Sony | HDR-CX330E | Sony HDR-CX330E Navodila za uporabo

4-529-735-11(1) (SI)
Digitalna
videokamera HD
Uvod
Snemanje/predvajanje
Shranjevanje slik
Vodnik za uporabo
Prilagajanje videokamere
Drugo
Glejte tudi:
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
HDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E
Preberite najprej
POMEMBNA
VARNOSTNA
OPOZORILA
Pred uporabo enote pozorno
preberite ta priročnik in ga shranite
za prihodnjo uporabo.
Evidenčni list za uporabnike
Številka modela in serijska številka sta
na spodnji strani. Serijsko številko
vnesite v spodnji prostor. Številki
imejte pri sebi, kadar koli boste
v zvezi s tem izdelkom stopili v stik
s prodajalcem izdelkov Sony.
Št. modela HDR–
Serijska št. ________________________
Št. modela AC– ____________________
Serijska št. ________________________
OPOZORILO
Zmanjšajte možnost požara
ali električnega udara, tako
da 1) enote ne izpostavljate
dežju ali vlagi in
2) na napravo ne postavljajte
predmetov, napolnjenih
s tekočinami (na primer vaz).
Baterij ne izpostavljajte
prekomerni vročini, na primer
sončni svetlobi, ognju, ipd.
SI
2
TA NAVODILA
SHRANITE.
NEVARNOST – ČE
ŽELITE ZMANJŠATI
NEVARNOST POŽARA
ALI ELEKTRIČNEGA
UDARA, PAZLJIVO
UPOŠTEVAJTE
TA NAVODILA.
•
•
•
•
•
Preberite ta navodila.
Shranite ta navodila.
Upoštevajte vsa opozorila.
Upoštevajte vsa navodila.
Naprave ne uporabljajte v bližini
vode.
• Čistite samo s suho krpo.
• Poskrbite, da pretok zraka skozi
prezračevalne reže ne bo oviran.
Napravo namestite v skladu
z navodili proizvajalca.
• Naprave ne nameščajte v bližino
toplotnih virov, kot so na primer
radiatorji, grelniki, štedilniki ali
druge naprave (vključno
z ojačevalniki), ki oddajajo toploto.
• Nikoli ne onesposobite varnostne
funkcije polariziranega ali
ozemljitvenega vtikača. Polariziran
vtikač ima dva vtiča – eden je širši
od drugega. Ozemljitveni vtikač ima
dva vtiča in tretji ozemljitveni vtič.
Široki vtič ali tretji vtič je namenjen
zagotavljanju varnosti. Če priloženi
vtikač ne ustreza vaši vtičnici,
se glede zamenjave zastarele
vtičnice posvetujte z električarjem.
• Napajalni kabel zaščitite, da ga ne
pohodite ali ne preščipnete – zlasti
pazite na vtikače, dodatne vtičnice
in točke izstopa iz naprave.
• Uporabljajte samo priključke in
dodatno opremo, ki jo določi
proizvajalec.
• Uporabljajte samo z vozičkom,
stojalom, trinožnim stojalom,
nosilcem ali mizo, ki jo določi
proizvajalec oz. je priložena napravi.
Pri premikanju vozička z napravo
bodite previdni, da se voziček
ne prevrne in ne pride do poškodb.
• Napravo odklopite med nevihto ali
v primeru, da je dlje časa ne boste
uporabljali.
• Vsa popravila naj izvaja usposobljen
serviser. Popravilo je potrebno,
če se naprava na kakršen koli način
poškoduje – če pride do poškodb
napajalnega kabla ali vtikača,
razlitja tekočine po izdelku, tujkov
v izdelku, izpostavljenosti dežju ali
vlagi oziroma če izdelek ne deluje
pravilno ali je padel na tla.
• Če oblika vtikača ne ustreza vtičnici,
uporabite adapter za vtikač, ki
ustreza konfiguraciji vtičnice.
POZOR
 Paket baterij
Če s paketom baterij ne ravnate
pravilno, ga lahko raznese, kar lahko
povzroči požar ali kemične opekline.
Upoštevajte naslednja opozorila.
• Paketa baterij ne razstavljajte.
• Paketa baterij ne zdrobite in ga
ne izpostavljajte udarcem ali sili;
ne tolcite na primer po njem,
ga ne izpustite na tla ali pohodite.
• Na priključkih baterije ne
povzročajte kratkega stika in
ne dopustite, da pridejo v stik
s kovinskimi predmeti.
• Paketa baterij ne izpostavljajte
visoki temperaturi nad 60 °C
(140 °F); ne puščajte ga na primer
na neposredni sončni svetlobi
ali v avtomobilu, ki je parkiran
na soncu.
• Paketa baterij ne sežigajte ali
mečite v ogenj.
• Ne uporabljajte poškodovanih litijionskih baterij ali takih, ki puščajo.
• Paket baterij polnite z originalnim
polnilnikom baterij Sony ali
z napravo, ki ga lahko napolni.
• Paket baterij hranite zunaj dosega
otrok.
• Paket baterij hranite na suhem.
• Paket baterij zamenjajte samo
z enakim ali enakovrednim, ki ga
priporoča Sony.
• Izrabljen paket baterij odstranite
takoj, kot je opisano v navodilih.
 Omrežni napajalnik
Omrežnega napajalnika ne
uporabljajte v ozkem prostoru,
na primer med zidom in pohištvom.
Ko uporabljate omrežni napajalnik,
uporabite bližnjo električno vtičnico.
SI
3
Če pri uporabi naprave pride do
okvare, omrežni napajalnik takoj
izvlecite iz električne vtičnice.
