Sony | HVL-F58AM | Sony HVL-F58AM F58AM Blitz/lampe Betjeningsvejledning

K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\010COV.fm
Master: Right
010COV.book Page 1 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
4-105-930-12(1)
Flash
HVL-F58AM
Betjeningsvejledning
© 2008 Sony Corporation
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 2 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Dansk
Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager produktet i brug, og gem
den til fremtidig brug.
ADVARSEL
For at mindske fare for brand eller elektriske stød må enheden ikke udsættes for
regn eller fugt.
Sæt tape over litiumbatteriets kontakter for at undgå kortslutning, når du bortkaster
batterier, og følg de lokale regler for bortskaffelse af batterier.
Hold batterier eller ting, der kan sluges, uden for små børns rækkevidde. Søg straks
læge, hvis en genstand sluges.
Tag straks batterierne ud og ophør med brug, hvis...
• produktet tabes eller dets indre blotlægges.
• der kommer en mærkelig lugt, varme eller røg fra produktet.
Må ikke skilles ad. Der kan opstå elektrisk stød, hvis et højspændingskredsløb
inden i produktet berøres.
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Følg altid disse grundlæggende sikkerhedsregler, når du
bruger dit fotoudstyr:
Sæt dig ind i alle instruktioner før brug.
Hold godt opsyn, når et apparat bruges af eller nær børn.
Lad ikke apparatet være uden opsyn, mens det er i brug.
Udvis forsigtighed, da der kan opstå forbrændinger, hvis de
varme dele berøres.
2
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 3 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Brug ikke apparatet med en beskadiget ledning, eller hvis
apparatet har været tabt eller beskadiget, indtil det er blevet
efterset af en kvalificeret servicemedarbejder.
Lad apparatet afkøle helt, før det gemmes væk. Vikl
ledningen løst omkring apparatet, når det opbevares.
For at formindske risiko for elektrisk stød, må dette apparat
ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
For at formindske risiko for elektrisk stød må dette apparat
ikke skilles ad. Det skal bringes til en kvalificeret
servicemedarbejder, når service- eller reparationsarbejde er
nødvendigt. Hvis apparatet samles forkert, kan det
forårsage elektrisk stød, når apparatet bruges efterfølgende.
Brug af tilbehør, som ikke er anbefalet af fabrikanten, kan
forårsage risiko for brand, elektrisk stød, eller personskade.
Batterier kan blive varme eller eksplodere som følge af
forkert brug.
Brug kun de batterier, der angives i denne
betjeningsvejledning.
Isæt ikke batterierne med omvendt polaritet (+/-).
Udsæt ikke batterier for ild eller høje temperaturer.
Forsøg ikke at genoplade (undtagen genopladelige
batterier), kortslutte eller skille dem ad.
Bland ikke batterier af forskellige typer eller mærker.
Bland ikke gamle og nye batterier.
GEM DISSE
INSTRUKTIONER
FORSIGTIG
Berør ikke blitzrøret ved brug, da det kan blive varmt, når blitzen udløses.
3
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 4 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Til kunder i europa
Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr
(gældende i EU og andre europæiske lande med
separate indsamlingssystemer).
Dette symbol på produktet eller på dets emballage angiver, at
produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes
korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker,
som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for
produktet. Genbrug af materialer bidrager til bevaring af
naturens ressourcer. For nærmere oplysninger om genbrug af
dette produkt kan du henvende dig til dine lokale myndigheder,
husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte
produktet.
Meddelelse til kunder i lande, hvor EU-direktiver gælder
Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For
alle forhold omkring service eller garanti henvises der til adresserne i de særskilte
service- eller garantidokumenter.
Til kunder i USA
FORSIGTIG
Du advares om, at ændringer eller modifikationer af en hvilken som helst art, der
ikke udtrykkeligt er godkendt i denne betjeningsvejledning, kan gøre din
godkendelse til at betjene dette udstyr ugyldig.
BEMÆRK:
Dette udstyr er blevet afprøvet, og det er i overensstemmelse med grænserne for en
digital enhed af Klasse B, ifølge Del 15 i FCC-reglerne.
Disse grænseværdier skal yde brugeren rimelig beskyttelse mod skadelig
interferens i forbindelse med installation i private hjem.
Udstyret udvikler, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke
monteres og bruges i overensstemmelse med vejledningen, forårsage skadelig
interferens på radiotrafik.
4
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 5 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en bestemt installation.
Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse,
hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at
forsøge at fjerne interferensen ved at tage en eller flere af følgende forholdsregler:
– Drej eller flyt antennemodtageren.
– Forøg afstanden mellem udstyret og receiveren.
– Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, receiveren
er tilsluttet.
– Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.
5
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\010COVTOC.fm
Master: Left
010COV.book Page 6 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Indholdsfortegnelse
Funktioner ................................................................................................ 9
Delenes betegnelser ............................................................................... 10
Forberedelser
Isætte batterier ....................................................................................... 15
Sætte blitzenheden på og tage den af ..................................................... 18
Slå strømmen til ..................................................................................... 20
Ændre blitzindstillingen ........................................................................ 22
LCD-panel-illuminator .......................................................................... 24
Grundlæggende
Program-auto-blitz (grundlæggende) .................................................... 25
Bruge blitz i hver af kameraets optageindstillinger ............................... 29
Anvendelser
Testblitz ................................................................................................. 31
Zoom-objektivdækning ......................................................................... 32
Bounceblitz ............................................................................................ 36
Nærfotografering (bounce nedad) ......................................................... 41
Manuel blitz (M) .................................................................................... 43
High-Speed Sync (HSS) ........................................................................ 47
Multiblitz (MULTI) ............................................................................... 48
Trådløs blitz-indstilling (WL) ............................................................... 54
Forbinde kamera og blitz med kabel ..................................................... 69
Brug af ekstern batteriadapter ................................................................ 71
AF-illuminator ....................................................................................... 72
Nulstil til standardindstillingerne .......................................................... 73
Brugervalgt indstilling ........................................................................... 74
6
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\010COVTOC.fm
Master: Right
010COV.book Page 7 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Yderligere oplysninger
Bemærkninger om brug ......................................................................... 81
Vedligeholdelse ..................................................................................... 83
Specifikationer ....................................................................................... 84
7
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\030INT.fm
Master: Left
010COV.book Page 8 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Før brug
Se betjeningsvejledningen til dit kamera for nærmere oplysninger.
Denne blitzenhed er ikke støvtæt, stænktæt eller vandtæt.
Placer ikke denne blitzenhed på følgende steder
Uanset om denne blitzenhed er i brug eller gemt væk, må den ikke placeres på
nogen af følgende steder. Hvis du gør dette, kan der opstå funktionsfejl.
• Hvis denne blitzenhed placeres på steder, der er udsat for direkte sollys, f.eks. på
et instrumentbræt eller nær et varmeapparat, kan det forårsage funktionsfejl,
eller at enheden deformeres.
• Steder med kraftige rystelser
• Steder med stærk elektromagnetisme
• Steder med meget sand
På steder, som f.eks. ved kysten og andre områder med meget sand, eller hvor
der forekommer støvskyer, skal enheden beskyttes mod sand og støv.
Det kan forårsage funktionsfejl.
8
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\030INT.fm
Master: Right
010COV.book Page 9 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Funktioner
HVL-F58AM er en funktionel, ekstern blitz, der giver en
stor blitzudladning med et ledetal på 58 (105 mm position,
ISO 100 · m).
,
side 84
Kan bruges med kompatible linser for at muliggøre ADI
(Advanced Distance Integration)-blitzmåling, der ikke
påvirkes af baggrundens eller motivets refleks.
,
side 43
Understøtter trådløs High-Speed Sync.
,
side 47
Med funktionen Quick shift bounce kan
du nemt indstille den øvre position eller
sidepositionen under fotografering med
bounceblitz.
,
side 36
Med det indbyggede bounce-ark kan du fremhæve motivets
øjne.
,
side 36
Udstyret med et bredt LCD-panel, der er nemt at aflæse.
,
side 13
Denne blitzenhed understøtter objektivdækning til en
brændvidde på 16 mm med brug af et indbygget
vidvinkelpanel, når blitzen udløses.
,
side 34
Korrigerer hvidbalancen automatisk ved at bruge information
om farvetemperatur.*
,
side 28
Justerer optimal objektivdækning alt efter kameraets
billedsensorstørrelse.*
,
side 32
* Når der bruges et digitalt spejlreflekskamera fra Sony (andet end DSLR-A100).
9
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\030INT.fm
Master: Left.2column
010COV.book Page 10 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Delenes betegnelser
A Indbygget vidvinkelpanel
(side 34)
B Blitzrør
C Modtager til trådløst
kontrolsignal (side 54)
D AF-illuminator (side 72)
E Monteringsfod (side 18)
F Stik-hætte (side 69, 71)
G Bounce-ark (side 36)
Tag beskyttelsesarket af forsiden
af AF-illuminatoren før brug.
