem diska za nekaj sekund
prikazal meni.
• Ko je disk zaključen, se pod oznako za disk
", na primer
za DVD-RW.
doda "
Izbira vrste DVD menija
Če želite izbrati vrsto DVD menija,
pritisnite na ( OPTION)t[DISC
MENU].
Če ne želite spremeniti nastavitve
menija za disk, nadaljujte od koraka 5.
Vrsta menija za disk je nastavljena na
[STYLE1] (tovarniška nastavitev).
5 Pritisnite na [YES]t[YES]t
1 V koraku 4 pritisnite na ( OPTION)
t [DVD MENU].
2 S tipkama
/
izberite želeno vrsto
med 4-imi vzorci.
.
Če ne želite ustvariti DVD menija,
izberite [NO MENU].
3 Pritisnite na
.
b Opomba
• Med uporabo funkcije Easy Handycam je
vrsta DVD menija nespremenljivo nastavljena
na [STYLE1].
73
Kako omogočiti združljivost diska
s predvajanjem na drugih napravah
(zaključitev)
• Pri SD kakovosti slike (standardna ločljiovst),
za disk DVD-RW (način VR) ne morete
ustvariti menija za disk.
Predvajanje diska na
drugih napravah
Vrsta naprave, ki lahko predvaja disk,
je odvisna od kakovosti slike (HD
(visoka ločljivost) ali SD (standardna
ločljivost)), ki ste jo izbrali za snemanje
diska. Podrobnosti si oglejte v priloženih
navodilih.
Diski, posneti v HD kakovosti slike
(visoka ločljivost)
Vaša videokamera zajema visoko-ločljive
posnetke v formatu AVCHD.
DVD medija, ki vsebuje posnetke
AVCHD, ne uporabljajte s predvajalniki
ali snemalniki, osnovanimi na formatu
DVD, ker diska morda ne bi bilo mogoče
izvleči in vsebina bi se utegnila izbrisati.
DVD medij, ki vsebuje posnetke AVCHD,
lahko predvajate na združljivem Blu-ray
DiscTM predvajalniku/snemalniku ali drugi
združljivi napravi.
Diski, posneti v SD kakovosti slike
(standardna ločljivost)
Te diske lahko predvajate na DVD
napravah. Ne zagotavljamo pa predvajanja
na vseh DVD napravah.
b Opombe
• Ne pozabite posnetega diska zaključiti (str.
73). Če snemate filme v SD kakovosti slike
(standardna ločljivost) na DVD+RW, lahko
disk predvajate brez zaključitve (str. 71).
• Ne uporabljajte 8cm CD adapterja z 8cm
DVD-ji, ker bi s tem utegnili povzročiti okvaro.
• Bodite pozorni na to, da je naprava z navpično namestitvijo postavljena v tak položaj, ki
disku omogoča vodoravni položaj.
• Če ste vstavili disk, posnet v formatu AVCHD
v DVD napravo, ga z videokamero morda ne
bo mogoče snemati ali predvajati.
• Nekaterih diskov ne bo mogoče predvajati ali
bodo za trenutek med kadri zamrnili. Nekaterih funkcij naprava morda ne bo omogočila.
74
z Nasveta
• Naprave, ki podpirajo funkcijo podnaslovov
lahko prikažejo datum in uro snemanja tam,
kjer se običajno prikažejo podnapisi (str. 86).
Oglejte si navodila za uporabo.
• Če ste ustvarili DVD meni (str. 73), lahko v
meniju izberete želeni kader.
• Če je disk posnet v HD kakovosti slike (visoka
ločljivost), lahko seznam predvajate tudi na
drugih napravah (str. 63). Najprej ustvarite
v
seznam na videokameri, nato izberite
meniju za disk.
Podatki o disku, posnetem v SD kakovosti
slike (standardna ločljivost) (volume label)
Posnamejo se podatki o tem, kdaj je bil
disk prvič uporabljen.
Primer:
Če disk prvič uporabite ob 6:00, 1.
januarja, 2008:
2008_01_01_06H00M_PM
Z računalnikom
Predvajanje diska, posnetega v HD kakovosti slike (visoka ločljivost)
Naslov
diska
Namestite program »Picture Motion
Browser« na priloženem CD-ROM-u na
računalnik, da boste lahko predvajali filme
(str. 103).
Predvajanje diska, posnetega v SD kakovosti slike (standardna ločljivost)
Disk lahko predvajate na računalniku,
če je v računalnik nameščen program za
predvajanje DVD-jev.
b Opombe
z Nasvet
•Slike na disku, posnetem v SD kakovosti
slike (standardna ločljivost), se shranijo v
naslednjih mapah:
- DVD-RW (način VR)
mapa DVD_RTAV
- Drugi diski in načini
Mapa VIDEO_TS
• Tudi če uporabljate disk DVD+RW, morate
disk najprej zaključiti (str. 71). V nasprotnem
primeru utegne priti do nepravilnega delovanja.
• Prepričajte se, da lahko DVD pogon predvaja
8cm DVD.
• Ne uporabljajte 8 cm CD adapterja z 8 cm
DVD-jem, ker bi utegnili povzročiti okvaro.
• Na nekaterih računalnikih diskov ni mogoče
pravilno predvajati.
• Filmov ni mogoče kopirati neposredno na trdi
disk računalnika ter jih predvajati in urejati.
z Nasvet
• Podrobnosti o funkcijah in postopkih si oglejte
v navodilih »PMB Guide« na priloženem CDROM-u (str. 103).
75
Preverjanje informacij
o mediju
Formatiranje medija
Preverite lahko preostali čas snemanja
in prostor za medij, ki ste ga izbrali v
[MOVIE MEDIA SET] (str. 26).
S formatiranjem se izbrišejo vse slike in
snemalni medij je ponovno prazen.
Da ne bi izgubili pomembnih slik, vam
priporočamo, da jih pred postopkom
[MEDIA FORMAT] presnamete ali
kopirate na drug medij (str. 59, 66, 103).
Pritisnite na
(HOME)t
(MANAGE MEDIA)t[MEDIA INFO].
S pritiskom na tipko
lahko preverite
še druge informacije.
Za izklop prikaza pritisnite na
.
b Opombe
• Enačba za prostor na notranjem pomnilniku
(HDR-UX19E/UX20E) in spominski ploščici
»Memory Stick PRO Duo« je 1MB = 1048576
bajtov. Deli, ki so manjši od 1MB, se pri prikazu prostora na mediju ne upoštevajo. Zato
je prikazana skupna količina razpoložljivega in
nerazpoložljivega prostora malce manjša.
• Ker obstaja področje za datoteko s slikovno
podatkovno bazo, se uporabljeni prosto ne
prikaže kot 0 MB, tudi če opravite postopek
[MEDIA FORMAT] (str. 76).
z Nasvet
• Prikažejo se samo informacije za medij, izbran
v [MOVIE MEDIA SET]. Po potrebi spremenite nastavitev medija (str. 26).
Formatiranje notranjega
pomnilnika (HDR-UX19E/UX20E)
in spominske ploščice »Memory
Stick PRO Duo«
1 Priključite omrežni napajalnik v
vtič DC IN na videokameri, nato
priključite omrežni kabel v stensko
vtičnico.
2 Vklopite videokamero.
3 Če želite formatirati spominsko
ploščico »Memory Stick PRO
Duo«, jo najprej vstavite v videokamero.
4 Pritisnite na
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t[MEDIA
FORMAT] t[INT. MEMORY]
t(HDR-UX19E/UX20E) ali
[MEMORY STICK].
5 Pritisnite na [YES]t[YES].
76
6 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
* Če želite ustvariti meni za disk (meni DVD)
na diskih DVD+RW ali DVD-RW s HD kakovostjo slike (visoka ločljivost), disk ponovno
zaključite (str. 71).
b Opombe
• Ne izpostavljajte videokamere udarcem ali tresenju in ne izključujte omrežnega napajalnika
med formatiranjem.
• Izbrišejo se tudi slike, ki so bile zaščitene pred
presnemavanjem na drugi napravi.
• Ne poskušajte naslednjih stvari, ko je na zaslonu prikazan napis [Executing...]:
- uporaba stikala POWER ali tipk,
- odstranitev spominske ploščice »Memory
Stick PRO Duo« med formatiranjem spominske ploščice »Memory Stick PRO Duo«.
1 Priključite omrežni napajalnik v
vtič DC IN na videokameri, nato
priključite omrežni kabel v stensko
vtičnico.
2 Vklopite videokamero.
3 V videokamero vstavite disk, ki ga
želite formatirati.
Formatiranje diska
Diskov DVD-R/DVD+R DL ni mogoče
formatirati. Uporabite nove.
4 Pritisnite na
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t[MEDIA
FORMAT] t[DISC].
Če formatirate zaključen disk
S formatiranjem se izbrišejo vse slike na
zaključenem disku. Na zaslonu se prikaže
en od naslednjih simbolov,
ali
, a diska pred predvajanjem na
predvajalniku, združljivem s formatom
AVCHD, ni potrebno ponovno zaključiti.*
b Opomba
Če formatirate disk, posnet v SD kakovosti
slike (standardna ločljivost)
• Sporočilo na zaslonu bo drugačno, če je
bil disk formatiran v SD kakovosti slike
(standardna ločljivost). Sledite navodilom na
zaslonu.
• Če uporabljate disk DVD-RW (način
VIDEO), se na disku zaključitev prekliče. Če želite disk predvajati na drugih
napravah, ga bo potrebno ponovno
zaključiti.
• Pri diskih DVD-RW (način VR)/
DVD+RW, formatiranje izbriše vse slike
na zaključenem disku. Na zaslonu se
prikaže en od naslednjih simbolov,
ali
, a diska pred predvajanjem na
drugih napravah ni potrebno ponovno
zaključiti. *
5 Pritisnite na [YES].
Če želite snemati v SD kakovosti slike
(standardna ločljivost), pritisnite na
[SD].
Se nadaljuje ,
77
Formatiranje medija (nadaljevanje)
b Opombe
Snemanje dodatnih
filmov po zaključitvi
• Kakovosti slike diska ni mogoče spremeniti
med snemanjem.
• Podrobnosti o formatu AVCHD/DVD si
oglejte na straneh 14, 126.
Na zaključen disk DVD-RW/DVD+RW
lahko s pomočjo spodnjih korakov
posnamete dodatno gradivo.
6 Pritisnite na mižnost, ki vam na
Na disk DVD-R/DVD+R DL po
zaključitvi ne morete snemati
dodatnih filmov. Uporabite nov disk.
zaslonu najbolj ustreza.
Disk se bo formatiral v kakovosti slike
in formatu, ki ste ga izbrali.
Ko se formatiranje konča, lahko začnete snemati na disk.
Formatiranje diska s SD kakovostjo slike
(standardna ločljivost)
• Izberite snemalni format, način VIDEO
ali VR, za disk DVD-RW (str. 14). Če
disk DVD-RW formatirate med delovanjem funkcije Easy Handycam (str. 32),
se snemalni format nastavi na VIDEO.
• Za disk DVD+RW izberite razmerje
slike med [16:9 WIDE] in [4:3].
1 Priključite omrežni napajalnik v
vtič DC IN na videokameri, nato
priključite omrežni kabel v stensko
vtičnico.
2 Premaknite stikalo POWER, da
(Movie).
zasveti lučka
3 Vstavite zaključen disk v videokamero.
Prikaže se zaslon za potrditev.
b Opombe
• Ne izpostavljajte videokamere udarcem ali tresenju in ne izključujte omrežnega napajalnika
med formatiranjem.
• Če uporabljate dvostranski disk, je potrebno
formatiranje obeh strani. Vsako stran lahko
formatirate z drugo kakovostjo slike (HD
(visoka ločljivost) ali SD (standardna ločljivost)).
• V primeru diska DVD+RW s SD kakovostjo
slike (standardna ločljivost): razmerje slika za
film lahko izberete le na začetku. Ponovno ga
formatirajte in tako spremenite razmerje slike.
• Disk, posnet v HD kakovosti slike (visoka ločljivost) lahko formatirate samo na napravah,
združljivih s formatom AVCHD (str. 126).
• Diska, ki je bil zaščiten na drugi napravi,
ni mogoče formatirati. Prekličite zaščito na
izvorni napravi, nato pa disk formatirajte.
78
4 Pritisnite na [YES]t[YES].
5 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
Diski, posneti v SD kakovosti slike (standardna ločljivost)
• Če uporabljate disk DVD-RW (način
VR), lahko na disk snemate dodatno
gradivo brez dodatnih korakov.
• Če želite preklicati zaključitev diska
DVD-RW (način VIDEO), pritisnite
na
(HOME) t
(MANAGE
MEDIA) t[UNFINALIZE].
• Če ste med zaključevanjem diska
DVD+RW ustvarili DVD meni (str. 73),
se bo ob preklopu stikala POWER za
vklop lučke
(Movie) prikazal zaslon
za potrditev namena snemanja dodatnih
filmov.
b Opombe
• Ne izpostavljajte videokamere udarcem ali tresenju in ne izključujte omrežnega napajalnika
med postopkom.
• Meni za disk, ki ste ga ustvarili med zaključitvijo, se izbriše.
• Če uporabljate dvostranski disk, bo spodnji
postopek potreben za obe strani.
Iskanje ustreznega
diska (DISC SELECT
GUIDE)
Na zaslonu izberite možnost, ki vam
najbolj ustreza, nato vam bo videokamera
predlagala primeren disk.
1 Pritisnite na
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [DISC
SELECT GUIDE].
2 Pritisnite na možnost, ki vam najbolj utreza.
Če vstavite tisto vrsto diska, ki jo
predlaga funkcija [DISC SELECT
GUIDE], lahko disk formatirate z
izbranimi nastavitvami (str. 77).
79
Popravljanje datoteke s podatkovno bazo
b Opombe
Ta funkcija preveri datoteko s podatkovno
bazo in konsistenco filmov in fotografij
na notranjem pomnilniku (HDR-UX19E/
UX20E) ali filmov na spominski ploščici
»Memory Stick PRO Duo« in popravi
najdene nepravilnosti.
1 Pritisnite na
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [REPAIR
IMG.DB.F.] t (HDR-UX19E/UX20E) ali [MEMORY STICK].
Prikaže se zaslon [REPAIR IMG.
DB F.].
2 Pritisnite na [YES].
Začne se preverjanje datoteke s podatkovno bazo. Če ne najde nobenih
nepravilnosti, pritisnite na
, da se
postopek konča.
3 Pritisnite na [YES].
4 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
80
.
• Med potekom postopka ne izpostavljajte
videokamere udarcem in tresenju.
• Ne izključujte omrežnega napajalnika in
ne odstranjujte baterije med popravljanjem
datoteke s podatkovno bazo.
• Medtem ko se datoteka s podatkovno bazo na
spominski ploščici »Memory Stick PRO Duo«
popravlja, ne odstranjujte spominske ploščice.
• Popravilo notranjega pomnilnika (HDRUX19E/UX20E) in spominske ploščice
»Memory Stick PRO Duo« se opravi
ločeno.
Preprečevanje ponovnega priklica podatkov v
notranjem pomnilniku (HDR-UX19E/UX20E)
Možnost [ EMPTY] vam omogoča, da
v notranji pomnilnik zapišete nerazumljive
podatke. Na ta način bo izvorne
podatke težje priklicati. Ko želite zavreči
videokamero ali jo dati komu drugemu,
vam priporočamo, da opravite postopek
[ EMPTY].
b Opombe
• Če opravite postopek [ EMPTY], se vse slike v notranjem pomnilniku izbrišejo. Da ne bi
izgubili pomembnih slik, jih najprej shranite
na drugi napravi ali na drugem mediju (str.
59, 61, 103).
• Funkcije [ EMPTY] ne morete uporabiti,
če omrežni napajalnik ni priključen v stensko
vtičnico.
• Izključite vse kable razen omrežnega napajalnika.
• Med postopkom [ EMPTY] ne izpostavljajte videokamere udarcem in tresenju.ž
4 Pritisnite in držite tipko .
(str. 139).
Prikaže se zaslon [
EMPTY].
5 Pritisnite na [YES]t[YES].
6 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
b Opomba
• Če ustavite postopek [ EMPTY], medtem
ko je prikazan napis [Executing...], ne pozabite zaključiti postopka z uporabo funkcije
[ EMPTY] pred naslednjo uporabo
videokamere.
1 Priključite omrežni napajalnik v
priključek DC IN na videokameri,
nato priključite omrežni kabel v
stensko vtičnico.
2 Vklopite videokamero.
3 Pritisnite na
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
FORMAT] t [INT. MEMORY].
Prikaže se zaslon za formatiranje
notranjega pomnilnika.
81
Uporaba videokamere
Kako lahko uporabite kategorijo
menija HOME MENU
Po svojih željah lahko spremenite funkcije
snemanja in nastavitve delovanja.
Uporaba HOME MENU
(SETTINGS)
3 Pritisnite na želeno nastavitveno
postavko. Če postavke ni na zaslonu, pritisnite / , da spremenite
stran.
1 Vklopite videokamero in pritisnite
(HOME).
(HOME)
4 Pritisnite želeno postavko. Če postavke ni na zaslonu, pritisnite
/ , da spremenite stran.
(HOME)
5 Spremenite nastavitev in pritisnite
(SETTINGS)
2 Pritisnite
(SETTINGS).
.
Seznam postavk v kategoriji
(SETTINGS)
MOVIE SETTINGS (str. 84)
82
Postavka
Stran
REC MODE
84
AUDIO MODE
84
NIGHTSHOT LIGHT
84
WIDE SELECT
85
DIGITAL ZOOM
85
STEADYSHOT
85
AUTO SLW SHUTTR
85
X.V.COLOR
85
Postavka
Stran
Postavka
Stran
GUIDEFRAME
86
LCD COLOR
92
ZEBRA
86
VF B.LIGHT
92
REMAINING SET
86
OUTPUT SETTINGS (str. 93)
SUB-T DATE
86
FLASH MODE *
86
Postavka
Stran
FLASH LEVEL
87
TV TYPE
93
REDEYE REDUC
87
DISP OUTPUT
93
FACE DETECTION
87
COMPONENT
93
INDEX SET *
87
CONVERSION LENS
88
CLOCK/
Postavka
Stran
CLOCK SET *
23
Stran
AREA SET
94
88
SUMMERTIME
94
PHOTO SETTINGS (str. 88)
Postavka
IMAGE SIZE *
LANG (str. 94)
LANGUAGE SET *
94
FILE NO.
89
NIGHTSHOT LIGHT
84
STEADYSHOT
85
GUIDEFRAME
86
Postavka
Stran
ZEBRA
86
DEMO MODE
94
94
GENERAL SET (str. 94)
86
REC LAMP
FLASH LEVEL
87
CALIBRATION
130
REDEYE REDUC
87
A.SHUT OFF
95
FACE DETECTION
87
QUICK ON STBY
95
CONVERSION LENS
88
REMOTE CTRL
95
CTRL FOR HDMI
95
FLASH MODE
*
VIEW IMAGES SET (str. 90)
Postavka
Stran
DATA CODE
90
DISPLAY
91
*
Na voljo tudi med uporabo funkcije Easy
Handycam (str. 32).
** [SOUND SETTINGS] med delovanjem
funkcije Easy Handycam.
SOUND/DISP SET ** (str. 91)
Postavka
Stran
VOLUME *
91
BEEP *
91
LCD BRIGHT
91
LCD BL LEVEL
92
83
MOVIE SETTINGS
(postavke za snemanje filmov)
x Za SD kakovost slike (standardna
ločljivost):
SD HQ (
)
Snemanje v načinu visoke kakovosti
slike. (SD 9M (HQ))
Pritisnite 1, nato 2. Če postavke ni na
zaslonu, pritisnite / , da spremenite
stran.
SD SP (
Kako nastaviti
Podaljšanje časa snemanja (Long
Play). (SD 3M (LP))
(HOME MENU) t Stran 82
(OPTION MENU) t Stran 96
Tovarniške nastavitve so označene s B.
REC MODE (snemalni
način)
Za snemanje filma lahko izberete
kakovost.
x Za HD kakovost slike (visoka ločljivost):
)
HD FH* (
)
Snemanje v načinu standardne
kakovosti slike. (SD 6M (SP))
SD LP (
)
b Opomba
• Če snemate v LP načinu, utegnejo biti podrobnosti v kadrih s hitrim gibanjem nejasni.
z Namig
• Na straneh 15 in 31 so našteti pričakovani časi
snemanja za vsak način snemanja.
• Način snemanja lahko nastavite posebej za
vsak medij (str. 26).
AUDIO MODE
Snemanje v načinu najvišje kakovosti
slike. (AVC HD 16M (FH))
Izberete lahko format za snemanje zvoka.
HD FS** (
B Posname 5.1 prostorski zvok.
)
Snemanje v načinu najvišje kakovosti
slike. (AVC HD 14M (FS))
HD HQ (
)
Snemanje v načinu visoke kakovosti
slike. (AVC HD 9M (HQ))
HD SP (
)
Snemanje v načinu standardne
kakovosti slike. (AVC HD 7M (SP))
HD LP (
)
Podaljšanje časa snemanja (Long Play).
(AVC HD 5M (LP))
* Samo za notranji pomnilnik (HDR-UX19E/
UX20E) ali »Memory Stick PRO Duo«.
** Samo za disk.
84
Posname stereo zvok.
NIGHTSHOT LIGHT
Med uporabo funkcije NightShot (str.
39) ali [SUPER NIGHTSHOT] (str.
101) lahko posnamete še jasnejše slike,
če nastavite funkcijo [NIGHTSHOT
LIGHT], ki oddaja infrardečo svetlobo
(nevidno), na [ON] (tovarniška
nastavitev).
b Opombe
• Ne prekrivajte infrardečih vrat s prsti ali
drugimi predmeti (str. 39).
• Odstranite pretvorniško lečo (ni priložena).
• Največja razdalja za snemanje s funkcijo
[NIGHTSHOT LIGHT] je približno 3 m.
WIDE SELECT (izbira širokega
zaslona)
180x
Povečava do 15x se izvede optično,
povečava do 180x se izvede digitalno.
STEADYSHOT
Če snemate v SD kakovosti slike
(standardna ločljivost), lahko izberete
razmerje slike v skladu s priključenim
televizorjem.
Oglejte si navodila za uporabo televizorja
Učinek tresenja kamere lahko ublažite.
Nastavite [STEADYSHOT] na [OFF]
( ), če uporabljate stativ (ni priložen),
da slika deluje bolj naravno. Tovarniška
nastavitev je [ON].
B 16:9 WIDE
Za snemanje slik, ki jih boste predvajali
na širokozaslonskem televizorju 16:9, v
načinu celega zaslona.
AUTO SLW SHUTTR (auto slow
shutter)
4:3 (
)
Za snemanje slik, ki jih boste predvajali
na 4:3 TV.
b Opomba
• Nastavite [TV TYPE] v skladu s televizorjem,
priključenim za predvajanje (str. 93).
DIGITAL ZOOM
Izberete lahko največjo stopnjo povečave,
če želite med snemanjem zoomirati več
kot 15x (optična povečava). Upoštevajte,
da se kakovost slike poslabša, če uporabite
digitalno povečavo.
Na desni strani oznake je prikazan faktor
digitalne povečave. Področje povečave se
prikaže, ko izberete stopnjo povečave.
Če snemate v temnem prostoru, se hitrost
zaklopa samodejno zmanjša na 1/25
sekunde. Tovarniška nastavitev je [ON].
X.V.COLOR
Med snemanjem nastavite na ON za
zejem širšega spektra barv.
Različne barve kot so barve rož ali morja
se lahko reproducirajo bolj zvesto.
b Opombe
• Nastavite X.V.COLOR na ON le, če boste posnetek predvajali na televizorju, ki je združljiv
s standardom x.v.Color. Drugače nastavite na
OFF(osnovna nastavitev).
• Če se posnetek posnet s to funkcijo vključeno
predvaja na televizorju, ki ni združljiv s standardom x.v.Color, lahko pride do nenatančne
reprodukcije barv.
• X.V.COLOR ni mogoče nastaviti na ON, če:
- disk ni formatiran v kakovosti HD (visoka
ločljivost),
- snemate film v kakovosti SD (standardna
ločljivost) na notranji pomnilnik (HDRUX19E/UX20E) ali »Memory Stick PRO
Duo«,
- med snemanjem filma.
B OFF
Povečava do 15x se izvede optično.
30X
Povečava do 15x se izvede optično,
potem se do 30x izvede digitalno.
Se nadaljuje ,
85
MOVIE SETTINGS (nadaljevanje)
GUIDEFRAME
Prikažete lahko okvir in preverite, če je
motiv poravnan vodoravno ali navpično z
nastavitvijo [GUIDEFRAME] na [ON].
Okvir se ne posname. Pritisnite DISP/
BATT INFO, da izklopite prikaz okvirja.
Tovarniška nastavitev je [OFF].
z Nasvet
• Če motiv postavite na stičišče vodila, ustvarite
uravnoteženo kompozicijo.
ZEBRA
Na delih zaslona, kjer je svetlost na prednastavljeni stopnji, se pojavijo diagonalne
črte. To je zelo uporabno, ko prilagajate
svetlost. Če spremenite tovarniško nastavitev, se prikaže . Zebrast vzorec se
ne posname.
B OFF
Zebrast vzorec se ne prikaže.
Prikaz preostalega časa snemanja pri
filmih, ki traja 8 sekund, v spodaj
opisanih situacijah.
- Ko videokamera zazna preostali
prostor na disku in je POWER
stikalo na
(Movie).
- Ko pritisnete DISP/BATT INFO
za izklop ali vklop indikatorja in je
POWER stikalo na
(Movie).
- Ko v HOME MENU izberete način
snemanja filmov.
b Opomba
• Če je preostali čas manj kot 5 minut, indikator
ostane na zaslonu.
SUB-T DATE
Če predvajate disk na napravi s funkcijo
prikaza podnapisov, lahko prikažete
datum in uro snemanja. Tovarniška
nastavitev je [ON].
Oglejte si tudi navodila za uporabo
predvajalne naprave.
70
b Opomba
Zebrast vzorec se pojavi na svetlosti
zaslona na stopnji okoli 70 IRE.
• Diske, posnete v kakovosti slike HD (visoka
ločljivost) in spominske ploščice »Memory
Stick PRO Duo« lahko predvajate samo na napravah, združljivih s formatom AVCHD (str.
74).
• Če je možnost [MOVIE MEDIA SET]
[INT. MEMORY] (HDRnastavljena na
[MEMORY STICK],
UX19E/UX20E) ali
te funkcije ni mogoče uporabiti.
100
Zebrast vzorec se pojavi na svetlosti
zaslona na stopnji okoli 100 IRE ali
več.
b Opomba
• Deli zaslona, kjer je svetlost okoli 100 IRE ali
več, so lahko na pogled preveč osvetljeni.
z Namig
• IRE predstavlja svetlost zaslona.
REMAINING SET
B ON
Indikator preostalega prostora na
disku je ves čas prikazan.
AUTO
86
FLASH MODE
To funkcijo lahko nastavite, če uporabljate
zunanjo bliskavico (ni priložena),
združljivo z videokamero.
B AUTO
Sproži se samodejno.
ON ( )
Sproži se vsakič.
OFF ( )
Snemanje brez bliskavice.
b Opombe
• Priporočljiva razdalja objekta ob uporabi
vgrajene bliskavice je približno 0,3 do 2,5 m.
• Pred uporabo obrišite prah s površja bliskavice.
• Lučka /CHG (str. 137) med polnjenjem
bliskavice utripa in sveti, dokler bliskavica ni
polna.
• Če uporabljate bliskavico v svetlem prostoru
(npr. med snemanjem objekta, ki je osvetljen
od zadaj), le-ta morda ne bo imela učinka.
FACE DETECTION
Ta funkcija samodejno nastavi ostrino/
barvo/osvetlitev slike z obrazom.
B ON ( )
Kamera v okviru zazna obraze, nato samodejno nastavi kakovost slike.
Okvir za zaznavanje obrazov
FLASH LEVEL
To funkcijo lahko nastavite, če snemate fotografije z bliskavico ali zunanjo
bliskavico (ni priložena), ki je združljiva z
videokamero.
Simbol za zaznavanje obrazov
ON [NO FRAMES] ( )
Kamera zaznava obraze brez okvirov,
nato samodejno nastavi kakovost slike.
HIGH ( +)
OFF
Osvetli stopnjo bliskavice.
Kamera obrazov ne zaznava.
B NORMAL ( )
LOW ( -)
Zmanjša stopnjo bliskavice
REDEYE REDUC
To funkcijo lahko nastavite, če snemate
fotografije z bliskavico ali zunanjo
bliskavico (ni priložena), ki je združljiva
z videokamero. Nastavite funkcijo
[REDEYE REDUC] na [ON], nato
nastavite [FLASH MODE] (str. 86) na
[AUTO] ali [ON], da se prikaže oznaka
. Preprečite lahko pojav rdečih oči, če
sprožite bliskavico pred snemanjem.
b Opomba
• Funkcija zmanjševanja pojava rdečih oči v določenih pogojih morda ne bo imela želenega
učinka.
b Opombi
• Videokamera v določenih snemalnih pogojih
morda ne bo zaznala obrazov.
• Videokamera v določenih snemalnih pogojih
ne bo mogla izbolušati slik. V tem primeru
nastavite [FACE DETECTION] na [OFF].
INDEX SET
Med snemanjem filmov, videokamera zazna
obraze. Tovarniška nastavitev je [ON].
Simboli za obraze in njihov pomen
: Ta simbol se prikaže, če je nastavitev
[ON].
: Ta simbol utripa, ko videokamera
zazna obraz. Simbol preneha
utripati, ko se obraz posname v ‘Face
Index’.
: Ta simbol se prikaže, če videokamera
ne more posneti obrazov v ‘Face
Index’.
Se nadaljuje ,
87
MOVIE SETTINGS (nadaljevanje)
PHOTO SETTINGS
Če želite predvajati kadre s funkcijo ‘Face
Index’ si oglejte stran 45.
(postavke za snemanje slik)
b Opomba
• Število obrazov, ki jih lahko videokamera
zazna v filmu, je omejeno.
CONVERSION LENS
To funkcijo nastavite, če želite uporabiti
zunanjo pretvorniško lečo (ni priložena),
združljivo z videokamero. Snemate lahko
tako, da funkcijo SteadyShot nastavite na
nastavitev, ki je najboljša za priključeno
pretvorniško lečo. Izbirate lahko med
[WIDE CONVERSION] in [TELE
CONVERSION] . Tovarniška nastavitev
je [OFF].
Pritisnite 1, nato 2.
Če postavka ni na zaslonu, pritisnite na
/ , da zamenjate stran.
Nastavitev
(HOME MENU) stran 82
(OPTION MENU) stran 96
Tovarniška nastavitev je označena z B.
IMAGE SIZE
B 4.0M ( 4.0M 2304 × 1728)
Posname jasne slike v razmerju 4:3.
3.0M ( 3.0M 2304 × 1296)
Posname jasne slike v razmerju 16:9.
1.9M (
1600 × 1200)
Posname razmeroma jasne slike v
razmerju 4:3.
VGA (0.3M) (
640 × 480)
Posname maksimalno število slik v
razmerju 4:3.
b Opomba
Nastavljena velikost slike velja za čas, ko
je lučka
(Still) vklopljena.
Število slik, ki jih lahko posnamete v
notranji pomnilnik (HDR-UX19E/UX20E)
V notranji pomnilnik lahko posnamete
vse do 9999 slik. Število slik, ki jih
lahko posnamete je odvisno od pogojev
snemanja.
88
Zmogljivost spominske ploščice »Memory
Stick PRO Duo« in število slik, ki jih lahko
posnamete na »Memory Stick PRO Duo«
(prbl)*
Če zasveti lučka
(Still):
RESET
4.0M 2304 × 1728
4.0M
1GB
475
2GB
970
4GB
1 900
8GB
3 850
* Vsa števila so izračunana pri snemanju slik z
maksimalno velikostjo. Dejansko število slik,
ki jih lahko posnamete, lahko preverite na
LCD zaslonu (str. 141).
Če zasveti lučka
FILE NO.
B SERIES
Datotekam dodeli številke v zaporedju,
tudi če zamenjate »Memory Stick PRO
Duo« z drugo.
(Movie):
Velikost slike je nastavljena v skladu
s kakovostjo slike in razmerjem slike
posnetega filma:
pri HD kakovosti slike (visoka
ločljivost),
z razmerjem slike 16:9 pri SD
kakovosti slike (standardna ločljivost),
- [2.2M] z razmerjem slike 4:3 pri SD
kakovosti slike (standardna ločljivost).
Dodeli številke datotek za vsako
spominska ploščica »Memory Stick
PRO Duo«.
NIGHTSHOT LIGHT
Glej stran 84.
STEADYSHOT
Glej stran 85.
GUIDEFRAME
Glej stran 86.
ZEBRA
Glej stran 86.
FLASH MODE
Glej stran 86.
FLASH LEVEL
b Opombe
Glej stran 87.
• Če uporabljate »Memory Stick Duo« družbe
Sony. Število slik, ki jih lahko posnamete, je
odvisno od pogojev snemanja in vrste spominske ploščice.
• Edinstven razpon slikovnih točk Sonyjevega
senzorja ClearVid CMOS in sistem slikovnega
procesiranja (BIONZ) omogočata ločljivost
slike, enako opisani velikosti.
Glej stran 87.
z Nasvet
• Za snemanje slik lahko uporabite spominsko
ploščico »Memory Stick PRO Duo« zmogljivosti 512MB ali manj.
REDEYE REDUC
FACE DETECTION
Glej stran 87.
CONVERSION LENS
Glej stran 88.
89
VIEW IMAGES SET
(Postavke za nastavitev glasnosti
zvoka in prikaza)
CAMERA DATA
Film
Fotografija
Pritisnite 1, nato 2. Če postavke ni na
zaslonu, pritisnite / , da spremenite
stran.
Kako nastaviti
(HOME MENU) stran 82
(OPTION MENU) stran 96
Tovarniške nastavitve so označene z B.
DATA CODE
Med predvajanjem prikaže informacije
(podatkovno kodo) samodejno posnete
pri snemanju.
B OFF
Podatki se ne prikažejo.
DATA/TIME
Prikaz datuma in časa.
CAMERA DATA (below)
Prikaz podatke o nastavitvah kamere.
DATE/TIME
1 Datum
2 Čas
90
3
4
5
6
7
8
9
Izklop funkcije SteadyShot
Svetlost
Temperatura barve
Gain
Hitrost zaklopa
Odprtost zaslonke
Osvetlitev
z Namigi
• Oznaka se prikaže, če uporabljate bliskavico.
• Podatki se prikažejo tudi na TV zaslonu, če
ste priključili videokamero na TV sprejemnik.
• Ko pritiskate DATA CODE na daljinskem
upravljalniku, se indikator spreminja v
sledečem zaporedju: [DATA/TIME] t
[CAMERA DATA] t [OFF] (ni prikaza)
• Glede na stanje diska se pojavijo črte
[--:--:--].
DISPLAY
Izberete lehko število sličic, ki se prikažejo
na zaslonu VISUAL INDEX ali zaslonu
Playlist.
SOUND/DISP SET
(Postavke za nastavitev zvočnega
signala in zaslona)
Sličice 1 Slovarček (str. 143)
B ZOOM LINK
S stikalom Zoom na videokameri lahko
spremenite število sličic (6 ali 12) *.
Prikaže 6 sličic.
Pritisnite 1, nato 2. Če postavke ni na
zaslonu, pritisnite / , da spremenite
stran.
12IMAGES
Kako nastaviti
6IMAGES
Prikaže 12 sličic.
* Uporabite lahko tipke »zoom« na LCD okviru
ali na daljinskem upravljalniku.
(HOME MENU) stran 82
(OPTION MENU) stran 96
Tovarniške nastavitve so označene z B.
VOLUME
S tipkama
(str. 44).
/
nastavite glasnost
BEEP
B ON
Ko začnete/zaustavite snemanje ali
upravljate s postavkami na LCD
zaslonu , se zasliši zvok.
OFF
Preklic melodije in zvoka sprožilca.
LCD BRIGHT
Nastavite lahko osvetlitev LCD zaslona.
1 Nastavite osvetlitev s tipkama
/
.
2 Pritisnite na
.
z Namig
• Ta nastavitev ne vpliva na posnete slike.
Se nadaljuje ,
91
SOUND/DISP SET (nadaljevanje)
LCD BL LEVEL
(LCD backlight level)
Prilagodite lahko osvetlitev LCD zaslona.
B NORMAL
Standardna osvetlitev.
Osvetli LCD zaslon.
b Opombe
• Ko povežete videokamero z zunanjim virom
napajanja, se samodejno izbere nastavitev
[BRIGHT].
• Ko izberete [BRIGHT], se med snemanjem
trajanje baterije rahlo zmanjša.
• Če odprete LCD zaslon za 180 stopinj, da je
obrnjen proti zunanjemu zaslonu in zaprete
LCD ploščo proti ohišju kamere, se samodejno nastavitev spremeni na [NORMAL].
z Namig
• Ta nastavitev ne vpliva na posnete slike.
LCD COLOR
S tipkama
/
lahko prilagodite
barvo LCD zaslona.
Visoka moč
z Namig
• Ta nastavitev ne vpliva na posnete slike.
VF B.LIGHT
(Viewfinder brightness)
Nastavite lahko svetlost iskala.
B NORMAL
Standardna osvetlitev
BRIGHT
Osvetli zaslon iskala
92
• Ko povežete videokamero z zunanjim virom
napajanja, se samodejno izbere nastavitev
[BRIGHT].
• Ko izberete [BRIGHT], se med snemanjem
trajanje baterije rahlo zmanjša.
z Namig
• Ta nastavitev ne vpliva na posnete slike.
BRIGHT
Nizka moč
b Opombe
OUTPUT SETTINGS
(Postavke za primer priključitve
drugih naprav)
b Opomba
• Razmerje slike, posnete v HD kakovosti
(visoka ločljivost), je 16:9.
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Na LCD zaslonu in v iskalu je prikazan
čas itd.
V-OUT/PANEL
Pritisnite 1, nato 2. Če postavke ni na
zaslonu, pritisnite / , da spremenite
stran.
Kako nastaviti
(HOME MENU) stran 82
Tovarniške nastavitve so označene z B.
TV TYPE
Pri predvajanju slike morate pretvoriti
signal glede na priključen TV sprejemnik.
Posnete slike se predvajajo, kot je
prikazano na sledečih ilustracijah.
B 16:9
Na TV zaslonu, LCD zaslonu in v
iskalu je prikazan čas itd.
COMPONENT
Izberite [COMPONENT], ko priključite
videokamero na TV sprejemnik s
komponentnim vhodnim priključkom.
576i
Izberite to možnost, če ste videokamero
priključili na TV sprejemnik s
komponentnim vhodnim priključkom.
B 1080i/576i
Izberite to možnost, če ste videokamero
priključili na TV sprejemnik, ki ima
komponentni vhodni priključek in je
zmožen prikazati 1080i signal.
Izberite to nastavitev za ogled slik na 16:9
(wide) TV sprejemniku.
Široke (16:9) slike 4:3 slike
4:3
Izberite to nastavitev za ogled slik na 4:3
standardnem TV sprejemniku.
Široke (16:9) slike 4:3 slike
93
CLOCK/ LANG
GENERAL SET
(Postavke za nastavitev ure in jezika)
(Ostale nastavitvene postavke)
Pritisnite 1, nato 2. Če postavke ni na
zaslonu, pritisnite / , da spremenite
stran.
Pritisnite 1, nato 2. Če postavke ni na
zaslonu, pritisnite / , da spremenite
stran.
Kako nastaviti
Kako nastaviti
(HOME MENU) stran 82
CLOCK SET
Glej stran 23.
AREA SET
Nastavite lahko časovno razliko brez
ustavitve ure. Ko uporabljate videokamero
v drugih časovnih področjih, lahko
nastavite trenutno območje s pomočjo
/ . Za časovne razlike si preberite
navodila na strani 123.
SUMMERTIME
To nastavitev lahko spremenite brez
ustavitve ure. Nastavite na [ON], da
premaknete čas naprej za eno uro.
LANGUAGE SET
Izberete lahko jezik, ki se uporabi za
prikaz na LCD zaslonu.
z Namig
• Videokamera vam omogoča izbiro možnosti
[ENG [SIMP]] (poenostavljena angleščina),
če želenega jezika ni na seznamu.
(HOME MENU) stran 82
Tovarniške nastavitve so označene z B.
DEMO MODE
Tovarniška nastavitev je [ON] in omogoča
praktični prikaz v dolžini 10 minut, po
vklopu videokamere in po tem, ko zasveti
lučka
(Movie).
z Namigi
• Prikaz se prekliče v sledečih situacijah:
- Če pritisnete START/STOP ali PHOTO,
- Če pritisnete na tipko DUBBING (HDRUX19E/UX20E),
- Če se med prikazom dotaknete zaslona
(prikaz se ponovno začne po približno 10
minutah),
- Če premaknete stikalo OPEN za odprtje
pokrova za disk,
- Če stikalo POWER prestavite tako, da za(Still),
sveti lučka
(HOME)/
(VIEW
- Če pritisnete
IMAGES).
REC LAMP (Osvetlitev
med snemanjem)
Osvetlitvena luč na sprednji strani kamere
zasveti, ker je tovarniška nastavitev [ON].
CALIBRATION
Glej stran 130.
94
A.SHUT OFF (Samodejni izklop)
B 5 min
Videokamera se samodejno izklopi, če
več kot 5 minut ni v aktivni uporabi.
NEVER
Videokamera se ne samodejno izklopi.
z Namig
• Če videokamero priključite na električno
omrežje, se [A.SHUT OFF] samodejno nastavi na [NEVER].
QUICK ON STBY
Nastavite lahko časovno dobo, po kateri
želite, da se videokamera samodejno
izklopi v način ‘Sleep’ (str. 39).
Tovarniška nastavitev je [10min].
b Opomba
Funkcija [A.SHUF OFF] ne deluje v
načinu ‘Sleep’ .
REMOTE CTRL (Daljinsko
upravljanje)
Tovarniška nastavitev je [ON] in vam
omogoča uporabo priloženega daljinskega
upravljalnika (stran 140).
b Opomba
• Nastavite na [OFF], da preprečite odziv
videokamere na ukaze, ki jih pošilja daljinski
upravljalnik drugega videorekorderja.
CTRL FOR HDMI
Tovarniška nastavitev je [ON] in omogoče
upravljanje predvajanja z daljinskim
upravljalnikom televizorja, če S hdmi
KABLOM (ni priložen) priključite videokamero v televizor, združljiv s funkcijo
»BRAVIA« Sync (STR. 52).
95
Vklop funkcij s pomočjo menija
OPTION MENU
se pojavi na enak
način kot okno, ki se pojavi ob pritisku
na desno tipko miške, ko uporabljate
računalnik. Prikažejo se razne funkcije.
Uporaba menija OPTION MENU
1 Med uporabo videokamere pritisnite
(OPTION) na zaslonu.
OPTION MENU
3 Spremenite nastavitev in pritisnite
.
b Opombe
• Oznake in postavke, ki se pojavijo na zaslonu,
so odvisne od statusa snemanja/predvajanja
videokamere.
• Nekatere postavke se prikažejo brez oznake.
(OPTION MENU) ne morete uporabiti
•
med delovanjem funkcije Easy Handycam.
Postavke snemanja v meniju
OPTION MENU
(OPTION)
Tab
2 Pritisnite na želeno postavko.
Če želene postavke ni na zaslonu,
pritisnite drugo oznako, da spremenite
stran.
Postavke
tab
FOCUS
SPOT FOCUS
TELE MACRO
EXPOSURE
SPOT METER
SCENE SELECTION
WHITE BAL.
COLOR SLOW SHTR
SUPER NIGHTSHOT
*1
Stran
–
98
–
98
–
98
–
99
–
99
–
99
–
100
–
101
–
101
FADER
–
101
D.EFFECT
–
102
PICT.EFFECT
–
102
tab
tab
Če postavke ni nikjer, funkcija ni na
voljo pri teh okoliščinah.
96
REC MODE
a
84
BLT-IN ZOOM MIC
–
102
MICREF LEVEL
–
102
IMAGE SIZE
SELF-TIMER
a
88
–
102
*1
Postavke
Stran
FLASH MODE
a
86
TIMING
–
40
RECORD SOUND
–
41
* 1 Postavke, ki so vključene tudi v meniju
HOME MENU.
* 2 Te postavke so na voljo tudi v meniju
HOME MENU, a z drugačnimi imeni.
* 3 [DVD MENU] za SD kakovost slike (standardna ločljivost).
Predvajanje postavk v meniju
OPTION MENU
*1
Postavke
Stran
oznaka
DELETE *2
a
55
a
55
a
55
DIVIDE
a
62
ERASE *2
a
64
ERASE ALL *2
a
64
MOVE *2
a
65
DELETE by date
*2
DELETE ALL *2
oznaka
-- (oznaka je odvisna od okoliščin)/ (Ni
oznake)
ADD *2
a
63
ADD *2
a
63
ADD *2
a
63
*2
a
63
*2
a
63
a
63
ADD by date
ADD by date
ADD ALL *2
PRINT
a
68
SLIDE SHOW
–
47
VOLUME
a
44
DATA CODE
a
90
SLIDE SHOW SET
–
47
COPIES
–
68
DATE/TIME
–
68
SIZE
–
68
DISC MENU *3
–
73
97
Funkcije, nastavljene v meniju OPTION MENU
Postavke, ki jih lahko nastavite samo v
meniju
OPTION MENU, so opisane
spodaj.
Tovarniške nastavitve so označene z B.
SPOT FOCUS
Izberete in prilagodite lahko goriščno
točko, ki jo usmerite proti predmetu, ki se
ne nahaja na sredini zaslona.
FOCUS
Ostrenje lahko prilagodite tudi ročno. To
funkcijo lahko uporabite tudi, ko želite
namerno izostriti določen predmet.
1 Pritisnite [MANUAL]. Pojavi se 9.
2 Pritisnite
(ostrenje bližnjih pred(ostrenje oddaljenih predmetov)/
metov), da izostrite sliko. Če nadaljnje
ostrenje ni več možno, se pojavi za
bližnje predmete in za oddaljene
predmete.
3 Pritisnite
.
Za samodejno ostrenje v koraku 1
.
pritisnite [AUTO] t
b Opomba
• Najmanjša možna razdalja med videokamero
in predmetom pri kateri še lahko ohranite
ostrino, je okoli 1cm za širok kot in okoli
80cm za telefoto.
z Nasveti
• Izostritev na predmet se lažje izvede, če stikalo za povečavo pomaknete proti T (telefoto)
za nastavitev ostrine in nato proti W (širok
kot) za prilagoditev povečave za snemanje.
Če želite posneti motiv od blizu, pomaknite
stikalo proti W in nato nastavite ostrino.
• Podatki o goriščni razdalji (razdalja, pri kateri
je objekt izostren, v primeru, ko je temno in je
ostrino težje nastaviti) se v naslednjih primerih prikaže za nekaj sekund. (Če uporabljate
pretvorniško lečo (ni priložena), se podatki ne
bodo pravilno prikazali):
- če preklopite način ostritve iz samodejnega
v ročnega,
- če ročno nastavite ostrino.
98
1 Pritisnite na predmet na zaslonu. Prikaže se 9.
2 Pritisnite [END].
Za samodejno prilagoditev ostrenja
pritisnite [AUTO] t [END] v koraku 1.
b Opomba
• Če ste nastavili [SPOT FOCUS], se [FOCUS]
samodejno nastavi na [MANUAL].
TELE MACRO
To je uporabno pri snemanju majhnih
predmetov, kot so rože in žuželke. Ozadje
lahko zameglite in motiv še jasneje izstopa.
Če ste [TELE MACRO] nastavili na [ON]
( ), se povečava (stran 38) samodejno
premakne na vrh T (telefoto) strani in
omogoči snemanje motivov iz manjše
razdalje, do bližine približno 57 cm.
Za preklic pritisnite [OFF] ali povečajte s
širokim kotom (W stran).
b Opombi
• Pri snemanju oddaljenih predmetov je ostrenje
lahko težje in lahko traja nekaj časa.
• Ostrenje nastavite ročno ([FOCUS], stran
98), če je težko samodejno izostriti sliko.
EXPOSURE
Svetlost slike lahko popravite tudi ročno.
Nastavite osvetlitev, če je objekt glede na
ozadje presvetel ali pretemen.
SCENE SELECTION
S funkcijo [SCENE SELECTION] lahko
fotografije učinkovito snemate v različnih
okoliščinah.
B AUTO
Izberite to možnost za samodejno
snemanje slik, brez funkcije [SCENE
SELECTION].
1 Pritisnite [MANUAL].
.
Pojavi se
2 S pritiskom na
/
nastavite
osvetlitev.
3 Pritisnite
.
Če želite povrniti nastavitev na samodejno
ostrenje, pritisnite [AUTO] t
v
koraku 1.
SPOT METER (Prilagodljivo
točkovno merjenje)
Osvetlitev na motivu lahko prilagodite ali
popravite tako, da se posname pri ustrezni
svetlosti, čeprav je močan kontrast med
predmetom in ozadjem, kot je pri motivih
na odru, ki so osvetljeni z žarometom.
TWILIGHT* ( )
S tem načinom lahko posnamete
oddaljene nočne kadre in ohranite
temno vzdušje okolja.
TWILIGHT PORT. (
CANDLE ( )
Izberite to možnost za kadre, osvetljene
s svečami
SUNRISE&SUNSET* (
1 Pritisnite točko na zaslonu, kjer želite
popraviti in prilagoditi osvetlitev. Pojavi se
.
2 Pritisnite [END].
Če želite povrniti nastavitev za samodejno
osvetlitev, pritisnite [AUTO] t [END] v
koraku 1.
b Opomba
)
S tem načinom lahko uporabite
bliskavico, kadar snemate sliko z osebo
in ozadjem.
)
Izberite to možnost, če želite ustvariti
vzdužje takih kadrov kot sta sončni
vzhod in zahod.
FIREWORKS* ( )
Izberite ta način za snemanje
spektakularnih posnetkov ognjemeta.
• Če nastavite [SPOT METER], se [EXPOSURE] samodejno nastavi na [MANUAL].
Se nadaljuje ,
99
Funkcije, nastavljene v meniju OPTION MENU (nadaljevanje)
LANDSCAPE* (
)
Izberite to možnost, če želite jasno
posneti oddaljene predmete. S to
nastavitvijo prav tako preprečite kameri,
da bi izostrila sliko na steklo ali kovinsko
mrežo na oknih, ki se pojavi med
videokamero in motivom.
b Opombe
• Tudi če ste nastavili [SCENE SELECTION]
na [TWILIGHT PORT.] in lučka
sveti, se
bo nastavitev samodejno nastavila na [AUTO]
.
v skladu z lučko
• Nastavitev [WHITE BAL.] se izbriše, če izberete funkcijo [SCENE SELECTION].
WHITE BAL.
(Uravnavanje beline)
PORTRAIT ( )
Izberite to možnost, da poudarite motive,
kot so rože in ljudje in pri tem ustvarite
nežno ozadje.
Prilagodite lahko temperaturo barve glede
na svetlost snemalnega okolja.
B AUTO
Temperatura barve se uravnava
samodejno.
OUTDOOR (
SPOTLIGHT*( )
Izberite to možnost, če želite preprečiti
izrazito belino na obrazih, ki so osvetljeni
z močno lučjo.
BEACH** (
)
Izberite to možnost za snemanje modrine
morja ali jezera.
SNOW** ( )
Izberite to možnost za ustvarjanje svetlih
slik bele pokrajine.
* Videokamera je nastavljena na ostritev samo
oddaljenih objektov.
** Videokamera je nastavljena tako, da ne
izostri bližnje objekte.
100
)
Belina se uravna glede na sledeče
pogoje pri snemanju:
- zunanji prostor
- nočni pogled, neonski napisi in
ognjemet
- sončni vzhod ali zahod
- pod fluorescentnimi lučmi
INDOOR (n)
Belina se uravna glede na sledeče
pogoje pri snemanju:
- notranji prostori
- na zabavah ali kjer se svetlobni pogoji hitro menjajo
- pod video lučmi v studiu ali pod
žarečimi barvnimi lučmi
ONE PUSH (
)
Temperatura se prilagodi glede na
svetlobo okolja.
1 Pritisnite [ONE PUSH].
2 Usmerite sliko na bel predmet, kot
je npr. list papirja in zapolni zaslon
z enakimi svetlobnimi pogoji, kot
bodo prisotni pri snemanju motiva.
3 Pritisnite [ ].
hitro utripa. Ko se belina uravna
in shrani v spomin, indikator preneha
utripati.
b Opombe
• Pod belo ali zelo svetlo fluorescentno lučjo nastavite možnost [WHITE BAL.] na [AUTO]
ali nastavite barvo v možnosti [ONE PUSH].
• Ko izberete možnost [ONE PUSH] in oznaka
hitro utripa, nadaljujte z uokvirjanjem
belega objekta.
utripa počasi, če možnosti [ONE
• Oznaka
PUSH] ni mogoče nastaviti.
• Če ste izbrali možnost [ONE PUSH] in oznautripa še po pritisku na
, nastavite
ka
[WHITE BAL.] na [AUTO].
• Če ste nastavili možnost [WHITE BAL.], se
funkcija [SCENE SELECTION] samodejno
nastavi na [AUTO].
z Nasveta
• Če zamenjate akumulatorsko baterijo ali
prestavite videokamero z notranjega v zunanji
prostor, ko je izbrana možnost [AUTO], za 10
sekund usmerite kamero proti najbližjemu belemu presCTION] ali prestavite videokamero
z notranjega v zunanji prostor (ali obratno)
med nastavljanjem razmerja beline s funkcijo
[ONE PUSH], boste morali ponoviti postopek
za [ONE PUSH].
COLOR SLOW S (Počasni
barvni zaklop)
Če [COLOR SLOW S] nastavite na
[ON], lahko sliko posnamete s svetlimi
barvami, čeprav ste v temnih prostorih.
Na zaslonu se pojavi oznaka .
Za preklic [COLOR SLOW SHTR]
pritisnite [OFF].
b Opombe
• Če je težko samodejno izostriti sliko, to naredite ročno ([FOCUS], stran 98).
• Hitrost zaklopa na videokameri se spremeni
glede na svetlost, kar ima lahko za posledico
upočasnitev v gibanju na sliki.
SUPER NIGHTSHOT (funkcija
Super NightShot)
Slika se posname pri največ 16-kratni
občutljivosti NightShot snemanja, če
nastavite [SUPER NIGHTSHOT] na
[ON], ko je stikalo NIGHTSHOT (stran
39) tudi nastavljeno na ON.
Na zaslonu se pojavi oznaka .
Za vrnitev na normalno nastavitev
spremenite nastavitev v [SUPER
NIGHTSHOT] na [OFF].
b Opombe
• Funkcije [SUPER NIGHTSHOT] ne uporabljajte v svetlih prostorih. Lahko se pojavi
okvara.
• Infrardečih vrat ne pokrivajte s prsti ali drugimi predmeti (stran 39).
• Če je težko samodejno izostriti sliko, to naredite ročno ([FOCUS], stran 98).
• Hitrost zaklopa na videokameri se spremeni
glede na svetlost, kar ima lahko za posledico
upočasnitev v gibanju na sliki.
FADER
Prehod lahko posnamete s sledečimi
učinki, ki se dodajo intervalu med kadri.
1 Izberite želeni učinek v [STBY] (med
prikazovanjem) ali [REC] (med izginevanjem) načinu in nato pritisnite
.
2 Pritisnite START/STOP. Indikator
preneha utripati in izgine, ko je učinek
končan.
Za preklic funkcije pred začetkom
postopka pritisnite [OFF] v koraku 1.
Če pritisnete START/STOP, se nastavitev
prekliče.
Izginevanje
Prikazovanje
Se nadaljuje ,
101
Funkcije, nastavljene v meniju OPTION MENU (nadaljevanje)
~op{lêmhkly
ishjrêmhkly
D.EFFECT (Digitalni učinek)
Če izberete način [OLD MOVIE], se
na zaslonu prikaže oznaka
in svojim
filmom lahko dodate vzdušje starih
filmov.
Za preklic funkcije [D.EFFECT] pritisnite
na [OFF].
PICT.EFFECT
Med snemanjem ali predvajanjem lahko
sliki dodate posebne učinke. Pojavi se
.
B OFF
[PICT.EFFECT] nastavitev ni v
uporabi.
SEPIA
Slike se prikažejo v prevladujoči
rjavkasto črni barvi.
B&W
Slika je prikazana v črno-beli tehniki.
PASTEL
Slike so prikazane kot bleda pastelna risba.
BLT-IN ZOOM MIC
Če možnost [BLT-IN ZOOM MIC]
nastavite na [ON] ( ), lahko posnamete
usmerjen zvok, medtem ko premikate
stikalo ‚power zoom‘. Tovarniška
nastavitev je [OFF].
102
MICREF LEVEL
Izberete lahko glasnost na mikrofonu
za snemanje zvoka. Izberite [LOW], ko
želite posneti vznemirljiv in močan zvok v
koncertni dvorani, itd.
B NORMAL
Posname razne zvoke iz okolja in jih
pretvori na določeno stopnjo.
LOW ( )
Okoliški zvoki se posnamejo čimbolj
zvesto originalu. Ta nastavitev ni
primerna za snemanje pogovorov.
SELF-TIMER
Če možnost [SELF-TIMER] nastavite na
[ON], se bo na zaslonu prikazala oznaka
.
Ko pritisnete na PHOTO, videokamera
začne izštevati in po približno 10-ih
sekundah posname sliko.
Za preklic snemanja pritisnite [RESET].
Za preklic samodejnega sprožilca
pritisnite [OFF].
z Nasvet
• Upravljate lahko tudi s pritiskanjem na PHOTO na daljinskem upravljalniku (stran 140).
Uporaba računalnika
Uporaba računalnika Windows
Ko ste s priloženega CD-ROM diska
namestili »Picture Motion Browser« na
Windows računalnik, lahko izvedete
sledeče postopke.
x Predvajanje diska v formatu AVCHD t
Predvajalnik za AVCHD
x Uvažanje slik, posnetih z videokamero,
v računalnik
x Ogled slik, uvoženih v računalnik
x Ustvarjanje diska v formatu AVCHD
x Kopiranje diska t Video Disc Copier
Podrobnosti o funkcijah programa
»Picture Motion Browser« si oglejte v
navodilih »PMB Guide«.
b Opombe
• Vaša videokamera zajema visoko-ločljive
posnetke v formatu AVCHD. S priloženim
računalniškim programom lahko visokoločljive posnetke kopirate na DVD. DVD-ja
s posnetki AVCHD pa ne smete uporabljati
na predvajalnikih in snemalnikih, osnovanih
na formatu DVD, ker DVD-ja morda ne bi
mogli izvleči, vsebina pa bi se utegnila brez
opozorila izbrisati. DVD s posnetki AVCHD
lahko predvajate na predvajalnikih/snemalnikih, združljivih z Blu-ray Disc ali na drugih
združljivih napravah.
x Uporaba računalnika Macintosh
Računalnik Macintosh priloženega programa
»Picture Motion Browser« ne podpira.
Več o uporabi slik na vaši videokameri,
priključeni v računalnik Macintosh, si oglejte
na spletni strani: http://guide.d-imaging.sonx.
co.jp/mac/ms/us/
Namestitev programa
x Okolje za uporabo programa »Picture
Motion Browser«
OS: Microsoft Windows 2000 Professional,
SP4/Windows XP SP2*/Windows Vista*
* 64-bitnih izdaj in izdaje ‘Starter’ ne podpira.
• Potrebna je standardna namestitev.
• Delovanje ni zagotovljeno, če ste nadgradili zgoraj naštete verzije operacijskih
sistemov ali če je v okolju z več operacijskimi sistemi.
CPU: Intel Pentium 4 2.8 GHz ali hitrejši (Priporočamo Intel Pentium 4 3.6 GHz ali hitrejši, Intel Pentium D 2.8 GHz ali hitrejši,
Intel Core Duo 1.66 GHz ali hitrejši, Intel
Core 2 Duo 1.66 GHz ali hitrejši.)
* Intel Pentium III 1 GHz ali hitrejši omogoča naslednje funkcije:
- uvažanje vsebine v računalnik,
- ustvarjanje diska, formata AVCHD/DVD
videa,
- kopiranje diska,
- procesiranje vsebine v SD kakovosti slike
(standardna ločljivost).
Zvočni sistem: Zvočna kartica združljiva z
Direct Sound
Delovni spomin: Windows 2000, Windows
XP: 512MB ali več (priporočljiv je najmanj
1 GB). Za procesiranje slik, kakovosti SD
(standardna definicija), je potrebnih najmanj 256 MB.
Windows Vista: 1 GB ali več
Trdi disk: Prostor na disku potreben za namestitev: približno 500MB (za ustvarjanje
diskov, formata AVCHD, bo morda potrebnih 10 GB ali več).
Prikazovalnik: najmanj 1024 x 768 pik
Drugo: USB vhod (to naj se omogoči kot
standard), priporočljiv je Hi-Speed USB
(združljivo z USB 2.0), DVD zapisovalnik
(CD-ROM pogon je potreben za namestitev).
Se nadaljuje ,
103
Uporaba računalnika Windows (nadaljevanje)
b Opombe
b Opombi
• Računalnik mora ustrezati tudi nekaterim zahtevam strojne opreme, ki niso opisane zgoraj
za posamezne OS.
• Tudi v računalniškem okolju, kjer je delovanje
zagotovljeno, obstaja možnost izpusta posameznih slik v filmih, kar ima za posledico neenakomerno predvajanje. Na uvožene slike in
slike na disku, ki so bile ustvarjene naknadno,
to ne vpliva.
• Delovanje ni zagotovljeno niti pri računalnikih, ki ustrezajo zgoraj naštetim zahtevam.
• Program Picture Motion Browser ne podpira
reprodukcije 5.1 ch prostorskega zvoka. Zvok
se reproducira v 2-kanalni zvok.
• Nekateri računalniki ne podpirajo 8 cm diskov
(kot je npr. DVD+R DL).
• Če uporabljate prenosni računalnik, ga priključite v omrežni napajalnik. V nasprotnem
primeru program ne bo pravilno deloval
zaradi funkcije varčevanja z energijo.
• Slike, posnete na spominski ploščici »Memory
Stick PRO Duo«, se lahko berejo v reži za Memory Stick računalnika. V naslednjih primerih
pa ne uporabljajte reže za Memory Stick v
računalniku, temveč priključite videokamero v
računalnik z USB kablom:
- računalnik ni združljiv s formatom »Memory Stick PRO Duo«,
- potreben je adapter za Memory Stick Duo,
- v reži Memory Stick ni mogoče prebrati
»Memory Stick PRO Duo«,
- branje podatkov iz reže za Memory Stick
poteka počasi.
• Za namestitev se prijavite kot administrator.
• Pred namestitvijo zaprite vse odprte aplikacije.
x Postopek namestitve
Programsko opremo je potrebno
namestiti v računalnik Windows preden
povežete videokamero na računalnik.
Namestitev se izvede samo prvič. Vsebina
in postopki, ki so za to potrebni, se
razlikujejo glede na operacijski sistem.
1 Prepričajte se, da videokamera ni priključena na računalnik.
2 Vklopite računalnik.
104
3 Vstavite priložen CD-ROM disk v
pogon na računalniku. Pojavi se nastavitveni zaslon.
Če se zaslon ne prikaže
1 Kliknite [Start], nato [My
Computer]. (Pri Windows 2000
dvokliknite [My Computer].)
2 Dvokliknite [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (diskovni pogon)*
* Imena pogonov (kot je (E:)) se lahko
razlikujejo glede na računalnik
4 Kliknite [Install].
5 Izberite želeni jezik in nato [Next].
6 Ko se prikaže zaslon, ki potrjuje
povezavo, priključite videokamero v računalnik s pomočjo spodnjih korakov.
1 Priključite omrežni napajalnik v
stensko vtičnico.
2 Vklopite računalnik.
3 S priloženim USB kablom povežite
priključek (USB) (str. 138) z
videokamero.