Če je videokamera z omrežnim
napajalnikom priključena v električno
vtičnico, je povezana z virom
napajanja (napajalnim omrežjem),
tudi če je izklopljena.
Za stranke v Evropi
Družba Sony Corporation s tem
dokumentom potrjuje, da je ta
oprema skladna z osnovnimi
zahtevami in drugimi ustreznimi
določbami v Direktivi 1999/5/ES.
Podrobnosti so na voljo na tem
naslovu URL:
http://www.compliance.sony.de/
 Opomba za stranke,
ki ta izdelek uporabljajo
v državah, v katerih veljajo
direktive EU
Proizvajalec: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonska
Za skladnost izdelkov v EU: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija
 Opomba
Če statična elektrika ali
elektromagnetizem povzroči
prekinitev (napako) prenosa
podatkov, znova zaženite aplikacijo
ali odklopite in znova priklopite
povezovalni kabel (USB, idr.).
SI
4
Ta izdelek je bil preizkušen
in ustreza zahtevam Direktive
o elektromagnetni združljivosti (EMC)
glede uporabe povezovalnih kablov,
krajših od 3 metrov (9,8 čevlja).
Elektromagnetna polja lahko
na določenih frekvencah vplivajo
na sliko in zvok te enote.
 Odstranjevanje izrabljenih
baterij ter izrabljene
električne in elektronske
opreme (velja za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku,
bateriji ali embalaži
izdelka pomeni,
da izdelka in baterij,
priloženih temu
izdelku, ni dovoljeno
odvreči med gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah
vključuje tudi kemijski simbol.
Kemijski simbol za živo srebro (Hg)
ali svinec (Pb) je dodan, če baterija
vsebuje več kot 0,0005 % živega
srebra ali 0,004 % svinca. Z ustrezno
odstranitvijo teh izdelkov in baterij
pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih posledic
za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih
lahko povzročilo nepravilno ravnanje
s tovrstnimi odpadki. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju
naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali
zaradi varnostnih razlogov ali
zagotavljanja celovitosti podatkov
potrebuje trajno napajanje prek
notranje baterije, lahko baterijo
zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje
s takšno baterijo ter električno in
elektronsko opremo, tako da te
izdelke ob koncu njihove življenjske
dobe odložite na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje električne in
elektronske opreme. Za ustrezno
ravnanje z drugimi baterijami
preberite razdelek o varnem
odstranjevanju baterij iz izdelka.
Baterije odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje
izrabljenih baterij. Za več informacij
o recikliranju tega izdelka ali baterije
se obrnite na lokalno upravo,
komunalno službo ali prodajalca, pri
katerem ste kupili izdelek ali baterijo.
SI
5
Več informacij
o videokameri
(Vodnik za pomoč)
Kazalo vsebine
Vodnik za pomoč je spletni priročnik.
Vsebuje podrobna navodila
o številnih funkcijah videokamere.
Uvod ............................ 7
1
Pojdite na stran
s podporo Sony.
http://www.sony.net/
SonyInfo/Support/
Preberite najprej ....................... 2
Več informacij o videokameri
(Vodnik za pomoč) .............. 6
Priloženi elementi ......................7
Polnjenje paketa baterij ........... 8
Vklop videokamere ..................10
Vstavljanje pomnilniške
kartice ...................................11
Snemanje/
predvajanje ................ 12
Snemanje .................................. 12
Predvajanje ...............................14
Prikaz slik v večji velikosti ........16
Shranjevanje slik ........ 17
državo ali
2 Izberite
regijo.
strani za podporo
3 Na
poiščite svoj model
videokamere.
• Ime modela najdete
na spodnji strani
videokamere.
Uporaba programske opreme
PlayMemories Home™ ...... 17
Priključitev zunanjega
medija ..................................18
Uporaba funkcije Wi-Fi ............19
Prilagajanje
videokamere .............. 24
Uporaba menijev .................... 24
Drugo ......................... 25
Previdnostni ukrepi ................. 25
Tehnični podatki ..................... 26
Deli in upravljalni gumbi ........ 30
SI
6
Uvod
Priloženi elementi
Številke v ( ) označujejo
priloženo količino.
• Videokamera (1)
• Omrežni napajalnik (1)
Uvod
Oblika omrežnega napajalnika se
lahko razlikuje glede na državo/
regijo.
• Dodatni povezovalni
kabel USB (1)
Dodatni povezovalni kabel USB je
namenjen samo za uporabo s to
videokamero. Ta kabel uporabite,
če je v videokamero vgrajen kabel
USB prekratek za povezovanje.
• Kabel HDMI (1)
• Paket akumulatorskih baterij
NP-FV50 (1)
• »Vodnik za uporabo«
(ta priročnik) (1)
SI
7
Polnjenje paketa baterij
1
Z zapiranjem LCD-monitorja videokamero izklopite in
namestite paket baterij.
Paket baterij
2 Izvlecite vgrajeni kabel USB.
dodatnega povezovalnega kabla USB
3 Prek
videokamero povežite z omrežnim napajalnikom
in napajalnik priključite v električno vtičnico.
Dodatni povezovalni
kabel USB
Vgrajeni kabel USB
SI
Omrežni
napajalnik
Električna vtičnica
• Lučka POWER/CHG (polnjenje) zasveti oranžno.
• Ko je paket baterij popolnoma napolnjen, lučka POWER/CHG
(polnjenje) preneha svetiti. Iz videokamere izklopite dodatni
povezovalni kabel USB.
• Oblika omrežnega napajalnika se lahko razlikuje glede na državo/
regijo.
8 • Videokamero izklopite pred odstranjevanjem paketa baterij.
