Sony | KDL-32EX340 | Sony KDL-32EX340 Betjeningsvejledning

A-EA8-101-51(1)
LCD TV
Betjeningsvejledning
Kom godt i gang
Se tv
Brug af ekstraudstyr
Brug af MENU-funktioner
Yderligere oplysninger
KDL-42EX443 / 42EX440 / 32EX343 / 32EX340
Indledning
Tak fordi du valgte dette Sonyprodukt.
Før TV-apparatet betjenes, læses
denne vejledning grundigt og
beholdes til senere opslag.
Bemærkninger om
digital TV-funktion
• Funktioner i forbindelse med digitalt
TV (
) fungerer kun i lande eller
områder, hvor der udsendes i
DVB-T/DVB-T2* (MPEG-2 og H.264/
MPEG-4 AVC) digitale jordbundne
signaler, eller der er adgang til en
kompatibel DVB-C (MPEG-2 and
H.264/MPEG-4 AVC) kabeltjeneste.
Få at vide hos din lokale forhandler,
om du kan modtage et DVB-T/
DVB-T2*-signal på din bopæl, eller
spørg kabeludbyderen, om deres
DVB-C kabeltjeneste er egnet til
integreret betjening med dette TVapparat.
• Kabeludbyderen kan opkræve et
ekstra gebyr for en sådan service
eller kræve, at du indvilger i deres
forretningsbetingelser og -vilkår.
• Dette TV-apparat følger
specifikationerne for DVB-T/DVB-T2*
og DVB-C, men der er ikke garanti
for kompatibiliteten med fremtidige
DVB-T/DVB-T2* digitale jordbundne
udsendelser og DVB-C digitale
kabeludsendelser.
• Visse digitale tv-funktioner er
muligvis ikke tilgængelige i visse
lande/områder, og DVB-C-kabel
fungerer eventuelt ikke korrekt hos
visse udbydere.
Dette produkt er fremstillet af
eller på vegne af Sony
Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Forespørgsler relateret til
produkt overensstemmelse i
henhold til EU lovgivning skal
adresseres til den autoriserede
repræsentant, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. For
service eller garanti henviser vi til
de adresser, som fremgår af
vedlagte service- eller
garantidokumenter.
Oplysninger om
varemærker
•
er et registreret varemærke
tilhørende DVB-projektet.
• HDMI, HDMI-logoet og HighDefinition Multimedia Interface er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC i USA og andre lande.
• Fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories. "Dolby" og det
dobbelte D-symbol er varemærker,
der tilhører Dolby Laboratories.
• "BRAVIA" og
er
varemærker, der tilhører Sony
Corporation.
Placering af
identifikationsmærkat
Mærkatet med oplysninger om
modelnummer, produktionsdato
(måned/år) og strømforsyning (jævnfør
gældende sikkerhedsregler) findes på
bagsiden af tv'et eller emballagen.
Det anbefales, at du
indstiller "Automatisk
tjenesteopdatering" til "Til",
så nye digitale tjenester
bliver tilføjet automatisk,
efterhånden som de bliver
tilgængelige.
Vælg "Indstillinger" t
"Kanalopsætning" t "Digital
opsætning" t "Teknisk opsætning" t
"Automatisk tjenesteopdatering".
~
z
• Illustrationerne, der anvendes i
denne manual, er af KDL42EX440, medmindre andet er
angivet.
• Det anbefales, at du indstiller
"Automatisk tjenesteopdatering" til
"Til", så nye digitale tjenester bliver
tilføjet automatisk, efterhånden som
de bliver tilgængelige. Hvis du
vælger "Fra", vises der ingen
meddelelse på skærmen i tilfælde af
nye digitale tjenester, og tjenesterne
tilføjes ikke automatisk. Funktionen
er muligvis ikke tilgængelig,
afhængigt af region/land. Hvis
funktionen ikke er tilgængelig, skal
du udføre "Aut. programindstilling"
for at tilføje nye tjenester.
* DVB-T2 er ikke tilgængelig for
tv-modelserierne KDL42EX440/32EX340.
DVB-T2 er tilgængelig for tvmodelserierne KDL-42EX443/
32EX343.
2 DK
Indholdsfortegnelse
Kom godt i gang
4
Sikkerheds-oplysninger .................................................................................................10
Forholdsregler.................................................................................................................11
Overblik over fjernbetjeningen ......................................................................................13
Overblik over tv-knapper og indikatorer.......................................................................15
Se tv
Se tv..................................................................................................................................16
Brug af den elektroniske programoversigt (EPG)
..............................................18
Brug af Digital programliste
..................................................................................19
Brug af ekstraudstyr
Tilslutning af ekstraudstyr .............................................................................................21
Se billeder fra tilsluttet udstyr .......................................................................................22
Afspilning af foto/musik/video via USB ........................................................................23
Fotoramme.......................................................................................................................26
Brug af BRAVIA Sync med Kontrol til HDMI.................................................................27
Brug af MENU-funktioner
Navigere gennem tv-menu .............................................................................................29
Indstillinger......................................................................................................................30
Yderligere oplysninger
Montering af tilbehør (beslag til vægmontering) .........................................................42
Specifikationer ................................................................................................................45
Fejlfinding ........................................................................................................................48
: kun til digitale kanaler
• Læs afsnittet "Sikkerheds-oplysninger” (side 10) igennem, før tv'et betjenes. Gem vejledningen til senere
brug.
• Vejledningen om "Montering af vægbeslaget" findes i brugervejledningen til tv'et.
3 DK
Kom godt i gang
1: Kontrol af
tilbehør
2: Fastgørelse af
tv-fod
Tv-fod (1)
~
Skruer til fod (M5 × 16) (3)
• Hvis du vil opnå den bedste billedkvalitet, må du
ikke udsætte skærmen for direkte belysning eller
sollys.
Fjernbetjening RM-ED049 (1)
AA-batterier (2)
x Sådan sættes batterier i
fjernbetjeningen
Skub for
at åbne
Følg monteringstrinnene for at montere på en
tv-fod.
1
Se den medfølgende folder til tv-foden for
korrekt fastgørelse for nogle tv-modeller.
2
Anbring tv'et med skærmen nedad på en
jævn og stabil overflade, hvor du har lagt
et tykt, blødt tæppe.
3
Monter tv'et på tv-foden i
overensstemmelse med pilene , der
viser, hvor de medfølgende skruer skal
skrues i.
~
• Overhold den korrekte polaritet ved isætning af
batterier.
• Brug ikke forskellige batterityper eller gamle og
nye batterier samtidigt.
• Bortskaf batterier på en miljøvenlig måde. I visse
områder kan der være regler for bortskaffelse af
batterier. Rådspørg de lokale myndigheder.
• Behandl fjernbetjeningen med omhu. Tab den
ikke, træd ikke på den, og spild ikke nogen form for
væske på den.
• Læg ikke fjernbetjeningen på steder nær en
varmekilde eller på steder i direkte sollys eller i
fugtige lokaler.
Tykt, blødt tæppe
~
• Pas på, at tv-foden ikke rammer kanten af
overfladen under monteringen.
~
• Hold fast i tv-foden med den ene hånd for at
undgå, at du taber den under monteringen.
4 DK
~
3: Tilslutning af
antenne/
kabel-tv/
videooptager/
dvd-optager
Kun tilslutning af antenne/kabel-tv
Jordsignal eller
kabel-tv
Koaksialt kabel
Tilslutning af antenne/kabel-tv/
videooptager/dvd-optager med SCART
Koaksialt
kabel
Jordsignal
eller kabeltv
Scartkabel
Koaksialt kabel
Videooptager/dvd-afspiller
(Fortsættes)
5 DK
Kom godt i gang
• Tv'et er meget tungt, så der skal to eller flere
personer til at anbringe tv'et på et tykt, blødt
tæppe.
• Hvis du bruger en elektrisk skruetrækker, skal
tilspændingsmomentet indstilles til ca. 1,5 N·m
{15 kgf·cm}.
• Sørg for at spænde de tre medfølgende skruer
ordentligt, da tv'et ellers kan falde ned.
• Brug en passende skruetrækker til at spænde
skruerne med uden at beskadige skruens hoved.
• Sørg for, at strømkablet ikke er i vejen, når du
monterer tv-foden.
• Du må ikke berøre tv-fodens bund indvendigt, da
du kan komme til skade.
Tilslutning af antenne/kabel-tv/
videooptager/dvd-optager med HDMI
4: Undgå, at tv'et
vælter
Koaksialt
kabel
Jordsignal
eller
kabel-tv
HDMI-kabel
Koaksialt kabel
Videooptager/dvd-afspiller
1
Placer en træskrue (4 mm i diameter,
medfølger ikke) i tv-foden.
2
Skru en maskinskrue (M4, medfølger
ikke) i skruehullet på tv'et.
3
Bind træskruen og maskinskruen
sammen med en kraftig snor (medfølger
ikke).
Længden på M4-maskinskruen varierer
afhængigt af snorens diameter. Se
illustrationen nedenfor.
Skrue M4
Snor
6-8 mm
Tv-fod
z
• Du kan eventuelt bruge et sæt Sony-støttebånd for
at sikre tv'et. Kontakt dit nærmeste Sony Service
Center for at købe et sæt. Hav tv'ets modelnavn
parat som reference.
6 DK
5: Valg af sprog,
land/område og
placering
4
Følg vejledningen på skærmen for at
vælge det land/område, hvor du bruger
tv'et.
Hvis landet/området, hvor tv'et bruges, ikke
vises på listen, skal du vælge "-" i stedet for
at vælge et land/område.
5
Følg vejledningerne på skærmen for at
indstille PIN-koden.
z
• Alle PIN-koder kan bruges undtagen 0000. Se
side 38 for at ændre PIN-koden senere.
Følg vejledningen på skærmen for at
vælge placeringen, hvor tv'et skal
bruges.
Denne funktion vælger initial picture mode,
som passer til de typiske lysforhold i disse
omgivelser.
I butikstilstand vil nogle indstillinger med
mellemrum blive nulstillet til butiksbrug.
3,4,5,6
1
Slut tv'et til stikkontakten (220-240 V AC,
50 Hz).
2
Tryk på "/1 foran på tv'et.
Når du tænder tv'et første gang, vises
menuen Sprog på skærmen.
~
• Når du tænder tv'et, lyser strømindikatoren
grønt.
3
Tryk på F/f for at vælge det sprog, som
menuerne på skærmen skal vises på, og
tryk derefter på .
Language
Select language.
Select
Next
7 DK
Kom godt i gang
6
6: Auto-tuning af
tv'et
Hvis du vælger ikke at ændre tv'ets
lagringsrækkefølge for de analoge kanaler,
skal du trykke på HOME for at gå til næste
trin.
~
• Dette trin vises, hvis der findes en analog
kanal.
1
Tryk på F/f for at vælge signaltype, og
tryk derefter på .
4
Indstil den aktuelle dag og det aktuelle
klokkeslæt.
~
• Dette trin vises kun, hvis tidsoplysningerne
ikke hentes fra digital udsendelse.
Meddelelsen "Opsætning udført" vises på
skærmen. Tryk på .
Tv'et har nu indstillet alle tilgængelige
kanaler.
z
Vælg
2
Tilbage
Næste
RETURN Tilbage
Tryk på F/f for at vælge "Egen Antenne"
eller "Kabel TV", og tryk derefter på .
Vælg "Egen Antenne", hvis du modtager
jordbaserede tv-signaler med en ekstern
antenne. Vælg "Kabel TV", hvis du
abonnerer på kabel-tv og modtager
signalerne uden brug af en ekstern set-topboks.
Hvis du vælger "Kabel TV", vises skærmen
til valg af scanningstype. Se "Sådan
indstilles tv'et til Kabel TV" (side 8).
Tv'et begynder at søge efter alle
tilgængelige digitale kanaler, efterfulgt af
alle tilgængelige analoge kanaler. Dette
kan tage noget tid, så tryk ikke på nogen
knapper på tv'et eller fjernbetjeningen.
• USB-systemopdatering
Du kan opdatere tv-systemet ved hjælp af USBhukommelse.
Find oplysninger på nedenstående hjemmeside.
http://support.sony-europe.com/TV/
x Sådan indstilles tv'et til Kabel TV
1
"Hurtig scanning": Kanalerne indstilles
efter oplysninger fra kabel-tv-udbyderen i
sendesignalet.
Anbefalet indstilling for "Frekvens" og
"Netværks-ID" er "Auto".
Denne indstilling anbefales til hurtig
indstilling, hvis den understøttes af kabeltv-udbyderen.
Hvis "Hurtig scanning" ikke indstiller, skal
du bruge metoden "Fuld scanning"
nedenfor.
"Fuld scanning": Alle tilgængelige kanaler
indstilles og gemmes. Denne procedure
kan tage lang tid.
Denne indstilling anbefales, når "Hurtig
scanning" ikke understøttes af kabel-tvudbyderen.
~
• I nogle lande skal du vælge "Egen Antenne" i
stedet for "Kabel TV" for at kunne modtage
programmer via kabel-tv.
3
Hvis en meddelelse vises for at få dig til
at bekræfte antennetilslutningen
Ingen digitale eller analoge kanaler blev
fundet. Kontroller alle antenne/
kabelforbindelser, og tryk derefter på
for
at genoptage den automatiske
programindstilling.
2
Programsortering (kun i analog tilstand):
Gør det muligt at ændre den rækkefølge,
som de analoge kanaler lagres i på tv'et.
~
1 Tryk på F/f for at vælge den kanal,
som du vil flytte til en ny placering, og
tryk derefter på g.
2 Tryk på F/f for at vælge den nye
placering til kanalen, og tryk derefter på
.
8 DK
Tryk på
og F/f for at vælge "Hurtig
scanning" eller "Fuld scanning", og tryk
derefter på .
Tryk på f for at vælge "Start".
Tv'et begynder at søge efter kanaler. Du må
ikke trykke på nogen knapper på tv'et eller
fjernbetjeningen.
• Nogle kabel-tv-udbydere understøtter ikke "Hurtig
scanning". Hvis der ikke registreres nogen kanaler
ved hjælp af "Hurtig scanning", udføres "Fuld
scanning".
Afmontering af
tv-foden fra tv'et
~
• Tv-foden må kun fjernes, hvis du installerer et
vægbeslag på tv'et.
1
Kom godt i gang
Anbring tv'et med skærmen nedad på en
jævn og stabil overflade, hvor du har lagt
et tykt, blødt tæppe.
~
• Pas på, at tv-foden ikke rammer kanten af
overfladen, når tv'et anbringes med forsiden
nedad.
2
Fjern skruerne ved at følge pilmærkerne
på tv'et. Fjern ikke nogen andre
skruer.
Tykt, blødt tæppe
~
• Hold fast i tv-foden med den ene hånd for at
undgå, at du taber den under afmonteringen.
z
• Sørg for, at tv'et befinder sig i vertikal position, før
du tænder for det. Du må ikke tænde for tv'et, når
LCD-skærmen vender nedad, så du undgår
ujævnheder i billedet.
9 DK
Sikkerhedsoplysninger
Netledning:
Brug netledningen og stikket som
følger for at undgå brand, elektrisk
stød eller skader på personer og
materiel:
–
–
Sørg for at holde under
skærmen og ikke foran.
Installation/opsætning
Installer og brug tv'et i
overensstemmelse med
nedenstående vejledning for at undgå
brand, elektrisk stød eller skader på
personer og materiel.
Installation
• Tv'et skal sættes op ved en let
tilgængelig stikkontakt.
• Placer tv'et på en stabil, plan
overflade.
• Kun en autoriseret intallatør må
udføre væginstallationer.
• Af sikkerhedsmæssige grunde
anbefales det at anvende Sonytilbehør, herunder:
– Tv-bord
SU-WL500
(KDL-42EX443/42EX440)
– Tv-bord
SU-WL100
(KDL-32EX343/32EX340)
• Anvend de skruer, der følger med
vægbeslaget, når
monteringskrogene sættes på TVapparatet. De medfølgende skruer
er konstrueret som angivet i
illustrationen, når der måles fra
overfladen, hvor monteringskrogen
fastgøres. Skruernes diameter og
længde afhænger af modellen på
vægbeslaget. Hvis der anvendes
andre skruer end de medfølgende,
kan det medføre indvendige skader
på TV-apparatet eller få det til at
falde ned eller lignende.
32"-tv: 6,5 mm ~ 10 mm
42"-tv: 8 mm ~ 12 mm
Skrue (leveres med
vægbeslaget)
Monteringskrog
Krogens montering på
TV-apparatet
Transport
• Før transport af tv'et tages alle kabler
ud.
• Der skal mindst to eller tre personer
til at bære et stort tv.
• Når tv'et skal bæres i hånden, skal
du holde det, som vist i illustrationen.
LCD-panelet og rammen omkring
skærmen må ikke udsættes for tryk.
–
• Tv'et må ikke udsættes for fysiske
stød eller kraftige vibrationer under
transport.
• Tv'et skal pakkes ind i
originalemballagen og sættes ned i
originalkassen, når det skal til
reparation eller blot flyttes.
Ventilation
10 DK
–
–
• Tildæk ikke ventilationshullerne og
stik ikke noget ind i kabinettet.
• Der skal være plads omkring tv'et
som vist nedenfor.
• Det anbefales stærkt at anvende et
Sony vægbeslag for at sikre
tilstrækkelig luftcirkulation.
Monteret på væggen
10 cm
10 cm
10 cm
Der skal være mindst så meget
plads omkring tv'et.
Monteret på stander
30 cm
10 cm
10 cm
–
Bemærk
30 cm
6 cm
• Du må ikke bruge den medfølgende
netledning med andet udstyr.
• Undgå så vidt muligt at klemme,
bøje eller sno netledningen.
Ledningstrådene kan være afisoleret
eller knækket.
• Du må ikke ændre på netledningen.
• Du må ikke placere tunge genstande
på netledningen.
• Træk ikke i selve ledningen, når
stikket skal tages ud af
stikkontakten.
• Du må ikke slutte for mange
apparater til samme stikkontakt.
• Du må ikke bruge stikkontakter, som
stikket ikke passer i.
Forbudt brug
Der skal være mindst så meget
plads omkring tv'et.
• For at sikre tilstrækkelig ventilation
og forhindre ansamling af støv og
snavs:
– Læg ikke tv'et fladt ned og
monter det ikke på hovedet,
bagvendt eller sidevendt.
– Tv'et må ikke installeres på en
hylde, et tæppe, en seng eller i et
skab.
– Tv'et må ikke dækkes til med
stof, f.eks. gardiner, eller andre
ting, f.eks. aviser, osv.
– Installer ikke Tv'et som vist
nedenfor.
Luftcirkulationen afspærres.
• Når tv'et løftes eller flyttes, skal det
holdes i bunden med et fast greb.
–
Brug kun netledninger fra Sony,
ikke fra andre leverandører.
Stikket skal sættes helt ind i
kontakten.
Slut kun tv'et til en stikkontakt med
220-240 V AC.
Af sikkerhedshensyn skal du
trække netledningen ud af stikket
og være omhyggelig med ikke at
vikle fødderne ind i kablerne.
Tag netledningen ud af
stikkontakten, før du arbejder eller
flytter på tv'et.
Hold netledningen væk fra
varmekilder.
Tag netstikket ud og rengør det
med jævne mellemrum. Hvis
stikket er dækket med støv og
tiltrækker fugt, forringes
isoleringen, og der kan opstå
brand.
Væg
Væg
Tv'et må ikke placeres eller anvendes
på steder eller i omgivelser eller
situationer som de nedenfor
beskrevne. Ellers kan tv'et fungere
dårligt og forårsage brand, elektrisk
stød og personskader.
Placering:
• Udendørs (i direkte sollys), på
stranden, på et skib eller et andet
fartøj, i et køretøj, på hospitaler,
ustabile placeringer, tæt på vand,
fugt eller røg.
• Hvis tv'et placeres i
opklædningsrummet i en offentlig
badeanstalt eller spabad, kan tv'et
blive ødelagt af luftbåret svovl osv.
Rengøring:
Børn
Undlad at sprøjte vand eller
rengøringsmidler direkte på tv'et. Det
kan dryppe ned i bunden af skærmen
eller ramme udvendige dele og
komme ind i tv'et, hvilket kan medføre
fejlfunktion.
• Lad ikke børn klatre op på tv'et.
• Mindre tilbehør skal opbevares
utilgængeligt for børn, så det ikke
sluges ved en fejl.
Hvis følgende problemer
opstår...
Sluk tv'et og træk straks netledningen
ud af stikkontakten, hvis følgende
problemer opstår.
Bed din forhandler eller Sony
servicecenter om at få tv'et efterset af
autoriserede serviceteknikere.
Miljø:
Når:
• Steder, der er varme, fugtige eller
meget støvede, hvor der kan komme
insekter ind, hvor det kan blive udsat
for mekaniske vibrationer, tæt på
brændbare genstande (stearinlys
ol.). TV-apparatet må ikke udsættes
for dryp eller stænk, og der må ikke
anbringes væskefyldte genstande
som f.eks. vaser på TV-apparatet.
• Placer ikke tv'et et fugtigt eller støvet
sted eller i et rum med olieholdig røg
eller damp (i nærheden af
bordkomfurer eller dampanlæg). Det
kan medføre brand, elektrisk stød
eller vridning.
–
–
–
Situation:
• Undlad brug med våde hænder,
med kabinettet afmonteret eller med
udstyr, der ikke anbefales af
producenten. Tag tv'ets netledning
ud af stikkontakten i tordenvejr.
• Monter ikke tv'et, så det rager frem i
åbent rum. Det kan medføre skader
eller ødelæggelse på grund af en
person eller en ting, som rammer ind
i tv'et.
Ituslåede dele:
• Du må ikke kaste genstande mod
tv'et. Skærmglasset kan knuses af
slaget og anrette alvorlig
personskade.
• Hvis tv'ets overflade revner, må du
ikke røre det, før du har trukket
netledningen ud af stikkontakten. I
modsat fald kan du få elektrisk stød.
• Udsæt ikke LCD-skærmen for
kraftige slag eller stød. Skærmens
glas kan revne eller gå i stykker og
medføre skade.
Når tv'et ikke er i brug
• Hvis du ikke anvender tv'et i flere
dage, skal det afbrydes fra lysnettet
af miljø- og sikkerhedshensyn.
• Da tv'et ikke er helt afbrudt fra
lysnettet, selvom det er slukket, skal
stikket tages ud af stikkontakten for
at afbryde tv'et fuldkomment.
• Visse tv'er kan have funktioner, hvor
tv'et skal stå i standby for at fungere
korrekt.
–
Netledningen er beskadiget.
Stikket passer dårligt.
Tv'et er beskadiget som følge af at
være tabt eller slået, eller der er
kastet genstande mod det.
Væske eller genstande er trængt
ind gennem kabinettets åbninger.
Advarsel
Produktet skal holdes væk fra tændte
lys eller anden form for åben ild for at
undgå brand.
Forholdsregler
Behagelig afstand til tv'et
• Der skal være moderat belysning, da
det kan belaste dine øjne at se tv ved
dårligt lys eller i længere tid.
• Når du bruger hovedtelefoner, skal
du justere lyden, så den ikke er for
høj, da det kan skade hørelsen.
LCD-skærm
• Selvom LCD-skærmen er fremstillet
med højpræcisionsteknologi og
99,99% eller flere effektive pixler,
kan der forekomme sorte pletter eller
lysende punkter (røde, blå eller
grønne), der optræder konstant på
LCD-skærmen. Det er en
konstruktionsmæssig egenskab ved
LCD-skærmen og ikke en fejl.
• Tryk ikke og skrab ikke frontfilteret,
og placer ikke genstande oven på
tv'et. Billedet kan blive uensartet,
eller LCD-skærmen kan blive
beskadiget.
• Hvis tv'et bruges et sted, hvor der er
koldt, kan billedet virke udtværet
eller blive mørkt. Dette er ikke tegn
på fejl. Fænomenerne forsvinder,
efterhånden som temperaturen
stiger.
• Der kan forekomme skyggebilleder
(ghosting), når der konstant vises
stillbilleder. Det forsvinder efter et
øjeblik.
• Skærmen og kabinettet kan blive
varmt, når tv'et er i brug. Dette er
ikke en fejl.
• LCD-skærmen indeholder en lille
mængde flydende krystal. Følg de
lokale regler og retningslinjer for
bortskaffelse.
Behandling og rengøring af
tv'ets skærmoverflade og
kabinet
Sørg for at tage netledningen til tv'et
ud af stikkontakten før rengøring.
Følg nedenstående forholdsregler for
at undgå nedbrydning af materialer
eller skærmbelægning.
• Tør støv forsigtigt af skærmen/
kabinettet med en blød klud. Hvis
støvet sidder fast, skal skærmen
tørres forsigtigt af med en hårdt
opvredet blød klud, der er fugtet let
med vand og et mildt
rengøringsmiddel.
• Undlad at sprøjte vand eller
rengøringsmidler direkte på tv'et.
Det kan dryppe ned i bunden af
skærmen eller ramme udvendige
dele og kan forårsage en fejlfunktion.
• Du må ikke bruge skuresvampe,
opløsningsmidler eller syreholdige
rengøringsmidler, skurepulver eller
flygtige opløsningsmidler som
alkohol, rensebenzin, fortynder eller
insektmiddel. Brug af sådanne
midler eller længerevarende kontakt
med gummi- eller vinylmaterialer kan
beskadige skærmens overflade og
kabinetmaterialet.
• Jævnlig støvsugning af
ventilationshullerne tilrådes for at
sikre tilstrækkelig ventilation.
(Fortsættes)
11 DK
• Når vinklen på tv'et skal justeres,
skal du bevæge det langsomt for at
undgå, at det flytter sig eller glider
ned fra bordstanderen.
Ekstraudstyr
• Hold ekstraudstyr eller andet udstyr,
der udsender elektromagnetisk
stråling, på afstand af tv'et. Ellers
kan billedforvrængning og/eller
dårlig lyd forekomme.
• Dette udstyr er blevet testet og
fundet at overholde grænserne i
EMC-direktivet ved brug af et
tilslutningssignalkabel, der ikke er
længere end 3 m.
Vær forsigtig ved
håndtering af
fjernbetjeningen
• Overhold den korrekte polaritet ved
isætning af batterier.
• Brug ikke forskellige batterityper
eller gamle og nye batterier
samtidigt.
• Bortskaf batterier på en miljøvenlig
måde. I visse områder kan der være
regler for bortskaffelse af batterier.
Rådspørg de lokale myndigheder.
• Behandl fjernbetjeningen med
omhu. Tab den ikke, træd ikke på
den, og spild ikke nogen form for
væske på den.
