Sony | HVL-F60M | Sony HVL-F60M F60M ekstern blitz til Multi Interface-tilbehørssko Betjeningsvejledning

4-444-194-11(1) (DK)
Flash
Forberedelser
Basis
Betjeningsvejledning
Avanceret betjening
Yderligere oplysninger
Betjeningsvejledning
Før du betjener dette produkt, bedes du
læse denne vejledning og gemme den
til fremtidig reference.
HVL-F60M
Dansk
Før du betjener dette produkt, bedes du læse denne vejledning og gemme den til
fremtidig reference.
ADVARSEL
For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke
udsættes for regn eller fugt.
Udsæt ikke batterierne for kraftig varme, f.eks. solskin, ild eller lignende.
Sæt tape over kontakterne på litiumbatteriet for at undgå kortslutning, når du
bortskaffer batterier, og følg de lokale bestemmelser for bortskaffelse af batterier.
Hold batterier og ting, der kan sluges, uden for små børns rækkevidde.
Kontakt omgående en læge, hvis en genstand sluges.
Fjern straks batterierne og hold op med at bruge apparatet, hvis ...
• produktet tabes eller udsættes for et slag, så du kan se det indvendige
af apparatet.
• produktet udsender en mærkelig lugt, varme eller røg.
Forsøg ikke at skille det ad. Der kan forekomme elektrisk stød, hvis du berører
et højspændingskredsløb inden i produktet.
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Når du bruger dit fotografiske udstyr, skal du altid
overholde forholdsreglerne for sikkerhed, herunder
følgende:
Læs og forstå alle instruktioner før brug.
Vær forsigtig, når apparatet anvendes af eller i nærheden
af børn. Efterlad ikke apparatet uovervåget under brug.
DK
2
Vær omhyggelig med ikke at berøre de varme dele, da der
eller kan forekomme forbrændinger.
Betjen ikke apparatet med en beskadiget ledning, eller hvis
apparatet har været tabt eller beskadiget, før det er blevet
undersøgt af en kvalificeret tekniker.
Lad apparatet køle helt af, før du lægger det væk. Vikl
ledningen løst omkring apparatet, når det ikke bruges.
For at mindske risikoen for elektrisk stød må dette apparat
ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
For at mindske risikoen for elektrisk stød må du ikke
adskille dette apparat. Tag det i stedet for med til en
kvalificeret tekniker, når der er behov for service eller
reparation. Forkert samling kan medføre elektrisk stød,
når apparatet efterfølgende bruges.
Brugen af tilbehør, der ikke anbefales af producenten,
kan forårsage en risiko for brand, elektrisk stød eller
personskade.
Batterierne kan blive varme eller eksplodere, hvis de
anvendes på en forkert måde.
Brug kun de batterier, der er angivet i denne vejledning.
Sørg for, at batterierne vender rigtigt (+/-).
Udsæt ikke batterierne for ild eller høje temperaturer.
Forsøg ikke at genoplade (bortset fra genopladelige
batterier), kortslutte eller skille batterierne ad.
Bland ikke batterier af forskellig type, mærke eller alder.
3 DK
GEM DISSE
INSTRUKTIONER
FORSIGTIG
Berør ikke flashlampen under betjening, da den kan blive varm, når flashen
udløses.
Til kunder i Europa
Bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter
(gælder i EU og andre europæiske lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller pakken med produktet angiver,
at produktet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal
i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til
opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes.
Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de
eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette
produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet er købt.
Bemærkning til kunder, der er underlagt EU-direktiver
Produktproducent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed
er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
Hvad angår spørgsmål vedrørende service eller garanti, henvises der til adresserne
i særskilte service- eller garantidokumenter.
DK
4
BEMÆRK:
Dette udstyr er testet og fundet at overholde grænserne for en digital enhed i Klasse
B i henhold til kapitel 15 i FCC-reglerne. Grænserne har til formål at yde en rimelig
beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesejendomme. Dette udstyr genererer,
bruger og kan udlede radiofrekvensenergi og kan forårsage skadelig interferens
i radiokommunikation, hvis det ikke installeres og benyttes i overensstemmelse
med instruktionerne. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan forekomme
interferens i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens
i forbindelse med radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke
og tænde for udstyret, anbefales brugeren at forsøge at afhjælpe interferensen ved
hjælp af én eller flere af følgende forholdsregler:
– Drej eller flyt modtagerantennen.
– Gør afstanden mellem udstyret og receiveren større.
– Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som receiveren
er tilsluttet.
– Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.
5 DK
Indholdsfortegnelse
Funktioner .........................................................................................................9
Navne på delene ..............................................................................................10
Forberedelser
Isætning af batterier .......................................................................................18
Montering og fjernelse af flashenheden ......................................................19
Opbevaring af denne flashenhed ..................................................................22
Når flashen tændes .........................................................................................23
Ændring af flashtilstanden ............................................................................26
Basis
AUTO-flash (det grundlæggende) ...............................................................29
Brug af flash i hver af kameraets optagetilstande .......................................33
Fotografering med belysning (LED-lys) ......................................................35
Justering af belysningen (LED-lys) (indbygget spreder,
farvekonverteringsfilter) ................................................................................37
Avanceret betjening
Testflash ...........................................................................................................38
Flashdækning ved zoom ................................................................................39
Flashkompensering ........................................................................................43
Bounceflash .....................................................................................................45
Brug af bounceadapteren ...............................................................................50
Nærbilledfotografering (bounce nedad) .....................................................52
Manuel flash (M) ............................................................................................53
Hurtig synkronisering (HSS) ........................................................................56
Multiflash (MULTI) .......................................................................................57
Trådløs flashtilstand (WL) ............................................................................61
Tilslutning af kamera og flash med kabel ....................................................79
Brug af ekstern batteriadapter ......................................................................81
AF-hjælpelys ....................................................................................................82
DK
6
MENU-indstillinger ...................................................................................... 83
Yderligere oplysninger
Bemærkninger om brug ................................................................................ 93
Vedligeholdelse .............................................................................................. 95
Specifikationer ................................................................................................ 96
7 DK
Før brug
Denne flashenhed kan bruges i kombination med digitale Sony-kameraer
med udskifteligt objektiv, digitale HD-videokameraoptagere fra Sony med
udskifteligt objektiv og digitale stillkameraer fra Sony, som har en almindelig
Multi Interface Shoe.
Hvis du bruger den medfølgende adaptersko, kan du også bruge digitale Sonykameraer med udskifteligt objektiv og digitale HD-videokameraoptagere fra Sony
med udskifteligt objektiv, som har en tilbehørssko med automatisk lås. Nogle af
de funktioner fungerer muligvis ikke afhængigt af modellen på dit kamera eller
videokameraoptager. Hvis du ønsker oplysninger om kompatible kameramodeller
til denne flashenhed, skal du besøge Sonys websted i dit område eller kontakte den
nærmeste Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-servicecenter.
Denne flashenhed er hverken støvsikker eller stænksikker, selvom der er
taget hensyn til dette under designet.
Placer ikke denne flashenhed på følgende placeringer
Uanset om denne flashenhed er i brug eller opbevares, skal du ikke efterlade den
nogen af følgende steder. Hvis du gør det, kan det medføre fejl.
• Placering af denne flashenhed på steder, der er udsat for direkte sollys, f.eks. på
et instrumentbræt eller i nærheden af en radiator kan medføre, at flashenheden
ændrer form, eller at den holder op med at fungere korrekt.
• Steder med voldsomme vibrationer
• Steder med kraftig elektromagnetisme
• Steder med meget sand
På steder som f.eks. ved kysten eller andre områder med meget sand, eller hvor
der forekommer støvskyer, skal du beskytte enheden mod sand og støv.
Dette kan det medføre fejlfunktion.
DK
8
Funktioner
HVL-F60M er en kraftfuld ekstern flash med et ledetal på 60
(105 mm position ISO 100 m).
,
side 96
Quick Shift Bounce-funktionen giver
dig mulighed for nemt at indstille
flashen opad eller til siden ved
fotografering med bounceflash.
,
side 48
Udstyret med et kraftigt LED-lys (1.200 lux, 0,5 m). Lysstyrken
kan justeres i 15 niveauer.
,
side 35
Der følger en bounceadapter til flash med denne flashenhed, som
giver dig mulighed for at gøre lyset blødere og reducere skygger.
,
side 50
Der er en indbygget spreder til LED-lyset. Der medfølger også
et temperaturkonverteringsfilter til LED-lyset.
,
side 37
Udstyret med et kontrolhjul. Når det bruges sammen med
Quick Navi-skærmen, bliver betjeningen hurtigere.
,
side 15
side 17
Trådløs styring af belysningsforhold giver mulighed for
uafhængig optagelse med flere lys.
,
side 73
Aktiveret til hurtig synkronisering.
,
side 56
Kan bruges med kompatible objektiver, så det bliver muligt at
bruge ADI (Advanced Distance Integration)-flashmåling, som
ikke påvirkes af refleksioner fra baggrunden eller motivet.
,
side 34
Udstyret med et let læseligt et punkts LCD-skærm.
,
side 13
9 DK
Navne på delene
A Indbygget vidvinkelpanel
(til flash) (42)
B Flashlampe
C Trådløs kontrolsignalmodtager
(64)
D AF-hjælpelys (82)
Fjern beskyttelsesfilmen foran på
AF-hjælpelyset før brug.
E Stikhætte (79, 81)
F Multibrugergrænsefladefod (19)
G Indbygget bounceskærm
(til flash) (48)
H Indbygget spreder (til LED-lys)
(37)
I LIGHT-knap (35)
J LED-lysenhed (35)
Tallene i parentes er sidetal, hvor
du finder en beskrivelse af hvert
LCD-segment.
DK
10
*
K Indikator for lodret
bouncevinkel (46)
L LCD-panel (13)
M Kontrolpanel (12)
N Låsegreb (19)
O Dæksel til batterirum (18)
P Bounceindikator (sidevinkel) (46)
Q Bounceadapter (til flash) (50)
R Farvekonverteringsfilter
(til LED-lys) (37)
S Miniholder (63)
* Stativmontering
T Stikbeskyttelseshætte (19)
U Skoadapter (21)
• Når flashenheden ikke bruges, skal du sætte den medfølgende beskyttelseshætte
på terminalen til multiinterfacefoden.
Tallene i parentes er sidetal, hvor
du finder en beskrivelse af hvert
LCD-segment.
11 DK
Kontrolpanel
MENU
OFF
ON
LEVEL
A Fn-knap (funktion) (15, 17)
B MODE-knap (26)
C TEST-knap (38)
Statussen når lampen er tændt
Gul:
Flashen er klar
Grøn: Konrrekt eksponering
D Kontrolhjul (17)
E MENU-knap (83)
F LCD-belysningsknap
G Tænd-/sluk-knap (23)
LCD-skærmsbelysning
Hvis LCD-skærmen er for mørk, kan du trykke på LCD-belysningsknappen for at
få den og knapperne omkring den oplyst.
• LCD-skærmen forbliver tændt i cirka 8 sekunder, når flashenheden bruges for
sig selv eller tilsluttet til et kamera, der er i stømsparetilstand. Dette tidsrum
forlænges, hvis flashen eller kameraet bruges.
• Tryk endnu en gang på LCD-belysningsknappen, mens LCD-skærmen er tændt
for at slukke for belysningen på LCD-skærmen.
Tallene i parentes er sidetal, hvor
du finder en beskrivelse af hvert
LCD-segment.
DK
12
Normal indikatorskærm
De viste oplysninger ændres, afhængig af den flashtilstand, der vælges med
MODE-knappen.
• Se side 26, hvordan du ændrer flashtilstanden.
• Skærmen her er kun et eksempel. De viste indikatorer afhænger af situationen.
TTL-måling
(TTL-tilstand)
Manuel flash
(MANUAL-tilstand)
A Flashtilstandsindikator (28)
B Overophedningsindikator (25)
C Indikator for lavt
batteriniveau (24)
D Indikator for vidvinkelskærm (42)
E Indikator for hurtig
synkronisering (56)
F Bounceindikator (46)
G Afstandsindikator (31)
H Afstandsindikatorlinje (31)
I Advarselsindikator for
flashrækkevidde (tæt på) (31)
Advarselsindikator for
flashrækkevidde (langt væk) (31)
J Zoomindikator (39)
K Flashkompenseringsindikator
(TTL) (43)
L Indikator for flashniveau
(MANUAL) (53)
Tallene i parentes er sidetal, hvor
du finder en beskrivelse af hvert
LCD-segment.
13 DK
Multiflash (MULTI-tilstand)
Trådløs fjernstyring
(WL RMT-tilstand)
Trådløs styring
(WL CTRL-tilstand)
M Indikator for multiflashfrekvens
(57)
N Indikator for multiflashgentagelse
(57)
O Indikator for trådløs kanal (86)
P Bipindikator (87)
Q Indikator for indstilling af trådløs
fjernstyring (66)
R Indikator for indstilling af trådløs
styring (70, 74)
S Indikator for flashforhold (70)
Tallene i parentes er sidetal, hvor
du finder en beskrivelse af hvert
LCD-segment.