 Polnjenje baterij prek računalnika
Videokamero izklopite in jo prek vgrajenega kabla USB povežite
z vklopljenim računalnikom.
 Uporaba videokamere, priključene na električno
vtičnico
Videokamero priključite v električno vtičnico podobno kot pri razdelku
»Polnjenje paketa baterij«.
Uvod
• Paket baterij vstavite v videokamero.
• Raven napolnjenosti paketa baterij se lahko zniža, čeprav je videokamera
priključena na električno vtičnico.
SI
9
Vklop videokamere
1
Odprite LCD-monitor videokamere in jo vklopite.
jezik, geografsko območje, Daylight Savings
2 Izberite
ali Summer Time, format datuma ter nastavite datum
in čas.
Za izbiro želenega elementa izbirnik premaknite v ustrezni
smeri /// in ga za potrditev izbire pritisnite.
• Za izklop videokamere zaprite LCD-monitor.
• Za ponastavitev datuma in časa izberite
 [Setup] 
[
Clock Settings]  [Date & Time Setting].
• Za izklop zvoka delovanja izberite
 [Setup] 
[
General Settings]  [Beep] ? [Off].
SI
10
Vstavljanje pomnilniške kartice
1
Odprite pokrov in vstavite pomnilniško kartico, tako
da se zaskoči.
Medij Memory Stick Micro™ (M2)
Potiskana
površina
Priključek
Uvod
Pomnilniška kartica microSD
• Če vstavite novo pomnilniško kartico, se na zaslonu prikaže napis
[Preparing image database file. Please wait.]. Počakajte, dokler
zaslon ne izgine.
• Pomnilniško kartico vstavite naravnost v ustrezni smeri, tako da
jo videokamera lahko prepozna.
• Če želite za zapisovalni medij izbrati pomnilniško kartico, izberite
 [Setup]  [
Media Settings]  [Media Select] 
[Memory Card]. (HDR-PJ340/PJ340E/PJ350E)
• Če želite pomnilniško kartico izvreči, odprite pokrov in jo rahlo
potisnite navznoter.
 Vrste pomnilniških kartic, ki jih lahko uporabljate
s to videokamero
Hitrostni razred SD
Zmogljivost
(preverjeno
delovanje)
Pomnilniška kartica microSD/ Razred 4 ali višji
pomnilniška kartica
microSDHC/pomnilniška
kartica microSDXC
Do 64 GB
Medij Memory Stick Micro
(Mark2)
Do 16 GB
–
SI
11
Snemanje/predvajanje
Snemanje
Snemanje filmov
1
Odprite pokrov objektiva.
želite začeti s snemanjem, odprite LCD-monitor in
2 Če
pritisnite gumb START/STOP.
Vzvod za samodejni zoom
• Če želite snemanje zaustaviti, znova pritisnite gumb START/STOP.
• Med snemanjem filmov lahko posnamete tudi fotografije, in sicer
s pritiskom gumba PHOTO (Dvojno zajemanje).
• Privzeto se filmi snemajo sočasno v formatu HD in MP4 (Dual Video REC).
Oblika zapisa MP4 je priročna pri predvajanju filmov na pametnem
telefonu ter za prenos v omrežje ali v splet.
• V snemalnem načinu lahko na LCD-monitorju preverite možni čas
snemanja na medij.
• Če želite pri filmih, ki jih snemate, spremeniti kakovost slike, izberite
 [Image Quality/Size]  [ REC Mode].
SI
12
Snemanje fotografij
1
Odprite pokrov objektiva.
Snemanje/predvajanje
LCD-monitor in izberite [MODE] 
2 Odprite
(Photo).
prilagoditev ostrenja fotografije gumb PHOTO
3 Za
najprej pritisnite rahlo, nato pa do konca.
Vzvod za samodejni zoom
• Če ste ostrenje ustrezno prilagodili, se na LCD-monitorju prikaže
indikator zaklepa AE/AF.
SI
13
Predvajanje
1
Odprite LCD-monitor in na videokameri pritisnite
gumb
(Ogled slik), da preklopite v način
za predvajanje.
želenega dogodka v središče pritisnite
2 Za premikanje
/
in nato na sliki izberite obkroženi del ().
Preostali čas
delovanja baterije
Na zaslon
MENU
Dogodki
Ime dogodka
Na naslednji
dogodek
Na prejšnji
dogodek
Preklop
v način
snemanja
filmov/
fotografij
SI
14
Gumb za
spreminjanje
formata
filma (HD/
MP4)
Časovna
premica
Predvajanje
kratkih filmov
Gumb za spreminjanje
velikosti dogodka
3 Izberite sliko.
Vrnitev
na zaslon
Event View
Posneti čas/
število fotografij
Gumb za
spreminjanje
vrste slike
Ime dogodka
Prejšnji
Film
Naslednji
Fotografija
Snemanje/predvajanje
Preklop
v način
snemanja
filmov/
fotografij
Nazadnje predvajana slika
 Funkcije predvajanja
Glasnost
/
Prejšnji/naslednji
Izbriši
/
Hitro pomikanje nazaj/
naprej
Kontekst
/
Predvajanje/začasna
zaustavitev
Ustavi
Predvajanje/zaustavitev
diaprojekcije
Videoposnetek
gibanja
Interval gibanja ADJ
 Izbira formata filma, ki ga želite predvajati, urediti ali
kopirati v druge naprave
Pri 2. koraku v desnem zgornjem kotu LCD-monitorja izberite
[
HD Quality] ali [
MP4].

SI
15
Prikaz slik v večji velikosti
Povezovanje videokamere z računalnikom
1
S priloženim kablom HDMI povežite priključek
HDMI OUT na videokameri s priključkom HDMI IN
na televizorju.
Pot signala
• Če televizor nima priključka HDMI, s kablom AV (naprodaj posebej)
povežite priključek Multi/Micro USB na videokameri in priključek
video/avdio na televizorju.
Uporaba vgrajenega projektorja
(HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E)
1 Pritisnite gumb PROJECTOR (stran 30).
2 Izberite [Image Shot on This Device].
navodilom za uporabo na LCD-monitorju in
3 Sledite
nato izberite [Project].
Vzvod za samodejni zoom/PHOTO*2
Vzvod PROJECTOR FOCUS*1
*1
*2
SI
16
Prilagodite ostrenje projicirane slike.
Za premikanje izbirnega okvirja, ki se prikaže na projicirani sliki,
uporabite vzvod za samodejni zoom in nato pritisnite gumb PHOTO.
V ta namen lahko uporabite tudi izbirnik.
Shranjevanje slik
Uporaba programske opreme
PlayMemories Home™
Kaj lahko naredite s programsko opremo
PlayMemories Home
Programska oprema PlayMemories Home vam omogoča uvoz filmov
in fotografij v računalnik, kjer jih lahko uporabljate na različne načine.
Predvajanje
uvoženih slik
Shranjevanje slik
Uvoz slik iz videokamere.
Za operacijski sistem Windows so na voljo tudi
naslednje funkcije.
Prikaz slik
na koledarju
Izmenjava slik
v aplikaciji
PlayMemories
Online™
Ustvarjanje Prenašanje slik
filmskih
v omrežne
diskov
storitve
 Prenos programa PlayMemories Home
Programsko opremo PlayMemories Home lahko prenesete s tega
naslova URL.
www.sony.net/pm/
 Preverjanje računalniškega sistema
Sistemske zahteve za programsko opremo lahko
preverite na tem naslovu URL.
www.sony.net/pcenv/
SI
17
Priključitev zunanjega medija
 Zunanji medij
Z adapterskim kablom VMC-UAM2 USB (naprodaj posebej)
na priključek Multi/Micro USB videokamere priključite zunanji medij.
• Filmi bodo kopirani z visoko ločljivostjo slike (HD).
 Snemalnik brez priključka USB
S kablom AV (naprodaj posebej) povežite snemalnik s priključkom
Multi/Micro USB na videokameri.
• Filmi bodo kopirani s standardno ločljivostjo slike.
Pot signala
SI
18
Uporaba funkcije
Wi-Fi
Nameščanje aplikacije
PlayMemories Mobile™
v pametni telefon
http://www.sony.net/pmm/
 Android OS
Namestite aplikacijo
PlayMemories Mobile iz trgovine
Google play.
• Za uporabo funkcij povezave
z enim dotikom (NFC)
potrebujete Android 4.0 ali
novejšo različico.
Namestite aplikacijo
PlayMemories Mobile
iz trgovine App Store.
• Funkcije povezave z enim
dotikom (NFC) za iOS niso
na voljo.
Opombe
• Če imate v pametnem telefonu
že nameščeno aplikacijo
PlayMemories Mobile,
jo posodobite na zadnjo različico.
• Ni nujno, da bo v tem vodniku
opisana funkcija Wi-Fi delovala
na vseh pametnih telefonih in
tablicah.
• Funkcije Wi-Fi videokamere
ne morete uporabljati prek
javnega brezžičnega omrežja.
• Če želite na videokameri
uporabljati funkcije povezave
z enim dotikom (NFC),
potrebujete pametni telefon ali
tablični računalnik, ki to funkcijo
podpira.
• Načini upravljanja in prikazni
zasloni aplikacije se lahko
v prihodnjih nadgradnjah
aplikacije spremenijo brez
predhodnega obvestila.
Shranjevanje slik
Za najnovejše in
podrobnejše informacije
o funkcijah aplikacije
PlayMemories Mobile obiščite
ta naslov URL.
 iOS
SI
19
Prenašanje filmov
formata MP4 in slik
v pametni telefon
videokamero se dotaknite
3 Zpametnega
telefona.
 Povezava izdelka
z operacijskim
sistemom Android,
ki podpira funkcijo NFC
1
V pametnem telefonu
izberite [Settings] in nato
[More...], da preverite, ali je
funkcija [NFC] omogočena.
videokameri predvajajte
2 Na
sliko, ki jo želite prenesti
v pametni telefon.
• Prenesete lahko le filme formata
MP4 in slike.
Opombe
• Pred tem prekličite funkciji
mirovanja in zaklepa zaslona
pametnega telefona.
• Na LCD-monitorju videokamere
in na pametnem telefonu se
mora prikazati
.
• Ohranite stik videokamere
s pametnim telefonom, dokler se
aplikacija PlayMemories Mobile
ne zažene (1 do 2 sekundi).
• Če prek funkcije NFC
videokamere ne morete povezati
s pametnim telefonom, glejte
razdelek »Povezava brez
funkcije NFC« (stran 20).
 Povezava brez
funkcije NFC
1
SI
20
Pritisnite gumb
(Ogled
slik), nato izberite

[Edit/Copy]  [Send to
Smartphone]  [Select on
This Device]  vrsta slike.
 Vrnite se v meni Home
in zaženite aplikacijo
PlayMemories Mobile.
sliko, ki jo želite
2 Izberite
prenesti, dodajte oznako
in nato izberite

.
• Prikazana sta SSID in geslo,
videokamera pa je pripravljena
na vzpostavitev povezave
s pametnim telefonom.
povežite
3 Videokamero
s pametnim telefonom
in prenesite slike.
