4-419-002-11(1)
3D digitalna HD
videokamera
Navodila za uporabo
Vsebina
Uvod
Snemanje/Predvajanje
Naprednejše funkcije
Prav tako obiščite:
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
Urejanje
Shranjevanje filmov in
fotografij z računalnikom
Shranjevanje slik z zunanjo
napravo
Nastavitev videokamere
Druge informacije/Abecedno
kazalo
SL
HDR-TD20E/TD20VE
Najprej preberite
naslednje
Pred uporabo videokamere temeljito
preberite navodila in jih shranite za
nadaljnjo uporabo.
OPOZORILO
Ne izpostavljajte videokamere dežju
ali vlagi zaradi nevarnosti požara in
električnega udara.
Ne izpostavljajte baterij prekomerni
vročini (npr. soncu ali ognju).
POZOR
Akumulatorska baterija
Če z baterijo ne ravnate pravilno, lahko
eksplodira in povzroči požar ali celo
kemične opekline. Upoštevajte naslednja
opozorila:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SL
2
Ne razstavljajte baterije.
Ne izpostavljajte baterije udarcem (npr. s
kladivom, ipd.), pazite, da vam ne pade na tla in
da na baterijo ne stopite.
Pazite, da ne povzročite kratkega stika in da
kovinski predmeti ne pridejo v stik s priključki
baterije.
Ne izpostavljajte baterije visokim temperaturam
nad 60 °C, na primer v avtomobilu, parkiranem
na soncu.
Ne mecite baterije v ogenj.
Ne uporabljajte poškodovane litij-ionske
baterije.
Baterijo polnite s polnilnikom za Sony
baterije ali z napravo, ki omogoča polnjenje
akumulatorskih baterij.
Hranite baterijo izven dosega majhnih otrok.
Pazite, da bo baterija suha.
Baterijo zamenjajte z baterijo iste ali podobne
vrste, ki jo priporoča Sony.
Če želite odvreči iztrošeno baterijo, upoštevajte
navodila.
Zamenjajte baterijo samo z določeno vrsto.
V nasprotnem primeru utegne priti do
požara ali poškodbe.
Nekaj o omrežnem napajalniku
Ne postavljajte omrežnega napajalnika
v ozek prostor, na primer med stene ali
pohištvo.
Prekomeren zvočni pritisk iz slušalk utegne
povzročiti izgubo sluha.
Priključite omrežni napajalnik v bližnjo
stensko vtičnico. V primeru, da se pojavi
kakršnakoli težava s kamero, napajalnik
takoj izključite.
Tudi če videokamero izklopite, jo bo
omrežni napajalnik še naprej napajal, če je
priključen v omrežno vtičnico.
Opomba o omrežnem kablu
Omrežni kabel je namenjen samo uporabi
s to videokamero. Ne uporabljajte ga za
druge električne naprave.
Za kupce v Evropi
Korporacija Sony s tem izjavlja, da je 3D
digitalna HD videokamera HDR-TD20VE
skladna z osnovnimi zahtevami in ostalimi
pomembnimi določitvami direktive 1995/5/
EC. Podrobnosti si oglejte na spletni strani:
http://www.compliance.sony.de/
Opomba kupcem v državah z EU
direktivami
Proizvajalec tega izdelka je korporacija
Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japonska. Pooblaščen predstavnik
za EMC in varnost izdelka je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s
servisom in garancijo se obrnite na naslove,
navedene v dokumentih za servis in v
garantnem listu.
POZOR
Elektromagnetna polja na določenih
frekvencah utegnejo vplivati na sliko in
zvok digitalne videokamere.
Ta naprava je bila testirana in ustreza
omejitvam, ki jih določa EMC direktiva za
uporabo priključnih kablov, krajših od 3
metrov.
SL
3
Odpadna električna in
elektronska oprema (velja za
evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom
ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi
odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem
zbirnem mestu za električno in elektronsko
opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju potencialnih
negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna
odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem
materialov bomo ohranili naravne vire. O
podrobnostih glede recikliranja tega izdelka
lahko povprašate na upravni enoti ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili.
SL
4
Odpadne baterije (velja za
evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Če se na bateriji ali na njeni embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z njo ne
ravnamo enako kot z gospodinjskimi
odpadki. S tem ko baterijo pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za
okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo
nepravilna odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili
naravne vire. O podrobnostih glede
recikliranja tega izdelka lahko povprašate
na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
SL
5
Nekaj o nastavitvi jezika
•
Za prikaz postopkov se uporabljajo prikazi
na zaslonu v lokalnem jeziku. Jezik lahko
spremenite s pomočjo videokamere (stran 23).
Opombe o uporabi
•
Snemanje
•
•
•
•
Pred začetkom snemanja preizkusite funkcijo
snemanja in preverite, če se slika in zvok
posnameta brez težav.
Kompenzacija vsebine posnetkov ni mogoča,
tudi če snemanje ali predvajanje ni mogoče
zaradi okvare videokamere.
Barvni sistem televizorja je odvisen od države/
področja. Za predvajanje posnetkov na
televizorju potrebujete televizor sistema PAL.
TV programi, filmi, video kasete in
drugo gradivo utegnejo biti zaščiteni pred
presnemavanjem. Nedovoljeno presnemavanje
takega gradiva ni v skladu z zakoni o zaščiti
pred presnemavanjem. Uporabljajte kamero v
skladu z lokalnimi predpisi.
•
•
LCD zaslon
•
Gledanje 3D filmov
•
SL
6
Nekaterim ljudem utegne biti med gledanjem
3D video slik neprijetno (občutijo lahko napor
v očeh, utrujenost, vrtoglavico). Sony gledalcem
priporoča redne premore med gledanjem 3D
video slik. Dolžina in pogostost potrebnih
premorov je odvisna od posameznikov. Sami
presodite, kaj je najbolje za vas. Če dobite
neprijeten občutek, prenehajte gledati 3D video
slike, dokler neprijeten občutek ne mine; po
potrebi se posvetujte z zdravnikom. Oglejte
si tudi navodila za uporabo in/ali varnostna
sporočila drugih naprav, ki jih uporabljate. Vid
mlajših otrok (še posebej tistih, starih manj
kot šest let) je še v razvoju. Preden dovolite
otroku, da gleda 3D video slike, se posvetujte
z zdravnikom (pediatrom ali očesnim
zdravnikom). Odrasli naj bodo pozorni na to,
da mlajši otroci upoštevajo zgornje nasvete.
Ne izvajati naslednjega, ker lahko pride do
poškodbe snemalnega medija ali pa posnetih
slik ne bo mogoče predvajati ali drugih napak
pri delovanju:
–– ne odstraniti spominske kartice, ko je
osvetljena ali utripa lučka branja podatkov
(stran 25),
–– ne odstraniti baterije ali omrežnega
napajalnika ali izpostavljati videokamere
šokom ali tresljajem, ko je osvetljena lučka
(film)/
(fotografija) (stran 27) ali lučka
branja podatkov (stran 25),
Ko je videorekorder z USB kablom priključen
na druge naprave in ko je videokamera
vklopljena ne zapreti LCD zaslona, ker lahko
pride do izgube posnetih slikovnih podatkov.
Videokamero uporabljajte v skladu z lokalnimi
predpisi.
LCD zaslo je izdelan z uporabo visoke
tehnologije, tako da je več kot 99,99 % slikovnih
točk učinkovitih. Kljub temu se lahko pojavijo
črne točke in/ali svetle točke (rdeče, modre
ali zelene), ki se neprestano pojavljajo na
LCD zaslonu. Točke so normalen pojav v
proizvodnem procesu in v nobenem primeru ne
vplivajo na posneto sliko.
Črne točke
Bele, rdeče, modre ali zelene
točke
Nekaj o priročniku, ilustracijah in
zaslonih v tem priročniku
•
•
•
•
•
•
V tem priročniku se simbola
in
nanašata na 3D in 2D strani stikala 2D/3D.
Slike, ki se v priročniku pojavljajo kot
primeri, so posnete z digitalnim fotoaparatom
in utegnejo izgledati drugače kot slike in
indikatorji na zaslonu, ki se dejansko prikažejo
na videokameri.
Oblika in tehnični podatki videokamere se
lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
V tem priročniku se za notranji pomnilnik
videokamere in za spominsko ploščico
uporablja izraz »snemalni medij«.
V tem priročniku je za DVD disk, posnet
v visoki ločljivosti (HD), uporabljen izraz
AVCHD disk.
Ime modela je v tem priročniku navedeno, če
obstajajo med posameznimi modeli razlike.
Ime modela preverite na spodnjem delu vaše
videokamere.
GPS
HDR-TD20E
HDR-TD20VE

Več informacij o videokameri
(priročnik »Handycam«)
Priročnik »Handycam« je na voljo na spletu
in ima na voljo podrobnejše informacije o
različnih funkcijah videokamere.
1
Obiščite Sonyjevo spletno stran
za pomoč uporabnikom.
http://www.sony.net/SonyInfo/
Support/
2
3
Izberite vašo državo ali regijo.
Poiščite ime modela vaše
videokamere.
•
Ime modela je navedeno na spodnjem
delu vaše videokamere.
SL
7
Vsebina
Simbola
in
se nanašata na 3D in 2D stran stikala 2D/3D (stran 27). Nastavljivost
postavk je odvisna od položaja stikala.
Najprej preberite naslednje...............................................................................................................2
Več informacij o videokameri (priročnik »Handycam«).............................................7
Posamezni deli in tipke..................................................................................................................... 11
Uživajte v 3D-ju!.................................................................................................................................. 14
Uvod
Priložena oprema................................................................................................................................ 16
Polnjenje akumulatorske baterije................................................................................................. 17
Polnjenje baterije z uporabo računalnika................................................................... 18
Polnjenje baterije v tujini.................................................................................................. 20
Vklop videokamere............................................................................................................................ 21
Spreminjanje nastavitve jezika....................................................................................... 23
Priprava snemalnega medija.......................................................................................................... 25
Izbor snemalnega medija ................................................................................................ 25
Vstavljanje spominske kartice......................................................................................... 25
Snemanje/predvajanje
Snemanje............................................................................................................................................... 27
Snemanje filmov.................................................................................................................. 27
Snemanje fotografij............................................................................................................. 28
Zoomiranje............................................................................................................................. 31
Predvajanje........................................................................................................................................... 33
Predvajanje filmov in fotografij z zemljevida............................................................. 35
Upravljanje s tipkami med predvajanjem................................................................................. 36
Naprednejše funkcija
Nastavitev globine 3D filmov......................................................................................................... 38
Nastavitev globine m ed snemanjem........................................................................... 38
Nastavitev globine med predvajanjem........................................................................ 38
Jasnejše snemanje oseb................................................................................................................... 39
Jasnejše snemanje izbranega objekta (Face Priority)............................................. 39
Jasno snemanje glasov (Closer Voice).......................................................................... 40
Samodejno zaznavanje nasmehov (Smile Shutter)................................................................ 40
SL
8
Vsebina
Snemanje filmov v različnih situacijah....................................................................................... 41
Samodejni izbor nastavitve, ki je primerna za situacijo snemanja
(Intelligent Auto) ................................................................................................................. 41
Zmanjševanje tresenja fotoaparata.............................................................................. 41
Snemanje filmov v zatemnjenih prostorih (Video Light) ..................................... 42
Snemanje slik z izbrano kakovostjo slike .................................................................................. 42
Izbor kakovosti slike filmov (snemalni način) ........................................................... 42
Spreminjanje kakovosti fotografij ................................................................................. 43
Uporaba funkcij ročnih nastavitev .............................................................................................. 44
Snemanje slik s prednostjo zaslonke .......................................................................... 44
Snemanje slik s prednostjo hitrosti zaklopa ............................................................. 44
Ročno upravljanje nastavitev slike z gumbom MANUAL .................................... 45
Snemanje informacij o lokaciji (GPS) (HDR-TD20VE) ............................................................ 46
Pridobivanje zemljevida trenutne lokacije (način prednosti triangulacije) .. 47
Preverjanje stanja triangulacije ..................................................................................... 47
Uživanje ob vrhuncih vaših filmov (Highlight Playback) ..................................................... 49
Shranjevanje predvajanja vrhuncev v HD kakovosti slike
( Scenario Save)............................................................................................................... 51
Pretvarjanje formata podatkov v STD kakovost slike (Highlight Movie)......... 51
Predvajanje slik na televizorju....................................................................................................... 52
Uživanje v 5.1ch prostorskem zvoku ........................................................................... 53
Urejanje
Urejanje na računalniku .................................................................................................................. 55
Brisanje filmov in fotografij ............................................................................................. 55
Delitev filma .......................................................................................................................... 55
Snemanje fotografije preko filma ................................................................................. 56
Shranjevanje filmov in fotografij z računalnikom
Priročne funkcije pri povezavi videokamere in računalnika .............................................. 57
Za Windows ........................................................................................................................... 57
Za Mac ..................................................................................................................................... 57
Priprava računalnika (Windows) .................................................................................................. 58
Korak 1 Preverjanje računalniškega sistema ............................................................ 58
Korak 2 Namestitev priložene programske opreme »PlayMemories
Home« ..................................................................................................................................... 58
Zagon programske opreme »PlayMemories Home« ............................................................ 61
Prenos programske opreme za videokamero ......................................................................... 61
Namestitev programa Music Transfer .......................................................................... 61
Namestitev programske opreme za Mac .................................................................................. 61
SL
9
Shranjevanje slik z zunanjo napravo
Vodič za presnemavanje.................................................................................................................. 62
Naprave, na katerih lahko predvajate ustvarjen disk.............................................. 63
Ustvarjanje diska z DVD zapisovalnikom ali snemalnikom................................................. 64
Ustvarjanje diska s HD (visoka ločljivost) kakovostjo slike z DVD
zapisovalnikom..................................................................................................................... 64
Ustvarjanje diska s standardno kakovostjo slike (STD) z uporabo
snemalnika, itd. .................................................................................................................................. 64
Shranjevanje slik na zunanje naprave......................................................................................... 66
Nastavitev videokamere
Uporaba menijev................................................................................................................................ 68
Seznam menijev.................................................................................................................................. 70
Druge informacije/Abecedno kazalo
Odpravljanje težav............................................................................................................................. 74
Zaslon samopreverjanja/Opozorila.............................................................................................. 76
Čas snemanja za filme/število fotografij, ki jih lahko posnamete..................................... 78
Čas snemanje in predvajanje z baterijo....................................................................... 78
Čas snemanja filmov........................................................................................................... 78
Število fotografij, ki jih lahko posnamete.................................................................... 80
Ravnanje z videokamero.................................................................................................................. 81
Tehnični podatki................................................................................................................................. 86
LICENČNI SPORAZUM KONČNEGA UPORABNIKA ZA PODATKE O ZEMLJEVIDU ZA
VIDEOKAMERE (HDR-TD20VE) ....................................................................................................... 89
Indikatorji na zaslonu........................................................................................................................ 92
Abecedno kazalo................................................................................................................................ 94
SL
10
Posamezni deli in
tipke
V oklepajih so navedene številke strani.
Aktivni vmesniški priključek za dodatno
opremo
Bliskavica / Video luč
Vgrajeni mikrofon
Senzor za daljinsko upravljanje/
Infrardeča vrata
Snemalna luč kamere (72)
Snemalna luč kamere med snemanjem sveti
rdeče. Če je preostala snemalna zmogljivost
nizka ali če je baterija skoraj prazna, začne luč
utripati.
LCD zaslon/zaslon na dotik
Če LCD zaslon zavrtite za 180 stopinj, lahko
zaslon zaprete tako, da bo obrnjen navzven,
kar je primerno za predvajanje.
Zvočniki
GPS antena (HDR-TD20VE)
GPS antena se nahaja v LCD zaslonu.
Gumb MANUAL (45)
Tipka MANUAL (45)
SL
11
Tipka
(ogled slik)
Tipka POWER
Tipka LIGHT (video luč) (42)
Tipka 2D/3D DISP (28)
Stikalo 2D/3D (27)
Baterija
Reža za spominsko kartico / lučka
»Access« (25)
Tipka RESET
Tipka MODE (27, 28)
Lučka
(film)/
(fotografija) (27, 28)
Lučka CHG (polnjenje)
Tipka START/STOP
Priključek DC IN
Priključek A/V
Pas
Pritisnite na RESET, če želite inicializirati vse
nastavitve, vključno z nastavitvijo ure.
Vgrajeni USB kabel (18, 58, 64)
Priključek
Zanka za pas
(mikrofon) (PLUG IN
Odprtina za stativ
Namestite stativ (ni priložen: vijak mora biti
krajši od 5,5 mm).
(USB)
Stikalo za izmet baterije (BATT)
POWER)
Priključek
Priključek HDMI
SL
Tipka PHOTO (28)
S koničastim predmetom pritisnite na RESET.
Priključek  (slušalke)
12
Stikalo Power Zoom (31)
Namestitev pasu
Tipka PLAY
Tipka STOP
Tipka DISPLAY
Oddajnik
Tipka START/STOP
Tipki »Power Zoom«
Tipka PAUSE
Tipka VISUAL INDEX
Med predvajanjem lahko prikažete indeksni
zaslon.
Brezžični daljinski upravljalnik
Tipke ////ENTER
Če pritisnete na katero od teh tipk, se bo na
LCD zaslonu prikazal svetlomoder okvir. S
puščicami /// izberite želeno tipko ali
postavko, nato pritisnite na ENTER.
Tipka DATA CODE
Če med predvajanjem pritisnete na to tipko,
lahko prikažete datum in uro, podatke o
nastavitvi videokamere in koordinate (HDRTD20VE) posnetih slik.
Tipka PHOTO
Slika na zaslonu, ki je prikazana ob pritisku na
to tipko, se bo posnemal kot fotografija.
Tipki SCAN/SLOW
Tipki / (prejšnja/naslednja)
SL
13
Uživajte v 3D-ju!
Držite videokamero:
•
•
•
stabilno
vodoravno
trdno
Snemanje (str. 27)
Snemate lahko svoje lastne 3D filme.
Za snemanje realnih, tridimenzionalnih filmov je pomembno, da spreminjate
povečavo v skladu z oddaljenostjo od objekta.
Naučite se nastaviti najboljše razmerje med razdaljo in povečavo (str. 32).
SL
14
Predvajanje na
TV-ju
(str. 52)
Doma lahko uživate v gledanju filmov na
velikem zaslonu vašega TV-ja.
Takojšnje predvajanje
(str. 33)
Svoj 3D film lahko gledate v 3D formatu na LCD zaslonu videokamere,
brez 3D očal.
•
Če želite gledati 3D filme z optimalnim občutkom globine, bodite obrnjeni
naravnost proti LCD zaslonu v razdalji približno 30 cm od zaslona.
Shranjevanje 3D filmov
(str. 66)
3D filme lahko shranite na zunanjem mediju.
SL
15
Uvod
Priložena oprema
V oklepajih je navedeno število priloženih
kosov.
USB priključni kabel (1)
Videokamera (1)
Omrežni napajalnik (1)
•
USB priključni kabel je zasnovan samo za
uporabo z videokamero. Ta kabel uporabite, če
je vgrajeni USB kabel (stran 18) videokamere
prekratek za priključitev.
Omrežni kabel (1)
HDMI kabel (1)
A/V priključni kabel (1)
USB adapterski kabel (1)
Brezžični daljinski upravljalnik (1)
Akumulatorska baterija NP-FV70 (1)
Navodila za uporabo (ta priročnik) (1)
•
SL
16
Opomba
Na videokameri sta prednameščena programska
oprema »PlayMemories Home« in pomoč za
uporabo programske opreme »PlayMemories
Home« (stran 58, 61).
Polnjenje akumulatorske baterije
1
Zaprite LCD zaslon in priključite
baterijo.
2
Uvod
Akumulatorska baterija
Omrežni napajalnik () in
omrežni kabel () priključite
na videokamero in električno
vtičnico.
•
•
Osvetli se lučka CHG (polnjenje).
Lučka CHG (polnjenje) se po končanem
polnjenju ponovno izklopi. Odstranite
omrežni napajalnik iz priključka DC IN
videokamere.
Lučka CHG
(polnjenje)
Priključek DC IN
Vtič DC
Naravnajte oznako  na
vtiču DC z oznako na
priključku DC IN.