• Læg ikke fjernbetjeningen på steder
nær en varmekilde eller på steder i
direkte sollys eller i fugtige lokaler.
Bortskaffelse af tv'et
Håndtering af
udtjente
elektriske og
elektroniske
produkter
(Gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med
separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke
må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres på en genbrugsplads
specielt indrettet til modtagelse og
oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative
miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer
vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan
fås hos kommunen, det lokale
renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet blev købt.
12 DK
Fjernelse af
udtjente batterier
(gælder for den
Europæiske
Union og andre
europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer).
Dette symbol på batteriet eller
emballagen betyder, at batteriet
leveret med dette produkt ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol
anvendes i kombination med et
kemisk symbol. Det kemiske symbol
for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført
hvis batteriet indeholder mere end
0,0005% kviksølv eller 0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier
bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de
mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå
ved en forkert affaldshåndtering af
batteriet, forebygges. Materiale
genindvendingen bidrager ligeledes
til at beskytte naturens resourcer. Hvis
et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data
integritet, må batteriet kun fjernes af
dertil uddannet personale. For at sikre
en korrekt håndtering af batteriet bør
det udtjente produkt kun afleveres på
dertil indrettede indsamlingspladser
beregnet til affaldshåndtering af
elektriske og elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se
venligst afsnittet der omhandler sikker
fjernelse af batterier. Batteriet skal
derefter afleveres på et
indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af
batterier. Yderlige information om
genindvinding af dette produkt eller
batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den
butik, hvor produktet blev købt.
Om LCD-skærmens
temperatur
Når LCD-skærmen har været i brug i et
længere stykke tid, bliver området
omkring panelet varmt. Det kan føles
varmt, når du rører det.
ADVARSEL
Batterier må ikke udsættes for meget
høje temperaturer, f.eks. direkte sol,
åben ild eller lignende.
Overblik over fjernbetjeningen
1
/
– (Indgangsvælger)
• I tv-tilstand: Tryk for at åbne en liste over indgange.
2 SYNC MENU
Viser menuen for tilsluttet HDMI-udstyr. Når du trykker på denne
knap under visning af andre billeder fra andre indgangskilder
eller tv-programmer, vises "Valg af HDMI-enheder".
~
• "Kontrol til HDMI" (BRAVIA Sync) er kun tilgængelig på tilsluttet
Sony-udstyr, der er mærket med BRAVIA Sync- eller BRAVIA
Theatre Sync-logoet, eller som understøtter Kontrol til HDMI.
3 BRAVIA Sync (side 27)
./X/x/>/m/N/M: Du kan betjene det BRAVIA Synckompatible udstyr, som er sluttet til tv'et.
4 Farvede knapper (side 17, 19)
5 GUIDE /
(side 18)
– EPG (elektronisk programoversigt)
6 RETURN /
Skifter til den foregående skærm i en valgt menu.
7 HOME (side 29)
8 DIGITAL – Digital tilstand (side 16)
ANALOG – Analog tilstand (side 16)
9
– Skærmtilstand (side 17)
0 Nummerknapper
• I tv-tilstand: Vælger kanaler. For kanal 10 og derover indtastes
det andet og tredje ciffer hurtigt.
• I indstillingen Tekst: Indtaster det trecifrede sidenummer for at
vælge side.
qa / – Tekst (side 17)
qs 2 +/– – Lydstyrke
qd % – Lydløs
qf "/1 – Tv-standby
Tænder og slukker tv'et fra standby.
qg
/
– Info/Tekst vis
• I digital tilstand: Oplyser kort om det program, der ses lige nu.
• I analog tilstand: Oplyser det aktuelle kanalnummer og
skærmformat.
• I indstillingen Tekst (side 17): Viser skjulte oplysninger (f.eks.
svar på en quiz).
qh
F/f/G/g/
• I digital tilstand: Tryk på
for at føje en kanal til den tomme
favoritliste eller få vist favoritlisten.
qj OPTIONS
Tryk for at få vist en liste, som indeholder genveje til nogle
indstillingsmenuer. De anførte muligheder varierer afhængigt af
den aktuelle indgang og indholdet.
qk AUDIO
Tryk for at skifte to-kanal lyd (side 32).
ql SCENE – Tilstanden Valg af motiv (side 17)
(Fortsættes)
13 DK
w;
– Undertekst-indstilling
Tryk på denne knap for at ændre sproget for underteksterne
(side 36) (kun i digital tilstand og i forbindelse med USB-video).
wa PROG +/–/
/
• I tv-tilstand: Vælger næste (+) eller forrige (-) kanal.
• I teksttilstand (side 17): Vælger næste ( ) eller forrige (
side.
ws
)
– Forrige kanal
Tryk på denne knap for at skifte til den sidst sete kanal eller
eksterne indgang (skal have været aktiv i mindst 15 sekunder).
z
• Knapperne 5, N, PROG + og AUDIO er
blindfingermarkeringsknapper. Brug blindfingermarkeringerne som
referencepunkt, når du betjener tv'et.
14 DK
Overblik over tv-knapper og
indikatorer
1 Lyssensor
6 CH +/–/
Sensoren må ikke dækkes til, da dette kan
påvirke dens funktion (side 40).
Fjernbetjeningssensor
• Modtager IR-signaler fra fjernbetjeningen.
• Du må ikke dække sensoren til, da dette kan
påvirke dens funktion.
2
7 2 +/–/ /
• I tv-tilstand: Skruer op (+) eller ned (-) for
lydstyrken.
• I tv-menu: Gå til højre ( ) eller venstre ( )
gennem indstillingerne.
– Sluk billede / LED Timer-indikator
• Lyser grønt, når billedet er slået fra
(side 40).
• Lyser orange, når der er valgt sleeptimer,
eller når tv'et bruges i Fotoramme-tilstand.
Hvis du vælger "Aut. tænd", lyser
indikatoren også orange, når tv'et er i
standby (side 39).
3 1 – Standbyindikator
Lyser rødt, når tv'et er i standby.
4 " – Tænd/sluk-indikator
Lyser grønt, når tv'et er tændt.
5 "/1 – Tænd/sluk
Tænder eller slukker tv'et.
~
• Tag stikket ud af stikkontakten for at afbryde
tv'et helt.
• Når du tænder tv'et, lyser strømindikatoren
grønt.
/
• I tv-tilstand: Vælger næste (+) eller forrige
(-) kanal.
• I tv-menu: Gå op ( ) eller ned ( ) gennem
indstillingerne.
8
/
– Indgangsvælger / OK
• I tv-tilstand: Vælger indgangskilde blandt
det udstyr, der er sluttet til tv-stikkene
(side 22).
• I tv-menu: Vælger menu eller indstilling og
bekræfter indstillingen.
9 HOME (side 29)
~
• Sørg for, at tv'et er helt slukket, før du trækker
netledningen ud af stikkontakten. Hvis
netledningen tages ud af stikkontakten, mens
tv'et er tændt, kan det ske, at indikatoren bliver
ved med at lyse, eller at der opstår fejl på tv'et.
0 Højttaler
• Udsender lydsignal.
15 DK
Se tv
Se tv
1
Tryk på "/1 foran på tv'et for at tænde
tv'et.
Når tv'et er i standby (indikatoren
1 (standby) foran på tv'et lyser rødt), skal
du trykke på "/1 på fjernbetjeningen for at
tænde tv'et.
2
Tryk på DIGITAL/ANALOG for at skifte
mellem digital og analog tilstand.
De tilgængelige kanaler afhænger af
tilstanden.
3
Tryk på nummerknapperne eller
PROG +/– for at vælge en tv-kanal.
Når du vil vælge kanal nummer 10 eller
derover med nummerknapperne, skal du
indtaste det andet og tredje ciffer hurtigt
efter hinanden.
Se side 18 for at vælge en digital kanal ved
hjælp af den elektroniske programoversigt
(EPG).
I digital tilstand
Et oplysningsbanner vises et kort øjeblik.
Følgende ikoner vises muligvis på
banneret.
2
3
: Dataservice (udsendelsestjeneste)
: Radiotjeneste
: Betyder, at tjenesten er krypteret/kræver
abonnement
: Betyder, at lyden er tilgængelig på flere
sprog
: Betyder, at der findes undertekster
: Betyder, at der findes undertekster for
hørehæmmede
: Betyder, at det aktuelle program ikke bør
ses af mindreårige (fra 3 til 18 år)
: Børnelås
: Lås digitalprogram
Flere funktioner
3
16 DK
Handling
Gør følgende
Juster lydstyrken
Tryk på 2 + (skru op)/
- (skru ned).
Få adgang til
programindekstabellen (kun i
analog tilstand)
Tryk på
. Tryk på F/f, og
tryk derefter på
for at
vælge en analog kanal.
x Sådan får du adgang til Tekst
Tryk på /. Hver gang du trykker på /, skifter
visningen som følger:
Tekst t Tekst over tv-billedet (blandet tilstand)
t Ingen Tekst (afslut tekst-tv)
Tryk på nummerknapperne eller
/
for at
vælge en side.
Tryk på
for at få vist skjulte oplysninger.
z
Bred zoom*
Viser udsendelser i
almindeligt 4:3-format
med imiteret
bredskærmseffekt. 4:3billedet strækkes, så
det fylder hele
skærmen.
Normal
Viser udsendelser i
almindeligt 4:3-format
(f.eks. ikke
bredskærms-tv) med de
korrekte proportioner.
• Når fire farvede punkter vises nederst på tekst-tvsiden, er Lyntekst tilgængelig. Lyntekst gør det
muligt for dig hurtigt og nemt at få adgang til
siderne. Tryk på den tilsvarende farvede knap for
at åbne siden.
Tilstanden valg af motiv
14:9*
1
2
Tryk på SCENE på fjernbetjeningen.
Fuld
Tryk på F/f for at vælge tilstand, og tryk
derefter på .
"Auto": Giver den optimale billed- og
lydkvalitet, som automatisk indstilles i
overensstemmelse med indgangskilden.
Der er muligvis ingen effekt afhængigt af
det tilsluttede udstyr.
"Generel": Aktuelle brugerindstillinger.
"Foto": Giver et billede, som gengiver tekst
og farve som på et trykt foto.
"Musik": Giver dynamiske og tydelige
lydeffekter som ved en koncert.
"Biograf": Giver et teaterlignende billede
og en dynamisk lyd.
"Spil": Giver den bedste billed- og
lydkvalitet for at opnå den største fornøjelse
ved at spille spil.
"Grafik": Giver tydeligere detaljerede
billeder for at reducere træthed ved
længerevarende visning.
"Sport": Giver et realistisk billede med
surroundsound som i et stadion.
~
• Undtagen for "Auto", "Generel" og "Musik", hvis der
er valgt en tilstand for motiv, er valg af
billedtilstand i billedmenuen ikke muligt - deaktiver
først valg af motiv.
x Sådan ændres skærmformatet
manuelt, så det passer til
udsendelsen
Tryk flere gange på
skærmformat.
Strækker billedet i 4:3format vandret, så det
fylder 16:9-skærmen.
Zoom*
Viser udsendelser i
filmformat (letter boxformat) med de
korrekte proportioner.
Tekster*
Viser udsendelser i
filmformat (letter boxformat) med
undertekster på
skærmen.
* Den øverste og nederste del af billedet skæres
muligvis væk.
~
• Afhængigt af signalet kan nogle skærmformater
muligvis ikke vælges.
• Ikke alle tegn og/eller bogstaver i billedets top og
bund er synlige i "Bred zoom".
z
• Du kan justere billedets lodrette position ved at
vælge "Zoom", "14:9" eller "Tekster". Tryk på F/f
for at flytte billedet op eller ned (f.eks. for at læse
undertekster).
for at vælge det ønskede
17 DK
Se tv
Viser udsendelser i
14:9-format med de
korrekte proportioner.
Der vises en sort kant
på skærmen.
Når du vælger det ønskede motiv, indstilles
den optimale lydkvalitet og billedkvalitet for det
valgte motiv automatisk.
Brug af den elektroniske
programoversigt (EPG)
Guide
003
Fre 16 Mar 11:35
Indtast programnummer
Fre 16 Mar
11:30
Wwwwwwwwwwwwww
12:00
Homes Under the ...
Nighbours
Ready Steady Cook
The Jermy Kyle ...
004
Channel 4
005
Five
006
ITV2
007
BBC TWO
No Event information
009
BBC FOUR
No Event information
010
ITV3
WWWWWWW
011
SETANTA
No Event information
012
BBC NEWS
No Event information
014
ABC NEWS
No Event information
015
MTV
No Event information
i
House
The N...
Crime Hour: Midso...
Forrige
Vælg
12:30
Cracker
Næste
Skift
Information
Afterlife
CSI NewYork: Crime Scene Investigations
Extraordinaly People: Britains Identity
ER
-1 dag
OPTIONS
13:30
1
2
*
Tryk på GUIDE i digital tilstand.
Udfør den ønskede handling som vist i
følgende skema eller på skærmen.
+1 dag
Funktioner
Elektronisk programoversigt (EPG)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle lande/områder.
Handling
Gør følgende
Se et program
Tryk F/f/G/g for at vælge et program, eller indtast det ønskede
programnummer med nummerknapperne, og tryk derefter på .
Deaktiver EPG
Tryk på GUIDE.
~
• Hvis der er valgt en aldersbegrænsning for programmer, vises en meddelelse på skærmen, som kræver en
PIN-kode. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Børnelås" på side 37.
18 DK
Brug af Digital programliste
Med funktionen Favorit kan du specificere op til fire lister for dine
favoritprogrammer.
Favoritter 1
001
BBC ONE
002
BBC TWO
003
ITV1
004
Channel 4
05
Five
006
BBC Three
007
1
ITV2
I digital tilstand: Tryk på HOME, og vælg "Digital programliste", og
tryk derefter på G/g for at vælge listen Favoritter.
~
008
ABC
009
BBC NEWS
Forrige
• Hvis listen Favoritter allerede er blevet valgt på et tidligere tidspunkt, skal du
blot trykke på
for at åbne listen Favoritter.
Næste
Opsætning
Vælg
*
Skift
RETURN Tilbage
Digital programliste
2
Udfør den ønskede handling som vist i følgende skema eller på
skærmen.
Handling
Opret din liste over Favorit
første gang
Se en kanal
Gør følgende
1 Tryk på for at vælge "Ja", eller tryk på OPTIONS for at vælge
"Føj til Favoritter" i digital tilstand.
2 Tryk på den gule knap for at vælge listen over Favorit.
3 Tryk på F/f for at vælge den kanal, som du vil tilføje, og tryk
derefter på .
4 Tryk på F/f for at vælge en placering, og tryk derefter på for
at gemme.
5 Tryk på
RETURN for at afslutte opsætningen.
1 Tryk på G/g for at vælge listen Favoritter.
2 Tryk på F/f for at vælge en kanal, og tryk derefter på
.
Slå listen over Favorit fra
Tryk på
Føj kanaler til den liste over
Favoritter, der aktuelt
redigeres
1 Tryk på den blå knap for at se Favorit-opsætning, eller tryk på
OPTIONS for at vælge "Føj til Favoritter" i digital tilstand.
2 Tryk på den gule knap for at vælge den liste over Favoritter, som
du vil redigere.
3 Tryk på F/f for at vælge den kanal, der skal tilføjes, og tryk
derefter på .
4 Tryk på F/f for at vælge en placering, og tryk derefter på for
at gemme.
Rediger kanalernes
rækkefølge på listen
Favoritter
1 Tryk på den blå knap for at se Favorit-opsætning.
2 Tryk på den gule knap for at vælge den liste over Favoritter, som
du vil redigere.
3 Tryk på eller g for at springe til favoritlisten.
4 Tryk på F/f for at vælge den kanal, hvis placering skal ændres,
og tryk derefter på .
5 Tryk på F/f for at vælge en placering, og tryk derefter på for
at gemme.
Fjern kanaler fra den liste
over Favoritter, der aktuelt
redigeres
1 Tryk på den blå knap for at se Favorit-opsætning.
2 Tryk på den gule knap for at vælge den liste over Favorit, som du
vil redigere.
3 Tryk på g og F/f for at vælge den kanal, der skal flyttes, og tryk
derefter på .
4 Tryk på den blå knap for at fjerne kanalen.
RETURN.
(Fortsættes)
19 DK
Se tv
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle lande/områder.
Handling
Fjern alle kanaler på den
aktuelle liste over Favorit
20 DK
Gør følgende
1 Tryk på den blå knap for at se Favorit-opsætning.
2 Tryk på den gule knap for at vælge den liste over favoritter, som
du vil redigere.
3 Tryk på den blå knap.
4 Tryk på G/g for at vælge "Ja", og tryk derefter på for at bekræfte.
Brug af ekstraudstyr
Tilslutning af ekstraudstyr
Du kan slutte et bredt udvalg af ekstraudstyr til tv'et. Tilslutningskabler medfølger ikke.
Dvd-afspiller
PC
Pc (HDMI-udgang)
Blu-ray-diskafspiller
Digitalt videokamera
Hi-fi-lydudstyr
med optisk
lydudgang
Videospiludstyr/
DVC-videokamera
Brug af ekstraudstyr
Dekoder
Videospiludstyr
Dvd-afspiller med
komponentudgang
Dvd-afspiller
Dekoder
Dvd-optager
Videooptager
CAM-kort
Hovedtelefoner/
hi-fi-lydudstyr
Digitalt videokamera/
digitalkamera/USB-hukommelse
21 DK
Se billeder fra
tilsluttet udstyr
Symbol på
skærmen
PC
Automatisk indstillet videooptager
(side 8)
Tryk på PROG +/– eller nummerknapperne i
analog tilstand for at vælge en videokanal.
AV1
For at se udstyr, som er sluttet til
E.
AV2
For at se udstyr, som er sluttet til
F.
Når der tilsluttes monoudstyr,
skal det sluttes til
AV2 Lstikket.
Andet tilsluttet udstyr
Component
For at se udstyr, som er sluttet til
G.
~
Indgang
• Sørg for kun at bruge et godkendt HDMI-kabel, der
er mærket med HDMI-logoet. Vi anbefaler, at du
bruger et Sony-HDMI-kabel.
• Når der tilsluttes HDMI-kompatibelt udstyr,
understøttes kommunikation med det tilsluttede
udstyr. Yderligere oplysninger om opsætning af
denne kommunikation findes på side 27.
Digital
Analog
AV1
AV2
HDMI1
HDMI2
Component
PC
Afspilning af USB-enhed
Se side 23.
Symbol på
skærmen
Beskrivelse
HDMI1
eller
HDMI2
HDMI IN 1 eller HDMI IN 2
For at se udstyr, som er sluttet til
A eller B.
De digitale video- og lydsignaler
sendes fra det tilsluttede udstyr.
Hvis udstyret har et DVI-stik, skal
DVI-stikket sluttes til HDMI IN 1stikket via en DVI-HDMI-adapter
(medfølger ikke), og udstyrets
lydudgangsstik skal sluttes til lyd
via HDMI IN 1-stikkene.
Slut til HDMI IN 2-stikket for at se
fotos eller skærmbilleder fra en
pc eller et digitalt videokamera.
22 DK
For at se udstyr, som er sluttet til
D.
z
• Det anbefales at bruge et Pckabel med ferritkerner, f.eks. et
"Stik, D-sub 15-kabel" (ref. 1793-504-11, der kan fås i et Sony
Service Center), eller
tilsvarende.
Tænd det tilsluttede udstyr, og udfør en af
følgende handlinger.
Tryk på
for at få vist en liste over tilsluttet
udstyr. Tryk på F/f for at vælge den ønskede
indgangskilde, og tryk derefter på . (Det
markerede punkt vælges, hvis der går to
sekunder uden betjening, efter at der er trykket
på F/f.)
Beskrivelse
Sådan
Gør følgende
udføres
tilslutningen
DIGITAL
Brug et optisk lydkabel.
AUDIO OUT
(OPTICAL) C
CAM-modul
(Conditional
Access
Module) H
Til brug af Pay Per View-tjenester.
Yderligere oplysninger findes i
den betjeningsvejledning, der
fulgte med dit CAM-modul. Sluk
tv'et, når du tilslutter eller fjerner
CAM-modulet.
~
• CAM understøttes ikke i nogle
lande/områder. Spørg din
autoriserede forhandler.
Hovedtelefoner eller hifi-lydudstyr
I
Tilslut et lydkabel eller
hovedtelefoner. Lyden fra tv'et
kan sendes via dit stereoanlæg
eller hovedtelefonerne.
Lydniveauet for de eksterne
højttalere kan ændres ved at
trykke på lydstyrkeknapperne på
fjernbetjeningen.
USB J
Du kan se foto/musik/video-filer,
som er gemt på et Sonydigitalkamera eller -videokamera
(side 23).
Flere funktioner
Handling
Gør følgende
Vende tilbage til
normal tv-tilstand
Tryk på DIGITAL/ANALOG.
Afspilning af foto/
musik/video via
USB
Du kan afspille foto/musik/video-filer på tv'et,
der er gemt på et Sony-digitalkamera eller videokamera via et USB-kabel eller en USBlagringsenhed.
1
2
3
Tilslut en understøttet USB-enhed til tv'et.
Tryk på HOME.
Tryk på F/f for at vælge "Foto", "Musik"
eller "Video", og tryk derefter på .
4
Tryk på F/f/G/g for at vælge en fil eller
mappe, og tryk derefter på .
Når du vælger en mappe, skal du vælge en
fil og derefter trykke på .
Afspilningen starter.
~
• Billedkvaliteten kan være grovkornet, når der
bruges "Foto", fordi billedernes forstørrelse
muligvis afhænger af filen. Det kan også ske, at
billederne ikke fylder hele skærmen på grund af
billedets størrelse og formatforhold.
• Ikke alle fotofiler vises lige hurtigt, når der bruges
"Foto".
• Filnavnet og mappenavnet understøtter UTF-8tegnsættet.
• Følgende handlinger må ikke udføres, når tv'et
indlæser data fra USB-enheden:
– Du må ikke slukke for tv'et eller den tilsluttede
USB-enhed.
– Du må ikke afbryde USB-kablet.
– Du må ikke fjerne USB-enheden.
– Dataene på USB-enheden kan blive
beskadiget.
• Sony kan ikke holdes ansvarlig for skader på eller
tab af data på optagemediet på grund af en fejl i
tilsluttede enheder eller i tv'et.
• Hvis du tilslutter et Sony-digitalkamera, skal
kameraets tilstand for USB-tilslutning indstilles til
Auto eller "Mass Storage". Yderligere oplysninger
om tilstanden for USB-tilslutning findes i den
vejledning, der fulgte med digitalkameraet.
• Filsystemet på USB-enheden understøtter FAT16,
FAT32 og NTFS.
• Ikke alle filer, herunder filer, der er blevet ændret
på en pc, kan afspilles, selvom filformatet
understøttes, da afspilningen afhænger af
specifikationerne for den pågældende fil.
• Se hjemmesiden nedenfor for opdaterede
oplysninger om kompatible USB-enheder.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
(Fortsættes)
23 DK
Brug af ekstraudstyr
Fillisten eller mappelisten vises.
x Grundlæggende betjening af Foto/
Musik/Video
Du kan betjene den tilsluttede USB-enhed med
tv'ets fjernbetjening.
Punkt
Beskrivelse
m/M
Spoler hurtigt tilbage/hurtigt fremad
i filen under afspilning.
./>
Går til begyndelsen af den forrige/
næste fil.
N
Starter afspilning.
X
Afspilning bringes i pause.
x
Stopper afspilningen.
2
Tryk på OPTIONS under afspilning, og
tryk derefter på F/f for at vælge "Billede",
og tryk på .
3
Tryk på F/f/G/g for at vælge punktet, og
tryk derefter på .
4
Tryk på F/f/G/g for at justere
indstillingen, og tryk derefter på
x Sådan afspilles et foto som
diasshow (Foto)
Du kan afspille et diasshow med fotos.
"Diasshoweffekt" og "Hastighed for diasshow"
kan indstilles.
1
x Sådan bruges afspilningsfunktioner
Tryk på de farvede knapper for at få vist en
liste, som indeholder genveje til nogle
indstillingsmenuer. De anførte muligheder
varierer afhængigt af den aktuelle indgang og
indholdet.
Foto
"Diasshoweffekt": Vælger en effekt for et
diasshow.
"Hastighed for diasshow": Vælger
diasshowets varighed.
"Bland": Afspiller en fil i vilkårlig rækkefølge.
"Zoom": Forstørrer billedet ("1×", "2×" eller
"4×").
Musik
"Afspilningsmål": Vælger at afspille alle filer
eller en valgt fil.
"Bland": Afspiller filer i vilkårlig rækkefølge.
"Højttaler": Vælger en højttaler (side 32).
Video
"Afspilningsmål": Vælger at afspille alle filer
eller en valgt fil.
"Zoom"*: Forstørrer billedet ("1×", "2×", "4×"
eller "Fuld").
"Højttaler": Vælger en højttaler (side 32).
Generel
"Gentag": Afspiller en fil gentagne gange.
"Sorter efter": Ændrer filrækkefølgen.
"Valg af enhed": Vælger en USB-enhed.
x Sådan indstilles billedet (Video)
Du kan justere billedkvaliteten for USB-video.
1
Vælg en video.
Se "Afspilning af foto/musik/video via USB"
(side 23).
24 DK
.
Vælg et foto.
Se "Afspilning af foto/musik/video via USB"
(side 23).
2
Tryk på den grønne knap i
miniaturevisning, eller tryk på OPTIONS,
mens der vises et foto, og tryk derefter på
F/f for at vælge "Diasshow", og tryk på
.
Sådan stoppes et diasshow
Tryk på
RETURN eller HOME.
USB-videoformat
Filtypenavn
.avi
Container
AVI
Video-codec
XviD
Lyd-codec
MPEG1
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2-kanals) /
MPEG4 AAC (2-kanals) /
MPEG4 HE-AAC (2-kanals) /
Dolby Digital (2-kanals) / WMA v8
MPEG2 MP
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
Motion JPEG
WMV v9
.wmv
.asf
ASF
XviD
MPEG-4 SP/ASP
MP3 / WMA v8
VC-1
H.264 BP/MP/HP
MP4
MPEG-4 SP/ASP
H.263
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2
AAC / MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
Motion JPEG
H.264 BP/MP/HP
.mkv
MKV
MPEG-4 SP/ASP
WMV v9
VC-1
.mpg
.mpeg
.vob
.vro
PS
.ts, .m2ts
TS
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2-kanals) /
MPEG4 AAC (2-kanals) /
MPEG4 HE-AAC (2-kanals) /
Dolby Digital (2-kanals) / WMA v8
MPEG1
MPEG2 MP
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
Dolby Digital (2-kanals)
MPEG2 MP
VC-1
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2
AAC / MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
H.264 BP/MP/HP
USB-musikformat
Filtypenavn
.mp3
Lyd-codec
MP3
.wma
WMA v8
USB-fotoformat
Filtypenavn
.jpg, .jpeg
Billed-codec
JPEG
DCF2.0 eller EXIF2.21 understøttes.
~
• Afspilning af ovenstående filformater garanteres ikke.
25 DK
Brug af ekstraudstyr
.mp4
.mov
.3gp
Fotoramme
Du kan se fotos, høre musik, eller se uret og
kalenderen på samme tid.
Fotoramme-tilstand
Forrige
Næste
I dag
Du kan skifte til Fotoramme-tilstand ved at
bruge en af følgende metoder:
1 Tryk på HOME, og vælg derefter
"Fotoramme-tilstand".
2 Tryk på OPTIONS, når du afspiller foto-/
musikfiler.
Du kan ændre rammen, dvs. foto og
tidsoplysninger, foto i fuld skærm eller
tidsoplysninger i fuld skærm.
Se side 38 for at få flere detaljer.
x Sådan vælges musik
Du kan vælge musik fra USB-hukommelsen
ved at bruge en af følgende metoder:
1 Tryk på HOME, og vælg "Indstillinger", og
vælg derefter "Opsætning" > "Indstillinger
for fotoramme" > "Valg af musik".
Tryk på
for at vælge filen i
miniaturevisningen.
2 Gå til Fotoramme-tilstand, og tryk på
OPTIONS > "Valg af musik".
Tryk på
for at vælge filen i
miniaturevisningen.
3 Tryk på HOME, og vælg "Musik". Når der
afspilles musik, skal du trykke på
OPTIONS > "Fotoramme-tilstand" for at
åbne "Fotoramme" med den valgte musik.
x Sådan vælges Visning
Du kan ændre visning af fotorammen ved at
vælge "Visning" (side 38).
• Billede og ur
• Billede i fuld skærm
x Sådan vælges et foto
Du kan vælge fotos fra USB-hukommelsen ved
at bruge en af følgende metoder:
1 Tryk på HOME, og vælg "Indstillinger", og
vælg derefter "Opsætning" > "Indstillinger
for fotoramme" > "Valg af billede".
Tryk på
for at vælge filen i
miniaturevisningen.
2 Gå til Fotoramme-tilstand, og tryk på
OPTIONS > "Valg af billede".
Tryk på
for at vælge filen i
miniaturevisningen.
3 Tryk på HOME, og vælg "Foto". Når der
afspilles et foto, skal du trykke på
OPTIONS > "Fotoramme-tilstand" for at
åbne "Fotoramme" med det valgte foto.
26 DK
• Ur i fuld skærm
x Sådan vælges tilstanden Visning af
ur
Der er fem tilstande for kalendervisning.
Når indstillingen "Visning" er indstillet til "Billede
og ur", kan du vælge "Kalender", "Analogt ur"
eller "Digitalt ur". Når indstillingen "Visning" er
indstillet til "Ur i fuld skærm", kan du vælge
"Kalender", "Kalender og ur" eller "Ur".
Se side 38 for at få flere detaljer:
• Kalender
• Analogt ur
• Digitalt ur
• Kalender og ur
• Ur
x Varighed
Fotoramme-tilstand afbrydes automatisk for at
spare på strømmen, når tv'et har været tændt i
24 timer. Når Fotoramme-tilstand har været
aktiveret i 24 timer, må tilstanden ikke bruges i
mindst en time, da dette kan medføre
indbrændning på skærmen.
Varigheden kan indstilles til "Varighed" under
"Indstillinger for fotoramme". Se side 38 for at få
flere detaljer.
Positionen for fotoet, uret og kalenderen
ændres automatisk hver time for at undgå
indbrændning på skærmen.
Brug af BRAVIA
Sync med Kontrol
til HDMI
Funktionen Kontrol til HDMI gør det muligt for
tv'et at kommunikere med tilsluttet udstyr via
HDMI CEC (Consumer Electronics Control),
når det tilsluttede udstyr understøtter
funktionen.
Hvis du f.eks. tilslutter Sony-udstyr, der
understøtter Kontrol til HDMI (med HDMIkabler), kan du betjene begge typer udstyr
samtidigt.
Sørg for at tilslutte udstyret korrekt, og angiv de
nødvendige indstillinger.
• Slukker automatisk det tilsluttede udstyr, når
du indstiller tv'et til standby med
fjernbetjeningen.
• Tænder automatisk tv'et og skifter til det
tilsluttede udstyr, når udstyret starter
afspilningen.
• Hvis du tænder et tilsluttet lydsystem, mens
tv'et er tændt, skifter lydudgangen fra tvhøjttaleren til lydsystemet.
• Justerer lydstyrken (2 +/– ) eller deaktiverer
lyden (%) på et tilsluttet lydsystem.
• Tryk på følgende knapper på tv'ets
fjernbetjening for at betjene tilsluttet Sonyudstyr, der er mærket med BRAVIA Synclogoet:
– ./X/x/>/m/N/M for at betjene
tilsluttet udstyr direkte.
– SYNC MENU for at få vist det tilsluttede HDMIudstyrs menu på skærmen.
Når du har åbnet menuen, kan menuskærmen
RETURN.
betjenes med F/f/G/g, , og
– Vælg "Enhedsstyring", og vælg derefter den
ønskede indstilling for at betjene udstyret.
– Yderligere oplysninger om tilgængelig betjening
findes i betjeningsvejledningen til udstyret.
– Vælg "Tv-styring" for at åbne tv-menuen eller tvindstillingsmenuen.
• Hvis "Kontrol til HDMI" på tv'et er indstillet til
"Til", ændres "Kontrol til HDMI" på det
tilsluttede udstyr ligeledes automatisk til "Til".
(Fortsættes)
27 DK
Brug af ekstraudstyr
Kontrol til HDMI
x Sådan tilsluttes udstyr, som er
kompatibelt med Kontrol til HDMI
Tilslut det understøttede udstyr og tv'et med et
HDMI-kabel. Når der tilsluttes et lydsystem,
skal du også sørge for at slutte tv'ets DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL)-stik til lydsystemet
med et optisk lydkabel (side 21).
x Sådan laves Kontrol til HDMIindstillingerne
Indstillingerne for Kontrol til HDMI skal
konfigureres på både tv'et og det tilsluttede
udstyr. Se "HDMI-opsætning" side 40 for
indstillingerne på tv'et. Yderligere oplysninger
om indstillinger på det tilsluttede udstyr findes i
betjeningsvejledningen til det pågældende
udstyr.
28 DK
Brug af MENU-funktioner
Navigere gennem tv-menu
Med "MENU" kan du bruge forskellige nyttige funktioner på tv'et. Du kan nemt vælge kanaler eller
indgangskilder og ændre indstillinger for dit tv.
1
Tryk på HOME.
Fotoramme-tilstand
Digital programliste
Digital EPG
Foto
Musik
Video
Indstillinger
2
Tryk på F/f for at vælge en indstilling, og tryk derefter på
.
Tryk på HOME for at afslutte menuen.
Ikon for mediekategori
Beskrivelse
Du kan vælge et element til rammen, der gør det muligt at
afspille foto, musik og få vist tidsoplysninger. Se side 26 for at
få flere detaljer.
Digital programliste
Du kan vælge Digital programliste (side 19).
Digital EPG
Du kan vælge den elektroniske programoversigt (EPG)
(side18).
Foto
Du kan bruge fotofiler via USB-enheder (side 23).
Musik
Du kan bruge musikfiler via USB-enheder (side 23).
Video
Du kan bruge videofiler via USB-enheder (side 23).
Indstillinger
Du kan lave avancerede indstillinger og justeringer (side 30).
~
• Justerbare indstillinger varierer afhængigt af situationen.
• Indstillinger, der ikke er tilgængelige, er nedtonede eller vises ikke.
29 DK
Brug af MENU-funktioner
Fotoramme-tilstand
Indstillinger
Billede
Billedfunktion
Vælger billedfunktionen.
"Kraftig": Til forbedret billedkontrast og skarphed.
"Standard": Til standardbillede. Anbefales til hjemmeunderholdning.
"Personlig": Gør det muligt for dig at gemme foretrukne indstillinger.
"Biograf": Til filmbaseret indhold. Velegnet i et biograflignende miljø.
"Foto": Til almindelig visning af fotos.
"Sport": Optimerer billedkvaliteten til visning af sportsbegivenheder.
"Spil": Gengiver billeder i standardkvalitet, der er velegnede til spil.
"Grafik": Optimerer billedkvaliteten til visning af grafik.
~
• "Billedfunktion" indstilles afhængigt af indstillingerne "Valg af motiv".
Nulstil alt
Nulstiller alle indstillinger for "Billede" undtagen "Billedfunktion" til standard.
Baggrundslys
Justerer baggrundsbelysningens lysstyrke.
~
• Reducering af skærmens lysstyrke reducerer strømforbruget.
Kontrast
Gør det muligt at øge eller reducere billedkontrasten.
Lys
Gør det muligt at gøre billedet lysere eller mørkere.
Farvemætning
Gør det muligt at øge eller reducere farveintensiteten.
Farvebalance
Gør det muligt at øge eller reducere grønne og røde farvetoner.
z
• "Farvebalance" kan kun justeres for et NTSC-farvesignal (f.eks. amerikanske
videobånd).
Skarphed
Gør det muligt at gøre billedet skarpere eller blødere.
Farvetemperatur
Justerer det hvide i billederne.
"Kølig": Gengiver hvide farver med et blåt skær.
"Neutral": Gengiver hvide farver med et neutralt skær.
"Varm": Gengiver hvide farver med et rødt skær.
Støjreduktion
Gør det muligt at reducere billedstøj (sne på billedet) i tilfælde af et svagt
sendesignal.
"Auto": Reducerer automatisk støj på billedet.
"Høj/Mellem/Lav": Ændrer effekten af støjreduktionen.
"Fra": Slår funktionen "Støjreduktion" fra.
MPEGstøjreduktion
Reducerer billedstøj i MPEG-komprimerede videoer.
30 DK
Film-tilstand
Giver en bedre billedbevægelse, når du afspiller billeder fra dvd eller
videooptager optaget på film, hvilket reducerer billedslør og grynet billede.
"Auto": Gengiver det originale filmbaserede indhold, som det er.
"Fra": Slår funktionen "Film-tilstand" fra.
~
• Hvis billedet indeholder uregelmæssige signaler eller for meget støj, slås "Filmtilstand" automatisk fra, selvom der er valgt "Auto".
Avancerede
indstillinger
Tilpasser billedfunktionen mere detaljeret.
"Nulstil alt": Nulstiller alle avancerede indstillinger til standard.
"Avanc. kontrastforbedring": Gør det muligt automatisk at justere
"Baggrundslys" og "Kontrast" til de bedst egnede indstillinger på baggrund
af skærmens lysstyrke. Denne indstilling er især effektiv ved mørke
billedscener og øger kontrastforskellen for de mørkere billedscener.
"Sort-korrigering": Fremhæver de sorte områder i billedet for at gengive
en stærkere kontrast.
"Gamma": Justerer balancen mellem lyse og mørke områder i billedet.
"Klar hvid": Fremhæver hvide farver.
"Levende farver": Gør farverne mere klare.
"LED Motion-tilstand": Baggrundsbelysningen aktiveres med et
tilstrækkeligt niveau, og lysstyrken reduceres, så film opleves uden slør.
• "Avancerede indstillinger" er ikke tilgængelige, når "Billedfunktion" er indstillet til "Kraftig".
Lyd
Lydfunktion
Vælger lydfunktionen.
"Dynamisk": Intensiverer klarhed og lydens tilstedeværelse for at opnå
bedre tydelighed og realistisk musicallyd.
"Standard": Forbedrer klarhed, detaljer og lydens tilstedeværelse.
"Klar vokal": Gør stemmer tydeligere.
Nulstil alt
Nulstiller indstillingerne "Lyd" til fabriksindstillingerne.
Equalizer
Juster indstillingerne for lydfrekvens.
Tryk på G/g for at vælge den ønskede lydfrekvens, og tryk derefter på F/f
for at justere indstillingen, og tryk på . De justerede indstillinger
modtages, når du vælger "Lydfunktion". Hvis du vælger "Nulstil alt", indstilles
"Equalizer" til de oprindelige indstillinger.
~
• Justering til højere frekvens giver en højere pitch-lyd, og justering til lavere frekvens
giver en lavere pitch-lyd.
Balance
Gør det muligt at fremhæve venstre eller højre højttalerbalance.
Auto lydstyrke
Gør det muligt at holde et konstant lydniveau, selvom der er lydmæssige
niveauforskelle (lyden i reklameblokke er f.eks. ofte højere end lyden i
programmer).
Lydstyrke offset
Indstiller et uafhængigt lydniveau for hver enhed, som er sluttet til tv'et.
(Fortsættes)
31 DK
Brug af MENU-funktioner
~
Surround
Vælger surroundfunktionen.
"Til": Gengiver surroundeffekter, så du får virtuel to-kanal surroundsound
kun med de to interne tv-højttalere.
"Simuleret stereo": Føjer en surroundlignende effekt til programmer i
mono.
"Biograf": Gengiver surroundeffekterne på samme måde som de
førsteklasses lydsystemer, der findes i biograferne.
"Musik": Gengiver surroundeffekterne, så du får følelsen af at være til stede
i en koncertsal.
"Sport": Gengiver surroundeffekterne, så du får følelsen af at være til stede
ved en live sportsbegivenhed.
"Spil": Gengiver surroundeffekter, som forbedrer lyden, når du spiller.
"Fra": Vælges til normal stereo- eller monomodtagelse.
~
• "Surround" indstilles afhængigt af indstillingerne "Valg af motiv".
Basforstærker
Gør det muligt at gengive en mere fyldig lyd og dermed opnå større effekt
ved at fremhæve diskanten og bassen.
To-kanal lyd
Gør det muligt at indstille lyden fra højttaleren til en stereo- eller tosproget
udsendelse.
"Stereo","Mono": Til en stereoudsendelse.
"A"/"B"/"Mono": Ved en tosproget udsendelse skal du vælge "A" for
lydkanal 1, "B" for lydkanal 2 eller "Mono" for en monokanal, hvis der er en.
z
• Hvis du vælger andet udstyr, som er sluttet til tv'et, skal du indstille "To-kanal lyd" til
"Stereo", "A" eller "B".
Højttaler
Med denne indstilling kan du slå tv'ets indbyggede højttalere til eller fra.
"TV-højttaler": Tv-højttalerne aktiveres, så lyden fra tv'et sendes via tvhøjttalerne.
"Audiosystem": Tv-højttalerne deaktiveres, så lyden fra tv'et høres via
eksternt lydudstyr, der er sluttet til lydudgangsstikkene.
Lydudgang
"Variabel": Hvis du bruger et eksternt lydsystem, kan tv'ets lydudgang
styres ved hjælp af tv'ets fjernbetjening.
"Fast niveau": Tv'ets lydudgang er fast. Brug lydmodtagerens
lydreguleringsknap til at justere lydstyrken (og andre lydindstillinger) via
lydsystemet.
Hovedtelefonafbryder Slår tv'ets indbyggede højttalere til/fra, når der sluttes hovedtelefoner til
tv'et.
Hovedtelefonlydstyrke Justerer hovedtelefonernes lydstyrke.
~
• Denne indstilling er ikke tilgængelig, når "Hovedtelefon-/lydudgang" er indstillet til
"Lydudgang".
HDMI/DVI-lydkilde Ændrer lydsignalet for HDMI-indgang, når der tilsluttes en DVI-enhed. Vælg
mellem "Auto", "HDMI Lyd" og "Pc-lyd".
32 DK
Avancerede
indstillinger
"Dynamikområde": Kompenserer for forskelle i lydstyrken mellem
forskellige kanaler (kun for Dolby Digital-lyd).
~
• Effekten fungerer muligvis ikke eller varierer muligvis afhængigt af programmet
uanset indstillingen for "Dynamikområde".
"Digital lydudgang": Indstiller lydsignalet, som sendes fra DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)-stikket på tv'et. Indstil til "Auto", når du tilslutter udstyr, som
er kompatibelt med Dolby Digital. Indstil til "PCM", når du tilslutter udstyr,
som ikke er kompatibelt med Dolby Digital.
"Nedmixet tilstand": Indstiller downmixmetoden for multikanal- til to-kanal
lyd.
• "Surround": Vælger at opnå den bedste surroundoplevelse, eller mens du bruger
eksterne produkter med Pro Logic.
• "Stereo": Vælger at opnå en stereoudgang.
~
• "Lydfunktion", "Nulstil alt", "Equalizer", "Balance", "Auto lydstyrke", "Lydstyrke offset", "Surround" og
"Basforstærker" er ikke tilgængelige, når "Højttaler" er indstillet til "Audiosystem".
Skærmstyring
Ændrer skærmformatet. For detaljer om skærmformatet se side 17.
Ændrer skærmformatet. For detaljer om skærmformatet se side 34.
Skærmformat
(kun i pc-tilstand) (PC-justering -- "Skærmformat")
Auto-format
"Til": Vælg "Til" for automatisk at ændre indstillingen for "Skærmformat"
baseret på indholdet.
"Fra": Hvis hyppige skærmændringer forstyrrer dig, skal du vælge "Fra".
Vælg en af indstillingerne for "Skærmformat", når denne funktion er indstillet
til "Fra".
4:3 som standard Indstiller standardskærmformatet til 4:3-format.
Automatisk
visningsområde
"Til": Justerer automatisk skærmområdet baseret på indholdet.
"Fra": Deaktiverer "Automatisk visningsområde". Vælg en af indstillingerne
for "Skærmområde".
Skærmområde
Justerer billedvisningsområdet.
"Fuld pixel": Viser billeder i deres originale størrelse, når dele af billedet er
skåret væk.
"Normal": Viser billeder i deres anbefalede størrelse.
"+1": Viser billeder i deres originale størrelse.
"-1": Forstørrer billedet, så kanterne er uden for det synlige skærmområde.
~
• Disse indstillinger ændres muligvis afhængigt af den viste indgang.
Vandret position
Justerer billedets vandrette position.
Lodret position
Justerer billedets lodrette position, når "Skærmformat" er indstillet til "Zoom",
"14:9" eller "Tekster".
Lodret størrelse
Justerer billedets lodrette størrelse, når "Skærmformat" er indstillet til "Bred
zoom".
(Fortsættes)
33 DK
Brug af MENU-funktioner
Skærmformat
PC-justering
Tilpasser tv-skærmen som en pc-skærm.
z
• Denne indstilling er kun tilgængelige, hvis der modtages et pc-signal.
• "Aut. justering" kan muligvis ikke bruges med alle indgangssignaler. Hvis det er
tilfældet, justeres "Fase", "Pitch", "Vandret position" og "Lodret position" manuelt.
"Skærmformat": Vælg "Normal" for at få vist den originale billedstørrelse.
Vælg "Fuld 1" for at forstørre billedet, så det fylder skærmområdet, mens
dets originale format bibeholdes. Vælg "Fuld 2" for at forstørre billedet, så
det fylder skærmområdet.
"Nulstil alt": Nulstiller al "PC-justering" undtagen "Skærmformat" til
standard.
"Aut. justering": Justerer automatisk billedets skærmposition og fase i pctilstand.
"Fase": Justerer skærmen, når en del af den viste tekst eller billedet ikke er
tydeligt.
"Pitch": Forstørrer eller formindsker skærmstørrelsen vandret.
"Vandret position": Flytter skærmen mod venstre eller mod højre.
"Lodret position": Flytter skærmen op eller ned.
Kanalopsætning
Analog
opsætning
"Analog aut. programindstilling" (kun i analog tilstand): Gør det muligt
at indstille alle tilgængelige analoge kanaler. Normalt behøver du ikke at
gøre dette, da kanalerne allerede blev indstillet, første gang tv'et blev
installeret. Indstillingen gør det dog muligt at gentage programindstillingen
(hvis du f.eks. skal finde nye kanaler efter en flytning, eller hvis udbyderen
tilbyder nye kanaler).
"Manuel programindstilling" (kun i analog tilstand): Ændrer indstillingen
for den tilgængelige analoge kanal.
Tryk på
for at vælge det program, som du vil ændre.
System
Indstil programkanalerne manuelt.
1 Tryk på F/f for at vælge "System", og tryk derefter på .
2 Tryk på F/f for at vælge et af følgende tv-sendesystemer, og tryk
derefter på .
B/G: For vesteuropæiske lande/områder
I: For Storbritannien
D/K: For østeuropæiske lande/områder
L: For Frankrig
~
• Indstillingen er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af det land/område, der er valgt
for "Land".
Kanal
1 Tryk på F/f for at vælge "Kanal", og tryk derefter på .
2 Tryk på F/f for at vælge "S" (kanaler via kabel-tv) eller "C" (kanaler via
jordkabler), og tryk derefter på g.
34 DK
3
Indstil kanalerne som følger:
Hvis du ikke kender kanalnummeret (frekvensen)
Tryk på F/f for at søge efter den næste tilgængelige kanal. Søgningen
stopper, når der registreres en kanal. Fortsæt søgningen ved at trykke på
F/f.
Hvis du kender kanalnummeret (frekvensen)
Tryk på nummerknapperne for at indtaste kanalnummeret for den ønskede
udsendelse eller kanalnummeret på din videooptager.
4
Tryk på
for at gå til "Bekræft", og tryk derefter på
.
Gentag fremgangsmåden ovenfor for at gemme andre kanaler manuelt.
Navn
Gør det muligt at tildele en valgt kanal et navn på op til syv bogstaver eller
tal.
AFT
Gør det muligt at finjustere det valgte programnummer manuelt, hvis du
mener, at en mindre justering vil forbedre billedkvaliteten.
~
• "Lydfilter" er ikke tilgængelig, når "System" er indstillet til "L".
Udelad
Springer over analoge kanaler, når du trykker på PROG +/- for at vælge
kanaler. (Du kan stadigvæk vælge en udeladt kanal med
nummerknapperne.)
Bekræft
Gemmer ændringer, som er lavet i indstillingerne for "Manuel
programindstilling".
"Programsortering" (kun i analog tilstand): Gør det muligt at ændre den
rækkefølge, som de analoge kanaler lagres i på tv'et.
1 Tryk på F/f for at vælge den kanal, som du vil flytte til en ny placering,
og tryk derefter på g.
2 Tryk på F/f for at vælge den nye placering til kanalen, og tryk derefter
på .
Digital opsætning "Digital programindstilling"
• "Aut. programindstilling":
Indstiller tilgængelige digitale kanaler.
Med denne indstilling kan du indstille tv'et efter en flytning eller søge efter
nye kanaler, som udbyderen har gjort tilgængelig på et senere tidspunkt.
Tryk på .
• "Autom. programindstillingsområde":
• "Normal": Søger efter tilgængelige kanaler i dit område/land.
• "Fuld": Søger efter tilgængelige kanaler uanset område/land.
~
• Du kan køre "Aut. programindstilling", når du er flyttet et nyt sted hen, har ændret
serviceudbyder eller søger efter nye kanaler.
• "Redigering af programliste":
Fjerner uønskede digitale kanaler, der er gemt på tv'et, og ændrer
rækkefølgen af de digitale kanaler, der er gemt på tv'et.
(Fortsættes)
35 DK
Brug af MENU-funktioner
Lydfilter
Gør det muligt at forbedre lyden for individuelle kanaler, hvis der er støj på
monoudsendelserne. Et ikke-standard sendesignal kan af og til medføre støj
eller lydafbrydelser på monoprogrammer.
Hvis der ikke er problemer med støj, anbefaler vi, at indstillingen forbliver på
standardindstillingen "Fra".
1 Tryk på F/f for at vælge den kanal, som du vil fjerne eller flytte til en ny
placering.
Tryk på nummerknapperne for at indtaste det kendte trecifrede
programnummer på den ønskede udsendelse.
2 Slet eller rediger rækkefølgen på de digitale kanaler som følger:
Sådan slettes en digital kanal
Tryk på . Når der vises en bekræftelse, skal du trykke på G for at vælge "OK"
og derefter trykke på .
Sådan ændres rækkefølgen på de digitale kanaler
Tryk på g, og tryk derefter på F/f for at vælge den nye kanalplacering, og
tryk på G.
3 Tryk på
RETURN.
~
• Hvis "Kabel TV" er valgt, er denne funktion muligvis ikke tilgængelig i nogle lande.
• "Manuel indstilling":
Gør det muligt at indstille de digitale kanaler manuelt.
1 Vælg "Scanningstype", og vælg derefter "Kanal" eller "Frekvens".
2 Indstil de andre elementer tilsvarende.
3 Vælg "Scan fremad" eller "Scan tilbage", og start derefter den manuelle
indstilling.
4 Når der er fundet tilgængelige kanaler, skal du vælge "Ja" eller "Nej".
5 Vælg "Ja" for at gemme programmet. Meddelelsen "Vil du fortsætte med
at scanne?" vises på skærmen. Hvis du vælger "Ja", scannes den næste
kanal/frekvens. Hvis du vælger "Nej", vises den forrige skærm.
~
• Manuel indstilling for Kabel TV er kun muligt, når du har mulighed for at bruge
kabelbaserede digitaltjenester, der blev fundet med DVB-C Fuld scanning.
"Undertekst opsætning"
• "Undertekst-indstilling": Når du har valgt "Hørehæmmet", vises der
muligvis undertekster med visuelle hjælpefunktioner (hvis tv-kanalerne
sender sådanne oplysninger).
• "Primære foretrukne sprog": Vælger det foretrukne sprog, som
underteksterne vises på.
• "Sekundære foretrukne sprog": Vælger det foretrukne sekundære
sprog, som underteksterne vises på.
"Lyd opsætning"
• "Lydtype": Skifter til udsendelse for hørehæmmede, når der vælges
"Hørehæmmet".
• "Primære foretrukne sprog": Gør det muligt at vælge det sprog, der skal
bruges til et program. Nogle digitale kanaler sender et program på flere
forskellige sprog.
• "Sekundære foretrukne sprog": Gør det muligt at vælge det sekundære
sprog, der skal bruges til et program. Nogle digitale kanaler sender et
program på flere forskellige sprog.
• "Synstolkning": Giver en lydbeskrivelse (fortælling) af visuelle
oplysninger, hvis tv-kanalen sender sådanne oplysninger.
• "Miksningsniveau": Justerer tv'ets udgangsniveau for primær lyd og
Synstolkning.
z
• Denne indstilling kan vælges, hvis "Synstolkning" er indstillet til "Til".
• "MPEG-lydniveau": Justerer MPEG-lydstyrken.
36 DK
"Teknisk opsætning"
• "Automatisk tjenesteopdatering": Gør det muligt for tv'et at registrere
og gemme nye digitale tjenester, efterhånden som de bliver tilgængelige.
z
• Det anbefales, at du indstiller "Automatisk tjenesteopdatering" til "Til", så nye
digitale tjenester bliver tilføjet automatisk, efterhånden som de bliver tilgængelige.
Hvis du vælger "Fra", vises der ingen meddelelse på skærmen i tilfælde af nye
digitale tjenester, og tjenesterne tilføjes ikke automatisk. Funktionen er muligvis
ikke tilgængelig, afhængigt af region/land. Hvis funktionen ikke er tilgængelig, skal
du udføre "Aut. programindstilling" for at tilføje nye tjenester.
• "Softwareopdatering": Tv'et kan modtage softwareopgraderinger via
sendesignalet. For at kunne modtage opgraderinger skal
Systemopdatering i menuen Teknisk opsætning være indstillet til "Til". Når
en opgradering registreres, informeres brugeren af en række
skærmvisninger om, hvordan opgraderingen gennemføres. Træk ikke
tv'ets stik ud af stikkontakten under installationsproceduren.
• "Systemoplysninger": Viser den aktuelle softwareversion og
signalniveauet.
• "Tidszone": Gør det muligt at vælge den relevante tidszone manuelt, hvis
den er forskellig fra standardtidszonen for dit land/område.
~
• "Auto sommertid": Indstil, om skiftet mellem sommertid og vintertid skal
ske automatisk.
• "Til": Skifter automatisk mellem sommertid og vintertid efter kalenderen.
• "Fra": Tiden vises i overensstemmelse med tidsforskellen indstillet med
"Tidszone".
~
• Hvis "Kabel TV" er valgt, er denne funktion muligvis ikke tilgængelig i nogle lande.
• "Erstatning af tjenester": Vælg "Til" for automatisk at ændre kanal, når
udbyderen ændrer transmissionen for det sete program til en anden
kanal.
"CA-modulopsætning"
Gør det muligt at få adgang til en tv-betalingskanal, når du har et CAM-modul
(Conditional Access Module) og et visningskort. Yderligere oplysninger om
placeringen af
-stikket (PCMCIA) findes på side 21.
Børnelås
Gør det muligt at angive en aldersbegrænsning for programmerne. Hvis et program overskrider
aldersbegrænsningen, kan det kun ses efter, at der er indtastet en PIN-kode.
~
• For kabel-tv-brugere i Holland bør PIN-koden indtastes, når programcensuren er over eller lig med den
aldersbegrænsning, som du angiver.
1 Tryk på nummerknapperne for at indtaste den eksisterende PIN-kode.
Hvis du ikke tidligere har oprettet en PIN-kode, vises en skærm til oprettelse af PIN-kode. Følg
vejledningen for "PIN-kode" nedenfor.
2 Tryk på F/f for at vælge en aldersbegrænsning, eller vælg "Ingen" (ingen aldersbegrænsning),
og tryk derefter på .
3 Tryk på
RETURN.
z
• PIN-kode 9999 accepteres altid.
(Fortsættes)
37 DK
Brug af MENU-funktioner
• Hvis "Kabel TV" er valgt, er denne funktion muligvis ikke tilgængelig i nogle lande.
PIN-kode
Første gang der oprettes en PIN-kode
1 Tryk på nummerknapperne for at indtaste den nye PIN-kode.
2 Tryk på
RETURN.
Sådan ændres PIN-koden
1 Tryk på nummerknapperne for at indtaste den eksisterende PIN-kode.
2 Tryk på nummerknapperne for at indtaste den nye PIN-kode.
3 Tryk på
RETURN.
Skift PIN-kode
Vælger at ændre PIN-kode.
Forældrevurdering Vælger alderen på den yngste seer (3 ~ 18). Vælg "Ingen" for ingen
registrering.
Punkterne, der kan vælges, kan variere afhængigt af indstillingen for land.
Lås
digitalprogram
Låser/låser programmer op, og kontrollerer programmernes status.
1 Tryk på nummerknapperne for at indtaste den eksisterende PIN-kode
eller for at indstille en ny.
for at
2 Tryk på F/f for at navigere gennem programmer, og tryk på
skifte mellem "Låst" og "Ulåst".
Lås for ekstern
indgang
Låser en ekstern indgang, så den ikke kan ses. Vælg "Ulåst" for at se en
blokeret ekstern indgang.
Opsætning
Indstillinger for
fotoramme
"Visning": Gør det muligt at vælge visning. Vælg mellem "Billede og ur",
"Billede i fuld skærm" eller "Ur i fuld skærm". Se side 26.
"Visning af ur": Gør det muligt at vælge visning af ur. Vælg mellem
"Kalender", "Analogt ur", "Digitalt ur", "Kalender og ur" eller "Ur".
"Kalender og ur" og "Ur" kan kun vises, hvis "Visning" er "Ur i fuld skærm".
Denne indstilling ændres automatisk i overensstemmelse med indstillingen
"Visning".
"Lydprogram"
• "Musik": Du kan høre musik med denne funktion.
• "Fra": Slukker musikken.
"Valg af billede": Vælg billede.
"Valg af musik": Vælg musik.
"Indstilling for diasshow"
• "Diasshow": Du kan afspille et diasshow af fotos.
• "Enkel visning": Viser kun et foto.
"Indstilling for musikafspilning"
• "Alle spor": Hør alle musikspor.
• "Enkelt spor": Vælges for at høre et enkelt musikspor.
"Varighed": Vælger tidsperioden ("1 t.", "2 t.", "4 t." eller "24 t."), hvorefter
tv'et automatisk skifter til standby.
"Første ugedag": Vælges "Søndag" eller "Mandag" som første ugedag i
kalenderen.
Automatisk start
af USB
38 DK
Skifter automatisk til miniaturevisning af sidst afspillede Foto/Musik/Video,
når tv'et er tændt og en USB-enhed sluttes til USB-porten og tændes.
Ur/timere
"Sleeptimer": Indstil tiden i minutter ("Fra", "15", "30", "45", "60", "90" eller
"120"), som tv'et skal være tændt, før det slukker automatisk.
"Aut. tænd": Tænder tv'et fra standby på det tidspunkt, som du har
bestemt, og indstiller til en kanal eller indgang efter dit valg eller til tilstanden
fotoramme. Sørg for at indstille det korrekte klokkeslæt, før du vælger denne
funktion.
"Ur-indstilling": Den aktuelle tid indstilles automatisk, hvis tv'et modtager
tiden fra et digitalt transmissionssignal. Hvis den aktuelle tid ikke kan
modtages fra et digitalt transmissionssignal, kan du indstille den aktuelle tid
manuelt. Vælg "Dato" for at indstille datoen, og vælg derefter "Tid" for at
indstille tiden.
z
• Dette tv gemmer ikke tidsoplysningerne via batteridrevet backup. Derfor skal du
sørge for at nulstille den aktuelle dato og klokkeslættet, hvis der er strømsvigt, eller
hvis du trækker strømkablet ud.
Gør det muligt at aktivere udførelse af startopsætning for at vælge sprog,
land/område og placering og indstille alle tilgængelige digitale og analoge
kanaler. Normalt er dette ikke nødvendigt, da sprog og land/område
allerede er valgt, og da kanalerne blev indstillet første gang, tv'et blev
installeret. Med denne indstilling kan du dog gentage processen (hvis du
f.eks. skal finde nye kanaler efter en flytning).
Sprog
Gør det muligt at vælge det sprog, som menuerne skal vises på.
Startlogo
Vælg "Til" for at få vist logoet, når tv'et er tændes. Vælg "Fra" for at
deaktivere.
AV-opsætning
"AV-indstillinger"
Vælger et navn til udstyr, der er sluttet til de stik, der sidder på siden og
bagpå. Dette navn vises kort på skærmen, når udstyret vælges.
1 Tryk på F/f for at vælge den ønskede indgangskilde, og tryk derefter
på .
2 Tryk på F/f for at vælge den ønskede indstilling nedenfor, og tryk
derefter på .
• AV1 (eller HDMI1/HDMI2/Component/PC), KABEL, SAT, VIDEO, DVD/BD,
HJEMMEBIOGRAF, SPIL, KAM, DIGITALKAMERA, PC: Navngiv tilsluttet
udstyr med et af de forudindstillede navne.
• "Rediger": Opret selv et navn.
1 Tryk på F/f for at vælge det ønskede bogstav eller tal ("_" for et
tomt mellemrum), og tryk derefter på g.
Hvis du indsætter et forkert tegn
Tryk på G/g for at markere det forkerte tegn. Tryk derefter på F/f for
at vælge det korrekte tegn.
2 Gentag fremgangsmåden i trin 1, indtil navnet er som ønsket, og
tryk derefter på .
"Indgang til AV2/Component"
Skifter mellem Component- og AV2-indgangen. Hvis du vælger "Auto"
registrerer tv'et forbindelsessignalet og skifter til enten Component eller
AV2.
~
• Component og AV2 kan ikke bruges samtidigt.
"Hovedtelefon-/lydudgang"
Indstiller lydudgangen til de hovedtelefoner eller det eksterne lydsystem,
der er sluttet til tv'et. Stikket til hovedtelefonerne skal trækkes ud af tv'et, når
du vælger "Lydudgang".
(Fortsættes)
39 DK
Brug af MENU-funktioner
Automatisk
opstart
HDMI-opsætning
Gør det muligt for tv'et at kommunikere med udstyr, som er kompatibelt med
funktionen kontrol til HDMI og sluttet til HDMI-stikkene på tv'et.
Kommunikationsindstillingerne skal angives på det udstyr, der er tilsluttet.
"Kontrol til HDMI": Indstiller om betjeninger for tv'et og det tilsluttede
udstyr, som er kompatibelt med kontrol til HDMI, skal forbindes eller ej.
"Sluk enheder aut.": Ved indstilling til "Til", slukker det tilsluttede udstyr,
som er kompatibelt med kontrol til HDMI, når tv'et bringes i standby med
fjernbetjeningen.
"Tænd TV aut.": Ved indstilling til "Til", tænder tv'et, når du tænder det
tilsluttede udstyr, som er kompatibelt med kontrol til HDMI.
"HDMI-enhedsliste": Viser en liste over tilsluttet udstyr, som er kompatibelt
med kontrol til HDMI.
"Enhedskontrolknapper": Vælg knapfunktioner på tv'ets fjernbetjening,
der skal bruges til at betjene det tilsluttede udstyr.
• "Ingen": Deaktiverer betjening med tv'ets fjernbetjening.
• "Normal": Til grundlæggende handlinger, f.eks. navigeringsknapper (op,
med, venstre eller højre osv.).
• "Indstillingsknapper": Til grundlæggende betjening af kanalrelaterede
knapper, f.eks. PROG +/– eller (0-9) osv. Knapperne er nyttige, når du
skal betjene en tuner eller set-top-boks osv. med fjernbetjeningen.
• "Menuknapper": Til grundlæggende handlinger og betjening af
knapperne HOME/OPTIONS. Knapperne er nyttige, når du skal vælge
menuer på en BD-afspiller osv. med fjernbetjeningen.
• "Indstill.- og menuknapper": Til grundlæggende funktioner og betjening
af kanalrelaterede knapper og knapperne HOME/OPTIONS.
Du kan opdatere tv-systemet ved hjælp af USB-hukommelse.
USB
systemopdatering
Produktsupport
Viser tv'ets produktoplysninger.
Fabriksindstillinger Gendanner alle indstillinger til standard. Når denne handling er udført, vises
skærmen grundlæggende opsætning.
Øko
Nulstil alt
Gendanner alle indstillinger for "Øko" til standard.
Strømsparefunktion Gør det muligt at vælge strømsparefunktionen, der reducerer tv'ets
strømforbrug.
"Standard": Standardindstillinger.
"Reducer": Med denne indstilling kan du reducere tv'ets strømforbrug.
"Sluk billede": Med denne indstilling kan du slukke for billedet. Lyden
høres fortsat, men der vises ingen billeder.
Standby for
passivt tv
Vælger den tid ("1h", "2h" eller "4h"), der skal gå, før tv'et automatisk skifter
til standby, når du ikke betjener tv'et i et bestemt stykke tid.
Lyssensor
Med denne indstilling optimeres billedindstillingerne automatisk i
overensstemmelse med lysforholdene i rummet.
~
• Sensoren må ikke dækkes til, da dette kan påvirke dens funktion. Kontroller
sensorens position (side 15).
40 DK
PC Strømstyring
Ved indstilling til "Til" skiftes til standby, hvis der ikke modtages noget pcsignal. Kun tilgængelig i pc-indgang.
~
• Energieffektiviteten reducerer strømforbruget og sparer dermed penge i og med, at elregningen reduceres.
• Når tv'et ikke er i brug
– Hvis du ikke anvender tv'et i flere dage, skal det afbrydes fra lysnettet af miljø- og sikkerhedshensyn.
– Da tv'et ikke er helt afbrudt fra lysnettet, selvom det er slukket, skal stikket tages ud af stikkontakten for at
afbryde tv'et fuldkomment.