Android
 Vnesite geslo, ki je prikazano
na videokameri (samo
ob prvem vzpostavljanju
povezave).
Pametni telefon kot
daljinski upravljalnik
Snemanje z videokamero lahko
zaženete prek pametnega
telefona, ki služi kot daljinski
upravljalnik.
1
iPhone/iPad
 Izberite [Settings] 
[Wi-Fi]  SSID, ki je prikazan
na videokameri.
 Vnesite geslo, ki je prikazano
na videokameri (samo
ob prvem vzpostavljanju
povezave).
 Potrdite, da ste izbrali
SSID, ki je prikazan
na videokameri.
Shranjevanje slik
 Zaženite aplikacijo
PlayMemories Mobile
in izberite SSID videokamere.
Na videokameri izberite
 [Camera/Mic] 
[
Shooting Assist] 
[Ctrl with Smartphone].
pametnem telefonu
2 Vizvedite
isti postopek,
kot je opisan v 3. koraku
razdelka »Povezava brez
funkcije NFC« (stran 20).
Ko uporabljate funkcijo NFC,
na videokameri prikažite zaslon
za snemanje in se z
dotaknite
na pametnem telefonu.
upravljajte
3 Videokamero
prek pametnega telefona.
SI
21
Opombe
• Glede na motnje v krajevnem
električnem omrežju ali
zmogljivosti pametnega telefona
slike v prikazu v živo morda
ne bodo prikazane gladko.
Shranjevanje filmov in
slik v računalnik prek
funkcije Wi-Fi
Če je brezžična dostopna
točka opremljena
z gumbom WPS
 Na videokameri izberite
 [Setup] 
[
Connection] 
[WPS Push].
 Na dostopni točki, ki jo
želite registrirati, pritisnite
gumb WPS.
Računalnik predhodno povežite
z brezžično dostopno točko ali
brezžičnim širokopasovnim
usmerjevalnikom.
1
V računalnik namestite
ustrezno programsko
opremo (samo ob prvem
vzpostavljanju povezave).
Windows: PlayMemories Home
www.sony.net/pm/
Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/
Mac/
• Če je ta programska oprema
v računalniku že nameščena,
jo posodobite na zadnjo
različico.
Če poznate ime SSID in
geslo brezžične dostopne
točke
 Na videokameri izberite
 [Setup] 
[
Connection]  [Access
point settings].
 Izberite dostopno točko, ki jo
želite registrirati, vnesite
geslo in nato izberite
.
po naslednjem
2 Videokamero
postopku povežite
z dostopno točko (samo
ob prvem vzpostavljanju
povezave).
Če se ne morete registrirati, glejte
navodila za uporabo brezžične
dostopne točke ali se obrnite
na osebo, ki jo je namestila.
SI
22
računalnik ni vklopljen,
3 Če
ga vklopite.
s pošiljanjem slik iz
4 Začnite
videokamere v računalnik.
 Na videokameri pritisnite
gumb
(Ogled slik).
 Izberite
 [Edit/
Copy]  [Send to
Computer].
• Slike se bodo samodejno
prenesle in shranile
v računalnik.
• Prenesle se bodo samo
na novo posnete slike. Uvoz
filmov in več slik lahko traja
nekaj časa.
Shranjevanje slik
SI
23
Prilagajanje videokamere
Uporaba menijev
1
Izberite
.
2 Izberite kategorijo.
želeni element
3 Izberite
menija.
Elemente menija premikajte
navzgor ali navzdol.
• Če želite dokončati nastavljanje
menija ali se vrniti v prejšnji meni,
izberite
.
SI
24
Drugo
Previdnostni
ukrepi
Omrežni napajalnik
Na priključkih baterije ne povzročite
kratkega stika s kovinskimi predmeti.
V nasprotnem primeru lahko pride
do okvare.
Predvajanje slik v drugih
napravah
Slik, posnetih s to videokamero,
morda ne boste mogli pravilno
predvajati prek drugih naprav.
Prav tako na videokameri morda
ne boste mogli pravilno predvajati
slik, posnetih z drugimi napravami.
Snemanje in predvajanje
• Z izdelkom ne ravnajte grobo, ne
ne morete dobiti, tudi če snemanje
ali predvajanje ni mogoče zaradi
okvare videokamere, zapisovalnega
medija ipd.
• Videokamera ni odporna na prah,
vodne kaplje ali vodo.
• Poskrbite, da se videokamera ne
zmoči oz. jo zaščitite pred dežjem
ali morsko vodo. Če se zmoči,
utegne priti do okvare. Tovrstnih
okvar včasih ni mogoče popraviti.
• Videokamere ne izpostavljajte
neposredni sončni svetlobi ali viru
močne svetlobe. To lahko povzroči
okvaro videokamere.
• Videokamere ne uporabljajte
v bližini naprav, ki ustvarjajo močne
radijske valove ali povzročajo
sevanje. Videokamera morda
ne bo mogla pravilno snemati
ali predvajati slik.
• Videokamere ne uporabljajte
na peščeni plaži ali v okolju z veliko
prahu. To lahko povzroči okvaro
videokamere.
• Če se v fotoaparatu nabere vlaga,
prenehajte z uporabo videokamere,
dokler vlaga ne izpari.
• Videokamere ne izpostavljajte
udarcem ali vibracijam.
V nasprotnem primeru lahko
videokamera preneha delovati
pravilno ali snemati slike. Poleg
tega se lahko poškoduje zapisovalni
medij ali posneti podatki.
Drugo
spreminjajte ga in ga zaščitite pred
fizičnimi udarci. Pazite, da vam ne
pade na tla ali da ga ne pohodite.
