Sony | TDM-iP10 | Sony TDM-iP10 Betjeningsvejledning

3-876-238-12(1)
Kom godt i gang
Oversigt over delenes placering
Tilslutning af din iPod til stikket på
apparatet
1 Vælg den iPod Dock-adapter, der passer til din iPod.
2 Sæt Dock-adapteren i apparatet.
DIGITAL MEDIA
PORT Adapter
3 Sæt din iPod i stikket på apparatet.
 DIGITAL MEDIA PORT-kabel
 iPod-stik
 Strømindikator: Lyser grønt, når der er tændt for
Brugsanvisning
TDM-iP10 (M)
strømmen.
Tilslutning/afbrydelse af apparatet
Til DMPORT-jackstikket
Tilslut kablet, så de to -mærker er
justeret med hinanden.
© 2008 Sony Corporation
ADVARSEL
Håndtering af udtjente elektriske og
elektroniske produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at
produktet ikke må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til
at bevare naturens ressourcer. Yderligere information
om genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Angående copyright
iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc., der er
registreret i USA og andre lande.
Alle andre varemærker og registrerede varemærker
tilhører de respektive indehavere. I denne manual er
mærkerne ™ og ® ikke angivet.
Du fjerner DIGITAL MEDIA PORT-kablet fra DMPORT-jackstikket ved at
trykke på begge sideknapperne.
Tilslutning
1 Tilslut DIGITAL MEDIA PORT-kablet på apparatet
i DMPORT-jackstikket på et AV-system. Sørg
for, at AV-systemet er slukket, før du foretager
tilslutningen.
2 Tænd for AV-systemet med et DMPORT-jackstik
forbundet med dette apparat, og vælg DMPORTfunktionen.
Afbrydelse
Sluk for AV-systemet, før du tager apparatet ud af
forbindelse.
Bemærkninger
Når du tilslutter eller fjerner din iPod, skal du holde den i samme
vinkel som vinklen på iPod-stikket på apparatet, og du må ikke
vride eller bøje din iPod, da det kan beskadige stikket.
Undlad at bære apparatet, når der er tilsluttet en iPod i stikket. Dette
kan medføre fejlfunktion.
Når du tilslutter eller fjerner din iPod, skal du støtte apparatet med
den ene hånd og sørge for, at du ikke trykker på kontrollerne på din
iPod ved en fejltagelse.
Sådan benyttes apparatet som
batterioplader
Du kan benytte apparatet som batterioplader. Når
POWER-indikatoren lyser, oplades batteriet. Den
ændrede status vises i displayet på din iPod. Der er flere
oplysninger i brugervejledningen til din iPod.
Sådan fjernes iPod Dock-adapteren
Du fjerner iPod Dock-adapteren ved at skubbe
den op med en fingernegl eller en flad
genstand vha. åbningen inde i adapteren.
Betjening af din iPod
Udførelse af grundlæggende
betjeninger
Du kan betjene din iPod ved hjælp af kontrolknapperne
på den, med kontrolknapperne på et tilsluttet AV-system
med en DIGITAL MEDIA PORT-grænseflade samt med
den fjernbetjening, der fulgte med AV-systemet.
Bemærkninger
Se i brugervejledningen til din iPod angående betjening af din iPod.
Afbryd afspilningen, før du tager din iPod ud af forbindelse.
Grundlæggende betjening
Følgende betjeninger kan udføres fra AV-systemet eller
fjernbetjeningen.
Tryk på

/
/
/ /ENTER
/
/
/MENU/
DISPLAY/
RETURN/TOOL
MENU
VOLUME +/
Bemærkninger
For at
Starte afspilningen.
Holde pause i afspilningen.
Fungerer stort set som at bevæge
tommelfingeren rundt på klikhjulet
på din iPod i retning mod uret
(med uret).
Fungerer stort set som den
midterste knap på din iPod.
Tryk og slip for at gå til næste
(forrige) sang/video eller kapitel i
lydbogen/podcastet.
Hold nede for at afspille hurtigt
tilbage (fremad).
Hurtig afspilning fremad (tilbage).
Fungerer stort set som
menuknappen på din iPod.
Supplerende information
Fejlfinding
Hvis der opstår et problem med apparatet, skal du finde
problemet på fejlfindingslisten nedenfor og foretage den
anviste afhjælpning. Henvend dig til en Sony-forhandler,
hvis det ikke er muligt at løse problemet.
Bemærk, at hvis reparatørerne udskifter dele under
reparationen, kan de beholde disse dele.
Sørg for at medbringe hele systemet, når systemet
indleveres til reparation.
Dette produkt er et systemprodukt, og hele systemet er
nødvendigt for at finde ud af, hvilken komponent der
skal repareres.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Fjern eventuelle forhindringer.
Ret fjernbetjeningen mod sensoren på AV-systemet.
Fjernbetjeningen er for langt fra AV-systemet.
Udskift batteriet.
Kontroller, at din iPod* er korrekt tilsluttet.
Vælg DMPORT-funktionen på AV-systemet.
Tænd og sluk for AV-systemet.
Video-/fotobilledet fra din iPod vises ikke på
tv-skærmen.
Apparatet understøtter ikke videoudgang. Selvom din
iPod har video-/fotofunktion, kan du ikke få vist videoeller fotoindhold på tv'et eller andre videoenheder.
Der er ingen lyd.
Kontroller forbindelserne.
Kontroller, at apparatet er korrekt tilsluttet.
Kontroller, at din iPod* er korrekt tilsluttet.
Kontroller, at din iPod* afspiller musik.
Det kan tage et stykke tid, før afspilningen begynder,
Justere lydstyrken.
Ret fjernbetjeningen mod AV-systemet.
Betjeningen eller knapperne kan variere afhængigt af det tilsluttede
AV-system. Se i brugsanvisningen til AV-systemet.
Når du afspiller video, kan du ikke bruge /. Du kan afspille
hurtigt tilbage (fremad) ved at holde / nede.
Hvis du vil ændre lydstyrkeniveauet, skal du benytte
lydstyrkeknapperne på det tilsluttede AV-system eller på
fjernbetjeningen. Lydstyrkeniveauet ændres ikke, selvhvis det
justeres på din iPod.
Det kan tage et stykke tid, før afspilningen begynder, afhængigt af
indholdet.
afhængigt af indholdet.
Der er kraftig brummen og støj.
Flyt apparatet væk fra støjkilden.
Lyden er forvrænget.
Skru ned for lyden på det tilsluttede AV-system.
Indstil "EQ"-indstillingen på din iPod til "Off " eller
"Flat".
*Se under "Kompatible iPod-modeller".
Kompatible iPod-modeller
Forholdsregler
Der er følgende kompatible iPod-modeller.
Sørg for, at din iPod er opdateret til den seneste
firmwareversion.
Om sikkerhed
Hvis en genstand eller en væske kommer ind i systemet,
skal du tage systemet ud af stikkontakten og få det
kontrolleret af en kvalificeret tekniker, før du betjener
det igen.
iPod touch
iPod nano 3.
generation
(video)
iPod classic
iPod nano 2.
generation
(aluminium)
iPod 5.
generation
(video)
iPod nano 1.
generation
iPod 4.
generation
(farvedisplay)
iPod 4.
generation
Om placering
Undlad at placere apparatet i en hældende position.
Undlad at placere apparatet på steder, der er:
Meget varme eller kolde
Støvede eller snavsede
Meget fugtige
Udsat for vibrationer
Udsat for direkte sollys.
Vær forsigtig, når apparatet placeres på overflader, der
er specialbehandlet (med voks, olie, polermateriale
osv.), da overfladen kan blive plettet eller misfarvet.
Om overophedning
Apparatet bliver varmt under brugen. Dette er ikke en
fejlfunktion.
Anbring apparatet på et sted med tilstrækkelig
ventilation for at forhindre overophedning af apparatet.
Hvis du har spørgsmål eller problemer i forbindelse med
afspilleren, skal du kontakte nærmeste Sony-forhandler.
Rengøring af apparatet
Rengør apparatet med en blød klud, der er fugtet let med
et mildt rengøringsmiddel. Anvend ikke nogen form
for slibemidler, skurepulver eller opløsningsmidler som
f.eks. fortynder, rensebenzin eller alkohol.
Specifikationer
Generelt
Strømforsyning:
DC IN: 5 V, 600 mA (via DIGITAL MEDIA PORT)
Dimensioner: Cirka  80 × 22(h) mm
Kabellængde: 0,6 m
Medfølgende tilbehør:
iPod Dock-adaptere (1 sæt)
Med forbehold for ændringer i design og specifikationer uden varsel.
iPod mini
Bemærkninger
Dette apparat er udelukkende designet til iPod. Du kan ikke tilslutte
andre bærbare lydafspillere.
Sony påtager sig ikke ansvar i tilfælde af, at data, der er indspillet på
en iPod, går tabt eller beskadiges, når en iPod benyttes sammen med
dette apparat.
Dette produkt er specielt udviklet til at fungere sammen med iPod
og er certificeret i overensstemmelse med Apples standarder for
ydelse.
TDM-iP10 (M) er ikke kompatibel med iPhone.
Download PDF

advertising