Sony | RM-X7BT | Sony RM-X7BT Smartphone-controller til bilen med BLUETOOTH® trådløs teknologi Betjeningsvejledning

4-594-376-21(1) (DA)
In-car
Bluetooth®fjernbetjening
RM-X7BT
Betjeningsvejledning
DA
Indholdsfortegnelse
Funktioner
Funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Vejledning i dele og
knapper . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Få din smartphone til nemt at
styre opkald, musik og meget
andet.
Denne in-car Bluetooth®fjernbetjening til smartphone
har Sonys stemmeteknologi til
appaktivering og et intuitivt
designet tastatur, så du kan blive
ved med at bruge din smartphone
uden at tage blikket væk fra vejen.
Alt, hvad du har brug for for at
komme i gang er en AUX-indgang
og en USB-strømforsyning.
Tilslutning/installation
Forsigtig. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste over dele til
installation. . . . . . . . . . . . . .
Tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
7
Introduktion
Tænde for strømmen . . . . . . . . 9
Angivelse på bilanlægget . . . . 9
Forberedelse af en
BLUETOOTH-enhed. . . . . . 10
Afspilning
Afspilning fra en
BLUETOOTH-enhed. . . . . . 12
Håndfri opkald via
BLUETOOTH
Modtagelse af et opkald . . . . 13
Brug af
stemmegenkendelse . . . . 14
Yderligere oplysninger
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2DA
Vejledning i dele og knapper
Adapter
 MODE
Skifter mellem lydstyrke- og
zoomtilstand
PAIRING
Tryk på og hold knappen inde
i 2 sekunder for at angive
tilknytning.
Tryk på og hold knappen inde
i 7 sekunder for at nulstille
tilknytningshistorik og MODEindstilling på adapteren.
 ZOOM/VOL (lydstyrke)indikator (hvid)
Tændes, når der vælges
zoomtilstand.
Blinker 4 gange, når nulstilling
af adapteren er fuldført.
 Modtager for fjernbetjening

-indikator (blå)
Blinker hurtigt
i tilknytningsstandbytilstand.
Blinker langsomt
i BLUETOOTH-standbytilstand.
Forbliver tændt ved tilslutning
ved brug af BLUETOOTH.
 MIC (mikrofon)
Indbygget mikrofon.
Det er ikke tilgængeligt,
når den eksterne mikrofon
er installeret.
 AUDIO OUT-stik
Tilslutter bilanlægsenheden
med et AUX-kabel.
 USB-port
Tilslutter strømforsyning
til adapteren.
 MIC-IN (mikrofonindgang)stik
Installerer den eksterne
mikrofon.
3DA
RM-X7S-fjernbetjening
 /
Spol et nummer fremad/
tilbage i musikappen.
 N-Mark
Berør dette med en Androidsmartphone for at oprette
en BLUETOOTH-tilslutning.
VOICE
Aktiver assistenten for
RM-X7BT-funktionen (kun
Android-smartphones, der er
installeret med appen) eller
Siri-funktionen (kun iPhone).
Tryk på og hold inde
i 2 sekunder for at aktivere
stemmeopkald (kun Androidsmartphones).
(opkald)
Modtag/afslut et opkald.
 
Afspil/pause nummeret
i musikappen.
 Emitter af infrarøde stråler
4DA
 Ring
Når du vælger VOL (lydstyrke)
på adapteren, kan du justere
lydstyrken på smartphonen.
Når du vælger ZOOM på
adapteren, kan du bruge
zoomfunktionen i "Waze"appen (kun Android™smartphone).
Du finder flere oplysninger
hjælpen til programmet.
 Holder frigørelsesknap
 Holder
Tilslutning/installation
Forsigtig
 Det er meget farligt, hvis
ledningen vikles omkring
ratstammen eller gearstangen.
Sørg for, at denne og andre
dele ikke forstyrrer kørslen.
 Undgå at montere adapteren og
fjernbetjeningen i områder med
støv, snavs, mange vibrationer
eller høj temperatur, f.eks.
i direkte sollys, på
instrumentbrættet eller
i nærheden af varmekanaler.
 Adapteren styres med infrarøde
stråler fra fjernbetjeningen.
Adapteren og fjernbetjeningen
er ikke forbundet via
BLUETOOTH.
 Placer ingen hindringer mellem
adapteren og fjernbetjeningen,
da disse kan forstyrre
kommunikation med infrarøde
stråler.
 Dæk ikke emitteren på
fjernbetjeningen med dine
fingre.
 Det anbefales at placere
adapteren i nærheden af
operatøren, da mikrofonen
er monteret på adapteren.
 Hvis din bils tænding ikke har
en ACC-position, skal du fjerne
USB-kablet, hver gang du drejer
tændingen, for at forhindre
afladning af batteriet.
Liste over dele til
installation






Denne liste over dele indeholder
ikke hele pakkens indhold.
5DA
Tilslutning
Tilslutning til et AUX-indgangsstik/USB-port på konsolboksen


Tilslutning til et AUX-indgangsstik/USB-port under
konsolpanelet


Bemærkninger
 Tilslut adapteren med AUX-kablet  og USB-kablet .
 Monter adapteren på et sted, hvor den kan modtage IR-signalet fra
fjernbetjeningen.
6DA
Når batteriet bliver fladt, bliver
fjernbetjeningens rækkevidde
kortere.
Montering
Isætning af
litiumionbatteriet
1
2
Åbn dækslet i bunden af
fjernbetjeningen med en
mønt, osv.
Isæt det medfølgende
litiumbatteri 
i fjernbetjeningen.

+-side op
FORSIGTIG
Der kan være fare for eksplosion,
hvis batteriet ikke udskiftes
korrekt. Det må kun udskiftes
med samme type eller en
tilsvarende type.
Bemærkninger om litiumbatteri
 Litiumbatteriet skal opbevares
uden for børns rækkevidde. Hvis
nogen sluger batteriet, skal der
straks søges læge.
 Tør batteriet af med en tør klud for
at sikre en god kontakt.
 Sørg for at vende batteriet korrekt.
 Du må ikke holde om batteriet
med en metalpincet, da det kan
forårsage en kortslutning.
Montering af
fjernbetjeningen
Før montering
Udskifte litiumbatteriet
 Sørg for, at hældningsvinklen
på holderen  eller
fjernbetjeningens retning er
egnet for monteringsstedet.
Der er fire riller på
fjernbetjeningen og 2 kroge
på holderen  og afhængig
af situationen kan du montere
fjernbetjeningen på fire
forskellige måder.
Under normale forhold holder
batteriet i ca. 1 år. (Dette kan
være kortere afhængig af
anvendelsesforholdene).
7DA
3

Rille
Kroge
Sæt den medfølgende
skrue  i hullet på
holderen , og skru den
fast på monteringsstedet.
4
 Monter fjernbetjeningen og
adapteren på et sted, hvor
de kan sende og modtage
IR-signalet, så der ikke laves
unødvendige huller eller
påsættes tape på et uegnet sted
i bilen.
Sæt fjernbetjeningen med
litiumbatteriet i holderen .
Sæt rillen på fjernbetjeningen
fast i krogen på holderen ,
og skub fjernbetjeningen,
indtil den klikker.
Bemærk
Vær omhyggelig med ikke at
beskadige kabler og andre
elementer i bilen, når du laver et hul
et sted i bilen eller strammer skruen.
1
Lav et hul med en diameter
på 2 mm på monteringsstedet
i bilen.
2
Tag tapen af bunden af
holderen , og monter den
på monteringsstedet.
Placer hullet på holderen 
over hullet i bilen.
8DA
Fjerne fjernbetjeningen
1
Træk i fjernbetjeningen,
mens du trykker på
holderfrigørelsesknapperne
på begge sider af holderen 
for at tage den ud af
holderen .
Introduktion
Tænde for strømmen
1

Drej tændingen, eller indstil
den til ACC.
Adapteren tændes.
Slukke for adapteren
Sluk for tændingen.
Adapteren slukkes.
Montering af adapteren
1
Monter adapteren på
monteringsstedet med det
dobbeltklæbende tape .

Bemærk
Hvis din bils tænding ikke har
en ACC-position, skal du fjerne
USB-kablet, hver gang du drejer
tændingen, for at forhindre
afladning af batteriet.
Angivelse på
bilanlægget
1
2
Skift kilden på bilanlægget
til AUX-kilden.
Når du tilslutter adapteren
til bilanlægget, udsendes
enhedens lyd til adapteren fra
højttaleren på bilanlægget.
Forbind AUX-kablet med
USB-kablet.
Bemærk
Før du påsætter tapen, skal du
rengøre adapterens monteringssted
og fjernbetjeningen med en tør klud.
9DA
forskellige enheder, f.eks.
mobiltelefoner og IC-tags. Takket
være NFC-funktionen kan der nemt
opnås datakommunikation ved
blot at berøre det relevante
symbol eller berøringspunktet
på NFC-kompatible enheder.
Se den betjeningsvejledning,
der fulgte med bilanlægget,
hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
Forberedelse af en
BLUETOOTH-enhed
Du kan lytte til musik eller udføre
håndfri opkald afhængigt af den
BLUETOOTH-kompatible enhed,
f.eks. en smartphone,
mobiltelefon eller en lydenhed
(herefter kaldet "BLUETOOTHenhed", hvis ikke andet er
angivet). Hvis du ønsker flere
oplysninger om tilslutning, kan
du se den betjeningsvejledning,
der fulgte med enheden.
Før du tilslutter enheden, skal
du skrue ned for lydstyrken på
bilanlægget. Eller høres der en
høj lyd.
For en smartphone med
Android OS 4.0 eller tidligere
installeret skal du downloade
appen "NFC Easy Connect",
der kan downloades fra Google
Play™. Appen kan muligvis ikke
downloades i alle lande/områder.
1
Aktiver NFC-funktionen
på smartphonen.
Hvis du ønsker flere
oplysninger, kan du se den
betjeningsvejledning, der
fulgte med smartphonen.
2
Lad N-Mark på smartphonen
berøre N-Mark-delen på
fjernbetjeningen igen.
Tilslutning af en
smartphone med one
touch (NFC)
Når trykker på N-Mark på
fjernbetjeningen med en
NFC*-kompatibel smartphone,
tilknyttes adapteren og tilsluttes
automatisk til smartphonen.
* NFC (Near Field Communication)
er en teknologi, der aktiverer
kortrækkende, trådløs
kommunikation mellem digitale
10DA
Kontroller, at
adapteren.
lyser på
Afbryde med One touch
Lad N-Mark på smartphonen
berøre N-Mark-delen på
fjernbetjeningen igen.
Bemærkninger
 Når du opretter tilslutningen, skal
du være lidt forsigtig, så du ikke
ridser smartphonen.
 One touch-tilslutning er ikke mulig,
hvis adapteren allerede er tilsluttet
en anden NFC-kompatibel enhed.
I denne situation skal du frakoble
den anden enhed og oprette
tilslutning til smartphonen igen.
Tilknytning og tilslutning
til en BLUETOOTH-enhed
Når du første gang tilslutter en
BLUETOOTH-enhed, kræves der
gensidig registrering (kaldes
"tilknytning"). Tilknytning sætter
denne adapter og andre enheder
i stand til at genkende hinanden.
5
Hvis der kræves en
adgangskode på
BLUETOOTH-enheden,
skal du indtaste [0000].
Når der er oprettet tilknytning,
blinker .
6
Vælg denne adapter på
BLUETOOTH-enheden for
at oprette BLUETOOTHtilslutningen.
lyser, når tilslutningen
er oprettet.
Bemærkninger
 Denne enhed kan ikke registreres
fra andre enheder, når den
tilsluttes til en BLUETOOTH-enhed.
Hvis du vil aktivere registrering,
skal du skifte til tilknytningstilstand
og søge efter denne adapter fra
en anden enhed.
 Afhængig af statussen på
BLUETOOTH-enheden kan
modelnavnet muligvis ikke hentes.
1
Placer BLUETOOTH-enheden
inden for 1 meter fra
adapteren.
2
Tryk på og hold PAIRING
nede i 2 sekunder.
blinker hurtigt,
mens adapteren er
i tilknytningsstandbytilstand.
Starte afspilning
3
Udfør tilknytning på
BLUETOOTH-enheden, så den
registrerer denne adapter.
4
Vælg [RM-X7BT] (navnet på
din model), som vises på
skærmen på BLUETOOTHenheden.
Hvis navnet på din model
ikke vises, skal du gentage
fra trin 2.
Udfør trin 2 for at annullere
tilknytningstilstand, efter denne
adapter og BLUETOOTH-enheden
er tilknyttet.
Se "Afspilning fra en BLUETOOTHenhed" (side 12) for at få flere
oplysninger.
Annullere tilknytning
11DA
Tilslutning til en tilknyttet
BLUETOOTH-enhed
Hvis du vil bruge en tilknyttet
enhed, kræves der tilslutning til
denne adapter. Nogle tilknyttede
enheder tilsluttes automatisk.
Tip
 Adapteren husker de senest
tilknyttede enheder.
 Hvis BLUETOOTH-signalet er
aktiveret, når tændingen drejes,
genopretter denne adapter
automatisk tilslutning til den
sidst tilsluttede smartphone.
Afspilning
Afspilning fra en
BLUETOOTH-enhed
Adapteren understøtter
forskellige BLUETOOTH-lydprofiler.
Du kan afspille indhold på en
tilsluttet enhed, der understøtter
BLUETOOTH A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
Bemærkninger
 Adapteren understøtter SBC/AACcodec. Der skiftes automatisk
codec, afhængigt af den tilsluttede
enhed.
 Fjernbetjeningen fungerer måske
ikke korrekt. Dette afhænger af
ydelsen på den tilsluttede enhed
eller musikenhed.
 Da musikappen fungerer med HID
(Human Interface Device Profile),
skal du tilslutte en smartphone,
der understøtter HID eller AVRCP.
 Når du opretter tilslutning med
HID, vises softwaretastaturet
på en smartphone ikke. Hvis du
bruger softwaretastaturet, skal du
deaktivere HID på smartphonen.
12DA
1
Opret BLUETOOTHforbindelse med lydenheden
(side 11)
2
Kontroller, at
forbliver
tændt.
Hvis der ikke er blevet
etableret en tilslutning,
skal du vælge [RM-X7BT]
på BLUETOOTH-enheden.
3
Tryk på  på
fjernbetjeningen.
Start lydafspilning med
musikappen på den tilsluttede
BLUETOOTH-enhed.
Bemærk
Når adapteren og BLUETOOTHenheden er forbundet, kan du
styre afspilning ved at trykke på
 og /.
Håndfri opkald via
BLUETOOTH
Du kan betjene en smartphone
håndfrit ved ganske enkelt at tale
i mikrofonen eller en ekstern
mikrofon, der er installeret på
adapteren. Installation af den
eksterne mikrofon hjælper med
til at øge stemmegenkendelse.
Hvis du vil bruge en smartphone,
skal du tilslutte den til denne
adapter. Se "Forberedelse af en
BLUETOOTH-enhed" (side 10) for
at få flere oplysninger.
Modtagelse af et
opkald
1
Tryk på
, når der modtages
et opkald med en ringetone.
Opkaldet starter.
Bemærk
Ringetonen og talerens stemme
udsendes kun gennem
fronthøjttalerne i bilanlægget.
13DA
Afvise et opkald
Tryk på og hold
i 2 sekunder.
inde
Afslutte opkaldet
Tryk på
igen.
Skifte mellem håndfri og
håndholdt tilstand
Under et opkald kan du trykke
på og holde
inde for at skifte
opkaldets lyd mellem adapter
og smartphone.
Brug af
stemmegenkendelse
Du kan kontrollere et program
med stemmekommando.
Bemærk
Af sikkerhedshensyn skal du
overholde de lokale trafiklove
og regulativer og ikke bruge
programmet, mens du kører.
Brug Assistent for
RM-X7BT med en
Android-smartphone
Ved at installere Assistent for
RM-X7BT kan du bruge en
Android håndfri ved blot at
tale ind i mikrofonen.
Du finder flere oplysninger
hjælpen til programmet.
http://s-assistant.sony.net/
14DA
Bemærk
Hvis du vil bruge appfunktionerne,
kan du se detaljerne på din
Android-smartphone.
1
Aktiver appfunktionen på
Android-smartphonen.
2
3
Tryk på VOICE.
Tal ind i mikrofonen, når
Android-smartphonen har
bippet.
Appen begynder at reagere.
Hvis du vil deaktivere appen
Tryk på VOICE.
Bemærkninger
 Din Android-smartphone
genkender muligvis ikke din
stemme. Dette afhænger af
brugsbetingelserne.
 Din Android-smartphone
genkender muligvis ikke din
stemme under støjende forhold
som f.eks. høj lyd fra bilanlægget,
trafikstøj eller støj fra aircondition.
 Appen fungerer måske ikke
korrekt, eller svartiden kan være
forsinket på steder, hvor
mobilnetværkets signaler
er vanskelige at modtage.
 Der er ingen lyd, når appen
er aktiveret.
Brug af Siri Eyes Free
Siri Eyes Free giver dig mulighed
for at bruge en iPhone håndfri ved
blot at tale ind i mikrofonen. Udfør
håndfri registrering for en iPhone,
der understøtter Siri Eyes Free.
Tilgængelighed er begrænset til
iPhone 4s eller nyere. Sørg for,
at din iPhone kører med den
nyeste iOS-version.
1
Aktiver Siri-funktionen på
din iPhone.
Hvis du ønsker flere
oplysninger, kan du se den
betjeningsvejledning, der
fulgte med din iPhone.
2
Tryk på VOICE.
Stemmekommandoskærmen
vises.
3
Tal ind i mikrofonen, når
iPhonen har bippet.
iPhonen bipper igen, og
derefter begynder Siri at
reagere.
Deaktivere Siri Eyes Free
Tryk på VOICE.
Bemærkninger
 iPhone genkender muligvis ikke
din stemme. Dette afhænger af
brugsforholdene.
 Din iPhone genkender muligvis
ikke din stemme under støjende
forhold som f.eks. høj lyd fra
bilanlægget, trafikstøj eller støj
fra aircondition.
 Siri Eyes Free fungerer måske ikke
korrekt, eller svartiden kan være
forsinket på steder, hvor det er
vanskeligt at modtage iPhonesignaler.
 Der er ingen lyd, når Siri Eyes Free
er aktiveret.
15DA
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Følgende tjekliste kan hjælpe
dig med at afhjælpe problemer,
du kan opleve med adapteren
og fjernbetjeningen.
Før du gennemgår tjeklisten
nedenfor, bør du kontrollere
tilslutningen og
betjeningsanvisningerne.
Hvis problemet ikke kan løses, kan
du besøge supportwebstedet, der
er nævnt på
referencevejledningen (særskilt
dokument).
Generelt
Ingen lyd eller lyden
er meget lav.
 Lydstyrken på den tilsluttede
enhed er meget lav.
 Skru op for lydstyrken på
den tilsluttede enhed.
 Kontroller, at adapteren er
tilsluttet til bilanlægget med
AUX-kablet.
 Kontroller, at kilden til
bilanlægget er angivet til
AUX-kilden.
16DA
Smartphonen fungerer ikke.
 Kontroller, at emitteren på
fjernbetjeningen ikke er dækket
af dine fingre.
 Kontroller, at adapteren er
installeret på et sted, hvor den
kan modtage IR-signalet fra
fjernbetjeningen.
 Kontroller, at batteriet
i fjernbetjeningen bliver fuldt.
 Hvis du bruger en iPhone, kan
du opdatere iOS til den nyeste
version.
NFC-funktion
One touch-tilslutning (NFC) er
ikke mulig.
 Hvis smartphonen ikke reagerer
på berøring.
 Kontroller, at NFC-funktionen
på smartphonen er aktiveret.
 Flyt N-Mark-delen på
smartphonen tættere på
N-Mark-delen på
fjernbetjeningen.
 Hvis smartphonen er i et etui,
skal du fjerne det.
 NFC-modtagelsesfølsomhed
afhænger af enheden.
Hvis one touch-tilslutning
mislykkedes flere gange med
smartphonen, kan du oprette
BLUETOOTH-tilslutning
manuelt.
BLUETOOTH-funktion
Den tilsluttende enhed kan ikke
registrere denne adapter.
 Før der oprettes tilknytning,
skal du indstille denne adapter
til standbytilstand.
 Denne enhed kan ikke
registreres fra andre enheder,
når den er tilsluttet en
BLUETOOTH-enhed.
 Afbryd den aktuelle
tilslutning, og søg efter
denne adapter fra en anden
enhed.
Ingen ringetone.
 Afhængigt af den tilsluttende
enhed udsendes ringetonen
måske ikke korrekt.
 Afspilningen stopper kortvarigt,
når der oprettes tilslutning
mellem denne adapter og
smartphonen. Dette er ikke
en fejl.
Den tilsluttede BLUETOOTHlydenhed kan ikke styres.
 Kontroller, at den tilsluttede
BLUETOOTH-lydenhed
understøtter HID eller AVRCP.
Et opkald besvares utilsigtet.
 Den tilsluttende telefon er
indstillet til at besvare et opkald
automatisk.
Hvis disse løsninger ikke forbedrer
situationen, skal du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
Lyden springer under
afspilningen af en BLUETOOTHlydenhed.
 Reducer afstanden mellem
adapteren og BLUETOOTHlydenheden.
 Hvis BLUETOOTH-lydenheden
opbevares i et etui, der
forstyrrer signalet, skal du
tage lydenheden ud af etuiet
under brug.
 Der er flere BLUETOOTHenheder eller andre enheder,
der udsender radiobølger
i nærheden.
 Sluk for de andre enheder.
 Øg afstanden til andre
enheder.
17DA
http://www.sony.net/
©2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising