Digitalna videokamera
Navodila za uporabo
HDR-SR11E/SR12E
Podrobnosti o zahtevnejših funkcijah si oglejte v
priročniku »Handycam Handbook« (PDF).
©2008 Sony korporacija
Najprej preberite naslednje
Pred uporabo videokamere temeljito
preberite navodila in jih shranite za
nadaljnjo uporabo.
OPOZORILO
Ne izpostavljajte videokamere dežju
ali vlagi zaradi nevarnosti požara in
električnega udara.
Ne izpostavljajte baterij prekomerni
vročini (npr. soncu ali ognju).
POZOR
Ko menjate baterijo, uporabite
baterijo ustrezne vrste. V nasprotnem
primeru bi utegnilo priti do požara ali
poškodbe.
Ta naprava je bila testirana in ustreza
omejitvam, ki jih določa EMC direktiva
za uporabo priključnih kablov, krajših
od 3 metrov.
POZOR
Elektromagnetna polja na določenih frekvencah
utegnejo vplivati na sliko in zvok digitalne
videokamere.
2
Odpadna električna in
elektronska oprema (velja za
evropsko unijo in druge evropske
države s sistemom ločevanja
odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom
ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi
odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem
zbirnem mestu za električno in elektronsko
opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju potencialnih
negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna
odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem
materialov bomo ohranili naravne vire. O
podrobnostih glede recikliranja tega izdelka
lahko povprašate na upravni enoti ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Dodatna oprema: Daljinski upravljalnik
Odpadne baterije (velja za
evropsko unijo in druge evropske
države s sistemom ločevanja
odpadkov)
Če se na bateriji ali na njeni embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z njo ne
ravnamo enako kot z gospodinjskimi
odpadki. S tem ko baterijo pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za
okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo
nepravilna odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili
naravne vire. O podrobnostih glede
recikliranja tega izdelka lahko povprašate
na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
Opomba kupcem v državah z EU
direktivami
Proizvajalec tega izdelka je korporacija
Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japonska. Pooblaščen predstavnik
za EMC in varnost izdelka je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s
servisom in garancijo se obrnite na naslove,
navedene v dokumentih za servis in v
garantnem listu
3
Opombe o uporabi
Priložena oprema
Številka med oklepaji pomeni število
priloženih enot.
•Omrežni napajalnik (1)
•Omrežni kabel (1)
•Podstavek Handycam Station (1) A
•Komponentni A/V kabel (1) B
•A/V priključni kabel (1) C
•USB kabel (1) D
•Brezžični daljinski upravljalnik (1)
•Litijeva baterija je že vstavljena.
•Akumulatorska baterija NP-FH60 (1)
•21-pinski adapter (1)
, natisnjeno na
Samo za modele z oznako
spodnji strani.
•CD-ROM »Programska oprema za Handycam«
(1) (str. 25)
- Picture Motion Browser (program)
- PMB Guide
- Priročnik za videokamero Handycam (PDF))
A
B
C
• Ne uporabljajte kamere na zelo glasnih mestih.
Videokamera morda ne bi prepoznala trdega
diska in snemanja/predvajanje ne bi bila
mogoča.
• Za zaščito notranjega trdega diska pred
udarcem ob padcu, ima videokamera senzor
padca. Če videokamera pade, se utegne posneti
tudi blokovna motnja, ki ščiti videokamero. Če
senzor padca večkrat zazna padec, se utegne
snemanje/predvajanje ustaviti.
• Če se temperatura videokamere prekomerno
poviša ali zniža, snemanje in predvajanje z
videokamero ne bo mogoče. V tem primeru se
na LCD zaslonu prikaže opozorilna oznaka (str.
29).
• Videokamere na področjih z nizkim pritiskom, v
višini nad 3000 m, ni mogoče uporabljati. S tem
bi utegnili poškodovati trdi disk kamere.
• Po dolgem času snemanja/brisanja slik se
utegnejo na mediju pojaviti fragmentacije
podatkov in slik ni mogoče snemati in shraniti.
V tem primeru najprej shranite slike na isto
vrsto zunanjega medija (str. 36), nato pa
uporabite funkcijo [MEDIA FORMAT]*.
D
Navodila za uporabo (ta priročnik) (1)
• Videokamera ni odporna proti prahu in tudi ni
vodoodporna. Glej poglavje »Varnost« (stran
31).
(Movie)/ (Still) (str. 9) ali
• Ko sveti lučka
ko sveti ali utripa lučka ACCESS (str. 12, 16),
ne storite naslednjega (v nasprotnem primeru
lahko poškodujete medij, izgubite posnete slike
ali povzročite nepravilno delovanje kamere):
– Ne odstranjujte spominske ploščice »Memory
Stick PRO Duo«,
– Ne odstranjujte baterije ali omrežnega
napajalnika iz videokamere,
– Ne izpostavljajte kamere udarcem ali tresenju.
• Če s kablom priključite videokamero v drugo
napravo, vstavite vtič v priključek na pravilen
način. Z uporabo sile bi utegnili poškodovati
priključek, s tem pa bi povzročili nepravilno
delovanje kamere.
• Ne izpostavljajte videokamere udarcem ali
tresenju. Videokamera morda ne bi prepoznala
trdega diska ali pa snemanje ali predvajanje ne
bi bila mogoča.
• Za nastavitev LCD zaslona odprite zaslon za
90 stopinj proti videokameri (1) in ga zavrtite
v ustrezen položaj za snemanje ali predvajanje
(2). LCD zaslon lahko zavrtite do 180 stopinj
proti objektivu (2) in snemate v zrcalnem
načinu.
1 90 stopinj proti videokameri
2 90 stopinj (max.)
2 180 stopinj (max.)
4
• LCD zaslon in iskalo sta izdelana z uporabo
visoke tehnologije, tako da je več kot 99,99 %
slikovnih pik učinkovitih. Kljub temu se lahko
pojavijo črne pike in/ali svetle pike (rdeče,
modre ali zelene), ki se neprestano pojavljajo
na LCD zaslonu. Pike so normalen pojav v
proizvodnem procesu in v nobenem primeru ne
vplivajo na posneto sliko.
• Pred uporabo daljinskega upravljalnika
odstranite izolacijski listič.
Izolacijski listič
Nekaj o predvajanju slik na drugih napravah
• Videokamera je združljiva s standardom
MPEG-4 AVC/H.264 High Profile za snemanje
v HD (visoka ločljivost) kakovosti slike. Zato
slik ni mogoče predvajati v HD kakovosti z
videokamero na naslednjih napravah:
– na drugih napravah, združljivih s formatom
AVCHD, ki niso združljive z visokim profilom
‘High Profile’,
– na napravah, ki niso združljive s formatom
AVCHD
Shranite posnete slike
Vrste spominskih ploščic »Memory
Stick«, ki jih lahko uporabljate
• Uporabljate lahko spominske ploščice »Memory
Stick« z zmogljivostjo najmanj 1GB, označene
na naslednji način:
(“Memory Stick
–
PRO Duo”)*
(“Memory Stick
–
PRO-HG Duo”)
* Lahko uporabite tako z oznako Mark2 ali
brez nje.
• Z vašo videokamero lahko uporabite tudi
spominsko ploščico »Memory Stick PRO Duo«
zmogljivosti vse do 8 GB.
• Več o času snemanja si oglejte na strani 11.
• V navodilih se izraz »Memory Stick PRO Duo«
na obe vrsti spominskih ploščic, »Memory Stick
PRO Duo« in »Memory Stick PRO-HG Duo«.
Nekaj o snemanju
• Pred začetkom snemanja preizkusite funkcijo
snemanja in preverite, če se slika in zvok
posnameta brez težav.
• Kompenzacija vsebine posnetkov ni mogoča,
tudi če snemanje ali predvajanje ni mogoče
zaradi okvare videokamere.
• Barvni sistem televizorja je odvisen od
države/področja. Za predvajanje posnetkov na
televizorju potrebujete televizor sistema PAL.
• TV programi, filmi, video kasete in drugo
gradivo utegnejo biti zaščiteni pred
presnemavanjem. Nedovoljeno presnemavanje
takega gradiva ni v skladu z zakoni o zaščiti
pred presnemavanjem.
• Ker se utegnejo slikovni podatki poškodovati ali
izgubiti, vam priporočamo, da jih shranite na
zunanji medij. Priporočamo vam, da shranite
slikovne podatke na disk, npr. DVD-R, s
pomočjo računalnika*. Shranite jih lahko tudi
s pomočjo videorekorderja ali DVD/HDD
naprave*.
• Priporočamo vam, da slikovne podatke redno
shranjujete.
Če je videokamera priključena v računalnik
• Ne poskušajte formatirati trdega diska
videokamere prek računalnika. Če bi to storili,
videokamera morda ne bi pravilno delovala.
Opombe o odmetu/prenosu
• Pri izvedbi postopka [MEDIA FORMAT]* ali
če formatirate videokamero, se podatki na trdem
disku morda ne bodo v celoti izbrisali. Kadar
prenašate videokamero, vam priporočamo
izvedbo postopka [ EMPTY]*, da bo podatke
težje priklicati. Poleg tega, če imate namen
videokamero odvreči, vam priporočamo, da jo
uničite. S tem boste preprečili priklic podatkov
na trdem disku.
Nekaj o nastavitvi jezika
• Za prikaz postopkov se uporabljajo prikazi
na zaslonu v lokalnem jeziku. Jezik lahko
spremenite s pomočjo videokamere (str. 10).
5
Nekaj o tem priročniku
• Slike LCD zaslona, ki se pojavljajo v priročniku,
so bile posnete z digitalnim fotoaparatom in
zato utegnejo izgledati malo drugače.
• V tem priročniku se izraz »medij« nanaša na
trdi disk videokamere in na spominsko ploščico
»Memory Stick PRO Duo«.
• Primeri zaslonov se nanašajo na okolje
Windows Vista. Zasloni so odvisni od
operacijskega sistema računalnika.
* Glej priročnik za videokamero Handycam
(PDF) in »PMB Guide«.
6
Vsebina
Najprej preberite naslednje................2
Uvod
Korak 1: Polnjenje baterije ................8
Korak 2: Vklop in nastavitev datuma
in ure .........................................10
Sprememba nastavitve jezika ..............10
Korak 3: Izbira medijaa ...................11
Snemanje/Predvajanje
Snemanje .....................................13
Predvajanje ...................................14
Predvajanje slik na TV zaslonu ...........15
Deli in funkcije videokamere ............16
Indikatorji, ki se prikažejo med
snemanjem/predvajanjem .............18
Uporaba različnih funkcij – “ HOME”
in “ OPTION”............................20
Shranjevanje slik ............................23
Brisanje slik ..................................24
Uporaba računalnika
Uporaba računalnika ......................25
Namestitev in predvajanje priročnika
“Handycam Handbook” (PDF) ..........25
Namestitev programa “Picture Motion
Browser” .................................................25
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav ..........................28
Dodatne informacije
Varnost ........................................31
Tehnični podatki ............................33
7
Uvod
Korak 1: Polnjenje akumulatorske baterije
5
4
Lučka
CHG
3
5
Baterija
1
2
Priključek DC IN
Stikalo POWER
Vtič DC
Omrežni napajalnik
V stensko vtičnico
Omrežni kabel
Akumulatorsko baterijo »InfoLITHIUM«
(serija H) lahko polnite takoj, ko ste jo
vstavili v videokamero.
4 Vstavite baterijo v smeri puščice,
dokler ne zaskoči.
b Opombe
• Vaša videokamera deluje samo z akumulatorsko
baterijo »InfoLITHIUM« (serija H).
1 Priključite omrežni napajalnik v
priključek DC IN na podstavku
Handycam Station.
Pazite, da bo oznaka 4 na vtiču DC
obrnjena navzgor.
2 Priključite omrežni kabel v omrežni
napajalnik in v stensko vtičnico.
3 Obrnite stikalo POWER v smeri
puščice na OFF (CHG) (tovarniška
nastavitev).
8
5 Vstavite videokamero v podstavek
Handycam Station.
Lučka CHG (polnjenje) zasveti in
baterija se začne polniti. Ko je polna, se
lučka izklopi. Odstranite videokamero iz
podstavka.
Odstranitev baterije
Obrnite stikalo POWER na OFF (CHG).
Premaknite stikalo za izmet baterije
(BATT) in odstranite baterijo.
Stikalo za izmet
baterije (BATT)
Polnjenje baterije s pomočjo omrežnega
napajalnika
Obrnite stikalo POWER na OFF (CHG),
nato priključite omrežni napajalnik
naravnost v priključek DC IN na
videokameri. Stikalo POWER
Priključek DC IN
Odprite pokrov za
priključke.
Vtič DC
pogostim vklapljanjem/izklapljanjem snemanja,
vklapljanjem/izklapljanjem kamere in
zoomiranjem.
Nekaj o bateriji
• Pred zamenjavo baterije ali izključitve
oremžnega napajalnika iz videokamere, obrnite
stikalo POWER na OFF (CHG) in izklopite
(film)/ (fotografija) (str. 9)/lučko
lučko
ACCESS (str. 12, 16).
• Baterija ne bo napajala kamere, dokler ne
izključite omrežnega napajalnika iz priključka
DC IN na kameri ali podstavku Handycam
Station, tudi če je omrežni kabel izključen iz
omrežne vtičnice.
Nekaj o času polnjenja/snemanja/predvajanja
Razpoložljivi čas delovanja za priloženo
baterijo
Čas polnjenja:
Približen čas (min.), ki je potreben, da do
konca napolnite povsem prazno baterijo.
Čas snemanja/predvajanja:
Približen čas (min.), ki je na voljo, ko
uporabljate povsem polno baterijo.
»HD« je kratica za »high definition« (visoko
ločljivo) sliko, »SD« pa za »standard
definition« (standardno ločljivost slike).
(enota: min.)
“Memory
Stick PRO
Duo”
Trdi disk
HD
Čas polnjenja
SD
HD
SD
135
• Čas je merjen se nanaša na uporabo kamere pri
temperaturi 250C (priporočljiva temperatura je
10-300C).
• Čas snemanja in predvajanja bo krajši,
če videokamero uporabljate pri nizkih
temperaturah.
• Čas snemanja in predvajanja bo v nekaterih
pogojih uporabe kamere krajši.
Nekaj o omrežnem napajalniku
• Priključite omrežni napajalnik v bližnjo stensko
vtičnico. V primeru, da se pojavi kakršnakoli
težava s kamero, napajalnik takoj izključite.
• Ne postavljajte omrežnega napajalnika v ozek
prostor, na primer med stene ali pohištvo.
• Pazite, da ne pride do kratkega stika med
priključkom DC na omrežnem napajalniku
ali priključkom za baterijo in kovinskim
predmetom. S tem bi povzročili okvaro.
• Tudi če videokamero izklopite, jo bo omrežni
napajalnik še naprej napajal, če je priključen v
omrežno vtičnico.
Čas snemanja*1*2
Čas
neprekinjenega
snemanja
90
110
90
110
Običajni čas
snemanja*3
40
50
40
50
Čas predvajanja*2
130
130
140
140
9
Uvod
Oznaka 4 naj
bo obrnjena v
desno.
*1 [REC MODE]: SP
*2 Če je osvetlitev LCD zaslona vklopljena.
*3 Običajni čas snemanja prikaže čas med
Korak 2: Vklop in nastavitev datuma in ure
1
(HOME) (str. 20)
Pritisnite na tipko
na LCD zaslonu.
Stikalo POWER
Ko prvič uporabite
videokamero, se
na LCD zaslonu
prikaže [CLOCK
SET].
1 Med pritiskanjem na zeleno tipko
večkrat obrnite stikalo POWER v
smeri puščice, dokler ne zasveti
ustrezna lučka.
(film): za snemanje filmov
(fotografije): snemanje fotografij
Ko prvič vklopite videokamero,
nadaljujte od koraka 3.
• Če vklopite lučko
(fotografije), se
bo razmerje slike na zaslonu samodejno
spremenilo v 4:3.
2 Pritisnite na
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/ LANG]
t [CLOCK SET].
3 S puščicama
/
izberite želeno
geografsko področje in pritisnite na
[NEXT].
4 Nastavite [SUMMERTIME], [Y]
(leto), [M] (mesec) in minute, nato
pritisnite na
.
10
Ura začne teči.
Nasveti
• Datum in ura snemanja se med snemanjem ne
prikažeta, vendar se samodejno posnameta na
trdi disk in prikažeta med predvajanjem.
• Zvočni signal ob delovanju kamere lahko
(HOME) t
izklopite s pritiskom na
(SETTINGS) t [SOUND/DISP SET]t
[BEEP] t [OFF].
Sprememba nastavitve jezika
Jezik za prikaze na zaslonu lahko po želji
spremenite. Pritisnite na (HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/ LANG]
t [ LANGUAGE SET], then select the
desired language.
Korak 3: Izbira medija
Za snemanje/predvajanje/urejanje na
videokameri lahko za medij izberete trdi
disk ali »Memory Stick PRO Duo«. Za filme
in slike izberite drug medij.
Po tovarniški nastavitvi je za filme in slike
določen trdi disk.
Trdi disk
HDD
HDD
MEMORY STICK
MEMORY STICK
MOVIE MEDIA SET
Select the media and image quality.
Uvod
3 Pritisnite na želeni medij in
kakovost slike.
Film
Fotografija
»Memory Stick«
pomeni HD (visoka ločljivost)
pa SD (standardna
kakovost slike,
ločljivost).
b Opombe
• Snemanje / predvajanje /urejanje lahko
upravljate samo za izbrani medij. Če ga želite
zamenjati, izberite drugega.
• Čas snemanja v načinu [HD SP] (tovarniška
nastavitev) je naslednji (prbl.):
– Notranji trdi disk: prbl. 17 ur 50 min (HDRSR11E), prbl. 36 ur (HDR-SR12E)
– »Memory Stick PRO Duo« (4 GB) družbe
Sony: 1 ura 5 min
z Nasvet
• Število slik, ki jih lahko posnamete na LCD
zaslonu, lahko preverite na videokameri (str.
18).
1 Pritisnite na
4 Pritisnite na t
.
Medij se zamenja.
Potrditev nastavitve snemalnega medija
V koraku 2 pritisnite na [PHOTO MEDIA
SET] in nato na želeni medij.
Potrditev nastavitve snemalnega medija
1 Obrnite stikalo POWER tako, da zasveti lučka
(Movie) /
(Still), odvisno od medija,
katerega nastavitev želite preveriti.
2 Na zaslonu preverite simbol za medij.
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) na zaslonu.
Oznaka za medij
: Trdi disk
: “Memory Stick PRO Duo”
Vstavljanje spominske ploščice
»Memory Stick PRO Duo«
2 Pritisnite na [MOVIE MEDIA SET] in
izberite medij za filme.
Prikaže se zaslon za izbiro medija.
Če ste za medij izbrali »Memory Stick PRO
Duo«, jo vstavite.
Več o vrstah spominskih ploščic, ki jih
lahko uporabljate, si oglejte na strani 5.
11
1 Vstavite »Memory Stick PRO Duo«.
1 Odprite pokrov za »Memory Stick Duo«
v smeri puščice.
2 Vstavite »Memory Stick PRO Duo« v
režo za Memory Stick Duo v pravi smeri,
dokler ne zaskoči.
3 Zaprite pokrov za Memory Stick Duo.
3 Pritisnite na [YES].
Če želite na »Memory Stick PRO Duo«
snemati le fotografije, pritisnite na
[NO].
Odstranitev spominske ploščice »Memory Stick
PRO Duo«
Odprite pokrov za Memory Stick Duo in na
rahlo pritisnite na spominsko ploščico.
b Opombe
Lučka ACCESS (»Memory
Stick PRO Duo«)
2 Če ste za medij za filme izbrali
»Memory Stick PRO Duo«,
premaknite stikalo POWER, da
zasveti lučka
(Movie).
Če je stikalo POWER nastavljeno na
OFF (CHG), ga med pritiskanjem na
zeleno tipko vklopite.
Ko vstavite »Memory Stick PRO Duo«,
se na LCD zaslonu prikaže napis
[Create a new Image Database File.].
12
•Ne odpirajte pokrova za Memory Stick Duo,
medtem ko snemate.
•Če spominsko ploščico vstavite na silo in v
nepravilni smeri, lahko poškodujete »Memory
Stick PRO Duo«, režo za Memory Stick Duo ali
slikovne podatke.
•Če se v koraku 3 prikaže napis [Failed to
create a new Image Database File. It may be
possible that there is not enough free space.],
formatirajte »Memory Stick PRO Duo«. S
formatiranjem se bodo izbrisali vsi podatki,
posneti na »Memory Stick PRO Duo«.
•Ko »Memory Stick PRO Duo« izskoči, pazite, da
vam ne pade na tla.
Snemanje/predvajanje
Snemanje
Slike se posnamejo na medij, ki ste ga izbrali (str. 11).
Po tovarniški nastavitvi se filmi in slike posnamejo na trdi disk.
Stikalo POWER C
START/STOP D
Stikalo POWER
: snemanje filmov
: snemanje slik
[STBY] t [REC]
PHOTO E
START/STOP A
Snemanje/Predvajanje
(HOME) B
(str. 20)
10.2M
Utripa t Sveti
1 Obračajte stikalo POWER C, dokler ne zasveti ustrezna luč.
Ko je stikalo POWER C v položaju OFF (CHG), pritisnite samo na zeleno tipko.
2 Začnite snemati.
Filmi
Pritisnite na tipko START/STOP D (ali A.
Za ustavitev snemanja ponovno pritisnite
na START/STOP D (ali A).
b Nasveti
• Čas snemanja in preostalo zmogljivost lahko
(HOME) B
preverite tako, da pritisnete na
t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
INFO]..
• Slike lahko zajemate s pritiskom na tipko
PHOTO E med snemanjem filmov.
Fotografije
Na rahlo pritisnite na tipko PHOTO E
in nastavite ostrino A (oglasi se zvočni
signal), nato do konca pritisnite B
(oglasi se sprožilec).
Poleg oznake
or
se prikaže oznaka
. Ko le-ta izgine, je slika posneta.
• Najdaljši čas neprekinjenega snemanja je
približno 13 ur.
• Če film preseže 2GB, se bo nasledja filmska
datoteka ustvarila samodejno.
13
Predvajanje
Slike posnete na medij, ki ste ga izbrali v nastavitvah (str. 10), lahko predvajate.
Tovarniška nastavitev je trdi disk.
Tipka
1
(VIEW IMAGES) A
2
3
9
4
5
6
HDD
0
7
8
Stikalo POWER B
Tipka
(VIEW IMAGE) C
(Film Roll Index)
1 Se premakne na zaslon
(Face Index)
2 Se premakne na zaslon
(HOME)
3 Se premakne na zaslon
4 Predhodnih 6 slik
5 Naslednjih 6 slik
6 Vrne se na zaslon za snemanje
7 Prikaže filme v HD kakovosti*
8 Prikaže fotografije
9 Poišče slike po datumih
(OPTION)
0
se prikaže, če pod [MOVIE MEDIA SET]
•
izberete film z SD kakovostjo slike (str. 11).
1 Obrnite stikalo POWER, da se kamera vklopi.
2 Pritisnite na tipko
(VIEW IMAGES) C (ali A).
Na LCD zaslonu se prikaže zaslon VISUAL INDEX. (Za prikaz vzorčnih sličic je
potrebno počakati nekaj časa.)
3 Začnite predvajati..
Filmi
Fotografije
Pritisnite na
ali
želite predvajati.
in na film, ki ga
Če ga pritiskate, preklaplja
Začetek kadra/ med predvajanjem in začasno Naslednji
prejšnjega filma ustavitvijo predvajanja
film
Stop (pomik na
zaslon INDEX)
14
Vrtenje nazaj/naprej
(OPTION)
Pritisnite na oznako
in na
fotografijo, ki jo želite predvajati.
Tipka za zaporedni prikaz slik (Slide Show)
Pomik na zaslon
VISUAL INDEX
Prejšnji/naslednji
(OPTION)
Nastavitev glasnosti zvoka za filme
Če predvajate film, pritisnite na tipko
(OPTION) t oznako
[VOLUME],
/
nastavite glasnost.
nato s tipkama
b Nasvet
•Na zaslonu VISUAL INDEX se &B[/B prikaže
ob sliki na vsaki oznaki, ki je bila nazadnje
predvajana/posneta. Če pritisnete na sliko,
označeno z &B[/B, lahko predvajate od mesta,
kjer ste se nazadnje ustavili.
Podstavek Handycam
Station
Predvajanje slik na televizorju
A/V priključek
Snemanje/Predvajanje
Načini priključitve in kakovost slike (HD
(visoka ločljivost) ali SD (standardna
ločljivost)), ki se prikaže na TV zaslonu,
so odvisni od vrste televizorja in od
uporabljenih priključkov.
Za napajanje uporabite priloženi omrežni
napajalnik (str. 8).
Oglejte si tudi navodila za napravo, ki jo
želite priključiti.
Odprite pokrov za priključke.
b Opomba
b Opombe
• Ko snemate, nastavite [X.V.COLOR] na [ON]
in za predvajanje uporabite TV, združljiv z
x.v.Color. Nekatere nastavitve na televizorju bo
morda potrebno spremeniti. Oglejte si navodila
za uporabo televizorja.
• Če za oddajanje slik uporabite A/V priključni
kabel, bodo slike potovale v SD (standard
definition) kakovosti.
• Podstavek Handycam Station in videokamera
sta opremljena z A/V priključkom ali A/V
OUT priključkom (str. 16). Priključite A/V
priključni kabel ali komponentni A/V kabel v
podstavek Handycam Station ali v videokamero.
Če priključite A/V priključne kable ali
komponentne A/V kable v podstavek Handycam
Station in v videokamero naenkrat, se utegnejo
pojaviti motnje v sliki.
Uporaba
Preklopite vhod na televizorju na
priključeni priključek.
Oglejte si navodila za uporabo
televizorja.
r
Priključite videokamero in TV s
pomočjo vodiča [TV CONNECT
Guide].
Vodič [TV CONNECT Guide] lahko
uporabite tako, da pritisnete na
(HOME) t
(OTHERS) t [TV
CONNECT Guide].
r
Opravite potrebne nastavitve izhoda
na videokameri.
15
Deli in funkcije videokamere
Tu so opisani priključki, tipke, itd., ki niso
opisani v drugih poglavjih.
8
1
2
3
4
5
9
0
qa
qs
6
Snemanje / Predvajanje
1 Stikalo »Power zoom«
Če želite uporabiti zoom, premaknite
stikalo »Power zoom«. Premaknite ga na
rahlo za počasno zoomiranje in
močneje za hitrejše zoomiranje.
Sliko lahko povečate od 1,1 do 5x
(Playback zoom).
• Če med povečevanjem slike pritisnete na
zaslon, se bo mesto, ki ste ga pritisnili,
prikazalo v sredini.
7
qd
2 Nastavek za oko
qf
3 Iskalo
Slike si lahko ogledate v iskalu in imate
pri tem LCD zaslon zaprt. Iskalo je
koristno, kadar ne želite prazniti baterije
ali če je slika na LCD zaslonu slabo
vidna.
qg
qj
qk
ql
qh
4 Stikalo za nastavitev leče iskala
Premaknite iskalo navzgor, nato
premikajte stikalo, dokler ni slika
povsem jasna.
w;
wa
ws
wd
wf
wg
wh
wj
wk
wl
qj
Podstavek Handycam
Station
5 Tipka QUICK ON
Ko pritisnete na tipko QUICK ON,
videokamera vzpostavi način varčevanja
z energijo. Lučka QUICK ON v načinu
‘Sleep’ utripa. Ko naslednjič želite
snemati, ponovno pritisnite na QUICK
ON. Videokamera bo vzpostavila stanje
pripravljenosti na snemanje.
Če videokamere v načinu ‘Sleep’ nekaj
časa ne uporabljate, se bo kamera
samodejno izklopila.
6 Lučka ACCESS (trdi disk)
Ko lučka ACCESS sveti ali utripa,
videokamera zapisuje/bere podatke.
7 Pas za čez ramo
Pritrdite pas (ni priložen)
qd Zvočnik
wg
qs
qa
16
qf Stikalo NIGHTSHOT
Za snemanje v temnih prostorih
nastavite stikalo
NIGHTSHOT na
ON.
qg Tipke Zoom
Pritisnite za zoomiranje. Sliko lahko
povečate od 1,1 do 5x (Playback zoom).
• Če med povečevanjem slike pritisnete na
zaslon, se bo mesto, ki ste ga pritisnili,
prikazalo v sredini.
qh Tipka RESET
Za ponastavitev (resetiranje) vseh
nastavitev, vključno z uro, pritisnite na
tipko RESET.
ql Tipke DISP /BATT INFO
Če pritisnete na to tipko pri vklopljeni
kameri, lahko preklopite prikaz na
zaslonu. Če pritisnete na tipko, medtem
ko je stikalo POWER v položaju OFF
(CHG), lahko preverite preostalo moč
baterije.
wa Vgrajen mikrofon
Zvok, ki ga ujame notranji mikrofon, se
pretvori v 5.1ch prostorski zvok in se
tako posname.
ws Bliskavica
Po tovarniški nastavitvi se bliskavica
samodejno sproži v skladu s snemalnimi
pogoji.
Pritisnite na (HOME) t
(SETTINGS) t [PHOTO SETTINGS]
t [FLASH MODE] in spremenite
nastavitev.
wd Senzor za daljinsko upravljanje /
Infrardeča vrata
Sprejema signal iz daljinskega
upravljalnika.
wf Snemalna luč kamere
Snemalna luč kamere med snemanjem
sveti rdeče. Če je preostala zmogljivost
medija majhna, lučka utripa.
ql Stojalo (na spodnji strani)
Pritrdite stojalo (ni priloženo: vijak za
stojalo mora biti krajši od 5,5 mm).
wk Tipka . (osvetlitev ozadja)
Če želite prikazati . za nastavitev
osvetlitve ozadja, pritisnite na .. Za
preklic funkcije ponovno pritisnite na
tipko.
wl Gumb CAM CTRL
Uporabite lahko postavke v meniju na
zaslonu [DIAL SETTING].
Priključitev v naprave
8 Priključek MIC (PLUG IN POWER)
Če priključite zunanji mikrofon (ni
priložen), ima le-ta prednost pred
vgrajenim mikrofonom (str. 17).
9 Priključek i (slušalke)
0 Priključek HDMI OUT (mini)
Za priključitev uporabite HDMI kabel
(ni priložen).
qa A/V priključek / A/V OUT priključek
Priključite s komponentnim A/V
kablom ali z A/V priključnim kablom.
qs Priključek (USB)
Priključite z USB kablom.
qj Tipka
(DISC BURN)
Če priključite videokamero v računalnik,
lahko ustvarite disk. Podrobnosti si
oglejte v navodilih »PMB Guide« (str. 27).
w; Aktivni vmesniški nastavek za dodatno
opremo
Aktivni vmesniški nastavek za dodatno
opremo (Active Interface Shoe) napaja
dodatno opremo (npr. video luč,
bliskavico, mikrofon). Dodatno opremo
lahko vklopite in izklopite s stikalom
POWER na videokameri.
wg Vmesniški konektor
Priključite videokamero in podstavek
Handycam Station.
17
Snemanje/Predvajanje
qk Tipka EASY
Pritisnite na EASY, da se prikaže
in večina nastavitev se bo samodejno
nastavila na enostavno snemanje/
predvajanje. Za preklic funkcije
ponovno pritisnite na tipko.
wj Tipka MANUAL
Če pritisnete in držite to
tipko, lahko prikažete zaslon [DIAL
SETTING].
Indikatorji, ki se prikažejo med snemanjem/
predvajanjem
Snemanje filmov
1 Tipka HOME
2 Preostala moč baterije (prbl.)
3 Stanje snemanja ([STBY] (stanje
pripravljenosti) ali [REC] (snemanje)
4 Kakovost snemanja (HD/SD) in način
snemanja (FH/HQ/SP/LP)
5 Snemalni / predvajalni medij
6 Števec (ura: minute: sekunde)
7 Preostali čas snemanja
Snemanje fotografij
8 Tipka OPTION
9 FACE DETECTION
10.2M
q; Tipka VIEW IMAGES
qa Nastavitev funkcije »Face Index«
qs Snemanje s 5.1ch prostorskim zvokom
qd Velikost slike
qf Približno število slik, ki jih lahko
posnamete in medij/Med snemanjem
fotografij
Predvajanje filmov
qg Tipka za vrnitev
qh Način predvajanja
qj Številka trenutnega filma/skupno število
filmiv
qk Tipka »prejšnji/naslednji«
ql Video upravljalne tipke
w; Številka trenutne fotografije/skupno
število fotografij
Predvajanje fotografij
10.2M
wa Snemalna mapa
Prikaže se samo, če je snemalni medij za
fotografije »Memory Stick Duo«.
ws Tipka za zaporedni prikaz slik (Slide
Show)
wd Ime podatkovne datoteke
wf Tipka VISUAL INDEX
18
Indikatorji, ki se prikažejo ob spremembah
Kadar spreminjate postavke ali med
snemanjem ali predvajanjem, se prikažejo
naslednji indikatorji.
Levo zgoraj
Na sredini
Desno zgoraj
Indikator
Pomen
Fader
Osvetlitev LCD zaslona
izklopljena
Desno zgoraj
Senzor padca izklopljen
Senzor padca vklopljen
Medij, izbran za slike
Spodaj
Indikator
Spodaj
Pomen
FACE DETECTION
Levo zgoraj
Slikovni učinek
Indikator
Pomen
AUDIO MODE
Digitalni učinek
9
Snemanje s
samosprožilcem
Bliskavica/REDEYE
REDUC
BLT-IN ZOOM MIC
Ročna nastavitev ostrine
SCENE SELECTION
.
Osvetlitev ozadja
n
Nivo MICREF LEVEL
nizek
Razmerje beline
SteadyShot izklopljen
EXPOSURE/
SPOT METER
WIDE SELECT
AE SHIFT
Na sredini
Indikator
10.2M
WB SHIFT
TELE MACRO
Pomen
7.6M
ZEBRA
IMAGE SIZE
6.1M
(COLOR)
NightShot
b Opombe
Super NightShot
• Indikatorji in njihovi položaji so približni in so
dejansko lahko drugačni. Oglejte si priročnik
»Handycam Handbook« (PDF).
