Digitalna videokamera
Navodila za uporabo
DCR-DVD110E/DVD115E/
DVD310E/DVD410E/DVD610E/
DVD710E/DVD810E
Uporaba
videokamere
11
Uvod
19
Snemanje/
Predvajanje
34
Urejanje
50
Snemalni medij
66
Nastavitev videokamere
78
Uporaba računalnika
97
Odpravljanje težav
101
Dodatne informacije
114
Hiter pregled
129
© 2008 Sony korporacija
1
Najprej preberite naslednje
Pred uporabo videokamere temeljito
preberite navodila in jih shranite za
nadaljnjo uporabo.
OPOZORILO
Ne izpostavljajte
videokamere dežju ali vlagi
zaradi nevarnosti požara in
električnega udara.
Ne izpostavljajte baterij
prekomerni vročini (npr.
soncu, ognju, ipd.).
Opozorilo
Uporaba optičnih instrumentov pri tej
napravi predstavlja povečano nevarnost
za oči. Uporaba tipk in nastavitev ali
izvajanje postopkov, ki niso določeni v
tem priročniku, bi pomenilo nevarno
izpostavljanje sevanju.
Baterijo lahko zamenjate le z določeno
vrsto. V nasprotnem primeru utegne priti
do poškodbe ali požara.
2
POZOR
Elektromagnetna polja na določenih
frekvencah utegnejo vplivati na sliko in
zvok digitalne videokamere.
Ta naprava je bila testirana in ustreza
omejitvam, ki jih določa EMC direktiva
za uporabo priključnih kablov, krajših od
3 metrov.
Opomba
Če se zaradi statične elektrike ali
elektromagnetnega polja prenos podatkov
prekine, ponovno zaženite program ali
izklopite in ponovno vklopite kabel USB.
Odpadna električna in
elektronska oprema
(velja za evropsko
unijo in druge evropske
države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom
ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi
odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem
zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za
okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo
nepravilna odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili
naravne vire. O podrobnostih glede
recikliranja tega izdelka lahko povprašate
na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
Dodatna oprema: Daljinski upravljalnik
(DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E)
Odpadne baterije (velja
za evropsko unijo in
druge evropske države
s sistemom ločevanja
odpadkov)
Če se na bateriji ali na njeni embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z njo ne
ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. S tem ko baterijo pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju potencialnih
negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna
odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili
naravne vire. O podrobnostih glede
recikliranja tega izdelka lahko povprašate
na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
Opomba kupcem v državah z EU
direktivami
Proizvajalec tega izdelka je korporacija
Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japonska. Pooblaščen predstavnik
za EMC in varnost izdelka je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi
s servisom in garancijo se obrnite na
naslove, navedene v dokumentih za servis
in v garantnem listu.
3
Najprej preberite naslednje (nadaljevanje)
Opombe o uporabi
Videokameri sta priloženi dve vrsti
navodil za uporabo.
– »Navodila za uporabo« - priročnik
– Navodila »PMB Guide« za uporabo
videokamere z računalnikom (shranjeno
na priloženem CD-ROM-u) (str. 97).
Nekaj o diskih, ki jih lahko uporabljate z
videokamero
Vrste spominskih ploščic »Memory
Stick«, ki jih lahko uporabljate
• Za snemanje filmov priporočamo
uporabo spominske ploščice »Memory
Stick PRO Duo« s 512MB ali več,
označene z:
(»Memory Stick
–
PRO Duo«),
–
(»Memory Stick
PRO-HG Duo«).
* Uporabljate lahko spominsko ploščico
»Memory Stick PRO Duo« z oznako
»Mark2« ali brez.
Uporabljate lahko samo naslednje diske:
- 8 cm DVD-RW,
- 8 cm DVD+R,
- 8 cm DVD-R,
- 8cm DVD+R DL
Uporabljajte diske s spodaj navedenimi
oznakami. Glej stran 12.
• Več o času snemanja na spominsko
ploščico »Memory Stick PRO Duo« si
oglejte na strani 33.
Za zanesljivejše in trajnejše posnetke/predvajanje vam priporočamo, da v videokameri uporabljate Sonyjeve diske in diske z
(za VIDEO CAMERA).
oznako
»Memory Stick« (te spominske ploščice s
to videokamero ne morete uporabljati)
* Nekateri diski so označeni z oznako
, kar je odvisno od kraja
nakupa.
Opomba
• Pri uporabi diskov, ki niso navedeni
zgoraj, je lahko snemanje/predvajanje
nezadovoljivo ali pa se zgodi, da diska
ne bo mogoče izvleči iz videokamere.
4
»Memory Stick PRO Duo«/ »Memory Stick
PRO-HG Duo« (to velikost lahko uporabljate
z vašo videokamero)
• V tem priročniku se za obe spominski
ploščici, »Memory Stick PRO Duo«
in »Memory Stick PRO-HG Duo«,
uporablja izraz »Memory Stick PRO
Duo«.
• Uporabljate lahko samo spominske
ploščice, ki so navedene zgoraj.
• »Memory Stick PRO Duo« lahko
uporabljate samo z napravami, ki so
združljive s tem formatom.
• Ne lepite nalepk ali podobnega na
spominsko pološčico ali na adapter za
spominsko ploščico.
• Če uporabljate spominsko ploščico
»Memory Stick PRO Duo« z napravo,
ki je združljiva s formatom »Memory
Stick«, ne pozabite vstaviti spominske
ploščice »Memory Stick PRO Duo« v
adapter za Memory Stick Duo.
Uporaba videokamere
Ne držite kamere kot kažejo slike.
Iskalo
Kljub temu se lahko pojavijo črne
pike in/ali svetle pike (rdeče, modre
ali zelene), ki se neprestano pojavljajo
na LCD zaslonu in iskalu. Pike so
normalen pojav v proizvodnem procesu
in v nobenem primeru ne vplivajo na
posneto sliko.
LCD zaslon
Črne pike
Baterija
• Videokamera ni odporna proti prahu
in vodi. Glejte poglavje »Vzdrževanje in
varnostni ukrepi« (str. 121).
• Da se diski ne bi zlomili in da se
posnete slike ne bodo izgubile, ne storite
naslednjih stvari, če je prižgana luč
(film)/
(fotografija) (str. 24) ali luč
ACCESS (str. 30, 32):
– odstranitev baterije ali omrežnega
napajalnika iz videokamere,
– izpostavljanje videokamere
mehaničnim udarcem ali tresenju,
– odstranitev spominske ploščice
»Memory Stick PRO Duo« iz
videokamere.
• Če priključite videokamero v drugo
napravo s kablom, pazite, da boste
priključek vstavili v pravi smeri. Če ga
v vtičnico potisnete na silo, utegnete
poškodovati priključek ali povzročiti
nepravilno delovanje kamere.
Postavke v meniju, LCD zaslon, iskalo in
objektiv
• Postavka v meniju, ki je označena s sivo
barvo, v trenutnih pogojih snemanja ali
predvajanja ni na voljo.
• LCD zaslon in iskalo sta izdelana
z uporabo visoke tehnologije, tako
da je več kot 99,99 % slikovnih pik
učinkovitih.
Bele, rdeče, modre
ali zelene pike
• Če LCD zaslon ali objektiv dlje časa
izpostavljate neposredni sončni svetlobi,
utegnete povzročiti okvaro. Ne puščajte
videokamere na oknu ali na prostem.
• Ne merite v sonce. S tem bi utegnili
poškodovati videokamero. Sonce
snemajte pri manjši osvetljenosti, na
primer v mraku.
Nekaj o snemanju
• Pred začetkom snemanja preizkusite
funkcijo snemanja in preverite, če se
slika in zvok posnameta brez težav.
– DCR-DVD110E/DVD115E/
DVD310E/DVD610E/DVD710E
Za poskusno snemanje uporabite DVDRW/DVD+RW.
– DCR-DVD410E/DVD810E
Za poskusno snemanje uporabite
notranji pomnilnik.
• Kompenzacija vsebine posnetkov
ni mogoča, tudi če snemanje ali
predvajanje ni mogoče zaradi okvare
videokamere, snemalnega medija, itd.
• Barvni sistem televizorja je odvisen
od države/področja. Za predvajanje
posnetkov na televizorju potrebujete
televizor sistema PAL.
5
• TV programi, filmi, video kasete in
drugo gradivo utegnejo biti zaščiteni
pred presnemavanjem. Nedovoljeno
presnemavanje takega gradiva ni
v skladu z zakoni o zaščiti pred
presnemavanjem.
• Če dlje časa ponavljate snemanje/
brisanje slik, se bo v notranjem
pomnilniku (DCR-DVD410E/
DVD810E) ali na spominski ploščici
»Memory Stick PRO Duo«, pojavila
fragmentacija podatkov. V tem primeru
najprej shranite slike na drugo vrsto
medija (str. 55, 62) in šele za tem
formatirajte medij (str. 72).
Nekaj o jeziku
Jezik za prikaz na zaslonu lahko po
potrebi spremenite (str. 25).
Ko želite kamero odvreči (DCRDVD410E/DVD810E)
Tudi če notranji pomnilnik na videokameri
formatirate (str. 72), podatkov ne bo
mogoče povsem izbrisati. Če videokamero nekomu oddate ali prodate, vam
priporočamo, da opravite postopek [
EMPTY] (str. 77) in preprečite dostop do
podatkov. Če želite videokamero odvreči,
vam priporočamo, da uničite ohišje
videokamere.
Nekaj o tem priročniku
• Slike LCD zaslona in iskala, ki se
pojavljajo v priročniku, so bile posnete
z digitalnim fotoaparatom in zato
utegnejo izgledati malo drugače.
• Diski v tem priročniku se nanašajo na
8cm DVD-je.
• V tem priročniku se beseda »medij«
nanaša na notranji pomnilnik (DCRDVD410E/DVD810E), disk in
spominsko ploščico »Memory Stick
PRO Duo«.
• Če ni drugače navedeno, se slike v tem
priročniku nanašajo na model DCRDVD810E.
• Oblika in tehnični podatki snemalnega
medija in druge dodatne opreme se
lahko spremenijo brez predhodnega
opozorila.
Nekaj o oznakah, uporabljenih v
priročniku
Razpoložljivost funkcij je odvisna od
uporabljenega diska. Naslednje oznake
označujejo vrsto diska, ki ga lahko
uporabite za posamezno funkcijo.
Notranji pomnilnik
Disk
Nekaj o leči Carl Zeiss
Videokamera je opremljena z lečo Carl
Zeiss, ki je bila razvita skupno s Carl
Zeiss, v Nemčiji, in korporacijo Sony.
Prevzema MTF sistem meritev za video
kamere in ponuja kakovost kot Carl Zeiss
leča.
MTF je okrajšava za Modulation Transfer
Function / Factor – Funkcija / Faktor
prenosa modulacije. Vrednost, ki jo predstavlja številka je količina svetlobe objekta,
ki prodre v lečo.
6
»Memory Stick PRO Duo«
7
Vsebina
Preberite naslednje pred uporabo
videokamere .................................... 2
Vsebina ........................................... 8
Primeri in rešitve ............................. 10
Uporaba videokamere
Uporaba različnih medijev v skladu s
potrebami .......................................11
Mediji za vašo videokamero ..............12
Uporaba videokamere ......................14
» HOME« in » OPTION« - Uporaba
dveh vrst menijev ............................16
Uvod
Korak 1: Pregled priložene opreme.....19
Korak 2: Polnjenje baterije ............... 20
Korak 3: Vklop videokamere in nastavitev
datuma in ure ..................................24
Sprememba nastavitve jezika ............. 25
Korak 4: Priprava na snemanje.......... 26
Korak 5: Izbira medija ...................... 28
Korak 6: Vstavljanje diska ali spominske
ploščice »Memory Stick PRO Duo«.... 30
Snemanje/Predvajanje
Enostavno snemanje in predvajanje
(Easy Handycam) ........................... 34
Snemanje ..................................... 38
Zoomiranje ..................................... 40
Snemanje prostorskega zvoka
(5.1 kanalno prostorsko snemanje)
(za DCR-DVD115E/DVD310E/
DCR-DVD410E/DVD710E/DVD810E) ..40
Hiter začetek snemanja (QUICK ON) .. 41
Snemanje v temnem prostoru
(NightShot plus) .............................. 41
Nastavitev osvetlitve za predmete z
osvetljenim ozadjem ........................ 41
Snemanje v zrcalnem načinu ............. 41
8
Predvajanje ................................... 43
Zelo natančno iskanje kadrov
(Film Roll Index) ............................... 45
Iskanje želenih kadrov s pomočjo obrazov
(Face Index) .................................... 45
Iskanje želenih slik po datumih
(Date Index) .................................... 46
Uporaba funkcije PB zoom ................ 46
Zaporedni prikaz slik (Slide Show) ...... 47
Predvajanje slik na televizorju ........... 40
Urejanje
Kategorija
(OTHERS) .................. 50
Brisanje slik ....................................51
Zajemanje fotografij iz filma
(DCR-DCR-DVD410E/DVD610E/
DVD710E/DVD810E) ...................... 53
Presnemavanje/kopiranje slik na
medij v videokameri ......................... 55
Delitev slik ..................................... 58
Ustvarjanje seznama »Playlist« ........... 59
Presnemavanje na videorekorder ali DVD/
HDD snemalnik .............................. 62
Tiskanje posnetih slik (tiskalnik, združljiv s
PictBridge) .................................... 64
Snemalni medij
Kategorija
(MANAGE MEDIA) ...... 66
Omogočenje združljivosti diska
z drugimi napravami (zaključitev) ........ 67
Predvajanje diska na drugih napravah .. 70
Preverjanje informacij o mediju ...........71
Formatiranje medija ......................... 72
Snemanje dodatnih kadrov po
zaključitvi ........................................74
Iskanje pravega diska
(DISC SELECT GUIDE) .................... 75
Popravljanje datoteke s slikovno
podatkovno bazo .............................76
Preprečevanje ponovnega priklica
podatkov v notranjem pomnilniku
(DCR-DCR-DVD410E/DVD810E) .......76
Nastavitev videokamere
Kako lahko uporabite kategorijo
(SETTINGS) menija HOME MENU ..... 78
Uporaba menija HOME MENU .......... 78
Seznam postavk v kategoriji
(SETTINGS) .................................... 79
MOVIE SETTINGS ......................... 80
(Postavke za snemanje filmov)
PHOTO SETTINGS ........................ 82
(Postavke za snemanje fotografij)
VIEW IMAGES SET ......................... 84
(Postavke za nastavitev glasnosti zvoka in
prikaza)
SOUND/DISP SET ......................... 86
(Postavke za nastavitev zvočnega signala
in zaslona)
OUTPUT SETTINGS ........................ 87
(Postavke za primer priključitve drugih
naprav)
CLOCK/LANG ............................... 88
(Postavke za nastavitev ure in jezika)
GENERAL SET ............................... 88
(Ostale nastavitvene postavke)
Vklop funkcij s pomočjo menija
OPTION MENU ......................... 90
Dodatne informacije
Uporaba videokamere v tujini ........... 114
Struktura datoteke/mape v notranjem
pomnilniku XX in na spominski ploščici
»Memory Stick PRO Duo« ............... 116
Vzdrževanje in varnost .................... 117
Nekaj o disku ..................................117
Nekaj o spominski ploščici
»Memory Stick« ..............................118
Nekaj o bateriji »InfoLITHIUM« ...........119
Kako ravnati z videokamero ...............121
Tehnični podatki ............................125
Hiter pregled
Opis delov videokamere..................129
Indikatorji, ki se prikažejo med
snemanjem/predvajanjem ...............133
Slovarček ....................................135
Abecedno kazalo ...........................136
Uporaba menija OPTION MENU .........90
Snemanje postavk v meniju
OPTION MENU ............................... 91
Ogled postavk v meniju OPTION
MENU ........................................... 91
Funkcije, nastavljene v meniju
OPTION MENU ......................... 92
Uporaba računalnika
Uporaba računalnika Windows ...........97
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav ..........................101
Opozorilne oznake in sporočila ........ 110
9
Primeri in rešitve
Snemanje
Rože od blizu
B PORTRAIT ...................................... 94
B FOCUS............................................ 92
B TELE MACRO ................................. 92
Izostritev psa na levi
strani zaslona
B FOCUS............................................ 92
B SPOT FOCUS.................................. 92
Kako ustvariti dober
posnetek smučišča ali
plaže
B BACK LIGHT ................................... 41
B BEACH............................................ 94
B SNOW ............................................ 94
Preverjanje udarca
pri golfu
B SPORTS ......................................... 94
10
Otrok na odru pod
žarometi
B SPOTLIGHT.....................................94
Ognjemet v vsej
svoji lepoti
B FIREWORKS....................................93
B FOCUS ............................................92
Speči otrok v temi
B NightShot plus ................................41
B COLOR SLOW SHTR .......................95
Uporaba videokamere
Uporaba različnih medijev v skladu s potrebami
Izbira medija
Medij za snemanje/predvajanje/urejanje lahko izbirate med notranjim pomnilnikom
(DCR-DVD410E/DVD810E), diskom in spominsko ploščico »Memory Stick PRO Duo«
(str. 28). Če želite nastaviti medij za filme in fotografije, lahko izbirate med [MOVIE
MEDIA SET] in [PHOTO MEDIA SET] (DCR-DVD410E/DVD810E), v skladu z
vašimi potrebami.
Presnemavanje iz ene vrste medija na drugo
Če uporabite funkcijo [MOVIE DUB] na videokameri, lahko filme, posnete na notranjem
pomnilniku (DCR-DVD410E/DVD810E) ali spominski ploščici »Memory Stick PRO
Duo« presnamete na disk brez priključitve druge naprave (str. 55).
Opomba
• Nekatere vrste videokamer ne omogočajo presnemavanja vsebine filmov. Podrobnosti
o združljivosti si oglejte na strani 55.
11
Medij za vašo videokamero
Z vašo videokamero lahko snemate slike na notranji pomnilnik (DCR-DVD410E/
DVD810E), 8cm disk DVD-RW, DVD+RW, DVD-R ali DVD+R DL ali spominsko
ploščico »Memory Stick PRO Duo«. Več o vrstah spominskih ploščic »Memory Stick«, ki
jih lahko uporabljate z vašo videokamero, si oglejte na strani 5.
Snemanje formata za DVD-RW
Če uporabljate disk DVD-RW, lahko snemalni format izbirate med načinoma VIDEO in
VR.
, način VR pa z
.
V tem priročniku je način VIDEO označen z
Snemalni format, združljiv z večino DVD naprav, še posebej po zaključitvi.
V načinu VIDEO lahko izbrišete le najnovejše filme.
Snemalni format, ki omogoča urejanje z videokamero (brisanje in
prerazporeditev slik). Zaključen disk lahko predvajate v DVD napravah,
ki podpirajo način VR. V navodilih za uporabo DVD naprave preverite, če
DVD naprava podpira način VR za DVD-RW.
Načina VIDEO in VR
Slovarček (str. 135)
Lastnosti diskov različnih formatov
Števke med oklepaji () se nanašajo na številke strani.
Vrste diskov in simboli
Simboli, uporabljeni v tem priročniku
Na isti disk lahko posnamete oba formata filmov, 16:9
(širok) in 4:3*2
Brisanje zadnjih posnetkov
Brisanje in urejanje posnetkov na videokameri
Večkratna uporaba diska, tudi ko je disk poln, s
pomočjo formatiranja*2
Zaključitev, ki je potrebna za predv. na drugih napr.
Ustvarjanje daljših posnetkov na eni strani diska
12
Čas snemanja filmov
Števke v tabeli navajajo le približen čas snemanja v minutah, pri snemanju na notranji
pomnilnik (DCR-DVD410E/DVD810E) in na eno stran diska.
Čas snemanja na ustrezni medij je odvisen od vrste medija in od nastavitve načina [REC
MODE] (str. 80).
Števke med oklepaji () se nanašajo na minimalni čas snemanja.
Vrsta medija
9M (HQ) (visoka kakovost)
6M (SP) (standardna kakovost)
3M (LP) (daljše snemanje)
* DCR-DVD410E/DVD810E
Nasveti
• Številke v tabeli (9M, 6M) kažejo povprečno hitrost prenosa podatkov. M pomeni Mb/s.
• Čas snemanja lahko preverite s pomočjo možnosti [MEDIA INFO] (str. 71).
• Če uporabljate dvostranski disk, lahko slike snemate na obe strani (str. 117).
• Več o času snemanja na »Memory Stick PRO Duo« si oglejte na strani 33.
Videokamera uporablja format VBR (Variable Bit Rate) za samodejno nastavitev kakovosti slike, ki
najbolj ustreza kadru. Ta tehnologija pa povzroča razlike v času snemanja. Filmi, ki vsebujejo hitra
gibanja in kompleksne slike, se snemajo z višjo hitrostjo prenosa podatkov, kar zmanjša celotni čas
snemanja.
13
Uporaba videokamere
Izbira medija (str. 28)
Medij lahko izberete ločeno za filme in za fotografije.
Če snemate na disk, izberite disk, ki najbolj ustreza vašim potrebam.
Ali želite izbrisati ali urediti slike na videokameri?
Da
Ne
Ali želite izbrisati slike in
ponovno uporabiti disk?
Da
Ne
Za dolgo snemanje
* Izberite snemalni format in format diska na videokameri (str. 30).
Nasvet
• Disk lahko izberete v [DISC SELECT GUIDE] (str. 75).
Snemanje slik (str. 38)
Urejanje/shranjevanje slik
Razpoložljive funkcije so odvisne od izbranega medija.
Presnemavanje/kopiranje slik na drugo vrsto medija v videokameri (str. 55)
Presnemavanje filmov na druge naprave (str. 62)
Urejanje na računalniku (str. 97)
S priloženim programom »Picture Motion Browser« lahko uvozite slike v
računalnik in jih shranite na disk.
14
Predvajanje na drugih napravah
Predvajanje slik na televizorju (str. 48)
Slike, posnete in urejene na videokameri, si lahko ogledate na priključenem TV.
Predvajanje diska na drugih napravah (str. 70)
Če želite disk, posnet na videokameri , predvajati na drugih napravah, ga morate
najprej zaključiti.
Opomba
• Čim manjša je količina posnetkov na disku, tem dlje traja zaključitev.
Funkcije zaključenega diska so odvisne od vrste diska.
Tako kot DVD-je, ki jih
kupite v trgovini, lahko
tudi ta disk po zaključitvi
predvajate na večini DVD
naprav.
Disk lahko predv. v napravi,
ki je združljiva z načinom
VR diska DVD-RW.
Posnetkov ne morete
dodajati, tudi če je na
disku še dovolj prostora.
Če disku prekličete
zaključitev, lahko nanj
dodate posnetke (str. 74).
Posnetke lahko dodajate
brez zaključitve diska.
Disk lahko predvajate brez zaključitve.
V nekaterih primerih je zaključitev vendarle potrebna.
Podrobnosti si oglejte na strani 67.
Združljivost za predvajanje
Združljivost ni zagotovljena za vse DVD naprave. Oglejte si navodila za
uporabo DVD naprave ali se posvetujte s trgovcem.
15
»
HOME« in »
OPTION«
- Uporaba dveh vrst menijev
»
HOME« - začetna točka za vse operacije z videokamero
? (HELP)
Prikaže se opis postavke (str. 17).
Kategorija
B Kategorije in postavke menija HOME MENU
Kategorija (CAMERA)
Postavke
Kategorija (MANAGE MEDIA)
Stran
Postavke
Stran
Kategorija (VIEW IMAGES)
Postavke
Stran
Kategorija (SETTINGS)
Kategorija (OTHERS)
Postavke
16
Nastavitev videokamere (str. 78)
Stran
*1 Te postavke lahko nastavite tudi med uporabo
funkcije Easy Handycam (str. 34). Več o
postavkah, razpoložljivih v kategoriji
(SETTINGS), si oglejte na strani 79.
2
* Postavka je na voljo med delovanjem funkcije
‘Easy Handycam’ (str. 34), če izberete
način [INT. MEMORY] (DCR-DVD410E/
DVD810E) ali [MEMORY STICK] v
[MOVIE MEDIA SET] (str. 28).
*3 Te postavke morda ne bo mogoče uporabiti,
kar je odvisno od modela videokamere.
Uporaba menija HOME MENU
1 Med pritiskanjem na zeleno tipko
4 Pritisnite na želeno postavko.
Primer : [EDIT].
obrnite stikalo POWER v smeri
puščice in vklopite videokamero.
5 Sledite navodilom na zaslonu.
Izklop zaslona HOME MENU
Pritisnite na
2 Pritisnite na
(HOME) (A) (ali
(B).
.
Če želite izvedeti kaj več o
funkciji posameznih postavk v
meniju HOME MENU - HELP
1 Pritisnite na
(HOME).
Prikaže se meni HOME MENU.
2 Pritisnite na
3 Pritisnite na želeno kategorijo.
Primer : kategorija
? (HELP).
Spodnji del tipke ? (HELP) postane
oranžen.
(OTHERS)
Se nadaljuje ,
17
Se nadaljuje»
HOME« in »
OPTION« (nadaljevanje) – Uporaba dveh vrst menijev
3 Pritisnite na postavko, o kateri
želite izvedeti več.
Če pritisnete na postavko, se na
zaslonu prikaže njena obrazložitev.
Če želite izbrati to možnost, pritisnite
na [YES], če ne, pritisnite na [NO].
Izklop pomoči (HELP)
V koraku 2 pritisnite na tipko ?
(HELP).
Uporaba menija OPTION MENU
Če se med snemanjem ali predvajanjem le
dotaknete zaslona, se bodo prikazale funkcije, ki so tisti trenutek na voljo. Izvajanje
raznih nastavitev je povsem enostavna.
Podrobnosti si oglejte na strani 90.
18
Uvod
Korak 1: Pregled priložene opreme
Preverite, če ste skupaj z videokamero
dobili naslednje.
Število v oklepaju označuje število
posameznih priloženih enot.
Akumulatorska baterija NP-FH40 (1)
(str. 20)
Omrežni napajalnik (1) (str. 20)
CD-ROM s programom »Handycam
Application Software« (1) (str. 97)
– Picture Motion Browser (računalniški program)
– PMB Guide
Omrežni kabel (1) (str. 20)
Navodila za uporabo videokamere (1)
A/V priključni kabel (1) (str. 48, 62)
USB kabel (str. 64)
Brezžični daljinski upravljalnik (DCRDVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E) (1) (str. 132)
Litijeva baterija je že vstavljena.
19
Korak 2: Polnjenje baterije
Stikalo POWER
Vtič DC IN
Baterija
Lučka CHG
(polnjenje)
Pokrov za priključke
Priključek DC
Omrežni
napajalnik
Akumulatorsko baterijo
»InfoLITHIUM« (serija H) lahko
napolnite takoj za tem, ko jo
vstavite v videokamero (str. 119).
b Opomba
• Uporabljate lahko le baterijo »InfoLITHIUM«,
serije H.
1 Obrnite stikalo POWER v smeri
puščice v položaj OFF (CHG)
(tovarniška nastavitev).
2 Vstavite baterijo tako, da jo
potisnete v smeri puščice, dokler
ne klikne.
3 Priključite omrežni napajalnik v
priključek DC IN na videokameri.
Odprite pokrov za priključke in
priključite vtič DC na omrežnem
napajalniku.
Oznako v na vtiču DC obrnite tako,
tako da se bo skladala z oznako v na
videokameri.
20
V stensko vtičnico
Omrežni kabel
4 Priključite omrežni kabel v omrežni
napajalnik in stensko vtičnico.
Lučka CHG (polnjenje) zasveti in
polnjenje se začne.
5 Lučka CHG (polnjenje) ugasne, ko
je baterija povsem polna. Izključite
omrežni napajalnik iz priključka
DC IN.
Opomba
• Izključite omrežni napajalnik iz priključka DC
IN tako, da držite za videokamero in za vtič
DC.
Odstranitev baterije
Preostala moč baterije (prbl.)
1 Premaknite stikalo POWER na OFF
(CHG).
2 Premaknite stikalo za izmet baterije
(BATT) 1 in odstranite baterijo 2.
Snemalna zmogljivost (prbl.)
Stikalo za izmet
baterije (BATT)
b Opomba
• Ko odstranite baterijo ali omrežni napajalnik,
(Movie)/
se prepričajte, da je lučka
(Still) (str. 24)/lučka ACCESS (str. 30)/lučka
za dostop (str. 32) izklopljena.
• Če želite baterijo za dlje časa pospraviti, jo
najprej povsem izpraznite (str. 119).
Uporaba zunanjega vira napajanja
Čas polnjenja
Približen čas (v minutah), potreben da
napolnimo povsem prazno baterijo.
Baterija
Čas polnjenja
NP-FH40 (priložena)
125
NP-FH50
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Čas snemanja
Kako preveriti preostalo moč
baterije (Battery Info)
Približen čas (v minutah), ki je na
razpolago pri uporabi povsem polne
baterije.
Če snemate v notranji pomnilnik
(DCR-DVD410E/DVD810E) ali na
spominsko ploščico »Memory Stick
PRO Duo«
Nastavite stikalo POWER na OFF (CHG),
nato pritisnite na DISP/BATT INFO.
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
Opravite enake povezave kot pri polnjenju
baterije. Baterija se v tem primeru ne bo
praznila.
Baterija
Čez nekaj časa se za približno 7 sekund
prikaže približen čas snemanja v izbranem
formatu in podatki o bateriji. Podatke o
bateriji lahko gledate do 20 sekund, če
pritisnete na tipko DISP/BATT INFO,
medtem ko so informacije prikazane.
Čas
neprekinjenega
snemanja
NP-FH40
110
(priložena)
120
NP-FH50
130
140
NP-FH70
280
300
NP-FH100
625
680
Običajni čas
snemanja*
50
55
60
65
130
140
300
325
Se nadaljuje ,
21
Korak 2: Polnjenje baterije (nadaljevanje)
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Baterija
NP-FH40
(priložena)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
Čas
neprekinjenega
snemanja
100
115
115
Običajni čas
snemanja*
135
245
290
555
650
60
115
135
265
310
45
55
55
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
Baterija
NP-FH40
(priložena)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
Čas
neprekinjenega
snemanja
95
100
110
120
235
255
535
580
Običajni čas
snemanja*
40
45
45
50
105
110
240
260
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Baterija
NP-FH40
(priložena)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
22
Čas
neprekinjenega
snemanja
85
100
100
115
215
245
485
555
Običajni čas
snemanja*
35
45
45
50
95
110
215
245
b Opomba
• Več o izbiri medija si oglejte na strani 28.
• Vsi časi so izmerjeni z načinom snemanja
[SP] v naslednjih pogojih:
Zgoraj: Če se osvetlitev LCD zaslona vklopi.
Spodaj: Čas snemanja, če snemate z iskalom
in zaprtim LCD zaslonom.
Čas predvajanja
Predviden čas (v minutah), ki je na razpolago pri uporabi povsem polne baterije.
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
Baterija
NP- FH40
(priložena)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
LCD zaslon
odprt*
150
LCD zaslon
zaprt
170
170
370
830
195
415
925
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Baterija
NP- FH40
(priložena)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
LCD zaslon
odprt*
140
LCD zaslon
zaprt
170
165
350
785
195
415
925
Če predvajate disk
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
Baterija
NP- FH40
(priložena)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
LCD zaslon
odprt*
120
LCD zaslon
zaprt
135
140
300
680
155
330
745
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Baterija
NP- FH40
(priložena)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
LCD zaslon
odprt*
115
LCD zaslon
zaprt
135
135
290
650
155
330
745
* Pri vklopljeni osvetljenosti LCD zaslona.
Opomba
• Več o izbiri medija si oglejte na strani 28.
Nekaj o bateriji
• Pred zamenjavo baterije obrnite stikalo
POWER na OFF (CHG) in izklopite lučko
(Movie)/
(Still) (str. 24)/lučko
ACCESS (str. 30)/lučko za dostop (str. 32).
• V naslednjih primerih med polnjenjem
lučka CHG (charge-polnjenje) utripa ali pa
se podatki o bateriji (str. 21) ne prikažejo
pravilno:
– baterija ni pravilno vstavljena,
– baterija je poškodovana,
– baterija je povsem polna (samo za podatke o
bateriji).
• Baterija ne bo napajala kamere, dokler ne
izključite omrežnega napajalnika iz priključka
DC IN na kameri, tudi če je omrežni kabel
izključen iz omrežne vtičnice.
• Če pritrdite dodatno video luč, vam
priporočamo, da uporabite akumulatorsko
baterijo NP-FH70/NP-FH100 (DCRDVD310E/DVD410E/DVD810E).
• Ne priporočamo vam uporabe baterije NPFH30, ki omogoča le kratke posnetke in
predvajanje.
Nekaj o času polnjenja/snemanja/
predvajanja
• Čas je merjen se nanaša na uporabo
kamere pri temperaturi 250C (priporočljiva
temperatura je 100C do 300C).
• Čas snemanja in predvajanja bo krajši,
če videokamero uporabljate pri nizkih
temperaturah.
• Čas snemanja in predvajanja bo v nekaterih
pogojih uporabe kamere krajši.
Nekaj o omrežnem napajalniku
• Če uporabljate omrežni napajalnik, ga
priključite v bližnjo stensko vtičnico. V
primeru, da se pojavi kakršnakoli težava s
kamero, napajalnik takoj izključite.
• Ne postavljajte omrežnega napajalnika v ozek
prostor, na primer med stene ali pohištvo.
• Pazite, da ne pride do kratkega stika med
priključkom DC na omrežnem napajalniku
ali priključkom za baterijo in kovinskim
predmetom. S tem bi povzročili okvaro.
• Tudi če videokamero izklopite, jo bo omrežni
napajalnik še naprej napajal, če je priključen v
omrežno vtičnico.
23
Korak 3: Vklop videokamere in nastavitev datuma
in ure
Ko prvič uporabite videokamero, nastavite
datum in uro. Če tega ne storite, se bo ob
vsakem vklopu kamere ali obratu stikala
POWER prikazal zaslon [CLOCK SET].
Pritisnite na tipko na LCD zaslonu.
3 S puščicama
izberite
želeno geografsko področje, nato
pritisnite na [NEXT].
4 Nastavite [SUMMERTIME] in
pritisnite na [NEXT].
5 S puščicama
nastavite [Y].
6 S puščicama
Stikalo POWER
1 Med pritiskanjem na zeleno tipko
na sredini, obračajte stikalo
POWER v smeri puščice, dokler se
ne vklopi ustrezna lučka.
(Movie): snemanje filmov
(Still): snemanje fotografij
Ko prvič vklopite videokamero, nadaljujte od koraka 3.
2 Pritisnite na
(HOME) t
(SETTINGS) t [ LANG] t
[CLOCK SET].
Prikaže se zaslon [CLOCK SET].
izberite [M],
nato nastavite mesec z v/V.
7 Na enak način nastavite [D] (dan),
uro in minute, nato pritisnite na
[NEXT].
8 Prepričajte se, da je ura pravilno
nastavljena, nato pritisnite na
.
Ura začne teči.
Nastavite lahko katerokoli letnico, vse
do 2037.
Izklop videokamere
Premaknite stikalo POWER navzgor na
OFF(CHG).
b Opombe
• Če videokamere približno 3 mesece
ne uporabljate, se bo vgrajena litijeva
akumulatorska baterija izpraznila in nastavitev
datuma in ure se bo izbrisala. V tem primeru
napolnite baterijo in ponovno nastavite datum
in uro (str. 124).
24
• Ko vklopite videokamero traja nekaj sekund,
da se kamera pripravi na snemanje. V tem
času snemanje ni mogoče.
• Pokrov objektiva se samodejno odpre, ko
vklopite kamero. Zapre se, če izberete zaslon
za predvajanje ali če videokamero izklopite.
• Ob nakupu videokamere je le-ta nastavljena
tako, da se samodejno izklopi, če je približno
5 minut ne uporabljate ([A.SHUT OFF]; str.
89).
z Nasveti
• Med snemanjem se datum in ura ne prikažeta,
a se samodejno posnameta na disk. Lahko ju
prikažete med predvajanjem (glej stran 84,
[DATA CODE]).
• Podrobnosti o časovnih razlikah si oglejte na
strani 115.
• Če tipke na zaslonu na dotik ne delujejo
pravilno, nastavite zaslon na dotik
([CALIBRATION], str. 122).
Sprememba nastavitve jezika
Jezik za prikaz na zaslonu lahko
spremenite.
Pritisnite na
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/
LANG] t [ LANGUAGE SET] in
izberite želeni jezik.
25
Korak 4: Priprave na snemanje
Odpiranje pokrova objektiva
Potisnite stikalo LENS COVER na OPEN.
ali če želite varčevati z baterijo. Nastavitev
ne vpliva na posneto sliko. Če želite
osvetlitev LCD zaslona vklopiti, pritisnite
in nekaj sekund držite tipko DISP/BATT
ne izgine.
INFO, dokler oznaka
b Opomba
• Pazite, da ne boste nahote pritiskali na
tipke na LCD zaslonu, med odpiranjem ali
nastavljanjem LCD zaslona.
z Nasveta
Po snemanju nastavite stikalo LENS
COVER na CLOSE in zaprite pokrov
objektiva.
LCD zaslon
Odprite LCD zaslon za 90 stopinj od
kamere (1), nato pa nastavite kot, ki vam
med snemanjem in predvajanjem najbolj
ustreza (2).
(2) 90
stopinj (max.)
(1) 90 stopinj proti kameri
• Če LCD zaslon odprete za 90 stopinj proti
videokameri, nato pa ga obrnete za 180
stopinj proti objektivu, ga lahko zaprete tako,
da je obrnjen navzven. To je priročno med
upravljanjem predvajanja.
HOME pritisnite na
• V meniju
(SETTINGS) t [SOUND/DISP SET]
t [LCD BRIGHT] (str. 70) in nastavite
osvetlitev LCD zaslona.
• Z vsakim pritiskom na tipko DISP BATT/
INFO se informacije prikažejo ali skrijejo.
Nastavitev iskala
Slike si lahko ogledate tudi s pomočjo
iskala, da varčujete z baterijo ali če je slika
na LCD zaslonu slabo vidna.
Izvlecite iskalo in poglejte skozenj. Nastavite ga na svoj vid.
Iskalo
(2) 180 stopinj
(max.)
Izklop osvetlitve LCD zaslona in
varčevanje z baterijo DCR-DVD310E/
DCR-DVD410E/DVD710E/DVD810E
Pritisnite in nekaj sekund držite tipko
DISP/BATT INFO, da se prikaže oznaka
.
Ta nastavitev je pripravna, kadar želite
uporabiti videokamero v močnejši svetlobi
26
Stikalo za nastavitev
leče iskala
Premaknite ga tako, da
bo slika jasna.
z Nasvet
• Osvetlitev ozadja iskala lahko nastavite tako,
da pritisnete na
HOME izberete
[SETTINGS] t [SOUND/DISP SET] t
[VF B.LIGHT] (str. 86).
Pritrditev pasu
Nastavite pas kot kaže slika in pravilno
držite kamero.
27
Korak 5: Izbiranje medija
Za filme in slike lahko izberete ločene medije.
Za filme lahko izberete notranji pomnilnik*, disk ali spominsko ploščico »Memory Stick
PRO Duo«. Za slike lahko izberete notranji pomnilnik* ali spominsko ploščico »Memory
Stick PRO Duo«.
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD610E/DVD710E
Po tovarniški nastavitvi se filmi snemajo na disk. Fotografije se snemajo samo na »Memory Stick PRO Duo«.
DCR-DVD410E/DVD810E
Po tovarniški nastavitvi se filmi in slike snemajo v notranji pomnilnik.
Notranji pomnilnik
Disk
Film
Fotografija
»Memory Stick PRO Duo«
* DCR-DVD410E/DVD810E
Opomba
• Izbrani medij lahko uporabite za snemanje, predvajanje in urejanje slik. Kadar snemate, predvajate
ali urejate slike na drugih medijih, ponovno izberite medij.
Izbiranje medija za filme
1 Pritisnite na
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MOVIE
MEDIA SET]..
Prikaže se zaslon za nastavitev medija
za filme.
2 Pritisnite na želeni medij.
3 Pritisnite na [YES].
28
4 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
Medij za filme se spremeni.
Izbiranje medija za slike
(DCR-DVD410E/DVD810E)
1 Pritisnite na
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [PHOTO
MEDIA SET].
Prikaže se zaslon za nastavitev medija
za slike.
2 Pritisnite na želeni medij.
Opomba
Za slike ne morete izbrati diska.
3 Pritisnite na [YES].
4 Ko se prikaže napis [Completed.],
Potrditev izbranega medija
1 Premaknite stikalo POWER, da se
prižge lučka za način
(Film)/
(Fotografija), da boste lahko preverili
medij.
2 Potrdite simbol za medij, prikazan v
zgornjem desnem kotu zaslona.
Simbol za medij
Notranji pomnilnik*
Disk (simbol je odvisen od
vrste diska) (str. 12)
»Memory Stick PRO Duo«
* DCR-DVD410E/DVD810E
pritisnite na
.
Medij za slike se spremeni.
29
Korak 6: Vstavljanje diska ali spominske ploščice
»Memory Stick PRO Duo«
Če v koraku 5 izberete možnost [INT.
MEMORY], postopek v koraku 6 ni
potreben (DCR-DVD410E/DVD810E).
Vstavljanje diska
3 Vstavite disk tako, da bo snemalna
stran obrnjena proti videokameri,
nato pritisnite na sredino diska, da
klikne.
Če v poglavju »Korak 5« izberete možnost
[DISC], bo potreben nov 8cm disk DVDRW, DVD+RW, DVD-R ali DVD+R DL
(str. 12).
b Opomba
• Pred uporabo, s priloženo čistilno krpo
odstranite prah ali prstne odtise z diska
(str. 118).
1 Preverite, če je videokamera
vklopljena.
2 Obrnite stikalo OPEN na pokrovu
za disk v smeri puščice
(OPEN
).
Na LCD zaslonu se prikaže napis
[PREPARING TO OPEN]. Pokrov za
disk se samodejno rahlo odpre.
Lučka ACCESS (disk)
Stikalo OPEN na
pokrovu za disk
Odjemna leča
Če uporabljate enostranski disk, ga vstavite
tako, da bo potiskana stran obrnjena navzven.
4 Zaprite pokrov za disk.
Prikaže se zaslon [DISC ACCESS].
Pri nekaterih vrstah in stanjih diskov
utegne trajati dlje časa, da enota
prepozna disk.
x DVD-RW/DVD+RW
Na zaslonu se pojavi vprašanje,
če želite uporabiti funkcijo [DISC
SELECT GUIDE]. Ta fukcija vam
omogoča formatiranje diska s pomočjo
navodil na zaslonu. Če te funkcije ne
želite uporabiti, nadaljujte s korakom 5.
x DVD-R/DVD+R DL
Snemati lahko začnete takoj, ko napis
[DISC ACCESS] izgine z LCD
zaslona. Koraki po 5. niso potrebni.
Ko se disk odpre, ga odprite do konca.
30
5 Pritisnite na želeno možnost.
x DVD-RW
Izberite snemalni format, [VIDEO] ali
[VR] (str. 12), nato pritisnite na OK.
x DVD+RW
Izberite razmerje slike za film, [16:9]
ali [4:3], nato pritisnite na
.
6 Pritisnite na [YES].
7 Pritisnite na
, ko se prikaže
napis [Completed].
Ko je formatiranje končano, lahko na
disk začnete snemati.
Nasvet
• Če uporabljate disk DVD-RW med delovanjem
funkcije ‘Easy Handycam’ (str. 34), se format
za snemanje nastavi na način VIDEO.
Odstranitev diska
1 Opravite koraka 1 in 2, da se odpre
pokrov za disk.
2 Pritisnite na držalo v sredini prostora
za disk in odstranite disk tako, da ga
primete za rob.
z Opombe
• Pazite, da med odpiranjem ali zapiranjem
pokrova ne ovirate delovanja z roko ali drugim
predmetom. Umaknite pas na spodnjo stran
kamere, nato odprite ali zaprite pokrov.
• Če se med zapiranjem pas ujame v pokrov za
disk, utegne povzročiti okvaro kamere.
• Ne dotikajte se snemalne strani diska ali
odjemne leče (str. 123). Če uporabljate
dvostranski disk, pazite, da ne zamažete diska
s prstnimi odtisi.
• Če zaprete pokrov za disk pri nepravilno
vstavljenem disku, utegnete s tem povzročiti
okvaro kamere.
• Ne izkapljajte napajanja med formatiranjem.
• Ne izpostavljajte kamere udarcem ali tresenju,
ker kamera bere podatke:
– medtem ko lučka ACCESS sveti,
– medtem ko lučka ACCESS utripa,
– medtem ko je na LCD zaslonu prikazan
napis [DISC ACCESS] ali [PREPARING
TO OPEN].
• Pri nekaterih diskih ali posnetem gradivu traja
dlje časa, da disk izskoči.
• Če je disk poškodovan ali umazan (s prstnimi
odtisi, ipd.), utegne trajati vse do 10 minut, da
disk izskoči. V tem primeru utegne biti disk
poškodovan.
z Opombe
• Če je izvor napajanja priključen v
videokamero, lahko disk odstranite tudi, če je
videokamera izklopljena.
• Če želite izbrisati vse predhodno posnete slike
z diska DVD-RW/DVD+RW, nato pa disk
ponovno uporabiti za snemanje novih slik,
si oglejte poglavje »Formatiranje medija« na
strani 72.
• Če je disk pravi, lahko preverite s postavko
[DISC SELECT GUIDE] v meniju HOME
MENU (str. 75).
Se nadaljuje ,
31
Korak 6: Vstavljanje diska ali spominske ploščice »Memory Stick PRO Duo«
Vstavljanje spominske ploščice
»Memory Stick PRO Duo«
Ta postopek je potreben samo, če v
poglavju »Korak 5« izberete [MEMORY
STICK]. Več o tem, katere spominske
ploščice lahko uporabljate z vašo videokamero si oglejte na strani 5.
3 Če v poglavju »Korak 5« za
snemanje filmov izberete možnost
[MEMORY STICK], premikajte
stikalo POWER, dokler ne zasveti
lučka
(Movie).
Če je stikalo POWER nastavljeno na
OFF (CHG), ga med pritiskanjem na
zeleno tipko vklopite.
Nasvet
• Če na spominsko ploščico »Memory Stick
PRO Duo« snemate samo fotografije,
postopek po koraku 3 ni potreben.
1 Odprite LCD zaslon.
2 Vstavite »Memory Stick PRO Duo«.
1 Odprite pokrov za spominsko
ploščico »Memory Stick PRO Duo«
v smeri puščice.
2 Vstavite »Memory Stick PRO Duo«
v režo za spominsko ploščico v
pravi smeri, dokler ne zaskoči.
3 Zaprite pokrov za spominsko
ploščico.
Ko vstavite novo spominsko ploščico
»Memory Stick PRO Duo«, se na
zaslonu prikaže napis [Create a new
Image Database File.] (ustvarite novo
datoteko s slikovno podatkovno bazo).
4 Pritisnite na [YES].
Lučka Access
Oznaka naj bo obrnjena proti
LCD zaslonu.
32
Odstranitev spominske ploščice
»Memory Stick Duo«
Odprite LCD zaslon in pokrov za
»Memory Stick Duo«. Enkrat na rahlo
pritisnite na »Memory Stick PRO Duo«,
nato pa ga izvlecite.
Opombe
• Če ne želite, da se medij zlomi ali da se
posnete slike izgubijo, ne storite naslednjega,
ko sveti lučka Access (str. 32):
– ne odstranjujte baterije ali omrežnega
napajalnika iz videokamere,
– ne izpostavljajte kamere mehanskim
udarcem ali tresenju,
– ne odstranjujte spominske ploščice iz
videokamere.
• Med snemanjem ne odpirajte pokrova za
spominsko ploščico.
• Če vstavite »Memory Stick Duo« v režo v
nepravilni smeri, utegnete s tem poškodovati
spominsko ploščico, režo ali podatke.
• Če se v koraku 4 prikaže napis [Failed to
create a new Image Database File. It may
be possible that there is not enoough free
space.« (ustvarjanje nove datoteke s slikovno
podatkovno bazo ni uspelo. Morda ni
dovolj prostora.), formatirajte spominsko
ploščico »Memory Stick PRO Duo« (str.
72). Vsi podatki posneti na spominski
ploščici »Memory Stick PRO Duo« se bodo s
formatiranjem izbrisali.
• Ne stiskajte in ne odstranjujte spominske
ploščice »Memory Stick PRO Duo« na silo,
ker bi jo utegnili poškodovati.
Opombe
• Številke v tabeli veljajo, če uporabljate
spominsko ploščico »Memory Stick PRO
Duo« družbe Sony. Čas snemanja je odvisen
tudi od pogojev snemanja, vrste spominske
ploščice »Memory Stick« in od nastavitev v
[REC MODE] (str. 80).
• Če je čas snemanja manj kot 5 minut, se
.
prikaže oznaka
Nasvet
• Več o številu slik, ki jih lahko posnamete, si
oglejte na strani 83.
Čas snemanja filmov na »Memory Stick
PRO Duo«
Številke v tabeli navajajo le približen čas
snemanja na »Memory Stick PRO Duo« v
minutah.
Števke med oklepaji ( ) pomenijo minimalni čas snemanja.
33
Snemanje/Predvajanje
Enostavno snemanje in predvajanje
(Easy Handycam)
Funkcija Easy Handycam skoraj vse nastavitve opravi samodejno, tako da lahko snemate
in predvajate brez podrobnejših nastavitev. Velikost znakov na zaslonu je večja za boljšo
vidljivost. Slike se posnamejo na izbrani medij (str. 28).
Če je stikalo
POWER nastavljeno na OFF
(CHG), ga med
pritiskanjem na
zeleni gumb
obrnite.
Filmi
Fotografije
1 Obračajte stikalo
1 Obračajte stikalo
2 Pritisnite na EASY B.
2 Pritisnite na EASY B.
POWER G, dokler
ne zasveti lučka
(Movie).
Na LCD zaslonu se
prikaže
.
POWER G, dokler
ne zasveti lučka
(Still).
Na LCD zaslonu se
prikaže
.
3 Pritisnite na tipko START/STOP H 3 Na rahlo pritisnite na tipko
ali E in začnite snemati*.
Za ustavitev snemanja ponovno
pritisnite na tipko START/STOP.
* Filmi se posnamejo v načinu [SP].
34
PHOTO F, da nastavite ostrino A
(zasliši se zvočni signal), nato do
konca pritisnite B (zasliši se zvok
sprožilca)
Utripa t Zasvet
Predvajanje posnetih filmov/fotografij
1 Z obračanjem stikala POWER G vklopite videokamero.
2 Pritisnite na tipko
(VIEW IMAGES) I (ali D).
Na LCD zaslonu se prikaže zaslon VISUAL INDEX. (To utegne trajati
nekaj časa.)
Film Roll Index (str. 45)
Face Index (str. 45)
Poišče sliko po datumu
snemanja (str. 46)*.
Naslednjih 6 slik
Prikaže se na sliki,
ki je bila nazadnje
predvajana/snemana
(B za fotografije).
Predhodnih 6 slik
Vrnitev na zaslon
za snemanje
Prikažejo se filmi
Prikažejo se fotografije
* Če v [MOVIE MEDIA SET] izberete [DISC] (str. 28), se prikaže vrsta diska. Filmov ni mogoče
iskati po datumu snemanja.
3 Predvajanje se začne.
Filmi:
Pritisnite na
, nato pritisnite na film, ki ga želite gledati.
Vrnitev (na zaslon
VISUAL INDEX)
Začetek kadra/
predhodnega kadra
S pritiskom preklaplja
med predvajanjem in
začasno ustavitvijo.
Naslednji kader
Datum/ura snemanja*
Ustavitev (vklop zaslona
VISUAL INDEX)
Nazaj/Naprej
* Možnosti [DATA CODE] se nastavi na [DATE/TIME] (str. 84).
Se nadaljuje ,
35
Enostavno snemanje in predvajanje (Easy Handycam) (nadaljevanje)
Nasveti
• Po predvajanju zadnjega filma se zaslon vrne nazaslon VISUAL INDEX.
• Hitrost predvajanja lahko zmanjšate s pritiskanjem na
/
med začasno ustavitvijo.
• Glasnost lahko nastavite tudi tako, da izberete
(HOME) t
(SETTINGS) t [SOUND
SETTINGS] t [VOLUME] in nato s tipkama
/
.
• Medij za film lahko spremenite z možnostjo [MOVIE MEDIA SET] (str. 28).
Fotografije:
Pritisnite na
, nato pritisnite na fotografijo, ki jo želite predvajati.
Vrnitev (na zaslon
VISUAL INDEX)
Tipka za zaporedni
prikaz slik
(Slide Show)
Vklop zaslona
VISUAL INDEX
Datum/ura snemanja*
Predhodna/Naslednja
* [DATA CODE] je nastavljen na [DATE/TIME] (str. 84).
Nasveti
• Medij za fotografije lahko preklopite s pomočjo [PHOTO MEDIA SET] (DCR-DVD410E/
DVD810E) (STR. 28).
36
Preklic funkcije Easy Handycam
b Opombe
Ponovno pritisnite na tipko EASY A.
izgine z zaslona.
Oznaka
• Po zaključitvi diskov DVD-R in DVD+R DL
jih ne morete ponovno uporabiti ali nanje
snemati dodatnih filmov (tudi če je še dovolj
prostora).
• Med delovanjem funkcije Easy Handycam na
zaključen disk ne morete snemati dodatnih
kadrov (str. 74).
Nastavitve menija med uporabo
funkcije Easy Handycam
Pritisnite na tipko
(HOME) C (ali B),
da se prikažejo postavke menija, ki so na
voljo za spremembe nastavitev (str. 16, 78).
b Opombe
• Večina postavk v meniju se samodejno vrne na
tovarniško nastavitev. Podrobnosti si oglejte
na strani 79.
• Disk DVD-RW se formatira v načinu VIDEO
(str. 12).
• Funkcije
(OPTION) ni mogoče uporabiti.
• Če želite sliki dodati učinke ali spremeniti
nastavitve, najprej prekličite funkcijo Easy
Handycam.
Tipke, ki med uporabo funkcije
Easy Handycam ne delujejo
Nekaterih tipk/funkcij med delovanjem
funkcije Easy Handycam ne morete
uporabiti, ker se nastavijo samodejno
(str. 79). Če poskušate med delovanjem
funkcije Easy Handycam uporabiti te
tipke, se prikaže napis [Invalid during Easy
Handycam operation] (neveljavno med
delovanjem funkcije Easy Handycam).
Ogled filmov na disku na
drugi napravi (zaključitev)
Če želite filme, shranjene na disku,
predvajati na DVD napravi ali na
računalniku, morate disk najprej zaključiti.
Podrobnosti o zaključevanju si oglejte na
strani 67.
37
Snemanje
Slike se posnamejo na medij, ki ste ga izbrali v nastavitvah (str. 28).
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD610E/DVD710E
Po tovarniški nastavitvi se filmi snemajo na disk. Fotografije se snemajo samo na
»Memory Stick PRO Duo«.
DCR-DVD410E/DVD810E
Po tovarniški nastavitvi se filmi in slike snemajo v notranji pomnilnik.
Odprite pokrov
objektiva (str. 26)
Stikalo POWER A
Če je stikalo POWER
nastavljeno na OFF
(CHG), ga med
pritiskanjem na zeleno
tipko obrnite.
(Film)
(fotografije)
b Opomba
• Če lučki ACCESS/dostop (str. 30, 32) svetita ali utripata, ko je snemanje že končano, pomeni, da
se podatki še vpisujejo na medij. V tem času ne izpostavljajte kamere udarcem ali tresenju in ne
odstranjujte baterije ali omrežnega napajalnika.
• Če v [MOVIE MEDIA SET] (str. 28) izberete možnost [INT. MEMORY] (DCR-DVD410E/
DVD810E) ali [MEMORY STICK], filmska datoteka pa presega 2 GB, bo kamera samodejno
ustvarila naslednjo filmsko datoteko.
Nasvet
• Več o uporabi videokamere si oglejte na strani 5.
• Prostor na mediju za filme lahko preverite tako, da pritisnete na
38
(MEDIA INFO) (str. 71).
Fotografije
Filmi
1 Obračajte stikalo POWER A,
dokler ne zasveti lučka
(Movie).
1 Obračajte stikalo POWER A,
dokler ne zasveti lučka
(Still).
2 Pritisnite na tipko START/STOP B 2 Na rahlo pritisnite na tipko
(ali C).
Za ustavitev snemanja ponovno
pritisnite na tipko START/STOP.
PHOTO F, da nastavite ostrino A
(zasliši se zvočni signal), nato do
konca pritisnite B (zasliši se zvok
sprožilca).
Utripa t Zasveti
Oznaka
se prikaže poleg oznake
. Ko oznaka
izgine, je slika
ali
posneta.
Opomba
Fotografij ni mogoče snemati na disk.
Nasveti
• Več o času snemanja filmov si oglejte na strani 13, o številu fotografij, ki jih lahko posnamete, pa na
strani 82.
• Če je možnost [
INDEX SET] med snemanjem filmov nastavljena na [ON] (tovarniška
nastavitev), se prikaže oznaka
.
(HOME) D
• Snemanje lahko preklopite s snemanja filmov na snemanje slik s pritiskom na
(ali E) t
(CAMERA) t (MOVIE) ali [PHOTO].
• Iz posnetih filmov lahko ustvarite fotografije (str. 53).
Se nadaljuje ,
39
z Nasvet
Zoomiranje
Zoomirate lahko do velikosti, ki je
navedena v naslednji tabeli.
(optični zoom)
DCR-DVD110E/DVD115E/
DVD310E/DVD610E
40 ×
DVD310E/DCR-DVD410E/
DVD710E/DVD810E
25 ×
Povečavo lahko nastavite s stikalom ‘zoom’
in s tipko ‘Zoom’ na LCD zaslonu.
• Če uporabite funkcijo [DIGITAL ZOOM]
(str. 81), boste lahko sliko povečali več, kot je
navedeno v tabeli (ko snemate filme).
Snemanje 5.1 kanalnega prostorskega
zvoka (DCR-DVD115E/DVD310E/DCRDVD410E/DVD710E/DVD810E)
Zvok, ki ga ujame vgrajeni mikrofon, se
pretvori v 5.1 kanalni prostorski zvok in se
posname.
Med predvajanjem filmov na napravah,
ki podpirajo 5.1ch prostorski zvok, lahko
uživate v realnem zvoku.
Vgrajen mikrofon
Širši zorni kot:
(široki kot)
Dolby Digital 5.1 Creater, 5.1 kanalni prostorski zvok
Slovarček (str. 135)
Bližnji pogled: (telefoto)
b Opombe
Za počasno približevanje/oddaljevanje na
rahlo premaknite stikalo »power zoom« . Za
hitrejše zoomiranje pa ga premaknite dlje.
• 5.1 kanalni zvok se pretvori v 2-kanalnega, če
ga predvajate na videokameri.
b Opomba
• Snemalni zvok lahko izbirate med [5.1ch
SURROUND] in [2ch STEREO] ([AUDIO
MODE], str.80).
• Funkcija [STEADYSHOT] morda ne bo
zmanjšala motnosti slike do želene mere, če
je stikalo »Power Zoom« nastavljen na stran T
(telefoto).
• Držite prst na stikalu »Power zoom«. Če ga
odstranite, se utegne posneti zvok delovanja.
• Hitrosti zoomiranja ne morete spremeniti s
tipkami za zoomiranje pod LCD zaslonom.
• Najmanjša možna razdalja med videokamero
in objektom med ohranitvijo ostrine je
približno 1 cm za široki kot in približno 80 cm
za telefoto.
40
Nasvet
Hiter začetek snemanja (QUICK ON)
Če namesto, da obrnete stikalo POWER,
pritisnete na tipko QUICK ON, se bo
poraba energije zmanjšala (način »Sleep«).
V tem načinu lučka QUICK ON utripa. Če
ponovno pritisnete na tipko QUICK ON,
ko želite začeti z naslednjim snemanjem,
bo videokamera pripravljena na snemanje
v približno 1 sekundi.
Opombe
• Medtem ko je videokamera v načinu »Sleep«,
bo poraba energije približno za polovico
manjša kot med snemanjem. Tako lahko
varčujete z energijo baterije.
• Če videokamere nekaj časa ne uporabljate in
jo pustite v načinu »Sleep«, se bo samodejno
izklopila. S funkcijo [QUICK ON STB] lahko
nastavite dobo, po kateri želite, da se kamera
izklopi v načinu »Sleep« (str. 89).
• Če med snemanjem pritisnete na tipko
QUICK ON, bo videokamera ustavila
snemanje in vzpostavila način »Sleep«.
Snemanje v temi (NightShot plus)
Opombe
• Funkciji »NightShot plus« in »Super
NightShot plus« uporabljata infrardečo
svetlobo. Zato ne prekrivajte infrardečega
porta s prsti ali drugimi predmeti.
• Odstranite pretvorniško lečo (ni priložena).
• Če ima videokamera težave s samodejnim
nastavljanjem ostrine, jo nastavite ročno
([FOCUS], str. 92).
• Ne uporabljajte funkcij NightShot plus in
Super NightShot plus v svetlem prostoru, ker
bi s tem utegnili povzročiti okvaro.
Nasvet
• Za snemanje svetlih slik uporabite funkcijo
Super NightShot plus (str. 95). Za snemanje
slik z barvami, ki so bolj podobne originalnim,
uporabite funkcijo Color Slow Shutter (str. 95).
Nastavitev osvetlitve za predmete z
osvetljenim ozadjem
Če želite nastaviti osvetlitev predmeta z
osvetljenim ozadjem, pritisnite tipko
(BACK LIGHT), da se prikaže oznaka
. Za preklic te funkcije, ponovno pritisnite
tipko (BACK LIGHT).
Snemanje v zrcalnem načinu
Infrardeča vrata
Če želite snemati v temnem prostoru,
nastavite stikalo NIGHTSHOT PLUS na
ON, da se prikaže oznaka .
Se nadaljuje ,
41
Snemanje (nadaljevanje)
Odprite LCD zaslon pravokotno s kamero
1, nato ga zavrtite za 180 stopinj proti
objektu 2.
Nasveta
• Na LCD zaslonu se prikaže zrcalna slika
objekta, posneta slika pa bo obrnjena pravilno.
• Če snemate v zrcalnem načinu se slika v iskalu
ne prikaže.
42
Predvajanje
Slike, posnete na medij, ki ste ga izbrali v nastavitvah medija, lahko predvajate (str. 28).
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD610E/DVD710E
Po tovarniški nastavitvi se predvajajo filmi na disku. Fotografije se posnamejo in predvajajo s spominske ploščice »Memory Stick PRO Duo«.
DCR-DVD410E/DVD810E
Po tovarniški nastavitvi se predvajajo filmi na notranjem pomnilniku.
Stikalo Zoom F
Stikalo
POWER A
1 Obrnite stikalo POWER A in vklopite videokamero.
2 Pritisnite na
(VIEW IMAGES) B (ali C).
Na LCD zaslonu se prikaže zaslon VISUAL INDEX. (Prikaz sličic utegne trajati
nekaj časa.)
Film Roll Index (str. 45)
Face Index (str. 45)
Poišče sliko po datumu
snemanja (str. 46)*.
Prikaže se na sliki,
ki je bila nazadnje
predvajana/snemana (B
za fotografije, posnete
na »Memory Stick PRO
Duo«).
Prikažejo se
fotografije
Prikažejo se filmi
Vrnitev na zaslon
za snemanje
Prikažejo se filmi
Vrnitev na zaslon
OPCIJA
Prikažejo se fotografije
* Če v [MOVIE MEDIA SET] izberete [DISC] (str. 28), se prikaže vrsta diska. Filmov ni mogoče
iskati po datumu snemanja.
43
Predvajanje (nadaljevanje)
Nasvet
• S premikanjem stikala Zoom F lahko izberete prikaz 6-ih ali 12-ih slik na zaslonu VISUAL
(HOME) D (ali E) t
INDEX. Če želite izbrati številko, pritisnite na
DISPLAY) (str. 85).
t (VIEW IMAGES SET) t (
(SETTINGS)
3 predvajanje se začne.
Filmi
Pritisnite na
in na film, ki ga želite predvajati.
Ko se predvajanje filmov od izbranega do zadnjega konča, se ponovno prikaže zaslon
VISUAL INDEX.
Vrnitev (na zaslon
VISUAL INDEX)
Začetek kadra/
predhodnega kadra
Ustavitev (vklop
zaslona VISUAL
INDEX)
S pritiskom preklaplja
med predvajanjem in
začasno ustavitvijo.
Naslednji kader
(OPTION)
Nazaj/Naprej
Opombe
• Za počasno predvajanje filma pritisnite na
med začasno ustavitvijo.
• Če predvajate film iz notranjega pomnilnika (DCR-DVD410E/DVD810E) ali s spominske ploščice
film zavrtite naprej/nazaj
»Memory Stick PRO Duo«, lahko z enim pritiskom na
približno 5 krat hitreje kot običajno, z dvemi pritiski približno 10-krat hitreje, s tremi približno 30krat hitreje, s štirimi pa približno 60-krat hitreje.
film zavrtite naprej/nazaj
• Če predvajate filme na disku, lahko z enim pritiskom na
približno 5 krat hitreje kot običajno, z dvemi pritiski približno 10-krat hitreje (približno 8-krat
hitreje za DVD+RW).
Fotografije
Pritisnite na
in na sliko, ki jo želite predvajati.
Vrnitev (na
zaslon VISUAL
INDEX)
Vklop zaslona
VISUAL INDEX
Tipka za zaporedni
prikaz slik
(Slide Show)
(OPTION)
Predhodna/Naslednja
44
Nastavitev glasnosti zvoka filma
Pritisnite na
(OPTION) t
[VOLUME], nato uporabite
tab t
/
.
Nasvet
• Zaslon lahko preklopite na zaslon VISUAL
(HOME)
INDEX s pritiskom na tipko
D (ali E) t
(VIEW IMAGES) t
(VISUAL INDEX).
Zelo natančno iskanje kadrov
(Film Roll Index)
Filme lahko razdelite na določene časovne
enote in na zaslonu INDEX se bo prikazal
prvi kader vsakega dela. Film lahko
začnete predvajati od izbranega kadra.
Najprej izberite medij, ki vsebuje film, ki
ga želite predvajati (str. 28).
4 S tipkama
izberite želeni
kader.
Predvajanje se začne od izbranega
kadra.
Nasvet
• Zaslon ‘Film Roll Index’ lahko prikažete s
(HOME) t
(VIEW
pritiskom na
IMAGES) t ( INDEX).
Iskanje želenih kadrov po obrazih
(Face Index)
Na zaslonu INDEX se prikažejo slike obrazov, ki jih kamera zazna med snemanjem.
Film lahko predvajate od slike z izbranim
obrazom. Najprej izberite medij, ki vsebuje
film, ki ga želite predvajati (str. 28).
1 Pritisnite na tipko
1 Pritisnite na tipko
2 Pritisnite na
2 Pritisnite na
(VIEW
IMAGES) na videokameri.
Prikaže se zaslon VISUAL INDEX.
(Film Roll Index).
Predhodni/naslednji film
Predhodni kader
Naslednji kader
Spremeni interval kadrov
3 S tipkama
izberite želeni
(VIEW
IMAGES) na videokameri.
Prikaže se zaslon VISUAL INDEX.
(Face Index).
Predhodni/naslednji film
Predhodna/naslednja slika z obrazom
3 S tipkama
izberite želeni
film.
film.
Se nadaljuje ,
45
4 S tipkama
izberite sliko z
želenim obrazom, nato izberite
sliko z obrazom, ki jo želite
predvajati.
Predvajanje se začne od izbranega
kadra.
2 Če želite poiskati film, pritisnite
na tipko
. Za iskanje fotografij
pritisnite na
.
3 Pritisnite na tipko za datum v
zgornjem desnem kotu zaslona.
Na zaslonu se prikažejo datumi snemanja slik.
Opombi
• Nekateri pogoji snemanja ne omogočajo
zaznavanja obrazov. Primer: če človek nosi
očala ali kapo ali če ni obrnjen proti kameri.
INDEX] (str.
• Če želite predvajati filme v [
INDEX
82), pred snemanjem nastavite [
SET] na [ON] (tovarniška nastavitev).
Predhodni/naslednji datum
Nasvet
• Zaslon ‘Face Index’ lahko prikažete tako, da
pritisnete na
(HOME) t
(VIEW
IMAGES) t (
INDEX).
Iskanje želenih slik po datumih
(Date Index)
4 S tipkama
izberite datum
snemanja želenih slik, nato
pritisnite na
.
Na zaslonu se prikažejo slike, posnete
na izbrani datum.
Nasvet
Zelo učinkovit način iskanja je iskanje po
datumih.
Najprej izberite medij, ki vsebuje film, ki
ga želite predvajati (str. 28).
Opomba
• Funkcije ‘Date Index’ ni mogoče uporabiti
na disku in s fotografijami na »Memory Stick
PRO Duo«.
1 Pritisnite na tipko
(VIEW
IMAGES) na videokameri.
Prikaže se zaslon VISUAL INDEX.
46
• Na zaslonih ‘Film Roll Index’ in ‘Face Index’
lahko prikažete funkcijo ‘Date Index’ s
pomočjo korakov 3 in 4.
Uporaba funkcije PB zoom
Slike lahko povečate od 1,1 do 5 krat.
Povečavo lahko nastavite s stikalom ‘power
zoom’ ali tipkami ‘zoom’ na okviru LCD
zaslona.
b Opomba
• Med zaporednim prikazom slik ne morete
uporabiti funkcije »playback zoom«.
Nasveta
1 Predvajajte sliko, ki jo želite povečati.
2 Povečajte sliko s pomočjo tipke
T (telefoto).
Zaslon je uokvirjen.
3 Pritisnite na zaslon na mestu, ki ga
želite prikazati na sredini prikazanega
okvira.
• Neprekinjeno zaporedno predvajanje fotografij
lahko nastavite tudi s pritiskom na
(OPTION) t tipko
t [SLIDE SHOW]
na zaslonu VISUAL INDEX.
• Med predvajanjem lahko neprekinjeno
zaporedno predvajanje slik nastavite s
pritiskom na
(OPTION) t tipko
t [SLIDE SHOW SET]. Ker je tovarniška
nastavitev [ON], se na LCD zaslonu prikaže
oznaka
in kamera ponovi zaporedni
prikaz slik. Če nastavite [SLIDE SHOW SET]
na [OFF], bo videokamera enkrat zaporedno
prikazala slike, začenši z izbrano sliko.
4 Nastavite povečavo s tipkama
W (široki kot)/T (telefoto).
Za preklic pritisnite na
.
Zaporedno predvajanje fotografij
(SlideShow)
Pritisnite na
na zaslonu za
predvajanje fotografij.
Zaporedni prikaz se začne od izbrane
slike.
Pritisnite na
, da se zaporedni prikaz
ustavi. Za ponovni začetek zopet pritisnite
.
na
47
Predvajanje slik na televizorju
Z A/V priključnim kablom 1 ali A/V priključnim kablom z S VIDEO 2 priključite
videokamero v vhodni priključek na televizorju ali videorekorderju. Priključite kamero v
stensko vtičnico s pomočjo priloženega omrežnega napajalnika (str. 20). Oglejte si tudi
navodila za uporabo naprave, ki jo želite priključiti.
Naprava s
priključkom S VIDEO
Naprava brez
priključka S VIDEO
(Rumen)
(Bel)
(Bel)
(Rdeč)
Priključek A/V OUT
Smer signala
1 A/V priključni kabel (priložen)
Priključite ga v vhodni priključek na drugi
napravi.
2 A/V priključni kabel s priključkom
S VIDEO (ni priložen)
Če priključite drugo napravo prek priključka
S VIDEO z A/V priključnim kablom, ki ima
priključek S VIDEO (ni priložen), bodo slike
reproducirane bolje kot če za priključitev
uporabite priloženi A/V kabel.
Priključite beli in rdeči vtič (levi/desni avdio)
ter priključek S VIDEO (S VIDEO kanal)
na A/V priključnem kablu (ni priložen) s
kablom S VIDEO (ni priložen). Priključitev
z rumenim vtičem ni potrebna. Priključitev S
VIDEO sama ne bo oddajala zvoka.
48
(Rdeč)
Videorekorderji
ali televizorji
Če je televizor priključen
v videorekorder
Priključite videokamero v vhod LINE
IN na videorekorderju. Nastavite
izbirnik vhoda na videorekorderju na
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, itd.), če ga
videorekorder ima.
Nastavitev razmerja slike v skladu s
priključenim televizorjem (16:9/4:3)
Spremenite nastavitev v skladu z velikostjo
zaslona televizorja, na katerem boste
predvajali slike.
1 Vklopite videokamero.
2 Pritisnite na (HOME) t
(SETTINGS) t [OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t [16:9] ali [4:3] t
b Opomba
• Če nastavite [TV TYPE] na [4:3], se utegne
kakovost slike poslabšati. Če se je razmerje
slike med snemanjem preklopilo med 16:9 in
4:3, utegne slika migetati.
• Če predvajate sliko, posneto v razmerju 16:9
(široko) na televizorju 4:3, ki ni združljiv s
signalom 16:9 (široko), nastavite [TV TYPE]
na [4:3].
Če je vaš televizor mono (Če ima
vaš televizor samo en avdio vhod)
Priključite rumeni vtič A/V priključnega
kabla v video vhod in beli ali rdeči
vtič v avdio vhod na televizorju ali
videorekorderju.
z Nasvet
• Časovno kodo lahko prikažete na TV zaslonu
tako, da nastavite [DISP OUTPUT] na
[V-OUT/PANEL] (str. 87).
Če ima vaš televizor ali
videorekorder 21 pinski
priključek (EUROCONNECTOR)
Za ogled slik uporabite 21 pinski adapter
(ni priložen).
TV/VCR
49
Urejanje
Kategorija (OTHERS)
Ta kategorija omogoča urejanje in
tiskanje slik na mediju in kopiranje slik
v računalnik, kjer jih lahko predvajate,
urejate in ustvarite svoj DVD.
EDIT
Slike na mediju lahko uredite (str. 58)
PLAYLIST EDIT
Ustvarite in uredite lahko seznam »Playlist« (str. 59).
PRINT
Kategorija
(OTHERS)
Opomba
• Medij slike, ki jo želite urediti, lahko izberite
s pritiskom na
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t (MOVIE MEDIA
SET)/(PHOTO MEDIA SET) (str. 28).
Seznam postavk
DELETE
Slike na mediju lahko izbrišete (str. 51).
PHOTO CAPTURE (DCR-DVD410E/
DVD610E/DVD710E/DVD810E)
Izbrani kader lahko zajamete iz posnetega
filma v obliki fotografije (str. 53).
MOVIE DUB (DCR-DVD410E/DVD610E/
DVD710E/DVD810E)
Filme, posnete na notranjem pomnilniku
(DCR-DVD410E/DVD810E) ali na spominski ploščici »Memory Stick PRO Duo«
(DCR-DVD610E/DVD710E/DVD810E)
lahko presnamete na disk (str. 55).
PHOTO COPY (DCR-DVD410E/ DVD810E)
Slike, posnete na notranjem pomnilniku
lahko kopirate na spominsko ploščico
»Memory Stick PRO Duo« (str. 56).
50
Fotografije lahko natisnete s pomočjo
priključenega tiskalnika PictBridge (str.
64).
USB CONNECT
Videokamero lahko priključite v
računalnik ali drugo napravo s pomočjo
USB kabla (str. 97).
Brisanje slik
Opomba
• Izbrisanih slik ni več mogoče priklicati.
z Nasvet
5 Pritisnite
t [YES].
6 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
• Izberete lahko vse do 100 slik hkrati.
Brisanje filmov
Brisanje vseh filmov naenkrat
Najprej izberite medij, ki vsebuje film, ki
ga želite predvajati (str. 28).
Opomba
• Če v [MOVIE MEDIA SET] (str. 28)
izberete [DISC], filmov ne morete izbrisati
med delovanjem funkcije ‘Easy Handycam’
(str. 34). Najprej prekličite funkcijo ‘Easy
Handycam’.
1 Pritisnite na
(OTHERS) v meniju
(HOME) t [DELETE].
2 Pritisnite na [
DELETE].
3 Pritisnite na [
DELETE].
1 V koraku 3 pritisnite na ( DELETE
ALL).
2 Pritisnite na (YES) t (YES).
3 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
Brisanje vseh filmov, posnetih
na isti dan, naenkrat
1 V koraku 3 pritisnite na (
by date).
DELETE
4 Pritisnite na sliko, ki jo želite
izbrisati.
Predhodni/naslednji datum
Izbrana slika je označena z oznako .
Pritisnite in držite sliko na LCD
zaslonu, da sliko potrdite.
Pritisnite na
za vrnitev na
predhodni zaslon.
in izberite
2 Pritisnite na
datum snemanja želenega filma, nato
pritisnite na
.
Na zaslonu se prikažejo filmi, posneti
na izbrani datum.
Na zaslonu pritisnite na film in ga s
tem potrdite.
3 Pritisnite na
t (YES).
4 Ko se prikaže napis [Completed.],
.
pritisnite na
Se nadaljuje ,
51
Brisanje nazadnje posnetega filma
1 Pritisnite na
1 V koraku 3 pritisnite na ( LAST
SCENE DEL).
t (YES).
2 Pritisnite na
3 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
2 Pritisnite [
DELETE].
3 Pritisnite [
DELETE].
Nazadnje posnetih filmov ne morete
izbrisati, če:
– ste po snemanju odstranili disk iz
videokamere,
– ste po snemanju izklopili videokamero.
(OTHERS) v meniju
(HOME) t [DELETE].
4 Pritisnite na fotografijo, ki jo želite
izbrisati.
Opombe
• Med brisanjem filmov ne odstranjujte baterije
in ne izklapljajte omrežnega napajalnika.
• Ne odstranjujte spominske ploščice »Memory
Stick PRO Duo«, medtem ko z nje brišete
filme.
• Če je izbrisani film vključen na seznamu
predvajanja (stran 59), se film izbriše tudi s
seznama predvajanja.
• Če so bili filmi na spominski ploščici
»Memory Stick PRO Duo« zaščiteni na drugi
napravi, filmov ni mogoče izbrisati.
• Tudi če izbrišete neželene slike z diska, se
preostala zmogljivost diska morda ne bo
dovolj povečala, da bi lahko dodali posnetke.
Nasveta
• Če želite izbrisati vse slike, posnete na mediju
in s tem pridobiti prostor, medij formatirajte
(str. 72).
• Film lahko izbrišete medtem ko ga predvajate,
če pritisnete na
(OPTION).
Brisanje slik
Najprej izberite medij, ki vsebuje slike, ki
jih želite predvajati (str. 28).
52
Izbrana slika je označena z oznako
. Pritisnite in držite sliko na LCD
zaslonu, da sliko potrdite.
Pritisnite na
za vrnitev na predhodni zaslon.
5 Pritisnite
t [YES].
6 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
Za izbris vseh fotografij naenkrat
1 V koraku 3 pritisnite na ( DELETE
ALL).
2 Pritisnite na (YES) t (YES).
3 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
Brisanje vseh slik, posnetih
na isti dan, naenkrat
1 V koraku 3 pritisnite na (
DELETE).
Predhodni/naslednji datum
2 Pritisnite na
in izberite datum
snemanja želene slike, nato pritisnite
na
.
Na zaslonu se prikažejo slike, posnete
na izbrani datum.
Na zaslonu pritisnite na sliko in jo s
tem potrdite.
t (YES).
3 Pritisnite na
4 Ko se prikaže napis [Completed.],
.
pritisnite na
Zajemanje slik iz
filma (DCR-DVD410E/
DVD610E/DVD710E/
DVD810E)
Sliko lahko zajamete kadarkoli med predvajanjem filma.
Najprej izberite medij, ki vsebuje filme in
medij, kamor želite shraniti slike (str. 28).
Če za shranjevanje slik izberete možnost
[MEMORY STICK], najprej vstavite
spominsko ploščico »Memory Stick PRO
Duo«.
Medij, ki ga lahko izberete, je odvisen od
modela videokamere. Glej spodnjo tabelo.
Model
Filmi v
Slike v
Opomba
• Če so bile slike na spominski ploščici
»Memory Stick PRO Duo« zaščitene na drugi
napravi, jih ni mogoče izbrisati.
Nasveta
• Če želite izbrisati vse slike, posnete na notranji
pomnilnik (DCR-DVD410E/DVD810E) ali
spominski ploščici »Memory Stick PRO Duo«
in s tem pridobiti prostor za snemanje, medij
formatirajte (str. 72).
• Sliko lahko izbrišete medtem ko jo predvajate,
če pritisnete na
(OPTION).
Opomba
• Priporočamo vam, da za vir napajanja
uporabite omrežni napajalnik, da se
videokamera med postopkom ne bi izklopila.
1 Pritisnite na
(HOME) t
(OTHERS) t [PHOTO CAPTURE].
Prikaže se zaslon [PHOTO CAPTURE].
53
Zajemanje slik iz filma (DCR-DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E) (nadaljevanje)
Opombe
2 Pritisnite na film, ki ga želite
predvajati in v katerem želite zajeti
sliko.
Izbrani film se predvaja.
3 Pritisnite na tipko
, da
predvajanje začasno ustavite na
mestu, kjer želite zajeti sliko.
Film se začasno ustavi.
S pritiskanjem tipke
kamera preklaplja med predvajanjem in začasno
ustavitvijo.
Še natančneje nastavi mesto zajemanja po
tem, ko ste s tipko
izbrali mesto, ki ga
želite zajeti.
Vrne se na začetek izbranega filma.
4 Pritisnite na
.
Med zajemanjem slike in shranjevanjem slike na izbrani medij, je prikazana
.
oznaka
Če želite zajeti drugo sliko, pritisnite
na
in ponovite postopek od koraka
2.
Ko želite končati s postopkom, pritist
.
nite na
54
• Medij, na katerega želite shraniti slike, mora
imeti dovolj prostora.
• Datum in ura snemanja ustvarjene slike sta
enaka datumu in uri snemanja filma.
• Če film nima podatkovne kode, se za datum
in uro snemanja slik shrani ura, ko ste jih
ustvarili iz filma.
Presnemavanje/kopiranje slik na medij v
videokameri
Presnemavanje filmov
DCR-DVD410E/DVD610E/DVD710E/
DVD810E
Filme lahko presnamete iz notranjega pomnilnika (DCR-DVD410E/DVD810E) ali spominske ploščice »Memory Stick PRO Duo«
(DCR-DVD610E/DVD710E/DVD810E) na
disk. Najprej vstavite disk v kamero. Medij,
ki ga lahko izberete, je odvisen od modela
videokamere. Glej spodnjo tabelo.
Model
iz
Prikaže se zaslon [MOVIE DUB].
2 DCR-DVD810E:
Pritisnite na medij, ki vsebuje
filme, ki jih želite presneti.
na
DCR-DVD410E/DVD610E/710E:
Korak 2 ni potreben. Nadaljujte s
korakom 3.
Opomba
• Priporočamo vam, da za vir napajanja
uporabite omrežni napajalnik, da se
videokamera med postopkom ne bi izklopila.
3 Pritisnite na [DUB by select].
4 Pritisnite na film, ki ga želite
presneti.
Nasvet
• Če želite preveriti presnete filme na disku,
v [MOVIE MEDIA SET] izberite možnost
[DISC] (str. 28).
1 Pritisnite na
(HOME) t
(OTHERS) t [MOVIE DUB].
Ali pritisnite na DUBBING na
videokameri (DCR-DVD410E/
DVD810E).
Preostali prostor na disku*
: uporabljeno
(zelena): za shranitev izbranega filma
: prosto
Izbrani film se označi s .
Pritisnite in držite film na zaslonu, da ga
potrdite.
55
Presnemavanje/kopiranje slik na medij v videokameri (nadaljevanje)
Za vrnitev na predhodni zaslon pritisnite na
.
Če na disku ni dovolj prostora za snemanje celotnega filma, se prikaže napis
[Not enough memory space.].
5 Pritisnite na
t (YES).
6 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
Če želite vse filme, posnete na
isti dan, presneti naenkrat
1 V koraku 3 pritisnite na [DUB by
date].
Predhodni/naslednji datum
izberite datum
2 S tipkama
snemanja želenega filma, nato
pritisnite na
.
Na zaslonu se prikažejo filmi, posneti
na izbrani datum.
Pritisnite na film na zaslonu, da ga
potrdite.
Pritisnite na tipko
za vrnitev na
predhodni zaslon.
3 Pritisnite na
t (YES).
Če na disku ni dovolj prostora za
snemanje celotnega filma, se prikaže
napis [Not enough memory space.].
4 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
56
Če želite presneti vse filme v
seznamu Playlist (str. 59)
1 V koraku 3 pritisnite na [ DUB
ALL].
Če na disku ni dovolj prostora za
snemanje celotnega filma, se prikaže
napis [Not enough memory space.].
2 Pritisnite na [YES].
3 Ko se prikaže napis [Completed.],
.
pritisnite na
Če želite ustvariti zaščitno kopijo
filmov, za katere tega še niste storili
1 V koraku 3 pritisnite na [BACKUP].
2 Pritisnite na [Backs up unbacked up
movies.] t (YES).
3 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
. Če na disku ni
dovolj prostora za snemanje celotnega
filma, se prikaže napis [Disc is
full.] in prikaže se število potrebnih
enostranskih diskov. Pripravite disk in
ponovite postopek od koraka 1.
Opomba
• Če zaščitno kopijo filmov ustvarite na dveh
ali več diskih, se bo film, posnet na koncu
vsakega diska, samodejno razdelil tako, da bo
zapolnil disk.
Nasvet
• Če v koraku 3 pritisnete na [BACK UP] XX
[Backup starts from the first movie. Previous
backup history will be deleted.], lahko
ustvarite zaščitno kopijo za vse filme, vključno
s filmi, za katere so bile že prej ustvarjene
zaščitne kopije. Videokamera bo ohranila
podatke o zaščitnih kopijah filmov samo, če
jih shranite s funkcijo [BACKUP].
Kopiranje slik
(DCR-DVD410E/DVD810E)
Slike lahko kopirate iz notranjega pomnilnika na spominsko ploščico »Memory
Stick PRO Duo«.
Iz
Na
Izbrani film se označi s .
Pritisnite in držite sliko na zaslonu, da
jo potrdite.
Pritisnite na
za vrnitev na predhodni zaslon.
4 Pritisnite na
t (YES).
5 Ko se prikaže napis [Completed.],
Najprej v videokamero vstavite spominsko
ploščico »Memory Stick PRO Duo«.
Opomba
• Priporočamo vam, da za vir napajanja
uporabite omrežni napajalnik, da se
videokamera med postopkom ne bi izklopila.
pritisnite na
.
Kopiranje vseh slik, posnetih
na isti dan, naenkrat
1 V koraku 2 pritisnite na [COPY by
date].
Nasvet
• Če želite preveriti kopirane slike, v [PHOTO
MEDIA SET] izberite možnost [MEMORY
STICK] (str. 28).
1 Pritisnite na
(HOME) t
(OTHERS) t [PHOTO COPY].
Na zaslonu se prikaže [PHOTO
COPY].
2 Pritisnite na [COPY by select].
3 Pritisnite na sliko, ki jo želite
kopirati.
Predhodni/naslednji datum
2 S tipkama
izberite datum
snemanja želene slike, nato pritisnite
.
na
Na zaslonu se prikažejo slike, posnete
na izbrani datum.
Pritisnite na sliko na zaslonu, da jo
potrdite.
Pritisnite na tipko
za vrnitev na
predhodni zaslon.
3 Pritisnite na
t (YES).
4 Ko se prikaže napis [Completed.],
.
pritisnite na
57
Delitev filmov
Opombe
Najprej izberite medij, ki vsebuje film, ki
ga želite razdeliti (str. 28).
1 Pritisnite na
(HOME) t
(OTHERS) t [EDIT].
2 Pritisnite na [DIVIDE].
3 Pritisnite na film, ki ga želite
razdeliti.
Izbrani film se začne predvajati.
4 Pritisnite na
na mestu, kjer
želite razdeliti film.
Film se začasno ustavi.
S pritiskanjem na tipko
lahko
preklapljate med predvajanjem in
začasno ustavitvijo.
Za tem, ko s tipko
izberete mesto
delitve, ga natančneje nastavite.
Vrnitev na začetek izbranega filma.
5 Pritisnite na
t (YES).
6 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
58
.
• Ko film razdelite, ga ni več mogoče združiti.
• Med delitvijo filmov ne odstranjujte baterije in
ne izklapljajte omrežnega napajalnika.
• Med delitvijo filmov na »Memory Stick PRO
Duo«, spominske ploščice ne odstranjujte.
• Če v [MOVIE MEDIA SET] (str. 28)
izberete [INT. MEMORY] (DCR-DVD410E/
DVD810E) ali [MEMORY STICK] in je
razdeljeni originalni film vključen v seznam
Playlist, se bo razdelil tudi film v seznamu
Playlist. Če v [MOVIE MEDIA SET] (str. 28)
izberete [DISC], se film v seznamu Playlist ne
bo razdelil.
Nasveta
• Film lahko razdelite medtem ko ga gledate, če
pritisnete na
(OPTION).
• Slike, posnete z videokamero, se imenujejo
»originali«.
Ustvarjanje seznama »Playlist«
5 Ko se prikaže napis [Completed.],
Playlist seznam je seznam, ki prikazuje
vzorčne sličice filmov, ki ste jih izbrali.
Izvirni prizori se ne spremenijo, čeprav
urejate ali izbrišete prizore na seznamu.
Najprej izberite medij, ki ga želite uporabiti za ustvarjanje, predvajanje in urejanje
seznama Playlist (str. 28).
Nasveta
• V seznam Playlist lahko vključite največ
99 filmov z notranjega pomnilnika (DCRDVD410E/DVD810E) ali spominske ploščice
»Memory Stick PRO Duo« ali 999 filmov z
diska.
• Slike, posnete z videokamero, se imenujejo
»originali«.
1 Pritisnite na
(HOME) t
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
2 Pritisnite [
pritisnite na
.
Če želite v seznam Playlist
vključiti vse filme
1 V koraku 2 pritisnite na ( ADD ALL).
2 Pritisnite na (YES) t (YES).
3 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
Če želite v seznam vključiti vse
filme, posnete na isti dan, naenkrat
1 V koraku 2 pritisnite na [ADD by
date].
ADD].
3 Pritisnite na film, ki ga želite
vključiti v seznam Playlist.
Predhodni/naslednji datum
Izbran prizor se označi s . Pritisnite
in držite sliko na LCD zaslonu, da
, da se
potrdite izbor. Pritisnite
vrnete na prejšnji zaslon.
4 Pritisnite
t [YES].
izberite datum
2 S tipkama
snemanja želenega filma, nato
pritisnite na
.
Na zaslonu se prikažejo filmi, posneti
na izbrani datum.
Pritisnite na film na zaslonu, da ga
potrdite.
za vrnitev na
Pritisnite na tipko
predhodni zaslon.
3 Pritisnite na
t (YES).
4 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
59
Ustvarjanje seznama »Playlist« (nadaljevanje)
Opombe
• Ne odstranjujte baterije ali omrežnega
napajalnika iz videokamere med urejanjem
seznama »Playlist«, ker bi s tem utegnili
poškodovati disk.
• Med dodajanjem filmov na »Memory
Stick PRO Duo«, spominske ploščice ne
odstranjujte.
• V seznam Playlist ne morete dodajati
fotografij.
Nasvet
• Film, ki ga gledate, lahko dodate v seznam s
tipko
(OPTION).
• Seznam Playlist lahko kopirate na disk s
pomočjo priloženega programa.
Brisanje dodanih slik iz
seznama »Playlist«
1 Pritisnite na
(OTHERS) v meniju
(HOME) t [PLAYLIST EDIT].
2 Pritisnite na [ ERASE].
Če želite izbrisati vse slike iz seznama,
pritisnite na [ ERASE ALL] t
[YES] t [YES]. Ko se prikaže napis
[Completed.], pritisnite na
.
3 Pritisnite na film, ki ga želite izbrisati s
seznama »Playlist«.
Predvajanje seznama Playist
Najprej izberite medij, ki ga želite uporabiti za ustvarjanje, predvajanje in urejanje
seznama Playlist (str. 28).
1 Pritisnite na
(VIEW IMAGES) v
meniju
(HOME) t [PLAYLIST].
Prikažejo se filmi v seznamu Playlist.
Izbrani film je označena s .
Pritisnite in držite film na zaslonu ter
ga tako potrdite.
Za vrnitev na predhodni zaslon
pritisnite na
.
4 Pritisnite na
t [YES].
5 Ko se prikaže napis [Completed.],
.
pritisnite na
z Nasvet
• Originalni filmi ostanejo nespremenjeni, tudi
če jih izbrišete iz seznama »Playlist«.
2 Pritisnite na film, s katerim želite
začeti predvajanje.
Seznam »Playlist« se predvaja od
izbranega kadra do konca, nato pa se
zaslon vrne na zaslon »Playlist«.
60
Sprememba zaporedja v
seznamu Playlist
1 Pritisnite na
(OTHERS) v meniju
(HOME) t [PLAYLIST EDIT].
2 Pritisnite na [ MOVE].
3 Izberite sliko, ki jo želite premakniti.
Delitev filma v seznamu Playlist
1 Pritisnite na
(OTHERS) v meniju
(HOME) t [PLAYLIST EDIT].
2 Pritisnite na [DIVIDE].
3 Izberite film, ki ga želite razdeliti.
Izbrani film se začne predvajati.
na mestu, kjer želite
4 Pritisnite na
film razdeliti v kadre.
Film se začasno ustavi.
S pritiskanjem na tipko
lahko
preklapljate med predvajanjem in
začasno ustavitvijo.
Izbrana slika se označi s .
Pritisnite in držite sliko na LCD
zaslonu, da jo potrdite.
Za vrnitev na predhodni zaslon,
pritisnite na
.
4 Pritisnite na
.
5 S puščicama [T]/[t] izberite želeno
mesto premika.
Vrnitev na začetek izbranega filma.
5 Pritisnite na
t [YES].
6 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
b Opomba
Merilnik za premikanje na želeno mesto
t [YES].
6 Pritisnite na
7 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
z Nasvet
• Med mestom, kjer ste pritisnili na tipko
in dejanskim mestom delitve utegne biti
majhna razlika, ker kamera izbere delitveno
mesto na osnovi polsekundnih presledkov.
z Nasvet
• Originalni filmi se ne spremenijo, tudi če jih v
seznamu Playlist razdelite.
• Če ste izbrali več slik, se le-te premaknejo v
zaporedju, v katerem se prikažejo v seznamu
Playlist.
61
Presnemavanje na videorekorder ali DVD/HDD
snemalnik
Priključitev naprave z A/V priključnim kablom
Filme predvajane na videokameri lahko presnamete na druge snemalne naprave, kot so
videorekorderji ali DVD/HDD snemalniki. Napravo priključite na enega izmed sledečih
načinov. Pri tem postopku videokamero priključite na električno omrežje s priloženim
omrežnim napajalnikom (stran 20). Prav tako si preberite navodila za uporabo priložena
napravam, ki jih boste povezali z videokamero.
b Opomba
• Ker se presnemavanje izvaja preko analognega prenosa podatkov, je možno poslabšanje kakovosti slike.
Naprava brez
priključka S VIDEO
Naprava s priključkom
S VIDEO
(Rumen)
(Bel)
(Bel)
(Rdeč)
(Rdeč)
A/V priključek
Smer videa/signala
1 A/V priključni kabel (priložen)
Povežite z vhodnim priključkom na
drugi napravi.
2 A/V priključni kabel z S VIDEO
(dodatno)
Če priklapljate drugo napravo preko S
VIDEO priključka in z uporabo A/V
priključnega kabla (dodatno), lahko
dosežete višjo kakovost slike, kot pa
pri uporabi A/V priključnega kabla.
62
Videorekorder ali DVD/HDD snemalnik
Povežite bel in rdeč vtič (levi/desni
avdio) in S VIDEO vtič (S VIDEO
kanal) A/V priključnega kabla z S
VIDEO kablom (dodatno). Povezava z
rumenim vtičem ni potrebna. Pri sami
S VIDEO povezavi ni izhodnega avdio
signala.
b Opombe
• Če želite skriti indikatorje na zaslonu (npr.
števec, itd.) priključene nadzorne naprave,
nastavite
(SETTINGS) t [OUTPUT
SETTINGS] t [DISP OUTPUT] t [LCD
PANEL] (tovarniška nastavitev) v HOME
MENU (stran 87).
• Za zapis podatkov o datumu/času in
nastavitvah kamere jih prikažite na zaslonu
(stran 84).
• Če ste videokamero priključili na mono
napravo, priključite rumeni vtič A/V
priključnega kabla na video vhodni priključek
in rdeči (desni kanal) ali beli (levi kanal) vtič
na avdio vhodni priključek na napravi.
1 Vklopite videokamero.
2 Izberite medij s filmom, ki ga želite
presneti (str. 28).
7 Ko se presnemavanje zaključi,
zaustavite snemalno napravo in
potem videokamero.
Priključitev naprave z USB kablom
Če priključite DVD zapisovalnik, ipd.,
ki omogoča presnemavanje filmov prek
USB povezave z videokamero, lahko filme
presnamete brez izgub v kakovosti slike.
S priloženim omrežnim napajalnikom
priključite videokamero v stensko vtičnico
(str. 21). Oglejte si tudi navodila za uporabo naprave, ki jo želite priključiti.
3 Pritisnite na
(VIEW IMAGES).
[TV TYPE] nastavite glede na
prikazovalno napravo (stran 48).
4 Vstavite snemalni medij v
snemalno napravo.
Če je na snemalni napravi izbirnik
vhoda, ga nastavite na ustrezni vhodni
način.
5 Videokamero priključite na
snemalno napravo (videorekorder
ali DVD/HDD snemalnik) s
priloženim A/V priključnim kablom
1 ali z A/V priključnim kablom z S
VIDEO (dodatno) 2.
Priključite videokamero na vhodne
priključke snemalne naprave.
1 Vklopite videokamero.
6 Začnite s predvajanjem na
videokameri in posnemite vsebino
s snemalno napravo.
Za več podrobnosti si preberite navodila priložena snemalni napravi.
Se nadaljuje ,
63
Presnemavanje na videorekorder ali
DVD/HDD snemalnik (nadaljevanje)
2 S priloženim USB kablom (str.
129) ppovežite priključek (USB)
na videokameri z DVD
zapisovalnikom, ipd.
Prikaže se zaslon [USB SELECT].
3 Pritisnite na medij s filmom, ki ga
želite presneti.
4 Začnite snemati na priključeno
napravo.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za
uporabo priključene naprave.
5 Ko se presnemavanje konča,
pritisnite na (END) t (YES) in
izključite USB kabel.
Tiskanje posnetih slik
(tiskalnik, združljiv s PictBridge)
Z uporabo tiskalnika združljivega s PictBridge je možno tiskanje fotografij brez
povezave videokamere z računalnikom.
Z omrežnim napajalnikom povežite
videokamero z električnim omrežjem
(stran 20).
Najprej izberite medij, ki vsebuje slike,
ki jih želite natisniti (str. 28). Vklopite
tiskalnik.
Za tiskanje slik na spominski ploščici, v
videokamero vstavite spominsko ploščico
»Memory Stick PRO Duo« s slikami.
1 Vklopite videokamero.
2 Z uporabo USB kabla povežite
(USB) priključek na videokameri s
tiskalnikom (str. 129).
Na zaslonu se samodejno prikaže
[USB SELECT].
3 Pritisnite na [PRINT].
Ko je povezava opravljena, se na
(PictBridge se
zaslonu pojavi
povezuje).
64
4 Pritisnite na fotografijo, ki jo želite
natisniti.
Izbrana slika se označi z . Pritisnite
in držite sliko na LCD zaslonu, da
, da se
potrdite izbiro. Pritisnite
vrnete na prejšnji zaslon.
5 Pritisnite na
(OPTION),
nastavite naslednje možnosti in
pritisnite
.
[COPIES]: Nastavite število kopij
fotografije, ki jo želite natisniti.
Določite lahko do 20 kopij.
[DATE/TIME]: Izberite datum
[DATE], datum in čas [DATE&TIME]
ali [OFF] (ni tiska datuma/časa).
[SIZE]: Izberite velikost papirja.
Če ne spremenite katero od nastavitev,
pojdite na korak 6.
6 Pritisnite [EXEC] t [YES].
7 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
Zaslon za izbiro slik se spet pojavi.
Zaključek tiskanja
Pritisnite
slik.
na zaslonu INDEX za izbiro
b Opombe
• Zagotavljamo lahko le delovanje modelov, ki
so združljivi s PictBridge.
• Preberite navodila za uporabo priložena
tiskalniku, ki ga nameravate uporabiti.
• Ko je na zaslonu prikazan znak
, ne poskušajte izvesti sledečih postopkov.
Postopek se morda ne bo izvedel pravilno.
– upravljanje s POWER stikalom
– pritisk na
(VIEW IMAGES)
– izključitev USB kabla iz videokamere ali
tiskalnika
– odstranitev »Memory Stick Duo« iz
videokamere.
• Če tiskalnik preneha z delovanjem, odklopite
USB kabel, izklopite in ponovno vklopite
tiskalnik ter ponovno izvedite postopek.
• Izberete lahko samo velikosti papirja, na
katere lahko tiskalnik tiska.
• Pri nekaterih modelih tiskalnikov se lahko
vrhnji, spodnji, desni in levi rob obrežejo. Če
tiskate fotografijo posneto v 16:9 (širokem)
razmerju, se levi in desni rob lahko bistveno
obrežeta.
• Pri nekaterih tiskalnikih morda ni podprta
funkcija tiska datuma. Za več podrobnosti si
preberite navodila priložena tiskalniku.
• Naslednjega morda ne boste mogli natisniti:
– slike, urejene z računalnikom,
– slike, posnete z drugo napravo,
– slike, večje od 4MB,
– slike z več slikovnih točko kot 3680 x 2760.
z Namiga
• PictBridge je industrijski standard, ki ga je
ustanovila zveza CIPA (Camera & Imaging
Products Association). Tisk fotografij
je možen brez uporabe računalnika z
neposredno povezavo digitalne videokamere
ali digitalne kamere s tiskalnikom, ne glede na
model ali proizvajalca.
• Sliko lahko natisnete med gledanjem z
uporabo tipke
(OPTION)..
65
Snemalni medij
Kategorija (MANAGE MEMORY)
Ta kategorija vam omogoča uporabo
medija za več namenov.
DISC SELECT GUIDE
Videokamera vam predlaga ustrezni disk
za namen snemanja (str. 75).
REPAIR IMG. DB F.
Datoteko s slikovno bazo na notranjem
pomnilniku (DCR-DVD410E/DVD810E)
ali na spominski ploščici »Memory Stick
PRO Duo« (str. 76) lahko popravite.
Seznam postavk
MOVIE MEDIA SET
Izberete lahko medij za filme (str. 28).
PHOTO MEDIA SET (DCR-DVD410E/
DVD810E)
Izberete lahko medij za slike (str. 28).
FINALIZE
Z zaključitvijo diskom omogočite predvajanje na drugih napravah (str. 67).
MEDIA INFO
Prikažete lahko informacije o mediju (npr.
čas snemanja) (str. 71).
DISC SELECT GUIDE
Videokamera vam predlaga ustrezni disk
za namen snemanja (str. 58).
MEDIA FORMAT
Medij lahko formatirate in tako pridobite
prostor za snemanje (stran 72).
UNFINALIZE
Disku lahko prekličete zaključitev in nanj
snemate (str. 74).
66
Kako omogočiti združljivost diska s predvajanjem
na DVD napravah ali DVD pogonih (zaključitev)
Zaključitev diska omogoča predvajanje posnetega diska na drugih napravah ali DVD
pogonu v računalniku. Pred zaključitvijo lahko izberete vrsto DVD menija, ki prikaže
seznam slik (str. 69).
Lastnosti zaključevanja so odvisne od vrste diska.
Diski DVD-RW/DVD-R/DVD+R DL zahtevajo zaključitev.
Diski DVD+RW ne zahtevajo zaključitve, razen v naslednjih primerih:
1 Če želite ustvariti DVD meni,
2 Če želite omogočiti predvajanje diska v DVD pogonih računalnikov,
3 Če je posnetega le malo gradiva. 5 ali manj minut v načinu HQ, 8 ali manj minut
v načinu SP in 15 ali manj minut v načinu LP.
b Opomba
• Predvajanje na vseh napravah ni zagotovljeno.
• Pri diskih DVD-RW (način VR) se DVD meni ne ustvari.
Postopek
Če želite prvič predvajati disk v DVD napravi (str. 69)
Predvajanje na
drugi DVD napravi
Zaključite
Opravite želene
nastavitve za
DVD meni.
V primeru 1,
2 ali 3.
Se nadaljuje ,
67
Kako omogočiti združljivost diska s predvajanjem na DVD napravah ali DVD pogonih
(zaključitev) (nadaljevanje)
Če želite na zaključen disk dodati posnetke (str. 74)
Posnetkov ni
mogoče dodati.
Ustvarite nov
posnetek
Prekličite zaključitev diska.
Posnetke lahko dodajate kot običajno.
Če ste ustvarili DVD meni, vas zaslon
prosi, da potrdite zahtevo po dodatku
posnetka.
b Opomba
• Tudi če uporabljate disk DVD-RW ali DVD+RW, snemanje dodatnih filmov na zaključen disk med
uporabo Easy Handycam ni mogoče (str. 34). Če želite to storiti, najprej izklopite Easy Handycam.
Predvajanje diska v DVD napravi po dodatku posnetka (str. 69)
Predvajanje na
drugi DVD napravi
Zaključite
Samo v primeru 1.
68
Opravite želene
nastavitve za
DVD meni.
Zaključitev diska
b Opombe
• Zaključitev traja od ene minute, do nekaj ur.
Čim manjša je količina posnetega gradiva na
disku, tem daljši je čas zaključevanja.
1 Postavite videokamero na stabilno
mesto. Priključite omrežni
napajalnik v priključek DC IN na
videokameri.
2 Vklopite kamero.
3 Vstavite disk, ki ga želite zaključiti.
4 Pritisnite na
v meniju
(HOME) t [FINALIZE].
5 Pritisnite na [YES] t [YES].
Zaključevanje se začne.
6 Ko se prikaže napis [Completed],
pritisnite na
.
b Opombe
• Ko zaključujete dvostranski disk, morate
zaključiti vsako stran posebej.
• Ne izpostavljajte videokamere udarcem
ali tresenju in ne izključujte omrežnega
napajalnika med zaključevanjem.
Če morate izključiti omrežni napajalnik,
se prepričajte, da je kamera izklopljena in
izključite napajalnik po tem, ko lučka
(Movie) ali
(Still) ugasne. Zaključevanje
se ponovno začne, ko priključite omrežni
napajalnik in vklopite videokamero..
Nasveta
Če želite izbrati vrsto DVD menija,
pritisnite na
(OPTION) t [DVD
MENU] (str. 69).
Če želite zaključiti disk s pomočjo
načina [STYLE1] (tovarniška nastavitev), nadaljujte od koraka 5.
• Če ste izbrali nastavitev, ki omogoča
ustvarjanje DVD menija in disk zaključite, se
bo med zaključevanjem diska za nekaj sekund
prikazal DVD meni.
• Ko je disk zaključen, se pod oznako za disk
doda črtica “
“, na primer
za
DVD-RW (način VIDEO).
Izbira vrste DVD menija
1 V koraku 4 pritisnite na
t [DVD MENU].
(OPTION)
2 S tipkama[T]/[t] izberite želeno
vrsto med 4-imi vzorci.
Če ne želite ustvariti DVD menija,
izberite [NO MENU].
Se nadaljuje ,
69
b Opombi
• Med uporabo funkcije Easy Handycam je
vrsta DVD menija nespremenljivo nastavljena
na [STYLE1] (str. 34).
• Za disk DVD-RW (način VR) ne morete
ustvariti DVD menija.
Predvajanje diskov na
drugih napravah
Predvajanje diska na drugih napravah
Če disk zaključite (str. 67), boste filme,
posnete z videokamero, lahko gledali na
drugih DVD napravah. Ustrezno predvajanje pa ni zagotovljeno na vseh napravah.
Diskov DVD+RW za predvajanje na
drugih napravah ni potrebno zaključiti.
b Opombe
• Ne uporabljajte 8cm CD adapterja z 8cm
DVD-ji, ker bi s tem utegnili povzročiti okvaro.
• Bodite pozorni na to, da je naprava z
navpično namestitvijo postavljena v tak
položaj, ki disku omogoča vodoravni položaj.
• Nekaterih diskov ne bo mogoče predvajati ali
bodo za trenutek med kadri zamrnili. Nekaterih
funkcij naprava morda ne bo omogočila.
z Nasveta
• Naprave, ki podpirajo funkcijo podnaslovov
lahko prikažejo datum in uro snemanja tam,
kjer se običajno prikažejo podnapisi (str. 82).
Oglejte si navodila za uporabo.
• Če ste ustvarili DVD meni (str. 69), lahko v
meniju izberete želeni kader.
Predvajanje diska na računalniku
Če zaključite disk (str. 67), ki je bil posnet
z videokamero, ga lahko predvajate na
računalniku, če je v računalnik nameščen
ustrezen program.
b Opombe
• Tudi če uporabljate disk DVD+RW, morate
disk najprej zaključiti (str. 67). V nasprotnem
primeru utegne priti do nepravilnega
delovanja.
• Prepričajte se, da lahko DVD pogon predvaja
8cm DVD.
• Na nekaterih računalnikih diskov ni mogoče
pravilno predvajati.
• Filmov, shranjenih na disku ni mogoče
kopirati neposredno v računalnik ter jih
predvajati in urejati.
70
Preverjanje informacij
o disku
z Nasvet
• Podrobnosti o funkcijah in postopkih si oglejte
v navodilih »PMB Guide« na priloženem CDROM-u (str. 97).
Podatki o disku (volume label)
Posnamejo se podatki o tem, kdaj je bil
disk prvič uporabljen.
Primer:
Če disk prvič uporabite ob 00:00, 1. januarja,
2008:
2008_01_01_00H00M_AM
Za medij, ki ste ga izbrali v [MOVIE
MEDIA SET] (str. 28), lahko preverite
preostali čas snemanja in prostor.
Pritisnite na
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
INFO].
S pritiskom na tipko t lahko preverite
še druge informacije.
.
Za izklop prikaza pritisnite na
Opombi
Naslov
diska
Nasvet
• Slike na disku se shranijo v naslednjih mapah:
– DVD-RW (način VR)
mapa DVD_RTAV
– Drugi diski in načini
Mapa VIDEO_TS
• Enačba za prostor na notranjem pomnilniku
(DCR-DVD410E/DVD810E) in spominski
ploščici »Memory Stick PRO Duo« je 1MB
= 1048576 bajtov. Deli, ki so manjši od
1MB, se pri prikazu prostora na mediju ne
upoštevajo. Zato je prikazana skupna količina
razpoložljivega in nerazpoložljivega prostora
malce manjša.
• Ker obstaja področje za datoteko s slikovno
podatkovno bazo, se uporabljeni prosto ne
prikaže kot 0 MB, tudi če opravite postopek
[MEDIA FORMAT] (str. 72).
Nasvet
• Prikažejo se samo informacije za medij,
izbran v [MOVIE MEDIA SET]. Po potrebi
spremenite nastavitev medija (str. 28).
71
Formatiranje medija
S formatiranjem se izbrišejo vse slike in
snemalni medij je ponovno prazen.
Da ne bi izgubili pomembnih slik, vam
priporočamo, da jih pred postopkom [MEDIA FORMAT] presnamete ali kopirate
na drug medij (str. 55, 62).
Formatiranje notranjega pomnilnika
(DCR-DVD410E/DVD810E) in spominske
ploščice »Memory Stick PRO Duo«
1 Priključite omrežni napajalnik v
vtič DC IN na videokameri, nato
priključite omrežni kabel v stensko
vtičnico.
2 Vklopite videokamero.
Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
Opombe
• Ne izpostavljajte videokamere udarcem
ali tresenju in ne izključujte omrežnega
napajalnika med formatiranjem.
• Izbrišejo se tudi slike, ki so bile zaščitene pred
presnemavanjem na drugi napravi.
• Ne poskušajte naslednjih stvari, ko je na
zaslonu prikazan napis [Executing...]:
– uporaba stikala POWER ali tipk,
– odstranitev spominske ploščice »Memory
Stick PRO Duo« med formatiranjem
spominske ploščice »Memory Stick PRO
Duo«.
Formatiranje diska
3 Če želite formatirati spominsko
ploščico »Memory Stick PRO Duo«,
jo najprej vstavite v videokamero.
Diskov DVD-R/DVD+R DL ni mogoče
formatirati. Uporabite nove.
4 Pritisnite na
Če formatirate zaključen disk
5 Pritisnite na [YES] t (YES).
• Disk DVD-RW (v načinu VIDEO)
se vrne v nezaključeno stanje. Če si
želite ogledati vsebino diska na drugih
napravah, morate disk ponovno
zaključiti.
• DVD-RW (način VR)/DVD+RW:
formatiranje izbriše vse slike na
zaključenem disku. Na zaslonu se
prikaže en od naslednjih simbolov,
ali
, a diska pred
predvajanjem na drugih napravah ni
potrebno ponovno zaključiti.
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
FORMAT] t [INT. MEMORY] (DCRDVD410E/DVD810E) ali (MEMORY
STICK).
* Če želite ustvariti DVD meni na disku
DVD+RW, ponovno zaključite disk (str. 69).
72
1 Priključite omrežni napajalnik v
vtič DC IN na videokameri, nato
priključite omrežni kabel v stensko
vtičnico.
Nasvet
• Če uporabljate disk DVD-RW med delovanjem
funkcije Easy Handycam (str. 34), bo
snemalni format nespremenljivo nastavljen na
način VIDEO.
2 Vklopite videokamero.
3 V videokamero vstavite disk, ki ga
želite formatirati.
4 Pritisnite na
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
FORMAT] t [DISC].
DVD–RW
Izberite [VIDEO] ali [VR] za snemalni
.
format (str. 12), nato pritisnite na
DVD+RW
Izberite razmerje slike, [16:9 WIDE]
ali [4:3] in pritisnite na
.
5 Pritisnite na [YES].
6 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
Opombe
• Ne izpostavljajte videokamere udarcem
ali tresenju in ne izključujte omrežnega
napajalnika med formatiranjem.
• Če uporabljate dvostranski disk, je potrebno
formatiranje obeh strani. Vsako stran lahko
formatirate v drugem snemalnem formatu.
• DVD+RW: razmerje slika za film lahko
izberete le na začetku. Ponovno ga
formatirajte in tako spremenite razmerje slike.
• Diska, ki je bil zaščiten na drugi napravi,
ni mogoče formatirati. Prekličite zaščito na
izvorni napravi, nato pa disk formatirajte.
73
Snemanje dodatnih kadrov po zaključitvi
Če uporabljate disk DVD+RW
Na zaključen disk DVD-RW/DVD+RW
lahko s pomočjo spodnjih korakov posnamete dodatno gradivo, če je na disku še
dovolj prostora za snemanje.
Če uporabljate disk DVD-RW (način VR),
lahko dodatno gradivo posnamete na disk
brez dodatnih korakov.
Opomba
• Na disk DVD-R/DVD+R DL po zaključitvi ne
morete snemati dodatnih filmov. Uporabite
nov disk.
Če uporabljate disk DVD-RW (način
VIDEO) (preklic zaključitve)
1 Priključite omrežni napajalnik v
Če ste med zaključivijo (str. 69) ustvarili
fotofilm ali DVD meni, so potrebni spodnji koraki.
1 Priključite omrežni napajalnik v
vtič DC IN na videokameri, nato
priključite omrežni kabel v stensko
vtičnico.
2 Obrnite stikalo POWER, da se
vklopi lučka
(Movie).
3 Vstavite zaključen disk v
videokamero.
Prikaže se okno, ki vas vpraša, če želite
posneti dodatne filme.
vtič DC IN na videokameri, nato
priključite omrežni kabel v stensko
vtičnico.
2 Vklopite videokamero.
3 Vstavite zaključen disk v
4 Pritisnite na (YES) t (YES).
4 Pritisnite na
5 Ko se prikaže napis [Completed.],
videokamero.
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t
[UNFINALIZE].
5 Pritisnite na (YES) t (YES).
6 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
74
.
pritisnite na
.
Opombe
• Ne izpostavljajte videokamere udarcem
ali tresenju in ne izključujte omrežnega
napajalnika med postopkom.
• DVD meni, ki ste ga ustvarili med
zaključitvijo, se izbriše.
• Če uporabljate dvostranski disk, bo spodnji
postopek potreben za obe strani.
Iskanje ustreznega
diska
(DISC SELECT GUIDE)
Na zaslonu izberite možnost, ki vam
najbolj ustreza, nato vam bo videokamera
predlagala primeren disk.
1 Pritisnite na
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [DISC
SELECT GUIDE].
2 Pritisnite na možnost, ki vam
najbolj utreza.
Če vstavite tisto vrsto diska, ki jo
predlaga funkcija [DISC SELECT
GUIDE], lahko disk formatirate z
izbranimi nastavitvami (str. 72).
75
Popravljanje datoteke s podatkovno bazo
Opombe
Ta funkcija preveri datoteko s podatkovno
bazo in konsistenco filmov in fotografij na
notranjem pomnilniku (DCR-DVD410E/
DVD810E) ali filmov na spominski
ploščici »Memory Stick PRO Duo« in
popravi najdete nepravilnosti.
1 Pritisnite na
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
FORMAT] t [REPAIR IMG.DB
F.] t [INT. MEMORY] (DCRDVD410E/DVD810E) ali (MEMORY
STICK).
2 Pritisnite na (YES).
Videokamera bo preverila datoteko s
podatkovno bazo.
Če ne najde nobenih nepravilnosti, pri, da se postopek konča.
tisnite na
3 Pritisnite na (YES).
4 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
76
.
• Med potekom postopka ne izpostavljajte
videokamere udarcem in tresenju.
• Ne izključujte omrežnega napajalnika in ne
odstranjujte baterije.
• Medtem ko se datoteka s podatkovno bazo na
spominski ploščici »Memory Stick PRO Duo«
popravlja, ne odstranjujte spominske ploščice.
• Popravilo notranjega pomnilnika (DCRDVD410E/DVD810E) in spominske ploščice
»Memory Stick PRO Duo« se opravi ločeno.
Preprečevanje ponovnega priklica podatkov v
notranjem pomnilniku (DCR-DVD410E/DVD810E)
Možnost [ EMPTY] vam omogoča, da
v notranji pomnilnik zapišete nerazumljive podatke. Na ta način bo izvorne
podatke težje priklicati. Ko želite zavreči
videokamero ali jo dati komu drugemu,
vam priporočamo, da opravite postopek [
EMPTY].
4 Pritisnite in držite tipko
LIGHT) (str. 129).
Prikaže se zaslon [
(BACK
EMPTY].
Opombe
• Če opravite postopek [
EMPTY], se vse
slike izbrišejo. Da ne bi izgubili pomembnih
slik, jih najprej presnemite ali kopirajte na
drug medij (str. 55, 62).
• Funkcije [
EMPTY] ne morete uporabiti,
če omrežni napajalnik ni priključen v stensko
vtičnico.
• Izključite vse kable razen omrežnega
napajalnika.
• Med postopkom [
EMPTY] ne
izpostavljajte videokamere udarcem in
tresenju.
1 Priključite omrežni napajalnik v
priključek DC IN na videokameri,
nato priključite omrežni kabel v
stensko vtičnico.
5 Pritisnite na (YES) t (YES).
6 Ko se prikaže napis [Completed.],
pritisnite na
.
Opomba
• Če ustavite postopek [
EMPTY],
medtem ko je prikazan napis [Executing...],
ne pozabite zaključiti postopka z uporabo
funkcije [
EMPTY] pred naslednjo
uporabo videokamere.
2 Vklopite videokamero.
3 Pritisnite na Pritisnite na
(HOME) t
(MANAGE MEDIA)
t [MEDIA FORMAT] t [INT.
MEMORY].
Prikže se zaslon za formatiranje
notranjega pomnilnika.
77
Uporaba videokamere
Kako lahko uporabite kategorijo
menija HOME MENU
Po svojih željah lahko spremenite funkcije
snemanja in nastavitve delovanja.
(SETTINGS)
3 Pritisnite na želeno nastavitveno
postavko.
Če postavke ni na zaslonu, pritisnite
, da spremenite stran.
Uporaba HOME MENU
1 Vklopite videokamero in pritisnite
XX (HOME).
4 Pritisnite želeno postavko.
Če postavke ni na zaslonu, pritisnite
, da spremenite stran.
kategorija
2 Pritisnite
78
(SETTINGS).
5 Spremenite nastavitev in pritisnite
.
Seznam postavk v kategoriji
(SETTINGS)
SOUND/DISP SET (str. 86)
Postavka
Stran
MOVIE SETTINGS (str. 80)
Postavka
Stran
OUTPUT SETTINGS (str. 87)
Postavka
CLOCK/
Stran
LANG (str. 88)
Postavka
Stran
PHOTO SETTINGS (str. 82)
Postavka
Stran
GENERAL SET (str. 88)
Postavka
Stran
VIEW IMAGES SET (str. 84)
Postavka
Stran
*1 DCR-DVD115E/DVD310E/DCR-DVD410E/
DVD710E/DVD810E
*2 Na voljo tudi med uporabo funkcije Easy
Handycam (str. 34).
*3 DCR-DVD310E/DCR-DVD410E/DVD710E/
DVD810E
*4 [SOUND SETTINGS] med delovanjem
funkcije Easy Handycam (str. 34).
79
tv}plêzl{{punz
“’–—„™Žˆê„ê–‘ˆ„‘ˆê‰Œ’™Ã
h|kpvêtvklêkjy¾k}k¡¡¥l½ê
k}k£¡ªl½k}k¤¡ªl½k}k§¡ªl½ê
k}k¨¡ªl
p…ˆ•ˆ—ˆê„‹Ž’ꉒ•„—Ꝅꖑˆ„‘ˆê™’Ž„­
#ꥭ¡†‹êz|yyv|uk
w’–‘„ˆê¥­¡†‹ê“•’–—’•–ŽŒê™’Ž­ê
w•Œ—Œ–‘Œ—ˆê±ê‘„—’ê­êˆê“’–—„™Žˆê‘Œê‘„ê
„–’‘˜±ê“•Œ—Œ–‘Œ—ˆê
±ê‡„ê–“•ˆˆ‘Œ—ˆê
–—•„‘­
r„Ž’ê‘„–—„™Œ—Œ
êÂovtlêtlu|ÃêUêz—•„‘ꧨ
êÂvw{pvuêtlu|ÃêUêz—•„‘ꩪ
{’™„•‘ŒOŽˆê‘„–—„™Œ—™ˆê–’꒝‘„:ˆ‘ˆê–ê#­
yljêtvklê–‘ˆ„‘Œê‘„:Œ‘Ãê
ê
ê
p…Œ•„—ˆê„‹Ž’ꐈ‡ê£êŽ„Ž’™’–—Œê–ŒŽˆê„ê
‰Œ­
oxêÂ
Ã
z‘ˆ„‘ˆê™ê‘„:Œ‘˜ê™Œ–’ŽˆêŽ„Ž’™’–—Œê
–ŒŽˆ­ê©têÂoxÃÃ
#êzwêÂ
Ã
z‘ˆ„‘ˆê™ê‘„:Œ‘˜ê–—„‘‡„•‡‘ˆê
Ž„Ž’™’–—Œê–ŒŽˆ­ê¦têÂzwÃÃ
swêÂ
Ã
w’‡„O„‘ˆê:„–„ê–‘ˆ„‘„êÂs’‘Šê
w„œÃ­ê£têÂswÃÃ
Cêv“’…„
ìêˆê–‘ˆ„—ˆê™êswꑄ:Œ‘˜±ê˜—ˆŠ‘ˆê…Œ—ŒêŽ„Ž’™’–—ê
Ž„‡•’™ê–„…O„ꄏŒê“„ꖈꐈ‡ê“•ˆ‡™„„‘ˆê
‡Œ–Ž„ê™êŽ„‡•Œ‹ê–ê‹Œ—•ŒŒêŠŒ…Œê“’„™Œê…’Ž’™‘Œê
O˜­
[êu„ŒŠ
ìêu„ê–—•„‘ˆ‹ê¡£êŒ‘꣣ꖒꑄO—ˆ—Œê“•Œ:„Ž’™„‘Œê:„–Œê
–‘ˆ„‘„ꝄꙖ„Žê‘„:Œ‘ê–‘ˆ„‘„­
¨ª
¢†‹êz{lylv
w’–‘„ˆê–—ˆ•ˆ’ꝙ’Ž­
upno{zov{êspno{ê
ê
tˆ‡ê˜“’•„…’ꉘ‘Ž†ŒˆêuŒŠ‹—z‹’—꓏˜–ê–—•­ê
¤¡ÃꄏŒêÄz­êupno{zov{êwszÅê–—•­ê©¥Ãê
„‹Ž’ê“’–‘„ˆ—ˆêOˆê„–‘ˆOˆê–ŒŽˆ±ê:ˆê‘„–¾
—„™Œ—ˆê‰˜‘Ž†Œ’êÄupno{zov{êspno{űꎌê
’‡‡„„ꌑ‰•„•‡ˆ:’ê–™ˆ—’…’ꑈ™Œ‡‘’ñꑄê
ÄvuÅê—’™„•‘ŒOŽ„ê‘„–—„™Œ—ˆ™Ã­
Cêv“’…ˆ
ìêuˆê“•ˆŽ•Œ™„—ˆêŒ‘‰•„•‡ˆ:Œ‹ê™•„—ê–ê“•–—Œê„Œê
‡•˜ŠŒŒê“•ˆ‡ˆ—Œê–—•­ê¡£¡Ã­
ìêv‡–—•„‘Œ—ˆê“•ˆ—™’•‘ŒOŽ’ꏈ:’ꑌꓕŒ’Wˆ‘„í
ìêu„™ˆ:„ê•„‡„„Ꝅꖑˆ„‘ˆê–ꉘ‘Ž†Œ’ê
Äupno{zov{êspno{ÅꍈꓕŒ…ŒW‘’ê£ê­
~pklêzlslj{ꌝ…Œ•„êOŒ•’ŽˆŠ„êê
„–’‘„Ãêê
ê
„ê–‘ˆ„‘ˆê–ŒŽ±êŽŒêŒ‹ê…’–—ˆê“•ˆ‡™„„Œê
‘„êOŒ•’Ž’„–’‘–Žˆê—ˆˆ™Œ’•˜ê¡¦®©±ê™ê
‘„:Œ‘˜ê†ˆˆŠ„Ꝅ–’‘„­
#¡¦®©ê~pklê
„ê–‘ˆ„‘ˆê–ŒŽ±êŽŒêŒ‹ê…’–—ˆê“•ˆ‡™„¾
„Œê‘„êOŒ•’Ž’„–’‘–Žˆê—ˆˆ™Œ’•˜ê
¡¦®©±ê™ê‘„:Œ‘˜ê†ˆˆŠ„Ꝅ–’‘„­ê
¤®£
„ê–‘ˆ„‘ˆê–ŒŽ±êŽŒêŒ‹ê…’–—ˆê
“•ˆ‡™„„Œê‘„꤮£ê{}­
Cêv“’…„ê
ìêu„–—„™Œ—ˆêÄ{}ê{€wlÅê™ê–Ž„‡˜ê–ê—ˆˆ™Œ’•ˆ±ê
“•ŒŽ˜:ˆ‘Œê„ê“•ˆ‡™„„‘ˆê–—•­ê¤¨Ã­
kpnp{hsêvvtê
ê
p…ˆ•ˆ—ˆê„‹Ž’ê‘„™ˆ:’ê–—’“‘’ê“’™ˆ:„™ˆ±ê
:ˆêWˆŒ—ˆêˆ‡ê–‘ˆ„‘ˆê’’Œ•„—Œê™ˆ:ê
Ž’—ꍈ꒓—Œ:‘„ê“’™ˆ:„™„­ê|“’O—ˆ™„—ˆ±ê‡„ê
–ˆêŽ„Ž’™’–—ꖏŒŽˆê“’–„…O„±ê:ˆê˜“’•„…Œ—ˆê
‡ŒŠŒ—„‘’ê“’™ˆ:„™’­
z{lhk€zov{ê
|:Œ‘ˆŽê—•ˆ–ˆ‘„ꎄˆ•ˆê„‹Ž’ꘅ„WŒ—ˆ­ê
u„–—„™Œ—ˆêÄz{lhk€zov{ÅꑄêÄvmmÅêÂ
ñê:ˆê˜“’•„…„—ˆê–—„—Œ™ê‘Œê“•Œ’Wˆ‘ñê
‡„ꖏŒŽ„ꇈ˜ˆê…’ê‘„•„™‘’­ê{’™„•‘ŒOŽ„ê
‘„–—„™Œ—ˆ™êˆêÄvuÅ­
h|{vêzs~êzo|{{yêê
„˜—’ꖏ’šê–‹˜——ˆ•Ãê
ê
u„ꇈ–‘Œê–—•„‘Œê“„–„ꍈꓕŒŽ„„‘ꉄŽ—’•ê
‡ŒŠŒ—„‘ˆê“’™ˆ:„™ˆ­êw’‡•’:ˆê“’™ˆ:„™ˆê–ˆê
“•ŒŽ„Wˆ±êŽ’ꌝ…ˆ•ˆ—ˆê–—’“‘’ê“’™ˆ:„™ˆ­
kjy¾k}k¡¡ªl½k}k¡¡¥l½k}k¦¡ªl
#êvmm
w’™ˆ:„™„ꇒꤪ›ê–ˆêŒ™ˆ‡ˆê’“—Œ:‘’­
¨ª›
w’™ˆ:„™„ꇒꤪ›ê–ˆêŒ™ˆ‡ˆê’“—Œ:‘’±ê
“’—ˆê–ˆê‡’ꨪ›êŒ™ˆ‡ˆê‡ŒŠŒ—„‘’­
¢ªªª›
w’™ˆ:„™„ꇒꤪ›ê–ˆêŒ™ˆ‡ˆê’“—Œ:‘’±ê
“’™ˆ:„™„ꇒꢪªª›ê–ˆêŒ™ˆ‡ˆê‡ŒŠŒ—„‘’­
kjy¾k}k£¡ªl½k}k¤¡ªl½k}k§¡ªl½
k}k¨¡ªl
#êvmm
w’™ˆ:„™„ꇒꢥ›ê–ˆêŒ™ˆ‡ˆê’“—Œ:‘’±ê
“’—ˆê–ˆê‡’ꥪ›êŒ™ˆ‡ˆê‡ŒŠŒ—„‘’­
¢ªªª›
w’™ˆ:„™„ꇒꢥ›ê–ˆêŒ™ˆ‡ˆê’“—Œ:‘’±ê
“’™ˆ:„™„ꇒꢪªª›ê–ˆêŒ™ˆ‡ˆê‡ŒŠŒ—„‘’­
ê
ˆêˆê—„ꉘ‘Ž†Œ„ê‘„–—„™ˆ‘„ê‘„êÄvuÅê
—’™„•‘ŒOŽ„ê‘„–—„™Œ—ˆ™Ã±ê–ˆê‹Œ—•’–—ꝄŽ’“„ê
–„’‡ˆ‘’Ꝑ„‘O„ꑄ꡽¢¥ê–ˆŽ˜‘‡ˆ±ê™ê
“•Œˆ•˜±ê‡„ê–‘ˆ„—ˆê™ê—ˆ‘ˆê“•’–—’•˜­ê
n|pklmyhtlê
ê
w•ŒŽ„Wˆ—ˆê„‹Ž’ê’Ž™Œ•êŒ‘ê“•ˆ™ˆ•Œ—ˆ±ê:ˆêˆê
’—Œ™ê“’•„™‘„‘ê™’‡’•„™‘’ꄏŒê‘„™“Œ:‘’êê
‘„–—„™Œ—™Œ’êÄn|pklmyhtlÅꑄêÄvuÅ­ê
vŽ™Œ•ê–ˆê‘ˆê“’–‘„ˆ­êw•Œ—Œ–‘Œ—ˆêkpzw½
ih{{êpumv±ê‡„ꌝŽ’“Œ—ˆê“•ŒŽ„ê’Ž™Œ•„­ê
{’™„•‘ŒOŽ„ê‘„–—„™Œ—ˆ™êˆêÄvmmÅ­
êu„–™ˆ—
ìêˆê’—Œ™ê“’–—„™Œ—ˆê‘„ê–—Œ:ŒO:ˆê™’‡Œ„±ê˜–—™„•Œ—ˆê
˜•„™‘’—ˆWˆ‘’ꎒ“’Œ†Œ’­
ylthpupunê
ê
#êvu
p‘‡ŒŽ„—’•ê“•ˆ’–—„ˆŠ„ê“•’–—’•„ꑄꇌ–Ž˜ê
ˆê™ˆ–ê:„–ê“•ŒŽ„„‘­
w’™ˆ:„™„ꇒꢥ›ê–ˆêŒ™ˆ‡ˆê’“—Œ:‘’­
¥ª›
ê
ê h|{v
ê
w•ŒŽ„ê“•ˆ’–—„ˆŠ„ê:„–„ê–‘ˆ„‘„ê“•Œê
‰ŒŒ‹±êŽŒê—•„„ê¨ê–ˆŽ˜‘‡±ê™ê–“’‡„ê
’“Œ–„‘Œ‹ê–Œ—˜„†Œ„‹­
Àê r’Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•„Ꝅ‘„ê“•ˆ’–—„Œê
“•’–—’•ê‘„ꇌ–Ž˜êŒ‘ꍈêwv~lyê
–—ŒŽ„’ê‘„ê êÂt’™ŒˆÃ­
Àê r’ê“•Œ—Œ–‘ˆ—ˆêkpzw½ih{{êpumvê
„ꌝŽ’“ꄏŒê™Ž’“ꌑ‡ŒŽ„—’•„ꌑꍈê
wv~lyꖗŒŽ„’ê‘„ê êÂt’™ŒˆÃ­
Àê r’ê™êovtlêtlu|ꌝ…ˆ•ˆ—ˆê‘„:Œ‘ê
–‘ˆ„‘„ꉌ’™­
¨¡
wov{vêzl{{punzêê
tv}plêzl{{punzê‘„‡„ˆ™„‘ˆÃ
“’–—„™Žˆê„ê–‘ˆ„‘ˆê‰’—’Š•„‰ŒÃ
Cêv“’…„
ìêˆêˆê“•ˆ’–—„Œê:„–ꐄ‘êŽ’—ê¥êŒ‘˜—±êŒ‘‡ŒŽ„—’•ê
’–—„‘ˆê‘„Ꝅ–’‘˜­
z|i¾{êkh{lê
ê
ˆê“•ˆ‡™„„—ˆê‡Œ–Žê‘„ê‘„“•„™Œê–ꉘ‘Ž†Œ’ê
“•ŒŽ„„ê“’‡‘„“Œ–’™ê±ê„‹Ž’ê“•ŒŽ„Wˆ—ˆê
‡„—˜êŒ‘ꘕ’ê–‘ˆ„‘„­ê{’™„•‘ŒOŽ„ê‘„–¾
—„™Œ—ˆ™êˆêÄvuÅ­ê
vŠˆ—ˆê–Œê—˜‡Œê‘„™’‡Œ„Ꝅꘓ’•„…’ê“•ˆ‡™„¾
„‘ˆê‘„“•„™ˆ­
êv“’…„
ìêt’W‘’–—ŒêÄz|i¾{êkh{lÅꑈꐒ•ˆ—ˆê‘„–—„™Œ—Œê
„ê‘’—•„‘Œê“’‘Œ‘ŒŽêÂkjy¾k}k¤¡ªl½
k}k¨¡ªlÃꄏŒê–“’Œ‘–Ž’꓏’O:Œ†’ê¹tˆ’•œê
z—Œ†Žêwyvêk˜’º­
puklêzl{
tˆ‡ê–‘ˆ„‘ˆê‰Œ’™±ê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„Ꝅ¾
‘„ê’…•„ˆ­ê{’™„•‘ŒOŽ„ê‘„–—„™Œ—ˆ™êˆêÄvuÅ­ê
zŒ…’Œê„ê’…•„ˆêŒ‘ꑍŒ‹’™ê“’ˆ‘
êêêêê®ê{„ê–Œ…’ê–ˆê“•ŒŽ„Wˆ±ê:ˆêˆê‘„–—„™Œ—ˆ™ê
ÄvuÅ­
êêêêê®ê{„ê–Œ…’ê˜—•Œ“„±êŽ’Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•„ê
„‘„ê’…•„­êzŒ…’ê“•ˆ‘ˆ‹„ꘗ•Œ“„—Œ±êŽ’ê
–ˆê’…•„ê“’–‘„ˆê™ê³m„†ˆêp‘‡ˆ›Ø­
êêêêêêêê®ê{„ê–Œ…’ê–ˆê“•ŒŽ„Wˆ±ê:ˆê™Œ‡ˆ’Ž„¾
ˆ•„ꑈꐒ•ˆê“’–‘ˆ—Œê’…•„’™ê™ê³m„†ˆê
p‘‡ˆ›Ø­
ˆêWˆŒ—ˆê“•ˆ‡™„„—ŒêŽ„‡•ˆê–ꉘ‘Ž†Œ’ê³m„†ˆê
p‘‡ˆ›Øꖌꒊˆ—ˆê–—•„‘ꤥ­
êv“’…„
ìꗈ™Œ’ê’…•„’™±êŽŒêŒ‹ê„‹Ž’Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•„ê
„‘„ê™ê‰Œ˜±êˆê’ˆˆ‘’­
¨¢
w•Œ—Œ–‘Œ—ˆê±ê‘„—’ê­êˆê“’–—„™Žˆê‘Œê‘„ê
„–’‘˜±ê“•Œ—Œ–‘Œ—ˆêW½7ꇄꖓ•ˆˆ‘Œ—ˆê–—•„‘­
r„Ž’ê‘„–—„™Œ—Œ
êÂovtlêtlu|ÃêUꖗ•„‘ꧨ
êÂvw{pvuêtlu|ÃêUꖗ•„‘ꩪ
{’™„•‘ŒOŽˆê‘„–—„™Œ—™ˆê–’꒝‘„:ˆ‘ˆê–ê#­
êpthnlêzplê
ê
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
B VGA (0.3M) (
640 u 480)
w’–‘„ˆê„–‘ˆê–ŒŽˆê™ê
•„ˆ•˜ê¤®£­
0.2M (
640 u 360)
zŒŽˆê„–‘’ê“’–‘„ˆê™ê•„ˆ•˜ê¡¦®©­
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
B 1.0M (
1152 u 864)
w’–‘„ˆê„–‘ˆê–ŒŽˆê™ê
•„ˆ•˜ê¤®£­
0.7M (
1152 u 648)
w’–‘„ˆê„–‘ˆê–ŒŽˆê™ê
•„ˆ•˜ê¡¦®©­
VGA (0.3M) (
640 u 480)
w’–‘„ˆê„Ž–Œ„‘’êO—ˆ™Œ’ꖏŒŽê™ê
•„ˆ•˜ê¤®£­
|“’•„…„Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆ
—ˆ™Œ’ꖏŒŽ±êŽŒêŒ‹ê„‹Ž’ê
“’–‘„ˆ—ˆê™ê‘’—•„‘Œê“’‘Œ‘ŒŽê
Âkjy¾k}k¤¡ªl½k}k¨¡ªlÃ
}ꑒ—•„‘Œê“’‘Œ‘ŒŽê„‹Ž’ê“’–‘„ˆ—ˆê™–ˆê
‡’ê©©©©ê–ŒŽ­ê—ˆ™Œ’ꖏŒŽ±êŽŒêŒ‹ê„‹Ž’ê“’¾
–‘„ˆ—ˆêˆê’‡™Œ–‘’ꒇꓒŠ’ˆ™ê–‘ˆ„‘„­
—ˆ™Œ’ꖏŒŽ±êŽŒêŒ‹ê„‹Ž’ê“’–‘„ˆ—ˆê
‘„ê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvêk˜’ºê“•…Ã­
upno{zov{êspno{ê
nˆê–—•„‘ꨪ­
n|pklmyhtlê
nˆê–—•„‘ꨡ­
mshzoêtvklêÂkjy¾ê
k}k£¡ªl½k}k¤¡ªl½êêêêêêêêêê ê
k}k§¡ªl½k}k¨¡ªlÃê
ê
ê
{’ꉘ‘Ž†Œ’ꏄ‹Ž’ê‘„–—„™Œ—ˆ±ê:ˆê˜“’•„¾
…„—ˆê˜‘„‘’ꅏŒ–Ž„™Œ†’ꑌꓕŒ’Wˆ‘„ñê
‡•˜WŒ™’êê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’­
#êvuê Ã
z“•’WŒê–ˆê™–„ŽŒ:­
h|{v
êv“’…„
ˆê˜“’•„…„—ˆê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêk˜’ºê‡•˜W…ˆê
z’‘œ­ê—ˆ™Œ’ꖏŒŽ±êŽŒêŒ‹ê„‹Ž’ê“’–‘„ˆ—ˆ±ê
ˆê’‡™Œ–‘’ꒇꓒŠ’ˆ™ê–‘ˆ„‘„ꌑꙕ–—ˆê
–“’Œ‘–Žˆê“’O:Œ†ˆ­
êu„–™ˆ—„
ìꁄꖑˆ„‘ˆê–ŒŽê„‹Ž’ꘓ’•„…Œ—ˆê–“’Œ‘–Ž’ê
“’O:Œ†’ê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvêk˜’ºê
’ŠŒ™’–—Œê¢¥¦tiꄏŒê„‘­
ìꗈ™ŒŽˆê™ê—„…ˆŒê–ˆê‘„‘„O„’ê‘„êO—ˆ™Œ’ꖏŒŽ±êŽŒê
Œ‹ê„‹Ž’ê“’–‘„ˆ—ˆê™ê‘„™ˆ:Œê™ˆŒŽ’–—Œêê™„O’ê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’­êw•ˆ™ˆ•Œ—ˆê‡ˆ„‘–Ž’êO—ˆ™Œ’ꖏŒŽê‘„ê
„–’‘˜±êˆ‡ê–‘ˆ„‘ˆê–ŒŽê–—•­ê¡££Ã­
mpslêuv­ê
#êzlyplz
k„—’—ˆŽ„ê‡’‡ˆŒêO—ˆ™ŒŽˆê™ê„“’•ˆ‡˜±ê
—˜‡Œê:ˆê„ˆ‘„—ˆê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvê
k˜’ºêê‡•˜Š’­
ylzl{
k’‡ˆŒêO—ˆ™ŒŽˆê‡„—’—ˆŽê„ê™–„Ž’ê
–“’Œ‘–Ž„꓏’O:Œ†„ê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêk˜’º­
z“•’WŒê–ˆê–„’‡ˆ‘’­
êv“’…Œ
ìêw•ˆ‡ê˜“’•„…’ê’…•ŒOŒ—ˆê“•„‹ê–ê“’™•O„ê
…Œ–Ž„™Œ†ˆ­ê
ìêˆê˜“’•„…„—ˆê…Œ–Ž„™Œ†’ê™ê–™ˆ—ˆê“•’–—’•˜ê
‘“•­êˆ‡ê–‘ˆ„‘ˆê’…ˆŽ—„±êŽŒêˆê’–™ˆ—ˆ‘ê
’‡ê„‡„Ã±êˆ¾—„ꐒ•‡„ꑈꅒꌐˆ„ê˜:Œ‘Ž„­
mshzoêsl}lsêÂkjy¾ê
k}k£¡ªl½k}k¤¡ªl½êêêêêêêêêêêêêê ê ê
k}k§¡ªl½k}k¨¡ªlÃê
ê
{’ꉘ‘Ž†Œ’ꏄ‹Ž’ê‘„–—„™Œ—ˆ±êŽ’ꘓ’•„…„—ˆê
˜‘„‘’ꅏŒ–Ž„™Œ†’ꑌꓕŒ’Wˆ‘„ñꎌꍈê
‡•˜WŒ™„êê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’­
opnoê ÐÃ
v–™ˆ—Œê–—’“‘’ꅏŒ–Ž„™Œ†ˆ­
#êuvythsê Ã
sv~ê ÁÃ
„‘O„ê–—’“‘’ꅏŒ–Ž„™Œ†ˆ
zˆê‘„‡„˜ˆê
¨£
zˆê‘„‡„˜ˆwov{vêzl{{punzê
‘„‡„ˆ™„‘ˆÃ
ylkl€lêylk|jêÂkjy¾ê
k}k£¡ªl½k}k¤¡ªl½êêêêêêêêêêêêêê ê ê
k}k§¡ªl½k}k¨¡ªlÃ
{’ꉘ‘Ž†Œ’ꏄ‹Ž’ê‘„–—„™Œ—ˆ±êŽ’ꘓ’•„…„—ˆê
˜‘„‘’ꅏŒ–Ž„™Œ†’ꑌꓕŒ’Wˆ‘„ñꎌꍈê
‡•˜WŒ™„êê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’­êˆê‘„–—„™Œ—ˆê
ÄmshzoêtvklÅê–—•­ê¨£ÃꑄêÄh|{vÅꄏŒê
Ävuűꐈ‡—ˆêŽ’ꍈꉘ‘Ž†Œ„êÄylkl€lê
ylk|jÅꑄ–—„™ˆ‘„ê‘„êÄvuűꖈꑄê
„–’‘˜ê“•ŒŽ„Wˆê’‘„Ž„ê ­êw•ˆ“•ˆ:Œ—ˆê
„‹Ž’ê“’„™ê•‡ˆ:Œ‹ê’:Œ±ê:ˆê–“•’WŒ—ˆê
…Œ–Ž„™Œ†’ê“•ˆ‡ê–‘ˆ„‘ˆ­ê
êv“’…„
ìêm˜‘Ž†Œ„Ꝑ„‘Oˆ™„‘„ê“’„™„ꕇˆ:Œ‹ê’:Œê™ê
‡’’:ˆ‘Œ‹ê“’Š’Œ‹ê’•‡„ꑈꅒꌐˆ„êWˆˆ‘ˆŠ„ê
˜:Œ‘Ž„­
}pl~êpthnlzêzl{
Âw’–—„™Žˆê„ê‘„–—„™Œ—ˆ™êŠ„–‘’–—Œê™’Ž„ê
Œ‘ê“•ŒŽ„„Ã
w•Œ—Œ–‘Œ—ˆê±ê‘„—’ê­êˆê“’–—„™Žˆê‘Œê‘„ê
„–’‘˜±ê“•Œ—Œ–‘Œ—ˆê
±ê‡„ê–“•ˆˆ‘Œ—ˆê
–—•„‘­
r„Ž’ê‘„–—„™Œ—Œ
êÂovtlêtlu|ÃêUꖗ•„‘ꨧ
êÂvw{pvuêtlu|ÃêUꖗ•„‘ꩪ
{’™„•‘ŒOŽˆê‘„–—„™Œ—™ˆê–’꒝‘„:ˆ‘ˆêê#­
kh{hêjvklê
ê
tˆ‡ê“•ˆ‡™„„‘ˆê“•ŒŽ„WˆêŒ‘‰’•„†Œˆê
“’‡„—Ž’™‘’ꎒ‡’Ãꖄ’‡ˆ‘’ê“’–‘ˆ—ˆê“•Œê
–‘ˆ„‘˜­
#êvmm
w’‡„—ŽŒê–ˆê‘ˆê“•ŒŽ„Wˆ’­
kh{h½{ptl
w•ŒŽ„ê‡„—˜„ꌑê:„–„­
jhtlyhêkh{hê…ˆ’šÃ
w•ŒŽ„ê“’‡„—Žˆê’ê‘„–—„™Œ—™„‹êŽ„ˆ•ˆ­
kh{l½{ptl
êk„—˜
ꄖ
¨¤
jhtlyhêkh{h
mŒ
êkpzwsh€ê
p…ˆ•ˆ—ˆêˆ‹Ž’êO—ˆ™Œ’ꖏŒ:Œ†±êŽŒê–ˆê“•ŒŽ„Wˆ’ê
‘„Ꝅ–’‘˜ê}pz|hsêpuklꄏŒê„–’‘˜ê
w„œŒ–—­
zŒ:Œ†ˆê êz’™„•:ˆŽê–—•­ê¡£¥Ã
#êvvtêspur
zꖗŒŽ„’ê’’ê‘„Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•Œê„‹Ž’ê
–“•ˆˆ‘Œ—ˆêO—ˆ™Œ’ꖏŒ:Œ†ê¦ꄏŒê¡¢ÃêÊ­
m’—’Š•„‰Œ„
¦pthnlz
w•ŒŽ„Wˆê¦ê–Œ:Œ†­
¡¢pthnlz
w•ŒŽ„Wˆê¡¢ê–Œ:Œ†­
êpŽ’“ꉘ‘Ž†Œˆêz—ˆ„‡œz‹’—
êz™ˆ—’–—
ê{ˆ“ˆ•„—˜•„ê…„•™ˆ
ên„Œ‘
êoŒ—•’–—ꝄŽ’“„
êv‡“•—’–—Ꝅ–’‘Žˆ
êv–™ˆ—Œ—ˆ™
Êêê|“’•„…Œ—ˆê„‹Ž’ê—Œ“Žˆê¹’’ºê‘„êsjkê
’Ž™Œ•˜ê„Œê‘„ꇄŒ‘–Žˆê˜“•„™„‘ŒŽ˜ê„ê
Âkjy¾k}k£¡ªl½k}k¤¡ªl½k}k§¡ªl½
k}k¨¡ªlí
[êu„ŒŠŒ
ìê ꖈꓒ„™Œê™ê‘„–ˆ‡‘Œ‹ê“•Œˆ•Œ‹®
¾ê ˆ‡—ˆêŽ’ꍈꓕŒŽ„„‘„ꖏŒŽ„±ê“’–‘ˆ—„ê
ê˜‘„‘’ꅏŒ–Ž„™Œ†’êÂkjy¾k}k£¡ªl½
k}k¤¡ªl½k}k§¡ªl½k}k¨¡ªlí
¾ê ˆ‡—ˆêŽ’ꍈꓕŒŽ„„‘„ꖏŒŽ„±ê“’–‘ˆ—„ê
ê‡•˜Š’ê‘„“•„™’ꌑêê…Œ–Ž„™Œ†’­
ìêw’‡„—ŽŒê–ˆê“•ŒŽ„Wˆ’ê—˜‡Œê‘„ê{}Ꝅ–’‘˜±ê:ˆê
–—ˆê“•ŒŽ˜:ŒŒê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê‘„ê{}ꖓ•ˆˆ‘ŒŽ­
ìêr’ê“•Œ—Œ–Ž„—ˆêkh{hêjvklꑄꇄŒ‘–Žˆê
˜“•„™„‘ŒŽ˜±ê–ˆêŒ‘‡ŒŽ„—’•ê–“•ˆŒ‘„ê™ê
–ˆ‡ˆ:ˆê„“’•ˆ‡˜®êÄkh{h½{ptlÅêUê
Äjhtlyhêkh{hÅêUêÄvmmÅꑌꓕŒŽ„„Ãê
Âkjy¾k}k£¡ªl½k}k¤¡ªl½k}k§¡ªl½
k}k¨¡ªlí
ìênˆ‡ˆê‘„ê–—„‘ˆê‡Œ–Ž„ꖈꓒ„™Œ’ê:•—ˆêľ꾮¾ê¾®¾ê¾Å­
¨¥
zv|uk½kpzwêzl{
Âw’–—„™Žˆê„ê‘„–—„™Œ—ˆ™ê™’:‘ˆŠ„ê–ŒŠ‘„„ê
Œ‘Ꝅ–’‘„Ã
sjkêisêsl}lsêê
Âsjkꅄ†ŽŒŠ‹—ꏈ™ˆÃê
ê
w•Œ„Š’‡Œ—ˆê„‹Ž’ê’–™ˆ—Œ—ˆ™êsjkꝄ–’‘„­
#êuvyths
z—„‘‡„•‡‘„ê’–™ˆ—Œ—ˆ™­
iypno{
v–™ˆ—ŒêsjkꝄ–’‘­
êv“’…ˆ
ìêr’ê“’™ˆWˆ—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’êê˜‘„‘Œê™Œ•’ê
w•Œ—Œ–‘Œ—ˆê±ê‘„—’ê­êˆê“’–—„™Žˆê‘Œê‘„ê
±ê‡„ê–“•ˆˆ‘Œ—ˆê
„–’‘˜±ê“•Œ—Œ–‘Œ—ˆê
–—•„‘­
‘„“„„‘„±ê–ˆê–„’‡ˆ‘’ꌝ…ˆ•ˆê‘„–—„™Œ—ˆ™ê
Äiypno{Å­
ìêr’ꌝ…ˆ•ˆ—ˆêÄiypno{űꖈꐈ‡ê–‘ˆ„‘ˆê
—•„„‘ˆê…„—ˆ•Œˆê•„‹’Ꝑ„‘O„­
ìêˆê’‡“•ˆ—ˆêsjkꝄ–’‘Ꝅꡨªê–—’“Œ‘±ê
‡„ꍈꒅ•‘ˆ‘ê“•’—Œê˜‘„‘ˆ˜ê„–’‘˜êŒ‘ê
„“•ˆ—ˆêsjk꓏’O:’ê“•’—Œê’‹ŒO˜êŽ„ˆ•ˆ±ê
–ˆê–„’‡ˆ‘’ê‘„–—„™Œ—ˆ™ê–“•ˆˆ‘Œê‘„ê
ÄuvythsÅ­
r„Ž’ê‘„–—„™Œ—Œ
êÂovtlêtlu|ÃêUꖗ•„‘ꧨ
êÂvw{pvuêtlu|ÃêUꖗ•„‘ꩪ
{’™„•‘ŒOŽˆê‘„–—„™Œ—™ˆê–’꒝‘„:ˆ‘ˆêê#­
}vs|tlê
zꗌ“Ž„„ê
–—•­ê¤¥Ã­
[êu„ŒŠ
ê
ê½ê
ìê{„ê‘„–—„™Œ—ˆ™ê‘ˆê™“Œ™„ê‘„ê“’–‘ˆ—ˆê–ŒŽˆ­
ꑄ–—„™Œ—ˆêŠ„–‘’–—ê
sjkêjvsvyê
illwê
ê
zꗌ“Ž„„êê
ê½ê
…„•™’êsjkꝄ–’‘„­
ꏄ‹Ž’ê“•Œ„Š’‡Œ—ˆê
ê
}Œ–’Ž„ꐒ:
#êvu
r’Ꝅ:‘ˆ—ˆ½„˜–—„™Œ—ˆê–‘ˆ„‘ˆê„Œê˜“¾
•„™„—ˆê–ê“’–—„™Ž„Œê‘„êsjkꝄ–’‘˜ê±ê
–ˆê„–ŒOŒê™’Ž­
vmm
ê
u„–—„™Œ—ˆê„‹Ž’ê’–™ˆ—Œ—ˆ™êsjkꝄ–’‘„­
ê u„–—„™Œ—ˆê’–™ˆ—Œ—ˆ™ê–ê—Œ“Ž„„ê
ê½ê
ê w•Œ—Œ–‘Œ—ˆê‘„ê ­
[êu„ŒŠ
ìê{„ê‘„–—„™Œ—ˆ™ê‘ˆê™“Œ™„ê‘„ê“’–‘ˆ—ˆê–ŒŽˆ­
¨¦
ìê{„ê‘„–—„™Œ—ˆ™ê‘ˆê™“Œ™„ê‘„ê“’–‘ˆ—ˆê–ŒŽˆ­
}mêi­spno{êê
Â}Œˆš‰Œ‘‡ˆ•ê…•ŒŠ‹—‘ˆ––Ãê
w•ˆŽŒ†êˆ’‡ŒˆêŒ‘ꝙ’Ž„ê–“•’WŒ†„­
sjkêiypno{ê
êêêêêêêêêêuŒŽ„ꐒ:êê
[êu„ŒŠ
u„–—„™Œ—ˆê„‹Ž’ê–™ˆ—’–—ꌖŽ„„­
#êuvyths
ê
z—„‘‡„•‡‘„ê’–™ˆ—Œ—ˆ™
iypno{
v–™ˆ—Œê„–’‘ꌖŽ„„
Cêv“’…ˆ
ìêr’ê“’™ˆWˆ—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’êê˜‘„‘Œê™Œ•’ê
‘„“„„‘„±ê–ˆê–„’‡ˆ‘’ꌝ…ˆ•ˆê‘„–—„™Œ—ˆ™ê
Äiypno{Å­
ìêr’ꌝ…ˆ•ˆ—ˆêÄiypno{űꖈꐈ‡ê–‘ˆ„‘ˆê
—•„„‘ˆê…„—ˆ•Œˆê•„‹’Ꝑ„‘O„­
v|{w|{êzl{{punzê
Âw’–—„™Žˆê„ê“•Œˆ•ê“•ŒŽ˜:Œ—™ˆê‡•˜ŠŒ‹ê
‘„“•„™Ã
[êu„ŒŠ
ìê{„ê‘„–—„™Œ—ˆ™ê‘ˆê™“Œ™„ê‘„ê“’–‘ˆ—ˆê–ŒŽˆ­
w•Œ—Œ–‘Œ—ˆê±ê‘„—’ê­ê
ˆê“’–—„™Žˆê‘Œê‘„Ꝅ–’‘˜±ê“•Œ—Œ–‘Œ—ˆê
±ê‡„ê–“•ˆˆ‘Œ—ˆê–—•„‘­
r„Ž’ê‘„–—„™Œ—Œ
êÂovtlêtlu|ÃêUꖗ•„‘ꧨ
{’™„•‘ŒOŽˆê‘„–—„™Œ—™ˆê–’꒝‘„:ˆ‘ˆêê#­
{}ê{€wlê
nˆê–—•„‘ꤨ­
kpzwêv|{w|{ê
nˆê–—•„‘ꤨ­
#êsjkêwhuls
u„êsjkꝄ–’‘˜êŒ‘ê™êŒ–Ž„˜êˆê“•ŒŽ„¾
„‘ê:„–ꌗ‡­
ê }¾v|{½whuls
u„ê{}Ꝅ–’‘˜±êsjkꝄ–’‘˜êŒ‘ê™ê
Œ–Ž„˜êˆê“•ŒŽ„„‘ê:„–ꌗ‡­
¨§
jsvjr½ êshunê
nlulyhsêzl{
Âw’–—„™Žˆê„ê‘„–—„™Œ—ˆ™ê˜•ˆêŒ‘ꍈŒŽ„Ã
Âv–—„ˆê‘„–—„™Œ—™ˆ‘ˆê“’–—„™ŽˆÃ
w•Œ—Œ–‘Œ—ˆê±ê‘„—’ê­ê
ˆê“’–—„™Žˆê‘Œê‘„Ꝅ–’‘˜±ê“•Œ—Œ–‘Œ—ˆê
±ê‡„ê–“•ˆˆ‘Œ—ˆê–—•„‘­
w•Œ—Œ–‘Œ—ˆê±ê‘„—’ê­ê
ˆê“’–—„™Žˆê‘Œê‘„Ꝅ–’‘˜±ê“•Œ—Œ–‘Œ—ˆê
±ê‡„ê–“•ˆˆ‘Œ—ˆê–—•„‘­
r„Ž’ê‘„–—„™Œ—Œ
r„Ž’ê‘„–—„™Œ—Œ
êÂovtlêtlu|ÃêUꖗ•„‘ꧨ
êÂovtlêtlu|ÃêUꖗ•„‘ꧨ
jsvjrêzl{ê
ê
{’™„•‘ŒOŽˆê‘„–—„™Œ—™ˆê–’꒝‘„:ˆ‘ˆêê#­
ê
{’™„•‘ŒOŽ„ê‘„–—„™Œ—ˆ™êˆêÄvuÅꌑ꒐’Š’:„ê
“•„Ž—Œ:‘Œê“•ŒŽ„ê™ê‡’WŒ‘Œê¡ªêŒ‘˜—±ê“’—ˆê
Ž’ê“•ˆ–—„™Œ—ˆêêwv~lyꖗŒŽ„’ê‘„ê ê
Ât’™ŒˆÃ­
nˆê–—•„‘ꢤ­
hylhêzl{ê
kltvêtvklê
u„–—„™Œ—ˆê„‹Ž’ê:„–’™‘’ê•„ŒŽ’ê…•ˆê
˜–—„™Œ—™ˆê˜•ˆ­êr’ꘓ’•„…„—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê
™ê‡•˜ŠŒ‹ê:„–’™‘Œ‹ê“’‡•’:Œ‹±ê„‹Ž’ê
‘„–—„™Œ—ˆê—•ˆ‘˜—‘’ê’…’:ˆê–ê“’’:’ê
­ê„ê:„–’™‘ˆê•„ŒŽˆê–Œê“•ˆ…ˆ•Œ—ˆê
‘„™’‡Œ„ê‘„ê–—•„‘Œê¡¡¥­
z|ttly{ptlê
{’ê‘„–—„™Œ—ˆ™ê„‹Ž’ê–“•ˆˆ‘Œ—ˆê…•ˆê
˜–—„™Œ—™ˆê˜•ˆ­êu„–—„™Œ—ˆê‘„êÄvuűꇄê
“•ˆ„Ž‘ˆ—ˆê:„–ê‘„“•ˆê„ꈑ’ꘕ’­
êshun|hnlêzl{ê
p…ˆ•ˆ—ˆê„‹Ž’ꍈŒŽ±êŽŒê–ˆê˜“’•„…Œê„ê
“•ŒŽ„ê‘„êsjkꝄ–’‘˜­
[u„ŒŠ
ìê}Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„Ꙅê’’Š’:„ꌝ…Œ•’ꐒW‘’–—Œê
ÄlunêÄzptwÅÅê“’ˆ‘’–—„™ˆ‘„ê„‘ŠˆO:Œ‘„ñê
:ˆêWˆˆ‘ˆŠ„ꍈŒŽ„ꑌꑄꖈ‘„˜­
¨¨
êu„–™ˆ—Œ
ìêw•ŒŽ„ê–ˆê“•ˆŽŒ:ˆê™ê–ˆ‡ˆ:Œ‹ê–Œ—˜„†Œ„‹®
ê Àêˆê“•Œ—Œ–‘ˆ—ˆêz{hy{½z{vwꄏŒêwov{v­
ê Àêˆê“•Œ—Œ–‘ˆ—ˆê‘„ê—Œ“Ž’êk|iipunêÂkjy¾ê
êêêk}k¤¡ªl½k}k¨¡ªlí
ê Àêˆê–ˆêˆ‡ê“•ŒŽ„’ê‡’—„Ž‘ˆ—ˆê„–’‘„êê
êêê“•ŒŽ„ê–ˆê“’‘’™‘’Ꝅ:‘ˆê“’ê“•Œ…ŒW‘’ꡪêê
êêꐌ‘˜—„‹Ã­
ê Àêˆê“•ˆ„Ž‘ˆ—ˆê–—ŒŽ„’êvwluꝄꒇ“•—ˆêê
êêꓒŽ•’™„Ꝅꇌ–Ž­
ê Àêˆê–—ŒŽ„’êwv~lyꓕˆ–—„™Œ—ˆê‘„ê–‘ˆ„‘ˆêê
êêꖏŒŽ­
ê Àêˆê“•Œ—Œ–‘ˆ—ˆê êÂovtlý êÂ}pl~êê
êêêpthnlzí
jhspiyh{pvuê
nˆê–—•„‘ê¡¢¢­
h­zo|{êvmmêê
Âz„’‡ˆ‘ŒêŒŽ’“Ãê
ê
#ê¥êŒ‘
}Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„ꖈꖄ’‡ˆ‘’ꌝŽ’“Œ±ê:ˆê
™ˆ:ꎒ—ê¥êŒ‘˜—ê‘Œê™ê„Ž—Œ™‘Œê˜“’•„…Œ­
ul}ly
}Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„ꖈꑈꖄ’‡ˆ‘’ꌝŽ’“Œ­
Cêv“’…„
ìêˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê“•ŒŽ˜:Œ—ˆê‘„ꈏˆŽ—•Œ:‘’ê
’•ˆWˆ±ê–ˆêÄh­zo|{êvmmÅꖄ’‡ˆ‘’ê
‘„–—„™Œê‘„êÄul}lyÅ­
x|pjrêvuêz{i€ê
u„–—„™Œ—ˆê„‹Ž’ê:„–’™‘’ꇒ…’±ê“’ꎄ—ˆ•Œê
WˆŒ—ˆ±ê‡„ꖈꙌ‡ˆ’Ž„ˆ•„ê–„’‡ˆ‘’ꌝŽ¾
’“Œê™ê‘„:Œ‘ê³zˆˆ“Ø­ê{’™„•‘ŒOŽ„ê‘„–—„™Œ—ˆ™ê
ˆêÄ¡ªŒ‘Å­
êv“’…„
ìêm˜‘Ž†Œ„êÄh­zo|mêvmmÅꑈꇈ˜ˆê™ê‘„:Œ‘˜ê
³zˆˆ“Øê–—•­ê¤¡Ã­
yltv{lêj{ysêÂk„Œ‘–Ž’ê
˜“•„™„‘ˆÃêÂkjy¾k}k£¡ªl½êêêê êêêêêêêê
k}k¤¡ªl½k}k§¡ªl½k}k¨¡ªlÃ
{’™„•‘ŒOŽ„ê‘„–—„™Œ—ˆ™êˆêÄvuÅꌑꙄê
’’Š’:„ꘓ’•„…’ê“•Œ’Wˆ‘ˆŠ„ꇄŒ‘–ŽˆŠ„ê
˜“•„™„‘ŒŽ„ê–—•„‘ê¡£¢Ã­
[êu„ŒŠ
ìêu„–—„™Œ—ˆê‘„êÄvmműꇄꓕˆ“•ˆ:Œ—ˆê’‡Œ™ê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆê‘„꘎„ˆ±êŽŒêŒ‹ê“’OŒ„ꇄŒ‘–ŽŒê
˜“•„™„‘ŒŽê‡•˜ŠˆŠ„Ꙍ‡ˆ’•ˆŽ’•‡ˆ•„­
¨©
}Ž’“ꉘ‘Ž†Œê–ê“’’:’ꐈ‘Œ„ê êvw{pvuêtlu|
vw{pvuêtlu|ꖈꓒ„™Œê‘„ꈑ„Žê‘„:Œ‘ê
Ž’—ê’Ž‘’±êŽŒê–ˆê“’„™Œê’…ê“•Œ—Œ–Ž˜ê‘„ꇈ–‘’ê
—Œ“Ž’ꐌOŽˆ±êŽ’ꘓ’•„…„—ˆê•„:˜‘„‘ŒŽ­ê
w•ŒŽ„Wˆ’ꖈꕄ‘ˆê‰˜‘Ž†Œˆ­
|“’•„…„ꐈ‘Œ„êvw{pvuêtlu|
¡êtˆ‡ê˜“’•„…’Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆê
“•Œ—Œ–‘Œ—ˆê
ê
êÂvw{pvuÃꑄꝄ–’‘˜­
ê
êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêv‘„Ž„
¢êw•Œ—Œ–‘Œ—ˆê‘„êWˆˆ‘’ê“’–—„™Ž’­ê
ê
ˆêWˆˆ‘ˆê“’–—„™Žˆê‘Œê‘„Ꝅ–’‘˜±ê
“•Œ—Œ–‘Œ—ˆê‡•˜Šê“„–±ê‡„ê–“•ˆˆ‘Œ—ˆê
–—•„‘­
ˆê“’–—„™Žˆê‘Œê‘ŒŽˆ•±ê‰˜‘Ž†Œ„ꑌꑄê
™’’ê“•Œê—ˆ‹ê’Ž’ŒO:Œ‘„‹­
©ª
£êz“•ˆˆ‘Œ—ˆê‘„–—„™Œ—ˆ™êŒ‘ê“•Œ—Œ–‘Œ—ˆê
­
Cêv“’…ˆ
ìêv‘„ŽˆêŒ‘ê“’–—„™Žˆ±êŽŒê–ˆê“’„™Œ’ꑄꝄ–’‘˜±ê
–’ê’‡™Œ–‘ˆê’‡ê–—„—˜–„ê–‘ˆ„‘„½“•ˆ‡™„„‘„ê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆ­
ìêuˆŽ„—ˆ•ˆê“’–—„™Žˆê–ˆê“•ŒŽ„Wˆ’ê…•ˆê’‘„Žˆ­
ìêvw{pvuêtlu|ꑈꐒ•ˆ—ˆê˜“’•„…Œ—Œêˆ‡ê
‡ˆ’™„‘ˆê‰˜‘Ž†Œˆêl„–œêo„‘‡œ†„ê–—•­ê£¤Ã­
w’–—„™Žˆê–‘ˆ„‘„ê™êˆ‘Œ˜êê
vw{pvuêtlu|
êw’–—„™Žˆê
w•ˆ‡™„„‘ˆê“’–—„™Žê™êˆ‘Œ˜êê
vw{pvuêtlu|
z—•„‘
“„–
êw’–—„™Žˆê
z—•„‘
“„–
“„–
“„–
êÂw„–ꍈꒇ™Œ–ˆ‘ꒇ꒎’ŒO:Œ‘Ã
“„–
Êêê w’–—„™Žˆ±êŽŒê–’Ꙏ˜:ˆ‘ˆê—˜‡Œê™êˆ‘Œ˜ê
ovtlêtlu|­
ÊÊê kjy¾k}k£¡ªl½k}k¤¡ªl½k}k§¡ªl½
k}k¨¡ªl
Êêw’–—„™Žˆ±êŽŒê–’Ꙏ˜:ˆ‘ˆê—˜‡Œê™êˆ‘Œ˜êovtlê
tlu|­
ÊÊê{ˆê“’–—„™Žˆê–’ê‘„ê™’’ê—˜‡Œê™êˆ‘Œ˜êovtlê
tlu|±ê„êê‡•˜Š„:‘ŒŒêŒˆ‘Œ­
©¡
m˜‘Ž†Œˆ±ê‘„–—„™ˆ‘ˆê™êˆ‘Œ˜ê êvw{pvuêtlu|
w’–—„™Žˆ±êŽŒêŒ‹ê„‹Ž’ê‘„–—„™Œ—ˆê–„’ê™ê
ˆ‘Œ˜êvw{pvuêtlu|±ê–’ê’“Œ–„‘ˆê–“’‡„­
{’™„•‘ŒOŽˆê‘„–—„™Œ—™ˆê–’꒝‘„:ˆ‘ˆêê#­
mvj|zê
ê
zwv{êmvj|zê
ê
p…ˆ•ˆ—ˆêŒ‘ê“•Œ„Š’‡Œ—ˆê„‹Ž’ꊒ•ŒO:‘’ê
—’:Ž’±êŽŒê’ꘖˆ•Œ—ˆê“•’—Œê“•ˆ‡ˆ—˜±êŽŒê–ˆê
‘ˆê‘„‹„„ê‘„ê–•ˆ‡Œ‘Œê„–’‘„­
v–—•ˆ‘ˆê„‹Ž’ê“•Œ„Š’‡Œ—ˆê—˜‡Œê•’:‘’­ê{’ê
‰˜‘Ž†Œ’ꏄ‹Ž’ꘓ’•„…Œ—ˆê—˜‡Œ±êŽ’êWˆŒ—ˆê
‘„ˆ•‘’ꌝ’–—•Œ—Œê‡’’:ˆ‘ê“•ˆ‡ˆ—­
êêêêêêêêê
ê w•Œ—Œ–‘Œ—ˆêÄthu|hsÅ­êw’„™Œê–ˆê­
ê’–—•ˆ‘ˆê…ŒW‘Œ‹ê
ê w•Œ—Œ–‘Œ—ˆê
“•ˆ‡ˆ—’™Ã½
ê’–—•ˆ‘ˆê’‡‡„ˆ‘Œ‹ê
“•ˆ‡ˆ—’™Ã±ê‡„ꌝ’–—•Œ—ˆê–ŒŽ’­êˆê
‘„‡„‘ˆê’–—•ˆ‘ˆê‘Œê™ˆ:ꐒW‘’±ê–ˆê
“’„™Œê ꝄꅏŒW‘ˆê“•ˆ‡ˆ—ˆêŒ‘ê Ꝅê
’‡‡„ˆ‘ˆê“•ˆ‡ˆ—ˆ­
ê w•Œ—Œ–‘Œ—ˆê ­
„ê–„’‡ˆ‘’ê’–—•ˆ‘ˆê™êŽ’•„Ž˜ê
“•Œ—Œ–‘Œ—ˆêÄh|{vÅêUê ­
Cêv“’…„
ìêu„„‘O„ꐒW‘„ê•„‡„„ꐈ‡ê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê
Œ‘ê“•ˆ‡ˆ—’ê“•ŒêŽ„—ˆ•ŒêOˆê„‹Ž’ê’‹•„‘Œ—ˆê
’–—•Œ‘’±êˆê’Ž’Œê¡†ê„êOŒ•’ŽêŽ’—ꌑ꒎’Œê
¨ª†ê„ê—ˆˆ‰’—’­
[êu„–™ˆ—Œ
ìêp’–—•Œ—ˆ™ê‘„ê“•ˆ‡ˆ—ꖈꏄWˆêŒ™ˆ‡ˆ±ê:ˆê
–—ŒŽ„’Ꝅꓒ™ˆ:„™’ê“’„Ž‘ˆ—ˆê“•’—Œê{ê
—ˆˆ‰’—’ÃꝄꑄ–—„™Œ—ˆ™ê’–—•Œ‘ˆêŒ‘ê‘„—’ê“•’—Œê
~êÂOŒ•’ŽêŽ’—ÃꝄꓕŒ„Š’‡Œ—ˆ™ê“’™ˆ:„™ˆê„ê
–‘ˆ„‘ˆ­êˆêWˆŒ—ˆê“’–‘ˆ—Œê’—Œ™ê’‡ê…Œ˜±ê
“’„Ž‘Œ—ˆê–—ŒŽ„’ê“•’—Œê~ꌑꑄ—’ê‘„–—„™Œ—ˆê
’–—•Œ‘’­
ìêw’‡„—ŽŒê’ꊒ•ŒO:‘Œê•„‡„Œê•„‡„„±ê“•ŒêŽ„—ˆ•Œê
ˆê’…ˆŽ—ꌝ’–—•ˆ‘±ê™ê“•Œˆ•˜±êŽ’ꍈꗈ‘’ê
Œ‘ꍈ꒖—•Œ‘’ê—ˆWˆê‘„–—„™Œ—ŒÃꖈê™ê‘„–ˆ‡‘Œ‹ê
“•Œˆ•Œ‹ê“•ŒŽ„Wˆê„ꑈŽ„ê–ˆŽ˜‘‡­êˆê
˜“’•„…„—ˆê“•ˆ—™’•‘ŒOŽ’ꏈ:’ꑌꓕŒ’Wˆ‘„ñê
–ˆê“’‡„—ŽŒê‘ˆê…’‡’ê“•„™Œ‘’ê“•ŒŽ„„ŒÃ®
¾ê :ˆê“•ˆŽ’“Œ—ˆê‘„:Œ‘ê’–—•Œ—™ˆêŒê–„’‡ˆ‘ˆŠ„ê
™ê•’:‘ˆŠ„±
¾ê :ˆê•’:‘’ê‘„–—„™Œ—ˆê’–—•Œ‘’­
©¢
ê w•Œ—Œ–‘Œ—ˆê‘„ê“•ˆ‡ˆ—ꑄꝄ–’‘˜­ê
w•ŒŽ„Wˆê–ˆê­
ê w•Œ—Œ–‘Œ—ˆêÄlukÅ­
„ê–„’‡ˆ‘’ê“•Œ„Š’‡Œ—ˆ™ê’–—•ˆ‘„ê
“•Œ—Œ–‘Œ—ˆêÄh|{vÅêUêÄlukÅê™êŽ’•„Ž˜ê­
Cêv“’…„
ìêˆê–—ˆê‘„–—„™ŒŒêÄzwv{êmvj|zűꖈêÄmvj|zÅê
–„’‡ˆ‘’ê‘„–—„™Œê‘„êÄthu|hsÅ­
{lslêthjyvê
ê
{’ꍈꘓ’•„…‘’ê“•Œê–‘ˆ„‘˜ê„‹‘Œ‹ê
“•ˆ‡ˆ—’™±êŽ’—ê–’ê•’WˆêŒ‘êW˜WˆŽˆ­êv„‡ˆê
„‹Ž’ꝄˆŠŒ—ˆêŒ‘ꐒ—Œ™êOˆê„–‘ˆˆêŒ–—’“„­ê
ˆê–—ˆêÄ{lslêthjyvÅꑄ–—„™ŒŒê‘„êÄvuÅê
 ñꖈꓒ™ˆ:„™„ê–—•„‘ꤪÃꖄ’‡ˆ‘’ê
“•ˆ„Ž‘ˆê‘„ꙕ‹ê{ê—ˆˆ‰’—’Ãꖗ•„‘ŒêŒ‘ê
’’Š’:Œê–‘ˆ„‘ˆê’—Œ™’™ê‘„ꐄ‹‘Œê
•„‡„Œ±ê‘„ê‘„–ˆ‡‘Œê‘„:Œ‘®
Àê kjy¾k}k¡¡ªl½k}k¡¡¥l½k}k¦¡ªl
ê ™–ˆê‡’ꤣꆐꡧꌑ­Ã
Àê kjy¾k}k£¡ªl½k}k¤¡ªl½k}k§¡ªl½
k}k¨¡ªl
ê ™–ˆê‡’꣨ꆐꡥꌑ­Ã
„ê“•ˆŽŒ†ê“•Œ—Œ–‘Œ—ˆêÄvmmÅꄏŒê“’™ˆ:„—ˆê–ê
OŒ•’ŽŒêŽ’—’êÂ~ꖗ•„‘í
Cêv“’…Œ
ìêw•Œê–‘ˆ„‘˜ê’‡‡„ˆ‘Œ‹ê“•ˆ‡ˆ—’™êˆê’–—•ˆ‘ˆê
„‹Ž’ê—ˆWˆêŒ‘ꏄ‹Ž’ê—•„„ꑈŽ„ê:„–„­
ìêv–—•ˆ‘ˆê‘„–—„™Œ—ˆê•’:‘’êÂÄmvj|zűꖗ•„‘ê
©¢Ã±ê:ˆêˆê—ˆWŽ’ê–„’‡ˆ‘’ꌝ’–—•Œ—Œê–ŒŽ’­
lwvz|ylê
ê
z™ˆ—’–—ꖏŒŽˆê„‹Ž’ê“’“•„™Œ—ˆê—˜‡Œê•’:‘’­ê
u„–—„™Œ—ˆêÄlwvz|ylűê:ˆêˆê’…ˆŽ—ê
Šˆ‡ˆê‘„꒝„‡ˆê“•ˆ–™ˆ—ˆê„Œê“•ˆ—ˆˆ‘­
’–™ˆ—Œ—ˆ™±ê“•Œ—Œ–‘Œ—ˆêÄh|{vÅêUêÄlukÅê™ê
Ž’•„Ž˜ê­
Cêv“’…„ê
ìêˆê‘„–—„™Œ—ˆêÄzwv{êtl{lyűꖈê
Älwvz|ylÅꖄ’‡ˆ‘’ê‘„–—„™Œê‘„ê
Äthu|hsÅ­
zjlulêzlslj{pvuê
ê
zꉘ‘Ž†Œ’êÄzjlulêzlslj{pvuÅꏄ‹Ž’ê
‰’—’Š•„‰Œˆê˜:Œ‘Ž’™Œ—’ê–‘ˆ„—ˆê™ê•„Œ:‘Œ‹ê
’Ž’ŒO:Œ‘„‹­
#êh|{v
p…ˆ•Œ—ˆê—’ꐒW‘’–—Ꝅꖄ’‡ˆ‘’ê
–‘ˆ„‘ˆê–ŒŽ±ê…•ˆê‰˜‘Ž†ŒˆêÄzjlulê
zlslj{pvuÅ­
ê w•Œ—Œ–‘Œ—ˆêÄthu|hsÅ­êw’„™Œê–ˆê
­
ê
ê zꓕŒ—Œ–Ž’ê‘„êê
ê½ê
ꑄ–—„™Œ—ˆê
’–™ˆ—Œ—ˆ™­
ê w•Œ—Œ–‘Œ—ˆê ­
ˆêWˆŒ—ˆê“’™•‘Œ—Œê‘„–—„™Œ—ˆ™ê‘„ê–„’‡ˆ‘’ê
’–—•ˆ‘ˆ±ê“•Œ—Œ–‘Œ—ˆêÄh|{vÅêUê ê™ê
Ž’•„Ž˜ê­
zwv{êtl{lyêÂw•Œ„Š’‡Œ™’êê
—’:Ž’™‘’ꐈ•ˆ‘ˆÃê
ê
v–™ˆ—Œ—ˆ™ê‘„ꐒ—Œ™˜ê„‹Ž’ê“•Œ„Š’‡Œ—ˆê„Œê
“’“•„™Œ—ˆê—„Ž’±ê‡„ꖈꓒ–‘„ˆê“•Œê˜–—•ˆ‘Œê
–™ˆ—’–—Œ±ê:ˆ“•„™êˆê’:„‘ꎒ‘—•„–—ꐈ‡ê
“•ˆ‡ˆ—’êŒ‘꒝„‡ˆ±êŽ’—ꍈꓕŒê’—Œ™Œ‹ê
‘„ê’‡•˜±êŽŒê–’ê’–™ˆ—ˆ‘ŒêêW„•’ˆ—’­
{~pspno{Êê Ã
zꗈê‘„:Œ‘’ê„‹Ž’ê“’–‘„ˆ—ˆê
’‡‡„ˆ‘ˆê‘’:‘ˆêŽ„‡•ˆêŒ‘ê’‹•„‘Œ—ˆê
—ˆ‘’ꙝ‡˜Oˆê’Ž’„­ê
jhukslê Ã
p…ˆ•Œ—ˆê—’ꐒW‘’–—Ꝅꎄ‡•ˆ±ê
’–™ˆ—ˆ‘ˆê–ê–™ˆ:„Œê
z|uypzlÆz|uzl{ÊÂ
Ã
p…ˆ•Œ—ˆê—’ꐒW‘’–—±ê:ˆêWˆŒ—ˆê˜–—™„•Œ—Œê
™‡˜Wˆê—„ŽŒ‹êŽ„‡•’™êŽ’—ê–—„ê–’‘:‘Œê
™‹’‡êŒ‘Ꝅ‹’‡­
mpyl~vyrzÊê Ã
ê w•Œ—Œ–‘Œ—ˆê—’:Ž’ꑄꝄ–’‘˜±êŽˆ•êWˆŒ—ˆê
“’“•„™Œ—ŒêŒ‘ê“•Œ„Š’‡Œ—Œê’–™ˆ—Œ—ˆ™­ê
w’„™Œê–ˆê
­
ê w•Œ—Œ–‘Œ—ˆêÄlukÅ­
p…ˆ•Œ—ˆê—„ê‘„:Œ‘Ꝅꖑˆ„‘ˆê
–“ˆŽ—„Ž˜„•‘Œ‹ê“’–‘ˆ—Ž’™ê’Š‘ˆˆ—„­
ˆêWˆŒ—ˆê“’™•‘Œ—Œê‘„–—„™Œ—ˆ™ê„ê–„’‡ˆ‘’ê
©£
LANDSCAPE* (
Cêv“’…„
)
ìêu„–—„™Œ—ˆ™êÄ~op{lêihs­Åꖈꌝ…•ŒOˆ±ê:ˆê
Œ…ˆ•ˆ—ˆê‰˜‘Ž†Œ’êÄzjlulêzlslj{pvuÅ­
p…ˆ•Œ—ˆê—’ꐒW‘’–—±ê:ˆêWˆŒ—ˆê„–‘’ê
“’–‘ˆ—Œê’‡‡„ˆ‘ˆê“•ˆ‡ˆ—ˆ­êzꗒê
‘„–—„™Œ—™Œ’ê“•„™ê—„Ž’ê“•ˆ“•ˆ:Œ—ˆê
Ž„ˆ•Œ±ê‡„ꅌꌝ’–—•Œ„ꖏŒŽ’ê‘„ê–—ˆŽ’ê
„ŒêŽ’™Œ‘–Ž’ꐕˆW’ê‘„ê’Ž‘Œ‹±êŽŒê–ˆê
“’„™Œêˆ‡ê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ꌑꐒ—Œ™’­
PORTRAIT (
)
~op{lêihs­êê
Â|•„™‘„™„‘ˆê…ˆŒ‘ˆÃê
ê
w•Œ„Š’‡Œ—ˆê„‹Ž’ê—ˆ“ˆ•„—˜•’ê…„•™ˆêŠˆ‡ˆê
‘„ê–™ˆ—’–—ê–‘ˆ„‘ˆŠ„ê’Ž’„­
#êh|{v
{ˆ“ˆ•„—˜•„ê…„•™ˆê–ˆê˜•„™‘„™„ê
–„’‡ˆ‘’­
p…ˆ•Œ—ˆê—’ꐒW‘’–—±ê‡„ê“’˜‡„•Œ—ˆê
’—Œ™ˆ±êŽ’—ê–’ê•’WˆêŒ‘ꏍ˜‡ˆêŒ‘ê“•Œê—ˆê
˜–—™„•Œ—ˆê‘ˆW‘’꒝„‡ˆ­
SPOTLIGHT** (
)
p…ˆ•Œ—ˆê—’ꐒW‘’–—±ê:ˆêWˆŒ—ˆê“•ˆ“•ˆ:Œ—Œê
Œ•„Œ—’ê…ˆŒ‘’ê‘„ê’…•„Œ‹±êŽŒê–’ê
’–™ˆ—ˆ‘Œêê’:‘’ꏘ:’­
SPORTS** (Sports lesson) (
)
p…ˆ•Œ—ˆê—’ꐒW‘’–—±ê‡„Ꝑ„‘O„—ˆê
—•ˆ–ˆ‘ˆêˆ‡ê–‘ˆ„‘ˆê‹Œ—•’ê
“•ˆŒŽ„’:Œ‹ê–ˆê’…ˆŽ—’™­
BEACH** (
)
p…ˆ•Œ—ˆê—’ꐒW‘’–—Ꝅꖑˆ„‘ˆê
’‡•Œ‘ˆê’•„ꄏŒêˆˆ•„­
SNOW** (
)
p…ˆ•Œ—ˆê—’ꐒW‘’–—Ꝅꘖ—™„•„‘ˆê
–™ˆ—Œ‹ê–ŒŽê…ˆˆê“’Ž•„Œ‘ˆ­
Êêê }Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„ꍈꑄ–—„™ˆ‘„ê‘„ê’–—•Œ—ˆ™ê–„’ê
’‡‡„ˆ‘Œ‹ê’…ˆŽ—’™­
ÊÊêê }Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„ꍈꑄ–—™ˆ‘„ê—„Ž’±ê‡„ꑈꌝ’–—•Œê
…ŒW‘ˆê’…ˆŽ—ˆ­
©¤
v|{kvvyêÂ
Ã
iˆŒ‘„ꖈꘕ„™‘„ꊏˆ‡ˆê‘„ꖏˆ‡ˆ:ˆê
“’Š’ˆê“•Œê–‘ˆ„‘˜®
ìê ˜‘„‘Œê“•’–—’•
ìê ‘’:‘Œê“’Šˆ‡±ê‘ˆ’‘–ŽŒê‘„“Œ–ŒêŒ‘ê
’Š‘ˆˆ—
ìê –’‘:‘Œê™‹’‡ê„Œê„‹’‡
ìê “’‡ê‰˜’•ˆ–†ˆ‘—‘ŒŒê˜:Œ
pukvvyêÂOÃ
iˆŒ‘„ꖈꘕ„™‘„ꊏˆ‡ˆê‘„ꖏˆ‡ˆ:ˆê
“’Š’ˆê“•Œê–‘ˆ„‘˜®
ìê ‘’—•„‘Œê“•’–—’•Œ
ìê ‘„Ꝅ…„™„‹ê„ŒêŽˆ•ê–ˆê–™ˆ—’…‘Œê
“’Š’Œê‹Œ—•’ꐈ‘„’
ìê “’‡ê™Œ‡ˆ’ꏘ:Œê™ê–—˜‡Œ˜ê„Œê“’‡ê
W„•ˆ:ŒŒê…„•™‘ŒŒê˜:Œ
vulêw|zoêÂ
Ã
{ˆ“ˆ•„—˜•„ꖈꓕŒ„Š’‡ŒêŠˆ‡ˆê‘„ê–™ˆ—’…’ê
’Ž’„­
ê w•Œ—Œ–‘Œ—ˆêÄvulêw|zoÅ­
ê |–ˆ•Œ—ˆê–ŒŽ’ê‘„ê…ˆê“•ˆ‡ˆ—±êŽ’—ê
ˆê‘“•­êŒ–—ê“„“Œ•„ꌑꝄ“’‘Œê„–’‘ê
êˆ‘„ŽŒŒê–™ˆ—’…‘ŒŒê“’Š’Œ±êŽ’—ê…’‡’ê
“•Œ–’—‘Œê“•Œê–‘ˆ„‘˜ê’—Œ™„­
ê w•Œ—Œ–‘Œ—ˆêÄ Å­ê
ê
ꋌ—•’ꘗ•Œ“„­êr’ꖈꅈŒ‘„ꘕ„™‘„ê
Œ‘ê–‹•„‘Œê™ê–“’Œ‘±êŒ‘‡ŒŽ„—’•ê“•ˆ‘ˆ‹„ê
˜—•Œ“„—Œ­
Cêv“’…ˆ
ìêw’‡ê…ˆ’ꄏŒêˆ’ê–™ˆ—’ꉏ˜’•ˆ–†ˆ‘—‘’ꏘ:’ê
‘„–—„™Œ—ˆê’W‘’–—êÄ~op{lêihs­Åꑄê
Äh|{vÅꄏŒê‘„–—„™Œ—ˆê…„•™’ê™ê’W‘’–—ŒêÄvulê
w|zoÅ­
ꐈ‡ê‘„–—„™Œ—™Œ’ê
ìêtˆ‡—ˆêŽ’꒝‘„Ž„ê
Ävulêw|zoÅꋌ—•’ꘗ•Œ“„±ê‘„‡„˜—ˆêê
˜’Ž™Œ•„‘ˆê…ˆˆŠ„ê’…ˆŽ—„±ê‡’Žˆ•ê’‘„Ž„ꑈê
“•ˆ‘ˆ‹„ꘗ•Œ“„—Œ­
ìêv‘„Ž„ê
ꘗ•Œ“„ê“’:„–Œ±ê:ˆê’W‘’–—ŒêÄvulê
w|zoÅꑌꐒŠ’:ˆê‘„–—„™Œ—Œ­
ìêˆê–—ˆêŒ…•„Œê’W‘’–—êÄvulêw|zoÅꌑê
’‘„Ž„ê
ꘗ•Œ“„êOˆê“’ê“•Œ—Œ–Ž˜ê‘„ê
±ê
‘„–—„™Œ—ˆêÄ~op{lêihs­ÅꑄêÄh|{vÅ­
ìêˆê–—ˆê‘„–—„™ŒŒê’W‘’–—êÄ~op{lêihs­Å±ê–ˆê
‰˜‘Ž†Œ„êÄzjlulêzlslj{pvuÅꖄ’‡ˆ‘’ê
‘„–—„™Œê‘„êÄh|{vÅ­
[êu„–™ˆ—„
ìêˆê„ˆ‘„—ˆê„Ž˜˜„—’•–Ž’ê…„—ˆ•Œ’ꄏŒê
“•ˆ–—„™Œ—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’êê‘’—•„‘ˆŠ„ê™ê˜‘„‘Œê
“•’–—’•±êŽ’ꍈꌝ…•„‘„ꐒW‘’–—êÄh|{vűꝄê
¡ªê–ˆŽ˜‘‡ê˜–ˆ•Œ—ˆêŽ„ˆ•’ê“•’—Œê‘„…ŒWˆ˜ê
…ˆˆ˜ê“•ˆ‡ˆ—˜ê„ê…’O’ê“•Œ„Š’‡Œ—ˆ™ê
•„™‘’™ˆ–„ê…„•™­
ìêˆê–“•ˆˆ‘Œ—ˆê‘„–—„™Œ—™ˆê„êÄzjlulê
zlslj{pvuÅꄏŒê“•ˆ–—„™Œ—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê
ê‘’—•„‘ˆŠ„ê™ê˜‘„‘Œê“•’–—’•ê„Œê’…•„—‘’Ãê
ˆ‡ê‘„–—„™„‘ˆê•„ˆ•„ê…ˆŒ‘ˆê–ꉘ‘Ž†Œ’ê
Ävulêw|zoűꅒ–—ˆê’•„Œê“’‘’™Œ—Œê“’–—’“ˆŽê
„êÄvulêw|zoÅ­
jvsvyêzsv~êzêê
Âw’:„–‘Œê…„•™‘Œê„Ž’“Ãê
ê
ˆêÄjvsvyêzsv~êzÅꑄ–—„™Œ—ˆê‘„êÄvuűê
„‹Ž’ꖏŒŽ’ê“’–‘„ˆ—ˆê–ê–™ˆ—ŒŒê…„•™„Œ±ê
:ˆ“•„™ê–—ˆê™ê—ˆ‘Œ‹ê“•’–—’•Œ‹­êu„Ꝅ–’‘˜ê
–ˆê“’„™Œê’‘„Ž„ê ­ê
„ê“•ˆŽŒ†êÄjvsvyêzsv~êzo{yÅê
“•Œ—Œ–‘Œ—ˆêÄvmmÅ­
z­êupno{zov{êwszꉘ‘Ž†Œ„êê
z˜“ˆ•êuŒŠ‹—z‹’—꓏˜–Ãê
ê
zŒŽ„ꖈꓒ–‘„ˆê“•Œê‘„™ˆ:ꡦ¾Ž•„—‘Œê
’…:˜—Œ™’–—ŒêuŒŠ‹—z‹’—꓏˜–ê–‘ˆ„‘„±ê
:ˆê‘„–—„™Œ—ˆêÄz­êupno{zov{êwszÅꑄê
ÄvuűꎒꍈꖗŒŽ„’êupno{zov{êws|zê
–—•„‘ꤡÃꗘ‡Œê‘„–—„™ˆ‘’ê‘„êvu­ê
u„Ꝅ–’‘˜ê–ˆê“’„™Œê’‘„Ž„ê
­
„ꙕ‘Œ—ˆ™ê‘„ê‘’•„‘’ê‘„–—„™Œ—ˆ™ê
–“•ˆˆ‘Œ—ˆê‘„–—„™Œ—ˆ™ê™êÄz­êupno{zov{ê
wszÅꑄêÄvmmÅ­
Cêv“’…ˆ
ìêm˜‘Ž†ŒˆêÄz­êupno{zov{êwszÅꑈê
˜“’•„…„—ˆê™ê–™ˆ—Œ‹ê“•’–—’•Œ‹­ês„‹Ž’ê–ˆê
“’„™Œê’Ž™„•„­
ìêp‘‰•„•‡ˆ:Œ‹ê™•„—ꑈꓒŽ•Œ™„—ˆê–ê“•–—Œê„Œê
‡•˜ŠŒŒê“•ˆ‡ˆ—Œê–—•„‘ê¡£¡Ã­
ìêˆêˆê—ˆWŽ’ê–„’‡ˆ‘’ꌝ’–—•Œ—Œê–ŒŽ’±ê—’ê
‘„•ˆ‡Œ—ˆê•’:‘’êÂÄmvj|zűꖗ•„‘ꩢí
ìêoŒ—•’–—ꝄŽ’“„ꑄꙌ‡ˆ’Ž„ˆ•Œê–ˆê–“•ˆˆ‘Œê
Šˆ‡ˆê‘„ê–™ˆ—’–—±êŽ„•êŒ„ꏄ‹Ž’Ꝅꓒ–ˆ‡Œ†’ê
˜“’:„–‘Œ—ˆ™ê™êŠŒ…„‘˜ê‘„ꖏŒŽŒ­
mhklyê
ê
w•ˆ‹’‡ê„‹Ž’ê“’–‘„ˆ—ˆê–ꖏˆ‡ˆ:ŒŒê
˜:Œ‘ŽŒ±êŽŒê–ˆê‡’‡„’ꌑ—ˆ•™„˜êˆ‡êŽ„‡•Œ­
ê p…ˆ•Œ—ˆêWˆˆ‘Œê˜:Œ‘ˆŽê™êÄz{i€Åꐈ‡ê
“•ŒŽ„’™„‘ˆÃꄏŒêÄyljÅꐈ‡êŒŠŒ‘ˆ¾ê
™„‘ˆÃꑄ:Œ‘˜êŒ‘ê‘„—’ê“•Œ—Œ–‘Œ—ˆêê ­
ê w•Œ—Œ–‘Œ—ˆêz{hy{½z{vw­êp‘‡ŒŽ„—’•ê
“•ˆ‘ˆ‹„ꘗ•Œ“„—ŒêŒ‘ꌝŠŒ‘ˆ±êŽ’ꍈê˜:Œ‘ˆŽê
Ž’‘:„‘­
„ê“•ˆŽŒ†ê‰˜‘Ž†Œˆê“•ˆ‡ê„:ˆ—Ž’ê
“’–—’“Ž„ê“•Œ—Œ–‘Œ—ˆêÄvmmÅê™êŽ’•„Ž˜ê­ê
ˆê“•Œ—Œ–‘ˆ—ˆêz{hy{½z{vw±ê–ˆê‘„–—„™Œ—ˆ™ê
“•ˆŽŒ:ˆ­
STBY
Cêv“’…Œ
ê
ìêˆêˆê—ˆWŽ’ê–„’‡ˆ‘’ꌝ’–—•Œ—Œê–ŒŽ’±ê—’ê
‘„•ˆ‡Œ—ˆê•’:‘’êÂÄmvj|zűꖗ•„‘ꩢí
ìêoŒ—•’–—ꝄŽ’“„ꑄꙌ‡ˆ’Ž„ˆ•Œê–ˆê–“•ˆˆ‘Œê
Šˆ‡ˆê‘„ê–™ˆ—’–—±êŽ„•êŒ„ꏄ‹Ž’Ꝅꓒ–ˆ‡Œ†’ê
˜“’:„–‘Œ—ˆ™ê™êŠŒ…„‘˜ê‘„ꖏŒŽŒ­
~op{lêmhkly
pŠŒ‘ˆ™„‘ˆêê
REC
w•ŒŽ„’™„‘ˆ
ishjrêmhkly
©¥
k­lmmlj{êê
ÂkŒŠŒ—„‘Œê˜:Œ‘ˆŽÃê
sv~ê Ã
ê
ˆêŒ…ˆ•ˆ—ˆê‘„:Œ‘êÄvskêtv}plűꖈê
‘„Ꝅ–’‘˜ê“•ŒŽ„Wˆê’‘„Ž„ê ꌑꖙ’Œê
‰Œ’ê„‹Ž’ꇒ‡„—ˆê™‡˜Oˆê–—„•Œ‹ê‰Œ’™­ê
„ê“•ˆŽŒ†ê‰˜‘Ž†ŒˆêÄk­lmmlj{ÅꓕŒ—Œ–‘Œ—ˆê
‘„êÄvmmÅ­
wpj{­lmmlj{ê
ê
tˆ‡ê–‘ˆ„‘ˆê„Œê“•ˆ‡™„„‘ˆê„‹Ž’ê
–ŒŽŒê‡’‡„—ˆê“’–ˆ…‘ˆê˜:Œ‘Žˆ­êw’„™Œê–ˆê ­
#êvmm
Äwpj{­lmmlj{Åꑄ–—„™Œ—ˆ™ê‘Œê™ê
˜“’•„…Œ­
zlwph
zŒŽˆê–ˆê“•ŒŽ„Wˆ’ê™ê“•ˆ™„‡˜’:Œê
•„™Ž„–—’ê:•‘Œê…„•™Œ­
iÆ~
zŒŽ„ꍈꓕŒŽ„„‘„ê™ê:•‘’¾…ˆŒê—ˆ‹‘ŒŽŒ­
whz{ls
ê
ê
zŒŽˆê–’ê“•ŒŽ„„‘ˆêŽ’—ꅏˆ‡„ê“„–—ˆ‘„ê
•Œ–…„­
is{¾puêvvtêtpjê
ê
ˆê’W‘’–—êÄis{¾puêvvtêtpjÅꑄ–¾
—„™Œ—ˆê‘„êÄvuűꏄ‹Ž’ê“’–‘„ˆ—ˆê˜–ˆ•ˆ‘êê
™’Ž±êˆ‡—ˆêŽ’ê“•ˆŒŽ„—ˆê–—ŒŽ„’곓’šˆ•ê
’’Ø­ê{’™„•‘ŒOŽ„ê‘„–—„™Œ—ˆ™êˆêÄvmmÅ­
tpjylmêsl}lsê
ê
p…ˆ•ˆ—ˆê„‹Ž’ꊏ„–‘’–—ꑄꐌŽ•’‰’‘˜ê
„ê–‘ˆ„‘ˆê™’Ž„­êp…ˆ•Œ—ˆêÄsv~űꎒê
WˆŒ—ˆê“’–‘ˆ—Œê™‘ˆŒ•Œ™êŒ‘ꐒ:„‘ꝙ’Žê™ê
Ž’‘†ˆ•—‘Œê‡™’•„‘Œ±êŒ—‡­
#êuvyths
w’–‘„ˆê•„‘ˆê™’ŽˆêŒê’Ž’„ꌑꍌ‹ê
“•ˆ—™’•Œê‘„ꇒ’:ˆ‘’ê–—’“‘’­
©¦
vŽ’ŒOŽŒê™’ŽŒê–ˆê“’–‘„ˆ’ê:Œ…’ê
™ˆ–—’ê’•ŒŠŒ‘„˜­ê{„ê‘„–—„™Œ—ˆ™ê‘Œê
“•Œˆ•‘„Ꝅꖑˆ„‘ˆê“’Š’™’•’™­
zlsm¾{ptlyê
ê
ê’W‘’–—’ê–„’‡ˆ‘ˆŠ„ê–“•’WŒ†„ê
“’–‘„ˆ—ˆê‰’—’Š•„‰Œ’ê“’ê“•ˆ—ˆ:ˆ‘Œ‹ê¡ªê
–ˆŽ˜‘‡„‹­ê
w•Œ—Œ–‘Œ—ˆêwov{v±êŽ’ꍈêÄzlsm¾{ptlyÅê
‘„–—„™ˆ‘ê‘„êÄvuűꌑꖈꓒ„™Œê’‘„Ž„ê ­ê
„ê“•ˆŽŒ†ê’‡O—ˆ™„‘„ê“•Œ—Œ–‘Œ—ˆêÄylzl{Å­ê
„ê“•ˆŽŒ†ê–„’‡ˆ‘ˆŠ„ê–“•’WŒ†„ê“•Œ—Œ–‘Œ—ˆê
ÄvmmÅ­
Cv“’…„
ìê|“•„™„—ˆê„‹Ž’ê—˜‡Œê–ê“•Œ—Œ–Ž„‘ˆê‘„ê
wov{vꑄꇄŒ‘–Žˆê˜“•„™„‘ŒŽ˜ê–—•„‘ê
¡£¢ÃêÂkjy¾k}k£¡ªl½k}k¤¡ªl½k}k§¡ªl½
k}k¨¡ªl
|“’•„…„ê•„:˜‘„‘ŒŽ„
|“’•„…„ê•„:˜‘„‘ŒŽ„ê~Œ‘‡’š–
r’ê–—ˆê–ê“•Œ’Wˆ‘ˆŠ„êjk¾yvtꇌ–Ž„ê
‘„ˆ–—ŒŒê¹wŒ†—˜•ˆêt’—Œ’‘êi•’š–ˆ•ºê‘„ê
~Œ‘‡’š–ê•„:˜‘„‘ŒŽ±ê„‹Ž’ꌝ™ˆ‡ˆ—ˆê
–ˆ‡ˆ:ˆê“’–—’“Žˆ­
Yê|™„W„‘ˆê‰Œ’™ê“’–‘ˆ—Œ‹êêê
êêêꙌ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê™ê•„:˜‘„‘ŒŽê
YêvŠˆ‡ê‰Œ’™±ê˜™’Wˆ‘Œ‹ê™ê•„:˜‘„‘ŒŽ
Yê|–—™„•„‘ˆêk}k¾„
Yêr’“Œ•„‘ˆê‡Œ–Ž’™êUê}Œ‡ˆ’êkŒ–†êêêê
êêêêj’“Œˆ•
w’‡•’…‘’–—Œê’ꉘ‘Ž†Œ„‹ê“•’Š•„„ê¹wŒ†—˜•ˆê
t’—Œ’‘êi•’š–ˆ•ºê–Œê’Šˆ—ˆê™ê‘„™’‡ŒŒ‹ê
¹wtiên˜Œ‡ˆºê–—•­ê©©Ã­
|“’•„…„ê•„:˜‘„‘ŒŽ„êt„†Œ‘—’–‹
y„:˜‘„‘ŒŽêt„†Œ‘—’–‹ê“•Œ’Wˆ‘ˆŠ„ê
“•’Š•„„ê¹wŒ†—˜•ˆêt’—Œ’‘êi•’š–ˆ•ºê‘ˆê
“’‡“Œ•„­ê
}ˆ:ê’ꘓ’•„…Œê–ŒŽê‘„ꙄOŒê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•Œ±ê
“•ŒŽ˜:ˆ‘Œê™ê•„:˜‘„‘ŒŽêt„†Œ‘—’–‹±ê–Œê
’Šˆ—ˆê‘„ê–“ˆ—‘Œê–—•„‘Œ®ê‹——“®½½Š˜Œ‡ˆ­‡¾
Œ„ŠŒ‘Š­–’‘›­†’­“½„†½–½˜–½
u„ˆ–—Œ—ˆ™ê“•’Š•„„
YêvŽ’ˆê„ꘓ’•„…’ê“•’Š•„„ê¹wŒ†—˜•ˆêê
êêêêt’—Œ’‘êi•’š–ˆ•ºê
vz®êtŒ†•’–’‰—ê~Œ‘‡’š–ꢪªªêw•’‰ˆ––Œ’‘„±ê
zw¤½~Œ‘‡’š–êwêzw¢Ê½~Œ‘‡’š–ê}Œ–—„Ê
ìêw’—•ˆ…‘„ꍈꖗ„‘‡„•‡‘„ê‘„ˆ–—Œ—ˆ™­
ìêkˆ’™„‘ˆê‘Œê„Š’—’™ˆ‘’±ê:ˆê–—ˆê‘„‡Š•„‡ŒŒê
Š’•„ê‘„O—ˆ—ˆê™ˆ•Œˆê’“ˆ•„†Œ–ŽŒ‹ê–Œ–—ˆ’™ê„Œê
:ˆêˆê™ê’Ž’˜êê™ˆ:꒓ˆ•„†Œ–ŽŒŒê–Œ–—ˆŒ­
jw|®êp‘—ˆêwˆ‘—Œ˜êpppê¡noê„Œê‹Œ—•ˆOŒê
w’’W‘„ê“•’Š•„–Ž„ê’“•ˆ„®êkŒ•ˆ†—ê
©­ª†ê„Œê‘’™ˆOˆêÂ{„ꌝ‡ˆˆŽêˆê„–‘’™„‘ê‘„ê
kŒ•ˆ†—ꗈ‹‘’’ŠŒŒ­ê„‹—ˆ™„‘„ꍈꓕˆ‡‹’‡‘„ê
‘„ˆ–—Œ—ˆ™êkŒ•ˆ†—­Ã­
™’:‘Œê–Œ–—ˆ®ê™’:‘„ꎄ•—Œ†„ꝇ•˜WŒ™„êê
kŒ•ˆ†—êz’˜‘‡
kˆ’™‘Œê–“’Œ‘®ê¢¥¦tiꄏŒê™ˆ:
{•‡Œê‡Œ–Ž®êw•’–—’•ê‘„ꇌ–Ž˜ê“’—•ˆ…ˆ‘Ꝅê
‘„ˆ–—Œ—ˆ™®ê“•Œ…ŒW‘’ꥪªtiꝄꘖ—™„•„‘ˆê
k}kꙌ‡ˆ„ꅒꐒ•‡„ê“’—•ˆ…‘Œ‹ê¥niꄏŒê
™ˆ:í
w•ŒŽ„’™„‘ŒŽ®ê‘„„‘ê¡ª¢¤ê›ê§¦¨ê“ŒŽ
k•˜Š’®ê ê|ziꙋ’‡ê—’ê‘„ê–ˆê’’Š’:ŒêŽ’—ê
–—„‘‡„•‡±ê“•Œ“’•’:Œ™êˆêoŒ¾z“ˆˆ‡ê|ziê
‡•˜WŒ™’êê|ziꢭªÃñꓒŠ’‘Ꝅꇌ–Ž±êŽŒê
„‹Ž’Ꝅ“Œ–˜ˆêk}k¾ˆêÂjk¾yvtꓒŠ’‘ꍈê
“’—•ˆ…ˆ‘Ꝅꑄˆ–—Œ—ˆ™Ã­
êv“’…ˆ
ìêy„:˜‘„‘ŒŽê’•„ꘖ—•ˆ„—Œê„‹—ˆ™„ê–—•’‘ˆê
’“•ˆˆ±êŽŒê‘Œ–’ê’“Œ–„‘ˆêŠ’•„ê„ê“’–„ˆ‘ˆê
vz­
ìê{˜‡Œê™ê•„:˜‘„‘ŒOŽˆê’Ž’˜±êŽˆ•êˆê‡ˆ’™„‘ˆê
„Š’—’™ˆ‘’±ê’…–—„„ꐒW‘’–—ꌝ“˜–—„ê
“’–„ˆ‘Œ‹ê–ŒŽê™ê‰ŒŒ‹±êŽ„•êŒ„Ꝅꓒ–ˆ‡Œ†’ê
‘ˆˆ‘„Ž’ˆ•‘’ê“•ˆ‡™„„‘ˆ­êu„ꘙ’Wˆ‘ˆê
–ŒŽˆêŒ‘ꖏŒŽˆê‘„ꇌ–Ž˜±êŽŒê–’ê…Œˆê˜–—™„•ˆ‘ˆê
‘„Ž‘„‡‘’±ê—’ꑈꙓŒ™„­
ìêkˆ’™„‘ˆê‘Œê„Š’—’™ˆ‘’ê‘Œ—Œê“•Œê
•„:˜‘„‘ŒŽŒ‹±êŽŒê˜–—•ˆ„’Ꝋ’•„ê‘„O—ˆ—Œê
„‹—ˆ™„­
ìêw•’Š•„êwŒ†—˜•ˆêt’—Œ’‘êi•’š–ˆ•ê‘ˆê“’‡“Œ•„ê
•ˆ“•’‡˜Ž†Œˆê¥­¡ê†‹ê“•’–—’•–ŽˆŠ„ꝙ’Ž„­ê™’Žê
–ˆê•ˆ“•’‡˜†Œ•„ê™ê¢¾Ž„‘„‘Œê™’Ž­
©§
ìêuˆŽ„—ˆ•Œê•„:˜‘„‘ŒŽŒê‘ˆê“’‡“Œ•„’ê¨ê†ê‡Œ–Ž’™ê
Ž’—ꍈꑓ•­êk}kÐyêksí
ìêˆê˜“’•„…„—ˆê“•ˆ‘’–‘Œê•„:˜‘„‘ŒŽ±ê
Š„ê“•ŒŽ˜:Œ—ˆê™ê’•ˆW‘Œê‘„“„„‘ŒŽ­ê}ê
‘„–“•’—‘ˆê“•Œˆ•˜ê“•’Š•„ê‘ˆê…’ê“•„™Œ‘’ê
‡ˆ’™„ê„•„‡Œê‰˜‘Ž†Œˆê™„•:ˆ™„‘„êêˆ‘ˆ•ŠŒ’­
ìêzŒŽˆ±ê“’–‘ˆ—ˆê‘„ê–“’Œ‘–ŽŒê“’O:Œ†Œê¹tˆ’•œê
z—Œ†Žêwyvêk˜’º±ê–ˆê„‹Ž’ê…ˆ•ˆ’ê™ê•ˆWŒê„ê
tˆ’•œêz—Œ†Žê•„:˜‘„‘ŒŽ„­ê}ꑄ–ˆ‡‘Œ‹ê
“•Œˆ•Œ‹ê“„ꑈꘓ’•„…„—ˆê•ˆWˆê„êtˆ’•œê
z—Œ†Žê™ê•„:˜‘„‘ŒŽ˜±ê—ˆ™ˆ:ꓕŒŽ˜:Œ—ˆê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê™ê•„:˜‘„‘ŒŽêê|ziꎄ…’®
ê Àꕄ:˜‘„‘ŒŽê‘Œê‡•˜WŒ™ê–ꉒ•„—’ê
¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvêk˜’º±
ê Àꓒ—•ˆ…ˆ‘ꍈꄇ„“—ˆ•ê„êtˆ’•œêz—Œ†Žêk˜’±
ê Àê™ê•ˆWŒêtˆ’•œêz—Œ†Žê‘Œê’Š’:ˆê“•ˆ…•„—Œê
¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvêk˜’º±
ê Àꅕ„‘ˆê“’‡„—Ž’™êŒê•ˆWˆê„êtˆ’•œêz—Œ†Žê
“’—ˆŽ„ê“’:„–Œ­
Yêw’–—’“ˆŽê‘„ˆ–—Œ—™ˆ
w•’Š•„–Ž’ê’“•ˆ’ꍈꓒ—•ˆ…‘’ê‘„ˆ–—Œ—Œê
™ê•„:˜‘„‘ŒŽê~Œ‘‡’š–ê“•ˆ‡ˆ‘ê“’™ˆWˆ—ˆê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê‘„ê•„:˜‘„‘ŒŽ­êu„ˆ–—Œ—ˆ™ê–ˆê
Œ™ˆ‡ˆê–„’ê“•™Œ:­ê}–ˆ…Œ‘„ꌑꓒ–—’“ŽŒ±êŽŒê
–’Ꝅꗒꓒ—•ˆ…‘Œ±ê–ˆê•„ŒŽ˜ˆ’ꊏˆ‡ˆê‘„ê
’“ˆ•„†Œ–ŽŒê–Œ–—ˆ­
ˆê–ˆê„–’‘ꑈꓕŒŽ„Wˆ
êrŒŽ‘Œ—ˆêÄz—„•—űꑄ—’êÄtœê
j’“˜—ˆ•Å­êÂw•Œê~Œ‘‡’š–ꢪªªê
‡™’ŽŒŽ‘Œ—ˆêÄtœêj’“˜—ˆ•Å­Ã
êk™’ŽŒŽ‘Œ—ˆêÄzvu€wpj{|{psê
Âl®ÃÅêÂjk¾yvtÃꇌ–Ž’™‘Œê“’Š’‘ÃÊ
ê êÊêpˆ‘„ê“’Š’‘’™êŽ’—ꍈêÂl®ÃÃꖈꏄ‹Ž’êê
êêêꕄŒŽ˜ˆ’ꊏˆ‡ˆê‘„ê•„:˜‘„‘ŒŽ
êrŒŽ‘Œ—ˆêÄp‘–—„Å­
êp…ˆ•Œ—ˆêWˆˆ‘ŒêˆŒŽêŒ‘ê‘„—’êÄuˆ›—Å­
êr’ꖈꓕŒŽ„Wˆê„–’‘±êŽŒê“’—•˜ˆê
“’™ˆ„™’±ê“•ŒŽ˜:Œ—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê™ê
•„:˜‘„‘ŒŽê–ê“’’:’ê–“’‡‘Œ‹êŽ’•„Ž’™­
êw•ŒŽ˜:Œ—ˆê’•ˆW‘Œê‘„“„„‘ŒŽê™ê
–—ˆ‘–Ž’ê™—Œ:‘Œ†’­
ê}Ž’“Œ—ˆê•„:˜‘„‘ŒŽ­
êzꓕŒ’Wˆ‘Œê|ziꎄ…’ê“’™ˆWŒ—ˆê
“•ŒŽ˜:ˆŽê êÂ|ziÃê–—•­ê¡¢©Ãêê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’­
êw•Œ—Œ–‘Œ—ˆê‘„ê |ziêjvuulj{Ãê
‘„Ꝅ–’‘˜ê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆ­
êw•ˆ“•Œ:„—ˆê–ˆ±ê‡„Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•„ê‘Œê
“•ŒŽ˜:ˆ‘„ê‘„ê•„:˜‘„‘ŒŽ­
ê}Ž’“Œ—ˆê•„:˜‘„‘ŒŽ­
êv“’…Œ
ìꁄꑄˆ–—Œ—ˆ™ê–ˆê“•Œ„™Œ—ˆêŽ’—ê
„‡Œ‘Œ–—•„—’•­
ìêw•ˆ‡ê‘„ˆ–—Œ—™Œ’Ꝅ“•Œ—ˆê™–ˆê’‡“•—ˆê
„“ŒŽ„†Œˆ­
ê}–—„™Œ—ˆê“•Œ’Wˆ‘êjk¾yvtꇌ–Žê™ê
“’Š’‘ê‘„ê•„:˜‘„‘ŒŽ˜­êw’„™Œê–ˆê
‘„–—„™Œ—™ˆ‘Œê„–’‘­
êrŒŽ‘Œ—ˆê‘„êÄj’‘—Œ‘˜ˆÅ­
êw•ˆ…ˆ•Œ—ˆêÄsŒ†ˆ‘–ˆêhŠ•ˆˆˆ‘—Åê
Œ†ˆ‘:‘„ê“’Š’‡…„ñꌝ…ˆ•Œ—ˆê’W‘’–—ê
Äpꄆ†ˆ“—ê—‹ˆê—ˆ•–ꒉꗋˆêŒ†ˆ‘–ˆê
„Š•ˆˆˆ‘—Åê–“•ˆˆ„ê“’Š’ˆê
Œ†ˆ‘:‘ˆê“’Š’‡…ˆÃ±ê:ˆê–ˆê–—•Œ‘„—ˆê–ê
“’Š’Œ±êŒ‘ꎏŒŽ‘Œ—ˆêÄuˆ›—Å­
êw’—•‡Œ—ˆê‘„–—„™Œ—™ˆê„ê‘„ˆ–—Œ—ˆ™êŒ‘ê
ŽŒŽ‘Œ—ˆê‘„êÄp‘–—„Å­
êv“’…ˆ
ìꈓ•„™ê–ˆê“•ŒŽ„Wˆê„–’‘±êŽŒê„‹—ˆ™„ê
©¨
“’‘’™‘Œê„Š’‘ê•„:˜‘„‘ŒŽ„±ê™ê—ˆê:„–˜ê
“’‘’™‘Œê„Š’‘ꑌꓒ—•ˆ…ˆ‘­êy„:˜‘„‘ŒŽê
“’‘’™‘’ꝄWˆ‘Œ—ˆ±êŽ’ꍈꑄˆ–—Œ—ˆ™ê
Ž’‘:„‘„­ê
ìêw’—•‡Œ—ˆ™ê˜—ˆŠ‘ˆê—•„„—Œê‘ˆŽ„ê:„–„­
êzˆ‡Œ—ˆê‘„™’‡Œ’ê‘„Ꝅ–’‘˜ê„ê
‘„ˆ–—Œ—ˆ™ê“•’Š•„„­
ê w•Œê‘ˆŽ„—ˆ•Œ‹ê•„:˜‘„‘ŒŽŒ‹ê–ˆê
˜—ˆŠ‘ˆê“•ŒŽ„„—Œêˆ‡ˆ‘ꒇꑄ–ˆ‡‘Œ‹ê
‘„ˆ–—Œ—™ˆ‘Œ‹ê„–’‘’™­êvŠˆ—ˆê
–Œê„–’‘ꌑꖏˆ‡Œ—ˆê‘„™’‡Œ’ê„ê
‘„ˆ–—Œ—ˆ™ê„‹—ˆ™„‘ˆŠ„ê“•’Š•„„­
Àê z’‘Œ†ê|kmêyˆ„‡ˆ•Ê
ê w•’Š•„±êŽŒêˆê“’—•ˆ…ˆ‘Ꝅꓕˆ“’‘„™„‘ˆê
‡Œ–Ž’™êk}k¾y~ê‘„:Œ‘ê}yÃ
Àê ~Œ‘‡’š–êtˆ‡Œ„êm’•„—ê©êzˆ•Œˆ–êy˜‘—Œˆê
–„’ê~Œ‘‡’š–ꢪªªÃ
Àê w•’Š•„±ê“’—•ˆ…ˆ‘Ꝅꘖ—™„•„‘ˆêk}k¾
ˆ™­
Àê tŒ†•’–’‰—êkŒ•ˆ†—ê©­ª†Ê
ê w•’Š•„±ê“’—•ˆ…ˆ‘Ꝅꘓ•„™„‘ˆê–ꉌŒ­
Êêz„’ê~Œ‘‡’š–ꢪªª±ê~Œ‘‡’š–êw
RBêw’ê“’—•ˆ…Œê“’‘’™‘’ꝄWˆŒ—ˆê
•„:˜‘„‘ŒŽ­
Yêw•ŒŽ˜:Œ—ˆ™ê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆê™ê•„:˜‘„‘ŒŽ
ˆêWˆŒ—ˆê“•ŒŽ˜:Œ—Œê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê™ê
•„:˜‘„‘ŒŽ±ê–ˆ‡Œ—ˆê–“’‡‘ˆ˜ê“’–—’“Ž˜­
êw•ŒŽ˜:Œ—ˆê’•ˆW‘Œê‘„“„„‘ŒŽê™ê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ꌑê™ê–—ˆ‘–Ž’ê™—Œ:‘Œ†’­
ê}Ž’“Œ—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’­
êzꓕŒ’Wˆ‘Œê|ziꎄ…’ê“’™ˆWŒ—ˆê
“•ŒŽ˜:ˆŽêêÂ|ziÃê–—•­ê¡¢©Ãêê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’­
êu„Ꝅ–’‘˜ê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆê–ˆê“•ŒŽ„Wˆê
„–’‘êÄ|ziêzlslj{Å­êw•Œ—Œ–‘Œ—ˆê
‘„ê“’–—„™Ž’±êŽŒê’êWˆŒ—ˆê˜“•„™„—Œê‘„ê
„–’‘˜­
êu„–™ˆ—
ìêˆê–ˆê„–’‘êÄ|ziêzlslj{ÅꑈꓕŒŽ„Wˆ±ê
“•Œ—Œ–‘Œ—ˆê‘„ê êÂovtlÃêUê êÂv{olyzÃê
UêÂ|ziêjvuulj{í­
w•Œ“’•’:Œ™„ê“’™ˆ„™„êê|ziꎄ…’
k„ꅌꙄO„Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•„ê“•„™Œ‘’ꇈ’™„„±ê
“•ŒŽ˜:Œ—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê™ê•„:˜‘„‘ŒŽêŽ’—ꍈê
’“Œ–„‘’ê–“’‡„­
RTêpê“’Š’‘„ê‘„ê•„:˜‘„‘ŒŽ˜ê’‡–—•„‘Œ—ˆê
jk¾yvtꇌ–Ž­
Yê|“’•„…„ê“•’Š•„„êËwŒ†—˜•ˆêt’—Œ’‘êê
êêêêi•’š–ˆ•Ë
ìêˆêWˆŒ—ˆê„Š‘„—Œê“•’Š•„ê³wŒ†—˜•ˆê
t’—Œ’‘êi•’š–ˆ•Ø±êŽŒŽ‘Œ—ˆê‘„êÄz—„•—ÅêÀê
Ähêw•’Š•„–ÅêÀêÄz’‘œêwŒ†—˜•ˆê|—ŒŒ—œÅê
ÀêÄwtiêÀêwŒ†—˜•ˆêt’—Œ’‘êi•’š–ˆ•Å­
ìêv–‘’™‘ˆê‰˜‘Ž†Œˆê“•’Š•„„ê³wŒ†—˜•ˆê
t’—Œ’‘êi•’š–ˆ•Øꖒ꒓Œ–„‘ˆê™ê‘„™’‡ŒŒ‹ê
¹wtiên˜Œ‡ˆº­ê„ê’Šˆ‡ê‘„™’‡Œê¹witê
n˜Œ‡ˆºêŽŒŽ‘Œ—ˆê‘„êÄz—„•—ÅêÀêÄhê
w•’Š•„–ÅêÀêÄz’‘œêwŒ†—˜•ˆê|—ŒŒ—œÅêÀê
Äoˆ“Åê¾êÄwtiên˜Œ‡ˆÅ­
ìêw•ŒŽ˜:Œ—ˆê–„’Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê™ê|ziꙕ„—„ê‘„ê
•„:˜‘„‘ŒŽ˜­êuˆê“•ŒŽ˜:˜—ˆê‘Œ:ˆ–„•ê‡•˜ŠˆŠ„ê™ê
‡•˜Š„ê|ziꙕ„—„ê‘„ê•„:˜‘„‘ŒŽ˜­
ìêˆê–—„ê“•Œê“•ŒŽ˜:Œ—™Œê™ê•„:˜‘„‘ŒŽêŽ’—ê
–—„‘‡„•‡‘„ê’“•ˆ„ê“•ŒŽ˜:ˆ‘„ê|ziê
—Œ“Ž’™‘Œ†„ꌑê|ziꐌOŽ„±ê“•ŒŽ˜:Œ—ˆê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê™ê‡•˜Š„ê|ziꙕ„—„êê|ziê
Ž„…’­
pŽ˜:Œ—ˆ™ê|ziꎄ…„
êrŒŽ‘Œ—ˆê‘„ê–Œ…’êÄ|‘“˜Šê’•êˆˆ†—ê
‹„•‡š„•ˆÅꑄ꒓•„™Œ‘ˆê’Žˆ‘†˜±ê‘„ê
–“’‡‘Œê‡ˆ–‘Œê–—•„‘Œê‘„Œ„­
êrŒŽ‘Œ—ˆê‘„êÄz„‰ˆœê•ˆ’™ˆê|ziêt„––ê
z—’•„Šˆêkˆ™Œ†ˆÅ­
©©
|“’•„…„ê•„:˜‘„‘ŒŽ„ê~Œ‘‡’š–ê‘„‡„ˆ™„‘ˆÃ
êw•Œ—Œ–‘Œ—ˆê‘„êÄvrÅê–„’ê~Œ‘‡’š–ê
¢ªªªÃ­
êw•Œ—Œ–‘Œ—ˆê‘„êÄlukÅꑄꝄ–’‘˜ê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆ­
êw•Œ—Œ–‘Œ—ˆê‘„êĀlzÅꑄꝄ–’‘˜ê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆ­
êpŽ˜:Œ—ˆê|ziꎄ…ˆêŒê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆêŒ‘ê
Œê•„:˜‘„‘ŒŽ„­
êv“’…ˆ
ìêuˆêŒŽ˜:˜—ˆê|ziꎄ…„±êˆ‡—ˆêŽ’ê–™ˆ—Œê
˜:Ž„êhjjlzz½‡’–—’“­
ìêw•ˆ‡ˆ‘ꌝŽ’“Œ—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’±êŒŽ˜:Œ—ˆê
|ziꎄ…ˆ±ê—„Ž’ꇄꖏˆ‡Œ—ˆêŠ’•„ê’“Œ–„‘ˆê
“’–—’“Ž˜­
ìêpŽ˜:Œ—ˆê|ziꎄ…ˆ±ê—„Ž’ꇄꖏˆ‡Œ—ˆêŠ’•„ê
’“Œ–„‘ˆ˜ê“’–—’“Ž˜­êˆê‘ˆ±ê–ˆê‡„—’—ˆŽˆ±ê
–‹•„‘ˆ‘ˆê‘„ꐈ‡Œ˜±ê’•‡„ꑈꅒ‡’ê“•„™Œ‘’ê
’–™ˆWŒˆ­êw•„™Œ‘„ꌝŽ˜:Œ—ˆ™êˆê“’ˆ…‘„ê
—˜‡Œê„ê—’±ê‡„ꑈꓒOŽ’‡˜ˆ—ˆêˆ‡Œ„­
¡ªª
v‡“•„™„‘ˆê—ˆW„™
ˆê“•Œê˜“’•„…Œê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆê‘„ˆ—Œ—ˆê‘„ê
Ž„ŽO‘ˆê—ˆW„™ˆ±ê–ꖏˆ‡ˆ:’ê—„…ˆ’ê“’–Ž˜O„—ˆê
’‡“•„™Œ—Œê—ˆW„™’­êˆê‘„“„ŽˆêOˆê™ˆ‡‘’ê‘Œ–—ˆê
’‡“•„™ŒŒ±ê’‡Ž’“Œ—ˆê™Œ•ê‘„“„„‘„ꌑꖈꒅ•¾
‘Œ—ˆê‘„ê‘„…ŒWˆŠ„êz’‘œˆ™ˆŠ„Ꝅ–—’“‘ŒŽ„­
ìêz“’O‘ˆê‰˜‘Ž†Œˆ½m˜‘Ž†Œ„êl„–œêo„‘‡œ†„½
‡„Œ‘–ŽŒê˜“•„™„‘ŒŽê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡ª¡
ìêi„—ˆ•Œˆ½}Œ•Œê‘„“„„‘„ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡ª¢
ìêsjkꝄ–’‘½p–Ž„’ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡ª£
ìêtˆ‡Œê­­­­­­­­­­­­­­­ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡ª£
ìêz‘ˆ„‘ˆêê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡ª¤
ìêw•ˆ‡™„„‘ˆê‘„Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•Œê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡ª¦
ìêw•ˆ‡™„„‘ˆê‡Œ–Ž’™ê‘„ꇕ˜ŠŒ‹ê‘„“•„™„‹­­­­­­ ¡ª§
ìêw•ˆ‡™„„‘ˆê–“’Œ‘–Žˆê“’O:Œ†ˆê¹tˆ’•œê
z—Œ†Žêwyvêk˜’ºê‘„ꇕ˜ŠŒ‹ê‘„“•„™„‹ê­­­­­­­­­ ¡ª§
ìê|•ˆ„‘ˆê‰Œ’™ê‘„ꇌ–Ž˜ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡ª§
ìêw•ŒŽ˜:Œ—ˆ™ê½“•ˆ–‘ˆ„™„‘ˆê™ê‡•˜Šˆêê
‘„“•„™ˆê­­­­­­ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡ª¨
ìêw•ŒŽ˜:Œ—ˆ™ê™ê•„:˜‘„‘ŒŽê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡ª©
ìêm˜‘Ž†Œˆ±êŽ„—ˆ•Œ‹ê‘ˆê’•ˆ’êê
˜“’•„…„—ŒêŒ–—’:„–‘’ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡ª©
z“’O‘ˆê‰˜‘Ž†Œˆ½‰˜‘Ž†Œ„êê
l„–œêo„‘‡œ†„
}Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„ꖈꑈꙎ’“Œ­
ìê}–—„™Œ—ˆê“’‘’ê„Ž˜˜„—’•–Ž’ê…„—ˆ•Œ’ê–—•­ê¢ªÃ­
ìêw•ŒŽ˜:Œ—ˆê™—Œ:꒐•ˆW‘ˆŠ„ê‘„“„„‘ŒŽ„ê™ê
–—ˆ‘–Ž’ê™—Œ:‘Œ†’ê–—•­ê¢ªÃ­
}Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„ꑈꇈ˜ˆê‘Œ—Œ±ê:ˆêˆê
™Ž’“ˆ‘„­
ìêr’ê–—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’Ꙏ’“ŒŒ±ê“’—•ˆ…˜ˆê‘ˆŽ„ê
–ˆŽ˜‘‡±ê“•ˆ‡ˆ‘ꍈꓕŒ“•„™ˆ‘„Ꝅꖑˆ„‘ˆ­ê
{’ꑌꑄ“„Ž„ê™ê‡ˆ’™„‘˜­
ìêv‡Ž’“Œ—ˆê’•ˆW‘Œê‘„“„„‘ŒŽêŒêˆˆŽ—•Œ:‘ˆŠ„ê
’•ˆW„ꄏŒê’‡–—•„‘Œ—ˆê„Ž˜˜„—’•–Ž’ê…„—ˆ•Œ’ê
Œ‘ê:ˆê“•Œ…ŒW‘’ê¡êŒ‘˜—’ê“’‘’™‘’ê“•ŒŽ’“Œ—ˆê
™Œ•ê‘„“„„‘„­êˆê‰˜‘Ž†ŒˆêOˆê™ˆ‡‘’ꑈê
‡ˆ˜ˆ’±ê–ê“•ˆ‡ˆ—’±êŽŒêŒ„꒝Ž’ꎒ‘Œ†’±ê
“•Œ—Œ–‘Œ—ˆê—Œ“Ž’êylzl{ê–—•„‘ê¡¢©Ã­êˆê
“•Œ—Œ–‘ˆ—ˆê—Œ“Ž’êylzl{±ê–ˆê™–ˆê‘„–—„™Œ—™ˆ±ê
™Ž˜:‘’êê‘„–—„™Œ—™Œ’ꘕˆ±ê“’‘„–—„™Œ’­Ã
{Œ“Žˆê‘ˆê‡ˆ„’­
ìêtˆ‡ê˜“’•„…’ꉘ‘Ž†Œˆêl„–œêo„‘‡œ†„ê–—•­ê
£¤Ãꑄ–ˆ‡‘ˆê—Œ“Žˆ½‰˜‘Ž†Œˆê‘Œ–’ê‘„ê™’’®
Àêê }Ž’“ꌑꌝŽ’“ê’–™ˆ—Œ—™ˆêsjkꝄ–’‘„ê
Â:ˆê“•Œ—Œ–‘ˆ—ˆêŒ‘ꑈŽ„ê–ˆŽ˜‘‡ê‡•WŒ—ˆê—Œ“Ž’ê
kpzwêih{{½pumvÃê–—•­ê¢¦Ã
Àê {Œ“Ž„ê êÂihjrêspno{Ãê–—•­ê¤¡Ã±
Àê w„œ…„†Žê’’ê–—•­ê¤¦Ã±
Àê {Œ“Ž„êk|iipunêÂkjy¾k}k¤¡ªl½
k}k¨¡ªlÃê–—•­ê¥¥Ã­
{Œ“Ž„ê
êÂvw{pvuÃꖈꑈꓕŒŽ„Wˆ­
ìêtˆ‡ê‡ˆ’™„‘ˆê‰˜‘Ž†Œˆêl„–œêo„‘‡œ†„ê
ˆ‘Œ„êvw{pvuêtlu|ꑌꐒŠ’:ˆê
˜“’•„…„—Œê–—•­ê£¤Ã­
u„–—„™Œ—™ˆêˆ‘Œ„ꖒꖈꖓ•ˆˆ‘Œˆ­
ìêtˆ‡ê‡ˆ’™„‘ˆê‰˜‘Ž†Œˆêl„–œêo„‘‡œ†„ê–ˆê
™ˆ:Œ‘„ê“’–—„™Žê™êˆ‘Œ˜ê–„’‡ˆ‘’ꙕ‘ˆê‘„ê
—’™„•‘ŒOŽ’ê‘„–—„™Œ—ˆ™ê–—•­ê£¤Ã­
ìêtˆ‡ê‡ˆ’™„‘ˆê‰˜‘Ž†Œˆêl„–œêo„‘‡œ†„ê–’ê
‘„–ˆ‡‘ˆê“’–—„™Žˆêˆ‘Œ„ꑈ–“•ˆˆ‘Œ™ˆ®
ê Àꑄ:Œ‘ê–‘ˆ„‘„ꉌ’™®êÄzwű
ê ÀêÄkh{hêjvklÅ®êÄkh{l½{ptlÅ
ê Àêz‘ˆ„‘Œê‰’•„—Ꝅêk}k¾y~®êÄ}pklvÅ
ìêu„–ˆ‡‘ˆê“’–—„™Žˆêˆ‘Œ„ꖈꙕ‘ˆ’ê‘„ê
—’™„•‘ŒOŽ’ê‘„–—„™Œ—ˆ™±ê:ˆêˆê–—ŒŽ„’êwv~lyê
™ˆ:ꎒ—ꡢꘕꑄ–—„™ˆ‘’ê‘„êvmmêÂjonî
ê ÀêÄk}kêtlu|Å
ê ÀêÄmvj|zÅ
ê ÀêÄzwv{êmvj|zÅ
ê ÀêÄlwvz|ylÅ
ê ÀêÄzwv{êtl{lyÅ
ê ÀêÄzjlulêzlslj{pvuÅ
ê ÀêÄ~op{lêihs­êÅ
ê ÀêÄjvsvyêzsv~êzo{yÅ
ê ÀêÄz­êupno{zov{êwszÅ
ê ÀêÄis{¾puêvvtêtpjÅ
ê ÀêÄtpjylmêsl}lsÅ
¡ª¡
{˜‡Œê:ˆê“•Œ—Œ–‘ˆ—ˆê‘„ê—Œ“Ž’êlhz€±ê
–ˆê‘„–—„™Œ—™ˆêˆ‘Œ„ꑈꙕ‘ˆ’ê
–„’‡ˆ‘’ê‘„ê—’™„•‘ŒOŽ’ê‘„–—„™Œ—ˆ™­
ìêu„–ˆ‡‘ˆê‘„–—„™Œ—™ˆêˆ‘Œ„ê’–—„‘ˆ’ê—„Žˆê
Ž’—ê–’±ê—˜‡Œêˆ‡ê‡ˆ’™„‘ˆê‰˜‘Ž†Œˆê¹l„–œê
o„‘‡œ†„º­
ê ÀêÄtv}plêtlkphêzl{Å
ê ÀêÄwov{vêtlkphêzl{ÅÊ¡
ê ÀêÄh|kpvêtvklÅêÊ¢
ê ÀêÄ~pklêzlslj{Å
ê ÀêÄz|i¾{êkh{lÅ
ê ÀêÄ êpuklêzl{Å
êpthnlêzplÅ
ê ÀêÄ
ê ÀêÄmpslêuv­êÅ
ê ÀêÄmshzoêtvklÅêÊ£
ê ÀêÄ êkpzwsh€Å
ê ÀêÄ}vs|tlÅ
ê ÀêÄillwÅ
ê ÀêÄ{}ê{€wlÅ
ê ÀêÄjsvjrêzl{Å
ê ÀêÄhylhêzl{Å
ê ÀêÄz|ttly{ptlÅ
ê ÀêÄ êshun|hnlêzl{Å
ê ÀêÄkltvêtvklÅ
Ê¡êkjy¾k}k¤¡ªl½k}k¨¡ªl
Ê¢êkjy¾k}k¡¡¥l½k}k£¡ªl½k}k¤¡ªl½
k}k§¡ªl½êk}k¨¡ªl
Ê£êkjy¾k}k£¡ªl½k}k¤¡ªl½k}k§¡ªl½
k}k¨¡ªl
}Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„Ꙍ…•Œ•„­
ìêw•Œê‘ˆŽ„—ˆ•Œ‹ê‡Œ–ŽŒ‹ê“•Œ‡ˆê‡’Ꙍ…•Œ•„‘„ê
Ž„ˆ•ˆ­ê{’ꑈꓒˆ‘Œê’Ž™„•ˆ­
}ꕒŽŒê:˜—Œ—ˆê™Œ…•Œ•„‘ˆê„Œê–ŒOŒ—ˆê—Œ‹ê
™’Žêˆ‡ê‡ˆ’™„‘ˆ­
ìê{’ꑈꓒˆ‘Œê’Ž™„•ˆ­
}Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•Œêˆê“ˆ•Œ’‡Œ:‘’ꖏŒO„—Œê
ˆ‹„‘–ŽŒê™’Ž­ê
ìê{’ꑈꓒˆ‘Œê’Ž™„•ˆ­
ˆê„“•ˆ—ˆê“’Ž•’™ê„ꇌ–Ž±êŽ’ꇌ–Žê
‘Œê™–—„™ˆ‘±êˆê–ŒO„—Œê™’Žê’—’•„ê™ê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•Œ­
ìê}Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„ê“•ˆ“’‘„™„ꇌ–Ž­ê{’ꑈꓒˆ‘Œê
’Ž™„•ˆ­
¡ª¢
}Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„ꖈꓒꇒŠŒê˜“’•„…Œê
–ˆŠ•ˆˆ­
ìê{’ꑌ꒎™„•„­êpŽ˜:Œ—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ꌑꍒê
“˜–—Œ—ˆ±ê‡„ꖈꒋ„‡Œ­
w•Œ’Wˆ‘ꇄŒ‘–ŽŒê˜“•„™„‘ŒŽê‘ˆê
‡ˆ˜ˆêÂkjy¾k}k£¡ªl½k}k¤¡ªl½
k}k§¡ªl½k}k¨¡ªlÃ
ìêu„–—„™Œ—ˆêÄyltv{lêj{ysÅꑄêÄvuÅê–—•­ê
¨©Ã­
ìêw•„™Œ‘’ê™–—„™Œ—ˆê…„—ˆ•Œ’êÀꘓ’O—ˆ™„—ˆê
“’„•Œ—ˆ—’ê–—•­ê¡£¢Ã­
ìêv‡–—•„‘Œ—ˆêŽ„Ž•O‘ˆŽ’Œê’™Œ•ˆêˆ‡ê‡„Œ‘–ŽŒê
˜“•„™„‘ŒŽ’êŒ‘ê–ˆ‘’•ˆê„ꇄŒ‘–Ž’ê
˜“•„™„‘ˆ­
ìê|–ˆ•Œ—ˆê–ˆ‘’•ê„ꇄŒ‘–Ž’ꘓ•„™„‘ˆê
–—•„‘ꒇꌝ™’•’™ê–™ˆ—’…ˆê‘ˆ“’–•ˆ‡‘„ê–’‘:‘„ê
–™ˆ—’…„ꄏŒê–—•’“‘„ꏘ:íê
w•Œê˜“’•„…Œê“•Œ’Wˆ‘ˆŠ„ꇄŒ‘–ŽˆŠ„ê
˜“•„™„‘ŒŽ„ꇕ˜Š„êk}kꑄ“•„™„ê
‘ˆê‡ˆ˜ˆê“•„™Œ‘’êÂkjy¾k}k£¡ªl½
k}k¤¡ªl½k}k§¡ªl½k}k¨¡ªlÃ
ìꁄêk}kꑄ“•„™’ꌝ…ˆ•Œ—ˆê‡•˜Šê‘„:Œ‘ê
˜“•„™„‘„ꌑꑈêk}kê¢ê„Œê“„ê“•ˆŽ•Œ—ˆê
–ˆ‘’•êk}kꑄ“•„™ˆê–ê:•‘Œê“„“Œ•ˆ­
i„—ˆ•Œˆê½ê}Œ•Œê‘„“„„‘„
}Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„ꖈꑈ‘„‡’„ꌝŽ’“Œ­
ìêˆêŽ„ˆ•ˆê“•Œ…ŒW‘’ê¥êŒ‘˜—ꑈꘓ’•„…„—ˆ±ê
–ˆê–„’‡ˆ‘’ꌝŽ’“ŒêÂh­zo|{êvmmíê
z“•ˆˆ‘Œ—ˆê‘„–—„™Œ—ˆ™ê‘„:Œ‘„êÄh­zo|{ê
vmmÅê–—•­ê¨©Ã±ê“’‘’™‘’Ꙏ’“Œ—ˆêŽ„ˆ•’ꄏŒê
˜“’•„…Œ—ˆê’•ˆW‘Œê‘„“„„‘ŒŽ­
ìêˆê:„–’™‘„ꇒ…„±ê‘„–—„™ˆ‘„ê–ꉘ‘Ž†Œ’ê
Äx|pjrêvuêz{i€Åê–—•­ê¨©Ãꓒ—ˆ:ˆê™ê
‘„:Œ‘˜ê³zˆˆ“رꖈꅒꙌ‡ˆ’Ž„ˆ•„ê–„’‡ˆ‘’ê
ŒŽ’“Œ„­êw’‘™’‘’ꍒꙎ’“Œ—ˆ­ê
ìêu„“’‘Œ—ˆê…„—ˆ•Œ’ê–—•­ê¢ªÃ­
jonê“’‘ˆ‘ˆÃꏘ:Ž„ꖈꐈ‡ê
“’‘ˆ‘ˆê„Ž˜˜„—’•–Žˆê…„—ˆ•Œˆê
‘ˆê’–™ˆ—Œ­
ìêwv~lyꖗŒŽ„’ê“•ˆ„Ž‘Œ—ˆê‘„ê“’’W„êvmmê
ÂjonÃê–—•„‘ꢪí
ìêhŽ˜˜„—’•–Ž’ê…„—ˆ•Œ’ê“•„™Œ‘’ê‘„ˆ–—Œ—ˆê‘„ê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê–—•„‘ꢪí
ìêv•ˆW‘Œê‘„“„„‘ŒŽê“•„™Œ‘’ê“’™ˆWŒ—ˆêê
ˆˆŽ—•Œ:‘Œê’•ˆWˆ­
ìêw’‘ˆ‘ˆêˆêŽ’‘:„‘’ê–—•„‘ꢪí
jonê“’‘ˆ‘ˆÃꏘ:Ž„ꘗ•Œ“„ꐈ‡ê
“’‘ˆ‘ˆê„Ž˜˜„—’•–Žˆê…„—ˆ•Œˆ­
{Œ“Žˆê‘„Ꝅ–’‘˜ê‘„ꇒ—ŒŽê‘ˆê‡ˆ˜ˆ’ê
“•„™Œ‘’ꄏŒê–“’‹ê‘ˆê‡ˆ˜ˆ’­
ìêhŽ˜˜„—’•–Ž’ê…„—ˆ•Œ’ê“•„™Œ‘’ê‘„ˆ–—Œ—ˆê
‘„Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê–—•„‘ꢪíêˆê‘„“„Ž„ê‘Œ–—ˆê
’‡“•„™ŒŒ±ê’‡Ž’“Œ—ˆê’•ˆW‘Œê‘„“„„‘ŒŽê
ŒêˆˆŽ—•Œ:‘ˆŠ„꒐•ˆW„ꌑꖈꒅ•‘Œ—ˆê‘„ê
z’‘œˆ™ˆŠ„Ꝅ–—’“‘ŒŽ„­êi„—ˆ•Œ„ꍈꐒ•‡„ê
“’OŽ’‡’™„‘„­
ìêu„–—„™Œ—ˆê„–’‘ꑄꇒ—ŒŽêÂÄjhspiyh{pvuÅÃê
–—•­ê¡¢¢Ã­
p‘‡ŒŽ„—’•ê“•ˆ’–—„ˆŠ„ê:„–„ê…„—ˆ•Œˆê‘ˆê
“•ŒŽ„˜ˆê“•„™Œ‘ˆŠ„ê:„–„­
ìê{ˆ“ˆ•„—˜•„ê’Ž’„ꍈꄏŒê“•ˆ‘ŒŽ„ꄏŒê
“•ˆ™Œ–’Ž„­ê{’ꑌ꒎™„•„­
ìêhŽ˜˜„—’•–Ž’ê…„—ˆ•Œ’ê‘Œ–—ˆê“’™–ˆê
‘„“’‘ŒŒ­êw’‘’™‘’ê‘„“’‘Œ—ˆê…„—ˆ•Œ’ꇒê
Ž’‘†„­êˆê–ˆê—ˆW„™ˆêOˆê‘„“•ˆê“’„™„’±ê
„ˆ‘„—ˆê„Ž˜˜„—’•–Ž’ê…„—ˆ•Œ’êê‘’™’ê
–—•„‘ꢪí
ìêw•ŒŽ„„‘Œê:„–ꐒ•‡„ꑌꓕ„™Œˆ‘Ꝅ•„‡Œê’Ž’„±ê
™êŽ„—ˆ•ˆê˜“’•„…„—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’­ê
i„—ˆ•Œ„ꖈꋌ—•’ꌝ“•„‘Œ­
ìê{ˆ“ˆ•„—˜•„ê’Ž’„ꍈꄏŒê“•ˆ‘ŒŽ„ꄏŒê
“•ˆ™Œ–’Ž„­ê{’ꑌ꒎™„•„­
ìêhŽ˜˜„—’•–Ž’ê…„—ˆ•Œ’ê‘Œ–—ˆê“’™–ˆê
‘„“’‘ŒŒ­êw’‘’™‘’ê‘„“’‘Œ—ˆê…„—ˆ•Œ’ꇒê
Ž’‘†„­êˆê–ˆê—ˆW„™ˆêOˆê‘„“•ˆê“’„™„’±ê
„ˆ‘„—ˆê„Ž˜˜„—’•–Ž’ê…„—ˆ•Œ’êê‘’™’ê
–—•„‘ꢪí
sjkꝄ–’‘½Œ–Ž„’
w’–—„™Žˆê™êˆ‘Œ˜ê“’–Œ™Œ’­
ìêw’–—„™Ž±êŽŒê–’꒝‘„:ˆ‘ˆê–ê–Œ™’±ê™ê—•ˆ‘˜—‘ˆê
–—„‘˜ê–‘ˆ„‘„½“•ˆ‡™„„‘„ꑌꐒŠ’:ˆê
Œ…•„—Œ­
ìêuˆŽ„—ˆ•Œ‹ê‰˜‘Ž†Œê‘Œê’Š’:ˆê˜“’•„…Œ—Œê
‘„ˆ‘Ž•„—ê–—•­ê¡ª©Ã­
u„Ꝅ–’‘˜ê‘„ꇒ—ŒŽê–ˆê—Œ“Žˆê‘ˆê
“•ŒŽ„Wˆ’­
ìêu„ê•„‹’ê“•Œ—Œ–‘Œ—ˆê‘„êsjkꝄ–’‘­
ìêw•Œ—Œ–‘Œ—ˆê‘„ê—Œ“Ž’êkpzw½ih{{êpumvꑄê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•Œê„Œê—Œ“Ž’êkpzwsh€ê‘„ꇄŒ‘–Žˆê
˜“•„™„‘ŒŽ˜êÂkjy¾k}k£¡ªl½k}k¤¡ªl½
k}k§¡ªl½k}k¨¡ªlÃê–—•­ê¢¦±ê¡£¢Ã­
zŒŽ„ê™êŒ–Ž„˜ê‘Œê„–‘„­
ìêw•ˆ–—„™„—ˆê–—ŒŽ„’Ꝅꑄ–—„™Œ—ˆ™êˆ:ˆêŒ–Ž„„ê
‡’Žˆ•ê–ŒŽ„ꑌꍄ–‘„ê–—•„‘ꢦí
zŒŽ„ê™êŒ–Ž„˜êˆêŒŠŒ‘Œ„­
ìꁄ“•Œ—ˆêsjkꝄ–’‘­ê}ꌖŽ„˜ê‘Œê“•ŒŽ„„‘„ê
–ŒŽ„±ê:ˆêˆêsjkꝄ–’‘ê’‡“•—ê–—•„‘ꢦí
tˆ‡Œ
kŒ–Ž„ꑌꐒŠ’:ˆê’‡–—•„‘Œ—Œ­
ìêw•ˆ“•Œ:„—ˆê–ˆ±ê‡„ꍈꙌ•ê‘„“„„‘„ê…„—ˆ•Œ„ꄏŒê
’•ˆW‘Œê‘„“„„‘ŒŽÃꓕ„™Œ‘’ê“•ŒŽ˜:ˆ‘ê–—•­ê
¢ªÃ­
ìêkŒ–Žêˆê“’OŽ’‡’™„‘ꄏŒê˜„„‘ê–ê“•–—‘ŒŒê
’‡—Œ–Œ±êŒ“‡­ê}ꗈê“•Œˆ•˜ê˜—ˆŠ‘ˆê’‡–—•„‘Œ—ˆ™ê
‡Œ–Ž„ê—•„„—Œê™–ˆê‡’ꡪꐌ‘˜—­
ìê{ˆ“ˆ•„—˜•„Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆêˆêŒˆ‘’Ꙍ–’Ž„­ê
pŽ˜:Œ—ˆêŽ„ˆ•’ꌑꓘ–—Œ—ˆ±ê‡„ꖈꒋ„‡Œ­
ìꁄŽ˜:ˆ™„‘ˆê‡Œ–Ž„ꍈꅌ’ê“•ˆŽŒ‘ˆ‘’Ꝅ•„‡Œê
ŒŽ’“„Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆ­ê}Ž’“Œ—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ꌑê
‘„ê–ˆê„Ž˜:Œ—ˆ™êŽ’‘:„ê–—•­ê¦§Ã­ê
…•Œ–ꖏŒŽê‘„ꇌ–Ž˜ê‘Œê’Wˆ‘­
ìêu„™ˆ:ˆêO—ˆ™Œ’ꖏŒŽ±êŽŒêŒ‹ê‘„ê–—•„‘Œêpuklê
„‹Ž’ê‘„ˆ‘Ž•„—ꌝ…•ŒOˆ—ˆ±êˆê¡ªª­
ìêu„–ˆ‡‘Œ‹ê‰Œ’™ê‘Œê’Š’:ˆêŒ…•Œ–„—Œê–—•­ê¥¡Ã®
ê ÀêmŒ’™±ê“’–‘ˆ—Œ‹ê‘„êk}k¾y½k}kÐyêks±
ê ÀêmŒ’™±ê“’–‘ˆ—Œ‹ê‘„êk}k¾y~ê‘„:Œ‘êê
êêê}pklvñêêŒˆ’Ꝅ‡‘ˆŠ„ê“’–‘ˆ—ˆŠ„ꉌ„±
ê ÀêmŒ’™±ê“’–‘ˆ—Œ‹ê‘„êk}kÐy~±êêŒˆ’êê
êêꝄ‡‘ˆŠ„ê“’–‘ˆ—ˆŠ„ꉌ„­
p‘‡ŒŽ„—’•Œê„ꙕ–—’ꇌ–Ž„ꌑꉒ•„—ê
–‘ˆ„‘„ê–’ê‘„êsjkꝄ–’‘˜ê–Œ™Œ­
ìêkŒ–Žê‘Œê…Œê“’–‘ˆ—ê‘„ê—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•Œ­ê
w’–‘ˆ—Žˆê„‹Ž’ê“•ˆ‡™„„—ˆ±ê‘ˆê’•ˆ—ˆê“„ê
“’–‘ˆ—Œê‡’‡„—‘Œ‹ê‰Œ’™­
ìê}–—„™ŒŒê–—ˆê‡Œ–Ž±êŽ„—ˆ•ˆŠ„ꑌꐒŠ’:ˆê
˜“’•„…„—Œêê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’­
ìê}Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„ꑈꓕˆ“’‘„ꇌ–Ž„­
zˆê‘„‡„˜ˆê
¡ª£
m˜‘Ž†Œê–ê–“’Œ‘–Ž’꓏’O:Œ†’ê
¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvêk˜’ºê‘Œê’Š’:ˆê
˜“’•„…„—Œ­
ìêˆê˜“’•„…„—ˆê–“’Œ‘–Ž’꓏’O:Œ†’ê¹tˆ’•œê
z—Œ†Žêwyvêk˜’º±êŽŒêˆê…Œ„ꉒ•„—Œ•„‘„ê‘„ê
’–ˆ…‘ˆê•„:˜‘„‘ŒŽ˜±ê’ꉒ•„—Œ•„—ˆê‘„ê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•Œê–—•­ê§¢Ã­
¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvêk˜’ºê‘Œê’Š’:ˆê
Œ…•Œ–„—Œê„Œê‰’•„—Œ•„—Œ­
ìêu„™ˆ:ˆêO—ˆ™Œ’ꖏŒŽ±êŽŒêŒ‹ê‘„Ꝅ–’‘˜êpuklê
„‹Ž’ê‘„ˆ‘Ž•„—ꌝ…•ŒOˆ—ˆ±êˆê¡ªª­
ìêzŒŽ±êŽŒê–’ê…Œˆêê‡•˜Š’ê‘„“•„™’ꝄO:Œ—ˆ‘ˆê
“•ˆ‡ê“•ˆ–‘ˆ„™„‘ˆ±ê‘Œê’Š’:ˆêŒ…•Œ–„—Œê
–ê–“’Œ‘–Žˆê“’O:Œ†ˆê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvê
k˜’º­
pˆê“’‡„—Ž’™‘ˆê‡„—’—ˆŽˆê–ˆê‘ˆêŒ“ŒOˆê
“•„™Œ‘’ꄏŒê˜—•Œ“„­
ìêk„—’—ˆŽ„ꍈꓒOŽ’‡’™„‘„­
ìê}Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„ꑈꓒ‡“Œ•„ꉒ•„—„ꇄ—’—ˆŽˆê
–—•„‘ê¡¡¨Ã­
z‘ˆ„‘ˆ
w•ˆ…ˆ•Œ—ˆê–Œê—˜‡Œê“’Š„™ˆê¹tˆ‡Œºê–—•„‘ê
¡ª£Ã­
zꓕŒ—Œ–Ž’ê‘„êz{hy{½z{vwꄏŒê
wov{vꖈꖑˆ„‘ˆê‘ˆê„:‘ˆ­
ìêw•ŒŽ„„‘ꍈꝄ–’‘Ꝅꓕˆ‡™„„‘ˆ­êu„–—„™Œ—ˆê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê‘„ê–—„‘ˆê“•Œ“•„™ˆ‘’–—Œê‘„ê
–‘ˆ„‘ˆê–—•­ê£©Ã­
ìê}ꑄ:Œ‘˜ê³zˆˆ“ØꑌꐒŠ’:ˆê–‘ˆ„—Œê–ŒŽ­ê
w•ˆŽŒ:Œ—ˆê‘„:Œ‘ê–ê“•Œ—Œ–Ž’ê‘„ê—Œ“Ž’êx|pjrê
vuê–—•­ê¤¡Ã­
ìê}Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„ê•„™‘’Ž„•ê„“Œ–˜ˆê“’–‘ˆ—ꎄ‡ˆ•ê
‘„ꐈ‡Œ­
ìêtˆ‡Œêˆê“’‘­êm’•„—Œ•„—ˆêˆ‡Œê‘’—•„‘Œê
“’‘Œ‘ŒŽêÂkjy¾k}k¤¡ªl½k}k¨¡ªlý
k}k¾y~½k}kÐy~½¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvê
k˜’ºÃê–—•­ê§¢Ã­ês„‹Ž’꓄ꌝ…•ŒOˆ—ˆê‘ˆ“’—•ˆ…‘ˆê
–ŒŽˆê–—•­ê¥¡ÃꄏŒê˜“’•„…Œ—ˆê‘’™ê‡Œ–Žê„Œê
–“’Œ‘–Ž’꓏’O:Œ†’ê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvê
k˜’º­
ìêˆê˜“’•„…„—ˆêˆ‘ˆŠ„ꒇꑄ–ˆ‡‘Œ‹ê‡Œ–Ž’™ê
“’ꑍˆŠ’™Œê„Ž˜:Œ—™Œ±ê˜ê’•„—ˆê‘„“•ˆê
’’Š’:Œ—Œê–‘ˆ„‘ˆê‡’‡„—‘Œ‹êŽ„‡•’™ê–—•­ê§¤Ã­ê
hŒê“„ꘓ’•„…Œ—ˆê‘’™ê‡Œ–Ž­
ê Àêk}k¾y~ê‘„:Œ‘ê}pklvñ
ê Àêk}kÐy~­
ìê{ˆ“ˆ•„—˜•„Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆêˆêŒˆ‘’Ꙍ–’Ž„­ê
pŽ’“Œ—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ꌑꍒꑈŽ„ê:„–„ꓘ–—Œ—ˆ±ê
‡„ꖈꒋ„‡Œ­
ìêu„ꇌ–Ž˜ê–ˆêˆê‘„…•„„ꙏ„Š„­êpŽ’“Œ—ˆê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ꌑꍒꓕŒ…ŒW‘’ê¡ê˜•’ꓘ–—Œ—ˆê™ê
‹„‡‘ˆê“•’–—’•˜ê–—•­ê¡¢¡Ã­
ìꗈ™Œ’ꖏŒŽê“•ˆ–ˆŠ„Ꝑ’ŠŒ™’–—Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆê
–—•­ê¨£Ã­êp…•ŒOŒ—ˆê‘ˆ“’—•ˆ…‘ˆê–ŒŽˆê–—•­ê¥¡Ã­
zŒŽê‘Œê’Š’:ˆê–‘ˆ„—Œ
ìêê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ꑈꐒ•ˆ—ˆê–‘ˆ„—Œê–ŒŽê‘„ê
‡Œ–Ž­
s˜:Ž„êhjjlzzꝄ–™ˆ—Œ±ê:ˆ“•„™êˆê
–‘ˆ„‘ˆê˜–—„™ˆ‘’­
ìê}Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„Ꝅ“Œ–˜ˆê•„™‘’Ž„•ê“’–‘ˆ—’ꖏŒŽ’ê
‘„ꐈ‡Œ­
¡ª¤
z‘ˆ„‘ŒêŽ’—ꌝŠˆ‡„ꇕ˜Š„:ˆ‘­
m˜‘Ž†Œ„êÄz{lhk€zov{Åꑈꇈ˜ˆ­
ìêz‘ˆ„‘ŒêŽ’—ꘗˆŠ‘ˆê“•Œê‘ˆŽ„—ˆ•Œ‹ê‘„:Œ‘Œ‹ê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆêŒŠˆ‡„—Œê‡•˜Š„:ˆ‘­ê{’ꑈê
“’ˆ‘Œê’Ž™„•ˆ­
ìêu„–—„™Œ—ˆêÄz{lhk€zov{ÅꑄêÄvuÅê–—•­ê¨¡Ã­
ìêm˜‘Ž†Œ„êÄz{lhk€zov{ÅꓕŒê’:‘ˆê
—•ˆ–ˆ‘˜ê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆê’•‡„ꑈꅒꇈ’™„„­
kˆ„‘–ŽŒê“’–‘ˆ—Œê:„–ꉌ„ꍈꎕ„OŒê
’‡ê“•Œ…ŒW‘ˆŠ„ê“•Œ:„Ž’™„‘ˆŠ„ê
–‘ˆ„‘ˆŠ„ê:„–„ꑄꇌ–Ž˜­
u„Ꝅ–’‘˜ê–ˆê“’„™Œ’ꐄ‹‘ˆê…ˆˆ±ê
•‡ˆ:ˆ±ê’‡•ˆê„Œêˆˆ‘ˆê“ŒŽˆ­
ìênˆ‡ˆê‘„ꐒ—Œ™ê‘“•­ê‹Œ—•’ê“•ˆŒŽ„’:Œê–ˆê
“•ˆ‡ˆ—ŒÃꖈꏄ‹Ž’ê–Ž•„O„ê:„–±êŽŒêˆê‘„ê™’’ê
„ê–‘ˆ„‘ˆ­
z‘ˆ„‘ˆê–ˆê˜–—„™Œ­
ìê{ˆ“ˆ•„—˜•„Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆêˆêŒˆ‘’Ꙍ–’Ž„­ê
pŽ’“Œ—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ꌑꍒꑈŽ„ê:„–„ꓘ–—Œ—ˆê
‘„ꋏ„‡‘ˆêˆ–—˜­
ìêu„ꇌ–Ž˜ê–ˆêˆê‘„…•„„ꙏ„Š„­êpŽ’“Œ—ˆê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ꌑꍒꓕŒ…ŒW‘’ê¡ê˜•’ꓘ–—Œ—ˆê™ê
‹„‡‘ˆê“•’–—’•˜ê–—•­ê¡¢¡Ã­
tˆ‡ê—•ˆ‘˜—Ž’±êŽ’ê“•Œ—Œ–‘ˆ—ˆêz{hy{½
z{vw±êŒ‘ê—•ˆ‘˜—Ž’±êŽ’ꖈꇈ„‘–Ž’ê
“•Œ:‘ˆ½„˜–—„™Œê“’–‘ˆ—Œê‰Œ±êˆê
:„–’™‘„ê•„ŒŽ„­
ìêu„Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•Œêˆê’Wˆ‘ꝄŒŽêˆ‡ê
—•ˆ‘˜—Ž’±êŽ’ê“•Œ—Œ–‘ˆ—ˆêz{hy{½z{vw±êŒ‘ê
—•ˆ‘˜—Ž’±êŽ’ꖈꓒ–‘ˆ—Œê‰Œê„:‘ˆ½˜–—„™Œ­ê{’ê
‘Œê’Ž™„•„­
y„ˆ•„ꖏŒŽˆê¡¦®©½¤®£ÃꝄꉌê‘Œê
’Š’:ˆê–“•ˆˆ‘Œ—Œ
ìêyˆˆ•„ꖏŒŽˆê„ꉌê‘Œê’Š’:ˆê–“•ˆˆ‘Œ—Œê™ê
‘„–ˆ‡‘Œ‹ê“•Œˆ•Œ‹®
ê Àꎒꍈê™êÄtv}plêtlkphêzl{Åꌝ…•„‘„êê
êêꐒW‘’–—êÄkpzjűꖗˆê™–—„™ŒŒê‡Œ–Žêk}kÐy~êê
êêꄏŒê‡Œ–Ž„ê‘Œ–—ˆê™–—„™ˆ‘±
ê Àꎒꍈê™êÄtv}plêtlkphêzl{Åꌝ…•„‘„êê
êêꐒW‘’–—êÄtltvy€êz{pjrűꑌ–—ˆê™–—„™ŒŒêê
êêꖓ’Œ‘–Žˆê“’O:Œ†ˆê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvêê
êêêk˜’º­
m˜‘Ž†Œ„ê¹h˜—’ꉒ†˜–ºê‘ˆê‡ˆ˜ˆ
ìêu„–—„™Œ—ˆêÂmvj|zÃꑄêÄh|{vÅê–—•­ê©¢Ã­
ìêw’Š’Œê–‘ˆ„‘„ꑈꘖ—•ˆ„’ꉘ‘Ž†ŒŒê
–„’‡ˆ‘ˆê‘„–—„™Œ—™ˆê’–—•Œ‘ˆ­êv–—•Œ‘’ê
‘„–—„™Œ—ˆê•’:‘’ê–—•­ê©¢Ã­
ìêwŒŽˆê–ˆê“’„™Œ’±ê:ˆê–‘ˆ„—ˆêê‘„:Œ‘ŒêÄz­ê
upno{zov{êwszÅꄏŒêÄjvsvyêzsv~ê
zo{yÅ­ê{’ꑈꓒˆ‘Œê’Ž™„•ˆ­
i„•™ˆê–ŒŽˆê–ˆê‘ˆê“•ŒŽ„Wˆ’ê“•„™Œ‘’­
ìêu„–—„™Œ—ˆê–—ŒŽ„’êupno{zov{êws|zꑄê
vmmê–—•­ê¤¡Ã­
zŒŽ„ꑄꝄ–’‘˜êˆê“•ˆ–™ˆ—„ꌑꒅˆŽ—ê
–ˆê‘ˆê“•ŒŽ„Wˆ­
ìêu„–—„™Œ—ˆê–—ŒŽ„’êupno{zov{êws|zꑄê
vmmê–—•­ê¤¡Ã­
zŒŽ„±ê“•ŒŽ„„‘„ꑄꝄ–’‘˜±êˆê
“•ˆ—ˆ‘„ꌑꒅˆŽ—ꖈꑈꓕŒŽ„Wˆ­ê
Âkjy¾k}k£¡ªl½k}k¤¡ªl½k}k§¡ªl½
k}k¨¡ªlÃ
ìêw•Œ—Œ–‘Œ—ˆêŒ‘ꑈŽ„ê–ˆŽ˜‘‡ê‡•WŒ—ˆê—Œ“Ž’êkpzw½
ih{{êpumv±ê‡„ꖈ꒖™ˆ—Œ—ˆ™ê™Ž’“Œê–—•­ê¢¦Ã­
w’„™Œê–ˆê‘ˆWˆˆ‘’ꐌŠˆ—„‘ˆê–ŒŽˆ­
ìê{’ꖈꓒ„™Œ±êŽ„‡„•ê–‘ˆ„—ˆê–ŒŽˆê“’‡ê
‰˜’•ˆ–†ˆ‘—‘’±ê‘„—•Œˆ™’ꄏŒêWŒ™’–•ˆ…•‘’ꏘ:’­
ˆê–‘ˆ„—ˆê–™ˆ—’…’ê–™ˆ:ˆê„Œê
ˆˆŽ—•Œ:‘’ꏘ:ê™ê—ˆŒ±ê–ˆê“•ŒŽ„Wˆ’ê
‘„™“Œ:‘ˆê:•—ˆ­
ìê{’ꖈꓒ„™Œ±ê:ˆêˆêŽ’‘—•„–—ꐈ‡ê’…ˆŽ—’êŒ‘ê
’„‡ˆê“•ˆ™Œ–’Ž­ê{’ꑈꓒˆ‘Œê’Ž™„•ˆ­
u„ꖏŒŽŒ±ê“’–‘ˆ—Œê™ê’:‘ˆOŒê–™ˆ—’…Œ±ê
–ˆê“•ŒŽ„Wˆê‘„™“Œ:‘„ê…ˆ„ê:•—„­
ìê{’ꑈꓒˆ‘Œê’Ž™„•ˆ­
ˆê–‘ˆ„—ˆê™–ˆ…Œ‘’ê‘„ê{}ꄏŒê
•„:˜‘„‘ŒOŽˆê„–’‘˜±ê–ˆê“’„™Œ’ê
:•‘ˆê:•—ˆ­
ìêu„–—„™Œ—ˆêÄz{lhk€zov{ÅꑄêÄvmmÅê–—•­ê
¨¡Ã­
zˆê‘„‡„˜ˆê
¡ª¥
m˜‘Ž†Œ„êÄz­êupno{zov{êwszÅꑈê
‡ˆ˜ˆ­
m’—’Š•„‰Œ±ê–‹•„‘ˆ‘Œ‹ê‘„ê¹tˆ’•œê
z—Œ†Žêwyvêk˜’ºê‘Œê’Š’:ˆê“•ˆ‡™„„—Œê
ìêu„–—„™Œ—ˆê–—ŒŽ„’êupno{zov{êws|zꑄêvuê
–—•­ê¤¡Ã­
ìêzŒŽê‘Œê’Š’:ˆê“•ˆ‡™„„—Œ±ê:ˆê–—ˆê–“•ˆŒ‘„Œê
‡„—’—ˆŽˆê„Œê„“ˆê„Œê:ˆê–—ˆê˜•ˆ‡ŒŒê“’‡„—Žˆê
‘„ê•„:˜‘„‘ŒŽ˜­êÂ}ꗈê“•Œˆ•˜êŒˆê‡„—’—ˆŽˆê
˜—•Œ“„­Ãê{’ꑈꓒˆ‘Œê’Ž™„•ˆê–—•­ê¡¡©Ã­
ìêzŒŽ±ê“’–‘ˆ—Œ‹ê‘„ꇕ˜ŠŒê‘„“•„™Œ±ê’•‡„ꑈꅒê
’Š’:ˆê“•ˆ‡™„„—Œê„ŒêŒ‹ê“•ŒŽ„„—Œê™ê‡ˆ„‘–ŽŒê
™ˆŒŽ’–—Œ­ê{’ꑈꓒˆ‘Œê’Ž™„•ˆê–—•­ê¡¡©Ã­
m˜‘Ž†Œ„êÄjvsvyêzsv~êzo{yÅꑈê
‡ˆ˜ˆê“•„™Œ‘’­
ìêm˜‘Ž†Œ„êêÄjvsvyêzsv~êzo{yÅꐒ•‡„ꑈê
…’ê“•„™Œ‘’ꇈ’™„„ê™ê“’“’‘Œê—ˆŒ­ê|“’•„…Œ—ˆê
‰˜‘Ž†Œ’êuŒŠ‹—z‹’—ꄏŒêÄz­êupno{zov{ê
wszÅ­
t’W‘’–—ŒêÄsjkêisêsl}lsÅꑌꐒŠ’:ˆê
‘„–—„™Œ—Œ­
ìêt’W‘’–—ŒêÄsjkêisêsl}lsÅꑌꐒŠ’:ˆê
‘„–—„™Œ—Œ±ê:ˆ®
ê ÀꍈêsjkꝄ–’‘Ꝅ“•—ê—„Ž’±ê‡„ꍈꒅ•‘ˆ‘ê
‘„™™ˆ‘±
ê Àꑄ“„„—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’êê’•ˆW‘Œê
‘„“„„‘ŒŽ’­
w•ˆ‡™„„‘ˆê‡Œ–Ž„ꑄꙌ‡ˆ’Ž„ˆ•Œ
uˆê‘„‡ˆ—ˆê–ŒŽ±êŽŒêŒ‹êWˆŒ—ˆê“•ˆ‡™„„—Œ­
ìêp…ˆ•Œ—ˆêˆ‡Œ±êŽŒêŠ„êWˆŒ—ˆê“•ˆ‡™„„—Œ±ê–ê—Œ“Ž’ê
êÂovtlÃêUê êÂthuhnlêtlkphÃê
UêÂtv}plêtlkphêzl{ÃꄏŒêÂwov{vê
tlkphêzl{Ãê–—•­ê¢¨Ã­
kŒ–Ž„ꑌꐒŠ’:ˆê“•ˆ‡™„„—Œêê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’­
ìêw•ˆ™ˆ•Œ—ˆê‡•˜WŒ™’–—ꇌ–Ž’™êê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê
–—•­ê¡¢Ã­
ìê}–—„™Œ—ˆê‡Œ–Žê—„Ž’±ê‡„ê…’ê–‘ˆ„‘„ê–—•„‘ê
’…•‘ˆ‘„ê“•’—ŒêŽ„ˆ•Œêê–—•­ê£ªÃ­
kŒ–Ž„±ê“’–‘ˆ—ˆŠ„ê™ê‡•˜ŠŒê‘„“•„™Œ±ê‘Œê
’Š’:ˆê“•ˆ‡™„„—Œê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•Œ­
ìê{ˆ“ˆ•„—˜•„Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆêˆêŒˆ‘’Ꙍ–’Ž„­ê
pŽ’“Œ—ˆê’ꌑꓘ–—Œ—ˆ±ê‡„ꖈꒋ„‡Œ­
w•ˆ‡™„„‘„ꖏŒŽ„ꍈꓒ“„:ˆ‘„­
ìêv:Œ–—Œ—ˆê‡Œ–Žê–ê:Œ–—Œ‘’ꎕ“’ê“•Œ’Wˆ‘„Ãê–—•­ê
¡¡¨Ã­
¡ª¦
u„Ꝅ–’‘˜ê}pz|hsêpuklꖈꑄꖏŒŽŒê
“’„™Œê’‘„Ž„ê ¸ ­
ìêu„„Š„‘ˆê“’‡„—Ž’™êˆê–“’‡ˆ—ˆ’­êt’•‡„ê–ˆê
…’‡’ê“•„™Œ‘’ê“•ŒŽ„„Œ±ê:ˆêŒŽ’“Œ—ˆêŒ‘ê‘„—’ê
“’‘’™‘’Ꙏ’“Œ—ˆêŽ„ˆ•’ꄏŒê:ˆê’‡–—•„‘Œ—ˆê
¹tˆ’•œêz—Œ†Žêk˜’ºêŒ‘ꊄꑄ—’ê“’‘’™‘’ê
™–—„™Œ—ˆ­ê
ìêtˆ‡—ˆêŽ’ꍈꘗ•Œ“„„ꏘ:Ž„êhjjlzzꖗˆê
’‡–—•„‘ŒŒê…„—ˆ•Œ’ꄏŒê’•ˆW‘Œê‘„“„„‘ŒŽ­êzê
—ˆê–—ˆê’•‡„ê“’OŽ’‡’™„Œê–ŒŽ’™‘ˆê“’‡„—Žˆ±ê
ŽŒê…’‡’꒝‘„:ˆ‘ˆêê’‘„Ž’ê ¸ ­
u„ꖏŒŽŒê‘„Ꝅ–’‘˜ê}pz|hsêpuklꖈê
“•ŒŽ„Wˆê’‘„Ž„ê ­
ìêv“•„™Œ—ˆê“’–—’“ˆŽêÄylwhpyêptn­kiêm­Åê
–—•­ê§¦Ã­êˆê’‘„Ž„ꑈꌝŠŒ‘ˆ±êŒ…•ŒOŒ—ˆê–ŒŽ’±ê
’‘„:ˆ‘’ê–ꗒ꒝‘„Ž’ê–—•­ê¥¡Ã­
tˆ‡ê“•ˆ‡™„„‘ˆê‡Œ–Ž„ꑌꖏŒO„—Œê
™’Ž„ꄏŒê“„ꍈꖏŒO„—Œê–„’ê‘ŒˆŽê™’Ž­
ìêw’™ŒO„—ˆêŠ„–‘’–—ê–—•­ê¤¥Ã­
ìêˆêˆêsjkꝄ–’‘Ꝅ“•—±êˆ‘’—„ꑈꒇ‡„„ê
™’Ž„­êv‡“•Œ—ˆêsjkꝄ–’‘­
ìêˆê–‘ˆ„—ˆê™’Žê–ê“’–—„™Ž’êÄtpjylmê
sl}lsÅê–—•­ê©¦Ãꑄ–—„™ˆ‘’ê‘„êÄsv~űꅒê
“’–‘ˆ—Œê™’Žê—ˆWˆê–ŒO„—Œ­
w•ˆ‡™„„‘ˆê‡Œ–Ž„ꑄꇕ˜ŠŒ‹ê
“•ˆ‡™„„‘ŒŽŒ‹
kŒ–Ž„ꑌꐒŠ’:ˆê“•ˆ‡™„„—Œê„Œê“„ꊄê
ˆ‘’—„ꑈꓕˆ“’‘„­
ìêv:Œ–—Œ—ˆê‡Œ–Žêêˆ‹Ž’ꎕ“’ê–—•­ê¡¡¨Ã­
ìꁄŽ˜:Œ—ˆê‡Œ–Žê–—•­ê¦§Ã­
ìêkŒ–Ž„±ê“’–‘ˆ—ˆŠ„ê™ê‘„:Œ‘˜ê}y±ê‘Œê’Š’:ˆê
“•ˆ‡™„„—Œê‘„ê“•ˆ‡™„„‘ŒŽ˜±êŽŒê‘ˆê“’‡“Œ•„ê—ˆŠ„ê
‘„:Œ‘„­êw•ˆ™ˆ•Œ—ˆê‡•˜WŒ™’–—ê™ê‘„™’‡ŒŒ‹ê„ê
˜“’•„…’ê“•ˆ‡™„„‘ˆê‘„“•„™ˆ­
w•ˆ‡™„„‘„ꖏŒŽ„ꍈꓒ“„:ˆ‘„­
ìêv:Œ–—Œ—ˆê‡Œ–Žêêˆ‹Ž’ꎕ“’ê–—•­ê¡¡¨Ã­
u„ꖏŒŽŒê™êk}kꐈ‘Œ˜ê–ˆê“’„™Œê
’‘„Ž„ê ¸ ­
ìêu„„Š„‘ˆê“’‡„—Ž’™êˆêˆ‡ê„Ž˜:ˆ™„‘ˆê
‡Œ–Ž„ê–“’‡ˆ—ˆ’­êw•Œê‘„–ˆ‡‘Œ‹ê‡Œ–ŽŒ‹ê
’’Š’:Œ—ˆê‡Œ–Ž˜ê‡’‡„—‘’ê–‘ˆ„‘ˆê–—•­ê§¤Ã±ê
‘„—’ê–ê“’‘’™‘’ꝄŽ˜:Œ—™Œ’ꇌ–Ž„ꘖ—™„•Œ—ˆê
k}kꐈ‘Œê–—•ê¦§Ã­êk}kꐈ‘Œê–ˆê…’ꐒ•‡„ê
“•„™Œ‘’ê“•ŒŽ„„­
ê Àêk}k¾y~ê‘„:Œ‘ê}pklvñ
ê Àêk}kÐy~­
zŒŽ„ꐈ‡êŽ„‡•Œê„ê—•ˆ‘˜—ˆŽê„•‘ˆ­
ìêw•Œê˜“’•„…Œê‘ˆŽ„—ˆ•Œ‹êk}kꑄ“•„™±ê˜—ˆŠ‘ˆê
–ŒŽ„ꐈ‡êŽ„‡•Œê„ê—•ˆ‘˜—ˆŽê„•‘Œ—Œ­
ìêw•Œê‡Œ–ŽŒ‹êk}kÐyêksꘗˆŠ‘ˆê–ŒŽ„Ꝅꗕˆ‘˜—ˆŽê
„•‘Œ—Œ±êŽ’ꖈꝄˆ‘„꓏„–—­ê{’ꑈꓒˆ‘Œê
’Ž™„•ˆ­
ˆê“•ˆ‡™„„—ˆê‡Œ–Žê‘„ê•„:˜‘„‘ŒŽ˜ê
„Œê‡•˜ŠŒê“•ˆ‡™„„‘Œê‘„“•„™Œ±ê™’Žê
Œêˆ™ˆŠ„ꌑꇈ–‘ˆŠ„ꝙ’Ž„ê‘Œ–—„ê
˜•„™‘’—ˆWˆ‘„êÂkjy¾k}k¡¡¥lê½
k}k£¡ªl½k}k¤¡ªl½k}k§¡ªl½
k}k¨¡ªlí
ìêk’ê—ˆŠ„ꘗˆŠ‘ˆê“•Œ—Œ±ê:ˆê–ˆê™’Ž±ê“’–‘ˆ—ê
™ê¥­¡†‹ê“•’–—’•–Žˆê‰’•„—˜±ê“•ˆ—™’•Œê™ê
¢¾Ž„‘„‘Œê™’Žê’…Œ:„‘Œê–—ˆ•ˆ’ꝙ’ŽÃꑄê
•„:˜‘„‘ŒŽ˜ê„Œê‡•˜ŠŒê“•ˆ‡™„„‘Œê‘„“•„™Œê–—•­ê
¤ªÃ­ê{’ꑈꓒˆ‘Œê’Ž™„•ˆ­
ìêˆêˆê“•ˆ‡™„„‘„ê‘„“•„™„ꢾŽ„‘„‘Œê–—ˆ•ˆ’ê
–Œ–—ˆ±ê–“•ˆˆ‘Œ—ˆê–Œ–—ˆê“•ˆ—™’•…ˆê™’Ž„ê
‡’š‘Œ›ê–Œ–—ˆÃ­êw’‡•’…‘’–—Œê–Œê’Šˆ—ˆê™ê
‘„™’‡ŒŒ‹ê„ꘓ’•„…’ê“•ˆ‡™„„‘ˆê‘„“•„™ˆ­
ìêˆê˜–—™„•Œ—ˆê‡Œ–Žê–ê“’’:’ê“•Œ’Wˆ‘ˆŠ„ê
“•’Š•„„ê¹wŒ†—˜•ˆêt’—Œ’‘êi•’š–ˆ•º±êŒ…ˆ•Œ—ˆê
¢¾Ž„‘„‘’ê‘„–—„™Œ—ˆ™ê™’Ž„­
ìêz‘ˆ„—ˆê‰Œˆê—„Ž’±ê‡„ꑄꙌ‡ˆ’Ž„ˆ•Œê
‘„–—„™Œ—ˆê‘„:Œ‘êÄh|kpvêtvklÅꑄêÄ¢†‹ê
z{lylvÅê–—•­ê¨ªÃ­
w•ˆ‡™„„‘ˆê–“’Œ‘–Žˆê“’O:Œ†ˆê¹tzê
wyvêk˜’ºê‘„ꇕ˜ŠŒ‹ê‘„“•„™„‹
z“’Œ‘–Žˆê“’O:Œ†ˆê¹tˆ’•œêz—Œ†Žê
wyvêk˜’ºê‘Œê’Š’:ˆê“•ˆ‡™„„—Œê
„Œêˆ‘’—„ꑈꓕˆ“’‘„ê–“’Œ‘–Žˆê
“’O:Œ†ˆê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvêk˜’º­
ìêu„“•„™„ꐒ•‡„ꑈꓒ‡“Œ•„ꉒ•„—„ê¹tˆ’•œê
z—Œ†Žêwyvêk˜’º­
|•ˆ„‘ˆê–ŒŽê‘„Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•Œ
w•ˆ‡™„„‘ˆê–ˆê‘ˆê“•ˆ„Ž‘ˆê‘„ê
“•ˆO‘ŒêŽ„‡ˆ•±ê:ˆê“•Œ—Œ–‘ˆ—ˆê‘„ê—Œ“Ž’ê
­
|•ˆ„‘ˆê‘Œê’Š’:ˆ­
ìêˆê“•ˆ‡™„„‘ˆê‘„ˆ—Œê‘„ê¢ê‘„–’™„±êŽ„—ˆ•„êꍈê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„ê–„’‡ˆ‘’ꘖ—™„•Œ„ê’…ê“•Œ—Œ–Ž˜ê
‘„ê—Œ“Ž’ê±ê–ˆê“•ˆ‡™„„‘ˆê’•‡„ꑈꅒê
“’„Ž‘Œ’ê‘„ê“•ˆO‘ŒêŽ„‡ˆ•­êp…ˆ•Œ—ˆêWˆˆ‘Œê
Ž„‡ˆ•ê‘„ꇕ˜Šê‘„:Œ‘±ê‘„ê“•Œˆ•êê˜“’•„…’ê
ˆ‘Œ„ꑄꝄ–’‘˜­êvŠˆ—ˆê–Œê—˜‡Œê‘„™’‡Œ„Ꝅê
˜“’•„…’ê“•ˆ‡™„„‘ˆê‘„“•„™ˆ­
ìêp…ˆ•Œ—ˆêˆ‡Œ±êŽŒêŠ„êWˆŒ—ˆê˜•ˆ‡Œ—Œê–ê“•Œ—Œ–Ž’ê
‘„ê êÂovtlÃêUê êÂthuhnlêtlkphÃê
UêÂtv}plêtlkphêzl{ÃꄏŒêÂwov{vê
tlkphêzl{Ãê–—•­ê¢¨Ã­
ìêmŒ’™±ê“’–‘ˆ—Œ‹ê‘„êk}k¾y½k}kÐyêks±ê‘Œê
’Š’:ˆê˜•ˆ‡Œ—Œê–—•­ê¡¢Ã­
ìêu„ꇌ–Ž˜ê‘Œê“’–‘ˆ—Œ‹ê–ŒŽ­
zˆê‘„‡„˜ˆê
¡ª§
v‡“•„™„‘ˆê—ˆW„™ê‘„‡„ˆ™„‘ˆÃ
ìê|•ˆ„‘ˆê‘Œê’Š’:ˆê„•„‡Œê–—„‘„ꖏŒŽˆ­
ìêzŒŽˆ±êŽŒêˆê…Œ„ꝄO:Œ—ˆ‘„ꑄꇕ˜ŠŒê‘„“•„™Œ±ê‘Œê
’Š’:ˆê˜•ˆ‡Œ—Œ­
ìêmŒ’™ê‘Œê’Š’:ˆê“•ˆ–‘ˆ—ŒêŒê‡Œ–Ž„ê‘„ê‘’—•„‘Œê
“’‘Œ‘ŒŽêÂkjy¾k}k¤¡ªl½k}k¨¡ªlÃꄏŒê
–“’Œ‘–Ž’꓏’O:Œ†’ê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvê
k˜’º­
mŒ’™ê‘Œê’Š’:ˆê™Ž˜:ˆ™„—Œê™ê
–ˆ‘„ê¹w„œŒ–—º­
ìêtˆ‡Œêˆê“’‘­
ìê}ꖈ‘„êw„œŒ–—ꏄ‹Ž’Ꙏ˜:Œ—ˆê©©ê‰Œ’™ê
‘„ê‘’—•„‘ˆê“’‘Œ‘ŒŽ˜êÂkjy¾k}k¤¡ªl½
k}k¨¡ªlÃꌑꖓ’Œ‘–ŽŒê“’O:Œ†Œê¹tˆ’•œê
z—Œ†Žêwyvêk˜’ºê„Œê©©©ê‰Œ’™ê‘„ꇌ–Ž˜ê–—•­ê
¥©Ã­êp…•ŒOŒ—ˆê‘ˆ“’—•ˆ…‘ˆê–ŒŽˆê–—•­ê¥¡Ã­
ìêzŒŽê‘ˆê’•ˆ—ˆê™Ž˜:Œ—Œê™ê–ˆ‘„ê¹w„œŒ–—º­
mŒ„ꑌꐒŠ’:ˆê•„‡ˆŒ—Œ­
ìêmŒêˆê“•ˆŽ•„—ˆŽ­
ìêmŒ„±êŽŒêˆê…Œê„O:Œ—ˆ‘ꑄꇕ˜ŠŒê‘„“•„™Œ±ê‘Œê
’Š’:ˆê•„‡ˆŒ—Œ­
r„‡•„ꑌꐒŠ’:ˆê…•Œ–„—Œ­
ìêu„–ˆ‡‘Œ‹ê‰Œ’™ê‘Œê’Š’:ˆêŒ…•Œ–„—Œê–—•­ê¥¡Ã®
ê ÀêmŒ’™±ê“’–‘ˆ—Œ‹ê‘„êk}k¾y½k}kÐyêks±
ê ÀêmŒ’™±ê“’–‘ˆ—Œ‹ê‘„êk}k¾y~ê‘„:Œ‘êê
êêê}pklvñêêŒˆ’ꑄꝄ‡‘ˆê“’–‘ˆ—ˆŠ„êê
êêꉌ„±
ê ÀêmŒ’™±ê“’–‘ˆ—Œ‹ê‘„êk}kÐy~±êêŒˆ’ê‘„êê
êêꝄ‡‘ˆê“’–‘ˆ—ˆŠ„ꉌ„­
ìêˆêŠ•ˆê„ꇌ–Ž±ê‰Œ’™ê‘ˆê’•ˆ—ˆêŒ…•Œ–„—Œêˆ‡ê
˜“’•„…’ꉘ‘Ž†Œˆêl„–œêo„‘‡œ†„­
ìêzŒŽˆ±êŽŒêˆê…Œ„ꝄO:Œ—ˆ‘„ꑄꇕ˜ŠŒê‘„“•„™Œ±ê‘Œê
’Š’:ˆê•„‡ˆŒ—Œ­
zŒŽˆê‘Œê’Š’:ˆê„ˆ—ŒêŒê‰Œ„­
ìêu„ꐈ‡Œ˜ê„ê–‹•„‘ˆ™„‘ˆê–ŒŽê‘Œê‡’™’ê
“•’–—’•„­
kŒ–Ž„ꑌꐒŠ’:ˆê„Ž˜:Œ—Œ­
ìê|“’•„…Œ—ˆê’•ˆW‘Œê‘„“„„‘ŒŽêŒ‘ꑈꅄ—ˆ•Œˆ­
ìêkŒ–ŽêˆêWˆê„Ž˜:ˆ‘­êˆê˜“’•„…„—ˆê‘„–ˆ‡‘ˆê
‡Œ–Žˆ±ê–ˆ‡Œ—ˆê“’–—’“Ž˜ê„ê–‘ˆ„‘ˆê‡’‡„—‘ˆŠ„ê
Š•„‡Œ™„ꑄꇌ–Žê–—•­ê§¤Ã®
ê Àêk}k¾y~ê‘„:Œ‘ê}pklvÃ
ê Àêk}kÐy~
¡ª¨
|“’•„…„ꉘ‘Ž†ŒˆêÄ|umpuhsplÅꑌê
’Š’:„­
ìêm˜‘Ž†Œ„êÄ|umpuhsplÅꑌꑄꙒ’ê“•Œê
‘„–ˆ‡‘Œ‹ê™•–—„‹ê‡Œ–Ž„®
ê Àêk}k¾y~ê‘„:Œ‘ê}yÃ
ê Àêk}kÐy~
ê Àêk}k¾y
ê Àêk}kÐyêks
k’‡„—‘ˆŠ„ꊕ„‡Œ™„ꑄꇌ–Ž˜ê‘Œê
’Š’:ˆê˜•ˆ‡Œ—Œê„Œê“’–‘ˆ—Œêê˜“’•„…’ê
‡•˜ŠŒ‹ê‘„“•„™­
ìê|•ˆ„‘ˆê‡Œ–Ž„±ê“’–‘ˆ—ˆŠ„ꑄꙌ‡ˆ’Ž„ˆ•Œ±ê
’•‡„ꑈꅒꐒŠ’:ˆê˜•ˆ‡Œ—Œê‘„ꇕ˜ŠŒ‹ê
‘„“•„™„‹­
w•ŒŽ˜:Œ—ˆ™½w•ˆ–‘ˆ„™„‘ˆê‘„ꇕ˜Šˆê
‘„“•„™ˆ
u„ê—ˆˆ™Œ’•˜±ê“•ŒŽ˜:ˆ‘ˆê™ê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’±ê‘Œê’Š’:ˆê–ŒO„—Œê™’Ž„­
ìê{’ꍈꝄ—’±êŽˆ•êˆê“•ŒŽ˜:ˆ‘ꏈꙗŒ:êzê}pklv­ê
w•ˆ“•Œ:„—ˆê–ˆ±ê‡„ê–—„ꕇˆ:ŒêŒ‘ê…ˆŒê™—Œ:êh½}ê
“•ŒŽ˜:‘ˆŠ„ꎄ…„ê“•ŒŽ˜:ˆ‘„ê–—•­ê¦¢Ã­
y„ˆ•ˆê–ŒŽˆêˆ‡ê“•ˆ‡™„„‘ˆê
‘Œê“•„™Œ‘’±ê:ˆêˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„ê
“•ŒŽ˜:ˆ‘„ê™ê{}­
ìêu„–—„™Œ—ˆêÄ{}ê{€wlÅê™ê–Ž„‡˜ê–ê—ˆˆ™Œ’•ˆê
–—•­ê¤¨Ã­
w•ˆ–‘ˆ„™„‘„ꑈꐒ•ˆ—ˆê’“•„™Œ—Œê
“•„™Œ‘’­
ìêh½}ꓕŒŽ˜:‘ŒêŽ„…ˆê‘Œê“•„™Œ‘’ê“•ŒŽ˜:ˆ‘­ê
w•ˆ“•Œ:„—ˆê–ˆ±ê‡„ꍈêh½}ꓕŒŽ˜:‘ŒêŽ„…ˆê
“•ŒŽ˜:ˆ‘ê™ê˜–—•ˆ‘’ê™—Œ:‘Œ†’±ê—­­ê™ê™‹’‡ê
‘„ꇕ˜ŠŒê‘„“•„™Œ±ê:ˆêWˆŒ—ˆê“•ˆ–‘ˆ—Œê–ŒŽ’ê‘„ê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•Œê–—•­ê¥¥Ã­
w•ŒŽ˜:Œ—ˆ™ê™ê•„:˜‘„‘ŒŽ
w•’Š•„„ê¹wŒ†—˜•ˆêt’—Œ’‘êi•’š–ˆ•ºê‘Œê
’Š’:ˆê‘„ˆ–—Œ—Œ­
ìêw•ˆ™ˆ•Œ—ˆê•„:˜‘„‘ŒOŽ’ê’Ž’ˆ±êŽŒêˆê“’—•ˆ…‘’ê
„ê‘„ˆ–—Œ—ˆ™ê“•’Š•„„­
ìêu„ˆ–—Œ—ˆê“•’Š•„ê‘„ê“•„™Œˆ‘ê‘„:Œ‘ê–—•­ê©¨Ã­
w•’Š•„ê¹wŒ†—˜•ˆêt’—Œ’‘êi•’š–ˆ•ºê‘ˆê
‡ˆ˜ˆê“•„™Œ‘’­
uŒê’W‘„ê
˜“’•„…„
„•„‡Œê‘„–ˆ‡‘Œ‹ê
‘„–—„™Œ—ˆ™
[AUTO SLW
SHUTTR]
[S. NIGHTSHOT PLS],
[SCENE SELECTION],
[COLOR SLOW
SHTR], [D.EFFECT],
[FADER]
[SPOT FOCUS]
[SCENE SELECTION]
[TELE MACRO] [SCENE SELECTION]
[EXPOSURE]
ìêr’‘:„—ˆê“•’Š•„ê¹wŒ†—˜•ˆêt’—Œ’‘êi•’š–ˆ•ºê
Œ‘ê“’‘’™‘’ꝄWˆ‘Œ—ˆê•„:˜‘„‘ŒŽ­
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT PLS]
[SPOT METER]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT PLS]
y„:˜‘„‘ŒŽê‘ˆê“•ˆ“’‘„ê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆ­
[SCENE
SELECTION]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT PLS],
[COLOR SLOW
SHTR], [OLD MOVIE],
[TELE MACRO],
[FADER]
[WHITE BAL.]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT PLS]
[COLOR SLOW
SHTR]
NightShot plus,
[D.EFFECT], [SCENE
SELECTION],
[FADER]
ìêu„ˆ–—Œ—ˆê“•’Š•„ê³wŒ†—˜•ˆêt’—Œ’‘êi•’š–ˆ•Øê
–—•­ê©¨Ã­
ìêpŽ’“Œ—ˆê™–ˆê|ziꑄ“•„™ˆ±ê•„ˆ‘ê—Œ“Ž’™‘Œ†ˆ±ê
ŒOŽˆêŒ‘Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆêŒê•„:˜‘„‘ŒŽ„­
ìêp™ˆ†Œ—ˆê|ziꎄ…ˆêŒê•„:˜‘„‘ŒŽ„ꌑê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆêŒ‘ê“’‘’™‘’ꝄWˆ‘Œ—ˆê•„:˜‘„‘ŒŽ±ê
‘„—’꓄ꍘꓒ‘’™‘’ê“•„™Œ‘’ê“•ŒŽ˜:Œ—ˆê–—•­ê
©©Ã­ê
m˜‘Ž†Œˆ±êŽ„—ˆ•Œ‹ê‘Œê’Š’:ˆê˜“’•„…Œ—Œê
‹Ž•„—Œ
}ꑄ–ˆ‡‘ˆê–ˆ‘„˜ê–’ê“•ŒŽ„„‘Œê
“•Œˆ•Œê‘ˆ–“•ˆˆŒ™Œ‹êŽ’…Œ‘„†Œê‰˜‘Ž†Œê
Œ‘ê“’–—„™Žê™êˆ‘ŒŒ‹­
uŒê’W‘„ê
˜“’•„…„
„•„‡Œê‘„–ˆ‡‘Œ‹ê
‘„–—„™Œ—ˆ™
BACK LIGHT
[SPOT METER],
[FIREWORKS],
[MANUAL] in
[EXPOSURE]
[WIDE
SELECT]
[OLD MOVIE]
[S. NIGHTSHOT [D.EFFECT], [FADER]
PLS]
[FADER]
[D.EFFECT], [S.
NIGHTSHOT PLS],
[COLOR SLOW
SHTR], [CANDLE]/
[FIREWORKS] in
[SCENE SELECTION]
[D.EFFECT]
[S. NIGHTSHOT PLS],
[COLOR SLOW
SHTR], [FADER],
[SCENE SELECTION],
[PICT.EFFECT]
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
[MICREF
LEVEL]
[BLT-IN ZOOM MIC]
¡ª©
v“’’•Œ‘ˆê’‘„ŽˆêŒ‘ê–“’•’:Œ„
w•ŒŽ„ê–„’‡Œ„Š‘’ˆ½
’“’’•Œ‘ˆê’‘„Žˆ
ˆê–ˆê‘„êsjkꝄ–’‘˜ê„Œê™êŒ–Ž„˜ê“’„™Œ’ê
’‘„Žˆ±ê“•ˆ™ˆ•Œ—ˆê–ˆ‡ˆ:ˆ­êuˆŽ„—ˆ•ˆê‘„Žˆê
„‹Ž’ê’‡“•„™Œ—ˆê–„Œ­êˆê—ˆW„™ˆê‘Œ–—ˆê
’‡“•„™ŒŒ±ê:ˆ“•„™ê–—ˆê™ˆ:Ž•„—ê“’–Ž˜–ŒŒ±ê
–ˆê’…•‘Œ—ˆê‘„êz’‘œˆ™ˆŠ„Ꝅ–—’“‘ŒŽ„ꄏŒê
‘„…ŒWŒê“’’…„O:ˆ‘Œêz’‘œˆ™ê–ˆ•™Œ–­
C:04:00
¡ª¡¾ªªª¡êÂv“’’•Œ‘„꒝‘„Ž„±êŽŒê–ˆê
‘„‘„O„ꑄꇄ—’—ˆŽˆÃ
w’:„–‘’ꘗ•Œ“„‘ˆ
ìêk„—’—ˆŽ„ꍈꓒOŽ’‡’™„‘„­
ìêk„—’—ˆŽˆê‘Œê’W‘’ê“•ˆ…•„—Œ­
êÂv“’’•Œ’ê’ꇌ–ŽŒ‹Ã
w’:„–‘’ꘗ•Œ“„‘ˆ
ìêkŒ–Žê‘Œê™–—„™ˆ‘­Ê
ìꁄꖑˆ„‘ˆê‰Œ’™êˆê’–—„’ꐄ‘êŽ’—ê¥ê
Œ‘˜—­
ìê}–—„™ŒŒê–—ˆê‡Œ–Ž„±êŽ„—ˆ•ˆŠ„ꑌꐒŠ’:ˆê
“•ˆ…•„—Œê„ŒêŠ„Ꝅ“Œ–’™„—Œ±ê‘„ê“•Œˆ•ê
ˆ‘’–—•„‘–ŽŒê‡Œ–Ž±ê’…•‘ˆ‘ê™ê‘„•’…‘’ê–—•„‘­
oŒ—•’ꘗ•Œ“„‘ˆ
j®ê„Œêl®ÃêTT®TTê“•ŒŽ„ê
–„’‡Œ„Š‘’ˆÃ
j®ª¤®TT
ìêhŽ˜˜„—’•–Ž„ê…„—ˆ•Œ„ê‘Œê¹p‘‰’sp{op|tºê
…„—ˆ•Œ„­ê|“’•„…Œ—ˆê¹p‘‰’sp{op|tºê
„Ž˜˜„—’•–Ž’ê…„—ˆ•Œ’ê–—•„‘ê¡¡©Ã­
ìê}—ŒŽ„:꒐•ˆW‘ˆŠ„ê‘„“„„‘ŒŽ„ꇒꎒ‘†„ê
™–—„™Œ—ˆê™êkjêpuꓕŒŽ˜:ˆŽê–—•„‘ꢪí
j®¡£®TTê
ìêkŒ–Žê‘Œê˜–—•ˆˆ‘­ê|“’•„…Œ—ˆê‡Œ–Ž±êŽŒêˆê
‡•˜WŒ™êê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê–—•­ê¡¢Ã­
ìêkŒ–Žêˆê˜„„‘ꄏŒê’“•„–Ž„‘­êv:Œ–—Œ—ˆêŠ„ê–ê
“•Œ’Wˆ‘’ê:Œ–—Œ‘’ꎕ“’ê–—•­ê¡¡¨Ã­
j®£¢®TTê
ìêw’„™ŒŒê–’ꖈꖌ“—’Œ±êŽŒêŠ’•„ê‘Œ–’ê
‘„™ˆ‡ˆ‘Œ­êv‡–—•„‘Œ—ˆêŒ‘ê“’‘’™‘’ê™–—„™Œ—ˆê
‡Œ–Ž±ê‘„—’ê“’‘’™‘’ꘓ’•„…Œ—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’­
ìêv‡–—•„‘Œ—ˆê™Œ•ê‘„“„„‘„­êw’‘’™‘’ê
Š„ê“•ŒŽ˜:Œ—ˆêŒ‘Ꝅ:‘Œ—ˆê˜“•„™„—Œê
ê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’­
ìêw’‘’™‘’Ꙏ’“Œ—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’­
l®¢ª®TTê½êl®£¡®TTê½êl®¦¡®TTê½
l®¦¢®TTê½êl®©¡®TTê½êl®©¤®TT
ìêw’„™Œ„ꖈꍈ꒎™„•„±êŽŒêˆê™Œê‘ˆê’•ˆ—ˆê
’‡“•„™Œ—Œ­êv…•‘Œ—ˆê–ˆê‘„êz’‘œˆ™ˆŠ„ê
„–—’“‘ŒŽ„ꄏŒê‘„…ŒWŒê“’’…„O:ˆ‘Œêz’‘œˆ™ê
–ˆ•™Œ–­êz“’•’:Œ—ˆêŒê¥¾ˆ–—‘’ꎒ‡’±êŽŒê–ˆê
„:‘ˆêê¹lº­
¡¡ª
ìê}–—„™ŒŒê–—ˆê‡Œ–Ž±êŽŒêŠ„ꎄˆ•„ꑈê
“•ˆ“’‘„­Ê
ìê}Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê–—ˆêˆ‡ê–—„‘ˆê
“•Œ“•„™ˆ‘’–—Œê‘„ê–‘ˆ„‘ˆê™–—„™ŒŒê
„Ž˜:ˆ‘ꇌ–Žêk}k¾y~ê‘„:Œ‘ê}pklvý
k}kÐy~­
ìêkŒ–Žêˆê“’‘­Ê
ìê}–—„™ŒŒê–—ˆê‡Œ–Ž±êŽŒêˆê…Œê“’–‘ˆ—ê™ê‡•˜Šˆê
{}ꅄ•™‘ˆê–Œ–—ˆ˜êŽ’—ꍈꙌ‡ˆ’Ž„ˆ•„±ê
“•Œê—ˆê“„ꍈꌝ…•„‘„ꐒW‘’–—ê ꉌÃ­Ê
;êkŒ–Žê’•„—ˆê’‡–—•„‘Œ—ŒÊ
oŒ—•’ꘗ•Œ“„‘ˆ­
ìê}–—„™ˆ‘ꍈꑈ“•ˆ“’‘„™ˆ‘ꇌ–Ž­
ìêkŒ–Žêˆê“’‘­
ìê}ꓒŠ’‘˜ê„ꇌ–Žê™ê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•Œêˆê“•ŒO’ꇒê
‘„“„Žˆ­
ìê}–—„™ˆ‘ꍈꝄŽ˜:ˆ‘ꇌ–Žê–—•­ê§¤Ã­
&ê’“’’•Œ’ê’ꌝ—ˆŽ˜ê‡ˆ’™„‘„ê
…„—ˆ•ŒˆÃ
w’:„–‘’ꘗ•Œ“„‘ˆ
ìêi„—ˆ•Œ„ꍈꖎ’•„ê“•„‘„­
ìê}ꑈŽ„—ˆ•Œ‹ê“’Š’Œ‹ê˜“’•„…ˆ±ê’Ž’„ꄏŒê
–—„‘„ê…„—ˆ•Œˆ±ê’‘„Ž„ê&ꘗ•Œ“„±ê—˜‡Œê:ˆêˆê
’–—„’êOˆê¢ªêŒ‘˜—ꇈ’™„‘„ê…„—ˆ•Œˆ­
êÂv“’’•Œ’ê’Ꙍ–’ŽŒê—ˆ“ˆ•„—˜•ŒÃ
w’:„–‘’ꘗ•Œ“„‘ˆ
ìê{ˆ“ˆ•„—˜•„Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆê“’–—„„Ꙍ–’Ž„­ê
pŽ’“Œ—ˆêŽ„ˆ•’ꌑꍒꑈŽ„ê:„–„ꓘ–—Œ—ˆê
™ê‹„‡‘ˆê“•’–—’•˜­
oŒ—•’ꘗ•Œ“„‘ˆ
ìê{ˆ“ˆ•„—˜•„Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆêˆêŒˆ‘’ê
™Œ–’Ž„­pŽ˜:Œ—ˆê’ꌑꓘ–—Œ—ˆ±ê‡„ꖈꒋ„‡Œ­
ê’“’’•Œ’ê’ê–“’Œ‘–ŽŒê“’O:Œ†Œê
¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvêk˜’ºÃ
w’:„–‘’ꘗ•Œ“„‘ˆ
ìêuŒê‡’™’ê“•’–—’•„Ꝅꖑˆ„‘ˆ­ê}ˆ:ê’ê
™•–—„‹ê–“’Œ‘–ŽŒ‹ê“’O:Œ†±êŽŒêŒ‹ê„‹Ž’ê
˜“’•„…„—ˆêê™„O’Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•’±ê–Œê’Šˆ—ˆê
‘„ê–—•„‘Œê¥­
ìêz“’Œ‘–Ž„꓏’O:Œ†„ê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvê
k˜’ºê‘Œê™–—„™ˆ‘„ê–—•­ê£¢Ã­
ê’“’’•Œ‘„꒝‘„Ž„±êŽŒê–ˆê‘„‘„O„ê
‘„ê—•ˆ–ˆ‘ˆêŽ„ˆ•ˆÃ
ìê}Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„ꑌꖗ„…Œ‘„±ê„—’ꖈꓒ„™Œê
—•ˆ–ˆ‘ˆêŽ„ˆ•ˆ­êk•WŒ—ˆê’êê’…ˆ„ê•’Ž„„ê
Œ‘ê“’–‘ˆŒ—ˆê–ŒŽ’­êw’‘Œ—ˆ±ê‡„꒝‘„Ž„Ꝅê
—•ˆ–ˆ‘ˆêŽ„ˆ•ˆê‘ˆêŒŠŒ‘ˆ­
ê’“’’•Œ‘„꒝‘„Ž„±êŽŒê–ˆê‘„‘„O„ê
‘„ê–‘ˆ„‘ˆê–ŒŽÃ
ìê}Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„ê—•ˆ‘˜—‘’ꑈꐒ•ˆê–‘ˆ„—Œê
–ŒŽ±êŽˆ•ê“•’†ˆ–Œ•„ꖏŒŽˆ±êŽŒê–—ˆêŒ‹ê•„™‘’Ž„•ê
“’–‘ˆŒ­êw’:„Ž„—ˆ±ê‡„ꅒꎄˆ•„ê
“•Œ“•„™ˆ‘„ê–‘ˆ„—Œ­
Êê r’ꖈ꒓’’•Œ‘„꒝‘„Ž„ê“•ŒŽ„Wˆê‘„Ꝅ–’‘˜±ê
–ˆê’Š„–Œêˆ’‡Œ„ê–—•­ê¨¦Ã­
oŒ—•’ꘗ•Œ“„‘ˆ
ìêuŒê‡’™’ê“•’–—’•„Ꝅꖑˆ„‘ˆ­êp…•ŒOŒ—ˆê
‘ˆ“’—•ˆ…‘ˆê–ŒŽˆê–—•­ê¥¡ÃꄏŒê‰’•„—Œ•„—ˆê
–“’Œ‘–Ž’꓏’O:Œ†’ê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvê
k˜’ºê–—•­ê§¢Ãꓒꓕˆ–‘ˆ„™„‘˜½Ž’“Œ•„‘˜ê
–ŒŽê–—•­ê¥¥±ê¦¢±ê©§Ã­
ìêk„—’—ˆŽ„ê–ꖏŒŽ’™‘’ê“’‡„—Ž’™‘’ê…„’ꍈê
“’OŽ’‡’™„‘„ê–—•­ê§¦Ã­
ê’“’’•Œ’ê’ꉒ•„—Œ•„‘˜ê
–“’Œ‘–Žˆê“’O:Œ†ˆê¹tˆ’•œêz—Œ†Žê
wyvêk˜’ºÃÊ
ìê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêk˜’µêˆê“’OŽ’‡’™„‘­
ìê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvêk˜’µê‘Œê“•„™Œ‘’ê
‰’•„—Œ•„‘ê–—•­ê§¢±ê¡¡¨Ã­
ê’“’’•Œ’ê’ꑈŽ’“„—Œ…Œ‘’–—Œê
–“’Œ‘–Žˆê“’O:Œ†ˆê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêê
wyvêk˜’ºÃ
ìê}–—„™ˆ‘„ꍈꑈŽ’“„—Œ…Œ‘„ê–“’Œ‘–Ž„ê
“’O:Œ†„ê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvêk˜’ºê–—•­ê
¡¡¨Ã­
ê’“’’•Œ’ê’ꝄO:Œ—Œê–“’Œ‘–Žˆê
“’O:Œ†ˆê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvêk˜’ºÃ
ìêk’–—’“ꇒꖓ’Œ‘–Žˆê“’O:Œ†ˆê¹tˆ’•œê
z—Œ†Žêwyvêk˜’ºêˆê…Œê’ˆˆ‘êê‡•˜Š’ê
‘„“•„™’­
¡¡¡
v“’’•Œ‘ˆê’‘„ŽˆêŒ‘ê–“’•’:Œ„ê‘„‡„ˆ™„‘ˆÃ
v“’’•Œ‘„ê–“’•’:Œ„
ˆê–ˆê‘„Ꝅ–’‘˜ê“•ŒŽ„Wˆê–“’•’:Œ’±ê
“•ˆ™ˆ•Œ—ˆê‘„–ˆ‡‘ˆ­
Yêtlkpq
p‘—ˆ•‘„êˆ’•œê‰’•„—ꈕ•’•­ê
‘„“„Ž„ê™ê‰’•„—˜ê‘’—•„‘ˆŠ„ê
“’‘Œ‘ŒŽ„í
ìêm’•„—ê‘’—•„‘ˆŠ„ê“’‘Œ‘ŒŽ„Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆê
ˆê…Œê–“•ˆˆ‘ˆ‘­êt’•‡„ê…’–—ˆê„‹Ž’ê
‘’—•„‘Œê“’‘Œ‘ŒŽê“’‘’™‘’ꘓ’•„…ŒŒê
“’ꉒ•„—Œ•„‘˜ê–—•­ê§¢Ã­ê}–Œê“’‡„—ŽŒê™ê
‘’—•„‘ˆê“’‘Œ‘ŒŽ˜ê–ˆê…’‡’ꌝ…•Œ–„Œ­
ê;êyˆ†’•‡Œ‘Šê’‘ꇌ–†ê‡Œ–„…ˆ‡­ê
Âz‘ˆ„‘ˆê‘„ꇌ–Žê’‘ˆ’Š’:ˆ‘’Ã
ìêkŒ–Žêˆê“’OŽ’‡’™„‘ꌑꊄꑌꐒŠ’:ˆê
˜“’•„…Œ—Œ­
w„œ…„†Žê“•’‹Œ…Œ—ˆ‡êÂw•ˆ‡™„„‘ˆê‘Œê
‡’™’ˆ‘’­Ã
ìêw’–Ž˜O„—ˆê“•ˆ‡™„„—Œê‡Œ–Ž±êŽŒê‘Œê‡•˜WŒ™êê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’­
ìêw’–Ž˜O„—ˆê“•ˆ‡™„„—Œê–ŒŽ’±êŽŒê™–ˆ…˜ˆê–ŒŠ‘„ê
„ꝄO:Œ—’ê“•ˆ‡ê“•ˆ–‘ˆ„™„‘ˆ­
ê;êuˆˆ‡ê—’ꘑ‰Œ‘„Œˆê‡Œ–†ê
Âw’—•ˆ…ˆ‘ꍈꓕˆŽŒ†ê„Ž˜:Œ—™ˆê‡Œ–Ž„­Ãê
ìêˆêWˆŒ—ˆê–‘ˆ„—Œê‘„ꝄŽ˜:ˆ‘ꇌ–Žêk}k¾
y~ê‘„:Œ‘ê}pklvñꓕˆŽŒ:Œ—ˆê„Ž˜:Œ—ˆ™ê
–—•­ê§¤Ã­
êkŒ–†êˆ••’•­êyˆ’™ˆê‡Œ–†êÂu„“„Ž„ê
‘„ꇌ–Ž˜­êv‡–—•„‘Œ—ˆêŠ„­Ã
ìê}–—„™ˆ‘ꍈꇌ–Ž±êŽŒê‘Œê‡•˜WŒ™êê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’­ê}Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„ꑈꓕˆ“’‘„ê
‡Œ–Ž„Ꝅ•„‡Œê‘„“„Ž±êŽ’—ê–’ê“•„–Žˆê„Œê“„ꇌ–Žê
‘Œê“•„™Œ‘’ê™–—„™ˆ‘­
ê;êkŒ–†êˆ••’•­ê|‘–˜““’•—ˆ‡ê‰’•„—­ê
Âu„“„Ž„ꑄꇌ–Ž˜­êuˆ˜–—•ˆ‘Œê‰’•„—­Ã
ìêkŒ–Žêˆê“’–‘ˆ—ê™êŽ’‡Œê‰’•„—„±êŽŒêˆê
‡•˜Š„:‘„ꒇꎒ‡ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆ­êêˆê‡Œ–Žê
‰’•„—Œ•„—ˆ±êŠ„ê…’–—ˆê’•‡„ꏄ‹Ž’ꘓ’•„…ŒŒê
–„’êk}k¾y~½k}kÐy~Ãê–—•­ê§¢Ã­
¡¡¢
êyˆŒ‘–ˆ•—ê—‹ˆêtˆ’•œêz—Œ†Ž­ê
Âw’‘’™‘’ê™–—„™Œ—ˆê–“’Œ‘–Ž’ê
“’O:Œ†’­Ã
ìêuˆŽ„Ž•„—ê“’‘’™Œ—ˆê™–—„™„‘ˆê–“’Œ‘–Žˆê
“’O:Œ†ˆêµtˆ’•œêz—Œ†Žêk˜’´­êˆê’‘„Ž„ê
‘ˆê“•ˆ‘ˆ‹„ꘗ•Œ“„—Œ±êˆê–“’Œ‘–Ž„꓏’O:Œ†„ê
’•‡„ê“’OŽ’‡’™„‘„­êw•ˆŒŽ˜–Œ—ˆê‡•˜Šê
µtˆ’•œêz—Œ†Žêk˜’´­
ê{‹Œ–êtˆ’•œêz—Œ†ŽêŒ–ê‘’—ꉒ•„——ˆ‡ê
†’••ˆ†—œ­êÂz“’Œ‘–Ž„꓏’O:Œ†„ê‘Œê
“•„™Œ‘’ꉒ•„—Œ•„‘„­Ã
ìêw•ˆ™ˆ•Œ—ˆê‰’•„—ê‘„—’ê–“’Œ‘–Ž’ê
“’O:Œ†’êµtˆ’•œêz—Œ†Žêk˜’´ê“’ê“’—•ˆ…Œê
‰’•„—Œ•„—ˆê–—•­ê§¢Ã­
tˆ’•œêz—Œ†Žê‰’‡ˆ•–ê„•ˆê‰˜­êÂt„“ˆê
‘„ê–“’Œ‘–ŽŒê“’O:Œ†Œê–’ê“’‘ˆ­Ã
ìê|–—™„•Œ—Œê‘Œê’Š’:ˆê„“ˆ±êŽŒê“•ˆ–ˆŠ„ê
©©©tzkjm­êê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ꑈꐒ•ˆ—ˆê
˜–—™„•„—Œê„Œê…•Œ–„—Œê˜–—™„•ˆ‘Œ‹ê„“­
ìêt’•„Œê…’–—ˆê‰’•„—Œ•„—Œêµtˆ’•œê
z—Œ†Žêk˜’´ê–—•­ê§¢ÃꄏŒêŒ‹êŒ…•Œ–„—Œê‘„ê
•„:˜‘„‘ŒŽ˜­
{‹Œ–êtˆ’•œêz—Œ†Žê„œê‘’—ꅈꄅˆê
—’ꕈ†’•‡ê’•ê“„œê’™Œˆ–­êÂ{„êtˆ’•œê
z—Œ†Žê’•‡„ꑈꅒꐒŠˆê–‘ˆ„—Œê„Œê
“•ˆ‡™„„—Œê‰Œ’™­Ã
ìê|“’•„…Œ—ˆê˜–—•ˆ‘’ꙕ–—’ê–“’Œ‘–Žˆê
“’O:Œ†ˆê–—•­ê¥Ã­
{‹Œ–êtˆ’•œêz—Œ†Žê„œê‘’—ꅈꄅˆê
—’ꕈ†’•‡ê’•ê“„œêŒ„Šˆ–ꆒ••ˆ†—œ­ê
Â{„êtˆ’•œêz—Œ†Žê’•‡„ꑈꅒꐒŠˆê
“•„™Œ‘’ê–‘ˆ„—Œê„Œê“•ˆ‡™„„—Œê–ŒŽ­
ìêt’•‡„ꍈꑈŽ„ê‘„•’…ˆê–ê–“’Œ‘–Ž’ê
“’O:Œ†’ê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvêk˜’º­ê
w’‘’™‘’ꍒꙖ—„™Œ—ˆ­
k’ê‘’—ꈍˆ†—ê—‹ˆêtˆ’•œêz—Œ†Žê‡˜•Œ‘Šê
š•Œ—Œ‘Š­êk„—„ꐄœê…ˆê‡„„Šˆ‡­êÂuˆê
Œ™ˆ†Œ—ˆê–“’Œ‘–Žˆê“’O:Œ†ˆêtˆ’•œê
z—Œ†Žêˆ‡ê„“Œ–’™„‘ˆ­êw’‡„—ŽŒê–ˆê
˜—ˆŠ‘ˆ’ê“’OŽ’‡’™„—Œ­Ã
ìêw’‘’™‘’ê™–—„™Œ—ˆê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvê
k˜’ºêŒ‘ꖏˆ‡Œ—ˆê‘„™’‡Œ’ê‘„Ꝅ–’‘˜­
{‹ˆêp„Šˆêk„—„…„–ˆêmŒˆêŒ–ꇄ„Šˆ‡­ê
k’꜒˜êš„‘—ꗒꆕˆ„—ˆê„ꑈšê‰Œˆ¸ê
Âk„—’—ˆŽ„ê–ꖏŒŽ’™‘’ê“’‡„—Ž’™‘’ê…„’ê
ˆê“’OŽ’‡’™„‘„­êhŒêWˆŒ—ˆê˜–—™„•Œ—Œê
‘’™’ꇄ—’—ˆŽ’¸Ã
ìêk„—’—ˆŽ„ê–ꖏŒŽ’™‘’ê“’‡„—Ž’™‘’ê…„’ꍈê
“’OŽ’‡’™„‘„­êr’ê“•Œ—Œ–‘ˆ—ˆê‘„êĀlzÅê
–ˆê…’ꘖ—™„•Œ„ê‘’™„­êw•ˆê“’–‘ˆ—Œ‹ê–ŒŽê
‘„ê–“’Œ‘–ŽŒê“’O:Œ†Œê¹tˆ’•œêz—Œ†Žê
wyvêk˜’ºê‘ˆê…’ꐒŠ’:ˆê“•ˆ‡™„„—Œê
–ŒŽ’™‘ˆê‡„—’—ˆŽˆê‘Œ–’ê“’OŽ’‡’™„‘ˆÃ­êˆê
“’ꘖ—™„•„‘˜ê‘’™ˆê‡„—’—ˆŽˆê–ꖏŒŽ’™‘’ê
“’‡„—Ž’™‘’ê…„’ê’“•„™Œ—ˆê“’–—’“ˆŽê
Äylwhpyêptn­kiêm­Åê–—•­ê§¦Ã±ê…’–—ˆê
’•‡„ꏄ‹Ž’Ꝓ“ˆ—ê“•ˆ‡™„„Œê–ŒŽˆ­êˆê—’ê
‘ˆê“’„Š„±êŽ’“Œ•„—ˆê–ŒŽˆê™ê•„:˜‘„‘ŒŽê–ê
“’’:’ê“•Œ’Wˆ‘ˆŠ„ê“•’Š•„„­
Yêv–—„’
u’ꉘ•—‹ˆ•ê–ˆˆ†—Œ’‘ꌖꓒ––Œ…ˆ­
ìê}ꖈ‘„êw„œŒ–—ꏄ‹Ž’Ꙏ˜:Œ—ˆê‘„™ˆ:ê
©©ê‰Œ’™êê‘’—•„‘ˆŠ„ê“’‘Œ‘ŒŽ„êÂkjy¾
k}k¤¡ªl½k}k¨¡ªlÃꄏŒê–“’Œ‘–Žˆê
“’O:Œ†ˆê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvêk˜’ºê„Œê©©©ê
‰Œ’™êê‡Œ–Ž„ê–—•­ê¥©Ã­ê
ìêu„™ˆ:ˆêO—ˆ™Œ’ꖏŒŽ±êŽŒêŒ‹ê„‹Ž’ê‘„ˆ‘Ž•„—ê
Œ…ˆ•ˆ—ˆê‘„Ꝅ–’‘˜êpukl±êˆê¡ªªê“•Œê
‘„–ˆ‡‘Œ‹ê“’–—’“ŽŒ‹®
ê ÀꅕŒ–„‘ˆê–ŒŽ±
ê Àꓕˆ–‘ˆ„™„‘ˆê–ŒŽ±
ê Àꎒ“Œ•„‘ˆê–ŒŽ±
ê Àꘕˆ„‘ˆê–ˆ‘„„êw„œŒ–—ê
ê Àꗌ–Ž„‘ˆê‰’—’Š•„‰Œ­
k„—„ê“•’—ˆ†—ˆ‡êÂw’‡„—ŽŒê–’ꝄO:Œ—ˆ‘ŒÃ
p‘†’‘–Œ–—ˆ‘†Œˆ–ꉒ˜‘‡êŒ‘êp„Šˆê
k„—„…„–ˆêmŒˆ­êt’™Œˆ–ꆄ‘‘’—ê…ˆê
•ˆ†’•‡ˆ‡ê’•ê“„œˆ‡­êk’꜒˜êš„‘—ê—’ê
•ˆ“„Œ•ê—‹ˆêp„Šˆêk„—„…„–ˆêmŒˆ¸êÂ}ê
‡„—’—ˆŽŒê–ꖏŒŽ’™‘’ê“’‡„—Ž’™‘’ê…„’ê
–’ê…Œˆê‘„‡ˆ‘ˆê‘ˆ“•„™Œ‘’–—Œ­êmŒ’™ê
‘Œê’Š’:ˆê–‘ˆ„—Œê„Œê“•ˆ‡™„„—Œ­êhŒê
WˆŒ—ˆê“’“•„™Œ—Œê‡„—’—ˆŽ’ê–ꖏŒŽ’™‘’ê
“’‡„—Ž’™‘’ê…„’Ã
ìêk„—’—ˆŽ„ê–ꖏŒŽ’™‘’ê“’‡„—Ž’™‘’ê…„’ꍈê
“’OŽ’‡’™„‘„­êw•Œ—Œ–‘Œ—ˆê‘„ê—Œ“Ž’êĀlzűꇄê
–ˆê“’“•„™Œ­
Yê{Œ–Ž„‘ŒŽ±ê‡•˜WŒ™ê–ê–—„‘‡„•‡’êê
ê wŒ†—i•Œ‡Šˆ
ìêkŒ–Žêˆê…Œê„O:Œ—ˆ‘ꑄꇕ˜ŠŒê‘„“•„™Œ­
j„‘‘’—ꇌ™Œ‡ˆêÂkˆŒ—ˆ™ê‘Œê’Š’:„Ã
ìêmŒ„±êŽŒêˆêˆ’ꎕ„—ˆŽ±ê‘Œê’Š’:ˆê‡ˆŒ—Œ­
j„‘‘’—ꕈ†’™ˆ•ê‡„—„êÂw’‡„—Ž’™ê‘Œê
’Š’:ˆê“•ŒŽŒ†„—ŒÃ
ìê}“Œ–’™„‘ˆê“’‡„—Ž’™ê‘„ꇌ–Žêˆê–“’‡ˆ—ˆ’­ê
w’–Ž˜–ê“•ŒŽŒ†„ê“’‡„—Ž’™ê‘Œê˜–“ˆ­
wˆ„–ˆêš„Œ—­êÂw•’–Œ’±ê“’:„Ž„—ˆ­Ã
ìê{’ꖈꓕŒŽ„Wˆ±ê:ˆê’‡–—•„‘ˆ™„‘ˆê‡Œ–Ž„ê—•„„ê
‡ˆê:„–„­êw˜–—Œ—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê“•Œ…ŒW‘’ê
¡ªêŒ‘˜—ê“•ŒêŒ•˜±ê‡„ꑈꅒꌝ“’–—„™ˆ‘„ê
—•ˆ–ˆ‘˜­
u’—ꆒ‘‘ˆ†—ˆ‡ê—’êwŒ†—i•Œ‡Šˆê
†’“„—Œ…ˆê“•Œ‘—ˆ•­êÂuŒê“•ŒŽ˜:ˆ‘ê
™ê—Œ–Ž„‘ŒŽ±ê‡•˜WŒ™ê–ê–—„‘‡„•‡’ê
wŒ†—i•Œ‡Šˆ­Ã
ìêpŽ’“Œ—ˆêŒ‘ê“’‘’™‘’Ꙏ’“Œ—ˆê—Œ–Ž„‘ŒŽ±ê
‘„—’ꌝ™ˆ†Œ—ˆê|ziꎄ…ˆêŒ‘ꊄꓒ‘’™‘’ê
™–—„™Œ—ˆ­
j„‘‘’—ê“•Œ‘—­êj‹ˆ†Žê—‹ˆê“•Œ‘—ˆ•­ê
Â{Œ–Ž„‘ˆê‘Œê’Š’:ˆ­êw•ˆŠˆ—ˆê
—Œ–Ž„‘ŒŽ­Ã
ìêpŽ’“Œ—ˆêŒ‘ê“’‘’™‘’Ꙏ’“Œ—ˆê—Œ–Ž„‘ŒŽ±ê
‘„—’ꌝ™ˆ†Œ—ˆê|ziꎄ…ˆêŒ‘ꊄꓒ‘’™‘’ê
™–—„™Œ—ˆ­
ê
¡¡£
|“’•„…„Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆê™ê—˜Œ‘Œ
u„“„„‘ˆ
}„O’Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•’ꏄ‹Ž’ꘓ’•„…„—ˆê™ê
™–„ŽŒê‡•W„™Œê„Œê“’‡•’:˜ê–ê“•Œ’Wˆ‘Œê
’•ˆW‘Œê‘„“„„‘ŒŽ’ê‘’—•„ê¡ªª}ꇒê
¢¤ª}êhj±ê¥ª½¦ªo­ê„ê“•ˆ‡™„„‘ˆê–ŒŽê
“’—•ˆ…˜ˆ—ˆê{}ꖌ–—ˆ„êwhsêêh|kpv½
}pklvꙋ’‡‘ŒŒê“•ŒŽ˜:ŽŒ­êh½}ꎄ…ˆê
’•„ê…Œ—Œê“•ŒŽ˜:ˆ‘­
zŒ–—ˆ
whs
vê{}ꅄ•™‘Œ‹ê–Œ–—ˆŒ‹
}„O„Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•„ꍈꝄ–‘’™„‘„ê‘„êwhsê
–Œ–—ˆ˜­êˆê…Œê•„‡Œê“•ˆ‡™„„Œê–ŒŽ’ê‘„ê{}ê
–“•ˆˆ‘ŒŽ˜±ê’•„ê…Œ—Œê{}ꖓ•ˆˆ‘ŒŽêê
h|kpv½}pklvꙋ’‡‘Œê“•ŒŽ˜:Ž’êŒ‘ê
„–‘’™„‘ê‘„êwhsꖌ–—ˆ˜­
whs¾t
whs¾u
u{zj
zljht
¡¡¤
zˆê˜“’•„…„ê™
h™–—•„Œ„±êh™–—•Œ„±ê
iˆŠŒ„±êrŒ—„–Ž„±êˆOŽ„±ê
k„‘–Ž„±êmŒ‘–Ž„±êuˆ:Œ„±ê
uŒ’ˆ–Ž„±êo’‘Šêr’‘Š±ê
t„‡W„•–Ž„±êp—„Œ„±êr˜™„—±ê
t„ˆŒ„±êu’™„ꁈ„‘‡Œ„±ê
u’•™ˆOŽ„±êw’–Ž„±ê
w’•—˜Š„–Ž„±êzŒ‘Š„“˜•±ê
z’™„OŽ„±ê“„‘Œ„±ê™ˆ‡–Ž„±ê
™Œ†„±ê{„–Ž„±ê}ˆŒŽ„ê
i•Œ—„‘Œ„±êŒ—‡­
i•„ŒŒ„
h•Šˆ‘—Œ‘„±êw„•„Š™„±ê|•˜Š™„
i„‹„–ŽŒê’—’ŽŒ±êi’Œ™Œ„±ê
r„‘„‡„±êz•ˆ‡‘„êhˆ•ŒŽ„±ê
Œˆ±êr’˜…Œ„±êlŽ™„‡’•±ê
n™„„‘„±êq„„Ž„±êq„“’‘–Ž„±ê
r’•ˆ„±êtˆ‹ŒŽ„±êwˆ•˜±ê
z˜•Œ‘„±ê{„™„‘±êmŒŒ“Œ‘Œ±ê
kh±ê}ˆ‘ˆ˜ˆ„±êŒ—‡­
i’Š„•Œ„±êm•„‘†Œ„±êp•„‘±ê
p•„Ž±êt’‘„Ž’±êy˜–Œ„±ê
|Ž•„Œ‘„±êŒ—‡­
u„–—„™Œ—ˆ™ê‘„ꏒŽ„‘Œê:„–
r’ꘓ’•„…„—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê™ê—˜Œ‘Œ±ê„‹Ž’ꝏ„‹Ž„ê‘„–—„™Œ—ˆê˜•’ꑄꏒŽ„‘Œê:„–ê—„Ž’±ê‡„ê
‘„–—„™Œ—ˆê:„–’™‘’ê•„ŒŽ’­êu„–—„™Œ—ˆê êÂovtlÃêUê êÂzl{{punzÃêUêê
Äjsvjr½ shunÅêUêÄhylhêzl{ÅꌑêÄz|ttly{ptlÅê–—•„‘ꨨí
„–’™‘ˆê•„ŒŽˆê“’ê–™ˆ—˜
y„ŒŽˆêˆ‡ê
:„–’™‘ŒŒê
“„–’™Œ
nt{
Ъ¡®ªª
Ъ¢®ªª
Ъ£®ªª
Ъ£®£ª
Ъ¤®ªª
Ъ¤®£ª
Ъ¥®ªª
Ъ¥®£ª
Ъ¦®ªª
Ъ¦®£ª
Ъ§®ªª
Ъ¨®ªª
Ъ©®ªª
Ъ©®£ª
Сª®ªª
u„–—„™Œ—ˆ™ê“’‡•’:„
sŒ…’‘„±ês’‘‡’‘
iˆ•Œ‘±êw„•Œ
oˆ–Œ‘ŽŒ±êr„Œ•’±êp–—„‘…˜
t’–Ž™„±êu„Œ•’…Œ
{ˆ‹ˆ•„‘
h…˜êk‹„…Œ±êi„Ž˜
r„…˜
r„•„:Œ±êp–„„…„‡
r„Ž˜—„±êuˆšêkˆ‹Œ
h„—Œ±êk‹„Ž„
y„‘Š˜‘
i„‘ŠŽ’Ž±êkW„Ž„•—„
o’‘Šr’‘Š±êzŒ‘Š„“˜•±êwˆŽŒ‘Š
zˆ˜±ê{’ŽŒ’
h‡ˆ„Œ‡ˆ±êk„•šŒ‘
tˆ…’˜•‘ˆ±êzœ‡‘ˆœ
y„ŒŽˆêˆ‡ê
:„–’™‘ŒŒê
“„–’™Œ
С¡®ªª
С¢®ªª
¾¡¢®ªª
¾¡¡®ªª
¾¡ª®ªª
¾ª©®ªª
¾ª¨®ªª
¾ª§®ªª
¾ª¦®ªª
¾ª¥®ªª
¾ª¤®ªª
¾ª£®£ª
¾ª£®ªª
¾ª¢®ªª
¾ª¡®ªª
u„–—„™Œ—ˆ™ê“’‡•’:„
z„’’‘–ŽŒê’—’ŽŒ
mŒ‡WŒ±ê~ˆŒ‘Š—’‘
l‘Œšˆ—’Ž±êrš„„ˆŒ‘
tŒ‡š„œ±êz„’„
o„š„ŒŒ
h„–Ž„
s’–êh‘Šˆˆ–±ê{Œ˜„‘„
kˆ‘™ˆ•±êh•Œ’‘„
j‹Œ†„Š’±êtˆ›Œ†’êjŒ—œ
uˆšê€’•Ž±êi’Š’—„
z„‘—Œ„Š’
z—­q’‹‘Ø–
i•„ŒŒ„±êt’‘—ˆ™Œ‡ˆ’
mˆ•‘„‘‡’ꇈêu’•’‘‹„
h’•Œ
¡¡¥
z—•˜Ž—˜•„ꇄ—’—ˆŽˆ½„“ˆê‘„ê‘’—•„‘ˆê
“’‘Œ‘ŒŽ˜êÂkjy¾k}k¤¡ªl½k}k¨¡ªlÃꌑꖓ’Œ‘–ŽŒê
“’O:Œ†Œê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvêk˜’º
z“’‡„êˆê“•ŒŽ„„‘„ê–—•˜Ž—˜•„ꇄ—’—ˆŽˆ½„“ˆ­êˆê–‘ˆ„—ˆ½“•ˆ‡™„„—ˆê–ŒŽˆê‘„Ꙍ‡¾
ˆ’Ž„ˆ•Œê’…Œ:„‘’ꑌꓒ—•ˆ…‘’ê“’‘„—Œê–—•˜Ž—˜•ˆê‡„—’—ˆŽˆ½„“ˆ­ê„ꊏˆ‡„‘ˆê–ŒŽêŒ‘ê
‰Œ’™ê“•ˆŽê•„:˜‘„‘ŒŽ„ꖌꒊˆ—ˆê‘„™’‡Œ„ê¹wtiên˜Œ‡ˆºê‘„ê“•Œ’Wˆ‘ˆêjk¾yvt¾˜±ê
‘„—’ꘓ’•„…Œ•ˆê“•Œ’Wˆ‘Œê“•’Š•„­
Êꖄ’ê‘’—•„‘Œê“’‘Œ‘ŒŽêÂkjy¾k}k¤¡ªl½k}k¨¡ªlÃ
êk„—’—ˆŽˆê–ꖏŒŽ’™‘’ê“’‡„—Ž’™‘’ê
…„’ê
ê r’ꇄ—’—ˆŽˆêŒ…•ŒOˆ—ˆ±ê“•„™Œ‘’ê
–‘ˆ„‘ˆ½“•ˆ‡™„„‘ˆê–ŒŽê‘Œê’Š’:ˆ­êw’ê
—’™„•‘ŒOŽŒê‘„–—„™Œ—™Œê–’ꇄ—’—ˆŽˆê–Ž•Œ—ˆêŒ‘ê
–ˆê’…Œ:„‘’ꑈꓕŒŽ„Wˆ’­
êmŒ–Žˆê‡„—’—ˆŽˆê‡„—’—ˆŽˆêtwln¢Ã
ê r’‘:‘Œ†„ꇄ—’—ˆŽˆêˆê¹­twnº­êu„™ˆ:„ê
™ˆŒŽ’–—ꍈê¢ni­êˆê’ŠŒ™’–—ꇄ—’—ˆŽˆê
“•ˆ–ˆŠ„ê¢êni±ê–ˆê‡„—’—ˆŽ„ê•„‡ˆŒ­ê
ê —ˆ™ŒŽˆê‡„—’—ˆŽê–ˆê–„’‡ˆ‘’ê“’™ˆ:„’­ê
ˆê’ŠŒ™’–—ꇄ—’—ˆŽˆê“•ˆ–ˆWˆê©©©©±ê–ˆê
˜–—™„•Œê‡•˜Š„ꐄ“„Ꝅꖑˆ„‘ˆê‘’™Œ‹ê
‰Œ–ŽŒ‹ê‡„—’—ˆŽ­
ê pˆê„“ˆê–ˆê“’™ˆ:„ê‘„®êÄ¡ª¡wu}ª¡ÅêUê
Ä¡ª¢wu}ª¡Å
êzŒŽ’™‘ˆê‡„—’—ˆŽˆê‡„—’—ˆŽˆêqwlnÃ
ê r’‘:‘Œ†„ꇄ—’—ˆŽˆêˆê¹­qwnº­ê—ˆ™ŒŽˆê
‡„—’—ˆŽê–ˆê–„’‡ˆ‘’ê“’™ˆ:„’­êˆê
’ŠŒ™’–—ꇄ—’—ˆŽˆê“•ˆ–ˆWˆê©©©©±ê–ˆê
˜–—™„•Œê‡•˜Š„ꐄ“„Ꝅꖑˆ„‘ˆê‘’™Œ‹ê
‰Œ–ŽŒ‹ê‡„—’—ˆŽ­
ê pˆê„“ˆê–ˆê“’™ˆ:„ê‘„®êÄ¡ª¡tzkjmÅê
UêÄ¡ª¢tzkjmÅ
¡¡¦
ìêk’–—’“ꇒꐈ‡Œ„ê™ê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•Œêˆê’Š’:ꌝê
•„:˜‘„‘ŒŽ„±ê“•ŒŽ˜:ˆ‘ˆŠ„êê|ziꎄ…’ê–—•­ê
©©Ã­ê
ìêuˆê–“•ˆŒ‘„—ˆê‡„—’—ˆŽêŒ‘ꐄ“ê™ê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•Œê
“•ˆŽê•„:˜‘„‘ŒŽ„­êzꗈê…Œê˜—ˆŠ‘ŒŒê˜‘Œ:Œ—Œê
–ŒŽ’™‘ˆê‡„—’—ˆŽˆêŒ‘ê’‘ˆ’Š’:ŒŒê“•ˆ‡™„„‘ˆ­
ìêz’‘œê‘Œê’‡Š’™’•ˆ‘Ꝅꓒ–ˆ‡Œ†ˆê˜“•„™„‘„ê
–ê“’‡„—ŽŒê‘„ꐈ‡Œ˜ê™ê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•Œê“•ˆŽê
•„:˜‘„‘ŒŽ„­ê
ìêˆêŒ…•ŒOˆ—ˆê–ŒŽ’™‘ˆê‡„—’—ˆŽˆ±ê–ˆ‡Œ—ˆêŽ’•„Ž’ê
‘„ê–—•„‘Œê¥¡­êuˆê…•ŒOŒ—ˆê–ŒŽ’™‘Œ‹ê‡„—’—ˆŽê
‘„ꐈ‡Œ˜ê™ê•„:˜‘„‘ŒŽ˜ê‘ˆ“’–•ˆ‡‘’ê“•ˆŽê
•„:˜‘„‘ŒŽ„­ê
ìêuˆê‰’•„—Œ•„—ˆêˆ‡Œ„ê™ê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„êê
•„:˜‘„‘ŒŽ’­ê}Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„ꐒ•‡„ꑈꅒê
“•„™Œ‘’ꇈ’™„„­
ìêuˆêŽ’“Œ•„—ˆê‡„—’—ˆŽê‘„ê–“’Œ‘–ŽŒê“’O:Œ†Œê
¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvêk˜’ºê™ê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•Œê
“•ˆŽê•„:˜‘„‘ŒŽ„­êz’‘œê‘ˆê…’ê’‡Š’™’•ˆ‘Ꝅê
“’–ˆ‡Œ†ˆê—„ŽˆŠ„ê•„™‘„‘„­ê
}‡•Wˆ™„‘ˆêŒ‘Ꙅ•‘’–—
uˆŽ„ê’ꇌ–ŽŒ‹
}ˆ:ê’ꇌ–ŽŒ‹±êŽŒêŒ‹ê„‹Ž’ꘓ’•„…„—ˆêê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’±ê–Œê’Šˆ—ˆê‘„ê–—•„‘Œê¡¢­
y„™‘„‘ˆêê‡Œ–ŽŒ
ìêw•Œˆ„—ˆê‡Œ–Žê’…ê•’…’™Œ‹êŒ‘ê™ê–•ˆ‡Œ‘Œ­ê
uˆê‡’—ŒŽ„—ˆê–ˆê“’–‘ˆ—ˆê–—•„‘Œê–—•„‘±êŽŒê‘Œê
“’—Œ–Ž„‘„±ê:ˆê˜“’•„…„—ˆêˆ‘’–—•„‘–ŽŒê‡Œ–ŽÃ­
Yêz‘ˆ„‘ˆê‘„ê–—•„‘êh
}–—„™Œ—ˆê‡Œ–Žê™ê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê—„Ž’±ê‡„ê
…’ê–—•„‘ê–ê–Œ…’’ê ꑄꖕˆ‡Œ‘Œê‡Œ–Ž„ê
’…•‘ˆ‘„ê‘„™™ˆ‘ꌑꇄꇌ–Žê„–Ž’:Œê‘„ê
ˆ–—’­
zŒ…’ê
ìêw•ˆ‡ê–‘ˆ„‘ˆê’‡–—•„‘Œ—ˆê“•„‹êŒ‘ê“•–—‘ˆê
’‡—Œ–ˆêê‡Œ–Ž„ê–ê:Œ–—Œ‘’ꎕ“’±ê“•Œ’Wˆ‘’ê
Ž„ˆ•Œ­
ìêr’ê™–—„™„—ˆê‡Œ–Žê™ê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’±ê“•Œ—Œ–‘Œ—ˆê
‘„‘±ê‡„ꎏŒŽ‘ˆ­êˆê–ˆê‘„êsjkꝄ–’‘˜ê
“•ŒŽ„Wˆê’‘„Ž„êÂj®¡£®TTñꒇ“•Œ—ˆê“’Ž•’™êŒ‘ê
’“’‘’™‘’ê‘„–—„™Œ—ˆê‡Œ–Ž­
ìêu„ꇌ–Žê‘ˆêˆ“Œ—ˆê“„“Œ•„ꄏŒê‘„ˆ“Ž­êzꗈê…Œê
˜—ˆŠ‘ŒŒê“’™•’:Œ—Œê‘ˆ“•„™Œ‘’ꙕ—ˆ‘ˆê‡Œ–Ž„ꌑê
’Ž™„•’ꎄˆ•ˆ­
|“’•„…„ꇙ’–—•„‘–ŽŒ‹ê‡Œ–Ž’™
k™’–—•„‘–ŽŒê‡Œ–ŽŒê™„ê’’Š’:„’ê
–‘ˆ„‘ˆê‘„ê’…ˆê–—•„‘Œ­
zŒ…’ê ꑄê…’ê’…•‘ˆ‘ê‘„™™ˆ‘­
z‘ˆ„‘ˆê–ˆêŒ™ˆ‡ˆê‘„ê‹•…—‘’ê–—•„‘­
ìêˆê˜“’•„…„—ˆê‡™’–—•„‘–ŽŒê‡Œ–Ž±ê“„Œ—ˆ±ê‡„ꑈê
˜ˆWˆ—ˆê“’™•OŒ‘ˆê–ê“•–—‘ŒŒê’‡—Œ–Œ­
ìêˆê™ê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•Œê˜“’•„…„—ˆê‡™’–—•„‘–ŽŒê
‡Œ–Ž±ê–ˆê–‘ˆ„‘ˆ½“•ˆ‡™„„‘ˆêŒ™ˆ‡ˆêˆê‘„ê—’ê
–—•„‘­êr’ꍈꖑˆ„‘ˆ½“•ˆ‡™„„‘ˆêŽ’‘:„‘’±ê
‡Œ–Žê’‡–—•„‘Œ—ˆêŒ‘ꊄꒅ•‘Œ—ˆ­ê
ìêu„–ˆ‡‘ˆê“’–—’“Žˆê’“•„™Œ—ˆê„ê™–„Ž’ê–—•„‘ê
“’–ˆ…ˆ®
ê ÀꁄŽ˜:Œ—ˆ™ê–—•­ê¦§Ã±
ê Àêw•ˆŽŒ†ê„Ž˜:Œ—™ˆê–—•­ê§¢Ã±
ê Àêm’•„—Œ•„‘ˆê–—•­ê§¤Ã
¡¡§
y„™‘„‘ˆêê‡Œ–ŽŒêŒ‘ê
–‹•„‘ˆ™„‘ˆêˆ¾—ˆ‹
ìêw„Œ—ˆ±ê‡„ꅒꇌ–Žê’–—„ê:Œ–—­êw•Œê˜„„‘Œ‹ê
‡Œ–ŽŒ‹ê–—„ꝙ’ŽêŒ‘ꖏŒŽ„ꖏ„…O„­
ìêv:Œ–—Œ—ˆê‡Œ–Žê–ê“•Œ’Wˆ‘’ê:Œ–—Œ‘’ꎕ“’­ê
ìêi•ŒOŒ—ˆêŠ„ꒇꖕˆ‡Œ‘ˆê“•’—Œê•’…˜­ê„ê
’‡–—•„‘Œ—ˆ™ê˜„„‘Œˆê˜“’•„…Œ—ˆêˆ‹Ž’ꎕ“’±ê
•„‹’ê‘„™„Wˆ‘’êê™’‡’­êu„—’ê’…•ŒOŒ—ˆê‡Œ–Žê
Oˆê–ê–˜‹’ꎕ“’­êuˆê˜“’•„…„—ˆê—’“Œ±êŽ’—ê–—„ê
…ˆ‘†Œ‘ꄏŒê•„•ˆ‡:Œ’±ê:Œ–—ŒêŒ‘ê„‘—Œ–—„—Œ:‘Œ‹ê
•„“•OŒ±ê“•Œˆ•‘Œ‹ê„ê„‘„’Š‘ˆê“’O:ˆ­
ìêuˆêŒ“’–—„™„—ˆê‡Œ–Ž’™ê‘ˆ“’–•ˆ‡‘Œê–’‘:‘Œê
–™ˆ—’…ŒêŒ‘ꙏ„ŠŒ­
ìꁄꑒOˆ‘ˆêŒ‘ê–‹•„‘ˆ™„‘ˆê‡Œ–Ž„ꘓ’•„…Œ—ˆê
—ˆ˜ê‘„ˆ‘ˆ‘’ê—’•…Œ†’­
ìêwŒOˆ—ˆê„‹Ž’ê–„’ê‘„ê“’—Œ–Ž„‘’ê–—•„‘ꌑê
˜“’•„…Œ—ˆê–„’꒏‘Œê‰’„–—ˆ•­êuˆêŠ•ˆ—ˆê
‡Œ–Ž„ꌑꑈꘓ’•„…„—ˆê’–—•Œ‹ê“•ˆ‡ˆ—’™±êŽ’—ê
ˆêŽˆŒ:‘’ê“Œ–„’­ê
uˆŽ„ê’ê–“’Œ‘–Ž„꓏’O:Œ†„êê
¹tˆ’•œêz—Œ†Žº
z“’Œ‘–Ž„꓏’O:Œ†„ê¹tˆ’•œêz—Œ†Žºêˆê
Ž’“„Ž—ˆ‘±ê“•ˆ‘’–ˆ‘êpjꖑˆ„‘Œêˆ‡Œê
ê’ŠŒ™’–—’ê–‹•„‘ˆ™„‘„ê“’‡„—Ž’™±êŽŒê
“•ˆŽ„O„Ꝑ’ŠŒ™’–—ꇌ–Žˆ—ˆ­ê|“’•„…„—ˆê
„‹Ž’ê–„’ê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêk˜’º±êŽŒêˆê
“•Œ…ŒW‘’ê“’’™Œ†’ꐄ‘O„ꒇꒅŒ:„‘ˆê
–“’Œ‘–Žˆê“’O:Œ†ˆê¹tˆ’•œêz—Œ†Žº­ê
}Ž˜:ˆ‘’–—ê™ê–ˆ‘„ê‘ˆê„Š’—„™„ê
‡ˆ’™„‘„ê™–ˆ‹ê™•–—ê–“’Œ‘–ŽŒ‹ê“’O:Œ†ê
¹tˆ’•œêz—Œ†Žêk˜’ºê™ê™„OŒê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•Œ­
¡¡¨
ê}•–—ˆêêê
ê
êµtˆ’•œêz—Œ†Ž´ê
êêêêêêêêêêêêêêz‘ˆ„‘ˆ½ê
êêêêêêêêêêêêêêw•ˆ‡™„„‘ˆ
Êê}„O„Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•„ꑌꝇ•˜WŒ™„êê¨¾…Œ—‘Œê
“„•„ˆ‘Œê“•ˆ‘’–’ê“’‡„—Ž’™±ê—ˆ™ˆ:ꌝ™„„ê
¤¾…Œ—‘Œê“„•„ˆ‘Œê“•ˆ‘’–ê“’‡„—Ž’™±êŽ„—ˆ•ˆŠ„ê
˜“’•„…„ꉒ•„—ê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvêk˜’º­
ìê{„ꌝ‡ˆˆŽê‘ˆê’•ˆê–‘ˆ„—ŒêŒ‘ê“•ˆ‡™„—Œê
“’‡„—Ž’™±êŽŒê˜“’•„…„’ê—ˆ‹‘’’ŠŒ’ê
¹t„ŠŒ†n„—ˆº­ê¹t„ŠŒ†n„—ˆºêˆê—ˆ‹‘’’ŠŒ„Ꝅê
„O:Œ—’ê“•ˆ‡ê“•ˆ–‘ˆ„™„‘ˆê†’“œ•ŒŠ‹—ñꎌê
˜“’•„…„ê—ˆ‹‘’’ŠŒ’ꈑŽ•Œ“†Œˆ­
ìê{„ꌝ‡ˆˆŽêˆê‡•˜WŒ™ê–ꉒ•„—’ê¹tˆ’•œê
z—Œ†ŽêtŒ†•’ºê¹t¢ºÃ­ê¹t¢ºêˆê’Ž•„O„™„Ꝅê
¹tˆ’•œêz—Œ†ŽêtŒ†•’º­
ìêw•Œê–“’Œ‘–ŽŒê“’O:Œ†Œê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvê
k˜’º±ê‰’•„—Œ•„‘Œê‘„ê•„:˜‘„‘ŒŽ˜êÂ~Œ‘‡’š–ê
vz½t„†êvzñꝇ•˜WŒ™’–—êê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê‘Œê
„Š’—’™ˆ‘„­ê
ìêoŒ—•’–—ê…•„‘„½„“Œ–’™„‘„ê“’‡„—Ž’™êˆê
’‡™Œ–‘„ꒇꎒ…Œ‘„†Œˆê‰’•„—„ê¹tˆ’•œê
z—Œ†Žêwyvêk˜’ºêŒ‘ê‘„“•„™ˆ±ê‡•˜WŒ™ˆê–ê—ˆê
‰’•„—’­ê
ìê}ꑄ–ˆ‡‘Œ‹ê“•Œˆ•Œ‹ê˜—ˆŠ‘ˆê“•Œ—Œê‡’ê
’Ž™„•ˆê„ŒêŒŠ˜…ê“’‡„—Ž’™ê“’‡„—ŽŒê–ˆê‘ˆê
Ž’“ˆ‘Œ•„’î
ê Àê:ˆê’‡–—•„‘Œ—ˆê–“’Œ‘–Ž’꓏’O:Œ†’ê¹tˆ’•œê
z—Œ†Žêwyvêk˜’ºê„ŒêŒŽ’“Œ—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê
ˆ‡—ˆêŽ’ꏈ¾—„ê…ˆ•ˆê„Œê„“Œ–˜ˆê–ŒŽ’™‘ˆê
‡„—’—ˆŽˆê‘„ê–“’Œ‘–Ž’꓏’O:Œ†’ê¹tˆ’•œê
z—Œ†Žêwyvêk˜’ºêˆ‡—ˆêŽ’ꏘ:Ž„êh††ˆ––ê
–™ˆ—Œê„Œê˜—•Œ“„ñ
ê Àêˆê˜“’•„…„—ˆê–“’Œ‘–Ž’꓏’O:Œ†’ê
¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvêk˜’ºê™ê…ŒWŒ‘Œê„Š‘ˆ—’™ê
„Œê„Š‘ˆ—‘ˆŠ„ê“’„­
ìêw•’“’•’:„’Ꙅ±ê‡„ꘖ—™„•Œ—ˆê•ˆˆ•™‘’ê
Ž’“Œ’ê“’ˆ…‘Œ‹ê“’‡„—Ž’™ê‘„ê—•‡Œê‡Œ–Žê
•„:˜‘„‘ŒŽ„­
ìêuˆê˜“’•„…„—ˆê–Œˆ±êŽ’ê“ŒOˆ—ˆê‘„ê–“’Œ‘–Ž’ê
“’O:Œ†’ê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvêk˜’º­
ìêuˆêˆ“Œ—ˆê‘„ˆ“ŽêŒ‘ê“’‡’…‘ˆŠ„ê‘„ê¹tˆ’•œê
z—Œ†Žêwyvêk˜’ºê„Œê‘„ꄇ„“—ˆ•ê„ê¹tˆ’•œê
z—Œ†Žêwyvêk˜’º­
ìêz“’Œ‘–Ž’꓏’O:Œ†’ê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvê
k˜’ºê‘’–Œ—ˆ½‹•„‘Œ—ˆê™êOŽ„—Œ†Œ­
ìêuˆê‡’—ŒŽ„—ˆê–ˆê“•ŒŽ˜:Ž’™êŒ‘ê“„Œ—ˆ±ê‡„ꑈê
“•Œ‡ˆ’ê™ê–—ŒŽê–ꎒ™Œ‘–ŽŒŒê“•ˆ‡ˆ—Œ­
ìêuˆê˜“’ŠŒ…„—ˆê–“’Œ‘–Žˆê“’O:Œ†ˆê¹tˆ’•œê
z—Œ†Žêwyvêk˜’º±ê‘ˆêˆ†Œ—ˆêˆê‘„ꗏ„ꌑꑈê
“•Œ—Œ–Ž„—ˆê‘„‘’­
ìêuˆê•„–—„™„—ˆêŒ‘ꑈꖓ•ˆŒ‘„—ˆê–“’Œ‘–Žˆê
“’O:Œ†ˆê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvêk˜’º­
ìêz“’Œ‘–Žˆê“’O:Œ†ˆê‘ˆê–ˆ—ˆê’:Œ—Œ­
ìêo•„‘Œ—ˆê–“’Œ‘–Ž’꓏’O:Œ†’ꌝ™ˆ‘ꇒ–ˆŠ„ê
„‹‘Œ‹ê’—•’Ž±êŽˆ•ê…Œê’ꘗˆŠ‘ŒŒê“’Š’—‘Œ—Œ­
ìêuˆê™–—„™„—ˆê‘Œ:ˆ–„•ê•„ˆ‘ê–“’Œ‘–Žˆê
“’O:Œ†ˆê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvêk˜’ºê™ê•ˆW’ê
„ê–“’Œ‘–Ž’꓏’O:Œ†’­êzꗈê…Œê˜—ˆŠ‘ŒŒê
“’™•’:Œ—Œê’Ž™„•’­
ìêuˆêŒ“’–—„™„—ˆê–“’Œ‘–Žˆê“’O:Œ†ˆ®
ê ÀꙌ–’ŽŒê™•’:Œ‘Œ±ê‘„ê“•Œˆ•ê™ê„™—˜±ê“„•ŽŒ•„‘ˆêê
êêꑄꖒ‘†˜±
ê Àꑈ“’–•ˆ‡‘Œê–’‘:‘Œê–™ˆ—’…Œ
ê Àꙏ„ŠŒê„Œê„Š•ˆ–Œ™‘Œê“Œ‘’­
Yêv“’…ˆê’ꄇ„“—ˆ•˜ê„êµtˆ’•œê
z—Œ†Žêk˜’´
ìêˆêWˆŒ—ˆê˜“’•„…Œ—Œêµtˆ’•œêz—Œ†Žêwyvêk˜’´ê
™ê‘„“•„™Œ±êŽŒêˆê‡•˜WŒ™„êêµtˆ’•œêz—Œ†Ž´±ê
’ê‘„“•ˆê™–—„™Œ—ˆê™ê„‡„“—ˆ•ê„êµtˆ’•œêz—Œ†Žê
k˜’´­
ìêr’ê™–—„™„—ˆêµtˆ’•œêz—Œ†Žêwyvêk˜’´ê
™ê„‡„“—ˆ•±ê–ˆê“•ˆ“•Œ:„—ˆ±ê‡„ꍈꒅ•‘ˆ‘„ê™ê
“•„™’ꖐˆ•­êuˆ“•„™Œ‘„ꘓ’•„…„ꅌꘗˆŠ‘Œ„ê
“’OŽ’‡’™„—Œê‘„“•„™’­
ìêuˆê™–—„™„—ˆê–“’Œ‘–Žˆê“’O:Œ†ˆê™ê•ˆW’ê–ê
–Œ’ꌑê™ê‘ˆ“•„™Œ‘Œê–ˆ•Œ±êŽˆ•ê…Œê•ˆW’ê–ê—ˆê
“’OŽ’‡’™„Œ­
ìêuˆê™–—„™„—ˆê„‡„“—ˆ•„Ꝅêµtˆ’•œêz—Œ†Žê
wyvêk˜’´ê…•ˆê™–—„™ˆ‘ˆê–“’Œ‘–Žˆê“’O:Œ†ˆ±ê
Žˆ•ê…Œê–ê—ˆê˜—ˆŠ‘ŒŒê“’OŽ’‡’™„—Œê‘„“•„™’­
Yêv“’…„ê’ꘓ’•„…Œêµtˆ’•œêz—Œ†Žê
wyvêk˜’´êê
ìêu„™ˆ:„Ꝑ’ŠŒ™’–—ê–“’Œ‘–ŽŒ‹ê“’O:Œ†ê
µtˆ’•œêz—Œ†Žêwyvêk˜’´êŒ‘ê¹tˆ’•œêz—Œ†Žê
wyv¾onêk˜’º±êŽŒêŒ‹ê„‹Ž’ꘓ’•„…„—ˆêê™„O’ê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’±êˆê‡’ê¨êni­
Yê|“’•„…„ê–“’Œ‘–Žˆê“’O:Œ†ˆê
¹tˆ’•œêz—Œ†ŽêtŒ†•’º
ìêˆêWˆŒ—ˆê˜“’•„…Œ—Œê–“’Œ‘–Ž’꓏’O:Œ†’ê
¹tˆ’•œêz—Œ†ŽêtŒ†•’ºêê™„O’Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•’±ê
“’—•ˆ…˜ˆ—ˆê„‡„“—ˆ•êt¢ê™ˆŒŽ’–—Œêk˜’­ê}–—„™Œ—ˆê
¹tˆ’•œêz—Œ†ŽêtŒ†•’ºê™ê„‡„“—ˆ•±ê‘„—’ê“„ê
™–—„™Œ—ˆê„‡„“—ˆ•ê™ê•ˆW’Ꝅêtˆ’•œêz—Œ†Žê
k˜’­êˆê™–—„™Œ—ˆê¹tˆ’•œêz—Œ†ŽêtŒ†•’ºê™ê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê…•ˆê„‡„“—ˆ•„±êˆê’•‡„ꑈê
…’–—ˆê’ŠŒê’‡–—•„‘Œ—Œ­
ìêo•„‘Œ—ˆê–“’Œ‘–Ž’꓏’O:Œ†’ê¹tˆ’•œêz—Œ†Žê
tŒ†•’ºêŒ™ˆ‘ꇒ–ˆŠ„ꐄ‹‘Œ‹ê’—•’Ž±êŽˆ•ê…Œê’ê
˜—ˆŠ‘ŒŒê“’Š’—‘Œ—Œ­
v“’…ˆê™ê™ˆŒêê‡•˜WŒ™’–—’ê“’‡„—Ž’™ê
ìêk„—’—ˆŽˆê–ŒŽ’™‘Œ‹ê“’‡„—Ž’™±ê“’–‘ˆ—Œ‹ê‘„ê
–“’Œ‘–ŽŒê“’O:Œ†Œêê™„O’Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•’±ê
˜–—•ˆ„’ꇒ’:Œ—™„êqlp{hêÂq„“„‘ê
lˆ†—•’‘Œ†–ê„‘‡êp‘‰’•„—Œ’‘êp‘‡˜–—•œÃê
–—„‘‡„•‡„êkˆ–ŒŠ‘êy˜ˆ–ꉒ•êj„ˆ•„êmŒˆê
zœ–—ˆ–­ê
ìêm’—’Š•„‰Œ±ê“’–‘ˆ—Œ‹ê‘„ꇕ˜Š’ê’“•ˆ’êÂkjy¾
{y}©ªªê„Œêkzj¾k§ªª½k§§ªÃ±êŽŒê‘ˆê˜–—•ˆ„ê
—ˆê–—„‘‡„•‡’±ê‘„ꙄOŒêŽ„ˆ•Œê‘Œê’Š’:ˆê
“•ˆ‡™„„—Œ­ê{Œê’‡ˆŒê“’‘ˆŽ’‡ê‘Œ–’ê‘„“•’‡„­
ìêˆê‘ˆê’•ˆ—ˆê˜“’•„…Œ—Œê–“’Œ‘–Ž’꓏’O:Œ†’ê
µtˆ’•œêz—Œ†Žêwyvêk˜’´±êŽŒêˆê…Œ„ê
˜“’•„…ˆ‘„ꑄꇕ˜ŠŒê’“•ˆŒ±ê’ꉒ•„—Œ•„—ˆê
‘„ꙄOŒê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•Œê–—•­ê§¢Ã­êw’‘Œ—ˆ±ê‡„ê–ˆê
…’‡’ê“•Œê—ˆê™–ˆê–ŒŽˆê‘„ê–“’Œ‘–ŽŒê“’O:Œ†Œê
Œ…•Œ–„ˆ­
ìêzˆ‡ˆ:Œ‹ê–ŒŽê’•‡„ꑈꅒ–—ˆê’ŠŒê“•ˆ‡™„„—Œê
‘„ꙄOŒê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•Œ®
ê ÀꖏŒŽ’™‘Œ‹ê“’‡„—Ž’™±êŽŒê–’ê…ŒŒê–“•ˆˆ‘ˆ‘Œê‘„êê
êêꕄ:˜‘„‘ŒŽ˜±
ê ÀꖏŒŽ’™‘Œ‹ê“’‡„—Ž’™±ê“’–‘ˆ—Œ‹ê‘„ꇕ˜ŠŒêê
êê꒓•ˆŒ­
uˆŽ„ê’ê…„—ˆ•ŒŒêµp‘‰’sp{op|t´
{„ꈑ’—„ꍈꝇ•˜WŒ™„êê…„—ˆ•Œ„Œê
¶p‘‰’sp{op|tµê–ˆ•Œˆêoíê}Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„ê
‡ˆ˜ˆê–„’ê–ê—ˆŒê…„—ˆ•Œ„Œ­êi„—ˆ•Œˆê
¶p‘‰’sp{op|tµê–ˆ•ŒˆêoÃꌐ„’꒝‘„Ž’ê
­
r„êˆê…„—ˆ•Œ„êµp‘‰’sp{op|t´¸
µp‘‰’sp{op|t´êˆêŒ—Œˆ™„ꌒ‘–Ž„ê…„—ˆ•Œ„±ê
ŽŒê„‹Ž’ꌝˆ‘˜ˆê“’‡„—Žˆê’ê“’Š’Œ‹ê‡ˆ’¾
™„‘„ꐈ‡ê™„O’Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•’ꌑ꒐•ˆW‘Œê
‘„“„„‘ŒŽ’½“’‘Œ‘ŒŽ’­
i„—ˆ•Œ„êµp‘‰’sp{op|t´êˆ•Œê“’•„…’ê
ˆ‘ˆ•ŠŒˆ±êŠˆ‡ˆê‘„ê“’Š’ˆê‡ˆ’™„‘„ꙄOˆê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆ±êŒ‘ê™êŒ‘˜—„‹ê“•ŒŽ„Wˆê:„–ê
“•ˆ’–—„‘Ž„ꐒ:Œê…„—ˆ•Œˆ­ê
w•Œê˜“’•„…Œê’•ˆW‘ˆŠ„ê‘„“„„‘ŒŽ„½
“’‘Œ‘ŒŽ„±ê–ˆê“•ŒŽ„Wˆ—„ê“•ˆ’–—„Œê:„–ꇈ’¾
™„‘„ê…„—ˆ•ŒˆêŒ‘ê:„–ê“’‘ˆ‘„­
¡¡©
w’‘ˆ‘ˆê…„—ˆ•Œˆ
z‹•„‘ˆ™„‘ˆê…„—ˆ•Œˆ
ìêw•ˆ‡ê˜“’•„…’Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆê‘ˆê“’„…Œ—ˆê
‘„“’‘Œ—Œê…„—ˆ•Œ’­
ìêw•Œ“’•’:„’Ꙅ±ê‡„ê…„—ˆ•Œ’ê“’‘Œ—ˆê™ê
“•’–—’•˜ê–ê—ˆ“ˆ•„—˜•’ꐈ‡ê¡ªêŒ‘꣪ª±ê‡’Žˆ•ê
˜:Ž„êjonꆋ„•ŠˆêÀꓒ‘ˆ‘ˆÃꑈꘊ„–‘ˆ­ê
ˆê’ê“’‘Œ—ˆêŒ™ˆ‘ê—ˆŠ„ê’…’:„ê—ˆ“ˆ•„—˜•ˆ±ê
…„—ˆ•Œˆê‘ˆê…’ꐒŠ’:ˆê˜:Œ‘Ž’™Œ—’ê‘„“’‘Œ—Œ­
ìêr’ꍈꅄ—ˆ•Œ„ê“’™–ˆê“’‘„±êŒ™ˆ†Œ—ˆêŽ„…ˆê
Œê“•ŒŽ˜:Ž„êkjêpuꑄꙌ‡ˆ’Ž„ˆ•Œê„Œê“„ê
’‡–—•„‘Œ—ˆê…„—ˆ•Œ’­
ìêˆê…„—ˆ•Œˆê‡ˆê:„–„ꑈꘓ’•„…„—ˆ±ê’ê
ˆ‘Ž•„—ꑄꏈ—’ê“’™–ˆê‘„“’‘Œ—ˆêŒ‘ꍒꑄ—’ê
ê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê“’™–ˆêŒ“•„‘Œ—ˆ­êˆêWˆŒ—ˆê
…„—ˆ•Œ’ê–‹•„‘Œ—Œ±ê’ê’‡–—•„‘Œ—ˆêŒ‘ê–‹•„‘Œ—ˆê™ê
–˜‹ˆ±ê‹„‡‘ˆê“•’–—’•˜­ê
ìêˆêWˆŒ—ˆê…„—ˆ•Œ’ê™ê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•Œê“’™–ˆê
Œ“•„‘Œ—Œ±ê“•Œ—Œ–‘Œ—ˆê‘„ê êÂovtlÃêUê
êÂzl{{punzÃêUêÂnlulyhsêzl{Ãê
UêÂh­no|{êvmmÃêUêÂul}lyÃê–—•­ê
¨©Ãꌑꓘ–—Œ—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê™ê‘„:Œ‘˜ê–—„‘ˆê
“•Œ“•„™ˆ‘’–—Œê‘„ê–‘ˆ„‘ˆ±ê‡’Žˆ•ê–ˆê…„—ˆ•Œ„ê
‘ˆêŒ—•’OŒê–—•­ê¨©Ã­
|:Œ‘Ž’™Œ—„ꘓ’•„…„ê…„—ˆ•Œˆ
ìêkˆ’™„‘ˆê…„—ˆ•Œˆêˆê“•Œê‘ŒŽŒ‹ê—ˆ“ˆ•„—˜•„‹ê
–„…O„­ê„–ꇈ’™„‘„ê…„—ˆ•Œˆêˆê™ê•Œ‹ê
“•’–—’•Œ‹êŽ•„OŒ­ê„ê…•ˆ–Ž•…‘’±ê‡„O’ê
˜“’•„…’ê…„—ˆ•Œˆê™„ê“•Œ“’•’:„’ê‘„–ˆ‡‘ˆ®
ê Àêo•„‘Œ—ˆê…„—ˆ•Œ’ê™êWˆ“˜ê’…ꙄOˆê—ˆˆ–˜±êê
êêꇄꖈꒊ•ˆˆêŒ‘ꍒꙖ—„™Œ—ˆê™ê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê—ŒŽêê
êêꓕˆ‡ˆ‘Ꝅ:‘ˆ—ˆê–‘ˆ„—Œ­
ê Àê|“’•„…„—ˆê…„—ˆ•Œ’êê™Œ–’Ž’ꐒ:’êêÂuw¾ê
êêêmo§ª½uw¾mo¡ªªÃ­
ìêˆê“’Š’–—’ꘓ’•„…„—ˆêsjkꝄ–’‘ꄏŒê
“’Š’–—’ê“•ˆ‡™„„—ˆê“’–‘ˆ—Žˆ±êŒ“‡­±ê–ˆê…„—ˆ•Œ„ê
‹Œ—•ˆˆêŒ—•’OŒ­ê|“’•„…„—ˆê…„—ˆ•Œ’êê™Œ–’Ž’ê
’:’êêÂuw¾mo§ª½uw¾mo¡ªªÃ­
ìêr„‡„•ê‘ˆê–‘ˆ„—ˆêŒ‘ꑈꓕˆ‡™„„—ˆê“’–‘ˆ—Ž’™ê
‘„ꙄOŒê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•Œ±ê–ˆê“•ˆ“•Œ:„—ˆ±ê‡„ê–—ˆê
–—ŒŽ„’êwv~lyꑄ–—„™ŒŒê‘„êvmmêÂjoníêˆê
ˆêŽ„ˆ•„ê™ê–—„‘˜ê“•Œ“•„™ˆ‘’–—Œê„Œê™ê‘„:Œ‘˜ê
„:„–‘ˆê˜–—„™Œ—™ˆê“•ˆ‡™„„‘„±ê–ˆê…„—ˆ•Œ„ê—•’OŒ­
ìêpˆ—ˆê“•Œê•’ŽŒê‘„‡’ˆ–—‘ˆê…„—ˆ•Œˆê„ꇙ„¾ê„Œê
—•ŒŽ•„—‘Œê:„–ê“•Œ:„Ž’™„‘ˆŠ„ê:„–„ê–‘ˆ„‘„±êŒ‘ê
‘„•ˆ‡Œ—ˆê“•ˆŒŽ˜–‘ˆê“’–‘ˆ—Žˆ­
ìêuˆêŒ“’–—„™„—ˆê…„—ˆ•Œˆê™’‡Œ­êi„—ˆ•Œ„ê‘Œê
™’‡’’‡“’•‘„­ê
p‘‡ŒŽ„—’•ê:„–„ê“•ˆ’–—„ˆê’:Œê…„—ˆ•Œˆ
ìêˆê–ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„ꌝŽ’“Œ±ê:ˆ“•„™êŒ‘‡ŒŽ„—’•ê
:„–„ê“•ˆ’–—„ˆê’:Œê…„—ˆ•ŒˆêŽ„Wˆ±ê‡„ꌐ„ê
…„—ˆ•Œ„êOˆê‡’™’ê’:Œê„ꇈ’™„‘ˆ±ê“’‘’™‘’ê
“’™–ˆê‘„“’‘Œ—ˆê…„—ˆ•Œ’±ê‡„ꅒꌑ‡ŒŽ„—’•ê
’“ˆ—ꎄ„ê“•„™Œˆ‘ê:„–­ê|“’O—ˆ™„—ˆê“„±ê‡„ê
“•„™Œˆ‘ê“•ŒŽ„ê:„–„ꐒ•‡„ꑈꅒꐒŠ’:ˆê
‡’–ˆ:Œ±ê:ˆê…„—ˆ•Œ’ꇏˆê:„–„ꘓ’•„…„—ˆê
“•Œê™Œ–’ŽŒ‹ê—ˆ“ˆ•„—˜•„‹±ê:ˆê’ꓘ–—Œ—ˆê
–—„—Œê“’™–ˆê‘„“’‘ˆ‘’±ê„Œê:ˆê’ê“’Š’–—’ê
˜“’•„…„—ˆ­êp‘‡ŒŽ„—’•ê:„–„ê“•ˆ’–—„ˆê’:Œê
…„—ˆ•Œˆê‘„ê™„ê“’ˆ‘Œêˆê“•Œ…ŒWˆ‘ê:„–ê
–‘ˆ„‘„­
ìêv‘„Ž„±êŽŒê’“’„•„ê‘„ê—’±ê‡„ꍈꅄ—ˆ•ŒŒê
’–—„’ꏈêOˆê„’ꐒ:Œ±ê™ê‡’’:ˆ‘Œ‹ê“’Š’Œ‹ê
˜“•„™„‘„ꄏŒê—ˆ“ˆ•„—˜•ˆê’Ž’„ꘗ•Œ“„±ê—˜‡Œê
:ˆêˆê“•ˆ’–—„Œê:„–ꇈ’™„‘„ê…„—ˆ•Œˆê“•Œ…ŒW‘’ê
¢ªêŒ‘˜—­
¡¢ª
uˆŽ„ê’ꘓ’•„…ŒêŒ‘ꙝ‡•Wˆ™„‘˜ê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆ
ìêuˆê˜“’•„…„—ˆêŒ‘ꑈꖋ•„‘˜—ˆêŽ„ˆ•ˆêŒ‘ê
‡’‡„—‘ˆê’“•ˆˆê™ê‘„–ˆ‡‘Œ‹ê“’Š’Œ‹®
Àê}Ꝉ’ꋏ„‡‘ˆê„Œêˆ’ꙕ’:ˆê“•’–—’•˜­ê
uŒŽ’Œêˆê‘ˆêŒ“’–—„™„—ˆê—ˆ“ˆ•„—˜•Œê‘„‡ê
¦ªªj±ê‘„ê“•Œˆ•±ê‘ˆ“’–•ˆ‡‘’ê‘„ê–’‘†˜±ê™ê
…ŒWŒ‘ŒêŠ•ˆ†ˆ™ê„Œê™ê„™—’’…Œ˜±ê“„•ŽŒ•„‘ˆê
‘„ê–’‘†˜­êzꗈê…Œê“’™•’:ŒŒê‘„“„:‘’ê
‡ˆ’™„‘ˆê„Œê‡ˆ‰’•„†Œ’ꎄˆ•ˆ­
Àê}ꅏŒWŒ‘Œê’:‘Œ‹ê„Š‘ˆ—‘Œ‹ê“’êŒ‘ê
ˆ‹„‘–ŽŒ‹ê™Œ…•„†Œ­êzꗈê…Œê“’™•’:ŒŒê
‘„“„:‘’ꇈ’™„‘ˆêŽ„ˆ•ˆ­
Àê}ꅏŒWŒ‘Œê’:‘Œ‹ê•„‡Œ–ŽŒ‹ê™„’™ê„Œê–ˆ™„‘„­ê
}ꗈê“•Œˆ•˜ê–ꎄˆ•’ꑈꅒꐒŠ’:ˆê
“•„™Œ‘’ê–‘ˆ„—Œ­
Àê}ꅏŒWŒ‘Œêhtꖓ•ˆˆ‘ŒŽ’™êŒ‘Ꙍ‡ˆ’ê
’“•ˆˆ­êw’„™Œê–ˆêO˜­
Àêu„꓈O:ˆ‘Œê“„WŒê„ŒêŽˆ•Ž’Œêˆêˆ’ê“•„O‘’­ê
ˆê“ˆ–ˆŽê„Œê“•„‹ê„Œ‡ˆ—„ê™êŽ„ˆ•’±ê˜—ˆŠ‘ˆê
“•Œ—Œê‡’ê’Ž™„•ˆ­ê{„Žˆê’Ž™„•ˆê™:„–Œ‹ê‘Œê
’Š’:ˆê“’“•„™Œ—Œ­
Àê}ꅏŒWŒ‘Œê’Žˆ‘ꄏŒê‘„ê“•’–—ˆ±êŽˆ•ê…Œê…Œ„ê
sjkꝄ–’‘ꌑꒅˆŽ—Œ™êŒ“’–—„™ˆ‘„ê
‘ˆ“’–•ˆ‡‘ˆ˜ê–’‘†˜­êzꗈê…Œê–ˆê˜—ˆŠ‘Œê
sjkꝄ–’‘„ê“’OŽ’‡’™„—Œ­
Àê}ꙏ„W‘ˆê“•’–—’•˜­
ìꁄꇈ’™„‘ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆê˜“’•„…Œ—ˆê…„—ˆ•Œ’ê
§±¢}ÃꄏŒê’•ˆW‘Œê‘„“„„‘ŒŽê¨±¤}í
ìꁄꇈ’™„‘ˆê“•Œêˆ‘’–ˆ•‘ˆê„ŒêŒˆ‘Œ:‘ˆê
—’Ž˜ê˜“’•„…Œ—ˆê‡’‡„—‘’ê’“•ˆ’±êŽŒê’ê
“•Œ“’•’:„’ê™ê‘„™’‡ŒŒ‹­
ìê}Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆê‘ˆê–ˆ—ˆê’:Œ—Œ±ê‘„ê“•Œˆ•±ê
™ê‡ˆW˜ê„Œê’•˜­êˆê–ˆê’:Œ±ê˜—ˆŠ‘ˆê“•Œ—Œê
‡’ê’Ž™„•ˆ­ê{„Žˆê’Ž™„•ˆê™:„–Œ‹ê‘Œê’Š’:ˆê
“’“•„™Œ—Œ­
ìêˆê“•Œ‡ˆê™ê’‹ŒOˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆê—ˆŽ’:Œ‘„ê
„Œê—•‡ˆ‘ê’…ˆŽ—±êŒŽ˜:Œ—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’­ê
w•ˆ‡ê‘„‡„‘’ꘓ’•„…’ê‘„ê’ê“•ˆŠˆ‡„’ê™ê
“’’…„O:ˆ‘ˆê–ˆ•™Œ–˜êz’‘œ­
ìêp’ŠŒ…„—ˆê–ˆêŠ•’…ˆ˜ê•„™‘„‘˜êê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê
Œ‘ꐈ‹„‘–ŽŒê˜‡„•†ˆ­êi’‡Œ—ˆêOˆê“’–ˆ…‘’ê
“•ˆ™Œ‡‘Œêê’…ˆŽ—Œ™’­
ìêr„‡„•êŽ„ˆ•ˆê‘ˆê˜“’•„…„—ˆ±ê‘„ê…’ê–—ŒŽ„’ê
wv~lyꑄ–—„™ˆ‘’ê‘„êvmmêÂjoní
ìêtˆ‡ê–‘ˆ„‘ˆê‘„ê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„ꑈꅒê™ê
Ž„Ž•O‘ˆŽ’Œê„™’˜±ê–„ê–ˆê„‹Ž’ê“•ˆŠ•ˆˆ­
ìêr’ê‘„ˆ•„™„—ˆêŒ™ˆ:Œê’•ˆW‘ŒêŽ„…ˆ±êŠ„ê
“’™ˆ†Œ—ˆê„ê™—ŒŽ„:ꌑꑈꝄꎄ…ˆ­ê
ìêuˆê“’–—„™„—ˆê‘Œ:ˆ–„•ê—ˆWŽˆŠ„ꑄꎄ…ˆ±êŽˆ•ê…Œê
Š„ê–ê—ˆê“’OŽ’‡’™„Œ­
ìêr’™Œ‘–ŽŒê“•ŒŽ˜:ŽŒê’•„’ê’–—„—Œê:Œ–—Œ­
ìêo•„‘Œ—ˆê‡„Œ‘–ŽŒê˜“•„™„‘ŒŽêŒ‘ꏌ—Œ¾Œ’‘–Ž’ê
…„—ˆ•Œ’ꌝ™ˆ‘ꇒ–ˆŠ„ê’—•’Ž­êˆê’—•’Žê…„—ˆ•Œ’ê
“’Š’—‘ˆ±ê‘ˆ˜‡’„ê“’ŒO:Œ—ˆê‡•„™‘ŒOŽ’ê
“’’:­
ìêˆê–ˆêˆêŒê…„—ˆ•ŒˆêŒŒ„ꈏˆŽ—•’Œ—–Ž„ê—ˆŽ’:Œ‘„®
Àꓒ–™ˆ—˜—ˆê–ˆê–ê“’’…„O:ˆ‘Œê–ˆ•™Œ–ˆ•ˆê
Œ‡ˆŽ’™êz’‘œ±
Àê:ˆêˆê—ˆŽ’:Œ‘„ê“•ŒO„ê™ê–—ŒŽêê™„O’ꎒW’±ê’ê
—„Ž’ê’‡–—•„‘Œ—ˆêê™’‡’±
Àê:ˆê—ˆŽ’:Œ‘„ê“•Œ‡ˆê™ê–—ŒŽêê’:Œ±ê’:Œê
’“„Ž‘Œ—ˆêê’…Œ’ê™’‡ˆêŒ‘ꖈꓒ–™ˆ—˜—ˆêê
‡•„™‘ŒŽ’­
Yêˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆê‡ˆê:„–„ꑈꅒ–—ˆêê
ê ˜“’•„…„Œ
ìêv…:„–‘’Ꙏ’“Œ—ˆêŽ„ˆ•’ꌑꓘ–—Œ—ˆ±ê‡„ꑈŽ„ê
:„–„ꇈ˜ˆ±ê‘„ê“•Œˆ•±ê‡„ê“•Œ…ŒW‘’ê£êŒ‘˜—ˆê
“•ˆ‡™„„ꎄ–ˆ—’­
ìêv‡–—•„‘Œ—ˆê‡Œ–ŽêŒê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆ­
ìêw’™–ˆêŒ“•„‘Œ—ˆê…„—ˆ•Œ’±ê“•ˆ‡ˆ‘ꍒꖋ•„‘Œ—ˆ­
}„Š„
ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê“•Œ‘ˆ–ˆ—ˆêŒê‹„‡‘ˆŠ„ê™ê
—’“ˆê“•’–—’•±ê–ˆê„‹Ž’ê‘„…ˆ•ˆê™„Š„ꝑ’—•„ê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆ±ê‘„ê“’™•OŒ‘Œê‡Œ–Ž„ꄏŒê‘„ꏈ:Œ­ê
{’ꘗˆŠ‘ˆê“’™•’:Œ—Œê‘„“„Ž’ê™ê‡ˆ’™„‘˜ê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆ­ê
Yêˆê–ˆê“’„™Œê™„Š„
pŽ’“Œ—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ꌑꍈꓕŒ…ŒW‘’ê¡ê˜•’ê
‘ˆê˜“’•„…„—ˆ­
Yêv“’…„ê’ꙏ„ŠŒ
}„Š„ꖈꏄ‹Ž’ê‘„…ˆ•ˆê‘’—•„ê™Œ‡ˆ’Ž„¾
ˆ•ˆ±ê:ˆê’ê“•Œ‘ˆ–ˆ—ˆêŒê‹„‡‘ˆŠ„ê™ê—’“ˆê
“•’–—’•ê„Œê’…•„—‘’ÃꄏŒê:ˆê˜“’•„…„—ˆê
Ž„ˆ•’ê™ê™•’:ˆê“•’–—’•˜±ê‘„ê“•Œˆ•®
ìꓕŒ‘ˆ–ˆ—ˆê’ꌝꖐ˜:ŒO:„ê™ê—’“ˆ±ê’Š•ˆ™„‘ê
“•’–—’•±
ìꓕŒ‘ˆ–ˆ—ˆê’ꌝꎏŒ„—ŒŒ•„‘ˆŠ„ê„™—’’…Œ„ꄏŒê
–’…ˆê™ˆ‘±ê‘„ê—’“’±
ìꘓ’•„…„—ˆê’ꓒꑈ™Œ‹—Œê„Œê’:‘ˆê‡ˆW˜±
ìꘓ’•„…„—ˆê’ê™ê“•’–—’•˜ê™êŽ„—ˆ•ˆêˆêˆ’ê
™•’:ˆêŒ‘ꙏ„W‘’­
¡¢¡
Yêr„Ž’ê“•ˆ“•ˆ:Œ—Œê‘„…Œ•„‘ˆê™„Šˆ
r„‡„•ê“•Œ‘ˆ–ˆ—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ꌝꋏ„‡‘ˆŠ„ê
™ê—’“ˆê“•’–—’•±ê’ꇄ—ˆê™ê“„–—Œ:‘’ꙕˆ:’ê
Œ‘ꍒꇒ…•’Ꝅ“•—Œ—ˆ­ê}•ˆ:’ê’‡–—•„‘Œ—ˆ±ê
Ž’ê…’ê—ˆ“ˆ•„—˜•„ꝑ’—•„ê™•ˆ:ˆêˆ‘„Ž„ê
—ˆ“ˆ•„—˜•Œê™ê“•’–—’•˜ê“’ê“•Œ…ŒW‘’ê¡ê˜•ŒÃ­
sjkꝄ–’‘
ìêuˆê“•Œ—Œ–Ž„—ˆê“•ˆ’:‘’ê‘„êsjkꝄ–’‘±êŽˆ•ê
…ŒêŠ„ê–ê—ˆê˜—ˆŠ‘ŒŒê“’OŽ’‡’™„—Œ­
ìêˆê˜“’•„…„—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê™ê•ˆê
“•’–—’•˜±ê–ˆê˜—ˆŠ‘ˆê‘„êsjkꝄ–’‘˜ê“•ŒŽ„„—Œê
‘ˆ“’“’‘„ꖏŒŽ„­ê{’ꑈꓒˆ‘Œê’Ž™„•ˆ­
ìêtˆ‡ê˜“’•„…’Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆê–ˆê˜—ˆŠ‘ˆê„‡‘„ê
–—•„‘êsjkꝄ–’‘„ê–ˆŠ•ˆ—Œ­ê{’ꑈꓒˆ‘Œê’Ž™„•ˆ­
YêŒO:ˆ‘ˆêsjkꝄ–’‘„
ˆê–ˆê‘„êsjkꝄ–’‘˜ê“’„™Œ’ê“•–—‘Œê
’‡—Œ–Œê„Œê“•„O‘Œê‡ˆ†Œ±ê™„ê“•Œ“’•’:„’±ê
‡„ꊄê’:Œ–—Œ—ˆê–ê“•Œ’Wˆ‘’ê:Œ–—Œ‘’ꎕ“Œ†’­ê
ˆê˜“’•„…Œ—ˆê“•Œ…’•ê„ê:ŒO:ˆ‘ˆêsjkê
„–’‘„ꑌꓕŒ’Wˆ‘ñꑈꑄ‘„O„—ˆê
:Œ–—Œ‘ˆê—ˆŽ’:Œ‘ˆê‘ˆ“’–•ˆ‡‘’ê‘„êsjkê
„–’‘­êv:Œ–—Œ—ˆêŠ„ê–ê:Œ–—Œ‘Œê“„“Œ•ˆ±ê
‘„™„Wˆ‘Œê–ê—ˆŽ’:Œ‘’­
Yêu„–—„™Œ—ˆ™êsjkꝄ–’‘„ê
Âjhspiyh{pvuÃ
}ꓕŒˆ•˜±ê‡„ê—Œ“Žˆê‘„ꇒ—ŒŽê‘ˆê‡ˆ˜ˆ’ê
“•„™Œ‘’±ê–ˆ‡Œ—ˆê–“’‡„ê’“Œ–„‘ˆ˜ê
“’–—’“Ž˜­êw•Œ“’•’:Œ™’ꍈ±ê‡„Ꝅê
—’ꉘ‘Ž†Œ’ê–ê“•Œ’Wˆ‘Œê’•ˆW‘Œê
‘„“„„‘ŒŽ’ê“•ŒŽ˜:Œ—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê™ê
’•ˆW‘’ê™—Œ:‘Œ†’­
ê }Ž’“Œ—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ꌑꓕŒ—Œ–‘Œ—ˆê‘„ê
êÂovtlí
ê w•Œ—Œ–‘Œ—ˆê‘„ê êÂzl{{punzÃê
UêÄnlulyhsêzl{Åê
UêÄjhspiyh{pvuÅ­
¡¢¢
ê ê™’Š„’ê–“’Œ‘–Žˆê“’O:Œ†ˆê„Œê:ˆê
“’‡’…‘ŒÃꓕŒ—Œ–‘Œ—ˆê‘„êѱꓕŒŽ„„‘ê
‘„Ꝅ–’‘˜­êêw’’W„ê’‘„ŽˆêÑꖈê
–“•ˆˆ‘Œ­
ê „ê“•ˆŽŒ†±ê“•Œ—Œ–‘Œ—ˆê‘„êÄjhujlsÅ­
ˆê‘Œ–—ˆê“•Œ—Œ–‘ŒŒê‘„ê“•„™’ꐈ–—’±ê“’‘’™Œ—ˆê
Ž„Œ…•Œ•„‘ˆ­
Cêv“’…Œ
ìêuˆê˜“’•„…„—ˆê’–—•ˆŠ„ê“•ˆ‡ˆ—„Ꝅê
Ž„Œ…•Œ•„‘ˆêsjkꝄ–’‘„­êzꗈê…Œê˜—ˆŠ‘ŒŒê
“’OŽ’‡’™„—Œê“’™•OŒ‘’Ꝅ–’‘„­ê
ìêsjkꝄ–’‘„ꑌꐒŠ’:ˆêŽ„Œ…•Œ•„—Œ±ê:ˆê–—ˆêŠ„ê
’…•‘ŒŒê„Œê:ˆê–—ˆêŠ„ê‘„–—„™ŒŒê—„Ž’±ê‡„ꍈêsjkê
„–’‘ê’…•‘ˆ‘ê‘„™ˆ‘­
ŒO:ˆ‘ˆê’‹ŒO„
ìêv:Œ–—Œ—ˆê’‹ŒOˆêêˆ‹Ž’ꎕ“’±ê•„‹’ê‘„™„Wˆ‘’ê
ê™’‡’­ê
ìêp’ŠŒ…„—ˆê–ˆê‘„–ˆ‡‘Œê–‘’™ˆ±êŽŒê…Œê˜—ˆŠ‘Œ„ê
“’OŽ’‡’™„—Œê„Ž®
¾ê —’“Œ„±êŽ’—ê–’ê•„•ˆ‡:ˆ™„†Œ±ê…ˆ‘†Œ‘±ê„Ž’‹’±ê
‹Œ—•’ꋏ„“Œ™ˆê–‘’™Œ±êŽ’—ꖒꌑ–ˆŽ—Œ†Œ‡Œ±êŒ—‡­
¾ê ‡’Š’—•„ˆ‘ê–—ŒŽêêŠ˜’ꄏŒê™Œ‘Œ‘ŒŒê
“•ˆ‡ˆ—Œ­
v“—Œ:‘„ꈑ’—„
ìêuˆê‡’—ŒŽ„—ˆê–ˆêˆ:ˆê™ê‘’—•„‘’–—Œê“’Ž•’™„ê
„ꇌ–Ž­êw’Ž•’™ê‘„ê…’Ꝅ“•—±ê•„ˆ‘ꐈ‡ê
™–—„™„‘ˆê„Œê’‡–—•„‘ˆ™„‘ˆê‡Œ–Ž„ꌑê
“„Œ—ˆ±ê‡„ê™ê‘’—•„‘’–—ꑈꝄŒ‡ˆê“•„‹­ê
ìêˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„ꑈꇈ˜ˆ±êŽˆ•êˆê’‡ˆ‘„ê
ˆ:„ꘐ„„‘„±ê’ê’:Œ–—Œ—ˆê–ê“Œ‹„‘ŒŽ’ê‘Œê
“•Œ’Wˆ‘íêtˆ‡ê:ŒO:ˆ‘ˆê–ˆê‘ˆê‡’—ŒŽ„—ˆê
’‡ˆ‘ˆêˆ:ˆ±êŽˆ•ê…Œê˜—ˆŠ‘ŒŒê“’™•’:Œ—Œê’Ž™„•’ê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆ­
ê
ê
ê
ê
v“—Œ:‘„ꈑ’—„
ê v‡–—•„‘Œ—ˆê“•„‹êê‘„–—„™Ž„ê–ê
“Œ‹„‘ŒŽ’êŒ“‡­Ã­
ê w•Œ—Œ–‘Œ—ˆêŒ–Ž„’ê‘„ê—•˜“Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆ­
ê z꓌‹„‘ŒŽ’ê’‡–—•„‘Œ—ˆê“•„‹êŒê
‘’—•„‘’–—Œê‘„–—„™Ž„­
y„™‘„‘ˆêêˆ:’ꌑꖋ•„‘ˆ™„‘ˆê
ìêv:Œ–—Œ—ˆê“’™•OŒ‘’ꏈ:ˆêêˆ‹Ž’ꎕ“’ê™ê
‘„–ˆ‡‘Œ‹ê“•Œˆ•Œ‹®
Àê:ˆê–ˆê‘„ê“’™•OŒ‘Œêˆ:ˆê“’„™Œ’ê“•–—‘Œê’‡—Œ–Œ±
Àê™ê—’“ˆêŒ‘ꙏ„W‘ˆê“•’–—’•˜±
Àê:ˆêˆê’…ˆŽ—Œ™êŒ“’–—„™ˆ‘ꖏ„‘ˆ˜ê•„Ž˜±ê
‘„ê“•Œˆ•ê‘„ꐒ•˜­
ìêo•„‘Œ—ˆêˆ:’ê™ê•„:‘ˆê“•’–—’•˜±êŽˆ•ê‘Œê
Œ“’–—„™ˆ‘„ê“•„‹˜êŒ‘ꘐ„„‘ŒŒ­
ìêk„ꖈꑈꅌꓒ„™Œ„꓏ˆ–ˆ‘±ê’…:„–‘’ê’“•„™Œ—ˆê
‘„–ˆ‡‘ˆ®êw•Œ“’•’:Œ™’ꍈ±ê‡„Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê
“•Œ…ŒW‘’ꈑŽ•„—ꑄꐈ–ˆ†ê™Ž’“Œ—ˆêŒ‘ê
˜“•„™„—ˆ±ê‡„ꖈꒋ•„‘Œê“•„™Œ‘’ꇈ’™„‘ˆê
Ž„ˆ•ˆ­
ê w•Œ—•‡Œ—ˆê‘„–—„™ˆŽê—„Ž’±ê‡„ꊄꓒ—Œ–‘ˆ—ˆê
‘„•„™‘’–—ꑄꌖŽ„’±ê‡’Žˆ•ê‘ˆê„–Ž’:Œ­
ŒO:ˆ‘ˆê‘’—•„‘’–—ŒêŒ–Ž„„
zꓒ’:’ê–“’‡‘ˆŠ„ê“’–—’“Ž„ê’‡–—•„‘Œ—ˆê
“•„‹±êŽŒê–ˆê‘„…ˆ•ˆê‘’—•„êŒ–Ž„„­ê
ê p™ˆ†Œ—ˆêŒ–Ž„’­
ê tˆ‡—ˆêŽ’ê–ꎒ‘Œ:„–—Œê“•ˆ‡ˆ—’ê
‘“•­êŽˆŒ:‘ŒŽê–™Œ‘:‘ŒŽÃꓕŒ—Œ–‘Œ—ˆê‘„ê
–—ŒŽ„’ê‘„ê–—•„‘ŒêŒ–Ž„„ꌑꓒ™ˆ†Œ—ˆê
‘„–—„™ˆŽê™ê–ˆ•Œê“˜O:Œ†ˆ­
êv“’…Œ
ìêuˆê•„–—„™„—ˆê‘„–—„™Ž„ꝄꌖŽ„’­
ìêuˆê‡’—ŒŽ„—ˆê–ˆêˆ:ˆê‘„ê‘„–—„™Ž˜­
zˆê‘„‡„˜ˆê
¡¢£
w’‘ˆ‘ˆê—’™„•‘ŒOŽ’ê™–—„™ˆ‘ˆê
„Ž˜˜„—’•–Žˆê…„—ˆ•Œˆê
}Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•Œê–ˆê‘„‹„„ê™–—„™ˆ‘„ꏌ—Œˆ™„ê
…„—ˆ•Œ„±êŽŒê’‹•„‘„ꇄ—˜±ê˜•’ꌑꇕ˜Šˆê
‘„–—„™Œ—™ˆ±ê—˜‡ŒêŽ„‡„•ê‘„–—„™Œ—ˆê–—ŒŽ„’ê
wv~lyꑄêvmmêÂjoníê{„ê…„—ˆ•Œ„ê–ˆê
™ˆ‡‘’ê“’‘Œêˆ‡ê˜“’•„…’ꎄˆ•ˆ±ê:ˆê“„ê
Ž„ˆ•ˆê‘ˆê˜“’•„…„—ˆ±ê–ˆê“’:„–ŒêŒ—•’OŒ­ê
i„—ˆ•Œ„ꖈꅒꓒê£êˆ–ˆ†Œ‹ê‘ˆ˜“’•„…ˆê
Ž„ˆ•ˆê“’™–ˆêŒ“•„‘Œ„­êˆêˆê…„—ˆ•Œ„ê
“•„‘„±ê‘ˆê…’ꌐˆ’ꙓŒ™„ê‘„ê–‘ˆ„‘ˆ±ê:ˆê
ˆê‘ˆê–‘ˆ„—ˆê‡„—˜„­ê
Yêw’–—’“ˆŽ
zꓕŒ’Wˆ‘Œê’•ˆW‘Œê‘„“„„‘ŒŽ’ê
“•ŒŽ˜:Œ—ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ê™ê’•ˆW‘’ê
™—Œ:‘Œ†’ꌑꍒꑄ„‘ê¢¤ê˜•ê“˜–—Œ—ˆ±ê–ê
–—ŒŽ„’êwv~lyꑄ–—„™ˆ‘Œê‘„êvmmê
Âjoní
¡¢¤
{ˆ‹‘Œ:‘Œê“’‡„—ŽŒ
zŒ–—ˆ
m’•„—ꎒ“•ˆ–Œ•„‘„ꖏŒŽˆêê
êê
twln¢½qwlnꉒ—’Š•„‰ŒˆÃ
m’•„—ꎒ“•ˆ–Œ•„‘„ꝙ’Ž„êê
ê kjy¾k}k¡¡ªl½k}k¦¡ªl
ê k’…œêkŒŠŒ—„ê¢ê†‹
ê k’…œêkŒŠŒ—„êz—ˆ•ˆ’êj•ˆ„—’•
ê kjy¾k}k¡¡¥l½k}k£¡ªl½k}k¤¡ªl½ê
ê k}k§¡ªl½k}k¨¡ªl
ê k’…œêkŒŠŒ—„ê¢½¥­¡ê†‹
ê k’…œêkŒŠŒ—„ê¥­¡êj•ˆ„—’•
}Œ‡ˆ’ê–ŒŠ‘„ê
ê whsꅄ•™„±êjjpyꖗ„‘‡„•‡Œ
u’—•„‘Œê“’‘Œ‘ŒŽêÂkjy¾k}k¤¡ª½k}k¨¡ªÃê
ê ¨êniê
ê w•Œêˆ•ˆ‘˜ê’ŠŒ™’–—Œêˆ‡Œ„±êˆê¡êniê
ê ˆ‘„Žê¡ê…ŒŒ’‘˜êêi„—’™ê±ê‡ˆêŽ„—ˆ•ˆŠ„ê–ˆê
ê ˜“’•„…„Ꝅꘓ•„™„‘ˆê‡„—’—ˆŽˆ­
|“’•„…‘Œê‡Œ–ŽŒê
ê ¨ê†êk}k¾y~½k}kÐy~½k}k¾y½ê
ê k}kÐyêks
z‘ˆ„‘Œê‰’•„—Ꝅꉌˆê
ê u’—•„‘Œê“’‘Œ‘ŒŽêÂkjy¾k}k¤¡ªl½
ê k}k¨¡ªlîê
ê twln¢¾wz
ê kŒ–Žê
ê k}k¾y~®êk}k¾}pklvê‘„:Œ‘ê}pklvñêê
ê k}k¾}Œ‡ˆ’êyˆ†’•‡Œ‘Šê‘„:Œ‘ê}yÃ
ê k}kÐy~®êk}kÐy~ê}Œ‡ˆ’
ê k}k¾y½k}kÐyêks®êk}k¾}pklv
z‘ˆ„‘Œê‰’•„—Ꝅꉒ—’Š•„‰Œˆ
ê l›Œ‰Ê¡ê}ˆ•­¢­¢
p–Ž„’
ê lˆŽ—•Œ:‘’ꌖŽ„’ê¾ê…„•™‘’
zŒŽ’™‘„ê‘„“•„™„®ê
ê kjy¾k}k¡¡ªl½k}k¡¡¥lê½k}k¦¡ªl
¢±¢¥êê™•–—ˆê¡½¨ÃêjjkêÂj‹„•Šˆêj’˜“ˆ‡ê
kˆ™Œ†ˆÃ
zŽ˜“‘’®ê“•Œ…ŒW‘’ꨪªêªªªê—’:Ž
l‰ˆŽ—Œ™‘Œ‹ê–ŒŽ„ê™êŠŒ…„‘˜±ê¡¦®©Ã®ê“•Œ…ŒW‘’ê
¤©ªêªªªê—’:Ž
l‰ˆŽ—Œ™‘Œ‹êŒ•˜’:„ꖏŒŽ„ꡦ®©Ã®ê“•Œ…ŒW‘’êê
£¡ªêªªªê—’:Ž
l‰ˆŽ—Œ™‘Œ‹êŒ•˜’:„ꖏŒŽ„꤮£Ã®ê“•Œ…ŒW‘’êê
¤¡ªêªªªê—’:Ž
kjy¾k}k£¡ªl½k}k¤¡ªl½k}k§¡ªl½
k}k¨¡ªl
£êê™•–—ˆê¡½¦ÃêjjkêÂj‹„•Šˆêj’˜“ˆ‡ê
kˆ™Œ†ˆÃ
zŽ˜“‘’®ê“•Œ…ŒW‘’ê¡êª§ªêªªªê—’:Ž
l‰ˆŽ—Œ™‘Œ‹ê–ŒŽ„ê™êŠŒ…„‘˜±ê¡¦®©Ã®ê“•Œ…ŒW‘’ê
¦§ªêªªªê—’:Ž
l‰ˆŽ—Œ™‘Œ‹êŒ•˜’:„ꖏŒŽ„±ê¡¦®©Ã®ê“•Œ…ŒW‘’ê
§¥ªêªªªê—’:Ž
l‰ˆŽ—Œ™‘Œ‹êŒ•˜’:„ꖏŒŽ„±ê¤®£Ã®ê“•Œ…ŒW‘’êê
¡êªªªêªªªê—’:Ž
v…ˆŽ—Œ™
j„•êˆŒ––ê}„•Œ’¾{ˆ––„•²ê
ê kjy¾k}k¡¡ªl½k}k¡¡¥lê½k}k¦¡ªl
v“—Œ:‘Œ®ê¤ª›±ê‡ŒŠŒ—„‘Œ®ê¨ª›±ê¢ªªª›
ê kjy¾k}k£¡ªl½k}k¤¡ªl½k}k§¡ªl½
ê k}k¨¡ªl
v“—Œ:‘Œ®ê¢¥›±ê‡ŒŠŒ—„‘Œ®ê¥ª›±ê¢ªªª›
“•ˆˆ•ê‰Œ—•„®ê£ªê
n’•ŒO:‘„ê•„‡„„®
ê kjy¾k}k¡¡ªl½k}k¡¡¥lê½k}k¦¡ªl
mÓ¡±¨êÀꤱ¡
‰Ó¡±©êÀꧦꐐ
“•ˆ—™’•ˆ‘’ê™ê£¥êê‰’—’„“„•„—
„ꉌˆ®ê¤¡êÀꡦ¤ªê
„ꉒ—’Š•„‰Œˆ®ê¤¨êÀê¡©¢ªê
ê kjy¾k}k£¡ªl½k}k¤¡ªl½k}k§¡ªl½
ê k}k¨¡ªl
mÓ¡±¨êÀ꣱¢ê
‰Ó¢±¥êÀꦢ±¥ê
“•ˆ—™’•ˆ‘’ê™ê£¥êê‰’—’„“„•„—
„ꉌˆ®ê¤¡êÀê¡¡¨©êê‘„:Œ‘ꡦ®©Ã
„ꉒ—’Š•„‰Œˆ®ê£¦êÀꩪªêê‘„:Œ‘꤮£Ã
{ˆ“ˆ•„—˜•„ê…„•™ˆ®ê
Äh|{vűêÄvulêw|zoűêÄpukvvyÅêê
£ꢪªêrñêÄv|{kvvyÅê¥ꨪªêrÃ
tŒ‘Œ„‘„ê’–™ˆ—Œ—ˆ™ê
ê kjy¾k}k¡¡ªl½k}k¡¡¥lê½k}k¦¡ªl
¦ê˜›êÂh|{vêzs~êzo|{{yêvu±êꋌ—•’–—ê
„Ž’“„꡽¢¥ê–Ã
ªê˜›ê™ꑄ:Œ‘˜êuŒŠ‹—z‹’—꓏˜–Ã
ê kjy¾k}k£¡ªl½k}k¤¡ªl½k}k§¡ªl½ê
ê k}k¨¡ªl
¨ê˜›êÂh|{vêzs~êzo|{{yêvu±ê‹Œ—•’–—ê
„Ž’“„꡽¢¥ê–Ã
ê ªê˜›ê™ꑄ:Œ‘˜êuŒŠ‹—z‹’—꓏˜–Ã
Êê l›Œ‰®êl›Œ‰êˆê‰’•„—ꇄ—’—ˆŽˆê„ꉒ—’Š•„‰Œˆ±ê
Ž„—ˆ•ˆŠ„ꍈꘖ—™„•Œ„ꇕ˜W…„êqlp{hêÂq„“„‘ê
lˆ†—•’‘Œ†–ê„‘‡êp‘‰’•„—Œ’‘ê{ˆ†‹‘’’Šœê
p‘‡˜–—•Œˆ–êh––’†Œ„—Œ’‘íêk„—’—ˆŽˆê™ê
—ˆê‰’•„—˜ê„‹Ž’ê™–ˆ…˜ˆ’ꇒ‡„—‘ˆê
Œ‘‰’•„†Œˆ±ê‘“•­ê“’‡„—Žˆê’ê‘„–—„™Œ—™„‹ê™„Oˆê
™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆê™ê:„–˜ê–‘ˆ„‘„­
ÊÊêê }ꑄ:Œ‘˜ê¡¦®©ê–’êO—ˆ™ŒŽˆê„ꊒ•ŒO:‘’ê
•„‡„’ꇈ„‘–ŽˆêO—ˆ™ŒŽˆ±êŽŒê–’ꕈ˜—„—ê
…•„‘„ꖏŒŽ’™‘Œ‹ê—’:ŽêOŒ•’ŽˆŠ„ꎒ—„­
¡¢¥
ìêp‡ˆ„‘’ê“’‡êŒ†ˆ‘†’êk’…œês„…’•„—’•Œˆ–­ê
}‹’‡‘Œ½p‹’‡‘Œê“•ŒŽ˜:ŽŒ
h™‡Œ’½}Œ‡ˆ’ꌝ‹’‡
}Œ‡ˆ’½„™‡Œ’ꌝ‹’‡‘Œê“•ŒŽ˜:ˆŽ
w•ŒŽ˜:ˆŽê|zi
Œ‘Œ¾iê
Âkjy¾k}k¡¡ªl½k}k¡¡¥l½k}k£¡ªl½
k}k¤¡ªl®ê–„’ꌝ‹’‡Ã
sjkꝄ–’‘
zŒŽ„ê
êê ¦±§ê†ê™•–—ˆê¢±§±ê•„ˆ•ˆê–ŒŽˆê¡¦®©Ã
zŽ˜“‘’êO—ˆ™Œ’ê“ŒŽê
ê ¡¢£ê¢ªªêÂ¥¦ªê›ê¢¢ªÃ
z“’O‘’
„‹—ˆ™ˆê‘„“„„‘„ê
ê
¦±¨ê}½§±¢ê}ꄎ˜˜„—’•–Ž„ê…„—ˆ•Œ„Ã
¨±¤ê}꒐•ˆW‘Œê‘„“„„‘ŒŽêÃ
w’™“•ˆ:‘„ê“’•„…„ê
ê w•Œê˜“’•„…ŒêsjkꝄ–’‘„ꄏŒêŒ–Ž„„ê“•Œê
ê ’…Œ:„‘Œê’–™ˆ—Œ—™Œê ê
ê
ê kjy¾k}k¡¡ªl½k}k¡¡¥lê½k}k¦¡ªl
sjk®ê¢±©ê~
p–Ž„’®ê¢±§ê~
kjy¾k}k£¡ªl½k}k§¡ªl
sjk®ê£±¢ê~
p–Ž„’®ê¢±¨ê~
ê kjy¾k}k¤¡ªl½k}k¨¡ªl
sjk®ê¢±¨ê~
p–Ž„’®ê¢±¤ê~
{ˆ“ˆ•„—˜•„ꇈ’™„‘„ê ê
ªê‡’ꤪªj
{ˆ“ˆ•„—˜•„ê‹•„‘ˆ‘„ê ê
¾¢ªê‡’êЦªªêj
tˆ•ˆê“•Œ…ŒW‘ˆÃê
ê
¥¥ê›ê¨©ê›ê¡£ªêêÂO½™½ŠÃꙎ˜:‘’êê
Œ–—’“„’:ŒŒê‡ˆŒÃ
ꥥê›ê¨©ê›ê¡£ªêêÂO½™½ŠÃꙎ˜:‘’êê
Œ–—’“„’:ŒŒê‡ˆŒêŒ‘ê“•Œ’Wˆ‘’ê…„—ˆ•Œ’ê
uw¾mo¤ªÃ
¡¢¦
t„–„ê“•Œ…ŒW‘„Ãê
ê kjy¾k}k¡¡ªl½k}k¡¡¥lê½k}k¦¡ªl
£©ªêŠê–„’ꊏ„™‘„ꈑ’—„Ã
¤¤ªêŠê™Ž˜:‘’êê„Ž˜˜„—’•–Ž’ê…„—ˆ•Œ’ê
uw¾mo¤ªêŒ‘ꇌ–Ž’Ã
ê kjy¾k}k£¡ªl½k}k§¡ªl
¤ªªêŠê–„’ꊏ„™‘„ꈑ’—„Ã
¤¥ªêŠê™Ž˜:‘’êê„Ž˜˜„—’•–Ž’ê…„—ˆ•Œ’ê
uw¾êmo¤ªêŒ‘ꇌ–Ž’Ã
ê kjy¾k}k¤¡ªl½k}k¨¡ªl
¤ªªêŠê–„’ꊏ„™‘„ꈑ’—„Ã
¤¥ªêŠê™Ž˜:‘’êê„Ž˜˜„—’•–Ž’ê…„—ˆ•Œ’ê
uw¾êmo¤ªêŒ‘ꇌ–Ž’Ã
w•Œ’Wˆ‘„ê’“•ˆ„
nˆ—ˆê–—•„‘ê¡©­
v•ˆW‘Œê‘„“„„‘ŒŽêhj¾s¢ªªh½s¢ªªi
i„Š’™‘ˆê‘„Žˆ
„‹—ˆ™ˆê‘„“„„‘„ê
¡ªª¾¢¤ªê}ê±ê¥ª½¦ªêo
{•ˆ‘˜—‘„ê“’•„…„ê
ª±£¥êÀꪱ¡¨êh
w’•„…„êê ê
¡¨ê~
u„“ˆ—’–—ꌝ‹’‡„ê
ê
kj®ê¨±¤ê}
{ˆ“ˆ•„—˜•„ꇈ’™„‘„êê
ªê‡’ꤪꖗ’“Œ‘êjˆŒ„
{ˆ“ˆ•„—˜•„ê‹•„‘ˆ‘„ê
¾¢ªê‡’êЦªê–—’“Œ‘êjˆŒ„
tˆ•ˆê“•Œ…ŒW‘ˆÃê
ê
¤¨ê›ê¢©ê›ê¨¡êêÂO½™½ŠÃ±ê…•ˆêŒ–—’“„’:Œ‹ê
‡ˆ’™
t„–„ê“•Œ…ŒW‘„Ã
¡§ªêŠê…•ˆê’•ˆW‘ˆŠ„ꎄ…„
ìê¹o„‘‡œ†„ºêŒ‘ê
ê
–—„ꕈŠŒ–—•Œ•„‘Œê…„Š’™‘Œê‘„ŽŒêz’‘œê
j’•“’•„—Œ’‘­
±ê¹tˆ’•œêz—Œ†Žê
ìê¹tˆ’•œêz—Œ†Žº±ê
±ê¹tˆ’•œê
k˜’º±ê
z—Œ†Žêk˜’êw•’±ê
±ê
¹t„ŠŒ†n„—ˆ±ê
±ê¹t„ŠŒ†n„—ˆê
tˆ’•œêz—Œ†ŽêºêŒ‘ê¹t„ŠŒ†n„—ˆêtˆ’•œêz—Œ†Žêê
k˜’ꖒꅏ„Š’™‘ˆê‘„Žˆêz’‘œêj’•“’•„—Œ’‘­
ìê¹p‘‰’sp{op|tºêˆê…„Š’‘„ꝑ„Ž„êz’‘œê
j’•“’•„—Œ’‘­
ìês’Š’—Œ“Œê„êk}k¾y~±êk}kÐy~±êk}k¾yꌑê
k}kÐyêksꖒꅏ„Š’™‘ˆê‘„Žˆ­
ìêk’…œêŒ‘ꇙ’‘Œêkꖌ…’ê–—„ꅏ„Š’™‘Œê‘„ŽŒê
z’‘œêj’•“’•„—Œ’‘­
ìêk’…œêkŒŠŒ—„ê¥­¡êˆê…„Š’™‘„ꝑ„Ž„êk’…œê
s„…’•„—’•Œˆ–­
ìêtŒ†•’–’‰—±ê~Œ‘‡’š–ꌑê~Œ‘‡’š–êtˆ‡Œ„ê–’ê
…„Š’™‘ˆê‘„Žˆê„Œê•ˆŠŒ–—•Œ•„‘ˆê…„Š’™‘ˆê
‘„ŽˆêtŒ†•’–’‰—êj’•“’•„—Œ’‘ê™êkhꄏŒê
‡•˜ŠŒ‹ê‡•W„™„‹­
ìêt„†Œ‘—’–‹êŒ‘êt„†êvzꖗ„ꕈŠŒ–—•Œ•„‘Œê…„Š’™‘Œê
‘„ŽŒêh““ˆêj’“˜—ˆ•±êp‘†­ê™êkhꄏŒê
‡•˜ŠŒ‹ê‡•W„™„‹­
ìêwˆ‘—Œ˜êˆê…„Š’™‘„ꝑ„Ž„ꄏŒê•ˆŠŒ–—•Œ•„‘„ê
…„Š’™‘„ꝑ„Ž„ꎒ•“’•„†Œˆêp‘—ˆ­
ìêh‡’…ˆêŒ‘êh‡’…ˆêyˆ„‡ˆ•ê–—„ꅏ„Š’™‘Œê‘„ŽŒê
„Œêh‡’…ˆêzœ–—ˆ–êp‘†’•“’•„—ˆ‡­
Êê v–—„ˆê—ˆ‹‘Œ:‘ˆê“’‡„—Žˆê–Œê’Šˆ—ˆê‘„ê–„ˆê
’•ˆW‘ˆê‘„“„„‘ŒŽ˜­ê
hŽ˜˜„—’•–Ž„ê…„—ˆ•Œ„êuw¾mo¤ª®ê
u„™ˆ:„ê‘„“ˆ—’–—ꌝ‹’‡„ê ê
kjꨱ¤ê}
u„“ˆ—’–—ꌝ‹’‡„
§±¢ê}
’ŠŒ™’–—ê
¤±©ê~‹ê¦¨ªêh‹Ã
}•–—„ê
sŒ—Œ¾Œ’‘–Ž„
w•Œ‡•W˜ˆ’ꖌꓕ„™Œ†’ꇒꗈ‹‘Œ:‘Œ‹êŒ‘ê
’…ŒŽ’™‘Œ‹ê–“•ˆˆ…ê…•ˆê“•ˆ‡‹’‡‘ˆŠ„ê
’…™ˆ–—Œ„­
}–„ꇕ˜Š„ꌐˆ‘„ꌝ‡ˆŽ’™±êŽŒê–’꒐ˆ‘ˆ‘Œê™ê
‘„™’‡ŒŒ‹ê„ꘓ’•„…’ꖒꏄ‹Ž’ꅏ„Š’™‘ˆê‘„Žˆê
„Œê•ˆŠŒ–—•Œ•„‘ˆê…„Š’™‘ˆê‘„Žˆê‡’’:ˆ‘Œ‹ê
“’‡ˆ—Œ­ê‘„Ž„êéꌑê{tꑌ–—„ê“•ŒŽ„„‘„ê™–„ŽŒ:­
¡¢§
}Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„ꑘ‡Œê‘„–ˆ‡‘ˆê“•’Š•„ˆ®ê¹jê
sŒ…•„•œº±ê¹l›“„—º±ê¹Œ…º±ê¹Œ…“ˆŠºêŒ‘ê¹~Œ•ˆˆ––ê
–’‰—š„•ˆº­êtŒê‘˜‡Œ’ꗈꓕ’Š•„ˆê‘„ê’–‘’™Œê
Œ†ˆ‘:‘Œ‹ê‡’Š’™’•’™êê„–—‘ŒŽŒê„™—’•–ŽŒ‹ê“•„™Œ†­ê
u„ê’–‘’™Œê„‹—ˆ™ê„–—‘ŒŽ’™ê„™—’•–ŽŒ‹ê“•„™Œ†ê—ˆê
“•’Š•„–Žˆê’“•ˆˆ±ê–’Ꙅê‡’W‘ŒêŒ‘‰’•Œ•„—Œê
’ê‘„–ˆ‡‘ˆ­êw•ˆ…ˆ•Œ—ˆê‘„–ˆ‡‘ˆê’‡–—„™Žˆ®
w•ˆ…ˆ•Œ—ˆê–Œê“’Š„™ˆê¹Œ†ˆ‘–ˆ¡­“‡‰ºê™ê„“Œê
¹sŒ†ˆ‘–ˆºê‘„êjk¾yvt¾˜­êu„OŒê…’–—ˆêŒ†ˆ‘†ˆê™ê
„‘ŠˆO:Œ‘ŒÃꝄꓕ’Š•„ˆê¹jêsŒ…•„•œº±ê¹l›“„—º±ê
¹Œ“º±ê¹Œ…ˆ“ˆŠºêŒ‘ê¹~Œ•ˆˆ––ê–’‰—š„•ˆº­
uˆŽ„ê’ê“•’Š•„˜±ê‘„ꎄ—ˆ•ˆŠ„ê–ˆê
‘„‘„O„’ꏌ†ˆ‘†ˆênu|ênws½snws
}Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„Ꙏ˜:˜ˆê“•’Š•„±êŽŒê˜–—•ˆ„ê
‘„–ˆ‡‘ŒêŒ†ˆ‘†„ênu|ênˆ‘ˆ•„êw˜…Œ†ê
sŒ†ˆ‘–ˆê™ꑄ‡„‘ˆê…ˆ–ˆ‡Œ˜ê¹nwsºÃꄏŒênu|ê
sˆ––ˆ•ênˆ‘ˆ•„êw˜…Œ†êsŒ†ˆ‘–ˆê™ꑄ‡„‘ˆê
…ˆ–ˆ‡Œ˜ê¹nwsºÃ­
zꗈê–—ˆê’…™ˆO:ˆ‘Œ±ê‡„ꌐ„—ˆê“•„™Œ†’ꇒê
‡’–—’“„±ê’‡Œ‰Œ†Œ•„‘„ꌑꓕˆ“’•„‡ˆŒ—™ˆê
Œ™’•‘ˆêŽ’‡ˆê„ꗈꓕ’Š•„ˆ±ê“’‡ê“’Š’Œ±êŽŒêŒ‹ê
‡’’:„ê“•Œ’Wˆ‘Œênws½snws­
p™’•‘’ꎒ‡’ꏄ‹Ž’ê“’ŒO:ˆ—ˆê‘„ê–“ˆ—‘Œê–—•„‘Œ­ê„ê
‘„„Š„‘ˆêŽ’‡ˆê˜“’•„…Œ—ˆê‘„–ˆ‡‘’ê–“ˆ—‘’ê–—•„‘ê
Œ‘ꌝ…ˆ•Œ—ˆêoky¾|¡½oky¾zy¡­
‹——“®½½ššš­–’‘œ­‘ˆ—½w•’‡˜†—–½sŒ‘˜›½
y„ˆê…Œê™Œ‡ˆŒ±ê:ˆê–ˆê’ê™–ˆ…Œ‘ŒêŒ™’•‘ˆêŽ’‡ˆê‘ˆê
’…•„:„—ˆê‘„ê‘„–­
w•ˆ…ˆ•Œ—ˆê“’Š„™ˆê¹Œ†ˆ‘–ˆ¢­“‡‰ºê™ê„“Œê
¹sŒ†ˆ‘–ˆºê‘„êjk¾yvt¾˜­êu„OŒê…’–—ˆêŒ†ˆ‘†ˆê™ê
„‘ŠˆO:Œ‘ŒÃꝄꓕ’Š•„„ê¹nwsºêŒ‘ê¹snwsº­
„ê’Šˆ‡ê‡„—’—ˆŽˆêwkmꓒ—•ˆ…˜ˆ—ˆêh‡’…ˆê
yˆ„‡ˆ•­êˆêOˆê‘Œê‘„ˆO:ˆ‘ê™ê•„:˜‘„‘ŒŽ±êŠ„ê
„‹Ž’ê‘„’WŒ—ˆê–ê–“ˆ—‘ˆê–—•„‘Œê–Œ–—ˆ’™êh‡’…ˆ®
‹——“®½½ššš­„‡’…ˆ­†’½
¡¢¨
oŒ—ˆ•ê“•ˆŠˆ‡
v“Œ–ꇈ’™ê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆêê
—ˆ™ŒŽˆê™ê’Žˆ“„Œ‹ê–’ꕈ‰ˆ•ˆ‘:‘ˆê–—•„‘Œ­
êz—ŒŽ„’êupno{zov{êws|zꤡÃ
êyˆW„½“’Ž•’™ê„êtˆ’•œêz—Œ†Žêk˜’ꌑê
˜:Ž„êh††ˆ––꣢Ã
s˜:Ž„êh††ˆ––Ꝅ–™ˆ—Œê„ê‘’—•„‘Œê
“’‘Œ‘ŒŽÊꌑꝄê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvê
k˜’º
êsjkꝄ–’‘½„–’‘ꑄꇒ—ŒŽê¡¦±ê¢¦Ã
ê{Œ“Ž„ê êÂovtlÃꡧ±ê§¨Ã
REêw•ŒŽ˜:ˆŽê êÂ|ziÃꦤÃ
ê kjy¾k}k¡¡ªl½k}k¡¡¥l½k}k£¡ªl½
k}k¤¡ªl®ê–„’ꌝ‹’‡
RGê{Œ“Ž„ê êÂ}pl~êpthnlzÃ꣥±ê¤£Ã
RHê{Œ“Ž„êk|iipunÊêêÂ¥¥Ã
RIê{Œ“Ž„êkpzw½ih{{êpumvꢡÃ
Êê k}k¤¡ªl½k}k¨¡ªl
ê{Œ“Žˆê’’ê¤ª±ê¤¦Ã
ê{Œ“Ž„êz{hy{½z{vwê꣤±ê£©Ã
ê{Œ“Ž„êylzl{
ê u„–—„™Œ—™ˆ±ê™Ž˜:‘’êê‡„—˜’êŒ‘ꘕ’±ê
–ˆêŒ‘Œ†Œ„ŒŒ•„’­
ê{Œ“Ž„ꌑꏘ:Ž„êx|pjrêvuꤡÃ
ê{Œ“Ž„êlhz€ê£¤Ã
êz—ŒŽ„’Ꝅꑄ–—„™Œ—ˆ™êˆ:ˆêŒ–Ž„„ꢦÃ
RBê{Œ“Ž„ê êÂihjrêspno{ÃꤡÃ
RTꁙ’:‘ŒŽ
ê w•ˆ‡™„„‘Œê™’Žê“’—˜ˆêŒê™’:‘ŒŽ„­ê
}ˆ:ê’ê‘„–—„™Œ—™ŒêŠ„–‘’–—Œê–Œê’Šˆ—ˆê‘„ê
–—•„‘Œê¤¥­
zˆê‘„‡„˜ˆê
¡¢©
v“Œ–ꇈ’™ê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆê‘„‡„ˆ™„‘ˆÃ
êz—ŒŽ„’êwv~lyꢤÃ
êp–Ž„’ꢦÃ
êjonꆋ„•ŠˆÃꏘ:Ž„ꢪÃ
ês˜:Ž„ê êÂt’™ŒˆÃ½ êÂz—ŒÃꢤÃ
êi„—ˆ•Œ„ꢪÃ
ê}Š•„ˆ‘ꐌŽ•’‰’‘ꤪÃ
ê ˆêˆê“•ŒŽ˜:ˆ‘ꐌŽ•’‰’‘±ê‡•˜WŒ™êê
„Ž—Œ™‘Œê™ˆ–‘ŒOŽŒê‘„–—„™Ž’Êê‘Œê
“•Œ’Wˆ‘ñꌐ„ê“•ˆ‡‘’–—­
êz—ŒŽ„’깓’šˆ•ê’’ºê¤ª±ê¤¦Ã
êwov{vꗌ“Ž„꣤±ê£©Ã
êw•ŒŽ˜:ˆŽêkjêpuꢪÃ
ê{Œ“Ž„êz{hy{½z{vw꣤±ê£©Ã
RBês˜Ž‘„Ꝅꖗ„—Œ™ê
ê zꓒ’:’Ꙍ„Ž„ê‘„ê–—„—Œ™˜ê‘„ˆ–—Œ—ˆê
–—„—Œ™ê‘Œê“•Œ’Wˆ‘®ê‡’WŒ‘„Ꙍ„Ž„ꐒ•„ê
…Œ—ŒêŽ•„O„ꒇꥱ¥Ãê™ê˜Ž‘’Ꝅꖗ„—Œ™
RTêz—ŒŽ„’Ꝅꌝˆ—ê…„—ˆ•ŒˆêÂih{{ÃꢡÃ
Êê kjy¾k}k£¡ªl½k}k¤¡ªl½k}k§¡ªl½
k}k¨¡ªl
¡£ª
êh†—Œ™ˆêp‘—ˆ•‰„†ˆêz‹’ˆê
ê
ê h†—Œ™ˆêp‘—ˆ•‰„†ˆêz‹’ˆê„Š’—„™„ê
‘„“„„‘ˆê‡’‡„—‘Œê’“•ˆŒ±êŽ’—ꍈꙌ‡ˆ’ê
˜:±ê…Œ–Ž„™Œ†„ꄏŒêŒŽ•’‰’‘­êv“•ˆ„ê–ˆê
™Ž’“ŒêŒ‘ꌝŽ’“Œê–ê–—ŒŽ„’êwv~lyê
‘„Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•Œ­ê„Ꙉ:ꓒ‡•’…‘’–—Œê–Œê
“•ˆ…ˆ•Œ—ˆê‘„™’‡Œ„ê“•Œ’Wˆ‘„ꇒ‡„—‘Œê
’“•ˆŒ­
ê h†—Œ™ˆêp‘—ˆ•‰„†ˆêz‹’ˆêŒ„Ꙅ•‘’–—‘’ê
‘„“•„™’ꝄꙄ•‘’ê‘„ˆ–—Œ—ˆ™ê‡’‡„—‘ˆê
’“•ˆˆ­êˆêWˆŒ—ˆê“•ŒŽ’“Œ—Œê‡’‡„—‘’ê
’“•ˆ’±ê“•Œ—Œ–‘Œ—ˆê‘„™‡’êŒ‘ꇒꎒ‘†„ê
Œ‘ê‘„—’ê“•Œ™Œ—ˆê™Œ„Ž­ê„ê’‡–—•„‘Œ—ˆ™ê
’“•ˆˆê’‡™Œ—ˆê™Œ„ŽêŒ‘ê‘„—’ê“•Œ—Œ–‘Œ—ˆê
‘„™‡’êŒ‘ꌝ™ˆ†Œ—ˆê‡’‡„—‘’ê’“•ˆ’­
êv…ˆŽ—Œ™êÂj„•êˆŒ––êsˆ‘–Ãê¦Ã
êp‘‰•„•‡ˆ:„ꙕ„—„ê½êzˆ‘’•ê„ꇄŒ‘–Ž’ê
˜“•„™„‘ˆÊ
ê ˆêWˆŒ—ˆê˜“•„™„—Œê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’±ê
˜–ˆ•Œ—ˆê‡„Œ‘–ŽŒê˜“•„™„‘ŒŽÊê–—•­ê
¡£¢Ãꓕ’—Œê–ˆ‘’•˜ê„ꇄŒ‘–Ž’ê
˜“•„™„‘ˆ­
êz—ŒŽ„’êsluzêjv}lyꢦÃ
êh½}ꓕŒŽ˜:ˆŽê¤¨±ê¦¢Ã
w•ŒŽ˜:Œ—ˆê‡•˜Š’ꇒ‡„—‘’ê’“•ˆ’­
Êê kjy¾k}k£¡ªl½k}k¤¡ªl½k}k§¡ªl½
k}k¨¡ªl
ìêˆê–‘ˆ„—ˆê‰Œˆê–ê“•ŒŽ˜:ˆ‘’Ꝙ‘„‘’ê
…Œ–Ž„™Œ†’ꑌꓕŒ’Wˆ‘„ñꍒꌝŽ’“Œ—ˆ±ê‡„ê
“•ˆ“•ˆ:Œ—ˆê–‘ˆ„‘ˆê™’Ž„ê“’‘ˆ‘„­
ìêˆêˆê“•ŒŽ˜:ˆ‘Ꝙ‘„‘ŒêŒŽ•’‰’‘ê‘Œê
“•Œ’Wˆ‘ñꌐ„ê—„ê“•ˆ‡‘’–—ê“•ˆ‡ê‘’—•„‘Œê
ŒŽ•’‰’‘’ê–—•„‘ꤪí
êw’Ž•’™ê‡Œ–Ž„꣪Ã
ꁄ‘Ž„Ꝅ꓄–ê
ê w•Œ—•‡Œ—ˆê“„–Ꝅê:ˆê•„’ꑌꓕŒ’Wˆ‘í
êw„–Ꝅ꒎’Œê•’Žˆê¢§Ã
êz—ŒŽ„’êvwluꝄꓒŽ•’™ê‡Œ–Ž„ꌑꏘ:Ž„ê
hjjlzz꣪Ã
zˆê‘„‡„˜ˆê
¡£¡
v“Œ–ꇈ’™ê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆê‘„‡„ˆ™„‘ˆÃ
k„Œ‘–ŽŒê˜“•„™„‘ŒŽêÂkjy¾k}k£¡ªl½
k}k¤¡ªl½k}k§¡ªl½k}k¨¡ªlÃ
„Œê“’–—„™Ž’ê–ê—Œ“Ž„ŒêC½#½W½7±êŒ‘ê
“•Œ—Œ–‘Œ—ˆêlu{ly±ê‡„ꍒꒇ“•ˆ—ˆ­
Cêv“’…ˆ
ìêv‡–—•„‘Œ—ˆê„O:Œ—‘’ê“•ˆ™ˆŽ’ê“•ˆ‡ˆ‘Ꝅ:‘ˆ—ˆê
˜“’•„…„—Œê‡„Œ‘–ŽŒê˜“•„™„‘ŒŽ­
ê
êkh{hêjvklꗌ“Ž„ꨤÃ
ê w•ŒŽ„ê‡„—˜„ꌑê:„–„ꄏŒê“’‡„—Ž’™ê
‘„–—„™Œ—ˆ™êŽ„ˆ•ˆê“•Œê“’–‘ˆ—Œ‹ê–ŒŽ„‹±ê
:ˆê“•Œ—Œ–‘ˆ—ˆê—Œ“Ž’ꐈ‡ê“•ˆ‡™„„‘ˆ­
êwov{vꗌ“Ž„꣤±ê£©Ã
ê zŒŽ„ꑄꝄ–’‘˜ê–ˆê’…ê“•Œ—Œ–Ž˜ê‘„ê—’ê
—Œ“Ž’ê–‹•„‘ŒêŽ’—ꉒ—’Š•„‰Œ„­
êzjhu½zsv~ꗌ“ŽŒê£¥±ê¤¤Ã
êêÂw•ˆO‘ˆ½u„–ˆ‡‘ˆÃꗌ“ŽŒê
£¥±ê¤¤Ã
êwsh€ê—Œ“Ž„꣥±ê¤¤Ã
êz{vwꗌ“Ž„꣥±ê¤¤Ã
êkpzwsh€ê—Œ“Ž„ꢡÃ
êv‡‡„‘ŒŽ
êz{hy{½z{vwꗌ“Ž„꣤±ê£©Ã
Rêw’šˆ•ê’’ê—Œ“Žˆê¤ª±ê¤¦Ã
RBêwh|zlꗌ“Žˆê£¥±ê¤¤Ã
RTê}pz|hsêpuklꗌ“Ž„꣥±ê¤£Ã
ê ˆê“•Œ—Œ–‘ˆ—ˆê‘„ê—Œ“Ž’ꐈ‡ê
“•ˆ‡™„„‘ˆ±ê–ˆê“•ŒŽ„Wˆê„–’‘ê
}pz|hsêpukl­
REêC½#½W½7êlu{lyꗌ“Žˆ­
ê ˆê“•Œ—Œ–‘ˆ—ˆêŽ„—ˆ•’ꒇꗈ‹ê—Œ“Žê‘„ê
„–’‘˜ê}pz|hsêpuklꄏŒê–ˆ‘„˜ê
³w„œŒ–—رꖈꑄêsjkꝄ–’‘˜ê“•ŒŽ„Wˆê
’•„‘Wˆ‘ê’Ž™Œ•­êp…ˆ•Œ—ˆêWˆˆ‘’ê—Œ“Ž’ê
¡£¢
„O:Œ—‘„ê“•ˆ™ˆŽ„
ìꁄꘓ•„™„‘ˆêê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’ꘖˆ•Œ—ˆê
‡„Œ‘–ŽŒê˜“•„™„‘ŒŽê“•’—Œê–ˆ‘’•˜ê
‡„Œ‘–ŽˆŠ„ꘓ•„™„‘„ê–—•„‘ê¡£¡Ã­
ìêˆê“•ˆŽ’ꇄŒ‘–ŽˆŠ„ꘓ•„™„‘ŒŽ„ꑈŽ„ê:„–„ê
‘ˆê“’–•ˆ‡˜ˆ—ˆê˜Ž„’™±ê–ˆê’•„‘W‘Œê’Ž™Œ•êŒŠŒ‘ˆ­ê
r’ê“’‘’™‘’ê“•Œ—Œ–‘ˆ—ˆêˆ‘’ê’‡êC½#½W½7ꗌ“Žê
„Œêlu{ly±ê–ˆê’Ž™Œ•ê“’„™Œê‘„ꐈ–—˜±êŽˆ•êˆê
…Œ„ê‘„„‡‘ˆê“•ŒŽ„„‘­
ìêp…Œ•„ꑈŽ„—ˆ•Œ‹ê—Œ“Žê‘„êsjkꝄ–’‘˜ê–ê
—Œ“Ž„ŒêC½#½W½7ꑌꐒW‘„­
tˆ‘„™„ê…„—ˆ•Œˆê™ê
‡„Œ‘–Žˆê˜“•„™„‘ŒŽ˜ê
ê r’ê“•Œ—Œ–Ž„—ˆê‘„Ꝅ—Œ:±ê“’—Œ–‘Œ—ˆê‘’‹—ê™ê
•ˆW’ꌑꌝ™ˆ†Œ—ˆê“•ˆ‡„:ˆŽê„ê…„—ˆ•Œ’­
ê }–—„™Œ—ˆê‘’™’ê…„—ˆ•Œ’ê–êÐꖗ•„‘’ê
’…•‘ˆ‘’ê‘„™Š’•­
ê w•ˆ‡„:ˆŽê“’‘’™‘’ê“’—Œ–‘Œ—ˆê™ê‡„Œ‘–ŽŒê
˜“•„™„‘ŒŽ±ê‡„Ꝅ–ŒOŒ—ˆêŽŒŽ­
„—Œ:ê
vwvvypsv
ˆêê…„—ˆ•Œ’ꑈꕄ™‘„—ˆê“•„™Œ‘’±ê’ê
„‹Ž’ê•„‘ˆ–ˆ­êuˆê“’–Ž˜O„—ˆê“’‘’™‘’ê
‘„“’‘Œ—Œ±ê•„–—„™Œ—Œê„Œê„WŠ„—Œ­
ìêˆê–ˆêŒ—Œˆ™„ê…„—ˆ•Œ„ꌝ“•„‘Œ±ê–ˆê‡ˆ’™‘Œê
‡’–ˆŠê‡„Œ‘–ŽˆŠ„ꘓ•„™„‘ŒŽ„ê–Ž•„O„ꄏŒê“„ê
‘ˆê‡ˆ˜ˆê“•„™Œ‘’­ê}ꗈê“•Œˆ•˜ê„ˆ‘„—ˆê
…„—ˆ•Œ’êêz’‘œêjy¢ª¢¥êŒ—Œˆ™’ê…„—ˆ•Œ’­êˆê
˜“’•„…Œ—ˆê‡•˜Š’ê…„—ˆ•Œ’±ê’…–—„„ꑈ™„•‘’–—ê
“’W„•„ꄏŒêˆŽ–“’Œˆ­
p‘‡ŒŽ„—’•Œ±êŽŒê–ˆê“•ŒŽ„Wˆ’ꐈ‡ê–‘ˆ„‘ˆ½
“•ˆ‡™„„‘ˆ
z‘ˆ„‘ˆê‰Œ’™
z‘ˆ„‘ˆê–ŒŽ
w•ˆ‡™„„‘ˆê‰Œ’™
w•ˆ‡™„„‘ˆê–ŒŽ
ê{Œ“Ž„êovtlꡧ±ê§¨Ã
êw•ˆ’–—„„ê…„—ˆ•Œ„ê“•Œ…ŒW‘„ꙕˆ‡­ÃꢡÃê
êz—„‘ˆê–‘ˆ„‘„êÂÄz{i€Åê–—„‘ˆê
“•Œ“•„™ˆ‘’–—ŒÃꄏŒêÄyljÅê–‘ˆ„‘ˆÃÃ
êu„:Œ‘ê–‘ˆ„‘„êÂox½zw½swÃꨪÃ
ê}•–—„ꐈ‡Œ„ê¡¢Ã
ꗈ™ˆ†ê˜•ˆ½Œ‘˜—ˆ½–ˆŽ˜‘‡ˆÃ
ê{Œ“Ž„êvw{pvuꡨ±ê©ªÃê
êw•ˆ’–—„Œê:„–ê–‘ˆ„‘„Ꝅꉌˆ
êh™‡Œ’ê‘„:Œ‘ꨪÃêÂkjy¾k}k¡¡¥l½
k}k£¡ªl½k}k¤¡ªl½k}k§¡ªl½
k}k¨¡ªlÃ
êu„–—„™Œ—ˆ™ê‰˜‘Ž†Œˆê×m„†ˆêp‘‡ˆ›³ê¨¢Ã
RBê{Œ“Ž„ê}pl~êpthnlz꣥±ê¤£Ã
RTê}ˆŒŽ’–—ꖏŒŽˆê¨¢Ã
REêw•ˆ’–—„’êO—ˆ™Œ’ꖏŒŽ±êŽŒêŒ‹ê„‹Ž’ê
“’–‘„ˆ—ˆê¨£Ã
RGêz‘ˆ„‘„ꐄ“„
ˆêˆêÄwov{vêtlkphêzl{Åê
‘„–—„™ˆ‘ê‘„êÄtltvy€êz{pjrÅ
RHê{Œ“Ž„Ꝅꙕ‘Œ—ˆ™
RIêu„:Œ‘ê“•ˆ‡™„„‘„
RKꗈ™ŒŽ„ê—•ˆ‘˜—‘ˆŠ„ꉌ„½zŽ˜“‘’ê
O—ˆ™Œ’ê“’–‘ˆ—Œ‹ê‰Œ’™
ê ˆêˆêÄtv}plêtlkphêzl{Åê
‘„–—„™ˆ‘ê‘„êÄpu{¾tltvy€ÅêÂkjy¾
k}k¤¡ªl½k}k¨¡ªlÃꄏŒêÄtltvy€ê
z{pjrÅ
RLê{Œ“Ž„ê“•ˆ‡‹’‡‘Œ½‘„–ˆ‡‘Œê£¥±ê¤¤Ã
RMê}Œ‡ˆ’ꘓ•„™„‘ˆê—Œ“Žˆê£¥±ê¤¤Ã
Xêpˆê“’‡„—Ž’™‘ˆê‡„—’—ˆŽˆê½êO—ˆ™ŒŽ„ê
Ž„‡•„
XTꗈ™ŒŽ„ê—•ˆ‘˜—‘ˆê–ŒŽˆê½êzŽ˜“‘’êO—ˆ™Œ’ê
“’–‘ˆ—Œ‹ê–ŒŽê
XTêw•ˆ‡™„„‘„ꐄ“„ê
ê ˆêˆêÄwov{vêtlkphêzl{Åê
‘„–—„™ˆ‘ê‘„êÄtltvy€êz{pjrÅ
XEê{Œ“Ž„ꝄꝄ“’•ˆ‡‘Œê“•ŒŽ„ê–ŒŽê¤§Ã
XGê{Œ“Ž„ê}pz|hsêpukl꣥±ê¤£Ã
¡££
p‘‡ŒŽ„—’•Œ±êŽŒê–ˆê“•ŒŽ„Wˆ’ꐈ‡ê–‘ˆ„‘ˆ½“•ˆ‡™„„‘ˆê‘„‡„ˆ™„‘ˆÃ
p‘‡ŒŽ„—’•Œê“•ŒŽ„„‘Œê’…ê–“•ˆˆ…„‹
tˆ‡ê–‘ˆ„‘ˆ½“•ˆ‡™„„‘ˆê–ˆê“’„™Œ’ê
–ˆ‡ˆ:ŒêŒ‘‡ŒŽ„—’•Œ±ê–ꎄ—ˆ•ŒŒê–’ê“•ŒŽ„„‘ˆê
‘„–—„™Œ—™ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆ­
Š’•„êˆ™’êê
êêp‘‡ŒŽ„—’•êêêêêêêêêêêêêêêêw’ˆ‘
Opozorilo (110)
Povezovanje PictBridge
(64)
êêêêêêꁊ’•„ê‡ˆ–‘’
z“’‡„
êêp‘‡ŒŽ„—’•êêêêêêêêêêêêêêêêw’ˆ‘
Nastavitev 'Face Index' (82)
Ročno ostrenje (92)
SCENE SELECTION (93)
êêêêêêz“’‡„êê
êêêêêêêêêêêêz•ˆ‡Œ‘„
Š’•„êˆ™’
Osvetlitev ozadja (41)
êêp‘‡ŒŽ„—’•êêêêêêêêêêêêêêêêw’ˆ‘
h™‡Œ’ê‘„:Œ‘ꨪÃ
Izklop funk. SteadyShot (81)
Uravnavanje beline (94)
tpjylmêsl}lsꏒšê
©¦Ã
Digitalni učinek (96)
Slikovni učinek (96)
~pklêzlslj{ꨪÃ
Tele makro (92)
iŒ–Ž„™Œ†„ꨣ±ê¨¤Ã
EXPOSURE (93)/
SPOT METER (93)
z‘ˆ„‘ˆê–ê–„’–“•­ê©¦Ã
is{¾puêvvtêtpj
©¦Ã
Š’•„ê‡ˆ–‘’
êêp‘‡ŒŽ„—’•êêêêêêêêêêêêêêêêw’ˆ‘
Izkl. osvet. ozadja LCD (26)
Fader (95)
z•ˆ‡Œ‘„
êêp‘‡ŒŽ„—’•êêêêêêêêêêêêêêêêw’ˆ‘
NightShot plus (41)
Color Slow Shutter (95)
Super NightShot plus (95)
¡£¤
êu„–™ˆ—
ìê}–ˆ…Œ‘„ꌑꓒ’W„êŒ‘‡ŒŽ„—’•ˆ™ê˜—ˆŠ‘ˆê…Œ—Œê
‡•˜Š„:‘’ꒇꇈ„‘–ŽŒ‹êŒ‘‡ŒŽ„—’•ˆ™ê‘„Ꝅ–’‘˜ê
™„Oˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆ­êuˆŽ„—ˆ•ŒêŒ‘‡ŒŽ„—’•Œê–ˆê‘ˆê
“•ŒŽ„Wˆ’±êŽ„•êˆê’‡™Œ–‘’ꒇꐒ‡ˆ„­
ê
w’‡„—Ž’™‘„ꎒ‡„ꐈ‡ê–‘ˆ„‘ˆ
k„—˜±ê˜•„ꌑꑄ–—„™Œ—™ˆê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆê
–ˆê–„’‡ˆ‘’ê“’–‘„ˆ’ꑄꐈ‡Œ­êtˆ‡ê
–‘ˆ„‘ˆê‘Œ–—„ê“•ŒŽ„„‘„­ês„‹Ž’꓄ꍘê
“•ˆ™ˆ•Œ—ˆêˆ‡ê“•ˆ‡™„„‘ˆêŽ’—êÄkh{hê
jvklÅê–—•„‘ꨤíêk„—˜êŒ‘ꘕ’ê–‘ˆ¾
„‘„ꖌꏄ‹Ž’ê’Šˆ‡„—ˆê‘„ꇕ˜ŠŒê‘„“•„™Œ±ê
‘“•­êÂÄz|i¾{êkh{lűꖗ•­ê¨¢Ã­ê
z’™„•:ˆŽ
Yꥭ¡ê†‹ê–˜••’˜‘‡ê™’Ž
Yê{‹˜…‘„Œê–Œ:Œ†ˆÃ
qˆê–Œ–—ˆ±êŽŒê“’–•ˆ‡˜ˆê™’Žê“•ˆŽê¦ê
™’:‘ŒŽ’™­ê£ê‘„ê–“•ˆ‡‘Œê–—•„‘Œêˆ™’±ê‡ˆ–‘’ê
Œ‘ê‘„ê–•ˆ‡Œ‘ŒÃꌑê¢ê‘„Ꝅ‡‘Œê–—•„‘Œêˆ™’ê
Œ‘ꇈ–‘’Ãêê‡’‡„—‘Œê‘ŒŽ’—’‘†ˆêêª­¡ê
Ž„‘„’ê„ꉕˆŽ™ˆ‘†’ê¡¢ªêoê„Œê„‘­
w’„‘O„‘ˆê–ŒŽˆ±êŽŒê™„ê’’Š’:„’±ê‡„ê
–Œê™–ˆê–ŒŽˆê’Šˆ‡„—ˆê‘„ˆ‘Ž•„—­êv…„ê“•ŒŽ„„ê
‘„Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•Œ±ê¹}pz|hsêpuklºêŒ‘ê
¹k}kꐈ‘˜º±ê˜“’•„…„—„ê–Œ–—ˆê“•ŒŽ„„ê
–Œ:Œ†­
Yêk’…œêkŒŠŒ—„
Yêu„:Œ‘ê}pklv
h™‡Œ’ꎒ“•ˆ–Œ–ŽŒê–Œ–—ˆ±êŽŒêŠ„ꍈꕄ™Œ’ê
“’‡ˆ—ˆêk’…œês„…’•„—’•Œˆ–êp‘†­
l‡ˆ‘ꒇꖑˆ„‘Œ‹ê‰’•„—’™±êŽŒêŠ„ꏄ‹Ž’ê
Œ…ˆ•ˆ—ˆ±êŽ’ꘓ’•„…„—ˆê‡Œ–Žêk}k¾y~­ê
u„:Œ‘ê}pklvꑘ‡ŒêŒ™•–—‘’ꝇ•˜WŒ™’–—êê
‡•˜ŠŒŒêk}kꑄ“•„™„Œ­ê
Yêk’…œêkŒŠŒ—„ê¥­¡êj•ˆ„—’•
r’“•ˆ–Œ–Ž„ê—ˆ‹‘’’ŠŒ„Ꝅꝙ’Ž±êŽŒêŠ„ê
ˆê•„™Œ’ê“’‡ˆ—ˆêk’…œês„…’•„—’•Œˆ–ê
p‘†­êŒ‘ꎌꎒ“•ˆ–Œ•„ê„™‡Œ’ꌑꓕŒê—ˆê
’’Š’:„Ꙍ–’Ž’ꎄŽ’™’–—ꝙ’Ž„­êv’Š’:„ê
–‘ˆ„‘ˆê¥­¡êŽ„‘„‘ˆŠ„ê–˜••’˜‘‡ê™’Ž„ꌑê
˜:Œ‘Ž’™Œ—’ꌝ•„…„ê“•’–—’•ê‘„ꇌ–Ž˜­êkŒ–ŽŒ±ê
ŽŒêŒ‹ê˜–—™„•Œ—ˆêêk’…œêkŒŠŒ—„ê¥­¡êj•ˆ„—’•ê
–’ꝇ•˜WŒ™Œêêk}kꑄ“•„™„Œ­êw•Œê
“•ˆ‡™„„‘˜ê‰Œ„ê“•ˆŽê‘„“•„™ˆ±êŽŒê“’‡“Œ•„ê
¥­¡êŽ„‘„‘Œê–˜••’˜‘‡ê™’Žê„‹Ž’ê˜WŒ™„—ˆê’…ê
…’ê•ˆ„‘ˆê™’Ž˜­êêêê
Yêu„:Œ‘ê}y
l‡ˆ‘ꒇꖑˆ„‘Œ‹ê‰’•„—’™±êŽŒêŠ„ꏄ‹Ž’ê
Œ…ˆ•ˆ—ˆ±êŽ’ꘓ’•„…„—ˆê‡Œ–Žêk}k¾y~­ê
u„:Œ‘ê}y꒐’Š’:„ꘕˆ„‘ˆê…•Œ–„‘ˆê
Œ‘ê•„™•O:„‘ˆÃêê™Œ‡ˆ’Ž„ˆ•’­êˆê‡Œ–Žê
„Ž˜:Œ—ˆ±êŠ„ê…’–—ˆê„‹Ž’ê“•ˆ‡™„„Œê‘„ê
k}kꑄ“•„™„‹±ê‡•˜WŒ™Œ‹ê–ê—ˆê‘„:Œ‘’ê
}y­ê
Yêqwln
qwlnꍈꎕ„—Œ†„Ꝅêq’Œ‘—êw‹’—’Š•„“‹Œ†ê
l›“ˆ•—–ên•’˜“±ê–—„‘‡„•‡ê„ꎒ“•ˆ–Œ•„‘ˆê
–ŒŽ’™‘Œ‹ê“’‡„—Ž’™ê„‘O™„‘„ꎄ“„†¾
Œ—ˆ—ˆê“’‡„—Ž’™Ã­ê}Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„ê–‘ˆ„ꖏŒŽˆê
™ê‰’•„—˜êqwln­
Yêtwln
twlnꍈꎕ„—Œ†„Ꝅêt’™Œ‘ŠêwŒ†—˜•ˆê
l›“ˆ•—–ên•’˜“­ê{’ꍈꖎ˜“Œ‘„ê–—„‘‡„•‡’™ê
„ꎒ‡Œ•„‘ˆê–ŒŽ’™‘„ꎒ“•ˆ–Œ„ÃꙌ‡ˆ„ê
‰Œ’™Ãꌑꝙ’Ž„­êv…–—„„—„ꇙ„ꉒ•„—„®ê
twln¡ê–—„‘‡„•‡‘„ꇈ‰Œ‘Œ†Œ„Ãꌑê
twln¢ê™Œ–’Ž„ꇈ‰Œ‘Œ†Œ„íê}Œ‡ˆ’Ž„ˆ•„ê
–‘ˆ„ꉌˆê™ê‰’•„—˜êtwln¢­
¡£¥
h…ˆ†ˆ‡‘’ꎄ„’ê
—ˆ™Œ:‘’ê
¡¢pthnlzê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨¥
¡¦®©ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¤¨
¡¦®©ê~pklêê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­£¡
¢¡¾“Œ‘–ŽŒê„‡„“—ˆ•ê­­­­­­­­­­­­ ¤©
¤®£ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­£¡±ê¤¨
¥­¡ê†‹ê–˜••’˜‘‡ê–‘ˆ„‘ˆ
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¤ª
¥­¡ê†‹ê“•’–—’•–ŽŒê™’Žê­­­ ¤ª
¦pthnlzê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨¥
¨ê†êk}kê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­¡¢
h±êi±êj±êê
h­êzo|{êvmmê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨©
h½}ꓕŒŽ˜:‘ŒêŽ„…ˆêê­­­­­­¤¨±ê¦¢
hylhêzl{ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨¨
h|kpvêtvklê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨ª
h|{vêzsv~êzo|{{yê­­­­­ ¨¡±ê
¡ª©
iÆ~ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ©¦
ihjrêspno{êê­­­­­­­­­­­­­ ¤¡±ê¡ª©
i„—ˆ•Œ„ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­¢ª±ê¡£¢
i„—ˆ•Œ„ê¶p‘‰’sp{op|tê­­­­­ ¡¡©
ilhjoê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ©¤
illwê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨¦
ishjrêmhklyê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ©¥
is{¾puêvvtêtpjê­­­­­­­­­­­­ ©¦
jhspiyh{pvuê­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡¢¢
jhtlyhêkh{hê­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨¤
jhukslê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ©£
jk¾yvtê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ©§
jsvjr½shunê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨¨
jvsvyêzsv~êzo{yê
Âj’’•êz’šêz‹˜——ˆ•Ãê­­­­©¥±ê¡ª©
„–ê“’‘ˆ‘„ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¢¡
„–ê“•ˆ‡™„„‘„ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¢¢
k±êl±êm
k­lmmlj{ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­©¦±ê¡ª©
k„Œ‘–ŽŒê˜“•„™„‘ŒŽê­¡ª¢±ê¡£¢
k„—ˆêp‘‡ˆ›ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¤¦
k„—˜ê½ê|•„ê­­­­­­­­­­­­¢¥±ê¨¤±ê¡£¤
klsl{lê…•Œ–„‘ˆÃ
êêêkŒ–Žê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¥¡
¡£¦
êêê¹tˆ’•œêz—Œ†Žêk˜’ºê­­­­­­­­ ¥¢
kltvêtvklê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨¨
kpnp{hsêvvt­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨¡
kpzjêzlslj{ên|pklê­­­­­­ §¥
kŒ–Žê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ £ª
kpzwêv|{w|{ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨§
kpzwsh€ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨¥
kp}pkl
êêêv•ŒŠŒ‘„ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¥¨
êêêw„œŒ–—ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¦¡
k’‡„—‘Œê“’–‘ˆ—ŽŒê­­­­­­­­­­­­­­­­­­ §¤
k’…œêkŒŠŒ—„ê¥­¡êj•ˆ„—’•ê­­ ¡£¥
k}kꐈ‘Œê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¦©
k}kꓒŠ’‘ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ §ª
k}kÐyêksê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡¢
k}kÐy~ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡¢
k}k¾yê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡¢
k}k¾y~ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡¢
k™’–—•„‘–ŽŒê‡Œ–Žê­­­­­­­­­­­­­­­­­­¡¡§
l„–œêo„‘‡œ†„ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ £¤
lwvz|ylê­­­­­­­­­­­­­­­­­­©£±ê¡ª©
m„†ˆêp‘‡ˆ›ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­¤¥±ê¨¢
mhklyê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­©¥±ê¡ª©
mŒêy’êp‘‡ˆ›ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¤¥
mŒŒê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­£¤±ê£©
mpyl~vyrzê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ©£
mshzoêsl}lsê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨£
mshzoêtvklê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨£
mvyth{
êêêkŒ–Žêê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ §¢
êêêu’—•„‘Œê“’‘Œ‘ŒŽ­­­­­­­­­­­­ §¢
êêê¹tzêwyvêk˜’ºê­­­­­­­­­­­­­­­­­ §¢
n±êo±êp±êq
nlulyhsêzl{ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨¨
n„–‘’–—êÂ}vs|tlÃê­­­­¤¥±ê¨¦
n|pklmyhtlê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨¡
ovtlêtlu|ê­­­­­­­­­­­­­­­¡¦±ê§¨
êêêjsvjr½shun­ê­­­­­­­­­­­­­­­ ¨¨
êêênlulyhsêzl{ê­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨¨
êêêtv}plêzl{{punzê­­­­­­­­­­ ¨ª
êêêv|{w|{êzl{{punzê­­­­­­ ¨§
êêêwov{vêzl{{punzê­­­­­­­­­ ¨¢
êêêzv|uk½kpzwêzl{ê­­­­­­­­­­ ¨¦
êêê}pl~êpthnlzêzl{êê­­­­­­­ ¨¤
oxê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨ª
puklêzl{ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨¢
p‘‡ŒŽ„—’•Œêê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡£¤
pukvvyê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ©¤
p‘‰’•„†Œˆê’ê…„—ˆ•ŒŒê­­­­­­­­­­­­ ¢¡
p’„†Œ–ŽŒêŒ–—Œ:ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡£¢
qˆŒŽêÂshun|hnlêzl{Ãê­­­ ¨¨
qwln­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡£¥
r±ês±êtê
r„—ˆŠ’•Œ„êthuhnlê
tlkphê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¦¦
r„—ˆŠ’•Œ„êv{olyzê­­­­­­­­­­­­ ¥ª
r„—ˆŠ’•Œ„êzl{{punzê­­­­­­­­­ §¨
r’“Œ•„‘ˆê–ŒŽê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¥¦
shukzjhwlê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ©¤
shz{êzjlulêklsê
‡ˆˆ—ˆÃê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¥¢
sjkêisêsl}lsê’–™ˆ—Œ—ˆ™ê
sjkꝄ–’‘„Ãê­­­­­­­­­­­­­­­¨¦±ê¡ª¦
sjkêiypno{ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨¦
sjkêjvsvyê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨¦
sjkꝄ–’‘ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¢¦
sŒ—Œˆ™„ê…„—ˆ•Œ„ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡£¢
swêÂs’‘Šêw„œÃê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨ª
tˆ’•œêz—Œ†Žê­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¥±ê¡¡¨
tˆ’•œêz—Œ†Žêwyvêk˜’
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­¥±ê£¢±ê¡¡¨
tpjylmêsl}lsê­­­­­­­­­¨¦±ê¡ª©
tŒ•˜’:ˆê–ŒŽˆêê­­­­­­­­­­­­­­­­£¤±ê£©
tv}plêk|iê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¥¥
tv}plêzl{{punzê­­­­­­­­­­­­­ ¨ª
twlnê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡£¥
u±êvê
u„…Œ•„‘ˆê™„Šˆê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡¢¡
u„:Œ‘ê–‘ˆ„‘„ê
ÂyljêtvklÃê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨ª
u„:Œ‘ê}pklvê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡¢
u„:Œ‘ê}yê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡¢
u„ˆ–—Œ—ˆ™êê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ©§
u„–—„™Œ—ˆ™ê˜•ˆê
Âjsvjrêzl{Ãêê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¢¤
upno{zov{êspno{ê­­­­­­­­­ ¨ª
uŒŠ‹—z‹’—꓏˜–ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¤¡
u{zjê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­¡¡¤
vskêtv}plê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­©¦©§
v•ˆW‘ŒêŽ„…ˆê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¢ª
v•ˆW‘Œê‘„“„„‘ŒŽê­­­­­­­­­­­­­­ ¢ª
vulêw|zo­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ©¤
v“’’•Œ„êê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­¡¡§
v“’’•Œ‘„ê–“’•’:Œ„ê­­­­­­­­­­ ¡¡¢
v“’’•Œ‘ˆê’‘„Žˆê­­­­­­­­­­­­­ ¡¡ª
vw{pvuêtlu|ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ©ª
v•ŒŠŒ‘„
êêêklsl{lê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¥¡
êêêkp}pklê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¥¨
v–—•Œ‘„êÂmvj|zÃê­­­­­­­­­©¢±ê¡ª¥
v–™ˆ—Œ—ˆ™êÂ}mêi­spno{Ãê­­­­ ¨¦
v–™ˆ—Œ—ˆ™ê’„‡„êsjkê
„–’‘„ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¢¦
v|{kvvyê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ©¤
v|{w|{êzl{{punzê­­­­­­­­­­ ¨§
w±êyê
whsê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­¡¡¤
whz{lsê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ©¦
wov{vêjvw€ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¥¦
wov{vêzl{{punzê­­­­­­­­­­­­ ¨¢
wŒ†—i•Œ‡Šˆê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¦¤
w„œ…„†Žê’’ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¤¦
w„œŒ–—
êêê|–—™„•„‘ˆê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¥©
êêêkˆŒ—ˆ™ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¦¡
êêêi•Œ–„‘ˆê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¦ª
êêêw•ˆŒŽ„‘ˆêê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¦¡
êêêw•ˆ‡™„„‘ˆê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¦ª
w’‡„—Ž’™‘„ꎒ‡„êÂkh{hê
jvklÃê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨¤
wvy{yhp{êê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ©¤
w•ˆ‡™„„‘ˆêê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­£¥±ê¤£
w•ˆ’–—„„ꐒ:ꅄ—ˆ•Œˆê­­­­­­­­­­ ¢¡
w•ˆ–‘ˆ„™„‘ˆêê­­­­­­­­­­­­­­­¥¥±ê¦¢
w•ŒŽ„ê–„’‡Œ„Š‘’ˆê­­­­­­­­­ ¡¡ª
w•ŒŽ˜:ˆŽêkjê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¢ª
w•ŒŽ˜:ˆŽêkjêpuê­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¢ª
w•ŒŽ˜:Œ—ˆ™
êêê{Œ–Ž„‘ŒŽ„ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¦¤
êêê{ˆˆ™Œ’•„ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¤¨
êêê}Œ‡ˆ’•ˆŽ’•‡ˆ•„ꄏŒê
êêêk}k½okkꖑˆ„‘ŒŽ„ê­­­­ ¦¢
w•Œ“•„™ˆêê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¢ª
x|pjrêvu­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¤¡
x|pjrêvuêz{i€ê­­­­­­­­­­­­­­­ ¨©
y„ˆ•ˆê…ˆŒ‘ˆê
Â~op{lêihs­Ãê­­­­­­­­­­­­©¤±ê¡ª©
y„ˆ•ˆê–ŒŽˆê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¤¨
ylkl€lêylk|jê­­­­­­­­­­­­­­­ ¨¤
ylthpupunêzl{ê­­­­­­­­­­­­­­ ¨¡
yltv{lêj{ysê
‡„Œ‘–Ž’ꘓ•„™„‘ˆÃ­­­­­­­­­­ ¨©
ylwhpyêptn­kiêm­ê­­­­­­­­­­­­ §¦
zê}pklvꎄ…ˆê­­­­­­­­­­­­­­­¤¨±ê¦¢
z±ê±ê{ê
z­êupno{zov{ê
ws|zê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­©¥±ê¡ª©
zjlulêzlslj{pvuê­­©£±ê¡ª©
zlsm¾{ptlyê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ©¦
zlwphê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ©¦
zŒ‡ˆêz‹’šê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¤§
zŒŽ’™‘Œê˜:Œ‘ŽŒê
Âwpj{­êlmmlj{Ãê­­­­­­­­­©¦±ê¡ª©
z‘ˆ„‘Œê:„–ê­­­­­­­­­­­­­¡£±ê¢¡±ê££
z‘ˆ„‘Œê‰’•„—ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡¢
z‘ˆ„‘ˆêê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­£¤±ê£¨
zuv~ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ©¤
zv|ukêzl{{punzê­­­­­­­­­­­ §©
zv|uk½kpzwêzl{ê­­­­­­­­­­­­­ ¨¦
zwêÂz—„‘‡„•‡êw„œÃêê­­­­­­­­­­­­­­ ¨ª
zwvy{zê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ©¤
zwv{êmvj|zê­­­­­­­­­­­­­­©¢±ê¡ª©
zwv{êtl{lyê­­­­­­­­­­­­­­©£±ê¡ª©
zwv{spno{ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ©¤
z{lhk€zov{ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨¡
z—’„’êê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡£ª
z|i¾{êkh{lê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨¢
z|ttly{ptlê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨¨
z|uypzlÆz|uzl{ê­­­­­­­­­­­ ©£
—ˆ™ŒŽ„ꇄ—’—ˆŽˆê
Âmpslêuv­Ãê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨£
—ˆ™Œ’ꖏŒŽ±êŽŒêŒ‹ê„‹Ž’ê
“’–‘„ˆ—ˆê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨£
{ˆ‹‘Œ:‘Œê“’‡„—ŽŒê­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡¢¥
{lslêthjyvê­­­­­­­­­­­­­©¢±ê¡ª©
{Œ–Ž„‘ˆêê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¦¤
{}ꅄ•™‘Œê–Œ–—ˆê­­­­­­­­­­­­­­­­­¡¡¤
{}ê{€wlê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­¤¨±ê¨§
{~pspno{ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ©£
|±ê}±ê±ê%ê
|umpuhsplê­­­­­­­­­­­­­­ §¤±ê¡ª¨
|“’•„…„Ꙍ‡ˆ’Ž„ˆ•ˆê™ê
—˜Œ‘Œê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡¤
|•ˆ„‘ˆêê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¥ª
|ziꢭªê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ©§
|ziꎄ…ˆê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­¦¤±ê©¨
}iyê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡£
}ˆŒŽ’–—ꖏŒŽˆêÂpthnlê
zplÃêê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨¢
}ŒˆšêŒ„Šˆ–ê–ˆ—­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨¤
}pz|hsêpuklê­­­­­­­­­­­­£¥±ê¤£
}‡•Wˆ™„‘ˆêê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­¡¡§
~op{lêmhklyê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ©¥
~Œ‡ˆê–ˆˆ†—ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­¨ª±ê¡ª©
~Œ‘‡’š–ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ©§
~vyskê{ptlê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡¡¥
„Ž˜:Œ—ˆ™êêê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­¦§±ê¡ª¨
„O:Œ—„ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¡¡£
’’ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¤ª
vvtêspur­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¨¥
•†„‘Œê‘„:Œ‘ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ¤¡
¡£§
kjy¾k}k£¡ªl½k}k¤¡ªl½k}k§¡ªl½k}k¨¡ªl
Download PDF

advertising