Pri rokovanju z objektivom bodite
še posebej previdni.
• Priporočamo, da pomnilniško
kartico pred prvo uporabo
z videokamero formatirate in tako
stabilizirate njeno delovanje.
S formatiranjem pomnilniške kartice
boste izbrisali vse podatke, ki so
na njej shranjeni, njihova obnovitev
pa ni mogoča. Pomembne podatke
shranite v računalnik, itn.
• Preverite, ali je pomnilniška kartica
pravilno obrnjena. Če jo napačno
obrnjeno na silo vstavite v režo,
se lahko poškoduje tako kartica
in reža kot tudi slikovni podatki
na kartici.
• Funkcijo za snemanje pred
začetkom snemanja preizkusite
in tako zagotovite, da snemanje
slike in zvoka poteka brez težav.
• Televizijski programi, filmi,
videokasete in druge vsebine
so lahko avtorsko zaščitene.
Nepooblaščeno snemanje takšnih
vsebin lahko predstavlja kršitev
zakonodaje o avtorskih pravicah.
• Nadomestila za posneto vsebino
LCD-monitor
LCD-monitor je izdelan na podlagi
visoko natančne tehnologije, zato je
mogoče učinkovito uporabiti več kot
99,99 % slikovnih pik. Vendar se lahko
na njem stalno pojavljajo majhne
črne in/ali svetle pike (bele, rdeče,
modre ali zelene barve). Te pike
so povsem običajen del postopka
izdelave in nikakor ne vplivajo
na snemanje.
SI
25
Temperatura videokamere
Če boste videokamero uporabljali dlje
časa neprekinjeno, se bo zelo segrela.
To ne pomeni, da gre za okvaro.
Zaščita pred pregrevanjem
Odvisno od temperature
videokamere in baterije se lahko
zgodi, da snemanje filmov ne bo
mogoče in videokamera se lahko
samodejno izklopi, da ne pride
do okvare. Preden se izklopi ali ko
snemanje filmov ni več mogoče,
se na LCD-monitorju prikaže
sporočilo. V tem primeru
videokamere ne vklapljajte in
počakajte, da se temperatura
videokamere in baterije zniža.
Če videokamero vklopite,
ne da bi pred tem počakali, da
se videokamera in baterija dovolj
ohladita, se bo morda videokamera
znova izklopila ali snemanje filmov
morda ne bo mogoče.
Začasno onemogočanje
funkcij brezžičnega omrežja
(Wi-Fi, NFC, itn.)
Na potovanju z letalom lahko začasno
izključite funkcijo brezžičnega
omrežja. Izberite

[Setup]  [
General Settings]
[Airplane Mode]  [On].
Brezžično omrežje
V primeru izgube ali kraje
videokamere Sony ne prevzema
nobene odgovornosti za škodo,
ki nastane zaradi nepooblaščenega
dostopa ali nepooblaščene uporabe
videokamere ali lokacij, naloženih
vanjo.
SI
26
Odpravljanje težav
Če se pri uporabi videokamere
pojavijo težave:
• Delovanje videokamere preverite
s pomočjo Vodnika za pomoč
(stran 6).
• Izključite vir napajanja, ga po
1 minuti znova priključite in vklopite
videokamero.
• Inicializacija videokamere.
Ponastavite vse nastavitve, vključno
z nastavitvijo časa.
• Obrnite se na prodajalca
izdelkov Sony ali na krajevnega
pooblaščenega serviserja izdelkov
Sony.
Tehnični podatki
Sistem
Format signala:
barve NTSC, standardi EIA
(HDR-CX330/PJ340)
barve PAL, standardi CCIR
(HDR-CX330E/PJ330E/PJ340E/
PJ350E)
HD TV
Format zapisovanja filmov:
AVCHD (združljivo s formatom
AVCHD razl. 2.0):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Avdio: Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator*1
MP4:
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Avdio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
*1 Izdelano na podlagi licence
podjetja Dolby Laboratories.
Format datoteke s fotografijo:
Združljiv z DCF razl. 2.0
Združljiv z Exif razl. 2.3
Združljiv z MPF Baseline
Zapisovalni medij (film/fotografija):
Notranji pomnilnik
HDR-PJ350E: 32 GB
HDR-PJ340/PJ340E: 16 GB
Najmanjša osvetlitev:
6 lx (lux) (privzeta nastavitev,
hitrost zaklopa 1/30 sekunde
(HDR-CX330/PJ340)
ali 1/25 sekunde (HDR-CX330E/
PJ330E/PJ340E/PJ350E))
Možnost 3 lx (lux) ([Low Lux]
je nastavljena na [On], hitrost
zaklopa 1/30 sekunde
(HDR-CX330/PJ340)
ali 1/25 sekunde (HDR-CX330E/
PJ330E/PJ340E/PJ350E))
*3
Edinstvena matrika slikovnih
pik senzorja Sony BIONZ-X
omogoča ločljivost fotografije,
ki ustreza opisanim velikostim.
*4
Možnost [
SteadyShot] je
nastavljena na [Standard]
ali [Off].
*5
Možnost [
SteadyShot]
je nastavljena na [Active].
Drugo
Medij Memory Stick Micro (Mark2)
Kartica microSD (razred 4 ali
hitrejša)
Zmogljivost, ki jo lahko uporabnik
uporablja (pribl.)
HDR-PJ350E: 31,1 GB*2
HDR-PJ340/PJ340E: 15,5 GB*2
*2
1 GB je enak 1 milijonu bajtov,
pri čemer je del tega
pomnilnika uporabljen
za sistemske ali aplikacijske
datoteke. Izbrisati je mogoče le
prednaloženi predstavitveni
film.
