Sony | HDR-CX450 | Sony HDR-CX450 Navodila za uporabo

4-585-631-11(1) (SL)
Digitalna
videokamera HD
Uvod
Snemanje/predvajanje
Shranjevanje slik
Vodnik za uporabo
»Vodnik za pomoč«
(spletni priročnik)
Prilagajanje videokamere
Drugo
V priročniku »Vodnik za pomoč«
so podrobna navodila o številnih
funkcijah kamere.
http://rd1.sony.net/help/cam/1610/h_zz/
HDR-CX450/CX455/CX485/CX625/CX675/PJ675
Pred
nadaljevanjem
preberite ta
razdelek
Pred uporabo enote natančno
preberite ta priročnik in ga shranite
za prihodnjo uporabo.
Evidenčni list za uporabnike
Številka modela in serijska številka sta
na spodnji strani. Serijsko številko
vnesite v spodnji prostor. Številki
imejte vedno pri sebi, ko se glede
tega izdelka obrnete na prodajalca
izdelkov Sony.
Št. modela HDR- ___________________
Serijska št. ________________________
Št. modela AC- ____________________
Serijska št. ________________________
OPOZORILO
Zmanjšajte možnost požara
ali električnega udara, tako da
1) enote ne izpostavljajte
dežju ali vlagi in
2) na napravo ne postavljajte
predmetov, napolnjenih
s tekočinami (na primer vaz).
Baterij ne izpostavljajte
prekomerni vročini, na primer
sončni svetlobi, ognju ipd.
SL
2
POMEMBNA
VARNOSTNA
OPOZORILA
TA NAVODILA
SHRANITE.
NEVARNOST – ČE
ŽELITE ZMANJŠATI
NEVARNOST POŽARA
ALI ELEKTRIČNEGA
UDARA,
NATANČNO
UPOŠTEVAJTE TA
NAVODILA.
•
•
•
•
•
Preberite ta navodila.
Navodila shranite.
Upoštevajte vsa opozorila.
Upoštevajte vsa navodila.
Naprave ne uporabljajte v bližini
vode.
• Čistite samo s suho krpo.
• Poskrbite, da pretok zraka skozi
prezračevalne reže ne bo oviran.
Napravo namestite v skladu
z navodili proizvajalca.
• Naprave ne nameščajte v bližino
toplotnih virov, npr. radiatorjev,
grelnikov, štedilnikov ali drugih
naprav (vključno z ojačevalniki),
ki oddajajo toploto.
• Nikoli ne onesposobite varnostne
funkcije polariziranega ali
ozemljitvenega vtikača. Polariziran
vtikač ima dva vtiča – eden je širši
od drugega. Ozemljitveni vtikač ima
dva vtiča in tretji ozemljitveni vtič.
Široki vtič ali tretji vtič je namenjen
zagotavljanju varnosti. Če priloženi
vtikač ne ustreza vaši vtičnici, se
glede zamenjave zastarele vtičnice
posvetujte z električarjem.
• Napajalni kabel zaščitite, da ga ne
pohodite ali ne preščipnete – zlasti
pazite na vtikače, dodatne vtičnice
in točke izstopa iz naprave.
• Uporabljajte samo priključke in
dodatno opremo, ki jo določi
proizvajalec.
• Uporabljajte samo z vozičkom,
stojalom, trinožnim stojalom,
nosilcem ali mizo, ki jo določi
proizvajalec oz. je priložena napravi.
Pri premikanju vozička z napravo
bodite previdni, da se voziček ne
prevrne in ne pride do poškodb.
• Napravo odklopite med nevihto ali
v primeru, da je dlje časa ne boste
uporabljali.
• Vsa popravila naj izvaja usposobljen
serviser. Popravilo je potrebno, če
se naprava na kakršen koli način
poškoduje – če pride do poškodb
napajalnega kabla ali vtikača,
razlitja tekočine po izdelku, tujkov
v izdelku, izpostavljenosti dežju ali
vlagi oziroma če izdelek ne deluje
pravilno ali je padel na tla.
• Če oblika vtiča ne ustreza vtičnici,
uporabite adapter za vtič, ki ustreza
konfiguraciji vtičnice.
POZOR
 Paket baterij
Če s paketom baterij ne ravnate
pravilno, ga lahko raznese, kar lahko
povzroči požar ali kemične opekline.
Upoštevajte naslednja opozorila.
• Paketa baterij ne razstavljajte.
• Paketa baterij ne zdrobite in ga
ne izpostavljajte udarcem ali sili;
ne tolcite na primer po njem,
ga ne izpustite na tla ali pohodite.
• Na priključkih baterije ne
povzročajte kratkega stika in
ne dopustite, da pridejo v stik
s kovinskimi predmeti.
• Paketa baterij ne izpostavljajte
visokim temperaturam nad 60 °C,
na primer na neposredni sončni
svetlobi ali v avtomobilu, ki je
parkiran na soncu.
• Paketa baterij ne sežigajte ali
mečite v ogenj.
• Ne uporabljajte poškodovanih litijionskih baterij ali takih, ki puščajo.
• Paket baterij polnite z originalnim
polnilnikom baterij Sony ali
z napravo, ki ga lahko napolni.
• Paket baterij hranite zunaj dosega
otrok.
• Paket baterij hranite na suhem.
• Paket baterij zamenjajte samo
z enakim ali enakovrednim, ki ga
priporoča Sony.
• Izrabljen paket baterij odstranite
takoj, kot je opisano v navodilih.
SL
3
 Omrežni napajalnik
 Opomba
Omrežnega napajalnika ne
uporabljajte v ozkem prostoru, na
primer med zidom in pohištvom.
Ko uporabljate omrežni napajalnik, ga
vključite v bližnjo stensko električno
vtičnico. Če pri uporabi naprave pride
do okvare, omrežni napajalnik takoj
izvlecite iz stenske električne vtičnice.
Če je videokamera z omrežnim
napajalnikom priključena v (stensko)
električno vtičnico, je povezana
z virom napajanja (napajalnim
omrežjem), tudi če je izklopljena.
Če statična elektrika ali
elektromagnetizem povzroči
prekinitev (napako) prenosa
podatkov, znova zaženite aplikacijo
ali odklopite in znova priklopite
povezovalni kabel (USB itn.).
Ne uporabljajte slušalk pri preveliki
glasnosti, ker si lahko poškodujete
sluh.
Za stranke v Evropi
 Opomba za stranke,
ki ta izdelek uporabljajo
v državah, v katerih
veljajo direktive EU
Proizvajalec: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonska
Za skladnost izdelkov v EU:
Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgija
SL
4
Družba Sony Corporation s tem
dokumentom potrjuje, da je ta
oprema skladna z osnovnimi
zahtevami in drugimi ustreznimi
določbami v Direktivi 1999/5/ES.
Podrobnosti najdete na tem
naslovu URL:
http://www.compliance.sony.de/
Izdelek je bil preizkušen
in ustreza zahtevam Direktive
o elektromagnetni združljivosti (EMC)
glede uporabe povezovalnih kablov,
krajših od 3 metrov.