4 Pritisnite na
na zaslonu videokamere.
7 Kliknite na [Continue].
8 Preberite [License Agreement]
(licenčna pogodba), izberite možnost
[I accept the terms of the license agreement] (sprejemam pogoje licenčne
pogodbe), če se strinjate s pogoji, in
kliknite [Next].
9 Potrdite nastavitve za namestitev in
kliknite na [Install].
b Opombe
• Čeprav se prikaže zaslon, ki zahteva ponovni
zagon računalnika, v tem času ponovni zagon
ni potreben. Računalnik ponovno zaženite, ko
je namestitev končana.
• Potrditev utegne trajati nekaj časa.
q; Sledite navodilom na zaslonu za namestitev programa.
Pri nekaterih računalnikih se
utegne prikazati eden od naslednjih
namestitvenih zaslonov. Oglejte
si zaslon in sledite navodilom za
namestitev zahtevanega programa.
- Sonic UDF Reader*
Program, ki je potreben za
prepoznavanje diskov AVCHD formata
- Windows Media Format 9 Series
Runtime (samo Windows 2000)
Program, potreben za ustvarjanje
DVD-jev.
- Microsoft DirectX 9.0c*
Program, potreben za upravljanje s filmi.
* Samo Windows 2000, Windows XP
qa Po potrebi ponovno zaželite računalnik.
qs Iz pogona na računalniku odstranite
CD-ROM disk.
x Uporaba programa 'Picture Motion
Browser'
Če želite zagnati program 'Picture Motion
Browser', kliknite na [Start] t [All
Programs] t [Sony Picture Utility] t
[PMB – Picture Motion Browser].
Osnovne funkcije programa 'Picture
Motion Browser' so opisane v navodilih
»PMB Guide«. Za ogled navodil »PBM
Guide« kliknite na [Start] t [All
Programs] t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [PMB Guide].
x Priključitev videokamere v računalnik
Če želite priključiti videokamero v
računalnik, sledite spodnjemu postopku.
1 Priključite omrežni napajalnik v videokamero in v stensko vtičnico.
2 Vklopite videokamero.
3 S priloženim USB kablom povežite
priključek USB) (str. 138) z
videokamero.
Na zaslonu videokamere se prikaže
zaslon [USB SELECT]. Pritisnite na
postavko, ki jo želite upravljati na
zaslonu.
z Nasvet
• Če se zaslon [USB SELECT] ne prikaže,
pritisnite na
(HOME) t
(OTHERS)
t [USB CONNECT].
Priporočljiva povezava z USB kablom
Da bi vaša videokamera pravilno delovala,
priključite videokamero v računalnik kot
je opisano spodaj.
105
Uporaba računalnika Windows (nadaljevanje)
• Priključite samo videokamero v USB vrata na
računalniku. Ne priključujte ničesar drugega v
druga USB vrata na računalniku.
• Če sta pri priključitvi v računalnik kot standardna oprema priključena USB tipkovnica in
USB miška, priključite videokamero v druga
USB vrata z USB kablom.
b Opombe
• Delovanje ni zagotovljeno, če je v računalnik
priključenih več USB naprav.
• Ne pozabite priključiti USB kabla v USB
vrata. Če ga priključite v računalnik prek USB
tipkovnice ali USB razdelilnika, delovanje ni
zagotovljeno.
Izključitev USB kabla
1 Kliknite na simbol [Unplug or eject
hardware] na opravilnem okencu, na
spodnji desni strani namizja.
2 Kliknite na [Safely remove USB Mass
Storage Device].
3 Pritisnite na [OK] (samo Windows
2000).
4 Pritisnite na [END] na zaslonu videokamere.
5 Pritisnite na [YES] na zaslonu videokamere.
6 Izključite USB kabel iz videokamere in
iz računalnika.
106
b Opombe
• Ne izključujte USB kabla, medtem ko sveti
lučka ACCESS/dostop.
• Preden izklopite videokamero, izključite USB
kabel, tako da sledite zgoraj opisanem postopku.
• Izključite USB kabel, tako da sledite
zgoraj opisanemu postopku. Če ne, se
datoteke, shranjene na mediju, morda
ne bodo pravilno osvežile. Pravilna izključitev je pomembna tudi za to, da ne
poškodujete medija.
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Če pri uporabi videokamere naletite na
kakšne težave, s sledečo tabelo poskušajte
odpraviti težavo. Če napake še vedno
niste odpravili, odklopite vir napajanja
in se obrnite na najbližjega Sonyjevega
zastopnika.
• Splošne funkcije/Funkcija Easy Handycam/daljinski upravljalnik........... str. 107
• Baterije/Viri napajanja ................ str. 109
• LCD zaslon/Iskalo ...................... str. 109
• Medij..............................................str. 110
• Snemanje .......................................str. 110
• Predvajanje slik na videokameri
........................................................str. 112
• Predvajanje diska na drugih
napravah ........................................str. 113
• Predvajanje spominske ploščice
»Memory Stick PRO Duo« na drugih
napravah ........................................str. 114
• Urejanje filmov na videokameri
........................................................str. 114
• Ogled slik na televizorju ..............str. 115
• Presnemavanje v druge naprave
....................................................................
str. 116
• Priključitev v računalnik ..............str. 116
• Funkcije, katerih ne moremo
uporabljati istočasno ....................str. 116
Splošne funkcije/funkcija Easy
Handycam
Videokamera se ne vklopi.
• Vstavite polno akumulatorsko baterijo (str.
20).
• Priključite vtič omrežnega napajalnika v
stensko vtičnico (str. 20).
• Odklopite omrežni napajalnik iz električnega
omrežja ali odstranite akumulatorsko baterijo
in čez približno 1 minuto ponovno priklopite
vir napajanja. Če funkcije še vedno ne delujejo, s predmetom, ki ima ozko konico, pritisnite
tipko RESET (stran 138). (Če pritisnete tipko
RESET, se vse nastavitve, vključno z nastavitvijo ure, ponastavijo.)
Tipke ne delajo.
• Med uporabo funkcije Easy Handycam (str.
32) naslednje tipke/funkcije niso na voljo:
- Vklop in izklop osvetlitve LCD zaslona (če
pritisnete in nekaj sekund držite tipko DISP
BATT/INFO) (str. 25)
- Tipka . (BACK LIGHT) (str. 40),
- Playback zoom (str. 46),
- Tipka DUBBING (HDR-UX19E/UX20E)
(str. 59).
Tipka
(OPTION) se ne prikaže.
• Med delovanjem funkcije Easy Handycam menija OPTION MENU ni mogoče uporabljati.
Nastavitve menija so se spremenile.
• Med delovanjem funkcije Easy Handycam se
večina postavk v meniju samodejno vrne na
tovarniško nastavitev.
• Med delovanjem funkcije Easy Handycam so
naslednje postavke menija nespremenljive:
- [REC MODE]: [HD SP]/[SD SP]
- [DATA CODE]: [DATE/TIME]
- Format snemanja za DVD-RW: [VIDEO]
- način snemanja filmov: [SP], za SD kakovost slike (standardna ločljivost)
Naslednje postavke menija se vrnejo na tovarniško nastavitev, če je stikalo POWER več kot
12 ur nastavljeno na OFF (CHG):
- [DISC MENU]/DVD menu
- [FLASH MODE]
- [FOCUS]
- [SPOT FOCUS]
Videokamera ne deluje niti, če je
vklopljena.
• Ko ste videokamero vklopili, potrebuje nekaj
sekund, preden je pripravljena za snemanje.
To ni napaka v delovanju.
Se nadaljuje ,
107
Odpravljanje težav (nadaljevanje)
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL.]
– [COLOR SLOW SHTR]
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [BLT-IN ZOOM MIC]
– [MICREF LEVEL]
V videokameri je periodično slišati
mehanski zvok.
• To ne pomeni okvare.
Če zaprete pokrov za disk, ko disk
ni vstavljen, je slišati zvok motorja v
videokameri.
• Videokamera prepoznava disk. To ne pomeni
okvare.
Tudi če pritisnete na tipko EASY, se
nastavitve menija ne vrnejo samodejno na tovarniško nastavitev.
• Naslednje nastavitve menija ostanejo take
kot so, tudi med delovanjem funkcije »Easy
Handycam«.
– [MOVIE MEDIA SET]
– [PHOTO MEDIA SET]*
– [AUDIO MODE]
– [WIDE SELECT]
– [X.V.COLOR]
– [SUB-T DATE]
– [FLASH MODE]
– [ INDEX SET]
– [CONVERSION LENS]
IMAGE SIZE]
–[
– [FILE NO.]
–[
DISPLAY]
– [VOLUME]
– [BEEP]
– [TV TYPE]
– [COMPONENT]
– [CLOCK SET]
– [AREA SET]
– [SUMMERTIME]
LANGUAGE SET]
–[
– [DEMO MODE]
– [CTRL FOR HDMI]
*HDR-UX19E/UX20E
Videokamera vibrira.
• Pri nekaterih diskih pride do vibriranja kamere. To ne pomeni okvare.
V roki čutite vibriranje ali slišite tih
vzok med delovanjem.
• To ne pomeni okvare.
108
Videokamera se po dolgi uporabi
segreje.
• To ni okvara. Izključite videokamero in jo
pustite, da se ohladi.
Priložen daljinski upravljalnik ne
deluje
• Nastavite [REMOTE CTRL] na [ON] (str.
95).
• Pravilno vstavite baterijo – upoštevajte polariteto (str. 140).
• Odstranite kakršnekoli ovire med daljinskim
upravljalnikom in senzorjem za daljinsko
upravljanje.
• Usmerite senzor za daljinsko upravljanje
stran od izvorov svetlobe (neposredna sončna
svetloba ali stropna luč).
Pri uporabi priloženega daljinskega
upravljalnika druga DVD naprava ne
deluje pravilno
• Za DVD napravo izberite drug način upravljanja in ne DVD 2 ali pa prekrijte senzor DVD
naprave s črnim papirjem.
Baterije / Viri napajanja
Videokamera se nenadoma izklopi.
• Če kamere približno 5 minut ne uporabljate,
se samodejno izklopi (A.SHUT OFF). Spremenite nastavitev načina [A.SHUT OFF] (str.
95), ponovno vklopite kamero ali uporabite
omrežni napajalnik.
• Če časovna doba, nastavljena s funkcijo
[QUICK ON STBY] (str. 95) poteče v načinu
'Sleep', se bo videokamera samodejno izklopila. Ponvono jo vklopite.
• Napolnite baterijo (str. 20).
CHG (polnjenje) lučka se med polnjenjem akumulatorske baterije ne
osvetli.
• POWER stikalo premaknite na položaj OFF
(CHG) (stran 20).
• Akumulatorsko baterijo pravilno namestite na
videokamero (stran 20).
• Omrežni napajalnik pravilno povežite z
električnim omrežjem.
• Polnjenje je končano (stran 20).
CHG (polnjenje) lučka utripa med polnjenjem akumulatorske baterije.
• Akumulatorsko baterijo pravilno namestite na
videokamero (stran 20). Če napaka niste odpravili, odklopite omrežni napajalnik iz električnega omrežja in se obrnite na Sonyjevega
zastopnika. Baterija je morda poškodovana.
Indikator preostalega časa baterije
ne prikazuje pravilnega časa.
• Temperatura okolja je ali prenizka ali previsoka. To ni okvara.
• Akumulatorsko baterijo niste povsem napolnili. Ponovno napolnite baterijo do konca.
Če se težave še naprej pojavljajo, zamenjajte
akumulatorsko baterijo z novo (stran 20).
• Prikazani čas morda ni pravilen zaradi okolja,
v katerem uporabljate videokamero.
Baterija se hitro izprazni.
• Temperatura okolja je ali prenizka ali previsoka. To ni okvara.
• Akumulatorsko baterijo niste povsem napolnili. Ponovno napolnite baterijo do konca.
Če se težave še naprej pojavljajo, zamenjajte
akumulatorsko baterijo z novo (stran 20).
LCD zaslon/iskalo
Postavke v meniju posivijo.
• Postavk, ki so označene s sivo, v trenutnem
stanju snemanja/predvajanja ni mogoče izbrati.
• Nekaterih funkcij ni mogoče uporabiti naenkrat (str. 116).
Na zaslonu na dotik se tipke ne prikažejo.
• Na rahlo pritisnite na LCD zaslon.
• Pritisnite na tipko DISP/BATT INFO na
videokameri ali tipko DISPLAY na daljinskem
upravljalniku (str. 25, 140).
Tipke na zaslonu na dotik ne delujejo
pravilno ali sploh ne delujejo.
• Nastavite zaslon na dotik ([CALIBRATION])
(str. 130).
Slika v iskalu ni jasna.
• Izvlecite iskalo, nato prestavljajte stikalo za
nastavitev leče iskala dokler slika ni jasna
(stran 25).
Slika v iskalu je izginila.
• Zaprite LCD zaslon. V iskalu ni prikazana slika, če je LCD zaslon odprt (stran
25).
Se nadaljuje ,
109
Odpravljanje težav (nadaljevanje)
Medij
Diska ni mogoče odstraniti.
• Prepričajte se, da je vir napajanja (baterija ali
omrežni napajalnik) pravilno priključen (str.
20).
• Disk je poškodovan ali umazan s prstnimi
odtisi, ipd. V tem primeru utegne odstranitev
diska trajati vse do 10 minut.
• Temperatura videokamere je izjemno visoka.
Izključite kamero in pustite, da se ohladi.
• Zaključevanje diska je bilo prekinjeno zaradi
izklopa videokamere. Vklopite videokamero in
naj se zaključitev konča (str. 71).
Izbris slik na disku ni možen.
• Največje število slik, ki jih na strani INDEX
lahko naenkrat izbrišete, je 100.
• Naslednjih filmov ni mogoče izbrisati:
- Filmov, posnetih na DVD-R/DVD+R DL,
- Filmov, posnetih v SD kakovosti slike
(standardna ločljivost), z izjemo zadnjega
posnetega filma na disku DVD-RW v načinu
VIDEO,,
- Filmov, posnetih v SD kakovosti slike
(standardna ločljivost), z izjemo zadnjega
posnetega filma na disku DVD+RW.
Indikatorji za vrsto diska in format
snemanja so na LCD zaslonu sivi.
• Disk ni bil posnet na tej videokameri. Posnetke lahko predvajate, ne morete pa posneti
dodatnih filmov.
• Vstavili ste disk, katerega ni mogoče uporabljati z videokamero.
• Videokamera ne prepozna diska.
Funkcij s spominsko ploščico
»Memory Stick PRO Duo« ni mogoče
uporabljati.
• Če uporabljate spominsko ploščico »Memory
Stick PRO Duo«, ki je bila formatirana na
osebnem računalniku, jo formatirajte na
videokameri (str. 76).
110
»Memory Stick PRO Duo« ni mogoče
izbrisati ali formatirati.
• Največje število slik, ki jih na zaslonu INDEX
lahko naenkrat izbrišete, je 100.
• Slik, ki so bile z drugo napravo zaščitene pred
presnemavanjem, ni mogoče izbrisati.
Ime podatkovne datoteke se ne
izpiše pravilno ali utripa.
• Datoteka je poškodovana.
• Videokamera ne podpira formata datoteke
(stran 127).
Snemanje
Preberite si tudi poglavje »Medij« (stran
110).
S pritiskom na START/STOP ali
PHOTO se snemanje ne začne.
• Prikazan je zaslon za predvajanje. Nastavite
videokamero na stanje pripravljenosti na
snemanje (str. 37).
• V načinu 'Sleep' ni mogoče snemati slik. Prekličite način s pritiskom na tipko QUICK ON
(str. 39).
• Videokamera ravnokar zapisuje posnet kader
na medij. V tem času ni mogoče ustvarjati
novih posnetkov.
• Medij je poln. Formatirajte medij (samo
notranji pomnilnik (HDR-UX19E/UX20E)/DVD-RW/DVD+RW/»Memory
Stick PRO Duo«) (str. 76). Lahko pa
izbrišete nepotrebne slike (str. 55) ali
uporabite nov disk ali spominsko ploščico »Memory Stick PRO Duo«.
• Če uporabljate enega od naslednjih diskov po
njegovi zaključitvi, mu morate najprej omogočiti snemanje dodatnih kadrov (str. 78). Ali pa
uporabite nov disk.
- DVD+RW,
- DVD-RW, posnet v HD kakovosti slike
(visoka ločljivost),
- DVD-RW (način VIDEO), posnet v SD
kakovosti slike (standardna ločljivost).
• Temperatura videokamere je izjemno visoka.
Izklopite videokamero in jo nekaj časa pustite,
da se ohladi.
• Na disku se je nabrala vlaga. Izklopite
videokamero in jo približno 1 uro pustite v
hladnem prostoru (str. 130).
• Število slik presega zmogljivost videokamere
(str. 88). Izbrišite nepotrebne slike (str. 55).
Slik ni mogoče snemati
• Med snemanjem filma z naslednjimi funkcijami, fotografije ni mogoče posneti:
– [SMTH SLW REC]
– [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT]
• Z videokamero ne morete snemati slik na
disk.
Lučka ACCESS zasveti, čeprav je
snemanje ustavljeno.
• Videokamera zapisuje ravnokar posneto sliko
na medij.
Snemalni kot izgleda drugačen.
• Snemalni kot utegne pri nekaterih načinih videokamere izgledati drugačen. To ne pomeni
okvare.
Dejanski posneti čas filma je krajši od
približnega pričakovanega snemalnega časa na disku.
• Glede na motiv (npr. hitro premikajoči se
predmeti) se lahko skrajša čas, ki je na voljo
za snemanje (str. 15, 31).
Snemanje se ustavi.
• Temperatura videokamere je izjemno visoka.
Izklopite videokamero in jo nekaj časa pustite
na hladnem mestu.
• Na disku se je nabrala vlaga. Izklopite
videokamero in jo približno 1 uro pustite v
hladnem prostoru (str. 130).
Med trenutkom, ko pritisnete START/
STOP, in trenutkom, ko se dejansko
prične/zaustavi posneti film, je časovna razlika.
• Na videokameri je možen zamik med
trenutkom, ko pritisnete START/STOP, in
trenutkom, ko se posneti film začne/ustavi. To
ni okvara.
Razmerja slike (16:9/4:3) za film ni
mogoče spremeniti
• Rezmerja slike za film ni mogoče spremeniti v
naslednjih primerih:
- Če snemate filme v HD kakovosti slike
((visoka ločljivost),
- Če snemate filme na DVD+RW v SD
kakovosti slike (standardna ločljivost),
- če v [MOVIE MEDIA SET] niste izbrali
nobenega medija.
Bliskavica ne deluje
• Če med snemanjem filma zajemate slike,
bliskavice ne morete uporabiti (str. 39).
• Tudi če je način [FLASH MODE] nastavljen
na [AUTO], bliskavice ne morete uporabiti z
naslednjimi funkcijami:
– NightShot
– [MANUAL] pod [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET], [FIREWORKS]
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT],
[BEACH] ali [SNOW] pod [SCENE
SELECTION]
– [SUPER NIGHTSHOT]
Se nadaljuje ,
111
Odpravljanje težav (nadaljevanje)
Funkcija »Auto focus« ne deluje
• Nastavite (FOCUS) na [AUTO] (str. 98).
• Pogoji snemanja ne ustrezajo funkciji samodejne nastavitve ostrine. Ostrino nastavite ročno
(str. 98).
Funkcija [STEADYSHOT] ne deluje.
• Nastavite [STEADYSHOT] na [ON] (str. 85).
• Funkcija [STEADYSHOT] pri močnem
tresenju videokamere morda ne bo delovala.
Na zaslonu se pojavijo majhne bele,
rdeče, modre ali zelene pike.
• Pike se pojavijo, če snemate z načini [SUPER
NIGHTSHOT] ali [COLOR SLOW SHTR].
To ne pomeni okvare.
Barve slike se ne prikažejo pravilno.
• Nastavite stikalo NIGHTSHOT na OFF (str.
39).
Slika na zaslonu je presvetla in objekt
se ne prikaže.
• Nastavite stikalo NIGHTSHOT na OFF (str.
39).
Slika, prikazana na zaslonu, je pretemna in objekt se ne prikaže.
• Pritisnite in nekaj sekund držite tipko DISP/
BATT INFO, da se osvetlitev vklopi (str. 25).
Na sliki se pojavijo vodoravni pasovi.
• To se pojavi, kadar snemate slike pod fluorescentno, natrijevo ali živosrebrno lučjo.
Če snemate svetlobo sveče ali
električno luč v temi, se prikažejo
navpične črte.
• To se pojavi, če je kontrast med objektom in
ozadjem previsok. To ne pomeni okvare.
Funkcija [SUPER NIGHTSHOT] ne
deluje.
• Nastavite stikalo NIGHTSHOT na ON.
Funkcija [COLOR SLOW SHTR] ne
deluje pravilno.
• Funkcija [COLOR SLOW SHTR] morda
112
ne bo pravilno delovala v popolni temi.
Uporabite funkcijo NightShot ali [SUPER
NIGHTSHOT].
Možnosti [LCD BL LEVEL] ni mogoče
nastaviti.
• Možnosti [LCD BL LEVEL] ni mogoče nastaviti, če:
- je LCD zaslon zaprt tako, da je obrnjen
navzven,
- napajate videokamero z omrežnim napajalnikom.
Predvajanje diska na videokameri
Ne najdete slik, ki jih želite predvajati.
• Izberite medij, ki ga želite predvajati, s
tipko
(HOME) t
(MANAGE
MEDIA) t [MOVIE MEDIA SET] ali
[PHOTO MEDIA SET] (HDR-UX19E/
UX20E) (str. 26).
