Sony | HMZ-T3W | Sony HMZ-T3W Trådløs, personlig 3D-fremviser Betjeningsvejledning

4-471-977-G1(1) (DK)
Hovedmonteret
skærm
Referencevejledning
Inden første brug
Der henvises til "Startvejledning", hvis du ønsker
anvisninger om at tilslutte systemet, tage
enheden på og udføre de indledende indstillinger.
HMZ-T3W
Advarsel
Reducer risikoen for brand eller elektrisk stød
ved at undlade at udsætte dette apparat for
regn eller fugt.
Reducer risikoen for brand ved at undlade
at dække apparatets ventilationsåbninger
til med aviser, duge, gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild
(f.eks. tændte stearinlys).
Reducer risikoen for elektrisk stød ved at
undlade at udsætte dette apparat for dryp
eller sprøjt, og undlad at placere genstande,
der indeholder væsker, som f.eks. vaser,
på apparatet.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble
apparatet fra kontakten i væggen, skal
enheden kobles til en stikkontakt med
nem adgang.
Hvis enheden ikke reagerer som forventet,
skal du straks tage strømforsyningsstikket
ud af stikkontakten i væggen.
Udstyret må ikke monteres på et indelukket
sted f.eks. en bogreol eller lignende.
Udsæt ikke batterier eller apparater, der har
batterier installeret, for kraftig varme,
som f.eks. solskin eller ild.
Forholdsregler
Enheden er ikke afbrudt fra
vekselstrømskilden (lysnettet), så længe
den er tilsluttet stikkontakten, selv om selve
enheden er slukket.
Navnepladen findes i bunden af
processorenheden og i bunden
af batterienheden.
2
Til kunder i Canada:
http://esupport.sony.com/CA/
Sundhedsforholdsregler
Til kunder i Kina:
http://service.sony.com.cn/index.htm
Til kunder i andre lande/regioner:
http://www.sony-asia.com/support/
Aldersbegrænsninger
Det kan påvirke sundheden for børn
i voksealderen at se videobilleder eller
spille spil med denne enhed. Denne
enhed bør ikke anvendes af børn på
15 år og derunder.
Brug denne enheds funktion
til beskyttelse med adgangskode
(side 32) for at hindre børn i at bruge
denne enhed.
Se video med den hovedmonterede skærm
• Nogle mennesker kan opleve ubehag
(f.eks. belastning af øjnene, træthed,
utilpashed eller kvalme), når de ser
videobilleder eller spiller spil. Sony
anbefaler alle brugere at holde pause
med jævne mellemrum, når de ser
videobilleder eller spiller spil. Hvor længe
og hvor ofte, en person skal holde pause,
varierer fra person til person. Du kan
bedst selv finde ud af, hvad der fungerer
bedst for dig. Hvis du oplever ubehag,
skal du stoppe med at se videobilleder
eller spille spil, indtil ubehaget er
forsvundet. Kontakt eventuelt en læge,
hvis du mener, at der er brug for det.
• Undgå at have enheden på i omgivelser,
hvor dit hoved kan ryste, eller mens du
spadserer eller motionerer, da der i disse
tilfælde er større mulighed for at komme
til at opleve ubehag.
• Du bør også gennemgå (i)
betjeningsvejledningerne til andre
enheder eller medier, der anvendes
sammen med denne enhed, og (ii)
vores hjemmeside nedenfor for de
nyeste oplysninger.
Til kunder i Europa, Rusland, Ukraine
og Storbritannien:
http://www.sony-europe.com/support
Korrekt brug
• Sørg for, at tage den hovedmonterede
enhed korrekt på.
– Hvis du ønsker anvisninger i at bære
enheden henvises til "Startvejledning".
– Hvis du vil undgå at se skæve billeder,
skal du kontrollere tilpasning af
skærmen ved at se på skærmbilledet til
bekræftelse, som vises ved starten.
– Bemærk, at hvis du taber enheden eller
behandler den hårdhændet, kan det
gøre skærmene skæve.
• Berør ikke processorenheden,
batterienheden eller AC-adapteren
i længere tid, mens de er i brug.
Vedvarende kontakt på med enheden
kan medføre forbrænding ved lave
temperaturer.
• Den hovedmonterede enhed kan justeres
inden for området 53,0 mm til 76,7 mm
(2 1/8 tommer – 3 1/8 tommer), så den
passer til afstanden mellem dine øjne
(pupilafstanden). Hvis du ikke kan bruge
systemet inden for dette område, bør
du afstå fra at bruge det.
• Som standard vil en advarsel om
automatisk nedlukning blive vist efter tre
timers uafbrudt visning. Hvis du sletter
meddelelsen og fortsætter med at bruge
enheden, vil systemet automatisk slukke
efter yderligere tre timer.
Komfortabel visning
Billederne opfattes, som om de er i nogen
afstand fra beskueren.
Hvis du normalt bruger briller eller
kontaktlinser, skal du bære dem som
sædvanligt under brug (med undtagelse af
læsebriller). Bemærk, at brug af briller med
bifokale glas kan være mindre end
optimalt.
Til kunder i USA og Latinamerika:
http://esupport.sony.com/
3
Forholdsregler
Strømforsyning
Placer AC-adapteren i nærheden af
stikkontakten i væggen. I tilfælde af
at der kommer mærkelige lyde, damp
eller røg fra systemet, skal du straks tage
netledningen ud for at slå strømmen helt
fra. Hvis du kun trykker på tænd/slukknappen på den hovedmonterede enhed
eller processorenheden, slukkes systemet
ikke helt.
• Hvis produktet ikke skal bruges i en
længere periode, skal du genoplade
batteriet hver sjette måned for at
forhindre, at batteriet nedbrydes.
Monteringsomgivelser
Undgå montering i følgende omgivelser.
• Steder, der er udsat for vibrationer
• I direkte sollys, eller hvor der er meget
varmt eller fugtigt
• Steder, der er meget kolde
Undgå også at sætte væskefyldte
beholdere (f.eks. blomstervaser) oven på
processorenheden eller batteriet eller at
bruge systemet, hvor det kan blive udsat
for stænk. Systemet kan blive beskadiget,
hvis det udsættes for vandstænk.
AC-adapter
• Brug ikke en uspecificeret adapter.
Det kan forårsage fejl på produktet.
• Ydeevne og sikkerhed garanteres ikke,
hvis der bruges et andet USB-kabel
eller en anden netledning end dem,
der udelukkende er beregner til dette
system.
• Du må ikke adskille eller ændre
AC-adapteren.
• Du må ikke berøre metaldele på
AC-adapteren. Du skal især være
opmærksom på, at berøring med en
metalgenstand kan medføre kortslutning
og beskadigelse af AC-adapteren.
• Der garanteres ikke for betjening, hvis
der bruges en USB-hub eller et USBforlængerkabel. Sørg for at bruge det
USB-kabel, der følger med systemet,
og følg de tilslutningsanvisninger,
der angives af enheden for at oprette
tilslutning.
Indbygget batteri
• Det anbefales at udskifte batteriet, hvis
betjeningstiden med et fuldt opladet
batteri halveres i forhold til den
indledende brug. Kontakt din
nærmeste Sony-forhandler.
• Det komplet afladede batteri kan normalt
genoplades 500 gange. Antallet af gange
varierer afhængig af betingelserne for
anvendelse.
4
Transport
Flyt ikke produktet ved at trække det
i kablet eller hovedbøjlen. Produktet kan
falde ned, hvilket kan medføre skader på
produktet.
Kondens
Kondens opstår, når fugt i luften
kondenserer på metalpaneler eller andre
dele og danner dråber. Kondens kan
dannes på ydre overflader eller internt,
hvis systemet pludselig flyttes fra kolde
til varme omgivelser, eller når et
varmeapparat tændes i et koldt rum,
hvor systemet er monteret. Hvis der
dannes kondens, skal du ikke bruge
systemet, før dråberne er fordampet.
• Hvis systemet ikke er tilsluttet en
stikkontakt i væggen
Lad systemet stå uden at være sat til,
og vent, indtil dråberne fordamper.
• Hvis systemet ikke er tændt
Lad systemet stå slukket, og vent,
indtil dråberne fordamper.
• Hvis systemet er tændt
Lad systemet stå tændt, og vent,
indtil dråberne fordamper.
Systemet kan beskadiges, hvis det bruges,
når der har dannet sig kondens.
Statisk elektricitet
Langvarig lytning ved høj lydstyrke
Du kan opleve en snurrende
fornemmelse i dine ører i perioder med
tørke. Det betyder ikke, at systemet er
beskadiget, men det skyldes statisk
elektricitet, der opsamles i kroppen.
Påvirkningen af statisk elektricitet kan
blive reduceret, vis dit tøj er fremstillet
af naturmaterialer, som genererer mindre
statisk elektricitet.
Længerevarende lytning ved høj lydstyrke
kan beskadige hørelsen. Beskyt din hørelse
ved at undgå at lytte ved for høj lydstyrke.
Pleje af linser
• Håndter linserne på den
hovedmonterede enhed forsigtigt for
at undgå tilsmudsning eller ridser. Hvis
linserne bliver tilsmudsede, skal de tørres
forsigtigt af med en blød renseklud til
linser.
• Brug ikke flydende rengøringsmidler,
f.eks. rensevæske til linser, vand eller
rengøringsmidler på spritbasis.
• Udsæt ikke linserne for kraftige stød og
lad være med at bruge magt på linserne.
En skåret eller revnet linse kan forårsage
personskade. Hvis linsen er skåret eller
revnet, skal du straks stoppe med at
bruge systemet og ikke berøre den
beskadigede del.
Startlydstyrke
For at undgå en pludselig høj lyd
skal startlydstyrken holdes lav. Forøg
lydstyrken gradvist, indtil det ønskede
niveau er nået.
Emballagematerialer
Behold den originale æske og beskyttende
polstring til senere brug, hvis du flytter
eller får brug for at sende systemet til
reparation eller af andre årsager.
HDMI-stik og andre stik
Tag disse forholdsregler for at undgå
at beskadige HDMI-stik og andre stik.
• Når du isætter kabler, skal du tage
hensyn til stikkets form og retning
i forhold til HDMI-stikket på
batterienheden eller processorenheden.
HDMI-indgang og -udgang
Rengøring af systemet
Rengør systemets udvendige overflader
med en blød klud, der er let fugtet med
et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke
opløsningsmidler som f.eks. fortynder,
rensebenzin eller sprit, da det kan
beskadige overfladen.
Stikket vender på hovedet
HDMI-indgang og -udgang
Pleje af hovedtelefon
• Et snavset hovedtelefonstik kan give
statisk elektricitet eller overspring i lyden.
Hvis du vil sikre optimal lyd, skal du
lejlighedsvis rengøre stikket med en
blød klud.
• Rengør også ørepuderne. Fjern
ørepuderne fra hovedtelefonerne,
og vask dem i hånden med et mildt
rengøringsmiddel. Når ørepuderne
er vasket, skal du tørre dem grundigt
inden brug.
Stikket er ikke lige
• Tag altid HDMI-kablet ud, inden
processorenheden flyttes.
5
• Når du isætter HDMI-kabler eller tager
dem ud, skal du holde stikket lige. Hold
ikke stikket i en vinkel, og tving det ikke
ind i HDMI-stikket.
• Brug enten det medfølgende HDMI-kabel
eller et High-Speed HDMI-kabel, der fås
i almindelig handel.
• Hvis 3 eller flere par af trådløse enheder
på 60 GHz-båndet, herunder dette
produkt, aktiveres inden for et område
på 20 kvadratmeter , kan trådløs
kommunikation blive deaktiveret af
signalinterferens.
• Hold den trådløse funktion i dette system
slukket, hvis du er ombord på et fly.
Håndtering af hovedtelefon
• Hvis du oplever en allergisk reaktion ved
brug af de leverede hovedtelefoner, skal
du straks stoppe med at bruge dem og
søge læge.
• Når du frakobler hovedtelefonerne
fra den hovedmonterede enhed eller
processorenheden, skal du sørge for at
holde i hovedtelefonstikket, når du tager
det ud. Hvis du trækker i selve
hovedtelefonledningen, kan den blive
beskadiget.
• Ørepuder kan blive ødelagt efter
længerevarende brug eller lagring.
Trådløs kommunikation
• Selvom dette system er udstyret med
en krypteringsfunktion til dets trådløse
kommunikation, skal du være
opmærksom på mulig opsnapning. Brug
det ikke til afsendelse/modtagelse af
følsomme data eller informationer eller til
nogen anvendelse, hvor det kan udgøre
fare for menneskeliv.
• Opsnapning betyder, at en tredjepart
tilsigtet eller utilsigtet får fat i indholdet
af trådløs kommunikation med en
receiver.
• Dette system anvender 60 GHzfrekvensbåndet til trådløs
kommunikation. Dette system kan blive
anvendt af andre enheder til trådløs
kommunikation. Bemærk følgende for at
forhindre signalinterferens mellem dette
system og disse enheder:
60 GHz-frekvensbåndet, der anvendes af
dette system bruger OFDM-systemet til
modulering.
6
Begrænsninger i forbindelse
med anvendelse af trådløs
kommunikationsfunktion i lande/områder
• I USA, Canada, Puerto Rico, Mexico,
Australien og Tyrkiet er trådløs
kommunikation begrænset i forbindelse
med indendørs anvendelse. Trådløs
kommunikation udendørs er forbudt
i henhold til loven, og ulovlig anvendelse
bliver straffet.
• Den trådløse kommunikationsfunktion
i dette system bruges kun i landene
nedenfor. Anvendelse i andre lande kan
være i strid med lovgivningen i landet og
kan blive straffet.
Til kunder, der bruger HMZ-T3W, der
sælges i USA, Canada eller Puerto Rico
Den trådløse kommunikationsfunktion
i dette system bruges kun i USA, Canada
og Puerto Rico.
Til kunder, der bruger HMZ-T3W, der
sælges i EU og andre europæiske lande,
Tyrkiet, Australien eller New Zealand
Den trådløse kommunikationsfunktion
i dette system bruges kun i følgende
lande: Tyskland, Frankrig, Italien,
Spanien, Schweiz, Østrig, Grækenland,
Holland, Belgien, Luxembourg, Danmark,
Sverige, Norge, Finland, Polen, Ungarn,
Rumænien, Tjekkiet, Tyrkiet, Bulgarien,
Storbritannien, Australien og New
Zealand.
Til kunder, der bruger HMZ-T3W, der
sælges i andre lande
Den trådløse kommunikationsfunktion
i dette system kan kun bruges i det land,
hvor du har købt systemet.
Indhold
Sundhedsforholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Medfølgende tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Dele og knapper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Opladning af batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Anvendelse i trådløs kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Anvendelse i kablet kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Anvendelse med en bærbar enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tilpasning af den hovedmonterede enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Bekræftelse af tilpasning af skærmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Systemindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ved bortskaffelse af systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Varemærker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
7
• HDMI-kabel (1)
Medfølgende tilbehør
Kontroller, at følgende dele er leveres
sammen med systemet, efter købet.
Hvis der mangler nogen dele, skal du
kontakte din Sony-forhandler eller et
lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.
• Lysafskærmning (bund) (1)
Se i "Startvejledning", hvis du ønsker
oplysninger om installation af det
medfølgende tilbehør.
• Netledning (2)
Brug kun den medfølgende
netledning med dette system, ikke
med andre elektriske apparater.
• AC-adapter (stor) (AC-L200D) (1)
• AC-adapter (lille) (AC-UD10) (1)
• Tilslutningsledningsholder (1)
• Hovedtelefoner (1)
• Ørepuder (1 sæt)
Ørepuder i medium størrelse
er indledningsvis påsat på
købstidspunktet.
• Bæretaske (1)
• Micro USB-kabel (til AC-UD10) (1)
• Stander (1)
8
• Referencevejledning
(denne vejledning)
• Startvejledning
Dele og knapper
Se i "Startvejledning", hvis du ønsker oplysninger om tilslutning, og hvordan
systemet bæres.
Hovedmonteret enhed (HMZ-T3W-H)
Justeringsenhed til
øverste hovedbøjle
Øverste hovedbøjle
Pandestøtte
Nederste
hovedbøjlestrop
Justeringsenhed til
nederste hovedbøjle
Påsætningssensor
Knapperne VOL +/–
Bloker ikke sensorhullet.
Knappen  (tænd/standby)
Knapper til justering af
linsevidde
Tryk på, og hold knappen nede
på enheden i mindst et sekund
for at tænde eller slukke for
systemet.
Kontrolknapper (///,
MENU*)
*
Knappen MENU tjener to formål. Tryk på knappen MENU for at se indstillingsmenuer såvel
som for at bekræfte ændringer af indstillinger (når den fungerer som knappen Enter).
-stik (hovedtelefon)*
RELEASE-greb (udløser til
pandestøtte)
Linser
*
Du kan enten tilslutte de medfølgende hovedtelefoner eller dine egne stereohovedtelefoner
med ministik.
Bemærk!
• Den ledning, der forbinder den hovedmonterede enhed og batterienheden,
kan ikke frakobles.
9
Batterienhed (front)
Ventilationsåbning
(ovenpå)
Ventilationsåbning
(bagpå)
-indikator (strøm)
HDMI IN/MHL-stik
WIRELESS-indikator
(trådløst link)
Micro USB-stik
Processorenhed (HMZ-T3W-P) (front/top)
Knappen / (tænd/standby)
INPUT-knap
POWER-indikator
PASS THROUGH-indikator
-stik (hovedtelefon)
HDMI INPUT 1/2/3-indikatorer
HDMI OUT (HMD)-stik
WIRELESS-indikator
(trådløst link)
Processorenhed (HMZ-T3W-P) (bagpå)
HDMI IN 1/2/3-stik
HDMI OUT (TV)-stik
DC IN 8.4V-stik
10
Indikatorer
Indikatorerne på batterienheden og processorenheden viser statusserne på dette
system.
Indikation
Status
Batterienhed
-indikator (strøm)
WIRELESS-indikator
(trådløst link)
Lyser grønt
Tændt (oplader ikke)
Lyser orange
Tændt eller slukket
(under opladning)
Lyser ikke
Slukket (oplader ikke)
Lyser blåt
Trådløst link er etableret
Blinker hurtigt blåt
Trådløst link er etableret
(uden nogen videoindgang til
det valgte indgangsstik)
Blinker blåt
Etablerer trådløst link
Lyser ikke
Trådløst link er slukket
Lyser grønt
Tændt
Lyser rødt
Standby, når den er slukket
Lyser ikke
Strøm er ikke tilsluttet
Lyser orange
Slukket (standby) med "HDMI
pass-through" indstillet til "On"
Lyser ikke
I andre situationer end dem,
der er omtalt ovenfor.
Lyser orange
Indikatoren for det valgte HDMIindgangslys.
Lyser ikke
Standby med "HDMI passthrough" indstillet til "Off"
Lyser blåt
Trådløst link er etableret
Blinker hurtigt blåt
Trådløst link er etableret
(uden nogen videoindgang
til det valgte indgangsstik)
Blinker blåt
Etablerer trådløst link
Lyser ikke
Trådløst link er slukket
Processorenhed
POWER-indikator
(strøm)
PASS THROUGHindikator
HDMI INPUT 1/2/3indikatorer
WIRELESS-indikator
(trådløst link)
For alarmer med indikatorer kan du se "Advarsel med indikatorer" i "Fejlfinding"
(side 43).
11
Opladning af batteriet
Når systemet bruges første gang,
eller batteriet er opbrugt, skal du
genoplade batteriet.
Hvis du ønsker oplysninger
om opladning, kan du se
"Startvejledning".
Tilslut AC-UD10 AC-adapteren (lille)
og vekselstrømsledningen til
batterienheden for at starte
opladningen.
-indikatoren (strøm) lyser orange
under opladning, og indikatoren
slukkes, når opladningen er fuldført
(hvis systemstrømmen var slukket).
Tip!
• Opladning er mulig, selv når systemet
er tændt, men der kræves en længere
opladningstid. Vi anbefaler opladning
med systemet slukket, når det ikke
bruges.
Bemærkninger
• Opladning er måske ikke mulig, eller der
kræves længere opladningstid afhængig
af omgivelsestemperaturen eller andre
anvendelsesbetingelser.
– Foretag opladning under temperaturer
fra 5 °C til 35 °C.
– Opladning må ikke foretages i trådløs
kommunikationstilstand. I denne
situation skal du slukke for systemet
eller prøve at oplade i kablet
kommunikationstilstand.
• Batterienheden og AC-adapteren bliver
varm, når systemet er i brug eller oplader.
Dette er ikke et sikkerhedsproblem.
Hvis batterienheden eller AC-adapteren
bliver ekstremt varm, skal du stoppe med
at bruge systemet og slukke for
systemstrømmen.
Opladnings- og driftstid
Opladnings- og driftstiden er som
følger ved en rumtemperatur på 23 °C.