Slikovna naprava:
Senzor CMOS 3,1 mm (tip 1/5.8)
Slikovne pike pri fotografiranju
(16 : 9):
maks. 9,2 milijona slikovnih pik
(4 032 × 2 272)*3
Skupaj:
pribl. 2 510 000 slikovnih pik
Efektivno (film, 16 : 9)*4:
pribl. 2 290 000 slikovnih pik
Efektivno število slikovnih pik
pri fotografiranju (16 : 9):
pribl. 2 290 000 slikovnih pik
Efektivno število slikovnih pik
pri fotografiranju (4 : 3):
pribl. 1 710 000 slikovnih pik
Objektiv:
G leča
30× (optični)*4, 60× (Zoom jasne
slike, med snemanjem filmov)*5,
350× (digitalni)
Premer filtra: 37 mm (1 1/2 palca)
F1.8–F4.0
Goriščna razdalja:
f= 1,9 mm–57,0 mm (3/32 palca–
2 1/4 palca)
Pri pretvorbi v 35-mm fotoaparat
Za filme*4: 26,8 mm–804,0 mm
(1 1/16 palca–31 3/4 palca) (16 : 9)
Za fotografije: 26,8 mm–
804,0 mm (1 1/16 palca–
31 3/4 palca) (16 : 9)
Temperatura barve: [Auto],
[One Push], [Indoor], [Outdoor]
Vhodni/izhodni priključki
Priključek HDMI OUT: Priključek
micro-HDMI
Priključek PROJECTOR IN
(HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/
PJ350E): Priključek micro-HDMI
Priključek USB: Tip A (Vgrajeni
priključek USB)
Priključek Multi/Micro USB*
* Podpira naprave, združljive
s priključkom Micro USB.
Povezava USB je samo izhodna
(HDR-CX330E/PJ330E/PJ340E/
PJ350E).
LCD-monitor
Slika: 6,7 cm (tip 2.7, razmerje stranic
16 : 9)
Skupno število slikovnih pik:
230 400 (960 × 240)
Projektor (HDR-PJ330E/PJ340/
PJ340E/PJ350E)
Tip projekcije: DLP
Vir svetlobe: LED (R/G/B)
Ostrenje: Ročno
SI
27
Razdalja projiciranja: 0,5 m (1,6 čevlja)
ali več
Kontrastno razmerje: 1 500:1
Izhodna ločljivost: 640 × 360
Trajanje neprekinjene projekcije
(pri uporabi priloženega paketa
baterij):
pribl. 1 h 45 min.
Brezžično omrežje
Podprti standard:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenca: 2,4 GHz
Podprti varnostni protokoli: WEP/
WPA-PSK/WPA2-PSK
Način konfiguracije: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/ročno
Način dostopa: infrastrukturni način
NFC: skladno z oznakami NFC Forum
Type 3
Splošno
SI
28
Napajanje: 6,8 V/7,2 V enosmerne
napetosti (paket baterij), 5 V
enosmerne napetosti 1 500 mA
(omrežni napajalnik), 8,4 V
enosmerne napetosti (priključek
DC IN)
Polnjenje prek priključka USB: 5 V
enosmerne napetosti 1 500 mA
Povprečna poraba energije:
Med snemanjem s fotoaparatom
z uporabo LCD-monitorja pri
normalni svetlosti: 2,1 W
Delovna temperatura: 0 °C do 40 °C
(32 °F do 104 °F)
Temperatura shranjevanja: –20 °C
do +60 °C (–4 °F do +140 °F)
Mere (pribl.):
HDR-CX330/CX330E:
57,0 mm × 59,5 mm × 119,0 mm
(2 1/4 palca × 2 3/8 palca ×
4 3/4 palca) (š/v/g) vključno
z izbočenimi deli
57,0 mm × 59,5 mm × 128,5 mm
(2 1/4palca × 2 3/8 palca ×
5 1/8 palca) (š/v/g) vključno
z izbočenimi deli in nameščenim
paketom akumulatorskih baterij,
ki je priložen
HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/
PJ350E:
61,0 mm × 59,5 mm × 119,0 mm
(2 1/2 palca × 2 3/8 palca ×
4 3/4 palca) (š/v/g) vključno
z izbočenimi deli
61,0 mm × 59,5 mm × 128,5 mm
(2 1/2 palca × 2 3/8 palca ×
5 1/8 palca) (š/v/g) vključno
z izbočenimi deli in nameščenim
paketom akumulatorskih baterij,
ki je priložen
Teža (pribl.)
HDR-CX330/CX330E:
190 g (6,7 unče) samo glavna
enota
245 g (8,6 unče) vključno
s priloženim paketom
akumulatorskih baterij
HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/
PJ350E:
215 g (7,6 unče) samo glavna
enota
270 g (9,5 unče) vključno
s priloženim paketom
akumulatorskih baterij
 Omrežni napajalnik
AC-UUD11
Napajanje: 100 V–240 V izmenične
napetosti, 50 Hz/60 Hz
Poraba toka: 200 mA
Poraba energije: 11 W
Izhodna napetost: 5,0 V enosmerne
napetosti, 1 500 mA
Delovna temperatura: 0 °C do 50 °C
(32 °F do 122 °F)
Temperatura shranjevanja: –20 °C
do +60 °C (–4 °F do +140 °F)
 Paket akumulatorskih
baterij NP-FV50
Največja izhodna napetost: 8,4 V
enosmerne napetosti
Izhodna napetost: 6,8 V enosmerne
napetosti
Največja napetost polnjenja: 8,4 V
enosmerne napetosti
Največji tok polnjenja: 2,1 A
Zmogljivost
Tipična: 7,0 Wh (1 030 mAh)
Najmanj: 6,6 Wh (980 mAh)
Tip: litij-ionska
Oblika in tehnični podatki
videokamere in dodatne opreme
se lahko spremenijo brez obvestila.
Predvideno trajanje
polnjenja, snemanja in
predvajanja pri uporabi
priloženega paketa
baterij
Čas polnjenja (minute):
Računalnik
305
Čas snemanja (minute)
Neprekinjeno
180
Običajno
90
Čas predvajanja (minute):
HDR-CX330/
CX330E
280
HDR-PJ330E/
PJ340/PJ340E/
PJ350E
240
• Časi polnjenja so bili izmerjeni med
polnjenjem videokamere na sobni
temperaturi pri 25 °C (77 °F) brez
uporabe dodatnega povezovalnega
kabla USB.
• Časi snemanja in predvajanja so bili
izmerjeni pri uporabi videokamere
pri 25 °C (77 °F).
• Časi snemanja so bili izmerjeni med
snemanjem filmov s privzetimi
nastavitvami ([
REC Mode]:
[Standard
], [Dual Video REC]:
[On]).
ko ponavljate postopek začetka/
zaustavitve snemanja, preklapljanja
v način [Shooting Mode] in
zoomiranja.
 Blagovne znamke
• AVCHD in AVCHD Progressive
ter logotipa AVCHD in AVCHD
Progressive so blagovne znamke
podjetij Panasonic Corporation
in Sony Corporation.
• Memory Stick in
sta blagovni
znamki ali zzaščiteni blagovni
znamki podjetja Sony Corporation.
• Blu-ray Disc™ in Blu-ray™ sta
zaščiteni blagovni znamki družbe
Blu-ray Disc Association.
• Dolby in simbol dvojnega D sta
blagovni znamki družbe
Dolby Laboratories.
• Izraza HDMI in HDMI High-Definition
Multimedia Interface ter logotip
HDMI so blagovne znamke ali
zaščitene blagovne znamke
podjetja HDMI Licensing LLC
v ZDA in drugih državah.
• Microsoft, Windows in
Windows Vista so zaščitene
blagovne znamke ali blagovne
znamke podjetja Microsoft
Corporation v ZDA in/ali drugih
državah.
• Mac in Mac OS sta blagovni znamki
podjetja Apple Inc., zaščiteni v ZDA
in drugih državah.
• Intel, Intel Core in Pentium
so blagovne znamke podjetja
Intel Corporation v ZDA in drugih
državah.
• Logotip microSDXC je blagovna
znamka družbe SD-3C, LLC.
• Android in Google Play sta blagovni
znamki družbe Google Inc.
• iOS je zaščitena blagovna znamka
podjetja Cisco Systems, Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi in Wi-Fi
PROTECTED SET-UP so zaščitene
blagovne znamke družbe Wi-Fi
Alliance.
Drugo
Omrežni napajalnik 165
(priložen)
• Običajni čas snemanja kaže čas,
SI
29
• Oznaka N je blagovna znamka ali
zaščitena blagovna znamka družbe
NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih
državah.
• Facebook in logotip »f« sta blagovni
znamki ali zaščiteni blagovni znamki
družbe Facebook, Inc.
• YouTube in logotip YouTube
sta blagovni znamki ali zaščiteni
blagovni znamki družbe Google Inc.
• iPhone in iPad sta blagovni znamki
družbe Apple Inc., zaščitene v ZDA
in drugih državah.
Vsa druga imena izdelkov, omenjena
v tem dokumentu, so lahko blagovne
znamke ali zaščitene blagovne
znamke svojih lastnikov. V tem
priročniku oznaki ™ in ® nista
navedeni v vseh primerih.
Deli in upravljalni
gumbi
Številke v ( ) so številke strani
v tem priročniku.
 Vzvod za samodejni zoom
(12, 13)
 Gumb PHOTO (13)
 Oznaka N (20)
NFC: komunikacija
s tehnologijo bližnjega polja
 Stikalo LENS COVER (12, 13)
 Objektiv (G leča)
 Vgrajeni mikrofon
 Vzvod PROJECTOR FOCUS
(16) (HDR-PJ330E/PJ340/
PJ340E/PJ350E)
 Izbirnik (10)
SI
30
 Gumb
(Ogled slik) (14)
 Gumb PROJECTOR (16)
(HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/
PJ350E)
 LCD-monitor
 Objektiv projektorja
(HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/
PJ350E)
 Lučka POWER/CHG
(polnjenje) (8)
 Gumb START/STOP (12)
 Paket baterij (8)
 Priključek DC IN
 Zanka za naramni pas
 Priključek Multi/Micro USB
Ta priključek ne podpira
adapterskega kabla VMC-AVM1
(naprodaj posebej). Dodatne
opreme ne morete uporabljati
prek daljinskega
konektorja A/V.
 Pas držala
 Vgrajeni kabel USB (8)
 Vtičnica za stojalo
 Vzvod za sprostitev
(baterije) BATT
Drugo
 Zvočnik
 Reža za pomnilniško
kartico (11)
 Lučka za dostop do
pomnilniške kartice (11)
 Priključek HDMI OUT
 Priključek PROJECTOR IN (16)
(HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/
PJ350E)
 Zategovanje pasu
držala
SI
31
SI
Dodatne informacije o tem izdelku
in odgovori na pogosto zastavljena
vprašanja so na voljo na spletni strani
za podporo strankam.
http://www.sony.net/
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising