Sony | DSLR-A100K | Sony DSLR-A100K DSLR-A100 Kabinet med standard zoomobjektiv Betjeningsvejledning

2-689-106-82 (1)
Før betjeningen
Brug af
optagefunktionerne
Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv
Brugervejledning/
fejlfinding
Brug af
visningsfunktionerne
Brug af menuen
Brug af computeren
100
Udskrivning af
billeder
DSLR-A100
Fejlfinding
Andet
“Læs dette først” (særskilt dokument)
Forklarer opsætningen og grundlæggende betjening for
optagelse/afspilning med dit kamera.
Betjeningsvejledning
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og “Læs dette
først” (særskilt dokument) grundigt og gemme dem til fremtidig brug.
Der findes flere oplysninger om dette
produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål
på vores websted til kundesupport.
© 2006 Sony Corporation
Indeks
Bemærkninger om brug af kameraet
Typer "Memory Stick", som kan
bruges (medfølger ikke)
Der er to typer "Memory Stick".
"Memory Stick": Du kan ikke bruge en
"Memory Stick" med dette kamera.
"Memory Stick Duo": Isætning af en
"Memory Stick Duo" i en Memory Stick
Duo-adapter til CF-stik (medfølger).
• Når du bruger en "Memory Stick Duo" med
knappen til skrivebeskyttelse, skal knappen
sættes i optageposition.
• For oplysninger om "Memory Stick", se
side 134.
Bemærkninger om batterienheden
• Oplad batterienheden NP-FM55H (medfølger),
før kameraet bruges første gang. (t trin 1 i
"Læs dette først")
• Batterienheden kan oplades, selvom den ikke er
fuldstændigt afladet. Selvom batterienheden
ikke er fuldstændigt opladet, kan du desuden
bruge den delvist opladede kapacitet i
batterienheden, som den er.
• Hvis du ikke skal bruge batterienheden i
længere tid, bør du opbruge den eksisterende
ladning, fjerne batteriet fra kameraet og
opbevare det et køligt, tørt sted. På den måde
bevares batterienhedens funktionsevne bedst
(side 137).
• For oplysninger om batterienheden, se side 137.
Ingen kompensation for optagelsens
indhold
Der kan ikke kompenseres for optagelsens
indhold, hvis optagelse eller afspilning ikke er
mulig pga. en fejl i kameraet eller optagemediet
osv.
2
Anbefalet sikkerhedskopiering
For at undgå eventuel risiko for tab af data skal du
altid sikkerhedskopiere dine data til et andet
medie.
Bemærkninger om optagelse/
afspilning
• Kameraet er hverken støvtæt, stænktæt eller
vandtæt. Læs "Forsigtig" (side 142), før du
betjener kameraet.
• Inden du optager begivenheder, som kun
forekommer en gang, skal du foretage en
prøveoptagelse for at sikre dig, at kameraet
fungerer korrekt.
• Pas på, at kameraet ikke bliver vådt. Hvis der
trænger vand ind i kameraet, kan det medføre
funktionsfejl, som i nogle tilfælde ikke kan
udbedres.
• Undgå at kigge på solen eller på stærkt lys
gennem et objektiv, du har fjernet, eller gennem
søgeren. Det kan forårsage permanente skader
på dine øjne. Det kan også medføre
funktionsfejl i kameraet.
• Brug ikke kameraet i nærheden af steder, hvor
der genereres stærke radiobølger eller udsendes
stråling. Det kan medføre, at kameraet ikke kan
optage eller afspille korrekt.
• Brug af kameraet i sandede eller støvede
omgivelser kan medføre funktionsfejl.
• Hvis der opstår fugtdannelse, skal den fjernes,
før kameraet bruges (side 142).
• Du må ikke ryste kameraet eller slå på det. Ud
over at dette kan medføre fejlfunktion og
betyde, at kameraet ikke kan optage billeder,
kan det gøre optagemediet ubrugeligt eller
medføre, at billeddata beskadiges eller mistes.
• Rengør blitzens overflade før brug. Varmen
under udløsning af blitzen kan medføre, at snavs
på blitzens overflade giver misfarvning eller
sætter sig fast på blitzens overflade, så der ikke
er tilstrækkeligt lys.
• Hold kameraet, tilbehør osv. uden for børns
rækkevidde. Batterienheden, tilbehørsbeslaget
osv. kan sluges. Hvis det sker, skal du
øjeblikkeligt kontakte en læge.
Bemærkninger om LCD-skærmen og
objektivet
• LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt
præcis højteknologi, så mere end 99,99% af alle
pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske
små sorte punkter og/eller lyse punkter (med
hvid, rød, blå eller grøn farve), som konstant
vises på LCD-skærmen. Disse punkter er
normale i fremstillingsprocessen og påvirker på
ingen måde billederne.
Om kompatibilitet for billeddata
• Dette kamera er kompatibelt med den
universelle DCF-standard (Design rule for
Camera File system), der er etableret af JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Afspilning på andet afspilningsudstyr af
billeder, der er optaget med dit kamera, og
afspilning på dit kamera af billeder, der er
optaget eller redigeret med andet udstyr, kan
ikke garanteres.
Advarsel om ophavsret
Sorte, hvide, røde,
blå og grønne
punkter
• Udsæt ikke kameraet for direkte sollys. Hvis
sollyset fokuseres på en genstand tæt på, kan der
opstå brand. Hvis kameraet placeres i direkte
sollys, skal du fastgøre objektivdækslet.
• Billeder kan trække et spor hen over LCDskærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en
funktionsfejl. Når du tænder for kameraet i
kolde omgivelser, kan LCD-skærmen blive
kortvarigt mørk. Når kameraet opvarmes,
fungerer skærmen normalt.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan blive
misfarvet, hvilket kan medføre funktionsfejl.
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet
materiale er i strid med bestemmelserne i lovene
om ophavsret.
Billeder, der bruges i denne
vejledning
De fotografier, der bruges som billedeksempler i
denne vejledning, er gengivelser af billeder og er
ikke billeder, som rent faktisk er optaget med
dette kamera.
Om fokuslængde
Billedvinklen for kameraet er smallere end
vinklen på et 35 mm kamera. Du kan få det, der
svarer til en fokuslængde på et 35 mm kamera, til
optagelse med den samme billedvinkel ved at øge
fokuslængden på objektivet med en halv.
Hvis du f.eks. bruger et 50 mm-objektiv, kan du få
det, der svarer til et 75 mm-objektiv på et 35 mmkamera.
3
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ........................................................ 2
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder.......................... 8
Fokus – Fokusering på et motiv......................................................................... 8
Eksponering – Justering af lysets intensitet .................................................... 11
Farve – Om lysforholdenes effekt .................................................................... 12
Kvalitet – Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse".............................................. 12
Før betjeningen
Identifikation af kameraets dele .............................................................. 14
Indikatorer på skærmen .......................................................................... 17
Skift af visningen af optageoplysninger .................................................. 21
Antal billeder ........................................................................................... 22
Det antal billeder, der kan optages ved brug af batterienheden ............. 24
Fremgangsmåde ved betjening............................................................... 25
Brug af optagefunktionerne
Brug af tilstandsvælgeren ....................................................................... 26
Valg af motiv .................................................................................................... 27
Optagelse med automatisk programmering.................................................... 28
Optagelse med foretrukken blænde ............................................................... 29
Optagelse med foretrukken lukkerhastighed .................................................. 31
Optagelse med manuel eksponering .............................................................. 32
Brug af funktionsvælgeren ...................................................................... 37
Sådan bruges funktionsvælgeren ................................................................... 38
Angivelse af ISO/Zonematching...................................................................... 39
Justering af hvidbalancen ............................................................................... 41
D-områdeoptim................................................................................................ 44
Valg af tilstanden Farve/DEK ........................................................................... 44
Fokus-tilstand .................................................................................................. 46
Blitz .................................................................................................................. 49
Lysmålingsmetode........................................................................................... 53
Brug af knappen
(Fremføring)...................................................... 55
Sådan bruges
(Fremføring)-knappen ................................................. 55
Kontinuerlig optagelse..................................................................................... 56
Brug af selvudløser.......................................................................................... 57
Optagelse af tre billeder med ændret eksponering – eksponeringsniveau .... 57
Optagelse med hvidbalance-bracketing......................................................... 59
Justering af eksponeringen ............................................................... 60
Låsning af eksponering (AE-lås) ....................................................... 62
4
Brug af blitz med lang lukkerhastighed (optagelse med blitz af den
mørke baggrund) .....................................................................................64
Skarphedsdybdekontrol ..........................................................................65
Manuel fokusering ...................................................................................66
Brug af visningsfunktionerne
Skift af afspilningsskærm ........................................................................67
Visning af histogrammet..........................................................................69
Rotation af et billede................................................................................71
Forstørrelse af billeder.............................................................................72
Visning af billeder på en tv-skærm ..........................................................73
Brug af menuen
Brug af menupunkter...............................................................................75
Liste over menuer....................................................................................77
Optagemenu 1 ...................................................................................78
Bill.størrelse
Kvalitet
Omg.afspilning
Støjreduktion
Øjeaktiv. AF
Optagemenu 2 ...................................................................................81
Rød-øje
Flashkontrol
Flash-standard
Bracket rkf.
Nulstil
Afspilningsmenu 1..............................................................................83
Slet
Formater
Beskyt
Indeksformat
Afspilningsmenu 2..............................................................................86
Diasshow
DPOF-sæt
5
Brugerdefineret menu 1 ..................................................................... 88
Prioritering
Fokuslås-knap
AEL-knap
Kontrolhjul
Eksp.komp.
AF-lampe
Brugerdefineret menu 2 ..................................................................... 91
Udløserlås
Udløserlås
AF-felt indst.
Monitordisp.
Optagedisplay
Afsp.display
Opsætningsmenu 1............................................................................ 93
LCD-lysstyrke
Overførsel
Videoudgang
Lydsignaler
Sprog
Sæt dato/tid
Opsætningsmenu 2............................................................................ 95
Huk. filnumre
Mappenavn
Vælg mappe
Opsætningsmenu 3............................................................................ 97
LCD-belysning
Strømspare
Huk. menuafsn
Bekræft slet
Ryd CCD
Nulstil std.
Brug af computeren
Brug af en Windows-computer.............................................................. 100
Kopiering af billeder til computeren....................................................... 102
Visning af billedfiler, der er gemt på en computer, ved hjælp af kameraet..... 108
Installation af softwaren (medfølger)..................................................... 109
Brug af softwaren (medfølger) .............................................................. 110
Brug af en Macintosh-computer............................................................ 115
6
Udskrivning af billeder
Sådan udskrives billeder .......................................................................117
Direkte udskrivning af billeder vha. en PictBridge-kompatibel printer .... 118
Fejlfinding
Fejlfinding ..............................................................................................122
Advarselsmeddelelser ...........................................................................132
Andet
Om "Memory Stick" ...............................................................................134
Om CF-kortet/Microdrive .......................................................................136
Om batterienheden ...............................................................................137
Om batteriopladeren .............................................................................138
Tilbehør, som kan købes separat ..........................................................139
Forsigtig.................................................................................................142
Specifikationer.......................................................................................144
Nulstil standard......................................................................................146
Indeks
150
7
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre
billeder
Fokus
Eksponering
Farve
Kvalitet
Dette afsnit beskriver de grundlæggende
funktioner ved dit kamera. Du lærer, hvordan
du bruger de forskellige kamerafunktioner,
f.eks. tilstandsvælgeren (side 26),
funktionsvælgeren (side 37), menuerne
(side 75) osv.
Fokus
Fokusering på et motiv
Når du kigger i søgeren eller trykker udløserknappen halvvejs ned, justerer kameraet
automatisk fokuseringen (Automatisk fokusering). Gør det til en vane kun at trykke
udløserknappen halvvejs ned for at bekræfte, at motivet visuelt er i fokus.
Tryk
udløserknappen
helt ned lige med
det samme.
Tryk
udløserknappen
halvvejs ned.
AE/AF-lås
,z
Tryk derefter
udløserknappen
helt ned.
Hvis billedet ser sløret ud selv efter fokusering, kan det skyldes kamerarystelser. t Se "Tip til
forebyggelse af sløring" (nedenfor).
8
Tip til forebyggelse af sløring
Hold kameraet roligt, og hold armene ind til kroppen, mens du støtter objektivet med
venstre håndflade. Flyt den ene fod en smule for at stabilisere overkroppen, og læn dig
op ad en væg, eller støt albuen på et bord. Det anbefales også at bruge et kamerastativ
eller funktionen Super SteadyShot.
Hvis du bruger blitz i mørke omgivelser kan du tage et lyst billede selv af et motiv i svag
belysning. Blitzen forhindrer også kamerarystelser.
Hvis du vil have mest muligt ud af det omgivende lys, eller hvis motivet er uden for
blitzens rækkevidde, kan du øge lukkerhastigheden for at reducere kamerarystelser uden
udløsning af blitzen gennem en forøgelse af ISO-niveauet. (Du risikerer dog, at billedet
bliver grynet, eller at der opstår støj.)
Når motivet er uden for fokuseringsområdet (fokuslås)
I automatisk fokuseringstilstand skal du normalt placere motivet
inden for fokuseringsområdet
og tage billedet. Hvis motivet
ikke er i centrum og er uden for fokuseringsområdet, kommer
baggrunden i fokuseringsområdet i fokus, og motivet bliver ude af
fokus. Du kan undgå dette, hvis du bruger fokuslåsfunktionen ved
at følge trinene nedenfor.
• Fokuslåsfunktionen er også nyttig, når du optager motiver, hvor automatisk fokusering er mindre effektiv
(side 10).
1 Placer motivet inden for fokuseringsområdet, og tryk udløserknappen halvvejs ned.
• Indikatoren z begynder at lyse i søgeren. Et lokalt fokuseringsområde lyser kortvarigt for at angive
fokuspunktet.
9
2 Hold udløserknappen halvvejs nede, og placer motivet på den oprindelige placering for at stille
skarpt på det igen.
3 Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.
• Fokuslåsfunktionen låser også eksponeringen (når multisegment-måling er valgt (side 53)).
• Når du slipper udløserknappen, efter billedet er taget, deaktiveres fokuslåsen. Hvis du holder
udløserknappen halvt nede efter fotograferingen, kan du fortsætte med at fotografere med det samme
fokuspunkt.
• Hvis indikatoren z ikke begynder at lyse i søgeren (motivet er i bevægelse), kan du ikke benytte
fokuslåsfunktionen ved at trykke udløserknappen halvvejs ned. (Se side 48 og 66.)
Motiver, der kan kræve speciel fokusering:
Hvis du bruger autofokus, er det svært at fokusere på følgende motiver. I sådanne tilfælde skal du bruge
funktionen til fokuslåsoptagelse eller manuel fokusering (side 66).
– Et motiv med lav kontrast som f.eks. en blå himmel eller en hvid væg.
– To motiver ved forskellig afstand, der overlapper hinanden i fokuseringsområdet.
– Et motiv, der består af gentagne mønstre, f.eks. en facade på en bygning.
– Et motiv, der er meget lyst, eller som skinner som f.eks. solen, karrosseriet på en bil eller en
vandoverflade.
Sådan måles den nøjagtige afstand til et motiv
Den vandrette linje på illustrationen viser placeringen af CCD-planen*. Når
du måler den nøjagtige afstand mellem kameraet og motivet, skal du have
placeringen af den vandrette linje i tankerne.
* CCD'en er den del af kameraet, der fungerer som filmen.
10
Ekspone- Justering af lysets intensitet
ring
Du kan skabe forskellige billeder ved at justere lukkerhastigheden og blænden. Eksponering er
den mængde lys, som kameraet modtager, når du udløser lukkeren.
Eksponering:
Lukkerhastighed = Det tidsrum, kameraet
modtager lys
Blænde = Størrelsen på den åbning, som lyset
passerer igennem
Billedsensor = Den del, der optager billedet
Overeksponering
= for meget lys
Hvidligt billede
Korrekt eksponering
Undereksponering
= for lidt lys
Mørkere billede
Eksponeringen indstilles automatisk til den
korrekte værdi i indstilling for
autojustering. Du kan imidlertid justere
den manuelt ved at bruge funktionerne
nedenfor.
Manuel eksponering:
Gør det muligt at justere lukkerhastigheden
og blændeværdien manuelt. t side 32
Lysmålingsmetode:
Giver dig mulighed for at ændre den del af
motivet, som der måles på for at bestemme
eksponeringen. t side 53
Eksponeringskompensation:
Giver dig mulighed for at justere den
eksponering, som er blevet bestemt af
kameraet.
t side 60
11
Farve
Om lysforholdenes effekt
Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene.
Eksempel: Farven på et billede, der påvirkes af lyskilder
Vejr/belysning
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende lys
Skarpt lys
Lysets
karakteristika
Hvidt (standard)
Blåligt
Blåt farveskær
Rødligt
Farvenuancerne justeres automatisk i automatisk hvidbalancetilstand.
Du kan imidlertid justere farvenuancerne manuelt med hvidbalancetilstanden (side 41).
Kvalitet
Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse"
Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel.
Hvis det indeholder et stort antal pixel, bliver billedet stort; det fylder meget i hukommelsen,
og billedet vises med mange detaljer. "Billedstørrelse" vises ud fra antallet af pixel. Selvom du
ikke kan se forskellen på kameraets skærm, er der forskel på detaljeringsgraden og
databehandlingstiden, når billedet udskrives eller vises på en computerskærm.
Beskrivelse af pixel og billedstørrelse
1 Billedstørrelse: L:10M
3.872 pixel × 2.592 pixel = 10.036.224 pixel
Pixel
12
2 Billedstørrelse: S:2.5M
1.920 pixel × 1.280 pixel = 2.457.600 pixel
Valg af den billedstørrelse, der skal bruges
Pixel
Standardindstillingerne er markeret med
Billedformat*
L:10M
Mange pixel (Fin
billedkvalitet og stor
filstørrelse)
Eksempel:
Udskrivning i op til
A3/A3+**-format
Få pixel (Grovkornet
billedkvalitet, men
lille filstørrelse)
Eksempel: Til
oprettelse af websider
.
Retningslinjer for brug
Større
M:5.6M
Til lagring af vigtige billeder eller
udskrivning af billeder i A3/A3+**-format
eller skarpe billeder i A4-format.
Antal
billeder
Udskrivning
Færre
Fin
Flere
Grov
Til udskrivning i A4-format eller billeder
med høj opløsning i A5-format
S:2.5M
Mindre
Til optagelse af et stort antal billeder
Til oprettelse af websider
* Billederne, der optages med kameraet, har det samme bredde-højde-forhold på 3:2 som fotopapir eller
postkort osv.
** Dette er et format større end A3-format. Du kan udskrive billeder med en margen rundt om billedet i A3format.
Valg af billedkvalitet (komprimeringsforhold) i kombination (side 78)
Du kan vælge komprimeringsforhold, når digitale billeder gemmes. Når du vælger et højt
komprimeringsforhold, bliver billedet ikke så detaljeret, men filstørrelsen bliver mindre.
13
Før betjeningen
Identifikation af kameraets dele
* Undgå at berøre disse dele direkte.
Se flere oplysninger om betjening på
siderne, der nævnes i parentes.
A Tilstandsvælger (26)
A Søger (t trin 5 i "Læs dette først")
B
B Øjestykkesensorer (92)
(Fremføring)-knap (55)
C Udløserknap (t trin 5 i "Læs dette
først")
C POWER-knap (t trin 3 i "Læs dette
først")
D Kontrolhjul (28, 89)
D MENU-knap (75)
E Selvudløserlampe (57)
E
F Objektivtilslutning*
F
(Slet)-knappen (t trin 6 i "Læs
dette først")
G
(Afspilning)-knap (t trin 6 i "Læs
dette først")
G Spejl*
H Objektivfatning
I Knap til skarphedsdybdekontrol (65)
J Indbygget blitz* (t trin 5 i "Læs dette
først")
K Fn (Funktion)-knap (38)
L Funktionsvælger (37)
M Krog til skulderrem (16)
N Udløserknap til objektivet (t trin 2 i
"Læs dette først")
O Kontakt til fokuseringstilstand (66)
P DC-IN-terminal (139)
(Vis)-knap (21, 67)
H LCD-skærm (18, 21)
I Kontrolknap (v/V/b/B) (t trin 3 i
"Læs dette først")
Ved visning: v:
(69)
V:
(71)
(Histogram)-knap
(Rotering)-knap
J Centerknap (t trin 3 i "Læs dette
først")/Spot AF-knap (46)
K REMOTE-jackstik (fjernbetjening)
(139)
L Tilbehørsbeslag (140)
M Diopter-justeringsvælger (t trin 5 i
"Læs dette først")
14
Før betjeningen
N Ved optagelse: +/– (Eksponering)-knap
(32, 60)
Ved visning:
(Formindskelse)-knap
(67, 72)
O Ved optagelse: AEL- (AE-lås) knap (34,
62)
Ved visning:
(Forstørrelse)-knap
(72)
P Aktivitetslampe (t trin 4 i "Læs dette
først")
Q
(Super SteadyShot)-kontakt
(t trin 5 i "Læs dette først")
RDæksel til CF-kort (t trin 4 i "Læs dette
først")
S VIDEO/USB-jackstik (73, 103)
T Indføringsrille til CF-kort (t trin 4 i
"Læs dette først")
U Udløsergreb til CF-kort (t trin 4 i "Læs
dette først")
A Stik til kamerastativ
• Brug et kamerastativ med en skruelængde
på under 5,5 mm. Hvis skruerne er længere
end 5,5 mm, vil du ikke være i stand til at
fastgøre kameraet sikkert til stativet, og du
kan beskadige kameraet.
B Åbningsgreb til batteridæksel (t trin 1
i "Læs dette først")
C Låsegreb (t trin 1 i"Læs dette først")
D Åbning til batteriindsættelse (t trin 1 i
"Læs dette først")
E Batteridæksel (t trin 1 i "Læs dette
først")
15
Fastgørelse af skulderrem
Kameraet har to kroge til fastgørelse af
skulderremmen. Fastgør den ene ende af
remmen til fjernbetjeningsklemmen på
kameraets grebside. Fastgør den anden ende
af remmen til den anden side af kameraet.
Når du fører remmen gennem ringen, skal
du holde spidsen af remmen med fingrene,
som vist nedenfor, og skubbe ringen i stedet
for spidsen af remmen på plads for at
fastgøre remmen.
Klemme til fjernbetjening
Ring
Hvis ringen falder af remmen, skal du sætte
den på igen fra den takkede side.
Den takkede side
16
Indikatorer på skærmen
Se flere oplysninger om betjening på
siderne, der nævnes i parentes.
Beskrivelse
Advarsel om
kamerarystelser (t trin 5 i
"Læs dette først")
Super SteadyShot-skala
(t trin 5 i "Læs dette
først")
Før betjeningen
Søger
Skærm
A
Skærm
Beskrivelse
Brede fokuseringsområder
(46)
Lokale fokuseringsområder
(46)
Spot AF-billeder (46)
Punktmålingsområde (46)
B
Skærm
Beskrivelse
Blitzkompensation (52)
Blinker: Blitzen oplades
Lyser: Blitzen er blevet
opladet (t trin 5 i "Læs
dette først")
WL
Trådløs blitz (49)
Synkronisering ved høj
hastighed (140)
AEL
AE-lås (62)
z
Fokus (t trin 5 i "Læs
dette først")
125
Lukkerhastighed (31)
5.6
Blænde (29)
Ev-skala (33, 59, 63)
9
Tæller af resterende
billeder (56)
17
LCD-skærm (visning af
optageoplysninger)
C
Skærm
Beskrivelse
Farvetilstand (44)
+1
Kontrast (45)
+1
Mætning (45)
+1
Skarphed (45)
D-områdeoptim. (44)
Måling (53)
• Illustrationen ovenfor viser hele skærmen i
vandret position (side 21).
AF-felt (46)
AF-tilstand (48)
A
Skærm
PASM
Beskrivelse
125
Lukkerhastighed (31)
F5.6
Blænde (29)
B
Skærm
RP
Tilstandsvælger (26)
Fremføringsmetode (55)
Billedformat (78)
FINE STD
RAW RAW+
Skærm
Beskrivelse
Blitzindstilling (49)
AE-lås (62)
Eksponeringskompensation
(60)/manuelt målt (33)
Resterende batteritid
(t trin 1 i "Læs dette
først")
Ev-skala (33, 59, 63)
ISO-følsomhed (39)/
Zonematching (40)
AWB
+1
Hvidbalance (Auto
5500K M1 hvidbalance, Forindstillet
hvidbal., Farvetemperatur,
CC filter, Brugerdef.
hvidbalance) (41)
0039
18
Billedkvalitet (78)
D
Beskrivelse
Blitzkompensation (52)
ISO AUTO
ZONE
Udløserprioritet (88)
Resterende antal billeder,
der kan optages (22)
Handlingsvejledning
LCD-skærm (enkeltbilledafspilning)
Den næste betjening vises muligvis på den
nederste del af LCD-skærmen.
Før betjeningen
AF-felt
Valg af fokusfelt
:funk.
Skærm
:vælg
:angiv
Beskrivelse
Kontrolknap bB
Kontrolknap vV
Kontrolknap vVbB
z
Skærm
Beskrivelse
L: 10 M
M: 5.6 M
S: 2.5 M
Billedformat (78)
FINE STD
RAW RAW+
Billedkvalitet (78)
Resterende batteritid
(t trin 1 i "Læs dette
først")
Kontrolknappens
centerknap
Kontrolhjul
Vender tilbage til MENU
Vender tilbage til
(72)
Skifter mellem mappe og
billede i filbrowseren (67)
10:30
2006.01.01
Optagedato
Beskyt (84)
3
DPOF-angivelse (86)
100-0003
Mappe- og filnummer (107)
[0003/0007]
Billednummer/antal
billeder i alt
19
LCD-skærm (histogramskærm)
Skærm
Beskrivelse
Resterende batteritid
(t trin 1 i "Læs dette
først")
2006.01.01
Optagedato
Beskyt (84)
3
[0002/0009]
Skærm
Beskrivelse
Afspilning af billede (69)
Histogram (69)
D-områdeoptim. (44)
L: 10 M
M: 5.6 M
S: 2.5 M
Billedformat (78)
FINE STD
RAW RAW+
Billedkvalitet (78)
35 mm
Fokuslængde (3)
1/125
Lukkerhastighed (31)
–0.3
F3.5
Ev-skala (60)
Blænde (29)
Blitzkompensation (52)
PASM
Tilstandsvælger (26)
Målemetode (53)
AWB
+1
5500K M1
Hvidbalance (Auto
hvidbalance, Forindstillet
hvidbal., Farvetemperatur,
CC filter, Brugerdef.
hvidbalance) (41)
ISO100
ISO-følsomhed (ISO) (39)
Super SteadyShot(t trin 5
i "Læs dette først")
100MSDCF0002
20
Mappe- og filnummer (107)
DPOF-angivelse (86)
Filnummer/antal billeder i
alt
Skift af visningen af optageoplysninger
Vandret position
Detaljeret skærm
Før betjeningen
Der vises forskellige optageoplysninger på LCD-skærmen bag på kameraet under optagelsen.
Tryk på
(Vis)-knappen for at skifte mellem skærmen med detaljerede oplysninger eller et
forstørret skærmbillede med færre oplysninger og større bogstaver. Du kan vælge at slukke for
skærmen for at minimere batteriforbruget.
Når du drejer kameraet til en lodret position, roteres skærmen automatisk, så den tilpasses
kamerapositionen.
Forstørret skærm
Ingen skærm
(Vis)-knap
Lodret position
Detaljeret skærm
Forstørret skærm
Ingen skærm
(Vis)-knap
• Instruktionerne i denne betjeningsvejledning er baseret på den detaljerede skærm i vandret position.
(Illustrationen øverst til venstre.)
• Du kan vælge, at skærmen ikke roteres i den lodrette position (side 92).
• For flere oplysninger om skærmen i afspilningstilstand, se side 67.
21
Antal billeder
Tabellerne viser det omtrentlige antal billeder, der kan optages på et optagemedie, som er
formateret med dette kamera. Værdierne kan variere afhængigt af optageforholdene.
Antallet af billeder
"Memory Stick Duo"
Billedstørrelse: L:10M
Kapacitet
Størrelse
(Enheder: billeder)
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
Standard
22
46
85
174
358
Fin
14
29
54
112
229
471
RAW og JPEG
2
5
10
23
48
100
RAW
3
7
14
30
62
128
Billedstørrelse: M:5.6M
Kapacitet
Størrelse
64MB
735
(Enheder: billeder)
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
Standard
39
80
145
296
606
1245
Fin
25
52
95
194
397
815
Billedstørrelse: S:2.5M
Kapacitet
Størrelse
22
2GB
64MB
(Enheder: billeder)
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
Standard
78
158
287
586
1196
2454
Fin
53
108
197
402
822
1687
CF-kort
Billedstørrelse: L:10M
(Enheder: billeder)
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
Standard
93
188
377
755
1508
Fin
59
120
242
485
968
RAW og JPEG
12
25
51
103
207
RAW
15
32
65
132
265
Billedstørrelse: M:5.6M
Kapacitet
Størrelse
(Enheder: billeder)
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
Standard
159
319
640
1279
2553
Fin
104
208
419
838
1673
Billedstørrelse: S:2.5M
Kapacitet
Størrelse
Før betjeningen
Kapacitet
Størrelse
(Enheder: billeder)
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
Standard
315
630
1262
2523
5034
Fin
216
433
867
1734
3460
23
Det antal billeder, der kan optages ved brug af
batterienheden
Tabellen viser det omtrentlige antal billeder,
der kan optages, når du bruger kameraet
med batterienheden (medfølger) ved fuld
kapacitet og en omgivende temperatur på
25°C. Det antal billeder, som kan optages,
er afhængigt af, at optagemediet udskiftes
efter behov.
Bemærk, at det faktiske antal kan være
mindre end de viste værdier afhængigt af
forholdene under brug.
Optagemedie
Antal billeder
"Memory Stick Duo"
Ca. 750
CF-kort
Ca. 750
• Optagelse i følgende situationer:
– Når [Kvalitet] er indstillet til [Fin].
– Når [AF-metode] er indstillet til [Automatisk
AF].
– Optagelse en gang hvert 30. sekund.
– Blitzen affyres hver anden gang.
– Kameraet tændes og slukkes hver 10. gang.
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Billedstørrelsen har ingen indflydelse på det
antal billeder, der kan optages.
• Batterikapaciteten falder, efterhånden som
antallet af brug øges, og også med tiden
(side 137).
• Det antal billeder, der kan optages, formindskes
under følgende forhold:
– Når den omgivende temperatur er lav.
– Når blitzen bruges ofte.
– Når kameraet er blevet tændt og slukket
mange gange.
– Når [AF-metode] er indstillet til [Kontinuerlig
AF].
– Når batteriniveauet er lavt.
• Når du bruger et Microdrive, kan det antal
billeder, der kan optages, variere.
24
Fremgangsmåde ved betjening
Nedenstående skema viser fremgangsmåden ved betjening – klargøring, optagelse og
afspilning. Udfør om nødvendigt følgende bekræftelse og opsætning.
•
•
•
•
Gør batterienheden klar (t trin 1 i"Læs dette først")
Montering af et objektiv (t trin 2 i "Læs dette først")
Indstil uret (t trin 3 i "Læs dette først", side 94)
Indsæt et optagemedie (t trin 4 i "Læs dette først")
Før betjeningen
Forberedelse
Bekræftelse før optagelse
•
•
•
•
•
Kontroller optagetilstanden (side 26)
Justering af diopteren (t trin 5 i "Læs dette først")
Skift af visningen af optageoplysninger (side 21)
Vælg billedstørrelsen (side 78)
Brug af blitzen (t trin 5 i "Læs dette først")
Opsætning til optagelse
• Brug af funktionsvælgeren (side 37)
•
•
•
•
(ISO/Zonematching, Hvidbalance, D-områdeoptim., Farvetilstand,
Lysmålingsmetode, Fokuseringstilstand, Blitz)
Brug af knappen
(Fremføring) (side 55)
(Enkel billedfremføring, kontinuerlig fremføring, selvudløser, bracketing,
hvidbalance-bracketing)
Justering af eksponeringen (side 60)
Låsning af eksponeringen (side 62)
Manuel fokusering (side 66)
Optagelse
• Sådan holdes kameraet (t trin 5 i "Læs dette først", side 9)
• Kig ind i søgeren (t trin 5 i "Læs dette først")
• Når du bruger et zoomobjektiv, skal du dreje zoom-ringen (t trin 5 i "Læs dette
•
•
•
•
først")
Kontroller fokus (t trin 5 i "Læs dette først")
Kontroller motivets omtrentlige skarphed (side 65)
Kontroller, at blitzen er ladet op, før du bruger den (t trin 5 i "Læs dette først")
Tryk på udløserknappen for at tage billedet (t trin 5 i "Læs dette først")
Bekræftelse af billedoptagelse
•
•
•
•
•
•
•
Visning af billeder (t trin 6 i "Læs dette først")
Sletning af billeder (t trin 6 i "Læs dette først")
Skift af afspilningsskærm (side 67)
Visning af histogrammet (side 69)
Rotation af et billede (side 71)
Forstørrelse af billeder (side 72)
Visning af billeder på en tv-skærm (side 73)
25
Brug af optagefunktionerne
Brug af tilstandsvælgeren
Indstil tilstandsvælgeren til den ønskede funktion.
Tilstandsvælger
Optagemetoder
:
Indstilling for autojustering
Giver mulighed for nemt at tage billeder med indstillinger, der justeres
automatisk, alt afhængigt af kameraet. t trin 5 i "Læs dette først"
: Indstillinger for valg af motiv
Giver dig mulighed for at optage med forudangivede indstillinger, afhængigt af
motivet (side 27).
P:
Automatisk programtilstand
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både
lukkerhastigheden og blændeværdien). De andre indstillinger kan justeres, og
dine indstillingsværdier kan gemmes (side 28).
A:
Foretrukken blænde
Giver dig mulighed for at optage med manuelt justeret blændeværdi (side 29).
S:
Foretrukken lukkerhastighed
Giver dig mulighed for at optage med manuelt justeret lukkerhastighed (side 31).
M:
Manuel eksponering
Giver dig mulighed for at optage med manuelt justeret eksponering (både
lukkerhastigheden og blændeværdien) (side 32).
26
I denne betjeningsvejledning vises den tilgængelige indstilling for tilstandsvælgeren på
følgende måde.
Valg af motiv
Tilgængelig
P
A
S
M
Du kan tage billeder med følgende forudindstillede indstillinger i henhold til motivet.
• Du kan ændre alle indstillinger, undtagen [Farve/DEK] (side 44).
Portræt
Brug af optagefunktionerne
Ikke tilgængelig
Optager med slørede baggrunde, hvorved motivet bliver skarpt.
• Hvis du vil gøre baggrunden endnu mere sløret, er telefotopositionen af
objektivet effektiv.
• Det anbefales, at du bruger blitzen, når motivet er belyst bagfra. Når du ikke
bruger blitzen, anbefales det ligeledes, at du bruger modlysblænden for at
undgå, at der trænger unødvendigt lys ind til objektivet.
Landskab
Tager billeder af motiver med levende og skarpe farver.
• Det anbefales, at du trykker blitzen ned, så den ikke udløses.
• Lukkerhastigheden bliver langsommere, når motivet er mørkt. Hvis
vises i
søgeren, skal du passe på, at du ikke ryster kameraet, eller bruge et kamerastativ.
Funktionen Super SteadyShot er også effektiv.
Makro
Tager billeder af motiver tæt på, f.eks. blomster og insekter.
Du får et skarpt og tydeligt fokus.
• Når du tager billeder med den indbyggede blitz inden for en afstand af 1 m, kan
der opstå skygger på den nederste del af billedet. Brug ikke den indbyggede blitz.
• Den mindste optageafstand ændres ikke, selvom du vælger Makro. Hvis du vil
optage et større billede, anbefales det at benytte et makroobjektiv.
Sportsaktiviteter
Til optagelse af motiver i bevægelse udendørs eller på steder med
kraftig belysning.
• AF-tilstanden er angivet til
(Kontinuerlig AF) (side 48). Kameraet
fortsætter med at fokusere, mens udløserknappen trykkes halvvejs ned.
• Fremføringsmetoden er angivet til Kont. fremføring (side 56). Kameraet tager
billeder kontinuerligt, mens udløserknappen er trykket ned.
• Brug ikke blitz, hvis motivet er uden for blitzens rækkevidde (Tryk den
indbyggede blitz ned). Blitzens rækkevidde t trin 5 i "Læs dette først"
27
Solnedgang
Tager et smukt billede af den røde farve i solnedgangen.
Natfoto/-portræt
• Lukkerhastigheden bliver langsommere, så det anbefales at bruge et kamerastativ. Funktionen Super
SteadyShot er også effektiv. (t trin 5 i "Læs dette først")
Natportræt
Til portrætoptagelser på mørke steder.
Træk blitzen op for at bruge den.
• Lukkerhastigheden er op til 2 sekunder.
• Sørg for, at motivet ikke bevæger sig for at undgå, at billedet bliver sløret.
Natfoto
Til natoptagelser på afstand, uden at den mørke atmosfære ved
omgivelserne går tabt.
Brug ikke blitzen (tryk blitzen ned).
• Billedet bliver muligvis ikke taget korrekt, når du tager billede af et mørkt
nattemotiv.
Optagelse med automatisk
programmering
P
A
S
M
I automatisk programmeringstilstand justerer kameraet automatisk lukkerhastigheden og
blænden i overensstemmelse med motivets lysforhold, ligesom i indstilling for autojustering
(tilstandsvælger: AUTO).
Programskift
Du kan ændre den kombination af blændeværdi og lukkerhastighed, der blev justeret af
kameraet, midlertidigt.
Der er to metoder til programskiftfunktionen.
PS-skift: Du kan vælge den ønskede lukkerhastighed. Blændeværdien justeres automatisk.
Denne indstilling er standardindstillingen.
PA-skift: Du kan vælge den ønskede blændeværdi. Lukkerhastigheden justeres automatisk.
• Du kan skifte PS-skiftet og PA-skiftet med [Kontrolhjul] i menuen
28
Brugerdefineret (side 89).
Tilstandsvælger
Udløserknap
Kontrolhjul
2 Kig i søgeren, eller tryk udløserknappen halvvejs ned, indtil lukkerhastigheden og
blændeværdien vises på LCD-skærmen.
3 Vælg blændeværdien eller lukkerhastigheden med kontrolhjulet, når lukkerhastigheden og
blændeværdien vises.
Brug af optagefunktionerne
1 Indstil tilstandsvælgeren til P.
PS-skift (standardindstillingen) PA-skift
• Når lukkerhastigheden og blændeværdien vises, behøver du ikke længere at trykke på
udløserknappen.
• Når lukkerhastigheden og blændeværdien forsvinder et par sekunder senere, forsvinder de justerede
værdier også.
• Når blitzen er trukket op, kan du ikke vælge programskift (programskiftfunktionen aktiveres heller ikke,
selvom du drejer på kontrolhjulet). Når programskiftet er aktiveret, annulleres det, når blitzen trækkes op.
Optagelse med foretrukken blænde
P
A
S
M
Du kan justere mængden af lys, som passerer gennem objektivet. Hvis du åbner blænden (et
mindre F-nummer), øges den mængde lys, der lukkes ind i objektivet, og fokuseringsområdet
bliver smallere. Det er derefter kun hovedmotivet, der er i fokus. Hvis du lukker blænden (et
større F-nummer), reduceres den tilladte mængde lys, og fokuseringsområdet bliver bredere.
Hele billedet bliver skarpere.
Lukkerhastigheden justeres automatisk for at opnå den korrekte eksponering i
overensstemmelse med lysstyrken på motivet.
29
Åbn blænden
Luk blænden
Tilstandsvælger
Kontrolhjul
1 Indstil tilstandsvælgeren til A.
2 Vælg en blændeværdi ved hjælp af kontrolhjulet.
• Blændeværdien afhænger af objektivet.
• Blændeværdien justeres i intervaller på 1/3 Ev.
• Før du tager billedet, kan du hurtigt kontrollere, om billedet bliver sløret med funktionen til
skarphedsdybdekontrol (side 65).
• Hvis den korrekte eksponering ikke er opnået, når indstillingerne er angivet, blinker lukkerhastigheden på
LCD-skærmen og i søgeren, når udløserknappen trykkes halvvejs ned. Du kan godt tage et billede på dette
tidspunkt, men det anbefales, at du foretager justeringen igen.
• Når blitzen er trukket op, udløses den, uanset mængden af omgivende lys (side 49).
• Hvis du lukker blænden (et større F-nummer), når du bruger blitzen, når blitzlyset ikke ud til et fjernt
motiv. Det anbefales, at du åbner blænden (et mindre F-nummer).
• Hvis du lukker blænden (et større F-nummer), reduceres den mængde lys, der trænger gennem objektivet,
og lukkerhastigheden bliver langsommere. Det anbefales, at du bruger et kamerastativ.
30
z Optagelsesteknikker
Skarphedsdybden er fokuseringsområdet. Ved åbning af blænden bliver skarphedsdybden fladere
(fokuseringsområdet bliver smallere), og ved lukning af blænden bliver skarphedsdybden bredere
(fokuseringsområdet bliver bredere).
Luk blænden
Over et stort område fokuseres
der både på nærliggende og
fjerne motiver.
Juster blænden, så den passer til formålet, enten at gøre et bestemt område i billedet skarpere eller at
fokusere på hele billedet.
Optagelse med foretrukken lukkerhastighed
P
A
S
M
Du kan justere lukkerhastigheden manuelt. Hvis du optager et motiv i bevægelse ved en højere
lukkerhastighed, vises det som et frossent motiv på billedet. Ved en langsommere
lukkerhastighed vises motivet mere udflydende.
Blændeværdien justeres automatisk for at opnå den korrekte eksponering i overensstemmelse
med lysstyrken på motivet.
Høj lukkerhastighed
Brug af optagefunktionerne
Åbn blænden
Motivet bliver skarpere og
baggrunden sløret.
Langsom lukkerhastighed
Tilstandsvælger
Kontrolhjul
1 Indstil tilstandsvælgeren til S.
2 Vælg en lukkerhastighed ved hjælp af kontrolhjulet.
31
• Du kan justere lukkerhastigheden til mellem 30 sekunder og 1/4000 sekund. Du kan justere den til
mellem 30 sekunder og 1/125 sekund (med funktionen Super SteadyShot aktiveret) eller 30 sekunder
og 1/160 sekund (med funktionen Super SteadyShot deaktiveret), når du bruger blitzen.
• Lukkerhastigheden justeres i intervaller på 1/3 Ev.
• Hvis den korrekte eksponering ikke er opnået, når indstillingerne er angivet, blinker blændeværdien på
LCD-skærmen og i søgeren, når udløserknappen trykkes halvvejs ned. Du kan godt tage et billede på dette
tidspunkt, men det anbefales, at du foretager justeringen igen.
• Når blitzen er trukket op, udløses den, uanset mængden af omgivende lys (side 49).
• Hvis du lukker blænden (et større F-nummer), når du bruger blitzen, ved at gøre lukkerhastigheden
langsommere, når blitzlyset ikke ud til et fjernt motiv. Hvis du vil bruge den langsommere
lukkerhastighed, anbefales optagemetoden med blitz med lang lukkerhastighed (side 64).
• Når lukkerhastigheden er et sekund eller længere, foretages støjreduktionen, efter at billedet er taget
(side 80).
• Indikatoren
(advarsel om kamerarystelse) vises ikke under optagelse med foretrukken
lukkerhastighed.
z Optagelsesteknikker
Når du optager en person eller en bil i bevægelse eller et skumsprøjt osv., kan du med
brug af en høj lukkerhastighed udtrykke et øjeblik, der ligger ud over, hvad det blotte
øje kan se.
Når du optager et motiv, som f.eks. strømmen i en flod, med en langsom
lukkerhastighed, kan du skabe et billede, som fanger motivets flydende bevægelse. I
sådanne tilfælde anbefales det at bruge et kamerastativ for at undgå kamerarystelser.
Optagelse med manuel eksponering
P
A
S
M
Manuel eksponering
Du kan justere lukkerhastigheden og blændeværdierne manuelt.
Denne tilstand er praktisk, når du bevarer indstillingen for lukkerhastigheden og
blændeværdien, eller når du bruger en eksponeringsmåler.
Tilstandsvælger
Kontrolhjul
+/– (Eksponering)-knap
1 Indstil tilstandsvælgeren til M.
2 Vælg en lukkerhastighed ved hjælp af kontrolhjulet.
32
•
•
•
•
Brug af optagefunktionerne
• "BULB" (Bulb-optagelse) vises efter "30" (side 35).
3 Tryk på og hold +/– (Eksponering)-knappen nede, og drej kontrolhjulet for at vælge blænden.
Ved manuel eksponering er [ISO] (side 39) fastsat til ISO 100, også selvom den er angivet til [AUTO].
Du kan tildele kontrolhjulets funktion med [Kontrolhjul] i menuen
Brugerdefineret (side 89).
Indikatoren
(advarsel om kamerarystelse) vises ikke under optagelse med manuel eksponering.
Når blitzen er trukket op, udløses den hver gang (side 49).
z Ev-skala
Ev-skalaen på LCD-skærmen og i søgeren viser forskellen mellem standardeksponeringen (0,0 Ev), der
bestemmes af kameramåleren, og den angivne eksponering, der bestemmes af lukkerhastigheden, og den
blænde, som fotografen angiver. (Manuelt målt)
Standardeksponering
Den eksponering, som
fotografen angiver, er den
samme som den eksponering,
der bestemmes af måleren.
1,0 Ev over eksponeringen
Den eksponering, som
fotografen angiver, er 1,0 Ev
mere (+) end
standardeksponeringen, som
bestemmes af måleren.
2,0 Ev eller mere over
eksponeringen
Pilen b B vises i slutningen af
skalaen, hvis den angivne
eksponering er over 2,0 Ev
mere (+) eller mindre (–) end
standardeksponeringen. Pilen
begynder at blinke, hvis
forskellen bliver større.
: Står for manuelt målt.
33
z Sådan bruges AEL-knappen i manuel tilstand
Hvis du trykker på AEL- (AE-lås) knappen og holder den nede, låses den eksponering, der er angivet af
måleren, som standardeksponeringen (0,0 Ev). Hvis du ændrer kompositionen på LCD-skærmen og i
søgeren, mens AEL-knappen holdes nede, ændres eksponeringen i punktmålingscirklen hele tiden, så den
passer til bevægelserne, og forskellen mellem standardeksponeringen, der er bestemt af måleren, og
eksponeringen i punktmålingscirklen, vises på skærmen.
Følgende illustration viser et tilfælde, hvor den eksponering, der er angivet af fotografen, er 1,0 Ev mere end
den låste standardeksponering, der er bestemt af måleren. Når kompositionen ændres i søgeren, er
eksponeringen i punktmålingscirklen 0,7 Ev mere end den angivne eksponering og dermed 1,7 Ev mere end
standardeksponeringen, som er bestemt af måleren.
Den eksponering, der er
angivet af fotografen
Punktmålingscirkel
Eksponeringen inden for
punktmålingscirklen, når
du stiller ind på motivet
igen.
Manuelt skift
Du kan ændre kombinationen af lukkerhastigheden og blændeværdien uden at ændre
eksponeringen i manuel tilstand.
Tilstandsvælger
Kontrolhjul
AEL- (AE-lås) knap
1 Indstil tilstandsvælgeren til M.
2 Vælg en lukkerhastighed og blændeværdi (side 32).
3 Tryk på AEL- (AE-lås) knappen, og hold den nede, og drej kontrolhjulet for at vælge den
ønskede kombination af lukkerhastighed og blændeværdi.
34
BULB- (lang eksponering) optagelse
Lukkeren forbliver åben, lige så længe som udløserknappen holdes nede. Du kan optage
lysspor fra f.eks. fyrværkeri. Fastgør et kamerastativ til kameraet, når du bruger bulboptagefunktionen.
Kontrolhjul
Udløserknap
Brug af optagefunktionerne
Tilstandsvælger
+/– (Eksponering)-knap
1 Indstil tilstandsvælgeren til M.
2 Drej kontrolhjulet til venstre, indtil [BULB] vises.
3 Tryk på og hold +/– (Eksponering)-knappen nede, og drej kontrolhjulet for at vælge blænden.
4 Fastgør dækslet til øjestykket (side 36).
5 Tryk på og hold udløserknappen nede, lige så lang tid som eksponeringen tager.
• Du kan optage i bulb-eksponeringstilstanden i op til fire timer med en fuldt opladet batterienhed.
• Når du har taget billedet, foretages der støjreduktion, i lige så lang tid som lukkeren var åben. Når
meddelelsen "Behandler..." vises, kan du ikke tage flere billeder. Oplysninger om annullering af denne
funktion, se side 80.
• Funktionen Super SteadyShot deaktiveres automatisk.
• Jo højere ISO-følsomheden eller jo længere eksponeringstiden er, desto tydeligere er støjen på skærmen.
• Det anbefales, at du tilslutter fjernbetjeningen (medfølger ikke) for at reducere kamerarystelser (side 139).
35
Sådan fastgøres dækslet til øjestykket
Når lukkeren udløses uden brug af søgeren som f.eks. ved bulb-optagelse eller ved brug af selvudløseren,
skal du fastgøre dækslet til øjestykket for at undgå, at der kommer lys ind i søgeren, som kan påvirke
eksponeringen.
1 Skub forsigtigt skærmen til øjestykket til side ved at trykke på begge sider af skærmen.
2 Skub dækslet til øjestykket hen over søgeren. Dækslet er normalt fastgjort på skulderremmen.
• Når dækslet til øjestykket fastgøres, aktiveres den øjesensor, der befinder sig under søgeren, muligvis,
afhængigt af situationen. Derudover justeres fokuseringen muligvis, og LCD-skærmen kan begynde at
blinke. Hvis du indstiller [Øjeaktiv. AF] til [Fra], undgås dette problem (side 80).
36
Brug af funktionsvælgeren
Indstil funktionsvælgeren til den ønskede funktion. Du kan angive fokuseringsområde, AFtilstand, målemetode, blitzkompensation, farvetilstand osv.
Funktionsvælger
Angivelse af ISO/Zonematching (side 39)
WB:
Justering af hvidbalancen (side 41)
D-R:
D-områdeoptim. (side 44)
DEC:
Valg af tilstanden Farve/DEK (side 44)
:
Fokus-tilstand (side 46)
:
Blitz (side 49)
:
Lysmålingsmetode (side 53)
Brug af optagefunktionerne
ISO:
37
Sådan bruges funktionsvælgeren
Fn-knap
Funktionsvælger
Kontrolknap
Centerknap/Spot AFknap
1 Indstil funktionsvælgeren til den ønskede position.
2 Tryk på Fn-knappen, så funktionsskærmen vises.
3 Vælg den ønskede indstilling eller værdi med v/V/b/B på kontrolknappen.
• Du kan bruge kontrolhjulet i stedet for b/B på kontrolknappen.
• Du kan få yderligere oplysninger om indstillingsmetoden i den tilhørende forklaring.
4 Tryk midt på kontrolknappen for at fuldføre betjeningen.
De indstillinger, du valgte, er angivet.
38
Angivelse af ISO/Zonematching
ISO WB D-R DEC
Du kan justere ISO-følsomheden og ændre opsætningen af zonematching.
ISO
1 Få vist skærmen ISO/Zonematching med funktionsvælgeren og Fn-knappen (side 38).
ISO/Zonematching
AUTO
100
200
400
800
1600
Lo80 Hi200
:vælg
Brug af optagefunktionerne
ISO er en måleenhed (følsomhed), der bruges til lys. Jo større tal, desto højere er
lysfølsomheden.
:angiv
2 Vælg den ønskede værdi med v/V/b/B på kontrolknappen, og tryk derefter midt på
kontrolknappen.
• Indstillingerne [Hi200] og [Lo80] bruges til zonematching (side 40).
(
: Standardindstillingen)
AUTO
Justerer automatisk ISO-følsomheden.
100
Vælg et højt tal ved optagelse i mørke omgivelser eller ved
optagelse af et motiv, der bevæger sig med høj hastighed.
Vælg et lavt tal for at opnå en høj billedkvalitet.
200
400
800
1600
• Når [ISO] er angivet til [AUTO], justeres ISO-følsomheden automatisk mellem ISO 100 og ISO 800. Hvis
tilstandsvælgeren er indstillet til M, fastsættes den dog ved ISO 100.
• Rækkevidden af den indbyggede blitz (den rækkevidde, inden for hvilken den korrekte eksponering
opnås) afhænger af blændeværdien og ISO-følsomheden. Du kan finde oplysninger om optageafstanden i
den følgende tabel.
ISO-indstilling
Blænde
100
200
400 / AUTO
800
1600
1 – 4,3 m
1–6m
1,4 – 8,6 m
2 – 12 m
2,8 – 17 m
F4,0
1–3m
1 – 4,3 m
1–6m
1,4 – 8,6 m
2 – 12 m
F5,6
1 – 2,1 m
1–3m
1 – 4,3 m
1–6m
1,4 – 8,6 m
F2,8
39
Zonematching
Du kan forhindre, at billedet bliver overeksponeret eller undereksponeret, når du tager et
billede af et motiv, der er meget mørkt eller meget lyst.
1 Få vist skærmen ISO/Zonematching med funktionsvælgeren og Fn-knappen (side 38).
ISO/Zonematching
AUTO
100
200
400
800
1600
Lo80
Hi200
:vælg
:angiv
2 Vælg [Lo80] eller [Hi200] med v/V/b/B på kontrolknappen, og tryk derefter midt på
kontrolknappen.
• Indstillingerne [AUTO], [100], [200], [400], [800] og [1600] bruges til ISO-følsomhed (side 39).
Lo80
Herved undgår du, at billedet bliver undereksponeret.
Anvendelse ved motiver i dæmpet belysning (hovedsageligt
mørke) anbefales, da billedet kan blive hvidligt.
Hi200
Herved undgår du, at billedet bliver overeksponeret.
Anvendelse ved stærkt belyste motiver (hovedsageligt lyse)
anbefales, da støjniveauet på billedet kan blive forøget.
• ISO-følsomheden angives til det, der svarer til ISO 80 i [Lo80] og ISO 200 i [Hi200].
• Når zonematching anvendes, deaktiveres kontrastindstillingen i farvetilstanden.
• Du kan finde oplysninger om blitzens rækkevidde i den følgende tabel.
Zonematching
Blænde
40
Lo80
Hi200
F2,8
1 – 3,8 m
1–6m
F4,0
1 – 2,7 m
1 – 4,3 m
F5,6
1 – 1,9 m
1–3m
Justering af hvidbalancen
ISO WB D-R DEC
Normalt justerer kameraet automatisk farvenuancerne. Du kan dog justere dem i
overensstemmelse med lysforholdene.
1 Få vist skærmen Hvidbalancefunkt. med funktionsvælgeren og Fn-knappen (side 38).
AWB
0
5500K
:funk.
Auto hvidbalance
AWB
:angiv
2 Vælg den ønskede hvidbalance med v/V på kontrolknappen.
3 Hvis du vil vælge [AWB], skal du trykke midt på kontrolknappen.
Hvis du vil vælge andet end [AWB], skal du gå til den relevante fremgangsmåde.
AWB (Auto hvidbalance)
(Forindstillet hvidbal.)
K* (Farvetemperatur)
Justerer hvidbalancen automatisk.
Justerer hvidbalancen til en bestemt lyskilde (side 41).
Justerer farvetemperaturen. CC- (Color Compensating –
farvekompenserende) filteret justeres også (side 42).
(Brugerdef. hvidbalance)
*
Brug af optagefunktionerne
Hvidbalancefunkt.
Gemmer den grundlæggende hvide farve (side 43).
K: Står for "Kelvin" (enhed for farvetemperatur)
Forindstillet hvidbal.
Vælg en indstilling, der passer til en bestemt lyskilde. Brug denne funktion, hvis du ikke kan
få den ønskede farve i [AWB].
1 Få vist skærmen Hvidbalancefunkt. med funktionsvælgeren og Fn-knappen (side 38).
2 Få vist skærmen Forindstillet hvidbal. med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på B.
Forindstillet hvidbal.
AWB
0
5500K
:vælg
Dagslys
0
:juster
WB
:angiv
3 Vælg den ønskede lyskilde med b/B på kontrolknappen eller med kontrolhjulet, og foretag
derefter finjustering med v/V på kontrolknappen, hvis det er nødvendigt.
• Du kan justere hvidbalancen mellem +3 og –3 (i fluorescerende mellem +4 og –2).
• Hvis du justerer mod +, øges farvetemperaturen, og billedet bliver rødligt. Hvis du justerer mod –,
mindskes farvetemperaturen, og billedet bliver blegere.
• 1 trin svarer cirka til 10 mired*.
* Mired: En enhed, der angiver farvekonverteringskvaliteten i farvetemperaturfiltre.
41
4 Tryk midt på kontrolknappen.
(
: Standardindstillingen)
(Dagslys)
Justerer for udendørs, solbeskinnede motiver.
(Skygge)
Justerer for skyggefulde forhold på en klar dag.
(Overskyet)
Justerer for en overskyet himmel.
(Kunstlys)
Justerer for steder, hvor lysforholdene ændres hurtigt, f.eks. i
en festsal, eller under kraftig belysning, f.eks. i et fotostudie.
(Fluoresnde)
Justerer for fluorescerende belysning.
(Flash)
Justerer for blitzforhold.
• Flere oplysninger om hvidbalancen t side 12
• Hvis det omgivende lys kun består af natriumlamper eller kviksølvdamplamper, kan der ikke opnås en
nøjagtig hvidbalance pga. lyskildens egenskaber. Det anbefales, at du bruger blitzen for at overgå det
omgivende lys.
Farvetemperatur
Du kan angive hvidbalancen ved hjælp af en farvetemperatur.
Farven kan, hvis den angivne farvetemperatur bruges som standard, kompenseres fra G (Grøn)
til M (Magenta), på samme måde som et CC-(farvekompensation) filter bruges til
fotografering.
• Når den farvetemperatur, der er målt af farvemåleren, angives, anbefales det, at du tager et prøvebillede,
før du tager det rigtige foto.
1 Få vist skærmen Hvidbalancefunkt. med funktionsvælgeren og Fn-knappen (side 38).
2 Få vist skærmen Farvetemperatur med V på kontrolknappen, og tryk derefter på B.
Farvetemperatur
AWB
0
5500K
:vælg
M9
5 500K
:juster
0
G9
:angiv
3 Angiv farvetemperaturen med v/V/b/B på kontrolknappen.
• Vælg cifferet (tusindtalsseparator eller hundredtalsseparator) for farvetemperaturen med b/B, og
angiv derefter værdien for det valgte ciffer med v/V.
• Du kan vælge en farvetemperatur mellem 2500 K og 9900 K.
4 Vælg opsætningsområdet for CC-filteret med B, angiv derefter CC-filteret med v/V, hvis det er
nødvendigt.
Farvetemperatur
AWB
0
5500K
:vælg
42
M9
5500K
:juster
0
G9
:angiv
• Hvis du trykker på v, kompenseres der mod M (Magenta), og hvis du trykker på V mod G (Grøn).
Denne kompensation kan justeres i ni trin i hver retning.
• Intervallerne på skalaen svarer cirka til 5 CC.
5 Tryk midt på kontrolknappen.
• Hvis du ændrer farvetemperaturen efter justering af CC-filteret, afspejler den faktiske CC-filterværdi
den nye farvetemperatur.
Når du tager et billede af et motiv, hvor det omgivende lys består af flere forskellige typer
lyskilder, anbefales det, at du bruger brugerdefineret hvidbalance for at få en nøjagtig
gengivelse af den hvide farve.
1 Få vist skærmen Hvidbalancefunkt. med funktionsvælgeren og Fn-knappen (side 38).
2 Få vist skærmen Brugerdef. hvidbalance med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på B.
Brug af optagefunktionerne
Brugerdef. hvidbalance
Brugerdef. hvidbalance
AWB
0
5500K
:vælg
Indlæs
SET
:angiv
3 Vælg [ SET] med B på kontrolknappen, og tryk derefter midt på kontrolknappen.
Meddelelsen "Brug punktmålingsområde. Kalibrer med udløserknap." vises på LCD-skærmen.
4 Hold kameraet, så det hvide område fuldstændig dækker punktmålingscirklen, og tryk
udløserknappen ned. Lukkeren klikker, og de kalibrerede værdier (farvetemperatur og CC) vises.
• Fokuseringen skal ikke bekræftes.
5 Tryk midt på kontrolknappen.
Skærmen vender tilbage til skærmbilledet med optageoplysninger, og den gemte
brugerdefinerede indstilling for hvidbalancen er bevaret.
Sådan hentes den brugerdefinerede indstilling for hvidbalancen
I trin 2 ovenfor skal du vælge [
] med b/B og derefter trykke midt på kontrolknappen.
• Den brugerdefinerede indstilling for hvidbalancen, der registreres med denne handling, er aktiv, indtil en
ny indstilling registreres. (Indstillingen bevares også, selvom strømmes slås fra).
• Hvis blitzen benyttes, når udløserknappen trykkes ned, registreres en brugerdefineret hvidbalance, der
tager højde for blitzen. Tag billeder med blitzen ved en senere optagelse.
• Meddelelsen "Brugerdef. hvidbalance fejl." angiver, at værdien ligger uden for det forventede område.
(Når blitzen benyttes på et motiv, der er tæt på eller på et motiv med en lys farve). Værdien registreres, og
indikatoren
bliver gul på skærmbilledet med optageoplysninger på LCD-skærmen. Du kan tage
billeder på dette tidspunkt, men det anbefales, at du angiver hvidbalancen igen for at få en mere korrekt
hvidbalanceværdi.
43
D-områdeoptim.
ISO WB D-R DEC
Kameraet analyserer optageforholdene og korrigerer automatisk billedet for at forbedre
billedkvaliteten.
1 Få vist skærmen D-områdeoptim. med funktionsvælgeren og Fn-knappen (side 38).
D-områdeoptim.
Standard
D-R
OFF
:vælg
D-R
:angiv
2 Vælg den ønskede tilstand med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter midt på
kontrolknappen.
(
OFF (Fra)
: Standardindstillingen)
Korrigerer ikke lysstyrke eller kontrast.
(Standard)
Justerer lysstyrken og kontrasten for hele skærmen.
(Avanceret)
Optimerer kontrasten og farvegengivelsen for det optagede
billede område for område.
• Der er ingen effekt i følgende tilfælde.
– Centreret måling
– Punktmåling
– Tilstandsvælgeren er angivet til M.
– [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG].
• Når du bruger AE-lås, korrigerer kameraet automatisk det låste billede.
• Ved Kontinuerlig fremføring fastsættes korrektionen ved det første billede, og den samme korrektion
bruges til de efterfølgende billeder.
Valg af tilstanden Farve/DEK
ISO WB D-R DEC
Farvetilstanden består af den kombination af farvenuance, hvidbalance, kontrast, mætning og
skarphed, der egner sig bedst til de forskellige optageforhold og -formål. Denne funktion er
praktisk, hvis du vil bruge effekterne ved valg af motiv, når tilstandsvælgeren er sat til P, A, S
eller M. Inden for farvetilstanden kan kontrast, mætning og skarphed tilpasses yderligere, så
de passer til dine ønsker.
1 Få vist skærmen Farve/DEK med funktionsvælgeren og Fn-knappen (side 38).
Farve/DEK
Standard
Standard
–2 –1
:funk.
44
:vælg
0
+1 +2
:angiv
2 Vælg den ønskede farvetilstand med b/B på kontrolknappen.
3 Når du justerer kontrasten, mætningen eller skarpheden skal du gå til det skærmbillede, der
bruges til justeringer med V, vælge det ønskede element med v/V og derefter justere værdien
med b/B.
4 Tryk midt på kontrolknappen.
(
: Standardindstillingen)
Gengiver forskellige motiver med flotte overgange og smukke
farver.
(Levende)*
Gengiver uforglemmelige motiver som f.eks. blå himmel,
solnedgange, forårets farver og efterårsblade med dybe og
levende farver.
(Portræt)*
Fremhæver motivet og gengiver bløde hudfarvenuancer.
(Landskab)*
Gengiver motiverne med levende og skarpe farver.
(Solnedgang)*
Gengiver den røde farve i solnedgangen på smuk vis.
(Natfoto)*
Giver en levende gengivelse af det lyse område og en tydelig
gengivelse af det mørke område.
(Sort-hvid)
Til sort/hvide billeder.
(AdobeRGB)
Gør brug af Adobe RGB-farverummet. En ICC-profil
integreres ikke i billedet.
Brug af optagefunktionerne
(Standard)*
* Bruger sRGB-farverummet (se nedenfor).
(Kontrast)
Justerer kontrasten i fem trin fra –2 til +2. Jo højere værdien er,
desto stærkere er kontrasten, hvilket skaber et velopbygget og
tydeligt billede. Jo lavere værdien er, desto svagere bliver
kontrasten, og der bliver færre tilfælde af helt hvide eller sorte
billeder.
• Når du indstiller zonematching, er det kun kontrastindstillingen der
midlertidigt nulstilles. Den kan ikke ændres.
(Mætning)
Justerer farvemætningen i fem trin fra –2 til +2. Jo højere værdien
er, desto stærkere er mætningen, hvilket skaber et levende og
tydeligt billede. En lavere værdi forringer billedet.
• Hvis farvetilstanden er angivet til
mætningen ikke justeres.
(Skarphed)
(Sort-hvid), kan
Justerer billedets skarphed i fem trin fra –2 til +2. Jo højere
værdien er, desto skarpere er konturerne, hvilket skaber et levende
og tydeligt billede. Jo lavere værdien er, desto svagere er
konturerne.
• Hvis du vælger automatisk hvidbalance (side 41), opnår du en mere effektiv farvenuance. Brug især den
automatiske hvidbalance i tilstanden Solnedgang.
45
z Om sRGB-farverum og Adobe RGB-farverum
sRGB-farverum
Dette er digitalkameraets standardfarverum, og det er velegnet til næsten alle normale forhold. Eftersom
dette farverum tilpasses egenskaberne for en almindelig skærm, er sRGB også velegnet til håndtering af
billeder, der skal bruges på websider.
Adobe RGB-farverum
Adobe RGB-farverummet har et bredere farvegengivelsesområde end sRGB. Hvis hovedformålet er
udskrivning af billedet, og især hvis store dele af billedet er klar grønt eller rødt, så er Adobe RGB mere
effektiv end andre sRGB-farvetilstande.
• Billedets filnavn begynder med "_DSC" (side 107).
z Om farvetilpasning i Adobe RGB
Hvis du vil have vist eller udskrive billedet, skal du bruge software, der understøtter farvehåndtering som
f.eks. "Picture Motion Browser" (medfølger).
Hvis du vil have vist, redigere, ændre eller udskrive et billede, der er taget i Adobe RGB-tilstand, skal du
bruge et program som f.eks. "Picture Motion Browser", der understøtter farvehåndtering og DCF2.0farverum. Software uden funktioner til farvehåndtering kan muligvis ikke vise eller udskrive Adobe RGBbilleder i naturtro farver. Hvis du vil udskrive billedet i naturtro farver, skal printeren være kompatibel med
DCF2.0-farverum.
Fokus-tilstand
ISO WB D-R DEC
Du kan angive AF-feltet og AF-tilstanden.
• Når du tager billeder i automatisk fokuseringstilstand, skal du sørge for, at fokuseringstilstanden er ændret
til AF.
AF-felt
Du kan ændre fokuseringsmetoden. Skift metode, når det er vanskeligt at opnå korrekt
fokusering.
1 Få vist skærmen med fokuseringstilstands vha. funktionsvælgeren og Fn-knappen (side 38).
2 Få vist skærmen AF-felt med v på kontrolknappen.
AF-felt
Bredt AF-felt
:funk.
:vælg
:angiv
3 Vælg den ønskede tilstand med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter midt på
kontrolknappen.
46
(
(Bredt AF-felt)
: Standardindstillingen)
Kameraet bestemmer, hvilket af de ni lokale fokuseringsområder
der skal bruges til fokusering inden for det brede
fokuseringsområde.
• Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, lyser det felt, der
bruges til fokusering, kortvarigt.
• Du kan skifte til punktfokuseringsområdet, hvis det ønskede
område ikke bruges til fokusering. Tryk på Spot AF-knappen
midt på kontrolknappen for at fokusere midt på skærmen, og
tryk udløserknappen helt ned uden at give slip på Spot AFknappen på kontrolknappen for at tage billedet.
(Spot AF-felt)
Brug af optagefunktionerne
Bredt fokuseringsområde
Kameraet bruger kun punktfokuseringsområdet.
Punktfokuseringsområde
• Når du kigger i søgeren, lyser punktfokuseringsområdet
kortvarigt op.
(Valg af fokusfelt)
Vælg et lokalt fokuseringsområde blandt ni rammer.
Tryk på det tilsvarende felt på kontrolknappen. Herefter bruges
det lokale fokuseringsområde i den angivne retning til fokusering.
(Otte retninger er tilgængelige). Tryk på Spot AF-knappen i
midten for at bruge punktfokuseringsområdet til fokusering.
Lokalt fokuseringsområde
Punktfokuseringsområde
• Når du kigger i søgeren, lyser det valgte fokuseringsområde
kortvarigt op.
• Når billedet er taget, er det stadigvæk muligt at vælge
fokuseringsområde. Sørg for, at du ikke trykker på
kontrolknappen, medmindre det er nødvendigt.
47
• Fokuseringen forbliver låst, mens kontrolknappen eller Spot AF-knappen holdes nede. Hvis
kontrolknappen eller Spot AF-knappen holdes nede, når billedet er taget, kan du fortsætte med at tage
billeder med den samme fokusering.
• Når multisegment-måling anvendes, låses eksponeringen, samtidig med at fokuseringen låses.
• I tilstanden Bredt AF-felt kan du trykke på kontrolknappen for at fokusere. Hvis du vil tage billeder med
denne fokusering, skal du trykke på udløserknappen uden at give slip på kontrolknappen. Retningen for
den kontrolknap, du trykker på, påvirker ikke den ramme, der bruges til fokusering.
• I tilstanden Spot AF-felt kan du fokusere ved at trykke på kontrolknappen eller på Spot AF-knappen. Hvis
du trykker på en af retningstasterne på kontrolknappen, aktiveres punktfokuseringsområdet altid. Hvis du
vil tage billeder med denne fokusering, skal du trykke på udløserknappen uden at give slip på
kontrolknappen eller på Spot AF-knappen.
• Det lokale fokuseringsområde lyser muligvis ikke op under kontinuerlig optagelse, eller når
udløserknappen trykkes helt ned uden pause.
AF-metode
Vælger betjeningstilstanden for automatisk fokusering.
1 Få skærmen med fokuseringstilstands vha. funktionsvælgeren og Fn-knappen (side 38).
2 Få vist skærmen AF-metode med V på kontrolknappen.
AF-metode
Automatisk AF
:funk.
:vælg
:angiv
3 Vælg den ønskede tilstand med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter midt på
kontrolknappen.
(
48
: Standardindstillingen)
(Enkeltbilled-AF)
I denne AF-tilstand låses fokuseringen, når du trykker
udløserknappen halvvejs ned. Denne tilstand bruges, når du
tager billede af et ubevægeligt motiv.
(Dir. man. fokusering)
I denne AF-tilstand kan du finjustere fokuseringen manuelt,
når du har brugt den automatiske fokuseringsfunktion. Denne
tilstand bruges, når et uønsket motiv kommer i fokus ved
makrooptagelse osv.
(Automatisk AF)
Denne AF-tilstand skifter automatisk mellem EnkeltbilledAF og Kontinuerlig AF, afhængigt af motivets bevægelighed.
Hvis motivet bevæger sig, fortsætter kameraet med at
fokusere, mens udløserknappen trykkes halvvejs ned. Hvis
motivet er ubevægeligt, låses fokuseringen, når
udløserknappen trykkes halvvejs ned. Denne AF-tilstand er
almindeligt anvendt og er velegnet til portrætter,
gruppebilleder, snapshot, landskaber osv.
(Kontinuerlig AF)
I denne AF-tilstand fortsætter kameraet med at fokusere,
mens udløserknappen trykkes halvvejs ned. Denne tilstand
bruges, når motivet bevæger sig.
Sådan foretages en finjustering i
1 Vælg
(Dir. man. fokusering)
(Dir. man. fokusering) i AF-tilstand.
2 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at låse fokuseringen.
3 Drej fokus-ringen for at finjustere fokuseringen, mens udløserknappen trykkes halvvejs ned.
Udløserknap
Brug af optagefunktionerne
• Hvis det brede AF-felt vælges, ændres fokuserings så det passer
til motivets placering. Feltet i fokus bliver rødt og begynder at
blinke.
• Der lyder ingen summelyd, når motivet er i fokus.
Fokus-ring
4 Tryk udløserknappen helt ned.
• Når du giver slip på udløserknappen, starter fokuslåshandlingen forfra igen, når du trykker
udløserknappen halvvejs ned.
Blitz
ISO WB D-R DEC
Konfigurerer blitzfunktionen og blitzkompensationen.
Flashfunktion
Hvis den indbyggede blitz er trukket op, udløses den automatisk, når omgivelserne er mørke
(standardindstillingen). Du kan selv ændre blitztilstanden.
1 Få vist blitzfunktionsskærmen med funktionsvælgeren og Fn-knappen (side 38).
Flashfunktion
AUTO
0.0
:funk.
Autoflash
AUTO
:vælg
REAR WL
:angiv
2 Få vist skærmen Flashfunktion med v på kontrolknappen.
3 Vælg den ønskede tilstand med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter midt på
kontrolknappen.
49
• Blitzindikatoren vises kun, når blitzen er trukket op.
(
(Autoflash)
: Standardindstillingen)
Affyrer blitz, hvis det er mørkt, eller der er modlys.
• Denne indstilling vælges ikke, når tilstandsvælgeren er angivet
til A, S eller M.
(Udfyldningsflash)
Affyrer blitz, når den indbyggede blitz er trukket op.
(Forsink.flash)
Almindeligvis affyres blitzen, lige efter lukkeren er blevet
udløst, og motiver, der er oplyst af andre lyskilder, optages.
Dette resulterer i, at bestemte elementer, f.eks. lysslør, vises
unaturligt, når den langsommere lukkerhastighed anvendes.
I tilstanden Forsinket blitz, optages de motiver, der er oplyst
af andre lyskilder først, og herefter udløses blitzen. Du kan
optage udflydende lys eller sporet efter et motiv i bevægelse
på en mere naturtro facon, når du optager et motiv i
bevægelse med en langsommere lukkerhastighed med blitzen.
(Trådløs)
Brug af den indbyggede blitz eller en ekstern blitz (medfølger
ikke), der er monteret på kameraet, kan få visse billeder til at
se flade ud. I disse tilfælde kan en ekstern blitz på det rette
sted skabe mere kontrast og et billede, der er mere
tredimensionelt.
Denne type optagelser kræver normalt, at kameraet og den
eksterne kamerablitz forbindes med et kabel. Dette kamera
har ikke brug for et kabel, fordi det bruger blitzen i stedet for
kablet til overførsel af signalet. Dette kaldes trådløs
blitzoptagelse. Eksponeringen justeres automatisk til den
optimale eksponering.
• Trådløs blitzoptagelse kræver blitzen HVL-F56AM eller HVLF36AM (medfølger ikke).
Sådan udføres trådløs blitzoptagelse
1 Fastgør den eksterne blitz til kameraet (side 140), og tænd for kameraet og den eksterne blitz.
2 Vælg
(Trådløs).
3 Fjern den eksterne blitz fra kameraet, og træk den indbyggede blitz op på kameraet.
"WL" vises i søgeren og på LCD-skærmen.
4 Bestem placeringen af kameraet og den eksterne blitz.
5 Sørg for, at den indbyggede blitz og den eksterne blitz er fuldt opladet.
• Den indbyggede blitz er fuldt opladet, når
vises i søgeren.
• Den eksterne blitz er fuldt opladet, når vises bag på den eksterne blitz, og den røde lampe foran på
blitzen blinker.
50
6 Tryk på AEL- (AE-lås) knappen på kameraet for at afprøve blitzen.
• Hvis blitzen ikke udløses, skal du ændre placeringen af kameraet, den eksterne blitz eller motivet.
7 Kontroller begge blitz igen for at sikre, at de er fuldt opladet. Tryk på udløserknappen for at tage
billedet.
Hvis AEL- (AE-lås) knappens funktion er blevet ændret
Når du bruger den trådløse blitz, anbefales det, at du angiver [AEL-knap] (side 88) til [AE-hold] eller
[
AE-hold] i
menuen Brugerdefineret.
Hvis du vælger en indstilling, der bevares, efter at knappen er blevet sluppet ([AE til/fra]/[
AE-til/fra]),
er kameraet i en optagetilstand med blitz med lang lukkerhastighed, mens "AEL" vises i søgeren og på
LCD-skærmen. Hver afprøvning henholdsvis aktiverer og deaktiverer optagetilstanden med blitz med lang
lukkerhastighed.
Brug af optagefunktionerne
• Deaktiver den trådløse blitztilstand efter optagelsen. (Du kan enten deaktivere kameraet og den eksterne
blitz separat, eller fastgøre den eksterne blitz til kameraet og vælge en anden blitztilstand, som vist på side
49). Hvis den indbyggede blitz bruges, mens den trådløse blitztilstand er aktiveret, bliver blitzbelysningen
ikke præcis.
• Du kan vælge den trådløse indstilling på kameraet og den trådløse blitz hver for sig. Se side 49 for at
indstille kameraet. Du kan få yderligere oplysninger om indstilling af den eksterne blitz i
betjeningsvejledningen til blitzen.
Om placeringen af kameraet og blitzen
Dette kamera bruger blitzlyset i den indbyggede blitz til at sende et signal om affyring til den eksterne blitz.
Vær opmærksom på følgende punkter for at sikre en korrekt overførsel af signalet.
• Trådløs blitzoptagelse bør bruges i mørke omgivelser, f.eks. inden døre.
• Placer den eksterne blitz i det grå område, som vist nedenfor.
B
A
A: Afstanden mellem kameraet og motivet
B: Afstanden mellem den eksterne blitz og motivet
Den eksterne blitz må ikke placeres direkte bag motivet.
51
Specifikationer med trådløs blitz ved ISO 100
Afstand ml.
kamera og
motiv A
Afstand ml. blitz og motiv B
HVL-F56AM
LukkerhastigAlle
Synkrohed
lukkerhastig lukkerhastig
heder
hed
Blænde
1–5m
Afstand ml. blitz og motiv B
HVL-F36AM
1/250
1/1000
Synkrolukkerhastig
hed
1/250
1/1000
1–5m
1 – 2,5 m
1–5m
1–4m
1–2m
F2,8
1,4 – 5 m
F4,0
1–5m
1–5m
1 – 3,5 m
1 – 1,7 m
1–5m
1–3m
1 – 1,5 m
F5,6
1–5m
1–5m
1 – 2,5 m
1 – 1,2 m
1–5m
1–2m
–
• Kameraets synkro-lukkerhastighed er 1/125 sekund med funktionen Super SteadyShot og 1/160 sekund
med funktionen Super SteadyShot deaktiveret.
• Du skal fordoble den maksimale afstand, hvis kamerafølsomheden indstilles til ISO 400. Den maksimale
afstand må ikke være over 5 m.
z Om de trådløse blitzkanaler
Når den trådløse blitz er valgt, overføres kanalinformation fra den eksterne blitz til kameraet. Skift kanalen
for den eksterne blitz, når en anden fotograf bruger en trådløs blitz i nærheden, og dennes indbyggede blitz
udløser din blitz.
Du kan få yderligere oplysninger om skift af kanal for den eksterne blitz i betjeningsvejledningen til blitzen.
Flashkompensation
Når du optager med blitzen, kan du justere mængden af blitzlys alene uden at ændre
eksponeringskompensationen. Du kan ændre eksponeringen af et motiv, der er inden for
blitzrækkevidden, mens eksponeringen af baggrunden, som er uden for blitzrækkevidden, ikke
ændres.
1 Få vist blitzkompensationsskærmen med funktionsvælgeren og Fn-knappen (side 38).
2 Vælg Flashkompensation med V.
Flashkompensation
0.0 EV
0.0
:funk.
2
:juster
1
0
1
2
:angiv
3 Vælg den ønskede værdi med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter midt på kontrolknappen.
52
(
: Standardindstillingen)
til +2,0EV
Mod +: Giver et højere blitzniveau.
0EV
Den mængde blitzlys, som kameraet justerer automatisk.
til –2,0EV
Mod –: Giver et lavere blitzniveau.
z Eksponeringskompensation og blitzkompensation
Eksponeringskompensation ændrer lukkerhastigheden, blænden og ISO-følsomheden (når [AUTO] er valgt)
for at udføre kompensationen. Hvis der bruges blitz, ændres mængden af blitzlys også.
Derimod ændrer blitzkompensation kun mængden af blitzlys og kontrollerer derved kun den relative effekt
af blitzlyset på hele billedet. Hvis du f.eks. vil reducere blitzlyset, kan du angive blitzkompensationen en
smule til den negative side og samtidig angive eksponeringskompensationen til den positive side for at
justere lysstyrken for hele billedet.
• Du kan forhindre, at mængden af blitzlys ændrer sig, med eksponeringskompensationen (side 90).
Lysmålingsmetode
Brug af optagefunktionerne
• Du kan angive graden af kompensation i intervaller på 1/3.
• Når den indbyggede blitz trækkes op, vises den angivne blitzkompensation nedenunder Ev-skalaen på
LCD-skærmen.
• Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, vises
i søgeren.
• Hvis du udfører blitzkompensation med den integrerede blitz, er den positive effekt muligvis ikke synlig
pga. den begrænsede mængde blitzlys, hvis motivet befinder sig omkring den maksimale afstand for
blitzen. Hvis motivet er meget tæt på, er den negative effekt muligvis ikke synlig.
ISO WB D-R DEC
Du kan vælge en målingsmetode (en metode, som kameraet benytter til måling af et motivs
lysstyrke) blandt følgende tre metoder.
1 Få vist skærmen Lysmålingsmetode med funktionsvælgeren og Fn-knappen (side 38).
Lysmålingsmetode
Multisegment
:vælg
:angiv
2 Vælg den ønskede tilstand med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter midt på
kontrolknappen.
(
: Standardindstillingen)
(Multisegment)
Denne metode opdeler hele skærmen i 40 segmenter for at
måle lyset (måling på sekskantede mønstre i 40 segmenter).
(Centervægtet)
Denne tilstand måler den gennemsnitlige lysstyrke for hele
skærmen, mens den lægger vægt på skærmens centrale
område. Hvis du tager et billede direkte ind i sollyset, eller
hvis motivet ikke er i midten af billedet, skal du bruge
eksponeringskompensation (side 60).
53
(Spot)
Denne tilstand måler kun lyset i punktmålingscirklen midt i
rammen. Den er velegnet til optagelse af et motiv med stærke
kontraster eller til måling af lyset på et bestemt område på
skærmen. Hvis det område, der skal måles, ikke er midt på
skærmen, skal du bruge AE-lås, når du tager billedet
(side 62).
Punktmålingsområde
Placering af motivet
z Multisegment-måling (måling på sekskantede mønstre i 40 segmenter)
Dette kamera opdeler skærmen i 40 segmenter under måling af lyset. 39
sekskantede målingselementer og et målingselement, der dækker det
omgivende område. Disse elementer arbejder synkront med den automatiske
fokusering og giver kameraet mulighed for at måle positionen og lysstyrken
præcist, uanset hvor disse elementer er på skærmen for at bestemme
eksponeringen. Denne målingsmetode gør det muligt for kameraet at måle
lyset på en måde, der svarer til menneskets øje, hvilket er ideelt til almindelige
billeder, herunder billeder der tages i direkte sollys.
• Hvis fokus låses ved at trykke udløserknappen halvvejs ned ved multisegment-måling (måling på
sekskantede mønstre i 40 segmenter), låses eksponeringen (lukkerhastigheden og blænden) også (kun
når automatisk fokusering benyttes, og AF-tilstanden er angivet til
(Enkeltbilled-AF) eller
(Automatisk AF)).
54
Brug af knappen
Sådan bruges
(Fremføring)
(Fremføring)-knappen
Du kan bruge kontinuerlig optagelse, selvudløser, bracketing, hvidbalance-bracketing med
(Fremføring)-knappen.
Brug af optagefunktionerne
(Fremføring)-knap
Kontrolknap
Centerknap
1 Tryk på
(Fremføring)-knappen.
2 Vælg den ønskede tilstand med b/B på
Fremføringsmetode
kontrolknappen.
Enk.billedfremføring
• Du kan bruge kontrolhjulet i stedet for b/B på
kontrolknappen.
10
:vælg
3 Vælg den ønskede tilstand med v/V på
kontrolknappen.
0.3
C
0.3
S
Lo
WB
:angiv
Fremføringsmetode
2s selvudløser
• Denne indstilling er ikke nødvendig til enkel billedfremføring
eller kontinuerlig billedfremføring.
2
:vælg
:skift
0.3
C
0.3
S
Lo
WB
:angiv
4 Tryk midt på kontrolknappen for at fuldføre betjeningen.
• Hvis du trykker på knappen
indstillingen.
eller trykker udløserknappen halvvejs ned, gennemføres
55
Flere oplysninger om betjening 1 side 55
(
: Standardindstillingen)
Enkel billedfremføring
• Bruges også som annulleringsknap til andre
fremføringsmetoder.
Kontinuerlig fremføring (se nedenfor)
Selvudløser (side 57)
Kontinuerlig bracketing (side 57)
Enkelt bracketing (side 58)
Hvidbalance-bracketing (side 59)
Kontinuerlig optagelse
Når du trykker på og holder udløserknappen nede, optager kameraet billederne kontinuerligt
med maksimalt tre billeder pr. sekund*.
* Vores måleforhold: [Bill.størrelse] er indstillet til [L:10M], [Kvalitet] er indstillet til [Fin], manuelt fokus,
og lukkerhastigheden er 1/250 sekund eller hurtigere.
• Antallet af billeder, der kan tages kontinuerligt, vises i søgeren. Dette antal falder, når du optager
kontinuerligt.
Når billederne er blevet optaget på optagemediet, vender antallet tilbage til det oprindelige antal,
afhængigt af kameraets hukommelsesbuffer.
• Når den indbyggede blitz udløses, tages billederne, når blitzen er blevet opladet.
• Når [AF-metode] er indstillet til
(Kontinuerlig AF) eller
(Automatisk AF), angives
fokuseringen separat for hvert billede. Når indstillingen
(Enkeltbilled-AF) er valgt, fastsættes
fokuseringen ved det første billede.
• Det sidste billede vises øjeblikkeligt.
• Der er en øvre grænse for, hvor mange billeder der kan tages kontinuerligt.
Det maksimale antal kontinuerlige optagelser
Fin/Standard
Ingen begrænsning*
(indtil optagemediet er
fuldt)
RAW og JPEG
3 billeder
RAW
6 billeder
* Når [Bill.størrelse] er angivet til [M:5.6M] eller [S:2.5M], er optagehastigheden en smule langsommere,
når det fjerde og de efterfølgende billeder tages.
• Disse tal afhænger af skrivehastigheden på optagemediet, optageforholdene osv. Tabellen er derfor kun
vejledende.
56
Flere oplysninger om betjening 1 side 55
Brug af selvudløser
Når du har trykket på udløserknappen, udløses lukkeren enten ti eller to sekunder senere.
Selvudløseren på ti sekunder er praktisk, når fotografen er med på billedet, og selvudløseren
på to sekunder reducerer kamerarystelser, fordi spejlet trækkes op på forhånd.
(
: Standardindstillingen)
(10s selvudløser)
Når du har trykket på udløserknappen, udløses lukkeren ca. ti
sekunder senere.
(2s selvudløser)
Når du har trykket på udløserknappen, udløses lukkeren ca. to
sekunder senere.
• Når du bruger selvudløseren på 10 sekunder, blinker selvudløserlampen foran på blitzen, og den lyser op,
lige før lukkeren udløses. Selvudløserindikatoren på LCD-skærmen fremhæves. Nedtællingslyden
begynder også.
• Tryk på
(Fremføring)-knappen for at annullere den aktiverede ti sekunder lange selvudløser.
Selvudløseren annulleres, når strømmes slås fra. Du kan også annullere den, når optagelsen er fuldført. Du
kan ikke annullere den to sekunder lange selvudløser midt i.
• Når der er et skarpt lys, f.eks. en refleksskærm eller lignende bag kameraet, og du trykker på
udløserknappen uden at kigge i søgeren, skal du bruge øjestykkedækslet på skulderremmen for at undgå,
at der trænger unødvendigt lys ind i søgeren, hvilket kan påvirke eksponeringen (side 36).
Brug af optagefunktionerne
Kontroller, at fokuseringen på motivet er låst, og tryk derefter på udløserknappen.
Optagelse af tre billeder med ændret eksponering – eksponeringsniveau
Visse optagelser kræver en nøjagtig eksponeringsindstilling. I sådanne tilfælde tager
fotografen tage billeder kontinuerligt med ændret eksponering, foruden det korrekt
eksponerede billede. Kameraet tager tre billeder, hvor eksponeringen ændres automatisk.
Korrekt
(–)-retning
(+)-retning
Kontinuerlig bracketing
(
: Standardindstillingen)
(Bracket:0,3Ev kont.)
Tager billeder kontinuerligt, hvor eksponeringsværdien
ændres med plus eller minus 0,3 trin. Tryk på og hold
udløserknappen nede, indtil optagelsen stopper.
(Bracket:0,7Ev kont.)
Tager billeder kontinuerligt, hvor eksponeringsværdien
ændres med plus eller minus 0,7 trin. Tryk på og hold
udløserknappen nede, indtil optagelsen stopper.
57
Flere oplysninger om betjening 1 side 55
Enkelt bracketing
(
: Standardindstillingen)
(Bracket:0,3Ev enkelt)
Tager billede for billede, hvor eksponeringsværdien ændres
med plus eller minus 0,3 trin. Tryk på udløserknappen for
hvert billede.
(Bracket:0,7Ev enkelt)
Tager billede for billede, hvor eksponeringsværdien ændres
med plus eller minus 0,7 trin. Tryk på udløserknappen for
hvert billede.
• Når du bruger blitzen, skal du trykke på udløserknappen for hvert billede uanset indstillingen.
• Billedet tages i rækkefølgen 0 (korrekt), – (under) og + (over). Rækkefølgen kan ændres [Bracket rkf.] i
menuen for optagelse (side 82).
• Den grundlæggende eksponering indstilles ved det første billede i bracketingen. Den grundlæggende
eksponering rykkes, hvis der benyttes eksponeringskompensation.
• Normalt ændres fokuspunktet for hver optagelse. Fokuspunktet er kun fastsat under optagelse med
kontinuerlig bracketing, når AF-tilstanden er indstillet til [Enkeltbilled-AF] eller [Automatisk AF] med et
ubevægeligt motiv.
• Når blitzen ikke anvendes, udføres bracketing-optagelse med det omgivende lys, og lukkerhastigheden og
blænden ændres, så de tilpasses bracketing-optagelsen. Når blitzen anvendes, udføres blitz-bracketing, og
blitzlyset ændres.
• Ved bracketing-optagelse med det omgivende lys, ændres lukkerhastigheden og blænden i den
automatiske programmeringstilstand, og lukkerhastigheden ændres i den foretrukne blændetilstand, og
blænden ændres i den foretrukne lukkerhastighedstilstand. Lukkerhastigheden ændres normalt i manuel
tilstand. Du kan ændre blænden ved at trykke på AEL- (AE-lås) knappen og holde den nede, mens du
tager billedet.
Omgivende lys: Alt andet lys end blitzlyset, der lyser på motivet i længere tid, f.eks. naturligt lys, en pære
eller fluorescerende lys.
58
Flere oplysninger om betjening 1 side 55
Ev-skalaen under bracketing-optagelse
Når bracketing-optagelse vælges, ændres Ev-skalaen
Bracketing med
omgivende lys
0,3 trin
Eksponeringskompensation 1,0
Blitz-bracketing
0,7 trin
Blitzkompensation –1,0
Vises i den øverste
række.
Vises i den øverste
række.
Vises i den nederste
række.
LCDskærm
Søger
Brug af optagefunktionerne
Bracketing med
omgivende lys
0,3 trin
Eksponeringskompensation 0
• Ved bracketing-optagelse med det omgivende lys, vises Ev-skalaen i søgeren, men den vises ikke ved
blitz-bracketing-optagelser.
• Når bracketing-optagelsen begynder, begynder de indeks, der indikerer de optagne billeder, at forsvinde ét
efter ét.
• Hvis udløserknappen trykkes halvvejs ned og udløses, når enkelt bracketing er valgt, vises "br 1" for
bracketing med det omgivende lys, og "Fbr 1" vises for blitz-bracketing i søgeren. Når bracketingoptagelsen starter, vises nummeret for det næste billede, f.eks. "br 2", "br 3".
Optagelse med hvidbalance-bracketing
Der tages tre billeder, hvor farvetemperaturen automatisk ændres, afhængigt af den valgte
hvidbalance og farvetemperatur/CC-filter. En optagelse optager tre billeder af et billede i
følgende rækkefølge: "et billede med normal hvidbalance", "– side (et billede med blegere
farver)" og "+ side (et billede med rødlige farver").
( : Standardindstillingen)
(Bracket: WB (V))
Justerer hvidbalancen med 10 mired*, når billedet tages.
(Bracket: HB (H))
Justerer hvidbalancen med 20 mired*, når billedet tages.
* Mired: En enhed, der angiver farvekonverteringskvaliteten i farvetemperaturfiltre.
• Det er kun det sidst optagne billede, der vises øjeblikkeligt (side 79).
59
Justering af eksponeringen
Du kan ændre den af kameraet fastsatte eksponeringsværdi manuelt. Brug denne funktion, når
du ikke får den korrekte eksponering, f.eks. hvis motivet og baggrunden har høj kontrast (lys
og mørke).
Kontrolhjul
+/– (Eksponering)-knap
Tryk på +/– (Eksponering)-knappen, og drej kontrolhjulet for at justere eksponeringen.
Mod +: Gør et billede lysere.
0:Eksponeringen bestemmes automatisk af
kameraet.
Mod –: Gør et billede mørkere.
Mod –
Mod +
Kompensationsniveauet vises på Ev-skalaen på LCD-skærmen og i søgeren.
• Flere oplysninger om eksponering t side 11
• Eksponeringen kompenseres med 1/3 af et trin mellem ±2,0 EV.
• Du kan kontrollere resultatet af eksponeringskompensationen vha. histogramskærmen (side 69).
60
z Optagelsesteknikker
Mens du optager billeder, fastsætter kameraet automatisk eksponeringen. Ved optagelse af et generelt
hvidligt billede, som f.eks. et motiv, der oplyses bagfra, eller et snelandskab, bedømmer kameraet, at
motivet er lyst, og kan indstille en mørkere eksponering til billedet. I sådanne tilfælde er det effektivt at
justere eksponeringen i (+) plusretningen.
Juster i (+)-retningen
Juster i (–)-retningen
Brug af optagefunktionerne
Ved optagelse af et generelt mørkere billede, bedømmer kameraet, at motivet er mørkt, og kan indstille
en lysere eksponering til billedet. I sådanne tilfælde er det effektivt at justere eksponeringen i (–)
minusretningen.
Du kan prøve at justere eksponeringen, så den passer dig bedst.
61
Låsning af eksponering (AE-lås)
Du kan låse eksponeringen, før du bestemmer kompositionen af billedet. Det er praktisk, når
målingsobjektet og fokuseringsobjektet er forskellige fra hinanden, eller når du vil optage
kontinuerligt med den samme eksponeringsværdi.
Udløserknap
AEL- (AE-lås) knap
1 Stil ind på det motiv, du vil måle eksponeringen for.
• Juster fokuseringen (du behøver ikke at låse fokuseringen).
2 Tryk på AEL- (AE-lås) knappen.
• "AEL"* lyser op i søgeren og på LCD-skærmen for at indikere, at eksponeringen er låst.
* AEL: Står for Auto Exposure Lock (automatisk eksponeringslås)
3 Mens du trykker på AEL- (AE-lås) knappen, skal du om nødvendigt stille ind på billedet igen og
trykke på udløserknappen for at tage billedet.
• Hvis AEL- (AE-lås) knappen holdes nede efter optagelsen, kan du fortsætte med at tage billeder med den
samme eksponeringsværdi. Indstillingen annulleres, når knappen slippes.
• Når blitzen udløses i en anden tilstand end i tilstanden med foretrukken lukkerhastighed eller i manuel
tilstand, aktiveres kontrol af blitz med lang lukkerhastighed, og AE-låsen udføres (side 64).
• Du kan indstille kameraet til at bevare eksponeringsværdien, efter AEL- (AE-lås) knappen er blevet
sluppet (side 88).
• Du kan også indstille kameraet, så eksponeringen låses midlertidigt ved hjælp af punktmåling, uanset
hvilken type målingstilstand du har valgt, ved at trykke på AEL- (AE-lås) knappen (side 88).
Om Ev-skalaen, når der trykkes på AEL- (AE-lås) knappen
Når du låser eksponeringen ved at trykke på AEL- (AE-lås) knappen, angives den låste
eksponeringsværdi som standard (0). Når du stiller ind på motivet igen, viser Ev-skalaen det
målte lysniveau inden for punktmålingscirklen. Du informeres om forskellen i lysstyrken på
de forskellige segmenter på skærmen.
• Hvis lysniveauet inden for punktmålingscirklen overstiger 2,0 Ev mere eller mindre end standardværdien,
vises gG i slutningen af Ev-skalaen. gG begynder at blinke, hvis forskellen bliver større.
62
Eksempel: Når der er stillet ind på motivet nedenfor, og der trykkes på AEL- (AE-lås)
knappen
2 Lyst område
Punktmålingscirkel
Indikatorvisningerne er som følger, når der trykkes på AEL- (AE-lås) knappen.
Multisegment/centermåling
AEL- (AE-lås) knappen
holdes nede.
Stil ind på 1 igen, mens
AEL- (AE-lås) knappen
holdes nede.
Den låste eksponering
Drej kameraet mod 1.
Herefter vises lysniveauet
for 1. Den låste
eksponering (0) forbliver
den samme.
Lysniveauet inden for
punktmålingscirklen er 0,3 Ev
mindre end den låste
eksponering (varierer
afhængigt af, hvordan der
stilles ind på motivet igen)
Punktmåling
Den låste eksponering er lig
med lysniveauet inden for
punktmålingscirklen.
Lysniveauet for 1 er 1,3 Ev
mindre end den låste
eksponering (varierer
afhængigt af, hvordan der
stilles ind på motivet igen)
Stil ind på 2 igen, mens
AEL- (AE-lås) knappen
holdes nede.
Brug af optagefunktionerne
1 Lidt mørkere område
Drej kameraet mod 2.
Herefter vises lysniveauet for
2. Pilen viser, at 2 bliver
blegere.
Drej kameraet mod 1.
Herefter vises lysniveauet
for 1. Den låste
eksponering (0) forbliver
den samme.
Lysniveauet for 1 er 1,0 Ev
mindre end den låste
eksponering (varierer
afhængigt af, hvordan der
stilles ind på motivet igen)
63
Brug af blitz med lang lukkerhastighed
(optagelse med blitz af den mørke baggrund)
Når du tager et udendørs portrætbillede om natten med en mørk baggrund, vil den normale
brug af blitzen tage et tydeligt billede af motivet, men baggrunden er uden for
blitzrækkevidden og bliver alt for mørk. I disse tilfælde giver blitzen med lang
lukkerhastighed (optagelse med blitz og en langsom lukkerhastighed) dig mulighed for at tage
et tydeligt billede af motivet og baggrunden.
Blitz
AEL- (AE-lås) knap
1 Træk den indbyggede blitz op.
2 Tag billedet med AEL- (AE-lås) knappen trykket ned.
"AEL" lyser op i søgeren og på LCD-skærmen for at indikere, at eksponeringen er låst.
• Brug af kamerastativ anbefales pga. den langsomme lukkerhastighed.
• Når blitzen ikke bruges, kan du fastsætte eksponeringen ved at trykke på AEL- (AE-lås) knappen
(side 62).
• Optagelse med blitz med lang lukkerhastighed er ikke tilgængelig via AEL- (AE-lås) knappen ved
optagelse med foretrukken lukkerhastighed eller i manuel tilstand.
• Du kan indstille kameraet til at bevare tilstanden med blitz med lang lukkerhastighed, efter AEL- (AE-lås)
knappen er blevet sluppet (side 88).
64
Skarphedsdybdekontrol
Søgeren viser et billede, der er taget med den bredeste blænde. Ændringen af blænden
påvirker motivets skarphed og skaber uoverensstemmelse mellem den skarphed, der ses i
søgeren, og selve billedet. Kontrolfunktionen giver dig mulighed for at se billedet med den
blænde, der bruges til optagelsen, så du kan kontrollere den omtrentlige skarphed af motivet,
før du tager selve billedet.
Brug af optagefunktionerne
Knap til
skarphedsdybdekontrol
Tryk på knappen til skarphedsdybdekontrol, når motivet er i fokus.
Blænden bliver smallere, når knappen holdes nede, for at passe til den blændeværdi, der vises i
søgeren.
•
•
•
•
Om blænde og slørede billeder, t foretrukken blænde (side 29)
Billedet i søgeren bliver mørkere, fordi blænden gøres smallere (blændeværdien er højere).
Blændeværdien kan ændres under kontrollen.
Når fokuseringen ikke er angivet, og der trykkes på kontrolknappen, kan du ikke tage et billede. Hvis du
vil tage et billede, skal du trykke på knappen til skarphedsdybdekontrol med z oplyst i søgeren.
• Når kameraet er udstyret med et objektiv med en fokuslåsknap, kan du indstille kameraet til at udføre
kontrolfunktionen med fokuslåsknappen (side 88).
65
Manuel fokusering
Når det er svært at få den korrekte fokusering i automatisk fokuseringstilstand, kan du justere
fokuseringen manuelt.
Fokus-ring
Kontakt til
fokuseringstilstand
1 Indstil fokuseringstilstandskontakten til MF*.
* MF: Står for manuel fokusering.
2 Drej på fokus-ringen på objektivet for at stille skarpt.
• Hvis der kan stilles skarpt på motivet i automatisk fokuseringstilstand, lyser indikatoren z i søgeren, når
fokus er bekræftet. Når det brede fokuseringsområde benyttes, bruges centerfeltet, og når det lokale
fokuseringsområde benyttes, anvendes det felt, der vælges med kontrolknappen.
• Kameraet gør brug af oplysningerne om afstand til bestemmelse af eksponeringen for at opnå en stabil
eksponering i manuel fokuseringstilstand. Kameraet nulstiller fokuslængden til
(uendelighed) for at
afstandsoplysningerne bliver mere præcise, når POWER-knappen er indstillet til ON.
66
Brug af visningsfunktionerne
Skift af afspilningsskærm
Hver gang du trykker på
(Vis)-knappen under afspilningen, skifter skærmen mellem
indeksskærmen og skærmen med et enkelt billede.
(Formindskelse)-knap
(Vis)-knap
Kontrolknap
100 101 102MSDCF 103 104
L:10M
FINE
22:30
2006. 01. 01
101-0002
[0002/0009]
Skærm med et enkelt
billede
(med optagedata)
[0125/0193]
:vælg
Skærm med et enkelt
billede
(uden optagedata)
:
mapper
Indeksskærm
Brug af visningsfunktionerne
(Afspilning)-knap
I indekstilstand (filbrowser)
Den mappe, der indeholder de
billeder, der vises nu
De første tre tal i
mappenavnet
(mappenummer)
100 101 102MSDCF 103 104
I hver mappe vises der seks billeder på LCD-skærmen
(filbrowserindeks). Du kan flytte billederne rundt med
v/V/b/B på kontrolknappen. Det er praktisk, når du
vil gennemse billederne for at finde det ønskede
billede.
• Du kan også få vist billederne uden brug af mappestrukturen.
Billederne kan vises i fire billeder ad gangen, ni billeder ad
gangen eller 16 billeder ad gangen (side 85).
[0125/0193]
:vælg
:
mapper
Sådan vælges mappen
1 Tryk på
(Reducer) for at fremhæve mappenavnet.
2 Vælg den ønskede mappe med b/B på kontrolknappen.
3 Tryk på
(Reducer) for at gå til billedområdet, og vælg det ønskede billede med v/V/b/B på
kontrolknappen.
67
Sådan slettes alle billederne i mappen
Du kan slette alle billederne i mappen, når skærmen med filbrowserindeks vises.
1 Vælg den mappe, du vil slette, med b/B på kontrolknappen.
2 Tryk på
(Slet)-knappen.
Meddelelsen "Slet mappen og dens indhold?" vises.
3 Vælg " Ja" med b, og tryk derefter midt på kontrolknappen.
Den valgte mappe slettes.
• Du kan fortsætte med at slette mapper.
• Du kan indstille bekræftelsesskærmen til [ Ja] som tidligere valgt i menuen
• Du kan få oplysninger om sletning af markerede billeder på side 83.
Opsætning (side 98).
• Det kan tage lang tid at slette mange billeder. Det anbefales, at du sletter billeder på en computer eller
formaterer optagemediet vha. kameraet.
• Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det.
• Beskyttede billeder kan ikke slettes.
• Hvis du sletter den optagemappe, der aktuelt er valgt med [Vælg mappe], skal du vælge en optagemappe
igen med [Vælg mappe] i menuen
Opsætning (side 96).
68
Visning af histogrammet
Du kan få vist histogram- og optagedataene for det valgte billede.
(Forstørrelse)-knap
Kontrolknap
Brug af visningsfunktionerne
Tryk på v på kontrolknappen for at få vist histogrammet som et enkelt billede. Tryk på v på
kontrolknappen igen for at vende tilbage til enkeltbilledafspilning.
• Du kan vælge billeder med b/B.
• Du kan forstørre billeder med
(Forstør)-knappen.
Når billedet har et område, der enten er meget mørkt eller meget
lyst, lyser området op på histogramvisningen (advarsel om
luminansgrænse).
69
z Om histogrammer
Antal pixel
Mørk
Lys
Et histogram er den luminansfordeling, der viser, hvor mange
pixel af en bestemt lysstyrke der er i billedet.
Histogramvisningen på kameraet viser lysstyrken på den
vandrette akse (venstre side er sort, højre side er hvid) og antal
pixel på den lodrette akse. Eksponeringskompensationen ændrer
histogrammet i overensstemmelse hermed. Nedenfor ses et
eksempel.
For oplysninger om pixel, se t side 12.
Brug
eksponeringskompensationen til
den positive side.
Hvis du tager billeder
med eksponeringskompensationen til
den positive side, lyses
hele billedet op,
hvilket får
histogrammet til at
skifte til den lyse side
(højre side). Hvis
eksponeringskompensationen bruges til den
negative side, skifter
histogrammet til den
anden side.
Begge ender af histogrammet består kun af data med 100% sort eller hvid*. Når dataene derfor senere
overføres til en pc for at kompensere for værdien, er det muligt at gendanne det område, der er blevet
mørkere eller lysere. Du kan blive informeret om billedets status på forhånd, hvis du kontrollerer
histogrammet.
* Helt præcist udtrykkes et farvebillede med RGB. Det hvide svarer således til R255, G255, B255, og det
sorte svarer til R0, G0, B0.
70
Rotation af et billede
Du kan rotere et billede, der bliver afspillet.
Kontrolknap
2 Hver gang du trykker på V på kontrolknappen, roteres billedet som vist ovenfor.
Brug af visningsfunktionerne
1 Vis det billede, du vil rotere i enkeltbilledafspilning.
• Når du roterer billedet, bevares oplysningerne om billedrotationen, også selvom du viser andre billeder
eller slukker for strømmen. Billedet vises i den roterede position næste gang.
• Når du kopierer roterede billeder til en computer, kan "Picture Motion Browser" (medfølger) vise de
roterede billeder korrekt. Dog roteres billederne muligvis ikke, afhængigt af softwaren.
• Du kan rotere et billede, når du benytter et skrivebeskyttet optagemedie, men billedet vil ikke være roteret,
næste gang det afspilles.
71
Forstørrelse af billeder
Et billede kan forstørres, så man kan se detaljerne.
(Formindskelse)-knap
(Forstørrelse)-knap
(Vis)-knap
Kontrolknap
(Afspilning)-knap
1 Tryk på
(Forstør)-knappen i afspilningstilstanden for enkeltbillede (eller indeks).
Billedet forstørres med centrum i midten.
L:10M
FINE
10:30
2006. 01. 01
[0003/0007]
100-0003
[0003/0007]
• Du kan skalere op eller ned med
:gennemse
:
område
(Forstør)-knappen eller
(Formindsk)-knappen.
2 Vælg den del, som du ønsker at forstørre, med v/V/b/B på kontrolknappen.
• Du kan vælge billedet med kontrolhjulet.
• Hver gang du trykker midt på kontrolknappen, skifter skærmen mellem det forstørrede billede og hele
billedet.
[0003/0007]
:gennemse
:
område
[0003/0007]
:gennemse
:
forstør
Den del, der
forstørres, hvis der
trykkes midt på
kontrolknappen
Placering af det forstørrede udsnit
3 Tryk på
(Afspilning)-knappen, så forstørret afspilning annulleres, og skærmen vender
tilbage til visning af enkeltbillede (eller indeks).
Skaleringsintervallerne er følgende. (Skaleringen vises ikke)
Billedformat
Skaleringsintervaller
L:10M
Ca. ×1,1 – ×12
M:5.6M
Ca. ×1,1 – ×9
S:2.5M
Ca. ×1,1 – ×6
• Når du trykker på
72
(Vis)-knappen, ryddes oplysningerne på skærmen under forstørret afspilning.
Visning af billeder på en tv-skærm
Du kan få vist billeder på en tv-skærm ved
at slutte kameraet til et tv.
Sluk for både kameraet og tv'et, før du
slutter kameraet til tv'et.
3 Tænd kameraet, og tryk på
(Afspilning).
1 Tilslut kameraet til tv'et.
-knap
Videokabel
Kontrolknap
2 Til VIDEOjackstikket
Brug af visningsfunktionerne
1 Til videoindgangsstik
De billeder, der er taget med kameraet,
vises på tv-skærmen.
Tryk på b/B på kontrolknappen for at
vælge det ønskede billede.
2 Tænd for tv'et, og indstil tv/video-
• Hvis kameraet benyttes i udlandet, skal
videoudgangssignalet muligvis skiftes, så
det svarer til tv-systemet (side 93).
indgangskontakten til "video".
• For yderligere oplysninger henvises til den
brugsvejledning, der fulgte med tv'et.
• Når du får vist billeder, der er optaget i Adobe
RGB-tilstand på kameraet eller sRGB-enheder,
som f.eks. tv-/LCD-skærme, der ikke er
kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/
Exif2.21), vises billederne ved et lavere
intensitetsniveau.
• LCD-skærmen bag på kameraet tændes ikke.
• Billedkvaliteten på en tv-skærm er lidt forringet
i forhold til billedkvaliteten på en
computerskærm.
73
Om tv-farvesystemer
Hvis du vil have vist billeder på en tvskærm, skal du have et tv med
videoindgangsstik og videokablet. Tv'ets
farvesystem skal svare til det digitale
stillkamera. Kontroller følgende lister for
tv-farvesystemet i det land eller område,
hvor kameraet bruges.
NTSC-system
Bahamaøerne, Bolivia, Canada,
Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador,
Filippinerne, Jamaica, Japan, Korea,
Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA,
Venezuela m.fl.
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland,
Holland, Hongkong, Italien, Kina, Kuwait,
Malaysia, New Zealand, Norge, Polen,
Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakiet,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand,
Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig m.fl.
PAL-M-system
Brasilien
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Guiana, Irak, Iran,
Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
74
Brug af menuen
Brug af menupunkter
MENU-knap
Kontrolknap
Kontrolknappens midte
1 Tænd for kameraet.
3 Vælg den ønskede menu med b/B på
kontrolknappen, og tryk derefter midt på
kontrolknappen.
Optagemenu
Brugerdefineret menu
Afspilningsmenu
Opsætningsmenu
• Hvis den ønskede menu allerede vises (menu-ikonet vises helt
til venstre), kan du springe dette trin over.
Aktuelt
valgt menu
Ikke
valgtemenuer
1 2
Bill.størrelse
Kvalitet
Omg.afspilning
Støjreduktion
Øjeaktiv. AF
Brug af menuen
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
L: 10M
Fin
2 sek.
Til
Til
MENU
4 Vælg siden med b/B på kontrolknappen.
1 2
Slet
Formater
Beskyt
Indeksformat
–
–
–
Filbrowser
MENU
5 Vælg det ønskede menupunkt med v/V på
kontrolknappen.
1 2
Slet
Formater
Beskyt
Indeksformat
–
–
–
Filbrowser
MENU
75
6 Få vist mulighederne med B på
kontrolknappen.
• Tryk på b for at vende tilbage til menupunkterne.
1 2
Slet
Formater
Beskyt
Indeksformat
16 billeder
9 billeder
4 billeder
Filbrowser
MENU
7 Vælg det ønskede menupunkt med v/V på
kontrolknappen, og tryk derefter midt på
kontrolknappen.
1 2
Slet
Formater
Beskyt
Indeksformat
–
–
–
16 billeder
MENU
8 Tryk på MENU for at slå menuen fra.
• Menuen lukkes også, hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned.
• Ved indstilling af menuen kan du bruge kontrolhjulet i stedet for b/B på kontrolknappen.
• Hvis du trykker på MENU under betjeningen, annulleres opsætningen, og kameraet vender tilbage til
optagetilstand (eller afspilningstilstand).
• Når du viser en menu, kan du vise den tidligere valgte menu først (side 97).
76
Liste over menuer
Flere oplysninger om betjening
1 side 75
Optagemenu (side 78 til 82)
1
2
Bill.størrelse
Kvalitet
Omg.afspilning
Støjreduktion
Øjeaktiv. AF
Rød-øje
Flashkontrol
Flash-standard
Bracket rkf.
Nulstil
Afspilningsmenu (side 83 til 87)
1
2
Slet
Formater
Beskyt
Indeksformat
Brug af menuen
Diasshow
DPOF-sæt
• Datomærke
• Indeksudskr.
• Annul.udskr.
Brugerdefineret menu (side 88 til 92)
1
2
Prioritering
Fokuslås-knap
AEL-knap
Kontrolhjul
Eksp.komp.
AF-lampe
Udløserlås
Udløserlås
AF-felt indst.
Monitordisp.
Optagedisplay
Afsp.display
Opsætningsmenu (side 93 til 99)
1
LCD-lysstyrke
Overførsel
Videoudgang
Lydsignaler
Sprog
Sæt dato/tid
2
Huk. filnumre
• Nulstil
Mappenavn
Vælg mappe
• Ny mappe
3
LCD-belysning
Strømspare
Huk. menuafsn
Bekræft slet
Ryd CCD
Nulstil std.
77
Optagemenu 1
Flere oplysninger om betjening
1 side 75
Optagemenu
Standardindstillingerne er markeret med
.
Bill.størrelse
Du finder flere oplysninger på side 13.
L:10M
3872 × 2592 pixel
M:5.6M
2896 × 1936 pixel
S:2.5M
1920 × 1280 pixel
• For flere oplysninger om antallet af billeder, der kan tages, når billedstørrelsen ændres, se side 22.
• Når [Kvalitet] indstilles til [RAW] eller [RAW og JPEG], fastfryses billedstørrelsen til [L:10M].
Kvalitet
Billedets komprimeringsgrad bestemmer billedkvaliteten. Da filstørrelsen (side 12) for det
ukomprimerede billede bliver større, er det almindeligt, at et digitalt kamera komprimerer det
optagede billede.
RAW (RAW)
Filformat: RAW (rå data)
En RAW-fil er det rå materiale, der behandles på computeren
til professionelle formål. Filen kan åbnes med "Image Data
Converter SR", som findes på cd-rommen (medfølger)
(side 114).
• Billedstørrelsen er fast indstillet til [L:10M]. Billedstørrelsen
vises ikke på LCD-skærmen.
RAW og JPEG (RAW+)
Filformat: RAW (rå data) + JPEG
Når udløserknappen trykkes ned, oprettes et RAW-billede og
et JPEG-billede på samme tid. Dette er praktisk, når du har
brug for to billedfiler, en JPEG-fil til visning og en RAW-fil
til redigering. Størrelsen på JPEG-billedet er fast indstillet til
[L:10M], og billedkvaliteten er indstillet til [Fin].
Fin (FINE)
Filformat: JPEG
Billedet komprimeres i JPEG-formatet, når det optages. Jo
højere komprimeringsgrad, desto mindre er filstørrelsen. Det
betyder, at flere filer kan optages på et optagemedie, men
billedkvaliteten bliver lavere.
Når først billedkvaliteten er reduceret, kan den ikke
gendannes på en computer senere. Hvis du vil behandle eller
redigere billedfilen senere, skal du tænke nøje over
billedkvaliteten, når du vælger indstilling.
Standard (STD)
• Flere oplysninger om billedkvalitet t side 12
• For flere oplysninger om antallet af billeder, der kan tages, når billedkvaliteten ændres, se side 22.
78
Flere oplysninger om betjening
1 side 75
Omg.afspilning
Når et billede er optaget, kan det blive vist på LCD-skærmen i to, fem eller 10 sekunder. Du
kan også slette det under øjeblikkelig afspilning.
10 sek.
Viser billedet på LCD-skærmen i 10 sekunder.
5 sek.
Viser billedet på LCD-skærmen i fem sekunder.
2 sek.
Viser billedet på LCD-skærmen i to sekunder.
Fra
Viser ikke billedet.
Optagemenu
z Om RAW-filer
Det digitale kamera modtager billedet af motivet, som fanges af CCD'en (Charge-Coupled Device), der
fungerer ligesom filmen i et normalt kamera. Filen i RAW-format er de rå data, der optages på CCD'en,
inden de har gennemgået nogen form for digital behandling. En RAW-fil adskiller sig fra et mere
almindeligt filformat, f.eks. JPEG, på den måde, at den indeholder det rå materiale, der skal behandles til
professionelle formål. Du skal bruge softwaren "Image Data Converter SR", som findes på cd-rommen
(medfølger), for at kunne åbne en RAW-fil, der er optaget på dette kamera. Med denne software kan en
RAW-fil åbnes og konverteres til et almindeligt format, f.eks. JPEG eller TIFF, og dens hvidbalance,
farvemætning, kontrast osv. kan justeres.
• Optagelse af et billede i RAW-format giver følgende begrænsninger.
– Billedstørrelsen er fast indstillet til den største størrelse (L:10M).
– RAW-filen kan ikke udskrives med en printer beregnet til DPOF (Udskriftsbestilling) eller en
PictBridge-kompatibel printer.
– I modsætning til et JPEG-billede gennemgår et RAW-billede ikke nogen form for grundlæggende
billedbehandling, så farverne kan ikke gengives præcist under afspilning eller på en skærm til
øjeblikkelig afspilning. Hvis dataene optages korrekt, kan præcise farver gengives på en computer.
Sådan slettes billedet under øjeblikkelig afspilning
Tryk på
(Slet), og vælg derefter [Ja] på bekræftelsesskærmen med b på kontrolknappen. Tryk derefter
midt på kontrolknappen.
• Under øjeblikkelig afspilning kan du slå oplysningerne om optagelse til og fra (side 67), vælge at få vist
histogrammet (side 69) eller forstørre billedet (side 72). Hvis et lokalt fokuseringsområde vælges, når et
billede forstørres, bliver billedet forstørret med det valgte område i centrum.
• Øjeblikkelig afspilning af kontinuerlig optagelse, kontinuerlig bracketing og hvidbalance-bracketing viser
kun det senest optagede billede. Hvis du følger fremgangsmåden ovenfor, når du sletter billedet, slettes
kun det viste billede.
• I kontinuerlig afspilning vises billedet ikke i lodret position, selv hvis du indstiller [Afsp.display] til
[Autorotation] (side 92).
79
Flere oplysninger om betjening
1 side 75
Støjreduktion
Lang eksponering giver risiko for støj. Når lukkerhastigheden er et sekund eller langsommere,
aktiveres støjreduktion for at reducere den kornede støj, som er almindelig ved lang
eksponeringstid.
Til
Når en lang eksponering på et sekund eller mere anvendes,
udføres støjreduktionen i lige så lang tid, som lukkeren var
åben. Mens støjreduktion udføres, vises meddelelsen
"Behandler..." på LCD-skærmen. Du kan ikke tage det næste
billede, før processen er afsluttet.
Fra
Denne tilstand udfører ikke støjreduktion. Den er velegnet,
når timingen af optagelsen er vigtigst. Den giver imidlertid
større risiko for støj. Det anbefales, at du aktiverer
støjreduktion, hvis du bruger lang eksponeringstid.
• Støjreduktion udføres ikke på kontinuerlig optagelse eller kontinuerlig bracketing, uanset denne
indstilling.
Øjeaktiv. AF
Fokuseringen bekræftes, når du kigger ind i søgeren, og lukkerhastigheden og blænden
justeres automatisk.
Til
Justerer automatisk fokus.
• Denne tilstand bruger batteristrømmen hurtigere end [Fra].
Fra
80
Justerer ikke fokus.
Optagemenu 2
Flere oplysninger om betjening
1 side 75
Standardindstillingerne er markeret med
.
Rød-øje
Reducerer røde øjne ved at udsende et svagt blitzlys et par gange, før der optages med brug af
blitz.
Til
Reducerer rødøjeeffekten.
Fra
Bruger ikke rødøjereduktion.
• Rødøjereduktion er kun tilgængelig med den integrerede blitz (Ved brug af en ekstern blitz (medfølger
ikke) forekommer røde øjne sjældent.)
Du kan vælge blitzkontroltilstanden for at angive mængden af blitzlys.
ADI-flash
En forberedende blitz affyres lige før optagelsen, og kameraet
indstiller mængden af blitzlys ved at måle mængden af
reflekteret lys fra den forberedende blitz og de tilhørende
afstandsoplysninger.
PræflashTTL
En forberedende blitz affyres lige før optagelsen, og kameraet
indstiller mængden af blitzlys ved kun at måle mængden af
reflekteret lys fra den forberedende blitz.
Afstandsoplysningerne bruges ikke i beregningen.
Optagemenu
Flashkontrol
ADI: står for "Advanced Distance Integration" (avanceret afstandsintegration)
P-TTL: står for "Pre-flash, Through the lens" (forberedende blitz gennem objektivet)
• Når afstanden mellem motivet og den eksterne blitz (medfølger ikke) ikke kan bestemmes (optagelse med
trådløs blitz vha. en ekstern blitz (medfølger ikke), optagelse med en blitz væk fra kameraet vha. kabel,
optagelse med en macro twin-blitz eller ringlys osv.), vælger kameraet automatisk tilstanden Præflash
TTL.
• Vælg [PræflashTTL] i de følgende tilfælde, da kameraet ikke kan opnå præcise afstandsoplysninger med
ADI-blitz.
– Når en vidvinkel er fastgjort til HVL-F36AM-blitzen.
– Når en diffusionsskive er monteret på blitzens overflade.
– Når et filter med en eksponeringsfaktor, f.eks. et ND-filter, anvendes.
– Når et objektiv til nærbilleder anvendes.
• ADI-flash er kun tilgængelig i kombination med det objektiv, der leveres med en afstandsdekoder. Du kan
finde ud af, om objektivet er udstyret med en afstandsdekoder, i den betjeningsvejledning, der følger med
objektivet.
81
Flere oplysninger om betjening
1 side 75
Flash-standard
Når tilstandsvælgeren er angivet til AUTO, P eller valg af motiv, indstilles blitztilstanden
automatisk til autoblitz (standardindstilling). Når blitzen er trukket op, kan du indstille den til
Udfyldningsflash for at være sikker på, at blitzen udløses. Du kan i begge tilfælde ændre
blitztilstanden med funktionsvælgeren og Fn-knappen.
Autoflash
Når tilstandsvælgeren er angivet til AUTO, P eller valg af
motiv, udløses blitzen kun automatisk, når det er nødvendigt
med blitz.
Udfyld.flash
Når tilstandsvælgeren er angivet til AUTO, P eller valg af
motiv, og blitzen er trukket op, udløses den hver gang.
Bracket rkf.
Du kan vælge rækkefølgen ved bracketing-optagelse (side 57). Rækkefølgen er den samme
for bracketing-optagelse ved omgivende lys og bracketing-optagelse ved blitzlys.
• Det gælder ikke for hvidbalance-bracketing.
0t–t+
Brug 0Ev til optagelse af det første billede, da det giver den
bedste optagemulighed.
Eksempel: 0Ev t –0,3Ev t +0,3Ev
–t0t+
Arrangeret fra lav til høj eksponering.
Eksempel: –0,7Ev t 0Ev t +0,7Ev
Nulstil
Du kan nulstille hovedfunktionerne i optagetilstanden.
1 Vælg [Angiv] i [ Nulstil].
Meddelelsen "Nulstil optagetilstand?" vises på LCD-skærmen.
2 Vælg [Ja] med b på kontrolknappen, og tryk derefter midt på kontrolknappen.
Hovedfunktionerne i optagetilstanden er nulstillet.
• For flere oplysninger om de punkter, der kan nulstilles, se "Nulstil standard" (side 146).
82
Afspilningsmenu 1
Flere oplysninger om betjening
1 side 75
Afspilningsmenu
Standardindstillingerne er markeret med
.
Slet
Du kan slette uønskede billeder.
Sletter kun de markerede billeder.
Følg fremgangsmåden nedenfor.
Alle billeder
Sletter alle billeder på optagemediet.
Følg fremgangsmåden nedenfor.
Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det.
Beskyttede billeder kan ikke slettes.
Brug
(Slet)-knappen til hurtigt at slette billeder ramme for ramme (t trin 6 i "Læs dette først").
Du kan slette alle billeder i mappen samlet (side 68).
Sådan slettes de markerede billeder
1 Vælg [MærkedeBill.] i [Slet].
2 Marker det billede, du ønsker at slette, med b/B på kontrolknappen, og tryk på v.
Der vises et
mærke på det markerede billede.
:flyt
:vælg
:angiv
Afspilningsmenu
•
•
•
•
MærkedeBill.
MENU
• Tryk på V for at annullere en markering.
3 Gentag trin 2 for at slette andre billeder.
4 Tryk midt på kontrolknappen.
Meddelelsen "Slet markerede billeder?" vises.
5 Vælg [Ja] med b på kontrolknappen, og tryk derefter midt på kontrolknappen.
De markerede billeder slettes, og skærmen vender tilbage til menuskærmbilledet.
Sådan slettes alle billeder
1 Vælg [Alle billeder] i [Slet].
Meddelelsen "Slet alle billeder på kortet?" vises.
2 Vælg [Ja] med b på kontrolknappen, og tryk derefter midt på kontrolknappen.
Alle billeder slettes, og skærmen vender tilbage til menuskærmbilledet.
• Det kan tage lang tid at slette mange billeder ved at markere dem [Alle billeder]. Det anbefales, at slette
billede på en computer eller formaterer optagemediet vha. kameraet.
83
Flere oplysninger om betjening
1 side 75
Formater
Formaterer optagemediet.
• Bemærk, at formatering sletter alle data på et optagemedie uigenkaldeligt, inklusive beskyttede billeder.
1 Vælg [Angiv] i [Formater].
Meddelelsen "Alle data slettes. Formatere?" vises.
2 Vælg [Ja] med b på kontrolknappen, og tryk derefter midt på kontrolknappen.
Formateringen er afsluttet.
• Under formateringen lyser aktivitetslampen. Du må ikke skubbe optagemediet ud, mens lampen lyser.
• Formateringen kan tage flere minutter, afhængigt af optagemediet.
• Formater optagemediet ved brug af kameraet. Hvis du formaterer det på computeren, kan optagemediet
muligvis ikke anvendes til kameraet, afhængigt af den benyttede formateringsmetode.
Beskyt
Beskytter billeder mod utilsigtet sletning.
MærkedeBill.
Beskytter kun de markerede billeder.
Følg fremgangsmåden nedenfor.
Alle billeder
Beskytter alle billeder på optagemediet.
Annuller alt
Annullerer beskyttelse af alle billeder på optagemediet.
Sådan beskyttes de markerede billeder
1 Vælg [MærkedeBill.] i [
Beskyt].
2 Marker det billede, du ønsker at beskytte, med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på v.
Der vises et
mærke på det markerede billede.
:flyt
:vælg
:angiv
MENU
• Tryk på V for at annullere en markering.
3 Gentag trin 2 for at beskytte andre billeder.
4 Tryk midt på kontrolknappen.
Billedet er beskyttet, og skærmen vender tilbage til menuskærmbilledet.
84
Flere oplysninger om betjening
1 side 75
Indeksformat
Du kan vælge formatet for indeksskærmen blandt følgende indstillinger:
16 billeder
Viser 16 billeder på skærmen.
9 billeder
Viser ni billeder på skærmen.
4 billeder
Viser fire billeder på skærmen.
Filbrowser
Viser seks billeder på skærmen fra mappe til mappe.
16 billeder
9 billeder
4 billeder
Filbrowser
Afspilningsmenu
85
Afspilningsmenu 2
Standardindstillingerne er markeret med
Flere oplysninger om betjening
1 side 75
.
Diasshow
Afspiller optagede billeder i rækkefølge med 5 sekunders interval (diasshow).
Vælg [Angiv] i [Diasshow].
Diasshowet begynder.
Diasshowet afsluttes ved at trykke på V på kontrolknappen eller på MENU.
• Under et diasshow kan du vise det forrige/næste billede med b/B.
• Du kan stoppe diasshowet midlertidigt eller afspille det ved at trykke midt på kontrolknappen.
• Du kan slå optagedata til og fra med
(Vis)-knappen.
DPOF-sæt
Ved hjælp af kameraet kan du angive de billeder og det antal billeder, der skal udskrives, før
du udskriver billederne i en fotoforretning eller på printeren.
MærkedeBill.
Udskriver kun de markerede billeder.
Følg fremgangsmåden nedenfor.
Alle på kort
Udskriver alle billederne på optagemediet.
Følg fremgangsmåden nedenfor.
• Du kan ikke angive mærker for RAW-datafiler.
• Hvis du vil udskrive et billede, der er optaget i Adobe RGB med naturtro farver, skal printeren være
kompatibel med DCF2.0-farverum.
• Du kan angive ethvert antal op til 9.
Sådan markeres de ønskede billeder
1 Vælg [MærkedeBill.] i [
DPOF-sæt].
2 Vælg det billede, du ønsker at markere, med b/B på kontrolknappen, og vælg derefter antal ark
med v/V (øges med v og sænkes med V).
Mærket
(DPOF-sæt) vises på det valgte billede, og antallet af ark vælges.
2
:flyt
:vælg
:angiv
MENU
• Hvis du vil annullere en markering, skal du trykke flere gange på V for at fjerne mærket
sæt).
(DPOF-
3 Gentag trin 2 for at markere andre billeder.
4 Tryk midt på kontrolknappen. Mærket
vender tilbage til menuskærmen.
86
(DPOF-sæt) vises på det valgte billede, og skærmen
Flere oplysninger om betjening
1 side 75
Sådan markeres alle billederne
1 Vælg [Alle på kort] i [
DPOF-sæt].
2 Vælg antallet af ark med v/V på kontrolknappen (øges med v og sænkes med V). Du kan ikke
angive antallet af billeder separat.
3 Tryk midt på kontrolknappen. Mærket
vender tilbage til menuskærmen.
(DPOF-sæt) vises på alle billederne, og skærmen
• Når et DPOF-markeret billede afspilles, indsættes
og dets nummer på billedet.
• Hvis du i dette kamera indsætter et optagemedie, som indeholder DPOF-markerede billeder, der er angivet
med andre kameraer, og derefter angiver billeder, hvor der skal tilføjes et DPOF-mærke, annulleres de
DPOF-specifikationer, der blev angivet med andre kameraer.
Datomærke
Til
Indsætter datoen.
Fra
Indsætter ikke datoen.
Afspilningsmenu
Du kan indkopiere dato på billederne, når de udskrives. Placeringen af datoen (inden for eller
uden for billedet, tegnstørrelse osv.) afhænger af printeren.
• Normalt er det kun datoen, der indsættes. De indsatte elementer kan dog variere, afhængigt af printeren.
Afhængigt af printeren er denne funktion muligvis ikke tilgængelig.
Indeksudskr.
Du kan oprette en indeksudskrift af alle billeder i mappen (Indeksudskrift). Dette kamera kan
angive en indeksudskrift samt udskrivning billede for billede.
Til
Angiver en indeksudskrift.
Fra
Angiver ikke en indeksudskrift.
• Antallet af billeder, der udskrives på et ark, og formatet afhænger af printeren. RAW-billeder udskrives
ikke i en indeksudskrift.
• De billeder, du har taget efter at have angivet indeksudskriften, medtages ikke i indeksudskriften. Det
anbefales, at du opretter indeksudskriften, lige før du vil udskrive den.
Annul.udskr.
Du kan slette
(DPOF)-mærkerne. Når du gør det, annulleres indeksudskrivningen også.
Eftersom - (DPOF)-mærkerne bevares efter udskrivningen, anbefales det, at du fjerner
mærkerne.
1 Vælg [Angiv] i [Annul.udskr.].
Meddelelsen "Annuller alt?" vises.
2 Vælg [Ja] med b på kontrolknappen, og tryk derefter midt på kontrolknappen.
(DPOF)-mærkerne på alle billeder fjernes.
87
Brugerdefineret menu 1
Brugerdefineret menu
Standardindstillingerne er markeret med
Flere oplysninger om betjening
1 side 75
.
Prioritering
Vælg en indstilling for udløsning af lukkeren.
AF
Lukkeren kan ikke udløses, når fokus ikke er bekræftet.
Udløser (RP*)
Lukkeren kan udløses, også selvom fokus ikke er bekræftet.
Vælg denne indstilling, hvis optagemuligheden er vigtigst.
* RP: Står for Release Priority (udløserprioritet).
• Når [Udløser] vælges, vises "RP" på skærmen med optageoplysninger. Det anbefales, at du først tager
billedet, når du har bekræftet fokus i søgeren.
Fokuslås-knap
Hvis du bruger et objektiv, som er udstyret med en fokuslåsknap, kan du ændre knappens
funktion, så du kan kontrollere en optagelse.
Fokuslås
Brug knappen som fokuslåsknap.
Skarphedsd.
Brug fokuslås-knappen som knap til skarphedsdybdekontrol.
AEL-knap
AEL-knappens (AE-lås) funktion og betjeningsmåde kan ændres.
AEL-knappen (AE-lås) har to funktioner, en "AEL"-funktion, som låser eksponeringsværdien
(punkt)-AEL"-funktion, som
(lukkerhastighed og blænde) med alle målemetoder, og en "
midlertidigt udfører punktmåling og låser den opnåede eksponeringsværdi. AEL-knappen har
to betjeningsmåder: "hold", som kun fungerer, når knappen holdes nede, og "til/fra", som
skifter mellem aktivering og deaktivering, hver gang knappen trykkes ned. Følgende
kombinationer af disse er tilgængelige:
88
AE-hold
Når knappen holdes nede, låses eksponeringsværdien i den
valgte målemetode.
Tryk på udløserknappen for at tage et billede, mens du holder
AEL-knappen (AE-lås) trykket ned. Dette er anvendeligt, når
eksponeringen skal fastholdes på samme niveau.
AE til/fra
Tryk en gang på knappen, og slip den, så forbliver
eksponeringsværdien i den valgte målemetode låst. Tryk igen
på knappen, så udløses låsen.
Det er ikke nødvendigt at holde AEL-knappen (AE-lås) nede,
når udløserknappen trykkes ned. Dette er anvendeligt, når
eksponeringen skal fastholdes på samme niveau.
Flere oplysninger om betjening
1 side 75
Mens knappen holdes nede, udfører kameraet midlertidigt
punktmåling, uanset den tidligere valgte målemetode, og låser
den opnåede eksponeringsværdi.
Tryk på udløserknappen for at tage et billede, mens du holder
AEL-knappen (AE-lås) trykket ned. Det er praktisk, hvis du
normalt bruger multisegment-måling eller centreret måling,
men har brug for at bruge punktmåling midlertidigt pga.
motivtypen.
AE-til/fra
Tryk én gang på knappen, og slip den, så udfører kameraet
midlertidigt punktmåling, uanset den tidligere valgte
målemetode, og låser den opnåede eksponeringsværdi. Tryk
igen på knappen, så udløses låsen.
Det er ikke nødvendigt at holde AEL-knappen (AE-lås) nede,
når udløserknappen trykkes ned. Det er praktisk, hvis du
normalt bruger multisegment-måling eller centreret måling,
men har brug for at bruge punktmåling midlertidigt pga.
motivtypen.
• Mens eksponeringsværdien er låst, vises "AEL" på LCD-skærmen og i søgeren. Husk at udløse låsen, når
"AE-til/fra" vælges.
• Undtagen ved foretrukken lukkerhastighed og manuel tilstand vælges langsom synkronisering, og AE-lås
udføres, når blitzen anvendes (side 64).
• Indstillingerne "hold" og "til/fra" påvirker det manuelle skift (side 34) i manuel tilstand.
Brugerdefineret menu
AE-hold
Kontrolhjul
Du kan ændre kontrolhjulets funktion i manuel tilstand og programskift.
Lukkerhastig.
Blænde
Manuel tilstand
Kontrolhjul: Lukkerhastighed
+/– (Eksponering)-knap + kontrolhjul: Blænde
Programskift
PS-skift (kontrolhjulet ændrer
lukkerhastigheden.)
Manuel tilstand
Kontrolhjul: Blænde
+/– (Eksponering)-knap + kontrolhjul:
Lukkerhastighed
Programskift
PA-skift (kontrolhjulet ændrer blænden.)
89
Flere oplysninger om betjening
1 side 75
Eksp.komp.
Hvis eksponeringskompensation vælges i standardindstillingen, når blitzen anvendes, ændres
lukkerhastighed, blænde, ISO-følsomhed (kun i AUTO-tilstand) og mængden af blitzlys for at
udføre eksponeringskompensationen (side 60). Ved at fastsætte mængden af blitzlys kan du
begrænse effekten af eksponeringskompensation til den baggrund, der kun oplyses af lys fra
omgivelserne (andet lys end blitzlys).
Miljø & flash
Eksponeringskompensation udføres på både det omgivende
lysinterval (den baggrund, som blitzlyset ikke når) og
blitzlysets interval.
• Værdier, som ændres: lukkerhastighed, blænde, ISO (kun i
AUTO-tilstand), mængden af blitzlys
• Værdier, som ikke ændres: ingen
Kun miljø
Eksponeringskompensationen begrænses til det omgivende
lysinterval (baggrunden), mens eksponeringen af blitzlysets
interval er fast.
• Værdier, som ændres: lukkerhastighed, blænde, ISO (kun i
AUTO-tilstand)
• Værdier, som ikke ændres: mængden af blitzlys
• Med blitzkompenseringen kan du begrænse kompenseringen til blitzlysintervallet ved at fastfryse
eksponeringen af det omgivende lysinterval, som blitzlyset ikke når (side 52).
Værdier, som ændres: mængden af blitzlys
Værdier, som ikke ændres: lukkerhastighed, blænde, ISO
AF-lampe
Når du trykker udløserknappen halvvejs ned med brug af blitz i svag belysning, udløses
blitzlyset muligvis. Dette er en ekstra AF-belysning som hjælp til let at fokusere på et motiv i
automatisk fokuseringstilstand. Du kan indstille AF-lampen til at være til eller fra.
Til
Bruger AF-lampe.
Fra
Bruger ikke AF-lampe.
• Når AF-lampen er indstillet til [Fra], bliver AF-lampen fra en ekstern blitz (medfølger ikke) ikke udløst.
90
Brugerdefineret menu 2
Standardindstillingerne er markeret med
Flere oplysninger om betjening
1 side 75
.
Udløserlås
Du kan indstille udløserlåsen til at forhindre, at lukkeren udløses, når der ikke er indsat et
optagemedie i kameraet.
Til:intet krt
Lukkeren kan ikke udløses, når der ikke er indsat et
optagemedie i kameraet.
Fra:intet krt
Lukkeren kan udløses, når der ikke er indsat et optagemedie i
kameraet.
Du kan indstille udløserlåsen til at forhindre, at lukkeren udløses, når der ikke er monteret et
objektiv på kameraet. Når kameraet f.eks. skal monteres på et teleskop, skal du vælge
[Fra:intet obj], så lukkeren kan udløses.
Til:intet obj
Lukkeren kan ikke udløses, når der ikke er monteret et
objektiv på kameraet.
Fra:intet obj
Lukkeren kan udløses, når der ikke er monteret et objektiv på
kameraet.
Brugerdefineret menu
Udløserlås
AF-felt indst.
Når udløserknappen trykkes halvvejs ned, belyses det lokale fokuseringsområde i fokus
kortvarigt med rødt lys. Du kan ændre varigheden af belysningen eller slå belysningen fra.
0,6s. display
Det lokale fokuseringsområde belyses i 0,6 sekunder.
0,3s. display
Det lokale fokuseringsområde belyses i 0,3 sekunder.
Display fra
Ingen belysning.
• Når [Display fra] vælges, belyses det lokale fokuseringsområde kun, når kontrolknappen eller spot AFknappen trykkes ned.
91
Flere oplysninger om betjening
1 side 75
Monitordisp.
Øjesensoren, som er placeret lige under søgeren, registrerer, om fotografen kigger ind i
søgeren eller ej. LCD-skærmen kan indstilles til at slå fra automatisk, når du kigger ind i
søgeren.
Automatisk
LCD-skærmen slår automatisk fra, når du kigger ind i
søgeren.
Manuelt
LCD-skærmen forbliver tændt, når du kigger ind i søgeren.
• Uanset indstillingen i denne menu slås visningen af optageoplysninger automatisk fra efter en indstillet
varighed (fem sekunder i standardindstillingen (side 97)).
Optagedisplay
Du kan indstille visningen af optageoplysninger til at rotere automatisk, når kameraet er i
lodret position.
Autorotation
Visningen roteres automatisk til lodret position, når kameraet
er i lodret position.
Horisontal
Visningen roteres ikke, når kameraet er i lodret position.
Afsp.display
Billedretningen kan optages sammen med billedet, hvilket gør det muligt, at billeder, som
optages i lodret position, også automatisk vises i lodret position.
Autorotation
Billedretningen optages sammen med billedet.
Man.rotation
Billedretningen optages ikke sammen med billedet.
• Når [Autorotation] vælges, vises et billede, som indlæses på en computer, i lodret position med "Picture
Motion Browser"/"Image Data Converter SR" (medfølger). Billedet vises muligvis ikke i lodret position,
afhængigt af den anvendte software.
• For at rotere det viste billede manuelt, se side 71.
92
Opsætningsmenu 1
Flere oplysninger om betjening
1 side 75
Opsætningsmenu
Standardindstillingerne er markeret med
.
LCD-lysstyrke
Du kan justere lysstyrken på LCD-skærmen.
Indstil LCD-lysstyrke
+ Høj
Lav –
:juster
:angiv
MENU
1 Vælg [Angiv] i [LCD-lysstyrke].
Overførsel
Vælger den USB-tilstand, der skal bruges ved tilslutning af kameraet til en computer eller
lignende med et USB-kabel.
Masselager
Anvendes til kopiering af billeder til computeren. Kameraet
genkendes som en USB-masselagerenhed.
PTP
Udskriver billederne med en PictBridge-kompatibel printer,
eller kopierer billeder til PTP-kompatible (Picture Transfer
Protocol) enheder.
Opsætningsmenu
2 Juster lysstyrken med b/B på kontrolknappen eller med kontrolhjulet, og tryk derefter midt på
kontrolknappen.
• For flere oplysninger om udskrivning med en PictBridgekompatibel printer, se side 118.
Videoudgang
Indstiller videoudgangssignalet i overensstemmelse med tv-farvesystemet på det tilsluttede
videoudstyr. Forskellige lande og områder benytter forskellige tv-farvesystemer. Hvis du vil
have vist billeder på en tv-skærm, skal du se på side 74 for at få oplysninger om tvfarvesystemet i det land eller område, hvor kameraet benyttes.
NTSC
Indstiller videoudgangssignalet til NTSC-tilstand (f.eks. til USA
og Japan).
PAL
Indstiller videoudgangssignalet til PAL-tilstand (f.eks. til
Europa).
93
Flere oplysninger om betjening
1 side 75
Lydsignaler
Vælger den lyd, der frembringes, når lukkeren låses under nedtælling med selvudløser osv.
Til
Slår lyden til.
Fra
Slår lyden fra.
Sprog
Vælg det sprog, der skal bruges til visning af menupunkter, advarsler og meddelelser.
1 Vælg [
Sprog], og tryk derefter på B på kontrolknappen.
2 Vælg det ønskede sprog med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter midt på kontrolknappen.
Sæt dato/tid
Indstiller datoen og klokkeslættet.
Vælg [Angiv] i [Sæt dato/tid]. Udfør derefter den procedure, der beskrives under "Indstil uret"
(t trin 3 i "Læs dette først").
94
Opsætningsmenu 2
Standardindstillingerne er markeret med
Flere oplysninger om betjening
1 side 75
.
Huk. filnumre
Vælger den metode, der bruges til at tildele filnumre til billeder.
Til
Tildeler fortløbende numre til filer, selvom optagemappen
eller optagemediet ændres.
Fra
Begynder fra 0001, hver gang mappen ændres. (Hvis
lagringsmappen indeholder en fil, tildeles et nummer, som er
et tal højere end det højeste nummer.)
Nulstiller filnummeret. Nummeret vender tilbage til "0001". Hvis lagringsmappen indeholder
en fil, tildeles et nummer, som er et tal højere end det højeste nummer.
Vælg [Angiv] i [Nulstil].
Mappenavn
Opsætningsmenu
Nulstil
Mappens standardnavn (100MSDCF osv.) kan ændres til datoformat, så mapperne
klassificeres efter dato ved lagring og afspilning.
Std.format
Vælger mappens standardnavn.
Datoformat
Vælger datoformat som navn til mappen. Der oprettes
automatisk en ny mappe, hver gang optagedatoen skifter.
• De mapper og billeder, der er gemt i mapper med standardnavn, bevarer deres navne.
• Hvis [Datoformat] vælges, vises mappenavnet på følgende måde.
Eksempel:
A
B
A: Mappenummer
B: Å (det sidste tal) / MM / DD
95
Flere oplysninger om betjening
1 side 75
Vælg mappe
Når en mappe med standardnavn vælges, og der er to eller flere mapper, kan du vælge den
optagemappe, der skal anvendes til at optage billeder.
1 Vælg [Vælg mappe], og tryk derefter på B på kontrolknappen.
2 Vælg den ønskede mappe med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter midt på kontrolknappen.
• Du kan ikke vælge mappen, når du indstiller [Datoformat].
Ny mappe
Opretter en mappe på et optagemedie til optagelse af billeder.
En ny mappe oprettes og tildeles det næste nummer i den fortløbende nummerering, og denne
bliver den aktuelle optagemappe.
96
Opsætningsmenu 3
Standardindstillingerne er markeret med
Flere oplysninger om betjening
1 side 75
.
LCD-belysning
Under optagelsen vises skærmbilledet med optageoplysninger på LCD-skærmen. Du kan
ændre den tid, skærmbilledet vises.
1 min.
Vises i et minut.
30 sek.
Vises i 30 sekunder.
10 sek.
Vises i 10 sekunder.
5 sek.
Vises i fem sekunder.
Strømspare
Hvis du ikke betjener kameraet i et bestemt tidsrum, skifter kameraet til strømbesparende
tilstand og slukkes næsten (Strømspare). t trin 3 i "Læs dette først"
Du kan indstille det tidsrum, der skal gå, før kameraet sættes i strømbesparende tilstand.
30 min.
Kameraet går i strømbesparende tilstand efter 30 minutter.
10 min.
Kameraet går i strømbesparende tilstand efter 10 minutter.
5 min.
Kameraet går i strømbesparende tilstand efter fem minutter.
3 min.
Kameraet går i strømbesparende tilstand efter tre minutter.
1 min.
Kameraet går i strømbesparende tilstand efter et minut.
Opsætningsmenu
• Skærmbilledet vises igen, hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned eller udfører en anden betjening.
• Hvis du trykker udløserknappen ned, vender kameraet tilbage til optagetilstand.
Huk. menuafsn
Når du trykker på knappen MENU i standardindstillingen,vises menuskærmbilledet
1 eller
1 først. Du kan ændre denne indstilling, så det tidligere valgte menuskærmbillede vises
først.
Fra
Viser menuskærmbilledet
Til
Viser det tidligere valgte menuskærmbillede først.
1 eller
1 først.
97
Flere oplysninger om betjening
1 side 75
Bekræft slet
Før billeder eller mapper kan slettes, vises et skærmbillede til bekræftelse som f.eks. "Slet
dette billede?". Normalt vælges [Nej] som standard, men du kan ændre standardindstillingen,
så [Ja] vælges.
“Ja”
[Ja] vælges som standard.
“Nej”
[Nej] vælges som standard.
• Denne indstilling gælder for både sletning af billeder og sletning af mapper.
Ryd CCD
Hvis støv eller snavs trænger ind i kameraet og sætter sig på CCD'en (den del, der fungerer
som film), vil det muligvis blive vist på billedet, afhængigt af optagemiljøet. Hvis der er støv
på CCD'en, skal du bruge en blæserbørste, der fås i handlen, og rense CCD'en på følgende
måde. Du kan nemt tørre støv væk ved kun at bruge blæserbørsten og den støvafvisende
funktion.
• Rensningen kan kun udføres, når batteriniveauet er
. Lav batteristrøm under
rensningen kan medføre beskadigelse af lukkeren. Rensningen bør afsluttes
hurtigt.
1 Kontroller, at batteriet er fuldt opladet.
• Det anbefales at anvende en vekselstrømsadapter/oplader (medfølger ikke).
2 Vælg [Ryd CCD], vælg derefter [Angiv].
Meddelelsen "Når CCD er ryddet, sluk kamera. Fortsæt?" vises.
3 Vælg [Ja] med b på kontrolknappen, og tryk derefter midt på kontrolknappen.
• Når CCD'en har vibreret et øjeblik, løftes spejlet foran.
4 Tag objektivet af.
5 Brug blæserbørsten til at rengøre CCD'ens overflade og området omkring den.
• Berør ikke CCD'en med spidsen af børsten. Afslut rensningen hurtigt.
• Hold kameraets forside nedad for at forhindre, at støv igen sætter sig inde i kameraet.
• Brug ikke en sprayblæser, da den kan sprede vanddamp inde i kamerahuset.
98
Flere oplysninger om betjening
1 side 75
• Når du rengør CCD'en, skal du ikke sætte spidsen af blæserbørsten i hulrummet
bag objektivfatningen. Det er ikke nødvendigt at lade blæserbørsten nærme sig
CCD'en.
6 Monter objektivet, og sæt POWER-kontakten til OFF.
• Kameraet begynder at bippe, hvis batteriniveauet bliver lavt under rengøringen. Indstil straks rengøringen,
og sæt POWER-kontakten til OFF.
z Sådan forhindres det, at støv trænger ind i kameraet
Det er umuligt fuldstændigt at forhindre støv i kameraet, men følgende råd kan hjælpe med at reducere
risikoen.
• Skift objektiv et sted, hvor der er mindst muligt støv, og gør det hurtigt.
• Efterlad ikke kameraet uden objektiv eller kameradæksel.
• Når kameradækslet fastgøres, skal alt støv fjernes fra dækslet, før det placeres på kameraet.
Du kan nulstille kameraets hovedfunktioner.
1 Vælg [Angiv] i [Nulstil std.].
Meddelelsen "Nulstil standard?" vises.
Opsætningsmenu
Nulstil std.
2 Vælg [Ja] med b på kontrolknappen, og tryk derefter midt på kontrolknappen.
De primære funktioner nulstilles.
• For flere oplysninger om de punkter, der kan nulstilles, se "Nulstil standard" (side 146).
99
Brug af computeren
Brug af en Windows-computer
For oplysninger om brug af en Macintoshcomputer henvises til "Brug af en
Macintosh-computer" (side 115).
I dette afsnit beskrives indholdet af
skærmbillederne i den engelske version.
Tilslutning af kameraet til computeren (side 103)
Forberedelse af kameraet og computeren og tilslutning af
kameraet til computeren
Kopiering af billeder til computeren (side 103)
Visning af billeder på computeren
Visning af billeder ved hjælp af programmet α100 (side 110)
•Visning af billeder, der er gemt på computeren
•Visning af fotografier organiseret efter dato
•Redigering af billeder
Udskrivning af billeder
100
Anbefalet computermiljø
Følgende miljø anbefales til en computer,
der sluttes til kameraet.
Anbefalet miljø til kopiering af
billeder
Operativsystem (forudinstalleret):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows
XP Home Edition eller Windows XP
Professional
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et
miljø, der er baseret på en opgradering af
ovennævnte operativsystemer, eller i et
multiboot-miljø.
USB-jackstik: Medfølger som standard
Operativsystem (forudinstalleret):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows
XP Home Edition eller Windows XP
Professional
CPU/Hukommelse: Pentium III 500 MHz
eller kraftigere, 128 MB RAM eller mere
(Anbefalet: Pentium III 800 MHz eller
kraftigere og 256 MB RAM eller mere)
Virtuel hukommelse: 700 MB eller mere
Skærm: 1024 × 768 punkter eller mere,
mange farver (16-bit farver) eller derover
Bemærkninger vedrørende tilslutning
af kameraet til en computer
• Funktionaliteten kan ikke garanteres på alle de
ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en
computer samtidigt, kan nogle enheder,
herunder dette kamera, muligvis ikke fungere,
afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der
benyttes en USB-hub.
• Hvis kameraet tilsluttes via en USBgrænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør det
avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med HiSpeed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Kontroller, at [Overførsel] i opsætningsmenuen
er angivet til [Masselager]. Hvis det er
indstillet til [PTP], genkendes kameraet ikke.
• Når computeren genstarter fra standby- eller
dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke
gendannet.
Brug af computeren
Anbefalet miljø til brug af "Picture
Motion Browser"
Hukommelse: 256 MB eller mere (512 MB
eller mere anbefales.)
Software: DirectX 9.0c eller nyere
Harddisk: Nødvendig diskplads til
installationen—200 MB eller mere
Skærm: 800 × 600 punkter eller mere, mange
farver (16-bit farver) eller derover
• Softwaren er kompatibel med DirectXteknologien. "DirectX" skal være installeret for
at benytte softwaren.
Anbefalede omgivelser til brug af
"Image Data Converter SR Ver.1.1"
Operativsystem (forudinstalleret):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition eller Windows
XP Professional
CPU: MMX Pentium III 1 GHz eller
kraftigere anbefales
101
Kopiering af billeder til computeren
I dette afsnit beskrives processen, idet en
Windows-computer bruges som eksempel.
Du kan kopiere billeder fra kameraet til
computeren på følgende måde.
Ved direkte indsættelse af
optagemediet i en computer
Fjern optagemediet fra kameraet, sæt det i
computeren, og kopier billederne.
Ved tilslutning af kameraet til
optagemediet, der er sat i en
computer ved hjælp af en USBforbindelse.
Følg trin 1 til 4 på side 102 til 106 for at
kopiere billederne.
• Kontroller, at [Overførsel] i opsætningsmenuen
er angivet til [Masselager] (side 93).
Trin 1: Forberedelse af kameraet
og computeren
1 Sæt et optagemedie med
optagede billeder i kameraet.
2 Sæt en tilstrækkeligt opladet
batterienhed i kameraet, eller slut
kameraet til en stikkontakt med
vekselstrømsadapteren/
opladeren (medfølger ikke).
102
• Når der kopieres billeder til computeren ved
hjælp af en batterienhed, som ikke er
tilstrækkeligt opladet, mislykkes
kopieringen muligvis, eller billeddataene
kan blive beskadiget, hvis batterienheden
bliver flad for hurtigt.
3 Tænd for kameraet og
computeren.
Trin 2: Tilslutning af kameraet til
computeren
2 Til USBjackstikket
USB-kabel
1 Når du har oprettet en USBforbindelse i trin 2, skal du klikke
på [Copy pictures to a folder on
my computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]
(Kopier billederne til en mappe på
computeren ved hjælp af
Microsoft Scanner og
kameraguiden) t [OK], når
guiden vises automatisk på
skrivebordet.
1 Til et USB-jackstik
2
• På Windows XP vises guiden Automatisk
afspilning på skrivebordet.
Trin 3-A: Kopiering af billeder til
en computer
• På Windows 2000/Me skal du udføre den
procedure, der forklares i "Trin 3-B: Kopiering
af billeder til en computer" på side 104.
• Hvis guiden ikke vises automatisk i Windows
XP, skal du udføre den procedure, der forklares i
"Trin 3-B: Kopiering af billeder til en computer"
på side 104.
Brug af computeren
1
Skærmbilledet "Scanner and Camera
Wizard" (Guiden Scanner og kamera)
vises.
2 Klik på [Next] (Næste).
De billeder, der er gemt på
optagemediet i kameraet, vises.
• Når programmet (medfølger) er installeret,
vises skærmen [Import Images] (Importer
billeder) muligvis (side 110). Hvis det er
tilfældet, kan du også importere billeder ved
hjælp af "Picture Motion Browser".
I dette afsnit vises et eksempel på kopiering
af billeder til mappen "My Documents"
(Dokumenter).
Tryk udløserknappen på kameraet halvvejs
ned, hvis skærmen ikke vises.
103
3 Klik for at fjerne markeringen i
afkrydsningsfelterne for
uønskede billeder, så de ikke
kopieres, og klik derefter på
[Next] (Næste).
5 Klik på alternativknappen ud for
[Nothing. I'm finished working
with these pictures] (Ingenting.
Jeg er færdig med at arbejde med
billederne) for at markere den, og
klik derefter på [Next] (Næste).
1
1
2
2
Skærmen "Picture Name and
Destination" (Billednavn og -placering)
vises.
4 Vælg et navn og en placering til
billederne, og klik derefter på
[Next] (Næste).
1
2
Kopieringen af billederne starter. Når
kopieringen er færdig, vises skærmen
"Other Options" (Andre indstillinger).
• I dette afsnit vises et eksempel på kopiering
af billeder til mappen "My Documents"
(Dokumenter).
Skærmbilledet "Completing the Scanner
and Camera Wizard" (Fuldfører guiden
Scanner og kamera) vises.
6 Klik på [Finish] (Udfør).
Guiden lukkes.
• Hvis du vil fortsætte med at kopiere andre
billeder, skal du frakoble USB-kablet
(side 106). Udfør derefter den procedure,
der forklares under "Trin 2: Tilslutning af
kameraet til computeren" på side 103.
• RAW-billeder kan ikke blive vist med denne
metode. Vælg [Open folder to view files] (Åbn
mappe for at få vist filer) i trin 1, åbn derefter
mappen [DCIM], som beskrevet under trin 3-B
nedenfor, og kopier billederne.
Trin 3-B: Kopiering af billeder til
en computer
• På Windows XP skal du udføre den procedure,
der forklares i "Trin 3-A: Kopiering af billeder
til en computer" på side 103.
104
I dette afsnit vises et eksempel på kopiering
af billeder til mappen "My Documents"
(Dokumenter).
Tryk udløserknappen på kameraet halvvejs
ned, hvis skærmen ikke vises.
1 Dobbeltklik på [My Computer]
3 Dobbeltklik på mappen [My
Documents] (Dokumenter).
Højreklik i vinduet "My
Documents" (Dokumenter) for at
få vist menuen, og klik på [Paste]
(Sæt ind).
(Denne computer) t [Removable
Disk] (Flytbar disk) t [DCIM].
1
2
2 Dobbeltklik på den mappe, hvor
de billedfiler, du vil kopiere, er
gemt.
Højreklik derefter på en billedfil
for at få vist menuen, og klik på
[Copy] (Kopier).
• Hvis der findes et billede med det samme
filnavn i destinationsmappen, vises en
bekræftelsesmeddelelse om overskrivning.
Hvis du overskriver et eksisterende billede
med et nyt billede, bliver de oprindelige
fildata slettet. Hvis du vil kopiere en
billedfil til computeren uden at overskrive
dataene, skal du ændre filnavnet og derefter
kopiere billedfilen. Hvis du ændrer filnavnet
(side 108), skal du dog være opmærksom
på, at du muligvis ikke kan afspille billedet
på kameraet.
Brug af computeren
Billedfilerne kopieres til mappen "My
Documents" (Dokumenter).
1
2
• For oplysninger om lagerplacering for
billedfiler, se side 107.
105
Trin 4: Visning af billeder på
computeren
I dette afsnit beskrives proceduren for at få
vist kopierede billeder i mappen "My
Documents" (Dokumenter).
1 Klik på [Start] t [My Documents]
(Dokumenter).
Sådan afbrydes USBforbindelsen
Udfør de procedurer, der beskrives
nedenfor, først, inden du:
• Frakobler USB-kablet
• Fjerner et optagemedie
• Slukker for kameraet
x På Windows 2000/Me/XP
1 Dobbeltklik på
på proceslinjen.
2
Dobbeltklik her
2 Klik på
[Stop].
1
Indholdet af mappen "My Documents"
(Dokumenter) vises.
• Hvis du ikke bruger Windows XP, skal du
dobbeltklikke på [My Documents]
(Dokumenter) på skrivebordet.
2 Dobbeltklik på den ønskede
billedfil.
Billedet vises.
106
(USB-masselagerenhed) t
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og
klik derefter på [OK].
4 Klik på [OK].
Enheden afbrydes.
• Trin 4 er ikke nødvendigt på Windows XP.
Lagerplaceringer og filnavne for
billedfiler
Billedfiler, der optages med kameraet,
grupperes i mapper på optagemediet.
Eksempel: visning af mapper på Windows
XP
– RAW-datafil (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
• Afhængigt af indstillingerne på computeren
vises filtypenavnet muligvis ikke.
• For yderligere oplysninger om mapper henvises
til side 95 og 96.
Brug af computeren
A Mapper, der indeholder billeddata, som er
optaget med dette kamera. (De første tre
cifre angiver mappenummeret.)
B Du kan oprette en mappe i datoformat
(side 95).
• Du kan ikke optage/afspille nogen billeder i
mappen "MISC".
• Hvis du sletter en mappe, bortset fra den nyeste
mappe i indeksskærmen i filbrowseren, bliver
mappens nummer til et ubrugt nummer.
• Billedfiler navngives på følgende måde:
ssss (filnummer) angiver et tal mellem
0001 og 9999. Den numeriske del af navnet på
en RAW-datafil og den tilsvarende JPEGbilledfil er ens.
– JPEG-filer: DSC0ssss.JPG
– JPEG-filer (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– RAW-datafil (anden end Adobe RGB):
DSC0ssss.ARW
107
Visning af billedfiler, der er gemt på en
computer, ved hjælp af kameraet
I dette afsnit beskrives processen, idet en
Windows-computer bruges som eksempel.
Når en billedfil, der er kopieret til en
computer, ikke længere findes på et
optagemedie, kan du få vist billedet igen på
kameraet ved at kopiere billedfilen fra
computeren til et optagemedie.
• Trin 1 skal ikke udføres, hvis det filnavn, som
kameraet gav filen, ikke er ændret.
• Du kan muligvis ikke afspille visse billeder,
afhængigt af billedstørrelsen.
• Når en billedfil er blevet behandlet på en
computer, eller når billedfilen er optaget med en
anden kameramodel end dit kamera, kan den
muligvis ikke afspilles på kameraet.
• Hvis der ikke findes en mappe, skal du først
oprette en mappe ved hjælp af kameraet
(side 96) og derefter kopiere billedfilen.
1 Højreklik på billedfilen, og klik
derefter på [Rename] (Omdøb).
Ret filnavnet til "DSC0ssss".
Angiv et tal mellem 0001 og 9999 for
ssss.
1
2
• Skriv et andet tal, hvis der vises en
bekræftelsesmeddelelse om overskrivning.
• Afhængigt af indstillingerne på computeren
vises filtypenavnet muligvis. Filtypenavnet
på billeder er JPG. Du må ikke ændre
filtypenavnet.
108
2 Kopier billedfilen til mappen på
optagemediet i følgende
rækkefølge.
1Højreklik på billedfilen, og klik derefter
på [Copy] (Kopier).
2Dobbeltklik på [Removable Disk]
(Flytbar disk) eller [Sony
MemoryStick] i [My Computer] (Denne
computer).
3Højreklik på mappen [sssMSDCF] i
mappen [DCIM], og klik derefter på
[Paste] (Sæt ind).
• sss angiver et tal mellem 100 og 999.
Installation af softwaren (medfølger)
Udfør nedenstående procedure for at
installere softwaren (medfølger).
• På Windows 2000/XP skal du logge på som
administrator.
• "Picture Motion Browser" og "Image Data
Converter SR Ver.1.1" installeres samtidig.
1 Tænd for computeren, og sæt CDROM'en (medfølger) i CD-ROMdrevet.
Installationsmenuen vises.
4 Følg instruktionerne på skærmen
for at fuldføre installationen.
"Image Data Converter SR Ver.1.1"
installeres også.
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart
vises, skal du følge instruktionerne på
skærmen for at genstarte computeren.
• DirectX installeres også, afhængigt af
computermiljøet.
• In Windows Me installeres "Image Data
Converter SR Ver.1.1" ikke.
5 Tag CD-ROM'en ud, når
installationen er fuldført.
2 Klik på [Install] (Installer).
Når du har tilmeldt dig på webstedet, kan
du få sikker og nyttig kundesupport.
http://www.sony.net/registration/di/
Brug af computeren
• Hvis den ikke vises, skal du dobbeltklikke
på
(My Computer (Denne computer))
t
(SONYPICTUTIL).
Når du har installeret softwaren, vises et
genvejsikon til kundens
registreringswebsted på skrivebordet.
Skærmbilledet "Choose Setup
Language" (Vælg installationssprog)
vises.
3 Vælg det ønskede sprog, og klik
derefter på [Next] (Næste).
Skærmbilledet "License Agreement"
(Licensaftale) vises.
Læs aftalen omhyggeligt. Hvis du kan
acceptere betingelserne i aftalen, skal du
klikke på alternativknappen ud for [I
accept the terms of the license
agreement] (Jeg accepterer
betingelserne i licensaftalen) og derefter
klikke på [Next] (Næste).
109
Brug af softwaren (medfølger)
Du kan få større glæde af billederne fra
kameraet end nogensinde før med denne
software.
Dette afsnit indeholder en oversigt over
"Picture Motion Browser" og "Image Data
Converter SR Ver.1.1" og giver
grundlæggende instruktioner.
Oversigt over "Picture Motion
Browser"
Med "Picture Motion Browser" kan du:
• Importere billeder, som er taget med kameraet,
og få vist dem på monitoren.
• Organisere billeder på computeren på en
kalender efter optagedato for at få vist dem.
• Retouchere, udskrive og sende billeder som
vedhæftede filer i en e-mail, ændre
optagedatoen og meget mere.
• Der er flere oplysninger i Help (Hjælp).
For at få adgang til Help skal du klikke på
[Start] t [All Programs] (i Windows 2000/
Me, [Programs]) t [Sony Picture Utility]
t [Help] t [Picture Motion Browser].
Start og afslutning af "Picture
Motion Browser"
Grundlæggende instruktioner
Følg disse trin for at importere og få vist
billeder fra kameraet.
Import af billeder
1 Kontroller, at "Media Check Tool"*
(Værktøj til medietjek) kører.
* "Media Check Tool" er et program, som
automatisk registrerer og importere billeder,
når et optagemedie indsættes, eller når
kameraet tilsluttes.
Find ikonet
(Media Check Tool)
(Værktøj til medietjek) på proceslinjen.
• Hvis ikonet for
ikke findes: Klik på
[Start] t [All Programs] (i Windows 2000/
Me, [Programs]) t [Sony Picture Utility]
t [Tools] t [Media Check Tool].
2 Forbind kameraet og computeren
med USB-kablet.
Når kameraet er registreret automatisk,
vises skærmen [Import Images]
(Importer billeder).
Start af "Picture Motion Browser"
Dobbeltklik på ikonet
(Picture Motion
Browser) på skrivebordet.
Eller gør følgende i menuen Start: Klik på
[Start] t [All Programs] (i Windows 2000/
Me, [Programs]) t [Sony Picture Utility]
t [Picture Motion Browser].
Afslutning af "Picture Motion Browser"
Klik på
-knappen i øverste højre hjørne
af skærmen.
110
• Hvis du vil indsætte et optagemedie direkte i
en computer, bør du først læse side 102.
• I Windows XP skal du lukke guiden
Automatisk afspilning, hvis den vises.
3 Importer billederne.
Klik på knappen [Import] (Importer) for
at begynde importen af billederne.
2 Visning af billeder i "Viewed
folders" (Viste mapper) sorteret
efter optagedato i en kalender
1Klik på fanen [Calendar] (Kalender).
De årstal, da billederne blev optaget,
vises.
Som standard importeres billeder i en
mappe, der oprettes under "My
Pictures" (Billeder), og mappens navn
er importdatoen.
• Du kan finde oplysninger om ændring af
"Folder to be imported" (Mappe som skal
importeres) på side 113.
1 Kontrol af importerede billeder
Når importen er gennemført, starter
"Picture Motion Browser". Der vises
miniaturer af de importerede billeder.
3Hvis du vil have vist billederne efter
måned, kan du klikke på den ønskede
måned.
Der vises miniaturer af billeder, som er
optaget den pågældende måned.
4Hvis du vil have vist billederne efter
klokkeslæt, kan du klikke på den
ønskede dato.
Der vises miniaturer af billeder, som er
optaget den pågældende dag, sorteret
efter time.
Skærmvisning efter årstal
Brug af computeren
Visning af billeder
2Klik på årstallet.
Billeder, som er optaget det pågældende
år, vises sorteret i kalenderen efter
optagedato.
1
2
3
Skærmvisning efter måned
• Mappen "My Pictures" angives som
standardmappen i "Viewed folders" (Viste
mapper).
• Du kan dobbeltklikke på en miniature for at
få vist billedet separat.
4
111
Skærmvisning efter time
Visning af billeder i fuldskærmtilstand
Klik på knappen
, hvis du vil have vist et
diasshow med de aktuelle billeder i
fuldskærmtilstand.
• Hvis du vil have vist billeder fra et bestemt
år eller en bestemt måned, kan du klikke på
den ønskede periode i venstre side af
skærmen.
3 Visning af individuelle billeder
Dobbeltklik på en miniature på
skærmvisningen efter time for at få vist
billedet i et separat vindue.
• Du kan redigere viste billeder ved at klikke
på knappen
på proceslinjen.
112
• Klik på knappen
nederst til venstre på
skærmen for at afspille eller midlertidigt stoppe
diasshowet.
• Klik på knappen
nederst til venstre på
skærmen for at stoppe diasshowet.
Andre funktioner
Forberedelse af billeder, der er gemt
på computeren, til visning
Hvis du vil have vist dem, skal du registrere
den mappe, der indeholder billederne, som
en af "Viewed folders" (Viste mapper).
1 Klik på
i hovedskærmbilledet,
eller vælg [Register Folders to
View] (Registrer mapper til
visning) i menuen [File] (Filer).
Åbn skærmbilledet "Folder to be imported"
(Mappe, der skal importeres) for at ændre
"Import Settings" (Importindstillinger).
1 Vælg [Import Settings]
(Importindstillinger) t [Location
for Imported Images] (Placering af
importerede billeder) i menuen
[File] (Filer).
Skærmbilledet "Location for Imported
Images" vises.
2 Vælg "Folder to be imported"
Brug af computeren
Indstillingsskærmbilledet til registrering
af "Viewed folders" (Viste mapper)
vises.
Ændring af "Folder to be imported"
(Mappe, der skal importeres)
(Mappe, der skal importeres).
• Du kan angive "Folder to be imported" (Mappe,
der skal importeres) blandt de mapper, der er
registrerede som "Viewed folders" (Viste
mapper).
2 Angiv mappen med billeder til
import for at registrere mappen
som en af de "Viewed folders"
(Viste mapper).
3 Klik på [OK].
Billedoplysningerne registreres i
databasen.
Opdatering af oplysninger om
billedregistrering
Vælg [Update Database] (Opdater
database) i menuen [Tools] (Funktioner) for
at opdatere billedoplysningerne.
• Opdateringen af databasen kan tage et stykke
tid.
• Hvis du omdøber billedfiler eller mapper i
"Viewed folders", kan de ikke vises med denne
software. I dette tilfælde skal du opdatere
databasen.
• Billeder i alle undermapper under "Viewed
folders" registreres også.
113
Sådan afinstalleres "Picture Motion
Browser"
Teknisk support
1 Klik på [Start] t [Control Panel] (I
Windows 2000/Me: [Start] t [Settings]
t [Control Panel]), dobbeltklik derefter
på [Add/Remove Programs].
Der findes flere oplysninger om dette
produkt samt svar på ofte stillede
spørgsmål på Sonys websted til
kundesupport.
http://www.sony.net/
2 Vælg [Sony Picture Utility], klik derefter
på [Remove] (I Windows 2000/Me:
[Change/Remove]) for at starte
afinstallationen.
Oversigt over "Image Data
Converter SR Ver.1.1"
Ved hjælp af programmet "Image Data
Converter SR Ver. 1.1" på cd-rommen
(medfølger) kan du redigere f.eks.
nuancekurve og skarphed i billeder, der er
optaget i RAW-tilstand. Du kan også
gemme billeder i et almindeligt anvendt
filformat.
• Hvis du gemmer dataene i ARW-format som
RAW-format, konverteres dataene til SR2formattet.
• Der er flere oplysninger i Help (Hjælp).
Start og afslutning af "Image
Data Converter SR Ver.1.1"
Start
Klik på genvejen til "Image Data Converter
SR Ver. 1.1" på skrivebordet.
Ved start fra menuen Start skal du klikke på
[Start] t [All Programs] (I Windows
2000: [Program]) t [Sony Picture Utility]
t [Image Data Converter SR].
Afslutning
Klik på knappen
i det øverste højre
hjørne af skærmen.
114
Brug af en Macintosh-computer
Du kan kopiere billeder til computeren eller
redigere en RAW-datafil ved hjælp af
"Image Data Converter SR Ver.1.1".
• "Picture Motion Browser" er ikke kompatibel
med Macintosh-computere.
Anbefalet computermiljø
Følgende miljø anbefales til en computer,
der sluttes til kameraet.
Anbefalet miljø til kopiering af
billeder
Operativsystem (forudinstalleret): Mac
OS X (v10.1.3 eller nyere)
• Når computeren genstarter fra standby- eller
dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke
genoprettet.
Kopiering og visning af billeder
på en computer
1 Forbered kameraet og en
Macintosh-computer.
Udfør den samme procedure som
beskrevet i "Trin 1: Forberedelse af
kameraet og computeren" på side 102.
USB-jackstik: Medfølger som standard
Operativsystem (forudinstalleret): Mac
OS X (v10.3-10.4)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, Power
Mac G4/G5-serien, Mac mini
2 Tilslut USB-kablet.
Udfør den samme procedure som
beskrevet i "Trin 2: Tilslutning af
kameraet til computeren" på side 103.
3 Kopier billedarkiver til Macintosh-
Hukommelse: 256 MB eller mere (512 MB
eller mere anbefales.)
computeren.
Skærm: 1024 × 768 punkter eller mere,
32.000 farver eller derover
1Dobbeltklik på det nyligt genkendte
symbol t [DCIM] t den mappe, der
indeholder de billeder, du vil kopiere.
Bemærkninger vedrørende tilslutning
af kameraet til en computer
2Træk og slip billedarkiverne til
harddisksymbolet.
Billedarkiverne kopieres til harddisken.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres på alle de
ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en
computer samtidigt, kan nogle enheder,
herunder dette kamera, muligvis ikke fungere,
afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der
benyttes en USB-hub.
• Hvis kameraet tilsluttes via en USBgrænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør det
avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med HiSpeed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Kontroller, at [Overførsel] i opsætningsmenuen
er angivet til [Masselager]. Hvis det er
indstillet til [PTP], genkendes kameraet ikke.
Brug af computeren
Anbefalede omgivelser til brug af
"Image Data Converter SR Ver.1.1"
• For oplysninger om billedernes placering og
arkivnavne, se side 107.
4 Vis billeder på computeren.
Dobbeltklik på harddisksymbolet t
det ønskede billedarkiv i den mappe, der
indeholder de kopierede billeder, for at
åbne billedarkivet.
115
Sådan afbrydes USBforbindelsen
Udfør de procedurer, der beskrives
nedenfor, først, inden du:
• Frakobler USB-kablet
• Fjerner et optagemedie
• Slukker for kameraet
Træk og slip drevsymbolet eller
symbolet for optagemediet til
symbolet "Trash".
Kameraet kobles fra computeren.
Installation af "Image Data
Converter SR Ver.1.1"
Du kan redigere f.eks. nuancekurve og
skarphed i billeder, der er optaget i RAWtilstand. Du kan også gemme billeder i et
almindeligt anvendt filformat.
• Log på som administrator for at installere.
1 Tænd for Macintosh-computeren, og sæt
CD-ROM'en (medfølger) i CD-ROMdrevet.
2 Dobbeltklik på CD-ROM-symbolet.
3 Kopier arkivet [IDCSR_INST.pkg] i
mappen [MAC] til harddisksymbolet.
4 Dobbeltklik på arkivet [IDCSR_INST.pkg]
i den mappe, du kopierede det til.
Følg instruktionerne på skærmen for at
fuldføre installationen.
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart
vises, skal du følge instruktionerne på
skærmen for at genstarte computeren.
• Hvis du gemmer dataene i ARW-format som
RAW-format, konverteres dataene til SR2formattet.
Sådan startes "Image Data
Converter SR Ver.1.1"
Dobbeltklik på [Image Data Converter SR]
i mappen [Application] (Program).
116
Teknisk support
Der findes flere oplysninger om dette
produkt samt svar på ofte stillede
spørgsmål på Sonys websted til
kundesupport.
http://www.sony.net/
Udskrivning af billeder
Sådan udskrives billeder
Direkte udskrivning vha. en PictBridge-kompatibel printer (side 118)
Du kan udskrive billeder ved at slutte kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel printer.
Direkte udskrivning ved hjælp af en "Memory Stick Duo"/CF-kort/Microdrivekompatibel printer
Du kan udskrive billeder med en "Memory Stick Duo"/CF-kort/
Microdrive-kompatibel printer.
For yderligere oplysninger henvises til den brugsvejledning, der
fulgte med printeren.
Du kan kopiere billeder til en computer vha. det medfølgende
program "Picture Motion Browser" og udskrive billederne.
Udskrivning af billeder
Udskrivning vha. en computer
Udskrivning i en fotoforretning
Du kan indlevere et optagemedie med billeder, som du har optaget
med kameraet, i en fotoforretning. Du kan angive et -mærke
(DPOF-sæt) på forhånd for de billeder, som du vil have udskrifter
af.
117
Direkte udskrivning af billeder vha. en
PictBridge-kompatibel printer
Selvom du ikke har en computer, kan du
udskrive billeder, som du har taget med
kameraet, ved at slutte kameraet direkte til
en PictBridge-kompatibel printer.
Trin 1: Forberedelse af kameraet
Forbered kameraet til forbindelse til
printeren med USB-kablet.
MENUknap
• "PictBridge" er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
I enkeltbilledtilstand
Kontrolknap
Du kan udskrive et enkelt billede på et
udskriftsark.
• Det anbefales at bruge vekselstrømsadapteren/
opladeren (medfølger ikke) for at undgå, at
strømmen afbrydes halvvejs gennem
udskrivningen.
1 Tryk på MENU for at få vist
I indekstilstand
Du kan udskrive flere billeder i mindre
størrelse på et udskriftsark.
• Afhængigt af printeren er der muligvis ikke
nogen funktion til indeksudskrift.
• Det antal billeder, der kan udskrives i et
indeksbillede, afhænger af printeren.
• Du kan ikke udskrive RAW-datafiler.
menuen.
2
Vælg [ ] (Opsætning) med b/B
på kontrolknappen, og tryk
derefter midt på kontrolknappen
(side 75).
3 Vælg [Overførsel] med v/V, tryk
derefter på B.
4 Vælg [PTP] med V, og tryk
derefter midt på kontrolknappen.
USB-tilstanden er indstillet til [PTP].
5 Sluk kameraet, og sæt
optagemediet med de optagne
billeder i.
118
Trin 2: Tilslutning af kameraet til
printeren
Trin 3: Udskrivning
1 Vælg det billede, der skal
1 Tilslut kameraet til printeren.
2 Til USBjackstikket
udskrives, med b/B på
kontrolknappen.
• Hvis du kun ønsker at udskrive et billede, gå
til trin 4.
2 Vælg antallet af ark med v/V på
kontrolknappen.
1
L:10M
FINE
1000135
:flyt
1 Til USBjackstikket
:vælg
:udskriv
• Antallet kan øges op til 20 med v og
reduceres med V.
• Du kan vælge antal ark for alle billederne
samtidig (side 120).
3 Gentag trin 1 og 2, hvis du ønsker
at udskrive andre billeder.
2 Tænd for kameraet og printeren.
Følgende skærmbillede vises.
Udskrivning af billeder
USB-kabel
• Hvis du får vist andre billeder, angives det
samlede antal ark i feltet "Total".
Total 3
1
L:10M
FINE
L:10M
FINE
1000135
1000135
:flyt
:vælg
:udskriv
• Tryk udløserknappen på kameraet halvvejs
ned, hvis skærmen ikke vises.
:flyt
:vælg
:udskriv
• Du kan skifte mellem visning af
enkeltbillede og indeksvisning med
(Vis)-knappen.
• Du kan forstørre billedet med
(Forstør)knappen.
119
4 Tryk midt på kontrolknappen.
Skærmbilledet til bekræftelse af
udskrivningen vises.
Ant.udskrifter
Papirstørr.
Layout
Udskriftskval.
Dataudskrift
: 3
: Printeropsætn
: Printeropsætn
: Printeropsætn
: Printeropsætn
Sådan foretages opsætning med
menuen til udskrivning
Når du har tilsluttet kameraet til en printer,
åbnes følgende menu til udskrivning, når du
trykker på knappen MENU. For
oplysninger om brug af menuen til
udskrivning, se side 75.
L:10M
FINE
1 2 3
Batchudskrift
Indeksudskr.
–
–
MENU
:Start
1000135
5 Tryk midt på kontrolknappen
igen.
:flyt
:vælg
:udskriv
MENU
1 (Side 1)
[Batchudskrift]
Billedet udskrives.
6 Tryk midt på kontrolknappen, når
meddelelsen "Udskrivning
afsluttet." vises.
Udskrivning afsluttet.
OK
Sådan annulleres udskrivningen
Udskrivningen annulleres ved at trykke
midt på kontrolknappen under udskrivning.
Fjern USB-kablet, eller sluk kameraet. Følg
fremgangsmåden ovenfor, når du igen vil
udskrive.
120
Alle
billeder
Udskriver alle billederne på
optagemediet i lige store antal.
Nulstil
Ryder alle
udskriftsindstillinger.
• Du kan angive antallet af udskrifter op til 20.
[Indeksudskr.]
Start
Udskriver alle billederne på
optagemediet som en
indeksudskrift. Skærmbilledet
til bekræftelse af
udskrivningen vises. Tryk midt
på kontrolknappen for at starte
udskrivningen.
• Ved en indeksudskrivning afhænger antallet af
billeder på et ark eller udskriftsformatet af
printeren.
2 (Side 2)
[Papirstørr.]
Printeropsætn
9×13cm
Hagaki-kort
13×18cm
A4
5×7,5cm-kort
3 (Side 3)
[DPOF-udskrift]
Start
Udskriver de DPOFmarkerede billeder, som blev
angivet i
Afspilningsmenuen, uanset
hvilke billede der aktuelt vises.
Skærmbilledet til bekræftelse
af udskrivningen vises. Tryk
midt på kontrolknappen for at
starte udskrivningen.
10x15cm
4"×6"
20×25cm
Letter
[Layout]
Uden grænser
1 billede/ark
2 bill./ark
4 bill./ark
[Udskriftskval.]
Udskrivning af billeder
Printeropsætn
Printeropsætn
Fin
[Dataudskrift]
Printeropsætn
Fra
Dato
Filnavn
Dato og navn
121
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger. Kontroller
punkterne på side 122 til 131. Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sonyserviceværksted.
Batterienhed og strøm
Batterienheden kan ikke installeres.
• Når du indsætter batterienheden, skal du bruge spidsen af batterienheden til at skubbe
udløsergrebet (t trin 1 i "Læs dette først").
• Installer batterienheden korrekt (t trin 1 i "Læs dette først").
Indikatoren for resterende batteriniveau viser ikke korrekt, eller der vises
tilstrækkeligt strøm på batteriet, men strømmen aflades for hurtigt.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser
(side 137).
• Batterienheden er afladet. Installer den opladede batterienhed (t trin 1 i "Læs dette først").
• Batterienheden er udbrændt (side 137). Udskift den med en ny.
Batterienheden aflades for hurtigt.
• Oplad den tilstrækkeligt (t trin 1 i "Læs dette først").
• Du bruger kameraet under ekstremt kolde forhold (side 137).
• Batteriterminalen er snavset. Rengør batteriterminalen med en vatpind el.lign., og oplad
batterienheden.
• Batterienheden er udbrændt (side 137). Udskift den med en ny.
Kan ikke tænde kameraet.
• Installer batterienheden korrekt (t trin 1 i "Læs dette først").
• Batterienheden er afladet. Installer en opladet batterienhed (t trin 1 i "Læs dette først").
• Batterienheden er udbrændt (side 137). Udskift den med en ny.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Hvis du ikke betjener kameraet i et bestemt tidsrum, skifter kameraet til strømbesparende
tilstand og slukkes næsten. Den strømbesparende tilstand annulleres ved at betjene kameraet,
f.eks. ved at trykke udløserknappen halvvejs ned (t trin 3 i "Læs dette først").
• Batterienheden er afladet. Installer en opladet batterienhed (t trin 1 i "Læs dette først").
122
Optagelse af billeder
Der vises ingenting på LCD-skærmen, når der tændes for strømmen.
• I standardindstillingen slukkes LCD-skærmen, hvis der ikke registreres nogen handling i mere
end fem sekunder, for at minimere batteriforbruget. Du kan ændre indstillingen af klokkeslæt
(side 97).
• LCD-skærmen er slået fra. Tryk på
(Vis)-knappen for at slå LCD-skærmen til (side 21).
• Øjesensoren er blevet aktiveret af noget, f.eks. en hånd, som har passeret tæt forbi sensoren.
Hvis sensoren under søgeren aktiveres, bliver LCD-skærmen slukket, fordi kameraet opfatter
det, som om fotografen bruger søgeren. Du kan deaktivere denne funktion (side 92).
• En eksponering på mere end et sekund, f.eks. bulb-eksponering, udføres. Der vises intet på
LCD-skærmen under eksponeringen.
Billedet er ikke tydeligt i søgeren.
• Juster diopterskalaen korrekt ved hjælp af justeringsknappen til diopteren (t trin 5 i "Læs
dette først").
Kameraet kan ikke optage billeder.
• Kontroller den ledige kapacitet i optagemediet (side 22). Hvis lagerenheden er fuld, skal du
Fejlfinding
gøre et af følgende:
– Slet unødvendige billeder (t trin 6 i "Læs dette først").
– Udskift optagemediet.
• Du bruger en "Memory Stick Duo" med knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK
(LÅST)-stillingen. Sæt knappen i optagestillingen (side 134).
• Du kan ikke optage billeder, mens den indbyggede blitz oplades.
Lukkeren udløses ikke.
• Lukkeren kan ikke udløses, når motivet er ude af fokus. (Udløserlåsen kan deaktiveres
(side 88).)
• Lukkeren kan ikke udløses, når kameraet er forbundet med en anden enhed, f.eks. et teleskop
(I denne situation kan udløserlåsen deaktiveres (side 91).)
• Udløserknappen kan ikke frigøres, hvis "----" blinker nederst til højre på LCD-skærmen, og
"E" blinker i søgeren. Disse indikatorer betyder, at optagemediet ikke er sat i kameraet. Indsæt
et optagemedie for at tage et billede (t trin 4 i "Læs dette først").
• Udløserknappen kan ikke frigøres, hvis "--" lyser i det øverste højre hjørne på LCD-skærmen.
Denne indikator betyder, at objektivet ikke er fastgjort korrekt. Fastgør objektivet korrekt
(t trin 2 i "Læs dette først").
Optagelse tager lang tid.
• Funktionen til støjreduktion er aktiveret (side 80). Dette er ikke en funktionsfejl.
• Du optager i RAW-tilstand (side 78). Da RAW-datafilen er stor, kan det tage et stykke tid at
optage i RAW-tilstand.
123
Billedet er ude af fokus.
• Motivet er for tæt på. Kontroller objektivets mindste fokuseringsafstand.
• Du optager i manuel fokuseringstilstand. Skift fokuseringstilstanden til AF (side 66).
• Du forsøger at fotografere et motiv, som måske kræver speciel fokusering (side 10). Brug
fokuslåsen eller den manuelle fokuseringsfunktion (side 66).
Blitzen fungerer ikke.
• Den indbyggede blitz er lukket. Træk den op.
• Blitztilstanden er indstillet til [Autoflash]. Hvis du vil være sikker på, at blitzen udløses uden
at svigte, skal du indstille blitztilstanden til [Udfyldningsflash] (side 49).
Der opstår slørede pletter på billeder, som er optaget med blitz.
• Støv i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er ikke en funktionsfejl.
Et billede, der er taget med blitzen, er for mørkt.
• Hvis motivet er uden for blitzens rækkevidde (den afstand, blitzen kan oplyse), bliver billedet
mørkt, fordi blitzlyset ikke når ud til motivet. Hvis ISO ændres, ændres blitzens rækkevidde
også (side 39).
Det nederste af et billede, der er taget med blitzen, er for mørkt.
• Billedet blev taget med modlysblænden på. Fjern modlysblænden, når den indbyggede blitz
bruges. Med nogle objektiver kan det nederste af billedet blive mørkt selv uden
modlysblænden (t trin 5 i "Læs dette først").
Blitzen er for længe om at lade op.
• Blitzen er blevet udløst mange gange efter hinanden i en kort periode. Når blitzen er blevet
udløst flere gange efter hinanden, kan opladningsprocessen tage længere tid end normalt for at
undgå, at kameraet overophedes.
Dato og klokkeslæt er optaget forkert.
• Indstil korrekt dato og klokkeslæt (side 94, t trin 3 i "Læs dette først").
Blændeværdien og/eller lukkerhastigheden blinker, når du trykker på
udløserknappen og holder den halvvejs nede.
• Da motivet er for lyst eller for mørkt, er det uden for den tilgængelige rækkevidde. Juster
indstillingen igen.
Billedet er for mørkt.
• Du fotograferer et motiv med en lyskilde placeret bag motivet. Vælg målemetoden (side 53),
eller juster eksponeringen (side 32, 60).
• Lysstyrken på skærmen er for lav. Juster lysstyrken for LCD-skærmen (side 93).
124
Billedet er for lyst.
• Du fotograferer et motiv, som er oplyst af et spotlys i mørke omgivelser, f.eks. på en scene.
Juster eksponeringen (side 32, 60).
• Lysstyrken på skærmen er for høj. Juster lysstyrken for LCD-skærmen (side 93).
Der vises for meget lys på billedet.
• Billedet blev taget under en stærk lyskilde, og der er kommet for meget lys ind i objektivet.
Monter en modlysblænde.
Hjørnerne på billedet er for mørke.
• Hvis der bruges et filter eller en modlysblænde, skal du tage disse af og prøve at tage billedet
igen. Afhængigt af filterets tykkelse og forkert montering af modlysblænden kan filteret eller
modlysblænden blive delvist vist på billedet. De optiske egenskaber ved visse objektiver kan
forårsage, at billedets periferi virker for mørk (utilstrækkelig lys).
Motivets øjne bliver røde.
• Aktiver funktionen til rødøjereduktion (side 81).
• Kom tæt på motivet, og optag motivet inden for blitzens rækkevidde vha. blitzen (t trin 5 i
"Læs dette først").
• Oplys lokalet, og fotografer motivet.
• Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke (side 3).
Billedet er sløret.
Fejlfinding
Der opstår prikker, som forbliver på skærmen.
• Billedet blev taget på et mørkt sted uden brug af blitz, hvilket resulterede i kamerarystelse.
Brug af funktionen Super SteadyShot eller et kamerastativ anbefales. Blitzen kan anvendes i
denne situation (side 9, t trin 5 i "Læs dette først").
• Billedet af motivet blev taget på meget kort afstand, f.eks. ved makrooptagelse. Funktionen
Super SteadyShot er muligvis ikke helt effektiv, når motivet er meget tæt på. I dette tilfælde
skal du slå funktionen Super SteadyShot fra og overveje at benytte et kamerastativ (side 9, t
trin 5 i "Læs dette først").
• Motivet bevægede sig hurtigt. Vælg en højere lukkerhastighed eller en højere ISO-følsomhed
(jo højere ISO-følsomheden er, desto mere støj opstår der på billedet).
Ev-skalaen b B blinker i søgeren.
• Motivet er for lyst eller for mørkt til kameraets måleafstand.
Der vises en fejl ved indstilling af den brugerdefinerede hvidbalance.
• Den brugerdefinerede hvidbalance blev udført på for kort afstand ved brug af blitzen. Eller
den brugerdefinerede hvidbalance blev indstillet med et motiv med kraftige farver. Sørg for, at
der er en vis afstand mellem kameraet og motivet, før du udløser blitzen. Vælg et hvidt motiv,
når du skal indstille den brugerdefinerede hvidbalance (side 43).
125
Visning af billeder
Der henvises til "Computere" (side 126) i forbindelse med følgende punkter.
Kameraet kan ikke afspille billeder.
• Tryk på
(Afspilning)-knappen for at tænde for afspilningstilstand (t trin 6 i "Læs dette
først").
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren (side 108).
• Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er optaget med en
anden kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke afspilles på kameraet.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 106).
Billedet vises ikke på tv-skærmen.
• Kontroller, om videoudgangssignalet for [Videoudgang] på kameraet er indstillet til tv-
apparatets farvesystem (side 93).
• Kontroller, om forbindelsen er korrekt (side 73).
• Hvis der er sluttet et USB-kabel til kameraet, skal det fjernes (side 106).
Sletning/redigering af billeder
Kameraet kan ikke slette et billede.
• Ophæv beskyttelsen (side 84).
• Du bruger en "Memory Stick Duo" med knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK
(LÅST)-stillingen. Sæt knappen i optagestillingen (side 134).
Du har slettet et billede ved et uheld.
• Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Det anbefales, at du beskytter billeder
(side 84) eller bruger "Memory Stick Duo" med knappen til skrivebeskyttelse sat i LOCK
(LÅST)-stillingen (side 134) for at undgå utilsigtet sletning.
Du kan ikke få vist
• Du kan ikke få vist
-mærket (DPOF-sæt).
-mærkerne (DPOF-sæt) på RAW-datafiler.
Du kan ikke slette mappen på filbrowserens indeksskærm.
• Når først mappen på optagemediet er blevet vist på en Windows-computer, kan du muligvis
ikke slette mappen. Slet mappen på computeren.
Computere
Du ved ikke, om computerens operativsystem er kompatibelt med kameraet.
• Find oplysninger under "Anbefalet computermiljø" på side 101 for Windows og side 115 for
Macintosh.
126
Computeren genkender ikke kameraet.
• Tænd kameraet (t trin 3 i "Læs dette først").
• Hvis batteriniveauet er lavt, skal du installere en opladet batterienhed (t trin 1 i "Læs dette
først") eller bruge vekselstrømadapteren/opladeren (medfølger ikke) (side 139).
• Brug USB-kablet (medfølger) (side 103).
• Fjern USB-kablet, og tilslut det forsvarligt igen.
• Indstil [Overførsel] til [Masselager] (side 93).
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden
enhed (side 103).
Du kan ikke kopiere billeder.
• Foretag USB-tilslutningen ved at tilslutte kameraet korrekt til computeren (side 103).
• Følg den korrekte fremgangsmåde for kopiering på dit operativsystem (side 103, 115).
• Når du tager billeder med et optagemedie, som er formateret på en computer, kan du muligvis
ikke kopiere billederne til en computer. Tag billeder med et optagemedie, der er formateret
med kameraet (side 84).
Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "Picture Motion Browser" ikke
automatisk.
• Start "Media Check Tool" (Værktøj til medietjek) (side 110).
• Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt (side 102).
• Hvis du bruger "Picture Motion Browser", kan du finde flere oplysninger i Help (Hjælp).
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Fejlfinding
Billedet kan ikke afspilles på en computer.
Du kan ikke udskrive et billede.
• Kontroller printerindstillingerne.
Når billeder er kopieret til en computer, kan de ikke vises på kameraet.
• Kopier billederne til en mappe, som kan genkendes af kameraet, f.eks. "100MSDCF"
(side 107).
• Betjen korrekt (side 108).
Picture Motion Browser
Billeder vises ikke korrekt.
• Sørg for, at mappen med billederne er registreret i "Viewed folders" (Viste mapper). Hvis
billederne ikke vises, selvom mappen er registreret i "Viewed folders" (Viste mapper), skal du
opdatere databasen (side 113).
127
Du kan ikke finde de importerede billeder.
• Søg i mappen "My Pictures" (Billeder).
• Hvis du har ændret standardindstillingerne, kan du finde flere oplysninger under "Ændring af
"Folder to be imported" (Mappe, der skal importeres)" på side 113. Kontroller, hvilken mappe
der anvendes til import.
Du vil ændre "Folder to be imported" (Mappe, der skal importeres).
• Gå til skærmbilledet "Import Settings" (Importindstillinger) for at ændre "Folder to be
imported" (Mappe, der skal importeres). Du kan angive en anden mappe, når du har brugt
"Picture Motion Browser" til at registrere den i "Viewed folders" (Viste mapper) (side 113).
Alle importerede billeder vises på kalenderen med datoen 1. januar.
• Datoen er ikke blevet indstillet på kameraet. Indstil datoen på kameraet (side 94, t trin 3 i
"Læs dette først").
"Memory Stick Duo"
En "Memory Stick Duo" kan ikke indsættes.
• Brug Memory Stick Duo-adapteren til CF-stikket, når du indsætter den (t trin 4 i "Læs dette
først").
Der kan ikke optages på en "Memory Stick Duo".
• Du bruger en "Memory Stick Duo" med knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK
(LÅST)-stillingen. Sæt knappen i optagestillingen (side 134).
• "Memory Stick Duo" er fuld. Slet unødvendige billeder (side 83, t trin 6 i "Læs dette først").
En "Memory Stick Duo" kan ikke formateres.
• Du bruger en "Memory Stick Duo" med knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK
(LÅST)-stillingen. Sæt knappen i optagestillingen (side 134).
Du har ved en fejltagelse formateret en "Memory Stick Duo".
• Alle data på "Memory Stick Duo" slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dem. Det
anbefales, at du sætter knappen til skrivebeskyttelse på "Memory Stick Duo" til LOCKstillingen for at forhindre utilsigtet sletning (side 134).
"Memory Stick PRO Duo" genkendes ikke af en computer med et "Memory
Stick"-stik.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke understøttes, skal du forbinde kameraet med computeren
(side 102 til 103). Computeren genkender "Memory Stick PRO Duo".
128
CF-kort/Microdrive
Kan ikke indsætte et CF-kort/Microdrive.
• Indsæt det i det korrekte retning (t trin 4 i "Læs dette først").
Kan ikke optage på et CF-kort/Microdrive.
• CF-kortet/Microdrive et fuldt. Slet unødvendige billeder (side 83, t trin 6 i "Læs dette
først").
• Der er indsat et uanvendeligt CF-kort (t trin 4 i "Læs dette først").
• Du bruger optagemediet med knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK-position.
Sæt knappen i optagestillingen.
Microdrive er ophedet.
• Du bruger Microdrive for længe ad gangen. Dette er ikke en funktionsfejl.
Du har ved en fejltagelse formateret et CF-kort/Microdrive.
• Alle data på CF-kortet/Microdrive slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dem.
Udskrivning
Se også "PictBridge-kompatibel printer" (nedenfor) i forbindelse med følgende punkter.
• Når du udskriver billeder, der er optaget i Adobe RGB-tilstand, med sRGB-printere, som ikke
er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), udskrives billederne med et lavere
intensitetsniveau (side 46).
Fejlfinding
Farven på billedet er mærkelig.
PictBridge-kompatibel printer
Der kan ikke etableres en forbindelse.
• Kameraet kan ikke tilsluttes direkte til en printer, som ikke er kompatibel med PictBridge-
standarden. Spørg printerleverandøren, om printeren er kompatibel med PictBridge.
• Kontroller, at printeren er tændt og kan sluttes til kameraet.
• Når der ikke er sat et optagemedie, som f.eks. en "Memory Stick Duo" eller et CF-kort, i
kameraet, kan kameraet ikke tilsluttes printeren. Når du har indsat et optagemedie, skal du
tilslutte printeren igen.
• Indstil [Overførsel] til [PTP] (side 93).
• Fjern USB-kablet, og tilslut det igen. Hvis der vises en fejlmeddelelse på printeren, kan du
finde hjælp i printerens betjeningsvejledning.
129
Billeder kan ikke udskrives.
• Kontroller, at kameraet og printeren er korrekt forbundet med USB-kablet.
• Tænd printeren. For yderligere oplysninger henvises til den brugervejledning, der fulgte med
printeren.
• RAW-datefiler kan ikke udskrives.
• Billeder, som er taget med andre kameraer end dette, eller billeder, som er redigeret på en
computer, kan muligvis ikke udskrives.
Der kan ikke indsættes dato eller udskrives billeder i indekstilstand.
• Printeren indeholder ikke disse funktioner. Spørg printerleverandøren, om printeren
indeholder disse funktioner.
• Datoen indsættes måske ikke i indekstilstand, afhængigt af printeren. Kontakt
printerleverandøren.
"---- -- --" udskrives på den del af billedet, hvor datoen skulle indsættes.
• Billeder, som ikke indeholder optagedataene, kan ikke udskrives med dato. Sæt [Datomærke]
til [Fra], og udskriv billedet igen (side 121).
Udskriftstørrelsen kan ikke vælges.
• Spørg printerleverandøren, om printeren kan udskrive den ønskede størrelse.
Billedet kan ikke udskrives med den valgte størrelse.
• Fjern USB-kablet, og tilslut det igen, når du ændrer papirformatet, efter at printeren er blevet
tilsluttet kameraet.
• Kameraets udskriftsindstilling er anderledes end printerens indstilling. Skift indstillingerne på
enten kameraet (side 121) eller printeren.
Kameraet kan ikke betjenes, når udskrivning annulleres.
• Vent lidt, mens printeren gennemfører annulleringen. Det kan tage et stykke tid, afhængigt af
printeren.
Andet
Kameraet virker ikke.
• Brug den type batterienhed, der kan bruges til dette kamera (side 137).
• Batteriniveauet er lavt (indikatoren
vises). Skift batterienheden (t trin 1 i "Læs dette
først").
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen
(side 142).
130
Meddelelsen "Indstil dato og klokkeslæt?" vises, når du tænder kameraet.
• Kameraet har ikke været brugt i et stykke tid med lavt batteriniveau eller uden batterienhed.
Udskift batterienheden, og indstil datoen igen (t trin 3 i "Læs dette først"). Hvis
datoindstillingen mistes, hver gang batterienheden udskiftes, skal du kontakte en Sonyforhandler eller det lokale Sony-serviceværksted.
Antallet af billeder, der kan optages, falder ikke eller falder med to ad gangen.
• Det skyldes, at komprimeringsgraden og billedstørrelsen efter komprimering ændres
afhængigt af billedet, når du optager med et JPEG-billede (side 78).
Indstillingerne nulstilles uden nulstillingsproceduren.
• Batterienheden er blevet fjernet, mens POWER-kontakten var indstillet til ON. Når
batterienheden fjernes, skal du sørge for, at POWER-kontakten er sat til OFF, og at
aktivitetslampen ikke lyser (t trin 1 i "Læs dette først").
Kameraet fungerer ikke korrekt.
• Sluk for kameraet. Fjern batterienheden, og indsæt den igen. Hvis en vekselstrømsadapter/
oplader (medfølger ikke) anvendes, skal stikket tages ud. Hvis kameraet er varmt, skal du lade
det køle ned, før du forsøger denne fremgangsmåde.
De fem streger på Super SteadyShot-skalaen blinker.
Super SteadyShot fungerer ikke. Sluk for kameraet, og tænd det igen. Hvis Super SteadyShotskalaen fortsat blinker, skal du kontakte en Sony-forhandler eller et autoriseret Sonyværksted.
Fejlfinding
• Super SteadyShot-funktionen fungerer ikke. Du kan fortsat tage billeder, men funktionen
131
Advarselsmeddelelser
Hvis følgende meddelelser vises, skal du
følge instruktionerne.
Behandler...
• Når lukkerhastigheden er et sekund eller
Inkompatibelt batteri. Brug korrekt
model.
• Der anvendes en inkompatibel
batterienhed.
Batteriet er tomt.
• Batterienheden er afladet. Oplad
batterienheden.
mere, eller hvis kameraet er i bulboptagelsestilstanden, udføres
støjreduktionen i lige så lang tid, som
lukkeren var åben. Du kan ikke tage
billeder, når denne reduktion finder
sted. Du kan også deaktivere
støjreduktionen.
Intet kort. Brugerdef. lukkerlås til.
• [Udløserlås] er indstillet til [Til:intet
Indstil dato og klokkeslæt?
krt]. Angiv den til [Fra:intet krt], eller
indsæt et optagemedie.
• Indstil datoen og klokkeslættet. Hvis
meddelelsen vises ofte, er den interne
batterienhed opbrugt. Udskift batteriet
(side 131, 143).
Kan ikke bruge kort.
Formatere?
• Optagemediet er blevet formateret på en
computer, og filformatet er blevet
ændret, eller også er optagemediet
formateret på en anden enhed.
Vælg [Ja], og formater derefter
optagemediet. Du kan bruge
optagemediet igen. Alle de forrige data
på optagemediet er dog blevet slettet.
Det kan tage et stykke tid at afslutte
formateringen.
Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du
skifte optagemedie.
Intet objektiv monteret.
• [Udløserlås] er indstillet til [Til:intet
obj]. Angiv den til [Fra:intet obj], eller
fastgør et objektiv. Når du fastgør
kameraet til et astronomisk teleskop
eller lign., skal du angive den til
[Fra:intet obj] i menuen
Brugerdefineret.
Ikke tilstrækkelig strøm. Handling
annulleret.
• Du forsøgte at udføre [Ryd CCD] med
et utilstrækkeligt batteriniveau. Oplad
batterienheden, eller brug
vekselstrømadapteren/opladeren
(medfølger ikke).
Ingen visning.
Kort låst.
• Skrivebeskyttelsesknappen på
optagemediet, f.eks. en "Memory Stick
Duo", er indstillet til LOCK-position.
Kortfejl.
• Der er indsat et optagemedie, som ikke
• Billeder, der er optaget med andre
kameraer, eller billeder, der er blevet
redigeret med en computer, kan
muligvis ikke vises.
Ingen billeder.
• Der er ingen billeder på optagemediet.
er kompatibelt.
Ingen billeder valgt.
• Du forsøgte at slette billeder uden at
angive, hvilke billeder du vil slette.
132
Billede er beskyttet.
• Du forsøgte at slette beskyttede billeder.
Frigør beskyttelsen.
Kan ikke udskrive.
• Du forsøgte at markere RAW-billeder
med et DPOF-sætmærke.
Initialiserer
USB-forbindelse.
• Der er blevet etableret en USB-
forbindelse. Fjern ikke USB-kablet.
USB-forbindelse fejl
• Der kan ikke etableres en USB-
forbindelse. Fjern USB-kablet, og tilslut
det igen.
Fejl. Tjek printer.
• Der er et problem med printeren, måske
er den løbet tør for papir.
• Udskrivningsjobbet blev annulleret.
Fjern USB-kablet, eller sluk kameraet.
Fejlfinding
Udskrivning annulleret.
Kameraet er overophedet. Lad det
køle ned.
• Kameraet er blevet varmt, fordi du har
optaget kontinuerligt.
Sluk for strømmen. Køl kameraet af, og
vent, indtil det er klar til at tage billeder
igen.
Systemfejl.
CAMERA ERROR CODE=ssss (s
er et tal eller et bogstav i alfabetet)
• Sluk for strømmen, fjern
batterienheden, og sæt den derefter i
igen. Hvis meddelelsen vises ofte, skal
du kontakte en Sony-forhandler eller et
autoriseret Sony-værksted.
133
Andet
Om "Memory Stick"
En "Memory Stick" er et kompakt, bærbart
IC-optagemedie. De typer "Memory Stick",
som kan bruges med dette kamera, er vist i
tabellen nedenfor. Det kan dog ikke
garanteres, at alle "Memory Stick"funktioner virker korrekt.
"Memory Stick"-type
Optagelse/
afspilning
Memory Stick
(uden MagicGate)
—
Memory Stick
(med MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(uden MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2
*1
"Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er
udstyret med MagicGate-funktioner.
MagicGate er kopibeskyttet teknologi, som
bruger krypteringsteknologi. Dataoptagelse/afspilning, som kræver MagicGate-funktioner,
kan ikke udføres med dette kamera.
*2
Understøtter dataoverførsel med høj hastighed
med et parallelt interface.
• En "Memory Stick Duo", som er formateret på
en computer, kan muligvis ikke fungere med
dette kamera.
• Læse/skrivehastigheden for data varierer
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick
Duo" og det anvendte udstyr.
134
Bemærkninger om brug af en
"Memory Stick Duo" (medfølger ikke)
• Du kan ikke optage, redigere elle slette billeder,
hvis du skubber skrivebeskyttelsesknappen til
LOCK (LÅST)-stillingen med en spids
genstand.
Terminal
Skrivebeskyttelsesknap
Memo-område
Visse "Memory Stick Duo"-kort har ikke en
knap til skrivebeskyttelse. På "Memory
Stick Duo" med denne knap kan
placeringen og formen variere afhængigt af
"Memory Stick Duo".
• Fjern ikke "Memory Stick Duo", mens der læses
eller skrives data.
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Når "Memory Stick Duo" fjernes, eller
kameraet slukkes under læsning eller
skrivning
– Når "Memory Stick Duo" bruges på steder,
hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk
støj
• Det anbefales at sikkerhedskopiere vigtige data.
• Tryk ikke hårdt ned, når du skriver i memoområdet.
• Sæt ikke en etiket på selve "Memory Stick Duo"
eller på en Memory Stick Duo-adapter.
• Når du bærer eller opbevarer "Memory Stick
Duo", bør den placeres i den æske, der fulgte
med den.
• Rør ikke terminaldelen af "Memory Stick Duo"
med hånden eller en metalgenstand.
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe "Memory
Stick Duo".
• Du må ikke adskille eller ændre "Memory Stick
Duo".
• Du må ikke udsætte "Memory Stick Duo" for
vand.
• Hold "Memory Stick Duo" uden for rækkevidde
af små børn. De kan komme til at sluge den.
• Undlad at bruge eller opbevare "Memory Stick
Duo" under følgende forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer, f.eks.
inde i en bil, der er parkeret i direkte sollys
– Steder, der er udsat for direkte sollys
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der
findes ætsende stoffer
Bemærkninger om brug af Memory
Stick Duo-adapteren til CF-stik
(medfølger)
Andet
• Ved indsættelse af en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter til CF-stikket skal
du kontrollere, at "Memory Stick Duo" vender i
den rigtige retning og sættes helt ind i stikket.
Ukorrekt indsættelse kan medføre funktionsfejl.
• Ved brug af en "Memory Stick Duo", som er
indsat i en Memory Stick Duo-adapter til CFstik, sammen med en kompatibel enhed, skal du
kontrollere, at Memory Stick Duo-adapteren
vender den rigtige vej. Bemærk, at ukorrekt
brug kan beskadige udstyret.
• Indsæt ikke en Memory Stick Duo-adapter til
CF-stik i en kompatibel enhed uden en
"Memory Stick Duo" monteret. Hvis det gøres,
kan det medføre, at enheden ikke fungerer
korrekt.
• Når du indsætter en Memory Stick Duo-adapter
til CF-stik i en CompactFlash-pc-kortadapter og
tilslutter den til et pc-kortstik på en computer,
kan funktionaliteten ikke garanteres.
• Den medfølgende Memory Stick Duo-adapter til
CF-stik er kun til brug sammen med dette
kamera. Du kan bruge den med andre enheder,
men funktionaliteten kan ikke garanteres.
• Når du fjerner en "Memory Stick Duo" fra
Memory Stick Duo-adapteren til CF-stik, skal
du skubbe én gang på "Memory Stick Duo".
Hvis du trækker "Memory Stick Duo" ud uden
at skubbe den ind først, kan det medføre
fejlfunktion.
Bemærkninger om brug af "Memory
Stick PRO Duo" (medfølger ikke)
"Memory Stick PRO Duo" med en kapacitet op til
4 GB er blevet testet til at kunne fungere korrekt
med dette kamera.
135
Om CF-kortet/Microdrive
• Sørg for at formatere optagemediet med dette
kamera, når du bruger det første gang.
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Fjernelse af optagemediet, mens der læses
eller skrives data.
– Hvis du opbevarer optagemediet i nærheden
af kraftigt magnetisk materiale.
• Optagemediet kan være varmt lige efter brug.
Vær forsigtig, når du håndterer det.
• Fjern ikke etiketten, eller påsæt ikke en ny etiket
over den eksisterende etiket.
• Når du transporterer eller opbevarer
optagemediet, bør det placeres i det etui, der
fulgte med det.
• Du må ikke udsætte optagemediet for vand.
• Tryk ikke hårdt på etiketten.
• Rør ikke terminaldelen af optagemediet med
hånden eller med en metalgenstand.
Bemærkninger om brug af Microdrive
Et Microdrive er et kompakt letvægts
harddiskdrev, som er kompatibel med
CompactFlash Type II.
• Microdrive er et kompakt harddiskdrev. Da
Microdrive er en roterende disk, er Microdrive
ikke stærkt nok til at modstå vibrationer og stød
sammenlignet med en "Memory Stick", som
bruger flash-hukommelse.
Sørg for, ikke at udsætte Microdrive for
vibrationer og stød under afspilning eller
optagelse.
• Bemærk, at brug af Microdrive under 5°C kan
nedsætte ydeevnen.
Microdrive kan anvendes i et temperaturområde
mellem: 5°C til 40°C
• Bemærk, at et Microdrive ikke kan benyttes ved
lavt lufttryk (mere end 3.000 meter over
havoverfladen).
• Skriv ikke på etiketten.
136
Om batterienheden
Brug kun en NP-FM55H-batterienhed.
Bemærk, at NP-FM50 og NP-FM30 ikke
kan benyttes.
Om opladning af batterienheden
Det anbefales at oplade batterienheden i en
omgivelsestemperatur på mellem 10°C og 30°C.
Uden for dette temperaturområde kan du muligvis
ikke oplade batterienheden effektivt.
Om batteriets levetid
• Batteriets levetid er begrænset.
Batterikapaciteten falder lidt efter lidt, jo mere
du bruger det, og efterhånden som tiden går.
Hvis batteriets driftstid synes betydeligt kortere,
kan det skyldes, at batterienhedens levetid er
opbrugt. Køb en ny batterienhed.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan
det opbevares samt de driftsforhold og det miljø,
batterienhederne bruges i.
Effektiv brug af batterienheden
• Batteriydelsen falder i lav temperatur.
Batterienheden kan derfor bruges kortere tid i
kolde omgivelser. Det anbefales at gøre
følgende for at sikre længere brug af
batterienheden:
– Placer batterienheden i en lomme, der er tæt
på kroppen, for at varme den op, og indsæt
den i kameraet, umiddelbart før du begynder
at fotografere.
• Batterienheden aflades hurtigt, hvis du bruger
blitz hyppigt.
• Vi anbefaler, at du har en ekstra batterienhed
ved hånden og foretager prøveoptagelser, før du
tager de faktiske billeder.
• Du må ikke udsætte batterienheden for vand.
Batterienheden er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batterienheden på meget
varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys.
Andet
Om indikatoren for resterende
batteritid
Når du bruger kameraet med batterienheden, vises
den resterende tid i minutter ikke.
Sådan opbevares batterienheden
Hvis batterienheden ikke skal bruges i længere
tid, skal den oplades fuldstændigt og derefter
aflades fuldstændigt en gang om året på kameraet,
før batterienheden opbevares på et tørt, koldt sted.
Gentag denne opladning og afladning en gang om
året for at vedligeholde batterienhedens funktion.
137
Om batteriopladeren
x Om batteriopladeren
• Du må ikke oplade andre batterienheder end
NP-FM-batterienheden i batteriopladeren
(medfølger) med kameraet. Andre batterier end
den specificerede type kan blive utætte, blive
overophedede eller eksplodere, hvis du forsøger
at oplade dem, hvilket kan udgøre en risiko for
skader ved elektrisk stød og forbrændinger.
• Fjern den opladede batterienhed fra
batteriopladeren. Hvis du lader den opladede
batterienhed sidde i opladeren, kan det
formindske batteriets levetid.
• Når CHARGE-lampen blinker, kan det være
tegn på en batterifejl eller betyde, at en anden
batterienhed end den specificerede type er blevet
indsat. Kontroller, at batterienheden er af den
specificerede type. Hvis batterienheden er af
den specificerede type, skal du fjerne
batterienheden, udskifte den med en ny eller en
anden og kontrollere, om batteriopladeren
fungerer korrekt. Hvis batteriopladeren fungerer
korrekt, kan der være opstået en batterifejl.
• Hvis batteriopladeren er snavset, kan opladning
måske ikke udføres. Rengør batteriopladeren
med en tør klud.
138
Tilbehør, som kan købes separat
Dette afsnit beskriver, hvordan du tilslutter og betjener almindeligt anvendt tilbehør til dette
kamera.
Der er flere oplysninger i betjeningsvejledningerne til hver enkelt type tilbehør.
AC-VQ900AM AC-adapter/oplader
Når en stikkontakt til lysnettet (vekselstrøm) er tilgængelig, sikrer brug af en
vekselstrømsadapter/oplader, at batteristrømmen ikke bruges op.
Adapteren tilsluttes ved at sætte POWER-kontakten på kameraet til OFF, åbne dækslet og
indsætte stikket til vekselstrømsadapteren/opladeren i DC-IN-terminalen.
• Når vekselstrømsadapteren/opladeren fjernes fra kameraet, skal du slukke for strømmen på forhånd.
• Du kan ikke bruge andre vekselstrømsadaptere end AC-VQ900AM.
RM-S1AM-fjernbetjening
Andet
Denne fjernbetjening giver dig mulighed for at udløse lukkeren uden at røre kameraet. Dette
forhindrer, at kameraet ryster. Du kan desuden holde udløserknappen nede under bulbeksponering (side 35).
For at tilslutte fjernbetjeningen skal du åbne dækslet til REMOTE-jackstikket (fjernbetjening)
og indsætte stikket til fjernbetjeningen.
• Som vist på illustrationen ovenfor skal du åbne dækslet fra højre side og dreje det mod venstre. Efter brug
skal du dreje dækslet mod højre for at lukke det.
139
Med klemmen til fjernbetjeningen fastgjort til skulderremmen kan du fastgøre ledningen.
HVL-F56AM/HVL-F36AM blitz
En kraftig blitz kan dække en større afstand end den indbyggede blitz, hvilket giver mulighed
for blitzoptagelser, der giver smukke billeder.
Blitz HVL-F56AM
Ved brug af blitzen (medfølger ikke) skal du fjerne dækslet til tilbehørsbeslaget og skubbe
blitzen fast på kameraet. Det fjernede dæksel kan placeres på øjestykkedækslet.
Dæksel til
tilbehørsbeslag
Optagelse med synkronisering ved høj hastighed (High Speed Sync - HSS)
Du kan foretage optagelse med synkronisering ved høj hastighed med en HVL-F56AM eller
en HVL-F36AM.
Med en HVL-F56AM- eller HVL-F36AM-blitz monteret på kameraet og "HSS" vist i blitzens
LCD-vindue annulleres begrænsningen for blitzens synkroniseringshastighed*, og du er i
stand til at udføre blitzoptagelser med enhver lukkerhastighed, der er tilgængelig med dette
kamera (30 ~ 1/4000 sekund). Det betyder, at du kan bruge et større udvalg af blændeværdier.
Selv med blitzen kan du udvide blænden for at sløre baggrunden og fremhæve motivet, hvilket
giver et perfekt portrætbillede.
140
Derudover kan du, når du bruger blitzen med åben blænde under optagelse med foretrukken
blænde eller med manuel eksponering, opnå den korrekte eksponering vha. blitzen med høj
hastighed, også selvom motivet har en meget lys baggrund, hvilket normalt resulterer i
overeksponering.
* Dette kameras synkro-lukkerhastighed er 1/125 sekund med funktionen Super SteadyShot til og 1/160
sekund med funktionen Super SteadyShot deaktiveret. Lukkerhastigheden bliver ikke hurtigere med andre
blitzoptagelser end med synkronisering ved høj hastighed.
• I synkronisering ved høj hastighed (når lukkerhastigheden er hurtigere end blitzens
synkroniseringshastighed, som angivet ovenfor) vises et "H" i søgeren og på LCD-skærmen.
• I synkronisering ved høj hastighed er blitzens rækkevidde kortere end ved normal blitzoptagelse. Før du
tager et billede, skal du sørge for, at motivet er inden for den afstand, der vises i blitzvinduet.
• Synkronisering ved høj hastighed er ikke tilgængelig, når selvudløseren på to sekunder eller
[Forsink.flash] er valgt.
• Hvis en blitzmåler eller en farvemåler bruges, er synkronisering ved høj hastighed ikke tilgængelig, fordi
den korrekte eksponering ikke kan opnås. Du skal enten deaktivere synkronisering ved høj hastighed
("HSS" vises ikke i blitzens LCD-vindue) eller vælge en lukkerhastighed, der er langsommere end
blitzens synkroniseringshastighed.
FDA-A1AM-vinkelsøger/FDA-M1AM-søgerlup
Når du bruger vinkelsøgeren eller søgeluppen, skal du fjerne øjestykkeskærmen.
• Øjesensoren, som er placeret under søgeren, aktiveres muligvis. Det anbefales, at du angiver [Øjeaktiv.
AF] til [Fra] (side 80).
Andet
141
Forsigtig
x Undlad at bruge/opbevare
kameraet på følgende steder
• På meget varme, tørre eller fugtige steder
På et sted som f.eks. en bil, der er parkeret
direkte i solen, kan kameraet blive deformeret,
og det kan medføre funktionsfejl.
• I direkte sollys eller tæt på et varmeapparat
Kameraet kan blive misfarvet eller deformeret,
og det kan medføre funktionsfejl.
• På steder, hvor der kan opstå rystende
vibrationer
• Tæt på stærke magnetiske kilder
• I sandede eller støvede omgivelser
Pas på, at der ikke kommer sand eller støv ind i
kameraet. Det kan medføre funktionsfejl i
kameraet, og i nogle tilfælde kan denne
funktionsfejl ikke udbedres.
x Om transport
142
• Brug ikke et rengøringsmiddel, som indeholder
organiske opløsningsmiddel som f.eks.
fortynder eller rensebenzin.
Rengøring af kameraets overflade
Rengør kameraets overflade med en blød klud, der
er let fugtet med vand, og tør derefter overfladen
af med en tør klud. Brug ikke følgende materialer,
da de kan beskadige kabinettets
overfladebehandling.
• Kemiske produkter som f.eks. fortynder, benzin,
alkohol, engangsklude, insektmiddel, solcreme
eller insektgift osv.
• Rør ikke ved kameraet med ovennævnte ting på
hænderne.
• Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi
eller vinyl gennem længere tid.
x Om betjeningstemperaturer
Husk at påsætte objektivdækslet eller
kameradækslet, når kameraet ikke er i brug. Når
kameradækslet fastgøres, skal alt støv fjernes fra
dækslet, før det placeres på kameraet.
Kameraet er designet til brug i temperaturer
mellem 0°C og 40°C (Ved brug af et Microdrive:
5°C og 40°C). Optagelse i ekstremt kolde eller
varme omgivelser, som overstiger dette interval,
anbefales ikke.
x Om rengøring
x Om fugtdannelse
Rengøring af LCD-skærmen
Tør skærmens overflade af med et LCDrengøringssæt (medfølger ikke) for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Hvis kameraet bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, kan fugt kondensere inde i eller uden
på kameraet. Denne fugtdannelse kan medføre
funktionsfejl i kameraet.
Rengøring af objektivet
• Når objektivets overflade rengøres, skal du
fjerne støv med en blæserbørste. Hvis der er
støv på overfladen, skal du tørre det af med en
blød klud eller et stykke papir med en smule
objektivrensevæske. Tør i spiralmønster fra
midten og ud. Undlad at sprøjte
objektivrensevæske direkte på objektivets
overflade.
• Undlad at berøre indersiden af kameraet, f.eks.
lukkergardinet, objektivkontakterne eller spejlet.
Da støv på eller omkring spejlet kan påvirke det
automatiske fokuseringssystem, skal støv
blæses væk med en blæser. Hvis støv ender på
CCD'en, kan det muligvis ses på billedet. Sæt
kameraet i rensningstilstand (side 98), og rens
det med en blæserbørste. Undlad at bruge en
sprayblæser til at rengøre det indvendige af
kameraet. I modsat fald kan det medføre
funktionsfejl.
Der kan let opstå fugtdannelse, når:
• Kameraet bringes fra et koldt sted, f.eks. en
skiløjpe, til et opvarmet lokale.
• Kameraet tages fra et lokale eller en bil med
aircondition til den varme udendørsluft osv.
Sådan forhindres fugtdannelse
Når kameraet tages fra et koldt sted til et varmt
sted, skal kameraet forsegles i en plastikpose og
have lov til at tilpasse sig de nye omgivelser i en
times tid.
Hvis der opstår fugtdannelse
Sluk kameraet, og vent en times tid, indtil fugten
er fordampet. Bemærk, at hvis du forsøger at
optage, mens der er fugt inde i objektivet, vil du
ikke være i stand til at optage klare billeder.
x Om det interne genopladelige
batteri
Kameraet har et internt genopladeligt batteri til
vedligeholdelse af dato og klokkeslæt samt andre
indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket
for strømmen.
Dette genopladelige batteri oplades kontinuerligt,
så længe du bruger kameraet. Hvis du kun bruger
kameraet i korte perioder, aflades det imidlertid
gradvist, og hvis du slet ikke bruger kameraet i
omkring 8 måneder, bliver det fuldstændigt
afladet. I denne situation skal du sørge for at
oplade det genopladelige batteri, før du bruger
kameraet.
Selvom det genopladelige batteri ikke er helt
opladet, kan du dog godt bruge kameraet, så
længe du ikke optager dato og klokkeslæt.
Metoder til opladning af det interne
genopladelige batteri
Indsæt en opladet batterienhed i kameraet, eller
slut kameraet til en stikkontakt med
vekselstrømsadapteren/opladeren (medfølger
ikke), og lad kameraet stå i 24 timer eller længere
med strømmen slukket.
Metode til opladning af NP-FM55H
batterienheden
t
trin 1 i "Læs dette først"
Andet
143
Specifikationer
Kamera
[Eksponering]
[System]
Kameratype
Digitalt reflekskamera med
enkeltobjektiv med indbygget
blitz og udskiftelige objektiver
Objektiv
Alle Sony-objektiver
Sekskantede mønstre i
40 segmenter, SPC
Måleområde
+1 EV til +20 EV (+4 EV til
+20 EV med punktmåling),
(ved ISO 100 med et F1,4objektiv)
[CCD]
[Lukker]
Samlet antal pixel for kameraet
Ca. 10 800 000 pixel
Type
Effektivt antal pixel for kameraet
Ca. 10 200 000 pixel
Hastighedsomfang
1/4000 sekund til 30 sekunder,
bulb
Billedenhed
23,6×15,8 mm (APS-C-format)
interlace-scanning med de
primære farver
[Super SteadyShot]
System
CCD-skiftmekanisme
Kompenserende Super SteadyShot-funktion
En reduktion på cirka 2 EV til
3,5 EV af lukkerhastigheden
(afhænger af optageforhold og
det anvendte objektiv)
[Anti-Dust]
System
Type
[Indbygget blitz]
Flash G.-nr.
GN 12 (i meter ved ISO 100)
Genopladningstid Ca. 3 sekunder
[Optagemedie]
CompactFlash-kort(TypeI,II),
Microdrive, "Memory Stick
Duo" (med Memory Stick Duoadapter til CF-stik)
[LCD-skærm]
Fast øjeniveau-system med
pentagonprisme af
tagspejltypen
Fokuseringsplade Sfærisk matglasplade
Synsfelt
0,95
Forstørrelse
0,83 × med 50 mm objektiv på
uendelig, –1 m–1
Øjeafstand
Ca. 20 mm fra øjestykket,
16 mm fra øjestykket ved –1
dioptri
(–1m–1)
Justering af søgerdioptri
–2,5 til +1,0 m–1
[Autofokussystem]
System
Elektronisk styret spaltelukker
med vertikal vandring
Blitzsynkroniseret lukkerhastighed
1/160 sekund (med Super
SteadyShot deaktiveret),
1/125 sekund (med Super
SteadyShot aktiveret)
Opladningsbeskyttelses-coating
på Low-Pass-filter og CCDskiftmekanisme
[Søger]
TTL-faseregistreringssystem,
CCD-linjesensorer (9 punkter,
8 linjer med centerkrydssensor)
Følsomhedsområde
0 EV til 18 EV (svarende til
ISO 100)
144
Målecelle
LCD-panel
6,2 cm (2,5 type) TFT-drev
Antal punkter i alt
230 000 (960×240) punkter
[Strøm, generelt]
Anvendt batterienhed
Genopladelig batterienhed
NP-FM55H
[Andet]
PictBridge
Kompatibel
Exif Print
Kompatibel
PRINT Image Matching III
Kompatibel
Dimensioner
133,1×94,7×71,3 mm
(B/H/D, eksklusive
fremspringende dele)
Vægt
Ca. 545 g (uden batterier,
hukommelseskort og tilbehør)
Driftstemperatur 0°C til 40°C
(Ved brug af Microdrive: 5°C til
40°C)
Exif
Exif Ver. 2.21
USB-kommunikation
Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt)
BC-VM10 batterioplader
Indgangsspænding
100 V til 240 V AC, 50/60 Hz
Udgangsspænding
Jævnstrøm 8,4 V, 750 mA
Betjeningstemperaturområde
0°C til 40°C
Opbevaringstemperaturområde
–20°C til +60°C
Maksimale mål
Ca. 70 × 25 × 95 mm
(B/H/D)
Vægt
Ca. 90 g
NP-FM55H genopladelig batterienhed
Anvendt batteri
Litium-ion-batteri
Maksimal spænding
Jævnstrøm 8,4 V
Nominel spænding
Jævnstrøm 7,2 V
11,5 Wh (1 600 mAh)
Maksimale mål
Ca. 38,2 × 20,5 × 55,6 mm
(B/H/D)
Vægt
Ca. 78 g
Andet
Kapacitet
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
145
Nulstil standard
z: nulstil
a: nulstil ikke
* t Sider i "Læs dette først"
Brug af hjul eller knap
Nulstil til
A
B
C
D
side
Justering af diopteren
Punkter
—
a
a
a
a
19*
Super SteadyShot
—
a
a
a
a
16*
Detaljeret skærm
a
a
a
z
21
Optagedisplay
—
—
—
a
a
28
AUTO
z
z
z
z
39
AWB (automatisk
hvidbalance)
z
z
z
z
41
Dagslys ±0
—
—
z
z
41
z
42
Eksponeringstilstand
ISO/Zonematching
Hvidbalance
Forindstillet hvidbal.
5500K, CC-filter ±0
—
—
z
Dagslys ±0
—
—
a
z
43
Standard
z
z
z
z
44
Standard/±0/±0/±0
z3)
z3)
z
z
44
Bredt AF-felt
z
a
z
z
46
AF-A
z
z2)
z
z
48
Autoflash
z4)
z4)
z4)
z4)
49
±0.0
z
z
z
z
52
Målemetode
Multisegment-måling
(måling på sekskantede
mønstre i 40 segmenter)
z
z
z
z
53
Fremføringsmetode
Enkeltbilledfremføring
z
z1)
z
z
55
±0.0
z
z
z
z
60
—
a
a
a
a
66
Enkeltbilledskærm (med
optagedata)
a
a
a
z
67
Farvetemperatur/CC-filter
Brugerdefineret hvidbalance
D-områdeoptim.
Farvefunktion/kontrast/
mætning/skarphed
AF-felt
AF-tilstand
(AF-S/DMF/AF-A/AF-C)
Blitzindstilling
Blitzkompensation
Eksponeringskompensation
Fokuseringstilstand (MF/AF)
Afspilningsdisplay
A: AUTO-optagelse (side 26)
B: Valg af motiv (side 27)
C: Nulstilling af optagefunktionen (side 82)
D: Nulstil standard (side 99)
146
1)
2)
3)
4)
"Kontinuerlig" i sport/aktiontilstand.
"AF-C" i sportstilstand, "AF-S" i makrotilstand.
"En indstilling, som kameraet anbefaler" i AUTO eller Valg af motiv.
"Autoflash” eller "Udfyldningsflash". ("Forsink.flash" eller "Trådløs" annulleres.)
Optagemenu
Punkter
Bill.størrelse
Kvalitet
Nulstil til
A
B
C
D
Side
L:10M
a
a
a
z
78
Fin
a
a
a
z
78
2 sek.
a
a
a
z
79
Støjreduktion
Til
a
a
a
z
80
Øjeaktiv. AF
Til
a
a
a
z
80
Rød-øje
Fra
a
a
a
z
81
Flashkontrol
ADI-flash
z
a
a
z
81
Flash-standard
Autoflash
a
a
a
z
82
Bracket rkf.
0t–t+
a
a
a
z
82
Omg.afspilning
A: AUTO-optagelse (side 26)
B: Valg af motiv (side 27)
C: Nulstilling af optagefunktionen (side 82)
D: Nulstil standard (side 99)
Afspilningsmenu
Nulstil til
A
B
C
D
Side
Filbrowser
a
a
a
z
85
DPOF-sæt
—
a
a
a
a
86
Datomærke
Fra
a
a
a
z
87
Indeksudskr.
—
—
—
—
—
87
Andet
Punkter
Indeksformat
A: AUTO-optagelse (side 26)
B: Valg af motiv (side 27)
C: Nulstilling af optagefunktionen (side 82)
D: Nulstil standard (side 99)
147
Brugerdefineret menu
Punkter
Nulstil til
A
B
C
D
Side
AF
z
z
a
z
88
Fokuslås
a
a
a
z
88
AEL-knap
AE-hold
a
a
a
z
88
Kontrolhjul
Lukkerhastig.
a
a
a
z
89
Eksp.komp.
Miljø & flash
a
a
a
z
90
AF-lampe
Til
a
a
a
z
90
Udløserlås
Fra:intet krt
a
a
a
z
91
Udløserlås
Til:intet obj
a
a
a
z
91
AF-felt indst.
0,3s. display
a
a
a
z
91
Monitordisp.
Automatisk
a
a
a
z
92
Optagedisplay
Autorotation
a
a
a
z
92
Afsp.display
Autorotation
a
a
a
z
92
Prioritering
Fokuslås-knap
A: AUTO-optagelse (side 26)
B: Valg af motiv (side 27)
C: Nulstilling af optagefunktionen (side 82)
D: Nulstil standard (side 99)
148
Opsætningsmenu
Punkter
Nulstil til
A
B
C
D
Side
Standard
a
a
a
z
93
Masselager
a
a
a
z
93
Videoudgang
—
a
a
a
a
93
Lydsignaler
Til
a
a
a
z
94
Sæt dato/tid
—
a
a
a
a
94
Huk. filnumre
Til
a
a
a
z
95
Mappenavn
Std.format
a
a
a
z
95
Vælg mappe
—
a
a
a
a
96
LCD-belysning
5 sek.
a
a
a
z
97
Strømspare
3 min.
a
a
a
z
97
Fra
a
a
a
z
97
“Nej”
a
a
a
z
98
LCD-lysstyrke
Overførsel
Huk. menuafsn
Bekræft slet
A: AUTO-optagelse (side 26)
B: Valg af motiv (side 27)
C: Nulstilling af optagefunktionen (side 82)
D: Nulstil standard (side 99)
Andet
149
Indeks
Indeks
A
B
ADI-blitz ..............................81
Batterienhed
Adobe RGB ..........................45
Advarsel om kamerarystelser
t trin 5 i "Læs dette
først"
Advarsel om luminansgrænse
.......................................69
Advarselsmeddelelser.........132
AEL-knap .............................88
AE-lås...................................62
AF-felt ..................................46
AF-felt indst. ........................91
AF-lampe..............................90
AF-lås
t trin 5 i "Læs dette
først"
Indikator for resterende
batteritid
t trin 1 i "Læs dette
først"
CC-filter................................ 42
CD-ROM .................... 110, 116
Centervægtet.........................53
Computer............................ 100
Indsæt/fjern
t trin 1 i "Læs dette
først"
Anbefalet miljø ... 101, 115
Opladning
t trin 1 i "Læs dette
først"
Macintosh....................115
Kopiering af billeder
............................. 102, 115
Software .............. 109, 110
Visning af billedfiler, der
er gemt på en computer,
ved hjælp af kameraet
..................................... 108
Batterioplader
t trin 1 i "Læs dette
først"
Bekræft slet .......................... 98
Windows...................... 100
Beskyt .................................. 84
Billedkvalitet.................. 12, 78
D
Afspilningsdisplay................92
Billedstørrelse ...................... 12
Dagslys ................................. 42
Afspilningsmenu 1 ...............83
Blitz...................................... 42
Datomærke ...........................87
Afspilningsmenu 2 ...............86
Blitz med lang lukkerhastighed
...................................... 64
DC-IN-terminal ..................139
AF-tilstand............................48
Aktivitetslampe
t trin 4 i "Læs dette
først"
150
C
Blitzens rækkevidde....... 39, 52
Blitzindstilling ............... 49, 82
Diasshow .............................. 86
Dir. man. fokusering.............48
DirectX ............................... 101
Antal billeder........................22
t trin 5 i "Læs dette
først"
Autoblitz ...............................50
Blitzkompensation ............... 52
DPOF-sæt .............................86
Automatisk AF .....................48
Blitzkontrol .......................... 81
Automatisk fokusering ...........8
Blænde ................................. 11
Dæksel til tilbehørsbeslag
..................................... 140
Automatisk programmeret
optagelse........................26
Bracketing med omgivende lys
...................................... 59
D-områdeoptim. ................... 44
Dæksel til øjestykket ............ 36
Bracketing-rækkefølge......... 82
E
Bredt fokuseringsområde..... 47
Effektive pixel ....................144
Brug af kameraet i udlandet
t trin 1 i "Læs dette
først"
Eksponering.......................... 11
Brugerdef. hvidbalance........ 43
Enkelt bracketing..................58
Brugerdefineret menu 1 ....... 88
Enkeltbilled-AF ....................48
Brugerdefineret menu 2 ....... 91
Enkeltbilledudskrivning ..... 118
BULB-optagelse .................. 35
Ev-skala .................... 33, 59, 62
Eksponeringsniveau.............. 57
Ekstern blitz.................. 50, 140
F
I
L
Farve .....................................12
Identifikation af kameraets dele
...................................... 14
Lagerplaceringer og filnavne
for billedfiler ...............107
Image Data Converter SR
............................ 114, 116
Landskab (Farve/DEK).........45
Indeksformat ........................ 85
LCD-lysstyrke ......................93
Indeksskærm ........................ 67
Levende billeder ...................45
Indeksudskrift............... 87, 118
Lo80......................................40
Indikator ................ se "Skærm"
Lokalt fokuseringsområde ....47
Indstil dato/klokkeslæt ......... 94
Lukkerhastighed ...................11
t trin 3 i "Læs dette
først"
Lydsignaler ...........................94
Farve/DEK ............................44
Farvetemperatur ....................42
Fejlfinding...........................122
Filbrowser .............................67
Filnavn ................................107
Filplacering .........................107
Filtypenavn .................107, 108
Fin .........................................78
Fjernbetjening .....................139
Fluorescerende lys ................42
F-nummer .............................29
Fokus.......................................8
Fokuslås ..................................9
Fokuslås-knap .......................88
Indstil uret
t trin 3 i "Læs dette
først"
Indstilling for autojustering
t trin 5 i "Læs dette
først"
Fokus-tilstand .......................46
Installation.................. 109, 116
Forberedende blitz-TTL........81
Internt genopladeligt batteri
.................................... 143
Foretrukken blænde ..............29
Foretrukken lukkerhastighed
.......................................31
ISO ....................................... 39
Landskab (Valg af motiv) .....27
Låsning af eksponeringen.....62
M
Macintosh-computer...........115
Anbefalet miljø............115
Makro ...................................27
Manuel eksponering .............32
Manuelt fokusering...............66
Manuelt skift.........................34
Mappenavn ...........................95
Forindstillet hvidbal..............41
J
Masselager............................93
Format...................................84
JPEG..................................... 78
"Memory Stick Duo" ..........134
Forsigtig ..............................142
JPG ..................................... 107
Menu.....................................75
Forsinket blitz .......................50
Justering af diopteren
t trin 5 i "Læs dette
først"
Forstør...................................72
Afspilningsmenu 1 ........83
Afspilningsmenu 2 ........86
Brugerdefineret
menu 1 ...........................88
K
Brugerdefineret
menu 2 ...........................91
Komprimeringsforhold... 13, 78
Opsætningsmenu 1 ........93
Kontinuerlig AF ................... 49
Opsætningsmenu 2 ........95
Kontinuerlig bracketing........ 57
Opsætningsmenu 3 ........97
Histogramvisning..................69
Kontinuerlig optagelse ......... 56
Optagemenu 1 ...............78
Huk. filnumre........................95
Kontrast ................................ 45
Optagemenu 2 ...............81
Huk. menuafsn......................97
Kontrolhjul ........................... 89
Monitordisp. .........................92
Hvidbalance ..........................41
Kopiering af billeder til
computeren.......... 102, 115
Montering af et objektiv
t trin 2 i "Læs dette
først"
Fugtdannelse .......................142
H
Hi200 ....................................40
High-speed sync-optagelse
.....................................140
Hvidbalance-bracketing ........59
Kunstlys................................ 42
Indeks
Justering af eksponering....... 60
Fremføringsmetode...............55
Multisegment ........................53
Mætning................................45
151
Måling på sekskantede mønstre
i 40 segmenter ...............54
Målingsmetode .....................53
P
Spot....................................... 54
Pc ......................se "Computer"
Sprog ....................................94
PictBridge .......................... 118
t trin 3 i "Læs dette
først"
Picture Motion Browser..... 109
N
Natfoto (Farve/DEK)............45
Natfoto (Valg af motiv) ........28
Natportræt.............................28
Netledning
t trin 1 i "Læs dette
først"
Pixel ..................................... 12
Portræt (Farve/DEK)............ 45
Portræt (Valg af motiv) ........ 27
Prioritering ........................... 88
Standard (Billedkvalitet) ...... 78
Standard (Farve/DEK).......... 45
Strømspare............................ 97
Programskift......................... 28
t trin 3 i "Læs dette
først"
Punktfokuseringsområde ..... 47
Støjreduktion ........................ 80
Nulstil standard.....................99
R
Ny mappe .............................96
RAW .................................... 79
Super SteadyShot-skala
t trin 5 i "Læs dette
først"
Nulstil ...................................82
Rengøring........................... 142
O
Rensning af CCD ................. 98
Omg.afspilning .....................79
Rotation................................ 71
Operativsystem ...........101, 115
Rødøjereduktion................... 81
Opladning af batterienheden
t trin 1 i "Læs dette
først"
S
Opsætningsmenu 1 ...............93
Opsætningsmenu 2 ...............95
Opsætningsmenu 3 ...............97
Optagelse af billedet
t trin 5 i "Læs dette
først"
Optagelse med lang
eksponering ...................35
Sådan holdes kameraet
t trin 5 i "Læs dette
først"
T
Tilslutning
Computer..................... 103
Selvudløser........................... 57
Printer.......................... 119
S-H ....................................... 45
Tv ..................................73
Skarphed .............................. 45
Trykke halvvejs ned ............... 8
Skarphedsdybdekontrol........ 65
Skrivebeskyttelsesknap ...... 134
t trin 5 i "Læs dette
først"
Skulderrem........................... 16
Trådløs blitz.......................... 50
Skygge.................................. 42
Tv ......................................... 73
Skærm
Indikator ....................... 17
U
Skift af visning ............. 21
Udfyld.blitz .......................... 50
Skærm til øjestykke ............. 36
Udløser ................................. 88
Slet ....................................... 83
Udløserlås.............................91
Udskrive ............................. 117
Optagemenu 2.......................81
t trin 6 i "Læs dette
først"
Overeksponering...................11
Sløring.................................... 9
Indekstilstand .............. 118
Overførsel .............................93
Software ..................... 109, 110
Udskrive direkte ................. 118
Overskyet..............................42
Solnedgang (Farve/DEK)..... 45
Undereksponering ................ 11
Solnedgang (Valg af motiv)
...................................... 28
USB-kabel .................. 103, 119
Optagemedie
Antal billeder.................22
Indsæt/fjern
t trin 4 i "Læs dette
først"
Optagemenu 1.......................78
Specifikationer ................... 144
Sportsaktiviteter ................... 27
152
sRGB ....................................46
Enkeltbilledtilstand ..... 118
V
Valg af motiv.........................27
Vekselstrømsadapter/-oplader
.....................................139
Videoudgang .........................93
Visning af billede..................67
t trin 6 i "Læs dette
først"
Visning af optageoplysninger
...........................18, 21, 92
Vælg mappe ..........................96
W
Windows-computer.............100
Anbefalet miljø............101
Z
Zonematching .......................40
Zoom
t trin 5 i "Læs dette
først"
Ø
Øjeaktiv. AF..........................80
Indeks
153
Varemærker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
154
er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "MagicGate"
og
er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
Microsoft, Windows og DirectX er enten
registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac og eMac er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Apple
Computer, Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation.
CompactFlash er et varemærke tilhørende
SanDisk Corporation.
Microdrive er et registreret varemærke
tilhørende Hitachi Global Storage Technologies
i USA og/eller andre lande.
Adobe er et registreret varemærke eller et
varemærke tilhørende Adobe Systems
Incorporated i USA og/eller andre lande.
D-Range Optimizer Advanced gør brug af
teknologi fra
Apical Limited.
Desuden er navne på systemer og produkter,
som er anvendt i denne vejledning, generelt
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive udviklere eller
producenter. Betegnelserne ™ eller ® er
imidlertid ikke brugt i alle tilfælde i denne
vejledning.
2-689-106-82 (1)
Før betjeningen
Brug af
optagefunktionerne
Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv
Brugervejledning/
fejlfinding
Brug af
visningsfunktionerne
Brug af menuen
Brug af computeren
100
Udskrivning af
billeder
DSLR-A100
Fejlfinding
Andet
“Læs dette først” (særskilt dokument)
Forklarer opsætningen og grundlæggende betjening for
optagelse/afspilning med dit kamera.
Betjeningsvejledning
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og “Læs dette
først” (særskilt dokument) grundigt og gemme dem til fremtidig brug.
Der findes flere oplysninger om dette
produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål
på vores websted til kundesupport.
© 2006 Sony Corporation
Indeks
Download PDF

advertising