Opladningstid
Ca. 5,5 timer (ved
kabelforbundet betjening)
Ca. 4,5 timer
(i standbytilstand)
Driftstid
Ca. 3 timer (ved trådløs
betjening)
Ca. 7 timer (ved
kabelforbundet betjening)
Ca. 3 timer (ved MHLbetjening)
Bemærkninger
• Opladningstiden og driftstiden kan
variere afhængig af
omgivelsestemperaturen, batteriets
tilstand og andre
anvendelsesbetingelser.
• Der kræves længere opladningstid,
eller opladning fuldføres ikke i følgende
situationer:
– når systemet bruges i trådløs
kommunikationstilstand
– når udstyret er sluttet til
batterienheden og betjenes
i MHL-tilslutning
– under høje omgivende temperaturer
• Driftstiden er kortere, når betingelserne
for trådløs kommunikation er dårlige.
Kontrol af den resterende batterikapacitet
Tryk på knappen MENU på den
hovedmonterede enhed for at få
vist menuen, og vælg derefter
"Information".
Den resterende batterikapacitet vises
øverst til højre på Informationskærmen (side 25).
Indikatorer for resterende batteri
Fuldt opladet
12
Batteriet er opbrugt
Anvendelse i trådløs kommunikation
Tilslut processorenheden og batterienheden trådløst.
Installationseksempler og kommunikationsafstand
Processorenheden og batterienheden i dette system har hver en antenne
til trådløs kommunikation på siden med SONY-logoet. Når du tilslutter
processorenheden og batterienheden trådløst, skal du installere dem ved
at se følgende installationseksempler.
De grå dele af følgende diagrammer angiver de områder, hvor trådløs
kommunikation er mulig.
Flad placering
Placering med leveret stander
Set ovenfra
Set ovenfra
Ca. 3,5 m
Ca. 2,5 m
SONY-logo
Ca. 5 m
Ca. 7 m
SONY-logo
Ca. 2,5 m
Ca. 3,5 m
Set fra siden
Set fra siden
Loft
Vend SONY-logosiden
mod batterienheden.
Vend SONYlogosiden mod
processorenheden.
Radiobølge
Radiobølge
Ca. 5 m
Med SONYlogosiden
opad
Ca. 7 m
Tip!
• Hvis batterienheden placeres fladt på en vandret overflade, opnås trådløs kommunikation
hovedsageligt gennem radiobølger, der reflekteres fra loftet eller væggene. Hvis
kommunikationsafstanden afkortes på grund af rummiljøet, skal du bruge den
medfølgende stander for at få en længere kommunikationsafstand.
13
Brug af standeren
Kontrol af styrken af radiobølger
1
Tryk på knappen MENU på den
hovedmonterede enhed for at
få vist menuen, og vælg derefter
"Information". Styrken af
radiobølgerne vises øverst til højre
på Information-skærmen (side 25).
Fastgør den leverede stander til
batterienheden.
Indsæt projektionen af standeren
i hullet i bunden af batterienheden.
Styrken af radiobølger
Niveau af radiobølgestyrke
4
Stærk
2
Sørg for, at batterienheden vender
SONY-logosiden mod
processorenheden.
Processorenhed
SONY-logo
3
2
1
0
Svag
Hvis du vil vedligeholde en stabil
forbindelse, skal du bruge et system,
hvor radiobølger er så stærke som
muligt. Det anbefalede niveau af
radiobølgestyrke er som regel 2 eller
højere.
Bemærkninger om trådløs kommunikation
Efter brug
Fjern standeren fra batterienheden,
og fastgør den til kablet til
batterienheden.
14
• Systemet kan ikke opnå trådløs
kommunikation, hvis der er en
forhindring mellem processorenheden
og batterienheden (f.eks. ved
kommunikation mellem rum).
• I følgende situationer påvirkes status
af den trådløse kommunikation mellem
processorenheden og batterienheden
negativt og reducerer den mulige
kommunikationsafstand og genererer
forstyrrelser i video og/eller lyd
(billedforringelse, signalafbrydelse,
støj osv.).
– Når systemet bruges i et rum med
forstærkede beton- eller stenvægge
eller -gulve eller med gulvarme
aktiveret
– Hvis der er nogle forhindringer som
en skillevæg, en dør, skudsikkert glas,
møbler med metalmaterialer eller
elektriske apparater mellem
processorenheden og batterienheden
– Hvis processorenheden eller
batterienheden er installeret i en reol
med en låge eller i en metalreol
– Hvis processorenheden og
batterienheden er installeret i den
samme reol
• I følgende situationer forringes
betingelsen for trådløs kommunikation
midlertidigt på grund af en ændring
i miljøet, der forårsager forstyrrelser
i video og lyd eller påvirker driften af
systemet.
– Hvis panelet med SONY-logoet
i processorenheden eller
batterienheden blokeres af et
menneske eller et objekt
– Hvis en person, et dyr eller et objekt
(f.eks. gardin, dør eller skillevæg)
i rummet flyttes
• Hvis video eller lyd forstyrres, skal du
kontrollere processorenhedens og
batterienhedens placeringer og
retninger.
• Trådløs kommunikation aktiveres kun
mellem den processorenhed og
batterienhed, der er købt sammen.
• Der kan kun bruges to sæt enheder,
inklusive dette system, i samme
enkeltrum.
Anvendelse i kablet
kommunikation
Tilslut processorenheden og
batterienheden ved brug af et
HDMI-kabel.
Processorenhed (forside)
HDMI IN/
MHL
HDMI-kabel*
Batterienhed
*
Brug et High-Speed HDMI-kabel,
der sælges separat.
15
Brug af bæretasken
Anvendelse med en
bærbar enhed
Systemet kan bruges ved at
tilslutte batterienheden direkte til
afspilningsudstyret ved brug af et
HDMI-kabel.
Med denne forbindelse kan du bruge
systemet, hvor der ikke er nogen
strømforsyning.
En MHL-enhed kan tilsluttes ved brug
af MHL-kablet (sælges separat).
Smartphone osv.
Tilslutning af kabel*
HDMI IN/
MHL
Batterienhed
*
Ved tilslutning af en MHL-enhed skal du
bruge MHL-kablet (sælges separat) eller
ved tilslutning af andet afspilningsudstyr
skal du bruge det medfølgende HDMIkabel.
Bemærkninger
• Hvis du bruger systemet i en
flyvemaskine eller et andet sted, hvor
radiosignaler er forbudt, skal du sørge
for at indstille "Wireless Connection"
i "General Setup" til "Off" (side 34).
• Med denne tilslutningsmetode, der
udelukker processorenheden, vil nogle
indstillinger i menuen Sound (side 30)
og menuen General Setup (side 32) ikke
være tilgængelige, og du kan ikke bruge
disse funktioner.
16
Du kan pakke systemet ned i den
medfølgende bæretaske. Læg
batterienheden i lommen på tasken,
og fastgør den hovedmonterede
enhed med krogen og
lukkemekanismen.
Hovedmonteret enhed
Batterienhed
Tilpasning af den hovedmonterede enhed
Den hovedmonterede enhed kan justeres på flere måder for at sikre en personligt
tilpasset, komfortabel pasform. Du skal altid justere den hovedmonterede enhed,
før du tager den på, så du får en mere komfortabel pasform.
Se i "Startvejledning", når du tilpasser den hovedmonterede enhed, første gang
efter du har købt den.
 Justering af pandestøtten
Pandestøtten kan justeres tilbage og
frem eller op og ned.
Sådan justeres den op og ned
Sådan justeres den tilbage og frem
Flyt pandestøtten op og ned.
Tip!
Hvis du vil flytte pandestøtten tilbage og
fremad, skal du skubbe RELEASE-grebet
(udløser til pandestøtte) mod højre og derefter
flytte pandestøtten.
• Juster placeringen af pandestøtten
fremad eller nedad, hvis den
hovedmonterede enhed berører
dine briller eller din næse.
17
 Lysafskærmning
Den øverste lysafskærmning kan
aftages. Hvis eksternt lys, der
reflekteres på skærmene, er
distraherende, kan du sætte
lysafskærmningerne på.
"L" lysafskærmning (øverst)
Bemærkninger
• Det er ikke altid muligt at sætte
lysafskærmningerne på, når du bærer
visse typer briller.
• Hvis det eksterne lys stadig
er distraherende, selv om
lysafskærmningerne er sat på, skal
du dæmpe rummets lys eller bevæge
dig væk fra den eksterne belysning.
 Påsætning af ledningsholderen
Hvis du vil holde den
hovedmonterede enheds ledninger af
vejen, kan du bruge den medfølgende
ledningsholder og fastgøre ledningen
til den nederste hovedbøjle.
"R" lysafskærmning (øverst)
Den øverste venstre lysafskærmning er
mærket "L" og den højre "R". Sæt den korrekte
topafskærmning på hver side ved at trykke
tapperne ind i de tre huller øverst på linsedelen.
Lysafskærmning (bund)
Hvis du vil sætte den nederste lysafskærmning
på, skal du trykke tapperne ind i de 8 huller
nederst og på siden af linsedelen og fastgøre de
højre og venstre ender.
18
Ledningsholder
Behagelig pasform
Få vægten af den hovedmonterede enhed
afbalanceret mellem din pande og
bagsiden af dit hoved
Pandestøtte
Hvis du vil løsne, skal du holde
lukkerknappen på hovedbøjlens
justeringsenhed inde, mens du
trækker den højre ende af stroppen
en lille smule udad.
Hvis du vil stramme, skal du skubbe
den højre ende af stroppen en lille
smule indad.
Hvis du vil justere stroppene i venstre side
Sådan løsner du
Sådan strammer du
Nederste hovedbøjle
Bær den hovedmonterede enhed,
så det føles, som om der er balance
mellem pandestøtten og den
nederste hovedbøjle, og sørg for,
at den sidder godt fast, efter at du har
placeret den, så linserne er placeret
foran dine øjne.
Sørg for at efterlade plads mellem
broen på den hovedmonterede enhed
(mellem linserne) og dit ansigt, så
enheden ikke rører ved din næse.
Sørg for en sikker pasform
Hvis en af hovedbøjlerne er for løs
eller for stram, skal du justere bøjlens
længde for at få en bedre pasform.
Hvis du vil løsne, skal du holde
lukkerknappen nederst på
hovedbøjlens justeringsenhed inde,
mens du trækker den venstre ende
af stroppen en lille smule udad.
Hvis du vil stramme, skal du holde
lukkerknappen nederst på
hovedbøjlens justeringsenhed inde,
mens du trækker den venstre ende
af stroppen en lille smule indad.
Bemærk!
• Cirklerne på hovedbøjlens
justeringsenhed er hætter til
skruehullerne til fastgørelse af tilbehør til
fremtidig brug. De er ikke knapper, og de
fungerer ikke, hvis der trykkes på dem.
Hvis du vil justere stroppene i højre side
Sådan løsner du
Sådan strammer du
19
Sådan sættes en ørepude på
Montering og udskiftning af
ørepuder
Bassen kan muligvis ikke høres,
medmindre ørepuderne passer godt.
Hvis du ønsker en bedre
lytteoplevelse, kan du prøve en
anden ørepudestørrelse eller justere
placeringen af ørepuderne, så de
passer perfekt i dine ører.
Når du køber hovedtelefonerne, er
der påsat ørepuder i mellemstørrelse.
Hvis ørepuderne ikke føles rigtige,
kan du prøve at udskifte dem med
de medfølgende store eller små
ørepuder. Ørepudestørrelserne er
farvekodede, og de kan identificeres
efter den indvendige farve.
Hvis du vil undgå, at ørepuderne
går af i dit øre, skal du sørge for
at sætte ørepuderne helt fast på
hovedtelefonerne, når du skifter dem.
Tryk delene inden i ørepuden ind
i hovedtelefonen, indtil de fremstikkende
dele i hovedtelefonen er helt dækket.
Om støjisolerende ørepuder
De medfølgende støjisolerende
ørepuder passer præcist i dine ører,
så du får en effektiv dæmpning af
omgivende støj.
Trykudlignende
gummipude
S (Orange) M (Grøn) L (Lyseblå)
Ørepudestørrelser (indvendig farve)
Bemærkninger
Farvede dele
Lille
SS
(Rød)

S
M
(Orange) (Grøn)
Stor
L
(Lyseblå)
Sådan tages en ørepude af
Mens du holder hovedtelefonen godt fast,
skal du dreje ørepuden, mens du trækker
den af.
Tip!
20
• Hvis ørepuden smutter ud af dine fingre
og forbliver påsat, kan du prøve at holde
den med en tør klud, så du får et bedre
greb.
• Længerevarende brug af tætsluttende
ørepuder kan være belastende for dine
ører. Hvis du oplever ubehag, skal du
stoppe med at bruge dem.
• Den trykudlignende gummipude er
ekstremt blød. Hvis den går i stykker eller
falder af ørepuderne, vil de ikke sidde
korrekt og ørepuderne vil miste deres
støjisolerende effekt.
• Gummipuderne kan blive forringede med
tiden. Hvis den trykudlignende effekt går
tabt og gummipuderne bliver hårde, kan
ørepuderne miste deres støjisolerende
funktion.
• Vask ikke ørepuderne. Hold dem tørre,
da de ellers hurtigt kan forringes.
Udskiftning af forbrugsvarer
Følgende udskiftningsdele er
tilgængelige.
• Ørepuder*
• Lysafskærmning (top) (1 hver til
venstre og højre)
• Lysafskærmning (bund)
• Ledningsholder
• Pandestøttepude
• Pude til hovedbøjlens
justeringsenhed
• Stander
Hvis disse forbrugsvarer går itu eller
viser tegn på slid, kan du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler eller det
nærmeste Sony-servicecenter.
*
Erstatningsørepuder (ekstraudstyr)
kan bestilles hos din nærmeste
Sony-forhandler.
Udskiftning af pandestøttepuder eller pude
til hovedbøjlens justeringsenhed
Puden påsættes med
dobbeltklæbende tape. Hvis du vil
udskifte puden, skal du pille den
gamle pude af pandestøtten eller
hovedbøjlens justeringsenhed og
derefter placere en ny pude på
samme sted.
Pandestøttepude
Pude til hovedbøjlens justeringsenhed
21
Bekræftelse af tilpasning af skærmen
Bekræft skærmtilpasning ved at se på skærmbilledet til bekræftelse, som vises
efter justering af linsevidde. Skærmene på den hovedmonterede enhed beskrives
herunder, med en forklaring på hvordan du bekræfter tilpasningen.
Den hovedmonterede enheds skærmdel består af to små skærme til venstre
og højre. Billeder af hver skærm overlapper, så de danner et enkelt billede.
Kontroller altid skærmtilpasningen ved at se på skærmbilledet til bekræftelse
for at sikre, at skærmene er tilpasset korrekt.
Venstre billede
Højre billede
Billede opfattet med begge øjne
22
Korrekt visning
For at få en korrekt visning skal du skubbe linsejusteringsenhederne sammen,
så alle tre ""-mærker og den vandrette linje skærer hinanden.
Det er acceptabelt, hvis ""-mærkerne og den vandrette linje skærer hinanden i en
anden position end på midten af skærmen.
Forkert visning
Hvis bare et af ""-mærkerne og den vandrette linje ikke skærer hinanden,
skal du kontrollere, om du bærer den hovedmonterede enhed korrekt, ved at se
i "Startvejledning". Hvis de stadig ikke skærer hinanden, skal du stoppe med at
bruge systemet, da den hovedmonterede enhed kan være blevet bøjet eller kan
være beskadiget. Hvis denne situation opstår, skal du kontakte din nærmeste
Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.
""-mærkerne og den vandrette
linje skærer ikke hinanden.
Den vandrette linje ser ud til
at hælde meget.
Det midterste ""-mærke
skærer ikke den vandrette
linje.
23
Bemærk!
Systemindstillinger
Du kan til enhver tid se indstillingsmenuerne og ændre eller justere en
række forskellige systemindstillinger,
f.eks. videobilledkvalitet, lydudgangsformat og 3D-visningsformat. Tryk på
knappen MENU på den hovedmonterede enhed for at få vist menuerne.
Grundlæggende betjening af
menuer
24
1
Tryk på knappen MENU på den
hovedmonterede enhed.
2
Tryk på knappen / for at vælge
den ønskede indstillingskategori,
og tryk derefter på knappen
MENU.
3
Tryk på knappen / for at vælge
den ønskede menu, og tryk
derefter på knappen MENU.
4
Tryk på knappen /// for at
ændre eller justere indstillingerne
efter behov, og tryk derefter på
knappen MENU for at angive dine
ændringer.
• Efter 90 sekunder uden aktivitet lukkes
indstillingsmenuen automatisk.
Tip
• Hvis du vil vende tilbage til den
foregående menu, skal du trykke på
knappen .
• Hvis du vil afslutte indstillingsmenuen,
skal du trykke på knappen  i menuen
med indstillingskategorier.
Menuer
Standardindstillingerne er understreget.
Information
Identificerer indgangssignaler (video- og lydsignaler) fra det udstyr, der er
tilsluttet systemet og viser forskellige typer oplysninger. "Unsupported signal"
angiver, at indgangssignalet ikke er kompatibelt med systemet, og der vises
"No signal", når der ingen signaler sendes ind.






Betjening med vekselstrøm
Styrke på radiobølger (side 14)
Resterende batterikapacitet (side 12)
Indgangsvideosignal
Ekstern indgang
Indgangslydsignal
Lens span adjustment
Lens span
adjustment
Justerer linsevidden på den hovedmonterede enhed,
så den passer til afstanden mellem dine øjne
(pupilafstanden), og du får en optimal oplevelse.
Brug knapperne til justering af linsevidde på den
hovedmonterede enhed til justering. Yderligere
oplysninger finder du i "Startvejledning".
Bemærkninger
• Hvis linsevidden ikke er justeret korrekt, kan du ikke få en
optimal visningsoplevelse. Juster altid linsevidden før brug.
• Lyden er slået fra under justering.
• Lydstyrken kan ikke ændres under justering.
25
3D Settings
Reset
Nulstiller alle punkter under "3D Settings" til de oprindelige
standardværdier.
3D Display
Vælg visningsformatet for 3D-indhold manuelt.
De tilgængelige indstillinger varierer som følger afhængig af,
om kildesignalet indeholder et identifikationssignal for
3D-format.
Eksempel på 3D-visning
For 3D-indhold uden et identifikationssignal for 3D-format
Side-by-Side: Vælg dette for at få vist side om side-indhold
i 3D med lignende billeder vist ved siden af hinanden.
Off: Vælg dette for at få vist indhold i 2D-format.
Over-under: Vælg dette for at få vist for top og bund-indhold
i 3D med lignende billeder vist over hinanden.
For 3D-indhold med et identifikationssignal for 3D-format
On: Vælg dette for at få vist indhold i 3D-format.
Off: Vælg dette for at få vist indhold i 2D-format.
Bemærkninger
• Hvis 3D-indhold ikke vises korrekt med de valgte indstillinger, kan
du prøve at ændre "Side-by-Side" til "Over-under" eller omvendt.
• Når du vælger "Side-by-Side" eller "Over-under", skal du ændre
indstillingen til "Off" efter at have set 3D-indhold.
26
Auto 3D
On: Skifter automatisk til 3D-visningstilstand, når der
registreres et identifikationssignal for 3D-format.
Hvis der ikke længere registreres identifikationssignal
for 3D-format, skifter systemet automatisk til 2Dvisningstilstand.
Off: Deaktiverer denne funktion.
Bemærk!
• Hvis billederne ikke vises i 3D når "Auto 3D" er indstillet til "On",
kan du prøve at ændre indstillingen "3D Display".
Display
Picture Mode
Detaljerne for den
valgmulighed for
"Picture Mode", som du
vælger her, kan justeres
i indstillingerne fra
"Reset" til "Contrast
Remaster" nedenfor.
Vivid: Levende farver og skarp kontrast. Til koncerter,
sport og andet TV-indhold.
Standard: Fremhæver det naturlige billede.
Standardbilledkvalitet for en lang række
videokilder.
Cinema: Billedkvalitet udviklet specielt til biograffilm.
Custom1/Custom2: Gemmer din tilpassede foretrukne
billedkvalitet, som er justeret i forhold til det
originale flade billede.
Game1: Billedkvalitet udviklet til spil.
Game2: Billedkvalitet til forbedring af synlighed på
utydelige scener i spil.
Game3: Billedkvalitet til forbedring af synlighed på
mørke scener i spil.
Game4: Billedkvalitet til forbedring af synlighed på
meget mørke scener i spil.
Bemærk!
• Når "Picture Mode" er indstillet til "Game1" til "Game4", kan
du skifte blandt disse tilstande ved at trykke på , , 
eller  (side 9) under visning. Denne betjening er ikke
tilgængelig, når indstillingsmenuen vises.
Reset
Gendanner alle værdierne (med undtagelse af
værdierne for "Display Size", "Screen", "24p True
Cinema", "Cinema Conversion", "Overscan" og
"Wide Mode" i "Display") for den valgte tilstand
i menuen "Picture Mode" til standardindstillingen,
når der vælges "Yes".
Picture
Justerer billedets kontrast.
Brightness
Justerer billedets lysstyrke.
Color
Justerer billedets farveintensitet.
27
Color
Temperature
Justerer billedets farvetemperatur.
Natural: Optimerer automatisk farvetemperaturen for
hver "Picture Mode" baseret på det menneskelige
syns egenskaber.
Cool: Kolde blå farvetoner.
Medium: Farvetoner mellem "Cool" og "Warm 1/
Warm 2".
Warm 1/Warm 2: Varme røde farvetoner. "Warm 2"
er mere rød end "Warm 1".
Panel Drive Mode
Vælg typen af visningsmetode for billedbevægelse.
Normal: Standardbilledudseende.
Clear: Reducerer sløring i billeder med hurtig
bevægelse.
Bemærkninger
• Selvom valg af "Clear" reducerer sløring i billeder med hurtig
bevægelse, gør det også skærmen som helhed mørkere.
Hvis dette er distraherende, skal du vælge "Normal".
• Skærmen som helhed kan se ud, som om den flimrer,
afhængigt af kildesignalet. Hvis dette er distraherende,
skal du vælge "Normal".
Clear Black
Justerer udseendet af mørke billedområder, så de
passer til den valgte "Picture Mode".
Sharpness-Hi
Styrer tynde kanter og fine teksturer på billeder for at få
billederne til at skille sig ud eller få en blødere effekt.
Sharpness-Mid
Styrer tykke kanter og grove teksturer på billeder for at
få billederne til at skille sig ud eller få en blødere effekt.
Noise Reduction
Reducerer billedstøj, der svarer til statisk elektricitet.
High/Medium/Low: Vælg niveauet for denne effekt.
Off: Deaktiverer denne funktion.
Contrast
Remaster
Optimerer automatisk niveauerne af sort og hvid for
at opnå en god kontrast uden falmet sort eller hvid.
High/Medium/Low: Vælg niveauet for denne effekt.
Off: Deaktiverer denne funktion.
Display Size
28
Vælger billedets visningsstørrelse.
100%: Viser billedet i fuldskærm.
90%/80%/70%: Visningsstørrelsen reduceres til
henholdsvis 90 %, 80 % eller 70 %.
Screen
Ikke tilgængelig under
3D-afspilning.
Indstillingen vender
tilbage til "Normal", hvis
du udfører en justering
ved brug af menuen
"Lens span adjustment"
(side 25).
24p True Cinema
Normal: Viser hele det oprindelige billede.
Theater1: Udsender billedet simuleret som i en biograf
vist gennem en buet skærm.
Theater2: Udsender billedet simuleret som i en biograf
med en CinemaScope-skærm mere end
"Theater1".
On: Viser 24 fps video ved 24 fps. Biograflignende
indhold af denne slags er tilgængeligt på Blu-raydiske. Giver en visningsoplevelse, der minder om
en biograf.
Off: Deaktiverer denne funktion. 24 fps videosignaler
vises efter opkonvertering til 60 fps.
Bemærk!
• Når "Panel Drive Mode" er indstillet til "Clear" kan skærmen
flimre (afhængigt af kildesignalet), hvilket kan være
distraherende. Hvis dette er tilfældet, kan du enten
deaktivere denne funktion eller indstille "Panel Drive Mode"
til "Normal".
Cinema Conversion
Auto: Systemet registrerer automatisk, om du ser
videoindhold (f.eks. TV-dramaer og
animationsfilm) eller filmindhold (film) og skifter
til den tilsvarende konverteringsmetode.
Video: Systemet viser altid i et format til videoindhold,
hvad enten der afspilles video- eller filmindhold.
Overscan
Justerer visningsområdet.
On: Skjuler billedets kanter. Vælg dette i tilfælde af støj
på billedets kanter.
Off: Viser hele billedet.
Ikke tilgængelig under
3D-afspilning.
Wide Mode
Ikke tilgængelig under
3D-afspilning.
Normal: Viser billederne i det oprindelige 4:3-format.
Full: Viser 4:3-indhold på fuld skærm, hvor billederne
strækkes vandret. 16:9-indhold vises også på fuld
skærm i det oprindelige format.
Zoom: Forstørrer billederne lodret og vandret og
bevarer samtidig det oprindelige format.
Bemærk!
• "Normal" er ikke tilgængelig med HD-indgangskilder
(1080i, 720p eller 1080p).
29
Sound
Bemærk!
• Menupunkterne under Sound (bortset fra "A/V SYNC") er kun tilgængelige, når
processorenheden er tilsluttet.
Reset
Nulstiller alle indstillinger for "Sound" til de oprindelige
standardværdier.
Surround
Standard: Akustisk standardindstilling, som giver et
rumligt lydbillede til en række forskelligt indhold.
Cinema: Fremhæver et naturligt lydbillede med et
lydbillede, der kommer op på siden af den
imponerende akustik i biografer, især for dialoger.
Medrivende, med hver kanal blandet naturligt ind.
Et godt valg til film.
Game: Ideel til spil. Giver en meget præcis lokalisering
af lyden, så det klart fornemmes, hvor lyde
kommer fra. Til medrivende indhold som f.eks. spil
med multikanals surroundsound-effekter. Især
velegnet til spil med multikanals lydspor.
Music: Fremhæver kildelydens detaljer og renhed.
Naturtro gengivelse, der svarer til monitorudstyr
i lydstudier. Et godt valg til musik.
Off: Deaktiverer surroundsound-effekter.
Bemærk!
• Lydstyrken kan variere, afhængig af kildens lydsignal og den
valgte surroundsound-tilstand.
Dolby Pro Logic IIx
Vælger betjening af matrixdekoder. Du kan nemt nyde
surroundeffekter, når indgangssignalet er i 2 kanaler,
ved ganske enkelt at aktivere matrixdekoderen.
Movie: Udfører filmtilstandsbehandling af Dolby Pro
Logic IIx. Egnet til afspilning af filmmusik med
Dolby Surround-kodning. Film, der er
eftersynkroniseret på et andet sprog, eller videoer
af gamle film kan afspilles i 7.1-kanaltilstand.
Music: Udfører musiktilstandsbehandling af Dolby Pro
Logic IIx. Egnet til normale stereolydkilder, såsom
CD'er.
Off: Deaktiverer matrixdekoderen.
Bemærk!
• "Dolby Pro Logic IIx" er fast indstillet til "Off", hvis
indstillingen "DTS Neo:6" er "Off".
30
DTS Neo:6
Vælger betjening af matrixdekoder. Du kan nemt nyde
surroundeffekter, når indgangssignalet er i 2 kanaler,
ved ganske enkelt at aktivere matrixdekoderen.
Cinema: Udfører Cinema-tilstandsbehandling af DTS
Neo:6.
Music: Udfører musiktilstandsbehandling af DTS Neo:6.
Off: Deaktiverer matrixdekoderen.
Bemærk!
• "DTS Neo:6" er fast indstillet til "Off", hvis indstillingen "Dolby
Pro Logic IIx" er "Off".
Treble
Justerer højfrekvent lyd.
Bas
Justerer lavfrekvent lyd.
Harmonics Equalizer
On: Henter haleformen på bølgeformatet,
som sandsynligvis ville blive udeladt af
lydkomprimeringsalgoritmer på grund af dens
lave amplitude.
Off: Deaktiverer denne funktion.
A/V SYNC
Retter lyd- og videosignaler, der er ude af
synkronisering ved at forsinke lydoutput. Lydoutput kan
forsinkes i stigninger på 10 millisekunder i intervaller på
0-100 ms.
Bemærk!
• Nogle lyd- og videosignaler, der er ude af synkronisering,
kan ikke afhjælpes med denne funktion, afhængigt af
kildesignalet.
31
Type of
Headphones
Skifter til den optimale virtuelle surroundsoundindstilling for den anvendte type hovedtelefoner.
Inner Ear: Ideel til hovedtelefoner med ørepropper,
f.eks. som de medfølgende hovedtelefoner.
Overhead: Ideel til hovedtelefoner til placering over
øret eller ørepropper.
Bemærk!
• Surroundsound-effekter frembringes muligvis ikke korrekt,
medmindre denne indstilling matcher den anvendte type
hovedtelefoner.
Dual Mono
Kun tilgængeligt
med dobbelte
monolydkildesignaler.
Ikke tilgængelig for
lineære PCMkildesignaler.
Skifter om til hoved- eller underlydoutput for andre
lydkildesignaler end lineær PCM.
Main: Både venstre og højre hovedtelefon består
udelukkende af hovedlydindhold.
Sub: Både venstre og højre hovedtelefon består
udelukkende af underlydindhold.
Main/Sub: Hovedtelefonoutput i den ene side består af
hovedlydindhold. Output i den anden side består
af underlydindhold.
General Setup
Set password
Cancel password
"Set password" er ikke
tilgængelig, når der er
angivet en
adgangskode.
"Cancel password" er
ikke tilgængelig, når der
ingen adgangskode er
angivet.
Input
Ikke tilgængelig, når
processorenheden er
frakoblet.
32
En adgangskode kan indstilles til at begrænse brug af
systemet. Når der er angivet en adgangskode, skal den
angives, hver gang systemet tændes.
Hvis du vil annullere beskyttelse med adgangskode,
skal du vælge "Cancel password" og angive
adgangskoden.
Bemærk!
• Systemet slukkes automatisk i følgende situationer. Du skal
enten tænde systemet og angive adgangskoden igen eller
annullere beskyttelse med adgangskode.
– Hvis adgangskoden angives forkert, og du lukker den viste
indstillingsmenu ved at bruge knappen 
– Efter 90 sekunder uden aktivitet på skærmen til angivelse
af adgangskode
Vælger indgangen til processorenheden.
Signalindgangen til det valgte indgangsstik vises
på den hovedmonterede enhed.
HDMI1: Input via HDMI IN 1-stikket
HDMI2: Input via HDMI IN 2-stikket
HDMI3: Input via HDMI IN 3-stikket
HDMI Dynamic
Range
Vælger niveau for videosignalinput.
Auto: Systemet registrerer automatisk inputniveauet.
Normalt indstillet til "Auto".
Full: Vælg denne indstilling, når højlysene i billedet er
udtværede eller skyggerne bliver til blokke.
Limited: Vælg denne indstilling, når højlysene i billedet
er matte eller skyggerne er for fremstående.
HDMI pass-through
On: Aktiverer pass-through, så du kan se eller lytte til
indhold på et TV eller en anden skærmenhed,
når systemet er i standby. Yderligere oplysninger
finder du i "Startvejledning".
Off: Deaktiverer denne funktion. Hvis du vil spare
strøm, skal du vælge "Off", når der ikke er tilsluttet
et TV eller en anden skærmenhed til
processorenheden.
Ikke tilgængelig, når
processorenheden er
frakoblet.
Control for HDMI
On: Aktiverer Control for HDMI CEC-kompatibelt
(Consumer Electronic Control) udstyr, der er
tilsluttet processoren, ved brug af knapperne
/// (side 9) på den hovedmonterede
enhed.
Knappen : Starter afspilning.
Knappen : Stopper afspilning midlertidigt.
Knappen : Hopper til foregående kapitel. Hold
knappen nede for at spole hurtigt tilbage.
Knappen : Hopper til næste kapitel. Hold
knappen nede for at spole hurtigt fremad.
Off: Deaktiverer denne funktion. Brug fjernbetjeningen
til det tilsluttede udstyr til at betjene den.
Bemærkninger
• Hvis betjening ikke er mulig med denne indstilling aktiveret,
er det tilsluttede udstyr ikke kompatibelt med funktionen
"Control for HDMI" på systemet. Betjen det tilsluttede udstyr
direkte.
• Det tilsluttede udstyr kan ikke styres, når "Picture Mode"
er indstillet til "Game1", "Game2", "Game3" eller "Game4"
(side 27).
Power off when
unmounted
On: Slukker systemet automatisk 20 minutter efter,
du har taget den hovedmonterede enhed af.
Off: Deaktiverer denne funktion.
Tip!
• Uanset denne indstilling vil skærmene slukkes automatisk,
ti sekunder efter du har taget den hovedmonterede
enhed af.
33
No signal Standby
On: Systemet slukkes automatisk, hvis der går
30 minutter uden signalinput.
Off: Deaktiverer denne funktion.
Language setting
Indstiller det sprog, der bruges til menuer og andre
elementer i brugergrænsefladen.
Bemærkninger
• Lyden slås fra, mens denne indstilling konfigureres.
• Lydstyrken kan ikke justeres, mens denne indstilling
konfigureres.
Menu Display
3D: Viser menuen i 3D-format.
2D: Deaktiverer 3D-formatet på menuvisningen.
Prolonged viewing
warning
On: Aktiverer automatisk visning af en advarsel om,
hvorvidt der skal slukkes for strømmen efter tre
timers sammenhængende visning. Hvis du vælger
"Yes" på advarselsskærmen, slukkes der for
strømmen. Hvis du vælger "No", slukkes der for
strømmen tre timer senere, efter seks timers
sammenhængende visning.
Off: Deaktiverer denne funktion.
Bemærk!
• Når advarslen vises efter tre timers visning, slås strømmen
automatisk fra, hvis der ikke reageres inden for 90 sekunder.
Startup viewer
warning
On: Aktiverer automatisk visning af en advarsel om
start.
Off: Deaktiverer denne funktion.
Wireless Connection
On: Aktiverer trådløs tilslutning af batterienheden.
Off: Deaktiverer trådløs tilslutning af batterienheden.
Wireless Standby
On: Når systemet er i standbytilstand, starter
processorenheden, samtidig med at den
hovedmonterede enhed startes med trådløs
betjening.
Off: Deaktiverer denne funktion. Denne tilstand
reducerer strømforbruget.
Ikke tilgængelig, når
processorenheden er
frakoblet.
Reset to factory
settings
Nulstiller alle indstillinger til de oprindelige
standardværdier.
Bemærk!
• Adgangskoden, der er angivet i "Set password"
(i "General Setup"), bliver også slettet.
34
Fejlfinding
Hvis følgende symptomer opstår, når du bruger systemet, skal du kontrollere
årsagen og handlingen, før du anmoder om service. Kontakt den nærmeste
SONY-forhandler eller det nærmeste lokale autoriserede SONY-servicecenter,
hvis problemet fortsætter.
Hvis du har problemer med video eller lyd, kan du se de mange afsnit nedenfor.
• Problemer med video   Ofte stillet spørgsmål,  Lyd/video (sammen),
 Video eller  Trådløs
• Problemer med lyd
  Ofte stillet spørgsmål,  Lyd/video (sammen),
 Lyd eller  Trådløs
 Ofte stillet spørgsmål
OSS Ingen video eller lyd. Intet 3D-billede.
1
2
Tænd for systemet.
Sluk for afspilningsudstyret, og tænd derefter for det igen.
• Hvis PlayStation®3 bruges sammen med dette system, skal du slukke for
PlayStation®3 og derefter tænde den igen ved at trykke på tænd/sluk-knappen
i mindst 5 sekunder, indtil du hører et bip to gange. (Hvis PlayStation®3 er tilsluttet
via en AV-forstærker, skal du også slukke for forstærkeren og tænde den igen).
Problemer med 3D-visning
Det samme billede vises side-om-side eller over-og-under hinanden.
 Indstillingen til visning af 3D-formatet kan være forkert. Prøv at ændre
"3D Display"-indstillingen i "3D Settings" (side 26).
Billedet vises ikke i 3D.
 Kontroller indstillingerne på afspilningsudstyret. Se også
i betjeningsvejledningen til udstyret.
OSS Video eller lyd til afspilningsudstyret kan ikke vises på det TV, der er tilsluttet
via HDMI OUT (TV)-stikket på processorenheden.
1
Sørg for, at indstillingen "HDMI pass-through" i "General Setup" er indstillet til
"On" (side 33).
2
Sluk for strømmen til dette system, og sæt det derefter til standbytilstand.
• HDMI pass-through-funktionen er kun aktiveret, når "HDMI pass-through"indstillingen er angivet til "On", derefter slukkes der for systemet.
• Samtidig visning på dette system og på TV'et er ikke muligt.
3
Sluk for afspilningsudstyret, og tænd derefter for det igen.
• Hvis afspilningsudstyret er en PlayStation®3, skal du holde tænd/sluk-knappen
nede på PlayStation®3 og derefter vente i mindst 5 sekunder, indtil du hører et bip
to gange, med at tænde den igen.
35
OSS ""-mærkerne og den vandrette linje skærer ikke hinanden på den
bekræftelsesskærm, der vises når systemet tændes.
1
Juster længden og placeringen af hovedbøjlen ved at se i "Behagelig
pasform" og "2 Juster og bær" i "Startvejledning".
2
Juster linsevidden, mens du kontrollerer skærmen. Se i "3 Opsæt og vis"
i "Startvejledning".
• Hvis ingen ""-mærker krydser den vandrette linje, efter du har foretaget
handlingerne 1 og 2, kan du se "Bekræftelse af tilpasning af skærmen" (side 22).
 Strømforsyning
Symptom
Årsag/handling
Systemet tændes ikke
 Kontroller, at AC-adapteren er tilsluttet korrekt ved at
se i "Startvejledning".
 Bekræft, at batteriet er opladet (side 12).
 Hold knappen  (tænd/standby) nede på den
hovedmonterede enhed i mindst ét sekund.
Systemet slukkes ikke
 Hold knappen  (tænd/standby) nede på den
hovedmonterede enhed i mindst ét sekund.
 Lyd/video (sammen)
36
Symptom
Årsag/handling
Ingen lyd eller video
eller lyd eller video
er forvrænget
 Se i "Startvejledning" og kontroller, at AC-adapteren og
HDMI-kablet er tilsluttet korrekt.
 Sørg for, at udstyr, der tilsluttes til HDMI IN-stikket på
processorenheden, er tændt.
 Sørg for, at udstyret, som du vil se fra, er valgt korrekt med
knappen INPUT på processorenheden, når denne bruges.
 Kontroller, om indgangssignalet er understøttet af dette
system. Hvis du ønsker oplysninger om tilgængelige signaler,
kan du se "Videoindgang" og "Lydindgang" i "Specifikationer"
(side 45). Hvis indgangssignalet ikke understøttes af dette
system, skal du kontrollere video- og/eller
lydudgangsindstillingerne på det tilsluttede udstyr.
 Kontroller, at HDMI-kablet er sat helt i. Hvis videokvaliteten ikke
forbedres, kan HDMI-kablet være beskadiget. I så fald kan du
prøve et nyt kabel.
 Hvis udstyret er tilsluttet til processorenheden via en
AV-forstærker (receiver), kan du prøve at tilslutte udstyret
direkte til processorenheden i stedet for. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger, kan du se betjeningsvejledningen til
det anvendte udstyr.
 Brug enten det medfølgende HDMI-kabel eller et HDMI-kabel,
der fås i almindelig handel under betegnelsen High-Speedkabel.
 Se også afsnittet  Video,  Lyd eller  Trådløs.
 Video
Symptom
Årsag/handling
Ingen video, eller
videoudgangssignalet
er forvrænget
 Når du vælger "Side-by-Side" eller "Over-under",
i "3D Display" (i "3D Settings"), skal du ændre
indstillingen til "Off", når du har set 3D-indhold (side 26).
 Sørg for at deaktivere videooutput med Deep Coloursignalet på det tilsluttede udstyr. Hvis denne
valgmulighed ikke er tilgængelig på udstyret, og
indholdet udsendes ved 1080FP (Frame Packing),
skal du ændre opløsningen til 720FP.
 Se også afsnittet  Lyd/video (sammen) eller 
Trådløs.
Skærmen er mørk eller
sløret
 Se i "Startvejledning", og kontroller, at AC-adapteren og
HDMI-kablet er tilsluttet korrekt, og at du bærer den
hovedmonterede enhed korrekt.
 Linsevidden kan være justeret forkert (side 23). Udfør
justeringen igen ved at gå til "Lens span adjustment"
i indstillingsmenuen (side 25).
 Hvis linserne i den hovedmonterede enhed er snavsede,
skal du rense dem ved at tørre dem af med en blød,
tør klud.
En stor del af et billede er
for lyst, eller en mørk del
af et billede er for mørk
 Fænomenet kan forekomme, når RGB-signalniveauet
på indgangssignalet er under det, der angives af
HDMI-standarderne. Juster niveauet for RGBsignaludgangen på det tilsluttede udstyr, eller skift
indstillingen for "HDMI Dynamic Range" på dette system
(side 33).
 Kontroller indstillingen "Picture Mode", og skift til den
rette tilstand (side 27).
Skærmene slukker
pludselig
 Efter tre timers uafbrudt visning viser systemet en
advarselsskærm og slukkes efter 90 sekunder uden
aktivitet. Hvis du sletter meddelelsen og fortsætter med
at bruge enheden, vil systemet automatisk slukke efter
yderligere tre timer for at fremme sunde brugsvaner.
Se "Prolonged viewing warning" (side 34) for at få flere
oplysninger.
 Bær den hovedmonterede enhed korrekt. Ti sekunder
efter sensoren i den hovedmonterede enhed registrerer,
at du har taget enheden af, slukkes den viste skærm
automatisk. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet
"Power off when unmounted" (side 33).
 Systemet slukkes automatisk, hvis der går 30 minutter
uden signalinput, når "No signal Standby" er indstillet til
"On" (side 34).
Billedvisning sløres over
tid
 Selvom visning af billeder eller næsten ubevægelige
billeder kan blive sløret over tid, betyder det ikke, at der
er skader på systemet. Du kan gendanne normal
lysstyrke med nogen betjening på den hovedmonterede
enhed eller direkte på det tilsluttede udstyr.
37
38
Symptom
Årsag/handling
Nogle pixel på skærmene
lyser ikke, eller nogle pixel
lyser altid
 Det panel, der er tilpasset
dette system er fremstillet med
Højpræcisionsteknologi og giver
en fungerende pixelfrekvens på
mindst 99,99 %. Derfor kan en
ganske lille del pixler være
Pixel, der altid
"fastlåst" enten som altid
lyser eller pixel,
der ikke lyser
slukkede (sorte), altid lysende
(rødt, grønt eller blåt) eller
blinkende. Fænomenet forekommer pga. strukturen på
systemet og betyder ikke, at der er en fejl. SONY er ikke
forpligtet til at udskifte eller tage systemet retur pga.
dette fænomen.
Nogle scener på en Bluray-disk, der er optaget
ved 24 fps (matcher den
originale film), ser
unaturlige ud
 Prøv at aktivere "24p True Cinema". Du finder yderligere
oplysninger under "24p True Cinema" (side 29).
Skærmen flimrer
 Nogle kildesignaler kan få skærmen som helhed til at
se ud, som om den flimrer, når "Panel Drive Mode"
er indstillet til "Clear", eller når "24p True Cinema" er
aktiveret. Du finder yderligere oplysninger i afsnittet
"Panel Drive Mode" (side 28) og "24p True Cinema"
(side 29).
Video vises ikke i 3D
 Hvis det samme billede vises ved siden af eller over
hinanden, kan indstillingen af 3D-visningsformat være
forkert. Prøv at ændre indstillingen "3D Display"
i "3D-indstillinger" (side 26).
 Opfattelse af 3D varierer fra person til person.
 Hvis menuen "3D Settings" vises, men billederne ikke
vises i 3D, kan du prøve at genstarte det tilsluttede
udstyr, der anvendes til 3D-afspilning.
 Systemet understøtter ikke konvertering fra 2D til 3D
(simuleret 3D).
 Visning af anaglyf-billeder i 3D kræver anaglyf-briller
(f.eks. med røde og blå linser).
 Kontroller også indstillingerne på det afspilningsudstyr,
der er tilsluttet til processorenheden.
Visning i 3D aktiveres ikke
automatisk
 Sørg for, at indstillingen "Auto 3D" i "3D Settings" er
indstillet til "On" (side 27).
 3D-indhold uden et identifikationssignal for 3D-format,
vises ikke automatisk i 3D. Prøv at ændre indstillingen
"3D Display" i "3D Settings" til "Side-by-Side" eller
"Over-under" (side 26).
 Lyd
Symptom
Årsag/handling
Der er ingen lyd /
Der er forstyrrelser /
Der kan ikke skrues op
for lyden
 Juster lydstyrken ved brug af knapperne VOL +/– på den
hovedmonterede enhed.
 Sæt hovedtelefonstikket korrekt i (Se "1 Tilslut"
i "Startvejledning"). Lyden i hovedtelefonerne høres
ikke korrekt, hvis hovedtelefontilslutningen er forkert.
 Hovedtelefonstikket er snavset. Rengør
hovedtelefonstikket med en blød tør klud.
 Når systemet er tilsluttet til HDMI CEC-kompatible
hjemmebiografsystemer eller AV-forstærkere
(receivere), skal du kontrollere følgende indstillinger.
– Sørg for, at indstillingen "Control for HDMI" i
"General Setup" er indstillet til "On" (side 33).
– Sørg for, at "Control for HDMI" er aktiveret på
AV-forstærkeren (receiver) eller andet udstyr.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se
betjeningsvejledningen til det anvendte udstyr.
 Når hovedtelefonstikket på processorenheden
anvendes, er der en lille forsinkelse i lydstyrkeændring
som reaktion på lydstyrkeregulering.
 Se også afsnittet  Lyd/video (sammen) eller 
Trådløs.
Der er ingen
surroundsound-effekt
 Sørg for, at indstillingen "Surround" i "Sound" ikke er
indstillet til "Off" (side 30).
 Sørg for, at indstillingen "Type of Headphones" i "Sound"
er korrekt for den anvendte type hovedtelefoner
(side 32).
 Opfattelse af lyd varierer fra lytter til lytter.
Der er ingen bas.
 Sørg for, at ørepuderne passer præcist i dine ører
(side 20).
Lydsignaler indsendes
ikke i et "codec"lydformat*
 Afspilningsudstyret kan konfigureres til at konvertere
lydudgangssignaler på et "codec"-lydformat til lineære
PCM-signaler. I denne situation skal du deaktivere
konvertering af "codec"-lydformat og derefter
genoptage afspilning. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du se betjeningsvejledningen til det
anvendte udstyr.
*
"Codec"-lydformatet
repræsenterer andre
lydformater end lineær PCM,
som beskrives i "Lydindgang"
i "Specifikationer" (side 46).
Afspilning af lyd er ikke
i det rigtige format
 Ved dobbelt monolyd skal du ændre indstillingen
"Dual Mono" i "Sound" (side 32). Kontroller
indstillingerne på det tilsluttede udstyr for andre
lydformater.
39
 Trådløs
Symptom
Ingen trådløs forbindelse
Lyd eller video afbrydes
eller stopper
Indikatoren WIRELESS
lyser ikke
40
Årsag/handling
 Sørg for, at processorenheden og batterienheden er
tændt.
 Det kan tage nogen tid, før billedet vises på skærmen.
 Radiobølgerne bliver svagere eller afbrydes, afhængig af
afstanden eller retningen på processorenheden og
batterienheden, eller der er en hindring mellem de to
enheder.
Flyt processorenheden og batterienheden tættere på
hinanden (ca. 3 meter eller mindre), og drej de to
enheder, så deres SONY-logoer vender mod hinanden.
Kvaliteten på trådløs kommunikation bliver forringet,
hvis panelet med SONY-logoet (siden med antennen
installeret) på batterienheden vender ned mod gulvet
eller væk fra processorenheden.
 Hvis der ikke kan opnås trådløs kommunikation med
batterienheden placeret fladt, så sæt den medfølgende
stander på batterienheden, og juster dens retning,
så SONY-logoet vender ind mod processorenheden
(side 13).
 Brug systemet et sted, hvor der ikke er nogen hindringer
mellem processorenheden og batterienheden.
 Der kan være interferens fra andre trådløse enheder.
Sluk for disse enheder, og kontroller, om problemet
forsvinder.
 Transmissionen af lyd- og videosignaler eller korrekt
betjening af enheden kan være påvirket af interferens,
hvis flere end tre trådløse enheder bruger det samme
frekvensbånd (60 GHz), inklusive dette system.
 Opladning
Symptom
Opladning kan ikke
udføres
Opladningstiden er
forlænget
Årsag/handling
 Kontroller, at AC-adapteren og netledningen er korrekt
tilsluttet.
 Opladning må ikke foretages på meget kolde eller
meget varme steder. Foretag opladning under
temperaturer fra 5 °C til 35 °C.
 Længere opladningstid er påkrævet, hvis du oplader, når
systemet er tændt. Sluk systemet inden opladning.
 Opladning er muligvis ikke muligt, hvis
processorenheden og batterienheden er tilsluttet
i trådløs tilstand Hvis du vil oplade, skal du slukke for
strømmen på enhederne eller bruge den
kabelforbundne tilslutning.
 Batteriet kan blive ødelagt, hvis systemet ikke har været
i brug i mere end et år, er batteriet muligvis blevet
ødelagt. Kontakt din SONY-forhandler eller et lokalt,
autoriseret SONY-servicecenter.
 HDMI Control
Symptom
Tilsluttet udstyr kan ikke
betjenes med knapperne
på den hovedmonterede
enhed
Årsag/handling
 Sørg for, at indstillingen "Control for HDMI"
i "General Setup" er indstillet til "On" (side 33).
 Sørg for, at det tilsluttede udstyr understøtter HDMI
CEC-funktionerne.
 Kontrollér, at indstillingen "Control for HDMI" på det
tilsluttede udstyr er konfigureret korrekt. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger, kan du se
betjeningsvejledningen til det anvendte udstyr.
 Den tilsluttede AV-forstærker (receiver) er muligvis ikke
kompatibel med funktionen "Control for HDMI" på
systemet. Funktionen "Control for HDMI" virker ikke
korrekt i dette tilfælde.
 Betjening af tilsluttet udstyr ved at trykke på knapperne
på den hovedmonterede enhed er måske ikke mulig,
umiddelbart efter at systemet tændes eller umiddelbart
efter aktivering af "Control for HDMI" i "General Setup".
 Kontrol af tilsluttet udstyr er ikke muligt, når
"Picture Mode" er indstillet til "Game1", "Game2",
"Game3" eller "Game4" (side 27).
41
 Andre problemer
Symptom
42
Årsag/handling
"Control for HDMI" på et
TV kan ikke bruges til at
betjene afspilningsudstyr,
heller ikke når systemets
HDMI pass-through
bruges
 Der henvises til betjeningsvejledningen til TV'et. Angiv
det afspilningsudstyr, der er tilsluttet processoren,
som betjeningsenhed i indstillingen "Control for HDMI"
for TV'et.
Den hovedmonterede
enheds knapper reagerer
ikke
 Knapperne på den hovedmonterede enhed fungerer
ikke, medmindre du har den på.
Der vises "DEMO" i øverste
højre hjørne af skærmen
med indstillingsmenu
 Kontakt din SONY-forhandler eller et lokalt, autoriseret
SONY-servicecenter.
Kan ikke justere
"Language setting", fordi
indstillingsmenuen er på
et ukendt sprog
 Hvis den indledende opsætning ikke er færdig, skal du
trykke på knappen  flere gange for at vende tilbage
til skærmen til valg af sprog og derefter vælge dit
foretrukne sprog igen.
 Hvis du er færdig med den indledende opsætning,
skal du følge disse trin for at nulstille systemet til de
oprindelige fabriksindstillinger og angive det korrekte
sprog.
1 Tryk på knappen MENU igen for at få vist
indstillingsmenuerne.
2 Tryk på knappen , vælg " General Setup", og tryk
derefter på knappen MENU.
3 Tryk på knappen , og flyt markøren til den nederste
indstilling.
4 Tryk på knappen MENU igen.
(Bekræftelsesmeddelelsen "Reset to factory settings"
vises).
5 Tryk på knappen , og tryk derefter på knappen
MENU. (Systemet genstartes).
6 Når den indledende indstillingsskærm vises, skal du
trykke på knapperne / for at vælge dit foretrukne
sprog og derefter trykke på knappen .
7 Følg de viste instruktioner for at afslutte den
indledende opsætning.
Ubehag på næsen og
panden efter at have haft
den hovedmonterede
enhed på
 Juster positionen på pandestøtten fremad eller nedad
(side 17)
Advarsel med indikatorer
Indikatorerne på batterienheden og processorenheden alarmerer ved
usædvanlige tilstande på systemet.
Indikation
Fejl/handling
Batterienhed
-indikator
(strøm)
(orange)
Blinker to gange hvert
3. sekund
Kontakt din SONY-forhandler
eller et lokalt, autoriseret SONYservicecenter. Batterienheden kan
være beskadiget.
Blinker tre gange hvert
3. sekund
Temperaturfejl i batterienheden.
Lad enheden være i lidt tid. Blinken
holder op, når enheden er afkølet.
Brug batterienheden i et godt
ventileret lokale for at forhindre,
at ventilationshullerne blokeres.
Blinker fem gange hvert
3. sekund
Batterifejl.
Stop med at bruge systemet,
og kontakt din SONY-forhandler
eller et lokalt, autoriseret SONYservicecenter.
Processorenhed
POWERindikator
(rød)
Blinker to gange hvert
3. sekund
Kontakt din SONY-forhandler eller
et lokalt, autoriseret SONYservicecenter.
Processorenheden kan være
beskadiget.
Blinker tre gange hvert
3. sekund
Temperaturfejl i processorenheden.
Lad enheden være i lidt tid. Blinken
holder op, når enheden er afkølet.
Brug processorenheden i et godt
ventileret lokale for at forhindre,
at ventilationshullerne blokeres.
43
2
Ved bortskaffelse af
systemet
Fjern de tre skruer og
frontpanelet, og tag stikket ud.
Stik
Frontpanel
Fjern det indbyggede litiumionbatteri
fra systemet for at beskytte miljøet.
Før du fjerne batteriet, skal du dræne
det ved at fjerne AC-adapteren og
bruge systemet udelukkende med
batteriet.
• Indlever litiumionbatteriet til
genbrug.
Åbn ikke kabinettet, andet end
når systemet skal bortskaffes.
• Vær forsigtig med ikke at berøre
litiumionbatteriet med enden af
en skruetrækker, når du fjerner
batteriholderen. Hvis batteriet
er beskadiget, er der risiko for
lækage, varmeudvikling, brand
eller eksplosion.
Bemærk!
• Vær forsigtig, så du ikke beskadiger
ledningsdækslet med metalpincetter
osv., når du tager stikket ud.
3
Fjern de seks skruer og
batteriholderen.
Indlever den fjernede batteriholder
med batteriet i til genbrug.
Batteri
Batteriholder
Fjernelse af batteriholderen
1
Fjern de fire skruer, og fjern
derefter bundpanelet på
batterienheden.
Skrue
Bundpanel
Gummifod
Bemærk!
• Fjern ikke batteriet fra batteriholderen.
44
Fugtighed under drift
25 % til 80 %
Specifikationer
Strømkrav
Processorenhed:
DC IN-stik 8,4 V
Hovedmonteret enhed og
batterienhed:
Micro USB-stik (til opladning)
5 V DC
Strømforbrug
Processorenhed:
8,0 watt (med trådløs
betjening)
4,0 watt (med kabelforbundet
betjening)
0,4 watt (i standbytilstand)
5,0 watt (i trådløs
standbytilstand)
2,0 watt (i standbytilstand ved
brug af HDMI pass-through)
Hovedmonteret enhed og
batterienhed:
11 watt (under opladning)
Batteriopladningstid
Hovedmonteret enhed og
batterienhed:
Ca. 4,5 timer (i standbytilstand
ved 23 °C)
Ca. 5,5 timer (med
kabelforbundet betjening
23 °C)
Batteridriftstid
Hovedmonteret enhed og
batterienhed:
Ca. 3 timer (med trådløs
betjening 23 °C)
Ca. 7 timer (med
kabelforbundet betjening
23 °C)
Ca. 3 timer (med MHLbetjening ved 23 °C)
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Mål (B x H x D, inkl. de største
fremspring)
Processorenhed:
Ca. 150 mm × 31 mm × 107 mm
(6 tommer × 1 1/4 tommer ×
4 1/4 tommer)
Hovedmonteret enhed:
Ca. 189 mm × 148 mm ×
270 mm
(7 1/2 tommer × 5 7/8 tommer ×
10 3/4 tommer)
(bortset fra de øverste og
nederste hovedbøjlers længde,
der kan justeres midt på)
Batterienhed:
Ca. 80 mm × 26 mm × 119 mm
(3 1/4 tommer × 1 1/16 tommer ×
4 3/4 tommer)
Vægt
Processorenhed:
Ca. 250 g (eksklusive
tilslutningsledninger)
Hovedmonteret enhed:
Ca. 320 g
(inklusive de øverste
lysafskærmninger og
eksklusive
tilslutningsledninger)
Batterienhed:
Ca. 210 g (eksklusive
tilslutningsledning)
Skærmopløsning
1.280 prikker (vandret) × 720 prikker
(lodret)
Pupilafstand
53,0 mm – 76,7 mm
(2 1/8 tommer – 3 1/8 tommer)
Indgangs- og udgangsstik
Processorenhed:
HDMI IN 1:
Standardstik med 19 ben
HDMI IN 2:
Standardstik med 19 ben
45
HDMI IN 3:
Standardstik med 19 ben
HDMI OUT (TV)*:
Standardstik med 19 ben
HDMI OUT (HMD):
Standardstik med 19 ben
(på frontpanelet)
Hovedtelefonstik:
Stereotelefonstik
Hovedmonteret enhed:
Hovedtelefonstik:
Stereoministik
Batterienhed:
HDMI IN/MHL:
Standardstik med 19 ben
MHL 1-understøttet
MHL: 5 V, 500 mA
strømforsyningskapacitet
*
Når HDMI-pass-through er aktiveret,
passerer signaler, der sendes til
processorenheden, gennem
processorenheden til HDMI-udgangen.
Men følgende signaler er ikke kompatible
med pass-through.
– Videosignaler med en opløsning på
4.000 (ved en høj opløsning på over
3.840 (vandret) x 2.160 (lodret) pixel)
Videoindgang
Videoindgang (2D-formater):
480/60p, 576/50p, 720/24p, 720/
50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i,
1080/24p, 1080/50p1), 1080/60p1)
Videoindgang (3D-formater): Frame
Packing, Side-by-Side og Top-andBottom):
720/50p1), 720/60p1), 1080/50i2),
1080/60i2), 1080/24p1), 1080/50p3),
1080/60p3)
Lydindgang
46
Batterienhed:
Linear PCM (2-kanal):
32/44,1/48 kHz
Processorenhed:
Linear PCM (2-kanal):
Op til 192 kHz
Linear PCM (multikanal)
MPEG-2 AAC
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD LBR
1) ikke tilgængelig for MHL-input
2) ikke tilgængelig for MHL-input og
formaterne Frame Packing, Side-by-Side
og Top-and-Bottom
3) ikke tilgængelig for MHL-input og
formatet Frame Packing
Trådløst afsnit
Kompatible standarder
WirelessHD 1.1
Moduleringsmetode
OFDM
Anvendelig frekvens
59,40 GHz - 63,72 GHz
(ch2 til ch3)
Kommunikationsafstand
Ca. 7 m*
*
Kommunikationsafstanden varierer
afhængig af betingelserne for
anvendelse.
Hovedtelefoner
Frekvenskurve:
4 Hz - 27.000 Hz
Impedans:
16 Ω (1 kHz)
AC-adapter AC-UD10 (til
hovedmonteret enhed og
batterienhed)
Nominel indgang
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz,
0,2 A
Nominel udgang
5 V DC, 1,5 A
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur
–20 °C til +60 °C
Mål (b × h × d)
Ca. 78 mm × 22 mm × 36 mm
(3 1/8 tommer × 7/8 tommer ×
1 7/16 tommer)
Vægt
Ca. 45 g
AC-adapter AC-L200D
(til processorenheden)
Nominel indgang
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz,
0,35 A – 0,18 A
Nominel udgang
8,4 V DC, 1,7 A
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur
–20 °C til +60 °C
Mål (b × h × d)
Ca. 48 mm × 29 mm × 81 mm
(1 15/16 tommer × 1 3/16 tommer
× 3 1/4 tommer)
Vægt
Ca. 170 g
Teknologi, der bruges i dette
system
• Processorenheden gør det muligt
for brugeren at høre medrivende
multikanals virtuel surroundsound
med dybde fra hovedtelefonerne og
7,1 kanals Virtualphones Technology
("VPT").
• Mere medrivende spil med nøjagtig
lokalisering af lyden kan opleves ved
at lytte i Game-tilstand, hvilket
frembringer en lydfase, der er
specifikt udarbejdet til spil med
multikanals surroundsound-effekter.
Game-tilstandens lydfasedesign til
dette system er kontrolleret af
lyddesignere hos Sony Computer
Entertainment.
Medfølgende tilbehør
Se afsnittet "Medfølgende tilbehør"
(side 8).
Systemets specifikationer og design
kan ændres i forbindelse med
forbedringer uden forudgående
varsel.
47
Varemærker
• Betegnelserne HDMI™ og HDMI
High-Definition Multimedia Interface
og HDMI-logoet er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende
HDMI Licensing LLC i USA og i andre
lande.
• MHL™, Mobile High-Definition Linkog MHL-logoet er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende
MHL Licensing, LLC.
• Fremstillet på licens fra
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic og det dobbelte
D-symbol er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
• Hvis du ønsker yderligere
oplysninger om DTS-patenter,
kan du se http://patents.dts.com.
Fremstillet på licens fra
DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, symbolet og DTS og
symbolet sammen er registrerede
varemærker tilhørende DTS, Inc. ©
DTS. Alle rettigheder forbeholdes.
• WirelessHD™ er et registreret
varemærke tilhørende
Silicon Image, Inc.
• "PlayStation" er et registreret
varemærke tilhørende Sony
Computer Entertainment Inc.
Desuden er "PS3" et varemærke
tilhørende samme firma.
48
• "VPT", Virtualphones Technology
er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
• Andre navne på systemer og
produkter er generelt varemærker
eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive
producenter. Symbolerne ™ og ®
bruges ikke i denne vejledning.
© 2013 Sony Corporation
4-471-977-G1(1) (DK)
Download PDF