Elektromagnetna polja lahko na
določenih frekvencah vplivajo na sliko
in zvok te enote.
 Odstranjevanje izrabljenih
baterij ter izrabljene
električne in elektronske
opreme (velja za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku,
bateriji ali embalaži
pomeni, da izdelka in
baterij ni dovoljeno
odvreči med
gospodinjske
odpadke. Ta oznaka na nekaterih
baterijah vključuje tudi kemijski
simbol.
Kemijski simbol za živo srebro (Hg)
ali svinec (Pb) je dodan, če baterija
vsebuje več kot 0,0005 % živega
srebra ali 0,004 % svinca. S tem, ko
izdelke in baterije pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih posledic za
okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko
povzročila nepravilna odstranitev.
Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali
zaradi varnostnih razlogov ali
zagotavljanja celovitosti podatkov
potrebuje trajno napajanje prek
notranje baterije, lahko baterijo
zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje
s takšno baterijo ter električno in
elektronsko opremo, tako da izdelke
ob koncu življenjske dobe odložite
na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske
opreme. Za ustrezno ravnanje
z drugimi baterijami preberite
razdelek o varnem odstranjevanju
baterij iz izdelka. Baterije odložite
na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje izrabljenih baterij. Za več
informacij o recikliranju tega izdelka
ali baterije se obrnite na lokalno
upravo, komunalno službo ali
prodajalca, pri katerem ste kupili
izdelek ali baterijo.
SL
5
V tem priročniku so opisane
naprave, združljive s formatoma
1080 60i in 1080 50i.
Če želite preveriti, ali vaša
kamera podpira format 1080 60i
ali 1080 50i, preverite, ali so na
spodnji strani kamere naslednje
oznake.
Naprave, združljive
s formatom 1080 60i: 60i
Naprave, združljive
s formatom 1080 50i: 50i
Več informacij
o videokameri
(Vodnik za pomoč)
Vodnik za pomoč je spletni priročnik.
Vsebuje podrobna navodila
o številnih funkcijah videokamere.
Pojdite na stran s podporo
Sony.
http://rd1.sony.net/help/cam/
1610/h_zz/
Kazalo vsebine
Pred nadaljevanjem preberite
ta razdelek ............................ 2
Več informacij o videokameri
(Vodnik za pomoč) .............. 6
Uvod ............................ 7
Priloženi elementi ......................7
Polnjenje paketa baterij ........... 8
Vklop .........................................10
Uporaba videokamere,
priključene v električno
vtičnico .................................11
Vstavljanje pomnilniške
kartice .................................. 12
Snemanje/
predvajanje ................ 14
Snemanje ..................................14
Predvajanje ...............................16
Ogled večjih slik .......................18
Shranjevanje slik ........20
Uvoz slik v računalnik .............. 20
Shranjevanje slik v zunanjo
pomnilniško napravo ......... 21
Uporaba funkcije Wi-Fi ........... 22
Prilagajanje
videokamere .............. 28
Uporaba menijev .................... 28
Drugo ......................... 29
V Vodniku za pomoč boste našli
podrobnejše informacije, kot so
naslednje funkcije.
• Time-lapse Capture
• Highlight Movie Maker
• Live Streaming
• Multi Camera Control
SL
6
Previdnostni ukrepi ................. 29
Tehnični podatki ...................... 31
Deli in upravljalni gumbi ........ 35
Uvod
Priloženi elementi
Številke v ( ) označujejo
priloženo količino.
• Videokamera (1)
• Omrežni napajalnik (1)
Uvod
Oblika omrežnega napajalnika se
razlikuje glede na državo/regijo.
• Dodatni povezovalni
kabel USB (1)
Dodatni povezovalni kabel USB je
namenjen samo za uporabo s to
videokamero. Ta kabel uporabite,
če je v videokamero vgrajeni kabel
USB prekratek za povezovanje.
• Kabel HDMI (1)
• Paket akumulatorskih baterij
NP-FV50 (1)
• »Vodnik za uporabo«
(ta priročnik) (1)
SL
7
Polnjenje paketa baterij
1
Zaprite LCD-monitor, da izklopite videokamero,
in namestite paket baterij.
Paket baterij
2 Izvlecite vgrajeni kabel USB.
videokamero z omrežnim napajalnikom
3 Povežite
prek dodatnega povezovalnega kabla USB in
priklopite omrežni napajalnik v (stensko) električno
vtičnico.
Dodatni povezovalni
kabel USB
Vgrajeni kabel USB
SL
8
Omrežni
napajalnik
Električna vtičnica
• Lučka POWER/CHG (polnjenje) zasveti oranžno.
• Ko je paket baterij popolnoma napolnjen, lučka POWER/CHG
(polnjenje) preneha svetiti. Izklopite dodatni povezovalni kabel USB
iz videokamere.
• Oblika omrežnega napajalnika se razlikuje glede na državo/regijo.
• Preden odstranite paket baterij, izklopite videokamero.
 Polnjenje baterij prek računalnika
Videokamero izklopite in jo prek vgrajenega kabla USB povežite
z vklopljenim računalnikom.
Uvod
SL
9
Vklop
1
Odprite LCD-monitor videokamere in jo vklopite.
skladu z navodili na LCD-monitorju izberite jezik,
2 Vgeografsko
območje, Daylight Savings ali Summer
Time, format datuma ter nastavite datum in čas.
Dotaknite se gumba na LCD-monitorju.
• Za premik na naslednjo stran se dotaknite [Next].
• Za izklop videokamere zaprite LCD-monitor.
• Za ponastavitev datuma in ure izberite
 [Setup] 
[
Clock Settings]  [Date & Time Setting]. (Če videokamere niste
uporabljali več mesecev)
• Za izklop zvoka delovanja izberite
 [Setup] 
[
General Settings]  [Beep]  [Off].
SL
10
Uporaba videokamere, priključene
v električno vtičnico
1
Paket baterij vstavite v videokamero (stran 8).
• Paket baterij mora biti napolnjen.
videokamero z omrežnim napajalnikom
2 Povežite
prek dodatnega povezovalnega kabla USB in
Dodatni povezovalni
kabel USB
Vgrajeni kabel USB
Uvod
priklopite omrežni napajalnik v (stensko) električno
vtičnico.
Omrežni
napajalnik
Električna vtičnica
• Napolnjenost paketa baterij se lahko zmanjša tudi, kadar je
videokamera priključena v (stensko) električno vtičnico.
Nasveti
• Če uporabljate videokamero brez vstavljenega paketa baterij,
potrebujete omrežni napajalnik AC-L200 (naprodaj posebej) za napajanje
videokamere iz (stenske) električne vtičnice.
• Videokamero lahko napajate prek naprave USB, kot je računalnik
(napajanje USB).
Če je izdelek povezan z napravo USB, ki je združljiva z napajalnim
standardom 500 mA, so na voljo samo funkcije predvajanja.
SL
11
Vstavljanje pomnilniške kartice
1
Odprite pokrov in vstavite pomnilniško kartico,
tako da se zaskoči.
Pomnilniška kartica microSD
Medij Memory Stick Micro™ (M2)
Potiskana
stran
Priključek
• Če vstavite novo pomnilniško kartico, se na zaslonu prikaže napis
[Preparing image database file. Please wait.]. Počakajte, dokler
zaslon ne izgine.
• Pomnilniško kartico vstavite naravnost tako, da je pravilno usmerjena
in jo lahko videokamera prepozna.
• Če želite izbrati pomnilniško kartico kot medij za snemanje, izberite
 [Setup]  [
Media Settings]  [Media Select] 
[Memory Card]. (HDR-CX455/CX485/CX675/PJ675)
• Če želite odstraniti pomnilniško kartico, odprite pokrov in jo rahlo
potisnite navznoter.
 Vrste pomnilniških kartic, ki jih lahko uporabljate
s to videokamero
Izberite vrsto pomnilniške kartice za uporabo z videokamero
s spodnje tabele.
Pomnilniška kartica
AVCHD
SL
12
XAVC S

(samo Mark 2)
–
Pomnilniška kartica microSD
*1
–
Pomnilniška kartica microSDHC
*1
*2
Pomnilniška kartica microSDXC
*1
*2
Medij »Memory Stick Micro™ (M2)«
*1
Hitrostni razred SD 4:

ali višji
*2
Pomnilniške kartice, ki izpolnjujejo naslednje pogoje
– Zmogljivost 4 GB ali več
– Hitrostni razred SD 10:
ali višji
Opombe
Uvod
• Če pri dolgotrajnejšem snemanju filmov XAVC S uporabljate pomnilniško
kartico SDHC, se posneti filmi razdelijo v datoteke velikosti 4 GB.
Razdeljene datoteke se v videokameri predvajajo neprekinjeno.
S funkcijo PlayMemories Home lahko razdeljene datoteke združite
v eno datoteko.
• Pravilno delovanje z vsemi pomnilniškimi karticami ni zagotovljeno.
Če uporabljate pomnilniško kartico, ki je ni izdelala družba Sony, se glede
njene združljivosti obrnite na proizvajalca.
• Filmov, shranjenih na pomnilniški kartici SDXC, ni mogoče uvažati ali
predvajati v računalnikih ali napravah AV, ki ne podpirajo datotečnega
sistema exFAT(*), če ta izdelek povežete s temi napravami prek kabla
micro USB. Vnaprej preverite, ali priključena oprema podpira sistem
exFAT. Če priključite opremo, ki ne podpira sistema exFAT, in se prikaže
poziv za formatiranje, ne izvedite formatiranja. V nasprotnem primeru
boste izgubili vse shranjene podatke.
* exFAT je datotečni sistem, ki se uporablja za pomnilniške kartice SDXC.
SL
13
Snemanje/predvajanje
Snemanje
Snemanje filmov
1
Če želite začeti snemanje, odprite LCD-monitor in
pritisnite gumb START/STOP.
Vzvod za samodejni zoom
• Če želite snemanje zaustaviti, znova pritisnite gumb START/STOP.
• Fotografije lahko med snemanjem filmov zajamete tako,
da pritisnete PHOTO (Dual Capture).
• Filmi se privzeto snemajo v formatu AVCHD in MP4 hkrati (Dual Video
REC). Format MP4 je priročen pri predvajanju filmov prek pametnega
telefona ter za prenos v omrežje ali splet. Dvojni način snemanja lahko
nastavite tudi na [Off], tako da izberete
 [Image Quality/
Size]  [Dual Video REC].
• Če videokamere nekaj sekund ne uporabljate, možnosti na LCDmonitorju izginejo. Za ponovni prikaz možnosti se dotaknite katerega
koli dela LCD-monitorja, razen gumbov.
• V načinu snemanja lahko na LCD-monitorju preverite čas snemanja
medija.
• Če želite spremeniti kakovost slike pri filmih, ki jih snemate, izberite
 [Image Quality/Size]  [ REC Mode].
• Format zapisovanja lahko spremenite tako, da izberete

[Image Quality/Size]  [ File Format].
SL
14
 Snemanje filmov z najučinkovitejšo funkcijo
SteadyShot v tem izdelku (Intelligent Active)
Posnemite film z najučinkovitejšo funkcijo SteadyShot v tem izdelku.
Izberite
 [Camera/Mic]  [
Camera Settings] 
[
SteadyShot]  [Intelligent Active].
Zajemanje fotografij
1
Snemanje/predvajanje
Odprite LCD-monitor in izberite [MODE] 
(Photo).
želite prilagoditi ostrenje, pritisnite gumb PHOTO
2 Če
do polovice in nato do konca.
Vzvod za samodejni zoom
• Če ste ostrenje ustrezno prilagodili, se na LCD-monitorju prikaže
indikator zaklepa AE/AF.
SL
15
Predvajanje
1
Odprite LCD-monitor in na videokameri pritisnite
gumb
(View Images), da preklopite v način za
predvajanje.
želenega dogodka v središče izberite
2 Za premikanje
/
in nato na sliki izberite obkroženi del ().
Ime dogodka
Gumb za
spreminjanje
formata
filma*1
(HD/MP4)
Dogodki
Na prejšnji
dogodek
Na naslednji
dogodek
Na zaslon
MENU
Preklop v način
snemanja
filmov/
fotografij
*1
*2
Časovnica
Highlight Movie
Maker*2
Gumb za spreminjanje
merilne lestvice dogodka
Prikazana ikona se razlikuje glede na nastavitev [ File Format].
Možnost Highlight Movie Maker bo prikazana, kadar je format filma
nastavljen na AVCHD.
• Če želite izbrati filme XAVC S ali filme AVCHD za predvajanje, urejanje
ali kopiranje v drugo napravo, izberite
 [Image Quality/
Size]  [ File Format].
• Če želite izbrati format filma (HD/MP4) za predvajanje, urejanje ali
kopiranje v drugo napravo, v zgornjem desnem kotu LCD-monitorja
izberite Switch Movie Format  [
AVCHD] ali [
MP4].
SL
16
3 Izberite sliko.
Vrnitev na
zaslon Event
View
Posneti čas/število
fotografij
Gumb za
spreminjanje
vrste slike
Ime dogodka
Prejšnji
Film
Naslednji
Fotografija
Snemanje/predvajanje
Preklop v način
snemanja
filmov/
fotografij
Nazadnje predvajana
slika
 Funkcije predvajanja
Glasnost
/
Prejšnji/naslednji
Izbriši
/
Hitro pomikanje nazaj/
naprej
Kontekst
/
Predvajanje/začasna
zaustavitev
Ustavi
Predvajanje/zaustavitev
diaprojekcije
Videoposnetek
gibanja
Prilagoditve intervala
gibanja
SL
17
Ogled večjih slik
Povezovanje videokamere s televizorjem
1
S priloženim kablom HDMI povežite priključek HDMI
OUT na videokameri s priključkom HDMI IN na
televizorju.
