Sony | KDL-40W705C | Sony KDL-40W705C i-Manual

KDL­48W705C/40W705C/32W705C
Grundlæggende betjeninger
Se tv
Se/hør film/musik/fotos
Brug af internettjenester og programmer
Se tv med venner fra nær og fjern
Brug af andre enheder
Brug af BRAVIA Sync­enheder
Nyttige funktioner
Tilslutning til internettet
Brug af hjemmenetværk
Konfig. af forskellige indstilling.
Fejlfinding
Sådan bruges bogmærker
Liste over indhold
1
Grundlæggende betjeninger
Brug af fjernbetjening
Brug af "Discover"
Skærmen Menuen Home
Billedjusteringer
Sådan bruges i­Manual
Se tilsluttet enhed
Brug af Social Viewing
Brug af programmer
Top
2
Brug af fjernbetjening
Brug af knappen / / / og Den grundlæggende betjening af tv'ets funktioner og indstillinger kan udføres ved hjælp af knapperne / / / og .
Sådan skiftes til forrige skærm
Tryk på knappen RETURN.
Knappen OPTIONS
Hvis du trykker på knappen OPTIONS, vises menuen Funktioner, som giver hurtig adgang til funktioner, som er tilgængelige for
skærmen, som aktuelt vises (elementerne i menuen Funktioner varierer, afhængigt af den valgte skærm). Knappen giver hurtigere adgang
til funktioner end med menuen Home.
Betjening af funktioner ved hjælp af farveknapper
Funktionerne for de farvede knapper vises nederst på skærmen.
Tryk på farveknappen, som svarer til den funktion, som du vil bruge.
De tilgængelige funktioner varierer, afhængigt af skærmen.
Tip
Illustrationen til højre er et eksempel. Rækkefølgen på farveknapperne varierer, afhængigt af område/land.
Bemærk
Tv'et understøtter ikke de handlinger med touchpad­fjernbetjeningen, der beskrives i denne i­Manual.
Relaterede oplysninger
Sådan bruges i­Manual
Top | Grundlæggende betjeninger
3
Brug af "Discover"
Oversigt
Du kan bruge Discover til at søge efter indhold (f.eks. tv­programmer, internetindhold osv.). Indholdet i Discover varierer, afhængigt af
model/område/land.
Trin
1. Tryk på knappen DISCOVER for at åbne appen Discover. (Når du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke og køre fingeren opad fra det nederste område).
2. Marker den ønskede kategori ved hjælp af knapperne / .
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du svirpe op/ned).
3. Vælg det ønskede element ved hjælp af knapperne / , og tryk derefter på knappen for at vælge. (Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du køre fingeren til højre/venstre for at markere punktet og derefter trykke på
touchpad'en for at vælge).
Det valgte indhold vises.
Sådan flyttes fokus hurtigt på skærmen ved hjælp af touchpad­fjernbetjeningen
Flyt fokus til kanten af skærmen, og hold fingeren på touchpaden.
Sådan ændres indstillingerne for Discover
Hvis du vil ændre indstillinger for Discover, skal du trykke på knappen OPTIONS, mens Discover vises og derefter vælge det ønskede
element.
Tip
Nogle indstillinger kræver, at tv'ets ur er indstillet.
Top | Grundlæggende betjeninger
4
Skærmen Menuen Home
Oversigt
Menuen Home kan vises ved at trykke på knappen HOME. Kategorier som [Kanal], [Film] og [Apps] vises øverst i menuen
Home. Du kan afspille indhold ved at vælge dets miniaturebillede i en underkategori. Du kan også bruge funktioner (f.eks. ændring af
indstilling) ved at vælge deres ikon. Antallet af kategorier og tilgængelige elementer varierer, afhængigt af område/land.
Trin
1. Tryk på knappen HOME.
2. Vælg den ønskede kategori ved hjælp af knapperne /
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du køre fingeren til venstre/højre).
3. Tryk på knappen , og vælg derefter den ønskede underkategori med knapperne / .
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du køre fingeren mod højre/venstre).
Den næste underkategori vises, når du flytter markøren ud over underkategoriens højre/venstre kant.
4. Vælg miniaturebilledet for det ønskede indhold.
Indholdet afspilles.
Kategorier i menuen Home
[Kanal]
Du kan få vist miniaturebilleder af direkte udsendelser, fremtidige udsendelser og optaget indhold. Vælg den ønskede underkategori for
at ændre kilden. Du kan også ændre sendesystemet med [Liste over kanaler] nederst i Menuen Home.
[Film]
Du kan få vist film fra online serviceudbydere, fra tilsluttede USB­enheder eller dit hjemmenetværk. Vælg den ønskede underkategori for
at ændre kilden.
[Album]
Du kan få vist fotos fra online serviceudbydere, fra tilsluttede USB­enheder eller dit hjemmenetværk. Vælg den ønskede underkategori
for at ændre kilden.
[Musik]
Du kan afspille musik fra online serviceudbydere, fra tilsluttede USB­enheder eller dit hjemmenetværk. Vælg den ønskede underkategori
for at ændre kilden.
[Apps]
Du kan starte programmer. Der vises miniaturer af udvalgte programmer ([Featured]) og dine foretrukne programmer ([Mine apps]). Hvis
du vil have vist alle programmer, skal du vælge [Alle apps] nederst i Menuen Home.
Tip
Underkategorier kan ændres uden varsel.
Ikoner i menuen Home
[Søg]
Du kan indtaste et nøgleord for at søge efter indhold Du kan også vælge nøgleord, som der er søgt på tidligere.
(tilgængeligheden af denne funktion afhænger af område/land).
[Indgange]
5
Du kan vælge en indgangsenhed, som er sluttet til tv'et.
[Medieserver]
Du kan vælge en medieserver (f.eks. USB­flashdrev, hjemmenetværk) for at gennemse dens indhold ved hjælp af Medieafspiller.
[Indstillinger]
Du kan ændre tv­indstillingerne (f.eks. Skærm, Lyd, Kanal).
[Hjælp]
Du kan få vist oplysninger om selvdiagnosticering og kundesupport. Du kan også få vist denne i­Manual.
/ /
[Netværksstatus]
Du kan få vist status for netværksforbindelsen. Vælg ikonet for at få vist en beskrivelse af netværksforbindelsens status. : Sluttet til via kabelbaseret LAN. : Sluttet til via trådløst LAN. Antallet af buer angiver signalstyrken. : Sluttet til via mobilnetværk. Antallet af søjler angiver signalstyrken (funktionen er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af
område/land). Følgende symboler føjes til ikonet for at vise en bestemt status. : Dette symbol angiver en netværksforbindelsesfejl. Symbolet vises også, når netværkskonfigurationen endnu ikke er fuldført (i dette
tilfælde vises værktøjstippet [Ingen netværksopsætning]). : Dette symbol vises, når tv'et er sluttet til hjemmenetværket, men ikke kan oprette forbindelse til internettet. : Dette symbol vises, når forbindelsen mellem tv'et og dit netværk er midlertidigt afbrudt, eller når tv'et er i gang med at oprette
forbindelse til netværket. Hvis netværket er korrekt konfigureret, gendannes forbindelsen automatisk. Hvis eller vises, skal du kontrollere netværksindstillingerne og deres status. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] → [Netværk] → [Netværksopsætning] → [Se netværksopsætning og status].
Relaterede oplysninger
Hør musik
Se fotos
Brug af programmer
Top | Grundlæggende betjeninger
6
Sådan bruges i­Manual
Søgning efter oplysninger
I denne i­Manual beskrives tv'ets funktioner. På hovedsiden i i­Manual kan du vælge den ønskede søgemetode.
Indholdsfortegnelse: Søger i en titelliste.
Fejlfinding: Søger efter løsninger på problemer.
Indeks: Søger ved hjælp af funktionens navn.
Vælg blandt fanerne /
/
.
Tip
Den medfølgende, trykte vejledning indeholder vigtige oplysninger som advarsler og betjeningsvejledninger til at forhindre ulykker. Læs
den medfølgende, trykte vejledning grundigt for at opnå sikker anvendelse.
Trin
Eksempel på fremgangsmåde: Søgning "Indholdsfortegnelse"
1. Gå til vejledningens hovedside, og marker fanen "Indholdsfortegnelse" ved hjælp af knapperne / . (Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du køre fingeren til venstre/højre).
2. Marker en titel i venstre side af skærmen ved hjælp af knapperne / , og tryk derefter på knappen for at vælge.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du køre fingeren op/ned for at markere en titel og derefter trykke på touchpad'en for at
vælge).
Titlerne i højre side af skærmen ændrer sig afhængigt af titlen, som vælges i venstre side af skærmen.
3. Marker en titel i højre side af skærmen ved hjælp af knapperne / , og tryk derefter på knappen for at vælge.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du køre fingeren op/ned for at markere en titel og derefter trykke på touchpad'en for at
vælge).
Siden med den valgte titel vises.
4. Tryk på knappen for at gå til næste side.
Tryk på knappen for at vende tilbage til forrige side.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du køre fingeren til venstre/højre).
Sådan skiftes til hovedsiden
Tryk på den pågældende farveknap, som vises nederst på skærmen.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
tilsvarende farveknap).
) for at åbne skærmtastaturet og derefter vælge den
Sådan lukkes din i­Manual
Tryk på knappen i­MANUAL.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
MANUAL).
) for at åbne skærmtastaturet og derefter vælge knappen i­
Hvis du trykker på knappen i­MANUAL igen, åbnes den tidligere viste side igen. Hvis du trykker på knappen i­MANUAL efter, at tv'et er
blevet slukket og tændt, vises hovedsiden.
Visning af siden igen, mens tv'et betjenes
Tryk flere gange på knappen i­MANUAL for at skifte mellem tv­skærmen og en tidligere vist side i i­Manual. På den måde kan du læse i i­
Manual, mens du betjener tv'et.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
knappen i­MANUAL og derefter trykke på touchpad'en for at vælge).
7
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere
Lagring af ofte viste sider (Bogmærke)
Du kan gemme ofte viste sider fra denne vejledning ved hjælp af en farveknap. Tryk på den farveknap, som svarer til [Vis bogmærke]
nederst på skærmen, for at få oplysninger om bogmærker.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet ( ), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere den
farveknap, der svarer til [Vis bogmærke], og derefter trykke på touchpad'en for at vælge).
Top | Grundlæggende betjeninger
8
Se tilsluttet enhed
Oversigt
Slut forskellige enheder (f.eks. BD­optager, digitalkamera, pc, smartphone, tablet) til tv'et. Du kan afspille indhold, f.eks. billeder og musik
på den tilsluttede enhed.
Tilslutningen kan ske på to måder.
Top | Grundlæggende betjeninger
9
Se tv
Valg af kanaler
Endnu bedre fodboldoplevelse
Visning af tekstoplysninger
Brug af programoversigt
Brug af søgefunktionen tv­guide
Se to billeder
Visning af billed­i­billed (PIP)
Visning af venstre­og­højre­billeder (P&P)
Ændring af visningsoplysninger/ billedstørrelse/lyd
Vis oplysninger
Undertekster
Skærmformat/wide­tilstand
Lyd
Se NVOD/MF­tjeneste
Top
10
Valg af kanaler
Oversigt
Du kan vælge kanaler med Discover, menuen Home eller nummerknapper.
Valg af kanaler med Discover
1. Tryk på knappen DISCOVER for at åbne appen Discover. (Når du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke og køre fingeren opad fra det nederste område).
2. Vælg det ønskede tv­udsendelsessystem ved hjælp af knapperne / .
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du svirpe op/ned).
3. Vælg det ønskede miniaturebillede ved hjælp af knapperne / , og tryk derefter på knappen .
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du køre fingeren til højre/venstre for at markere miniaturen og derefter trykke på
touchpad'en for at vælge).
Valg af kanaler ved hjælp af menuen Home
1. 2. 3. 4. Tryk på knappen HOME.
Vælg [Kanal] øverst i Menuen Home.
Vælg det ønskede sendesystem ved hjælp af [Liste over kanaler] nederst i Menuen Home.
Vælg den ønskede kanal.
Valg af kanaler ved hjælp af nummerknapperne
1. Tryk på knappen DIGITAL/ANALOG for at vælge digital/analog tilstand.
2. Tryk på nummerknapperne for at vælge en kanal.
Hvis du vil have vist kanal 10 og derover, skal du trykke på den første nummerknap og derefter hurtigt trykke på den anden.
Om oplysningsbanneret
Et oplysningsbanner vises kortvarigt, når der skiftes kanal. Følgende ikoner vises muligvis på banneret.
: Dataservice (sendeprogram)
: Radioservice
: Kodet/abonnementservice
: Flere forskellige sprog er tilgængelige
: Undertekster er tilgængelige
: Undertekster og/eller lyd er tilgængelig for hørehæmmede
: Anbefalet minimumalder for aktuelt program (fra 3 til 18 år)
: Børnelås
: Lås digitalprogram
: Lyd tilgængelig for svagtseende
: Oplæsning af undertekster er tilgængelig
: Flerkanalslyd er tilgængelig
Top | Se tv
11
Endnu bedre fodboldoplevelse
Oversigt
Du opnår mere virkelighedstro billede og lyd, som om du var til stedet på stadionet. Du kan også afspille film og få vist oplysninger om
fodbold.
Trin
1. Tryk på knappen FOOTBALL.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
knappen FOOTBALL og derefter trykke på touchpad'en).
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere
2. Tryk på knappen .
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på touchpad'en).
Direkte fodbold­tilstand er aktiveret. Publikums jubel forstærkes, og [Billedfunktion] indstilles til [Kraftig] eller [Standard].
Hvis du vil deaktivere Direkte fodbold­tilstand, skal du trykke på knappen FOOTBALL og derefter trykke på knappen .
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
knappen FOOTBALL og derefter trykke på touchpad'en igen).
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere
Direkte fodbold­tilstand deaktiveres. [Valg af motiv] gendannes til sin oprindelige tilstand.
Sådan afspilles film og vises oplysninger om fodbold
Tryk på knappen FOOTBALL, og vælg derefter den ønskede tjeneste (f.eks. [Fodboldvideoer]).
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
knappen FOOTBALL, trykke på touchpad'en, køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere den ønskede tjeneste og derefter trykke på
touchpad'en).
Denne funktion kræver internetforbindelse.
Tjenester kan ændres eller stoppes uden varsel.
Bemærk
Denne funktion slås fra, når en kanal ændres, indgang ændres eller tv'et slukkes.
Top | Se tv
12
Visning af tekstoplysninger
Oversigt
Du kan se et udvalg af tekst og tekstbaserede grafikoplysninger, inklusive nationale nyheder, vejrudsigter og tv­oversigter. Interessante
oplysninger kan vælges blandt flere sider ved at indtaste et nummer.
Trin
Tryk på knappen for at få vist tekst­tv.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
knappen og derefter trykke på touchpad'en for at vælge).
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere
Tryk på knappen for at lukke tekst­tv.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
knappen og derefter trykke på touchpad'en for at vælge).
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere
Om tekst­tv
Indtastning af sidenummer
Springer direkte til en side ved at vælge et sidenummer på skærmen eller
indtaste sidenummeret direkte.
Sidemarkør
Vælger en ny tekstside med markøren ved at trykke på knappen trykke på touchpad'en på touchpad­fjernbetjeningen).
(eller ved at
Lyntekst
Giver hurtig adgang til de ønskede sider ved at trykke på den tilsvarende
farveknap, hvis den er tilgængelig.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere den tilsvarende farveknap og
derefter trykke på touchpad'en for at vælge).
Tryk på knappen /
for at stoppe på en side.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere knappen og derefter
trykke på touchpad'en for at vælge).
Tryk på knappen /
for at vise skjulte oplysninger (bruges ofte på quizsider).
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere knappen og derefter
trykke på touchpad'en for at vælge).
Om digitalt tekst­tv
Digitalt tekst­tv indeholder grafik og billeder. Du kan bruge forskellige funktioner som sidelinks og brugervenlige navigationsmetoder.
Tjenesten understøttes af adskillige sendestationer (funktionen er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af model/område/land).
Om den digitale, interaktive programtjeneste
Den interaktive programtjeneste giver digital tekst og grafik af høj kvalitet sammen med avancerede indstillinger. Tjenesten understøttes af
sendestationer (funktionen er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model/område/land).
13
Bemærk
Interaktive tjenester er kun tilgængelige, hvis en sendestation yder dem.
Tilgængelige funktioner og skærmindhold varierer, afhængigt af sendestationen.
Hvis der vælges undertekster, og brugeren starter et digitalt tekstprogram via tasten 'tekst', kan det under særlige omstændigheder ske, at
underteksterne forsvinder. Når brugeren lukker det digitale tekstprogram, genoptages afkodningen af undertekster automatisk.
Top | Se tv
14
Brug af programoversigt
Oversigt
Du kan hurtigt finde foretrukne programmer og detaljerede programoplysninger. Der findes aktuelle programoplysninger og ugentlige
programguider for de næste otte dage (denne funktion er kun tilgængelig for digitale udsendelser og afhænger af område/land. I nogle
lande er den kun tilgængelig ved indstilling af [Indstillinger] → [Systemindstillinger] → [Generel opsætning] → [GUIDE­knapfunktion]
→ [Start guide]).
Trin
1. Tryk på knappen GUIDE for at få vist den digitale programoversigt.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
knappen GUIDE og derefter trykke på touchpad'en for at vælge).
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere
2. Vælg det program, der skal vises.
Tryk på knappen GUIDE for at lukke den digitale programoversigt.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
knappen GUIDE og derefter trykke på touchpad'en for at vælge).
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere
Søg efter programmer ved hjælp af genre
Tryk på knappen OPTIONS, vælg [Liste over programgenrer], den ønskede genre og derefter det ønskede program.
Registrer dine foretrukne kanaler
Tryk på knappen OPTIONS, vælg [Opsætning af favoritprogrammer]/[Opsætning af favoritprogrammer]*, den ønskede kategori, og følg
derefter instruktionerne på skærmen for at registrere kanaler.
* Navnet på indstillingerne kan variere afhængigt af område/land.
Indstil påmindelser
Du kan indstille påmindelser for fremtidige programmer. Vælg [Påmindelse], når du har valgt et fremtidigt program i oversigten.
Tryk på knappen HOME for at få en liste over programmer med indstillet påmindelse, og vælg derefter [Timer­liste].
(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model/område/land).
Om skærmen med digital programoversigt
Kategori
Angiver kategorinavn (f.eks. [Favoritprog. 1]), som indeholder alle kanaler
svarende til kategorien.
Oplysningsboks
Viser oplysninger om det markerede program.
Kanaloplysninger
Viser en kanaltitel og ­nummer for en sendestation.
Programlistegitter
Gør det muligt at vælge et program, som skal ses eller indstilles som
påmindelse*.
* Tilgængeligheden af indstilling som påmindelse afhænger af område/land.
15
[Kanal] → [Optagelser] →
Top | Se tv
16
Brug af søgefunktionen tv­guide
Oversigt
Du kan søge efter oplysninger om tv­programmer og rollelister/medvirkende.
Tip
Denne funktion er tilgængelig i følgende områder/lande pr. marts 2014.
Tjekkiet / Danmark / Tyskland / Schweiz / Østrig / Storbritannien / Irland / Spanien / Frankrig / Italien / Holland / Belgien / Luxembourg /
Norge / Polen / Rusland/ Slovakiet / Finland / Sverige / New Zealand / Australien / USA / Canada / Brasilien
vejleder og søgning kan kun startes, når [GUIDE­knapfunktion] er [Start vejleder og søgning].
Trin
1. Tilslut til en internetbredbåndsforbindelse.
Tryk på knappen for at gå til titellisten. Tryk derefter på knappen igen for at gå til "Tilslutning til internettet" for at få flere
oplysninger.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på touchpad'en. Tryk derefter på touchpad'en igen for at gå til "Tilslutning til
internettet", hvor du kan finde flere oplysninger).
2. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Kanal].
3. Vælg [Guide].
Viser detaljerede oplysninger om tv­programmer.
Tryk nogle få gange på knappen RETURN for at vende tilbage til den sidst viste kilde.
Sådan søges efter tv­programmer ved at indtaste et nøgleord.
Du kan vælge [Søg begivenhed] i menuen Funktioner for at søge efter tv­programmer ved at indtaste et nøgleord (titel osv.).
Sådan ændres visningen af programguiden med tryk på knappen GUIDE eller ikonet GUIDE
Programguiden kan indstilles som følger:
Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Start vejleder og søgning].
[Indstillinger] → [Systemindstillinger] → [Generel opsætning] → [GUIDE­knapfunktion] →
Du kan også vælge [Start guide] i menuen Indstillinger for at skifte til programguiden.
Tip
Hvis den viste kanal er en anden end den valgte kanal, skal du vælge [Tildel program] ved at trykke på knappen OPTIONS og derefter
vælge den ønskede kanal fra kanallisten. Hvis den valgte kanal ikke findes på listen, kan du søge efter den ved at indtaste et nøgleord
(sendestationens navn). Denne funktion er ikke tilgængelig for kanaler på en set­top­boks.
Tryk på knappen OPTIONS for at åbne programoversigten og oprette en liste over favoritkanaler, eller skift mellem programoversigten
for digital/sat/set­top­boks.
Skift mellem programoversigten for digital/sat/set­top­boks er kun tilgængelig på satellitkompatible modeller eller modeller, som er
kompatible med IR Blaster.
Bemærk
Der vises intet i tv­programmet, medmindre kanalen indeholder data.
Kanaloplysninger vises muligvis ikke korrekt.
Top | Se tv
17
Visning af billed­i­billed (PIP)
Oversigt
Du kan se to billeder (hovedbillede og underbillede) samtidigt. Hovedbilledet kan vises i fuld skærm, og underbilledet kan vises i et indsat
vindue (f.eks. HDMI­input (pc­format) eller tv­program).
Trin
1. Tryk på knappen OPTIONS, og vælg derefter[Dobbelt billede]. Vælg [PIP], hvis den viste kilde er en anden end en pc.
2. Tryk på knapperne / for at skifte lydudgang mellem de to billeder.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du køre fingeren til højre/venstre for at skifte lydudgang).
Tryk på knappen RETURN for at afslutte PIP­tilstand.
Sådan flyttes det indsatte vindue
Tryk på knapperne / .
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du køre fingeren opad/nedad).
Tilgængelige kombinationer for to billeder
Hvis hovedbilledets kilde er et digitalt program, kan underbilledets kilde være:
­ Videoindgang
­ Komponentindgang
­ HDMI­indgang (videoformat)
Hvis hovedbilledets kilde er et analogt program, kan underbilledets kilde være:
­ HDMI­indgang (videoformat)
Hvis hovedbilledets kilde er en videoindgang, kan underbilledets kilde være:
­ Digitalt program
­ HDMI­indgang (videoformat)
Hvis hovedbilledets kilde er en komponentindgang, kan underbilledets kilde være:
­ Digitalt program
Hvis hovedbilledets kilde er en HDMI­indgang (videoformat eller pc­format), kan underbilledets kilde være:
­ Digitalt program
­ Analogt program
­ Videoindgang
Bemærk
Hvis to billeder med forskellige vertikale frekvenssignaler (f.eks. et billede i fuld skærm med 24p og et billede i et indsat vindue med 60i)
vises samtidigt, vil den bløde bevægelse på billedet i et indsat vindue muligvis gå tabt.
Hvis [Motionflow] er indstillet til andet end [Impuls]/[Fra], kan den bløde bevægelse på billedet i et indsat vindue muligvis gå tabt. (Kun for
modeller, som understøtter [Motionflow].) For at afhjælpe dette skal du indstille til [Fra]. Tryk på knappen OPTIONS og vælg derefter
[Billede] → [Motionflow] → [Fra].
Top | Se tv
18
Visning af venstre­og­højre­billeder (P&P)
Oversigt
Du kan se to billeder (venstre og højre) samtidigt (f.eks. tilsluttet enhed og tv­program).
Trin
1. Tryk på knappen OPTIONS, og vælg derefter [Dobbelt billede] → [P&P].
2. Tryk på knapperne / for at skifte lydudgang mellem de to billeder.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du køre fingeren til højre/venstre for at skifte lydudgang).
Lyden fra det markerede billede høres.
Tryk på knappen RETURN for at afslutte P&P­tilstand.
Sådan ændres billedstørrelse
Tryk flere gange på knapperne / for at ændre størrelsen.
(Hvis du bruger Touchpad­fjernbetjeningen, skal du skubbe op/ned flere gang for at ændre størrelsen).
Tilgængelige kombinationer for to billeder
(Venstre og højre eller omvendt)
Digitalt program og videoindgang
Digitalt program og component­indgang
Digitalt program og HDMI­indgang (videoformat)
Analogt program og HDMI­indgang (videoformat)
Videoindgang og HDMI­indgang (videoformat)
Bemærk
Denne funktion er ikke tilgængelig ved pc­formatsignaler.
Hvis to billeder med forskellige vertikale frekvenssignaler (f.eks. et venstre billede med 24p og et højre billede med 60i) vises side om side,
vil den bløde bevægelse på billedet til højre muligvis gå tabt.
Top | Se tv
19
Vis oplysninger
Trin
1. Tryk på knappen , mens du ser et program. (Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
og derefter trykke på touchpad'en for at vælge).
knappen ), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere
I digital tilstand: Oplysninger om det aktuelle program vises.
I analog tilstand: Aktuelt kanalnummer og skærmtilstand vises.
Tryk på knappen for at lukke visningen af oplysninger.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
og derefter trykke på touchpad'en for at vælge).
knappen ), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere
Tip
Hvis du får vist tekstoplysninger, vil et tryk på knappen / vise skjulte oplysninger (f.eks. svar på en quiz).
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere
knappen og derefter trykke på touchpad'en for at vælge).
Top | Se tv
20
Undertekster
Trin
1. Tryk på knappen , mens du ser et program med undertekster. (Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
knappen og derefter trykke på touchpad'en for at vælge).
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere
2. Vælg det ønskede sprog, eller deaktiver.
Tryk på knappen RETURN eller for at lukke listen.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på knappen RETURN eller trykke på touchpad'en).
Bemærk
Hvis der vælges undertekster, og brugeren starter et digitalt tekstprogram via tasten 'tekst', kan det under særlige omstændigheder ske, at
underteksterne forsvinder. Når brugeren lukker det digitale tekstprogram, genoptages afkodningen af undertekster automatisk.
Top | Se tv
21
Skærmformat/wide­tilstand
Trin
Tryk på knappen HOME, og vælg derefter indstilling.
[Indstillinger] → [Skærm] → [Skærmstyring] → [Skærmformat] → den ønskede
Tilgængelige funktioner (4:3 original kilde)
[Bred zoom]
Forstørrer billedet til at fylde en 16:9­skærm, hvor det originale billede bevares bedst muligt.
[Normal]
Viser et billede i 4:3­format i sin originale størrelse. Der vises bjælker i siden for at fylde 16:9­skærmen.
[Fuld]
Strækker billedet i 4:3­format vandret, så det fylder 16:9­skærmen.
[Zoom]
Viser et 16:9­billede, som er blevet konverteret til 4:3 letter box­format, i det korrekte billedformat.
[14:9]
Viser et billede i 14:9­format i sin originale størrelse. Der vises bjælker i siden for at fylde 16:9­skærmen (denne funktion er muligvis ikke
tilgængelig, afhængigt af område/land).
[Tekster]
Strækker billedet vandret, så det fylder 16:9­skærmen, og får underteksterne til at passe på skærmen.
Hvis der er valgt komponentindgang (480p), og [Valg af motiv] er indstillet til [Spil] eller [Grafik], ændres de tilgængelige indstillinger til [Fin­
normal]/[Fin­fuld]/[Bærbart spil 1]/[Bærbart spil 2].
[Fin­normal]
Viser et billede i 4:3­format i sin originale størrelse. Der vises bjælker i siden for at fylde 16:9­skærmen.
[Fin­fuld]
Strækker billedet i 4:3­format vandret, så det fylder 16:9­skærmen.
[Bærbart spil 1]
Strækker spilbillede med sort ramme fra PlayStation®Portable.
[Bærbart spil 2]
22
Strækker et billede med sort ramme (f.eks. browser) fra PlayStation®Portable.
Tilgængelige funktioner (16:9 original kilde)
[Bred zoom]
Forstørrer billedet, hvor det originale billede bevares så godt som muligt.
[Normal]
Viser et 4:3­billede, som horisontalt er blevet strakt til 16:9, i 4:3­format.
[Fuld]
Viser et billede i 16:9­format i sin originale størrelse.
[Zoom]
Viser et 16:9­billede, som er blevet konverteret til 4:3 letter box­format, i det korrekte billedformat.
[Tekster]
Strækker billedet horisontalt, og får underteksterne til at passe på skærmen.
Tilgængelige funktioner (pc­timing)
Top | Se tv
23
Lyd
Trin
Tryk flere gange på knappen AUDIO, mens du ser et program, for at vælge det ønskede lydsignal.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
knappen AUDIO og derefter trykke på touchpad'en for at vælge).
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere
Tip
Du kan også ændre lydtilstand i menuen Home. Tryk på knappen HOME, vælg ønskede indstilling.
[Indstillinger] → [Lyd] → [To­kanal lyd] → den
Top | Se tv
24
Se NVOD/MF­tjeneste
Oversigt
NVOD (Near Video On Demand) og MF (Multi Feed) er standarder for at sende flere programmer samtidigt i en kanal.
NVOD tilbyder flere kopier af programmet i en forskudt programplan, og MF gør det muligt for dig at vælge det ønskede program blandt
flere programmer i en kanal.
Trin
1. Tryk på knappen OPTIONS, mens der vises en NVOD/MF­tjeneste.
2. Vælg [Flere tjenester] → det ønskede program.
Bemærk
Denne funktion er tilgængelig, hvis sendestationerne yder NVOD/MF­tjenesten.
Top | Se tv
25
Se/hør film/musik/fotos
Se film
Hør musik
Se fotos
Top
26
Se film
Oversigt
Du kan få vist film fra online serviceudbydere, fra tilsluttede USB­enheder eller dit hjemmenetværk.
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Film].
2. Vælg den ønskede underkategori.
3. Vælg det ønskede miniaturebillede for at se filmen.
Top | Se/hør film/musik/fotos
27
Hør musik
Oversigt
Du kan afspille musik fra online serviceudbydere, fra tilsluttede USB­enheder eller dit hjemmenetværk.
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Musik].
2. Vælg den ønskede underkategori.
3. Vælg det ønskede miniaturebillede for at afspille musikindholdet.
Top | Se/hør film/musik/fotos
28
Se fotos
Oversigt
Du kan få vist fotos fra online serviceudbydere, fra tilsluttede USB­enheder eller dit hjemmenetværk.
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Album].
2. Vælg den ønskede underkategori.
3. Vælg det ønskede miniaturebillede for at se indholdet.
Top | Se/hør film/musik/fotos
29
Brug af internettjenester og programmer
Brug af programmer
Gennemse hjemmesider
Se internetvideo
Top
30
Brug af programmer
Oversigt
Tryk på knappen SEN/APPS, eller vælg [Apps] i Menuen Home for at åbne kategorien Apps, der bruges som gateway til
internetindhold. Fra denne skærm kan du få adgang til forskellige tjenester og programmer. Elementerne i kategorien Apps varierer,
afhængigt af dit område/land og kan ændres.
Trin
1. Tilslut til en internetbredbåndsforbindelse.
Tryk på knappen for at gå til titellisten. Tryk derefter på knappen igen for at gå til "Tilslutning til internettet" for detaljer.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på touchpad'en. Tryk derefter på touchpad'en igen for at gå til "Tilslutning til
internettet", hvor du kan finde flere oplysninger).
2. Tryk på knappen SEN/APPS, eller vælg [Apps] i Menuen Home for at åbne kategorien Apps.
3. Vælg det ønskede miniaturebillede for at starte programmet.
Du kan vælge [Alle apps] nederst i Menuen Home for at få vist alle programmer.
Tip
Afhængigt af tjenesten kan registrering være nødvendig før brug.
Sådan føjes et program til [Mine apps]
Vælg ikonet + for at få vist alle programmer, vælg det ønskede program, og vælg derefter [Føj til Mine apps]. Eller vælg [Alle apps] nederst
i Menuen Home for at få vist alle programmer, vælg det ønskede program, og vælg derefter [Føj til Mine apps].
Top | Brug af internettjenester og programmer
31
Gennemse hjemmesider
Oversigt
Når tv'et er sluttet til internettet, kan du se hjemmesider.
Trin
1. Tilslut til en internetbredbåndsforbindelse. Tryk på knappen for at gå til titellisten. Tryk derefter på knappen igen for at gå til "Tilslutning til internettet" for at få flere
oplysninger.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på touchpad'en. Tryk derefter på touchpad'en igen for at gå til "Tilslutning til
internettet", hvor du kan finde flere oplysninger).
2. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Apps].
3. Vælg [Alle apps] → [Internetbrowser].
Tryk på knappen HOME for at vende tilbage til kilden, som sidst blev vist.
Sådan ændres tegnstørrelse
Tryk på knappen OPTIONS, vælg [Vis] → [Zoom], og vælg derefter den ønskede indstilling.
Bemærk
Hvis tv'et ikke understøtter funktionerne, som bestemte internettjenester leverer (f.eks. Adobe Flash Player, PDF viewer), vises webindhold
muligvis ikke korrekt, eller nogle funktioner fungerer muligvis ikke korrekt. Tv'et understøtter muligvis heller ikke funktioner, som udvikles i
fremtiden.
Sony kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for skader, som skyldes eller er forbundet med brug af internetbrowseren,
funktionssvigt (inklusive software) eller kommunikationsfejl.
Top | Brug af internettjenester og programmer
32
Se internetvideo
Oversigt
Du kan afspille internetvideoindhold, inklusive film og tegnefilm, via en gateway, der leverer forskellig on­demand­underholdning.
Trin
1. Tilslut til en internetbredbåndsforbindelse. Tryk på knappen for at gå til titellisten. Tryk derefter på knappen igen for at gå til "Tilslutning til internettet" for at få flere
oplysninger.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på touchpad'en. Tryk derefter på touchpad'en igen for at gå til "Tilslutning til
internettet", hvor du kan finde flere oplysninger).
2. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Apps].
3. Vælg [Alle apps] → den ønskede tjeneste → det ønskede indhold.
Sådan søges fremad/baglæns i videoindhold
Tryk på knapperne på fjernbetjeningen, som svarer til kontrolindikationerne på skærmen
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere de
knapper, der svarer til kontrolindikatorerne på skærmen, og derefter trykke på touchpad'en for at vælge).
Sådan undgås video/lydafbrydelser
Afhængigt af dine netværksomgivelser eller indholdets datastørrelse kan video­ eller lydafbrydelse forekomme.
Afbrydelsen kan undgås ved midlertidigt at gemme indholdet på en USB­enhed (medfølger ikke) og dermed opnå en mere jævn
videoafspilning. Denne funktion er tilgængelig ved tjenester, som har ikonet , når du vælger dem.
Udfør følgende for at bruge denne funktion.
Tilslutning af USB­enhed
Tilslut en USB­enhed, som understøtter USB 2.0 eller højere, til tv'ets USB­port.
Registrering af USB­enhed
Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] → [Systemindstillinger] → [Indstilling af Seamless Streaming] → [Registrer
USB­enhed].
Bemærk, at en USB­enhed formateres, når den registreres, og at alle gemte data slettes.
Vælg [Afregistrer USB­enhed] for at afregistrere en USB­enhed.
Når du ser indhold for en tilgængelig tjeneste, skal du slutte en registreret USB­enhed til tv'ets USB­port. Indholdet gemmes midlertidigt på
USB­enheden, hvis der skulle forekomme en afbrydelse under afspilning.
Den registrerede USB­enhed vises ikke på listen over enheder, som er sluttet til tv'et.
Sådan opdateres tjenester for internetvideoindhold
Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] → [Netværk] → [Opdater internetindhold].
Tip
Oplysninger om det markerede ikon vises i informationsbanneret.
Grænsefladen til internetindhold afhænger af udbyderne af internetindhold.
Bemærk
Hvis du oplever problemer, skal du kontrollere, om internetforbindelsen er indstillet korrekt.
Vedligeholder blokvideoindhold baseret på indstillingen [Børnelås] på tv'et. Nogle serviceudbydere understøtter ikke denne funktion.
Top | Brug af internettjenester og programmer
33
Se tv med venner fra nær og fjern
Chat med vennerne, mens du ser tv
Invitation af venner, mens du ser tv
Invitation af vennerne via programoversigten
Top
34
Chat med vennerne, mens du ser tv
Oversigt
Social Viewing gør det muligt at bruge sociale netværk, mens du ser indhold på tv'et. Du kan chatte med venner og se, hvad andre siger
om en udsendelse via kommentarerne på skærmen.
(Funktioner, der kan bruges med Social Viewing varierer, afhængigt af model/område/land).
Trin
1. Tilslut til en internetbredbåndsforbindelse.
Tryk på knappen for at gå til titellisten. Tryk derefter på knappen igen for at gå til "Tilslutning til internettet" for at få flere
oplysninger.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på touchpad'en. Tryk derefter på touchpad'en igen for at gå til "Tilslutning til
internettet", hvor du kan finde flere oplysninger).
2. Tryk på knappen SOCIAL VIEW for at starte Social Viewing.
Skærmen Social Viewing vises. (Billedstørrelsen på det program, du ser, reduceres, og området med tweets vises).
3. Tryk på knappen SOCIAL VIEW igen for at åbne menuskærmen, og log derefter på det ønskede sociale netværk.
Når du er logget på, vises dit kontonavn ved siden af tjenestens navn på menuskærmen.
Hvis du vil stoppe Social Viewing, mens skærmen Social Viewing vises, skal du trykke på knappen SOCIAL VIEW for at åbne
menuskærmen, og derefter trykke på knappen SOCIAL VIEW igen.
Sådan vises programmet på hele skærmen
Tryk på knappen SOCIAL VIEW for at åbne menuskærmen, og vælg derefter [Layout] → [Skærmstyring:] → [Overlap].
Vær opmærksom på, at skærmen Social Viewing kan skjule undertekster eller andre oplysninger, når denne indstilling er aktiveret.
Sådan indtastes et nøgleord
Området med sociale netværk viser tweets, der har relation til det program, du ser. Du kan også indtaste et nøgleord. Når skærmen
Social Viewing vises, skal du trykke på knappen SOCIAL VIEW for at åbne menuskærmen, vælge [Angiv Tweet­søgeord] og indtaste det
ønskede nøgleord.
Tip
Du kan nyde Twitter uden at logge på, men du kan bruge flere funktioner i Twitter og få mere glæde af det ved at logge på.
Bemærk
Hvis du ikke har en konto til et socialt netværk, kan du oprette en på en computer.
3D­billeder kan vises under Social Viewing.
[Skærmformat] ændres til [Fuld] under Social Viewing.
Ikke alle kategorier vises, når du starter appen Discover, mens Social Viewing er åben.
En BRAVIA Sync­enhed kan ikke betjenes via tv'ets fjernbetjening under Social Viewing. Brug enhedens egen fjernbetjening til at betjene
den.
Top | Se tv med venner fra nær og fjern
35
Invitation af venner, mens du ser tv
Oversigt
Du kan vise, at du synes om et program, mens du ser programmet. Du kan også invitere venner til at se det samme program.
Tip
Denne funktion er tilgængelig i følgende områder/lande pr. marts 2014.
Tjekkiet / Danmark / Tyskland / Schweiz / Østrig / Storbritannien / Irland / Spanien / Frankrig / Italien / Holland / Belgien / Luxembourg /
Norge / Polen / Rusland/ Slovakiet / Finland / Sverige / New Zealand / Australien / USA / Canada / Brasilien
Trin
1. Tilslut til en internetbredbåndsforbindelse.
Tryk på knappen for at gå til titellisten. Tryk derefter på knappen igen for at gå til "Tilslutning til internettet" for detaljer.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på touchpad'en. Tryk derefter på touchpad'en igen for at gå til "Tilslutning til
internettet", hvor du kan finde flere oplysninger).
2. Tryk på knappen OPTIONS, mens du ser tv, og vælg derefter [Fedt].
3. Følg instruktionerne på skærmen for at logge på din Facebook­konto.
Tip
Du kan registrere op til seks Facebook­konti med tv'et.
Når din konto er registreret, kan du vælge den fra kontolisten for at logge på.
Sådan inviteres venner til at se samme program
Tryk på knappen OPTIONS, mens du ser et program, og vælg derefter [Inviter venner] for at invitere venner til at se det samme program.
Sådan åbnes historikken
Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Kanal] → [Venner] nederst i Menuen Home → [Fedt] eller [Invitation].
Top | Se tv med venner fra nær og fjern
36
Invitation af vennerne via programoversigten
Oversigt
Du kan bruge programoversigten til at invitere venner til at se det samme program eller vise, at du synes godt om bestemte programmer.
Tip
Denne funktion er tilgængelig i følgende områder/lande pr. marts 2014.
Tjekkiet / Danmark / Tyskland / Schweiz / Østrig / Storbritannien / Irland / Spanien / Frankrig / Italien / Holland / Belgien / Luxembourg /
Norge / Polen / Rusland/ Slovakiet / Finland / Sverige / New Zealand / Australien / USA / Canada / Brasilien
Trin
1. Tilslut til en internetbredbåndsforbindelse.
Tryk på knappen for at gå til titellisten. Tryk derefter på knappen igen for at gå til "Tilslutning til internettet" for at få flere
oplysninger.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på touchpad'en. Tryk derefter på touchpad'en igen for at gå til "Tilslutning til
internettet", hvor du kan finde flere oplysninger).
2. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Kanal].
3. Vælg [Guide].
Detaljerede oplysninger om tv­programmer vises.
4. Vælg det ønskede program.
De detaljerede oplysninger om programmet vises.
5. Vælg [Inviter venner].
6. Følg instruktionerne på skærmen for at logge på tv'et med din Facebook­konto.
Skærmen til valg af venner vises.
7. Følg instruktionerne på skærmen for at sende invitationer.
Tip
Du kan registrere op til seks konti på tv'et.
Når din konto er registreret, kan du vælge den fra kontolisten for at logge på.
Bemærk
Guide og søgning kan kun startes, når [GUIDE­knapfunktion] er [Start vejleder og søgning].
Top | Se tv med venner fra nær og fjern
37
Brug af andre enheder
BD/dvd­afspiller
HDMI­tilslutning
Component­videotilslutning
SCART­tilslutning
Composite­tilslutning
USB HDD­optageenhed
Udførelse af grundlæggende opsætning
Optagelse med engangsberøring
Timeroptagelse
Se optaget indhold
Sletning af optaget indhold
Sætte program, som aktuelt vises, på pause
Digitalkamera/videokamera
USB­enhed
Pc
Lydsystem
HDMI­tilslutning
Optisk lydtilslutning
Lydkabeltilslutning
MHL­enhed (smartphone, tablet osv.)
Trådløs subwoofer (valgfri)
Understøttede filformater (DLNA, USB­enheder osv.)
Top
38
HDMI­tilslutning
Opret en forbindelse
HDMI­tilslutning anbefales for at opnå en optimal billedkvalitet. Hvis din BD/DVD­afspiller har et HDMI­stik, skal du tilslutte den ved hjælp
af et HDMI­kabel.
* Sørg for at bruge et autoriseret HIGH SPEED HDMI­kabel, der er mærket med HDMI­logoet.
Trin
1. Tænd den tilsluttede BD/DVD­afspiller, når forbindelsen er oprettet.
2. Tryk flere gange på knappen for at vælge den tilsluttede BD/DVD­afspiller.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere
knappen , trykke på touchpad'en, køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere den tilsluttede BD/DVD­afspiller og derefter
trykke på touchpad'en).
3. Start afspilning på den tilsluttede BD/DVD­afspiller.
Tip
Hvis du tilslutter en BRAVIA Sync­kompatibel enhed, kan du betjene den ved ganske enkelt at bruge tv'ets fjernbetjening.
Top | Brug af andre enheder
39
Component­videotilslutning
Opret en forbindelse
Hvis din BD/DVD­afspiller er udstyret med et komponentvideostik, skal den tilsluttes tv'et med et komponentvideokabel og et lydkabel.
Trin
1. Tænd den tilsluttede BD/DVD­afspiller, når forbindelsen er oprettet.
2. Tryk flere gange på knappen for at vælge den tilsluttede BD/DVD­afspiller.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere
knappen , trykke på touchpad'en, køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere den tilsluttede BD/DVD­afspiller og derefter
trykke på touchpad'en).
3. Start afspilning på den tilsluttede BD/DVD­afspiller.
Top | Brug af andre enheder
40
SCART­tilslutning
Opret en forbindelse
Hvis din BD/DVD­afspiller har et SCART­stik, skal den tilsluttes med et SCART­kabel.
Trin
1. Tænd den tilsluttede BD/DVD­afspiller, når forbindelsen er oprettet.
2. Tryk flere gange på knappen for at vælge den tilsluttede BD/DVD­afspiller.
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
knappen , trykke på touchpad'en, køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere den tilsluttede BD/DVD­afspiller og derefter
trykke på touchpad'en).
3. Start afspilning på den tilsluttede BD/DVD­afspiller.
Tip
Når du ser en digital udsendelse, kan du optage det aktuelle program på en enhed, der er tilsluttet via SCART. Tryk på knappen
OPTIONS, vælg [SCART­optagelse til] for at optage på den tilsluttede enhed.
Bemærk
SCART­tilslutning kan give den samme billedkvalitet som en komposittilslutning, afhængigt af den tilsluttede BD/DVD­afspiller.
Top | Brug af andre enheder
41
Composite­tilslutning
Opret en forbindelse
Hvis din BD/DVD­afspiller har et kompositstik, skal den tilsluttes med et kompositvideo/lydkabel.