DK
14
Quick Navi-skærm og skærm til dedikerede
indstillinger
Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du trykke på Fn-knappen på den normale
indikatorskærm for at skifte til indstillingsskærmen.
MODE-skærm (26)
Normal indikatorskærm
MENU-skærm (84)
Quick Navi-skærm
Dedikeret indstillingsskærm
Drej for at ændre
indstillingsværdien
: Tryk midt på
: Drej hjulet
15 DK
Quick Navi-skærm
Tryk på Fn-knappen på den normale indikatorskærm for at skifte til Quick Naviskærmen. Brug markøren på Quick Navi-skærmen til at vælge det element, der skal
indstilles. Det valgte element fremhæves. Indstillingerne af hovedindikatorerne,
der vises på den normale indikatorskærm, f.eks. zoomindikatoren og
flashkompenseringsindikatoren, kan ændres på samme måde som på
den normale indikatorskærm.
Betjening af kontrolhjulet på Quick Navi-skærmen
– Op, ned, højre, venstre: Flytter markøren
– Drej: Vælger indstillingsværdien for det valgte element
OFF
LEVEL
Ændring af indstillinger på den dedikerede indstillingsskærm
Når Quick Navi-skærmen vises, og du trykker midt på kontrolhjulet, skiftes der til
den dedikerede indstillingsskærm for den indstilling, der er valgt med markøren.
Hvis du ønsker oplysninger om indstillingsmetoden, kan du se siden for den
pågældende funktion.
DK
16
Brug af kontrolhjulet
Med denne flashenhed kan du bruge kontrolhjulet til betjening i henhold til den
viste skærm.
• Normal indikatorskærm
Almindeligt anvendte indstillinger er allokeret til forskellige retninger
af kontrolhjulet.
Hvis du trykker i en af kontrolhjulets retninger, skiftes der til den dedikerede
indstillingsskærm for forskellige indstillingselementer.
– Op: Ændring flashdækning ved zoom (ZOOM) (side 40)
– Højre: Ændrer flashniveauet (LEVEL) (side 53)
– Venstre: Flashniveaukorrektion (
) (side 43)
OFF
LEVEL
• Quick Navi-skærm
Tryk på Fn-knappen ændrer den normale indikatorskærm til Quick Navi-skærm.
I denne tilstand kan du ændre hovedelementerne på den normale
indikatorskærm.
Tryk kontrolhjulet op, ned, til venstre eller højre for at flytte markøren og vælge
(fremhæve) det element, der skal indstilles. Drej derefter kontrolhjulet for at
ændre indstillingsværdien.
– Op, ned, højre, venstre: Flyt markøren
– Drej: Vælger indstillingsværdien for det valgte element
OFF
LEVEL
• Andre skærme
Betjening varierer i henhold til den viste skærm.
– MENU-skærm (side 84)
– MODE-skærm (side 26)
– Dedikeret indstillingsskærm (side 16)
17 DK
Forberedelser
Isætning af batterier
HVL-F60M kan strømforsynes med følgende:
• Fire alkalinebatterier i AA-størrelse*
• Fire genopladelige nikkelmetalhydridbatterier (Ni-MH) i størrelse AA*
* Batterier medfølger ikke.
Sørg altid for, at de opladelige Ni-MH-batterier oplades i den angivne
opladerenhed.
1
Åbn dækslet på batterirummet som vist.
2
Isæt batterierne i batterirummet som vist.
3
Sæt dækslet til batterirummet på.
• Følg anvisningerne i omvendt rækkefølge for at åbne dækslet til
batterirummet.
DK
18
Montering og fjernelse af
flashenheden
Montering af flashenheden på kameraet
1
Sluk for strømmen til flashenheden, og flyt låsegrebet
mod [RELEASE].
2
Sæt multiinterfacefoden så langt som muligt ind
i kameraets multiinterfacesko i pilens retning.
3
Flyt låsegrebet mod [LOCK] for at låse flashenheden fast.
Forberedelser
• Før montering på kameraet skal du fjerne beskyttelseshætten fra terminalen på
multiinterfacefoden af flashenheden og fjerne skobeskyttelsen fra kameraet.
• Når flashenheden ikke bruges, skal du sætte beskyttelseshætten på terminalen
til multiinterfacefoden.
• Hvis kameraets indbyggede flash stikker frem, skal du skubbe den ned, før du
monterer flashenheden.
• Når du monterer denne flashenhed på et kamera, der har en tilbehørssko med
automatisk lås, skal du montere den medfølgende adaptersko på kameraet. (side 21)
19 DK
Fjernelse af flashenheden fra kameraet.
1 Mens du trykker på knappen på enden af låsegrebet 1
skal du flytte grebet mod [RELEASE] 2.
2
DK
20
Skub flashenheden fremad med grebet i [RELEASE]position.
Adaptersko (ADP-AMA)
Når du monterer denne flashenhed på et kamera, der har en tilbehørssko med
automatisk lås, skal du bruge den medfølgende adaptersko (ADP-AMA).
1
Multiinterfacesko
2
Frigørelsesknap
Forberedelser
Sæt adapterskoen på som vist.
• Skub den indad, til den klikker
på plads.
Hold frigørelsesknappen 1 nede,
og skub adapterskoen ind mod dig
for at fjerne den.
21 DK
Opbevaring af denne flashenhed
Du kan opbevare denne flashenhed og medfølgende dele i de medfølgende tasker
og etuier, som vist nedenfor.
DK
22
Når flashen tændes
Indstil power-kontakten til ON.
Strømmen til flashenheden aktiveres.
• Den normale indikatorskærm vises på LCD-skærmen, når der tændes
for strømmen.
Forberedelser
• Hvis der ingenting sker på LCD-skærmen, når strømkontakten indstilles til ON,
kan du kontrollere, om batterierne vender rigtigt.
Slukke for strømmen
Indstil power-kontakten til OFF.
23 DK
Strømsparetilstand
Hvis flashenheden ikke anvendes i tre minutter, mens den er frakoblet et kamera,
eller når den er tilsluttet et kamera i strømsparetilstand, slukkes flashenheden
automatisk, og LCD-skærmen slukkes for at spare strøm.
• Ved fotografering med trådløs flash (side 61) skifter flashenheden til
strømsparetilstand efter 60 minutter.
• Du kan ændre tid til strømbesparelse, eller du kan deaktivere det. (side 88)
• Flashenheden skifter automatisk til batterisparetilstand, når power-kontakten
på kameraet indstilles til OFF.*
* Bortset fra på DSLR-A100
• Når kameraet er i batterisparetilstand (så dets LCD-skærm automatisk slukkes
osv.), kan det ikke kommunikere med flashenheden. På dette tidspunkt
er flashenhedens flashtilstandskontakt, automatisk zoom, visning for
vidvinkelpanel og indikator for flashrækkevidde ikke tilknyttet kameraet.
Kontrol af batterier
Når batteriniveauet er lavt, vises indikatoren for lavt batteriniveau på
LCD-skærmen.
-indikatoren blinker.
Udskiftning af batterier anbefales.
Når der ikke er mere strøm på
batterierne, vises skærmen for
dødt batteri.
Skærmen for dødt batteri vises.
Flashen kan ikke bruges.
Isæt nye batterier.
Denne skærm vises, indtil batteriet
er udskiftet.
Skærm for dødt batteri
DK
24
• Afhængig af forholdene for anvendelse eller batteriernes alder kan skærmen
for dødt batteri blive vist, uden at indikatoren for lavt batteriniveau vises.
• Selv hvis indikatoren for lavt batteriniveau vises, kan den forsvinde, når du
skifter fra flash til LED-lys og omvendt.
Overheat-indikator
Forberedelser
Under kontinuerlig flashanvendelse eller anvendelse i miljøer med høj temperatur
bliver enheden varm, og dens interne sikkerhedskredsløb forhindrer midlertidigt
udløsning af flashen. (Overophedning)
• Skærmen for overophedning vises, når der registreres overophedning.
• Flashen holder op med at fungere, indtil temperaturen på enheden falder.
• Tryk på en knap på flashenheden for at skifte til en anden skærm. Hvis dette
er den normale indikatorskærm, blinker
-indikatoren. (MODE-knappen
og LIGHT-knappen er deaktiveret)
• Indstil power-kontakten til OFF, og stop derefter brug af flashenheden i ca.
10 minutter, til enheden er kølet af.
Overophedningsskærm
25 DK
Ændring af flashtilstanden
1
Tryk på MODE-knappen for at få vist MODE-skærmen.
2
Flyt markøren (fremhævet element) ved at dreje
kontrolhjulet, eller tryk det op, ned, til venstre eller
højre for at vælge en flashtilstand.
3
Indstil den valgte tilstand ved at trykke på midten af
kontrolhjulet eller på MODE-knappen.
• Skærmen skifter til den normale indikatorskærm for den valgte tilstand.
• Du kan ikke vælge [MANUAL], [MULTI], [WL RMT] eller [WL CTRL]
i følgende tilfælde. (Elementer, der ikke kan vælges, vises med en
stiplet linje)
[MANUAL] eller [MULTI]
– Når der er tændt for kameraet (under kommunikation)
– Når kameraets optagetilstand er en anden end M-tilstand*
* Kan vælges, hvis MANUAL-tilstand er indstillet til PASM i MENUindstillingerne.
[WL RMT] eller [WL CTRL]
– Når der er tændt for kameraet (under kommunikation)
– Når kameraets flashtilstand ikke er indstillet til trådløst (WL)
DK
26
Forberedelser
• Afhængig af kameraets flashtilstand kan du muligvis ikke vælge en flashtilstand,
selvom det ikke vises med en stiplet linje, og skærmen ændres muligvis ikke til
den normale indikatorskærm, før flashtilstanden ændres.
• MODE-skærmen kan skifte til den normale indikatorskærm på grund af
betjening af kameraet.
• Som ovenfor kan du ikke vælge [MR 1]- eller [MR 2]-tilstand, afhængig
af flashtilstanden, der er gemt i [MR 1]- eller [MR 2]-tilstand.
• Hvis der er valgt TTL-tilstand, vises der [TTL AUTO] på den normale
indikatorskærm, når kameraet er indstillet til automatisk flash, og der
vises [TTL], når kameraet er indstillet til udfyldningsflash.
– [TTL]
Flashenheden udløses altid.
– [TTL AUTO]
Kameraet bestemmer, om flashenheden udløses.
27 DK
Tilstande, der kan vælges
Tilstand
[TTL]
[
]
(Flash slukket)
Beskrivelse
Måling bruger oplysninger fra kameraet
Flashenheden udløses ikke
[MANUAL]
Måling bruger indstillingerne på flashenheden
[MULTI]
Flashenheden udløses et antal gange, mens lukkeren
er åben (multiflash)
[WL RMT]
Flashenheden udløses trådløst som en ekstern
(fjernstyret) flash
[WL CTRL]
Flashenheden udløses trådløst som controlleren
[MR 1]
[MR 2]
Du kan få vist indstillingsdetaljerne, der er gemt af
[MEMORY]-funktionen i MENU-indstilling.
• Afhængigt af kameraets flashtilstand kan du måske kun vælge flash fra.
Se også i kameraets betjeningsvejledning.
DK
28
Basis
AUTO-flash (det grundlæggende)
• Hvis dit kamera har en automatisk flashtilstand, f.eks. Sceneudvælgelse eller
AUTO Advance, behandles det her som AUTO.
1
2
Vælg AUTO-tilstanden på kameraet.
Tryk på MODE-knappen for at få vist MODE-skærmen,
og vælg [TTL].
Basis
• Der vises [TTL AUTO] på den normale indikatorskærm, når kameraet er
indstillet til automatisk flash, og der vises [TTL], når kameraet er indstillet
til udfyldningsflash.
29 DK
3
Tryk udløserknappen halvt ned, og sørg for, at motivet
er inden for flashområdet.
• Se side 31 for at få oplysninger om flashområdet.
4
Tryk ned på udløserknappen for at tage et foto,
når flashenheden er opladet.
• Flashenheden er fuldt opladet, når TEST-knappen på kontrolpanelet
lyser gult.
Når der er opnået korrekt eksponering for fotoet, der netop er taget, blinker
TEST-knappen på kontrolpanelet grønt.
• Fotoet bliver undereksponeret på grund af dårligt lys, hvis det tages, før
opladningen er fuldført.
• Tryk på udløserknappen, når du har sikret dig, at opladningen er fuldført,
når du bruger flashenheden med selvudløseren.
• Den valgte flashtilstand (automatisk flash ([TTL AUTO]), udfyldningsflash
([TTL]) eller flash slukket (
-tilstand)) afhænger af kameraet. Yderligere
oplysninger findes i betjeningsvejledningen til kameraet.
DK
30
Flashområde
Tryk udløserknappen halvt ned.
Flashområdet for korrekt eksponering vises på LCD-skærmen. Sørg for, at motivet
er inden for dette område, og tag derefter fotoet.
Basis
Området, der kan blive vist på LCD-skærmen, er fra 1,0 m til 28 m (0,7 m til 28 m
for nedadgående bounce. Se side 52). Når afstanden er uden for dette område,
lyser eller i enderne af flashområdet.