Pot signala
• Če televizor nima priključka HDMI, s kablom AV (naprodaj posebej)
povežite priključek Multi/Micro USB na videokameri in priključek
video/avdio na televizorju.
2 Vhod televizorja nastavite na HDMI IN.
3 Predvajajte slike v videokameri.
Uporaba vgrajenega projektorja (HDR-PJ675)
1 Pritisnite gumb PROJECTOR (stran 35).
2 Izberite [Image Shot on This Device].
SL
18
navodilom na LCD-monitorju in nato izberite
3 Sledite
[Project].
Vzvod za samodejni zoom/PHOTO*2
Vzvod PROJECTOR FOCUS *1
*1
Nastavite ostrenje projicirane slike.
Z vzvodom za samodejni zoom premaknite okvir za izbiranje, ki se
prikaže na projicirani sliki, in nato pritisnite gumb PHOTO.
Snemanje/predvajanje
*2
SL
19
Shranjevanje slik
Uvoz slik v računalnik
Kaj lahko naredite s programsko opremo
PlayMemories Home™
Programska oprema PlayMemories Home vam omogoča uvoz filmov
in fotografij v računalnik, kjer jih lahko uporabljate na različne načine.
• Pred uporabo programske opreme PlayMemories Home posodobite
to opremo na najnovejšo različico.
Predvajanje
uvoženih fotografij
Uvozite slike iz videokamere.
Za operacijski sistem Windows so na voljo tudi
naslednje funkcije.
Prikaz slik
na koledarju
Ustvarjanje
filmskih
plošč
Izmenjava slik
v storitvi
PlayMemories
Online™
Prenašanje slik
v omrežne
storitve
 Prenos programske opreme PlayMemories Home
Programsko opremo PlayMemories Home lahko prenesete s tega
naslova URL.
http://www.sony.net/pm/
 Preverjanje računalniškega sistema
Sistemske zahteve za programsko opremo lahko
preverite na tem naslovu URL.
http://www.sony.net/pcenv/
SL
20
Shranjevanje slik v zunanjo pomnilniško
napravo
Kako povezati napravo
 Snemalnik brez priključka USB
Snemalnik povežite s priključkom Multi/Micro USB na videokameri
prek kabla AV (naprodaj posebej).
 Paket baterij vstavite v videokamero.
 Povežite omrežni napajalnik (priložen) z videokamero.
 Povežite kabel AV (naprodaj posebej) z videokamero.
Shranjevanje slik
• Za informacije o shranjevanju slik glejte navodila za uporabo snemalne
naprave.
• Filmi bodo kopirani s standardno ločljivostjo slike.
Pot signala
 Zunanji trdi disk USB
Zunanji medij povežite s priključkom Multi/Micro USB na videokameri
prek adapterskega kabla USB VMC-UAM2 (naprodaj posebej).
 Paket baterij vstavite v videokamero.
 Povežite omrežni napajalnik (priložen) z videokamero.
 Povežite zunanji medij z videokamero.
• Filmi bodo kopirani z visoko ločljivostjo slike (HD).
Pot signala
SL
21
Uporaba funkcije
Wi-Fi
 iOS
Namestite aplikacijo
PlayMemories Mobile iz spletne
trgovine App Store.
Nameščanje aplikacije
PlayMemories Mobile™
v pametni telefon
Za najnovejše in podrobnejše
informacije o funkcijah aplikacije
PlayMemories Mobile obiščite ta
naslov URL.
http://www.sony.net/pmm/
 Operacijski sistem
Android
Namestite aplikacijo
PlayMemories Mobile iz spletne
trgovine Google play.
• Za uporabo funkcij povezave
z enim dotikom (NFC)
potrebujete Android 4.0 ali
novejšo različico.
SL
22
• Funkcije povezave z enim
dotikom (NFC) za operacijski
sistem iOS niso na voljo.
Opombe
• Odvisno od države ali regije
aplikacije PlayMemories Mobile
morda ne boste mogli prenesti iz
spletne trgovine Google play ali
App store. V tem primeru poiščite
»PlayMemories Mobile«.
• Če je aplikacija PlayMemories
Mobile že nameščena v vašem
pametnem telefonu, posodobite
programsko opremo na
najnovejšo različico.
• Funkcija Wi-Fi, opisana tukaj,
morda ne bo delovala v vseh
pametnih telefonih in tabličnih
računalnikih.
• Funkcije Wi-Fi v videokameri
ne morete uporabljati, če ste
povezani z javnim brezžičnim
omrežjem LAN.
• Za uporabo funkcij z enim
dotikom (NFC), ki jih ponuja
videokamera, potrebujete
pametni telefon ali tablični
računalnik, ki podpira
funkcijo NFC.
• Načini upravljanja in prikazni
zasloni aplikacije se lahko
v prihodnjih nadgradnjah
aplikacije spremenijo brez
predhodnega obvestila.
Prenašanje filmov MP4
in fotografij v pametni
telefon
videokamero se dotaknite
3 Zpametnega
telefona.
 Povezava izdelka
z operacijskim
sistemom Android, ki
podpira funkcijo NFC
1
V pametnem telefonu
izberite [Settings] in nato
[More...], da preverite, ali je
funkcija [NFC] omogočena.
v pametni telefon.
• Prenašate lahko le filme MP4 in
fotografije.
• V 2. koraku postopka
»Predvajanje« izberite »Gumb za
spreminjanje formata filma«, da
pri predvajanju filmov izberete
filme MP4 (stran 16).
Shranjevanje slik
videokameri predvajajte
2 Vsliko,
ki jo želite poslati
Opombe
• Pred tem prekličite način spanja
ali odklenite zaslon pametnega
telefona.
• Prepričajte se, da je na LCDmonitorju videokamere in na
zaslonu pametnega telefona
prikazana možnost
.
• Z videokamero se še naprej
dotikajte pametnega telefona in
je ne odmikajte, dokler se ne
zažene program PlayMemories
Mobile (1 do 2 sekundi).
• Če prek funkcije NFC videokamere
ne morete povezati s pametnim
telefonom, glejte razdelek
»Vzpostavljanje povezave Wi-Fi
s kodo QR Code« (stran 23).
 Vzpostavljanje
povezave Wi-Fi s kodo
QR Code
1
Pritisnite gumb
(View Images) in izberite
vrsto slike

[Wireless]  [ Function]
 [Send to Smartphone] 
[Select on This Device] .
SL
23
sliko, ki jo želite
2 Izberite
prenesti, in dodajte ,
nato pa izberite

.
• Prikazani so koda QR Code, SSID
možnost [OK]. (Če se
5 Izberite
prikaže sporočilo o napaki,
znova izberite [OK].)
in geslo.
3
Zaženite PlayMemories
Mobile.
pametnim telefonom
6 Spreberite
kodo QR Code,
prikazano na LCD-monitorju
videokamere.
Android
Upoštevajte spodnja
navodila.
 Ko je prikazano sporočilo
[Connect with the camera?],
izberite [Connect].
zaslonu aplikacije
4 Na
PlayMemories Mobile
izberite [Scan QR Code of the
Camera].
SL
24
iPhone/iPad
Upoštevajte spodnja
navodila.
 Upoštevajte navodila na
zaslonu in namestite profil
(informacije o nastavitvi).
 Na začetnem zaslonu
izberite [Settings]  [Wi-Fi].
 Izberite SSID videokamere.
• Če videokamere in pametnega
telefona ni mogoče povezati prek
funkcije NFC in s prebrano kodo
QR Code, ju povežite s SSID-jem
in geslom.
Podrobnosti najdete v »Vodniku
za pomoč«.
Uporaba pametnega
telefona kot brezžičnega
daljinskega
upravljalnika
1
 Vrnite se na začetni zaslon
in zaženite aplikacijo
PlayMemories Mobile.
Shranjevanje slik
Pri snemanju z videokamero
lahko pametni telefon
uporabljate kot brezžični
daljinski upravljalnik.
V videokameri izberite
 [Wireless] 
[ Function]  [Ctrl with
Smartphone].
pametnem telefonu
2 Vravnajte
enako kot pri
6. koraku pri »Vzpostavljanje
povezave Wi-Fi s kodo QR
Code« (stran 23).
• Ko je koda prebrana ter povezava
uspešno vzpostavljena, se SSID
(DIRECT-xxxx) in geslo
videokamere shranita v pametni
telefon. Nadaljnja povezava Wi-Fi
med videokamero in pametnim
telefonom zahteva samo izbiro
SSID-ja videokamere, ki je
shranjen v telefonu.
Kadar uporabljate funkcijo NFC,
prikažite zaslon snemanja
v videokameri in se z oznako
na videokameri dotaknite oznake
na pametnem telefonu.
videokamero
3 Upravljajte
prek pametnega telefona.
Opombe
• Glede na motnje v krajevnem
električnem omrežju ali
zmogljivosti pametnega telefona
bo prikaz slik v živo morda
moten.
SL
25
Shranjevanje filmov in
fotografij v računalnik
prek funkcije Wi-Fi
Vnaprej povežite računalnik
z brezžično dostopovno točko
ali brezžičnim širokopasovnim
usmerjevalnikom.
1
Če je brezžična dostopovna
točka opremljena
z gumbom WPS
 V videokameri izberite
 [Wireless] 
[
Setting]  [WPS Push].
 Pritisnite gumb WPS na
dostopovni točki, ki jo želite
registrirati.
Namestite ustrezno
programsko opremo
v računalnik (samo ob prvem
vzpostavljanju povezave).
Windows: PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/
Mac/
• Če je programska oprema že
nameščena v računalniku,
jo posodobite na najnovejšo
različico.
povežite
2 Videokamero
z dostopovno točko na
naslednji način (samo
ob prvem vzpostavljanju
povezave).
Če poznate ime SSID
in geslo brezžične
dostopovne točke
 V videokameri izberite
 [Wireless] 
[
Setting]  [Access point
settings].
 Izberite dostopovno točko,
ki jo želite registrirati, vnesite
geslo in izberite [Next].
Če se ne morete registrirati, glejte
navodila za uporabo brezžične
dostopovne točke ali se obrnite
na osebo, ki jo je namestila.
vaš računalnik ne deluje,
3 Če
ga vklopite.
SL
26
pošiljati slike iz
4 Začnite
videokamere v računalnik.
 Pritisnite gumb
(View
Images) na videokameri.
 Izberite

[Wireless]  [ Function]
 [Send to Computer].
• Slike se samodejno prenesejo
in shranijo v računalnik.
• Prenesejo se le na novo
posnete slike. Uvažanje filmov
in večjih količin slik lahko traja
dlje časa.
Shranjevanje slik
SL
27
Prilagajanje videokamere
Uporaba menijev
1
Izberite
.
2 Izberite kategorijo.
Število prikazanih kategorij je
odvisno od modela.
želeni element
3 Izberite
menija.
Pomikajte se navzgor ali
navzdol po elementih menija.
• Če želite dokončati nastavljanje
menija ali se vrniti v prejšnji meni,
izberite
.
SL
28
Drugo
Previdnostni
ukrepi
Omrežni napajalnik
Na priključkih baterije ne povzročite
kratkega stika s kovinskimi predmeti.
V nasprotnem primeru lahko pride do
okvare.
Predvajanje slik v drugih
napravah
Slik, posnetih z videokamero,
morda ne boste mogli normalno
predvajati v drugih napravah. Velja
tudi obratno – slik, posnetih z drugimi
napravami, morda ne boste mogli
predvajati z videokamero.
• Z izdelkom ne ravnajte grobo, ne
spreminjajte ga in ga zaščitite pred
fizičnimi udarci. Pazite, da vam ne
pade na tla ali da ga ne pohodite.
Posebej previdni bodite
z objektivom.
• Priporočamo, da pomnilniško
kartico pred prvo uporabo
z videokamero formatirate in tako
stabilizirate njeno delovanje.
S formatiranjem pomnilniške kartice
boste izbrisali vse podatke, ki so na
njej shranjeni, njihova obnovitev pa
ni mogoča. Pomembne podatke
shranite v računalnik, itn.
• Preverite, ali je pomnilniška kartica
pravilno obrnjena. Če jo napačno
obrnjeno na silo vstavite v režo, se
lahko poškoduje tako kartica in reža
kot tudi slikovni podatki na njej.
• Pred začetkom snemanja preverite
funkcijo za snemanje, da se
prepričate, da se slika in zvok
posnameta brez težav.
• Televizijski programi, filmi,
videokasete in druge vsebine
so lahko avtorsko zaščitene.
Z nepooblaščenim snemanjem
takšnih vsebin lahko kršite zakone
o avtorskih pravicah.
ne morete dobiti, tudi če snemanje
ali predvajanje ni mogoče zaradi
okvare videokamere, zapisovalnega
medija ipd.
• Videokamera ni odporna na prah ali
pršenje ter ni vodoodporna.
• Pazite, da se videokamera ne
zmoči, in je ne izpostavljajte dežnim
kapljam ali morski vodi. Če se
videokamera zmoči, lahko pride do
okvare. Takšne okvare v nekaterih
primerih ni mogoče popraviti.
• Videokamere ne usmerjajte proti
soncu ali viru močne svetlobe. To
lahko povzroči okvaro videokamere.
• Videokamere ne uporabljajte
v bližini močnih radijskih valov
ali sevanja. Videokamera morda
ne bo mogla pravilno snemati ali
predvajati slik.
• Videokamere ne uporabljajte na
peščenih plažah ali drugih prašnih
mestih. To lahko povzroči okvaro
videokamere.
• Če se v videokameri nabere vlaga,
jo prenehajte uporabljati, dokler
vlaga ne izhlapi.
• Videokamere ne izpostavljajte
mehanskim udarcem ali tresljajem.
Če tega ne upoštevate,
videokamera morda ne bo delovala
pravilno ali ne bo snemala slik.
Poleg tega lahko poškodujete
zapisovalni medij ali posnete
podatke.
Prilagajanje videokamere | Drugo
Snemanje in predvajanje
• Nadomestila za posneto vsebino
LCD-monitor
LCD-monitor je izdelan na podlagi
izjemno natančne tehnologije, zato je
mogoče učinkovito uporabiti več kot
99,99 % slikovnih pik. Vendar se lahko
na LCD-monitorju stalno pojavljajo
majhne črne in/ali svetle pike (bele,
rdeče, modre ali zelene barve).
Te pike so povsem običajen del
postopka izdelave in nikakor ne
vplivajo na snemanje.
SL
29
Temperatura videokamere
Videokamera in paket baterij se med
delovanjem segrejeta. To ni okvara.
Opombe glede varnosti pri
uporabi izdelkov brezžičnega
omrežja LAN
Zaščita pred pregrevanjem
• Vedno se prepričajte, da
Odvisno od temperature
videokamere in baterije snemanje
filmov morda ne bo mogoče in
videokamera se lahko samodejno
izklopi, da ne pride do okvare. Preden
se naprava izklopi ali ko snemanje
filmov ni več mogoče, se na LCDmonitorju prikaže sporočilo. V tem
primeru ne vklapljajte videokamere
in počakajte, da se temperatura
videokamere in baterije zniža.
Če vklopite videokamero, ne da
bi pred tem počakali, da se
videokamera in baterija dovolj
shladita, se bo morda videokamera
znova izklopila ali snemanje filmov
morda ne bo mogoče.
uporabljate varno brezžično
omrežje LAN, in se tako izognite
vdoru v računalniški sistem,
nepooblaščenemu dostopu tretjih
oseb in drugim tveganjem.
• Pri uporabi brezžičnega omrežja
LAN je pomembno, da nastavite
zaščito.
• Če pride do varnostnih težav, ker
niste izpolnili previdnostnih ukrepov
ali zaradi kakršnih koli okoliščin pri
uporabi brezžičnega omrežja LAN,
ki se jim ni mogoče izogniti, družba
Sony ne sprejema nikakršne
odgovornosti za izgubo ali
poškodbe.
Začasno deaktiviranje
brezžičnega omrežja LAN
(Wi-Fi, NFC itd.)
Na potovanju z letalom lahko
začasno izključite funkcijo Wi-Fi.
Izberite
 [Wireless] 
[
Setting]  [Airplane Mode] 
[On].
Brezžični LAN
V primeru izgube ali kraje
videokamere Sony ne prevzema
nobene odgovornosti za škodo,
ki nastane zaradi nepooblaščenega
dostopa ali nepooblaščene uporabe
videokamere ali lokacij, naloženih
vanjo.
SL
30
Odpravljanje težav
Če se pri uporabi videokamere
pojavijo težave:
• Preverite videokamero in pri tem
upoštevajte navodila v Vodniku za
pomoč (stran 6).
• Izklopite vir napajanja, ga po
približno 1 minuti znova priklopite
in nato vklopite videokamero.
• Zaženite videokamero.
Vse nastavitve, vključno
z nastavitvijo ure, se ponastavijo.
• Obrnite se na prodajalca
izdelkov Sony ali na lokalnega
pooblaščenega serviserja
izdelkov Sony.
Tehnični podatki
Sistem
Drugo
Format signala:
Barva NTSC, standardi EIA
(modeli, združljivi s 1080 60i)
Barva PAL, standardi CCIR
(modeli, združljivi s 1080 50i)
HD TV
Format zapisovanja filmov:
XAVC S (format XAVC S):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Avdio: Linearni dvokanalni modul
PCM MPEG-4 (48 kHz/16 bit)
AVCHD (združljivo s formatom
AVCHD razl. 2.0):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Avdio: Dolby Digital 2ch/5.1ch
Dolby Digital 5.1 Creator*1
MP4:
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Avdio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
*1 Izdelano na podlagi licence
podjetja Dolby Laboratories.
Format datoteke s fotografijo:
Združljiv z DCF Ver.2.0
Združljiv z Exif Ver.2.3
Združljiv z MPF Baseline
Zapisovalni medij (film/fotografija):
Notranji pomnilnik:
32 GB (HDR-CX485/HDR-CX675/
HDR-PJ675)*2
8 GB (HDR-CX455)*2
XAVC S (film):
Pomnilniška kartica microSDHC
(razred 10 ali višji)
Pomnilniška kartica microSDXC
(razred 10 ali višji)
AVCHD, fotografije:
Medij Memory Stick Micro (Mark2)
Kartica microSD (razred 4 ali višji)
*2
Zmogljivost, ki je na voljo za
uporabnika (pribl.):
31,2 GB (HDR-CX485/
HDR-CX675/HDR-PJ675)
7,76 GB (HDR-CX455)
1 GB je 1 milijarda bajtov,
del te količine se uporablja
za upravljanje sistema in/ali
datoteke aplikacij. Izbrišete
lahko le vnaprej nameščeni
predstavitveni film.
Slikovna naprava:
Senzor CMOS 3,1 mm (tip 1/5.8)
Število slikovnih pik pri
fotografiranju (16 : 9):
najv. 9,2 milijona slikovnih pik
(4 032 × 2 272)*3
Skupaj: pribl. 2.510.000 slikovnih
pik
Dejansko število slikovnih pik
pri snemanju filmov (16 : 9)*4:
pribl. 2.290.000 slikovnih pik
Dejansko število slikovnih pik
pri fotografiranju (16 : 9):
pribl. 2.290.000 slikovnih pik
Dejansko število slikovnih pik
pri fotografiranju (4 : 3):
pribl. 1.710.000 slikovnih pik
Objektiv:
HDR-CX450/CX455/CX485:
objektiv ZEISS Vario-Tessar
30× (optični)*4, 60× (Clear Image
Zoom, med snemanjem filmov)*5,
350× (digitalni)
Premer filtra: 37 mm
Stopnja F1,8–4
Goriščna razdalja:
f=1,9 mm–57 mm
Pri pretvorbi za 35-mm fotoaparat
Za filme*4:
f=26,8–804 mm (16 : 9)
Za fotografije:
f=26,8–804 mm (16 : 9)
HDR-CX625/CX675/PJ675:
G leča
30× (optični)*4, 60× (Clear Image
Zoom, med snemanjem filmov)*5,
350× (digitalni)
Premer filtra: 46 mm
F1.8–F4.0
Goriščna razdalja:
f=1,9 mm–57 mm
Pri pretvorbi za 35-mm fotoaparat
Za filme*4:
f=26,8–804 mm (16 : 9)
Za fotografije:
f=26,8–804 mm (16 : 9)
SL
31
Temperatura barve: [Auto],
[One Push], [Indoor], [Outdoor]
Najmanjša osvetlitev:
6 lx (luksov) (pri privzeti nastavitvi,
hitrost zaklopa 1/30 sekunde
(modeli, združljivi s 1080 60i) ali
1/25 sekunde (modeli, združljivi
s 1080 50i))
3 lx (luksov) (možnost [Low Lux]
je nastavljena na [On], hitrost
zaklopa 1/30 sekunde (modeli,
združljivi s 1080 60i) ali
1/25 sekunde (modeli, združljivi
s 1080 50i))
*3
Edinstvena matrika slikovnih
pik senzorja Sony BIONZ-X
omogoča ločljivost slike, ki
ustreza opisanim velikostim.
*4
Možnost [
SteadyShot] je
nastavljena na [Standard] ali
[Off].
*5
Možnost [
SteadyShot] je
nastavljena na [Active].
Vhodni/izhodni priključki
Priključek HDMI OUT: priključek
micro-HDMI
Priključek PROJECTOR IN (HDR-PJ675):
priključek micro-HDMI
Vhodni priključek MIC: mini stereo
priključek (3,5 mm)
Priključek za slušalke: mini stereo
priključek (3,5 mm)
Priključek USB: tip A (vgrajeni
priključek USB)
Priključek Multi/Micro USB*6
*6
Podpira naprave, združljive
s priključkom Micro USB.
Povezava USB je samo izhodna
(za stranke v Evropi).
LCD-monitor
Slika: 7,5 cm (tip 3.0, razmerje
stranic 16 : 9)
Skupno število slikovnih pik:
460 800 (960 × 480)
SL
32
Projektor (HDR-PJ675)
Vrsta projekcije: DLP
Vir svetlobe: LED (R/G/B)
Ostrenje: ročno
Razdalja dometa: 0,5 m ali več
Kontrastno razmerje: 1 500 : 1
Ločljivost (izhodna): 640 × 360
Čas neprekinjenega projiciranja
(pri uporabi priloženega paketa
baterij):
pribl. 1 h 35 min.
Brezžični LAN
Podprti standard:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenca: 2,4 GHz
Podprti varnostni protokoli: WEP/
WPA-PSK/WPA2-PSK
Način konfiguracije: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/ročno
Način dostopa: infrastrukturni način
NFC: skladno z oznakami NFC Forum
Type 3
Splošno
Napajanje: 7,4 V pri enosmernem
toku (paket baterij), 5 V pri
enosmernem toku 1500 mA
(omrežni napajalnik), 8,4 V
pri enosmernem toku (priključek
DC IN)
Polnjenje prek priključka USB: 5 V
enosmerne napetosti 1 500 mA
Povprečna poraba energije:
Med snemanjem s fotoaparatom
z LCD-monitorjem pri običajni
svetlosti:
2,5 W (HDR-CX625/CX675/PJ675)
2,4 W (HDR-CX450/CX455/
CX485)
Delovna temperatura:
od 0 °C do 40 °C
Temperatura shranjevanja:
od –20 °C do 60 °C
Dimenzije (pribl.):
HDR- CX450/CX455/CX485:
57 × 59,5 × 119 mm (š/v/d),
vključno z izbočenimi deli
57 × 59,5 × 128,5 mm (š/v/d),
vključno z izbočenimi deli in
vstavljenim priloženim paketom
akumulatorskih baterij
HDR-CX625/CX675:
57,5 × 66 × 121 mm (š/v/d),
vključno z izbočenimi deli
57,5 × 66 × 130,5 mm (š/v/d),
vključno z izbočenimi deli in
priključenim priloženim paketom
akumulatorskih baterij
HDR-PJ675:
61,5 × 66 × 121 mm (š/v/d),
vključno z izbočenimi deli
61,5 × 66 × 130,5 mm (š/v/d),
vključno z izbočenimi deli in
priključenim priloženim paketom
akumulatorskih baterij
Teža (pribl.):
HDR-CX450/CX455/CX485:
195 g (samo glavna enota)
250 g, vključno s priloženim
paketom akumulatorskih baterij
HDR-CX625/CX675:
305 g (samo glavna enota)
360 g, vključno s priloženim
paketom akumulatorskih baterij
HDR-PJ675:
325 g (samo glavna enota)
380 g vključno s priloženim
paketom akumulatorskih baterij
Izhodna napetost: 6,8 V enosmerne
napetosti
Največja napetost polnjenja: 8,4 V
enosmerne napetosti
Največji tok polnjenja: 2,1 A
Zmogljivost
Običajna: 7,0 Wh (1 030 mAh)
Najmanj: 6,6 Wh (980 mAh)
Tip: litij-ionska
 Omrežni napajalnik
AC-UUD12
*1
Napajanje: 100 V–240 V pri
izmeničnem toku, 50 Hz/60 Hz
Poraba energije: 11 W
Izhodna napetost: 5 V pri
enosmernem toku 1500 mA
izmerjeni pri polnjenju praznega
paketa baterij do polne zmogljivosti
pri sobni temperaturi 25 °C.
• Časi snemanja in predvajanja so bili
izmerjeni pri uporabi videokamere
pri temperaturi 25 °C.
• Časi snemanja so bili izmerjeni
med snemanjem filmov s privzetimi
nastavitvami ([
REC Mode]: [High
Quality
], [Dual Video REC]:
[On]).
Največja izhodna napetost:
8,4 V enosmerne napetosti
Predvideno trajanje
polnjenja, snemanja in
predvajanja pri uporabi
priloženega paketa
baterij
Drugo
 Paket akumulatorskih
baterij NP-FV50
Oblika in tehnični podatki
videokamere in dodatne opreme se
lahko spremenijo brez obvestila.
Čas polnjenja (v minutah)
Omrežni napajalnik 165
(priložen)
Računalnik
305
Čas snemanja (v minutah)
Neprekinjeno
Običajno
Čas predvajanja
(v minutah)
*2
150*1
155*2
75
240
HDR-CX625/CX675/PJ675
HDR-CX450/CX455/CX485
• Navedeni časi polnjenja so bili
SL
33
• Običajni čas snemanja kaže čas,
ko ponavljate postopek začetka/
zaustavitve snemanja, preklapljanja
v način [Shooting Mode] in
zoomiranja.
 Blagovne znamke
• AVCHD in AVCHD Progressive ter
SL
34
logotipa AVCHD in AVCHD
Progressive so blagovne znamke
družb Panasonic Corporation in
Sony Corporation.
• XAVC S in
sta zaščiteni
blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
• Memory Stick in
sta blagovni
znamki ali zaščiteni blagovni znamki
podjetja Sony Corporation.
• Blu-ray Disc™ in Blu-ray™ sta
zaščiteni blagovni znamki združenja
Blu-ray Disc Association.
• Dolby in simbol DD sta blagovni
znamki družbe Dolby Laboratories.
• Izraza HDMI in HDMI High-Definition
Multimedia Interface ter logotip
HDMI so blagovne znamke ali
zaščitene blagovne znamke
podjetja HDMI Licensing LLC v ZDA
in drugih državah.