Trin
1. Tænd den tilsluttede BD/DVD­afspiller, når forbindelsen er oprettet.
2. Tryk flere gange på knappen for at vælge den tilsluttede BD/DVD­afspiller.
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
, trykke på touchpad'en, køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere den tilsluttede BD/DVD­afspiller og derefter
knappen trykke på touchpad'en).
3. Start afspilning på den tilsluttede BD/DVD­afspiller.
Top | Brug af andre enheder
42
Udførelse af grundlæggende opsætning
Opret en forbindelse
Slut den eksterne USB HDD­enhed til dit tv, og nyd optagelse af digitale udsendelser. Hvis dit tv har to eller flere USB­porte, skal du slutte
USB HDD­enheden til den port, der er mærket med "HDD REC".
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Systemindstillinger] → [Optagelsesindstillinger] → [HDD­registrering].
3. Følg instruktionerne på skærmen for at registrere USB HDD­enheden.
Sådan afregistreres en USB­enhed
Tryk på knappen HOME, og vælg enheden, der skal afregistreres.
[Indstillinger] → [Systemindstillinger] → [Optagelsesindstillinger] → [HDD­afregistrering] →
Bemærk
USB HDD­kapaciteter på mere end 32 GB understøttes.
Tilslutning af en USB HDD­enhed via en USB­hub understøttes ikke. Slut enheden direkte til tv'et.
Data, som er gemt i USB HDD­enheden, vil blive slettet, når den formateres under registreringsprocessen. USB HDD­enheden kan ikke
bruges med en pc, når den først er registreret til tv'et. Hvis du vil kunne bruge USB HDD­enheden på en pc, skal den formateres på pc'en
(bemærk, at alle data på USB HDD­enheden slettes).
Der kan maksimalt registreres 8 USB HDD­enheder.
Kun dette tv kan afspille dataene, som er optaget på USB HDD­enheden.
Optagelse understøttes kun for digitale tv­udsendelser. Optagelse af dataudsendelser eller radio understøttes ikke.
Kodede signaler kan ikke optages.
Optagelse kan ikke udføres i følgende tilfælde:
­ Tv'et kan ikke genkende den registrerede USB HDD­enhed.
­ USB HDD­enheden indeholder mere end 1.000 programmer.
­ USB HDD­enheden er fuld.
USB HDD­optagelse kan ikke udføres, hvis [SCART­optagelse til] er valgt.
Du kan muligvis ikke vælge programmet automatisk, mens det optages.
Optagelse er ikke mulig, hvis programmet ikke er autoriseret af operatøren.
Hvis du bruger et CAM­modul (Conditional Access Module = betinget adgangsmodul), skal du undgå at bruge børnelås, som muligvis ikke
fungerer under optagelse. Som alternativ kan du bruge en programblokering eller tv'ets egen børnelås, hvis den understøttes af
sendestationen.
I Norge kan nogle programmer ikke optages på grund af lovmæssige begrænsninger.
Hvis tv'et påvirkes under USB HDD­optagelse, kan der opstå støj i det optagede indhold.
Sony kan på ingen måde holdes ansvarlig for optagefejl eller skader eller tab af optaget indhold, som skyldes eller er forbundet med tv'ets
funktionsfejl, signalinterferens eller noget andet problem.
Top | Brug af andre enheder
43
Optagelse med engangsberøring
Trin
Tryk på knappen REC, mens du ser det program, som du vil optage.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
knappen REC og derefter trykke på touchpad'en for at vælge.)
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere
Optagelse starter og stopper automatisk, når programmet er slut.
Tryk på knappen for at stoppe optagelsen manuelt.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
knappen og derefter trykke på touchpad'en for at vælge).
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere
Top | Brug af andre enheder
44
Timeroptagelse
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Kanal].
2. Vælg [Guide] → det program, som skal optages → [Timeroptagelse].
3. Tryk på knappen , konfigurer timer­indstillingen ved hjælp af knapperne / / / , og tryk derefter på knappen .
(Tryk på touchpad'en, når du bruger touchpad­fjernbetjeningen, og lad fingeren køre fingeren opad/nedad/venstre/højre for at
konfigurere timerindstillingen, og tryk derefter på touchpad'en).
Tv'et informerer dig, hvis det valgte program er opdelt. Du kan optage alle dele, hvis springet mellem delene er mindre end 3 timer
(funktionen er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af område/land).
4. Vælg [Indstil timer].
Hvis det valgte program er en del af en serie, kan du lave serieoptagelse ved at vælge [Indstil som serie]. (Funktionen er muligvis ikke
tilgængelig afhængigt af område/land.)
Indstil timeren manuelt ved at angive dato, klokkeslæt og kanal
Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Kanal] → [Optagelser] → [Timer­liste] → [Manuel timeroptagelse].
Konfigurer timer­indstillingen, og vælg derefter [Indstil timer].
Kontrollere, ændre eller slette timer­indstillinger
Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Kanal] → [Optagelser] → [Timer­liste].
Tip
Der kan laves op til 32 timer­indstillinger.
Hvis optagelsen slår fejl, anføres resultatet i [Fejlliste] i menuen [Optagelser].
Bemærk
Timer­optagelse kan ikke startes, hvis netledningen ikke er sat i.
Hvis timer­indstillingerne overlapper hinanden, har programmet, som starter først, højere prioritet, og optagelsen af det andet program
starter først, når det første program er afsluttet.
Top | Brug af andre enheder
45
Se optaget indhold
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Kanal].
2. Vælg [Optagelser] → [Titelliste] → indhold.
Top | Brug af andre enheder
46
Sletning af optaget indhold
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Kanal].
2. Vælg [Optagelser] → [Titelliste] → indhold.
3. Tryk på knappen OPTIONS, og vælg derefter [Slet] → [En]/[Valgbar]/[Alle].
Tip
Du kan også vælge mere indhold og slette det på én gang.
Top | Brug af andre enheder
47
Sætte program, som aktuelt vises, på pause
Oversigt
Det kan sætte det aktuelt viste program på pause. Denne funktion er nyttig, hvis du har brug for en pause.
Trin
1. Tryk på knappen TV PAUSE, mens du ser et program.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
knappen TV PAUSE og derefter trykke på touchpad'en for at vælge).
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere
Tv'et begynder at optage programmet midlertidigt til USB HDD­enheden.
2. Tryk på knappen for at fortsætte med at se programmet.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
knappen og derefter trykke på touchpad'en for at vælge).
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere
Tryk på knappen for at vende tilbage live­programmet.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
knappen og derefter trykke på touchpad'en for at vælge).
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere
Tip
Programmet sættes på pause (optages midlertidigt) i op til 8 timer.
Bemærk
Det midlertidigt optagede indhold slettes fra USB HDD­enheden, når du afslutter pausetilstanden ved at trykke på knappen eller skifte
kanal.
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
knappen og derefter trykke på touchpad'en for at vælge).
Pausetilstanden annulleres, hvis der startes en timeroptagelse. Du kan dog se programmet, der er sat på pause, indtil timeroptagelsen
starter.
Top | Brug af andre enheder
48
Digitalkamera/videokamera
Opret en forbindelse
Tilslut dit Sony­digitalkamera eller ­videokamera ved hjælp af et HDMI­kabel. Brug et kabel, som har et HDMI­ministik til
digitalkamera/videokamera og et standard­HDMI­stik til tv'et.
* Sørg for at bruge et autoriseret HIGH SPEED HDMI­kabel, der er mærket med HDMI­logoet.
Trin
1. Tænd det tilsluttede digitalkamera/videokamera, når forbindelsen er oprettet.
2. Tryk flere gange på knappen for at vælge det tilsluttede digitalkamera/videokamera.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere
knappen , trykke på touchpad'en, køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere det tilsluttede digitalkamera/videokamera og
derefter trykke på touchpad'en).
3. Start afspilning på det tilsluttede digitalkamera/videokamera.
Tip
Hvis du tilslutter en BRAVIA Sync­kompatibel enhed, kan du betjene den ved ganske enkelt at bruge tv'ets fjernbetjening. Sørg for, at
enheden er BRAVIA Sync­kompatibel. Ikke alle enheder er kompatible med BRAVIA Sync, selvom de har et HDMI­stik.
Top | Brug af andre enheder
49
USB­enhed
Opret en forbindelse
Tilslut USB­lagerenheden for at nyde foto­, musik­ og videofiler, som er gemt på enheden.
Trin
1. Tænd den tilsluttede USB­enhed, når forbindelsen er oprettet.
2. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Medieserver].
3. Vælg [USB] → mappen eller filen fra listen.
Hvis du vælger en mappe, skal du vælge den ønskede fil.
Afspilning starter.
Hvis du vil se de understøttede filformater
Codec List
Tip
Hvis der er en undertekstfil på USB'en, kan du se et program med undertekster. I dette tilfælde skal undertekstfilen være i samme
mappe og med samme navn som filmfilen (afhængigt af undertekst­filen, kan undertekster måske ikke blive vist korrekt, selvom formatet
er understøttet).
Bemærk
USB­fremviser understøtter filsystemerne FAT16, FAT32, exFAT og NTFS.
Hvis du tilslutter et Sony­digitalkamera til tv'et med et USB­kabel, skal kameraets USB­tilslutningsindstillinger indstilles til [Auto] eller
[Hukommelse].
Hvis dit digitalkamera stadig ikke fungerer med dit tv, kan du prøve følgende:
­ Indstil kameraets USB­tilslutningsindstillinger til [Hukommelse].
­ Kopier filerne fra kameraet til et USB­flashdrev, og slut derefter drevet til tv'et.
[Ansigtszoom] og [Zoom og beskær] i indstillingsmenuen for [Beskæring] fungerer muligvis ikke for nogle billedfiler.
Kun panoramiske JPEG­filer i følgende vandrette/lodrette formater kan rulles (hvis JPEG­filen redigeres på en pc osv., er rulning måske
ikke muligt).
­ For vandret rulning: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096,
11520/1080
­ For lodret rulning: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480,
1080/11520
Videofiler er placeret i følgende mappestruktur (hierarkisk position):
/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
/PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
/MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4
Lav en backup af alle de mediefiler, der er gemt på en USB­enhed, så du ikke mister dine filer. Sony er ikke ansvarlig for mistede eller
beskadigede data, som er gemt på en USB­enhed.
Afhængigt af filen er afspilning måske ikke muligt, selvom du bruger understøttede formater.
Top | Brug af andre enheder
50
Pc
Opret en forbindelse
Tilslut din pc med et HDMI­kabel for at afspille musik, billeder og andet indhold, som er gemt på den.
* Sørg for at bruge et autoriseret HIGH SPEED HDMI­kabel, der er mærket med HDMI­logoet.
Egnet pc­indgangssignal
(Opløsning, vandret frekvens/lodret frekvens)
640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
1280 x 768, 47,4 kHz/60 Hz og 47,8 kHz/60 Hz
1360 x 768, 47,7 kHz/60 Hz
1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (kun fuld HD­model)
1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (kun fuld HD­model)*
* 1.080p timing ved anvendelse sammen med HDMI­indgangen behandles som video­timing og ikke som pc­timing. Dette vil påvirke
indstillingerne [Systemindstillinger] og [Skærm]. For at få vist pc'ens indhold skal du indstille [Valg af motiv] til [Grafik], [Skærmformat] til
[Fuld] og [Skærmområde] til [Fuld pixel]. ([Skærmområde] kan kun konfigureres, når [Automatisk visningsområde] er indstillet til [Fra].)
Bemærk
Tv'et understøtter ikke flettede signaler.
For at opnå optimal billedkvalitet anbefales det, at du bruger signalerne i skemaet. I tilslut og afspil registreres signaler med en lodret
frekvens på 60 Hz automatisk. (Det kan være nødvendigt at genstarte pc'en.)
Billedet kan forekomme sløret eller udtværet, afhængigt at tilslutningsstatussen. I dette tilfælde skal du ændre pc­indstillingerne og derefter
vælge et andet indgangssignal som beskrevet under "Passende pc­indgangssignal".
1920 pixel x 1080 line/60 Hz­output understøttes muligvis ikke, afhængigt af din pc. Selv om du har valgt 1920 pixel x 1080 line/60 Hz­
output, kan det faktiske outputsignal variere. I dette tilfælde skal du ændre pc­indstillingerne og derefter vælge et andet indgangssignal
som beskrevet under "Passende pc­indgangssignal".
Top | Brug af andre enheder
51
HDMI­tilslutning
Opret en forbindelse
Tilslut et lydsystem (f.eks. hjemmebiografsystem) med HDMI­udgang til tv'et ved hjælp af et HDMI­kabel.
* Sørg for at bruge et autoriseret HIGH SPEED HDMI­kabel, der er mærket med HDMI­logoet.
Tip
Når der oprettes forbindelse til et BRAVIA Sync­kompatibelt digitalt lydsystem med teknologien Audio Return Channel (ARC), skal du
bruge det HDMI­stik, der er mærket "ARC" mark (HDMI IN 1 eller HDMI IN 2, afhængigt af din model/dit område/land) og oprette
tilslutning til HDMI­stikket med et HDMI­kabel. Men hvis du tilslutter et system, som ikke er kompatibelt med BRAVIA Sync eller Audio
Return Channel, skal du lave en ekstra lydtilslutning via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Se betjeningsvejledningen for lydsystemet for at få flere oplysninger om tilslutning af andre enheder og indstilling før brug.
Trin
1. Tryk på knappen HOME, når du har lavet tilslutningen, og vælg derefter 2. Vælg [Lyd] → [Højttaler] → [Audiosystem].
[Indstillinger].
Det tilsluttede lydsystem tændes automatisk. Lydstyrken kan justeres ved hjælp af tv'ets fjernbetjening.
Tip
Hvis du tilslutter en BRAVIA Sync­kompatibel enhed, kan du betjene den ved ganske enkelt at bruge tv'ets fjernbetjening.
Bemærk
Du skal konfigurere indstillingerne [Digital lydudgang] i overensstemmelse med dit lydsystem. Tryk på knappen (eller tryk på
touchpad'en på touchpad­fjernbetjeningen) for at gå til "Indstilling af lyd for digital lydudgang", hvor du kan finde flere oplysninger.
Gå til siden
Top | Brug af andre enheder
52
Optisk lydtilslutning
Opret en forbindelse
Tilslut et lydsystem (f.eks. hjemmebiografsystem) med digital indgang til tv'et ved hjælp af et optisk lydkabel.
Tip
Se betjeningsvejledningen for lydsystemet for at få flere oplysninger om tilslutning af andre enheder og indstilling før brug.
Trin
1. 2. 3. 4. Tryk på knappen HOME, når du har lavet tilslutningen, og vælg derefter Vælg [Indstillinger].
[Lyd] → [Højttaler] → [Audiosystem].
Tryk to gange på knappen HOME for at vende tilbage til den sidst viste kilde.
Tænd for det tilsluttede lydsystem, og juster derefter lydstyrken.
Bemærk
Du skal konfigurere indstillingerne [Digital lydudgang] i overensstemmelse med dit lydsystem. Tryk på knappen (eller tryk på
touchpad'en på touchpad­fjernbetjeningen) for at gå til "Indstilling af lyd for digital lydudgang", hvor du kan finde flere oplysninger.
Gå til siden
Top | Brug af andre enheder
53
Lydkabeltilslutning
Opret en forbindelse
Slut et lydsystem (f.eks. forstærker) til tv'et ved hjælp af et lydkabel.
Tip
Se lydsystemets betjeningsvejledning for at få flere oplysninger om tilslutning af andre enheder og indstilling før brug.
Trin
1. 2. 3. 4. Tryk på knappen HOME, når du har lavet tilslutningen, og vælg derefter Vælg [Indstillinger].
[Lyd] → [Hovedtelefon­/lydudgang] → [Lydudgang].
Tryk to gange på knappen HOME for at vende tilbage til den sidst viste kilde.
Tænd for det tilsluttede lydsystem, og juster derefter lydstyrken.
Tip
Hvis du bruger et eksternt lydsystem, kan tv'ets lydudgang styres ved hjælp af tv'ets fjernbetjening, hvis [Lydudgang] er indstillet til
[Variabel]. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] → [Lyd] → [Lydudgang] → [Variabel].
Hvis du vil tilslutte en subwoofer, skal du trykke på knappen HOME og derefter vælge /lydudgang] → [Subwoofer].
[Indstillinger] → [Lyd] → [Hovedtelefon­
Top | Brug af andre enheder
54
MHL­enhed (smartphone, tablet osv.)
Opret en forbindelse
Tilslut din MHL­enhed (f.eks. smartphone, tablet) med MHL­udgang til tv'ets HDMI IN 1/MHL­port ved hjælp af et MHL­kabel.
* Sørg for at bruge et autoriseret MHL 2­kabel, der er mærket med MHL­logoet.
Trin
1. Tryk på knappen HOME, når du har lavet tilslutningen, og vælg derefter 2. Vælg [HDMI 1/MHL].
[Indgange].
Sådan skiftes automatisk til MHL­indgangen
Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] → [Eksterne indgange] → [BRAVIA Sync­indstillinger] → [Automatisk
ændring af indgang (MHL)] → [Til]. (Afhængigt af MHL­enheden kan indgangen muligvis ikke ændres.) Hvis tv'et er i standby, skifter det
ikke automatisk.
Sådan oplades en MHL­enhed
Når tv'et er tændt, kan en MHL­enhed oplades fra tv'et ved hjælp af et MHL­kabel.
Tip
Når tv'et er i standby, og hvis [MHL­opladning under standby] er indstillet til [Til], kan en MHL­enhed også lades op fra tv'et med et MHL­
kabel.
Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] → [Eksterne indgange] → [MHL­opladning under standby] → [Til].
Top | Brug af andre enheder
55
Trådløs subwoofer (valgfri)
Oversigt
Du kan bruge den valgfrie trådløse subwoofer SWF­BR100 til at udvide basresponsen for tv'ets lyd.
Tilslut den trådløse transceiver, der fulgte med den trådløse subwoofer SWF­BR100 for at bruge den trådløse subwoofer.
Opret en forbindelse
1. Slut lydkablet (medfølger) til den trådløse transceiver.
2. Slut den anden ende af lydkablet til AUDIO OUT/ ­stikket på tv'et.
) på tv'et.
3. Slut den trådløse transceiver til USB­porten (
[Hovedtelefon­/lydudgang] indstilles automatisk til [Subwoofer].
4. Placer den trådløse subwoofer som ønsket, og tilslut strøm.
Det anbefales, at den trådløse subwoofer placeres så tæt som muligt på tv'et.
Tip
Når den trådløse transceiver er afbrudt, gendannes [Hovedtelefon­/lydudgang] automatisk til sin oprindelige indstilling.
Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af den trådløse subwoofer i den betjeningsvejledning, som fulgte med den trådløse
subwoofer.
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter 2. Vælg [Lyd] → [Trådløs subwoofer].
[Indstillinger].
Tilgængelige funktioner
De anbefalede værdier for tv'et er allerede blevet indstillet.
[Subwooferniveau]
Justerer lydstyrkeniveauet for den trådløse subwoofer.
[Fraklipsfrekvens]
Justerer grænsefrekvensen for den trådløse subwoofer. Alle frekvenser under grænsefrekvensen sendes til den trådløse subwoofer i
stedet for til tv'ets højttalere.
[Fase]
Vælger fasepolariteten. Vælger indstillingen på baggrund af dine foretrukne indstillinger. [Styrke]
Indstiller effektstyringsmetoden for den trådløse subwoofer. Når du ikke bruger den trådløse subwoofer, skal du vælge [Fra]. Du kan også konfigurere denne indstilling i menuen Funktioner.
[Nulstil alt]
Gendanner standardindstillingerne for den trådløse subwoofer.
Top | Brug af andre enheder
56
Understøttede filformater (DLNA, USB­enheder osv.)
Kontrol af ikke­understøttede filformater
Codec List
Top | Brug af andre enheder
57
Brug af BRAVIA Sync­enheder
Indstilling af BRAVIA Sync
Brug af Sync Menu
Knapindstilling til brug af HDMI/MHL­enhed
Visning af BRAVIA Sync­enhedsliste
Top
58
Indstilling af BRAVIA Sync
Oversigt
Hvis en BRAVIA Sync­kompatibel enhed (f.eks. BD­afspiller eller AV­forstærker) er forbundet med et HDMI­kabel eller hvis en BRAVIA
Sync­kompatibel enhed (f.eks. smartphone eller tablet) er forbundet med et MHL­kabel, giver dette tv dig mulighed for at styre enheden
med tv'ets fjernbetjening.
Trin
1. Tænd den tilsluttede enhed.
2. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
3. Vælg [Eksterne indgange] → [BRAVIA Sync­indstillinger] → [BRAVIA Sync­styring] → [Til].
4. Aktiver BRAVIA Sync på den tilsluttede enhed.
Når en bestemt Sony BRAVIA Sync­kompatibel enhed tilsluttes og tændes, og [BRAVIA Sync­styring] er indstillet til [Til], aktiveres
BRAVIA Sync automatisk på enheden.
Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, som fulgte med den tilsluttede enhed.
Hvis den tilsluttede enhed ikke skal slukke automatisk, når tv'et slukkes
Tryk på knappen HOME, og vælg derefter aut.] → [Fra].
[Indstillinger] → [Eksterne indgange] → [BRAVIA Sync­indstillinger] → [Sluk enheder
Hvis den tilsluttede enhed ikke skal tænde automatisk, når tv'et tændes
Tryk på knappen HOME, og vælg derefter → [Fra].
[Indstillinger] → [Eksterne indgange] → [BRAVIA Sync­indstillinger] → [Tænd TV aut.]
Sådan ændres tv­indgang til enheden, som er tilsluttet med et MHL­kabel
Tryk på knappen HOME, og vælg derefter ændring af indgang (MHL)] → [Til].
[Indstillinger] → [Eksterne indgange] → [BRAVIA Sync­indstillinger] → [Automatisk
Tilgængelige BRAVIA Sync­funktioner
BD/DVD­afspiller
Tænder automatisk den BRAVIA Sync­kompatible enhed, og skifter indgang til den enhed, når du vælger den i menuen Home eller Sync
Menu.
Tænder automatisk tv'et, og skifter indgang til den tilsluttede enhed, når enheden begynder at afspille.
Slukker automatisk den tilsluttede enhed, når du slukker tv'et.
Styrer menubetjening (knapperne / / / ), afspilning (f.eks. knappen fjernbetjening.
) og valg af kanal for den tilsluttede enhed gennem tv'ets
AV­forstærker
Tænder automatisk den tilsluttede AV­forstærker, og skifter lydudgang fra tv'ets højttaler til lydsystemet, når du tænder tv'et. Denne
funktion er kun tilgængelig, hvis du tidligere har sendt tv­lyden via AV­forstærkeren.
Skifter automatisk lydudgang til AV­forstærkeren ved at tænde AV­forstærkeren, når tv'et er tændt.
Slukker automatisk den tilsluttede AV­forstærker, når du slukker tv'et.
Justerer lydstyrken (knapperne +/–), og gør lyden lydløs (knappen ) på den tilsluttede AV­forstærker gennem tv'ets fjernbetjening.
Videokamera
Tænder automatisk tv'et, og skifter indgang til det tilsluttede videokamera, når det tilsluttede videokamera tændes.
Slukker automatisk det tilsluttede videokamera, når du slukker tv'et.
Styrer menubetjening (knapperne / / / ), afspilning (f.eks. knappen tv'ets fjernbetjening.
) og kanalvalg på det tilsluttede videokamera ved hjælp af
Bemærk
"BRAVIA Sync­styring" (BRAVIA Sync) er kun tilgængelig for en tilsluttet BRAVIA Sync­kompatibel enhed, som har BRAVIA Sync­logoet.
Top | Brug af BRAVIA Sync­enheder
59
Brug af Sync Menu
Trin
1. Tryk på knappen SYNC MENU.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
knappen SYNC MENU og derefter trykke på touchpad'en for at vælge).
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere
2. Vælg det ønskede element i Sync Menu.
Tryk på knappen SYNC MENU for at afslutte Sync Menu.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
knappen SYNC MENU og derefter trykke på touchpad'en for at vælge).
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere
Tip
Hvis du trykker på knappen SYNC MENU, vises promotion­skærmen i følgende tilfælde.
­ En HDMI­ eller MHL­enhed er ikke tilsluttet.
­ [BRAVIA Sync­styring] er indstillet til [Fra].
Tilgængelige elementer
[Apparatvalg]
Gør det muligt at vælge en BRAVIA Sync­kompatibel enhed, som skal styres med tv'ets fjernbetjening.
[Enhedsstyring]
Viser menuen, muligheder og titelliste for den tilsluttede enhed, eller slukker enheden.
[Brug tv­højttalere som lydudgang]/[Brug audiosystem som lydudgang]
Skifter højttalerudgang mellem tv'et og den tilsluttede lydenhed.
[Tv­styring]
Viser menuen og mulighederne for tv'et, og viser/skjuler elementer på tv­skærmen.
[Tilbage til tv]
Vender tilbage til tv­kanaler.
[Tv­styring med tv­fjernbetjening]/[Enhedsstyring med tv­fjernbetjening]
Skifter enhed, som skal betjenes med tv'ets fjernbetjening, mellem tv og den tilsluttede enhed.
Tip
Alle BRAVIA Sync­kompatible enheder (undtagen lydsystem) er anført som ny indgangskilde under [Indgange] i menuen Home.
Top | Brug af BRAVIA Sync­enheder
60
Knapindstilling til brug af HDMI/MHL­enhed
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter 2. Vælg [Indstillinger].
[Eksterne indgange] → [BRAVIA Sync­indstillinger] → [Enhedskontrolknapper] → den ønskede indstilling.
Tilgængelige funktioner
[Ingen]
Deaktiverer betjening med tv'ets fjernbetjening.
[Normal]
Muliggør grundlæggende handlinger, f.eks. navigationsknapper (op, ned, venstre eller højre osv.).
[Indstillingsknapper]
Muliggør grundlæggende handlinger og betjening af kanalrelaterede knapper, f.eks. knapperne PROG +/– eller knapperne 0 ­ 9 osv.
Nyttig, når du skal betjene en tuner eller set­top­boks osv. med fjernbetjeningen.
[Menuknapper]
Muliggør grundlæggende handlinger og betjening af knapperne HOME/OPTIONS.
Nyttig, når du skal betjene menuer på en BD­afspiller osv. med fjernbetjeningen.
[Indstill.­ og menuknapper]
Muliggør grundlæggende handlinger og betjening af knapperne HOME/OPTIONS og kanalrelaterede knapper.
Top | Brug af BRAVIA Sync­enheder
61
Visning af BRAVIA Sync­enhedsliste
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter 2. Vælg [Indstillinger].
[Eksterne indgange] → [BRAVIA Sync­indstillinger] → [BRAVIA Sync­enhedsliste].
Top | Brug af BRAVIA Sync­enheder
62
Nyttige funktioner
Automatisk billed­/lydjustering
Valg af billed­ og lydindstilling, som egner sig til indholdet
Automatisk justering af billedets lysstyrke i forhold til lysforholdene
Tilføjelse af foretrukne programmer
Brug af søgefunktion
Søgning efter aktuelle visningsoplysninger
Nøgleordssøgning
Reduktion af strømforbruget
Spare strøm med billedets lysstyrke
Slukning af tv'et ved at overvåge hviletiden
Brug af ur/timere
Manuel indstilling af aktuelt klokkeslæt
Indstilling af timer
Indstilling af sleeptimer
Top
63
Valg af billed­ og lydindstilling, som egner sig til indholdet
Oversigt
Du kan vælge et forudindstillet billede og en lydindstilling (f.eks. [Auto], [Biograf], [Sport]), som passer til indholdet.
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Systemindstillinger] → [Valg af motiv] → den ønskede indstilling.
Tilgængelige funktioner
[Auto]
Vælger motiv automatisk ud fra det viste indhold.
[Auto (24p­synk.)]
Vælger automatisk "Biograf" for 24Hz­signalindhold. Fungerer som "Auto" for alle andre signaler.
[Generel]
Slå Motivvalg fra for generelt indhold.
[Biograf]
Bedste billede og lyd til film.
[Sport]
Bedste billede og lyd til sport
[Musik]
Bedste lyd til afspilning af musik.
[Animation]
Det bedste billede til visning af animationer.
[Foto]
Optimalt billede til visning af fotos. Denne indstilling gælder kun for formaterne 1080i/p (50/60 Hz) og 480/576p (1080i/p (50 Hz) og 576p
er tilgængelige, afhængigt af dit område/land).
[Spil]
Bedste billede og lyd til videospil.
[Grafik]
Bedste billede til visning af tabeller og bogstaver
Top | Nyttige funktioner
64
Automatisk justering af billedets lysstyrke i forhold til lysforholdene
Oversigt
Billedets lysstyrke kan justeres automatisk i overensstemmelse med lysforholdene. Du kan reducere strømforbruget med en optimeret
billedlysstyrke.
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Systemindstillinger] → [Øko] → [Lyssensor] → [Til].
Top | Nyttige funktioner
65
Tilføjelse af foretrukne programmer
Trin
1. Åbn et program, der skal føjes til [Mine apps].
Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Apps] → [Alle apps] → det ønskede program.
2. Tryk på knappen , og vælg derefter [Føj til Mine apps].
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på touchpad'en).
Sådan fås adgang til elementer under [Mine apps]
Tryk på knappen HOME, vælg [Apps], og vælg derefter det ønskede element.
Sådan fjernes et element fra [Mine apps]
Vis punktet, som skal slettes, tryk på knappen OPTIONS, og vælg derefter [Fjern fra Mine apps].
Sådan sorteres en liste over programmer
Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Apps].
Marker det ønskede punkt, tryk på knappen OPTIONS, og vælg derefter [Flyt applikation]. De valgte programmer flyttes til de ønskede
positioner ved hjælp af knapperne / / / på skærmen til sortering af programmer. Tryk på knappen for at anvende ændringen.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du køre fingeren mod højre/venstre/op/ned for at flytte til de ønskede positioner og derefter
trykke på touchpad'en.)
Top | Nyttige funktioner
66
Søgning efter aktuelle visningsoplysninger
Oversigt
Denne funktion gør det muligt at søge efter oplysninger i en internetdatabase om et igangværende tv­program eller om den aktuelt
afspillede musiktitel/kunstner. Du kan også søge på en enhed, der er sluttet til tv'et.
Der kan også søges efter relaterede oplysninger i dine søgeresultater.
Tip
Denne funktion er tilgængelig i følgende områder/lande pr. marts 2014.
Tjekkiet / Danmark / Tyskland / Schweiz / Østrig / Storbritannien / Irland / Spanien / Frankrig / Italien / Holland / Belgien / Luxembourg /
Norge / Polen / Rusland/ Slovakiet / Finland / Sverige / New Zealand / Australien / USA / Canada / Brasilien
Trin
1. Tilslut til en internetbredbåndsforbindelse.
Tryk på knappen for at gå til titellisten. Tryk derefter på knappen igen for at gå til "Tilslutning til internettet" for at få flere
oplysninger.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på touchpad'en. Tryk derefter på touchpad'en igen for at gå til "Tilslutning til
internettet", hvor du kan finde flere oplysninger).
2. Tryk på knappen RELATED SEARCH, mens et tv­program, en video eller musik afspilles.
3. Når du ser et tv­program, vises de oplysninger, der har relation til programmet. Gå til trin 4.
Hvis der vises andet end tv­programmer, vises de oplysninger, der har relation til den igangværende musik. Gå til trin 3.
4. Når der vises en meddelelse om gennemført søgning i nederste højre hjørne af skærmen, skal du trykke på knappen (Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på touchpad'en).
5. De detaljerede oplysninger om det igangværende program eller den igangværende musik vises.
Hvis du vil have vist relaterede detaljerede oplysninger, skal du skifte faner med knapperne /
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du køre fingeren mod højre/venstre for at skifte fane).
Sådan bruges søgeresultatet
Du kan udføre forskellige handlinger (f.eks. [Afspilning] og [Skift]). Tilgængelige handlinger afhænger af forholdene.
Bemærk
Der kan muligvis ikke hentes oplysninger afhængigt af, hvad du ser.
Når du ser tv via en ekstern indgang, kan du ikke søge efter oplysninger om tv­programmer.
Kunder i USA eller Canada: Når du ser kabel­tv, kan du ikke søge efter oplysninger om tv­programmer.
Top | Nyttige funktioner
67
Nøgleordssøgning
Oversigt
Du kan søge efter oplysninger om tv­programmer, musik og videoer ved at indtaste et nøgleord (sportitel, albumnavn, videotitel osv.). Du
kan også søge på og afspille internetvideo. Søgeresultatet kan variere, afhængigt af område/land.
Trin
1. Tilslut til en internetbredbåndsforbindelse.
Tryk på knappen for at gå til titellisten. Tryk derefter på knappen igen for at gå til "Tilslutning til internettet" for detaljer.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på touchpad'en. Tryk derefter på touchpad'en igen for at gå til "Tilslutning til
internettet", hvor du kan finde flere oplysninger).
2. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Søg].
3. Vælg tekstfeltet, indtast et nøgleord, og vælg derefter [Enter].
Du kan også vælge nøgleord, som der er søgt på tidligere.
Søgeresultatet kategoriseres efter typen af indhold, og derefter vises det. Vælg en kategori for at få vist søgeresultater for den
pågældende kategori.
4. Vælg et søgeresultat.
Tryk nogle få gange på knappen RETURN for at vende tilbage til den sidst viste kilde.
Top | Nyttige funktioner
68
Spare strøm med billedets lysstyrke
Oversigt
Du kan reducere strømforbruget ved at ændre billedets lysstyrke.
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Systemindstillinger] → [Øko] → [Strømsparefunktion] → den ønskede indstilling.
Tilgængelige funktioner
[Sluk billede]
Maksimal strømbesparelse. Billedet slukkes, men lyden høres fortsat.
[Høj]
Stor strømbesparelse. Billedet bliver mørkt.
[Lav]
Lille strømbesparelse. Billedet bliver lidt mørkt.
[Fra]
Ingen strømbesparelse.
Tip
Hvis strømmen afbrydes, mens der er valgt [Sluk billede], indstilles [Strømsparefunktion] til [Fra], næste gang der tændes for strømmen.
Top | Nyttige funktioner
69
Slukning af tv'et ved at overvåge hviletiden
Oversigt
Du kan indstille tv'et til at slukke automatisk, når det har været passivt i et forudindstillet stykke tid.
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Systemindstillinger] → [Øko] → [Standby for passivt tv] → perioden.
Når den indstillede tid passeres, slukker enheden automatisk. Hvis [Fra] er valgt, slukker enheden ikke.
Top | Nyttige funktioner
70
Manuel indstilling af aktuelt klokkeslæt
Oversigt
De aktuelle tidsoplysninger indstilles automatisk, hvis tv'et modtager tidsoplysningerne fra et digitalt transmissionssignal. Hvis tv'et ikke
kan modtage digitale transmissionssignaler, skal du indstille de aktuelle tidsoplysninger manuelt.
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Systemindstillinger] → [Ur/timere] → [Ur­indstilling].
3. Tryk på knappen i [Dato], og vælg derefter datoen → vælg [Tid] → indstil tiden.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på touchpad'en i [Dato]).
Indstil den relevante tidszone
Tryk på knappen HOME, vælg [Indstillinger] → [Systemindstillinger] → [Ur/timere] → [Tidszone] → den ønskede indstilling.
(Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af område/land).
Skift automatisk mellem sommertid og vintertid efter kalenderen
Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] → [Systemindstillinger] → [Ur/timere] → [Auto sommertid] → [Til].
(Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af område/land).
Top | Nyttige funktioner
71
Indstilling af timer
Oversigt
Du kan indstille tv'et til at tænde fra standby på det valgte tidspunkt.
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Systemindstillinger] → [Ur/timere] → [Aut. tænd].
3. Tryk på knappen i [Aut. tænd], og vælg derefter [Til] → indstillingselementet → indstil elementet.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på touchpad'en i [Aut. tænd]).
Top | Nyttige funktioner
72
Indstilling af sleeptimer
Oversigt
Du kan indstille tv'et til at slukke efter en forudindstillet periode.
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Systemindstillinger] → [Ur/timere] → [Sleeptimer] → den ønskede indstilling.
Bemærk
Hvis du slukker tv'et og tænder det igen, nulstilles [Sleeptimer] til [Fra].
Top | Nyttige funktioner
73
Tilslutning til internettet
Trådløs tilslutning (indbygget trådløst LAN)
Kabeltilslutning (med LAN­kabel)
Indstilling af IPv6
Top
74
Trådløs tilslutning (indbygget trådløst LAN)
Opret en forbindelse
Den indbyggede trådløse LAN­enhed gør det muligt at få adgang til internettet og nyde netværksfordelene i et kabelfrit miljø.
Trin
1. Indstilling af trådløs router (eller adgangspunkt).
Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, som fulgte med din trådløse router (eller adgangspunkt), ellers kan du
kontakte den person, der har konfigureret netværket (netværksadministrator).
2. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
3. Vælg [Netværk] → [Netværksopsætning] → [Opsætning af netværk] → [Nem].
4. Følg instruktionerne på skærmen for at gennemføre opsætningen.
5. Når opsætningen er fuldført, skal du vælge [Opdater internetindhold].
Sluk den indbyggede trådløse LAN
Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] → [Netværk] → [Indbygget Wi­Fi] → [Fra].
Tip
Til jævn video­streaming:
­ Du skal ændre indstillingen på din trådløse router (eller adgangspunktet) til 802.11n, hvis det er muligt. Yderligere oplysninger om
ændring af indstillingen findes i den betjeningsvejledning, som fulgte med din trådløse router (eller adgangspunkt), ellers kan du kontakte
den person, som har konfigureret netværket (netværksadministratoren).
­ Hvis ovenstående ikke medfører forbedringer, skal du ændre indstillingen på din trådløse router (eller adgangspunktet) til 5 GHz, hvilket
kan forbedre kvaliteten på video­streamingen.
­ 5 GHz­båndet understøttes muligvis ikke, afhængigt af område/land. Hvis 5 GHz­båndet ikke understøttes, kan tv'et kun oprette
forbindelse til en trådløs router (adgangspunkt), som bruger 2,4 GHz­båndet.
Hvis du vil bruge WEP­sikkerhed med en trådløs router (eller et adgangspunkt), skal du vælge [Ekspert] → [Wi­Fi opsætning] → [Scan].
Hvis du vil bruge WPS PIN­metoden, skal du vælge [Ekspert] → [Wi­Fi opsætning] → [WPS (PIN)].
Bemærk
Indstillingsmulighederne (f.eks. IP­adresse, subnet­maske, DHCP) kan variere, afhængigt af internetserviceudbyderen eller routeren. Du
kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen fra internetserviceudbyderen eller i den vejledning, der fulgte med routeren. Eller du
kan kontakte den person, som har konfigureret dit netværk (netværksadministrator).
Top | Tilslutning til internettet
75
Kabeltilslutning (med LAN­kabel)
Opret en forbindelse
Med et kabelbaseret LAN kan du få adgang til internettet og dit hjemmenetværk. Slut et LAN­kabel til dit tv.
Trin
1. Opsætning af din LAN­router.
Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med din LAN­router, eller du kan kontakte den person, der
konfigurerede dit netværk (netværksadministrator).
2. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
3. Vælg [Netværk] → [Netværksopsætning] → [Opsætning af netværk] → [Nem].
4. Følg instruktionerne på skærmen for at gennemføre opsætningen.
5. Når opsætningen er fuldført, skal du vælge [Opdater internetindhold].
Bemærk
Indstillingsmulighederne (f.eks. IP­adresse, subnet­maske, DHCP) kan variere, afhængigt af internetserviceudbyderen eller routeren. Du
kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen fra internetserviceudbyderen eller i den vejledning, der fulgte med routeren. Eller du
kan kontakte den person, som har konfigureret dit netværk (netværksadministrator).
Top | Tilslutning til internettet
76
Indstilling af IPv6
Opret en forbindelse
Hvis udbyderens tjeneste er kompatibel med IPv6, kan du slutte tv'et til internettet via IPv6.
Eksempel på trådløs tilslutning:
Trin
1. Tilslut til en internetbredbåndsforbindelse.
Tryk på knappen for at gå til titellisten. Tryk derefter igen på knappen for at finde flere oplysninger under "Trådløs tilslutning" eller
"Kabeltilslutning" i "Tilslutning til internettet".
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på touchpad'en. Tryk derefter igen på touchpad'en for at gå til "Trådløs
tilslutning" eller "Kabeltilslutning" under "Tilslutning til internettet", hvor du kan finde flere oplysninger).
2. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
3. Vælg [Netværk] → [IPv6­opsætning] → [Opsætter IPv6­forbindelse].
4. Følg instruktionerne på skærmen for at gennemføre opsætningen.
Bemærk
Hvis dit netværksmiljø ikke understøtter IPv6, skal du deaktivere IPv6 for tv'et.
Top | Tilslutning til internettet
77
Brug af hjemmenetværk
Afspilning af indhold på en pc
Indstilling af hjemmenetværk
Aktivering af renderer­funktionen
Tillade/blokere adgang fra kontroller
Lave avancerede renderer­indstillinger
Valg af servere, som skal vises
Kontrol af serverforbindelse
Tilslutning via Wi­Fi Direct (uden trådløs router)
Afspilning af indhold med renderer­funk.
Brug af Smartphone/Tablet som fjernbetjen.
Visning af smartphoneskærm på tv'et (Skærmspejling)
Deling af fotos
Top
78
Afspilning af indhold på en pc
Oversigt
Du kan afspille foto/musik/videofiler, som er gemt på en server (f.eks. pc), som er sluttet til samme hjemmenetværk som tv'et.
Trin
1. Slut tv'et til dit hjemmenetværk ved at følge trinnene i "Tilslutning til internettet."
Tryk på knappen for at gå til titellisten. Tryk derefter på knappen igen for at gå til "Tilslutning til internettet" for at få flere
oplysninger.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på touchpad'en. Tryk derefter på touchpad'en igen for at gå til "Tilslutning til
internettet", hvor du kan finde flere oplysninger).
2. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Apps].
3. Vælg [Alle apps] → [Medieafspiller] → [Foto], [Musik] eller [Video] → serveren, som indeholder filen, der skal afspilles → mappen eller
filen fra listen.
Hvis du vælger en mappe, skal du vælge den ønskede fil.
Afspilning starter.
Hvis du vil se de understøttede filformater
Codec List
Bemærk
Du skal bruge DLNA­certificeret udstyr (f.eks. VAIO) som server.
Afhængigt af filen er afspilning måske ikke muligt, selvom du bruger understøttede formater.
Kun panoramiske JPEG­filer i følgende vandrette/lodrette formater kan rulles (hvis JPEG­filen redigeres på en pc osv., er rulning måske
ikke muligt).
­ For vandret rulning: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096,
11520/1080
­ For lodret rulning: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480,
1080/11520
[Ansigtszoom] og [Zoom og beskær] i indstillingsmenuen for [Beskæring] fungerer muligvis ikke for nogle billedfiler.
Top | Brug af hjemmenetværk
79
Aktivering af renderer­funktionen
Oversigt
Hvis du aktiverer renderer­funktionen, kan du afspille foto/musik/videofiler i en controller (f.eks. digitalkamera) på tv­skærmen ved at
betjene enheden direkte. En mobilenhed (f.eks. smartphone) kan også bruges som tv­fjernbetjening via hjemmenetværket.
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Netværk] → [Opsætning af hjemmenetværk] → [Ekstern enhed/Renderer] → [Ekstern enhed/Renderer] → [Til].
Top | Brug af hjemmenetværk
80
Tillade/blokere adgang fra kontroller
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Netværk] → [Opsætning af hjemmenetværk] → [Ekstern enhed/Renderer] → [Renderer­adgangskontrol] → controlleren til
ændring af indstillingen for adgangstilladelse → [Til] eller [Fra].
Vælg [Til] for at tillade adgang fra controlleren. Vælg [Fra] for at blokere adgang fra controlleren.
Top | Brug af hjemmenetværk
81
Lave avancerede renderer­indstillinger
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Netværk] → [Opsætning af hjemmenetværk] → [Ekstern enhed/Renderer] → [Renderer­opsætning] → den ønskede
indstilling.
Tilgængelige funktioner
[Automatisk adgangstilladelse]
Tillader automatisk adgang til tv'et, første gang en controller forsøger at få adgang til tv'et.
[Smart valg]
Reagerer på infrarøde signaler, der sendes fra controllere.
Top | Brug af hjemmenetværk
82
Valg af servere, som skal vises
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Netværk] → [Opsætning af hjemmenetværk] → [Indstillinger for servervisning] → serveren, som skal vises eller ikke vises
→ [Ja] eller [Nej].
Top | Brug af hjemmenetværk
83
Kontrol af serverforbindelse
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Netværk] → [Opsætning af hjemmenetværk] → [Serverdiagnosticering].
3. Følg instruktionerne på skærmen for at udføre diagnosticeringen.
Top | Brug af hjemmenetværk
84
Tilslutning via Wi­Fi Direct (uden trådløs router)
Oversigt
Tv'et kan sluttes direkte til en Wi­Fi/Wi­Fi Direct­enhed (f.eks. smartphone, pc), der også understøtter funktionen "DLNA Push controller".
Indhold som fotos/musik/videoer på enheden kan afspilles på tv'et. Der kræves ingen trådløs router (eller adgangspunkt) for at bruge
denne funktion.
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Netværk] → [Wi­Fi Direct] → [Til].
3. Vælg [Wi­Fi Direct­indstillinger].
4. Vælg det tv­navn, der vises på tv­skærmen, med Wi­Fi Direct­enheden.
Hvis enheden ikke understøtter Wi­Fi Direct, skal du trykke på knappen OPTIONS og derefter vælge [Manuel].
5. Betjen Wi­Fi Direct/Wi­Fi­enheden for at oprette forbindelse til tv'et.
6. Send indholdet fra Wi­Fi Direct/Wi­Fi­enheden til tv'et.
Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen, som følger med enheden.
Hvis tilslutningen ikke lykkes
Når standbyskærmen for Wi­Fi Direct­indstillinger vises, skal du trykke på knappen OPTIONS og derefter vælge [Manuel].
Vælg [WPS (trykknap)], hvis enheden understøtter WPS. Ellers skal du vælge [Andre metoder] og følge instruktionerne på skærmen for at
gennemføre opsætningen.
Sådan oprettes forbindelse til en anden enhed
Følg trinnene ovenfor for at tilslutte enheder. Der kan tilsluttes op til 10 enheder på samme tid. Hvis der skal tilsluttes en anden enhed, når
der allerede er tilsluttet 10 enheder, skal du afbryde en unødvendig enhed, og derefter tilslutte enheden.
Sådan ændres navnet på det tv, der vises på den tilsluttede enhed
Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] → [Netværk] → [Enhedsnavn].
Sådan oprettes liste over tilsluttede enheder/afregistrer enheder
Når standbyskærmen for Wi­Fi Direct­indstillinger vises, skal du trykke på knappen OPTIONS og derefter vælge [Vis enhedsliste/Slet].
Hvis du vil afregistrere en enhed, skal du vælge den enhed, som skal slettes, på listen og derefter trykke på knappen (eller trykke på
touchpad'en på touchpad­fjernbetjeningen). Vælg derefter [Ja] i bekræftelsesvinduet.
Hvis du vil afregistrere alle enheder, skal du trykke på knappen OPTIONS på listen, vælge [Slet alt] og derefter [Ja] i bekræftelsesvinduet.
Ikonerne i venstre af listen viser følgende.
(kontrolikon): Tilsluttede enheder
(visningsikon): Enheder, som er kompatible med Skærmspejling
Sådan åbnes en dialogboks under forsøg på at oprette forbindelse mellem en enhed og tv'et
Ved at aktivere denne funktion undgås, at en uønsket enhed tilsluttes.
Når standbyskærmen for Wi­Fi Direct­indstillinger vises, skal du trykke på knappen OPTIONS og derefter vælge
[Registreringsmeddelelse].
Bemærk, at du ikke vil kunne tilslutte enheden, medmindre du sletter den fra enhedslisten, hvis du først har afvist
registreringsanmodningen fra en enhed.
Tryk på knappen OPTIONS for at tilslutte en afvist enhed, og vælg [Vis enhedsliste/Slet], og slet derefter den afviste enhed. Lav derefter
en ny tilslutning med enheden.
Sådan ændres indstillingerne for bånd (for eksperter)
Hvis dit tv ikke er sluttet til en trådløs router, kan du vælge det trådløse bånd til funktionen Wi­Fi Direct. Når standbyskærmen for Wi­Fi
Direct­indstillinger vises, skal du trykke på knappen OPTIONS og derefter vælge [Indstillinger for bånd].
[Auto]: Du skal normalt bruge denne indstilling. Den vælger automatisk et passende bånd til funktionen Wi­Fi Direct.
[Auto (2.4GHz bånd)]: Brug denne indstilling, når der oprettes forbindelse til enheder, der kun understøtter 2,4 GHz. Denne indstilling
understøtter muligvis flere enheder end andre indstillinger.
[Auto (5GHz bånd)]: Brug denne indstilling, når der oprettes forbindelse til enheder, der understøtter 5 GHz. Denne indstilling kan muligvis
forbedre videostreamingens kvalitet.
Bemærk, at enheder, som kun understøtter 2,4 GHz, ikke kan sluttes til tv'et, hvis du vælger denne indstilling.
85
[Vælg en kanal]: Brug denne indstilling til at vælge en bestemt trådløs kanal.
Tip
Se betjeningsvejledningen, som fulgte med din enhed, for at få oplysninger om de trådløse bånd, der understøttes af enheden.
5 GHz­båndet understøttes muligvis ikke, afhængigt af område/land. Hvis 5 GHz­båndet ikke understøttes, kan du kun bruge [Auto] og
[Vælg en kanal].
Bemærk
Hvis tv'et sluttes til en trådløs router (eller adgangspunkt) ved 5 GHz:
­ 5 GHz­forbindelsen afbrydes, når [Wi­Fi Direct] indstilles til [Til]. Når forbindelsen afbrydes, stoppes kommunikation via internettet (f.eks.
et indgående opkald*).
* Indgående opkald er tilgængelig, afhængigt af din tv­model.
­ Forbindelsen genoprettes, når [Wi­Fi Direct] indstilles til [Fra].
5 GHz båndet understøttes muligvis ikke afhængigt af område/land. Hvis 5 GHz båndet ikke understøttes, kan tv'et kun oprette forbindelse
til en trådløs router (adgangspunkt), som bruger 2,4 GHz båndet.
Top | Brug af hjemmenetværk
86
Afspilning af indhold med renderer­funk.
Oversigt
Du kan afspille foto/musik/videofiler i en controller (f.eks. digitalkamera) på tv­skærmen ved at betjene controlleren direkte. Controlleren
skal også være renderer­kompatibel.
Trin
1. Slut tv'et til dit hjemmenetværk ved at følge trinnene i "Tilslutning til internettet."
Tryk på knappen for at gå til titellisten. Tryk derefter på knappen igen for at gå til "Tilslutning til internettet" for at få flere
oplysninger.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på touchpad'en. Tryk derefter på touchpad'en igen for at gå til "Tilslutning til
internettet", hvor du kan finde flere oplysninger).
2. Betjen controlleren for at starte afspilning af indholdet på tv­skærmen.
Top | Brug af hjemmenetværk
87
Brug af Smartphone/Tablet som fjernbetjen.
Oversigt
Du kan styre tv'et fra en mobilenheds touchpanel (f.eks. smartphone eller tablet), hvis programmet "TV SideView" er installeret. Du skal
registrere din mobilenhed som tv'ets fjernbetjening for at kunne bruge den som tv'ets fjernbetjening (registrering kræves kun første gang).
Tilgængelige handlinger med mobilenheden, hvis programmet "TV SideView" er installeret
Tænde og betjene tv'et som en fjernbetjening
Indtastning af tekst med mobilenhedens tastatur
Du kan finde flere oplysninger om programmet "TV SideView" på webstedet:
http://info.tvsideview.sony.net
Du kan finde flere oplysninger om brug af programmet "TV SideView" i hjælpen til programmet.
Tip
Du kan søge efter og downloade programmet "TV SideView" fra:
­ Google Play (Android OS)
­ App Store (iOS)
Trin
1. Slut tv'et til dit hjemmenetværk ved at følge trinnene i "Tilslutning til internettet."
Tryk på knappen for at gå til titellisten. Tryk derefter på knappen igen for at gå til "Tilslutning til internettet" for at få flere
oplysninger.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på touchpad'en. Tryk derefter på touchpad'en igen for at gå til "Tilslutning til
internettet", hvor du kan finde flere oplysninger).
2. Slut mobilenheden til det hjemmenetværk, som tv'et er tilsluttet.
3. Start programmet "TV SideView" på mobilenheden, og søg efter tv'et på hjemmenetværket eller på de tilgængelige Wi­Fi Direct­
enheder.
En liste over fundne enheder vises på mobilenheden.
4. Vælg tv'et på listen over registrerede enheder, og udfør derefter den nødvendige handling på enheden.
Gensidig registrering (trinnene ovenfor) skal kun udføres første gang.
Tip
Du kan også oprette forbindelse mellem programmet "TV SideView" og tv'et med Wi­Fi Direct. Aktiver funktionen Wi­Fi Direct på tv'et
ved at vælge [Indstillinger] → [Netværk] → [Wi­Fi Direct] → [Til], gå derefter til siden [Wi­Fi Direct­indstillinger] på tv'et ved at
vælge [Indstillinger] → [Netværk] → [Wi­Fi Direct­indstillinger].
Sådan tændes tv'et fra "TV SideView" på mobilenheden
Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] → [Netværk] → [Opsætning af hjemmenetværk] → [Fjernstart] → [Til].
Hvis der er valgt [Til], forøges strømforbruget i standby.
Bemærk
Sørg for, at [Ekstern enhed/Renderer] er indstillet til [Til]. Bekræft indstillingen ved at trykke på HOME og derefter vælge → [Netværk] → [Opsætning af hjemmenetværk] → [Ekstern enhed/Renderer] → [Ekstern enhed/Renderer].
[Indstillinger]
Navnet og de tilgængelige funktioner på "TV SideView" kan ændres.
Top | Brug af hjemmenetværk
88
Visning af smartphoneskærm på tv'et (Skærmspejling)
Oversigt
Du kan få vist en mobilenheds skærm (f.eks. smartphone eller tablet) på tv'et for at se fotos, videoer eller hjemmesider.
"Skærmspejling" er en funktion, hvor skærmen på en enhed, som er kompatibel med Skærmspejling (f.eks. smartphone eller pc), vises
på tv'et ved hjælp af Miracast­teknologi. Der kræves ikke nogen trådløs router (adgangspunkt) for at bruge denne funktion.
Trin
1. Tryk på knappen , og vælg derefter [Skærmspejling].
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere
, trykke på touchpad'en, køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere [Skærmspejling], og derefter trykke på
knappen touchpad'en).
2. Betjen din smartphone for at slutte til tv'et.
Når smartphonen har oprettet forbindelse til tv'et, vises smartphonens skærm på tv'et.
Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, som fulgte med din smartphone.
Sådan ændres navnet på det tv, der vises på den tilsluttede enhed
Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] → [Netværk] → [Enhedsnavn].
Sådan oprettes liste over tilsluttede enheder/afregistrer enheder
Når standbyskærmen for Skærmspejling vises, skal du trykke på knappen OPTIONS og derefter vælge [Vis enhedsliste/Slet].
Hvis du vil afregistrere en enhed, skal du vælge den enhed, som skal slettes, på listen og derefter trykke på knappen (eller trykke på
touchpad'en på touchpad­fjernbetjeningen). Vælg derefter [Ja] i bekræftelsesvinduet.
Hvis du vil afregistrere alle enheder, skal du trykke på knappen OPTIONS på listen, vælge [Slet alle] og derefter vælge [Ja] i
bekræftelsesvinduet.
Ikonerne i venstre af listen viser følgende.
(kontrolikon): Tilsluttede enheder
(visningsikon): Enheder, som er kompatible med Skærmspejling
Vis dialog, når du prøver at forbinde en enhed med tv'et
Ved at aktivere denne funktion undgås, at en uønsket enhed tilsluttes.
Når standbyskærmen for Skærmspejling vises, skal du trykke på knappen OPTIONS og derefter vælge [Registreringsmeddelelse] →
[Til].
Bemærk, at du ikke vil kunne tilslutte enheden, medmindre du sletter den fra enhedslisten, hvis du først har afvist
registreringsanmodningen fra en enhed.
Tryk på knappen OPTIONS for at tilslutte en afvist enhed, og vælg [Vis enhedsliste/Slet], og slet derefter den afviste enhed. Lav derefter
en ny tilslutning med enheden.
Sådan ændres indstillingerne for bånd (for eksperter)
Når standbyskærmen for Skærmspejling vises, skal du trykke på knappen OPTIONS og derefter vælge [Indstillinger for bånd].
[Auto]: Du skal normalt bruge denne indstilling. Der vælges automatisk et passende bånd til funktionen Skærmspejling.
[Auto (2.4GHz bånd)]: Brug denne indstilling, når der oprettes forbindelse til enheder, der kun understøtter 2,4 GHz. Denne indstilling
understøtter muligvis flere enheder end andre indstillinger.
[Auto (5GHz bånd)]: Brug denne indstilling, når der oprettes forbindelse til enheder, der understøtter 5 GHz. Denne indstilling kan muligvis
forbedre videostreamingens kvalitet.
Bemærk, at valg af denne indstilling medfører, at tv'et ikke kan oprette forbindelse til enheder, der kun understøtter 2,4 GHz (gælder ikke
standbyskærmen for Skærmspejling).
[Vælg en kanal]: Brug denne indstilling til at vælge en bestemt trådløs kanal.
Bemærk, at du ikke kan ændre [Indstillinger for bånd], når tv'et er tilsluttet en trådløs router (et adgangspunkt).
Tip
Se betjeningsvejledningen, som fulgte med din enhed, for at få oplysninger om trådløse bånd, som enheden understøtter.
5 GHz­båndet understøttes muligvis ikke, afhængigt af område/land. Hvis 5 GHz­båndet ikke understøttes, kan du kun bruge [Auto] og
[Vælg en kanal].
Der bliver muligvis brugt et andet bånd, afhængigt af den tilsluttede trådløse enhed.
Bemærk
Når standbyskærmen for Skærmspejling vises, afbrydes den trådløse forbindelse mellem tv'et og din trådløse router (adgangspunktet).
Derefter stoppes kommunikationen via internettet (f.eks. indgående opkald*).
* Indgående opkald er tilgængelig, afhængigt af din tv­model.
89
Top | Brug af hjemmenetværk
90
Deling af fotos
Oversigt
Saml familie og venner omkring tv'et, slut dine smartphones/tablets til tv'et, og se dine foretrukne fotos på en stor tv­skærm. Du kan også
kopiere fotoet til din enhed, hvis du kan lide et foto fra en andens smartphone/tablet.
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Apps] → [Fotodeling].
Introduktionen til trinnene om, hvordan din smartphone/tablet sluttes til tv'et, vises.
2. Tryk på knappen (eller tryk på touchpad'en på touchpad­fjernbetjeningen) for at starte trinnene.
3. Følg instruktionerne på skærmen for at slutte hver smartphone/tablet til tv'et.
4. Tryk på , når alle tilslutninger er oprettet.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du køre fingeren til højre).
5. Åbn webbrowseren på din smartphone/tablet, og følg instruktionerne på skærmen for at få adgang til URL'en, som vises på tv­
skærmen.
6. Tryk på [Start] på din smartphone/tablet for at få vist et foto på tv'et, tryk på , vælg fotoet på din smartphone/tablet, og tryk derefter
på . Fotoet vises på tv­skærmen, og dets miniaturebillede vises på hver smartphone/tablet.
7. Hvis du vil gemme et foto, som vises på tv'et, skal du trykke på dets miniaturebillede på din smartphone/tablet og holde fingeren på
fotoet for at åbne en genvejsmenu. Vælg [Gem] for at gemme fotoet. Tryk på for at få vist fotoet på tv'et igen.
Bemærk
Miniaturehistorikken gemmer op til 5 fotos. Du kan også slutte et USB­flashdrev, som kan indeholde op til 55 fotos, til tv'et.
Du må ikke fjerne USB­flashdrevet, mens du bruger programmet Fotodeling. Dette kan ødelægge dataene på drevet.
Hvis tv'et opretter forbindelse til en trådløs router (et adgangspunkt) via et 5 GHz­bånd, afbrydes forbindelsen, når Fotodeling startes.
Der kan sluttes op til 10 smartphones/tablets til tv'et samtidigt. Hvis der skal tilsluttes en anden enhed, når der allerede er tilsluttet 10
enheder, skal du afbryde en unødvendig enhed, og derefter tilslutte enheden.
Standardbrowseren til Android 2.3 eller senere understøttes.
Standardbrowseren til iOS understøttes, men nogle funktioner kan ikke bruges, afhængigt af versionen af dit iOS.
Maksimumstørrelsen for fotos er 10 MB.
Top | Brug af hjemmenetværk
91
Konfig. af forskellige indstilling.
Billed­/skærmindstillinger
Valg af billedtilstand
Justering af forskellige billedindstillinger (f.eks. billedets lysstyrke/farve)
Indstilling af skærmstørrelse/position
Lydindstillinger
Justering af forskellige lydindstillinger (f.eks. bas/diskant/balance)
Indstilling af lyd i forhold til tv'ets position
Digitale kanalindstillinger
Indstilling af undertekster
Indstilling af lyd for digitale udsendelser
Automatisk tuning af digitale kanaler
Manuel tuning af digitale kanaler
Forbedring af billedkvalitet for den valgte kanal
Automatisk lagring af nye digitale tjenester
Sortering af digitale kanaler
Overførsel af programliste ved hjælp af USB­enhed
Automatisk tuning af satellitkanaler
Sortering af satellitkanaler
Automatisk lagring af nye satellittjenester
Analoge kanalindstillinger
Automatisk tuning af analoge kanaler
Manuel indstilling af analoge programmer
Ændring af kanaler kun med 1­cifrede nummerknapper
Sortering af analoge kanaler
Redigering af programnavne
Programoplysning og serviceindstilling
Visning af liste over analoge programmer
Indstilling af informationsbanner
Visning af tapet for radioudsendelser
Automatisk ændring over kanaler
Adgang til betalt tv­tjeneste
Indstilling af interaktive applikationer
Indstilling af børnelås
Indstilling af kodeord for børnelås
Indstilling af aldersbegrænsning
Blokering af bestemte programmer
Blokering af interaktive kanaler
Blokering af optaget indhold
Generelle indstillinger
Slukning af tasttonen for fjernbetjeningen
Slukning af opstartslogo
Tænde/slukke og justere lysets lysstyrke
Indstillingsmeddelelse
Indstilling af sprogmenu
Gendannelse af fabriksindstillinger
Eksterne lydudgangsindstillinger
Valg af højttalere, som skal udsende lyd
Afspilning af lyd via hovedtelefoner eller andet lydsystem
Styring af lydstyrken på et lydsystem med tv'ets fjernbetjening
Indstilling af lyd for digital lydudgang
92
Indstilling af høretelefonernes højttalerlink
Indstilling af lyd for Styring af hjemmebiograf
Eksterne indgangsindstillinger
Styring af eksterne indgange
Ændring af videoindgang
Udføre detaljerede indstillinger for videoindgang
Kørsel af grundlæggende opsætning
Support
Kontrol af systemoplysninger
Upload af betjeningshistorik
Softwareopdatering
Opdatering af transmissions­/tjenestesoftware
Opdatering af tv'ets software
Top
93
Valg af billedtilstand
Oversigt
Du kan vælge billedtilstand i overensstemmelse med din præference. Indstillingen [Billedfunktion] fungerer i overensstemmelse med
indstillingen [Valg af motiv].
Trin
1. Indstil [Valg af motiv].
Tryk på knappen for at gå til titellisten. Tryk derefter på knappen igen for at gå til "Valg af billed­ og lydindstilling, som egner sig til
indholdet" for detaljer.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på touchpad'en. Tryk derefter på touchpad'en igen for at gå til "Valg af billed­
og lydindstilling, som egner sig til indholdet", hvor du kan finde flere oplysninger).
2. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter 3. Vælg [Indstillinger].
[Skærm] → [Billede] → [Billedfunktion] → den ønskede indstilling.
Bemærk, at indstillingerne ændres, afhængigt af indstillingen [Valg af motiv] (hvis f.eks. [Valg af motiv] indstilles til [Generel], vil
indstillingerne i [Billedfunktion] være [Kraftig], [Standard] og [Personlig]).
Tilgængelige funktioner
[Kraftig]
Forbedrer billedkontrast og skarphed.
[Standard]
Gengiver billeder i standardkvalitet til generelt hjemmebrug.
[Personlig]
Gemmer dine foretrukne indstillinger.
[Biograf 1]
Gengiver filmbaseret indhold som i et biograflignende miljø.
[Biograf 2]
Gengiver filmbaseret indhold til generel hjemmebrug.
[Sport]
Optimerer billedkvaliteten til visning af sportsbegivenheder.
[Spil­Standard]
Gengiver billeder i standardkvalitet velegnet til spil.
[Spil­Original]
Justerer spillets billede i overensstemmelse med dine ønsker.
[Grafik]
Optimerer billedkvaliteten til visning af grafik.
[Foto­Kraftig]
Forbedrer kontrasten, skarpheden og farverne for fotos.
[Foto­Standard]
Optimerer billedkvaliteten til visning af fotos.
[Foto­Original]
Får de viste fotos til at se varmere ud.
[Foto­Personlig]
Justerer de detaljerede indstillinger for visningen af fotos, og gemmer dine foretrukne indstillinger.
[Animation]
Optimerer billedkvaliteten til visning af animationer.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
94
Justering af forskellige billedindstillinger (f.eks. billedets lysstyrke/farve)
Oversigt
Du kan justere forskellige billedindstillinger, f.eks. billedlysstyrke/farve osv.
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter 2. Vælg [Indstillinger].
[Skærm] → [Billede] → den ønskede indstilling.
Tilgængelige funktioner
[Indgange]
Anvender brugerdefinerede billedindstillinger på den aktuelle indgang eller på en almindelig hukommelse, der deles med andre indgange.
Vælg [Alle] for at bruge de samme billedindstillinger for mere end en indgang, og juster billedindstillingerne.
[Billedfunktion]
Gør det muligt at vælge billedtilstand i overensstemmelse med din præference. Tryk på knappen (eller tryk på touchpad'en på touchpad­fjernbetjeningen) for at gå til "Valg af billedtilstand", hvor du kan finde flere
oplysninger. Gå til siden
[Nulstil alt]
Gendanner alle indstillinger for [Billede] til standard undtagen [Indgange], [Billedfunktion] og [Avancerede indstillinger].
[Baggrundslys]
Justerer baggrundsbelysningens lysstyrke. Reducering af skærmens lysstyrke reducerer strømforbruget.
[Kontrast]
Justerer billedkontrasten.
[Lys]
Justerer billedets lysstyrke.
[Farvemætning]
Justerer farveintensiteten.
[Farvebalance]
Justerer de grønne og røde toner. ([Farvebalance] er tilgængelig afhængigt af farvesystemet).
[Farvetemperatur]
Justerer det hvide i billederne. [Kølig]: Gengiver hvide farver med et blåt skær. [Neutral]: Gengiver hvide farver med et neutralt skær. [Varm 1]/[Varm 2]: Gengiver hvide farver med et rødt skær. [Varm 2] giver et mere rødligt skær end [Varm 1].
[Skarphed]
Justerer billedets skarphed.
[Støjreduktion]
[Auto]: Reducerer automatisk billedstøj. [Høj]/[Mellem]/[Lav]: Ændrer effekten af støjreduktion. [Intelligent]: Optimerer automatisk billedkvaliteten med støjreduktion. (Denne funktion er kun tilgængelig for en analog RF­indgang, SCART­tilslutning og kompositvideoindgang).
Det anbefales at vælge [Intelligent] til et analogt indgangssignal af lav kvalitet. [Fra]: Slår funktionen fra.
[MPEG­støjreduktion]
[Auto]: Reducerer automatisk støj i MPEG­komprimerede videoer. [Høj]/[Mellem]/[Lav]: Reducerer støj i MPEG­komprimerede videoer. [Fra]: Slår funktionen fra.
95
[Punkt­støjreduktion]
[Auto]: Reducerer automatisk punktstøj. [Fra]: Slår funktionen fra.
[Reality Creation]
Justerer detaljer og støj for et realistisk billede.
[Opløsning]
Justerer billedets detaljer og klarhed.
[Støjfilter]
Justerer for at reducere støj på billedet.
[Jævn gradering]
Laver bløde overgange på billedets flade overflader.
[Film­tilstand]
[Auto]: Viser filmbaseret indhold med et billedudtryk tæt på det originale ved at tilføje en filmspecifik proces. [Fra]: Slår funktionen fra. (Hvis billedet indeholder uregelmæssige signaler eller for meget støj, deaktiveres indstillingen automatisk, selvom der er valgt [Auto]).
[Avancerede indstillinger]
[Nulstil alt]: Nulstiller alle [Avancerede indstillinger] til standardværdierne (undtagen for [Hvidbalance]). [Sort­korrigering]: Forbedrer sorte områder i billedet for at give stærkere kontrast. [Avanc. kontrastforbedring]: Optimerer automatisk [Baggrundslys] og [Kontrast] efter skærmens lysstyrke. Denne indstilling er effektiv til
mørke billeder og scener. [Gamma]: Justerer balancen mellem lyse og mørke områder i billedet. [Auto Light Limiter]: Reducerer blænding eksempelvis i sekvenser, hvor hele skærmen er hvid. [Klar hvid]: Fremhæver hvidhed i billedet. [Levende farver]: Gør farver mere levende. [Hvidbalance]: Justerer de røde, grønne og blå niveauer i billedet. [Detaljeforbedring]: Forbedrer billedets detaljer. [Kantforbedring]: Forbedrer billedets kanter. [Hudtonekorrektion]: Registrerer ansigter og gengiver naturlige hudfarver. [Skærmhastighedspræference]: Reducerer billedforsinkelsen for at optimere reaktionen på spil­kontrollere/pc­betjening med mus ved at
vælge [Til]. [LED Motion­tilstand]: Reducerer bevægelsessløring.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
96
Indstilling af skærmstørrelse/position
Oversigt
Du kan indstille skærmstørrelse og position i overensstemmelse med dine ønsker.
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter 2. Vælg [Indstillinger].
[Skærm] → [Skærmstyring] → den ønskede indstilling.
Tilgængelige funktioner (for andre indgange end en pc)
[Indgange]
Anvender brugerdefinerede indstillinger på den aktuelle indgang eller på en almindelig hukommelse, der deles med andre indgange.
[Skærmformat]
[Bred zoom]: Forstørrer billedet, hvor det originale billede bevares så godt som muligt. [Normal]: For original kilde i 4:3­format vises et 4:3­billede i dets originale størrelse med bjælker i siden for at fylde 16:9­skærmen. For
original kilde i 16:9­format vises et 4:3­billede, som horisontalt er blevet strakt til 16:9, i 4:3­format. [Fuld]: Forstørrer billedet vandret, så det fylder hele skærmen, når indgangssignalet er i 4:3­format. Når indgangssignalet er i 16:9­format
(en HD­kilde), skal du vælge denne indstilling for at få vist 16:9­billedet i sin oprindelige størrelse. [Zoom]: Viser et 16:9­billede, som er blevet konverteret til 4:3 letter box­format, i det korrekte billedformat. [14:9]: Viser billeder i 14:9­format med de korrekte proportioner. Som følge deraf vises sorte bjælker i siden af skærmen ([14:9] er
tilgængelig, afhængigt af område/land). [Tekster]: Forstørrer billedet horisontalt, og får underteksterne til at passe på skærmen. Hvis der er valgt komponentindgang (480p), og [Valg af motiv] er indstillet til [Spil] eller [Grafik], ændres de tilgængelige indstillinger til
[Fin­normal]/[Fin­fuld]/[Bærbart spil 1]/[Bærbart spil 2]. [Fin­normal]: Viser et billede i 4:3­format i sin originale størrelse. Der vises bjælker i siden for at fylde 16:9­skærmen. [Fin­fuld]: Strækker billedet i 4:3­format vandret, så det fylder 16:9­skærmen. [Bærbart spil 1]: Et spilbillede fra PlayStation®Portable strækkes og indrammes med en sort ramme. [Bærbart spil 2]: Strækker et billede med sort ramme (f.eks. browser) fra PlayStation®Portable.
[Auto­format]
Ændrer automatisk [Skærmformat], så det passer til indgangssignalet.
[4:3 som standard]
Indstiller standardskærmformatet til 4:3­indgangssignal.
[Automatisk visningsområde]
Justerer automatisk billedet til det mest velegnede visningsområde.
[Skærmområde]
[Fuld pixel]: Viser det oprindelige billede, når dele af billedet er skåret væk. [+1]: Viser billedet, så det fylder hele tv'ets skærmområde. [Normal]: Viser den anbefalede billedstørrelse. [­1]: Forstørrer billedet. ([Fuld pixel] er kun tilgængelig, hvis indgangssignalet er 1080i/1080p, og [Skærmformat] er indstillet til [Fuld]).
[Skærmposition]
Justerer billedets lodrette og vandrette position.
Den lodrette position kan ikke justeres, når [Skærmformat] er indstillet til [Bred zoom], [Normal] eller [Fuld].
[Lodret størrelse]
Justerer billedets lodrette størrelse.
Denne funktion er ikke tilgængelig, når [Skærmformat] er indstillet til [Normal] eller [Fuld].
Tilgængelige funktioner (for pc­indgang)
[Nulstil alt]
Gendanner alle pc­skærmindstillingerne til standard.
97
[Skærmformat]
[Normal]: Viser det oprindelige billede. [Fuld 1]: Forstørrer billedet, så det fylder skærmområdet og bevarer de oprindelige proportioner. [Fuld 2]: Forstørrer billedet, så det fylder skærmområdet.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
98
Justering af forskellige lydindstillinger (f.eks. bas/diskant/balance)
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter 2. Vælg [Indstillinger].
[Lyd] → [Lyd] → den ønskede indstilling.
Tilgængelige funktioner
[Indgange]
Anvender brugerdefinerede lydindstillinger på den aktuelle indgang eller på en almindelig hukommelse, der deles med andre indgange.
[Lydfunktion]
[Standard]: Optimerer lydkvaliteten for almindeligt indhold. [Biograf]: Optimerer surround­lyd for film. [Sport]: Gengiver realistisk lyd, som den på et stadion. [Musik]: Lader dig opleve en dynamisk og klar lyd, som ved en koncert. [Spil]: Udvider din spiloplevelse med fremragende lydkvalitet. [Komprimeret lyd]: Forbedrer lydkvaliteten af lydindhold, der er komprimeret med lav bithastighed.
[Surround­effekt]
Justerer surroundsoundeffekten.
Hvis [Lydfunktion] indstilles til [Biograf], [Sport], [Musik] eller [Spil], gengives et surroundlydfelt ved hjælp af en surroundsoundteknologi,
der er udviklet af Sony.
[Automatisk surround]
Sender automatisk 5.1­surroundsound, når tv'et modtager et 5.1­surroundsoundsignal fra indgangskilden.
[Sound Booster]
[Til]: Styrker diskant/bas og gengiver dynamisk lyd. [Fra]: Giver naturlig lyd.
[Equalizer]
Justerer lyden i henhold til bestemte frekvenser.
[Lydniveau for tale]
Fremhæver tale eller omgivende lyde.
[Direkte fodbold­tilstand]
Du kan fremhæve publikums jubel ved sportsbegivenheder, så du får oplevelsen af at være til stede på stadionet. [Til]: Fremhæver publikums jubel. [Fra]: Slår funktionen fra. Når denne funktion er slået til, deaktiveres andre lydindstillinger undtagen for [Sound Booster] og [Equalizer]. Denne funktion er slået fra, når en kanal ændres, indgang ændres eller tv'et slukkes.
[Avanc. automatisk lydstyrke]
Kompenserer automatisk for lydstyrken, som kan variere fra program eller indgang. [Fra]: Slår funktionen fra. [Normal]: Normal tilstand. [Nat]: Komprimerer dynamikområdet for at give et mere ensartet niveau ved visning om natten.
[Lydstyrke offset]
Justerer det aktuelle lydstyrkeniveau i forhold til andre indgange, når [Indgange] indstilles til den aktuelle indgang.
[Balance]
Fremhæver lyd fra venstre eller højre højttaler.
[Nulstil alt]
Nulstiller de valgte indgangsindstillinger til deres oprindelige værdi.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
99
Indstilling af lyd i forhold til tv'ets position
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter 2. Vælg [Indstillinger].
[Lyd] → [Tv'ets placering] → den ønskede indstilling.
Tilgængelige funktioner
[Tv­fod]
Giver den bedste lydkvalitet, når tv'et er placeret på en tv­fod.
[Vægmontering]
Giver den bedste lydkvalitet, når tv'et er hængt op på en væg.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
100
Indstilling af undertekster
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Digital opsætning] → [Undertekst opsætning] → den ønskede indstilling.
Tilgængelige funktioner
[Undertekst­indstilling]
[Fra]: Slår undertekster fra. [Til]: Viser undertekster. [Hørehæmmet]: Viser undertekster (hvis de er tilgængelige) med hjælpeoplysninger for hørehæmmede.
[Primære foretrukne sprog]
Indstiller det foretrukne sprog til underteksterne.
[Sekundære foretrukne sprog]
Indstiller et alternativ til det foretrukne sprog til underteksterne.
Bemærk
[Undertekst opsætning] er tilgængelig afhængigt af område/land.
[Primære foretrukne sprog] og [Sekundære foretrukne sprog] er tilgængelige afhængigt af område/land.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
101
Indstilling af lyd for digitale udsendelser
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Digital opsætning] → [Lyd opsætning] → den ønskede indstilling.
Tilgængelige funktioner
[Lydtype]
Skifter til en udsendelse for hørehæmmede, når du vælger [Hørehæmmet].
[Primære foretrukne sprog]
Indstiller det foretrukne sprog. Nogle digitale kanaler sender et program på flere forskellige sprog.
[Sekundære foretrukne sprog]
Indstiller et alternativ til det foretrukne sprog.
[lydbeskrivelser]
Giver en lydbeskrivelse (fortælling) af visuelle oplysninger, hvis muligt.
[Miksningsniveau]
Justerer udgangsniveauerne for tv'ets primære lyd og [lydbeskrivelser].
[Dynamikområde]
Kompenserer for forskelle i lydstyrken mellem forskellige kanaler (kun Dolby Digital). (Effekten af indstillingen varierer afhængigt af programindholdet.)
[MPEG­lydniveau]
Justerer MPEG­lydstyrken.
[HE­AAC­lydstyrke]
Justerer HE­AAC­lydstyrken.
Bemærk
Tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af område/land.
Funktionen [lydbeskrivelser] fungerer muligvis ikke under Social Viewing afhængigt af lyden.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
102
Automatisk tuning af digitale kanaler
Trin
1. 2. 3. 4. Sørg for, at antennekablet er sluttet korrekt til tv'et.
Tryk på knappen HOME, og vælg derefter Vælg [Indstillinger].
[Digital opsætning] → [Digital automatisk programindstilling].
Følg instruktionerne på skærmen for at indstille alle tilgængelige digitale kanaler og gemme deres indstillinger i tv'et.
Sådan ændres indstillingsområdet (tilgængeligt afhængigt af område/land)
Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Normal]/[Fuld].
[Indstillinger] → [Digital opsætning] → [Autom. programindstillingsområde] →
[Normal]: Søger efter tilgængelige kanaler i dit område/land.
[Fuld]: Søger efter tilgængelige kanaler uanset område/land.
Tip
Du kan køre [Digital automatisk programindstilling], når du er flyttet til et nyt sted, har skiftet udbyder, eller hvis du vil lede efter nye
kanaler, der lige er udbudt.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
103
Manuel tuning af digitale kanaler
Trin
1. 2. 3. 4. 5. 6. Sørg for, at antennekablet er sluttet korrekt til tv'et.
Tryk på knappen HOME, og vælg derefter Vælg [Indstillinger].
[Digital opsætning] → [Manuel indstilling].
Vælg [Scanningstype], og vælg derefter [Kanal] eller [Frekvens].
Indstil de andre punkter tilsvarende.
Vælg [Scan fremad] eller [Scan tilbage].
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
104
Forbedring af billedkvalitet for den valgte kanal
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Digital opsætning] → [LNA] → [Til].
Bemærk
[LNA] er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af situationen.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
105
Automatisk lagring af nye digitale tjenester
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Digital opsætning] → [Autom. digital tjenesteopdatering] → [Til].
Tip
Det anbefales, at du indstiller [Autom. digital tjenesteopdatering] til [Til], så nye digitale tjenester tilføjes automatisk, når de er
tilgængelige. Hvis du indstiller til [Fra], tilføjes nye digitale tjenester ikke automatisk (afhængigt af område/land gøres der opmærksom på
nye tjenester på skærmen). Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af område/land. Hvis den ikke er tilgængelig, skal du udføre
[Digital automatisk programindstilling] for at tilføje nye tjenester.
Bemærk
[Autom. digital tjenesteopdatering] er tilgængelig afhængigt af område/land.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
106
Sortering af digitale kanaler
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Digital opsætning] → [Digital programsortering] → vælg programmet, som du vil flytte til en ny position → vælg den nye
position, hvor du vil flytte det valgte program hen.
Bemærk
Tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af område/land.
[Digital programsortering] er tilgængelig afhængigt af område/land.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
107
Overførsel af programliste ved hjælp af USB­enhed
Trin
Du kan kopiere din liste over indstillede programmer til et andet tv­sæt eller redigere listen med en computer.
1. 2. 3. 4. Slut USB­enheden til tv'et, så du kan importere/eksportere din liste over indstillede programmer.
Tryk på knappen HOME, og vælg derefter Vælg [Indstillinger].
[Digital opsætning] → [Overførsel af programliste], og vælg derefter [Importer] eller [Eksporter].
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre overførslen.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
108
Automatisk tuning af satellitkanaler
Trin
1. 2. 3. 4. Sørg for, at antennekablet er sluttet korrekt til tv'et.
Tryk på knappen HOME, og vælg derefter Vælg [Indstillinger].
[Digital opsætning] → [Automatisk satellitindstilling].
Følg instruktionerne på skærmen for at indstille alle tilgængelige satellitkanaler og gemme deres indstillinger i tv'et.
Tip
Du kan køre [Automatisk satellitindstilling], når du er flyttet til et nyt sted, har skiftet udbyder, eller hvis du vil lede efter nye kanaler, der
lige er udbudt.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
109
Sortering af satellitkanaler
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Digital opsætning] → [Satellitprogramsortering] → vælg programmet, som du vil flytte til en ny position → vælg den nye
position, hvor du vil flytte det valgte program hen.
Fjern uønskede kanaler
Vælg det program, der skal slettes, og tryk derefter på den blå knap
(hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
knap og derefter trykke på touchpad'en for at vælge).
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere den blå
Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af område/land.
Bemærk
[Satellitprogramsortering] er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af serviceudbyderen eller dit område.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
110
Automatisk lagring af nye satellittjenester
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Digital opsætning] → [Autom. satellittjenesteopdatering], og vælg derefter [Foretrukne satellit] eller [Generel satellit].
3. Vælg [Til].
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
111
Automatisk tuning af analoge kanaler
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Analog opsætning] → [Aut. programindstilling].
3. Følg instruktionerne på skærmen for at indstille alle tilgængelige analoge kanaler og gemme deres indstillinger i tv'et.
Tip
Du kan køre [Aut. programindstilling], når du er flyttet til et nyt sted, har skiftet udbyder, eller hvis du vil lede efter nye kanaler, der lige er
udbudt.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
112
Manuel indstilling af analoge programmer
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Analog opsætning] → [Manuel programindstilling] → den ønskede indstilling.
Tilgængelige funktioner
[Program]
Vælger et programnummer for at udføre indstillingen manuelt.
[Tv­system]
Vælger et tv­sendesystem.
[Kanal]
Gør det muligt at vælge [S]/[Z]* for kabelkanaler eller [C]/[DS]* for terrestriske kanaler. * Navnet på indstillingerne kan variere afhængigt af område/land.
[AFT]
Gør det muligt for dig at finindstille de analoge kanaler for at justere billedkvaliteten.
[Lydfilter]
Forbedrer lyden for den valgte kanal i monoudsendelser.
[Udelad]
Udelader analoge kanaler, der ikke bruges.
[LNA]
Forbedrer billedkvaliteten for den valgte kanal, når signalet er svagt. ([LNA] er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af situationen).
[Farvesystem]
Indstiller et farvesystem i overensstemmelse med kanalen.
[Signalniveau]
Viser signalniveauet for det aktuelle program.
Bemærk
Du kan ikke vælge et programnummer, der er indstillet til [Udelad].
Tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af område/land.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
113
Ændring af kanaler kun med 1­cifrede nummerknapper
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Analog opsætning] → [Direkte programvalg] → [Til].
Bemærk
Du kan ikke vælge kanalnummer 10 og derover ved at trykke på to tal på fjernbetjeningen, hvis [Direkte programvalg] er indstillet til [Til].
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
114
Sortering af analoge kanaler
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Analog opsætning] → [Programsortering] → vælg programmet, som du vil flytte til en ny position → vælg den nye position,
hvor du vil flytte det valgte program hen.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
115
Redigering af programnavne
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Analog opsætning] → [Programnavn] → programmet, hvor du vil redigere navnet.
3. Indtast det nye navn, og tryk derefter på knappen (eller tryk på touchpad'en på touchpad­fjernbetjeningen).
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
116
Visning af liste over analoge programmer
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Analog opsætning] → [Vis programliste] → [Til].
Bemærk
[Vis programliste] er tilgængelig afhængigt af område/land.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
117
Indstilling af informationsbanner
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Systemindstillinger] → [Infobanner] → den ønskede indstilling.
Tip
Denne indstilling påvirker ikke betjeningen af knappen , som viser de fulde oplysninger om indholdet, der aktuelt vises.
Tilgængelige funktioner
[Skjult]
Gemmer oplysninger om den aktuelt viste tv­kanal, program og eksterne indgang, når du ændrer kanal/program/indgang.
[Lille]
Viser en lille del af oplysningerne om den aktuelt viste tv­kanal, program og eksterne indgang, når du ændrer kanal/program/indgang.
[Stor]
Viser alle oplysninger om den aktuelt viste tv­kanal, program og eksterne indgang, når du ændrer kanal/program/indgang (undtagen for
analoge programmer).
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
118
Visning af tapet for radioudsendelser
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Systemindstillinger] → [Radio­display] → det ønskede tapetmønster eller [Diasshow med fotos].
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
119
Automatisk ændring over kanaler
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Digital opsætning] → [Erstatning af tjenester] → [Til].
Kanalen skifter automatisk, hvis en sendestation ændrer transmissionen af det viste program til en anden kanal.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
120
Adgang til betalt tv­tjeneste
Oversigt
Du kan få adgang til en betalings­tv­tjeneste, når du har udført opsætningen på tv'et.
Sæt et CAM­modul (Conditional Access Module = betinget adgangsmodul) og et programkort i tv'et, og udfør derefter opsætningen.
Indstillingens tilgængelighed afhænger af område/land.
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Digital opsætning] → [CA­modulopsætning].
3. Følg instruktionerne på skærmen for at gennemføre opsætningen.
Bemærk
Nogle funktioner i CAM er muligvis ikke tilgængelige under Social Viewing.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
121
Indstilling af interaktive applikationer
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Digital opsætning] → [Opsætning af interaktivt program] → den ønskede indstilling.
Tilgængelige funktioner
[Interaktivt program]
Gør det muligt at se programmer med interaktive tjenester (denne funktion gælder kun bestemte programmer).
[Automatisk opstartprogram]
Starter automatisk transmissionsrelaterede programmer.
[Applikation til (aktuelt program)]
Aktiverer den interaktive tjeneste for det aktuelle program.
Bemærk
[Opsætning af interaktivt program] er tilgængelig afhængigt af tv­model/område/land.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
122
Indstilling af kodeord for børnelås
Oversigt
Indtast det 4­cifrede kodeord for børnelås. Kodeordet kræves, når du ændrer indstillingerne for børnelås.
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Systemindstillinger] → [Børnelås] → [PIN­kode] → indtast kodeordet.
3. Indtast kodeordet igen ved hjælp af nummerknapperne for at bekræfte, og tryk derefter på knappen .
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at vælge
nummerknapperne, indtaste adgangskoden igen og derefter trykke på touchpad'en).
Tip
Flere oplysninger om kodeordet findes i afsnittet Fejlfinding i den trykte vejledning, der følger med tv'et.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
123
Indstilling af aldersbegrænsning
Oversigt
Du kan låse enhver hændelse, som vurderes til at være uegnet for børn under en vis aldersgrænse (funktionen er muligvis ikke
tilgængelig, afhængigt af område/land).
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Systemindstillinger] → [Børnelås].
3. Tryk på knappen i [PIN­kode], indtast adgangskoden, og vælg derefter [Forældrevurdering] → indstil alderen.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på touchpad'en i [PIN­kode]).
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
124
Blokering af bestemte programmer
Oversigt
Du kan blokere programmer ved at angive et programnummer.
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Systemindstillinger] → [Børnelås].
3. Tryk på knappen i [PIN­kode], indtast adgangskoden, og vælg derefter [Lås digitalprogram] eller [Lås satellitprogram] →
programmet, som skal blokeres → [Låst].
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på touchpad'en i [PIN­kode]).
Du kan også vælge programmet ved at indtaste programnummeret ved hjælp af nummerknapperne.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
125
Blokering af interaktive kanaler
Oversigt
Du kan blokere interaktive kanaler ved at få vist en vejledning, som kræver indtastning af adgangskode for at få adgang.
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Systemindstillinger] → [Børnelås].
3. Tryk på knappen i [PIN­kode], indtast adgangskoden, og vælg derefter [Interaktiv kanallås] → [Guidance].
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på touchpad'en i [PIN­kode]).
Vælg [Aldrig] for ikke at få vist vejledningen.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
126
Blokering af optaget indhold
Oversigt
Du kan blokere optaget indhold ved at få vist en vejledning, som kræver indtastning af adgangskode for at få adgang.
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Systemindstillinger] → [Børnelås].
3. Tryk på knappen i [PIN­kode], indtast adgangskoden, og vælg derefter [Børnesikring af optagne titler] → [Til].
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på touchpad'en i [PIN­kode]).
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
127
Slukning af tasttonen for fjernbetjeningen
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter 2. Vælg [Lyd] → [Tastelyd] → [Fra].
[Indstillinger].
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
128
Slukning af opstartslogo
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Systemindstillinger] → [Generel opsætning] → [Startlogo] → [Fra].
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
129
Tænde/slukke og justere lysets lysstyrke
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Systemindstillinger] → [Generel opsætning] → [Belysnings­LED] → den ønskede indstilling.
Tilgængelige funktioner
[Demo]
Lampen blinker konstant, mens tv'et er tændt.
[Autojuster lysstyrke]
Optimer lysstyrken efter omgivelsernes lys.
[Mørk]
Reducerer lampens lysstyrke.
[Enkelt svar]
LED­lampen i bunden af skærmen lyser som reaktion på betjeningerne. Den lyser kun som en brugerreaktion og fortsætter ikke med at
lys som en timerindikator (f.eks. timer, timeroptagelse* eller påmindelse*). * Funktionen er tilgængelig afhængigt af område/land.
[Fra]
Lampen lyser ikke under normal brug.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
130
Indstillingsmeddelelse
Trin
Denne funktion kan aktiveres for at modtage meddelelser fra programmer og tjenester. Marker et program eller en tjeneste i
meddelelsesområdet for at få vist dets meddelelse (meddelelser varierer, afhængigt af model/område/land).
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] → [Systemindstillinger] → [Indstillinger for meddelelser].
2. Følg instruktionerne på skærmen for at gennemføre opsætningen.
Bemærk
Når du modtager en meddelelse, kan den skjule undertekster eller andre oplysninger.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
131
Indstilling af sprogmenu
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Systemindstillinger] → [Sprog/Language] → det ønskede sprog.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
132
Gendannelse af fabriksindstillinger
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Systemindstillinger] → [Generel opsætning] → [Fabriksindstillinger] → [Ja] → [Ja].
Når denne handling er udført, vises skærmen grundlæggende opsætning.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
133
Valg af højttalere, som skal udsende lyd
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Lyd] → [Højttaler] → [TV­højttaler] eller [Audiosystem].
Bemærk
Hvis du vil bruge multikanalslyd, skal du tilslutte et eksternt lydsystem, som er kompatibelt med Dolby Digital, ved hjælp af et optisk kabel
og vælge [Audiosystem].
[Audiosystem] skal være valgt for at lytte til 5.1­kanalslyd.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
134
Afspilning af lyd via hovedtelefoner eller andet lydsystem
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Lyd] → [Hovedtelefon­/lydudgang] → [Hovedtelefon], [Lydudgang] eller [Subwoofer].
Hvis lyden skal afspilles via hovedtelefoner, skal du vælge [Hovedtelefon]. Hvis lyden skal afspilles via et lydsystem, der er tilsluttet
tv'et, skal du vælge [Lydudgang]. Hvis lyden skal afspilles via en subwoofer, skal du vælge [Subwoofer].
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
135
Styring af lydstyrken på et lydsystem med tv'ets fjernbetjening
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Lyd] → [Hovedtelefon­/lydudgang] → [Lydudgang] → [Lydudgang] i lydindstillingsmenuen → [Fast niveau] eller [Variabel].
Vælg [Fast niveau] for at justere lydstyrken ved hjælp af det tilsluttede lydsystems fjernbetjening. Vælg [Variabel] for at justere
lydstyrken med tv'ets fjernbetjening, når du bruger et eksternt lydsystem.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
136
Indstilling af lyd for digital lydudgang
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Lyd] → [Digital lydudgang] → [Auto] eller [PCM].
Vælg [Auto], hvis enheden, som er tilsluttet via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), er kompatibel med Dolby Digital. Vælg [PCM], hvis
enheden ikke er kompatibel med Dolby Digital.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
137
Indstilling af høretelefonernes højttalerlink
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Lyd] → [Hovedtelefonafbryder] → [Til] eller [Fra].
Vælg [Til] for ikke at udsende lyd fra tv'ets interne højttalere, når du slutter hovedtelefoner til tv'et. Vælg [Fra] for at sende lyd fra både
tv'ets interne højttalere og hovedtelefonerne.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
138
Indstilling af lyd for Styring af hjemmebiograf
Trin
Du kan slutte tv'et til internettet og bruge opsætningsprogrammer til lydsystemer (f.eks. lydbjælker).
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Lyd] → [Styring af hjemmebiograf].
Tip
Opsætning og brug af funktionen kræver internetforbindelse.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
139
Styring af eksterne indgange
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Eksterne indgange] → [AV­indstillinger] → indgangen → [Auto] eller [Altid].
Vælg [Auto] for kun at få vist ikoner eller navne, når enheden er tilsluttet, eller vælg [Altid] for at få vist ikoner eller navne, uanset om
enheden er tilsluttet.
3. Vælg enhedens navn.
Vælg [Rediger] for at indtaste dit foretrukne navn. Tryk på knappen , når du har indtastet navnet (eller kør fingeren mod højre, hvis
du bruger touchpad­fjernbetjeningen), og vælg derefter ikonet.
Bemærk
Der kan ikke vælges "skip" for en SCART­tilslutning.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
140
Ændring af videoindgang
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Eksterne indgange] → [AV2/Component­indgang] → den ønskede indstilling.
Tilgængelige funktioner
[Auto]
Skifter automatisk indgang til enten [Component] eller [AV2] ved at registrere stiktilslutningen.
[Component]
Skifter til komponentvideoindgang.
[AV2]
Skifter til kompositvideoindgang.
Bemærk
[Component] og [AV2] kan ikke bruges samtidigt.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
141
Udføre detaljerede indstillinger for videoindgang
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Skærm] → [Indstillinger for videoindgang] → den ønskede indstilling.
Tilgængelige funktioner
[Videofarverum (x.v.Colour)]
Justerer den originale videos farverum til en billedkvalitet, der er passende for kilden. [x.v.Colour]: Dette er et videofarverum, der understøtter den internationale standard xvYCC og gør det muligt at opnå et bredere
farveområde til levende repræsentation af farver i naturen, f.eks. de lysende farvetoner i blomster og en bred vifte af havets smukke
farvetoner.
[Farvespektrum for foto]
Justerer det originale stillbilledes farverum til en billedkvalitet, der er passende for kilden. [sRGB]: Et stillbilledefarverum, som er specificeret før Exif version 2.1; sRGB er en international standard med en smallere
farvegengivelsesskala end Adobe RGB og sYCC. [sYCC]: Et stillbilledefarverum, som er specificeret efter Exif­version 2.2; sYCC er en international standard, som dækker næsten alle
synlige farver og samtidig opretholder kompatibilitet med sRGB­farverum. [Adobe RGB]: Et stillbilledefarverum, som er specificeret i Exif version 2.21; Adobe RGB er en international standard med et farverum til
udskriftsenheder.
[Farvematrix]
Gengiver signaler, der indeholder farveforskelle. Det anbefales at beholde standardindstillingen.
[Dynamisk område]
Gengiver naturligt billede ved at ændre tonegengivelsen for indgangssignaler. Til almindeligt brug af HDMI­indgangen anbefales [Auto],
da det ændrer tonegengivelsen automatisk. Til input fra Skærmspejling anbefales [Begrænset]. Vælg [Fuld], hvis sorte/hvide farver
forekommer udtværet.
[SBM]
Laver overgange ved hjælp af teknologien Super Bit Mapping.
[Farvesystem]
Indstiller et farvesystem i overensstemmelse med signalet fra indgangskilden.
Bemærk
[Videofarverum (x.v.Colour)], [Farvespektrum for foto] og [Farvesystem] er tilgængelige afhængigt af din tv­model/område/land.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
142
Kørsel af grundlæggende opsætning
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger].
2. Vælg [Systemindstillinger] → [Automatisk opstart].
3. Følg instruktionerne på skærmen for at starte den grundlæggende opsætning, der blev vist første gang, du tilsluttede tv'et.
Tip
Indstillingen er nyttig, hvis du bliver nødt til at ændre indstillinger efter en flytning, eller hvis du vil søge efter nye kanaler.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
143
Kontrol af systemoplysninger
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Hjælp].
2. Vælg [Kundeservice] → [Systemoplysninger].
Der vises også tv­specifikke oplysninger, f.eks. serienummer og softwareversion.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
144
Upload af betjeningshistorik
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Hjælp].
2. Vælg [Kundeservice] → [Upload TV­brug og statistik] → [Til].
Tip
De uploadede oplysninger bruges som feedback til softwarekvalitetstjek, funktionsforbedring og funktionsopgradering.
Bemærk
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle områder/lande.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
145
Opdatering af transmissions­/tjenestesoftware
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Hjælp].
2. Vælg [Kundeservice] → [Automatisk softwaredownload] → [Til] → [Downloadtidspunkt] → tiden for at kontrollere en
softwareopdatering.
Når download er fuldført, vises en bekræftelsesmeddelelse om start af opdatering, når du tænder tv'et.
Bemærk
Softwaren downloades, når tv'et er i standby.
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
146
Opdatering af tv'ets software
Trin
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Hjælp].
2. Vælg [Kundeservice] → [Softwareopdatering].
En bekræftelsesmeddelelse om start af opdatering vises. Hvis der ikke er downloadet nogen software, vil tv'et søge efter en
opdatering via internettet (hvis der er forbindelse).
Top | Konfig. af forskellige indstilling.
147
Fejlfinding
Selvdiagnose
Symptomer strøm
Symptomer billede/skærm
Symptomer transmissionsmodt.
Symptomer lyd
Symptomer tilsluttet enhed
Symptomer USB­optagelse
Testresultater for netværkstilslutning
Symptomer netværk/applika.
Symptomer hjemmenetværk
Fjernbetjeningssymptomer
Symptomer for Skærmspejling
TV SideView­symptomer
Problemstillinger i Fotodeling
Notes
Top
148
Selvdiagnose
Sådan kontrolleres, om tv'et fungerer korrekt.
Sådan kontrolleres, om tv'et fungerer korrekt.
Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Hjælp] → [Kundeservice] → [Problemdiagnose] → [Selvdiagnosticering].
Top | Fejlfinding
149
Symptomer strøm
Tv'et slukker automatisk.
Tv'et tænder automatisk.
Tv'et slukker automatisk.
Kontroller, om [Sleeptimer] er aktiveret, eller kontroller indstillingen [Varighed] under [Aut. tænd].
Kontroller, om [Standby for passivt tv] under [Øko] er aktiveret.
Tv'et tænder automatisk.
Kontroller, om [Aut. tænd] er aktiveret.
Top | Fejlfinding
150
Symptomer billede/skærm
Billedkvaliteten er ikke lige så god som i forretningen.
Forvrænget billede.
Ingen farve/Mørkt billede/Farve ikke korrekt/Billede for lyst
Mørk skærm. Sådan gøres skærmen lysere.
Farve er ikke korrekt. Sådan justeres farvetonen.
Der er forsinkelse mellem video og lyd.
Skærmformat/wide­tilstand skifter automatisk.
Pludselig bliver billedet lille.
Sorte bjælker vises i kanten af skærmen.
Demonstrationstilstanden vises på skærmen.
En meddelelse vises og skjuler undertekster eller andre oplysninger.
Undertekster eller andre oplysninger skjules af skærmen Social Viewing.
Billedkvaliteten er ikke lige så god som i forretningen.
Billedkvaliteten afhænger af signalindholdet. Se specifikationerne for at få vist det bedst mulige billede for det pågældende signal.
Forvrænget billede.
Kontroller antennen/kabelforbindelsen.
Hold antennen/kablet væk fra andre tilslutningskabler.
Når du installerer en ekstraenhed, skal du sørge for, at der er plads mellem enheden og tv'et.
Indstil [Motionflow] til [Standard] eller [Fra] (kun modeller, som understøtter [Motionflow]).
Vælg en anden indstilling for [Film­tilstand]. (Navnet på indstillingerne kan variere afhængigt af område/land.)
Indstil [LNA] til [Fra] for at forbedre billedmodtagelsen ([LNA] er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af situation/område/land).
Udfør [AFT] under [Manuel programindstilling] for at forbedre billedet til analog modtagelse.
Sørg for, at antennen er tilsluttet ved hjælp af et koaksialt kabel på 75 ohm.
Ingen farve/Mørkt billede/Farve ikke korrekt/Billede for lyst
Tryk på knappen OPTIONS, og vælg derefter [Billede] for at justere.
Vælg [Nulstil alt] under [Billede].
Hvis du indstiller [Strømsparefunktion] til [Lav] eller [Høj], fremhæves sortniveauet.
Mørk skærm. Sådan gøres skærmen lysere.
Juster [Baggrundslys] eller [Kontrast] i [Billede].
Kontroller indstillingen [Strømsparefunktion]. Skærmen bliver mørk, hvis indstillingen er [Lav] eller [Høj]. Indstil [Strømsparefunktion] til
[Fra] for at gøre skærmen lysere.
Farve er ikke korrekt. Sådan justeres farvetonen.
Juster [Farvebalance] eller [Farvetemperatur] i [Billede].
Juster [Farvemætning] eller [Levende farver] i [Billede] for at gøre farvetonen dybere.
Der er forsinkelse mellem video og lyd.
Når du afspiller Karaoke fra en tilsluttet enhed, skal du indstille [Valg af motiv] til [Spil].
Skærmformat/wide­tilstand skifter automatisk.
Når du skifter kanal eller videoindgang, og [Skærmformat] i [Skærmstyring] er indstillet til [Til], vil den aktuelle indstilling [Skærmformat]
automatisk blive ændret i henhold til indgangssignalet. Indstil [Auto­format] til [Fra] for at låse indstillingen [Skærmformat].
Kontroller indstillingen [Auto­format] under [Skærmstyring].
Pludselig bliver billedet lille.
Billedet bliver mindre under reklamer på grund af metoden, som bruges af udbyderen for at udsende indhold. Når HD­indholdskanaler
skifter til SD­indhold (reklamer), bliver billedet muligvis mindre med en sort kant.
Indholdsoplysningerne reguleres af kanalens signaludbyder, og [Auto­format] udvider derfor ikke billedet, mens indholdet skifter. Du kan
151
ændre indstillingen [Skærmformat] manuelt. Indstillingen forbliver aktiv, indtil du ændrer kanal/indgang eller manuelt ændrer indstillingen
[Skærmformat] igen.
Sorte bjælker vises i kanten af skærmen.
Nogle widescreen­programmer optages i billedformater, som er større end 16:9 (det er især almindeligt ved teaterudgivelser). Tv'et viser
disse programmer med sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med
din dvd (eller ved at kontakte din programudbyder).
Programmer i 4:3­billedformat vises med bjælker i højre og venstre side af skærmen.
Programmer, som sendes i HD­formater (720p og 1080i) med 4:3­indhold, vises normalt med sorte bjælker i højre og venstre side af
skærmen, som sendestationen har tilføjet.
[Auto­format] udvider ikke billedet, når sendestationen har tilføjet sorte bjælker i højre og venstre side af skærmen. Du kan manuelt
indstille [Skærmformat] til [Bred zoom] eller [Zoom], som ikke ændres, før du ændrer kanal/indgang eller manuelt ændrer indstillingen
[Skærmformat] igen.
Nogle kabelbokse og satellit­set­top­bokse kan også styre billedets størrelse. Hvis du bruger en set­top­boks, skal du kontakte
producenten af set­top­boksen for at få flere oplysninger.
Demonstrationstilstanden vises på skærmen.
Tryk på knappen OPTIONS på fjernbetjeningen, og vælg [Stands demo]. Tryk derefter på knappen HOME på fjernbetjeningen, og vælg [Indstillinger] → [Systemindstillinger] → [Generel opsætning] → [Skærmindstilling til butiksvindue]. Indstil [Demotilstand] til [Nulstilling
af billedtilstand] eller [Fra].
En meddelelse vises og skjuler undertekster eller andre oplysninger.
Indstillet til ikke at vise meddelelser. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter for meddelelser].
[Indstillinger] → [Systemindstillinger] → [Indstillinger
Undertekster eller andre oplysninger skjules af skærmen Social Viewing.
Ændring af layoutet for skærmen Social Viewing. Tryk på knappen SOCIAL VIEW for at åbne menuskærmen, og vælg derefter [Layout] →
[Skærmstyring:] → [Side om side].
Top | Fejlfinding
152
Symptomer transmissionsmodt.
Kontroller disse ting først for at fejlafhjælpe din tv­modtagelse.
Der er ghosting eller dobbelte billeder.
Der vises kun støj eller sort billede på skærmen.
Støj på billede eller lyd ved visning af tv­kanal.
Billede med støj.
Nogle kanaler er tomme.
Dårlig modtagelse eller dårlig billedkvalitet med digitale terrestriske udsendelser.
Der vises ingen digitale kanaler.
Dårlig modtagelse eller dårlig billedkvalitet med satellitudsendelser. (Kun for modeller, som understøtter satellit)
Der vises ingen satellitkanaler. (Kun satellit­modeller)
Ikke alle kanaler er indstillet.
Kontroller disse ting først for at fejlafhjælpe din tv­modtagelse.
Sørg for, at antennekablet er sluttet korrekt til tv'et.
­ Sørg for, at antennekablet ikke er løst eller koblet fra.
­ Sørg for, at den midterste leder i antennekablets stik ikke er bøjet.
Der er ghosting eller dobbelte billeder.
Kontroller kabel­ eller antenneforbindelsen.
Kontroller antennens placering og retning.
Indstil [Motionflow] til [Standard] eller [Fra] (kun modeller, som understøtter [Motionflow]).
Der vises kun støj eller sort billede på skærmen.
Kontroller, om der udføres autotuning.
Kontroller, om antennen er bøjet eller i stykker.
Kontroller, om antennen skal udskiftes (efter 3­5 år ved normal brug, efter 1­2 år ved kystområder).
Støj på billede eller lyd ved visning af tv­kanal.
Udfør [Fine Tune]/[AFT] for at opnå en bedre billedmodtagelse. (Navnet på indstillingerne kan variere afhængigt af område/land.)
Indstil [Lydfilter] til [Fra], [Lav] eller [Høj] for at forbedre lyden ved analog modtagelse ([Lydfilter] er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af
område/land).
Indstil [LNA] til [Fra] for at forbedre billedmodtagelsen ([LNA] er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af situation/område/land).
Billede med støj.
Sørg for, at antennen er tilsluttet ved hjælp af et koaksialt kabel på 75 ohm.
Placer antennekablet på afstand af andre tilslutningskabler.
Du kan undgå tv­interferens ved at bruge et ubeskadiget antennekabel.
Nogle kanaler er tomme.
Kanalen er kun til kodede tjenester/abonnementstjenester. Brug af kanalen kræver abonnement på en betalings­tv­tjeneste.
Kanalen bruges kun til data (intet billede, ingen lyd).
Kontakt sendestationen for transmissionsoplysninger.
Dårlig modtagelse eller dårlig billedkvalitet med digitale terrestriske udsendelser.
Du kan ændre placeringen, retningen og vinklen på den terrestriske tv­antenne for at maksimere antennesignalet. Sørg for, at antennens
retning ikke ændres utilsigtet (f.eks. af vinden).
Hvis du bruger en tv­signalforstærker, skal du justere dens signalforstærkning.
Hvis der er tilsluttet udstyr (f.eks. en tv­signalfordeler) mellem antennen og tv'et, kan det påvirke tv­modtagelsen. Tilslut antennen og tv'et
direkte for at kontrollere, om modtagelsen er forbedret.
Der vises ingen digitale kanaler.
Kontakt en lokal installatør for at finde ud af, om der findes digitale transmissioner i dit område.
153
Opgrader antennen til en med større forstærkning.
Dårlig modtagelse eller dårlig billedkvalitet med satellitudsendelser. (Kun for modeller, som understøtter satellit)
Dårlige vejrforhold kan påvirke satellitsystemer. Vent, til det klarer op.
Der vises ingen satellitkanaler. (Kun satellit­modeller)
Kontakt en lokal installatør for at finde ud af, om der findes satellittjenester i dit område.
Kontroller din LNB­enhed og indstillingerne.
Hvis dit tv både har "MAIN"­ og "SUB"­stik og ikke indstiller til tilstanden dobbelt satellittuner med [Valg af satellittunertilstand], kan stikket,
der er mærket "SUB", ikke bruges. I dette tilfælde tilsluttes satellitantennen til stikket, der er mærket "MAIN".
Ikke alle kanaler er indstillet.
Prøv at forudindstille kanalerne manuelt ved at konfigurere indstillingerne under [Manuel programindstilling] (tilgængeligheden af [Manuel
programindstilling] og dens indstillinger kan variere, afhængigt af område/land/situation).
Top | Fejlfinding
154
Symptomer lyd
Ingen lyd, men god billedkvalitet.
Støj.
Ingen eller lav lyd ved brug af hjemmebiografsystem.
Forvrænget lyd.
Ingen lyd, men god billedkvalitet.
Kontroller lydstyrken.
Tryk på knappen eller + for at annullere Fjern lyd.
Indstil [Højttaler] til [TV­højttaler] i indstillingen [Lyd]. Hvis du indstiller til [Audiosystem], høres der ingen lyd fra tv­højttalerne, uanset tv'ets
lydstyrke.
Når du bruger en HDMI­indgang med Super Audio CD eller DVD­Audio, sendes der muligvis ingen lydsignaler via DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL).
Støj.
Sørg for, at antennen er tilsluttet ved hjælp af et koaksialt kabel på 75 ohm.
Placer antennekablet på afstand af andre tilslutningskabler.
Du kan undgå tv­interferens ved at bruge et ubeskadiget antennekabel.
Ingen eller lav lyd ved brug af hjemmebiografsystem.
Indstil [Højttaler] til [Audiosystem] i indstillingen [Lyd].
Indstil [Hovedtelefon­/lydudgang] til [Lydudgang], og indstil [Lydudgang] til [Fast niveau] i indstillingen [Lyd].
Hvis du vælger en analog (RF) kanal, og billeder vises korrekt, skal du ændre tv­sendesystemet. Tryk på knappen HOME, og vælg
derefter [Indstillinger] → [Analog opsætning] → [Manuel programindstilling] → [Tv­system] (tilgængeligheden af [Manuel
programindstilling] eller navnet på indstillingerne kan variere, afhængigt af område/land/situation).
Forvrænget lyd.
Kontroller antennen/kabelforbindelsen.
Hold antennen/kablet væk fra andre tilslutningskabler.
Hold tv'et væk fra elektriske støjkilder, f.eks. biler, hårtørrere, Wi­Fi­enheder, mobiltelefoner eller optiske enheder.
Når du installerer en ekstraenhed, skal du sørge for, at der er plads mellem enheden og tv'et.
Udfør [AFT] under [Manuel programindstilling] for at forbedre lyden for analog modtagelse.
Indstil [Lydfilter] til [Lav] eller [Høj] for at opnå bedre lyd ved analog modtagelse ([Lydfilter] er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af
område/land).
Top | Fejlfinding
155
Symptomer tilsluttet enhed
Ingen billeder fra tilsluttet enhed.
Du kan ikke vælge tilsluttet enhed i menuen Home.
Ikke alle indgangskilder kan vælges.
Visse programmer på digitale kilder har tab af detaljer.
Billeder vises små på skærmen.
Det kan tage tid at få vist billeder eller mapper.
Ingen billeder fra enhed tilsluttet via SCART.
Du kan ikke finde en tilsluttet BRAVIA Sync HDMI­enhed.
Du kan ikke betjene en anden AV­receiver.
Tv'et udsender ikke billede og/eller lyd fra MHL­enheden.
Ingen billeder fra tilsluttet enhed.
Tænd den tilsluttede enhed.
Kontroller kabelforbindelsen mellem enheden og tv'et.
Tryk på knappen for at få vist listen over indgange, og vælg derefter den ønskede indgang
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
knappen og derefter trykke på touchpad'en for at vælge).
Sæt USB­enheden i korrekt.
Sørg for, at USB­enheden er formateret korrekt.
Betjening garanteres ikke for alle USB­enheder. Betjeningen kan også være forskellig afhængigt af USB­enhedens funktioner eller de
videofiler, der afspilles.
Du kan ikke vælge tilsluttet enhed i menuen Home.
Kontroller kabelforbindelsen.
Ikke alle indgangskilder kan vælges.
Vælg [AV­indstillinger], og kontroller indstillingen [Altid] for indgangskilderne. (Navnet på indstillingerne kan variere afhængigt af
område/land.)
Visse programmer på digitale kilder har tab af detaljer.
Der vises muligvis færre detaljer end normalt eller synlige billedfejl (små blokke, prikker eller pixel) på skærmen på grund af digital
komprimering af kildeindholdet, som bruges af bestemte digitale udsendelser og dvd'er. Graden af synlige billedfejl afhænger af tv'ets
klarhed og opløsning.
Billeder vises små på skærmen.
Billeder vises muligvis ikke i fuld skærm afhængigt af filens opløsning eller billedformat.
Det kan tage tid at få vist billeder eller mapper.
Afhængigt af billedets mål, filstørrelse og antallet af filer i mappen kan det tage tid at få vist nogle billeder eller mapper.
Første gang en USB­enhed sluttes til tv'et via USB­kabel, kan det tage nogle minutter at få vist fotoerne.
Ingen billeder fra enhed tilsluttet via SCART.
Nogle modeller kræver muligvis følgende handling: Tryk på knappen OPTIONS, og vælg derefter [SCART­optagelse til].
Du kan ikke finde en tilsluttet BRAVIA Sync HDMI­enhed.
Kontroller, om din enhed er BRAVIA Sync­kompatibel.
Sørg for, at [Kontrol til HDMI] er indstillet på en BRAVIA Sync­kompatibel enhed, og at [BRAVIA Sync­styring] er indstillet på tv'et.
Du kan ikke betjene en anden AV­receiver.
Der kan kun anvendes én BRAVIA Sync­kompatibel AV­modtager ad gangen.
Tv'et udsender ikke billede og/eller lyd fra MHL­enheden.
156
Træk MHL­kablet ud, og sæt det i igen. Eller sluk for MHL­enheden, tænd den igen, og deaktiver skærmlåsen på enheden.
Top | Fejlfinding
157
Symptomer USB­optagelse
Du kan ikke bruge en USB HDD­enhed.
Optagelse kan ikke udføres./Optagelse slog fejl.
Optaget indhold er forsvundet.
Pausetilstand annulleres utilsigtet.
USB HDD­enheden kører, selvom den ikke er tændt.
Du kan ikke bruge en USB HDD­enhed.
Kontroller, at USB HDD­enheden er:
­ tilsluttet korrekt.
­ tændt.
­ registreret på tv'et.
Tilslutning af USB HDD­enheden via en USB­hub understøttes ikke.
Udfør [Kontrol af HDD­ydelse] for at kontrollere, at USB HDD'ens specifikationer opfylder kravene.
Optagelse kan ikke udføres./Optagelse slog fejl.
Kontroller den resterende plads på harddisken. Hvis der kun er lidt plads tilbage, skal du slette unødvendigt indhold.
Følgende programmer kan ikke optages.
­ Kopibeskyttede programmer
­ Analoge programmer
­ Programmer fra eksterne indgange (herunder programmer fra en tilsluttet set­top­boks)
­ Bredbåndsvideoer
Timer­optagelse kan være umulig, hvis sendetiden for programmet ændres.
Optaget indhold er forsvundet.
Optagelse kan ikke udføres, hvis strømkablet eller tilslutningskablet fjernes under en optagelse. Fjern ikke noget kabel under en optagelse.
Ellers kan du miste det indhold, der optages eller alt optaget indhold.
Pausetilstand annulleres utilsigtet.
Pausetilstanden annulleres, hvis følgende knapper på fjernbetjeningen bruges, og det midlertidigt optagede indhold bliver slettet.
, RETURN, GUIDE, i­MANUAL, HOME, PROG +/­, og talknapper.
USB HDD­enheden kører, selvom den ikke er tændt.
Det kan ske, at den tilsluttede USB HDD kører, eller enhedens LED­indikator aktiveres, når tv'et modtager EPG­data i standby.
Top | Fejlfinding
158
Testresultater for netværkstilslutning
Testresultaterne er "Mislykkedes"/"Mislykkedes"/"Mislykkedes".
Testresultaterne er "OK"/"Mislykkedes"/"Mislykkedes".
Testresultaterne er "OK"/"OK"/"Mislykkedes" eller "OK"/"OK (kun IPv6)"/"Mislykkedes".
Testresultaterne er "OK"/"OK (kun IPv6)"/"OK (kun IPv6)" eller "OK"/"OK"/"OK (kun IPv6)".
Testresultaterne er "Mislykkedes"/"Mislykkedes"/"Mislykkedes".
Hvis du bruger den kabelbaserede LAN­funktion, skal du sørge for, at kablet er tilsluttet korrekt.
Hvis du bruger den trådløse LAN­funktion, skal du trække tv'ets strømstik ud, vente et øjeblik og derefter sætte det i igen.
Testresultaterne er "OK"/"Mislykkedes"/"Mislykkedes".
Routerens routerfunktion slukkes muligvis. Tænd den, og prøv igen.
Hvis du bruger den trådløse LAN­funktion, skal du kontrollere elementerne nedenfor:
­ Hvis [Trådløs enhed på tv] er indstillet til [Fra], skal du indstille [Indbygget Wi­Fi] til [Til].
­ Der kan være blevet indtastet en forkert sikkerhedsnøgle (WPA eller WEP). Sørg for, at den korrekte sikkerhedsnøgle indtastes.
­ Hvis du vælger et netværk (SSID) fra scanningslisten, skal du sørge for at vælge et korrekt netværk (SSID). Hvis du indtaster et SSID
manuelt, skal du sørge for, at du indtaster det korrekte SSID.
­ Hvis du vil finde den korrekte sikkerhedsnøgle og det korrekte SSID, kan du kontakte den person, der konfigurerede dit netværk eller
læse routerens betjeningsvejledning eller besøge dens websted, eller du kan kontakte routerens producent.
­ Hvis du har konfigureret tv'ets trådløse LAN­funktion til at oprette forbindelse til en trådløs router (eller et adgangspunkt) ved 5 GHz,
afbrydes forbindelsen til den trådløse router, når [Wi­Fi Direct] indstilles til [Til]. Forbindelsen genoprettes automatisk, når du deaktiverer
[Wi­Fi Direct].
Testresultaterne er "OK"/"OK"/"Mislykkedes" eller "OK"/"OK (kun IPv6)"/"Mislykkedes".
Din router (bredbåndsrouter) er muligvis ikke indstillet korrekt til at oprette forbindelse til din internetserviceudbyder (f.eks. forkert PPPoE­
indstilling). Se routerens betjeningsvejledning eller hjemmeside for at indstille routeren korrekt, eller kontakt routerens producent. Kontakt
din udbyder, hvis du er i tvivl om udbyderens konfigurationsoplysninger (f.eks. dit kontonavn og kodeord).
Testresultaterne er "OK"/"OK (kun IPv6)"/"OK (kun IPv6)" eller "OK"/"OK"/"OK (kun IPv6)".
Dit tv bruger kun IPv6 til at oprette en internetforbindelse og kan muligvis ikke bruge bestemte netværksfunktioner. Din router
(bredbåndsrouter) eller internetserviceudbyder understøtter muligvis kun IPv6. Se routerens betjeningsvejledning eller hjemmeside, eller
kontakt routerens producent for at kontrollere, om routeren understøtter IPv4. Kontakt din udbyder, hvis du er i tvivl, om din aftale omfatter
IPv4­forbindelsen.
Top | Fejlfinding
159
Symptomer netværk/applika.
Kvaliteten af video­streaming kan være dårlig ved brug af trådløst LAN.
Trådløs LAN­forbindelse mislykkes, eller dårlige modtageforhold.
Tv'et kan ikke tilsluttes din trådløse router (eller adgangspunkt) på 5 GHz.
Dårligt billede i internetvideo.
Bestemt internetvideoindhold viser tab af detaljer.
God billedkvalitet, men ingen lyd på internetvideo.
Det er ikke muligt at få adgang til applikationer.
Nogle af programmerne i [Apps] er ikke tilgængelige/er forsvundet fra [Alle apps].
Tv'et kan ikke oprette forbindelse til internettet via IPv6.
Kvaliteten af video­streaming kan være dårlig ved brug af trådløst LAN.
Kvaliteten på den trådløse netværksforbindelse varierer, afhængigt af afstanden eller forhindringer (f.eks. væg) mellem tv'et og den
trådløse router (adgangspunktet), forstyrrelser fra omgivelserne og kvaliteten på den trådløse router (adgangspunktet). I dette tilfælde skal
du oprette forbindelse til internettet med kabel eller prøve med 5 GHz­båndet.
5 GHz­båndet understøttes muligvis ikke, afhængigt af område/land. Hvis 5 GHz­båndet ikke understøttes, kan tv'et kun oprette
forbindelse til en trådløs router (adgangspunkt), som bruger 2,4 GHz­båndet.
Trådløs LAN­forbindelse mislykkes, eller dårlige modtageforhold.
Kontroller placeringen af tv'et og den trådløse router (adgangspunkt). Signalforholdene kan være påvirket af følgende grunde.
­ Der er placeret andre trådløse enheder, mikrobølger, lysstofrør osv. i nærheden.
­ Der er gulve eller vægge mellem den trådløse router (adgangspunkt) og tv'et.
Hvis problemet ikke forsvinder, selvom du har kontrolleret ovenstående, kan du prøve at oprette en kabelbaseret LAN­forbindelse.
Tv'et kan ikke tilsluttes din trådløse router (eller adgangspunkt) på 5 GHz.
Når [Wi­Fi Direct] er indstillet til [Til], kan der ikke oprettes forbindelse til en trådløs router (eller et adgangspunkt) ved 5 GHz. Indstil [Wi­Fi
Direct] til [Fra]. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] → [Netværk] → [Wi­Fi Direct] → [Fra].
Dårligt billede i internetvideo.
Kvaliteten afhænger af den originale video, der leveres af videoindholdsudbyderen, og forbindelsens båndbredde.
Bestemt internetvideoindhold viser tab af detaljer.
Videokvalitet og billedstørrelse afhænger af bredbåndshastigheden og udbyderens indhold.
God billedkvalitet, men ingen lyd på internetvideo.
Kvaliteten afhænger af det originale indhold, der leveres af videoindholdsudbyderen, og forbindelsens båndbredde.
På grund af internetvideoens natur er det ikke alle videoer, der indeholder lyd.
Det er ikke muligt at få adgang til applikationer.
Kontroller, om routerens/modemmets* LAN­kabel eller netledningen er isat korrekt.
* Routeren/modemmet skal være konfigureret på forhånd for at kunne gå på internettet. Kontakt din internetudbyder for at få oplysninger
om router/modemindstillinger.
Prøv at bruge apps senere. App­indholdsleverandørens server kan være ude af drift.
Nogle af programmerne i [Apps] er ikke tilgængelige/er forsvundet fra [Alle apps].
Udfør [Fabriksindstillinger] for at gendanne tv'ets standardindstillinger. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Systemindstillinger] → [Generel opsætning] → [Fabriksindstillinger] → [Ja] → [Ja].
[Indstillinger] → Tv'et kan ikke oprette forbindelse til internettet via IPv6.
IPv6 er muligvis ikke tilgængelig, og i sådanne situationer skal IPv6 deaktiveres. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] → [Netværk] → [IPv6­opsætning] → [Opsætter IPv6­forbindelse] → [Nej].
Top | Fejlfinding
160
Symptomer hjemmenetværk
Tv'et kan ikke sluttes til serveren.
Der vises en meddelelse om, at tv'et ikke kan oprette forbindelse til dit netværk.
Det er ikke muligt at få adgang til serveren.
Nogle mediefiler i USB­enhed eller server vises ikke.
Musikfiler kan ikke afspilles med renderer­funktion.
Tv'et kan findes af en Wi­Fi Direct­enhed.
Tv'et kan ikke sluttes til serveren.
Kontroller LAN­kablet eller den trådløse forbindelse til din server og dit tv.
Kontroller, om dit netværk er konfigureret korrekt på tv'et.
Der vises en meddelelse om, at tv'et ikke kan oprette forbindelse til dit netværk.
Kontroller de aktuelle netværksindstillinger. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] → [Netværk] →
[Netværksopsætning] → [Se netværksopsætning og status]. Kontroller dine netværksforbindelser og/eller serverens betjeningsvejledning
for at få oplysninger om tilslutning, eller kontakt den person, som har konfigureret netværket (netværksadministrator).
Omkonfigurer netværksindstillingerne ved at trykke på knappen HOME, og vælg derefter [Netværksopsætning].
[Indstillinger] → [Netværk] →
Hvis LAN­kablet er sluttet til en aktiv server, og tv'et har fået en IP­adresse, skal du kontrollere serverens tilslutninger og konfigurationer.
Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] → [Netværk] → [Netværksopsætning] → [Se netværksopsætning og status].
Det er ikke muligt at få adgang til serveren.
Kontroller LAN­kablet/den trådløse tilslutning eller din server. Tv'et kan have mistet forbindelsen til serveren.
Udfør [Serverdiagnosticering] for at kontrollere, om din medieserver kommunikerer korrekt med tv'et. Tryk på knappen HOME, og vælg
derefter [Indstillinger] → [Netværk] → [Opsætning af hjemmenetværk] → [Serverdiagnosticering].
Nogle mediefiler i USB­enhed eller server vises ikke.
Filer, som ikke understøttes, vises muligvis ikke.
Den tilgængelige fil­ eller mappegrænse i et bibliotek er 1.000 for USB og 30.000 for en server. Denne grænse omfatter filer, som ikke
understøttes, eller blot mapper. Filer eller mapper bliver fyldt på baggrund af deres tidsstempel. Foto­, musikfiler eller mapper, som
overskrider grænsen, vises ikke.
Musikfiler kan ikke afspilles med renderer­funktion.
Når renderer­funktionen er i brug under en igangværende musikafspilning, viser nogle programmer en fotofil, som er forudinstalleret på
pc'en. Den forudinstallerede fotofil bestemmer, om der kan afspilles musik ­ hvis ikke, kan fotofilen ændres.
Tv'et kan findes af en Wi­Fi Direct­enhed.
Indstil [Wi­Fi Direct] til [Til]. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] → [Netværk] → [Wi­Fi Direct] → [Til].
Hvis tv'et ikke findes, selvom [Wi­Fi Direct] er indstillet til [Til], skal du indstille [Indstillinger for bånd] til [Auto (2.4GHz bånd)]. Tryk på
knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] → [Netværk] → [Wi­Fi Direct­indstillinger] → tryk på knappen OPTIONS →
[Indstillinger for bånd] → [Auto (2.4GHz bånd)].
Top | Fejlfinding
161
Fjernbetjeningssymptomer
Fjernbetjeningen virker ikke.
Fjernbetjeningen virker ikke.
Tryk på en knap på tv'et for at finde ud af, om fjernbetjeningen er problemet eller ej.
Kontroller, at batterierne vender som angivet af de positive (+) og negative (­) symboler i batterirummet.
Batteriniveauet kan være lavt. Udskift batterierne med nye.
Yderligere oplysninger om tilslutning af batterierne findes i den trykte vejledning, der fulgte med tv'et.
Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren foran på tv'et.
Der må ikke være genstande foran fjernbetjeningssensoren.
Fluorescerende lys kan påvirke betjening med fjernbetjeningen; prøv at slukke for det fluorescerende lys.
Top | Fejlfinding
162
Symptomer for Skærmspejling
Hvilke enheder kan tilsluttes, så funktionen Skærmspejling kan bruges?
Tv'et kan ikke sluttes til en Miracast­enhed.
Video eller lyd falder nogle gange ud.
Noget betalt indhold kan ikke afspilles.
Skærmspejling fungerer ikke./Tv'et kan ikke findes af en Skærmspejling­kompatibel enhed.
Hvilke enheder kan tilsluttes, så funktionen Skærmspejling kan bruges?
Sony Skærmspejling­kompatible enheder (f.eks. visse Xperia­modeller) kan tilsluttes. Funktionen Skærmspejling bruger Miracast­teknologi, som gør det muligt at oprette forbindelse til en enhed, der understøtter Miracast.
Tv'et kan ikke sluttes til en Miracast­enhed.
Hvis tilslutning af en Miracast­enhed (f.eks. en note­pc) mislykkes, skal du trykke på knappen HOME og derefter vælge [Skærmspejling] for at få vist standbyskærmen for funktionen Skærmspejling.
[Indgange] →
Video eller lyd falder nogle gange ud.
Enheder, som sender radiobølger, f.eks. trådløse LAN­enheder eller mikrobølgeovne, kan påvirke funktionen Skærmspejling via trådløs
LAN. Placer tv'et eller Sony Skærmspejling­kompatible enheder (f.eks. nogle af Xperia­modellerne) på afstand af sådanne enheder, eller
sluk dem, hvis det er muligt.
Kommunikationshastigheden kan ændres, afhængigt af afstanden eller genstande mellem enheder, enhedskonfiguration,
radiobølgebetingelser, overbelastning af linjen eller hvilken enhed du bruger. Kommunikation kan falde ud på grund af
radiobølgebetingelserne.
Noget betalt indhold kan ikke afspilles.
Kildeenheden skal være kompatibel med HDCP (High­bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1/2.2­standarder. Det er muligt, at noget
betalt indhold ikke kan vises via en kildeenhed, som ikke overholder HDCP 2.0/2.1/2.2­standarderne.
Skærmspejling fungerer ikke./Tv'et kan ikke findes af en Skærmspejling­kompatibel enhed.
Hvis du bruger Skærmspejling med en anden enhed, skal du først deaktivere Skærmspejling og derefter prøve igen.
Hvis enheden ikke understøtter 5 GHz, og du har valgt indstillingen [Indstillinger for bånd] for [Auto (5GHz bånd)], skal du forsøge at
ændre den til [Auto].
Tryk på knappen HOME, vælg [Indgange] → [Skærmspejling] for at åbne standbyskærmen for Skærmspejling, og prøv derefter igen.
Top | Fejlfinding
163
TV SideView­symptomer
Tv'et kan ikke tændes og betjenes med programmet TV SideView, når [Fjernstart] er indstillet til [Til].
Tv'et vises ikke på skærmen TV SideView. Tv'et kan ikke registreres med programmet TV SideView.
Tv'et kan ikke tændes og betjenes med programmet TV SideView, når [Fjernstart] er indstillet til [Til].
Når enheder, som skaber radiobølgeinterferens (mikrobølgeovne, trådløse telefoner osv.), placeres i nærheden, fungerer funktionen TV
SideView muligvis ikke. Hvis det er tilfældet, skal sådanne enheder holdes væk fra den trådløse router (adgangspunktet) eller tv'et, eller de
skal slukkes.
Funktionen TV SideView fungerer muligvis ikke i følgende tilfælde. Tænd tv'et og tilslut den trådløse router igen (adgangspunktet).
­ Tænd/sluk for strømmen til den trådløse router (adgangspunktet), mens tv'et er i standby.
­ Nulstil den trådløse router (adgangspunktet), mens tv'et er i standby.
­ Skift kanal på den trådløse router (adgangspunktet), mens tv'et er i standby.
Funktionen TV SideView fungerer muligvis ikke med trådløse routere (adgangspunkter) til professionel brug, der kræver jævnlig
genoprettelse af forbindelsen.
Funktionen TV SideView er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af indstillingerne for den trådløse router (adgangspunktet) (f.eks. flere
SSID'er og strømsparetilstand).
Hvis Wi­Fi Direct bruges til at slutte programmet TV SideView til tv'et, kan tv'et muligvis ikke tændes fra standby, afhængigt af din
smartphone/tablet.
Tv'et bør være i tilstanden tænd eller standby. Du må ikke slukke tv'et ved at trække netledningen ud.
Kontroller, om følgende er blevet indstillet for dit tv.
Når den trådløse router (adgangspunktet) og tv'et er tilsluttet med trådløst LAN
­ Indbygget trådløst LAN­tv bruges
­ [Indbygget Wi­Fi] under [Netværk] er indstillet til [Til]
­ [Fjernstart] i [Opsætning af hjemmenetværk] under [Netværk] er indstillet til [Til]
­ Tv'et er sluttet til den trådløse router (adgangspunktet)
Når den trådløse router (adgangspunktet) og tv'et er tilsluttet med kabelbaseret LAN
­ [Fjernstart] i [Opsætning af hjemmenetværk] under [Netværk] er indstillet til [Til]
Tv'et vises ikke på skærmen TV SideView. Tv'et kan ikke registreres med programmet TV SideView.
Sørg for, at tv'et er tændt.
Sørg for, at tv'et og din smartphone/tablet er tilsluttet samme hjemmenetværk.
(Når der tilsluttes via Wi­Fi Direct, er en hjemmenetværksforbindelse ikke nødvendig).
Du har muligvis nået det maksimale antal registreringsenheder. Slet unødvendige registreringer, før du registrerer en ny
smartphone/tablet.
Du kan finde flere oplysninger på følgende websted:
http://info.tvsideview.sony.net/faq/
Top | Fejlfinding
164
Problemstillinger i Fotodeling
Understøttet fotoformat
Understøttet fotoformat
Der understøttes kun jpeg­filer.
Maksimumstørrelsen for fotos er 16384 × 16384.
Minimumstørrelsen for fotos er 16 × 16.
Panoramarulning understøttes ikke.
Maksimumstørrelsen for fotos er 10 MB.
Top | Fejlfinding
165
Notes
Denne vejledning er en forenklet version af tv'ets online i­Manual. Detaljerede oplysninger findes i din i­Manual.
Fejlfinding er generel for alle modeller/områder/lande, og derfor gælder nogle beskrivelser ikke for dit tv.
Top | Fejlfinding
166
Sådan bruges bogmærker
Du kan gemme ofte viste sider i denne vejledning. Brug farveknapperne, som er anført nederst på skærmen.
Sådan gemmes en side
Tryk på den gule knap, som svarer til [Tilføj bogmærke] nederst på skærmen, på den side, som du give et bogmærke.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
gule knap og derefter trykke på touchpad'en for at vælge).
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere den
Sådan opnås adgang til en side med bogmærke
Tryk på den grønne knap, som svarer til [Vis bogmærke] nederst på skærmen for at få vist listen over bogmærker (Hvis du bruger
touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere den grønne knap og
derefter trykke på touchpad'en for at vælge). Vælg den ønskede titel.
Sådan skiftes til forrige skærm
Tryk på knappen RETURN.
Sådan fjernes et bogmærke
Tryk på den gule knap, som svarer til [Fjern bogmærke] nederst på skærmen, på siden med bogmærket.
(Hvis du bruger touchpad­fjernbetjeningen, skal du trykke på kontrolpanelet (
gule knap og derefter trykke på touchpad'en for at vælge).
), køre fingeren hen ad touchpad'en for at markere den
Top
167
Download PDF