V električno vtičnico
•
Opomba
Vaša videokamera deluje samo z akumulatorsko baterijo »InfoLITHIUM« (serija V).
SL
17
Polnjenje baterije z uporabo računalnika
Izklopite videokamero in z vgrajenim
USB kablom priključite videokamero
v vklopljen računalnik.
Vgrajeni USB kabel
V električno vtičnico
Polnjenje baterije preko električne vtičnice z uporabo vgrajenega USB kabla
Baterijo lahko napolnite tudi tako, da vgrajeni USB kabel priključite v električno vtičnico
preko AC-UD10 USB pomnilnika/omrežnega adapterja (ni priložen). Za polnjenje
videokamere ne morete uporabiti Sonyjeve prenosne napajalne naprave CPAH2R, CP-AL ali
AC-UP100 (ni priložena).
Čas polnjenja
Približen čas, ki je potreben, da se povsem prazna baterija popolnoma napolni.
Baterija
NP-FV50
NP-FV70 (priložena)
NP-FV100
Čas polnjenja
Vgrajeni USB kabel*
Omrežni napajalnik
(pri uporabi računalnika)
155
280
195
545
390
1,000
Čas polnjenja, ki je naveden v zgornji tabeli, je izmerjen pri polnjenju videokamere pri temperaturi 25 °C.
Priporočamo vam, da polnite baterijo pri temperaturi med 10 °C in 30 °C.
* Čas polnjenja je izmerjen brez uporabe USB priključnega kabla.
•
SL
18
Odstranitev baterije
Zaprite LCD zaslon. Premaknite stikalo
BATT () in odstranite baterijo ().
Uporaba električne vtičnice za napajanje
Uvod
Izvedite povezave kot pri polnjenju baterije. Tudi če je baterija vstavljena, se ne bo praznila.
Opombe o akumulatorski bateriji
•
•
•
•
Ko odstranite baterijo ali izključite omrežni napajalnik, zaprite LCD zaslon in se prepričajte, da sta lučki
(film)/ (fotografija) (stran 27)/lučka Access (dostop) (stran 25) izklopljene.
Lučka CHG (polnjenje) med polnjenjem, utripa v naslednjih primerih:
–– Baterija ni pravilno vstavljena.
–– Baterija je poškodovana.
–– Temperatura baterije je nizka.
Odstranite baterijo iz videokamere in jo postavite na toplo.
–– Temperatura baterije je visoka.
Odstranite baterijo iz videokamere in jo postavite na hladno.
Ne priporočamo uporabo NP-FV30, ki vaši kameri omogoča le kratek čas snemanja in predvajanja.
Po tovarniški nastavitvi se videokamera samodejno izklopi, če je ne uporabljate najmanj 5 minut
(varčevanje z energijo; [Eco Mode] stran 73).
Opombe o omrežnem napajalniku
•
•
•
•
Če uporabljate omrežni napajalnik, ga priključite v bližnjo električno vtičnico. V primeru, da se pojavi
kakršnakoli težava z videokamero, nemudoma izključite omrežni napajalnik.
Ne postavljajte omrežnega napajalnika v ozek prostor, na primer med stene ali pohištvo.
Pazite, da ne pride do kratkega stika med priključkom DC na omrežnem napajalniku ali priključkom za
baterijo in kovinskim predmetom. S tem bi povzročili okvaro.
Pri odstranjevanju omrežnega napajalnika iz videorekorderja primite za videokamero in vtič DC.

•
•
•
Snemalni čas, čas predvajanja
Indikator stanja baterije
Polnjenje baterije v tujini
SL
19
Polnjenje baterije v tujini
Baterijo lahko s pomočjo omrežnega napajalnika, priloženega kameri, polnite tudi v drugih
državah z napetostjo med AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60Hz. Ne uporabljajte elektronskega
napetostnega transformatorja.
SL
20
Vklop videokamere in nastavitev datuma in
ure
Nastavite datum in uro in nato s funkcijo [Auto 3D Lens Adjust] nastavite objektiv za
snemanje optimalnih tridimenzionalnih filmov.
1
Odprite LCD zaslon in vklopite
videokamero.
•
Videokamero lahko vklopite tudi s tipko
POWER (str. 12).
Izberite želeni jezik in izberite
[Next].
3
S tipkama / izberite želeno
geografsko področje in izberite
[Next].
4
Nastavite [Summer Time], izberite
format datuma in nastavite
datum in uro.
•
•
•
Pritisnite na tipko na LCD
zaslonu.
Uvod
2
Če [Summer Time] nastavite na [ON], se
ura prestavi za eno uro naprej.
Pri nastavitvi datuma in ure izberite želeno
/
spremenite
postavko in s tipkama
vrednost.
Ko izberete
, je nastavitev datuma in
ure končana.
SL
21
5
Potrdite opozorilo o neprekinjeni
uporabi videokamere.
6
Izberite [Run] in prikažite objekt
na LCD zaslonu.
•
7
Če izberete [Run Later], se bo ob
naslednjem vklopu videokamere prikazal
zaslon [Auto 3D Lens Adjust].
Če indikator preseže oznako ,
izberite [OK].
•
Videokamera samodejno zumira sliko in
nastavi objektive.
Indikator
•
•
•
SL
22
Opombe
Če vem je ob gledanju 3D slike neudobno, pritisnite na 2D/3D DISP in si sliko oglejte v 2D formatu (str.
28).
Če se prikaže [Could not adjust.], pritisnite na [Run Again].
Če je stikalo 2D/3D (str. 27) nastavljeno na 2D, se zaslon [Auto 3D Lens Adjust] ne prikaže.
Nasveti glede uporabe funkcije [Auto 3D Lens Adjust]
Oglejte si naslednje primere in prikažite objekt, ki bo na LCD zaslonu prikazal višjo stopnjo.
Objekti, ki prikažejo višjo stopnjo:
–
–
svetli objekti, kot so predmeti v dnevni svetlobi na prostem,
objekti z različnimi barvami in oblikami
–
–
–
–
–
Uvod
Objekti, ki prikažejo nižjo stopnjo in ki povzročijo napako v nastavitvi:
temni objekti, kot so predmeti, ki jih vidimo ponoči,
objekti v razdalji 1,5 m od videokamere,
pusti, brezbarvni predmeti,
objekti s ponavljajočim se vzorcem, na primer vrste oken na zgradbi,
premikajoči se objekti.
Sprememba nastavitve jezika
Jezik za prikaze na zaslonu lahko po želji spremenite. Izberite
General Settings]  [Language Setting]  želeni jezik.
 [Setup]  [
Izklop videokamere
Zaprite LCD zaslon ali pritisnite na tipko POWER (stran 12).
Prilagoditev kota LCD zaslona
Najprej odprite LCD zaslon 90 stopinj od
videokamere () in potem prilagodite kot
().
•
Za gledanje 3D filmov z optimalnim občutkom
globine, bodite obrnjeni proti LCD zaslonu, v
razdalji do 30 cm.
 90 stopinj (največ)
 180 stopinj
(največ)
 stopinj od
videokamere
SL
23
Izklop opozorilnega zvoka
Izberite
•
•
 [Setup]  [
General Settings]  [Beep]  [Off].
Opombe
Snemalni datum, čas in pogoji ter koordinate (HDR-TD20VE) se samodejno posnamejo na snemalni
medij. Te postavke niso prikazane med snemanjem. Postavke lahko preverite preko [Data Code] med
 [Setup]  [
Playback Settings]  [Data Code]  [Date/
predvajanjem. Za prikaz izberite
Time].
Ko nastavite uro, se čas samodejno nastavi s funkcijama [Auto Clock ADJ] in [Auto Area ADF]
nastavljenima na [On]. Ura se ne nastavi vedno samodejno na pravi čas, kar je odvisno od države/
področja, ki ste jo/ga izbrali za videokamero. V tem primeru nastavite [Auto Clock ADJ] in [Auto Area
ADF] na [Off] (HDR-TD20VE).

•
•
SL
24
[Power On By LCD] (str. 73)
Za ponovno nastavitev datuma in ure: [Date & Time Setting] (str. 73)
Priprava snemalnega medija
Snemalni medij, ki ga lahko uporabite, je kot simbol prikazan na zaslonu.
Privzeti snemalni medij
Alternativni snemalni medij
Notranji pomnilnik
•
Spominska kartica
Opomba
Za filme in fotografije ne morete izbrati različnega medija.
Izbor snemalnega medija
Uvod
Izberite
 [Setup] 
[
Media Settings]  [Media
Select]  želeni medij.
Vstavljanje spominske kartice
Odprite pokrov in vstavite spominsko
kartico, tako da zaskoči.
•
Spominsko kartico vstavite tako, da je odrezan rob
kartice obrnjen navzdol.
Ko vstavite spominsko kartico, se prikaže zaslon
[Preparing image database file. Please wait.]
Počakajte, da zaslon izgine.
Lučka Access
SL
25
Izmet spominske kartice
Odprite pokrov in spominsko kartico rahlo potisnite navznoter.
•
•
•
•
Opombe
Da bi zagotovili stabilno delovanje spominske ploščice, vam priporočamo, da jo pred snemanjem na
videokameri formatirate (stran 72). Ne pozabite, da se s formatiranjem izbrišejo vsi podatki na spominski
ploščici in jih ni več mogoče priklicati. Shranite pomembnejše podatke na računalnik, ipd.
Če se prikaže sporočilo [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not
enough free space.], formatirajte spominsko kartico (stran 72).
Preverite, ali ste pravilno vstavili spominsko kartico. Če spominsko kartico na silo vstavite nepravilno,
lahko pride do poškodb spominske kartice, reže za spominsko kartico ali slikovnih podatkov.
Pri vstavljanju ali izmetu spominske kartice bodite pozorni, da vam spominska kartica ne pade na tla.
Vrste spominskih kartic, ki jih lahko uporabljate z videokamero
Medij »Memory Stick PRO
Duo« (Mark2)
Medij »Memory Stick
PRO-HG Duo«
SD spominske kartice
SDHC spominske kartice
SDHX spominska kartica
•
•
•
Zmogljivost
(zagotovljeno
delovanje)
—
Največ 32 GB
Medij »Memory Stick
PRO Duo«
Razred 4 ali
višji
Največ 64 GB
SD kartica
Ne zagotavljamo delovanje z vsemi spominskimi karticami.
Opombe
Skupaj z videokamero ni mogoče uporabiti kartic MultiMediaCard.
Filmov, ki so posneti na SDXC spominski kartici, ni mogoče predvajati ali uvoziti na računalnik ali AV
naprave, ki niso združljive s standardom exFAT* in ki niso priključene v videokamero z USB kablom.
Prepričajte se, da so priključene naprave združljive s standardom exFAT. Če priključite napravo, ki ni
združljiva s standardom exFAT, se lahko zgodi, da se bo prikazal zaslon za inicializacijo. Ne izvedite
postopka inicializacije, ker bi s tem izgubili vso posneto vsebino.
* exFAT je datotečni sistem, ki ga uporabljajo SDXC spominske kartice.

•
•
SL
26
Naziv v tem
priročniku
SD Speed
Class
Snemanje/predvajanje/urejanje medijev: indikatorji na zaslonu med snemanjem
Snemalni čas filmov/število slik, ki jih lahko posnamete
Snemanje/Predvajanje
Snemanje
Po tovarniški nastavitvi se filmi in fotografije posnamejo na notranji snemalni medij. Filmi
se posnamejo v visoki ločljivosti (HD).
Snemanje filmov
Odprite LCD zaslon in za vklop
lučke (film) pritisnite tipko
MODE.
2
Nastavite stikalo 2D/3D na 3D.
•
3
Za začetek snemanja pritisnite
START/STOP.
•
•
•
Za snemanje 2D filmov, nastavite stikalo
2D/3D na 2D.
Snemanje/Predvajanje
1
Za zaustavitev snemanja ponovno pritisnite
START/STOP.
Slike lahko med snemanjem 2D filma
posnamete s pritiskom tipke PHOTO
(Dual Capture).
Opomba
Ne uporabljajte stikala 2D/3D med snemanjem. Videokamera bo snemanje ustavila.
Snemanje dobrih 3D filmov
Snemajte objekt z razdalje med 30 cm in 5 m. Optimalna razdalja je pri uporabi zooma
drugačna.
SL
27
Če vam je gledanje 3D filmov neudobno
Če vam med daljšim gledanjem 3D filmov na
LCD zaslonu postane neudobno, pritisnite na
tipko 2D/3D in preklopite na 2D format.
Slika se prikaže v 2D formatu, videokamera pa
nadaljuje s snemanjem v 3D formatu.
•
Če preklopite zaslon z 2D formata na 3D format,
zaslon potemni. To ne pomeni okvare.
Snemanje fotografij
1
Nastavite stikalo 2D/3D na 2D.
2
Odprite LCD zaslon in pritisnite
na MODE, da se vklopi lučka
(fotografija).
3
Na rahlo pritisnite na tipko
PHOTO in nastavite ostrino, nato
na tipko pritisnite do konca.
•
•
SL
28
Ko je ostrina pravilno nastavljena, se na
LCD zaslonu prikaže indikator za AE/AF
zaklep.
Opomba
Fotografij ne morete snemati v 3D formatu.
Prikaz postavk na LCD zaslonu
Postavke na LCD zaslonu izginejo, če videokamere ne uporabljate nekaj sekund po vklopu ali
med preklopim iz načina za snemanje filmov v način za snemanje fotografij.
Za prikaz informacij o simbolih za funkcije, primerne za snemanje, pritisnite kamorkoli razen
na tipke na LCD zaslon.
Indikatorju na zaslonu med snemanjem
 Tipka za zoomiranje (W: široko/T: telefoto), tipka START/STOP (v načinu za snemanje
filmov),
 Tipka MENU (68)
Snemanje/Predvajanje
Spodaj so opisani simboli načina za snemanja filmov (2D/3D) in načina za snemanje
fotografij (2D). Več informacij najdete na strani v oklepaju.
 Status, ki ga je zaznal način Intelligent Auto (41)
 Status snemanja ([STBY]/[REC])
 AE/AF (samodejna osvetlitev/samodejni ostritev) zaklenitev (28)
 Način snemanja 2D/3D
 Stanje GPS triangulacije (46) (HDR-TD20VE)
 Ostritev s sledenjem (40)
 Zoomiranje, status baterije
 Števec (ure: minute: sekunde), snemanje fotografij, snemanje/predvajanje/urejanje
medijev (93)
 Tipka za preklic ostritve s sledenjem (40)
 Tipka za način Intelligent Auto (41)
 Audio način (71), Prikaz zvočnega nivoja (71)
 Približno število fotografij, ki jih je mogoče posneti, razmerje slike (16:9 ali 4:3), velikost
slike (L/M/S)
SL
29
 Približni preostali čas snemanja, kakovost posnete slike (HD/STD) in način snemanja
(PS/FX/FH/HQ/LP)
 Tipka View Images (33)
 My Button (simbolom, ki so prikazani na tem delu, lahko dodelite vašo priljubljeno
funkcijo) (71)
Snemanje v zrcalnem načinu
LCD zaslon odprite za 90 stopinj od videokamere
() in potem ga zavrtite za 180 stopinj v smeri
objektiva ().
Na LCD zaslonu se prikaže zrcalna slika objekta,
ampak slika se bo posnela normalno.
Če se na fotografijah pojavijo okrogli beli madeži
To se zgodi, če v bližini objektiva lebdijo
delci prahu, cvetnega prahu, itd. Bliskavica
videokamere jih poudari in zato se na slikah
pojavijo kot okrogli beli madeži.
Da bi zmanjšali pojav okroglih belih madežev,
osvetlite sobo in posnemite objektiv brez
bliskavice.
•
•
•
•
•
•
SL
30
Opombe
Če med snemanjem filma zaprete LCD zaslon, videokamera zaustavi snemanje.
Najdaljši čas neprekinjenega snemanja filmov je:
–– 3D snemanje: okrog 6 ur 30 minut,
–– 2D snemanje: okrog 13 ur.
Ko filmska datoteka preseže velikost 2 GB, se samodejno ustvari naslednji film.
Medtem ko sveti lučka
(Movie), bliskavica ne deluje.
Če se po končanem snemanju podatki še vedno zapisujejo na snemalni medij, bodo prikazani naslednji
statusi. V tem času bodite pozorni, da videokamere ne izpostavljate šokom ali tresljajem in da iz
videokamete ne odstranite baterije ali omrežnega napajalnika.
–– lučka Access (stran 25) je osvetljena ali utripa,
–– v zgornjem desnem delu LCD zaslona utripa simbol medija.
Če je frekvenca slik nastavljena na [25p], med snemanjem filmov fotografij ni mogoče snemati.
•
Na LCD zaslonu videokamere lahko posnete slike prikažete čez celoten zaslon (prikaz z vsemi slikovnimi
točkami). Pri predvajanju na televizorju, ki ne podpira prikaza vseh slikovnih točk, se lahko zgodi, da
bodo zgornji, spodnji, levi in desni rob slike rahlo odrezani. Priporočamo, da pri snemanju 2D slik
postavko [Guide Frame] nastavite na [On] in da kot vodič uporabite zunanji okvir postavke [Guide
Frame] (stran 71).

•
•
•
•
•
•
Čas snemanja, število fotografij, ki jih lahko posnamete (stran 78)
[Media Select] (stran 25)
[Flash] (stran 71)
Neprekinjen prikaz postavk na LCD zaslonu: [Display Setting] (stran 71)
Spreminjanje velikosti slike: [
Image Size] (stran 43)
Preostali čas snemanja, preostala zmogljivost [Media Info] (stran 72)
S stikalom Power Zoom povečajte ali
zmanjšajte sliko.
W (široki kot): širši razpon
T (telefoto): podrobnejši prikaz
• Slike lahko povečate na naslednji način:
– 3D snemanje: vse do 12 x (Extended Zoom)
– 2D snemanje: vse do 17 x (Extended Zoom)
• Za počasnejše zoomiranje stikalo Power Zoom
rahlo premaknite stikalo Power Zoom. Če
stikalo potisnete do konca, bo zoomiranje
hitrejše.
Snemanje/Predvajanje
Zoomiranje
SL
31
Optimalna razdalja od objekta za snemanje 3D filmov
Razdalja s katere lahko snemate dobre 3D filme je odvisna od stopnje zoomiranja.
Snemajte 3D filme znotraj teh meja.
Lestvica zoomiranja na LCD zaslonu
0m
Razdalja od objekta
5m
10 m
15 m
20 m
Prbl. 0,3 m – 5 m
Prbl. 0,9 m – 8 m
Prbl. 3,6 m – 18 m
Ne priporočamo. Film bo moten.
Film bo deloval 3-dimenzionalno in realistično.
Film bo deloval raven brez globine.
•
•
•
•
•
•
Opombe
Če film na LCD zaslonu izgleda podvojen, vrnite zoom na originalno stopnjo.
Objekt, ki je oddaljen največ 30 cm, je potrebno snemati v 2D formatu.
Prst pri zoomiranju pustite na stikalo Power Zoom. Če prst odmaknete od stikala, se lahko zgodi, da se
bo prav tako posnel zvok delovanja stikala Power Zoom.
S tipkama / na LCD zaslonu ne morete hitrosti zoomiranja.
Najmanjša možna razdalja med videokamero in objektom, pri kateri lahko ohranite ostro ostrino je okrog
1 cm pri W (široki kot) kotu in okrog 80 cm pri T (telefoto).
Med 2D snemanjem lahko s pomočjo optičnega zoomiranja slike povečate do 10x, če le ni funkcija [
SteadyShot] nastavljena na [Active].

•
SL
32
Dodatno zoomiranje: [Digital Zoom] (samo 2D snemanje) (stran 70)
Predvajanje
Posnete slike lahko iščete po datumu in uri snemanja (Event view) ali po lokaciji snemanja
(Map view) (HDR-TD20VE).
1
Nastavite stikalo 2D/3D na 3D.
•
2
S tipkama / se pomaknite
do želenega dogodka () in ga
izberite ().
•
4
Način predvajanja lahko vklopite tudi tako,
(stran 29).
da na LCD zaslonu izberete
Videokamera na podlagi datuma in ure
samodejno kot dogodek prikaže posnete
slike.
Snemanje/Predvajanje
Odprite LCD zaslon in za
preklop na način predvajanja na
videokameri pritisnite tipko
.
•
3
Za predvajanje 2D filmov in fotografij
nastavite stikalo 2D/3D na 2D.
Izberite sliko.
•
Videokamera začne predvajati vse slike
dogodka. Od izbrane slike do zadnje slike
dogodka.
Ogled 3D filmov na LCD zaslonu
•
•
Ko gledate 3D film na LCD zaslonu, bodite obrnjeni naravnost proti zaslonu, v razdalji približno 30 cm.
Tridimenzionalni film bo tako izgledal bolj realno.
Če je vašim očem neudobno, pritisnite na tipko 2D/3D DISP (str. 28), da se film prikaže v 2D formatu.
SL
33
Prikazi v načinu Event View
Status baterije
Zaslon »Map View«
(HDR-TD20VE)
Prikaz zaslona MENU
Ime dogodka
Dogodki
Naslednji dogodek
Predhodni dogodek
Vrstica za prikaz časa
Preklapljanje med
načinom snemanja filma/
fotografij
Predvajanje kratkih filmov (stran 49)
Ime dogodka
Čas snemanja/število slik
Vrnitev na zaslon Event
View
Fotografija (samo 2D)
Film
Predhodni/naslednji
Preklapljanje med
načinom snemanja filma/
fotografij
SL
Tipka za preklapljanje med
tipi fotografij (samo 2D)
Nazadnje predvajana slika
•
Zmanjšane slike, ki omogočajo prikaz več slik hkrati na indeksnem zaslonu se imenujejo »sličice«.
•
Opombi
Da bi preprečili izgubo slikovnih podatkov, vse posnete slike shranjujte tudi na zunanji medij (stran 62).
Po tovarniških nastavitvah je na videokameri posnet zaščiten demonstracijski film.
•
34
Tipka za spreminjanje
lestvice dogodkov
Predvajanje filmov in fotografij z zemljevida (HDR-TD20VE)
1
S pritiskom na  preklopite
na »Map View«.
2
Izberite lokacijo snemanja.
•
3
Na zemljevidu pritisnite na smer, v kateri
želite potovati po zemljevidu. Pritiskajte
na to točko, če potovanja po zemljevidu ne
želite ustaviti.
Če z uporabo stikala »Power Zoom«
spremenite povečavo zemljevida, se bodo
spremenile tudi skupine vzorčnih sličic.
Izberite želeno sliko.
Snemanje/Predvajanje
•
Ko prvič uporabljate podatke o zemljevidu
Prikaže se sporočilo, ki od vas zahteva, da potrdite ali se strinjate s pogoji v licenčnem
sporazumu za podatke o zemljevidu. Če se s pogoji strinjate, lahko podatke uporabite s
pritiskom na [Yes] na zaslonu (stran 89).
Če pritisnete na [No], podatkov o zemljevidu ne morete uporabljati. Ko pa naslednjič
poskušate uporabiti podatke o zemljevidu, se bo na zaslonu prikazalo enako sporočilo in
podatke boste lahko uporabili tako, da pritisnete na [Yes].
SL
35
Prikaz na zaslonu v načinu »Map View«
Zaslon MENU
Zaslon »Event View«
Prikaz za snemanje filmov
Predvajanje kratkih filmov (stran 49)
Prikaz zemljevida
Tipka za preklop vrste slike
(samo 2D)
Prejšnji/naslednji
Prikaz za snemanje filmov/
fotografij
Upravljanje tipk med predvajanjem
Postavke na LCD zaslonu izginejo, če videokamere ne uporabljate nekaj sekund. Za ponovni
prikaz postavk pritisnite na LCD zaslon.
Med predvajanjem filma
Glasnost
Brisanje
Kontekst
Zaustavitev
SL
36
Naslednji
Predhodni
Hitro iskanje naprej
Hitro iskanje nazaj
Začasna zaustavitev/
predvajanje
Med prikazom fotografij
Tipke se med predvajanjem fotografij spreminjajo glede na nastavitev tipke za nastavitev tipa
slike (stran 34, 36).
(film/fotografije) (tovarniška nastavitev)
Brisanje
Predhodni
(photo)
Predvajanje/začasna
zaustavitev predvajanja
filmov in fotografij v
vrstnem redu snemanja
Brisanje
Snemanje/Predvajanje
Naslednji
Kontekst
Predhodni
Naslednji
Začetek/zaustavitev
diaprojekcije
•
•
•
Če med predvajanjem pritisnite na
/ , lahko nastavite hitrost predvajanja filma (5-kratna 
10-kratna  30-kratna  60-kratna hitrost).
Za počasno predvajanje filma med predvajanje izberite
/
.
Za ponovitev diaprojekcije izberite
 [Slideshow Set].
Predvajanje slik drugih naprav
•
•
Lahko se zgodi, da slik, ki ste jih posneli z drugimi, ne bo mogoče normalno predvajati na vaši
videokameri. Prav tako se lahko zgodi, da slik, ki ste jih posneli z vašo videokamero, ne bo mogoče
predvajati na drugih napravah.
Filmov s standardno ločljivostjo (STD), ki so shranjeni na SD spominski kartici, ni mogoče predvajati na
AV napravah drugih proizvajalcev.
SL
37
Naprednejše funkcije
Nastavitev globine
3D filmov
tipko
sliko premaknete v
ospredje, s tipko
pa dlje v
ozadje.
Po tovarniški nastavitvi videokamera med
snemanjem zazna relativni položaj med
objektom in ozadjem in samodejno nastavi
ustrezni paralaktični učinek, da vam bo ob
gledanju tridimenzionalnega filma udobno.
Videokamera zazna
relativni položaj
Videokamera nastavi
paralaktični učinek
Udoben občutek globine
Udoben občutek globine
Opombe
Ker se paralaksa nastavi samodejno, utegnejo
3D filmi med predvajanjem v 2D formatu
izgledati kot bi se na robovih tresli. Da bi to
preprečili, pred snemanjem ročno nastavite
globino.
Nastavitev globine med
snemanjem
1
Izberite
 [Camera/Mic]
[
Camera Settings]  [3D
Depth Adjustment]  [Manual].
•
SL
38
2
Nastavite občutek globine s funkcijo
[Auto] (tovarniška nastavitev), da ustvarite
ustrezen občutek globine, nato izberite
[Manual].
Nastavitev globine med
predvajanjem
Monitor
•
Ohranitev optimalnega občutka
globine
To postavko lahko nastavite tudi s
pomočjo gumba MANUAL (str. 45).
Nastavite globino, tako da s
1
Izberite  na zaslonu za
predvajanje 3D filmov.
•
2
Film se začasno ustavi in zaslon, ki se
uporablja za nastavitev vertikalne smeri,
se prikaže v 2D formatu (podvojeni prikaz
slike).
Izberite
/
za nastavitev
vertikalne smeri  [Next].
Jasnejše snemanje
oseb
3
S tipkama
/
nastavite
vodoravno smer 
.
•
Zaslon, ki se uporablja za nastavitev
vodoravne smeri se prikaže v 3D.
Jasnejše snemanje
izbranega objekta (Face
Priority)
Vaša videokamera lahko izbranemu
obrazu samodejno prilagodi ostrino,
osvetlitev in barvni ton kože.
Pritisnite na želeni označen obraz.
Naprednejše funkcije
Prikaže se okvir, ki
je obrobljen z dvema
črtama.
•
•
Neizbran okvir
Opombi
Lahko se zgodi, da videokamera ne bo zaznala
izbrane osebe. To je odvisno od svetlosti okolice
ali pričeske osebe.
Postavko [Face Detection] ne smete nastaviti na
[Off] (tovarniška nastavitev je [Auto]).
SL
39
Snemanje drugih objektov (ostritev s
sledenjem)
•
Pritisnite na objekt, ki ga želite posneti.
•
Videokamera bo samodejno prilagodila
ostrino.
•
•
Opombe
Med 3D snemanjem se okviri na obrazih ne
prikažejo.
Če izberete [Off], se bo na LCD zaslonu
.
prikazal
Če je na videokamero priključen zunanji
mikrofon, funkcija [Closer Voice] ne bo
delovala.
Če želite posneti zvok jasno in brez kakršnihkoli
motenj, na primer ko snemate glasbeni koncert,
nastavite [Closer Voice] na [Off].

•
[Face Detection] (stran 71).
Samodejno zaznavanje
nasmehov (Smile
Shutter)
Videokamera samodejno posname
fotografijo, ko med snemanjem filma
zazna nasmeh osebe (stran 71) (tovarniška
nastavitev je [Dual Capture]).
Jasno snemanje glasov
(Closer Voice)
Videokamera zazna obraz osebe in jasno
posname glas. (tovarniška nastavitev je
[On])
1
2
Izberite
 [Camera/Mic]
 [ Microphone]  [Closer
Voice].
Videokamera
zaznava obraz.
•
Izberite želeno postavko.
•
Videokamera zaznava
nasmeh (oranžna).
Opombi
Če sta hitrost menjavanja slik in način snemanja
] ali
nastavljena na [50i]/[Highest Quality
], med snemanjem filma
[50p]/[50p Quality
ne morete uporabljati funkcije Smile Shutter.
Tudi če je hitrost menjavanja slik nastavljena
na [25p], funkcije Smile Shutter ne boste mogli
uporabljati.
Odvisno od pogojev snemanja, pogojev objekta
in nastavitev videokamere se lahko zgodi, da
videokamera ne bo zaznala nasmeha.

SL
40
•
[Smile Sensitivity] (stran 71)
Snemanje filmov v
različnih situacijah
Samodejni izbor
nastavitve, ki je primerna
za situacijo snemanja
(Intelligent Auto)
Na spodnjem desnem delu
snemalnega zaslona za filme in
fotografije izberite
 [On] 
.
•
Za preklic funkcije Intelligent Auto izberite
 [Off].
Snemanje slik, ki so svetlejše od slik,
ki ste jih posneli s funkcijo Intelligent
Auto
Naprednejše funkcije
Vaša videokamera bo posnela film tako,
da bo najprej samodejno izbrala najbolj
primerne nastavitve glede na objekt in
pogoje. Tovarniška nastavitev je [On]. Ko
videokamera zazna objekt, se prikažejo
simboli, ki ustrezajo pogojem, ki jih je
zaznala videokamera.
tako da se glas osebe ali okolja posname
čim bolj jasno.
,
(Auto Wind NR)
Izberite
 [Camera/Mic] 
Manual Settings]  [Low Lux].
[
•
•
Opombi
Med 3D snemanjem se okviri na obrazih ne
prikažejo.
Odvisno od pogojev snemanja se lahko zgodi,
da videokamera ne bo zaznala pričakovanega
kadra ali objekta.
Zmanjševanje tresenja
kamere
Zaznavanje obraza:
Videokamera zazna obraze in prilagodi
ostrino, barvo in osvetlitev.
(Portrait), (Baby)
Zaznavanje kadra:
Videokamera glede na kader samodejno
izbere najbolj učinkovito nastavitev.
(Landscape), (Night
 (Backlight),
Scene), (Spotlight), (Low light),
(Macro)
Po tovarniški nastavitvi videokamera
kompenzira tresenje kamere v vodoravni in
navpični smeri. Poleg tega kompenzira tudi
krožne gibe videokamere ([Active]).
1
Izberite
 [Camera/Mic]
[
Camera Settings] 
[
SteadyShot].
2
Izberite želeni način snemanja.
Zaznavanje tresljajev videokamere:
Videokamera zazna tresljaje in jih
optimalno kompenzira.
(Walk), (Tripod)
Zaznavanje zvoka
Videokamera zazna in zaduši zvok vetra,
SL
41
Snemanje slik z
izbrano kakovostjo
slike
Snemanje filmov v
zatemnjenih prostorih
(Video Light)
Izbor kakovosti slike
filmov (način snemanja)
Pri snemanju z visoko ločljivostjo (HD)
lahko spremenite način snemanja in
izberete kakovost filma. Odvisno od
izbranega načina snemanja se lahko
spremeni čas snemanja (stran 78) ali tip
medija, na katerega želite posneti vsebino.
].
Tovarniška nastavitev je [Standard
Pritisnite na LIGHT.
Bliskavica/Video luč
•
•
•
•
•
•
Z vsakim pritiskom na tipko LIGHT se
indikator spremeni na naslednji način:
Off (brez indikatorja)  Auto (
)  ...
On (
Opombe
Med videokamero in objektom naj bo razdalja
med 0,3 m in 1,5 m.
Video luč oddaja močno svetlobo. Ne
uporabljajte video luči v bližini oči.
Med uporabo video luči se baterija hitreje
prazni.
Če snemanje fotografije, se video luč izklopi in
deluje kot bliskavica.

•
SL
42
)
[Light Bright] (stran 71)
Opomba
[50p Quality
] lahko nastavite samo, če je
Frame Rate] nastavljen na [50p].
[
1
Izberite
Size]  [
2
Izberite želeni način snemanja.
•
 [Image Quality/
REC Mode].
Če filma, ki je bil posnet z izbranim
načinom snemanja, ni mogoče kopirati
na ta medij, se na simbolu medija prikaže
znak .
Način snemanja in mediji, na katere
lahko kopirate slike
Tip medija
Način snemanja
FH/
3D PS* FX HQ
/LP
Na tej videokameri
Notranji snemalni
medij
Spominska kartica
Standardna kakovost slike (STD) je nastavljena
na to vrednost.

•
•
•
[
Frame Rate] (stran 71)
Snemanje filma s standardno kakovostjo (STD):
/
Setting] (stran 71)
[
Vodič za ustvarjanje diskov (stran 62)
Spreminjanje kakovosti
fotografij
—
—
—
1
Izberite
Size]  [
2
Izberite želeno velikost slike.
Naprednejše funkcije
Število fotografij, ki jih lahko posnamete ,
je odvisno od izbrane velikosti slike.
Na zunanji napravi
Zunanji medij
(USB pomnilniške
naprave)
Blu-ray diski
AVCHD snemalni
diski
*
 [Image Quality/
Image Size].
* [50p Quality
[
] lahko nastavite samo, če je
Frame Rate] nastavljen na [50p].
Kakovost slike
Kakovost slike in hitrost prenosa podatkov
za posamezen način snemanja lahko
nastavite na naslednji način. (»M« npr. pri
»24M« pomeni »Mb/s«.)
•
Za visokoločljive (HD) filme
[3D]: kakovost 1920  1080/50i, MVC HD
28M (3D)
– [50p Quality
]: kakovost 1920  1080/50p,
AVC HD 28M (PS)
– [Highest Quality ]: kakovost 1920  1080/50i
ali 1920 x 1080/25p*1, AVC HD 24M (FX)
– [High Quality
]: kakovost 1920 
1080/50i ali 1920 x 1080/25p*1, AVC HD
17M (FH)
– [Standard
]: kakovost 1440  1080/50i,
AVC HD 9M (HQ) *2
– [Long Time
]: kakovost 1440  1080/50i,
AVC HD 5M (LP)
Za filme s standardno kakovostjo (STD)
– [Standard
]: standardna kakovost, STD
9M (HQ)*3
–
•
•
Opomba
Velikost slike, ki je izberete pri tej nastavitvi,
vpliva tudi na fotografije, ki jih posnamete s
funkcijo Dual Capture (stran 27).

•
Število fotografij, ki jih lahko posnamete (stran
80)
SL
43
Uporaba funkcije za
ročne nastavitve
Snemanje slik z načinom
prednosti funkcije
Shutter Speed
Snemanje slik z načinom
prednosti zaslonke
Če spremenite parameter IRIS, se bo
spremenilo tudi področje, ki je izostreno.
1
Izberite
 [Camera/Mic]
[
Manual Settings] 
[IRIS]  [Manual].
2
Izberite
zaslonko.
/
in nastavite
Gibanje premikajočega se objekta lahko
izrazite na različne načine, z nastavitvijo
hitrosti zaklopa. Ko snemate gorsko reko,
na primer, boste lahko z visoko hitrostjo
zaklopa jasno ujeli pljusk vode, z nizko
hitrostjo zaklopa pa njeno sled.
1
Izberite
 [Camera/Mic]
[
Manual Settings] 
[Shutter Speed] [Manual].
2
Izberite
/
hitrost zaklopa.
in nastavite
F-value
•
Z manjšanjem vrednosti F se zaslonka
odpre in ozadje je manj izostreno.
Sprememba vzdrušja slike s
parametrom IRIS
Manjša vrednost F (zaslonka se odpre) zoža
področje, ki se izostri. Večja vrednost F
(manjšanje zaslonke), razširi področje, ki je
izostreno. Odprite zaslonko, če želite, da bo
ozadje neizostreno ali pa jo zmanjšajte, če
želite, da bo celotna slika ostra.
•
SL
44
Opomba
Tudi če zaslonko (IRIS) odprete (manjša
vrednost F) za več kot F3.4 in je stikalo zoom
nastavljeno na stran W (široki kot), se zaslonka
(IRIS) ob premiku stikala za zoomiranje na
stran T (telefoto) ponastavi na F3.4.
•
•
Čim manjša je vrednost (počasnejša hitrost
zaklopa), tem lažje ujamete sliko s sledjo
gibanja.
Opomba
Če snemate slike pod fluorescentno, natrijevo
ali živosrebrno lučjo, se utegnejo pojaviti
vodoravni pasovi, utripanje ali sprememba
barve. V tem primeru spremenite hitrost
zaklopa v skladu s frekvenco napajanja na
vašem področju.
•
Ročno upravljanje
nastavitev slike z
gumbom MANUAL
•
•
Gumbu MANUAL lahko dodelite eno
postavko menija, ki jo pogosto uporabljate.
Ker je po tovarniški nastavitvi gumbu
MANUAL dodeljena funkcija [3D Depth
Adjustment], je spodaj opisan postopek
nastavitve 3D globine z gumbom.
Pritisnite na MANUAL, da bo
videokamera nastavila globino
3D slik.
Dodelitev postavke menija gumbu
MANUAL
1
Pritisnite in nekaj sekund držite
MANUAL.
2
Zavrtite gumb MANUAL in
izberite postavko, ki jo želite
dodeliti.
Naprednejše funkcije
1
[Shutter Speed] (str. 70)
[AE Shift] (str. 70)
[White Balance Shift] (str. 70)
Tipka MANUAL
Gumb MANUAL
•
2
S pritiskanjem na MANUAL lahko
preklapljate med vklopom in izklopom
ročnih nastavitev.
Z obračanjem gumba MANUAL
nastavite 3D globino.
•
3
Podatki videokamere, ki se prikažejo na
LCD zaslonu, so odvisni od nastavitev za
snemanje na videokameri. Nastavitve se
prikažejo z naslednjimi simboli:
––
: Samodejno
––
: Osvetlitev je nastavljena ročno.
––
: prednost zaslonke
––
: prednost hitrosti zaklopa
3D snemanje
•
•
•
•
[3D Depth Adjustment] (str. 38)
[Focus] (str. 70)
[Exposure] (str. 70)
[AE Shift] (str. 70)
[White Balance Shift] (str. 70)
•
2D snemanje
•
•
•
[Focus] (str. 70)
[Exposure] (str. 70)
[IRIS] (str. 70)
Pritisnite na MANUAL.
•
Postavke, ki jih lahko upravljate z
gumbom MANUAL
•
Izberite [Reset] za ponastavitev postavk,
ki ste jih ročno nastavili, na tovarniško
nastavitev.
•
Opombe
Ročne nastavitve se ohranijo, tudi če spremenite
postavko, dodeljeno gumbu MANUAL. Če
pa možnost [Exposure] nastavite po ročni
nastavitvi [AE Shift], bo [Exposure] razveljavil
funkcijo [AE Shift].
Če nastavite katerokoli od možnosti [Exposure],
[IRIS] ali [Shutter Speed], bosta nastavitvi
drugih dveh postavk preklicani.
SL
45
Snemanje informacij
o lokaciji (GPS)
(HDR-TD20VE)
Če uporabljate funkcijo GPS (Global
Positioning System), bodo na voljo
naslednje funkcije:
 Snemanje informacij o lokaciji snemanja
filmov ali fotografije (tovarniška
nastavitev je [On])
 Predvajanje filmov in fotografij z
iskanjem na zemljevidu (prikaz
zemljevida (Map view), stran 35)
Status GPS triangulacije
Iskanje satelitov
Število pik se
spremeni
Triangulacija
Triangulacija ni
mogoča
Meritev triangulacije
Snemanje lokacijskih
informacij ni mogoče
Slike se bodo registrirale s
pomočjo že prej pridobljenih
lokacijskih informacij.
 Prikaz zemljevida trenutne lokacije.
Če lokacijskih informacij ne želite
posneti
Izberite
 [Setup] 
[ General Settings]  [GPS
Setting]  [Off ].
SL
46
•
•
•
Opombe
Včasih traja nekaj časa, da kamera začne s
triangulacijo.
Uporabite funkcijo GPS zunaj na odprtem, kjer
je sprejem radijskih signalov boljši.
Zemljevid vedno prikaže sever zgoraj.
Pridobivanje zemljevida
trenutne lokacije (način
prednosti triangulacije)
Če ne morete pridobiti informacij
triangulacije, videokamera prikaže stanje
sprejemanja GPS signala.
1
Prikaz trenutne lokacije (stran
47).
Če se na LCD zaslonu prikaže trenutna
lokacija, s tem postopkom ni potrebno
nadaljevati.
2
Izberite
Naprednejše funkcije
Ta funkcije je priročna, kadar želite na
potovanju preveriti trenutno lokacijo
na zemljevidu. Ko videokamera izklopi
druge funkcije in išče satelite, imajo lahko
informacije triangulacije prednost.
Izberite
 [Setup] 
[ General Settings]  [Your
Preverjanje stanja
triangulacije
.
Location].
Oznaka (rdeča), ki označuje trenutno
lokacijo
Satelitska karta
Simboli satelitov
Prikaz informacij
triangulacije (stran 47)
•
•
•
•
Opombe
Če izberete določeno mesto na zaslonu, bo
zemljevid prikazal področje s to točko na
sredini. Za premik trenutne lokacije nazaj na
.
sredino izberite
Če videokamera ne more pridobiti informacij
o trenutni lokaciji, se prikaže zaslon z
informacijami triangulacije (stran 47).
Če informacije o lokaciji, ki so bile pridobljene
že prej, niso veljavne, se oznaka ne prikaže.
Če želite zapreti zaslon s trenutno lokacijo,
.
izberite
Prikaz
triangulacije
•
Informacije o lokaciji, ki
so bile pridobljene že prej
Če želite zapreti zaslon z informacijami o
.
triangulaciji, izberite
SL
47
Nekaj o satelitski karti in meritvah
triangulacije
Če podatkov o trenutni lokaciji ni
mogoče pridobiti
Sredina satelitske karte prikaže vašo
trenutno lokacijo. Preverite lahko smer
(sever/jug/vzhod/zahod) satelitov s
satelitskimi simboli (), ki se prikažejo na
satelitski karti .
Če videokamera uspešno triangulira vašo
lokacijo, se meritve triangulacije spremenijo
v zeleno.
Ponovno se prikaže prikaz, ki vam omogoča
triangulacijo lokacije. V tem primeru
sledite navodilom na LCD zaslonu.
Preverjanje simbolov za GPS satelite /
meritev triangulacije
Nasveti za boljši sprejem
•
•
Barva simbolov za GPS satelite in meritev
triangulacije se spremenita v skladu s
trenutnim stanjem trianguliranja.
Simboli za GPS
satelit / meritve
triangulacije
/
SL
48
(črna)
/
(siva)
/
(rjava)
/
(oker)
/
(zelena)
Uporabljajte GPS funkcijo na prostem in
odprtem.
Podrobnosti o lokacijah in pogojih, kjer radio
signalov ni mogoče sprejemati, si oglejte v
priročniku »Handycam« User Guide.
Z obračanjem LCD zaslona usmerite GPS
anteno proti nebu. Ne polagajte roke na GPS
anteno.
Stanje
•
Signala ni, na voljo pa
so informacije o orbiti
satelita.
Pridobljen je del
informacij o orbiti satelita.
Pridobljena je približno
polovica informacij o
orbiti satelita.
Pridobljena je večina
informacij o orbiti satelita.
Triangulacija je zaključena
in satelit je trenutno v
uporabi.
•
•
•
V meniju izberite [Your Location] in uporabite
način prednosti triangulacije (stran 42).
Uporabite GPS pomožne podatke.
Če uvozite GPS pomožne podatke iz
računalnika v videokamero s pomočjo
vgrajenega programa »PlayMemories Home«,
bo čas, ki je potreben, da videokamera pridobi
lokacijske informacije, krajši. Priključite
videokamero v računalnik, ki je povezan z
internetom. GPS pomožni podatki se bodo
samodejno posodobili.
Opombe
V naslednjih pogojih se utegne trenutna
lokacija videokamere, prikazana na zemljevidu,
razlikovati od dejanske lokacije. Razlika je lahko
nekaj sto metrov.
–– Če videokamera sprejema GPS signale, ki se
odbijajo od okoliških zgradb,
–– Če je GPS signal prešibak.
Uživanje ob vrhuncih
vaših filmov (Highlight
•
•
GPS pomožni podatki v naslednjih primerih
morda ne bodo delovali:
– Če se GPS pomožni podatki več kot 30 dni ne
posodobijo,
– Če datum in ura na videokameri nista
pravilno nastavljena,
– Če videokamero premaknete za večjo
razdaljo.
Če uporabljate računalnik Mac, GPS pomožnih
podatkov ne morete uvoziti.
Playback)
Uživate lahko ob predvajanju vrhuncev
visokoločljivih (HD) filmov in fotografij.
1
Nastavite stikalo 2D/3D na 3D.
•
Za predvajanje 2D filmov in fotografij
nastavite stikalo 2D/3D na 2D.
2
Pritisnite
(stran 32).
3
Na sredini zaslona Event View
prikažite želeni dogodek in
izberite [ Highlight].
(View Images)
Naprednejše funkcije
Nastavitev
glasnosti
Kontekst
Zaustavitev
Predhodni
Naslednji
Začasna zaustavitev
SL
49
4
ki se bodo uporabile pri predvajanju vrhuncev.

Predvajajte želeni film in izberite
ali predvajajte želeno fotografijo in
. Pri filmu ali fotografiji, ki bo
izberite
uporabljena pri predvajanju vrhuncev se prikaže
.
 [Clear All
Za izbris točke izberite
Points].
Po končanem predvajanju
vrhuncev izberite želeni način
delovanja.
•
A: Videokamera ponovno predvaja
vrhunce.
B: Vrhunce lahko shranite v
standardni kakovosti (STD) in jih
delite z drugimi (naložite na splet itd.)
C: Spreminjanje nastavitev predvajanja
vrhuncev.
Spreminjanje nastavitev predvajanja
vrhuncev
Nastavitve predvajanja vrhuncev lahko
spremenite tako, da po končanem
predvajanju vrhuncev na zaslonu izberete
[Highlight Setting].
Nastavitve lahko spremenite tudi tako, da
med predvajanjem vrhuncev izberete
[Highlight Setting].
•
•
•
•
•
•
SL
50
[Playback Range]
Nastavitev obsega predvajanja (datum začetka
in konca) vrhuncev.
[Theme]
Izbor teme za predvajanje vrhuncev.
[Music]
Izbor glasbe.
[Audio mix]
Originalni zvok se predvaja skupaj z glasbo.
[Lenght]
Nastavitev dolžine predvajanja vrhuncev.
[Highlight Point]
Pri filmu ali fotografiji lahko nastavite točke,
•
•
•
•
•
Opombe
Kadri predvajanja se bodo spremenili vsakič, ko
boste izbrali predvajanje vrhuncev.
Nastavitev [Playback Range] se po zaustavitvi
predvajanja vrhuncev izbriše.
Če po prenosu glasbene datoteke na
videokamero glasbe ni mogoče predvajati,
utegne biti glasbena datoteka poškodovana.

Izbrišite glasbeno datoteko z izbiro
Playback Settings]  [Empty
[Setup]  [
Music], nato jo ponovno prenesite. Glasbene
podatke, tovarniško posnete na videokameri,
lahko ponovno prikličete s pomočjo programa
»Music Transfer«. Več o upravljanju si oglejte v
pomoči programa »Music Transfer«.
Če funkcijo Highlight Playback zaženete na
zemljevidu »Map View«, možnosti [Highlight
Point] ne morete nastaviti. Če pa jo zaženete
na zaslonu Event View in nastavite [Highlight
Point], to mesto deluje tudi na prikazu »Map
View« (HDR-TD20VE).
Zvok, ki ga uporabljate za Highlight Playback,
se bo pretvoril v 2-kanalni stereo.
Če videokamero povežete z zunanjo napravo,
kot je npr. televizor, in izvedete predvajanje
vrhuncev, se slike ne prikažejo na LCD zaslonu
videokamere.

•
Dodajanje želene glasbe: »Music Transfer« (str.
61).
Shranjevanje
predvajanja vrhuncev
v HD kakovosti slike
Scenario Save)
(
Vaše najljubše vrhunce lahko shranite
kot »scenarij« v visokoločljivi kakovosti
(HD). Shranite lahko do 8 scenarijev in
te scenarije lahko predvajate samo na
videokameri.
2
Po končanem predvajanju
vrhuncev na zaslonu izberite
[Replay].
Format podatkov predvajanja vrhuncev
ali scenarijev lahko pretvorite v 2D filme s
standardno kakovost (STD) in jih shranite
kot »Highlight Movie«.
Filme vrhuncev lahko shranite na DVD
diske ali jih naložite na splet.
1
Ko se ponovno začne
predvajanje vrhuncev izberite
 [ Scenario Save].
Naprednejše funkcije
1
Pretvarjanje formata
podatkov v STD
kakovost slike (Highlight
Movie)
Po končanem predvajanju
vrhuncev ali scenarijev na
zaslonu izberite [Save Highlight
Movie].
Predvajanje filma vrhuncev
1
2
Predvajanje shranjenega scenarija
Izberite
 [Playback Function]
 [ Scenario], izberite želeni
scenarij in izberite
.
•
Za izbris shranjenega scenarija med
 [Erase]/
predvajanjem scenarija izberite
[Erase All].
•
Nastavite stikalo 2D/3D na 2D.
Izberite
 [Playback
Function]  [Highlight Movie]
in izberite želeni film vrhuncev.
Za izbris filma vrhuncev med predvajanje filma
vrhuncev izberite .
SL
51
Predvajanje slik na
televizorju
Načini priključitve in kakovost slike, ki jo
gledate na TV zaslonu, so odvisne od vrste
televizorja in od uporabljenih priključkov.
Priključitev v 3D TV
Filmi, posneti v 3D, se predvajajo v 3D
formatu. Prepričajte se, da je stikalo 2D/3D
na videokameri nastavljeno na 3D.
HDMI kabel (priložen)
Priključitev v 16:9 (širok) ali 4:3 TV, ki
ni visoko razločljiv (HD)
Če snemate filme v HD kakovosti (visoka
razločljivost), se bodo predvajali v HD
kakovosti. Če filme snemate v standardni
kakovosti (STD), se bodo predvajali v
standardni kakovosti.
A/V priključni kabel
(priložen)
HDMI IN
rumen
bel
rdeč
Priključitev v HD TV
Če snemate v HD kakovosti (visoka
razločljivost), se bodo filmi predvajali v
HD kakovosti. Če snemate v standardni
kakovosti (STD), se bodo filmi predvajali v
standardni kakovosti.
1
Preklopite vhod na televizorju na
uporabljeni priključek.
2
Videokamero povežite s
televizorjem.
3
Predvajajte film ali fotografijo na
videokameri (stran 33).
•
HDMI kabel (priložen)
HDMI IN
•
•
•
SL
52
Opombe
Več informacij o uporabi televizorja lahko
najdete v navodilih za uporabo televizorja.
Za napajanje uporabite priloženi omrežni
napajalnik (stran 19).
3D filmi utegnejo pri predvajanju v 2D formatu
na TV-ju izgledati, kot da se na robovih
tresejo. Tresenje lahko preprečite tako, da pred
snemanjem nastavite [3D Depth Adjustment]
(str. 38) na [Manual].
Pri snemanju filmov s standardno kakovostjo
(STD) se filmi tudi na visokoločljivem
televizorju predvajajo s standardno kakovostjo.
•
•
•
Pri predvajanju filmov s standardno kakovostjo
(STD) na 4:3 televizorju, ki ni združljiv z 16:9
Wide Mode]
signalom nastavite postavko [
na [4:3] in filme posnemite v formatu 4:3 (str.
71).
Če videokamero s televizorjem povežete z več
vrstami kablov, ima prednost HDMI izhod.
Videokamera ne podpira S-Video izhoda.
Nekaj o HDMI kablu
Uživanje v 5.1-kanalnem
prostorskem zvoku
•
•
•
•
•
Uporabite HDMI kabel z logotipom HDMI.
Uporabite HDMI mini konektor na eni strani
(za videokamero) in vtič, ki ustreza priključitvi
televizorja, na drugi strani.
HDMI OUT priključek videokamere ne oddaja
slik, ki so zaščitene pred presnemavanjem.
S to povezavo nekateri televizorji morda ne
bodo pravilno delovali (npr. ne bo zvoka ali
slike).
Ne povezujte HDMI OUT priključka
videokamere s HDMI OUT priključkom
zunanje naprave, ker bi s tem utegnili povzročiti
okvaro.
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
je vmesnik za pošiljanje video in avdio signalov.
HDMI OUT priključek oddaja visokoločljive
slike in digitalni zvok.
Naprednejše funkcije
Z vgrajenim mikrofonom lahko posnamete
Dolby Digital 5.1ch prostorski zvok.
V takem zvoku lahko uživate, če film
predvajate na napravi, ki podpira vhod
5.1-kanalnega prostorskega zvoka.
•
Če uporabljate mono televizor (če
ima vaš televizor samo en avdio
vhod)
Vgrajen mikrofon
•
•
•
Opombe
Če poskušate predvajati 5.1-kanalni zvok prek
zvočnikov videokamere, se bo zvok samodejno
pretvorih v 2-kanalnega.
Že želite uživati v 5.1-kanalnem prostorskem
zvoku filmov, posnetih v visoko razločljivi
kakovosti (HD) s 5.1-kanalnim zvokom,
potrebujete napravo, ki je združljiva s
5.1-kanalnim zvokom.
Če priključite videokamero s priloženim
HDMI kablom, bo videokamera film visoke
razločljivosti (HD), posnet s 5.1-kanalnim
zvokom, samodejno predvajala s 5.1-kanalnim
zvokom. Zvok filma standardne kakovosti
(STD) se pretvori v 2-kanalnega.
Priključite rumeni vtič A/V priključnega
kabla v video vhod in beli (levi kanal) ali
rdeči (desni kanal) vtič v avdio vhod na
televizorju ali videorekorderju.
Povezava s televizorjem preko
videorekorderja
Priključite videorekorder v LINE IN
vhod na videorekorderju z uporabo A/V
priključnega kabla. Nastavite izbirnik vhoda
na videorekorderju na LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2, itd.).

•
Nastavitev razmerja slike, ki ga podpira
televizor: [TV Type] (stran 71)

•
[Audio Mode] (stran 71)
SL
53
Če ima vaš televizor ali
videorekorder 21 pinski priključek
(EUROCONNECTOR)
Za predvajanje slik uporabite 21 pinski
adapter (ni priložen).
Televizor/videorekorder
Uporaba funkcije »BRAVIA« Sync
Vašo videokamero lahko s priključitvijo
videokamere na televizor, ki podpira
»BRAVIA« Sync z letom izdelave 2008
ali kasneje, s HDMI kablom upravljate
z daljinskim upravljalnikom vašega
televizorja.
Meni vaše videokamere lahko upravljate
s tipko SYNC MENU na daljinskem
upravljalniku televizorja. S smernimi
tipkami (levo/desno/navzgor/navzdol/
potrditev) na daljinskem upravljalniku
televizorja lahko prikažete različne zaslone
videokamere, predvajate izbrane filme ali
izbrane fotografije.
•
•
•
•
SL
54
Lahko se zgodi, da z daljinskim upravljalnikom
ne bo mogoče upravljati določenih funkcij.
Izvedite ustrezne nastavitve na televizorju. Več
informacij o tem najdete v navodilih za uporabo
televizorja.
Delovanje funkcije »BRAVIA« Sync je odvisno
od posameznega modela televizorja BRAVIA.
Več informacij o tem najdete v navodilih za
uporabo televizorja.
Ko izklopite televizor, se hkrati samodejno
izklopi tudi videokamera.
Nekaj o funkciji »Photo TV HD«
Videokamera je združljiva s standardom
»PhotoTV HD«. Ta funkcija vam omogoča
zelo podrobne, fotografsko natančne
strukture in barve. Če s HDMI kablom* ali
komponentnim A/V kablom** priključite
Sonyjevo napravo, združljivo s funkcijo
»PhotoTV HD«, boste lahko snemali
fotografije v izjemni HD kakovosti.
* Med predvajanjem fotografij bo TV samodejno
preklopil na ustrezen način
Urejanje
Urejanje na
računalniku
•
•
•
•
Brisanje filmov in
fotografij
1
Izberite
[Delete].
2
Izberite [Multiple Images].
•
3
 [Edit/Copy] 
Ko urejate 2D filme, izberite vrsto slike
in potem izberite vrsto slike, ki jo želite
izbrisati.
1V koraku 2 izberite [All In Event].
/
izberite datum, ki ga
2 S tipkama
.
želite izbrisati, in potem izberite
Urejanje
•
Opombe
Na videokameri lahko izvedete nekatere
osnovne postopke urejanja. Če želite izvajati
naprednejše postopke urejanja, za nameščen
program »PlayMemories Home« namestite
»Expanded Feature«.
Ko izbrišete slike, jih ne morete več obnoviti.
Predhodno shranite pomembne filme in
fotografije.
Med brisanjem ali deljenjem slik ne odstraniti
baterije ali omrežnega napajalnika.
Med brisanjem ali deljenjem slik iz spominske
kartice ne odstraniti spominske kartice.
Pri brisanju ali deljenju filmov/fotografij, ki so
vključeni v shranjeni scenarij (stran 51) se prav
tako izbriše scenarij.
Brisanje vseh filmov/fotografij
izbranega datuma hkrati
Izbris dela filma
Film lahko razdelite in izbrišete posamezen
del.

•
•
Izklop zaščite: [Protect] (stran 72)
[Format] (stran 72)
Delitev filma
1
Izberite  [Divide] na zaslonu
za predvajanje filma.
Filme in fotografije, ki jih želite
izbrisati, označite z oznako in
izberite
.
SL
55
2
S tipko
/
izberite točko,
na kateri želite film deliti na več
kadrov, in potem izberite
.
2
S tipko
/
izberite točko za
snemanje fotografije in izberite
.
A
A
B
A: vrnitev na začetek izbranega filma
B: natančnejša prilagoditev točke snemanja
A: vrnitev na začetek izbranega filma
B: natančnejša prilagoditev točke delitve
•
•
1
SL
56
Če je bil film posnet z eno izmed
naslednjih kakovosti, se bo kakovost
slike nastavila kot je prikazano spodaj.
Opombi
Pride lahko do manjše razlike med izbrano
točko in točko, na kateri se dejansko izvede
delitev, ker videokamera točko delitve izbere na
pol sekunde natančno.
Na videokameri lahko izvedete nekatere
osnovne postopke urejanja. Če želite izvajati
naprednejše postopke urejanja, uporabite
program »PlayMemories Home«.
Snemanje fotografije iz
filma
Na zaslonu za predvajanje filma
izberite  [Photo Capture].
B
•
•
•
visokoločljiva kakovost slike (HD): 2,1
M (16:9)
široko razmerje slike (16:9) s standardno
kakovostjo slike (STD): 0,2 M (16:9)
razmerje slike 4:3 s standardno kakovostjo
slike (STD): 0,3 M (4:3)
Datum in čas snemanja posnetih
fotografij
•
•
Datum in čas snemanja posnetih fotografij je
enak datumu in času snemanja filma.
Če film, ki ga uporabljate za snemanje
fotografij, ne vsebuje podatkovne kode, se
bo uporabil dejanski datum in čas snemanja
fotografije iz filma.
Shranjevanje filmov in fotografij z računalnikom
Priročne funkcije pri povezavi videokamere in
računalnika
Za Windows
Priložen program »PlayMemories Home« omogoča uvoz slik iz videokamere na računalnik in
preprosto predvajanje slik na računalniku.
Uvoz slik
Shranjevanje filmov in fotografij z računalnikom
•
Predvajanje
Če je vgrajeni USB kabel videokamere prekratek za priključitev uporabite USB priključitveni kabel.
Uporaba nadgradnje »Expanded Feature« za program »PlayMemories Home«
Na računalnik, ki je povezan z internetom, si lahko prenesete nadgradnjo »Expanded
Feature«, ki vam omogoča različne dodatne funkcije.
Nalaganje
Urejanje
Omrežne storitve
Shranjevanje na
disk
Združevanje slikovnih datotek
DVD/Blu-ray
Za Mac
Računalniki Mac ne podpirajo priloženega programa »PlayMemories Home«. Za uvoz slik iz
videokamere na računalnik Mac in predvajanje uporabite ustrezni program na računalniku
Mac. Za več informacij o tem obiščite.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
SL
57
Priprava računalnika
(Windows)
Korak 1 Preverjanje
računalniškega sistema
OS*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/ Windows 7 SP1
CPU*4
Intel Core Duo 1.66 GHz ali hitrejši ali
Intel Core 2 Duo 1.66 GHz ali hitrejši (za
procesiranje filmov 3D, FX in FH je potreben
Intel Core 2 Duo 2.26 GHz ali hitrejši, za
procesiranje filmov PS pa Intel Core 2 Duo
2.40 GHz ali hitrejši).
Intel Pentium III 1GHz ali hitrejši pa
zadostuje za naslednje funkcije:
–– uvažanje filmov in fotografij na računalnik,
–– ustvarjanje Blu-ray diska/AVCHD diska/
DVD-videa (za ustvarjanje DVD videa
s pretvorbo visokoločljive slike (HD) v
standardno ločljivost (STD) je potreben
Intel Core Duo 1.66 GHz ali hitrejši),
–– procesiranje filmov s slikami standardne
ločljivosti (STD).
Delovni spomin
Windows XP: 512 MB ali več (priporočamo
1 GB ali več)
256 MB pa mora zadostovati za procesiranje
filmov v standardni ločljivosti (STD).
Windows Vista/Windows 7: 1 GB ali več
Trdi disk
Prostor na disku potreben za namestitev:
približno 500 MB (za ustvarjanje AVCHD
diskov utegne biti potrebno 10 GB ali več. Za
ustvarjanje Blu-ray diska pa največ 50 GB).
Potrebna je standardna namestitev. Delovanje
ni zagotovljeno, če je bil OS nadgrajen ali če je v
okolju z več operacijskimi sistemi.
*264-bitnih izdaj in izdaje »Starter« ne podpira.
Za uporabo funkcije ustvarjanja diska je
potreben Windows Image Mastering API
(IMAPI) Ver. 2.0 ali novejši.
*3Izdaje »Starter« ne podpira.
*4Priporočljiv je hitrejši procesor.
*1
Opomba
•
Delovanje ni zagotovljeno za vsa računalniška
okolja.
Korak 2 Namestitev priloženega
programa »PlayMemories Home«
1
Vklopite računalnik.
•
•
2
Pri namestitvi se prijavite kot
administrator.
Pred namestitvijo zaprite vse odprte
aplikacije.
Z vgrajenim USB kablom
povežite videokamero in
računalnik in potem na LCD
zaslonu videokamere izberite
[USB Connect].
Prikazovalnik
Najmanj 1024  768 točk
Drugo
USB vhod (to naj se omogoči kot standard),
priporočljiv je Hi-Speed USB (združljivo z
USB 2.0), Blu-ray disk/DVD zapisovalnik
Kot datotečni sistem trdega diska
priporočamo datotečni sistem NTFS ali
exFAT.
SL
58
•
•
Pri uporabi Windows 7: se odpre okno
Device Stage.
Pri uporabi Windows XP/Windows
Vista: se prikaže čarovnik za samodejno
predvajanje (AutoPlay).
3
4
Pri Windows 7 v oknu Device
Stage izberite [PlayMemories
Home]. Pri Windows XP/Windows
Vista izberite [Computer] (on
Windows XP, [My Computer]) 
[PMHOME]  [PMHOME.EXE].
Po končani namestitvi se zažene
»PlayMemories Home«.
•
•
•
•
Če je program »PlayMemories Home« že
nameščen na računalniku, registrirajte
vašo videokamero s programom
»PlayMemories Home«. Razpoložljive
bodo postale funkcije, ki jih lahko
uporabljate z videokamero.
Če je na računalniku nameščen program
»PMB (Picture Motion Browser)«, jo boste
z namestitvijo programa »PlayMemories
Home« izbrisali. V tem primeru ne morete
uporabljati nekaterih funkcij, ki so bile na
voljo pri programu »PMB«.
Na zaslonu računalnika se prikažejo
navodila za namestitev nadgradnje
»Expanded Feature«. Če datoteke niste
namestili, ko ste prvič zagnali program
»PlayMemories Home«, se navodila
prikažejo ponovno, ko izberete funkcijo, ki
jo lahko uporabljate samo, če je nameščena
nadgradnja »Expanded Feature«.
Za več informacij o »PlayMemories
(vodič za
Home« izberite
»PlayMemories Home«) ali obiščite
spletno stran za pomoč uporabnikom
programa »PlayMemories Home (http://
www.sony.co.jp/pmh-se/).
•
•
Opombe
Pri namestitvi programa »PlayMemories
Home« [USB LUN Setting] nastavite na [Multi].
Če se »Device Stage« ne zažene, ko uporabljate
Windows 7, kliknite na [Start] in potem
dvokliknite simbol za videokamero  srednji
simbol, na katerem so shranjene želene slike
[PMHOME.EXE].
Ne zagotavljamo pravilnega delovanja pri
branju ali zapisovanju video podatkov iz ali
na videokamero z uporabo katerega drugega
programa. Za več informacij o združljivosti vaše
programske opreme se obrnite na proizvajalca
programske opreme.
Shranjevanje filmov in fotografij z računalnikom
Za nadaljevanje namestitve
sledite navodilom, ki se prikažejo
na zaslonu računalnika.
•
Prekinitev povezave med
videokamero in računalnikom
1 Kliknite simbol
na spodnjem desnem
delu namizja na računalniku  [Safely
remove USB Mass Storage Device].
2 Na zaslonu videokamere izberite
 [Yes].
3 Izvlecite USB kabel.
•
•
•
Pri uporabi operacijskega sistema Windows 7
ne bo prikazan
se lahko zgodi, da simbol
na namizju računalnika. V tem primeru lahko
povezavo med videokamero in računalnikom
prekinete brez upoštevanja zgornjega postopka.
Opombe
Notranjega snemalnega medija videokamere
ne formatirati preko računalnika, ker se lahko
zgodi, da videokamero ne bo več delovala
pravilno.
AVCHD diskov, ki ste jih ustvarili s programom
»PlayMemories Home«, ne vstavljati v DVD
predvajalnike ali snemalnike, ker te naprave ne
podpirajo standarda AVCHD. Lahko se zgodi,
da diska ne bo več mogoče odstraniti iz teh
naprav.
SL
59
•
•
•
•
•
•
Ta videokamera omogoča snemanje
visokoločljive kakovosti v formatu AVCHD.
Z uporabo računalniških programov lahko
visokoločljive vsebine kopirate na DVD medije.
DVD medije z vsebinami v AVCHD formatu
ne morete uporabljati na DVD predvajalniku/
snemalniku, ker se lahko zgodi, da diska ne bo
mogoče več odstraniti in da se bo vsebina diska
izbrisala brez predhodnega opozorila.
Pri dostopanju na videokamero preko
računalnika uporabite program »PlayMemories
Home«. Datotek in map na videokameri ne
spreminjati preko računalnika.
Ne zagotavljamo pravilnega delovanja pri
upravljanju podatkov na videokameri preko
računalnika.
Videokamera samodejno razdeli slikovno
datoteko, ki presega velikost 2 GB, in
posamezna dela shrani kot ločeni datoteki.
Vse slikovne datoteke bodo na računalniku
prikazane kot ločene datoteke, vendar se
bodo datoteke uvozile in predvajale pravilno
pri uporabi videokamere ali programa
»PlayMemories Home«.
Pri uvozu daljših filmov iz videokamere na
računalnik ali pri urejanju slik uporabite
priloženi program »PlayMemories Home«. V
primeru uporabe drugega programa se lahko
zgodi, da slike ne bodo uvožene pravilno,
Pri brisanju slikovnih datotek sledite korakom
na strani 55.
Ustvarjanje Blu-ray diska
Ustvarite lahko Blu-ray disk s filmom
v visokoločljivi kakovosti (HD), ki ste
predhodno uvozili na računalnik. Za
ustvarjanje Blu-ray diska morate namestiti
program »BD Add-on«.
Za namestitev programa obiščite naslednjo
spletno stran.
http://support.d-imaging.sony.co.jp/
BDUW/
SL
60
•
•
•
Vaš računalnik mora podpirati ustvarjanje
Blu-ray diskov.
Za ustvarjanje Blu-ray diskov lahko uporabite
medija BD-R in BD-RE. Po ustvarjanju disku ne
morete dodati dodatne vsebine.
Za predvajanje Blu-ray diskov, ki so bili
ustvarjeni s filmom, posnetim v kakovosti
], mora biti naprava
3D ali [50p Quality
združljiva s formatom AVCHD Ver. 2.0.
Zagon programa
»PlayMemories
Home«
1
Na zaslonu računalnika
dvokliknite simbol
»PlayMemories Home«.
2
Na zaslonu računalnika
dvokliknite bližnjico
»PlayMemories Home
Help Guide« in pridobite
informacije o uporabi programa
»PlayMemories Home«.
Namestitev programa »Music
Transfer«
Program »Music Transfer« vam
omogoča, da glasbene datoteke, priložene
videokameri, spremenite tako, da bodo
ustrezale vašemu okusu in da izbrišete ali
dodate glasbene datoteke.
Poleg tega lahko ta program ponovno
prikliče glasbene datoteke, priložene
videokameri.
Program je potrebno naložiti s spodnje
spletne strani in ga namestiti na računalnik.
Shranjevanje filmov in fotografij z računalnikom
Zažene se program »PlayMemories
Home«.
Prenos programske
opreme za
videokamero
Za Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Za Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Podrobnosti si oglejte v pomoči programa
»Music Transfer«.
Namestitev programske opreme
za računalnike Mac
•
Če simbol ni prikazan na zaslonu
računalnika kliknite [Start]  [All
Programs]  [PlayMemories Home] 
izberite želeno postavko.
Za več informacij o programski opremi
za računalnike Mac najdete na naslednji
spletni strani.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
•
•
Dostop do spletne strani je mogoč s klikom
na [FOR_MAC.URL] v [PMHOME], ko je
videokamera povezana z računalnikom. Pri
povezavi videokamere z računalnikom [USB
LUN Setting] nastavite na [Multi].
Opomba
Programi, ki jih lahko uporabljate skupaj z vašo
videokamero, so odvisni od posamezne države/
regije.
SL
61
Shranjevanje slik z zunanjo napravo
Vodič za presnemavanje
3d in visokoločljive filme (HD) lahko shranite s pomočjo zunanje naprave. Izberite način,
ki ga želite uporabiti, v skladu z napravo.
Filmi
/
Zunanja naprava
Priključni kabel
Stran
Zunanji medij
Shranjevanje slik na zunanji
medij v visoki ločljivosti
(HD).
USB adapterski kabel
(priložen)
66
DVD zapisovalnik, ki ni
DVDirect Express
Shranjevanje slik na DVD
disk v visoki ločljivosti (HD)
ali standardni ločljivosti
(STD).
Vgrajen USB kabel
64
Snemalnik s trdim diskom,
itd.
Shranjevanje slik na DVD
disk v standardni ločljivosti
(STD).
A/V priključni kabel
(priložen)
64
Filmi, posneti v standardni ločljivosti (STD)
Uporabite A/V priključni kabel za priključitev videokamere v zunanjo napravo, na kateri so
shranjene slike (str. 64).
•
•
Opombi
Pri kopiranju ali ustvarjanju diskov izbrišite demonstracijski film. Če ga ne izbrišete, se lahko zgodi, da
videokamera ne bo delovala pravilno. Ko demonstracijski film izbrišete, ga ne morete več obnoviti.
Filmi, posneti s funkcijo [
REC Mode] (str. 71) nastavljeno na [50p Quality
] ali [Highest Quality
], lahko shranite na zunanji medij.

•
SL
62
Presnemavanje na računalniku: priloženi program »PlayMemories Home« (stran 61).
Naprave, na katerih lahko predvajate ustvarjen disk
DVD disk v visokoločljivi kakovosti (HD)
Predvajalne naprave, ki podpirajo format AVCHD, kot so Sonyjevi Blu-ray disk predvajalniki
ali PlayStation®3.
DVD disk v standardni kakovosti (STD)
Običajne naprave za predvajanje DVD diskov, kot je DVD predvajalnik.
•
•
•
Opombe
Snemalni disk AVCHD lahko predvajate samo na napravah, ki so združljive s formatom AVCHD.
Diskov, na katere so posnete visoko razločljive (HD) slike, ne smete uporabljati v DVD predvajalnikih/
snemalnikih. Ker DVD predvajalniki/snemalniki niso združljivi s formatom AVCHD, se lahko zgodi, da
diska ne bo mogoče odstraniti iz naprave.
Vzdržujte PlayStation®3, da bo vedno uporabljal najnovejšo različico programa.
PlayStation®3 ni na voljo v vseh državah.
Shranjevanje slik z zunanjo napravo
•
SL
63
Ustvarjanje diska z
DVD zapisovalnikom
ali snemalnikom
•
•
•
Opombe
S priloženim omrežnim napajalnikom
videokamero priključite v električno vtičnico
(stran 19).
Več informacij lahko najdete v navodilih za
uporabo, ki so priložena priključeni napravi.
Sonyjevi DVD zapisovalniki niso na voljo v
nekaterih državah/regijah.
Ustvarjanje visokoločljivega
diska (HD) z DVD zapisovalnikom
Za priključitev videokamere v napravo
s Sonyjevim DVD zapisovalnikom, ki
ni DVDirect Express (ni priložen) in
združljiv z visokoločljivimi filmi (HD),
uporabite vgrajeni USB kabel.
1
DVD zapisovalnik z vgrajenim
USB kablom povežite z
videorekorderjem.
2
Na zaslonu videokamere izberite
[USB Connect].
•
3
Na priključeni napravi posnemite
filme.
•
•
.
Ustvarjanje diska standardne
ločljivosti (STD) s snemalnikom,
ipd.
Če z A/V priključnim kablom povežete
videokamero s snemalnikom diskov,
Sonyjev DVD zapisovalnik itd., ki ni
DVDirect Express, lahko slike, ki jih
predvajate na videokameri, presnamete na
disk ali video kaseto.
Vstavite snemalni medij v
snemalno napravo (snemalnik
diskov itd.).
•
SL
Po končanem postopku izberite
Opomba
3D filmov ni mogoče shraniti.
1
64
Če se ne prikaže zaslon [USB Select],
 [Setup] 
izberite
[ Connection]  [USB Connect].
Če ima snemalna naprava izbirnik vhoda,
ga nastavite na način vhoda.
2
S priloženim A/V kablom
videokamero povežite s
snemalno napravo.
•
•
•
•
•

•
A/V
priključni
kabel
Shranjevanje slik z zunanjo napravo
A/V
priključek
Opombe
3D filmi se pretvorijo v 2D s standardno
kakovostjo (STD).
Slik ne morete presneti na snemalnike, ki so
povezani s HDMI kablom.
Ker se presnemavanje izvaja z analognim
prenosom podatkov, se utegne kakovost slike
poslabšati.
Visokoločljivi filmi (HD) se bodo presneli v
standardni kakovosti (STD).
Če priključite mono napravo, priključite rumeni
vtič A/V priključnega kabla v video vhod in
belega (levi kanal) ali rdečega (desni kanal) v
avdio vhod na napravi.
•
Presnemavanje informacij o datumu in času
[Data Code] (stran 72)
Uporaba zaslona z velikostjo 4:3: [TV Type]
(stran 72)
Vhod
Rdeč
Bel
Rumen
Smer signala
•
Priključite videokamero v vhode na
snemalni napravi.
3
Začnite s predvajanjem na
videokameri in snemajte na
snemalno napravo.
4
Ko je presnemavanje končano,
ustavite snemalno napravo in
potem še videokamero.
SL
65
Shranjevanje slik na
zunanje naprave
Filme in fotografije lahko shranite
na zunanji medij (USB pomnilniško
napravo), na primer zunanji trdi disk.
Slike lahko predvajate tudi na videokameri
ali drugi predvajalni napravi. Ko slike
shranite na zunanji medij so na voljo
naslednje funkcije.
•
•
•
•
2
Povežete lahko videokamero in zunanji medij
in predvajate slike, ki so shranjene na zunanjem
mediju (stran 66).
Povežete lahko videokamero in zunanji medij in
slike s priloženim programom »PlayMemories
Home« uvozite na računalnik (stran 61).
•
Opombi
Omrežni napajalnik in omrežni kabel
priključite v priključek DC IN na videokameri
in v električno vtičnico.
Več informacij o tem najdete v navodilih za
uporabo zunanjega medija.
1
Na zaslonu videokamere izberite
[Copy].
•
•
Z USB adapterskim kablom
(priložen) povežite videokamero
in zunanji medij.
Filme in fotografije, ki so shranjeni
na enem izmed snemalnih medijev
videokamere, ki ste ga izbrali v [Media
Select] in ki jih še niste shranili na zunanji
medij, Lahko zdaj shranite na priklkjučen
medij.
Ta funkcija je mogoča samo, da so na
videokameri na voljo na novo posnete
slike.
Za odstranitev zunanjega medija, ko je
videokamera v stanju pripravljenosti za
(prikaže se
predvajanje, izberite
zaslon Event View ali Event Index).
Predvajanje slik zunanjega medija na
videokameri
V koraku 2 izberite [Play without copying.]
in potem izberite sliko, ki jo želite prikazati.
•
USB adapterski kabel
(priložen)
•
•
•
•
SL
66
Bodite pozorni, da ne odstranite USB
kabla, ko je na LCD zaslonu prikazano
sporočilo [Preparing
image database file. Please wait.].
Če se na zaslonu videokamere prikaže
.
[Repair Img. DB F.], izberite
Slike lahko prav tako predvajate tudi na
televizorju, ki je povezan z videokamero (stran
52).
Pri povezavi z zunanjim medijem se na zaslonu
.
Event View prikaže
Brisanje slik na zunanjem mediju
1 V koraku 2 izberite [Play without
copying.].
 [Edit/Copy] 
2 Izberite
[Delete] in potem za brisanje slik sledite
navodilom na LCD zaslonu.
•
•
•
1 V koraku 2 izberite [Play without
copying.].
 [Edit/Copy] 
2 Izberite
[Delete] in potem za brisanje slik sledite
navodilom na LCD zaslonu.
•
Če želite presneti slike, ki jih še niste presneli,
ko je videokamera povezana z zunanjim
 [Edit/Copy] 
medijem izberite
[Direct Copy].
Predvajanje visokoločljivih filmov
(HD) na računalniku
•
•
•
Shranjevanje slik z zunanjo napravo
Shranjevanje želene slike
videokamere na zunanji medij
sistem NTFS, itd., ga pred uporabo formatirajte
s to videokamero. Ko priključite zunanji medij v
videokamero, se prikaže zaslon za formatiranje.
Pred formatiranjem z videokamero se
prepričajte, da se pomembni podatki niso
shranili na zunanji medij.
Delovanje ni zagotovljeno za vse naprave, ki
ustrezajo zahtevam.
Podrobnosti o razpoložljivosti zunanjih medijev
si oglejte na Sonyjevi spletni strani za pomoč
uporabnikom.
Število kadrov, ki jih lahko shranite na zunanji
medij, je navedeno spodaj. Če je na zunanjem
mediju dovolj praznega prostora, ne morete
shraniti kadrov, ki presegajo spodnje vrednosti.
–– visokoločljivi filmi (HD): največ 3.999
–– standardni filmi (STD): največ 9.999
–– fotografije: največ 40.000
Število kadrov utegne biti manjše, kar je
odvisno od vrste posnetih slik.
Če videokamera ne prepozna zunanjega medija,
izvedite naslednje.
–– Odstranite in v videokamero ponovno
priključite USB adapterski kabel.
–– Če ima zunanji medij omrežni kabel, ga
priključite v električno vtičnico.
Slik ne morete kopirati iz zunanjega medija v
notranji snemalni medij videokamere.
V programi »PlayMemories Home« (stran
61) izberite pogon, ki predstavlja priključen
zunanji medij in potem predvajajte film.
•
•
•
Opombe
Kot zunanjega medija ne morete uporabiti
naslednjih naprav.
–– medij z zmogljivostjo, večjo od 2 TB,
–– običajnega pogona za disk, kot je pogon za
CD ali DVD,
–– medij, priključen prek USB vmesnika,
–– medij z vgrajenimi USB vmesnikom,
–– čitalnik kartic.
Zunanjega medija s funkcijo kode morda ne bo
mogoče uporabiti.
Pri nekaterih videokamerah je na voljo
datotečni sistem FAT. Če je bil shranjevalni
medij zunanje naprave formatiran za datotečni
SL
67
Nastavitev videokamere
Uporaba menijev
Videokamera ima pod vsako od šestih kategorij, več različnih postavk.
Shooting Mode (postavke za izbiro načina snemanja)  stran 70
Camera/Mic (postavke za prilagojeno snemanje)  stran 70
Image Quality/Size (postavke za nastavitev kakovosti in velikosti slike)  stran 71
Playback Function (postavke za predvajanje)  stran 71
Edit/Copy (postavke za urejanje)  stran 72
Setup (druge nastavitvene postavke)  stran 72
1
Izberite
2
Izberite kategorijo.
3
Izberite želeno postavko menija.
.
Premikanje
po postavkah
menija
navzgor ali
navzdol
•
SL
68
Opomba
Za dokončanje nastavitve ali za vrnitev na zaslon prejšnjega menija izberite
.
Hitro iskanje postavke menija
Menija [Camera/Mic] in [Setup] sta
sestavljena iz podkategorij. Izberite simbol
podkategorije, tako da se na LCD zaslonu
prikaže seznam menijev.
Simboli podkategorij
Nastavitev videokamere
Če ne morete izbrati postavke menija
Sivo obarvane postavke menija ali nastavitve
niso na voljo.
Če izberete sivo obarvano postavko menija, bo
videokamera prikazala razlog zakaj ni mogoče
izbrati postavke menija ali navodila, kako
lahko nastavite postavko menija.
SL
69
Seznam menijev
Shooting Mode (način snemanja)
Movie .......................................... Snemanje filmov.
Photo........................................... Snemanje fotografij
Smth Slw REC ........................... Snemanje enakomernih počasnih posnetkov.
Golf Shot .................................... Dve sekundi hitrega premikanja razdeli v dve sliki, ki se nato posnameta
kot film in fotografije. Med snemanjem naj bo objekt v belem okviru na
sredini okvira.
Camera/Mic (videokamera/mikrofon)
Manual Settings
White Balance................. Prilagoditev razmerja barv osvetlitvi okolja, v katerem snemate.
Spot Meter/Fcs ............... Nastavitev osvetlitve in ostrine izbranega objekta hkrati.
Spot Meter ....................... Prilagoditev osvetlitve slike po objektu, ki ga pritisnete na zaslonu.
Spot Focus ....................... Izostritev objekta, ki ga pritisnete na zaslonu.
Exposure........................... Nastavitev osvetlitve filmov in fotografij. Če izberete [Manual], osvetlitev
/
.
prilagodite s tipkama
za prilagoditev
Focus.................................. Ročna izostritev. Če izberete [Manual], izberite
za prilagoditev ostrine daljnega
ostrine bližnjega objekta in izberite
objekta.
IRIS ...................................... Izostri objekt z zamegljenim ozadjem ali izostri celotno sliko.
Shutter Speed................. Nastavi hitrost zaklopa. Če snemate premikajoč se objekt pri visoki
hitrosti zaklopa, bo izgledal zamrznjen. Pri nižji hitrosti zaklopa objekt
izgleda, kot bi bil v gibanju.
AGC Limit ......................... Nastavi maksimalni nivo funkcije AGC (Auto Gain Control).
, če je objekt bel ali če je ozadje svetlo
AE Shift.............................. Nastavi osvetlitev. Pritisnite na
, če je objekt črn ali če pri slabi svetlobi.
in pritisnite na
White Balance Shift ...... Nastavi razmerje beline.
Low Lux............................. V mraku posname slike s svetlimi barvami.
Camera Settings
3D Depth Adjustment... Nastavite lahko globino slike med snemanjem 3D filmov.
Auto 3D Lens Adjust .... Samodejno popravi navpični položaj desnega in levega filma za snemanje
3D filmov, ki jih lahko gledate udobno, brez zamegljenosti.
Scene Selection ............. Izberete lahko ustrezno nastavitev za snemanje, v skladu z vrsto kadra, na
primer »Night View« ali »Beach«.
Cinematone............. Prilagoditev barve filma za poustvarjanje vzdušja filmov pri snemanju.
Fader .......................... Počasno pojavljanje/izginevanje kadra.
Self-Timer ................. Nastavitev samosprožilca, ko je videokamera v načinu snemanja fotografij.
Tele Macro........................ Na posnetku je objekt izostren, ozadje pa motno.
SteadyShot .............. Nastavitev funkcije »SteadyShot« med snemanjem filmov. Če spremenite
to nastavitev, se bo prav tako spremenila nastavitev funkcije »Extended
Zoom«.
SteadyShot .............. Nastavitev funkcije SteadyShot med snemanjem fotografij.
Digital Zoom ................... Nastavitev največjega nivoja digitalnega zooma.
Auto Back Light ............. Samodejno nastavi osvetlitev za objekte z osvetljenim ozadjem.
SL
70
Nastavitev videokamere
Dial Setting ..................... Dodeli funkcijo gumbu MANUAL.
Face
Face Detection ............... Samodejna nastavitev kakovosti slike obraza.
Smile Shutter .................. Ko fotoaparat zazna nasmeh, samodejno posname sliko.
Smile Sensitivity ............ Nastavi občutljivost zaznavanja nasmehov s pomočjo funkcije »Smile
Shutter«.
Flash
Flash ................................... Nastavi način vklopa bliskavice.
Flash Level ....................... Nastavi moč bliskavice
Red Eye Reduction........ Prepreči pojav rdečih oči, kadar snemate z bliskavicao.
Microphone
Closer Voice ..................... Zazna človeški obraz in jasno posname njegov glas.
Blt-in Zoom Mic ............. Filme snema z jasnim zvokom, ki ustreza položaju zooma.
Auto Wind NR ................. Prepozna pogoje snemanja in zmanjša šum vetra.
Audio Mode .................... Nastavi format za snemanje zvoka (5.1 ch surround/2ch stereo).
Micref Level ..................... Nastavite lahko nivo mikrofona.
Shooting Assist
My Button ........................ Dodelitev funkcij »My Button«.
Guide Frame.................... Prikaz okvira, s pomočjo katerega se prepričate ali je objekt vodoraven ali
navpičen.
Display Setting ............... Nastavi časovno dobo prikaza simbolov in indikatorjev na LCD zaslonu.
Zebra ................................. Prikaže zebrast vzorec kot vodilo za nastavitev osvetljenosti
Peaking ............................. Sliko na zaslonu prikaže s poudarjenimi obrisi.
Light Bright ..................... Nastavi moč video luči.
Audio Level Display ...... Na LCD zaslonu prikaže merilnik nivoja zvoka.
Image Quality/Size
REC Mode ......................... Nastavitev načina za snemanje filmov.
Frame Rate.............. Nastavitev frekvence za snemanje filmov.
Setting ...... Nastavi kakovost slike za snemanje (visokoločljiva kakovost (HS) ali
/
standardna kakovost (STD).
Wide Mode ............. Nastavi vodoravno in navpično razmerje slike, kadar snemate filme v
standardni kakovosti (STD).
x.v.Color ................... Snemanje širšega razpona barv. To postavko nastavite pri gledanju slik na
televizorju, ki je združljiv z x.v.Color.
Image Size ........................ Nastavitev velikosti fotografije.
Playback Function
Event View ....................... Prikaže prikaz dogodkov »Event View«.
Map View*........................ Slike začne predvajati z zaslona ‘Map View’.
Highlight Movie ............. Zažene predvajanje »Highlight«.
Scenario ............................. Predvaja najljubše scenarije, shranjene v »Highlight Playback«.
Edit/Copy
SL
71
Delete.......................................... Brisanje filmov in fotografij.
Protect ........................................ Zaščita filmov in fotografij pred brisanjem.
Copy ............................................ Kopiranje slik.
Direct Copy ............................... Kopiranje slik, shranjenih na notranji snemalni medij ali spominski
kartici, na določeno vrsto zunanjega medija.
Setup
SL
72
Media Settings
Media Select ............................. Nastavi vrsto medija, ki se bo uporabil za snemanje filmov ali fotografij
(stran 25).
Media Info ................................. Prikaže informacije na snemalnem mediju, na primer prosto mesto.
Format ........................................ Brisanje vseh podatkov na notranjem snemalnem mediju.
Repair Img. DB F ...................... Popravki datoteke s podatki o sliki na notranjem snemalnem mediju
(stran 76).
File Number .............................. Nastavi način dodelitve številke datoteki
Playback Settings
Data Code .................................. Nastavi datum in uro.
Volume ....................................... Nastavi glasnost predvajanega zvoka (str. 36).
Download Music ..................... Nalaganje glasbenih datotek, ki jih lahko predvajate s funkcijo ‘Highlight
Playback’.
Empty Music ............................. Izbris glasbenih datotek.
Connection
TV Type ....................................... Pretvori signal v skladu s priključenim televizorjem (stran 52).
HDMI 3D Setting ..................... Izbere izhodni format za desno in levo sliko, če priključite videokamero v
3D TV s HDMI kablom (priložen).
HDMI Resolution ..................... Izbere se ločljivost izhodne slike, če je videokamera povezana s
televizorjem s HDMI kablom.
CTRL FOR HDMI ....................... Izberete lahko možnost uporabe daljinskega upravljalnika televizorja, če
je videokamera s HDMI kablom povezana s televizorjem, ki je združljiv s
funkcijo »BRAVIA« Sync.
USB Connect............................. To postavko izberite, če se, ko videokamero preko USB kabla povežete
z zunanjo napravo, na LCD zaslonu videokamere ne prikažejo nobena
navodila.
USB Connect Setting ............. Nastavi način povezave, če je videokamera priključena v računalnik ali
USB napravo.
USB LUN Setting...................... Nastavi videokamero tako, da izboljša zmožnosti USB povezave in sicer z
reduciranjem USB funkcij.
Disc Burn ................................ Omogoča shranjevanje slik na disk s pritiskom na enot tipko.
General Settings
Beep ........................................ Vklop ali izklop zvočnega signala med delovanjem.
LCD Brightness ...................... Nastavitev osvetlitev LCD zaslona.
Your Location ........................ Prikaže trenutno lokacijo na zemljevidu.
GPS Setting* .......................... Vklopi ali izklopi sprejem GPS signala.
REC Lamp ............................... Nastavi možnost, da se snemalna luč vklopi ali ne.
Remote Ctrl ............................ Nastavi možnost uporabe brezžičnega daljinskega upravljalnika.
Power On By LCD .................. Nastavitev možnosti, da se videokamera vklopi in izklopi ob odprtju in
Nastavitev videokamere
zaprtju LCD zaslona.
Language Setting ................. Nastavitev prikazanega jezika (stran 23).
Battery Info ............................ Prikaz informacij o bateriji.
Eco Mode ............................... Nastavitev samodejnega izklopa LCD zaslona in napajanja.
Demo Mode........................... Vklop ali izklop demonstracijskega filma.
(Clock Settings)
Date &Time Setting .............. Nastavitev datuma in ure.
Area Setting ........................... Nastavitev časovne razlike brez ustavljanja ure (stran 21).
Auto Clock ADJ*.................... Nastavi možnost, da videokamera samodejno nastavi uro s pomočjo
GPS-a.
Auto Area ADJ*............. Nastavi možnost, da videokamera samodejno kompenzira časovno razliko,
tako da s pomočjo GPS-a pridobi informacije o trenutni lokaciji.
* HDR-TD20VE
SL
73
Druge informacije/Abecedno kazalo
Odpravljanje težav
Če pri uporabi videokamere naletite na
težave, sledite naslednjim korakom.
 Oglejte si seznam (strani 74 do 77) in
preglejte videokamero.
 Odstranite vir napajanja, nato ga
po približno 1 minuti ponovno
priključite in vklopite videokamero.
 S koničastim predmetom pritisnite
na tipko RESET (stran 12) in vklopite
kamero. Če pritisnete na tipko
RESET, se vse nastavitve, vključno z
nastavitvijo ure, ponastavijo.
 Posvetujte se s prodajalcem ali z
lokalnim pooblaščenim serviserjem
opreme Sony.
•
•
•
SL
74
Včasih je videokamero potrebno inicializirati
ali zamenjati trenutni notranji snemalni medij
videokamere, odvisno od težave. V tem primeru
se bodo podatki, shranjeni na notranjem
pomnilniku izbrisali. Preden pošljete kamero v
popravilo, shraniti podatke na drug medij. Za
izgubo kakršnihkoli podatkov na trdem disku
nismo odgovorni.
Pri popravilu videokamere je včasih potrebno
preveriti minimalno količino podatkov,
shranjenih na notranjem snemalnem mediju,
zato, da bi odpravili napako. Prodajalec opreme
Sony podatkov ne bo kopiral in ne shranil.
Več o simptomih videokamere si oglejte v
priročniku »Handycam Handbook« (stran 7),
več o priključitvi v računalnik pa v pomoči
programa »PlayMemories Home« (stran 61).
Videokamera se ne vklopi.
•
•
Vstavite baterijo (stran 17).
Omrežni napajalnik ste odstranili iz električne
vtičnice. Omrežni kabel priključite v
električno vtičnico (stran 19).
Videokamera ne deluje, čeprav je
vklopljena.
•
•
•
•
Po vklopu kamere traja nekaj sekund, da
je kamera pripravljena na snemanje. To ne
pomeni okvare.
Izključite omrežni napajalnik iz električne
vtičnice ali odstranite baterijo, nato ga/jo po
eni minuti ponovno priključite. Če funkcije
še vedno ne bodo delovale, s koničastim
predmetom pritisnite na tipko RESET. (Če
pritisnite na tipko RESET (stran 12), se
vse nastavitve, vključno z nastavitvijo ure,
ponastavijo).
Temperatura videokamere je zelo visoka.
Izključite videokamero in jo pustite, da se
ohladi.
Temperatura videokamere je zelo nizka.
Pustite jo nekaj časa vklopljeno. Če še vedno
ne deluje, jo izklopite in pustite nekaj časa v
toplem prostoru. Potem jo ponovno vklopite.
Videokamera se segreje.
•
To se zgodi, če je videokamera dlje časa
vklopljena. To ni okvara.
Videokamera se nenadoma izklopi.
•
•
•
Uporabite omrežni napajalnik (stran 19).
Po tovarniški nastavitvah se videokamera,
če 2 minuti ne izvedete nobenega postopka,
samodejno izklopi. Spremenite nastavitev
postavke [Eco Mode] (stran 73).
Napolnite baterijo (stran 17).
Ob pritisku na tipko START/STOP ali
PHOTO se slike ne posnamejo.
•
•
•
•
Druge informacije/Abecedno kazalo
Pritisnite tipko MODE in vklopite lučko
(film) ali
(fotografija) (stran 27).
Videokamera posname sliko, ki ste jo ravnokar
posneli na snemalni medij. V tem času ne
morete ustvariti novega posnetka.
Na mediju ni več prostora. Izbrišite
nepotrebne slike (stran 55).
Skupno število filmov in fotografij presega
zmogljivost videokamere (stran 78, 80).
Izbrišite nepotrebne slike (stran 55).
Videokamera je prenehala delovati.
•
•
Temperatura videokamere je izjemno visoka.
Izključite kamero in pustite, da se ohladi.
Temperatura videokamere je izjemno nizka.
Izključite kamero in pustite, da se segreje.
Programa »PlayMemories Home« ni
mogoče namestiti.
•
Preverite računalniško okolje, ki je potrebno
za namestitev programa »PlayMemories
Home«.
Program »PMB« ne deluje pravilno.
•
Končajte program »PlayMemories Home« in
ponovno zaženite računalnik.
Računalnik ne prepozna videokamere.
•
•
•
Iz USB priključka računalnika izklopite
vse naprave, razen tipkovnice, miške in
videokamere.
Izvlecite USB vgrajeni kabel iz računalnika in
videokamere in ponovno zaženite računalnik,
nato pa ju ponovno pravilno priključite.
Če sta oba kabla, vgrajeni USB kabel in drug
USB, hkrati priključena na zunanjo napravo,
odstranite USB kabel, ki ni priključen v
računalnik.
SL
75
Prikaz
samodiagnoze/
Opozorila
Če se na LCD zaslonu prikažejo oznake,
preverite naslednje. Nekatere napake lahko
odpravite sami. Če se težava nadaljuje
še po tem, ko ste jo s pomočjo navodil v
tabeli poskušali odpraviti, se obrnite na
prodajalca ali pooblaščenega serviserja
opreme Sony. V tem primeru jim navedite
kode, ki se začnejo s črko C ali E. Ko se
opozorilne oznake prikažejo na zaslonu,
boste zaslišali opozorilni zvok.
•
Temperatura baterije je visoka. Zamenjajte
baterijo ali postavite baterijo na hladno.
•
Ker je temperatura videokamere dosegla
stopnjo, kjer se delovanje HDMI izhoda
prekine , se na priključenem monitorju slika
ne prikaže. Videokamere ne uporabljajte,
dokler se temperatura ne zniža. Lahko
pa vseeno nadaljujete s snemanjem na
videokamero.
•
Spominska ploščica ni vstavljena v kamero
(str. 25).
Če indikator utripa, pomeni, da zmanjkuje
prostora za snemanje slik. Izbrišite nepotrebne
slike (str. 55) ali formatirajte spominsko
kartico, po tem ko ste slike shranili na drugem
mediju (str. 72).
Datoteka ‘Image Database File’ je
poškodovana. Preverite jo s pritiskom na
 [Setup]  [
Media Settings] 
[Repair Img. DB F.]  snemalni medij.
•
C:04:
•
•
Uporabljate baterijo, ki ni InfoLITHIUM.
Uporabite baterijo InfoLITHIUM (serija V)
(stran 17).
Priključite vtič DC na omrežnem napajalniku
v priključek DC IN na videokameri (stran 17).
C:06:
•
Temperatura baterije je visoka. Zamenjajte
baterijo ali postavite baterijo na hladno.
•
•
•
C:13: / C:32:
•
Odstranite vir napajanja. Ponovno ga
priključite in začnite uporabljati kamero.
•
Vstavili ste nezdružljivo spominsko kartico
(stran 26).
•
Spominska kartica je zaščitena pred
presnemavnajem.
Dostop do spominske kartice je omejila druga
naprava.

E::
•
Sledite koraku 2 na strani 74.

•
SL
76
Spominska kartica je poškodovana.
Spominsko kartico formatirajte na
videokameri (stran 72).
•
Baterija je skoraj izpraznjena.
•
Z bliskavico je nekaj narobe.
•
•
•
•
•
Medij je poln.
Med procesiranjem fotografij ni mogoče
snemati. Počakajte nekaj časa, nato snemajte.
Će ke [
REC Mode] nastavljen na
[Highest Quality
] ali [50p Quality
],
zajemanje fotografij med snemanjem filmov
ni mogoče. Poleg tega, če je [
Frame Rate]
nastavljen na [25p], snemanje fotografij ni
mogoče, medtem ko je videokamera v stanju
pripravljenosti na snemanje.
Druge informacije/Abecedno kazalo
•
Količina svetlobe ni zadostna, zato se poveča
občutljivost na tresenje kamere. Uporabite
bliskavico.
Videokamera ni stabilna, zato se pojavi
tresenje kamere. Držite jo z obema rokama
in posnemite sliko. Pomnite, da oznaka za
tresenje kamere ne izgine.
Razdalja med videokamero in objektom je
premajhna. Povečajte razdaljo (str. 32) ali
nastavite zoom na W. Lahko pa tudi izberete
[Manual] v [3D Depth Adjustment] in
nastavite globino (str. 70).
SL
77
Čas snemanja
za filme/število
fotografij, ki jih lahko
posnamete
»HD« je oznaka za visokoločljivo kakovost
slike in »STD« za standardno kakovost
slike.
Pričakovani čas za snemanje
in predvajanje s posameznimi
baterijami
Približen čas, ki je na voljo pri uporabi
povsem polne baterije.
3D
Približen čas, ki je na voljo pri uporabi
povsem polne baterije.
(enota: minute)
3D
(enota: minute)
NP-FV50
NP-FV70
(priložena)
NP-FV100
Čas neprekinjenega
snemanja
70
Običajni čas
snemanja
35
150
75
300
2D
(enota: minute)
Baterija
Kakovost
slike
NP-FV50
NP-FV70
(priložena)
NP-FV100
•
•
SL
78
•
Baterija
NP-FV50
NP-FV70 (priložena)
NP-FV100
110
235
470
2D
(enota: minute)
150
Čas neprekinjenega
snemanja
•
Čas predvajanja
Čas snemanja
Baterija
•
temperaturi 25 °C. Priporočljiva temperatura je
med 10 °C in 30 °C.
Čas snemanja in predvajanja se bo skrajšal,
če boste videokamero uporabljali pri nizki
temperaturi.
Čas snemanja in predvajanja bo v določenih
pogojih krajši.
Običajni čas
snemanja
HD
STD
HD
STD
105
110
50
55
220
235
110
115
440
470
220
235
Čas snemanja je izmerjen med snemanjem
filmov z videokamero v visokoločljivi kakovosti
REC Mode] je
(HD). Način snemanja [
].
nastavljen na [Standard
Običajni čas snemanja prikaže čas z večkratnim
začenjanjem/zaustavljanjem snemanja,
preklapljanjem lučke MODE in zoomiranjem.
Čas je izmerjen pri uporabi videokamere pri
Baterija
Kakovost slike
NP-FV50
NP-FV70 (priložena)
NP-FV100
HD
130
270
535
STD
140
290
580
Pričakovan čas snemanja filmov
Notranji snemalni medij
HD kakovost slike (visoka ločljivost) v urah (h) in minutah
(min)
Način snemanja
Čas snemanja
HDR-TD20E
HDR-TD20VE
5 h 10 min
(5 h 10 min)
5 h 10 min
(5 h 10 min)
4 h 55 min
(4 h 55 min)
4 h 55 min
(4 h 55 min)
Način snemanja
(5.1ch)*
HDR-TD20E
čas snemanja.
HDR-TD20VE
6 h 5 min
5 h 45 min
(6 h 5 min)
(5 h 45 min)
8 h 15 min
7 h 55 min
(8 h 15 min) (7 h 55 min)
14 h 35 min
13 h 55 min
(11 h 5 min) (10 h 35 min)
25 h 15 min
24 h
(20 h 45 min) (19 h 45 min)
26 h 5 min
24 h 50 min
(21 h 20 min) (20 h 20 min)
•
Opomba
Številka med oklepaji pomeni najkrajši čas
snemanja.
Spominska kartica
Visokoločljiva kakovost slike (HD)
(enota: minute)
2 GB
8
(8)
8
(8)
10
(10)
10
(10)
25
(15)
4 GB
15
(15)
15
(15)
20
(20)
25
(25)
50
(35)
8 GB
35
(35)
35
(35)
40
(40)
60
(60)
105
(80)
(5.1ch)*
40
(35)
85
(70)
180
370 740
(150) (300) (610)
(2ch)*
45
(35)
90
(75)
185
380 770
(155) (310) (630)
STD kakovost slike (standardna razločljivost) v urah (h) in
minutah (min))
Način snemanja
(5.1ch)*
(2ch)*
Čas snemanja
HDR-TD20E
HDR-TD20VE
15 h 10 min
14 h 25 min
(13 h 55 min) (13 h 15 min)
15 h 35 min
14 h 50 min
(14 h 20 min) (13 h 35 min)
* Format snemanega zvoka lahko sprmenite z
načinom [Audio Mode] (stran 71).
• Filme lahko snemate z največ 3.999 kadri v
visoločljivi kakovosti (HD) in največ 9.999
kadri v standardni kakovosti (STD).
• Najdaljši čas neprekinjenega snemanja za filme
je:
– 3D: približno 6 ur 30 minut,
– 2D: približno 13 ur.
• Če želite snemati do najdaljšega časa, ki je
naveden v tabeli, morate na videokameri
izbrisati demonstracijski film.
Videokamera uporablja format VBR (Variable Bit
Rate) za samodejno nastavitev kakovosti slike, ki
najbolj ustreza kadru. Ta tehnologija pa povzroča
razlike v času snemanja. Filmi, ki vsebujejo hitra
gibanja in kompleksne slike, se snemajo z višjo
hitrostjo prenosa podatkov, kar zmanjša celotni
16 GB
75
(75)
75
(75)
85
(85)
120
(120)
210
(160)
32 GB
150
(150)
150
(150)
180
(180)
245
(245)
430
(325)
Druge informacije/Abecedno kazalo
(2ch)*
Čas snemanja
Standardna kakovost slike (STD)
(enota: minute)
2 GB
4 GB
8 GB
(5.1ch)*
25
(20)
50
(50)
110 220 445
(100) (205) (410)
16 GB
32 GB
(2ch)*
25
(25)
55
(50)
110 225 460
(100) (210) (420)
* Format snemanega zvoka lahko sprmenite z
načinom [Audio Mode] (stran 71).
•
•
•
Pri uporabi Sonyjeve spominske kartice.
Opombi
Čas snemanja je odvisen od pogojev snemanja
in stanja objekta, od načina [REC Mode] in od
Frame Rate] (stran 71).
[
Številka med oklepaji pomeni najkrajši čas
snemanja.
SL
79
Pričakovano število fotografij, ki
jih lahko posnamete
Notranji snemalni medij
Posnamete lahko največ 40.000 fotografij.
Spominska kartica
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
•
•
•
•
20.4M
230
465
940
1850
3800
Pri uporabi Sonyjeve spominske kartice.
Navedeno število fotografij, ki jih lahko
posnamete, velja za največjo velikost slike.
Dejansko število fotografij, ki jih lahko
posnamete, se med snemanjem prikaže na LCD
zaslonu (stran 93).
Število slik, ki jih lahko posnamete na
spominsko kartico, je odvisno od pogojev
snemanja.
Opomba
Edinstven niz slikovnih točk Sonyjevega
senzorja ClearVid in sistema slikovnega
procesiranja (BIONZ) omogočata ločljivost
fotografij, enako opisanim velikostim.
Hitrost prenosa podatkov in slikovne
točke
•
SL
80
Hitrost prenosa podatkov in razmerje slike
posameznega načina snemanja filmov (film +
zvok itd.)
– 3D film:
Max. 28 Mb/s, 1.920  1080 slikovnih
točk/16:9
– visokoločljiva kakovost slike (HD):
PS: največ 28 Mb/s 1.920  1.080 slikovnih
točk/16:9
FX: največ 24 Mb/s 1.920  1.080 slikovnih
točk/16:9
•
FH: okrog 17 Mb/s (povprečno) 1.920  1.080
slikovnih točk/16:9
HQ: okrog 9 Mb/s (povprečno) 1.440  1.080
slikovnih točk/16:9
LP: okrog 5 Mb/s (povprečno) 1.440  1.080
slikovnih točk/16:9
– standardna kakovost slike (STD):
HQ: Pribl. 9 Mb/s (povprečno) 720  576
slikovnih točk/16:9, 4:3
Slikovne točke fotografij in razmerje slike.
–
–
Način snemanja fotografij. Dvojno snemanje:
6.016  3.384 slikovnih točk/16:9
4.512  3.384 slikovnih točk/4:3
4.224  2.376 slikovnih točk/16:9
2.592  1.944 slikovnih točk/4:3
1.920  1.080 slikovnih točk/16:9
640  480 slikovnih točk/4:3
Zajemanje fotografij iz filma:
1.920  1.080 slikovnih točk/16:9
640  360 slikovnih točk/16:9
640  480 slikovnih točk/4:3
Nekaj o uporabi
in vzdrževanju
videokamere
•
•
Videokamera ni odporna proti prahu in ni
vodoodporna.
Videokamere ne držite za naslednje dele in
prav tako videokamere ne držite za pokrove
priključkov.
Pokrov za
priključke
Vgrajeni USB kabel
LCD zaslon
•
•
Pokrov za priključke
•
•
•
•
•
Videokamere ne usmerjati proti soncu, ker
lahko pride do okvare. Sonce snemajte samo
pri slabših svetlobnih pogojih, npr. ob sončnem
zahodu.
Videokamero uporabljajte v skladu z lokalnimi
predpisi.
Ne uporabljajte in ne shranjujte kamere in
dodatne opreme v naslednjih pogojih:
–– V zelo hladnem, zelo vročem ali vlažnem
prostoru. Nikoli je ne izpostavljajte
temperaturi nad 60 °C, npr. neposredno na
soncu, v bližini grelcev ali v avtomobilu,
ki je parkiran na soncu. S tem lahko
povzročite napačno delovanje ali deformacijo
videokamere.
–– V bližini močnih magnetnih polj in
mehanskih vibracij. S tem lahko povzročite
•
•
•
•
•
•
•
Druge informacije/Abecedno kazalo
•
Baterija
napačno delovanje videokamere.
V bližini močnih radijskih valov ali sevanja.
V tem primeru z videokamero ne bo mogoče
pravilno snemati.
–– V bližini sprejemnikov, kot sta televizor ali
radijski sprejemnik. Pojavi se šum.
–– Na peščeni plaži ali kjerkoli je zelo prašno.
Če pesek ali prah zaideta v kamero, lahko
pride do okvare. Takšne okvare v nekaterih
primerih ni mogoče odpraviti.
–– V bližini oken ali na prostem, kjer je LCD
zaslon ali objektiv izpostavljen neposredni
sončni svetlobi. To lahko povzroči poškodbe
LCD zaslona.
Za delovanje videokamere uporabite baterijo
(6,8 V/7,2 V) ali omrežni napajalnik (8,4 V).
Za delovanje pri enosmernem ali izmeničnem
toku uporabite dodatno opremo, ki jo
priporočamo v teh navodilih.
Videokamere ne smete zmočiti, na primer,
v dežju ali morski vodi. Če se videokamera
zmoči, lahko pride do okvare. Takšne okvare v
nekaterih primerih ni mogoče odpraviti.
Če pride v ohišje videokamere tekočina
ali trden objekt, izklopite videokamero.
Pred nadaljnjo uporabo naj jo pregledajo v
pooblaščenem servisu opreme Sony.
Izogibajte se grobemu ravnanju z videokamero
in mehanskim udarcem. Bodite še posebno
previdni z objektivom.
Ko ne uporabljajte videokamere, zaprite LCD
zaslon.
Med snemanjem naj videokamera ne bo zavita z
brisačo ali krpo, saj se lahko pregreje.
Omrežni kabel izvlecite tako, da ga povlečete za
vtikač in ne za kabel.
Ne postavljajte ničesar težkega na kabel, ker ga
lahko poškodujete.
Ne uporabljati deformirane ali poškodovane
baterije.
Kovinski priključki morajo ostati čisti.
Če se je iz baterije izlila elektrolitska tekočina:
–– posvetujte se s pooblaščenim serviserjem
opreme Sony,
–– če je tekočina prišla v stik z vašo kožo, jo takoj
odstranite z vodo,
–– če tekočina pride v stik z očmi, oči oplaknite z
obilo vode in se posvetujte z zdravnikom.
––
SL
81
Opomba o uporabi videokamere na
visokih področjih
•
Ne vkapljajte videokamere na področjih z
nizkim pritiskom, kjer je nadmorska višina
več kot 5000m. S tem bi poškodovali trdi disk
kamere.
Opombe o nabiranju vlage
•
•
•
Če videokamere dlje časa ne boste
uporabljali
•
•
Da bo vaša videokamera dlje časa ohranila
optimalno stanje, jo enkrat na mesec vklopite in
snemajte in predvajajte slike.
Povsem izpraznite baterijo, preden jo shranite.
Opomba o temperaturi videokamere/
baterije
•
Če se temperatura videokamere ali baterije
prekomerno poviša ali zniža, snemanje in
predvajanje z videokamero ne bo mogoče.
V tem primeru se na LCD zaslonu prikaže
opozorilo.
Opombe o polnjenju preko USB
kabla
•
•
•
SL
82
Ni zagotovljeno delovanje z vsemi računalniki.
Če videokamero povežete s prenosnim
računalnikom, ki ni priključen na vir napajanja,
se bo prenosni računalnik napajal preko
baterije. Videokamere ne pustite priključene na
prenosni računalnik, ki se napaja preko baterije.
Ni zagotovljeno polnjenje z osebno sestavljenim
računalnikom, pretvornim računalnikom ali
USB vmesnikom. Odvisno od USB naprave, ki
jo uporabljate z računalnikom, se lahko zgodi,
da videokamera ne bo delovala pravilno.
•
•
Če videokamero prinesete iz hladnega v
topel prostor, se lahko nabere vlaga znotraj
videokamere. To lahko povzroči okvaro
videokamere.
Če se pojavi vlaga, pustite videokamero
izklopljeno približno 1 uro.
Opomba o vlagi
Vlaga se lahko nabere znotraj videokamere,
če jo prinesete iz hladnega v topel prostor (ali
obratno) ali če uporabljate kamero v vročem
prostoru, na primer:
–– Prinesete jo iz smučišča v topel, ogrevan
prostor.
–– Prinesete jo iz klimatiziranega avtomobila ali
sobe ven, na toplo.
–– Uporabljate jo po nevihti ali močnem dežju.
–– Uporabljate jo v prostoru v katerem je zelo
vroče in vlažno.
Kako preprečiti nabiranje vlage
Kadar prinesete videokamero iz hladnega
v topel prostor, jo dajte v plastično vrečo
in jo dobro zaprite. Vrečo odstranite, ko bo
temperatura znotraj vreče enaka temperaturi v
prostoru (po približno 1 uri).
Če je videokamera priključena v
računalnik ali dodatno napravo
•
•
•
Ne poskušajte formatirati snemalnega medija
videokamere s pomočjo računalnika. Če to
storite se lahko zgodi, da videokamera morda
ne bo pravilno delovala.
Če s kablom priključite videokamero v drugo
napravo, vstavite vtič v priključek na pravilen
način. Z uporabo sile lahko poškodujete
priključek in povzročite nepravilno delovanje
videokamere.
Če je videokamera priključena v drugo napravo
prek USB povezave in je vklopljena, ne zapirajte
LCD zaslona, ker se lahko izgubijo podatki o
posneti sliki.
Opombe o dodatni opremi
•
•
Priporočamo vam uporabo splošne Sonyjeve
dodatne opreme.
Razpoložljivost dodatne opreme je odvisna od
države/področja.
Aktivni vmesniški priključek za
dodatno opremo
•
•
•
•
Aktivni vmesniški priključek napaja dodatno
opremo kot je video luč, bliskavica ali mikrofon
(ni priložen). S tem ko odprete ali zaprete LCD
zaslon videokamere se dodatna oprema vklopi
ali izklopi. Oglejte si tudi navodila za uporabo
dodatne opreme.
Aktivni vmesniški priključek ima varnostno
napravo za varno pritrditev dodatne opreme.
Če želite priključiti dodatno opremo, potisnite
navzdol in do konca, nato pa jo z vijakom
pritrdite. Za odstranitev dodatne opreme
odvijte vijak, nato pa dodatno opremo potisnite
navzdol in jo izvlecite.
Če snemate filme z zunanjo bliskavico (ni
priložena) priključeno v priključek za dodatno
opremo, izključite zunanjo bliskavico, da se ne
bi posnel zvok polnjenja.
Zunanje bliskavice (ni priložena) in vgrajene
bliskavice ne morete uporabljati hkrati.
Če priključuite zunanji mikrofon (ni priložen),
ima le-ta prednost pred vgrajenim mikrofonom.
•
Pred uporabo brezžičnega daljinskega
upravljalnika odstranite izolacijski listič.
Izolacijski listič
•
•
•
Za upravljanje z videokamero usmerite
brezžični daljinski upravljalnik proti senzorju
daljinskega upravljanja (str. 11).
Če daljinski upravljalnik nekaj časa ne pošlje
nobenega ukaza, svetlo moder okvir izgine.
Če pritisnete na katero od tipk ///
ali ENTER, se bo okvir ponovno prikazal na
mestu, kjer je bil prikazan nazadnje.
Nekaterih tipko na LCD zaslonu ne bo mogoče
izbrati.
Druge informacije/Abecedno kazalo
•
Brezžični daljinski upravljalnik
Zamenjava baterije v daljinskem upravljalniku
Med pritiskanjem na jeziček vstavite noht v
režo in izvlecite obroč za baterijo.
Položite novo baterijo tako, da bo stran +
obrnjena navzgor.
Vstavite baterijo v brezžični daljinski
upravljalnik, dokler ne zaskoči.
Jeziček
OPOZORILO
Nepravilno ravnanje z baterijo lahko povzroči
ekplozijo. Ne polnite je, ne razstavljajte je in ne
odlagajte je v ogenj.
•
Ko je litijeva baterija šibka, se utegne razdalja
upravljanja z daljinskim upravljalnikom
skrajšati ali daljinski upravljalnik ne bo
pravilno deloval. V tem primeru jo zamenjajte
z novo Sonyjevo litijevo baterijo CR2025. Ne
uporabljajte drugih baterij.
SL
83
LCD zaslon
•
•
•
Ne pritiskajte premočno na LCD zaslon, ker ga
lahko poškodujete.
Če uporabljate videokamero v mrzlem prostoru,
se lahko zgodi, da se bo na LCD zaslonu
prikazala nepopolna slika. To ni okvara.
Med uporabo videokamere se lahko zadnja
stran LCD zaslona segreje. To ni okvara.
Polnjenje tovarniško vstavljene
akumulatorske baterije
•
Čiščenje ohišja
•
•
Očistite ohišje z mehko krpo, ki jo rahlo
navlažite z vodo.
Izogibajte se naslednjim snovem, ki lahko
poškodujejo površino ohišja:
–– Snovem, kot so razredčila, bencin, alkohol,
hitro hlapljive snovi, kot so insekticidi, itd.
–– Videokamere se ne dotikajte z rokami, če ste
bili v stiku z zgoraj navedenimi snovmi.
–– Dolgotrajnemu stiku z gumo ali vinilnimi
predmeti.
Čiščenje LCD zaslona in bliskavice
•
Če se na LCD zaslonu ali bliskavici pojavijo
prstni odtisi ali prašni delci, priporočamo, da ju
očistite z mehko krpo.
Ravnanje z lečo in shranjevanje
•
•
•
•
SL
84
Očistite površino leče z mehko krpo v
naslednjih primerih:
–– če se na površini leče pojavijo prstni odtisi,
–– v toplem in vlažnem prostoru,
–– če je objektiv izpostavljen slanemu zraku, na
primer na morju.
Priporočamo vam, da po brisanju objektiva
uporabite funkcijo [Auto 3D Lens Adjust] (str.
70).
Hranite lečo v dobro prezračenem prostoru,
kjer ni izpostavljena prahu in umazaniji.
Da se ne bi pojavila plesen, občasno očistite lečo
kot je zgoraj opisano.
•
V videokameri se nahaja vstavljena litijeva
baterija, ki ohranja datum, uro in druge
nastavitve, tudi če zaprete LCD zaslon. Ta
baterija se polni med uporabo videokamere.
Če videokamere ne uporabljate, se baterija
počasi prazni. Baterija se bo v primeru
neuporabe popolnoma izpraznila po 3 mesecih.
Videokamero ponovno uporabite po polnjenju
tovarniško vstavljene akumulatorske baterije.
Če baterije ne napolnite, to ne bo vplivalo na
delovanje videokamere, če ne snemate datuma.
Postopek polnjenja tovarniško
vstavljene akumulatorske baterije
•
S priloženim omrežnim napajalnikom
videokamero priključite v stensko vtičnico
in pustite, da se videokamere z zaprtim LCD
zaslonom polni najmanj 24 ur.
Opombe o odstranjevanju/prenosu
videokamere
Druge informacije/Abecedno kazalo
Tudi, če izbrišete vse filme in fotografije
ali če izvedete postopek [Format] (stran
72), se lahko zgodi, da se podatki na
notranjem snemalnem mediju ne bodo v
celoti izbrisali. Pri prenosu videokamero
 [Setup]
priporočamo, da izberete
Media Settings]  [Format] 
[
[Empty] in s tem preprečite obnovitev
vaših podatkov. Če želite videokamero
odvreči, priporočamo, da uničite ohišje
videokamere.
Opombe o odstranjevanju/prenosu
spominske kartice
Če podatke na spominski kartici izbrišete
ali če spominsko kartico formatirate z
videokamero ali računalnikom, se lahko
zgodi, da se bodo izbrisali vsi podatki.
Če spominsko kartico predate nekomu
drugemu, priporočamo uporabo programa
za brisanje podatkov na računalniku.
Če želite spominsko kartico odvreči,
priporočamo, da uničite ohišje spominske
kartice.
SL
85
Tehnični podatki
Sistem
Format signala: PAL barva, CCIR standardi
HDTV 1080/50i, 1080/50p specifikacije
Format za snemanje filmov
HD :
3D: MPEG-4 MVC/H.264 AVCHD format
Združljivost z različico 2.0
3D: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD format
Združljivost z različico 2.0
STD: MPEG2-PS
Avdio sistem snemanja:
Dolby Digital 2ch/5.1ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Format slikovne datoteke
Združljivost z DCF različico 2.0
Združljivost z Exif različico 2.3
Združljivost z MPF Baseline
Snemalni medij (film/fotografija)
Notranji pomnilnik: 64 GB
Medij »Memory Stick PRO Duo«
SD kartica (razred 4 ali hitrejši)
Kapaciteta, ki jo lahko uporabi uporabnik:
HDR-TD20VE: okrog 59,6 GB*1
HDR-TD20E: okrog 62,6 GB*2
*1 Pri merjenju zmogljivosti medija je 1GB
enak 1 milijardi bajtov. 2,8 GB se uporabi
za vnaprej nameščene zemljevide, drugi
del pa za upravljanje podatkov. Lahko se
zgodi, da se bo izbrisal demonstracijski
film.
*2 Pri merjenju zmogljivosti medija je 1GB
enak 1 milijardi bajtov. Del se uporabi za
upravljanje podatkov. Lahko se zgodi, da
se bo izbrisal demonstracijski film.
Slikovna naprava:
4,6 mm (vrste 1/3.91) CMOS senzor
Slikovne točke pri snemanju (fotografija):
Največ 20.400.000 slikovnih točk*3 (6.016 
3.384) (16:9)
Skupno: okrog 5 430 000 slikovnih točk
Efektivnih (film, 16:9)*4:
3D: okrog 3.980.000 slikovnih točk
2D: okrog 5.020.000 slikovnih točk
Efektivnih (fotografija, 16:9): okrog 5.020.000
slikovnih točk
Efektivnih (fotografija, 4:3): približno
3.760.000 točk
SL
86
Objektiv: G Lens
3D: 10 (optični), 12 (podaljšan)
2D: 10 (optični)*4, 17 (podaljšan)*5, 120
(digtialni)
F1.8 - 3.4
Goriščna razdalja: f=3,2 mm - 32,0 mm
pretvorjeno v 35 mm fotoaparat
Za filme*4: 3D: 33,4 mm - 400,8 mm (16:9)
2D: 29,8 mm - 298,0 mm (16:9)
Za fotografije: 29,8 mm - 298,0 mm (16:9)
Temperatura barv: [Auto], [One Push], [Indoor]
(3 200 K), [Outdoor] (5 800 K)
Minimalna osvetlitev:
6 lux (po tovarniški nastavitvi je hitrost
zaklopa 1/50 s)
3 lux (postavka [Low Lux] nastavljena na
[On],], hitrost zaklopa 1/25 s)
3
* Edinstven niz slikovnih točk Sonyjevega
senzorja ClearVid in sistema slikovnega
procesiranja (BIONZ) omogočata ločljivost
fotografij, enako opisanim velikostim.
4
SteadyShot] nastavljen na [Standard] ali
* [
[Off].
5
SteadyShot] nastavljen na [Active].
* [
Vhodni/Izhodni priključki
A/V priključek: video in avdio izhodni priključek
HDMI OUT priključek: HDMI mini konektor
USB priključek: mini-AB/vrste A (vgrajeni USB)
Priključek za slušalke: stereo mini vtič (ϕ 3,5)
MIC vhodni priključek: stereo mini vtič (ϕ 3,5
mm)
LCD zaslon
Slika: 8,8 cm (vrste 3.5, razmerje slike 16:9)
Skupno število slikovnih točk: 1 229 760 (2
562  480)
Splošno
Napajanje: DC 6,8 V/7,2 V (akumulatorska
baterija) DC 8,4 V (omrežni napajalnik)
USB polnjenje: DC 5 V 500 mA/1.5 A
Povprečna poraba: med snemanjem z
videokamero pri uporabi LCD zaslona in
običajni osvetlitvi:
HD: 3D: 5,1 W 2D: 3,5 W
STD: 3,3 W
Temperatura delovanja: 0 do 40 °C
Druge informacije/Abecedno kazalo
Temperatura hranjenja: -20 do +60 °C
Mere (približne):
71,5 mm  63,5 mm  130,5 mm (š/v/g),
vključno z izstopajočimi deli
71,5 mm  63,5 mm  141,5 mm (š/v/g),
vključno z izstopajočimi deli in vstavljeno
akumulatorsko baterijo
Masa (približna)
HDR-TD20VE:
460 g (samo glavna enota)
555 g (vključno s priloženo akumulatorsko
baterijo)
HDR-TD20E:
450 g (samo glavna enota)
545 g (vključno s priloženo akumulatorsko
baterijo)
Omrežni napajalnik AC-L200C/L200D
Napajanje: 100 – 240 V , 50/60 Hz
Trenutna poraba: 0,35 – 0,18 A
Poraba energije: 18 W
Napetost izhoda: DC: 8,4 V*
Temperatura delovanja: 0 do 40 °C
Temperatura hranjenja: -20 do +60 °C
Mere (približne): 48 mm  29 mm  81 mm
(š/v/g), brez izstopajočih delov
Masa (približna): 170 g brez omrežnega kabla
* Ostale tehnične podatke si oglejte na
samem omrežnem napajalniku.
Akumulatorska baterija NP-FV70
Največja izhodna napetost: DC 8,4 V
Izhodna napetost izhoda: DC 6,8 V
Največja napetost polnjenja: DC 8,4 V
Največji tok polnjenja: 3,0 A Zmogljivost
Običajno: 14,0 Wh (2 060 mAh)
Najmanj: 13,0 Wh (1 960 mAh)
Vrsta: litij-ionska baterija
Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih
sprememb brez predhodnega obvestila.
Izdelano z licenco Dolby Laboratories.
SL
87
Blagovne znamke
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SL
88
»Handycam« in
sta
registrirani blagovni znamki korporacije Sony.
»AVCHD«, »AVCHD 3D/Progressive«, logotip
»AVCHD« in logotip »AVCHD 3D/Progressive«
so blagovne znamke korporacij Panasonic in
Sony.
»Memory Stick«,
, »Memory Stick Duo«,
, »Memory Stick PRO
Duo«,
, »Memory
Stick PRO-HG Duo«,
, »MagicGate«,
, »MagicGate
Memory Stick« in »MagicGate Memory Stick
Duo« so blagovne znamke korporacije Sony.
»InfoLITHIUM« je blagovna znamka
korporacije Sony.
»x.v.Colour« je blagovna znamka korporacije
Sony.
»BIONZ« je blagovna znamka korporacije Sony.
je registrirana blagovna znamka
korporacije Sony.
»BRAVIA« je blagovna znamka korporacije
Sony.
»DVDirect« je blagovna znamka korporacije
Sony.
Blu-ray Disc™ in Blu-ray™ sta blagovni
znamki združenja Blu-ray Disc Association.
Dolby in simbol dvojnega D blagovni znamki
korporacije Sony.
HDMI, logotip HDMI in High-Definition
Multimedia Interface so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke družbe HDMI
Licensing LLC.
Microsoft, Windows, Windows Vista in DirectX
so blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke korporacije Microsoft v ZDA in/ali
drugih državah.
Macintosh in Mac OS sta registrirani blagovni
znamki družbe Apple Computer, Inc. v ZDA in
drugih državah.
Intel, Intel Core in Pentium so blagovne znamke
ali registrirane blagovne znamke korporacije
Intel ali njihovih podružnic v ZDA in drugih
državah.
in »PlayStation« sta registrirani blagovni
znamki družbe Sony Computer Entertainment
Inc.
Adobe in Adobe Reader sta registrirani blagovni
ali blagovni znamki družbe Adobe Systems
Incorporated v ZDA in/ali drugih državah.
•
•
•
NAVTEQ in logotip NAVTEQ Maps sta
blagovni znamki NAVTEQ v ZDA in drugih
državah.
Logotip SDXC je blagovna znamka družbe
SD-3C, LLC.
MultiMediaCard je blagovna znamka združenja
MultiMediaCard Association.
Vsa druga imena izdelkov, ki so omenjeni v
navodilih za uporabo so lahko blagovne znamke
ali registrirane blagovne znamke določenih
podjetij. Znaka ™ in ® nista prikazana vsakič.
Vsebine za konzolo PlayStation 3 si lahko
prenesete iz spletne trgovine PlayStation Store.
Za prenos aplikacij za konzolo PlayStation 3
potrebujete račun za PlayStation Network.
• PlayStation Network je na voljo v regijah, kjer je
na voljo PlayStation Store.
SPORAZUM O
LICENCI KONČNEGA
UPORABNIKA
ZA PODATKE O
ZEMLJEVIDIH ZA
VIDEOKAMERE (HDRTD20VE)
POMEMBNO-NATANČNO PREBERI: To soglasje
o licenci končnega uporabnika (»LICENCA«) je
pravni sporazum med vami in korporacijo Sony
(»SONY«), dajalcem licence za podatke o zemljevidih
v vaši videokameri (»IZDELEK«). Za podatke o
zemljevidih, ki vključujejo naknadne posodobitve,
se v tem sporazumu uporablja izraz PROGRAM. Ta
LICENCA velja samo za PROGRAM. PROGRAM
lahko uporabljate samo v povezavi z uporabo
IZDELKA. Če pritisnete na tipko »AGREE«, ki se
prikaže na zaslonu IZDELKA v povezavi z licenco,
pomeni, da se strinjate z upoštevanjem pogojev te
LICENCE. Če se s pogoji LICENCE ne strinjate,
vam SONY ne bo voljan dati licence za PROGRAM.
V takem primeru PROGRAM ne bo na voljo in
PROGRAMA ne boste mogli uporabljati.
LICENCA ZA PROGRAM
PROGRAM je zaščiten z zakoni o avtorskih
pravicah in z mednarodnimi pogodbami o avtorskih
pravicah, kot tudi z drugimi zakoni in pogodbami o
intelektualni lastnini.
ODOBRITEV LICENCE
LICENCA vam priznava naslednje pravice na
neizključni podlagi:
PROGRAM. PROGRAM lahko uporabljate na eni
enoti IZDELKA.
Uporaba. PROGRAM lahko uporabljate za lastne
potrebe.
OPIS DRUGIH PRAVIC IN OMEJITEV
Omejitve. Prenos in distribucija kateregakoli dela
PROGRAMA v kakršnikoli obliki za kakršenkoli
namen, razen tistega, katerega LICENCA izrecno
dovoljuje, nista dovoljena. PROGRAMA ni dovoljeno
uporabljati s katerimikoli izdelki, sistemi in
aplikacijami, razen z IZDELKOM.
Razen če v tej LICENCI ni drugače določeno,
PROGRAMA vi ali katerakoli tretja oseba ne smete
uporabljati ločeno od IZDELKA (v celoti ali delno,
vključno, a ne omejeno z reprodukcijo, rezultati
Omejitve obratnega inženirstva, dekompilacije in
razstavljanja. PROGRAMA ni dovoljeno (i) izvleči
iz IZDELKA, (ii) reproducirati, kopirati, spreminjati,
prenašati, prevajati ali ustvarjati izpeljanih del
v celoti ali delno. Poleg tega ni dovoljeno (iii)
obratno inženirstvo, dekompilacija, razstavljanje
PROGRAMA na kakršenkoli način v celoti ali delno
za kakršenkoli namen. Nekatere sodne oblasti ne
dovoljujejo omejitev takih pravic. V teh primerih
zgornje omejitve za vas ne veljajo.
Druge informacije/Abecedno kazalo
PRED UPORABO TEGA PROGRAM NATANČNO
PREBERITE NASLEDNJI SPORAZUM
ali pridobivanjem ali drugih dejavnosti le-tega v
kakršnikoli obliki) z namenom dajanja v najem ali
v zakup bodisi s kakršnimkoli plačilom licence ali
brez. Nekatere sodne oblasti ne dovoljujejo omejitev
takih pravic. V teh primerih zgornje omejitve za vas
ne veljajo.
Blagovne znamke in obvestila: Blagovnih znamk in
obvestil o avtorskih zaščitah na PROGRAMU ni
dovoljeno odstranjevati, spreminjati, prekrivati ali
prikrivati.
Podatkovne datoteke. PROGRAM lahko samodejno
ustvarja podatkovne datoteke za uporabo s
programom. Take podatkovne datoteke se štejejo kot
del PROGRAMA.
Prenos PROGRAMA. Trajno lahko vse svoje
pravice pod to LICENCO prenesete samo kot del
prodaje ali prenosa IZDELKA, pod pogojem da ne
ohranite nobene kopije PROGRAMA, da prenesete
celotni PROGRAM (vključno z vsemi kopijami
(samo če kopiranje dovoljuje zgornji odstavek
»Omejitve obratnega inženirstva, dekompilacije in
razstavljanja«), sestavne dele, medija in natisnjenega
materijala, vseh različic in kakršnihkoli nadgradenj
PROGRAMA in LICENCE) in da se prejemnik strinja
s pogoji te LICENCE.
Ukinitev. Brez poseganja v kakršnekoli druge
pravice, vam lahko SONY, v primeru, da ne
upoštevate pogojev LICENCE, LICENCO odvzame.
V tem primeru morate takoj prenehati z uporabo
PROGRAMA in vseh njegovih sestavnih delov.
Določitve te LICENCEI, ki se nanašajo na poglavja
»AVTORSKE PRAVICE«, »DEJAVNOSTI Z
VELIKIM TVEGANJEM«, »ODVZEM GARANCIJE
ZA PROGRAM«, »OMEJITEV ODGOVORNOSTI«,
»PREPOVED IZVOZA«, »NEODVISNOST
DOLOČB« ter »VELJAVNE ZAKONE IN SODNO
OBLAST«, odstavek o »zaupnosti« in ta odstavek
veljajo tudi po preteku ali preklicu LICENCE.
Zaupnost. Soglašate s tem, da boste obdržali
informacije, ki se nahajajo v PROGRAMU in ki niso
znani javnosti, zaupno zase in da teh informacij ne
boste razkrivali drugim brez vnaprejšnjega pisnega
dovoljenja podjetja SONY.
SL
89
AVTORSKE PRAVICE
Vsi naslovi in avtorske pravice, ki se nanašajo na
PROGRAM in ki zadevajo PROGRAM (vključno a
ne omejeno z vsemi podatki o zemljevidih, slikami,
fotografijami, animacijami, videom, avdiom,
glasbo, tekstom in »aplikacijami«, ki jih vključuje
PROGRAM) in vse kopije PROGRAMA, so last
podjetja SONY, dajalcev licence in dobaviteljev za
podjetje SONY in njegove podružnice (ti dajalci
licenc in dobavitelji za podjetje SONY, skupaj z
njegovimi podružnicami, so v tem sporazumu
imenovani s skupnim imenom »SONY-jevi dajalci
licenc«). Vse pravice, ki niso posebej odobrene z
LICENCO, si pridržujejo podjetje SONY in SONYjevi dajalci licenc.
DEJAVNOSTI Z VELIKIM TVEGANJEM
PROGRAM ni toleranten za napake in ni oblikovan,
izdelan ali namenjen za uporabo v nevarnem okolju,
ki zahteva zanesljivo delovanje, na primer pri
upravljanju nuklearnih objektov, navigacije letal ali
komunikacijskih sistemov, nadzora zračnega prometa,
naprave za ohranjanje življenja ali sistemov orožja,
v katerih bi napaka v delovanju PROGRAMA lahko
povzročila smrt, osebno poškodbo ali resno fizično
ali okoljsko škodo (»dejavnosti z velikim tveganjem«).
SONY, njene podružnice, njeni dobavitelji in SONYjevi dajalci licence izrecno zavračajo kakršnokoli
eksplicitno ali implicitno zagotavljanje ustreznosti za
dejavnosti z velikim tveganjem.
ODVZEM GARANCIJE ZA PROGRAM
Izrecno potrjujete in se strinjate s tem, da uporabljate
PROGRAM na svojo lastno odgovornost. PROGRAM
je ponujen »TAK KOT JE« in brez kakršnekoli
garancije in podjetje SONY, njegove podružnice,
njegovi in njihovi dobavitelji in SONY-jevi dajalci
licenc (v tem delu se za podjetje SONY, njegove
podružnice, njegove dobavitelje in SONY-jeve dajalce
licenc uporablja skupno ime »SONY«) IZRECNO
ODKLANJA VSO GARANCIJO IN POGOJE,
EKSPLICITNO ALI IMPLICITNO, KI JIH DOLOČA
ZAKON ALI KI KAKO DRUGAČE VKLJUČUJE, A
NE OMEJUJE Z IMPLICIARNIMI GARANCIJAMI
IN POGOJI KAKOVOSTI, NEKRŠITEV,
MOŽNOSTI PRODAJE IN USTREZNOSTI ZA
DOLOČEN NAMEN. SONY NE ZAGOTAVLJA,
DA FUNKCIJE, KI JIH VSEBUJE PROGRAM,
USTREZAJO VAŠIM POTREBAM ALI DA BO
DELOVANJE PROGRAMA NEPREKINJENO
IN BREZ NAPAK. SONY NE ZAGOTAVLJA IN
NE ZAGOVARJA UPORABE, NEZMOŽNOSTI
UPORABE ALI POSLEDIC UPORABE PROGRAMA
V POVEZAVI Z NJEGOVO PRAVILNOSTJO,
NATANČNOSTJO, ZANESLJIVOSTJO ALI KAKO
DRUGAČE. NEKATERE SODNE OBLASTI NE
DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE IMPLICIRANIH
GARANCIJ. V TEM PRIMERU ZGORNJA
IZKLJUČITEV ZA VAS NE VELJA.
SL
90
Izrecno razumete, da utegnejo podatki v
PROGRAMU vsebovati nepravilne ali nepopolne
informacije zaradi preteka časa, sprememb okoliščin,
uporabljenih virov in narave zbiranja jasnih
geografskih podatkov, kar lahko vodi do nepravilnih
rezultatov.
OMEJITEV ODGOVORNOSTI
V TEM DELU SPORAZUMA SE ZA PODJETJE
SONY, NJEGOVE PODRUŽNICE, NJEGOVE
IN NJIHOVE DOBAVITELJE IN SONYJEVE
DAJALCE LICENC UPORABLJA SKUPNI IZRAZ
»SONY« V NAJVEČJI MOGOČI MERI, KI JE
PO USTREZNEM ZAKONU ŠE DOVOLJENA.
SONY NE BO ODGOVOREN ZA KAKRŠNOKOLI
TERJATEV, ZAHTEVO ALI TOŽBO, NE GLEDE
NA NARAVO VZROKA ZA TERJATEV, ZAHTEVO
ALI TOŽBO, KI NAVAJA KAKRŠNOKOLI
IZGUBO ALI OKVARO, NEPOSREDNO ALI
POSREDNO, KI JE LAHKO POSLEDICA
UPORABE ALI IMETJA PROGRAMA; IN
NE ZA KAKRŠNOKOLI IZGUBO PROFITA,
DOHODKA, POGODB ALI PRIHRANKA, NITI
NE ZA KAKRŠNOKOLI DRUGO NEPOSREDNO,
POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI
POSLEDIČNO OKVARO, KI SE POJAVI ZARADI
UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE
PROGRAMA, KAKRŠNEKOLI NAPAKE V
PROGRAMU ALI KRŠITVE POGOJEV, BODISI V
TOŽBI, PO POGODBI ZARADI ODŠKODNINSKE
ODGOVORNOSTI ALI NA OSNOVI GARANCIJE,
TUDI ČE JE BIL SONY OPOZORJEN O
MOŽNOSTI POJAVA TAKIH OKVAR, RAZEN V
PRIMERU SONYJEVE HUDE MALOMARNOSTI
ALI NAMERNEGA SLABEGA RAVNANJA, SMRTI
ALI OSEBNE POŠKODBE IN OKVAR ZARADI
POMANKLJIVE NARAVE IZDELKA. V VSAKEM
PRIMERU IZVZEMŠI ZGORNJE IZJEME, BO
SONYJEVA CELOTNA ODGOVORNOST POD
KAKRŠNOKOLI ODLOČBO TE LICENCE
OMEJENA NA VSOTO, KI SE DEJANSKO
PLAČA USTREZNO TEMU PROGRAMU.
NEKATERE SODNE OBLASTI NE DOVOLJUJEJO
IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE POSLEDIČNIH
ALI NAKLJUČNIH OKVAR. V TEH PRIMERIH
ZGORNJA IZKLJUČITEV IN OMEJITVE ZA VAS
NE VELJAJO.
PREPOVED IZVOZA
NA TEM MESTU SOGLAŠATE, DA UTEGNE
BITI UPORABA PROGRAMA V NEKATERIH
DRŽAVAH, PODROČJIH, KRAJIH ALI OBJEKTIH
ALI IZVOZ IZDELKOV IZ DRŽAVE, KJER SO
BILI TAKI IZDELKI IZDELANI ZA PRODAJO,
OMEJENA ALI PREPOVEDANA. SOGLAŠATE, DA
BOSTE UPORABLJALI PROGRAM ALI IZVAŽALI
IZDELKE V SKLADU Z USTREZNIMI ZAKONI,
ODLOKI, PRAVILI IN DOLOČITVAMI TEH
DRŽAV, PODROČIJ, KRAJEV IN OBJEKTOV.
NEODVISNOST DOLOČB
Če se katerikoli del te LICENCE smatra za
neveljavnega ali neizvršljivega, bodo ostali deli ostali
veljavni.
VELJAVNI ZAKONI IN SODNA OBLAST
Druge informacije/Abecedno kazalo
Za to LICENCA veljajo zakoni na Japonskem brez
upoštevanja neskladnosti zakonov, določitev ali
Konvencije Združenih narodov za pogodbe za
mednarodno prodajo dobrin, ki so izrecno izključene.
Kakršenkoli nesporazum v zvezi z LICENCO
bo obravnavan na okrožnem sodišču v Tokiju in
pogodbeniki se na tem mestu strinjajo s krajem in
sodno oblastjo tega sodišča.
POGODBENIKI SE NA TEM MESTU ODREKAJO
RAZPRAVI PRED POROTNIM SODIŠČEM ZA
KAKRŠNEKOLI ZADEVE, KI IZHAJAJO IZ ALI SE
NANAŠAJO NA TO LICENCO. NEKATERE SODNE
OBLASTI NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE
PRAVICE OBRAVNAVE PRED POROTNIM
SODIŠČEM. V TEM PRIMERU ZGORNJA
IZKLJUČITEV ZA VAS NE VELJA.
CELOTNI SPORAZUM
Ti pogoji sestavljajo celotni sporazum med podjetjem
SONY in vami in se nanašajo na vsebino tega
sporazuma in nadomeščajo v svoji celoti vsakršno in
vse obstoječe prejšnje pisne ali ustne sporazume med
nami, z upoštevanjem takih vsebin.
Avtorske pravice in informacije o blagovni
znamki
• 1993-2011 NAVTEQ
• 2012 ZENRIN CO., LTD.
Hrvaška, Estonija, Latvija, Litva, Moldova,
Poljska , Slovenija in Ukrajina
• EuroGeographic
SL
91
Indikatorji na zaslonu
Pri spreminjanju nastavitev se prikažejo
naslednji indikatorji. Več informacij o
indikatorjih, ki se prikažejo med snemanje
ali predvajanjem, lahko najdete na straneh
28 in 35.

Sredina
Levo zgoraj
Desno zgoraj
Sredina
Indikator
Spodaj
Levo zgoraj
Indikator


SL
92
Pomen
Tipka MENU (68)
Snemanje s
samosprožilcem (70)
Stanje GPS triangulacije
Video luč
Wide Mode (71)
Fader (70)
[Face Detection]
nastavljen na[Off] (71)
[Smile Shutter] nastavljen
na [Off] (71)
Ročna nastavitev ostrine
(70)
Scene Selection (70)
Razmerje beline (70)
SteadyShot izklopljen
Premik razmerja beline
(70)
Tele Macro (70)
x.v.Color (71)
Zebra (71)
Peaking (71)
Cinematone (70)
Destinacija (73)
Intelligent Auto
(zaznavanje obrazov/
zaznavanje kadrov/
zaznavanje tresenja/
zaznavanje zvoka) (41)
Nastavitev 3D globine

Pomen
Nastavitev diaprojekcije
(SlideShow)
Opozorilo (76)

Način predvajanja (36)
Desno zgoraj
Indikator
50i
Pomen
Kakovost slike snemanja
(HD/STD), frekvenca
(50p/50i/25p) in način
snemanja (PS/FX/FH/
HQ/LP)
60min
Preostala baterija
Medij za snemanje/
predvajanje/urejanje (25)
0:00:00
Števec
(ura:minute:sekunde)
00Min
Ocena preostalega časa za
snemanje
20.4M Velikost fotografije (43)
Približno število fotografij,
9999
ki jih lahko posnamete in
9999
velikost fotografije
Predvajalna mapa
100/112
Trenutno predvajani film
ali fotografija/število
vseh posnetih filmov ali
fotografij
Povezava z zunanjim
medijem
2D/3D snemanje ali
predvajanje
Spodaj
Indikator
Pomen
Nizek nivo »Micref Level«
(71)
EV
•
•
Druge informacije/Abecedno kazalo
101-0005

[Audio Wind NR]
nastavljen na [Off] (71)
[Closer Voice] nastavljen
na [Off] (40)
Vgrajeni Zoom mikrofon
Audio način (71)
Low Lux (70)
AE Shift (70)
Hitrost zaklopa (44)
IRIS (44)
Spot Meter/Fcs (70)/Spot
Meter (70)/ Exposure (70)
Intelligent Auto (41)
Ime podatkovne datoteke
Zaščitena slika (72)
Bliskavica / zmenjševanje
pojava rdečih oči
Indikatorji in njihovi položaji so približni in so
dejansko lahko drugačni.
Nekateri indikatorji se ne prikažejo, kar je
odvisno od modela videokamere.
SL
93
Abecedno kazalo
Simboli
H
2D filmi ........................................27
Nastavitev 3D globine ................38
3D filmi ........................................27
5.1-kanalni prostorski zvok .......53
HDMI kabel ................................52
Highlight Movie ..........................51
Highlight Playback .....................49
Highlight Setting ........................50
Hitrost zaklopa ...........................44
HQ ................................................43
A
Aktivni priključek za dodatno
opremo....................................11, 83
A/V priključni kabel ..................52
Aumulatorska baterija ................17
Auto Wind NR ............................41
AVCHD snemalni disk ..........7, 43
B
J
Bližnji glas ...................................40
»BRAVIA« Sync ..........................54
Brezžični daljinski
upravljalnik .....................................
.................................................13, 83
Brisanje ........................................55
Jezik ................................................6
Č
Čas snemanja in predvajanja .....78
D
Datum/čas ...................................24
Delitev ..........................................55
DVD .............................................62
DVD zapisovalnik ......................64
Dvojno snemanje ........................27
E
Empty Music ...............................50
Event View ...................................33
F
FH .................................................43
Filmi .............................................27
Fotografije ...................................28
FX .................................................43
G
GPS ...............................................46
SL
94
I
Indikatorji na zaslonu ..........29, 92
Intelligent Auto ...........................41
IRIS ...............................................44
Izbor medija ................................25
L
LCD zaslon ..................................29
LP ..................................................43
M
Mac ...............................................61
Medij »Memory Stick PRO-HG
Duo ...............................................26
Medij »Memory Stick PRO-HG
Duo« (Mark2) .............................26
Meniji ...........................................68
N
Nabiranje vlage ...........................82
Način snemanja ..........................42
Način prednosti triangulacije ...47
Namestitev .............................58, 61
Nastavitev datuma in ure ...........21
Nastavitve medija .......................25
Neposredno presnemavanje...... 67
O
Odpravljanje težav ......................74
Omrežna vtičnica .......................19
Opombe o uporabi
videokamere ................................81
Opozorilni znaki .........................76
Opozorilni zvok ..........................24
Ostritev s sledenjem ...................40
P
Pas .................................................13
PlayMemories Home .... 16, 57, 58
Podatkovna koda........................ 24
Poletni čas ....................................21
Polnjenje baterije ........................17
Polnjenje baterije z
računalnikom ..............................18
Popolno napolnjena baterija......18
Popravilo ......................................74
Prednostni obraz ........................39
Predvajanje ..................................33
Predvajanje diskov ......................63
Predvajanje scenarija.................. 51
Prenos glasbe .........................50, 61
Presnemavanje ............................62
Prikaz zemljevida .......................35
Prikazane postavke na LCD
zaslonu .........................................29
Priključitev ..................................52
Priložena oprema ........................16
Priročnik »Handycam«................ 7
PS ..................................................43
R
Računalnik ..................................58
RESET ..........................................12
S
Samodejna nastavitev 3D
objektiva .......................................23
Samodiagnoza .............................76
SD kartica ....................................26
Seznam menijev ..........................70
Shranjevanje scenarija ................51
Shranjevanje slik na zunanji
medij ............................................66
Sličice ...........................................34
Smile Shutter ...............................40
Snemalni čas filmov ...................78
Snemalni medij ...........................25
Snemalnik diskov .......................64
Snemanje .....................................27
Snemanje fotografij.................... 56
Spominska kartica ......................25
Stativ .............................................12
SteadyShot ...................................41
Š
Število fotografij, ki jih lahko
posnamete ...................................80
Šum vetra .....................................71
T
Tehnični podatki .........................86
Televizor .......................................52
Triangulacija ................................46
U
Upravljalne tipke ........................36
Urejanje ........................................55
USB .........................................19, 58
USB adapterski kabel .................66
USB Connect ...............................64
USB priključni kabel ..................16
Ustvarjanje diskov ................62, 64
Abecedno kazalo
V
Vaša lokacija ................................47
VBR ..............................................79
Velikost slike ................................43
Vgrajeni USB kabel ....................18
Video luč ......................................42
Vklop ............................................21
Vodič za uporabo programa
»PlayMemories Home« ........16, 61
W
Windows ......................................58
Z
Zagon programa »PlayMemories
Home« ..........................................61
Zaslon na dotik ...........................29
Zoomiranje ..................................31
Zunanji medij ..........................6631
Seznam menijev je na
straneh 70 do 73.
SL
95
Sony Corporation
SL
Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih
evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati
enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za
recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti
negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob
odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov.
Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za
oddajanje gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in
elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz.
elektronske opreme.
HDR-TD20E/TD20VE
Download PDF

advertising