– Visse tv'er kan have funktioner, hvor tv'et skal stå i standby for at fungere korrekt.
Brug af MENU-funktioner
41 DK
Yderligere oplysninger
Montering af tilbehør (beslag til
vægmontering)
x Til kunderne:
Af hensyn til produktets og den generelle sikkerhed anbefaler Sony på det kraftigste, at
monteringen af tv'et udføres af en Sony-forhandler eller en autoriseret installatør. Forsøg
ikke at montere det selv.
x Til Sony-forhandlere og installatører:
Vær opmærksom på sikkerheden under montering, vedligeholdelse og eftersyn af
produktet.
Tv'et kan installeres med beslaget til vægmontering SU-WL500 eller SU-WL100
(forhandles separat).
• Yderligere oplysninger om korrekt montering findes i vejledningen til beslaget til
vægmontering.
• Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Afmontering af tv-foden fra tv'et" (side 9).
~
• Anbring tv'et med skærmen nedad på en jævn og stabil overflade, hvor du har lagt et tykt, blødt tæppe, når
du sikrer monteringskrogen.
SU-WL500
(KDL-42EX443/42EX440)
Skrue
(+PSW6 × 16)
SU-WL100
(KDL-32EX343/32EX340)
Skrue (+PSW4 × 12)
Monteringskrog
Tykt, blødt
tæppe
Monteringskrog
Tykt, blødt
tæppe
Firkantet hul
Bemærk ved montering
Når beslaget til vægmontering SU-WL500 eller SU-WL100 bruges, bliver afstanden mellem
væggen og tv'et 6 cm. Brug denne plads til at arrangere kablerne til tv'et.
6 cm
42 DK
Installation af dette produkt kræver visse forudsætninger, især for at finde ud af, om væggen kan
bære tv'ets vægt. Monteringen af dette produkt skal udføres af en Sony-forhandler eller
autoriseret installatør under hensyntagen til sikkerheden. Sony er ikke ansvarlig for beskadigelse
eller personskade, der opstår som følge af forkert håndtering eller forkert montering.
Oversigt over mål til tv-montering
SU-WL500 (KDL-42EX443/42EX440)
Skærmmidtpunkt
SU-WL100 (KDL-32EX343/32EX340)
Yderligere oplysninger
Skærmmidtpunkt
Enhed: cm
Skærmens mål
Modelnavn
Mål for
skærmmidtpunkt
Længde for hver monteringsvinkel
Vinkel (0°)
Vinkel (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL-42EX443
KDL-42EX440
98,3
60,3
14,3
45,7
11,1
28,7
55,6
46,6
KDL-32EX343
KDL-32EX340
75,3
47,1
3,9
20,8
10,8
26,9
43,2
19,2
Tallene i oversigten kan variere en smule afhængigt af monteringen.
ADVARSEL
Den væg, som tv'et monteres på, skal kunne støtte en vægt på mindst fire gange tv'ets vægt.
Yderligere oplysninger om vægt findes i afsnittet "Specifikationer" (side 45).
43 DK
Diagram/tabel over skrue- og krogplaceringer
SU-WL500 (KDL-42EX443/42EX440)
Modelnavn
KDL-42EX443
KDL-42EX440
Skrueplacering
Skrueplacering
Krogplacering
e, j
b
Krogplacering
*
*
* Krogplacering "a" og "c" kan
kan ikke bruges til
modellerne i oversigten.
SU-WL100 (KDL-32EX343/32EX340)
Tv-model
KDL-32EX343
KDL-32EX340
44 DK
Krogplacering
a
Specifikationer
System
Panelsystem
LCD-panel (flydende krystal) LED-baggrundsbelysning
Tv-system
Afhænger af dit valgte land/område
Analog: B/G, D/K, L, I
Digital: DVB-T, DVB-T2 (kun KDL-42EX443/32EX343), DVB-C
Farve/videosystem
Analog: PAL, PAL60 (kun videoindgang), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (kun videoindgang)
Digital: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L4.0
Kanaldækning
Analog: 46,25 - 855,25 MHz
Digital: VHF/UHF
Lydeffekt
8W+8W
Indgangs-/udgangsstik
Antenne/kabel-tv
/
AV1
75 ohm, eksternt stik til VHF/UHF
21-bens scartstik med lyd/videoindgang, RGB-indgang, S-videoindgang og tv-lyd/videoudgang.
COMPONENT IN
COMPONENT IN/
Understøttede formater: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
AV2
Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0,3 V negativ sync/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm/PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
AV2 Videoindgang (phono-stik)
COMPONENT IN/ Lydindgang (phono-stik)
AV2
HDMI IN 1, 2
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
Digitalt optisk stik (to-kanals lineær PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT, i
Lydudgang (venstre/højre), hovedtelefoner (ministik)
PC IN
Yderligere oplysninger
Video: 1080p, 1080/24p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Lyd: To-kanals lineær PCM
32, 44,1 og 48 kHz, 16, 20 og 24 bit, Dolby Digital
Pc (se side 47)
Analog lydindgang (ministik) (kun HDMI 1)
Pc-indgang (15 D-sub) (se side 47)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohm, ikke-Sync på grøn/B: 0,7 Vp-p, 75 ohm/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohm, H/V Sync: TTL-niveau
Pc-lydindgang (ministik)
USB-port
CAM-stik (Conditional Access Module)
Modelnavn KDL-
42EX443/42EX440
32EX343/32EX340
Strøm og andet
Strømkrav
220 til 240 V AC, 50 Hz
Lavenergiklasse
A
Skærmstørrelse (målt
diagonalt)
Ca. 106,7 cm / 42 tommer
71 W
Strømforbrug i
"Hjemme"/
"Standard"
tilstand
i "I butik"/
"Kraftig"
tilstand
Ca. 80,0 cm / 32 tommer
38 W
95 W
55 W
Gennemsnitligt årligt
energiforbrug*1
98 kWh
53 kWh
Strømforbrug i
standby*2
0,3 W
Skærmopløsning
1.920 punkter (vandret) × 1.080 linjer (lodret)
1.366 punkter (vandret) × 768 linjer (lodret)
Mål
(inkl. tv(b × h × d) fod)
(Ca.)
(uden tvfod)
98,3 × 64,3 × 23,3 cm
75,3 × 51,0 × 21,3 cm
98,3 × 60,3 × 7,5 cm
75,3 × 47,1 × 7,1 cm
(Fortsættes)
45 DK
Modelnavn KDL-
42EX443/42EX440
32EX343/32EX340
Vægt
(Ca.)
(inkl. tvfod)
14,3 kg
7,8 kg
(uden tvfod)
13,4 kg
7,2 kg
Medfølgende tilbehør
Se "1: Kontrol af tilbehør" på side 4.
Ekstraudstyr
Se "Montering af tilbehør (beslag til vægmontering)" på side 42.
*1 Energiforbrug pr. år baseret på tv'ets strømforbrug ved brug 4 timer om dagen 365 dage om året. Det
egentlige energiforbrug afhænger af, hvordan tv'et bruges.
*2 Den angivne standbyeffekt nås, når tv'et har afsluttet nødvendige interne processer.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
46 DK
x Referenceoversigt for pc-indgangssignal for PC IN
og HDMI IN 1/2
For KDL-42EX443/42EX440
Signaler Vandret (pixel)
Lodret (linje)
Vandret
Lodret
frekvens (kHz) frekvens (Hz)
Standard
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESAretningslinjer
XGA
1024
768
48,4
60
VESAretningslinjer
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
HDTV
1920
1080
67,5
60
EIA
For KDL-32EX343/32EX340
Signaler Vandret (pixel)
Lodret (linje)
Vandret
Lodret
frekvens (kHz) frekvens (Hz)
Standard
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESAretningslinjer
XGA
1024
768
48,4
60
VESAretningslinjer
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
• Tv'ets pc-indgang understøtter ikke Sync på grøn eller Composite Sync.
• Tv'ets pc-indgang understøtter ikke interlace-signaler.
• Tv'ets pc-indgang understøtter signaler i ovenstående oversigt med en lodret frekvens på 60 Hz.
47 DK
Yderligere oplysninger
VGA
Fejlfinding
Kontroller, om indikatoren 1 (standby)
blinker rødt.
Indikatoren blinker
Selvdiagnosefunktionen er aktiveret.
Tryk på "/1 foran på tv'et for at slukke det, træk
strømkablet ud, og kontakt din forhandler eller
et Sony Service Center.
Indikatoren blinker ikke
1
2
Læs punkterne i skemaerne nedenfor.
Hvis problemet fortsætter, skal tv'et
efterses af en autoriseret servicetekniker.
Ingen farver eller ujævne farver ved visning af et
signal fra
COMPONENT IN/
AV2-stikkene
• Kontroller tilslutningen til
COMPONENT IN/
AV2-stikkene, og kontroller, om stikkene er sat
korrekt i.
Lyd
Ingen lyd, men godt billede
• Tryk på 2 + eller % (slå lyd fra).
• Kontroller, om "Højttaler" er indstillet til "TVhøjttaler" (side 32).
• Når du bruger en HDMI-indgang med Super Audio
CD eller DVD-Audio, sendes der muligvis ingen
lydsignaler via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Kanaler
z
• For flere oplysninger kontaktes Sonys
kundeinformationscenter på adressen eller
telefonnummeret, som fremgår af medfølgende
garantibevis.
Billede
Intet billede (skærmen er mørk) og ingen lyd
• Kontroller antenne/kabelforbindelsen.
• Slut tv'et til stikkontakten, og tryk på "/1 foran på
tv'et.
• Hvis 1 (standby)-indikatoren lyser rødt, skal du
trykke på "/1.
Intet billede eller ingen menuoplysninger fra
udstyr, der er sluttet til scartstikket
• Tryk på
for at få vist listen over tilsluttet udstyr,
og vælg derefter den ønskede indgang.
• Kontroller forbindelsen mellem ekstraudstyret og
tv'et.
Dobbeltbilleder eller skyggebilleder
• Kontroller antenne/kabelforbindelsen.
• Kontroller antennens placering og retning.
Kun sne og støj på skærmen
• Kontroller, om antennen er knækket eller bøjet.
• Kontroller, om antennen er ved at være slidt (tre til
fem år med normal brug, et til to år ved kysten).
Billed- eller lydstøj, når du ser en tv-kanal
• Juster "AFT" (Automatic Fine Tuning) for at opnå en
bedre billedmodtagelse (side 35).
Enkelte små, sorte prikker og/eller lyse prikker på
skærmen
• Billedet på en skærm består af pixel. Det er ikke en
fejl, at der vises meget små sorte og/eller lyse
prikker (pixel) på skærmen.
Programmerne vises i sort-hvid
• Vælg "Nulstil alt" (side 30).
48 DK
Den ønskede kanal kan ikke vælges
• Skift mellem digital og analog tilstand, og vælg
den ønskede digitale/analoge kanal.
Nogle af kanalerne er tomme
• Der er muligvis stillet ind på en kodet kanal eller en
kanal, der kræver abonnement. Du skal abonnere
på en betalings-tv-tjeneste.
• Kanalen bruges kun til data (der er intet billede
eller lyd).
• Kontakt sendestationen for
transmissionsoplysninger.
Digitale kanaler vises ikke
• Kontakt en lokal installatør for at få oplysninger om,
hvilke digitale udsendelser der sendes i dit
område.
• Opgrader til en stærkere antenne.
Generelt
Tv'et slukker automatisk (det skifter til standby)
• Kontroller, om "Sleeptimer" (side 39) eller "Standby
for passivt tv" (side 40) er aktiveret.
• Hvis der ikke modtages et signal, og der ikke
udføres nogen handling i tilstanden TV i
15 minutter, skifter tv'et automatisk til standby.
• Kontroller, om "Varighed" er aktiveret i Fotorammetilstand.
• Kontroller, om "Varighed" er aktiveret, når tv'et
tændes ved hjælp af Aut. tænd.
• Når tv'et er indstillet til pc-indgang, og når "PC
Strømstyring" er indstillet til "Til", slukkes tv'et efter
30 sekunder.
Forvrænget billede og/eller lyd
• Placer ikke tv'et i nærheden af elektriske støjkilder
som biler, motorcykler, hårtørrere eller optisk
udstyr.
• Når du vælger en placering til ekstraudstyret, skal
du sørge for, at der er afstand mellem
ekstraudstyret og tv'et.
• Kontroller antenne/kabelforbindelsen.
• Placer ikke antennekablet/kablet til kabel-tv i
nærheden af andre tilslutningskabler.
Fjernbetjeningen virker ikke
• Udskift batterierne.
HDMI-udstyret vises ikke under "HDMIenhedsliste"
• Kontroller, om udstyret er kompatibelt med kontrol
til HDMI.
"Butiksudstillingsfunktion: Til" vises på
skærmen
• Tv'et er indstillet til tilstanden "I butik". Du skal
indstille "Hjemme" for "Placering" i proceduren
"Automatisk opstart" igen (side 7).
"Aut. programindstilling" fandt ingen kabel-tvtjenester (programmer).
• Kontroller kabelforbindelsen eller
indstillingskonfigurationen.
• Prøv derefter at udføre "Aut. programindstilling"
ved at vælge "Egen Antenne" i stedet for "Kabel
TV".
Yderligere oplysninger
49 DK
For mere information om Sony-produkter
A-EA8-101-51(1)
© 2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising