Sony | HMZ-T3W | Sony HMZ-T3W Trådløs, personlig 3D-fremviser Lynvejledning til opsætning og start

1
Tilslut afspilningsudstyret og et TV
til processorenheden.
Processorenhed (bagside)
Du kan se video fra afspilningsudstyret på TV'et ved
at tilslutte TV'et til processoren med et High-Speed
HDMI-kabel.
I denne situation skal du indstille "HDMI pass-through"
i "General Setup" til "On".
HDMI IN
Bemærk!
Hovedmonteret skærm
 HDMI pass-through aktiverer
ikke samtidig videoafspilning
på den hovedmonterede
enhed og TV'et.
Startvejledning
HDMI OUT
(TV)
HDMI-kabel (medfølger)
HDMI-kabel
(sælges separat)
Blu-ray Disc™-afspiller
Spilkonsol
2
TV
Tilslut
hovedtelefoner.
Sæt hovedtelefonernes ministik
i hovedtelefonstikket.
3
Tilslut den store AC-strømadapter
og netledningen til processorenheden.
Processorenhed
(bagside)
AC-adapter (stor)
(medfølger)
Se også "Sundhedsforholdsregler" og "Forsigtighedsregler"
i "Referencevejledning" før brug.
Netledning
(medfølger)
Til en
stikkontakt
i væggen
4 Tænd systemet.
HMZ-T3W
1. Tænd processorenheden.
Udskrevet ved brug af VOC-fri (Volatile Organic
Compound) vegetabilsk blæk.
© 2013 Sony Corporation
4-471-975-11(1) (DK)
1
2. Tænd den
hovedmonterede enhed.
Tilslut
Klargør følgende elementer, som findes i æsken.
5
Tænd for afspilningsudstyret.
6 Vælg indgangen.
Hovedmonteret enhed
og batterienhed (1)
Processorenhed (1)
Hovedtelefoner (1)
HDMI-kabel (1)
USB-mikrokabel (1)
AC-adapter (lille)
(AC-UD10) (1)
AC-adapter (stor)
(AC-L200D) (1)
Netledning (2)
Tryk på knappen INPUT på
processorenheden for at vælge
indgangen til kildeudstyret.
HDMI INPUT-indikatoren for den
valgte indgang lyser orange.
7
Juster retningen på batterienheden,
og kontroller, at WIRELESS-indikatoren lyser blåt.
Bemærkninger
Oplad batteriet før anvendelse.
Opladning starter, når den lille AC-adapter og netledningen tilsluttes
til batterienheden.
-indikatoren (strøm) lyser orange under opladning, og den slukkes,
når opladningen er fuldført.
Mikro USB-kabel
(medfølger)
Netledning
(medfølger)
AC-adapter (lille)
(medfølger)
 Afhængigt af retningen på
batterienheden modtages
radiobølgerne muligvis ikke
korrekt. Brug batterienheden
med SONY-logosiden opad.
 Brug den et sted, hvor der
ikke er nogen hindringer
mellem processorenheden
og batterienheden.
Kommunikationsafstand:
Ca. 5 meter
Til en stikkontakt i væggen
Tip
Batterienhed
Hovedmonteret
enhed
 Du kan bruge systemet, mens
det oplades, når netledningen
er tilsluttet strømkilden.
 det vil tage ca. 5 timer at oplade
batteriet helt, når systemet er
slukket.
Fortsættes i
2 Juster og bær den
2 Juster og bær
3 Opsæt og vis
Behagelig pasform
Følg vejledningen
på skærmen
for betjening.
1 Vælg et displaysprog
(kun første gang).
Tryk på /-knappen for
at vælge et sprog, og tryk
derefter på knappen MENU
eller knappen .
Batterienhed
2 Juster linsevidden.
Skærm




Skærm
Øje
Støt enheden med din pande og på to positioner bag på hovedet.
Lad den ikke hvile på din næse.
Juster enheden, så skærmene er foran dine øjne.
Placer batterienheden i en stabil position.
Hvis du normalt bruger briller eller kontaktlinser, skal du bære dem som
sædvanligt under brug (med undtagelse af læsebriller). Bemærk, at brug
af briller med bifokale glas kan være mindre end optimalt.
Tip
 Hvis du ikke kan se skærmen tydeligt efter justering
af linsevidden, skal du starte forfra fra "2 Juster og bær".
 Hvis justeringen er vanskelig, kan du prøve at skubbe begge
justeringsknapper til midterpositionen inden justeringen.
Alle tre " "-mærker
og den vandrette
linje skærer
hinanden.
1 Løft øverste hovedbøjle
og pandestøtten.
Positionen på pandestøtten kan justeres.
Den nederste position er standard.
Sådan
løsner du
Sådan
strammer du
2 Træk i stropperne
på øverste og nederste
hovedbøjler.
Hold knappen nede på den øverste side
af hver justeringsenhed, og træk stroppen
udad mod højre.
Skub knapperne til justering af linsevidde,
indtil du kan se begge skærme.
Efter justering skal du trykke på knappen
MENU eller knappen .
3 Kontroller tilpasning af
displayet.
Kontroller, at alle tre " "-mærker og den
vandrette linje skærer hinanden, og tryk
derefter på knappen MENU eller knappen .
Det er acceptabelt, hvis " "-mærkerne og den
vandrette linje skærer hinanden i en anden
position end på midten af skærmen.
Bemærk!
 " "-mærkerne og den vandrette linje skærer ikke hinanden,
hvis der skiftes position for den hovedmonterede enhed.
Juster længden på hovedbøjlen igen, og kontroller positionen
ved at se i "2 Juster og bær" og " Juster linsevidden".
Hvis bare et af " "-mærkerne og den vandrette linje ikke skærer
hinanden, kan du se "Bekræftelse af tilpasning af skærmen"
i "Referencevejledning".
Et eller flere
" "-mærker og
den vandrette
linje skærer ikke
hinanden.
3 Tag den hovedmonterede
enhed på hovedet.
Sænk den nederste hovedbøjle
til kraniets basis.
4 Følg den vejledning,
der vises på skærmen.
Se oplysningerne på skærmen for
at få oplysninger om betjening.
4 Stram hovedbøjlen lidt,
og juster positionen af den
hovedmonterede enhed.
Skub stroppen ind i justeringsenheden
på øverste og nederste hovedbøjle for
at sætte den hovedmonterede enhed fast.
Juster forsigtigt enheden mod venstre,
højre, op og ned for at finde den bedste
position til at se midten af skærmene.
5 Stram hovedbøjlerne
godt til.
6 Tag hovedtelefonerne på.
Når du bruger briller eller har brug for yderligere justering
Se i "Tilpasning af den hovedmonterede enhed" i "Referencevejledning".
5 Betjen afspilningsudstyret.
Billedet vises på skærmen af den
hovedmonterede enhed.
Tip
 Juster lydstyrken ved brug af knapperne VOL +/– på
den hovedmonterede enhed.
 Det er nyttigt at bevare fjernbetjeningsenheden
til afspilningsudstyret ved hånden.
 Nogle funktioner på afspilningsudstyret kan styres fra dette
system. Yderligere oplysninger finder du i "Control for HDMI"
i "General Setup" i "Referencevejledning".
Afhjælpning af mangel på lyd, video eller
3D-afspilning
1. Tænd processoren og den hovedmonterede enhed.
2. Sluk og tænd afspilningsudstyret igen.
Hvis afspilningsudstyret er en PlayStation®3, skal du slukke
den og derefter holde tænd/sluk-knappen på PlayStation®3
nede i mindst 5 sekunder (indtil du hører et andet bip)
for at genstarte den.
"PlayStation" er et registreret varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.
Download PDF

advertising