• Microsoft, Windows in Windows
Vista so zaščitene blagovne znamke
ali blagovne znamke podjetja
Microsoft Corporation v ZDA in/ali
drugih državah.
• Mac in Mac OS sta blagovni znamki
podjetja Apple Inc., zaščiteni v ZDA
in drugih državah.
• Intel, Intel Core in Pentium so
blagovne znamke podjetja
Intel Corporation v ZDA in drugih
državah.
• Logotip microSDXC je blagovna
znamka družbe SD+3C, LLC.
• Android in Google Play sta blagovni
znamki družbe Google Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi in Wi+Fi
PROTECTED SET+UP so zaščitene
blagovne znamke družbe
Wi-Fi Alliance.
• Oznaka N je blagovna znamka ali
zaščitena blagovna znamka družbe
NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih
državah.
• Facebook in logotip »f« sta blagovni
znamki ali zaščiteni blagovni znamki
družbe Facebook, Inc.
• YouTube in logotip YouTube sta
blagovni znamki ali zaščiteni
blagovni znamki družbe Google Inc.
• iPhone in iPad sta blagovni znamki
družbe Apple Inc., zaščiteni v ZDA in
drugih državah.
• QR Code je zaščitena blagovna
znamka družbe DENSO WAVE
INCORPORATED.
Vsa druga imena izdelkov, omenjena
v tem dokumentu, so lahko blagovne
znamke ali registrirane blagovne
znamke svojih družb. V tem
priročniku oznaki ™ in ® nista
navedeni v vseh primerih.
 Programska oprema, za
katero veljajo določila
licenc GNU GPL/LGPL
Izdelek vključuje programsko opremo,
za katero veljajo določila licence GNU
General Public License (v nadaljevanju
GPL) ali GNU Lesser General Public
License (v nadaljevanju LGPL).
To pomeni, da imate pravico do
dostopa, spreminjanja in nadaljnje
distribucije izvorne kode za te
programe računalniške programske
opreme, in sicer v skladu s pogoji
licence GPL/LGPL.
Izvorna koda je na voljo v spletu.
Prenesete jo lahko s spodnjega
spletnega mesta.
http://oss.sony.net/Products/Linux
V zvezi z vsebino izvorne kode se ne
obračajte na nas.
Kopije licenc (v angleščini) so
shranjene v notranjem pomnilniku
tega izdelka. Vzpostavite povezavo
za količinsko shranjevanje med tem
izdelkom in računalnikom ter
preberite datoteke v mapi »LICENSE«
v imeniku »PMHOME«.
Deli in upravljalni
gumbi
z visokonapetostnimi
sinhronimi priključki ali
z obrnjeno polarnostjo,
ki je na voljo v trgovinah.
 Oznaka N (23)
HDR-CX625/CX675/PJ675
Številke v ( ) so številke strani
v tem priročniku.
Za podrobnosti o dodatni
opremi, združljivi s priključkom
za dodatno opremo, obiščite
spletno mesto Sony za svoje
območje ali se obrnite na
prodajalca izdelkov Sony ali
krajevnega pooblaščenega
serviserja izdelkov Sony.
Delovanje z dodatno opremo
drugih proizvajalcev ni
zagotovljeno.
Če uporabljate adapter za
nastavek (naprodaj posebej),
lahko uporabljate tudi
dodatno opremo, združljivo
z elementom Active Interface
Shoe.
Da preprečite napake, ne
uporabljajte bliskavice
 Objektiv (G leča)
 Vgrajen mikrofon
 Vzvod PROJECTOR FOCUS
(18) (HDR-PJ675)
 LCD-monitor/plošča na dotik
 Objektiv projektorja
(HDR-PJ675)
Drugo
 Vzvod za samodejni zoom
(14, 15)
 Gumb PHOTO (15)
 Priključek za dodatno
opremo
NFC: Near Field
Communication

Gumb (View Images) (16)
  Gumb (ON/STANDBY)

Gumb (My Voice
Canceling)
Priduši glas osebe, ki snema
film.
 Gumb PROJECTOR (18)
(HDR-PJ675)
SL
35
 Zvočnik

Priključek (mikrofon)
(PLUG IN POWER)
  Priključek (slušalke)
 Lučka za dostop do
pomnilniške kartice (12)
 Reža za pomnilniško kartico
(12)
 Priključek HDMI OUT
 Priključek PROJECTOR IN (18)
(HDR-PJ675)
 Nastavek za stojalo
Namestite stojalo (naprodaj
posebej: vijak mora biti dolg
največ 5,5 mm). Ta izdelek se
morda ne bo namestil v pravi
smeri, odvisno od specifikacij
stojala.
 Vzvod za sprostitev baterije
BATT
HDR-CX450/CX455/
CX485
Številke v ( ) so številke strani
v tem priročniku.
 Lučka POWER/CHG
(polnjenje) (8)
 Gumb START/STOP (14)
 Paket baterij (8)
 Priključek DC IN
 Zanka za naramni pas
 Pas držala
 Vgrajeni kabel USB (8)
 Priključek Multi/Micro USB
SL
36
Podpira naprave, združljive
s priključkom Micro USB.
Ta priključek ne podpira
vmesniškega kabla VMC-AVM1
(naprodaj posebej). Dodatne
opreme ne morete uporabljati
prek oddaljenega
konektorja A/V.
 Vzvod za samodejni zoom
(14, 15)
 Gumb PHOTO (15)
 Oznaka N (23)
NFC: Near Field
Communication
 Objektiv (ZEISS Vario-Tessar)
 Vgrajen mikrofon
 LCD-monitor/plošča na dotik
 Priključek DC IN
 Zanka za naramni pas
 Priključek Multi/Micro USB

Gumb (View Images) (16)
  Gumb (ON/STANDBY)

Gumb (My Voice
Canceling)
Priduši glas osebe, ki snema
film.
 Lučka POWER/CHG
(polnjenje) (8)
 Gumb START/STOP (14)
 Paket baterij (8)
 Pas držala
 Vgrajeni kabel USB (8)
 Nastavek za stojalo
Namestite stojalo (naprodaj
posebej: vijak mora biti dolg
največ 5,5 mm). Ta izdelek se
morda ne bo namestil v pravi
smeri, odvisno od specifikacij
stojala.
Drugo
 Zvočnik
 Priključek
(mikrofon)
(PLUG IN POWER)
 Priključek  (slušalke)
 Lučka za dostop do
pomnilniške kartice (12)
 Reža za pomnilniško
kartico (12)
 Priključek HDMI OUT
Podpira naprave, združljive
s priključkom Micro USB.
Ta priključek ne podpira
vmesniškega kabla VMC-AVM1
(naprodaj posebej). Dodatne
opreme ne morete uporabljati
prek oddaljenega konektorja
A/V.
 Vzvod za sprostitev baterije
BATT
Zatezanje pasu držala
SL
37
SL
Dodatne informacije o tem izdelku in odgovori
na pogosto zastavljena vprašanja so na voljo
na spletni strani za podporo strankam.
http://www.sony.net/
© 2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising