Sony | HVL-F43AM | Sony HVL-F43AM Betjeningsvejledning

K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\010COV.fm
Master: Right
010COV.book Page 1 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
4-278-307-11(2)
Flash
Forberedelser
Grundlæggende
Betjeningsvejledning
Avanceret betjening
Yderligere oplysninger
Betjeningsvejledning
Læs denne betjeningsvejledning
grundigt, inden du tager produktet i
brug, og gem den til fremtidig brug.
HVL-F43AM
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 2 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Dansk
Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager produktet i brug, og gem
den til fremtidig brug.
ADVARSEL
For at mindske fare for brand eller elektriske stød må enheden ikke udsættes for
regn eller fugt.
Udsæt ikke batterierne for kraftig varme f.eks. solskin, åben ild el. lign.
Sæt tape over litiumbatteriets kontakter for at undgå kortslutning, når du bortkaster
batterier, og følg de lokale regler for bortskaffelse af batterier.
Hold batterier eller ting, der kan sluges, uden for små børns rækkevidde. Søg straks
læge, hvis en genstand sluges.
Tag straks batterierne ud og ophør med brug, hvis...
• produktet tabes eller dets indre blotlægges.
• der kommer en mærkelig lugt, varme eller røg fra produktet.
Må ikke skilles ad. Der kan opstå elektrisk stød, hvis et højspændingskredsløb
inden i produktet berøres.
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Følg altid disse grundlæggende sikkerhedsregler, når du
bruger dit fotoudstyr:
Sæt dig ind i alle instruktioner før brug.
Hold godt opsyn, når et apparat bruges af eller nær børn.
Lad ikke apparatet være uden opsyn, mens det er i brug.
Udvis forsigtighed, da der kan opstå forbrændinger, hvis de
varme dele berøres.
2
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 3 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Brug ikke apparatet med en beskadiget ledning, eller hvis
apparatet har været tabt eller beskadiget, indtil det er blevet
efterset af en kvalificeret servicemedarbejder.
Lad apparatet afkøle helt, før det gemmes væk. Vikl
ledningen løst omkring apparatet, når det opbevares.
For at formindske risiko for elektrisk stød, må dette apparat
ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
For at formindske risiko for elektrisk stød må dette apparat
ikke skilles ad. Det skal bringes til en kvalificeret
servicemedarbejder, når service- eller reparationsarbejde er
nødvendigt. Hvis apparatet samles forkert, kan det
forårsage elektrisk stød, når apparatet bruges efterfølgende.
Brug af tilbehør, som ikke er anbefalet af fabrikanten, kan
forårsage risiko for brand, elektrisk stød, eller personskade.
Batterier kan blive varme eller eksplodere som følge af
forkert brug.
Brug kun de batterier, der angives i denne
betjeningsvejledning.
Isæt ikke batterierne med omvendt polaritet (+/-).
Udsæt ikke batterier for ild eller høje temperaturer.
Forsøg ikke at genoplade (undtagen genopladelige
batterier), kortslutte eller skille dem ad.
Bland ikke batterier af forskellige typer eller mærker.
Bland ikke gamle og nye batterier.
GEM DISSE
INSTRUKTIONER
FORSIGTIG
Berør ikke blitzrøret ved brug, da det kan blive varmt, når blitzen udløses.
3
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 4 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Til kunder i europa
Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr
(gældende i EU og andre europæiske lande med
separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller på dets emballage angiver, at
produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes
korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker,
som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for
produktet. Genbrug af materialer bidrager til bevaring af naturens
ressourcer. For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt
kan du henvende dig til dine lokale myndigheder,
husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte
produktet.
Meddelelse til kunder i lande, hvor EU-direktiver gælder
Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For
alle forhold omkring service eller garanti henvises der til adresserne i de særskilte
service- eller garantidokumenter.
Til kunder i USA
FORSIGTIG
Du advares om, at ændringer eller modifikationer af en hvilken som helst art, der
ikke udtrykkeligt er godkendt i denne betjeningsvejledning, kan gøre din
godkendelse til at betjene dette udstyr ugyldig.
BEMÆRK:
Dette udstyr er blevet afprøvet, og det er i overensstemmelse med grænserne for en
digital enhed af Klasse B, ifølge Del 15 i FCC-reglerne.
Disse grænseværdier skal yde brugeren rimelig beskyttelse mod skadelig
interferens i forbindelse med installation i private hjem.
Udstyret udvikler, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke
monteres og bruges i overensstemmelse med vejledningen, forårsage skadelig
interferens på radiotrafik.
4
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 5 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en bestemt installation.
Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse,
hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at
forsøge at fjerne interferensen ved at tage en eller flere af følgende forholdsregler:
– Drej eller flyt antennemodtageren.
– Forøg afstanden mellem udstyret og receiveren.
– Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, receiveren er
tilsluttet.
– Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.
5
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\010COVTOC.fm
Master: Left
010COV.book Page 6 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Indholdsfortegnelse
Funktioner ................................................................................................ 8
Delenes betegnelser ................................................................................. 9
Forberedelser
Isætte batterier ....................................................................................... 13
Sætte blitzenheden på og tage den af ..................................................... 14
Slå strømmen til ..................................................................................... 16
Ændre blitz-indstillingen ....................................................................... 19
Grundlæggende
Program-auto-blitz (grundlæggende) .................................................... 21
Bruge blitz i hver af kameraets optageindstillinger ............................... 25
Avanceret betjening
Testblitz ................................................................................................. 27
Zoom-objektivdækning ......................................................................... 28
Indirekte blitz ......................................................................................... 31
Nærfotografering (indirekte blitz nedad) ............................................... 36
Manuel blitz (M) .................................................................................... 37
High-Speed Sync (HSS) ........................................................................ 41
Multiblitz (MULTI) ............................................................................... 42
Trådløs blitz-indstilling (WL) ............................................................... 47
AF-illuminator ....................................................................................... 61
Nulstille til standardindstillingerne ....................................................... 62
Brugervalgte indstillinger ...................................................................... 63
Yderligere oplysninger
Bemærkninger om brug ......................................................................... 70
Vedligeholdelse ..................................................................................... 72
Specifikationer ....................................................................................... 73
6
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\030INT.fm
Master: Right
010COV.book Page 7 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Før brug
Brug denne enhed i kombination med et Sony digitalkamera med udskifteligt
objektiv, der har en Auto-lock Accessory Shoe, eller et Sony HD-videokamera med
udskifteligt objektiv, der har en Auto-lock Accessory Shoe. Nogle funktioner kan
ikke bruges sammen med visse kameramodeller.
Se betjeningsvejledningen til denne enhed og se betjeningsvejledningen til dit
kamera.
Selv om denne blitzenhed er designet med støvtæthed og
stænktæthed i tankerne, kan den ikke holde støv eller stænk helt ude.
Placer ikke denne blitzenhed på følgende steder
Uanset om denne blitzenhed er i brug eller gemt væk, må den ikke placeres på
nogen af følgende steder. Hvis du gør dette, kan der opstå funktionsfejl.
• Hvis denne blitzenhed placeres på steder, der er udsat for direkte sollys, f.eks. på
et instrumentbræt eller nær et varmeapparat, kan det forårsage funktionsfejl,
eller at enheden deformeres.
• Steder med kraftige rystelser
• Steder med stærk elektromagnetisme
• Steder med meget sand
På steder, som f.eks. ved kysten og andre områder med meget sand, eller hvor
der forekommer støvskyer, skal enheden beskyttes mod sand og støv.
Det kan forårsage funktionsfejl.
7
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\030INT.fm
Master: Left
010COV.book Page 8 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Funktioner
HVL-F43AM er en kompakt blitz med et ledetal på 43 (m,
105 mm-position, ISO 100).
,
side 73
Kan bruges med kompatible linser for at muliggøre ADI
(Advanced Distance Integration)-blitzmåling, der ikke
påvirkes af baggrundens eller motivets refleks.
,
side 26
Muliggør High-Speed Sync.
,
side 41
Med funktionen Quick shift bounce kan
du nemt indstille den øverste eller
sidepositionen under fotografering med
indirekte blitz.
,
side 34
Med den indbyggede bounce-plade kan du fremhæve motivets
øjne.
,
side 33
Denne blitzenhed understøtter objektivdækning til en
brændvidde på 15 mm ved at bruge det indbyggede
vidvinkelpanel, når blitzen udløses.
,
side 30
Korrigerer hvidbalancen automatisk ved at bruge information
om farvetemperatur.*
,
side 24
Justerer optimal objektivdækning alt efter kameraets
billedsensorstørrelse.*
,
side 28
* Undtagen DSLR-A100
8
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\030INT.fm
Master: Right.2column
010COV.book Page 9 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Delenes betegnelser
A Indbygget vidvinkelpanel (30)
B Blitzrør
C Modtager til trådløst
kontrolsignal (48)
D AF-illuminator (61)
Tag beskyttelsesarket af forsiden af
AF-illuminatoren før brug.
E Monteringsfod (14)
F Bounce-plade (33)
Tallene i parentes angiver det sidetal,
hvor en beskrivelse af hvert enkelt
LCD-segment kan findes.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
9
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\030INT.fm
Master: Left.2column
010COV.book Page 10 Friday, October 14, 2011 12:19 PM


*





G Bounce-indikator (øverste/
nederste vinkel) (32)
H LCD-panel (12)
I Kontrolpanel (11)
J Bounce-indikator
(sidevinkel) (32)
K Udløserknap (15)
L Dæksel til batterirum (13)
M Ministativ (49)
* Stativhul
Tallene i parentes angiver det sidetal,
hvor en beskrivelse af hvert enkelt
LCD-segment kan findes.
10
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\030INT.fm
Master: Right.2column
010COV.book Page 11 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Kontrolpanel
A TTL/M (MANUAL/MULTI) -knap
(38, 42, 53, 57, 62)
B MODE-knap (19)
C TEST-knap (27)
Status, mens lampen er tændt
Gul:
Blitz klar
Grøn: Korrekt eksponering
D Fn (funktion)/retningsknapper
(37, 42, 53, 54, 57, 63)
E Strømkontakt (16)
F LCD-illuminator-knap
G ZOOM-knap (29)
LCD-panel-illuminator
Hvis LCD-panelet er for mørkt, kan du oplyse det ved at trykke på
LCD-illuminator-knappen.
• LCD-panelet forbliver oplyst i ca. 8 sekunder, når blitzenheden bruges alene
eller tilsluttet et kamera, der er i strømsparetilstand. Denne periode forlænges,
hvis blitzen eller kameraet bruges.
• Tryk på LCD-illuminator-knappen igen, mens LCD-panelet er oplyst, for at
slukke LCD-panel-illuminatoren.
Tallene i parentes angiver det
sidetal, hvor en beskrivelse af hvert
enkelt LCD-segment kan findes.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
11
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\030INT.fm
Master: Left.2column
010COV.book Page 12 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
LCD-panel
A HSS (High-speed-sync)
-indikator (41)
B Forholdsblitz-indikator (57)
C Blitz-indstilling-indikator (19)
D Trådløs kanal-indikator (60, 65)
E Trådløs controller-indikator (47)
F Aktiveret-indikator (63)
G Effektniveau-indikator (37, 42)
H Zoom-indikator (28)
I TTL/Manuel blitz/
Multiblitz-indikator (37, 42)
J Zoom/Multiblitz
gentagelse-display (28, 42)
K Trådløs controller/
fjernbetjening-indikator
(51, 54, 57)
L Hz-indikator (42)
M Blitzrækkevidde/
Advarselsindikator for
blitzrækkevidde (venstre,
højre)/Multiblitzfrekvens/
blitzforhold-display (23, 42, 57)
N Overophedning-indikator (18)
O Vidvinkelpanel-indikator (30)
P Bounce-indikator (31)
Q Brugervalgt-indikator (63)
R Svagt batteri-indikator (17)
Tallene i parentes angiver det sidetal,
hvor en beskrivelse af hvert enkelt
LCD-segment kan findes.
12
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\040C01.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 13 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Forberedelser
Isætte batterier
HVL-F43AM kan strømforsynes med:
• Fire LR6 (størrelse AA) alkalibatterier*
• Fire størrelse AA genopladelige nikkelmetalhydrid (Ni-MH) -batterier*
* Batterier medfølger ikke.
Sørg altid for, at genopladelige nikkelmetalhydridbatterier oplades i den
specificerede oplader.
Åbn dækslet til batterirummet som vist.
2
Isæt batterierne som markeret i batterirummet.
3
Luk dækslet til batterirummet.
Forberedelser
1
• Gå frem i omvendt rækkefølge, når du åbner dækslet til batterirummet.
13
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\040C01.fm
Master: Left
010COV.book Page 14 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Sætte blitzenheden på og tage
den af
Sætte blitzenheden på kameraet
Med blitzenheden slukket skal du skubbe
monteringsfoden godt fast helt ind i Auto-lock Accessory
Shoe på kameraet.
• Blitzenheden låses automatisk på plads.
• Hvis den indbyggede blitz i kameraet er fremme, skal du lukke den, før du sætter
blitzenheden på.
• Denne enhed er kun beregnet til en Auto-lock Accessory Shoe.
Du kan ikke bruge denne enhed med et kamera, der ikke har en Auto-lock
Accessory Shoe.
14
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\040C01.fm
Master: Right
010COV.book Page 15 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Tage blitzenheden af kameraet
Mens du trykker på udløserknappen 1, skal du tage
blitzenheden af i retning af pil 2.
Forberedelser
15
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\040C01.fm
Master: Left
010COV.book Page 16 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Slå strømmen til
Indstil POWER-kontakten på ON.
Strømmen på blitzenheden slås til.
• Når strømmen på blitzenheden slås til, tænder LCD-panelet.
• Hvis intet vises på LCD-panelet, når POWER-kontakten indstilles på ON, skal
batteriernes retning kontrolleres.
Sådan slås strømmen fra
Indstil POWER-kontakten på OFF.
16
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\040C01.fm
Master: Right
010COV.book Page 17 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Strømsparetilstand
Kontrollere batterierne
-indikatoren på datapanelet blinker, når batterierne er svage.
blinker
Det anbefales at skifte batterierne.
Blitzenheden kan stadig bruges, når
TEST-knappen lyser gult.
Kun
blinker
Blitzen kan ikke bruges.
Isæt nye batterier.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
17
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
Forberedelser
Hvis blitzenheden ikke betjenes i tre minutter, når den bruges alene eller tilsluttet til
et kamera, der er i strømsparetilstand, skifter den til strømsparetilstand for at spare
på batterierne, og LCD-displayet går ud.
• Under fotografering med trådløs blitz (side 51, 57) skifter blitzenheden til
strømsparetilstand efter 60 minutter.
• Du kan ændre tiden indtil automatisk slukning eller desaktivere automatisk
slukning. (side 67)
• Blitzenheden skifter automatisk til strømsparetilstand, når kameraets
strømkontakt* indstilles på OFF.
* Undtagen DSLR-A100
• Når kameraet er i strømsparetilstand, f.eks. når LCD-skærmen automatisk
slukker, kommunikerer kameraet ikke med blitzenheden. I denne tilstand er
blitz-indstilling og skift af TTL/M-indstilling, automatisk zoom, vidvinkelpanel
og blitzrækkevidde-display ikke forbundet med kameraet.
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\040C01.fm
Master: Left
010COV.book Page 18 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
-indikator
Når enhedens temperatur stiger, efter at blitzen har været brugt uafbrudt eller har
været brugt i omgivelser med høj temperatur, afbryder dens interne
sikkerhedskredsløb automatisk brugen (overophedning).
•
-indikatoren blinker, når der registreres overophedning.
• Brug af blitzen afbrydes, indtil enhedens temperatur falder, og
-indikatoren
slukkes.
• Når der registreres overophedning, skal du indstille POWER-kontakten til OFF
og standse brug af blitzenheden i ca. 10 minutter, så den kan køle af.
18
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\040C01.fm
Master: Right
010COV.book Page 19 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Ændre blitz-indstillingen
Tryk på MODE-knappen.
• Indikatoren på LCD-panelet skifter som følger.
Når blitzenheden ikke er tilsluttet til kameraet, eller når kameraet er i
strømsparetilstand eller kameraets LCD-skærm slås fra, når blitzenheden er
tilsluttet kameraet:
( AUTO) t WL t
t ( AUTO) t . . .
• [ ] lyser, når kameraet er indstillet til udfyldningsblitz. [
kameraet er indstillet til automatisk blitz.
AUTO] lyser, når
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
19
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
Forberedelser
Når kameraet tændes, og blitzenheden er tilsluttet til kameraet (WL er ikke sat
op):
( AUTO) t
t ( AUTO) t . . .
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\040C01.fm
Master: Left
010COV.book Page 20 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Om blitz-indstilling
•
(Udfyldningsblitz-indstilling)
Blitzenheden udløses altid.
•
AUTO (Automatisk blitz-indstilling)
Blitzenheden sættes på denne indstilling, når kameraet sættes på automatisk
blitz.
• WL (Trådløs blitz-indstilling)
Denne indstilling bruges under fotografering med trådløs blitz.
•
(Ikke-udfyldningsblitz-indstilling)
Blitzenheden udløses ikke.
20
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\050C02.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 21 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Grundlæggende
Program-auto-blitz
(grundlæggende)
• Hvis kameraet har AUTO-indstilling eller scenevalg-indstilling, behandles de
her som program-auto.
1
Vælg P-indstilling på kameraet.
2
Tryk på MODE-knappen, så [
LCD-panelet.
AUTO] eller [ ] vises på
Grundlæggende
• [ ] lyser, når kameraet er indstillet til udfyldningsblitz. [
når kameraet er indstillet til automatisk blitz.
AUTO] lyser,
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
21
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\050C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 22 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
3
Tryk lukkerknappen halvvejs ned, og sørg for, at
motivet er inden for blitzrækkevidden.
• Se side 23 for nærmere oplysninger om blitzrækkevidden.
4
Når blitzenheden er opladet, skal du trykke på
lukkerknappen for at tage et foto.
• Blitzenheden er fuldt opladet, når TEST-knappen på kontrolpanelet lyser
gult.
Når den korrekte eksponering er blevet opnået for det foto, der netop er taget,
blinker TEST-knappen på kontrolpanelet grønt.
• På grund af manglende luminescens bliver fotoet undereksponeret, hvis det
tages, før opladning er gennemført.
• Tryk på lukkerknappen, når du har sikret, at opladning er gennemført, hvis
blitzenheden bruges med selvudløseren.
• Den valgte blitz-indstilling (automatisk blitz ( AUTO), udfyldningsblitz ( )
eller ikke-udfyldningsblitz (
)) afhænger af kameraet. Se
betjeningsvejledningen til dit kamera for nærmere oplysninger.
22
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\050C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 23 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Blitzrækkevidde
Tryk lukkerknappen halvvejs ned.
Blitzrækkevidden for korrekt eksponering vises på LCD-panelet. Sørg for, at
motivet er inden for denne rækkevidde, og tag derefter fotografiet.
Passende eksponering opnås ved mindre end 1,0 m.
Hvis blitzrækkevidden er mindre end 1,0 m, kan den
nederste del af billedet på kameraets LCD-skærm blive
mørk. Skift blitzrækkevidden for at justere blænde og
ISO-følsomhed.
Passende eksponering opnås fra 1,0 m til 28 m eller
mere.
• Blitzrækkevidde, når du bruger indirekte blitz opad eller trådløs blitz, er ikke
vist.
• Når du tager et fotografi tættere på end blitzrækkeviddens lave grænse, kan
fotografiet blive overeksponeret, selv om TEST-knappen blinker grønt, eller den
nedre del af billedet på kameraets LCD-skærm kan blive mørkt. Tag altid et
fotografi inden for den angivne blitzrækkevidde.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
23
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
Grundlæggende
Rækken, der kan vises på LCD-panelet, er fra 1,0 m til 28 m (0,7 m til 28 m for
indirekte blitz nedad; se side 36). Når afstanden er uden for denne rækkevidde, er
eller tændt på en af blitzrækkeviddens sider.
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\050C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 24 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Automatisk justering af hvidbalance
med information om farvetemperatur
Hvidbalancen justeres automatisk af kameraet (undtagen DSLR-A100) baseret på
information om farvetemperatur, når blitzenheden udløses.
• Automatisk justering af hvidbalance virker, når du sætter blitzenheden på
kameraet og bruger TTL-blitz-indstilling på blitzenheden.
• Denne funktion virker ikke under fotografering med manuel blitz. (side 37)
24
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\050C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 25 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Bruge blitz i hver af kameraets
optageindstillinger
Hvis kameraet er indstillet til blændeprioritet (A-indstilling),
lukkerhastighedsprioritet (S-indstilling) eller manuel eksponering (M-indstilling),
kan fotografering med TTL-blitz udføres alt efter indstillingen.
1
2
Vælg indstilling A, S eller M på kameraet.
Tryk på MODE-knappen, så [ ] vises.
• Udfyldningsblitz er valgt.
Grundlæggende
3
Indstil blænden og/eller lukkertiden alt efter den
indstilling, du vælger, og fokuser derefter på motivet.
Se nedenstående tabel.
Kameraets optageindstilling
A (Blitzfotografering med
blændeprioritet)
S (Blitzfotografering med
lukkerhastighedsprioritet)
Indstillinger
Indstil blænden.
• Formindsk blænden (dvs. forøg
f-værdien) for at formindske
blitzrækkevidden, eller forøg blænden
(dvs. formindsk f-værdien) for at
forøge blitzrækkevidden.
• Lukkerhastigheden indstilles
automatisk.
Indstil lukkerhastigheden.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
25
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\050C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 26 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Kameraets optageindstilling
M (Blitzfotografering med
manuel eksponering)
4
Indstillinger
Indstil blænden og lukkerhastigheden.
• Formindsk blænden (dvs. forøg
f-værdien) for at formindske
blitzrækkevidden, eller forøg blænden
(dvs. formindsk f-værdien) for at
forøge blitzrækkevidden.
Tryk på lukkerknappen, når opladning er gennemført.
TTL-blitz
Manuel blitz giver en fast blitzintensitet uanset motivets lysstyrke og
indstillingen af kameraet. TTL* -blitz måler lyset fra motivet, der reflekteres
gennem linsen.
TTL-måling har også en P-TTL-måling-funktion, der tilføjer en forblitz til
TTL-måling, og en ADI-måling-funktion, der tilføjer afstandsdata til
P-TTL-målingen.
Denne blitzenhed definerer al P-TTL- og ADI-måling som TTL-blitz, og
vises på LCD-panelet.
* TTL = gennem linsen
• ADI-måling er mulig i kombination med en linse med en indbygget
afstandskoder. Før du bruger ADI-måling-funktionen, skal du kontrollere,
om din linse har en indbygget afstandskoder ved at se specifikationerne i
betjeningsvejledningen til din linse.
26
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 27 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Avanceret betjening
Testblitz
Du kan prøve en testblitz før optagelse. Kontroller lysniveauet vha. testblitzen, når
du bruger en blitzmåler el. lign. i manuel blitz (M) -indstilling.
Tryk på TEST-knappen, når TEST-knappen lyser gult.
TEST-knappen tændes som følger, alt efter blitzenhedens aktuelle status.
Gul: Blitz klar
Grøn: Korrekt eksponering
Testblitzens lysniveau afhænger af indstillingen af lysniveau (side 37).
Blitzenheden udløses med et lysniveau på 1/1 i TTL-indstilling.
• Du kan kontrollere skygger på motivet, før du tager billeder med testblitz
(modelleringsblitz) -funktion. Blitzenheden har to indstillinger for
modelleringsblitz, indstillingen tre gange blitz, og modelleringsblitz-indstilling
hvor blitzenheden udløses gentaget i fire sekunder. For nærmere oplysninger om
indstilling af testblitz, se "C05 Sådan ændres testblitz-indstillingen" (side 67) i
"Brugervalgte indstillinger".
27
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
Avanceret betjening
•
–
–
•
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 28 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Zoom-objektivdækning
Auto-zoom
Denne blitzenhed skifter automatisk optimal blitzdækning (zoom-objektivdækning)
til at dække en række brændvidder fra 24 mm til 105 mm, når du fotograferer
(auto-zoom). Normalt er det ikke nødvendigt at skifte objektivdækningen manuelt.
Auto-zoom virker, når [A ZOOM] vises på LCD-panelet. Zoom vises ikke på
LCD-panelet, når [A ZOOM] er vist.
24 mm brændvidde
105 mm brændvidde
• Når en linse med en brændvidde på mindre end 24 mm bruges med auto-zoom,
blinker [WIDE] på LCD-panelet. Det anbefales i så fald at bruge det indbyggede
vidvinkelpanel (side 30) for at forhindre, at billedets kanter bliver mørke.
Auto-zoomkontrol optimeret for
billedsensorstørrelse
Denne enhed giver optimal objektivdækning alt efter kameraets
billedsensorstørrelse (APS-C-format/35 mm-format) (undtagen DSLR-A100).
28
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 29 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Manuel zoom
Du kan indstille objektivdækning manuelt, uanset brændvidden for den linse, der
bruges (manuel zoom).
Tryk på ZOOM-knappen for at vælge den objektivdækning,
der skal indstilles.
• Zoomdækningen ændres som følger.
105 mm t 70 mm t 50 mm t 35 mm t 28 mm t 24 mm t A ZOOM
t 105 mm t . . .
Objektivdækning og brændvidde
Jo større brændvidde for linsen på et kamera, desto længere væk kan et motiv
fotograferes så det udfylder hele skærmen. Men det område, der kan dækkes
bliver mindre. Omvendt, med en mindre brændvidde, kan motiver fotograferes
med bredere dækning. Objektivdækningen er det område, som lyset fra blitzen
med en indstillet intensitet eller større kan dække ensartet, udtrykt som en
vinkel. Den blitzdækning, hvor du kan fotografere, afgøres af brændvidden.
Ved at lade objektivdækning afgøres i overensstemmelse med brændvidde, kan
objektivdækningen udtrykkes som tallet for brændvidden.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
29
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
Avanceret betjening
• Når zoom indstilles manuelt, vises [M ZOOM] over zoomdækning.
• Hvis objektivdækningen er indstillet til mindre end brændvidden for den linse,
der bruges, bliver kanten af skærmen mørk.
• Objektivdækningen for manuel zoom på LCD-panelet svarer til synsvinklen for
35 mm-format brændvidden.
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 30 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Indbygget vidvinkelpanel (15 mm
vidvinkel)
Brug af det indbyggede vidvinkelpanel udvider objektivdækningen til brændvidder
fra 15 mm til mindre end 24 mm.
Træk vidvinkelpanelet ud, sæt det forrest på blitzrøret, og
skub derefter bounce-pladen tilbage igen.
• [WIDE] vises på LCD-panelet.
• Når vidvinkelpanelet sættes tilbage, skal det skubbes helt ind. Kontroller, at
[WIDE] på LCD-displayet slukker.
• Træk ikke vidvinkelpanelet ud med magt. Det kan beskadige vidvinkelpanelet.
• Når du fotograferer et fladt motiv forfra ved en brændvidde på mindre end
18 mm, kan kanten af skærmen blive lidt mørk på grund af forskellen i
intensiteten af det lys, der når skærmens midte og kant.
• Når du bruger en vidvinkellinse med en brændvidde under 15 mm, kan kanten af
skærmen blive mørk.
• Brændvidden svarer til den tilsvarende 35 mm-format brændvidde.
• Denne blitzenhed understøtter ikke synsvinklen for en 16 mm
F2,8 fiskeøje-linse.
• Skub vidvinkelpanelet og bounce-pladen tilbage ind i blitzhovedet, når
blitzenheden opbevares i det medfølgende etui.
30
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 31 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Indirekte blitz
Hvis blitzenheden bruges med en væg direkte bagved motivet, kommer der stærke
skygger på væggen. Ved at rette blitzenheden mod loftet kan du belyse motivet
med reflekteret lys og formindske intensiteten af skyggerne, så der kommer et mere
blødt lys på skærmen.
Avanceret betjening
Indirekte blitz
Normal blitz
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
31
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 32 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Drej blitzenheden opad eller til venstre og højre, mens du
holder godt fast om kameraet.
• Når blitzen drejes opad, vises blitzrækkevidden ikke på LCD-panelet.
High-Speed Sync (side 41) annulleres også.
• Når blitzen drejes opad, vises bounce-indikatoren ikke.
• Brug et hvidt loft eller væg for at reflektere blitzen. En farvet overflade kan
farve lyset. Høje lofter eller glas frarådes.
32
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 33 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Justere bouncevinklen
Hvis direkte lys og indirekte lys fra blitzenheden bruges samtidig, bliver
belysningen ujævn. Juster bouncevinklen, mens du udfører en testblitz under
faktiske optageforhold.
Eksempler på optageforhold:
• afstand fra kamera til reflekterende overflade
• blitzrækkevidde
• linsens brændvidde
Korrekt
Avanceret betjening
Forkert
Blitz-bounce opad
Bestem vinklen i forhold til følgende tabel.
Linsens brændvidde
Bouncevinkel
70 mm minimum
30°, 45°
28 mm - 70 mm
60°
28 mm maksimalt
75°, 90°
Bruge bounce-pladen
Bounce-pladen fremhæver motivets øjne og får motivet til at se mere livligt ud.
• Bounce-pladen trækkes ud, når vidvinkelpanelet trækkes ud. Skub
vidvinkelpanelet tilbage igen.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
33
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 34 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
• Når bounce-pladen bruges, skal bouncevinklen indstilles til 90° opad.
Quick shift bounce
Ved optagelse i stående position kan du indstille den samme indirekte blitz som
den, der bruges ved optagelse i liggende position, og også bruge kontrolpanelet i
den korrekte retning.
90° indirekte blitz til siden
Når bouncevinklen er indstillet til 90° til siden og 0° opad ved optagelse i stående
position, kan den øvre og nedre del af billedet blive mørkt. Brug i så fald det
indbyggede vidvinkelpanel, eller indstil bouncevinklen til 0° til siden.
34
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 35 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
•
blinker på LCD-panelet.
• Når zoom-objektivdækning er indstillet til [A ZOOM], mens 90° bounce til
siden bruges, justeres dækningen automatisk til vidvinkel. I så fald er
blitzrækkevidden kortere end for 0° indirekte blitz til siden.
Avanceret betjening
35
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 36 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Nærfotografering (indirekte blitz
nedad)
Vip blitzen lidt nedad, når du fotograferer genstande mellem 0,7 m og 1,0 m fra
kameraet for at sikre nøjagtig belysning.
Drej blitzen nedad, mens du holder kameraet godt fast.
• Drejningsvinklen er 8°.
•
vises på LCD-panelet.
• Når du fotograferer på en nærmere afstand end 0,7 m, vil blitzen ikke kunne
dække motivet helt, og den nedre del af billedet bliver mørkere. Brug en ekstern
blitz, dobbeltblitz til makrofotografering eller ringlys.
• Indirekte blitz nedad kan kun bruges, når bouncevinklen er indstillet til 0° eller
90° til siden.
• Lange linser kan blokere blitzlyset.
36
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 37 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Manuel blitz (M)
Normal TTL-blitzmåling justerer automatisk blitzens intensitet for at give korrekt
eksponering til motivet. Manuel blitz giver en fast blitzintensitet uanset motivets
lysstyrke og indstillingen af kameraet.
• Da manuel blitz ikke påvirkes af motivets reflektion, er den praktisk til brug ved
motiver med meget høj eller lav reflektion.
• Manuel blitz kan kun bruges, når kameraet er indstillet til M (Manuel)
-indstilling. I andre indstillinger vælges TTL-måling automatisk.
• Du kan ændre de brugervalgte indstillinger for denne enhed for at muliggøre
fotografering med manuel blitz i andre tilstande end kameraets M-indstilling.
(side 63)
Avanceret betjening
TTL-blitzmåling
Manuel blitzmåling
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
37
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 38 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
1
Tryk på TTL/M-knappen, så
LCD-panelet.
vises på
• Indstillingerne ændres som følger.
38
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 39 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
2
Tryk på f eller F knappen for at vælge det
effektniveau, der skal indstilles.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
39
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
Avanceret betjening
• Effektniveauet kan indstilles til følgende.
1/1 (maksimum) t 1/2 t 1/4 t 1/8 t 1/16 t 1/32 t 1/64 t 1/128
(minimum)
• Indikationen af effektniveau kan nogle gange variere, afhængigt af om
effektniveauet blev forøget eller formindsket, selvom effektniveauet er det
samme.
F knap
1/1 t 1/1(-0,3) t 1/1(-0,7) t 1/2 t 1/2(-0,3) ... 1/64(-0,3)
t 1/64 (-0,7) t 1/128
f knap
1/1 T 1/2(+0,7) T 1/2(+0,3) T 1/2 T 1/4(+0,7) ... 1/128(+0,7)
T 1/128(+0,3) T 1/128
• Effekten kan indstilles til op til 22 niveauer ved at ændre effektniveauet. Se
"C09 Sådan ændres effektniveau-intervallet" på side 68 for yderligere
oplysninger.
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 40 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
• Når lukkerknappen trykkes halvvejs ned, vises den afstand, hvor passende
eksponering opnås, på LCD-panelet. Indstil blænden til at matche den viste
afstand til optageafstanden.
Passende eksponering opnås ved mindre end 1,0 m.
Hvis blitzrækkevidden er mindre end 1,0 m, kan den
nederste del af billedet på kameraets LCD-skærm blive
mørk. Skift blitzrækkevidden for at justere blænde og
ISO-følsomhed.
Passende eksponering opnås ved mere end 28 m.
• I manuel blitzfotografering affyres blitzen med fuld kraft, hvis effektniveauet er
indstillet på 1/1. Effektniveauområdet (f.eks. 1/1 t 1/2) svarer til
blændeværdien (f.eks. F4 t 5,6).
• Blitzrækkevidde-indikationen for TEST-knappen (blinker grønt) virker ikke,
efter et foto er taget med manuel blitz.
40
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 41 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
High-Speed Sync (HSS)
High-Speed Sync
Normal blitz
For nærmere oplysninger om at slå HSS-indstillingen fra, se "Brugervalgte
indstillinger" (side 63).
Synkroniseret blitzhastighed
Blitzfotografering forbindes generelt med en maksimal lukkerhastighed, der
kaldes synkroniseret blitzhastighed. Denne begrænsning gælder ikke for
kameraer, der er udformet til High-Speed Sync (HSS) -fotografering, da de
giver mulighed for blitzfotografering ved kameraets maksimale
lukkerhastighed.
41
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
Avanceret betjening
High-Speed Sync fjerner begrænsningerne ved synkroniseret blitzhastighed og gør
det muligt at bruge blitzen med alle kameraets lukkerhastighedsværdier. Det
forøgede antal blændeværdier, der kan vælges, giver mulighed for
blitzfotografering med en stor blænde, så baggrunden holdes ude af fokus og
motivet i forgrunden fremhæves. Selv når du fotograferer med en stor f-værdi i
kameraets A-indstilling eller M-indstilling, kan du, når baggrunden er meget lys og
optagelsen normalt bliver over-eksponeret, justere eksponeringen ved at bruge den
hurtige lukker.
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 42 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Multiblitz (MULTI)
Blitzen udløses et antal gange, mens lukkeren er åben (multiblitz). Multiblitz giver
mulighed for at indfange motivets bevægelse i et fotografi til senere analyse.
• Kameraet skal indstilles til M-indstilling for fotografering med multiblitz. I
andre indstillinger end kameraets M-indstilling kan korrekt eksponering ikke
altid opnås.
• De brugervalgte indstillinger for denne enhed muliggør fotografering med
multiblitz i andre indstillinger end kameraets M-indstilling. (side 63)
1
Tryk på TTL/M-knappen, så
LCD-panelet.
vises på
42
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 43 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
2
Tryk på Fn-knappen for at få [Hz] til at blinke, og tryk
derefter på f eller F knappen for at vælge
blitzfrekvensen.
• Tallene viser antal blitz pr. sekund.
• Blitzfrekvensen kan vælges blandt følgende.
100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
• Hold f eller F knappen trykket ned for gentagne gange at ændre værdien.
Avanceret betjening
3
Tryk på Fn-knappen for at få [TIMES] til at blinke, og
tryk derefter på f eller F knappen for at vælge antal
blitz.
• Antal blitz kan vælges blandt følgende.
--, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
• Hold f eller F knappen trykket ned for gentagne gange at ændre værdien.
• Når "--" er valgt, fortsætter blitzene med den indstillede frekvens, mens
lukkeren er åben.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
43
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 44 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
4
Tryk på Fn-knappen for at få effektniveau-indikatoren
til at blinke, og tryk derefter på f eller F knappen for at
vælge det effektniveau, der skal indstilles.
• Effektniveauet kan indstilles til følgende.
1/8 t 1/16 t 1/32 t 1/64 t 1/128
• Du kan ændre effektniveauet-intervallet, så effekten kan indstilles til op til
13 niveauer.
Se "C09 Sådan ændres effektniveau-intervallet" på side 68 for yderligere
oplysninger.
44
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 45 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
5
Tryk på Fn-knappen for at afslutte indstillingen.
6
Indstil lukkerhastigheden og blænden.
• Lukkertiden skal mindst svare til antal blitz (TIME) divideret med
blitzfrekvensen (Hz).
Eksempel: Hvis antallet af blitz er 10, og blitzfrekvensen er 5, skal
lukkertiden på kameraet indstilles til 2 sekunder eller mere.
7
Når blitzen er fuldt opladet, skal du trykke på
lukkerknappen for at tage fotografiet.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
45
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
Avanceret betjening
• Den afstand, hvor korrekt eksponering opnås med et enkelt blitz, vises på
LCD-panelet.
• For at forhindre rystelser anbefales det at bruge stativ ved fotografering
med multiblitz.
• Testblitz udløses med den valgte frekvens/antal/niveau, mens der trykkes
på TEST-knappen, hvis [TEST1] er valgt i den brugervalgte indstilling. Når
[TEST3] eller [TESTM] er valgt, har tre gange blitz eller fire sekunders
modelleringsblitz prioritet.
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 46 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Maksimalt antal uafbrudte blitz
Det maksimale antal uafbrudte blitz ved fotografering med multiblitz er begrænset
af opladningen i batteriet. Brug følgende værdier som rettesnor.
Med alkalibatterier
Kraftniveau
1/8
Blitzfrekvens (Hz)
100 90
5
5
80
70
60
50
40
30
20
10
9
8
7
6
5
4
3
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
8
9
10 100* 100*
2
1
30
45
65 100* 100* 100*
1/16
8
8
9
9
9
9
10
10
10
15
15
20
20
1/32
15
15
15
15
17
17
18
18
20
40
50
65
80 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64
30
30
32
32
35
37
40
45
75 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128
60
60
65
65
70 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
100* betyder mere end 100.
Med nikkelmetalhydridbatterier (ved brug af 2.100 mAh)
Kraftniveau
1/8
Blitzfrekvens (Hz)
100 90
5
5
80
70
60
50
40
30
20
10
9
8
7
6
5
4
5
5
5
5
5
6
6
7
7
8
8
10
10
25 100* 100* 100*
3
2
1
20
30
60
75 100* 100* 100* 100* 100*
1/16
8
8
9
9
9
9
10
10
10
15
1/32
17
17
18
18
18
19
20
20
40
80 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64
32
33
35
36
40
45
55
95 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128
63
65
70 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
100* betyder mere end 100.
• Det maksimale antal blitz varierer, alt efter batteritypen og batteriets tilstand.
46
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 47 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Trådløs blitz-indstilling (WL)
Denne blitzenhed muliggør følgende fotografering med trådløs blitz.
[A] Fotografering med trådløs blitz (HVL-F43AM: ekstern blitz)
Kameraets indbyggede blitz er controlleren (den blitz, der udsender kontrollys), og
HVL-F43AM er den eksterne blitz (den blitz, der ikke er på kameraet).
[B] Fotografering med trådløs blitz (HVL-F43AM: controller)
HVL-F43AM er controlleren, og den anden blitz er den eksterne blitz.
[C] Fotografering med flere trådløs blitz med lysforholdskontrol
Med HVL-F43AM som controller kan et kamera, der understøtter
lysforholdskontrol, gruppere en række eksterne blitz og kontrollere lysforholdet.
Avanceret betjening
Normal blitz
Trådløs blitz [A], [B]
Trådløs blitz [C]
(Lysforholdskontrol-indstilling)
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
47
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 48 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Trådløs blitzrækkevidde
Den trådløse blitz bruger et lyssignal fra blitzen som en udløser til at betjene den
eksterne kamerablitzenhed. Følg nedenstående, når du placerer kamera, blitz og
motiv.
• Fotografer i mørke omgivelser indendørs.
• Placer den eksterne kamerablitz inden for det grå område i følgende figur.
Afstand mellem blitz og
motiv
(se Tabel 2)
Afstand mellem kamera og motiv
(se Tabel 1)
Placer ikke blitzen direkte bag
ved motivet
Placer kameraet og
blitzenheden inden for en radius
på 1 m til 5 m fra motivet
Afstand kamera-HVL-F43AM-motiv
Afstand HVL-F43AM - motiv
(Tabel 2)
Afstand
kamera-motiv
(Tabel 1)
Andet end HSS
Blænde
Alle
lukkerhastigheder
Synkroniseret
hastighed eller
langsommere
2,8
1,4 - 5
1-5
1-3
1 - 2,1
1 - 1,5
4
1-5
1-5
1 - 2,1
1 - 1,5
1 - 1,1
–
5,6
1-5
1-5
1 - 1,5
1 - 1,1
–
–
Lukkerhastighed
HSS
1/250 sek.
1/500 sek. 1/1.000 sek. 1/2.000 sek.
1 - 1,1
Enheder: m
• Afstandene i ovenstående tabel forudsætter brug af ISO 100. Hvis ISO 400
bruges, skal afstandene ganges med en faktor på to (forudsæt en grænse på 5 m).
• Blitzrækkevidden vises ikke på LCD-panelet, når du bruger trådløs blitz.
48
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 49 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Åbne og lukke det medfølgende
ministativ
• Ministativet er sammenfoldeligt og skal være åbent, når det bruges.
Avanceret betjening
Sætte ministativet på og tage det af
• Brug det medfølgende ministativ, når blitzenheden er adskilt fra kameraet.
Sætte på
Tage af
• Du kan sætte blitzenheden på et stativ med brug af stativhullerne i ministativet.
Brug stativet med en skrue på under 5,5 mm. Hvis stativet bruges med en skrue
på over 5,5 mm, kan det ikke holde ministativet ordentlig fast, så det kan
beskadiges.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
49
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 50 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
• Hvis ministativet skilles i to, skal skaftdelen passes ind i den anden del.
50
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 51 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
[A] Fotografering med trådløs blitz
med brug af HVL-F43AM som ekstern
blitz
Brug kun en ekstern kamerablitzenhed med lyset fra den indbyggede blitz som
signal.
Indbygget blitz
HVL-F43AM
Sæt blitzenheden på kameraet, og slå strømmen på
blitzenheden og kameraet til.
2
Indstil kameraet til trådløs blitz-indstilling.
Avanceret betjening
1
• Indstillingsmetoden er forskellig, alt efter det kamera der bruges. Se
betjeningsvejledningen til dit kamera for nærmere oplysninger.
• Når kameraet indstilles til trådløs, indstilles blitzen også automatisk til
trådløs, og WL vises på LCD-panelet.
Blitz-kanalinformationen overføres til kameraet.
• Lysniveauet kan også ændres for trådløs blitz-indstilling. For nærmere
oplysninger, se side 68.
3
Fjern blitzenheden fra kameraet, og skyd den
indbyggede blitz frem.
• Sørg for, at indstillingen af trådløs fjernbetjening på blitzenhedens
LCD-panel er [RMT] eller [RMT2].
4
Opstil kameraet og blitzenheden.
• Opstil kameraet og blitzenheden på et mørkt sted, f.eks. indendørs.
• Se side 48 for nærmere oplysninger.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
51
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 52 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
5
Sørg for, at den indbyggede blitz og blitzenheden er
fuldt opladet.
• Indikationen af fuld opladning for den indbyggede blitz varierer, afhængigt
af kameraet. Se betjeningsvejledningen til kameraet for nærmere
oplysninger.
• Når blitzenheden er fuldt opladet i trådløs blitz-indstilling, blinker
AF-illuminatoren på forsiden, og TEST-knappen lyser gult.
6
Brug testblitzen til at kontrollere blitzen.
• Under fotografering med trådløs blitz er testblitz-metoden forskellig, alt
efter det kamera der bruges. Se betjeningsvejledningen til kameraet for
nærmere oplysninger.
• Hvis testblitzen ikke virker, skal du ændre kameraets, blitzens og motivets
position, eller rette modtageren til trådløst kontrolsignal mod kameraet.
7
Kontroller igen, at den indbyggede blitz og
blitzenheden er fuldt opladet, og tryk på lukkerknappen
for at tage billedet.
52
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 53 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Indstille trådløs blitz kun med blitz
Når du har klargjort den trådløse blitz i trin [A], kan du også indstille blitzen og
kameraet hver for sig til trådløs, hvis du fortsætter med at bruge den samme
kombination af kamera og blitz, uden at skifte den trådløse kanal.
Indstilling af kamera:
Indstil kameraet til trådløs blitz-indstilling.
Se betjeningsvejledningen til dit kamera for nærmere oplysninger.
Indstilling af blitz:
1 Tryk på TTL/M-knappen, så
eller
vises.
, udløses blitzenheden med det effektniveau, der
2 Tryk gentagne gange på MODE-knappen, så [WL]
vises, og tryk derefter på Fn-knappen.
3 Tryk på g eller G knappen for at få [RMT] eller [RMT2]
til at blinke, og tryk derefter på Fn-knappen.
• Sørg for, at den eksterne blitz’ trådløse kanal er indstillet til den samme
kanal som controlleren.
For nærmere oplysninger om indstilling af den trådløse kanal, se
"Brugervalgte indstillinger" (side 63).
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
53
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
Avanceret betjening
• Når du vælger
skal indstilles.
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 54 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
[B] Fotografering med trådløs blitz
med brug af HVL-F43AM som
controller
Når du bruger DSLR-A900, DSLR-A850 og DSLR-A700, kan du udføre
fotografering med trådløs blitz ved at bruge mere end to blitzenheder, den ene som
en controller og den anden som en ekstern blitzenhed. Brug HVL-F43AM som
controller.
HVL-F43AM
Ekstern blitz
Hvis du bruger en HVL-F56AM eller HVL-F36AM som ekstern blitz, når du
bruger et DSLR-A900 eller DSLR-A850 kamera, skal du indstille den trådløse
controller i HVL-F43AM til [CTRL2] ([CTRL] på LCD- displayet). For nærmere
oplysninger om indstilling, se "Brugervalgte indstillinger" (C03) på side 66.
1 Indstil kamera, blitz (controller) og blitz (ekstern blitz)
til trådløs blitz.
Indstilling af kamera:
Indstil kameraet til trådløs blitz.
Se betjeningsvejledningen til dit kamera for nærmere oplysninger.
Indstilling af controller:
1 Tryk gentagne gange på MODE-knappen, så [WL]
vises, og tryk derefter på Fn-knappen.
2 Tryk på g eller G knappen for at få [CTRL] til at
blinke, og tryk derefter på Fn-knappen.
• [CTRL+] eller [CTRL] vises.
54
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 55 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Indstilling af ekstern blitz:
Indstil den trådløse blitz, mens blitzenheden er sat på kameraet, og tag den
derefter af kameraet. Se betjeningsvejledningen til den eksterne blitz for
nærmere oplysninger. Når HVL-F43AM bruges som ekstern blitz, se side 53,
og indstil fjernbetjeningen på [RMT].
2
Sæt controlleren på kameraet, og slå derefter
strømmen på kameraet, controlleren og den eksterne
blitz til.
3
Sæt kameraet op med controlleren og den eksterne
blitz.
4
Sørg for, at controlleren og blitzenheden er fuldt
opladet.
• Når blitzenheden er fuldt opladet i trådløs blitz-indstilling, blinker
AF-illuminatoren på forsiden, og TEST-knappen lyser gult.
5
Brug testblitzen til at kontrollere blitzen.
• Testblitzmetoden er forskellig, alt efter det kamera der bruges. Se
betjeningsvejledningen til dit kamera for nærmere oplysninger.
• Hvis testblitzen ikke virker, skal du ændre kameraets, blitzens og motivets
position, eller rette modtageren til trådløst kontrolsignal mod kameraet.
Sørg endvidere for, at den eksterne blitz’ trådløse kanal er indstillet til den
samme kanal som controlleren.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
55
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
Avanceret betjening
• Se side 48 for nærmere oplysninger.
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 56 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
6
Kontroller igen, at controlleren og blitzenheden er fuldt
opladet, og tryk på lukkerknappen for at tage fotoet.
• Selv om RATIO er indstillet til [OFF], blinker controlleren for at overføre
et signal.
56
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 57 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
[C] Fotografering med flere trådløs
blitz med lysforholdskontrol
Når du bruger DSLR-A900, DSLR-A850 og DSLR-A700, kan du udføre
fotografering med trådløs blitz og samtidig kontrollere lysforholdet mellem
maksimalt tre grupper, herunder controller og to grupper af eksterne blitzenheder.
Controller: HVL-F43AM (denne enhed)
Eksterne blitz: HVL-F58AM, HVL-F43AM (denne enhed), HVL-F42AM
Disse blitzenheder kan indstilles i to grupper (RMT og RMT2).
HVL-F43AM
(Controller-knap)
Ekstern blitz
(RMT2)
• Enhver kombination af HVL-F58AM, HVL-F43AM og HVL-F42AM kan bruges i
[RMT] -gruppen. HVL-F58AM eller HVL-F43AM indstillet til [CTRL1] (CTRL + på
LCD-displayet) kan bruges i [RMT2] -gruppen.
• Når HVL-F42AM bruges som ekstern blitz, registreres den som [RMT] -gruppen. Når
HVL-F42AM bruges som ekstern blitz til fotografering med trådløs blitz i tre grupper,
skal HVL-F58AM eller HVL-F43AM bruges som den anden eksterne blitz, som kan
indstilles til [RMT2].
• Når du bruger et DSLR-A900 eller DSLR-A850 kamera, kan du bruge en
HVL-F56AM og/eller HVL-F36AM som ekstern blitz. Indstil controlleren på denne
enhed til [CTRL2] ([CTRL] på LCD-displayet). I denne indstilling er HVL-F56AM
og/eller HVL-F36AM i [RMT] -gruppen, og du kan kontrollere lysforholdet for op til
to grupper ved hjælp af en HVL-F43AM eller HVL-F58AM som controller. For
nærmere oplysninger om indstilling af controller, se [C03] i "Brugervalgte
indstillinger" (side 66).
• Hele effektniveauforholdet vises vha. blitzrækkevidde/multiblitzfrekvens/
blitzforhold-displayet på LCD-panelet for fotografering med trådløs blitz med
lysforholdskontrol.
Eksempel:
Når der vises [4:2:1] på displayet, udløses blitzen for hver gruppe med effektniveau på
4/7, 2/7 og 1/7 af det samlede.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
57
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
Avanceret betjening
Ekstern blitz
(RMT)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 58 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
1
Indstil kamera, blitz (controller) og blitz (ekstern blitz)
til trådløs blitz.
Indstilling af kamera:
Indstil kameraet til trådløs blitz.
Se betjeningsvejledningen til dit kamera for nærmere oplysninger.
Indstilling af controller:
1 Tryk gentagne gange på MODE-knappen, så [WL]
vises, og tryk derefter på Fn-knappen.
2 Tryk på g eller G knappen for at få [CTRL] og
[RATIO] til at blinke, og tryk derefter på
Fn-knappen.
3 Tryk på f eller F knappen for at vælge lysforholdet.
• Lysforholdet kan indstilles til følgende.
1, 2, 4, 8, 16, --*
* Blitzenheden kan ikke affyres, når lysforholdet er indstillet til [--].
4 Tryk på g eller G knappen for at vælge lysforholdet
for controlleren og eksterne blitzenheder (RMT,
RMT2), og tryk derefter på Fn-knappen.
• Indstil effektniveauforholdet til [--] på blitzenheden, når der er en
ekstern blitz (RMT/RMT2), som ikke skal udløses, når du bruger
blitzenheden med controlleren efter at have indstillet blitzenheden til
[CTRL1].
5 Tryk på TTL/M-knappen, så
vises.
• Når
er valgt, bruges manuel indstilling af blitz sammen med
lysforholdskontrol.
58
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 59 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Indstilling af ekstern blitz:
Indstil den trådløse blitz, mens blitzenheden er sat på kameraet, og tag den
derefter af kameraet. Se betjeningsvejledningen til den eksterne blitz for
nærmere oplysninger. Når HVL-F43AM bruges som ekstern blitz, se side 53.
2
Sæt controlleren på kameraet, og slå derefter
strømmen på kameraet, controlleren og den eksterne
blitz til.
3
Sæt kameraet op med controlleren og den eksterne
blitz.
• Se side 48 for nærmere oplysninger.
Sørg for, at controlleren og blitzenheden er fuldt
opladet.
• Når blitzenheden er fuldt opladet i trådløs blitz-indstilling, blinker
AF-illuminatoren på forsiden, og TEST-knappen lyser gult.
5
Brug testblitzen til at kontrollere blitzen.
• Testblitzmetoden er forskellig, alt efter det kamera der bruges. Se
betjeningsvejledningen til kameraet for nærmere oplysninger.
• Hvis testblitzen ikke virker, skal du ændre kameraets, blitzens og motivets
position, eller rette modtageren til trådløst kontrolsignal mod kameraet.
Sørg endvidere for, at den eksterne blitz’ trådløse kanal er indstillet til den
samme kanal som controlleren.
6
Kontroller igen, at controlleren og blitzenheden er fuldt
opladet, og tryk på lukkerknappen for at tage fotoet.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
59
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
Avanceret betjening
4
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 60 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Bemærkninger om trådløs blitz
• Du kan ikke bruge en blitzmåler eller farvemåler i trådløs blitz-indstilling, fordi
den indbyggede forblitz udløses.
• Testblitz for den trådløs blitz er i den aktuelt valgte testblitz-indstilling. Der
kommer et blitz med [TEST1] og tre blitz med [TEST3]. Blitzene fortsætter i
fire sekunder med [TESTM]. For nærmere oplysninger om testblitz, se
"Brugervalgte indstillinger" (side 63).
• Zoompositionen for HVL-F43AM indstilles automatisk til 24 mm. En anden
zoomposition end 24 mm frarådes.
• I trådløs blitz-indstilling er ADI-måling annulleret, og P-TTL-blitzmåling
bruges automatisk (side 26).
• Multiblitz kan ikke bruges.
• Hvis der bruges en anden trådløs blitz i nærheden, kan du skifte kanalen i
brugervalgte indstillinger for at forhindre interferens (side 63).
• Når du fotograferer med den trådløse blitz, kan blitzenheden i sjældne tilfælde
affyres ved en fejltagelse som følge af statisk elektricitet i omgivelserne eller
elektromagnetiske forstyrrelser.
Når blitzen ikke er i brug, skal du vælge [
] med MODE-knappen.
• Blitzenheden kan i sjældne tilfælde give forkert luminescens, fordi signallyset
ikke når motivet og lign. som følge af den position, den trådløse blitz er monteret
i. I så fald kan du forhindre forkert luminescens ved at ændre den trådløse blitz’
monteringsposition eller ændre indstillingen af trådløs kanal i den brugervalgte
indstilling (side 63).
• Du kan bruge flere eksterne blitz på samme tid.
• Den eksterne blitz udløses med effektniveauet indstillet i hver blitz, når den
eksterne blitz er i MANUAL-indstilling.
60
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 61 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
AF-illuminator
I svagt lys, eller når motivets kontrast er lav, lyser den røde lampe på forsiden af
blitzenheden, når lukkerknappen trykkes halvvejs ned for auto-fokus. Her brugtes
AF-illuminatoren som en hjælp ved auto-fokus.
61
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
Avanceret betjening
• AF-illuminatoren fungerer, selvom [
] vises på LCD-panelet.
• Kameraets AF-illuminator virker ikke, mens blitzens AF-illuminator er
aktiveret.
• AF-illuminatoren virker ikke, mens funktionen Continuous AF (uafbrudt AF)
bruges i fokusering-indstilling (når der fokuseres vedvarende på et motiv i
bevægelse).
• AF-illuminatoren virker muligvis ikke, hvis linsens brændvidde er større end
300 mm. Blitzenheden virker ikke, når den tages af kameraet.
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 62 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Nulstille til
standardindstillingerne
Tryk på både MODE- og TTL/M-knappen i mindst tre
sekunder.
De fleste blitzfunktioner stilles tilbage til deres standardindstillinger.
Punkt
Standardindstillinger
eller
Auto)
Side
Blitz tænd/sluk
On (
Objektivdækning (zoom)
Auto-zoom (105 mm)
19
Blitz-indstilling (TTL/M/MULTI)
TTL
Trådløs blitz (WL)
RMT
47
Lysforhold
1:1:1
57
Effektniveau i TTL/M (LEVEL)
1/1
Effektniveau i multiblitz (LEVEL)
1/32
42
Frekvens i multiblitz (Hz)
5
42
Gentagelse i multiblitz (TIMES)
10
42
28
37, 42
37, 42
Brugervalgte indstillinger (side 63) nulstilles ikke.
62
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 63 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Brugervalgte indstillinger
Udførelse af brugervalgte indstillinger
De brugervalgte indstillinger ændres som følger.
1
Tryk på Fn-knappen i mindst tre sekunder, mens
strømkontakten er indstillet til ON.
• Det første punkt (C01 Indstilling af HSS) vises.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
63
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
Avanceret betjening
De forskellige indstillinger af blitz kan ændres som nødvendigt.
Følgende ni punkter kan ændres. (*Standardindstillingerne er understreget.)
• C01 Indstilling af HSS (til/fra)
• C02 Indstilling af trådløs kanal (kanal 1 til 4)
• C03 Indstilling af trådløs controller (1/2)
• C04 Optageindstilling, hvor manuel blitz eller multiblitz kan indstilles
(kun M-indstilling/alle indstillinger)
• C05 Indstilling af testblitz (en gang/tre gange/4 sekunder)
• C06 Tid indtil automatisk slukning (30 sekunder/3 minutter/30 minutter/ingen)
• C07 Tid indtil automatisk slukning når trådløs blitz bruges (60 minutter/ingen)
• C08 Enhed for blitzrækkevidde (meter/feet)
• C09 Skift effektniveau-interval (0,3/0,5)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 64 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
2
Vælg det punkt, der skal ændres, ved at trykke på g
eller G.
3
Skift indstillingen ved at trykke på f eller F, og tryk
derefter på Fn-knappen.
• Brugervalgt indstilling er færdig, og LCD-displayet vender tilbage til
optageindstilling.
• Når der er valgt en anden indstilling end standardindstillingen i C03, C04,
C06 eller C07, bliver
stående på LCD-panelet.
• De valgte indstillinger bibeholdes, selvom blitzenheden slukkes, eller
batteriet tages ud.
64
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 65 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Ændre de brugervalgte indstillinger
C01 Sådan indstilles High-Speed Sync
til
fra
C02 Sådan ændres indstillingen af kanal for den trådløse
blitz
kanal-1
kanal-2
kanal-3
kanal-4
• Sæt blitzenheden på kameraet, og tryk lukkerknappen halvvejs ned efter at have
ændret kanalen.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
65
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
Avanceret betjening
• Denne blitzenhed indstilles automatisk til High-Speed Sync, når
lukkerhastigheden er indstillet til at være højere end den synkroniserede
blitzhastighed. Den synkroniserede blitzhastighed kan være forskellig, alt efter
kameraet. Se betjeningsvejledningen til dit kamera for nærmere oplysninger om
den synkroniserede blitzhastighed.
• Det anbefales at tage billeder i lyse omgivelser.
• High-Speed Sync kan ikke bruges med indirekte blitz.
• Det frarådes at bruge en blitzmåler eller farvemåler med High-Speed Sync, da
det forstyrrer korrekt eksponering og farve.
• Blitzrækkevidden bliver kortere end for normal blitzfotografering, når
High-Speed Sync bruges. Sørg for, at motivet er inden for blitzrækkevidden.
• Du kan også bruge High-Speed Sync, når du fotograferer med trådløs blitz.
• Hvis du vælger [OFF], annulleres High-Speed Sync. Når High-Speed Sync er
annulleret, kan lukkerhastigheden ikke indstilles til at være højere end den
synkroniserede hastighed.
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 66 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
C03 Sådan vælges indstilling for trådløs betjening
kontrol 1
kontrol 2
Når du bruger HVL-F43AM som controller ved fotografering med trådløs blitz,
skal du vælge [CTRL1] eller [CTRL2], afhængigt af de eksterne blitzmodeller.
Afhængig af de eksterne blitzmodeller, vises følgende på LCD-displayet.
• [CTRL1] -indstilling: [CTRL+]
Når kun HVL-F58AM, HVL-F43AM eller HVL-F42AM bruges som ekstern
blitz, skal du vælge denne indstilling.
• [CTRL2] -indstilling: [CTRL]
Når HVL-F56AM eller HVL-F36AM også bruges som ekstern blitz, skal du
vælge denne indstilling.
C04 Sådan ændres den optageindstilling, der kan bruge
manuel blitz-indstilling (M) og multiblitz-indstilling
Kun M-indstilling
Alle indstillinger
• Når [PASM] er valgt, kan manuel blitzfotografering og fotografering med
multiblitz bruges i alle kameraets optageindstillinger. Korrekt eksponering kan
ikke altid opnås ved fotografering i andre indstillinger end kameraets
M-indstilling. Det anbefales derfor at bruge kameraets M-indstilling.
• Når [PASM] er valgt, forbliver denne enhed i manuel blitz-indstilling, selv om
kameraets optageindstilling ændres til A (automatisk indstilling).
66
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 67 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
C05 Sådan ændres testblitz-indstillingen
En gang
Tre gange
4 sekunder
[TEST1]: Blinker en gang, afhængigt af det effektniveau der er indstillet.
[TEST3]: Blinker tre gange med en bestemt hastighed.
[TESTM]: Blinker i fire sekunder med en bestemt hastighed.
C06 Sådan ændres tiden indtil strømsparetilstand
3 minutter
30 minutter
Ingen
[PS 0,5]: Skifter til strømsparetilstand efter 30 sekunder.
[PS 3]: Skifter til strømsparetilstand efter tre minutter.
[PS 30]: Skifter til strømsparetilstand efter 30 minutter.
[PS --]: Deaktiverer strømsparetilstand.
C07 Sådan ændres tiden indtil strømsparetilstand, når en
trådløs blitz bruges
60 minutter
Ingen
[PS 60]: Skifter til strømsparetilstand efter 60 minutter.
[PS --]: Deaktiverer strømsparetilstand.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
67
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
Avanceret betjening
30 sekunder
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 68 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
C08 Sådan ændres enheden for blitzrækkevidde
meter
feet
C09 Sådan ændres effektniveau-intervallet
0,3
0,5
[0,3]: Ændrer effektniveauet med 0,3 EV
[0,5]: Ændrer effektniveauet med 0,5 EV
68
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 69 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Indikation af effektniveau
Alt efter det effektniveau-interval du indstiller, ændres effektniveauet som følger.
Når den er indstillet til [0,3]
F knap
1/1 t 1/1(-0,3) t 1/1(-0,7) t 1/2 t 1/2(-0,3) ... 1/64(-0,3) t 1/64(-0,7)
t 1/128
f knap
1/1 T 1/2(+0,7) T 1/2(+0,3) T 1/2 T 1/4(+0,7) ... 1/128(+0,7) T
1/128(+0,3) T 1/128
Avanceret betjening
Når den er indstillet til [0,5]
F knap
1/1 t 1/1(-0,5) t 1/2 t 1/2(-0,5) ... 1/64 t 1/64(-0,5) t 1/128
f knap
1/1 T 1/2(+0,5) T 1/2 T 1/4(+0,5) ... 1/64 T 1/128(+0,5) T 1/128
Nogle gange varierer indikationen af effektniveau afhængigt af, om f knappen
eller F knappen bruges, selv om effektniveauet er det samme.
Eksempel:
1/1(-0,7) er det samme som 1/2(+0,3).
1/1(-0,5) er det samme som 1/2(+0,5).
69
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\070C04.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 70 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Yderligere oplysninger
Bemærkninger om brug
Ved optagelse
• Denne blitzenhed frembringer stærkt lys, og den bør derfor ikke bruges lige
foran øjnene.
• Brug ikke blitzen 20 gange i træk eller hurtigt efter hinanden for at undgå
ophedning og forringelse af kameraet og blitzenheden. (Når effektniveauet er
1/32, 40 gange i træk.)
Stands brug af blitzenheden og lad den afkøle i mindst 10 minutter, hvis blitzen
udløses op til det maksimale antal gange hurtigt efter hinanden.
• Undgå at bruge blitzen nær mennesker, når du drejer blitzrøret under
fotografering med bounce-funktionen. Blitzlyset kan skade øjnene, og det varme
blitzrør kan forårsage forbrændinger.
• Når du drejer blitzrøret skal du passe på ikke at få fingrene i klemme i den
roterende del. Du kan komme til skade.
• Denne blitzenhed er ikke vandtæt. Pas på, at den ikke kommer i kontakt med
vand eller sand, f.eks. når den bruges ved kysten. Kontakt med vand, sand, støv,
eller salt kan medføre funktionsfejl.
• Når du lukker dækslet til batterirummet, skal du trykke det godt i, mens du
skyder det helt til. Pas på ikke at få fingrene i klemme i dækslet til
batterirummet, når du lukker det.
Batterier
• Det batteriniveau, der vises på LCD-panelet, kan være lavere end den faktiske
batterikapacitet på grund af temperatur og oplagringsforhold. Det viste
batteriniveau genoprettes til den korrekte værdi, når blitzen har været brugt
nogle gange.
• Nikkelmetalhydridbatterier kan miste strøm pludseligt. Hvis svagt
batteri-indikatoren begynder at blinke, eller blitzen ikke længere kan bruges,
mens du tage billeder, skal du skifte eller genoplade batterierne.
• Blitzfrekvensen og det antal blitz, som nye batterier giver, kan variere i forhold
til de værdier, der er vist i tabellen, afhængigt af den tid, der er forløbet, siden
batterierne blev fremstillet.
70
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\070C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 71 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
• Tag først batterierne ud efter at have slået strømmen fra og ventet i nogle
minutter, når batterierne skiftes. Batterierne kan være varme, afhængigt af
batteritypen. Tag dem forsigtigt ud.
• Tag batterierne ud og opbevar dem, når du ikke vil bruge kameraet i længere tid.
Temperatur
71
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
Yderligere oplysninger
• Blitzenheden kan bruges i et temperaturområde på 0 °C til 40 °C.
• Udsæt ikke blitzenheden for meget høje temperaturer (f.eks. i direkte sollys i en
bil) eller høj fugtighed.
• For at forhindre dannelse af kondensvand på blitzen skal du lægge den i en
forseglet plastpose, når du tager den fra kolde omgivelser til varme omgivelser.
Lad den komme op på stuetemperatur, før den tages ud af posen.
• Batterikapaciteten formindskes ved koldere temperaturer. Hold kameraet og
reservebatterier i en varm inderlomme ved optagelse i koldt vejr. Svagt
batteri-indikatoren kan blinke i koldt vejr, selv om der stadig er strøm på
batterierne. Batterierne får noget af deres kapacitet tilbage, når de varmes op til
normal driftstemperatur.
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\070C04.fm
Master: Left
010COV.book Page 72 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Vedligeholdelse
Tag enheden af kameraet. Rengør blitzen med en tør, blød klud. Hvis blitzen har
været i kontakt med sand, vil aftørring beskadige overfladen, og den bør derfor
rengøres forsigtigt med en blæser. Til særligt svære pletter skal du bruge en klud,
der er let fugtet med en mild opløsning af rengøringsmiddel, og derefter tørre
enheden ren med en tør, blød klud. Brug aldrig stærke opløsningsmidler, f.eks.
fortynder eller rensebenzin, da de beskadiger overfladebehandlingen.
72
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\070C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 73 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Specifikationer
Ledetal
Normal blitz (ISO100)
Manuel blitz/35 mm-format
Kraftniveau
Indstilling af objektivdækning (mm)
24
28
35
50
70
105
23
24
25
30
35
43
16,3
17,0
17,7
21,2
24,7
30,4
11,5
12,0
12,5
15,0
17,5
21,5
8,1
8,5
8,8
10,6
12,4
15,2
5,8
6,0
6,3
7,5
8,8
10,8
4,1
4,2
4,4
5,3
6,2
7,6
2,9
3,0
3,1
3,8
4,4
5,4
2,0
2,1
2,2
2,7
3,1
3,8
* Når vidvinkelpanelet er sat på.
15*
13
9,2
6,5
4,6
3,3
2,3
1,6
1,1
Indstilling af objektivdækning (mm)
24
28
35
50
70
105
24
25
30
35
41
43
17,0
17,7
21,2
24,7
29,0
30,4
12,0
12,5
15,0
17,5
20,5
21,5
8,5
8,8
10,6
12,4
14,5
15,2
6,0
6,3
7,5
8,8
10,3
10,8
4,2
4,4
5,3
6,2
7,2
7,6
3,0
3,1
3,8
4,4
5,1
5,4
2,1
2,2
2,7
3,1
3,6
3,8
* Når vidvinkelpanelet er sat på.
APS-C-format
Kraftniveau
1/1
1/2
1/4
1/8
1/16
1/32
1/64
1/128
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
73
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
Yderligere oplysninger
1/1
1/2
1/4
1/8
1/16
1/32
1/64
1/128
15*
13
9,2
6,5
4,6
3,3
2,3
1,6
1,1
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\070C04.fm
Master: Left
010COV.book Page 74 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
HSS flad blitz (ISO100)
Manuel blitz/35 mm-format
Lukkerhastighed
Indstilling af objektivdækning (mm)
15*
24
28
35
50
70
105
1/250
5,0
8,4
9,1
9,9
10,8
14,0
16,7
1/500
3,5
5,9
6,4
7,0
7,7
9,9
11,8
1/1.000
2,5
4,2
4,6
5,0
5,4
7,0
8,4
1/2.000
1,8
3,0
3,2
3,5
3,8
5,0
5,9
1/4.000
1,2
2,1
2,3
2,5
2,7
3,5
4,2
1/8.000
0,9
1,5
1,6
1,8
1,9
2,5
3,0
1/12.000
0,6
1,0
1,1
1,2
1,4
1,8
2,1
* Når vidvinkelpanelet er sat på.
APS-C-format
Lukkerhastighed
Indstilling af objektivdækning (mm)
15*
24
28
35
50
70
105
1/250
5,0
9,1
9,9
10,8
14,0
15,3
16,7
1/500
3,5
6,4
7,0
7,7
9,9
10,8
11,8
1/1.000
2,5
4,6
5,0
5,4
7,0
7,7
8,4
1/2.000
1,8
3,2
3,5
3,8
5,0
5,4
5,9
1/4.000
1,2
2,3
2,5
2,7
3,5
3,8
4,2
1/8.000
0,9
1,6
1,8
1,9
2,5
2,7
3,0
1/12.000
0,6
1,1
1,2
1,4
1,8
1,9
2,1
* Når vidvinkelpanelet er sat på.
Frekvens/Gentagelse
Alkali
Frekvens (sek.)
Gentagelse (gange)
Nikkelhydrid
(2.100 mAh)
Ca. 0,1 - 2,9
Ca. 0,1 - 2,2
Ca. 200 eller mere
Ca. 250 eller mere
• Gentagelse er det omtrentlige antal gange, der er muligt, før et nyt
batteri er helt brugt op.
74
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\070C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 75 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
Uafbrudt blitz
AF-illuminator
Blitzkontrol
Mål
(Approx.)
Mass (Approx.)
Strømkrav
Anbefalede batterier
Funktionerne i denne betjeningsvejledning afhænger af testforholdene hos
fabrikanten.
Design and specifications are subject to change without notice.
Varemærke
er et varemærke, der tilhører Sony Corporation.
75
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
Yderligere oplysninger
Medfølger
40 blitz med 10 blitz pr. sekund
(Normal blitz, lysniveau 1/32, 105 mm,
nikkelmetalhydridbatteri)
Automatisk blitz ved lav kontrast og lav lysstyrke
Rækkevidde (med en 50 mm linse sat på DSLR-A700)
Centralt område: 0,5 m til 6 m
Kantområder: 0,5 m til 3 m
Blitzkontrol med brug af forblitz, direkte TTL-måling
75 mm × 129 mm × 87 mm (3 in. × 5 1/8 in. × 3 1/2 in.)
(b/h/d)
340 g (ekskl. batterier)
6 V jævnstrøm
Fire LR6 (størrelse AA) alkalibatterier
Fire størrelse AA genopladelige
nikkelmetalhydridbatterier
Blitzenhed (1), Ministativ (1), Etui (1), Set of printed
documentation
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\070C04.fm
Master: Left
010COV.book Page 76 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
TIL EGNE NOTATER
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\070C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 77 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
TIL EGNE NOTATER
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\070C04.fm
Master: Left
010COV.book Page 78 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
TIL EGNE NOTATER
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\070C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 79 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS\PP-22786\Layout\DA\080BCO.fm
Master: Left
010COV.book Page 80 Friday, October 14, 2011 12:19 PM
©2011 Sony Corporation
Printed in Denmark
HVL-F43AM
4-278-307-11(2) GB
Download PDF

advertising