10
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\030INT.fm
Master: Right.2column
010COV.book Page 11 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
*
H Bounce-indikator (øvre vinkel)
(side 36)
I LCD-panel (side 13)
J Kontrolpanel (side 12)
K Bounce-indikator (sidevinkel)
(side 36)
L Udløserknap til monteringsfod
(side 19)
M Dæksel til batterirum (side 15)
N Ministativ (side 57)
* Beslag til stativ
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
11
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\030INT.fm
Master: Left.2column
010COV.book Page 12 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Kontrolpanel
A TTL/M (MANUAL/MULTI) -knap
(side 44, 48, 61, 66, 73)
B MODE-knap (side 22)
C TEST-knap (side 31)
Status, mens lampen er tændt
Gul:
Blitz klar
Grøn: Korrekt eksponering
D Fn (funktion)/retningsknapper
(side 44, 48, 61, 64, 66, 74)
E POWER-kontakt (side 20)
F LCD-illuminator-knap (side 24)
G ZOOM-knap (side 32)
12
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\030INT.fm
Master: Right.2column
010COV.book Page 13 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
LCD-panel
A Zoom-indikator (side 32)
B Blitzindstilling-indikator
(side 22, 61, 64, 66)
C Blitz-sluk-indikator (side 22)
D Effektniveau-indikator
(side 43, 48)
E Zoom/
Multiblitz-gentagelse-display
(side 32, 48)
F mm-indikator (side 32)
G TIMES-indikator (side 48)
H Bounce-indikator (side 36)
I Brugervalgt-indikator (side 74)
J High-Speed Sync-indikator
(side 47)
K Vidvinkelpanel-indikator
(side 34)
L Svagt batteri-indikator (side 16)
M OVERHEAT-indikator (side 17)
N STANDBY-indikator (side 21)
O Trådløs kanal-indikator
(side 54)
P Trådløs controller-indikator
(side 54)
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
13
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\030INT.fm
Master: Left.2column
010COV.book Page 14 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Q Trådløs controller/
fjernbetjening-indikator
(side 54)
R Blitzrækkevidde/
Multiblitzfrekvens/
blitzforhold-display
(side 27, 48, 66)
S Forholdsblitz-indikator (side 66)
T Aktiveret-indikator (side 78)
U Advarselsindikator for
blitzrækkevidde (venstre)
(side 27, 43)
V TTL-indikator (side 43)
W Manuel blitz-indikator (side 43)
X Multiblitz-indikator (side 48)
Y Advarselsindikator for
blitzrækkevidde (højre)
(side 27, 43)
Z ft/m-indikator (side 27, 43)
wj Hz-indikator (side 48)
14
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\040C01.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 15 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Forberedelser
Isætte batterier
1
Åbn dækslet til batterirummet som vist.
2
Isæt batterierne som markeret i batterirummet.
3
Luk dækslet til batterirummet.
Forberedelser
HVL-F58AM kan strømforsynes med:
• Fire størrelse AA alkalibatterier*
• Fire størrelse AA genopladelige nikkelmetalhydrid (Ni-MH) -batterier*
* Batterier medfølger ikke.
Sørg altid for, at genopladelige nikkelmetalhydrid-batterier oplades i den
specificerede oplader.
• Gå frem i omvendt rækkefølge, når du åbner dækslet til batterirummet.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
15
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\040C01.fm
Master: Left
010COV.book Page 16 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Kontrollere batterierne
-indikatoren på datapanelet blinker, når batterierne er svage.
blinker
Det anbefales at skifte batterierne.
Blitzenheden kan stadig bruges, når
TEST-knappen lyser gult.
Kun
blinker
Blitzen kan ikke bruges.
Isæt nye batterier.
• Hvis intet vises på LCD-panelet, når POWER-kontakten indstilles på ON, skal
du kontrollere batteriernes retning.
16
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\040C01.fm
Master: Right
010COV.book Page 17 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
OVERHEAT -indikator
Forberedelser
Når enhedens temperatur stiger, mens blitzen bruges uafbrudt eller bruges i
omgivelser med høj temperatur, afbrydes blitzen automatisk.
• OVERHEAT-indikatoren blinker, når der registreres overophedning.
• Brug af blitzen afbrydes, indtil enhedens temperatur falder.
• Indstil POWER-kontakten på OFF, og stands derefter brug af blitzenheden i
ca. 10 minutter, så enheden kan køle af.
17
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\040C01.fm
Master: Left
010COV.book Page 18 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Sætte blitzenheden på og
tage den af
Sætte blitzenheden på kameraet
Mens blitzenheden er slukket, skal du skubbe
monteringsfoden fast på kameraet, indtil den standser.
• Blitzenheden låses automatisk på plads.
• Hvis den indbyggede blitz i kameraet er fremme, skal du sænke den, før du
sætter blitzenheden på.
18
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\040C01.fm
Master: Right
010COV.book Page 19 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Tage blitzenheden af kameraet
Mens du trykker på udløserknappen til monteringsfod 1,
skal du tage blitzenheden af 2.
Forberedelser
19
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\040C01.fm
Master: Left
010COV.book Page 20 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Slå strømmen til
Indstil POWER-kontakten på ON.
Strømmen på blitzenheden slås til.
• Når strømmen på blitzenheden slås til, tændes LCD-panelet.
Sådan slås strømmen fra
Indstil POWER-kontakten på OFF.
20
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\040C01.fm
Master: Right
010COV.book Page 21 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Strømspareindstilling
* Når der bruges et digitalt spejlreflekskamera fra Sony (andet end DSLR-A100).
• Da dit kamera ikke kommunikerer med blitzenheden, er blitzindstilling, skift i
TTL/M-indstilling, strømspareindstilling og vidvinkelpanel ikke forbundne med dit
kamera, når kameraet er i strømspareindstilling, eller LCD-skærmen er slået fra.
21
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
Forberedelser
Når kameraet eller blitzenheden ikke bruges i 3 minutter, skifter blitzenheden til
strømspareindstilling for at spare på batterierne, og STANDBY-indikatoren vises
på LCD-panelet.
• Under fotografering med trådløs blitz (side 54) skifter blitzenheden til
strømspareindstilling efter 60 minutter.
• Du kan ændre tiden indtil automatisk slukning eller deaktivere automatisk
slukning. (side 74)
• Blitzenheden skifter automatisk til strømspareindstilling, når kameraets
POWER-kontakt indstilles på OFF.*
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\040C01.fm
Master: Left
010COV.book Page 22 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Ændre blitzindstillingen
Tryk på MODE-knappen.
• Indikatoren på LCD-panelet skifter som følger:
Når blitzenheden ikke er tilsluttet til dit kamera, eller når kameraet er i
strømspareindstilling eller LCD-skærmen slås fra, når blitzenheden er tilsluttet
dit kamera:
( AUTO) t
WL t
t
( AUTO) t . . .
Når dit kamera tændes, og blitzenheden er tilsluttet til dit kamera
(WL er ikke sat op):
( AUTO) t
t
( AUTO) t . . .
• [ AUTO] lyser, når kameraet er indstillet til automatisk blitz. Kun [ ] lyser,
når kameraet er indstillet til fuld blitz.
22
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\040C01.fm
Master: Right
010COV.book Page 23 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Om blitzindstilling
•
23
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
Forberedelser
(Udfyldningsblitz-indstilling)
Blitzenheden udløses altid.
•
AUTO (Automatisk blitz-indstilling)
Blitzenheden er indstillet til denne, når kameraet er indstillet til automatisk blitz.
•
WL (Trådløs blitz-indstilling)
Denne indstilling bruges under fotografering med trådløs blitz.
•
(Ikke-fuld blitz-indstilling)
Blitzenheden udløses ikke.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\040C01.fm
Master: Left
010COV.book Page 24 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
LCD-panel-illuminator
Oplyser datapanelet ved svage lysniveauer.
Tryk på
-knappen.
• LCD-panelet oplyses i ca. otte sekunder. Denne periode forlænges, hvis
blitzen bruges i løbet af dette tidsrum.
• Tryk på
-knappen igen, mens LCD-panelet er oplyst, for at slukke
LCD-panel-illuminatoren.
24
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\050C02.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 25 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Grundlæggende
Program-auto-blitz
(grundlæggende)
1
Vælg P-indstilling på kameraet.
2
Tryk på MODE-knappen, så [ AUTO] eller [ ] vises på
LCD-panelet.
Grundlæggende
• [ AUTO] lyser, når kameraet er indstillet til automatisk blitz. Kun [ ]
lyser, når kameraet er indstillet til fuld blitz.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
25
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\050C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 26 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
3
Tryk lukkerknappen halvvejs ned, og sørg for, at
motivet er inden for blitzrækkevidden.
• Se side 27 for nærmere oplysninger om blitzrækkevidden.
4
Når blitzenheden er opladet, skal du trykke på
lukkerknappen for at tage et foto.
• Blitzenheden er fuldt opladet, når TEST-knappen på kontrolpanelet lyser
gult. Du kan også bekræfte, at blitzenheden er fuldt opladet ved at
" "-indikatoren i kameraets søger er tændt.
26
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\050C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 27 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Når den korrekte eksponering er blevet opnået for det foto, der netop er taget,
blinker TEST-knappen på kontrolpanelet grønt.
Blitzrækkevidde
Tryk lukkerknappen halvvejs ned.
Blitzrækkevidden for korrekt eksponering vises på LCD-panelet. Sørg for, at
motivet er inden for denne rækkevidde, og tag derefter fotografiet.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
27
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
Grundlæggende
• Pga. manglende luminescens bliver fotoet undereksponeret, hvis det tages, før
opladning er gennemført.
• Tryk på lukkerknappen, når du har sikret, at opladning er gennemført, hvis
blitzenheden bruges med selvudløseren.
• Hvis dit kamera har en AUTO-indstilling eller scenevalg-indstilling, behandles
de her som program-auto.
• Den valgte blitzindstilling (automatisk blitz ( AUTO), udfyldningsblitz ( ),
eller ikke-fuld blitz (
) afhænger af dit kamera. Se betjeningsvejledningen til
dit kamera for nærmere oplysninger.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\050C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 28 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Rækken, der kan vises på LCD-panelet, er fra 1,5 m til 28 m (0,7 m til 28 m for
bounce nedad; se side 41). Når afstanden er uden for denne rækkevidde, er eller
tændt på en af blitzrækkeviddens sider.
Passende eksponering opnås ved mindre end 1,5 m.
Passende eksponering opnås fra 1,5 m til 28 m
eller mere.
• Blitzrækkevidden vises ikke, når blitz bounce bruges over, med trådløs blitz,
eller når der bruges eksterne kabler.
• Når du fotograferer uden for blitzrækkeviddens lave grænse, kan fotografiet
blive overeksponeret, selv om TEST-knappen blinker grønt, eller den nedre
del af billedet kan blive mørkt. Fotografer altid inden for den angivne
blitzrækkevidde.
Automatisk justering af hvidbalance
med information om farvetemperatur
Blitzenheden sender information om farvetemperatur til et α -kamera.
Farvetemperaturen justeres automatisk til standard hvid med et α -kamera.
• Denne funktion virker med TTL-blitzindstilling, når den eksterne tilslutning
bruges med kameraet.
• Denne funktion virker ikke under fotografering med manuel blitz.
28
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\050C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 29 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Bruge blitz i hver af kameraets
optageindstillinger
I dette afsnit forklares, hvordan blitzenheden bruges i hver af kameraets
optageindstillinger.
1
Vælg A-indstilling på kameraet.
2
Tryk på MODE-knappen, så [ ] vises.
Grundlæggende
Blitzfotografering med
blændeprioritet (A)
• Udfyldningsblitz er valgt.
3
Indstil blænden, og fokuser på motivet.
• Formindsk blænden (dvs. forøg f-værdien) for at formindske
blitzrækkevidden, eller forøg blænden (dvs. formindsk f-værdien) for at
forøge blitzrækkevidden.
• Lukkerhastigheden indstilles automatisk.
4
Tryk på lukkerknappen, når opladning er gennemført.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
29
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\050C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 30 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Blitzfotografering med
lukkerhastighedsprioritet (S)
1 Vælg S-indstilling på kameraet.
2
Tryk på MODE-knappen, så [ ] vises.
• Udfyldningsblitz er valgt.
3
Indstil lukkerhastigheden, og fokuser på motivet.
4
Tryk på lukkerknappen, når opladning er gennemført.
Blitzfotografering med manuel
eksponering (M)
1 Vælg M-indstilling på kameraet.
2
Tryk på MODE-knappen, så [ ] vises.
• Udfyldningsblitz er valgt.
3
Indstil blænden og lukkerhastigheden, og fokuser
på motivet.
• Formindsk blænden (dvs. forøg f-værdien) for at formindske
blitzrækkevidden, eller forøg blænden (dvs. formindsk f-værdien) for at
forøge blitzrækkevidden.
4
Tryk på lukkerknappen, når opladning er gennemført.
30
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 31 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Anvendelser
Testblitz
Du kan prøve en testblitz før optagelse. Kontroller lysniveauet vha. testblitzen, når
du bruger en blitzmåler el. lign. i manuel blitz (M) -indstilling.
Tryk på TEST-knappen, når TEST-knappen lyser gult.
Anvendelser
• Testblitzens lysniveau afhænger af indstillingen af lysniveau (side 43).
Blitzenheden udløses med et lysniveau på 1/1 i TTL-indstilling.
• Du kan kontrollere skygger på motivet, før du tager fotos med testblitz
(modelleringsblitz) -funktion. Blitzenheden har to indstillinger for
modelleringsblitz, indstillingen tre gange blitzlys, og modelleringsblitzindstilling hvor blitzenheden udløses gentaget i fire sekunder. For nærmere
oplysninger om indstilling af testblitz, se " Brugervalgt indstilling" (side 74).
TEST -knap
TEST-knappen tændes som følger, alt efter blitzenhedens aktuelle status.
• Gul:
Blitz klar
• Grøn: Korrekt eksponering
31
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 32 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Zoom-objektivdækning
Auto-zoom
Denne blitzenhed skifter automatisk optimal blitzdækning (zoom-objektivdækning)
til at dække en række brændvidder fra 24 mm til 105 mm, når du fotograferer
(auto-zoom). Normalt er det ikke nødvendigt at skifte objektivdækningen manuelt.
Auto-zoom virker, når [A ZOOM] vises på LCD-panelet. Zoom vises ikke på
LCD-panelet, når auto ZOOM-lampen er tændt.
24 mm brændvidde
105 mm brændvidde
• Når en linse med en brændvidde på mindre end 24 mm bruges med
auto-zoom, blinker [WIDE] på LCD-panelet. Det anbefales i så fald at bruge
det indbyggede vidvinkelpanel (side 34) for at forhindre, at billedets kanter
bliver mørke.
Auto-zoomkontrol optimeret for
billedsensorstørrelse
Hvis der bruges et andet digitalt spejlreflekskamera fra Sony end DSLR-A100 med
denne blitzenhed, giver blitzenheden optimal objektivdækning alt efter kameraets
billedsensorstørrelse (APS-C format/35 mm-format).
32
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 33 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Manuel zoom
Du kan indstille objektivdækning manuelt, uanset brændvidden for den linse, der
bruges (manuel zoom).
Tryk på ZOOM-knappen for at vælge den objektivdækning,
der skal indstilles.
• Zoomdækningen ændres som følger.
105 mm t 70 mm t 50 mm t 35 mm t 28 mm t 24 mm t A ZOOM
t 105 mm t . . .
Anvendelser
• Når zoom indstilles manuelt, vises [M ZOOM] over zoomdækning.
• Hvis objektivdækningen er indstillet til mindre end brændvidden for den
linse, der bruges, bliver kanten af skærmen mørk.
• Objektivdækningen for manuel zoom på LCD-panelet er synsvinklen for
35 mm-format brændvidden.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
33
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 34 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Indbygget vidvinkelpanel
(16 mm vidvinkel)
Brug af det indbyggede vidvinkelpanel udvider objektivdækningen til en
brændvidde på 16 mm.
Træk vidvinkelpanelet ud, sæt det forrest på blitzrøret, og
skub derefter bounce-arket tilbage igen.
•
•
•
•
•
•
•
•
[WIDE] vises på LCD-panelet.
Når vidvinkelpanelet sættes tilbage, skal det skubbes helt ind.
Træk ikke vidvinkelpanelet ud med magt. Det kan beskadige vidvinkelpanelet.
Når du fotograferer et fladt motiv forfra ved en brændvidde på ca. 16 mm, kan
kanten af skærmen blive lidt mørk, fordi brændvidderne ved midten og kanten af
skærmen er forskellige.
Når du bruger en vidvinkellinse med en brændvidde under 16 mm, kan kanten af
skærmen blive mørk.
Brændvidden svarer til den tilsvarende 35 mm-format brændvidde.
Denne blitzenhed understøtter ikke synsvinklen for en 16 mm
F2.8 fiskeøje-linse.
Skub vidvinkelpanelet og bounce-arket tilbage ind i blitzhovedet, når
blitzenheden opbevares i det medfølgende etui.
34
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 35 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Objektivdækning og brændvidde
Jo større brændvidde for linsen på et kamera, desto længere væk kan et motiv
fotograferes så det udfylder hele skærmen. Men det område, der kan dækkes
bliver mindre. Omvendt, med en mindre brændvidde, kan motiver fotograferes
med bredere dækning. Objektivdækningen er det område, som lyset fra blitzen
med en indstillet intensitet eller større kan dække ensartet, udtrykt som en
vinkel. Den blitzdækning, hvor du kan fotografere, afgøres af brændvidden.
Ved at lade objektivdækning afgøres i overensstemmelse med brændvidde, kan
objektivdækningen udtrykkes som tallet for brændvidden.
Anvendelser
35
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 36 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Bounceblitz
Hvis blitzenheden bruges med en væg direkte bagved motivet, kommer der stærke
skygger på væggen. Ved at rette blitzenheden mod loftet kan du belyse motivet
med reflekteret lys og formindske intensiteten af skyggerne, så der kommer et mere
blødt lys på skærmen.
Bounceblitz
Normal blitz
36
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 37 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Drej blitzenheden opad eller til venstre og højre, mens du
holder kameraet godt fast.
Anvendelser
•
vises på LCD-panelet.
Blitzen kan indstilles til følgende vinkler.
• Opad: 45°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150°
• Nedad: 10° (se "Nærfotografering (bounce nedad)" side 41)
• Til højre: 30°, 45°, 60°, 90°
• Til venstre: 30°, 45°, 60°, 90°
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
37
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 38 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
• Når blitzen drejes opad, vises blitzrækkevidden ikke på LCD-panelet. HighSpeed Sync (side 47) annulleres også.
• Når blitzen drejes opad vises bounce-indikatoren ikke.
• Brug et hvidt loft eller væg for at reflektere blitzen. En farvet overflade kan
farve lyset. Høje lofter eller glas frarådes.
Justere bouncevinklen
Hvis direkte lys og bouncelys fra blitzenheden bruges samtidig, bliver belysningen
ujævn. Bestem bouncevinklen med hensyn til afstanden til den reflekterende
overflade, afstanden fra kameraet til motivet, linsens brændvidde osv.
Korrekt
Forkert
38
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 39 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Blitz-bounce opad
Bestem vinklen i forhold til følgende tabel.
Linsens brændvidde
Bouncevinkel
70 mm minimum
45°
28 - 70 mm
60°
28 mm maksimalt
75°, 90°
Bruge bounce-arket
Quick shift bounce
Ved optagelse i stående position, kan du indstille den samme bounceblitz som den,
der bruges ved optagelse i liggende position, og også bruge kontrolpanelet i den
korrekte retning.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
39
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
Anvendelser
Bounce-arket fremhæver motivets øjne og får motivet til at se mere livligt ud.
• Bounce-arket trækkes ud, når vidvinkelpanelet trækkes ud. Skub
vidvinkelpanelet tilbage igen.
• Når bounce-arket bruges, skal bouncevinklen indstilles til 90° opad.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 40 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
90° bounce til siden
Når bouncevinklen er indstillet til 90° til siden og 0° opad ved optagelse i stående
position, kan den øvre og nedre del af billedet blive mørkt. Brug i så fald det
indbyggede vidvinkelpanel, eller indstil bouncevinklen til 0° til siden.
•
blinker på LCD-panelet.
• Når zoom-objektivdækning er indstillet til [A ZOOM], mens 90° bounce til
siden bruges, justeres dækningen automatisk til vidvinkel. I så fald er
blitzrækkevidden kortere end for 0° bounce til siden.
40
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 41 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Nærfotografering
(bounce nedad)
Vip blitzen lidt nedad, når du fotograferer genstande mellem 0,7 m og 1,5 m fra
kameraet for at sikre nøjagtig belysning.
Anvendelser
Drej blitzen nedad, mens du holder kameraet godt fast.
• Drejningsvinklen er 10°.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
41
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 42 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
•
vises på LCD-panelet.
• Når du fotograferer på nærmere hold end 0,7 m, vil blitzen ikke kunne dække
motivet helt, og den nedre del af billedet bliver mørkere. Brug en ekstern blitz,
dobbeltblitz til makrofotografering eller ringlys.
• Bounce nedad kan kun bruges, når bouncevinklen er indstillet til 0° eller 90°
til siden.
• Lange linser kan blokere blitzlyset.
42
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 43 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Manuel blitz (M)
Normal TTL-blitzmåling justerer automatisk blitzens intensitet for at give korrekt
eksponering til motivet. Manuel blitz giver en fast blitzintensitet uanset motivets
lysstyrke og indstillingen af kameraet.
• Manuel blitz kan kun bruges, når kameraet er i M-indstilling. I andre
indstillinger vælges TTL-måling automatisk.
• Da manuel blitz ikke påvirkes af motivets reflektion, er den praktisk til brug ved
motiver med meget høj eller lav reflektion.
1
Anvendelser
TTL -blitzmåling
Manuel blitzmåling
Vælg M-indstilling på kameraet.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
43
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 44 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
2
Tryk på TTL/M-knappen, så
LCD-panelet.
vises på
• Indstillingerne ændres som følger.
,
,
3
Tryk på g - eller G -knappen for at vælge det
effektniveau, der skal indstilles.
• Effektniveauet ændres som følger.
1/1 t 1/2 t 1/4 t 1/8 t 1/16 t 1/32
44
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 45 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
• Når lukkerknappen trykkes halvvejs ned, vises den afstand, hvor passende
eksponering opnås, på LCD-panelet.
Passende eksponering opnås ved mindre end 1,5 m.
Anvendelser
Passende eksponering opnås ved mere end 28 m.
• Ved fotografering med manuel blitz affyres blitzen med fuld kraft, hvis
effektniveauet er indstillet på 1/1. Effektniveauområdet (f.eks. 1/1 t 1/2)
svarer til blændeværdien (f.eks. F4 t 5.6).
• Blitzrækkevidde-indikationen for TEST-knappen (blinker grønt) virker ikke,
efter et foto er taget med manuel blitz.
• Med brug af brugervalgte funktioner kan manuel blitz vælges, uden at skifte
kameraet til M-indstilling (side 74).
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
45
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 46 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
TTL -blitz
Manuel blitz giver en fast blitzintensitet uanset motivets lysstyrke og
indstillingen af kameraet. TTL* -blitz måler lyset fra motivet, der reflekteres
gennem linsen.
TTL-måling har også P-TTL-måling-funktionen, der tilføjer en forblitz til
TTL-måling, og en ADI-måling-funktionen, der tilføjer afstandsdata til
P-TTL-målingen.
Denne blitzenhed definerer al P-TTL- og ADI-måling som TTL-blitz, og
vises på LCD-panelet.
*TTL = gennem linsen
• ADI-måling er mulig i kombination med en linse med en indbygget
afstandskoder. Før du bruger ADI-måling-funktionen, skal du kontrollere,
om din linse har en indbygget afstandskoder ved at se specifikationerne i
betjeningsvejledningen til din linse.
46
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 47 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
High-Speed Sync (HSS)
Normal blitz
High-Speed Sync fjerner begrænsningerne ved synkroniseret blitzhastighed og gør
det muligt at bruge blitzen med alle kameraets lukkerhastighedsværdier. Det
forøgede antal blændeværdier, der kan vælges, giver mulighed for
blitzfotografering med en stor blænde, så baggrunden holdes ude af fokus og
motivet i forgrunden fremhæves. Selv når du fotograferer med en stor f-værdi i
kameraets A-indstilling eller M-indstilling, kan du, når baggrunden er meget lys og
optagelsen normalt bliver over-eksponeret, justere eksponeringen ved at bruge den
hurtige lukker.
For nærmere oplysninger om indstilling af HSS-funktioner, se "Brugervalgt
indstilling" (side 74).
Synkroniseret blitzhastighed
Blitzfotografering forbindes generelt med en maksimal lukkerhastighed,
der kaldes synkroniseret blitzhastighed. Denne begrænsning gælder ikke
for kameraer, der er udformet til High-Speed Sync (HSS) -fotografering,
da de giver mulighed for blitzfotografering ved kameraets maksimale
lukkerhastighed.
47
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
Anvendelser
High-Speed Sync
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 48 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Multiblitz (MULTI)
Blitzen udløses et antal gange, mens lukkeren er åben (multiblitz). Multiblitz giver
mulighed for at indfange motivets bevægelse i et fotografi til senere analyse.
• Kameraet skal indstilles til M-indstilling for fotografering med multiblitz.
1
Indstil kameraet til M.
2
Tryk på TTL/M-knappen, så
LCD-panelet.
vises på
48
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 49 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
3
Tryk på Fn-knappen for at få [ TIMES] til at blinke.
• Det aktuelle antal blitzlys for multiblitz vises på LCD-panelet.
Anvendelser
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
49
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 50 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
4
Tryk på f - eller F -knappen for at vælge antal blitzlys.
• Antal blitzlys kan vælges blandt følgende.
- -, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
• Hold f eller F knappen trykket ned for at ændre værdien gentaget.
• Når "--" er valgt, fortsætter blitzlysene med den indstillede frekvens, mens
lukkeren er åben.
5
Tryk på Fn-knappen for at få [Hz] til at blinke.
• Den aktuelle multiblitzfrekvens (blitzlys pr. sekund) vises på LCD-panelet.
50
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 51 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
6
Tryk på f - eller F -knappen for at vælge
blitzfrekvensen.
• Blitzfrekvensen kan vælges blandt følgende.
100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
• Hold f eller F knappen trykket ned for at ændre værdien gentaget.
Tryk på Fn-knappen for at få effektniveau-indikatoren
til at blinke.
• Det aktuelle effektniveau vises.
8
Tryk på g - eller G -knappen for at vælge det
effektniveau, der skal indstilles.
• Effektniveauet kan vælges blandt følgende.
1/8, 1/16, 1/32
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
51
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
Anvendelser
7
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 52 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
9
Tryk på Fn-knappen.
10 Indstil lukkerhastigheden og blænden.
• Lukkerhastigheden beregnes som følger, så den passer til den valgte
blitzfrekvens og antal blitzlys.
Antal blitzlys (TIME) ÷ Blitzfrekvens (Hz) = Lukkerhastighed
Eksempel: Når 10 blitzlys og 5 Hz er valgt, kræver 10 ÷ 5 = 2 en
lukkerhastighed på mere end to sekunder.
11 Når blitzen er fuldt opladet, skal du trykke på
lukkerknappen for at tage fotografiet.
• Den afstand, hvor korrekt eksponering opnås med et enkelt blitzlys, vises
på LCD-panelet.
• For at forhindre rystelser anbefales det at bruge stativ, når der fotograferes
med multiblitz.
• Testblitz affyres med den valgte frekvens/antal/niveau, mens der trykkes
på TEST-knappen, hvis [TEST1] er valgt i den brugervalgte indstilling. Når
[TEST3] eller [TESTM] er valgt, har tre gange blitzlys eller fire sekunders
modelleringsblitz prioritet.
• Med brugervalgte indstillinger har du mulighed for at opsætte kameraet til
fotografering med multiblitz uden at skulle vælge M-indstilling (side 74).
52
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 53 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Maksimalt antal uafbrudte blitzlys
Det maksimale antal uafbrudte blitzlys ved fotografering med multiblitz er
begrænset af opladningen i batteriet. Brug følgende værdier som rettesnor.
Med alkalibatterier
Blitzfrekvens (Hz)
Effektniveau
1/8
100 90
4
4
80
70
60
50
40
30
20
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
7
8
10
14
14
40 100
1/16
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
15
15
15
20
20
20
35
1/32
14
14
14
14
14
18
18
20
20
25
35
35
40
50
50
50
50 100 100*
*100 betyder mere end 100.
Blitzfrekvens (Hz)
Effektniveau
1/8
100 90
4
4
80
70
60
50
40
30
20
10
9
8
7
6
5
4
3
2
4
4
4
4
5
5
5
7
7
7
7
10
10
15
20
50 100
1
50 100 100* 100*
1/16
8
8
8
8
8
9
10
10
10
15
15
15
20
20
30
1/32
15
17
17
17
18
18
18
20
25
50
60
70
70
70
70 100* 100* 100* 100*
*100 betyder mere end 100.
• Det maksimale antal blitzlys varierer alt efter batteritypen og batteriets tilstand.
Hvis der bruges en ekstern batteriadapter FA-EB1AM (ekstraudstyr), forøges
det maksimale antal blitzlys ud over de værdier, der er angivet ovenfor.
53
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
Anvendelser
Med nikkelmetalhydrid-batterier (ved brug af 2.500 mAh)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 54 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Trådløs blitz-indstilling (WL)
Fotos, der tages med blitzenheden sat på kameraet, er flade som vist på foto 1. I så
fald skal du tage blitzen af kameraet og anbringe den, så du får en mere
tredimensionel effekt som vist på foto 2. Ved at bruge 2 eller flere blitzenheder
kan du lave mere detaljerede lysforhold som vist på foto 3.
Når du tager denne type foto med et spejlreflekskamera, er kameraet og
blitzenheden almindeligvis forbundet med et kabel. Med denne blitz er det ikke
nødvendigt at have et kabel til at overføre signaler til blitzenheden, da lyset fra
selve blitzen bruges som signal. Den korrekte eksponering bestemmes automatisk
af kameraet.
Normal blitz
Trådløs blitz
Trådløs blitz
(Lysforholdskontrol-indstilling)
54
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 55 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Trådløs blitzrækkevidde
Den trådløse blitz bruger et lyssignal fra blitzen som en udløser til at betjene den
eksterne blitzenhed. Følg nedenstående, når du placerer kamera, blitz og motiv.
• Fotografer i mørke omgivelser indendørs.
• Hvis du drejer blitzrøret med bounce-blitz-funktionen (side 36), så modtageren
til trådløst kontrolsignal peger mod kameraet, bliver det nemmere for blitzen at
modtage signaler fra kameraet.
• Placer den eksterne blitz inden for det grå område i følgende figur.
Afstand mellem blitz og
motiv (se Tabel 2)
Anvendelser
Afstand mellem kamera og motiv
(se Tabel 1)
Placer ikke blitzen direkte
bag ved motivet
Placer kameraet og
blitzenheden inden for en radius
på 1 til 5 m fra motivet
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
55
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 56 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Afstand kamera- HVL-F58AM-motiv
Afstand HVL-F58AM - motiv
(Tabel 2)
Afstand kamera
-motiv
(Tabel 1)
Andet end HSS
Blænde
Alle
lukkerhastigheder
Synkroniseret
hastighed eller
langsommere
2.8
1.4 - 5
1.4 - 5
1 - 3.5
1 - 2.5
1 - 1.7
4
1-5
1-5
1 - 2.5
1 - 1.7
1 - 1.2
–
5.6
1-5
1-5
1 - 1.7
1 - 1.2
–
–
Lukkerhastighed
HSS
1/250 sek.
1/500 sek.
1/1000 sek. 1/2000 sek.
1 - 1.2
Enheder: m
• Afstandene i ovenstående tabel forudsætter brug af ISO 100. Hvis ISO 400
bruges, skal afstandene ganges med en faktor på to (forudsæt en grænse på 5 m).
• Blitzrækkevidden vises ikke på LCD-panelet, når der bruges trådløs blitz.
Bemærkninger om trådløs blitz
• Du kan ikke bruge en blitzmåler eller farvemåler i trådløs blitz-indstilling, fordi
forblitzen affyres.
• Testblitz for den trådløs blitz er i den aktuelt valgte testblitz-indstilling. Der
kommer et blitzlys med [TEST1] og tre blitzlys med [TEST3]. Blitzlysene
fortsætter i fire sekunder med [TESTM]. For nærmere oplysninger om testblitz,
se "Brugervalgt indstilling" (side 74).
• Zoompositionen for HVL-F58AM indstilles automatisk til 24 mm. En anden
zoomposition end 24 mm frarådes.
• I trådløs blitz-indstilling er ADI-måling annulleret, og P-TTL-blitzmåling
bruges automatisk (side 43).
• Multiblitz kan ikke bruges.
• Hvis der bruges en anden trådløs blitz i nærheden, kan du skifte kanalen til i de
brugervalgte indstillinger for at forhindre forstyrrelser (side 74).
• Når du fotograferer med den trådløse blitz, kan blitzenheden i sjældne tilfælde
affyres ved en fejltagelse som følge af statisk elektricitet i omgivelserne eller
elektromagnetiske forstyrrelser.
Når blitzen ikke er i brug, skal du vælge [
] med MODE-knappen.
• Blitzenheden kan i sjældne tilfælde give forkert luminescens, fordi signallyset
ikke når motivet og lign. som følge af den position, den trådløse blitz er monteret
i. I så fald kan du forhindre forkert luminescens ved at ændre den trådløse blitz’
monteringsposition eller ændre indstillingen af trådløs kanal i den brugervalgte
indstilling (side 74).
56
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 57 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Åbne og lukke ministativet
• Ministativet er sammenfoldeligt og skal være åbent, når det bruges.
Anvendelser
Sætte ministativet på og tage det af
• Brug det medfølgende ministativ, når blitzenheden er adskilt fra kameraet.
Sætte på
Tage af
• Du kan sætte blitzenheden på et stativ med brug af stativhullerne i ministativet.
Brug stativet med en skrue på under 5,5 mm. Hvis stativet bruges med en skrue
på over 5,5 mm, kan det ikke holde ministativet ordentlig fast, så ministativet
kan beskadiges.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
57
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 58 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
• Hvis ministativet skilles i to, skal skaftdelen passes ind i den anden del.
Muligheder for fotografering med
trådløs blitz med denne blitzenhed
Der kan bruges følgende metoder til fotografering med trådløs blitz med
denne blitzenhed.
[1] Fotografering med trådløs blitz, når kameraet har en
indbygget blitz
Ved at bruge kameraets indbyggede blitz som controller kan denne blitzenhed
udløses som en ekstern blitz.
[2] Fotografering med trådløs blitz, når kameraet ikke har en
indbygget blitz (uden lysforholdskontrol)
Selv om kameraet ikke har en indbygget blitz, kan du tage et foto med trådløs blitz
ved at bruge denne blitzenhed som controller og den anden blitzenhed som ekstern
blitz.
[3] Fotografering med trådløs blitz med lysforholdskontrol
Du kan tage et foto med trådløs blitz, mens du kontrollerer lysforholdet for nogle
grupper af blitzenheder ved at bruge denne blitzenhed som controller.
(1) Når HVL-F58AM/HVL-F42AM bruges som ekstern blitz, kan du
kontrollere lysforholdet for op til 3 grupper ([CTRL], [RMT], [RMT2]). Du
kan bruge denne funktion med DSLR-A900/A700.
(2) Når HVL-F56AM/HVL-F36AM bruges som ekstern blitz, kan du
kontrollere lysforholdet for de 2 grupper ([CTRL], [RMT]). Du kan bruge
denne funktion med en DSLR-A900.
58
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 59 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
• Se "Kombination af kamera, ekstern blitz og controller" for nærmere
oplysninger.
• Du kan bruge flere eksterne blitzer på samme tid.
• Den eksterne blitz udløses med effektniveauet indstillet i hver blitz, når den
eksterne blitz er i MANUAL-indstilling.
• I denne vejledning betyder "controller" den blitzenhed, der er sat på et kamera,
og "ekstern blitz" betyder en blitzenhed, der bruges separat fra et kamera.
Kombination af kamera, ekstern blitz og controller
Typer
[1] Med indbygget -blitz
Kamera*1
*2
*3
HVL-F58AM*3 /
HVL-F42AM
Anvendelser
*1
Controller*2
Digitale
HVL-F58AM / HVLspejlreflekskamerae
Kameraets
F42AM / HVL-F56AM
r fra Sony med
indbygget blitz
/ HVL-F36AM
indbygget blitz
Kameraer uden
[2] Uden indbygget blitz indbygget blitz
DSLR-A900
[3]-(1)
Kontrol
af op til
[3]
Lysforhold 3 grupper
skontrol
[3]-(2)
Kontrol af
2 grupper
Ekstern blitz*1
HVL-F58AM:
[CTRL1] indstilling*4
HVL-F58AM/HVLHVL-F58AM:
F42AM/ HVL-F56AM/ [CTRL2] HVL-F36AM
indstilling*4*5
HVL-F58AM:
[CTRL1] indstilling*4
DSLR-A700/
DSLR-A900
HVL-F58AM /
HVL-F42AM*6
DSLR-A900
HVL-F58AM/HVLHVL-F58AM:
F42AM/ HVL-F56AM/ [CTRL2] HVL-F36AM
indstilling*4*5
For nærmere oplysninger om kameraer og blitzenheder, der ikke er anført ovenfor, se
betjeningsvejledningen til hvert enkelt produkt.
Når DSLR-A100/A200/A300/A350 bruges, kan denne blitzenhed ikke indstilles
til controller. Hvis blitzenheden allerede er indstillet til controller, annulleres
indstillingen automatisk. For andre kameraer henvises til betjeningsvejledningen til
det enkelte kamera.
Indstil trådløs betjening/fjernbetjening på [RMT].
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
59
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 60 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
*4
*5
*6
Denne blitzenhed har to indstillinger for trådløs betjening, [CTRL1] og [CTRL2].
Trådløs betjening-indikatoren på LCD-panelet vises som følger.
[CTRL1] -indstilling: [CTRL+]
Når HVL-F58AM/HVL-F42AM bruges som ekstern blitz, skal denne
indstilling vælges.
[CTRL2] -indstilling: [CTRL]
Når HVL-F56AM/HVL-F36AM bruges som ekstern blitz, skal denne
indstilling vælges.
Når du ændrer controller-indstillingen, skal [C03] indstilles i den brugervalgte
indstilling (side 74).
Når DSLR-A700 bruges, kan denne blitzenhed ikke indstilles til [CTRL] (CTRL2).
Hvis blitzenheden allerede er indstillet til [CTRL], annulleres indstillingen
automatisk. For andre kameraer henvises til betjeningsvejledningen til det
enkelte kamera.
HVL-F42AM brugt som ekstern blitz er inkluderet i [RMT] -gruppen.
60
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 61 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
[1] Fotografering med trådløs blitz
med kameraets indbyggede blitz
Brug kun en ekstern blitzenhed med lyset fra den indbyggede blitz som signal.
Indbygget blitz
Blitzenhed
Sæt blitzenheden på kameraet, og slå strømmen på
blitzenheden og kameraet til.
2
Indstil kameraet til trådløs blitz.
Anvendelser
1
• Indstillingsmetoden er forskellig, alt efter det kamera der bruges. Se
betjeningsvejledningen til dit kamera for nærmere oplysninger.
• Når kameraet indstilles til trådløs, indstilles blitzen også automatisk til
trådløs, og WL vises på LCD-panelet.
Blitz-kanalinformationen overføres til kameraet.
• Lysniveauet kan også ændres for trådløs blitz-indstilling. For nærmere
oplysninger, se side 74.
3
Fjern blitzenheden fra kameraet, og skyd den
indbyggede blitz frem.
4
Sæt kameraet og blitzenheden op.
• Sæt kameraet og blitzenheden op på et mørkt sted, f.eks. indendørs.
• Se side 55 for nærmere oplysninger.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
61
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 62 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
5
Sørg for, at den indbyggede blitz og blitzenheden er
fuldt opladet.
• " " er tændt i søgeren, når den indbyggede blitz er fuldt opladet.
• Når blitzenheden er fuldt opladet i trådløs blitz-indstilling, blinker
AF-illuminatoren på forsiden, og TEST-knappen lyser gult.
6
Brug testblitzen- til at kontrollere blitzen.
• Sørg for, at blitzenhedens trådløse fjernbetjening er indstillet på [RMT]
eller [RMT2].
• Under fotografering med trådløs blitz er testblitz-metoden forskellig, alt
efter det kamera der bruges. Se betjeningsvejledningen til dit kamera for
nærmere oplysninger.
• Hvis testblitzen ikke virker, skal du ændre kameraets, blitzens og motivets
position, eller rette modtageren til trådløst kontrolsignal mod kameraet.
7
Kontroller igen, at den indbyggede blitz og blitzenhed
er fuldt opladet, og tryk på lukkerknappen for at tage
fotoet.
62
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 63 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Indstille trådløs blitz kun med blitz
Når du har klargjort trådløs blitz i trin [1], kan du også indstille blitzen og kameraet
hver for sig til trådløs, hvis du fortsætter med at bruge den samme kombination af
kamera og blitz uden at skifte den trådløse kanal.
Indstilling af kamera:
Indstil kameraet til trådløs blitz.
Se betjeningsvejledningen til dit kamera for nærmere oplysninger.
Indstilling af blitz:
1 Tryk på TTL/M-knappen, så
eller
vises.
vælges, udløses blitzenheden med det effektniveau, der skal
2 Tryk gentagne gange på MODE-knappen, så [ WL]
vises.
3 Tryk på Fn-knappen.
4 Tryk på g - eller G -knappen for at få [RMT] eller
[RMT2] til at blinke.
5 Tryk på Fn-knappen.
• Sørg for, at den eksterne blitz’ trådløse kanal er indstillet til den samme
kanal som controlleren. For nærmere oplysninger om indstilling af den
trådløse kanal, se "Brugervalgt indstilling" (side 74).
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
63
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
Anvendelser
• Når
indstilles.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 64 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
[2] Fotografering med trådløs blitz
uden kameraets indbyggede blitz
Du kan tage et foto med trådløs blitz ved at bruge 2 blitzenheder, en som controller
og den anden som ekstern blitzenhed, selv om kameraet ikke har en indbygget blitz.
Denne blitzenhed skal bruges som controller.
Denne blitzenhed
Ekstern blitz
1
Indstil kamera, blitz (controller) og blitz (ekstern blitz)
til trådløs blitz.
Indstilling af kamera:
Indstil kameraet til trådløs blitz.
Se betjeningsvejledningen til dit kamera for nærmere oplysninger.
Indstilling af controller:
1 Tryk gentagne gange på MODE-knappen,
så [ WL] vises.
2 Tryk på Fn-knappen.
3 Tryk på g - eller G -knappen for at få [CTRL] til
at blinke.
4 Tryk på Fn-knappen.
64
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 65 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
5 Tryk på g - eller G -knappen for at få RATIO [OFF] til
at blinke.
6 Tryk på Fn-knappen.
• [CTRL+] eller [CTRL] vises.
Indstilling af ekstern blitz:
Indstil den trådløse blitz, mens blitzenheden er sat på kameraet, og tag den
derefter af kameraet. Se betjeningsvejledningen til den eksterne blitz for
nærmere oplysninger. Når HVL-F58AM bruges som ekstern blitz, se side 63,
og indstil fjernbetjening på [RMT].
Sæt controlleren på kameraet, og slå derefter
strømmen på kameraet, controlleren og den eksterne
blitz til.
3
Sæt kameraet op med controlleren og den eksterne
blitz.
• Se side 55 for nærmere oplysninger.
4
Sørg for, at controlleren og blitzenheden er fuldt
opladet.
• Når blitzenheden er fuldt opladet i trådløs blitz-indstilling, blinker
AF-illuminatoren på forsiden, og TEST-knappen lyser gult.
5
Brug testblitz til at kontrollere blitzen.
• Testblitzmetoden er forskellig, alt efter det kamera der bruges. Se
betjeningsvejledningen til dit kamera for nærmere oplysninger.
• Hvis testblitzen ikke virker, skal du ændre kameraets, blitzens og motivets
position, eller rette modtageren til trådløst kontrolsignal mod kameraet.
Sørg endvidere for, at den eksterne blitz’ trådløse kanal er indstillet til den
samme kanal som controlleren.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
65
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
Anvendelser
2
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 66 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
6
Kontroller igen, at controlleren og blitzenheden er fuldt
opladet, og tryk på lukkerknappen for at tage fotoet.
• Selv om RATIO er indstillet til [OFF], blinker controlleren for at overføre
et signal.
[3] Fotografering med trådløs blitz
med lysforholdskontrol
Du kan tage et foto med trådløs blitz, mens du kontrollerer lysforholdet for
controlleren og 2 grupper af eksterne blitzenheder (RMT, RMT2).
Denne blitzenhed
(Controller)
Ekstern blitz
(RMT)
Ekstern blitz
(RMT2)
• Enhver kombination af HVL-F58AM/HVL-F42AM/ HVL-F56AM/HVL-F36AM kan
bruges i en gruppe med [RMT]. For [RMT2] kan kun HVL-F58AM, der er indstillet til
[CTRL1], bruges i en gruppe.
• Når HVL-F56AM/HVL-F36AM bruges som ekstern blitz, skal controller indstilles til
[CTRL2]. I [CTRL2] -indstilling kan du kun kontrollere lysforholdet for 2 grupper.
For nærmere oplysninger om indstilling af controller, se [C03] i " Brugervalgt
indstilling" (side 74).
• Hele effektniveauforholdet vises vha. blitzrækkevidde/multiblitzfrekvens/blitzforholddisplayet på LCD-panelet for fotografering med trådløs blitz med lysforholdskontrol.
f.eks.)
Når der vises [4:2:1] på displayet, udløses blitzen for hver gruppe med effektniveau på
4/7, 2/7 og 1/7 af det samlede.
1
Indstil kamera, blitz (controller) og blitz (ekstern blitz)
til trådløs blitz.
66
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 67 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Indstilling af kamera:
Indstil kameraet til trådløs blitz.
Se betjeningsvejledningen til dit kamera for nærmere oplysninger.
Indstilling af controller:
1 Tryk gentagne gange på MODE-knappen,
så [ WL] vises.
2 Tryk på Fn-knappen.
3 Tryk på g - eller G -knappen for at få [CTRL]
Anvendelser
til at blinke.
4 Tryk på Fn-knappen.
5 Tryk på g - eller G -knappen for at få RATIO [ON]
til at blinke.
6 Tryk på Fn-knappen.
7 Tryk på f - eller F -knappen for at vælge
lysforholdet.
• Lysforholdet kan indstilles til følgende.
1, 2, 4, 8, 16, --*
* Blitzenheden kan ikke affyres, når lysforholdet er indstillet til [--].
8 Tryk på g - eller G -knappen for at vælge
lysforholdet for controlleren og eksterne
blitzenheder (RMT, RMT2).
• Indstil effektniveauforholdet til [--] på blitzenheden, når der er en
ekstern blitz (RMT/ RMT2), som ikke skal udløses, når du bruger
blitzenheden med controlleren efter at have indstillet blitzenheden
til [CTRL1].
9 Tryk på Fn-knappen.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
67
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 68 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
10 Tryk på TTL/M-knappen, så
vises.
• Når
er valgt, bruges manuelt indstillet blitz med
lysforholdskontrol.
Indstilling af ekstern blitz:
Indstil den trådløse blitz, mens blitzenheden er sat på kameraet, og tag den
derefter af kameraet. Se betjeningsvejledningen til den eksterne blitz for
nærmere oplysninger. Når HVL-F58AM bruges som ekstern blitz, se side 63.
2
Sæt controlleren på kameraet, og slå derefter
strømmen på kameraet, controlleren og den eksterne
blitz til.
3
Sæt kameraet op med controlleren og den eksterne
blitz.
• Se side 55 for nærmere oplysninger.
4
Sørg for, at controlleren og blitzenheden er fuldt
opladet.
• Når blitzenheden er fuldt opladet i trådløs blitz-indstilling, blinker
AF-illuminatoren på forsiden, og TEST-knappen lyser gult.
5
Brug testblitz til at kontrollere blitzen.
• Testblitzmetoden er forskellig, alt efter det kamera der bruges. Se
betjeningsvejledningen til dit kamera for nærmere oplysninger.
• Hvis testblitzen ikke virker, skal du ændre kameraets, blitzens og motivets
position, eller rette modtageren til trådløst kontrolsignal mod kameraet.
Sørg endvidere for, at den eksterne blitz’ trådløse kanal er indstillet til den
samme kanal som controlleren.
6
Kontroller igen, at controlleren og blitzenheden er fuldt
opladet, og tryk på lukkerknappen for at tage fotoet.
68
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 69 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Forbinde kamera og blitz med
kabel
Brug af eksterne kabler FA-CC1AM (ekstraudstyr) giver mulighed for
fotografering med blitzenheder, der er adskilt fra kameraet. Der kan tilsluttes op
til fire blitzenheder sammen. Det giver stor frihed til at skabe skyggevirkninger
på motivet, når man kan tage fotografier uden at skulle tænke på placering af
blitzenheden.
Anvendelser
• Blitzenheder med stik til tilbehør kan tilsluttes direkte.
1
Tag stik-hætten af.
2
Forbind kablet til stikket til tilbehør.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
69
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 70 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
• I denne indstilling bliver ADI-måling annulleret, og forblitz TTL-måling
bliver automatisk brugt (side 43).
• High-Speed Sync i P-indstilling kan ikke bruges, når blitzen er tilsluttet
med det eksterne kabel FA-CC1AM (ekstraudstyr).
• Alle blitzenhederne er på det samme effektniveau i TTL-blitzindstilling.
• Under fotografering med eksternt kabel annulleres trådløs controllerindstilling automatisk, og du kan ikke bruge fotografering med blitz med
lysforholdskontrol.
70
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 71 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Brug af ekstern batteriadapter
Du kan bruge en ekstern batteriadapter FA-EB1AM (ekstraudstyr) som ekstern
strømforsyning.
1
Tag stik-hætten af.
2
Forbind tilslutningskablet til stikket til ekstern
strømforsyning.
Anvendelser
• Brug en ekstern batteriadapter eller kabel til denne blitzenhed til stikket til
ekstern strømforsyning eller stik til tilbehør.
71
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 72 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
AF-illuminator
I svagt lys, eller når motivets kontrast er lav, lyser den røde lampe på forsiden af
blitzenheden, når lukkerknappen trykkes halvvejs ned for auto-fokus. Her brugtes
AF-illuminatoren som en hjælp ved auto-fokus.
• AF-illuminatoren virker, selv om [
] vises på LCD-panelet.
• Kameraets AF-illuminator virker ikke, mens blitzens AF-illuminator
er aktiveret.
• AF-illuminatoren virker ikke, mens funktionen Continuous AF
(uafbrudt AF) bruges i fokusering-indstilling (når der fokuseres vedvarende
på et motiv i bevægelse).
• AF-illuminatoren virker muligvis ikke, hvis linsens brændvidde er større
end 300 mm. Blitzenheden virker ikke, når den tages af kameraet.
72
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 73 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Nulstil til
standardindstillingerne
Tryk på både MODE og TTL/M knapperne i tre sekunder.
De fleste blitzfunktioner stilles tilbage til deres standardindstillinger.
Anvendelser
Punkt
Standardindstillinger
Blitz til/fra
Til ( Auto eller
)
Objektivdækning (zoom)
Auto-zoom (105 mm)
Side
22
32
Blitzindstilling (TTL/M/MULTI)
TTL
Trådløs blitz (WL)
RMT
43, 48
54
Lysforhold
1:1:1
66
Effektniveau i TTL/M (LEVEL)
1/1
Effektniveau i multiblitz (LEVEL)
1/32
48
Frekvens i multiblitz (Hz)
5
48
Gentagelse i multiblitz (TIMES)
10
48
43, 48
Brugervalgt indstilling nulstilles ikke.
73
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 74 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Brugervalgt indstilling
De forskellige indstillinger af blitz kan ændres som nødvendigt.
Følgende otte punkter kan ændres.
• HSS -indstilling (til/fra)
• Indstilling af trådløs kanal (kanal 1 til 4)
• Indstilling af trådløs controller (1/2)
• Optageindstilling, hvor manuel blitz eller multiblitz kan indstilles
(kun M-indstilling/alle indstillinger)
• Indstilling af testblitz (en gang/3 gange/4 sekunder)
• Tid indtil automatisk slukning (30 sekunder/3 minutter/30 minutter/ingen)
• Tid indtil automatisk slukning når der bruges trådløs blitz (60 minutter/ingen)
• Enhed for blitzrækkevidde (meter/fod)
Udførelse af brugervalgt indstilling
Den brugervalgte indstilling ændres som følger.
1
Tryk på Fn-knappen i 3 sekunder, mens
POWER-kontakten er indstillet til ON.
• Det første punkt (indstilling af HSS) vises.
74
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 75 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
2
Tryk på g - eller G -knappen for at vælge punktet.
For nærmere oplysninger om hver indstilling, se "Ændring af brugervalgt
indstilling" (side 78).
Anvendelser
3
Tryk på Fn-knappen for at afslutte brugervalgt
indstilling.
• LCD-panelet vender tilbage til den originale visning.
• Når der er valgt en anden indstilling end standardindstillingen i
C03, C04, C06 eller C07, bliver
stående på LCD-panelet.
• De valgte indstillinger bibeholdes, selvom blitzenheden slukkes, eller
batteriet tages ud.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
75
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 76 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Vælg med f -knappen eller F -knappen
C01. Indstilling af HSS
Vælg med g -knappen eller G -knappen
til
fra
C02. Indstilling af trådløs kanal
Kanal 1
Kanal 2
Kanal 3
Kanal 4
C03. Indstilling af trådløs controller
Kontrol 1
Kontrol 2
C04. Optageindstilling hvor manuel blitz eller multiblitz kan
indstilles
Kun M-indstilling
Alle indstillinger
76
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 77 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Vælg med f -knappen eller F -knappen
C05. Indstilling af testblitz
3 gange
4 sekunder
Anvendelser
Vælg med g -knappen eller G -knappen
En gang
C06. Tid indtil automatisk slukning
30 sekunder
3 minutter
30 minutter
ingen
C07. Tid indtil automatisk slukning når der bruges trådløs blitz
60 minutter
ingen
C08. Enhed for blitzrækkevidde
meter
fod
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
77
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 78 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Ændring af brugervalgt indstilling
Nedenfor forklares, hvordan hver brugervalgt indstilling ændres.
Sådan indstilles High-Speed Sync (C01)
Du kan indstille High-Speed Sync.
Tryk på f - eller F -knappen for at vælge [ ON].
• Displayet skiftet mellem [ON] og [OFF].
• Denne blitzenhed indstilles automatisk til High-Speed Sync, når
lukkerhastigheden er indstillet til at være højere end den synkroniserede
blitzhastighed. Den synkroniserede blitzhastighed kan være forskellig, alt efter
kameraet. Se betjeningsvejledningen til dit kamera for nærmere oplysninger om
den synkroniserede blitzhastighed.
• Det anbefales at tage fotos i lyse omgivelser.
• High-Speed Sync kan ikke bruges med bounceblitz.
• Det frarådes at bruge en blitzmåler eller farvemåler med High-Speed Sync, fordi
den forstyrrer korrekt eksponering og farve.
• Blitzrækkevidden bliver kortere end for normal blitzfotografering, når
High-Speed Sync bruges. Sørg for, at motivet er inden for blitzrækkevidden.
• Du kan også bruge High-Speed Sync, når du fotograferer med trådløs blitz.
• Hvis du vælger [OFF], annulleres High-Speed Sync. Når High-Speed Sync er
annulleret, kan lukkerhastigheden ikke indstilles til at være højere end den
synkroniserede hastighed.
Sådan ændres indstillingen af kanal for den trådløse
blitz (C02)
Du kan skifte den trådløse kanal for at forhindre forstyrrelser, når der bruges en
anden blitz i nærheden.
Tryk på f - eller F -knappen for at vælge den ønskede indstilling.
• Displayet skifter som følger.
[CH-1] y [CH-2] y [CH-3] y [CH-4] y . . .
• Sæt blitzenheden på kameraet, og tryk lukkerknappen halvvejs ned efter at
have ændret kanalen.
78
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 79 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Sådan vælges indstilling for trådløs betjening (C03)
Du kan ændre indstillingen for trådløs betjening. Denne blitzenhed har to
controller-indstillinger, [CTRL1] og [CTRL2]. Trådløs betjening-indikatoren på
LCD-panelet vises som følger.
[CTRL1] -indstilling: [CTRL+]
Når HVL-F58AM/HVL-F42AM bruges som ekstern blitz, skal denne
indstilling vælges.
[CTRL2] -indstilling: [CTRL]
Når HVL-F56AM/HVL-F36AM bruges som ekstern blitz, skal denne
indstilling vælges.
Sådan ændres den optageindstilling, der kan bruge
manuel blitz-indstilling (M) og multiblitz-indstilling (C04)
Du kan ændre den optageindstilling, der kan bruge manuel blitz-indstilling (M) og
multiblitz-indstilling.
Tryk på f - eller F -knappen for at vælge den optageindstilling, der
kan bruge manuel blitz-indstilling og multiblitz-indstilling.
• Displayet skifter som følger.
M: (svarer kun til kameraets M-indstilling)
PASM: (svarer til alle kameraets indstillinger)
• Når [PASM] er valgt, kan fotografering med manuel blitz og fotografering
med multiblitz bruges i alle kameraets optageindstillinger. Korrekt
eksponering kan ikke altid opnås ved fotografering i andre indstillinger
end kameraets M-indstilling. Det anbefales derfor at bruge kameraets
M-indstilling.
• Denne blitzenhed indstilles til TTL-blitz, når du indstiller kameraets
optageindstilling til [AUTO].
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
79
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
Anvendelser
Tryk på f - eller F -knappen for at vælge indstilling for trådløs
betjening.
• Displayet skiftet mellem [CTRL1] og [CTRL2].
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 80 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Sådan ændres testblitz-indstillingen (C05)
Du kan ændre den blitzmetode, der bruges ved testblitz.
Tryk på f - eller F -knappen for at vælge indstillingen af testblitz.
• Displayet skifter som følger.
[TEST1] y [TEST3] y [TESTM] y . . .
[TEST1]: blinker en gang med det indstillede lysniveau.
[TEST3]: blinker tre gange med en bestemt hastighed.
[TESTM]: blinker i fire sekunder med en bestemt hastighed.
Sådan ændres tiden indtil automatisk slukning (C06)
Du kan ændre tiden indtil automatisk slukning.
Tryk på f - eller F -knappen for at vælge den ønskede tid indtil
automatisk slukning.
• Displayet skifter som følger.
[PS 0.5] y [PS 3] y [PS 30] y [PS --] y [PS 0.5] y . . .
[PS 0.5]: skifter til strømspareindstilling efter 30 sekunder.
[PS 3]: skifter til strømspareindstilling efter 3 minutter.
[PS 30]: skifter til strømspareindstilling efter 30 minutter.
[PS --]: deaktiverer strømspareindstilling.
Sådan ændres tiden indtil automatisk slukning når der
bruges trådløs blitz (C07)
Du kan ændre tiden indtil automatisk slukning når der bruges trådløs blitz.
Tryk på f - eller F -knappen for at vælge tiden indtil automatisk
slukning når der bruges trådløs blitz.
• Displayet skiftet mellem [PS 60] og [PS --].
[PS 60]: skifter til strømspareindstilling efter 60 minutter.
[PS --]: deaktiverer strømspareindstilling.
Sådan ændres enheden for blitzrækkevidde (C08)
Du kan ændre den viste enhed for blitzrækkevidde.
Tryk på f - eller F -knappen for at vælge enheden.
• Displayet skiftet mellem [m] og [ft].
80
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\070C04.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 81 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Yderligere oplysninger
Bemærkninger om brug
Ved optagelse
Batterier
• Det batteriniveau, der vises på LCD-panelet, kan være lavere end den faktiske
batterikapacitet som følge af temperatur- og oplagringsforhold. Det viste
batteriniveau genoprettes til den korrekte værdi, når blitzen har været brugt
nogle gange.
• Nikkelmetalhydrid-batterier kan miste strøm pludseligt. Hvis svagt batteriindikatoren begynder at blinke, eller blitzen ikke længere kan bruges, mens du
tage billeder, skal du skifte eller genoplade batterierne.
• Blitzfrekvensen og det antal blitzlys, som nye batterier giver, kan variere i
forhold til de værdier, der er vist i tabellen, afhængigt af den tid, der er forløbet,
siden batterierne blev fremstillet.
Continued on
next
page
Fortsættes
på the
næste
side
81
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
Yderligere oplysninger
• Denne blitzenhed frembringer stærkt lys, og den bør derfor ikke bruges lige
foran øjnene.
• Brug ikke blitzen 20 gange i træk eller hurtigt efter hinanden for at undgå
ophedning og forringelse af kameraet og blitzenheden. (Når effektniveauet
er 1/32, 40 gange i træk.)
Stands brug af blitzenheden og lad den afkøle i mindst 10 minutter, hvis blitzen
udløses op til det maksimale antal gange hurtigt efter hinanden.
• Sæt blitzenheden på kameraet, mens blitzenheden er slukket.
Ellers kan du forårsage funktionsfejl på blitzenheden eller brug af en forkert
luminescens, og det stærke lys kan skade dine øjne.
• Undgå at bruge blitzen nær mennesker, når du drejer blitzrøret under
fotografering med bounce-funktionen. Blitzlyset kan skade øjnene, og det varme
blitzrør kan forårsage forbrændinger.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\070C04.fm
Master: Left
010COV.book Page 82 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
• Tag først batterierne ud efter at have slået strømmen fra og ventet i nogle
minutter, når batterierne skiftes. Batterierne kan være varme, afhængigt af
batteritypen. Tag dem forsigtigt ud.
• Tag batterierne ud og opbevar dem, når du ikke vil bruge kameraet i længere tid.
Temperatur
• Blitzenheden kan bruges i et temperaturområde på 0 °C til 40 °C.
• Udsæt ikke blitzenheden for meget høje temperaturer (f.eks. i direkte sollys i
en bil) eller høj fugtighed.
• For at forhindre dannelse af kondensvand på blitzen skal du lægge den i en
forseglet plastpose, når du tager den fra kolde omgivelser til varme omgivelser.
Lad den komme op på stuetemperatur, før den tages ud af posen.
• Batterikapaciteten formindskes ved lavere temperaturer. Opbevar dit kamera og
reservebatterier i en varm inderlomme ved optagelse i koldt vejr. Svagt batteriindikatoren kan blinke i koldt vejr, selv om der stadig er strøm på batterierne.
Batterierne får noget af deres kapacitet tilbage, når de varmes op til normal
driftstemperatur.
• Denne blitzenhed er ikke vandtæt. Pas på, at den ikke kommer i kontakt med
vand eller sand, f.eks. når den bruges ved kysten. Kontakt med vand, sand, støv,
eller salt kan medføre funktionsfejl.
82
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\070C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 83 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Vedligeholdelse
Tag enheden af kameraet. Rengør blitzen med en tør, blød klud. Hvis blitzen har
været i kontakt med sand, vil aftørring beskadige overfladen, og den bør derfor
rengøres forsigtigt med en blæser. Til særligt svære pletter skal du bruge en klud,
der er let fugtet med en mild opløsning af rengøringsmiddel, og derefter tørre
enheden ren med en tør, blød klud. Brug aldrig stærke opløsningsmidler, f.eks.
fortynder eller rensebenzin, da de beskadiger overfladebehandlingen.
Yderligere oplysninger
83
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\070C04.fm
Master: Left
010COV.book Page 84 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Specifikationer
Ledetal
Normal blitz (ISO100)
Manuel blitz/ 35mm-format
Effektniveau
Indstilling af objektivdækning (mm)
16*
24
28
35
50
70
1/1
17
29
31
36
42
48
105
58
1/2
11.9
20.8
21.8
25.1
29.6
34.2
41.0
1/4
8.4
14.7
15.4
17.8
20.9
24.2
29.0
1/8
5.9
10.4
10.9
12.6
14.8
17.1
20.5
1/16
4.2
7.4
7.7
8.9
10.5
12.1
14.5
1/32
3.0
5.2
5.4
6.3
7.4
8.6
10.3
* Når vidvinkelpanelet er sat på.
APS-C-format
Effektniveau
Indstilling af objektivdækning (mm)
16*
24
28
35
50
70
1/1
17
31
36
42
48
52
105
58
1/2
11.9
21.8
25.1
29.6
34.2
36.8
41.0
1/4
8.4
15.4
17.8
20.9
24.2
26.0
29.0
1/8
5.9
10.9
12.6
14.8
17.1
18.4
20.5
1/16
4.2
7.7
8.9
10.5
12.1
13.0
14.5
1/32
3.0
5.4
6.3
7.4
8.6
9.2
10.3
* Når vidvinkelpanelet er sat på.
84
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\070C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 85 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
HSS flad blitz (ISO100)
Manuel blitz/ 35mm-format
Lukkerhastighed
Indstilling af objektivdækning (mm)
16*
24
28
35
50
70
105
1/250
6.7
11.8
12.9
14.8
17.3
19.5
22.4
1/500
4.7
8.4
9.1
10.5
12.2
13.8
15.9
1/1000
3.3
5.9
6.4
7.4
8.6
9.8
11.2
1/2000
2.4
4.2
4.6
5.2
6.1
6.9
7.9
1/4000
1.7
3.0
3.2
3.7
4.3
4.9
5.6
1/8000
1.2
2.1
2.3
2.6
3.1
3.5
4.0
1/12000
0.8
1.5
1.6
1.8
2.2
2.4
2.8
* Når vidvinkelpanelet er sat på.
Lukkerhastighed
Indstilling af objektivdækning (mm)
16*
24
28
35
50
70
105
1/250
6.7
12.9
14.8
17.3
19.5
20.9
22.4
1/500
4.7
9.1
10.5
12.2
13.8
14.8
15.9
1/1000
3.3
6.4
7.4
8.6
9.8
10.5
11.2
1/2000
2.4
4.6
5.2
6.1
6.9
7.4
7.9
1/4000
1.7
3.2
3.7
4.3
4.9
5.2
5.6
1/8000
1.2
2.3
2.6
3.1
3.5
3.7
4.0
1/12000
0.8
1.6
1.8
2.2
2.4
2.6
2.8
* Når vidvinkelpanelet er sat på.
Frekvens/Gentagelse
Alkali
Frekvens (sek.)
Gentagelse (gange)
Nikkelhydrid
(2.500 mAh)
Ca. 0.1 - 5
Ca. 0.1 - 3
Ca. 100 eller mere
Ca. 200 eller mere
• Gentagelse er det omtrentlige antal gange, der er muligt, før et nyt
batteri er helt brugt op.
85
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
Yderligere oplysninger
APS-C-format
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\070C04.fm
Master: Left
010COV.book Page 86 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Uafbrudt blitz
AF-illuminator
Blitzkontrol
Mål (Approx.)
Mass (Approx.)
Strømkrav
Anbefalede batterier
Medfølger
40 blitzlys med 5 blitzlys pr. sekund
(Normal blitz, lysniveau 1/32, 105 mm,
nikkelmetalhydrid-batteri)
Automatisk blitz ved lav kontrast og lav lysstyrke
Rækkevidde (med en 50 mm linse sat på DSLR-A700)
Centralt område: 0,5 m til 10 m
Periferiområder: 0,5 m til 3 m
Blitzkontrol med brug af forblitz, direkte TTL-måling
B 77 × H 147 × D 106 mm
440 g (ekskl. batterier)
6 V jævnstrøm
Fire størrelse AA alkalibatterier
Fire størrelse AA genopladelige
nikkelmetalhydrid-batterier
Blitzenhed (1), Ministativ (1), Etui (1), Set of printed
documentation
Funktionerne i denne betjeningsvejledning afhænger af testforholdene
hos fabrikanten.
Design and specifications are subject to change without notice.
Varemærke
er et varemærke, der tilhører Sony Corporation.
86
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\070C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 87 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Yderligere oplysninger
87
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S359\Layout\Da\080BCO.fm
Master: Left
010COV.book Page 88 Monday, September 29, 2008 3:51 PM
Trykt på mindst 70 % genbrugspapir med brug af sværte baseret
på vegetabilsk olie uden flygtuge organiske forbindelser.
Printed in Japan
HVL-F58AM
4-105-930-12(1)
Download PDF

advertising