• Datum in ura snemanja se samodejno
posnameta na medij. Med snemanjem sicer
niso prikazani, lahko pa si jih ogledate med
predvajanjem pod [DATA CODE].
Color Slow Shutter
Priključitev PictBridge
E
X.V. COLOR
CONVERSION LENS
Nastavitev zaporednega
prikaza slik
Opozorilo
19
Snemanje/Predvajanje
Face Index
Uporaba različnih funkcij – »
Če pritisnete na (HOME) A
(ali B)/ , lahko prikažete zaslon
z menijem. Podrobnosti si oglejte v
priročniku »Handycam Handbook » (PDF)
(str. 25).
(HOME) B
(OPTION)
HOME« in »
OPTION«
Če želite izvedeti kaj več o funkciji posameznih
postavk v meniju HOME MENU (HELP)
1 Pritisnite na
(HOME) A (ali B).
2 Pritisnite na
(HELP).
Spodnji del tipke (HELP) postane
oranžen.
3 Pritisnite na postavko, o kateri želite izvedeti
več informacij. Ko pritisnete na postavko, se
na zaslonu prikaže njen opis. Če želite izbrati
postavko, pritisnite na [YES].
(HOME) A
Uporaba menija HOME MENU
Nastavitve za upravljanje lahko spremenite.
Pritisnite na (HOME) A (ali B), da se
prikaže zaslon z meniji.
Postavke
menija
Uporaba menija OPTION MENU
Meni (OPTION) se pojavi na enak način
kot okno, ki se pojavi ob pritisku na desno
tipko miške, ko uporabljate računalnik.
Pritisnite na (OPTION) in prikažejo se
postavke, ki jih lahko nastavite.
Postavke
menija
Kategorija
1 Pritisnite na želeno kategorijo,
Oznaka
nato pa na postavko in spremenite
nastavitev.
1 Pritisnite na želeno postavko, nato
2 Sledite navodilom na zaslonu.
b Nasveti
• Če postavka ni prikazana na zaslonu, s
/
zamenjajte stran.
puščicama
• Če želite skriti zaslon HOME MENU, pritisnite
.
na
• Postavk, ki so označene s sivo, ni mogoče
izbrati ali vklopiti hkrati, v trenutnem stanju
snemanja/predvajanja.
20
pa na postavko in spremenite
nastavitev.
2 Spremenite nastavitev in pritisnite
.
b Opombe
• Če želene postavke ni na zaslonu, pritisnite
drugo oznako. Če postavke ni nikjer, funkcija ni
na voljo pri teh okoliščinah.
(OPTION) ne morete uporabiti med
• Menija
delovanjem funkcije Easy Handycam.
Kategorija (MANAGE MEDIA)
Postavke v meniju HOME MENU
Kategorija (CAMERA)
Snemanje/Predvajanje
Kategorija (VIEW IMAGES)
Kategorija (SETTINGS)
Kategorija (OTHERS)
21
* Postavko lahko nastavite med uporabo funkcije
»Easy Handycam«.
** Ime menija se spremeni v [SOUND
SETTINGS] med uporabo funkcije »Easy
Handycam«.
Postavke v meniju OPTION MENU
Spodaj so opisane postavke, ki jih lahko
nastavite le v meniju OPTION MENU.
Oznaka
Oznaka
Oznaka
- (A tab depends on the situation)/No tab
22
Shranjevanje slik
Ker ima medij omejeno zmogljivost,
shranite slikovne podatke na enako
vrsto zunanjega medija, npr. DVD-R ali
računalnik.
Slike, posnete z videokamero lahko shranite
na naslednji način.
Shranjevanje slik s priključitvijo
videokamere v druge naprave
Podrobnosti si oglejte v priročniku
»Handycam Handbook« (PDF)«.
Priključite z A/V priključnim kablom
Uporaba računalnika
Ustvarjanje DVD-ja s funkcijo »One Touch«
(One Touch Disc Burn)
Presnemavate lahko na videorekorder,
DVD/HDD snemalnik v SD kakovosti slike
(standardna ločljivost).
Priključitev z USB kablom
Presnemavate lahko na DVD zapisovalnike,
združljive s funkcijo presnemavanja filmov,
v HD kakovosti slike (visoka ločljivost).
b Nasvet
• Filme in slike lahko presnamete iz trdega diska
(HOME) t (OTHERS) t
na Touch
[MOVIE DUB]/[PHOTO COPY].
Slike, posnete na trdi disk kamere, lahko
na enostaven način shranite na DVD-ju, če
pritisnete na tipko
(DISC BURN).
Shranjevanje slik na računalniku (Easy PC
Back-up)
Slike, posnete z videokamero, lahko
shranite na trdi disk računalnika.
Ustvarjanje DVD-ja z izbranimi slikami
Slike, uvožene v računalnik, lahko shranite
na DVD-ju. Te slike lahko tudi uredite.
23
Snemanje/Predvajanje
Če uporabite program »Picture Motion
Browser« na priloženem CD-ROM-u,
lahko slike, posnete na kameri v kakovosti
HD ali SD, shranite. Filme lahko po
potrebi presnamete s posnetki HD (visoka
ločljivost) kakovosti iz računalnika na
videokamero. Podrobnosti si oglejte v
priročniku »PMB Guide« na priloženem
CD-ROM-u (str. 27).
Brisanje slik
Najprej izberite medij, ki vsebuje slike, ki
jih želite izbrisati (str. 11).
Brisanje filmov
1 Pritisnite na
(HOME) t
(OTHERS) t [DELETE].
2 Pritisnite na [
DELETE].
3 Pritisnite na [
DELETE] ali [
DELETE], nato pritisnite na film, ga
jo želite izbrisati.
Izbrani film slika se označi z oznako .
4 Pritisnite
t [YES] t
.
Brisanje fotografij
1 V koraku 2 pritisnite na [ DELETE].
2 Pritisnite [ DELETE], nato pritisnite na
fotografijo, ki jo želite izbrisati. Izbrana slika
se označi z oznako .
3 Pritisnite
t [YES] t
.
b Nasvet
• Za izbris vseh fotografij na »Memory Stick
Duo« v koraku 2 pritisnite [ DELETE ALL]
.
t [YES] t [YES] t
24
Uporaba računalnikar
Uporaba računalnika
Namestitev priročnika / Programa
Namestitev priročnika / Programa
Priročnik »Handycam Handbook« (PDF)
V priročniku »Handycam Handbook«
(PDF) je podrobno opisana videokamera in
njena uporaba.
Program »Picture Motion Browser« (samo za
uporabnike okolja Windows)
Program je priložen. Uporabljate ga lahko
za naslednje funkcije:
- Ustvarjanje DVD-ja z enim pritiskom,
- Uvažanje slik v računalnik,
- Urejanje uvoženih slik,
- Ustvarjanje DVD-jev.
b Opombe
b Opombe
•Uporabniki računalnika Macintosh naj sledijo
spodnjemu postopku:
1 Vklopite računalnik.
2 Vstavite CD-ROM (priložen) v pogon za
disk na računalniku.
INamestitev in ogled priročnika
»Handycam Handbook« (PDF)
Če si želite ogledati priročnik »Handycam
Handbook« (PDF), morate v računalnik
namestiti Adobe Reader.
Nadaljujte z namestitvijo, tudi če se prikaže
neznan potrditveni zaslon.
1 Vklopite računalnik.
2 Vstavite CD-ROM (priložen) v pogon za disk
na računalniku.
Prikaže se zaslon za namestitev.
3 Odprite mapo [Handbook] na CDROM-u, dvojno kliknite na mapo [GB]
in nato povlecite in spustite »Handycam
Handbook« na računalniku. Za ogled
priročnika »Handycam Handbook« (PDF),
dvojno kliknite na »Handbook.pdf«.
Namestitev programa »Picture Motion
Browser«
p Zahteve sistema
Podrobnosti si oglejte na spletni strani.
OS: Microsoft Windows 2000 Professional
SP4,Windows XP SP2*, Windows
Vista*
* 64-bitnih izdaj in izdaje ‘Starter’ ne podpira.
3 Kliknite na [Handycam Handbook].
Prikaže se zaslon za namestitev priročnika
»Handycam Handbook« (PDF)
Potrebna je standardna namestitev.
Delovanje ni zagotovljeno, če ste
nadgradili zgoraj naštete verzije
operacijskih sistemov ali če je v okolju z
več operacijskimi sistemi.
25
Uporaba računalnika
• Računalniki Macintosh ne podpirajo programa
»Picture Motion Browser«. Če želite uporabiti
računalnik Macintosh z vašo videokamero, si
oglejte naslednjo spletno stran:
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/us/
4 Izberite želeni jezik in ime modela vaše
videokamere, nato kliknite na [Handycam
Handbook (PDF)].
Namestitev se začne. Ko je končana, se
na namizju računalnika prikaže simbol za
bližnjico.
• Ime modela videokamere je natisnjena na
spodnji strani kamere.
5 Kliknite na [Exit] t [Exit], nato odstranite
CD-ROM iz računalnika. Za ogled priročnika
»Handycam Handbook« (PDF), dvojno
kliknite na simbol za bližnjico.
CPU: Intel Pentium 4 2.8GHz ali hitrejši
(priporočamo Intel Pentium 4 3.6GHz ali
več, Intel Pentium D 2.8GHz ali več, Intel
Core Duo 1.66GHz ali več ali Intel Core 2
Duo 1.66GHz ali več).
• Intel Pentium III 1GHz ali hitrejši omogoča
naslednje funkcije:
- uvažanje vsebine v računalnik,
– funkcijo One Touch Disc Burn,
– ustvarjanje diska, formata AVCHD/DVDvideo,
– kopiranje diska.
– procesiranje vsebine v kakovosti slike SD
(standardna ločljivost.
Spomin: Windows 2000/Windows
XP: 512MB ali več (1GB ali več je
priporočljivo).
Za obdelavo slik SD (standardna
ločljivost) kakovosti zadošča 256MB ali
več. Za Windows Vista: 1 GB ali več
Trdi disk: Prostor na disku potreben za
namestitev: približno 800MB (za
ustvarjanje diskov formata AVCHD bo
morda potrebnih 10GB ali več).
Prikazovalnik: najmanj 1024 x 768 pik
Drugo: USB vhod (to naj se omogoči
kot standard), priporočljiv je Hi-Speed
USB (združljivo z USB 2.0), DVD
zapisovalnik (CD-ROM pogon je
potreben za namestitev).
Pozor
Videokamera zajema posnetke visoke
ločljivosti v formatu AVCHD. Z uporabo
priloženega PC programa lahko visokoločljive posnetke kopirate na DVD. DVD,
ki vsebuje posnetke AVCHD, pa ne smete
uporabiti s predvajalniki in snemalniki
DVD formata, ker DVD predvajalnik/
snemalnik morda ne bi mogel izvreči
medija in bi utegnil izbrisati vsebino brez
opozorila. DVD s posnetki AVCHD
lahko predvajate na združljivem Blu-ray
DiscTM predvajalniku/snemalniku ali drugi
združljivi napravi.
26
Namestitev programa
Programsko opremo je potrebno namestiti
v računalnik Windows preden povežete
videokamero na računalnik. Namestitev se
izvede samo prvič. Vsebina in postopki, ki
so za to potrebni, se razlikujejo glede na
operacijski sistem.
1 Prepričajte se, da videokamera ni priključena
na računalnik.
2 Vklopite računalnik.
b Opombi
• Za namestitev se prijavite kot administrator.
• Pred namestitvijo zaprite vse odprte
aplikacije.computer before installing the
software.
3 Vstavite priložen CD-ROM disk v pogon na
računalniku.
Pojavi se nastavitveni zaslon.
Če se zaslon ne prikaže
1 Kliknite [Start], nato [My Computer].
(Pri Windows 2000 dvokliknite [My
Computer].)
2 Dvokliknite [SONYPICTUTIL (E:)]
(CD-ROM) (diskovni pogon)*
* Imena pogonov (kot je (E:)) se lahko
razlikujejo glede na računalnik
4 Kliknite [Install].
5 Izberite želeni jezik in nato [Next].
6 Ko se prikaže zaslon, ki potrjuje povezavo,
priključite videokamero v računalnik s
pomočjo spodnjih korakov.
1 Priključite omrežni napajalnik v podstavek
Handycam Station in v stensko vtičnico.
2 Postavite videokamero v podstavek
Handycam Station, nato obrnite stikalo
POWER na ON.
3 Povežite priključek (USB) na podstavku
Handycam Station s priključkom (USB)
na računalniku.
Na LCD zaslonu pritisnite na [USB
SELECT]
4 Pritisnite na [ USB CONNECT] ali [
USB CONNECT] na zaslonu [USB
SELECT]
z Nasvet
• Če se zaslon [USB SELECT] ne prikaže,
(HOME) ₫ (OTHERS) ₫
pritisnite na
[USB CONNECT].
Uporaba računalnika
7 Kliknite na [Continue].
8 Preberite [License Agreement] (licenčna
pogodba), izberite možnost [I accept the
terms of the license agreement] (sprejemam
pogoje licenčne pogodbe), če se strinjate s
pogoji, in kliknite [Next].
9 Potrdite nastavitve za namestitev in kliknite
na [Install].
q; Sledite navodilom na zaslonu za namestitev
programa.
• Pri nekaterih računalnikih je potrebno namestite
še tretji program. Če se prikaže namestitveni
zaslon, sledite navodilom za namestitev
potrebnega programa.
qa Po potrebi ponovno zaželite računalnik.
qs Iz pogona na računalniku odstranite CD-ROM
disk..
Izključitev USB kabla
1 Kliknite na simbol
t [Safely remove
USB Mass Storage Device] t [OK] (samo
Windows 2000) na spoednji desni strani
namizja na računalniku.
2 Pritisnite na t na zaslonu videokamere.
3 Izvlecite USB kabel.
p Uporaba programa ‘Picture Motion
Browser’
Če želite zagnati program ‘Picture Motion
Browser’, kliknite na [Start] t [All
Programs] t [Sony Picture Utility] t
[PMB – Picture Motion Browser].
Osnovne funkcije programa ‘Picture Motion
Browser’ so opisane v navodilih »PMB
Guide«. Za ogled navodil »PBM Guide«
kliknite na [Start] t [All Programs] t
[Sony Picture Utility] t [Help] t [PMB
Guide].
27
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Če pri uporabi videokamere naletite na
težave, vam jih naslednja tabela pomaga
rešiti. Če bi se težave nadaljevale,
odklopite vir napajanja in se posvetujte s
Sonyjevim pooblaščenim posrednikom ali s
pooblaščenim servisom.
Če morate videokamero poslati v popravilo
• Včasih je videokamero potrebno inicializirati
ali zamenjati trenutni trdi disk videokamere,
odvisno od težave. V tem primeru se bodo
podatki, shranjeni na trdem disku izbrisali.
Preden pošljete kamero v popravilo, shraniti
podatke (glej priročnik za videokamerao
Handycam) na drug medij. Za izgubo
kakršnihkoli podatkov na trdem disku nismo
odgovorni.
• Pri popravilu videokamere je včasih potrebno
preveriti minimalno količino podatkov,
shranjenih na trdem disku, zato, da bi odpravili
napako. Prodajalec opreme Sony podatkov ne
bo kopiral in ne shranil.
• Več o simptomih videokamere si oglejte v
priročniku »Handycam Handbook« (PDF), več
o priključitvi v računalnik pa v priročniku »PMB
Guide«.
Videokamera se ne vklopi.
• Baterija ni vstavljena v videokamero.
Vstavite jo (str. 8).
•Priključite omrežni napajalnik v stensko
vtičnico (str. 8).
Videokamera ne deluje, čeprav je
vklopljena.
• Po vklopu kamere traja nekaj sekund, da
je kamera pripravljena na snemanje. To ne
pomeni okvare.
• Izključite omrežni napajalnik iz stenske
vtičnice ali odstranite baterijo, nato ga/
jo po eni minuti ponovno priključite.
Če funkcije še vedno ne bodo delovali,
s koničastim predmetom pritisnite na
tipko RESET (str. 17). (Če pritisnite na
tipko RESET, se vse nastavitve, vključno
z nastavitvijo ure in z izjemo postavk v
osebnem meniju, ponovno nastavijo).
• Temperatura videokamere je zelo visoka.
Izključite videokamero in jo pustite, da se
ohladi.
28
Videokamera se segreje.
• To se zgodi, če je dlje časa vklopljena in ne
pomeni okvare.
Videokamera se nenadoma izklopi.
• Uporabite omrežni napajalnik,
• Ponovno vklopite kamero.
• Napolnite baterijo (str. 8).
Ob pritisku na tipko START/STOP ali
PHOTO se slike ne posnamejo na disk.
• Nastavite stikalo POWER na
(Movie) ali
(Still) (str. 13).
• V načinu »Sleep« snemanje slik ni mogoče.
Pritisnite na tipko QUICK ON.
• Videokamera snema sliko, ki ste jo ravno
posneli na trdi disk videokamere. V tem
času ne morete ustvariti novega posnetka.
• Na mediju ni več prostora. Izbrišite
nepotrebne slike (str. 24).
• Skupno število filmov in fotografij
presega zmogljivost videokamere. Izbrišite
nepotrebne slike (str. 24).
Snemanje se ustavi.
• Temperatura videokamere je izjemno
visoka/nizka. Izključite kamero in pustite,
da se ohladi/ogreje.
Programa »Picture Motion Browser« ni
mogoče namestiti.
• Preverite računalniško okolje, ki je
potrebno za namestitev programa.
• Namestite program na pravilen način (str.
26).
Program »Picture Motion Browser« ne
deluje pravilno.
• Končajte program »Picture Motion
Browser« in ponovno zaženite računalnik.
Računalnik ne prepozna videokamere.
• Izklopite vse USB naprave, razen
tipkovnice, miške in videokamere iz
računalnika.
• Izvlecite USB kabel iz računalnika
in videokamere in ponovno zaženite
računalnik, nato pa ju ponovno pravilno
priključite. ur camcorder again in an
orderly manner.
Prikaz samodiagnoze / Opozorilne
oznake
Če se na zaslonu prikažejo oznake,
preverite naslednje. Nekatere napake lahko
odpravite sami. Če se težava nadaljuje še
po tem, ko ste jo s pomočjo navodil v tabeli
poskušali odpraviti, se obrnite na prodajalca
ali pooblaščenega serviserja opreme Sony.
Oznake
Vzroki/Rešitve
• Uporabljate baterijo,
ki ni “InfoLITHIUM”.
Uporabite baterijo
“InfoLITHIUM” (str. 8).
• Priključite vtič DC na
omrežnem napajalniku
v priključek DC IN na
podstavku Handycam
Station (str. 8).
C:13:ss /
C:32:ss
• Odstranite izvor
napajanja. Ponovno ga
priključite in začnite
uporabljati kamero.
E:20:ss /
E:31:ss /
E:61:ss /
E:62:ss /
E:91:ss /
E:94:ss
• Posvetujte se s
prodajalcem ali
pooblaščenim serviserjem
opreme Sony. Navedite
mu 5 mestno kodo, ki se
začne z “E”.
101-0001
• Datoteka je poškodovana
ali je ni mogoče brati.
• Pojavila se je napaka na
trdem disku videokamere.
• Izbrišite nepotrebne slike.
E
• Baterija je skoraj prazna.
• Temperatura videokamere
postaja visoka. Izključite
jo in pustite, da se ohladi.
• Temperatura videokamere
je izjemno nizka.* Ogrejte
kamero.
29
Odpravljanje težav
C:04:ss
Oznake
Vzroki/Rešitve
• Če indikator počasi
utripa, pomeni, da
zmanjkuje prostora za
snemanje slik.
• »Memory Stick Duo« ni
vstavljen (str. 11).
• Če indikator hitro utripa,
ni dovolj prostora za
snemanje slik. Izbrišite
nepotrebne slike ali
formatirajte »Memory
Stick PRO Duo« po tem,
ko ste slike shranili na
drugem mediju (str. 23).
• Datoteka s slikovno
podatkovno bazo je
poškodovana.
•»Memory Stick Duo« je
poškodovan.
•»Memory Stick Duo« ni
pravilno formatiran.
• Vstavili ste nezdružljivo
spominsko ploščico.
-
• Dostop do »Memory
Stick Duo« je omejila
druga naprava.
• bliskavico je nekaj
narobewrong with the
flash.
• Količina svetlobe
ni zadostna, zato se
pojavi tresenje kamere.
Uporabite bliskavico.
• Videokamera ni stabilna,
zato se pojavi tresenje
kamere. Držite jo z
obema rokama in
posnemite sliko. Pomnite,
da oznaka za tresenje
kamere ne izgine.
• Funkcija “Drop Sensor”
je vklopljena. Snemanje /
predvajanje ni mogoče.
• Medij je poln.
• Med procesiranjem ni
mogoče snemati slik.
Počakajte nekaj časa,
nato snemajte
30
Dodatne informacije
Varnost
Nekaj o uporabi in vzdrževanju videokamere
• Hranite daljinski upravljalnik in litij-ionsko
baterijo izven dosega otrok. Če otrok baterijo
pogoltne, nemudoma poiščite zdravniško
pomoč.
• Če se je iz baterije izlila elektrolitska tekočina:
– posvetujte se s pooblaščenim serviserjem
izdelkov Sony,
– če je tekočina prišla v stik z vašo kožo, jo
takoj odstranite z vodo,
– če tekočina pride v stik z očmi, oči oplaknite z
obilo vode in se posvetujte z zdravnikom.
p Če videokamere dlje časa ne boste
uporabljali
• Občasno vklopite kamero in pustite, da nekaj
časa deluje, na primer, da približno 3 minute
predvaja kaseto.
• Povsem izpraznite baterijo, preden jo shranite.
LCD zaslon
• Ne pritiskajte premočno na LCD zaslon, ker bi
ga s tem utegnili poškodovati.
• Če uporabljate videokamero v mrzlem prostoru,
se utegne na LCD zaslonu prikazati nepopolna
slika. To ne pomeni okvare.
• Med uporabo videokamere se utegne zadnja
stran LCD zaslona segreti. To ne pomeni
okvare.
p Čiščenje LCD zaslona
Če se na LCD zaslonu pojavijo prstni
odtisi ali prašni delci, vam priporočamo,
da ga očistite s priloženo čistilno krpico (ni
priložena). Če uporabite pribor za čiščenje
LCD zaslona (ni priložen), ne nanašajte
čistilne tekočine neposredno na LCD
zaslon. Očistite ga s čistilnim papirjem,
navlaženim s tekočino.
Čiščenje ohišja
• Očistite ohišje z mehko krpo, rahlo navlaženo z
vodo.
• Izogibajte se naslednjim snovem, ki bi utegnila
poškodovati lak:
– topila, kot so razredčevalci, bencin, alkohol,
hitro hlapljive snovi, kot so insekticidi, itd.
– dolgotrajen stik z gumo ali vinilnimi predmeti.
31
Dodatne informacije
• Nekaj o uporabi in vzdrževanju videokamere
• Ne uporabljajte in ne shranjujte kamere in
dodatne opreme v naslednjih pogojih:
– V zelo hladnem, zelo vročem ali vlažnem
prostoru. Nikoli je ne izpostavljajte
temperaturi nad 600C, na primer, neposredno
na soncu, v bližini grelcev ali v avtomobilu,
parkiranem na soncu. S tem bi povzročili
napačno delovanje ali deformacijo kamere.
– V bližini močnih magnetnih polj in mehanskih
vibracij. S tem bi povzročili napačno
delovanje kamere.
– V bližini močnih radijskih valov ali sevanja. V
tem primeru s kamero ne bo mogoče pravilno
snemati.
– V bližini AM sprejemnikov in video opreme.
Pojavi se šum.
– Na peščeni plaži ali kjerkoli je zelo prašno.
Če pesek ali prah zaideta v kamero, utegne
priti do okvare. Take okvare včasih ni mogoče
popraviti.
– V bližini oken ali na prostem, kjer bi bila
LCD zaslon in objektiv izpostavljena
neposrednemu soncu. S tem bi se utegnil
LCD zaslona poškodovati.
• Za delovanje videokamere uporabite baterijo
(6,8V/7,2V) ali omrežni napajalnik (8,4V).
• Za delovanje pri enosmernem ali izmeničnem
toku uporabite dodatno opremo, ki jo
priporočamo v teh navodilih.
• Videokamere ne smete zmočiti, na primer, v
dežju ali morju. Če se zmoči, utegne priti do
okvare. Take okvare včasih ni mogoče popraviti.
• Če pride v ohišje videokamere tekočina ali trden
objekt, izključite videokamero. Pred nadaljnjo
uporabo naj jo pregledajo v pooblaščenem
servisu Sony.
• Izogibajte se grobemu ravnanju z videokamero
in mehanskim udarcem. Bodite še posebno
previdni z objektivom.
• Kadar kamere ne uporabljate, naj bo stikalo
POWER nastavljeno na OFF (CHG).
• Med snemanjem naj videokamera ne bo v
kakršnemkoli zavoju, saj se lahko pregreje.
• Ko nameravate izvleči omrežni kabel, ga
povlecite za vtikač in ne za kabel.
• Ne postavljajte ničesar težkega na kabel, ker bi
ga s tem poškodovali.
• Kovinski priključki morajo ostati čisti.
Ravnanje z lečo in shranjevanje
Zamenjava baterije v daljinskem upravljalniku
• Očistite površino leče z mehko krpo v
naslednjih primerih:
– če se na površini leče pojavijo prstni odtisi,
– v toplem in vlažnem prostoru,
– če je objektiv izpostavljen slanemu zraku, na
primer na morju.
• Hranite lečo v zračnem prostoru, kjer ni
izpostavljena prahu in umazaniji.
• Da se ne bi pojavila plesen, občasno opravite
naslednje: Priporočljivo je, da videokamero
približno enkrat na mesec vklopite in upravljate,
da se ohrani pravilno delovanje kamere.
1 Vstavite noht v režo in izvlecite prostor za
baterijo.
2 Vstavite novo baterijo, s stranjo + obrnjeno
navzgor.
3 Vstavite baterijo nazaj v daljinski upravljalnik,
dokler ne zaskoči.
Polnjenje tovarniško vstavljene akumulatorske
baterije
V videokameri se nahaja vstavljena litijeva
baterija, ki ohranja datum, uro in druge
nastavitve, tudi kadar nastavite stikalo
POWER na OFF (CHG). Ta baterija se
vedno polni med uporabo kamere, če pa
kamere ne uporabljate, se počasi iztroši.
Baterija se bo po 3 mesecih neuporabe
kamere povsem izpraznila. Če je baterija
prazna, ne bo imelo vpliva na snemanje, če
le ne snemate datuma.
Postopek
S priloženim omrežnim napajalnikom
priključite videokamero v omrežno vtičnico
in jo najmanj 24 ur pustite, s stikalom
POWER nastavljenim na OFF (CHG).
32
zatič
OPOZORILO
Če z baterijo ne ravnate pravilno, lahko
eksplodira. Ne polnite je, ne razstavljajte
je in ne mecite je v ogenj.
• Če se litijeva baterija izprazni, se delovni doseg
daljinskega upravljalnika skrajša ali pa ne deluje
pravilno. V tem primeru zamenjajte baterijo z
Sony CR2025 litijevo baterijo. Če uporabite
drugo baterijo, obstaja nevarnost požara ali
eksplozije.
Tehnični podatki
Sistem
Format kompresiranja slike:
AVCHD (HD)/MPEG2 (SD)/JPEG
(fotografije)
Format kompresiranja zvoka:
Dolby Digital 2/5.1 ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Video signal
PAL barva, CCIR standardi
1080/50i specifikacije
Trdi disk:
HDR-SR11E: 60 GB
HDR-SR12E: 120 GB
Pri merjenju zmogljivosti medija je 1GB enak
1 milijardi bytov, del katerega se uporabi za
upravljanje podatkov.
Snemalni format
Film (HD) : AVCHD 1080/50i
Film (SD): MPEG2-PS
Fotografije: Exif Ver.2.2*
* Exif: Exif je format datoteke za fotografije,
katerega je ustvarila družba JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association). Datoteke v tem
formatu lahko vsebujejo dodatne informacije,
npr. podatke o nastavitvah vaše videokamere v
času snemanja.
** Edinstven niz slikovnih točk Sonyjevega
senzorja ClearVid CMOS in sistema slikovnega
procesiranja (BIONZ) omogočata ločljivost
fotografij, enako opisanim velikostim.
Vhodni/Izhodni priključki
A/V priključek: komponentni/video in avdio
izhodni priključek
Priključek HDMI OUT: HDMI vrste C mini
konektor
Priključek za slušalke: stereo mini vtič (fi 3.5 mm)
MIC vhodni priključek: stereo mini vtič (fi 3.5 mm)
Iskalo: elektronsko iskalo: barvno
USB priključek: mini-B
Slikovna naprava:
5,8 mm (vrste 1/3.13) senzor CMOS
Slikovne točke med snemanjem (fotografija,
4:3): maks. 20,2 milijona (3680 x 2760)
slikovnih točk **
Skupno: Prbl. 5 660 000 slikovnih točk
Efektivnih (slika v gibanju, 16:9): približno 3
810 000 točk
Efektivnih (fotografija, 16:9): približno 3 810
000 točk
Efektivnih (fotografija, 4:3): približno 5 080
000 točk
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Sonnar T
Optični: 12x, digitalni: 24x, 150x
Goriščna razdalja:: F=1.8 - 3,1
premer filtra: 37 mm
f=4,9 – 58,8 mm
pretvorjeno v 35 mm fotoaparat
Za filme: 40 – 480 mm (16:9)
Za fotografije: 37 – 444 mm (4:3)
Temperatura barve: [AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K), [OUTDOOR]
(5 800 K)
LCD zaslon
Skupno število pik: 921 600 (1 920 x 480)
Splošno
Zahteve napajanja
6,8 V/7,2 V
(akumulatorska baterija)
8,4 V (omrežni napajalnik )
Povprečna poraba: med snemanjem z uporabo
iskala, pri običajni osvetlitvi:
Trdi disk:
HD: 4,2 W SD: 3,6 W
»Memory Stick PRO Duo«:
HD: 4,2 W SD: 3,5 W
Med snemanjem z uporabo LCD zaslona, pri
običajni osvetlitvi:
Trdi disk:
HD: 4,5 W SD: 3,8 W
»Memory Stick PRO Duo«:
HD: 4,5 W SD: 3,8 W
Temperatura delovanja: 0 do 400C
Temperatura hranjenja: -20 do +600C
Mere (približne) 83 x 76 x 138 mm (š/v/g),
vključno z izstopajočimi deli
83 x 76 x 138 mm (š7v/g), vključno
z izstopajočimi deli in vstavljeno
akumulatorsko baterijo
33
Dodatne informacije
Minimalna osvetlitev 5 lux (če je [AUTO SLW
SHUTTR] nastavljen na [ON], hitrost
zaklopa pa 1/25 s)
0 lux (v načinu NightShot)
Slika: 8,0 cm (vrste 3.2, razmerje slike 16:9)
Masa (približna)
HDR-SR11E: 560 g (samo glavna enota)
640 g (vključno s priloženo akumulatorsko
baterijo)
HDR-SR12E: 570 g (samo glavna enota)
650 g (vključno s priloženo akumulatorsko
baterijo)
Podstavek Handycam Station DCRA-C210
Vhodni/izhodni priključki
A/V priključek: video/avdio izhodni priključek
USB priključek: mini-B
Omrežni napajalnik AC-L200/
L200B
Zahteve napajanja: 100-240 V , 50/60 Hz
Trenutna poraba: 0,35 – 0,18 A
Poraba: 18 W
Napetost izhoda: DC: 8,4 V
Temperatura delovanja: 0 do 40 stopinj Celzija
Temperatura hranjenja: -20 do +60 stopinj Celjzija
Mere (približne): 48 x 29 x 81 mm (š/v/g), brez
izstopajočih delov
Masa (približna): 170 g brez omrežnega kabla
* Ostale tehnične podatke si oglejte na samem
omrežnem napajalniku.
Akumulatorska baterija NP-FH60
Največja napetost izhoda: C 8,4 V
Napetost izhoda: 7,2 V
Zmogljivost: 7,2 Wh (1 000 mAh)
Vrsta: Litij-ionska
Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih
sprememb brez predhodnega obvestila.
• Izdelano z licenco Dolby Laboratories.
34
Blagovne znamke
• »Handycam« in
sta
registrirani blagovni znamki korporacije Sony.
• »AVCHD« in »AVCHD« logotip sta blagovni
znamki družbe Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd. in korporacije Sony.
• »Memory Stick«,
, »Memory Stick
Duo«,
, »Memory Stick
PRO Duo«,
, »Memory
Stick PRO-HG Duo«,
,
»Magic Gate«,
, »MagicGate
Memory Stick« in »MagicGate Memory Stick
Duo« so blagovne znamke korporacije Sony.
• »x.v.Colour« je blagovna znamka korporacije
Sony.
• »InfoLITHIUM« je blagovna znamka
korporacije Sony.
• Dolby in simbol z dvojnim D sta blagovni
znamki Dolby Laboratories.
• Dolby Digital 5.1 Creator je blagovna znamka
Dolby Laboratories.
• HDMI, logotip za HDMI in High-Definition
Multimedia Interface so blagovne znamke
ali registrirane blagovne znamke HDMI
Licensing LLC.
• Microsoft, Windows in Windows Media so
registrirane blagovne znamke ali blagovne
znamke korporacije Microsoft v ZDA in/ali
drugih državah.
• Macintosh in Mac OS sta registrirani blagovni
znamki Apple Computer, Inc. v ZDA in
drugih državah.
• Intel, Intel Core in Pentium so registrirane
blagovne znamke korporacije Intel. v ZDA in
drugih državah.
• Adobe, logotip Adobe in Adobe Acrobat so
registrirane blagovne znamke ali blagovne
znamke Adobe Systems Incorporated v ZDA
in/ali v drugih državah.
Vsi drugi omenjeni proizvodi so lahko blagovne
znamke ali registrirane blagovne znamke
povezanih podjetij.
Poleg tega »TM« in »®« v teh navodilih nista
povsod navedena.
Download PDF

advertising