Sony | HDR-CX620 | Sony HDR-CX620 Navodila za uporabo

4-564-751-11(1) (SI)
Digitalna
videokamera HD
Uvod
Snemanje/predvajanje
Shranjevanje slik
Vodnik za uporabo
Prilagajanje videokamere
Drugo
»Vodnik za pomoč«
(spletni priročnik)
V priročniku »Vodnik za pomoč«
so podrobna navodila o številnih
funkcijah kamere.
http://rd1.sony.net/help/cam/1420/h_zz/
HDR-CX620/CX670/PJ620/PJ670
Pred
nadaljevanjem
preberite ta
razdelek
Pred uporabo enote natančno
preberite ta priročnik in ga shranite
za prihodnjo uporabo.
Evidenčni list za uporabnike
Številka modela in serijska številka
sta na spodnji strani. Serijsko številko
vnesite v spodnji prostor. Številki
imejte vedno pri sebi, ko se glede
tega izdelka obrnete na prodajalca
izdelkov Sony.
Št. modela HDRSerijska št. ________________________
Št. modela AC- ____________________
Serijska št. ________________________
OPOZORILO
Zmanjšajte možnost požara
ali električnega udara, tako da
1) enote ne izpostavljajte
dežju ali vlagi in
2) na napravo ne postavljajte
predmetov, napolnjenih
s tekočinami (na primer vaz).
Baterij ne izpostavljajte
prekomerni vročini, na primer
sončni svetlobi, ognju ipd.
SI
2
POMEMBNA
VARNOSTNA
OPOZORILA
TA NAVODILA
SHRANITE.
NEVARNOST –
ČE ŽELITE ZMANJŠATI
NEVARNOST POŽARA
ALI ELEKTRIČNEGA
UDARA, NATANČNO
UPOŠTEVAJTE TA
NAVODILA.
•
•
•
•
•
Preberite ta navodila.
Navodila shranite.
Upoštevajte vsa opozorila.
Upoštevajte vsa navodila.
Naprave ne uporabljajte
v bližini vode.
• Čistite samo s suho krpo.
• Poskrbite, da pretok zraka skozi
prezračevalne reže ne bo oviran.
Napravo namestite v skladu
z navodili proizvajalca.
• Naprave ne nameščajte v bližino
toplotnih virov, npr. radiatorjev,
grelnikov, štedilnikov ali drugih
naprav (vključno z ojačevalniki),
ki oddajajo toploto.
• Nikoli ne onesposobite varnostne
funkcije polariziranega ali
ozemljitvenega vtikača. Polariziran
vtikač ima dva vtiča – eden je širši
od drugega. Ozemljitveni vtikač ima
dva vtiča in tretji ozemljitveni vtič.
Široki vtič ali tretji vtič je namenjen
zagotavljanju varnosti. Če priloženi
vtikač ne ustreza vaši vtičnici, se
glede zamenjave zastarele vtičnice
posvetujte z električarjem.
• Napajalni kabel zaščitite, da ga ne
pohodite ali ne preščipnete – zlasti
pazite na vtikače, dodatne vtičnice
in točke izstopa iz naprave.
• Uporabljajte samo priključke in
dodatno opremo, ki jo določi
proizvajalec.
• Uporabljajte samo z vozičkom,
stojalom, trinožnim stojalom,
nosilcem ali mizo, ki jo določi
proizvajalec oz. je priložena napravi.
Pri premikanju vozička z napravo
bodite previdni, da se voziček ne
prevrne in ne pride do poškodb.
• Napravo odklopite med nevihto
ali v primeru, da je dlje časa ne
boste uporabljali.
• Vsa popravila naj izvaja usposobljen
serviser. Popravilo je potrebno,
če se naprava na kakršen koli način
poškoduje – če pride do poškodb
napajalnega kabla ali vtikača,
razlitja tekočine po izdelku, tujkov
v izdelku, izpostavljenosti dežju ali
vlagi oziroma če izdelek ne deluje
pravilno ali je padel na tla.
• Če oblika vtiča ne ustreza vtičnici,
uporabite adapter za vtič, ki ustreza
konfiguraciji vtičnice.
POZOR
 Paket baterij
Če s paketom baterij ne ravnate
pravilno, ga lahko raznese, kar lahko
povzroči požar ali kemične opekline.
Upoštevajte naslednja opozorila.
• Paketa baterij ne razstavljajte.
• Paketa baterij ne zdrobite in ga ne
izpostavljajte udarcem ali sili; ne
tolcite na primer po njem, ga ne
izpustite na tla ali pohodite.
• Na priključkih baterije ne
povzročajte kratkega stika in
ne dopustite, da pridejo v stik
s kovinskimi predmeti.
• Paketa baterij ne izpostavljajte
visokim temperaturam nad 60 °C,
na primer na neposredni sončni
svetlobi ali v avtomobilu, ki je
parkiran na soncu.
• Paketa baterij ne sežigajte ali
mečite v ogenj.
• Ne uporabljajte poškodovanih
litij-ionskih baterij ali takih,
ki puščajo.
• Paket baterij polnite z originalnim
polnilnikom baterij Sony ali
z napravo, ki ga lahko napolni.
• Paket baterij hranite zunaj
dosega otrok.
• Paket baterij hranite na suhem.
• Paket baterij zamenjajte samo
z enakim ali enakovrednim,
ki ga priporoča Sony.
• Izrabljen paket baterij odstranite
takoj, kot je opisano v navodilih.
SI
3
 Omrežni napajalnik
 Opomba
Omrežnega napajalnika ne
uporabljajte v ozkem prostoru,
na primer med zidom in pohištvom.
Ko uporabljate omrežni napajalnik, ga
vključite v bližnjo stensko električno
vtičnico. Če pri uporabi naprave pride
do okvare, omrežni napajalnik takoj
izvlecite iz stenske električne vtičnice.
Če je videokamera z omrežnim
napajalnikom priključena v (stensko)
električno vtičnico, je povezana
z virom napajanja (napajalnim
omrežjem), tudi če je izklopljena.
Če statična elektrika ali
elektromagnetizem povzroči
prekinitev (napako) prenosa
podatkov, znova zaženite aplikacijo
ali odklopite in znova priklopite
povezovalni kabel (USB itn.).
Ne uporabljajte slušalk pri
preveliki glasnosti, ker si
lahko poškodujete sluh.
Za stranke v Evropi
 Opomba za stranke, ki ta
izdelek uporabljajo državah,
v katerih veljajo direktive EU
Proizvajalec: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonska
Za skladnost izdelkov v EU:
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija
Družba Sony Corporation s tem
dokumentom potrjuje, da je ta
oprema skladna z osnovnimi
zahtevami in drugimi ustreznimi
določbami v Direktivi 1999/5/ES.
Podrobnosti najdete na tem
naslovu URL:
http://www.compliance.sony.de/
SI
4
Izdelek je bil preizkušen in
ustreza zahtevam Direktive
o elektromagnetni združljivosti
(EMC) glede uporabe povezovalnih
kablov, krajših od 3 metrov.
Elektromagnetna polja lahko na
določenih frekvencah vplivajo na
sliko in zvok te enote.
 Odstranjevanje izrabljenih
baterij ter izrabljene
električne in elektronske
opreme (velja za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku,
bateriji ali embalaži
pomeni, da izdelka
in baterij ni dovoljeno
odvreči med
gospodinjske
odpadke. Ta oznaka na nekaterih
baterijah vključuje tudi kemijski
simbol. Kemijski simbol za živo
srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan,
če baterija vsebuje več kot
0,0005 % živega srebra ali
0,004 % svinca. S tem, ko izdelke
in baterije pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih posledic za
okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko
povzročila nepravilna odstranitev.
Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje
ali zaradi varnostnih razlogov ali
zagotavljanja celovitosti podatkov
potrebuje trajno napajanje prek
notranje baterije, lahko baterijo
zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje
s takšno baterijo ter električno in
elektronsko opremo, tako da izdelke
ob koncu življenjske dobe odložite
na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske
opreme. Za ustrezno ravnanje
z drugimi baterijami preberite
razdelek o varnem odstranjevanju
baterij iz izdelka. Baterije odložite
na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje izrabljenih baterij. Za več
informacij o recikliranju tega izdelka
ali baterije se obrnite na lokalno
upravo, komunalno službo ali
prodajalca, pri katerem ste kupili
izdelek ali baterijo.
V tem priročniku so opisane
naprave, združljive s formatoma
1080 60i in 1080 50i.
Če želite preveriti, ali vaša
kamera podpira format 1080 60i
ali 1080 50i, preverite, ali so
na spodnji strani kamere
naslednje oznake.
Naprave, združljive s formatom
1080 60i: 60i
Naprave, združljive s formatom
1080 50i: 50i
SI
5
Več informacij
o videokameri
(Vodnik za pomoč)
Vodnik za pomoč je spletni priročnik.
Vsebuje podrobna navodila
o številnih funkcijah videokamere.
Pojdite na stran
s podporo Sony.
http://rd1.sony.net/help/cam/
1420/h_zz/
Kazalo vsebine
Pred nadaljevanjem
preberite ta razdelek ........... 2
Več informacij o videokameri
(Vodnik za pomoč) .............. 6
Uvod ............................ 7
Priloženi elementi ......................7
Polnjenje paketa baterij ........... 8
Vklop videokamere ..................10
Vstavljanje pomnilniške
kartice ...................................11
Snemanje/
predvajanje ................ 13
Snemanje .................................. 13
Predvajanje ............................... 15
Ogled večjih slik ....................... 17
V Vodniku za pomoč boste
našli podrobnejše informacije,
kot so naslednje funkcije.
• Highlight Movie Maker
• Live Streaming
• Multi Camera Control
Shranjevanje slik ........ 18
Uporaba programske
opreme PlayMemories
Home™ ...............................18
Priključitev zunanjega
medija ..................................19
Uporaba funkcije Wi-Fi ........... 20
Prilagajanje
videokamere .............. 25
Uporaba menijev .................... 25
Drugo ......................... 26
Previdnostni ukrepi ................. 26
Tehnični podatki ..................... 28
Deli in upravljalni gumbi ........ 32
SI
6
Uvod
Priloženi elementi
Številke v ( ) označujejo
priloženo količino.
• Videokamera (1)
• Omrežni napajalnik (1)
Uvod
Oblika omrežnega napajalnika se
razlikuje glede na državo/regijo.
• Dodatni povezovalni
kabel USB (1)
Dodatni povezovalni kabel USB je
namenjen samo za uporabo s to
videokamero. Ta kabel uporabite,
če je v videokamero vgrajeni kabel
USB prekratek za povezovanje.
• Kabel HDMI (1)
• Paket akumulatorskih baterij
NP-FV50 (1)
• »Vodnik za uporabo«
(ta priročnik) (1)
SI
7
Polnjenje paketa baterij
1
Zaprite LCD-monitor, da izklopite videokamero,
in namestite paket baterij.
Paket baterij
2 Izvlecite vgrajeni kabel USB.
videokamero z omrežnim napajalnikom
3 Povežite
prek dodatnega povezovalnega kabla USB in
priklopite omrežni napajalnik v (stensko)
električno vtičnico.
Dodatni povezovalni
kabel USB
Vgrajeni kabel USB
SI
8
Omrežni
napajalnik
Električna vtičnica
• Lučka POWER/CHG (polnjenje) zasveti oranžno.
• Ko je paket baterij popolnoma napolnjen, lučka POWER/CHG
(polnjenje) preneha svetiti. Izklopite dodatni povezovalni kabel USB
iz videokamere.
• Oblika omrežnega napajalnika se razlikuje glede na državo/regijo.
• Preden odstranite paket baterij, izklopite videokamero.
 Polnjenje baterij prek računalnika
Videokamero izklopite in jo prek vgrajenega kabla USB povežite
z vklopljenim računalnikom.
 Uporaba videokamere, priključene v električno
vtičnico
Uvod
Videokamero priključite v (stensko) električno vtičnico,
kot je navedeno v razdelku »Polnjenje paketa baterij«.
• Paket baterij vstavite v videokamero.
• Paket baterij lahko uporabljate tudi, če je videokamera priključena
v (stensko) električno vtičnico.
SI
9
Vklop videokamere
1
Odprite LCD-monitor videokamere in jo vklopite.
skladu z navodili na LCD-monitorju izberite jezik,
2 Vgeografsko
območje, Daylight Savings ali Summer
Time, format datuma ter nastavite datum in čas.
Dotaknite se gumba na LCD-monitorju.
• Za premik na naslednjo stran se dotaknite [Next].
• Za izklop videokamere zaprite LCD-monitor.
• Za ponastavitev datuma in ure izberite
 [Setup] 
[
Clock Settings]  [Date & Time Setting]. (Če videokamere
niste uporabljali več mesecev)
• Za izklop zvoka delovanja izberite
 [Setup] 
[
General Settings]  [Beep]  [Off].
SI
10
Vstavljanje pomnilniške kartice
1
Odprite pokrov in vstavite pomnilniško kartico,
tako da se zaskoči.
Potiskana
stran
Medij Memory Stick Micro™
(M2)
Uvod
Pomnilniška kartica microSD
Priključek
• Če vstavite novo pomnilniško kartico, se na zaslonu prikaže napis
[Preparing image database file. Please wait.]. Počakajte, dokler
zaslon ne izgine.
• Pomnilniško kartico vstavite naravnost tako, da je pravilno usmerjena
in jo lahko videokamera prepozna.
• Če želite izbrati pomnilniško kartico kot medij za snemanje, izberite
 [Setup]  [
Media Settings]  [Media Select] 
[Memory Card]. (HDR-CX670/PJ670)
• Če želite odstraniti pomnilniško kartico, odprite pokrov in jo rahlo
potisnite navznoter.
 Vrste pomnilniških kartic, ki jih lahko uporabljate
s to videokamero
Zajemanje slik v formatu XAVC S
Hitrostni
razred SD
Pomnilniška kartica microSDXC
Zmogljivost
(preverjeno
delovanje)
Razred 10 ali višji Do 64 GB
SI
11
Zajemanje slik v formatu, ki ni XAVC S
SI
12
Hitrostni
razred SD
Zmogljivost
(preverjeno
delovanje)
Pomnilniška kartica microSD/
microSDHC/microSDXC
Razred 4 ali višji
Do 64 GB
Medij Memory Stick Micro (Mark2)
–
Do 16 GB
Snemanje/predvajanje
Snemanje
Snemanje filmov
1
Če želite začeti snemanje, odprite LCD-monitor
in pritisnite gumb START/STOP.
Vzvod za samodejni zoom
Snemanje/predvajanje
• Če želite snemanje zaustaviti, znova pritisnite gumb START/STOP.
• Fotografije lahko med snemanjem filmov zajamete tako,
da pritisnete PHOTO (Dual Capture).
• Filmi se privzeto snemajo v formatu AVCHD in MP4 hkrati (Dual Video
REC). Format MP4 je priročen pri predvajanju filmov prek pametnega
telefona ter za prenos v omrežje ali splet.
• Če videokamere nekaj sekund ne uporabljate, možnosti na
LCD-monitorju izginejo. Za ponovni prikaz možnosti se dotaknite
katerega koli dela LCD-monitorja, razen gumbov.
• V načinu snemanja lahko na LCD-monitorju preverite čas snemanja
medija.
• Če želite spremeniti kakovost slike pri filmih, ki jih snemate, izberite
 [Image Quality/Size]  [ REC Mode].
• Format zapisovanja lahko spremenite tako, da izberete

[Image Quality/Size]  [ File Format].
SI
13
Zajemanje fotografij
1
Odprite LCD-monitor in izberite [MODE] 
(Photo).
želite prilagoditi ostrenje, pritisnite gumb PHOTO
2 Če
do polovice in nato do konca.
Vzvod za samodejni zoom
• Če ste ostrenje ustrezno prilagodili, se na LCD-monitorju prikaže
indikator zaklepa AE/AF.
SI
14
Predvajanje
1
Odprite LCD-monitor in na videokameri pritisnite
gumb
(View Images), da preklopite v način za
predvajanje.
Snemanje/predvajanje
želenega dogodka v središče izberite
2 Za premikanje
/
in nato na sliki izberite obkroženi del ().
Gumb za
spreminjanje
formata
filma
(HD/MP4)
Na zaslon
MENU
Ime dogodka
Dogodki
Na prejšnji
dogodek
Preklop
v način
snemanja
filmov/
fotografij
Na naslednji
dogodek
Časovnica
Highlight Movie
Maker*
Gumb za spreminjanje
merilne lestvice dogodka
* Možnost Highlight Movie Maker bo prikazana, kadar je format filma
nastavljen na AVCHD.
• Če želite izbrati filme XAVC S ali filme AVCHD za predvajanje,
urejanje ali kopiranje v drugo napravo, izberite

[Image Quality/Size]  [ File Format].
SI
15
3 Izberite sliko.
Vrnitev
na zaslon
Event View
Posneti čas/število
fotografij
Gumb za
spreminjanje
vrste slike
Ime dogodka
Prejšnji
Film
Naslednji
Fotografija
Preklop
v način
snemanja
filmov/
fotografij
Nazadnje predvajana slika
 Funkcije predvajanja
Glasnost
/
Prejšnji/naslednji
Izbriši
/
Hitro pomikanje nazaj/
naprej
Kontekst
/
Predvajanje/začasna
zaustavitev
Ustavi
Predvajanje/zaustavitev
diaprojekcije
Motion Shot Video
Motion Interval ADJ
 Izbiranje formata filma za predvajanje, urejanje ali
kopiranje v drugo napravo
V 2. koraku izberite
[
HD Quality] ali [
SI
16
v desnem zgornjem delu LCD-monitorja 
MP4].
Ogled večjih slik
Povezovanje videokamere s televizorjem
1
S priloženim kablom HDMI povežite priključek
HDMI OUT na videokameri s priključkom HDMI IN
na televizorju.
Snemanje/predvajanje
Pot signala
• Če televizor nima priključka HDMI, s kablom AV (naprodaj posebej)
povežite priključek Multi/Micro USB na videokameri in priključek
video/avdio na televizorju.
Uporaba vgrajenega projektorja (HDR-PJ620/PJ670)
1 Pritisnite gumb PROJECTOR (stran 32).
2 Izberite [Image Shot on This Device].
navodilom na LCD-monitorju in nato izberite
3 Sledite
[Project].
Vzvod za samodejni zoom/PHOTO*2
Vzvod PROJECTOR FOCUS *1
*1
*2
Nastavite ostrenje projicirane slike.
Z vzvodom za samodejni zoom premaknite okvir za izbiranje,
ki se prikaže na projicirani sliki, in nato pritisnite gumb PHOTO.
SI
17
Shranjevanje slik
Uporaba programske opreme
PlayMemories Home™
Kaj lahko naredite s programsko opremo
PlayMemories Home
Programska oprema PlayMemories Home vam omogoča uvoz filmov
in fotografij v računalnik, kjer jih lahko uporabljate na različne načine.
Predvajanje
uvoženih fotografij
Uvozite slike iz videokamere.
Za operacijski sistem Windows so na voljo tudi
naslednje funkcije.
Prikaz slik
na koledarju
Ustvarjanje
filmskih
plošč
Izmenjava slik
v storitvi
PlayMemories
Online™
Prenašanje slik
v omrežne
storitve
 Prenos programske opreme PlayMemories Home
Programsko opremo PlayMemories Home lahko prenesete s tega
naslova URL.
www.sony.net/pm/
 Preverjanje računalniškega sistema
Sistemske zahteve za programsko opremo lahko
preverite na tem naslovu URL.
www.sony.net/pcenv/
SI
18
Priključitev zunanjega medija
Kako povezati napravo
 Snemalnik brez priključka USB
Snemalnik povežite s priključkom Multi/Micro USB na videokameri
prek kabla AV (naprodaj posebej).
Shranjevanje slik
Pot signala
 Paket baterij vstavite v videokamero.
 Povežite omrežni napajalnik (priložen) z videokamero.
 Povežite kabel AV (naprodaj posebej) z videokamero.
• Filmi bodo kopirani s standardno ločljivostjo slike.
 Zunanji medij
Zunanji medij povežite s priključkom Multi/Micro USB na videokameri
prek adapterskega kabla USB VMC-UAM2 (naprodaj posebej).
Pot signala
 Paket baterij vstavite v videokamero.
 Povežite omrežni napajalnik (priložen) z videokamero.
 Povežite zunanji medij z videokamero.
• Filmi bodo kopirani z visoko ločljivostjo slike (HD).
SI
19
Uporaba funkcije
Wi-Fi
 iOS
Namestite aplikacijo
PlayMemories Mobile iz
spletne trgovine App Store.
Nameščanje aplikacije
PlayMemories Mobile™
v pametni telefon
Za najnovejše in podrobnejše
informacije o funkcijah aplikacije
PlayMemories Mobile obiščite
ta naslov URL.
http://www.sony.net/pmm/
 Operacijski sistem
Android
Namestite aplikacijo
PlayMemories Mobile iz
spletne trgovine Google play.
• Za uporabo funkcij povezave
z enim dotikom (NFC)
potrebujete Android 4.0
ali novejšo različico.
SI
20
• Funkcije povezave z enim
dotikom (NFC) za operacijski
sistem iOS niso na voljo.
Opombe
• Odvisno od države ali regije
aplikacije PlayMemories Mobile
morda ne boste mogli prenesti iz
spletne trgovine Google play ali
App store. V tem primeru poiščite
»PlayMemories Mobile«.
• Če je aplikacija PlayMemories
Mobile že nameščena v vašem
pametnem telefonu, posodobite
programsko opremo na
najnovejšo različico.
• Funkcija Wi-Fi, opisana tukaj,
morda ne bo delovala v vseh
pametnih telefonih in tabličnih
računalnikih.
• Funkcije Wi-Fi v videokameri
ne morete uporabljati, če ste
povezani z javnim brezžičnim
omrežjem LAN.
• Za uporabo funkcij z enim
dotikom (NFC), ki jih ponuja
videokamera, potrebujete
pametni telefon ali tablični
računalnik, ki podpira
funkcijo NFC.
• Načini upravljanja in prikazni
zasloni aplikacije se lahko
v prihodnjih nadgradnjah
aplikacije spremenijo brez
predhodnega obvestila.
Prenašanje filmov MP4
in fotografij v pametni
telefon
videokamero se dotaknite
3 Zpametnega
telefona.
 Povezava izdelka
z operacijskim
sistemom Android,
ki podpira funkcijo NFC
1
V pametnem telefonu
izberite [Settings] in nato
[More...], da preverite, ali je
funkcija [NFC] omogočena.
v pametni telefon.
• Prenašate lahko le filme MP4
in fotografije.
• V 2. koraku postopka
»Predvajanje« izberite »Gumb
za spreminjanje formata filma«,
da pri predvajanju filmov
izberete filme MP4 (stran 15).
Shranjevanje slik
videokameri predvajajte
2 Vsliko,
ki jo želite poslati
Opombe
• Pred tem prekličite način spanja
ali odklenite zaslon pametnega
telefona.
• Prepričajte se, da je na
LCD-monitorju videokamere
in na zaslonu pametnega
telefona prikazana možnost
.
• Z videokamero se še naprej
dotikajte pametnega telefona
in je ne odmikajte, dokler se ne
zažene program PlayMemories
Mobile (1 do 2 sekundi).
• Če prek funkcije NFC
videokamere ne morete povezati
s pametnim telefonom, glejte
razdelek »Povezovanje brez
funkcije NFC« (stran 21).
 Povezovanje brez
funkcije NFC
1
Pritisnite gumb
(View
Images) in nato izberite
 [Wireless] 
[ Function]  [Send to
Smartphone]  [Select on
This Device]  vrsta slike.
SI
21
 Vrnite se na začetni zaslon
in zaženite aplikacijo
PlayMemories Mobile.
sliko, ki jo želite
2 Izberite
prenesti, in dodajte ,
nato pa izberite

.
• Prikažeta se SSID in geslo,
videokamera pa je pripravljena
na povezovanje s pametnim
telefonom.
povežite
3 Videokamero
s pametnim telefonom
in prenesite slike.
Android
 Zaženite aplikacijo
PlayMemories Mobile in
izberite SSID videokamere.
 Vnesite geslo, prikazano na
videokameri (samo ob prvem
vzpostavljanju povezave).
Uporaba pametnega
telefona kot brezžični
daljinski upravljalnik
Pri snemanju z videokamero
lahko kot brezžični daljinski
upravljalnik uporabljate
pametni telefon.
1
iPhone/iPad
 Izberite [Settings] 
[Wi-Fi]  SSID, prikazan
na videokameri.
 Vnesite geslo, prikazano na
videokameri (samo ob prvem
vzpostavljanju povezave).
 Potrdite, da ste izbrali SSID,
prikazan na videokameri.
SI
22
V videokameri izberite
 [Wireless] 
[ Function]  [Ctrl with
Smartphone].
pametnem telefonu
2 Vravnajte
enako kot pri
3. koraku pri »Povezovanje
brez funkcije NFC« (stran 21).
Kadar uporabljate funkcijo NFC,
prikažite zaslon snemanja
v videokameri in se z oznako
na videokameri dotaknite
oznake
na pametnem
telefonu.
videokamero
3 Upravljajte
prek pametnega telefona.
Opombe
• Glede na motnje v krajevnem
električnem omrežju ali
zmogljivosti pametnega
telefona bo prikaz slik
v živo morda moten.
Shranjevanje filmov in
fotografij v računalnik
prek funkcije Wi-Fi
Če je brezžična dostopovna
točka opremljena
z gumbom WPS
 V videokameri izberite
 [Wireless] 
[
Setting]  [WPS Push].
 Pritisnite gumb WPS na
dostopovni točki, ki jo
želite registrirati.
1
Namestite ustrezno
programsko opremo
v računalnik (samo ob prvem
vzpostavljanju povezave).
Windows: PlayMemories Home
www.sony.net/pm/
Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/
Mac/
• Če je programska oprema
že nameščena v računalniku,
jo posodobite na najnovejšo
različico.
Shranjevanje slik
Vnaprej povežite računalnik
z brezžično dostopovno točko
ali brezžičnim širokopasovnim
usmerjevalnikom.
Če poznate ime SSID
in geslo brezžične
dostopovne točke
 V videokameri izberite
 [Wireless] 
[
Setting]  [Access point
settings].
 Izberite dostopovno točko,
ki jo želite registrirati, vnesite
geslo in izberite [Naslednji].
povežite
2 Videokamero
z dostopovno točko na
naslednji način (samo
ob prvem vzpostavljanju
povezave).
Če se ne morete registrirati, glejte
navodila za uporabo brezžične
dostopovne točke ali se obrnite
na osebo, ki jo je namestila.
vaš računalnik ne deluje,
3 Če
ga vklopite.
SI
23
pošiljati slike iz
4 Začnite
videokamere v računalnik.
 Pritisnite gumb
(View
Images) na videokameri.
 Izberite

[Wireless]  [ Function]
 [Send to Computer].
• Slike se samodejno prenesejo
in shranijo v računalnik.
• Prenesejo se le na novo
posnete slike. Uvažanje
filmov in večjih količin slik
lahko traja dlje časa.
SI
24
Prilagajanje videokamere
Uporaba menijev
1
Izberite
.
2 Izberite kategorijo.
Prilagajanje videokamere
Število prikazanih kategorij
je odvisno od modela.
želeni element
3 Izberite
menija.
Pomikajte se navzgor ali
navzdol po elementih
menija.
• Če želite dokončati nastavljanje
menija ali se vrniti v prejšnji meni,
izberite
.
SI
25
Drugo
Previdnostni
ukrepi
Omrežni napajalnik
Na priključkih baterije ne povzročite
kratkega stika s kovinskimi predmeti.
V nasprotnem primeru lahko pride
do okvare.
Predvajanje slik v drugih
napravah
Slik, posnetih z videokamero, morda
ne boste mogli normalno predvajati
v drugih napravah. Velja tudi
obratno – slik, posnetih z drugimi
napravami, morda ne boste mogli
predvajati z videokamero.
Snemanje in predvajanje
• Z izdelkom ne ravnajte grobo, ne
SI
26
spreminjajte ga in ga zaščitite pred
fizičnimi udarci. Pazite, da vam ne
pade na tla ali da ga ne pohodite.
Posebej previdni bodite
z objektivom.
• Priporočamo, da pomnilniško
kartico pred prvo uporabo
z videokamero formatirate in
tako stabilizirate njeno delovanje.
S formatiranjem pomnilniške kartice
boste izbrisali vse podatke, ki so na
njej shranjeni, njihova obnovitev pa
ni mogoča. Pomembne podatke
shranite v računalnik, itn.
• Preverite, ali je pomnilniška kartica
pravilno obrnjena. Če jo napačno
obrnjeno na silo vstavite v režo, se
lahko poškoduje tako kartica in reža
kot tudi slikovni podatki na njej.
• Pred začetkom snemanja preverite
funkcijo za snemanje, da se
prepričate, da se slika in zvok
posnameta brez težav.
• Televizijski programi, filmi,
videokasete in druge vsebine
so lahko avtorsko zaščitene.
Z nepooblaščenim snemanjem
takšnih vsebin lahko kršite
zakone o avtorskih pravicah.
• Nadomestila za posneto vsebino
ne morete dobiti, tudi če snemanje
ali predvajanje ni mogoče zaradi
okvare videokamere, zapisovalnega
medija ipd.
• Videokamera ni odporna na prah
ali pršenje ter ni vodoodporna.
• Pazite, da se videokamera ne
zmoči, in je ne izpostavljajte dežnim
kapljam ali morski vodi. Če se
videokamera zmoči, lahko pride do
okvare. Takšne okvare v nekaterih
primerih ni mogoče popraviti.
• Videokamere ne usmerjajte proti
soncu ali viru močne svetlobe.
To lahko povzroči okvaro
videokamere.
• Videokamere ne uporabljajte
v bližini močnih radijskih valov
ali sevanja. Videokamera morda
ne bo mogla pravilno snemati ali
predvajati slik.
• Videokamere ne uporabljajte na
peščenih plažah ali drugih prašnih
mestih. To lahko povzroči okvaro
videokamere.
• Če se v videokameri nabere vlaga,
jo prenehajte uporabljati, dokler
vlaga ne izhlapi.
• Videokamere ne izpostavljajte
mehanskim udarcem ali tresljajem.
Če tega ne upoštevate,
videokamera morda ne bo delovala
pravilno ali ne bo snemala slik.
Poleg tega lahko poškodujete
zapisovalni medij ali posnete
podatke.
LCD-monitor
LCD-monitor je izdelan na podlagi
izjemno natančne tehnologije, zato je
mogoče učinkovito uporabiti več kot
99,99 % slikovnih pik. Vendar se lahko
na LCD-monitorju stalno pojavljajo
majhne črne in/ali svetle pike
(bele, rdeče, modre ali zelene barve).
Te pike so povsem običajen del
postopka izdelave in nikakor ne
vplivajo na snemanje.
Temperatura videokamere
Če boste videokamero uporabljali dlje
časa neprekinjeno, se bo zelo segrela.
To ni okvara.
Zaščita pred pregrevanjem
Začasno deaktiviranje
brezžičnega omrežja LAN
(Wi-Fi, NFC itd.)
Na potovanju z letalom lahko
začasno izključite funkcijo Wi-Fi.
Izberite
[
 [Wireless] 
Setting]  [Airplane Mode] 
[On].
Brezžični LAN
V primeru izgube ali kraje
videokamere Sony ne prevzema
nobene odgovornosti za škodo,
ki nastane zaradi nepooblaščenega
dostopa ali nepooblaščene uporabe
videokamere ali lokacij, naloženih
vanjo.
• Vedno se prepričajte, da
uporabljate varno brezžično
omrežje LAN, in se tako izognite
vdoru v računalniški sistem,
nepooblaščenemu dostopu tretjih
oseb in drugim tveganjem.
• Pri uporabi brezžičnega omrežja
LAN je pomembno, da nastavite
zaščito.
• Če pride do varnostnih težav, ker
niste izpolnili previdnostnih ukrepov
ali zaradi kakršnih koli okoliščin pri
uporabi brezžičnega omrežja LAN,
ki se jim ni mogoče izogniti, družba
Sony ne sprejema nikakršne
odgovornosti za izgubo ali
poškodbe.
Drugo
Odvisno od temperature
videokamere in baterije snemanje
filmov morda ne bo mogoče in
videokamera se lahko samodejno
izklopi, da ne pride do okvare. Preden
se naprava izklopi ali ko snemanje
filmov ni več mogoče, se na
LCD-monitorju prikaže sporočilo.
V tem primeru ne vklapljajte
videokamere in počakajte, da se
temperatura videokamere in baterije
zniža. Če vklopite videokamero,
ne da bi pred tem počakali,
da se videokamera in baterija dovolj
shladita, se bo morda videokamera
znova izklopila ali snemanje filmov
morda ne bo mogoče.
Opombe glede varnosti pri
uporabi izdelkov brezžičnega
omrežja LAN
Odpravljanje težav
Če se pri uporabi videokamere
pojavijo težave:
• Preverite videokamero in pri tem
upoštevajte navodila v Vodniku
za pomoč (stran 6).
• Izklopite vir napajanja, ga po
približno 1 minuti znova priklopite
in nato vklopite videokamero.
• Zaženite videokamero.
Vse nastavitve, vključno
z nastavitvijo ure, se ponastavijo.
• Obrnite se na prodajalca
izdelkov Sony ali na lokalnega
pooblaščenega serviserja
izdelkov Sony.
SI
27
Tehnični podatki
Sistem
Format signala:
barve NTSC, standardi EIA
(modeli, združljivi s 1080 60i)
barve PAL, standardi CCIR
(modeli, združljivi s 1080 50i)
HD TV
Format zapisovanja filmov:
XAVC S (format XAVC S):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Avdio: Linearni dvokanalni modul
PCM MPEG-4 (48 kHz/16 bit)
AVCHD (združljivo s formatom
AVCHD razl. 2.0):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Avdio: Dolby Digital 2ch/5.1ch
Dolby Digital 5.1 Creator*1
MP4:
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Avdio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
*1 Izdelano na podlagi licence
podjetja Dolby Laboratories.
Format datoteke s fotografijo:
Združljiv z DCF Ver.2.0
Združljiv z Exif Ver.2.3
Združljiv z MPF Baseline
Zapisovalni medij (film/fotografija):
Običajno:
Notranji pomnilnik (HDR-CX670/
PJ670): 32 GB*2
XAVC S (film):
Pomnilniška kartica microSDXC
(razred 10 ali hitrejša)
AVCHD, fotografije
Medij Memory Stick Micro (Mark2)
Kartica microSD (razred 4 ali
hitrejša)
*2
Zmogljivost, ki je na voljo za
uporabnika (pribl.): 31,2 GB
1 GB je 1 milijarda bajtov,
del te količine se uporablja
za upravljanje sistema in/ali
datoteke aplikacij. Izbrišete
lahko le vnaprej nameščeni
predstavitveni film.
SI
28
Slikovna naprava:
Senzor CMOS 3,1mm (tip 1/5.8)
Število slikovnih pik pri
fotografiranju (16 : 9):
najv. 9,2 milijona slikovnih pik
(4 032 × 2 272)*3
Skupaj: pribl. 2.510.000 slikovnih
pik
Dejansko število slikovnih pik
pri snemanju filmov (16 : 9)*4:
pribl. 2.290.000 slikovnih pik
Dejansko število slikovnih pik
pri fotografiranju (16 : 9):
pribl. 2.290.000 slikovnih pik
Dejansko število slikovnih pik
pri fotografiranju (4 : 3):
pribl. 1.710.000 slikovnih pik
Objektiv:
G leča
30× (optični)*4, 60× (Clear Image
Zoom, med snemanjem filmov)*5,
350× (digitalni)
Premer filtra: 46 mm
F1.8–F4.0
Goriščna razdalja:
f=1,9 mm–57 mm
Pri pretvorbi v 35 mm fotoaparat
Za filme*4:
26,8 mm–804,0 mm (16 : 9)
Za fotografije:
26,8 mm–804,0 mm (16 : 9)
Temperatura barve: [Auto],
[One Push], [Indoor], [Outdoor]
Najmanjša osvetlitev:
6 lx (luksov) (pri privzeti nastavitvi,
hitrost zaklopa 1/30 sekunde
(modeli, združljivi s 1080 60i) ali
1/25 sekunde (modeli, združljivi
s 1080 50i))
3 lx (luksov) (možnost [Low Lux]
je nastavljena na [On], hitrost
zaklopa 1/30 sekunde (modeli,
združljivi s 1080 60i) ali
1/25 sekunde (modeli, združljivi
s 1080 50i))
*3 Edinstvena matrika slikovnih
pik senzorja Sony BIONZ-X
omogoča ločljivost fotografije,
ki ustreza opisanim velikostim.
*4
*5
Možnost [
SteadyShot] je
nastavljena na [Standard]
ali [Off].
Možnost [
SteadyShot] je
nastavljena na [Active].
Vhodni/izhodni priključki
LCD-monitor
Slika: 7,5 cm (tip 3.0,
razmerje stranic 16 : 9)
Skupno število slikovnih pik:
460 800 (960 × 480)
Projektor (HDR-PJ620/PJ670)
Vrsta projekcije: DLP
Vir svetlobe: LED (R/G/B)
Ostrenje: ročno
Razdalja dometa: 0,5 m ali več
Kontrastno razmerje: 1 500 : 1
Ločljivost (izhodna): 640 × 360
Čas neprekinjenega projiciranja
(pri uporabi priloženega paketa
baterij): pribl. 1 h 35 min.
Brezžični LAN
Podprti standard:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenca: 2,4 GHz
Podprti varnostni protokoli:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Način konfiguracije: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/ročno
Splošno
Napajanje: 6,8 V enosmerne
napetosti (paket baterij), 5 V
enosmerne napetosti, 1 500 mA
(omrežni napajalnik), 8,4 V
enosmerne napetosti
(priključek DC IN)
Polnjenje prek priključka USB: 5 V
enosmerne napetosti 1 500 mA
Povprečna poraba energije:
Med snemanjem s fotoaparatom
z uporabo LCD-monitorja pri
normalni svetlosti:
2,5 W
Delovna temperatura:
od 0 °C do 40 °C
Temperatura shranjevanja:
od –20 °C do +60 °C
Mere (pribl.):
HDR-CX620/CX670:
57,5 mm × 66,5 mm × 121 mm
(š/v/g) vključno z izbočenimi deli
57,5 mm × 66,5 mm × 130,5 mm
(š/v/g) vključno z izbočenimi
deli in vstavljenim priloženim
paketom akumulatorskih baterij
HDR-PJ620/PJ670:
61,5 mm × 66,5 mm × 121 mm
(š/v/g) vključno z izbočenimi deli
61,5 mm × 66,5 mm × 130,5 mm
(š/v/g) vključno z izbočenimi
deli in vstavljenim priloženim
paketom akumulatorskih baterij
Teža (pribl.)
HDR-CX620/CX670:
305 g (samo glavna enota)
360 g vključno s priloženim
paketom akumulatorskih baterij
HDR-PJ620/PJ670:
325 g (samo glavna enota)
380 g vključno s priloženim
paketom akumulatorskih baterij
Drugo
Priključek HDMI OUT: priključek
micro-HDMI
Priključek PROJECTOR IN (HDR-PJ620/
PJ670): priključek micro-HDMI
Vhodni priključek MIC: mini stereo
priključek (3,5 mm)
Priključek za slušalke: mini stereo
priključek (3,5 mm)
Priključek USB: tip A (vgrajeni
priključek USB)
Priključek Multi/Micro USB*6
*6
Podpira naprave, združljive
s priključkom Micro USB.
Povezava USB je samo izhodna
(za stranke v Evropi).
Način dostopa: infrastrukturni način
NFC: skladno z oznakami NFC Forum
Type 3
SI
29
 Omrežni napajalnik
AC-UUD11
Napajanje: 100 V–240 V pri
izmeničnem toku, 50 Hz/60 Hz
Poraba energije: 11 W
Izhodna napetost: 5 V enosmerne
napetosti, 1 500 mA
 Paket akumulatorskih
baterij NP-FV50
Največja izhodna napetost:
8,4 V enosmerne napetosti
Izhodna napetost: 6,8 V enosmerne
napetosti
Največja napetost polnjenja:
8,4 V enosmerne napetosti
Največji tok polnjenja: 2,1 A
Zmogljivost
Običajna: 7,0 Wh (1 030 mAh)
Najmanj: 6,6 Wh (980 mAh)
Tip: litij-ionska
Oblika in tehnični podatki
videokamere in dodatne opreme
se lahko spremenijo brez obvestila.
Predvideno trajanje
polnjenja, snemanja in
predvajanja pri uporabi
priloženega paketa
baterij
Čas polnjenja (v minutah)
Omrežni napajalnik 165
(priložen)
Računalnik
305
Čas snemanja (v minutah)
SI
30
Neprekinjeno
150
Običajno
75
Čas predvajanja
(v minutah)
240
• Časi polnjenja so bili izmerjeni med
polnjenjem videokamere pri sobni
temperaturi 25 °C brez dodatnega
povezovalnega kabla USB.
• Časi snemanja in predvajanja
so bili izmerjeni pri uporabi
videokamere pri 25 °C.
• Časi snemanja so bili izmerjeni
med snemanjem filmov s privzetimi
nastavitvami ([
REC Mode]:
[High Quality
], [Dual Video
REC]: [On]).
• Običajni čas snemanja kaže čas,
ko ponavljate postopek začetka/
zaustavitve snemanja, preklapljanja
v način [Shooting Mode] in
zoomiranja.
 Blagovne znamke
• AVCHD in AVCHD Progressive
ter logotipa AVCHD in AVCHD
Progressive so blagovne znamke
podjetij Panasonic Corporation
in Sony Corporation.
• XAVC S in
sta zaščiteni
blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
• Memory Stick in
sta blagovni
znamki ali zaščiteni blagovni znamki
podjetja Sony Corporation.
• Blu-ray Disc™ in Blu-ray™ sta
zaščiteni blagovni znamki združenja
Blu-ray Disc Association.
• Dolby in simbol DD sta blagovni
znamki družbe Dolby Laboratories.
• Izraza HDMI in HDMI High-Definition
Multimedia Interface ter logotip
HDMI so blagovne znamke ali
zaščitene blagovne znamke
podjetja HDMI Licensing LLC
v ZDA in drugih državah.
• Microsoft, Windows in
Windows Vista so zaščitene
blagovne znamke ali
blagovne znamke podjetja
Microsoft Corporation v ZDA
in/ali drugih državah.
• Mac in Mac OS sta blagovni znamki
Drugo
podjetja Apple Inc., zaščiteni
v ZDA in drugih državah.
• Intel, Intel Core in Pentium so
blagovne znamke podjetja
Intel Corporation v ZDA in
drugih državah.
• Logotip microSDXC je blagovna
znamka družbe SD-3C, LLC.
• Android in Google Play sta blagovni
znamki družbe Google Inc.
• iOS je zaščitena blagovna znamka
podjetja Cisco Systems, Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi in Wi-Fi
PROTECTED SET-UP so zaščitene
blagovne znamke družbe
Wi-Fi Alliance.
• Oznaka N je blagovna znamka ali
zaščitena blagovna znamka družbe
NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih
državah.
• Facebook in logotip »f« sta blagovni
znamki ali zaščiteni blagovni znamki
družbe Facebook, Inc.
• YouTube in logotip YouTube
sta blagovni znamki ali zaščiteni
blagovni znamki družbe Google Inc.
• iPhone in iPad sta blagovni znamki
družbe Apple Inc., zaščiteni v ZDA in
drugih državah.
Vsa druga imena izdelkov, omenjena
v tem dokumentu, so lahko blagovne
znamke ali registrirane blagovne
znamke svojih družb. V tem
priročniku oznaki ™ in ® nista
navedeni v vseh primerih.
SI
31
Deli in upravljalni
gumbi
Številke v ( ) so številke strani
v tem priročniku.
 Vzvod za samodejni zoom
(13, 14)
 Gumb PHOTO (14)
 Priključek za dodatno
opremo
SI
32
Za podrobnosti o dodatni
opremi, združljivi s priključkom
za dodatno opremo, obiščite
spletno mesto Sony za svoje
območje ali se obrnite na
prodajalca izdelkov Sony ali
krajevnega pooblaščenega
serviserja izdelkov Sony.
Delovanje z dodatno opremo
drugih proizvajalcev ni
zagotovljeno.
Če uporabljate adapter za
nastavek (naprodaj posebej),
lahko uporabljate tudi
dodatno opremo, združljivo
z elementom Nastavek Active
Interface.
Da preprečite napake,
ne uporabljajte bliskavice
z visokonapetostnimi
sinhronimi priključki ali
z obrnjeno polarnostjo,
ki je na voljo v trgovinah.
 Oznaka N (21)
NFC: Near Field
Communication
 Objektiv (G leča)
 Vgrajen mikrofon
 Vzvod PROJECTOR FOCUS
(17) (HDR-PJ620/PJ670)
 LCD-monitor/plošča na dotik
 Objektiv projektorja
(HDR-PJ620/PJ670)

Gumb (View Images) (15)
  Gumb (ON/STANDBY)

Gumb (My Voice
Canceling)
Zaduši glas osebe,
ki snema film.
 Gumb PROJECTOR (17)
(HDR-PJ620/PJ670)
 Zvočnik

Priključek (mikrofon)
(PLUG IN POWER)
  Priključek (slušalke)
 Lučka za dostop do
pomnilniške kartice (11)
 Reža za pomnilniško
kartico (11)
 Priključek HDMI OUT
 Priključek PROJECTOR IN (17)
(HDR-PJ620/PJ670)
 Zatezanje pasu držala
Drugo
 Lučka POWER/CHG
(polnjenje) (8)
 Gumb START/STOP (13)
 Paket baterij (8)
 Priključek DC IN
 Zanka za naramni pas
 Pas držala
 Vgrajeni kabel USB (8)
 Priključek Multi/Micro USB
Podpira naprave, združljive
s priključkom Micro USB.
Ta priključek ne podpira
vmesniškega kabla VMC-AVM1
(naprodaj posebej). Dodatne
opreme ne morete uporabljati
prek oddaljenega
konektorja A/V.
 Nastavek za stojalo
 Vzvod za sprostitev
baterije BATT
SI
33
SI
Dodatne informacije o tem izdelku
in odgovori na pogosto zastavljena
vprašanja so na voljo na spletni strani
za podporo strankam.
http://www.sony.net/
© 2015 Sony Corporation
Download PDF