Korrekt eksponering opnås på mindre end 1,0 m.
Hvis flashområdet er mindre end 1,0 m, kan den
nederste del af billedet på LCD-skærmen på
kameraet blive mørk. Rediger flashområdet
for at justere blændes og ISO-følsomheden.
Korrekt eksponering opnås fra 1,0 m til 28 m
eller mere.
• Flashområdet vises ikke, når der bruges flashbounce opad med trådløs flash, når
kommunikationen med kameraet er afbrudt, eller når der bruges et flashkabel.
• Ved fotografering under den laveste grænse af flashområdet kan fotoet blive
overeksponeret, selv hvis TEST-knappen blinker grønt, eller det nederste af
billedet kan blive mørkt. Fotografer altid inden for det angivne flashområde.
31 DK
Automatisk justering af hvidbalance med
oplysninger om farvetemperatur
Hvidbalancen justeres automatisk af kameraet (bortset fra DSLR-A100) baseret på
oplysningerne om farvetemperaturen, når flashenheden udløses.
• Denne funktion fungerer med TTL-flashtilstand ved brug af clip-on-tilslutning
til kameraet.
• Denne funktion virker dog ikke under fotografering med manuel flash.
DK
32
Brug af flash i hver af kameraets
optagetilstande
Hvis kameraet er indstillet til blændeprioritet (A-tilstand),
lukkerhastighedsprioritering (S-tilstand)eller manuel eksponeringstilstand
(M-tilstand), kan TTL-fotografering udføres i henhold til tilstanden.
Indstil kameraets optagetilstand.
2
Tryk på MODE-knappen for at få vist MODE-skærmen,
og vælg [TTL].
Basis
1
33 DK
3
Indstil blænden og/eller lukkerhastigheden i henhold
til den valgte tilstand, og fokuser derefter på motivet.
Se nedenstående tabel.
Kameraets optagetilstand
4
Settings
A (Flashfotografering med
blændeprioritet)
Indstil blænden.
• Reducer blænden (dvs. forøg f-tallet)
for at gøre flashområdet mindre, eller
åbn blænden (dvs. reducer f-tallet)
for at gøre flashområdet større.
• Lukkerhastigheden indstilles
automatisk.
S (Flashfotografering med
lukkerhastighedsprioritering)
Indstil lukkerhastigheden.
M (Flashfotografering med
manuel eksponering)
Indstil blænden og lukkerhastigheden.
• Reducer blænden (dvs. forøg f-tallet)
for at gøre flashområdet mindre, eller
åbn blænden (dvs. reducer f-tallet)
for at gøre flashområdet større.
Tryk på udløserknappen, når opladningen er fuldført.
TTL-flash
Manuel flash giver en fast flashintensitet, uafhængig af motivets lysstyrke
og kameraindstillingen. TTL*-flash måler lyset fra det motiv, der reflekteres
gennem objektivet.
TTL-måling har også en P-TTL-målingsfunktion, der føjer en præ-flash
til TTL-målingen og en ADI-målingsfunktion, der føjer afstandsdata til
P-TTL-målingen.
Denne flashenhed definerer alle P-TTL- og ADI-målinger som TTL-flash.
*TTL = through the lens - gennem objektivet
• ADI-måling er muligt i kombination med et objektiv med en indbygget
afstandskoder. Før du bruger ADI-målingsfunktionen, skal du kontrollere,
om dit objektiv har en indbygget afstandskoder ved at se i specifikationerne
i de betjeningsanvisninger, der fulgte med objektivet.
DK
34
Fotografering med belysning (LED-lys)
Ved at bruge LED-lyset som et hjælpelys kan du skabe et naturligt lys og optage
realistiske film, selv i dårlig belysning, f.eks. indendørs.
1
2
Basis
Brug af lyset
Indstil flashenheden lodret (90° bounce opad)
Tryk på LIGHT-knappen, indtil LED-lyset bliver tændt.
• LED-lyset tændes.
• LIGHT-skærmen vises på LCD-skærmen.
35 DK
3
Skift lysstyrke med kontrolhjulet.
• Du kan dreje kontrolhjulet eller trykke det op eller ned for at justere
lysstyrken på lyset i 15 niveauer.
• Lysstyrkeniveauet vises på LIGHT-skærmen.
• Når LED-lyset er tændt, slukkes [ ]-indikatoren (flash tændt) på kameraet.
(Flashen kan ikke udløses, når LED-lyset er tændt).
• LED-lyset slukkes, når flashlampen vendes nedad (10 graders nedadgående
bounce).
Slukke lyset
Tryk på LIGHT-knappen igen.
• LED-lyset slukkes og LCD-skærmen vender tilbage til den normale indikatorskærm.
• Hvidbalancen kan variere afhængig af kameraet, objektivet og indstillingerne
under optagelse. Hvis dette sker, skal du indstille hvidbalancen på kameraet.
• Hvis du bruger flashenheden, når motivet er for tæt på kameraet, kan skabe
mange skygger på motivet.
• Farvetemperaturen varierer lidt i forhold til justering af lysstyrken
og LED-temperaturen, så kontroller hvidbalancen før optagelse.
DK
36
Justering af belysningen (LED-lys)
(indbygget spreder,
farvekonverteringsfilter)
Brug af en indbygget spreder mindsker reflekser og gør lyset blødt. Den kan også
mindske mange unaturlige skygger.
Ved at bruge et farvekonverteringsfilter kan du ændre farvetemperaturen til ca.
3.200K (ved maksimal lysstyrke).
Træk håndtaget på den indbyggede spreder nedad til bunden af vinduet, og sæt den
fast. Ved opbevaring skal du trække håndtaget op i hovedenheden.
Basis
Brug af den indbyggede spreder
Brug af farvekonverteringsfilteret
Juster klemmerne på hver side af farvekonverteringsfilteret med kanten på LEDlampen, og tryk farvekonverteringsfilteret på.
Du fjerner farvekonverteringsfilteret ved at trykke ind på de fremstikkende dele i
hver side og trække det af.
• Farvekonverteringsfilteret kan bruges, uanset om den indbyggede spreder
er sat på.
• Når der bruges filter, mindskes lyset en lille smule, og belysningsvinklen
bliver lidt snævrere.
• Farvekonverteringsfilteret kan påsættes uanset den vandrette retning.
37 DK
Avanceret betjening
Testflash
Du kan prøve en testflash, før du fotograferer. Kontroller lysniveauet ved brug
af testflashen, når du bruger en flashmåler osv. i manuel flashtilstand (M).
Tryk på TEST-knappen, når TEST-knappen lyser gult.
• TEST-knappen lyser på følgende måde i henhold til flashenhedens aktuelle
tilstand.
– Gul:
Flashen er klar
– Grøn: Korrekt eksponering
• Lysniveauet for testflashen afhænger af lysniveauindstillingen (side 53).
Flashenheden udløses med et lysniveau på 1/1 i TTL-tilstand.
• Du kan kontrollere skyggerne på motivet, før du tager fotos med
testflashfunktionen (modelleringsflash). Flashenheden har to
modelleringsflashtilstande, tilstand for tre gange udløsning af flash og
modelleringsflashtilstand, hvor flashen udløses gentagne gange i fire sekunder.
Hvis du ønsker oplysninger om indstillingsmetoden, kan du se "MENUindstillinger" (side 83) og "Indstilling af testflashtilstand [TEST]" (side 88).
DK
38
Flashdækning ved zoom
Automatisk zoom
Denne flashenhed giver automatisk optimal flashdækning (zoomdækning)
for at dække en række brændvidder fra 24 mm til 105 mm ved fotografering
(automatisk zoom). Normalt behøver du ikke skifte flashdækning manuelt.
Automatisk zoom fungerer, når der vises [AUTO] på zoomindikatoren.
105 mm brændvidde
• Når et objektiv med en brændvidde (i ækvivalent 35 mm-format) på mindre
end 24 mm bruges med automatisk zoom, blinker [WIDE] på LCD-skærmen.
I denne situation anbefales det at bruge det indbyggede vidvinkelpanel (side 42)
for at forhindre, at siderne af billedet bliver mørke.
Avanceret betjening
24 mm brændvidde
Automatisk zoomkontrol optimeret til
billedsensorstørrelse
Denne flashenhed giver optimal flashdækning i henhold til billedsensorstørrelsen
(APS-C-format/35 mm format) på kameraet (bortset fra DSLR-A100).
39 DK
Manuel zoom
Du kan manuelt indstille flashdækningen, uanset brændvidden på det anvendte
objektiv (manuel zoom).
1
Tryk kontrolhjulet op (ZOOM).
2
Drej kontrolhjulet, eller tryk det op eller ned for at vælge
en indstillingsværdi, og tryk midt på kontrolhjulet for at
indstille denne værdi.
• Indstillingsværdier: 24 mm, 28 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm, 105 mm, AUTO
• Hvis indstillingen fortages manuelt, vises indstillingsværdien på
zoomindikatoren. Hvis den indstilles automatisk, vises der [AUTO].
• Hvis flashdækningen er indstillet til mindre end brændvidden på det anvendte
objektiv, bliver det yderste af skærmen mørk.
• Flashdækningen for manuel zoom på LCD-skærmen er betragtningsvinklen,
der svarer til brændvidden for 35 mm-format.
DK
40
Flashdækning og brændvidde
Jo større brændviddeværdi kameraets objektiv har, desto længere væk kan
motivet, som skal fotograferes, befinde sig for at dække hele skærmen, men
det område, der dækkes, bliver mindre. Omvendt kan motiver med en mindre
brændviddeværdi fotograferes med en større dækning. Flashdækningen er det
område, som lyset fra flashen ved en angivet intensitet eller større kan dække,
udtrykt som en vinkel. Flashdækningen, du kan fotografere ved, bestemmes
af brændvidden.
Ved at lade flashdækningen blive bestemt i henhold til brændvidden,
kan flashdækningen udtrykkes som brændviddeværdien.
Avanceret betjening
41 DK
Indbygget vidvinkelpanel (til flash)
(15 mm zoomvinkel)
Hvis du udtrækker det indbyggede vidvinkelpanel, udvides flashdækningen
til en brændvidde på 15 mm.
Træk vidvinkelpanelet ud, og placer det på frontsiden af
flashlampen, og skub derefter bounceskærmen tilbage.
• Der vises [WIDE] på LCD-skærmen.
• Når du sætter vidvinkelpanelet tilbage, skal du trykke det helt ind og kontrollere,
at [WIDE] på LCD-skærmen slukkes.
• Træk ikke vidvinkelpanelet ud med magt. Dette kan beskadige vidvinkelpanelet.
• Når du bruger et vidvinkelobjektiv med en brændvidde under 15 mm, bliver det
yderste af skærmen måske mørkt.
• Brændvidden svarer til den ækvivalente brændvidde for 35 mm-format.
• Denne flashenhed understøtter ikke betragtningsvinkler for et 16 mm
F2.8-fiskeøjeobjektiv
• Skub vidvinkelpanelet og bouncheskærmen tilbage i flashhovedet,
når flashenheden skal opbevares i den medfølgende taske.
• Zoompositionen er låst.
DK
42
Flashkompensering
Når flashenheden er i en tilstand, der understøtter TTL-måling, justeres
flashintensiteten automatisk. Men du kan korrigere denne automatisk justerede
flashintensitet.
• Flashtilstande, der understøtter TTL-måling
– TTL-tilstand
– WL CTRL-tilstand, når [TTL RATIO: ON] eller [RATIO: OFF] er indstillet
• I flashtilstande, der understøtter TTL-måling, vises indikatoren for
flashkompensering nederst til højre på den normale indikatorskærm.
Avanceret betjening
• Fungerer ikke med et kamera, der har en tilbehørssko med automatisk lås.
Se online, hvis du ønsker oplysninger om kompatible kameramodeller.
(Selv med et ikke-kompatibelt kamera vises flashkompenseringen, når
kommunikation med kameraet er afbrudt. Selv i denne situation forsvinder
flashkompenseringsindikatoren, når kommunikation med kameraet genstartes,
og der udføres ingen flashkompensering).
• Når flashenheden bruges med et kabel til en ekstern flash (side 79), korrigeres
selve flashniveauet, men korrigeringsværdien på flashen afspejles ikke i Exifdataene på kameraet.
• Hvis måling korrigeres på både flashenheden og kameraet, udløses flashen
i henhold til summen af begge værdier. Men LCD-skærmen på flashenheden
viser den korrigere værdi, der er indstillet på flashen.
43 DK
1
Tryk kontrolhjulet mod venstre (
2
Drej kontrolhjulet, eller tryk det mod venstre eller højre for
at vælge en indstillingsværdi, og tryk midt på kontrolhjulet
for at indstille denne værdi.
).
• Indstillingsværdier:
-3,0, -2,5, -2,0~ ±0,0~ +2,0, +2,5, +3,0 (trin på 0,5)
-3,0, -2,7, -2,3, -2,0~±0,0~+2,0, +2,3, +2,7, +3,0 (trin på 0,3)
• Du kan ændre størrelsen af indstillingstrin for flashniveau i trin (0,5 eller 0,3)
i MENU-indstillingerne.