Diska ni mogoče predvajati z videokamero.
Med predvajanjem diska ni slišati zvoka ali pa je slišati samo nizek zvok.
• Preverite združljivost diskov z videokamero
(str. 14).
• Vstavite disk tako, da bo snemalna stran
obrnjena proti kameri (str. 28).
• Diska, posnetega v drugi napravi, ni mogoče
predvajati videokameri.
• Temperatura videokamere je izjemno visoka.
Izklopite jo in pustite, da se ohladi.
• Povišajte glasnost (str. 44).
• Če je LCD zaslon zaprt, enota ne oddaja
zvoka. Odprite LCD zaslon.
• Če snemate zvok s postavko [MICREF
LEVEL] (str. 102) nastavljeno na [LOW], bo
posneti zvok težje slišati.
• Če je film dolg približno 3 sekunde, zvoka
z uporabo funkcije [SMTH SLW REC] ni
mogoče posneti (str. 40).
Predvajana slika je popačena.
• Očistite disk s čistilno krpo (priložena) (str.
126).
Fotografij, shranjenih na »Memory
Stick PRO Duo« ni mogoče predvajati
• Slik ni mogoče predvajati, če ste spreminjali
datoteke ali mape ali če ste uredili podatke
na računalniku. (V tem primeru ime datoteke
utripa.) To ne pomeni okvare (str. 128).
• Slik, posnetih na drugi napravi, morda ne bo
mogoče predvajati ali jih prikazati v dejanski
velikosti. To ne pomeni okvare (str. 128).
Na zaslonu VISUAL INDEX se na sliki
pojavi oznaka .
• Nalaganje podatkov je spodletelo. Morda se
bodo pravilno prikazali, če izklopite in nato
ponovno vklopite kamero ali če odstranite
»Memory Stick Duo« in ga nato ponovno
vstavite.
• Medtem ko je utripala lučka ACCESS ste
odstranili baterijo ali omrežni napajalnik. S
tem ste morda poškodovali slikovne podatke,
.
ki bodo označene z oznako
Predvajanje diska na drugih
predvajalnikih
Diska ni mogoče predvajati ali pa ga
enota ne prepozna.
• Za predvajanje diska v kakovosti HD (visoka
ločljivost) potrebujete napravo, ki je združljiva
s formatom AVCHD/High Profile (str. 126).
• Očistite disk z mehko krpo (str. 126).
• Zaključite disk (str. 71).
• Diska, posnetega v načinu VR, ni mogoče
predvajati na predvajalniku, ki ne podpira tega
načina. Preverite združljivost v navodilih za
uporabo predvajalne naprave.
Predvajana slika je popačena.
• Očistite disk z mehko krpo (str. 126).
Na sliki na zaslonu VISUAL INDEX se
prikaže oznaka .
• Opravite postopek [REPAIR IMG.DB F.]
(str. 80). Če oznaka ne izgine, izbrišite sliko,
(str. 55).
označeno s to oznako
Se nadaljuje ,
113
Odpravljanje težav (nadaljevanje)
Na sliki v DVD meniju se pojavi
oznaka .
• Nalaganje podatkov je med zaključevanjem
diska spodletelo. Pri naslednjih diskih omogočite disku dodatno snemanje (str. 78), nato
s ponovno zaključitvijo diska ustvarite DVD
meni (str 73). Meni za disk/DVD meni se bo
morda pravilno prikazal.
- DVD+RW,
- DVD-RW, posnet v HD kakovosti slike
(visoka ločljivost),
- DVD-RW (način VIDEO), posnet v SD
kakovosti slike (standardna ločljivost).
Slika med kadri za trenutek zamrzne.
• Pri uporabi nekaterih DVD naprav, utegne
slika med kadri za trenutek zamrzniti.
• Pri diskih DVD+R DL utegne slika za
trenutek zamrzniti, ko se zamenja plast. To ne
pomeni okvare.
Predvajanje se ne premakne na prejšnji kader, če pritisnete na tipko ..
• Če predvajanje naleti na 2 naslova, katera je
videokamera samodejno ustvarila ob pritisku
na tipko ., se predvajanje morda ne bo
pomaknilo na prejšnji kader. Izberite želeni
kader na drug način, na primer z uporabo
menija na zaslonu. Oglejte si tudi navodila za
uporabo predvajalne naprave.
Če predvajate disk na računalniku ali
drugi predvajalni napravi, zvok iz levega in desnega kanala ni uravnotežen.
• Do tega utegne priti, če se zvok, posnet v
5.1ch prostorskem formatu, pretvori v 2-kanalni zvok (običajni stereo zvok) na računalniku
ali drugi predvajalni napravi (str. 38). To ne
pomeni okvare.
• Če je predvajalna naprava 2-kanalni stereo
sistem, spremenite sistem pretvorbe zvoka
(downmix sistem). Podrobnosti si oglejte v
navodilih za uporabo predvajalne naprave.
• Če ustvarite disk s pomočjo priloženega
programa »Picture Motion Browser«, izberite
2-kanalno nastavitev zvoka.
114
• Snemajte filme tako, da na videokameri
nastavite način [AUDIO MODE] na [2ch
STEREO] (str. 84).
Predvajanje spominske ploščice
»Memory Stick PRO Duo« na
drugih napravah
Spominske ploščice »Memory Stick
PRO Duo« ni mogoče predvajati ali
enota ne prepozna spominske ploščice »Memory Stick PRO Duo«.
• Če želite predvajati »Memory Stick PRO
Duo« v HD kakovosti slike (visoka ločljivost),
potrebujete napravo, združljivo s formatom
AVCHD (str. 6, 126).
Urejanje slik na videokameri
Urejanje ni mogoče.
• Izberite medij, ki ga želite urediti s pritiskom
(HOME) t
(MANAGE
na tipko
MEDIA) t [MOVIE MEDIA SET] ali
[PHOTO MEDIA SET] (HDR-UX19E/UX20E) (str. 26).
• Filmov, posnetih na DVD-R/DVD+R DL, ni
mogoče urediti (str. 14).
• Na disku ni posnetih slik.
• Urejanje ni mogoče zaradi stanja slike.
• Slike, ki je bila zaščitena na drugi napravi, ni
mogoče urediti.
• Filmov ni mogoče presneti iz diska na notranji
pomnilnik (HDR-UX19E/UX20E) ali spominsko ploščico »Memory Stick PRO Duo«.
Filmov ni mogoče vključevati v seznam »Playlist«.
Uporaba funkcije [UNFINALIZE] ni
mogoča.
Medij je poln.
• V seznam Playlist na notranjem pomnilniku
(HDR-UX19E/UX20E) ali na spominski
ploščici »Memory Stick PRO Duo« lahko dodate 999 filmov v HD kakovosti slike (visoka
ločljivost) in 99 filmov v SD kakovosti slike
(standardna ločljivost). V seznam Playlist na
disku lahko dodate največ 999 filmov.
• Slik ne morete vključiti v seznam »Playlist«.
• V seznam Playlist ni mogoče dodati vseh
filmov, posnetih na disku, hkrati, če so filmi
na disku posneti v obeh standardih, »1920 x
1080/50i« in »1440 x 1080/50i«.
• Funkcija [UNFINALIZE] ni na voljo pri naslednjih vrstah diska:
- DVD-R
- DVD+R DL
- DVD+RW, posnet v SD kakovosti slike
(standardna ločljivost),
- DVD-RW (način VR), posneti v SD kakovosti slike (standardna ločljivost).
Filma ni mogoče razdeliti.
• Film je prekratek.
• Filma, ki je bil zaščiten na drugi napravi, ni
mogoče razdeliti.
Dodatnega gradiva na disku ni
mogoče urediti ali posneti z uporabo
drugih naprav.
• Urejanje diska, posnetega na videokameri,
morda ne bo mogoče urediti na drugih napravah.
Prikaz na TV sprejemniku
Slike ni mogoče brisati.
Na TV sprejemniku ni slike ali zvoka.
• Naslednjih filmov ni mogoče izbrisati:
- Filmov, posnetih na DVD-R/DVD+R DL,
- Filmov v SD kakovosti (standardna ločljivost), z izjemo na zadnje posnetega filma na
disku DVD-RW (način VIDEO),
- Filmov, posnetih v SD kakovosti slike
(standardna ločljivost), z izjemo na zadnje
posnetega filma na DVD+R,.
• Če gre za disk, filmov ne morete izbrisati med
uporabo funkcije Easy Handycam.
• Slike, ki je bila zaščitena na drugi napravi, ni
mogoče razdeliti.
• Nastavite [COMPONENT] glede na zahteve
priključene naprave (stran 93).
• V televizor so priključeni samo komponentni
vtiči komponentnega A/V kabla. Priključite
rdeči in beli priključek (str. 49, 51).
• Slike ne potujejo iz priključka HDMI
OUT, če so na slikah posneti signali, za
zaščito pred presnemavanjem.
• V TV je priključen le S VIDEO vtič A/V
priključnega kabla z S VIDEO (ni priložen). Priključite rdeči in beli vtič (str.
51).
Slike ni mogoče zajeti iz filma (HDRUX10E/UX19E/UX20E).
• Na mediju za shranjevanje slik ni dovolj
prostora (str. 57).
Diska ni mogoče zaključiti.
• Uporabite omrežni napajalnik in ne baterije.
• Disk je že zaključen. Če uporabljate naslednje
diske, sledite postopku za snemanje dodatnega
gradiva na disk (str. 78):
- DVD+RW
- DVD-RW, posnet v HD kakovosti slike
(visoka ločljivost),
- DVD-RW (način VIDEO), posneti v SD
kakovosti slike (standardna ločljivost).
Se nadaljuje ,
115
Odpravljanje težav (nadaljevanje)
Na TV sprejemniku z razmerjem slike
4:3 je slika na videz popačena.
• Do tega pojava pride, če sliko posneto v 16:9
načinu prikazujete na 4:3 TV sprejemniku.
Pravilno nastavite [TV TYPE] (stran 93) in
predvajajte sliko.
Presnemavanje na druge naprave
Presnemavanja ni mogoče.
Funkcije, katerih ni mogoče
uporabiti hkrati
V naslednjem seznamu so prikazani
primeri nesprejemljivih kombinacij funkcij
in postavk v menijih.
Ni možna
uporaba
Zaradi naslednjih
nastavitev
Back light
[SPOT METER].
[FIREWORKS],
[MANUAL] in
[EXPOSURE]
• S HDMI kablom ni mogoče presnemavati.
• A/V priključni kabel ni pravilno priključen.
Prepričajte se, da je priključen v vhod na drugi
napravi (str. 66).
[WIDE SELECT] [OLD MOVIE]
Priključitev v računalnik
Programa »Picture Motion Browser«
ni mogoče namestiti.
• Preverite računalniško okolje, ki je potrebno
za namestitev programa.
• Namestite program na pravilen način (str.
103).
Program »Picture Motion Browser« ne
deluje pravilno.
• Končajte program »Picture Motion Browser«
in ponovno zaženite računalnik.
Računalnik ne prepozna videokamere.
• Namestite program 'Picture Motion Browser'
(str. 103).
• Izklopite vse USB naprave, razen tipkovnice,
miške in videokamere iz računalnika.
• Izvlecite USB kabel iz računalnika in videokamere in ponovno zaženite računalnik, nato pa
ju ponovno pravilno priključite (str. 105).
116
[AUTO SLW
SHUTTR]
[SMTH SLW REC],
[D.EFFECT], [SCENE
SELECTION],
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[FADER]
Ni možna
uporaba
Zaradi naslednjih
nastavitev
Ni možna
uporaba
Zaradi naslednjih
nastavitev
[FACE
DETECTION]
[SMTH SLW REC],
[FOCUS], [SPOT
FOCUS],
[EXPOSURE], [SPOT
METER], NightShot,
[SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [WHITE
BAL.], [DIGITAL
ZOOM], [TWILIGHT]/
[TWILIGHT PORT.]/
[CANDLE]/
[SUNRISE&SUNSET]/
[FIREWORKS]/
[LANDSCAPE]/
[SPOTLIGHT]/
[BEACH]/[SNOW] in
[SCENE SELECTION],
[D.EFFECT],
[PICT.EFFECT]
[SUPER
NIGHTSHOT]
[D.EFFECT], [FADER]
[FADER]
[D.EFFECT], [SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [CANDLE]/
[FIREWORKS] in
[SCENE SELECTION]
[D.EFFECT]
[SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [FADER],
[SCENE SELECTION],
[PICT.EFFECT]
[DISP OUTPUT]
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
[MICREF
LEVEL]
[BLT-IN ZOOM MIC]
[CTRL FOR HDMI]
[SPOT FOCUS]
[SCENE SELECTION]
[TELE MACRO]
[SCENE SELECTION]
[EXPOSURE]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[SPOT METER]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[SCENE
SELECTION]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [OLD
MOVIE], [TELE
MACRO], [FADER]
[WHITE BAL.]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[ONE PUSH] in
[WHITE BAL.]
[SMTH SLW REC]
[COLOR SLOW
SHTR]
NightShot,
[D.EFFECT], [SCENE
SELECTION],
[FADER]
117
Opozorilne oznake in sporočila
Prikaz samodiagnoze/opozorilne
oznake
Če se na LCD zaslonu ali v iskalu pojavijo
oznake, preverite sledeče. Nekatere znake
lahko odpravite sami. Če težave niste
odpravili, čeprav ste večkrat poskusili,
se obrnite na Sonyjevega zastopnika ali
najbližji pooblaščeni Sonyjev servis.
101-0001 (Opozorilna oznaka, ki se
nanaša na datoteke)
Počasno utripanje
• Datoteka je poškodovana.
• Datoteke ni možno prebrati.
(Opozorilo o diskih)
Počasno utripanje
• Disk ni vstavljen.*
• Za snemanje filmov je ostalo manj kot 5
minut.
• Vstavili ste diska, katerega ni mogoče prebrati
ali ga zapisovati, na primer enostranski disk,
obrnjen v narobno stran.
Hitro utripanje
C: (ali E:) ss:ss (prikaz samodiagnoze)
C:04:ss
• Akumulatorska baterija ni »InfoLITHIUM«
baterija. Uporabite »InfoLITHIUM« akumulatorsko baterijo (stran 128).
• Vtikač omrežnega napajalnika do konca
vstavite v DC IN priključek (stran 20).
C:13:ss
• Disk ni ustrezen. Uporabite disk, ki je združljiv z videokamero (str. 14).
• Disk je umazan ali opraskan. Očistite ga s
priloženo čistilno krpo (str. 126).
C:32:ss
• Pojavili so se simptomi, ki zgoraj niso navedeni. Odstranite in ponovno vstavite disk, nato
ponovno uporabite videokamero.
• Odstranite vir napajanja. Ponovno ga priključite in začnite upravljati z videokamero.
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
• Pojavila se je okvara, ki je vi ne morete odpraviti. Obrnite se na Sonyjevega zastopnika ali
najbližji pooblaščeni Sonyjev servis. Sporočite
jim 5-mestno kodo, ki se začne z »E«.
118
• Vstavili ste disk, ki ga kamera ne prepozna.*
• V videokamero ste med stanjem pripravljenosti na snemanje vstavili zaključen disk
DVD-RW (način VIDEO)/DVD+RW.
• Disk je poln.*
• Vstavili ste disk, ki je bil posnet v drugem TV
barvnem sistemu kot je videokamera, pri tem
(film).*
pa je izbrana možnost
Z Disk morate odstraniti*
Hitro utripanje.
• Vstavljen je neprepoznaven disk.
• Disk je poln.
• V pogonu za disk v videokameri je prišlo do
napake.
• Vstavljen je zaključen disk (str. 71).
E (opozorilo o izteku delovanja
baterije)
Počasno utripanje
• Baterija je skoraj prazna.
• V nekaterih pogojih uporabe, okolja ali stanja
baterije, oznaka E utripa, tudi če je ostalo še
20 minut delovanja baterije.
(Opozorilo o visoki temperaturi)
Počasno utripanje
(opozorilna oznaka, ki se nanaša
na tresenje kamere)
• Temperatura videokamere postaja visoka.
Izklopite kamero in jo nekaj časa pustite v
hladnem prostoru.
• Količina svetlobe ni zadostna. Uporabite
bliskavico.
• Videokamera ni stabilna, zato se pojavi
tresenje kamere. Držite jo z obema rokama
in posnemite sliko. Pomnite, da oznaka za
tresenje kamere ne izgine.
Hitro utripanje
• Temperatura videokamere je izjemno visoka.
Izključite jo in pustite, da se ohladi.
(opozorilo o spominski ploščici
»Memory Stick PRO Duo«)
Počasno utripanje
• Ni dovolj prostora za snemanje. Več o vrstah
spominskih ploščic, ki jih lahko uporabljate z
vašo videokamero, si oglejte na strani 4.
• Spominska ploščica »Memory Stick PRO
Duo« ni vstavljena (str. 30).
Hitro utripanje
• Ni dovolj prostora za snemanje. Izbrišite
nepotrebne slike ali formatirajte spominsko
ploščico »Memory Stick PRO Duo« po presnemavanju/kopiranju slik (str. 55, 76, 103).
• Datoteka s slikovno podatkovno bazo je poškodovana (str. 80).
(opozorilna oznaka, ki se nanaša
na snemanje slik)
• Medij je poln.
• Videokamera trenutno ne more snemati slik,
ker procesira slike, ki ste jih ravnokar posneli.
Počakajte, da bo kamera pripravljena snemati.
* Ko se opozorilna oznaka prikaže na zaslonu,
se oglasi melodija (str. 91).
Opozorilna sporočila
Če se na zaslonu prikaže sporočilo,
preverite naslednje.
(opozorilo o formatiranju spominske ploščice »Memory Stick PRO
Duo«)*
• »Memory Stick PRO Duo“ je poškodovan.
• »Memory Stick PRO Duo“ ni pravilno formatiran (str. 76, 127).
(opozorilo o nekompatibilnosti
spominske ploščice »Memory Stick
PRO Duo«)
• Vstavljena je nekompatibilna spominska ploščica »Memory Stick PRO Duo« (str. 76, 127).
- (opozorilo o zaščiti spominske
ploščice »Memory Stick PRO Duo«)
• Dostop do spominske ploščice »Memory Stick
PRO Duo« je bil omejen z drugo napravo.
(opozorilna oznaka, ki se nanaša na
bliskavico)
Hitro utripanje
• Nekaj je narobe z bliskavico.
Se nadaljuje ,
119
Opozorilne oznake in sporočila (nadaljevanje)
x Medij
Internal memory format error. (napaka v formatu notranjega pomnilnika).
• Format notranjega pomnilnika (HDR-UX19E/UX20E) videokamere je bil spremenjen.
Morda boste lahko notranji pomnilnik
ponovno uporabili po formatiranju [MEDIA
FORMAT] (str. 76). Vsi podatki v notranjem
pomnilniku se bodo izbrisali.
The Image Database File is damaged.
Do you want to create a new file? (Datoteka s slikovno podatkovno bazo je
poškodovana. Ali želite ustvariti novo
datoteko?)
HD movie management information
is damaged. Create new information?
(Podatki o upravljanju HD filma so
poškodovani Ali želite ustvariti nove
podatke?)
• Datoteka s slikovno podatkovno bazo je
poškodovana. Ko pritisnete na [YES] se bo
ustvarila nova. Prej posnetih slik na spominski
ploščici »Memory Stick PRO Duo« ne bo
mogoče predvajati (slikovne datoteke niso poškodovane). Če po ustvarjanju nove datoteke
s slikovno podatkovno bazo opravite postopek
[REPAIR IMG.DB F.], boste morda lahko
zopet predvajali slike. Če to ne pomaga, kopirajte slike v računalnik s pomočjo priloženega
programa.
Inconsistencies found in Image
Database File. Movies cannot be
recorded or played. Do you want to
repair the Image Database File? (V
datoteki s slikovno podatkovno bazo
so bile najdene nepravilnosti. Filmov
ni mogoče snemati ali predvajati. Ali
želite popraviti datoteko s slikovno
podatkovno bazo)
The Image Database File is damaged. Do you want to repair the Image
Database File? (Datoteka s slikovno
podatkovno bazo je poškodovana. Ali
120
želite popraviti datoteko s slikovno
podatkovno bazo?)
Inconsistencies found in Image
Database File. Cannot record or play
HD movies. Do you want to repair the
Image Database File? (V datoteki
s slikovno podatkovno bazo so bile
najdene nepravilnosti. HD filmov ni
mogoče snemati ali predvajati. Ali
želite popraviti datoteko s slikovno
podatkovno bazo)
• Snemanje/predvajanje slik ni mogoče, ker je
datoteka s podatkovno bazo poškodovana.
Pritisnite na [YES], da se popravi.
Z Recording on disc disabled.
(Snemanje na disk je onemogočeno.)
•Na disku je prišlo do napake in ga ni mogoče
uporabiti.
Playback prohibited (Predvajanje ni
dovoljeno.)
•Poskušate predvajati disk, ki ni združljiv z
videokamero.
•Poskušate predvajati sliko, ki vsebuje signal za
zaščito pred presnemavanjem.
Z Need to unfinalize disc (Potreben je preklic zaključitve diska.)
•Če želite snemati na zaključen disk DVD-RW/
DVD-RW (način VIDEO v primeru kakovosti
slike SD (standardna ločljivost) prekličite
zaključitev (str. 78).
Z Disc error. Remove disc (Napaka na disku. Odstranite ga.)
•Vstavljen je disk, ki ni združljiv z videokamero. Videokamera ne prepozna diska zaradi
napak, kot so praske ali pa disk ni pravilno
vstavljen.
Z Disc error. Unsupported format. (Napaka na disku. Neustrezni
format.)
•Disk je posnet v kodi formata, ki je drugačna
od kode videokamere. Če disk formatirate,
ga boste morda lahko uporabili (samo DVD-
RW/DVD+RW) (str. 77).
Reinsert the Memory Stick. (Ponovno vstavite spominsko ploščico.)
•Nekajkrat ponovite vstavljanje spominske ploščice “Memory Stick Duo”.
Če oznaka ne preneha utripati, je spominska ploščica morda poškodovana.
Preizkusite drug “Memory Stick Duo”.
This Memory Stick is not formatted correctly. (Spominska ploščica ni
pravilno formatirana.)
•Preverite forma,t nato spominsko ploščico
“Memory Stick Duo” po potrebi formatirajte
(str. 76, 127).
Memory Stick folders are full. (Mape
na spominski ploščici so polne.)
•Ustvariti ni mogoče mape, ki presega
999MSDCF. Z videokamero ne morete ustvarjati ali brisati ustvarjenih map.
•Morali boste formatirati “Memory Stick Duo”
(str. 76) ali jih izbrisati na računalniku.
Cannot save still picture. (Fotografije
ni mogoče shraniti.)
•Če uporabljate funkcijo Dual Rec, ne odstranjujte medija za snemanje fotografij iz
videokamere, dokler se snemanje ne konča
(str. 39).
This Memory Stick may not be able to
record or play movies. (Na ta Memory
Stick morda ne bo mogoče snemati
in predvajati filmov.)
•Uporabite primerno spominsko ploščico
»Memory Stick« (str. 4).
This Memory Stick may not be able to
record or play images correctly. (Na
ta Memory Stick morda ne bo mogoče pravilno snemati in predvajati slik.)
•Pojavila se je napaka na »Memory Stick PRO
Duo«. Še enkrat vstavite »Memory Stick PRO
Duo«.
•Posvetujte se s prodajalcem ali serviserjem
opreme Sony.
Do not eject the Memory Stick during
writing. Data may be damaged.
•Ponovno vstavite »Memory Stick PRO Duo«
in sledite navodilom na zaslonu.
x Tiskalnik, združljiv s standardom
PictBridge
Not connected to PictBridge compatible printer. (Ni priključen v tiskalnik,
združljiv s standardom PictBridge.)
•Izklopite in ponovno vklopite tiskalnik, nato
izvlecite USB kabel in ga ponovno vstavite.
Cannot print. Check the printer.
(Tiskanje ni mogoče. Preglejte
tiskalnik.)
•Izklopite in ponovno vklopite tiskalnik, nato
izvlecite USB kabel in ga ponovno vstavite.
x Ostalo
No further selection is possible. (Nadaljnja izbira ni mogoča.)
•V seznam Playlist lahko na notranjem pomnilniku (HDR-UX19E/UX20E) ali spominsko
ploščico »Memory Stick PRO Duo« dodate
največ 999 filmov v HD kakovosti (visoka
ločljivost) ali 99 filmov v SD kakovosti. V
seznam Playlist na disku lahko dodate največ
999 filmov.
•Največje število slik, ki jih lahko naenkrat izberete na zaslonu INDEX, je 100 pri naslednjih
postopkih:
- brisanje slik,
- presnemavanje slik,
- kopiranje slik,
- urejanje seznama Playlist
- tiskanje fotografij.
Data protected (Podatki so zaščiteni)
•Disk je bil zaščiten na drugi napravi. Prekličite
zaščito na napravi.
Cannot divide (Delitev ni mogoča)
•Filma, ki je zelo kratek, ni mogoče deliti.
Cannot recover data (Priklic podatkov ni mogoč.)
•Vpisovanje podatkov na disk je spodletelo.
Poskus priklica podatkov ni uspel.
Please wait. (Prosimo, počakajte.)
To se prikaže, če odstranjevanje diska traja dlje
časa. Pustite videokamero približno 10 minut
pri miru, da ne bo izpostavljena tresenju.
121
Dodatne informacije
Uporaba videokamere v tujini
Viri napajanja
O TV barvnih sistemih
Omrežni napajalnik lahko uporabljate v
vseh državah/regijah, kjer je napetost od
100V do 240V, 50/60Hz.
Vaša videokamera je zasnovana na PAL
sistemu. Če bi radi predvajali sliko na TV
sprejemniku, mora biti TV sprejemnik z
AUDIO/VIDEO vhodnim priključkom in
zasnovan na PAL sistemu.
Prikaz slik posnetih v HD (visoka
ločljivost) kakovosti
V državah/regijah, kjer je podprto
1080/50i, si lahko ogledate slike v enaki
HD (visoka ločljivost) kakovosti slike,
kot je pri posneti sliki. Potrebujete TV
sprejemnik (ali monitor) zasnovan na
PAL sistemu in združljiv z 1080/50i in
ki ima komponentne in AUDIO/VIDEO
vhodne priključke. Priključena morata biti
tako komponentni video kabel kot tudi
A/V povezovalni kabel.
Prikaz slik posnetih v SD (standardna
ločljivost) kakovosti
Za prikaz slik posnetih v SD (standardna
ločljivost) kakovosti potrebujete TV
sprejemnik zasnovan na PAL sistemu z
AUDIO/VIDEO vhodnimi priključki.
Priključen mora biti A/V povezovalni
kabel.
Sistem
PAL
PAL-M
PAL-N
NTSC
SECAM
122
Se uporablja v
Avstralija, Avstrija, Belgija,
Kitajska, Češka, Danska,
Finska, Nemčija, Nizozemska, Hong Kong, Madžarska,
Italija, Kuvajt, Malezija, Nova
Zelandija, Norveška, Poljska,
Portugalska, Singapur, Slovaška, Španija, Švedska, Švica,
Tajska, Velika Britanija, itd.
Brazilija
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
Bahamski otoki, Bolivija,
Kanada, Srednja Amerika,
Čile, Kolumbija, Ekvador,
Gvajana, Jamajka, Japonska,
Koreja, Mehika, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, ZDA,
Venezuela, itd.
Bolgarija, Francija, Iran, Irak,
Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
Nastavitev na lokalni čas
Ko uporabljate videokamero v tujini, lahko zlahka nastavite uro na lokalni čas tako, da
nastavite časovno razliko. Pritisnite na
(HOME)t
(SETTINGS) t [CLOCK/
LANG] t [AREA SET] and [SUMMERTIME] (str. 94).
Časovne razlike po svetu
{Œˆ¾’‘ˆê
‡Œ‰‰ˆ•ˆ‘†ˆ–
h•ˆ„ê–ˆ——Œ‘Š
{Œˆ¾’‘ˆê
‡Œ‰‰ˆ•ˆ‘†ˆ–
h•ˆ„ê–ˆ——Œ‘Š
nt{
sŒ–…’‘±ês’‘‡’‘
С¡®ªª
z’’’‘êp–­
Ъ¡®ªª
iˆ•Œ‘±êw„•Œ–
С¢®ªª
mŒŒ±ê~ˆŒ‘Š—’‘
Ъ¢®ªª
oˆ–Œ‘ŽŒ±êj„Œ•’±êp–—„‘…˜
À¡¢®ªª
l‘Œšˆ—’Ž±êrš„„ˆŒ‘
Ъ£®ªª
t’–†’š±êu„Œ•’…Œ
À¡¡®ªª
tŒ‡š„œêp–­±êz„’„
Ъ£®£ª
{ˆ‹•„‘
À¡ª®ªª
o„š„ŒŒ
Ъ¤®ªª
h…˜êk‹„…Œ±êi„Ž˜
Àª©®ªª
h„–Ž„
Ъ¤®£ª
r„…˜
Àª¨®ªª
s’–h‘Šˆˆ–±ê{Œ˜„‘„
Ъ¥®ªª
r„•„†‹Œ±êp–„„…„‡
Àª§®ªª
kˆ‘™ˆ•±êh•Œ’‘„
Ъ¥®£ª
j„†˜——„±êuˆšêkˆ‹Œ
Àª¦®ªª
j‹Œ†„Š’±êtˆ›Œ†’êjŒ—œ
Ъ¦®ªª
h„—œ±êk‹„Ž„
Àª¥®ªª
uˆš€’•Ž±êi’Š’—„
Ъ¦®£ª
y„‘Š’’‘
Àª¤®ªª
z„‘—Œ„Š’
Ъ§®ªª
i„‘ŠŽ’Ž±êq„Ž„•—„
Àª£®£ª
z—­êq’‹‘Ø–
Ъ¨®ªª
o’‘Šr’‘Š±êzŒ‘Š„“’•ˆ±êiˆŒŒ‘Š
Àª£®ªª
i•„–ŒŒ„±êt’‘—ˆ™Œ‡ˆ’
Ъ©®ªª
zˆ’˜±ê{’Žœ’
Àª¢®ªª
mˆ•‘„‘‡’ꇈêu’•’‘‹„
Ъ©®£ª
h‡ˆ„Œ‡ˆ±êk„•šŒ‘
Àª¡®ªª
h’•ˆ–±êj„“ˆê}ˆ•‡ˆêp–­
Сª®ªª
tˆ…’˜•‘ˆ±êzœ‡‘ˆœ
123
Struktura datoteke/mape na notranjem pomnilniku
(HDR-UX19E/UX20E) in spominski ploščici
»Memory Stick PRO Duo«
Spodaj je prikazana struktura datoteke/mape na notranjem pomnilniku (HDR-UX19E/
UX20E)/»Memory Stick PRO Duo«. Če snemate/predvajate slike na videokameri
običajno ni potrebno poznati strukture datoteke/mape. Za gledanje slik in filmov prek
računalnika si oglejte navodila »PMB Guide« na priloženem CD-ROM-u, nato uporabire
priloženi program.
* samo notranji pomnilnik (HDR-UX19E/UX20E)
1 Datoteke s slikovno podatkovno
bazo
Ko datoteke izbrišete, pravilno snemanje/predvajanje slik ni mogoče. Po
tovarniški nastavitvi so datoteke skrite
in se običajno ne prikažejo.
2 Podatki o upravljanju HD filma
Ta mapa vsebuje podatke o snemanju filmov v HD kakovosti (visoka
ločljivost). Ne poskušajte odpreti te
mape ali vsebine prek računalnika. S
tem bi poškodovali slikovne datoteke
ali onemogočili predvajanje slikovnih
datotek.
3 SD filmi (datoteke MPEG2)
Končnica datoteke je ».MPG«. Največja velikost je 2GB. Če zmogljivost
datoteke presega 2 GB, se datoteka
razdeli.
Številke datotek se samodejno povečajo. Če zmogljivost datoteke preseže
9999, se ustvari druga mapa za snemanje novih filmskih datotek.
124
Ime mape se poveča na: [101PNV01]
t [102PNV01]
4 Slikovne datoteke (datoteke JPEG)
Končnica datoteke je ».JPG«. Številke
datotek se samodejno povečajo. Če
zmogljivost datoteke preseže 9999, se
ustvari druga mapa za snemanje novih
filmskih datotek.
Ime mape se poveča na: [101MSDCF]
t [102MSDCF]
• Če priključite USB kabel (priložen), vam bo
omogočen dostop do medija v kameri prek
računalnika (str. 103).
• Ne spreminjajte datotek in map v videokameri
prek računalnika. S tem bi utegnili uničiti
slikovne datoteke in onemogočili predvajanje.
• Če uporabljate zgornje funkcije, delovanje ni
zagotovljeno.
• Ne formatirajte medija v videokamera z računalnikom. Videokamera morda ne bo pravilno
delovala.
• Ne kopirajte datotek na medij v videokameri
prek računalnika. Delovanje ne bo zagotovljeno.
Vzdrževanje in varnost
Nekaj o diskih
simbol
Več o diskih, ki jih lahko uporabljate z
videokamero, si oglejte na strani 14.
Ravnanje z diski
• Prijemajte disk ob robovih in v sredini. Ne dotikajte se posnete strani (stran, ki ni potiskana,
če uporabljate enostranski disk).
• Pred snemanjem odstranite prah in prstne odtise z diska s čistilno krpo, priloženo kameri.
• Ko vstavljate disk v videokamero, pritisnite
nanj, da klikne. Če se na LCD zaslonu prikaže
oznaka [C:13:ss], odprite pokrov in oponovno nastavite disk.
• Na disk ne lepite papirja ali nalepk. S tem bi
utegnili povzročiti nepravilno vrtenje diska in
okvaro kamere.
Simbol
naj bo obrnjen navzven.
Snemanje se izvede na hrbtno stran.
Uporaba dvostranskih diskov
Dvostranski diski vam omogočajo
snemanje na obe strani.
x Snemanje na stran A
Vstavite disk v videokamero tako, da
bo stran s simbolom na sredini diska
obrnjena navzven in da disk zaskoči na
mesto.
• Če uporabljate dvostranski disk, pazite, da ne
umežete površine s prstnimi odtisi.
• Če v videokameri uporabljate dvostranski
disk, se snemanje/predvajanje izvede le na to
stran. Ko je snemanje/predvajanje končano,
disk odstranite in ga obrnite.
• Naslednje postopke opravite za vsako stran
posebej:
- Zaključitev (str. 71),
- Preklic zaključitve (str. 77),
- Formatiranje (str. 78)
Se nadaljuje ,
125
Dodatne informacije
Ravnanje z diski in shranjevanje le-teh
• Pazite, da bo disk ostal čist. Pri umazanih
diskih sta zvok in slika slabša.
• Očistite disk s priloženo čistilno krpo.
• Brišite ga od sredine proti robu. Za odstranitev umazanije uporabite mehko krpo, rahlo
navlaženo z vodo. Nato obrišite disk še s suho
krpo. Ne uporabljajte topil, kot sta bencin
ali razredčilo, čistil in antistatičnih razpršil,
primernih za analogne plošče.
• Ne izpostavljajte diskov neposredni sončni
svetlobi in vlagi.
• Za nošenje in shranjevanje diska uporabite
temu namenjeno torbico.
• Pišete lahko samo na potiskano stran in
uporabite samo oljni flomaster. Ne grejte
diska in ne uporabljajte ostrih predmetov, kot
je kemično pisalo.
Nekaj o formatu AVCHD
Kaj je AVCHD format?
AVCHD format je visokoločljivostni
format za digitalno video kamero, s
katerim posnamete HD (visoka ločljivost)
signal 1080i specifikacije*1 ali 720p
specifikacije*2 z uporabo učinkovite
tehnologije za stiskanje podatkov. MPEG4 AVC/H.264 format je prilagojen za
stiskanje video podatkov in Dolby Digital
ali Linear PCM sistem se uporabi za
stiskanje avdio podatkov.
126
MPEG-4 AVC/H.264 format je zmožen
stiskanja slik pri višji učinkovitosti, kot
pri navadnem formatu stiskanja slik.
MPEG-4 AVC/H264 format omogoča,
da se visokoločljivosti video signal posnet
na digitalni videokameri zapiše na 8cm
DVD diske.
Snemanje in predvajanje na videokameri
Zaradi AVCHD formata snema
videokamera v spodaj omenjeni HD
(visoka ločljivost) kakovosti slike.
Video signal:
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i,
1440 × 1080/50i
Avdio signal:
Dolby Digital 5.1 ch
Snemalni medij:
Notranji pomnilnik (HDR-UX19E/
UX20E), 8cm diski DVD-RW, DVD+RW,
DVD-R, DVD+R DL, »Memory Stick
PRO Duo«
* Medijev, posnetih v formatu AVCHD, ki niso
omenjeni zgoraj, s to videokamero ni mogoče
predvajati.
Poleg kakovosti slike HD (visoka
ločljivost), lahko videokamera snema tudi
s signalom SD (standardna ločljivost) na
8 cm diske DVD.
*1: 1080i specifikacija
Visokoločljivostna specifikacija, ki koristi
1080 učinkovitih preglednih črt in prepleteni sistem.
*2: 720p specifikacija
Visokoločljivostna specifikacija, ki koristi
720 učinkovitih preglednih črt in progresivni sistem.
Nekaj o spominski ploščici
»Memory Stick«
Spominska ploščica »Memory Stick« je
kompakten, prenosen IC snemalni medij
z zmogljivostjo shranjevanja podatkov, ki
prekaša zmogljivost diskete. Uporabljate
lahko samo »Memory Stick Duo«, ki je
približno polovico manjša od običajne
spominske ploščice »Memory Stick«.
Vključenost v seznam ne zagotavlja
delovanja vseh vrst spominskih ploščic
»Memory Stick Duo« v vaši videokameri.
Vrste »Memory Stick«
“Memory Stick Duo”
(with MagicGate)
“Memory Stick PRO Duo”
“Memory Stick
PRO-HG Duo”
Snemanje/
Predvajanje
a
a*
* Vaša videokamera ni združljiva z 8-bitnim
paralelnim prenosom podatkov, temveč izvaja
4-bitni paralelni prenos podatkov, katerega
uporablja format »Memory Stick PRO Duo«.
• Ta izdelek ne more snemati in predvjati podatkov, ki uporabljajo tehnologijo »MagicGate«.
»MagicGate« je tehnologija za zaščito pred
presnemavanjem (copyright), ki uporablja
tehnologijo enkripcije.
• Ta izdelek je združljiv s formatom »Memory
Stick Micro« (»M2«). »M2« je okrajšava za
»Memory Stick Micro«.
• Hitrost branja/zapisovanja podatkov je
odvisna od kombinacije formata »Memory
Stick PRO Duo« in naprave, združljive s tem
formatom.
• V naslednjih primerih utegne priti do okvare ali
izgub podatkov (podatki se ne kompenzirajo):
- če odstranite spominsko ploščico »Memory
Stick PRO Duo« ali izklopite videokamero
medtem ko le-ta bere ali zapisuje slikovne
datoteke na spominsko ploščico »Memory
Stick PRO Duo« (medtem ko lučka Access
sveti ali utripa),
- Če uporabljate spominsko ploščico »Memory Stick PRO Duo« v bližini magnetov ali
magnetnega polja.
• Proporočamo vam, da ustvarite rezervno
kopijo pomembnih podatkov na trdi disk
računalnika.
• Ne uporabljajte sile, ko pišete na spominsko
ploščico »Memory Stick PRO Duo«.
• Ne lepite nalepk in podobnega na »Memory
Stick PRO Duo« ali na adapter za »Memory
Stick PRO Duo«.
• Spominsko ploščico »Memory Stick PRO
Duo« nosite/hranite v škatlici.
• Ne dotikajte se priključkov in pazite, da ne
pridejo v stik s kovinskimi predmeti.
• Ne upogibajte spominske ploščice »Memory
Stick PRO Duo«, ne mecite je na tla in ne
pritiskajte nanjo.
• Ne razstavljajte in ne spreminjajte spominske
ploščice »Memory Stick PRO Duo«.
• Spominske ploščice ne smete zmočiti.
• Hranite spominsko ploščico izven dosega
majhnih otrok, ker bi jo utegnili pogoltniti.
• Ne vstavljajte ničesar razen spominske ploščice »Memory Stick PRO Duo« v režo za spominsko ploščico. S tem bi utegnili povzročiti
okvaro.
• Ne izpostavljajte spominske ploščice:
- visoki vročini, na primer v avtu, parkiranem
na soncu,
- neposredni sončni svetlobi
- vlagi ali agresivnim plinom.
x Opombe o adapterju za
“Memory Stick Duo”
• Če želite uporabiti “Memory Stick PRO Duo”
v napravi, ki je združljiva z »Memory Stick«,
jo najprej vstavite v adapter za “Memory Stick
Duo”.
• Ko vstavljate »Memory Stick PRO Duo« v
adapter, se prepričajte, da je obrnjena v pravo
smer. Nepravilna uporaba bi utegnila poškodovati napravo.
• Ne vstavljajte spominske ploščice v režo s
silo in v nepravilni smeri, ker bi režo s tem
poškodovali.
• Ne vstavljajte adapterja za »Memory Stick
PRO Duo« brez vstavljene spominske ploščice, ker bi s tem utegnili poškodovati napravo.
x Opomba o uporabi
“Memory Stick PRO Duo”
• Največja zmogljivost spominskih ploščic
»Memory Stick PRO Duo« in »Memory Stick
PRO-HG Duo«, ki jih lahko uporabljate z vašo
videokamero, je do 8 GB.
Se nadaljuje ,
127
Uporaba spominske ploščice
»Memory Stick Micro«
• Če želite uporabiti spominsko ploščico
»Memory Stick Micro« z vašo videokamero,
potrebujete adapter M2 velikosti Duo. Vstavite
»Memory Stick Micro« v adapter, nato pa vstavite adapter v režo za Memory Stick Duo. Če
vstavite »Memory Stick Micro« v videokamero
brez adapterja, je morda ne boste mogli odstraniti.
• Hranite spominsko ploščico »Memory Stick
Micro« izven dosega majhnih otrok, ker bi jo
utegnili pogoltniti.
Opombe v zvezi z združljivostjo podatkov
• Datoteke slikovnih podatkov, posnetih na spominski ploščici z vašo videokamero, ustrezajo
določitvam JEITA (Japan Electronics and
Information Industry) standarda Design Rules
for Camera File Systems.
• Fotografij, posnetih na drugo opremo (DCRTRV900 ali DSC-D700/D770), ki ne ustreza
tem standardom, na vaši kameri ni mogoče
predvajati. Ti modeli ponekod niso naprodaj.
• Če ne morete uporabiti spominsko ploščico
“Memory Stick PRO Duo”, ki je bila uporabljena na drugi opremi, jo formatirajte na vaši
videokameri (str. 76). Pomnite, da se bodo pri
tem vse slike na spominski ploščici izbrisale.
• Sledečih slik morda ne boste mogli predvajati
na vaši videokameri:
- slikovnih podatkov, ki so bili spremenjeni na
računalniku,
- slikovnih podatkov, posnetih na drugi opremi.
Nekaj o bateriji “InfoLITHIUM”
Ta enota je združljiva z baterijami
„InfoLITHIUM“ (serije H). Videokamera
deluje samo s temi baterijami. Baterije
„InfoLITHIUM“ (serije H) imajo oznako
.
Kaj je baterija »InfoLITHIUM«?
“InfoLITHIUM” je litijeva ionska baterija,
ki lahko izmenjuje podatke o pogojih
delovanja med vašo videokamero in
omrežnim napajalnikom/polnilnikom.
128
Baterija »InfoLITHIUM« meri porabo
energije, glede na pogoje delovanja vaše
videokamere, in v minutah prikaže čas
preostanka moči baterije.
Pri uporabi omrežnega napajalnika/
polnilnika, se prikažeta preostali čas
delovanja baterije in čas polnjenja.
Polnjenje baterije
• Pred uporabo videokamere ne pozabite napolniti baterijo.
• Priporočamo vam, da baterijo polnite v
prostoru s temperaturo med 10 in 300, dokler
lučka CHG (charge – polnjenje) ne ugasne.
Če jo polnite izven tega območja temperature,
baterije ne bo mogoče učinkovito napolniti.
• Ko je baterija povsem polna, izvlecite kabel
iz priključka DC IN na videokameri ali pa
odstranite baterijo.
Učinkovita uporaba baterije
• Delovanje baterije je pri nizkih temperaturah
slabša. Čas delovanja baterije je v mrzlih prostorih krajši. Za brezskrbno, daljšo uporabo
baterije vam priporočamo naslednje:
- Hranite baterijo v žepu ob vašem telesu, da
se ogreje in jo vstavite v videokamero tik
preden začnete snemati.
- Uporabljajte baterijo z visoko močjo (NPFH70/NP-FH100).
• Če pogosto uporabljate LCD zaslon ali
pogosto predvajate posnetke, ipd., se baterija
hitreje iztroši. Uporabljajte baterijo z visoko
močjo (NP-FH70/NP-FH100).
• Kadar ne snemate in ne predvajate posnetkov
na vaši videokameri, se prepričajte, da ste
stikalo POWER nastavili na OFF (CHG). Če
je kamera v stanju pripravljenosti ali v načinu
začasne ustavitve predvajanja, se baterija troši.
• Imejte pri roki nadomestne baterije za dva- ali
trikratni čas pričakovanega časa snemanja, in
naredite preizkusne posnetke.
• Ne izpostavljajte baterije vodi. Baterija ni
vodoodporna.
Indikator časa preostale moči baterije
• Če se videokamera izklopi, čeprav indikator
časa preostale moči baterije kaže, da ima
baterija še dovolj moči za delovanje, ponovno
povsem napolnite baterijo, da bo indikator
zopet kazal pravilen čas. Upoštevajte pa, da
pravilen prikaz časa morda ne bo mogoče
doseči, če baterijo dlje časa uporabljate pri
visokih temperaturah, če jo pustite stati povsem napolnjeno, ali če jo pogosto uporabljate.
Indikator časa preostale moči baterije naj vam
pomeni le približen čas snemanja.
• Oznaka E, ki opozarja na to, da je bateriji
ostalo le še malo moči, v določenih pogojih
upravljanja ali temperature okolja utripa, tudi
če je preostali čas delovanja baterije približno
20 minut.
Shranjevanje baterije
Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo
enkrat na leto povsem napolnite in jo
nato z videokamero povsem izpraznite.
Če želite baterijo shraniti, jo odstranite in
shranite v suhem, hladnem prostoru.
Če želite baterijo v videokameri povsem
izprazniti, pritisnite na
(HOME)t
(SETTINGS)t[GENERAL SET]t[A.
SHUF OFF]t[NEVER] in pustite videokamero v načinu stanje pripravljenosti
na snemanje, dokler se baterija ne iztroši
(str. 95).
O življenjski dobi baterije
• Zmogljivost baterije se čez čas in z večkratno
uporabo zmanjša. Če se čas med polnjenji
izrazito skrajša, potem je čas, da zamenjate
akumulatorsko baterijo.
• Življenjsko dobo vsake baterije pogojujejo
pogoji shrambe, delovanja in okolja.
Nekaj o standardu x.v. Color
• Ime x.v.Color je bolj poznan izraz za standard
xvYCC, ki ga je predstavil Sony in je Sonyjeva
blagovna znamka.
• xvYCC je mednarodni standard za barvni
prostor v video posnetkih. Ta standard lahko
izraža širši barvni razpon kot trenutno uporabljeni standard.
Nekaj o uporabi in vzdrževanju
videokamere
• Ne uporabljajte in ne shranjujte kamere in
dodatne opreme v naslednjih pogojih:
- V zelo hladnem ali zelo vročem prostoru.
Nikoli je ne izpostavljajte temperaturi nad
600C, na primer, neposredno na soncu, v
bližini grelcev ali v avtomobilu, parkiranem
na soncu. S tem bi povzročili napačno delovanje ali deformacijo kamere.
- V bližini močnih magnetnih polj in mehanskih vibracij. S tem bi povzročili napačno
delovanje kamere.
- V bližini močnih radijskih valov ali sevanja.
V tem primeru s kamero ne bo mogoče
pravilno snemati.
- V bližini AM sprejemnikov in video opreme.
Pojavi se šum.
- Na peščeni plaži ali kjerkoli je zelo prašno.
Če pesek ali prah zaideta v kamero, utegne
priti do okvare. Take okvare včasih ni mogoče popraviti.
- V bližini oken ali na prostem, kjer bi bila
LCD zaslon in objektiv izpostavljena neposrednemu soncu. S tem bi se utegnil LCD
zaslona poškodovati.
• Za delovanje videokamere uporabite baterijo
(7,2V) ali omrežni napajalnik (8,4V).
• Za delovanje pri enosmernem ali izmeničnem
toku uporabite dodatno opremo, ki jo priporočamo v navodilih.
• Videokamere ne smete zmočiti, na primer, v
dežju ali morju. Če se zmoči, utegne priti do
okvare. Take okvare včasih ni mogoče popraviti.
• Če pride v ohišje videokamere tekočina ali
trden objekt, izključite videokamero. Pred
nadaljnjo uporabo naj jo pregledajo v pooblaščenem servisu Sony.
• Izogibajte se grobemu ravnanju z videokamero
in mehanskim udarcem. Bodite še posebno
previdni z objektivom.
• Kadar kamere ne uporabljate, naj bo stikalo
POWER nastavljeno na OFF (CHG).
• Med snemanjem naj videokamera ne bo v
kakršnemkoli zavoju, saj se lahko pregreje.
• Ko nameravate izvleči omrežni kabel, ga povlecite za vtikač in ne za kabel.
Se nadaljuje ,
129
• Ne postavljajte ničesar težkega na kabel, ker bi
ga s tem poškodovali.
• Kovinski priključki morajo ostati čisti.
• Hranite daljinski upravljalnik in litij-ionsko
baterijo izven dosega otrok. Če otrok baterijo
pogoltne, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
• Če se je iz baterije izlila elektrolitska tekočina:
- posvetujte se s pooblaščenim serviserjem
izdelkov Sony,
- če je tekočina prišla v stik z vašo kožo, jo
takoj odstranite z vodo,
- če tekočina pride v stik z očmi, oči oplaknite
z obilo vode in se posvetujte z zdravnikom.
x Če videokamere dlje časa ne boste
uporabljali
Občasno vklopite kamero in pustite, da nekaj
časa deluje, na primer, da približno 3 minute
predvaja kaseto.
Odstranite disk iz videokamere.
Povsem izpraznite baterijo, preden jo shranite.
Vlaga
Če videokamero prinesete iz hladnega
v topel prostor, se lahko nabere vlaga
znotraj videokamere, na površini diska
ali na leči. To utegne povzročiti napako v
delovanju videokamere.
x Če se pojavi vlaga
Izklopite videokamero in je približno 1
uro ne uporabljajte.
x Opomba o vlagi
Vlaga se lahko nabere znotraj
videokamere, če jo prinesete iz hladnega
v topel prostor (ali obratno) ali če
uporabljate kamero v vročem prostoru,
na primer:
• prinesete jo iz smučišča v topel, ogrevan
prostor,
• prinesete jo iz klimatiziranega avtomobila ali
sobe ven, na toplo,
• uporabljate jo po nevihti ali močnem dežju,
• uporabljate jo v prostoru v katerem je zelo
vroče in vlažno.
130
x Kako preprečiti nabiranje vlage
Kadar prinesete videokamero iz hladnega
v topel prostor, jo dajte v plastično vrečo
in jo dobro zaprtite. Vrečo odstranite,
ko bo temperatura znotraj vreče enaka
temperaturi v prostoru (po približno 1 uri).
LCD zaslon
Ne pritiskajte premočno na LCD zaslon,
ker bi ga s tem utegnili poškodovati.
Če uporabljate videokamero v mrzlem
prostoru, se utegne na LCD zaslonu
prikazati nepopolna slika. To ne pomeni
okvare.
Med uporabo videokamere se utegne
zadnja stran LCD zaslona segreti. To ne
pomeni okvare.
x Čiščenje LCD zaslona
Če se na LCD zaslonu pojavijo prstni
odtisi ali prašni delci, vam priporočamo,
da ga očistite s priloženo čistilno krpico.
Če uporabite pribor za čiščenje LCD
zaslona (ni priložen), ne nanašajte
čistilne tekočine neposredno na LCD
zaslon. Očistite ga s čistilnim papirjem,
navlaženim s tekočino.
x Nastavitev LCD zaslona (CALIBRATION)
V primeru, da tipke na dotik ne delujejo
pravilno, sledite spodaj opisanemu
postopku. Priporočljivo je, da za
to funkcijo s priloženim omrežnim
napajalnikom priključite videokamero v
omrežno vtičnico.
1 Vklopite videokamero.
2 Pritisnite na
(HOME)t
(SETTINGS)t[GENERAL
SET]t[CALIBRATION].
3 Z vogalom spominske ploščice (ali
čem podobnim) 3x pritisnite na “×”,
prikazan na zaslonu. Položaj oznake
“×” se spremeni.
Za preklic, pritisnite na [CANCEL].
Optična enota
Če niste pritisnili na pravo mesto,
ponovite kalibriranje.
b Opombi
• Ne uporabljajte ostrega predmeta za kalibriranje LCD zaslona. S tem bi utegnili poškodovati površino zaslona.
• LCD zaslona ni mogoče kalibrirati, če ste ga
obrnili ali če ste ga nastavili tako, da je LCD
zaslon obrnjen nazven.
Čiščenje ohišja
• Očistite ohišje z mehko krpo, rahlo navlaženo
z vodo.
• Izogibajte se naslednjim snovem, ki bi utegnila
poškodovati lak:
- topila, kot so razredčevalci, bencin, alkohol,
hitro hlapljive snovi, kot so insekticidi, itd.
- dolgotrajen stik z gumo ali vinilnimi predmeti.
Optična enota
• Ne dotikajte se leče v notranjosti pokrova za
disk. Pokrov naj bo zaprt, razen med vstavljanjem ali odstranjevanjem diska in pazite, da v
notranjost ne zaide prah.
• Če videokamera ne deluje, ker je odjemna
leča umazana, jo očistite s pihalnikom (ni
priložen). Med čiščenjem se ne dotikajte
odjemne leče, ker bi utegnili povzročiti okvaro
videokamere.
Ravnanje z lečo in shranjevanje
• Očistite površino leče z mehko krpo v naslednjih primerih:
- če se na površini leče pojavijo prstni odtisi,
- v toplem in vlažnem prostoru,
- če je objektiv izpostavljen slanemu zraku, na
primer na morju.
• Hranite lečo v zračnem prostoru, kjer ni izpostavljena prahu in umazaniji.
• Da se ne bi pojavila plesen, občasno opravite
naslednje:
- Priporočljivo je, da videokamero približno
enkrat na mesec vklopite in upravljate, da se
ohrani pravilno delovanje kamere.
Čiščenje notranjosti iskala
S pomočjo spodnjega postopka odstranite
prah, ki se nabere znotraj iskala.
1 Izvlecite iskalo.
2 Medtem ko s koničastim predmetom
(npr. kemičnik svinčnik) pritisnite na
stikalo na spodnji strani iskala
in povlecite nastavek v smeri puščice.
Se nadaljuje ,
131
3 Odstranite prah z nastavka s pihalnikom (ipd.).
Polnjenje tovarniško vstavljene akumulatorske baterije
4 Pritisnite iskalo na trup videokamere.
5 S pihalnikom odstranite prah iz notranjosti nastavka.
V videokameri se nahaja vstavljena litijeva
baterija, ki ohranja datum, uro in druge
nastavitve, tudi kadar nastavite stikalo
POWER na OFF (CHG). Ta baterija se
vedno polni med uporabo kamere, če pa
kamere ne uporabljate, se počasi iztroši.
Baterija se bo po 3 mesecih neuporabe
kamere povsem izpraznila. Če je baterija
prazna, ne bo imelo vpliva na snemanje,
če le ne snemate datuma.
x Postopek
S priloženim omrežnim napajalnikom
priključite videokamero v omrežno
vtičnico in jo najmanj 24 ur pustite, s
stikalom POWER nastavljenim na OFF
(CHG).
6 Pritrdite nastavek tako, da ga potisnete
naravnost na iskalo, dokler ne zaskoči.
b Opombe
• Ne razstavljajte nastavka za iskalo.
• Ne dotikajte se leče na nastavku.
132
Tehnični podatki
Sistem
Format kompresiranja slike
AVCHD (HD)/MPEG2 (SD)/JPEG (fotografije)
Format kompresiranja zvoka
Dolby Digital 2/5,1 ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Video signal
PAL barva, CCIR standardi
1080/50i specifikacije
Notranji pomnilnik (HDR-UX19E/UX20E)
8 GB
Pri merjenju zmogljivosti medija, je 1 GB enak
1 bilijonu Bajtov , del katerega se uporablja za
upravljanje datoteke.
Uporabni diski
8 cm DVD-RW/DVD+RW/DVD-R/DVD+R
DL
Snemalni format za filme
HD: AVCHD 1080/50i
SD: Notranji pomnilnik, »Memory Stick PRO
Duo«: MPEG2-PS
Disk: DVD-RW: DVD-VIDEO (način VIDEO), DVD-Video Recording (način VR)
DVD+RW: DVD+RW Video
DVD-R/DVD+R DL: DVD-VIDEO
Snemalni format za fotografije:
Exif Ver.2.2*
Iskalo:
Električno iskalo - barvno
Slikovna naprava
3,6 mm (vrste 1/5) sensor CMOS
Slikovne točke za snemanje (fotografije 4:3):
max. 4 milijona (2304 x 1728) slikovnih
točk**
Skupno: prbl. 2 360 000 slikovnih točk
Efektivnih (film, 16:9): približno 1 490 000
točk
Efektivnih (mirujoča slika, 16:9): približno 1
490 000 točk
Efektivnih (mirujoča slika, 4:3): približno 1
990 000 točk
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Sonnar T
Optični: 15x, digitalni: 30x, 180x
Premer filtra: 30 mm
Goriščna razdalja:
F=1,8 – 2,6
f=3,1 – 46,5 mm
pretvorjeno v 35 mm fotoaparat
Za filme: 40 – 600 mm (16:9)
Za fotografije: 37 – 555 mm (4:3)
Temperatura barve:
[AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Minimalna osvetlitev:
5 lux (AUTO SLW SHUTTR ON, hitrost
zaklopa 1/25 s)
0 lux (v načinu NightShot)
* “Exif” je format za fotografije, ki ga je razvila
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association). Datoteke v tem formatu lahko vsebujejo dodatne
informacije kot npr. nastavitve videokamere
med snemanjem.
** Številke za goriščno razdaljo so dejanske
številke, ki so rezultat branja slikovnih točk
širokega kota.
Se nadaljuje ,
133
Tehnični podatki (nadaljevanje)
Vhodni/Izhodni priključki
A/V priključek:
Komponentni/video inavdio izhodni priključek
HDMI OUT priključek:
HDMI mini konektor vrste C
USB priključek:
Mini-B
HDR-UX19E/UX20E : samo izhod
LCD zaslon
Slika
6,7 cm (vrste 2,7, razmerje slike 16:9)
Skupno število točk
211 200 (960 x 220)
Splošno
Zahteve napajanja
6,8 V/7,2 V (akumulatorska baterija)
8,4 V (omrežni napajalnik )
Povprečna poraba
Pri uporabi iskala pri običajni osvetlitvi
HDR-UX9E/UX10E: HD: 4,6 W, SD: 3,7 W
HDR-UX19E/UX20E: HD: 4,0 W, SD: 3,3 W
Pri uporabi LCD zaslona pri običajni
osvetlitvi
HDR-UX9E/UX10E: HD: 4,8 W, SD: 4,0 W
HDR-UX19E/UX20E: HD: 4,2 W, SD: 3,5 W
Temperatura delovanja
0 do 400C
Temperatura hranjenja
-20 do +600 C
Mere (približne)
58 x 93 x 134 mm (š/v/g) (vključno z izstopajočimi deli)
58 x 93 x 150 mm (š/v/g) (vključno z izstopajočimi deli in priloženo baterijo NP-FH60)
Masa (približna)
HDR-UX9E/UX10E: 470 g
(samo glavna enota)
560 g (vključno z akumulatorsko baterijo NPFH60 in diskom)
HDR-UX19E/UX20E: 470 g
(samo glavna enota)
550 g (vključno z akumulatorsko baterijo
NP- FH60 in diskom)
134
Priložena oprema:
Glej stran 19.
Omrežni napajalnik AC-L200A/L200B
Zahteve napajanja
100-240 V , 50/60 Hz
Trenutna poraba
0,35 – 0,18 A
Poraba
18 W
Napetost izhoda
DC: 8,4 V
Temperatura delovanja
0 do 40 stopinj Celzija
Temperatura hranjenja
-20 do +60 stopinj Celjzija
Mere (približne)
48 x 29 x 81 mm (š/v/g), brez izstopajočih
delov
Masa (približna)
170 g brez omrežnega kabla
* Ostale tehnične podatke si oglejte na samem
omrežnem napajalniku.
Akumulatorska baterija NP-FH60:
BLAGOVNE ZNAMKE
Največja napetost izhoda
DC 8,4 V
Napetost izhoda
7,2 V
Zmogljivost
7,2 Wh (1000 mAh)
Vrsta
Litij-ionska
• »Handycam« in
• Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb brez predhodnega obvestila.
sta registrirani blagovni znamki Sony Corporation.
• »AVCHD« in »AVCHD« logotip sta blagovni
znamki družbe Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd. in korporacije Sony.
, »Memory Stick
• »Memory Stick«,
, »Memory Stick
Duo«,
,
PRO Duo«,
»Memory Stick PRO-HG Duo«,
, »Memory Stick
,
Micro«, »MagicGate,
»MagicGate Memory Stick « in »MagicGate
Memory Stick Duo« so blagovne znamke
Sony Corporation.
• »InfoLITHIUM« je blagona znamka Sony
Corporation.
• DVD-RW, DVD+RW, DVD-R in DVD+R DL
so blagovne znamke.
• »x.v.Colour« je blagovna znamka korporacije
Sony.
• »BIONZ« je blagovna znamka Sony Corporation.
• »BRAVIA« je blagovna znamka Sony Corporation.
• Dolby in dvojni D simbol sta blagovni znamki
Sony Corporation.
• Dolby Digital 5.1 Creator je blagovna znamka
Dolby Laboratories.
• HDMI, logotip za HDMI in High-Definition
Multimedia Interface so blagovne znamke
ali registrirane blagovne znamke HDMI Licensing LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista in DirectX so blagovne znamke
ali registrirane blagovne znamke Microsoft
Corporation v ZDA ali drugih državah.
• Macintosh in Mac OS sta registrirani blagovni
znamki Apple Computer, Inc. v ZDA ali
drugih državah.
• Intel, Intel Core in Pentium so blagovne
znamke ali registrirane blagovne znamke
korporacije Intel.
• Adobe in Adobe Reader sta blagovni znamki
ali Adobe Systems Incorporated.
Vsa druga imena izdelkov, ki so omenjeni v navodilih za uporabo so lahko blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke določenih podjetji.
Znaka ® in TM nista prikazana vsakič.
135
Videokamera nudi naslednje programe:
»C Library«, »Expat«, »zlib«, »libjpeg«
in »Wireless software«. Mi nudimo te
programe na osnovi licenčnih dogovorov z
lastniki avtorskih pravic. Na osnovi zahtev
lastnikov avtorskih pravic te programske
opreme, smo vam dolžni informirati o
naslednjem. Preberite naslednje odstavke:
Preberite si poglavje »license1.pdf« v mapi
»License« na CD-ROM-u. Našli boste
licence (v angleščini) za programe »C
Library«, »Expat«, »zlip«, »libjepeg« in
»Wireless software«.
Nekaj o programu, na katerega se
nanašajo licence GNU GPL/LGPL
Videokamera vključuje program, ki
ustreza naslednjim licencam GNU
General Public License (v nadaljnjem
besedilu »GPL«) ali GNU Lesser General
Public License (v nadaljnjem besedilu
»GPL«).
S tem ste obveščeni, da imate pravico do
dostopa, modificiranja in preporazdelitve
izvorne kode za te programe, pod pogoji,
ki jih določa priloženi GPL/LGPL.
Izvorno kodo lahko poiščete na spletni
strani. Za nalaganje kode uporabite
naslednjo spletno stran in izberite HDRUX1/HDR-SR1.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Raje bi videli, če se o vsebini izvorne kode
ne obračate na nas.
Preberite poglavje »license2.pdf« v mapi
»License« na CD-ROM-u. Našli boste
licence (v angleščini) za programa »GPL«
in »LGPL«.
Za ogled datoteke PDF potrebujete Adobe
Reader. Če še ni nameščen v računalnik,
ga lahko naložite s spletne strani sistemov
Adobe: http://www.adobe.com/
136
Hiter pregled
Opis delov videokamere
Številke v oklepajih so referenčne strani.
1 Stikalo »power zoom« (38, 46)
2 Tipka PHOTO (32, 37)
3 Stikalo POWER (23)
4 Lučka /CHG (bliskavica/polnjenje)
(20, 86)
5 Tipka QUICK ON (39)
6 A/V priključek (48, 66)
7 Priključek DC IN (20)
8 Stikalo OPEN za pokrov diska (28)
9 Lučka ACCESS (28)
Lučka ACCESS zasveti, ko dostopate
disk.
0 Pokrov za disk (28)
Lučki načinov
(Movie) /
(Still)
(23)
qs Tipka START/STOP (32, 37)
qd Nosilni pas (25)
qf Reže za naramni pas. Pritrdite naramni pas (ni priložen).
Se nadaljuje ,
137
Opis delov videokamere (nadaljevanje)
1 Reža za Memory Stick Duo/Pokrov
reže za Memory Stick Duo (30)
2 LCD zaslon/zaslon na dotik (16, 25)
3 Tipka (HOME) (16, 82)
4 Tipke Zoom (38, 46)
5 Tipka START/STOP (32, 37)
6 Tipka RESET
Vse nastavitve, vključno z datumom in
uro, inicializira.
7 DISP/BATT INFO tipka. (21, 25)
8 Lučka ACCESS (30)
Lučka ACCESS zasveti, ko dostopate
notranji pomnilnik* ali »Memory Stick
PRO Duo«.
9 Iskalo (25)
0 Tipka BATT (za odstranitev baterije)
(21)
qa Zvočnik
Zvoki predvajanja se slišijo iz zvočnika. Glede nastavitve glasnosti si
preberite navodila na strani 44.
138
qs Baterija (20)
qd Priključek (USB) (67, 68, 105)
HDR-UX9E/UX19E: samo izhod
qf Stikalo NIGHTSHOT (39)
qg Tipka DUBBING* (59)
* HDR-UX19E/UX20E
1 Vgrajen mikrofon (38)
Mikrofon (ni priložen), združljiv s priključkom za dodatno opremo (Active
Interface Shoe), ima prednost (če je
priključen).
2 Objektiv (Carl Zeiss Lens)
3 Bliskavica (86)
4 Infrardeča vrata / senzor za daljinsko
upravljanje (140)
Usmerite daljinski upravljalnik (str.
140) proti senzorju in lahko boste
upravljali kamero.
5 Snemalna luč kamere (94)
Med snemanjem sveti rdeče. Če
zmanjkuje prostora na mediju ali
baterije, začne utripati.
6 HDMI OUT priključek (48)
7 Active Interface Shoe
Active Interface Shoe zagotavlja napajanje dodatni opremi, kot je video
luč, bliskavica ali mikrofon. Oprema se
vklopi in izklopi s stikalom POWER
na videokameri. Za več podrobnosti si
preberite navodila priložena dodatni
opremi.
Active Interface Shoe ima varnostno
napravo za varno namestitev dodatne
opreme. Če želite priklopiti dodatno
opremo, pritisnite navzdol in do konca in
nato privijte vijak. Za odstranitev opreme
odvijte vijak in nato pritisnite navzdol in
izvlecite dodatno opremo.
• Če snemate filme s priključeno zunanjo
bliskavico (ni priložena), jo izklopite, da
preprečite snemanje zvoka polnjenja.
• Hkratna uporaba zunanje bliskavice
(ni priložena) in notranje bliskavice ni
možna.
• Če je priključen zunanji mikrofon (ni
priložen), ima ta prednost pred notranjim
mikrofonom (stran 38).
8 Stikalo za nastavitev leče iskala (25)
9 Tipka
(VIEW IMAGES) (32, 42)
0 Tipka EASY (32)
qa Tipka . (osvetlitev ozadja) (40)
qs Luknja za stativ
S pomočjo vijaka na stativu namestite
stativ (ni priložen: dolžina vijaka mora
biti krajša od 5,5mm) v luknjo za
stativ
Se nadaljuje ,
139
Opis delov videokamere (nadaljevanje)
Daljinski upravljalnik
b Opombe
• Odstranite zaščitno prevleko preden začnete
uporabljati daljinski upravljalnik.
Zaščitna prevleka
• Za upravljanje z videokamero usmerite daljinski upravljalnik proti senzorju daljinskega
upravljanja (stran 139).
• Če preko daljinskega upravljalnika nekaj časa
ne posredujete ukazov, se oranžni okvir izgine.
Ko ponovno pritisnete eno od b/B/v/V
tipk ali ENTER, se okvir pojavi na mestu, kjer
je bila nazadnje prikazan.
• Izbira nekaterih tipk na LCD zaslonu s tipkami b/B/v/V ni možna.
1 DATA CODE tipka (90)
Prikaz datuma in časa ali podatkov nastavitev kamere pri posnetih slikah, če pritisnete
tipko med predvajanjem.
2 PHOTO tipka (37)
Slika na zaslonu se ob pritisku na to tipko
shrani kot fotografija.
3 SCAN/SLOW tipki (43, 44)
4 . > (Prejšnje/Naslednje) tipki
(34, 43, 44)
5 PLAY tipka (34, 43)
6 STOP tipka (34, 43)
7 DISPLAY tipka (25)
8 Oddajnik
9 START/STOP tipka (37)
0 Power zoom tipke (38, 46)
qa PAUSE tipke (43)
qs VISUAL INDEX tipka (42)
Če pritisnete na tipko med predvajanjem, se
prikaže zaslon VISUAL INDEX.
qd b/B/v/V/ENTER tipke.
Če pritisnete katero od teh tipk na zaslonu
VISUAL INDEX ali seznamu 'Playlist', se
na LCD zaslonu prikaže oranžen okvir.
Izberite želeno tipko ali postavko s tipkami
b/B/v/V, in pritisnite ENTER, da jo
odprete.
140
Menjava baterije v daljinskem
upravljalniku
1 Ko pritiskate na zatič, potisnite noht v
režo in izvlecite predalček za baterijo.
2 Vstavite novo baterijo s + stranjo
obrnjeno navzgor.
3 Predalček ponovno potisnite v daljinski upravljalnik, da zaslišite klik.
Zatič
OPOZORILO
Če z baterijo ne ravnate pravilno, jo
lahko raznese. Ne poskušajte ponovno
napolniti, razstaviti ali zažgati.
• Če se litijeva baterija izprazni, se delovni
doseg daljinskega upravljalnika skrajša ali pa
ne deluje pravilno. V tem primeru zamenjajte
baterijo z Sony CR2025 litijevo baterijo. Če
uporabite drugo baterijo, obstaja nevarnost
požara ali eksplozije.
Indikatorji, ki se prikažejo med
snemanjem/predvajanjem
Snemanje filmov
Snemanje slik
Predvajanje filmov
Predvajanje slik
1 Tipka HOME (16)
2 Preostala baterija (približna vrednost)
(21)
3 Stanje snemanja ([STBY] (stanje pripravljenosti) ali [REC] (snemanje))
4 Snemalni format (HD/SD) in način
snemanja (FH/FS/HQ/SP/LP) (84)
5 Vrsta medija (26)
6 Števec (ure/minute/sekunde)
7 Preostali čas za snemanje filmov (86)
8 Dual Rec (39)
9 Tipka OPTION (96)
0 FACE DETECTION (87)
qa Tipka VIEW IMAGES (42)
qs Nastavitev funkcije 'Face Index' (87)
qd AUDIO MODE (84)
qf Velikost slike (88)
qg Preostalo število slik, ki jih lahko posnamete
qh Snemalna mapa
Če je [PHOTO MEDIA SET] nastavljen na »Memory Stick PRO Duo«.
qj Tipka za vrnitev
qk Način predvajanja
ql Številka trenutnega filma/Skupno
število posnetih filmov
Če je [MOVIE MEDIA SET]
nastavljen notranji pomnilnik (HDRUX19E/UX20E) ali »Memory Stick
PRO Duo«.
w; Tipka predhodni/naslednji (43, 44)
wa Video upravljalne tipke (43)
ws Številka trenutne slike / Skupno število
posnetih slik
wd Predvajalna mapa
Če je [PHOTO MEDIA SET] nastavljen na »Memory Stick PRO Duo«.
wf Tipka za zaporedni prikaz slik (47)
Se nadaljuje ,
141
Indikatorji, ki se prikažejo med snemanjem/predvajanjem (nadaljevanje)
wg Ime podatkovne datoteke / številka
kadra
wh Tipka VISUAL INDEX
Indikatorji prikazani ob
spremembah
Sredina
Povezovanje PictBridge (68)
E
Opozorilo (118)
Spodaj
Med snemanjem/predvajanjem se pojavijo
sledeči indikatorji, s katerimi so prikazane
nastavitve videokamere.
Zgoraj levo
Color Slow Shutter (101)
Indikator
Pomen
Nastavitev 'Face Index' (87)
Zgoraj desno
FACE DETECTION (87)
9
Ročno ostrenje (98)
SCENE SELECTION (99)
.
Osvetlitev ozadja (40)
n
Spodaj
Uravnavanje beline (100)
Izklop funkcije SteadyShot
Zgoraj levo
Indikator
Digitalni učinek (102)
Pomen
Slikovni učinek (102)
AUDIO MODE (84)
Tele makro (98)
Snemanje s samosprožilcem
Bliskavica (86, 87)
Zebra (86)
MICREF LEVEL low (102)
X.V.COLOR (85)
WIDE SELECT (85)
CONVERSION LENS (88)
BLT-IN ZOOM MIC (102)
SPOT METER (99)/
EXPOSURE (99)
Zgoraj desno
Indikator
Pomen
Fader (101)
Izklopljena osvetlitev ozadja
LCD (25)
Sredina
Indikator
Pomen
NightShot (39)
S
142
Super NightShot (101)
b Opomba
• Indikatorji in njihovi položaji so odvisni od
modela videokamere.
Podatkovna koda med snemanjem
Datum, ura in nastavitve videokamere
se samodejno posnamejo na medij.
Med snemanjem niso prikazani. Lahko
pa ju preverite med predvajanjem kot
[DATA CODE] (stran 90). Datum in
uro snemanja si lahko ogledate na drugi
napravi, npr. ([SUB-T DATE], str. 86).
Slovarček
x 5.1 ch surround zvok
Je sistem, ki posreduje zvok prek 6
zvočnikov. 3 na sprednji strani (levo,
desno in na sredini) in 2 na zadnji strani
(levo in desno) z dodatnim nizkotoncem
z 0.1 kanalom za frekvenco 120 Hz ali
manj.
x AVCD format
Visoko definiran format za videokamere,
ki se uporablja za snemanje HD (high
definitanio) signala z uporabo MPEG-4
AVC/H.264 formata.
x Dolby Digital
Avdio kompresijski sistem, ki ga je razvilo
podjetje Dolby Laboratories Inc.
x Dolby Digital 5.1 Creator
Kompresijska tehnologija za zvok, ki ga je
razvilo podjetje Dolby Laboratories Inc.
in ki kompresira avdio in pri tem omogoča
visoko kakovost zvoka. Omogoča
snemanje 5.1 kanalnega surround zvoka
in učinkovito izrablja prostor na disku.
Diski, ki jih ustvarite z Dolby Digital 5.1
Creator so združljivi z DVD napravami.
Pri predvajanju filma prek naprave, ki
podpira 5.1 kanalni surround zvok lahko
uživate ob bolj realnem zvoku.
x DVD format
Format, ki se uporablja za snemanje
signala SD (standardna ločljivost) na 8cm
DVD-je.
x JPEG
JPEG je kratica za Joint Photographic
Experts Group, standard za kompresiranje
slikovnih podatkov (zmanjšvanja
kapacitete podatkov). Videokamera snema
slike v formatu JPEG.
x MPEG
MPEG je kratica za Moving Picture
Experts Group. To je skupina standardov
za kodiranje (slikovna kompresija) videa
(filmov) in zvoka. Obstajata dva formata:
MPEG1 (standardna definicija) in
MPEG2 (visoka definicija). Videokamera
snema filme v formatu MPEG2.
x MPEG-4 AVC/H.264
Najnovejši format za kodiranje slik, ki
sta ga v letu 2003 skupaj razvili dve
mednarodni organizaciji za standarde
ISO-IEC in ITU-T. V primerjavi z
običajnim MPEG2 formatom je MPEG4 AVC/H.264 dvakrat bolj učinkovit.
Vaša videokamera za kodiranje visoko
definiranih filmov uporablja MPEG-4
AVC/H.264.
x Thumbnail (sličice)
Pomanjšane slike, ki vam omogočajo, da
si vse slike ogledate naenkrat. Prikaza
»VISUAL INDEX« in meni za disk
uporabljata sistem prikaza sličic.
x Način VIDEO
Eden od snemalnih formatov, ki ga lahko
izberete, ko uporabljate disk DVD-RW
v kakovosti SD (standardna ločljivost).
Način VIDEO nudi izvrstno združljivost z
drugimi DVD napravami.
x Način VR
Eden od snemalnih formatov, ki ga lahko
izberete, ko uporabljate disk DVD-RW
v kakovosti SD (standardna ločljivost).
Način VR omogoča urejanje (brisanje
in razvrščanje) z videokamero. Če disk
zaključite, ga boste lahko predvajali na
DVD napravah, združljivih s tem načinom
VR.
143
Abecedno kazalo
Številčno
1080i/576i
1440 x 1080/50i
16:9
16:9 WIDE
1920 x 1080/50i
21-pinski adapter
4:3
4:3 TV
5.1 ch surround
snemanje
5.1 ch prostorski zvok
8 cm disk
CD-ROM
93
15, 126
93
85
15, 126
52
85, 93
50
38
38
14
CLOCK/LANG
COLOR SLOW SHTR (Color
Slow Shutter)
93
CONVERSION LENS
88
CTRL FOR HDMI
95
Čas polnjenja
21
Čas predvajanja
22
D, E, F
D.EFFECT
102, 117
Daljinski upravljalnik
108, 140
Date Index
Datum / Ura
A. SHUT OFF
95
A/V priključek
19, 51, 66
A/V priključni kabel
19, 51, 66
94
101, 112, 117
COMPONENT
Datoteka/mapa
A, B, C, Č
103
DELETE (brisanje)
Film
Fotografija
46
124
23, 90, 142
55
55
56
AREA SET
94
DEMO MODE
94
AUDIO MODE
84
DIGITAL ZOOM
85
AUTO SLOW SHUTTR
AVCHD format
B&W
BACK LIGHT
BACKUP
Baterija
85, 116
126, 143
102
40, 116
DISC SELECT GUIDE
Disk
DISP OUTPUT
DISPLAY
60
DIVIDE
20
Dolby Digital 5.1 Creator
Baterija „InfoLITHIUM“
128
Dual Rec
BEACH
100
DVD format
79
26, 28
93, 117
91
62, 65
38, 143
39
14, 143
91
DVD meni
73
BLACK FADER
102
DVD pogon
75
BLT-IN ZOOM MIC
102
DVD+R DL
14
DVD+RW
14
DVD-R
14
BEEP
BRAVIA Sync
52
CALIBRATION
130
CAMERA DATA
90
DVD-RW
CANDLE
99
Dvostranski disk
144
14
125
Easy Handycam
32
Izolacijski listič
EMPTY
81
Jezik (LANGUAGE SET)
EXPOSURE
Face Index
Face INDEX SET
FADER
99, 117
140
94
JPEG
124, 143
45
87
101, 117
K, L, M
Kategorija MANAGE MEDIA
FH
84
Kategorija OTHERS
Film Roll Index
45
Kategorija SETTINGS
Filmi
Snemanje
Način snemanja
32, 37
84
Komponentni A/V kabel
70
54
82
19, 49, 51
Kopiranje slik
61
LANDSCAPE
100
FIREWORKS
99
LAST SCENE DEL (delete)
56
FLASH LEVEL
87
92, 112
FLASH MODE
86
LCD BL LEVEL (osvetlitev
LCD zaslona)
Formatiranje
76
LCD BRIGHT
91
FS
84
LCD COLOR
92
LCD zaslon
G, H, I, J
25
Litijeva baterija
140
GENERAL SET
94
LP (Long Play)
Glasnost (VOLUME)
91
Memory Stick
26, 127
86
Memory Stick PRO Duo
30, 127
GUIDEFRAME
HD (visoka ločljivost)
14, 15, 31,
84
HD TV
49
HDMI kabel
50
High Profile
6, 113
HOME MENU
CLOCK/LANG.
GENERAL SET
MOVIE SETTINGS
OUTPUT SETTINGS
PHOTO SETTINGS
Kategorija SETTINGS
SOUND/DISP SET
VIEW IMAGES SET
16, 82
94
94
84
93
88
82
91
90
HQ
Indikatorji
INDOOR
84
141, 142
100
84
Meni diska
73
MICREF LEVEL
102, 117
Mirujoče slike
Kopiranje
IMAGE SIZE
61
88
MOVIE DUB
59
MOVIE SETTINGS
84
MPEG
124, 143
N, O
Nabiranje vlage
130
Način snemanja (REC MODE)
84
Način VIDEO
29, 143
Način VR
29, 143
Namestitev
103
Se nadaljuje ,
145
Nastavitev ure (CLOCK SET)
23
Preostala baterija
NightShot
39
Presnemavanje
NIGHTSHOT LIGHT
84
Prikaz samodiagnoze
Notranji pomnilnik
26
Priključek DC IN
20
Priključitev
4:3 TV
HD TV
Tiskalnika
Videorekorderja ali DVD/HDD
snemalnika
Širokozaslonskega televizorja
50
49
68
66
50
Odjemalna leča
Ogled slik na televizorju
28, 131
47
OLD MOVIE
102
Omrežni kabel
20
Omrežni napajalnik
ONE PUSH
Opozorilna sporočila
Opozorilne oznake
20
100, 117
119
118
OPTION MENU
18, 96
Original
62, 63
Ostrina (FOCUS)
Osvetlitev (VF B.LIGHT)
OUTDOOR
OUTPUT SETTINGS
98, 112
92
100
93
P, R
PAL
122
PASTEL
102
PB zoom
46
PHOTO CAPTURE
57
19
QUICK ON
39
QUICK ON STBY
Računalnik
Razmerje beline
(WHITE BAL.)
50
94
REDEYE REDUC
87
REMAINING SET
86
REMOTE CTRL (daljinsko
upravljanje)
95
REPAIR IMG.DB F.
RESET
61
S, Š, T
SCENE SELECTION
PHOTO SETTINGS
88
SD (standardna ločljivost)
PLAYLIST EDIT
PMB Guide
68
99, 117
14, 15, 31,
84
SELF-TIMER
102
SEPIA
102
63
Slide Show
103
Slikovni učinki (PICT.
EFFECT)
90
Polnjenje baterije
20
Snemalni čas
17
Snemalni format
SMTH SLW REC
PORTRAIT
100
Predvajanje
33, 42
146
80
89, 138
63
103
Podatkovna koda (DATA
CODE)
Pomoč
100, 117
REC LAMP
27
Playlist
95
103
Razmerje slike
PHOTO MEDIA SET
Picture Motion Browser
118
Priprave
PHOTO COPY
PictBridge
21
59, 66
Snemanje
SNOW
47
102, 117
40
15, 21, 31
29, 78
32, 36, 37
100
SOUND SETTINGS
91
WIDE SELECT
85, 116
SOUND/DISP SET
91
WIDE SELECT
85, 116
SP (Standard Play)
84
Windows
103
123
SPOT FOCUS
98, 117
WORLD TIME
SPOT METER
99, 117
X.V.COLOR
SPOTLIGHT
STEADYSHOT
Stikalo za nastavitev leče iskala
Stojalo
100
85, 112
25
139
Zaključitev
85, 129
35, 71, 115
Zaščita
121
ZEBRA
86
Zoom
38
SUB-T DATE
86
ZOOM LINK
91
SUMMERTIME
94
Zrcalni način
40
SUNRISE&SUNSET
SUPER NIGHTSHOT
Širokozaslonski TV
99
101, 112, 117
50
Številka datoteke (FILE NO.)
89
Število slik, ki jih lahko posnamete
89
Tehnični podatki
TELE MACRO
Tiskanje
TV barvni sistem
133
98, 117
68
122
TV CONNECT guide
48
TV TYPE
93
TWILIGHT
99
TWILIGHT PORT
99
U, V, Z, Ž
UNFINALIZE
Uporaba videokamere v tujini
78, 115
122
Urejanje
54
USB 2.0
103
USB povezava
VBR
67, 68, 105
14, 143
Velikost slike (IMAGE SIZE)
88
VIEW IMAGES SET
90
VISUAL INDEX
33, 42
Vzdrževanje
125
WHITE FADER
102
147
HDR-UX9E
Download PDF

advertising