Sony | RM-LVR3 | Sony RM-LVR3 Hjælpevejledning

Hjælpevejledning
Live-View-fjernbetjening
(RM-LVR3)
Læs dette først
Identifikation af delene [1]
Skærmvisning under enkelt tilslutning [2]
Skærmvisning under multitilslutning [3]
Introduktion
Opladning af fjernbetjeningen [4]
Montering af fjernbetjeningen på remmen [5]
Montering af fjernbetjeningen på monteringsadapteren [6]
Sådan tændes/slukkes for strømmen til fjernbetjeningen [7]
Indstilling af datoen og tiden [8]
Tilslutning af fjernbetjeningen til et kamera via Wi-Fi (enkelt tilslutning)
Kontrol af tilslutningstilstanden [9]
Tilslutning af fjernbetjeningen til et enkelt kamera via Wi-Fi [10]
Tilslutning af fjernbetjeningen til flere kameraer via Wi-Fi (multitilslutning)
Tilslutning af fjernbetjeningen til flere kameraer via Wi-Fi [11]
Nulstilling af tilslutningsoplysninger for det registrerede kamera [12]
Optagelse
Optagelse af film og stillbilleder
Skift af optagelsestilstande [13]
Optagelse [14]
Brug af zoom [15]
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Betjening med styring af flere kameraer [16]
Knaplåsfunktion [17]
Ændring af indstillingerne
Liste over indstillingspunkter
Liste over indstillingspunkter [18]
Sådan indstilles indstillingspunkterne [19]
Optagelsesindstillinger
Indstilling for billedkvalitet [20]
Filmformat [21]
Time-lapse-optagebilledstørrelse [22]
Løkkeoptagetid [23]
Skift af stillbilledtilstand [24]
Optageinterval for stillbillede [25]
Selvudløser [26]
Time-lapse-optageinterval [27]
Time-lapse-billedantal [28]
SteadyShot (film) [29]
SteadyShot (stillbillede) (FDR-X3000/HDR-AS300) [30]
Vinkelindstilling [31]
Zoomindstilling [32]
Vend [33]
AE-skift [34]
Time-lapse AE-tilstand [35]
Scene [36]
Hvidbalance [37]
Farvetilstand [38]
Indstilling for lydoptagelse [39]
Reduktion af vindstøj [40]
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Kameraindstillinger
Tænd/sluk-indstilling for Bluetooth-fjernbetjening [41]
Formater [42]
Tidskode/brugerbit [43]
Infrarød fjernbetjening [44]
Bip [45]
[Lydstyrke for bip [46]]
Lampeindstilling [47]
One Touch-optagelse [48]
Automatisk slukning [49]
Skift mellem NTSC/PAL [50]
Version (kamera) [51]
Indstillinger for fjernbetjening
Flytilstand [52]
Tilslutningstilstand [53]
Bluetooth-indstilling [54]
Nulstil netværksindstillinger [55]
Automatisk slukning af skærm under optagelse [56]
Spejltilstand [57]
Roter skærm [58]
Skærmlysstyrke [59]
Indstilling for dato og klokkeslæt [60]
Indstilling af sted [61]
Indstilling af sommertid [62]
Datoformat [63]
Version [64]
Nulstilling af indstillingerne [65]
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Visning
Afspilning af billeder [66]
Sletning af billeder [67]
Oplysninger
Forholdsregler
Håndtering [68]
Om kondens [69]
Om transport [70]
Om driftstemperaturer [71]
Behandling af LCD-skærmen [72]
Vandtæt ydelse [73]
Listen over tidsforskelle for hovedstæder i verden [74]
Specifikationer [75]
Varemærker [76]
Bemærkning om licensen [77]
Pleje og opbevaring
Pleje og opbevaring [78]
Vedligeholdelse af LCD-skærmen [79]
Vedligeholdelse af fjernbetjeningen i vand eller i nærheden af vandet [80]
Batteripakke
Batteripakke [81]
Reduktion af fjernbetjeningens batteriforbrug [82]
Bortskaffelse af fjernbetjeningen [83]
Fejlfinding
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Kan ikke oprette forbindelse mellem fjernbetjeningen og kameraet via WiFi. [84]
Kan ikke tænde fjernbetjeningen. [85]
Strømmen til fjernbetjeningen slukker pludselig. [86]
Kan ikke oplade fjernbetjeningen [87]
Indikatoren for resterende opladning er forkert. [88]
Advarselsindikatorer og fejlmeddelelser
Fejlskærm på Live-View Remote [89]
[1] Læs dette først
Identifikation af delene
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Terminaldel
(tændt/standby)-knap
CHG-lampe (opladning)
LCD-skærm
UP-/DOWN-knap
REC-/ENTER-knap
REC/Wi-Fi- lampe
Knappen MENU
[2] Læs dette først
Skærmvisning under enkelt tilslutning
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Indikatorerne, der er beskrevet nedenfor, vises på LCD-skærmen under enkelt tilslutning.
Indikatorerne varierer afhængigt af det tilsluttede kamera.
Følgende illustration er et eksempel, der vises i filmtilstand.
Indikatorerne i parentes vises, når der tages stillbilleder.
Ikonerne varierer afhængigt af indstillingerne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wi-Fi-tilslutningsindstilling
Bluetooth-tilslutningsstatus
Status for et kameras GPS-modtagelse
Klokketid
Indikatoren for kameraets resterende batteriopladning
Indikator for batteriniveau for fjernbetjeningen
Når den resterende batteriopladning reduceres, ændres indikatoren for batteriniveau i
pilens retning.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Knaplåsikon
UP-/DOWN-knapbetjeningsvejledning
Zoomforhold
Vinkelindstilling
SteadyShot-indstilling
Indstilling for optagelse i
Filmformat
, billedhastighed
, stillbilledtilstand
, selvudløser
lapse-optageinterval
, time-lapse-billedantal
13. Mulig optagelsestid/Optagelsestid/Advarselsikon for hukommelseskort
(antal, der kan optages)
14. Optagetilstandsindikator
Under filmoptagelse vises
. Under optagelse af stillbilleder vises
lapse-optagelse vises
. Under løkkeoptagelse vises
.
“ ” vises i øverste højre hjørne af et ikon under optagelse.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
, time-
. Under time-
Hjælpevejledning
15. Indstilling for lydoptagelse
16. Indikator for temperaturstigning
vises, når temperaturen på det tilsluttede kamera stiger.
Sluk kameraet, så dets temperatur eller batteriets temperatur kan falde.
17. Spejltilstandsindstilling
[3] Læs dette først
Skærmvisning under multitilslutning
Indikatorerne beskrevet nedenfor vises på LCD-skærmen under multitilslutning.
1.
2.
3.
4.
Wi-Fi-tilslutningsindstilling
Bluetooth-tilslutningsstatus
Klokketid
Indikator for batteriniveau for fjernbetjeningen
Når den resterende batteriopladning reduceres, ændres indikatoren for batteriniveau i
pilens retning.
5. UP-/DOWN-knapbetjeningsvejledning
Skifter det tilsluttede kamera.
6. Optagetilstandsindikator/REC-ikon
Optagetilstand og optagestatus på det tilsluttede kamera vises. Den orange markørs
position angiver, hvilket kamera der aktuelt viser Live-View.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
“
” vises i øverste højre hjørne af et ikon under optagelse.
7. Indikator for temperaturstigning
vises, når temperaturen på det tilsluttede kamera stiger.
Sluk kameraet, så dets temperatur eller batteriets temperatur kan falde.
[4] Kom godt i gang
Opladning af fjernbetjeningen
Oplad fjernbetjeningen ved at bruge strøm fra computeren.
1
Kontroller, at fjernbetjeningen er slukket.
2
Placer fjernbetjeningen i holderen (medfølger)
Hvis terminaldelen af fjernbetjeningen er våd eller snavset, skal fugten eller støvet tørres
af, inden du sætter den i.
3
Tilslut fjernbetjeningen til en aktiveret computer med mikro-USB-kablet (medfølger)
CHG-lampen (opladning) lyser gult, og opladning begynder.
CHG-lampen (opladning) slukkes, når opladningen er fuldført.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Batteriopladningstid*1 er som følger.
Via en computer: Ca. 2 timer og 25 minutter*2
*1
*2
Den tid det tager at oplade en fuldt afladet batteripakke ved en temperatur på 25 °C. Opladning kan tage længere
tid under bestemte omstændigheder eller betingelser.
Hurtig opladning er mulig ved at bruge AC-adapteren (sælges separat). Brug mikro-USB-kablet (medfølger) til at
tilslutte AC-adapteren.
Tip
En indikator for resterende opladning vises i området øverst til højre på LCD-skærmen.
Den viste indikator for resterende opladning er måske ikke korrekt under bestemte
omstændigheder.
Det tager ca. 30 sekunder, før den korrekte resterende opladningstid vises.
Hvis batteripakken løber tør hurtigt, selvom indikatoren for resterende batteri viser, at der er mere
strøm, skal du oplade fjernbetjeningen fuldstændigt igen. Indikatoren for resterende opladning
vises derefter korrekt. Bemærk, at den muligvis ikke vises korrekt i følgende situationer:
Fjernbetjeningen bruges i lang tid ved en høj omgivende temperatur.
Fjernbetjeningen er efterladt fuldt opladet.
Fjernbetjeningen bruges meget.
Hvis du ikke har en computer, skal du bruge AC-adapteren til opladning (sælges separat).
Du kan oplade fjernbetjeningen, selvom den ikke er helt afladet. Du kan også, selvom batteripakken
ikke er fuldt opladet, bruge den delvist opladede kapacitet af batteripakken, som den er.
Når fjernbetjeningen er fuldt opladet, slukkes CHG--lampen (opladning) straks.
Bemærk
Når der er tændt for strømmen på fjernbetjeningen, forsynes den med strøm, men den oplades ikke.
Pas på ikke at kortslutte holderens terminaldel ved brug af f.eks. metalgenstande.
For at sikre at fjernbetjeningen fungerer, skal den oplades helt mindst én gang et sted mellem hver
sjette måned og hvert år, når den ikke bruges. Husk at opbevare den på et køligt, tørt sted.
[5] Kom godt i gang
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Montering af fjernbetjeningen på remmen
Monter fjernbetjeningen på remmen.
1
Juster den del af fjernbetjeningen, der stikker frem, med den konkave del af
remmen, mens du med fingeren trækker udløserknappen på bagsiden af remmen i
modsat retning.
2
Sørg for, at fjernbetjeningen er sat i remmen, og fjern derefter fingeren fra
udløserknappen.
3
Fjernbetjeningen fastgøres til din arm ved at stikke den ene ende af remmen
gennem hullet i den anden ende af remmen og fastgøre remmen med . Skub
derefter for at holde remmen fast.
Bemærk
Hvis du monterer remmen forkert, kan det medføre skade.
Pas på ikke at tabe fjernbetjeningen, når du løsner remmen.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
[6] Kom godt i gang
Montering af fjernbetjeningen på monteringsadapteren
Når fjernbetjeningen er sat i monteringsadapteren (medfølger), kan den bruges med et stativ.
1
Juster den del af fjernbetjeningen, der stikker frem, med den konkave del af
monteringsadapteren, mens du med fingeren trækker udløserknappen på
monteringsadapteren i modsat retning.
2
Sørg for, at fjernbetjeningen er sat i monteringsadapteren, og fjern derefter fingeren
fra udløserknappen.
Udløserhåndtaget vender tilbage til sin oprindelige position, og fjernbetjeningen er
monteret på monteringsadapteren.
[7] Kom godt i gang
Sådan tændes/slukkes for strømmen til
fjernbetjeningen.
Tænd/sluk for strømmen til fjernbetjeningen.
1
Tryk på
print.html[2016-08-31 13:42:52]
-knappen (tændt/standby).
Hjælpevejledning
Når fjernbetjeningen tændes første gang, vises skærmen til indstilling af
sted/sommertid/dato og klokkeslæt.
Sådan slukkes for strømmen
Tryk på
-knappen (tændt/standby) igen for at slukke for fjernbetjeningen.
Tip
Når fjernbetjeningen tændes/slukkes, kan det kompatible kamera (kompatibelt med Bluetoothfjernbetjening af tænd/sluk) også tændes/slukkes (kun, når Bluetooth er sat på ON på
fjernbetjeningen og kameraet, og indstillingen for Bluetooth-fjernbetjening af tænd/sluk er sat til
på kameraet).
[8] Kom godt i gang
Indstilling af dato og tid
Når du bruger fjernbetjeningen for første gang, vises skærmene til indstilling af f.eks. dato og tid
eller datoformat. Indstil dato og tidspunkt, inden du bruger fjernbetjeningen.
1
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge det ønskede punkt, og tryk
derefter på REC/ENTER-knappen
Følgende punkter vises skiftevis på LCD-skærmen.
: Indstilling af sted
: Indstilling af sommertid
/
/
/
Indstilling af år-måned-dato
Indstilling af ur
print.html[2016-08-31 13:42:52]
: Datoformat
Hjælpevejledning
2
Kontroller indstillingerne på den viste skærm, og tryk derefter på REC/ENTERknappen.
Tip
Områder defineres af tidsforskellen mellem Greenwich Mean Time (GMT) og den standardtidszone,
hvor du bor. Detaljer om tidsforskelle finder du under "Listen over tidsforskelle for verdens
hovedstæder".
Du kan angive ovenstående indstillinger ud fra fjernbetjeningens indstillinger. Se “Indstilling af dato
og tid", "Indstilling af sted" og "Indstilling af sommertid" og "Datoformat".
[9] Kom godt i gang
Tilslutning af fjernbetjeningen til et kamera via Wi-Fi (enkelt tilslutning)
Kontrol af tilslutningstilstanden
Kontroller, at tilslutningstilstanden på fjernbetjeningen er indstillet til enkelt tilslutning før
tilslutning af fjernbetjeningen og kameraet via Wi-Fi.
Se i Hjælpevejledningen til kameraet på webstedet, hvordan du bekræfter
tilslutningstilstanden for kameraet.
1
Tænd for strømmen.
2
Tryk på MENU-knappen.
3
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge
(Indstillinger for
fjernbetjening) (Tilslutningstilstand), og tryk derefter på REC/ENTERknappen.
4
Kontroller, at
knappen.
(enkelt tilslutning) er valgt, og tryk derefter på REC/ENTER-
Hvis tilslutningstilstanden er indstillet til
print.html[2016-08-31 13:42:52]
(multitilslutning), skal du skifte til
Hjælpevejledning
(enkelt tilslutning).
[10] Kom godt i gang
Tilslutning af fjernbetjeningen til et kamera via Wi-Fi (enkelt tilslutning)
Tilslutning af fjernbetjeningen til et enkelt kamera via
Wi-Fi
Du kan fjernbetjene et enkelt kamera, når fjernbetjeningen er sluttet til kameraet via Wi-Fi.
Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du betjener et kamera, kan du se i
betjeningsvejledningen til kameraet.
1
Tænd fjernbetjeningen.
Wi-Fi-standbyskærmen vises, når fjernbetjeningen er aktiveret.
2
Tænd for kameraet.
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50
Tryk på
-knappen (tændt/standby)
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Kamera ekskl. FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50/HDR-AZ1
Tryk på knappen NEXT eller PREV.
HDR-AZ1/Lens-style-kamera (QX-serien)
Tryk på ON/OFF-knappen (tænd/sluk).
3
Kontroller kameraindstillingerne.
Kamera ekskl. HDR-AZ1
HDR-AZ1/Lens-style Camera (QX-serien)
Kontroller, at der vises et Wi-Fi-mærke på skærmpanelet på kameraet.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Wi-Fi-mærket vises ikke på kameraets skærm for DSC-QX100/QX10.
Hvis kameraets tilslutningstilstand er indstillet til multitilslutning, skal du skifte til enkelt
tilslutning.
Indsæt et hukommelseskort i kameraet for HDR-AS15/AS30V.
4
Vælg det kamera, du vil tilslutte til fjernbetjeningen.
1. Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge modelnavnet på det kamera, som du
vil slutte til fjernbetjeningen.
2. Tryk på REC/ENTER-knappen.
3. Når fjernbetjeningen er i standbystatus, skal du fortsætte til trin
.
Hvis du trykker på REC/ENTER-knappen i standbystatus, frigives fjernbetjeningen fra
standbystatus. Hvis dette er tilfældet, skal du vælge modelnavnet på kameraet igen.
Kontroller, at kameraet er i tilstanden enkelt tilslutning, hvis modelnavnet ikke vises. Se
i Hjælpevejledningen til kameraet på webstedet, hvordan du kontrollerer
tilslutningstilstanden for kameraet.
5
Registrer fjernbetjeningen til kameraet.
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50
Når
vises på kameraets skærmpanel, skal du vælge
(udfør) for
kameraet, og derefter trykke på REC/ENTER-knappen på kameraet.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Hvis
ikke vises på kameraets skærmpanel, skal du genstarte kameraet
og forsøge igen fra trin
.
Kameraer ekskl. FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50/HDR-AZ1
Når [ACPT?] vises på kameraets skærmpanel, skal du trykke på REC/ENTERknappen på kameraet.
Hvis [ACPT?] ikke vises på kameraets skærmpanel, skal du genstarte kameraet og
forsøge igen fra trin
.
HDR-AZ1/Lens-style Camera (QX-serien)
Når du hører bippet for tilslutningsbekræftelse, skal du trykke og holde kameraets WiFi-knap inde (lukkerknap for DSC-QX100/QX10), indtil du hører bippet for
tilslutningsbekræftelse.
Hvis du ikke hører bippet for tilslutningsbekræftelse, skal du genstarte kameraet og
.
forsøge igen fra trin
Hvis bippet er indstillet til OFF, hører du ikke bippet for tilslutningsbekræftelse.
Når tilslutningen er etableret, skifter LCD-skærmen på fjernbetjeningen til Live-Viewvisning, og REC/Wi-Fi-lampen lyser blåt.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Bemærk
Når alle procedurer indtil trin
er udført, vil fjernbetjeningen og kameraet automatisk blive
tilsluttet, når du tænder for strømmen.
Kameraets forkortede tegnstreng vises på fjernbetjeningen med "DIRECT-" fjernet fra SSID.
Du kan ikke kopiere billeder, der er optaget på kameraet, til fjernbetjeningen.
Hvis du ikke kan tilslutte fjernbetjeningen til kameraet via Wi-Fi/hvis
tilslutningen ikke er etableret
Hvis fjernbetjeningen ikke kan tilsluttes til kameraet via Wi-Fi, skal du kontrollere, at
fjernbetjeningen er i tilstanden enkelt tilslutning. Hvis fjernbetjeningen ikke er i tilstanden
enkelt tilslutning, skal du skifte tilslutningstilstanden og prøve igen.
Hvis tilslutningen til kameraet ikke er etableret, kan det skyldes tung signaltrafik. Hvis dette
er tilfældet, kan du flytte til en anden position og forsøge igen.
[11] Kom godt i gang
(multitilslutning)
Tilslutning af fjernbetjeningen til flere kameraer via Wi-Fi
Tilslutning af fjernbetjeningen til flere kameraer via WiFi
Du kan tilslutte maksimalt fem kameraer til fjernbetjeningen og betjene dem alle samtidigt.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
1
Tænd fjernbetjeningen.
2
Tryk på MENU-knappen.
3
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge
(indstillinger for
fjernbetjening) (tilslutningstilstand) (multitilslutning), og tryk
derefter på REC/ENTER-knappen.
4
Tryk på MENU-knappen.
5
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge
(enhedsregistrering), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
6
Tænd for kameraet.
7
Registrer fjernbetjeningen til kameraet.
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50
Tryk på MENU-knappen, og tryk derefter på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
(Kameraindstillinger) (Wi-Fi-tilslutningsindstilling) (multiforbindelse) , og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
Kameraer ekskl. FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50/HDR-AZ1
Vælg [MULTI] - [NEW] i Wi-Fi-indstillingerne.
HDR-AZ1/Lens-style Camera (QX-serien)
Tryk på Wi-Fi-knappen på kameraet, og skift tilslutningstilstanden til
multitilslutningstilstand, og tryk og hold derefter Wi-Fi-knappen på kameraet inde.
Se i hjælpevejledningen til kameraet på webstedet, hvordan du skifter
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
tilslutningstilstanden for kameraet.
8
Vælg
(udfør) for fjernbetjeningen, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen
Den ønskede tilslutning accepteres, og LCD-skærmen på fjernbetjeningen skifter til
Live-View-visning.
9
Hvis du vil fortsætte med at tilslutte flere kameraer, skal du gentage proceduren fra
trin 4.
Bemærk
Registrer kameraer, før tilslutningsstandbytilstand på fjernbetjeningen annulleres.
Funktionen til styring af flere kameraer er kun tilgængelig med kompatible kameraer.
Når du betjener et kamera, der ikke understøtter funktionen til styring af flere kameraer, skal du
indstille tilslutningstilstanden til
(enkelt tilslutning).
Du kan ikke kopiere billeder, der er optaget på kameraet, til fjernbetjeningen.
WPS-metoden bruges til at tilslutte fjernbetjeningen til flere kameraer. Hvis der er en anden enhed,
der bruger WPS-metoden i nærheden af kameraerne, kan registreringen mislykkes. Hvis
registreringen mislykkes, skal du oprette tilslutning igen ved at udføre de enkelte trin igen.
[12] Kom godt i gang
(multitilslutning)
Tilslutning af fjernbetjeningen til flere kameraer via Wi-Fi
Nulstilling af tilslutningsoplysninger for det
registrerede kamera
Denne funktion er kun tilgængelig, når kameraet er indstillet til multitilslutning.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge
print.html[2016-08-31 13:42:52]
(Indstillinger for
Hjælpevejledning
fjernbetjening) REC/ENTER-knappen.
3
(nulstil netværksindstillinger), og tryk derefter på
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge
(annuller), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
[13] Optagelse
(udfør) eller
Optagelse af film og stillbilleder
Skift af optagetilstand
Skift optagetilstanden ved at trykke på UP-knappen eller DOWN-knappen i Live-View-visningen
på fjernbetjeningen under enkelt tilslutning.
Nogle optagetilstande kan ikke indstilles, afhængigt af det tilsluttede kamera. Se også i
betjeningsvejledningen for det tilsluttede kamera.
Optagetilstandsikonet vises i området nederst i venstre side af skærmen.
De omskiftelige optagetilstande er som følger.
Filmtilstand: Optager film.
Fototilstand: Optager stillbilleder.
Time-lapse-optagetilstand: Bliver ved med at optage stillbilleder med regelmæssige
intervaller
Løkkeoptagetilstand: Bliver ved med at optage film i henhold til den fastsatte tid.
Tip
Du kan også skifte optagetilstand via MENU-punkterne på fjernbetjeningen. Proceduren for skift via
MENU-punkterne er som beskrevet nedenfor.
Tryk på MENU-knappen for at vælge
(optagetilstand) i indstillingspunkterne. Tryk på UPknappen eller DOWN-knappen for at vælge optagetilstand, og tryk derefter på REC/ENTERknappen.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Hvis du opretter forbindelse til et kamera, der er kompatibelt med zoomfunktionen, mens
zoomindstillingen på kameraet er ON, skal du trykke på UP-knappen eller DOWN-knappen for at
betjene kameraets zoom i Live-View-visningen.
Hvis du tilslutter til et Lens-style-kamera (QX-serien), skal du trykke på UP-knappen eller DOWNknappen for at betjene kameraets zoom i Live-View-visningen.
[14] Optagelse
Optagelse af film og stillbilleder
Optagelse
Optag film eller stillbilleder, og optag lyd.
Kontroller optagetilstanden, før du optager.
Nogle indstillingspunkter kan ikke indstilles, afhængigt af de tilsluttede kameraer. Se også i
betjeningsvejledningen til kameraet.
1
Tryk på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen for at starte optagelsen.
REC/Wi-Fi-lampen skifter fra blå til rød.
2
Tryk på REC/ENTER-knappen igen for at stoppe optagelsen.
REC/Wi-Fi-lampen skifter fra rød til blå.
Bemærk
Du kan optage et billede ved at trykke på REC/ENTER-knappen i fototilstand.
REC/Wi-Fi-lampen skifter ikke til rød.
[15] Optagelse
Optagelse af film og stillbilleder
Brug af zoom
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Når zoomindstillingen på kameraet er sat til ON i tilstanden enkelt tilslutning, kan du ændre
zoomforstørrelsen på kameraet via fjernbetjeningen.
1
Kontroller, at
er sat til ON.
Hvis
2
vises på LCD-skærmen, og at zoomindstillingen på kameraet
ikke vises, skal du kontrollere "Zoomindstilling".
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at ændre zoomforstørrelsen.
UP-knap: Tele
DOWN-knap: Vidvinkel
Bemærk
Når fjernbetjeningen er tilsluttet til mange kameraer, kan du trykke på UP-knappen eller DOWNknappen for at skifte Live-View-visningen af de tilsluttede kameraer på fjernbetjeningen.
Visse kameraer er muligvis ikke kompatible med denne funktion.
[16] Optagelse
Optagelse af film og stillbilleder
Betjening af flere kameraer
Betjen flere kameraer via fjernbetjeningen med multitilslutning.
Du kan tilslutte op til fem kameraer samtidigt med multitilslutning.
Nogle indstillingspunkter kan ikke indstilles, afhængigt af de tilsluttede kameraer. Se også i
betjeningsvejledningen til kameraet.
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at flytte markøren og
skifte Live-View-visning på LCD-skærmen på fjernbetjeningen for at vise ethvert af de
tilsluttede kameraer.
Tryk på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen for at starte optagelse på alle tilsluttede
kameraer.
Fjernbetjeningen fungerer i henhold til optagetilstanden for det tilsluttede kamera.
Tryk på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen igen for at stoppe filmtilstanden, timelapse-optagetilstanden eller løkkeoptagetilstanden.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Bemærk
Betjeningskommandoen fra fjernbetjeningen under styring af flere kameraer sendes til alle tilsluttede
kameraer.
Følgende kamerafunktioner er tilgængelige på fjernbetjeningen. Andre kameraindstillinger, f.eks.
billedkvalitet, skal udføres på kameraet.
Ændring af optagetilstand
Start/stop af optagelse i filmtilstand, time-lapse-optagetilstand eller løkkeoptagetilstand.
Lukkerbetjening for optagelse af stillbilleder
Reaktionstiden for de tilsluttede kameraer kan ændres, afhængigt af forholdene for det enkelte
kamera. Der kan være en tidsforsinkelse mellem de tilsluttede kameraer ved start af optagelse osv.
Hvis et eller flere af de tilsluttede kameraer optager, lyser REC/Wi-Fi-lampen rødt.
Hvis du trykker på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen på dette tidspunkt, sendes
kommandoen om at stoppe optagelse til alle tilsluttede kameraer.
[17] Optagelse
Optagelse af film og stillbilleder
Knaplåsfunktion
Denne funktion forhindrer dig i utilsigtet at trykke på fjernbetjeningens knapper under transport.
Tryk på MENU-knappen i mindst 2 sekunder for at indstille knaplåsfunktionen.
I knaplåsfunktion vises
på fjernbetjeningens LCD-skærm. REC/ENTER-knappen,
MENU-knappen, UP-knappen og DOWN-knappen på fjernbetjeningen er deaktiveret.
Hvis du vil annullere knaplåsfunktionen skal du trykke på MENU-knappen i 2 sekunder eller
mere. Du kan også trykke på
-knappen (tændt/standby) på fjernbetjeningen.
Bemærk
Knaplåsfunktionen er kun tilgængelig, når fjernbetjeningen er tilsluttet et kamera via Wi-Fi. Når den
ikke er tilsluttet, kan knaplåsfunktionen ikke anvendes.
Knaplåsfunktionen kan ikke anvendes under visning af MENU-punkter.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Når Wi-Fi-tilslutningen mellem fjernbetjeningen og kameraet bliver afbrudt, deaktiveres
knaplåsfunktionen.
[18] Ændring af indstillingerne
Liste over indstillingspunkter
Liste over indstillingspunkter
Du kan få vist og skifte indstillingerne ved at trykke på MENU-knappen, mens kameraet og
fjernbetjeningen er tilsluttet via Wi-Fi.
Visse indstillingspunkter kan ikke vælges, afhængigt af de tilsluttede kameraer eller de
valgte optagetilstande. Se også i betjeningsvejledningen til kameraet.
Optagetilstande
: Filmtilstand
: Fototilstand
: Time-lapse-optagetilstand
: Live-streamingtilstand
/
/
/
Optagelsesindstillinger*1
Indstillingspunkter
–
–
–
–
Indstilling for billedkvalitet
Filmformat
–
–
–
–
–
Time-lapse-optagebilledstørrelse
–
Løkkeoptagetid
–
Skift stillbilledtilstand
print.html[2016-08-31 13:42:52]
–
–
Hjælpevejledning
*2
/
–
–
–
–
–
–
Optageinterval for stillbillede
Self-timer (Selvudløser)
–
–
–
–
–
–
Time-lapse-optageinterval
Time-lapse-billednummer
/
*2
–
–
SteadyShot (film)
(FDR-X3000/HDR-AS300)
–
–
–
SteadyShot (stillbillede)
Vinkelindstilling
Zoomindstilling
Vend
AE-skift
–
Time-lapse AE-tilstand
Scene
White balance (Hvidbalance)
print.html[2016-08-31 13:42:52]
–
–
Hjælpevejledning
–
–
–
–
–
–
Farvetilstand
Indstilling for lydoptagelse
Reduktion af vindstøj
Afspilningstilstand*1
Afspiller og sletter film/billeder vha. fjernbetjeningen.
Kameraindstillinger*1
: Strømindstilling for Bluetooth-fjernbetjening
: Format*3
: Tidskode/brugerbit*4
: Infrarød fjernbetjening
: Bip
: [Lydstyrke for bip]
: Lampeindstilling
: One Touch-optagelse
: Automatisk slukning
: Skift mellem NTSC/PAL
Indstillinger for fjernbetjening
: Flytilstand*5
: Tilslutningstilstand*5, *6
: Bluetooth-indstilling*5, *6
: Nulstilling af netværksindstillinger*6, *7
: Automatisk slukning af skærm under optagelse
: Mirror Mode
: Roter skærm
: Skærmlysstyrke
: Indstilling for dato og klokkeslæt
: Indstilling af sted
: Indstilling af sommertid
/
/
/
: Version
: Nulstilling af indstillingerne
print.html[2016-08-31 13:42:52]
: Datoformat*8
Hjælpevejledning
Disconnect
Afbryder Wi-Fi-tilslutningen og vender tilbage til skærmen til valg af Wi-Fi-enhed.
Enhedsregistrering*7
Registrerer et kamera for at oprette tilslutning til fjernbetjeningen med multitilslutning.
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
Vises kun i enkelt tilslutning.
Ikonet varierer afhængigt af det tilsluttede kamera.
Vises kun, når der er sat et hukommelseskort i kameraet.
Vises kun, når kameraet er indstillet til filmtilstand/løkkeoptagetilstand.
Vises ikke, når kameraet og fjernbetjeningen er tilsluttet via Wi-Fi.
Vises ikke, når flytilstanden er indstillet til ON.
Vises kun i multitilslutning.
Skærmen varierer afhængigt af, i hvilket land eller område du har købt fjernbetjeningen.
Bemærk
Kameraets indstillingspunkter vises kun, når kameraet og fjernbetjeningen er tilsluttet via Wi-Fi
(ekskl. fjernbetjeningsindstillinger).
[19] Ændring af indstillingerne
Liste over indstillingspunkter
Sådan indstilles indstillingspunkterne
Du kan indstille punkter ved hjælp af følgende 4 knapper på fjernbetjeningen.
: MENU-knap
Viser menuen.
: UP-knap
Skifter til den forrige menu
: DOWN-knap
Skifter til den næste menu
: REC/ENTER-knap
Afvikler menuen
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
1
Tryk på
-knappen (tændt/standby) for at tænde for strømmen.
2
Tryk på MENU-knappen.
3
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge ikonet for punktet, og tryk derefter på
REC/ENTER-knappen.
For at prøve igen skal du vælge
knappen.
[20] Ændring af indstillingerne
(annuller) og derefter trykke på REC/ENTER-
Optagelsesindstillinger
Indstilling for billedkvalitet
Du kan angive billedopløsningen og billedhastigheden for filmoptagelse eller løkkeoptagelse.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge
/
(Optagelsesindstillinger) - indstillingsværdien
(Indstilling for billedkvalitet), og
tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
(Når filmoptageformatet er indstillet til XAVC S 4K)*1
/
/
XAVC S 4K 100 Mbps
XAVC S 4K 60 Mbps
XAVC S 4K 100 Mbps*2
XAVC S 4K 60 Mbps*2
(Når filmoptageformatet er indstillet til XAVC S HD)*1
/
/
XAVC S HD 50 Mbps
XAVC S HD 50 Mbps
XAVC S HD 50 Mbps*2
/
XAVC S HD 100 Mbps
/
XAVC S HD 60 Mbps
/
XAVC S HD 100 Mbps
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
/
XAVC S HD 60 Mbps
(Når filmoptageformatet er indstillet til MP4)*1
/
Højeste opløsning (jævnt billede optaget ved 2×
billedhastighed)
/
Højeste opløsning
/
Høj opløsning
/
Optagelse med høj hastighed (jævnt billede optaget ved 4×
billedhastighed)
/
Optagelse med høj hastighed (jævnt billede optaget ved 8×
billedhastighed)
Langsom optagelse (slow motion-billede optaget ved 2× billedhastighed)
Super langsom optagelse (slowmotion-billede optaget ved 4× billedhastighed)
Standardopløsning
*1 Billedhastigheden skifter, afhængigt af NTSC/PAL-indstillingen.
*2 Indstillingen er kun tilgængelig, når NTSC/PAL-indstillingen er indstillet til NTSC.
Bemærk
Afspilningshastigheden, der vises på LCD-skærmen, ændres i henhold til Wi-Fikommunikationsstatus mellem kameraet og fjernbetjeningen (og er forskellig fra den, der bruges
under optagelse).
[21] Ændring af indstillingerne
Optagelsesindstillinger
Filmformat
Du kan vælge filmformatet for filmoptagelse eller løkkeoptagelse.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge
/
(Optagelsesindstillinger) - indstillingsværdien
(Filmformat), og tryk derefter
på REC/ENTER-knappen.
: Optager en 4K-film (XAVC S).
Vælg den ønskede billedkvalitet.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
: Optager en HD-film (XAVC S).
Vælg den ønskede billedkvalitet.
: Optager en MP4-film
Vælg dette format, hvis du vil uploade til din smartphone eller til et websted.
Bemærk
Når du har valgt formatet, skal du angive indstillingen for billedkvalitet.
[22] Ændring af indstillingerne
Optagelsesindstillinger
Time-lapse-optagebilledstørrelse
Du kan angive billedstørrelsen på stillbilleder under time-lapse-optagelse.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
(Indstilling af time-lapseoptagetilstand) - indstillingsværdien
(Time-lapse-optagebilledstørrelse), og
tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
(Optager stillbillede på 4K (3840 x 2160) (billedstørrelse 8,3 M))
(Optager stillbillede i HD (1920 x 1080) (billedstørrelse 2,1 M))
[23] Ændring af indstillingerne
Optagelsesindstillinger
Løkkeoptagetid
Indstil tidsområdet (medieområde) for løkkeoptagelse.
1
Tryk på MENU-knappen.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
2
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge
(løkkeoptageindstilling)
- indstillingsværdien
(løkkeoptagetid), og tryk derefter på REC/ENTERknappen.
(Indstiller løkkeoptagetiden til 5 minutter. Størrelsen på oprettede film er 1
minut pr. fil).
(Indstiller løkkeoptagetiden til 20 minutter. Størrelsen på oprettede film er 5
minutter pr. fil).
(Indstiller løkkeoptagetiden til 60 minutter. Størrelsen på oprettede film er 15
minutter pr. fil).
(Indstiller løkkeoptagetiden til 120 minutter. Størrelsen på oprettede film er
15 minutter pr. fil).
(Fortsætter med at optage kontinuerligt op til grænsen for ledig
hukommelsesplads. Størrelsen på oprettede film er 15 minutter pr. fil).
[24] Ændring af indstillingerne
Optagelsesindstillinger
Skift af stillbilledtilstand
Du kan vælge enten enkelt optagelse eller kontinuerlig optagelse, når du optager stillbilleder.
Du kan kun vælge enkelt optagelse eller kontinuerlig optagelse, når du optager stillbilleder.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge
(Indstilling for
fototilstand) indstillingsværdien (Skift af stillbilledtilstand), og tryk derefter på
REC/ENTER-knappen.
: Enkeltoptagelse
Optager et enkelt stillbillede.
: Serieoptagelse
Optager ved det interval, der er indstillet i
stillbillede)
/
*
(Optageinterval for
: Motion Shot LE
Genererer et stillbillede fra kontinuerligt optaget stillbillede ved det interval, der angivet
* (Optageinterval for stillbillede).
i
/
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
*
Ikonet varierer afhængigt af det tilsluttede kamera.
Bemærk
Efter optagelse med tilstanden Burstoptagelse eller tilstanden Motion Shot LE, er der en
behandlingstid, og under denne kan du ikke betjene kameraet.
[25] Ændring af indstillingerne
Optagelsesindstillinger
Optageinterval for stillbillede
Du kan vælge indstillingen for kontinuerlig optagelse for at bruge burstoptagelse eller Motion
Shot LE.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge
fototilstand) - indstillingsværdien
/
og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
*
(Indstilling for
*(Optageinterval
for stillbillede),
Ikonet varierer afhængigt af det tilsluttede kamera.
(Optager i alt 10 stillbilleder på 1 sekund med en hastighed af 10 stillbilleder
pr. sekund).
Egnet til optagelse af motiver i hurtig bevægelse.
(Optager i alt 10 stillbilleder på 1,25 sekunder med en hastighed af 8
stillbilleder pr. sekund).
Egnet til optagelse af motiver i hurtig bevægelse.
(Optager i alt 10 stillbilleder på 2 sekunder med en hastighed af 5 stillbilleder
pr. sekund).
Egnet til handlingsoptagelser af motiver.
(Optager i alt 10 stillbilleder på 5 sekunder med en hastighed af 2 stillbilleder
pr. sekund).
Egnet til optagelse af motiver i langsom bevægelse.。
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Bemærk
"10f1s", "8f1s", "5f2s" og "2f5s" er anslåede værdier for maksimumhastigheden.
Maksimumhastigheden nås muligvis ikke afhængigt af optagelsesforholdene.
[26] Ændring af indstillingerne
Optagelsesindstillinger
Selvudløser
Du kan bruge selvudløseren, når du optager stillbilleder.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge
(Indstilling for
fototilstand) indstillingsværdien (Selvudløser), og tryk derefter på
REC/ENTER-knappen.
(Bruger ikke selvudløser)
(Indstiller selvudløseren til 2 sekunder)
(Indstiller selvudløseren til 10 sekunder)
Bemærk
Du kan ikke bruge selvudløseren, når du optager film.
Selvudløserfunktionen er aktiveret, indtil den afbrydes. Indstil selvudløseren til
færdig med at bruge den.
[27] Ændring af indstillingerne
Optagelsesindstillinger
Time-lapse-optageinterval
Du kan indstille intervallet for time-lapse-optagelse.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
, når du er
Hjælpevejledning
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
(Indstilling af time-lapseoptagetilstand) - indstillingsværdien
(Time-lapse-optageinterval), og tryk
derefter på REC/ENTER-knappen.
(Fortsætter med at optage stillbilleder med intervaller på ca. 1 sekund)
(Fortsætter med at optage stillbilleder med intervaller på ca. 2 sekunder)
(Fortsætter med at optage stillbilleder med intervaller på ca. 5 sekund)
(Fortsætter med at optage stillbilleder med intervaller på ca. 10 sekund)
(Fortsætter med at optage stillbilleder med intervaller på ca. 30 sekund)
(Fortsætter med at optage stillbilleder med intervaller på ca. 60 sekund)
Bemærk
Det første foto optages, straks efter optagelsen starter, uden at der ventes på, at det angivne interval
forløber. Det andet og efterfølgende stillbilleder optages med de angivne intervaller.
Afhængigt af optagelsesforholdene, nås maksimumhastigheden muligvis ikke.
[28] Ændring af indstillingerne
Optagelsesindstillinger
Time-lapse-billedantal
Du kan angive antallet af stillbilleder under time-lapse-optagelse.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
(Indstilling af time-lapseoptagetilstand) - indstillingsværdien
(Time-lapse-billedantal), og tryk
derefter på REC/ENTER-knappen.
(Optager 300 stillbilleder).
(Optager 600 stillbilleder).
(Optager 900 stillbilleder).
(Fortsætter med at tage stillbilleder, indtil optagelsen stoppes)
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
[29] Ændring af indstillingerne
Optagelsesindstillinger
SteadyShot (film)
Du kan aktivere reduktion af kamerarystelser, når du optager film.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge
/
(Optagelsesindstillinger) (FDR-X3000/HDR-AS300)/
(undtagen for
FDR-X3000/HDR-AS300) indstillingsværdien SteadyShot (film)), og tryk derefter på
REC/ENTER-knappen.
FDR-X3000/HDR-AS300
(Bruger SteadyShot-funktionen altomfattende, når du optager film)
(Bruger SteadyShot-funktionen, når du optager film)
(Bruger ikke SteadyShot-funktionen, når du optager film)
Undtagen for FDR-X3000/HDR-AS300
(Bruger SteadyShot-funktionen, når du optager film)
(Bruger ikke SteadyShot-funktionen, når du optager film)
[30] Ændring af indstillingerne
Optagelsesindstillinger
SteadyShot (stillbillede) (FDR-X3000/HDR-AS300)
Du kan aktivere reduktion af kamerarystelser, når du tager stillbilleder.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge
(Indstilling for
fototilstand) indstillingsværdien (SteadyShot (stillbillede)), og tryk derefter
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
på REC/ENTER-knappen.
(Bruger SteadyShot-funktionen, når du tager stillbilleder)
(Bruger ikke SteadyShot-funktionen, når du tager stillbilleder)
Bemærk
Denne funktion kan ikke anvendes i time-lapse-optagetilstand.
[31] Ændring af indstillingerne
Optagelsesindstillinger
Vinkelindstilling
Du kan konfigurere kameraets synsvinkel.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
(Optagelsesindstillinger) - indstillingsværdien derefter på REC/ENTER-knappen.
/
/
/
(Vinkelindstilling), og tryk
: Bred (optager med en bred visningsvinkel)
: Medium (optager med en standard billedvinkel) (FDR-X3000/HDR-AS300)
: Smal (optager med en smal visningsvinkel)
[32] Ændring af indstillingerne
Optagelsesindstillinger
Zoomindstilling
Du kan angive, om du vil bruge digital zoom.
1
Tryk på MENU-knappen.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
(Optagelsesindstillinger) - indstillingsværdien derefter på REC/ENTER-knappen.
/
/
/
(Zoomindstilling), og tryk
(Bruger den digitale zoomfunktion)
(Bruger ikke den digitale zoomfunktion)
[33] Ændring af indstillingerne
Optagelsesindstillinger
Vend
Du kan optage billedet på hovedet. Denne funktion er nyttig, når kameraet er monteret
omvendt.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
(Optagelsesindstillinger) - indstillingsværdien REC/ENTER-knappen.
/
/
/
(Vend), og tryk derefter på
(Vender billedet lodret og bytter om på venstre og højre lydkanal)
(Vender ikke billedet)
[34] Ændring af indstillingerne
Optagelsesindstillinger
AE-skift
Du kan justere eksponering i henhold til dine præferencer.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
print.html[2016-08-31 13:42:52]
/
/
/
Hjælpevejledning
(Optagelsesindstillinger) - indstillingsværdien på REC/ENTER-knappen.
(AE-skift), og tryk derefter
(Bruger ikke AE-skift)
(Bruger AE-skift (indstil f.eks. til +0,3EV)
[35] Ændring af indstillingerne
Optagelsesindstillinger
Time-lapse AE-tilstand
Indstil justeringsmetoden for automatisk eksponering (AE) under time-lapse-optagelse.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
(Indstilling af time-lapseoptagetilstand) - indstillingsværdien
Time-lapse AE-tilstand), og tryk derefter
på REC/ENTER-knappen.
(Justerer eksponeringen for hver optagelse. Følger ændringer i lysstyrke jævnt)
(Indstiller en fast eksponering, når optagelse starter)
[36] Ændring af indstillingerne
Optagelsesindstillinger
Scene
Du kan angive optagescenen.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
(Optagelsesindstillinger) - indstillingsværdien REC/ENTER-knappen.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
/
/
/
(Scene), og tryk derefter på
Hjælpevejledning
(Optager billeder i standardkvalitet)
(Optager billeder i en billedkvalitet, der er egnet til undervandsoptagelse)
[37] Ændring af indstillingerne
Optagelsesindstillinger
Hvidbalance
Du kan justere farvebalancen til optagelsesmiljøet.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
(Optagelsesindstillinger) - indstillingsværdien derefter på REC/ENTER-knappen.
/
/
/
(Hvidbalance), og tryk
(Justerer hvidbalancen automatisk, så farverne forekommer naturlige)
(Justerer farvetemperaturen for lyskilden (fra 2500K til 9900K)
(Bruger den indstilling, der er valgt i
)
(Anvender den basishvide farve til optagelse under lyskilden)*
*
Placer et hvidt objekt under de samme lysforhold som motivet, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
[38] Ændring af indstillingerne
Optagelsesindstillinger
Farvetilstand
Du kan ændre billedfarvetonen ved filmoptagelse eller løkkeoptagelse.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
/
(Optagelsesindstillinger) indstillingsværdien
(Farvetilstand), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
(Optager i naturtro farver)
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
(Optagelser i levende farver)
[39] Ændring af indstillingerne
Optagelsesindstillinger
Indstilling for lydoptagelse
Angiv, om du vil optage lyd, mens du optager film.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge
/
(Optagelsesindstillinger) - indstillingsværdien
(Indstilling for lydoptagelse),
og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
(Optager lyd, når der optages en film)
(Optager ikke lyd, når der optages en film)
[40] Ændring af indstillingerne
Optagelsesindstillinger
Reduktion af vindstøj
Denne funktion fjerner automatisk vindstøj i lavfrekvensområdet, når der optages ved brug af
kameraets indbyggede mikrofon.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
/
(Optagelsesindstillinger) indstillingsværdien
(Reduktion af vindstøj), og tryk derefter på
REC/ENTER-knappen.
(Fjerner støj i lavfrekvensområdet for at reducere vindstøj)
(Reducerer ikke vindstøj)
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
[41] Ændring af indstillingerne
Kameraindstillinger
Tænd/sluk-indstilling for Bluetooth-fjernbetjening
Fjernbetjeningen er i stand til at tænde/slukke kameraer, der allerede er blevet parret med
fjernbetjeningen, ved at kommunikere via Bluetooth.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
(Kameraindstilllinger) indstillingsværdien
(Tænd/sluk-indstilling for Bluetooth-fjernbetjening), og
tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
(Muligheden for at tænde/slukke kameraet med fjernbetjeningen er aktiveret).
(Muligheden for at tænde/slukke kameraet med fjernbetjeningen er deaktiveret).
Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du på forhånd indstille ovenstående indstilling til
og Bluetooth-indstillingen for både kameraet og fjernbetjeningen til ON.
Tip
Når kameraet har en multitilslutning med fjernbetjeningen, kan der tændes op til fem kameraer
samtidigt, når fjernbetjeningen er tændt.
Bemærk
Denne funktion kan ikke bruges, når Flytilstand er indstillet til ON.
Du kan betjene fjernbetjeningens strøm samtidigt med kameraet, mens fjernbetjeningen er tilsluttet
kameraet.
Kameraets strøm kan muligvis ikke samtidigt betjenes med fjernbetjeningen, afhængigt af dine
omgivelser når den er i brug. I dette tilfælde skal du betjene fjernbetjeningens strøm igen.
[42] Ændring af indstillingerne
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Kameraindstillinger
Hjælpevejledning
Formatering
Slet alle film og stillbilleder på mediet på kameraet, og gendan mediet til dets oprindelige
tilstand.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
(Kameraindstillinger) (Formatér), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
Formatering starter, når du vælger
(udfør) og derefter trykker på REC/ENTERknappen.
Formatering afbrydes, når du vælger
(annuller) og derefter trykker på REC/ENTERknappen.
Formatering er gennemført, når der vises en skærm med et grønt flueben. Tryk på
REC/ENTER-knappen for at vende tilbage til den forrige MENU.
Bemærk
Gem vigtige billeder på f.eks. en computer før formateringen.
Du kan ikke formatere kameraet med fjernbetjeningen, hvis fjernbetjeningen ikke er tilsluttet
kameraet via Wi-Fi.
[43] Ændring af indstillingerne
Kameraindstillinger
Tidskode/brugerbit
Du kan bruge tidskode-/brugerbitfunktionen, når optagetilstanden er indstillet til filmtilstand, og
filmoptageformatet er indstillet til XAVC S.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
/ (Kameraindstillinger) indstillingspunkt
(Tidskode/brugerbit), og tryk derefter på REC/ENTERknappen.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Indstillingspunkterne og detaljerne er som følger.
(Angiver tidskoden)
1. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge 2-cifrede tal, og tryk derefter på
REC/ENTER-knappen.
2. Gentag trin 1, indtil du har indstillet fire 2-cifrede tal, og vend derefter tilbage til den
forrige MENU.
Tidskoden kan vælges i følgende område.
Når du vælger 30p eller 60p
00:00:00:00 - 23:59:59:29
Når du vælger 25p eller 50p
00:00:00:00 - 23:59:59:24
Når du vælger 24p, kan du angive de sidste 2 tidskodecifre i billederne i et
multiplum af 4 mellem 0 og 23.
(Nulstiller tidskoden)
Nulstilling udføres, når du vælger
og derefter trykker på REC/ENTER-knappen.
(Vælger tidskodeoptagemetoden)
: Optager tidskoden i drop-frame.
: Optager tidskoden i non-drop-frame.*
*
Tidskoden er fastsat til
i følgende situationer.
Når billedkvaliteten er indstillet til 24p
Når NTSC/PAL-kontakten er indstillet til
(Indstiller formatet for optælling af tidskoden)
: Tidskoden ændres kun, mens du optager XAVC S-film. Den optages
sekventielt fra tidskoden på det billede, der blev optaget sidste gang.
: Tidskoden forløber sekventielt uafhængigt af betjeningen af kameraet.
(Indstiller den tidskode, der skal optages)
: Den netop opsatte tidskode optages på optagemediet.
: Den sidste tidskode i den foregående optagelse læses fra optagemediet, og
den nye tidskode optages sekventielt fra den seneste tidskode.
(Angiver brugerbit)
1. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge 2-cifrede tal, og tryk derefter på
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
REC/ENTER-knappen.
2. Gentag trin 1, indtil du har indstillet fire 2-cifrede tal, og vend derefter tilbage til den
forrige MENU.
Brugerbitten kan vælges i følgende område.
00 00 00 00 - FF FF FF FF
(Initialiserer brugerbit)
Nulstilling udføres, når du vælger
og derefter trykker på REC/ENTER-knappen.
(Angiver optagetiden i brugerbit)
: Optager ikke tiden som en brugerbit.
: Registrerer tiden som en brugerbit.
Bemærk
Tidskode/brugerbit kan kun indstilles for filmtilstand.
Når fjernbetjeningen ikke er tilsluttet kameraet via Wi-Fi, kan kameraets indstillinger ikke ændres.
Tip
Om tidskode
Tidskode er en nyttig funktion til avanceret billedredigering, som optager
timer/minutter/sekunder/billeder på billeddata.
Når TV-system er indstillet til NTSC, og billedfrekvensen er 30p eller 60p, forekommer der huller
mellem den faktiske tid og tidskoden i udvidede perioder med optagelse, da der er en lille forskel
mellem antallet af billeder pr. sekund i tidskoden og den faktiske billedfrekvens i NTSC-billedsignalet.
Drop-frame korrigerer denne forskel for at sikre, at tidskoden matcher den faktiske tid. De første
billedtal (de første 2 billedtal for 30p eller de første 4 billedtal for 60p) fjernes hvert minut, bortset fra
hvert tiende minut. Tidskode uden denne korrektion kaldes non-drop frame.
Om brugerbit
Brugerbitten er en funktion, der kan optage oplysninger (8-cifrede hexadecimale tal) f.eks.
dato/tid/scenenummer. Denne funktion er nyttig til redigering af film, der er oprettet ved brug af to
eller flere kameraer.
[44] Ændring af indstillingerne
Kameraindstillinger
Infrarød fjernbetjening
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Du kan starte/stoppe optagelse og starte tidskoden ved brug af den infrarøde fjernbetjening
(sælges separat).
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
(Kameraindstillinger) indstillingsværdien
(Infrarød fjernbetjening), og tryk derefter på REC/ENTERknappen.
(Gør det muligt at betjene kameraet ved hjælp af den infrarøde fjernbetjening)
(Forhindrer betjening af kameraet ved brug af den infrarøde fjernbetjening)
Bemærk
Fjernbetjening, IR-modtagersæt RMT-VP1K og den infrarøde fjernbetjening RMT-845 (sælges
separat) er påkrævet, hvis du vil bruge denne funktion.
Køb RMT-845 i et Sony-servicecenter.
Du kan foretage følgende indstillinger ved hjælp af RMT-845 (sælges særskilt). Andre indstillinger
kan ikke foretages.
Nulstil tidskoden.
Start/stop optagelse.
[45] Ændring af indstillingerne
Kameraindstillinger
Bip
Du kan indstille betjening med lyd til kamerabetjening.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
(Kameraindstillinger) indstillingsværdien
(Bip), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
(Alle betjeningslyde er aktiveret)
(Betjeningslyde udsendes kun for følgende handlinger)*
Der tændes for strømmen
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Optagelse startes
Optagelse stoppes
Lukkertryk
Der er valgt en deaktiveret betjening, eller der opstod en fejl
Bip for tilslutningsbekræftelse
Strøm slået fra (FDR-X3000/HDR-AS300)
(Alle betjeningslyde er deaktiveret)
vises i stedet for
*
afhængigt af det tilsluttede kamera.
Bemærk
Når fjernbetjeningen ikke er tilsluttet kameraet via Wi-Fi, kan kameraets indstillinger ikke ændres.
[46] Ændring af indstillingerne
Kameraindstillinger
Lydstyrke for bip
Du kan angive lydstyrken for bip på kameraet, når du betjener kameraet med fjernbetjeningen.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
(Kameraindstillinger) indstillingsværdien
(Lydstyrke for bip), og tryk derefter på REC/ENTERknappen.
(høj lydstyrke for bip)
(lav lydstyrke for bip)
Bemærk
Når Bip er indstillet til OFF, kan denne funktion ikke indstilles.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
[47] Ændring af indstillingerne
Kameraindstillinger
Lampeindstilling
Hvis du vil forhindre lampelyset i at blive reflekteret fra motivet, kan du begrænse antallet af
REC-lamper, der tændes under optagelse.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
(Kameraindstillinger) indstillingsværdien
(Lampeindstilling), og tryk derefter på REC/ENTERknappen.
(alle kameraets REC-lamper lyser)
(kun REC-lampen på kameraets stikdæksel lyser)
(kameraets REC-lamper lyser ikke)
Tip
Skift lampeindstillingen for kameraet, hvis objekter, f.eks. glas, kan blive reflekteret i
optagelsesretningen.
[48] Ændring af indstillingerne
Kameraindstillinger
One Touch-optagelse
Tryk på REC-knappen på kameraet, mens kameraet er slukket, så tændes kameraet og starter
optagelse.
Denne funktion er tilgængelig, når optagetilstanden er film, time-lapse-optagelse, livestreaming
eller løkkeoptagelse.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
(Kameraindstillinger) indstillingsværdien
(One Touch-optagelse), og tryk derefter på REC/ENTERknappen.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
(One Touch-optagelse aktiveret)
(One Touch-optagelse deaktiveret)
Bemærk
Med One Touch-optagelse starter optagelsen i den optagelsestilstand, der blev indstillet umiddelbart,
før strømmen blev slukket.
Når fjernbetjeningen ikke er tilsluttet kameraet via Wi-Fi, kan kameraets indstillinger ikke ændres.
[49] Ændring af indstillingerne
Kameraindstillinger
Automatisk slukning
Du kan indstille, om kameraet skal slukke automatisk afhængigt af indstillingstiden.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
(Kameraindstilllinger) indstillingsværdien
(Automatisk slukning), og tryk derefter på REC/ENTERknappen.
(Slukker for strømmen efter ca. 20 sekunder)
(Slukker for strømmen efter ca. 60 sekunder)
(Slukker ikke automatisk)
Bemærk
Funktionen Automatisk slukning er deaktiveret, mens fjernbetjeningen er sluttet til kameraet via WiFi.
Når fjernbetjeningen ikke er tilsluttet kameraet via Wi-Fi, kan kameraets indstillinger ikke ændres.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
[50] Ændring af indstillingerne
Kameraindstillinger
Skift mellem NTSC/PAL
Du kan vælge NTSC/PAL-indstillingen, afhængig af TV-systemet for det land eller område, hvor
du bruger kameraet.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
(Kameraindstillinger) /
(Skift mellem NTSC/PAL), og tryk derefter på
REC/ENTER-knappen.
(Skifter kameraets TV-system fra NTSC til PAL)
(Skifter kameraets TV-system fra PAL til NTSC)
Når du forsøger at ændre den aktuelle indstilling, vises bekræftelsesskærmen. Gå til
trin 3.
3
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge
på REC/ENTER-knappen.
(udfør), og tryk derefter
Bemærk
Når du ændrer indstillingen for NTSC/PAL på fjernbetjeningen, afbrydes Wi-Fi-forbindelsen til
kameraet, og kameraet genstartes automatisk. Derefter tilsluttes fjernbetjeningen igen kameraet
automatisk.
[51] Ændring af indstillingerne
Version (kamera)
Viser kameraets softwareversion.
1
Tryk på MENU-knappen.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Kameraindstillinger
Hjælpevejledning
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
(Kameraindstillinger) (Version), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
Bemærk
Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden enkelt tilslutning.
[52] Ændring af indstillingerne
Fjernbetjeningsindstillinger
Flytilstand
Du kan indstille fjernbetjeningen til at deaktivere alle Wi-Fi/Bluetooth-funktioner.
Når du er i et fly eller andre beskyttede områder, kan du indstille Flytilstanden på
fjernbetjeningen og kameraet til ON.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
(Fjernbetjeningsindstillinger) indstillingsværdien
(Flytilstand), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
(Wi-Fi/Bluetooth-funktionen er deaktiveret)
(standard) (Wi-Fi/Bluetooth-funktionen er aktiveret)
Bemærk
Flytilstand kan ikke indstilles, mens fjernbetjeningen er tilsluttet kameraet i tilstanden enkelt
tilslutning.
[53] Ændring af indstillingerne
Tilslutningstilstand
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Fjernbetjeningsindstillinger
Hjælpevejledning
Angiv antallet af kameraer (et "enkelt" kamera eller "flere" kameraer), der er forbundet med
fjernbetjeningen.
Bemærk
Tilslutningstilstand kan ikke indstilles, mens fjernbetjeningen er tilsluttet kameraet via Wi-Fi.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
(Fjernbetjeningsindstillinger) indstillingsværdien
(tilslutningstilstand), og tryk derefter på REC/ENTERknappen.
(standard) (enkelt tilslutning)
(multitilslutning)
[54] Ændring af indstillingerne
Fjernbetjeningsindstillinger
Bluetooth-indstilling
Fjernbetjeningen kan kommunikere med kameraet via Bluetooth.
Den proces til gensidig registrering, der tillader enhederne (fjernbetjeningen og kameraet) at
kommunikere med hinanden via Bluetooth, kaldes "tilknytning". Når tilknytning er udført, kan
disse enheder automatisk kommunikere via Bluetooth, når de tilknyttes igen.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
(Fjernbetjeningsindstillinger) indstillingsværdien
(Bluetooth-indstilling), og tryk derefter på REC/ENTERknappen.
(standard) (Bluetooth-kommunikation er aktiveret. Bluetooth-ikonet (
eller
)
vises på LCD-skærmen).
(Ingen Bluetooth-kommunikation. Bluetooth-ikonet vises ikke på LCD-skærmen).
Tip
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Bluetooth-standardindstillingen for fjernbetjeningen er ON. Når det Bluetooth-kompatible kamera
tilsluttes Wi-Fi første gang, gennemføres Bluetooth-tilknytning til fjernbetjeningen automatisk, og
ikonet, der vises på LCD-skærmen, skifter til
.
-
Bemærk
Når Flytilstand er ON, vises Bluetooth-ikonet ikke på LCD-skærmen, og Bluetooth-kommunikation er
deaktiveret, selv hvis Bluetooth-indstillingen er ON.
Fjernbetjeningen kan tilknyttes op til 15 Bluetooth-enheder. Hvis der tilknyttes en nummer 16-enhed
til fjernbetjeningen, slettes tilknytningsoplysningerne for den først registrerede enhed.
Når fjernbetjeningen kommunikerer via Bluetooth, kan der ikke tilknyttes en anden enhed.
Når fjernbetjeningen initialiseres, nulstilles tilknytningsoplysningerne også. Foretag tilknytning igen.
[55] Ændring af indstillingerne
Fjernbetjeningsindstillinger
Nulstilling af netværksindstillinger
Netværksindstillingerne for multitilslutning kan nulstilles.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge
(Indstillinger for
fjernbetjening) (nulstil netværksindstillinger), og tryk derefter på
REC/ENTER-knappen.
Bekræftelsesskærmen vises.
Hvis du vælger
3
(annuller) på bekræftelsesskærmen, annulleres nulstillingen.
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
knappen.
Netværksindstillingerne bliver nulstillet.
Bemærk
print.html[2016-08-31 13:42:52]
, og tryk derefter på REC/ENTER-
Hjælpevejledning
Du kan ikke nulstille netværksindstillingerne i tilstanden enkelt tilslutning.
Hvis du etablerer multitilslutning efter at have nulstillet netværksindstillingerne, skal du registrere
enhederne igen, selvom de er blevet registreret før.
[56] Ændring af indstillingerne
Fjernbetjeningsindstillinger
Automatisk slukning af skærm under optagelse
Hvis fjernbetjeningen ikke er blevet anvendt i mere end 10 sekunder under filmoptagelse, timelapse-optagelse eller løkkeoptagelse, slukkes LCD-skærmen på fjernbetjeningen automatisk for
at reducere batteriforbruget. Brug fjernbetjeningen for at tænde LCD-skærmen igen.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
(Fjernbetjeningsindstillinger) indstillingsværdien
(Automatisk slukning af skærm under optagelse), og tryk
derefter på REC/ENTER-knappen.
(standard) (LCD-skærmen slukkes automatisk, hvis fjernbetjeningen ikke er
blevet anvendt under optagelse i mere end 10 sekunder)
(LCD-skærmen tændes under optagelse)
Tip
Efter en vis periode slukkes kameraets Wi-Fi-funktion automatisk (Bluetooth er stadig tilsluttet), og
optagetiden vil også være længere på kameraet.
For at tænde LCD-skærmen igen kan du bruge fjernbetjeningen med slukket LCD-skærm eller
stoppe optagelsen på kameraet.
Bemærk
Hvis du bruger fjernbetjeningen, efter der er gået 1 minut, siden LCD-skærmen slukkede, tager det 5
til 6 sekunder, før LCD-skærmen tændes.
Denne funktion er kun tilgængelig, når fjernbetjeningen er tilsluttet kameraet i tilstanden enkelt
tilslutning.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
[57] Ændring af indstillingerne
Fjernbetjeningsindstillinger
Spejltilstand
Billeder på LCD-skærmen vises spejlvendt. Dette er nyttigt, når du tager selvportrætter med
kameraet monteret på et tilbehør, såsom et optagegreb. De faktiske optagede billeder er ikke
spejlvendt.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
(Fjernbetjeningsindstillinger) indstillingsværdien
(Spejltilstand), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
(Billeder vises spejlvendt)
(standard) (Billeder vises ikke spejlvendt)
[58] Ændring af indstillingerne
Fjernbetjeningsindstillinger
Roter skærm
Du kan rotere LCD-skærmen og ændre retningen for UP-knappen og DOWN-knappen på
fjernbetjeningen.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge
(Fjernbetjeningsindstillinger) - indstillingsværdien
derefter på REC/ENTER-knappen.
(Roterer skærmen)
(standard) (Roterer ikke skærmen)
print.html[2016-08-31 13:42:52]
(Roter skærm), og tryk
Hjælpevejledning
[59] Ændring af indstillingerne
Fjernbetjeningsindstillinger
Skærmlysstyrke
Indstil LCD-skærmens lysstyrke.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge
(Fjernbetjeningsindstillinger) - indstillingsværdien
derefter på REC/ENTER-knappen.
(skærmlysstyrke), og tryk
(standard) (Lys)
(Mørk)
Bemærk
Du kan ikke indstille skærmens lysstyrke, når strømforsyningen sker gennem en mikro-USB-terminal.
Indstillingen angives fast til "Lys".
[60] Ændring af indstillingerne
Fjernbetjeningsindstillinger
Indstilling for dato og klokkeslæt
Indstil dato og klokkeslæt.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge
(Fjernbetjeningsindstillinger) (Indstilling for dato og klokkeslæt), og tryk
derefter på REC/ENTER-knappen.
3
Indstil år/måned/dag.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge året, og tryk derefter på
REC/ENTER-knappen. Markøren flytter til måneden, så gentag den samme betjening for
at indstille måned og dag.
(Visningen af dato varierer afhængigt af datoformatet).
Skærmen til indstilling af tid vises.
4
Indstil tiden ved at gentage den samme procedure som trin 3.
5
Kontroller dato og klokkeslæt på den viste skærm, og tryk derefter på REC/ENTERknappen.
Tiden indstilles, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.
Tip
Hvis du vil vende tilbage til valgskærmen for indstillingspunkter fra valgskærmen for
indstillingsværdier, skal du trykke på MENU-knappen.
Hvis fjernbetjeningen er tilsluttet et Lens-style-kamera (QX-serien) eller HDR-AZ1, afspejles
fjernbetjeningens indstilling for dato og klokkeslæt automatisk på kameraet.
[61] Ændring af indstillingerne
Fjernbetjeningsindstillinger
Indstilling af sted
Du kan justere uret på fjernbetjeningen, så det svarer til tiden i dit område, uden at stoppe uret.
Området er bestemt af tidsforskellen i forhold til Greenwich Mean Time (GMT). Se mere på
"Listen over tidsforskelle for verdens hovedstæder".
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
(Fjernbetjeningsindstillinger) indstillingsværdien
(Indstilling af sted), og tryk derefter på REC/ENTERknappen.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
3
Kontroller tiden på den viste skærm, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
[62] Ændring af indstillingerne
Fjernbetjeningsindstillinger
Indstilling af sommertid
Angiv, om sommertid skal afspejles i indstilling for dato og klokkeslæt.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
(Fjernbetjeningsindstilllinger) indstillingsværdien
(Indstilling af sommertid), og tryk derefter på
REC/ENTER-knappen.
(Indstiller sommertid)
(standard) (Indstiller ikke sommertid)
[63] Ændring af indstillingerne
Fjernbetjeningsindstillinger
Datoformat
Indstil visningen af den dato, der vises på fjernbetjeningen.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge
(Fjernbetjeningsindstillinger) - indstillingsværdien
/
(Datoformat), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
(Dag-Måned-År)
(Måned-Dag-År)
print.html[2016-08-31 13:42:52]
/
/
Hjælpevejledning
(Måned (på engelsk)-Dag-År)
(År-Måned-Dag)
[64] Ændring af indstillingerne
Fjernbetjeningsindstillinger
Version
Fjernbetjeningens softwareversion kan blive vist.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge
(Fjernbetjeningsindstillinger) (Version), og tryk derefter på REC/ENTERknappen.
[65] Ændring af indstillingerne
Fjernbetjeningsindstillinger
Nulstilling af indstillingerne
Nulstil hver indstilling på fjernbetjeningen til sin standard.
Kameraindstillingerne nulstilles ikke, selvom indstillingerne på fjernbetjeningen nulstilles.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge
(Fjernbetjeningsindstillinger) (Nulstilling af indstillingerne), og tryk derefter
på REC/ENTER-knappen.
3
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge indstillingen, og tryk derefter på
REC/ENTER-knappen.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Vælg
(annuller) for at vende tilbage til menuskærmen med fjernbetjeningens
indstillinger.
Vælg
(udfør) for at nulstille fjernbetjeningens indstillinger.
[66] Visning
Afspilning af billeder
Afspil film/billeder, der er optaget med kameraet, via fjernbetjeningen.
Proceduren herunder forklarer, hvordan du afspiller film.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge
fjernbetjeningen), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
3
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge billedet, og tryk derefter på
REC/ENTER-knappen.
(afspilning via
Afspilningen starter.
Vende tilbage til optagetilstanden
Tryk på MENU-knappen, UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge
optagetilstand), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
(skift til
Bemærk
Der kan ikke afspilles lyd.
Den billedfrekvens, der vises på LCD-skærmen under afspilning, varierer med status for Wi-Fikommunikationen mellem fjernbetjeningen og kameraet. Den er forskellig fra den, der vises under
optagelse.
Tip
Du kan udføre følgende handlinger, mens filmen afspilles.
Spol hurtigt tilbage: Tryk på UP-knappen.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Spol hurtigt fremad: Tryk på DOWN-knappen.
Pause: Tryk på REC/ENTER-knappen.
[67] Visning
Sletning af billeder
Slet unødvendige billeder, der er gemt på hukommelseskort i kameraet.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge
fjernbetjeningen), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
3
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge billedet, og tryk derefter på
MENU-knappen.
4
Vælg
5
Vælg
knappen
(afspilning via
(slet), og tryk på REC/ENTER-knappen.
(udfør) på bekræftelsesskærmen, og tryk derefter på REC/ENTER-
Det valgte billede vil blive slettet.
Bemærk
Du kan kun slette billeder i enkelt tilslutning.
Du kan slette hvert billede én gang. Du kan ikke slette flere billeder samtidigt.
Formater hukommelseskortet, når du vil slette alle billederne.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
[68] Information
Forholdsregler
Håndtering
Brug/opbevar ikke fjernbetjeningen følgende steder
På steder, hvor der er meget varmt, koldt eller fugtigt
På steder som i en bil, der er parkeret i solen, kan enheden blive deform, og dette kan
medføre fejl.
I direkte sollys eller i nærheden af et varmeapparat
Enheden kan blive misfarvet eller deform, og dette kan medføre fejl.
På et sted med kraftige vibrationer
I nærheden af magnetiske felter
I nærheden af et sted, der genererer kraftige radiobølger eller udsender stråling
På steder, hvor der er sand eller støv
Pas på, at der ikke trænger sand eller støv ind fjernbetjeningen. Dette kan medføre, at
fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt og kan i nogle tilfælde medføre, at det ikke kan
repareres.
[69] Information
Forholdsregler
Om kondens
Hvis fjernbetjeningen flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der dannes kondens i eller
udenpå fjernbetjeningen. Denne kondens kan medføre en fejlfunktion i fjernbetjeningen.
Hvis der forekommer kondens
Sluk fjernbetjeningen, og vent i ca. 1 time på, at fugten fordamper.
Bemærkning om kondens
Der kan dannes kondens, når du flytter fjernbetjeningen fra et koldt sted til et varmt sted (eller
omvendt), eller hvis du bruger fjernbetjeningen på et sted med meget fugt, som beskrevet
nedenfor.
Hvis du tager fjernbetjeningen med fra en skibakke til et varmt sted
Hvis du tager fjernbetjeningen ud af en bil eller et lokale med aircondition til et varmt sted
udenfor
Hvis du bruger fjernbetjeningen efter uvejr eller en regnbyge
Når du bruger fjernbetjeningen i et varmt og fugtigt sted, såsom et bad
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Sådan undgås kondensdannelse
Når fjernbetjeningen bringes fra et koldt sted til et varmt sted, kan du lægge den i en plastikpose
og lukke tæt. Tag kameraet op af posen, når lufttemperaturen i plastikposen når op på den
omgivende temperatur (efter ca. 1 time).
[70] Information
Forholdsregler
Om transport
Lad være med at sætte dig i en stol eller et andet sted med fjernbetjeningen i baglommen
på dine bukser eller i din nederdel, da dette kan medføre fejl eller beskadige
fjernbetjeningen.
[71] Information
Forholdsregler
Om driftstemperaturer
Fjernbetjeningen kan bruges i temperaturer mellem -10 °C og +40°C. Det anbefales ikke at
fotografere på meget kolde eller varme steder, der ligger uden for det anbefalede område.
LCD-skærmen og kabinettet kan blive varmt under drift. Det er normalt.
[72] Information
Forholdsregler
Behandling af LCD-skærmen
Om LCD-skærmen
Undlad at efterlade LCD-skærmen, så den vender direkte op mod solen, da dette kan
beskadige den. Vær forsigtig, hvis du placerer fjernbetjeningen ved et vindue.
Hvis fjernbetjeningen bruges på et koldt sted, vises der måske vandrette streger eller et
restbillede på LCD-skærmen. Dette er ikke en funktionsfejl. LCD-skærmen vender tilbage til
normal visning, når fjernbetjeningen er varmet op.
Hvis der vises et stillbillede eller et fastfryst billede i længere tid, kan der forblive et billede
på LCD-skærmen, et såkaldt ghostbillede.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Lyse punkter og punkter, der forsvinder, på LCD-skærmen
LCD-skærmen på fjernbetjeningen er fremstillet med højpræcisionsteknologi, men en meget lille
del af skærmens pixler kan "fryse fast". Enten er de altid slukkede (sorte), altid tændt (røde,
grønne eller blå), eller også blinker de. Desuden kan der efter lang tids brug forekomme
"fastfrosne" pixler, der opstår spontant, og som skyldes egenskaberne ved den flydende
krystalskærm. Disse problemer er ikke fejlfunktioner.
[73] Information
Forholdsregler
Vandtæthed
Bemærkninger om vandtæthed
Fjernbetjeningen er designet til at være vandtæt. Beskadigelse, der er forårsaget af ukorrekt
brug, misbrug eller mangelfuld vedligeholdelse dækkes ikke af den begrænsede garanti.
Udsæt ikke fjernbetjeningen for vand under tryk som fra en vandhane.
Brug den ikke i varme springvand.
Brug fjernbetjeningen inden for det anbefalede temperaturinterval på 0 ˚C til 40 ˚C.
Fjernbetjeningen er vandtæt på en vanddybde på 3 m i 30 minutter.
Bemærkninger før brug af fjernbetjeningen under/i nærheden af vand
Hvis der kommer snavs eller sand på terminaldelen af fjernbetjeningen (hvor den er tilsluttet
holderen), så tør området rent med en blød klud, der ikke efterlader nogen fibre.
Hvis du har brugt fjernbetjeningen i nærheden af vand eller med våde eller sandede
hænder, så udfør proceduren beskrevet i "Vedligeholdelse af fjernbetjeningen i vand eller i
nærheden af vandet", før fjernbetjeningen oplades med holderen.
Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen under/i nærheden af vand
Udsæt ikke fjernbetjeningen for stød, f.eks. når du hopper i vandet.
Fjernbetjeningen synker i vand. Brug den rem, der blev leveret med fjernbetjeningen, for at
forhindre, at den synker.
Der kan forekomme bobler, når fjernbetjeningen anbringes i vand. Dette er ikke en
funktionsfejl.
Du kan ikke bruge fjernbetjeningens Wi-Fi/Bluetooth-funktion under vandet.
[74] Information
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Listen over tidsforskelle for verdens hovedstæder
Tidsforskelle med standardtiderne for verdens byer (fra 2016).
By
Tidsforskel
Lissabon
GMT
London
Berlin
+01:00
Paris
Helsinki
Cairo
+02:00
Istanbul
Moskva
+03:00
Nairobi
Teheran
+03:30
Abu Dhabi
+04:00
Baku
Kabul
+04:30
Karachi
+05:00
Islamabad
Calcutta
+05:30
New Delhi
Almaty
+06:00
Dhaka
Rangoon
+06:30
Bangkok
+07:00
Jakarta
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Hongkong
Singapore
+08:00
Beijing
Tokyo
+09:00
Seoul
Adelaide
+09:30
Darwin
Melbourne
+10:00
Sydney
Ny Kaledonien
+11:00
Fiji
+12:00
Wellington
Midway
-11:00
Hawaii
-10:00
Alaska
-09:00
San Francisco
-08:00
Tijuana
Denver
-07:00
Arizona
Chicago
-06:00
Mexico City
New York
-05:00
Bogota
Santiago
-04:00
St.John
-03:30
Brasilien
-03:00
Montevideo
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Fernando de Noronha
-02:00
Azorerne
-01:00
Kap Verde-øerne
[75] Information
Specifikationer
[Indgangsterminal]
Mikro-USB-terminal: Mikro-B/USB
(Til opladning)
[Strøm]
Strømkrav:
Genopladelig batteripakke: 3,7 V (internt batteri)
Mikro-USB-stik: 5,0 V
Opladningsmetode:
USB-opladning: DC 5,0 V, 500 mA
Opladningstid:
Via en computer
Internt batteri: Ca. 2 timer og 25 min.
Strømforsyningsmetode:
USB-strømforsyning (1,5 A eller mere anbefales)
Strømforbrug:
0,8 W (ved tilslutning via Wi-Fi og under Live-View-visning)
Kontinuerlig betjeningstid:
155 min*1
Batteri:
Genopladelig batteripakke: Internt batteri
Maksimal udgangsspænding: DC 4,2 V
Udgangseffekt: DC 3,7 V
Maksimal opladningsspænding: DC 4,2 V
Maksimal opladningsstrøm: 975 mA
Kapacitet: 2,4 Wh (640 mAh)
Type: Li-ion
[Generelt]
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Vandtæt ydelse:
En vanddybde på 3 m i 30 sammenhængende minutter*2
Driftstemperatur: -10°C til +40 °C
Opbevaringstemperatur: -20°C til +60 °C
Mål (ca.): 47,8 mm × 52,6 mm × 19,0 mm (B/H/D, uden fremstikkende dele)
Masse: Ca. 46 g (kun kamerahus)
Samlet vægt i brug: Ca. 83 g (inklusive den medfølgende rem)
*1
*2
Den kontinuerlige betjeningstid er den tilgængelige tid, hvor du bruger en fuldt opladet batteripakke og får vist
Live-View kontinuerligt.
Vandtætheden kan ikke garanteres under alle forhold.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
[76] Information
Varemærker
Wi-Fi, Wi-Fi-logoet og Wi-Fi PROTECTED SET-UP er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat er enten registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
Bluetooth®-varemærket og -logoerne er registrerede varemærker, der er ejet af Bluetooth
SIG, Inc., og enhver anvendelse af sådanne varemærker af Sony Corporation er underlagt
licens. Andre varemærker og varenavne tilhører deres respektive ejere.
Desuden er system- og produktnavne, der bruges i denne vejledning, generelt varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende de respektive udviklere eller producenter. Men
mærkerne ™ og ® er muligvis ikke beskrevet i denne guide.
[77] Information
Bemærkning om licensen
Om GNU GPL/LGPL software
Softwaren, der er anvendt i fjernbetjeningen, er underlagt følgende GNU General Public-licens
(herefter kaldet "GPL") eller GNU Lesser General Public-licens (herefter kaldt "LGPL"). Dette
informerer dig om, at du har ret til at få adgang til, ændre og videredistribuere kildekode til disse
softwareprogrammer, i henhold til den medfølgende GPL/LGPL.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Kildekode findes på nettet. Brug følgende URL, hvis du vil downloade den.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi beder dig undlade at kontakte os vedrørende kildekodens indhold.
Kopier af licenserne (på engelsk) findes i den interne hukommelse på fjernbetjeningen. Slut
fjernbetjeningen til en computer med et USB-kabel, og læs filerne i mappen "LICENSE" i
"PMHOME".
[78] Information
Pleje og opbevaring
Pleje og opbevaring
Tør overfladen af
Rengør fjernbetjeningens overflade med en blød klud, der er fugtet med vand, og tør derefter
overfladen af med en tør klud. Brug ikke noget af følgende, da det kan beskadige overfladen
eller kabinettet:
Kemikalier, f.eks. fortynder, rensebenzin, alkohol, kemiske renseklude, insektmidler og
solreflekteringsmiddel eller insektgift, osv.
Berør ikke fjernbetjeningen med noget af overstående på hænderne.
Lad ikke fjernbetjeningen være i kontakt med gummi eller vinyl i længere tid.
Fjern batteripakken, når den ikke bruges i længere tid
Fjern USB-kablet fra holderen, når den ikke bruges i længere tid, og læg den væk. Hvis du ikke
gør det, kan det forårsage brand.
[79] Information
Pleje og opbevaring
Vedligeholdelse af LCD-skærmen
LCD-skærmens overflade er specialbehandlet til at mindske lysrefleksionen.
Ukorrekt vedligeholdelse kan påvirke LCD-skærmens ydelse, så vær opmærksom på følgende:
Aftør LCD-skærmen forsigtigt med en blød klud, f.eks. en rengøringsklud eller en klud til
rengøring af briller.
Besværlige pletter kan fjernes med en blød klud, f.eks. en rengøringsklud eller en klud, der
er let fugtet med vand, til rengøring af briller.
Brug aldrig nogen former for opløsningsmidler, f.eks. alkohol, rensebenzin eller fortynder,
eller ætsende, alkaliske midler eller slibemidler eller klude med kemiske rengøringsmidler,
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
da disse vil beskadige LCD-skærmens overflade.
[80] Information
Pleje og opbevaring
Vedligeholdelse af fjernbetjeningen i vand eller i
nærheden af vandet
Rengør altid fjernbetjeningen med vand inden for 60 minutter efter brug, og fjern ikke
remmen, før rengøringen er fuldført. Der kan komme sand eller vand ind, hvor det ikke kan
ses, og det vil forringe vandtætheden, hvis det ikke fjernes.
Læg fjernbetjeningen i rent vand i en skål i ca. 5 minutter. Ryst derefter forsigtigt
fjernbetjeningen, og tryk på hver knap under vand for at fjerne eventuelt salt, sand eller
andre materialer, der har sat sig fast omkring knapperne.
Efter rengøring skal du tørre overskydende vand af med en blød klud. Lad fjernbetjeningen
tørre helt på et skyggefuldt sted med god ventilation. Lad være med at tørre den med en
hårtørrer, da der er fare for deformation, og/eller at vandtætheden forringes.
Tør vand eller støv af med en blød, tør klud.
Sæt fjernbetjeningen i holderen, når fjernbetjeningen er helt tør.
Fjernbetjeningen kan blive misfarvet, hvis den kommer i kontakt med solcreme eller sololie.
Hvis fjernbetjeningen kommer i kontakt med solcreme eller sololie, skal du hurtigt tørre den
af.
Lad ikke fjernbetjeningen ligge med saltvand inden i eller på dens overflade. Dette kan føre
til korrosion eller misfarvning og forringelse af vandtætheden.
[81] Information
Batteripakke
Batteripakke
Om opladning af batteripakken
Oplad batteripakken, før fjernbetjeningen tages i brug.
Det anbefales at oplade batteripakken ved en omgivende temperatur på mellem 10 ˚C og 30
˚C, eller indtil CHG-lampen (opladning) slukkes. Opladningen er muligvis ikke effektiv, hvis
batteripakken oplades ved temperaturer, der ligger uden for dette område.
CHG-lampen (opladning) blinker under opladning i følgende situationer:
Når batteripakken er beskadiget.
Fjernbetjeningens temperatur er lav. Placer den et varmt sted.
Fjernbetjeningens temperatur er høj. Placer den på et køligt sted.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Effektiv brug af batteripakken
Batteripakkens ydelse reduceres ved en lav omgivende temperatur, der er lavere end 10°C.
På kolde steder er batteripakkens betjeningstemperatur derfor kortere.
Resterende batteriopladning
Hvis batteripakken løber tør hurtigt, selvom indikatoren for resterende batteri viser, at der er
mere strøm, skal du oplade fjernbetjeningen fuldstændigt igen. Indikatoren for resterende
opladning vises derefter korrekt. Bemærk, at den muligvis ikke vises korrekt i følgende
situationer:
Fjernbetjeningen bruges i lang tid ved en høj omgivende temperatur.
Fjernbetjeningen er efterladt fuldt opladet.
Fjernbetjeningen bruges meget.
Om batteripakkens levetid
Batteripakken har en begrænset levetid. Batterikapaciteten forringes over tid og ved
gentagen brug. Hvis brugstiden forringes væsentligt mellem opladninger, er batteriets
levetid blevet forkortet. I det tilfælde skal du kontakte din Sony-forhandler.
Batteripakkens levetid varierer i henhold til, hvordan batteripakken opbevares og bruges.
[82] Information
Batteripakke
Reducer fjernbetjeningens batteriforbrug
Følgende indstillinger gør det muligt at reducere batteriforbruget under brug.
Automatisk slukning af skærm under optagelse:
Skærmlysstyrke:
(Eksempel)
Hvis Live-View-visning vises i 5 minutter, og film optages i 55 minutter efter de ovennævnte
indstillinger anvendes, kan du bruge fjernbetjeningen i omkring dobbelt så lang tid som før.
Når du betjener FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50, skal du indstille tænd/slukindstillingen for Bluetooth-fjernbetjening til
, og slukke hyppigt, med
fjernbetjeningen, for kameraet i optagelsesstandby. Dette gør det muligt at spare endnu
mere på batteriet i både kameraet og fjernbetjeningen.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
[83] Information
Bortskaffelse af fjernbetjeningen
Fjern den indbyggede batteripakke før bortskaffelse af fjernbetjeningen.
Fjern ikke skruerne, undtagen ved bortskaffelse af fjernbetjeningen. Vi nægter at reparere
eller udskifte fjernbetjeningen, hvis vi mener, den er skilt ad på en måde, der ikke er tilladt.
Den indbyggede batteripakke til fjernbetjeningen kan genindvindes. Fjern den indbyggede
batteripakke, og tag den med til din forhandler, når du bortskaffer fjernbetjeningen.
1
Tryk på
(tændt/standby)-knappen for at slukke for strømmen til fjernbetjeningen.
2
Fjern skruerne med en stjerneskruetrækker (fire skruer).
3
Tag dækslet af.
4
Tag batteripakken ud.
Bemærk
Når du fjerner fjernbetjeningens indbyggede batteripakke, skal du være opmærksom på følgende.
Hold skruerne osv. uden for små børns rækkevidde for at forhindre, at de utilsigtet sluger dem.
Pas på, at du ikke skader dine negle eller fingre.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
[84] Fejlfinding
Kan ikke oprette forbindelse mellem fjernbetjeningen
og kameraet via Wi-Fi.
Hvis du ikke kan tilslutte kameraet til fjernbetjeningen korrekt, kan du prøve handlingen
nedenfor.
Kontroller, at kameraets og fjernbetjeningens tilslutningstilstande er indstillet til tilstanden
enkelt tilslutning. Hvis ikke, skal du ændre tilslutningstilstanden og oprette forbindelse igen.
[85] Fejlfinding
Kan ikke tænde fjernbetjeningen.
Oplad batteripakken tilstrækkeligt.
[86] Fejlfinding
Strømmen til fjernbetjeningen slukker pludselig.
Oplad batteripakken tilstrækkeligt.
Hvis du i en længere periode ikke har brugt fjernbetjeningen, forbedres batteriets effektivitet
ved at oplade og aflade det flere gange.
[87] Fejlfinding
Kan ikke oplade fjernbetjeningen.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Sluk for fjernbetjeningen, og opret USB-tilslutningen.
Tag USB-mikrokablet (medfølger) ud, og sæt det i igen.
Brug mikro USB-kablet (medfølger).
Oplad batteripakken i en omgivelsestemperatur på mellem 10 °C og 30 °C.
Tænd for computeren, og tilslut den til holderen, som fjernbetjeningen er tilsluttet.
Skift tilstand for computeren fra slumre- eller dvaletilstand.
Tilslut USB-mikrokablet (medfølger) direkte til USB-stikket på computeren.
[88] Fejlfinding
Indikatoren for resterende opladning er forkert.
Dette fænomen forekommer, når du bruger fjernbetjeningen på et meget varmt eller koldt
sted.
Der forekommer en forskel mellem indikatoren for resterende opladning og den faktiske
batteriopladning. Aflad batteripakken fuldstændigt en gang, og oplad den derefter for at
korrigere angivelsen.
Lad batteripakken helt op igen. Hvis problemet fortsætter, er batteripakken slidt op. Kontakt
din nærmeste Sony-forhandler.
[89] Advarselsindikatorer og fejlmeddelelser
Visning af fejl på Live-View-fjernbetjeningen
Følg anvisningerne, hvis følgende meddelelser vises.
01-01/02-02
Kunne ikke slutte kameraet til fjernbetjeningen.
Der kan være tung signaltrafik, eller fjernbetjeningen kan være for langt fra adgangspunktet.
01-02
Kunne ikke slutte kameraet til fjernbetjeningen.
Følg trinene i "Tilslutning af fjernbetjeningen til et enkelt kamera via Wi-Fi" eller "Tilslutning
af fjernbetjeningen til flere kameraer via Wi-Fi".
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
01-03/01-04
Kunne ikke slutte kameraet til fjernbetjeningen.
Kameraet er ikke kompatibelt
02-01
Der er ikke sat noget hukommelseskort i kameraet.
Hukommelseskortet er indsat i den forkerte retning.
Indsæt hukommelseskortet i den rigtige retning, og tænd for kameraet.
02-03
Kamerafejl
Bekræft kameraet, der får adgang, eller hukommelseskortet.
03-01
Signaltrafikken er tung.
Kamerafunktionen for tilslutning til fjernbetjeningen mislykkedes.
Rediger betingelserne, og prøv tilslutningsproceduren igen.
Kontroller tilslutningsproceduren.
03-02
Kunne ikke slutte kameraet til fjernbetjeningen.
Kameraet genkendes ikke. Følg trinene i "Tilslutning af fjernbetjeningen til et enkelt kamera via
Wi-Fi" eller "Tilslutning af fjernbetjeningen til flere kameraer via Wi-Fi".
Der kan være tung signaltrafik, eller fjernbetjeningen kan være for langt fra adgangspunktet.
03-03/03-04
Kunne ikke slutte kameraet til fjernbetjeningen.
Kameraet genkendes ikke. Du skal betjene det kamera, du vil tilslutte.
Der kan være tung signaltrafik, eller fjernbetjeningen kan være for langt fra adgangspunktet.
03-05
Der kan ikke oprettes tilslutning til kameraet.
Fjernbetjeningen er allerede tilsluttet til det maksimale antal kameraer, der kan tilsluttes.
Kontroller antallet af kameraer, der kan tilsluttes.
04-03
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
Anmodning til kameraet mislykkedes.
Kontroller kameraet.
04-04
Ingen reaktion fra kameraet.
Kontroller kameraet.
Der kan være tung signaltrafik, eller fjernbetjeningen kan være for langt fra adgangspunktet.
05-01
Det lykkedes ikke at optage stillbilleder.
Kontroller kameraet.
05-02
Optagelse med hukommelseskortet indsat i den forkerte retning.
Der er ikke sat noget hukommelseskort i kameraet.
Hukommelseskortet har ingen ledig hukommelse.
Kontroller retningen på hukommelseskortet.
Sørg for, at et hukommelseskort er indsat i kameraet.
Brug et hukommelseskort, der har ledig hukommelse.
05-03
Kan ikke stoppe optagelse.
Kontroller kameraet.
05-04
Det lykkedes ikke at starte løkkeoptagelse.
Kontroller det tilbageværende niveau på hukommelseskortet.
06-01
Kunne ikke formatere optagemediet.
06-02
Hukommelseskortet understøtter ikke XAVC S-filmoptagelse.
Brug et SDHC- eller SDXC-hukommelseskort, der er hurtigere end klasse 10 til at optage
film i XAVC S.
Indstil filmformatet til MP4.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Hjælpevejledning
06-03
NTSC/PAL-indstillingerne er forskellige for mediet og kameraet.
Skift NTSC/PAL-indstillingen på kameraet eller formater mediet.
06-04
Hukommelseskortet understøtter ikke XAVC S-filmoptagelse med 100 Mbps.
Brug et hukommelseskort, der understøtter UHS-I U3 standard, når du optager i XAVC S
100 Mbps.
07-01/07-02/07-03
Afspilning mislykkedes.
Optagemediet reagerer ikke som forventet.
Der kan være tung signaltrafik, eller fjernbetjeningen kan være for langt fra adgangspunktet.
07-04
Kunne ikke slette filen.
Der kan være tung signaltrafik, eller fjernbetjeningen kan være for langt fra adgangspunktet.
10-01
Kameraets temperatur er steget. Sluk for strømmen til kameraet, og lad kameraet være i mindst
10 minutter.
Kode, der starter med et E eller et C (Eksempel: E41:00)
Når en kode, der starter med et bogstav, vises på skærmen, arbejder fjernbetjeningens
selvdiagnose.
Tryk på knapperne MENU, REC/ENTER og NED samtidigt på fjernbetjeningen for at nulstille
den.
Hvis problemet fortsætter, kan reparationer være nødvendigt. Kontakt din nærmeste Sonyforhandler, og informer dem om alle de koder, der starter med et E eller et C.
print.html[2016-08-31 13:42:52]
Download PDF

advertising