Hvis du ønsker oplysninger om indstillingsmetode, kan du se "MENUindstillinger" (side 83) og "Ændring af størrelsen af indstillingstrin for
flashniveau (0,5 eller 0,3) [LEVEL STEP]" (side 89).
DK
44
Bounceflash
Hvis du bruger flashenheden med en væk direkte bag ved motivet, kommer der
kraftige skygger på væggen. Ved at rette flashenheden mod loftet kan du belyse
motivet med reflekteret lys og dermed mindske intensiteten af skyggerne og skabe
et blødere lys på skærmen.
Normal flash
Avanceret betjening
Bounceflash
45 DK
Drej flashenheden opad eller mod venstre eller højre,
mens du holder godt fast i kameraet.
Bounceindikatoren øverst til højre på skærmen ændres i henhold til flashenhedens
bouncestatus.
: Ingen bounce
: Kun bounce fra siden
: Bounce opad eller fra siden + bounce opad
: Bounce nedad eller fra siden + bounce nedad
• Når flashen drejes opad, vises flashområdet ikke på LCD-skærmen.
Hurtig synkronisering (side 56) vises heller ikke.
• Brug et hvidt loft eller en hvid væg, som flashen kan reflekteres imod.
En farvet overflade kan farve lyset. Høje lofter eller glas anbefales ikke.
DK
46
Justering af bouncevinkel
Samtidig brug af direkte lys og bouncelys fra flashenheden skaber et ujævnt lys.
Fastsæt bouncevinklen i forhold til afstanden til den reflekterende overflade,
afstanden fra kameraet til motivet, objektivets brændvidde, osv.
Eksempler på optagelsesforhold:
• afstand fra kamera til reflekterende overflade
• flashområde
• objektivets brændvidde
Forkert
Avanceret betjening
Korrekt
47 DK
Når flashen bouncher opad
Bestem vinklen ved at bruge følgende tabel.
Objektivets brændvidde
Bouncevinkel
Mindst 70 mm
30°, 45°
28-70 mm
60°
Højst 28 mm
75°, 90°
Brug af bounceskærmen (til flash)
Bounceskærmen skaber et højlys i motivets øjne og får motivet til at fremstå
mere livagtigt.
• Bounceskærmen trækkes ud, når vidvinkelpanelet trækkes ud. Skub
vidvinkelpanelet tilbage.
• Når du bruger bounceskærmen, skal du indstille vinklen til 90° opad.
Hurtig indstilling af bounce
Ved fotografering i stående retning, kan du indstille den samme bounceflash, som
blev brugt til fotografering i liggende retning, og du kan også bruge kontrolpanelet
i den rigtige retning.
DK
48
90° bounce fra siden
Når bouncevinklen er indstillet til 90° fra siden og 0° opad, når du fotograferer
i stående retning, kan det øverste og nederste af fotoet blive mørkt. I denne
situation kan du bruge det indbyggede vidvinkelpanel eller indstille bouncevinklen
til 0° fra siden.
Avanceret betjening
• I denne situation vises bounceindikatoren
på LCD-skærmen.
• Når flashdækningen for zoom er indstillet til [AUTO], når du bruger 90° bounce
fra siden, justeres dækningen automatisk til vidvinklen. I denne situation er
flashområdet kortere end for 0° bounce fra siden.
49 DK
Brug af bounceadapteren
Hvis du sætter den medfølgende bounceadapter på, kan du sprede lyset fra flashen
over et bredt område og skabe en blødere lys og reducere skygger.
Montering af bounceadapteren
Sæt bounceadapteren på i pilens retning som vist i illustrationen, og juster
klemmerne på bounceadapteren med rillerne i flashenheden.
• Hold bounceadapteren med den afskårne del opad som vist nedenfor, og
kontroller retningen i forhold til flashlampen, før du sætter dem sammen.
Ukorrekt montering kan forhindre nøjagtig måling.
OK
DK
50
• Når bounceadapteren er sat på, vises der [BOUNCE ADAPTOR]
i zoomindikatoren. (Når det indbyggede vidvinkelpanel bruges,
vises der også [WIDE]).
• Zoompositionen er låst.
Fjernelse af bounceadapteren
Avanceret betjening
Mens du skubber håndtaget på bounceadapteren i pilens retning 1,
fjerner du bounceadapteren i pilens retning 2.
51 DK
Nærbilledfotografering
(bounce nedad)
Vip flashen lidt nedad til flashfotografering, når motivet er mellem 0,7 m og 1,0 m
fra kameraet for at sikre nøjagtig belysning.
Drej flashenheden nedad, mens du holder godt fast
i kameraet.
• Vinklens drejning er 10°.
• Der vises
på LCD-skærmen.
• Ved fotografering på en afstand, der er tættere på end 0,7 m, kan flashen ikke
dække hele motivet, og det nederste af billedet bliver mørkere. Anvend en
ekstern flash, dobbelt makroflash eller en ringflash.
• Bounce nedad kan kun bruges, når bouncevinklen er indstillet til 0° eller 90°
fra siden.
• Lange objektiver kan spærre for flashlyset.
DK
52
Manuel flash (M)
Normal TTL-flashmåling justerer automatisk flashintensiteten for at sørge for,
at motivet eksponeres korrekt. Manuel flash giver en fast flashintensitet, uafhængig
af motivets lysstyrke og kameraindstillingen.
• Da manuel flash ikke påvirkes af motivets refleksion, er det praktisk at bruge
på motiver med meget høj eller meget lav refleksion.
• Manuel flash kan kun bruges, når kameraet er i M-tilstand. I andre tilstande
vælges TTL-måling automatisk.
• Ved at bruge MENU-indstillinger kan du vælge manuel flash uden af skifte
til M-tilstand for kameraet (side 88).
Manuel flashmåling
1
Tryk på MODE-knappen for at få vist MODE-skærmen,
og vælg [MANUAL].
2
Tryk kontrolhjulet mod højre (LEVEL).
Avanceret betjening
TTL flashmåling
53 DK
3
Drej kontrolhjulet, eller tryk det mod venstre eller højre for
at vælge en indstillingsværdi, og tryk midt på kontrolhjulet
for at indstille denne værdi.
• Indstillingsværdier:
1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256 (størrelse på
indstillingstrin = 0,5 eller 0,3)
• Flashniveauet kan indstilles til en værdi mellem 1/1 (lysest) og 1/128
(mørk). Den kan også indstilles til 1/256 (mørkest), hvis [HSS]
i MENU-indstillingerne er indstillet til [OFF].
• Selv med samme indstilling for flashniveau ændres indikatoren
afhængigt af, om niveauet hæves eller sænkes.
f.eks.
Tryk kontrolhjulet mod venstre
1/1 → 1/1 (-0,3) → 1/1 (-0,7) → 1/2 ⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ 1/128 (-0,3) → 1/128 (-0,7) → 1/256
Tryk kontrolhjulet mod højre
1/1 ← 1/2 (+0,7) ← 1/2 (+0,3) ← 1/2 ⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ 1/256 (+0,7) ← 1/256 (+0,3) ← 1/256
• Med denne flashenhed kan du ændre størrelsen på flashniveauets
indstillingstrin, så der kan indstilles op til 25 niveauer med lys. Hvis du
ønsker yderligere oplysninger om størrelsen på indstillingstrinene for
flashniveau, kan du se side 89.
DK
54
• Når udløserknappen trykke halvt ned, vises den afstand, hvor der opnås korrekt
eksponering, på LCD-skærmen. Indstil blænden til at svare til den viste afstand
til optagelsesafstanden.
Korrekt eksponering opnås på mere end 28 m.
• Ved manuel flashfotografering udløses flashen ved fuldt niveau, hvis
flashniveauet er indstillet til 1/1. Flashniveauområdet (f.eks. 1/1 t 1/2)
svarer til blændeområdet (f.eks. F4 t 5.6).
• Kontrolindikationen af flashområdet for TEST-knappen (blinker grønt)
fungerer ikke, når der er taget et foto med den manuelle flash.
• Flashområdet vises ikke, når der bruges flashbounce opad med trådløs flash,
når kommunikationen med kameraet er afbrudt, eller når der bruges et
flashkabel.
Avanceret betjening
Korrekt eksponering opnås på mindre end 1,0 m.
Hvis flashområdet er mindre end 1,0 m, kan den
nederste del af billedet på LCD-skærmen på kameraet
blive mørk. Rediger flashområdet for at justere
blændes og ISO-følsomheden.
55 DK
Hurtig synkronisering (HSS)
Hurtig synkronisering
Normal flash
Hurtig synkronisering fjerner begrænsningerne for flashsynkroniseringshastighed
og medfører, at flashen kan bruges til alle kameraets lukkerhastigheder. Det
øgede valgbare blændeområde tillader flashfotografering med en stor blænde,
så baggrunden kommer ud af fokus, og frontmotivet fremhæves. Selv ved
fotografering med et højt f-tal i A-tilstand eller M-tilstand med en meget lys
baggrund, hvor billedet normalt ville blive overeksponeret, kan du justere
eksponeringen ved at bruge den hurtige lukker.
Hvis du ønsker oplysninger om indstilling af HSS-funktioner, kan du se "MENUindstillinger" (side 83).
• HSS fungerer muligvis ikke, Dette afhænger af den anvendte kameramodel.
Hvis du ønsker oplysninger om kompatible kameramodeller til denne
flashenhed, skal du besøge Sonys websted i dit område eller kontakte
den nærmeste Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-servicecenter.
Flashsynkroniseringshastighed
Flashfotografering er generelt tilknyttet en maksimal lukkerhastighed,
som kaldes flashsynkroniseringstiden. Denne begrænsning gælder ikke
for kameraer, der er designet til højhastighedssynkronisering (HSS),
da de tillader flashfotografering med kameraets maksimale lukkerhastighed.
DK
56
Multiflash (MULTI)
Flashen udløses et antal gange, mens lukkeren er åben (multiflash). Med multiflash
kan motivets bevægelse registreres i et fotografi til senere analyse.
• Kameraet skal indstilles til M-tilstand til fotografering med multiflash. I andre
tilstande end M-tilstand kan kameraet ikke opnå korrekt eksponering.
• Bruges af MENU-indstillinger gør det muligt at opsætte kameraet til
fotografering med multiflash uden at vælge M-tilstanden (side 88).
Tryk på MODE-knappen for at få vist MODE-skærmen,
og vælg [MULTI].
2
Tryk på Fn-knappen for at få vist Quick Navi-skærmen.
3
Flyt markøren (fremhævet) til indikatoren for
multiflashfrekvens ved at trykke kontrolhjulet op, ned,
til venstre eller højre.
Avanceret betjening
1
57 DK
4
Tryk på midten af kontrolhjulet for at få vist den
dedikerede indstillingsskærm.
• Du kan også ændre indstillingerne på Quick Navi-skærmen. (side 16)
5
Skift flashfrekvens med kontrolhjulet.
• Drej: Ændrer indstillingsværdien
Venstre eller højre: Ændrer indstillingsværdien
Indstillingsværdier:
100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
6
Tryk op eller ned på kontrolhjulet for at flytte markøren,
og rediger antallet af flashes og indstillingen af
flashniveau samtidigt.
Antal flashes
• Drej: Ændrer indstillingsværdien
Venstre eller højre: Ændrer indstillingsværdien
Indstillingsværdier:
- -, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
• Når der valgt "--", fortsætter flashen med den valgte frekvens, mens
lukkeren er åben.
Flashniveau
• Drej: Ændrer indstillingsværdien
Venstre eller højre: Ændrer indstillingsværdien
Indstillingsværdier:
1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256 (størrelse på indstillingstrin =
0,5 eller 0,3)
DK
58
• Flashniveauet kan indstilles til en værdi mellem 1/8 og 1/128 (mørk).
Den kan også indstilles til 1/256 (mørkest), hvis [HSS] i MENUindstillingerne er indstillet til [OFF].
• Du kan ændre størrelsen på flashniveauets indstillingstrin, så der med
multiflash kan indstilles op til 16 niveauer med lys. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger om størrelsen på indstillingstrinene for flashniveau,
kan du se side 89.
7
Når du har foretaget indstillingen, skal du trykke midt
på kontrolhjulet for at vende tilbage til den normale
indikatorskærm.
8
Indstil lukkerhastigheden og blænden.
9
Tryk ned på udløserknappen for at tage et foto,
når flashenheden er fuldt opladet.
• Den afstand, hvor der opnås korrekt eksponering med en enkelt flash,
vises på LCD-skærmen.
(Afstanden vises ikke, når der bruges flashbounce opad, når
kommunikationen med kameraet er afbrudt, eller når der bruges
et flashkabel)
• For at forhindre rysten anbefales det at bruge stativ, når der fotograferes
med flere flashes.
• Testflash udløses med valgt frekvens/antal/niveau, mens der trykkes
på TEST-knappen, hvis der er valgt [1 TIME] i MENU-indstillingerne.
Når der er valgt [3 TIMES] eller [4 SEC], udløses flashen tre gange,
ellers har firesekunders modelleringsflashen prioritet.
Avanceret betjening
• Lukkerhastigheden beregnes på følgende måde for at passe til den
valgte flashfrekvens og antal flashes.
Antal flashes (TIME) : flashfrekvens (Hz) = lukkerhastighed
Hvis der f.eks. er ti flashes og der er valgt 5 Hz, 10 : 5 = 2, kræves
der er lukkerhastighed på mere end to sekunder.
59 DK
Maksimalt antal kontinuerlige flashes
Det maksimale antal kontinuerlige flashes under fotografering med flere flashes
er begrænset af batteriets opladning. Brug følgende værdier som en guide.
Med alkalinebatterier
Flashfrekvens (Hz)
Flashniveau
100 90
1/8
4
4
80
70
60
50
40
30
20
10
9
8
7
6
5
4
3
2
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
7
8
10
15 100*
1
10
15
20
25 100* 100* 100*
1/16
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
1/32
16
16
16
17
17
17
18
19
20
35
40
45 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64
30
30
30
30
30
30
35
40
50 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128
50
60
60
60
65 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/256
100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
100* betyder flere end 100.
Med nikkelmetalhydridbatterier (når der bruges 2.500 mAh)
Flashfrekvens (Hz)
Flashniveau
100 90
1/8
4
4
80
70
60
50
40
30
20
10
9
8
7
6
5
4
4
4
4
4
5
5
5
7
7
7
7
10
10
15 100* 100* 100*
3
2
1
20
20
35
40 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/16
8
8
8
9
9
9
10
10
10
1/32
17
17
17
17
18
18
20
20
25 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64
30
30
32
32
32
40
45
60 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128
60
60 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/256
100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
100* betyder flere end 100.
• Det maksimale antal flashes varierer med typen af batteri og dets tilstand.
Hvis der bruges en ekstern batteriadapter FA-EB1AM (ekstraudstyr),
øges det maksimale antal flashes ud over ovenstående værdier.
DK
60
Trådløs flashtilstand (WL)
Denne flashenhed gør det muligt at fotografere med følgende trådløse flash.
[A] Fotografering med trådløs flash (HVL-F60M: ekstern flash)
Kameraets indbyggede flash er controlleren (den flash, der udsender
kontrollys), og HVL-F60M er den eksterne flash (flashen der er placeret
væk fra kameraet).
[B] Fotografering med trådløs flash (HVL-F60M: controller)
HVL-F60M er controlleren, og en anden flash er ekstern flash.
Normal flash
Trådløs flash [A], [B]
Avanceret betjening
[C] Fotografering med trådløs multiflash med styring af belysningsforhold
Ved at bruge HVL-F60M som controller kan et kamera, der understøtter
kontrol af belysningsforhold, gruppere en række eksterne flashes og
kontrollere belysningsforholdet.
Trådløs flash [C]
(Tilstand til styring af belysningsforhold)
61 DK
Trådløst flashområde
Den trådløse flash bruger et lyssignal fra flashen som udløser til at betjene den
eksterne flashenhed. Følg nedenstående punkter, når du placerer kameraet, flashen
og motivet.
• Fotografering på mørke steder indendørs.
• Placer den eksterne flash inden for det grå område i følgende diagram.
Afstand mellem
flash og motiv
(se tabel 2)
Afstand mellem kamera og motiv
( se tabel 1)
Placer ikke flashen direkte
bag motivet
Placer kameraet og flashenheden
inden for en radius på 1 til 5 m
fra motivet
Afstand for kamera-HVL-F60M-motiv
Afstand for
kamera-motiv
(tabel 1)
Lukkerhastighed
Blænde
Alle lukkerhastigheder
Afstand for HVL-F60M - motiv
(tabel 2)
Andet end HSS
Synkroniseringshastighed eller
langsommere
HSS
1/250 sek.
1/500 sek.
1/1000 sek. 1/2000 sek.
2,8
1,4 - 5
1-5
1-4
1 - 2,8
1-2
1 - 1,4
4
1-5
1-5
1 - 2,8
1-2
1 - 1,4
–
5,6
1-5
1-5
1-2
1 - 1,4
–
–
Enheder: m
• For afstandene i ovenstående tabel antages det, at der bruges ISO 100. Hvis der
bruges ISO 400, skal afstandene ganges med en faktor på to (ved en grænse
på 5 m).
• Flashområdet vises ikke på LCD-skærmen, når der bruges trådløs flash.
DK
62
Åbning og lukning af miniholderen
• Miniholderen kan foldes sammen og skal åbnes, når den skal bruges.
Montering og afmontering af miniholderen
• Brug den medfølgende miniholder, når du skal bruge den, uden den er sat
på kameraet.
Afmontering
Avanceret betjening
Montering
• Se også "Montering og fjernelse af flashenheden" (side 19).
• Du kan montere flashenheden på et stativ ved brug af stativsokkelhullerne
i miniholderen. Brug et stativ, der har en skrue, der er mindre end 5,5 mm.
Da et stativ med en skrue på over 5,5 mm ikke kan holde miniholderen fast,
kan miniholderen blive beskadiget.
• Når miniholderen er skilt ad, skal du sætte den ene del fast i den anden.
63 DK
[A] Fotografering med trådløs flash ved brug
af HVL-F60M som ekstern flash
Brug kun en ekstern flashenhed, som bruger lyset fra den indbyggede flash som
et signal.
Indbygget flash
HVL-F60M
1
Monter flashenheden på kameraet, og tænd for strømmen
til flashenheden og kameraet.
2
Indstil kameraets flashtilstand til trådløs (WL).
• Indstillingsmetoden er forskellig for forskellige kameraer. Yderligere
oplysninger findes i betjeningsvejledningen til kameraet.
• Hvis kameraet er indstillet til trådløs flash, ændres flashenheden også
automatisk til trådløs, og WL RMT-tilstandens normale
indikatorskærm vises.
Oplysningerne om flashkanal overføres til kameraet. (Hvis [WL CTRL]flashtilstandsindikatoren vises, skal du ændre den til [WL RMT] på
MODE-skærmen.
3
Tag flashenheden af kameraet, og løft den
indbyggede flash.
• Sørg for, at flashtilstandsindikatoren på LCD-panelet på flashenheden viser
[WL RMT].
4
Vælg indstillingen for trådløs fjernbetjening på
flashenheden.
• Se side 66 for at få flere oplysninger.
• Hvis indstillingen for trådløs fjernbetjening på dette tidspunkt er
MANUAL REMOTE eller MANUAL REMOTE 2, kan du manuelt
justere flashniveauet. (Se tabellen med indstilling af trådløs fjernbetjening
på side 67)
DK
64
5
Opsæt kameraet og flashenheden.
• Opsæt kameraet og flashenheden på et mørkt sted, f.eks. indendørs.
• Se side 62 for at få flere oplysninger.
6
Sørg for, at den indbyggede flash og flashenheden er
fuldt opladet.
• Angivelsen af, om den indbyggede flash er fuldt opladet, er forskellig fra
kamera til kamera. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen
til kameraet.
• Når flashenheden er fuldt opladet i trådløs flashtilstand, blinker
AF-hjælpelyset på forsiden, og TEST-knappen lyser gult.
Avanceret betjening
• Når du bruger flashenheden som en trådløs flash, kan du indstille den
til at bippe, når opladningen er fuldført, og når målingen er udført.
(Opladningstid: ca. 0,6 sekunder. Målingstid: ca. 0,1 sekund). Hvis du
ønsker flere oplysninger, kan du se "Indstilling af bipfunktion i trådløs
fjernbetjeningstilstand [BEEP]" i "MENU-indstillinger" (side 87).
7
Brug testflash-til at kontrollere flashen.
• Ved fotografering med trådløs flash, varierer testflashmetoden-afhængig
af det anvendte kamera. Yderligere oplysninger findes
i betjeningsvejledningen til kameraet.
• Hvis testflashen-ikke fungerer, skal du ændre position af kameraet, flashen
og motivet eller rette modtageren af det trådløse kontrolsignal i retning
af kameraet.
8
Kontroller igen, at den indbyggede flash og flashenheden er
fuldt opladet, og tryk på udløserknappen for at tage fotoet.
65 DK
Indstilling af trådløs flash kun til flash
Når du har udført opsætningen af trådløs flash i trin [A], og du fortsætter med at
bruge den samme kombination af kamera og flash uden at ændre den trådløse
kanal, kan du også indstille flash og kamera til trådløs hver for sig.
Kameraindstilling:
Indstil flashtilstanden til trådløs (WL).
Du kan finde yderligere oplysninger i den betjeningsvejledning, der blev leveret
med dit kamera.
Flashindstilling:
Angiv flashenhedens flashtilstand til trådløs fjernbetjening (WL RMT), og vælg
derefter målingsindstillinger og grupper for fjernbetjent brug.
1 Tryk på MODE-knappen for få vist MODE-skærmen,
og vælg [WL RMT].
2 Tryk på Fn-knappen for at få vist Quick Navi-skærmen,
og tryk kontrolhjulet op, ned, til venstre eller højre for at
vælge indikatoren for indstilling af trådløs fjernbetjening.
3 Tryk på midten af kontrolhjulet for at få vist den
dedikerede indstillingsskærm.
• Du kan også ændre indstillingerne på Quick Navi-skærmen. (side 16)
DK
66
4 Drej kontrolhjulet, eller tryk det op eller ned for at flytte
markøren, og vælg målingen og grupper for
fjernbetjeningstilstand.
• Drej: Ændrer indstillingsværdien
Op eller ned: Ændrer indstillingsværdien
Midt på: Indstiller værdien og vender tilbage til den normale
indikatorskærm
Indstillingstabel for trådløs fjernbetjening
Indstillingsværdi
TTL REMOTE
Flashtilstand
TTL
Gruppe ved fjernbetjening
[REMOTE]-gruppe
TTL
[REMOTE 2]-gruppe
MANUAL REMOTE
MANUAL
[REMOTE]-gruppe
MANUAL REMOTE 2
MANUAL
[REMOTE 2]-gruppe
• Hvis [WL CTRL] (flashtilstandsindstillingen for trådløs styring) i MENUindstillinger er indstillet til [CTRL], vil fjernbetjeningsgruppen for trådløse
fjernbetjeningsindstillinger fungere på samme måde, uanset om det er
REMOTE eller REMOTE 2.
• Hvis flashtilstanden i indstillingerne for trådløs fjernbetjening er [TTL],
vises kompenseringen ikke.
5
Skift zoom- og flashniveau på samme måde, hvis det er
nødvendigt.
Zoomindikator
Avanceret betjening
TTL REMOTE 2
Indikator for flashniveau
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger om hver af de dedikerede
indstillingsskærme, kan du se "Manuel zoom" (side 40) og "Manuel flash
(M)" (side 53).
• Når der er angivet trådløs fjernbetjening, er den mindste
flashniveauindstilling 1/128, uafhængig af om HSS i MENU-indstillingerne
er angivet til ON eller OFF.
• Når indstillingen for trådløs fjernbetjening er angivet til TTL, kan du kun
ændre zoomen.
67 DK
6
Når du har foretaget indstillingerne, skal du trykke på
midten af kontrolhjulet for at angive værdierne og vende
tilbage til den normale indikatorskærm.
• Sørg for, at den trådløse kanal for den eksterne flash er indstillet til den
samme kanal som controlleren. Hvis du ønsker oplysninger om indstilling
af den trådløse kanal, kan du se "MENU-indstillinger" (side 83).
• Når du bruger flashenheden som en trådløs flash, kan du indstille den til
at bippe, når opladningen er udført, og når målingen er udført. (Tid til
opladningen er udført: ca. 0,6 sekund, tid til målingen er udført: ca.
0,1 sekund). Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se "Indstilling af
bipfunktion i trådløs fjernbetjeningstilstand [BEEP]" i "MENUindstillinger" (side 87).
DK
68
[B] Fotografering med trådløs flash ved brug
af HVL-F60M som controller
Hvis du bruger DSLR-A900, DSLR-A850, DSLR-A700, SLT-A99V/SLT-A99,
SLT-A77V/SLT-A77, SLT-A65V/SLT-A65, SLT-A57, SLT-A37, NEX-7 eller
NEX-6, kan du fotografere med trådløs flash ved brug af mere end to flashenheder,
en som en controller og den anden som en ekstern flashenhed. Brug HVL-F60M
som controller.
(Hvis du ønsker oplysninger om kompatible kameramodeller til denne flashenhed,
skal du besøge Sonys websted i dit område eller kontakte den nærmeste Sonyforhandler eller et autoriseret Sony-servicecenter).
Denne flashenhed
• Hvis du bruger en HVL-F56AM eller HVL-F36AM som en ekstern flash,
når du bruger et kamera som DSLR-A900, DSLR-A850, SLT-A99V/SLT-A99,
SLT-A77V/SLT-A77, SLT-A65V/SLT-A65, SLT-A57, SLT-A37, NEX-7 eller
NEX-6, skal du angive kontrolflashtilstanden for denne flashenhed til [CTRL].
Hvis du ønsker oplysninger om indstilling af kontrolflashtilstanden, kan du se
"MENU-indstillinger" på side 83.
1
Avanceret betjening
Ekstern flash
Indstil kameraet, flashen (controller) og flashen
(ekstern flash) til trådløs flash.
Kameraindstilling:
Indstil flashtilstanden til trådløs (WL).
Du kan finde yderligere oplysninger i den betjeningsvejledning, der blev
leveret med dit kamera.
69 DK
Controllerindstilling:
1 Tryk på MODE-knappen for at få vist MODE-skærmen,
og vælg [WL CTRL].
2 Tryk på Fn-knappen for at få vist Quick Navi-skærmen,
og tryk kontrolhjulet op, ned, til venstre eller højre for
at vælge indikatoren for indstilling af trådløs styring.
3 Tryk på midten af kontrolhjulet for at få vist den
dedikerede indstillingsskærm.
• Du kan også ændre indstillingerne på Quick Navi-skærmen. (side 16)
4 Drej kontrolhjulet, eller tryk det op eller ned for at
flytte markøren, og vælg [RATIO: OFF].
• Drej: Ændrer indstillingsværdien
Op eller ned: Ændrer indstillingsværdien
Midt på: Indstiller værdien og vender tilbage til den normale
indikatorskærm
Indstillingsværdier:
RATIO: OFF
Gør det muligt at fotografere med trådløs flash kun ved brug af en
fjernbetjent flash.
Controllerflashen udsender kun kontrollys til trådløs styring.
TTL RATIO: ON
Gør det muligt at fotografere med flash til trådløs styring af
belysningsforhold.
MANUAL RATIO: ON
Gør det muligt at fotografere med flash til trådløs styring af
belysningsforhold. Udløsning af controlleren kan angives manuelt.
DK
70
Indstilling for ekstern flash:
Indstil din flash til WL RMT-tilstand. Hvis du bruger denne flashenhed som
en ekstern flash, kan du se side 66. (Efter indstilling til WL RMT-tilstand,
skal du angive indikatoren for indstilling af trådløs fjernbetjening til
[TTL REMOTE] eller [MANUAL REMOTE]). Hvis du bruger en anden flash,
henvises du til den betjeningsvejledning, der fulgte med denne flash.
2
Monter controlleren på kameraet, og tænd for strømmen
til kameraet, controller og ekstern flash.
3
Indstil kameraet med controlleren og den eksterne flash.
Avanceret betjening
• [MANUAL RATIO: ON] kan angives, når kameraet er i M-tilstand
(manuel).
Det kan også være tilgængeligt, når kameraet ikke er i M-tilstand,
hvis [MANUAL MODE] i MENU-indstillingerne for flashenheden
(side 88) er angivet til [PASM].
• Når [MANUAL MODE] er angivet til [MANUAL], og kameraet er
i M-tilstand, vil indstillingen [MANUAL RATIO: ON] midlertidigt
vise [MANUAL RATIO: ON], lige så længe som kommunikationen
med kameraet er afbrudt. Når kommunikationen med kameraet
startes, ændres skærmen til [TTL RATIO: ON].
• Zoomindikatoren vises ikke, når [RATIO: OFF] er angivet.
• Se side 62 for at få flere oplysninger.
4
Sørg for, at controlleren og flashenheden er fuldt opladet.
• Når flashenheden er fuldt opladet i trådløs flashtilstand, blinker
AF-hjælpelyset på forsiden, og TEST-knappen lyser gult.
71 DK
5
Brug testflash til at kontrollere flashen.
• Testflashmetoden er forskellig afhængig af det anvendte kamera.
Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til kameraet.
• Hvis testflashen ikke fungerer, skal du ændre position af kameraet, flashen
og motivet eller rette modtageren af det trådløse kontrolsignal i retning
af kameraet. Endvidere skal du sørge for, at den trådløse kanal for den
eksterne flash er indstillet til den samme kanal som controlleren.
6
Kontroller igen, at controlleren og flashenheden er fuldt
opladet, og tryk på udløserknappen for at tage fotoet.
• Selvom indstillingen for trådløs styring er angivet til [RATIO: OFF] (styring
af belysningsforhold fra), blinker controlleren for at transmittere et signal.
DK
72
[C] Fotografering med trådløs multiflash med
styring af belysningsforhold
Denne flashenhed
(Controller)
Ekstern flash
(REMOTE)
Ekstern flash
(REMOTE 2)
Avanceret betjening
Hvis du bruger DSLR-A900, DSLR-A850, DSLR-A700, SLT-A99V/SLT-A99,
SLT-A77V/SLT-A77, SLT-A65V/SLT-A65, SLT-A57, SLT-A37, NEX-7 eller
NEX-6, kan du fotografere med trådløs flash, samtidig med at du kontrollerer
lysforholdet mellem maksimalt 3 grupper inklusive controlleren og to grupper
eksterne flashenheder.
(Hvis du ønsker oplysninger om kompatible kameramodeller til denne flashenhed,
skal du besøge Sonys websted i dit område eller kontakte den nærmeste Sonyforhandler eller et autoriseret Sony-servicecenter).
Controller: HVL-F60M (denne flashenhed)
Eksterne flashes:
HVL-F60M (denne flashenhed), HVL-F58AM, HVL-F43AM, HVL-F42AM
Disse flashenheder kan opsættes i 2 grupper (REMOTE og REMOTE 2).
• Enhver kombination af denne flashenhed eller en HVL-F58AM, HVL-F43AM
eller HVL-F42AM kan bruges i REMOTE-gruppen. Enhver kombination af
denne flashenhed angivet til [REMOTE 2] eller en HVL-F58AM eller
HVL-F43AM kan bruges i REMOTE 2-gruppen.
* På en HVL-F58AM eller HVL-F43AM vises REMOTE-gruppen som [RMT],
og REMOTE 2-gruppen vises som [RMT2].
• En HVL-F42AM, der er indstillet til trådløs (ekstern flash), genkendes som
REMOTE-gruppen. Ved fotografering med trådløs flash i 3 grupper behøver
du derfor denne flashenhed, en HVL-F58AM eller en HVL-F43AM, der kan
indstilles til REMOTE 2-gruppe.
73 DK
• Når du bruger DSLR-A900, DSLR-A850, SLT-A99V/SLT-A99, SLT-A77V/SLTA77, SLT-A65V/SLT-A65, SLT-A57, SLT-A37, NEX-7 eller et NEX-6-kamera,
kan du bruge HVL-F56AM eller HVL-F36AM-flashes som eksterne flashes.
Indstil controllerflash-tilstanden til [CTRL]. De eksterne flashes HVL-F56AM
og HVL-F36AM genkendes som værende i REMOTE-gruppen, så du kan
kun kontrollere belysningsforholdet for op til to grupper ved brug af denne
flashenhed, en HVL-F43AM eller en HVL-F58AM som controller. Hvis
du ønsker oplysninger om indstilling af controllerflash-tilstand, kan du se
"Indstillings af flashtilstanden til trådløs styring [WL CTRL]" i "MENUindstillinger" (side 87).
• Ved trådløs flashfotografering med styring af belysningsforhold vises
det generelle belysningsforhold af indikatoren for trådløs styring af
belysningsforhold på LCD-skærmen.
Når en visning er [4:2:1], udløses flashen for hver gruppe med et flashniveau på 4/7,
2/7 og 1/7 af hele flashniveauet.
1
Indstil kameraet, flashen (controller) og flashen
(ekstern flash) til trådløs flash.
Kameraindstilling:
Indstil flashtilstanden til trådløs (WL).
Du kan finde yderligere oplysninger i den betjeningsvejledning, der blev
leveret med dit kamera.
Controllerindstilling:
1 Tryk på MODE-knappen for at få vist MODE-skærmen,
og vælg [WL CTRL].
2 Tryk på Fn-knappen for at få vist Quick Navi-skærmen,
og tryk kontrolhjulet op, ned, til venstre eller højre for
at vælge indikatoren for indstilling af trådløs styring.
DK
74
3 Tryk på midten af kontrolhjulet for at få vist den
dedikerede indstillingsskærm.
• Du kan også ændre indstillingerne på Quick Navi-skærmen. (side 16)
4 Drej kontrolhjulet, eller tryk det op eller ned for at
Avanceret betjening
flytte markøren, og vælg [TTL RATIO: ON] eller
[MANUAL RATIO: ON].
• Se trin 4 på side 70 for at få yderligere oplysninger.
• Drej: Ændrer indstillingsværdien
Op eller ned: Ændrer indstillingsværdien
Indstillingsværdier: RATIO: OFF, TTL RATIO: ON,
MANUAL RATIO: ON
5 Når du har foretaget indstillingen, skal du trykke på
midten af kontrolhjulet for at vende tilbage til den
normale indikatorskærm.
6 Tryk på Fn-knappen for at få vist Quick Navi-skærmen,
og tryk kontrolhjulet op, ned, til venstre eller højre for
at vælge indikatoren for indstilling af trådløs styring.
75 DK
7 Tryk på midten af kontrolhjulet for at få vist den
dedikerede indstillingsskærm.
• Du kan også ændre indstillingerne på Quick Navi-skærmen. (side 16)
8 Brug kontrolhjulet til at ændre belysningsforholdet for
hver gruppe.
• Drej: Ændrer indstillingsværdien
Op eller ned: Ændrer indstillingsværdien
Venstre eller højre: Flytter markøren
Indstillingsværdier: 16, 8, 4, 2, 1, -
9 Når du har foretaget indstillingen, skal du trykke på
midten af kontrolhjulet for at vende tilbage til den
normale indikatorskærm.
• Hvis der er valgt [MANUAL RATIO: ON], udløses
fjernbetjeningsflashene i henhold til indstillingen for
belysningsforhold, men det er kun controllerflashen, der
udløses på det niveau, der er angivet manuelt med LEVEL.
Indstilling for ekstern flash:
Indstil din flash til WL RMT-tilstand. Hvis du bruger denne flashenhed
som en ekstern flash, kan du se side 66. Hvis du bruger en anden flash,
henvises du til den betjeningsvejledning, der fulgte med denne flash.
DK
76
2
Monter controlleren på kameraet, og tænd for strømmen
til kameraet, controller og ekstern flash.
3
Opsæt kameraet med controlleren og den eksterne flash.
• Se side 62 for at få flere oplysninger.
4
Sørg for, at controlleren og flashenheden er fuldt opladet.
• Når flashenheden er fuldt opladet i trådløs flashtilstand, blinker
AF-hjælpelyset på forsiden, og TEST-knappen lyser gult.
5
Brug testflash til at kontrollere flashen.
6
Kontroller igen, at controlleren og flashenheden er fuldt
opladet, og tryk på udløserknappen for at tage fotoet.
Avanceret betjening
• Testflashmetoden er forskellig afhængig af det anvendte kamera.
Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til kameraet.
• Hvis testflashen ikke fungerer, skal du ændre position af kameraet, flashen
og motivet eller rette modtageren af det trådløse kontrolsignal i retning af
kameraet. Endvidere skal du sørge for, at den trådløse kanal for den
eksterne flash er indstillet til den samme kanal som controlleren.
77 DK
Bemærkning om trådløs flash
• Du kan ikke anvende en flash- eller farvemåler i trådløs flash-tilstand, da
præ-flashen udløses.
• Testflash for den trådløse flash findes i den aktuelt valgte testflashtilstand. Med
[1 TIME] udløses flashen en gang, og med [3 TIMES] udløses flashen tre gange.
Med [4 SEC] udløses flashen kontinuerligt i fire sekunder. Hvis du ønsker
oplysninger om testflash, kan du se "MENU-indstillinger" (side 83).
• Zoompositionen for HVL-F60M indstilles automatisk til 24 mm. En anden
zoomposition end 24 mm anbefales ikke.
• I trådløs flash-tilstand annulleres ADI-måling, og P-TTL-flashmåling bruges
automatisk (side 34).
• Multiflash kan ikke bruges.
• Hvis en anden trådløs flash bruges i nærheden, kan du skifte kanal i MENUindstillinger, så du forhindrer interferens (side 83).
• Hvis du fotograferer med trådløs flash, kan flashenheden i sjældne tilfælde
blive udløst ved en fejltagelse pga. omgivende statisk elektricitet eller
elektromagnetisk støj.
Når flashen ikke bruges, skal du trykke på MODE-knappen og vælge [
]
for at indstille
-tilstand (flash slukket).
• Flashenheden kan i sjældne tilfælde give forkert belysning, da signallyset ikke
når motivet osv., på grund af installationspositionen for den trådløse flash.
I denne situation kan du forhindre forkert belysning ved at skifte
installationsposition for den trådløse flash eller ved at skifte indstilling
af den trådløse kanal i MENU-indstillinger (side 83).
• Du kan bruge flere eksterne flashes samtidigt.
• Den eksterne flash udsløses med flashniveauet, der er angivet i hver flash,
når den eksterne flash er i manuel tilstand.
DK
78
Tilslutning af kamera og flash med
kabel
Brug af eksterne kabler FA-CC1AM (ekstraudstyr) gør det muligt at fotografere
med flashenheder, der ikke er monteret på kameraet. Der kan tilsluttes op til fire
flashenheder. Det at kunne tage fotografier uden at behøve at overveje placeringen
af flashenheden giver en betragtelig frihed til at skabe en række skyggeeffekter
på motivet.
1
Fjern stikhætten.
2
Tilslut kablet til tilbehørsstikket.
Avanceret betjening
• Flashenheder med tilbehørsstik kan tilsluttes direkte.
• Hvis du bruger et kamera, der er kompatibelt med en Multi Interface Shoe,
skal du bruge en skoadapter til at tilslutte kameraet til FA-CC1AM.
79 DK
• I denne tilstand annulleres ADI-måling, og TTL-præ-flashmåling bruges
automatisk (side 34).
• Hurtig synkronisering er utilgængelig, når flashen er tilsluttet med et
eksternt kabel FA-CC1AM (ekstraudstyr) og kameraet er i P-tilstand.
• Alle flashenheder er på samme flashniveau i TTL-flashtilstand.
• Under fotografering med et eksternt kabel annulleres den trådløse
controller-tilstand automatisk, og du kan ikke bruge flash med styring
af belysningsforhold.
DK
80
Brug af ekstern batteriadapter
Du kan bruge en ekstern batteriadapter FA-EB1AM (ekstraudstyr) som en ekstern
strømforsyning.
1
Fjern stikhætten.
2
Indsæt stikket på tilslutningskablet i det eksterne
strømstik.
Avanceret betjening
• Brug en ekstern batteriadapter eller et eksternt kabel til denne flashenhed til
eksterne strøm- eller tilbehørsstik.
81 DK
AF-hjælpelys
Når udløserknappen trykkes halvt ned for autofokus ved svagt lys, eller
når motivkontrasten er lav, lyser den røde lampe foran på flashenheden.
Dette er det AF-hjælpelys, der bruges som en hjælp i autofokus.
• AF-hjælpelyset udløses, når flashenheden er indstillet til [
]-tilstand
(flash slukket).
• Kameraets AF-hjælpelys er ikke i funktion, mens flashens AF-hjælpelyset
bruges.
• AF-hjælpelyset er ikke i funktion, mens kontinuerligt autofokus bruges
i fokuseringstilstand (når der kontinuerligt fokuseres på et motiv i bevægelse).
• AF-hjælpelyset fungerer måske ikke, hvis objektivets brændvidde er større
end 300 mm. Flashenheden vil ikke fungere, hvis den tages af kameraet.
• Afhængigt af kameraet udløses AF-hjælpelyset måske ikke.
• AF-hjælpelyset udløses ikke, når LED-lyset er tændt.
DK
82
MENU-indstillinger
MENU-skærmen viser forskellige indstillinger for denne flashenhed. Du kan også
ændre disse indstillingerne frit på MENU-skærmen.
Avanceret betjening
4Menupunkt under indstilling
5Vindue med indstillingsværdi
1Sidenr.
2Menupunkt
3Aktuel indstillingsværdi
Du kan tilpasse følgende 12 punkter.
Sidenr.
Menupunkt
1
1
1
ON, OFF
WL CH
Kanal ved trådløs
flashfotografering
CH1, CH2,
CH3, CH4
WL CTRL
Flashtilstand i trådløs
styringstilstand
CTRL+, CTRL
BEEP
Bipfunktion efter udløsning
i trådløs fjernbetjeningstilstand
HIGH, LOW,
OFF
MANUAL
MODE
Kameratilstand, der aktiverer
manuel flash eller multiflash
MANUAL,
PASM
TEST
Antal gange testflashen udløses
1 TIME,
3 TIMES,
4 SEC
2
POWER SAVE Tid indtil strømsparetilstand
2
Værdier
Aktiverer og deaktiverer hurtig
synkronisering og ændrer
indstillingen af lysniveau
1
1
Beskrivelse af indstilling
HSS
30 SEC,
3 MIN,
30 MIN, OFF
83 DK
Sidenr.
Menupunkt
Beskrivelse af indstilling
2
2
m/ft
Enheden for afstandsindikatoren m, ft
LEVEL STEP
Størrelse af indstillingstrin for
flashniveau (0,5 eller 0,3)
0,3 EV, 0,5 EV
MEMORY
Gemmer tilstanden og
indstillingsværdier
1, 2, CANCEL
RESET
Initialiserer
indstillingsværdierne
OK, CANCEL
2
3
3
Tid indtil strømsparetilstand ved
trådløs betjening
Værdier
WL POWER
SAVE
60 MIN, OFF
* De understregede værdier er standardindstillinger. [MEMORY] og [RESET]
har ingen standardindstilling.
Angivelse af MENU-indstillinger
MENU-indstillingerne ændres på følgende måde.
1
Tryk på MENU-knappen for at få vist MENU-skærmen.
2
Brug kontrolhjulet til at vælge det menupunkt,
du vil indstille.
• Drej: Flytter markøren op og ned
Op eller ned: Ændrer indstillingsværdien
Venstre eller højre: Flytter mellem siderne på MENU-skærmen
3
DK
84
Tryk på midten af kontrolhjulet for at få vist det
dedikerede indstillingsvindue.
4
Drej kontrolhjulet, eller tryk det op eller ned for at vælge
en indstillingsværdi, og tryk midt på kontrolhjulet for at
indstille denne værdi.
5
Tryk på MENU-knappen for at angive værdien, og vend
tilbage til den normale indikatorskærm.
• MENU-indstillingerne gemmes, selv når du slukker flashenheden eller
fjerner dens batterier.
Avanceret betjening
• Læsning af indstillingsvinduet
: Aktuelt angivet værdi
: Det menupunkt, der aktuelt indstilles (vises på kanten mellem
menupunktet og indstillingsvinduet)
85 DK
Oplysninger om MENU-indstillinger
Indstilling af hurtig synkronisering [HSS]
Indstillingsværdier: ON, OFF
• Denne flashenhed indstilles automatisk til hurtig synkronisering,
når lukkerhastigheden indstilles til en højere værdi end
flashsynkroniseringshastigheden. Flashsynkroniseringshastigheden kan være
anderledes, afhængigt af kameraet. Du kan finde yderligere oplysninger om
flashsynkroniseringshastighed i den betjeningsvejledning, der blev leveret
med kameraet.
• Det anbefales at tage billeder på lyse steder.
• Hurtig synkronisering kan ikke bruges sammen med bounceflashen.
• Brug af flashmåler eller farvemåler med hurtig synkronisering anbefales ikke,
da det gør det vanskeligt at få den korrekte eksponering og farve.
• Flashområdet bliver kortere end ved normal flashfotografering, hvis der
bruges hurtig synkronisering. Sørg for, at motivet er i flashområdet.
• Du kan også bruge hurtig synkronisering, når du bruger trådløs flash.
• Hvis du vælger [OFF], annulleres hurtig synkronisering. Hvis hurtig
synkronisering annulleres, kan lukkerhastigheden indstilles til en højere
værdi end synkroniseringshastigheden.
• Den mindste flashniveauindstilling ændres, afhængigt af om HSS er indstillet
til ON eller OFF.
– HSS-indstilling ON: Kan indstilles til så lidt som 1/128
– HSS-indstilling OFF: Kan indstilles til så lidt som 1/256
• Hvis du ønsker oplysninger om kompatible kameramodeller til denne
flashenhed, skal du besøge Sonys websted i dit område eller kontakte den
nærmeste Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-servicecenter.
Skift af den trådløse kanal [WL CH]
Indstillingsværdier: CH1, CH2, CH3, CH4
• Sæt flashenheden på kameraet, og tryk lukkerknappen halvvejs ned, når du
har skiftet kanal.
• Hvis du ønsker oplysninger om kompatible kameramodeller til denne
flashenhed, skal du besøge Sonys websted i dit område eller kontakte den
nærmeste Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-servicecenter.
DK
86
Indstillings af flashtilstanden til trådløs styring [WL CTRL]
Indstillingsværdier: CTRL+, CTRL
Når du bruger denne flashenhed som en trådløs controller, skal du enten
vælge [CTRL+]- eller [CTRL]-flashstyringstilstand, afhængig af typen af
den eksterne flash.
• [CTRL+]:
Når du bruger HVL-F60M/HVL-F58AM/HVL-F43AM/HVL-F42AM som
ekstern flash, skal du vælge denne tilstand.
• [CTRL]:
Når du bruger HVL-F56AM/HVL-F36AM som ekstern flash, skal du vælge
denne tilstand.
Indstillingsværdier: HIGH, LOW, OFF
Når du bruger denne flashenhed som en trådløs fjernbetjeningsflash, kan du
angive, om den skal udsende et bip efter udløsning.
• Når [HIGH] er angivet, vil bippet være højt. Når [LOW] er angivet, vil bippet
være stille.
• Hvis der er valgt [HIGH] eller [LOW], vises der [BEEP] på den normale
indikatorskærm i WL RMT-tilstand.
Avanceret betjening
Indstilling af bipfunktion i trådløs fjernbetjeningstilstand
[BEEP]
87 DK
Indstilling af optagetilstanden for at aktivere manuel flash (M)
eller multiflash [MANUAL MODE]
Indstillingsværdier: MANUAL, PASM
• Hvis der er valgt [MANUAL], kan flashenheden kun fungere som manuel flash
og multiflash i kameraets M-tilstand (manuel).
• Hvis der er valgt [PASM], kan der bruges manuel flashfotografering og
multiflashfotografering i alle kameraets optagetilstande. Det er ikke sikkert,
at du opnår korrekt eksponering med andet end M-tilstand. Vi anbefaler derfor
denne tilstand.
• Hvis der er valgt [PASM], forbliver denne flashenhed i manuel flashtilstand,
selvom kameraets optagetilstand ændres til AUTO (automatisk tilstand).
• Afhængigt af kameraets flashtilstand kan du måske kun vælge flash fra.
Se også i kameraets betjeningsvejledning.
Indstilling af testflashtilstand [TEST]
Indstillingsværdier: 1 TIME, 3 TIMES, 4 SEC
[1 TIME]: flashen udløses en gang ved angivet lysniveau.
[3 TIMES]: flashen udløses tre gange med den angivne frekvens.
[4 SEC]: flashen udløses i fire sekunder med den angivne frekvens.
Indstilling af tiden indtil strømsparetilstand [POWER SAVE]
Indstillingsværdier: 30 SEC, 3 MIN, 30 MIN, OFF
[30 SEC]: skifter til strømsparetilstand efter 30 sekunder.
[3 MIN]: skifter til strømsparetilstand efter 3 minutter.
[30 MIN]: skifter til strømsparetilstand efter 30 minutter.
[OFF]: deaktiverer strømsparetilstand.
DK
88
Indstilling af tiden indtil strømsparetilstand ved trådløs
betjening [WL POWER SAVE]
Indstillingsværdier: 60 MIN, OFF
[60 MIN]: skifter til strømsparetilstand efter 60 minutter.
[OFF]: deaktiverer strømsparetilstand.
Indstilling af enheden for afstandsindikator [m/ft]
Indstillingsværdier: m, ft
m: enheden er meter
ft: enheden er fod
Indstillingsværdier: 0,3 EV, 0,5 EV
[0,3 EV]: Flashniveauet ændres i trin på 0,3
[0,5 EV]: Flashniveauet ændres i trin på 0,5
0,3 EV-trin
Tryk mod højre på kontrolhjulet, eller drej det med uret
Avanceret betjening
Ændring af størrelsen af indstillingstrin for flashniveau
(0,5 eller 0,3) [LEVEL STEP]
(for at øge styrken)
1/256 → 1/256 (+0,3) → 1/256 (+0,7) → 1/128 ⋅ ⋅ ⋅
1/4 (+0,7) → 1/2 → 1/2 (+0,3) → 1/2 (+0,7) → 1/1
Tryk mod venstre på kontrolhjulet, eller drej det mod uret
(for at reducere styrken)
1/256 ← 1/128 (-0,7) ← 1/128 (-0,3) ← 1/128 ⋅ ⋅ ⋅
1/2 (-0,3) ← 1/2 ← 1/1 (-0,7) ← 1/1 (-0,3) ← 1/1
89 DK
0,5 EV-trin
Tryk mod højre på kontrolhjulet, eller drej det med uret
(for at øge styrken)
1/256 → 1/256 (+0,5) → 1/128 → 1/128 (+0,5) ⋅ ⋅ ⋅
1/4 (+0,5) → 1/2 → 1/2 (+0,5) → 1/1
Tryk mod venstre på kontrolhjulet, eller drej det mod uret
(for at reducere styrken)
1/256 ← 1/128 (-0,5) ← 1/128 ← 1/64 (-0,5) ⋅ ⋅ ⋅
1/2 (-0,5) ← 1/2 ← 1/1 (-0,5) ← 1/1
I følgende tilfælde ændres indikatoren, afhængigt af om niveauet hæves
eller sænkes, men flashniveauet er det samme.
f.eks. 1/1 (-0,7) og 1/2 (+0,3), 1/1 (-0,5) og 1/2 (+0,5)
DK
90
Lagringstilstand/-indstillinger [MEMORY]
Indstillingsværdier: 1, 2, CANCEL
[1]: Gemmer de aktuelle indstillingsoplysninger i [MR 1] på MODE-skærmen
[2]: Gemmer de aktuelle indstillingsoplysninger i [MR 2] på MODE-skærmen
[CANCEL]: Vender tilbage til det foregående vindue uden at gemme.
Hentning af gemte oplysninger
Vælg [MR 1] eller [MR 2] på MODE-skærmen.
• Når de gemte oplysninger er hentet, vises der [1] eller [2] øverst på den normale
indikatorskærm.
Avanceret betjening
Oplysninger, der kan gemmes:
Flashtilstand
Flashniveau
Flashkompensering
Zoom
Flashfrekvens, antal flashes
Trådløs fjernstyring
Trådløs styring
Trådløs indstilling af belysningsforhold
Flashniveau for LED-lys
Indstillingsværdier for elementer i MENU-indstillinger (bortset fra MEMORY
og RESET)
Ændring af de gemte oplysninger
Hent de gemte indstillinger, rediger indstillingerne efter behov, og gem dem igen
ved brug af [MEMORY] på MENU-skærmen.
91 DK
Initialisering af indstillinger [RESET]
Indstillingsværdier: OK, CANCEL
[OK]: Gendanner standardindstillingerne for flashenheden.
[CANCEL]: Vender tilbage til forrige skærm uden initialisering.
Menupunkt
Fabriksstandardindstilling
Side
Flashtilstand
TTL-tilstand (udfyldningsflash)
28
Flashniveau
1/1 i [MANUAL]-tilstand,
1/32 i [MULTI]-tilstand
53
57
Flashkompensering
±0
43
Zoom
AUTO
39
Indstilling af trådløs
fjernbetjening
TTL REMOTE
Indstilling af trådløs
styring
TTL RATIO
Styring af
belysningsforhold
(RATIO)
1:1:1
Flashniveau ved multiflash
(LEVEL)
1/32
Flashfrekvens ved
multiflash (Hz)
5
Antal flashes ved
multiflash (TIME)
10
Flashniveau for LED-lys
1 (minimum)
92
74
74
• Gendanner indstillingsværdierne for elementer i MENU-indstillinger
(bortset fra "WL CTRL" og "m/ft") med initialisering.
DK
66
57
57
57
35
Yderligere oplysninger
Bemærkninger om brug
Ved optagelse
Batterier
• Det batteriniveau, der vises på LCD-panelet, kan være lavere end den faktiske
batterikapacitet på grund af temperatur- og lagringsforhold. Det viste
batteriniveau gendannes til den korrekte værdi, når flashen har vært brugt
nogle få gange.
• Nikkelmetalhydridbatterier kan pludselig miste strøm. Hvis indikatoren for lavt
batteriniveau begynder at blinke, eller flashen ikke længere kan bruges, mens
du tager billeder, skal du udskifte eller genoplade batterierne.
• Den flashfrekvens og det flashantal, der leveres af nye batterier, kan være
anderledes end de værdier, der vises i tabellen, afhængig af hvor lang tid,
der er gået siden fremstilling af batterierne.
Yderligere oplysninger
• Denne flashenhed genererer kraftigt lys, så den bør ikke bruges direkte
foran øjnene.
• Brug ikke flashen 20 gange i træk eller hurtigt efter hinanden, hvis du vil
forhindre ophedning og forringelse af kamera og flashenhed. (40 gange i træk,
hvis strømniveauet er 1/32).
Stop med at bruge flashenheden, og lad den afkøle i 10 minutter eller mere,
hvis den udløses op til grænseantallet i hurtig rækkefølge.
• Sørg for, at flashen er slukket, når den sættes på kameraet.
Hvis du ikke gør det, kan du forårsage en fejl i flashenheden eller brug af
et forkert luminescens, og det kraftige lys kan beskadige dine øjne.
• Brug ikke flashen tæt på personer, når du drejer flashlampen under
bouncefotografering. Flashlyset kan beskadige øjnene, eller den varme
flashlampe kan være skyld i en forbrænding.
• Når du lukker dækslet til batterirummet, skal du trykke det nedad, samtidig
med at du skubber det helt ind.
• Brug ikke flashen, mens din hånd eller handske osv. dækker for flashlampen eller
LED-lyset. Undlad at berøre flashlampen eller LED-lyset i et stykke tid efter,
du har brugt flashen.
Hvis du gør det, kan det medføre forbrændinger, røg eller fejl.
93 DK
• Når du skal udskifte batterierne, skal du vente, til du har slukket for strømmen
og har ventet i nogle minutter. Batterierne kan være varme afhængig af
batteritypen. Fjern dem forsigtigt.
• Fjern og gem batterierne, hvis du ikke skal bruge kameraet i en længere
tidsperiode.
Temperatur
• Flashenheden kan bruges i et temperaturområde på 0 °C til 40 °C.
• Udsæt ikke flashenheden for ekstremt høje temperaturer (f.eks. i direkte solskin
i en bil) eller for høj fugtighed.
• Hvis du vil forhindre, at der dannes kondens i flashen, skal du placere den i en
lukket plastikpose, hvis du flytter den fra et koldt miljø til et varmt. Lad den nå
rumtemperatur, før du tager den ud af posen.
• Batterikapaciteten reduceres ved koldere temperaturer. Opbevar dit kamera
og dine ekstra batterier i en varm inderlomme, når du optager i koldt vejr.
Indikatoren for lavt-batteriniveau blinker måske, selvom der er strøm tilbage
på batterierne i koldt vejr. Batterierne vil generhverve en del af deres kapacitet,
når de opvarmes til normal driftstemperatur.
Andre bemærkninger
• Fjern batterierne før lagring. Der er fare for at de går i brand eller lækker.
• Anbring flashenheden i dens taske umiddelbart efter brug. Før du placerer
den i tasken, skal du sørge for, at den er slukket og er tilstrækkelig kølet ned.
DK
94
Vedligeholdelse
Fjern denne flashenhed fra kameraet. Rengør flashen med en tør blød klud. Hvis
flashen har været i kontakt med sand, vil aftørring beskadige overfladen, og den bør
derfor rengøres forsigtigt med en hårtørrer. Hvis der er besværlige pletter, kan
du fjerne dem med en blød klud, der er fugtet med et mildt rengøringsmiddel,
og derefter aftørre enheden med en tør blød klud. Brug aldrig stærke
opløsningsmidler, f.eks. fortynder eller rensebenzin, da de beskadiger overfladen.
Yderligere oplysninger
95 DK
Specifikationer
Ledetal
Normal flash (ISO100 i meter)
Manuel flash/35 mm-format
Flashniveau
BA*
BA
1/1
15
1/2
Flashdækningsindstilling (mm)
15*
24
28
35
50
70
20
17
29
31
36
42
48
105
60
10,6
14,1
12,0
20,5
21,9
25,5
29,7
33,9
42,4
1/4
7,5
10,0
8,5
14,5
15,5
18,0
21,0
24,0
30,0
1/8
5,3
7,1
6,0
10,3
11,0
12,7
14,8
17,0
21,2
1/16
3,8
5,0
4,3
7,3
7,8
9,0
10,5
12,0
15,0
1/32
2,7
3,5
3,0
5,1
5,5
6,4
7,4
8,5
10,6
1/64
1,9
2,5
2,1
3,6
3,9
4,5
5,3
6,0
7,5
1/128
1,3
1,8
1,5
2,6
2,7
3,2
3,7
4,2
5,3
1/256
0,9
1,3
1,1
1,8
1,9
2,3
2,6
3,0
3,8
BA: Når der anvendes bounceadapter
* Når der anvendes vidvinkelpanel.
APS-C-format
Flashniveau
BA*
BA
1/1
15
1/2
Flashdækningsindstilling (mm)
15*
24
28
35
50
70
20
17
31
36
42
48
51
60
10,6
14,1
12,0
21,9
25,5
29,7
33,9
36,1
42,4
1/4
7,5
10,0
8,5
15,5
18,0
21,0
24,0
25,5
30,0
1/8
5,3
7,1
6,0
11,0
12,7
14,8
17,0
18,0
21,2
1/16
3,8
5,0
4,3
7,8
9,0
10,5
12,0
12,8
15,0
1/32
2,7
3,5
3,0
5,5
6,4
7,4
8,5
9,0
10,6
1/64
1,9
2,5
2,1
3,9
4,5
5,3
6,0
6,4
7,5
1/128
1,3
1,8
1,5
2,7
3,2
3,7
4,2
4,5
5,3
1/256
0,9
1,3
1,1
1,9
2,3
2,6
3,0
3,2
3,8
BA: Når der anvendes bounceadapter
* Når der anvendes vidvinkelpanel.
DK
96
105
Flad HSS-flash (ISO100 i meter)
Manuel flash/35 mm-format
Lukkerhastig
hed
BA*
BA
1/250
5,4
Flashdækningsindstilling (mm)
15*
24
28
35
50
70
105
7,7
6,4
11,8
12,9
14,8
17,3
19,5
22,4
1/500
3,8
5,4
4,6
8,4
9,1
10,5
12,2
13,8
15,9
1/1000
2,7
3,8
3,2
5,9
6,4
7,4
8,6
9,8
11,2
1/2000
1,9
2,7
2,3
4,2
4,6
5,2
6,1
6,9
7,9
1/4000
1,4
1,9
1,6
3,0
3,2
3,7
4,3
4,9
5,6
1/8000
1,0
1,4
1,1
2,1
2,3
2,6
3,1
3,5
4,0
1/12000
0,7
1,0
0,8
1,5
1,6
1,8
2,2
2,4
2,8
BA: Når der anvendes bounceadapter
* Når der anvendes vidvinkelpanel.
Lukkerhastig
hed
BA*
BA
1/250
5,4
Flashdækningsindstilling (mm)
15*
24
28
35
50
70
105
7,7
6,4
12,9
14,8
17,3
19,5
19,9
22,4
1/500
3,8
5,4
4,6
9,1
10,5
12,2
13,8
14,0
15,9
1/1000
2,7
3,8
3,2
6,4
7,4
8,6
9,8
9,9
11,2
1/2000
1,9
2,7
2,3
4,6
5,2
6,1
6,9
7,0
7,9
1/4000
1,4
1,9
1,6
3,2
3,7
4,3
4,9
5,0
5,6
1/8000
1,0
1,4
1,1
2,3
2,6
3,1
3,5
3,5
4,0
1/12000
0,7
1,0
0,8
1,6
1,8
2,2
2,4
2,5
2,8
Yderligere oplysninger
APS-C-format
BA: Når der anvendes bounceadapter
* Når der anvendes vidvinkelpanel.
Opladningstid/antal flashes
Alkaline
Nikkelhydrid
(2.100 mAh)
Opladningstid (sek.)
Ca. 0,1-3,5
Ca. 0,1-2,6
Antal flashes (gange)
Ca. 120 eller flere
Ca. 200 eller flere
• Antallet af flashes er det omtrentlige antal gange, flashenheden
kan udløses, før et nyt batteri er helt dødt.
97 DK
Kontinuerlig
flashkapacitet
AF-hjælpelys
Flashstyring
LED-lys
DK
98
40 flashes med 10 flashes pr. sekund
(Normal flash, flashniveau 1/32, nikkelmetalhydridbatteri)
Autoflash ved lav kontrast og lille lysstyrke
Betjeningsområde (med et 50 mm objektiv sat
på SLT-A99V)
Centralområde (ca.): 0,5 m til 10 m
Perifert område (ca.): 0,5 m til 3 m
Flashstyring ved brug af præ-flash
Centerbelysningsintensitet:
Ca. 1200 lux ved 0,5 m eller
300 lux ved 1 m (uden indbygget
spreder til LED-lys eller
konverteringsfilter for
farvetemperatur)
Belysningsafstand:
Ca. 2 m (når der optages film,
skal du indstille til ISO 3200 og
F5,6 uden indbygget spreder til
LED-lys eller konverteringsfilter
for farvetemperatur)
Understøttet brændvidde:
35 mm
(betragtningsvinkel
i 35 mm-format uden
indbygget spreder
til LED-lys eller
konverteringsfilter
for farvetemperatur)
Kontinuerlig belysningstid:
Ca. 1 time (ved brug
af AAalkalinebatterier
ved centerbelysningsintensitet)
Farvetemperatur:
Ca. 5.500K (uden indbygget
spreder til LED-lys eller
konverteringsfilter for
farvetemperatur)
Ca. 3.200K (uden indbygget
spreder til LED-lys ved brug
af konverteringsfilter for
farvetemperatur)
Mål
(Ca.)
Vægt (Ca.)
Strømkrav
Anbefalede batterier
Medfølgende dele
80 mm × 150 mm × 102 mm (b/h/d)
Ca. 450 g (kun kamerahus)
Jævnstrøm 6 V
Fire alkalinebatterier i AA-størrelse
Fire genopladelige nikkelmetalhydridbatterier
i størrelse AA
Flashenhed (1), bounceadapter (til flash) (1),
farvekonverteringsfilter (til LED-lys) (1),
stikbeskyttelseshætte (1), miniholder (1), skoadapter
(ADP-AMA) (1), bæretaske (1), minibæretaske (1),
blød bæretaske (1), sæt med trykt dokumentation
Varemærke
"Multi Interface Shoe" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
Yderligere oplysninger
Funktionerne i disse betjeningsvejledninger afhænger af testbetingelserne
i dit firma.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
99 DK
Download PDF

advertising